/ P R O J E K T / UMOWA DZIERŻAWY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "/ P R O J E K T / UMOWA DZIERŻAWY"

Transkrypt

1 Załącznik nr 2 do Zaproszenia do składania ofert w przetargu pisemnym na dzierżawę gruntu przy ul. Bohaterów Monte Cassino w Białymstoku / P R O J E K T / UMOWA DZIERŻAWY zawarta w dniu r. w Białymstoku pomiędzy: Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej w Białymstoku Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku, ul. Fabryczna 1, zarejestrowanym w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS pod Nr , posiadającym NIP , REGON , o kapitale zakładowym w wysokości ,00 zł, opłaconym w całości, reprezentowanym przez: - zwanym w treści umowy Wydzierżawiającym", a reprezentowanym przez: - zwanym w dalszej części umowy "Dzierżawcą" zwana dalej Umową, o następującej treści: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Białymstoku S.A. (dalej zwana jako PKS w Białymstoku S.A. lub Wydzierżawiający ) oświadcza, że jest użytkownikiem wieczystym nieruchomości położonej w Białymstoku przy ulicy Bohaterów Monte Cassino 8, 10, o powierzchni m 2, numerze geodezyjnym 2223, ujawnionej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy Wydział IX Ksiąg Wieczystych w Białymstoku nr KW Bi1B/ /6, zwanej dalej Nieruchomością. Dział III księgi wieczystej prowadzonej dla Nieruchomości opisanej wyżej jest wolny od wpisów czy też wzmianek o wnioskach o wpis. W dziale IV księgi wieczystej prowadzonej dla Nieruchomości opisanej wyżej jest wpisana hipoteka na zabezpieczenie kredytu w rachunku bieżącym udzielonego Wydzierżawiającemu przez Spółdzielczy Bank Rozwoju w Szepietowie Właścicielem nieruchomości jest Skarb Państwa. Prawdziwość powyższego oświadczenia potwierdza przedłożony odpis księgi wieczystej numer Bi1B/ /6 wydanej przez Centralę Centralnej Informację Ksiąg Wieczystych w Białymstoku, według stanu na dzień 27 marca 2014 roku. Kopia odpisu wyżej opisanej księgi wieczystej stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej Umowy. 2. Wydzierżawiający nadto oświadcza i zapewnia, że: a) stan prawny ujawniony w księdze wieczystej Kw numer Bi1B/ /6, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych jest zgodny z rzeczywistym stanem prawnym i zgodnie z posiadaną wiedzą Wydzierżawiającego do dnia podpisania niniejszej Umowy nie uległ on zmianie, b) zgodnie z załączoną do niniejszej Umowy kopią wypisu z rejestru gruntów (Załącznik Nr 2 do niniejszej Umowy) Nieruchomość oznaczona jest symbolem Bi, położona jest w jednostce ewidencyjnej _1 Białystok, w obrębie ewidencyjnym Nr 0011, Śródmieście, c) Wydzierżawiający posiada ostateczną decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z dnia 18 lutego 2014 r., której kopia stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszej Umowy,

2 d) w stosunku do Wydzierżawiającego nie toczy się żadne postępowanie egzekucyjne, sądowe, ugodowe lub arbitrażowe, które mogłoby mieć wpływ na skuteczność niniejszej umowy lub spowodować obciążenie jej przedmiotu lub utrudnienie korzystania z Nieruchomości w zakresie Przedmiotu dzierżawy, nie toczy się żadne postępowanie organu podatkowego lub ZUS, ani postępowanie administracyjne lub sądowe dotyczące Nieruchomości uniemożliwiające realizację celu dzierżawy; e) nie są znane żadne przeszkody prawne ani faktyczne uniemożliwiające zawarcie i pełną realizację niniejszej Umowy, f) prawa do Nieruchomości nie są przedmiotem sporu, ani nie zostało wszczęte żadne postępowanie administracyjne lub sądowe ukierunkowane na zmianę obecnego stanu prawnego Przedmiot umowy dzierżawy stanowi niezabudowana powierzchnia 3326 m 2 (dalej: Przedmiot dzierżawy), będąca częścią Nieruchomości, opisanej w 1 ust. 1 tej Umowy, oraz przyznanie Dzierżawcy wymienionych w Umowie uprawnień - w zamian za umówiony czynsz i ponoszenie przez Dzierżawcę wymienionych w Umowie opłat. 2. Wydzierżawiający oświadcza i zapewnia, że: a) Przedmiot dzierżawy jest niezabudowany, b) możliwy jest swobodny dojazd do Przedmiotu dzierżawy samochodami osobowymi, dostawczymi oraz ciężarowymi o ładowności do 40 ton drogami publicznymi od strony ulicy Bohaterów Monte Cassino; wszelkie wjazdy i wyjazdy posadowione są całkowicie w granicach Przedmiotu dzierżawy oraz nie występują żadne okoliczności prawne lub faktyczne utrudniające lub uniemożliwiające komunikację z wyżej opisaną drogą publiczną, c) Przedmiot dzierżawy nie jest zanieczyszczony substancjami powodującymi według prawa polskiego konieczność dokonania rekultywacji gruntu i/lub wód gruntowych, d) na Przedmiocie dzierżawy znajdują się instalacje i budowle, które mogą mieć wpływ na zbudowanie obiektu stacji paliw zgodnie z zamierzeniem inwestycyjnym Dzierżawcy, w szczególności są to: 1) nieużytkowany gazociąg, 2) przewody elektryczne niskiego napięcia, 3) kanał deszczowy, 4) kanał ciepłowniczy. Wydzierżawiający udostępni Dzierżawcy wgląd do mapy zasadniczej, na której zaznaczone są instalacje i budowle, o których mowa w zdaniu poprzednim. e) Przedmiot dzierżawy nie będzie obciążony żadnymi umowami najmu lub dzierżawy na rzecz osób trzecich, nie został oddany do używania lub bezpłatnego korzystania przez osobę trzecią na podstawie jakiegokolwiek tytułu prawnego, a zawierając niniejszą Umowę Wydzierżawiający nie naruszy żadnych swoich zobowiązań wobec osób trzecich, które mogą wywrzeć wpływ na ich prawidłowe wykonanie, f) na Przedmiocie dzierżawy nie przebywają osoby trzecie posiadające do niego tytuł prawny, ani rzeczy takich osób, oraz Przedmiot dzierżawy jest w wyłącznym i swobodnym posiadaniu Wydzierżawiającego, g) Przedmiot dzierżawy nie ma wad fizycznych oraz wad prawnych, nie jest położony na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, parku narodowego, na terenie strefy objętej ochroną konserwatorską oraz na terenach zagrożonych klęskami żywiołowymi a także nie są położone na nim jakiekolwiek pomniki przyrody oraz nie istnieją żadne inne ograniczenia korzystania z niego wynikające z ochrony przyrody, środowiska, zabytków czy układu urbanistycznego i nadaje się do wykorzystania zgodnie z zamierzeniem inwestycyjnym Dzierżawcy, h) Wydzierżawiający poinformował Dzierżawcę o wszystkich okolicznościach dotyczących stanu faktycznego i prawnego Przedmiotu dzierżawy, i) Przedmiot dzierżawy posiada możliwość do podłączenia się do następujących mediów: 1) Wodociąg,

