MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM UL. HENRYKA SIENKIEWICZA OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM UL. HENRYKA SIENKIEWICZA 91 27-400 OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI"

Transkrypt

1 Umowa Nr / ZSI/2014 zawarta dnia r. w Ostrowcu Świętokrzyskim pomiędzy: Miejską Energetyką Cieplną Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Ostrowcu świętokrzyski, ul. Henryka Sienkiewicza 91; Ostrowiec Świętokrzyski, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorstw Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Kielcach Wydział X Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS ; NIP ; REGON Kapitał zakładowy ,0 PLN zwaną dalej "Zamawiającym '', reprezentowanym przez:. 1. mgr inż. Paweł Urban - Prezes Zarządu 2. mgr Jan Pawliński - Wiceprezes Zarządu a..., zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS..., NIP..., REGON...; Kapitał zakładowy... zwanym dalej "Wykonawcą" reprezentowanym przez: o następującej treści : 1. PRZEDMIOT UMOWY 1. W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do wykonania Dostawa wraz z wdrożeniem Zintegrowanego Systemu Informatycznego (ZSI) wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem oraz usługą serwisu po wdrożeniu 2. Nieodłączną część umowy stanowią:: a) Formularz ofertowy, b) Specyfikacja Istotnych Warunków Umowy, Przedmiot umowy określony w 1 obejmuje : 2. ZAKRES UMOWY 1. Przedmiotem umowy stają się wszystkie roboty podstawowe oraz tymczasowe niezbędne do prawidłowego wykonania zadania a w szczególności: 1) Dostawa i instalacja relacyjnej bazy danych dla 43 użytkowników, niezbędnej do uruchomienia zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania przedsiębiorstwem. 2) Dostawa, instalacja, udzielenie bezterminowej licencji Zintegrowanego Systemu Informatycznego wraz z wdrożeniem (dla 43 użytkowników), obejmującego obszary: Analizy, Finanse i Księgowość, str. 1

2 Biuro Obsługi Klienta, Portal Biura Obsługi Klienta, Windykacja, Należności i Zobowiązania, Ewidencja Środków Trwałych, Sprzedaż, Magazyn, Zlecenia, Remonty, Inwestycje Kadry-Płace, Remonty, Rozliczanie Ciepła i Energii Elektrycznej z Ewidencją Infrastruktury, Obsługa Transportu. 3) Usługa serwisu po wdrożeniu. 4) Opracowanie specyfikacji technicznej w zakresie potrzeb sprzętowych. 5) Nadzór nad wdrażaniem zakupionego systemu obejmujący: - konwersję danych z dotychczasowych programów Zamawiającego do ZSI, - instalację oprogramowania, - parametryzację systemu, - szkolenia pracowników w okresie wdrożenia 2. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi w zakresie przedmiotu umowy przepisami, normami technicznymi oraz zasadami najlepszej dostępnej wiedzy technicznej. Wdrożenie Wykonawca realizować będzie za pomocą zespołu wdrożeniowego 3. GWARANCJE, SERWIS 1. Gwarancja świadczona przez Wykonawcę udzielana zostaje na czas trwania usługi wsparcia i serwisu. 2. Gwarancja udzielana przez Wykonawcę obejmuje usuwanie wszelkich wad i usterek wykrytych przez użytkowników Zamawiającego uniemożliwiających wykorzystywanie funkcji ZSI, przy czym: a) awaria rozumiana jest jako niepoprawne działanie oprogramowania, które uniemożliwia prawidłową eksploatację systemu i powoduje konieczność wstrzymania eksploatacji systemu, b) usterka to nieprawidłowe lub niezgodne z dokumentacją wykonywanie funkcji systemu, niepowodujące jednak konieczności wstrzymania eksploatacji systemu. 3. Usuwanie wszelkich wad i usterek ZSI w okresie objętym gwarancją odbywać się będzie bezpłatnie, chyba że wady lub usterki zostaną spowodowane z winy Zamawiającego. 4. Usługa wsparcia i serwisu świadczona będzie przez okres obowiązywania niniejszej umowy 5. Opieka serwisowa obejmuje: a) konserwację całości oprogramowania, b) aktualizację ZSI - rozumianej jako prawo do bezpłatnego otrzymywania kolejnych (nowych) wersji systemu, uwzględniających zmiany w obowiązującym prawodawstwie, c) bieżącą pomoc dla użytkowników systemu w siedzibie Zamawiającego lub z wykorzystaniem pulpitu zdalnego, lub łączności telefonicznej, mailowej 6. Czas reakcji: str. 2

