Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST"

Transkrypt

1 Załącznik nr 3 Załącznik nr 3 umowa uczestnictwa w Zadaniu wraz z zakresem danych PEFS UMOWA nr. dotycząca uczestnictwa w projekcie Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST w Zadaniu pn. WSPARCIE DLA PROCESÓW DOTYCZĄCYCH PLANOWANIA W OBSZARACH FUNKCJONALNYCH zawarta w dniu... w.., pomiędzy Uniwersytetem Łódzkim z siedzibą w Łodzi , ul. Narutowicza 65, NIP: , REGON: , działającym na podstawie dekretu z dnia 24 maja 1945 r. o utworzeniu Uniwersytetu Łódzkiego (Dz. U. Nr 21 z dnia , poz. 119) reprezentowanym z upoważnienia Rektora prof. zw. dr hab. Włodzimierza Nykiela przez prof. zw. dr hab. Tadeusza Markowskiego kierownika projektu, w dalszej części umowy zwanym Realizatorem Zadania, a Urzędem... z siedzibą w NIP:... REGON: reprezentowanym przez... legitymującym/ą się dowodem osobistym... numer PESEL... zwanym/ą w dalszej części umowy Urzędem Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet V Działanie 5.2, Poddziałanie współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy o dofinansowanie z dnia 30 kwietnia 2013 r. dotyczącej realizacji projektu nr POKL /12 oraz umowy partnerskiej z dnia 9 kwietnia 2013 r. zawartej pomiędzy Uniwersytetami: Łódzkim, Ekonomicznym w Krakowie działającym przez jednostkę pozawydziałową Małopolską Szkołę Administracji Publicznej, Warmińsko-Mazurskim, a Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji, będącym Liderem niniejszego Partnerstwa. Projekt realizowany jest w okresie od r. do r. 1

2 2. Urząd biorący udział w Zadaniu oświadcza, że spełnia jego kryteria uczestnictwa i wyraża chęć partycypowania w wybranych działaniach realizowanych w ramach projektu. 3. Urząd deklaruje chęć udziału w Zadaniu pod nazwą Wsparcie dla procesów dotyczących planowania w obszarach funkcjonalnych. 4. Urząd oraz oddelegowani przez niego pracownicy samorządowy nie ponosi opłat za udział w formach wsparcia przewidzianych w ramach Zadania pod warunkiem spełnienia wymogów, o których mowa w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w Zadaniu pn. Wsparcie dla procesów dotyczących planowania w obszarach funkcjonalnych, z wyjątkiem sytuacji opisanych w 4 ust Realizator Zadania zobowiązuje się do udzielenia wsparcia Urzędowi biorącemu udział w Zadaniu w formie kursów oferujących zagadnienia specjalistyczne, których program koncentrować się będzie m.in. wokół zintegrowanego planowania rozwoju, opracowania lub / i usprawnienia procesów podejmowania decyzji w oparciu o rachunek społeczno-ekonomiczny i nowoczesne metody oceniania (evidence based policy)-określonych w trakcie procesu rekrutacji. 2. W trakcie udziału w Zadaniu pracownicy samorządowi otrzymają bezpłatnie: materiały dydaktyczne, pełne wyżywienie oraz zakwaterowanie na warunkach określonych w regulaminie, o którym mowa w 10 ust Zadanie będzie odbywać się zgodnie z harmonogramem zajęć w ramach kursów. Realizator zadania może dokonać zmian w harmonogramie zajęć o ewentualnych zmianach w harmonogramie zawiadomi Urząd i jego pracowników min. 1 dzień przed datą rozpoczęcia zajęć. Urząd biorący udział w projekcie zobowiązuje się do: Zapoznania się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie w ramach Zadania pn. Wsparcie dla procesów dotyczących planowania w obszarach funkcjonalnych. 2. Uczestnictwa w kursach realizowanych w ramach Zadania pn. Wsparcie dla procesów dotyczących planowania w obszarach funkcjonalnych. 3. Oddelegowania.. pracowników samorządowych do udziału w kursach. 4. Wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za udział pracowników w procesie realizacji kursów, w tym bieżące kontakty z Liderem Projektu oraz Realizatorem Zadania w celach związanych z jego wykonaniem. 5. Niezwłocznego poinformowania Biura Realizatora Zadania w przypadku braku możliwości stawienia się na zajęcia w ramach kursów pracownika lub pracowników na co najmniej 7 dni przed umówionym terminem. 2

