Uwarunkowania jako ciowe zarz dzania przedsi biorstwem us ug komunalnych Qualitative conditioning of the council service enterprise management

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uwarunkowania jako ciowe zarz dzania przedsi biorstwem us ug komunalnych Qualitative conditioning of the council service enterprise management"

Transkrypt

1 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 90 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 prof. nzw. dr hab. Janusz Toru ski Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach mgr in. Aleksander Kompa Przedsi biorstwo Energetyki Cieplnej w Bia ej Podlaskiej Uwarunkowania jako ciowe zarz dzania przedsi biorstwem us ug komunalnych Qualitative conditioning of the council service enterprise management Streszczenie: W sytuacji dzia ania wolnego rynku, wiele przedsi biorców zastanawia si nad mo liwo ciami i sposobami poprawy efektywno ci swojego dzia ania i zwi kszenia konkurencyjno ci oferowanych produktów. Podstaw bytu ka dego przedsi biorcy jest zadowolony klient. Warunkiem uzyskania zadowolenia klienta jest spe nienie jego wymaga i oczekiwa. Uzyska to mo na oferuj c wyroby i us ugi odpowiedniej jako ci. A najefektywniejszym i najskuteczniejszym sposobem zabezpieczenia interesów klientów i dostawców, zw aszcza w zakresie zapewnienia jako ci wyrobów i us ug, jest wprowadzenie systemu zarz dzania jako ci. W artykule przedstawiono uwarunkowania jako ciowe zarz dzania przedsi biorstwem us ug komunalnych. Abstract: In the situation of the effect of the free market, a lot entrepreneurs are being puzzled above possibilities and ways of the improvement in the effectiveness of one's action and increasing products offered to the competitiveness. For the entrepreneur a satisfied customer is the basis for existence of everyone. Meeting his requirements and expectations is a condition of getting satisfying the customer. To get it it is possible offering products and services to the appropriate quality. And implementing the system is an most effective and most effective way of protecting businesses of customers and suppliers, especially products within the scope of ensuring the quality and services of managing the quality. In the article qualitative conditioning of the council service enterprise management was described. Wst p Obecnie w wiatowej gospodarce wolnorynkowej kluczow rol odgrywa jako produkowanych i dostarczanych klientowi wyrobów 1. Zapewnienie jako ci polega na kompleksowym podej ciu od okre lenia charakterystyki produktu/us ugi a do jego ca kowitej likwidacji. Oznacza to postrzeganie ja- 1 J. Toru ski (red.), Zarz dzanie jako ci w przedsi biorstwie. Wybrane problemy, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej w Siedlcach, Siedlce 2009, s. 5. ZN nr 86 Seria: Administracja i Zarz dzanie (13)2010

2 58 J. Toru ski, A. Kompa ko ci podczas realizacji produktu na wymienionych etapach jego ycia i pozostawianie trwa ych dowodów w postaci zapisów. Jako dotyczy wyrobu zgodnego z wymaganiami okre lonych norm, gwarantuj c zadowolenie klienta, a zapewnienie jako ci ci y na firmie, w której wszystkie procesy przebiegaj. Wymagaj cy rynek europejski nie tylko preferuje, ale wr cz wymaga od dostawców certyfikatu systemu jako ci, traktuj c go jako bilet wst pu na aren wymiany handlowej. Jako staje si istotnym wyró nikiem dzia aj cym na rynku organizacji. Pozostaje ona w cis ym zwi zku z wytworzeniem produktów, ich sprzeda i poziomem kosztów organizacji. W wi kszo ci sytuacji to w a nie decyzja konsumenta: zaakceptowa czy odrzuci produkt, zadecyduje o sukcesie lub pora ce producenta lub us ugodawcy. Pojawia si wi c wymóg systemowego rozwi zywania problemu zapewnienia i utrzymania poziomu jako ciowego produktów, us ugodawców i ich poddostawców. Szczególnie pilna potrzeba wprowadzenia systemu zapewnienia jako ci zgodnie z wymogami normy ISO 9001 pojawia si w odniesieniu do producentów i us ugodawców, którzy s kontrahentami organizacji posiadaj cych ju wprowadzony system zapewniania jako ci. Jako z punktu widzenia producenta uwa ana jest za jedn ze zmiennych obja niaj cych kszta towanie si zyskowno ci i konkurencyjno ci przedsi biorstwa. D enie do osi gni cia zysku w przedsi biorstwie i poci ga za sob wyznaczone nak ady zwi zane ze sfer rozwoju i bada oraz marketingu. Uzyskanie okre lonej jako ci produktu zwi zane jest tak e z ponoszeniem odpowiednich kosztów wytworzenia, us ug pomocniczych oraz serwisu. Definiowanie jako ci za pomoc klasy kosztów daje nam obraz szerokiego spektrum dzia a, które nale y przedsi wzi w celu zaoferowania produktu, wyprodukowania oraz zaprojektowania. Klient zauwa a jako przewa nie przez pryzmat ceny, odbieranej jako miernik zaproponowanych przez producenta atutów danego wyboru. W praktyce bowiem ocenie poziomu jako ci wyrobu lub us ugi decyduje nie tylko mo liwo zaspokajania oczekiwa klienta w zakresie charakterystyk technicznych, ale równie cena, jak trzeba zap aci za okre lony poziom zaspokojenia oczekiwa. Cz sto jako produktu lub us ugi jest oceniane przez pryzmat jego niezawodno ci jak równie trwa o ci. W pierwszym przypadku tolerancja produktu zale y od jego zdolno ci do satysfakcjonuj cego funkcjonowania przez pewien okres czasu. W drugim postrzeganie i poziomu jako ci produktu wyznacza d ugo czasu jego u ytkowania. Nale y jednak zdawa sobie spraw, e jako definiowana jako zaspokojenie potrzeb klientów nie ogranicza si do funkcjonalnych cech produktów lub us ug. Powszechnie wiadomo, e jako niektórych produktów i us ug jest bardziej zwi zana z satysfakcj z ich posiadania lub uzyskania ni z cechami funkcjonalnymi 2. 2 R. Karaszewski, Zarz dzanie jako ci, Wydawnictwo Tonik, Toru 2005, s Seria: Administracja i Zarz dzanie (17)2011 ZN nr 90

3 Uwarunkowania jako ciowe zarz dzania przedsi biorstwem us ug komunalnych 59 Charakterystyka dzia alno ci badanego przedsi biorstwa us ug komunalnych Przedsi biorstwo Us ug Komunalnych jest spó k kapita ow dzia aj c w sektorze us ug komunalnych w regionie siedleckim. Przedsi biorstwo jest podzielone na trzy g ówne oddzia y: Oddzia Zarz dzania Nieruchomo ciami, Oddzia Zieleni, Oddzia Us ug Komunalnych i Technicznych. Podstawowy zakres dzia alno ci Przedsi biorstwa Us ug Komunalnych: zarz dzanie i administracja nieruchomo ciami, wywóz nieczysto ci sta ych i p ynnych, us ugi: drogowe, transportowe, sprz towe, napraw pojazdów, zimowe utrzymanie dróg i placów, budowa i konserwacja terenów zieleni, prace porz dkowe. Uwarunkowania jako ciowe zarz dzania przedsi biorstwem us ug komunalnych Zarz d spó ki na zebraniu sprawozdawczym za rok 2000 podj decyzj o wdro eniu systemu zarz dzania jako ci ISO 9000 w Przedsi biorstwie Us ug Komunalnych okre laj c termin wdro enia systemu na pocz tek wrze nia 2001 r. Za osob odpowiedzialn za wdro enie systemu zarz dzania jako ci w Przedsi biorstwie zarz d wyznaczy Prezesa spó ki. Kontynuuj c powy sze dzia ania w 2001 roku zacz to wdra a w Przedsi biorstwie system zarz dzania jako ci zgodny z norm ISO 9001 (Zarz dzenie Prezesa Zarz du Spó ki Nr 3/2001, z dnia r. w sprawie wdro enia systemu jako ci zgodnie z normami ISO 9001). Zgodnie z zarz dzeniem osob nadzoruj c i koordynuj c wdro enie systemu (pe nomocnikiem Zarz du ds. zarz dzania jako ci ) zosta a Pani Justyna Miro ska - Zast pca Dyrektora, która t funkcj pe ni a do r. Zarz dzenie Prezesa okre la planowany termin wdro enia systemu jako ci na dzie 31 sierpnia 2001 r. a tak e ustala opracowanie harmonogramu wdro- enia systemu zarz dzania jako ci. Pocz tkowo Zarz d skierowa swoje si y na restrukturyzacj i dostosowanie firmy do nowych realiów panuj cych na rynku. Zmiana struktury w asno ciowej pozwoli a na przeznaczenie znacznych rodków na modernizacj parku maszynowego oraz zmian wizerunku firmy. Wdra anie Systemu Jako ci rozpocz to od przegl du przedsi biorstwa oraz ustalenia schematu organizacyjnego przedsi biorstwa. Na podstawie schematu organizacyjnego wyodr bniono procesy zachodz ce w firmie oraz wyznaczono osoby odpowiedzialne za realizacj ka dego z procesów. W odniesieniu do ka dego procesu okre lono, w jaki sposób ka dy proces wp ywa na zdolno do spe nienia wymaga dotycz cych wyrobu lub us ugi. ZN nr 90 Seria: Administracja i Zarz dzanie (17)2011

