zintegrowany system wspomagania zarządzaniem w przedsiębiorstwie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "zintegrowany system wspomagania zarządzaniem w przedsiębiorstwie www.coig.pl"

Transkrypt

1 zintegrowany system wspomagania zarządzaniem w przedsiębiorstwie

2

3 Spis treści ZINTEGROWANY SYSTEM WSPOMAGANIA ZARZĄDZANIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE...1 [SZYK2] [SZYK2/KFK] [SZYK2/KLM] [SZYK2/KPT] [SZYK2/KPT] [SZYK2/KSP] [SZYK2/KSK] - Charakterystyka systemu Kompleks Finansowo Księgowy Kompleks Logistyki Materiałowej Kompleks Produkcyjno-Techniczny - Wsparcie procesów biznesowych Kompleks Produkcyjno-Techniczny Kompleks Sprzedaży Kompleks Systemów Korporacyjnych...45 [SZYK2/KZP2] - Kompleks Zatrudnieniowo-Płacowy...46 [SZYK2/KKW] - Kompleks Kartotek Współdzielonych...52

4 4 [SZYK2] Charakterystyka systemu Zintegrowany system wspomagania zarządzaniem w przedsiębiorstwie [SZYK2], to ergonomiczne i intuicyjne oprogramowanie pozwalające użytkownikowi sprawić, aby jego firma działała efektywnie i elastycznie. Jak każdy system klasy ERP pozwala na zebranie wszystkich funkcji zarządczych w jeden spójny system umożliwiając tym samym usprawnienie procesów biznesowych na każdym szczeblu zarządzania. [SZYK2] zapewnia prosty i szybki dostęp do całego spektrum zestawień i analiz stanowiących podstawę do operacyjnego i strategicznego zarządzania przedsiębiorstwem. [SZYK2] to zgodność z obowiązującymi przepisami, poświadczona certyfikatami oraz stabilność i bezpieczeństwo. [SZYK2] obsługuje struktury holdingowe i wielooddziałowe - funkcjonuje w firmach jednooddziałowych jak i w strukturach terytorialnie rozproszonych, z dużą ilością jednocześnie pracujących użytkowników.

5 System [SZYK2] składa się z dziedzinowych kompleksów opisujących kluczowe procesy zachodzące w przedsiębiorstwie: Procesy łańcucha logistycznego przedsiębiorstwa I. Kartoteki współdzielone [SZYK2/KKW] obejmujące wydzieloną wspólną część kartotek i słowników wykorzystywanych w całym systemie [SZYK2] II. III. Logistyka wejścia [SZYK2/KLM] obejmująca grupę zagadnień z zakresu logistyki materiałowej zaopatrzenie, gospodarka magazynowa i materiałowa oraz zużycie i zarządzanie zapasami Produkcja [SZYK2/KPT] obejmująca zagadnienia z zakresu planowania, przygotowania, monitorowania i utrzymania produkcji, ze szczególnym uwzględnieniem branży wydobywczej IV. Sprzedaż [SZYK2/KSP] obejmująca zagadnienia z zakresu obsługi dystrybucji i sprzedaży produktów V. Zasoby ludzkie [SZYK2/KZP2] obejmujące całokształt zagadnień związanych z prowadzeniem, nadzorowaniem spraw pracowniczych i gospodarką płacową VI. Księgowość i finanse [SZYK2/KFK] obejmujące całokształt zagadnień otoczenia rachunkowości finansowej i zarządczej, kosztów oraz zarządzania aktywami VII. Portale korporacyjne [SZYK2/KSK] obejmujące całość zagadnień związanych z obszarem wymiany danych udostępnianych kontrahentom zewnętrznym oraz instytucjom państwowym / branżowym. Portal Dostawcy Portal Aukcyjny SZYK2.KLM Kompleks Logistyki Materiałowej SZYK2.KKW Kompleks Kartotek Współdzielonych Rys. Schemat ideowy systemu SZYK2 Wewnętrzny łańcuch logistyczny SZYK2.KPT Kompleks Produkcyjno-Techniczny SZYK2.KFK Kompleks Finansowo-Księgowy Podstawowe procesy pomocnicze Szyna integracyjna ESB SZYK2.KSP Kompleks Sprzedaży SZYK2.KZP2 Kompleks Zatrudnieniowo-Płacowy Portal Klienta Portal Autoryzowanych Sprzedawców Sklep Internetowy Portal Pracownika SZYK2 Systemy zewnętrzne Hurtownie danych Business Intelligence Każdy z kompleksów systemu [SZYK2] składa się z funkcjonalnie spójnych modułów realizujących procesy biznesowe w ramach przypisanych obszarów kompetencyjnych.

6 6 [SZYK2/KFK] Kompleks Finansowo Księgowy Kompleks finansowo księgowy KFK przeznaczony jest do obsługi ewidencji i dekretacji zjawisk gospodarczych, dla celów rachunkowości formalnej i zarządczej. Zapewnia on funkcjonalność określoną przez ustawodawstwo i przepisy obowiązujące w ramach UE (MSR i MSSF). Kompleks [KFK] pozwala na prowadzenie ksiąg rachunkowych i rejestrów ewidencyjnych w jednostkach gospodarczych o różnym zakresie działalności a także o różnych strukturach organizacyjnych, w szczególności pozwala na obsługę jednostek o strukturze wielozakładowej. Bazuje na ujednoliceniu podstawowych kryteriów, standaryzujących informację z zakresu ekonomiczno finansowego (jednolity plan kont, centralna kartoteka kontrahentów oraz jednolite zasady dekretacji dokumentów dla potrzeb rachunkowości formalnej). W ramach całego kompleksu prowadzona jest globalna gospodarka dokumentami, a precyzyjne ocechowanie zapisów księgowych pozwala na drążenia informacji od ogółu do szczegółu. Kompleks KFK posiada budowę modułową. Poszczególne moduły obsługują niezależne obszary ewidencyjno rozliczeniowe, stanowiąc jednocześnie księgi pomocnicze dla księgi głównej.

7 [FATF] Aktywa trwałe i finansowe Moduł [FATF] przeznaczony jest do obsługi aktywów trwałych i finansowych. Pozwala na ewidencję wszystkich składników aktywów, rozliczanie zjawisk powstałych w czasie ich użytkowania (amortyzowanie) oraz ewidencję zjawisk dodatkowych, charakterystycznych dla wybranych grup aktywów (inwentaryzacja, dzierżawa, ubezpieczenia, itp.). Dodatkowo umożliwia prowadzenia ewidencji pozabilansowej i obsługi procesu likwidacji dla wybranych aktywów, postawionych w stan likwidacji. 7 Główne funkcjonalności modułu [FATF]: możliwość definiowania dowolnej ilości ewidencji/ grup składników majątku trwałego (w tym ewidencji autonomicznych, bez skutków księgowych) przy równoległej obsłudze ewidencji bilansowej i podatkowej dla aktywów trwałych możliwość cyklicznego naliczania umorzeń i amortyzacji wg indywidualnych stawek i metod amortyzowania oraz rejestracja operacji dotyczących naliczeń umorzeń i amortyzacji obsługa wyceny aktywów trwałych obsługa trwałej utraty wartości aktywów trwałych możliwość przejmowania składników aktywów z obszaru obsługi aktywów w budowie (bezpośrednio z kompleksu [kpt] gospodarka środkami produkcji) obsługa procesu inwentaryzacji majątku trwałego umożliwienie symulacji naliczeń amortyzacji dla przychodowanego aktywa wyrobiska ruchowe (funkcjonalność dedykowana dla przedsiębiorstw górniczych): obsługa zbierania nakładów obsługa rozliczania wyrobisk ruchowych możliwość cyklicznego wprowadzanie uzysków generowanie raportów dotyczących likwidacji wyrobisk. Rozwiązania, które tworzą przyszłość

8 8 [FCR2] Centralne rozrachunki Moduł [FCR2] przeznaczony jest do śledzenia stanów rozrachunków, rozliczeń bezgotówkowych, zapłat przelewami oraz windykacji należności. [FCR2] działa na danych księgowych dotyczących rozrachunków cywilno-prawnych i pozostałych, w jednostkach gospodarczych samodzielnych, bądź wielozakładowych. Główne funkcjonalności modułu [FRC2]: analizy rozrachunkowe i księgowe (rankingi, specyfikacje, struktury wiekowania, zestawienia dynamiczne) obsługa rozliczeń bezgotówkowych (wzajemne potrącenia, kompensaty, cesje) obsługa zleceń przelewów (rozrachunkowych i publiczno-prawnych: podatki, zus, urzędy skarbowe) oraz wyciągów bankowych elektroniczna forma obsługi kontaktów z bankami (elektroniczne polecenia przelewów i wyciągów bankowych dla różnych systemów bankowości elektronicznej) obsługa rejestrów spraw windykacyjnych, wyroków sądowych i zajęć komorniczych, zastawów i zabezpieczeń majątkowych.

9 [FCRK2] Obsługa kasy Moduł [FCRK2] służy do obsługi procesów związanych z obrotem środków pieniężnych w kasie. Umożliwia określenie tzw. pogotowia kasowego (maksymalnego stanu gotówki przechowywanej w kasie) oraz sporządzenie specyfikacji gotówki przechowywanej w kasie (ustalenie stanu rzeczywistego z raportem kasowym). Moduł [FCRK2] umożliwia prowadzenie ewidencji raportów kasowych w dowolnej walucie. 9 Dzięki elastycznym funkcjom konfiguracyjnym moduł [FCRK2] dostosowuje się do przebiegu procesów biznesowych dowolnej organizacji poprzez odpowiednie sparametryzowanie ilości drukowanych kopii, rodzaj wydruku dokumentów KP/KW, domyślnego ustawienia tworzonego dokumentu (jedno lub wielopozycyjny), itp. Główne funkcjonalności modułu [FCRK2]: konfiguracja w zakresie biznesowych procesów kasowych (definicja kas, roli kasjera, szablonów dokumentów oraz typów operacji) obsługa i ewidencja w ramach dodatkowych rejestrów depozytów, poleceń dokonania wypłaty, czeków gotówkowych i obcych, weksli ewidencja operacji kasowych z możliwością wydruku dokumentów i raportów kasowych obsługi i rozliczanie zaliczek pracowniczych (również w walucie obcej) obsługa procesu inwentaryzacji kasy (tworzenie protokołów inwentaryzacyjnych, protokołów niezgodności) tworzenie protokołów potwierdzających stan środków pieniężnych w kasie. Rozwiązania, które tworzą przyszłość

10 10 [FCRO] Centralny rejestr odsetek Zadaniem modułu [FCRO] jest obsługa dokumentów o charakterze windykacyjnym - not odsetkowych, wezwań do zapłaty, potwierdzeń sald kontrahenta. Proces monitowania oraz weryfikacji not otrzymywanych od kontrahentów, odbywa się w oparciu o informacje zgromadzone w księgach modułów [FOZS] i [FCR2], gdzie są zarejestrowane i rozliczane należności i zobowiązania. Moduł [FCRO] obsługuje również proces naliczania i księgowania odsetek hipotetycznych. Główne funkcjonalności modułu [FCRO]: obsługa rejestru not odsetkowych własnych (ewidencja, korekty, przedawnienia i umorzenia, z możliwością automatycznego generowanie odpisów) obsługa rejestru not odsetkowych obcych wraz ze ścieżkami kontroli merytorycznej dla not wielozakładowych oraz możliwością tworzenia wpisów do rejestru odmów zapłaty (ewidencja, korekty, przedawnienia i umorzenia) obsługa rejestrów potwierdzeń sald, wezwań do zapłaty, rezygnacji z odsetek obsługa rejestru odsetek hipotetycznych (memoriałowych) możliwość korzystania z kalkulatora odsetek do symulacji naliczenia odsetek (ustawowe, za zwłokę, umowne, hipotetyczne) możliwość definiowania szablonu wydruku noty odsetkowej, potwierdzenia salda i wezwania do zapłaty możliwość naliczania odsetek wg porozumień indywidualnych na podstawie prowadzonej ewidencji porozumień indywidualnych.

