UMOWA O WSPÓŁPRACY nr.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA O WSPÓŁPRACY nr."

Transkrypt

1 UMOWA O WSPÓŁPRACY nr. W dniu.. w została zawarta umowa o współpracy pomiędzy: System-1 Spółka z o.o Poznań, ul. 28 Czerwca 1956r nr 213/215 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS Regon: NIP: zwaną dalej Producentem, reprezentowaną przez.. Wiceprezesa Zarządu a.... Regon: NIP:. zwaną(ego) w dalszej części umowy Partnerem, zwanymi dalej łącznie Stronami 1. Postanowienia ogólne 1. Na mocy niniejszej umowy Strony zobowiązują się do współpracy w zakresie rozpowszechniania zintegrowanego systemu informatycznego Veritum Compact oraz rozpowszechniania i serwisowania systemu informatycznego Veritum Compact +, służących do wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem. 2. Wyrażenia używane w niniejszej umowie oznaczają: 1) Umowa niniejsza umowa; 2) System zbiór programów i bibliotek komputerowych pod nazwą Veritum Compact lub Veritum Compact +, służących do wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem, rozpowszechnianych w pakietach o zróżnicowanej zawartości funkcjonalnej, określonej w załączniku nr 1 do niniejszej umowy; 3) Licencja zezwolenie na korzystanie z Systemu, na warunkach opisanych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy; 4) Klient osoba lub podmiot, która jest (lub będzie po udzieleniu Licencji) uprawniona do korzystania z Systemu na podstawie Licencji; 5) Klucz Licencyjny plik, który jest niezbędny do uruchomienia Systemu, przypisany do danego Klienta, zawierający informacje pozwalające na uruchomienie i użytkowanie Systemu w zakresie i okresie wykupionych przez Klienta Licencji; 6) Opłata Licencyjna wynagrodzenie należne Producentowi, za udzielenie Licencji na rzecz Klienta wg cen określonych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy; 7) Opłata Serwisowa wynagrodzenie należne Producentowi za Serwisowanie Systemu wg cen określonych w załączniku nr 2 do niniejszej umowy - szczegółowe zasady handlowe Dystrybucji Systemu;

2 8) Sumaryczna Opłata Serwisowa suma Opłat Serwisowych wynikających z zawartych przez Partnera umów Serwisowania Systemu; 9) Dystrybucja Systemu czynności faktyczne i prawne, w tym działania marketingowe, informacyjne, doradcze, zawieranie umów licencyjnych oraz wdrożenia, podejmowane w odniesieniu do Systemu w celu doprowadzenia do udzielenia Licencji oraz wdrożenia Systemu w przedsiębiorstwie Klienta; 10) Serwisowanie Systemu czynności, mające na celu udzielenie Klientowi prawa dostępu do aktualnej wersji Systemu, a także udzielania pomocy w eksploatacji Systemu w zakresie określonym w załączniku nr 2 do niniejszej umowy; 11) Klient Partnera Klient, któremu Partner udzielił Licencji; 12) Zamówienie dokument określony w załączniku nr 3 do niniejszej umowy formularz Zamówienia, przy pomocy którego Partner zamawia u Producenta Klucz Licencyjny, a w razie potrzeby również inne materiały dla Klienta; 13) Sprzedający Producent lub Partner 14) Certyfikat Licencyjny dokument, którego wzór zawarty jest w załączniku nr 4 do niniejszej umowy, potwierdzający zakup licencji Veritum Compact przez Klienta; 15) Umowa Kompleksowa wzór umowy kompleksowej na sprzedaż, wdrożenie i serwisowanie Systemu. Wzór umowy znajduje się w załączniku nr 5. Na jej podstawie może być tworzona umowa na sprzedaż Licencji (Umowa Licencyjna), usługi serwisowe (Umowa Serwisowania) oraz wdrożeniowe; 16) Wartość Systemu suma wartości wszystkich posiadanych przez Klienta licencji; 17) Aktualizacja Systemu - udzielenie licencji na nową wersję Systemu w zakupionym wcześniej zakresie Systemu; 18) Dokumentacja udostępniona przez Producenta dokumentacja użytkowa Systemu. 2. Przedmiot umowy 1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest ustalenie zasad współpracy handlowej w zakresie Dystrybucji oraz Serwisowania Systemu przez Partnera. 2. Na podstawie Umowy Producent udziela Partnerowi nie wyłącznego prawa do wprowadzania Systemu do obrotu i udzielania w imieniu Producenta Klientom Partnera Licencji, na zasadach określonych Umową. 3. Na podstawie Umowy, Producent udziela Partnerowi prawa do Serwisowania Systemu na zasadach określonych Umową. 4. Partner może korzystać z uprawnień, o których mowa w ustępie 2. i 3. niniejszego paragrafu, na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w okresie obowiązywania Umowy. 3. Oświadczenia stron 1. Producent oświadcza, że przysługują mu majątkowe prawa autorskie do Systemu w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy. 2. Partner oświadcza, że znana jest mu funkcjonalność Systemu i że ją akceptuje. 4. Zasady dystrybucji i serwisowania Systemu

3 1. Udzielenie Licencji odbywa się poprzez wystawienie podanego w załączniku nr 4 Certyfikatu Licencyjnego lub też poprzez zawarcie z Klientem Umowy Licencyjnej. Umowa Licencyjna musi być w tym zakresie zgodna z treścią Umowy Kompleksowej. 2. Udzielana Klientowi Licencja może dotyczyć tylko wersji oprogramowania aktualnej w dniu jej udzielenia. 3. Partner w zakresie Dystrybucji i Serwisowania Systemu działa we własnym imieniu oraz na własny rachunek i odpowiedzialność. 4. Umowy zawierane przez Partnera z Klientami Partnera muszą być w części dotyczącej Serwisowania Systemu zgodne z Umową Kompleksową. 5. Do obliczenia wynagrodzenia za udzielenie Licencji Klientowi Partnera Partner stosuje ceny zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej Umowy. 6. Za udzielenie Licencji Klientowi Partnera Partnerowi przysługuje prowizja w wysokości określonej w załączniku nr 2 do niniejszej Umowy. 7. Za Serwisowanie Systemu Partnerowi przysługuje prowizja określona w załączniku nr 2 do niniejszej umowy. 8. Dodatkowe ustalenia w zakresie udzielania Licencji oraz Serwisowania Systemu przez Partnera zawarte są w załączniku nr 2 do niniejszej Umowy. 9. Przed udzieleniem Licencji Partner zobowiązany jest złożyć Producentowi Zamówienie, obejmujące wskazanie Klienta oraz innych danych - w tym o Serwisowaniu Systemu - niezbędnych do wygenerowania i przesłania Klucza Licencyjnego dla Klienta Partnera, któremu będzie udzielona Licencja. 10. W razie potrzeby, w oparciu o Zamówienie i w ramach Opłaty Licencyjnej, Producent dostarczy Partnerowi także dokumenty i inne materiały niezbędne do udzielenia Licencji Klientowi. 11. System wraz z dokumentacją jest na stałe dostępny na stronie internetowej Producenta 12. Dla celów Dystrybucji Systemu Partner ma prawo do używania znaków firmowych i towarowych Producenta. Prawo to nie dotyczy oznaczania innych działalności Partnera. 13. Producent zezwala Partnerowi na promowanie i reklamowanie Systemu oraz prezentację potencjalnym Klientom Partnera wersji demonstracyjnych Systemu, dostarczonych przez Producenta. 14. Partner ma obowiązek udzielania aktualnym i potencjalnym Klientom Partnera wyczerpującej informacji dotyczącej funkcjonowania Systemu w taki sposób, by wykluczyć powstanie nieporozumień co do cech Systemu i warunków jego prawidłowej eksploatacji. 15. Partner ma obowiązek uczestniczenia w szkoleniach organizowanych przez Producenta dla Partnerów dotyczących Systemu. 16. Partner ma obowiązek zapewnienia instalacji, szkolenia i obsługi technicznej na życzenie Klienta Partnera. Producent zapewnia Partnerowi wsparcie techniczne w zakresie rozwiązywania problemów, których Partner nie jest w stanie rozwiązać. Partner ma obowiązek wszystkie takie problemy zgłaszać Producentowi. Szczegóły współpracy w tym zakresie, w tym zasady odpłatności z tego tytułu, zawarte są w załączniku nr 2 do niniejszej umowy. 5. Rozliczenia Stron 1. Za każdą udzieloną przez Partnera Licencję Partner zobowiązany jest zapłacić Producentowi Opłatę Licencyjną pomniejszoną o określoną w 4 prowizję.