4 60 J. Toru ski, A. Kompa Przegl d przedsi biorstwa wykaza braki, które nale a o uzupe ni, aby spó ka mog a funkcjonowa prawid owo. Nale a o uzupe ni organizacj firmy o instrukcje u ytkowania ka dego sprz tu oraz ustali plany przegl dów posiadanych maszyn i urz dze oraz samochodów. Ponadto wszystkie instrukcje, harmonogramy oraz druki b d ce w obiegu trzeba by o dostosowa do wymogów i potrzeb spó ki. Zmieniono system szkole pracowników przed podj ciem pracy oraz w jej trakcie. Te i inne niedoci gni cia zosta y usuni te podczas wdra ania systemu ISO. Wyodr bnione procesy przekazywane zosta y kierownikom poszczególnych Oddzia ów odpowiedzialnych za wdro enie w okre lonym czasie oraz zapoznanie z instrukcj wszystkich podleg ych pracowników. Wszyscy pracownicy firmy przeszli odpowiednie przeszkolenie w zakresie jako ci oraz wymogów normy ISO Zarz dzenia porz dkowe Prezesa Zarz du Spó ki dotycz ce Systemu Zarz dzania Jako ci : Nr 3/2001 z dnia 01 marca 2001 r. w sprawie wdro enia systemu jako- ci zgodnie z normami ISO 9001 zarz dzenie powo uj pe nomocnika ds. jako ci, jednocze nie zobowi zuj c wszystkich kierowników oddzia- ów przedsi biorstwa do wspó pracy we wdra aniu i dokumentowaniu systemu oraz nakazuje opracowanie harmonogramu wdra ania SZJ przez pe nomocnika. Nr 7/2001 z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie Ksi gi Jako ci oraz schematu organizacyjnego PUK Sp. z o.o. z dniem 02 lipca 2001 r. w przedsi biorstwie wchodz w ycie postanowienia Ksi gi Jako ci opracowanej przez Pe nomocnika ds. jako ci, zgodnie z norm ISO 9001:2000. W zarz dzeniu okre lono cel SZJ, którym jest przedmiotowa Ksi ga Jako ci, obejmuj ca system zarz dzania w Przedsi biorstwie, zapewnienie zaspokojenia oczekiwa i wymaga klientów. Okre- lono równie zakres Us ug Komunalnych w Siedlcach Spó ka z o.o. z podzia em na g ówne i pomocnicze. g ówne wiadczenie us ug w zakresie wywozu nieczysto ci, budowy i konserwacji terenów zielonych oraz utrzymania dróg oraz administrowanie Wspólnotami i zasobami komunalnymi, pomocnicze zarz dzanie zasobami ludzkimi, marketing i przegl d umowy, zakupy, utrzymanie parku maszynowego, doskonalenie systemu zarz dzania jako ci. Zarz dzenie wyznacza liderów poszczególnych procesów, jak równie zobowi zuje ich do wprowadzenia w ycie niniejszego Zarz dzenia. Nr 8/2001 z dnia 02 lipca 2001 r. w sprawie obowi zuj cych w Przedsi biorstwie Us ug Komunalnych. wzorów formularzy kluczowych czynno ci na stanowiskach pracy obj tych systemem zarz dzania jako ci wg normy ISO 9001:2000. Zarz dzenie zobowi zuje liderów i pracowników do opracowania wzorów formularzy zgodnych z normami ISO 9001:2000 i przedstawienie ich do zatwierdzenia pe nomocnikowi ds. jako ci do dnia 31 lipca 2001 r. Za cznik do zarz dzenia (Wykaz zapisów realizowanych w PUK) okre la symbol formularza, który nale y zastoso- Seria: Administracja i Zarz dzanie (17)2011 ZN nr 90

5 Uwarunkowania jako ciowe zarz dzania przedsi biorstwem us ug komunalnych 61 wa, nazw dokumentu, osob odpowiedzialn oraz miejsce przechowywania, okres przechowywania zapisów oraz form formularza. Nr 10/2001 z dnia 01 sierpnia 2001 roku w sprawie przeprowadzenia badania opinii publicznej z zakresu dzia alno ci Oddzia ów Zarz dzania Nieruchomo ciami oraz Us ug Komunalnych i Technicznych wyznaczono termin badania od r. do r. na podstawie ankiet. Odpowiedzialnymi osobami za przeprowadzenie ankiet wyznaczono kierowników oddzia ów. Wynik ko cowy okre lono 4 wrze nia 2001 r. który by pozytywny dla Przedsi biorstwa. Odpowiedzialni kierownicy za wdro enie systemu wraz z Pe nomocnikiem do spraw jako ci przeszli szkolenie, zako czone sprawdzianem znajomo ci normy ISO 9001:2000. W momencie gdy wszystkie okre lone braki zosta y usuni te, wzgl dnie naprawione, a pracownicy zapoznali si z okre- lonymi na podstawie norm procesami i je wdro yli, spó ka mog a zg osi swoj gotowo do certyfikacji. Po przeprowadzeniu audytu wst pnego i usuni ciu ewentualnych zalece w dniu r. spó ka stan a do audytu certyfikuj cego. Audyt certyfikuj cy przeprowadzi Polski Rejestr Statków - Biuro Certyfikacji. Nadanie certyfikatu jako ci firmie z dniem 9 pa dziernika 2001 r. przez Polski Rejestr Statków Biuro Certyfikacji nie wstrzymuje dzia a Pe nomocnika ds. Jako ci, który musi przez ca y czas czuwa nad systemem jako ci w firmie oraz przeprowadza audyty wewn trzne. Certyfikat otrzymuje si na 3 lata, po tym okresie spó ka ponownie musi stan do auditu, a poza tym przynajmniej raz w roku firma, która certyfikowa a przedsi biorstwo przeprowadza audity cz ciowe. Tak wi c proces certyfikacji jest bardzo powolny i dok adny. Wymaga od pracowników ca kowitej zmiany sposobu my lenia, a przede wszystkim zmusza do pracy zawsze na wysokich obrotach zgodnie z przyj tymi za o- eniami w Ksi dze Jako ci. W roku 2008 zosta o przeprowadzone 4 audyty wewn trzne powo ane rozporz dzeniami Nr 2.1/2008, 2.2/2008, 3.2/2008 i 3.3/2008. W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono 7 niezgodno ci w tym 4 z nich dotycz aspektów rodowiskowych w Zintegrowanym Systemie Zarz dzania Jako ci. Stwierdzono niezgodno ci z dokumentacj systemow w nast puj cych Procesach: PSJ-03 Gotowo na wypadek awarii dot. plam olejowych na warsztacie i w pomieszczeniach gara owych zlikwidowano plamy olejowe (karta niezgodno ci nr 2/2008), Niezadowalaj ca jako utrzymania czysto ci na okre lonym rejonie zarz dzono zwi kszenie cz stotliwo ci kontroli pracy dozorców, Doskonalenie zintegrowanego systemu zarz dzania jako ci wprowadzono zmiany w oznaczeniu dokumentów w PR-7.5 i PR Karty niezgodno ci Nr 1/2008 do 7/2008 z przeprowadzonych auditów wewn trznych Nr /2008 ZN nr 90 Seria: Administracja i Zarz dzanie (17)2011

