zintegrowany system wspomagania zarządzaniem w przedsiębiorstwie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "zintegrowany system wspomagania zarządzaniem w przedsiębiorstwie www.coig.pl"

Transkrypt

1 zintegrowany system wspomagania zarządzaniem w przedsiębiorstwie

2

3 Spis treści ZINTEGROWANY SYSTEM WSPOMAGANIA ZARZĄDZANIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE...1 [SZYK2] [SZYK2/KFK] [SZYK2/KLM] [SZYK2/KPT] [SZYK2/KPT] [SZYK2/KSP] [SZYK2/KSK] - Charakterystyka systemu Kompleks Finansowo Księgowy Kompleks Logistyki Materiałowej Kompleks Produkcyjno-Techniczny - Wsparcie procesów biznesowych Kompleks Produkcyjno-Techniczny Kompleks Sprzedaży Kompleks Systemów Korporacyjnych...45 [SZYK2/KZP2] - Kompleks Zatrudnieniowo-Płacowy...46 [SZYK2/KKW] - Kompleks Kartotek Współdzielonych...52

4 4 [SZYK2] Charakterystyka systemu Zintegrowany system wspomagania zarządzaniem w przedsiębiorstwie [SZYK2], to ergonomiczne i intuicyjne oprogramowanie pozwalające użytkownikowi sprawić, aby jego firma działała efektywnie i elastycznie. Jak każdy system klasy ERP pozwala na zebranie wszystkich funkcji zarządczych w jeden spójny system umożliwiając tym samym usprawnienie procesów biznesowych na każdym szczeblu zarządzania. [SZYK2] zapewnia prosty i szybki dostęp do całego spektrum zestawień i analiz stanowiących podstawę do operacyjnego i strategicznego zarządzania przedsiębiorstwem. [SZYK2] to zgodność z obowiązującymi przepisami, poświadczona certyfikatami oraz stabilność i bezpieczeństwo. [SZYK2] obsługuje struktury holdingowe i wielooddziałowe - funkcjonuje w firmach jednooddziałowych jak i w strukturach terytorialnie rozproszonych, z dużą ilością jednocześnie pracujących użytkowników.

5 System [SZYK2] składa się z dziedzinowych kompleksów opisujących kluczowe procesy zachodzące w przedsiębiorstwie: Procesy łańcucha logistycznego przedsiębiorstwa I. Kartoteki współdzielone [SZYK2/KKW] obejmujące wydzieloną wspólną część kartotek i słowników wykorzystywanych w całym systemie [SZYK2] II. III. Logistyka wejścia [SZYK2/KLM] obejmująca grupę zagadnień z zakresu logistyki materiałowej zaopatrzenie, gospodarka magazynowa i materiałowa oraz zużycie i zarządzanie zapasami Produkcja [SZYK2/KPT] obejmująca zagadnienia z zakresu planowania, przygotowania, monitorowania i utrzymania produkcji, ze szczególnym uwzględnieniem branży wydobywczej IV. Sprzedaż [SZYK2/KSP] obejmująca zagadnienia z zakresu obsługi dystrybucji i sprzedaży produktów V. Zasoby ludzkie [SZYK2/KZP2] obejmujące całokształt zagadnień związanych z prowadzeniem, nadzorowaniem spraw pracowniczych i gospodarką płacową VI. Księgowość i finanse [SZYK2/KFK] obejmujące całokształt zagadnień otoczenia rachunkowości finansowej i zarządczej, kosztów oraz zarządzania aktywami VII. Portale korporacyjne [SZYK2/KSK] obejmujące całość zagadnień związanych z obszarem wymiany danych udostępnianych kontrahentom zewnętrznym oraz instytucjom państwowym / branżowym. Portal Dostawcy Portal Aukcyjny SZYK2.KLM Kompleks Logistyki Materiałowej SZYK2.KKW Kompleks Kartotek Współdzielonych Rys. Schemat ideowy systemu SZYK2 Wewnętrzny łańcuch logistyczny SZYK2.KPT Kompleks Produkcyjno-Techniczny SZYK2.KFK Kompleks Finansowo-Księgowy Podstawowe procesy pomocnicze Szyna integracyjna ESB SZYK2.KSP Kompleks Sprzedaży SZYK2.KZP2 Kompleks Zatrudnieniowo-Płacowy Portal Klienta Portal Autoryzowanych Sprzedawców Sklep Internetowy Portal Pracownika SZYK2 Systemy zewnętrzne Hurtownie danych Business Intelligence Każdy z kompleksów systemu [SZYK2] składa się z funkcjonalnie spójnych modułów realizujących procesy biznesowe w ramach przypisanych obszarów kompetencyjnych.

6 6 [SZYK2/KFK] Kompleks Finansowo Księgowy Kompleks finansowo księgowy KFK przeznaczony jest do obsługi ewidencji i dekretacji zjawisk gospodarczych, dla celów rachunkowości formalnej i zarządczej. Zapewnia on funkcjonalność określoną przez ustawodawstwo i przepisy obowiązujące w ramach UE (MSR i MSSF). Kompleks [KFK] pozwala na prowadzenie ksiąg rachunkowych i rejestrów ewidencyjnych w jednostkach gospodarczych o różnym zakresie działalności a także o różnych strukturach organizacyjnych, w szczególności pozwala na obsługę jednostek o strukturze wielozakładowej. Bazuje na ujednoliceniu podstawowych kryteriów, standaryzujących informację z zakresu ekonomiczno finansowego (jednolity plan kont, centralna kartoteka kontrahentów oraz jednolite zasady dekretacji dokumentów dla potrzeb rachunkowości formalnej). W ramach całego kompleksu prowadzona jest globalna gospodarka dokumentami, a precyzyjne ocechowanie zapisów księgowych pozwala na drążenia informacji od ogółu do szczegółu. Kompleks KFK posiada budowę modułową. Poszczególne moduły obsługują niezależne obszary ewidencyjno rozliczeniowe, stanowiąc jednocześnie księgi pomocnicze dla księgi głównej.

7 [FATF] Aktywa trwałe i finansowe Moduł [FATF] przeznaczony jest do obsługi aktywów trwałych i finansowych. Pozwala na ewidencję wszystkich składników aktywów, rozliczanie zjawisk powstałych w czasie ich użytkowania (amortyzowanie) oraz ewidencję zjawisk dodatkowych, charakterystycznych dla wybranych grup aktywów (inwentaryzacja, dzierżawa, ubezpieczenia, itp.). Dodatkowo umożliwia prowadzenia ewidencji pozabilansowej i obsługi procesu likwidacji dla wybranych aktywów, postawionych w stan likwidacji. 7 Główne funkcjonalności modułu [FATF]: możliwość definiowania dowolnej ilości ewidencji/ grup składników majątku trwałego (w tym ewidencji autonomicznych, bez skutków księgowych) przy równoległej obsłudze ewidencji bilansowej i podatkowej dla aktywów trwałych możliwość cyklicznego naliczania umorzeń i amortyzacji wg indywidualnych stawek i metod amortyzowania oraz rejestracja operacji dotyczących naliczeń umorzeń i amortyzacji obsługa wyceny aktywów trwałych obsługa trwałej utraty wartości aktywów trwałych możliwość przejmowania składników aktywów z obszaru obsługi aktywów w budowie (bezpośrednio z kompleksu [kpt] gospodarka środkami produkcji) obsługa procesu inwentaryzacji majątku trwałego umożliwienie symulacji naliczeń amortyzacji dla przychodowanego aktywa wyrobiska ruchowe (funkcjonalność dedykowana dla przedsiębiorstw górniczych): obsługa zbierania nakładów obsługa rozliczania wyrobisk ruchowych możliwość cyklicznego wprowadzanie uzysków generowanie raportów dotyczących likwidacji wyrobisk. Rozwiązania, które tworzą przyszłość

8 8 [FCR2] Centralne rozrachunki Moduł [FCR2] przeznaczony jest do śledzenia stanów rozrachunków, rozliczeń bezgotówkowych, zapłat przelewami oraz windykacji należności. [FCR2] działa na danych księgowych dotyczących rozrachunków cywilno-prawnych i pozostałych, w jednostkach gospodarczych samodzielnych, bądź wielozakładowych. Główne funkcjonalności modułu [FRC2]: analizy rozrachunkowe i księgowe (rankingi, specyfikacje, struktury wiekowania, zestawienia dynamiczne) obsługa rozliczeń bezgotówkowych (wzajemne potrącenia, kompensaty, cesje) obsługa zleceń przelewów (rozrachunkowych i publiczno-prawnych: podatki, zus, urzędy skarbowe) oraz wyciągów bankowych elektroniczna forma obsługi kontaktów z bankami (elektroniczne polecenia przelewów i wyciągów bankowych dla różnych systemów bankowości elektronicznej) obsługa rejestrów spraw windykacyjnych, wyroków sądowych i zajęć komorniczych, zastawów i zabezpieczeń majątkowych.

