Założenia organizacyjno-prawne projektowania systemu zarządzania nieruchomościami *

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Założenia organizacyjno-prawne projektowania systemu zarządzania nieruchomościami *"

Transkrypt

1 649 Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2004 Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego Założenia organizacyjno-prawne projektowania systemu zarządzania nieruchomościami * 1. Wprowadzenie Zarządzanie nieruchomością polega na podejmowaniu decyzji strategicznych, taktycznych i operacyjnych dotyczących nieruchomości oraz inicjowaniu lub podejmowaniu na ich podstawie działań w sferze administracji, eksploatacji oraz inwestycji, dla osiągnięcia celu właściciela. Właściwe zarządzanie nieruchomością polega na spełnianiu następujących funkcji: przygotowaniu i realizacji określonej strategii zarządzania nieruchomością, prowadzeniu skutecznej gospodarki finansowej, podejmowaniu kompleksowych działań sprzyjających wzrostowi wartości nieruchomości w czasie, starannej analizie lokalnego rynku nieruchomości itd. (zarządzanie strategiczne), wypełnianiu określonych działań administracyjnych (zarządzanie operacyjne i taktyczne) takich jak: utrzymywanie nieruchomości w odpowiednim stanie technicznym, wymaganym przez odpowiednie przepisy prawne i instrukcje, regulujące zasady użytkowania budynków i budowli; organizowanie i nadzorowanie eksploatacji obiektu, zawieranie umów na dostawę mediów, wywóz nieczystości czy odprowadzanie ścieków; prowadzenie ewidencji danych związanych z nieruchomością, nadzorowanie wpłat wnoszonych przez najemców i dzierżawców; kierowanie personelem zatrudnionym na terenie nieruchomości itd. Funkcje zarządzania nieruchomością może spełniać 1 : osobiście właściciel nieruchomości, * Praca jest wynikiem realizacji tematu badawczego KBN nr 1 H02D Por. H. Gawron, Znaczenie zarządcy w gospodarowaniu nieruchomościami, Nieruchomości, Rynek, Prawo 2000, nr 4.

2 6 pracownik właściciela lub wyspecjalizowana komórka organizacyjna, jeżeli właścicielem nieruchomości jest odpowiednio duży podmiot gospodarczy, powołany przez właściciela nieruchomości profesjonalny zarządca, działający jako osoba fizyczna lub prawna. Przedmiotem zainteresowania w dalszych rozważaniach będzie trzeci przypadek, nazywany zleceniowym systemem zarządzania nieruchomością, w którym ogół funkcji związanych z zarządzaniem spełnia w imieniu właściciela zarządca, działający na podstawie umowy o zarządzanie nieruchomością zawartej z jej właścicielem. Sytuację zarządcy nieruchomości, determinowaną powiązaniami z różnymi podmiotami i instytucjami przedstawia rys. 1. WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI Organy państwowe i samorządowe ZARZĄDCA NIERUCHOMOŚCI Dostawcy usług NAJEMCY Rys. 1. Struktura podmiotowa procesu zarządzania nieruchomością Źródło: opracowanie własne. Zarządzanie nieruchomością jest więc rodzajem pośrednictwa między właścicielem a użytkownikami nieruchomości w pewnym przedziale czasowym. Zarządca musi godzić interes właściciela i użytkowników oraz wybierać między krótkoterminowymi korzyściami a długoterminową wartością nieruchomości 2. Ponadto zarządca musi uwzględniać przepisy prawne regulujące gospodarowanie nieruchomościami, których przestrzeganie jest nadzorowane przez państwo i jego instytucje oraz organy samorządowe. 2 Por. A. Śliwiński, Zarządzanie nieruchomościami. Podstawy wiedzy i praktyki gospodarowania nieruchomościami, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2000, s. 21.

3 Założenia organizacyjno-prawne projektowania systemu zarządzania Wymogi wobec systemu zarządzającego nieruchomościami Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami przewiduje następujące formy działalności w zakresie zarządzania nieruchomościami 3 : przez zarządców licencjonowanych, czyli osoby fizyczne działające jako samodzielne podmioty gospodarcze, przez osoby prawne, wykonujące obowiązki zarządców jako działalność gospodarczą, przez zarządców licencjonowanych pozostających w stosunku pracy, zatrudnionych przez samorządowe osoby prawne lub przedsiębiorców trudniących się inną działalnością gospodarczą. Wynika stąd, że zarządcą nieruchomości, w zleceniowym systemie zarządzania nieruchomościami, może być osoba fizyczna lub osoba prawna. Zarządca będący osobą fizyczną może działać jako samodzielny podmiot gospodarczy, według zasad ogólnych i obowiązujących przepisów. Zatem podlega wpisowi do ewidencji podmiotów gospodarczych i obowiązkom statystycznym (uzyskanie numeru REGON) oraz podatkowym (otrzymanie numeru NIP). W takim zakresie zarządcy mogą działać samodzielnie i jednoosobowo lub w zespołach skupiających kilku zarządców jako spółki cywilne nie posiadające osobowości prawnej. Jeśli zarządcą jest osoba prawna, Ustawa nakazuje, aby zarządzanie nieruchomością było wykonywane przez zarządców licencjonowanych. Brakuje jednak objaśnienia ustawowego, które czynności należy traktować jako czynności zarządzania, które zaś nimi nie są i mogą je wykonywać także osoby bez licencji. Do takich spornych czynności można zaliczyć np. wykonywanie prac biurowych, księgowych czy finansowych związanych z pracą zarządcy, realizowanie decyzji zarządcy w zakresie pobierania czynszów, nadzorowania prac remontowych itp. Wydaje się jednak, że do zarządcy niezbywalnie należą takie zadania, jak: podejmowanie decyzji dotyczących nieruchomości, nadzór nad ich wykonaniem, zwracanie się do właścicieli lokali i najemców, wykonywanie uprawnień przewidzianych dla zarządców w przepisach ustaw, a przede wszystkim ponoszenie odpowiedzialności za przyjęte do zarządzania nieruchomości. Zarządcy licencjonowani (czyli osoby fizyczne) mogą działać również w stosunku pracy, zatrudnieni przez przedsiębiorców (osoby prawne) wykonujących zarządzanie jako działalność pomocniczą. Powstaje wówczas istotne pytanie, w jakim zakresie licencjonowany zarządca nieruchomości odpowiada za swoje działania, podejmowane z własnej inicjatywy, a w jakim zakresie za wykonywanie poleceń swoich przełożonych. Nie wnikając w podniesione wyżej dylematy, do dalszych rozważań przyjmuje się, że funkcje zleceniowego zarządzania nieruchomościami pełni określony sys- 3 H. Walczewski, Prawo nieruchomości dla zarządców. Podręcznik dla przystępujących do egzaminu licencyjnego, Zachodnie Centrum Organizacji (ZCO), Zielona Góra 2000, s. 197.

