Regulamin e24cloud dla konsumenta

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin e24cloud dla konsumenta"

Transkrypt

1 1 Regulamin e24cloud dla konsumenta Spis treści: 1. DEFINICJE 2. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 3. WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z USŁUGI 4. ZAWARCIE UMOWY 5. ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUGI 6. WYNAGRODZENIE 7. BLOKADA UŻYTKOWNIKA I ROZWIĄZANIE UMOWY 8. POZOSTAŁE ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUGI 9. REKLAMACJE 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 11. ZAŁĄCZNIKI 1 [DEFINICJE] Pod warunkiem, że nic innego nie zostało zapisane w Regulaminie lub nic innego nie wynika z sensu postanowień Regulaminu, użyte w Regulaminie pojęcia pisane wielką literą oznaczają: 1. Administrator podmiot świadczący Usługę na podstawie Umowy, którym jest Beyond.pl Sp. z o.o., zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , z siedzibą i adresem w Poznaniu, ul. Palacza 113, Poznań, numer NIP: , numer REGON: , adres elektroniczny do kontaktu: 2. Osoba osoba fizyczna albo osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną; 3. Regulamin przedmiotowy dokument normujący prawa i obowiązki Użytkowników oraz Administratora w związku z Usługą wraz z ewentualnymi załącznikami stanowiącymi jego integralną część; 4. Umowa umowa pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem w przedmiocie świadczenia Usługi zawierana drogą elektroniczną na czas określony poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego; 5. Usługa usługa świadczona przez Administratora na rzecz Użytkownika na podstawie Umowy w przedmiocie dzierżawy przez Administratora za rzecz Użytkownika miejsca na serwerze lub serwerach w systemie publicznej chmury obliczeniowej (cloud computing), zgodnie ze szczegółowymi parametrami technicznymi określonymi w formularzu rejestracyjnym oraz zgodnie ze szczegółowymi zasadami określonymi w Regulaminie; 6. Użytkownik osoba fizyczna, która jako konsument poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego zawarła Umowę i uzyskała dostęp do Usługi świadczonej przez Administratora. 1

2 2 2 [POSTANOWIENIA WSTĘPNE] 1. Przedmiotem Regulaminu jest określenie zasad funkcjonowania Usługi oraz określenie praw i obowiązków Użytkowników a także praw i obowiązków Administratora jako stron Umowy. 2. Regulamin jest opublikowany na stronie internetowej oraz publicznie i nieodpłatnie dostępny dla Osób, w szczególności dla Użytkownika, w sposób, który ułatwia jego pozyskanie, odtwarzanie, przechowywanie i utrwalanie w zwykłym toku czynności za pomocą systemu teleinformatycznego, z którego korzysta Osoba. 3. Administrator nie wprowadza do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści Usługi. Z korzystaniem z Usługi jako usługi świadczonej drogą elektroniczną związane są typowe zagrożenia dotyczące korzystania z sieci Internet dla celów przekazywania danych. System teleinformatyczny, którym posługuje się Administrator, wykorzystuje zwyczajowo przyjęte na rynku ze względu na właściwość Usługi, techniki mające na celu zapewnienie Użytkownikowi korzystanie z Usługi w sposób uniemożliwiający dostęp Osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na tę Usługę, w szczególności odpowiednie techniki kryptograficzne. 4. Administrator informuje, że korzystanie przez Użytkownika z Usługi anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu nie jest zwyczajowo przyjęte. Administrator wykorzystuje zwyczajowo przyjęte na rynku środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną. Informacja o środkach, o których mowa powyżej, a także o podmiotach, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych będzie na bieżąco zamieszczana na panelu klienta lub w innym miejscu łatwo dostępnym dla Użytkownika. 3 [WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z USŁUGI] Niezbędnym dla korzystania z Usługi, w tym współpracy z systemem teleinformatycznym Administratora, jest posiadanie przez Użytkownika: a) urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet; b) komputera z oprogramowaniem pozwalającym na korzystanie z sieci Internet; c) dostępu do sieci Internet; d) przeglądarki internetowej Firefox 7 lub nowsze lub Internet Explorer 9 lub nowszej lub Chrome 15 lub nowszej lub Opera lub nowszej. 4 [ZAWARCIE UMOWY] 1. Zawarcie Umowy następuje z chwilą łącznego spełnienia warunków jak następuje: a) wypełnienia formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej b) akceptacji Regulaminu wraz z ewentualnymi załącznikami, c) wyrażenia zgód wskazanych przez Administratora, gdy znajduje zastosowanie, d) dokonania płatności wynagrodzenia w co najmniej minimalnej wysokości, zgodnie ze szczegółowymi postanowieniami 6 poniżej. 2. Użytkownik zobowiązuje się do podania w formularzu rejestracyjnym w szczególności zgodnych z prawdą swoich danych jak następuje: imię, nazwisko, adres oraz adres , a także do złożenia 2

