STANDARDY REALIZACJI USŁUG LEŚNYCH W PGL LP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STANDARDY REALIZACJI USŁUG LEŚNYCH W PGL LP"

Transkrypt

1 STANDARDY REALIZACJI USŁUG LEŚNYCH W PGL LP Wersja nr 07 Stan na dzieo Termin zakooczenie prac Status materiał roboczy na spotkanie robocze organizowane w ramach projektu Rzetelne Przedsiębiorstwo Leśne

2 Wprowadzenie standardów jest określone w Strategii PGL LP- 4 cel strategiczny : Zapewnić istotny wkład Lasów Państwowych w rozwój gospodarki (leśnictwo jako ważny sektor gospodarki i kreator rozwoju terenów wiejskich) Punktem wyjścia do niniejszego opracowania są Zasady udzielania licencji firmom świadczącym usługi leśne w podstawowych działach gospodarki leśnej z roku 2005 oraz materiały i doświadczenia zebrane podczas realizacji projektu Rzetelne Przedsiębiorstwo Leśne realizowanego. W tak dużej organizacji jaką jest PGL LP, przy funkcjonowaniu 430 samodzielnych nadleśnictw nie sposób wprowadzid jednolitych parametrów oceny firm leśnych bez jednoznacznego określenia jednolitych standardów obowiązujących we wszystkich jednostkach. Jest to jeden z postulatów stawianych przez przedsiębiorców aby wprowadzid jednolite kryteria. Stąd koniecznośd uporządkowania i zdefiniowania pojęd, które są stosowane w relacjach nadleśnictwoprzedsiębiorstwo leśne. Spełnianie określanych na poziomie krajowym standardów przez firmę leśną będzie stanowid podstawę oceny jakości świadczonych przez przedsiębiorstwo leśne. Stąd tak istotne aby wszystkie jednostki stosowały jednolitą metodologię i nomenklaturę. 2

3 1. Wprowadzenie Baza Wykonawców Zarządzanie jakością usług leśnych Umowa na prace leśne Założenia ogólne Terminy Podział na pakiety Harmonogram realizacji zamówienia Zarządzanie umowami Obligatoryjne elementy oceny jakości usług Prowadzenie audytu przez firmę zewnętrzną Kary umowne- poziom krajowy Metodyka naliczania kar umownych Katalog kar standardowych Uszkodzenie drzew Metodyka obliczania prawidłowej techniki ścinki Ramowe Kompetencje przedsiębiorstw leśnych Potencjał wykonawcy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Postęp prac, zagadnienia do dalszego opracowania Baza wykonawców Zarządzanie jakością Kompetencje dla przedsiębiorców leśnych Zarządzanie standardem

4 1. WPROWADZENIE Przy konstrukcji niniejszych standardów przyjęto następujące założenia: 1. Ze względu na duże zróżnicowanie warunków w kraju do każdego zagadnienia został przypisany poziom, na którym powinny obowiązywad jednolite rozwiązania zapewniające osiągnięcie celów wynikających z obowiązującej Strategii dla PGL LP: a. krajowy- rozwiązania obowiązujące we wszystkich jednostkach organizacyjnych b. regionalny- nadający pożądany kierunek zmian na rynku usług leśnych w odniesieniu do warunków regionalnych c. lokalny- odpowiadający uwarunkowaniom lokalnego rynku pracy. 2. Standardy pogrupowano w bloki tematyczne: a. Jakośd usług leśnych b. Kompetencje przedsiębiorcy c. Ochrona środowiska. d. Zgodnośd z przepisami 3. Poszczególne elementy składające się na standardy są z założenia elastyczne tzn. należy je dostosowywad stosownie do panującej sytuacji. 4

5 Tabele zagadnieo podlegających standaryzacji Standardy określana na poziomie krajowym Dział Temat Szczegółowe zagadnienia Baza wykonawców Gromadzenie informacji o rynku usług leśnych Zarządzanie informacją o posiadanych Usługi leśne certyfikatach Definicje zestandaryzowanych parametrów (np. uszkodzenia drzew, gleby- sposób liczenia oraz System oceny jakości usług obliczania wartości szkód) Określenie zasad wydawania referencji Kompetencje Potencjał firmy Określenie definicji zawodów w leśnictwie, podstawowego sprzętu itp. Zarządzanie firmą Zasady udziału podwykonawców przy realizacji zamówienia Ochrona środowiska Określenie procedur kontroli korzystania z olei Oleje biodegradowalne biodegradowalnych Opracowanie procedur współpracy z PIP Zgodnośd z przepisami Wykaz obowiązujących przepisów prawnych Obowiązujące przepisy obowiązujących przy realizacji prac leśnych Standardy określane na poziomie regionalnym Dział Temat Szczegółowe zagadnienia Baza wykonawców Rejestrowanie jakości dostarczonych usług Usługi leśne System oceny jakości usług Opracowanie procedury odstąpienia od umowy Monitorowanie wydawanych referencji podstawowe parametry niezbędne do Potencjał firmy wyliczenia potencjału firmy ekonomicznego Kompetencje firmy realizującej zamówienie weryfikacja kursów dla pilarzy Uprawnienia pracownicze wymagania w stosunku do firm organizujących szkolenia Ochrona środowiska Gospodarka odpadami Określenie wymogów dotyczących gospodarką odpadami Ochrona przyrody Procedury związane z ochroną przyrody Standardy określane na poziomie lokalnym Dział Temat Szczegółowe zagadnienia Usługi leśne Realizacja usługi Zarządzanie jakością w nadleśnictwie Terminy związane z realizacją usług Podział zamówienia na części Stopieo udziału podwykonawców przy realizacji Kompetencje Zarządzanie firmą zamówienia 5

6 2. BAZA WYKONAWCÓW Przeciętnie rocznie w PGL LP z nadleśnictwami podpisuje umowę ok firm. Firmy te występują w różnych formach prawnych. Bardzo często firmy wspólnie ubiegają się o zamówienie tworząc konsorcja. Inna formą realizacji usług jest coraz szersze korzystania z usług podwykonawców. Z założenia baza wykonawców powinna umożliwid kierownikom jednostek : 1. Rejestrowanie firm wykonujących usługi dla jednostek PGL LP 2. Uzyskanie informacji o : a. jednostkach, w których firma pracuje oraz w jakiej formie (podwykonawstwo, konsorcjum) dana firma wykonuje usługi ; b. uzyskanych referencjach z nadleśnictw w których firma wykonywała usługi; c. posiadanych przez firmę certyfikatach. 3. ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ USŁUG LEŚNYCH Zarządzanie jakością usług jest jednym z ważniejszych zadao wynikających ze Strategii LP, dlatego przy realizacji umów na usługi leśne musza się znaleźd rozwiązania wspólne dla wszystkich jednostek PGL LP. 3.1 UMOWA NA PRACE LEŚNE ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialnośd za jakośd oraz terminowośd usługi wykonywanej przez podwykonawcę. 2. Wykonawca jest zobowiązany do udokumentowania wszelkich kompetencji wymaganych do wykonania usług leśnych TERMINY Terminy rozpoczęcia i odbioru prac muszą byd szczegółowo określone w umowie zawartej pomiędzy nadleśnictwem a przedsiębiorcą. Terminy określa nadleśniczy. Sugerowane terminy: a. Zlecania prac -nie mniej niż 3 dni robocze przed terminem rozpoczęcia realizacji. Przyjęcie zlecenia jest równoznaczne z akceptacją terminu rozpoczęcia prac i terminu jego wykonania b. Przystąpienia do prac od daty otrzymania zlecenia nie mniej niż 3 dni robocze c. Odbioru prac nie więcej niż 5 dni roboczych od daty zgłoszenia 6

7 3.1.3 PODZIAŁ NA PAKIETY 1. Preferowany podział pakietów na obręb - w innych przypadkach nie mniej niż leśnictwo, za wyjątkiem pakietów specjalistycznych. 2. Nie stosowad ograniczeo dotyczących ilości pakietów, na które może złożyd ofertę jeden wykonawca HARMONOGRAM REALIZACJI ZAMÓWIENIA 1. Do umowy na usługi leśne należy dołączad harmonogram realizacji zamówienia jako załącznik umowy. Dotyczy to głównie prac związanych z pozyskaniem drewna. 2. Do wyliczenia przeciętnych mas do pozyskania drewna należy się posłużyd wyliczeniem średniomiesięcznego pozyskania drewna w nadleśnictwie (leśnictwach objętych pakietem ) z ostatnich 3 lat poprzedzających zamówienia. 3. Jednocześnie należy w umowie zastrzec oraz określid warunki wprowadzania zmian i możliwośd aneksowania zapisów w harmonogramie. 3.2 ZARZĄDZANIE UMOWAMI 1. Kierowników jednostek zobowiązuje się do podjęcia działao, które: a. zwiększą znajomośd umów na usługi leśne zawieranych przez nadleśnictwa przez pracowników odpowiedzialnych za ich realizację w terenie (leśniczowie, inżynierowie nadzoru, służby finansowe). b. pozwolą skutecznie egzekwowad zapisy zawarte w umowie; 2. W tym celu należy stosowad praktykę przeprowadzenia cyklicznych szkoleo z zakresu oraz warunków obowiązujących w umowie na usługi leśne. 3. Należy na bieżąco monitorowad realizację umów. 4. Przy preferowanym podziale pakietów wg obrębów wskazane jest rozpowszechnid dobra praktykę stosowaną w niektórych nadleśnictwach, gdzie do zarządzania realizacją umowy szczególnie pod kątem jakości, bezpośrednich kontaktów z przedstawicielami firmy wyznacza się inżyniera nadzoru OBLIGATORYJNE ELEMENTY OCENY JAKOŚCI USŁUG Ocena jakości wykonywanej usługi przedsiębiorstw leśnych będzie miała istotny wpływ podczas procesu certyfikacji. Merytoryczna ocena jakości wykonanej usługi pozostaje w kompetencji pracowników LP a jej wyniki powinny byd udokumentowane i stanowid podstawowe źródło wiedzy o jakości usług wykonywanych przez przedsiębiorstwo leśne. Docelowa ocena jakości wykonywanych prac leśnych przez niezależnych audytorów, podczas prowadzonych audytów powinna również zawierad się na podstawie bieżącej dokumentacji sporządzanej podczas realizacji umowy. Stąd 7