3 6. Wypełniania dokumentów niezbędnych do ewaluacji, monitorowania i prawidłowej realizacji projektu (ankiety, formularze etc.). 7. Systematycznego sprawdzania informacji zamieszczonych na stronie internetowej Lidera Projektu oraz elektronicznej skrzynce pocztowej ( ) w trakcie realizacji Zadania. 8. Niezwłocznego powiadomienia Realizatora Zadania na piśmie o każdej zmianie okoliczności mających znaczenie dla uczestnictwa w projekcie oraz zmianie danych osobowych, które zostały przekazane Realizatorowi Zadania. 4. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie bądź nieobecności pracownika urzędu na zajęciach Urząd biorący udział w Zadaniu zobowiązuje się do: 1. Niezwłocznego poinformowania Realizatora Zadania wraz z wyjaśnieniem okoliczności. 2. Zwrotu kosztów w wysokości 1045 zł za jednego pracownika (koszt udziału jednego pracownika w kursach) w przypadku jego nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach bądź przekroczenia 25% absencji. Kwota podlegająca zwrotowi uzależniona jest od ilości osób oddelegowanych przez dany urząd oraz otrzymanego wsparcia. 3. Zwrotu kosztów, o których mowa w ust. 2. dokonuje Urząd na wyznaczony rachunek bankowy w terminie 21 dni od daty doręczenia powiadomienia drogą pisemną. 4. Wyznaczenia w przypadku rezygnacji lub niemożliwości udziału w Zadaniu, pracownika z listy rezerwowej Urzędu, a w przypadku wyczerpania osób z listy rezerwowej skierowania na jej miejsce innej osoby, zgodnie z kryteriami Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie w ramach Zadania pn. Wsparcie dla procesów dotyczących planowania w obszarach funkcjonalnych. 1. Realizator Zadania ma prawo rozwiązać niniejszą umowę bez wypowiedzenia w przypadku: a) rozwiązania umowy określonej w 1 ust. 1; 5. b) rażącego naruszenia przez Urząd bądź pracownika samorządowego, postanowień niniejszej umowy, działania na szkodę Realizatora Zadania lub w przypadku naruszenia ogólnie przyjętych zasad i norm współżycia społecznego. 2. Realizator Zadania nie ponosi odpowiedzialności wobec Urzędu oraz jego pracowników w przypadku wstrzymania finansowania projektu przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, w tym również spowodowanego brakiem środków na realizację projektu. 3

4 6. 1. Warunkiem ukończenia kursu przez pracownika samorządowego i uzyskania przez niego certyfikatu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji jest odpowiednia frekwencja udział co najmniej w 75% zajęć. 2. Urząd oświadcza, iż znane mu są warunki dotyczące uczestnictwa w projekcie i akceptuje je. Ponadto oświadcza, że z pełną świadomością przyjmuje do wiadomości, iż w przypadku nie wywiązania się z obowiązków związanych z uczestniczeniem w kursach, wyrównanie całkowitych kosztów Zadania przechodzi na Urząd. 3. Urząd przyjmuje do wiadomości wszelkie warunki, o jakich mowa w niniejszej umowie. 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy prawo o szkolnictwie wyższym. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności Spory związane z realizacją niniejszej umowy Strony będą starały się rozwiązać w drodze polubownych negocjacji. W przypadku braku porozumienia spór będzie podlegał rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Realizatora Zadania. 10. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 11. Umowa obowiązuje od dnia podpisania i wygasa z dniem 30 czerwca 2015 roku. <Pieczątka urzędu>..... (miejscowość, data, podpis osoby uprawnionej do reprezentowania urzędu) (data, podpis Realizatora Zadania) 4

5 Zakres danych osobowych uczestników biorących udział w projekcie Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nr projektu: POKL /12 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie Systemowe wsparcie funkcjonowania administracji samorządowej. Uwaga! 1. W formularzu przekazywane są dane teleadresowe instytucji oraz uczestników biorących udział w projekcie zawarte w wyznaczonych jego polach. 2. Formularz należy wypełnić, wydrukować a następnie własnoręcznie podpisać. 3. Podane dane powinny być zgodne ze stanem faktycznym i mogą podlegać weryfikacji podczas procesu rekrutacji. 5