9 [FCRK2] Obsługa kasy Moduł [FCRK2] służy do obsługi procesów związanych z obrotem środków pieniężnych w kasie. Umożliwia określenie tzw. pogotowia kasowego (maksymalnego stanu gotówki przechowywanej w kasie) oraz sporządzenie specyfikacji gotówki przechowywanej w kasie (ustalenie stanu rzeczywistego z raportem kasowym). Moduł [FCRK2] umożliwia prowadzenie ewidencji raportów kasowych w dowolnej walucie. 9 Dzięki elastycznym funkcjom konfiguracyjnym moduł [FCRK2] dostosowuje się do przebiegu procesów biznesowych dowolnej organizacji poprzez odpowiednie sparametryzowanie ilości drukowanych kopii, rodzaj wydruku dokumentów KP/KW, domyślnego ustawienia tworzonego dokumentu (jedno lub wielopozycyjny), itp. Główne funkcjonalności modułu [FCRK2]: konfiguracja w zakresie biznesowych procesów kasowych (definicja kas, roli kasjera, szablonów dokumentów oraz typów operacji) obsługa i ewidencja w ramach dodatkowych rejestrów depozytów, poleceń dokonania wypłaty, czeków gotówkowych i obcych, weksli ewidencja operacji kasowych z możliwością wydruku dokumentów i raportów kasowych obsługi i rozliczanie zaliczek pracowniczych (również w walucie obcej) obsługa procesu inwentaryzacji kasy (tworzenie protokołów inwentaryzacyjnych, protokołów niezgodności) tworzenie protokołów potwierdzających stan środków pieniężnych w kasie. Rozwiązania, które tworzą przyszłość

10 10 [FCRO] Centralny rejestr odsetek Zadaniem modułu [FCRO] jest obsługa dokumentów o charakterze windykacyjnym - not odsetkowych, wezwań do zapłaty, potwierdzeń sald kontrahenta. Proces monitowania oraz weryfikacji not otrzymywanych od kontrahentów, odbywa się w oparciu o informacje zgromadzone w księgach modułów [FOZS] i [FCR2], gdzie są zarejestrowane i rozliczane należności i zobowiązania. Moduł [FCRO] obsługuje również proces naliczania i księgowania odsetek hipotetycznych. Główne funkcjonalności modułu [FCRO]: obsługa rejestru not odsetkowych własnych (ewidencja, korekty, przedawnienia i umorzenia, z możliwością automatycznego generowanie odpisów) obsługa rejestru not odsetkowych obcych wraz ze ścieżkami kontroli merytorycznej dla not wielozakładowych oraz możliwością tworzenia wpisów do rejestru odmów zapłaty (ewidencja, korekty, przedawnienia i umorzenia) obsługa rejestrów potwierdzeń sald, wezwań do zapłaty, rezygnacji z odsetek obsługa rejestru odsetek hipotetycznych (memoriałowych) możliwość korzystania z kalkulatora odsetek do symulacji naliczenia odsetek (ustawowe, za zwłokę, umowne, hipotetyczne) możliwość definiowania szablonu wydruku noty odsetkowej, potwierdzenia salda i wezwania do zapłaty możliwość naliczania odsetek wg porozumień indywidualnych na podstawie prowadzonej ewidencji porozumień indywidualnych.

11 FKG Księga główna Moduł [FKG] jest narzędziem do prowadzenia ksiąg rachunkowych w obszarach rachunkowości finansowej i zarządczej. Pozwala na definiowanie dowolnej sprawozdawczości (w tym sprawozdawczości GUS oraz branżowej) oraz definiowanie wielkości wskaźnikowych opisujących kondycję finansową przedsiębiorstwa. 11 Główne funkcjonalności modułu [FKG]: bieżąca ewidencja księgowa, ilościowo wartościowa, w wielu otwartych okresach sprawozdawczych, w dwóch walutach wraz z prezentacją ksiąg wymaganą ustawą o rachunkowości bogaty zestaw analiz finansowych wraz z uszczegóławianiem zapisów (drążenie) automatyczne generowanie księgowań bieżących lub związanych z końcem roku obrotowego wg scenariusza zdefiniowanego przez użytkownika (możliwość wielokrotnego wykonania) obsługa centralnego słownika jednostek czasu (lata obrotowe, podział roku obrotowego na dowolne okresy sprawozdawcze, itp.) obsługa planu kont(możliwość użycia znaków alfanumerycznych w numerze konta oraz podziału na segmenty, definiowanie grup kont, definiowanie szablonów iu opisujących szczegółowość zapisu na karcie kontowej oraz determinujących zasady kontroli dekretów) obsługa słownika rodzajów dowodu, typów operacji, pozycji kalkulacyjnych i produktów dla kalkulacji (definiowanie listy centralnej, zakładowych słowników, jako podzbiorów listy centralnej oraz grup wg różnych kryteriów). Rozwiązania, które tworzą przyszłość

12 12 [FRS] Repozytorium systemu Moduł [FRS] posiada funkcje umożliwiające prowadzenie registratury w zakresie dokumentów o charakterze księgowym z możliwością ich elektronicznego przesyłania do poszczególnych modułów dziedzinowych. Opcjonalnie moduł [FRS] umożliwia również obsługę repozytorium skanów dokumentów księgowych. W warstwie wspólnej systemu [SZYK2] moduł stanowi on repozytorium dla kompleksu [KFK] w zakresie wspólnych kartotek i słowników. Główne funkcjonalności modułu [FRS]: prowadzenie centralnego rejestru dokumentów umożliwienie skanowania dokumentów i obsługi repozytorium skanów umożliwienie zarządzania wspólnymi słownikami i kartotekami systemu [kfk] Rozliczanie kosztów. [FRK] Rozliczanie kosztów Moduł [FRK] służy do bieżącego rozliczania pojawiających się zjawisk kosztowych w oparciu o definiowany zestaw rozdzielników i procedur. Moduł [FRK] przeznaczony jest do gromadzenia kosztów pierwotnych (zaistniałych na etapie zarejestrowania zjawiska gospodarczego) i wtórnych (pochodzących z rozliczenia kosztów), powstałych w danym okresie. Zasilenie rejestru kosztowego ma miejsce w trakcie rejestracji zjawisk gospodarczych w modułach dziedzinowych, w trakcie dokonywania księgowań za pomocą dokumentu PK oraz w procesie rozliczania kosztów. Główne funkcjonalności modułu [FRK]: możliwość wielowariantowego i wielokrotnego rozliczania kosztów w układzie rodzajowym, kalkulacyjnym, według działalności oraz wg struktur świadczących i odbierających możliwość definiowania procedur, etapów rozliczania kosztów, rozdzielników kosztowych w oparciu o dane rzeczywiste lub planowane obsługa rozliczeń międzyokresowych obsługa budowy kluczy i rozliczania kosztów pośrednich obliczanie kosztu jednostkowego produktu i kręgu kosztowego obsługa kręgu kosztowego

13 prezentacja kosztów wraz z uszczegółowieniem zarejestrowanych zjawisk kosztowych obsługa sprawozdawczości kosztowej. 13 Rozwiązania, które tworzą przyszłość

14 14 FOZS Obsługa zakupu i sprzedaży Moduł [FOZS] obsługuje standardowe dokumenty związane z zakupem oraz sprzedażą w jednostkach gospodarczych z odbiorcami krajowymi i zagranicznymi. Rejestruje wszelkiego typu dokumenty potwierdzające transakcje zakupu towarów i usług (w tym polecenia fakturowania, polecenia wystawienia dowodów dostaw) wraz z kontrolą merytoryczną i obiegiem dokumentów. Proces rejestracji jest wspomagany informacjami zawartymi w zamówieniach i dokonanych dostawach przeprowadzonych w oparciu o zawarte umowy (dane pochodzące z obszaru logistyki wejścia [KLM]) oraz dowodach dostaw, zaliczkach i fakturach rozliczających (dane pochodzące z obszaru sprzedaży [KSP]). Moduł [FOZS] oferuje również pełną obsługę zagadnień związanych z prowadzeniem rejestrów VAT. Główne funkcjonalności modułu [FOZS]: obsługa dokumentów służących do rejestracji zjawisk po stronie sprzedaży (faktury, paragony, rachunki, dowody dostaw, noty księgowe wraz z marżą, rabatem i akcyzą) oraz dokumentów po stronie zakupu (faktury, rachunki, SAD, noty korygujące i inne) obsługa sprzedaży zaliczkowej, not i faktur wewnętrznych, faktur cyklicznych oraz procesu fiskalizacji sprzedaży obsługa sprzedaży/zakupu dla kontrahentów zagranicznych: UE i eksport/import możliwość tworzenia pozycji dokumentów sprzedaży na podstawie dokumentów WZ obsługa odmów zapłaty (w tym rozliczanie przez fakturę korygującą) możliwość rejestracji dokumentów zakupu w powiązaniu z zamówieniami (w tym automatyczne tworzenie pozycji dokumentów na podstawie zamówień) definiowanie i realizacja przebiegu kontroli merytorycznej dokumentu wg określonych reguł rozliczanie zakupu materiałów (wiązanie faktur z PZ, ewidencja i rozliczanie materiałów w drodze, dostawy niefakturowane, obsługa odchyleń wartości PZ od wartości faktury) kontrola dokumentów zakupu z budżetem umowy wsparcie rozliczania podatku od osób prawnych CIT (m.in. możliwość określenia okresu zaliczenia zakupu do kosztów uzyskania przychodu) sporządzanie deklaracji: VAT-7, INTRASTAT, VAT-UE.