11 FKG Księga główna Moduł [FKG] jest narzędziem do prowadzenia ksiąg rachunkowych w obszarach rachunkowości finansowej i zarządczej. Pozwala na definiowanie dowolnej sprawozdawczości (w tym sprawozdawczości GUS oraz branżowej) oraz definiowanie wielkości wskaźnikowych opisujących kondycję finansową przedsiębiorstwa. 11 Główne funkcjonalności modułu [FKG]: bieżąca ewidencja księgowa, ilościowo wartościowa, w wielu otwartych okresach sprawozdawczych, w dwóch walutach wraz z prezentacją ksiąg wymaganą ustawą o rachunkowości bogaty zestaw analiz finansowych wraz z uszczegóławianiem zapisów (drążenie) automatyczne generowanie księgowań bieżących lub związanych z końcem roku obrotowego wg scenariusza zdefiniowanego przez użytkownika (możliwość wielokrotnego wykonania) obsługa centralnego słownika jednostek czasu (lata obrotowe, podział roku obrotowego na dowolne okresy sprawozdawcze, itp.) obsługa planu kont(możliwość użycia znaków alfanumerycznych w numerze konta oraz podziału na segmenty, definiowanie grup kont, definiowanie szablonów iu opisujących szczegółowość zapisu na karcie kontowej oraz determinujących zasady kontroli dekretów) obsługa słownika rodzajów dowodu, typów operacji, pozycji kalkulacyjnych i produktów dla kalkulacji (definiowanie listy centralnej, zakładowych słowników, jako podzbiorów listy centralnej oraz grup wg różnych kryteriów). Rozwiązania, które tworzą przyszłość

12 12 [FRS] Repozytorium systemu Moduł [FRS] posiada funkcje umożliwiające prowadzenie registratury w zakresie dokumentów o charakterze księgowym z możliwością ich elektronicznego przesyłania do poszczególnych modułów dziedzinowych. Opcjonalnie moduł [FRS] umożliwia również obsługę repozytorium skanów dokumentów księgowych. W warstwie wspólnej systemu [SZYK2] moduł stanowi on repozytorium dla kompleksu [KFK] w zakresie wspólnych kartotek i słowników. Główne funkcjonalności modułu [FRS]: prowadzenie centralnego rejestru dokumentów umożliwienie skanowania dokumentów i obsługi repozytorium skanów umożliwienie zarządzania wspólnymi słownikami i kartotekami systemu [kfk] Rozliczanie kosztów. [FRK] Rozliczanie kosztów Moduł [FRK] służy do bieżącego rozliczania pojawiających się zjawisk kosztowych w oparciu o definiowany zestaw rozdzielników i procedur. Moduł [FRK] przeznaczony jest do gromadzenia kosztów pierwotnych (zaistniałych na etapie zarejestrowania zjawiska gospodarczego) i wtórnych (pochodzących z rozliczenia kosztów), powstałych w danym okresie. Zasilenie rejestru kosztowego ma miejsce w trakcie rejestracji zjawisk gospodarczych w modułach dziedzinowych, w trakcie dokonywania księgowań za pomocą dokumentu PK oraz w procesie rozliczania kosztów. Główne funkcjonalności modułu [FRK]: możliwość wielowariantowego i wielokrotnego rozliczania kosztów w układzie rodzajowym, kalkulacyjnym, według działalności oraz wg struktur świadczących i odbierających możliwość definiowania procedur, etapów rozliczania kosztów, rozdzielników kosztowych w oparciu o dane rzeczywiste lub planowane obsługa rozliczeń międzyokresowych obsługa budowy kluczy i rozliczania kosztów pośrednich obliczanie kosztu jednostkowego produktu i kręgu kosztowego obsługa kręgu kosztowego

13 prezentacja kosztów wraz z uszczegółowieniem zarejestrowanych zjawisk kosztowych obsługa sprawozdawczości kosztowej. 13 Rozwiązania, które tworzą przyszłość

14 14 FOZS Obsługa zakupu i sprzedaży Moduł [FOZS] obsługuje standardowe dokumenty związane z zakupem oraz sprzedażą w jednostkach gospodarczych z odbiorcami krajowymi i zagranicznymi. Rejestruje wszelkiego typu dokumenty potwierdzające transakcje zakupu towarów i usług (w tym polecenia fakturowania, polecenia wystawienia dowodów dostaw) wraz z kontrolą merytoryczną i obiegiem dokumentów. Proces rejestracji jest wspomagany informacjami zawartymi w zamówieniach i dokonanych dostawach przeprowadzonych w oparciu o zawarte umowy (dane pochodzące z obszaru logistyki wejścia [KLM]) oraz dowodach dostaw, zaliczkach i fakturach rozliczających (dane pochodzące z obszaru sprzedaży [KSP]). Moduł [FOZS] oferuje również pełną obsługę zagadnień związanych z prowadzeniem rejestrów VAT. Główne funkcjonalności modułu [FOZS]: obsługa dokumentów służących do rejestracji zjawisk po stronie sprzedaży (faktury, paragony, rachunki, dowody dostaw, noty księgowe wraz z marżą, rabatem i akcyzą) oraz dokumentów po stronie zakupu (faktury, rachunki, SAD, noty korygujące i inne) obsługa sprzedaży zaliczkowej, not i faktur wewnętrznych, faktur cyklicznych oraz procesu fiskalizacji sprzedaży obsługa sprzedaży/zakupu dla kontrahentów zagranicznych: UE i eksport/import możliwość tworzenia pozycji dokumentów sprzedaży na podstawie dokumentów WZ obsługa odmów zapłaty (w tym rozliczanie przez fakturę korygującą) możliwość rejestracji dokumentów zakupu w powiązaniu z zamówieniami (w tym automatyczne tworzenie pozycji dokumentów na podstawie zamówień) definiowanie i realizacja przebiegu kontroli merytorycznej dokumentu wg określonych reguł rozliczanie zakupu materiałów (wiązanie faktur z PZ, ewidencja i rozliczanie materiałów w drodze, dostawy niefakturowane, obsługa odchyleń wartości PZ od wartości faktury) kontrola dokumentów zakupu z budżetem umowy wsparcie rozliczania podatku od osób prawnych CIT (m.in. możliwość określenia okresu zaliczenia zakupu do kosztów uzyskania przychodu) sporządzanie deklaracji: VAT-7, INTRASTAT, VAT-UE.

15 Rozwiązania, które tworzą przyszłość 15

16 16 [SZYK2/KLM] - Kompleks Logistyki Materiałowej Kompleks Logistyki Materiałowej pozwala na pełną obsługę zadań i procesów z obszarów planowania potrzeb materiałowych (długo i krótkoterminowych), postępowań zakupowych (obsługa wniosków, przeprowadzanie postępowań, aukcje i przetargi oraz zawarcie umów), zarządzania zapasem i gospodarką materiałową oraz logistyką odzysku. W ramach całego kompleksu prowadzona jest globalna gospodarka dokumentami, a precyzyjne ocechowanie zapisów pozwala na drążenia informacji od ogółu do szczegółu.

17 [LMR] Repozytorium logistyki materiałowej Moduł [LMR] stanowi zbiór kartotek niezbędnych do funkcjonowania całego sytemu informatycznego w obszarze logistyki wejścia danej organizacji (łącznie z uprawnieniami i przypisanymi im zasobami). Podstawowym składnikiem modułu [LMR] jest zestaw funkcjonalności związanych z indeksem materiałowym. Tworzona w module kartoteka indeksów uwzględnia kontekst stosowanych powszechnie (bądź w branży) systematyk klasyfikacyjnych. 17 Główne funkcjonalności modułu [LMR]: obsługa rejestru indeksów materiałowych i usługowych obsługa kartotek i słowników związanych z gospodarką materiałową prowadzenie kartotek cen indeksacja cen przetargowych według zadanego współczynnika umożliwienie przypisania do obszaru operacyjnego lub indeksu materiałowego, konkretnego sposobu wyceny materiałów (LIFO, FIFO, ze wskazaniem dostawy, według ceny średniej). Rozwiązania, które tworzą przyszłość

18 18 [LMM] - Obrót magazynowy Moduł [LMM] umożliwia realizację wewnętrznego łańcucha logistycznego procesów zachodzących w przedsiębiorstwie. Wspomaga pracę służb magazynowych i gospodarki materiałowej przedsiębiorstwa w zakresie obrotu magazynowego materiałów. Służy do ewidencji, analizy, kontroli obrotu magazynowego materiałów przy użyciu przeglądarki internetowej w trybie wielodostępnym. Główne funkcjonalności modułu [LMM]: obsługa rejestru przychodów magazynowych obsługa nieprzyjętych części przerzutu (tworzenie dokumentu niezgodności) obsługa rejestru dyspozycji wraz z realizacją dyspozycji (wydanie z magazynu uwzględniające kontrolę możliwości realizacji) automatyczna identyfikacja materiałów podczas przychodu oraz rozchodu (system kodów kreskowych) obsługa księgowości materiałowej konfiguracja zasobu logistycznego (magazynu) obsługa inwentaryzacji obsługa składów konsygnacyjnych dostawców obsługa magazynów akcyzowych.

19 [LMO] - Odzież robocza i gospodarka narzędziami Moduł [LMO] to zestaw aplikacji grupujący opcjonalne funkcjonalności, zwyczajowo przypisane w obszar logistyki wejścia w zakresie gospodarki odzieżą i gospodarki narzędziowej. 19 Główne funkcjonalności modułu [LMO]: gospodarka odzieżą - realizuje proces gospodarowania odzieżą ochronną i roboczą (w oparciu o kartoteki sortymentów odzieżowych, normy przydziału, reguły zamiany sortymentów), począwszy od ewidencji magazynowej, przez obsługę przydziałów (tworzenie wykazu stanowisk pracy i pracowników uprawnionych do pobierania, wprowadzanie przydziałów, generowanie dyspozycji wydawania odzieży - bloczków), ewidencję i rozliczanie wydania z magazynu (z wykorzystaniem czytników RCP), do generowania zapotrzebowania na przyszły okres gospodarka narzędziowa oferuje wspomaganie w procesie gospodarowania materiałami, zakwalifikowanymi do grupy narzędzia, poprzez prowadzenie ewidencji narzędzi (wydań, wypożyczeń, zwrotów, likwidacji). Umożliwia tworzenie kart narzędzi. Rozwiązania, które tworzą przyszłość

20 20 [LMP] - Plany zakupów Moduł [LMP] przeznaczony jest do obsługi procesów planistycznych związanych z zakupami, dla których podstawą są artykułowane w organizacji potrzeby na materiały i usługi. Obsługuje on dwa obszary planowania: plany długoterminowe (zakupy) i krótkoterminowe (zapotrzebowania). Główne funkcjonalności modułu [LMP]: obsługa planów obsługa limitów wraz z możliwością kontroli planu z limitem umożliwienie dla różnych grup materiałowych planowania w różnych cyklach analizy i wydruki planu oraz zapotrzebowań na różnych poziomach szczegółowości obsługa zapotrzebowań oraz bilansowanie zapotrzebowań z uwzględnieniem stanów magazynowych, dostaw w toku oraz stanów zadysponowanych dyspozycji.