3 Nazwa Godziny pracy Serwisu Czas reakcji Serwisu Czas usunięcia Awarii Czas usunięcia Wady Aplikacji Czas usunięcia Usterki Programistycznej Czas obsługi Konsultacji Minimalne warunki serwisu Uwagi Okres godzin w ciągu dnia roboczego od poniedziałku do piątku. 4h Czas w godzinach liczony od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego. 48h Zamawiającego w godzinach pracy serwisu. 7 dni Zamawiającego w godzinach pracy serwisu 30 dni 10 dni Zamawiającego w godzinach pracy serwisu. Zamawiającego w godzinach pracy serwisu. 7. Zgłaszanie awarii / usterek ZSI odbywać się będzie: a) pocztą elektroniczną na adres, b) faxem, na adres, przy czym Wykonawca każdorazowo zobowiązany jest do potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia awarii / usterki tą samą drogą. 8. Usuwanie awarii / usterek ZSI odbywać się będzie zdalnie (z wykorzystaniem sesji pulpitu zdalnego, narzędzi przygotowanych przez Wykonawcę) lub też poprzez wizyty przedstawicieli Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego w czasie których dokonają oni usunięcia awarii / usterki. 9. Na 15 dni roboczych przed upływem terminu obowiązywania gwarancji Zamawiający wraz z Wykonawcą dokonają przeglądu funkcjonalności ZSI. Strony sporządzą protokół z przeglądu gwarancyjnego i w wypadku stwierdzenia nieprawidłowości lub braków funkcjonalnych ZSI Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia okresu obowiązywania gwarancji do momentu usunięcia nieprawidłowości opisanych w protokole. 4 POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 1. Zamawiający, jako administrator przetwarzający dane osobowe powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych zawartych w bazach (zbiorach) danych przetwarzanych w systemach informatycznych eksploatowanych w jednostkach organizacyjnych Zamawiającego w celu realizacji przedmiotu umowy i w okresie wykonywania wdrożenia. 2. Wykonawca oświadcza, iż zna przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024) i zobowiązuje się do przetwarzania danych zgodnie z tymi przepisami oraz gwarantuje, że dostarczony przez niego ZSI spełnia wymagania w/w przepisów. 3. Wykonawca zobowiązany jest zastosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności powinien zabezpieczyć dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, kradzieżą przez osobę nieuprawnioną, uszkodzeniem lub zniszczeniem. str. 3

