STANDARDY REALIZACJI USŁUG LEŚNYCH W PGL LP

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STANDARDY REALIZACJI USŁUG LEŚNYCH W PGL LP"

Transkrypt

1 STANDARDY REALIZACJI USŁUG LEŚNYCH W PGL LP Wersja nr 07 Stan na dzieo Termin zakooczenie prac Status materiał roboczy na spotkanie robocze organizowane w ramach projektu Rzetelne Przedsiębiorstwo Leśne

2 Wprowadzenie standardów jest określone w Strategii PGL LP- 4 cel strategiczny : Zapewnić istotny wkład Lasów Państwowych w rozwój gospodarki (leśnictwo jako ważny sektor gospodarki i kreator rozwoju terenów wiejskich) Punktem wyjścia do niniejszego opracowania są Zasady udzielania licencji firmom świadczącym usługi leśne w podstawowych działach gospodarki leśnej z roku 2005 oraz materiały i doświadczenia zebrane podczas realizacji projektu Rzetelne Przedsiębiorstwo Leśne realizowanego. W tak dużej organizacji jaką jest PGL LP, przy funkcjonowaniu 430 samodzielnych nadleśnictw nie sposób wprowadzid jednolitych parametrów oceny firm leśnych bez jednoznacznego określenia jednolitych standardów obowiązujących we wszystkich jednostkach. Jest to jeden z postulatów stawianych przez przedsiębiorców aby wprowadzid jednolite kryteria. Stąd koniecznośd uporządkowania i zdefiniowania pojęd, które są stosowane w relacjach nadleśnictwoprzedsiębiorstwo leśne. Spełnianie określanych na poziomie krajowym standardów przez firmę leśną będzie stanowid podstawę oceny jakości świadczonych przez przedsiębiorstwo leśne. Stąd tak istotne aby wszystkie jednostki stosowały jednolitą metodologię i nomenklaturę. 2

3 1. Wprowadzenie Baza Wykonawców Zarządzanie jakością usług leśnych Umowa na prace leśne Założenia ogólne Terminy Podział na pakiety Harmonogram realizacji zamówienia Zarządzanie umowami Obligatoryjne elementy oceny jakości usług Prowadzenie audytu przez firmę zewnętrzną Kary umowne- poziom krajowy Metodyka naliczania kar umownych Katalog kar standardowych Uszkodzenie drzew Metodyka obliczania prawidłowej techniki ścinki Ramowe Kompetencje przedsiębiorstw leśnych Potencjał wykonawcy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Postęp prac, zagadnienia do dalszego opracowania Baza wykonawców Zarządzanie jakością Kompetencje dla przedsiębiorców leśnych Zarządzanie standardem

4 1. WPROWADZENIE Przy konstrukcji niniejszych standardów przyjęto następujące założenia: 1. Ze względu na duże zróżnicowanie warunków w kraju do każdego zagadnienia został przypisany poziom, na którym powinny obowiązywad jednolite rozwiązania zapewniające osiągnięcie celów wynikających z obowiązującej Strategii dla PGL LP: a. krajowy- rozwiązania obowiązujące we wszystkich jednostkach organizacyjnych b. regionalny- nadający pożądany kierunek zmian na rynku usług leśnych w odniesieniu do warunków regionalnych c. lokalny- odpowiadający uwarunkowaniom lokalnego rynku pracy. 2. Standardy pogrupowano w bloki tematyczne: a. Jakośd usług leśnych b. Kompetencje przedsiębiorcy c. Ochrona środowiska. d. Zgodnośd z przepisami 3. Poszczególne elementy składające się na standardy są z założenia elastyczne tzn. należy je dostosowywad stosownie do panującej sytuacji. 4

5 Tabele zagadnieo podlegających standaryzacji Standardy określana na poziomie krajowym Dział Temat Szczegółowe zagadnienia Baza wykonawców Gromadzenie informacji o rynku usług leśnych Zarządzanie informacją o posiadanych Usługi leśne certyfikatach Definicje zestandaryzowanych parametrów (np. uszkodzenia drzew, gleby- sposób liczenia oraz System oceny jakości usług obliczania wartości szkód) Określenie zasad wydawania referencji Kompetencje Potencjał firmy Określenie definicji zawodów w leśnictwie, podstawowego sprzętu itp. Zarządzanie firmą Zasady udziału podwykonawców przy realizacji zamówienia Ochrona środowiska Określenie procedur kontroli korzystania z olei Oleje biodegradowalne biodegradowalnych Opracowanie procedur współpracy z PIP Zgodnośd z przepisami Wykaz obowiązujących przepisów prawnych Obowiązujące przepisy obowiązujących przy realizacji prac leśnych Standardy określane na poziomie regionalnym Dział Temat Szczegółowe zagadnienia Baza wykonawców Rejestrowanie jakości dostarczonych usług Usługi leśne System oceny jakości usług Opracowanie procedury odstąpienia od umowy Monitorowanie wydawanych referencji podstawowe parametry niezbędne do Potencjał firmy wyliczenia potencjału firmy ekonomicznego Kompetencje firmy realizującej zamówienie weryfikacja kursów dla pilarzy Uprawnienia pracownicze wymagania w stosunku do firm organizujących szkolenia Ochrona środowiska Gospodarka odpadami Określenie wymogów dotyczących gospodarką odpadami Ochrona przyrody Procedury związane z ochroną przyrody Standardy określane na poziomie lokalnym Dział Temat Szczegółowe zagadnienia Usługi leśne Realizacja usługi Zarządzanie jakością w nadleśnictwie Terminy związane z realizacją usług Podział zamówienia na części Stopieo udziału podwykonawców przy realizacji Kompetencje Zarządzanie firmą zamówienia 5

