1 Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 Prawo Bankowe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1 Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 Prawo Bankowe"

Transkrypt

1 Regulamin rekrutacji na studia podyplomowe Zarządzanie Przedsiębiorstwem Bankowym 1 1. Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe Zarządzanie Przedsiębiorstwem Bankowym jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem oraz wypełnienie formularza on-line na stronie internetowej projektu (www.gallus.pl), który zawiera podstawowe dane kandydata oraz oświadczenia o: miejscu zatrudnienia wymogiem formalnym jest zatrudnienie w banku lub instytucji finansowej 1 (weryfikowane poprzez zaświadczenie o zatrudnieniu), zajmowanym stanowisku warunkiem udziału w projekcie jest zatrudnienie na stanowisku kierowniczym lub specjalisty (weryfikowane na podstawie zaświadczenia o zatrudnieniu), znajomości języka angielskiego w stopniu co najmniej dobrym (weryfikowane na podstawie testu językowego). 2. Kandydaci rejestrowani będą w kolejności zgłoszeń. 3. Kandydaci zaproszeni zostaną na test językowy weryfikujący wymaganą znajomość j. angielskiego (warunkiem zaliczenia testu jest otrzymanie min. 5l % przewidzianej punktacji), o którym zostaną poinformowani za pośrednictwem strony internetowej 4. Najpóźniej na 2 dni przed przystąpieniem do egzaminu kandydaci składają w Sekcji Informacji o Uczelni i Rekrutacji WSZMiJO następujące dokumenty: dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, kserokopia dowodu osobistego, wypełniony kwestionariusz osobowy (wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu), potwierdzenie wpłaty opłaty rekrutacyjnej w wys. 100 zł (wpłata ta zostanie zaliczona na poczet wkładu prywatnego uczestnika; nr konta: , tytułem: opłata rekrutacyjna zarządzanie przedsiębiorstwem bankowym), 2 fotografie o wymiarach 45 mm x 35 mm bez nakrycia głowy, na jasnym tle, podpisane imieniem i nazwiskiem, zaświadczenie o zatrudnieniu (wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu) Po przeprowadzeniu czynności o których mowa w 1 Kierownik merytoryczny studiów wydaje decyzję w sprawie przyjęcia na studia. 2. Decyzja przesyłana jest kandydatowi na jego adres korespondencyjny, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub odbierana przez kandydata osobiście w Sekcji Informacji o Uczelni i Rekrutacji za potwierdzeniem odbioru. 3. Od decyzji Kierownika służy odwołanie, w terminie siedmiu dni od daty doręczenia decyzji, do Koordynatora projektu. Decyzja Koordynatora jest ostateczna. 4. Po otrzymaniu decyzji kandydat podpisuje w Sekcji Informacji o Uczelni i Rekrutacji dwa egzemplarze umowy dotyczącej zasad i trybu odbywania studiów podyplomowych w Uczelni (wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu). 5. Najpóźniej do 1 dnia rozpoczęcia semestru danego roku akademickiego Słuchacz zobowiązany jest 1 Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 Prawo Bankowe

2 wnieść obowiązujące go opłaty. 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Regulaminu studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach. Załączniki 3 wzór: 1) Kwestionariusza osobowego, 2) Zaświadczenia o zatrudnieniu, 3) Umowy o świadczenie usług edukacyjnych na studiach podyplomowych.

