Podatek od wynagrodzenia menedŝera rozlicza ten, kto go zatrudnia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podatek od wynagrodzenia menedŝera rozlicza ten, kto go zatrudnia"

Transkrypt

1 Tytuł: RZECZPOSPOLITA Data: Autor: PRZEMYSŁAW WOJTASIK Podatek od wynagrodzenia menedŝera rozlicza ten, kto go zatrudnia PIT Osoba zarządzająca firmą moŝe mieć uposaŝenie z róŝnych tytułów: umowy o pracę, kontraktu, zlecenia, powołania do zarządu. Zawsze jednak zaliczkę na podatek oblicza i odprowadza płatnik, czyli spółka, którą kieruje menedŝer PRZEMYSŁAW WOJTASIK Zarząd jest organem obligatoryjnym, a jego powołanie to jeden z warunków powstania spółki handlowej. Jego członkowie pełnią swoją funkcję, opierając się na roŝnego rodzaju podstawach prawnych. Przede wszystkim jest to stosunek organizacyjny, którego powstanie jest konsekwencją powołania do zarządu. Obowiązki spółki O wynagrodzeniu otrzymywanym w związku z pełnieniem funkcji członka zarządu na podstawie samego tylko ustanowienia (czyli bez odrębnego stosunku zatrudnienia) mówi art. 13 pkt 7 ustawy o PIT. Zalicza się je do przychodów z działalności wykonywanej osobiście. UposaŜenie członka zarządu jest rozliczane przez spółkę, która pełni funkcję płatnika. Potrąca ona koszty uzyskania przychodów i pobiera 18-proc. zaliczkę na podatek (art. 41 ust. 1 ustawy o PIT). Następnie wpłacają do właściwego dla siebie urzędu skarbowego (do 20 dnia następnego miesiąca), natomiast do końca stycznia następnego roku musi przesłać deklarację PIT-4R. Oprócz tego powinna przekazać informację podatkową członkowi zarządu i właściwemu dla niego urzędowi. Robi to na druku PIT-11 (do końca lutego następnego roku). Równolegle do stosunku organizacyjnego spółka moŝe nawiązać z członkiem zarządu umowę o pracę bądź teŝ umowy cywilnoprawne. Przychód z pracy Stosunek pracy pomiędzy spółką a członkiem zarządu powstaje na podstawie umowy o pracę (a nie na podstawie samego powołania). Wynagrodzenie z tego tytułu jest zaliczane do przychodów, o których mówi art. 12 ust. 1 ustawy o PIT. Przychód menedŝera ze stosunku pracy jest opodatkowany tak samo jak kaŝdego innego pracownika. Spółka musi od niego pobrać zaliczkę na podatek (18 lub 32 proc.). Po zakończeniu roku płatnik składa w urzędzie PIT-4R (do końca stycznia) i PIT-11 (do końca lutego). Ten drugi formularz przesyła teŝ członkowi zarządu. JeŜeli członek zarządu oprócz pensji dostaje wynagrodzenie za pełnienie funkcji w zarządzie na podstawie uchwały, naleŝy je zakwalifikować do przychodów z działalności wykonywanej osobiście (art. 13 pkt 7 ustawy o PIT). Zlecenie i kontrakt Kolejna moŝliwość to zawarcie z członkiem zarządu umowy-zlecenia. Świadczenia przyznane za jej wykonanie są zaliczane do przychodów wymienionych w art. 13 pkt 8 ustawy o PIT. Natomiast przychodem, o którym mowa w art. 13 pkt 7 ustawy o PIT (z tytułu członkostwa i pełnienia funkcji w organach spółki), będzie jedynie wynagrodzenie z tytułu udziału w zarządzie. Spółka rozlicza teŝ wynagrodzenie członka zarządu, z którym podpisała kontrakt menedŝerski. Dla porządku trzeba dodać, Ŝe gdy wynagrodzenie menedŝera z tytułu umowy - zlecenia lub kontraktu nie przekracza 200 zł, a beneficjent nie jest pracownikiem płatnika, spółka będzie zobligowana do poboru 8 proc. zryczałtowanego podatku (art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o PIT). Taki sposób rozliczenia w wypadku menadŝerów będzie jednak rzadkością).

2 CZYTELNICY PYTAJĄ RZ ODPOWIADA SłuŜbowy sprzęt nie jest przychodem Spółka podpisała kontrakt z menedŝerem. Wynika z niego, ze musi go wyposaŝyć w niezbędne do wykonywania usług zarządzania urządzenia: telefon, komputer, samochód. Czy uzyskuje on z tego tytułu przychód? Przychód nie powstanie, jeśli są to świadczenia niezbędne do wykonania usługi i menedŝer wykorzystuje sprzęt tylko do celów słuŝbowych. Jak wynika z pytania, zapewnienie wyposaŝenia jest elementem kontraktu. Zleceniodawca spełnia po prostu wynikające z niej warunki, natomiast menedŝer dzięki temu moŝe zrealizować zamówienie. Nie jest to składnik wynagrodzenia, a usługodawca nie uzyskuje z tego powodu dodatkowej korzyści majątkowej. Trudno więc uznać udostępnione zarządcy urządzenia za nieodpłatne świadczenia powodujące powstanie przychodu. Niestety, niektóre urzędy uwaŝają inaczej, a o tym Ŝe kwestia ta budzi spore wątpliwości, świadczy niekorzystny dla podatników wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 27 listopada 2007 r. (II FSK1389/07). To nie działalność gospodarcza MenedŜer nie moŝe rozliczać przychodów jak przedsiębiorca. Nawet jeśli zarejestrował firmę Jakie są tego konsekwencje? MenedŜerowi nie przysługuje stawka liniowa, nie moŝe teŝ odliczyć faktycznie poniesionych kosztów. Z art. 13 pkt 9 ustawy o PIT wynika, Ŝe wynagrodzenie menedŝerów nie moŝe być rozliczane w ramach własnej firmy. Przepis ten wyraźnie mówi: przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedŝerskich bądź umów o podobnym charakterze zaliczane są do działalności wykonywanej osobiście. Rozlicza je płatnik (czyli spółka), potrącając ryczałtowe koszty. Urzędy nie zgadzają się na Ŝadne odstępstwa od tej reguły. Przekonało się o tym wielu podatników składających wnioski o interpretację. Przykładowo, jak stwierdziła Izba Skarbowa w Katowicach w interpretacji z 24 maja 2011 (IBPBII/1/ /11/MK), wyodrębnienie w ustawie o PIT umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedŝerskich lub umów o podobnym charakterze nie pozostawia wątpliwości, Ŝe przychody osiągane na ich podstawie są zaliczane do źródła działalność wykonywana osobiście. Nawet jeŝeli umowy te zawierane są w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej. Skoro menedŝer nie moŝe się rozliczać tak jak przedsiębiorca, to nie przysługuje mu stawka liniowa. Płaci podatek według skali, co przy wysokich zarobkach oznacza 32-proc. daninę. Musi teŝ łączyć dochody z zarządzania z innymi, np. z umowy o przeniesienie praw autorskich. Przypomnijmy, Ŝe 18-proc. podatkiem są obciąŝone tylko dochody do zł. Nie zawsze jednak 32 proc. danina płacona według skali będzie wyŝsza niŝ podatek liniowy. Osoby rozliczające się z fiskusem według skali mogą bowiem skorzystać z róŝnych ulg (np. pomniejszyć dochód o darowizny) i preferencji (np. ze wspólnego opodatkowania z dzieckiem bądź małŝonkiem). Kolejna przykra konsekwencja zakwalifikowania przychodów menedŝera do działalności wykonywanej osobiście to zakaz odliczania faktycznych wydatków związanych ze świadczeniem swoich usług. A są one bardzo róŝne - samochód, telefon, słuŝbowe wyjazdy, utrzymanie siedziby. Niestety, menedŝer nie wykorzysta ich podatkowo, tak jak klasyczny przedsiębiorca. Z FIRMY RYCZAŁT Zawarcie umowy na zarządzanie nie wyklucza rozliczania przychodów z działalności gospodarczej ryczałtem. Potwierdził to Departament Podatków Dochodowych Ministerstwa Finansów w piśmie zamieszczonym w Biuletynie Skarbowym nr 2/2008. Przypomnijmy, Ŝe art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. e) ustawy o ryczałcie wyłącza z opodatkowania w tej formie przedsiębiorców, którzy świadczą usługi wymienione