4 2. Za każdy miesiąc Partner zobowiązany jest zapłacić Producentowi Sumaryczną Opłatę Serwisową pomniejszoną o określoną w 4 prowizję. 3. Po wygenerowaniu Klucza Licencyjnego Producent niezwłocznie wystawi i przekaże Partnerowi fakturę VAT obejmującą Opłatę Licencyjną pomniejszoną o przysługującą Partnerowi prowizję za Licencję, z którą związany jest Klucz Licencyjny. 4. Na początku każdego miesiąca Producent wystawi i przekaże Partnerowi fakturę VAT na Sumaryczną Opłatę Serwisową pomniejszoną o przysługującą Partnerowi prowizję. 5. Wszystkie podane w załącznikach ceny są cenami netto i będą powiększone o podatek VAT w wysokości obowiązującej w momencie wystawienia faktury. 6. Partner zobowiązuje się regulować wynikające z faktur należności w terminie 21 dni od daty wystawienia. 7. Pozostałe warunki rozliczeń pomiędzy Stronami określa załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 6. Zasady zachowania poufności Partner zobowiązuje się do utrzymania w pełnej poufności wszelkich informacji technicznych i handlowych uzyskanych w związku lub przy okazji wykonywania niniejszej Umowy, których ujawnienie osobom trzecim lub wykorzystanie niezgodnie z celem Umowy mogłoby narazić interesy handlowe Producenta, w czasie obowiązywania oraz w ciągu pięciu lat po rozwiązaniu niniejszej Umowy. 7. Odpowiedzialność Stron 1. Partner ponosi odpowiedzialność za błędy i zaniedbania popełnione w trakcie świadczenia usług instalacji, szkoleń i nadzoru nad eksploatacją Systemu przez Klienta będącego Klientem Partnera. 2. Partnerowi występującemu wobec Producenta z roszczeniami, wynikającymi ze szkód spowodowanych nieprawidłowym działaniem Systemu, przysługuje odszkodowanie nie wyższe niż wysokość Opłaty Licencyjnej uiszczonej za daną instalację Systemu i umniejszonej o udzielone Partnerowi prowizje. 3. System został stworzony przez Producenta z należytą starannością, z wykorzystaniem najlepszej wiedzy i przetestowany przy pomocy posiadanych przez niego narzędzi, jednak pod żadnym warunkiem Producent nie może ponosić odpowiedzialności za straty związane w jakikolwiek sposób z użytkowaniem Systemu. 8. Postanowienia końcowe 1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas nieokreślony, a każda ze Stron może ją rozwiązać za trzymiesięcznym wypowiedzeniem, doręczonym drugiej Stronie na piśmie. 2. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia postanowień Umowy przez drugą Stronę. Wypowiedzenie jest skuteczne pod warunkiem wcześniejszego pisemnego wezwania do zaniechania naruszeń postanowień Umowy w terminie nie krótszym niż 14 dni. 3. Producent ma prawo do jednostronnej zmiany zasad licencjonowania Systemu zawartych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. Taka zmiana nie stanowi zmiany umowy i nie

5 wymaga sporządzania pisemnego aneksu. Producent jest zobowiązany do poinformowania Partnera o zmianie zasad licencjonowania systemu w formie pisemnej z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem. Zmiana załącznika nr 1 do niniejszej umowy jest wiążąca dla Partnera. 4. Producent ma prawo do zmiany treści załącznika nr 2 do niniejszej umowy. Taka zmiana stanowi zmianę Umowy i wymaga sporządzania pisemnego aneksu. 5. Producent ma prawo do jednostronnej zmiany stanowiącego załącznik nr 3 Zamówienia oraz określenia formy jego przekazywania (np. przez stronę internetową). Taka zmiana nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga sporządzania pisemnego aneksu. 6. Wszelkie inne zmiany lub uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej. 7. W przypadku sporów Strony będą dążyły do ich polubownego rozstrzygnięcia, a w razie niemożności osiągnięcia porozumienia skierują sprawę do sądu właściwego dla siedziby Producenta. 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 9. Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron. Producent Partner Załącznik nr 1 zakres funkcjonalny i licencjonowanie Systemu Załącznik nr 2 szczegółowe zasady Dystrybucji i Serwisowania Systemu Załącznik nr 3 formularz Zamówienia Załącznik nr 4 wzór Certyfikatu Zakupu Licencji Załącznik nr 5 - wzór umowy kompleksowej Ponadto do Umowy Partner zobowiązany jest dołączyć: 1. Dokument nadania nr REGON 2. Dokument nadania nr NIP 3. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis wpisu do KRS Dokument wymieniony w punkcie 3. powinien być aktualizowany w przypadku dokonania przez Partnera zmian w ewidencji działalności gospodarczej lub wpisie do KRS.

6 Załącznik nr 1 Licencjonowanie i cennik systemów Veritum Compact i Veritum Compact + I. Veritum Compact Tabela 1: Licencje podstawowe Podsystem Licencja Moduł Cena FK - finanse i księgowość księga handlowa FKC1 FK01 Księga główna FK02 Rejestry VAT FK03 Kasa i bank FK04 Rozrachunki księga przychodów i FKC2 FK91 Księga przychodów i rozchodów rozchodów FK02 Rejestry VAT FK03 Kasa i bank ST - środki trwałe STC1 ST01 Środki trwałe KP - kadry i płace KPC1 KP01 Kadry (w tym nieobecności i urlopy) KP05 Płace SP - sprzedaż SPC1 SP01 Fakturowanie SP03 Sprzedawca GM - magazyny GMC1 GM01 Magazyny Dodatkowe stanowisko VCST Tabela 2: Licencje rozszerzające funkcjonalność licencji podstawowych Dla licencji Licencja Moduły Cena FKC1 FKCF05 FK05 Rachunek kosztów FKCF06 FK06 Sprawozdawczość FKCF12 FK12 Delegacje FKCF13 FK13 Zaliczki FKC2 FKCF04 FK04 Rozrachunki STC1 STCF02 ST02 Wyposażenie STCF11 ST11 Amortyzacja zagraniczna KPC1 KPCF04 KP04 Czas pracy ewidencja i grafik pracy SPC1 SPCF02 SP02 Zamówienia GMC1 GMCF02 GM02 Zamówienia do dostawców Poza modułami licencjonowana jest liczba jednoczesnych dostępów do bazy danych. Veritum Compact może używać jednocześnie pięciu dostępów. Jedną Licencję na dostęp uzyskuje się poprzez zakup każdego z podsystemów: FK, ST, KP, SP lub GM. W ramach posiadanej liczby Licencji można uruchamiać równocześnie ten sam lub różne podsystemy. Jeśli nabywa się mniej niż pięć podsystemów, to można dokupić dodatkowe stanowiska licencja VCST01. Łączna liczba stanowisk nie może być większa niż 5. Licencje FKC1 i FKC2 są zamienne. W ramach Licencji podstawowych nie ma możliwości zakupu wybranych modułów. Do zakupionych podsystemów można dokupić wymienione w tabeli nr 2 Licencje, rozszerzające ich funkcjonalność. Licencje te rozszerzają wyłącznie funkcjonalność systemu nie zwiększając liczby jednocześnie dostępnych stanowisk. W przypadku zawarcia umowy serwisowania System automatycznie przekształca się w Veritum Compact +.

7 II. Veritum Compact + Rozszerza możliwości Veritum Compact o: Stałą opiekę serwisową. Dostęp do dodatkowych modułów. Możliwość zwiększenia liczby jednoczesnych dostępów do bazy danych. Możliwość dzierżawy oprogramowania. Obowiązują wszystkie ceny i zasady licencyjne opisane w poprzednim rozdziale z tym, że zamiast prawa do Aktualizacji Systemu nabywca jest zobowiązany zawrzeć umowę serwisowania. Tabela 3: Dodatkowe stanowiska dla licencji podstawowych Licencja Nazwa Cena VCST02 Dodatkowe stanowisko dostępu Dodatkowe stanowiska dla Licencji podstawowych pozwalają zwiększyć liczbę jednoczesnych dostępów do bazy dla modułów wymienionych w tabelach 1 i 2. Pełna Licencja Veritum Compact pozwala na jednoczesny dostęp do bazy z 5 stanowisk. Licencja VCST02 dodaje kolejne stanowisko. Można wykupić maksymalnie 5 Licencji VCST02, powiększając tym samy liczbę jednoczesnych dostępów do 10. Tabela 4: Dodatkowe moduły (łącznie ze stanowiskiem) Dla licencji Licencja Moduły Cena SPC1 SPCD1 SP21 Stacja paliw - sprzedaż detaliczna /sterowanie telefon PetroConsulting/ SPCD2 SP22 Stacja paliw - sprzedaż detaliczna /sterowanie PCS/ telefon (nie ma) USCD1 US01 Zlecenia usługowe (nie ma) USCD2 US01 Zlecenia usługowe US02 Stacja obsługi pojazdów KPC1 KPCD1 KP11 Kasa zapomogowo-pożyczkowa (nie ma) TRCD1 TR01 Karty drogowe TR02 Tabor Każda dodatkowa Licencja obok przypisanych jej modułów zawiera oddzielną Licencjęna stanowisko uruchomienie modułów dodatkowych nie obciąża Licencji stanowiskowych na moduły podstawowe. Podana w tabeli nr 4 cena pozwala na uruchomienie objętych nią modułów na jednym stanowisku. Każdą z Licencji dodatkowych można kupić z prawem jednoczesnego stosowania na kilku stanowiskach. Dla Licencji SPCD1 i SPCD2 koszt każdej następnej wynosi tyle samo co pierwszej. Jednocześnie zastrzega się, że koszt Licencji odnosi się wyłącznie do oprogramowania Veritum. Koniecznym jest niezależny zakup sprzętu i oprogramowania od firmy PCS lub PetroConsulting. Dla pozostałych Licencji (SPCD3, USCD1, USCD2, KPCD1 i TRCD1) cena zakupu kolejnych stanowisk jest równa 50% ceny pierwszego stanowiska dla tej Licencji. Licencje SPCD1, SPCD2 i SPCD3 wymagają posiadania Licencji SPC1, a LicencjaKPCD1 wymaga posiadania licencji KPC1. Łączna liczba Licencji na zawarte w tabeli nr 4 dodatkowe moduły nie może być większa niż 10. W przypadku większych potrzeb Producent oferuje system Veritum XL w wersjach standard lub premium. Istnieje możliwość migracji z systemu Veritum Compact do Veritum XL standard lub premium na indywidualnych, ustalanych oddzielnie warunkach.