8 ujednolicenie zasad dokumentowania jakości nabiera istotnego znaczenia. Obligatoryjny wykaz zagadnieo podlegających ocenie podczas odbioru prac dotyczy: a. stosowania pożądanej technologii b. dopuszczalnego stopnia uszkodzeo drzewostanu, gleby, dróg i urządzeo melioracyjnych; c. stosowania olei biodegradowalnych 1 d. przestrzegania przepisów BHP MONITOROWANIE JAKOŚCI Zgodnie z wnioskami pracowników terenowych brakuje obecnie możliwości systemowego zgłaszania i dokumentowania usterek podczas wykonywania usługi. Wcześniej taką rolę pełniły wpisy do książki służbowej. Obecnie jedyną formą udokumentowanego zgłaszania usterki jest notatka służbowa, która nie ma odniesienia w systemie SILP. Adnotacja pracownika odbierającego usługę co do jakości oraz terminu wykonywanej usługiwnoszę/ nie wnoszę uwag co do jakości oraz terminu wykonania usługi na protokole odbioru prac - w opinii leśniczych jest niewystarczająca ponieważ z natury rzeczy można odebrad jedynie usługi prawidłowo wykonane i adnotacje o zgłaszanych usterkach występują po fakcie. Stąd istnieje koniecznośd uzupełnienia POR o kartę zgłoszenia usterki (Karta naruszenia warunków umowy) Dokument ten powinien byd sporządzany przez pracownika w trakcie wykonywanej usługi w przypadku naruszenia warunków zapisanych w umowie na realizację prac leśnych. Karty zgłoszenia usterki należy dołączad do POR, którego usterki Karta powinna stanowid podstawę do ewentualnego naliczenia kar umownych. Decyzja o naliczeniu kary pozostaje w gestii nadleśniczego rejestracja w SILP + nazwisko, nazwa firmy Założenie: Leśniczy wypełnia dokument jedynie w przypadku wystąpienia usterek w momencie ich stwierdzenia. Możliwośd wydruku z rejestratora Kartę należy sporządzad jedynie w przypadku wystąpienia usterek. 1 Powstaje wątpliwośd czy obarczad pracownika odpowiedzialnością za sprawdzanie czegoś do czego nie ma narzędzi? 8

9 Data.. KARTA ZGŁOSZENIA USTERKI 2 1. Nazwa 1 firmy 2. Numer 2 umowy 3. Pozycja 3 planu 4. Data 4 zgłoszenia zastrzeżeo przedstawicielowi wykonawcy 5. Sposób 5 zgłoszenia/ potwierdzenie 6. Zastrzeżenia 6 7. Rozbieżności 7 8. Usterka 8 skutkuje naliczeniem kary umownej TAK/NIE 9. Wniosek 8 o naliczenie kary umownej w kwocie 10. Sposób 9 usunięcia usterek lub uzyskania rekompensaty.. podpis przedstawiciela Zamawiającego podpis przedstawiciela wykonawcy.. akceptacja 2 poz 1-6 i 8 wypełniane automatycznie 9

10 3.2.2 PROWADZENIE AUDYTU PRZEZ FIRMĘ ZEWNĘTRZNĄ 1. W umowie należy zastrzec prawo do wykonania audytu przez niezależny podmiot audytujący w zakresie objętych zamówieniem, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów prawa pracy oraz ochrony środowiska ( gospodarka odpadami, stosowanie olei biodegradowalnych). 3.3 KARY UMOWNE- POZIOM KRAJOWY Koniecznośd naliczania jednorodnych kar umownych jest postulowana przez środowisko przedsiębiorców leśnych. Wprowadzenie katalogu kar obligatoryjnych, jednolitej metodyki oraz poziomu stosowania kar pozwoli unormowad ten obszar a ponadto pozwoli na lepsze monitorowanie jakości prac. Wg prowadzonych analiz nadleśnictwa stosują różnorodny katalog kar wg własnego uznania lub też wynikający z lokalnej specyfiki. Do standardów włączono tylko te kategorie kar, które występują powszechnie we wszystkich jednostkach i mogą byd stosowane bez względu ze względu na swoją specyfikę mają bardzo ogólny charakter. Katalog ten ma charakter otwarty to znaczy umożliwia stosowanie innych nie wymienionych w standardach kar, zgodnie ze specyfiką zamówienia METODYKA NALICZANIA KAR UMOWNYCH 1. Karę umowną należy naliczad w okresie do 14 dni od ujawnienia uchybienia na pisemny wniosek pracownika nadzorującego realizację umowy. 2. Kary umowne należy naliczad jako iloczyn współczynnika za uchybienie wg taryfikatora stosowanego w jednostkach LP i (w zależności od sytuacji) : a. średniej ceny 1m3 drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego zamówienie - Na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 465) w skrócie CSD. b. Wartości umowy brutto c. Wartości zlecenia brutto 3. Cena za pierwsze trzy kwartały 2013 r wynosiła 171,05 zł za 1 m3 (źródło 4. Taryfikator obligatoryjnych kar umownych stosowanych przez jednostki PGL LP 10

11 5. Katalog kar może zostad rozszerzony przez kierownika jednostki o dodatkowe elementy wynikające ze specyfiki zamówienia przy zachowaniu zasady naliczania kar w oparciu o procentowe współczynniki wymienione w punkcie Wskazane jest aby dodatkowe elementy stosowane przez poszczególne nadleśnictwa były koordynowane na poziomie regionalnym KATALOG KAR STANDARDOWYCH Uchybienie Odstąpienie od umowy Przekroczenie terminu realizacji zlecenia Nie zgłoszenie podwykonawcy do nadleśnictwa w trakcie realizacji umowy Realizacja umowy niezgodnie z opisem przedmiotu zamówienia 3 Współczynnik Uwagi procentowy UMOWA i REALIZACJA ZLECEO 5%- wartości kara jest pomniejszona o wartości brutto usługi umowy brutto zafakturowane do dnia odstąpienia od umowy oraz o wartośd brutto prac objętych redukcją zamówienia. 0,25% wartości brutto prac zleconych, których dotyczy opóźnienie wartości brutto prac zleconych (danej pozycji, której dotyczy to opóźnienie) do wykonania w ramach danego "zlecenia", a nie wykonanych w danym miesiącu, za każdy dzieo opóźnienia w ich wykonaniu 200% -CSD za każdy ujawniony przypadek 20% 4 wartości brutto prac zleconych wartości prac ujętych w zleceniu realizowanych niezgodnie z zamówieniem Wadliwe przygotowanie drewna 5 5% CSD za każdy m3 wadliwie przygotowanego surowca OCHRONA GLEB i DRZEWOSTANÓW Wycięcie drzewa niewyznaczonego do wycinki 100% -CSD za każde drzewo wycięte bez uzgodnienia z pracownikiem LP Uszkodzenie drzew 50% -CSD za każde drzewo pow 15 szt/ha w rębniach złożonych za każde drzewo pow 30 szt/ha w TP za każde drzewo pow 45 szt/ha w TW za każde drzewo pow 60 szt/ha w CP Niestosowanie olei biodegradowalnych w 1000% -CSD za każdy ujawniony przypadek elementach tnących pilarek i maszyn Niestosowanie biodegradowalnego oleju 1000% -CSD za maszynę hydraulicznego Nieposiadanie odpowiednich zestawów 150 % -CSD za każde urządzenie środków pomocnych w nagłych przypadkach i środków zapobiegających wydostawaniu się oleju (awarie) podczas użytkowania maszyn leśnych takich, jak np. harwestery, maszyny zrywkowe, korowarki i pilarki w odpowiedniej proporcji do maszyny Poruszanie się pojazdami poza 75% -CSD za każdy mb (w przypadku doprowadzenia do 3 np. skoble w płocie, opieranie mygły o stojące drzewa 4 jak w 3 5 np. niezgodnie z normą, wadliwe okrzesanie, wyrobienie S2 niezgodnie ze zleconymi wymiarami etc. 11