3 w załączniku nr 2 do ustawy. Są tam m.in. usługi związane z zarządzaniem. Nie oznacza to jednak, Ŝe osoby, które podpiszą kontrakt menedŝerski, nie mogą jednocześnie rozliczać ryczałtem przychodów z działalności. Wynagrodzenie menedŝera jest bowiem opodatkowane inaczej niŝ przychody z własnej firmy. Wykonywanie przez podatnika usług na podstawie zawartego kontraktu menedŝerskiego, kwalifikowanego do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, nie pozbawia prawa do korzystania z opodatkowania przychodów w formie ryczałtu ewidencjonowanego dla określonych rodzajów pozarolniczej działalności gospodarczej - czytamy w piśmie MF. Rano kierownik, po południu doradca Aby uniknąć niekorzystnych skutków podatkowych, menedŝerowie rozdzielała swoje obowiązki na zarządzanie i inne czynności, np. usługi doradcze Za te drugie przysługuje odrębne wynagrodzenie. MoŜna je opodatkować tak jak przychody z własnej firmy. MenedŜer, który podzieli swoje usługi, dostaje dwie pensje: za kierowanie spółką - rozliczaną jak przychody z kontraktów menedŝerskich (ze zryczałtowanymi kosztami, opodatkowaną według skali), za inne czynności - rozliczaną w ramach własnej firmy (z moŝliwością odliczenia faktycznych kosztów i opłacania podatku liniowego). Osoba, która zdecyduje się na takie rozwiązanie, musi precyzyjnie podzielić swoje obowiązki i racjonalnie ustalić proporcje wynagrodzenia. Fiskus akceptuje takie rozwiązanie. Przykładem jest interpretacja Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 5 grudnia 2008 r. (ITPB1/A15-526b/08/IG). O zasady rozliczenia zapytał członek zarządu spółki z o.o., który oprócz tego Ŝe nią kieruje, chciałby teŝ wykonywać dla niej inne usługi, przede wszystkim doradcze. RozwaŜa więc podpisanie ze spółką dwóch umów, a kaŝda z nich ma odrębnie określać wynagrodzenie. W ramach doradztwa wykonywane byłyby czynności związane z wykorzystaniem wiedzy eksperckiej, w szczególności dotyczące przygotowania opracowań, projektów technicznych, udzielania konsultacji, w tym takŝe odnoszących się do wykorzystania sprzętu technicznego. Jak podkreślił podatnik we wniosku o interpretację: usługi te w Ŝaden sposób nie byłyby związane z podejmowaniem decyzji co do gospodarowania majątkiem spółki z o.o.. Jego zdaniem wynagrodzenie za doradztwo będzie przychodem z działalności gospodarczej opodatkowanym stawką liniową. Bydgoska Izba Skarbowa zgodziła się z tym stanowiskiem. MenedŜer moŝe teŝ oprócz zarządzania i doradzania wykonywać na rzecz spółki inne czynności, np. sprzedawać jej towary. Przychody z handlu mogą być rozliczane w ramach działalności gospodarczej. Nie są bowiem związane z zarządzaniem. Potwierdza to interpretacja Izby Skarbowej w Łodzi z 31 marca 2006 r. (PBI-2M117/IN-8/PUSŁ- G/06/MM). Dwóch zatrudnionych w spółce z o.o. członków zarządu prowadziło jednocześnie spółkę jawną. W ramach umowy o pracę wykonują czynności menedŝerskie, a jako wspólnicy spółki jawnej dzierŝawią spółce z o.o. pomieszczenia i sprzedają surowiec do produkcji. Od dochodów z firmy mogą płacić podatek liniowy - stwierdziła izba skarbowa. Trzeba jednak pamiętać o ograniczeniach dla osób, które świadczą usługi na rzecz obecnego pracodawcy. Nie mogą płacić podatku liniowego, wykonując te same czynności w firmie i na etacie. Stawka liniowa nie przysługuje teŝ na początku przedsiębiorcom, którzy współpracują ze swoim byłym szefem i robią dla niego to samo co na umowie o pracę. Na podatek liniowy muszą poczekać do następnego roku. NIE KAśDY MA ZAKAZY Osoba, która zarządza przedsiębiorstwem, nie moŝe korzystać z podatku liniowego i odliczać kosztów działalności. Fiskus próbuje się jednak dobrać do skóry takŝe tym, którzy kierują nie firmą, ale interesami innych osób. Na przykład menedŝerom piłkarskim. Taki menedŝer pełni funkcję

4 pośrednika między klubem a zawodnikiem. Szuka najlepszej oferty, negocjuje warunki transferu, reprezentuje sportowca przed róŝnymi organami. Czy moŝna go uznać za przedstawiciela kadry zarządczej, któremu nie wolno rozliczać się jak przedsiębiorca? Spójrzmy na sprawę menedŝera piłkarskiego, która dotarta do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi (wyrok z 2 września 2010,1 SA/Łd 691/10). Fiskus go skontrolował i stwierdził, Ŝe nie moŝe płacić podatku liniowego. Koordynuje bowiem karierę zawodnika i zarządza jego interesami. Sąd jednak utemperował zapędy urzędników. Podkreślił, Ŝe pojęcie kontraktów menedŝerskich naleŝy wiązać z umowami o zarządzanie przedsiębiorstwem, a nie rozszerzać na kierowanie karierą sportową zawodnika. Rolą menedŝera jest przekonanie klubu i piłkarza do tego, Ŝe warto zawrzeć umowę. Decyzja naleŝy jednak do stron, a menedŝer jedynie między nimi pośredniczy. Takich czynności nie moŝna utoŝsamiać z zarządzaniem przedsiębiorstwem. Nie pomaga załoŝenie spółki z kolegą po fachu MenedŜerowie działający w spółkach osobowych długo mieli nadzielę na korzystne rozstrzygnięcie sporów z fiskusem Nie udało się, NSA w uchwale siedmiu sędziów z 26 kwietnia 2010 (II FPS 10/09) stanął po stronie organów skarbowych. Spółki menedŝerskie długo wydawały się dobrym sposobem na fiskusa. Mechanizm był w miarę prosty. Dwóch menedŝerów zakłada spółkę jawną albo komandytową i podpisuje umowę o zarządzanie. Za swoje usługi spółka wystawia faktury. Wynagrodzenie wspólnicy dzielą proporcjonalnie do udziału w zysku. Argumentowali, Ŝe nie jest to przychód z działalności wykonywanej osobiście, bo kontrahentem jest spółka, która deleguje jednego ze wspólników do wykonania kontraktu. MenedŜer uzyskuje więc przychód z udziału w spółce, który jest przychodem z działalności gospodarczej. MoŜe więc płacić 19-proc. liniowy podatek i odliczać firmowe koszty. Urzędy początkowo to akceptowały. W końcu zmieniły zdanie, jednak wojewódzkie sądy administracyjne często wydawały pozytywne dla podatników wyroki (np. WSA we Wrocławiu z 15 lipca 2009 r.,1 SA/Wr 29A/09, w Gliwicach z 25 lutego 2009 r., ISA/GI1045/08 i w Warszawie z 18 kwietnia 2008 r., III SA/ Wa 220/08). Fiskus je zaskarŝał i właśnie jedna z tych spraw trafiła do siedmioosobowego składu NSA. Ten uznał, Ŝe przychody z udziału w spółce jawnej uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem nie mogą być opodatkowane stawką liniową. Istotą kontraktu menedŝerskiego jest bowiem samodzielne zarządzanie. MenedŜer jest osobiście odpowiedzialny za efekt świadczonych usług. To on zawiera umowę i samodzielnie zarządza firmą, nawet jeśli pomagają mu przy tym inne osoby. Podobnie będzie, jeśli jest wspólnikiem spółki osobowej. To wspólnik, a nie spółka, jest podatnikiem PIT. I to on, a nie spółka, uzyskuje przychód. Zgodnie z art. 13 pkt 9 ustawy o PIT jest to przychód z działalności wykonywanej osobiście - stwierdził NSA. ZDANIEM EKSPERTA Beata Hudziak doradca podatkowy, partner w Grant Thornton Frąckowiak Po niekorzystnej uchwale siedmiu sędziów NSA trudno juŝ polecić menedŝerom załoŝenie spółki jawnej bądź komandytowej. Warto jednak pomyśleć o spółce komandytowo-akcyjnej, w której menedŝer byłby akcjonariuszem. Otrzymuje wtedy wynagrodzenie z tytułu posiadania akcji. Zgodnie z interpretacjami fiskusa i orzecznictwem akcjonariusz uzyskuje dochód z działalności gospodarczej, ale nie ze sprzedaŝy towarów ani teŝ świadczenia usług. Zatem niejako odrywa się akcjonariusza od przedmiotu prowadzonej działalności. Jego dochody powinny być opodatkowane na zasadzie kasowej, czyli dopiero na moment faktycznej wypłaty. Taki mechanizm pozwala menedŝerom na zastosowanie stawki liniowej i odliczanie kosztów działalności. Trudno jednak przewidzieć, czy fiskus to zaakceptuje. Poza tym z wdraŝaniem takiej struktury warto zaczekać na uchwałę NSA w sprawie zasad rozliczania wspólników spółki komandytowo-akcyjnej.