21 [LMS] Sprawozdawczość materiałowo-branżowa i GUS Moduł [LMS] zajmuje się emisją sprawozdań branżowych sporządzanych w obszarze logistyki materiałowej. Moduł umożliwia generowanie sprawozdań na różnym poziomie szczegółowości. 21 Główna funkcjonalność modułu [LMS] to emisja arkuszy zawierających dane do sporządzania sprawozdania G01, G02 oraz G06. [LMZ] - Analiza zapasów Moduł [LMZ] umożliwia przeprowadzenie szeregu zestawień w obszarze zapasów, ruchu zapasów i obrotów dla różnych poziomów szczegółowości i według różnych kryteriów. Moduł umożliwia tworzenie analiz ABC, XYZ, 123 i przegląd obowiązującej klasyfikacji ABC. [LMZ] to moduł o charakterze kontrolingowym. Główne funkcjonalności modułu [LMZ]: tworzenie zbiorczych zestawień zapasów i obrotów w ujęciu zakładowym i magazynowym tworzenie zestawień obejmujących ruch zapasów charakterystyka wydań i pobrań tworzenie analiz macierzowych umożliwienie analizy wzrostu cen dostaw tworzenie wykazu materiałów nierotacyjnych. przegląd zapasów wg kontrahenta z wykorzystaniem filtrów i różnych poziomów szczegółowości prowadzenie wykazu parametrów analiz Rozwiązania, które tworzą przyszłość

22 22 [LWU] Ewidencja odzysku, regeneracji i wtórnego zużycia materiałów /moduł dedykowany dla przedsiębiorstw górniczych/ Moduł [LWU] obejmuje procesy gromadzenia, sortowania, demontażu, odzysku materiałów, składowania, usuwania, recyrkulacji oraz likwidacje odpadów pochodzących z systemów zaopatrzenia, produkcji, dystrybucji i serwisu przedsiębiorstwa. Umożliwia zintegrowane planowanie, zarządzanie i sterowanie przepływem odpadów od miejsca ich powstawania do miejsc składowania, recyrkulacji lub likwidacji wraz z ponownym wykorzystaniem. Działania takie w stopniu najwyższym spełniają aspekty ochrony środowiska i normy (np. ISO) obowiązujące w tej materii, ale również znacznie obniżają koszty funkcjonowania całego systemu logistycznego. Główne funkcjonalności modułu [LWU]: rejestracja przychodów materiałów do odzysku z bilansu otwarcia, poza bilansem, na składowisko, do regeneracji rejestracja rozchodów z odzysku w podziale na składowiska, na straty, złom, do regeneracji i do zużycia tworzenie raportów obrazujących stany i obroty materiałów odzyskanych w miejscach odzysku w komorach regeneracyjnych, warsztatach i składowiskach oraz ze skierowania do zużycia materiałów odzyskanych. rejestracja regeneracji i rozchodów z regeneracji w podziale na straty, złom, do zużycia

23 [LZAM] Zamówienia Moduł [LZAM] wspomaga proces zamawiania materiałów, poprzez automatyzacje działań wykonywanych przez komórki odpowiedzialne za gospodarkę zaopatrzeniową obszaru operacyjnego. Dane wejściowe do modułu stanowią zapotrzebowania zbiorcze, które zawierają materiały do zamówienia, wraz z wielkością i terminem dostawy, oraz dane słownikowe z repozytorium moduł [LMR]. Głównym dokumentem wyjściowym jest dokument zamówienia. Moduł umożliwia podpisywanie zamówień przy pomocy kwalifikowanego podpisu elektronicznego w celu przekazania ich do Portalu Dostawcy. 23 Główne funkcjonalności modułu [LZAM]: obsługa zapotrzebowań zbiorczych w zakresie zmiany etapu realizacji ewidencja pozycji zamówień objętych zapotrzebowaniami kontrola wartościowa zamówień z wartością umowy kontrola wystawionych zamówień z przydzielonymi limitami podgląd stanu magazynowego dla poszczególnych materiałów przy tworzeniu zamówienia z uwzględnieniem rezerwacji wydania i zamówień do realizacji drukowanie zamówień zgodnie z wymaganiami użytkownika z dodatkowymi opisami, przekazanie autoryzowanych zamówień przez kierownictwo zaopatrzenia do Portalu Dostawcy [LDO]. kontrola ilości zamówionych jednostek materiałowych na poszczególne indeksy z ilościami objętymi umową bądź kontrolą ilościowo-wartościową Rozwiązania, które tworzą przyszłość

24 24 [LRU] Rejestr Umów Moduł [LRU] jest elementem kompleksu [KLM], jednak jego konstrukcja oraz oferowana funkcjonalność czyni go częścią wspólną dla całego systemu [SZYK2]. Moduł zabezpiecza potrzeby przedsiębiorstwa w zakresie prowadzenia elektronicznego rejestru umów, aneksów, wniosków i przetargów oraz nadzorowania ich realizacji. Główne funkcjonalności modułu [LRU]: obsługa rejestru wniosków o przeprowadzenie postępowania zakupowego prowadzenie rejestru aneksów oraz innych podstaw do aktualizacji umowy obsługa rejestru postępowań przetargowych na zakup materiałów obsługa rejestru umów wraz z kontrolą realizacji umów w oparciu o faktury i zamówienia rejestracja umów ramowych i wykonawczych wraz z kontrolą i raportem realizacji umów ramowych przez wykonawcze zarządzanie rejestrem zabezpieczeń na poziomie kontrahenta, umowy, części umowy, oddziału wraz z podglądem stanu zabezpieczenia obsługa repozytorium skanów umów i podpiętych do nich dokumentów.

25 [LMU] Uzupełnianie zapasów Moduł [LMU] wspomaga proces zarządzania zapasami, polegający na określeniu właściwej wielkości zapasu bezpieczeństwa. Moduł ściśle współpracuje z Portalem Dostawcy [LDO] w zakresie konfiguracji grup materiałowych, publikowania informacji (aktualności, regulaminy, itp.), definiowania i wysyłania szablonów wiadomości dla zarejestrowanych podmiotów. 25 Główne funkcjonalności modułu [LMU]: obsługa procesu uzupełniania zapasów zgodnie z następującymi systemami: przeglądu okresowego, przeglądu ciągłego, Min Max, zaliczkowym wyliczanie Ekonomicznej Wielkości Dostawy generowanie propozycji zamówień, proces kontroli merytorycznej zamówień obsługa awiza dostawy tworzenie bazy kwalifikowanych dostawców dla poszczególnych grup materiałowych: możliwość przesyłania przez dostawców elektronicznych formularzy rejestracyjnych wraz z wymaganymi dokumentami podmiotowymi, zatwierdzanie lub odrzucanie zgłoszeń dostawców; w przypadku przyjęcia wniosku dostawcy automatyczne dodanie do bazy kwalifikowanych dostawców w zakresie wybranej grupy materiałowej. Rozwiązania, które tworzą przyszłość

26 26 [LDO] Portal Dostawcy Moduł [LDO] wspomaga proces zamawiania materiałów, realizacji zamówień oraz ułatwia proces komunikacji pomiędzy zamawiającym i dostawcą. Po stronie zamawiającego istnieje możliwość elektronicznego przesyłania zamówień do dostawcy oraz bieżącego monitorowania realizacji zamówienia. Po stronie dostawcy moduł zapewnia możliwość szybkiej reakcji na złożone zamówienie, jego potwierdzenie i wygenerowanie wszelkich dokumentów związanych z jego obsłużeniem włącznie z fakturą. Główne funkcjonalności modułu [LDO]: rejestracja dostawców w portalu poprzez formularz rejestracyjny z możliwością powiązania z grupami materiałowymi oraz załączenia dokumentów podmiotowych z możliwością jednoczesnej rejestracji w Portalu Aukcje Elektroniczne [LAIN2] automatyczne powiadomienia o zatwierdzeniu bądź odrzuceniu zgłoszenia drogą mailową wyprowadzenie bieżących informacje od zamawiającego na stronę główną portalu umożliwienie przejścia z Portalu Dostawcy [LDO] do Portalu Aukcje Elektroniczne [LAIN2] i odwrotnie przegląd opublikowanych zamówień dostawcy umożliwienie potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez dostawcę wraz z wpisaniem wewnętrznego numeru przyjęcia tworzenie awizo do zamówień generowanie dowodów dostaw dla zamówień wydruk z kodem kreskowym.

27 [LPRZ] Przetargi Moduł [LPRZ] wspomaga proces przeprowadzenia przetargów materiałowych oraz zamówień publicznych, począwszy od etapu planowania zamówienia (przygotowania postępowanie wraz z zdefiniowaniem przedmiotu zamówienia), poprzez przygotowanie i obsługę przetargów (rejestracja uczestników, ofert i cen przetargowych, tworzenie dokumentacji przetargowej na podstawie szablonów, realizacji przetargu w portalu [LAIN2] Aukcje elektroniczne) do finalizowania umów na dostawy materiałów (tworzenie załącznika do umowy). Dzięki kompleksowemu podejściu moduł [LPRZ] umożliwia analizowanie przebiegu i wyników przetargów. 27 Główne funkcjonalności modułu [LPRZ]: obsługa katalogów postępowań przetargowych określenie parametrów opisujących postępowanie przetargowe (rodzaj i tryb zamówienia, rodzaj umowy, ogólne warunki dostawy, przypisanie zdefiniowanej wcześniej komisji przetargowej) przeglądanie i analiza ofert cenowych dostawców na pozycje przetargowe wspomaganie wyboru najlepszej oferty analiza wyników przetargów w grupach przetargowych przygotowanie postępowania (określenie przedmiotu zamówienia, wyliczenie wadium itp.) tworzenie dokumentacji przetargowej na podstawie szablonów obsługa licytacji i negocjacji obsługa formularzy ofertowych. Rozwiązania, które tworzą przyszłość

28 28 [LAIN2] Aukcje Internetowe Moduł [LAIN2] służy do wspomagania przeprowadzania przetargów w trybie aukcji bądź licytacji elektronicznej. Akcje mogą być przeprowadzane w zakresie zakupu i sprzedaży, a także w formie zapytań ofertowych skierowanych do dostawców. Dzięki zastosowaniu mechanizmu kwalifikowanego podpisu elektronicznego postępowanie przeprowadzane jest zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Przedmiotem aukcji mogą być zarówno materiały jak i usługi. Główne funkcjonalności modułu [LAIN2]: tworzenie i przeprowadzanie aukcji elektronicznych na dostawy, usługi, remonty, sprzedaż produktów tworzenie i prowadzenie aukcji na podstawie umów ramowych oraz aukcji spotowych za pomocą kreatora umożliwienie utworzenia różnych profilów użytkowników - obserwator, wykonawca - z prawem do administrowania i monitorowania aukcji lub aktywnego składania ofert i licytacji weryfikacja ofert uczestników i załączonych dokumentów decyzja o dopuszczeniu do licytacji kontrola organizatora aukcji nad jej przebiegiem, tj. przydział uprawnień dla wykonawców, ustawienie parametrów aukcji raportowanie przebiegu i wyników aukcji.