12 Uchybienie wyznaczonymi szlakami operacyjnymi i zrywkowymi lub doprowadzenie do utraty przejezdności technicznej z pozostawieniem kolein o głębokości >60 cm Współczynnik procentowy Uwagi utraty przejezdności technicznej); nie więcej niż wynoszą udokumentowane koszty odtworzenia linii przejazdowej) Uszkodzenia odnowieo 2000%-CSD za 1 ha 6 uszkodzonej powierzchni- nie więcej niż koszt odtworzenia uprawy BEZPIECZEOSTWO I HIGIENA PRACY Dopuszczanie do pracy bez środków ochrony indywidualnej 50%-CSD za każdy przypadek Wadliwa technika ścinki przy metodzie ręcznej 500%-CSD za każdą pozycję cięd ze stopniem wadliwych pni powyżej 20%- nie więcej niż 10% wartości usługi pozyskania drewna na pozycji, której dotyczy uchybienie METODYKA OBLICZANIA USZKODZEO ODNOWIEO 1. Ocenę uszkodzeo odnowieo należy wykonywad w drzewostanach przebudowywanych oraz przy występowaniu wartościowych odnowieo naturalnych. 2. Ocenę uszkodzeo wykonuje się na losowo wybranej powierzchni próbnej obejmującej 10% powierzchni w obecności przedstawiciela firmy wykonującej usługę. 3. Przyjmuje się dopuszczalny rozmiar szkód w rozmiarze 30% objętej zabiegiem METODYKA OBLICZANIA USZKODZENIA GLEBY PODCZAS ZRYWKI 1. Uszkodzenie gleby w drzewostanie występuje jeżeli rozmiar uszkodzeo wynosi łącznie: średnia głębokośd kolein % uszkodzenia powierzchni leśnej 5-10 cm oraz >30% cm oraz >20% cm oraz >10% >20 cm oraz <10% % to ma dzieo dzisiejszy kwota 3421 pln, czyli przeciętny koszt odnowienia sztucznego 12

13 2. Uszkodzenia gleby należy wyliczyd na powierzchni próbnej adekwatnej do warunków terenowych. 3. Za niedopuszczalny poziom uszkodzeo glebowych na szlakach należy uznad głębokośd kolein powyżej 30 cm na ponad 20% powierzchni szklaków zrywkowych STOSOWANIE OLEI BIODEGRADOWALNYCH 1. Do prac leśnych należy obowiązkowo stosowad wyłącznie oleje biodegradowalne o udokumentowanej biodegradowalności 89% przeprowadzonej zgodnie z testem wg normy CEC-L-33-A-94 opracowany przez Europejski Komitet Koordynacyjny do Spraw Badao Smarów i Paliw Silnikowych ( CEC-L). Certyfikat biodegradowalności musi zostad wydany wyłącznie przez certyfikowane laboratoria lub ośrodki badawcze. 2. Wyznacznikiem ilości objętościowych, lub wagowych zamawianego oleju biodegradowalnego do smarowania pił łaocuchowych pozostaje przewidywana masa pozyskania w m 3 wynikająca z planu pozyskania drewna, przy uwzględnieniu poniższych norm : a. przy użyciu pilarki wynosi 0,07 litra na 1 m 3 pozyskiwanego drewna; b. przy użyciu harwestera i forwardera wynosi 0,04 litra na 1 m 3 pozyskiwanego drewna. 3. W uzasadnionych przypadkach na wniosek wykonawcy prac, zawierający uzasadnienie powstania oszczędności oleju biodegradowalnego, dopuszcza się korektę zużycia maksymalnie o 5% normy. 4. Przy powstaniu większych oszczędności niż 5 % skorygowanie zużycia wymaga zgody zamawiającego 5. Niezbędnym warunkiem udostępnienia powierzchni leśnej jest przedstawienie przez wykonawcę przed przystąpieniem do prac : a. Dowodu zakupu na olej biodegradowalny zgodny z wymaganiami obowiązującymi w PGL LP oraz w ilości gwarantującej wykonanie zleconych prac zgodnie z określona normą na zużycie. b. Przedstawienie karty charakterystyki preparatu niebezpiecznego (na podstawie ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach Dz. U. z 2011 r. Nr 63, poz. 322 ze zm. oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia r. w sprawie oznakowania opakowao substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin - Dz. U. z 2012 r. poz. 445). 6. Wykonawcy prac są zobowiązani do udostępniania próbek oleju biodegradowalnego, które będą weryfikowane pod kątem spełniania określonych norm w certyfikowanych laboratoriach. Koszt badania ponosi w przypadku wyniku : a. pozytywnego- nadleśnictwo b. negatywnego- wykonawca. 13

14 7. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania odpowiednich mat absorbujących rozlane paliwo podczas uzupełniania stanu (nalewania) w pilarkach oraz do wyposażenia maszyn pracujących w lesie w absorbenty w celu użycia ich w przypadku rozlania się oleju lub paliw USZKODZENIE DRZEW 1. Za drzewo uszkodzone należy uznad drzewo, na którym wystąpiły rany łyka lub drewna o powierzchni ponad 10/20 7 cm Dopuszczalny rozmiar uszkodzeo zależy od prowadzonego zabiegu: a. rębnie złożone -15 drzew/ 1 ha; b. czyszczenia późne -60 drzew/1 ha; c. trzebieże wczesne -45 drzew/ 1ha; d. trzebieże późne -30 drzew/ 1ha. 3. Uszkodzenia liczy się tylko na drzewach przyszłościowych ( I i II klasa wg klasyfikacji biologicznej Krafta). 4. Uszkodzeo na drzewach do wysokości 2 m od podłoża o powierzchni do 10/20 cm2 nie należy brad pod uwagę. 5. Uszkodzenia powierzchniowe (kora, korowina, otarcia) nie bierze się pod uwagę. 6. Uszkodzenia z ranami łyka i drewna należy pomierzyd i obliczyd ich powierzchnię ze wzoru na elipsę, zaokrąglając wynik do pełnych cm w górę. 7. Uszkodzenia na drzewach położone powyżej 2 m wysokości należy szacowad wzrokowo, jako niedopuszczalne należy uznad uszkodzenia drewna o powierzchni ponad 100 cm2. 8. Uszkodzenia żywych korzeni drzew o średnicy powyżej 2 cm jest niedopuszczalne w odległości mniej niż 70 cm od pnia. 9. Ilośd drzew rosnących przy szlaku z uszkodzonymi korzeniami o średnicy ponad 2 cm i w odległości mniejszej niż 70 cm od pnia drzewa powinna byd dodana do ilości drzew z uszkodzonymi korzeniami we wnętrzu drzewostanu i łącznie stanowid podstawę do obliczenia rozmiaru uszkodzeo korzeni na powierzchni manipulacyjnej. 10. Za dopuszczalny poziom uszkodzeo korzeni uznaje się uszkodzenie korzeni do 10% drzew na powierzchni manipulacyjnej. 11. Karę (odszkodowanie) nalicza się za każde drzewo powyżej progów przyjętych w punkcie 2. 7 Sprawozdanie koocowe z wykonania tematu badawczego Certyfikacja gospodarki leśnej w użytkowaniu lasu w Polsce, Katedra Użytkowania Lasu, Wydział Leśny SGGW w Warszawie, Warszawa

15 3.3.4 METODYKA OBLICZANIA PRAWIDŁOWEJ TECHNIKI ŚCINKI 1. Ocena prawidłowej techniki ścinki polega na określeniu stopnia stosowania właściwej techniki w odniesieniu do całej powierzchni objętej zabiegiem. 2. Ocenę prawidłowej techniki ścinki wykonuje na losowej próbie pni adekwatnej do powierzchni zabiegu (np. liczy się kolejno 100 pni i na tej podstawie określa się stopieo pni prawidłowych). 3. Ocenę wykonuje się w obecności przedstawiciela wykonawcy. 4. Dopuszczalny poziom pni pozyskanych wadliwą techniką ścinki 20% - do tego poziomu nie nalicza się kary umownej. 5. Stopieo prawidłowości techniki ścinki określa się na podstawie wzoru: gdzie: P-procent pni wadliwych Pw- liczba pni wadliwych w próbie losowej Pp-Liczba pni w próbie losowej 4. RAMOWE KOMPETENCJE PRZEDSIĘBIORSTW LEŚNYCH 4.1 POTENCJAŁ WYKONAWCY Potencjał Wykonawcy określany jako potencjał firmy samodzielnie starającej się o zamówienie lub konsorcjum lub firmy korzystającej z usług podwykonawców. 1. Potencjał ekonomiczny -posiada środki finansowe lub zdolnośd kredytową w wysokości (podad kwotowo) odpowiadającej nie mniej niż 1/12( w przypadku umowy rocznej) wartości szacunkowej zamówienia. 2. Doświadczenie- wykonanie 2 usług tożsamych z przedmiotem zamówienia o wartości min. 50 % wartości zamówienia każda (podad kwotowo). 3. Nie jest konieczne określenie warunków dysponowania sprzętem lub personelem. Wykaz oraz dokumenty dotyczące sprzętu i kadr dotyczące ważnych badao itp. będzie załącznikiem do umowy weryfikowanym przed podpisaniem umowy. 4.2 POTENCJAŁ KADROWY 1. W zawiązku z brakiem wiążących uregulowao dotyczących zawodu drwala należy honorowad zaświadczenia o nabyciu uprawnieo do pracy pilarką wydawane przez jednostki Lasów Paostwowych oraz podmioty, które uzyskały akredytację właściwego kuratora oświaty. 15