15 Rozwiązania, które tworzą przyszłość 15

16 16 [SZYK2/KLM] - Kompleks Logistyki Materiałowej Kompleks Logistyki Materiałowej pozwala na pełną obsługę zadań i procesów z obszarów planowania potrzeb materiałowych (długo i krótkoterminowych), postępowań zakupowych (obsługa wniosków, przeprowadzanie postępowań, aukcje i przetargi oraz zawarcie umów), zarządzania zapasem i gospodarką materiałową oraz logistyką odzysku. W ramach całego kompleksu prowadzona jest globalna gospodarka dokumentami, a precyzyjne ocechowanie zapisów pozwala na drążenia informacji od ogółu do szczegółu.

17 [LMR] Repozytorium logistyki materiałowej Moduł [LMR] stanowi zbiór kartotek niezbędnych do funkcjonowania całego sytemu informatycznego w obszarze logistyki wejścia danej organizacji (łącznie z uprawnieniami i przypisanymi im zasobami). Podstawowym składnikiem modułu [LMR] jest zestaw funkcjonalności związanych z indeksem materiałowym. Tworzona w module kartoteka indeksów uwzględnia kontekst stosowanych powszechnie (bądź w branży) systematyk klasyfikacyjnych. 17 Główne funkcjonalności modułu [LMR]: obsługa rejestru indeksów materiałowych i usługowych obsługa kartotek i słowników związanych z gospodarką materiałową prowadzenie kartotek cen indeksacja cen przetargowych według zadanego współczynnika umożliwienie przypisania do obszaru operacyjnego lub indeksu materiałowego, konkretnego sposobu wyceny materiałów (LIFO, FIFO, ze wskazaniem dostawy, według ceny średniej). Rozwiązania, które tworzą przyszłość

18 18 [LMM] - Obrót magazynowy Moduł [LMM] umożliwia realizację wewnętrznego łańcucha logistycznego procesów zachodzących w przedsiębiorstwie. Wspomaga pracę służb magazynowych i gospodarki materiałowej przedsiębiorstwa w zakresie obrotu magazynowego materiałów. Służy do ewidencji, analizy, kontroli obrotu magazynowego materiałów przy użyciu przeglądarki internetowej w trybie wielodostępnym. Główne funkcjonalności modułu [LMM]: obsługa rejestru przychodów magazynowych obsługa nieprzyjętych części przerzutu (tworzenie dokumentu niezgodności) obsługa rejestru dyspozycji wraz z realizacją dyspozycji (wydanie z magazynu uwzględniające kontrolę możliwości realizacji) automatyczna identyfikacja materiałów podczas przychodu oraz rozchodu (system kodów kreskowych) obsługa księgowości materiałowej konfiguracja zasobu logistycznego (magazynu) obsługa inwentaryzacji obsługa składów konsygnacyjnych dostawców obsługa magazynów akcyzowych.

19 [LMO] - Odzież robocza i gospodarka narzędziami Moduł [LMO] to zestaw aplikacji grupujący opcjonalne funkcjonalności, zwyczajowo przypisane w obszar logistyki wejścia w zakresie gospodarki odzieżą i gospodarki narzędziowej. 19 Główne funkcjonalności modułu [LMO]: gospodarka odzieżą - realizuje proces gospodarowania odzieżą ochronną i roboczą (w oparciu o kartoteki sortymentów odzieżowych, normy przydziału, reguły zamiany sortymentów), począwszy od ewidencji magazynowej, przez obsługę przydziałów (tworzenie wykazu stanowisk pracy i pracowników uprawnionych do pobierania, wprowadzanie przydziałów, generowanie dyspozycji wydawania odzieży - bloczków), ewidencję i rozliczanie wydania z magazynu (z wykorzystaniem czytników RCP), do generowania zapotrzebowania na przyszły okres gospodarka narzędziowa oferuje wspomaganie w procesie gospodarowania materiałami, zakwalifikowanymi do grupy narzędzia, poprzez prowadzenie ewidencji narzędzi (wydań, wypożyczeń, zwrotów, likwidacji). Umożliwia tworzenie kart narzędzi. Rozwiązania, które tworzą przyszłość

20 20 [LMP] - Plany zakupów Moduł [LMP] przeznaczony jest do obsługi procesów planistycznych związanych z zakupami, dla których podstawą są artykułowane w organizacji potrzeby na materiały i usługi. Obsługuje on dwa obszary planowania: plany długoterminowe (zakupy) i krótkoterminowe (zapotrzebowania). Główne funkcjonalności modułu [LMP]: obsługa planów obsługa limitów wraz z możliwością kontroli planu z limitem umożliwienie dla różnych grup materiałowych planowania w różnych cyklach analizy i wydruki planu oraz zapotrzebowań na różnych poziomach szczegółowości obsługa zapotrzebowań oraz bilansowanie zapotrzebowań z uwzględnieniem stanów magazynowych, dostaw w toku oraz stanów zadysponowanych dyspozycji.

21 [LMS] Sprawozdawczość materiałowo-branżowa i GUS Moduł [LMS] zajmuje się emisją sprawozdań branżowych sporządzanych w obszarze logistyki materiałowej. Moduł umożliwia generowanie sprawozdań na różnym poziomie szczegółowości. 21 Główna funkcjonalność modułu [LMS] to emisja arkuszy zawierających dane do sporządzania sprawozdania G01, G02 oraz G06. [LMZ] - Analiza zapasów Moduł [LMZ] umożliwia przeprowadzenie szeregu zestawień w obszarze zapasów, ruchu zapasów i obrotów dla różnych poziomów szczegółowości i według różnych kryteriów. Moduł umożliwia tworzenie analiz ABC, XYZ, 123 i przegląd obowiązującej klasyfikacji ABC. [LMZ] to moduł o charakterze kontrolingowym. Główne funkcjonalności modułu [LMZ]: tworzenie zbiorczych zestawień zapasów i obrotów w ujęciu zakładowym i magazynowym tworzenie zestawień obejmujących ruch zapasów charakterystyka wydań i pobrań tworzenie analiz macierzowych umożliwienie analizy wzrostu cen dostaw tworzenie wykazu materiałów nierotacyjnych. przegląd zapasów wg kontrahenta z wykorzystaniem filtrów i różnych poziomów szczegółowości prowadzenie wykazu parametrów analiz Rozwiązania, które tworzą przyszłość

22 22 [LWU] Ewidencja odzysku, regeneracji i wtórnego zużycia materiałów /moduł dedykowany dla przedsiębiorstw górniczych/ Moduł [LWU] obejmuje procesy gromadzenia, sortowania, demontażu, odzysku materiałów, składowania, usuwania, recyrkulacji oraz likwidacje odpadów pochodzących z systemów zaopatrzenia, produkcji, dystrybucji i serwisu przedsiębiorstwa. Umożliwia zintegrowane planowanie, zarządzanie i sterowanie przepływem odpadów od miejsca ich powstawania do miejsc składowania, recyrkulacji lub likwidacji wraz z ponownym wykorzystaniem. Działania takie w stopniu najwyższym spełniają aspekty ochrony środowiska i normy (np. ISO) obowiązujące w tej materii, ale również znacznie obniżają koszty funkcjonowania całego systemu logistycznego. Główne funkcjonalności modułu [LWU]: rejestracja przychodów materiałów do odzysku z bilansu otwarcia, poza bilansem, na składowisko, do regeneracji rejestracja rozchodów z odzysku w podziale na składowiska, na straty, złom, do regeneracji i do zużycia tworzenie raportów obrazujących stany i obroty materiałów odzyskanych w miejscach odzysku w komorach regeneracyjnych, warsztatach i składowiskach oraz ze skierowania do zużycia materiałów odzyskanych. rejestracja regeneracji i rozchodów z regeneracji w podziale na straty, złom, do zużycia

23 [LZAM] Zamówienia Moduł [LZAM] wspomaga proces zamawiania materiałów, poprzez automatyzacje działań wykonywanych przez komórki odpowiedzialne za gospodarkę zaopatrzeniową obszaru operacyjnego. Dane wejściowe do modułu stanowią zapotrzebowania zbiorcze, które zawierają materiały do zamówienia, wraz z wielkością i terminem dostawy, oraz dane słownikowe z repozytorium moduł [LMR]. Głównym dokumentem wyjściowym jest dokument zamówienia. Moduł umożliwia podpisywanie zamówień przy pomocy kwalifikowanego podpisu elektronicznego w celu przekazania ich do Portalu Dostawcy. 23 Główne funkcjonalności modułu [LZAM]: obsługa zapotrzebowań zbiorczych w zakresie zmiany etapu realizacji ewidencja pozycji zamówień objętych zapotrzebowaniami kontrola wartościowa zamówień z wartością umowy kontrola wystawionych zamówień z przydzielonymi limitami podgląd stanu magazynowego dla poszczególnych materiałów przy tworzeniu zamówienia z uwzględnieniem rezerwacji wydania i zamówień do realizacji drukowanie zamówień zgodnie z wymaganiami użytkownika z dodatkowymi opisami, przekazanie autoryzowanych zamówień przez kierownictwo zaopatrzenia do Portalu Dostawcy [LDO]. kontrola ilości zamówionych jednostek materiałowych na poszczególne indeksy z ilościami objętymi umową bądź kontrolą ilościowo-wartościową Rozwiązania, które tworzą przyszłość

24 24 [LRU] Rejestr Umów Moduł [LRU] jest elementem kompleksu [KLM], jednak jego konstrukcja oraz oferowana funkcjonalność czyni go częścią wspólną dla całego systemu [SZYK2]. Moduł zabezpiecza potrzeby przedsiębiorstwa w zakresie prowadzenia elektronicznego rejestru umów, aneksów, wniosków i przetargów oraz nadzorowania ich realizacji. Główne funkcjonalności modułu [LRU]: obsługa rejestru wniosków o przeprowadzenie postępowania zakupowego prowadzenie rejestru aneksów oraz innych podstaw do aktualizacji umowy obsługa rejestru postępowań przetargowych na zakup materiałów obsługa rejestru umów wraz z kontrolą realizacji umów w oparciu o faktury i zamówienia rejestracja umów ramowych i wykonawczych wraz z kontrolą i raportem realizacji umów ramowych przez wykonawcze zarządzanie rejestrem zabezpieczeń na poziomie kontrahenta, umowy, części umowy, oddziału wraz z podglądem stanu zabezpieczenia obsługa repozytorium skanów umów i podpiętych do nich dokumentów.

25 [LMU] Uzupełnianie zapasów Moduł [LMU] wspomaga proces zarządzania zapasami, polegający na określeniu właściwej wielkości zapasu bezpieczeństwa. Moduł ściśle współpracuje z Portalem Dostawcy [LDO] w zakresie konfiguracji grup materiałowych, publikowania informacji (aktualności, regulaminy, itp.), definiowania i wysyłania szablonów wiadomości dla zarejestrowanych podmiotów. 25 Główne funkcjonalności modułu [LMU]: obsługa procesu uzupełniania zapasów zgodnie z następującymi systemami: przeglądu okresowego, przeglądu ciągłego, Min Max, zaliczkowym wyliczanie Ekonomicznej Wielkości Dostawy generowanie propozycji zamówień, proces kontroli merytorycznej zamówień obsługa awiza dostawy tworzenie bazy kwalifikowanych dostawców dla poszczególnych grup materiałowych: możliwość przesyłania przez dostawców elektronicznych formularzy rejestracyjnych wraz z wymaganymi dokumentami podmiotowymi, zatwierdzanie lub odrzucanie zgłoszeń dostawców; w przypadku przyjęcia wniosku dostawcy automatyczne dodanie do bazy kwalifikowanych dostawców w zakresie wybranej grupy materiałowej. Rozwiązania, które tworzą przyszłość

26 26 [LDO] Portal Dostawcy Moduł [LDO] wspomaga proces zamawiania materiałów, realizacji zamówień oraz ułatwia proces komunikacji pomiędzy zamawiającym i dostawcą. Po stronie zamawiającego istnieje możliwość elektronicznego przesyłania zamówień do dostawcy oraz bieżącego monitorowania realizacji zamówienia. Po stronie dostawcy moduł zapewnia możliwość szybkiej reakcji na złożone zamówienie, jego potwierdzenie i wygenerowanie wszelkich dokumentów związanych z jego obsłużeniem włącznie z fakturą. Główne funkcjonalności modułu [LDO]: rejestracja dostawców w portalu poprzez formularz rejestracyjny z możliwością powiązania z grupami materiałowymi oraz załączenia dokumentów podmiotowych z możliwością jednoczesnej rejestracji w Portalu Aukcje Elektroniczne [LAIN2] automatyczne powiadomienia o zatwierdzeniu bądź odrzuceniu zgłoszenia drogą mailową wyprowadzenie bieżących informacje od zamawiającego na stronę główną portalu umożliwienie przejścia z Portalu Dostawcy [LDO] do Portalu Aukcje Elektroniczne [LAIN2] i odwrotnie przegląd opublikowanych zamówień dostawcy umożliwienie potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez dostawcę wraz z wpisaniem wewnętrznego numeru przyjęcia tworzenie awizo do zamówień generowanie dowodów dostaw dla zamówień wydruk z kodem kreskowym.

27 [LPRZ] Przetargi Moduł [LPRZ] wspomaga proces przeprowadzenia przetargów materiałowych oraz zamówień publicznych, począwszy od etapu planowania zamówienia (przygotowania postępowanie wraz z zdefiniowaniem przedmiotu zamówienia), poprzez przygotowanie i obsługę przetargów (rejestracja uczestników, ofert i cen przetargowych, tworzenie dokumentacji przetargowej na podstawie szablonów, realizacji przetargu w portalu [LAIN2] Aukcje elektroniczne) do finalizowania umów na dostawy materiałów (tworzenie załącznika do umowy). Dzięki kompleksowemu podejściu moduł [LPRZ] umożliwia analizowanie przebiegu i wyników przetargów. 27 Główne funkcjonalności modułu [LPRZ]: obsługa katalogów postępowań przetargowych określenie parametrów opisujących postępowanie przetargowe (rodzaj i tryb zamówienia, rodzaj umowy, ogólne warunki dostawy, przypisanie zdefiniowanej wcześniej komisji przetargowej) przeglądanie i analiza ofert cenowych dostawców na pozycje przetargowe wspomaganie wyboru najlepszej oferty analiza wyników przetargów w grupach przetargowych przygotowanie postępowania (określenie przedmiotu zamówienia, wyliczenie wadium itp.) tworzenie dokumentacji przetargowej na podstawie szablonów obsługa licytacji i negocjacji obsługa formularzy ofertowych. Rozwiązania, które tworzą przyszłość

28 28 [LAIN2] Aukcje Internetowe Moduł [LAIN2] służy do wspomagania przeprowadzania przetargów w trybie aukcji bądź licytacji elektronicznej. Akcje mogą być przeprowadzane w zakresie zakupu i sprzedaży, a także w formie zapytań ofertowych skierowanych do dostawców. Dzięki zastosowaniu mechanizmu kwalifikowanego podpisu elektronicznego postępowanie przeprowadzane jest zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Przedmiotem aukcji mogą być zarówno materiały jak i usługi. Główne funkcjonalności modułu [LAIN2]: tworzenie i przeprowadzanie aukcji elektronicznych na dostawy, usługi, remonty, sprzedaż produktów tworzenie i prowadzenie aukcji na podstawie umów ramowych oraz aukcji spotowych za pomocą kreatora umożliwienie utworzenia różnych profilów użytkowników - obserwator, wykonawca - z prawem do administrowania i monitorowania aukcji lub aktywnego składania ofert i licytacji weryfikacja ofert uczestników i załączonych dokumentów decyzja o dopuszczeniu do licytacji kontrola organizatora aukcji nad jej przebiegiem, tj. przydział uprawnień dla wykonawców, ustawienie parametrów aukcji raportowanie przebiegu i wyników aukcji.

29 [LWZ] Wspomaganie procesu zakupu Moduł [LWZ] umożliwia obsługę całego procesu umożliwiającego przeprowadzenie postępowania zakupowego, od zarejestrowania w module [LRU] wniosku o otwarcie postępowania zakupowego, poprzez śledzenie przebiegu przetargu (moduły [LPRZ], [LAIN2]), do zawarcia i podpisania umowy (fakt ten odnotowywany jest w module [LRU]). Moduł [LWZ] umożliwia śledzenie całego procesu postępowania zakupowego. 29 Główne funkcjonalności modułu [LWZ]: tworzenie wniosków o otwarcie postępowania zakupowego oraz tworzenie wniosków o aneks do umowy możliwość dzielenia wniosków na części oraz przypisywania do nich pozycji pochodzących z różnych źródeł takich jak plan, zapotrzebowanie, kartoteka materiałowa lub bez źródła możliwość dodawania kontrahentów do wniosku możliwość dodawania dokumentów wymaganych lista dokumentów zależna od wybranego rodzaju zamówienia obsługa przebiegu postępowania kontrola merytoryczna wniosków konfiguracja wzorców postępowań. Rozwiązania, które tworzą przyszłość

30 30 [SZYK2/KPT] Kompleks Produkcyjno-Techniczny - wsparcie procesów biznesowych [TMZZ2] Moduł Zarządzania Zadaniami Moduł [TMZZ2] został opracowany jako narzędzie dające możliwość monitorowania przebiegu procesu realizacji zadań w skali makro i mikro w dowolnej jego fazie, rozliczenia zadań pod względem finansowym i wykonanym zakresem rzeczowym. Rozbudowana klasyfikacja i parametryzacja systemu pozwala prowadzić monitoring realizacji zadań z różnych dziedzin działalności firmy, tj. inwestycji, remontów, serwisu, usług, likwidacji, produkcji. Moduł stwarza podstawy kontroli przebiegu realizacji planu, usprawnia i ułatwia rozliczanie zakończonych zadań. Pozwala to na implementację w module funkcji informacyjnych, kontrolnych i alertujących będących podstawą kontrolingu. Główne funkcjonalności modułu [TMZZ2]: wsparcie procesów biznesowych w obszarze inwestycji - definiowanie projektów i obiektów inwestycyjnych, budowa hierarchicznej struktury zadań, wycena oddawanych środków trwałych, tworzenie załącznika do OT, możliwość połączenia z obszarem harmonogramowania plan-wykonanie wsparcie procesów biznesowych w obszarze planowania według metod kalkulacji planowanych zadań lub prognozowanie potrzeb na bazie wykonów z poprzednich okresów a także tworzenie planów rocznych w oparciu o kartoteki grup i pozycje przetargowe. Możliwość definiowania struktury planu wg własnych potrzeb wsparcie procesów biznesowych w obszarze technicznego przygotowania produkcji ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb materiałowych (projekty, hierarchiczna struktura zadań produkcyjnych, planowanie, budżetowanie zadań na najniższym poziomie struktury zadań w projekcie, definiowanie i budżetowanie zleceń produkcyjnych)

31 wsparcie procesów biznesowych w obszarze rozliczania serwisów, remontów i usług wspomaganie procesu przeprowadzania przetargów, aukcji internetowych, zawierania umów na dostawę materiałów i usług możliwość prowadzenia analizy odchyleń i projekcji realizacji zadań, a w konsekwencji możliwość sterowania projektem (ostrzeganie, korekty zadań) kontrola realizacji planu pod względem finansowym i rzeczowym, kontrola realizacji zadań / zleceń z wykazywaniem zadań/zleceń zagrożonych przekroczeniem (harmonogramu, budżetu), kontrola i rozliczenie kosztów poniesionych i do poniesienia. 31 Rozwiązania, które tworzą przyszłość

32 32 [SZYK2/KPT] Kompleks Produkcyjno Techniczny Za wspomaganie obsługi procesów biznesowych związanych z produkcją oraz jej przygotowaniem i utrzymaniem odpowiada Kompleks Produkcyjno-Techniczny [KPT]. Kompleks umożliwia obsługę centralnej części łańcucha logistycznego przedsiębiorstwa. Zawarto w nim komponenty wspierające planowanie, harmonogramowanie, budżetowanie i monitorowanie procesów produkcji. Funkcjonalności modułów wchodzących w skład kompleksu [KPT] są silnie dedykowane obsłudze procesów zachodzących w przedsiębiorstwach górniczych.

33 [TMRPP2] Moduł Raportowania Procesów Produkcji /moduł dedykowany dla przedsiębiorstw górniczych/ 33 Moduł [TMRPP2] służy do wspomagania prac służb dyspozytorskich kopalni umożliwiając prowadzenie rejestrów dokumentujących codzienną pracę kopalni na bazie kartotek i słowników. Moduł [TMRPP2] zapewnia przetwarzanie niezbędnych danych oraz tworzenie na ich podstawie Raportu Dobowego oraz innych zestawień dziennych jak i okresowych. Moduł gromadzi dane na temat awarii i przestojów, umożliwiając zaawansowaną analizę ich przyczyn oraz rejestruje ewidencję zaistniałych zdarzeń i wypadków w kopalni. Główne funkcjonalności modułu [TMRPP2]: bieżące monitorowanie procesów produkcji i procesów pomocniczych w przedsiębiorstwie górniczym w zakresie ścian (wydobycie, postęp itp) robót przygotowawczych, zbrojenia ścian, likwidacji ścian, pozostałych robót (np. przebudowy, pobierki itp.), szybów, zbiorników, podsadzki, gospodarki pyłami dymnicowymi, rejestracji robót strzałowych, rejestracji prac spawalniczych raportowanie procesów produkcji w przedsiębiorstwie górniczym: raport stanów bieżących prac przygotowawczych, wydobywczych, zabezpieczających, likwidacyjnych i innych tworzenie wykresów graficznych obrazujących cykle pracy ścian emisja dziennych raportów dyspozytorskich analiza awarii według rożnych kryteriów (okres, czas trwania, rodzaj awarii, rejon, oddział itp.) graficzna prezentacja analiz awarii w ujęciu dziennym, tygodniowym, miesięcznym ewidencja zatrudnienia pracowników w rozbiciu na strukturę zatrudnienia oraz wykonywane prace ewidencja prac wykonywanych przez zastępy ratowników ewidencja zjazdów dozoru wyższego prowadzenie dokumentacji działu BHP w zakresie ewidencjonowania zaistniałych zdarzeń i wypadków w kopalni oraz generowanie odpowiednich zestawień, raportów i analiz. ewidencja awarii i przestojów: związanych z zagrożeniami naturalnymi rejestracja uszkodzeń maszyn i urządzeń będących przyczyną awarii Rozwiązania, które tworzą przyszłość

34 34 [THPR] Planowanie i Harmonogramowanie Produkcji /moduł dedykowany dla przedsiębiorstw górniczych/ Moduł [THPR] jest narzędziem pozwalającym na tworzenie planów i harmonogramów dla kopalń jedno i dwuruchowych, a także udostępniania jednostce nadzorującej kontrolę w zakresie zatwierdzonych planów. Na poziomie kopalni moduł [THPR] pozwala ewidencjonować wszystkie elementarne informacje o prowadzonych i planowanych robotach górniczych w kopalni węgla kamiennego, w okresie objętym planem ruchu, jak również wykraczających poza ten okres. Ewidencja obejmuje dane o prowadzonych i planowanych robotach udostępniających, przygotowawczych, wybierkowych i innych wraz z ich charakterystykami górniczo geologicznymi, wyposażeniem przodków, organizacją pracy, itp. a także powiązania (następstwa) między poszczególnymi robotami. Na podstawie tych danych użytkownicy systemu mogą budować różnorodne, co do zawartości merytorycznej i okresów, plany oraz generować harmonogramy ilości i jakości produkcji oraz kontrolować ich przebieg realizacji. Główne funkcjonalności modułu [THPR]: ewidencja elementarnych danych o realizowanych i planowanych robotach górniczych (udostępniających, przygotowawczych, wybierkowych, zbrojeniowych, likwidacyjnych i innych) definiowanie i analizy wariantów planów produkcji obsługa zatwierdzonych planów produkcji prognozowanie ilościowo-jakościowe urobku dla planów produkcji kontrola realizacji planu produkcji pod względem rzeczowym generowanie, dla planów produkcji, harmonogramów Gantt a dla robót górniczych generowanie histogramów zapotrzebowania na zasoby produkcyjne (materiały, obłożenie itp.) dla planów produkcji generowanie różnorodnych raportów, analiz i sprawozdań.