6 2. BAZA WYKONAWCÓW Przeciętnie rocznie w PGL LP z nadleśnictwami podpisuje umowę ok firm. Firmy te występują w różnych formach prawnych. Bardzo często firmy wspólnie ubiegają się o zamówienie tworząc konsorcja. Inna formą realizacji usług jest coraz szersze korzystania z usług podwykonawców. Z założenia baza wykonawców powinna umożliwid kierownikom jednostek : 1. Rejestrowanie firm wykonujących usługi dla jednostek PGL LP 2. Uzyskanie informacji o : a. jednostkach, w których firma pracuje oraz w jakiej formie (podwykonawstwo, konsorcjum) dana firma wykonuje usługi ; b. uzyskanych referencjach z nadleśnictw w których firma wykonywała usługi; c. posiadanych przez firmę certyfikatach. 3. ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ USŁUG LEŚNYCH Zarządzanie jakością usług jest jednym z ważniejszych zadao wynikających ze Strategii LP, dlatego przy realizacji umów na usługi leśne musza się znaleźd rozwiązania wspólne dla wszystkich jednostek PGL LP. 3.1 UMOWA NA PRACE LEŚNE ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialnośd za jakośd oraz terminowośd usługi wykonywanej przez podwykonawcę. 2. Wykonawca jest zobowiązany do udokumentowania wszelkich kompetencji wymaganych do wykonania usług leśnych TERMINY Terminy rozpoczęcia i odbioru prac muszą byd szczegółowo określone w umowie zawartej pomiędzy nadleśnictwem a przedsiębiorcą. Terminy określa nadleśniczy. Sugerowane terminy: a. Zlecania prac -nie mniej niż 3 dni robocze przed terminem rozpoczęcia realizacji. Przyjęcie zlecenia jest równoznaczne z akceptacją terminu rozpoczęcia prac i terminu jego wykonania b. Przystąpienia do prac od daty otrzymania zlecenia nie mniej niż 3 dni robocze c. Odbioru prac nie więcej niż 5 dni roboczych od daty zgłoszenia 6

7 3.1.3 PODZIAŁ NA PAKIETY 1. Preferowany podział pakietów na obręb - w innych przypadkach nie mniej niż leśnictwo, za wyjątkiem pakietów specjalistycznych. 2. Nie stosowad ograniczeo dotyczących ilości pakietów, na które może złożyd ofertę jeden wykonawca HARMONOGRAM REALIZACJI ZAMÓWIENIA 1. Do umowy na usługi leśne należy dołączad harmonogram realizacji zamówienia jako załącznik umowy. Dotyczy to głównie prac związanych z pozyskaniem drewna. 2. Do wyliczenia przeciętnych mas do pozyskania drewna należy się posłużyd wyliczeniem średniomiesięcznego pozyskania drewna w nadleśnictwie (leśnictwach objętych pakietem ) z ostatnich 3 lat poprzedzających zamówienia. 3. Jednocześnie należy w umowie zastrzec oraz określid warunki wprowadzania zmian i możliwośd aneksowania zapisów w harmonogramie. 3.2 ZARZĄDZANIE UMOWAMI 1. Kierowników jednostek zobowiązuje się do podjęcia działao, które: a. zwiększą znajomośd umów na usługi leśne zawieranych przez nadleśnictwa przez pracowników odpowiedzialnych za ich realizację w terenie (leśniczowie, inżynierowie nadzoru, służby finansowe). b. pozwolą skutecznie egzekwowad zapisy zawarte w umowie; 2. W tym celu należy stosowad praktykę przeprowadzenia cyklicznych szkoleo z zakresu oraz warunków obowiązujących w umowie na usługi leśne. 3. Należy na bieżąco monitorowad realizację umów. 4. Przy preferowanym podziale pakietów wg obrębów wskazane jest rozpowszechnid dobra praktykę stosowaną w niektórych nadleśnictwach, gdzie do zarządzania realizacją umowy szczególnie pod kątem jakości, bezpośrednich kontaktów z przedstawicielami firmy wyznacza się inżyniera nadzoru OBLIGATORYJNE ELEMENTY OCENY JAKOŚCI USŁUG Ocena jakości wykonywanej usługi przedsiębiorstw leśnych będzie miała istotny wpływ podczas procesu certyfikacji. Merytoryczna ocena jakości wykonanej usługi pozostaje w kompetencji pracowników LP a jej wyniki powinny byd udokumentowane i stanowid podstawowe źródło wiedzy o jakości usług wykonywanych przez przedsiębiorstwo leśne. Docelowa ocena jakości wykonywanych prac leśnych przez niezależnych audytorów, podczas prowadzonych audytów powinna również zawierad się na podstawie bieżącej dokumentacji sporządzanej podczas realizacji umowy. Stąd 7