16 2. Organizatorzy kursów przeprowadzanych na terenach administrowanych przez LP obligatoryjnie muszą stosowad zasady określone w Instrukcji bezpieczeostwa i higieny pracy przy wykonywaniu podstawowych prac z zakresu gospodarki leśnej z 2012 r. (wg Zarządzenia nr 36 Dyrektora Generalnego LP z dnia 20 kwietnia 2012 r.). 3. Wskazane jest, aby program kursu był zbieżny z zakresem ramowego programu stosowanego w Lasach Paostwowych (wg nieobowiązującego Zarządzenia nr 41 Dyrektora Generalnego LP z 2 lipca 1998 r.) 4. Przy realizacji zamówienia mogą pracowad jedynie podwykonawcy, którzy mają bezpośrednia pisemną umowę z wykonawcą zamówienia. 5. W celu wyliczenia niezbędnego potencjału kadrowego przedsiębiorstwa przy ręcznym pozyskaniu drewna przyjmuje się roczny limit przypadający na 1 drwala w granicach 1650 m 3 na pełnozatrudniona osobę (150 m3 x 11 miesięcy). 4.3 POTENCJAŁ TECHNICZNY 1. W SIWZ powinna byd określona wymagana liczba maszyn a nie ich parametry (możliwości produkcyjne). 2. Dokumentacja dotycząca własności maszyn (ich posiadania) oraz ich stanu technicznego powinna byd udostępniona zamawiającemu przed podpisaniem umowy. 3. Maszyny niesprawne, bez ważnych badao technicznych nie powinny byd dopuszczane do pracy. 4. Parametry dla maszyn: a. Należy wymagad wykazu wszystkich posiadanych maszyny i urządzeo wraz z ich opisem technicznym według przygotowanych dla każdego typu maszyny zastawiania, b. Świadectwa badao technicznych dla maszyn poruszających się po drogach publicznych (lub przyczep służących do ich transportu da miejsca pracy), c. Świadectwa UDT dla wszystkich urządzeo tego wymagających (żurawie, podnośniki, ładowacze, wciągarki itp.), 5. Dokumentacja techniczna przeglądów (dla wszystkich maszyn posiadających: własny napęd, lub elementy ruchome zasilane od WOM (wał odbioru mocy),aktywne elementy robocze (napędzane),układ hydrauliczny (własny lub zasilany z ciągnika), kryteria emisji spalin, przy silnikach spalinowych. 16

17 5. POSTĘP PRAC, ZAGADNIENIA DO DALSZEGO OPRACOWANIA 5.1 BAZA WYKONAWCÓW Zdiagnozowane problemy Występowanie tych samych firm pod różnymi nazwami Brak wskazania nadleśnictwa macierzystego, odpowiedzialnego za zrządzanie informacją o firmie Udział firm w konsorcjach lub jako podwykonawcy utrudniający identyfikację firm w bazie SILP Proponowane rozwiązania Uporządkowanie baz danych w SILP wg rozwiązao zaproponowanych przez ZILP Przedsiębiorcy pracujący w konsorcjach odpowiadają solidarnie za wykonywaną usługę ocena wykonania usługi jest przenoszona na wszystkich członków konsorcjum Stan obecny Jednostka wiodąca Trwają prace nad ujednoliceniem informacji w bazach SILP- zlecenie do ZILP Wydz OR DGLP Proponowany harmonogram ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ Zdiagnozowane problemy Brak skutecznych procedur egzekwowania jakości podczas prac leśnych. Niskie przełożenie oceny jakości prac pracowników terenowych na referencje wydawane przedsiębiorcom Brak dzielenia się wiedza o jakości wykonywanych usług pomiędzy jednostkami LP Proponowane rozwiązania 1.Opracowanie systemu zgłaszania usterek. 2.Wprowadzenie elementów standardu RPL do realizacji w roku opracowanie standardowej listy sprawdzającej na potrzeby audytu zewnętrznego. Stan obecny Jednostka wiodąca ad 1. Proponowane rozwiązanie wymaga analizy merytorycznej ad 1.Wydz.ZR RDLP w Gdaosku 17

18 ad 2.DGLP Proponowany harmonogram opracowanie założeo do systemu monitorowania jakości wdrożenie procedur monitorowania jakości na terenie RDLP w Gdaosku przedstawienie wyników wdrożenia, opracowanie rozwiązania dla wszystkich jednostek PGL LP 5.3 KOMPETENCJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW LEŚNYCH Zdiagnozowane problemy Brak definicji dla zawodów leśnych występujących w leśnictwie Niska jakośd usług szkoleniowych dedykowanych przedsiębiorcom leśnym Proponowane rozwiązania Uregulowanie niezbędnego minimum programowego kursów dla operatorów pilarek spalinowych. Opracowanie zasad dokumentowania posiadanych uprawnieo i kwalifikacji pracowników przedsiębiorstw leśnych. Zdefiniowanie potrzeb i kierunku zmian w szkolnictwie zawodowym Stan obecny Jednostka wiodąca Wydz. ZR RDLP w Gdaosku Proponowany termin zakooczenia prac 5.4 ZARZĄDZANIE STANDARDEM Zdiagnozowane problemy Proponowane rozwiązania Opracowanie zasad oraz formy prawnej dla podmiotu zarządzającego standardem Stan obecny Jednostka wiodąca Proponowany termin zakooczenia prac 18

Umowa nr.../2015 (wzór)

Umowa nr.../2015 (wzór) Umowa nr.../2015 (wzór) Załącznik nr 7 w sprawie zamówienia publicznego na wykonanie usług związanych bezpośrednio z prowadzeniem gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Elbląg w roku 2015. w dniu.. 201 r. w

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, 10.07.2014 KONSULTACJE STANDARDÓW

Gdańsk, 10.07.2014 KONSULTACJE STANDARDÓW Gdańsk, 10.07.2014 KONSULTACJE STANDARDÓW 1 Motto projektu Nie możemy rozwiązad problemu, posługując się takim samym schematem myślowym, jaki posługiwaliśmy się wtedy, kiedy się pojawił.. Albert Einstein

Bardziej szczegółowo

Lista sprawdzająca do audytu Standard Rzetelnego Przedsiębiorstwa Leśnego

Lista sprawdzająca do audytu Standard Rzetelnego Przedsiębiorstwa Leśnego OBSZAR nr 1: Legalność zatrudnienia, maksymalnie 12 pkt Lp. PYTANIE UWAGI TAK (1) / NIE (0) 1. Czy wszystkie osoby realizujące zamówienie w zakresie zrywki i pozyskania drewna są zatrudnione zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki w leśnictwie strategia prewencji

Dobre praktyki w leśnictwie strategia prewencji Dobre praktyki w leśnictwie strategia prewencji Dotychczasowe doświadczenia wynikające z prowadzonych przez PIP działań kontrolnonadzorczych wskazują na konieczność podjęcia działań prewencyjnych w leśnictwie.

Bardziej szczegółowo

JEDNOLITE ZASADY zamawiania usług leśnych w jednostkach Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe - wyciąg. 17. sierpnia 2015 r.

JEDNOLITE ZASADY zamawiania usług leśnych w jednostkach Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe - wyciąg. 17. sierpnia 2015 r. JEDNOLITE ZASADY zamawiania usług leśnych w jednostkach Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe - wyciąg 17. sierpnia 2015 r. JEDNOLITE ZASADY zamawiania usług leśnych w jednostkach PGL LP - PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

Analiza warunków stawianych Zakładom Usług Leśnych w postępowaniach o udzielenie zamówienia na usługi leśne

Analiza warunków stawianych Zakładom Usług Leśnych w postępowaniach o udzielenie zamówienia na usługi leśne Analiza warunków stawianych Zakładom Usług Leśnych w postępowaniach o udzielenie na usługi leśne w roku 2013 Opracowanie: Wydział Rozwoju i Innowacji RDLP Gdaosk, 09.10.2013 r Spis treści Wstęp... 4 Materiały

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy(dla podmiotów działających samodzielnie).

Wzór umowy(dla podmiotów działających samodzielnie). Załącznik nr 9 do SIWZ SA-2710-8/13 Wzór umowy(dla podmiotów działających samodzielnie). Umowa nr SA - 2710- (nr postępowania) / nr części /13 zawarta w dniu... pomiędzy: 1. Skarbem Państwa Lasami Państwowymi

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY OFERTY

FORMULARZ CENOWY OFERTY Zał.2 do SIWZ SN 2717-5/10 FORMULARZ CENOWY OFERTY str... Część zamówienia (pakiet) nr Usługi z zakresu gospodarki leśnej w leśnictwie Grupa czynności (czynność) J.m Ilość Stawka za j.m [zł] 1 TYP PLANU:

Bardziej szczegółowo

L.dz. 2016/06/2 Błonie, r. Do wiadomości: Członkowie Polskiej Leśnej Izby Gospodarczej wszyscy

L.dz. 2016/06/2 Błonie, r. Do wiadomości: Członkowie Polskiej Leśnej Izby Gospodarczej wszyscy L.dz. 2016/06/2 Błonie, 7.08.2016 r. Szanowny Pan Andrzej Schleser RDLP w Gdańsku rozwoj@gdansk.lasy.gov.pl Szanowny Panie Naczelniku, W imieniu Polskiej Leśnej Izby Gospodarczej chciałbym po raz kolejny

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie usług bezpośrednio związanych z prowadzeniem gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Rymanów w roku 2016

Wykonywanie usług bezpośrednio związanych z prowadzeniem gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Rymanów w roku 2016 Załącznik nr 11 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Nr postępowania: Z.270.6.2015 UMOWA NR.../15 W dniu. w pomiędzy, działającym w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa, Nadleśniczym Nadleśnictwa.

