SPRAWOZDAWCZOŚĆ I ANALIZA FINANSOWA W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWEM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDAWCZOŚĆ I ANALIZA FINANSOWA W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWEM"

Transkrypt

1 Redakcja naukowa: MARIAN WALCZAK SPRAWOZDAWCZOŚĆ I ANALIZA FINANSOWA W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWEM Tom II Łódź 2008

2 Autorzy rozdziałów Tom II: Przemysław Kabalski rozdz. IX, XII, XV Marian Walczak rozdz. X Mikołaj Turzyński rozdz. XI Magdalena Kowalczyk rozdz. XIII Jan Michalak, Halina Waniak-Michalak rozdz. XIV Redakcja naukowa: Marian Walczak Recenzent: Wiktor Gabrusewicz Redakcja i korekta techniczna: Jadwiga Poczyczyńska Projekt okładki: Barbara Świętochowska Skład i łamanie tekstu: Barbara Lebioda Copyright by: Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi ISBN: Druk i oprawa: Drukarnia Green, Plac Komuny Paryskiej 4, Łódź, tel/fax , ,

3 SPIS TREŚCI Wstęp... 7 Rozdział IX (Kabalski Przemysław) Analiza dokonań finansowych i sytuacji finansowej przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych Cele rozdziału Ogólna analiza dokonań finansowych w ujęciu memoriałowym i kasowym Analiza dynamiki i struktury danych bilansu oraz rachunku zysku i strat Analiza sytuacji finansowej Analiza płynności finansowej Analiza wspomagania finansowego Kapitał pracujący Koszt kapitału obcego i dźwignia finansowa Zadania Pytania i problemy Literatura Rozdział X (Walczak Marian) Analiza efektywności ekonomicznej działalności przedsiębiorstwa Cele rozdziału Wiadomości ogólne Metody analizy finansowej efektywności ekonomicznej przedsięwzięć gospodarczych Metody analizy wstępnej Metody badania przyczynowego Systemy wskaźników służących do oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć Kryteria oceny efektywności ekonomicznej w świetle potrzeb przedsięwzięć portfelowych Kryteria oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć w świetle kryteriów stosowanych na rynku kapitałowym Kryteria rynku kapitałowego a rynkowa wartość dodana i ekonomiczna wartość dodana Zadania Pytania i problemy Literatura Załącznik...100

4 4 Spis treści Rozdział XI (Turzyński Mikołaj) Umowy leasingu: regulacje prawne i analiza efektywności Cel rozdziału Cywilnoprawne regulacje leasingu Umowa leasingu w przepisach kodeksu cywilnego Umowa leasingu a umowy najmu i dzierżawy Klasyfikacja umów leasingu Prezentacja umów leasingu w sprawozdaniach finansowych Leasing operacyjny Leasing finansowy Analiza efektywności umów leasingu Analiza korzyści netto z leasingu (net avantage of the lease NAL) Analiza wewnętrznej stopy zwrotu (internal rate of return IRR) Analiza krytycznych opłat leasingowych Zadania Pytania i problemy Literatura Rozdział XII (Kabalski Przemysław) Ograniczenia w ocenie przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych Cele rozdziału Ograniczenia wskaźników finansowych Ograniczenia wynikające z przyjętych zasad rachunkowości Czynniki kreujące długookresową przewagę konkurencyjną i wartość przedsiębiorstwa a możliwość ich odzwierciedlenia w sprawozdaniach finansowych Możliwości i kierunki wzbogacenia treści informacyjnej sprawozdań finansowych Pytania i problemy Literatura Rozdział XIII (Kowalczyk Magdalena) Analiza budżetowania w przedsiębiorstwie prywatnym i w jednostkach samorządu terytorialnego na przykładzie gminy Cele rozdziału Istota i cel sporządzania budżetu Rodzaje budżetów Metody budżetowania Przygotowanie procesu budżetowania Konstrukcja budżetu Kontrola budżetowa Budżet jednostki samorządu terytorialnego Pytania i problemy Zadania Literatura...230

5 Spis treści 5 Rozdział XIV (Waniak-Michalak Halina, Michalak Jan) Analiza procesu tworzenia wartości Cele rozdziału Zagadnienie wartości w analizie finansowej i innych naukach społecznoekonomicznych Analiza łańcucha tworzenia wartości Analiza procesu tworzenia wartości dla akcjonariuszy, kredytodawców Analiza procesu tworzenia wartości dla klientów Analiza procesu tworzenia wartości dla pracowników Analiza procesu tworzenia wartości dla państwa Wielokryterialna analiza procesu tworzenia wartości Pytania i problemy Literatura Rozdział XV (Kabalski Przemysław) Strategiczna karta wyników i inne systemy strategicznego pomiaru dokonań Cele rozdziału Strategiczna karta wyników Inne systemy zrównoważonego pomiaru dokonań Zrównoważone systemy pomiaru dokonań a sprawozdawczość finansowa Zadania Pytania i problemy Literatura Spis treści tom