8 III. Zakres funkcjonalny modułów Moduły Opis Dostępność Sprzedaż SP01 Fakturowanie Samodzielny moduł sprzedaży usług oraz moduł integrowany z podsystemami Gospodarka magazynowa i materiałowa, Usługi, VC Podst Transport i spedycja. SP02 Zamówienia Przyjmowanie i realizacja zamówień na usługi i materiały. Moduł udostępniany w podsystemach Gospodarka VC Dod magazynowa i materiałowa oraz Usługi /faktury pro forma/. SP03 Sprzedawca Uproszczona forma obsługi sprzedaży, przeznaczona dla punktów handlowych(sprzedaż detaliczna) VC Podst SP21 Stacja paliw sprzedaż detaliczna - sterowanie PetroConsulting SP22 Stacja paliw sprzedaż detaliczna - sterowanie PCS Sterowanie dystrybutorami, odnotowanie w magazynie, fakturowanie. Wymaga zakupu modułu PetroManager S1-Detal z firmy Petroconsulting Grudziądz - Sterowanie dystrybutorami, odnotowanie w magazynie, fakturowanie. Wymaga zakupu oprogramowania sterującego z firmy PCS Gospodarka magazynowa i materiałowa GM01 Magazyny Obsługa gospodarki magazynowej i ewidencja stanów magazynowych. VC Podst GM02 Zaopatrzenie Obsługa zamówień do dostawców. VC Dod Finanse i księgowość FK01 Księga handlowa Księgi rachunkowe przedsiębiorstwa. Rejestracja obrotów księgowych oraz obrotów kont syntetycznych i analitycznych. VC Podst FK02 Rejestry VAT Ewidencja faktur sprzedaży i zakupu. Rozliczanie podatku i deklaracja VAT. VC Podst FK03 Kasa i bank Ewidencja obrotów kasowych i bankowych. Wydruk raportów oraz dokumenty KP i KW. VC Podst FK04 Rozrachunki Kontrola stanu rozliczeń z kontrahentami. Emisja monitów, not odsetkowych oraz przelewów dla dostawców. Wyliczanie różnic kursowych. Generowanie potwierdzeń sald. VC+ VC+ VC Podst VC Dod *1 FK05 Rachunek kosztów Automatyczne rozksięgowanie kosztów. VC Dod FK06 Sprawozdawczość Emisja sprawozdań (bilans, F01, CIT i inne). VC Dod FK12 Delegacje Obsługa rejestrów delegacji. VC Dod FK13 Zaliczki Obsługa rejestrów zaliczek. VC Dod FK91 Księga przychodów i Księga przychodów i rozchodów. rozchodów VC Podst Usługi US01 Zlecenia usługowe Obsługa zleceń usługowych. VC+ US02 Stacja obsługi Rozszerzenie modułu US01 na obsługę pojazdów. pojazdów VC+ Kadry i płace KP01 Kadry Pełna ewidencja danych osobowych pracowników, prowadzenie zgłoszeń do ZUS, emisja zestawień. VC Podst KP04 Ewidencja czasu Odnotowanie czasu pracy pracowników, rozliczenie nadgodzin pracy w dowolnych okresach, wydruk karty pracy i innych analiz. VC Dod KP05 Płace Tworzenie i obliczanie list płac, tworzenie raportów ZUS, rozliczanie podatku dochodowego. Tworzenie dekretu VC Podst księgowego. KP11 Kasa zapomogowopożyczkowa Rejestry członków KZP i FM. Ewidencja i rozliczanie pożyczek (krótko- i długo-terminowe, zapomogi itd.). Przekazywanie zleceń na listę płac. Transport i sprzęt TR01 Karty drogowe Wprowadzanie i weryfikacja kart drogowych. Rozliczanie VC+ VC+

9 paliwa, wszechstronna analiza pracy taboru i kierowców. TR02 Tabor Zarządzanie taborem pojazdów. VC+ Majątek firmy ST01 Środki trwałe Kartoteka środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Tabele amortyzacji księgowej i podatkowej. VC Podst ST02 Wyposażenie Ewidencja wyposażenia wydanego do użytkowania i wymagającego zwrotu. VC Dod ST11 Amortyzacja zagraniczna Możliwość prowadzenia dla środków trwałych trzeciego rodzaju amortyzacji dla potrzeb np. sprawozdawczości zagranicznej. VC Dod Oznaczenie dostępności: VC Podst - Veritum Compact, licencja podstawowa VC Dod - Veritum Compact, licencja dodatkowa VC+ - Veritum Compact+ *1 - dla FKC1-księga handlowa objęte licencją podstawową, dla FKC2 - księga przychodów i rozchodów dostępne jako licencja dodatkowa System pracuje w oparciu o bazę MS SQL Server wersja 2008 lub wyższa. Cena Systemu nie obejmuje licencji dostępu do serwera z tym, że dostępna jest bezpłatna wersja MS SQL Server 2008 R2 Express. IV. Waloryzacja cen Podane w załączniku ceny obowiązują do dnia 28 lutego 2014 roku. Producent zastrzega sobie od prawo do corocznej waloryzacji cen poszczególnych licencji współczynnikiem nie wyższym niż publikowany przez GUS Średnioroczny Wskaźnik Wzrostu Cen Towarów i Usług Konsumpcyjnych. Waloryzacja jest realizowana z mocą na dzień 1 marca każdego roku. Producent ma prawo odstąpienia od waloryzacji w danym roku i zastosowania waloryzacji skumulowanej w roku następnym.

10 Załącznik nr 2 Szczegółowe zasady Dystrybucji i Serwisowania Systemu I. Sprzedaż licencji Veritum Compact i Veritum Compact + Partner ma prawo wyłącznie do sprzedaży licencji wymienionych w Załączniku nr 1 i to z zastosowaniem podanych tam cen oraz ograniczeń. Partner nie ma prawa zmiany cen licencji poza opisanym w dalszym ciągu załącznika rabatem z tytułu przyspieszenia umowy serwisowej. W dokumencie potwierdzającym prawo do licencji (Certyfikat Licencyjny lub Umowa Licencyjna - zwane dalej Dokumentem Zakupu) należy: wymienić wszystkie zakupione licencje, w sposób jawny określić wynikającą z nich maksymalną liczbę jednoczesnego dostępu do bazy danych, udzielić trzymiesięcznego, liczonego od dnia zakupu, wsparcia telefonicznego, udzielić prawa do zakupu jednorazowych Aktualizacji Systemu - w cenie 50% Wartości Systemu liczonej jako suma wartości posiadanych licencji bez licencji na dodatkowe stanowiska; Aktualizacja Systemu dotyczy zawsze kompletu posiadanych przez klienta Licencji, udzielić w imieniu Producenta 12-miesięcznej gwarancji na poprawność pracy programu w zakupionej wersji. Jeśli Klient zmienia zakres posiadanych licencji, to w Dokumencie Zakupu należy wymienić zarówno nowe licencje, jak i podać listę wszystkich licencji, do których Klient ma od tego momentu prawo użycia. Przy zmianie zakresu licencji należy w szczególności stosować następujące reguły: Zakupu licencji FKC1 (księga handlowa) w miejsce dotychczas używanej licencji FKC2 (księga przychodów i rozchodów) dokonuje się w cenie aktualizacji dla licencji FKC1. W dowolnym momencie można dokupić kolejną licencję podstawową (FKC1, FKC2, KPC1, STC1, SPC1 lub GMC1) z tym, że łączna liczba stanowisk wynikająca z liczby posiadanych licencji podstawowych oraz licencji VCST01 na dodatkowe stanowisko nie może być większa niż 5. W takim przypadku nową licencję podstawową należy zakupić w miejsce dotychczasowej licencji VCST01. Zakup licencji podstawowej (FKC1, FKC2, KPC1, STC1, SPC1 lub GMC1) w miejsce posiadanej wcześniej licencji VCST01 (dodatkowe stanowisko) dokonuje się w cenie aktualizacji dokupowanej licencji. W przypadku sprzedaży licencji objętych Veritum Compact + przekazanie licencji musi być połączone z zawarciem umowy serwisowej - jedynym możliwym Dokumentem Zakupu jest wówczas Umowa Przekazania Licencji i Serwisowania Systemu. II. Prowizja należna Partnerowi za sprzedaż Licencji Z tytułu sprzedaży wszystkich wymienionych w Załączniku nr 1 licencji oraz aktualizacji do nich Partner otrzymuje prowizję w wysokości 50% ceny sprzedaży (netto). Prowizja jest odliczana od kwoty na wystawianej przez Producenta fakturze z tytułu należnej Opłaty Licencyjnej.