3 Załącznik nr 3 do Regulaminu (wzór) UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG EDUKACYJNYCH NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH zawarta w dniu r. w Katowicach pomiędzy: Wyższą Szkołą Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach z siedzibą: Katowice, ul. Gallusa 12, zwaną dalej Uczelnią, reprezentowaną przez Rektora prof. nadzw. dr. hab. dr h.c. Andrzeja Limańskiego, a Panem(ią).... urodzonym(ą) w dniu.w... zamieszkałym(ą)... adres do korespondencji:... tel..., ... legitymującym(ą) się dowodem osobistym seria i nr PESEL. zwanym(ą) dalej Słuchaczem o następującej treści: 1 1. Przedmiotem umowy jest przeprowadzenie studiów podyplomowych Zarządzanie Przedsiębiorstwem Bankowym przez WSZMiJO w ramach projektu Zarządzanie Przedsiębiorstwem Bankowym Studia podyplomowe dla kadr sektora bankowego, realizowanego przez Wyższą Szkołę Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach. 2. Studia, o których mowa w ust. 1, WSZMiJO organizuje na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. Nr 111 poz. 710 z późn. zm.) Studia odbędą się zgodnie z harmonogramem zajęć, w terminie od 1 października 2011 r. i trwają dwa semestry. 2. Studia obejmuje 183 godzin dydaktycznych Warunkiem wpisu Uczestnika na listę słuchaczy studiów podyplomowych jest podpisanie niniejszej umowy w terminie określonym w decyzji o przyjęciu w poczet słuchaczy studiów podyplomowych.

4 2. Szczegółowe warunki rekrutacji zostały opisane w Regulaminie rekrutacji na studia podyplomowe Zarządzanie Przedsiębiorstwem Bankowym dostępnym w Sekcji Informacji o Uczelni i Rekrutacji oraz na stronie Rozpoczęcie świadczenia usług edukacyjnych następuje z dniem podpisania niniejszej umowy Całkowity koszt studiów podyplomowych wynosi 3251,25 zł/osoba, z czego wkład prywatny Słuchacza wynosi 650,25 zł i stanowi 20 %. 2. Wkład prywatny, o którym mowa w ust. 1, zostanie wniesiony przez słuchacza wyłącznie na konto numer W tytule przelewu należy wpisać opłata za studia podyplomowe zarządzanie przedsiębiorstwem bankowym. 3. Uczestnik dostarczy kserokopię dowodu wpłaty/przelewu przed podpisaniem umowy Słuchacz zobowiązuje się do: 1) przestrzegania Regulaminu studiów podyplomowych, 2) przestrzegania obowiązujących zarządzeń władz Uczelni, 3) przestrzegania innych przepisów regulujących funkcjonowanie Uczelni oraz szanowania zwyczajów akademickich, 4) uzyskiwania zaliczeń, składania egzaminów i spełniania innych wymogów przewidzianych w planie studiów zgodnie z harmonogramem studiów, 5) poszanowania mienia Uczelni oraz szacunku dla władz akademickich, 6) obrony dobrego imienia Uczelni, członków jej społeczności oraz godnego zachowania się w Uczelni i poza jej terenem. 2. Słuchacz zobowiązany jest do uczestniczenia w co najmniej 80% zajęć przewidzianych w ramach studiów oraz do napisania pre-testu (na podstawie Kwestionariusza Oceny Kompetencji). 3. Słuchacz zobowiązany jest do podpisywania listy obecności na każdych zajęciach, punktualnego przychodzenia na zajęcia oraz do wypełnienia ankiet formularzy oceniających jakość procesu dydaktycznego i warunków organizacyjnych studiów. 4. Słuchacz zobowiązuje się do upowszechniania informacji o dofinansowaniu studiów podyplomowych. 7 Obecność poniżej 80% zajęć powoduje, iż Słuchacz przestaje uczestniczyć w zajęciach i zostaje skreślony z listy słuchaczy. W takim przypadku, z uwagi na określony system finansowania studiów, WSZMiJO ma prawo obciążyć Słuchacza całkowitymi kosztami uczestnictwa w projekcie tj. kwotą 3251,25 zł pomniejszoną o wpłacony przez Słuchacza wkład własny oraz, w związku z koniecznością dokonania przez WSZMiJO działań administracyjnych związanych z wprowadzeniem zmian w projekcie karę umowną w wysokości 500,00 zł.