6 62 J. Toru ski, A. Kompa W 2009 roku dokonano 6 auditów wewn trznych powo ane rozporz dzeniami 1-V.2/2009, 2-V.2/2009, 3-V.2/2009 w których stwierdzono 3 niezgodno ci zapisanych w kartach niezgodno ci 1/2009, 2/2009, 3/2009 w nast puj cych procesach: PR 6 Administrowanie Wspólnotami i zasobami komunalnymi: - brak sygnatur F-05-08/A na formularzach Sprawozdanie z zarz du nieruchomo ci brakuj ce sygnatury uzupe niono, dokonano przegl du wzoru formularza w dziale (karta niezgodno ci nr 1/2009); - harmonogram Kontrola obiektów budowlanych Wspólnot Mieszkaniowych do zrealizowania w PUK w 2009 roku sporz dzony na formularzu niezgodnym z obowi zuj cym (F /A) wprowadzono nowe wzory formularzy z sygnatur F-06-05/C i F /B z dniem r. (karta niezgodno ci nr 2/2009); PSJ-03 Gotowo na wypadek awarii dot. plam olejowych przy stacji paliw zlikwidowano plamy olejowe (karta niezgodno ci nr 3/2009) 4. W pa dzierniku 2007 r. w Przedsi biorstwie odby si audyt odnowienia certyfikatu przeprowadzony przez jednostk certyfikuj c (Polski Rejestr Statków Biuro Certyfikacji). Wyniki przeprowadzonego auditu s zadowalaj ce dla Przedsi biorstwa. Pod koniec wrze nia 2008 r. oraz we wrze niu 2009 r. w Przedsi biorstwie odby si audyt nadzoru certyfikatu przeprowadzony przez jednostk certyfikuj c (Polski Rejestr Statków Biuro Certyfikacji). Wyniki przeprowadzonego audytu równie by y zadowalaj ce dla Przedsi biorstwa Us ug Komunalnych. Wykrywanie wszelkich niezgodno ci w sposób zorganizowany i regularny jest przedmiotem audytu, który wskazuje na potrzeb poprawy lub zastosowania dzia a koryguj cych 5. Wdro ony System Zarz dzania Jako ci wi e si z ci g ym udoskonalaniem poszczególnych procedur okre laj cych post powanie w celu realizacji Polityki jako ci oraz poszczególnych punktów normy. Na prze omie badanych lat dokonano nast puj cych zmian. W 2007 roku po przeprowadzonych przegl dach SZJ wprowadzono sze zmian maj cych wp yw na System Zarz dzania Jako ci w Przedsi biorstwie: 1. W wyniku prac zespo u ds. opisu stanowisk pracy i wymogów kompetencyjnych zosta a w niewielkim zakresie przebudowana struktura organizacyjna Przedsi biorstwa, która to pozwoli a na atwiejsze usytuowanie niektórych stanowisk pracy w organizacji; 2. Zmodyfikowano Kart niezgodno ci by o spowodowane wynikiem auditu zewn trznego przeprowadzonego w PR 5 Procesie wiadczenia us ug w zakresie wywozu nieczysto ci, budowy i konserwacji terenów 4 Karty niezgodno ci Nr 1/2009 do 3/2009 z przeprowadzonych auditów wewn trznych Nr 1-V.2 3.V.2/ A.Tabora, M. R czki, Nowoczesne zarz dzanie jako ci, tom I, Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jako ci Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Ko ciuszki, Kraków 2004, s Seria: Administracja i Zarz dzanie (17)2011 ZN nr 90

7 Uwarunkowania jako ciowe zarz dzania przedsi biorstwem us ug komunalnych 63 zielonych oraz utrzymania dróg. Na podstawie auditu zewn trznego zosta zmodyfikowany wzór Karty niezgodno ci funkcjonuj cy w Przedsi biorstwie poprzez dopisanie rubryk umo liwiaj cych wskazanie na jakiej podstawie zosta a ona wystawiona (audit wewn trzny, wyrób niezgodny, reklamacja klienta lub analiza danych). Dodatkowo poinstruowano Liderów wszystkich procesów o konieczno ci wprowadzania dzia a koryguj cych lub zapobiegawczych b d cych wynikiem ewentualnych wyrobów niezgodnych, reklamacji klienta itp. bez potrzeby przeprowadzania auditu wewn trznego; 3. Zaktualizowano Ksi g Jako ci i rodowiskow poprzez dopisanie informacji na temat udost pniania przez Przedsi biorstwo znacz cych aspektów rodowiskowych, za czono poprawion struktur organizacyjn oraz dopisano informacj o dodanej procedurze w Procesie marketingu i przegl dzie umów; 4. W Procesie Zarz dzania zasobami ludzkimi PR 1 dopisano informacj o mo liwo ci przeszkolenia osób nowo zatrudnionych z tematyki ISO przez wybranego audytora wewn trznego w przypadku nieobecno ci Pe nomocnika lub Administratora; 5. Zmodyfikowano Plan przegl du parku maszynowego, co ma za zadanie usprawnienie wspó pracy na styku transport warsztat; 6. W PR 6 Administrowanie wspólnotami i zasobami komunalnymi dopisano sygnatury dokumentów b d cych odzwierciedleniem tego, co wynika z opisu post powania w danej Procedurze 6. Rok 2008 w Systemie Zarz dzania Jako ci wprowadzi osiem zmian, które wynika y z przeprowadzonych przegl dów. Wprowadzone zmiany dotyczy y: 1. PR 1 fluktuacja kadr przeanalizowano wska nik stwierdzono potrzeb jego zmiany z dniem 1 stycznia 2009 r., poniewa ze wzgl du na dzia alno przedsi biorstwa w poszczególnych miesi cach nast puje albo du- a ilo przyj pracowników, albo zwolnie, dalsze obliczanie wska nika uznano za bezcelowe; 2. Do zakresów czynno ci Kierowników Oddzia ów i Dzia ów oraz Liderów procesów dopisano uprawnienia zgodne z kart opisu danego stanowiska; 3. W PR 2 Marketing i przegl d umowy zmieniono wska nik z istniej cego stosunek liczby post powa wygranych do przegranych na stosunek liczby ofert z o onych do liczby ofert odrzuconych ze wzgl du na wady formalne oferty (przedmiotowe) ; 4. Zmodyfikowano List kwalifikowanych dostawców ostatnia aktualizacja z dnia r.; 5. Zmieniono (dostosowano do bie cej praktyki) formularze: wykaz przyrz dów kontrolno-pomiarowych i kart przyrz du pomiarowego w PR 4 Utrzymanie parku maszynowego; 6. Przeanalizowano wska nik w PR 5 wiadczenie us ug w zakresie wywozu nieczysto ci, budowy i konserwacji terenów zielonych oraz utrzy- 6 Sprawozdanie z przegl du przez kierownictwo z dnia roku. ZN nr 90 Seria: Administracja i Zarz dzanie (17)2011

8 64 J. Toru ski, A. Kompa mania dróg wynikiem analizy jest zmiana sposobu obliczania wska nika stosunek ilo ci zawartych umów do ilo ci umów rozwi zanych od 1 stycznia 2009 r.; 7. W procesie PR 7 Doskonalenie zintegrowanego systemu zarz dzania jako ci i rodowiskiem wprowadzono nowy formularz Ankieta oceny zespo u audytorów F-07-11/A obowi zuj cy od dnia r., który ma by pomocny przy ocenie audytorów przeprowadzanej przez Pe nomocnika w okresach pó rocznych; 8. Dokonano korekty formularzy dokumentacji audytowej: harmonogram auditów wewn trznych, powo anie zespo u audytorów rok wprowadzi w SZJ do dokumentacji procesowej i zapisów realizowanych w Przedsi biorstwie nast puj ce zmiany: 1. Proces PR 3 Zakupy (Wydanie III) w zakresie wykazania zmian wprowadzonych do tre ci dokumentu oraz wprowadzenia zasad dokonywania zakupów dora nych, obowi zuj ce od dnia r.; 2. Proces PR 7 Doskonalenie zintegrowanego systemu zarz dzania jako- ci i rodowiskiem (Wydanie V) w zakresie wykazania zmian wprowadzonych do tre ci dokumentu oraz przedstawienia w uwagach Procedury 5 Nadzór nad dokumentacj i danymi sposobu rejestrowania zmian tre- ci dokumentacji procesowej; obowi zuj ce od dnia r.; 3. Ksi ga Jako ci i rodowiskowa (Wydanie VI) w zakresie wykazania zmian wprowadzonych do tre ci dokumentu oraz usuni cia za cznika Sprawozdanie z przegl du zarz dzania, obowi zuj ce od dnia r.; 4. Formularz F-07-06/D Karta niezgodno ci w zakresie wprowadzenia numeracji podstawy wystawienia karty niezgodno ci w dniu r. 5. Ustanowienie formularza F-07-12/A Protokó z przegl du zarz dzania w dniu r. 6. Formularz F-06-05/C Kontrola obiektów budowlanych komunalnych do zrealizowania w PUK w. roku oraz F /B Kontrola obiektów budowlanych Wspólnot Mieszk. do zrealizowania w PUK w roku w zakresie dodania kolumny elektryczna oraz kot y c.o. w dniu r.; 7. Formularz F-05-07/F Umowa o zarz dzanie nieruchomo ci wspóln w zakresie: wprowadzenia zapisów na zgodno z ustaw z dnia r. o gospodarce nieruchomo ciami w dniu r. oraz wprowadzenia zapisu dotycz cego r kojmi i gwarancji po remontach wykonywanych w budynkach wspólnot mieszkaniowych w dniu r. 8 Na podstawie wprowadzonych powy ej zmian mo na stwierdzi, e System Zarz dzania Jako ci funkcjonuj cy w Przedsi biorstwie Us ug Komunalnych jest utrzymywany i doskonalony zgodnie z wymaganiami norm ISO 9001, a wprowadzane dzia ania doskonal ce s tego dowodem. 7 Sprawozdanie z przegl du przez kierownictwo z dnia roku. 8 Protokó z przegl du Zarz dzania Nr 1/2009 z dnia roku. Seria: Administracja i Zarz dzanie (17)2011 ZN nr 90