35 [TGŚP] Gospodarka Środkami Produkcji /moduł dedykowany dla przedsiębiorstw górniczych/ 35 Moduł [TGŚP] służy do wspomagania zarządzania w obszarze gospodarowania środkami produkcji i ściśle z tym powiązaną gospodarką remontową. Centralnym elementem modułu jest katalog (kartoteka) maszyn i urządzeń. Standaryzację katalogu umożliwia biblioteka typów maszyn i urządzeń zawierająca wzorcowe struktury, niezbędne dane techniczne, dokumentacje, rysunki techniczne, schematy itp. Oznacza to, że każdy obiekt katalogu może być wyposażony w hierarchiczną strukturę zawierająca dokładne informacje o zespołach, podzespołach, częściach. Uzupełnieniem jest, już pod kątem gospodarki remontowej, możliwość tworzenia kompletów będących wykazem części zamiennych, materiałów i narzędzi niezbędnych do prowadzenia przeglądu, konserwacji czy remontu danego elementu środka produkcji. Prowadzone w ramach modułu [TGŚP] ewidencje pozwalają na prowadzenie analiz awaryjności kompleksów ścianowych, wydobycia w kompleksach ścianowych oraz zagospodarowania obudów ścianowych. Główne funkcjonalności modułu [TGŚP]: definiowanie parametrów obiektów i maszyn prowadzenie ewidencji obrotów, eksploatacji, montażu, demontażu oraz zakresu profilaktyki (awarie, remonty, przeglądy) miejsc pracy, zagospodarowania maszyn, wyników produkcji, analizy awaryjności itp. zarządzanie centralną kartoteką maszyn i urządzeń generowanie zestawień w zakresie stanów obudów zmechanizowanych, uzbrojenia technicznego prowadzenie kart pracy dla maszyn i urządzeń. Rozwiązania, które tworzą przyszłość

36 36 [TRP] Rozliczanie Produkcji /moduł dedykowany dla przedsiębiorstw górniczych/ Moduł [TRP] umożliwia prowadzenie ewidencji i archiwizacji charakterystyk górniczo geologiczno - organizacyjnych przodków i rejonów dołowych oraz opracowywanie kosztów kalkulowanych wg ich rodzajów i ich przechowywanie dla dołowych i powierzchniowych Miejsc Pracy. Na podstawie tak prowadzonej ewidencji moduł [TRP] umożliwia sporządzanie tablic sprawozdawczości branżowej i państwowej za okresy miesięczne i narastające oraz sporządzanie okresowych, syntetycznych zestawień produkcyjnej i techniczno-ekonomicznej oceny działalności kopalni wg ruchów, oddziałów, rejonów, przodków w układach techniczno-produkcyjnym i ekonomicznym. [TENE3] Energia 3 /moduł dedykowany dla przedsiębiorstw górniczych/ Moduł [TENE3] jest rozwiązaniem służącym do ilościowego rozliczania zużycia dowolnego medium (energia elektryczna, ciepła woda, para, metan) w zadanych przedziałach czasowych. Dane są wprowadzane ręcznie bądź następuje zasilanie odpowiednimi interfejsami z systemów bilingowych (licznikowych). Model rozliczenia oparty jest o kilkustopniową strukturę, ujmującą sieć licznikową i odbiorców (którymi mogą być miejsca pracy lub kontrahenci). W wyniku działań modułu uzyskuje się rozdzielniki kosztów (przejmowane przez moduł rozliczenia kosztów [FRK]) lub polecenia fakturowania (wsparte cennikami) stanowiące podstawę do obciążeń. Moduł [TENE3] umożliwia również prowadzenie i rozliczanie ewidencji mediów na potrzeby podatku akcyzowego. Główne funkcjonalności modułu [TENE3]: tworzenie i obsługa identyfikacji rozliczeń mediów (energia elektryczna, para, gorąca woda, sprężone powietrze, woda pitna i przemysłowa oraz metan) tworzenie i obsługa identyfikacji odbiorców i liczników tworzenie kartoteki algorytmów liczenia wielkości dla liczników i/lub odbiorców

37 tworzenie i obsługa kartoteki taryf tworzenie powiązań pomiędzy punktami rozliczeniowymi ewidencja ilościowa zużyć dla poszczególnych mediów w tym ewidencja wielkości związanych z obrotem i dystrybucją (przesył, moc zamówiona) dla energii elektrycznej, pary, gorącej wody ewidencja mediów na potrzeby podatku akcyzowego tworzenie zestawień/raportów. 37 Rozwiązania, które tworzą przyszłość

38 38 [SZYK2/KSP] Kompleks Sprzedaży /kompleks dedykowany dla przedsiębiorstw górniczych/ Kompleks Sprzedaży [KSP] wspomaga obsługę procesów biznesowych logistyki wyjścia. Komunikuje się z niezależnymi systemami załadunku, ważenia, systemami monitoringu i nadzoru, systemami obsługującymi przewoźników (w zakresie wymiany listów przewozowych, wykazów wagonów, zawiadomień) oraz niezależnymi akredytowanymi laboratoriami określającymi jakość. Składa się z modułów realizujących: planowanie i przygotowanie sprzedaży produktów węglowych oraz niewęglowych zarządzanie kontaktami z klientami planowanie i zarządzanie przewozami obsługę załadunku i ekspedycji nadzór i kontrolę poprawności procedur załadunkowych i sprzedażnych kontrolę jakości przygotowanie wsadu do fakturowania sprzedaży raportowanie rozchodu i sprzedaży sprzedaż internetową produktów węglowych oraz niewęglowych obsługę sieci sprzedaży pośredniej analizy sprzedaży. Kompleks Sprzedaży [KSP] podzielony jest na dwa obszary: zarządczy moduły [SCM], [SOK], [SRS] operacyjny moduły [SEK], [SDR], [SKJ], [SOP].

39 [SCM] Centralny Moduł Marketingu Moduł [SCM] stanowi zbiór kartotek zawierających dane niezbędne do funkcjonowania kompleksu sprzedaży [KSP] oraz przechowuje parametry i ustawienia dla całego sytemu informatycznego w obszarze logistyki wyjścia organizacji. 39 Obsługuje wszystkie słowniki i kartoteki związane ze sprzedażą węgla. Umożliwia obsługę zleceń sprzedaży, uzupełnia i aktualizuje słowniki wyrobów, ich sortymentów, cen, przewoźników, wzorców listów przewozowych itp. Główne funkcjonalności modułu [SCM]: tworzenie centralnych cenników produktów oraz cenników za transport rejestracja zleceń sprzedaży wprowadzanie klasyfikatorów zleceń obsługa stacji i bocznic kolejowych (wraz z ich charakterystyką) tworzenie szablonów listów przewozowych (autoryzowanych dokumentów przewozowych) rejestracja klas węgla rejestracja produktów węglowych i niewęglowych rejestracja stacji, bocznic i torów kolejowych rejestracja rodzajów pociągów planowanie dyspozycji wysyłkowych. Rozwiązania, które tworzą przyszłość

40 40 [SOK] System Obsługi Klienta Moduł [SOK] wspomaga procesy sprzedaży i proces komunikacji z odbiorcami. Zawiera narzędzia wspierające przygotowanie i obieg elektronicznych dokumentów handlowych (umowa roczna wraz z funkcjami jej bilansowania, zamówienie, awizacja, upoważnienia), ich akceptacji i składania kwalifikowanego podpisu cyfrowego oraz raportowania sprzedaży. Moduł [SOK] pozwala na korzystanie z funkcjonalności tzw. słupa ogłoszeniowego dla odbiorców. Główne funkcjonalności modułu [SOK]: wspomaganie planowania sprzedaży tworzenie zlecenia z zamówień rejestracja umów rocznych i aneksy śródrocznych awizacja odbiorów samochodowych rejestracja zamówienia na węgiel awizacja odbiorów kolejowych. prowadzenie rejestru przedpłat [SRS] System Rozliczania Sprzedaży Moduł [SRS] umożliwia wycenę wysyłek, sporządzanie wsadu do dokumentów księgowych - polecenia fakturowania, polecenia wystawienia dowodów dostaw, polecenia korygujące dla wystawianych dokumentów. Moduł [SRS] wspomaga proces bilansowania wartościowego rozchodu i sprzedaży. Główne funkcjonalności modułu [SRS] obsługa wystawiania poleceń fakturowania i poleceń dowodów dostaw wycena poleceń fakturowania oraz zbytu niefakturowanego obsługa korekt do wystawionych poleceń fakturowania i poleceń dowodów dostaw raportowanie sprzedaży zakończenie doby fakturowej.

41 [SEK] Sprzedaż, ekspedycja kolejowa Moduł [SEK] przeznaczony jest dla struktur organizacyjnych przedsiębiorstwa odpowiedzialnych za sprzedaż masową transportem kolejowym. Wspomaga zarządzanie załadunkiem wagonów (rejestrację wagonów, dysponowanie wagonów) i wysyłkami do odbiorców. Automatycznie generuje dokumentację przewozową (listy przewozowe, zawiadomienia). 41 Moduł [SEK] wspomaga, podobnie jak [SRS], proces bilansowania ilościowego rozchodu i sprzedaży. Główne funkcjonalności modułu [SEK]: integracja z niezależnym systemem ważenia i załadunku rejestracja i załadunek wagonów dysponowanie wagonów do odbiorców tworzenie i wydruk listów kolejowych tworzenie i wydruk wykazów ważenia wagonów sprawozdania z wysyłek zakończenie i kwalifikacja doby ekspedycyjnej. Rozwiązania, które tworzą przyszłość

42 42 [SKJ] Kontrola Jakości Moduł [SKJ] wspomaga pracę działów kontroli jakości. Umożliwia rejestrację prób jakościowych, kojarzenie prób z wysyłkami i wystawianie certyfikatów jakościowych. Wspomaga procesy reklamacji jakościowych. Moduł [SKJ] współpracuje z akredytowanymi laboratoriami. Główne funkcjonalności modułu [SKJ]: generacja dziennego zbioru prób rejestracja prób laboratoryjnych rejestracja prób jakościowych raporty prób jakościowych kojarzenie prób jakościowych z wysyłkami sprawozdanie z wysyłek generowanie i wydruk certyfikatów jakościowych generowanie sprawozdania państwowego o mechanicznej przeróbce węgla G-09.2 wraz z autoryzacją wydrukiem i przekazaniem sprawozdania G-09.2 do portalu sprawozdawczości współpraca z niezależnym laboratorium.

43 [SDR] Sprzedaż samochodowa Moduł [SDR] przeznaczony jest dla struktur organizacyjnych przedsiębiorstwa odpowiedzialnych za sprzedaż transportem samochodowym węgla jak i produktów niewęglowych. Wspomaga sprzedaż za gotówkę, w ramach deputatu węglowego i na zlecenia w zbycie samochodowym. Moduł [SDR] umożliwia bezpośrednią współpracę z elektronicznymi wagami lub integrację z autonomicznymi systemami ważenia. 43 Główne funkcjonalności modułu [SDR]: sprzedaż węgla na faktury gotówkowe obsługa upoważnień do odbioru węgla wydawanie węgla na deputaty i zamówienia obsługa awizacji odbioru realizacja sprzedaży towarów niewęglowych obsługa ważeń kontrolnych kontrola możliwych do pobrania ilości towarów obsługa żetonów (dyskietek) wjazdowych współpraca z systemami załadunku i ważenia firm zewnętrznych. Rozwiązania, które tworzą przyszłość

44 44 [SOP] System Obsługi Przewoźnika Moduł [SOP] umożliwia współpracę z przewoźnikami w zakresie dokumentacji przewozowej (wymiana listów przewozowych, wykazów wagonów, zawiadomień). Główne funkcjonalności modułu [SOP]: wymiana listów przewozowych wspólny wykaz dostępnych wagonów obsługa zawiadomień w zakresie etapu realizacji dostawy pełna współpraca z modułem [SOK] w zakresie określenia etapu realizacji zamówienia. [SNS] System Nadzoru Sprzedaży Moduł [SNS] jest modułem opcjonalnym, przeznaczonym dla firm ochrony oraz służb odpowiedzialnych za nadzór nad ekspedycją i sprzedażą. Moduł [SNS] oferuje bogaty zestaw mechanizmów zapewniających poprawność załadunku i procesów sprzedaży oraz porządkujących ruch pojazdów na terenie punktów sprzedaży. Wykorzystuje automatyczne szlabany, światła sterowania ruchem, kamery cyfrowe, bariery optyczne, kody kreskowe, itp.

45 [SZYK2/KSK] Kompleks Systemów Korporacyjnych 45 Blok rozwiązań wchodzących w skład kompleksu [KSK], to zestaw aplikacji internetowych o konstrukcji portalowej, gdzie wykorzystano wzorce systemów klasy CRM, SCM i PRM oraz możliwości, jakie stwarzają w tym zakresie rozwiązania w postaci technologii B2B i B2C. Jest to więc zasadniczo korporacyjna nadbudowa nad kompleksami dziedzinowymi systemu [SZYK2] stanowiącymi logistyczny łańcuch przedsiębiorstwa. Rozwiązania tego bloku oparte są o szkieletowe aplikacje, które są dostosowywane i rozbudowywane do potrzeb konkretnego odbiorcy. Rozwiązania tego typu funkcjonują z powodzeniem od wielu lat między innymi w spółkach wydobywczych wspierając proces sprzedaży i dystrybucji węgla kamiennego zarówno na rynku krajowym jak i zagranicznym. Rozwiązania, które tworzą przyszłość

46 46 [SZYK2/KZP2] Kompleks Zatrudnieniowo-Płacowy Kompleks [KZP2] widziany łącznie ze swym najbliższym otoczeniem wspomaga wszystkie sfery zarządzania i gospodarowania czynnikiem ludzkim w przedsiębiorstwie. Zapewnia to bogatą funkcjonalność kompleksu, która w pełni zaspokaja potrzeby zarządzających i obsługujących w przedsiębiorstwie obszary dotyczące: gospodarowania zasobami ludzkimi, prowadzenia polityki płacowej i rozliczania kosztów pracy indywidualnych potrzeb pracowników związanych z dostępem do swoich danych gromadzonych przez pracodawcę. Rozwiązania kompleksu [KZP2] są zgodne z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa pracy, podatkowymi, ubezpieczeniowymi, ochrony danych osobowych. Elastyczność systemu pozwala na jego dostosowanie do regulacji układów zbiorowych obowiązujących w różnych firmach. W rozwiązaniu uwzględniono uwarunkowania wynikające ze zmian otoczenia prawnego, które często diametralnie zmieniają przebieg i jakość dotychczasowych procesów obsługi tego obszaru. Dzięki zachowaniu zasady rejestrowania danych z jednorodnego źródła oraz mechanizmów propagowania i kontroli, kompleks [KZP2] zapewnia wysoki poziom spójności danych. Dane w bazie gromadzone są w kontekście historycznym, co w praktyce umożliwia śledzenie zmian zapisów dotyczących zatrudnienia i wynagrodzeń pracowników, zmian strukturalnych w firmie w określonych przez użytkownika przedziałach czasowych. W warstwie ewidencji czasu pracy system [KZP2] umożliwia rejestrację czasu pracy w oparciu o wykorzystanie dostępnych na rynku czytników RCP. Dzięki rozwiązaniom typu B2E kompleks [KZP2] w postaci Portalu Pracownika zaspokaja również indywidualne potrzeby pracowników związane z dostępem do swoich danych, gromadzonych przez pracodawcę. Portal wyposażono również w funkcje interaktywne np. dotyczące planu urlopów lub umożliwiające wnioskowanie o zmiany w danych.

47 47 [PCZK] Centralne Zarządzanie Kadrami Moduł [PCZK] przeznaczony jest dla służb kadrowych przedsiębiorstwa i służy do tworzenia kartoteki osobowej pracowników oraz gromadzenia podstawowych danych osobowych oraz danych wykorzystywanych podczas bieżącej obsługi zatrudnionych. Główne funkcjonalności modułu [PCZK]: ewidencja osobowa umowy i zaświadczenia indywidualne informacje o kwalifikacjach statystyki kadrowe dane dotyczące przebiegu pracy dane zgłoszeniowe ZUS dopuszczenia (badania, szkolenia BHP) generowanie wsadu do Płatnika. Rozwiązania, które tworzą przyszłość

OPTIMED OPTIMED. Moduły systemu OPTIMED/ERP:

OPTIMED OPTIMED. Moduły systemu OPTIMED/ERP: OPTIMED/ERP OPTIMED OPTIMED OPTIMED/ERP jest innowacyjnym polskim systemem informatycznym przeznaczonym do obsługi części administracyjnej placówek służby zdrowia. System jest w pełni zintegrowany na

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona 1 z 62 Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ) opartego na rozwiązaniu klasy ERP oraz HRM wraz z dostawą infrastruktury dodatkowej dla Politechniki Świętokrzyskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

impuls powerproject Szukasz dobrego narzędzia?