6 WSTĘP Sprawozdawczość i analiza finansowa są integralnymi częściami składowymi (podsystemami) systemu informacyjnego rachunkowości i systemu zarządzania przedsiębiorstwem. Rachunkowość jest podstawowym narzędziem opracowywania informacji dotyczącej zjawisk i procesów gospodarczych dzięki wykorzystywaniu odpowiednich metod i urządzeń, pozwalających na poznanie istoty tych zjawisk i procesów, ich złożoności, przyczyn i wzajemnego uwarunkowania. W związku z tym umożliwia ona dokonywanie wyboru właściwych wariantów ekonomicznie uzasadnionego działania i warunkuje możliwość doskonalenia kontroli, planowania oraz innych instrumentów zarządzania, a tym samym możliwość zwiększania efektywności działalności gospodarczej przedsiębiorstw i poprawy ich sytuacji finansowej. Spełnia więc funkcję usługową w stosunku do zarządzania. Zakres i skuteczność rachunkowości w zarządzaniu przedsiębiorstwami zależy przede wszystkim od zadań, metod i urządzeń, którymi się w niej posługujemy. Przykładowo: rachunkowość rozpatrywana jako instrument zarządzania w aspekcie funkcji informacyjnej dostarcza różnym szczeblom zarządzania przedsiębiorstwem bieżących i okresowych informacji liczbowych, zarówno syntetycznych, jak i szczegółowych, dotyczących zasobów materialnych, kosztów, wyników, sytuacji finansowej, zużytkowanych do podejmowania świadomych decyzji. Stwarza też podstawy do wycinkowych, jak i całościowych obrazów gospodarki przedsiębiorstwa, informuje o najistotniejszych jego problemach i umożliwia podejmowanie określonych działań. Rachunkowość, realizując funkcję kontrolną, umożliwia finansowo-rachunkową kontrolę wewnętrzną i zewnętrzną działalności przedsiębiorstw oraz ich sytuacji majątkowej i finansowej. Zabezpiecza wykonanie przepisów prawnych w zakresie ochrony mienia przez stosowanie ewidencji informującej o nadużyciach lub niewłaściwym gospodarowaniu mieniem, służy do bieżącej oceny działalności, dotychczasowego jej przebiegu i stwarza warunki do ustalenia dróg i sposobów natychmiastowych usprawnień działalności oraz do podejmowania bardziej trafnych decyzji na przyszłość. Z kolei, realizując funkcję sprawozdawczo-analityczną, rachunkowość informuje o wynikach działalności przedsiębiorstwa w danym okresie, interpretuje je i stwarza podstawy do właściwej analizy ekonomicznej. Służy też do ustalania motywów decyzji o charakterze programowym, wytycznych do planu oraz określania poszczególnych rodzajów i wielkości przewidywanych efektów ekonomicznych.