4 4. Wykonawca jest obowiązany zapewnić kontrolę nad tym, jakie dane osobowe, kiedy i przez kogo zostały wprowadzone do baz danych po jej przekazaniu przez Zamawiającego oraz komu są przekazywane, zwłaszcza, gdy przekazuje się je za pomocą urządzeń transmisji danych. 5. Do przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczone wyłącznie osoby wyznaczone przez Wykonawcę i upoważnione do tego imiennie przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji ze strony Zamawiającego. 6. Strony umowy prowadzą ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, przetwarzanych w związku z wykonywaniem umowy. 7. Najpóźniej w ciągu 7 dni licząc od wygaśnięcia lub rozwiązania umowy, Wykonawca zobowiązany jest usunąć ze swoich zbiorów danych wszystkie dane osobowe objęte bazami danych, które przetwarzał w związku z wykonywaniem umowy. 5 TERMINY WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY Strony ustalają następujące terminy: Termin rozpoczęcia wykonywania zamówienia /planowany/ październik 2014 r. Termin zakończenia wykonywania zamówienia - 30 września 2015 r. Przy czym: 1. Dostawa i instalacja bazy danych w terminie do 1 miesiąca od daty zawarcia umowy. 2. Dostawa, instalacja i udzielenie licencji ZSI w terminie do 1 miesiąca od daty zawarcia umowy. 3. Wdrożenie ZSI w terminie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 4. Usługa serwisu po wdrożeniu. 6 WYNAGRODZENIE WYKONAWCY 1. Szacunkowe wynagrodzenie na podstawie złożonej oferty wynosi... (słownie...) PLN netto plus należny podatek VAT w kwocie..., dalej zwane również Ceną Kontraktową. 2. Ceny jednostkowe poszczególnych rodzajów robót objętych niniejszą Umową ujęto w Ofercie Wykonawcy stanowiącej dokument wiążący niniejszej umowy. Ceny jednostkowe pozostają niezmienne do czasu trwania Umowy. Ceny te obejmują wszystko to, co jest konieczne do zgodnego z Umową wykonania całości zobowiązań określonych Umową 3. Płatności za wykonane roboty dokonywane będą przez Zamawiającego na podstawie faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę na podstawie zatwierdzonych przez Zamawiającego lub jego przedstawiciela protokołów odbioru robót. 4. Ustala się następujące terminy płatności za odebrane roboty : a) jako zasadę stosuje się termin 14 dniowy od dnia dostarczenia faktury, b) wyjątkiem jest zapłata za licencję, gdzie 50 % wartości faktury z podatkiem VAT płatne jest w ciągu 14 dni, natomiast pozostałe 50 % należności płatne jest w ciągu str. 4

5 14 dni od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, potwierdzającego dostarczenie wszystkich modułów oprogramowania. 7 OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY 1. Wykonawca oświadcza, że posiada umiejętności i kwalifikacje niezbędne do należytego wykonania przedmiotu umowy. 2. Wykonawca zapewnia, że wszelkie prace składające się na przedmiot umowy zostaną wykonane przez wykwalifikowany zespół programistów, wdrożeniowców i inne osoby z ramienia Wykonawcy, niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. 3. Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzenia analizy przedwdrożeniowej, której wynikiem będzie projekt wdrożenia i harmonogram wdrożenia przedstawiony w formie pisemnej przed przystąpieniem do wdrożenia ZSI. Harmonogram wdrożenia podlega akceptacji przez Zamawiającego. 4. Wykonawca nie może powierzyć wykonania niniejszej umowy osobom trzecim bez zgody Zamawiającego. 5. Zamawiający zapewni Wykonawcy dostęp do wszelkich informacji niezbędnych do realizacji lub mogących mieć wpływ na kształt przedmiotu umowy. 6. Zamawiający zobowiązuje się do: a) zapewnienia Wykonawcy, na czas przeprowadzania szkolenia administratorów i użytkowników, sali szkoleniowej wraz z wyposażeniem niezbędnym do przeprowadzenia szkolenia, b) wyznaczenia administratorów ZSI oraz użytkowników, którzy będą współuczestniczyć w procesie wdrażania ZSI. 7. Strony zobowiązane są do zachowania tajemnicy handlowej i nie ujawniania wszelkich danych niejawnych zdobytych podczas wykonywania przedmiotu umowy. 1. Przedstawicielami Wykonawcy są: Przedstawicielami Zamawiającego są:'... 8 OBOWIĄZKI STRON 9 KARY 1. W przypadku, gdy na skutek działań lub zaniedbań Wykonawcy wystąpią okoliczności kwalifikujące zaistniałą sytuację, jako odstąpienie od umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu odszkodowanie w wysokości równej udokumentowanym stratom rzeczowym oraz finansowym skalkulowanym przez Zamawiającego a będących skutkiem odstąpienia. 2. Za opóźnienia w wykonywaniu robót Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne zgodnie z 5 niniejszej umowy. 3. Za opóźnienia w podjęciu działań naprawczych po zgłoszeniu szkody w okresie gwarancyjnym Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,25 % ceny kontraktowej za każdy dzień opóźnienia w przypadku nie podjęcia działania w ciągu 24 godzin od potwierdzonej godziny zgłoszenia, str. 5

