STANDARDY REALIZACJI USŁUG LEŚNYCH W PGL LP

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STANDARDY REALIZACJI USŁUG LEŚNYCH W PGL LP"

Transkrypt

1 STANDARDY REALIZACJI USŁUG LEŚNYCH W PGL LP Wersja nr 07 Stan na dzieo Termin zakooczenie prac Status materiał roboczy na spotkanie robocze organizowane w ramach projektu Rzetelne Przedsiębiorstwo Leśne

2 Wprowadzenie standardów jest określone w Strategii PGL LP- 4 cel strategiczny : Zapewnić istotny wkład Lasów Państwowych w rozwój gospodarki (leśnictwo jako ważny sektor gospodarki i kreator rozwoju terenów wiejskich) Punktem wyjścia do niniejszego opracowania są Zasady udzielania licencji firmom świadczącym usługi leśne w podstawowych działach gospodarki leśnej z roku 2005 oraz materiały i doświadczenia zebrane podczas realizacji projektu Rzetelne Przedsiębiorstwo Leśne realizowanego. W tak dużej organizacji jaką jest PGL LP, przy funkcjonowaniu 430 samodzielnych nadleśnictw nie sposób wprowadzid jednolitych parametrów oceny firm leśnych bez jednoznacznego określenia jednolitych standardów obowiązujących we wszystkich jednostkach. Jest to jeden z postulatów stawianych przez przedsiębiorców aby wprowadzid jednolite kryteria. Stąd koniecznośd uporządkowania i zdefiniowania pojęd, które są stosowane w relacjach nadleśnictwoprzedsiębiorstwo leśne. Spełnianie określanych na poziomie krajowym standardów przez firmę leśną będzie stanowid podstawę oceny jakości świadczonych przez przedsiębiorstwo leśne. Stąd tak istotne aby wszystkie jednostki stosowały jednolitą metodologię i nomenklaturę. 2

3 1. Wprowadzenie Baza Wykonawców Zarządzanie jakością usług leśnych Umowa na prace leśne Założenia ogólne Terminy Podział na pakiety Harmonogram realizacji zamówienia Zarządzanie umowami Obligatoryjne elementy oceny jakości usług Prowadzenie audytu przez firmę zewnętrzną Kary umowne- poziom krajowy Metodyka naliczania kar umownych Katalog kar standardowych Uszkodzenie drzew Metodyka obliczania prawidłowej techniki ścinki Ramowe Kompetencje przedsiębiorstw leśnych Potencjał wykonawcy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Postęp prac, zagadnienia do dalszego opracowania Baza wykonawców Zarządzanie jakością Kompetencje dla przedsiębiorców leśnych Zarządzanie standardem

4 1. WPROWADZENIE Przy konstrukcji niniejszych standardów przyjęto następujące założenia: 1. Ze względu na duże zróżnicowanie warunków w kraju do każdego zagadnienia został przypisany poziom, na którym powinny obowiązywad jednolite rozwiązania zapewniające osiągnięcie celów wynikających z obowiązującej Strategii dla PGL LP: a. krajowy- rozwiązania obowiązujące we wszystkich jednostkach organizacyjnych b. regionalny- nadający pożądany kierunek zmian na rynku usług leśnych w odniesieniu do warunków regionalnych c. lokalny- odpowiadający uwarunkowaniom lokalnego rynku pracy. 2. Standardy pogrupowano w bloki tematyczne: a. Jakośd usług leśnych b. Kompetencje przedsiębiorcy c. Ochrona środowiska. d. Zgodnośd z przepisami 3. Poszczególne elementy składające się na standardy są z założenia elastyczne tzn. należy je dostosowywad stosownie do panującej sytuacji. 4

5 Tabele zagadnieo podlegających standaryzacji Standardy określana na poziomie krajowym Dział Temat Szczegółowe zagadnienia Baza wykonawców Gromadzenie informacji o rynku usług leśnych Zarządzanie informacją o posiadanych Usługi leśne certyfikatach Definicje zestandaryzowanych parametrów (np. uszkodzenia drzew, gleby- sposób liczenia oraz System oceny jakości usług obliczania wartości szkód) Określenie zasad wydawania referencji Kompetencje Potencjał firmy Określenie definicji zawodów w leśnictwie, podstawowego sprzętu itp. Zarządzanie firmą Zasady udziału podwykonawców przy realizacji zamówienia Ochrona środowiska Określenie procedur kontroli korzystania z olei Oleje biodegradowalne biodegradowalnych Opracowanie procedur współpracy z PIP Zgodnośd z przepisami Wykaz obowiązujących przepisów prawnych Obowiązujące przepisy obowiązujących przy realizacji prac leśnych Standardy określane na poziomie regionalnym Dział Temat Szczegółowe zagadnienia Baza wykonawców Rejestrowanie jakości dostarczonych usług Usługi leśne System oceny jakości usług Opracowanie procedury odstąpienia od umowy Monitorowanie wydawanych referencji podstawowe parametry niezbędne do Potencjał firmy wyliczenia potencjału firmy ekonomicznego Kompetencje firmy realizującej zamówienie weryfikacja kursów dla pilarzy Uprawnienia pracownicze wymagania w stosunku do firm organizujących szkolenia Ochrona środowiska Gospodarka odpadami Określenie wymogów dotyczących gospodarką odpadami Ochrona przyrody Procedury związane z ochroną przyrody Standardy określane na poziomie lokalnym Dział Temat Szczegółowe zagadnienia Usługi leśne Realizacja usługi Zarządzanie jakością w nadleśnictwie Terminy związane z realizacją usług Podział zamówienia na części Stopieo udziału podwykonawców przy realizacji Kompetencje Zarządzanie firmą zamówienia 5

6 2. BAZA WYKONAWCÓW Przeciętnie rocznie w PGL LP z nadleśnictwami podpisuje umowę ok firm. Firmy te występują w różnych formach prawnych. Bardzo często firmy wspólnie ubiegają się o zamówienie tworząc konsorcja. Inna formą realizacji usług jest coraz szersze korzystania z usług podwykonawców. Z założenia baza wykonawców powinna umożliwid kierownikom jednostek : 1. Rejestrowanie firm wykonujących usługi dla jednostek PGL LP 2. Uzyskanie informacji o : a. jednostkach, w których firma pracuje oraz w jakiej formie (podwykonawstwo, konsorcjum) dana firma wykonuje usługi ; b. uzyskanych referencjach z nadleśnictw w których firma wykonywała usługi; c. posiadanych przez firmę certyfikatach. 3. ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ USŁUG LEŚNYCH Zarządzanie jakością usług jest jednym z ważniejszych zadao wynikających ze Strategii LP, dlatego przy realizacji umów na usługi leśne musza się znaleźd rozwiązania wspólne dla wszystkich jednostek PGL LP. 3.1 UMOWA NA PRACE LEŚNE ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialnośd za jakośd oraz terminowośd usługi wykonywanej przez podwykonawcę. 2. Wykonawca jest zobowiązany do udokumentowania wszelkich kompetencji wymaganych do wykonania usług leśnych TERMINY Terminy rozpoczęcia i odbioru prac muszą byd szczegółowo określone w umowie zawartej pomiędzy nadleśnictwem a przedsiębiorcą. Terminy określa nadleśniczy. Sugerowane terminy: a. Zlecania prac -nie mniej niż 3 dni robocze przed terminem rozpoczęcia realizacji. Przyjęcie zlecenia jest równoznaczne z akceptacją terminu rozpoczęcia prac i terminu jego wykonania b. Przystąpienia do prac od daty otrzymania zlecenia nie mniej niż 3 dni robocze c. Odbioru prac nie więcej niż 5 dni roboczych od daty zgłoszenia 6