29 [LWZ] Wspomaganie procesu zakupu Moduł [LWZ] umożliwia obsługę całego procesu umożliwiającego przeprowadzenie postępowania zakupowego, od zarejestrowania w module [LRU] wniosku o otwarcie postępowania zakupowego, poprzez śledzenie przebiegu przetargu (moduły [LPRZ], [LAIN2]), do zawarcia i podpisania umowy (fakt ten odnotowywany jest w module [LRU]). Moduł [LWZ] umożliwia śledzenie całego procesu postępowania zakupowego. 29 Główne funkcjonalności modułu [LWZ]: tworzenie wniosków o otwarcie postępowania zakupowego oraz tworzenie wniosków o aneks do umowy możliwość dzielenia wniosków na części oraz przypisywania do nich pozycji pochodzących z różnych źródeł takich jak plan, zapotrzebowanie, kartoteka materiałowa lub bez źródła możliwość dodawania kontrahentów do wniosku możliwość dodawania dokumentów wymaganych lista dokumentów zależna od wybranego rodzaju zamówienia obsługa przebiegu postępowania kontrola merytoryczna wniosków konfiguracja wzorców postępowań. Rozwiązania, które tworzą przyszłość

30 30 [SZYK2/KPT] Kompleks Produkcyjno-Techniczny - wsparcie procesów biznesowych [TMZZ2] Moduł Zarządzania Zadaniami Moduł [TMZZ2] został opracowany jako narzędzie dające możliwość monitorowania przebiegu procesu realizacji zadań w skali makro i mikro w dowolnej jego fazie, rozliczenia zadań pod względem finansowym i wykonanym zakresem rzeczowym. Rozbudowana klasyfikacja i parametryzacja systemu pozwala prowadzić monitoring realizacji zadań z różnych dziedzin działalności firmy, tj. inwestycji, remontów, serwisu, usług, likwidacji, produkcji. Moduł stwarza podstawy kontroli przebiegu realizacji planu, usprawnia i ułatwia rozliczanie zakończonych zadań. Pozwala to na implementację w module funkcji informacyjnych, kontrolnych i alertujących będących podstawą kontrolingu. Główne funkcjonalności modułu [TMZZ2]: wsparcie procesów biznesowych w obszarze inwestycji - definiowanie projektów i obiektów inwestycyjnych, budowa hierarchicznej struktury zadań, wycena oddawanych środków trwałych, tworzenie załącznika do OT, możliwość połączenia z obszarem harmonogramowania plan-wykonanie wsparcie procesów biznesowych w obszarze planowania według metod kalkulacji planowanych zadań lub prognozowanie potrzeb na bazie wykonów z poprzednich okresów a także tworzenie planów rocznych w oparciu o kartoteki grup i pozycje przetargowe. Możliwość definiowania struktury planu wg własnych potrzeb wsparcie procesów biznesowych w obszarze technicznego przygotowania produkcji ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb materiałowych (projekty, hierarchiczna struktura zadań produkcyjnych, planowanie, budżetowanie zadań na najniższym poziomie struktury zadań w projekcie, definiowanie i budżetowanie zleceń produkcyjnych)

31 wsparcie procesów biznesowych w obszarze rozliczania serwisów, remontów i usług wspomaganie procesu przeprowadzania przetargów, aukcji internetowych, zawierania umów na dostawę materiałów i usług możliwość prowadzenia analizy odchyleń i projekcji realizacji zadań, a w konsekwencji możliwość sterowania projektem (ostrzeganie, korekty zadań) kontrola realizacji planu pod względem finansowym i rzeczowym, kontrola realizacji zadań / zleceń z wykazywaniem zadań/zleceń zagrożonych przekroczeniem (harmonogramu, budżetu), kontrola i rozliczenie kosztów poniesionych i do poniesienia. 31 Rozwiązania, które tworzą przyszłość

32 32 [SZYK2/KPT] Kompleks Produkcyjno Techniczny Za wspomaganie obsługi procesów biznesowych związanych z produkcją oraz jej przygotowaniem i utrzymaniem odpowiada Kompleks Produkcyjno-Techniczny [KPT]. Kompleks umożliwia obsługę centralnej części łańcucha logistycznego przedsiębiorstwa. Zawarto w nim komponenty wspierające planowanie, harmonogramowanie, budżetowanie i monitorowanie procesów produkcji. Funkcjonalności modułów wchodzących w skład kompleksu [KPT] są silnie dedykowane obsłudze procesów zachodzących w przedsiębiorstwach górniczych.

33 [TMRPP2] Moduł Raportowania Procesów Produkcji /moduł dedykowany dla przedsiębiorstw górniczych/ 33 Moduł [TMRPP2] służy do wspomagania prac służb dyspozytorskich kopalni umożliwiając prowadzenie rejestrów dokumentujących codzienną pracę kopalni na bazie kartotek i słowników. Moduł [TMRPP2] zapewnia przetwarzanie niezbędnych danych oraz tworzenie na ich podstawie Raportu Dobowego oraz innych zestawień dziennych jak i okresowych. Moduł gromadzi dane na temat awarii i przestojów, umożliwiając zaawansowaną analizę ich przyczyn oraz rejestruje ewidencję zaistniałych zdarzeń i wypadków w kopalni. Główne funkcjonalności modułu [TMRPP2]: bieżące monitorowanie procesów produkcji i procesów pomocniczych w przedsiębiorstwie górniczym w zakresie ścian (wydobycie, postęp itp) robót przygotowawczych, zbrojenia ścian, likwidacji ścian, pozostałych robót (np. przebudowy, pobierki itp.), szybów, zbiorników, podsadzki, gospodarki pyłami dymnicowymi, rejestracji robót strzałowych, rejestracji prac spawalniczych raportowanie procesów produkcji w przedsiębiorstwie górniczym: raport stanów bieżących prac przygotowawczych, wydobywczych, zabezpieczających, likwidacyjnych i innych tworzenie wykresów graficznych obrazujących cykle pracy ścian emisja dziennych raportów dyspozytorskich analiza awarii według rożnych kryteriów (okres, czas trwania, rodzaj awarii, rejon, oddział itp.) graficzna prezentacja analiz awarii w ujęciu dziennym, tygodniowym, miesięcznym ewidencja zatrudnienia pracowników w rozbiciu na strukturę zatrudnienia oraz wykonywane prace ewidencja prac wykonywanych przez zastępy ratowników ewidencja zjazdów dozoru wyższego prowadzenie dokumentacji działu BHP w zakresie ewidencjonowania zaistniałych zdarzeń i wypadków w kopalni oraz generowanie odpowiednich zestawień, raportów i analiz. ewidencja awarii i przestojów: związanych z zagrożeniami naturalnymi rejestracja uszkodzeń maszyn i urządzeń będących przyczyną awarii Rozwiązania, które tworzą przyszłość

34 34 [THPR] Planowanie i Harmonogramowanie Produkcji /moduł dedykowany dla przedsiębiorstw górniczych/ Moduł [THPR] jest narzędziem pozwalającym na tworzenie planów i harmonogramów dla kopalń jedno i dwuruchowych, a także udostępniania jednostce nadzorującej kontrolę w zakresie zatwierdzonych planów. Na poziomie kopalni moduł [THPR] pozwala ewidencjonować wszystkie elementarne informacje o prowadzonych i planowanych robotach górniczych w kopalni węgla kamiennego, w okresie objętym planem ruchu, jak również wykraczających poza ten okres. Ewidencja obejmuje dane o prowadzonych i planowanych robotach udostępniających, przygotowawczych, wybierkowych i innych wraz z ich charakterystykami górniczo geologicznymi, wyposażeniem przodków, organizacją pracy, itp. a także powiązania (następstwa) między poszczególnymi robotami. Na podstawie tych danych użytkownicy systemu mogą budować różnorodne, co do zawartości merytorycznej i okresów, plany oraz generować harmonogramy ilości i jakości produkcji oraz kontrolować ich przebieg realizacji. Główne funkcjonalności modułu [THPR]: ewidencja elementarnych danych o realizowanych i planowanych robotach górniczych (udostępniających, przygotowawczych, wybierkowych, zbrojeniowych, likwidacyjnych i innych) definiowanie i analizy wariantów planów produkcji obsługa zatwierdzonych planów produkcji prognozowanie ilościowo-jakościowe urobku dla planów produkcji kontrola realizacji planu produkcji pod względem rzeczowym generowanie, dla planów produkcji, harmonogramów Gantt a dla robót górniczych generowanie histogramów zapotrzebowania na zasoby produkcyjne (materiały, obłożenie itp.) dla planów produkcji generowanie różnorodnych raportów, analiz i sprawozdań.

35 [TGŚP] Gospodarka Środkami Produkcji /moduł dedykowany dla przedsiębiorstw górniczych/ 35 Moduł [TGŚP] służy do wspomagania zarządzania w obszarze gospodarowania środkami produkcji i ściśle z tym powiązaną gospodarką remontową. Centralnym elementem modułu jest katalog (kartoteka) maszyn i urządzeń. Standaryzację katalogu umożliwia biblioteka typów maszyn i urządzeń zawierająca wzorcowe struktury, niezbędne dane techniczne, dokumentacje, rysunki techniczne, schematy itp. Oznacza to, że każdy obiekt katalogu może być wyposażony w hierarchiczną strukturę zawierająca dokładne informacje o zespołach, podzespołach, częściach. Uzupełnieniem jest, już pod kątem gospodarki remontowej, możliwość tworzenia kompletów będących wykazem części zamiennych, materiałów i narzędzi niezbędnych do prowadzenia przeglądu, konserwacji czy remontu danego elementu środka produkcji. Prowadzone w ramach modułu [TGŚP] ewidencje pozwalają na prowadzenie analiz awaryjności kompleksów ścianowych, wydobycia w kompleksach ścianowych oraz zagospodarowania obudów ścianowych. Główne funkcjonalności modułu [TGŚP]: definiowanie parametrów obiektów i maszyn prowadzenie ewidencji obrotów, eksploatacji, montażu, demontażu oraz zakresu profilaktyki (awarie, remonty, przeglądy) miejsc pracy, zagospodarowania maszyn, wyników produkcji, analizy awaryjności itp. zarządzanie centralną kartoteką maszyn i urządzeń generowanie zestawień w zakresie stanów obudów zmechanizowanych, uzbrojenia technicznego prowadzenie kart pracy dla maszyn i urządzeń. Rozwiązania, które tworzą przyszłość

36 36 [TRP] Rozliczanie Produkcji /moduł dedykowany dla przedsiębiorstw górniczych/ Moduł [TRP] umożliwia prowadzenie ewidencji i archiwizacji charakterystyk górniczo geologiczno - organizacyjnych przodków i rejonów dołowych oraz opracowywanie kosztów kalkulowanych wg ich rodzajów i ich przechowywanie dla dołowych i powierzchniowych Miejsc Pracy. Na podstawie tak prowadzonej ewidencji moduł [TRP] umożliwia sporządzanie tablic sprawozdawczości branżowej i państwowej za okresy miesięczne i narastające oraz sporządzanie okresowych, syntetycznych zestawień produkcyjnej i techniczno-ekonomicznej oceny działalności kopalni wg ruchów, oddziałów, rejonów, przodków w układach techniczno-produkcyjnym i ekonomicznym. [TENE3] Energia 3 /moduł dedykowany dla przedsiębiorstw górniczych/ Moduł [TENE3] jest rozwiązaniem służącym do ilościowego rozliczania zużycia dowolnego medium (energia elektryczna, ciepła woda, para, metan) w zadanych przedziałach czasowych. Dane są wprowadzane ręcznie bądź następuje zasilanie odpowiednimi interfejsami z systemów bilingowych (licznikowych). Model rozliczenia oparty jest o kilkustopniową strukturę, ujmującą sieć licznikową i odbiorców (którymi mogą być miejsca pracy lub kontrahenci). W wyniku działań modułu uzyskuje się rozdzielniki kosztów (przejmowane przez moduł rozliczenia kosztów [FRK]) lub polecenia fakturowania (wsparte cennikami) stanowiące podstawę do obciążeń. Moduł [TENE3] umożliwia również prowadzenie i rozliczanie ewidencji mediów na potrzeby podatku akcyzowego. Główne funkcjonalności modułu [TENE3]: tworzenie i obsługa identyfikacji rozliczeń mediów (energia elektryczna, para, gorąca woda, sprężone powietrze, woda pitna i przemysłowa oraz metan) tworzenie i obsługa identyfikacji odbiorców i liczników tworzenie kartoteki algorytmów liczenia wielkości dla liczników i/lub odbiorców

37 tworzenie i obsługa kartoteki taryf tworzenie powiązań pomiędzy punktami rozliczeniowymi ewidencja ilościowa zużyć dla poszczególnych mediów w tym ewidencja wielkości związanych z obrotem i dystrybucją (przesył, moc zamówiona) dla energii elektrycznej, pary, gorącej wody ewidencja mediów na potrzeby podatku akcyzowego tworzenie zestawień/raportów. 37 Rozwiązania, które tworzą przyszłość

38 38 [SZYK2/KSP] Kompleks Sprzedaży /kompleks dedykowany dla przedsiębiorstw górniczych/ Kompleks Sprzedaży [KSP] wspomaga obsługę procesów biznesowych logistyki wyjścia. Komunikuje się z niezależnymi systemami załadunku, ważenia, systemami monitoringu i nadzoru, systemami obsługującymi przewoźników (w zakresie wymiany listów przewozowych, wykazów wagonów, zawiadomień) oraz niezależnymi akredytowanymi laboratoriami określającymi jakość. Składa się z modułów realizujących: planowanie i przygotowanie sprzedaży produktów węglowych oraz niewęglowych zarządzanie kontaktami z klientami planowanie i zarządzanie przewozami obsługę załadunku i ekspedycji nadzór i kontrolę poprawności procedur załadunkowych i sprzedażnych kontrolę jakości przygotowanie wsadu do fakturowania sprzedaży raportowanie rozchodu i sprzedaży sprzedaż internetową produktów węglowych oraz niewęglowych obsługę sieci sprzedaży pośredniej analizy sprzedaży. Kompleks Sprzedaży [KSP] podzielony jest na dwa obszary: zarządczy moduły [SCM], [SOK], [SRS] operacyjny moduły [SEK], [SDR], [SKJ], [SOP].