3 3 oświadczenia, że jest konsumentem. Nadto, w formularzu rejestracyjnym Użytkownik dokonuje pierwotnego wyboru szczegółowych parametrów technicznych Usługi. 3. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści: a) zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia bez zastrzeżeń; b) dobrowolnie przystąpiłem do Umowy; c) dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą. 4. Niezwłocznie po zawarciu Umowy, Użytkownikowi umożliwione zostaje korzystanie z Usługi. Nadto, niezwłocznie po zawarciu Umowy, Użytkownik otrzymuje dostęp do panelu klienta za pośrednictwem którego może kontaktować się z Administratorem w sprawie Usługi. Usługa dotyczy świadczeń, które ze względu na swój charakter nie mogą zostać zwrócone. Usługa dotyczy świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w chwili dokonywania wyboru szczegółowych parametrów technicznych Usługi. 5 [ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUGI] 1. Do obowiązków Administratora należy: a) zapewnienie infrastruktury sprzętowej, to jest mocy obliczeniowej, pamięci RAM i pamięci masowej; b) zapewnienie infrastruktury technicznej, to jest sieci Internet i zasilania niezbędnych do funkcjonowania infrastruktury sprzętowej, o której mowa w lit. a) powyżej. 2. Niezależnie od postanowień 3 poniżej, celem należytego korzystania z Usługi do obowiązków Użytkownika należy w szczególności: a) zapewnienie infrastruktury systemowej, to jest administrowania systemem; b) tworzenie kopii bezpieczeństwa własnych danych umieszczanych na serwerze lub serwerach; c) utrzymywanie na panelu klienta zawsze aktualnych danych dotyczących Użytkownika, które wskazane zostały w formularzu rejestracyjnym, a przy wykorzystaniu których Administrator kontaktuje się z Użytkownikiem; d) zabezpieczenie haseł wykorzystywanych przy korzystaniu z Usługi, zabezpieczenie dostępu do Usługi i do konta klienta przed nieuprawnionym korzystaniem przez inne Osoby. 3. Dobrowolne umożliwienie przez Użytkownika korzystania z zarejestrowanej na siebie Usługi innym Osobom jak i korzystanie przez Użytkownika z Usługi zarejestrowanej na innego Użytkownika następuje na ryzyko i odpowiedzialność Użytkownika. Użytkownik odpowiada za działania lub zaniechania Osób, którym dobrowolnie umożliwił korzystanie z zarejestrowanej na siebie Usługi, jak za działania lub zaniechania własne. Administrator zaleca by Użytkownik nie umożliwiał korzystania z zarejestrowanej na siebie Usługi innym Osobom i przestrzega przed ryzykiem związanym z takim działaniem. 4. Korzystanie przez Użytkownika z Usługi: a) jest dobrowolne; b) jest realizowane na zasadach określonych w Regulaminie, o ile nic innego nie zostanie uregulowane pomiędzy Stronami; c) jest realizowane według szczegółowych parametrów technicznych pierwotnie wybranych przez Użytkownika przy wypełnianiu formularza rejestracyjnego lub określonych w późniejszym czasie obowiązywania Umowy; za pośrednictwem panelu klienta Użytkownik ma prawo do zmiany szczegółowych parametrów technicznych w każdym czasie w ramach określonych na panelu klienta, z 3

4 4 zastrzeżeniem, że odpowiedniej zmianie ulegać będą wówczas warunki wynagradzania, zgodnie z postanowieniami 6 poniżej; d) jest odpłatne, zgodnie z postanowieniami 6 poniżej. 5. Zawierając Umowę, Użytkownik zobowiązuje się, w zakresie sposobu korzystania z Usługi, w tym w szczególności co do publikacji treści lub co do uruchamiania systemów lub aplikacji na serwerze lub serwerach, do niepodejmowania działań lub niedopuszczania do zaniechań sprzecznych z obowiązującymi normami prawa polskiego i/lub międzynarodowego, a przede wszystkim z normami: a) ochrony danych osobowych; b) ochrony dóbr osobistych, w tym w szczególności wizerunku, prawa do prywatności lub tajemnicy korespondencji; c) prawa autorskiego i praw pokrewnych, w tym praw autorskich majątkowych i praw autorskich osobistych oraz prawa własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji wynalazków, patentów, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych, przysługujących Osobom, w tym Administratorowi i innym Użytkownikom; d) prawa karnego dotyczącego wykroczeń lub innych czynów zabronionych, w szczególności w zakresie zakazu propagowania określonych treści, w tym treści faszystowskich lub innych propagujących systemy totalitarne, nawołujących do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych i wyznaniowych; e) prawa świadczenia usług drogą elektroniczną, a w szczególności rozsyłania niezamówionej informacji handlowej lub spamu. 6. Zawierając Umowę, Użytkownik zobowiązuje się, w zakresie sposobu korzystania z Usługi, w tym w szczególności co do publikacji treści lub co do uruchamiania systemów lub aplikacji na serwerze lub serwerach, do niepodejmowania działań lub niedopuszczania do zaniechań sprzecznych z dobrymi obyczajami lub w inny sposób naruszających interesy Osób, w tym Administratora lub innych Użytkowników (przykładowo: ataki hackerskie w tym DDOS, phising i podobne; łamanie zabezpieczeń jakichkolwiek systemów, serwerów, poczty, stron internetowych; zmienianie nagłówków wiadomości e- mail w sposób uniemożliwiający lub utrudniający ich dotarcie do adresata lub nadawcy; propagowanie lub publikowanie narzędzi stworzonych do działań nielegalnych, w tym łamania zabezpieczeń elektronicznych między innymi tokenów, kluczy, haseł, numerów kart kredytowych i podobnych; propagowanie lub publikowanie informacji o nielegalnych działaniach, w tym hackingu, phisingu, crackingu i podobnych). 7. Zawierając Umowę, Użytkownik zobowiązuje się, w zakresie sposobu korzystania z Usługi, w tym w szczególności co do publikacji treści lub co do uruchamiania systemów lub aplikacji na serwerze lub serwerach, do niepodejmowania działań lub niedopuszczania do zaniechań mogących powodować szkody u Osób, w tym u Administratora lub innych Użytkowników, a także w inny sposób naruszać ich prawa. W szczególności powyższe dotyczy działań lub zaniechań utrudniających lub uniemożliwiających należyte funkcjonowanie i korzystanie z Usługi przez Użytkownika, Administratora lub przez innych Użytkowników, a także działań lub zaniechań polegających przykładowo na nieuprawnionej ingerencji w serwer lub serwery czy budowaniu zaplecz pozycjonerskich w tym farm linków. 8. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za swoje działania podejmowane w związku z korzystaniem z Usługi lub za swoje zaniechania związane z korzystaniem z Usługi, w tym w szczególności za treści umieszczone na serwerze lub serwerach udostępnionych w ramach Usługi w stosunku do Osób, w tym innych Użytkowników lub Administratora. 6 [WYNAGRODZENIE] 1. Za świadczenie Usługi Użytkownik będzie płacił Administratorowi wynagrodzenie. Wynagrodzenie naliczane będzie stosownie do wybranych szczegółowych parametrów technicznych Usługi. Minimalna 4