7 3.1.3 PODZIAŁ NA PAKIETY 1. Preferowany podział pakietów na obręb - w innych przypadkach nie mniej niż leśnictwo, za wyjątkiem pakietów specjalistycznych. 2. Nie stosowad ograniczeo dotyczących ilości pakietów, na które może złożyd ofertę jeden wykonawca HARMONOGRAM REALIZACJI ZAMÓWIENIA 1. Do umowy na usługi leśne należy dołączad harmonogram realizacji zamówienia jako załącznik umowy. Dotyczy to głównie prac związanych z pozyskaniem drewna. 2. Do wyliczenia przeciętnych mas do pozyskania drewna należy się posłużyd wyliczeniem średniomiesięcznego pozyskania drewna w nadleśnictwie (leśnictwach objętych pakietem ) z ostatnich 3 lat poprzedzających zamówienia. 3. Jednocześnie należy w umowie zastrzec oraz określid warunki wprowadzania zmian i możliwośd aneksowania zapisów w harmonogramie. 3.2 ZARZĄDZANIE UMOWAMI 1. Kierowników jednostek zobowiązuje się do podjęcia działao, które: a. zwiększą znajomośd umów na usługi leśne zawieranych przez nadleśnictwa przez pracowników odpowiedzialnych za ich realizację w terenie (leśniczowie, inżynierowie nadzoru, służby finansowe). b. pozwolą skutecznie egzekwowad zapisy zawarte w umowie; 2. W tym celu należy stosowad praktykę przeprowadzenia cyklicznych szkoleo z zakresu oraz warunków obowiązujących w umowie na usługi leśne. 3. Należy na bieżąco monitorowad realizację umów. 4. Przy preferowanym podziale pakietów wg obrębów wskazane jest rozpowszechnid dobra praktykę stosowaną w niektórych nadleśnictwach, gdzie do zarządzania realizacją umowy szczególnie pod kątem jakości, bezpośrednich kontaktów z przedstawicielami firmy wyznacza się inżyniera nadzoru OBLIGATORYJNE ELEMENTY OCENY JAKOŚCI USŁUG Ocena jakości wykonywanej usługi przedsiębiorstw leśnych będzie miała istotny wpływ podczas procesu certyfikacji. Merytoryczna ocena jakości wykonanej usługi pozostaje w kompetencji pracowników LP a jej wyniki powinny byd udokumentowane i stanowid podstawowe źródło wiedzy o jakości usług wykonywanych przez przedsiębiorstwo leśne. Docelowa ocena jakości wykonywanych prac leśnych przez niezależnych audytorów, podczas prowadzonych audytów powinna również zawierad się na podstawie bieżącej dokumentacji sporządzanej podczas realizacji umowy. Stąd 7

8 ujednolicenie zasad dokumentowania jakości nabiera istotnego znaczenia. Obligatoryjny wykaz zagadnieo podlegających ocenie podczas odbioru prac dotyczy: a. stosowania pożądanej technologii b. dopuszczalnego stopnia uszkodzeo drzewostanu, gleby, dróg i urządzeo melioracyjnych; c. stosowania olei biodegradowalnych 1 d. przestrzegania przepisów BHP MONITOROWANIE JAKOŚCI Zgodnie z wnioskami pracowników terenowych brakuje obecnie możliwości systemowego zgłaszania i dokumentowania usterek podczas wykonywania usługi. Wcześniej taką rolę pełniły wpisy do książki służbowej. Obecnie jedyną formą udokumentowanego zgłaszania usterki jest notatka służbowa, która nie ma odniesienia w systemie SILP. Adnotacja pracownika odbierającego usługę co do jakości oraz terminu wykonywanej usługiwnoszę/ nie wnoszę uwag co do jakości oraz terminu wykonania usługi na protokole odbioru prac - w opinii leśniczych jest niewystarczająca ponieważ z natury rzeczy można odebrad jedynie usługi prawidłowo wykonane i adnotacje o zgłaszanych usterkach występują po fakcie. Stąd istnieje koniecznośd uzupełnienia POR o kartę zgłoszenia usterki (Karta naruszenia warunków umowy) Dokument ten powinien byd sporządzany przez pracownika w trakcie wykonywanej usługi w przypadku naruszenia warunków zapisanych w umowie na realizację prac leśnych. Karty zgłoszenia usterki należy dołączad do POR, którego usterki Karta powinna stanowid podstawę do ewentualnego naliczenia kar umownych. Decyzja o naliczeniu kary pozostaje w gestii nadleśniczego rejestracja w SILP + nazwisko, nazwa firmy Założenie: Leśniczy wypełnia dokument jedynie w przypadku wystąpienia usterek w momencie ich stwierdzenia. Możliwośd wydruku z rejestratora Kartę należy sporządzad jedynie w przypadku wystąpienia usterek. 1 Powstaje wątpliwośd czy obarczad pracownika odpowiedzialnością za sprawdzanie czegoś do czego nie ma narzędzi? 8

9 Data.. KARTA ZGŁOSZENIA USTERKI 2 1. Nazwa 1 firmy 2. Numer 2 umowy 3. Pozycja 3 planu 4. Data 4 zgłoszenia zastrzeżeo przedstawicielowi wykonawcy 5. Sposób 5 zgłoszenia/ potwierdzenie 6. Zastrzeżenia 6 7. Rozbieżności 7 8. Usterka 8 skutkuje naliczeniem kary umownej TAK/NIE 9. Wniosek 8 o naliczenie kary umownej w kwocie 10. Sposób 9 usunięcia usterek lub uzyskania rekompensaty.. podpis przedstawiciela Zamawiającego podpis przedstawiciela wykonawcy.. akceptacja 2 poz 1-6 i 8 wypełniane automatycznie 9

10 3.2.2 PROWADZENIE AUDYTU PRZEZ FIRMĘ ZEWNĘTRZNĄ 1. W umowie należy zastrzec prawo do wykonania audytu przez niezależny podmiot audytujący w zakresie objętych zamówieniem, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów prawa pracy oraz ochrony środowiska ( gospodarka odpadami, stosowanie olei biodegradowalnych). 3.3 KARY UMOWNE- POZIOM KRAJOWY Koniecznośd naliczania jednorodnych kar umownych jest postulowana przez środowisko przedsiębiorców leśnych. Wprowadzenie katalogu kar obligatoryjnych, jednolitej metodyki oraz poziomu stosowania kar pozwoli unormowad ten obszar a ponadto pozwoli na lepsze monitorowanie jakości prac. Wg prowadzonych analiz nadleśnictwa stosują różnorodny katalog kar wg własnego uznania lub też wynikający z lokalnej specyfiki. Do standardów włączono tylko te kategorie kar, które występują powszechnie we wszystkich jednostkach i mogą byd stosowane bez względu ze względu na swoją specyfikę mają bardzo ogólny charakter. Katalog ten ma charakter otwarty to znaczy umożliwia stosowanie innych nie wymienionych w standardach kar, zgodnie ze specyfiką zamówienia METODYKA NALICZANIA KAR UMOWNYCH 1. Karę umowną należy naliczad w okresie do 14 dni od ujawnienia uchybienia na pisemny wniosek pracownika nadzorującego realizację umowy. 2. Kary umowne należy naliczad jako iloczyn współczynnika za uchybienie wg taryfikatora stosowanego w jednostkach LP i (w zależności od sytuacji) : a. średniej ceny 1m3 drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego zamówienie - Na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 465) w skrócie CSD. b. Wartości umowy brutto c. Wartości zlecenia brutto 3. Cena za pierwsze trzy kwartały 2013 r wynosiła 171,05 zł za 1 m3 (źródło 4. Taryfikator obligatoryjnych kar umownych stosowanych przez jednostki PGL LP 10

11 5. Katalog kar może zostad rozszerzony przez kierownika jednostki o dodatkowe elementy wynikające ze specyfiki zamówienia przy zachowaniu zasady naliczania kar w oparciu o procentowe współczynniki wymienione w punkcie Wskazane jest aby dodatkowe elementy stosowane przez poszczególne nadleśnictwa były koordynowane na poziomie regionalnym KATALOG KAR STANDARDOWYCH Uchybienie Odstąpienie od umowy Przekroczenie terminu realizacji zlecenia Nie zgłoszenie podwykonawcy do nadleśnictwa w trakcie realizacji umowy Realizacja umowy niezgodnie z opisem przedmiotu zamówienia 3 Współczynnik Uwagi procentowy UMOWA i REALIZACJA ZLECEO 5%- wartości kara jest pomniejszona o wartości brutto usługi umowy brutto zafakturowane do dnia odstąpienia od umowy oraz o wartośd brutto prac objętych redukcją zamówienia. 0,25% wartości brutto prac zleconych, których dotyczy opóźnienie wartości brutto prac zleconych (danej pozycji, której dotyczy to opóźnienie) do wykonania w ramach danego "zlecenia", a nie wykonanych w danym miesiącu, za każdy dzieo opóźnienia w ich wykonaniu 200% -CSD za każdy ujawniony przypadek 20% 4 wartości brutto prac zleconych wartości prac ujętych w zleceniu realizowanych niezgodnie z zamówieniem Wadliwe przygotowanie drewna 5 5% CSD za każdy m3 wadliwie przygotowanego surowca OCHRONA GLEB i DRZEWOSTANÓW Wycięcie drzewa niewyznaczonego do wycinki 100% -CSD za każde drzewo wycięte bez uzgodnienia z pracownikiem LP Uszkodzenie drzew 50% -CSD za każde drzewo pow 15 szt/ha w rębniach złożonych za każde drzewo pow 30 szt/ha w TP za każde drzewo pow 45 szt/ha w TW za każde drzewo pow 60 szt/ha w CP Niestosowanie olei biodegradowalnych w 1000% -CSD za każdy ujawniony przypadek elementach tnących pilarek i maszyn Niestosowanie biodegradowalnego oleju 1000% -CSD za maszynę hydraulicznego Nieposiadanie odpowiednich zestawów 150 % -CSD za każde urządzenie środków pomocnych w nagłych przypadkach i środków zapobiegających wydostawaniu się oleju (awarie) podczas użytkowania maszyn leśnych takich, jak np. harwestery, maszyny zrywkowe, korowarki i pilarki w odpowiedniej proporcji do maszyny Poruszanie się pojazdami poza 75% -CSD za każdy mb (w przypadku doprowadzenia do 3 np. skoble w płocie, opieranie mygły o stojące drzewa 4 jak w 3 5 np. niezgodnie z normą, wadliwe okrzesanie, wyrobienie S2 niezgodnie ze zleconymi wymiarami etc. 11

