UMOWA O WSPÓŁPRACY nr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA O WSPÓŁPRACY nr."

Transkrypt

1 UMOWA O WSPÓŁPRACY nr. W dniu.. w została zawarta umowa o współpracy pomiędzy: System-1 Spółka z o.o Poznań, ul. 28 Czerwca 1956r nr 213/215 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS Regon: NIP: zwaną dalej Producentem, reprezentowaną przez.. Wiceprezesa Zarządu a.... Regon: NIP:. zwaną(ego) w dalszej części umowy Partnerem, zwanymi dalej łącznie Stronami 1. Postanowienia ogólne 1. Na mocy niniejszej umowy Strony zobowiązują się do współpracy w zakresie rozpowszechniania zintegrowanego systemu informatycznego Veritum Compact oraz rozpowszechniania i serwisowania systemu informatycznego Veritum Compact +, służących do wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem. 2. Wyrażenia używane w niniejszej umowie oznaczają: 1) Umowa niniejsza umowa; 2) System zbiór programów i bibliotek komputerowych pod nazwą Veritum Compact lub Veritum Compact +, służących do wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem, rozpowszechnianych w pakietach o zróżnicowanej zawartości funkcjonalnej, określonej w załączniku nr 1 do niniejszej umowy; 3) Licencja zezwolenie na korzystanie z Systemu, na warunkach opisanych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy; 4) Klient osoba lub podmiot, która jest (lub będzie po udzieleniu Licencji) uprawniona do korzystania z Systemu na podstawie Licencji; 5) Klucz Licencyjny plik, który jest niezbędny do uruchomienia Systemu, przypisany do danego Klienta, zawierający informacje pozwalające na uruchomienie i użytkowanie Systemu w zakresie i okresie wykupionych przez Klienta Licencji; 6) Opłata Licencyjna wynagrodzenie należne Producentowi, za udzielenie Licencji na rzecz Klienta wg cen określonych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy; 7) Opłata Serwisowa wynagrodzenie należne Producentowi za Serwisowanie Systemu wg cen określonych w załączniku nr 2 do niniejszej umowy - szczegółowe zasady handlowe Dystrybucji Systemu;

2 8) Sumaryczna Opłata Serwisowa suma Opłat Serwisowych wynikających z zawartych przez Partnera umów Serwisowania Systemu; 9) Dystrybucja Systemu czynności faktyczne i prawne, w tym działania marketingowe, informacyjne, doradcze, zawieranie umów licencyjnych oraz wdrożenia, podejmowane w odniesieniu do Systemu w celu doprowadzenia do udzielenia Licencji oraz wdrożenia Systemu w przedsiębiorstwie Klienta; 10) Serwisowanie Systemu czynności, mające na celu udzielenie Klientowi prawa dostępu do aktualnej wersji Systemu, a także udzielania pomocy w eksploatacji Systemu w zakresie określonym w załączniku nr 2 do niniejszej umowy; 11) Klient Partnera Klient, któremu Partner udzielił Licencji; 12) Zamówienie dokument określony w załączniku nr 3 do niniejszej umowy formularz Zamówienia, przy pomocy którego Partner zamawia u Producenta Klucz Licencyjny, a w razie potrzeby również inne materiały dla Klienta; 13) Sprzedający Producent lub Partner 14) Certyfikat Licencyjny dokument, którego wzór zawarty jest w załączniku nr 4 do niniejszej umowy, potwierdzający zakup licencji Veritum Compact przez Klienta; 15) Umowa Kompleksowa wzór umowy kompleksowej na sprzedaż, wdrożenie i serwisowanie Systemu. Wzór umowy znajduje się w załączniku nr 5. Na jej podstawie może być tworzona umowa na sprzedaż Licencji (Umowa Licencyjna), usługi serwisowe (Umowa Serwisowania) oraz wdrożeniowe; 16) Wartość Systemu suma wartości wszystkich posiadanych przez Klienta licencji; 17) Aktualizacja Systemu - udzielenie licencji na nową wersję Systemu w zakupionym wcześniej zakresie Systemu; 18) Dokumentacja udostępniona przez Producenta dokumentacja użytkowa Systemu. 2. Przedmiot umowy 1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest ustalenie zasad współpracy handlowej w zakresie Dystrybucji oraz Serwisowania Systemu przez Partnera. 2. Na podstawie Umowy Producent udziela Partnerowi nie wyłącznego prawa do wprowadzania Systemu do obrotu i udzielania w imieniu Producenta Klientom Partnera Licencji, na zasadach określonych Umową. 3. Na podstawie Umowy, Producent udziela Partnerowi prawa do Serwisowania Systemu na zasadach określonych Umową. 4. Partner może korzystać z uprawnień, o których mowa w ustępie 2. i 3. niniejszego paragrafu, na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w okresie obowiązywania Umowy. 3. Oświadczenia stron 1. Producent oświadcza, że przysługują mu majątkowe prawa autorskie do Systemu w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy. 2. Partner oświadcza, że znana jest mu funkcjonalność Systemu i że ją akceptuje. 4. Zasady dystrybucji i serwisowania Systemu

3 1. Udzielenie Licencji odbywa się poprzez wystawienie podanego w załączniku nr 4 Certyfikatu Licencyjnego lub też poprzez zawarcie z Klientem Umowy Licencyjnej. Umowa Licencyjna musi być w tym zakresie zgodna z treścią Umowy Kompleksowej. 2. Udzielana Klientowi Licencja może dotyczyć tylko wersji oprogramowania aktualnej w dniu jej udzielenia. 3. Partner w zakresie Dystrybucji i Serwisowania Systemu działa we własnym imieniu oraz na własny rachunek i odpowiedzialność. 4. Umowy zawierane przez Partnera z Klientami Partnera muszą być w części dotyczącej Serwisowania Systemu zgodne z Umową Kompleksową. 5. Do obliczenia wynagrodzenia za udzielenie Licencji Klientowi Partnera Partner stosuje ceny zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej Umowy. 6. Za udzielenie Licencji Klientowi Partnera Partnerowi przysługuje prowizja w wysokości określonej w załączniku nr 2 do niniejszej Umowy. 7. Za Serwisowanie Systemu Partnerowi przysługuje prowizja określona w załączniku nr 2 do niniejszej umowy. 8. Dodatkowe ustalenia w zakresie udzielania Licencji oraz Serwisowania Systemu przez Partnera zawarte są w załączniku nr 2 do niniejszej Umowy. 9. Przed udzieleniem Licencji Partner zobowiązany jest złożyć Producentowi Zamówienie, obejmujące wskazanie Klienta oraz innych danych - w tym o Serwisowaniu Systemu - niezbędnych do wygenerowania i przesłania Klucza Licencyjnego dla Klienta Partnera, któremu będzie udzielona Licencja. 10. W razie potrzeby, w oparciu o Zamówienie i w ramach Opłaty Licencyjnej, Producent dostarczy Partnerowi także dokumenty i inne materiały niezbędne do udzielenia Licencji Klientowi. 11. System wraz z dokumentacją jest na stałe dostępny na stronie internetowej Producenta 12. Dla celów Dystrybucji Systemu Partner ma prawo do używania znaków firmowych i towarowych Producenta. Prawo to nie dotyczy oznaczania innych działalności Partnera. 13. Producent zezwala Partnerowi na promowanie i reklamowanie Systemu oraz prezentację potencjalnym Klientom Partnera wersji demonstracyjnych Systemu, dostarczonych przez Producenta. 14. Partner ma obowiązek udzielania aktualnym i potencjalnym Klientom Partnera wyczerpującej informacji dotyczącej funkcjonowania Systemu w taki sposób, by wykluczyć powstanie nieporozumień co do cech Systemu i warunków jego prawidłowej eksploatacji. 15. Partner ma obowiązek uczestniczenia w szkoleniach organizowanych przez Producenta dla Partnerów dotyczących Systemu. 16. Partner ma obowiązek zapewnienia instalacji, szkolenia i obsługi technicznej na życzenie Klienta Partnera. Producent zapewnia Partnerowi wsparcie techniczne w zakresie rozwiązywania problemów, których Partner nie jest w stanie rozwiązać. Partner ma obowiązek wszystkie takie problemy zgłaszać Producentowi. Szczegóły współpracy w tym zakresie, w tym zasady odpłatności z tego tytułu, zawarte są w załączniku nr 2 do niniejszej umowy. 5. Rozliczenia Stron 1. Za każdą udzieloną przez Partnera Licencję Partner zobowiązany jest zapłacić Producentowi Opłatę Licencyjną pomniejszoną o określoną w 4 prowizję.

4 2. Za każdy miesiąc Partner zobowiązany jest zapłacić Producentowi Sumaryczną Opłatę Serwisową pomniejszoną o określoną w 4 prowizję. 3. Po wygenerowaniu Klucza Licencyjnego Producent niezwłocznie wystawi i przekaże Partnerowi fakturę VAT obejmującą Opłatę Licencyjną pomniejszoną o przysługującą Partnerowi prowizję za Licencję, z którą związany jest Klucz Licencyjny. 4. Na początku każdego miesiąca Producent wystawi i przekaże Partnerowi fakturę VAT na Sumaryczną Opłatę Serwisową pomniejszoną o przysługującą Partnerowi prowizję. 5. Wszystkie podane w załącznikach ceny są cenami netto i będą powiększone o podatek VAT w wysokości obowiązującej w momencie wystawienia faktury. 6. Partner zobowiązuje się regulować wynikające z faktur należności w terminie 21 dni od daty wystawienia. 7. Pozostałe warunki rozliczeń pomiędzy Stronami określa załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 6. Zasady zachowania poufności Partner zobowiązuje się do utrzymania w pełnej poufności wszelkich informacji technicznych i handlowych uzyskanych w związku lub przy okazji wykonywania niniejszej Umowy, których ujawnienie osobom trzecim lub wykorzystanie niezgodnie z celem Umowy mogłoby narazić interesy handlowe Producenta, w czasie obowiązywania oraz w ciągu pięciu lat po rozwiązaniu niniejszej Umowy. 7. Odpowiedzialność Stron 1. Partner ponosi odpowiedzialność za błędy i zaniedbania popełnione w trakcie świadczenia usług instalacji, szkoleń i nadzoru nad eksploatacją Systemu przez Klienta będącego Klientem Partnera. 2. Partnerowi występującemu wobec Producenta z roszczeniami, wynikającymi ze szkód spowodowanych nieprawidłowym działaniem Systemu, przysługuje odszkodowanie nie wyższe niż wysokość Opłaty Licencyjnej uiszczonej za daną instalację Systemu i umniejszonej o udzielone Partnerowi prowizje. 3. System został stworzony przez Producenta z należytą starannością, z wykorzystaniem najlepszej wiedzy i przetestowany przy pomocy posiadanych przez niego narzędzi, jednak pod żadnym warunkiem Producent nie może ponosić odpowiedzialności za straty związane w jakikolwiek sposób z użytkowaniem Systemu. 8. Postanowienia końcowe 1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas nieokreślony, a każda ze Stron może ją rozwiązać za trzymiesięcznym wypowiedzeniem, doręczonym drugiej Stronie na piśmie. 2. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia postanowień Umowy przez drugą Stronę. Wypowiedzenie jest skuteczne pod warunkiem wcześniejszego pisemnego wezwania do zaniechania naruszeń postanowień Umowy w terminie nie krótszym niż 14 dni. 3. Producent ma prawo do jednostronnej zmiany zasad licencjonowania Systemu zawartych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. Taka zmiana nie stanowi zmiany umowy i nie

5 wymaga sporządzania pisemnego aneksu. Producent jest zobowiązany do poinformowania Partnera o zmianie zasad licencjonowania systemu w formie pisemnej z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem. Zmiana załącznika nr 1 do niniejszej umowy jest wiążąca dla Partnera. 4. Producent ma prawo do zmiany treści załącznika nr 2 do niniejszej umowy. Taka zmiana stanowi zmianę Umowy i wymaga sporządzania pisemnego aneksu. 5. Producent ma prawo do jednostronnej zmiany stanowiącego załącznik nr 3 Zamówienia oraz określenia formy jego przekazywania (np. przez stronę internetową). Taka zmiana nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga sporządzania pisemnego aneksu. 6. Wszelkie inne zmiany lub uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej. 7. W przypadku sporów Strony będą dążyły do ich polubownego rozstrzygnięcia, a w razie niemożności osiągnięcia porozumienia skierują sprawę do sądu właściwego dla siedziby Producenta. 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 9. Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron. Producent Partner Załącznik nr 1 zakres funkcjonalny i licencjonowanie Systemu Załącznik nr 2 szczegółowe zasady Dystrybucji i Serwisowania Systemu Załącznik nr 3 formularz Zamówienia Załącznik nr 4 wzór Certyfikatu Zakupu Licencji Załącznik nr 5 - wzór umowy kompleksowej Ponadto do Umowy Partner zobowiązany jest dołączyć: 1. Dokument nadania nr REGON 2. Dokument nadania nr NIP 3. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis wpisu do KRS Dokument wymieniony w punkcie 3. powinien być aktualizowany w przypadku dokonania przez Partnera zmian w ewidencji działalności gospodarczej lub wpisie do KRS.