39 [SCM] Centralny Moduł Marketingu Moduł [SCM] stanowi zbiór kartotek zawierających dane niezbędne do funkcjonowania kompleksu sprzedaży [KSP] oraz przechowuje parametry i ustawienia dla całego sytemu informatycznego w obszarze logistyki wyjścia organizacji. 39 Obsługuje wszystkie słowniki i kartoteki związane ze sprzedażą węgla. Umożliwia obsługę zleceń sprzedaży, uzupełnia i aktualizuje słowniki wyrobów, ich sortymentów, cen, przewoźników, wzorców listów przewozowych itp. Główne funkcjonalności modułu [SCM]: tworzenie centralnych cenników produktów oraz cenników za transport rejestracja zleceń sprzedaży wprowadzanie klasyfikatorów zleceń obsługa stacji i bocznic kolejowych (wraz z ich charakterystyką) tworzenie szablonów listów przewozowych (autoryzowanych dokumentów przewozowych) rejestracja klas węgla rejestracja produktów węglowych i niewęglowych rejestracja stacji, bocznic i torów kolejowych rejestracja rodzajów pociągów planowanie dyspozycji wysyłkowych. Rozwiązania, które tworzą przyszłość

40 40 [SOK] System Obsługi Klienta Moduł [SOK] wspomaga procesy sprzedaży i proces komunikacji z odbiorcami. Zawiera narzędzia wspierające przygotowanie i obieg elektronicznych dokumentów handlowych (umowa roczna wraz z funkcjami jej bilansowania, zamówienie, awizacja, upoważnienia), ich akceptacji i składania kwalifikowanego podpisu cyfrowego oraz raportowania sprzedaży. Moduł [SOK] pozwala na korzystanie z funkcjonalności tzw. słupa ogłoszeniowego dla odbiorców. Główne funkcjonalności modułu [SOK]: wspomaganie planowania sprzedaży tworzenie zlecenia z zamówień rejestracja umów rocznych i aneksy śródrocznych awizacja odbiorów samochodowych rejestracja zamówienia na węgiel awizacja odbiorów kolejowych. prowadzenie rejestru przedpłat [SRS] System Rozliczania Sprzedaży Moduł [SRS] umożliwia wycenę wysyłek, sporządzanie wsadu do dokumentów księgowych - polecenia fakturowania, polecenia wystawienia dowodów dostaw, polecenia korygujące dla wystawianych dokumentów. Moduł [SRS] wspomaga proces bilansowania wartościowego rozchodu i sprzedaży. Główne funkcjonalności modułu [SRS] obsługa wystawiania poleceń fakturowania i poleceń dowodów dostaw wycena poleceń fakturowania oraz zbytu niefakturowanego obsługa korekt do wystawionych poleceń fakturowania i poleceń dowodów dostaw raportowanie sprzedaży zakończenie doby fakturowej.

41 [SEK] Sprzedaż, ekspedycja kolejowa Moduł [SEK] przeznaczony jest dla struktur organizacyjnych przedsiębiorstwa odpowiedzialnych za sprzedaż masową transportem kolejowym. Wspomaga zarządzanie załadunkiem wagonów (rejestrację wagonów, dysponowanie wagonów) i wysyłkami do odbiorców. Automatycznie generuje dokumentację przewozową (listy przewozowe, zawiadomienia). 41 Moduł [SEK] wspomaga, podobnie jak [SRS], proces bilansowania ilościowego rozchodu i sprzedaży. Główne funkcjonalności modułu [SEK]: integracja z niezależnym systemem ważenia i załadunku rejestracja i załadunek wagonów dysponowanie wagonów do odbiorców tworzenie i wydruk listów kolejowych tworzenie i wydruk wykazów ważenia wagonów sprawozdania z wysyłek zakończenie i kwalifikacja doby ekspedycyjnej. Rozwiązania, które tworzą przyszłość

42 42 [SKJ] Kontrola Jakości Moduł [SKJ] wspomaga pracę działów kontroli jakości. Umożliwia rejestrację prób jakościowych, kojarzenie prób z wysyłkami i wystawianie certyfikatów jakościowych. Wspomaga procesy reklamacji jakościowych. Moduł [SKJ] współpracuje z akredytowanymi laboratoriami. Główne funkcjonalności modułu [SKJ]: generacja dziennego zbioru prób rejestracja prób laboratoryjnych rejestracja prób jakościowych raporty prób jakościowych kojarzenie prób jakościowych z wysyłkami sprawozdanie z wysyłek generowanie i wydruk certyfikatów jakościowych generowanie sprawozdania państwowego o mechanicznej przeróbce węgla G-09.2 wraz z autoryzacją wydrukiem i przekazaniem sprawozdania G-09.2 do portalu sprawozdawczości współpraca z niezależnym laboratorium.

43 [SDR] Sprzedaż samochodowa Moduł [SDR] przeznaczony jest dla struktur organizacyjnych przedsiębiorstwa odpowiedzialnych za sprzedaż transportem samochodowym węgla jak i produktów niewęglowych. Wspomaga sprzedaż za gotówkę, w ramach deputatu węglowego i na zlecenia w zbycie samochodowym. Moduł [SDR] umożliwia bezpośrednią współpracę z elektronicznymi wagami lub integrację z autonomicznymi systemami ważenia. 43 Główne funkcjonalności modułu [SDR]: sprzedaż węgla na faktury gotówkowe obsługa upoważnień do odbioru węgla wydawanie węgla na deputaty i zamówienia obsługa awizacji odbioru realizacja sprzedaży towarów niewęglowych obsługa ważeń kontrolnych kontrola możliwych do pobrania ilości towarów obsługa żetonów (dyskietek) wjazdowych współpraca z systemami załadunku i ważenia firm zewnętrznych. Rozwiązania, które tworzą przyszłość

44 44 [SOP] System Obsługi Przewoźnika Moduł [SOP] umożliwia współpracę z przewoźnikami w zakresie dokumentacji przewozowej (wymiana listów przewozowych, wykazów wagonów, zawiadomień). Główne funkcjonalności modułu [SOP]: wymiana listów przewozowych wspólny wykaz dostępnych wagonów obsługa zawiadomień w zakresie etapu realizacji dostawy pełna współpraca z modułem [SOK] w zakresie określenia etapu realizacji zamówienia. [SNS] System Nadzoru Sprzedaży Moduł [SNS] jest modułem opcjonalnym, przeznaczonym dla firm ochrony oraz służb odpowiedzialnych za nadzór nad ekspedycją i sprzedażą. Moduł [SNS] oferuje bogaty zestaw mechanizmów zapewniających poprawność załadunku i procesów sprzedaży oraz porządkujących ruch pojazdów na terenie punktów sprzedaży. Wykorzystuje automatyczne szlabany, światła sterowania ruchem, kamery cyfrowe, bariery optyczne, kody kreskowe, itp.

45 [SZYK2/KSK] Kompleks Systemów Korporacyjnych 45 Blok rozwiązań wchodzących w skład kompleksu [KSK], to zestaw aplikacji internetowych o konstrukcji portalowej, gdzie wykorzystano wzorce systemów klasy CRM, SCM i PRM oraz możliwości, jakie stwarzają w tym zakresie rozwiązania w postaci technologii B2B i B2C. Jest to więc zasadniczo korporacyjna nadbudowa nad kompleksami dziedzinowymi systemu [SZYK2] stanowiącymi logistyczny łańcuch przedsiębiorstwa. Rozwiązania tego bloku oparte są o szkieletowe aplikacje, które są dostosowywane i rozbudowywane do potrzeb konkretnego odbiorcy. Rozwiązania tego typu funkcjonują z powodzeniem od wielu lat między innymi w spółkach wydobywczych wspierając proces sprzedaży i dystrybucji węgla kamiennego zarówno na rynku krajowym jak i zagranicznym. Rozwiązania, które tworzą przyszłość

46 46 [SZYK2/KZP2] Kompleks Zatrudnieniowo-Płacowy Kompleks [KZP2] widziany łącznie ze swym najbliższym otoczeniem wspomaga wszystkie sfery zarządzania i gospodarowania czynnikiem ludzkim w przedsiębiorstwie. Zapewnia to bogatą funkcjonalność kompleksu, która w pełni zaspokaja potrzeby zarządzających i obsługujących w przedsiębiorstwie obszary dotyczące: gospodarowania zasobami ludzkimi, prowadzenia polityki płacowej i rozliczania kosztów pracy indywidualnych potrzeb pracowników związanych z dostępem do swoich danych gromadzonych przez pracodawcę. Rozwiązania kompleksu [KZP2] są zgodne z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa pracy, podatkowymi, ubezpieczeniowymi, ochrony danych osobowych. Elastyczność systemu pozwala na jego dostosowanie do regulacji układów zbiorowych obowiązujących w różnych firmach. W rozwiązaniu uwzględniono uwarunkowania wynikające ze zmian otoczenia prawnego, które często diametralnie zmieniają przebieg i jakość dotychczasowych procesów obsługi tego obszaru. Dzięki zachowaniu zasady rejestrowania danych z jednorodnego źródła oraz mechanizmów propagowania i kontroli, kompleks [KZP2] zapewnia wysoki poziom spójności danych. Dane w bazie gromadzone są w kontekście historycznym, co w praktyce umożliwia śledzenie zmian zapisów dotyczących zatrudnienia i wynagrodzeń pracowników, zmian strukturalnych w firmie w określonych przez użytkownika przedziałach czasowych. W warstwie ewidencji czasu pracy system [KZP2] umożliwia rejestrację czasu pracy w oparciu o wykorzystanie dostępnych na rynku czytników RCP. Dzięki rozwiązaniom typu B2E kompleks [KZP2] w postaci Portalu Pracownika zaspokaja również indywidualne potrzeby pracowników związane z dostępem do swoich danych, gromadzonych przez pracodawcę. Portal wyposażono również w funkcje interaktywne np. dotyczące planu urlopów lub umożliwiające wnioskowanie o zmiany w danych.

47 47 [PCZK] Centralne Zarządzanie Kadrami Moduł [PCZK] przeznaczony jest dla służb kadrowych przedsiębiorstwa i służy do tworzenia kartoteki osobowej pracowników oraz gromadzenia podstawowych danych osobowych oraz danych wykorzystywanych podczas bieżącej obsługi zatrudnionych. Główne funkcjonalności modułu [PCZK]: ewidencja osobowa umowy i zaświadczenia indywidualne informacje o kwalifikacjach statystyki kadrowe dane dotyczące przebiegu pracy dane zgłoszeniowe ZUS dopuszczenia (badania, szkolenia BHP) generowanie wsadu do Płatnika. Rozwiązania, które tworzą przyszłość

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości.