5 Warunkiem ukończenia studiów jest: a) obecność na co najmniej 80% zajęć dydaktycznych, b) zaliczenie wszystkich przedmiotów (pozytywna ocena z pracy lub egzaminu), c) zaliczenie pracy dyplomowej Rezygnację z kontynuowania studiów w formie pisemnego oświadczenia za potwierdzeniem odbioru Słuchacz składa w dziekanacie Uczelni. 2. Do momentu złożenia pisemnej rezygnacji Słuchacz posiada status Słuchacza Uczelni. W przypadku rezygnacji z kontynuowania studiów Słuchacz zobowiązany jest, z uwagi na określony system finansowania studiów, do zwrotu całkowitych kosztów uczestnictwa w Projekcie tj. kwoty 3251,25 zł pomniejszonej o wpłacony przez Słuchacza wkład. Dodatkowo strony przewidują, że Słuchacz, w przypadku rezygnacji zobowiązany jest do zapłaty kary umownej, w związku z koniecznością dokonania przez Uczelnię działań organizacyjnoadministracyjnych związanych z wprowadzeniem zmian w projekcie, na konto Uczelni w wysokości 500,00 zł Korespondencję Uczelnia kierować będzie na adres Słuchacza podany w niniejszej umowie, z zastrzeżeniem ust Słuchacz ma obowiązek w terminie siedmiu dni informować Uczelnię na piśmie o każdorazowej zmianie adresu pod rygorem uznania za doręczone pism wysłanych do Słuchacza na adres określony w ust. 1, oraz ma obowiązek bezzwłocznego powiadomienia WSZMiJO na piśmie o każdej zmianie okoliczności mających znaczenie dla uczestnictwa w projekcie oraz zmianie danych, które zostały przekazane WSZMiJO. 3. Postanowienia ust. 1, nie dotyczą odpowiedzi na pisma Słuchacza, które Słuchacz zobowiązany jest odebrać osobiście w dziekanacie Uczelni. 11 Słuchaczowi z chwilą rozpoczęcia zajęć zostaje wydany indeks Umowa została zawarta na czas określony w 2 ust. 1 i wygasa z dniem ukończenia studiów przez Słuchacza, za który uznaje się dzień spełnienia wszystkich warunków umożliwiających wystawienie dyplomu. 2. Każda ze Stron może rozwiązać bez wypowiedzenia niniejszą umowę: 1) Uczelnia w przypadku skreślenia Słuchacza z listy słuchaczy z powodu naruszania obowiązków określonych w niniejszej umowie, 2) Słuchacz w przypadku rezygnacji ze studiów. 3. Rozwiązanie niniejszej umowy nie zwalnia Słuchacza z obowiązku uregulowania w całości

6 zobowiązań finansowych zaciągniętych wobec Uczelni. 4. Rozliczenie Słuchacza z Uczelnią następuje po przedłożeniu potwierdzonej karty obiegowej i napisaniu testu końcowego, z wynikiem o 30 punktów lepszym w stosunku do wyników z pre-testu. Potwierdzenie karty obiegowej uzyskuje się po uregulowaniu wszelkich należności finansowych wobec Uczelni. 5. Słuchacz wyraża zgodę na przeniesienie wierzytelności Uczelni wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią. 6. Słuchacz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych koniecznych do realizacji projektu, przedmiotu niniejszej umowy według procedur stosowanych w Uczelni, w tym kształtowania wizerunku Uczelni. 7. Słuchacz przyjmuje do wiadomości, że do utworzenia studiów podyplomowych wymagana jest grupa licząca minimum 15 osób, i wyraża na to zgodę oraz oświadcza, że w przypadku nieuruchomienia studiów nie będzie dochodził wobec Uczelni żadnych roszczeń W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz przepisy wydane na ich podstawie. 2. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy Strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie, a w przypadku braku kompromisu właściwym dla rozpoznania sporu będzie sąd według przepisów kodeksu postępowania cywilnego. 3. Umowa niniejsza sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 4. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. 14 Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.... Uczelnia Słuchacz

7 Załącznik nr 2 do Regulaminu,. (miejscowość, data) Z A Ś W I A D C Z E N I E O Z A T R U D N I E N I U Zaświadcza się, że Pan/i.., (imię i nazwisko) zamieszkały/a w.... (dokładny adres) jest zatrudniony/a w.. (nazwa zakładu pracy) w od... do. (miejscowość) na stanowisku... Zaświadczenie przygotował:. (imię i nazwisko).. (pieczęć i podpis)

Zarządzenie nr 23/2014 Rektora Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu z dnia 27 czerwca 2014 r.