5 WaŜne, kto odpowiada za powstałe szkody Zdaniem fiskusa usługi zarządzania będą nieopodatkowane VAT, jeśli menedŝer nie ponosi odpowiedzialności za swoje działania wobec kontrahentów spółki Ogólna zasada jest taka: podatnikiem VAT jest osoba wykonująca samodzielnie działalność gospodarczą. Dotyczy to nie tylko zarejestrowanych przedsiębiorców. Działalność gospodarcza - w świetle ustawy o VAT - to wszelka działalność producentów, handlowców lub usługodawców. Podatnikiem VAT moŝna być takŝe wtedy, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Niektóre działania są jednak z tej działalności wyłączone. Nie będzie podatnikiem VAT osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę. Nie powinny być takŝe osoby, które uzyskują przychody wymienione w art. 13 pkt 2-9 ustawy o PIT. Są to m.in. menedŝerowie, których wynagrodzenie zaliczane jest do przychodów z działalności wykonywanej osobiście. Warunki do spełnienia Czy zakwalifikowanie przychodów do działalności osobistej wystarczy, aby uznać, Ŝe menedŝer nie musi płacić VAT? Nie, musi jeszcze spełnić warunki określone w art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT. Chodzi o umowę ze zlecającym wykonanie czynności zarządczych, z której wynikają warunki świadczenia tych usług, wynagrodzenia oraz odpowiedzialność zlecającego wobec osób trzecich. W zasadzie kaŝda umowa określa warunki jej wykonania oraz wynagrodzenie, tak więc decydująca jest tu kwestia odpowiedzialności. Jak ją rozumieją organy podatkowe? W interpretacji Izby Skarbowej w Poznaniu z 17 czerwca 2011 r. (ILP-P2/ / 11-3/MN) dotyczącej rozliczenia członka zarządu czytamy, Ŝe chodzi o odpowiedzialność zleceniodawcy w stosunku do osób trzecich, za czynności realizowane przez zleceniobiorcę w ramach wykonywania zlecenia. Tylko w takim przypadku ryzyko wykonania czynności zleconych przechodzi z faktycznego wykonawcy na osobę zlecającą ich wykonanie, co wyklucza samodzielny charakter działalności zleceniobiorcy. W dalszej części interpretacji izba powołała się na przepisy kodeksu spółek handlowych, z których wynika, Ŝe zarząd działa jako organ osoby prawnej, a nie podmiot od niej niezaleŝny. W konsekwencji za działania członków zarządu wobec osób trzecich odpowiedzialność ponosi spółka. Natomiast członek zarządu odpowiada wobec spółki za szkodę wyrządzoną z jego winy. Jest to odpowiedzialność na zasadzie winy wyłącznie wobec spółki. Podsumowując, fiskus stwierdził, Ŝe pełnienie funkcji członka zarządu w spółce z o.o. za wynagrodzeniem oraz określenie wysokości i warunków jego wypłaty na podstawie uchwały walnego zgromadzenia wspólników spełnia pierwszy i drugi warunek wyłączenia, o którym mowa w art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT. Trzeci warunek takŝe jest spełniony, albowiem zakres odpowiedzialności wynikający z przepisów kodeksu spółek handlowych dotyczy odpowiedzialności wobec spółki za szkodę wyrządzoną z winy członków zarządu. Tak więc czynności członka zarządu nie są samodzielnie wykonywaną działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy o VAT. Z kolei Izba Skarbowa w Bydgoszczy (interpretacja z 20 sierpnia 2010 r., ITPP2/ / 10/EŁ) stwierdziła, Ŝe zapisy kontraktu menedŝerskiego nie mogą wyłączyć odpowiedzialności spółki wobec osób trzecich. Co jest w kontrakcie Inaczej było w sprawie rozpatrywanej przez Izbę Skarbową w Warszawie (interpretacja z 10 listopada 2010 r., IPPP2/ /10-2/IG). MenedŜer podpisał ze spółką kontrakt, w którym zobowiązał się do ponoszenia pełnej odpowiedzialności za czynności podjęte w ramach umowy i zwolnił spółkę z odpowiedzialności za szkody poczynione osobom trzecim. Zdaniem Izby Skarbowej taki zapis powoduje, Ŝe menedŝer ponosi ryzyko gospodarcze. Wskazuje to na samodzielny charakter prowadzonej przez niego działalności. PoniewaŜ zleceniodawca został zwolniony z odpowiedzialności wobec osób trzecich, nie został spełniony jeden z warunków, o którym mowa w art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT. Czynności menedŝera są więc opodatkowane.

6 Oczywiście podatnikowi, który nie przekroczył w ciągu roku zł obrotu, przysługuje zwolnienie VAT. Nie mogą go zastosować jedynie osoby świadczące m.in. usługi w zakresie doradztwa. ZDANIEM EKSPERTA Wojciech Kotowski doradca podatkowy w kancelarii OŜóg i Wspólnicy Interpretacje fiskusa pokazują, Ŝe kwestia odpowiedzialności menedŝera za szkody wobec osób trzecich moŝe budzić wątpliwości. Z niektórych wynika, Ŝe decydujące znaczenie dla uznania menedŝera za podatnika VAT ma klauzula o odpowiedzialności w kontrakcie. Ale część organów podatkowych twierdzi, Ŝe w umowie nie moŝna przenieść odpowiedzialności ze spółki na zarządcę. Problem wynika z niezbyt precyzyjnego zapisu w art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT, odnoszącego się do określenia odpowiedzialności zleceniodawcy. Moim zdaniem z istoty działalności menedŝera - członka zarządu - wynika, Ŝe co do zasady nie jest on podatnikiem VAT. Członek zarządu nie działa bowiem jako niezaleŝny, autonomiczny podmiot, pomimo Ŝe przepisy kodeksu spółek handlowych przewidują jego daleko idącą odpowiedzialność, takŝe wobec osób trzecich. RównieŜ orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości dotyczące definicji podatnika VAT w przepisach dyrektywy 2006/112/WE wskazuje, Ŝe taka osoba zasadniczo nie spełnia definicji podatnika (wyrok ETS w sprawie J.A. van der Steen, C-355/06). PowyŜsze zasady nie dotyczą menedŝerów, którzy nie są członkami zarządu, lecz pełnią funkcje kierownicze na podstawie umowy zbliŝonej charakterem do zlecenia. Wtedy zasady jego odpowiedzialności wynikają przede wszystkim z treści zawartej umowy 1 z kodeksu cywilnego. ZDANIEM EKSPERTA Agnieszka Bieńkowska Doradca podatkowy, partner w kancelarii MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy Z art. 10 dyrektywy 2006/WE/112 wynika, Ŝe intencją ustawodawcy unijnego było wyłączenie z zakresu opodatkowania tych czynności, które są wykonywane w ramach stosunku pracy lub na podstawie umów tworzących stosunek podobny. Warunek odpowiedzialności pracodawcy podany jest jako jeden z trzech elementów słuŝących prawidłowemu określeniu owych relacji. Konstrukcja polskich przepisów sugeruje natomiast konieczność skoncentrowania się - co czynią organy podatkowe - jedynie na wypełnieniu owych trzech warunków, bez analizy, czy w danej umowie są one ukształtowane w sposób charakterystyczny dla relacji pracownik-pracodawca. Jak podkreślił Europejski Trybunał Sprawiedliwości w wyroku C-202/90 (Ayuntamiento de Sevllla), fakt, Ŝe zleceniodawca moŝe zostać pociągnięty do odpowiedzialności za czynności wykonane przez zleceniobiorcę w czasie, gdy występuje on jako jego przedstawiciel, nie wystarcza do stwierdzenia istnienia takich relacji. Decydującym kryterium jest odpowiedzialność wynikająca ze stosunków umownych zawartych przez zleceniobiorcę w toku jego działalności oraz odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w czasie, gdy nie występuje on jako przedstawiciel zleceniodawcy. Przytoczone interpretacje polskich organów skarbowych pokazują, Ŝe kształt art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT niestety nadal jest daleki od doskonałości, a jego wykładnia budzi spore wątpliwości.