7 8 Wstęp Zatem w każdym rozpatrywanym przypadku rachunkowość dostarcza odpowiednich informacji, które mogą być użyte do różnych celów: do bieżącego sterowania procesami gospodarczymi, do oceny pracy przedsiębiorstwa za miniony okres sprawozdawczy, przy wyborze i podejmowaniu decyzji gospodarczych. Oznacza to, że informacja ekonomiczna, niezbędna w przedsiębiorstwie do potrzeb zarządzania, pozostaje w ścisłym związku z rachunkowością. Informacja ekonomiczna występuje jednak w przedsiębiorstwie niezależnie od tego, czy rachunkowość jest prowadzona, czy też nie występuje w ogóle. Natomiast rachunkowość wymaga zawsze odpowiedniej informacji ekonomicznej, która warunkuje możliwość jej istnienia. Informację ekonomiczną i rachunkowość oraz jej podsystemy należy jednak zawsze rozpatrywać we wzajemnym ich związku, ponieważ: a) informacja ekonomiczna warunkuje skuteczność rachunkowości, natomiast rachunkowość decyduje z kolei o przydatności informacji do podejmowania określonych decyzji i zarządzania; b) system informacyjny rachunkowości stanowi element systemu informacji ekonomicznej; c) funkcjonowanie ich charakteryzują te same procesy, jak gromadzenie danych pierwotnych, przetwarzanie ich w informacje wtórne, prezentacja informacji wtórnych; d) często przedstawiają treść tych samych zjawisk i procesów gospodarczych, mają wspólne źródło i korzystają z tych samych dokumentów; e) mają wspólny cel, którym jest ochrona własności oraz zbliżone zadania, jak określanie wyników ekonomicznych, prawidłowości i nieprawidłowości gospodarczych, rezerw itp. Nie można prowadzić rachunkowości, nie dysponując odpowiednimi informacjami. Rachunkowości muszą zatem towarzyszyć zawsze czynności związane z pomiarem zjawisk gospodarczych oraz ich utrwalaniem za pomocą danych, które pełnią funkcję nośników informacji, naniesionych na odpowiednie dokumenty. W rachunkowości, oprócz informacji będących wynikiem bezpośredniego pomiaru zdarzeń gospodarczych, można również wykorzystywać informacje pochodzące z rachunku operatywnego, statystyki, marketingu, planowania. W związku z tym, w niektórych przypadkach, dane te, w zależności od ich charakteru i przeznaczenia, muszą być poddane wycenie, liczeniu, sortowaniu, scalaniu lub rozdrabnianiu itp. Czynności te stanowią prace przygotowawcze dla rachunkowości, która, jak wiemy, ujmuje i rozpatruje zdarzenia przede wszystkim w sposób wartościowy i na określonych tylko urządzeniach, chociaż coraz częściej czyni się odstępstwa od tej teoretycznej zasady i uwzględnia w niej również wielkości ilo-

8 Wstęp 9 ściowe, stosując równocześnie różnorodne rozwiązania ewidencyjne, co w obecnej teorii rachunkowości stanowi zasadniczy przedmiot rozważań. Rachunkowość jest środkiem dalszego opracowywania danych dotyczących zjawisk i procesów gospodarczych i przystosowywania ich do ściśle określonych potrzeb. Opierając się na informacjach pierwotnych, pochodzących z bezpośredniego pomiaru lub dostarczonych jej przez inne podsystemy systemu informacji ekonomicznej, przetwarza je w informacje wtórne, mające postać bardziej przydatną do potrzeb zarządzania. Różnica między informacją ekonomiczną wtórną uzyskaną w rachunkowości a informacją pierwotną jest wyraźna i polega na tym, że z punktu widzenia określonych potrzeb pierwsza z nich jest bardziej poznawcza i ukierunkowana. Wynika to głównie z tego, że rachunkowość jest całościowym i zamkniętym układem zasad i reguł, wynikających ze specyficznych sposobów postrzegania rzeczywistości gospodarczej. Ujmuje ona zjawiska w sposób bilansujący dane, które je określają, a jednocześnie w sposób dynamiczny, co powoduje, że dostarcza informacji najbardziej obiektywnych, przedstawiających rzeczywiste nakłady i efekty gospodarcze przedsiębiorstwa. Informacja wtórna, pochodząca z rachunkowości, stanowi szczególny rodzaj informacji ekonomicznej o największej przydatności w zarządzaniu. Wykorzystana do sterowania procesami gospodarczymi i ich kontroli, znacznie przyspiesza reakcję na występujące nieprawidłowości gospodarcze i zwiększa poprawność decyzji korygujących, gdyż kierownictwo przedsiębiorstwa otrzymuje wtedy informację odpowiednio przygotowaną. Znaczna część informacji przygotowywanej przez rachunkowość zawarta jest w sprawozdaniach i ich analizach. Odpowiednio zorganizowana sprawozdawczość i właściwe systemy jej analizy mogą dostarczyć informacji, które zabezpieczą nie tylko przetrwanie ale i rozwój przedsiębiorstwa. Sprawozdawczość i analiza finansowa pozwalają bowiem na ustalanie różnego typu wielkości i wskaźników, takich jak koszty przychody, rentowność, wypłacalność itp. W ten sposób umożliwiają wpływ na poziom zarządzania przedsiębiorstwem. Wpływ ten odzwierciedla się w efektywności gospodarowania i sytuacji finansowej podmiotów gospodarczych. Przedsiębiorstwa funkcjonujące w gospodarce rynkowej wymagają sprawozdań i analiz eksponujących czynniki pobudzające wzrost gospodarczy i przyczyniające się do pomnażania kapitału. Narzędzia te powinny służyć opanowywaniu rynków i umacnianiu na nich pozycji przedsiębiorstw. Aby cele te były realne niezbędne jest poznanie przez polskich menedżerów i analityków różnych koncepcji, metod i technik sporządzania sprawozdań finansowych oraz sposobów i metod interpretacji zawartych w nich danych lub pogłębienie dotychczas posiadanej wiedzy w tej dziedzinie. Jest to konieczne m.in. dla dokonania prawidłowego doboru wzorów sprawozdań i systemu analiz w celu wdro-