6 Załącznik nr 1 Licencjonowanie i cennik systemów Veritum Compact i Veritum Compact + I. Veritum Compact Tabela 1: Licencje podstawowe Podsystem Licencja Moduł Cena FK - finanse i księgowość księga handlowa FKC1 FK01 Księga główna FK02 Rejestry VAT FK03 Kasa i bank FK04 Rozrachunki księga przychodów i FKC2 FK91 Księga przychodów i rozchodów rozchodów FK02 Rejestry VAT FK03 Kasa i bank ST - środki trwałe STC1 ST01 Środki trwałe KP - kadry i płace KPC1 KP01 Kadry (w tym nieobecności i urlopy) KP05 Płace SP - sprzedaż SPC1 SP01 Fakturowanie SP03 Sprzedawca GM - magazyny GMC1 GM01 Magazyny Dodatkowe stanowisko VCST Tabela 2: Licencje rozszerzające funkcjonalność licencji podstawowych Dla licencji Licencja Moduły Cena FKC1 FKCF05 FK05 Rachunek kosztów FKCF06 FK06 Sprawozdawczość FKCF12 FK12 Delegacje FKCF13 FK13 Zaliczki FKC2 FKCF04 FK04 Rozrachunki STC1 STCF02 ST02 Wyposażenie STCF11 ST11 Amortyzacja zagraniczna KPC1 KPCF04 KP04 Czas pracy ewidencja i grafik pracy SPC1 SPCF02 SP02 Zamówienia GMC1 GMCF02 GM02 Zamówienia do dostawców Poza modułami licencjonowana jest liczba jednoczesnych dostępów do bazy danych. Veritum Compact może używać jednocześnie pięciu dostępów. Jedną Licencję na dostęp uzyskuje się poprzez zakup każdego z podsystemów: FK, ST, KP, SP lub GM. W ramach posiadanej liczby Licencji można uruchamiać równocześnie ten sam lub różne podsystemy. Jeśli nabywa się mniej niż pięć podsystemów, to można dokupić dodatkowe stanowiska licencja VCST01. Łączna liczba stanowisk nie może być większa niż 5. Licencje FKC1 i FKC2 są zamienne. W ramach Licencji podstawowych nie ma możliwości zakupu wybranych modułów. Do zakupionych podsystemów można dokupić wymienione w tabeli nr 2 Licencje, rozszerzające ich funkcjonalność. Licencje te rozszerzają wyłącznie funkcjonalność systemu nie zwiększając liczby jednocześnie dostępnych stanowisk. W przypadku zawarcia umowy serwisowania System automatycznie przekształca się w Veritum Compact +.

7 II. Veritum Compact + Rozszerza możliwości Veritum Compact o: Stałą opiekę serwisową. Dostęp do dodatkowych modułów. Możliwość zwiększenia liczby jednoczesnych dostępów do bazy danych. Możliwość dzierżawy oprogramowania. Obowiązują wszystkie ceny i zasady licencyjne opisane w poprzednim rozdziale z tym, że zamiast prawa do Aktualizacji Systemu nabywca jest zobowiązany zawrzeć umowę serwisowania. Tabela 3: Dodatkowe stanowiska dla licencji podstawowych Licencja Nazwa Cena VCST02 Dodatkowe stanowisko dostępu Dodatkowe stanowiska dla Licencji podstawowych pozwalają zwiększyć liczbę jednoczesnych dostępów do bazy dla modułów wymienionych w tabelach 1 i 2. Pełna Licencja Veritum Compact pozwala na jednoczesny dostęp do bazy z 5 stanowisk. Licencja VCST02 dodaje kolejne stanowisko. Można wykupić maksymalnie 5 Licencji VCST02, powiększając tym samy liczbę jednoczesnych dostępów do 10. Tabela 4: Dodatkowe moduły (łącznie ze stanowiskiem) Dla licencji Licencja Moduły Cena SPC1 SPCD1 SP21 Stacja paliw - sprzedaż detaliczna /sterowanie telefon PetroConsulting/ SPCD2 SP22 Stacja paliw - sprzedaż detaliczna /sterowanie PCS/ telefon (nie ma) USCD1 US01 Zlecenia usługowe (nie ma) USCD2 US01 Zlecenia usługowe US02 Stacja obsługi pojazdów KPC1 KPCD1 KP11 Kasa zapomogowo-pożyczkowa (nie ma) TRCD1 TR01 Karty drogowe TR02 Tabor Każda dodatkowa Licencja obok przypisanych jej modułów zawiera oddzielną Licencjęna stanowisko uruchomienie modułów dodatkowych nie obciąża Licencji stanowiskowych na moduły podstawowe. Podana w tabeli nr 4 cena pozwala na uruchomienie objętych nią modułów na jednym stanowisku. Każdą z Licencji dodatkowych można kupić z prawem jednoczesnego stosowania na kilku stanowiskach. Dla Licencji SPCD1 i SPCD2 koszt każdej następnej wynosi tyle samo co pierwszej. Jednocześnie zastrzega się, że koszt Licencji odnosi się wyłącznie do oprogramowania Veritum. Koniecznym jest niezależny zakup sprzętu i oprogramowania od firmy PCS lub PetroConsulting. Dla pozostałych Licencji (SPCD3, USCD1, USCD2, KPCD1 i TRCD1) cena zakupu kolejnych stanowisk jest równa 50% ceny pierwszego stanowiska dla tej Licencji. Licencje SPCD1, SPCD2 i SPCD3 wymagają posiadania Licencji SPC1, a LicencjaKPCD1 wymaga posiadania licencji KPC1. Łączna liczba Licencji na zawarte w tabeli nr 4 dodatkowe moduły nie może być większa niż 10. W przypadku większych potrzeb Producent oferuje system Veritum XL w wersjach standard lub premium. Istnieje możliwość migracji z systemu Veritum Compact do Veritum XL standard lub premium na indywidualnych, ustalanych oddzielnie warunkach.

8 III. Zakres funkcjonalny modułów Moduły Opis Dostępność Sprzedaż SP01 Fakturowanie Samodzielny moduł sprzedaży usług oraz moduł integrowany z podsystemami Gospodarka magazynowa i materiałowa, Usługi, VC Podst Transport i spedycja. SP02 Zamówienia Przyjmowanie i realizacja zamówień na usługi i materiały. Moduł udostępniany w podsystemach Gospodarka VC Dod magazynowa i materiałowa oraz Usługi /faktury pro forma/. SP03 Sprzedawca Uproszczona forma obsługi sprzedaży, przeznaczona dla punktów handlowych(sprzedaż detaliczna) VC Podst SP21 Stacja paliw sprzedaż detaliczna - sterowanie PetroConsulting SP22 Stacja paliw sprzedaż detaliczna - sterowanie PCS Sterowanie dystrybutorami, odnotowanie w magazynie, fakturowanie. Wymaga zakupu modułu PetroManager S1-Detal z firmy Petroconsulting Grudziądz - Sterowanie dystrybutorami, odnotowanie w magazynie, fakturowanie. Wymaga zakupu oprogramowania sterującego z firmy PCS Gospodarka magazynowa i materiałowa GM01 Magazyny Obsługa gospodarki magazynowej i ewidencja stanów magazynowych. VC Podst GM02 Zaopatrzenie Obsługa zamówień do dostawców. VC Dod Finanse i księgowość FK01 Księga handlowa Księgi rachunkowe przedsiębiorstwa. Rejestracja obrotów księgowych oraz obrotów kont syntetycznych i analitycznych. VC Podst FK02 Rejestry VAT Ewidencja faktur sprzedaży i zakupu. Rozliczanie podatku i deklaracja VAT. VC Podst FK03 Kasa i bank Ewidencja obrotów kasowych i bankowych. Wydruk raportów oraz dokumenty KP i KW. VC Podst FK04 Rozrachunki Kontrola stanu rozliczeń z kontrahentami. Emisja monitów, not odsetkowych oraz przelewów dla dostawców. Wyliczanie różnic kursowych. Generowanie potwierdzeń sald. VC+ VC+ VC Podst VC Dod *1 FK05 Rachunek kosztów Automatyczne rozksięgowanie kosztów. VC Dod FK06 Sprawozdawczość Emisja sprawozdań (bilans, F01, CIT i inne). VC Dod FK12 Delegacje Obsługa rejestrów delegacji. VC Dod FK13 Zaliczki Obsługa rejestrów zaliczek. VC Dod FK91 Księga przychodów i Księga przychodów i rozchodów. rozchodów VC Podst Usługi US01 Zlecenia usługowe Obsługa zleceń usługowych. VC+ US02 Stacja obsługi Rozszerzenie modułu US01 na obsługę pojazdów. pojazdów VC+ Kadry i płace KP01 Kadry Pełna ewidencja danych osobowych pracowników, prowadzenie zgłoszeń do ZUS, emisja zestawień. VC Podst KP04 Ewidencja czasu Odnotowanie czasu pracy pracowników, rozliczenie nadgodzin pracy w dowolnych okresach, wydruk karty pracy i innych analiz. VC Dod KP05 Płace Tworzenie i obliczanie list płac, tworzenie raportów ZUS, rozliczanie podatku dochodowego. Tworzenie dekretu VC Podst księgowego. KP11 Kasa zapomogowopożyczkowa Rejestry członków KZP i FM. Ewidencja i rozliczanie pożyczek (krótko- i długo-terminowe, zapomogi itd.). Przekazywanie zleceń na listę płac. Transport i sprzęt TR01 Karty drogowe Wprowadzanie i weryfikacja kart drogowych. Rozliczanie VC+ VC+

9 paliwa, wszechstronna analiza pracy taboru i kierowców. TR02 Tabor Zarządzanie taborem pojazdów. VC+ Majątek firmy ST01 Środki trwałe Kartoteka środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Tabele amortyzacji księgowej i podatkowej. VC Podst ST02 Wyposażenie Ewidencja wyposażenia wydanego do użytkowania i wymagającego zwrotu. VC Dod ST11 Amortyzacja zagraniczna Możliwość prowadzenia dla środków trwałych trzeciego rodzaju amortyzacji dla potrzeb np. sprawozdawczości zagranicznej. VC Dod Oznaczenie dostępności: VC Podst - Veritum Compact, licencja podstawowa VC Dod - Veritum Compact, licencja dodatkowa VC+ - Veritum Compact+ *1 - dla FKC1-księga handlowa objęte licencją podstawową, dla FKC2 - księga przychodów i rozchodów dostępne jako licencja dodatkowa System pracuje w oparciu o bazę MS SQL Server wersja 2008 lub wyższa. Cena Systemu nie obejmuje licencji dostępu do serwera z tym, że dostępna jest bezpłatna wersja MS SQL Server 2008 R2 Express. IV. Waloryzacja cen Podane w załączniku ceny obowiązują do dnia 28 lutego 2014 roku. Producent zastrzega sobie od prawo do corocznej waloryzacji cen poszczególnych licencji współczynnikiem nie wyższym niż publikowany przez GUS Średnioroczny Wskaźnik Wzrostu Cen Towarów i Usług Konsumpcyjnych. Waloryzacja jest realizowana z mocą na dzień 1 marca każdego roku. Producent ma prawo odstąpienia od waloryzacji w danym roku i zastosowania waloryzacji skumulowanej w roku następnym.