12 Uchybienie wyznaczonymi szlakami operacyjnymi i zrywkowymi lub doprowadzenie do utraty przejezdności technicznej z pozostawieniem kolein o głębokości >60 cm Współczynnik procentowy Uwagi utraty przejezdności technicznej); nie więcej niż wynoszą udokumentowane koszty odtworzenia linii przejazdowej) Uszkodzenia odnowieo 2000%-CSD za 1 ha 6 uszkodzonej powierzchni- nie więcej niż koszt odtworzenia uprawy BEZPIECZEOSTWO I HIGIENA PRACY Dopuszczanie do pracy bez środków ochrony indywidualnej 50%-CSD za każdy przypadek Wadliwa technika ścinki przy metodzie ręcznej 500%-CSD za każdą pozycję cięd ze stopniem wadliwych pni powyżej 20%- nie więcej niż 10% wartości usługi pozyskania drewna na pozycji, której dotyczy uchybienie METODYKA OBLICZANIA USZKODZEO ODNOWIEO 1. Ocenę uszkodzeo odnowieo należy wykonywad w drzewostanach przebudowywanych oraz przy występowaniu wartościowych odnowieo naturalnych. 2. Ocenę uszkodzeo wykonuje się na losowo wybranej powierzchni próbnej obejmującej 10% powierzchni w obecności przedstawiciela firmy wykonującej usługę. 3. Przyjmuje się dopuszczalny rozmiar szkód w rozmiarze 30% objętej zabiegiem METODYKA OBLICZANIA USZKODZENIA GLEBY PODCZAS ZRYWKI 1. Uszkodzenie gleby w drzewostanie występuje jeżeli rozmiar uszkodzeo wynosi łącznie: średnia głębokośd kolein % uszkodzenia powierzchni leśnej 5-10 cm oraz >30% cm oraz >20% cm oraz >10% >20 cm oraz <10% % to ma dzieo dzisiejszy kwota 3421 pln, czyli przeciętny koszt odnowienia sztucznego 12

13 2. Uszkodzenia gleby należy wyliczyd na powierzchni próbnej adekwatnej do warunków terenowych. 3. Za niedopuszczalny poziom uszkodzeo glebowych na szlakach należy uznad głębokośd kolein powyżej 30 cm na ponad 20% powierzchni szklaków zrywkowych STOSOWANIE OLEI BIODEGRADOWALNYCH 1. Do prac leśnych należy obowiązkowo stosowad wyłącznie oleje biodegradowalne o udokumentowanej biodegradowalności 89% przeprowadzonej zgodnie z testem wg normy CEC-L-33-A-94 opracowany przez Europejski Komitet Koordynacyjny do Spraw Badao Smarów i Paliw Silnikowych ( CEC-L). Certyfikat biodegradowalności musi zostad wydany wyłącznie przez certyfikowane laboratoria lub ośrodki badawcze. 2. Wyznacznikiem ilości objętościowych, lub wagowych zamawianego oleju biodegradowalnego do smarowania pił łaocuchowych pozostaje przewidywana masa pozyskania w m 3 wynikająca z planu pozyskania drewna, przy uwzględnieniu poniższych norm : a. przy użyciu pilarki wynosi 0,07 litra na 1 m 3 pozyskiwanego drewna; b. przy użyciu harwestera i forwardera wynosi 0,04 litra na 1 m 3 pozyskiwanego drewna. 3. W uzasadnionych przypadkach na wniosek wykonawcy prac, zawierający uzasadnienie powstania oszczędności oleju biodegradowalnego, dopuszcza się korektę zużycia maksymalnie o 5% normy. 4. Przy powstaniu większych oszczędności niż 5 % skorygowanie zużycia wymaga zgody zamawiającego 5. Niezbędnym warunkiem udostępnienia powierzchni leśnej jest przedstawienie przez wykonawcę przed przystąpieniem do prac : a. Dowodu zakupu na olej biodegradowalny zgodny z wymaganiami obowiązującymi w PGL LP oraz w ilości gwarantującej wykonanie zleconych prac zgodnie z określona normą na zużycie. b. Przedstawienie karty charakterystyki preparatu niebezpiecznego (na podstawie ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach Dz. U. z 2011 r. Nr 63, poz. 322 ze zm. oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia r. w sprawie oznakowania opakowao substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin - Dz. U. z 2012 r. poz. 445). 6. Wykonawcy prac są zobowiązani do udostępniania próbek oleju biodegradowalnego, które będą weryfikowane pod kątem spełniania określonych norm w certyfikowanych laboratoriach. Koszt badania ponosi w przypadku wyniku : a. pozytywnego- nadleśnictwo b. negatywnego- wykonawca. 13

14 7. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania odpowiednich mat absorbujących rozlane paliwo podczas uzupełniania stanu (nalewania) w pilarkach oraz do wyposażenia maszyn pracujących w lesie w absorbenty w celu użycia ich w przypadku rozlania się oleju lub paliw USZKODZENIE DRZEW 1. Za drzewo uszkodzone należy uznad drzewo, na którym wystąpiły rany łyka lub drewna o powierzchni ponad 10/20 7 cm Dopuszczalny rozmiar uszkodzeo zależy od prowadzonego zabiegu: a. rębnie złożone -15 drzew/ 1 ha; b. czyszczenia późne -60 drzew/1 ha; c. trzebieże wczesne -45 drzew/ 1ha; d. trzebieże późne -30 drzew/ 1ha. 3. Uszkodzenia liczy się tylko na drzewach przyszłościowych ( I i II klasa wg klasyfikacji biologicznej Krafta). 4. Uszkodzeo na drzewach do wysokości 2 m od podłoża o powierzchni do 10/20 cm2 nie należy brad pod uwagę. 5. Uszkodzenia powierzchniowe (kora, korowina, otarcia) nie bierze się pod uwagę. 6. Uszkodzenia z ranami łyka i drewna należy pomierzyd i obliczyd ich powierzchnię ze wzoru na elipsę, zaokrąglając wynik do pełnych cm w górę. 7. Uszkodzenia na drzewach położone powyżej 2 m wysokości należy szacowad wzrokowo, jako niedopuszczalne należy uznad uszkodzenia drewna o powierzchni ponad 100 cm2. 8. Uszkodzenia żywych korzeni drzew o średnicy powyżej 2 cm jest niedopuszczalne w odległości mniej niż 70 cm od pnia. 9. Ilośd drzew rosnących przy szlaku z uszkodzonymi korzeniami o średnicy ponad 2 cm i w odległości mniejszej niż 70 cm od pnia drzewa powinna byd dodana do ilości drzew z uszkodzonymi korzeniami we wnętrzu drzewostanu i łącznie stanowid podstawę do obliczenia rozmiaru uszkodzeo korzeni na powierzchni manipulacyjnej. 10. Za dopuszczalny poziom uszkodzeo korzeni uznaje się uszkodzenie korzeni do 10% drzew na powierzchni manipulacyjnej. 11. Karę (odszkodowanie) nalicza się za każde drzewo powyżej progów przyjętych w punkcie 2. 7 Sprawozdanie koocowe z wykonania tematu badawczego Certyfikacja gospodarki leśnej w użytkowaniu lasu w Polsce, Katedra Użytkowania Lasu, Wydział Leśny SGGW w Warszawie, Warszawa