8 ujednolicenie zasad dokumentowania jakości nabiera istotnego znaczenia. Obligatoryjny wykaz zagadnieo podlegających ocenie podczas odbioru prac dotyczy: a. stosowania pożądanej technologii b. dopuszczalnego stopnia uszkodzeo drzewostanu, gleby, dróg i urządzeo melioracyjnych; c. stosowania olei biodegradowalnych 1 d. przestrzegania przepisów BHP MONITOROWANIE JAKOŚCI Zgodnie z wnioskami pracowników terenowych brakuje obecnie możliwości systemowego zgłaszania i dokumentowania usterek podczas wykonywania usługi. Wcześniej taką rolę pełniły wpisy do książki służbowej. Obecnie jedyną formą udokumentowanego zgłaszania usterki jest notatka służbowa, która nie ma odniesienia w systemie SILP. Adnotacja pracownika odbierającego usługę co do jakości oraz terminu wykonywanej usługiwnoszę/ nie wnoszę uwag co do jakości oraz terminu wykonania usługi na protokole odbioru prac - w opinii leśniczych jest niewystarczająca ponieważ z natury rzeczy można odebrad jedynie usługi prawidłowo wykonane i adnotacje o zgłaszanych usterkach występują po fakcie. Stąd istnieje koniecznośd uzupełnienia POR o kartę zgłoszenia usterki (Karta naruszenia warunków umowy) Dokument ten powinien byd sporządzany przez pracownika w trakcie wykonywanej usługi w przypadku naruszenia warunków zapisanych w umowie na realizację prac leśnych. Karty zgłoszenia usterki należy dołączad do POR, którego usterki Karta powinna stanowid podstawę do ewentualnego naliczenia kar umownych. Decyzja o naliczeniu kary pozostaje w gestii nadleśniczego rejestracja w SILP + nazwisko, nazwa firmy Założenie: Leśniczy wypełnia dokument jedynie w przypadku wystąpienia usterek w momencie ich stwierdzenia. Możliwośd wydruku z rejestratora Kartę należy sporządzad jedynie w przypadku wystąpienia usterek. 1 Powstaje wątpliwośd czy obarczad pracownika odpowiedzialnością za sprawdzanie czegoś do czego nie ma narzędzi? 8

9 Data.. KARTA ZGŁOSZENIA USTERKI 2 1. Nazwa 1 firmy 2. Numer 2 umowy 3. Pozycja 3 planu 4. Data 4 zgłoszenia zastrzeżeo przedstawicielowi wykonawcy 5. Sposób 5 zgłoszenia/ potwierdzenie 6. Zastrzeżenia 6 7. Rozbieżności 7 8. Usterka 8 skutkuje naliczeniem kary umownej TAK/NIE 9. Wniosek 8 o naliczenie kary umownej w kwocie 10. Sposób 9 usunięcia usterek lub uzyskania rekompensaty.. podpis przedstawiciela Zamawiającego podpis przedstawiciela wykonawcy.. akceptacja 2 poz 1-6 i 8 wypełniane automatycznie 9

10 3.2.2 PROWADZENIE AUDYTU PRZEZ FIRMĘ ZEWNĘTRZNĄ 1. W umowie należy zastrzec prawo do wykonania audytu przez niezależny podmiot audytujący w zakresie objętych zamówieniem, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów prawa pracy oraz ochrony środowiska ( gospodarka odpadami, stosowanie olei biodegradowalnych). 3.3 KARY UMOWNE- POZIOM KRAJOWY Koniecznośd naliczania jednorodnych kar umownych jest postulowana przez środowisko przedsiębiorców leśnych. Wprowadzenie katalogu kar obligatoryjnych, jednolitej metodyki oraz poziomu stosowania kar pozwoli unormowad ten obszar a ponadto pozwoli na lepsze monitorowanie jakości prac. Wg prowadzonych analiz nadleśnictwa stosują różnorodny katalog kar wg własnego uznania lub też wynikający z lokalnej specyfiki. Do standardów włączono tylko te kategorie kar, które występują powszechnie we wszystkich jednostkach i mogą byd stosowane bez względu ze względu na swoją specyfikę mają bardzo ogólny charakter. Katalog ten ma charakter otwarty to znaczy umożliwia stosowanie innych nie wymienionych w standardach kar, zgodnie ze specyfiką zamówienia METODYKA NALICZANIA KAR UMOWNYCH 1. Karę umowną należy naliczad w okresie do 14 dni od ujawnienia uchybienia na pisemny wniosek pracownika nadzorującego realizację umowy. 2. Kary umowne należy naliczad jako iloczyn współczynnika za uchybienie wg taryfikatora stosowanego w jednostkach LP i (w zależności od sytuacji) : a. średniej ceny 1m3 drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego zamówienie - Na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 465) w skrócie CSD. b. Wartości umowy brutto c. Wartości zlecenia brutto 3. Cena za pierwsze trzy kwartały 2013 r wynosiła 171,05 zł za 1 m3 (źródło 4. Taryfikator obligatoryjnych kar umownych stosowanych przez jednostki PGL LP 10