9 10 Wstęp żenia ich w przedsiębiorstwie lub zmodyfikowania dotychczas stosowanych systemów. Współcześnie, w warunkach nasilającej się konkurencji i wciąż rosnących potrzeb rynku, osoby zajmujące się sprawozdawczością i analizą finansową mogą odgrywać istotną rolę w zarządzaniu przedsiębiorstwem poprzez udział w przygotowywaniu informacji służących przy formułowaniu i realizacji strategii przedsiębiorstwa. Mogą być pomocne także przy przekształcaniu zamierzeń strategicznych w przedsięwzięcia operacyjne. Osoby te nie są jedynie zestawiającymi historyczne dane w sprawozdaniach sformalizowanych i porównującymi je z danymi wzorcowymi, lecz uczestniczą także w organizowaniu systemu informacyjnego zarządzania przedsiębiorstwem. Opracowanie, wdrożenie i systematyczne stosowanie wzorów sprawozdań i metod analizy zawartych w nich danych może zainicjować podejmowanie przez pracowników przedsiębiorstwa czynności usprawniania w zakresie realizowanych procesów, a następnie stymulować do ciągłego doskonalenia wykonywanych czynności, prowadząc w efekcie do poprawy zarządzania zasobami rzeczowymi i kapitałem. Książka Sprawozdawczość i analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem stanowi pewne kompendium wiedzy na temat tradycyjnych i najnowszych sprawozdań, ich regulacji prawnych i wzorcowych, systemów wskaźników i metod analizy finansowej, a także czynników determinujących ich przydatność. Celem książki jest przedstawienie rodzajów informacji potrzebnych w zarządzaniu strategicznym i operacyjnym, źródeł ich uzyskania oraz sposobów wykorzystania przez zarządzających podczas planowania działalności, sterowania procesami gospodarczymi i podejmowania decyzji. Realizacja tego celu oparta jest na syntezie praktyki, dorobku autorów krajowych i zagranicznych oraz własnym autorów. Szczegółowe cele książki obejmują: 1. Zidentyfikowanie treści głównych sprawozdań finansowych, a także czynników warunkujących ich przydatność w procesie planowania działalności, bieżącego sterowania nią i oceny osiągniętych wyników. Zagadnienia te są przedmiotem tomu pierwszego. Podejmując je uznano, że tylko dokładna znajomość sprawozdań finansowych, które są głównym nośnikiem informacji o przedsiębiorstwie, ich funkcji i warunków przydatności, będących w znacznym stopniu czynnikami decydującymi o efektywnym zarządzaniu, może być miarodajną podstawą do określenia adekwatnej do istoty tych czynników metody kształtowania i oceny jego działalności. 2. Przegląd tradycyjnych i najnowszych metod wyceny danych sprawozdawczych. Przeglądu tego dokonano w rozdziale czwartym. Kierując się wnioskami wynikającymi z rozdziałów pierwszego, drugiego i trzeciego, stwierdzono również, że do pełnej przydatności sprawozdań finansowych i ich