15 3.3.4 METODYKA OBLICZANIA PRAWIDŁOWEJ TECHNIKI ŚCINKI 1. Ocena prawidłowej techniki ścinki polega na określeniu stopnia stosowania właściwej techniki w odniesieniu do całej powierzchni objętej zabiegiem. 2. Ocenę prawidłowej techniki ścinki wykonuje na losowej próbie pni adekwatnej do powierzchni zabiegu (np. liczy się kolejno 100 pni i na tej podstawie określa się stopieo pni prawidłowych). 3. Ocenę wykonuje się w obecności przedstawiciela wykonawcy. 4. Dopuszczalny poziom pni pozyskanych wadliwą techniką ścinki 20% - do tego poziomu nie nalicza się kary umownej. 5. Stopieo prawidłowości techniki ścinki określa się na podstawie wzoru: gdzie: P-procent pni wadliwych Pw- liczba pni wadliwych w próbie losowej Pp-Liczba pni w próbie losowej 4. RAMOWE KOMPETENCJE PRZEDSIĘBIORSTW LEŚNYCH 4.1 POTENCJAŁ WYKONAWCY Potencjał Wykonawcy określany jako potencjał firmy samodzielnie starającej się o zamówienie lub konsorcjum lub firmy korzystającej z usług podwykonawców. 1. Potencjał ekonomiczny -posiada środki finansowe lub zdolnośd kredytową w wysokości (podad kwotowo) odpowiadającej nie mniej niż 1/12( w przypadku umowy rocznej) wartości szacunkowej zamówienia. 2. Doświadczenie- wykonanie 2 usług tożsamych z przedmiotem zamówienia o wartości min. 50 % wartości zamówienia każda (podad kwotowo). 3. Nie jest konieczne określenie warunków dysponowania sprzętem lub personelem. Wykaz oraz dokumenty dotyczące sprzętu i kadr dotyczące ważnych badao itp. będzie załącznikiem do umowy weryfikowanym przed podpisaniem umowy. 4.2 POTENCJAŁ KADROWY 1. W zawiązku z brakiem wiążących uregulowao dotyczących zawodu drwala należy honorowad zaświadczenia o nabyciu uprawnieo do pracy pilarką wydawane przez jednostki Lasów Paostwowych oraz podmioty, które uzyskały akredytację właściwego kuratora oświaty. 15

16 2. Organizatorzy kursów przeprowadzanych na terenach administrowanych przez LP obligatoryjnie muszą stosowad zasady określone w Instrukcji bezpieczeostwa i higieny pracy przy wykonywaniu podstawowych prac z zakresu gospodarki leśnej z 2012 r. (wg Zarządzenia nr 36 Dyrektora Generalnego LP z dnia 20 kwietnia 2012 r.). 3. Wskazane jest, aby program kursu był zbieżny z zakresem ramowego programu stosowanego w Lasach Paostwowych (wg nieobowiązującego Zarządzenia nr 41 Dyrektora Generalnego LP z 2 lipca 1998 r.) 4. Przy realizacji zamówienia mogą pracowad jedynie podwykonawcy, którzy mają bezpośrednia pisemną umowę z wykonawcą zamówienia. 5. W celu wyliczenia niezbędnego potencjału kadrowego przedsiębiorstwa przy ręcznym pozyskaniu drewna przyjmuje się roczny limit przypadający na 1 drwala w granicach 1650 m 3 na pełnozatrudniona osobę (150 m3 x 11 miesięcy). 4.3 POTENCJAŁ TECHNICZNY 1. W SIWZ powinna byd określona wymagana liczba maszyn a nie ich parametry (możliwości produkcyjne). 2. Dokumentacja dotycząca własności maszyn (ich posiadania) oraz ich stanu technicznego powinna byd udostępniona zamawiającemu przed podpisaniem umowy. 3. Maszyny niesprawne, bez ważnych badao technicznych nie powinny byd dopuszczane do pracy. 4. Parametry dla maszyn: a. Należy wymagad wykazu wszystkich posiadanych maszyny i urządzeo wraz z ich opisem technicznym według przygotowanych dla każdego typu maszyny zastawiania, b. Świadectwa badao technicznych dla maszyn poruszających się po drogach publicznych (lub przyczep służących do ich transportu da miejsca pracy), c. Świadectwa UDT dla wszystkich urządzeo tego wymagających (żurawie, podnośniki, ładowacze, wciągarki itp.), 5. Dokumentacja techniczna przeglądów (dla wszystkich maszyn posiadających: własny napęd, lub elementy ruchome zasilane od WOM (wał odbioru mocy),aktywne elementy robocze (napędzane),układ hydrauliczny (własny lub zasilany z ciągnika), kryteria emisji spalin, przy silnikach spalinowych. 16

17 5. POSTĘP PRAC, ZAGADNIENIA DO DALSZEGO OPRACOWANIA 5.1 BAZA WYKONAWCÓW Zdiagnozowane problemy Występowanie tych samych firm pod różnymi nazwami Brak wskazania nadleśnictwa macierzystego, odpowiedzialnego za zrządzanie informacją o firmie Udział firm w konsorcjach lub jako podwykonawcy utrudniający identyfikację firm w bazie SILP Proponowane rozwiązania Uporządkowanie baz danych w SILP wg rozwiązao zaproponowanych przez ZILP Przedsiębiorcy pracujący w konsorcjach odpowiadają solidarnie za wykonywaną usługę ocena wykonania usługi jest przenoszona na wszystkich członków konsorcjum Stan obecny Jednostka wiodąca Trwają prace nad ujednoliceniem informacji w bazach SILP- zlecenie do ZILP Wydz OR DGLP Proponowany harmonogram ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ Zdiagnozowane problemy Brak skutecznych procedur egzekwowania jakości podczas prac leśnych. Niskie przełożenie oceny jakości prac pracowników terenowych na referencje wydawane przedsiębiorcom Brak dzielenia się wiedza o jakości wykonywanych usług pomiędzy jednostkami LP Proponowane rozwiązania 1.Opracowanie systemu zgłaszania usterek. 2.Wprowadzenie elementów standardu RPL do realizacji w roku opracowanie standardowej listy sprawdzającej na potrzeby audytu zewnętrznego. Stan obecny Jednostka wiodąca ad 1. Proponowane rozwiązanie wymaga analizy merytorycznej ad 1.Wydz.ZR RDLP w Gdaosku 17

18 ad 2.DGLP Proponowany harmonogram opracowanie założeo do systemu monitorowania jakości wdrożenie procedur monitorowania jakości na terenie RDLP w Gdaosku przedstawienie wyników wdrożenia, opracowanie rozwiązania dla wszystkich jednostek PGL LP 5.3 KOMPETENCJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW LEŚNYCH Zdiagnozowane problemy Brak definicji dla zawodów leśnych występujących w leśnictwie Niska jakośd usług szkoleniowych dedykowanych przedsiębiorcom leśnym Proponowane rozwiązania Uregulowanie niezbędnego minimum programowego kursów dla operatorów pilarek spalinowych. Opracowanie zasad dokumentowania posiadanych uprawnieo i kwalifikacji pracowników przedsiębiorstw leśnych. Zdefiniowanie potrzeb i kierunku zmian w szkolnictwie zawodowym Stan obecny Jednostka wiodąca Wydz. ZR RDLP w Gdaosku Proponowany termin zakooczenia prac 5.4 ZARZĄDZANIE STANDARDEM Zdiagnozowane problemy Proponowane rozwiązania Opracowanie zasad oraz formy prawnej dla podmiotu zarządzającego standardem Stan obecny Jednostka wiodąca Proponowany termin zakooczenia prac 18

Umowa nr.../2015 (wzór)

Umowa nr.../2015 (wzór) Umowa nr.../2015 (wzór) Załącznik nr 7 w sprawie zamówienia publicznego na wykonanie usług związanych bezpośrednio z prowadzeniem gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Elbląg w roku 2015. w dniu.. 201 r. w

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, 10.07.2014 KONSULTACJE STANDARDÓW

Gdańsk, 10.07.2014 KONSULTACJE STANDARDÓW Gdańsk, 10.07.2014 KONSULTACJE STANDARDÓW 1 Motto projektu Nie możemy rozwiązad problemu, posługując się takim samym schematem myślowym, jaki posługiwaliśmy się wtedy, kiedy się pojawił.. Albert Einstein

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki w leśnictwie strategia prewencji

Dobre praktyki w leśnictwie strategia prewencji Dobre praktyki w leśnictwie strategia prewencji Dotychczasowe doświadczenia wynikające z prowadzonych przez PIP działań kontrolnonadzorczych wskazują na konieczność podjęcia działań prewencyjnych w leśnictwie.