Zarządzenie nr 23/2014 Rektora Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu z dnia 27 czerwca 2014 r. Zarządzenie nr 23/2014 Rektora Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia wzorów umów o warunkach odpłatności za studia oraz świadczone

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I JĘZYKÓW OBCYCH W WARSZAWIE

WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I JĘZYKÓW OBCYCH W WARSZAWIE WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I JĘZYKÓW OBCYCH W WARSZAWIE 01 242 Warszawa, Aleja Prymasa Tysiąclecia 38a Tel./Fax. (0-22) 855-47-58 UMOWA NR o świadczenie usług edukacyjnych związanych z kształceniem na studiach

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA nr. z dnia... (wypełnia WSB)

UMOWA SZKOLENIOWA nr. z dnia... (wypełnia WSB) UMOWA SZKOLENIOWA nr. z dnia... (wypełnia WSB) w ramach realizacji projektu dofinansowanego ze środków Narodowego Banku Polskiego zwanego dalej Projektem zawarta została w Toruniu pomiędzy: Wyższą Szkołą

Bardziej szczegółowo

Umowa w sprawie warunków. odpłatności za studia lub usługi edukacyjne

Umowa w sprawie warunków. odpłatności za studia lub usługi edukacyjne Umowa w sprawie warunków odpłatności za studia lub usługi edukacyjne Załącznik nr 4 do uchwały nr V/143 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 30 czerwca 2015 r. zawarta

Bardziej szczegółowo

Umowa o przeprowadzenie kształcenia na studiach pierwszego stopnia licencjackich

Umowa o przeprowadzenie kształcenia na studiach pierwszego stopnia licencjackich Umowa o przeprowadzenie kształcenia na studiach pierwszego stopnia licencjackich zawarta w Poznaniu w dniu... pomiędzy: Wyższą Szkołą Logistyki z siedzibą w Poznaniu przy ul. Estkowskiego 6, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AKADEMIA GÓRNICZO HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki UMOWA NR o warunkach odpłatności za studia stacjonarne zawarta w Krakowie w dniu xxxxxxxxxxx, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Załącznik do Uchwały Nr 42/2007 Senatu PWSZ w Nowym Sączu z dnia 28 września 2007 r. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Nowy Sącz, 2007 Spis treści: Podstawy

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI NA STUDIACH MASTER of BUSINESS ADMINISTRATION (MBA)

UMOWA O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI NA STUDIACH MASTER of BUSINESS ADMINISTRATION (MBA) Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr RK/0210/14/2014 Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia wzorów umów o warunkach odpłatności na studiach

Bardziej szczegółowo

Umowa o przeprowadzenie kształcenia na studiach drugiego stopnia

Umowa o przeprowadzenie kształcenia na studiach drugiego stopnia Umowa o przeprowadzenie kształcenia na studiach drugiego stopnia zawarta w Poznaniu w dniu... pomiędzy: Wyższą Szkołą Logistyki z siedzibą w Poznaniu przy ul. Estkowskiego 6, decyzją Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Umowa nr /2014 o studia na kierunku realizowanym w ramach projektu: Pewniak na rynku pracy poszukiwane na rynku pracy specjalności na studiach II stopnia na kierunku Informatyka specjalność: PROGRAMOWANIE

Bardziej szczegółowo

Regulamin staży artystycznych w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Regulamin staży artystycznych w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Regulamin staży artystycznych w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Postanowienia ogólne 1 Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowią: - art. 8 ust. 1 i art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

UMOWA O NAUKĘ PRZEMIOT UMOWY

UMOWA O NAUKĘ PRZEMIOT UMOWY UMOWA O NAUKĘ W dniu...2014 r. w Poznaniu pomiędzy:. 1. Wyższą Szkołą Edukacji i Terapii, ul. Grabowa 22, 61-473 Poznań, reprezentowaną przez: Kanclerza -mgr Violettę Musa zwaną w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA O NAUKĘ PRZEMIOT UMOWY

UMOWA O NAUKĘ PRZEMIOT UMOWY UMOWA O NAUKĘ W dniu...2014 r. w Poznaniu pomiędzy:. 1. Wyższą Szkołą Edukacji i Terapii, ul. Grabowa 22, 61-473 Poznań, reprezentowaną przez: Kanclerza -mgr Violettę Musa zwaną w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

- Panią/Panem... legitymującym się... Adres zameldowania... Adres do korespondencji... PESEL...