10 Wstęp 11 analiz jest niezbędny szerszy kontekst niż ten, do którego nawiązują tradycyjne sprawozdania oraz w2skaźniki i metody analizy, a przede wszystkim konieczne jest rozpatrywanie każdego składnika majątkowego i źródła jego pochodzenia z punktu widzenia sposobu jego wyceny. Rozdział ten określa także czynniki determinujące obiektywność wyceny danych sprawozdawczych i regulujące je zasady. 3. Przedstawienie wpływu rachunku kosztów na wiarygodność danych sprawozdawczych i wyników analizy finansowej. Rozważania z tym związane, uwzględniające również różne modele rachunku kosztów, stosowane w praktyce przedsiębiorstw polskich i światowych, zawarte są w rozdziale piątym. Rozdział ten określa również kierunki niezbędnych zmian rachunku kosztów w świetle potrzeb sprawozdawczości, analizy finansowej i zarządzania w przedsiębiorstwach polskich. 4. Ukazanie powiązań sprawozdawczości finansowej z rozliczeniami podatkowymi (rozdział szósty). 5. Zobrazowanie międzynarodowego kontekstu regulacji rachunkowości i sprawozdawczości finansowej (rozdział siódmy). 6. Prezentację skutków finansowych działalności holdingów i grup kapitałowych w sprawozdawczości finansowej (rozdział ósmy). Cele te są realizowane w ramach tomu pierwszego książki. Tom drugi natomiast, wyodrębniony ze względów objętościowych książki, poświęcony jest analizie finansowej i obejmuje: 7. Prezentację wybranych systemów wskaźników i metod ich interpretacji służących do oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć i sytuacji finansowej przedsiębiorstw. Systemy te uwzględniają najnowszy dorobek twórców wskaźników i metod badań otoczenia, metod dyskontowych, modeli rachunku kosztów kreujących wartość, metod analizy sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, metod badań przepływów środków pieniężnych itd. Dorobek ten przedstawiony jest w rozdziałach dziewiątym i dziesiątym. Przedmiotem rozdziałów tych są również wybrane zagadnienia współcześnie rozumianego rynku kapitałowego, kosztu kapitału i ryzyka, wkomponowane w problematykę efektywności ekonomicznej przedsięwzięć i sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. 8. Przedstawienie skutków umów leasingu w sprawozdaniach finansowych oraz ich wpływu na wynik finansowy przedsiębiorstwa. Zagadnienie to jest przedmiotem rozdziału jedenastego. 9. Zdefiniowanie czynników kreujących długookresową wartość przedsiębiorstwa i jego przewagę konkurencyjną, wykazanie niedoskonałości tradycyjnych systemów sprawozdań i analiz finansowych oraz określenie kierunków niezbędnych zmian tych systemów. Zagadnienia te są podejmowane w rozdziałach dwunastym, trzynastym, czternastym i piętnastym.

11 12 Wstęp Z wymienionych celów wynika, że zakres problemowy książki jest dość szeroki a obejmuje sprawozdawczość oraz analizę efektywności ekonomicznej i sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Ze względu na określone rozmiary książki i dopiero kształtujący się w naszym kraju rynek kapitałowy, w ramach wspomnianych problemów skoncentrowano się przede wszystkim na tych zagadnieniach, które w naszej rzeczywistości są najważniejsze. Dość powoli przekształca się struktura własnościowa majątku narodowego. Powoli tez buduje się rynek papierów wartościowych. Wiele elementów systemu finansowego dopiero się kształtuje, ulegając ciągłym korektom i zmianom. W tej sytuacji niezwykle trudne było skonstruowanie układu pracy. Zaprezentowany układ jest wyrazem kompromisu między zamiarem przedstawienia praktycznych problemów związanych z opracowywaniem sprawozdań i analizy finansowej a koniecznością określenia teoretycznych podstaw takiej analizy. Zamiarem autorów była jednoznaczna prezentacja ważnych zagadnień zarówno znanych w teorii i praktyce sprawozdawczości i analizy finansowej od dłuższego czasu (np. bilans, rachunek zysków i strat, analiza rentowności i płynności finansowej), jak i najnowszych koncepcji i rozwiązań analizy finansowej typu: analiza zawartości sprawozdania z przepływów środków pieniężnych, analiza korzyści akcjonariuszy, analiza łańcucha wartości, budżetowanie, strategiczna karta wyników. Stosunkowo dużą część pracy poświęcono problemom wstępnym związanym ze sporządzaniem sprawozdań oraz z wykonywaniem analiz finansowych oraz roli jaką mogą odegrać w tych procesach krajowe i międzynarodowe standardy rachunkowości. Przybliżeniu najbardziej aktualnych problemów przygotowania sprawozdań finansowych i dokonywania ich analiz służą odpowiednie przykłady, rysunki, schematy pozwalające zrozumieć istotę i przydatność prezentowanych rozwiązań. Książka ma charakter teoretyczno-metodyczno-praktyczny a przeznaczona jest dla studentów poznających zagadnienia sprawozdawczości i analizy finansowej pod kierunkiem wykładowcy, jak i osób samodzielnie pragnących zdobyć bądź pogłębić wiedzę z tej dziedziny. Sprzyja temu struktura prezentacji zagadnień w poszczególnych rozdziałach. Każdy z rozdziałów rozpoczyna się od ogólnych rozważań teoretycznych, wprowadzających w zagadnienie a kończy jego ilustracją przykładami liczbowymi. Autorzy książki mają nadzieję, że niniejsza książka stanie się podręcznikiem przydatnym nie tylko na kierunkach studiów w Społecznej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania ale również w innych wyższych uczelniach, na różnych kursach i szkoleniach, a także pozycją literatury, z której chętnie będą korzystali projektanci sprawozdań i systemów analizy finansowej, analitycy i zarządzający. Marian Walczak