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie audytu firm leśnych

Podsumowanie audytu firm leśnych Podsumowanie audytu firm leśnych Piotr Neubauer Andrzej Schleser Wydział Rozwoju i Innowacji RDLP Gdańsk Gdańsk, 10. 07. 2014 Audyt - realizacja Audyt zgodności stanu faktycznego z ofertą złożoną w przetargu

Bardziej szczegółowo

Audyt zgodności stanu faktycznego z ofertą złożoną w przetargu na wykonywanie usług leśnych przez Zakład Usług Leśnych. Lista sprawdzająca

Audyt zgodności stanu faktycznego z ofertą złożoną w przetargu na wykonywanie usług leśnych przez Zakład Usług Leśnych. Lista sprawdzająca Audyt zgodności stanu faktycznego z ofertą złożoną w przetargu na wykonywanie usług leśnych przez Zakład Usług Leśnych Lista sprawdzająca Proszę zaznaczyć właściwe: Firma złożyła ofertę indywidualnie Firma

Bardziej szczegółowo

U m o w a 1. mgr inż. Józefa Bogacza - Dyrektora LZD 2. mgr Józefa Bębenka - Głównego Księgowego LZD

U m o w a 1. mgr inż. Józefa Bogacza - Dyrektora LZD 2. mgr Józefa Bębenka - Głównego Księgowego LZD U m o w a zawarta w dniu... w Krynicy - Zdroju pomiędzy Uniwersytetem Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Leśnym Zakładem Doświadczalnym Krynica, ul. Ludowa 10, 33-380 Krynica - Zdrój reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Czym jest harwester? Publikujemy prezentację RDLP w Szczecinie, w której omawiane jest postępowanie przetargowe, SIWZ i pytania z nimi związane.

Czym jest harwester? Publikujemy prezentację RDLP w Szczecinie, w której omawiane jest postępowanie przetargowe, SIWZ i pytania z nimi związane. Pomoc przetargowa - prezentacja dla zuli Dodano: 07.12.2016 Czym jest harwester? Publikujemy prezentację RDLP w Szczecinie, w której omawiane jest postępowanie przetargowe, SIWZ i pytania z nimi związane.

Bardziej szczegółowo

Zasady zatrudniania Firm zewnętrznych w TAURON Wytwarzanie S.A.

Zasady zatrudniania Firm zewnętrznych w TAURON Wytwarzanie S.A. Zasady zatrudniania Firm zewnętrznych w TAURON Wytwarzanie S.A. ZASADY ZATRUDNIANIA FIRM ZEWNĘTRZNYCH W TAURON WYTWARZANIE S.A. W ZAKRESIE STOSOWANIA PRZEPISÓW I ZASAD BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY Katowice,

Bardziej szczegółowo

Procedura Odbioru. 1. Niniejsza Procedura odbioru obejmuje:

Procedura Odbioru. 1. Niniejsza Procedura odbioru obejmuje: 1. Niniejsza Procedura odbioru obejmuje: Załącznik nr 3 do Umowy nr... z dnia... zmodyfikowany w dniu 18.05.2015 r. Procedura Odbioru a) proces uzgadniania wykazu Produktów do odbioru; b) proces uzgadniania

Bardziej szczegółowo

ZASADY ZATRUDNIANIA FIRM ZEWNĘTRZNYCH W TAURON WYTWARZANIE S.A. W ZAKRESIE STOSOWANIA PRZEPISÓW BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

ZASADY ZATRUDNIANIA FIRM ZEWNĘTRZNYCH W TAURON WYTWARZANIE S.A. W ZAKRESIE STOSOWANIA PRZEPISÓW BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY Załącznik nr 3 do umowy nr.. ZASADY ZATRUDNIANIA FIRM ZEWNĘTRZNYCH W TAURON WYTWARZANIE S.A. W ZAKRESIE STOSOWANIA PRZEPISÓW BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY W celu zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Standard Rzetelnego Przedsiębiorstwa Leśnego Gdańsk, październik 2015

Standard Rzetelnego Przedsiębiorstwa Leśnego Gdańsk, październik 2015 Standard Rzetelnego Przedsiębiorstwa Leśnego Gdańsk, październik 2015 Standard powstał w ramach programu Rzetelne Przedsiębiorstwo Leśne, realizowanego przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Umowa wzór

Załącznik nr 1. Umowa wzór Umowa wzór Załącznik nr 1 W dniu... r. w Żmigrodzie pomiędzy: Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Żmigród, reprezentowanym przez: 1. Nadleśniczego Nadleśnictwa Żmigród

Bardziej szczegółowo

NADLEŚNICTWO MILICZ KURS PRAWA JAZDY KAT. T

NADLEŚNICTWO MILICZ KURS PRAWA JAZDY KAT. T NADLEŚNICTWO MILICZ Znak sprawy: ZG7 2714-1/2014 ADRES: ul. Trzebnicka 18 56-300 Milicz TEL 71 3809301-303; FAX 71 3840344; e-mail: milicz@wroclaw.lasy.gov.pl REGON-931024020 NIP 916-000-20-01 OPIS PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

O Ś W I A D C Z E N I E

O Ś W I A D C Z E N I E Załącznik nr 1 Oświadczenie o spełnieniu warunków Załącznik nr 2 -Wykaz wykonanych usług Załącznik nr 3 Wzór umowy ZAŁĄCZNIK nr 1... dnia...... (pieczątka firmowa Wykonawcy) O Ś W I A D C Z E N I E o spełnianiu

Bardziej szczegółowo

Umowa sprzedaży nr E3. Nadleśnictwem., Adres:. w imieniu, którego działa: Nadleśniczy, (w przypadku osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Umowa sprzedaży nr E3. Nadleśnictwem., Adres:. w imieniu, którego działa: Nadleśniczy, (w przypadku osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Umowa sprzedaży nr E3. Spisana w dniu, pomiędzy: Nadleśnictwem., Adres:. NIP REGON zwanym dalej Sprzedającym w imieniu, którego działa: Nadleśniczy, reprezentujący Skarb Państwa a z siedzibą w.. NIP...,

Bardziej szczegółowo

UMOWA FZP/./15. b) - audytora spełniającego wymagania, o których mowa w 2 ust. l

UMOWA FZP/./15. b) - audytora spełniającego wymagania, o których mowa w 2 ust. l Załącznik 1 Projekt UMOWA FZP/./15 zawarta w dniu...r. w Warszawie pomiędzy: Instytutem Energetyki Instytutem Badawczym, 01-330 Warszawa, ul. Mory 8, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy,

Bardziej szczegółowo

ogłasza przetarg nieograniczony

ogłasza przetarg nieograniczony Data opublikowania: 2012/01/31 Tryb postępowania: przetarg nieograniczony Data składania ofert lub wniosków: 2012/02/20 Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Grotniki reprezentowane

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. o przeprowadzenie audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę

UMOWA NR.. o przeprowadzenie audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę UMOWA NR.. o przeprowadzenie audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę W dniu. w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Dewajtis 5, 01-815

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZGODĘ PREZESA URZĘDU TRANSPORTU KOLEJOWEGO NA WYKONYWANIE OCEN ZGODNOŚCI W OBSZARZE KOLEI Wydanie 1 Warszawa, 27.10.2015

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zwanym dalej Zamawiającym, a firmą Nazwa i adres...

UMOWA NR. zwanym dalej Zamawiającym, a firmą Nazwa i adres... Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA NR. W dniu w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), na podstawie przeprowadzonej procedury przetargowej

Bardziej szczegółowo

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E Kamienna Góra, dn. 16 listopada 2017 r. Znak sprawy: ZIF.271.40.2017 Z A P Y T A N I E O F E R T O W E 1. Zamawiający: Gmina Miejska Kamienna Góra Plac Grunwaldzki 1 58-400 Kamienna Góra zaprasza do złożenia

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością wg PN EN ISO 9001:2009. Procedura Pr/7/1 ZAKUPY USŁUG, TOWARÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH

System Zarządzania Jakością wg PN EN ISO 9001:2009. Procedura Pr/7/1 ZAKUPY USŁUG, TOWARÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH Strona: 1/3 ZAKUPY USŁUG, TOWARÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH Oryginał r. Nr egz. 1 Data Podpis Opracował: 22.02.2011 r. Zatwierdził: 23.02.2011 r. Niniejszy dokumnet jest własnością Urzędu Gminy w Rymanowie Prawa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ Załącznik nr 4 do SIWZ U M O W A NR... Zawarta w dniu... w... pomiędzy Karkonoskim Parkiem Narodowym z siedzibą w Jeleniej Górze ul. Chałubińskiego 23 reprezentowanym przez: - dr inŝ. Andrzeja Raj Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Umowa na przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu zarządzania projektami w ramach projektu Akademia EDUBAZUS" zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Umowa na przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu zarządzania projektami w ramach projektu Akademia EDUBAZUS zgodnie z zasadą konkurencyjności. Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego nr 03/AE/2013 Umowa na przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu zarządzania projektami w ramach projektu Akademia EDUBAZUS" zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Bardziej szczegółowo

DOSTAWA I MONTAŻ PODNOŚNIKA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WEJŚCIU GŁÓWNYM BUDYNKU AKADEMII MUZYCZNEJ PRZY PL. JANA PAWŁA II 2 WE WROCŁAWIU ZP 262-3/12

DOSTAWA I MONTAŻ PODNOŚNIKA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WEJŚCIU GŁÓWNYM BUDYNKU AKADEMII MUZYCZNEJ PRZY PL. JANA PAWŁA II 2 WE WROCŁAWIU ZP 262-3/12 Załącznik nr 6 UMOWA NR AM/ZP/.../12 Zawarta we Wrocławiu w dniu... r., w wyniku prowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 i następne ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówieo

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA INSTRUKCJA DOPUSZCZANIA FIRM OBCYCH DO PRACY IS-10/02/II

INSTRUKCJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA INSTRUKCJA DOPUSZCZANIA FIRM OBCYCH DO PRACY IS-10/02/II Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: OBCYCH DO PRACY Pełnomocnik ds. ZSZ i EMAS Bożena Puss Specjalista ds. BHP Iza Zemla Prezes Zarządu Jan Woźniak Podpisy: Strona 1 z 6 Data: 03.08.15r B. Puss 03.08.15r

Bardziej szczegółowo

Jednostka: Wersja: 01. Obowiązuje od: tel: (22) , fax: (22) , TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.