11 5. Katalog kar może zostad rozszerzony przez kierownika jednostki o dodatkowe elementy wynikające ze specyfiki zamówienia przy zachowaniu zasady naliczania kar w oparciu o procentowe współczynniki wymienione w punkcie Wskazane jest aby dodatkowe elementy stosowane przez poszczególne nadleśnictwa były koordynowane na poziomie regionalnym KATALOG KAR STANDARDOWYCH Uchybienie Odstąpienie od umowy Przekroczenie terminu realizacji zlecenia Nie zgłoszenie podwykonawcy do nadleśnictwa w trakcie realizacji umowy Realizacja umowy niezgodnie z opisem przedmiotu zamówienia 3 Współczynnik Uwagi procentowy UMOWA i REALIZACJA ZLECEO 5%- wartości kara jest pomniejszona o wartości brutto usługi umowy brutto zafakturowane do dnia odstąpienia od umowy oraz o wartośd brutto prac objętych redukcją zamówienia. 0,25% wartości brutto prac zleconych, których dotyczy opóźnienie wartości brutto prac zleconych (danej pozycji, której dotyczy to opóźnienie) do wykonania w ramach danego "zlecenia", a nie wykonanych w danym miesiącu, za każdy dzieo opóźnienia w ich wykonaniu 200% -CSD za każdy ujawniony przypadek 20% 4 wartości brutto prac zleconych wartości prac ujętych w zleceniu realizowanych niezgodnie z zamówieniem Wadliwe przygotowanie drewna 5 5% CSD za każdy m3 wadliwie przygotowanego surowca OCHRONA GLEB i DRZEWOSTANÓW Wycięcie drzewa niewyznaczonego do wycinki 100% -CSD za każde drzewo wycięte bez uzgodnienia z pracownikiem LP Uszkodzenie drzew 50% -CSD za każde drzewo pow 15 szt/ha w rębniach złożonych za każde drzewo pow 30 szt/ha w TP za każde drzewo pow 45 szt/ha w TW za każde drzewo pow 60 szt/ha w CP Niestosowanie olei biodegradowalnych w 1000% -CSD za każdy ujawniony przypadek elementach tnących pilarek i maszyn Niestosowanie biodegradowalnego oleju 1000% -CSD za maszynę hydraulicznego Nieposiadanie odpowiednich zestawów 150 % -CSD za każde urządzenie środków pomocnych w nagłych przypadkach i środków zapobiegających wydostawaniu się oleju (awarie) podczas użytkowania maszyn leśnych takich, jak np. harwestery, maszyny zrywkowe, korowarki i pilarki w odpowiedniej proporcji do maszyny Poruszanie się pojazdami poza 75% -CSD za każdy mb (w przypadku doprowadzenia do 3 np. skoble w płocie, opieranie mygły o stojące drzewa 4 jak w 3 5 np. niezgodnie z normą, wadliwe okrzesanie, wyrobienie S2 niezgodnie ze zleconymi wymiarami etc. 11

12 Uchybienie wyznaczonymi szlakami operacyjnymi i zrywkowymi lub doprowadzenie do utraty przejezdności technicznej z pozostawieniem kolein o głębokości >60 cm Współczynnik procentowy Uwagi utraty przejezdności technicznej); nie więcej niż wynoszą udokumentowane koszty odtworzenia linii przejazdowej) Uszkodzenia odnowieo 2000%-CSD za 1 ha 6 uszkodzonej powierzchni- nie więcej niż koszt odtworzenia uprawy BEZPIECZEOSTWO I HIGIENA PRACY Dopuszczanie do pracy bez środków ochrony indywidualnej 50%-CSD za każdy przypadek Wadliwa technika ścinki przy metodzie ręcznej 500%-CSD za każdą pozycję cięd ze stopniem wadliwych pni powyżej 20%- nie więcej niż 10% wartości usługi pozyskania drewna na pozycji, której dotyczy uchybienie METODYKA OBLICZANIA USZKODZEO ODNOWIEO 1. Ocenę uszkodzeo odnowieo należy wykonywad w drzewostanach przebudowywanych oraz przy występowaniu wartościowych odnowieo naturalnych. 2. Ocenę uszkodzeo wykonuje się na losowo wybranej powierzchni próbnej obejmującej 10% powierzchni w obecności przedstawiciela firmy wykonującej usługę. 3. Przyjmuje się dopuszczalny rozmiar szkód w rozmiarze 30% objętej zabiegiem METODYKA OBLICZANIA USZKODZENIA GLEBY PODCZAS ZRYWKI 1. Uszkodzenie gleby w drzewostanie występuje jeżeli rozmiar uszkodzeo wynosi łącznie: średnia głębokośd kolein % uszkodzenia powierzchni leśnej 5-10 cm oraz >30% cm oraz >20% cm oraz >10% >20 cm oraz <10% % to ma dzieo dzisiejszy kwota 3421 pln, czyli przeciętny koszt odnowienia sztucznego 12