SPRAWOZDAWCZOŚĆ I ANALIZA FINANSOWA W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWEM

SPRAWOZDAWCZOŚĆ I ANALIZA FINANSOWA W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWEM Redakcja naukowa: MARIAN WALCZAK SPRAWOZDAWCZOŚĆ I ANALIZA FINANSOWA W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWEM Tom I Łódź 2008 Autorzy rozdziałów Tom I: Janusz Gawryś rozdz. I Róża Gromek rozdz. II Mikołaj Turzyński

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ W ZARZĄDZANIU JEDNOSTKAMI GOSPODARCZYMI

RACHUNKOWOŚĆ W ZARZĄDZANIU JEDNOSTKAMI GOSPODARCZYMI UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI Katedra Rachunkowości AKADEMIA ROLNICZA Katedra Rachunkowości RACHUNKOWOŚĆ W ZARZĄDZANIU JEDNOSTKAMI GOSPODARCZYMI Redakcja naukowa Teresa Kiziukiewicz Szczecin 2005 Redakcja naukowa

Bardziej szczegółowo

CONTROLLING FINANSOWY W STRATEGII ROZWOJU WSPÓŁCZESNEJ ORGANIZACJI. Jan Maciejewski, Andrzej Sokołowski

CONTROLLING FINANSOWY W STRATEGII ROZWOJU WSPÓŁCZESNEJ ORGANIZACJI. Jan Maciejewski, Andrzej Sokołowski Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2009 CONTROLLING FINANSOWY W STRATEGII ROZWOJU WSPÓŁCZESNEJ

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość zarządcza

Rachunkowość zarządcza Politechnika Lubelska Katedra Finansów i Rachunkowości Wiesław Janik, Maria Paździor Rachunkowość zarządcza Rachunkowość zarządcza i controlling i controlling Lublin 2012 Podręczniki Politechnika Lubelska

Bardziej szczegółowo

Analiza rentowności spółek giełdowych

Analiza rentowności spółek giełdowych Analiza rentowności spółek giełdowych Ujęcie teoretyczne Wzorcowa praca licencjacka Wrocław 2007 Analiza rentowności spółek giełdowych Spis treści Wstęp... 2 Rozdział 1. Istota, znaczenie rentowności we

Bardziej szczegółowo

Przedmiot: Analiza finansowa i planowanie gospodarcze w przedsiębiorstwie PODSTAWY TEORETYCZNE ANALIZY KOSZTÓW I BUDŻETOWANIA W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Przedmiot: Analiza finansowa i planowanie gospodarcze w przedsiębiorstwie PODSTAWY TEORETYCZNE ANALIZY KOSZTÓW I BUDŻETOWANIA W PRZEDSIĘBIORSTWIE Przedmiot: Analiza finansowa i planowanie gospodarcze w przedsiębiorstwie PODSTAWY TEORETYCZNE ANALIZY KOSZTÓW I BUDŻETOWANIA W PRZEDSIĘBIORSTWIE 1. Zasady analizy kosztów Celem analizy kosztów jest dostarczenie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Rachunkowość. Finanse. 2 www.difin.pl

SPIS TREŚCI. Rachunkowość. Finanse. 2 www.difin.pl SPIS TREŚCI Rachunkowość Rachunkowość podatkowa 4 Rachunkowość finansowa w przykładach 4 Sprawozdawczość finansowa 5 Rachunkowość bankowa 5 Rachunek wyników 5 Rachunkowość finansowa 6 Analiza finansowa

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ W POMIARZE/OCENIE DZIAŁALNOŚCI EKOLOGICZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW

NARZĘDZIA RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ W POMIARZE/OCENIE DZIAŁALNOŚCI EKOLOGICZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW OPTIMUM. STUDIA EKONOMICZNE NR 3 (69) 2014 Barbara KRYK 1 NARZĘDZIA RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ W POMIARZE/OCENIE DZIAŁALNOŚCI EKOLOGICZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW Streszczenie Oczywiste jest to, że przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Studium Podyplomowe. Zarządzanie w przemyśle naftowym i gazowniczym Rok Akademicki 2009/2010. Analiza ekonomiczna. dr inż.