Jednostka: Wersja: 01. Obowiązuje od: tel: (22) , fax: (22) , TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. Jednostka: Wytyczne: Sygnatura: TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. Ogólne wytyczne do uznawania laboratorium jako kwalifikowanego dostawcy TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. w odniesieniu do ISO/IEC 17025 i

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zmianie zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zawoja 27 luty 2015 r. Do wszystkich Wykonawców w postępowaniu ZP-2/2015 Ogłoszenie o zmianie zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Przedmiot zmówienia: Ochrona ekosystemów leśnych Babiogórskiego

Bardziej szczegółowo

prowadzącym działalnośd pod firmą..zaewidencjonowaną w posiadającym: NIP, REGON.. zwanym dalej Kupującym, w imieniu którego działają:

prowadzącym działalnośd pod firmą..zaewidencjonowaną w posiadającym: NIP, REGON.. zwanym dalej Kupującym, w imieniu którego działają: Umowa sprzedaży nr E.. Zawarta w dniu. r. w Wyszkowie pomiędzy: Skarbem Paostwa - Nadleśnictwem Wyszków zwanym dalej Sprzedającym, którego działają: Nadleśniczy mgr inż. Wojciech Kwiatkowski a prowadzącym

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego. Umowa nr. Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwem

Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego. Umowa nr. Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwem Załącznik nr 11 W dniu pomiędzy : Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego Umowa nr Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwem NIP reprezentowanym przez: Nadleśniczego,

Bardziej szczegółowo

ZASADY DOKONYWANIA WYBORU INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH, (których usługa nie przekracza euro) W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W RADZYNIU PODLASKIM

ZASADY DOKONYWANIA WYBORU INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH, (których usługa nie przekracza euro) W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W RADZYNIU PODLASKIM ZASADY DOKONYWANIA WYBORU INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH, (których usługa nie przekracza 30 000 euro) W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W RADZYNIU PODLASKIM 1 Niniejsze Zasady opracowane są w oparciu o: 1. Ustawę

Bardziej szczegółowo

Ramowy Wzór Umowy ROZDZIAŁ III. 2 TERMIN REALIZACJI Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy od dnia zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2014 r.

Ramowy Wzór Umowy ROZDZIAŁ III. 2 TERMIN REALIZACJI Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy od dnia zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2014 r. ROZDZIAŁ III Ramowy Wzór Umowy 1 PRZEDMIOT UMOWY 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji usługę pn.: Flagowanie ulic, placów i rond Miasta Rzeszowa z okazji świąt państwowych, imprez

Bardziej szczegółowo

zwanym w dalej Wykonawcą

zwanym w dalej Wykonawcą Załącznik Nr 6 do SIWZ ZON.272.2. 2016 (projekt) UMOWA zawarta w dniu... 2016 roku w Białymstoku pomiędzy: Miastem Białystok reprezentowanym przez.prezydenta Miasta Białegostoku/ Zastępcę Prezydenta Miasta

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. zawarta w dniu r. w Nowym Sączu pomiędzy:

UMOWA Nr. zawarta w dniu r. w Nowym Sączu pomiędzy: projekt UMOWA Nr zawarta w dniu r. w Nowym Sączu pomiędzy: Powiatem Nowosądeckim - Powiatowym Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu, ul. Barbackiego 89, NIP:7343411812, REGON:121001291, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 4. została zawarta umowa o następującej treści:

ZAŁĄCZNIK NR 4. została zawarta umowa o następującej treści: ZAŁĄCZNIK NR 4 UMOWA NR. / /.. /...../2010 na wykonanie usług informatycznych; Opracowanie aplikacji do prowadzenia bazy adresowej, rozbudowa aplikacji Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości o wybrane raporty

Bardziej szczegółowo

Potrzeby szkoleniowe w zakresie kształcenia operatorów maszyn wielooperacyjnych przy pozyskaniu surowca drzewnego

Potrzeby szkoleniowe w zakresie kształcenia operatorów maszyn wielooperacyjnych przy pozyskaniu surowca drzewnego Technikum Leśne im. A. Loreta w Tucholi Piotr Marciniak Potrzeby szkoleniowe w zakresie kształcenia operatorów maszyn wielooperacyjnych przy pozyskaniu surowca drzewnego Gdańsk 2013 Stan prawny Kodeks

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU (OWZ)

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU (OWZ) OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU (OWZ) Pixel sp. z o.o. z siedzibą w Osielsku ul. Jana Pawła II 28 86-031 Osielsko Postanowienia ogólne Ogólne Warunki Zakupu (zwane dalej OWZ) obowiązują o ile nie zostaną uzgodnione

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Pełna nazwa Wykonawcy: Adres:.. Telefon: NIP: REGON:..

FORMULARZ OFERTOWY. Pełna nazwa Wykonawcy: Adres:.. Telefon: NIP: REGON:.. Zał. nr 2 do SIWZ... (pieczęć Wykonawcy) Znak sprawy: PNBT/6/2013 FORMULARZ OFERTOWY W odpowiedzi na ogłoszenie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ Załącznik nr 6 do SIWZ PROJEKT UMOWY dla wykonawcy usługi edukacyjnej polegającej na przygotowaniu i przeprowadzeniu innowacyjnych zajęć pozalekcyjnych w projekcie pn. Nasze dzieci nasza przyszłość projekt

Bardziej szczegółowo

Strategia Lasów Państwowych inspiracje i działania w zarządzaniu zasobami ludzkimi

Strategia Lasów Państwowych inspiracje i działania w zarządzaniu zasobami ludzkimi Strategia Lasów Państwowych inspiracje i działania w zarządzaniu zasobami ludzkimi Adam Wasiak Dyrektor Generalny Lasów Państwowych Sękocin, 24 października 2013 Przesłanki do budowy i wdrożenia Strategii

Bardziej szczegółowo

UMOWA regulująca zasady uczestnictwa w projekcie: Wsparcie mikroprzedsiębiorstw z Lubelszczyzny

UMOWA regulująca zasady uczestnictwa w projekcie: Wsparcie mikroprzedsiębiorstw z Lubelszczyzny UMOWA regulująca zasady uczestnictwa w projekcie: Wsparcie mikroprzedsiębiorstw z Lubelszczyzny zawarta w dniu pomiędzy: Euro-Konsult sp. z o. o. z siedzibą w Lublinie, ul. Narutowicza 57/8, 20-016 Lublin,

Bardziej szczegółowo

zawarta w Sieradzu w dniu. 2010 r. pomiędzy:

zawarta w Sieradzu w dniu. 2010 r. pomiędzy: WZÓR Umowa Załącznik nr 7 na przeprowadzenie szkolenia. w ramach zadania pod nazwą 50 + aktywni zawodowo współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT FANINA W RESTRUKTURYZACJI WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROJEKT FANINA W RESTRUKTURYZACJI WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego nr FAE/14/pokl/2015 zawierający wzór umowy ramowej, która po stosownych uzupełnieniach zostanie zawarta dla realizacji zamówienia. WZÓR UMOWA RAMOWA O REALIZACJĘ

Bardziej szczegółowo

Dane Wykonawcy Nazwa Siedziba Adres poczty elektronicznej Numer telefonu Numer REGON Numer NIP Wielkość przedsiębiorcy mały średni duży inny...