10 Załącznik nr 2 Szczegółowe zasady Dystrybucji i Serwisowania Systemu I. Sprzedaż licencji Veritum Compact i Veritum Compact + Partner ma prawo wyłącznie do sprzedaży licencji wymienionych w Załączniku nr 1 i to z zastosowaniem podanych tam cen oraz ograniczeń. Partner nie ma prawa zmiany cen licencji poza opisanym w dalszym ciągu załącznika rabatem z tytułu przyspieszenia umowy serwisowej. W dokumencie potwierdzającym prawo do licencji (Certyfikat Licencyjny lub Umowa Licencyjna - zwane dalej Dokumentem Zakupu) należy: wymienić wszystkie zakupione licencje, w sposób jawny określić wynikającą z nich maksymalną liczbę jednoczesnego dostępu do bazy danych, udzielić trzymiesięcznego, liczonego od dnia zakupu, wsparcia telefonicznego, udzielić prawa do zakupu jednorazowych Aktualizacji Systemu - w cenie 50% Wartości Systemu liczonej jako suma wartości posiadanych licencji bez licencji na dodatkowe stanowiska; Aktualizacja Systemu dotyczy zawsze kompletu posiadanych przez klienta Licencji, udzielić w imieniu Producenta 12-miesięcznej gwarancji na poprawność pracy programu w zakupionej wersji. Jeśli Klient zmienia zakres posiadanych licencji, to w Dokumencie Zakupu należy wymienić zarówno nowe licencje, jak i podać listę wszystkich licencji, do których Klient ma od tego momentu prawo użycia. Przy zmianie zakresu licencji należy w szczególności stosować następujące reguły: Zakupu licencji FKC1 (księga handlowa) w miejsce dotychczas używanej licencji FKC2 (księga przychodów i rozchodów) dokonuje się w cenie aktualizacji dla licencji FKC1. W dowolnym momencie można dokupić kolejną licencję podstawową (FKC1, FKC2, KPC1, STC1, SPC1 lub GMC1) z tym, że łączna liczba stanowisk wynikająca z liczby posiadanych licencji podstawowych oraz licencji VCST01 na dodatkowe stanowisko nie może być większa niż 5. W takim przypadku nową licencję podstawową należy zakupić w miejsce dotychczasowej licencji VCST01. Zakup licencji podstawowej (FKC1, FKC2, KPC1, STC1, SPC1 lub GMC1) w miejsce posiadanej wcześniej licencji VCST01 (dodatkowe stanowisko) dokonuje się w cenie aktualizacji dokupowanej licencji. W przypadku sprzedaży licencji objętych Veritum Compact + przekazanie licencji musi być połączone z zawarciem umowy serwisowej - jedynym możliwym Dokumentem Zakupu jest wówczas Umowa Przekazania Licencji i Serwisowania Systemu. II. Prowizja należna Partnerowi za sprzedaż Licencji Z tytułu sprzedaży wszystkich wymienionych w Załączniku nr 1 licencji oraz aktualizacji do nich Partner otrzymuje prowizję w wysokości 50% ceny sprzedaży (netto). Prowizja jest odliczana od kwoty na wystawianej przez Producenta fakturze z tytułu należnej Opłaty Licencyjnej.

11 III. Umowa Serwisowania Veritum Compact + Umowa Serwisowania może być zawarta jednocześnie z Umową zakupu Licencji lub niezależnie po dokonaniu zakupu. W przypadku zawarcia Umowy Serwisowania dla systemu Veritum Compact przekształca się on automatycznie w Veritum Compact +. Umowa Serwisowania zgodnie z podanym w Załączniku nr 5 wzorem musi w szczególności zapewniać zakres gwarantowany przez Producenta: Stałe wsparcie telefoniczne. Prawo do pobierania w dowolnym momencie nowej wersji systemu w zakresie posiadanych licencji. Zobowiązanie Partnera do dodatkowo, odpłatnego świadczenia: o Usług w siedzibie lub miejscu wskazanym przez klienta o Zmian w algorytmach obliczeń o Opracowania nowych lub modyfikacji istniejących wydawnictw. Zryczałtowany koszt opieki serwisowej należny Producentowi wynosi rocznie 20% Wartości Systemu, liczonej jako suma wartości posiadanych licencji (również modułów dodatkowych) wraz z licencjami na dodatkowe stanowiska. Opłata jest pobierana z góry, z możliwością podziału na raty kwartalne lub miesięczne. Zryczałtowaną opłatę serwisową pobiera się po trzymiesięcznym okresie wsparcia wynikającego z zakupu licencji. Poza opłatą zryczałtowaną Partner ma prawo do rozszerzenia umowy o: Dodatkowe zryczałtowane usługi, wykraczające poza zakres gwarantowany przez Producenta, takie jak: o opracowywanie wydawnictw i zmiana algorytmów, o serwisowanie sprzętu i sieci komputerowej, o administrowania systemem, o wykonywanie kopii zapasowych, o archiwowanie danych. Ustalenie stawek godzinowych za świadczenie dodatkowych usług oraz z tytułu dojazdu do Klienta. IV. Rabat z tytułu przyspieszenia umowy serwisowej W Umowie Zakupu Licencji i Serwisowania Veritum Compact + można udzielić rabatu w wysokości 20% od ceny zakupu licencji, jeśli jednocześnie Klient zrezygnuje z trzymiesięcznego, liczonego od dnia zakupu, wsparcia telefonicznego oraz prawa do pobierania nowych wersji systemu, a zryczałtowana opłata serwisowa jest pobierana od następnego miesiąca po dacie zakupu Systemu. V. Prowizja należna Partnerowi z tytułu serwisowania Systemu Z tytułu zryczałtowanej opieki serwisowej w zakresie gwarantowanym przez Producenta Partner otrzymuje prowizję w wysokości 50% ceny sprzedaży (netto). Prowizja jest odliczana od kwoty na wystawianej przez Producenta fakturze z tytułu należnej Sumarycznej Opłaty Serwisowej. Rozliczenia z Partnerem odbywają się w cyklach rocznych, kwartalnych lub miesięcznych - zgodnie z cyklem ustalonym przez Partnera w Umowie Serwisowania. Od uzyskiwanych przez Partnera dochodów z tytułu dodatkowych usług, tak zryczałtowanych jak i indywidualnych, Producent nie pobiera żadnych opłat z tym, że Partner jest zobowiązany do pisemnego informowania Producenta o zawartych w Umowie Serwisowania dodatkowych opłatach zryczałtowanych (zakres i odpłatność) oraz o stawkach godzinowych i z tytułu dojazdu.

12 VI. Dzierżawa oprogramowania Dzierżawa oprogramowania jest możliwa wyłącznie w ramach Umowy Serwisowej. Możliwe są dwa rodzaje wynajmu: A. Pełna, bezterminowa dzierżawa całości. Cena wynajmu łącznie ze zryczałtowaną opłatą serwisową w zakresie gwarantowanym przez producenta wynosi rocznie 50% wartości systemu. B. Czasowa na wskazane moduły. Wymaga wcześniejszego lub jednoczesnego zakupu innych licencji wraz z usługą serwisową. Zawierana na okres od 3 do 12 miesięcy z odpłatnością miesięczną w wysokości 5% wartości licencji. Opłata zawiera w sobie usługę serwisową i nie zwiększa podstawy do jej oddzielnego naliczania. W wariancie A licencje są udzielane na czas trwania umowy serwisowania, a w wariancie B na czas określony. Poza tym obowiązują wszystkie inne odpowiednie ustalenia z Załączników nr 1 i 2. VII. Prowizja należna Partnerowi z tytułu dzierżawy oprogramowania Należna Producentowi opłata z tytułu dzierżawy jest podana w poprzednim rozdziale. Partner otrzymuje od tej opłaty prowizję w wysokości 50%. Obowiązują przy tym te same zasady jak przy rozliczaniu opłat serwisowych. VIII. Wsparcie udzielane Partnerowi przez Producenta Producent umieści Partnera na liście dystrybutorów systemu Veritum Compact i Veritum Compact +. Producent dostarczy Partnerowi materiały informacyjne i reklamowe w ilości niezbędnej dla prowadzenia skutecznych działań marketingowych. Producent zapewnia Partnerowi odpłatne wsparcie w zakresie rozwiązywania problemów Klienta Partnera. Wsparcie jest rozliczane według obowiązującej u Producenta stawki za usługi serwisowe z udzieleniem rabatu w wysokości 40%. Do końca 2014 roku Producent zapewnia wszystkim Partnerom promocyjne bezpłatne wsparcie za każde pierwsze dwie godziny w miesiącu. Niewykorzystany czas bezpłatnego wsparcia w jednym miesiącu nie przechodzi na kolejne okresy.

13 Załącznik nr 3 Zamówienie Kontrahent Sprzedający Nazwa:.... Adres:.... Nazwa:.... Adres:.... NIP:.. NIP:.. tel:.. tel: ) licencje na podsystemy podstawowe: Zakres licencji: Podsystem Licencja Moduł Tak/Nie (T/N) FK finanse i FKC1 FK01 Księga główna księgowość FK02 Rejestry VAT FK03 Kasa i bank FK04 Rozrachunki FK99 Księgaprzychodów i rozchodów KP - kadry i płace KPC1 KP01 Kadry (w tym nieobecności i urlopy) KP05 Płace SP sprzedaż SPC1 SP01 Fakturowanie SP03 Sprzedawca GM magazyny GMC1 GM01 Magazyny Licencja Nazwa Ilość VCST01 Dodatkowe stanowisku dostępu 2) licencje na moduły rozszerzające funkcjonalność podsystemów podstawowych: Dla licencji Licencja Moduł Tak/Nie (T/N) FKC1 FKCF05 FK05 Rachunek kosztów FKCF06 FK06 Sprawozdawczość FKCF12 FK12 Delegacje FKCF13 FK13 Zaliczki

14 STC1 STCF02 ST02 Wyposażenie STCF11 ST11 Amortyzacja zagraniczna KPC1 KPCF04 KP04 Czas pracy ewidencja i grafik pracy SPC1 SPCF02 SP02 Zamówienia GMC1 GMCF02 GM02 Zamówienia do dostawców FKC2 FKCF04 FK04 Rozrachunki Licencja Nazwa Ilość VCST02 Dodatkowe stanowisku dostępu 3) licencje na dodatkowe moduły specjalistyczne: Dla licencji Licencja Moduły Nazwa Ilość SPC1 SPCD1 SP21 Stacja paliw - sprzedaż detaliczna PetroConsulting SPCD2 SP22 Stacja paliw - sprzedaż detaliczna PCS (nie ma) USCD1 US01 Zlecenia usługowe (nie ma) USCD2 US01 Zlecenia usługowe US02 Stacja obsługi pojazdów KPC1 KPCD1 KP11 Kasa zapomogowo-pożyczkowa (nie ma) TRCD1 TR01 Karty drogowe TR02 Tabor

15 Załącznik nr (Miejscowość, data wystawienia) CERTYFIKAT LICENCYJNY Wydany dla (Nabywca):. Potwierdzający zakup bezterminowej licencji na system informatyczny VERITUM COMPACT wersja w zakresie: Licencje na podsystemy podstawowe: Podsystem Licencja Moduł FK - finanse i księgowość księga handlowa FKC1 FK01 Księga główna księga przychodów i rozchodów FK02 FK03 FK04 Rejestry VAT Kasa i bank Rozrachunki FKC2 FK91 Księga przychodów i rozchodów FK02 FK03 Rejestry VAT Kasa i bank ST - środki trwałe STC1 ST01 Środki trwałe KP - kadry i płace KPC1 KP01 Kadry (w tym nieobecności i urlopy) KP05 Płace SP - sprzedaż SPC1 SP01 Fakturowanie SP03 Sprzedawca GM - magazyny GMC1 GM01 Magazyny Licencja Nazwa Ilość VCST01 Dodatkowe stanowisku dostępu (w powyższych tabelach należy pozostawić wyłącznie przekazywane licencje) Licencje na moduły rozszerzające funkcjonalność podsystemów podstawowych: Dla licencji Licencja Moduły FKC1 FKCF05 FK05 Rachunek kosztów FKCF06 FK06 Sprawozdawczość FKCF12 FK12 Delegacje FKCF13 FK13 Zaliczki STC1 STCF02 ST02 Wyposażenie STCF11 ST11 Amortyzacja zagraniczna KPC1 KPCF04 KP04 Czas pracy ewidencja i grafik pracy SPC1 SPCF02 SP02 Zamówienia GMC1 GMCF02 GM02 Zamówienia do dostawców FKC2 FKCF04 FK04 Rozrachunki (w tabeli należy pozostawić wyłącznie przekazywane licencje) Maksymalna liczba jednoczesnego dostępu do bazy danych wynosi:... Producent systemu: System-1 Spółka z o.o. ul. 28 Czerwca 1956r. 213/215, Poznań