Temat Podatek od towarów i usług --> Podatnicy i płatnicy --> Podatnicy

Temat Podatek od towarów i usług --> Podatnicy i płatnicy --> Podatnicy Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1-443-1233/10-2/JL Data 2011.01.20 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek od towarów i usług --> Podatnicy i płatnicy --> Podatnicy

Bardziej szczegółowo

Wpisany przez Wyprawka maturzysty sobota, 11 października :46 - Poprawiony sobota, 11 października :48

Wpisany przez Wyprawka maturzysty sobota, 11 października :46 - Poprawiony sobota, 11 października :48 Każdy początkujący przedsiębiorca musi też podjąć decyzję, w jakiej formie chce się rozliczać z podatku. A ma kilka możliwości. W tym miejscu wspomnimy tylko o tych, dotyczących podatku dochodowego (o

Bardziej szczegółowo

prowadzenie działalności gospodarczej w formie SKA

prowadzenie działalności gospodarczej w formie SKA prowadzenie działalności gospodarczej w formie SKA Mariusz Szkaradek Adwokat/Doradca Podatkowy 11 maja 2012 r. SKA regulacja prawna (1) Zgodnie z art. 125 KSH, SKA jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Wstęp. 1. Jakie umowy i kiedy zawierać z członkami zarządu

Wstęp. 1. Jakie umowy i kiedy zawierać z członkami zarządu 1 S trona Wstęp Niniejsze opracowanie poświęcone jest przedstawieniu często spotykanego w praktyce korporacyjnej zagadnienia jednoczesnego zawierania z osobami piastującymi kierownicze stanowiska w spółce

Bardziej szczegółowo

Nieodpłatne świadczenia na rzecz pracowników jako przychód ze stosunku pracy

Nieodpłatne świadczenia na rzecz pracowników jako przychód ze stosunku pracy Wiele kontrowersji oraz nieporozumień pomiędzy podatnikami a fiskusem wywołuje kwestia opodatkowania nieodpłatnych świadczeń przedsiębiorców na rzecz pracowników. Wiele kontrowersji oraz nieporozumień

Bardziej szczegółowo

Wybór formy opodatkowania działalności gospodarczej

Wybór formy opodatkowania działalności gospodarczej 1 Osoby fizyczne mogą wybrać lub zmienić formę rozliczenia podatku od dochodów (przychodów) z tytułu prowadzonej działalności. Przepisy prawa podatkowego przewidują cztery formy opodatkowania: według skali

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Zespół, Łatała i Wspólnicy Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.

Szanowni Państwo. Zespół, Łatała i Wspólnicy Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o. Szanowni Państwo Zapraszamy do lektury listopadowego wydania newslettera podatkowego. Znajdą w nim Państwo informacje o aktualnych zmianach w przepisach podatkowych, ważnych orzeczeniach organów podatkowych

Bardziej szczegółowo

Ściągawka Przedsiębiorcy

Ściągawka Przedsiębiorcy Ściągawka Przedsiębiorcy Terminy dla podatników opodatkowanych na zasadach ogólnych Jeśli jesteś opodatkowany w formie karty podatkowej: do 07* stycznia płacisz podatek w formie karty. Jeśli płacisz VAT

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA. Wybór formy opodatkowania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych K-001/1. Kogo dotyczy:

KARTA INFORMACYJNA. Wybór formy opodatkowania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych K-001/1. Kogo dotyczy: KARTA INFORMACYJNA K-001/1 Obowiązuje od dnia 18-03-2013 Urząd Skarbowy w Będzinie Wybór formy opodatkowania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych Kogo dotyczy: Osoba fizyczna rozpoczynająca

Bardziej szczegółowo

CIT/PIT - koszty organizacji imprez integracyjnych jako koszty uzyskania przychodów

CIT/PIT - koszty organizacji imprez integracyjnych jako koszty uzyskania przychodów Jak rozliczyć koszty takiej imprezy? Nasza spółka organizuje imprezy integracyjne dla swoich pracowników oraz osób współpracujących. Z oczywistych względów spółka jest zainteresowana zaliczaniem kosztów

Bardziej szczegółowo

Rejestracja podatników oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej

Rejestracja podatników oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu Rejestracja podatników oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej ul. Rejtana 3b 45-334 Opole tel.:77 442-06-53 us1671@op.mofnet.gov.pl Działalność rolnicza Działalność

Bardziej szczegółowo

Oskładkowanie i opodatkowanie przychodów z kontraktu menedżerskiego. Wpisany przez Jakub Klein

Oskładkowanie i opodatkowanie przychodów z kontraktu menedżerskiego. Wpisany przez Jakub Klein Menedżerowie podlegają ubezpieczeniom społecznym wg takich samych zasad, jak pozostałe osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia czy umowy o świadczenie usług. Kontrakt menedżerski

Bardziej szczegółowo

Transport 1.4. Pojęcie kosztów Ujęcie w księdze przychodów i rozchodów wydatków poniesionych przed rozpoczęciem działalności Typowe ko

Transport 1.4. Pojęcie kosztów Ujęcie w księdze przychodów i rozchodów wydatków poniesionych przed rozpoczęciem działalności Typowe ko SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Podstawowe zagadnienia związane z transportem 7 1. Pojęcie i funkcje transportu 7 2. Pojęcie i zakres spedycji 8 3. Kiedy ma miejsce transport międzynarodowy 9 4. Jak zatrudnić kierowcę

Bardziej szczegółowo

VAT a usługi zarządzania świadczone przez spółki jawne. Wpisany przez Grażyna Zaremba

VAT a usługi zarządzania świadczone przez spółki jawne. Wpisany przez Grażyna Zaremba Czy nabywca usługi zarządzania przedsiębiorstwem od spółki jawnej ma prawo uznać, że faktura VAT dotycząca świadczonych na jego rzecz usług wystawiona jest przez podatnika VAT, a wykazany na przedmiotowej

Bardziej szczegółowo

Definicja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej / Wg. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności

Definicja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej / Wg. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności Opracowanie: dr inż. Zofia Kmiecik-Kiszka Formy prowadzenia działalności gospodarczej Definicja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej / Wg. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 lutego 2018 r.

Warszawa, dnia 12 lutego 2018 r. Warszawa, dnia 12 lutego 2018 r. Opinia Ośrodka Badań Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych w zakresie obowiązku podwyższania opłaty przewidzianej rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

Tak wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 30 marca 2011 r., sygn. II FSK 1925/09.