11 III. Umowa Serwisowania Veritum Compact + Umowa Serwisowania może być zawarta jednocześnie z Umową zakupu Licencji lub niezależnie po dokonaniu zakupu. W przypadku zawarcia Umowy Serwisowania dla systemu Veritum Compact przekształca się on automatycznie w Veritum Compact +. Umowa Serwisowania zgodnie z podanym w Załączniku nr 5 wzorem musi w szczególności zapewniać zakres gwarantowany przez Producenta: Stałe wsparcie telefoniczne. Prawo do pobierania w dowolnym momencie nowej wersji systemu w zakresie posiadanych licencji. Zobowiązanie Partnera do dodatkowo, odpłatnego świadczenia: o Usług w siedzibie lub miejscu wskazanym przez klienta o Zmian w algorytmach obliczeń o Opracowania nowych lub modyfikacji istniejących wydawnictw. Zryczałtowany koszt opieki serwisowej należny Producentowi wynosi rocznie 20% Wartości Systemu, liczonej jako suma wartości posiadanych licencji (również modułów dodatkowych) wraz z licencjami na dodatkowe stanowiska. Opłata jest pobierana z góry, z możliwością podziału na raty kwartalne lub miesięczne. Zryczałtowaną opłatę serwisową pobiera się po trzymiesięcznym okresie wsparcia wynikającego z zakupu licencji. Poza opłatą zryczałtowaną Partner ma prawo do rozszerzenia umowy o: Dodatkowe zryczałtowane usługi, wykraczające poza zakres gwarantowany przez Producenta, takie jak: o opracowywanie wydawnictw i zmiana algorytmów, o serwisowanie sprzętu i sieci komputerowej, o administrowania systemem, o wykonywanie kopii zapasowych, o archiwowanie danych. Ustalenie stawek godzinowych za świadczenie dodatkowych usług oraz z tytułu dojazdu do Klienta. IV. Rabat z tytułu przyspieszenia umowy serwisowej W Umowie Zakupu Licencji i Serwisowania Veritum Compact + można udzielić rabatu w wysokości 20% od ceny zakupu licencji, jeśli jednocześnie Klient zrezygnuje z trzymiesięcznego, liczonego od dnia zakupu, wsparcia telefonicznego oraz prawa do pobierania nowych wersji systemu, a zryczałtowana opłata serwisowa jest pobierana od następnego miesiąca po dacie zakupu Systemu. V. Prowizja należna Partnerowi z tytułu serwisowania Systemu Z tytułu zryczałtowanej opieki serwisowej w zakresie gwarantowanym przez Producenta Partner otrzymuje prowizję w wysokości 50% ceny sprzedaży (netto). Prowizja jest odliczana od kwoty na wystawianej przez Producenta fakturze z tytułu należnej Sumarycznej Opłaty Serwisowej. Rozliczenia z Partnerem odbywają się w cyklach rocznych, kwartalnych lub miesięcznych - zgodnie z cyklem ustalonym przez Partnera w Umowie Serwisowania. Od uzyskiwanych przez Partnera dochodów z tytułu dodatkowych usług, tak zryczałtowanych jak i indywidualnych, Producent nie pobiera żadnych opłat z tym, że Partner jest zobowiązany do pisemnego informowania Producenta o zawartych w Umowie Serwisowania dodatkowych opłatach zryczałtowanych (zakres i odpłatność) oraz o stawkach godzinowych i z tytułu dojazdu.

12 VI. Dzierżawa oprogramowania Dzierżawa oprogramowania jest możliwa wyłącznie w ramach Umowy Serwisowej. Możliwe są dwa rodzaje wynajmu: A. Pełna, bezterminowa dzierżawa całości. Cena wynajmu łącznie ze zryczałtowaną opłatą serwisową w zakresie gwarantowanym przez producenta wynosi rocznie 50% wartości systemu. B. Czasowa na wskazane moduły. Wymaga wcześniejszego lub jednoczesnego zakupu innych licencji wraz z usługą serwisową. Zawierana na okres od 3 do 12 miesięcy z odpłatnością miesięczną w wysokości 5% wartości licencji. Opłata zawiera w sobie usługę serwisową i nie zwiększa podstawy do jej oddzielnego naliczania. W wariancie A licencje są udzielane na czas trwania umowy serwisowania, a w wariancie B na czas określony. Poza tym obowiązują wszystkie inne odpowiednie ustalenia z Załączników nr 1 i 2. VII. Prowizja należna Partnerowi z tytułu dzierżawy oprogramowania Należna Producentowi opłata z tytułu dzierżawy jest podana w poprzednim rozdziale. Partner otrzymuje od tej opłaty prowizję w wysokości 50%. Obowiązują przy tym te same zasady jak przy rozliczaniu opłat serwisowych. VIII. Wsparcie udzielane Partnerowi przez Producenta Producent umieści Partnera na liście dystrybutorów systemu Veritum Compact i Veritum Compact +. Producent dostarczy Partnerowi materiały informacyjne i reklamowe w ilości niezbędnej dla prowadzenia skutecznych działań marketingowych. Producent zapewnia Partnerowi odpłatne wsparcie w zakresie rozwiązywania problemów Klienta Partnera. Wsparcie jest rozliczane według obowiązującej u Producenta stawki za usługi serwisowe z udzieleniem rabatu w wysokości 40%. Do końca 2014 roku Producent zapewnia wszystkim Partnerom promocyjne bezpłatne wsparcie za każde pierwsze dwie godziny w miesiącu. Niewykorzystany czas bezpłatnego wsparcia w jednym miesiącu nie przechodzi na kolejne okresy.

13 Załącznik nr 3 Zamówienie Kontrahent Sprzedający Nazwa:.... Adres:.... Nazwa:.... Adres:.... NIP:.. NIP:.. tel:.. tel: ) licencje na podsystemy podstawowe: Zakres licencji: Podsystem Licencja Moduł Tak/Nie (T/N) FK finanse i FKC1 FK01 Księga główna księgowość FK02 Rejestry VAT FK03 Kasa i bank FK04 Rozrachunki FK99 Księgaprzychodów i rozchodów KP - kadry i płace KPC1 KP01 Kadry (w tym nieobecności i urlopy) KP05 Płace SP sprzedaż SPC1 SP01 Fakturowanie SP03 Sprzedawca GM magazyny GMC1 GM01 Magazyny Licencja Nazwa Ilość VCST01 Dodatkowe stanowisku dostępu 2) licencje na moduły rozszerzające funkcjonalność podsystemów podstawowych: Dla licencji Licencja Moduł Tak/Nie (T/N) FKC1 FKCF05 FK05 Rachunek kosztów FKCF06 FK06 Sprawozdawczość FKCF12 FK12 Delegacje FKCF13 FK13 Zaliczki

14 STC1 STCF02 ST02 Wyposażenie STCF11 ST11 Amortyzacja zagraniczna KPC1 KPCF04 KP04 Czas pracy ewidencja i grafik pracy SPC1 SPCF02 SP02 Zamówienia GMC1 GMCF02 GM02 Zamówienia do dostawców FKC2 FKCF04 FK04 Rozrachunki Licencja Nazwa Ilość VCST02 Dodatkowe stanowisku dostępu 3) licencje na dodatkowe moduły specjalistyczne: Dla licencji Licencja Moduły Nazwa Ilość SPC1 SPCD1 SP21 Stacja paliw - sprzedaż detaliczna PetroConsulting SPCD2 SP22 Stacja paliw - sprzedaż detaliczna PCS (nie ma) USCD1 US01 Zlecenia usługowe (nie ma) USCD2 US01 Zlecenia usługowe US02 Stacja obsługi pojazdów KPC1 KPCD1 KP11 Kasa zapomogowo-pożyczkowa (nie ma) TRCD1 TR01 Karty drogowe TR02 Tabor

