Regulamin e24cloud dla konsumenta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin e24cloud dla konsumenta"

Transkrypt

1 1 Regulamin e24cloud dla konsumenta Spis treści: 1. DEFINICJE 2. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 3. WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z USŁUGI 4. ZAWARCIE UMOWY 5. ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUGI 6. WYNAGRODZENIE 7. BLOKADA UŻYTKOWNIKA I ROZWIĄZANIE UMOWY 8. POZOSTAŁE ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUGI 9. REKLAMACJE 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 11. ZAŁĄCZNIKI 1 [DEFINICJE] Pod warunkiem, że nic innego nie zostało zapisane w Regulaminie lub nic innego nie wynika z sensu postanowień Regulaminu, użyte w Regulaminie pojęcia pisane wielką literą oznaczają: 1. Administrator podmiot świadczący Usługę na podstawie Umowy, którym jest Beyond.pl Sp. z o.o., zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , z siedzibą i adresem w Poznaniu, ul. Palacza 113, Poznań, numer NIP: , numer REGON: , adres elektroniczny do kontaktu: 2. Osoba osoba fizyczna albo osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną; 3. Regulamin przedmiotowy dokument normujący prawa i obowiązki Użytkowników oraz Administratora w związku z Usługą wraz z ewentualnymi załącznikami stanowiącymi jego integralną część; 4. Umowa umowa pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem w przedmiocie świadczenia Usługi zawierana drogą elektroniczną na czas określony poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego; 5. Usługa usługa świadczona przez Administratora na rzecz Użytkownika na podstawie Umowy w przedmiocie dzierżawy przez Administratora za rzecz Użytkownika miejsca na serwerze lub serwerach w systemie publicznej chmury obliczeniowej (cloud computing), zgodnie ze szczegółowymi parametrami technicznymi określonymi w formularzu rejestracyjnym oraz zgodnie ze szczegółowymi zasadami określonymi w Regulaminie; 6. Użytkownik osoba fizyczna, która jako konsument poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego zawarła Umowę i uzyskała dostęp do Usługi świadczonej przez Administratora. 1

2 2 2 [POSTANOWIENIA WSTĘPNE] 1. Przedmiotem Regulaminu jest określenie zasad funkcjonowania Usługi oraz określenie praw i obowiązków Użytkowników a także praw i obowiązków Administratora jako stron Umowy. 2. Regulamin jest opublikowany na stronie internetowej oraz publicznie i nieodpłatnie dostępny dla Osób, w szczególności dla Użytkownika, w sposób, który ułatwia jego pozyskanie, odtwarzanie, przechowywanie i utrwalanie w zwykłym toku czynności za pomocą systemu teleinformatycznego, z którego korzysta Osoba. 3. Administrator nie wprowadza do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści Usługi. Z korzystaniem z Usługi jako usługi świadczonej drogą elektroniczną związane są typowe zagrożenia dotyczące korzystania z sieci Internet dla celów przekazywania danych. System teleinformatyczny, którym posługuje się Administrator, wykorzystuje zwyczajowo przyjęte na rynku ze względu na właściwość Usługi, techniki mające na celu zapewnienie Użytkownikowi korzystanie z Usługi w sposób uniemożliwiający dostęp Osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na tę Usługę, w szczególności odpowiednie techniki kryptograficzne. 4. Administrator informuje, że korzystanie przez Użytkownika z Usługi anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu nie jest zwyczajowo przyjęte. Administrator wykorzystuje zwyczajowo przyjęte na rynku środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną. Informacja o środkach, o których mowa powyżej, a także o podmiotach, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych będzie na bieżąco zamieszczana na panelu klienta lub w innym miejscu łatwo dostępnym dla Użytkownika. 3 [WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z USŁUGI] Niezbędnym dla korzystania z Usługi, w tym współpracy z systemem teleinformatycznym Administratora, jest posiadanie przez Użytkownika: a) urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet; b) komputera z oprogramowaniem pozwalającym na korzystanie z sieci Internet; c) dostępu do sieci Internet; d) przeglądarki internetowej Firefox 7 lub nowsze lub Internet Explorer 9 lub nowszej lub Chrome 15 lub nowszej lub Opera lub nowszej. 4 [ZAWARCIE UMOWY] 1. Zawarcie Umowy następuje z chwilą łącznego spełnienia warunków jak następuje: a) wypełnienia formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej b) akceptacji Regulaminu wraz z ewentualnymi załącznikami, c) wyrażenia zgód wskazanych przez Administratora, gdy znajduje zastosowanie, d) dokonania płatności wynagrodzenia w co najmniej minimalnej wysokości, zgodnie ze szczegółowymi postanowieniami 6 poniżej. 2. Użytkownik zobowiązuje się do podania w formularzu rejestracyjnym w szczególności zgodnych z prawdą swoich danych jak następuje: imię, nazwisko, adres oraz adres , a także do złożenia 2

3 3 oświadczenia, że jest konsumentem. Nadto, w formularzu rejestracyjnym Użytkownik dokonuje pierwotnego wyboru szczegółowych parametrów technicznych Usługi. 3. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści: a) zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia bez zastrzeżeń; b) dobrowolnie przystąpiłem do Umowy; c) dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą. 4. Niezwłocznie po zawarciu Umowy, Użytkownikowi umożliwione zostaje korzystanie z Usługi. Nadto, niezwłocznie po zawarciu Umowy, Użytkownik otrzymuje dostęp do panelu klienta za pośrednictwem którego może kontaktować się z Administratorem w sprawie Usługi. Usługa dotyczy świadczeń, które ze względu na swój charakter nie mogą zostać zwrócone. Usługa dotyczy świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w chwili dokonywania wyboru szczegółowych parametrów technicznych Usługi. 5 [ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUGI] 1. Do obowiązków Administratora należy: a) zapewnienie infrastruktury sprzętowej, to jest mocy obliczeniowej, pamięci RAM i pamięci masowej; b) zapewnienie infrastruktury technicznej, to jest sieci Internet i zasilania niezbędnych do funkcjonowania infrastruktury sprzętowej, o której mowa w lit. a) powyżej. 2. Niezależnie od postanowień 3 poniżej, celem należytego korzystania z Usługi do obowiązków Użytkownika należy w szczególności: a) zapewnienie infrastruktury systemowej, to jest administrowania systemem; b) tworzenie kopii bezpieczeństwa własnych danych umieszczanych na serwerze lub serwerach; c) utrzymywanie na panelu klienta zawsze aktualnych danych dotyczących Użytkownika, które wskazane zostały w formularzu rejestracyjnym, a przy wykorzystaniu których Administrator kontaktuje się z Użytkownikiem; d) zabezpieczenie haseł wykorzystywanych przy korzystaniu z Usługi, zabezpieczenie dostępu do Usługi i do konta klienta przed nieuprawnionym korzystaniem przez inne Osoby. 3. Dobrowolne umożliwienie przez Użytkownika korzystania z zarejestrowanej na siebie Usługi innym Osobom jak i korzystanie przez Użytkownika z Usługi zarejestrowanej na innego Użytkownika następuje na ryzyko i odpowiedzialność Użytkownika. Użytkownik odpowiada za działania lub zaniechania Osób, którym dobrowolnie umożliwił korzystanie z zarejestrowanej na siebie Usługi, jak za działania lub zaniechania własne. Administrator zaleca by Użytkownik nie umożliwiał korzystania z zarejestrowanej na siebie Usługi innym Osobom i przestrzega przed ryzykiem związanym z takim działaniem. 4. Korzystanie przez Użytkownika z Usługi: a) jest dobrowolne; b) jest realizowane na zasadach określonych w Regulaminie, o ile nic innego nie zostanie uregulowane pomiędzy Stronami; c) jest realizowane według szczegółowych parametrów technicznych pierwotnie wybranych przez Użytkownika przy wypełnianiu formularza rejestracyjnego lub określonych w późniejszym czasie obowiązywania Umowy; za pośrednictwem panelu klienta Użytkownik ma prawo do zmiany szczegółowych parametrów technicznych w każdym czasie w ramach określonych na panelu klienta, z 3