Tak wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 30 marca 2011 r., sygn. II FSK 1925/09. Przychód ten powstaje dopiero z chwilą powstania roszczenia o wypłatę części zysku, tzn. z chwilą podjęcia uchwały przez komplementariuszy o podziale zysku. Tak wynika z wyroku NSA. Przychód akcjonariusza

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Z dniem 31 marca 2009 r., na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o

Bardziej szczegółowo

TAX PRESS REVIEW. Podatek VAT 4/2010

TAX PRESS REVIEW. Podatek VAT 4/2010 TAX PRESS REVIEW Podatek VAT ETS w wyroku z 15 kwietnia 2010 r. (C-538/08 i C-033/09) orzekł, Ŝe nie narusza klauzuli stałości taka nowelizacja przepisów, która generalnie jest korzystna dla podatników.

Bardziej szczegółowo

TaxWeek. Przegląd nowości podatkowych. Nr 19, 28 maja 2014. Kontakt

TaxWeek. Przegląd nowości podatkowych. Nr 19, 28 maja 2014. Kontakt TaxWeek Przegląd nowości podatkowych Nr 19, 28 maja 2014 Kontakt Aleksandra Bembnista Knowledge Management tel. +48 58 552 9008 a leksandra.bembnista@pl.pwc.com www.pwc.pl www.taxonline.pl Tax Week jest

Bardziej szczegółowo

Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy Opodatkowanie dochodów uzyskanych przez cudzoziemców na terytorium RP

Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy Opodatkowanie dochodów uzyskanych przez cudzoziemców na terytorium RP Opodatkowanie dochodów uzyskanych przez cudzoziemców na terytorium RP Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) Odpowiedź Ministra

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny marzec 2016

Biuletyn Informacyjny marzec 2016 1 Biuletyn Informacyjny marzec 2016 Podatki i rachunkowość Ryczałt za używanie służbowego samochodu do celów prywatnych obejmuje także wartość paliwa - wyrok WSA W dn. 23 listopada 2015 r. Wojewódzki Sąd

Bardziej szczegółowo

kontrahentem pracodawcy 1.7. Zwrot wydatków związanych z wykorzystywaniem samochodów firmowych do wykonywania obowiązków służbowych 1.8.

kontrahentem pracodawcy 1.7. Zwrot wydatków związanych z wykorzystywaniem samochodów firmowych do wykonywania obowiązków służbowych 1.8. Spis treści A. ZALICZKI NA PODATEK DOCHODOWY OD DOCHODÓW ZE STOSUNKU PRACY I STOSUNKÓW POKREWNYCH I. Czynniki wpływające na dochód jako przedmiot opodatkowania 1. Przychód 1.1. Moment powstania przychodu

Bardziej szczegółowo

Jakie przesłanki muszą być spełnione, aby doszło do takiego opodatkowania?

Jakie przesłanki muszą być spełnione, aby doszło do takiego opodatkowania? Jakie przesłanki muszą być spełnione, aby doszło do takiego opodatkowania? Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają czynności cywilnoprawne wymienione w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych,

Bardziej szczegółowo

Działając jako jednoosobowa firma, jak również w innych formach nie posiadających tzw. osobowości prawnej, jesteśmy płatnikami

Działając jako jednoosobowa firma, jak również w innych formach nie posiadających tzw. osobowości prawnej, jesteśmy płatnikami Opole 2016 Wybór formy opodatkowania to istotny element, który rzutuje na wielkość płaconych przez nas podatków, a także czasochłonność, a tym samym koszt prowadzenia księgowości w naszej firmie. Działając

Bardziej szczegółowo

Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Podstawowe akty prawne: Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. 1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r,

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO Informacja dla osoby rozpoczynającej działalność gospodarczą.

KOMUNIKAT NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO Informacja dla osoby rozpoczynającej działalność gospodarczą. Żory, dnia 21 grudnia 2011 r. Urząd Skarbowy w Żorach KOMUNIKAT NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO Informacja dla osoby rozpoczynającej działalność gospodarczą. Przedsiębiorcy mają do wyboru cztery formy opodatkowania:

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANIE I PROWADZENIE BIURA RACHUNKOWEGO

ZAKŁADANIE I PROWADZENIE BIURA RACHUNKOWEGO WARSZTATY ZAKŁADANIE I PROWADZENIE BIURA RACHUNKOWEGO DR MARIOLA SZEWCZYK - JAROCKA DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I INFORMATYKI MGR MONIKA SZYMAŃSKA WŁAŚCICIEL BIURA RACHUNKOWEGO, UL. REMBIELIŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Wyrok NSA z 23 marca br. daje podatnikom możliwość takiego nieodpłatnego przekazywania towarów bez obowiązku naliczania podatku VAT.

Wyrok NSA z 23 marca br. daje podatnikom możliwość takiego nieodpłatnego przekazywania towarów bez obowiązku naliczania podatku VAT. Wyrok NSA z 23 marca br. daje podatnikom możliwość takiego nieodpłatnego przekazywania towarów bez obowiązku naliczania podatku VAT. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 marca 2009 r. (sygn.

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE PRAWNE

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE PRAWNE Sopot, dnia 10.01.2014 r. ODPOWIEDŹ NA PYTANIE PRAWNE skierowane przez Pana Piotra Watołę Przewodniczącego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy Region małopolski w dniu 09.01.2014 r. o godzinie 23.16

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Z dniem 31 marca 2009 r., na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o

Bardziej szczegółowo

Arbiter krajowego Sądu Polubownego jako podatnik podatku od towarów i usług wybrane aspekty

Arbiter krajowego Sądu Polubownego jako podatnik podatku od towarów i usług wybrane aspekty Czynności arbitrów działających na podstawie zleceń sądów polubownych są w większości realizowane na rzecz podmiotów gospodarczych - także czynnych podatników VAT. Przedmiotem poniższej analizy jest weryfikacja

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE DOCHODÓW Z NAJMU, DZIERŻAWY

OPODATKOWANIE DOCHODÓW Z NAJMU, DZIERŻAWY OPODATKOWANIE DOCHODÓW Z NAJMU, DZIERŻAWY OSIĄGANYCH POZA DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ Stan prawny na dzień 1 stycznia 2011 r. www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów OPODATKOWANIE DOCHODÓW Z NAJMU, DZIERŻAWY

Bardziej szczegółowo

Podatki dochodowe w praktyce

Podatki dochodowe w praktyce Krzysztof Janczukowicz Podatki dochodowe w praktyce z suplementem elektronicznym ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2014 Wstęp...9 Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów

Bardziej szczegółowo

Podatki dochodowe (podstawowe informacje)

Podatki dochodowe (podstawowe informacje) Podatki dochodowe (podstawowe informacje) dr Przemysław Pest Katedra Prawa Finansowego WPAE UWr Elementy konstrukcji prawnej podatku Podmiot podatku Przedmiot podatku Podstawa opodatkowania Stawka podatkowa

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie dochodów z najmu, dzierżawy osiąganych poza działalnością gospodarczą. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa

Opodatkowanie dochodów z najmu, dzierżawy osiąganych poza działalnością gospodarczą. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.mf.gov.pl Opodatkowanie dochodów z najmu, dzierżawy osiąganych poza działalnością gospodarczą 1 OPODATKOWANIE DOCHODÓW Z NAJMU, DZIERŻAWY

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Osoba, która zdecyduje się na prowadzenie działalności gospodarczej jest zobowiązana do wypełnienia

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH (PIT)

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH (PIT) PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH (PIT) Podatek dochodowy od osób fizycznych (ang. PIT - Personal Income Tax - podatek od dochodów osobistych). Jest to podatek bezpośredni, który płacą osoby fizyczne

Bardziej szczegółowo

ULGA INTERNETOWA I FORMA OPODATKOWANIA

ULGA INTERNETOWA I FORMA OPODATKOWANIA URZĄD SKARBOWY W BOLESŁAWCU ULGA INTERNETOWA I FORMA OPODATKOWANIA Urząd Skarbowy w I. KOMU PRZYSŁUGUJE - ZAKRES PODMIOTOWY Odliczenie z tytułu ulgi internetowej nie przysługuje podatnikom, którzy przed

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów źródłowych

Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów źródłowych Spis treści Wstęp Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów źródłowych Część pierwsza. Ogólna 1. Miejsce podatków dochodowych w systemie podatkowym 1.1. Rodzaje podatków ze względu na przedmiot

Bardziej szczegółowo

Decyzja Nr 12/ 07 /I/2013 w sprawie interpretacji indywidualnej

Decyzja Nr 12/ 07 /I/2013 w sprawie interpretacji indywidualnej Dyrektor znak: Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w w Katowicach Dyrektor Śląskiego znak: WSS Oddziału - 12/ 07 Wojewódzkiego /I/2013 Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Na czym w praktyce polegają te zasady?