6 CZĘŚĆ PIERWSZA: Dane instytucji objętych wsparciem DANE PODSTAWOWE 1 Nazwa instytucji 2 NIP 3 REGON 4 Typ instytucji 5 Wielkość instytucji DANE TELEADRESOWE 6 Ulica jednostka administracji rządowej (w tym skarbowej) jednostka administracji samorządowej instytucja działająca na rzecz organizacji pozarządowych instytucja dialogu społecznego instytucja wymiaru sprawiedliwości KSAP organizacja pozarządowa partnerzy społeczni inna mikroprzedsiębiorstwo (zatrudnia od 2 do 9 pracowników) małe przedsiębiorstwo (zatrudnia od 10 do 49 pracowników) średnie przedsiębiorstwo (zatrudnia od 50 do 249 pracowników) duże przedsiębiorstwo (zatrudnia powyżej 250) 7 Nr budynku 8 Nr lokalu 9 Miejscowość 10 Obszar 11 Kod pocztowy miejski (położenie w granicach administracyjnych miast) wiejski (położenie poza granicami administracyjnymi miast) 12 Województwo 13 Powiat 14 Telefon kontaktowy 15 Adres poczty elektronicznej ( ) SZCZEGÓŁY WSPARCIA 16 Rodzaj przyznanego wsparcia wsparcie w zakresie poprawy standardów zarządzania przygotowanie i wdrożenie wieloletniego planowania w tym: planowania budżetowego w ujęciu zadaniowym utworzenie i rozwój punktów obsługi interesantów oraz punktów informacyjnych opracowanie i wdrożenie jednolitych standardów obsługi klienta wprowadzenie systemu analizy potrzeb szkoleniowych 6

7 17 Data rozpoczęcia udziału w projekcie opracowanie standardów kompetencyjnych tworzenie i wdrażanie programów rozwoju organizacji wsparcie w zakresie wzmacniania potencjału regulacyjnego administracji publicznej wdrożenie programu z zakresu bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego wsparcie w zakresie budowania potencjału partnerów społecznych inne 18 Data zakończenia udziału w projekcie (dotyczy osób, które zakończyły uczestnictwo w formach wsparcia realizowanych w ramach projektu) 19 Czy wsparciem zostali objęci pracownicy instytucji Tak Nie 7

8 CZĘŚĆ DRUGA: Dane uczestników projektów (pracowników instytucji), którzy otrzymują wsparcie w ramach EFS DANE UCZESTNIKA 20 Imię 21 Nazwisko 22 Płeć 23 Wiek w chwili przystąpienia do projektu 24 PESEL 25 Nazwa instytucji 26 Wykształcenie DANE TELEADRESOWE brak podstawowe gimnazjalne ponadgimnazjalne pomaturalne wyższe Adres zameldowania (według dowodu tożsamości/paszportu) 27 Ulica 28 Nr domu 29 Nr lokalu 30 Miejscowość 31 Obszar miejski (położenie w granicach administracyjnych miast) wiejski (położenie poza granicami administracyjnymi miast) 32 Kod pocztowy 33 Województwo 34 Powiat Adres do korespondencji (wypełnić, jeżeli inny niż adres zameldowania) 35 Ulica 36 Nr domu 37 Nr lokalu 38 Miejscowość 39 Obszar miejski (położenie w granicach administracyjnych miast) wiejski (położenie poza granicami administracyjnymi miast) 40 Kod pocztowy 8

9 41 Województwo 42 Powiat Telefon/ 43 Telefon stacjonarny 44 Telefon komórkowy 45 Adres poczty elektronicznej ( ) DANE DODATKOWE 46 Zatrudniony w 47 Rodzaj przyznanego wsparcia 48 Data rozpoczęcia udziału w projekcie administracja publiczna duże przedsiębiorstwo (zatrudniające 250 i więcej pracowników) średnie przedsiębiorstwo (zatrudniające od 50 do 249 pracowników) małe przedsiębiorstwo (zatrudniające od 10 do 49 pracowników) mikroprzedsiębiorstwo (zatrudniające od 2 do 9 pracowników) organizacja pozarządowa doradztwo staże/praktyki/przygotowanie zawodowe studia podyplomowe szkolenia/warsztaty/kursy wizyty studyjne inne 49 Data zakończenia udziału w projekcie (dotyczy osób, które zakończyły uczestnictwo w formach wsparcia realizowanych w ramach projektu) 50 Zakończenie udziału osoby we wsparciu zgodnie z zaplanowaną dla niej ścieżką uczestnictwa (dotyczy osób, które zakończyły uczestnictwo w formach wsparcia realizowanych w ramach projektu) 51 Przynależę do grupy docelowej zgodnie ze Szczegółowym Opisem Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki /zatwierdzonym do realizacji Planem Działania/zatwierdzonym do realizacji wnioskiem o dofinansowanie projektu 52 Przynależę do mniejszości narodowej lub etnicznej Tak Tak Nie Nie 53 Jestem migrantem Tak Nie 54 Jestem osobą niepełnosprawną Tak Nie 55 Opiekuję się dziećmi do lat 7 lub osobą zależną Tak Nie 9