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Księga Handlowa Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. Księgowość Możliwość płynnej zmiany typu źródła przychodu w momencie dodawania roku obrachunkowego,

Bardziej szczegółowo

WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych

WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych System księgowy charakteryzuje się prostotą obsługi, szybkością i niezawodnością działania Podstawą dla zastosowanych

Bardziej szczegółowo

...Gospodarka Materiałowa

...Gospodarka Materiałowa 1 Gospodarka Materiałowa 3 Obsługa dokumentów magazynowych 4 Ewidencja stanów magazynowych i ich wycena 4 Inwentaryzacja 4 Definiowanie indeksów i wyrobów 5 Zaopatrzenie magazynowe 5 Kontrola jakości 5

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych.

Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych. Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych. System wspomaga codzienną pracę Zarządców Nieruchomości poprzez automatyzację

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP)

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP) Warszawa, 25.07.2013 r. Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP) I. ZAMAWIAJĄCY NIP 952 19 11 631 KRS 0000450605 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1) Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA

RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA Przedstawiony rozkład materiału został oparty o autorski program nauczania do przedmiotu Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY FIS OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS SYSTEM MAGAZYNOWY System magazynowy FIS jest innowacyjnym programem wspierającym rozmaite procesy biznesowe potrzebne do zarządzania gospodarką magazynową w sklepach, hurtowniach,

Bardziej szczegółowo

...Finanse Księgowość Koszty

...Finanse Księgowość Koszty 1 Środki Trwałe 3 Ewidencja obrotów 4 Kartoteka elementów majątku trwałego 4 Amortyzacja 4 Księgowanie 5 Przeszacowanie 5 Inwentaryzacja 5 Kartoteki pomocnicze 6 Raporty 6 2 Środki Trwałe Wysokie koszty

Bardziej szczegółowo

MAGAZYNY SPRZEDAŻ LOGISTYKA MAGFA GMG Poprawiony czwartek, 10 czerwca 2010 17:50

MAGAZYNY SPRZEDAŻ LOGISTYKA MAGFA GMG Poprawiony czwartek, 10 czerwca 2010 17:50 System obsługuje główne procesy logistyczne począwszy od planowania i budżetowanie dostaw, ewidencji zamówień do dostawców, rejestracji dostaw i zakupów (również import), ewidencji obrotu magazynowego,

Bardziej szczegółowo

FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-CE jest system centralnym pozwalającym zarządzać kilkoma punktami handlowymi, oddziałami i placówkami. Program ułatwia wymianę dokumentów pomiędzy punktami a centralą.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Wiedza i kompetencje najlepszą inwestycją w przyszłość Kurs na Samodzielnego Księgowego w Białymstoku Miejsce prowadzenia szkolenia: BIATEL SA ul. Ciołkowskiego 2/2, 15-25 Białystok Budynek A,

Bardziej szczegółowo

Lp Nazwa jednostki dydaktycznej Zakres treści 1 Lekcja organizacyjna

Lp Nazwa jednostki dydaktycznej Zakres treści 1 Lekcja organizacyjna ZAKRES TREŚCI z przedmiotu rachunkowość 2 TE 1,2 Lp Nazwa jednostki dydaktycznej Zakres treści 1 Lekcja organizacyjna 1 Zasady obrotu pieniężnego. definicja obrotu pieniężnego. 2 Obrót gotówkowy i jego

Bardziej szczegółowo

Księga główna i pomocnicza

Księga główna i pomocnicza Księga główna i pomocnicza Moduł Finanse i Księgowość służy do pełnej obsługi księgowości finansowej i zarządczej w instytucjach i przedsiębiorstwach każdego rodzaju. Przy jego pomocy można realizować

Bardziej szczegółowo

Podstawy rachunkowości. T. 1, Wykład / Irena Olchowicz. wyd. 8. Warszawa, Spis treści

Podstawy rachunkowości. T. 1, Wykład / Irena Olchowicz. wyd. 8. Warszawa, Spis treści Podstawy rachunkowości. T. 1, Wykład / Irena Olchowicz. wyd. 8. Warszawa, 2016 Spis treści Od autora 9 Część I Istota rachunkowości 13 1. Pojęcie rachunkowości 13 2. Zakres rachunkowości 15 3. Funkcje

Bardziej szczegółowo

Funkcje realizowane przez program KC-Firma

Funkcje realizowane przez program KC-Firma Obsługa zakupów i sprzedaży (fakturowanie, sprzedaż detaliczna), gospodarka magazynowa (PZ, WZ, MM, PW,RW, zwroty, przeceny, spisy z natury, raportowanie), rejestry VAT, rozliczenie zakupów, kasa, banki

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA. programowo-organizacyjne studiów podyplomowych RACHUNKOWOŚĆ

ZAŁOŻENIA. programowo-organizacyjne studiów podyplomowych RACHUNKOWOŚĆ ZAŁOŻENIA programowo-organizacyjne studiów podyplomowych RACHUNKOWOŚĆ 1 I. Cele przedsięwzięcia: Podniesienie ogólnych kwalifikacji osób zajmujących się oraz zamierzających profesjonalnie zająć się rachunkowością

Bardziej szczegółowo

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h)

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) I Część finansowo-księgowa (150h) Część teoretyczna: (60h) Podatek od towarów i usług ( 5h) 1. Regulacje prawne

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL

Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL Przedmiot: Lk: 1/7 Opracował: mgr inż. Paweł Wojakowski Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Zakład Projektowania Procesów Wytwarzania Pokój: 3/7 B,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku w sprawie : wprowadzenia wykazu ksiąg rachunkowych i zakładowego planu kont Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

To kompletny i zintegrowany system do szeroko pojętej obsługi sprzedaży i magazynu w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych.

To kompletny i zintegrowany system do szeroko pojętej obsługi sprzedaży i magazynu w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych. OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Sprzedaż To kompletny i zintegrowany system do szeroko pojętej obsługi sprzedaży i magazynu w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych. Program pozwala na zautomatyzowanie

Bardziej szczegółowo

POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE (PTE) PROGRAM SZKOLENIA

POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE (PTE) PROGRAM SZKOLENIA POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE (PTE) PROGRAM SZKOLENIA NAZWA SZKOLENIA: Szkolenie księgowość od podstaw do samodzielnej księgowości TERMIN SZKOLENIA: 21.12.2016-10.02.2017 LP TEMAT ZAJĘĆ TREŚĆ SZKOLENIA

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE SYSTEMY FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI

KOMPUTEROWE SYSTEMY FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI Rafik Nafkha Marta Żółtowska KOMPUTEROWE SYSTEMY FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI Podejście praktyczne w Comarch ERP XL Wydawnictwo SGGW Warszawa 2013 Spis treści Wstęp... 11 1. Pojęcie i rozwój systemów informatycznych...

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OCENY PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

FORMULARZ OCENY PARAMETRÓW TECHNICZNYCH FORMULARZ OCENY PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Nazwa: System klasy ERP Ilość: 1 sztuka Strona 1 Specyfikacja techniczna: Lp. Moduł/funkcjonalność Charakterystyka Wartość oferowana TAK/NIE* Uwagi Oferenta 1 Moduł

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA W SYSTEMIE INFORMACJI EKONOMICZNEJ... 13

Rozdział 1 RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA W SYSTEMIE INFORMACJI EKONOMICZNEJ... 13 SPIS TREŚCI Rozdział 1 RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA W SYSTEMIE INFORMACJI EKONOMICZNEJ... 13 1.1. Istota i zakres systemu informacji ekonomicznej... 13 1.2. Rachunkowość jako podstawowy moduł w systemie informacji

Bardziej szczegółowo

Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013

Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013 Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013 Spis treści Wstęp............................................. 7 Część I Podstawy rachunkowości 1. Rachunkowość jako część

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE Biuro rachunkowe Klasa: III TE Tematyka Dokumentacja księgowa WYMAGANIA EDUKACYJNE Poziom wymagań uczeń potrafi zna: Konieczny Podstawowy Rozszerzony Dopełniający -potrafi scharakteryzować podstawowe rodzaje

Bardziej szczegółowo

enova KSIĘGOVOŚĆ różnice między wersjami

enova KSIĘGOVOŚĆ różnice między wersjami enova KSIĘGOVOŚĆ różnice między wersjami Strona 1 z 6 Funkcjonalność Srebro Złoto Platyna Ewidencja ryczałtowa Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów Rozliczenia podatku VAT Ewidencja transakcji wewnątrzwspólnotowych

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość budżetu, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

Rachunkowość budżetu, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych Anna Zysnarska Rachunkowość budżetu, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych stan prawny na dzień 1 marca 2014 r. wydanie III ODDK Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ Sp.k. Gdañsk

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA WEWNĘTRZNA

STRUKTURA WEWNĘTRZNA ....l STRUKTURA WEWNĘTRZNA DZIAŁU KSIĘGOWOŚCI MIĘJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNĘJ W RADOMIU Rozdział 1 Podstawa Prawna: 1 9 ust.4 pkt.4 regulaminu organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

nieograniczona długość numeru konta oraz ilości sekcji /poziomów zagłębień analitycznych/ wchodzących w jego skład,

nieograniczona długość numeru konta oraz ilości sekcji /poziomów zagłębień analitycznych/ wchodzących w jego skład, AgemaFK System AgemaFK wspomaga prowadzenie pełnej księgowości w jednostkach budżetowych. Jest to nowoczesne narzędzie zaprojektowane na podstawie wieloletnich doświadczeń we współpracy z naszymi Klientami,

Bardziej szczegółowo

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE systemy informatyczne SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej to nowoczesny system informatyczny kompleksowo

Bardziej szczegółowo

20-02-2008. Wprowadzenie. Procesy

20-02-2008. Wprowadzenie. Procesy 4. Typowy obieg dokumentów w przedsiębiorstwie produkcyjnym Wprowadzenie Procesy Wprowadzenie czynniki wpływające na zakres funkcjonalny Główne czynniki wpływające na zakres funkcjonalny systemu ERP: rodzaj

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont dla jednostek stosujących ustawę o rachunkowości str. 29

Wykaz kont dla jednostek stosujących ustawę o rachunkowości str. 29 Spis treści Wprowadzenie str. 15 Układ i treść opracowania str. 15 Problemy do rozstrzygnięcia przy opracowywaniu lub aktualizowaniu dokumentacji opisującej przyjęte zasady (politykę) rachunkowości str.

Bardziej szczegółowo

KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI

KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI BIURO RACHUNKOWE Daniel Bakalarz www: bakalarz.biz tel.: 602 880 233 e-mail: daniel.bakalarz@gmail.com NIP: 6731790853 KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI "Rzeczą, którą najtrudniej w świecie zrozumieć, jest podatek

Bardziej szczegółowo

3. Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych

3. Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych Załącznik Nr 3 3. Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych 1) Zakładowy plan kont W jednostkach budżetowych: Jednostka prowadzi księgi rachunkowe w oparciu o zakładowy plan kont (Załącznik Nr 3a do zarządzenia)

Bardziej szczegółowo

Grażyna Borowska, Irena Frymark Inwentaryzacja

Grażyna Borowska, Irena Frymark Inwentaryzacja Grażyna Borowska, Irena Frymark Inwentaryzacja SPIS TREŚCI Wstęp 1. Pojęcie, metody i rodzaje inwentaryzacji 2. Organizacja, przebieg i dokumentacja inwentaryzacji 3. Różnice inwentaryzacyjne i ich ewidencja

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość komputerowa Computer Accounting. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji I stopień Ogólnoakademicki

Rachunkowość komputerowa Computer Accounting. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji I stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Rachunkowość komputerowa Computer Accounting A. USYTUOWANIE MODUŁU W

Bardziej szczegółowo

Opis funkcjonalności systemu Comarch CDN XL

Opis funkcjonalności systemu Comarch CDN XL Opis funkcjonalności systemu Comarch CDN XL Podstawowe moduły Comarch CDN XL BUSINESS INTELLIGENCE - dane, informacje, decyzje Nowoczesne narzędzie do raportowania zdarzeń gospodarczych, stanowiące fundament

Bardziej szczegółowo

Karty katalogowe 2012 PZI TARAN

Karty katalogowe 2012 PZI TARAN MUNICOM.premium Karty katalogowe 2012 PZI TARAN MUNICOM.premium by PZI TARAN System MUNICOM.premium jest zintegrowanym pakietem oprogramowania do wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem Autorem systemu

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONT KSIĄG POMOCNICZYCH PROWADZONYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KONT SYNTETYCZNYCH W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ URZĄD GMINY

WYKAZ KONT KSIĄG POMOCNICZYCH PROWADZONYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KONT SYNTETYCZNYCH W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ URZĄD GMINY Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 48/2012 Wójta gminy Stawiguda z dnia 25.06.2012 r. WYKAZ KONT KSIĄG POMOCNICZYCH PROWADZONYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KONT SYNTETYCZNYCH W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ URZĄD GMINY 1.