3 2) Kanalizacja sanitarna, 3) Kanalizacja deszczowa, 4) Energia elektryczna, 5) Sieć teleinformatyczna. 3. Granice Przedmiotu dzierżawy, przebieg i kierunki ciągów komunikacyjnych, usytuowanie wjazdu/wyjazdu i/lub zjazdu, lokalizacja parkingów, linia zabudowy, oznaczone są na planie sytuacyjnym zagospodarowania Nieruchomości, stanowiącym Załącznik Nr 4 do Umowy. 4. Wydzierżawiający podejmie działania zmierzające w kierunku wydzielenia geodezyjnego Przedmiotu dzierżawy z Nieruchomości i przekształcenia go w odrębną nieruchomość. 5. Celem dzierżawy jest wykorzystanie Przedmiotu dzierżawy do wzniesienia na nim i prowadzenia stacji paliw wraz z usługami towarzyszącymi według uznania Dzierżawcy, zgodnie z jego zamierzeniem inwestycyjnym i warunkami umownymi dzierżawy. 6. W ramach Umowy Dzierżawca umożliwi Wydzierżawiającemu tankowanie samochodów Wydzierżawiającego na zasadach określonych w Umowie. 7. Dzierżawca oświadcza, że zapoznał się ze stanem prawnym i technicznym Przedmiotu dzierżawy, nie wnosi w tym zakresie żadnych uwag, a z chwilą podpisania niniejszej umowy przechodzą na niego wszelkie prawa i obowiązki wynikające z zawartej Umowy, na co wyraża zgodę. 8. Dzierżawca oświadcza, że Przedmiot dzierżawy będzie wykorzystywany wyłącznie w celu określonym w Umowie Wydzierżawiający zawiera z Dzierżawcą umowę dzierżawy w celu używania i pobierania pożytków przez Dzierżawcę z Przedmiotu dzierżawy w szczególności wybudowania oraz eksploatacji stacji paliw wg standardów obowiązujących w przedsiębiorstwie Dzierżawcy, składającej się z budynków i budowli wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej (np. parkingi) oraz układem komunikacyjnym (wjazd i wyjazd na stację paliw) - zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Umowy, dalej określanej jako Stacja paliw. Układ komunikacyjny Stacji paliw nie może naruszać układu komunikacyjnego pozostałej części Nieruchomości, z której korzysta Wydzierżawiający. 2. Dzierżawca może odstąpić od Umowy w terminie 2 miesięcy od jej zawarcia, o ile ziszczeniu ulegną następujące okoliczności: a) oświadczenia i zapewnienia Wydzierżawiającego złożone przy niniejszej Umowie okażą się nieprawdziwe przez co nie może zostać osiągnięty cel dzierżawy; b) Przedmiot dzierżawy nie będzie wolny od osób trzecich oraz rzeczy osób trzecich. 3. Dzierżawca może odstąpić od umowy dzierżawy w terminie 8 miesięcy od jej zawarcia, o ile ziszczeniu ulegną następujące okoliczności: a) Dzierżawca na skutek przyczyn, które nie leżały po jego stronie, nie uzyska ostatecznej i niezaskarżalnej przed sądami administracyjnymi (prawomocnej) decyzji, co do której nie toczy się żadne postępowanie administracyjne lub sądowe, zatwierdzającej projekt budowlany i wydającej pozwolenie na budowę na Przedmiocie dzierżawy Stacji paliw oraz nie uzyska wszelkich niezbędnych i ostatecznych uzgodnień, zezwoleń, pozwoleń w tym na realizację układu obsługi komunikacyjnej planowanej inwestycji, zgodnie z planem sytuacyjnym zagospodarowania Przedmiotu dzierżawy uwzględniającym skomunikowanie Przedmiotu dzierżawy z drogami publicznymi jak w Załączniku Nr 4 (mapka sytuacyjna) do niniejszej Umowy, a warunki ustalone w tych uzgodnieniach, zezwoleniach, pozwoleniach będą odbiegać od typowych warunków przewidzianych dla tego typu obiektów, 4. W przypadku odstąpienia Dzierżawcy od Umowy z powodów wskazanych w ustępie 2 i 3 niniejszego paragrafu, Wydzierżawiającemu nie będzie przysługiwać jakiekolwiek roszczenie odszkodowawcze wobec Dzierżawcy. Jednakże Wydzierżawiającemu należny będzie czynsz dzierżawny za okres od wydania Dzierżawcy Przedmiotu dzierżawy do dnia odstąpienia od Umowy. Dzierżawca wyda Przedmiot dzierżawy w posiadanie Wydzierżawiającemu nie później niż w terminie 7 (siedem) dni od dnia odstąpienia od Umowy.

4 5. W przypadku wyodrębnienia z Nieruchomości odrębnej nieruchomości pokrywającej się swoją powierzchnią z Przedmiotem dzierżawy, Dzierżawcy będzie przysługiwało prawo do ustanowienia na tej wyodrębnionej nieruchomości hipoteki umownej na zabezpieczenie przyszłego rozliczenia od Wydzierżawiającego nakładów poczynionych przez Dzierżawcę na Przedmiocie dzierżawy do wysokości ich wartości, jednakże nie wyższej niż ,- zł (dwa miliony złotych), w przypadku, gdy Wydzierżawiający wyrazi zgodę na ich nabycie. Dzierżawca zobowiązuje się do wyrażenia zgody Wydzierżawiającemu na wykreślenie hipoteki, o której mowa w niniejszym punkcie po dokonaniu z nim rozliczenia nakładów na Przedmiocie dzierżawy przez Wydzierżawiającego albo po rozwiązaniu lub wygaśnięciu niniejszej umowy, w przypadku gdy Wydzierżawiający zażąda od Dzierżawcy przywrócenia Przedmiotu dzierżawy do stanu pierwotnego Wydzierżawiający wyda Przedmiot dzierżawy w posiadanie Dzierżawcy nie później niż w terminie 7 (siedem) dni od dnia zawarcia Umowy. 2. Wydanie Przedmiotu dzierżawy zostanie dokonane na podstawie protokołu podpisanego przez przedstawicieli Stron. W protokole opisany zostanie stan przejmowanego Przedmiotu dzierżawy oraz określona zostanie data faktycznego przejęcia Przedmiotu dzierżawy w posiadanie Dzierżawcy. 3. Jeżeli Dzierżawca nie stawi się w wyznaczonym przez Wydzierżawiającego terminie w celu dokonania odbioru Przedmiotu dzierżawy, za datę wydania Przedmiotu dzierżawy uznaje się dzień wyznaczony Dzierżawcy do dokonania odbioru Przedmiotu dzierżawy. 4. W przypadku stwierdzenia wad ukrytych, które istniały w Przedmiocie dzierżawy w dacie sporządzania protokołu, o którym mowa wyżej, Wydzierżawiający przystąpi do ich niezwłocznego usunięcia. 5. Wszelkie ryzyka i koszty związane z utrzymaniem Przedmiotu dzierżawy przechodzą na Dzierżawcę z chwilą przejęcia Przedmiotu dzierżawy, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Umowy Dzierżawca oświadcza, iż na Przedmiocie dzierżawy zostanie wybudowana Stacja paliw zgodnie z projektami architektonicznymi i zgodnie z uzyskaną decyzją o pozwoleniu na budowę. Dzierżawca zobowiązuje się do wybudowania w ramach Stacji paliw oddzielnego zbiornika na paliwo do wyłącznego korzystania przez Wydzierżawiającego, określonego w 6 (zwanego dalej: Zbiornikiem) oraz oddzielnego stanowiska z dystrybutorem lub dystrybutorami do wyłącznego korzystania przez Wydzierżawiającego, określonego w 6 Umowy (zwanego dalej: Dystrybutorem). 2. Wydzierżawiający wyraża zgodę na prowadzenie wszelkich prac związanych z budową i eksploatacją Stacji paliw; prace te nie mogą zakłócać swobodnego korzystania przez Wydzierżawiającego z pozostałej części Nieruchomości, zlokalizowanej poza Przedmiotem dzierżawy. Dzierżawca ma prawo według swego uznania do dokonywania wszelkich nakładów na Przedmiocie dzierżawy, w tym ulepszeń. Wydzierżawiający udziela Dzierżawcy zgody na dysponowanie przez Dzierżawcę Przedmiotem dzierżawy na cele budowlane w rozumieniu przepisów ustawy Prawo budowlane. 3. Wydzierżawiający zobowiązuje się nie podejmować żadnych czynności, które mogłyby uniemożliwić lub utrudnić Dzierżawcy korzystanie z Przedmiotu dzierżawy w sposób zgodny z uzyskanymi przez Dzierżawcę zezwoleniami, zatwierdzeniami lub uzgodnieniami właściwych organów administracji publicznej albo byłyby sprzeczne z tymi zezwoleniami, zatwierdzeniami lub uzgodnieniami. 4. Prowadzona przez Dzierżawcę działalność, nie może być konkurencyjna w stosunku do statutowej działalności Wydzierżawiającego w zakresie świadczenia usług przewozu osób i usług hotelowych. 5. Dzierżawca zobowiązuje się nie podejmować żadnych czynności, które mogłyby uniemożliwić lub utrudnić Wydzierżawiającemu korzystanie z sąsiednich nieruchomości w sposób zgodny z ich przeznaczeniem i charakterem.