Bardziej szczegółowo

Analiza warunków stawianych Zakładom Usług Leśnych w postępowaniach o udzielenie zamówienia na usługi leśne

Analiza warunków stawianych Zakładom Usług Leśnych w postępowaniach o udzielenie zamówienia na usługi leśne Analiza warunków stawianych Zakładom Usług Leśnych w postępowaniach o udzielenie na usługi leśne w roku 2013 Opracowanie: Wydział Rozwoju i Innowacji RDLP Gdaosk, 09.10.2013 r Spis treści Wstęp... 4 Materiały

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY OFERTY

FORMULARZ CENOWY OFERTY Zał.2 do SIWZ SN 2717-5/10 FORMULARZ CENOWY OFERTY str... Część zamówienia (pakiet) nr Usługi z zakresu gospodarki leśnej w leśnictwie Grupa czynności (czynność) J.m Ilość Stawka za j.m [zł] 1 TYP PLANU:

Bardziej szczegółowo

Audyt zgodności stanu faktycznego z ofertą złożoną w przetargu na wykonywanie usług leśnych przez Zakład Usług Leśnych. Lista sprawdzająca

Audyt zgodności stanu faktycznego z ofertą złożoną w przetargu na wykonywanie usług leśnych przez Zakład Usług Leśnych. Lista sprawdzająca Audyt zgodności stanu faktycznego z ofertą złożoną w przetargu na wykonywanie usług leśnych przez Zakład Usług Leśnych Lista sprawdzająca Proszę zaznaczyć właściwe: Firma złożyła ofertę indywidualnie Firma

Bardziej szczegółowo

Procedura Odbioru. 1. Niniejsza Procedura odbioru obejmuje:

Procedura Odbioru. 1. Niniejsza Procedura odbioru obejmuje: 1. Niniejsza Procedura odbioru obejmuje: Załącznik nr 3 do Umowy nr... z dnia... zmodyfikowany w dniu 18.05.2015 r. Procedura Odbioru a) proces uzgadniania wykazu Produktów do odbioru; b) proces uzgadniania

Bardziej szczegółowo

U m o w a 1. mgr inż. Józefa Bogacza - Dyrektora LZD 2. mgr Józefa Bębenka - Głównego Księgowego LZD

U m o w a 1. mgr inż. Józefa Bogacza - Dyrektora LZD 2. mgr Józefa Bębenka - Głównego Księgowego LZD U m o w a zawarta w dniu... w Krynicy - Zdroju pomiędzy Uniwersytetem Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Leśnym Zakładem Doświadczalnym Krynica, ul. Ludowa 10, 33-380 Krynica - Zdrój reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie usług bezpośrednio związanych z prowadzeniem gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Rymanów w roku 2016

Wykonywanie usług bezpośrednio związanych z prowadzeniem gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Rymanów w roku 2016 Załącznik nr 11 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Nr postępowania: Z.270.6.2015 UMOWA NR.../15 W dniu. w pomiędzy, działającym w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa, Nadleśniczym Nadleśnictwa.

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie audytu firm leśnych

Podsumowanie audytu firm leśnych Podsumowanie audytu firm leśnych Piotr Neubauer Andrzej Schleser Wydział Rozwoju i Innowacji RDLP Gdańsk Gdańsk, 10. 07. 2014 Audyt - realizacja Audyt zgodności stanu faktycznego z ofertą złożoną w przetargu

Bardziej szczegółowo

UMOWA FZP/./15. b) - audytora spełniającego wymagania, o których mowa w 2 ust. l

UMOWA FZP/./15. b) - audytora spełniającego wymagania, o których mowa w 2 ust. l Załącznik 1 Projekt UMOWA FZP/./15 zawarta w dniu...r. w Warszawie pomiędzy: Instytutem Energetyki Instytutem Badawczym, 01-330 Warszawa, ul. Mory 8, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy,

Bardziej szczegółowo

O Ś W I A D C Z E N I E

O Ś W I A D C Z E N I E Załącznik nr 1 Oświadczenie o spełnieniu warunków Załącznik nr 2 -Wykaz wykonanych usług Załącznik nr 3 Wzór umowy ZAŁĄCZNIK nr 1... dnia...... (pieczątka firmowa Wykonawcy) O Ś W I A D C Z E N I E o spełnianiu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Umowa wzór

Załącznik nr 1. Umowa wzór Umowa wzór Załącznik nr 1 W dniu... r. w Żmigrodzie pomiędzy: Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Żmigród, reprezentowanym przez: 1. Nadleśniczego Nadleśnictwa Żmigród

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. o przeprowadzenie audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę

UMOWA NR.. o przeprowadzenie audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę UMOWA NR.. o przeprowadzenie audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę W dniu. w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Dewajtis 5, 01-815

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ Załącznik nr 4 do SIWZ U M O W A NR... Zawarta w dniu... w... pomiędzy Karkonoskim Parkiem Narodowym z siedzibą w Jeleniej Górze ul. Chałubińskiego 23 reprezentowanym przez: - dr inŝ. Andrzeja Raj Dyrektora

Bardziej szczegółowo

DOSTAWA I MONTAŻ PODNOŚNIKA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WEJŚCIU GŁÓWNYM BUDYNKU AKADEMII MUZYCZNEJ PRZY PL. JANA PAWŁA II 2 WE WROCŁAWIU ZP 262-3/12

DOSTAWA I MONTAŻ PODNOŚNIKA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WEJŚCIU GŁÓWNYM BUDYNKU AKADEMII MUZYCZNEJ PRZY PL. JANA PAWŁA II 2 WE WROCŁAWIU ZP 262-3/12 Załącznik nr 6 UMOWA NR AM/ZP/.../12 Zawarta we Wrocławiu w dniu... r., w wyniku prowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 i następne ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówieo

Bardziej szczegółowo

ogłasza przetarg nieograniczony

ogłasza przetarg nieograniczony Data opublikowania: 2012/01/31 Tryb postępowania: przetarg nieograniczony Data składania ofert lub wniosków: 2012/02/20 Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Grotniki reprezentowane

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZGODĘ PREZESA URZĘDU TRANSPORTU KOLEJOWEGO NA WYKONYWANIE OCEN ZGODNOŚCI W OBSZARZE KOLEI Wydanie 1 Warszawa, 27.10.2015

Bardziej szczegółowo

Umowa na przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu zarządzania projektami w ramach projektu Akademia EDUBAZUS" zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Umowa na przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu zarządzania projektami w ramach projektu Akademia EDUBAZUS zgodnie z zasadą konkurencyjności. Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego nr 03/AE/2013 Umowa na przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu zarządzania projektami w ramach projektu Akademia EDUBAZUS" zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 4. została zawarta umowa o następującej treści:

ZAŁĄCZNIK NR 4. została zawarta umowa o następującej treści: ZAŁĄCZNIK NR 4 UMOWA NR. / /.. /...../2010 na wykonanie usług informatycznych; Opracowanie aplikacji do prowadzenia bazy adresowej, rozbudowa aplikacji Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości o wybrane raporty

Bardziej szczegółowo

NADLEŚNICTWO MILICZ KURS PRAWA JAZDY KAT. T

NADLEŚNICTWO MILICZ KURS PRAWA JAZDY KAT. T NADLEŚNICTWO MILICZ Znak sprawy: ZG7 2714-1/2014 ADRES: ul. Trzebnicka 18 56-300 Milicz TEL 71 3809301-303; FAX 71 3840344; e-mail: milicz@wroclaw.lasy.gov.pl REGON-931024020 NIP 916-000-20-01 OPIS PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością wg PN EN ISO 9001:2009. Procedura Pr/7/1 ZAKUPY USŁUG, TOWARÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH

System Zarządzania Jakością wg PN EN ISO 9001:2009. Procedura Pr/7/1 ZAKUPY USŁUG, TOWARÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH Strona: 1/3 ZAKUPY USŁUG, TOWARÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH Oryginał r. Nr egz. 1 Data Podpis Opracował: 22.02.2011 r. Zatwierdził: 23.02.2011 r. Niniejszy dokumnet jest własnością Urzędu Gminy w Rymanowie Prawa

Bardziej szczegółowo

Ramowy Wzór Umowy ROZDZIAŁ III. 2 TERMIN REALIZACJI Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy od dnia zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2014 r.

Ramowy Wzór Umowy ROZDZIAŁ III. 2 TERMIN REALIZACJI Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy od dnia zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2014 r. ROZDZIAŁ III Ramowy Wzór Umowy 1 PRZEDMIOT UMOWY 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji usługę pn.: Flagowanie ulic, placów i rond Miasta Rzeszowa z okazji świąt państwowych, imprez

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zmianie zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zawoja 27 luty 2015 r. Do wszystkich Wykonawców w postępowaniu ZP-2/2015 Ogłoszenie o zmianie zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Przedmiot zmówienia: Ochrona ekosystemów leśnych Babiogórskiego

Bardziej szczegółowo

Umowa na przeprowadzenie usługi szkoleniowej zgodnie z zasadą konkurencyjności

Umowa na przeprowadzenie usługi szkoleniowej zgodnie z zasadą konkurencyjności Załącznik Nr 6 do Zapytania ofertowego Umowa na przeprowadzenie usługi szkoleniowej zgodnie z zasadą konkurencyjności realizowana w ramach projektu Akademia kreatywnych kobiet współfinansowanego przez

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 2 do SIWZ. Umowa nr

Zał. nr 2 do SIWZ. Umowa nr Zał. nr 2 do SIWZ Umowa nr W dniu... w Gnieźnie pomiędzy, działającym w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa Lasami Państwowymi Nadleśnictwem Gniezno z siedzibą w 62-200 Gniezno ul. Wrzesińska 83 (NIP: 784-00-05-569),