6 4. Za straty spowodowane awarią sieci w czasie okresu gwarancyjnego Wykonawca zapłaci odszkodowanie równowarte stratom rzeczowym oraz finansowym poniesionym przez Zamawiającego w skutek awarii. 5. Za opóźnienia w dokonywaniu płatności Wykonawca naliczy kary umowne Zamawiającemu w wysokości WIBOR (1M) +3% w skali rocznej od wartości płatności przeterminowanych. 10 GWARANCJE 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu pełnej ( urządzenia, materiały i robocizna) gwarancji oraz rękojmi na całość zadania stanowiącego przedmiot umowy. 2. Okres gwarancji ustala się na czas trwania usługi wsparcia i serwisu. 3. Jeżeli część robót zostanie odebrana przez Zamawiającego wcześniej to i tak za datę rozpoczęcia okresu gwarancyjnego uznawana będzie data poświadczenia Protokołu końcowego. 4. W razie nie przystąpienia przez Wykonawcę do usuwania awarii w określonym umową terminie, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia usunięcia awarii innemu podmiotowi. 5. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 11 ZABEZPIECZENIA 1. Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania robót w wysokości 5 % ceny umownej brutto w formie gwarancji ubezpieczeniowej najpóźniej w terminie 7 dni od daty podpisania umowy pod rygorem jej nieważności. 2. Wykonawca przekazuje kwotę wniesionego wadium w ramach postępowania przetargowego jako część pokrycia zabezpieczenia należytego wykonania robót, 3. Zwrot zabezpieczenia zgodnie z art. 151 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2007 nr 223 poz.1665): a) 70 % zabezpieczenia zostanie zwrócone lub zwolnione w ciągu 30 dni od dnia ostatecznego odbioru. b) 30 % zabezpieczenia zostanie zwrócone lub zwolnione w ciągu 14 dni po upływie okresu rękojmi za wykonane roboty. 12. USTALENIA KOŃCOWE 1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy w sytuacji, gdy wystąpi jeden z niżej wymienionych przypadków; a) będzie to wynikiem zmiany odpowiednich przepisów, b) dochowanie terminu umownego jest niemożliwe z uwagi na siłę wyższą lub inne okoliczności niezależne od Wykonawcy lub których Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie uniknąć lub przewidzieć, c) zmiany są korzystne dla Zamawiającego, str. 6

7 d) zmiana będzie dotyczyć ograniczenia części robót, e) istnieje potrzeba udzielenia zamówienia uzupełniającego na podstawie odrębnych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. 2. W przypadku jeżeli Zamawiający rezygnuje z wykonywania zawartego w projekcie fragmentu robót rozliczenie będzie następować poprzez obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy na zasadach ustalonych w Warunkach Kontraktowych. 3. Zmiana postanowień niniejszej umowy lub jej rozwiązanie wymaga zgody obu stron wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. 4. W sprawach nieunormowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego 5. Spory powstające na tle niniejszej umowy rozpatrywać będzie Sąd Rejonowy rzeczowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 6. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z którego 1 egz. Otrzymuje Wykonawca a 1 egz. Zamawiający. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA str. 7

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI wzór umowy Nr. (Załącznik nr 2 do SIWZ MEC/ZP/POIiŚ/5/2014) zawarta dnia... w Ostrowcu Świętokrzyskim pomiędzy: Miejską Energetyką Cieplną Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Ostrowcu

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu..

UMOWA. zawarta w dniu.. pomiędzy: UMOWA zawarta w dniu.. Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu Pl. Powstańców Warszawy 1, posiadającym NIP 8961003245, REGON 000514377, zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy nr A120-211-97/13/PJ zawartej w dniu... w Gdańsku. pomiędzy

Projekt umowy nr A120-211-97/13/PJ zawartej w dniu... w Gdańsku. pomiędzy Projekt umowy nr A120-211-97/13/PJ zawartej w dniu... w Gdańsku pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim z siedzibą: 80-952 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 1 A reprezentowanym przez Rektora UG prof. dr hab. Bernarda Lammka

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w Krakowie w dniu - - 2012 roku pomiędzy:

Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w Krakowie w dniu - - 2012 roku pomiędzy: Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w Krakowie w dniu - - 2012 roku pomiędzy: Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, 31-002 ul. Kanonicza 12, 31-002 Kraków, NIP:

Bardziej szczegółowo

zwaną dalej Wykonawcą, zwanymi dalej łącznie Stronami

zwaną dalej Wykonawcą, zwanymi dalej łącznie Stronami Umowa na dostawę i wdrożenie oprogramowania zawarta w., w dniu.. 2015 r., pomiędzy: Łęczyńską Energetyką Sp. z o. o. w Bogdance, z siedzibą w Bogdance, 21-013 Puchaczów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. z siedzibą w.., REGON NIP,

UMOWA nr. z siedzibą w.., REGON NIP, Wzór umowy Załącznik nr 19 do SIWZ UMOWA nr zawarta w dniu r. w Warszawie pomiędzy: Państwową Inspekcją Pracy Głównym Inspektoratem Pracy z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa, zwaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA BPM.ZZP.272.180.2014 - PROJEKT

UMOWA BPM.ZZP.272.180.2014 - PROJEKT Strona1 Projekt pod nazwą Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych ICT dla rozwoju ekonomicznego oraz poprawy jakości życia mieszkańców subregionu Nowy Sącz współfinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

Część IV SIWZ wzór umowy

Część IV SIWZ wzór umowy Część IV SIWZ wzór umowy UMOWA Na dostawę i wdrożenie w PSE S.A. informatycznego Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów zawarta w dniu., w Konstancinie - Jeziornie, pomiędzy: Polskie Sieci Elektroenergetyczne

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WZÓR. UMOWA Nr

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WZÓR. UMOWA Nr WZÓR UMOWA Nr Załącznik nr 5 do SIWZ NA ZBUDOWANIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ZA- RZĄDZANIA UCZELNIĄ W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU Wzmocnienie potencjału adaptacyjnego UWM w Olsztynie Zawarta

Bardziej szczegółowo

Część IV SIWZ wzór umowy UMOWA Na dostawę i wdrożenie w GK PSE zintegrowanego Systemu Zarządzania Siecią Telekomunikacyjną

Część IV SIWZ wzór umowy UMOWA Na dostawę i wdrożenie w GK PSE zintegrowanego Systemu Zarządzania Siecią Telekomunikacyjną Część IV SIWZ wzór umowy UMOWA Na dostawę i wdrożenie w GK PSE zintegrowanego Systemu Zarządzania Siecią Telekomunikacyjną zawarta w dniu., w Konstancinie - Jeziornie, pomiędzy: spółką Polskie Sieci Elektroenergetyczne

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY nr./sk/15

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY nr./sk/15 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY nr./sk/15 Strona 1 z 9 Załącznik nr 8 do SIWZ 1 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem umowy jest wdrożenie systemu w tym zakup niezbędnego sprzętu i aparatury polegające na rozbudowie

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr. zawarta w Makowie Mazowieckim, w dniu