10 Ja... (imię i nazwisko), zamieszkały/a. (adres zamieszkania), legitymujący/a się dowodem osobistym -.. (seria i nr), oświadczam, że wszelkie dane i informacje (w tym moje dane osobowe) przekazane Realizatorowi Projektu dla celów uczestnictwa w projekcie Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki są prawdziwe. Zobowiązuję się jednocześnie do niezwłocznego pisemnego informowania Realizatora Projektu o każdej zmianie ww. danych lub informacji do 6 miesięcy po zakończeniu projektu, nie później niż w terminie 7 dni od ich zaistnienia. (Miejscowość, data).. (Imię i nazwisko, czytelny podpis uczestnika projektu) 10

Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST

Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST Załącznik nr 3 umowa uczestnictwa w Zadaniu wraz z deklaracją uczestnictwa pracownika samorządowego, oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zakresem danych osobowych - PEFS

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU PT.: MASZ STAŻ SZANSĘ MASZ ZWIĘKSZENIE SZANS NA ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

REGULAMIN PROJEKTU PT.: MASZ STAŻ SZANSĘ MASZ ZWIĘKSZENIE SZANS NA ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Załącznik nr 1 do Decyzji nr 01/03/2014 Grupy Sterującej z dnia 24 marca 2014 roku REGULAMIN PROJEKTU PT.: MASZ STAŻ SZANSĘ MASZ ZWIĘKSZENIE SZANS NA ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Ochrona środowiska, ochrona przyrody, ochrona gospodarki leśnej, gruntów rolnych i leśnych, gospodarowanie odpadami, gospodarka wodna (P5) Prawo

Ochrona środowiska, ochrona przyrody, ochrona gospodarki leśnej, gruntów rolnych i leśnych, gospodarowanie odpadami, gospodarka wodna (P5) Prawo REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY UCZESTNICTWA I KRYTERIA REKRUTACJI NA SZKOLENIA, KURSY, KONSULTACJE I STUDIA PODYPLOMOWE PROWADZONE W RAMACH PROJEKTU KOMPETENTNE KADRY PROFESJONALNY URZĄD DLA 5 JEDNOSTEK

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNICTWA PODMIOTU W PROJEKCIE AKADEMIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNICTWA PODMIOTU W PROJEKCIE AKADEMIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNICTWA PODMIOTU W PROJEKCIE AKADEMIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ZAŁĄCZNIK NR 1 Lp. Nazwa 1. Tytuł projektu Akademia Organizacji Pozarządowych 2. Priorytet, w ramach którego

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA PROCESÓW I TECHNIK ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

MODERNIZACJA PROCESÓW I TECHNIK ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE SYSTEMOWE WSPARCIE PROCESÓW ZARZĄDZANIA W JST ZADANIE MODERNIZACJA PROCESÓW I TECHNIK ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Bardziej szczegółowo

1 Słownik pojęć. Strona1

1 Słownik pojęć. Strona1 Strona1 Regulamin uczestnictwa w projekcie systemowym realizowanym przez RCPS pn. Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej w ramach Poddziałania 7.1.3. PO KL 1

Bardziej szczegółowo

c. III południowy: powiat nowotarski, powiat tatrzański, powiat suski Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej d. IV krakowski: miasto Kraków,

c. III południowy: powiat nowotarski, powiat tatrzański, powiat suski Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej d. IV krakowski: miasto Kraków, Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w cyklu szkoleniowo- doradczym Zasady zakładania i prowadzenia PES w ramach projektu Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Obowiązuje od 30 czerwca 2014 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Rok założenia 1928 Biuro projektu: ul. Nowy Świat 19 lok. 17, 00-029 Warszawa tel/fax (22) 826 11 68/826 44 55, tel. kom. 662 022 160 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE realizowanego na podstawie umowy