5 5 wysokość wynagrodzenia wskazana zostanie na panelu klienta każdorazowo po wyborze lub zmianie przez Użytkownika szczegółowych parametrów technicznych Usługi. 2. Usługa ma charakter usługi przedpłaconej. Wynagrodzenie za Usługę jest płatne i rozliczane w jednostkach taryfowych. Użytkownik doładowuje swoje konto jednostkami taryfowymi. Przelicznik jednostek taryfowych na wynagrodzenie za Usługę jest elementem Cennika Usługi. 3. Użytkownik posiada konto Użytkownika, na którym wskazywana jest aktualna jednostek taryfowych składających się na wynagrodzenie oraz okres obowiązywania Umowy. Warunkiem zawarcia Umowy jest doładowanie konta Użytkownika jednostkami taryfowymi (z uwzględnieniem minimalnej wysokości wynagrodzenia i zasad jego naliczania zgodnie z ust. 1 powyżej). Użytkownik może w każdym czasie doładowywać konto kolejnymi jednostkami taryfowymi składającymi się na wynagrodzenie (z uwzględnieniem minimalnej wysokości wynagrodzenia i zasad jego naliczania zgodnie z ust. 1 powyżej), co będzie stanowiło odpowiednie przedłużenie okresu obowiązywania Umowy. Zmiana przez Użytkownika w toku obowiązywania Umowy szczegółowych warunków technicznych Usługi wpływa na wysokość wynagrodzenia (z uwzględnieniem minimalnej wysokości wynagrodzenia i zasad jego naliczania zgodnie z ust. 1 powyżej) oraz okres obowiązywania Umowy. 4. Doładowanie konta Użytkownika jednostkami taryfowymi jest płatne. Wynagrodzenie za doładowanie konta Użytkownika poszczególnymi jednostkami taryfowymi określa Cennik Usługi. Wynagrodzenie za doładowanie konta Użytkownika poszczególnymi jednostkami taryfowymi następuje za pośrednictwem systemów płatności PayU lub podobnych oferujących w szczególności wybór pomiędzy przelewem bankowym a płatnością przy wykorzystaniu karty kredytowej, w zależności od decyzji Administratora poprzez wpłacenie na konto bankowe Administratora kwoty odpowiadającej temu wynagrodzeniu za doładowanie. Doładowanie konta Użytkownika jednostkami taryfowymi następuje z chwilą zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa powyżej, przez Użytkownika. 5. Do wynagrodzenia, o którym mowa w pkt powyżej będzie każdorazowo doliczany podatek od towarów i usług VAT w ustawowej wysokości. Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie, w tym udostępnianie, faktur wystawianych z tytułu wynagrodzenia, o którym mowa w pkt powyżej, w formie elektronicznej w formacie PDF. Faktury będą wystawiane po każdorazowym doładowaniu konta Użytkownika jednostkami taryfowymi składającymi się na wynagrodzenie za Usługę. 6. Ważność jednostek taryfowych określona jest w Cenniku Usługi. Po jej przekroczeniu nie jest możliwe płacenie nimi wynagrodzenia Administratorowi za świadczenie Usługi. 7. Użytkownik wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia Usługi przed upływem 10 dni od dnia zawarcia umowy. 8. Rabaty oraz promocje nie łączą się z innymi promocjami oraz rabatami. Regulacje dotyczące rabatów i promocji podane są w osobnych regulaminach. Łączna wartość doładowań bonusowych nie może przekroczyć 100% wartości wpłaty 7 [BLOKADA UŻYTKOWNIKA I ROZWIĄZANIE UMOWY] 1. Umowa zawierana jest na czas określony, na który składa się czas posiadania przez Użytkownika na koncie Użytkownika środków finansowych składających się na wynagrodzenie dla wybranych szczegółowych parametrów technicznych Usługi oraz czas trwania blokady z przyczyn braku środków finansowych na koncie Użytkownika (ust. 2 lit. b poniżej). Minimalny czas zawarcia Umowy to 1 (jedna) godzina. 2. Administrator może dokonać blokady Użytkownika w całości lub w części w następujących przypadkach: 5

6 6 a) stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika zasad korzystania z Usługi, o których mowa w 5 ust. 5-7 Regulaminu, b) stwierdzenia braku środków finansowych składających się na wynagrodzenie na koncie Użytkownika. 3. Administrator może przed dokonaniem blokady Użytkownika wezwać Użytkownika do usunięcia przyczyn blokady i wyznaczyć Użytkownikowi termin do ich usunięcia. 4. W przypadku podejrzenia naruszenia Regulaminu, Administrator może uzależnić korzystanie z usługi przez Użytkownika od uwiarygodnienia danych poprzez kopie odpowiednich dokumentów potwierdzających dane znajdujące się na koncie. 5. Administrator informuje Użytkownika o fakcie dokonania blokady Użytkownika i przyczynach blokady. Jednocześnie z dokonaniem blokady Użytkownika, Administrator wzywa Użytkownika do usunięcia przyczyn tej blokady w wyznaczonym przez siebie terminie informując o możliwości wygaśnięcia Umowy albo rozwiązania Umowy. 6. W przypadku dokonania blokady Użytkownika z przyczyn braku środków finansowych na koncie Użytkownika (ust. 2 lit. b) poniżej) oraz nieusunięcia przez Użytkownika tej przyczyny na wezwanie Administratora w terminie przez niego wskazanym, zgodnie z ust. 4 powyżej, Umowa wygasa. 7. Blokada Użytkownika oznacza brak dostępu Użytkownika do Usługi bez usunięcia w sposób trwały treści, danych, informacji, aplikacji, programów i innych podobnych umieszczonych przez Użytkownika na serwerze lub serwerach. Administrator zdejmie blokadę Użytkownika w całości lub w części w przypadku ustania przyczyn, o których mowa w ust. 2 powyżej. 8. Blokada Użytkownika nie oznacza rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy. 9. Administrator może rozwiązać Umowę z Użytkownikiem ze skutkiem natychmiastowym w następujących ważnych przypadkach: a) stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika zasad korzystania z Usługi, o których mowa w 5 ust. 5-7 Regulaminu, b) uprzedniego dokonania blokady Użytkownika z przyczyn innych niż wskazane w ust. 2 lit. b) powyżej, gdy przyczyna blokady nie zostanie usunięta przez Użytkownika pomimo wezwania przez Administratora w terminie przez niego wskazanym, zgodnie z ust. 4 powyżej, 10. Administrator może rozwiązać Umowę z Użytkownikiem z zachowaniem 1-miesięcznego terminu wypowiedzenia w następujących ważnych przypadkach: a) podjęcia przez Administratora decyzji o zaprzestaniu świadczenia Usługi, b) podjęcia przez Administratora decyzji o zakończeniu działalności, c) podjęcia przez Administratora decyzji o zmianie przedmiotu działalności w całości lub w części. 11. Administrator rozwiązuje Umowę z Użytkownikiem w drodze zawiadomienia Użytkownika o rozwiązaniu Umowy i jej przyczynach. 12. Użytkownik może rozwiązać Umowę z Administratorem na czas nieokreślony z zachowaniem 1- miesięcznego okresu wypowiedzenia. Ust. 10 powyżej znajduje zastosowanie. 13. Rozwiązanie Umowy lub wygaśnięcie Umowy oznacza brak dostępu Użytkownika do Usługi wraz z usunięciem w sposób trwały treści, danych, informacji, aplikacji, programów i innych podobnych umieszczonych przez Użytkownika na serwerze lub serwerach. 14. W przypadku gdy po rozwiązaniu Umowy albo wygaśnięciu Umowy na koncie Użytkownika znajdują się nadal środki finansowe zostaną one zwrócone Użytkownikowi. 6

7 7 15. Zawiadomienia lub wezwania, o których mowa w niniejszym paragrafie, dokonywane są za pośrednictwem panelu klienta lub poczty elektronicznej na adres podany przez Użytkownika według wyboru Administratora. 8 [POZOSTAŁE WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUGI] 1. Administrator dołoży należytej staranności celem świadczenia Usługi w sposób ciągły. 2. Administrator dołoży należytej staranności celem świadczenia Usługi jak najwyższej jakości. 3. Administrator zastrzega sobie w szczególności prawo do przerw technicznych według zasad jak następuje: niezbędne prace konserwacyjne oraz wszelkie prace związane z rozwojem serwisu oraz Usługi. Administrator zobowiązuje się do informowania Użytkowników o planowanych niezbędnych przerwach technicznych. 4. Administrator nie jest inicjatorem umieszczania danych przez Użytkownika na serwerze lub serwerach, nie wybiera odbiorcy tych danych ani nie wybiera lub nie modyfikuje tych danych. 5. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz zgodnie ze zgodą Użytkownika udzieloną w zakresie danych osobowych. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Administrator. Podanie i przetwarzanie danych osobowych Użytkowników jest dobrowolne. Użytkownicy mają prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 9 [REKLAMACJE] 1. Wszelkie zastrzeżenia do funkcjonowania Usługi mogą być zgłaszane przez Użytkownika poprzez złożenie reklamacji Administratorowi. Złożenie reklamacji następuje poprzez wypełnienie formularza znajdującego się w panelu klienta. 2. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane przez Administratora. Administrator zawiadomi Użytkownika o sposobie rozpatrzenia reklamacji za pośrednictwem panelu klienta. W przypadku braku podania przez Użytkownika wystarczających informacji celem rozpatrzenia reklamacji, Administrator może zwrócić się do Użytkownika o podanie dodatkowych niezbędnych informacji celem rozpatrzenia reklamacji. W przypadku braku podania przez Użytkownika dodatkowych niezbędnych informacji celem rozpatrzenia reklamacji, Administrator rozpatrzy reklamację na podstawie posiadanych informacji. Wszelkie zawiadomienia w toku rozpatrywania reklamacji będą dokonywane przez Administratora za pośrednictwem panelu klienta. 3. Użytkownik zobowiązuje się do współpracy z Administratorem przez rozpatrywaniu reklamacji składanych przez Użytkownika lub przez inne Osoby, w tym w szczególności przez innych Użytkowników, poprzez udzielanie Administratorowi informacji, które niezbędne są do rozpatrzenia przez Administratora reklamacji. 10 [POSTANOWIENIA KOŃCOWE] W stosunku do Użytkowników, Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie z ważnych przyczyn, to jest: 1) zmiany przepisów prawa, 2) podjęcia przez Administratora decyzji o zmianie 7

8 8 istotnych warunków świadczenia Usługi, 3) podjęcia przez Administratora decyzji o zmianie przedmiotu działalności w całości lub w części, 4) Użytkownik zostanie powiadomiony o zmianie Regulaminu i zostanie mu wyznaczony 7-dniowy termin do jego akceptacji albo do rozwiązania Umowy. W przypadku wyraźnej akceptacji zmiany Regulaminu przez Użytkownika uznaje się, że Umowa obowiązuje nadal ze zmienionym Regulaminem. W przypadku wyraźnego oświadczenia Użytkownika o braku akceptacji zmiany Regulaminu uznaje się, że Użytkownik korzysta z prawa do rozwiązania Umowy i Umowa ta ulega rozwiązaniu z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia. W przypadku upływu terminu wskazanego w zdaniu poprzedzającym bez zajęcia stanowiska przez Użytkownika uznaje się, że Umowa obowiązuje nadal ze zmienionym Regulaminem. Postanowienia 7 ust. 9 oraz znajdują zastosowanie. 11 [ZAŁĄCZNIKI] Załącznik nr 1 Umowa o gwarancji poziomu usług e24cloud.com Regulamin e24cloud dla przedsiębiorcy Spis treści: 1. DEFINICJE 2. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 3. WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z USŁUGI 4. ZAWARCIE UMOWY 5. ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUGI 6. WYNAGRODZENIE 7. BLOKADA UŻYTKOWNIKA I ROZWIĄZANIE UMOWY 8. POZOSTAŁE ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUGI 9. REKLAMACJE 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 11. ZAŁĄCZNIKI 1 [DEFINICJE] Pod warunkiem, że nic innego nie zostało zapisane w Regulaminie lub nic innego nie wynika z sensu postanowień Regulaminu, użyte w Regulaminie pojęcia pisane wielką literą oznaczają: 1. Administrator podmiot świadczący Usługę na podstawie Umowy, którym jest Beyond.pl Sp. z o.o., zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , z siedzibą i adresem w Poznaniu, ul. Palacza 113, Poznań, numer NIP: , numer REGON: , adres elektroniczny do kontaktu: 8

9 9 2. Osoba osoba fizyczna albo osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną; 3. Regulamin przedmiotowy dokument normujący prawa i obowiązki Użytkowników oraz Administratora w związku z Usługą wraz z ewentualnymi załącznikami stanowiącymi jego integralną część; 4. Umowa umowa pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem w przedmiocie świadczenia Usługi zawierana drogą elektroniczną na czas określony poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego; 5. Usługa usługa świadczona przez Administratora na rzecz Użytkownika na podstawie Umowy w przedmiocie dzierżawy przez Administratora za rzecz Użytkownika miejsca na serwerze lub serwerach w systemie publicznej chmury obliczeniowej (cloud computing), zgodnie ze szczegółowymi parametrami technicznymi określonymi w formularzu rejestracyjnym oraz zgodnie ze szczegółowymi zasadami określonymi w Regulaminie; 6. Użytkownik Osoba, która jako przedsiębiorca poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego zawarła Umowę i uzyskała dostęp do Usługi świadczonej przez Administratora. 2 [POSTANOWIENIA WSTĘPNE] 1. Przedmiotem Regulaminu jest określenie zasad funkcjonowania Usługi oraz określenie praw i obowiązków Użytkowników a także praw i obowiązków Administratora jako stron Umowy. 2. Regulamin jest opublikowany na stronie internetowej oraz publicznie i nieodpłatnie dostępny dla Osób, w szczególności dla Użytkowników, w sposób, który ułatwia jego pozyskanie, odtwarzanie, przechowywanie i utrwalanie w zwykłym toku czynności za pomocą systemu teleinformatycznego, z którego korzysta Osoba. 3. Administrator nie wprowadza do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści Usługi. Z korzystaniem z Usługi jako usługi świadczonej drogą elektroniczną związane są typowe zagrożenia dotyczące korzystania z sieci Internet dla celów przekazywania danych. System teleinformatyczny, którym posługuje się Administrator, wykorzystuje zwyczajowo przyjęte na rynku ze względu na właściwość Usługi, techniki mające na celu zapewnienie Użytkownikowi korzystanie z Usługi w sposób uniemożliwiający dostęp Osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na tę Usługę, w szczególności odpowiednie techniki kryptograficzne. 3 [WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z USŁUGI] Niezbędnym dla korzystania z Usługi, w tym współpracy z systemem teleinformatycznym Administratora, jest posiadanie przez Użytkownika: a) urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet; b) komputera z oprogramowaniem pozwalającym na korzystanie z sieci Internet; c) dostępu do sieci Internet; d) Przeglądarki internetowej Firefox 7 lub nowszej lub Internet Explorer 9 lub nowszej lub Chrome 15 lub nowszej, Opera lub nowsza 9

10 10 4 [ZAWARCIE UMOWY] 1. Zawarcie Umowy następuje z chwilą łącznego spełnienia warunków jak następuje: a) wypełnienia formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej b) akceptacji Regulaminu wraz z ewentualnymi załącznikami, c) wyrażenia zgód wskazanych przez Administratora, gdy znajduje zastosowanie, d) dokonania płatności wynagrodzenia w co najmniej minimalnej wysokości, zgodnie ze szczegółowymi postanowieniami 6 poniżej. 2. Użytkownik zobowiązuje się do podania w formularzu rejestracyjnym w szczególności zgodnych z prawdą swoich danych jak następuje: nazwa firmy, NIP, adres firmy, imię i nazwisko osoby kontaktowej oraz adresu , a także do złożenia oświadczenia, że jest przedsiębiorcą. Nadto, w formularzu rejestracyjnym Użytkownik dokonuje pierwotnego wyboru szczegółowych parametrów technicznych Usługi. 3. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści: a) zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia bez zastrzeżeń; b) dobrowolnie przystąpiłem do Umowy; c) dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą. 4. Po zawarciu Umowy, Użytkownikowi umożliwione zostaje korzystanie z Usługi. Nadto, po zawarciu Umowy, Użytkownik otrzymuje dostęp do panelu klienta za pośrednictwem którego może kontaktować się z Administratorem w sprawie Usługi. 5 [ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUGI] 1. Do obowiązków Administratora należy: a) zapewnienie infrastruktury sprzętowej, to jest mocy obliczeniowej, pamięci RAM i pamięci masowej b) zapewnienie infrastruktury technicznej, to jest sieci Internet i zasilania niezbędnych do funkcjonowania infrastruktury sprzętowej, o której mowa w lit. a) powyżej; 2. Niezależnie od postanowień 3 poniżej, celem należytego korzystania z Usługi do obowiązków Użytkownika należy w szczególności: a) zapewnienie infrastruktury systemowej, to jest administrowania systemem; b) tworzenie kopii bezpieczeństwa własnych danych umieszczanych na serwerze lub serwerach; c) utrzymywanie na panelu klienta zawsze aktualnych danych dotyczących Użytkownika, które wskazane zostały w formularzu rejestracyjnym, a przy wykorzystaniu których Administrator kontaktuje się z Użytkownikiem, ; d) zabezpieczenie haseł wykorzystywanych przy korzystaniu z Usługi, zabezpieczenie dostępu do Usługi i do konta klienta przed nieuprawnionym korzystaniem przez inne Osoby. 3. Dobrowolne umożliwienie przez Użytkownika korzystania z zarejestrowanej na siebie Usługi innym Osobom jak i korzystanie przez Użytkownika z Usługi zarejestrowanej na innego Użytkownika następuje na ryzyko i odpowiedzialność Użytkownika. Użytkownik odpowiada za działania lub zaniechania Osób, którym dobrowolnie umożliwił korzystanie z zarejestrowanej na siebie Usługi, jak za działania lub 10

11 11 zaniechania własne. Administrator zaleca by Użytkownik nie umożliwiał korzystania z zarejestrowanej na siebie Usługi innym Osobom i przestrzega przed ryzykiem związanym z takim działaniem. 4. Korzystanie przez Użytkownika z Usługi: a) jest dobrowolne; b) jest realizowane na zasadach określonych w Regulaminie, o ile nic innego nie zostanie uregulowane pomiędzy Stronami; c) jest realizowane według szczegółowych parametrów technicznych pierwotnie wybranych przez Użytkownika przy wypełnianiu formularza rejestracyjnego lub określonych w późniejszym czasie obowiązywania Umowy; za pośrednictwem panelu klienta Użytkownik ma prawo do zmiany szczegółowych parametrów technicznych w każdym czasie w ramach określonych na panelu klienta, z zastrzeżeniem, że odpowiedniej zmianie ulegać będą wówczas warunki wynagradzania, zgodnie z postanowieniami 6 poniżej; d) jest odpłatne, zgodnie z postanowieniami 6 poniżej. 5. Zawierając Umowę, Użytkownik zobowiązuje się, w zakresie sposobu korzystania z Usługi, w tym w szczególności co do publikacji treści lub co do uruchamiania systemów lub aplikacji na serwerze lub serwerach, do niepodejmowania działań lub niedopuszczania do zaniechań sprzecznych z obowiązującymi normami prawa polskiego i/lub międzynarodowego, a przede wszystkim z normami: a) ochrony danych osobowych; b) ochrony dóbr osobistych, w tym w szczególności wizerunku, prawa do prywatności lub tajemnicy korespondencji; c) prawa autorskiego i praw pokrewnych, w tym praw autorskich majątkowych i praw autorskich osobistych oraz prawa własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji wynalazków, patentów, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych, przysługujących Osobom, w tym Administratorowi i innym Użytkownikom; d) prawa karnego dotyczącego wykroczeń lub innych czynów zabronionych, w szczególności w zakresie zakazu propagowania określonych treści, w tym treści faszystowskich lub innych propagujących systemy totalitarne, nawołujących do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych i wyznaniowych; e) prawa świadczenia usług drogą elektroniczną, a w szczególności rozsyłania niezamówionej informacji handlowej lub spamu. 6. Zawierając Umowę, Użytkownik zobowiązuje się, w zakresie sposobu korzystania z Usługi, w tym w szczególności co do publikacji treści lub co do uruchamiania systemów lub aplikacji na serwerze lub serwerach, do niepodejmowania działań lub niedopuszczania do zaniechań sprzecznych z dobrymi obyczajami (przykładowo treści pornograficzne) lub w inny sposób naruszających interesy Osób, w tym Administratora lub innych Użytkowników (przykładowo: ataki hackerskie w tym DDOS, phising i podobne; łamanie zabezpieczeń jakichkolwiek systemów, serwerów, poczty, stron internetowych; zmienianie nagłówków wiadomości w sposób uniemożliwiający lub utrudniający ich dotarcie do adresata lub nadawcy; propagowanie lub publikowanie narzędzi stworzonych do działań nielegalnych, w tym łamania zabezpieczeń elektronicznych między innymi tokenów, kluczy, haseł, numerów kart kredytowych i podobnych; propagowanie lub publikowanie informacji o nielegalnych działaniach, w tym hackingu, phisingu, crackingu i podobnych). 7. Zawierając Umowę, Użytkownik zobowiązuje się, w zakresie sposobu korzystania z Usługi, w tym w szczególności co do publikacji treści lub co do uruchamiania systemów lub aplikacji na serwerze lub serwerach, do niepodejmowania działań lub niedopuszczania do zaniechań mogących powodować szkody u Osób, w tym u Administratora lub innych Użytkowników, a także w inny sposób naruszać ich prawa. W szczególności powyższe dotyczy działań lub zaniechań utrudniających lub uniemożliwiających należyte funkcjonowanie i korzystanie z Usługi przez Użytkownika, Administratora lub przez innych 11

12 12 Użytkowników, a także działań lub zaniechań polegających przykładowo na nieuprawnionej ingerencji w serwer lub serwery czy budowaniu zaplecz pozycjonerskich w tym farm linków. 8. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za swoje działania podejmowane w związku z korzystaniem z Usługi lub za swoje zaniechania związane z korzystaniem z Usługi, w tym w szczególności za treści umieszczone na serwerze lub serwerach udostępnionych w ramach Usługi w stosunku do Osób, w tym innych Użytkowników lub Administratora. 6 [WYNAGRODZENIE] 1. Za świadczenie Usługi Użytkownik będzie płacił Administratorowi wynagrodzenie. Wynagrodzenie naliczane będzie stosownie do wybranych szczegółowych parametrów technicznych Usługi. Minimalna wysokość wynagrodzenia wskazana zostanie na panelu klienta każdorazowo po wyborze lub zmianie przez Użytkownika szczegółowych parametrów technicznych Usługi. 2. Usługa ma charakter usługi przedpłaconej. Wynagrodzenie za Usługę jest płatne i rozliczane w jednostkach taryfowych. Użytkownik doładowuje swoje konto jednostkami taryfowymi. Przelicznik jednostek taryfowych na wynagrodzenie za Usługę jest elementem Cennika Usługi. 3. Użytkownik posiada konto Użytkownika, na którym wskazywana jest aktualna jednostek taryfowych składających się na wynagrodzenie oraz okres obowiązywania Umowy. Warunkiem zawarcia Umowy jest doładowanie konta Użytkownika jednostkami taryfowymi (z uwzględnieniem minimalnej wysokości wynagrodzenia i zasad jego naliczania zgodnie z ust. 1 powyżej). Użytkownik może w każdym czasie doładowywać konto kolejnymi jednostkami taryfowymi składającymi się na wynagrodzenie (z uwzględnieniem minimalnej wysokości wynagrodzenia i zasad jego naliczania zgodnie z ust. 1 powyżej), co będzie stanowiło odpowiednie przedłużenie okresu obowiązywania Umowy. Zmiana przez Użytkownika w toku obowiązywania Umowy szczegółowych warunków technicznych Usługi wpływa na wysokość wynagrodzenia (z uwzględnieniem minimalnej wysokości wynagrodzenia i zasad jego naliczania zgodnie z ust. 1 powyżej) oraz okres obowiązywania Umowy. 4. Doładowanie konta Użytkownika jednostkami taryfowymi jest płatne. Wynagrodzenie za doładowanie konta Użytkownika poszczególnymi jednostkami taryfowymi określa Cennik Usługi. Wynagrodzenie za doładowanie konta Użytkownika poszczególnymi jednostkami taryfowymi następuje za pośrednictwem systemów płatności PayU lub podobnych oferujących w szczególności wybór pomiędzy przelewem bankowym a płatnością przy wykorzystaniu karty kredytowej, w zależności od decyzji Administratora poprzez wpłacenie na konto bankowe Administratora kwoty odpowiadającej temu wynagrodzeniu za doładowanie. Doładowanie konta Użytkownika jednostkami taryfowymi następuje z chwilą zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa powyżej, przez Użytkownika. 5. Do wynagrodzenia, o którym mowa w pkt powyżej będzie każdorazowo doliczany podatek od towarów i usług VAT w ustawowej wysokości. Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie, w tym udostępnianie, faktur wystawianych z tytułu wynagrodzenia, o którym mowa w pkt powyżej, w formie elektronicznej w formacie PDF. Faktury będą wystawiane po każdorazowym doładowaniu konta Użytkownika jednostkami taryfowymi składającymi się na wynagrodzenie za Usługę. 6. Ważność jednostek taryfowych określona jest w Cenniku Usługi. Po jej przekroczeniu nie jest możliwe płacenie nimi wynagrodzenia Administratorowi za świadczenie Usługi. 7. Użytkownik wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia Usługi przed upływem 10 dni od dnia zawarcia umowy. 12