Bardziej szczegółowo

Projekt "Solidny fundament" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Solidny fundament współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PROJEKT UMOWA nr Załącznik Nr 10 do SIWZ zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy : Gminą Ozorków z siedzibą w Ozorkowie, 95-035 Ozorków, ul. Wigury 14, NIP 732-215-05-42, REGON 472057796 reprezentowaną przez

Bardziej szczegółowo

PROJEKT FANINA W RESTRUKTURYZACJI WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROJEKT FANINA W RESTRUKTURYZACJI WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego nr FAE/14/pokl/2015 zawierający wzór umowy ramowej, która po stosownych uzupełnieniach zostanie zawarta dla realizacji zamówienia. WZÓR UMOWA RAMOWA O REALIZACJĘ

Bardziej szczegółowo

Program Certyfikacji P1BN

Program Certyfikacji P1BN Program Certyfikacji P1BN Strona 2 z 6 1 O FIRMIE Instytut Nadzoru Technicznego sp. z o.o. (INT) jest osobą prawną, działającą w dziedzinie zapewnienia bezpieczeństwa urządzeń technicznych. Dział certyfikacji

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ZTM.EE. /14. zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy:

Umowa nr ZTM.EE. /14. zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy: Umowa nr ZTM.EE. /14 zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy: Miastem Poznań, w imieniu którego działa Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr 272...2014

U M O W A Nr 272...2014 Załącznik nr 8 do SIWZ - WZÓR UMOWY U M O W A Nr 272.....2014 zawarta w dniu...2014 r. pomiędzy: Gminą Brwinów, REGON 013269203, NIP 5342254858, z/s w Urzędzie Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12 w Brwinowie,

Bardziej szczegółowo

zawarta w Sieradzu w dniu. 2010 r. pomiędzy:

zawarta w Sieradzu w dniu. 2010 r. pomiędzy: WZÓR Umowa Załącznik nr 7 na przeprowadzenie szkolenia. w ramach zadania pod nazwą 50 + aktywni zawodowo współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr.../2013. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w punkcie III SIWZ.

Umowa Nr.../2013. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w punkcie III SIWZ. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Załącznik Nr 8 do SIWZ zawarta w dniu...2013 r. pomiędzy Umowa Nr.../2013 Powiatowym Centrum

Bardziej szczegółowo

Postępowanie 14061/2016

Postępowanie 14061/2016 UMOWY NR RUE/ /2016 Załącznik nr 4 do SIWZ zawarta w dniu.2016r. pomiędzy: EPORE Sp. z o.o. z siedzibą w Bogatyni przy ul. Środkowej 7, 59-916 Bogatynia, wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji Projektu Efektywność energetyczna w praktyce

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 01.02.2011 OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA PRZEPROWADZENIE:

Warszawa, 01.02.2011 OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA PRZEPROWADZENIE: Warszawa, 01.02.2011 OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA PRZEPROWADZENIE: A. Szkolenia dla Audytorów Wewnętrznych Zintegrowanego Systemu Zarządzania ( ISO 9001/ISO 14001) B. Warsztatów doskonalących Audytorów

Bardziej szczegółowo

UMOWA - WZÓR. z siedzibą REGON: ; KRS/CEIDG: ; NIP: reprezentowanym przez:

UMOWA - WZÓR. z siedzibą REGON: ; KRS/CEIDG: ; NIP: reprezentowanym przez: Załącznik nr 11 do SIWZ Nr postępowania: ZP/47/055/U/13 UMOWA - WZÓR pomiędzy: Politechniką Gdańską, z siedzibą w Gdańsku, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk REGON: 000001620; NIP: 584-020-35-93 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówieo o wartości przekraczającej wyrażonej wartości w złotych równowartości kwoty 14 000 euro

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówieo o wartości przekraczającej wyrażonej wartości w złotych równowartości kwoty 14 000 euro OTAWA GROUP Sp. j. Katowice, 22.04.2010 ul. 3-go Maja 22/6 40-096 Katowice ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówieo o wartości przekraczającej wyrażonej wartości w złotych równowartości kwoty 14 000 euro Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE: Nr: WES/05/04/2011

ZAPYTANIE OFERTOWE: Nr: WES/05/04/2011 Wrocław 17.06.2011r ZAPYTANIE OFERTOWE: Nr: WES/05/04/2011 Dotyczy: usług księgowych, marketingowych oraz prawnych na potrzeby projektu: Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie wrocławskim oraz wałbrzyskim,

Bardziej szczegółowo

wsparcia w zakresie kryteriów wyboru firmy szkoleniowej lub weryfikacji jej działań. Członkowie Polskiej Izby Firm Szkoleniowych Strona 1 z 10

wsparcia w zakresie kryteriów wyboru firmy szkoleniowej lub weryfikacji jej działań. Członkowie Polskiej Izby Firm Szkoleniowych Strona 1 z 10 Misją Polskiej Izby Firm Szkoleniowych jest działanie na rzecz ciągłego rozwoju kompetencji i kształcenia przez cale życie poprzez rozwój rynku szkoleniowego, na którym obowiązują zasady uczciwej konkurencji.

Bardziej szczegółowo

wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania nr... o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o następującej treści:

wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania nr... o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o następującej treści: Oznaczenie sprawy: FZP.ZP.271.16.2012 Załącznik nr 6 do SIWZ PROJEKT UMOWY dla wykonawcy usługi edukacyjnej w projekcie pn. Nasze dzieci nasza przyszłość projekt dla szkół Gminy Kawęczyn zawarta w dniu..2012

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5. UMOWA Projekt. Zawarta w Chotczy w dniu... 2011 r. pomiędzy: Ochotniczą Strażą Pożarną w Kijance reprezentowaną przez: ...

Załącznik nr 5. UMOWA Projekt. Zawarta w Chotczy w dniu... 2011 r. pomiędzy: Ochotniczą Strażą Pożarną w Kijance reprezentowaną przez: ... UMOWA Projekt Załącznik nr 5 Zawarta w Chotczy w dniu... 2011 r. pomiędzy: Ochotniczą Strażą Pożarną w Kijance reprezentowaną przez: zwanym dalej Zamawiającym a... reprezentowaną przez:... zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

O F E R T A Dla zadania A

O F E R T A Dla zadania A O F E R T A Dla zadania A I. NAZWA I DOKŁADNY ADRES OFERENTA:......... Telefon:... Fax:... II. DATA SPORZĄDZENIA OFERTY:... III. OKRES WAŻNOŚCI OFERTY: IV. ZAKRES USŁUGI OBEJMUJE: Transport materiałów

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (wzór) zawarta w dniu... 2014 r. w Słubicach pomiędzy: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. Ul. Krótka 8 69-100 Słubice NIP: 591-10-29-335 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Usługi leśne w Nadleśnictwie Gryfino w roku 2012 (cz.6)

Usługi leśne w Nadleśnictwie Gryfino w roku 2012 (cz.6) PRZETARG Ogłoszenie o zamówieniu Znak postępowania: AG(AB)-2710-23/2012 Usługi leśne w Nadleśnictwie Gryfino w roku 2012 (cz.6) 1. ZAMAWIAJĄCY: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Bardziej szczegółowo

Umowa sprzedaży MK.2371.3.2013 (projekt umowy)

Umowa sprzedaży MK.2371.3.2013 (projekt umowy) Załącznik Nr 6 do SIWZ 2370.3.2013 Umowa sprzedaży MK.2371.3.2013 (projekt umowy) zawarta w dniu.. r. w Łodzi pomiędzy: Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi 91-446 Łódź, ul. Zgierska 47,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE Opole, 26 marca 2013 r. Firma bit Polska Sp. z o.o.zaprasza Paostwa do składania ofert na przeprowadzenie szkolenia Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej (90 godz. dydaktycznych) w ramach

Bardziej szczegółowo

UMOWA regulująca zasady uczestnictwa w projekcie: Wsparcie mikroprzedsiębiorstw z Lubelszczyzny

UMOWA regulująca zasady uczestnictwa w projekcie: Wsparcie mikroprzedsiębiorstw z Lubelszczyzny UMOWA regulująca zasady uczestnictwa w projekcie: Wsparcie mikroprzedsiębiorstw z Lubelszczyzny zawarta w dniu pomiędzy: Euro-Konsult sp. z o. o. z siedzibą w Lublinie, ul. Narutowicza 57/8, 20-016 Lublin,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ Załącznik nr 6 do SIWZ PROJEKT UMOWY dla wykonawcy usługi edukacyjnej polegającej na przygotowaniu i przeprowadzeniu innowacyjnych zajęć pozalekcyjnych w projekcie pn. Nasze dzieci nasza przyszłość projekt

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach oznaczenie sprawy: ZA.271.77.2014 WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach Załącznik nr 2 pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, NIP 631-23-96-695, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr../. Ryszarda Schuetz