4 8 tem organizacyjny, który w praktyce przyjąć może nazwę biuro zarządzania nieruchomościami, firma zarządzająca nieruchomościami itp., będący samodzielnym podmiotem gospodarczym. Uwaga nasza skoncentrowana będzie na metodyce budowy takiego systemu. Tworzenie systemów (biur, firm) do zarządzania nieruchomościami nie zostało poddane żadnym specyficznym ograniczeniom. Tak więc firma zajmująca się zarządzaniem nieruchomościami nie musi różnić się pod względem wymogów formalnoprawnych od firm zajmujących się działalnością gospodarczą innego rodzaju. Stosowane tu powinny być wszystkie zasady prawa gospodarczego i przepisy o tworzeniu i funkcjonowaniu osób prawnych 4 oraz szczególne przepisy prawne regulujące gospodarowanie nieruchomościami. Uwzględniane powinny być również standardy dotyczące pełnienia zawodu licencjonowanego zarządcy. Projektując firmę zarządzającą nieruchomościami, staje się przed dwoma bardzo ważnymi i złożonymi problemami dotyczącymi: doboru formy organizacyjno-prawnej, doboru rozwiązania strukturalnego (struktury organizacyjnej). Sposób rozwiązania tych problemów tworzy ramy dla przebiegu wszystkich procesów (kierowniczych i wykonawczych), związanych z zarządzaniem określonym zespołem nieruchomości. Tym problemom poświęcone zostaną dalsze rozważania. 3. Przegląd form organizacyjno-prawnych działalności gospodarczej pod kątem przydatności w zarządzaniu nieruchomościami Wytwarzanie produktów oraz świadczenie wszelkich usług dokonuje się w systemach organizacyjnych będących przedsiębiorstwami obejmującymi osoby uczestniczące w procesie gospodarczym (właścicieli-przedsiębiorców, zarządzających i pracowników) oraz materialne czynniki produkcji (środki i przedmioty pracy). System prawny każdego państwa kreuje różne formy prowadzenia działalności gospodarczej, których zadaniem jest umożliwienie tego zespolenia stosownie do potrzeb danej działalności, przy jednoczesnej ochronie interesów państwa, otoczenia społeczno-gospodarczego oraz uczestniczących w przedsięwzięciu osób 5. Formy te są wzorcami prawno-organizacyjnymi określającymi wymagania założycielskie, zasady zarządzania, podział władzy i odpowiedzialności. Zakres różnorodności, ogólności i swobody ich wyboru umożliwia dopasowanie formy organizacyjno-prawnej do przedmiotu i skali prowadzonej działalności gospodarczej oraz do dążeń i oczekiwań przedsiębiorców. Wybór formy organizacyjno-prawnej przedsiębiorstwa następuje w momencie jego tworzenia, jednak 4 Ibidem, s Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, pod red. J. Lichtarskiego, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 1997, s. 67.

5 Założenia organizacyjno-prawne projektowania systemu zarządzania... 9 w następnych fazach cyklu życia ulega ona zmianom. Przesłanki tych zmian stanowi najczęściej rozwój przedsiębiorstwa lub warunki zewnętrzne, dające lepsze szanse rozwoju przedsiębiorstwom funkcjonującym w określonej formie organizacyjno-prawnej. W polskiej praktyce gospodarczej stosowane są następujące formy organizacyjno-prawne: przedsiębiorstwa jednego właściciela, będącego osobą fizyczną (jednoosobowe), przedsiębiorstwa spółki, przedsiębiorstwa spółdzielnie, przedsiębiorstwa państwowe. Najpowszechniejszą formą działalności gospodarczej w Polsce są przedsiębiorstwa jednego właściciela, będącego osobą fizyczną, zatrudniające dowolną liczbę pracowników. Podstawą prawną tworzenia i funkcjonowania takich przedsiębiorstw jest ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo o działalności gospodarczej (Dz.U. nr 101, poz. 1178) 6 oraz przepisy kodeksu cywilnego (poza częścią dotyczącą spółek). Przedsiębiorstwo jednoosobowe jest prowadzone i reprezentowane przez właściciela posiadającego pełnię kompetencji decyzyjnych oraz odpowiadającego w sposób wyłączny i bez ograniczeń za wszelkie zobowiązania swojej firmy zarówno dotyczące majątku przedsiębiorstwa, jak i majątku osobistego. Utworzenie przedsiębiorstwa jednoosobowego nie wymaga spełnienia żadnych wymagań kapitałowych i w sensie prawnym wystarcza zgłoszenie faktu utworzenia przedsiębiorstwa do tzw. ewidencji działalności gospodarczej. Przedsiębiorstwa spółki są zrzeszeniem osób lub kapitału celem prowadzenia wspólnego przedsiębiorstwa. Spośród wielu kryteriów klasyfikacji spółek dla dalszych rozważań istotne będzie rozróżnienie: spółek cywilnych, których zasady tworzenia i funkcjonowania regulują art kodeksu cywilnego, spółek handlowych, których zasady tworzenia i funkcjonowania reguluje ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. nr 94, poz z późn. zm.). Często stosowaną formą prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług zarządzania nieruchomościami jest spółka cywilna. Przez umowę spółki cywilnej wspólnicy (tu: zarządcy nieruchomości) zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego, w szczególności przez wniesienie wkładów. Wkład wspólnika polegać może na wniesieniu do spółki własności lub innych praw albo na świadczeniu usług. W praktyce spółek zawiązywanych przez zarządców nieruchomości wnoszony przez nich wkład polega najczęściej na wykonywaniu na rzecz i w ramach spółki pracy, tj. zarządzania. Spółka cywilna, o ile prowadzi działalność gospodarczą podlegającą ustawie o działalności gospodarczej, podlega 6 Ważną rolę w kreowaniu przedsiębiorczości na początku lat 90. odegrała ustawa z 22 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej. Przyjęte w niej rozwiązania zaczęły jednak hamować funkcjonowanie i dalszy rozwój prywatnych podmiotów gospodarczych. Stało się to przesłanką opracowania nowej ustawy.

6 10 wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej. Cechą charakterystyczną spółki cywilnej jest surowa odpowiedzialność jej wspólników za zobowiązania spółki. Każdy wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem, bez ograniczenia, razem z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką. Ich odpowiedzialność jest solidarna. Nowy kodeks spółek handlowych w sposób całościowy reguluje problemy tworzenia, organizacji i funkcjonowania, jak również rozwiązywania, łączenia, podziału i przekształcania wszystkich spółek handlowych. Wyróżnia on sześć typów spółek handlowych: spółka jawna jest spółką osobową, prowadzącą przedsiębiorstwo będące własną firmą. Każdy ze wspólników odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczeń całym swym majątkiem z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką, z uwzględnieniem subsydiarnej odpowiedzialności wspólnika. Każdy wspólnik spółki jawnej jest uprawniony i zobowiązany do prowadzenia spraw spółki oraz w takim zakresie do reprezentacji spółki na zewnątrz; spółka partnerska jest nowym typem spółki osobowej, grupującej przedstawicieli wolnych zawodów. Jest ona pomyślana jako forma prowadzenia działalności przez ściśle określone osoby, posiadające odpowiednie wykształcenie i kwalifikacje zawodowe. Cechą charakterystyczną spółki partnerskiej jest odpowiedzialność partnera wyłącznie za własne działania w spółce oraz za działania pracowników nie partnerów wykonujących pod jego nadzorem określone prace w spółce. Partner nie ponosi więc odpowiedzialności za zobowiązania spółki powstałe w związku z wykonywaniem przez pozostałych partnerów wolnego zawodu w spółce, jak również za zobowiązania spółki, będące następstwem działań lub zaniechań osób zatrudnionych przez spółkę na podstawie umowy o pracę lub innego stosunku prawnego, które podlegały kierownictwu innego partnera przy świadczeniu usług w zakresie przedmiotu działalności spółki 7 ; spółka komandytowa jest spółką, w której przynajmniej jeden wspólnik (tzw. komplementariusz) odpowiada za zobowiązania bez ograniczenia, a odpowiedzialność innego (tzw. komandytariusza) jest ograniczona. Spółki komandytowe w obecnych systemach gospodarczych są rzadko spotykane, chociaż nie ma formalnych zastrzeżeń, aby komandytariuszem spółki był w spółce zarządców inny zarządca. W praktyce jednak taka pozycja jednego z zarządców w spółce, którego cechuje ograniczona odpowiedzialność za zobowiązania spółki (np. za nienależyte wykonywanie przez niego zadań zarządzania nieruchomością w ramach spółki), przy nieograniczonej odpowiedzialności innych wspólników zarządców komplementariuszy byłaby dla tych ostatnich niekorzystna. O ile bowiem wkład wspólników byłby porównywalny świadczenie usług zarządzania nieruchomościami w ramach spółki o tyle ich odpowiedzialność byłaby diametralnie różna; spółka komandytowo-akcyjna jest spółką osobową wprowadzoną z myślą o ochronie przedsiębiorców, którzy zamierzają dokapitalizować swoje przedsię- 7 E. Snowacka-Malec, Wykonywanie zawodu architekta w ramach spółki osobowej, Nieruchomości. Rynek, Prawo 2001, nr 1.

7 Założenia organizacyjno-prawne projektowania systemu zarządzania biorstwo poprzez emisję akcji. Spółka ta zawiera nie tylko elementy spółki jawnej, ale także spółki akcyjnej. W miejsce komandytariusza wstępuje akcjonariusz, o zbliżonym do komandytariusza statusie, na którego udziały są ustanawiane akcje spółki. Z tego względu akcjonariusz nie odpowiada za zobowiązania spółki majątkiem osobistym, a jedynie wkładem wniesionym do spółki za objęte akcje; spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółką kapitałową i może być utworzona przez jedną lub więcej osób w każdym celu, prawnie dopuszczalnym. Wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki, są jedynie zobowiązani do świadczeń określonych w umowie spółki; spółka akcyjna może być zawiązana przez jedną lub więcej osób, ale nie może być zawiązana wyłącznie przez jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Podstawą działania spółki akcyjnej jest statut, sporządzony w formie aktu notarialnego, a podpisujące go osoby są założycielami spółki. Akcjonariusze nie odpowiadają za zobowiązania spółki, są jedynie zobligowani do określonych w statucie świadczeń. Wyżej wymienione spółki, ze względu na charakter, powszechnie dzieli się na spółki: osobowe, do których zalicza się spółki: jawną, partnerską, komandytową, komandytowo-akcyjną, kapitałowe, do których zalicza się spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjną. Spółdzielnia jest dobrowolnym zrzeszeniem o nieograniczonej liczbie członków, zmiennym składzie osobowym i zmiennym funduszu udziałowym, prowadzącym działalność gospodarczą w celu zaspokojenia potrzeb swoich członków 8. Spółdzielnię od spółki odróżniają następujące rozwiązania: zmienność składu osobowego, która powoduje płynność funduszu udziałowego, głównym celem działania jest zaspokajanie potrzeb członków spółdzielni, wobec czego prowadzenie działalności gospodarczej jest środkiem, realizowana jest zasada demokracji w zarządzaniu, oznaczająca, że każdy członek ma jednakowe prawo głosu, bez względu na liczbę posiadanych udziałów. Spora część spółdzielni w Polsce powstała i funkcjonuje jako okaleczona przez stosunki gospodarcze w PRL, zastępcza forma prywatnych spółek handlowych, prowadzących działalność gospodarczą nastawioną głównie na zysk. Obecnie dopuszczalne formy organizacyjno-prawne działalności gospodarczej w Polsce czynią spółdzielnie nieatrakcyjnym podmiotem gospodarczym. Forma organizacyjno-prawna przedsiębiorstwa państwowego ukształtowana została w 1981 r. przez dwa akty prawne: ustawę z 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych, tekst jednolity: Dz.U nr 18, poz. 80, ustawę z 25 września 1981 r. o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego, Dz.U nr 24, poz Podstawy nauki..., s. 76.

8 12 Ta forma organizacyjno-prawna działalności gospodarczej z pewnością nie będzie miała zastosowania do tworzenia firm zarządzających nieruchomościami i nie została tu dokładniej scharakteryzowana. 4. Przegląd rozwiązań strukturalnych systemów organizacyjnych pod kątem przydatności w zarządzaniu nieruchomościami Stosowane w praktyce struktury organizacyjne charakteryzują się znaczną różnorodnością. Źródłem tego jest fakt, że człowiek od najdawniejszych czasów racjonalizował i dostosowywał formy działań zbiorowych do realizowanych celów, poszukiwał lepszych zasad podziału pracy, doskonalszych metod współdziałania i skuteczniejszych sposobów kierowania postępowaniem ludzi 9. Forma organizacyjna działania zbiorowego nazywana dalej strukturą organizacyjną jest specyficznym, historycznie uwarunkowanym rozwiązaniem, jakie człowiek wymyślał, praktycznie stosował, a następnie instytucjonalizował 10. Struktura organizacyjna obejmuje wszystkie zagadnienia związane z organizacją i realizacją procesu zarządzania w przedsiębiorstwie (systemie organizacyjnym). Właściwy dobór rozwiązania strukturalnego warunkuje więc w istotny sposób sprawność tego procesu. Wynika to z faktu, że struktura organizacyjna 11 : określa podział pracy i tworzy dla realizacji zadań człony organizacyjne (stanowiska, komórki i jednostki organizacyjne), ustanawia niezbędne powiązania między różnymi funkcjami i czynnościami, kształtuje podział władzy, porządkuje hierarchicznie składniki systemu, przydzielając im zakresy uprawnień, ustanawia adekwatny układ odpowiedzialności, zapewnia ciągłość realizacji zadań, koordynuje stosunki z otoczeniem. Pierwotną formą organizacji działania zbiorowego była struktura liniowa, oparta na dwóch rodzajach stanowisk organizacyjnych: kierownika (przełożonego) i wykonawcy (podwładnego). Każdy wykonawca ma wyłącznie jednego przełożonego, od którego otrzymuje polecenia i przed którym odpowiada za ich wykonanie. Podstawowym i często jedynym kryterium wyróżniania członów (komórek, jednostek) organizacyjnych i ustalania zapotrzebowania na stanowiska kierownicze jest rozpiętość kierowania. Ten rodzaj struktury organizacyjnej przyjmowany jest w ma- 9 K. Bleicher, Organisation. Formen und Modelle, Gabler, Wiesbaden 1982, s Por. M. Crozier, E. Friedberg, Człowiek i system. Ograniczenia działania zespołowego, PWE, Warszawa 1982, s Por. J.A.F. Stoner, C. Wankel, Kierowanie, PWE, Warszawa 1992, s. 208; A. Nalepka, Koncepcja systemu oceny struktury organizacyjnej, AE w Krakowie, Kraków 1993, s. 23 i 39.

9 Założenia organizacyjno-prawne projektowania systemu zarządzania łych, nowo powstających systemach, gdzie wokół założyciela (szefa) skupia się grono osób realizujących zadania, warunkujące cel 12. W liniowej strukturze organizacyjnej więzi funkcjonalne pokrywają się z więziami hierarchicznymi, co sprawia, że każdy kierownik jako przełożony służbowy jest jednocześnie organem doradczym (funkcjonalnym). musi zajmować się wszystkimi zadaniami realizowanymi przez bezpośrednich podwładnych i rozwiązywać wszelkie problemy pojawiające się w trakcie ich działań. To sprawia, że struktura liniowa może być efektywnie stosowana tylko w małych przedsiębiorstwach, o zadaniach na tyle prostych, że kierownik może ogarnąć całość spraw podległych pracowników (komórek i jednostek organizacyjnych). Na rys. 2 przedstawiony został schemat struktury liniowej. KIEROWNIK W W W W W W W W W Rys. 2. Schemat struktury liniowej Źródło: opracowanie własne. Obecnie stosowany w praktyce zarządzania systemami zestaw struktur organizacyjnych może być charakteryzowany za pomocą następujących parametrów: zasada podziału zadań: według czynności (A-1), według obiektów (A-2), zasada ustanawiania zależności hierarchicznych: jedność podporządkowania (jednoliniowości B-1); wielorakość podporządkowania (wieloliniowości B-2), zasada podziału uprawnień decyzyjnych: centralizacja (C-1), decentralizacja (C-2). Wymienione zasady pozwalają tworzyć pewną liczbę teoretycznych form organizacyjnych, jednak przedmiotem wyboru w praktyce są trzy zasadnicze: struktura funkcjonalna, dywizjonalna oraz macierzowa. 12 Strategor, Zarządzanie firmą. Strategie, struktury, decyzje, tożsamość, PWE, Warszawa 1995, s. 312.

10 14 Struktura funkcjonalna. Dla struktury funkcjonalnej (F) właściwy jest następujący układ parametrów: F = {A-1, B-1, C-1). Kryterium tworzenia jednostek organizacyjnych na drugim szczeblu hierarchii jest rodzaj czynności (funkcji), tzn. grupowanie zadań jednego rodzaju w kompleksy zadań jednostek organizacyjnych zwanych pionami organizacyjnymi (np. zarządzanie zakupami, zarządzanie eksploatacją, zarządzanie najmem, prowadzenie księgowości, zarządzanie finansami, zarządzanie rozwojem nieruchomości itp.). Zależności hierarchiczne mają typowo jednoliniowy charakter, a uprawnienia decyzyjne są scentralizowane. W strukturze funkcjonalnej pojawiają się, obok kierowników i wykonawców, stanowiska lub komórki sztabowe (doradcze). W praktyce struktura funkcjonalna występuje w wielu wersjach szczegółowych, różniących się stopniem rozbudowy, umiejscowieniem i statusem stanowisk i komórek doradczych. Na rys. 3 przedstawiono schemat struktury funkcjonalnej. DYREKTOR Rozwój nieruchomości Zakupy materiałów i kontraktowanie usług Utrzymanie funkcjonalności nieruchomości Zarządzanie najmem Zarządzanie finansami Rys. 3. Schemat funkcjonalnej struktury organizacyjnej Źródło: opracowanie własne. To rozwiązanie strukturalne jest dostosowane do przedsiębiorstw wytwarzających unikatowe produkty lub ograniczoną liczbę wyrobów, o ustabilizowanym rynku. Wzmacnia ono centralizację decyzji. Jak w wypadku każdego rozwiązania organizacyjnego również tu wskazuje się zalety (silne strony) i wady (słabe strony) tej struktury organizacyjnej. Poniżej przedstawiono najczęściej podnoszone w literaturze mocne i słabe strony struktury funkcjonalnej 13 : a) silne strony: ogranicza ona konflikty kompetencji i nadmiaru zadań, 13 J.-M. Baugier, S. Vuillod, Strategie zmian w przedsiębiorstwie. Nowoczesna metoda, Poltext, Warszawa 1993, s

11 Założenia organizacyjno-prawne projektowania systemu zarządzania sprzyja rozwojowi zawodowstwa (profesjonalizmu), obniża koszty ogólne z powodu ekonomii skali; b) słabe strony: pole obserwacji jest wąskie, nie pozwala dostrzegać całości zapotrzebowania klienta, utrudnia adaptację do szybko zmieniającego się rynku, rodzi ryzyko nieporozumień między działami (biurami) oraz złej koordynacji, uniemożliwia rozwój dobrze wyspecjalizowanych pracowników, którzy mogą mieć całościowe spojrzenie na potrzeby klientów i przedsiębiorstwa. Struktura dywizjonalna. Dla struktury dywizjonalnej (D) charakterystyczny jest następujący układ parametrów: D = {A-2, B-1, C-2}. Ma tu miejsce zastosowanie na drugim szczeblu hierarchii przedmiotowej lub innej zasady grupowania zadań. Osoby związane z kompleksową obsługą jednej dużej nieruchomości lub grupy nieruchomości znajdujących się na określonym obszarze są scalane w człony organizacyjne (komórki organizacyjne), nazywane dywizjami. Zależności hierarchiczne ukształtowane są według zasady jednoliniowości. Zadania decyzyjne są przekazywane posiadającym stosunkowo dużą autonomię kierownikom dywizji. Jednak zadania decyzyjne związane z formułowaniem zasad funkcjonowania i strategii rozwoju całego systemu, jak np. planowanie strategiczne, polityka inwestycyjna, finansowa, gospodarka kadrą kierowniczą, kontrola i ocena działalności są zarezerwowane są dla centrali systemu. Dyrektor generalny CENTRALA Dyrektor Dyrektor Dyrektor Dyrektor Zarządzanie nieruchomością A (rozwój, zakupy, najem, utrzymanie) Zarządzanie nieruchomością B (rozwój, zakupy, najem, utrzymanie) Zarządzanie nieruchomością C (rozwój, zakupy, najem, utrzymanie) Zarządzanie nieruchomością D (rozwój, zakupy, najem, utrzymanie) Rys. 4. Schemat dywizjonalnej struktury organizacyjnej Źródło: opracowanie własne.

12 16 W systemie organizacyjnym, zarządzającym nieruchomościami o strukturze dywizjonalnej, jednostki organizacyjne na drugim szczeblu hierarchii powstają poprzez grupowanie zadań według zarządzanych obiektów. Powstają w ten sposób segmenty, dywizje spełniające zróżnicowane funkcje, kompleksowo obsługujące proces zarządzania określoną nieruchomością, dysponujące znacznym poziomem autonomii. Struktura ta jest właściwa dla systemów, które zarządzają wieloma nieruchomościami, terytorialnie rozproszonymi. Silne strony struktury dywizjonalnej są następujące: ułatwia ona szybką adaptację do zmian kierunku działania, przyspiesza podejmowanie decyzji, sprzyja wykorzystaniu dobrze wyspecjalizowanych pracowników, pozwala koordynować wszystkie działania dotyczące zarządzania daną nieruchomością, sprzyja integracji korzyści (zysków) funkcjonalnych. Słabe strony struktury dywizjonalnej powodują, że: rodzi ona ryzyko nadmiernego zatrudnienia i niepełnego wykorzystania pracowników, często powoduje wzrost kosztów ogólnych, sprzyja rywalizacji między kierownikami jednostek organizacyjnych (dywizji). Struktura macierzowa. Dla struktury macierzowej (M) typowy jest następujący układ parametrów: M = {A-1 i A-2, B-2, C-2}. Istotą tej formy jest równoczesne i równoprawne stosowanie zasady podziału funkcji zarządzania oraz według rodzaju zarządzanych obiektów. Poprzez zastosowanie zasady obiekt powstają szczególne jednostki organizacyjne kierownictwo nieruchomości. Zastosowanie kryterium rodzaju czynności prowadzi do powstania jednostek organizacyjnych o charakterze funkcjonalnym. Występują dwa systemy (układy) zależności hierarchiczno-rozkazodawczych i wydawania poleceń. Strukturę macierzową wyróżnia istnienie działalności stałej systemu i działalności związanej z realizacją konkretnych projektów (usług). Łączy ona zatem 14 : stałą strukturę funkcjonalną składającą się ze specjalistów o odpowiednich umiejętnościach, czasową strukturę dla realizacji danego projektu, istniejącą do czasu jego ukończenia. Struktura ta dostosowana jest do takich systemów, których istota działalności polega głównie na zdobywaniu zleceń na zarządzanie coraz to nowymi nieruchomościami i prowadzeniu ogółu czynności składających się na zarządzanie nimi. Struktura ta posiada dwie cechy charakterystyczne dotyczące procesu decyzyjnego: jedna osoba może być jednocześnie podporządkowana szefowi komórki funkcjonalnej i szefowi projektu (produktu); jest więc ona zależna od przełożonego funkcjonalnego (hierarchicznego) i przedmiotowego, 14 J.-M. Baugier, S. Vuillod, op. cit., s

13 Założenia organizacyjno-prawne projektowania systemu zarządzania musi istnieć równowaga między dwoma rodzajami podziału pracy (funkcjonalnym i związanym z obiektem); każdy z nich powinien posiadać swój budżet, z tą różnicą, że budżet obiektu służy zakupowi usług działu funkcjonalnego. DYREKTOR GENERALNY funkcji 1 funkcji 2 funkcji 3 funkcji 4 nieruchomości A nieruchomości B Rozwój nieruchomości Zakupy materiałów i kontraktowanie usług Utrzymanie funkcjonalności nieruchomości Zarządzanie najmem nieruchomości C Rys. 5. Schemat macierzowej struktury organizacyjnej Źródło: opracowanie własne. Silne strony struktury macierzowej są następujące: wprowadza ona jako niezbędną strukturę obiektów, ułatwia szybkie dostosowanie się do zmian. Słabe strony struktury macierzowej to: jest wrażliwa na zachwianie równowagi między władzami funkcjonalnymi i związanymi z obiektami (projektami), wymaga często interwencji o charakterze arbitrażowym ze strony najwyższej instancji przedsiębiorstwa. Określonych wyżej koncepcji rozwiązań strukturalnych nie można stosować powszechnie, lecz po dostosowaniu ich do konkretnych indywidualnych warunków i sytuacji. Bezkrytyczne przenoszenie do danego systemu nowych rozwiązań, nawet doskonale funkcjonujących w innych jednostkach, może skończyć się niepowodzeniem. Formy i typy struktur organizacyjnych doskonale funkcjonujące w warunkach jednego systemu mogą okazać się zupełnie nieprzydatne w innym.

14 18 Dlatego też wdrażanie określonego rozwiązania strukturalnego, uznawanego za nowoczesne, może być podjęte po jego adaptacji do konkretnych warunków. Wybór rozwiązania strukturalnego powinien więc być dokonywany w kontekście obecnie istniejącej, a także antycypowanej sytuacji technicznej, ekonomicznej i kadrowej systemu organizacyjnego. Zarysowane tendencje i koncepcje struktur organizacyjnych nie wyczerpują oczywiście całej problematyki i nie pretendują do pełnego przeglądu współczesnych rozwiązań strukturalnych. Ze względu na znaczną ich liczbę, charakterystykę struktur organizacyjnych ograniczono do podstawowych rozwiązań. Chodziło przede wszystkim o przybliżenie koncepcji teoretycznych i praktycznych oraz o stworzenie płaszczyzny do przemyśleń i badań w kontekście ich ewentualnego wykorzystania do projektowania systemów organizacyjnych (firm) do zarządzania nieruchomościami. 5. Dobór formy organizacyjno-prawnej i strukturalnej systemu zarządzania nieruchomościami Tworzenie firm do zarządzania nieruchomościami nie zostało poddane żadnym specjalnym ograniczeniom. Firma zajmująca się zarządzaniem nieruchomościami niczym nie różni się więc od innych systemów organizacyjnych zajmujących się działalnością gospodarczą innego rodzaju. Przy tworzeniu firm do zarządzania nieruchomościami stosujemy więc wszystkie zasady prawa gospodarczego i przepisy o tworzeniu i funkcjonowaniu osób prawnych 15. Tworząc lub doskonaląc firmę zarządzającą nieruchomościami, przedsiębiorca staje przed dwoma bardzo ważnymi i złożonymi problemami: doborem formy organizacyjno-prawnej, doborem adekwatnego rozwiązania strukturalnego. Przed problemem wyboru formy organizacyjno-prawnej przedsiębiorstwa staje: podejmujący działalność gospodarczą, przedsiębiorca w rożnych fazach rozwoju przedsiębiorstwa, ponieważ rozwój przedsiębiorstwa może powodować nieefektywność funkcjonowania w ramach formy wybranej przy jego utworzeniu. Za podstawowe kryteria wyboru adekwatnej formy organizacyjno-prawnej przedsiębiorstwa najczęściej uważa się 16 : wymagania założycielskie, zakres odpowiedzialności majątkowej i ryzyka kapitałowego, możliwości finansowania działalności, łatwość kierowania i kontroli działalności, obciążenia podatkowe, 15 H. Walczewski, op.cit., s Podstawy nauki, s. 77.

15 Założenia organizacyjno-prawne projektowania systemu zarządzania problem dziedziczenia, zakres możliwości upłynniania udziałów. Wielość form organizacyjno-prawnych prowadzenia działalności gospodarczej oraz kryteriów ich doboru sprawia, że przedsiębiorca staje przed trudnym i złożonym problemem decyzyjnym. W praktyce decyzja podejmowana jest na podstawie intuicji i wycinkowej obserwacji otoczenia, co czyni ją często nieoptymalną. Aby podjąć właściwą decyzję, należy korzystać przy jej podejmowaniu z odpowiednich metod, wśród których na szczególne podkreślenie zasługują metody oceny wielokryterialnej. Dobór struktury organizacyjnej, tworzącej ramy dla przebiegu wszystkich procesów kierowniczych i wykonawczych, związanych z realizacją celu firmy, musi uwzględniać specyficzne cechy przedmiotu działania 17. Za takie specyficzne cechy procesu zarządzania nieruchomościami, rzutujące w sposób bezpośredni na organizację firmy, uznać bez wątpienia należy: rozproszenie przestrzenne nieruchomości, konieczność bezpośrednich częstych kontaktów z najemcami, specyficzne stosunki zachodzące między właścicielem nieruchomości a firmą zarządzającą. Te przesłanki wymagają, aby firmy zarządzające nieruchomościami posiadały zdecentralizowane struktury zarządzania 18, opierające się na małych zgranych zespołach, ulokowanych blisko użytkowników nieruchomości (najemców, mieszkańców), podejmujących wszystkie zadania taktyczne i operacyjne, związane z wydzieloną grupą nieruchomości. Członkowie takiego zespołu zarządzającego określonym zespołem nieruchomości nie powinni czuć się zdezintegrowani, lecz powinni czuć się spójną częścią całej firmy. Tworzenie takiego sprawnego zespołu, składającego się z odpowiednich komplementarnych specjalistów, wymaga czasu, dużej staranności, opieki nad nowymi pracownikami. Z tego względu najbardziej adekwatnym rozwiązaniem strukturalnym firmy zarządzającej nieruchomościami wydaje się struktura dywizjonalna. Jednak przy doborze struktury organizacyjnej uwzględnione powinny być jeszcze inne uwarunkowania. Ich analiza i sposób uwzględniania przy doborze rozwiązania strukturalnego firmy zarządzającej nieruchomościami powinny stać się przedmiotem dalszych prac badawczych. Literatura Baugier J.-M., Vuillod S., Strategie zmian w przedsiębiorstwie. Nowoczesna metoda, Poltext, Warszawa Bleicher K., Organisation. Formen und Modelle, Gabler, Wiesbaden Crozier M., Friedberg E., Człowiek i system. Ograniczenia działania zespołowego, PWE, Warszawa A. Nalepka, Struktura organizacyjna, Antykwa, Kraków 2001, s. 61 i nast. 18 H. Gawron, op. cit.

16 20 Gawron H., Znaczenie zarządcy w gospodarowaniu nieruchomościami, Nieruchomości, Rynek i Prawo 2000, nr 4. Nalepka A., Koncepcja systemu oceny struktury organizacyjnej, AE w Krakowie, Kraków Nalepka A., Struktura organizacyjna, Antykwa, Kraków Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, pod red. J. Lichtarskiego, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław Snowacka-Malec E., Wykonywanie zawodu architekta w ramach spółki osobowej, Nieruchomości. Rynek i Prawo 2001, nr 1. Stoner J.A.F., Wankel C., Kierowanie, PWE, Warszawa Strategor, Zarządzanie firmą. Strategie, struktury, decyzje, tożsamość, PWE, Warszawa Śliwiński A., Zarządzanie nieruchomościami. Podstawy wiedzy i praktyki gospodarowania nieruchomościami, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa Ustawa z 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych, tekst jednolity: Dz.U nr 18, poz. 80. Ustawa z 25 września 1981 r. o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego, Dz.U nr 24, poz Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, Dz.U nr 115, poz Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. prawo działalności gospodarczej, Dz.U. 101 poz Ustawa z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych, Dz.U. 94 poz z późn. zm. Walczewski H., Prawo nieruchomości dla zarządców. Podręcznik dla przystępujących do egzaminu licencyjnego, Zachodnie Centrum Organizacji (ZCO), Zielona Góra Organisational and Legal Assumptions for the Design of a Real Estate Management System The essence of real estate management is to make strategic decisions, both tactical and operational, on real estate, and to initiate or undertake operating and investment activities based on those decisions. This article focuses on the commission-based real estate management system, in which all of the management functions are performed by a manager acting on behalf of the owner based on a real estate management contract. The management functions are executed under a defined organisational system that may in practice be termed a real estate management office, real estate management firm, etc. The focus of the article is on the methodology of building such a system. In designing a real estate management firm, two kinds of problems arise: selection of a legal and organisational form, selection of a structural solution (organisational structure). The manner in which these problems are addressed creates a framework for all the processes involving the management of real estate. The article discusses the problems connected with designing such firms.

Prowadzenie działalności geodezyjnej 311[10].Z5.01

Prowadzenie działalności geodezyjnej 311[10].Z5.01 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Małgorzata Bartosiak Małgorzata Redlicka Prowadzenie działalności geodezyjnej 311[10].Z5.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Modele zarządzania gminnym zasobem nieruchomości

Modele zarządzania gminnym zasobem nieruchomości Zeszyty Naukowe nr 792 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2008 Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego Modele zarządzania gminnym zasobem nieruchomości 1. Uwagi wstępne Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Określanie form organizacyjno-prawnych podmiotu gospodarczego 341 [02].Z1.01

Określanie form organizacyjno-prawnych podmiotu gospodarczego 341 [02].Z1.01 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Janina Rosiak Określanie form organizacyjno-prawnych podmiotu gospodarczego 341 [02].Z1.01 Poradnik dla ucznia Wydawca: Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Jak być przedsiębiorczym na rynku pracy?

Jak być przedsiębiorczym na rynku pracy? I 1 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2 I Materiały szkoleniowe z zestawami ćwiczeń do pracy własnej dla uczestników szkolenia Materiały

Bardziej szczegółowo

Spin off, spin out jako instrument budowania przedsiębiorczości akademickiej oraz stymulowania innowacyjności regionu

Spin off, spin out jako instrument budowania przedsiębiorczości akademickiej oraz stymulowania innowacyjności regionu Spin off, spin out jako instrument budowania przedsiębiorczości akademickiej oraz stymulowania innowacyjności regionu Człowiek najlepsza inwestycja Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Planowanie przedmiotu działalności 341[02].Z1.05

Planowanie przedmiotu działalności 341[02].Z1.05 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Janina Rosiak Planowanie przedmiotu działalności 341[02].Z1.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 0 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

ISBN (wersja drukowana) 978-83-7525-878-3 ISBN (ebook) 978-83-7969-143-2

ISBN (wersja drukowana) 978-83-7525-878-3 ISBN (ebook) 978-83-7969-143-2 Agnieszka Czajkowska Zakład Finansów Korporacji, Instytut Finansów Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki 90-214 Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. nr 39 e-mail: agnieszka.czajkowska@uni.lodz.pl

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKI + PRAKTYKI +

PRAKTYKI + PRAKTYKI + Autorzy: mgr Tomasz Buczek dr Jadwiga Kozieł-Mitras mgr Katarzyna Olszecka PRAKTYKI + Program doskonalenia zawodowego dla nauczycieli przedmiotów zawodowych w zakresie zarządzania, nr projektu WND-POKL.03.04.03-00-136/11

Bardziej szczegółowo

Organizacja i jej miejsce w otoczeniu

Organizacja i jej miejsce w otoczeniu Anna Adamik, Marek Matejun Organizacja i jej miejsce w otoczeniu [ Po więcej publikacji zapraszam na www.matejun.pl ] 2.1. Istota i cechy organizacji Podstawowymi obiektami zarządzania w gospodarce są

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Mirosława Miłosławska-Kozak Wiesława Nowak Andrzej Dominik Paweł Gąsiorek Początki działania grupowego. Najprostszą formą działania

Bardziej szczegółowo

Recenzenci: Dr hab. Prof. UG Zbigniew Kreft Dr hab. Prof. PW Zbigniew Malara. Redakcja techniczna: Mgr Marek Szymański

Recenzenci: Dr hab. Prof. UG Zbigniew Kreft Dr hab. Prof. PW Zbigniew Malara. Redakcja techniczna: Mgr Marek Szymański Recenzenci: Dr hab. Prof. UG Zbigniew Kreft Dr hab. Prof. PW Zbigniew Malara Redakcja techniczna: Mgr Marek Szymański Copyright by Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im E. Kwiatkowskiego w Gdyni ISBN

Bardziej szczegółowo

1. Charakter i istota funkcji personalnej

1. Charakter i istota funkcji personalnej 1. Charakter i istota funkcji personalnej 1 3 1. Charakter i istota funkcji personalnej Postęp gospodarczy dostrzegalny był dawniej po upływie stuleci lub dekad. Obecnie wyznaczają go lata. Dokonuje się

Bardziej szczegółowo

Przestrzeganie przepisów prawa i zasad ekonomiki w ochronie zdrowia 322[01].O1.05

Przestrzeganie przepisów prawa i zasad ekonomiki w ochronie zdrowia 322[01].O1.05 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Elżbieta Zagożdżon-Kuśmirek Przestrzeganie przepisów prawa i zasad ekonomiki w ochronie zdrowia 322[01].O1.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Podejmowanie działalności gospodarczej 741[01].Z5.01

Podejmowanie działalności gospodarczej 741[01].Z5.01 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Katarzyna Maćkowska Podejmowanie działalności gospodarczej 741[01].Z5.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla pomysłodawcy ze sfery nauki jak zacząć?

Przewodnik dla pomysłodawcy ze sfery nauki jak zacząć? Załącznik nr 1 Przewodnik dla pomysłodawcy ze sfery nauki jak zacząć? Część 1 - Materiały informacyjne i instruktażowe przeznaczone dla Pomysłodawców i ośrodków innowacji Produkt finalny projektu innowacyjnego

Bardziej szczegółowo

Ocena możliwości zastosowania outsourcingu w zarządzaniu nieruchomościami

Ocena możliwości zastosowania outsourcingu w zarządzaniu nieruchomościami 649 Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2004 Międzywydziałowe Studium Doktoranckie Ocena możliwości zastosowania outsourcingu w zarządzaniu nieruchomościami 1. Wprowadzenie Celem niniejszego artykułu jest

Bardziej szczegółowo

Moduł III. Podstawy teorii przedsiębiorstwa

Moduł III. Podstawy teorii przedsiębiorstwa Moduł III. Podstawy teorii przedsiębiorstwa Spis treści: Wstęp... 2 1. Pojęcie przedsiębiorstwa. Rodzaje przedsiębiorstw. Cele działalności przedsiębiorstw... 2 2. Majątek, fundusze i wynik finansowy...

Bardziej szczegółowo

CONTROLLING FINANSOWY W STRATEGII ROZWOJU WSPÓŁCZESNEJ ORGANIZACJI. Jan Maciejewski, Andrzej Sokołowski

CONTROLLING FINANSOWY W STRATEGII ROZWOJU WSPÓŁCZESNEJ ORGANIZACJI. Jan Maciejewski, Andrzej Sokołowski Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2009 CONTROLLING FINANSOWY W STRATEGII ROZWOJU WSPÓŁCZESNEJ

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA ORGANIZACYJNA FIRMY

STRUKTURA ORGANIZACYJNA FIRMY STRUKTURA ORGANIZACYJNA FIRMY Struktura organizacyjna to ogół ustalonych zależności funkcjonalnych i hierarchicznych między elementami organizacji, zgrupowanymi w komórki i jednostki organizacyjne w sposób

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA PRZESTRZENNA I FUNKCJONOWANIE KLASTRÓW W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM

ORGANIZACJA PRZESTRZENNA I FUNKCJONOWANIE KLASTRÓW W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM ORGANIZACJA PRZESTRZENNA I FUNKCJONOWANIE KLASTRÓW W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM Zespół badawczy w składzie: prof. dr hab. Tadeusz Stryjakiewicz, mgr inż. Wojciech Dyba Publikacja na podstawie ekspertyzy

Bardziej szczegółowo

OUTSOURCING. 14.1. Istota i teoretyczne podstawy outsourcingu. Marek Matejun. [ Po więcej publikacji zapraszam na www.matejun.pl ]

OUTSOURCING. 14.1. Istota i teoretyczne podstawy outsourcingu. Marek Matejun. [ Po więcej publikacji zapraszam na www.matejun.pl ] OUTSOURCING Marek Matejun [ Po więcej publikacji zapraszam na www.matejun.pl ] 14.1. Istota i teoretyczne podstawy outsourcingu W ujęciu ogólnym outsourcing jest metodą (koncepcją) zarządzania, która sprowadza

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Organizacja grup kooperacyjnych przedsiębiorstw

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Organizacja grup kooperacyjnych przedsiębiorstw Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Organizacja grup kooperacyjnych przedsiębiorstw Aktualizacja: Grupa Doradcza Sienna Sp. z o.o. listopad 2005 r. Projekt współfinansowany przez UNIĘ EUROPEJSKĄ,

Bardziej szczegółowo

Poradnik z zakresu tworzenia i funkcjonowania spółek spin off i spin out

Poradnik z zakresu tworzenia i funkcjonowania spółek spin off i spin out Poradnik z zakresu tworzenia i funkcjonowania spółek spin off i spin out TEMATYKA: MODUŁ I: Konkretny cel: pomysł, identyfikacja potrzeb, zakładanie i prowadzenie działalności. MODUŁ II: Odpowiedzialność:

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania strukturalne audytu wewnętrznego w przedsiębiorstwie

Rozwiązania strukturalne audytu wewnętrznego w przedsiębiorstwie Zeszyty Naukowe nr 774 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2008 Katedra Analiz Strategicznych Rozwiązania strukturalne audytu wewnętrznego w przedsiębiorstwie 1. Uwagi wstępne Wzrost znaczenia problematyki

Bardziej szczegółowo

STUDIA I MATERIAŁY V O L U M E 16 N U M B E R 4 TOWARZYSTWA NAUKOWEGO NIERUCHOMOŚCI JOURNAL OF THE POLISH REAL ESTATE SCIENTIFIC SOCIETY

STUDIA I MATERIAŁY V O L U M E 16 N U M B E R 4 TOWARZYSTWA NAUKOWEGO NIERUCHOMOŚCI JOURNAL OF THE POLISH REAL ESTATE SCIENTIFIC SOCIETY V O L U M E 16 N U M B E R 4 STUDIA I MATERIAŁY TOWARZYSTWA NAUKOWEGO NIERUCHOMOŚCI JOURNAL OF THE POLISH REAL ESTATE SCIENTIFIC SOCIETY OLSZTYN 2 0 0 8 STUDIA I MATERIAŁY TOWARZYSTWA NAUKOWEGO NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

System komercjalizacji nowoczesnych technologii

System komercjalizacji nowoczesnych technologii Nauka + Partnerstwo + Innowacyjność = Sposób na biznes Gdański Park Naukowo- Technologiczny System komercjalizacji nowoczesnych technologii System komercjalizacji nowoczesnych technologii 2 System komercjalizacji

Bardziej szczegółowo

ABC nowoczesnego przedsiębiorcy

ABC nowoczesnego przedsiębiorcy ABC nowoczesnego przedsiębiorcy ABC nowoczesnego przedsiębiorcy pod redakcją Kazimierza Ostaszewskiego i Michała Mulawy Lublin 2011 Recenzent prof. dr hab. Stanisław Wrzosek Redaktorzy dr Kazimierz Ostaszewski,

Bardziej szczegółowo

mgr Marek Wierzbiński Prezentacja opcji menedżerskich w sprawozdaniu finansowym Presentation of management stock options in the financial statement

mgr Marek Wierzbiński Prezentacja opcji menedżerskich w sprawozdaniu finansowym Presentation of management stock options in the financial statement mgr Marek Wierzbiński Prezentacja opcji menedżerskich w sprawozdaniu finansowym Presentation of management stock options in the financial statement Rozprawa doktorska Promotor: dr hab. Marek Cieślak, prof.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zakładem opieki zdrowotnej. Konteksty i determinanty zmian

Zarządzanie zakładem opieki zdrowotnej. Konteksty i determinanty zmian Zarządzanie zakładem opieki zdrowotnej Konteksty i determinanty zmian Redakcja naukowa Maria Danuta Głowacka Zarządzanie zakładem opieki zdrowotnej Konteksty i determinanty zmian Polskie Towarzystwo Nauk

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD prof. dr hab.elżbeta Jędrych dr inż. Paweł Pietras dr Maciej Szczepańczyk ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Praca ta w całości

Bardziej szczegółowo