Dane Wykonawcy Nazwa Siedziba Adres poczty elektronicznej Numer telefonu Numer REGON Numer NIP Wielkość przedsiębiorcy mały średni duży inny... Nr postępowania: ZP.27..8.207 Załącznik nr do SIWZ (pieczęć firmy) Dane Wykonawcy Nazwa Siedziba Adres poczty elektronicznej Numer telefonu Numer REGON Numer NIP miejscowość, data Wielkość przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji Projektu Efektywność energetyczna w praktyce

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: IM /08 WZÓR Uwaga! Po podpisaniu dołączyć do oferty UMOWA NR IM. / /08

Znak sprawy: IM /08 WZÓR Uwaga! Po podpisaniu dołączyć do oferty UMOWA NR IM. / /08 1 Znak sprawy: IM.341-7 /08 WZÓR Uwaga! Po podpisaniu dołączyć do oferty UMOWA NR IM. / /08 zawarta w dniu...2008 roku w Zgierzu, pomiędzy Gminą Miasto Zgierz, z siedzibą w Zgierzu, 95 100 Zgierz Plac

Bardziej szczegółowo

Usługi leśne w Nadleśnictwie Gryfino w roku 2012 (cz.6)

Usługi leśne w Nadleśnictwie Gryfino w roku 2012 (cz.6) PRZETARG Ogłoszenie o zamówieniu Znak postępowania: AG(AB)-2710-23/2012 Usługi leśne w Nadleśnictwie Gryfino w roku 2012 (cz.6) 1. ZAMAWIAJĄCY: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Bardziej szczegółowo

Na Dostawę materiałów i odczynników chemicznych na potrzeby realizacji zad. 7.1, 7.2 i 12 w projekcie Nanomat oraz w projekcie FNP SOLAR

Na Dostawę materiałów i odczynników chemicznych na potrzeby realizacji zad. 7.1, 7.2 i 12 w projekcie Nanomat oraz w projekcie FNP SOLAR Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 56/D/PN/2012 Wzór umowy UMOWA WCB/././2012 Na Dostawę materiałów i odczynników chemicznych na potrzeby realizacji zad. 7.1, 7.2 i 12 w projekcie Nanomat

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówieo o wartości przekraczającej wyrażonej wartości w złotych równowartości kwoty 14 000 euro

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówieo o wartości przekraczającej wyrażonej wartości w złotych równowartości kwoty 14 000 euro OTAWA GROUP Sp. j. Katowice, 22.04.2010 ul. 3-go Maja 22/6 40-096 Katowice ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówieo o wartości przekraczającej wyrażonej wartości w złotych równowartości kwoty 14 000 euro Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Tryb postępowania w sprawie zlecania szkoleń Postanowienia ogólne

Tryb postępowania w sprawie zlecania szkoleń Postanowienia ogólne Tryb postępowania w sprawie zlecania szkoleń Postanowienia ogólne Udzielanie przez Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie instytucjom szkoleniowym zamówień na usługi szkoleniowe odbywa się na podstawie: 1.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Specyfikacjii Istotnych Warunków Zamówienia - Gmina Kołaczkowo. (Projekt) UMOWA NR. Reymonta 3, Kołaczkowo,

Załącznik nr 2 do Specyfikacjii Istotnych Warunków Zamówienia - Gmina Kołaczkowo. (Projekt) UMOWA NR. Reymonta 3, Kołaczkowo, Załącznik nr 2 do Specyfikacjii Istotnych Warunków Zamówienia - Gmina Kołaczkowo (Projekt) UMOWA NR zawarta w Kołaczkowie w dniu 2016 roku pomiędzy: Gminą Kołaczkowo, Plac Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo,

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy zwany dalej regulaminem I. Zasady ogólne 1. Regulamin stosuje się do udzielania zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr 272...2014

U M O W A Nr 272...2014 Załącznik nr 8 do SIWZ - WZÓR UMOWY U M O W A Nr 272.....2014 zawarta w dniu...2014 r. pomiędzy: Gminą Brwinów, REGON 013269203, NIP 5342254858, z/s w Urzędzie Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12 w Brwinowie,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Skarbem Państwa Nadleśnictwem Jagiełek z siedzibą w ul. ; - NIP, REGON reprezentowanym przez: Nadleśniczego, zwanym dalej Zamawiającym,

Wzór umowy. Skarbem Państwa Nadleśnictwem Jagiełek z siedzibą w ul. ; - NIP, REGON reprezentowanym przez: Nadleśniczego, zwanym dalej Zamawiającym, Załącznik nr 9 do SIWZ W dniu r. w pomiędzy: Wzór umowy Skarbem Państwa Nadleśnictwem Jagiełek z siedzibą w ul. ; reprezentowanym przez: Nadleśniczego, zwanym dalej Zamawiającym, a (w przypadku osób prawnych

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ZTM.EE. /14. zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy:

Umowa nr ZTM.EE. /14. zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy: Umowa nr ZTM.EE. /14 zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy: Miastem Poznań, w imieniu którego działa Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU

REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU S t r o n a 1 REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU w ramach projektu SZANSA NA START! nr POWR.01.02.02-06-0010/15 I) Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zwrotu kosztów dojazdu na następujące

Bardziej szczegółowo

wsparcia w zakresie kryteriów wyboru firmy szkoleniowej lub weryfikacji jej działań. Członkowie Polskiej Izby Firm Szkoleniowych Strona 1 z 10

wsparcia w zakresie kryteriów wyboru firmy szkoleniowej lub weryfikacji jej działań. Członkowie Polskiej Izby Firm Szkoleniowych Strona 1 z 10 Misją Polskiej Izby Firm Szkoleniowych jest działanie na rzecz ciągłego rozwoju kompetencji i kształcenia przez cale życie poprzez rozwój rynku szkoleniowego, na którym obowiązują zasady uczciwej konkurencji.

Bardziej szczegółowo

Postępowanie 14061/2016

Postępowanie 14061/2016 UMOWY NR RUE/ /2016 Załącznik nr 4 do SIWZ zawarta w dniu.2016r. pomiędzy: EPORE Sp. z o.o. z siedzibą w Bogatyni przy ul. Środkowej 7, 59-916 Bogatynia, wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

Wyniki Ankiety Rzetelny Przedsiębiorca Leśny

Wyniki Ankiety Rzetelny Przedsiębiorca Leśny Wyniki Ankiety Rzetelny Przedsiębiorca Leśny Regionalna Dyrekcja Lasów Paostwowych w Gdaosku Przy współudziale : Wydziału Rozwoju i Innowacji Dyrekcji Generalnej Lasów Paostwowych w Warszawie Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr../. Ryszarda Schuetz

Umowa Nr../. Ryszarda Schuetz Umowa Nr../. zawarta w dniu.. r. w Nidzicy pomiędzy Skarbem Państwa PGL LP Nadleśnictwem Nidzica z siedzibą przy ul. Dębowej 2A, 13-100 Nidzica, reprezentowanym przez: Ryszarda Schuetz - Nadleśniczego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Tychy, dnia. UMOWA (wzór)

Załącznik nr 3. Tychy, dnia. UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 Tychy, dnia. UMOWA (wzór) zawarta w dniu... w Tychach, pomiędzy: Miejskim Zarządem Oświaty w Tychach, Aleja Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy, NIP:646-10-33-710, REGON: 272068487 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

U M O W A. W dniu w Warszawie pomiędzy: Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową Praga 03 748 Warszawa, ul. Białostocka 11, którą reprezentują:

U M O W A. W dniu w Warszawie pomiędzy: Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową Praga 03 748 Warszawa, ul. Białostocka 11, którą reprezentują: Załącznik nr 2 Draft/Wzór U M O W A W dniu w Warszawie pomiędzy: Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową Praga 03 748 Warszawa, ul. Białostocka 11, którą reprezentują: 1... - Z-ca Prezesa ds. Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania nr... o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o następującej treści:

wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania nr... o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o następującej treści: Oznaczenie sprawy: FZP.ZP.271.16.2012 Załącznik nr 6 do SIWZ PROJEKT UMOWY dla wykonawcy usługi edukacyjnej w projekcie pn. Nasze dzieci nasza przyszłość projekt dla szkół Gminy Kawęczyn zawarta w dniu..2012

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o świadczenie usług dotycząca wszystkich części: UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG

Wzór umowy o świadczenie usług dotycząca wszystkich części: UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Wzór umowy o świadczenie usług dotycząca wszystkich części: UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG zawarta w dniu 2012r. pomiędzy Gmina Skarżysko-Kamienna, reprezentowaną przez: Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamienna

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA Nr 271-5/2016

WZÓR UMOWA Nr 271-5/2016 WZÓR UMOWA Nr 271-5/2016 Załącznik nr 2 Zawarta w dniu w Dobieszkowie pomiędzy: Skarbem Państwa Komendą Główną Ochotniczych Hufców Pracy z siedzibą w Warszawie, ul. Tamka 1, NIP: 5271118029; REGON: 007001280

Bardziej szczegółowo

zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą"

zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA nr... zawarta Pionkach w dniu pomiędzy: Gminą Miasta Pionki Urzędem Miasta Pionki, reprezentowaną przez: Stanisława Mazura Z-cę Burmistrza Miasta Pionki Z siedzibą w Pionkach,

Bardziej szczegółowo

UMOWA - WZÓR. z siedzibą REGON: ; KRS/CEIDG: ; NIP: reprezentowanym przez:

UMOWA - WZÓR. z siedzibą REGON: ; KRS/CEIDG: ; NIP: reprezentowanym przez: Załącznik nr 11 do SIWZ Nr postępowania: ZP/47/055/U/13 UMOWA - WZÓR pomiędzy: Politechniką Gdańską, z siedzibą w Gdańsku, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk REGON: 000001620; NIP: 584-020-35-93 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Umowa na przeprowadzenie usługi szkoleniowej zgodnie z zasadą konkurencyjności

Umowa na przeprowadzenie usługi szkoleniowej zgodnie z zasadą konkurencyjności Załącznik Nr 6 do Zapytania ofertowego Umowa na przeprowadzenie usługi szkoleniowej zgodnie z zasadą konkurencyjności realizowana w ramach projektu Akademia kreatywnych kobiet współfinansowanego przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego dotyczące wszystkich części: UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG zawarta w dniu 2015r. pomiędzy