15 Załącznik nr (Miejscowość, data wystawienia) CERTYFIKAT LICENCYJNY Wydany dla (Nabywca):. Potwierdzający zakup bezterminowej licencji na system informatyczny VERITUM COMPACT wersja w zakresie: Licencje na podsystemy podstawowe: Podsystem Licencja Moduł FK - finanse i księgowość księga handlowa FKC1 FK01 Księga główna księga przychodów i rozchodów FK02 FK03 FK04 Rejestry VAT Kasa i bank Rozrachunki FKC2 FK91 Księga przychodów i rozchodów FK02 FK03 Rejestry VAT Kasa i bank ST - środki trwałe STC1 ST01 Środki trwałe KP - kadry i płace KPC1 KP01 Kadry (w tym nieobecności i urlopy) KP05 Płace SP - sprzedaż SPC1 SP01 Fakturowanie SP03 Sprzedawca GM - magazyny GMC1 GM01 Magazyny Licencja Nazwa Ilość VCST01 Dodatkowe stanowisku dostępu (w powyższych tabelach należy pozostawić wyłącznie przekazywane licencje) Licencje na moduły rozszerzające funkcjonalność podsystemów podstawowych: Dla licencji Licencja Moduły FKC1 FKCF05 FK05 Rachunek kosztów FKCF06 FK06 Sprawozdawczość FKCF12 FK12 Delegacje FKCF13 FK13 Zaliczki STC1 STCF02 ST02 Wyposażenie STCF11 ST11 Amortyzacja zagraniczna KPC1 KPCF04 KP04 Czas pracy ewidencja i grafik pracy SPC1 SPCF02 SP02 Zamówienia GMC1 GMCF02 GM02 Zamówienia do dostawców FKC2 FKCF04 FK04 Rozrachunki (w tabeli należy pozostawić wyłącznie przekazywane licencje) Maksymalna liczba jednoczesnego dostępu do bazy danych wynosi:... Producent systemu: System-1 Spółka z o.o. ul. 28 Czerwca 1956r. 213/215, Poznań

16 Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: Kapitał zakładowy: ,00 zł NIP: Sprzedający:.. (Podpis ) Warunki udzielenia licencji na korzystania z Systemu 3. System, jego nowe wersje, modyfikacje oraz wszelkie jego aktualizacje, adaptacje oraz inne zmiany wraz z Dokumentacją stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych i prawa te podlegają ochronie na zasadach określonych w ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 4. Producentowi przysługują wyłączne autorskie prawa majątkowe do Systemu oraz Dokumentacji i prawa te nie są ograniczone prawami osób trzecich. 5. System został stworzony przez Producenta z należytą starannością, z wykorzystaniem najlepszej wiedzy fachowej i standardami obowiązującymi w branży informatycznej, przetestowany przy pomocy posiadanych przez niego narzędzi, i o ile będzie używany zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji, będzie działał zgodnie z jej treścią, jednak pod żadnym warunkiem Producent nie może ponosić odpowiedzialności za straty związane w jakikolwiek sposób z użytkowaniem Systemu. 6. Licencja: 1) ma charakter niewyłączny, 2) zostaje udzielona na czas nieokreślony, 3) uprawnia do korzystania z systemu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 7. Uprawnienia wynikające z udzielonej licencji nabierają mocy dopiero po zapłaceniu należnej Opłaty Licencyjnej. 8. Licencja uprawnia do: 1) zainstalowania Systemu na jednym serwerze bazy danych i jednym serwerze plików, w wersji skompilowanej - w postaci kodu wynikowego; 2) jednoczesnej pracy Systemu na stanowiskach, których liczba nie może przekroczyć ilości licencji na stanowisko; 3) sporządzania kopii zapasowych Systemu dla celów bezpieczeństwa lub archiwalnych, o ile stanowi to niezbędny element użytkowania; jednoczesne użytkowanie Systemu i kopii zapasowej jest niedopuszczalne; 4) użytkowania nowych wersji Systemu, jego modyfikacji oraz jego aktualizacji, adaptacji i innych zmian wyłącznie na zasadach określonych w niniejszych warunkach zasadach. 9. Kod źródłowy stanowi oraz zawiera tajemnice firmowe Producenta i nie jest objęty Licencją. 10. Licencja nie uprawnia do: a. podejmowania lub umożliwiania czynności mających na celu poznanie kodu źródłowego lub, w szczególności w celu poznania idei i zasad Systemu, chyba, że stanowi to element uprawnionych czynności niezbędnych w trakcie użytkowania Systemu; b. dekompilacji, odtwarzania, reprodukowania lub modyfikowania kodu źródłowego, w całości lub części; c. sporządzania kopii Systemu w jakiejkolwiek formie w całości lub części za wyjątkiem kopii dla celów bezpieczeństwa lub archiwalnych; d. wprowadzania jakichkolwiek zmian lub adaptacji Systemu lub jego układu; e. samodzielnego tworzenia przez Nabywcę lub podmioty z nim związane jakimkolwiek stosunkiem prawnym, oprogramowania aplikacyjnego, które mogłoby modyfikować dane przechowywane w Systemie. 11. Licencja jest niezbywalna i nie uprawnia do: 1) sprzedaży, prowadzenia dystrybucji, przekazywania w rozliczeniu, oddawania w najem, leasingu, odstępowania nieodpłatnie, dzielenia się lub zbywania w inny sposób na rzecz osób trzecich Systemu lub Dokumentacji w całości lub części; 2) udostępniania Systemu lub Dokumentacji w całości lub części osobom trzecim; 3) cesji, transferu lub przeniesienia w inny sposób na osobę trzecią praw nabytych na podstawie udzielonej licencji, w tym do udzielania sublicencji. 11. Sprzedającemu przysługuje prawo wypowiedzenia udzielonej licencji ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Nabywcę zakresu udzielonej licencji. 12. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za utratę Systemu, utratę danych, utracone zyski i inne szkody powstałe w związku z korzystaniem z Systemu wskutek: 1) okoliczności dotyczących Nabywcy, a w szczególności w wyniku używania Systemu w sposób niezgodny z warunkami licencji lub w przypadku nie sporządzania przez Nabywcę kopii bezpieczeństwa Systemu; 2) połączenia lub współużytkowania Systemu, bez uzgodnienia z Wykonawcą, z innym oprogramowaniem, na które Producent nie udzielił licencji lub sublicencji; 3) działania wirusa komputerowego; 4) wadliwej pracy sprzętu komputerowego. 13. Nabywca zobowiązuje się do: 1) udostępniania Sprzedającemu, na jego prośbę, uzgodnionego pomiędzy Stronami zdalnego dostępu do serwera bazy danych w przypadku konieczności wykonania zdalnej usługi wdrażania, gwarancyjnej lub serwisowej; 2) zabezpieczenia się przed utratą hasła administratora systemu i do bazy danych. 14. Nabywcy przysługuje prawo zaktualizowania Systemu (kompletu posiadanych licencji) z rabatem 50% od ceny licencji obowiązujących w momencie aktualizacji.

17 Załącznik nr 5 UMOWA nr. W dniu.. w została zawarta umowa pomiędzy:.... Regon: NIP:. KRS lub wpis do działalności gospodarczej:... reprezentowanym przez... zwaną(ego) w dalszej części umowy Zamawiającym, a.... Regon: NIP:. KRS lub wpis do działalności gospodarczej:... reprezentowanym przez... zwaną(ego) w dalszej części umowy Wykonawcą, zwanymi dalej łącznie Stronami lub pojedynczo Stroną 1. Postanowienia ogólne 3. Wyrażenia używane w niniejszej umowie oznaczają: 19) Umowa niniejsza umowa 20) Producent - System-1 Spółka z o.o Poznań, ul. 28 Czerwca 1956r nr 213/215 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , Regon: , NIP: ; 21) Umowa Partnerska umowa o współpracy nr. zawarta w dniu pomiędzy Producentem i Wykonawcą; 22) Lista Partnerów wykaz przedsiębiorstw, z którymi Producent zawarł Umowę Partnerską 23) System zbiór programów i bibliotek komputerowych pod nazwą Veritum Compact lub Veritum Compact +, służących do wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem; 24) Licencja zezwolenie na korzystanie z Systemu, na warunkach opisanych w 3 oraz w załączniku nr 1 do niniejszej umowy;

18 25) Klucz Licencyjny plik, który jest niezbędny do uruchomienia Systemu, przypisany do Zamawiającego, zawierający informacje pozwalające na uruchomienie Systemu w zakresie wykupionych przez Zamawiającego Licencji; 26) Opłata Licencyjna wynagrodzenie należne Wykonawcy za udzielenie Licencji na rzecz Zamawiającego wg cen określonych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy; 27) Serwisowanie Systemu czynności, mające na celu udzielenie Zamawiającemu prawa dostępu do aktualnej wersji Systemu, a także udzielania pomocy w eksploatacji Systemu w zakresie określonym w 7; 28) Opłata Serwisowa wynagrodzenie należne Wykonawcy za Serwisowanie Systemu wg cen określonych w 7; 29) Wartość Systemu suma wartości wszystkich posiadanych przez Klienta licencji wg cen określonych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 30) Aktualizacja Systemu udzielenie Licencji na nową wersję Systemu w zakupionym wcześniej zakresie Systemu; 31) Dokumentacja udostępniona przez Wykonawcę dokumentacja użytkowa Systemu. (Komentarz Producenta - rozróżnienie Opłaty Licencyjnej i Wartości Systemu. Opłata Licencyjna jest związana wyłącznie z bieżącą umową. W przypadku kupowania dodatkowych licencji odnosi się tylko do nich. Od Opłaty Licencyjnej może być udzielony rabat z tytułu przyspieszenia umowy serwisowej. Opłata Licencyjna jest przedmiotem rozliczeń między Stronami, a także między Wykonawcą a Producentem. Wartość Systemu jest sumą cen wszystkich, posiadanych przez Zamawiającego licencji. Wartość Systemu jest podstawą do naliczania opłat serwisowych.) 2. Przedmiot umowy 1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest świadczenie, w ramach którego nastąpi: 1) udzielenie przez Wykonawcę Licencji na korzystanie z Systemu przez Zamawiającego, 2) wykonanie usług związanych z instalacją i wdrożeniem Systemu, 3) Serwisowanie Systemu. 2. Wykonawca udziela Zamawiającemu Licencji na użytkowanie Systemu w wersji wraz z Dokumentacją w następującym zakresie: 1) licencje na podsystemy podstawowe: Podsystem Licencja Moduł FK - finanse i księgowość księga handlowa FKC1 FK01 Księga główna FK02 Rejestry VAT FK03 Kasa i bank FK04 Rozrachunki księga przychodów i FKC2 FK91 Księga przychodów i rozchodów rozchodów FK02 Rejestry VAT FK03 Kasa i bank ST - środki trwałe STC1 ST01 Środki trwałe KP - kadry i płace KPC1 KP01 Kadry (w tym nieobecności i urlopy) KP05 Płace SP - sprzedaż SPC1 SP01 Fakturowanie SP03 Sprzedawca GM - magazyny GMC1 GM01 Magazyny

19 Licencja Nazwa Ilość VCST01 Dodatkowe stanowisku dostępu (w powyższych tabelach należy pozostawić wyłącznie przekazywane licencje) 2) licencje na moduły rozszerzające funkcjonalność podsystemów podstawowych: Dla Licencja Moduły licencji FKC1 FKCF05 FK05 Rachunek kosztów FKCF06 FK06 Sprawozdawczość FKCF12 FK12 Delegacje FKCF13 FK13 Zaliczki STC1 STCF02 ST02 Wyposażenie STCF11 ST11 Amortyzacja zagraniczna KPC1 KPCF04 KP04 Czas pracy ewidencja i grafik pracy SPC1 SPCF02 SP02 Zamówienia GMC1 GMCF02 GM02 Zamówienia do dostawców FKC2 FKCF04 FK04 Rozrachunki (w tabeli należy pozostawić wyłącznie przekazywane licencje) Licencja Nazwa Ilość VCST02 Dodatkowe stanowisku dostępu 3) licencje na dodatkowe moduły specjalistyczne: Dla Licencja Moduły Nazwa Ilość licencji SPC1 SPCD1 SP21 Stacja paliw - sprzedaż detaliczna PetroConsulting SPCD2 SP22 Stacja paliw - sprzedaż detaliczna PCS (nie ma) USCD1 US01 Zlecenia usługowe (nie ma) USCD2 US01 Zlecenia usługowe US02 Stacja obsługi pojazdów KPC1 KPCD1 KP11 Kasa zapomogowopożyczkowa (nie ma) TRCD1 TR01 Karty drogowe TR02 Tabor (w tabeli należy pozostawić wyłącznie przekazywane licencje) 2. W okresie trwania Umowy Serwisowej, Licencja obejmuje nieodpłatnie prawo do Aktualizacji Systemu (wariant z umową serwisowania). 2. Zamawiający ma prawo do nabycia Aktualizacji Systemu z rabatem 50% (według cen obowiązujących w momencie zakupu Aktualizacji Systemu) (wariant bez umowy serwisowania).

20 3. Producent gwarantuje, że podsystem Finanse i Księgowość jest zgodny z Ustawą z dnia r. o rachunkowości (z późniejszymi zmianami). 4. Udzielone licencje na podsystemy podstawowe oraz moduły rozszerzające funkcjonalność modułów podstawowych, a także dodatkowe stanowiska dostępu pozwalają na jednoczesny dostęp do bazy danych z.. stanowisk (nie więcej niż 10). (Nie dotyczy to licencji na dodatkowe moduły specjalistyczne, które zawierają oddzielne, przypisane do nich stanowiska). 3. Warunki udzielenia licencji na korzystanie z Systemu 12. System, jego nowe wersje, modyfikacje oraz wszelkie jego aktualizacje, adaptacje oraz inne zmiany wraz z Dokumentacją stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych i prawa te podlegają ochronie na zasadach określonych w Ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (z późniejszymi zmianami). 13. Producentowi przysługują wyłączne autorskie prawa majątkowe do Systemu oraz Dokumentacji i prawa te nie są ograniczone prawami osób trzecich. 14. System został stworzony przez Producenta z należytą starannością, z wykorzystaniem najlepszej wiedzy fachowej i standardami obowiązującymi w branży informatycznej, przetestowany przy pomocy posiadanych przez niego narzędzi i o ile będzie używany zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji, będzie działał zgodnie z jej treścią, jednak pod żadnym warunkiem Producent nie może ponosić odpowiedzialności za straty związane w jakikolwiek sposób z użytkowaniem Systemu. 15. Wykonawca oświadcza, że na podstawie Umowy Partnerskiej zyskał prawo do udzielania w imieniu Producenta Licencji Zlecającym, z którymi zawarł Umowę. Potwierdzeniem tego prawa jest wpis na Liście Partnerów dostępnej na stronie www Producenta. 16. Licencja: 4) ma charakter niewyłączny, 5) zostaje udzielona na czas nieokreślony, 6) uprawnia do korzystania z Systemu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 17. Uprawnienia wynikające z udzielonej Licencji nabierają mocy dopiero po zapłaceniu przez Zamawiającego należnej Opłaty Licencyjnej. 18. Licencja uprawnia Zamawiającego do: 5) zainstalowania Systemu na jednym serwerze bazy danych i jednym serwerze plików, w wersji skompilowanej - w postaci kodu wynikowego; 6) jednoczesnej pracy Systemu na stanowiskach, których liczba nie może przekroczyć liczby licencji na stanowisko; 7) sporządzania kopii zapasowych Systemu dla celów bezpieczeństwa lub archiwalnych, o ile stanowi to niezbędny element użytkowania; jednoczesne użytkowanie Systemu i kopii zapasowej jest niedopuszczalne; 8) użytkowania nowych wersji Systemu, jego modyfikacji oraz jego aktualizacji, adaptacji i innych zmian wyłącznie na zasadach określonych w Umowie; 19. Kod źródłowy stanowi oraz zawiera tajemnice firmowe Producenta i nie jest objęty Licencją. 20. Licencja nie uprawnia do: a. podejmowania lub umożliwiania czynności mających na celu poznanie kodu źródłowego, w szczególności w celu poznania idei i zasad Systemu, chyba, że stanowi to element uprawnionych czynności niezbędnych w trakcie użytkowania Systemu; b. dekompilacji, odtwarzania, reprodukowania lub modyfikowania kodu źródłowego, w całości lub części;