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKOWANY SAMODZIELNY KSIĘGOWY - RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI OD PODSTAW - intensywny kurs weekendowy (kod zawodu 331301)

CERTYFIKOWANY SAMODZIELNY KSIĘGOWY - RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI OD PODSTAW - intensywny kurs weekendowy (kod zawodu 331301) CERTYFIKOWANY SAMODZIELNY KSIĘGOWY - RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI OD PODSTAW - intensywny kurs weekendowy (kod zawodu 331301) Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/15/8058/1143 Cena netto 1 701,00 zł Cena

Bardziej szczegółowo

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1. Kraków, 26 czerwiec 2013 roku

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1. Kraków, 26 czerwiec 2013 roku Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1 Kraków, 26 czerwiec 2013 roku Najważniejsze wyróżniki Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1 1. Stworzyliśmy nowy moduł CRM Plus zawierający mechanizm windykacji

Bardziej szczegółowo

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Obsługa faktur VAT sprzedaży, zaliczki, marży. Obsługa faktur korygujących. Tworzenie not. Tworzenie pokwitowań. Budowane i obsługa kartotek:

Bardziej szczegółowo

dr Katarzyna Trzpioła POLITYKA RACHUNKOWOŚCI dla instytucji kultury z komentarzem

dr Katarzyna Trzpioła POLITYKA RACHUNKOWOŚCI dla instytucji kultury z komentarzem dr Katarzyna Trzpioła POLITYKA RACHUNKOWOŚCI dla instytucji kultury z komentarzem dr Katarzyna Trzpioła Polityka rachunkowości dla instytucji kultury z komentarzem Więcej książek z obszaru kultury znajdziesz

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa dokumentowanie operacji gospodarczych. Relacje między zdarzeniem a operacją gospodarczą

Rachunkowość finansowa dokumentowanie operacji gospodarczych. Relacje między zdarzeniem a operacją gospodarczą 1 Relacje między zdarzeniem a operacją gospodarczą w Poznaniu, Poznań, s. 96. 2 Wpływ operacji bilansowych na składniki bilansu w Poznaniu, Poznań, s. 105. Wpływ operacji wynikowych na składniki bilansu

Bardziej szczegółowo

R o z p o c z ę c i e d z i a ł a l n o ś c i : istniejemy na rynku od 1993

R o z p o c z ę c i e d z i a ł a l n o ś c i : istniejemy na rynku od 1993 Informacje o firmie R o z p o c z ę c i e d z i a ł a l n o ś c i : istniejemy na rynku od 1993 Siedziba: Toruń, ul. Piaskowa 6 (świadczymy usługi na terenie całej Polski) Nasze usługi: outsourcing informatyczny,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Szczegółowa specyfikacja techniczna

Załącznik nr 2. Szczegółowa specyfikacja techniczna Załącznik nr 2 Szczegółowa specyfikacja techniczna Przedmiotem postępowania jest przeprowadzenie dla 8 osób profesjonalnego szkolenia zawodowego Sprzedawca-magazynier z obsługą komputerowego programu magazynowego

Bardziej szczegółowo

1.2 OPROGRAMOWANIE KOMPLEKSU MATERIAŁOWEGO OGÓLNY OPIS SYSTEMU GM

1.2 OPROGRAMOWANIE KOMPLEKSU MATERIAŁOWEGO OGÓLNY OPIS SYSTEMU GM 1.2 OPROGRAMOWANIE KOMPLEKSU MATERIAŁOWEGO OGÓLNY OPIS SYSTEMU GM System gospodarki materiałowej i magazynowej jest aplikacją pozwalającą na prawidłowe gospodarowanie materiałami i surowcami w ramach dowolnej

Bardziej szczegółowo

Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV. Kadry i płace

Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV. Kadry i płace Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV Kadry i płace Moduł stanowi rozszerzenie funkcjonalności systemu Microsoft Dynamics NAV w zakresie zarządzania działem kadrowo-płacowym przedsiębiorstwa. Gromadzone

Bardziej szczegółowo

System Zamówienia i Kontrola Dostaw

System Zamówienia i Kontrola Dostaw System Zamówienia i Kontrola Dostaw System składa się z następujących modułów: 1. Zamówienia od Odbiorców 2. Zamówienia do Dostawców 3. Zestawienia Analityczne 4. Specyfikacja Wysyłkowa 5. Budżet Odbiorców

Bardziej szczegółowo

MADAR. - rozwiązania dla średnich przedsiębiorstw

MADAR. - rozwiązania dla średnich przedsiębiorstw MADAR MADAR - rozwiązania dla średnich przedsiębiorstw Przedstawiamy grupę programów Madar, skierowanych do firm średnich, małych i mikro. Nasza 15-letnia praca zaowocowała powstaniem w pełni zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr.../2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

MANIFEST. Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015

MANIFEST. Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015 MANIFEST Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015 CO NOWEGO W 2015.2 FR01 Programy Retail stanowią kompleksowe rozwiązanie do ewidencjonowania i kontrolowania sprzedaży, rozliczenia

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zasady prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta w Przasnyszu zostały opracowane na podstawie następujących przepisów prawa: Rozdział I

Niniejsze zasady prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta w Przasnyszu zostały opracowane na podstawie następujących przepisów prawa: Rozdział I Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 37/2012 Burmistrza Przasnysza z dnia 10 maja 2012 r. Zasady (polityka) rachunkowości dla projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

ZASADY RACHUNKOWOŚCI DLA PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W URZĘDZIE MIASTA JELENIA GÓRA

ZASADY RACHUNKOWOŚCI DLA PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W URZĘDZIE MIASTA JELENIA GÓRA Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.838.2016.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 7 grudnia 2016 r w sprawie ustalenia zasad rachunkowości dla Urzędu Miasta Jelenia Góra ZASADY RACHUNKOWOŚCI DLA

Bardziej szczegółowo

1. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych

1. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych 1. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych 1) Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych Księgi rachunkowe w Urzędzie Miejskim w Sędziszowie prowadzone są w siedzibie w Urzędzie Miejskim w Sędziszowie

Bardziej szczegółowo

System klasy ERP w chmurze. MRP magazyn, zaopatrzenie, zbyt, rozliczenie produkcji. Handel fakturowanie, warunki współpracy, cenniki, zamówienia.

System klasy ERP w chmurze. MRP magazyn, zaopatrzenie, zbyt, rozliczenie produkcji. Handel fakturowanie, warunki współpracy, cenniki, zamówienia. System klasy ERP w chmurze 50 zł miesięcznie za użytkownika przy pracy na serwerach Madar Stworzony dla firm produkcyjnych, instytutów, szkół, organizacji, biur rachunkowych, firm handlowych Madar7 to

Bardziej szczegółowo

122 zł brutto. Cena: od 123 Cena: od

122 zł brutto. Cena: od 123 Cena: od Magazyn i Faktury PRO to nowoczesny system do obsługi gospodarki magazynowej oraz sprzedaży towarów i usług dla małych firm. Wystawia wszystkie niezbędne w obrocie handlowym dokumenty, tj.: magazynowe,

Bardziej szczegółowo

Księga Handlowa OPROGRAMOWANIE DLA FIRM

Księga Handlowa OPROGRAMOWANIE DLA FIRM OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Księga Handlowa Księga Handlowa RAKSSQL to kompletny i w pełni zintegrowany system księgowy stworzony do prowadzenia pełnej księgowości firm prywatnych, państwowych, spółdzielni,

Bardziej szczegółowo

Lp. Temat zajęć Treść szkolenia 1 Prawne uwarunkowania działalności firmy Prawo pracy Umowa o pracę Podstawowe zasady prawa pracy Regulamin pracy Prawo cywilne Definicja i treść zobowiązania Wierzyciel

Bardziej szczegółowo

Pełna księgowość PROGRAM DLA BIUR RACHUNKOWYCH

Pełna księgowość PROGRAM DLA BIUR RACHUNKOWYCH PROGRAM DLA BIUR RACHUNKOWYCH Pełna księgowość RAKS to kompletny i w pełni zintegrowany program stworzony dla biur rachunkowych. Pozwala na prowadzenie księgowości firm prywatnych, państwowych, spółdzielni,

Bardziej szczegółowo

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych:

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: 1. opracowanie procedury uchwalania budżetu oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ Przedstawienie systemów ERP i RAKSSQELL. Beata Rybicka Rafał Olejniczak

ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ Przedstawienie systemów ERP i RAKSSQELL. Beata Rybicka Rafał Olejniczak ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ Przedstawienie systemów ERP i RAKSSQELL Beata Rybicka Rafał Olejniczak SYSTEM ERP Osobie odpowiedzialnej za zarządzanie produkcją przypisuje się kluczowe zadanie w firmie: zmniejszenie

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja księgowa

Dokumentacja księgowa Dokumentacja księgowa 1. Dokumenty księgowe, ich znaczenie i klasyfikacja Podstawą zapisów w księgach rachunkowych są dowody księgowe stwierdzające dokonanie operacji gospodarczej. Nazywa się je dokumentami

Bardziej szczegółowo

Handlowo-Magazynowy. Przeznaczenie modułu

Handlowo-Magazynowy. Przeznaczenie modułu Handlowo-Magazynowy Przeznaczenie modułu Moduł Handlowo-Magazynowy przeznaczony jest do prowadzenia wielomagazynowej gospodarki towarowej i materiałowej w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych

Bardziej szczegółowo

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe Konto 011 Środki trwałe Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie Część I. Konta bilansowe Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 8/2010 z dnia 29 grudnia 2010 roku.

Bardziej szczegółowo

5 Organizacja rachunkowości zagadnienia wstępne 18

5 Organizacja rachunkowości zagadnienia wstępne 18 Kluge P.D., Kużdowicz D., Kużdowicz P., Materiały do zajęć z przedmiotu Rachunkowość finansowa 29 5 Organizacja rachunkowości zagadnienia wstępne 18 5.1 Istota i zakres Do zasadniczych atrybutów wyróżniających

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstw. Funkcje systemu. Funkcje systemu cd. Wdrożenie. Ewidencja zdarzeń (operacje) Rejestr towarów (stany magazynowe)

Informatyzacja przedsiębiorstw. Funkcje systemu. Funkcje systemu cd. Wdrożenie. Ewidencja zdarzeń (operacje) Rejestr towarów (stany magazynowe) Informatyzacja przedsiębiorstw System Gospodarka Materiałowa część II 1 Funkcje systemu Wdrożenie użytkownicy, dane stałe, bilans otwarcia Ewidencja zdarzeń (operacje) przychody, rozchody, korekty, zmiany

Bardziej szczegółowo

Anna Zysnarska RachunkowoϾ sektora bud etowego z elementami analizy finansowej

Anna Zysnarska Rachunkowoœæ sektora bud etowego z elementami analizy finansowej Anna Zysnarska Rachunkowoœæ sektora bud etowego z elementami analizy finansowej stan prawny na dzieñ 31 sierpnia 2016 r. ODDK Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ Sp.k. Gdañsk 2016 Wstęp...............................................