9 Uwarunkowania jako ciowe zarz dzania przedsi biorstwem us ug komunalnych 65 Analiza wybranych bada Badania zosta y przeprowadzone na podstawie kwestionariusza ankietowego skierowanego do 30 klientów oraz 15 pracowników Przedsi biorstwa Us ug Komunalnych. W ankiecie zosta o umieszczonych 21 pyta podzielonych na trzy cz ci: 5 pyta ogólnych informacji personalnych, 10 pyta skierowanych do klientów oraz pracowników korzystaj cych z us ug przedsi biorstwa, 6 pyta skierowanych do pracowników. Podsumowuj c uzyskane odpowiedzi na pytanie, czy pracownicy Przedsi biorstwa Us ug Komunalnych przestrzegaj zasad zgodnych z wymogami normy ISO 9001 mo na stwierdzi, i po owa respondentów uwa a, e tak (51%). Jednak du a cz osób nie zna wymaga normy, stanowi to a 36% ankietowanych. Pozostali 13% badanych uwa a, e pracownicy nie przestrzegaj zasad zgodnych z wymogami normy. Czy Pana/i zdaniem pracownicy PUK-u przestrzegaj zasad zgodnych z wymogami Normy ISO 9001? 36% 51% 13% Tak Nie Nie znam wymogów normy ISO 9001 Wykres 1. Wyniki odpowiedzi na pytanie: Czy pracownicy Przedsi biorstwa Us ug Komunalnych przestrzegaj zasad zgodnych z wymogami normy ISO 9001? Graph 1. Outcomes of the reply to the question: Are the worker of public service corporations following principles in accordance with requirements of the ISO 9001 norm? ród o: opracowanie w asne na podstawie bada, 2010 rok. Source: own study on the basis of examinations, Czy ISO 9001 pomaga przedsi biorstwu w pozyskiwaniu nowych klientów? ZN nr 90 Seria: Administracja i Zarz dzanie (17)2011

10 66 J. Toru ski, A. Kompa 4% 20% 76% Tak Nie Nie mam zdania Wykres 2. Wyniki odpowiedzi na pytanie: Czy ISO 9001 pomaga przedsi biorstwu w pozyskaniu nowych klientów? Graph 2. Outcomes of the reply to the question: Is ISO 9001 helping the enterprise recruit new customers? ród o: opracowanie w asne na podstawie bada, 2010 rok. Source: own study on the basis of examinations, Rozpatruj c dane zawarte na wykresie 2 nale y stwierdzi, i klienci Przedsi biorstwa Us ug Komunalnych byli przekonani i pewni tego, e ISO 9001 pomaga przedsi biorstwu w pozyskaniu nowych klientów. O tym fakcie mówi o a 76% ogó u badanych. Nieliczna grupa, bo 4% respondentów twierdzi, e certyfikat nie pomaga przedsi biorstwu w pozyskaniu nowych klientów, natomiast 20% badanych nie ma zdania. Czy przez Pana/i by y zg aszane reklamacje? 9% 91% Tak Nie Wykres 3. Wyniki odpowiedzi na pytanie: Czy przez Pana/i by y zg aszane reklamacje? Graph 3. Outcomes of the reply to the question: Were there reported customer complaints? ród o: opracowanie w asne na podstawie bada, 2010 rok. Source: own study on the basis of examinations, Seria: Administracja i Zarz dzanie (17)2011 ZN nr 90

11 Uwarunkowania jako ciowe zarz dzania przedsi biorstwem us ug komunalnych 67 Znacz ca wi kszo, bo a 91% badanych twierdzi, i nie reklamowa o us ug wiadczonych przez przedsi biorstwo. Natomiast 9% respondentów tj. 4 osoby z 45 badanych reklamowa o wiadczone us ugi przez Przedsi biorstwo Us ug Komunalnych. W kolejnym pytaniu (wykres 4) okre lono, czego dotyczy y reklamacje. Dwie osoby z 4 reklamowa o nieterminowe zabranie pojemników z odpadami komunalnymi z posesji, kolejna reklamacja dotyczy a zniszczonego pojemnika (skorodowanego) na posesji u klienta. Ostatnia reklamacja opisana w badaniu dotyczy a nieprzybycia elektryka na okre lon godzin po zg oszeniu do administracji. Jak twierdz respondenci wszystkie reklamacje zosta y uwzgl dnione przez przedsi biorstwo, zrealizowane w szybkim terminie oraz szczegó owo wyja nione. Z poni szego wykresu wida, e pracownicy Przedsi biorstwa Us ug Komunalnych uwa aj decyzj o wdro eniu SZJ za s uszn s dzi tak a 80% respondentów. Natomiast nikt z badanych nie okre li decyzji o wdro- eniu SZJ za nies uszn. Pracownicy, którzy nie mieli zdania, stanowili 20% badanych. Cz decyzj o wdro eniu w przedsi biorstwie Systemu Zarz dania Jako ci uwa asz za s uszn? 0% 20% 80% Tak Nie Nie mam zdania Wykres 4. Wyniki odpowiedzi na pytanie: Czy decyzj o wdro eniu w przedsi biorstwie SZJ uwa asz za s uszn? Graph 4. Outcomes of the reply to the question: Do you regard right the decision to implement QMS in the enterprise? Podsumowanie ród o: opracowanie w asne na podstawie bada, 2010 rok. Source: own study on the basis of examinations, Przedsi biorstwo Us ug Komunalnych jest rozwijaj cym si przedsi biorstwem. Aby sprosta wymaganiom i oczekiwaniom klientów zmodernizowano przedsi biorstwo, stworzono nowe ci gi technologiczne oraz zakupiono nowe maszyny. Firma posiada sta ych klientów na rynku lokalnym. Wdro ony w 2001 roku system zarz dzania jako ci zapewnia, e PUK oferuje wysokiej jako ci wyroby i us ugi. Dzi ki certyfikatowi przedsi biorstwo ZN nr 90 Seria: Administracja i Zarz dzanie (17)2011