- Panią/Panem... legitymującym się... Adres zameldowania... Adres do korespondencji... PESEL... Umowa o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne na studiach niestacjonarnych II stopnia (magisterskich) na kierunku wychowanie fizyczne w Wydziale Wychowania Fizycznego w Akademii Wychowania Fizycznego

Bardziej szczegółowo

UMOWA. (nr PESEL) zwaną/ym w treści umowy Studentem, o treści następującej:

UMOWA. (nr PESEL) zwaną/ym w treści umowy Studentem, o treści następującej: Załącznik nr 1 do Uchwały Senatu Nr 15/2015 z dnia 30.03.2015 r. UMOWA o warunkach pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów oraz opłat za usługi edukacyjne między Gdańskim Uniwersytetem Medycznym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 52/2013. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 21 listopada 2013 roku

UCHWAŁA NR 52/2013. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 21 listopada 2013 roku UCHWAŁA NR 52/2013 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 21 listopada 2013 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Studiów Podyplomowych w Akademii Marynarki Wojennej W związku

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Katowicach

Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Katowicach Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Katowicach ul. Mickiewicza 29 40-085 Katowice tel./fax. 207-30-70, 207-30-80 www.wsti.pl Umowa o świadczenie usług edukacyjnych (studia licencjackie kierunek:

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług edukacyjnych (studia licencjackie kierunek: Dietetyka)

Umowa o świadczenie usług edukacyjnych (studia licencjackie kierunek: Dietetyka) Śląska Wyższa Szkoła Medyczna w Katowicach ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice tel. (32) 207 27 00, fax (32) 207 27 05 www.swsm.pl Umowa o świadczenie usług edukacyjnych (studia licencjackie kierunek:

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług edukacyjnych (studia licencjackie kierunek: Kosmetologia)

Umowa o świadczenie usług edukacyjnych (studia licencjackie kierunek: Kosmetologia) Śląska Wyższa Szkoła Medyczna w Katowicach ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice tel. (32) 207 27 00, fax (32) 207 27 05 www.swsm.pl Umowa o świadczenie usług edukacyjnych (studia licencjackie kierunek:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 44/III/2015 SENATU WYŻSZEJ SZKOŁY POLICJI W SZCZYTNIE. z dnia 30 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR 44/III/2015 SENATU WYŻSZEJ SZKOŁY POLICJI W SZCZYTNIE. z dnia 30 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR 44/III/2015 SENATU WYŻSZEJ SZKOŁY POLICJI W SZCZYTNIE z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zasad oraz wzorów umów związanych z odbywaniem studiów i pobieraniem opłat za świadczone usługi edukacyjne

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Podyplomowych w WYŻSZEJ SZKOLE INFORMATYKI STOSOWANEJ I ZARZĄDZANIA

Regulamin Studiów Podyplomowych w WYŻSZEJ SZKOLE INFORMATYKI STOSOWANEJ I ZARZĄDZANIA Załącznik do Uchwały nr 9/IX/2013 Senatu WSISiZ z dnia 17 stycznia 2013 r. Regulamin Studiów Podyplomowych w WYŻSZEJ SZKOLE INFORMATYKI STOSOWANEJ I ZARZĄDZANIA 1. PRZEPISY OGÓLNE 1 Na studia podyplomowe

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA Nr PREAMBUŁA Profesjonalny Menedżer E-biznesu realizowanego przez Wykonawcę w okresie 01.11.2009 30.09.2011 1 Przedmiot Umowy