Bardziej szczegółowo

3 Cel i założenia projektu

3 Cel i założenia projektu Regulamin uczestnictwa w projekcie systemowym realizowanym przez RCPS pn Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej w ramach Poddziałania 7.1.3. PO KL 1 Słownik

Bardziej szczegółowo

UMOWA STAŻOWA NR. REGON.. Reprezentowanym przez (imię, nazwisko, funkcja)... zwaną/-ym/ dalej Przyjmującym na Staż, a Panią/-em (imię i nazwisko):.

UMOWA STAŻOWA NR. REGON.. Reprezentowanym przez (imię, nazwisko, funkcja)... zwaną/-ym/ dalej Przyjmującym na Staż, a Panią/-em (imię i nazwisko):. Projekt pt. Nauka bliżej biznesu staże dla studentów Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne 1 Zasady i kryteria przyznawania staży 2 3

Informacje ogólne 1 Zasady i kryteria przyznawania staży 2 3 Projekt pt. Nauka bliżej biznesu staże dla studentów Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA NR WND.POKL.02.01.02-00-037/12_... Zwana dalej Umową zawarta dnia... roku w Szczecinie pomiędzy:

UMOWA SZKOLENIOWA NR WND.POKL.02.01.02-00-037/12_... Zwana dalej Umową zawarta dnia... roku w Szczecinie pomiędzy: UMOWA SZKOLENIOWA NR WND.POKL.02.01.02-00-037/12_... Zwana dalej Umową zawarta dnia.... roku w Szczecinie pomiędzy: IZBA RZEMIEŚLNICZA MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI z siedzibą w Szczecinie (kod pocztowy:

Bardziej szczegółowo

UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE INWESTUJ W SIEBIE KSZTAŁCENIE USTAWICZNE OSÓB DOROSŁYCH KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO MATURY

UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE INWESTUJ W SIEBIE KSZTAŁCENIE USTAWICZNE OSÓB DOROSŁYCH KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO MATURY UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE INWESTUJ W SIEBIE KSZTAŁCENIE USTAWICZNE OSÓB DOROSŁYCH KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO MATURY zawarta w dniu w Sopocie pomiędzy: Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Wybrzeża

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Data wpływu (wypełnia pracownik biura projektu): Podpis osoby przyjmującej zgłoszenie (wypełnia pracownik biura projektu): FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Tytuł projektu Numer projektu Priorytet IX Działanie 9.6.

Bardziej szczegółowo

Profesjonalni i skuteczni - projekt dla pracowników branży telekomunikacyjnej UMOWA SZKOLENIOWA. zawarta w dniu..

Profesjonalni i skuteczni - projekt dla pracowników branży telekomunikacyjnej UMOWA SZKOLENIOWA. zawarta w dniu.. UMOWA SZKOLENIOWA zawarta w dniu.. Strony Umowy: 1 Projektodawca - Grupa Kapitałowa Business Consulting Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Jana III Sobieskiego 102A lok. U7, kod 00-764, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Standaryzacja działalności wrocławskiego sektora pozarządowego POKL 5.4.2 Stowarzyszenie Euro Concret Wrocław 2012 BIURO PROJEKTU: Stowarzyszenie Euro-Concret, ul. Kościuszki

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DLA ZBIORU PODSYSTEM MONITOROWANIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 2007 W UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W LUBLINIE

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DLA ZBIORU PODSYSTEM MONITOROWANIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 2007 W UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W LUBLINIE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 78/2013 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 6 sierpnia 2013 r. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DLA ZBIORU PODSYSTEM MONITOROWANIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Standaryzacja działalności wrocławskiego sektora pozarządowego POKL 5.4.2 Stowarzyszenie Euro Concret Wrocław 2012 SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT REGULAMINU 2. CELE PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ PIERWSZA: DANE INSTYTUCJI OBJĘTYCH WSPARCIEM W RAMACH PROGRAMU, W TYM ICH PRACOWNIKÓW