16 Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: Kapitał zakładowy: ,00 zł NIP: Sprzedający:.. (Podpis ) Warunki udzielenia licencji na korzystania z Systemu 3. System, jego nowe wersje, modyfikacje oraz wszelkie jego aktualizacje, adaptacje oraz inne zmiany wraz z Dokumentacją stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych i prawa te podlegają ochronie na zasadach określonych w ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 4. Producentowi przysługują wyłączne autorskie prawa majątkowe do Systemu oraz Dokumentacji i prawa te nie są ograniczone prawami osób trzecich. 5. System został stworzony przez Producenta z należytą starannością, z wykorzystaniem najlepszej wiedzy fachowej i standardami obowiązującymi w branży informatycznej, przetestowany przy pomocy posiadanych przez niego narzędzi, i o ile będzie używany zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji, będzie działał zgodnie z jej treścią, jednak pod żadnym warunkiem Producent nie może ponosić odpowiedzialności za straty związane w jakikolwiek sposób z użytkowaniem Systemu. 6. Licencja: 1) ma charakter niewyłączny, 2) zostaje udzielona na czas nieokreślony, 3) uprawnia do korzystania z systemu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 7. Uprawnienia wynikające z udzielonej licencji nabierają mocy dopiero po zapłaceniu należnej Opłaty Licencyjnej. 8. Licencja uprawnia do: 1) zainstalowania Systemu na jednym serwerze bazy danych i jednym serwerze plików, w wersji skompilowanej - w postaci kodu wynikowego; 2) jednoczesnej pracy Systemu na stanowiskach, których liczba nie może przekroczyć ilości licencji na stanowisko; 3) sporządzania kopii zapasowych Systemu dla celów bezpieczeństwa lub archiwalnych, o ile stanowi to niezbędny element użytkowania; jednoczesne użytkowanie Systemu i kopii zapasowej jest niedopuszczalne; 4) użytkowania nowych wersji Systemu, jego modyfikacji oraz jego aktualizacji, adaptacji i innych zmian wyłącznie na zasadach określonych w niniejszych warunkach zasadach. 9. Kod źródłowy stanowi oraz zawiera tajemnice firmowe Producenta i nie jest objęty Licencją. 10. Licencja nie uprawnia do: a. podejmowania lub umożliwiania czynności mających na celu poznanie kodu źródłowego lub, w szczególności w celu poznania idei i zasad Systemu, chyba, że stanowi to element uprawnionych czynności niezbędnych w trakcie użytkowania Systemu; b. dekompilacji, odtwarzania, reprodukowania lub modyfikowania kodu źródłowego, w całości lub części; c. sporządzania kopii Systemu w jakiejkolwiek formie w całości lub części za wyjątkiem kopii dla celów bezpieczeństwa lub archiwalnych; d. wprowadzania jakichkolwiek zmian lub adaptacji Systemu lub jego układu; e. samodzielnego tworzenia przez Nabywcę lub podmioty z nim związane jakimkolwiek stosunkiem prawnym, oprogramowania aplikacyjnego, które mogłoby modyfikować dane przechowywane w Systemie. 11. Licencja jest niezbywalna i nie uprawnia do: 1) sprzedaży, prowadzenia dystrybucji, przekazywania w rozliczeniu, oddawania w najem, leasingu, odstępowania nieodpłatnie, dzielenia się lub zbywania w inny sposób na rzecz osób trzecich Systemu lub Dokumentacji w całości lub części; 2) udostępniania Systemu lub Dokumentacji w całości lub części osobom trzecim; 3) cesji, transferu lub przeniesienia w inny sposób na osobę trzecią praw nabytych na podstawie udzielonej licencji, w tym do udzielania sublicencji. 11. Sprzedającemu przysługuje prawo wypowiedzenia udzielonej licencji ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Nabywcę zakresu udzielonej licencji. 12. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za utratę Systemu, utratę danych, utracone zyski i inne szkody powstałe w związku z korzystaniem z Systemu wskutek: 1) okoliczności dotyczących Nabywcy, a w szczególności w wyniku używania Systemu w sposób niezgodny z warunkami licencji lub w przypadku nie sporządzania przez Nabywcę kopii bezpieczeństwa Systemu; 2) połączenia lub współużytkowania Systemu, bez uzgodnienia z Wykonawcą, z innym oprogramowaniem, na które Producent nie udzielił licencji lub sublicencji; 3) działania wirusa komputerowego; 4) wadliwej pracy sprzętu komputerowego. 13. Nabywca zobowiązuje się do: 1) udostępniania Sprzedającemu, na jego prośbę, uzgodnionego pomiędzy Stronami zdalnego dostępu do serwera bazy danych w przypadku konieczności wykonania zdalnej usługi wdrażania, gwarancyjnej lub serwisowej; 2) zabezpieczenia się przed utratą hasła administratora systemu i do bazy danych. 14. Nabywcy przysługuje prawo zaktualizowania Systemu (kompletu posiadanych licencji) z rabatem 50% od ceny licencji obowiązujących w momencie aktualizacji.

17 Załącznik nr 5 UMOWA nr. W dniu.. w została zawarta umowa pomiędzy:.... Regon: NIP:. KRS lub wpis do działalności gospodarczej:... reprezentowanym przez... zwaną(ego) w dalszej części umowy Zamawiającym, a.... Regon: NIP:. KRS lub wpis do działalności gospodarczej:... reprezentowanym przez... zwaną(ego) w dalszej części umowy Wykonawcą, zwanymi dalej łącznie Stronami lub pojedynczo Stroną 1. Postanowienia ogólne 3. Wyrażenia używane w niniejszej umowie oznaczają: 19) Umowa niniejsza umowa 20) Producent - System-1 Spółka z o.o Poznań, ul. 28 Czerwca 1956r nr 213/215 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , Regon: , NIP: ; 21) Umowa Partnerska umowa o współpracy nr. zawarta w dniu pomiędzy Producentem i Wykonawcą; 22) Lista Partnerów wykaz przedsiębiorstw, z którymi Producent zawarł Umowę Partnerską 23) System zbiór programów i bibliotek komputerowych pod nazwą Veritum Compact lub Veritum Compact +, służących do wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem; 24) Licencja zezwolenie na korzystanie z Systemu, na warunkach opisanych w 3 oraz w załączniku nr 1 do niniejszej umowy;

18 25) Klucz Licencyjny plik, który jest niezbędny do uruchomienia Systemu, przypisany do Zamawiającego, zawierający informacje pozwalające na uruchomienie Systemu w zakresie wykupionych przez Zamawiającego Licencji; 26) Opłata Licencyjna wynagrodzenie należne Wykonawcy za udzielenie Licencji na rzecz Zamawiającego wg cen określonych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy; 27) Serwisowanie Systemu czynności, mające na celu udzielenie Zamawiającemu prawa dostępu do aktualnej wersji Systemu, a także udzielania pomocy w eksploatacji Systemu w zakresie określonym w 7; 28) Opłata Serwisowa wynagrodzenie należne Wykonawcy za Serwisowanie Systemu wg cen określonych w 7; 29) Wartość Systemu suma wartości wszystkich posiadanych przez Klienta licencji wg cen określonych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 30) Aktualizacja Systemu udzielenie Licencji na nową wersję Systemu w zakupionym wcześniej zakresie Systemu; 31) Dokumentacja udostępniona przez Wykonawcę dokumentacja użytkowa Systemu. (Komentarz Producenta - rozróżnienie Opłaty Licencyjnej i Wartości Systemu. Opłata Licencyjna jest związana wyłącznie z bieżącą umową. W przypadku kupowania dodatkowych licencji odnosi się tylko do nich. Od Opłaty Licencyjnej może być udzielony rabat z tytułu przyspieszenia umowy serwisowej. Opłata Licencyjna jest przedmiotem rozliczeń między Stronami, a także między Wykonawcą a Producentem. Wartość Systemu jest sumą cen wszystkich, posiadanych przez Zamawiającego licencji. Wartość Systemu jest podstawą do naliczania opłat serwisowych.) 2. Przedmiot umowy 1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest świadczenie, w ramach którego nastąpi: 1) udzielenie przez Wykonawcę Licencji na korzystanie z Systemu przez Zamawiającego, 2) wykonanie usług związanych z instalacją i wdrożeniem Systemu, 3) Serwisowanie Systemu. 2. Wykonawca udziela Zamawiającemu Licencji na użytkowanie Systemu w wersji wraz z Dokumentacją w następującym zakresie: 1) licencje na podsystemy podstawowe: Podsystem Licencja Moduł FK - finanse i księgowość księga handlowa FKC1 FK01 Księga główna FK02 Rejestry VAT FK03 Kasa i bank FK04 Rozrachunki księga przychodów i FKC2 FK91 Księga przychodów i rozchodów rozchodów FK02 Rejestry VAT FK03 Kasa i bank ST - środki trwałe STC1 ST01 Środki trwałe KP - kadry i płace KPC1 KP01 Kadry (w tym nieobecności i urlopy) KP05 Płace SP - sprzedaż SPC1 SP01 Fakturowanie SP03 Sprzedawca GM - magazyny GMC1 GM01 Magazyny

19 Licencja Nazwa Ilość VCST01 Dodatkowe stanowisku dostępu (w powyższych tabelach należy pozostawić wyłącznie przekazywane licencje) 2) licencje na moduły rozszerzające funkcjonalność podsystemów podstawowych: Dla Licencja Moduły licencji FKC1 FKCF05 FK05 Rachunek kosztów FKCF06 FK06 Sprawozdawczość FKCF12 FK12 Delegacje FKCF13 FK13 Zaliczki STC1 STCF02 ST02 Wyposażenie STCF11 ST11 Amortyzacja zagraniczna KPC1 KPCF04 KP04 Czas pracy ewidencja i grafik pracy SPC1 SPCF02 SP02 Zamówienia GMC1 GMCF02 GM02 Zamówienia do dostawców FKC2 FKCF04 FK04 Rozrachunki (w tabeli należy pozostawić wyłącznie przekazywane licencje) Licencja Nazwa Ilość VCST02 Dodatkowe stanowisku dostępu 3) licencje na dodatkowe moduły specjalistyczne: Dla Licencja Moduły Nazwa Ilość licencji SPC1 SPCD1 SP21 Stacja paliw - sprzedaż detaliczna PetroConsulting SPCD2 SP22 Stacja paliw - sprzedaż detaliczna PCS (nie ma) USCD1 US01 Zlecenia usługowe (nie ma) USCD2 US01 Zlecenia usługowe US02 Stacja obsługi pojazdów KPC1 KPCD1 KP11 Kasa zapomogowopożyczkowa (nie ma) TRCD1 TR01 Karty drogowe TR02 Tabor (w tabeli należy pozostawić wyłącznie przekazywane licencje) 2. W okresie trwania Umowy Serwisowej, Licencja obejmuje nieodpłatnie prawo do Aktualizacji Systemu (wariant z umową serwisowania). 2. Zamawiający ma prawo do nabycia Aktualizacji Systemu z rabatem 50% (według cen obowiązujących w momencie zakupu Aktualizacji Systemu) (wariant bez umowy serwisowania).