21 c. sporządzania kopii Systemu w jakiejkolwiek formie w całości lub części za wyjątkiem kopii dla celów bezpieczeństwa lub archiwalnych; d. wprowadzania jakichkolwiek zmian lub adaptacji Systemu lub jego układu; e. samodzielnego tworzenia przez Zamawiającego lub podmioty związane z Zamawiającym jakimkolwiek stosunkiem prawnym oprogramowania aplikacyjnego, które mogłoby modyfikować dane przechowywane w Systemie. 21. Licencja jest niezbywalna i nie uprawnia do: 1) sprzedaży, prowadzenia dystrybucji, przekazywania w rozliczeniu, oddawania w najem, leasingu, nieodpłatnego odstępowania, dzielenia się lub zbywania w inny sposób na rzecz osób trzecich Systemu lub Dokumentacji w całości lub części; 2) udostępniania Systemu lub Dokumentacji w całości lub części osobom trzecim; 3) cesji, transferu lub przeniesienia w inny sposób na osobę trzecią praw nabytych na podstawie Umowy, w tym do udzielania sublicencji. 11. Wykonawcy przysługuje prawo wypowiedzenia udzielonej Licencji ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Zamawiającego zakresu udzielonej Licencji. 12. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę Systemu, utratę danych, utracone zyski i inne szkody powstałe w związku z korzystaniem z Systemu wskutek: 5) okoliczności dotyczących Zamawiającego, a w szczególności w wyniku używania Systemu w sposób niezgodny z warunkami licencji lub w przypadku niesporządzania przez Zamawiającego kopii bezpieczeństwa Systemu; 6) połączenia lub współużytkowania Systemu, bez uzgodnienia z Wykonawcą, z innym oprogramowaniem, na które Producent nie udzielił licencji lub sublicencji; 7) działania wirusa komputerowego; 8) wadliwej pracy sprzętu komputerowego. 13. Zamawiający zobowiązuje się do: 3) udostępniania Wykonawcy, na jego prośbę, uzgodnionego pomiędzy Stronami zdalnego dostępu do serwera bazy danych w przypadku konieczności wykonania zdalnej usługi wdrażania, gwarancyjnej lub serwisowej; 4) zabezpieczenia się przed utratą hasła administratora systemu i do bazy danych. 4. Przekazanie Systemu, opłata licencyjna i warunki płatności 17. System w zakresie zgodnym z licencjami określonymi w 2. ust.2 zostanie przez Wykonawcę przekazany Zamawiającemu w terminie do.. Dokumentacja Systemu jest dostępna na stronie www Producenta: 18. Dwa warianty: a. Zamawiający otrzymuje trzymiesięczne prawo do pobierania nowych wersji Systemu, od dnia (data przekazania) do dnia..(data przekazania + 3 miesiące). b. Udziela się rabatu w wysokości 20% z tytułu przyspieszenia Serwisowania Systemu. 19. Z tytułu udzielenia Licencji na używanie Systemu w zakresie określonym w 2. ust.2 Zamawiający zapłaci Wykonawcy Opłatę Licencyjną w wysokości. PLN (słownie:.). (Opłata Licencyjna jest umniejszona o udzielony w 4 ust.2b rabat). 20. Podana wyżej kwota jest kwotą netto, do której zostanie doliczony podatek od towarów i usług (VAT) zgodny z obowiązującymi przepisami. 21. Zapłata opłaty z tytułu udzielenia Licencji nastąpi przelewem bankowym w ciągu. dni od daty wystawienia faktury.

22 22. Zapłata Opłaty Licencyjnej jest warunkiem przekazania Klucza Licencyjnego. 23. Wartość systemu wynosi: Gwarancja 1. Udziela się 12-miesięcznej gwarancji na poprawność pracy Systemu w przynależnej wersji. 2. Gwarancja biegnie od dnia przekazania Systemu określonego w 4. ust Wdrażanie Systemu 1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac informatycznych związanych z wdrożeniem Systemu, których zakres będzie obejmował: 1) Wykonanie analizy, na którą składać się będzie: a. szczegółowe określenie funkcji Systemu, które będą wykorzystywane w przedsiębiorstwie Zamawiającego, wraz ze sposobem ich wykorzystania, b. uzgodnienie zakresu przeniesienia danych z innych systemów do Systemu, c. ustalenie parametrów instalacyjnych Systemu, d. ustalenie algorytmów obliczeń, e. zdefiniowanie zakresu raportów/wydawnictw, f. zdefiniowanie użytkowników Systemu i nadanie im uprawnień; 2) wstępne i końcowe przeniesienie do Systemu danych z innych systemów zgodnie z zakresem i strukturą uzgodnionymi w trakcie wykonania analizy określonej w ust.1 pkt.1a oraz ustalonym standardem jakościowym plików przygotowanych do przeniesienia, przy czym: a. Wykonawca wykona techniczną weryfikację poprawności przeniesionych danych, b. Zamawiający wykona merytoryczną weryfikację poprawności przeniesionych danych. 3) ustawienie parametrów instalacyjnych Systemu zgodnie z ustaleniami określonymi w ust.1 pkt. 1c; 4) zainstalowanie algorytmów obliczeń zgodnie z ustaleniami określonymi w ust.1 pkt.1d; 5) zdefiniowanie raportów/wydawnictw; 6) wykonanie prac szkoleniowych i konsultacyjno-wdrożeniowych dotyczących Systemu, w tym: a. przeprowadzenie szkoleń wstępnych, administratora oraz szkoleń użytkowników, b. konsultacje merytoryczne dotyczące Systemu, c. pomoc w definiowaniu danych słownikowych Systemu, d. nadzorowanie użytkowników Zamawiającego przy wprowadzaniu danych słownikowych i schematów księgowych; 7) nadzór nad eksploatacją Systemu w pierwszym miesiącu obrachunkowym jego eksploatacji, na który składać się będzie: a. sprawdzenie poprawności administrowania Systemem, b. wyjaśnianie bieżących problemów mogących powstać w trakcie rozpoczęcia eksploatacji, c. wsparcie użytkowników Zamawiającego przy rozpoczęciu eksploatacji. 2. Za wdrożenie Systemu w zakresie zgodnym z analizą, o której mowa w us.1. pkt.1., Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę w wysokości netto. PLN (słownie:.). 3. Podana wyżej kwota jest kwotą netto, do której zostanie doliczony podatek od towarów i usług (VAT) zgodny z obowiązującymi przepisami.

23 4. Zapłata należności za wdrożenie nastąpi przelewem bankowym w ciągu. dni od daty wystawienia faktury. Faktury będą wystawiane w miarę postępu prac na koniec każdego miesiąca z tym, że ostatnia nie później niż w ciągu 7 dni od ukończenia prac (podpisania protokołu zakończenia wdrożenia). 7. Serwisowanie Systemu 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje zlecenie Serwisowania Systemu, w którego zakres wchodzi: 1) pobieranie w dowolnym momencie nowej wersji Systemu w zakresie posiadanych Licencji, 2) stałe wsparcie telefoniczne, 3) dodatkowo odpłatne świadczenia: a. usługi w siedzibie lub miejscu wskazanym przez Zamawiającego, b. zmiany w algorytmach obliczeń, c. opracowania nowych lub modyfikacji istniejących wydawnictw. 2. Serwisowanie Systemu realizowane będzie od dnia..(data przekazania + 3 miesiące lub od następnego miesiąca, jeśli udzielono rabatu z tytułu przyspieszenia umowy serwisowej). 3. Za Serwisowanie Systemu Zamawiający zapłaci Wykonawcy rocznie opłatę w wysokości. PLN (słownie:.) to jest 20% Wartości Systemu określonej w 4.ust.7,. 4. (Opłatę można rozłożyć na raty kwartalne lub miesięczne). 5. Opłata jest pobierana z góry na początku każdego miesiąca (kwartału/roku). 6. Wynagrodzenie za świadczenia odpłatne wynosi. PLN (słownie:.) za każdą godzinę świadczenia. 7. Opłata za dojazd wynosi. PLN (słownie:.) za każdy dojazd. 8. Faktury za świadczenia odpłatne wystawiane będą w terminie do 7 dni od wykonania świadczenia. 9. Podane wyżej kwoty są kwotami netto, do których zostanie doliczony podatek od towarów i usług (VAT) zgodny z obowiązującymi przepisami. 10. Zapłata należności za Serwisowanie Systemu nastąpi przelewem bankowym w ciągu... dni od daty wystawienia faktury. 11. Wartość Systemu oraz związana z nią Opłata Serwisowa będą waloryzowane zgodnie z prowadzoną przez Producenta waloryzacją cen Licencji określoną w załączniku nr 1. O zmianie Wartości Systemu i Opłaty Serwisowej Wykonawca powiadomi Zamawiającego na piśmie, przy czym zmiana ta nie stanowi zmiany treści Umowy i nie wymaga akceptacji ze strony Zamawiającego. 8. Zasady zachowania poufności 1. Strony zobowiązują się wzajemnie do zachowania w poufności wszelkich informacji, jakie uzyskały w związku z wynegocjowaniem, zawarciem, wykonaniem i rozwiązaniem niniejszej Umowy, co do których mogą powziąć podejrzenie, iż są poufnymi informacjami handlowymi lub że jako takie są traktowane przez drugą stronę Umowy.