impuls powerproject Szukasz dobrego narzędzia? impuls powerproject Szukasz dobrego narzędzia? i m p u l s p o w e r p r o j e c t to zintegrowany system klasy ERP stworzony dla potrzeb budownictwa. Architektura systemu umożliwia sprawne zarządzanie

Bardziej szczegółowo

UTYLIZACJI ODPADÓW SP. Z O.O. W GORZOWIE WLKP. Numer ogłoszenia: 213570-2011; data zamieszczenia: 22.07.2011. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

UTYLIZACJI ODPADÓW SP. Z O.O. W GORZOWIE WLKP. Numer ogłoszenia: 213570-2011; data zamieszczenia: 22.07.2011. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Gorzów Wielkopolski: DOSTAWA, INSTALACJA I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO WRAZ DOSTAWĄ NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY SPRZĘTOWEJ ORAZ OPIEKĄ SERWISOWĄ PRZEZ OKRES 24 M-CY DLA ZAKŁADU UTYLIZACJI

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZE ZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA ANIA APLIKACYJNEGO Zakres funkcjonalności modułów przedstawiony w tabeli określa enumeratywnie

Bardziej szczegółowo

Wymagania globalne dla ERP

Wymagania globalne dla ERP Załącznik nr 1.5 Z A K R E S J A K O Ś C I O W Y P R Z E D M I O T U Z A M O W I E N I A - S P E C Y F I K A C J A F U N K C J O N A L N A E R P Wykonawca jest zobligowany wypełnić tabele zamieszczone

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte Zarządzaj skutecznie swoim biznesem System Zarządzania Forte jest rozwiązaniem ERP ułatwiającym zarządzanie małymi i średnimi firmami. Umożliwia osiąganie trwałych i wymiernych

Bardziej szczegółowo

MAKS V.ERP. Zintegrowany System do Obsługi Przedsiębiorstwa i Wspomagania Zarządzania

MAKS V.ERP. Zintegrowany System do Obsługi Przedsiębiorstwa i Wspomagania Zarządzania MAKS V.ERP Zintegrowany System do Obsługi Przedsiębiorstwa i Wspomagania Zarządzania jest producentem systemów informatycznych wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem. Projektujemy i wdrażamy produkty

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch ERP XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej spółki. Zarówno nasi

Bardziej szczegółowo

Opis minimalnej funkcjonalności (ZISZ)

Opis minimalnej funkcjonalności (ZISZ) Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pn. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy UMOWA Nr: UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

Oracle E-Business Suite. Oracle Financials. Opis funkcjonalności produktu

Oracle E-Business Suite. Oracle Financials. Opis funkcjonalności produktu Oracle E-Business Suite Oracle Financials Opis funkcjonalności produktu SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Księga główna i obsługa planu kont... 3 Konsolidacja i system wieloorganizacyjny... 3 Centralne repozytorium

Bardziej szczegółowo

System Symfonia. Rozwiązania pełne życia

System Symfonia. Rozwiązania pełne życia System Symfonia Rozwiązania pełne życia 1 prostota zaufanie 2 Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających

Bardziej szczegółowo

Funkcjonalności i doświadczenie

Funkcjonalności i doświadczenie Kryteria podstawowe System jest wydzieloną z ERP samodzielną i funkcjonalną jego częścią, dającą jednocześnie możliwość rozbudowy o pozostałe funkcjonalności System ma możliwość rozbudowy do funkcjonalności

Bardziej szczegółowo

System Symfonia. Rozwiązania pełne życia

System Symfonia. Rozwiązania pełne życia System Symfonia Rozwiązania pełne życia 1 prostota zaufanie 2 Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA FUNKCJONALE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

WYMAGANIA FUNKCJONALE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO Załącznik nr 2 WYMAGANIA FUNKCJONALE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO oferowanego dla: ZAKŁAD WYKONASTWA SIECI ELEKTRYCZNYCH RZESZÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Rzeszów marzec 2014 2

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie dla średnich i małych firm.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Akcja ofertowa z możliwością negocjacji na dostawę i wdrożenie oprogramowania 1 Spis treści I. Informacje wprowadzające... 3 II. Wymagania:... 3 III.

Bardziej szczegółowo

ERP. Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

ERP. Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem ERP Comarch CDN XL Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch CDN XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Definicje

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Definicje ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SIWZ w postępowaniu K/DZP 362 1 037/13 (Pieczęć firmowa Wykonawcy) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja wymagań wobec systemu i Projektu Wdrożenia ZSI Definicje 1. Awaria Systemu Produkcyjnego

Bardziej szczegółowo

SIWZ DOSTAWA, INSTALACJA, WDROŻENIE I SERWIS ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO WSPIERAJĄCEGO ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM

SIWZ DOSTAWA, INSTALACJA, WDROŻENIE I SERWIS ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO WSPIERAJĄCEGO ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM Opis Przedmiotu Zamówienia Zał. Nr 1 do SIWZ DOSTAWA, INSTALACJA, WDROŻENIE I SERWIS ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO WSPIERAJĄCEGO ZARZĄDZANIE A. Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NR SPRAWY ZE/8/2010

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NR SPRAWY ZE/8/2010 ZAMAWIAJĄCY Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne Legionowo Sp. z o.o. ul. T. Kościuszki 16A 05-120 Legionowo SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NR SPRAWY ZE/8/2010 Przedmiot zamówienia

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte prostota zaufan ie Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie dla

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONALNOŚĆ FUNKCJONALNOŚĆ

FUNKCJONALNOŚĆ FUNKCJONALNOŚĆ Funkcjonalność Cechy systemu... 6 Finanse Księgowość Koszty... 8 Księgi rachunkowe... 8 Obsługa kas... 9 Obsługa rachunków bankowych... 9 Kartoteka przelewów... 10 Zakup... 13 Obsługa sprzedaży... 13 Rozrachunki

Bardziej szczegółowo

COMARCH ERP OPTIMA INFORMACJE O SYSTEMIE. comarch.com. comarch.pl

COMARCH ERP OPTIMA INFORMACJE O SYSTEMIE. comarch.com. comarch.pl COMARCH ERP OPTIMA INFORMACJE O SYSTEMIE comarch.com comarch.pl SPIS TREŚCI 3 3 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 7 7 7 9 10 11 11 11 12 12 13 14 14 14 15 16 16 19 19 19 20 20 20 20 20 21 21 22 22 23 1. SUKCES W WYMIARZE

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM XYZ

ZINTEGROWANY SYSTEM XYZ ZAKŁAD ELEKTRONICZNEJ TECHNIKI OBLICZENIOWEJ W OPOLU PRZEDSIĘBIORSTWO INFORMATYCZNE SPÓŁKA Z O.O. 45-052 OPOLE, UL. OLESKA 7 TEL.: 77 454 20 31, FAX.: 77 454 37 26 E-MAIL: marketing@zeto.opole.pl, http://www.zeto.opole.pl

Bardziej szczegółowo

Minimalne wymagania funkcjonalne i parametry, które musi realizować oferowany Zintegrowany System Informatyczny

Minimalne wymagania funkcjonalne i parametry, które musi realizować oferowany Zintegrowany System Informatyczny Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 6/POKL/2013 Minimalne wymagania funkcjonalne i parametry, które musi realizować oferowany Zintegrowany System Informatyczny Zintegrowany System Informatyczny Zintegrowany

Bardziej szczegółowo

wersja 7 Szczegółowe informacje o systemie Wydanie 1.4 Wrzesień 2014

wersja 7 Szczegółowe informacje o systemie Wydanie 1.4 Wrzesień 2014 wersja 7 Szczegółowe informacje o systemie Wydanie 1.4 Wrzesień 2014 Spis treści Sage ERP X3 wersja 7 - możliwości rozwiązania 1.0 Finanse 3 2.0 Środki trwałe 13 3.0 Sprzedaż 17 4.0 Obsługa Klienta 25

Bardziej szczegółowo

Karty katalogowe 2012 PZI TARAN

Karty katalogowe 2012 PZI TARAN MUNICOM.premium Karty katalogowe 0 PZI TARAN MUNICOM.premium by PZI TARAN System MUNICOM.premium jest zintegrowanym pakietem oprogramowania do wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem Autorem systemu

Bardziej szczegółowo

Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Comarch CDN XL Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch CDN XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej spółki.

Bardziej szczegółowo

SageERPX3. Szczegółowe informacje o systemie

SageERPX3. Szczegółowe informacje o systemie SageERPX3 Szczegółowe informacje o systemie Spis treści Finanse 3-7 Środki trwałe 8-9 Sprzedaż 10-12 CRM zarządzanie relacjami z klientem 13-15 Zakupy 16-20 Zapasy 21-24 Produkcja 25-27 Business Intelligence

Bardziej szczegółowo