13 2. Uszkodzenia gleby należy wyliczyd na powierzchni próbnej adekwatnej do warunków terenowych. 3. Za niedopuszczalny poziom uszkodzeo glebowych na szlakach należy uznad głębokośd kolein powyżej 30 cm na ponad 20% powierzchni szklaków zrywkowych STOSOWANIE OLEI BIODEGRADOWALNYCH 1. Do prac leśnych należy obowiązkowo stosowad wyłącznie oleje biodegradowalne o udokumentowanej biodegradowalności 89% przeprowadzonej zgodnie z testem wg normy CEC-L-33-A-94 opracowany przez Europejski Komitet Koordynacyjny do Spraw Badao Smarów i Paliw Silnikowych ( CEC-L). Certyfikat biodegradowalności musi zostad wydany wyłącznie przez certyfikowane laboratoria lub ośrodki badawcze. 2. Wyznacznikiem ilości objętościowych, lub wagowych zamawianego oleju biodegradowalnego do smarowania pił łaocuchowych pozostaje przewidywana masa pozyskania w m 3 wynikająca z planu pozyskania drewna, przy uwzględnieniu poniższych norm : a. przy użyciu pilarki wynosi 0,07 litra na 1 m 3 pozyskiwanego drewna; b. przy użyciu harwestera i forwardera wynosi 0,04 litra na 1 m 3 pozyskiwanego drewna. 3. W uzasadnionych przypadkach na wniosek wykonawcy prac, zawierający uzasadnienie powstania oszczędności oleju biodegradowalnego, dopuszcza się korektę zużycia maksymalnie o 5% normy. 4. Przy powstaniu większych oszczędności niż 5 % skorygowanie zużycia wymaga zgody zamawiającego 5. Niezbędnym warunkiem udostępnienia powierzchni leśnej jest przedstawienie przez wykonawcę przed przystąpieniem do prac : a. Dowodu zakupu na olej biodegradowalny zgodny z wymaganiami obowiązującymi w PGL LP oraz w ilości gwarantującej wykonanie zleconych prac zgodnie z określona normą na zużycie. b. Przedstawienie karty charakterystyki preparatu niebezpiecznego (na podstawie ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach Dz. U. z 2011 r. Nr 63, poz. 322 ze zm. oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia r. w sprawie oznakowania opakowao substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin - Dz. U. z 2012 r. poz. 445). 6. Wykonawcy prac są zobowiązani do udostępniania próbek oleju biodegradowalnego, które będą weryfikowane pod kątem spełniania określonych norm w certyfikowanych laboratoriach. Koszt badania ponosi w przypadku wyniku : a. pozytywnego- nadleśnictwo b. negatywnego- wykonawca. 13

14 7. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania odpowiednich mat absorbujących rozlane paliwo podczas uzupełniania stanu (nalewania) w pilarkach oraz do wyposażenia maszyn pracujących w lesie w absorbenty w celu użycia ich w przypadku rozlania się oleju lub paliw USZKODZENIE DRZEW 1. Za drzewo uszkodzone należy uznad drzewo, na którym wystąpiły rany łyka lub drewna o powierzchni ponad 10/20 7 cm Dopuszczalny rozmiar uszkodzeo zależy od prowadzonego zabiegu: a. rębnie złożone -15 drzew/ 1 ha; b. czyszczenia późne -60 drzew/1 ha; c. trzebieże wczesne -45 drzew/ 1ha; d. trzebieże późne -30 drzew/ 1ha. 3. Uszkodzenia liczy się tylko na drzewach przyszłościowych ( I i II klasa wg klasyfikacji biologicznej Krafta). 4. Uszkodzeo na drzewach do wysokości 2 m od podłoża o powierzchni do 10/20 cm2 nie należy brad pod uwagę. 5. Uszkodzenia powierzchniowe (kora, korowina, otarcia) nie bierze się pod uwagę. 6. Uszkodzenia z ranami łyka i drewna należy pomierzyd i obliczyd ich powierzchnię ze wzoru na elipsę, zaokrąglając wynik do pełnych cm w górę. 7. Uszkodzenia na drzewach położone powyżej 2 m wysokości należy szacowad wzrokowo, jako niedopuszczalne należy uznad uszkodzenia drewna o powierzchni ponad 100 cm2. 8. Uszkodzenia żywych korzeni drzew o średnicy powyżej 2 cm jest niedopuszczalne w odległości mniej niż 70 cm od pnia. 9. Ilośd drzew rosnących przy szlaku z uszkodzonymi korzeniami o średnicy ponad 2 cm i w odległości mniejszej niż 70 cm od pnia drzewa powinna byd dodana do ilości drzew z uszkodzonymi korzeniami we wnętrzu drzewostanu i łącznie stanowid podstawę do obliczenia rozmiaru uszkodzeo korzeni na powierzchni manipulacyjnej. 10. Za dopuszczalny poziom uszkodzeo korzeni uznaje się uszkodzenie korzeni do 10% drzew na powierzchni manipulacyjnej. 11. Karę (odszkodowanie) nalicza się za każde drzewo powyżej progów przyjętych w punkcie 2. 7 Sprawozdanie koocowe z wykonania tematu badawczego Certyfikacja gospodarki leśnej w użytkowaniu lasu w Polsce, Katedra Użytkowania Lasu, Wydział Leśny SGGW w Warszawie, Warszawa