4 4 zastrzeżeniem, że odpowiedniej zmianie ulegać będą wówczas warunki wynagradzania, zgodnie z postanowieniami 6 poniżej; d) jest odpłatne, zgodnie z postanowieniami 6 poniżej. 5. Zawierając Umowę, Użytkownik zobowiązuje się, w zakresie sposobu korzystania z Usługi, w tym w szczególności co do publikacji treści lub co do uruchamiania systemów lub aplikacji na serwerze lub serwerach, do niepodejmowania działań lub niedopuszczania do zaniechań sprzecznych z obowiązującymi normami prawa polskiego i/lub międzynarodowego, a przede wszystkim z normami: a) ochrony danych osobowych; b) ochrony dóbr osobistych, w tym w szczególności wizerunku, prawa do prywatności lub tajemnicy korespondencji; c) prawa autorskiego i praw pokrewnych, w tym praw autorskich majątkowych i praw autorskich osobistych oraz prawa własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji wynalazków, patentów, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych, przysługujących Osobom, w tym Administratorowi i innym Użytkownikom; d) prawa karnego dotyczącego wykroczeń lub innych czynów zabronionych, w szczególności w zakresie zakazu propagowania określonych treści, w tym treści faszystowskich lub innych propagujących systemy totalitarne, nawołujących do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych i wyznaniowych; e) prawa świadczenia usług drogą elektroniczną, a w szczególności rozsyłania niezamówionej informacji handlowej lub spamu. 6. Zawierając Umowę, Użytkownik zobowiązuje się, w zakresie sposobu korzystania z Usługi, w tym w szczególności co do publikacji treści lub co do uruchamiania systemów lub aplikacji na serwerze lub serwerach, do niepodejmowania działań lub niedopuszczania do zaniechań sprzecznych z dobrymi obyczajami lub w inny sposób naruszających interesy Osób, w tym Administratora lub innych Użytkowników (przykładowo: ataki hackerskie w tym DDOS, phising i podobne; łamanie zabezpieczeń jakichkolwiek systemów, serwerów, poczty, stron internetowych; zmienianie nagłówków wiadomości e- mail w sposób uniemożliwiający lub utrudniający ich dotarcie do adresata lub nadawcy; propagowanie lub publikowanie narzędzi stworzonych do działań nielegalnych, w tym łamania zabezpieczeń elektronicznych między innymi tokenów, kluczy, haseł, numerów kart kredytowych i podobnych; propagowanie lub publikowanie informacji o nielegalnych działaniach, w tym hackingu, phisingu, crackingu i podobnych). 7. Zawierając Umowę, Użytkownik zobowiązuje się, w zakresie sposobu korzystania z Usługi, w tym w szczególności co do publikacji treści lub co do uruchamiania systemów lub aplikacji na serwerze lub serwerach, do niepodejmowania działań lub niedopuszczania do zaniechań mogących powodować szkody u Osób, w tym u Administratora lub innych Użytkowników, a także w inny sposób naruszać ich prawa. W szczególności powyższe dotyczy działań lub zaniechań utrudniających lub uniemożliwiających należyte funkcjonowanie i korzystanie z Usługi przez Użytkownika, Administratora lub przez innych Użytkowników, a także działań lub zaniechań polegających przykładowo na nieuprawnionej ingerencji w serwer lub serwery czy budowaniu zaplecz pozycjonerskich w tym farm linków. 8. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za swoje działania podejmowane w związku z korzystaniem z Usługi lub za swoje zaniechania związane z korzystaniem z Usługi, w tym w szczególności za treści umieszczone na serwerze lub serwerach udostępnionych w ramach Usługi w stosunku do Osób, w tym innych Użytkowników lub Administratora. 6 [WYNAGRODZENIE] 1. Za świadczenie Usługi Użytkownik będzie płacił Administratorowi wynagrodzenie. Wynagrodzenie naliczane będzie stosownie do wybranych szczegółowych parametrów technicznych Usługi. Minimalna 4

5 5 wysokość wynagrodzenia wskazana zostanie na panelu klienta każdorazowo po wyborze lub zmianie przez Użytkownika szczegółowych parametrów technicznych Usługi. 2. Usługa ma charakter usługi przedpłaconej. Wynagrodzenie za Usługę jest płatne i rozliczane w jednostkach taryfowych. Użytkownik doładowuje swoje konto jednostkami taryfowymi. Przelicznik jednostek taryfowych na wynagrodzenie za Usługę jest elementem Cennika Usługi. 3. Użytkownik posiada konto Użytkownika, na którym wskazywana jest aktualna jednostek taryfowych składających się na wynagrodzenie oraz okres obowiązywania Umowy. Warunkiem zawarcia Umowy jest doładowanie konta Użytkownika jednostkami taryfowymi (z uwzględnieniem minimalnej wysokości wynagrodzenia i zasad jego naliczania zgodnie z ust. 1 powyżej). Użytkownik może w każdym czasie doładowywać konto kolejnymi jednostkami taryfowymi składającymi się na wynagrodzenie (z uwzględnieniem minimalnej wysokości wynagrodzenia i zasad jego naliczania zgodnie z ust. 1 powyżej), co będzie stanowiło odpowiednie przedłużenie okresu obowiązywania Umowy. Zmiana przez Użytkownika w toku obowiązywania Umowy szczegółowych warunków technicznych Usługi wpływa na wysokość wynagrodzenia (z uwzględnieniem minimalnej wysokości wynagrodzenia i zasad jego naliczania zgodnie z ust. 1 powyżej) oraz okres obowiązywania Umowy. 4. Doładowanie konta Użytkownika jednostkami taryfowymi jest płatne. Wynagrodzenie za doładowanie konta Użytkownika poszczególnymi jednostkami taryfowymi określa Cennik Usługi. Wynagrodzenie za doładowanie konta Użytkownika poszczególnymi jednostkami taryfowymi następuje za pośrednictwem systemów płatności PayU lub podobnych oferujących w szczególności wybór pomiędzy przelewem bankowym a płatnością przy wykorzystaniu karty kredytowej, w zależności od decyzji Administratora poprzez wpłacenie na konto bankowe Administratora kwoty odpowiadającej temu wynagrodzeniu za doładowanie. Doładowanie konta Użytkownika jednostkami taryfowymi następuje z chwilą zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa powyżej, przez Użytkownika. 5. Do wynagrodzenia, o którym mowa w pkt powyżej będzie każdorazowo doliczany podatek od towarów i usług VAT w ustawowej wysokości. Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie, w tym udostępnianie, faktur wystawianych z tytułu wynagrodzenia, o którym mowa w pkt powyżej, w formie elektronicznej w formacie PDF. Faktury będą wystawiane po każdorazowym doładowaniu konta Użytkownika jednostkami taryfowymi składającymi się na wynagrodzenie za Usługę. 6. Ważność jednostek taryfowych określona jest w Cenniku Usługi. Po jej przekroczeniu nie jest możliwe płacenie nimi wynagrodzenia Administratorowi za świadczenie Usługi. 7. Użytkownik wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia Usługi przed upływem 10 dni od dnia zawarcia umowy. 8. Rabaty oraz promocje nie łączą się z innymi promocjami oraz rabatami. Regulacje dotyczące rabatów i promocji podane są w osobnych regulaminach. Łączna wartość doładowań bonusowych nie może przekroczyć 100% wartości wpłaty 7 [BLOKADA UŻYTKOWNIKA I ROZWIĄZANIE UMOWY] 1. Umowa zawierana jest na czas określony, na który składa się czas posiadania przez Użytkownika na koncie Użytkownika środków finansowych składających się na wynagrodzenie dla wybranych szczegółowych parametrów technicznych Usługi oraz czas trwania blokady z przyczyn braku środków finansowych na koncie Użytkownika (ust. 2 lit. b poniżej). Minimalny czas zawarcia Umowy to 1 (jedna) godzina. 2. Administrator może dokonać blokady Użytkownika w całości lub w części w następujących przypadkach: 5

6 6 a) stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika zasad korzystania z Usługi, o których mowa w 5 ust. 5-7 Regulaminu, b) stwierdzenia braku środków finansowych składających się na wynagrodzenie na koncie Użytkownika. 3. Administrator może przed dokonaniem blokady Użytkownika wezwać Użytkownika do usunięcia przyczyn blokady i wyznaczyć Użytkownikowi termin do ich usunięcia. 4. W przypadku podejrzenia naruszenia Regulaminu, Administrator może uzależnić korzystanie z usługi przez Użytkownika od uwiarygodnienia danych poprzez kopie odpowiednich dokumentów potwierdzających dane znajdujące się na koncie. 5. Administrator informuje Użytkownika o fakcie dokonania blokady Użytkownika i przyczynach blokady. Jednocześnie z dokonaniem blokady Użytkownika, Administrator wzywa Użytkownika do usunięcia przyczyn tej blokady w wyznaczonym przez siebie terminie informując o możliwości wygaśnięcia Umowy albo rozwiązania Umowy. 6. W przypadku dokonania blokady Użytkownika z przyczyn braku środków finansowych na koncie Użytkownika (ust. 2 lit. b) poniżej) oraz nieusunięcia przez Użytkownika tej przyczyny na wezwanie Administratora w terminie przez niego wskazanym, zgodnie z ust. 4 powyżej, Umowa wygasa. 7. Blokada Użytkownika oznacza brak dostępu Użytkownika do Usługi bez usunięcia w sposób trwały treści, danych, informacji, aplikacji, programów i innych podobnych umieszczonych przez Użytkownika na serwerze lub serwerach. Administrator zdejmie blokadę Użytkownika w całości lub w części w przypadku ustania przyczyn, o których mowa w ust. 2 powyżej. 8. Blokada Użytkownika nie oznacza rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy. 9. Administrator może rozwiązać Umowę z Użytkownikiem ze skutkiem natychmiastowym w następujących ważnych przypadkach: a) stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika zasad korzystania z Usługi, o których mowa w 5 ust. 5-7 Regulaminu, b) uprzedniego dokonania blokady Użytkownika z przyczyn innych niż wskazane w ust. 2 lit. b) powyżej, gdy przyczyna blokady nie zostanie usunięta przez Użytkownika pomimo wezwania przez Administratora w terminie przez niego wskazanym, zgodnie z ust. 4 powyżej, 10. Administrator może rozwiązać Umowę z Użytkownikiem z zachowaniem 1-miesięcznego terminu wypowiedzenia w następujących ważnych przypadkach: a) podjęcia przez Administratora decyzji o zaprzestaniu świadczenia Usługi, b) podjęcia przez Administratora decyzji o zakończeniu działalności, c) podjęcia przez Administratora decyzji o zmianie przedmiotu działalności w całości lub w części. 11. Administrator rozwiązuje Umowę z Użytkownikiem w drodze zawiadomienia Użytkownika o rozwiązaniu Umowy i jej przyczynach. 12. Użytkownik może rozwiązać Umowę z Administratorem na czas nieokreślony z zachowaniem 1- miesięcznego okresu wypowiedzenia. Ust. 10 powyżej znajduje zastosowanie. 13. Rozwiązanie Umowy lub wygaśnięcie Umowy oznacza brak dostępu Użytkownika do Usługi wraz z usunięciem w sposób trwały treści, danych, informacji, aplikacji, programów i innych podobnych umieszczonych przez Użytkownika na serwerze lub serwerach. 14. W przypadku gdy po rozwiązaniu Umowy albo wygaśnięciu Umowy na koncie Użytkownika znajdują się nadal środki finansowe zostaną one zwrócone Użytkownikowi. 6

7 7 15. Zawiadomienia lub wezwania, o których mowa w niniejszym paragrafie, dokonywane są za pośrednictwem panelu klienta lub poczty elektronicznej na adres podany przez Użytkownika według wyboru Administratora. 8 [POZOSTAŁE WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUGI] 1. Administrator dołoży należytej staranności celem świadczenia Usługi w sposób ciągły. 2. Administrator dołoży należytej staranności celem świadczenia Usługi jak najwyższej jakości. 3. Administrator zastrzega sobie w szczególności prawo do przerw technicznych według zasad jak następuje: niezbędne prace konserwacyjne oraz wszelkie prace związane z rozwojem serwisu oraz Usługi. Administrator zobowiązuje się do informowania Użytkowników o planowanych niezbędnych przerwach technicznych. 4. Administrator nie jest inicjatorem umieszczania danych przez Użytkownika na serwerze lub serwerach, nie wybiera odbiorcy tych danych ani nie wybiera lub nie modyfikuje tych danych. 5. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz zgodnie ze zgodą Użytkownika udzieloną w zakresie danych osobowych. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Administrator. Podanie i przetwarzanie danych osobowych Użytkowników jest dobrowolne. Użytkownicy mają prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 9 [REKLAMACJE] 1. Wszelkie zastrzeżenia do funkcjonowania Usługi mogą być zgłaszane przez Użytkownika poprzez złożenie reklamacji Administratorowi. Złożenie reklamacji następuje poprzez wypełnienie formularza znajdującego się w panelu klienta. 2. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane przez Administratora. Administrator zawiadomi Użytkownika o sposobie rozpatrzenia reklamacji za pośrednictwem panelu klienta. W przypadku braku podania przez Użytkownika wystarczających informacji celem rozpatrzenia reklamacji, Administrator może zwrócić się do Użytkownika o podanie dodatkowych niezbędnych informacji celem rozpatrzenia reklamacji. W przypadku braku podania przez Użytkownika dodatkowych niezbędnych informacji celem rozpatrzenia reklamacji, Administrator rozpatrzy reklamację na podstawie posiadanych informacji. Wszelkie zawiadomienia w toku rozpatrywania reklamacji będą dokonywane przez Administratora za pośrednictwem panelu klienta. 3. Użytkownik zobowiązuje się do współpracy z Administratorem przez rozpatrywaniu reklamacji składanych przez Użytkownika lub przez inne Osoby, w tym w szczególności przez innych Użytkowników, poprzez udzielanie Administratorowi informacji, które niezbędne są do rozpatrzenia przez Administratora reklamacji. 10 [POSTANOWIENIA KOŃCOWE] W stosunku do Użytkowników, Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie z ważnych przyczyn, to jest: 1) zmiany przepisów prawa, 2) podjęcia przez Administratora decyzji o zmianie 7

8 8 istotnych warunków świadczenia Usługi, 3) podjęcia przez Administratora decyzji o zmianie przedmiotu działalności w całości lub w części, 4) Użytkownik zostanie powiadomiony o zmianie Regulaminu i zostanie mu wyznaczony 7-dniowy termin do jego akceptacji albo do rozwiązania Umowy. W przypadku wyraźnej akceptacji zmiany Regulaminu przez Użytkownika uznaje się, że Umowa obowiązuje nadal ze zmienionym Regulaminem. W przypadku wyraźnego oświadczenia Użytkownika o braku akceptacji zmiany Regulaminu uznaje się, że Użytkownik korzysta z prawa do rozwiązania Umowy i Umowa ta ulega rozwiązaniu z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia. W przypadku upływu terminu wskazanego w zdaniu poprzedzającym bez zajęcia stanowiska przez Użytkownika uznaje się, że Umowa obowiązuje nadal ze zmienionym Regulaminem. Postanowienia 7 ust. 9 oraz znajdują zastosowanie. 11 [ZAŁĄCZNIKI] Załącznik nr 1 Umowa o gwarancji poziomu usług e24cloud.com Regulamin e24cloud dla przedsiębiorcy Spis treści: 1. DEFINICJE 2. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 3. WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z USŁUGI 4. ZAWARCIE UMOWY 5. ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUGI 6. WYNAGRODZENIE 7. BLOKADA UŻYTKOWNIKA I ROZWIĄZANIE UMOWY 8. POZOSTAŁE ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUGI 9. REKLAMACJE 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 11. ZAŁĄCZNIKI 1 [DEFINICJE] Pod warunkiem, że nic innego nie zostało zapisane w Regulaminie lub nic innego nie wynika z sensu postanowień Regulaminu, użyte w Regulaminie pojęcia pisane wielką literą oznaczają: 1. Administrator podmiot świadczący Usługę na podstawie Umowy, którym jest Beyond.pl Sp. z o.o., zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , z siedzibą i adresem w Poznaniu, ul. Palacza 113, Poznań, numer NIP: , numer REGON: , adres elektroniczny do kontaktu: 8

9 9 2. Osoba osoba fizyczna albo osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną; 3. Regulamin przedmiotowy dokument normujący prawa i obowiązki Użytkowników oraz Administratora w związku z Usługą wraz z ewentualnymi załącznikami stanowiącymi jego integralną część; 4. Umowa umowa pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem w przedmiocie świadczenia Usługi zawierana drogą elektroniczną na czas określony poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego; 5. Usługa usługa świadczona przez Administratora na rzecz Użytkownika na podstawie Umowy w przedmiocie dzierżawy przez Administratora za rzecz Użytkownika miejsca na serwerze lub serwerach w systemie publicznej chmury obliczeniowej (cloud computing), zgodnie ze szczegółowymi parametrami technicznymi określonymi w formularzu rejestracyjnym oraz zgodnie ze szczegółowymi zasadami określonymi w Regulaminie; 6. Użytkownik Osoba, która jako przedsiębiorca poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego zawarła Umowę i uzyskała dostęp do Usługi świadczonej przez Administratora. 2 [POSTANOWIENIA WSTĘPNE] 1. Przedmiotem Regulaminu jest określenie zasad funkcjonowania Usługi oraz określenie praw i obowiązków Użytkowników a także praw i obowiązków Administratora jako stron Umowy. 2. Regulamin jest opublikowany na stronie internetowej oraz publicznie i nieodpłatnie dostępny dla Osób, w szczególności dla Użytkowników, w sposób, który ułatwia jego pozyskanie, odtwarzanie, przechowywanie i utrwalanie w zwykłym toku czynności za pomocą systemu teleinformatycznego, z którego korzysta Osoba. 3. Administrator nie wprowadza do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści Usługi. Z korzystaniem z Usługi jako usługi świadczonej drogą elektroniczną związane są typowe zagrożenia dotyczące korzystania z sieci Internet dla celów przekazywania danych. System teleinformatyczny, którym posługuje się Administrator, wykorzystuje zwyczajowo przyjęte na rynku ze względu na właściwość Usługi, techniki mające na celu zapewnienie Użytkownikowi korzystanie z Usługi w sposób uniemożliwiający dostęp Osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na tę Usługę, w szczególności odpowiednie techniki kryptograficzne. 3 [WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z USŁUGI] Niezbędnym dla korzystania z Usługi, w tym współpracy z systemem teleinformatycznym Administratora, jest posiadanie przez Użytkownika: a) urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet; b) komputera z oprogramowaniem pozwalającym na korzystanie z sieci Internet; c) dostępu do sieci Internet; d) Przeglądarki internetowej Firefox 7 lub nowszej lub Internet Explorer 9 lub nowszej lub Chrome 15 lub nowszej, Opera lub nowsza 9

10 10 4 [ZAWARCIE UMOWY] 1. Zawarcie Umowy następuje z chwilą łącznego spełnienia warunków jak następuje: a) wypełnienia formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej b) akceptacji Regulaminu wraz z ewentualnymi załącznikami, c) wyrażenia zgód wskazanych przez Administratora, gdy znajduje zastosowanie, d) dokonania płatności wynagrodzenia w co najmniej minimalnej wysokości, zgodnie ze szczegółowymi postanowieniami 6 poniżej. 2. Użytkownik zobowiązuje się do podania w formularzu rejestracyjnym w szczególności zgodnych z prawdą swoich danych jak następuje: nazwa firmy, NIP, adres firmy, imię i nazwisko osoby kontaktowej oraz adresu , a także do złożenia oświadczenia, że jest przedsiębiorcą. Nadto, w formularzu rejestracyjnym Użytkownik dokonuje pierwotnego wyboru szczegółowych parametrów technicznych Usługi. 3. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści: a) zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia bez zastrzeżeń; b) dobrowolnie przystąpiłem do Umowy; c) dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą. 4. Po zawarciu Umowy, Użytkownikowi umożliwione zostaje korzystanie z Usługi. Nadto, po zawarciu Umowy, Użytkownik otrzymuje dostęp do panelu klienta za pośrednictwem którego może kontaktować się z Administratorem w sprawie Usługi. 5 [ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUGI] 1. Do obowiązków Administratora należy: a) zapewnienie infrastruktury sprzętowej, to jest mocy obliczeniowej, pamięci RAM i pamięci masowej b) zapewnienie infrastruktury technicznej, to jest sieci Internet i zasilania niezbędnych do funkcjonowania infrastruktury sprzętowej, o której mowa w lit. a) powyżej; 2. Niezależnie od postanowień 3 poniżej, celem należytego korzystania z Usługi do obowiązków Użytkownika należy w szczególności: a) zapewnienie infrastruktury systemowej, to jest administrowania systemem; b) tworzenie kopii bezpieczeństwa własnych danych umieszczanych na serwerze lub serwerach; c) utrzymywanie na panelu klienta zawsze aktualnych danych dotyczących Użytkownika, które wskazane zostały w formularzu rejestracyjnym, a przy wykorzystaniu których Administrator kontaktuje się z Użytkownikiem, ; d) zabezpieczenie haseł wykorzystywanych przy korzystaniu z Usługi, zabezpieczenie dostępu do Usługi i do konta klienta przed nieuprawnionym korzystaniem przez inne Osoby. 3. Dobrowolne umożliwienie przez Użytkownika korzystania z zarejestrowanej na siebie Usługi innym Osobom jak i korzystanie przez Użytkownika z Usługi zarejestrowanej na innego Użytkownika następuje na ryzyko i odpowiedzialność Użytkownika. Użytkownik odpowiada za działania lub zaniechania Osób, którym dobrowolnie umożliwił korzystanie z zarejestrowanej na siebie Usługi, jak za działania lub 10

11 11 zaniechania własne. Administrator zaleca by Użytkownik nie umożliwiał korzystania z zarejestrowanej na siebie Usługi innym Osobom i przestrzega przed ryzykiem związanym z takim działaniem. 4. Korzystanie przez Użytkownika z Usługi: a) jest dobrowolne; b) jest realizowane na zasadach określonych w Regulaminie, o ile nic innego nie zostanie uregulowane pomiędzy Stronami; c) jest realizowane według szczegółowych parametrów technicznych pierwotnie wybranych przez Użytkownika przy wypełnianiu formularza rejestracyjnego lub określonych w późniejszym czasie obowiązywania Umowy; za pośrednictwem panelu klienta Użytkownik ma prawo do zmiany szczegółowych parametrów technicznych w każdym czasie w ramach określonych na panelu klienta, z zastrzeżeniem, że odpowiedniej zmianie ulegać będą wówczas warunki wynagradzania, zgodnie z postanowieniami 6 poniżej; d) jest odpłatne, zgodnie z postanowieniami 6 poniżej. 5. Zawierając Umowę, Użytkownik zobowiązuje się, w zakresie sposobu korzystania z Usługi, w tym w szczególności co do publikacji treści lub co do uruchamiania systemów lub aplikacji na serwerze lub serwerach, do niepodejmowania działań lub niedopuszczania do zaniechań sprzecznych z obowiązującymi normami prawa polskiego i/lub międzynarodowego, a przede wszystkim z normami: a) ochrony danych osobowych; b) ochrony dóbr osobistych, w tym w szczególności wizerunku, prawa do prywatności lub tajemnicy korespondencji; c) prawa autorskiego i praw pokrewnych, w tym praw autorskich majątkowych i praw autorskich osobistych oraz prawa własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji wynalazków, patentów, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych, przysługujących Osobom, w tym Administratorowi i innym Użytkownikom; d) prawa karnego dotyczącego wykroczeń lub innych czynów zabronionych, w szczególności w zakresie zakazu propagowania określonych treści, w tym treści faszystowskich lub innych propagujących systemy totalitarne, nawołujących do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych i wyznaniowych; e) prawa świadczenia usług drogą elektroniczną, a w szczególności rozsyłania niezamówionej informacji handlowej lub spamu. 6. Zawierając Umowę, Użytkownik zobowiązuje się, w zakresie sposobu korzystania z Usługi, w tym w szczególności co do publikacji treści lub co do uruchamiania systemów lub aplikacji na serwerze lub serwerach, do niepodejmowania działań lub niedopuszczania do zaniechań sprzecznych z dobrymi obyczajami (przykładowo treści pornograficzne) lub w inny sposób naruszających interesy Osób, w tym Administratora lub innych Użytkowników (przykładowo: ataki hackerskie w tym DDOS, phising i podobne; łamanie zabezpieczeń jakichkolwiek systemów, serwerów, poczty, stron internetowych; zmienianie nagłówków wiadomości w sposób uniemożliwiający lub utrudniający ich dotarcie do adresata lub nadawcy; propagowanie lub publikowanie narzędzi stworzonych do działań nielegalnych, w tym łamania zabezpieczeń elektronicznych między innymi tokenów, kluczy, haseł, numerów kart kredytowych i podobnych; propagowanie lub publikowanie informacji o nielegalnych działaniach, w tym hackingu, phisingu, crackingu i podobnych). 7. Zawierając Umowę, Użytkownik zobowiązuje się, w zakresie sposobu korzystania z Usługi, w tym w szczególności co do publikacji treści lub co do uruchamiania systemów lub aplikacji na serwerze lub serwerach, do niepodejmowania działań lub niedopuszczania do zaniechań mogących powodować szkody u Osób, w tym u Administratora lub innych Użytkowników, a także w inny sposób naruszać ich prawa. W szczególności powyższe dotyczy działań lub zaniechań utrudniających lub uniemożliwiających należyte funkcjonowanie i korzystanie z Usługi przez Użytkownika, Administratora lub przez innych 11

12 12 Użytkowników, a także działań lub zaniechań polegających przykładowo na nieuprawnionej ingerencji w serwer lub serwery czy budowaniu zaplecz pozycjonerskich w tym farm linków. 8. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za swoje działania podejmowane w związku z korzystaniem z Usługi lub za swoje zaniechania związane z korzystaniem z Usługi, w tym w szczególności za treści umieszczone na serwerze lub serwerach udostępnionych w ramach Usługi w stosunku do Osób, w tym innych Użytkowników lub Administratora. 6 [WYNAGRODZENIE] 1. Za świadczenie Usługi Użytkownik będzie płacił Administratorowi wynagrodzenie. Wynagrodzenie naliczane będzie stosownie do wybranych szczegółowych parametrów technicznych Usługi. Minimalna wysokość wynagrodzenia wskazana zostanie na panelu klienta każdorazowo po wyborze lub zmianie przez Użytkownika szczegółowych parametrów technicznych Usługi. 2. Usługa ma charakter usługi przedpłaconej. Wynagrodzenie za Usługę jest płatne i rozliczane w jednostkach taryfowych. Użytkownik doładowuje swoje konto jednostkami taryfowymi. Przelicznik jednostek taryfowych na wynagrodzenie za Usługę jest elementem Cennika Usługi. 3. Użytkownik posiada konto Użytkownika, na którym wskazywana jest aktualna jednostek taryfowych składających się na wynagrodzenie oraz okres obowiązywania Umowy. Warunkiem zawarcia Umowy jest doładowanie konta Użytkownika jednostkami taryfowymi (z uwzględnieniem minimalnej wysokości wynagrodzenia i zasad jego naliczania zgodnie z ust. 1 powyżej). Użytkownik może w każdym czasie doładowywać konto kolejnymi jednostkami taryfowymi składającymi się na wynagrodzenie (z uwzględnieniem minimalnej wysokości wynagrodzenia i zasad jego naliczania zgodnie z ust. 1 powyżej), co będzie stanowiło odpowiednie przedłużenie okresu obowiązywania Umowy. Zmiana przez Użytkownika w toku obowiązywania Umowy szczegółowych warunków technicznych Usługi wpływa na wysokość wynagrodzenia (z uwzględnieniem minimalnej wysokości wynagrodzenia i zasad jego naliczania zgodnie z ust. 1 powyżej) oraz okres obowiązywania Umowy. 4. Doładowanie konta Użytkownika jednostkami taryfowymi jest płatne. Wynagrodzenie za doładowanie konta Użytkownika poszczególnymi jednostkami taryfowymi określa Cennik Usługi. Wynagrodzenie za doładowanie konta Użytkownika poszczególnymi jednostkami taryfowymi następuje za pośrednictwem systemów płatności PayU lub podobnych oferujących w szczególności wybór pomiędzy przelewem bankowym a płatnością przy wykorzystaniu karty kredytowej, w zależności od decyzji Administratora poprzez wpłacenie na konto bankowe Administratora kwoty odpowiadającej temu wynagrodzeniu za doładowanie. Doładowanie konta Użytkownika jednostkami taryfowymi następuje z chwilą zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa powyżej, przez Użytkownika. 5. Do wynagrodzenia, o którym mowa w pkt powyżej będzie każdorazowo doliczany podatek od towarów i usług VAT w ustawowej wysokości. Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie, w tym udostępnianie, faktur wystawianych z tytułu wynagrodzenia, o którym mowa w pkt powyżej, w formie elektronicznej w formacie PDF. Faktury będą wystawiane po każdorazowym doładowaniu konta Użytkownika jednostkami taryfowymi składającymi się na wynagrodzenie za Usługę. 6. Ważność jednostek taryfowych określona jest w Cenniku Usługi. Po jej przekroczeniu nie jest możliwe płacenie nimi wynagrodzenia Administratorowi za świadczenie Usługi. 7. Użytkownik wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia Usługi przed upływem 10 dni od dnia zawarcia umowy. 12

13 13 8. Rabaty oraz promocje nie łączą się z innymi promocjami oraz rabatami. Regulacje dotyczące rabatów i promocji podane są w osobnych regulaminach. Łączna wartość doładowań bonusowych nie może przekroczyć 100% wartości wpłaty 7 [BLOKADA UŻYTKOWNIKA I ROZWIĄZANIE UMOWY] 1. Umowa zawierana jest na czas określony, na który składa się czas posiadania przez Użytkownika na koncie Użytkownika środków finansowych składających się na wynagrodzenie dla wybranych szczegółowych parametrów technicznych Usługi oraz czas trwania blokady z przyczyn braku środków finansowych na koncie Użytkownika (ust. 2 lit. b poniżej). 2. Administrator może dokonać blokady Użytkownika w całości lub w części w następujących przypadkach: a) stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika zasad korzystania z Usługi, o których mowa w 5 ust. 5-7 Regulaminu, b) stwierdzenia braku środków finansowych składających się na wynagrodzenie na koncie Użytkownika. 3. Administrator może przed dokonaniem blokady Użytkownika wezwać Użytkownika do usunięcia przyczyn blokady i wyznaczyć Użytkownikowi termin do ich usunięcia. 4. W przypadku podejrzenia naruszenia Regulaminu, Administrator może uzależnić korzystanie z usługi przez Użytkownika od uwiarygodnienia danych poprzez kopie odpowiednich dokumentów potwierdzających dane znajdujące się na koncie. 5. Administrator informuje Użytkownika o fakcie dokonania blokady Użytkownika i przyczynach blokady. Jednocześnie z dokonaniem blokady Użytkownika, Administrator wzywa Użytkownika do usunięcia przyczyn tej blokady w wyznaczonym przez siebie terminie informując o możliwości wygaśnięcia Umowy albo rozwiązania Umowy. 6. W przypadku dokonania blokady Użytkownika z przyczyn braku środków finansowych na koncie Użytkownika (ust. 2 lit. b) poniżej) oraz nieusunięcia przez Użytkownika tej przyczyny na wezwanie Administratora w terminie przez niego wskazanym, zgodnie z ust. 4 powyżej, Umowa wygasa. 7. Blokada Użytkownika oznacza brak dostępu Użytkownika do Usługi bez usunięcia w sposób trwały treści, danych, informacji, aplikacji, programów i innych podobnych umieszczonych przez Użytkownika na serwerze lub serwerach. Administrator zdejmie blokadę Użytkownika w całości lub w części w przypadku ustania przyczyn, o których mowa w ust. 2 powyżej. 8. Blokada Użytkownika nie oznacza rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy. 9. Administrator może rozwiązać Umowę z Użytkownikiem ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach: a) stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika zasad korzystania z Usługi, o których mowa w 5 ust. 5-7 Regulaminu, b) uprzedniego dokonania blokady Użytkownika z przyczyn innych niż wskazane w ust. 2 lit. b) powyżej, gdy przyczyna blokady nie zostanie usunięta przez Użytkownika pomimo wezwania przez Administratora w terminie przez niego wskazanym, zgodnie z ust. 4 powyżej, 10. Administrator może rozwiązać Umowę z Użytkownikiem z zachowaniem tygodniowego terminu wypowiedzenia w następujących przypadkach: a) podjęcia przez Administratora decyzji o zaprzestaniu świadczenia Usługi, 13

14 14 b) podjęcia przez Administratora decyzji o zakończeniu działalności, c) podjęcia przez Administratora decyzji o zmianie przedmiotu działalności w całości lub w części, d) z innych ważnych przyczyn. 11. Administrator rozwiązuje Umowę z Użytkownikiem w drodze zawiadomienia Użytkownika o rozwiązaniu Umowy i jej przyczynach. 12. Rozwiązanie Umowy lub wygaśnięcie Umowy oznacza brak dostępu Użytkownika do Usługi wraz z usunięciem w sposób trwały treści, danych, informacji, aplikacji, programów i innych podobnych umieszczonych przez Użytkownika na serwerze lub serwerach. 13. W przypadku gdy po rozwiązaniu Umowy albo wygaśnięciu Umowy na koncie Użytkownika znajdują się nadal środki finansowe zostaną one zwrócone Użytkownikowi. 14. Zawiadomienia lub wezwania, o których mowa w niniejszym paragrafie, dokonywane są za pośrednictwem panelu klienta lub poczty elektronicznej na adres podany przez Użytkownika według wyboru Administratora. 8 [POZOSTAŁE WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUGI] 1. Administrator dołoży należytej staranności celem świadczenia Usługi w sposób ciągły. 2. Administrator dołoży należytej staranności celem świadczenia Usługi jak najwyższej jakości. 3. Administrator zastrzega sobie w szczególności prawo do przerw technicznych według zasad jak następuje: niezbędne prace konserwacyjne oraz wszelkie prace związane z rozwojem serwisu oraz Usługi. Administrator zobowiązuje się do informowania Użytkowników o planowanych niezbędnych przerwach technicznych. 4. Administrator nie jest inicjatorem umieszczania danych przez Użytkownika na serwerze lub serwerach, nie wybiera odbiorcy tych danych ani nie wybiera lub nie modyfikuje tych danych. 5. Strony nie mają prawa do przenoszenia praw lub obowiązków wynikających z Umowy w całości lub w części na inne Osoby. 9 [REKLAMACJE] 1. Wszelkie zastrzeżenia do funkcjonowania Usługi mogą być zgłaszane przez Użytkownika poprzez złożenie reklamacji Administratorowi. Złożenie reklamacji następuje poprzez wypełnienie formularza znajdującego się w panelu klienta. 2. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane przez Administratora. Administrator zawiadomi Użytkownika o sposobie rozpatrzenia reklamacji za pośrednictwem panelu klienta. W przypadku braku podania przez Użytkownika wystarczających informacji celem rozpatrzenia reklamacji, Administrator może zwrócić się do Użytkownika o podanie dodatkowych niezbędnych informacji celem rozpatrzenia reklamacji. W przypadku braku podania przez Użytkownika dodatkowych niezbędnych informacji celem rozpatrzenia reklamacji, Administrator rozpatrzy reklamację na podstawie posiadanych informacji. Wszelkie zawiadomienia w toku rozpatrywania reklamacji będą dokonywane przez Administratora za pośrednictwem panelu klienta. 14

15 15 3. Użytkownik zobowiązuje się do współpracy z Administratorem przez rozpatrywaniu reklamacji składanych przez Użytkownika lub przez inne Osoby, w tym w szczególności przez innych Użytkowników, poprzez udzielanie Administratorowi informacji, które niezbędne są do rozpatrzenia przez Administratora reklamacji. 10 [POSTANOWIENIA KOŃCOWE] 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. Użytkownik zostanie powiadomiony o zmianie Regulaminu i zostanie mu wyznaczony 7-dniowy termin do jego akceptacji. W przypadku wyraźnej akceptacji zmiany Regulaminu przez Użytkownika albo w sytuacji upływu terminu wskazanego w zdaniu poprzedzającym bez zajęcia stanowiska przez Użytkownika uznaje się, że Umowa obowiązuje nadal ze zmienionym Regulaminem. W przypadku wyraźnego braku akceptacji zmiany Regulaminu przez Użytkownika, Administrator ma prawo do rozwiązania Umowy z Użytkownikiem. Postanowienia 7 ust. 9 oraz znajdują zastosowanie. 2. Wszelkie spory wynikające z zawartej Umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla Administratora. 11 [ZAŁĄCZNIKI] Załącznik nr 1 Umowa o gwarancji poziomu usług e24cloud.com. Załącznik nr 1 Umowa o gwarancji poziomu usług e24cloud Obowiązuje od 12 listopada 2012 r. Definicje Zaplanowane przerwy techniczne jest to przerwa w dostępności usługi zapowiedziana z minimum 10 dniowym wyprzedzeniem, w czasie której mogą być prowadzone prace techniczne. Suma czasu przerw technicznych nie przekracza 45 minut w skali miesiąca kalendarzowego dla poszczególnego użytkownika. Powiadomienie o planowanych przerwach zamieszczane są na stronie internetowej Nieplanowana niedostępność infrastruktury niezaplanowana przerwa w dostępności usługi e24cloud.com. Przez przerwę w dostępności rozumiemy brak dostępu do infrastruktury udostępnianej w ramach usługi e24cloud.com. Przerwą nie jest brak dostępu do strony e24cloud.com. 15

16 16 Przedmiot umowy 1. Objęte usługi Niniejsze Umowa o gwarancji poziomu usług e24cloud.com obejmuje następujące usługi świadczone w ramach infrastruktury e24cloud.com: e24server, e24wordpress, e24crm, e24clommerce, e24webserver, e24owncloud. 2. Gwarancja poziomu usług e24cloud.com użyje wszystkich uzasadnionych oraz dostępnych środków, aby zagwarantować dostępność oferowanych usług przez 99,98% czasu w skali roku z wyłączeniem zaplanowanych przerw technicznych. 3. Dostępność usług Dostępność liczona jest według następującego równania: gdzie: D dostępność, R - rok kalendarzowy, NN nieplanowana niedostępność infrastruktury, ZPT zaplanowane przerwy techniczne. 4. Środki zaradcze W przypadku niedotrzymania wyżej wspomnianego poziomu usług, użytkownik uprawniony będzie do otrzymania dodatkowego zasilenia konta. Zasilanie bonusowe będzie przyznawana za każdą rozpoczętą godzinę niedostępności usługi i będzie wynosiło 200% opłat pobieranych za godzinę usługi. Aby otrzymać wyżej wspomniane zasilenie, należy się skontaktować z naszym supportem na adres w terminie 30 dni od dnia usunięcia awarii. 16

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną dla konsumenta

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną dla konsumenta Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną dla konsumenta 1 Definicje Definicje wykorzystane w treści Regulaminu: 1. Formularz formularz udostępniony przez Usługodawcę na stronie www.v-dc.cloud, który

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi HBS Premium Support

Regulamin świadczenia usługi HBS Premium Support Regulamin świadczenia usługi HBS Premium Support I. DEFIINICJE 1. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: 2. Operator home.pl S.A. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Zbożowej 4, 70-653 Szczecin

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia strony internetowej Oktawave i konta Użytkownika

Regulamin świadczenia strony internetowej Oktawave i konta Użytkownika Regulamin świadczenia strony internetowej Oktawave i konta Użytkownika 1. Definicje... 1 2. Umowa o Stronę internetową... 2 3. Umowa o Konto Użytkownika... 2 4. Obowiązki Usługodawcy... 3 5. Obowiązki

Bardziej szczegółowo

oraz numer NIP, adres siedziby, adres korespondencyjny jeśli jest inny niż adres siedziby, adres Z chwilą samodzielnej rejestracji usługi Uż

oraz numer NIP, adres siedziby, adres korespondencyjny jeśli jest inny niż adres siedziby, adres Z chwilą samodzielnej rejestracji usługi Uż REGULAMIN 1 Definicje 1. Regulamin- oznacza niniejszy regulamin regulujący korzystanie z Usług świadczonych przez Operatora, który stanowi integralną cześć zawieranych z Użytkownikiem umów o świadczenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I. Postanowienia ogólne 1. Polska Izba Firm Szkoleniowych z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Nowy Hosting Dedykowany

Regulamin usługi Nowy Hosting Dedykowany I Definicje Regulamin usługi Nowy Hosting Dedykowany 1. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: 2. Operator home.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie przy ul. Zbożowej 4, 70-653 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO  1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WWW.BISTASTANDARD 1 Postanowienia ogólne 1. Podmiotem prowadzącym Serwis Internetowy - usługodawcą świadczącym usługi drogą elektroniczną, jest Bista Standard Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług przez home.pl S.A.

Regulamin świadczenia usług przez home.pl S.A. Regulamin świadczenia usług przez home.pl S.A. I. DEFINICJE Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: 1. Blokada Klienta Resellera maksymalnie 30-dniowy okres, w trakcie, którego Klient Resellera

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług przez Home Business Services Sp. z o.o 1 DEFINICJE Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: 1.

Regulamin świadczenia usług przez Home Business Services Sp. z o.o 1 DEFINICJE Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: 1. Regulamin świadczenia usług przez Home Business Services Sp. z o.o 1 DEFINICJE Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: 1. Blokada Klienta Resellera- maksymalnie 30 - dniowy okres, w trakcie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU ROLNICZA CHMURA USŁUG. 1 Definicje

REGULAMIN PORTALU ROLNICZA CHMURA USŁUG. 1 Definicje REGULAMIN PORTALU ROLNICZA CHMURA USŁUG Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług internetowego portalu Rolnicza Chmura Usług świadczonych przez Usługodawców pod adresem www. rolniczachmurauslug.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ VINDMASTER SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ VINDMASTER SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ VINDMASTER SP. Z O.O. V. 1.1 z dnia 25.10.2013 r. I. Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELETRONICZNĄ PRZEZ LENDERO SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELETRONICZNĄ PRZEZ LENDERO SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELETRONICZNĄ PRZEZ LENDERO SP. Z O.O. 1 1. Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) wprowadzony został przez Lendero Sp. z o.o., z siedzibą w Katowicach (40-085), przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu mindmazon

Regulamin korzystania z serwisu mindmazon Regulamin korzystania z serwisu mindmazon I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Adres e-mail Użytkownika - adres poczty elektronicznej, której wyłącznym dysponentem jest Użytkownik, konieczny

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług Tiktalik

Regulamin usług Tiktalik 1 Definicje O ile nic innego nie zostało wyraźnie zaznaczone w Regulaminie użyte w Regulaminie niniejsze pojęcia oznaczają: 1. Usługodawca - podmiot świadczący Usługę na podstawie zawartej Umowy - Techstorage

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/ Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/ I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług Oktawave dla Konsumentów

Regulamin świadczenia usług Oktawave dla Konsumentów Regulamin świadczenia usług Oktawave dla Konsumentów 1. Definicje... 1 2. Zawarcie umowy... 2 3. Obowiązki Usługodawcy... 3 4. Obowiązki Użytkownika... 4 5. Dostęp do Usługi... 5 6. Termin... 6 7. Wynagrodzenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ AUTOSTOK SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ AUTOSTOK SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ AUTOSTOK SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki na jakich Autostok spółka

Bardziej szczegółowo

Regulamin. świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o.

Regulamin. świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o. 1 1. Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) wprowadzony został przez INKANE Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Bukowińska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną UniCloud

REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną UniCloud Unizeto Technologies SA ul. Królowej Korony Polskiej 21 70-486 Szczecin tel. +48 91 4801 201 fax +48 91 4801 220 info@unizeto.pl REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną UniCloud 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin )

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin ) REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin ) Postanowienia ogólne 1. Regulamin jest opublikowany na podstawie art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI Materiały dla nauczyciela

REGULAMIN USŁUGI Materiały dla nauczyciela REGULAMIN USŁUGI Materiały dla nauczyciela I. Definicje 1. Konto Nauczyciela indywidualna witryna zawierająca dane Użytkownika, utworzona przez Użytkownika w trakcie procesu rejestracji. 2. Plik treść

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NEWSLETTERA WYSYŁANEGO PRZEZ GREMI BUSINESS COMMUNICATION SP. Z O.O.

REGULAMIN NEWSLETTERA WYSYŁANEGO PRZEZ GREMI BUSINESS COMMUNICATION SP. Z O.O. REGULAMIN NEWSLETTERA WYSYŁANEGO PRZEZ GREMI BUSINESS COMMUNICATION SP. Z O.O. 1 1. Serwis - serwis internetowy w domenie www.konferencje.rp.pl do którego prawa przysługują Usługodawcy; 2. Usługodawca

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin stosuje się do usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony internetowej oraz Sklepu internetowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r.

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWERÓW WIRTUALNYCH (VPS)

REGULAMIN SERWERÓW WIRTUALNYCH (VPS) REGULAMIN SERWERÓW WIRTUALNYCH (VPS) 1 Definicje 1. Abonent - usługobiorca (osoba fizyczna, osoba prawna lub inny podmiot nieposiadający osobowości prawnej), z którym zawarto Umowę. 2. Operator - firma

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Postanowienia ogólne 1. Regulamin jest opublikowany na podstawie art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO z dnia 11 lutego 2017

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO  z dnia 11 lutego 2017 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.medikononline.pl z dnia 11 lutego 2017 Celem sklepu internetowego jest umożliwienie dostępu do szybkich i zgodnych z aktualnym stanem faktycznym informacji na temat udzielania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZASILANIA PAKIETÓW INTERNETOWYCH W SIECI WEL.COM MOBILE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN ZASILANIA PAKIETÓW INTERNETOWYCH W SIECI WEL.COM MOBILE. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN ZASILANIA PAKIETÓW INTERNETOWYCH W SIECI WEL.COM MOBILE 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia przez PayU usługi polegającej na umożliwieniu zasilania (doładowywania)

Bardziej szczegółowo

fryzjer-salon.com.pl Regulamin serwisu Obowiązuje od: 07.09.2015 REGULAMIN SERWISU fryzjer-salon.com.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE...

fryzjer-salon.com.pl Regulamin serwisu Obowiązuje od: 07.09.2015 REGULAMIN SERWISU fryzjer-salon.com.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE... REGULAMIN SERWISU fryzjer-salon.com.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE... 2 RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH... 3 WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH... 3

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN platformy crewingowej Serwisu internetowego CREWING.PORTALMORSKI.PL

REGULAMIN platformy crewingowej Serwisu internetowego CREWING.PORTALMORSKI.PL REGULAMIN platformy crewingowej Serwisu internetowego CREWING.PORTALMORSKI.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Serwis dostępny pod adresem internetowym crewing.portalmorski.pl prowadzony jest przez firmę TEMAT

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PLATFORMY EMERALD

REGULAMIN PLATFORMY EMERALD REGULAMIN PLATFORMY EMERALD Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z platformy internetowej znajdującej się pod adresem www.emeraldair.co, której administratorem i właścicielem jest Usługodawca.

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE Postanowienia ogólne: 1. Ride Warsaw Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-994) przy ul. Wał Miedzeszyński 604E, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO windbot.pl z 20.02.2014r

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO windbot.pl z 20.02.2014r REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO windbot.pl z 20.02.2014r I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której

Bardziej szczegółowo

Regulamin użytkowania responsywnych stron WWW

Regulamin użytkowania responsywnych stron WWW Regulamin użytkowania responsywnych stron WWW (z dnia 16.03.2016 roku) 1 Postanowienia wstępne Niniejszy regulamin został przygotowany zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU REKLAMOWO- OGŁOSZENIOWEGO MILMEDIA

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU REKLAMOWO- OGŁOSZENIOWEGO MILMEDIA REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU REKLAMOWO- OGŁOSZENIOWEGO MILMEDIA Preambuła Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady korzystania z usług serwisu reklamowoogłoszeniowego MilMedia zarządzanego

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z bazy WiseBase

Regulamin korzystania z bazy WiseBase Regulamin korzystania z bazy WiseBase 1 Definicje Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa: a) Administratorze rozumie się przez to podmiot świadczący usługi WiseBase WiseBase sp.z.o.o b) Użytkowniku

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Active Weather sp. z o.o. 1 Definicje

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Active Weather sp. z o.o. 1 Definicje Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Active Weather sp. z o.o. 1 Definicje 1. Usługodawca Active Weather sp. z o.o. z Siedzibą w Rzeszowie ul. Spokojna 8 35-112 Rzeszów KRS 0000442284

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP.

Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP. Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP. I. Definicje. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osoba prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "koszulki.ewangelizuj.pl" z 29.VIII.2014 r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO koszulki.ewangelizuj.pl z 29.VIII.2014 r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "koszulki.ewangelizuj.pl" z 29.VIII.2014 r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1 Definicje

REGULAMIN. 1 Definicje REGULAMIN Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki sprzedaży prowadzonej przez intesy sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w serwisie internetowym dostępnym pod adresem www.platformaprzetargowa.eu. 1 Definicje

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia przez Anettę Soczewkę-Szaniawską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Anetta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ ELEPHANT"

REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ ELEPHANT 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ ELEPHANT" 1.1 Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady, warunki i zakres korzystania z aplikacji mobilnej Elephant przeznaczonej na urządzenia

Bardziej szczegółowo

I. DEFINICJE II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. DEFINICJE II. POSTANOWIENIA OGÓLNE I. DEFINICJE 1. Speed oznacza Bernarda Szymczaka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą SPEED Bernard Szymczak na podstawie wpisu do Centralnej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. z dnia

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.  z dnia REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ www.kreacjaciala.pl z dnia 31.05.2017 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Czas Pracy

Regulamin Serwisu Czas Pracy Regulamin Serwisu Czas Pracy Regulamin Serwisu Czas Pracy, określany dalej jako Regulamin - definiuje podstawowe zasady udostępnienia przez dcs.pl Sp. z o.o., nazywanego dalej Operatorem Serwisu, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Zakres przedmiotowy. 2 Słowniczek

Zakres przedmiotowy. 2 Słowniczek Regulamin płatności za korzystanie z płatnych usług w ramach portalu internetowego Ranking Pracowników i Pracodawców 1 Zakres przedmiotowy Niniejszy Regulamin płatności za korzystanie z płatnych usług

Bardziej szczegółowo

TEST REGULAMIN. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO [nazwa] z [data pierwszej publikacji na stronie internetowej] I. Definicje

TEST REGULAMIN. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO [nazwa] z [data pierwszej publikacji na stronie internetowej] I. Definicje TEST REGULAMIN REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO [nazwa] z [data pierwszej publikacji na stronie internetowej] I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub

Bardziej szczegółowo

2.1. Do prawidłowego działania Gry wymagany jest telefon komórkowy wyposażony w system operacyjny Android, ios lub Windows Phone.

2.1. Do prawidłowego działania Gry wymagany jest telefon komórkowy wyposażony w system operacyjny Android, ios lub Windows Phone. REGULAMIN E-USŁUGI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem E-USŁUGI GRY MOBILNEJ (dalej: Gra ) jest firma ZEBRA PROJEKT GRY MOBILNE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wernyhory 14 (02-727), wpisana

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi udostępniania obrazów faktur VAT i innych dokumentów w formie elektronicznej

Regulamin usługi udostępniania obrazów faktur VAT i innych dokumentów w formie elektronicznej PGNiG SA w Warszawie Dolnośląski Oddział Handlowy we Wrocławiu Górnośląski Oddział Handlowy w Zabrzu Wielkopolski Oddział Handlowy w Poznaniu Regulamin usługi udostępniania obrazów faktur VAT i innych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ RED MED POLAND SP. Z O.O. 1 DEFINICJE

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ RED MED POLAND SP. Z O.O. 1 DEFINICJE REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ RED MED POLAND SP. Z O.O. Spis Treści: 1 Definicje 2 Warunki uczestnictwa w usługach świadczonych w serwisie UASure.pl 3 Korzystanie z usług serwisu

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu muzodajnia.pl (wersja z dnia r.)

Regulamin serwisu muzodajnia.pl (wersja z dnia r.) Regulamin serwisu muzodajnia.pl (wersja z dnia 05.05.2016 r.) 1 Definicje a) Polkomtel - Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług Oktawave dla Przedsiębiorcy

Regulamin świadczenia usług Oktawave dla Przedsiębiorcy Regulamin świadczenia usług Oktawave dla Przedsiębiorcy 1. Definicje... 1 2. Zawarcie umowy... 3 3. Obowiązki Usługodawcy... 4 4. Obowiązki Użytkownika... 4 5. Dostęp do Usług... 6 6. Termin... 6 7. Wynagrodzenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE WWW. PARKIET. COM

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE WWW. PARKIET. COM REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE WWW. PARKIET. COM 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin, wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z systemu Nu Delta

Regulamin korzystania z systemu Nu Delta Regulamin korzystania z systemu Nu Delta DEFINICJE Terminy użyte w Regulaminie oznaczają: Nu Delta sp. z o.o. spółka prawa handlowego z siedzibą w Złotnikach, woj. wielkopolskie, przy ul. Krzemowej 1,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA E-FAKTUR ORAZ E- DOKUMENTÓW PRZEZ PODHALAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O. W NOWYM TARGU

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA E-FAKTUR ORAZ E- DOKUMENTÓW PRZEZ PODHALAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O. W NOWYM TARGU Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Nowym Targu REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA E-FAKTUR ORAZ E- DOKUMENTÓW PRZEZ PODHALAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ - BEZŁATNY NEWSLETTER 4hrsolutions.pl

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ - BEZŁATNY NEWSLETTER 4hrsolutions.pl REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ - BEZŁATNY NEWSLETTER 4hrsolutions.pl 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne

Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne 1 1. Serwis Księgowość Internetowa jest serwisem internetowym, którego operatorem jest AB Finance Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Klubu MOJA NIVEA

Regulamin korzystania z Klubu MOJA NIVEA Regulamin korzystania z Klubu MOJA NIVEA Niniejszy Regulamin korzystania z Klubu MOJA NIVEA został sporządzony w oparciu o właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi HostedSMS

Regulamin usługi HostedSMS Regulamin usługi HostedSMS Regulamin usługi HostedSMS określany dalej jako Regulamin - określa podstawowe zasady udostępnienia przez dcs.pl Sp. z o.o., zwanego dalej Operatorem Serwisu, z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Muzodajnia Open. (wersja z dnia r.)

Regulamin usługi Muzodajnia Open. (wersja z dnia r.) Regulamin usługi Open (wersja z dnia 04.08.2016 r.) 1. Open (dalej Usługa ) polega na dostarczaniu treści cyfrowych i świadczona jest przez e-muzyka S.A. z siedzibą w (03-941) Warszawie przy ul. Zwycięzców

Bardziej szczegółowo

Regulamin Downloadplus

Regulamin Downloadplus Regulamin Downloadplus Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A Strona 1 z 8 Historia dokumentu Wersja Autor Data wydania Uwagi Zatwierdzający 1.0 Departament Rozliczeń 03.2010 Zarząd 2.0 Linia biznesowa rozliczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Doładowań/Zasileń 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy regulamin Zasileń Konta Prepaid (dalej Regulamin ), określa zasady

Regulamin Usługi Doładowań/Zasileń 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy regulamin Zasileń Konta Prepaid (dalej Regulamin ), określa zasady Regulamin Usługi Doładowań/Zasileń 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy regulamin Zasileń Konta Prepaid (dalej Regulamin ), określa zasady świadczenia przez ecard S.A. (dalej ecard lub Usługodawca ) Usługi

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego

Regulamin serwisu internetowego Regulamin serwisu internetowego www.indexcopernicus.com 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa w szczególności: a. warunki korzystania z serwisu www.indexcopernicus.com, b. prawa i obowiązki

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług hostingowych Domeny.pl

Regulamin usług hostingowych Domeny.pl I. Postanowienia ogólne Regulamin usług hostingowych Domeny.pl 1. Regulamin określa zasady świadczenia przez Domeny.pl usług hostingowych. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin szczególny w rozumieniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. PLATFORMY

REGULAMIN. PLATFORMY REGULAMIN PLATFORMY http://www.ratujmydzieci.pl/ 1. Platforma Ratujmy Dzieci. Platforma Ratujmy Dzieci jest prowadzona przez Fundację Podwójne Szczęście by pośredniczyć w pozyskiwaniu środków finansowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o. REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy "Regulamin korzystania z serwisu internetowego Lloyd Properties sp. z o.o." (zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO z r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO  z r. REGULAMIN REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.instalekarz.pl z 08.12.2017r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT TERAPII KOMPUTEROWEJ

INSTYTUT TERAPII KOMPUTEROWEJ Zawarcie umowy pomiędzy Konsumentem a Operatorem może nastąpić na dwa sposoby. Konsument ma prawo do negocjacji wszelkich zapisów umowy z Operatorem, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu.

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług. Regulamin określa warunki zakładania kont, ich użytkowania oraz świadczenia usług w ramach kont:

Regulamin usług. Regulamin określa warunki zakładania kont, ich użytkowania oraz świadczenia usług w ramach kont: Regulamin usług 1 Informacje wstępne Regulamin określa warunki zakładania kont, ich użytkowania oraz świadczenia usług w ramach kont: a. Cloud b. VPS c. Hosting d. Domeny e. Backup f. Gotowe produkty na

Bardziej szczegółowo

II. WARUNKI TECHNICZNE USŁUGI GEODETA CYFROWY 1. Korzystanie z usługi GEODETA Cyfrowy wymaga spełnienia następujących warunków technicznych:

II. WARUNKI TECHNICZNE USŁUGI GEODETA CYFROWY 1. Korzystanie z usługi GEODETA Cyfrowy wymaga spełnienia następujących warunków technicznych: REGULAMIN serwisu egeodeta24.pl I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Właścicielem serwisu egeodeta24.pl oraz wydawcą GEODETY Cyfrowego jest Geodeta Spółka z o.o., zwana dalej Geodetą lub firmą Geodeta, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SYSTEMU REZERWACJI STANOWISK

REGULAMIN SYSTEMU REZERWACJI STANOWISK REGULAMIN SYSTEMU REZERWACJI STANOWISK System Rezerwacji Stanowisk wymiany opon działający pod adresem http://oponyanwim.pl/rezerwacje.html prowadzony jest przez ANWIM Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi karta na kartę

Regulamin usługi karta na kartę Regulamin usługi karta na kartę Niniejszy regulamin został wydany przez Fenige Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 1. Definicje Pojęcia użyte w treści niniejszego regulaminu mają znaczenie nadane im poniżej:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUG LABORATORIUM CLOUD COMPUTING KPT

REGULAMIN USŁUG LABORATORIUM CLOUD COMPUTING KPT REGULAMIN USŁUG LABORATORIUM CLOUD COMPUTING KPT 1. DEFINICJE 1. Usługodawca Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, przy ul. Podole 60, 30-394 Kraków, wpisany do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

MICHALPASTERSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Spis treści

MICHALPASTERSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Spis treści Poznań, 6 listopada 2015 roku. MICHALPASTERSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Spis treści 1. Definicje i akty prawne... 1 2. Postanowienia ogólne... 2 3. Prawa autorskie... 3 4. Polityka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE WWW.SMARTMAIL.PL DEFINICJE Usługodawca Media 4U Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. J.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE WWW.SMARTMAIL.PL DEFINICJE Usługodawca Media 4U Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. J. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE WWW.SMARTMAIL.PL DEFINICJE Usługodawca Media 4U Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. J. Dąbrowskiego 247/249, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Doładowań/Zasileń

Regulamin Usługi Doładowań/Zasileń Regulamin Usługi Doładowań/Zasileń 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy regulamin Zasileń Konta Prepaid (dalej Regulamin ), określa zasady świadczenia przez ecard S.A. (dalej ecard lub Usługodawca ) Usługi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO MAMZDANIE

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO MAMZDANIE REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO MAMZDANIE 1. Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty i definicje mają poniżej przedstawione znaczenie: Eurozet - spółka pod firmą Eurozet Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

Nazwy i określenia zawarte w Regulaminie oznaczają:

Nazwy i określenia zawarte w Regulaminie oznaczają: REGULAMIN DOŁADOWAŃ KARTY SIM UŻYTKOWNIKÓW USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNEJ WPmobi ŚWIADCZONEJ PRZEZ WIRTUALNĄ POLSKĘ SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE, NAZWA, ADRES I SIEDZIBA OPERATORA

Bardziej szczegółowo

Ilekroć w Regulaminie używane są następujące pojęcia, powinny one być rozumiane w następujący sposób:

Ilekroć w Regulaminie używane są następujące pojęcia, powinny one być rozumiane w następujący sposób: Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez SOFTWARE GURU Bogusz Pękalski za pomocą serwisu internetowego umieszczonego pod adresem polisawchmurze.pl, na innych domenach

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisów internetowych Grupy Radiowej Agory

Regulamin serwisów internetowych Grupy Radiowej Agory Regulamin serwisów internetowych Grupy Radiowej Agory 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady korzystania z serwisów internetowych zarządzanych przez Usługodawcę

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakupów dokonywanych w ramach sklepu internetowego unifund.pl. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin zakupów dokonywanych w ramach sklepu internetowego unifund.pl. 1 Postanowienia ogólne Regulamin zakupów dokonywanych w ramach sklepu internetowego unifund.pl 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego unifund.pl, składania zamówienia

Bardziej szczegółowo

3. Usługobiorcą może być każdy użytkownik korzystający z usług opisanych w Regulaminie, świadczonych przez Spółkę (zwany dalej: Usługobiorcą).

3. Usługobiorcą może być każdy użytkownik korzystający z usług opisanych w Regulaminie, świadczonych przez Spółkę (zwany dalej: Usługobiorcą). Regulamin świadczenia Usługi Sprzedaży Kodów Dostępowych Karty Telegrosik I Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. Nr

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Do&Do Szatkowska Sp. Jawna z siedzibą w Warszawie przy ul. Solec 56/2; 00-382 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000365156, nr

Bardziej szczegółowo

Regulamin zasilania kont telefonicznych

Regulamin zasilania kont telefonicznych Regulamin zasilania kont telefonicznych 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia przez PayU usługi polegającej na umożliwieniu zasilania (doładowywania) kont telefonicznych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ DZIAŁ I. Postanowienia ogólne 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: a. Administrator (również jako Instytut ) Instytut Książki z siedzibą w Krakowie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO GRAWITO.pl z dnia 25.12.2014

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO GRAWITO.pl z dnia 25.12.2014 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO GRAWITO.pl z dnia 25.12.2014 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO SYSTEMU OBIEGU DOKUMENTÓW CIRCULAR

REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO SYSTEMU OBIEGU DOKUMENTÓW CIRCULAR REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO SYSTEMU OBIEGU DOKUMENTÓW CIRCULAR DZIAŁ I. Postanowienia ogólne 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: a) Administrator Systemu SoftwareMill spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ SERWIS INTERNETOWY z

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ SERWIS INTERNETOWY  z REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ SERWIS INTERNETOWY WWW.TRANSFORMACJABIZNESU.COM.PL z 15.08.2017 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka

Bardziej szczegółowo

E-LIVEBOOK REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE INTERNETOWYM WWW.LIVESTORIES.EU

E-LIVEBOOK REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE INTERNETOWYM WWW.LIVESTORIES.EU E-LIVEBOOK REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE INTERNETOWYM WWW.LIVESTORIES.EU Niniejszy regulamin ustanawia się na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne REGULAMIN Regulamin platformy interenetowej MapaKariery.pl Rozdział I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin, wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORYS.PL z 05.09.2015

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORYS.PL z 05.09.2015 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORYS.PL z 05.09.2015 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SCANDINAVIAN BABY

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SCANDINAVIAN BABY Regulamin dla Klientów hurtowych: KLIKINJ TUTAJ REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SCANDINAVIAN BABY z dnia 13 listopada 2013 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO e-dietabox.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO e-dietabox.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO e-dietabox.pl I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Firma ogólno-budowlana BUD-KAM z I. Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Firma ogólno-budowlana BUD-KAM z I. Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Firma ogólno-budowlana BUD-KAM z 1.11.2016 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca

Bardziej szczegółowo

1. Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

1. Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: REGULAMIN SPRZEDAŻY TREŚCI CYFROWYCH ZA POŚREDNICTWEM STRONY FRESHMAIL.PL 1 DEFINICJE 1. Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a). FRESHMAIL oznacza

Bardziej szczegółowo

W niniejszym regulaminie pisane z wielkiej litery pojęcia mają następujące znaczenie:

W niniejszym regulaminie pisane z wielkiej litery pojęcia mają następujące znaczenie: Niniejszy regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawne obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a przedmiotem jego regulacji są warunki korzystania oraz funkcjonowania Usługi Zdjęcie

Bardziej szczegółowo