5 6. Dzierżawca zobowiązuje się do umożliwienia korzystania z ciągów komunikacyjnych znajdujących się na Przedmiocie dzierżawy w dotychczasowym zakresie do dnia uzyskania przez Dzierżawcę pozwolenia na budowę i faktycznego rozpoczęcia prac. 7. Dzierżawca zobowiązuje się do zaprojektowania ciągów komunikacyjnych na Przedmiocie dzierżawy, które będą zgodne z ciągami komunikacyjnymi Wydzierżawiającego na Nieruchomości, a które zostały określone w Załączniku nr 4 do Umowy Dzierżawca wykona na własny koszt prace związane z wybudowaniem Stacji paliw (w tym Zbiornika i Dystrybutora) wraz z wjazdem i wyjazdem zgodnie z uzyskanym pozwoleniem na budowę stacji paliw oraz wymogami wynikającymi z potrzeb i standardów Dzierżawcy oraz warunkami umowy dzierżawy. 2. Dzierżawca zobowiązany jest doprowadzić do uruchomienia Stacji paliw, w tym Zbiornika i Dystrybutora w terminie 12 miesięcy od dnia zawarcia z Wydzierżawiającym Umowy. Wyżej wymieniony termin może ulec wydłużeniu z przyczyn niezależnych od Dzierżawcy, o okres odpowiadający istnieniu przyczyny uniemożliwiającej terminowe uruchomienie Zbiornika i Dystrybutora. Przez uruchomienie Zbiornika i Dystrybutora rozumie się umożliwienie Wydzierżawiającemu korzystanie z nich w celu tankowania paliw płynnych do samochodów Wydzierżawiającego. 3. Stacja paliw powinna być ogólnodostępna oraz wyposażona w oddzielny zbiornik na paliwo do wyłącznego korzystania przez Wydzierżawiającego (Zbiornik) i oddzielne stanowisko do tankowania pojazdów Wydzierżawiającego (dalej: Dystrybutor). Stanowisko Wydzierżawiającego powinno być wyposażone w 1 lub 2 dystrybutory z możliwością tankowania z obu stron Dystrybutora, w co najmniej dwa króćce z wężami o przepustowości 40 l/min (po jednym z każdej strony Dystrybutora) i co najmniej dwa króćce z wężami o przepustowości 80 l/min (po jednym z każdej strony Dystrybutora). Ilość pomp i dystrybutorów musi być tak zaplanowana, aby w przypadku jakiejkolwiek awarii pompy lub dystrybutora, możliwe było ciągłe tankowanie pojazdów Wydzierżawiającego z każdej strony Dystrybutora różnymi rodzajami króćców, dochodzącymi do obu części Zbiornika. 4. Zbiornik Wydzierżawiającego powinien być zbiornikiem dwukomorowym do wyłącznej obsługi pojazdów PKS w Białymstoku S.A. Zbiornik powinien mieć pojemność co najmniej l (sześćdziesiąt tysięcy litrów), a pojemność poszczególnych komór zostanie ustalona pomiędzy Stronami w trakcie realizacji inwestycji. Dzierżawca ma zapewnić urządzenia do automatycznego rozlewu paliwa. 5. W Zbiorniku będzie znajdowało się jedynie paliwo Wydzierżawiającego. Zbiornik ten będzie wyposażony w legalizowane urządzenia pomiarowe, do których dostęp będzie miał wyłącznie Wydzierżawiający. Dostarczane do tego Zbiornika paliwo będzie przyjmowane w obecności upoważnionego pracownika Wydzierżawiającego, który będzie potwierdzał przyjęcie paliwa. Dzierżawca zapewnia, że do Zbiornika oraz do Dystrybutora będzie miał dostęp wyłącznie Wydzierżawiający. Wydzierżawiającemu przysługuje prawo do dodatkowego zabezpieczenia Zbiornika oraz Dystrybutora. 6. Dzierżawca będzie ponosił odpowiedzialność za ilość paliwa znajdującego się w Zbiorniku, jeżeli dojdzie do nieuprawnionego korzystania z paliwa znajdującego się w Zbiorniku przez osoby trzecie. 7. Dystrybutor powinien być wyposażony w urządzenie do bezobsługowego tankowania pojazdów (dalej: Urządzenie) z możliwością montażu lub zabudowy w dowolnym miejscu (na dystrybutorze, słupie wiaty, itp.). 8. Konstrukcja Urządzenia ma eliminować instalację zewnętrznych urządzeń wspomagających jego pracę, takich jak komputery, serwery, a także sterowniki i interfejsy. 9. Urządzenie powinno posiadać następującą specyfikację techniczną: a) czytelny podświetlany wyświetlacz ciekłokrystaliczny, b) klawiatura numeryczna oraz zbliżeniowy czytnik kart RFiD standard Unique, c) centralna jednostka sterująca oraz interfejsy do podłączania dystrybutorów i sond pomiarowych, d) transfer danych w trybie online dla sieci LAN, WiFi, GPRS, światłowód,