Studium Podyplomowe. Zarządzanie w przemyśle naftowym i gazowniczym Rok Akademicki 2009/2010. Analiza ekonomiczna. dr inż. Studium Podyplomowe Zarządzanie w przemyśle naftowym i gazowniczym Rok Akademicki 2009/2010 Analiza ekonomiczna dr inż. Piotr Kosowski Materiały dla uczestników studium 1. Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie

Bardziej szczegółowo

www.difin.pl k a t a l o g w y d a w n i c z y 2010/2011 rachunkowość finanse ekonomia bankowość Difin

www.difin.pl k a t a l o g w y d a w n i c z y 2010/2011 rachunkowość finanse ekonomia bankowość Difin www.difin.pl k a t a l o g w y d a w n i c z y 2010/2011 rachunkowość finanse ekonomia bankowość Difin spis treści Rachunkowość Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza 4 Jak czytać sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02

Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Jadwiga Kaczmarska-Krawczak Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

Zeszyty naukowe nr 4

Zeszyty naukowe nr 4 Zeszyty naukowe nr 4 Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni 2006 Bartłomiej Wrona Istota, funkcje i nadrzędne zasady rachunkowości w gospodarce rynkowej W latach 90 nastąpiła w Polsce przemiana systemu gospodarczo-ustrojowego.

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja rachunkowości jako instrumentarium kontroli zarządczej

Dokumentacja rachunkowości jako instrumentarium kontroli zarządczej Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 864 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 76, t. 2 (2015) DOI: 10.18276/frfu.2015.76/2-15 s. 181 195 Dokumentacja rachunkowości jako instrumentarium

Bardziej szczegółowo

Analiza ekonomiczna - szkice wykładów

Analiza ekonomiczna - szkice wykładów Analiza ekonomiczna - szkice wykładów Opracowanie: Doc. dr inż. Artur Kisiołek Spis treści: Wstęp Literatura przedmiotu Podstawy teoretyczne analizy ekonomicznej Materiały źródłowe Analiza finansowo-majątkowa

Bardziej szczegółowo

Recenzenci: Dr hab. Prof. UG Zbigniew Kreft Dr hab. Prof. PW Zbigniew Malara. Redakcja techniczna: Mgr Marek Szymański

Recenzenci: Dr hab. Prof. UG Zbigniew Kreft Dr hab. Prof. PW Zbigniew Malara. Redakcja techniczna: Mgr Marek Szymański Recenzenci: Dr hab. Prof. UG Zbigniew Kreft Dr hab. Prof. PW Zbigniew Malara Redakcja techniczna: Mgr Marek Szymański Copyright by Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im E. Kwiatkowskiego w Gdyni ISBN

Bardziej szczegółowo

Jakość, pojemność i użyteczność informacji finansowej w świetle założeń koncepcyjnych Międzynarodowych Standardów Rachunkowości

Jakość, pojemność i użyteczność informacji finansowej w świetle założeń koncepcyjnych Międzynarodowych Standardów Rachunkowości dr Wioletta Baran Katedra Ekonomii/Zakład Rachunkowości (p.o. Kierownik Katedry Ekonomii) Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie Jakość, pojemność i użyteczność informacji finansowej

Bardziej szczegółowo

Przesłanki i warunki wykorzystania rachunkowości i analizy finansowej w biznesplanie małego przedsiębiorcy

Przesłanki i warunki wykorzystania rachunkowości i analizy finansowej w biznesplanie małego przedsiębiorcy Kinga Bauer Uniwersytet Jagielloński Przesłanki i warunki wykorzystania rachunkowości i analizy finansowej w biznesplanie małego przedsiębiorcy Każde przedsiębiorstwo, niezależnie od rozmiaru, w czasie

Bardziej szczegółowo

spis treści 2 www.difin.pl Finanse MSR 37. Rezerwy, zobowiązania, warunkowe i aktywa warunkowe 22 MSR 41. Rolnictwo 22

spis treści 2 www.difin.pl Finanse MSR 37. Rezerwy, zobowiązania, warunkowe i aktywa warunkowe 22 MSR 41. Rolnictwo 22 spis treści Rachunkowość Rachunkowość na tle rozwiązań międzynarodowych. Wydanie II 4 Rachunkowość podatkowa. Wydanie 8 4 Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych Wydanie II rozszerzone

Bardziej szczegółowo

11111 \lm~li ~ i11111

11111 \lm~li ~ i11111 :i.~&jp~ow~o Wyższej i Zarządzania NTERNATONAL @ Sy iemy ~mt~jr(jatyi;-.:a:~ej identyf!kair;ji >;, d~ntyfikai:;;jzi! ~H::wnure!ka~.::]a w systemie >;, PlaUi;.n'rny f: katalogi elektroniczne Spał. Wyższa

Bardziej szczegółowo

Bogdan Mazurek. Entrepreneurship and Economic Development Research Institute at the Lodz Academy of Management www.eedri.pl