Na czym w praktyce polegają te zasady? Na czym w praktyce polegają te zasady? Spółka prowadzi akcje promocyjne, w których dodaje bonusowe nagrody, atrakcyjne towary lub - w przypadku zainteresowania klienta - większą ilość nabywanego towaru.

Bardziej szczegółowo

Elementy systemu podatkowego

Elementy systemu podatkowego Elementy systemu podatkowego I. ogólne prawo podatkowe 1. zobowiązania podatkowe i postępowanie podatkowe ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa 1 2. kontrola skarbowa -ustawa z dnia 28 września

Bardziej szczegółowo

I. Wyrok WSA z dnia 4 lipca 2008 r., I SA/Wr 383/08, nieprawomocny

I. Wyrok WSA z dnia 4 lipca 2008 r., I SA/Wr 383/08, nieprawomocny Zdaniem Sądu organy podatkowe w sposób nieuprawniony uznały, iż podlegający opodatkowaniu przychód pracownika stanowi wartość usług medycznych zakupionych przez Spółkę na rzecz członków jego rodziny. I.

Bardziej szczegółowo

W prawie podatkowym w odniesieniu do dotacji bierze się pod uwagę źródło ich pochodzenia bądź przeznaczenie.

W prawie podatkowym w odniesieniu do dotacji bierze się pod uwagę źródło ich pochodzenia bądź przeznaczenie. W prawie podatkowym w odniesieniu do dotacji bierze się pod uwagę źródło ich pochodzenia bądź przeznaczenie. Otrzymanie przez podatnika będącego beneficjentem dotacji z funduszy unijnych może mieć dla

Bardziej szczegółowo

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Data 2009.02.04 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Data 2009.01.26 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

- tytułu udziału w funduszach kapitałowych, - odpłatnego zbycia prawa poboru, w tym również ze zbycia prawa poboru akcji nowej

- tytułu udziału w funduszach kapitałowych, - odpłatnego zbycia prawa poboru, w tym również ze zbycia prawa poboru akcji nowej Po raz kolejny, w związku z niezwykle istotnym dla podatników wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 14 grudnia 2009 r., powraca problem opodatkowania zysków kapitałowych. Po raz kolejny,

Bardziej szczegółowo

IPTPB2/436-17/11-4/KR 2011.07.08. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

IPTPB2/436-17/11-4/KR 2011.07.08. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi IPTPB2/436-17/11-4/KR 2011.07.08 Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi Czy jeżeli wspólnicy zapłacą Spółce odsetki na poziomie rynkowym ok. 10-12%, Spółka będzie mogła pożyczyć wspólnikom środki finansowe na

Bardziej szczegółowo

Podatki dochodowe w praktyce

Podatki dochodowe w praktyce Krzysztof Janczukowicz Podatki dochodowe w praktyce z suplementem elektronicznym ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2015 Wstęp...11 Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 902314 Temat: Kompendium zmian w podatkach na 2015 rok - Podatek PIT, CIT, VAT 30 Styczeń Tarnowskie Góry, Hotel Neo, Kod szkolenia: 902314 Koszt szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Informacja podatkowa na 2017 r.

Informacja podatkowa na 2017 r. - 1 - Informacja podatkowa na 2017 r. W niniejszym komunikacie przedstawiono najważniejsze zmiany podatkowe dotyczące osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Skala podatku dochodowego na

Bardziej szczegółowo

Wydatki w drodze na giełdę. Wpisany przez Monika Klukowska

Wydatki w drodze na giełdę. Wpisany przez Monika Klukowska Czy wykładnia, zgodnie z którą koszty związane z podwyższeniem kapitału i wprowadzeniem akcji do publicznego obrotu stanowią koszt uzyskania przychodów, będzie powszechnie stosowana przez organy podatkowe?

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Zapraszamy do lektury newslettera czerwcowego, poświęconego podatkom. Zespół, Łatała i Wspólnicy Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.

Szanowni Państwo, Zapraszamy do lektury newslettera czerwcowego, poświęconego podatkom. Zespół, Łatała i Wspólnicy Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o. Szanowni Państwo, Zapraszamy do lektury newslettera czerwcowego, poświęconego podatkom. Zespół, Łatała i Wspólnicy Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o. NOWE INTERPRETACJE OGÓLNE WYDANE PRZEZ MINISTRA FINANSÓW

Bardziej szczegółowo

Wniosek o zwolnienie płatnika z obowiązku pobierania zaliczek na podatek

Wniosek o zwolnienie płatnika z obowiązku pobierania zaliczek na podatek Wniosek o zwolnienie płatnika z obowiązku pobierania zaliczek na podatek Informacje ogólne Kiedy zwolnienie Organ podatkowy może zwolnić płatnika (czyli naszego pracodawcę) na wniosek podatnika z obowiązku

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie dochodów z najmu, dzierżawy osiąganych poza działalnością gospodarczą. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska Warszawa

Opodatkowanie dochodów z najmu, dzierżawy osiąganych poza działalnością gospodarczą. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska Warszawa Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.finanse.mf.gov.pl Opodatkowanie dochodów z najmu, dzierżawy osiąganych poza działalnością gospodarczą 1 Opodatkowanie dochodów z najmu, dzierżawy

Bardziej szczegółowo

Powrót Drukuj Wyszukiwarka. interpretacja indywidualna. Rodzaj dokumentu IBPBII/1/415-983/09/ASz Sygnatura. Dyrektor Izby Skarbowej Autor w Katowicach

Powrót Drukuj Wyszukiwarka. interpretacja indywidualna. Rodzaj dokumentu IBPBII/1/415-983/09/ASz Sygnatura. Dyrektor Izby Skarbowej Autor w Katowicach Page 1 of 6 Powrót Drukuj Wyszukiwarka interpretacja indywidualna Rodzaj dokumentu IBPBII/1/415-983/09/ASz Sygnatura 2010.03.11 Data Dyrektor Izby Skarbowej Autor w Katowicach Podatek dochodowy Temat od

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO REJESTRACJI FIRMY

INSTRUKCJA DO REJESTRACJI FIRMY ZałoŜenie działalności gospodarczej INSTRUKCJA DO REJESTRACJI FIRMY Na potrzeby niniejszego opracowania przygotowano zestaw dokumentów, który umoŝliwia pobór oraz poprawne wypełnienie wniosków dotyczących

Bardziej szczegółowo

DOCHODY Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH

DOCHODY Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH DOCHODY Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH I. OGÓLNE ZASADY OPODATKOWANIA PRZYCHODÓW Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH Uwaga! Kapitały pieniężne zostały wymienione w art. 10 ust. 1 pkt 7 updof jako odrębne źródło przychodów.