12 68 J. Toru ski, A. Kompa postrzegane jest na rynku jako solidne, godne zaufana, dotrzymuj ce terminów realizacji zamówie. Wdro one procesy w Przedsi biorstwie Us ug Komunalnych usprawniaj dzia ania w wykonywaniu wiadczonych us ug, zapewniaj us ugi zgodne z wymaganiami klienta. W przypadku wykrytych niezgodno ci w trakcie kontroli procesu podejmowane s natychmiastowe kroki zmierzaj ce do likwidacji zagro e. System jako ci ISO jest gwarancj wiarygodno ci przedsi biorstwa w oczach klientów obecnych i przysz ych. Ukazuje wizerunek przedsi biorstwa jako us ugodawcy kompetentnego i profesjonalnego, spe niaj cego wymagania klientów. G ównym celem dzia ania zatrudnionego personelu jest wykonywanie zada zgodnie z oczekiwaniami nabywców. Kierownictwo dba o podniesienie kwalifikacji swoich pracowników, jak i rozwój oraz doskonalenie Systemu Zarz dzania Jako ci. Za oga jest wiadoma co do wa no ci roli, jak odgrywa jako przy realizacji wykonywanych zada. Zawarty w ksi dze jako ci system zarz dzania jako ci, polityka jako ci oraz procesy gwarantuj osi ganie wymaganego poziomu jako ci. Wdro one procedury s gwarancj, i przyj te zobowi zania wobec klienta s zgodne z zawart umow oraz s dotrzymane. Wdro ony w Przedsi biorstwie Us ug Komunalnych System Zarz dzania Jako ci funkcjonuje sprawnie, umo liwia ci g e doskonalenie wiadczonych us ug. Pozwala aktywnie wykrywa stwierdzone niezgodno ci skutecznie i szybko identyfikowa je i eliminowa. Do sprawnego funkcjonowania wdro onego systemu niezb dne by o zapoznanie z przyj t polityk jako ci ca ego personelu oraz przeprowadzenie szkolenia. Wdro ony system zarz dzania jako ci pozwala na ograniczenie kosztów w przedsi biorstwie oraz zmniejsza liczb zg aszanych reklamacji przez klientów. Uzyskany przez przedsi biorstwo certyfikat jako ci, otrzymany od renomowanej instytucji certyfikuj cej, jest wa nym elementem promocji wiadczonych us ug przez przedsi biorstwo na rynku lokalnym. System oparty na normie ISO 9000 zaanga owa kierownictwo, jak i wszystkich pracowników. Wdro ony system przyczyni si do poprawy atmosfery i klimatu w miejscu pracy, zwi kszy zaanga owanie kierownictwa, jak i pracowników w wykonywan prac. W celu wdro enia systemu zarz dzania jako ci niezb dne by o okre- lenie g ównych procesów i opracowanie procedur okre laj cych sposób ich realizacji. Wdro ony system zarz dzania jako ci przyczynia si do uporz dkowania procesów w organizacji. Po wdro eniu systemu zarz dzania jako ci konieczne jest przeprowadzenie przegl du systemu jako ci przez naczelne kierownictwo, aby oceni realizacj polityki jako ci oraz czy opracowane procedury nie wymagaj zmian. W PUK przeprowadzono szereg audytów systemu zarz dzania jako- ci, które pozwoli y na wykrycie niezgodno ci i podj cie dzia a koryguj - Seria: Administracja i Zarz dzanie (17)2011 ZN nr 90

13 Uwarunkowania jako ciowe zarz dzania przedsi biorstwem us ug komunalnych 69 cych. Dowodem na to s wydawane nowe wersje procedur, które obecnie prawid owo funkcjonuj. Uzyskany certyfikat systemu zarz dzania jako ci przynosi przedsi biorstwu znacz ce korzy ci tj. klienci maj wi ksze zaufanie do firmy, zwi ksza wiadomo pracowników co do celów i d e firmy, przyczynia si do unikania b dów zamiast ich poprawiania, poprawia terminowo us ug, zapewnia sprawny przep yw informacji o realizacji zada, gwarantuje sta y i wysoki poziom wiadczonych us ug, zwi ksza zadowolenie klientów, wspó pracowników i partnerów, podnosi presti firmy na rynku lokalnym, umo liwia przejrzysto procesów, zwi ksza konkurencyjno, umo liwia lepsze poznanie potrzeb klienta, stwarza przejrzyste zasady odpowiedzialno ci pracowników, usprawnia funkcjonowanie organizacji i zarz dzanie ni. Przeprowadzone badanie ankietowe dotycz ce analizy satysfakcji klientów wykaza o, e klienci s zadowoleni za wiadczonych us ug. Jednak e stwierdzono, e jest zbyt du a liczba zg aszanych reklamacji. Bibliografia Karaszewski R., Zarz dzanie jako ci, Wydawnictwo Tonik, Toru Tabora A., R czki M., Nowoczesne zarz dzanie jako ci, tom I, Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jako ci Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Ko ciuszki, Kraków Toru ski J. (red.), Zarz dzanie jako ci w przedsi biorstwie. Wybrane problemy, Wydawnictwo Akademii podlaskiej w Siedlcach, Siedlce ZN nr 90 Seria: Administracja i Zarz dzanie (17)2011

14 70 J. Toru ski, A. Kompa Seria: Administracja i Zarz dzanie (17)2011 ZN nr 90

RAPORT Z AUDITU. polski Reie.tr Sictkón, Biuro Certyfikacji NR NC - 1407/P6 PN-EN ISO 9001:2009

RAPORT Z AUDITU. polski Reie.tr Sictkón, Biuro Certyfikacji NR NC - 1407/P6 PN-EN ISO 9001:2009 polski Reie.tr Sictkón, NR NC - 1407/P6 PN-EN ISO 9001:2009 0 Spis treści 1 Cel i zakres auditu 2 Załączniki 3 Wprowadzenie 4 Rozdzielnik 5 Poufność 6 Zakres certyfikacji 7 Ocena systemu zarządzania. 8

Bardziej szczegółowo

Procedura prowadzenia ewaluacji realizacji polityk i programów publicznych

Procedura prowadzenia ewaluacji realizacji polityk i programów publicznych 1 Procedura prowadzenia ewaluacji realizacji polityk i programów publicznych Opracowanie w ramach projektu Potencjał Działanie Rozwój: nowy wymiar współpracy Miasta Płocka i płockich organizacji pozarządowych.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 103/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 19 czerwca 2012 r. PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO MÓDL SIĘ TAK, JAKBY WSZYSTKO ZALEśAŁO OD

Bardziej szczegółowo

Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PROGRAM CERTYFIKACJI

Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PROGRAM CERTYFIKACJI Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PC-05 PROGRAM Certyfikacja zgodności z Kryteriami Grupowymi certyfikacja dobrowolna Warszawa, PROGRAM

Bardziej szczegółowo

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r.

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r. WSPÓLNA METODA OCENY CAF 2006 W URZĘDZIE GMINY TOMICE PLAN DOSKONALENIA Sporządził: Ryszard Góralczyk Koordynator CAF Cel dokumentu: Przekazanie pracownikom i klientom Urzędu informacji o przyjętym planie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 32/2011 Dyrektora Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie z dnia 17.03.2011 r.

Zarządzenie Nr 32/2011 Dyrektora Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie z dnia 17.03.2011 r. Zarządzenie Nr 32/2011 Dyrektora Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie z dnia 17.03.2011 r. w sprawie: Aneksu do Regulaminu Organizacyjno - Porządkowego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. prof.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 59/2012 Starosty Lipnowskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO PROWADZONEGO W STAROSTWIE POWIATOWYM W LIPNIE I JEDNOSTKACH

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE I NADZOROWANIE DOKUMENTÓW SYSTEMOWYCH (PROCEDUR, KSIĘGI JAKOŚCI I KART USŁUG) SJ.0142.1.2013 Data: 23.10.

TWORZENIE I NADZOROWANIE DOKUMENTÓW SYSTEMOWYCH (PROCEDUR, KSIĘGI JAKOŚCI I KART USŁUG) SJ.0142.1.2013 Data: 23.10. SJ.0142.1.2013 Data: 23.10.2013 Strona 1 z 5 1. Cel i zakres 1.1. Cel Celem niniejszej procedury jest zapewnienie, że dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością stosowana w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 12 /SK/2010 Wójta Gminy Dębica z dnia 06 kwietnia 2010 r.

Zarządzenie Nr 12 /SK/2010 Wójta Gminy Dębica z dnia 06 kwietnia 2010 r. Zarządzenie Nr 12 /SK/2010 Wójta Gminy Dębica z dnia 06 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia i wdrożenia audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy Dębica oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Dębica. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Nadzór nad systemami zarządzania w transporcie kolejowym

Nadzór nad systemami zarządzania w transporcie kolejowym Nadzór nad systemami zarządzania w transporcie kolejowym W ciągu ostatnich lat Prezes Urzędu Transportu Kolejowego zintensyfikował działania nadzorcze w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego w Polsce,

Bardziej szczegółowo

Wprowadzam w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego Kartę Audytu Wewnętrznego, stanowiącą załącznik do niniejszego Zarządzenia.

Wprowadzam w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego Kartę Audytu Wewnętrznego, stanowiącą załącznik do niniejszego Zarządzenia. ZARZĄDZENIE Nr 44 /05 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 5 maja 2005 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w Krakowie Karty Audytu Wewnętrznego Data utworzenia

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi.

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi. RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi. CEL EWALUACJI: PRZEDMIOT EWALUACJI: Skład zespołu: Anna Bachanek

Bardziej szczegółowo

POLITYKA JAKOŚCI. Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej Energetyka

POLITYKA JAKOŚCI. Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej Energetyka POLITYKA JAKOŚCI Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej Energetyka System Zarządzania Jakością został zbudowany w oparciu o faktycznie realizowane procesy. Podstawowym zadaniem podczas budowy Systemu

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014

Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014 Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014 (rok, za który sk ładane jest o świadczenie) DzialI Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej,

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 295/V/2010 Prezydenta Miasta Konina z dnia 09.09.2010 r. KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU MIEJSKIEGO W KONINIE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Księga procedur określa

Bardziej szczegółowo

1. Proszę krótko scharakteryzować firmę którą założyła Pani/Pana podgrupa, w zakresie: a) nazwa, status prawny, siedziba, zasady zarządzania (5 pkt.

1. Proszę krótko scharakteryzować firmę którą założyła Pani/Pana podgrupa, w zakresie: a) nazwa, status prawny, siedziba, zasady zarządzania (5 pkt. 1. Proszę krótko scharakteryzować firmę którą założyła Pani/Pana podgrupa, w zakresie: a) nazwa, status prawny, siedziba, zasady zarządzania (5 pkt.) b) produkt i najważniejsze parametry oraz metodyki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr4/2011 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tolkmicku z dnia 20 maja 2011r. REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA CYFRYZACJI

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA CYFRYZACJI DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA CYFRYZACJI Warszawa, dnia 7 kwietnia 2016 r. Poz. 9 ZARZĄDZENIE NR 9 MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie Karty Audytu Wewnętrznego w Ministerstwie Cyfryzacji

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia..

Uchwała Nr.. Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia.. Uchwała Nr.. Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Domu Dziecka w Równem Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2013

Bardziej szczegółowo

Proces certyfikacji ISO 9001:2015. Wydanie normy ISO 9001:2015 dotyczące systemów zarządzania jakością obowiązuje od 15 września 2015 roku.

Proces certyfikacji ISO 9001:2015. Wydanie normy ISO 9001:2015 dotyczące systemów zarządzania jakością obowiązuje od 15 września 2015 roku. ISO 9001:2015 Wydanie normy ISO 9001:2015 dotyczące systemów zarządzania jakością obowiązuje od 15 września 2015 roku. Nowelizacje normy to coś więcej, niż tylko kosmetyczne zmiany; pociągają one za sobą

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r.

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków oraz postanowienia przekształconej dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Data publikacji 2016-04-29 Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ OCENA ZADOWOLENIA KLIENTA

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ OCENA ZADOWOLENIA KLIENTA PW-.3. /6 Opracował: (imię i nazwisko, podpis) Wojciech Lorek Data: 26 wrzesień 2007r. Obowiązuje od:2 listopada 2007r. Zatwierdził: (imię i nazwisko, podpis) Marek Fryźlewicz Data: 26 września2007r. Nr

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 315/PM/2013 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 15 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 315/PM/2013 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 15 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 315/PM/2013 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia procedury określającej zasady sprawowania nadzoru i kontroli stacji kontroli pojazdów. Na podstawie 1

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA AUDIT WEWNĘTRZNY

PROCEDURA AUDIT WEWNĘTRZNY PROCEDURA Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim AUDIT WEWNĘTRZNY Spis treści 1. Cel procedury... 2 2. Miernik procedury...... 2 3. Zakres stosowania... 2 4. Tryb postępowania... 2 5. Odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 9/11/12 dyrektora PCKZ w Jaworze z dnia 30 marca 2012 r. Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 9 kwietnia 2013 r. Poz. 1988 UCHWAŁA NR XXV/143/13 RADY GMINY RAWA MAZOWIECKA z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie określenia zasad udzielania, trybu postępowania

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PPZ-1. Nadzór nad dokumentami i zapisami SPIS TREŚCI

PROCEDURA PPZ-1. Nadzór nad dokumentami i zapisami SPIS TREŚCI U G ŻUKOWO PROCEDURA Z 30.03.2012 Strona 1 z 7 Opracował : Sprawdził: Zatwierdził: Imię i nazwisko stanowisko Data Podpis Aneta Grota Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością Brygida Markowska Sekretarz

Bardziej szczegółowo

Program Zapewnienia i Poprawy Jakości Audytu Wewnętrznego

Program Zapewnienia i Poprawy Jakości Audytu Wewnętrznego Załącznik do Programu Zapewnienia i Poprawy Jakości Audytu Wewnętrznego Urząd Gminy Kłodzko 57-300 Kłodzko, ul. Okrzei 8a Program Zapewnienia i Poprawy Jakości Audytu Wewnętrznego Opracował: Agnieszka

Bardziej szczegółowo

AUDYT WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

AUDYT WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Załącznik nr 41 do Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia AUDYT WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA 1. Cel i przedmiot procedury Celem procedury dokonanie oceny efektywności

Bardziej szczegółowo

SYSTEM WEWNETRZNEJ KONTROLI JAKOSCI PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAN FINANSOWYCH

SYSTEM WEWNETRZNEJ KONTROLI JAKOSCI PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAN FINANSOWYCH SYSTEM WEWNETRZNEJ KONTROLI JAKOSCI PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAN FINANSOWYCH System kontroli jakości, przyjęty do stosowania w firmie PROMET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością(zwanej

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W YŻSZEGO 1) z dnia... 2015 r.

R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W YŻSZEGO 1) z dnia... 2015 r. R O Z P O R ZĄDZENIE Projekt 02.06.2015 r. M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W YŻSZEGO 1) z dnia... 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków

Bardziej szczegółowo

3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2012 roku.

3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2012 roku. Zarządzenie Nr 6 / 2012/2013 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych we Wrocławiu z dnia 1 listopada 2012 w sprawie wprowadzania Procedury wynajmu pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

z dnia 6 lutego 2009 r.

z dnia 6 lutego 2009 r. Pieczęć podłuŝna o treści Burmistrz Lądka Zdroju ZARZĄDZENIE NR 19 /09 Burmistrza Lądka Zdroju z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia programu przeprowadzania szkoleń pracowników Urzędu Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ FIRMA OPONIARSKA D BICA S.A. w D bicy INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ CZ OGÓLNA Tekst obowi zuje od dnia: data:15.02.2012 wersja:1 Strona 1 z 7 SPIS TRE CI I.A. Postanowienia Ogólne...

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2016/SPPW

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2016/SPPW Łódź, dnia 29.01.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2016/SPPW W związku z ubieganiem się przez Ośrodek Badawczo-Produkcyjny Politechniki Łódzkiej ICHEM sp. z o.o. o dofinansowanie na realizację projektu ze

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Gdańsku

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Gdańsku Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 517/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie utworzenia i zasad działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane elektronicznej Platformy Usług

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości Znak sprawy: GP. 271.3.2014.AK ZAPYTANIE OFERTOWE Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający: Gmina Lubicz Adres: ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz telefon:

Bardziej szczegółowo

Karta audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Kielcach

Karta audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Kielcach Karta audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Kielcach Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 41/10 Starosty Kieleckiego z dnia 24 maja 2010 w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego oraz Procedur

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska 1. WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI 1 RODZAJE DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE CHARAKTERYSTYKA I RODZAJE DZIAŁAŃ W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Bardziej szczegółowo

p o s t a n a w i a m

p o s t a n a w i a m ZARZĄDZENIE NR ON.0050.2447.2013.PS PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 7 CZERWCA 2013 R. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania karty Rodzina + oraz wzoru karty Rodzina

Bardziej szczegółowo

Statut Audytu Wewnętrznego Gminy Stalowa Wola

Statut Audytu Wewnętrznego Gminy Stalowa Wola Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr II/818/10 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 26 kwietnia 2010r. STATUT AUDYTU WEWNĘTRZNEGO GMINY STALOWA WOLA I. Postanowienia ogólne 1 1. Statut Audytu Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Doły -Marysińska" w Łodzi

Regulamin. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Doły -Marysińska w Łodzi Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Doły -Marysińska" w Łodzi I. PODSTAWY I ZAKRES DZIAŁANIA 1 Rada Nadzorcza działa na podstawie: 1/ ustawy z dnia 16.09.1982r. Prawo spółdzielcze (tekst

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, ROZDZIAŁ 1

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, ROZDZIAŁ 1 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1217/2003 z dnia 4 lipca 2003 r. ustanawiające powszechne specyfikacje dla krajowych programów kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego (Tekst mający znaczenie

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 8 z dnia 24.07.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o.