Bogdan Mazurek. Entrepreneurship and Economic Development Research Institute at the Lodz Academy of Management www.eedri.pl 2 Bogdan Mazurek Entrepreneurship and Economic Development Research Institute at the Lodz Academy of Management www.eedri.pl Redakcja i korekta techniczna: Jadwiga Poczyczyńska Skład i łamanie tekstu:

Bardziej szczegółowo

Istota i pojęcie rachunku kosztów

Istota i pojęcie rachunku kosztów Istota i pojęcie rachunku kosztów Wprowadzenie Jednostki gospodarcze funkcjonujące w warunkach gospodarki rynkowej ciągle poszukują sposobów zwiększenia zysku polepszenie efektywności wykorzystania czynników

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

BIZNESPLAN. Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNESPLAN Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Pełnosprawna firma realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

Finanse Funkcjonowanie, instytucje i instrumenty rynku finansowego finanse publiczne, przedsiębiorstw i gospodarstw domowych. redakcja Artur Paździor

Finanse Funkcjonowanie, instytucje i instrumenty rynku finansowego finanse publiczne, przedsiębiorstw i gospodarstw domowych. redakcja Artur Paździor Finanse Funkcjonowanie, instytucje i instrumenty rynku finansowego finanse publiczne, przedsiębiorstw i gospodarstw domowych redakcja Artur Paździor Lublin 2014 Finanse Funkcjonowanie, instytucje i instrumenty

Bardziej szczegółowo

KOSZTY JAKOŚCI JAKO DETERMINANTY ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTWA

KOSZTY JAKOŚCI JAKO DETERMINANTY ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTWA Stanisław Zając 1 KOSZTY JAKOŚCI JAKO DETERMINANTY ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTWA Streszczenie: Przedstawiono problematykę kosztów jakości oraz ich roli w aspekcie rozwoju przedsiębiorstwa. Koszty jakości stanowią

Bardziej szczegółowo

Próba identyfikacji czynników kosztotwórczych w przedsiębiorstwach handlowych branży informatycznej na podstawie raportów rocznych

Próba identyfikacji czynników kosztotwórczych w przedsiębiorstwach handlowych branży informatycznej na podstawie raportów rocznych Próba identyfikacji czynników kosztotwórczych w przedsiębiorstwach handlowych branży informatycznej na podstawie raportów rocznych Anna Dyhdalewicz Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania, Katedra

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9

Spis treści. Wstęp... 9 Spis treści Wstęp................................................................. 9 Rozdział 1. Polityka rachunkowości jednostki w świetle obowiązujących przepisów prawnych (Dorota A. Mikulska)........................

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA AKDAEMIA NAUK W ŁODZI

SPOŁECZNA AKDAEMIA NAUK W ŁODZI SPOŁECZNA AKDAEMIA NAUK W ŁODZI KIERUNEK STUDIÓW: ZARZĄDZANIE PRZEDMIOT: Przedsiębiorstwo na rynku finansowym (MATERIAŁ POMOCNICZY PRZEDMIOT SPECJALIZACYJNY) Łódź Spis treści Moduł 1 PRZEDSIĘBIORSTWO JAKO

Bardziej szczegółowo

finansowej Gospodarki Analiza i projekcje Analiza i projekcje gospodarki finansowej Difin Difin Difin Cena 40 zł

finansowej Gospodarki Analiza i projekcje Analiza i projekcje gospodarki finansowej Difin Difin Difin Cena 40 zł Książka w syntetycznej i przystępnej formie omawia istotę, zakres, metody i narzędzia oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Ma ona stanowić podstawę wyjściową do projekcji gospodarki przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Marian Pietraszewski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych

Marian Pietraszewski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych Marian Pietraszewski Jak działać na rynku Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych materiały i podręczniki Mariana Pietraszewskiego Poznań 2003 Redaktor: Krystyna

Bardziej szczegółowo

Recenzent I wydania prof. zw. dr hab. Stanisław Kasiewicz. Recenzent II wydania prof. zw. dr hab. Jacek Grzywacz

Recenzent I wydania prof. zw. dr hab. Stanisław Kasiewicz. Recenzent II wydania prof. zw. dr hab. Jacek Grzywacz Recenzent I wydania prof. zw. dr hab. Stanisław Kasiewicz Recenzent II wydania prof. zw. dr hab. Jacek Grzywacz Recenzent III wydania prof. zw. dr hab. Krzysztof Marecki Projekt graficzny okładki i zdjęcie

Bardziej szczegółowo