20 3. Producent gwarantuje, że podsystem Finanse i Księgowość jest zgodny z Ustawą z dnia r. o rachunkowości (z późniejszymi zmianami). 4. Udzielone licencje na podsystemy podstawowe oraz moduły rozszerzające funkcjonalność modułów podstawowych, a także dodatkowe stanowiska dostępu pozwalają na jednoczesny dostęp do bazy danych z.. stanowisk (nie więcej niż 10). (Nie dotyczy to licencji na dodatkowe moduły specjalistyczne, które zawierają oddzielne, przypisane do nich stanowiska). 3. Warunki udzielenia licencji na korzystanie z Systemu 12. System, jego nowe wersje, modyfikacje oraz wszelkie jego aktualizacje, adaptacje oraz inne zmiany wraz z Dokumentacją stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych i prawa te podlegają ochronie na zasadach określonych w Ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (z późniejszymi zmianami). 13. Producentowi przysługują wyłączne autorskie prawa majątkowe do Systemu oraz Dokumentacji i prawa te nie są ograniczone prawami osób trzecich. 14. System został stworzony przez Producenta z należytą starannością, z wykorzystaniem najlepszej wiedzy fachowej i standardami obowiązującymi w branży informatycznej, przetestowany przy pomocy posiadanych przez niego narzędzi i o ile będzie używany zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji, będzie działał zgodnie z jej treścią, jednak pod żadnym warunkiem Producent nie może ponosić odpowiedzialności za straty związane w jakikolwiek sposób z użytkowaniem Systemu. 15. Wykonawca oświadcza, że na podstawie Umowy Partnerskiej zyskał prawo do udzielania w imieniu Producenta Licencji Zlecającym, z którymi zawarł Umowę. Potwierdzeniem tego prawa jest wpis na Liście Partnerów dostępnej na stronie www Producenta. 16. Licencja: 4) ma charakter niewyłączny, 5) zostaje udzielona na czas nieokreślony, 6) uprawnia do korzystania z Systemu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 17. Uprawnienia wynikające z udzielonej Licencji nabierają mocy dopiero po zapłaceniu przez Zamawiającego należnej Opłaty Licencyjnej. 18. Licencja uprawnia Zamawiającego do: 5) zainstalowania Systemu na jednym serwerze bazy danych i jednym serwerze plików, w wersji skompilowanej - w postaci kodu wynikowego; 6) jednoczesnej pracy Systemu na stanowiskach, których liczba nie może przekroczyć liczby licencji na stanowisko; 7) sporządzania kopii zapasowych Systemu dla celów bezpieczeństwa lub archiwalnych, o ile stanowi to niezbędny element użytkowania; jednoczesne użytkowanie Systemu i kopii zapasowej jest niedopuszczalne; 8) użytkowania nowych wersji Systemu, jego modyfikacji oraz jego aktualizacji, adaptacji i innych zmian wyłącznie na zasadach określonych w Umowie; 19. Kod źródłowy stanowi oraz zawiera tajemnice firmowe Producenta i nie jest objęty Licencją. 20. Licencja nie uprawnia do: a. podejmowania lub umożliwiania czynności mających na celu poznanie kodu źródłowego, w szczególności w celu poznania idei i zasad Systemu, chyba, że stanowi to element uprawnionych czynności niezbędnych w trakcie użytkowania Systemu; b. dekompilacji, odtwarzania, reprodukowania lub modyfikowania kodu źródłowego, w całości lub części;

21 c. sporządzania kopii Systemu w jakiejkolwiek formie w całości lub części za wyjątkiem kopii dla celów bezpieczeństwa lub archiwalnych; d. wprowadzania jakichkolwiek zmian lub adaptacji Systemu lub jego układu; e. samodzielnego tworzenia przez Zamawiającego lub podmioty związane z Zamawiającym jakimkolwiek stosunkiem prawnym oprogramowania aplikacyjnego, które mogłoby modyfikować dane przechowywane w Systemie. 21. Licencja jest niezbywalna i nie uprawnia do: 1) sprzedaży, prowadzenia dystrybucji, przekazywania w rozliczeniu, oddawania w najem, leasingu, nieodpłatnego odstępowania, dzielenia się lub zbywania w inny sposób na rzecz osób trzecich Systemu lub Dokumentacji w całości lub części; 2) udostępniania Systemu lub Dokumentacji w całości lub części osobom trzecim; 3) cesji, transferu lub przeniesienia w inny sposób na osobę trzecią praw nabytych na podstawie Umowy, w tym do udzielania sublicencji. 11. Wykonawcy przysługuje prawo wypowiedzenia udzielonej Licencji ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Zamawiającego zakresu udzielonej Licencji. 12. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę Systemu, utratę danych, utracone zyski i inne szkody powstałe w związku z korzystaniem z Systemu wskutek: 5) okoliczności dotyczących Zamawiającego, a w szczególności w wyniku używania Systemu w sposób niezgodny z warunkami licencji lub w przypadku niesporządzania przez Zamawiającego kopii bezpieczeństwa Systemu; 6) połączenia lub współużytkowania Systemu, bez uzgodnienia z Wykonawcą, z innym oprogramowaniem, na które Producent nie udzielił licencji lub sublicencji; 7) działania wirusa komputerowego; 8) wadliwej pracy sprzętu komputerowego. 13. Zamawiający zobowiązuje się do: 3) udostępniania Wykonawcy, na jego prośbę, uzgodnionego pomiędzy Stronami zdalnego dostępu do serwera bazy danych w przypadku konieczności wykonania zdalnej usługi wdrażania, gwarancyjnej lub serwisowej; 4) zabezpieczenia się przed utratą hasła administratora systemu i do bazy danych. 4. Przekazanie Systemu, opłata licencyjna i warunki płatności 17. System w zakresie zgodnym z licencjami określonymi w 2. ust.2 zostanie przez Wykonawcę przekazany Zamawiającemu w terminie do.. Dokumentacja Systemu jest dostępna na stronie www Producenta: 18. Dwa warianty: a. Zamawiający otrzymuje trzymiesięczne prawo do pobierania nowych wersji Systemu, od dnia (data przekazania) do dnia..(data przekazania + 3 miesiące). b. Udziela się rabatu w wysokości 20% z tytułu przyspieszenia Serwisowania Systemu. 19. Z tytułu udzielenia Licencji na używanie Systemu w zakresie określonym w 2. ust.2 Zamawiający zapłaci Wykonawcy Opłatę Licencyjną w wysokości. PLN (słownie:.). (Opłata Licencyjna jest umniejszona o udzielony w 4 ust.2b rabat). 20. Podana wyżej kwota jest kwotą netto, do której zostanie doliczony podatek od towarów i usług (VAT) zgodny z obowiązującymi przepisami. 21. Zapłata opłaty z tytułu udzielenia Licencji nastąpi przelewem bankowym w ciągu. dni od daty wystawienia faktury.

22 22. Zapłata Opłaty Licencyjnej jest warunkiem przekazania Klucza Licencyjnego. 23. Wartość systemu wynosi: Gwarancja 1. Udziela się 12-miesięcznej gwarancji na poprawność pracy Systemu w przynależnej wersji. 2. Gwarancja biegnie od dnia przekazania Systemu określonego w 4. ust Wdrażanie Systemu 1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac informatycznych związanych z wdrożeniem Systemu, których zakres będzie obejmował: 1) Wykonanie analizy, na którą składać się będzie: a. szczegółowe określenie funkcji Systemu, które będą wykorzystywane w przedsiębiorstwie Zamawiającego, wraz ze sposobem ich wykorzystania, b. uzgodnienie zakresu przeniesienia danych z innych systemów do Systemu, c. ustalenie parametrów instalacyjnych Systemu, d. ustalenie algorytmów obliczeń, e. zdefiniowanie zakresu raportów/wydawnictw, f. zdefiniowanie użytkowników Systemu i nadanie im uprawnień; 2) wstępne i końcowe przeniesienie do Systemu danych z innych systemów zgodnie z zakresem i strukturą uzgodnionymi w trakcie wykonania analizy określonej w ust.1 pkt.1a oraz ustalonym standardem jakościowym plików przygotowanych do przeniesienia, przy czym: a. Wykonawca wykona techniczną weryfikację poprawności przeniesionych danych, b. Zamawiający wykona merytoryczną weryfikację poprawności przeniesionych danych. 3) ustawienie parametrów instalacyjnych Systemu zgodnie z ustaleniami określonymi w ust.1 pkt. 1c; 4) zainstalowanie algorytmów obliczeń zgodnie z ustaleniami określonymi w ust.1 pkt.1d; 5) zdefiniowanie raportów/wydawnictw; 6) wykonanie prac szkoleniowych i konsultacyjno-wdrożeniowych dotyczących Systemu, w tym: a. przeprowadzenie szkoleń wstępnych, administratora oraz szkoleń użytkowników, b. konsultacje merytoryczne dotyczące Systemu, c. pomoc w definiowaniu danych słownikowych Systemu, d. nadzorowanie użytkowników Zamawiającego przy wprowadzaniu danych słownikowych i schematów księgowych; 7) nadzór nad eksploatacją Systemu w pierwszym miesiącu obrachunkowym jego eksploatacji, na który składać się będzie: a. sprawdzenie poprawności administrowania Systemem, b. wyjaśnianie bieżących problemów mogących powstać w trakcie rozpoczęcia eksploatacji, c. wsparcie użytkowników Zamawiającego przy rozpoczęciu eksploatacji. 2. Za wdrożenie Systemu w zakresie zgodnym z analizą, o której mowa w us.1. pkt.1., Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę w wysokości netto. PLN (słownie:.). 3. Podana wyżej kwota jest kwotą netto, do której zostanie doliczony podatek od towarów i usług (VAT) zgodny z obowiązującymi przepisami.

23 4. Zapłata należności za wdrożenie nastąpi przelewem bankowym w ciągu. dni od daty wystawienia faktury. Faktury będą wystawiane w miarę postępu prac na koniec każdego miesiąca z tym, że ostatnia nie później niż w ciągu 7 dni od ukończenia prac (podpisania protokołu zakończenia wdrożenia). 7. Serwisowanie Systemu 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje zlecenie Serwisowania Systemu, w którego zakres wchodzi: 1) pobieranie w dowolnym momencie nowej wersji Systemu w zakresie posiadanych Licencji, 2) stałe wsparcie telefoniczne, 3) dodatkowo odpłatne świadczenia: a. usługi w siedzibie lub miejscu wskazanym przez Zamawiającego, b. zmiany w algorytmach obliczeń, c. opracowania nowych lub modyfikacji istniejących wydawnictw. 2. Serwisowanie Systemu realizowane będzie od dnia..(data przekazania + 3 miesiące lub od następnego miesiąca, jeśli udzielono rabatu z tytułu przyspieszenia umowy serwisowej). 3. Za Serwisowanie Systemu Zamawiający zapłaci Wykonawcy rocznie opłatę w wysokości. PLN (słownie:.) to jest 20% Wartości Systemu określonej w 4.ust.7,. 4. (Opłatę można rozłożyć na raty kwartalne lub miesięczne). 5. Opłata jest pobierana z góry na początku każdego miesiąca (kwartału/roku). 6. Wynagrodzenie za świadczenia odpłatne wynosi. PLN (słownie:.) za każdą godzinę świadczenia. 7. Opłata za dojazd wynosi. PLN (słownie:.) za każdy dojazd. 8. Faktury za świadczenia odpłatne wystawiane będą w terminie do 7 dni od wykonania świadczenia. 9. Podane wyżej kwoty są kwotami netto, do których zostanie doliczony podatek od towarów i usług (VAT) zgodny z obowiązującymi przepisami. 10. Zapłata należności za Serwisowanie Systemu nastąpi przelewem bankowym w ciągu... dni od daty wystawienia faktury. 11. Wartość Systemu oraz związana z nią Opłata Serwisowa będą waloryzowane zgodnie z prowadzoną przez Producenta waloryzacją cen Licencji określoną w załączniku nr 1. O zmianie Wartości Systemu i Opłaty Serwisowej Wykonawca powiadomi Zamawiającego na piśmie, przy czym zmiana ta nie stanowi zmiany treści Umowy i nie wymaga akceptacji ze strony Zamawiającego. 8. Zasady zachowania poufności 1. Strony zobowiązują się wzajemnie do zachowania w poufności wszelkich informacji, jakie uzyskały w związku z wynegocjowaniem, zawarciem, wykonaniem i rozwiązaniem niniejszej Umowy, co do których mogą powziąć podejrzenie, iż są poufnymi informacjami handlowymi lub że jako takie są traktowane przez drugą stronę Umowy.