Aneks nr 8 z dnia 24.07.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o. Aneks nr 8 z dnia 24.07.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o. 1 Z dniem 24 lipca 2013 r. wprowadza się w Regulaminie Świadczenia

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Ułęż nr 21 z dnia 14 maja 2014r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu Spis treści Użyte pojęcia i skróty...

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE AKADEMIA LIDERA HANDLU. I. Informacje Podstawowe:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE AKADEMIA LIDERA HANDLU. I. Informacje Podstawowe: Załącznik nr 1 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE AKADEMIA LIDERA HANDLU Nazwa przedsiębiorstwa (pełna nazwa przedsiębiorstwa zgodna z dokumentem rejestrowym) Forma organizacyjna.. Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 339/2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2011r.

Zarządzenie Nr 339/2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2011r. Zarządzenie Nr 339/2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2011r. w sprawie: ustalenia instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 12 lutego 2016 r. Poz. 683 UCHWAŁA NR XIX/105/2016 RADY GMINY BIAŁACZÓW w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady finansowani zadań z zakresu

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W KRAKOWIE ul. Kraszewskiego 36 tel/fax (0-12) 427-32-61 30-110 Kraków (0-12) 427-38-19 e-mail: krakow@rio.gov.pl (0-12) 422-59-73 WK-613-102/13 Kraków, 2014-01-29 Pan Karol

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 3/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Uchwała Nr 3/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 29 kwietnia 2015 r. Uchwała Nr 3/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Systematyki kryteriów wyboru projektów

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie

Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie 1. 5.3.4 Oś 4 Leader Poziom wsparcia Usunięcie zapisu. Maksymalny

Bardziej szczegółowo

Zamawiający potwierdza, że zapis ten należy rozumieć jako przeprowadzenie audytu z usług Inżyniera.

Zamawiający potwierdza, że zapis ten należy rozumieć jako przeprowadzenie audytu z usług Inżyniera. Pytanie nr 1 Bardzo prosimy o wyjaśnienie jak postrzegają Państwo możliwość przeliczenia walut obcych na PLN przez Oferenta, który będzie składał ofertę i chciał mieć pewność, iż spełnia warunki dopuszczające

Bardziej szczegółowo

ruchu. Regulując przy tym w sposób szczegółowy aspekty techniczne wykonywania tych prac, zabezpiecza odbiorcom opracowań, powstających w ich wyniku,

ruchu. Regulując przy tym w sposób szczegółowy aspekty techniczne wykonywania tych prac, zabezpiecza odbiorcom opracowań, powstających w ich wyniku, UZASADNIENIE Projekt rozporządzenia jest wypełnieniem delegacji ustawowej zapisanej w art. 19 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PRZEGLĄDU I MONITORINGU KODEKSU ETYCZNEGO PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOŁOBRZEGU

PROCEDURA PRZEGLĄDU I MONITORINGU KODEKSU ETYCZNEGO PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOŁOBRZEGU PROCEDURA PRZEGLĄDU I MONITORINGU KODEKSU ETYCZNEGO PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZI W KOŁOBRZEGU PROCEDURA COROCZNEGO PRZEGLĄDU WEWNĘTRZNEGO I STAŁEGO MONITORINGU KODEKSU ETYCZNEGO PRZEZ PRACOWNIKÓW

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Tekst obowiązujący od dnia:. SPIS TREŚCI I.A. Postanowienia ogólne... 3 I.B. Podstawy prawne opracowania IRiESD... 3 I.C. Zakres przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełżycach. w roku szkolnym 2013/2014

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełżycach. w roku szkolnym 2013/2014 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełżycach w roku szkolnym 2013/2014 WYMAGANIE PLACÓWKA REALIZUJE KONCEPCJĘ PRACY Bełżyce 2014 SPIS TREŚCI: I Cele i zakres ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Kontrola na miejscu realizacji projektu Procedury i zarządzanie projektem Archiwizacja

Kontrola na miejscu realizacji projektu Procedury i zarządzanie projektem Archiwizacja 1 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Kontrola na miejscu realizacji projektu Procedury i zarządzanie projektem Archiwizacja 2 Procedury, do których posiadania i stosowania Beneficjent

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG

ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG LP Działanie Poprzednie brzmienie Aktualne brzmienie 1. 1.4-4.1 Projekt obejmuje badania przemysłowe i/lub prace rozwojowe oraz zakłada wdroŝenie

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJA O KOMITECIE AUDYTU. Podstawa prawna dzialania Komitetu Audytu

I. INFORMACJA O KOMITECIE AUDYTU. Podstawa prawna dzialania Komitetu Audytu w Przewodniczący Jan Robert Halina Podsekretarz Sprawozdanie z realizacji zadań Komitetu Audytu dla dzialów administracja publiczna, informatyzacja, łączność, wyznania religijne oraz mniejszości narodowej

Bardziej szczegółowo

Biuro Certyfikacji Wyrobów Instytutu Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. http://www.igng.krakow.pl/crf/pc.html IRENA LUBINIECKA IRENA LUBINIECKA

Biuro Certyfikacji Wyrobów Instytutu Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. http://www.igng.krakow.pl/crf/pc.html IRENA LUBINIECKA IRENA LUBINIECKA Przepisy prawne dotyczące urządzeń gazowych po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej i związane z nimi zmiany w procedurach Biura Certyfikacji Wyrobów IGNiG Biuro Certyfikacji Wyrobów Instytutu Górnictwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR./06 RADY DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC M. ST. WARSZAWY

UCHWAŁA NR./06 RADY DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC M. ST. WARSZAWY UCHWAŁA NR./06 RADY DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC M. ST. WARSZAWY Z dnia 2006r. Projekt Druk nr 176 w sprawie: zarządzenia wyborów do Rady Kolonii Ząbkowska. Na podstawie 6 ust. 1, 7 i 8 Załącznika nr 2 do Statutu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Legnica, dnia 22.05.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu wraz z opracowaniem raportu końcowego audytu w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Edyta Bielak-Jomaa Warszawa, dnia 1 kwietnia 2016 r. DOLiS 035 2332/15 Prezydent Miasta K. WYSTĄPIENIE Na podstawie art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp.

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. PROTOKÓŁ KONTROLI SPRAWDZAJĄCEJ przeprowadzonej w dniach 27-29 czerwca 2012 r. w Gorzowskim Centrum Pomocy Rodzinie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Rada Nadzorcza zgodnie z treścią Statutu Spółki składa się od 5 do 9 Członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym.

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ DOKUMENT NADZOROWANY. Realizacja auditu wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ DOKUMENT NADZOROWANY. Realizacja auditu wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością Strona 1 OPIS POSTĘPOWANIA CEL: Celem niniejszej instrukcji jest przeprowadzenie auditu wewnętrznego SZJ w sposób zapewniający pełną analizę badanego procesu i powiązań tego procesu z innymi występującymi

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 27/2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 26 kwietnia 2012 roku

Uchwała Nr 27/2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 26 kwietnia 2012 roku Uchwała Nr 27/2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie Wewnętrznego Sytemu Zapewniania Jakości Kształcenia Na podstawie 9 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W GDAŃSKU

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W GDAŃSKU NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W GDAŃSKU ul. Wały Jagiellońskie 36, 80-853 Gdańsk tel. (058) 301-82-11 fax (058) 301-13-14 NIP 583-25-68-765 Regon 000000081 P/08/063 Gdańsk, dnia 09 czerwca 2008 roku.

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Michał Serzycki Warszawa, dnia 3 grudnia 2009 r. DIS/DEC 1207/44995/09 dot. DIS-K-421/130/09 D E C Y Z J A Na podstawie art. 104 1 i art. 105 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z KONTROLI PRAWIDŁOWOŚCI ETYKIETOWANIA OPON POD KĄTEM EFEKTYWNOŚCI PALIWOWEJ I INNYCH ZASADNICZYCH PARAMETRÓW

INFORMACJA Z KONTROLI PRAWIDŁOWOŚCI ETYKIETOWANIA OPON POD KĄTEM EFEKTYWNOŚCI PALIWOWEJ I INNYCH ZASADNICZYCH PARAMETRÓW DIH-83-4( 1)/16/AB INFORMACJA Z KONTROLI PRAWIDŁOWOŚCI ETYKIETOWANIA OPON POD KĄTEM EFEKTYWNOŚCI PALIWOWEJ I INNYCH ZASADNICZYCH PARAMETRÓW Warszawa, 25 luty 2016 r. I. WSTĘP Zgodnie z Planem Kontroli

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW I JEJ ZASTOSOWANIE W ADMINISTARCJI PUBLICZNEJ

STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW I JEJ ZASTOSOWANIE W ADMINISTARCJI PUBLICZNEJ E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw z wykorzystaniem innowacyjnych modeli referencyjnych procesów Administracji Publicznej STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW I JEJ

Bardziej szczegółowo

1) Dziekan lub wyznaczony przez niego prodziekan - jako Przewodniczący;

1) Dziekan lub wyznaczony przez niego prodziekan - jako Przewodniczący; Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, tel. +48 81 445 37 31; fax. +48 81 445 37 26, e-mail: wydzial.prawa@kul.pl

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI stosowanie do przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. DOLiS-035-1239 /14 Prezes Zarządu Spółdzielnia Mieszkaniowa w związku z uzyskaniem przez Generalnego

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Radcy Prawnego

Kancelaria Radcy Prawnego Białystok, dnia 30.03.2007 r. OPINIA PRAWNA sporządzona na zlecenie Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów w Warszawie I. Pytania: 1. Czy zakaz ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części, ujętych

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski DOLiS - 035 1997/13/KR Warszawa, dnia 8 sierpnia 2013 r. Pan Sławomir Nowak Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OKRESOWYCH OCEN PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY LIMANOWA ORAZ KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY LIMANOWA

REGULAMIN OKRESOWYCH OCEN PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY LIMANOWA ORAZ KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY LIMANOWA Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Limanowa nr 78/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r. REGULAMIN OKRESOWYCH OCEN PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY LIMANOWA ORAZ KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY LIMANOWA

Bardziej szczegółowo

5. Źródła i sposoby finansowania

5. Źródła i sposoby finansowania Załącznik nr 1 do uchwały Nr..../.. /09 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia. 2009 r. 5. Źródła i sposoby finansowania Źródłem finansowania na 2009 rok będzie Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie (stan na 2 października 2015) Rozdział I Postanowienia ogólne

S T A T U T Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie (stan na 2 października 2015) Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr XLIV/275/06 z dnia 30 czerwca 2006 r. po uwzględnieniu zmian wprowadzonych przez Uchwałę Nr XXVII/167/08 z dnia 3 września 2008 r. oraz Uchwałę Nr VI/47/11 z dnia 23 marca 2011

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 86 Starosty Krośnieńskiego z dnia 29 grudnia 2007 r. w sprawie obiegu korespondencji w Starostwie Powiatowym w Krośnie

Zarządzenie Nr 86 Starosty Krośnieńskiego z dnia 29 grudnia 2007 r. w sprawie obiegu korespondencji w Starostwie Powiatowym w Krośnie Zarządzenie Nr 86 Starosty Krośnieńskiego z dnia 29 grudnia 2007 r. w sprawie obiegu korespondencji w Starostwie Powiatowym w Krośnie Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji

Bardziej szczegółowo

LBY 41013-1/08 P/08/097 Sz. P. Justyna Przybyłowska Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie

LBY 41013-1/08 P/08/097 Sz. P. Justyna Przybyłowska Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie Bydgoszcz, dnia sierpnia 2008 r. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy ul. Wały Jagiellońskie 12 85-950 BYDGOSZCZ (052) 33-90-610 (052) 33-90-660 LBY 41013-1/08 P/08/097 Sz. P. Justyna Przybyłowska

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA P-I-01. Iwona Łabaziewicz Michał Kaczmarczyk

PROCEDURA P-I-01. Iwona Łabaziewicz Michał Kaczmarczyk Urząd Miasta SZCZECIN P R O C E D U R A Zasady opracowywania, uaktualniania i wydawania procedur i instrukcji SZJ PN-EN ISO 9001:2009 Nr procedury P I-01 Wydanie 7 1.0. CEL Celem niniejszej procedury jest

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA. z dnia 21 lipca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA. z dnia 21 lipca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z systemu e-podatki w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl

Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych w tym również danych osobowych

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Uzasadnienie Nowelizacja rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie legitymacji służbowych policjantów (Dz. U. nr 241 poz. 2091 z późn. zm.) wynika ze

Bardziej szczegółowo

MIKROPRZEDSI BIORSTWA Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w WOJEWÓDZTWIE WI TOKRZYSKIM

MIKROPRZEDSI BIORSTWA Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w WOJEWÓDZTWIE WI TOKRZYSKIM PROCES WDRA ANIA DZIA ANIA 3.4 MIKROPRZEDSI BIORSTWA Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w WOJEWÓDZTWIE WI TOKRZYSKIM Oddzia Rozwoju Przedsi biorczo ci i Inwestycji 1 INFORMACJE PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01

Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01 Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01 1 Pytanie nr 1: Czy oferta powinna zawierać informację o ewentualnych podwykonawcach usług czy też obowiązek uzyskania od Państwa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 327 ROZPORZĄDZENIE. z dnia 7 marca 2016 r.

Warszawa, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 327 ROZPORZĄDZENIE. z dnia 7 marca 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 327 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I Budownictwa 1) z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA USŁUGI PRZEWOZOWE TRASA NR

UMOWA NA USŁUGI PRZEWOZOWE TRASA NR Załącznik Nr 2A UMOWA NA USŁUGI PRZEWOZOWE TRASA NR zawarta w dniu... r. w Morawicy pomiędzy Gminą Morawica reprezentowaną przez: zwaną dalej w treści umowy Organizatorem przewozu, a Firmą - reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) zawarta w dniu... w Płaskiej, pomiędzy: Gminą Płaska, Płaska 53, 16-326 Płaska, NIP 846-159-32-61, REGON 790671001,

UMOWA (wzór) zawarta w dniu... w Płaskiej, pomiędzy: Gminą Płaska, Płaska 53, 16-326 Płaska, NIP 846-159-32-61, REGON 790671001, UMOWA (wzór) zawarta w dniu... w Płaskiej, pomiędzy: Gminą Płaska, Płaska 53, 16-326 Płaska, NIP 846-159-32-61, REGON 790671001, reprezentowaną przez Wójta Gminy Płaska Wiesława Gołaszewskiego zwaną w

Bardziej szczegółowo

1) w 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

1) w 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: Źródło: http://bip.mswia.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnyc/2005/481,projekt-rozporzadzenia-ministra-spraw-wewnetrznych-i -Administracji-z-dnia-2005-r.html Wygenerowano: Czwartek, 28 stycznia 2016, 20:27

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. PROJEKT w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi i wzoru tej dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Generalny Dyrektor Ochrony rodowiska. Art.32 ust. 1. Art. 35 ust. 5. Art. 38. Art. 26. Art 27 ust. 3. Art. 27a

Generalny Dyrektor Ochrony rodowiska. Art.32 ust. 1. Art. 35 ust. 5. Art. 38. Art. 26. Art 27 ust. 3. Art. 27a Najwa niejsze kompetencje organów, które odpowiadaj za powo anie i funkcjonowanie sieci obszarów Natura 2000 w Polsce oraz ustalaj ce te kompetencje artyku y ustawy o ochronie przyrody Organ Generalny

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA. Wyjaśniam

WYJAŚNIENIA. Wyjaśniam WYJAŚNIENIA Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) w związku z zapytaniami Wykonawcy z dnia 19.10.2015 r.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR...

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR... WZÓR - UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Wrocławskim Zespołem Żłobków z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 15, 53-609 Wrocław, NIP 894 30 25 414, REGON 021545051,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie)

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie) Załącznik nr 1 do Uchwały nr / II / 2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 201-2020 KRYTERIA DOSTĘPU Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu:

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Urząd Miejski w Libiążu Wrzesień 2015 r.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Urząd Miejski w Libiążu Wrzesień 2015 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plan doskonalenia na podstawie wyników samooceny CAF Urząd Miejski w Libiążu Wrzesień 2015 r. Wstęp Niniejszy

Bardziej szczegółowo