Podatek od wynagrodzenia menedŝera rozlicza ten, kto go zatrudnia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podatek od wynagrodzenia menedŝera rozlicza ten, kto go zatrudnia"

Transkrypt

1 Tytuł: RZECZPOSPOLITA Data: Autor: PRZEMYSŁAW WOJTASIK Podatek od wynagrodzenia menedŝera rozlicza ten, kto go zatrudnia PIT Osoba zarządzająca firmą moŝe mieć uposaŝenie z róŝnych tytułów: umowy o pracę, kontraktu, zlecenia, powołania do zarządu. Zawsze jednak zaliczkę na podatek oblicza i odprowadza płatnik, czyli spółka, którą kieruje menedŝer PRZEMYSŁAW WOJTASIK Zarząd jest organem obligatoryjnym, a jego powołanie to jeden z warunków powstania spółki handlowej. Jego członkowie pełnią swoją funkcję, opierając się na roŝnego rodzaju podstawach prawnych. Przede wszystkim jest to stosunek organizacyjny, którego powstanie jest konsekwencją powołania do zarządu. Obowiązki spółki O wynagrodzeniu otrzymywanym w związku z pełnieniem funkcji członka zarządu na podstawie samego tylko ustanowienia (czyli bez odrębnego stosunku zatrudnienia) mówi art. 13 pkt 7 ustawy o PIT. Zalicza się je do przychodów z działalności wykonywanej osobiście. UposaŜenie członka zarządu jest rozliczane przez spółkę, która pełni funkcję płatnika. Potrąca ona koszty uzyskania przychodów i pobiera 18-proc. zaliczkę na podatek (art. 41 ust. 1 ustawy o PIT). Następnie wpłacają do właściwego dla siebie urzędu skarbowego (do 20 dnia następnego miesiąca), natomiast do końca stycznia następnego roku musi przesłać deklarację PIT-4R. Oprócz tego powinna przekazać informację podatkową członkowi zarządu i właściwemu dla niego urzędowi. Robi to na druku PIT-11 (do końca lutego następnego roku). Równolegle do stosunku organizacyjnego spółka moŝe nawiązać z członkiem zarządu umowę o pracę bądź teŝ umowy cywilnoprawne. Przychód z pracy Stosunek pracy pomiędzy spółką a członkiem zarządu powstaje na podstawie umowy o pracę (a nie na podstawie samego powołania). Wynagrodzenie z tego tytułu jest zaliczane do przychodów, o których mówi art. 12 ust. 1 ustawy o PIT. Przychód menedŝera ze stosunku pracy jest opodatkowany tak samo jak kaŝdego innego pracownika. Spółka musi od niego pobrać zaliczkę na podatek (18 lub 32 proc.). Po zakończeniu roku płatnik składa w urzędzie PIT-4R (do końca stycznia) i PIT-11 (do końca lutego). Ten drugi formularz przesyła teŝ członkowi zarządu. JeŜeli członek zarządu oprócz pensji dostaje wynagrodzenie za pełnienie funkcji w zarządzie na podstawie uchwały, naleŝy je zakwalifikować do przychodów z działalności wykonywanej osobiście (art. 13 pkt 7 ustawy o PIT). Zlecenie i kontrakt Kolejna moŝliwość to zawarcie z członkiem zarządu umowy-zlecenia. Świadczenia przyznane za jej wykonanie są zaliczane do przychodów wymienionych w art. 13 pkt 8 ustawy o PIT. Natomiast przychodem, o którym mowa w art. 13 pkt 7 ustawy o PIT (z tytułu członkostwa i pełnienia funkcji w organach spółki), będzie jedynie wynagrodzenie z tytułu udziału w zarządzie. Spółka rozlicza teŝ wynagrodzenie członka zarządu, z którym podpisała kontrakt menedŝerski. Dla porządku trzeba dodać, Ŝe gdy wynagrodzenie menedŝera z tytułu umowy - zlecenia lub kontraktu nie przekracza 200 zł, a beneficjent nie jest pracownikiem płatnika, spółka będzie zobligowana do poboru 8 proc. zryczałtowanego podatku (art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o PIT). Taki sposób rozliczenia w wypadku menadŝerów będzie jednak rzadkością).