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY Do Zamawiającego : Nadleśnictwo Hajnówka ul. Kolejki Leśne Hajnówka

FORMULARZ OFERTY Do Zamawiającego : Nadleśnictwo Hajnówka ul. Kolejki Leśne Hajnówka Dotyczy Projektu pt. Ochrona in situ żubra w Polsce część północno-wschodnia Projekt w 85% dofinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

UMOWA O wykonywanie usług utrzymania czystości w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych administrowanych przez PGM

UMOWA O wykonywanie usług utrzymania czystości w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych administrowanych przez PGM UMOWA O wykonywanie usług utrzymania czystości w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych administrowanych przez PGM zawarta w Skawinie, w dniu..r. pomiędzy: Przedsiębiorstwem Gospodarki Mieszkaniowej Spółka

Bardziej szczegółowo

O F E R T A Dla zadania A

O F E R T A Dla zadania A O F E R T A Dla zadania A I. NAZWA I DOKŁADNY ADRES OFERENTA:......... Telefon:... Fax:... II. DATA SPORZĄDZENIA OFERTY:... III. OKRES WAŻNOŚCI OFERTY: IV. ZAKRES USŁUGI OBEJMUJE: Transport materiałów

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../2015 -... 1 [Przedmiot umowy] Przedmiotem umowy jest przeprowadzenie audytu podatkowego ŁSI sp. z o. o. za rok 2014. 2 [Zakres rzeczowy]

Umowa nr../2015 -... 1 [Przedmiot umowy] Przedmiotem umowy jest przeprowadzenie audytu podatkowego ŁSI sp. z o. o. za rok 2014. 2 [Zakres rzeczowy] Wzór umowy zawarta w Łodzi w dniu.. r. pomiędzy: Umowa nr../2015 Łódzką Spółką Infrastrukturalną sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 190, 90-368 Łódź, NIP 725-19-06-517, REGON 100077301,

Bardziej szczegółowo

Projekt "Solidny fundament" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Solidny fundament współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PROJEKT UMOWA nr Załącznik Nr 10 do SIWZ zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy : Gminą Ozorków z siedzibą w Ozorkowie, 95-035 Ozorków, ul. Wigury 14, NIP 732-215-05-42, REGON 472057796 reprezentowaną przez

Bardziej szczegółowo

1 Przedmiot umowy. 2 Termin i warunki realizacji umowy

1 Przedmiot umowy. 2 Termin i warunki realizacji umowy Załącznik nr 5b do Zapytania ofertowego nr 13/2015 UMOWA (wzór) Nr.. zawarta w dniu... w Warszawie, pomiędzy: Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Al. Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

Wzór minimalnego zakresu listy kontrolnej dla członków Komisji Oceny Projektów

Wzór minimalnego zakresu listy kontrolnej dla członków Komisji Oceny Projektów ZAŁĄCZNIK 1 Wzór minimalnego zakresu listy kontrolnej dla członków Komisji Oceny Projektów Lp. Wyszczególnienie I. ZGODNOŚĆ PROJEKTU Z ZASADAMI POMOCY PUBLICZNEJ 1. Czy wniosek spełnia efekt zachęty? TAK/NIE/

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (wzór) zawarta w dniu... 2014 r. w Słubicach pomiędzy: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. Ul. Krótka 8 69-100 Słubice NIP: 591-10-29-335 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

(Projekt) UMOWA NR. W wyniku przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości

(Projekt) UMOWA NR. W wyniku przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Gmina Kołaczkowo (Projekt) UMOWA NR zawarta w Kołaczkowie w dniu 2015 roku pomiędzy: Gminą Kołaczkowo Plac Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo,

Bardziej szczegółowo

NIE zł za dzień zwłoki zł za dzień. zwłoki. stwierdzonej nieprawidłowoś ci

NIE zł za dzień zwłoki zł za dzień. zwłoki. stwierdzonej nieprawidłowoś ci Kary w dokumencie bazowym PLK: Na 26 kar (bez kar z taryfikatora, które w całości nie są objęte przedmiotem Pzp): 5 kar wynika z zastosowania PZP, w tym 1 pośrednio (opisane w Uwagach) 21 kar nie wynikają

Bardziej szczegółowo

O f e r t a. Cena całkowita oferty została ustalona w oparciu o n/w stawki jednostkowe. Zakres rzeczowy (ha) 160,14 175, Rębakowanie

O f e r t a. Cena całkowita oferty została ustalona w oparciu o n/w stawki jednostkowe. Zakres rzeczowy (ha) 160,14 175, Rębakowanie Numer sprawy: 7/2710/2012 Załącznik Nr 1 do SIWZ O f e r t a Dane dotyczące wykonawcy: Nazwa:... Siedziba:... Numer telefonu/faksu:... NIP:... REGON:... Nazwa banku i numer rachunku:... W związku z ogłoszonym

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w...

UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w... Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w... pomiędzy: Wojskowym Instytutem Wydawniczym w Warszawie, Al. Jerozolimskie 97, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury RIK MON 4/2010, NIP

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANIE SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH

ZAKŁADANIE SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH KURATORIUM OŚWIATY W RZESZOWIE WSP/W.0123-1/11 Rzeszów, 2011-01-17 Informacje wstępne ZAKŁADANIE SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH Szkoły niepubliczne działają na podstawie przepisów zawartych w ustawie z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE: Nr: WES/05/04/2011

ZAPYTANIE OFERTOWE: Nr: WES/05/04/2011 Wrocław 17.06.2011r ZAPYTANIE OFERTOWE: Nr: WES/05/04/2011 Dotyczy: usług księgowych, marketingowych oraz prawnych na potrzeby projektu: Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie wrocławskim oraz wałbrzyskim,

Bardziej szczegółowo

Oferta szkolenia RPDS /16

Oferta szkolenia RPDS /16 Oferta szkolenia RPDS.10.000-02-0004/16 Usługa trenerska dla kursu informatycznego ECDL Akademia kompetencji kursy informatyczne i językowe dla osób dorosłych z woj. dolnośląskiego I. DANE DOTYCZĄCE INSTYTUCJI

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. - projekt-

UMOWA Nr.. - projekt- Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA Nr.. - projekt- Zawarta w dniu... w Łęcznej pomiędzy Gminą Łęczna Przedszkolem Publicznym nr 4, ul. Obrońców Pokoju 13, 21-010 Łęczna reprezentowanym przez: Panią Elżbietę

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE Opole, 26 marca 2013 r. Firma bit Polska Sp. z o.o.zaprasza Paostwa do składania ofert na przeprowadzenie szkolenia Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej (90 godz. dydaktycznych) w ramach

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego. pn. Dostawa sprzętu komputerowego dla Teatru Muzycznego Capitol CZĘŚĆ II UMOWA

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego. pn. Dostawa sprzętu komputerowego dla Teatru Muzycznego Capitol CZĘŚĆ II UMOWA Teatr Muzyczny Capitol ul. Marszałka J. Piłsudskiego 67 50-019 Wrocław Polska tel. (+48 71) 789 04 31 fax. (+48 71) 789 04 70 stronainternetowa: www.teatr-capitol.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr.../2013. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w punkcie III SIWZ.

Umowa Nr.../2013. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w punkcie III SIWZ. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Załącznik Nr 8 do SIWZ zawarta w dniu...2013 r. pomiędzy Umowa Nr.../2013 Powiatowym Centrum

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORAZ KRYTERIA WYBORU INSTUTYCJI SZKOLENIOWYCH DO PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ INDYWIDUALNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE

ZASADY ORAZ KRYTERIA WYBORU INSTUTYCJI SZKOLENIOWYCH DO PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ INDYWIDUALNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE Wprowadzono Zarządzeniem Nr 33/2014 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie w dniu 09.06.2014r. ZASADY ORAZ KRYTERIA WYBORU INSTUTYCJI SZKOLENIOWYCH DO PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ INDYWIDUALNYCH 1

Bardziej szczegółowo

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: UMOWA NR... W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

znak sprawy: IF/ZP-07/2016 Załącznik 4 (wzór umowy) UMOWA nr zawarta w Krakowie w dniu 2016 r. pomiędzy:

znak sprawy: IF/ZP-07/2016 Załącznik 4 (wzór umowy) UMOWA nr zawarta w Krakowie w dniu 2016 r. pomiędzy: znak sprawy: IF/ZP-07/2016 Załącznik 4 (wzór umowy) UMOWA nr zawarta w Krakowie w dniu 2016 r. pomiędzy: Instytutem Farmakologii Polskiej Akademii Nauk, z siedzibą w Krakowie przy ul. Smętnej 12, wpisanym

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 10 do SIWZ. UMOWA NAJMU nr..

Wzór Załącznik nr 10 do SIWZ. UMOWA NAJMU nr.. UMOWA NAJMU nr.. Zawarta w dniu... w Dębnie pomiędzy: Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Dębno, ul. Racławicka 33, 74-400 Dębno NIP 597-000-86-31, Regon: 810539077,

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG [***] NR [***]

UMOWA RAMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG [***] NR [***] UMOWA RAMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG [***] NR [***] Załącznik nr 9 do SIWZ zawarta w Jaśle, w dniu. r., pomiędzy: Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224

Bardziej szczegółowo