6 e) system identyfikacji tankowania z rozgraniczeniem tankowania na jedną kartę lub tankowanie na dwie karty (kierowcy + pojazdu), f) przy identyfikacji karty poprzez zbliżeniowy czytnik kart RFiD, możliwość wprowadzenie stanu licznika tankowanego pojazdu, g) oprogramowanie umożliwiające zarządzanie stacją oraz raportowanie, h) możliwość eksportu tankowań do systemu Veritum (wersja firebird) firmy System-1, niewymagającego żadnych dodatkowych operacji, tzn. obróbki danych ze strony Wydzierżawiającego. Efektem eksportu powinno być utworzenie się w systemie Veritum dokumentu magazynowego asygnata rozchodowa z zawartymi tam tankowaniami pojazdów oraz zestawienie tankowań z podziałem na pojazdy, na potrzeby weryfikacji. System powinien umożliwić generowanie co najmniej następujących danych: osoby kierowcy, numeru rej. pojazdu, godziny i dnia tankowania, ilości zatankowanego paliwa. i) System będzie zapewniał bieżącą informację, a także informację zbiorczą na koniec miesiąca, o liczbie tankowań, ilości tankowanego paliwa oraz o osobach dokonujących poszczególnych tankowań. 10. Dzierżawca zapewni eksport danych, o których mowa w ust. 9 pkt h) poprzez sieć światłowodową biegnącą od Dystrybutora do budynku Wydzierżawiającego usytuowanego na Nieruchomości. Dokładne usytuowanie miejsca docelowego doprowadzenia sieci światłowodowej będzie uzgodnione pomiędzy Stronami w trakcie realizacji inwestycji. 11. Dzierżawca zapewni całodobowy, elektroniczny system monitoringu Dystrybutora, Zbiornika oraz tankujących pojazdów, a także umożliwi Wydzierżawiającemu dostęp do ww. monitoringu. Obraz uzyskiwany z monitoringu powinien umożliwiać identyfikację pojazdów i osób je tankujących. 12. Strony ustalą szczegóły dotyczące Zbiornika, Dystrybutora, sieci światłowodowej innych prac podczas realizacji inwestycji. 13. W trakcie wykonywania prac budowlanych Dzierżawca zobowiązuje się do demontażu kostki granitowej i krawężników granitowych znajdujących się na przedmiocie dzierżawy, i przekazania ich Wydzierżawiającemu Dzierżawca jest uprawniony bez konieczności uzyskiwania odrębnej zgody Wydzierżawiającego do: a) prowadzenia wszelkich prac budowlanych na Przedmiocie dzierżawy, w tym budowy a także rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, remontu Stacji paliw wg własnych potrzeb; w przypadku prac budowlanych prowadzonych po uruchomieniu Stacji paliw Dzierżawca zobowiązany jest zapewnić możliwość nieprzerwanego tankowania pojazdów PKS Białystok S.A., b) podłączenia Stacji paliw do istniejących lub mających powstać urządzeń i uzbrojenia, a w szczególności takich jak woda, energia elektryczna, kanalizacja, gaz, telefony itp., c) oddania prowadzenia działalności Stacji paliw oraz zarządzania Stacją paliw przez spółkę, której udziałowcem jest Dzierżawca lub spółkę, która jest udziałowcem Dzierżawcy lub osobę, z którą łączy z Dzierżawcą dowolny stosunek prawny, d) podnajmowania, poddzierżawy lub oddawania do korzystania na podstawie dowolnego stosunku prawnego całości lub części Przedmiotu dzierżawy w tym budynków, lokali lub budowli wybudowanych na Przedmiocie dzierżawy, 2. Dzierżawca nie ma prawa przenieść praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią bez zgody Wydzierżawiającego. 3. Dzierżawca może realizować określone w ust. 1 i ust. 2 prawa pod warunkiem zachowania warunków dzierżawy, a w szczególności zapewnienia Wydzierżawiającemu swobodnego i nieprzerwanego korzystania ze Zbiornika i Dystrybutora, za co Dzierżawca ponosi solidarna odpowiedzialność z osobą przejmująca prawa i obowiązki z Umowy. 4. Wydzierżawiający zobowiązuje się, że po wybudowaniu Stacji paliw nie dokona żadnych zmian usytuowania ani parametrów wjazdu/wyjazdu i/lub zjazdu oraz ciągów

7 komunikacyjnych, które to zmiany mogłyby mieć wpływ na zakres korzystania przez Dzierżawcę z tych wjazdów i ciągów komunikacyjnych. 5. Dzierżawca zobowiązuje się, że po wybudowaniu Stacji paliw nie dokona żadnych zmian usytuowania ani parametrów wjazdu/wyjazdu i/lub zjazdu oraz ciągów komunikacyjnych, które to zmiany mogłyby mieć wpływ na zakres korzystania przez Wydzierżawiającego z pozostałej części Nieruchomości. 6. Korzystanie z wjazdu/wyjazdu i/lub zjazdu oraz ciągów komunikacyjnych przez Dzierżawcę, a także klientów, kooperantów, dostawców itp. Dzierżawcy odbywać się będzie w takim zakresie jak korzystanie z drogi publicznej. 7. Wydzierżawiający zobowiązany jest do bieżącego informowania Dzierżawcy o wszelkich zdarzeniach prawnych i faktycznych związanych z Przedmiotem dzierżawy i mających jednocześnie wpływ na Przedmiot dzierżawy w terminie 7 (siedem) dni od dnia dowiedzenia się o zaistniałym zdarzeniu. 8. Wydzierżawiający w terminie, o którym mowa w ust. 7 powyżej, przekaże Dzierżawcy wszelką korespondencję, decyzje, uchwały, oświadczenia woli itp., którą otrzyma lub o której poweźmie wiadomość, a która związana jest z Przedmiotem dzierżawy lub wykonywaniem niniejszej Umowy i ma jednocześnie wpływ na Przedmiot dzierżawy. 9. Dzierżawca zobowiązuje się do: a) używania Przedmiotu Dzierżawy zgodnie z przeznaczeniem określonym w 2 ust. 5 Umowy, b) utrzymania Przedmiotu Dzierżawy w należytym stanie, a w szczególności nie dopuszczania do zanieczyszczenia szkodliwymi lub niebezpiecznymi substancjami ponad dopuszczalne normy prawem przewidziane oraz do dokonywania na własny koszt niezbędnych konserwacji i remontów wzniesionych obiektów, w tym zbiornika przeznaczonego dla PKS, c) dokonania wszelkich czynności administracyjnych związanych z pozwoleniem na budowę Stacji paliw, projektem budowlanym, uzyskaniem stosownych innych pozwoleń i decyzji koniecznych do wzniesienia urządzeń Stacji paliw na Przedmiocie Dzierżawy; Wydzierżawiający nie ponosi żadnych skutków opóźnienia Dzierżawcy w uzyskiwaniu dokumentacji potrzebnej do wybudowania Stacji paliw, o ile opóźnienie to nie będzie wynikiem zawinienia ze strony Wydzierżawiającego. d) zapewnienia odprowadzenia i likwidacji zanieczyszczeń, odprowadzenia ścieków, wód deszczowych i wywóz odpadów, w sposób nie powodujący zakłóceń oraz zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. e) ubezpieczenia prowadzonej działalności na przedmiocie dzierżawy od odpowiedzialności cywilnej i innych ryzyk we własnym zakresie, f) przeprowadzania bieżących remontów i napraw budynków i urządzeń Stacji paliw, g) pokrycia kosztów adaptacji Przedmiotu dzierżawy, h) pokrycia kosztów powstałych szkód w mieniu Wydzierżawiającego, związanych z prowadzoną działalnością na Przedmiocie dzierżawy, i) prowadzenia działalności, która nie będzie konkurencyjna w stosunku do statutowej działalności Wydzierżawiającego w zakresie przewozu drogowego osób i usług hotelowych, j) dostosowania działalności do ogólnie obowiązujących przepisów w tym zakresie, k) sprawowania dozoru na Przedmiocie dzierżawy, a w szczególności dozoru nad paliwem Wydzierżawiającego znajdującym się w Zbiorniku, l) utrzymania Przedmiotu dzierżawy w należytym stanie technicznym, przestrzeganie przepisów p.poż, BHP oraz ponoszenie kosztów ubezpieczenia, m) oznakowania Przedmiotu dzierżawy poprzez czytelne i widoczne oznaczenie Stacji paliw, n) umożliwienia bezpłatnych wjazdów pojazdów PKS w Białymstoku S.A. na teren Stacji paliw, o) wprowadzenia odpowiedniej organizacji ruchu na Stacji paliw, nie naruszającej organizacji ruchu na pozostałej części Nieruchomości, p) uzyskania na własny koszt i własnym staraniem wymaganych odrębnymi przepisami zezwoleń i opinii niezbędnych do prowadzenia działalności,

8 q) wyposażenia Stacji paliw w urządzenia techniczne: jednolite, estetyczne, wykonywane z trwałych materiałów odpornych na warunki atmosferyczne, r) utrzymywania Przedmiotu dzierżawy w należytym porządku, sprzątanie terenu Stacji paliw, odśnieżania oraz wywozu nieczystości z dzierżawionego terenu, s) korzystania z Przedmiotu dzierżawy w taki sposób, aby nie utrudniać korzystania przez Wydzierżawiającego z jego nieruchomości oraz prowadzenia przez niego działalności gospodarczej, w szczególności przewozu osób, t) umieszczania reklam na Przedmiocie dzierżawy jedynie za zgodą Wydzierżawiającego, 10. Podczas prowadzenia procesu inwestycyjnego Dzierżawca zobowiązuje się do: a) Opracowania harmonogramu inwestycji (załącznik nr 5 i przedstawienia go Wydzierżawiającemu b) bieżącego informowania Wydzierżawiającego o postępach prac i realizacji poszczególnych etapów inwestycji, c) przedstawiania Wydzierżawiającemu kserokopii decyzji, pozwoleń i innych dokumentów otrzymywanych przez Dzierżawcę w trakcie procesu inwestycyjnego, d) realizowania procesu inwestycyjnego zgodnie z harmonogramem inwestycji. 11. Zmiana harmonogramu procesu inwestycyjnego, o którym mowa w ust. 10 wymaga zgody obu stron umowy w formie pisemnej. Rażące niedochowanie terminów procesu inwestycyjnego przez Dzierżawcę, bez uprzedniej zgody Wydzierżawiającego, grożące niedochowaniem ostatecznego terminu wybudowania Zbiornika i Dystrybutora, rodzi uprawnienie Wydzierżawiającego do wypowiedzenia Umowy za 30-dniowym okresem wypowiedzenia oraz prawo żądania od Dzierżawcy zapłaty kary umownej w wysokości sumy kwoty ,- zł (dwieście siedemdziesiąt tysięcy złotych) i iloczynu kwoty ,- zł (dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) oraz liczby pełnych miesięcy od dnia podpisania Umowy do dnia zwrotu Przedmiotu dzierżawy przez Dzierżawcę Wydzierżawiającemu Za Przedmiot dzierżawy Dzierżawca będzie płacić Wydzierżawiającemu miesięczny czynsz w kwocie netto.. złotych (słownie:. złotych). 2. Czynsz będzie należny od dnia wydania przedmiotu dzierżawy dla Dzierżawcy. 3. Należna kwota czynszu powiększona będzie o podatek od towarów i usług, obliczony według obowiązujących stawek. 4. Czynsz na zasadach wynikających z niniejszej Umowy, powiększony o należny podatek VAT, płatny będzie z góry co miesiąc na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wydzierżawiającego, do 7 dnia każdego miesiąca. 5. Faktura powinna zostać wystawiona prawidłowo tj. zgodnie z ustawą o podatku VAT oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy. 6. Za datę zapłaty czynszu będzie uznawać się dzień wpływu należności na rachunek bankowy Wydzierżawiającego podany na fakturze lub w inny sposób. 7. W przypadku, gdy w danym miesiącu dzierżawa trwać będzie przez okres krótszy niż dany miesiąc, czynsz należny za ten miesiąc ulega proporcjonalnemu obniżeniu. 8. W razie niemożności korzystania z Przedmiotu dzierżawy przez Dzierżawcę z przyczyn leżących po stronie Wydzierżawiającego, Dzierżawca zapłaci Wydzierżawiającemu proporcjonalną część miesięcznego czynszu obliczoną z uwzględnieniem ilości dni, w których Dzierżawca nie mógł korzystać z Przedmiotu dzierżawy. 9. W przypadku opóźnienia w zapłacie czynszu Wydzierżawiający uprawniony jest do naliczania odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia, które Dzierżawca zobowiązany będzie zapłacić. 10. Strony zgodnie uzgadniają, że kwota czynszu ulegać będzie podwyższeniu z dniem 1 marca każdego roku o wskaźnik corocznej waloryzacji wynikającej ze wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez GUS w Monitorze Polskim. Pierwsza waloryzacja nastąpi w 2015 roku. 9

9 1. Dzierżawca zapewni Wydzierżawiającemu możliwość automatycznego tankowania pojazdów Wydzierżawiającego z Dystrybutora przy użyciu kart magnetycznych. 2. Automatyczne tankowanie pojazdów Wydzierżawiającego odbywać się będzie całodobowo, przez 7 dni w tygodniu, w tym w niedziele, święta i dni wolne od pracy. 3. Dzierżawca umożliwi Wydzierżawiającemu całodobowy oraz zdalny dostęp do Urządzenia, o którym mowa w 6 ust. 7 Umowy Za umożliwienie Wydzierżawiającemu korzystania ze Zbiornika i Dystrybutora oraz zapewnienie automatycznego tankowania pojazdów Wydzierżawiającego, Wydzierżawiający będzie płacić Dzierżawcy miesięczne wynagrodzenie w kwocie netto.. złotych (słownie:. złotych). 2. Wynagrodzenie będzie należne od dnia faktycznego umożliwienia Wydzierżawiającemu przez Dzierżawcę tankowania pojazdów Wydzierżawiającego na Stacji paliw. Dzień faktycznego umożliwienia Wydzierżawiającemu tankowania pojazdów stwierdzony zostanie protokołem podpisanym przez obie strony Umowy. 3. Należna kwota wynagrodzenia powiększona będzie o podatek od towarów i usług, obliczony według obowiązujących stawek. 4. Wynagrodzenie płatne będzie co miesiąc na podstawie prawidłowej faktury VAT wystawionej przez Dzierżawcę do 7 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Zapłata wynagrodzenie następować będzie poprzez kompensatę z czynszem dzierżawnym określonym w 8 ust Faktura powinna zostać wystawiona we właściwym terminie, rzetelnie, prawidłowo tj. zgodnie z ustawą o podatku VAT oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy. 6. W przypadku niemożności korzystania przez Wydzierżawiającego z automatycznego tankowania pojazdów Wydzierżawiającego ze Zbiornika lub Dystrybutora z przyczyn leżących po stronie Dzierżawcy, Dzierżawca zobowiązany jest do umożliwienia Wydzierżawiającemu tankowania pojazdów Wydzierżawiającego na Stacji paliw w części ogólnodostępnej. W takim przypadku rozliczenia za zatankowane przez Wydzierżawiającego paliwo odbywać się będą według cen zakupu paliwa przez Wydzierżawiającego. 7. W przypadku całkowitej niemożności tankowania pojazdów Wydzierżawiającego na Stacji paliw z przyczyn leżących po stronie Dzierżawcy, Wydzierżawiającemu przysługuje prawo żądania od Wydzierżawiającego zapłaty kary umownej w wysokości 3.000,- zł (trzy tysiące złotych) za każdy dzień występowania przeszkód uniemożliwiających tankowanie pojazdów Wydzierżawiającego na Stacji paliw Koszt eksploatacji mediów (w tym wody, energii elektrycznej itd.) dostarczanych do Stacji paliw, Dzierżawca będzie pokrywał we własnym zakresie na podstawie wskazań zainstalowanych na własny koszt i staraniem urządzeń pomiarowych na podstawie umów zawartych indywidualnie z dostawcami mediów, z którymi będzie się bezpośrednio rozliczał. 2. Podatek od nieruchomości oraz opłata za użytkowanie wieczyste w części dotyczącej Przedmiotu dzierżawy będą ponoszone przez Dzierżawcę według faktur wystawionych przez Wydzierżawiającego na podstawie otrzymanych decyzji i złożonych deklaracji. Kwoty, o których mowa w zdaniu poprzednim zostaną powiększone o podatek od towarów i usług, stosownie do aktualnych regulacji prawnych, obliczony według obowiązujących stawek Dzierżawca ponosi odpowiedzialność za szkody w Przedmiocie dzierżawy oraz innym mieniu Wydzierżawiającego powstałe z winy Dzierżawcy. 2. Wydzierżawiający nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za rzeczy znajdujące się na Przedmiocie dzierżawy. Dzierżawca prowadzi działalność gospodarczą na własną odpowiedzialność oraz odpowiada za wszelkie szkody powstałe w czasie trwania umowy, wobec Wydzierżawiającego jak i osób trzecich. Wydzierżawiający nie ponosi żadnej