CZĘŚĆ PIERWSZA: DANE INSTYTUCJI OBJĘTYCH WSPARCIEM W RAMACH PROGRAMU, W TYM ICH PRACOWNIKÓW Załącznik nr 6 do Polityki Bezpieczeństwa dla systemu Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007 u Beneficjenta PO KL Opis struktury zbioru danych PEFS 2007 wskazujący zawartość poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Umowa Uczestnictwa w szkoleniach z języka angielskiego w ramach projektu: Na językach

Umowa Uczestnictwa w szkoleniach z języka angielskiego w ramach projektu: Na językach Umowa Uczestnictwa w szkoleniach z języka angielskiego w ramach projektu: Na językach pomiędzy: Forecast Consulting sp. z o.o., z siedzibą w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 13/32, KRS 0000360067, NIP 7252028510,

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE. Optymalizacja kosztów firmy edycja

ZGŁOSZENIE. Optymalizacja kosztów firmy edycja Formularz zgłoszeniowy uczestnika ZGŁOSZENIE Nazwa szkolenia Optymalizacja kosztów firmy edycja Tryb zajęć dzienny weekendowy wieczorowy Imię i nazwisko Adres zamieszkania Województwo... Powiat PESEL Data

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. ul. Nowogrodzka 62a, 02-002 Warszawa telefon: 22 622 42 32, faks: 22 622 47 32

Informacje ogólne. Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. ul. Nowogrodzka 62a, 02-002 Warszawa telefon: 22 622 42 32, faks: 22 622 47 32 REGULAMIN REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU SYSTEMOWEGO PN. PRZYGOTOWANIE PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ DO AWANSU ZAWODOWEGO. Tekst jednolity po zmianach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA Załącznik nr do Zarządzenia nr 89/04 Burmistrza Miasta i Gminy Prusice z dnia 0.05.04 roku REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie pt. Rozwój e-urzędów w 8 JST województwa dolnośląskiego (POKL.05.0.0-00-06/)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Szkoła przyszłości nowe możliwości kształcenia młodzieży. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Szkoła przyszłości nowe możliwości kształcenia młodzieży. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Szkoła przyszłości nowe możliwości kształcenia młodzieży 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie Szkoła przyszłości nowe możliwości

Bardziej szczegółowo

Umowa Uczestnictwa w szkoleniach ICT w ramach projektu: Umiejętności komputerowe kluczem do sukcesu

Umowa Uczestnictwa w szkoleniach ICT w ramach projektu: Umiejętności komputerowe kluczem do sukcesu Umowa Uczestnictwa w szkoleniach ICT w ramach projektu: Umiejętności komputerowe kluczem do sukcesu pomiędzy: Forecast Consulting sp. z o.o., z siedzibą w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 13/32, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wiedza na wyciągnięcie ręki - Regionalny Ośrodek Kształcenia Na Odległość w Krośnie

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wiedza na wyciągnięcie ręki - Regionalny Ośrodek Kształcenia Na Odległość w Krośnie Projekt Wiedza na wyciągnięcie ręki - Regionalny Ośrodek Kształcenia Na współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wiedza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE. Inwestuję w siebie stawiam na aktywność. POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE. Inwestuję w siebie stawiam na aktywność. POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2. Załącznik do Zarządzenia nr KO.0130.10.2013 z dnia 27.05.2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE Inwestuję w siebie stawiam na aktywność POKL,

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja. Projekt Centrum Ekonomii Społecznej współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek najlepsza inwestycja. Projekt Centrum Ekonomii Społecznej współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin udziału w projekcie Centrum Ekonomii Społecznej 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt Centrum Ekonomii Społecznej realizowany jest przez Fundację Fundusz Inicjatyw (FFI) w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA Nr..

UMOWA SZKOLENIOWA Nr.. UMOWA SZKOLENIOWA Nr.. w ramach realizacji projektu nr POKL. 09.06.02-14-279/14 pt. Akademia Kompetencji Językowych, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. Bank Millennium S.A. jest zainteresowany wyborem wykonawcy dla dwóch poniższych obszarów usług:

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. Bank Millennium S.A. jest zainteresowany wyborem wykonawcy dla dwóch poniższych obszarów usług: Departament Zakupów Centralnych ul. Żaryna 2A, 02-593 Warszawa tel. (22)598 12 80 DZC/AS/516/11 Warszawa, dnia 31 sierpnia 2011 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Szanowni Państwo, Bank Millennium S.A.

Bardziej szczegółowo