I. 1 System wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem (ERP)

I. 1 System wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem (ERP) zapytanie ofertowe - numer sprawy: ZKM/MJ/925/2014 Biała Podlaska, dnia 5 listopada 2014 roku ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę Systemu finansowo-księgowego współpracującego z systemem MUNICOM do Zarządu Komunikacji

Bardziej szczegółowo

Część IV SIWZ wzór umowy

Część IV SIWZ wzór umowy Część IV SIWZ wzór umowy UMOWA Na dostawę i wdrożenie w PSE S.A. informatycznego Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów zawarta w dniu., w Konstancinie - Jeziornie, pomiędzy: Polskie Sieci Elektroenergetyczne

Bardziej szczegółowo

UMOWA PN/DO/2014/1. mającym swą siedzibę w... ( adres Wykonawcy )

UMOWA PN/DO/2014/1. mającym swą siedzibę w... ( adres Wykonawcy ) Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA PN/DO/2014/1 zawarta w Lublinie w dniu.. r. pomiędzy Gminą Miasto Lublin, w imieniu której działa Zarząd Nieruchomości Komunalnych mający siedzibę w Lublinie przy ul.grodzkiej

Bardziej szczegółowo

zwaną dalej Wykonawcą, zwanymi dalej łącznie Stronami

zwaną dalej Wykonawcą, zwanymi dalej łącznie Stronami Umowa na dostawę i wdrożenie oprogramowania zawarta w., w dniu.. 2015 r., pomiędzy: Łęczyńską Energetyką Sp. z o. o. w Bogdance, z siedzibą w Bogdance, 21-013 Puchaczów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Umowa nr./2015/. Wdrożenie oprogramowania

Umowa nr./2015/. Wdrożenie oprogramowania Załącznik nr 7 Wzór umowy dla zadania nr 2 Umowa nr./2015/. Wdrożenie oprogramowania zawarta w Jeleniej Górze w dniu. 2015 r. pomiędzy: Miejskim Zakładem Komunikacyjnym sp. z o.o. w Jeleniej Górze z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy nr A120-211-97/13/PJ zawartej w dniu... w Gdańsku. pomiędzy

Projekt umowy nr A120-211-97/13/PJ zawartej w dniu... w Gdańsku. pomiędzy Projekt umowy nr A120-211-97/13/PJ zawartej w dniu... w Gdańsku pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim z siedzibą: 80-952 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 1 A reprezentowanym przez Rektora UG prof. dr hab. Bernarda Lammka

Bardziej szczegółowo

Umowa Partnerska W dniu 201... roku w Warszawie pomiędzy

Umowa Partnerska W dniu 201... roku w Warszawie pomiędzy Umowa Partnerska W dniu 201... roku w Warszawie pomiędzy TeleInfo Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wspólna 41 lok. II p., kod pocztowy 00-519, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Część IV SIWZ wzór umowy UMOWA Na dostawę i wdrożenie w GK PSE zintegrowanego Systemu Zarządzania Siecią Telekomunikacyjną

Część IV SIWZ wzór umowy UMOWA Na dostawę i wdrożenie w GK PSE zintegrowanego Systemu Zarządzania Siecią Telekomunikacyjną Część IV SIWZ wzór umowy UMOWA Na dostawę i wdrożenie w GK PSE zintegrowanego Systemu Zarządzania Siecią Telekomunikacyjną zawarta w dniu., w Konstancinie - Jeziornie, pomiędzy: spółką Polskie Sieci Elektroenergetyczne

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Część II SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 1 Definicje Ilekroć w Umowie jest mowa o: 1. Umowie oznacza to niniejszą umowę na świadczenie Usług do posiadanego przez Zamawiającego Systemu e-oplatygeolog.

Bardziej szczegółowo

ujednolicony Umowa Nr PN/4/15/VBC

ujednolicony Umowa Nr PN/4/15/VBC ujednolicony Załącznik C do SIWZ Wzór umowy Umowa Nr PN/4/15/VBC zawarta w dniu.- w Radomiu, zwana dalej Umową, pomiędzy: Skarbem Państwa Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów, jednostką budżetową

Bardziej szczegółowo

Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/35/2014 Warszawa, dn. 14.11.2014 r. Zapytanie ofertowe

Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/35/2014 Warszawa, dn. 14.11.2014 r. Zapytanie ofertowe Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/35/2014 Warszawa, dn. 14.11.2014 r. Zapytanie ofertowe I. Nazwa i adres Zamawiającego:,,. II. Nazwa przedmiotu zamówienia: Dostawa, instalacja, wdrożenie i utrzymanie przez minimum

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę i wdrożenie w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku zintegrowanego systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert (dla zakupów o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty z art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych)

Zaproszenie do składania ofert (dla zakupów o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty z art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych) Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów ul. Samorządowa 1 26-601 Radom tel.: 48 367 36 28 fax: 48 367 36 73.... Nazwa Zamawiającego CPD-ZP-263-64/2015 Oznaczenie sprawy Radom, dnia 08-09-2015r.

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. z siedzibą w.., REGON NIP,

UMOWA nr. z siedzibą w.., REGON NIP, Wzór umowy Załącznik nr 19 do SIWZ UMOWA nr zawarta w dniu r. w Warszawie pomiędzy: Państwową Inspekcją Pracy Głównym Inspektoratem Pracy z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa, zwaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

UMOWA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: UMOWA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: ZAKUP KOMPLEKSOWEJ USŁUGI WYDRUKU DLA WYBRANYCH LOKALIZACJI POCZTY POLSKIEJ S.A. Znak postępowania:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. ul. Wileńska 14 a, 03-414 Warszawa Postępowanie nr PR-23/2015 Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor Warszawa,

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego

PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Ogłoszenie o wszczęciu postępowania nr 10/A/2006 Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Gajdy 13, 87-300 Brodnica tel. (056) 498-30-73, fax (056) 498-28-63, e-mail: pgk@pgk.com.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/16/2014. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/16/2014. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 12 maja 2014 r. ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/16/2014 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych AS CONSULTING Sp. z o. o.

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych AS CONSULTING Sp. z o. o. Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych AS CONSULTING Sp. z o. o. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin określa dyrektywy świadczenia usług przez firmę: AS CONSULTING Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK PL - 02-668 WARSZAWA, AL. LOTNIKÓW 32/46 Tel. (48-22) 843 66 01 Fax. (48-22) 843 09 26 REGON: P-000326061, NIP: 525-000-92-75 DZPIE/003-II/2010 Specyfikacja istotnych

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. (projekt umowy) Umowa

UMOWA NR. (projekt umowy) Umowa UMOWA NR Załącznik nr 2 do SIWZ (projekt umowy) Umowa Zawarta dnia: w Warszawie pomiędzy: Polskie LNG S.A. z siedzibą w Świnoujściu, przy ul. Fińska 7, 72-602 Świnoujście, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ W Z Ó R U M O W Y U M O W A N R / M C S /.. / 1 3 zawarta w dniu... r. w Warszawie pomiędzy: Mazowieckim Centrum Stomatologii Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Nowy Zjazd

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 15/usł./2013 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sprawowanie

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Zawarta w dniu... w Katowicach pomiędzy:... z siedzibą...reprezentowana przez 1. Prezes Zarządu

UMOWA. Zawarta w dniu... w Katowicach pomiędzy:... z siedzibą...reprezentowana przez 1. Prezes Zarządu UMOWA Zawarta w dniu... w Katowicach pomiędzy:... z siedzibą...reprezentowana przez 1. Prezes Zarządu Zwanego dalej ZLECENIODAWCĄ, a TAX-NET S.A z siedzibą w Katowicach ul. Ordona 7, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr ( ) Przedmiot Umowy

Umowa Nr ( ) Przedmiot Umowy Załącznik C do SIWZ Wzór umowy Umowa Nr ( ) zawarta w dniu.- w Radomiu, zwana dalej Umową, pomiędzy: Skarbem Państwa Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów, jednostką budżetową z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usług.

Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usług. Regulamin Płatnych Usług w strefa.pl Regulamin I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Interia.pl lub Operator Grupa Interia.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. zawarta w dniu... 2014 roku we Wrocławiu pomiędzy

UMOWA Nr. zawarta w dniu... 2014 roku we Wrocławiu pomiędzy Załącznik nr 1 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA Nr zawarta w dniu... 2014 roku we Wrocławiu pomiędzy Skarbem Państwa - Sądem Apelacyjnym we Wrocławiu, 53 330, Wrocław, ul. Energetyczna 4, NIP 899-17-34-166, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, W przypadku dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu bezpośrednio z Państwa handlowcem lub pod numerem telefonu 22 211-21-15.

Szanowni Państwo, W przypadku dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu bezpośrednio z Państwa handlowcem lub pod numerem telefonu 22 211-21-15. Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że od dnia 24 września 2012 r. Possible Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu wprowadza zmiany do Regulaminu Świadczenia Usługi Programu

Bardziej szczegółowo

DZPZ/333/8UEPN/2011 Załącznik nr 4 do SIWZ

DZPZ/333/8UEPN/2011 Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA NR.. NA UDZIELENIE LICENCJI, ŚWIADCZENIE USŁUG INSTALACYJNYCH I WDROŻENIOWYCH SYSTEMU.. zawarta w dniu.. w Olsztynie pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Olsztynie, ul. Żołnierska 18,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WZÓR. UMOWA Nr

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WZÓR. UMOWA Nr WZÓR UMOWA Nr Załącznik nr 5 do SIWZ NA ZBUDOWANIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ZA- RZĄDZANIA UCZELNIĄ W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU Wzmocnienie potencjału adaptacyjnego UWM w Olsztynie Zawarta

Bardziej szczegółowo