15 3.3.4 METODYKA OBLICZANIA PRAWIDŁOWEJ TECHNIKI ŚCINKI 1. Ocena prawidłowej techniki ścinki polega na określeniu stopnia stosowania właściwej techniki w odniesieniu do całej powierzchni objętej zabiegiem. 2. Ocenę prawidłowej techniki ścinki wykonuje na losowej próbie pni adekwatnej do powierzchni zabiegu (np. liczy się kolejno 100 pni i na tej podstawie określa się stopieo pni prawidłowych). 3. Ocenę wykonuje się w obecności przedstawiciela wykonawcy. 4. Dopuszczalny poziom pni pozyskanych wadliwą techniką ścinki 20% - do tego poziomu nie nalicza się kary umownej. 5. Stopieo prawidłowości techniki ścinki określa się na podstawie wzoru: gdzie: P-procent pni wadliwych Pw- liczba pni wadliwych w próbie losowej Pp-Liczba pni w próbie losowej 4. RAMOWE KOMPETENCJE PRZEDSIĘBIORSTW LEŚNYCH 4.1 POTENCJAŁ WYKONAWCY Potencjał Wykonawcy określany jako potencjał firmy samodzielnie starającej się o zamówienie lub konsorcjum lub firmy korzystającej z usług podwykonawców. 1. Potencjał ekonomiczny -posiada środki finansowe lub zdolnośd kredytową w wysokości (podad kwotowo) odpowiadającej nie mniej niż 1/12( w przypadku umowy rocznej) wartości szacunkowej zamówienia. 2. Doświadczenie- wykonanie 2 usług tożsamych z przedmiotem zamówienia o wartości min. 50 % wartości zamówienia każda (podad kwotowo). 3. Nie jest konieczne określenie warunków dysponowania sprzętem lub personelem. Wykaz oraz dokumenty dotyczące sprzętu i kadr dotyczące ważnych badao itp. będzie załącznikiem do umowy weryfikowanym przed podpisaniem umowy. 4.2 POTENCJAŁ KADROWY 1. W zawiązku z brakiem wiążących uregulowao dotyczących zawodu drwala należy honorowad zaświadczenia o nabyciu uprawnieo do pracy pilarką wydawane przez jednostki Lasów Paostwowych oraz podmioty, które uzyskały akredytację właściwego kuratora oświaty. 15

16 2. Organizatorzy kursów przeprowadzanych na terenach administrowanych przez LP obligatoryjnie muszą stosowad zasady określone w Instrukcji bezpieczeostwa i higieny pracy przy wykonywaniu podstawowych prac z zakresu gospodarki leśnej z 2012 r. (wg Zarządzenia nr 36 Dyrektora Generalnego LP z dnia 20 kwietnia 2012 r.). 3. Wskazane jest, aby program kursu był zbieżny z zakresem ramowego programu stosowanego w Lasach Paostwowych (wg nieobowiązującego Zarządzenia nr 41 Dyrektora Generalnego LP z 2 lipca 1998 r.) 4. Przy realizacji zamówienia mogą pracowad jedynie podwykonawcy, którzy mają bezpośrednia pisemną umowę z wykonawcą zamówienia. 5. W celu wyliczenia niezbędnego potencjału kadrowego przedsiębiorstwa przy ręcznym pozyskaniu drewna przyjmuje się roczny limit przypadający na 1 drwala w granicach 1650 m 3 na pełnozatrudniona osobę (150 m3 x 11 miesięcy). 4.3 POTENCJAŁ TECHNICZNY 1. W SIWZ powinna byd określona wymagana liczba maszyn a nie ich parametry (możliwości produkcyjne). 2. Dokumentacja dotycząca własności maszyn (ich posiadania) oraz ich stanu technicznego powinna byd udostępniona zamawiającemu przed podpisaniem umowy. 3. Maszyny niesprawne, bez ważnych badao technicznych nie powinny byd dopuszczane do pracy. 4. Parametry dla maszyn: a. Należy wymagad wykazu wszystkich posiadanych maszyny i urządzeo wraz z ich opisem technicznym według przygotowanych dla każdego typu maszyny zastawiania, b. Świadectwa badao technicznych dla maszyn poruszających się po drogach publicznych (lub przyczep służących do ich transportu da miejsca pracy), c. Świadectwa UDT dla wszystkich urządzeo tego wymagających (żurawie, podnośniki, ładowacze, wciągarki itp.), 5. Dokumentacja techniczna przeglądów (dla wszystkich maszyn posiadających: własny napęd, lub elementy ruchome zasilane od WOM (wał odbioru mocy),aktywne elementy robocze (napędzane),układ hydrauliczny (własny lub zasilany z ciągnika), kryteria emisji spalin, przy silnikach spalinowych. 16

17 5. POSTĘP PRAC, ZAGADNIENIA DO DALSZEGO OPRACOWANIA 5.1 BAZA WYKONAWCÓW Zdiagnozowane problemy Występowanie tych samych firm pod różnymi nazwami Brak wskazania nadleśnictwa macierzystego, odpowiedzialnego za zrządzanie informacją o firmie Udział firm w konsorcjach lub jako podwykonawcy utrudniający identyfikację firm w bazie SILP Proponowane rozwiązania Uporządkowanie baz danych w SILP wg rozwiązao zaproponowanych przez ZILP Przedsiębiorcy pracujący w konsorcjach odpowiadają solidarnie za wykonywaną usługę ocena wykonania usługi jest przenoszona na wszystkich członków konsorcjum Stan obecny Jednostka wiodąca Trwają prace nad ujednoliceniem informacji w bazach SILP- zlecenie do ZILP Wydz OR DGLP Proponowany harmonogram ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ Zdiagnozowane problemy Brak skutecznych procedur egzekwowania jakości podczas prac leśnych. Niskie przełożenie oceny jakości prac pracowników terenowych na referencje wydawane przedsiębiorcom Brak dzielenia się wiedza o jakości wykonywanych usług pomiędzy jednostkami LP Proponowane rozwiązania 1.Opracowanie systemu zgłaszania usterek. 2.Wprowadzenie elementów standardu RPL do realizacji w roku opracowanie standardowej listy sprawdzającej na potrzeby audytu zewnętrznego. Stan obecny Jednostka wiodąca ad 1. Proponowane rozwiązanie wymaga analizy merytorycznej ad 1.Wydz.ZR RDLP w Gdaosku 17