Biegły Rewident Biuro Rachunkowo-Podatkowe. Umowa. o prowadzenie ksiąg rachunkowych

Biegły Rewident Biuro Rachunkowo-Podatkowe. Umowa. o prowadzenie ksiąg rachunkowych Umowa o prowadzenie ksiąg rachunkowych zawarta pomiędzy: spółką reprezentowaną przez zwaną w dalszej części umowy Zleceniodawcą, a Panią Wandą Kamińską, biegłym rewidentem, prowadzącą działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

Zawarta w dniu. w Bełchatowie pomiędzy... zarejestrowaną w.. pod numerem NIP.. REGON..

Zawarta w dniu. w Bełchatowie pomiędzy... zarejestrowaną w.. pod numerem NIP.. REGON.. wzór UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG KSIĘGOWYCH Zawarta w dniu. w Bełchatowie pomiędzy... zarejestrowaną w.. pod numerem NIP.. REGON.. reprezentowaną przez zwaną dalej Zleceniodawcą, a Biuro usług rachunkowych

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WYKONANIE PROGRAMU KOMPUTEROWEGO. 2. Firmą z siedzibą w. przy ul., kod pocztowy..-..., REGON, NIP

UMOWA O WYKONANIE PROGRAMU KOMPUTEROWEGO. 2. Firmą z siedzibą w. przy ul., kod pocztowy..-..., REGON, NIP UMOWA O WYKONANIE PROGRAMU KOMPUTEROWEGO Zawarta w dnia. roku pomiędzy: 1. Firmą z siedzibą w. przy ul..., kod pocztowy.-..., REGON., NIP..,wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA. w sprawie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych

UMOWA. w sprawie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych UMOWA w sprawie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych zawarta dnia. roku,w Warszawie pomiędzy : firmą.. z siedzibą w Warszawie przy.. reprezentowaną przez zwaną dalej Zleceniodawcą, a :. Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do SIWZ

Załącznik nr 8 do SIWZ Projekt umowy! Załącznik nr 8 do SIWZ U M O W A nr na świadczenie usług w zakresie opieki serwisowej nad komputerowym oprogramowaniem INFOMEDICA dla SZOZnMiD w Poznaniu zawarta w dniu... 2012 roku w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI

KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI BIURO RACHUNKOWE Daniel Bakalarz www: bakalarz.biz tel.: 602 880 233 e-mail: daniel.bakalarz@gmail.com NIP: 6731790853 KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI "Rzeczą, którą najtrudniej w świecie zrozumieć, jest podatek

Bardziej szczegółowo

dziennika w postaci kolejno numerowanych stron, sumowanych w sposób ciągły.

dziennika w postaci kolejno numerowanych stron, sumowanych w sposób ciągły. UMOWA O PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH Zwaną dalej Umową zawarta w dniu..roku w Gdańsku pomiędzy: zwanym dalej Zleceniodawcą reprezentowanym przez:. a, Biurem Rachunkowym Tomasza Kaczorowskiego z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG KSIĘGOWYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG KSIĘGOWYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG KSIĘGOWYCH Zawarta w dniu roku we Wrocławiu pomiędzy: 1) Biuro Rachunkowe Finesti a 2) Anna Małecka, Dagmara Nowak S.C. ul. Jedności Narodowej 45b 50-260 Wrocław Zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. reprezentowaną przez

Wzór umowy. reprezentowaną przez Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy zawarta w dniu. pomiędzy: Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Cennik oprogramowania 1/2015

Cennik oprogramowania 1/2015 Cennik oprogramowania 1/2015 Obowiązuje od 22-07-2015 Podane ceny (o ile nie zaznaczono inaczej) są cenami netto w PLN Należy doliczyć podatek VAT w obowiązującej stawce Informacje ogólne... 2 1. Program

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PROWADZENIE KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. zawarta w Warszawie w dniu... 2014 roku, pomiędzy:

UMOWA O PROWADZENIE KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. zawarta w Warszawie w dniu... 2014 roku, pomiędzy: UMOWA O PROWADZENIE KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW zawarta w Warszawie w dniu... 2014 roku, pomiędzy: Iwoną Krakowiak, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Incomes.pl Biuro księgowo-rachunkowe Iwona

Bardziej szczegółowo

BIURO RACHUNKOWE ROMEX mgr C Z A B A Ń S K A Z O F I A 41-807 ZABRZE ul. Parkowa 27 Licencja Min.Finansów nr 3399/97 Tel./fax. ( 0-32) 376-21-55 UMOWA

BIURO RACHUNKOWE ROMEX mgr C Z A B A Ń S K A Z O F I A 41-807 ZABRZE ul. Parkowa 27 Licencja Min.Finansów nr 3399/97 Tel./fax. ( 0-32) 376-21-55 UMOWA BIURO RACHUNKOWE ROMEX mgr C Z A B A Ń S K A Z O F I A 41-807 ZABRZE ul. Parkowa 27 Licencja Min.Finansów nr 3399/97 Tel./fax. ( 0-32) 376-21-55 UMOWA Na wykonanie prac księgowych w zakresie podatkowej

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.../07 (zwana dalej Umowa )

UMOWA Nr.../07 (zwana dalej Umowa ) UMOWA Nr.../07 (zwana dalej Umowa ) zawarta na podstawie art. 4 p. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych dnia... r. w Warszawie pomiędzy: Starostwem Powiatu/ Urzędem Miasta/ Urzędem Gminy.. z siedzibą w..,

Bardziej szczegółowo

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą UMOWA NR ZZP/ZS/ / /. Zawarta w dniu r. w Jaworznie pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, przy ul. Świętego Wojciecha

Bardziej szczegółowo

UMOWA PROWADZENIA KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

UMOWA PROWADZENIA KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW UMOWA PROWADZENIA KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Zawarta w dniu w Krakowie Pomiędzy: zwaną dalej Zleceniodawcą reprezentowaną przez: a Biurem rachunkowym "KANDER" Grzegorz Hudyka ul. Ks. Ignacego Stoszki

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY. zawarta w... w dniu r.

UMOWA SPRZEDAŻY. zawarta w... w dniu r. Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 4/2017 Istotne postanowienia umowy UMOWA SPRZEDAŻY zawarta w... w dniu... 2017 r. Stronami niniejszej umowy są:...... NIP: reprezentowana przez: 1.... 2.... -

Bardziej szczegółowo

rozumie się przez to niniejszy Regulamin stanowiący załącznik do umowy o świadczenie usług księgowych poprzez Biuro Rachunkowe ReduTax.

rozumie się przez to niniejszy Regulamin stanowiący załącznik do umowy o świadczenie usług księgowych poprzez Biuro Rachunkowe ReduTax. Regulamin biura rachunkowego ReduTax obowiązujący od 1-04-2013 1.Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług księgowych przez Biuro Rachunkowe ReduTax i stanowi integralną

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA NA PRODUKT 21PM.PL

UMOWA LICENCYJNA NA PRODUKT 21PM.PL UMOWA LICENCYJNA NA PRODUKT 21PM.PL PODSTAWOWY PROGRAM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Przed zainstalowaniem systemu 21PM.pl należy dokładnie zapoznać się z niniejszą umową licencyjną i wynikającymi z niej prawami

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr CSIOZ/../2013

UMOWA Nr CSIOZ/../2013 UMOWA Nr CSIOZ/../2013 zawarta w dniu..2013 r. pomiędzy: z siedzibą w Warszawie (kod 00-184) przy ul. Stanisława Dubois 5A, posiadającym NIP: 5251575309, REGON: 001377706, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O USŁUGOWE PROWADZENIE KSIĘGOWOŚCI ZRYCZAŁTOWANEJ ORAZ USŁUG KADROWO-PŁACOWYCH. zawarta w Swarzędzu dnia... r., pomiędzy:

UMOWA O USŁUGOWE PROWADZENIE KSIĘGOWOŚCI ZRYCZAŁTOWANEJ ORAZ USŁUG KADROWO-PŁACOWYCH. zawarta w Swarzędzu dnia... r., pomiędzy: UMOWA O USŁUGOWE PROWADZENIE KSIĘGOWOŚCI ZRYCZAŁTOWANEJ ORAZ USŁUG KADROWO-PŁACOWYCH zawarta w Swarzędzu dnia... r., pomiędzy:... zamieszkała, ul...., NIP:... zwaną w umowie Zleceniobiorcą, a Firmą:......

Bardziej szczegółowo

OFERUJEMY TAKŻE PROFESJONALNĄ POMOC PRAWNĄ *cena uzależniona od stopnia skomplikowania sprawy ORAZ WERSJĘ WORD PISMA W CENIE 49,99 zł

OFERUJEMY TAKŻE PROFESJONALNĄ POMOC PRAWNĄ *cena uzależniona od stopnia skomplikowania sprawy ORAZ WERSJĘ WORD PISMA W CENIE 49,99 zł OFERUJEMY TAKŻE PROFESJONALNĄ POMOC PRAWNĄ *cena uzależniona od stopnia skomplikowania sprawy ORAZ WERSJĘ WORD PISMA W CENIE 49,99 zł EMAIL: BIURO@INTERNETOWAKANCELARIA.PL UMOWA DYSTRYBUCYJNA zawarta w,

Bardziej szczegółowo

Microsoft OEM Windows Server standard 2012 R2x64 English 1pk DVD/2VM Microsoft OEM Windows Server 2012 CAL 1 Device English, 1pk

Microsoft OEM Windows Server standard 2012 R2x64 English 1pk DVD/2VM Microsoft OEM Windows Server 2012 CAL 1 Device English, 1pk Załącznik nr 3 do rozeznania rynku UMOWA Nr WFOŚiGW/WKiA/ /2017 /wzór/ zawarta w dniu.2017 roku w Warszawie pomiędzy: Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Umowa serwisowa. 1 Zakres obowiązków Serwisanta. zawarta w dniu.. pomiędzy: Firma Handlowo-Usługowa RASTAL Wojciech Miszkiewicz

Umowa serwisowa. 1 Zakres obowiązków Serwisanta. zawarta w dniu.. pomiędzy: Firma Handlowo-Usługowa RASTAL Wojciech Miszkiewicz Umowa serwisowa Umowa serwisowa zawarta w dniu.. pomiędzy: Firma Handlowo-Usługowa RASTAL Wojciech Miszkiewicz zwanym dalej Serwisantem, reprezentowanym przez: Wojciecha Miszkiewicza a:...... NIP:.. zwanym

Bardziej szczegółowo

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h)

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) I Część finansowo-księgowa (150h) Część teoretyczna: (60h) Podatek od towarów i usług ( 5h) 1. Regulacje prawne

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE

UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE zawarta w dniu...w Warszawie pomiędzy: I. Przedsiębiorstwem... z siedzibą w... przy ulicy... legitymującym się wpisem do rejestru przedsiębiorców prowadzonym

Bardziej szczegółowo

UMOWA OBSŁUGI SERWISOWEJ NR UOS-./2017

UMOWA OBSŁUGI SERWISOWEJ NR UOS-./2017 UMOWA OBSŁUGI SERWISOWEJ NR UOS-./2017 Zawarta w dniu r. pomiędzy:.. NIP.. zwanym dalej Zleceniodawcą, reprezentowanym przez:... -...... -... a ARCUS SOFT Adam Czerwonka Grodzisko Nowe 302 37-306 Grodzisko

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. zawarta w dniu.. roku w Trzebnicy pomiędzy:

UMOWA Nr. zawarta w dniu.. roku w Trzebnicy pomiędzy: UMOWA Nr. na wykonanie usługi polegającej na ocenie przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego z realizacji projektu Przygotowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2015-2025, realizowanego

Bardziej szczegółowo

wzór POROZUMIENIE o współpracy przy przygotowaniu oferty

wzór POROZUMIENIE o współpracy przy przygotowaniu oferty Warszawa, 15 lipca 2015 r. KOMTET PROJEKTOWY wzór POROZUMIENIE o współpracy przy przygotowaniu oferty zawarte w dniu.. r. w.. pomiędzy: SPÓŁKA., adres: ul..,., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PROWADZENIE KSIĘGI PRZYCHODÓW i ROZCHODÓW

UMOWA O PROWADZENIE KSIĘGI PRZYCHODÓW i ROZCHODÓW UMOWA O PROWADZENIE KSIĘGI PRZYCHODÓW i ROZCHODÓW Zawarta w dniu roku w Koszalinie pomiędzy: 1) Biuro Rachunkowe Eprofis a 2) Elżbieta Woźniak ul. Kretomińska 30 Kretomino 75-900 Koszalin Zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG KSIĘGOWYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG KSIĘGOWYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG KSIĘGOWYCH zawarta w Poznaniu w dniu... pomiędzy: BIUREM RACHUNKOWYM MAGDALENA MURZO ul. Warszawska 181 61-055 Poznań, NIP 782-217-82-59 reprezentowanym przez Magdalenę Murzo,

Bardziej szczegółowo

Umowa o opiekę nad systemem informatycznym

Umowa o opiekę nad systemem informatycznym Umowa o opiekę nad systemem informatycznym Zawarta dnia.. roku w Sosnowcu pomiędzy: reprezentowanym przez: nazywaną dalej Zlecającym, a..., reprezentującym Network Expert Sp z o.o z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA PROWADZENIE KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

UMOWA NA PROWADZENIE KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW UMOWA NA PROWADZENIE KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Zawarta w dniu 2014-07-07 pomiędzy: NAZWA FIRMY Ul. Wspólna 3 m. 4, 07-750 Warszawa KRS: 777777 NIP: 777-777-77-77 REGON: 777777777 zwanym dalej Zlecającym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELANIE WSPARCIA W PROWADZENIU KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. zawarta w Warszawie w dniu... 2014 roku, pomiędzy:

UMOWA O UDZIELANIE WSPARCIA W PROWADZENIU KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. zawarta w Warszawie w dniu... 2014 roku, pomiędzy: UMOWA O UDZIELANIE WSPARCIA W PROWADZENIU KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW zawarta w Warszawie w dniu... 2014 roku, pomiędzy: Iwoną Krakowiak, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Incomes.pl Biuro

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA PROWADZENIE KSIĘGI HANDLOWEJ

UMOWA NA PROWADZENIE KSIĘGI HANDLOWEJ UMOWA NA PROWADZENIE KSIĘGI HANDLOWEJ Zawarta w dniu 2014-10-14 pomiędzy: NAZWA FIRMY Ul. Wspólna 3 m. 4, 07-750 Warszawa KRS: 777777 NIP: 777-777-77-77 REGON: 777777777 zwanym dalej Zlecającym reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO. zawarta w Słupnie pomiędzy: i-deal sp. z o.o. z siedzibą w Słupnie, reprezentowaną przez Piotra Nawrockiego, Prezesa Zarządu,

UMOWA O DZIEŁO. zawarta w Słupnie pomiędzy: i-deal sp. z o.o. z siedzibą w Słupnie, reprezentowaną przez Piotra Nawrockiego, Prezesa Zarządu, UMOWA O DZIEŁO zawarta w Słupnie pomiędzy: i-deal sp. z o.o. z siedzibą w Słupnie, reprezentowaną przez Piotra Nawrockiego, Prezesa Zarządu, a Wykonawcą zwanymi dalej łącznie Stronami lub oddzielnie Stroną.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści:

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści: załącznik nr 5 do ogłoszenia z dn. 30.11.2015 r. WZÓR UMOWY nr./2015 zawarta w Krakowie w dniu... 2015 r. pomiędzy: Instytutem Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Lubicz 46,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG INFORMATYCZNYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG INFORMATYCZNYCH Grupa PROMOMEDIA Łukasz Rubacki, ul. Szosa Polska 54 lok. 1, 71-800 Szczecin, NIP: 851-298-06-55, REGON: 320617135, e-mail: bok@promo-media.pl, tel. kom: +48 518 875 703 UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG INFORMATYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

Umowa nr POSM /16 (projekt)

Umowa nr POSM /16 (projekt) Umowa nr POSM2.232- /16 (projekt) zawarta w Poznaniu dnia. 2016 r. po przeprowadzeniu postępowania w formie zapytania ofertowego pomiędzy Miasto Poznań reprezentowane przez Jacka Fokt dyrektora Poznańskiej

Bardziej szczegółowo

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową pomiędzy: Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Załącznik nr 2 do SIWZ Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisanym do Rejestru

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr : 340000 -ILGW-253-05/2012

Umowa Nr : 340000 -ILGW-253-05/2012 Umowa Nr : 340000 -ILGW-253-05/2012 zawarta w dniu... w Kielcach, pomiędzy: Izbą Celną w Kielcach z siedzibą przy ul. Wesołej 56, NIP: 657-265-21-32, Regon: 260036440, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 WZÓR UMOWY UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 zawarta w dniu..2013 r. pomiędzy: Skarbem Państwa -, z siedzibą w Warszawie (kod:00-184) przy ul. Stanisława Dubois 5 A, posiadającym Regon 001377706, NIP: 5251575309,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY nr 2/RPSL/1.2.3/2013

PROJEKT UMOWY nr 2/RPSL/1.2.3/2013 PROJEKT UMOWY nr 2/RPSL/1.2.3/2013 zawarta w Gliwicach w dniu...2014 r. pomiędzy: OPEN INNOVATION Ewa Gawlik z siedzibą w Gliwicach, ul. Storczyków 6, NIP 631-238-67-80 Reprezentant: Ewa Gawlik zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr 10/ZP/S/2014-projekt

UMOWA Nr 10/ZP/S/2014-projekt UMOWA Nr 10/ZP/S/2014-projekt Zawarta w dniu...2014 r. w Szczecinku w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego i Aukcji Elektronicznej, pomiędzy: Przedsiębiorstwem Wodociągów

Bardziej szczegółowo

UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową

UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową zawarta w Warszawie dnia. roku pomiędzy: spółką pod firmą LUX MED spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PROWADZENIE KSIĘGI RACHUNKOWEJ. zawarta w Warszawie w dniu 2014 r., pomiędzy:

UMOWA O PROWADZENIE KSIĘGI RACHUNKOWEJ. zawarta w Warszawie w dniu 2014 r., pomiędzy: UMOWA O PROWADZENIE KSIĘGI RACHUNKOWEJ zawarta w Warszawie w dniu 2014 r., pomiędzy: Iwoną Krakowiak, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Incomes.pl Biuro księgowo-rachunkowe Iwona Krakowiak,

Bardziej szczegółowo

Lp. Temat zajęć Treść szkolenia 1 Prawne uwarunkowania działalności firmy Prawo pracy Umowa o pracę Podstawowe zasady prawa pracy Regulamin pracy Prawo cywilne Definicja i treść zobowiązania Wierzyciel

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych.

Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych. Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych. System wspomaga codzienną pracę Zarządców Nieruchomości poprzez automatyzację

Bardziej szczegółowo

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w..

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w.. WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY z dnia... 2016 r. roku w.. pomiędzy: CENTRUM BADAŃ DNA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Rubież 46, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA CESJI PRAW Z WIERZYTELNOŚCI I ZABEZPIECZEŃ

UMOWA CESJI PRAW Z WIERZYTELNOŚCI I ZABEZPIECZEŃ Załącznik nr 9 do Umowy Operacyjnej UMOWA CESJI PRAW Z WIERZYTELNOŚCI I ZABEZPIECZEŃ Niniejsza umowa cesji praw z wierzytelności i zabezpieczeń ( Umowa Cesji ) została zawarta w [ ], w dniu [ ], pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Umowa Serwisowa numer ORG o świadczenie usług serwisowych

Umowa Serwisowa numer ORG o świadczenie usług serwisowych Umowa Serwisowa numer ORG.132.2.2014 o świadczenie usług serwisowych Niniejsza Umowa Serwisowa (nazywana dalej Umową), zawarta w dniu r. pomiędzy: Urzędem Gminy Juchnowiec Kościelny z siedzibą przy ul.

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Wydany w dniu 7 czerwca 2012 roku przez Operatora Serwisu ifaktury24: 1 Regulamin współpracy promowania Usługi

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu partnerskiego SheeplaPARTNER

Regulamin programu partnerskiego SheeplaPARTNER Regulamin programu partnerskiego SheeplaPARTNER Regulamin określa zasady uczestnictwa w Programie Partnerskim SheeplaPARTNER prowadzonym przez firmę Sheepla S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Żelaznej

Bardziej szczegółowo

Umowa. 1 Przedmiot umowy

Umowa. 1 Przedmiot umowy Umowa wzór na przygotowanie analizy / ekspertyzy dotyczącej powiązań kooperacyjnych podmiotów gospodarczych województwa lubelskiego działających w branży rolno-spożywczej oraz przemyśle maszynowym i metalowym

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11. strona 1

UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11. strona 1 Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11 UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres:, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym dla

Bardziej szczegółowo

Wzór - Umowa licencyjna ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Gdańsku, dnia roku. reprezentowanym przez

Wzór - Umowa licencyjna ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Gdańsku, dnia roku. reprezentowanym przez Wzór - Umowa licencyjna ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Gdańsku, dnia.. 2016 roku pomiędzy: reprezentowanym przez... zwanym w dalszej części umowy Licencjodawcą, a Instytutem Maszyn Przepływowych

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:..,

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:.., UMOWA Nr (WZÓR) Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, reprezentowanym przez Wojewodę Mazowieckiego, w imieniu którego, na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. 2. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z kosztorysem ofertowym za cenę: Netto... Podatek VAT... Cena brutto... Słownie brutto...

FORMULARZ OFERTY. 2. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z kosztorysem ofertowym za cenę: Netto... Podatek VAT... Cena brutto... Słownie brutto... Załącznik nr 1 Pełna nazwa Wykonawcy Adres siedziby Wykonawcy Ulica Miejscowość, kod pocztowy Województwo Adres do korespondencji NIP REGON / KRS Nr telefonu do kontaktu Nr faksu do kontaktu Adres e-mail

Bardziej szczegółowo

Wzór- Umowa powierzenia nr OC/0/02/15

Wzór- Umowa powierzenia nr OC/0/02/15 Wzór- Umowa powierzenia nr OC/0/02/15 w trybie art. 4 pkt.8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) zawarta w dniu reprezentowaną przez: 1.. 2..

Bardziej szczegółowo

nie należy usuwać ani modyfikować danych firmy ABC

nie należy usuwać ani modyfikować danych firmy ABC Zadanie 2. (ewidencja operacji gospodarczych oraz podatku od towarów i usług w systemie informatycznym) 1. Odtworzyć dane firmy założonej w systemie Raks 2000: a) wprowadzić pod numerem 2. nazwy pełną

Bardziej szczegółowo

Umowa nr /2017. I. Zamawiający oraz Wykonawca występujący w treści niniejszej umowy samodzielnie nazywani są Stroną, występujący łącznie Stronami.