Umowa Nr. zawarta w Makowie Mazowieckim, w dniu Umowa Nr. Załącznik nr 16 do SIWZ zawarta w Makowie Mazowieckim, w dniu pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej - Zespołem Zakładów w Makowie Mazowieckim, ul. Wincentego Witosa 2,

Bardziej szczegółowo

pomiędzy NIP 542-20-84-619, REGON 002333177, reprezentowanym przez Dyrektora.., zwanym w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM,

pomiędzy NIP 542-20-84-619, REGON 002333177, reprezentowanym przez Dyrektora.., zwanym w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM, ! " # $! " #% % &# pomiędzy NIP zawarta w Białymstoku w dniu., 542-20-84-619, REGON 002333177, reprezentowanym przez Dyrektora.., zwanym w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM, a., NIP: REGON:., wpisanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Umowa nr ZP.2390-5/12/K.TI na dostawę

WZÓR UMOWY. Umowa nr ZP.2390-5/12/K.TI na dostawę WZÓR UMOWY Załącznik 10 do siwz Umowa nr ZP.2390-5/12/K.TI na dostawę Zawarta w dniu roku w Sulechowie pomiędzy: Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Sulechowie, ul. Armii Krajowej 51, 66-100 Sulechów, NIP:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY U M O W A PROJEKT. 1 Słownik pojęć

PROJEKT UMOWY U M O W A PROJEKT. 1 Słownik pojęć ZP-2380-427-83-13 Załącznik nr 2 do SIWZ U M O W A PROJEKT zawarta w dniu... w mieście Katowice pomiędzy Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach ul. Lompy 19, NIP 6340137913, REGON 270208292 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR./2014. - w sobotę, niedziele w godzinach 7:00 18:00 pod numerami telefonów: 3.2. Przystąpienie do usuwania awarii po zgłoszeniu: Strona 1 z 5

UMOWA NR./2014. - w sobotę, niedziele w godzinach 7:00 18:00 pod numerami telefonów: 3.2. Przystąpienie do usuwania awarii po zgłoszeniu: Strona 1 z 5 UMOWA NR./2014 na kompleksową obsługę systemu informatycznego w zakresie administrowania i obsługi oprogramowania, serwerów oraz sieci w Agencji Rozwoju Regionalnego ARES S.A. w Suwałkach zawarta w dniu...

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. o zamówienie publiczne

UMOWA NR.. o zamówienie publiczne Wzór Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA NR.. o zamówienie publiczne W dniu 2014 r. w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa - Zarządem Cmentarzy Komunalnych, Warszawa ul. Powązkowska 43/45, zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin określa zasady obowiązujące w procesie udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości do 14 000 EURO (bez podatku od towarów i usług) w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Kraków, dnia 07.10.2014 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony o wartości wyrażonej w złotych polskich poniżej równowartości 207 000 euro na Aktualizacja, nadzór autorski

Bardziej szczegółowo

DZPZ/333/8UEPN/2011 Załącznik nr 4 do SIWZ

DZPZ/333/8UEPN/2011 Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA NR.. NA UDZIELENIE LICENCJI, ŚWIADCZENIE USŁUG INSTALACYJNYCH I WDROŻENIOWYCH SYSTEMU.. zawarta w dniu.. w Olsztynie pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Olsztynie, ul. Żołnierska 18,

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: CRG.321.5.2014 Załącznik nr 4. Wzór Umowy UMOWA CRG./2014

Oznaczenie sprawy: CRG.321.5.2014 Załącznik nr 4. Wzór Umowy UMOWA CRG./2014 Wzór Umowy UMOWA CRG./2014 zawarta w dniu.. r. w Gliwicach, pomiędzy: Centrum Ratownictwa Gliwice, 44-121 Gliwice, ul. Bolesława Śmiałego 2B, NIP 631-23-38-309 zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Istotne Postanowienia Umowy