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY KSIĘGOWY - KURS WEEKENDOWY (kod zawodu )

SAMODZIELNY KSIĘGOWY - KURS WEEKENDOWY (kod zawodu ) - KURS WEEKENDOWY (kod zawodu 331301) Informacje o usłudze Numer usługi 2016/12/08/8058/26038 Cena netto 1 850,00 zł Cena brutto 1 850,00 zł Cena netto za godzinę 19,27 zł Cena brutto za godzinę 19,27

Bardziej szczegółowo

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Kamienia Pomorskiego Nr 483/06 z dnia 24 października 2006 r. JEDNOLITY ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH GMINY ZESPÓŁ 0 - MAJĄTEK TRWAŁY 011. Środki

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu I. Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu, zwanego dalej Zakładem

Bardziej szczegółowo

............... Transport.......... 1

............... Transport.......... 1 1 Transport 3 Planowanie tras 4 Karty drogowe 4 Koszty transportu 5 Eksploatacja środków transportu 5 Cennik usług transportowych 5 2 Transport Moduł Transport wchodzący w skład systemu Impuls EVO jest

Bardziej szczegółowo

nie należy usuwać ani modyfikować danych firmy ABC

nie należy usuwać ani modyfikować danych firmy ABC Zadanie 2. (ewidencja operacji gospodarczych oraz podatku od towarów i usług w systemie informatycznym) 1. Odtworzyć dane firmy założonej w systemie Raks 2000: a) wprowadzić pod numerem 2. nazwy pełną

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Wykaz autorów... Część 1. Gospodarka finansowa samorządowych zakładów budżetowych oraz ogólne zasady rachunkowości...

Wykaz skrótów... Wykaz autorów... Część 1. Gospodarka finansowa samorządowych zakładów budżetowych oraz ogólne zasady rachunkowości... Wykaz skrótów... Wykaz autorów... XV XIX Część 1. Gospodarka finansowa samorządowych zakładów budżetowych oraz ogólne zasady rachunkowości... 1 Rozdział I. Plan finansowy samorządowego zakładu budżetowego...

Bardziej szczegółowo

Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/14/2013. Warszawa, dn. 19.11.2013 r. Zapytanie ofertowe. I.Nazwa i adres Zamawiającego:

Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/14/2013. Warszawa, dn. 19.11.2013 r. Zapytanie ofertowe. I.Nazwa i adres Zamawiającego: Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/14/2013 Warszawa, dn. 19.11.2013 r. Zapytanie ofertowe I.Nazwa i adres Zamawiającego:, ul Polna 50,. II.Nazwa przedmiotu zamówienia: Świadczenie usług prowadzenia pełnej księgowości

Bardziej szczegółowo

Kontrola zarządcza w Zespole Szkół Publicznych w Borzechowie REGULAMIN KONTROLI FINANSOWEJ

Kontrola zarządcza w Zespole Szkół Publicznych w Borzechowie REGULAMIN KONTROLI FINANSOWEJ Załącznik nr 7 do regulaminu kontroli zarządczej REGULAMIN KONTROLI FINANSOWEJ 1 1. Kontrola finansowa jest elementem kontroli zarządczej. Jej przedmiotem są w szczególności procesy związane z gromadzeniem

Bardziej szczegółowo

OFERTA ŚWIADCZENIA USŁUG KSIĘGOWYCH

OFERTA ŚWIADCZENIA USŁUG KSIĘGOWYCH Outsourcing kadr, płac, księgowości OFERTA ŚWIADCZENIA USŁUG KSIĘGOWYCH Warszawa 2012 Szanowni Paostwo, Dziękujemy za umożliwienie nam przedstawienia naszej oferty. Jeśli nasze propozycje spotkają się

Bardziej szczegółowo

newss.pl Pobierz trial EWA Sprzedaż i Magazyn. Testuj bezpłatnie przez 30 dni i kup z rabatem.

newss.pl Pobierz trial EWA Sprzedaż i Magazyn. Testuj bezpłatnie przez 30 dni i kup z rabatem. Program umożliwia wystawianie wszystkich niezbędnych dokumentów sprzedaży: faktury VAT, dokumenty bez VAT, korekty. Prowadzi kartoteki kontrahentów, towarów i wystawionych dokumentów. Posiada raporty i

Bardziej szczegółowo

Zasady (polityka) rachunkowości przyjęta do stosowania w stowarzyszeniu Projekt Tarnów

Zasady (polityka) rachunkowości przyjęta do stosowania w stowarzyszeniu Projekt Tarnów Zasady (polityka) rachunkowości przyjęta do stosowania w stowarzyszeniu Projekt Tarnów Na podstawie art. 10 ust. 2 znowelizowanej ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. Nr 76 poz.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. planuje zakup usług doradczych. Zapytanie kierowane jest do firm z branży informatycznej.

Zapytanie ofertowe. planuje zakup usług doradczych. Zapytanie kierowane jest do firm z branży informatycznej. Kraków, 07.07.2014 Zapytanie ofertowe W zawiązku z realizowanym projektem POIG 8.2 firma LABRO TECHNOLOGIE ul. Czerwone Maki 59/22 30-392 Kraków NIP 954-111-33-29 Regon: 273427089 planuje zakup usług doradczych.

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami

Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami Symfonia Start a Symfonia porównanie 1 / 5 Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami Dział Zarządzania Produktami Symfonia Start a Symfonia - porównanie 2 / 5 Ogólne Symofnia Start to linia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 131/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 10 października 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 131/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 10 października 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 131/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE z dnia 10 października 2014 r. w sprawie wprowadzenia zasad prowadzenia rachunkowości oraz ogólnej procedury zarządzania projektami współfinansowanymi ze

Bardziej szczegółowo

Wstęp Wykaz aktów prawnych Wykaz zastosowanych skrótów Wykaz kont księgi głównej

Wstęp Wykaz aktów prawnych Wykaz zastosowanych skrótów Wykaz kont księgi głównej Wstęp Wykaz aktów prawnych Wykaz zastosowanych skrótów Wykaz kont księgi głównej 1.Rachunkowość finansowa w systemie informacji ekonomicznej (Zbigniew Messnei) 1.1.Pojęcie i istota systemu informacji ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

SPOSÓB PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH

SPOSÓB PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr OA.0151-87/2010 Wójta Gminy Jabłonka z dnia 27 grudnia 2010 roku SPOSÓB PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH 1. Zakładowy plan kont I) w Urzędzie Gminy w Jabłonce Jednostka prowadzi

Bardziej szczegółowo

Harmonogram zajęć Podstawy księgowości rozszerzony 60 g

Harmonogram zajęć Podstawy księgowości rozszerzony 60 g - 1 - Harmonogram zajęć Podstawy księgowości rozszerzony 60 g Moduł I - Podstawowe pojęcia i zakres rachunkowości regulacje prawne A. Zakres rachunkowości, w tym: zakładowe zasady (polityka) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT WOJEWODY LUBUSKIEGO - DYSPONENTA CZĘŚCI 85/08 WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE

PLAN KONT WOJEWODY LUBUSKIEGO - DYSPONENTA CZĘŚCI 85/08 WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wojewody Lubuskiego z dnia 25 kwietnia 2014r. PLAN KONT WOJEWODY LUBUSKIEGO - DYSPONENTA CZĘŚCI 85/08 WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE 1 A. WYKAZ KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ (EWIDENCJA SYNTETYCZNA)

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 112/2014/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 3a kwietnia 2014r.

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 112/2014/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 3a kwietnia 2014r. Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 112/2014/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 3a kwietnia 2014r. I. ZAKŁADOWY PLAN KONT OBOWIĄZUJĄCY W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH Zakładowy plan kont obowiązujący w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

PROBIT - nowoczesnym, zintegrowany pakiet oprogramowania dedykowany Jednostkom Państwowej Inspekcji Sanitarnej

PROBIT - nowoczesnym, zintegrowany pakiet oprogramowania dedykowany Jednostkom Państwowej Inspekcji Sanitarnej PROBIT - nowoczesnym, zintegrowany pakiet oprogramowania dedykowany Jednostkom Państwowej Inspekcji Sanitarnej Planowanie i realizacja Budżetu zadaniowego (Funkcja, Zadanie, Podzadanie, Działanie) Wspieranie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

TREŚCI NAUCZANIA z przedmiotu pracowania ekonomiczno - informatyczna na podstawie programu nr 341[02]/MEN/2008.05.20. klasa 3 TE

TREŚCI NAUCZANIA z przedmiotu pracowania ekonomiczno - informatyczna na podstawie programu nr 341[02]/MEN/2008.05.20. klasa 3 TE TREŚCI NAUCZANIA z przedmiotu pracowania ekonomiczno - informatyczna na podstawie programu nr [0]/MEN/008.05.0 klasa TE LP TREŚCI NAUCZANIA NAZWA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ Lekcja organizacyjna Zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wprowadzenie...9. Część pierwsza Rachunkowość podmiotów gospodarczych...11

Spis treści: Wprowadzenie...9. Część pierwsza Rachunkowość podmiotów gospodarczych...11 Spis treści: Wprowadzenie...9 Część pierwsza Rachunkowość podmiotów gospodarczych...11 1. Zarys historii rachunkowości oraz podstawy prawne jej prowadzenia w Polsce...11 1.1. Historia rachunkowości...11

Bardziej szczegółowo

Jak rozliczyć. księgi rachunkowe za rok obrotowy. Agnieszka Pokojska. BiBlioteka

Jak rozliczyć. księgi rachunkowe za rok obrotowy. Agnieszka Pokojska. BiBlioteka BiBlioteka Jak rozliczyć księgi rachunkowe za rok obrotowy Obowiązki sprawozdawcze Ujmowanie aktywów i pasywów w pozycjach bilansu Elementy tworzenia rachunku zysków i strat Inwentaryzacja Ustawa o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 1196/50/V/2015 z dnia 07.07.2015 r.

Załącznik do Uchwały nr 1196/50/V/2015 z dnia 07.07.2015 r. Załącznik do Uchwały nr 1196/50/V/2015 z dnia 07.07.2015 r. Wytyczne dotyczące badania rocznych sprawozdań finansowych za 2015 rok samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem

Bardziej szczegółowo

Jart Icz l~rq,tr-ltllathś~g\!\{ UGc.

Jart Icz l~rq,tr-ltllathś~g\!\{ UGc. FINANS - SERVIS ZESPÓL DORADCÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH Sp. z 0.0. w Warszawie GRUPA FINANS - SERVIS z udziałem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Jart lv~~2tl.j.s~@\!\( Icz l~rq,tr-ltllathś~g\!\{ UGc. rs

Bardziej szczegółowo

(Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych)

(Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych) Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 326/12 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 31 lipca 2012 r. 1. (Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych) 1. Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych. Księgi rachunkowe

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 288/3/2010 Wójta Gminy Jedlińsk. z dnia 29.01.2010r

Zarządzenie Nr 288/3/2010 Wójta Gminy Jedlińsk. z dnia 29.01.2010r Zarządzenie Nr 288/3/2010 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 29.01.2010r w sprawie przyjętych zasad ( polityki ) rachunkowości oraz Zakładowego Planu Kont dla POKL Priorytet VI Działanie 6.3 Bądźmy aktywni- sięgajmy

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT dla Urzędu Gminy Kiełczygłów

ZAKŁADOWY PLAN KONT dla Urzędu Gminy Kiełczygłów ZAKŁADOWY PLAN KONT dla Urzędu Gminy Kiełczygłów Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 13/2009 Wójta Gminy Kiełczygłów z dnia 29.05.2009 r. 1. Urząd Gminy Kiełczygłów prowadzi księgi rachunkowe w oparciu o

Bardziej szczegółowo