Umowa Nr../. Ryszarda Schuetz Umowa Nr../. zawarta w dniu.. r. w Nidzicy pomiędzy Skarbem Państwa PGL LP Nadleśnictwem Nidzica z siedzibą przy ul. Dębowej 2A, 13-100 Nidzica, reprezentowanym przez: Ryszarda Schuetz - Nadleśniczego

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. - projekt-

UMOWA Nr.. - projekt- Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA Nr.. - projekt- Zawarta w dniu... w Łęcznej pomiędzy Gminą Łęczna Przedszkolem Publicznym nr 4, ul. Obrońców Pokoju 13, 21-010 Łęczna reprezentowanym przez: Panią Elżbietę

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego dotyczące wszystkich części: UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG zawarta w dniu 2015r. pomiędzy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LIDER

REGULAMIN PROGRAMU LIDER 1. Słownik pojęd 2. Postanowienia ogólne 3. Warunki uczestnictwa w Programie 4. Przeznaczenie finansowania 5. Ogłoszenie konkursu i nabór wniosków 6. Procedura konkursowa 7. Warunki i tryb wypłacania finansowania

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Skarbem Państwa Nadleśnictwem Jagiełek z siedzibą w ul. ; - NIP, REGON reprezentowanym przez: Nadleśniczego, zwanym dalej Zamawiającym,

Wzór umowy. Skarbem Państwa Nadleśnictwem Jagiełek z siedzibą w ul. ; - NIP, REGON reprezentowanym przez: Nadleśniczego, zwanym dalej Zamawiającym, Załącznik nr 9 do SIWZ W dniu r. w pomiędzy: Wzór umowy Skarbem Państwa Nadleśnictwem Jagiełek z siedzibą w ul. ; reprezentowanym przez: Nadleśniczego, zwanym dalej Zamawiającym, a (w przypadku osób prawnych

Bardziej szczegółowo

U M O W A. W dniu w Warszawie pomiędzy: Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową Praga 03 748 Warszawa, ul. Białostocka 11, którą reprezentują:

U M O W A. W dniu w Warszawie pomiędzy: Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową Praga 03 748 Warszawa, ul. Białostocka 11, którą reprezentują: Załącznik nr 2 Draft/Wzór U M O W A W dniu w Warszawie pomiędzy: Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową Praga 03 748 Warszawa, ul. Białostocka 11, którą reprezentują: 1... - Z-ca Prezesa ds. Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Remont kominów w nieruchomościach mieszkalnych będących w zarządzie MZB w Kielcach, w 2010 roku. UMOWA Nr.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Remont kominów w nieruchomościach mieszkalnych będących w zarządzie MZB w Kielcach, w 2010 roku. UMOWA Nr. UMOWA Nr. Druk nr 7 (wzór umowy) Z dnia zawarta w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce - Miejskim Zarządem Budynków 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20 zwanym dalej Zamawiającym, którego reprezentuje: Dyrektor

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, Poznań Zamawiającym Wykonawcą

WZÓR UMOWY Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, Poznań Zamawiającym Wykonawcą Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY W wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta w dniu... umowa pomiędzy: Wielkopolskim Urzędem

Bardziej szczegółowo

1 Przedmiot umowy. 2 Termin i warunki realizacji umowy

1 Przedmiot umowy. 2 Termin i warunki realizacji umowy Załącznik nr 5b do Zapytania ofertowego nr 13/2015 UMOWA (wzór) Nr.. zawarta w dniu... w Warszawie, pomiędzy: Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Al. Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: Usługa dostępu do sieci Internet - łącze podstawowe (z ochroną DDoS) oraz łącze zapasowe

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: Usługa dostępu do sieci Internet - łącze podstawowe (z ochroną DDoS) oraz łącze zapasowe Do Wykonawców Wrocław, 16.03.2015r. CUI-DOAZ.332.10.2015 CUI/ZP/C/10/2015/19/... Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: Usługa dostępu do sieci Internet - łącze podstawowe (z ochroną

Bardziej szczegółowo

Potrzeby szkoleniowe w zakresie kształcenia operatorów maszyn wielooperacyjnych przy pozyskaniu surowca drzewnego

Potrzeby szkoleniowe w zakresie kształcenia operatorów maszyn wielooperacyjnych przy pozyskaniu surowca drzewnego Technikum Leśne im. A. Loreta w Tucholi Piotr Marciniak Potrzeby szkoleniowe w zakresie kształcenia operatorów maszyn wielooperacyjnych przy pozyskaniu surowca drzewnego Gdańsk 2013 Stan prawny Kodeks

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR ANNĘ TREPKA

UMOWA NR ANNĘ TREPKA UMOWA NR Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego MIEJSKIM OŚRODKIEM POMOCY SPOŁECZNEJ W KATOWICACH, z siedzibą w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 17, reprezentowanym przez: DYREKTORA ANNĘ TREPKA działającego

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy nr../2014

Projekt umowy nr../2014 Projekt umowy nr../2014 zawarta w Łodzi w dniu.... 2014 r. pomiędzy następującymi Stronami: Łódzką Spółką Infrastrukturalną sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 190, 90-368 Łódź, NIP 725-19-06-517,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO Załącznik nr 3 do Umowy nr.. z dnia r. Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO 1. Definicję pojęć: Celem opisania warunków świadczenia usług serwisowych definiuje

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI INŻYNIERA KONTRAKTU

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI INŻYNIERA KONTRAKTU Załącznik nr 7 do WZ PODSTAWOWE OBOWIĄZKI INŻYNIERA KONTRAKTU Inżynier Kontraktu w ramach obowiązującej ceny ryczałtowej, zobowiązuje się do działania z najwyższą starannością, zgodnie z zapisami umowy,

Bardziej szczegółowo

Wyniki Ankiety Rzetelny Przedsiębiorca Leśny

Wyniki Ankiety Rzetelny Przedsiębiorca Leśny Wyniki Ankiety Rzetelny Przedsiębiorca Leśny Regionalna Dyrekcja Lasów Paostwowych w Gdaosku Przy współudziale : Wydziału Rozwoju i Innowacji Dyrekcji Generalnej Lasów Paostwowych w Warszawie Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Remont balkonów w budynku mieszkalnym przy ul. Chałubińskiego 36 w Kielcach. Wzór umowy

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Remont balkonów w budynku mieszkalnym przy ul. Chałubińskiego 36 w Kielcach. Wzór umowy Wzór umowy Druk nr 5 Zawarta w dniu r. w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce - Miejskim Zarządem Budynków 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20 zwanym dalej Zamawiającym, którego reprezentuje: Dyrektor mgr inŝ.

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku.

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku. Załącznik Nr 6 do SIWZ Wzór umowy UMOWA Nr Zawarta w dniu pomiędzy Szkołą Podstawową Nr...,...-... Łódź, ul...., NIP..., regon... reprezentowaną przez:... Dyrektora Szkoły... Głównego księgowego Szkoły

Bardziej szczegółowo

zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą łącznie zwanymi Stronami.

zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą łącznie zwanymi Stronami. WZÓR UMOWY UMOWA NR 440000-IPRW.023. 2015. zawarta w dniu...... 2015 r. w Warszawie pomiędzy: Izbą Celna w Warszawie z siedzibą w Warszawie, 01-443 Warszawa, ul. Erazma Ciołka 14A, NIP 524-031-10-50, REGON

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORAZ KRYTERIA WYBORU INSTUTYCJI SZKOLENIOWYCH DO PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ INDYWIDUALNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE

ZASADY ORAZ KRYTERIA WYBORU INSTUTYCJI SZKOLENIOWYCH DO PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ INDYWIDUALNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE Wprowadzono Zarządzeniem Nr 33/2014 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie w dniu 09.06.2014r. ZASADY ORAZ KRYTERIA WYBORU INSTUTYCJI SZKOLENIOWYCH DO PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ INDYWIDUALNYCH 1

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi audytu 2016/S 012-016993. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2015, 2015/S 241-437661)

Polska-Warszawa: Usługi audytu 2016/S 012-016993. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2015, 2015/S 241-437661) 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:16993-2016:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi audytu 2016/S 012-016993 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI AUDYTU DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ nr. zawarta w dniu.

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI AUDYTU DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ nr. zawarta w dniu. Wzór umowy pomiędzy: UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI AUDYTU DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ nr. zawarta w dniu. Instytutem Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN Olsztyn ul. Tuwima 10, 10-747 Olsztyn NIP: 739-05-04-515

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../2015 -... 1 [Przedmiot umowy] Przedmiotem umowy jest przeprowadzenie audytu podatkowego ŁSI sp. z o. o. za rok 2014. 2 [Zakres rzeczowy]

Umowa nr../2015 -... 1 [Przedmiot umowy] Przedmiotem umowy jest przeprowadzenie audytu podatkowego ŁSI sp. z o. o. za rok 2014. 2 [Zakres rzeczowy] Wzór umowy zawarta w Łodzi w dniu.. r. pomiędzy: Umowa nr../2015 Łódzką Spółką Infrastrukturalną sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 190, 90-368 Łódź, NIP 725-19-06-517, REGON 100077301,

Bardziej szczegółowo

Tryb postępowania w sprawie zlecania szkoleń Postanowienia ogólne

Tryb postępowania w sprawie zlecania szkoleń Postanowienia ogólne Tryb postępowania w sprawie zlecania szkoleń Postanowienia ogólne Udzielanie przez Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie instytucjom szkoleniowym zamówień na usługi szkoleniowe odbywa się na podstawie: 1.

Bardziej szczegółowo

Cena netto 1 szt. czytnika kodów kreskowych model Voyager MS9520 USB wynosi..,.. -zł

Cena netto 1 szt. czytnika kodów kreskowych model Voyager MS9520 USB wynosi..,.. -zł WZÓR UMOWY UMOWA NR 440000-IPRW.023. 2015. zawarta w dniu...... 2015 r. w Warszawie pomiędzy: Dyrektorem Izby Celnej w Warszawie z siedzibą w Warszawie, 01-443 Warszawa, ul. Erazma Ciołka 14A, NIP 524-031-10-50,

Bardziej szczegółowo

Opracowanie opisu wymagao funkcjonalnych i technicznych dla Syriusz_broker.

Opracowanie opisu wymagao funkcjonalnych i technicznych dla Syriusz_broker. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługa I. ZAMAWIAJĄCY 1. Nazwa i adres: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich,, woj. mazowieckie, nr tel. 022 237 00 00, nr fax: 022 237 00 99 2. Adres strony internetowej zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

z dnia 15 stycznia 2015 r.

z dnia 15 stycznia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 3/2015 WÓJTA GMINY RUDKA z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE NR /PFRON/ O PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA

UMOWA ZLECENIE NR /PFRON/ O PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku Aleja Lotników Polskich 1, 21-045 Świdnik Tel.(0-81- 461-35-02), Fax.(0-81- 461-35-98) e-mail: zamówienia.publiczne@praca.gov.pl, lusw @praca.gov.pl Znak sprawy: ZP-0822-23/MM/2012

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG. Zawarta w dniu... 2014 r. w Krakowie pomiędzy: Gminą Miejską Kraków - zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez :

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG. Zawarta w dniu... 2014 r. w Krakowie pomiędzy: Gminą Miejską Kraków - zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez : Nr post. 7/ZDEP/2014 Załącznik Nr 5 do ogłoszenia UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Zawarta w dniu... 2014 r. w Krakowie pomiędzy: Gminą Miejską Kraków - zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez : a: (pełna

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA DOSTAWĘ MEBLI BIUROWYCH

UMOWA NA DOSTAWĘ MEBLI BIUROWYCH UMOWA NA DOSTAWĘ MEBLI BIUROWYCH zawarta w dniu.. października 2013 r. w Siedlcach, pomiędzy: Skarbem Państwa - Sądem Rejonowym w Siedlcach, ul. Biskupa Ignacego Świrskiego 17, 08-110 Siedlce posiadającym

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY NR. zawarta w dnia roku pomiędzy:

PROJEKT UMOWY NR. zawarta w dnia roku pomiędzy: PROJEKT UMOWY NR. zawarta w dnia roku pomiędzy: Zamojską Dyrekcja Inwestycji ZDI Sp. z o.o., ul. Jana Kiepury 6, 22-400 Zamość, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód

Bardziej szczegółowo

UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową

UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową zawarta w Warszawie dnia. roku pomiędzy: spółką pod firmą LUX MED spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

działającym na podstawie wpisu do Rejestru REGON.. NIP zwanym w dalszej części Umowy Zleceniodawcą,

działającym na podstawie wpisu do Rejestru REGON.. NIP zwanym w dalszej części Umowy Zleceniodawcą, Umowa Nr.. Zawarta w dniu.. pomiędzy: Gminą Tłuszcz z siedzibą w Tłuszczu, ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz, NIP 125-13-34-845, Regon 550668166, reprezentowaną przez: Burmistrza Tłuszcza Pawła Marcina

Bardziej szczegółowo

Umowa kupna-sprzedaży

Umowa kupna-sprzedaży 1 Umowa kupna-sprzedaży nr zawarta w dniu.. w Celestynowie pomiędzy: Skarbem Państwa Nadleśnictwem Celestynów zwanym dalej Sprzedającym, w imieniu którego działa: 1. mgr inż. Artur Dawidziuk - Nadleśniczy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. W dniu 2014 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez....

PROJEKT UMOWY. W dniu 2014 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez.... PROJEKT UMOWY W dniu 2014 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez. a. reprezentowanym przez : zwanym dalej Wykonawcą, prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie... zawarta została

Bardziej szczegółowo

UMOWA o wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych

UMOWA o wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych Załącznik Nr 8 do SIWZ UMOWA o wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych W dniu roku w Starostwie Powiatowym w Mińsku Mazowieckim, ul. Kościuszki 3 pomiędzy Zarządem Powiatu Mińskiego, w imieniu którego

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr IGM-ZP.273...2014.AW1

UMOWA Nr IGM-ZP.273...2014.AW1 Załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wykonanie zadania pn. Szkolenia specjalistyczne dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Matczynie w ramach projektu współfinansowanego z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 399/344/14 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 15 kwietnia 2014 r. REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA. Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA. Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy: UMOWA Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy: Miejskim Zarządem Oświaty w Tychach, al. Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy, NIP: 646-10-33-710, REGON 272068487 reprezentowanym przez: Dorotę Gnacik Dyrektora

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR 2/BONe III /2015 PO-II-379/ZZP-1/68/15

UMOWA NR 2/BONe III /2015 PO-II-379/ZZP-1/68/15 UMOWA NR 2/BONe III /2015 PO-II-379/ZZP-1/68/15 WZÓR Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego zawarta w dniu. w Szczecinie, pomiędzy: Skarbem Państwa Dyrektorem Urzędu Morskiego w Szczecinie z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ZP 2011. Załącznik nr 8 - Wzór umowy

Umowa nr ZP 2011. Załącznik nr 8 - Wzór umowy Umowa nr ZP 2011 W dniu... 2011 roku pomiędzy Gminą Andrespol ul. Rokicioska 126, 95-020 Andrespol NIP:728-255-36-75 Regon 472057744 zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez: Pana Dariusza Kubusa-

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ZP-2710-xx/1x

Umowa nr ZP-2710-xx/1x Dotyczy pakietów I -IV Załącznik nr 7 do SIWZ Umowa nr ZP-2710-xx/1x zawarta w dniu xxxxxxx r. w Brzózce pomiędzy Skarbem Państwa reprezentowanym przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Brzózka mgr inŝ. Piotra

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. Załącznik nr 6 do SWIZ. Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego

Umowa nr. Załącznik nr 6 do SWIZ. Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego Załącznik nr 6 do SWIZ Umowa nr Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego zawarta w dniu 2015 r., pomiędzy Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Paostwowym Instytutem Badawczym z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 Euro na zadanie pod nazwą:

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 Euro na zadanie pod nazwą: GGŚ-II.7031.0000017.2015 Siewierz, dnia 02.12.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Gmina Siewierz ul. Żwirki i Wigury 16 42-470 Siewierz REGON: 276258227 NIP: 649-000-65-55 tel. 32 64 99 400 fax 32

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr.. zawarta w dniu.. r. w Radomiu, zwana dalej Umową, pomiędzy:

Umowa Nr.. zawarta w dniu.. r. w Radomiu, zwana dalej Umową, pomiędzy: Umowa Nr.. zawarta w dniu.. r. w Radomiu, zwana dalej Umową, pomiędzy: Skarbem Państwa Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów, jednostką budżetową z siedzibą w Radomiu i adresem ul. Samorządowa

Bardziej szczegółowo

Kompetencje studentów UR kluczem do sukcesu na rynku pracy

Kompetencje studentów UR kluczem do sukcesu na rynku pracy Regulamin praktyki STUDENCKIEJ organizowanej w ramach projektu Nr POKL.04.01.01-00-009/09 pod nazwą Kompetencje studentów UR kluczem do sukcesu na rynku pracy 1. ZASADY OGÓLNE 1.1. Praktyki w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr..

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr.. UMOWA Nr.. zawarta w dniu.. pomiędzy: Gminą Stawiski z siedzibą w Stawiskach ul. Plac Wolności 13/15, 18 520 Stawiski, reprezentowaną przez Burmistrza Stawisk Marka Waszkiewicza zwaną dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 WZÓR UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 2 WZÓR UMOWY ZA.2717.5.2013 ZAŁĄCZNIK NR 2 WZÓR UMOWY zawarta w dniu... 2013 r. w Gliwicach, pomiędzy: Miastem Gliwice, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Prezydenta

Bardziej szczegółowo