Bardziej szczegółowo

Przepisy prawa. Poza przepisami ustawy Pdof, świadczenia otrzymywane z tytułu najmu mogą być. Przychody z tytułu najmu

Przepisy prawa. Poza przepisami ustawy Pdof, świadczenia otrzymywane z tytułu najmu mogą być. Przychody z tytułu najmu Po stronie wynajmującego rzeczy w postaci ruchomości lub nieruchomości powstaje przychód (dochód), który można opodatkować na pięć - lub gdy dodatkowo uwzględni się rozwiązania szczególne - siedem różnych

Bardziej szczegółowo

NEWSLETTER PODATKOWY NOWE PRAWO PODATKOWE. 1. VAT Wzrośnie limit zwolnienia podmiotowego

NEWSLETTER PODATKOWY NOWE PRAWO PODATKOWE. 1. VAT Wzrośnie limit zwolnienia podmiotowego NOWE PRAWO PODATKOWE 1. VAT Wzrośnie limit zwolnienia podmiotowego NEWSLETTER PODATKOWY Ministerstwo Finansów chce, aby VAT nie musiały rozliczać firmy, których roczne obroty nie przekraczają 200 tys.

Bardziej szczegółowo

Czy tę opłatę można jednorazowo zaliczyć w koszty uzyskania przychodów?

Czy tę opłatę można jednorazowo zaliczyć w koszty uzyskania przychodów? Czy tę opłatę można jednorazowo zaliczyć w koszty uzyskania przychodów? Prowadzę pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem jest m.in. wynajem samochodów. Rozliczam się na podstawie księgi

Bardziej szczegółowo

Możliwość transferu udziałów (akcji) w celu zminimalizowania łącznych obciążeń podatkowych osób fizycznych.

Możliwość transferu udziałów (akcji) w celu zminimalizowania łącznych obciążeń podatkowych osób fizycznych. Możliwość transferu udziałów (akcji) w celu zminimalizowania łącznych obciążeń podatkowych osób fizycznych. Czy wiesz, że w związku ze zmianą przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tzw.

Bardziej szczegółowo

Osoba posiadająca miejsce zamieszkania na terytorium RP płaci podatek od całości swych dochodów krajowych i zagranicznych, bez względu na miejsce

Osoba posiadająca miejsce zamieszkania na terytorium RP płaci podatek od całości swych dochodów krajowych i zagranicznych, bez względu na miejsce Opodatkowanie działalności gospodarczej Łódź, 2012-09-06 Nieograniczony obowiązek podatkowy Osoba posiadająca miejsce zamieszkania na terytorium RP płaci podatek od całości swych dochodów krajowych i zagranicznych,

Bardziej szczegółowo

TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCÓW. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób prowadzących jednoosobowo pozarolniczą działalność gospodarczą

TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCÓW. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób prowadzących jednoosobowo pozarolniczą działalność gospodarczą TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCÓW Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób prowadzących jednoosobowo pozarolniczą działalność gospodarczą 1) Prowadziłem działalność gospodarczą do 30.11.2006 r. Od 2 listopada br.

Bardziej szczegółowo

1 Wyciąg z ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000 r.,

1 Wyciąg z ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000 r., Informacja w sprawie stosowania przepisu art. 15 ust. 3 pkt 3 i ust. 3a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.). Od dnia 1 maja 2004 r. zaczęły obowiązywać

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie dochodów z najmu, dzierżawy osiąganych poza działalnością gospodarczą. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa

Opodatkowanie dochodów z najmu, dzierżawy osiąganych poza działalnością gospodarczą. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.finanse.mf.gov.pl Opodatkowanie dochodów z najmu, dzierżawy osiąganych poza działalnością gospodarczą 1 2 Ministerstwo Finansów OPODATKOWANIE

Bardziej szczegółowo

Działalnośćgospodarcza. Formy opodatkowania. Rejestracja w urzędzie skarbowym.

Działalnośćgospodarcza. Formy opodatkowania. Rejestracja w urzędzie skarbowym. Działalnośćgospodarcza. Formy opodatkowania. Rejestracja w urzędzie skarbowym. Opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej podatkiem dochodowym od osób fizycznych (zwanym dalej podatkiem PIT). Podstawy

Bardziej szczegółowo

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH Niniejsze opracowanie nie stanowi źródła prawa podatkowego. WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH Informacje do wykorzystania przy wypełnieniu oświadczenia/zawiadomienia o wyborze

Bardziej szczegółowo

K-052/1Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej

K-052/1Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej URZĄD SKARBOWY W TRZEBNICY ul. Prusicka 2, 55-100 Trzebnica Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej K-052/1 Obowiązuje od 31.10.2011 r. I. Kogo dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Podatek u źródła od usług doradczych, księgowych i prawnych. Kompensata zobowiązań z podmiotem z zagranicy

Podatek u źródła od usług doradczych, księgowych i prawnych. Kompensata zobowiązań z podmiotem z zagranicy Podatek u źródła od usług doradczych, księgowych i prawnych. Kompensata zobowiązań z podmiotem z zagranicy Podatek u źródła od usług doradczych, księgowych i prawnych. Kompensata zobowiązań z podmiotem

Bardziej szczegółowo

Podstawy księgowości i rachunkowości Kadry i płace. cz. I

Podstawy księgowości i rachunkowości Kadry i płace. cz. I Podstawy księgowości i rachunkowości Kadry i płace cz. I Cześć I: Rodzaje ewidencji podatkowych oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej. Cześć II: Podstawy rachunkowości i sprawozdawczości (pełna

Bardziej szczegółowo

W przypadku nieodpłatnych świadczeń pojawia się wiele problemów związanych z ustaleniem nie tylko wartości przychodu, ale czy przychód wystąpił.

W przypadku nieodpłatnych świadczeń pojawia się wiele problemów związanych z ustaleniem nie tylko wartości przychodu, ale czy przychód wystąpił. W przypadku nieodpłatnych świadczeń pojawia się wiele problemów związanych z ustaleniem nie tylko wartości przychodu, ale czy przychód wystąpił. W ustawie z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób

Bardziej szczegółowo

Czynności restrukturyzacyjne spółek bez podatku od czynności cywilnoprawnych

Czynności restrukturyzacyjne spółek bez podatku od czynności cywilnoprawnych W opinii MF ta zmiana w ustawie o PCC ma być korzystnym rozwiązaniem dla 6.300 spółek akcyjnych i ponad 138 tys. spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Koniec roku kalendarzowego jest okresem sprzyjającym

Bardziej szczegółowo

Opłacanie składek od umów cywilnoprawnych

Opłacanie składek od umów cywilnoprawnych Opłacanie składek od umów cywilnoprawnych W praktyce życia gospodarczego funkcjonują różne formy zatrudniania osób wykonujących pracę. Najczęściej występującą formą jest umowa o pracę, ale coraz częściej

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych...

ROZDZIAŁ I. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych... WYKAZ SKRÓTÓW... WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH... WYKAZ TABEL... WYKAZ WZORÓW... XIII XVII XIX XXI ROZDZIAŁ I. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych

Bardziej szczegółowo

ZASADY OGÓLNE SKALA PODATKOWA

ZASADY OGÓLNE SKALA PODATKOWA ZASADY OGÓLNE SKALA PODATKOWA - art. 27 ust. 1 updof podstawowa forma opodatkowania z mocy ustawy (art. 9a ust. 1 updof), podatek obliczany jest od dochodu wg skali podatkowej (stawki 18% i 32%). Wybór

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie dochodów z najmu, dzierżawy osiąganych poza działalnością gospodarczą. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska Warszawa

Opodatkowanie dochodów z najmu, dzierżawy osiąganych poza działalnością gospodarczą. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska Warszawa Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.finanse.mf.gov.pl Opodatkowanie dochodów z najmu, dzierżawy osiąganych poza działalnością gospodarczą 1 Opodatkowanie dochodów z najmu, dzierżawy

Bardziej szczegółowo

Accreo Newsletter Sierpień 2013

Accreo Newsletter Sierpień 2013 NEWS Spółki komandytowe oraz komandytowo akcyjne podatnikami CIT od 1 stycznia 2014 r. Wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu podlega opodatkowaniu PIT na zasadach ogólnych interpretacja ogólna

Bardziej szczegółowo

NEWSLETTER PODATKOWY

NEWSLETTER PODATKOWY NOWE PRAWO PODATKOWE NEWSLETTER PODATKOWY 1. Import Od maja wchodzi w życie nowy Kodeks Celny Celem zmian przepisów jest zarówno uproszczenie i przyspieszenie operacji celnych, jak i uszczelnienie systemu.

Bardziej szczegółowo

IPTPB1/415-179/11-2/MD

IPTPB1/415-179/11-2/MD IPTPB1/415-179/11-2/MD Mając powyŝsze na uwadze, skoro Spółka jest stroną umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, w której ubezpieczonymi są m.in. członkowie zarządu i rady nadzorczej, to opłacana

Bardziej szczegółowo

20-007 Lublin e-mail: kgalka@axontax.pl kom.: 601 617 942

20-007 Lublin e-mail: kgalka@axontax.pl kom.: 601 617 942 Projekt Specjalista w zakresie rozliczeń podatkowych - kompleksowe szkolenie zawodowe dla osób o niskich kwalifikacjach realizowany przez AxonTax Sp. z o.o. współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Księga rachunkowa: Jeśli prowadząc działalność osiąga się w roku podatkowym przychód z działalności przekraczający 800.000 EURO, to od następnego

Księga rachunkowa: Jeśli prowadząc działalność osiąga się w roku podatkowym przychód z działalności przekraczający 800.000 EURO, to od następnego FORMY OPODATKOWANIA O tytule prawa co do moŝliwości wyboru najkorzystniejszej formy opodatkowania, decyduje charakter działalności, jaką zamierza się prowadzić. Podatek dochodowy moŝna płacić w formie

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Podatkowa Consiliator II A. Kurczewska Z. Dzwonkowska

Kancelaria Podatkowa Consiliator II A. Kurczewska Z. Dzwonkowska Kancelaria Podatkowa Consiliator II A. Kurczewska Z. Dzwonkowska Witamy w Kancelarii Consiliator Nasza Kancelaria to doradcy podatkowi, prawnicy i księgowi posiadający długoletnie doświadczenie. Od kilkunastu

Bardziej szczegółowo

1. RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH

1. RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH 1. RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH - art. 2 ust. 1, art. 6 ust. 1 uzpdof z wyboru, na podstawie art. 9a ust. 1 updof, art. 9 ust. 1-3 uzpdof, podatek jest obliczany od przychodu i wynosi odpowiednio

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH 1. Przedmiot i podmiot opodatkowania zakres przedmiotowy i podmiotowy opodatkowania przychody wyłączone z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych nieograniczony

Bardziej szczegółowo

Szkolenia Podatki. Temat szkolenia

Szkolenia Podatki. Temat szkolenia Podatek VAT warsztaty podatkowe Podatkowe aspekty transakcji wewnątrzwspólnotowych Świadczenia pozapłacowe dla pracowników skutki w PIT oraz ZUS, obowiązki płatników Szkolenie skierowane jest do księgowych

Bardziej szczegółowo

Powrót Drukuj Wyszukiwarka. interpretacja indywidualna. Rodzaj dokumentu ILPB1/415-833/11-2/AMN Sygnatura. Dyrektor Izby Skarbowej Autor w Poznaniu

Powrót Drukuj Wyszukiwarka. interpretacja indywidualna. Rodzaj dokumentu ILPB1/415-833/11-2/AMN Sygnatura. Dyrektor Izby Skarbowej Autor w Poznaniu Page 1 of 5 Powrót Drukuj Wyszukiwarka interpretacja indywidualna Rodzaj dokumentu ILPB1/415-833/11-2/AMN Sygnatura 2011.09.26 Data Dyrektor Izby Skarbowej Autor w Poznaniu Podatek dochodowy Temat od osób

Bardziej szczegółowo

Dywidenda rzeczowa praktyczne aspekty podatkowe

Dywidenda rzeczowa praktyczne aspekty podatkowe Dywidenda rzeczowa praktyczne aspekty podatkowe Jednym z podstawowych uprawnień akcjonariusza spółki akcyjnej lub komandytowo-akcyjnej czy wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest prawo do

Bardziej szczegółowo

BROSZURA INFORMACYJNA ROZLICZANIE PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG PRZEZ WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE

BROSZURA INFORMACYJNA ROZLICZANIE PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG PRZEZ WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE BROSZURA INFORMACYJNA ROZLICZANIE PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG PRZEZ WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE W Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2011 r. Nr 6 pod poz. 27 została opublikowana interpretacja

Bardziej szczegółowo

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Data 2009.08.28 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

Czego wymaga fiskus 2015-06-16 16:56:13

Czego wymaga fiskus 2015-06-16 16:56:13 Czego wymaga fiskus 2015-06-16 16:56:13 2 Na Węgrzech, oprócz m.in. podatku od osób fizycznych, wprowadzono uproszczony podatek od działalności gospodarczej, tzw. EVA. Przedsiębiorca indywidualny może

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorca zawierający umowę pożyczki musi ponieść dodatkowy wydatek w postaci uiszczenia odsetek od pożyczonego kapitału.

Przedsiębiorca zawierający umowę pożyczki musi ponieść dodatkowy wydatek w postaci uiszczenia odsetek od pożyczonego kapitału. Przedsiębiorca zawierający umowę pożyczki musi ponieść dodatkowy wydatek w postaci uiszczenia odsetek od pożyczonego kapitału. Przedsiębiorcy, którzy chcą się dalej rozwijać, a potrzebują na ten rozwój

Bardziej szczegółowo

SPOSOBY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW ZARZĄDU

SPOSOBY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW ZARZĄDU Denys Kendzerskyy, Krzysztof Olbrycht Wstęp SPOSOBY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW ZARZĄDU Niniejszy artykuł ma na celu pokazanie różnych możliwości pobierania wynagrodzeń przez członków zarządu osób prawnych

Bardziej szczegółowo

Konsekwencje podatkowe dla partnera publicznego w przedsięwzięciach typu PPP

Konsekwencje podatkowe dla partnera publicznego w przedsięwzięciach typu PPP Konsekwencje podatkowe dla partnera publicznego w przedsięwzięciach typu PPP Dorota Dąbrowska, doradca podatkowy Toruń, maj 2011 1 PRZEBIEG WSPÓŁPRACY PARTNERÓW W RAMACH PPP I. Wejście w inwestycję PPP

Bardziej szczegółowo

Czy w opisanej sytuacji spółka komandytowa może korzystać z premii amortyzacyjnej?

Czy w opisanej sytuacji spółka komandytowa może korzystać z premii amortyzacyjnej? Czy w opisanej sytuacji spółka komandytowa może korzystać z premii amortyzacyjnej? Pytanie Spółka komandytowa, której wspólnikami są 3 osoby fizyczne, a komplementariuszem jest sp. z o.o., zakupiła środek

Bardziej szczegółowo

Kto ma obowiązek posiadać numer VAT UE i kiedy naleŝy się nim posł...

Kto ma obowiązek posiadać numer VAT UE i kiedy naleŝy się nim posł... 1 z 5 2010-09-30 15:51 Dołącz do grupy na Facebook: Kto ma obowiązek posiadać numer VAT UE i kiedy naleŝy się nim posługiwać Karolina Gierszewska Ekspert Wieszjak.pl Doradca podatkowy Krzysztof Komorniczak

Bardziej szczegółowo

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Data 2011.04.07 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

Zmiany w PIT i ZUS w 2016 roku Spotkanie prasowe

Zmiany w PIT i ZUS w 2016 roku Spotkanie prasowe Zmiany w PIT i ZUS w 2016 roku Spotkanie prasowe Michał Grzybowski Marek Jarocki Warszawa, 10 grudnia 2015 r. Agenda PIT Prorodzinne zwolnienie podatkowe 3 Ulga na działalność badawczo - rozwojową 5 Nowy

Bardziej szczegółowo

Podatek PIT Ekspert wyjaśnia

Podatek PIT Ekspert wyjaśnia Opodatkowanie zwrotu kosztów delegacji ponad kwotę limitu za nocleg Małgorzata Pełka Podatek PIT Ekspert wyjaśnia Czy zwrot kosztów noclegu podczas delegacji udokumentowanych rachunkiem lub fakturą ponad

Bardziej szczegółowo