Umowa nr /2017. I. Zamawiający oraz Wykonawca występujący w treści niniejszej umowy samodzielnie nazywani są Stroną, występujący łącznie Stronami. Umowa nr /2017 zawarta w dniu. 2017 roku w Warszawie pomiędzy: Ośrodkiem Przetwarzania Informacji Państwowym Instytutem Badawczym, z siedzibą w Warszawie (00-608), przy al. Niepodległości 188b, wpisanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) Poprawiony załącznik nr 3 A Znak post. A.I.271-1/11. strona 1

UMOWA (wzór) Poprawiony załącznik nr 3 A Znak post. A.I.271-1/11. strona 1 Poprawiony załącznik nr 3 A Znak post. A.I.271-1/11 UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres:, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH W ZAKRESIE MEDYCYNY PRACY

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH W ZAKRESIE MEDYCYNY PRACY UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH W ZAKRESIE MEDYCYNY PRACY zawarta w dniu roku w Gdańsku pomiędzy: z siedzibą w, przy ulicy, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr serwisu informatycznego Systemu Taxi+ Miastem Białystok, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Białegostoku w imieniu którego działą:

UMOWA Nr serwisu informatycznego Systemu Taxi+ Miastem Białystok, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Białegostoku w imieniu którego działą: UMOWA Nr serwisu informatycznego Systemu Taxi+ Załącznik nr 4 do SIWZ Zawarta w dniu... pomiędzy: Miastem Białystok, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Białegostoku w imieniu którego działą:.... z

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług na podstawie Umowy SMS Premium

Regulamin świadczenia usług na podstawie Umowy SMS Premium Regulamin świadczenia usług na podstawie Umowy SMS Premium 1. Postanowienia ogólne 1. Celem niniejszego Regulaminu (dalej jako Regulamin) jest określenie zasad i warunków współpracy pomiędzy Administratorem

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2011. Zawarta w dniu w Szczecinie

UMOWA NR /2011. Zawarta w dniu w Szczecinie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.1 priorytetu II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, projekt pn. Budowa Zakładu

Bardziej szczegółowo

UMOWA POZYCJONOWANIA SERWISU WWW (zwana dalej Umową )

UMOWA POZYCJONOWANIA SERWISU WWW (zwana dalej Umową ) UMOWA POZYCJONOWANIA SERWISU WWW (zwana dalej Umową ) zawarta dnia roku we Wrocławiu, pomiędzy: Headway spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Prostej 36, 53-508 Wrocł

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Umowa ZP/ /2015

WZÓR UMOWY. Umowa ZP/ /2015 Umowa ZP/ /2015 ZAŁĄCZNIK NR 4 NR SPR. CK 8/2015 zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w..

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w.. WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY z dnia... 2016 r. roku w.. pomiędzy: CENTRUM BADAŃ DNA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Rubież 46, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Umowa. Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul. Spokojnej 4, Lublin, NIP , REGON , reprezentowanym przez:

Umowa. Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul. Spokojnej 4, Lublin, NIP , REGON , reprezentowanym przez: Umowa Załącznik nr 3 (Wzór umowy) na usługę polegającą na produkcji publikacji, tj. skład, przygotowanie do druku oraz druk materiałów promujących Województwo Lubelskie wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego.

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WSPÓŁPRACY Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. Organizatorem Partnerem 1 Przedmiot umowy. Regulamin 2 Zobowiązania Partnera.

UMOWA O WSPÓŁPRACY Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. Organizatorem Partnerem 1 Przedmiot umowy. Regulamin 2 Zobowiązania Partnera. UMOWA O WSPÓŁPRACY zawarta dnia... w... pomiędzy: Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY zawarta w dniu.. roku w Warszawie pomiędzy: Miastem stołecznym Warszawa Białołęckim Ośrodkiem Sportu z siedzibą ul. Światowida 56, 03-144 Warszawa, NIP

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w...

UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w... Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w... pomiędzy: Wojskowym Instytutem Wydawniczym w Warszawie, Al. Jerozolimskie 97, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury RIK MON 4/2010, NIP

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4b do SIWZ

Załącznik nr 4b do SIWZ Załącznik nr 4b do SIWZ (Wzór) UMOWA NR WSS/.../2013/ZZP/... poprzedzona postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna aplikacji oferowanej przez Wydawnictwo Interaktywne Medutools Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Umowa licencyjna aplikacji oferowanej przez Wydawnictwo Interaktywne Medutools Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Umowa licencyjna aplikacji oferowanej przez Wydawnictwo Interaktywne Medutools Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Niniejsza Umowa Licencyjna Użytkownika Programu "MeduCards" (zwana dalej "umową")

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. Wykonanie i dostawa elementów wizualizacji placówek pocztowych

UMOWA NR. Wykonanie i dostawa elementów wizualizacji placówek pocztowych UMOWA NR. Wykonanie i dostawa elementów wizualizacji placówek pocztowych zawarta w dniu. pomiędzy: Pocztą Polską Spółką Akcyjną, z siedzibą w Warszawie, Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa wpisaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ znak:... UMOWA (wzór)

Załącznik nr 3 do SIWZ znak:... UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 do SIWZ znak:... UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE MLB MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE Numer sprawy: DGA/07/11 Załącznik nr 4 do formularza oferty Zamówienie w ramach Projektu Mobilne laboratorium badania funkcjonalności i jakości usług komunikacji elektronicznej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG BANKOWYCH DLA FUNDACJI FUNDUSZ WSPÓŁPRACY

UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG BANKOWYCH DLA FUNDACJI FUNDUSZ WSPÓŁPRACY Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG BANKOWYCH DLA FUNDACJI FUNDUSZ WSPÓŁPRACY zawarta w dniu..., w Warszawie, na Świadczenie usług bankowych dla Fundacji Fundusz Współpracy

Bardziej szczegółowo

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1. Kraków, 26 czerwiec 2013 roku

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1. Kraków, 26 czerwiec 2013 roku Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1 Kraków, 26 czerwiec 2013 roku Najważniejsze wyróżniki Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1 1. Stworzyliśmy nowy moduł CRM Plus zawierający mechanizm windykacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO 1 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania programu partnerskiego Money2Money (dalej: Program), a w szczególności zasady zawierania i rozwiązywania między Money.pl

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. zawarta w dniu.. roku w Warszawie

UMOWA NR.. zawarta w dniu.. roku w Warszawie UMOWA NR.. zawarta w dniu.. roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - państwową jednostką budżetową Centrum Projektów Europejskich, z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39a, 02-672 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

UMOWA PARTNERSKA. ..., zwanym/ą Partnerem. 1. Postanowienia ogólne

UMOWA PARTNERSKA. ..., zwanym/ą Partnerem. 1. Postanowienia ogólne .. 2013 r. UMOWA PARTNERSKA Stronami umowy są: -. z siedzibą w przy ul..., zarejestrowaną w, nr KRS, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu..., zwaną dalej. -......, zwanym/ą Partnerem 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Comarch OPT!MA 10% taniej

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Comarch OPT!MA 10% taniej REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Comarch OPT!MA 10% taniej Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem określa zakres i warunki świadczenia Usług Reklamowych przez Kupującego na rzecz Comarch Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

UMOWA .. Wykonawcą..

UMOWA .. Wykonawcą.. UMOWA zawarta w dniu... pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnica Mokotów, z siedzibą przy ul. Rakowieckiej 25/27 zwanym dalej Zamawiającym, które reprezentuje, na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Ojcowski Park Narodowy OJCÓW 9, 32 045 Suł oszowa, POLSKA

Ojcowski Park Narodowy OJCÓW 9, 32 045 Suł oszowa, POLSKA Znak sprawy: DNE 370/1/2012 Załącznik nr 4 do SIWZ Zamawiający: Ojcowski Park Narodowy OJCÓW 9, 32 045 Suł oszowa, POLSKA tel.: 12 389 10 39, 12 389 14 90, 12 389 20 05, fax: 12 389 20 06, email: opnar@pro.onet.pl

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADDER 7

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADDER 7 UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADDER 7 UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADDER 7 UWAGA! Przed zainstalowaniem programu ADDER należy zapoznać się z treścią niniejszego dokumentu, stanowi on bowiem prawnie

Bardziej szczegółowo

Umowa przenosz ca autorskie prawa maj

Umowa przenosz ca autorskie prawa maj Umowa przenosząca autorskie prawa majątkowe oraz umowa licencyjna (Wzór dotyczy utworów wytworzonych w ramach projektów standardowych, innowacyjnych i ponadnarodowych)* 1 Nr umowy: zawarta w [miejsce zawarcia

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Zawarta w dniu. r. pomiędzy:

Wzór umowy. Zawarta w dniu. r. pomiędzy: Wzór umowy Zawarta w dniu. r. pomiędzy: Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 7, 00-955 Warszawa, działającym na podstawie ustawy z 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa

Bardziej szczegółowo

UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU. Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy:

UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU. Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy: UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy: 1) FINIATA SP. Z O.O., z siedzibą w Krakowie, przy ul. Grodzka 42/1, 31-044 Kraków, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik NR 6 do SIWZ

Załącznik NR 6 do SIWZ Załącznik NR 6 do SIWZ UMOWA SPRZEDAśY, OPIEKI SERWISOWEJ i DOSTĘPU DO NOWYCH WERSJI PROGRAMU ESKULAP I SIMPLE Zawarta w dniu 2013r. w Obornikach pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy nr../2014

Projekt umowy nr../2014 Projekt umowy nr../2014 zawarta w Łodzi w dniu.... 2014 r. pomiędzy następującymi Stronami: Łódzką Spółką Infrastrukturalną sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 190, 90-368 Łódź, NIP 725-19-06-517,

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej Listopad 2014 r. dzień podpisania umowy. 30 listopada 2014 r. 2

Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej Listopad 2014 r. dzień podpisania umowy. 30 listopada 2014 r. 2 Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NA ORGANIZACJĘ I KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ MISJI BRANŻOWEJ MECHANIZMY WSPARCIA ENERGETYKI ODNAWIALNEJ NA PRZYKŁADZIE HISZPANII W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. ŚWIĘTOKRZYSKO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY NR... PRZEDMIOT UMOWY

PROJEKT UMOWY NR... PRZEDMIOT UMOWY PROJEKT UMOWY NR... Załącznik nr 4 do SIWZ Nr spr. 20/ZP/CBA/2007 W dniu... 2007r. w Warszawie, pomiędzy: Centralnym Biurem Antykorupcyjnym reprezentującym Skarb Państwa, z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna użytkownika oprogramowania Publiker Klient dla Windows wersja 1.x.x firmy NetVision

Umowa licencyjna użytkownika oprogramowania Publiker Klient dla Windows wersja 1.x.x firmy NetVision Umowa licencyjna użytkownika oprogramowania Publiker Klient dla Windows wersja 1.x.x firmy NetVision Przed zainstalowaniem Oprogramowania Publiker Klient dla Windows należy zapoznać się z poniższym tekstem.

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA O DZIEŁO NR

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA O DZIEŁO NR ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA O DZIEŁO NR Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w Olsztynie, w dniu pomiędzy: Uniwersytetem Warmińsko Mazurskim w Olsztynie z siedzibą przy ul. Oczapowskiego 2, 10 719 Olsztyn,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr / Przedmiot umowy. Przedmiotem umowy jest zakup wraz z dostawą oraz uruchomieniem u Zamawiającego

UMOWA Nr / Przedmiot umowy. Przedmiotem umowy jest zakup wraz z dostawą oraz uruchomieniem u Zamawiającego Załącznik nr 5 UMOWA Nr /2016 zawarta w Radzyminie w dniu...2016r. pomiędzy: Centrum Medycznym im. Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Radzyminie - Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul.

Bardziej szczegółowo

Zawarta w dniu r. w Gorzowie Wlkp.

Zawarta w dniu r. w Gorzowie Wlkp. UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr / w zór Zawarta w dniu r. w Gorzowie Wlkp. Pomiędzy: 1. Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Przychodnia Dworcowa, ul. Dworcowa 13, 66-400 Gorzów Wlkp.,

Bardziej szczegółowo

UMOWA DEALERSKA. zawarta w dniu r. w..., pomiędzy:

UMOWA DEALERSKA. zawarta w dniu r. w..., pomiędzy: UMOWA DEALERSKA zawarta w dniu r. w..., pomiędzy:., zamieszkałym w.., kod pocztowy, przy ul...., legitymującym się dowodem osobistym nr, PESEL., NIP, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą... REGON.

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... / 2013 (projekt) zawarta w dniu... w Radoszycach pomiędzy:

UMOWA Nr... / 2013 (projekt) zawarta w dniu... w Radoszycach pomiędzy: UMOWA Nr... / 2013 (projekt) zawarta w dniu... w Radoszycach pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIWZ Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Radoszycach ul. Papieża Jana Pawła II 33, kod 26-230, miejscowość Radoszyce

Bardziej szczegółowo