Istotne Postanowienia Umowy Istotne Postanowienia Umowy Załącznik Nr 9 do SIWZ Umowa stanowiąca wynik postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - ZP/80/2013 - podstawa prawna Art. 39 i następne ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 1 do SIWZ

Załącznik numer 1 do SIWZ Załącznik numer 1 do SIWZ WZÓR UMOWY na świadczenie usług polegających na skierowaniu pracowników tymczasowych do wykonywania pracy na rzecz i pod kierownictwem Zamawiającego zawarta dnia..201 roku zwana

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. o wykonanie prac budowlano-montażowych

UMOWA NR. o wykonanie prac budowlano-montażowych zawarta w Toruniu, w dniu.r.. pomiędzy: UMOWA NR. o wykonanie prac budowlano-montażowych ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

Umowa nr 25/SRSM/14. zawarta w Poznaniu, dnia 2014 roku, pomiędzy:

Umowa nr 25/SRSM/14. zawarta w Poznaniu, dnia 2014 roku, pomiędzy: Umowa nr 25/SRSM/14 zawarta w Poznaniu, dnia 2014 roku, pomiędzy: Sądem Rejonowym Poznań Stare Miasto w Poznaniu z siedzibą przy ul. Młyńskiej 1a Regon 300705978 NIP 778-145-05-68 reprezentowany przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... zawarta w dniu... pomiędzy. Województwem Kujawsko - Pomorskim z siedzibą w Toruniu Pl. Teatralny 2, reprezentowanym przez: 1... -.

UMOWA Nr... zawarta w dniu... pomiędzy. Województwem Kujawsko - Pomorskim z siedzibą w Toruniu Pl. Teatralny 2, reprezentowanym przez: 1... -. Załącznik nr 4. UMOWA Nr... zawarta w dniu... pomiędzy Województwem Kujawsko - Pomorskim z siedzibą w Toruniu Pl. Teatralny 2, reprezentowanym przez: 1... -. 2... - zwanym Zamawiającym a 1. 2. reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR CUI/ZP/PN/.../2014. Gminą Wrocław z siedzibą we Wrocławiu, pl. Nowy Targ 1-8, NIP 897-13-83-551, REGON 931934839,

UMOWA NR CUI/ZP/PN/.../2014. Gminą Wrocław z siedzibą we Wrocławiu, pl. Nowy Targ 1-8, NIP 897-13-83-551, REGON 931934839, Załącznik nr 7 do SIWZ projekt umowy UMOWA NR CUI/ZP/PN/.../2014 zawarta w dniu... roku pomiędzy: Gminą Wrocław z siedzibą we Wrocławiu, pl. Nowy Targ 1-8, NIP 897-13-83-551, REGON 931934839, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. zwanym dalej Wykonawcą w wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego.

WZÓR UMOWY. zwanym dalej Wykonawcą w wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego. zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy: WZÓR UMOWY Załącznik nr 3 do SIWZ. zwanym dalej Zamawiającym, a reprezentowaną przez zwanym dalej Wykonawcą w wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego wyboru oferty

Bardziej szczegółowo

Priorytet 6 Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura) Działanie nr 6.4 Turystyka kulturowa

Priorytet 6 Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura) Działanie nr 6.4 Turystyka kulturowa Priorytet 6 Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura) Działanie nr 6.4 Turystyka kulturowa Umowa Nr zawarta w dniu we Wrocławiu w wyniku wyboru

Bardziej szczegółowo

Umowa nr./2015/. Wdrożenie oprogramowania

Umowa nr./2015/. Wdrożenie oprogramowania Załącznik nr 7 Wzór umowy dla zadania nr 2 Umowa nr./2015/. Wdrożenie oprogramowania zawarta w Jeleniej Górze w dniu. 2015 r. pomiędzy: Miejskim Zakładem Komunikacyjnym sp. z o.o. w Jeleniej Górze z siedzibą

Bardziej szczegółowo