UMOWA SZKOLENIOWA Nr PREAMBUŁA Profesjonalny Menedżer E-biznesu realizowanego przez Wykonawcę w okresie 01.11.2009 30.09.2011 1 Przedmiot Umowy UMOWA SZKOLENIOWA Nr. zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Fundacją Obserwatorium Zarządzania, z siedzibą w Warszawie (kod: 02-952), ul. Wiertnicza 141, wpisaną do Rejestru w Krajowym Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE. Optymalizacja kosztów firmy edycja

ZGŁOSZENIE. Optymalizacja kosztów firmy edycja Formularz zgłoszeniowy uczestnika ZGŁOSZENIE Nazwa szkolenia Optymalizacja kosztów firmy edycja Tryb zajęć dzienny weekendowy wieczorowy Imię i nazwisko Adres zamieszkania Województwo... Powiat PESEL Data

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. ul. Nowogrodzka 62a, 02-002 Warszawa telefon: 22 622 42 32, faks: 22 622 47 32

Informacje ogólne. Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. ul. Nowogrodzka 62a, 02-002 Warszawa telefon: 22 622 42 32, faks: 22 622 47 32 REGULAMIN REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU SYSTEMOWEGO PN. PRZYGOTOWANIE PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ DO AWANSU ZAWODOWEGO. Tekst jednolity po zmianach

Bardziej szczegółowo

W Z Ó R. na podstawie pełnomocnictwa Rektora WSPiA w Przemyślu, zwaną dalej Uczelnią

W Z Ó R. na podstawie pełnomocnictwa Rektora WSPiA w Przemyślu, zwaną dalej Uczelnią Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 65/2014 z dnia 29 września 2014 r. Rektora WSPiA w Przemyślu W Z Ó R UMOWA o warunkach odpłatności za jednolite studia magisterskie kierunek prawo oraz studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH WYŻSZEJ SZKOŁY HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNEJ WE WŁOCŁAWKU

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH WYŻSZEJ SZKOŁY HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNEJ WE WŁOCŁAWKU REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH WYŻSZEJ SZKOŁY HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNEJ WE WŁOCŁAWKU Włocławek, dnia 1 października 2012 r. Spis treści 1. PRZEPISY OGÓLNE... 2 2. TWORZENIE I LIKWIDACJA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI ZA USŁUGI EDUKACYJNE NA STUDIACH STACJONARNYCH III STOPNIA (DOKTORANCKICH)

WZÓR UMOWY O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI ZA USŁUGI EDUKACYJNE NA STUDIACH STACJONARNYCH III STOPNIA (DOKTORANCKICH) Załącznik nr 4 do uchwały Senatu AWF Warszawa Nr 71/2014/2015 z dnia 14 lipca 2015 roku WZÓR UMOWY O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI ZA USŁUGI EDUKACYJNE NA STUDIACH STACJONARNYCH III STOPNIA (DOKTORANCKICH) Umowa

Bardziej szczegółowo

- Panią/Panem... legitymującym się... Adres zameldowania... Adres do korespondencji... PESEL...

- Panią/Panem... legitymującym się... Adres zameldowania... Adres do korespondencji... PESEL... Umowa o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych II stopnia (magisterskich) na kierunku sport w Wydziale Wychowania Fizycznego w Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawa Nr

Bardziej szczegółowo

UMOWA O STUDIA WYŻSZE DLA STUDENTÓW STUDIÓW PRZEMIENNYCH. Zawarta w dniu... 2015/2016* r. w Białymstoku pomiędzy:

UMOWA O STUDIA WYŻSZE DLA STUDENTÓW STUDIÓW PRZEMIENNYCH. Zawarta w dniu... 2015/2016* r. w Białymstoku pomiędzy: Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr RK/021/12/2015 Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia wzoru umowy o studia wyższe oraz instrukcji finansowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH. prowadzonych przez Wyższą Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczną

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH. prowadzonych przez Wyższą Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczną REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH prowadzonych przez Wyższą Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczną w Sieradzu we współpracy z Centrum Logopedii i Wspomagania Rozwoju DEMOSTENES w Poznaniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo