Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp."

Transkrypt

1 Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp.... Imię i nazwisko Wnioskodawcy... Adres zamieszkania, ulica, numer domu 2013 Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 03 Dyrektora PUP w Środzie Wlkp. z dnia r. ADNOTACJE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY WnDzGosOg/13/. z dn. Środa Wlkp., dn Kod pocztowy, miejscowość... Numer telefonu WNIOSEK W SPRAWIE PRZYZNANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Podstawa prawna: 1) Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. j. Dz. U Nr 69 poz. 415 z późn. zm.), 2) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2012 poz. 457), 3) Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (t. j. Dz. Urz. UE L 379 z , str. 5), 4) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007r w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1860/2004 (t. j. Dz. Urz. UE L 193 z , str. 6), 5) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. 2010r. Nr 53, poz. 311), Pouczenie: 1. W celu właściwego wypełnienia wniosku, prosimy o staranne jego przeczytanie. 2. Wniosek należy wypełnić w sposób czytelny (długopisem nie komputerowo) wpisując treść w każdym do tego wyznaczonym punkcie wniosku. Wszelkie poprawki należy dokonywać poprzez skreślenie, zaparafowanie i podanie daty dokonania zmiany. 3. Wnioski rozpatrywane są zgodnie z kolejnością wpływu na Dziennik Podawczy Powiatowego Urzędu Pracy. 4. Złożenie wniosku nie gwarantuje otrzymania środków z Funduszu Pracy lub Europejskiego Funduszu Społecznego. Środki publiczne przeznaczone na podjęcie działalności gospodarczej są limitowane decyzjami finansowymi lub budżetami projektów. 5. O uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia wniosku Wnioskodawca powiadamiany jest pisemnie w terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku i innych niezbędnych do jego uwzględnienia dokumentów. 6. Umowa pomiędzy Dyrektorem Urzędu a bezrobotnym zawierana jest w terminie do 2 miesięcy od dnia uwzględnienia wniosku. Nie podpisanie umowy w ww. terminie z przyczyn leżących po stronie bezrobotnego traktowane jest jako rezygnacja z przyznanych środków. 7. Od negatywnego stanowiska Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy nie przysługuje odwołanie. 8. Złożony wniosek wraz z dokumentacją nie podlega zwrotowi. 9. Prosimy o nie modyfikowanie i nie usuwanie elementów wniosku. 10. Złożenie wniosku nie zwalnia bezrobotnego z obowiązku stawiania się na obowiązkowe wizyty w Urzędzie Pracy w wyznaczonych terminach. UWAGA! Działalność gospodarcza, której dotyczy wniosek nie może być podjęta przed podpisaniem Umowy o dofinansowanie z Powiatowym Urzędem Pracy (przed uzyskaniem środków). Wnioski niepełne, wypełnione nieczytelnie, nie zawierające wymaganych informacji, bez kompletu załączników NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE 1

2 I. Dane Wnioskodawcy: 1. Imię i nazwisko Wykształcenie, zawód PESEL Seria i numer dowodu osobistego Organ wydający dowód osobisty Data zarejestrowania w PUP w Środzie Wlkp. i numer ewidencyjny Nazwa banku Numer rachunku bankowego NIP Wiek... stan cywilny Współmałżonek... (imię, nazwisko) (zawód) II. Dane dotyczące planowanej działalności: 1.Rodzaj zamierzonej działalności gospodarczej wraz z numerem PKD z 2007r. należy wpisać tylko 1 rodzaj działalności, która będzie działalnością przeważającą- wiodącą (wskazaną również na zaświadczeniu o nr identyfikacyjnym REGON). Jednocześnie informujemy iż wpis do ewidencji działalności gospodarczej dokonany w Urzędzie Miasta / Gminy może wskazywać dodatkowe rodzaje wykonywanej działalności gospodarczej, z wyjątkiem działalności wymienionych w 4 ust.5 Regulaminu. 2. Forma prowadzenia działalności: Kwota wnioskowanych środków: Działania podjęte na rzecz planowanej działalności: a) pozyskanie lokalu* b) uzyskanie niezbędnych pozwoleń, zezwoleń, koncesji* c) odbycie niezbędnych szkoleń, kursów* d) przedwstępne umowy, oświadczenia o współpracy z przyszłymi kontrahentami (usługobiorcami, usługodawcami, dostawcami, odbiorcami*)... * do wniosku należy dołączyć kserokopie (oryginał do wglądu) właściwych dokumentów potwierdzające ww. informacje 2

3 5. Plan finansowy działalności: a) kalkulacja kosztów związanych z podjęciem działalności, jakie zostaną poniesione w okresie od dnia zawarcia umowy do 2 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej oraz źródła ich finansowania (należy wskazać wszystkie koszty związane z podjęciem działalności np. koszty remontu, zakup wyposażenia, zakup towaru handlowego, koszty administracyjne, eksploatacyjne itp. oraz źródła ich finansowania uwzględniając środki własne i środki z PUP) L.P. RODZAJ KOSZTU (nazwa maszyny, urządzenia, wyposażenia, oprogramowania itp.) WYSOKOŚĆ KOSZTU ŹRÓDŁO FINANSOWANIA ŚRODKI ŚRODKI PUP WŁASNE SUMA Potwierdzam posiadanie przez wnioskodawcę zadeklarowanych środków własnych, udokumentowanych dnia.. w kwocie.zł... (pieczątka i podpis pracownika PUP) Uwaga! We wniosku można wskazać wkład własny, jednak aby wkład ten był punktowany udział środków własnych w planowanym przedsięwzięciu winien wynosić minimum zł. W przypadku pozytywnego uwzględnienia wniosku, przed podpisaniem stosownej umowy z PUP konieczne będzie udokumentowanie kwoty wkładu własnego (aktualny wyciąg z banku potwierdzający saldo końcowe na koncie lub fakturę, rachunek potwierdzający dokonanie wydatków niezbędnych do rozpoczęcia działalności gospodarczej w terminie nie wcześniejszym niż data złożenia wniosku w PUP) w przeciwnym wypadku Urząd odstąpi od podpisania umowy. Posiadanie środków własnych nie jest wymagane. b) harmonogram zakupów w ramach wnioskowanych środków jakie zostaną poniesione w okresie od podpisania umowy do 2 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej: LP. RODZAJ ZAKUPU (nazwa maszyny, urządzenia, wyposażenia, oprogramowania itp.) KWOTA TERMIN REALIZACJI 3

4 SUMA: Zgodnie z 4 ust 4 Regulaminu środki na podjęcie działalności gospodarczej nie mogą być przeznaczone na: 1) udziały finansowe i rzeczowe we wszystkich typach spółek, 2) zakup elementów małej architektury (np. ławki, ogrodowe, huśtawki, itp.) 3) zakup narzędzi i maszyn wykorzystanych do remontu, 4) zakup domków drewnianych, altan, straganów, garaży blaszanych, itp., 5) zakup garderoby, z wyłączeniem odzieży roboczej i ochronnej, regulowanych odrębnymi przepisami np. BHP 6) zakup samochodów osobowych, z wyjątkiem samochodów przeznaczonych na usługi przewozowe (taxi) oraz naukę jazdy, 7) zakup pojazdów przy usługach transportu towarowego, 8) pokrycie opłat administracyjnych, skarbowych, leasingowych, kaucji, itp., 9) pokrycie kosztów przesyłki i dostawy, transportu, przygotowania, pakowania, 10) pokrycie opłat eksploatacyjnych (prąd, woda, telefon, czynsz, dzierżawa, paliwo itp.), rejestracyjnych, składek ZUS, wynagrodzenia pracowników wraz z podatkami oraz kosztów budowy lokalu, 11) pokrycie kosztów związanych z podłączeniem wszelkich mediów (np. linii telefonicznych, Internetu) oraz koszty abonamentów, 12) spłatę zadłużenia wynikającego z zaciągniętych zobowiązań, 13) pokrycie kosztów szkoleń i kursów mających na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych, 14) zakup zwierząt i osprzętu do hodowli, przetwarzania pierwszego stopnia oraz wprowadzania do obiegu, 15) remont i modernizację maszyn i urządzeń, 16) zakup kwiatów i roślin żywych, 17) wycenę rzeczoznawcy majątkowego, 18) zakup kasy fiskalnej. 4

5 Uwaga: zakupy ze środków PUP muszą być zrealizowane w okresie od dnia zawarcia umowy do 2 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej za dzień podjęcia działalności gospodarczej uważa się datę rozpoczęcia wskazaną we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej dokonanym w Urzędzie Miasta/Gminy. Za poniesienie wydatku uznaje się moment faktycznego dokonania zapłaty tj. dokonania przelewu, zapłaty gotówką, płatność kartą płatniczą. W ramach przyznanych środków nie zostaną rozliczone zakupy dokonane na współwłasność, zakupy, za które płatność dokonywana jest przez pośrednika tj. płatność za pobraniem, system PayU, PayPal, itp. 6. Proponowane prawne zabezpieczenie:* weksel z poręczeniem wekslowym (aval) (wymagana 1 osoba o średnim dochodzie brutto 2600 zł z 3 ostatnich zrealizowanych wypłat miesięcznych) poręczenie (wymagane są 2 osoby o średnim dochodzie brutto 2100zł z 3 ostatnich zrealizowanych wypłat miesięcznych) zastaw na prawach lub rzeczach poręczenie przez Jarociński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. gwarancja bankowa blokada środków zgromadzonych na rachunku bankowym akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika *zakreślić właściwe UWAGA!!! PORĘCZENIE, WEKSEL Z PORĘCZENIEM WEKSLOWYM (AVAL): W przypadku poręczenia cywilnego lub weksla z poręczeniem wekslowym poręczycielami mogą być: 1. OSOBA FIZYCZNA POZOSTAJĄCA W STOSUNKU PRACY z pracodawcą, niebędącym w stanie likwidacji lub upadłości, zatrudniona na czas nieokreślony lub na czas określony [nie mniej niż 2 lata licząc od dnia podpisania umowy poręczenia] niebędąca w okresie wypowiedzenia. Osoba taka winna przedstawić: dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu), oświadczenie poręczyciela oraz zaświadczenie potwierdzające osiągane przez poręczyciela dochody. 2. OSOBA FIZYCZNA OTRZYMUJĄCA STAŁY DOCHÓD Z TYTUŁU NABYCIA PRAWA DO RENTY LUB EMERYTURY Osoba taka winna przedstawić: dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu), oświadczenie poręczyciela, decyzję o przyznaniu emerytury/renty wraz z ostatnią waloryzacją, ostatni odcinek emerytury/renty lub wyciąg bankowy z rachunku na który przekazywane jest świadczenie. 3. OSOBA FIZYCZNA PROWADZĄCA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ [samodzielnie lub w formie spółki cywilnej]. Osoba taka winna przedstawić: dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu), oświadczenie poręczyciela, zaświadczenia o niezaleganiu z Urzędu Skarbowego i ZUS [wydane nie 5

6 wcześniej niż 3 miesiące przed dniem podpisania umowy] oraz rozliczenie roczne za rok ubiegły [deklaracja PIT]. W przypadku działalności gospodarczej minimalny okres prowadzenia aktualnie zarejestrowanej działalności to 12 miesięcy. 4. OSOBA PRAWNA [spółki kapitałowe spółka akcyjna, spółka z o.o. lub podmiot nie posiadający osobowości prawnej, ale mający zdolność prawną i zdolność do czynności prawnej], Osoba taka winna przedstawić: aktualny odpis z KRS [wydany nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem podpisania umowy], bilans / rachunek zysków i strat za rok ubiegły, a także zaświadczenia o niezaleganiu z Urzędu Skarbowego i ZUS [wydane nie wcześniej niż w ciągu ostatnich 3 miesięcy przed dniem podpisania umowy], rozliczenie roczne za rok ubiegły [deklaracja PIT] oraz dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu (do wglądu). W przypadku działalności gospodarczej minimalny okres prowadzenia aktualnie zarejestrowanej działalności to 12 miesięcy. UWAGA!!! W przypadku poręczenia cywilnego lub weksla z poręczeniem wekslowym (aval) poręczycielem nie może być: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą rozliczająca się z podatku dochodowego w formie karty podatkowej lub ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, współmałżonek wnioskodawcy [wyjątek stanowi rozdzielność majątkowa], osoba osiągająca dochód z prowadzenia działalności rolniczej, osoba fizyczna lub prawna, która jest już poręczycielem z tytułu niezakończonych umów dotyczących uzyskania środków będących w dyspozycji Urzędu (dofinansowanie, refundacje), osoba fizyczna, wobec której są ustanowione zajęcia sądowe, administracyjne, osoba prawna, która posiada zaległości w ZUS-ie lub/i Urzędzie Skarbowym lub której działalność znajduje się w stanie likwidacji, upadłości. Poręczenie cywilne, Weksel z poręczeniem wekslowym (aval) może zostać udzielone wyłącznie za pisemną zgodą współmałżonka Poręczyciela [nie dotyczy rozdzielności majątkowej]. W przypadku rozdzielności majątkowej Poręczyciel przedstawia do wglądu (przed podpisaniem umowy poręczenia) dokument potwierdzający tę rozdzielność lub sentencję wyroku sądowego o rozwodzie. Zaświadczenie o dochodach winno być wydane nie wcześniej niż w ostatnich 30 dniach przed podpisaniem umowy o dofinansowanie oraz potwierdzać dochód brutto Poręczyciela liczony jako średnia z 3 ostatnich zrealizowanych wypłat miesięcznych druk zaświadczenia do pobrania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Środzie Wlkp. (Budynek Centrum Aktywizacji Zawodowej pok. nr 17) lub na stronie internetowej w zakładce dokumenty do pobrania / dotacje BLOKADA ŚRODKÓW NA RACHUNKU BANKOWYM: Przy blokadzie środków na rachunku bankowym minimalna wymagana wysokość środków to wysokość przyznanej dotacji + 40%, a minimalny okres na jaki musi być założona lokata to 2 lata. Lokata również musi być odnawialna. W przypadku zabezpieczenia w formie blokady środków na rachunku bankowym należy dostarczyć: 6

7 Umowę rachunku lokaty terminowej, oraz Pismo z banku zawierające informację o aktualnym stanie środków finansowych na rachunku lokaty, okres trwania lokaty, informację o możliwości ustanowienia blokady środków na rachunku lokaty na rzecz PUP w Środzie Wlkp. oraz że nie dokonano do chwili obecnej na niej cesji i jest wolna od wszelakich zajęć. GWARANCJA BANKOWA: W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej należy dostarczyć: Informację z banku o możliwości udzielenia gwarancji na okres 24 miesięcy do wysokości przyznanej kwoty dotacji powiększonej o 40% AKT NOTARIALNY O PODDANIU SIĘ EGZEKUCJI PRZEZ DŁUŻNIKA: Akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika sporządza się u notariusza po podpisaniu z Powiatowym Urzędem Pracy umowy o dofinansowanie, na podstawie zawartej umowy. Kwota podlegająca egzekucji w formie aktu notarialnego będzie podwyższona o 40 % kwoty otrzymanej. Bezrobotny jest zobowiązany wskazać w Informacji na temat sytuacji majątkowej oraz zobowiązań Wnioskodawcy posiadane nieruchomości, ruchomości stanowiące jego własność lub współwłasność oraz inny posiadany majątek, których łączna wartość przewyższała by wartość przyznanej dotacji o 40 %. 7. Wnioskuję o refundację kosztów: pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa dotyczących podejmowanej działalności (poniesionych w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej). W przypadku zaznaczenie TAK kwotę oraz rodzaj pomocy należy uwzględnić w harmonogramie zakupów str.3 pk. b) wniosku. TAK NIE 8. Czy prowadził Pan/i działalność gospodarczą? zakreślić właściwe TAK NIE w okresie od....do..... w okresie od....do... forma prawna prowadzonej działalności... rodzaj prowadzonej działalności. UWAGA: W przypadku pozytywnego uwzględnienia wniosku, bezrobotny, który w przeszłości prowadził działalność gospodarczą zobowiązany jest przed podpisaniem Umowy, dostarczyć stosowne zaświadczenia potwierdzające brak zaległości, tj.: zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek oraz zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w podatkach [wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem podpisania umowy]. 7

8 I. Wprowadzenie: BIZNES PLAN 1. Nazwa firmy: Nazwisko właściciela: Forma prawna: Adres siedziby firmy: Adres wykonywania działalności Numer telefonu / faxu: II. Charakterystyka przedsięwzięcia: 1. Dane dotyczące lokalizacji: [opis miejsca lokalizacji, uzasadnienie wyboru, powierzchnia magazynowa, produkcyjna, handlowa, biurowa, socjalna, powierzchnia terenu, forma własności, zasady umowy najmu /dzierżawy (cena)] 2. Opis przedsięwzięcia: Przedmiot działalności (branża):... Doświadczenie w tej dziedzinie (świadectwa pracy, umowy zlecenia, umowy o dzieło)*: Wykształcenie kierunkowe (podać nazwę szkoły, zawód, specjalność, tytuł zawodowy-naukowy, wykształcenie uzupełniające)*... * do wniosku należy dołączyć kserokopie (oryginał do wglądu) właściwych dokumentów potwierdzające ww. informacje 8

9 Oferta firmy: (należy podać kilka głównych usług/ produktów, w których będzie specjalizować się firma) Usługi/ produkty oferowane przez firmę Cena usługi/produktu Prognozowana wielkość miesięcznych obrotów (kwotowo):... Czy planowane jest ewentualne zatrudnienie pracownika(ów) w przeciągu najbliższego roku? na umowę o pracę na pełny/ niepełny* etat...na stanowisku... na umowę zlecenie / umowę o dzieło* *właściwe podkreślić 3. Ocena rynku: Przewidywany popyt na produkty:... Główni odbiorcy:... Zasięg działania:... 9

10 Główni konkurenci i ich ocena:... Reklama i marketing (formy promocji): Analiza SWOT przedsięwzięcia: Analizę prosimy przeprowadzić według poniższych wskazówek: Mocne strony wewnętrzne czynniki pozytywne należy wymienić m. in. atuty swojego pomysłu, zalety proponowanych towarów / usług, charakterystyczne cechy, które odróżniają planowaną od innych podobnych, własne umiejętności, które są niezbędne dla powodzenia przedsięwzięcia. Słabe strony wewnętrzne czynniki negatywne należy wymienić m. in. czynniki, które stanowią o przewadze konkurencji, elementy, które powinny zostać usprawnione, błędy których należałoby się wystrzegać w przyszłości, ograniczenia wynikające z małych zasobów lub niedostatecznych kwalifikacji. Szanse zewnętrzne czynniki pozytywne należy wymienić m. in. zjawiska i tendencje w otoczeniu, które, gdy odpowiednio wykorzystane, staną się impulsem do rozwoju, szanse wynikające z rozwoju technologii, ze struktury rynku pracy, struktury społeczeństwa, zmian w stylu życia, wzorów społecznych, rządowej oraz samorządowej polityki gospodarczej i finansowej. Zagrożenia zewnętrzne czynniki negatywne należy wymienić m. in. bariery rozwoju firmy wynikające np. z sytuacji makro i mikroekonomicznej, utrudnienia wynikające z przewagi konkurencji, zmiennych warunków na rynku towarów / usług, przeszkody wynikające z sytuacji politycznej i gospodarczej kraju, Europy, świata. Mocne strony przedsięwzięcia:... 10

11 Słabe strony przedsięwzięcia:... Możliwości, szanse w otoczeniu zewnętrznym (zapotrzebowanie na działalność):... Zagrożenia w otoczeniu zewnętrznym (konkurencja):... 11

12 III. Analiza finansowa opłacalności przedsięwzięcia: Kalkulacja przychodów i kosztów planowanego przedsięwzięcia L.p. WYSZCZEGÓLNIENIE ŚREDNIO W MIESIĄCU ROCZNIE A 1. RAZEM PRZYCHODY w tym: przychód ze sprzedaży towarów, produktów lub usług 2. pozostałe przychody B 1. KOSZTY OGÓŁEM w tym: zakup materiałów, towarów lub usług 2. opłaty za najem lokalu C D E F G opłaty eksploatacyjne (CO, energia, woda, gaz) inne koszty (telefon, poczta, prowadzenie ksiąg przez biuro, usługi bankowe, reklama itp.) wynagrodzenie pracowników wraz ze składką ZUS i inne narzuty DOCHÓD BRUTTO (A-B) Składki na ubezpieczenie społeczne (własne) ZYSK BRUTTO(C-D) Składka na ubezpieczenie zdrowotne (własne) Podatek dochodowy H ZYSK NETTO (E-F-G)... Data i podpis Wnioskodawcy 12

13 Informacja na temat sytuacji majątkowej oraz zobowiązań Wnioskodawcy UWAGA!!! Formularz należy wypełnić czytelnie, odpowiadając na każdy z punktów. Jeżeli informacje zawarte w punkcie nie dotyczą osoby wypełniającej należy wpisać nie dotyczy, brak, nie posiadam lub zrobić kreskę. 1. Imię i nazwisko Adres zamieszkania (pobyt stały)... (pobyt czasowy) podać do kiedy Nr telefonu (komórkowego i stacjonarnego) Stan cywilny* (panna/kawaler, mężatka/żonaty, rozwiedziona/rozwiedziony, wdowa/wdowiec) 5. Stosunki majątkowe między małżonkami* (wspólność majątkowa, rozdzielność majątkowa, intercyza) * właściwe podkreślić Potwierdzam rozdzielność majątkową/ intercyzę między małżonkami na podstawie przedstawionego w dniu... dokumentu (pieczątka i podpis pracownika PUP) 6. PESEL... seria i nr dowodu osobistego... data wydania..., wydany przez Osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym (należy podać liczbę osób, wiek i stopień pokrewieństwa każdej z osób zamieszkujących z wnioskodawcą) Dane dotyczące współmałżonka: uzyskiwane dochody miesięczne netto i tytuł ich uzyskiwania (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej należy podać dokładnie jej zakres, symbol PKD i miejsce):

14 zobowiązania finansowe współmałżonka (z tytułu kredytów, pożyczek umów leasingu, poręczeń i innych kwota zadłużenia, termin spłaty oraz wysokość miesięcznych zobowiązań): Aktualne miesięczne wydatki gospodarstwa domowego Wnioskodawcy z tytułu: - czynszu:... - opłat za energię i gaz :... - opłat telekomunikacyjnych:... - opłat za wodę:... - kredytów/pożyczek/leasingu/innych* (należy podać wysokość miesięcznych rat, rodzaj kredytu/ pożyczki/ leasingu oraz jego wysokość, nazwę kredytodawcy/ pożyczkodawcy/ leasingodawcy i termin ostatecznej spłaty: zobowiązań finansowych wobec Skarbu Państwa i ZUS (należy podać rodzaj zobowiązania, jego wysokość i termin spłaty): - bieżące:... - zaległe:... - innych zobowiązań (należy podać rodzaj zobowiązania i jego wysokość, np. podatek od nieruchomości): Aktualna sytuacja materialna Wnioskodawcy: - nieruchomości stanowiące własność lub współwłasność (należy podać ich rodzaj i szacunkową wartość): inny posiadany majątek (należy podać rodzaj i szacunkową wartość, np. samochód, numizmaty, dzieła sztuki, antyki itp.: Prawdziwość powyższego oświadczenia stwierdzam własnoręcznym podpisem świadomy/a i pouczony/a o odpowiedzialności karnej wynikającej z art Kodeksu karnego, który stanowi: Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat (data i podpis Wnioskodawcy) 14

15 ZAŁĄCZNIK NR 1... (miejscowość i data) OŚWIADCZENIE nr 1 (DOTYCZY WNIOSKU W SPRAWIE PRZYZNANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ) Świadomy(a) odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, wynikającej z art Kodeksu Karnego, oświadczam co następuje: Zaznajomiłem(am) się i spełniam warunki dotyczące przyznawania i wydatkowania ewentualnie otrzymanych środków określone w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz zawarte w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012r w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej, a w szczególności: nie korzystałem(am) z bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub z innych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej; nie posiadałem(am) wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku; nie byłem(am) karany(a) w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 Kodeks Karny lub ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźba kary; nie złożyłem(am) wniosku do innego starosty o przyznanie dofinansowania lub przyznanie jednorazowo środków na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej; nie podejmę zatrudnienia w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej; rezygnuję z możliwości zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej; w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku: - nie odmówiłem(am) bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, - z własnej winy nie przerwałem(am) szkolenia, stażu, wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określonej w w/w ustawie, - po skierowaniu podjąłem(ęłam) szkolenie, przygotowanie zawodowe dorosłych, staż lub inną formę pomocy określoną w w/w ustawie, nie prowadziłem(am) dotychczas działalności gospodarczej* prowadziłem(am) w przeszłości działalność gospodarczą lecz nie posiadam zaległości w ZUS-ie i Urzędzie Skarbowym z tego tytułu * * zakreślić właściwe Przyjmuję do wiadomości, że złożenie Wniosku o dofinansowanie nie jest jednoznaczne z przyznaniem przez Urząd Pracy środków na podjęcie działalności gospodarczej. Złożenie Wniosku nie zwalnia z obowiązku stawiania się na wyznaczone wizyty w Powiatowym Urzędzie Pracy w wyznaczonych terminach... data i czytelny podpis Wnioskodawcy 15

16 ZAŁĄCZNIK NR 2... (miejscowość i data) OŚWIADCZENIE nr 2 (DOTYCZY WNIOSKU W SPRAWIE PRZYZNANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ) Stosownie do art k.p.a., w związku z prowadzonym przez Powiatowy Urząd Pracy Środzie Wlkp. postępowaniem administracyjnym w sprawie: przyznania środków na podjęcia działalności gospodarczej będąc stroną postępowania oświadczam, że: 1. Zaznajomiłem(am) się i spełniam warunki, o których mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy de minimis, odnoszące się do dopuszczalnego udzielenia pomocy na podstawie niniejszego rozporządzenia. 2. Zaznajomiłem(am) się z aktualnie obowiązującym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Środzie Wlkp. Regulaminem w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu dofinansowania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Środzie Wlkp. 3. W przypadku otrzymania pomocy publicznej w okresie od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie do dnia podpisania umowy z Powiatowym Urzędem Pracy, zobowiązuję się do złożenia przed podpisaniem umowy dodatkowego oświadczenia o uzyskanej pomocy publicznej. 4. W przypadku uwzględnienia złożonego przeze mnie wniosku o dofinansowanie - podpisanie umowy o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej nastąpi w terminie do 2 miesięcy od dnia uwzględnienia w/w wniosku. 5. Nie podpisanie stosownej umowy w w/w terminie z przyczyn leżących po mojej stronie należy taktować jako moją rezygnację z przyznanych środków na podjęcie działalności gospodarczej. 6. Mam świadomość, iż w przypadku podania we wniosku o dofinansowanie nieprawdziwych informacji Dyrektor PUP może odmówić uwzględnienia wniosku.... (data i podpis Wnioskodawcy) 16

17 ZAŁĄCZNIK NR 3... (miejscowość i data) OŚWIADCZENIE nr 3 (DOTYCZY WNIOSKU W SPRAWIE PRZYZNANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ) Świadomy, iż zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy, zgodnie z art Kodeksu karnego podlega karze pozbawienia wolności do lat 3, jako Wnioskodawca oświadczam, że: w ciągu bieżącego roku oraz 2 poprzedzających go lat poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej - otrzymałem(am) / nie otrzymałem(am)* środków stanowiących pomoc publiczną de minimis. W przypadku otrzymania pomocy publicznej de minimis należy wypełnić poniższe zestawienie oraz przedłożyć zaświadczenia o otrzymanej pomocy: L.p. Organ udzielający pomocy Podstawa prawna Dzień udzielenia pomocy Wartość pomocy w euro Nr programu pomocowego, decyzji lub umowy Łącznie - otrzymałem (am)/ nie otrzymałem (am)* inną pomoc publiczną w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis W przypadku otrzymania innej pomocy publicznej należy wypełnić formularz informacji o pomocy publicznej dla podmiotów ubiegających się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie dostępny w tut. Urzędzie. * niepotrzebne skreślić... (data i podpis Wnioskodawcy) 17

18 ZAŁĄCZNIK NR 4... (miejscowość i data) OŚWIADCZENIE nr 4 (DOTYCZY WNIOSKU W SPRAWIE PRZYZNANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ) Wyrażam zgodę na przetwarzanie (także w przyszłości) w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 roku, poz. 926 z późniejszymi zmianami) moich danych osobowych przez Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wielkopolskiej w celach związanych z podpisaniem umowy o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że podanie przeze mnie danych jest dobrowolne i że przysługuje mi prawo wglądu do moich danych oraz ich poprawianie.... (data i podpis Wnioskodawcy) 18

19 ZAŁĄCZNIK NR 5 UWAGA: dane ujęte w pkt 5-8 części A i w części C powinny dotyczyć planowanej działalności, w odniesieniu do której wnioskodawca chce otrzymać pomoc de minimis. FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS A. Informacje dotyczące wnioskodawcy 1. Imię i nazwisko albo nazwa Adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby 3. Identyfikator gminy, w której wnioskodawca ma miejsce zamieszkania albo siedzibę 1 4. Numer identyfikacji podatkowej (NIP) 1 Należy wpisać siedmiocyfrowe oznaczenie nadane w sposób określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 157, poz. 1031, z późn. zm.) 19

20 5. Forma prawna 2 przedsiębiorstwo państwowe jednoosobowa spółka Skarbu Państwa spółka akcyjna albo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w stosunku do których Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwo państwowe lub jednoosobowa spółka Skarbu Państwa są podmiotami, które posiadają uprawnienia takie, jak przedsiębiorcy dominujący w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) inna forma prawna (podać jaka) Wielkość wnioskodawcy, zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z , str. 3) 2) 1) mikroprzedsiębiorstwo 2) małe przedsiębiorstwo 3) średnie przedsiębiorstwo 4) przedsiębiorstwo inne niż wskazane w pkt Klasa działalności, w związku z którą wnioskodawca ubiega się o pomoc de minimis, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885, z późn. zm.) 8. Data utworzenia... 2 Zaznaczyć właściwą pozycję znakiem X. 20

21 C. Informacje dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej, w związku z którą wnioskodawca ubiega się o pomoc de minimis Czy wnioskowana pomoc de minimis dotyczy działalności: 1) w sektorze rybołówstwa i akwakultury 3? tak nie 2) w dziedzinie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej? tak nie 3) w dziedzinie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej tak nie 4) w sektorze węglowym 4? tak nie 5) w sektorze transportu drogowego 5?, jeśli tak to: tak nie a) czy pomoc będzie przeznaczona na nabycie pojazdów wykorzystywanych do świadczenia usług w zakresie drogowego transportu towarowego? tak nie b) czy zapewniona jest rozdzielność rachunkowa działalności tak nie prowadzonej w sektorze transportu drogowego i pozostałej działalności gospodarczej prowadzonej przez wnioskodawcę (w jaki sposób)? Dane osoby upoważnionej do przedstawienia informacji: imię i nazwisko nr telefonu data i podpis stanowisko służbowe 3 Objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. WE L 17 z , str. 22, z późn. zm., Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 4, t. 4, str. 198). 4 Zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1407/2002 z dnia 23 lipca 2002r. w sprawie pomocy państwa dla przemysłu węglowego (Dz. Urz. WE L 205 z , str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 8, t. 2, str. 170). 5 W rozumieniu art. 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007r. Nr 125, poz. 874, z późn. zm.). 21

22 ZAŁĄCZNIKI DODATKOWE: WNIOSKODAWCA: 1. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym ma być prowadzona działalność gospodarcza: przydział lokalu, umowa najmu, umowa użyczenia, a w przypadku lokali użytkowych spółdzielczych i komunalnych przyrzeczenie wynajmującego zawarte na okres nie krótszy niż 18 miesięcy, akt własności lub odpis z księgi wieczystej [wydany nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem podpisania umowy], kserokopie i oryginały do wglądu 2. Zaświadczenie z banku (z wyszczególnionym numerem konta) o braku zajęć komorniczych, sądowych i egzekucyjnych [wydany nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem złożenia wniosku], oryginał 3. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje i doświadczenie zawodowe Wnioskodawcy do prowadzenia działalności gospodarczej o wybranym profilu (certyfikaty, świadectwa szkolne, dyplomy, zaświadczenia, świadectwa pracy, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy kontraktowe) kserokopie i oryginały do wglądu 4. Dokumenty dotyczące zabezpieczenia (wybór formy zabezpieczenia) 5. Dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość - do wglądu 6. Załącznik nr 1 - Oświadczenie nr 1 7. Załącznik nr 2 - Oświadczenie nr 2 8. Załącznik nr 3 - Oświadczenie nr 3 9. Załącznik nr 4 - Oświadczenie nr Załącznik nr 5 - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis PORĘCZYCIEL/E: 1. Dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość - do wglądu 2. Oświadczenie poręczyciela [druk do pobrania w siedzibie PUP w Środzie Wlkp. Budynek Centrum Aktywizacji Zawodowej Pok. Nr 17, lub na stronie internetowej w zakładce dokumenty do pobrania / dotacje ] w przypadku małżeńskiej rozdzielności majątkowej: 3. Dokument potwierdzający rozdzielność majątkową lub sentencję wyroku sądowego o rozwodzieoryginał do wglądu przed dniem podpisaniem umowy poręczenia. w przypadku kiedy Poręczyciel/e jest/są zatrudniony/eni na podstawie umowy o pracę: 4. Zaświadczenie potwierdzające osiągane przez poręczyciela/i dochody [druk do pobrania w siedzibie PUP w Środzie Wlkp. Budynek Centrum Aktywizacji Zawodowej pok. nr 17, lub na stronie internetowej w zakładce dokumenty do pobrania / dotacje ]. oryginał. Zaświadczenie należy przedłożyć przed dniem podpisania umowy poręczenia. w przypadku kiedy Poręczyciel/e osiąga/ją stały dochód z tytułu nabycia prawa do emerytury lub renty: 5. Decyzję o przyznaniu emerytury/renty wraz z ostatnią waloryzacją, ostatni odcinek emerytury/renty lub wyciąg bankowy z rachunku na który przekazywane jest świadczenie - kserokopia i oryginał do wglądu w przypadku kiedy Poręczyciel/e prowadzi/dzą działalność gospodarczą: 6. Zaświadczenia o niezaleganiu z Urzędu Skarbowego i ZUS [wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem podpisania umowy] oraz rozliczenie roczne za rok ubiegły [deklaracja PIT]. W przypadku działalności gospodarczej minimalny okres prowadzenia aktualnie zarejestrowanej działalności to 12 miesięcy - kserokopie i oryginały do wglądu w przypadku kiedy Poręczycielem jest osoba prawna [spółki kapitałowe spółka akcyjna, spółka z o.o. lub podmiot nie posiadający osobowości prawnej, ale mający zdolność prawną i zdolność do czynności prawnej]: 7. Aktualny odpis z KRS [wydany nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem podpisania umowy], bilans / rachunek zysków i strat za rok ubiegły, a także zaświadczenia o niezaleganiu z Urzędu Skarbowego i ZUS [wydane nie wcześniej niż w ciągu ostatnich 3 miesięcy przed dniem podpisania umowy], rozliczenie roczne za rok ubiegły [deklaracja PIT]. W przypadku działalności gospodarczej minimalny okres prowadzenia aktualnie zarejestrowanej działalności to 12 miesięcy. kserokopie i oryginały do wglądu 22

Załącznik nr 1 Świętochłowice, dnia... WNIOSEK W SPRAWIE PRZYZNANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ CAZZLDR-550-.. NR WNIOSKU...

Załącznik nr 1 Świętochłowice, dnia... WNIOSEK W SPRAWIE PRZYZNANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ CAZZLDR-550-.. NR WNIOSKU... Załącznik nr 1 Świętochłowice, dnia... Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach WNIOSEK W SPRAWIE PRZYZNANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ CAZZLDR-550-.. NR WNIOSKU.../2015 (wypełnia Urząd

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o przyznanie z Funduszu Pracy środków na podjęcie działalności gospodarczej

W N I O S E K o przyznanie z Funduszu Pracy środków na podjęcie działalności gospodarczej ... imię i nazwisko wnioskodawcy Grójec, dnia.... adres zamieszkania, kod pocztowy. W N I O S E K o przyznanie z Funduszu Pracy środków Starosta Grójecki za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Grójcu

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. w sprawie jednorazowego dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej przez bezrobotnego

WNIOSEK. w sprawie jednorazowego dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej przez bezrobotnego ADNOTACJE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY: nr akt:.. z dn....... (miejscowość i data) WNIOSEK w sprawie jednorazowego dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej przez bezrobotnego Podstawa prawna: 1) art.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. Wnioskowana kwota dofinansowania... słownie:... Rodzaj działalności gospodarczej :...

WNIOSEK. Wnioskowana kwota dofinansowania... słownie:... Rodzaj działalności gospodarczej :... WNIOSKODAWCA... / miejscowość, data /... / imię i nazwisko /... / adres zamieszkania, kod pocztowy /... / ulica, nr domu / Powiatowy Urząd Pracy... w Gryficach / nr telefonu / WNIOSEK O DOFINANSOWANIE

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK W SPRAWIE PRZYZNANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ CAZZLDR-550-.. NR WNIOSKU.../2014

WNIOSEK W SPRAWIE PRZYZNANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ CAZZLDR-550-.. NR WNIOSKU.../2014 Świętochłowice, dnia... Załącznik nr 1 Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach WNIOSEK W SPRAWIE PRZYZNANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ CAZZLDR-550-.. NR WNIOSKU.../2014 (wypełnia Urząd

Bardziej szczegółowo

p L. Dz... WNIOSEK o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków (dofinansowania) na podjęcie działalności gospodarczej

p L. Dz... WNIOSEK o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków (dofinansowania) na podjęcie działalności gospodarczej Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie 2015 Tarnów, dnia... p L. Dz.... pieczęć wpływu wniosku WNIOSEK o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków (dofinansowania) na podjęcie działalności gospodarczej I.

Bardziej szczegółowo

4. Kwota wnioskowanego dofinansowania:... oraz Symbol podklasy rodzaju działalności określony zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD)...

4. Kwota wnioskowanego dofinansowania:... oraz Symbol podklasy rodzaju działalności określony zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD)... . (miejscowość, data) Nr wniosku:... POWIATOWY URZĄD PRACY W KAZIMIERZY WIELKIEJ WNIOSEK o przyznanie z Funduszu Pracy jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej przez bezrobotnego na podstawie

Bardziej szczegółowo

... Chełmża, dnia... ( imię i nazwisko )... (NIP) Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego w Toruniu

... Chełmża, dnia... ( imię i nazwisko )... (NIP) Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego w Toruniu ... Chełmża, dnia... ( imię i nazwisko )... ( nr PESEL)... (NIP) Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego w Toruniu W N I O S E K o przyznanie jednorazowo środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie bezrobotnemu z Funduszu Pracy środków na podjęcie działalności gospodarczej

Wniosek o przyznanie bezrobotnemu z Funduszu Pracy środków na podjęcie działalności gospodarczej Nazwisko i imię bezrobotnego, absolwenta CIS lub absolwenta KIS Adres stałego zameldowania Wypełnia P U P potwierdzenie wpływu dokumentu Adres zamieszkania Adres do korespondencji Telefon: nr ewid Data

Bardziej szczegółowo

... /miejscowość, data/ POWIATOWY URZĄD PRACY w Kozienicach. 1. Wnioskuję o przyznanie środkóww kwocie (max 600% przeciętnego wynagrodzenia)

... /miejscowość, data/ POWIATOWY URZĄD PRACY w Kozienicach. 1. Wnioskuję o przyznanie środkóww kwocie (max 600% przeciętnego wynagrodzenia) ... /miejscowość, data/... /nazwisko i imię bezrobotnego/.... /adres zamieszkania, telefon/... NIP nazwa Banku i nr konta POWIATOWY URZĄD PRACY w Kozienicach W N I O S E K o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK W SPRAWIE PRZYZNANIA BEZROBOTNEMU ŚRODKÓW NA PRZYSTĄPIENIE DO ISTNIEJĄCEJ SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ

WNIOSEK W SPRAWIE PRZYZNANIA BEZROBOTNEMU ŚRODKÓW NA PRZYSTĄPIENIE DO ISTNIEJĄCEJ SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ Nowy Dwór Gdański, dnia... WNIOSEK W SPRAWIE PRZYZNANIA BEZROBOTNEMU ŚRODKÓW NA PRZYSTĄPIENIE DO ISTNIEJĄCEJ SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ Podstawa prawna: 1) art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BEZROBOTNEGO O PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRACY NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

WNIOSEK BEZROBOTNEGO O PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRACY NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Prudnik, dnia... L. Dz.... Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku ul. Jagiellońska 21 48-200 Prudnik UWAGA: Wniosek należy wypełnić czytelnie. Przedkładający niniejszy wniosek zapewnia udostępnienie przedstawicielom

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK bezrobotnego o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej

WNIOSEK bezrobotnego o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej ... Uwaga! miejscowość, data Wnioski niekompletne lub wypełnione nieczytelnie nie będą rozpatrywane. Starosta Jasielski Powiatowy Urząd Pracy w J a ś l e WNIOSEK bezrobotnego o przyznanie dofinansowania

Bardziej szczegółowo

... /miejscowość, data/ POWIATOWY URZĄD PRACY w Kozienicach. 1. Wnioskuję o przyznanie środków w kwocie (max 600% przeciętnego wynagrodzenia) ...

... /miejscowość, data/ POWIATOWY URZĄD PRACY w Kozienicach. 1. Wnioskuję o przyznanie środków w kwocie (max 600% przeciętnego wynagrodzenia) ... ... /miejscowość, data/... /nazwisko i imię bezrobotnego/.... /adres zamieszkania, telefon/... NIP nazwa Banku i nr konta POWIATOWY URZĄD PRACY w Kozienicach W N I O S E K o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej

WNIOSEK o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej Ryki, dnia... Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rykach ul. Rynek Stary 50/55 08 500 Ryki WNIOSEK o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej Podstawa prawna: - art. 46 ustawy z dnia 20

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej

WNIOSEK o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej Ryki, dnia... Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rykach ul. Rynek Stary 50/55 08 500 Ryki WNIOSEK o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej Podstawa prawna: - art. 46 ustawy z dnia 20

Bardziej szczegółowo

1. Kwota wnioskowanego dofinansowania...

1. Kwota wnioskowanego dofinansowania... Data wpływu wniosku do PUP... kolejny nr w rejestrze... STAROSTA TCZEWSKI - POWIATOWY URZĄD PRACY W TCZEWIE WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA ZAŁOŻENIE SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ (Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

5. Adres zameldowania ulica, nr domu, nr lokalu kod pocztowy -, miejscowość. 6. Nr telefonu(ów), e-mail 7. Rachunek bankowy

5. Adres zameldowania ulica, nr domu, nr lokalu kod pocztowy -, miejscowość. 6. Nr telefonu(ów), e-mail 7. Rachunek bankowy DR-P-552-.../,dnia miejscowość Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie ul. Chopina 8 43-170 Łaziska Górne WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Na podstawie: - art. 46, ust. 1, pkt

Bardziej szczegółowo

Nr akt... Data wpływu... WNIOSEK

Nr akt... Data wpływu... WNIOSEK Nr akt... Data wpływu... Powiatowy Urząd Pracy w Żarach WNIOSEK o przyznanie jednorazowo środków na przystąpienie do istniejącej spółdzielni socjalnej Podstawa prawna: 1. Ustawa o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

WNIOSEK o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej Załącznik nr 1 do Regulaminu określającego warunki i tryb przyznawania bezrobotnemu, absolwentowi centrum integracji społecznej, absolwentowi klubu integracji społecznej z Funduszu Pracy jednorazowo środków

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rykach ul. Rynek Stary 50/ Ryki

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rykach ul. Rynek Stary 50/ Ryki Ryki, dnia... Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rykach ul. Rynek Stary 50/55 08 500 Ryki WNIOSEK o przyznanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej Podstawa prawna: - art. 46 ustawy

Bardziej szczegółowo

... Nr telefonu Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie

... Nr telefonu Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie ...,... miejscowość data... Imię i nazwisko bezrobotnego... Nr telefonu Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie WnDzGosOg/ / WNIOSEK BEZROBOTNEGO O DOFINANSOWANIE PODJĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ,

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻYWCU CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻYWCU CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ` POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻYWCU CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ul. Łączna 28, 34-300 Żywiec telefon: (33) 475-75-00, fax: (33) 475-75-51 www.pup.zywiec.pl, e-mail: kazy@praca.gov.pl Żywiec, dnia DYREKTOR

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu WNIOSEK o przyznanie jednorazowego dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu WNIOSEK o przyznanie jednorazowego dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej URZĄD PRACY Zabrze, dnia...2014r. Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu WNIOSEK o przyznanie jednorazowego dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej Podstawa prawna: art. 46 ust. 1 pkt 2 oraz ust.

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp.

Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp.... Imię i nazwisko Wnioskodawcy... Adres zamieszkania, ulica, numer domu 2014 Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 03 Dyrektora PUP w Środzie Wlkp. z dnia 01.07 2014 r.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Partyzantów 13, 27-500 Opatów tel.: (15) 868-03-00, fax: (15) 868-03-13 e-mail: kiop@praca.gov.pl www.pup-opatow.

POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Partyzantów 13, 27-500 Opatów tel.: (15) 868-03-00, fax: (15) 868-03-13 e-mail: kiop@praca.gov.pl www.pup-opatow. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Partyzantów 13, 27-500 Opatów tel.: (15) 868-03-00, fax: (15) 868-03-13 e-mail: kiop@praca.gov.pl www.pup-opatow.pl... (miejscowość i data)... (Nr rej. wniosku) WNIOSEK O PRZYZNANIE

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K w sprawie przyznania bezrobotnemu z Funduszu Pracy jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

W N I O S E K w sprawie przyznania bezrobotnemu z Funduszu Pracy jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej Chrzanów, dnia POWIATOWY URZĄD PRACY W CHRZANOWIE W N I O S E K w sprawie przyznania bezrobotnemu z Funduszu Pracy jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej ( Obowiązuje od 2016 r.) Podstawa

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ... ( nazwisko i imię )... (adres zamieszkania) POWIATOWY URZĄD PRACY W BIELSKU PODLASKIM... (seria i nr dowodu osobistego ) WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Podstawa

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie wydatków do poniesienia w ramach dofinansowania przeznaczonych na zakup towarów i usług. Pozycja nr 1: nazwa zakupu uzasadnienie

Uzasadnienie wydatków do poniesienia w ramach dofinansowania przeznaczonych na zakup towarów i usług. Pozycja nr 1: nazwa zakupu uzasadnienie Załącznik nr 4 do wniosku o przyznanie dofinansowania ( dotacji) na podjęcie działalności gospodarczej Uzasadnienie wydatków do poniesienia w ramach dofinansowania przeznaczonych na zakup towarów i usług

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu WNIOSEK o przyznanie środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu WNIOSEK o przyznanie środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej URZĄD PRACY Zabrze, dnia...203r. Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu WNIOSEK o przyznanie środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej Podstawa prawna: art. 46 ust. pkt 2 oraz ust. 3, 4, 5

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BEZROBOTNEGO /ABSOLWENTA CIS / ABSOLWENTA KIS 1 O DOFINANSOWANIE PODJĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

WNIOSEK BEZROBOTNEGO /ABSOLWENTA CIS / ABSOLWENTA KIS 1 O DOFINANSOWANIE PODJĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr 1 do Regulaminu w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej w PUP w Jastrzębiu-Zdroju. (data wpływu wypełnia Urząd) Jastrzębie-Zdrój, dn..... Powiatowy Urząd Pracy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Powiatowy Urząd Pracy w Bolesławcu WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Podstawa prawna: 1. Art. 46 ust. 1 pkt. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o

Bardziej szczegółowo

... POWIATOWY URZĄD PRACY w Kozienicach. 1. Wnioskuję o przyznanie środków w kwocie (max 600% przeciętnego wynagrodzenia)

... POWIATOWY URZĄD PRACY w Kozienicach. 1. Wnioskuję o przyznanie środków w kwocie (max 600% przeciętnego wynagrodzenia) ... /miejscowość, data/ /nazwisko i imię bezrobotnego/.... /adres zamieszkania, telefon/... NIP nazwa Banku i nr konta POWIATOWY URZĄD PRACY w Kozienicach W N I O S E K o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo

Bardziej szczegółowo

O DOFINANSOWANIE ZWIĄZANE Z PODJĘCIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

O DOFINANSOWANIE ZWIĄZANE Z PODJĘCIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Sochaczew, dnia.... data wpływu WNIOSEK Starosta Powiatu Sochaczewskiego za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Sochaczewie O DOFINANSOWANIE ZWIĄZANE Z PODJĘCIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ UWAGA: Podstawa

Bardziej szczegółowo

1. Imię i nazwisko wnioskodawcy:...

1. Imię i nazwisko wnioskodawcy:... ......,dnia... (imię i nazwisko wnioskodawcy)...... (adres wnioskodawcy)... (nr telefonu).. (adres e-mail) WNIOSEK o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej ze środków Funduszu Pracy

Wniosek o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej ze środków Funduszu Pracy Węgrów, dnia... Nr.wniosku WnDzGos Og/15/ (wypełnia Powiatowy Urząd Pracy) Starosta Węgrowski za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Węgrowie ul. Piłsudskiego 23 Wniosek o przyznanie jednorazowo środków

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

W N I O S E K o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Zakładowa 4 62-510 Konin tel. (063) 243-03-66, fax. (063) 243-02-77 www.republika.pl/pup_konin...... miejscowość, data nr ewidencyjny (wypełnia PUP) W N I O S E K o przyznanie

Bardziej szczegółowo

Kwota wnioskowanego dofinansowania:

Kwota wnioskowanego dofinansowania: Nr kolejny wniosku... Dąbrowa Górnicza, dnia WNIOSEK O DOFINANSOWANIE KOSZTÓW PODJĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I. Informacje o Wnioskodawcy: 1. Imię i Nazwisko 2. Adres korespondencyjny 3. PESEL 4. Stan

Bardziej szczegółowo

O REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO

O REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO Numer rejestru Data wpływu... POWIATOWY URZĄD PRACY w WEJHEROWIE ul. I Brygady Pancernej W. P. nr 32 WNIOSEK O REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK W SPRAWIE PRZYZNANIA BEZROBOTNEMU ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

WNIOSEK W SPRAWIE PRZYZNANIA BEZROBOTNEMU ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DGP-D-1(1) P O W I A T O W Y U R Z Ą D P R A C Y W L E G N I C Y ul. A n d e r s a 2, 59-220 L e g n i c a ADNOTACJE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY: Data wpływu: Wpisano do rejestru wniosków pod nr: WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - DOFINANSOWANIA

WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - DOFINANSOWANIA WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - DOFINANSOWANIA 1. DANE WNIOSKODAWCY - nazwisko i imię... - data i miejsce urodzenia... - numer PESEL :..., numer NIP :

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie środków Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej

Wniosek o przyznanie środków Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej Wpisano do rejestru wniosków pod nr Data wpływu wniosku do PUP Wniosek o przyznanie środków Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej Podstawa prawna: Art. 46 ust. 1 pkt 2 i ust 1b Ustawy z

Bardziej szczegółowo

II. Informacje ogólne

II. Informacje ogólne Wniosek o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej na zasadach określonych w Ustawie z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (jedn.

Bardziej szczegółowo

p L. Dz... WNIOSEK o przyznanie jednorazowo środków na założenie spółdzielni socjalnej

p L. Dz... WNIOSEK o przyznanie jednorazowo środków na założenie spółdzielni socjalnej Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie 2014 Tarnów, dnia... p L. Dz.... pieczęć wpływu wniosku WNIOSEK o przyznanie jednorazowo środków na założenie spółdzielni socjalnej I. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY 1. Nazwisko

Bardziej szczegółowo

p L. Dz... WNIOSEK o przyznanie jednorazowo środków na założenie spółdzielni socjalnej

p L. Dz... WNIOSEK o przyznanie jednorazowo środków na założenie spółdzielni socjalnej Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie 2016 Tarnów, dnia... p L. Dz.... pieczęć wpływu wniosku WNIOSEK o przyznanie jednorazowo środków na założenie spółdzielni socjalnej I. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY 1. Nazwisko

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ... ( nazwisko i imię )... (adres zamieszkania) POWIATOWY URZĄD PRACY W BIELSKU PODLASKIM... ( nr PESEL) WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Podstawa prawna: 1) art. 46 ust.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie dofinansowania na przystąpienie do spółdzielni socjalnej

WNIOSEK o przyznanie dofinansowania na przystąpienie do spółdzielni socjalnej Nr akt:.. DYREKTOR POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W MALBORKU WNIOSEK o przyznanie dofinansowania na przystąpienie do spółdzielni socjalnej Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

WNOSZĘ o przyznanie refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia 2 lub doposażenia 3 stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

WNOSZĘ o przyznanie refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia 2 lub doposażenia 3 stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego WNIOSEK o przyznanie refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia* lub doposażenia* stanowisk/a pracy dla skierowanego/ych/ przez Urząd bezrobotnego/ych/. 1. Dane Podmiotu prowadzącego działalność

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu WNIOSEK o przyznanie jednorazowego dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu WNIOSEK o przyznanie jednorazowego dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej URZĄD PRACY Zabrze, dnia... 2014 r. Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu WNIOSEK o przyznanie jednorazowego dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej Podstawa prawna: art. 46 ust. 1 pkt 2 oraz ust.

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód 93-121 Łódź, ul. Częstochowska 40/52

Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód 93-121 Łódź, ul. Częstochowska 40/52 Imię, nazwisko oraz status wnioskodawcy Seria i numer dokumentu tożsamości Rodzaj dokumentu tożsamości Adres zamieszkania Organ wydający dokument tożsamości, data wydania Numer telefonu, e-mail Zawód wyuczony

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻYWCU CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻYWCU CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ` POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻYWCU CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ul. Łączna 28, 34-300 Żywiec telefon: (33) 475-75-00, fax: (33) 475-75-51 www.pup.zywiec.pl, e-mail: kazy@praca.gov.pl Żywiec, dnia DYREKTOR

Bardziej szczegółowo

imię i nazwisko... adres zamieszkania... adres do korespondencji... PESEL. NIP. telefon kontaktowy... WNIOSEK

imię i nazwisko... adres zamieszkania... adres do korespondencji... PESEL. NIP. telefon kontaktowy... WNIOSEK POWIATOWY URZĄD PRACY W OLEŚNICY ul.wojska Polskiego 13, 56-400 Oleśnica, tel. (71) 314-20-89, 314-32-76, fax: wew 281. e'mail: wrol@praca.gov.pl www.praca-olesnica.pl, NIP: 911-17-40-383, Regon: 932106659

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie środków Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej

Wniosek o przyznanie środków Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej Załącznik nr 1 do regulaminu w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej Wpisano do rejestru wniosków pod nr Data wpływu wniosku do PUP Wniosek o przyznanie środków Funduszu Pracy

Bardziej szczegółowo

... Kolejny nr w rejestrze... (pieczęć ) WNIOSEK. o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

... Kolejny nr w rejestrze... (pieczęć ) WNIOSEK. o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego WNIOSKODAWCA Data wpływu wniosku do PUP...... Kolejny nr w rejestrze... (pieczęć ) STAROSTA TCZEWSKI - POWIATOWY URZĄD PRACY W TCZEWIE WNIOSEK o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska

Bardziej szczegółowo

.. dnia.. ... (imię i nazwisko ) ... (adres zamieszkania) ... ... Starosta Mławski za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie W N I O S E K

.. dnia.. ... (imię i nazwisko ) ... (adres zamieszkania) ... ... Starosta Mławski za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie W N I O S E K Projekt Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie mławskim (II) jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 1.1.1 PO

Bardziej szczegółowo

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE PLANOWANEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ:

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE PLANOWANEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: Załącznik Nr 1 do wniosku o udzielenie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej I. DANE OSOBOWE WNIOSKODAWCY: 1. Wykształcenie (rodzaj, kierunek, data ukończenia)... 2. Stan cywilny:...

Bardziej szczegółowo

adres zamieszkania... adres do korespondencji... WNIOSEK o przyznanie z Funduszu Pracy jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

adres zamieszkania... adres do korespondencji... WNIOSEK o przyznanie z Funduszu Pracy jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej POWIATOWY URZĄD PRACY W OLEŚNICY ul.wojska Polskiego 13, 56-400 Oleśnica, tel. (71) 314-20-89, 314-32-76, fax: wew 281. e'mail: wrol@praca.gov.pl www.praca-olesnica.pl, NIP: 911-17-40-383, Regon: 932106659

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Wyzwolenia 17 41-103 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Wyzwolenia 17 41-103 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Wyzwolenia 17 41-103 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE nr rej. wniosku KP-... WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ na zasadach określonych w : ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu

Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu ...... 2013 r. (pieczęć firmowa wnioskodawcy) (miejscowość i data) Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu WNIOSEK O REFUNDACJĘ Z FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód 93-121 Łódź, ul. Częstochowska 40/52

Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód 93-121 Łódź, ul. Częstochowska 40/52 Imię, nazwisko oraz status wnioskodawcy Seria i numer dokumentu tożsamości Rodzaj dokumentu tożsamości Adres zamieszkania Organ wydający dokument tożsamości, data wydania Numer telefonu, e-mail Zawód wyuczony

Bardziej szczegółowo

O DOFINANSOWANIE ZWIĄZANE Z PODJĘCIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

O DOFINANSOWANIE ZWIĄZANE Z PODJĘCIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Sochaczew, dnia.... data wpływu WNIOSEK Starosta Powiatu Sochaczewskiego za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Sochaczewie O DOFINANSOWANIE ZWIĄZANE Z PODJĘCIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ UWAGA: Podstawa

Bardziej szczegółowo

Starosta Jasielski Powiatowy Urząd Pracy w J a ś l e WNIOSEK bezrobotnego o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej

Starosta Jasielski Powiatowy Urząd Pracy w J a ś l e WNIOSEK bezrobotnego o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej Załącznik Nr 2... Uwaga! miejscowość, data Wnioski niekompletne lub wypełnione nieczytelnie nie będą rozpatrywane. Starosta Jasielski Powiatowy Urząd Pracy w J a ś l e WNIOSEK bezrobotnego o przyznanie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód 93-121 Łódź, ul. Częstochowska 40/52

Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód 93-121 Łódź, ul. Częstochowska 40/52 Imię, nazwisko oraz status wnioskodawcy Seria i numer dokumentu tożsamości Rodzaj dokumentu tożsamości Adres zamieszkania Organ wydający dokument tożsamości, data wydania Numer telefonu, e-mail Zawód wyuczony

Bardziej szczegółowo

Nr. Wniosku (wypełnia Powiatowy Urząd Pracy) Starosta Węgrowski za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Węgrowie ul.

Nr. Wniosku (wypełnia Powiatowy Urząd Pracy) Starosta Węgrowski za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Węgrowie ul. Wsparcie dla aktywnych Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Węgrów, dnia... Nr. Wniosku (wypełnia Powiatowy Urząd Pracy) Starosta Węgrowski za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK Nr... w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

WNIOSEK Nr... w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego ... (pieczęć firmowa podmiotu)... (miejscowość, data)... (data wpływu wniosku) Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy WNIOSEK Nr... w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia

Bardziej szczegółowo

miejscowość /telefon kontaktowy/ Starosta Powiatu Będzińskiego za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie ul. 1-go Maja 2 W N I O S E K

miejscowość /telefon kontaktowy/ Starosta Powiatu Będzińskiego za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie ul. 1-go Maja 2 W N I O S E K CAZ nr 9351/ /2011 WNIOSKODAWCA:.. /imię i nazwisko/,dnia miejscowość.. /adres zameldowania wraz z kodem pocztowym/.. /telefon kontaktowy/ Starosta Powiatu Będzińskiego za pośrednictwem Powiatowego Urzędu

Bardziej szczegółowo

Zabrze, dnia...2015 r. Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu

Zabrze, dnia...2015 r. Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu URZĄD PRACY Zabrze, dnia...2015 r. Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu 1. W celu właściwego wypełnienia wniosku, prosimy o uważne jego przeczytanie i zapoznanie się z regulaminem przyznawania bezrobotnym z

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K POWIATOWY URZĄD PRACY W SZCZECINIE

W N I O S E K POWIATOWY URZĄD PRACY W SZCZECINIE 1.. miejscowość, data POWIATOWY URZĄD PRACY W SZCZECINIE W N I O S E K o przyznanie z Funduszu Pracy ( Europejskiego Funduszu Społecznego) jednorazowo środków na podjęcie działalności na zasadach określonych

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O PRZYZNANIE Z FUNDUSZU PRACY JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

W N I O S E K O PRZYZNANIE Z FUNDUSZU PRACY JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Poz. w rejestrze zgł......., dnia... (miejscowość) STAROSTA KOSZALIŃSKI ZA POŚREDNICTWEM POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KOSZALINIE W N I O S E K O PRZYZNANIE Z FUNDUSZU PRACY JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie I. DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY : Jaworzno, dnia...

Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie I. DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY : Jaworzno, dnia... Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik Nr 1 do Regulaminu przyznawania w Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej

Wniosek o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VII Regionalny

Bardziej szczegółowo

Data wpływu wniosku do PUP W N I O S E K

Data wpływu wniosku do PUP W N I O S E K WNIOSKODAWCA...... ( Imię i nazwisko)... ( miejscowość) Data wpływu wniosku do PUP... ( ulica, nr domu, mieszkania)... ( kod pocztowy poczta)... ( nr telefonu) DYREKTOR Powiatowego Urzędu Pracy w W N I

Bardziej szczegółowo

... nr rejestracyjny wniosku

... nr rejestracyjny wniosku ... miejscowość, data... nr rejestracyjny wniosku WNIOSEK o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej w tym kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa dotyczących tej

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK W SPRAWIE PRZYZNANIA BEZROBOTNEMU ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

WNIOSEK W SPRAWIE PRZYZNANIA BEZROBOTNEMU ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ P O W I A T O W Y U R Z Ą D P R A C Y W P r z y s u s z e Urząd Pracy u l. S z k o l n a 7 26-4 0 0 P r z y s u c h a T e l. 0 4 8 6 7 5 2 7-8 8, f a x. 0 4 8 6 7 5 5 1-88 WNIOSEK W SPRAWIE PRZYZNANIA

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o przyznanie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej

W N I O S E K o przyznanie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej WNIOSKODAWCA...... (miejscowość i data) (imię i nazwisko)...... (adres zamieszkania wraz z kodem pocztowym)... (numer telefonu) Powiatowy Urząd Pracy 77-300 Człuchów ul. Jerzego z Dąbrowy 1a Tel 59 8343442,

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K. na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z 2009 r. Nr 94 poz. 651 z późn. zm.

W N I O S E K. na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z 2009 r. Nr 94 poz. 651 z późn. zm. 1....... (miejscowość, data)... (pieczęć firmo wa Spółdzielni Socjalnej ) Prezydent Miasta Szczecin Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie ul. Mickiewicza 39 70-383 Szczecin W N I O S E K o zawarcie umowy

Bardziej szczegółowo

Wniosek o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

Wniosek o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego Wpisano do rejestru wniosków pod nr: Data wpływu wniosku do PUP: Wniosek o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego Podstawa

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

WNIOSEK o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej ..., dnia... WNIOSEK o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W LUBACZOWIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W LUBACZOWIE POWIATOWY URZĄD PRACY W LUBACZOWIE ul. Tadeusza Kościuszki 141 tel. (16) 632 13 86 REGON 650960857 37-600 Lubaczów (16) 632 08 51 NIP 7931045758 e-mail: pup@puplubaczow.pl (16) 632 08 52 faks: wew. 250

Bardziej szczegółowo

miejscowość, data nr rejestracyjny wniosku Wnioskuję o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej w wysokości

miejscowość, data nr rejestracyjny wniosku Wnioskuję o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej w wysokości miejscowość, data nr rejestracyjny wniosku WNIOSEK o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej w tym kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa dotyczących tej działalności

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. Wnioskowana kwota dofinansowania:.., słownie...

WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. Wnioskowana kwota dofinansowania:.., słownie... Wnioskodawca. (imię i nazwisko) (miejsce zamieszkania, nr telefonu)..., dnia... POWIATOWY URZĄD PRACY W WIELUNIU... pozycja rejestru zgłoszeń data wpływu wniosku WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KAZIMIERZY WIELKIEJ WNIOSEK

POWIATOWY URZĄD PRACY W KAZIMIERZY WIELKIEJ WNIOSEK ... /miejscowość i data/... /pieczątka podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą/ WNIOSEK POWIATOWY URZĄD PRACY W KAZIMIERZY WIELKIEJ o refundację dokonywania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska

Bardziej szczegółowo

1. Imię i nazwisko:.. 2. Adres zamieszkania:... 3. Nr telefonu:... adres e-mail:... 4. Dowód osobisty: seria... numer... wydany przez...

1. Imię i nazwisko:.. 2. Adres zamieszkania:... 3. Nr telefonu:... adres e-mail:... 4. Dowód osobisty: seria... numer... wydany przez... Numer wniosku Sposób rozpatrzenia oczekuje pozytywnie negatywnie W N I O S E K o dofinansowanie podjęcia na podstawie art. 46 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i

Bardziej szczegółowo

Dokonanie wpisu do ewidencji działalności i podjęcie działalności gospodarczej może nastąpić po podpisaniu stosownej umowy z PUP.

Dokonanie wpisu do ewidencji działalności i podjęcie działalności gospodarczej może nastąpić po podpisaniu stosownej umowy z PUP. Data wpływu wniosku do PUP... kolejny nr w rejestrze... STAROSTA TCZEWSKI - POWIATOWY URZĄD PRACY W TCZEWIE WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie jednorazowo środków Funduszu Pracy na przystąpienie do spółdzielni socjalnej UWAGA:

WNIOSEK o przyznanie jednorazowo środków Funduszu Pracy na przystąpienie do spółdzielni socjalnej UWAGA: Wypełnia pracownik PUP 1. Nr w rejestrze wniosków ZR-555-.../20. 2Wnioskodawca bezrobotny absolwent CIS lub KIS Załącznik nr 2 do Regulaminu Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach dot. warunków

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie dofinansowania na założenie spółdzielni socjalnej

WNIOSEK o przyznanie dofinansowania na założenie spółdzielni socjalnej Nr akt:.. DYREKTOR POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W MALBORKU WNIOSEK o przyznanie dofinansowania na założenie spółdzielni socjalnej Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie jednorazowo środków Funduszu Pracy lub Europejskiego Funduszu Społecznego na podjęcie działalności gospodarczej

WNIOSEK o przyznanie jednorazowo środków Funduszu Pracy lub Europejskiego Funduszu Społecznego na podjęcie działalności gospodarczej Wypełnia pracownik PUP 1. Nr w rejestrze wniosków ZR-6310-.../20./. 2. Data rejestracji r. 3. Wnioskodawca bezrobotny absolwent CIS lub KIS Załącznik nr 1 do Regulaminu Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowskich

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie jednorazowo środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej przez osobę bezrobotną

WNIOSEK o przyznanie jednorazowo środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej przez osobę bezrobotną WYPEŁNIA PUP UWAGA: Wniosek dostępny na stronie PUP Olesno pup.olesno.sisco.info W celu właściwego wypełnienia wniosku prosimy o staranne jego przeczytanie. Obejmuje on zestaw zagadnień, których znajomość

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. Wnioskowana kwota dofinansowania:.., słownie...

WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. Wnioskowana kwota dofinansowania:.., słownie... Projekt "Postaw na aktywność" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wnioskodawca. (imię i nazwisko) (miejsce zamieszkania, nr telefonu)..., dnia... POWIATOWY

Bardziej szczegółowo

Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego ...... /pieczęć firmowa wnioskodawcy/ /data, miejscowość/ Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rykach Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. o przyznanie jednorazowo środków z Funduszu Pracy na przystąpienie do spółdzielni socjalnej

WNIOSEK. o przyznanie jednorazowo środków z Funduszu Pracy na przystąpienie do spółdzielni socjalnej ... (pieczęć kancelaryjna) POWIATOWY URZĄD PRACY W KIELCACH... /nr w rejestrze PUP/ WNIOSEK o przyznanie jednorazowo środków z Funduszu Pracy na przystąpienie do spółdzielni socjalnej Na zasadach określonych

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I Postanowienia ogólne.

DZIAŁ I Postanowienia ogólne. REGULAMIN W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW I TRYBU DOKONYWANIA Z FUNDUSZU PRACY REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO Z DNIA 20.01.2016r. DZIAŁ I

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu

Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu WNIOSKODAWCA (miejscowość), dn (imię) Adres zamieszkania: (nazwisko) (ulica) (nr domu) (nr lokalu) (kod pocztowy) (miejscowość) (telefon) (adres e-mail) Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu WNIOSEK o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE Katowice, dnia.. POWIATOWY URZĄD PRACY W KATOWICACH UL. POŚPIECHA 14 40-852 KATOWICE WNIOSEK O DOFINANSOWANIE (PRZYZNANIE BEZROBOTNEMU / ABSOLWENTOWI CIS / ABSOLWENTOWI KIS ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA BEZROBOTNEMU, ABSOLWENTOWI CIS LUB ABSOLWENTOWI KIS ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.

ZASADY PRZYZNAWANIA BEZROBOTNEMU, ABSOLWENTOWI CIS LUB ABSOLWENTOWI KIS ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. ZASADY PRZYZNAWANIA BEZROBOTNEMU, ABSOLWENTOWI CIS LUB ABSOLWENTOWI KIS ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. 1. Środki na podjęcie działalności gospodarczej mogą być przyznane bezrobotnemu, absolwentowi

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY. w Trzebnicy

POWIATOWY URZĄD PRACY. w Trzebnicy URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w Trzebnicy ul. T. Kościuszki 10, 55-100 Trzebnica, tel/fax 71 306-74-38, e-mail wrtr@praca.gov.pl; www.praca.trzebnica.pl NIP 915-15-66-514.. pieczęć podmiotu. miejscowość

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE o sytuacji rodzinnej, materialnej i finansowej F- 062/1 NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM

OŚWIADCZENIE o sytuacji rodzinnej, materialnej i finansowej F- 062/1 NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM 1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 2. Nr sprawy 3. Nr dokumentu F- 062/1 OŚWIADCZENIE o sytuacji rodzinnej, materialnej i finansowej Podstawa prawna: Art. 180 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K. o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej

W N I O S E K. o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ul. Parkowa 22, 86-300 Grudziądz tel. 56-64-33-000, faks 56-643-30-01 http://www.pup.grudziadz.com.pl e-mail: togr@praca.gov.pl WNIOSKODAWCA...

Bardziej szczegółowo