2 CZYTELNICY PYTAJĄ RZ ODPOWIADA SłuŜbowy sprzęt nie jest przychodem Spółka podpisała kontrakt z menedŝerem. Wynika z niego, ze musi go wyposaŝyć w niezbędne do wykonywania usług zarządzania urządzenia: telefon, komputer, samochód. Czy uzyskuje on z tego tytułu przychód? Przychód nie powstanie, jeśli są to świadczenia niezbędne do wykonania usługi i menedŝer wykorzystuje sprzęt tylko do celów słuŝbowych. Jak wynika z pytania, zapewnienie wyposaŝenia jest elementem kontraktu. Zleceniodawca spełnia po prostu wynikające z niej warunki, natomiast menedŝer dzięki temu moŝe zrealizować zamówienie. Nie jest to składnik wynagrodzenia, a usługodawca nie uzyskuje z tego powodu dodatkowej korzyści majątkowej. Trudno więc uznać udostępnione zarządcy urządzenia za nieodpłatne świadczenia powodujące powstanie przychodu. Niestety, niektóre urzędy uwaŝają inaczej, a o tym Ŝe kwestia ta budzi spore wątpliwości, świadczy niekorzystny dla podatników wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 27 listopada 2007 r. (II FSK1389/07). To nie działalność gospodarcza MenedŜer nie moŝe rozliczać przychodów jak przedsiębiorca. Nawet jeśli zarejestrował firmę Jakie są tego konsekwencje? MenedŜerowi nie przysługuje stawka liniowa, nie moŝe teŝ odliczyć faktycznie poniesionych kosztów. Z art. 13 pkt 9 ustawy o PIT wynika, Ŝe wynagrodzenie menedŝerów nie moŝe być rozliczane w ramach własnej firmy. Przepis ten wyraźnie mówi: przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedŝerskich bądź umów o podobnym charakterze zaliczane są do działalności wykonywanej osobiście. Rozlicza je płatnik (czyli spółka), potrącając ryczałtowe koszty. Urzędy nie zgadzają się na Ŝadne odstępstwa od tej reguły. Przekonało się o tym wielu podatników składających wnioski o interpretację. Przykładowo, jak stwierdziła Izba Skarbowa w Katowicach w interpretacji z 24 maja 2011 (IBPBII/1/ /11/MK), wyodrębnienie w ustawie o PIT umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedŝerskich lub umów o podobnym charakterze nie pozostawia wątpliwości, Ŝe przychody osiągane na ich podstawie są zaliczane do źródła działalność wykonywana osobiście. Nawet jeŝeli umowy te zawierane są w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej. Skoro menedŝer nie moŝe się rozliczać tak jak przedsiębiorca, to nie przysługuje mu stawka liniowa. Płaci podatek według skali, co przy wysokich zarobkach oznacza 32-proc. daninę. Musi teŝ łączyć dochody z zarządzania z innymi, np. z umowy o przeniesienie praw autorskich. Przypomnijmy, Ŝe 18-proc. podatkiem są obciąŝone tylko dochody do zł. Nie zawsze jednak 32 proc. danina płacona według skali będzie wyŝsza niŝ podatek liniowy. Osoby rozliczające się z fiskusem według skali mogą bowiem skorzystać z róŝnych ulg (np. pomniejszyć dochód o darowizny) i preferencji (np. ze wspólnego opodatkowania z dzieckiem bądź małŝonkiem). Kolejna przykra konsekwencja zakwalifikowania przychodów menedŝera do działalności wykonywanej osobiście to zakaz odliczania faktycznych wydatków związanych ze świadczeniem swoich usług. A są one bardzo róŝne - samochód, telefon, słuŝbowe wyjazdy, utrzymanie siedziby. Niestety, menedŝer nie wykorzysta ich podatkowo, tak jak klasyczny przedsiębiorca. Z FIRMY RYCZAŁT Zawarcie umowy na zarządzanie nie wyklucza rozliczania przychodów z działalności gospodarczej ryczałtem. Potwierdził to Departament Podatków Dochodowych Ministerstwa Finansów w piśmie zamieszczonym w Biuletynie Skarbowym nr 2/2008. Przypomnijmy, Ŝe art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. e) ustawy o ryczałcie wyłącza z opodatkowania w tej formie przedsiębiorców, którzy świadczą usługi wymienione

3 w załączniku nr 2 do ustawy. Są tam m.in. usługi związane z zarządzaniem. Nie oznacza to jednak, Ŝe osoby, które podpiszą kontrakt menedŝerski, nie mogą jednocześnie rozliczać ryczałtem przychodów z działalności. Wynagrodzenie menedŝera jest bowiem opodatkowane inaczej niŝ przychody z własnej firmy. Wykonywanie przez podatnika usług na podstawie zawartego kontraktu menedŝerskiego, kwalifikowanego do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, nie pozbawia prawa do korzystania z opodatkowania przychodów w formie ryczałtu ewidencjonowanego dla określonych rodzajów pozarolniczej działalności gospodarczej - czytamy w piśmie MF. Rano kierownik, po południu doradca Aby uniknąć niekorzystnych skutków podatkowych, menedŝerowie rozdzielała swoje obowiązki na zarządzanie i inne czynności, np. usługi doradcze Za te drugie przysługuje odrębne wynagrodzenie. MoŜna je opodatkować tak jak przychody z własnej firmy. MenedŜer, który podzieli swoje usługi, dostaje dwie pensje: za kierowanie spółką - rozliczaną jak przychody z kontraktów menedŝerskich (ze zryczałtowanymi kosztami, opodatkowaną według skali), za inne czynności - rozliczaną w ramach własnej firmy (z moŝliwością odliczenia faktycznych kosztów i opłacania podatku liniowego). Osoba, która zdecyduje się na takie rozwiązanie, musi precyzyjnie podzielić swoje obowiązki i racjonalnie ustalić proporcje wynagrodzenia. Fiskus akceptuje takie rozwiązanie. Przykładem jest interpretacja Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 5 grudnia 2008 r. (ITPB1/A15-526b/08/IG). O zasady rozliczenia zapytał członek zarządu spółki z o.o., który oprócz tego Ŝe nią kieruje, chciałby teŝ wykonywać dla niej inne usługi, przede wszystkim doradcze. RozwaŜa więc podpisanie ze spółką dwóch umów, a kaŝda z nich ma odrębnie określać wynagrodzenie. W ramach doradztwa wykonywane byłyby czynności związane z wykorzystaniem wiedzy eksperckiej, w szczególności dotyczące przygotowania opracowań, projektów technicznych, udzielania konsultacji, w tym takŝe odnoszących się do wykorzystania sprzętu technicznego. Jak podkreślił podatnik we wniosku o interpretację: usługi te w Ŝaden sposób nie byłyby związane z podejmowaniem decyzji co do gospodarowania majątkiem spółki z o.o.. Jego zdaniem wynagrodzenie za doradztwo będzie przychodem z działalności gospodarczej opodatkowanym stawką liniową. Bydgoska Izba Skarbowa zgodziła się z tym stanowiskiem. MenedŜer moŝe teŝ oprócz zarządzania i doradzania wykonywać na rzecz spółki inne czynności, np. sprzedawać jej towary. Przychody z handlu mogą być rozliczane w ramach działalności gospodarczej. Nie są bowiem związane z zarządzaniem. Potwierdza to interpretacja Izby Skarbowej w Łodzi z 31 marca 2006 r. (PBI-2M117/IN-8/PUSŁ- G/06/MM). Dwóch zatrudnionych w spółce z o.o. członków zarządu prowadziło jednocześnie spółkę jawną. W ramach umowy o pracę wykonują czynności menedŝerskie, a jako wspólnicy spółki jawnej dzierŝawią spółce z o.o. pomieszczenia i sprzedają surowiec do produkcji. Od dochodów z firmy mogą płacić podatek liniowy - stwierdziła izba skarbowa. Trzeba jednak pamiętać o ograniczeniach dla osób, które świadczą usługi na rzecz obecnego pracodawcy. Nie mogą płacić podatku liniowego, wykonując te same czynności w firmie i na etacie. Stawka liniowa nie przysługuje teŝ na początku przedsiębiorcom, którzy współpracują ze swoim byłym szefem i robią dla niego to samo co na umowie o pracę. Na podatek liniowy muszą poczekać do następnego roku. NIE KAśDY MA ZAKAZY Osoba, która zarządza przedsiębiorstwem, nie moŝe korzystać z podatku liniowego i odliczać kosztów działalności. Fiskus próbuje się jednak dobrać do skóry takŝe tym, którzy kierują nie firmą, ale interesami innych osób. Na przykład menedŝerom piłkarskim. Taki menedŝer pełni funkcję

4 pośrednika między klubem a zawodnikiem. Szuka najlepszej oferty, negocjuje warunki transferu, reprezentuje sportowca przed róŝnymi organami. Czy moŝna go uznać za przedstawiciela kadry zarządczej, któremu nie wolno rozliczać się jak przedsiębiorca? Spójrzmy na sprawę menedŝera piłkarskiego, która dotarta do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi (wyrok z 2 września 2010,1 SA/Łd 691/10). Fiskus go skontrolował i stwierdził, Ŝe nie moŝe płacić podatku liniowego. Koordynuje bowiem karierę zawodnika i zarządza jego interesami. Sąd jednak utemperował zapędy urzędników. Podkreślił, Ŝe pojęcie kontraktów menedŝerskich naleŝy wiązać z umowami o zarządzanie przedsiębiorstwem, a nie rozszerzać na kierowanie karierą sportową zawodnika. Rolą menedŝera jest przekonanie klubu i piłkarza do tego, Ŝe warto zawrzeć umowę. Decyzja naleŝy jednak do stron, a menedŝer jedynie między nimi pośredniczy. Takich czynności nie moŝna utoŝsamiać z zarządzaniem przedsiębiorstwem. Nie pomaga załoŝenie spółki z kolegą po fachu MenedŜerowie działający w spółkach osobowych długo mieli nadzielę na korzystne rozstrzygnięcie sporów z fiskusem Nie udało się, NSA w uchwale siedmiu sędziów z 26 kwietnia 2010 (II FPS 10/09) stanął po stronie organów skarbowych. Spółki menedŝerskie długo wydawały się dobrym sposobem na fiskusa. Mechanizm był w miarę prosty. Dwóch menedŝerów zakłada spółkę jawną albo komandytową i podpisuje umowę o zarządzanie. Za swoje usługi spółka wystawia faktury. Wynagrodzenie wspólnicy dzielą proporcjonalnie do udziału w zysku. Argumentowali, Ŝe nie jest to przychód z działalności wykonywanej osobiście, bo kontrahentem jest spółka, która deleguje jednego ze wspólników do wykonania kontraktu. MenedŜer uzyskuje więc przychód z udziału w spółce, który jest przychodem z działalności gospodarczej. MoŜe więc płacić 19-proc. liniowy podatek i odliczać firmowe koszty. Urzędy początkowo to akceptowały. W końcu zmieniły zdanie, jednak wojewódzkie sądy administracyjne często wydawały pozytywne dla podatników wyroki (np. WSA we Wrocławiu z 15 lipca 2009 r.,1 SA/Wr 29A/09, w Gliwicach z 25 lutego 2009 r., ISA/GI1045/08 i w Warszawie z 18 kwietnia 2008 r., III SA/ Wa 220/08). Fiskus je zaskarŝał i właśnie jedna z tych spraw trafiła do siedmioosobowego składu NSA. Ten uznał, Ŝe przychody z udziału w spółce jawnej uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem nie mogą być opodatkowane stawką liniową. Istotą kontraktu menedŝerskiego jest bowiem samodzielne zarządzanie. MenedŜer jest osobiście odpowiedzialny za efekt świadczonych usług. To on zawiera umowę i samodzielnie zarządza firmą, nawet jeśli pomagają mu przy tym inne osoby. Podobnie będzie, jeśli jest wspólnikiem spółki osobowej. To wspólnik, a nie spółka, jest podatnikiem PIT. I to on, a nie spółka, uzyskuje przychód. Zgodnie z art. 13 pkt 9 ustawy o PIT jest to przychód z działalności wykonywanej osobiście - stwierdził NSA. ZDANIEM EKSPERTA Beata Hudziak doradca podatkowy, partner w Grant Thornton Frąckowiak Po niekorzystnej uchwale siedmiu sędziów NSA trudno juŝ polecić menedŝerom załoŝenie spółki jawnej bądź komandytowej. Warto jednak pomyśleć o spółce komandytowo-akcyjnej, w której menedŝer byłby akcjonariuszem. Otrzymuje wtedy wynagrodzenie z tytułu posiadania akcji. Zgodnie z interpretacjami fiskusa i orzecznictwem akcjonariusz uzyskuje dochód z działalności gospodarczej, ale nie ze sprzedaŝy towarów ani teŝ świadczenia usług. Zatem niejako odrywa się akcjonariusza od przedmiotu prowadzonej działalności. Jego dochody powinny być opodatkowane na zasadzie kasowej, czyli dopiero na moment faktycznej wypłaty. Taki mechanizm pozwala menedŝerom na zastosowanie stawki liniowej i odliczanie kosztów działalności. Trudno jednak przewidzieć, czy fiskus to zaakceptuje. Poza tym z wdraŝaniem takiej struktury warto zaczekać na uchwałę NSA w sprawie zasad rozliczania wspólników spółki komandytowo-akcyjnej.

5 WaŜne, kto odpowiada za powstałe szkody Zdaniem fiskusa usługi zarządzania będą nieopodatkowane VAT, jeśli menedŝer nie ponosi odpowiedzialności za swoje działania wobec kontrahentów spółki Ogólna zasada jest taka: podatnikiem VAT jest osoba wykonująca samodzielnie działalność gospodarczą. Dotyczy to nie tylko zarejestrowanych przedsiębiorców. Działalność gospodarcza - w świetle ustawy o VAT - to wszelka działalność producentów, handlowców lub usługodawców. Podatnikiem VAT moŝna być takŝe wtedy, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Niektóre działania są jednak z tej działalności wyłączone. Nie będzie podatnikiem VAT osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę. Nie powinny być takŝe osoby, które uzyskują przychody wymienione w art. 13 pkt 2-9 ustawy o PIT. Są to m.in. menedŝerowie, których wynagrodzenie zaliczane jest do przychodów z działalności wykonywanej osobiście. Warunki do spełnienia Czy zakwalifikowanie przychodów do działalności osobistej wystarczy, aby uznać, Ŝe menedŝer nie musi płacić VAT? Nie, musi jeszcze spełnić warunki określone w art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT. Chodzi o umowę ze zlecającym wykonanie czynności zarządczych, z której wynikają warunki świadczenia tych usług, wynagrodzenia oraz odpowiedzialność zlecającego wobec osób trzecich. W zasadzie kaŝda umowa określa warunki jej wykonania oraz wynagrodzenie, tak więc decydująca jest tu kwestia odpowiedzialności. Jak ją rozumieją organy podatkowe? W interpretacji Izby Skarbowej w Poznaniu z 17 czerwca 2011 r. (ILP-P2/ / 11-3/MN) dotyczącej rozliczenia członka zarządu czytamy, Ŝe chodzi o odpowiedzialność zleceniodawcy w stosunku do osób trzecich, za czynności realizowane przez zleceniobiorcę w ramach wykonywania zlecenia. Tylko w takim przypadku ryzyko wykonania czynności zleconych przechodzi z faktycznego wykonawcy na osobę zlecającą ich wykonanie, co wyklucza samodzielny charakter działalności zleceniobiorcy. W dalszej części interpretacji izba powołała się na przepisy kodeksu spółek handlowych, z których wynika, Ŝe zarząd działa jako organ osoby prawnej, a nie podmiot od niej niezaleŝny. W konsekwencji za działania członków zarządu wobec osób trzecich odpowiedzialność ponosi spółka. Natomiast członek zarządu odpowiada wobec spółki za szkodę wyrządzoną z jego winy. Jest to odpowiedzialność na zasadzie winy wyłącznie wobec spółki. Podsumowując, fiskus stwierdził, Ŝe pełnienie funkcji członka zarządu w spółce z o.o. za wynagrodzeniem oraz określenie wysokości i warunków jego wypłaty na podstawie uchwały walnego zgromadzenia wspólników spełnia pierwszy i drugi warunek wyłączenia, o którym mowa w art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT. Trzeci warunek takŝe jest spełniony, albowiem zakres odpowiedzialności wynikający z przepisów kodeksu spółek handlowych dotyczy odpowiedzialności wobec spółki za szkodę wyrządzoną z winy członków zarządu. Tak więc czynności członka zarządu nie są samodzielnie wykonywaną działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy o VAT. Z kolei Izba Skarbowa w Bydgoszczy (interpretacja z 20 sierpnia 2010 r., ITPP2/ / 10/EŁ) stwierdziła, Ŝe zapisy kontraktu menedŝerskiego nie mogą wyłączyć odpowiedzialności spółki wobec osób trzecich. Co jest w kontrakcie Inaczej było w sprawie rozpatrywanej przez Izbę Skarbową w Warszawie (interpretacja z 10 listopada 2010 r., IPPP2/ /10-2/IG). MenedŜer podpisał ze spółką kontrakt, w którym zobowiązał się do ponoszenia pełnej odpowiedzialności za czynności podjęte w ramach umowy i zwolnił spółkę z odpowiedzialności za szkody poczynione osobom trzecim. Zdaniem Izby Skarbowej taki zapis powoduje, Ŝe menedŝer ponosi ryzyko gospodarcze. Wskazuje to na samodzielny charakter prowadzonej przez niego działalności. PoniewaŜ zleceniodawca został zwolniony z odpowiedzialności wobec osób trzecich, nie został spełniony jeden z warunków, o którym mowa w art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT. Czynności menedŝera są więc opodatkowane.

6 Oczywiście podatnikowi, który nie przekroczył w ciągu roku zł obrotu, przysługuje zwolnienie VAT. Nie mogą go zastosować jedynie osoby świadczące m.in. usługi w zakresie doradztwa. ZDANIEM EKSPERTA Wojciech Kotowski doradca podatkowy w kancelarii OŜóg i Wspólnicy Interpretacje fiskusa pokazują, Ŝe kwestia odpowiedzialności menedŝera za szkody wobec osób trzecich moŝe budzić wątpliwości. Z niektórych wynika, Ŝe decydujące znaczenie dla uznania menedŝera za podatnika VAT ma klauzula o odpowiedzialności w kontrakcie. Ale część organów podatkowych twierdzi, Ŝe w umowie nie moŝna przenieść odpowiedzialności ze spółki na zarządcę. Problem wynika z niezbyt precyzyjnego zapisu w art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT, odnoszącego się do określenia odpowiedzialności zleceniodawcy. Moim zdaniem z istoty działalności menedŝera - członka zarządu - wynika, Ŝe co do zasady nie jest on podatnikiem VAT. Członek zarządu nie działa bowiem jako niezaleŝny, autonomiczny podmiot, pomimo Ŝe przepisy kodeksu spółek handlowych przewidują jego daleko idącą odpowiedzialność, takŝe wobec osób trzecich. RównieŜ orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości dotyczące definicji podatnika VAT w przepisach dyrektywy 2006/112/WE wskazuje, Ŝe taka osoba zasadniczo nie spełnia definicji podatnika (wyrok ETS w sprawie J.A. van der Steen, C-355/06). PowyŜsze zasady nie dotyczą menedŝerów, którzy nie są członkami zarządu, lecz pełnią funkcje kierownicze na podstawie umowy zbliŝonej charakterem do zlecenia. Wtedy zasady jego odpowiedzialności wynikają przede wszystkim z treści zawartej umowy 1 z kodeksu cywilnego. ZDANIEM EKSPERTA Agnieszka Bieńkowska Doradca podatkowy, partner w kancelarii MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy Z art. 10 dyrektywy 2006/WE/112 wynika, Ŝe intencją ustawodawcy unijnego było wyłączenie z zakresu opodatkowania tych czynności, które są wykonywane w ramach stosunku pracy lub na podstawie umów tworzących stosunek podobny. Warunek odpowiedzialności pracodawcy podany jest jako jeden z trzech elementów słuŝących prawidłowemu określeniu owych relacji. Konstrukcja polskich przepisów sugeruje natomiast konieczność skoncentrowania się - co czynią organy podatkowe - jedynie na wypełnieniu owych trzech warunków, bez analizy, czy w danej umowie są one ukształtowane w sposób charakterystyczny dla relacji pracownik-pracodawca. Jak podkreślił Europejski Trybunał Sprawiedliwości w wyroku C-202/90 (Ayuntamiento de Sevllla), fakt, Ŝe zleceniodawca moŝe zostać pociągnięty do odpowiedzialności za czynności wykonane przez zleceniobiorcę w czasie, gdy występuje on jako jego przedstawiciel, nie wystarcza do stwierdzenia istnienia takich relacji. Decydującym kryterium jest odpowiedzialność wynikająca ze stosunków umownych zawartych przez zleceniobiorcę w toku jego działalności oraz odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w czasie, gdy nie występuje on jako przedstawiciel zleceniodawcy. Przytoczone interpretacje polskich organów skarbowych pokazują, Ŝe kształt art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT niestety nadal jest daleki od doskonałości, a jego wykładnia budzi spore wątpliwości.

MIESIĘCZNY ALERT PODATKOWY LUTY 2014 R.

MIESIĘCZNY ALERT PODATKOWY LUTY 2014 R. 1 MIESIĘCZNY ALERT PODATKOWY LUTY 2014 R. PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG 1 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku

Bardziej szczegółowo

TAX NEWS 03-04/2015. No. www.bssce.com

TAX NEWS 03-04/2015. No. www.bssce.com No. 03-04/2015 www.bssce.com Witamy w naszym Newsletterze Biuletyn podatkowy, który oddajemy w Państw ręce, ma na celu dostarczać Klientom i Partnerom Business Support Solution specjalistycznych informacji

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przychód ze stosunku pracy Wspólne wyjazdy nie zawsze kreują przychód u pracownika Jarosław Sekita... 2

Spis treści. Przychód ze stosunku pracy Wspólne wyjazdy nie zawsze kreują przychód u pracownika Jarosław Sekita... 2 SPIS TREŚCI Spis treści Przychód ze stosunku pracy Wspólne wyjazdy nie zawsze kreują przychód u pracownika Jarosław Sekita... 2 Przymusowe ściąganie należności Niesłusznie pobrane koszty egzekucji można

Bardziej szczegółowo

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 33 (799) 3 9 września 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) Opodatkowanie handlu w Internecie

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 33 (799) 3 9 września 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) Opodatkowanie handlu w Internecie Dziś: Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT ZA TYDZIEŃ: Czy ZUS może zakwestionować rodzaj umowy UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ ISSN 1234-5695 INDEKS 331783 NR 33 (799) 3 9 września

Bardziej szczegółowo

50 nietypowych problemów podatkowych

50 nietypowych problemów podatkowych Biblioteka Inforlex Praca zbiorowa 50 nietypowych problemów podatkowych 50 nietypowych problemów podatkowych wyślij pytanie pgp@infor.pl Stan prawny na 2 lipca 2012 r. Praca zbiorowa Opracował Tomasz Kowalski

Bardziej szczegółowo

Kiedy naliczamy VAT kary umowne, odszkodowania, kaucje gwarancyjne, obciążanie dodatkowymi kosztami

Kiedy naliczamy VAT kary umowne, odszkodowania, kaucje gwarancyjne, obciążanie dodatkowymi kosztami dodatek do Biuletynu VAT nr 3/2015 Kiedy naliczamy VAT kary umowne, odszkodowania, kaucje gwarancyjne, obciążanie dodatkowymi kosztami 1. Kary umowne i odszkodowania... 2 1.1. Kary umowne z tytułu nieterminowego

Bardziej szczegółowo

Powrót Drukuj Wyszukiwarka. interpretacja indywidualna. Rodzaj dokumentu IBPBII/1/415-983/09/ASz Sygnatura. Dyrektor Izby Skarbowej Autor w Katowicach

Powrót Drukuj Wyszukiwarka. interpretacja indywidualna. Rodzaj dokumentu IBPBII/1/415-983/09/ASz Sygnatura. Dyrektor Izby Skarbowej Autor w Katowicach Page 1 of 6 Powrót Drukuj Wyszukiwarka interpretacja indywidualna Rodzaj dokumentu IBPBII/1/415-983/09/ASz Sygnatura 2010.03.11 Data Dyrektor Izby Skarbowej Autor w Katowicach Podatek dochodowy Temat od

Bardziej szczegółowo

Raport Instytutu Sobieskiego. Nr 5/2004 2004 05 27 Podatkowa Dyskryminacja Menedżerów Ryszard Sowiński TWORZYMY IDEE DLA POLSKI

Raport Instytutu Sobieskiego. Nr 5/2004 2004 05 27 Podatkowa Dyskryminacja Menedżerów Ryszard Sowiński TWORZYMY IDEE DLA POLSKI Raport Instytutu Sobieskiego Nr 5/2004 2004 05 27 Podatkowa Dyskryminacja Menedżerów Ryszard Sowiński TWORZYMY IDEE DLA POLSKI Instytut Sobieskiego ul. Nowy Świat 27, 00-029 Warszawa tel./fax: (022) 826

Bardziej szczegółowo

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 46 (812) 10 16 grudnia 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) Podatki w pytaniach i odpowiedziach

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 46 (812) 10 16 grudnia 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) Podatki w pytaniach i odpowiedziach DZIŚ: Czy usługi świadczone przez menedżera są opodatkowane ZA TYDZIEŃ: Jakie prawa przysługują podatnikowi podczas kontroli podatkowej UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ ISSN 1234-5695 INDEKS

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia związane z opodatkowaniem arbitrów / sędziów sądów polubownych

Wybrane zagadnienia związane z opodatkowaniem arbitrów / sędziów sądów polubownych Wybrane zagadnienia związane z opodatkowaniem arbitrów / sędziów sądów polubownych Mikołaj Kondej 1. Opodatkowanie wynagrodzeń arbitrów na gruncie PIT 1.1. Wynagrodzenie jako przychód z działalności wykonywanej

Bardziej szczegółowo

i PODATKI PRAWO KOMENTARZE l INFORMACJE l ANALIZY LISTOPAD 2014 ISSN 1895-1775 Rok X, nr 109 Wspólne wyjazdy nie zawsze kreują przychód u pracownika

i PODATKI PRAWO KOMENTARZE l INFORMACJE l ANALIZY LISTOPAD 2014 ISSN 1895-1775 Rok X, nr 109 Wspólne wyjazdy nie zawsze kreują przychód u pracownika LISTOPAD 2014 ISSN 1895-1775 Rok X, nr 109 PRAWO i PODATKI KOMENTARZE l INFORMACJE l ANALIZY Wspólne wyjazdy nie zawsze kreują przychód u pracownika Reklamy w Internecie generują dochody z najmu Organy

Bardziej szczegółowo

IPTPB1/415-179/11-2/MD

IPTPB1/415-179/11-2/MD IPTPB1/415-179/11-2/MD Mając powyŝsze na uwadze, skoro Spółka jest stroną umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, w której ubezpieczonymi są m.in. członkowie zarządu i rady nadzorczej, to opłacana

Bardziej szczegółowo

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. podatki, księgi rachunkowe, interpretacje urzędowe, orzecznictwo

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. podatki, księgi rachunkowe, interpretacje urzędowe, orzecznictwo NR 43 (857) 18 24 listopada 2014 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) pgp@infor.pl www.pgp.infor.pl UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ Sponsoring podatki, księgi rachunkowe, interpretacje urzędowe,

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zmian w przepisach SIERPIEŃ 2014 R.

Zestawienie zmian w przepisach SIERPIEŃ 2014 R. 1 Zestawienie zmian w przepisach SIERPIEŃ 2014 R. PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG 1 Wyrok NSA 6 sierpnia 2014 r. I FSK 1288/13 2 Wyrok NSA 7 sierpnia 2014 r. I FSK 1355/13 Nie każde przesunięcie czy rozliczenie

Bardziej szczegółowo

Polska Izba Ubezpieczeń. Seminarium podatkowe

Polska Izba Ubezpieczeń. Seminarium podatkowe www.pwc.com Polska Izba Ubezpieczeń Seminarium podatkowe Wpływ nowelizacji przepisów podatkowych na 2011 r. na funkcjonowanie zakładów ubezpieczeń 23 listopada 2010 r. Agenda 1. Wpływ planowanych zmian

Bardziej szczegółowo

SAMOZATRUDNIENIE KROK PO KROKU

SAMOZATRUDNIENIE KROK PO KROKU SIERPIEŃ 2015 CENA 24,90 ZŁ (W TYM 5% VAT) WWW.SKLEP.INFOR.PL UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU WYDANIE SPECJALNE Nowe formularze VAT online SAMOZATRUDNIENIE KROK PO KROKU Jak sprawnie zarejestrować firmę Jak sformułować

Bardziej szczegółowo

SAMOZATRUDNIENIE KROK PO KROKU

SAMOZATRUDNIENIE KROK PO KROKU NR 8 (870) SIERPIEŃ 2015 CENA 53 ZŁ (W TYM 5% VAT) WWW.PGP.INFOR.PL UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU Bezpłatny dostęp online do programu Druki INFOR SAMOZATRUDNIENIE KROK PO KROKU Jak sprawnie zarejestrować firmę

Bardziej szczegółowo

AKTUALNOŚCI P O D AT K O W E. SSE? - specjalna wkładka w numerze VAT? pomyślne wiatry dla. dokąd zaprowadzą nas najnowsze zmiany w podatku

AKTUALNOŚCI P O D AT K O W E. SSE? - specjalna wkładka w numerze VAT? pomyślne wiatry dla. dokąd zaprowadzą nas najnowsze zmiany w podatku Styczeń-Luty 2011 AKTUALNOŚCI P O D AT K O W E MAGAZYN KLIENTÓW ECDDP pomyślne wiatry dla SSE? - specjalna wkładka w numerze dokąd zaprowadzą nas najnowsze zmiany w podatku VAT? ceny transferowe inwestycje

Bardziej szczegółowo

Raport dotyczący praw i obowiązków lekarzy

Raport dotyczący praw i obowiązków lekarzy Adwokat Kinga Krzyżewska Kubacka Kancelaria Adwokacka ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 21 lok. 149 02-366 Warszawa tel.: 508 14 69 67 fax: (22) 472 40 47 Raport dotyczący praw i obowiązków lekarzy Opracowany

Bardziej szczegółowo

AKTUALNOŚCI P O D A T K O W E

AKTUALNOŚCI P O D A T K O W E Listopad-Grudzień 2010 AKTUALNOŚCI P O D A T K O W E M A G A Z Y N K L I E N T Ó W E C D D P Zdrowych i wesołych Świąt Bożego Narodzenia, spokoju oraz wszelkiej pomyślności w życiu prywatnym, a także wielu

Bardziej szczegółowo

VAT. w pytaniach i odpowiedziach

VAT. w pytaniach i odpowiedziach VAT 2 0 1 5 w p y t a n i a c h i o d p o w i e d z i a c h czy wysyłka towaru to już dostawa kiedy trzeba opodatkować zaliczkową usługę turystyczną jak udokumentować rabat pośredni czy sprzedaż towaru

Bardziej szczegółowo

MONITOR księgowego nr 18(286) 20.09.2015. dodatek nr 15. Najem nieruchomości w działalności gospodarczej

MONITOR księgowego nr 18(286) 20.09.2015. dodatek nr 15. Najem nieruchomości w działalności gospodarczej MONITOR księgowego nr 18(286) 20.09.2015 dodatek nr 15 Temat na czasie Aneta Szwęch praktyk, autorka publikacji z zakresu podatków i rachunkowości Najem nieruchomości w działalności gospodarczej rozliczenia

Bardziej szczegółowo

TAX NEWS 07-08/2015. No. www.bssce.com

TAX NEWS 07-08/2015. No. www.bssce.com TAX NEWS No. 07-08/2015 www.bssce.com Witamy w naszym Newsletterze Biuletyn podatkowy, który oddajemy w Państw ręce, ma na celu dostarczać Klientom i Partnerom Business Support Solution SA specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

Praktyczny leksykon VAT 2015 r.

Praktyczny leksykon VAT 2015 r. rekomenduje BIULETYN VAT Praktyczny leksykon VAT 2015 r. Praktyczny leksykon VAT 2015 r. Grupa INFOR PL Prezes Zarządu Ryszard Pieńkowski INFOR PL Spółka Akcyjna 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72 www.infor.pl

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zmian w przepisach GRUDZIEŃ 2014 R.

Zestawienie zmian w przepisach GRUDZIEŃ 2014 R. 1 Zestawienie zmian w przepisach GRUDZIEŃ 2014 R. PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG 1 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie wniosków o zwrot podatku od wartości dodanej naliczonego

Bardziej szczegółowo

Zostań Przedsiębiorcą! kampania

Zostań Przedsiębiorcą! kampania Zostań Przedsiębiorcą! kampania promocyjno-informacyjna dla studentów dolnośląskich uczelni Publikacja informacyjna dla studentów część 4 Wałbrzych, kwiecień 2009 Opracowanie: Projekt, skład i przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Omówienie wybranych zmian w obowiązujących przepisach. Załącznik nr 2

Omówienie wybranych zmian w obowiązujących przepisach. Załącznik nr 2 Załącznik nr 2 SPIS TREŚCI 1. Podatek dochodowy od osób prawnych... 3 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych... 9 3. Ordynacja podatkowa... 33 4. Pomoc Publiczna... 36 2 1. Podatek dochodowy od osób prawnych

Bardziej szczegółowo

Koszty 2015 w praktyce

Koszty 2015 w praktyce NR 1 (863) STYCZEŃ 2015 CENA 53 ZŁ (W TYM 5% VAT) WWW.PGP.INFOR.PL UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU Koszty 2015 w praktyce Jakie zmiany wprowadzono w zasadach rozliczania kosztów Kiedy straty można zaliczyć do

Bardziej szczegółowo

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 29 maja 2012 r. II FSK 2300/10

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 29 maja 2012 r. II FSK 2300/10 ORZECZNICTWO DO KAZUSÓW NR 6-7. ORZECZENIA DOTYCZĄCE RADCÓW PRAWNYCH ZASTOSUJ ZMIENIAJĄC TO, CO POWINNO BYĆ ZMIENIONE, Z UWZGLĘDNIENIEM ISTNIEJĄCYCH RÓŻNIC DO PROBLEMATYKI OPODATKOWANIA ADWOKATÓW Wyrok

Bardziej szczegółowo

TAX NEWS 05-06/2015. No. www.bssce.com

TAX NEWS 05-06/2015. No. www.bssce.com No. 05-06/2015 www.bssce.com Witamy w naszym Newsletterze Biuletyn podatkowy, który oddajemy w Państw ręce, ma na celu dostarczać Klientom i Partnerom Business Support Solution SA specjalistycznych informacji

Bardziej szczegółowo