18 ad 2.DGLP Proponowany harmonogram opracowanie założeo do systemu monitorowania jakości wdrożenie procedur monitorowania jakości na terenie RDLP w Gdaosku przedstawienie wyników wdrożenia, opracowanie rozwiązania dla wszystkich jednostek PGL LP 5.3 KOMPETENCJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW LEŚNYCH Zdiagnozowane problemy Brak definicji dla zawodów leśnych występujących w leśnictwie Niska jakośd usług szkoleniowych dedykowanych przedsiębiorcom leśnym Proponowane rozwiązania Uregulowanie niezbędnego minimum programowego kursów dla operatorów pilarek spalinowych. Opracowanie zasad dokumentowania posiadanych uprawnieo i kwalifikacji pracowników przedsiębiorstw leśnych. Zdefiniowanie potrzeb i kierunku zmian w szkolnictwie zawodowym Stan obecny Jednostka wiodąca Wydz. ZR RDLP w Gdaosku Proponowany termin zakooczenia prac 5.4 ZARZĄDZANIE STANDARDEM Zdiagnozowane problemy Proponowane rozwiązania Opracowanie zasad oraz formy prawnej dla podmiotu zarządzającego standardem Stan obecny Jednostka wiodąca Proponowany termin zakooczenia prac 18

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Nadleśnictwo Złotów Zatwierdzam : Złotów, czerwiec 2013r. Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Złotów Bartosz Standio Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Nr postępowania: S-2710-3/2013 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KADROWO-PŁACOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (WZÓR) zawarta w, w dniu 20 roku, pomiędzy:

UMOWA NR NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KADROWO-PŁACOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (WZÓR) zawarta w, w dniu 20 roku, pomiędzy: Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA NR NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KADROWO-PŁACOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (WZÓR) zawarta w, w dniu 20 roku, pomiędzy: Uniwersytetem Wrocławskim - reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU NR 2/PS/2015 NA WYKONANIE PROJEKTU W RAMACH STRATEGICZNEGO PROGRAMU BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH NA RZECZ OBRONNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA PN. NOWE SYSTEMY UZBROJENIA I OBRONY

Bardziej szczegółowo

RZETELNE PRZEDSIĘBIORSTWO LEŚNE

RZETELNE PRZEDSIĘBIORSTWO LEŚNE SEMINARIUM organizowane przez RDLP Gdaosk w ramach projektu RZETELNE PRZEDSIĘBIORSTWO LEŚNE Gdaosk 9-10 lipca 2014r. BEZPIECZEOSTWO I HIGIENA PRACY PRZY POZYSKIWANIU I ZRYWCE DREWNA OPRACOWANIE NA PODSTAWIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Lasy Państwowe Nadleśnictwo Turawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA : Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Turawa w latach 2013 2016 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy UMOWA NR :.. zarejestrowaną w.., KRS., NIP.. , zamieszkałym w., prowadzącym działalność gospodarczą pn., w, NIP..

Projekt umowy UMOWA NR :.. zarejestrowaną w.., KRS., NIP.. , zamieszkałym w., prowadzącym działalność gospodarczą pn., w, NIP.. Zawarta w dniu.. pomiędzy: Projekt umowy UMOWA NR :.. Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym LP Nadleśnictwem Kalisz Pomorski z siedzibą w Kaliszu Pomorski, al. prof. Leona Mroczkiewicza 1, 78-540

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU USŁUG. Wersja DZ/1/2014 z dnia 14 maja 2014 r.

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU USŁUG. Wersja DZ/1/2014 z dnia 14 maja 2014 r. OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU USŁUG Wersja DZ/1/2014 z dnia 14 maja 2014 r. 1 SPIS TREŚĆI 1. ZAKRES... 3 2. LISTA DEFINICJI... 3 3. WARUNKI WYKONANIA USŁUG... 5 4. PODWYKONAWCY... 6 5. OBOWIĄZKI STRON I PRZEDSTAWICIELE

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Opracowanie:

WZÓR UMOWY. Opracowanie: Opracowanie: WZÓR UMOWY Nazwa zamówienia: Inwestor: Budowa w systemie zaprojektuj i zbuduj budynku hali produkcyjno magazynowej z częścią socjalno biurową, z instalacjami wewnętrznymi, infrastrukturą techniczną,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTYNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTYNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 SPECYFIKACJA ISTOTYNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Nadleśnictwo Mirosławiec ul. Wolności 30, 78 650 Mirosławiec województwo zachodniopomorskie powiat wałecki tel.( 067 ) 259 50

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Rodzaj zamówienia: usługa.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Rodzaj zamówienia: usługa. Nr postępowania SA-2717-29/2013. Przygotowania gleby pod zalesienia gruntów porolnych Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Lipka Znak sprawy SA-2717-29 / 2013 Z A T W I E R D Z A M

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Umowa nr...

WZÓR UMOWY. Umowa nr... WZÓR UMOWY Umowa nr... Zawarta w dniu... w Zawoi pomiędzy Babiogórskim Parkiem Narodowym z siedzibą w Zawoi reprezentowanym przez Dyrektora BgPN mgr inż. Józefa Omylaka zwanym dalej Zamawiającym, a...,

Bardziej szczegółowo

STANDARD USŁUGI SYSTEMOWEJ KSU W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA

STANDARD USŁUGI SYSTEMOWEJ KSU W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 2 do Umowy o udzielenie wsparcia STANDARD USŁUGI SYSTEMOWEJ KSU W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA

Bardziej szczegółowo

Pytania do postępowań:

Pytania do postępowań: Pytania do postępowań: WDROŻENIE SYSTEMU KLASY ERP W GK PGE W OBSZARZE BIZNESOWYM ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM - Numer postępowania: 007/2011 WDROŻENIE SYSTEMU KLASY ERP W GK PGE W OBSZARZE BIZNESOWYM

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości na rzecz uczestników projektów w ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL

Zasady udzielania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości na rzecz uczestników projektów w ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL Zasady udzielania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości na rzecz uczestników projektów w ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL Zasady zostały opracowane w celu zapewnienia trwałości i operacyjności realizowanych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 1 Zamawiający: Nadleśnictwo Nawojowa znak sprawy: Z-2710-1/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Usługi z zakresu gospodarki leśnej w ramach projektu Ochrona cisa pospolitego

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

OFERTA (formularz strony tytułowej) dotyczy przetargu nieograniczonego:

OFERTA (formularz strony tytułowej) dotyczy przetargu nieograniczonego: Załącznik nr 1 Pieczęć adresowa wykonawcy., dnia. Lasy Państwowe Nadleśnictwo Taczanów Taczanów Drugi 43 63-300 Pleszew OFERTA (formularz strony tytułowej) dotyczy przetargu nieograniczonego: Usługi leśne

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA NR. Zawarta w dniu. w Boguszowie-Gorcach pomiędzy Nadleśnictwem Wałbrzych z/s w Boguszowie-Gorcach ul. Miła 2, 58-372 Boguszów Gorce reprezentowanym przez: Nadleśniczego -

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WZÓR. UMOWA Nr

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WZÓR. UMOWA Nr WZÓR UMOWA Nr Załącznik nr 5 do SIWZ NA ZBUDOWANIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ZA- RZĄDZANIA UCZELNIĄ W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU Wzmocnienie potencjału adaptacyjnego UWM w Olsztynie Zawarta

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Załącznik 12 Minimalne wymagania jakościowe projektu

Spis treści. Załącznik 12 Minimalne wymagania jakościowe projektu Załącznik 12 Minimalne wymagania jakościowe projektu Spis treści 1. Standardy kwalifikacji i kompetencji zawodowych... 3 2. Indywidualny Plan Działania - standard usługi... 3 a. Analiza klienta/ identyfikacja

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611-44/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Budowa i wdrożenie oprogramowania Nowego Systemu Obsługi Zgłoszeń dla realizacji funkcjonalności procesów zarządzania umowami utrzymania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Kolprojekt Biuro Projektowe Krzysztof Oleś 25-324 Kielce, ul. Rolna 8 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa obiektu budowlanego: Docieplenie ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego wielorodzinnego

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE W SPRAWIE UDZIELANIA POMOCY NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 WSPARCIE ORAZ PROMOCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I SAMOZATRUDNIENIA

WYTYCZNE W SPRAWIE UDZIELANIA POMOCY NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 WSPARCIE ORAZ PROMOCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I SAMOZATRUDNIENIA WYTYCZNE W SPRAWIE UDZIELANIA POMOCY NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 WSPARCIE ORAZ PROMOCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I SAMOZATRUDNIENIA PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

SIWZ na usługi leśne 2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SIWZ na usługi leśne 2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak Postępowania ZG1-2710-0012-12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: na świadczenie usług leśnych na terenie Nadleśnictwa

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 22a; 22b; 22c; 22d OST. 00.00.00 OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPIS TREŚCI. 22a; 22b; 22c; 22d OST. 00.00.00 OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OST. 00.00.00 OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3.SPRZĘT 4.TRANSPORT 5.WYKONANIE ROBÓT 6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 7.OBMIAR ROBÓT 8.ODBIÓR ROBÓT 9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 10.PRZEPISY ZWIĄZANE

Bardziej szczegółowo

Regulamin Audytu Wewnętrznego Urząd Gminy i Miasta w Miechowie

Regulamin Audytu Wewnętrznego Urząd Gminy i Miasta w Miechowie Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 21/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Miechowa z dnia 20 stycznia 2012 r. Regulamin Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Gminy i Miasta w Miechowie oraz w gminnych jednostkach organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3. Zestawienie rekomendacji audytów Komisji Europejskiej (KE) i Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (ETO) w kwestii SAPARD.

Załącznik 3. Zestawienie rekomendacji audytów Komisji Europejskiej (KE) i Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (ETO) w kwestii SAPARD. 2.1.1. Zatrudnienie (Procedura naboru personelu do Agencji SAPARD) 2.1.2. Plan zatrudnienia 2.1.3. Powtórzenie wyboru projektów i procesów płatności przez Zespół Audytu Wewnętrznego i Narodowy Fundusz.

Bardziej szczegółowo

INVEST-PARK DEVELOPMENT

INVEST-PARK DEVELOPMENT UMOWA nr./15 zawarta w dniu w Wałbrzychu pomiędzy: INVEST-PARK DEVELOPMENT Spółką z o.o. mającą siedzibę w Polsce, województwo dolnośląskie, powiat wałbrzyski, gmina M. Wałbrzych, miejsc. Wałbrzych; adres:

Bardziej szczegółowo