10 odpowiedzialności z tytułu prowadzenia przez Dzierżawcę działalności wymienionej w 2 umowy. Dzierżawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia wobec Wydzierżawiającego. 3. Strony ponoszą odpowiedzialność za należyte wykonanie zobowiązań ich dotyczących, określonych niniejszą Umową. 4. Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za szkody będące wynikiem zdarzenia o charakterze siły wyższej. Za siłę wyższą w rozumieniu niniejszej umowy rozumie się katastrofalne działania przyrody, wojny, zamieszki krajowe. 5. Dzierżawca ubezpieczy na własny koszt budynki i budowle wybudowane na Przedmiocie dzierżawy. 6. Dzierżawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej (OC stacji paliw) z sumą gwarancyjną nie mniejszą niż ,00 zł w okresie objętym Dzierżawą (kopia polisy ubezpieczeniowej stanowi Załącznik nr 6 do Umowy). Dzierżawca jest obowiązany utrzymywać ubezpieczenie na co najmniej ww. sumę gwarancyjną przez cały okres trwania umowy dzierżawy oraz przedstawiać co najmniej raz do roku aktualną polisę ubezpieczeniową Wydzierżawiającemu. 13. Umowa dzierżawy zostaje zawarta na czas oznaczony wynoszący 15 (piętnaście) lat Wydzierżawiający będzie mógł w każdym czasie wypowiedzieć umowę dzierżawy w trybie natychmiastowym w przypadku gdy: a) Dzierżawca prowadzi na Przedmiotu dzierżawy działalność niezgodną z działalnością określoną w niniejszej Umowie, b) Dzierżawca dopuszcza się zwłoki w płatności czynszu co najmniej za dwa pełne okresy płatności, c) Dzierżawca dopuszcza się zwłoki w płatności kar umownych przez okres co najmniej miesiąca od dnia wezwania go przez Wydzierżawiającego do zapłaty tej kary d) z przyczyn leżących po stronie Dzierżawcy Wydzierżawiający nie będzie mógł tankować swoich samochodów przy wykorzystaniu Zbiornika i Dystrybutora przez okres dłuższy niż 30 dni. e) Dzierżawca wykorzystuje Przedmiot dzierżawy w sposób sprzeczny z postanowieniami Umowy albo gdy stan techniczny Przedmiotu dzierżawy ulegnie rażącemu pogorszeniu w stosunku do stanu wynikającego z normalnego użytkowania, f) Dzierżawca prowadzi działalność konkurencyjną w stosunku do działalności Wydzierżawiającego. g) Dzierżawca nie wybuduje Zbiornika i Dystrybutora oraz Urządzenia w terminie, h) Opóźnienia o ponad 30 dni realizacji harmonogramu inwestycji dotyczącej Stacji paliw w części dotyczącej Zbiornika albo Dystrybutora, i) Dzierżawca nie będzie posiadał w trakcie trwania Umowy aktualnej polisy ubezpieczeniowej. 2. Dzierżawca będzie mógł w każdym czasie wypowiedzieć Umowę w trybie natychmiastowym w przypadku: a) rażącego naruszenia przez Wydzierżawiającego zobowiązań określonych w treści Umowy, uniemożliwiających budowę lub prowadzenie Stacji paliw, b) ujawnienia się złożenia przez Wydzierżawiającego jakichkolwiek niezgodnych ze stanem rzeczywistym lub prawnym zapewnień lub oświadczeń uniemożliwiających lub znacznie utrudniających korzystanie przez Dzierżawcę z Przedmiotu dzierżawy zgodnie z celem dzierżawy, oraz nieusunięcia takiego stanu rzeczy przez Wydzierżawiającego w terminie zakreślonym przez Dzierżawcę, nie krótszym niż 1 miesiąc, c) wystąpienia siły wyższej, w rozumieniu niniejszej umowy, wskutek czego nastąpiło ograniczenie lub uniemożliwienie używania Przedmiotu dzierżawy zgodnie z jego przeznaczeniem trwającym przez okres 30 (trzydzieści) dni.

11 3. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy w trybie opisanym ust. 1 i ust. 2 a) i b) niniejszego paragrafu może zostać złożone, jeżeli pomimo pisemnego wezwania do zaniechania naruszeń Umowy, wezwana Strona nie zaprzestanie tych zachowań. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy powinno być złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności Dzierżawcy przysługuje prawo dokonywania wszelkich nakładów na Przedmiocie dzierżawy, zarówno koniecznych, użytecznych jak i zbytkownych. 2. Po zakończeniu dzierżawy w wyniku ustania, rozwiązania lub wygaśnięcia dzierżawy, Dzierżawca zobowiązuje się zwrócić Przedmiot dzierżawy w stanie niepogorszonym, ze zmianami wynikającymi z Umowy, z zastrzeżeniem ust. 6. Dzierżawca nie ponosi odpowiedzialności za zużycie Przedmiotu dzierżawy będące następstwem prawidłowego używania zgodnie z celem dzierżawy. 3. Przedmiot Dzierżawy zostanie przekazany Wydzierżawiającemu w terminie 7 dni od dnia zakończenia dzierżawy. Z czynności zwrotu Przedmiotu dzierżawy Strony sporządzają protokół zdawczo-odbiorczy. Dzierżawca ma obowiązek zwrotu Przedmiotu Dzierżawy nie zanieczyszczonego szkodliwymi substancjami rodzącymi obowiązek rekultywacji, a w przypadku takiego zanieczyszczenia przed dokonaniem zwrotu Przedmiotu dzierżawy powinien dokonać rekultywacji terenu; w takim przypadku termin zwrotu Przedmiotu dzierżawy wyniesie 21 dni od zakończenia Umowy. 4. Znaki firmowe, reklamowe czy informacyjne Dzierżawcy umieszczone w związku z realizacją Umowy - stanowią własność Dzierżawcy. Dzierżawca usunie z Przedmiotu dzierżawy wszystkie znaki towarowe, urządzenia reklamowe oraz informacyjne identyfikujące Dzierżawcę. Wydzierżawiający zobowiązuje się, że nie zatrzyma i nie będzie dysponować przedmiotami zawierającymi znak towarowy Dzierżawcy (neony, szyldy, kolorystyka wizualizacji Stacji paliw itp.). 5. Wydzierżawiający na pierwsze żądanie Dzierżawcy dokona zmiany kolorystyki wizualizacji Stacji paliw w terminie 60 (sześćdziesiąt) dni od dnia otrzymania pisemnego żądania pod rygorem zapłaty kary umownej w kwocie 5.000,- (pięć tysięcy) złotych za każdy miesiąc zwłoki w dokonaniu tej zmiany. 6. Po zakończeniu okresu dzierżawy, niezależnie od przyczyny jej zakończenia, Dzierżawca, w zależności od wyboru Wydzierżawiającego, zobowiązany będzie do przeniesienia własności budynków, budowli i urządzeń stacji paliw na Wydzierżawiającego za zapłatą ceny uzgodnionej; jeżeli cena zbycia nie zostanie uzgodniona między stronami, Stacja paliw zostanie wyceniona przez powołanego przez strony niezależnego rzeczoznawcę. Po dokonaniu wyceny przez rzeczoznawcę Wydzierżawiający wyrazi chęć nabycia po tej cenie lub zażąda przywrócenia Przedmiotu dzierżawy do stanu pierwotnego na koszt Dzierżawcy. 7. Wraz z przeniesieniem własności budynków, budowli i urządzeń stacji paliw na Wydzierżawiającego, Dzierżawca zobowiązany jest do wydania Wydzierżawiającemu świadectw legalizacji dotyczących zbiorników i dystrybutorów oraz wszelkich innych dokumentów związanych z prawidłowym funkcjonowaniem Stacji paliw W wypadku rozwiązania Umowy przez Dzierżawcę na podstawie 14 ust. 2 pkt a) i b), Dzierżawca będzie mógł żądać od Wydzierżawiającego kary umownej w wysokości 6- miesięcznej stawki czynszu dzierżawnego określonego w 8 ust. 1. Postanowienia 15 ust. 6 i 7 będą miały odpowiednie zastosowanie. 2. W przypadku niewybudowania i uruchomienia przez Dzierżawcę Zbiornika i Dystrybutora w uzgodnionym terminie, określonym w Umowie, niezależnie od przyczyn, Wydzierżawiający może naliczyć karę umowną w kwocie ,- zł za każdy miesiąc opóźnienia. Niezależnie od tego, w przypadku niewybudowania i uruchomienia Zbiornika i Dystrybutora w uzgodnionym terminie z jakichkolwiek powodów, umowa może zostać rozwiązana przez Wydzierżawiającego ze skutkiem natychmiastowym bez ponoszenia jakichkolwiek ujemnych konsekwencji (odszkodowań, kar umownych itp.) wobec Dzierżawcy.

12 W przypadku rozwiązania niniejszej umowy przez Wydzierżawiającego w trybie 14 ust. 1, w ciągu pierwszych 12 miesięcy od dnia podpisania Umowy, Wydzierżawiającemu będzie przysługiwało prawo żądania od Dzierżawcy zapłaty kary umownej w wysokości sumy kwoty ,- zł (dwieście siedemdziesiąt tysięcy złotych) i iloczynu kwoty ,- zł (dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) oraz liczby miesięcy od dnia podpisania Umowy do dnia zwrotu Przedmiotu dzierżawy przez Dzierżawcę Wydzierżawiającemu. 2. W przypadku rozwiązania niniejszej umowy przez Wydzierżawiającego w trybie 14 ust. 1, po upływie pierwszych 12 miesięcy od dnia podpisania Umowy, Wydzierżawiającemu będzie przysługiwało prawo żądania od Dzierżawcy zapłaty kary umownej w wysokości sumy iloczynów, tj. iloczynu kwoty ,- zł (dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) i liczby 12 miesięcy oraz iloczynu kwoty ,- zł (dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) i liczby miesięcy od dnia rozwiązania Umowy do dnia zwrotu Przedmiotu dzierżawy przez Dzierżawcę Wydzierżawiającemu. 3. W przypadku rozwiązania niniejszej umowy przez Wydzierżawiającego w trybie 14 ust. 1 niniejszej umowy, zastosowanie będzie miał również 15 ust. 6 i 7 niniejszej umowy. 18. Na zabezpieczenie roszczeń z tytułu płatności czynszu oraz kar umownych Dzierżawca wniesie na rzecz Wydzierżawiającego kaucję pieniężną lub gwarancję bankową bądź ubezpieczeniowa odpowiadającej stawce 4-miesięcznego czynszu dzierżawnego określonego w 8 ust. 1 Umowy Wszystkie budynki, budowle i urządzenia wzniesione przez Dzierżawcę na Przedmiocie dzierżawy będą zaliczane do środków trwałych Dzierżawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami. 2. Strony będą sobie niezwłocznie przekazywać wszelkie zawiadomienia lub inne informacje dotyczące Przedmiotu dzierżawy otrzymane od jakiegokolwiek podmiotu, w szczególności od jakichkolwiek władz państwowych lub samorządowych. 3. Jeżeli jakiekolwiek postanowienia niniejszej Umowy okażą się nieważne lub bezskuteczne nie będzie to miało wpływu na pozostałe postanowienia umowne. W takim przypadku Strony zobowiązują się niezwłocznie zawrzeć aneks do Umowy, w którym sformułują postanowienie zastępcze, którego cel gospodarczy będzie równoważny lub zbliżony do celu postanowienia nieważnego lub bezskutecznego. 4. Wydzierżawiający wyraża zgodę na ujawnienie prawa dzierżawy Przedmiotu dzierżawy na rzecz Dzierżawcy w księdze wieczystej prowadzonej dla Przedmiotu dzierżawy. 5. Wszelkie prawa i obowiązki Dzierżawcy wynikające z Umowy mogą zostać przeniesione na osobę trzecią jedynie za zgodą Wydzierżawiającego udzieloną w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 6. Wszelką korespondencję wysłaną na adresy uwidocznione w komparycji Umowy uznaje się za doręczoną, chyba że którakolwiek ze stron Umowy wskaże inny adres do doręczeń. 7. Spory wynikające z niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez miejscowo i rzeczowo właściwy Sąd dla miejsca położenia Nieruchomości. 8. Załączniki wymienione w umowie stanowią integralną część niniejszej Umowy Wszystkie koszty zawarcia niniejszej umowy poniesie Dzierżawca. 2. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 3. Każda ze stron otrzymuje egzemplarz niniejszej umowy.

13 Załączniki: Załącznik Nr 1 Księga Wieczysta Nieruchomości, Załącznik Nr 2 Wypis z rejestru gruntów i budynków, Załącznik Nr 3 decyzja o warunkach zabudowy, Załącznik Nr 4 plan sytuacyjny z zaznaczonymi granicami Przedmiotu dzierżawy, Załącznik Nr 5 harmonogram inwestycji, Załącznik Nr 6 polisa ubezpieczeniowa Dzierżawcy.

U M O W A N A J M U. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS., o numerze

U M O W A N A J M U. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS., o numerze U M O W A N A J M U N r.. / 2 0 1 5 W dniu 2015r. w Szymanach Warmia i Mazury Sp. z o.o. z siedzibą wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd., VIII Wydział

Bardziej szczegółowo

UMOWA DZIERŻAWY. zawarta w dniu... w., zwana dalej Umową

UMOWA DZIERŻAWY. zawarta w dniu... w., zwana dalej Umową UMOWA DZIERŻAWY zawarta w dniu... w., zwana dalej Umową pomiędzy: spółką Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słubicach przy ul. Sportowej 1, 69-100 Słubice, wpisaną do Rejestru

Bardziej szczegółowo

TREŚĆ UMOWY. Warunkowa Umowa Najmu

TREŚĆ UMOWY. Warunkowa Umowa Najmu 1 TREŚĆ UMOWY Warunkowa Umowa Najmu zawarta w dniu [ ] r. w [ ] ( Umowa lub Umowa Najmu ) pomiędzy: (1) Pocztą Polską S.A. z siedzibą w Warszawie, 00-940 Warszawa, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

TREŚĆ UMOWY. Warunkowa Umowa Najmu

TREŚĆ UMOWY. Warunkowa Umowa Najmu 1 TREŚĆ UMOWY Warunkowa Umowa Najmu zawarta w dniu [ ] r. w [ ] ( Umowa lub Umowa Najmu ) pomiędzy: (1) Pocztą Polską S.A. z siedzibą i adresem w Warszawie (00-940), przy ulicy Stawki 2, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

Umowa Najmu Nr [ ] działających na podstawie udzielonych przez Zarząd PKP S.A. oraz Dyrektorów PKP S.A. [ ] pełnomocnictw,

Umowa Najmu Nr [ ] działających na podstawie udzielonych przez Zarząd PKP S.A. oraz Dyrektorów PKP S.A. [ ] pełnomocnictw, Umowa Najmu Nr [ ] zawarta w dniu.. r. w Warszawie pomiędzy: POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy,

Bardziej szczegółowo

Umowa Dzierżawy. . z siedzibą w ( -..), przy ul., zarejestrowanym/ą w, Regon:.., NIP: reprezentowanym przez: 1 PRZEDMIOT DZIERŻAWY

Umowa Dzierżawy. . z siedzibą w ( -..), przy ul., zarejestrowanym/ą w, Regon:.., NIP: reprezentowanym przez: 1 PRZEDMIOT DZIERŻAWY Umowa Dzierżawy Projekt umowy zawarta w dniu:, w Poznaniu, pomiędzy: Poznańskim Ośrodkiem Specjalistycznym Usług Medycznych z siedzibą w Poznaniu (61 696) przy Al. Solidarności 36 (Regon: 630511135, NIP:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Warunków Przetargu UMOWA DZIERŻAWY. zawarta w dniu. w Katowicach (dalej Umowa) pomiędzy:

Załącznik nr 2 do Warunków Przetargu UMOWA DZIERŻAWY. zawarta w dniu. w Katowicach (dalej Umowa) pomiędzy: UMOWA DZIERŻAWY Załącznik nr 2 do Warunków Przetargu zawarta w dniu. w Katowicach (dalej Umowa) pomiędzy: TAURON Wytwarzanie S.A. z siedzibą w Katowicach (40-389) ul. Lwowska 23, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU. lub /, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą:. (odpis z CEIDG stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy) z siedzibą

UMOWA NAJMU. lub /, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą:. (odpis z CEIDG stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy) z siedzibą UMOWA NAJMU P R O J E K T zawarta w dniu. w Wielkiej Wsi pomiędzy Gminą Wielka Wieś, 32-089 Wielka Wieś, ul. Wesoła 48; Reprezentowana przez : 1. Wójta Gminy Wielka Wieś mgr Tadeusza Wójtowicza; Przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

Umowa Najmu Umowa Nr [ ]

Umowa Najmu Umowa Nr [ ] Umowa Najmu Umowa Nr [ ] zawarta w dniu.. r. w Warszawie, pomiędzy: POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU NR.. zawarta w dniu...r. w.. pomiędzy:

UMOWA NAJMU NR.. zawarta w dniu...r. w.. pomiędzy: UMOWA NAJMU NR.. zawarta w dniu...r. w.. pomiędzy:... z siedzibą w... (...), przy ul...., wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ I/LUB USŁUGOWEJ W TERMINALU PASAŻERSKIM NA LOTNISKU WARSZAWA/MODLIN

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do Siwz. UMOWA nr./2014

Załącznik nr 8 do Siwz. UMOWA nr./2014 UMOWA nr./2014 w dniu..2014r. w siedzibie Zamawiającego... pomiędzy Składowiskiem Odpadów Komunalnych Sp. z o.o....... z siedzibą w Oświęcimiu, ul. Nadwiślańska 36... wpisanym w dniu 25.01.2002r. do Krajowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO PRZEZNACZONEGO NA

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO PRZEZNACZONEGO NA REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO PRZEZNACZONEGO NA PROWADZENIE BIURA PODRÓŻY W PORCIE LOTNICZYM WARSZAWA/MODLIN NA TERENIE TERMINALA ZWANY DALEJ REGULAMINEM nr sprawy PLM/BH/KO/ATH3/02/2014

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Regulaminu przetargu. Projekt UMOWA NAJMU. zawarta w dniu.r. w Katowicach pomiędzy:

Załącznik Nr 3 do Regulaminu przetargu. Projekt UMOWA NAJMU. zawarta w dniu.r. w Katowicach pomiędzy: Załącznik Nr 3 do Regulaminu przetargu Projekt UMOWA NAJMU zawarta w dniu.r. w Katowicach pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach adres:

Bardziej szczegółowo

Umowa Najmu Umowa Nr 11_NWa2.6123. 2015.AC

Umowa Najmu Umowa Nr 11_NWa2.6123. 2015.AC Umowa Najmu Umowa Nr 11_NWa2.6123. 2015.AC zawarta w dniu 2015r. w Łodzi, pomiędzy: Polskimi Kolejami Państwowymi Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU DEFINICJE

UMOWA NAJMU DEFINICJE UMOWA NAJMU zawarta w Łodzi, w dniu... pomiędzy: Łódzką Agencją Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, ul. Tuwima 22/26, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS 0000059880, REGON: 470569240,

Bardziej szczegółowo

UMOWA DZIERŻAWY. zawarta w dniu. w Katowicach (dalej Umowa) pomiędzy:

UMOWA DZIERŻAWY. zawarta w dniu. w Katowicach (dalej Umowa) pomiędzy: UMOWA DZIERŻAWY zawarta w dniu. w Katowicach (dalej Umowa) pomiędzy: TAURON Wytwarzanie S.A. z siedzibą w Katowicach (40-389) ul. Lwowska 23, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr...2014 WZÓR na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej

UMOWA nr...2014 WZÓR na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej Załącznik nr 8 UMOWA nr...2014 WZÓR na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej zawarta w dniu... roku w Gdańsku pomiędzy: Szpitalem Dziecięcym Polanki im. Macieja Płażyńskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... DZIERŻAWY POMIESZCZENIA UŻYTKOWEGO. o następującej treści:

UMOWA NR... DZIERŻAWY POMIESZCZENIA UŻYTKOWEGO. o następującej treści: UMOWA NR... DZIERŻAWY POMIESZCZENIA UŻYTKOWEGO zawarta w dniu 2014 r., pomiędzy: Gminą Miasto Złotów - Złotowskim Centrum Aktywności Społecznej, adres: al. Piasta 26, 77-400 Złotów, NIP: 7671669426, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Dnia [] dwa tysiące dwunastego roku ([] 2012) przede mną [], notariuszem w Krakowie, w Kancelarii Notarialnej przy [], stawili się:

Dnia [] dwa tysiące dwunastego roku ([] 2012) przede mną [], notariuszem w Krakowie, w Kancelarii Notarialnej przy [], stawili się: Repertorium A nr [] A K T N O T A R I A L N Y Dnia [] dwa tysiące dwunastego roku ([] 2012) przede mną [], notariuszem w Krakowie, w Kancelarii Notarialnej przy [], stawili się: 1. [] działający jako pełnomocnik

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN") 1.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN) 1. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN") 1. Definicje Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie przepisów art. 384

Bardziej szczegółowo

Preambuła: 1. Przedmiot umowy

Preambuła: 1. Przedmiot umowy UMOWA NAJMU NR../ ZAŁĄCZNIK NR 4 zawarta w dniu - - w Gdyni pomiędzy: Morskim Instytutem Rybackim Państwowym Instytutem Badawczym z siedzibą w Gdyni, przy ul. Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia, wpisanym do rejestru

Bardziej szczegółowo

Umowa nr 1... -... 2... -... ... ... reprezentowaną przez: 1. Definicje

Umowa nr 1... -... 2... -... ... ... reprezentowaną przez: 1. Definicje zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: Umowa nr Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi SA., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Mysiej 2, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. Dnia w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu przy ulicy Ruskiej numer 2 przed notariuszem Wojciechem Andrzejem Nowakiem

AKT NOTARIALNY. Dnia w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu przy ulicy Ruskiej numer 2 przed notariuszem Wojciechem Andrzejem Nowakiem Repertorium A numer /2014 AKT NOTARIALNY Dnia w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu przy ulicy Ruskiej numer 2 przed notariuszem Wojciechem Andrzejem Nowakiem stawili się: -------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

UMOWA DZIERŻAWY Nr / projekt/

UMOWA DZIERŻAWY Nr / projekt/ Załącznik nr 6 do Ogłoszenia UMOWA DZIERŻAWY Nr / projekt/ zawarta w dniu...w Kędzierzynie- Koźlu pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu

Bardziej szczegółowo

Umowa (wzór) zawarta w dniu..2013 r. w Balicach pomiędzy:

Umowa (wzór) zawarta w dniu..2013 r. w Balicach pomiędzy: Umowa (wzór) zawarta w dniu..2013 r. w Balicach pomiędzy: Międzynarodowym Portem Lotniczym im. Jana Pawła II Kraków Balice sp. z o. o. z siedzibą w Balicach, 32-083 Balice, ul. Kpt. M. Medweckiego 1, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy Leasingu

Ogólne Warunki Umowy Leasingu Załącznik nr 1 do Umowy Leasingu Ogólne Warunki Umowy Leasingu Wszelkie terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach mają takie same znaczenie jak terminy określone w Umowie Leasingu. 1. Przedmiot umowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU NR... /20.

UMOWA NAJMU NR... /20. UMOWA NAJMU NR... /20. Załącznik nr 3 do regulaminu konkursu ofert ogłoszonego w dniu 25 czerwca 2013 r. umowa na czas oznaczony zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa - Zakładem

Bardziej szczegółowo

Centrala PKP S.A. Departament Inwestycji. UMOWA Nr. Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul.

Centrala PKP S.A. Departament Inwestycji. UMOWA Nr. Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Załącznik nr 9 Wzór umowy Znak postępowania: 2013-0277453 UMOWA Nr. zawarta w dniu.. pomiędzy: Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa, wpisana

Bardziej szczegółowo