13 13 8. Rabaty oraz promocje nie łączą się z innymi promocjami oraz rabatami. Regulacje dotyczące rabatów i promocji podane są w osobnych regulaminach. Łączna wartość doładowań bonusowych nie może przekroczyć 100% wartości wpłaty 7 [BLOKADA UŻYTKOWNIKA I ROZWIĄZANIE UMOWY] 1. Umowa zawierana jest na czas określony, na który składa się czas posiadania przez Użytkownika na koncie Użytkownika środków finansowych składających się na wynagrodzenie dla wybranych szczegółowych parametrów technicznych Usługi oraz czas trwania blokady z przyczyn braku środków finansowych na koncie Użytkownika (ust. 2 lit. b poniżej). 2. Administrator może dokonać blokady Użytkownika w całości lub w części w następujących przypadkach: a) stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika zasad korzystania z Usługi, o których mowa w 5 ust. 5-7 Regulaminu, b) stwierdzenia braku środków finansowych składających się na wynagrodzenie na koncie Użytkownika. 3. Administrator może przed dokonaniem blokady Użytkownika wezwać Użytkownika do usunięcia przyczyn blokady i wyznaczyć Użytkownikowi termin do ich usunięcia. 4. W przypadku podejrzenia naruszenia Regulaminu, Administrator może uzależnić korzystanie z usługi przez Użytkownika od uwiarygodnienia danych poprzez kopie odpowiednich dokumentów potwierdzających dane znajdujące się na koncie. 5. Administrator informuje Użytkownika o fakcie dokonania blokady Użytkownika i przyczynach blokady. Jednocześnie z dokonaniem blokady Użytkownika, Administrator wzywa Użytkownika do usunięcia przyczyn tej blokady w wyznaczonym przez siebie terminie informując o możliwości wygaśnięcia Umowy albo rozwiązania Umowy. 6. W przypadku dokonania blokady Użytkownika z przyczyn braku środków finansowych na koncie Użytkownika (ust. 2 lit. b) poniżej) oraz nieusunięcia przez Użytkownika tej przyczyny na wezwanie Administratora w terminie przez niego wskazanym, zgodnie z ust. 4 powyżej, Umowa wygasa. 7. Blokada Użytkownika oznacza brak dostępu Użytkownika do Usługi bez usunięcia w sposób trwały treści, danych, informacji, aplikacji, programów i innych podobnych umieszczonych przez Użytkownika na serwerze lub serwerach. Administrator zdejmie blokadę Użytkownika w całości lub w części w przypadku ustania przyczyn, o których mowa w ust. 2 powyżej. 8. Blokada Użytkownika nie oznacza rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy. 9. Administrator może rozwiązać Umowę z Użytkownikiem ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach: a) stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika zasad korzystania z Usługi, o których mowa w 5 ust. 5-7 Regulaminu, b) uprzedniego dokonania blokady Użytkownika z przyczyn innych niż wskazane w ust. 2 lit. b) powyżej, gdy przyczyna blokady nie zostanie usunięta przez Użytkownika pomimo wezwania przez Administratora w terminie przez niego wskazanym, zgodnie z ust. 4 powyżej, 10. Administrator może rozwiązać Umowę z Użytkownikiem z zachowaniem tygodniowego terminu wypowiedzenia w następujących przypadkach: a) podjęcia przez Administratora decyzji o zaprzestaniu świadczenia Usługi, 13

14 14 b) podjęcia przez Administratora decyzji o zakończeniu działalności, c) podjęcia przez Administratora decyzji o zmianie przedmiotu działalności w całości lub w części, d) z innych ważnych przyczyn. 11. Administrator rozwiązuje Umowę z Użytkownikiem w drodze zawiadomienia Użytkownika o rozwiązaniu Umowy i jej przyczynach. 12. Rozwiązanie Umowy lub wygaśnięcie Umowy oznacza brak dostępu Użytkownika do Usługi wraz z usunięciem w sposób trwały treści, danych, informacji, aplikacji, programów i innych podobnych umieszczonych przez Użytkownika na serwerze lub serwerach. 13. W przypadku gdy po rozwiązaniu Umowy albo wygaśnięciu Umowy na koncie Użytkownika znajdują się nadal środki finansowe zostaną one zwrócone Użytkownikowi. 14. Zawiadomienia lub wezwania, o których mowa w niniejszym paragrafie, dokonywane są za pośrednictwem panelu klienta lub poczty elektronicznej na adres podany przez Użytkownika według wyboru Administratora. 8 [POZOSTAŁE WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUGI] 1. Administrator dołoży należytej staranności celem świadczenia Usługi w sposób ciągły. 2. Administrator dołoży należytej staranności celem świadczenia Usługi jak najwyższej jakości. 3. Administrator zastrzega sobie w szczególności prawo do przerw technicznych według zasad jak następuje: niezbędne prace konserwacyjne oraz wszelkie prace związane z rozwojem serwisu oraz Usługi. Administrator zobowiązuje się do informowania Użytkowników o planowanych niezbędnych przerwach technicznych. 4. Administrator nie jest inicjatorem umieszczania danych przez Użytkownika na serwerze lub serwerach, nie wybiera odbiorcy tych danych ani nie wybiera lub nie modyfikuje tych danych. 5. Strony nie mają prawa do przenoszenia praw lub obowiązków wynikających z Umowy w całości lub w części na inne Osoby. 9 [REKLAMACJE] 1. Wszelkie zastrzeżenia do funkcjonowania Usługi mogą być zgłaszane przez Użytkownika poprzez złożenie reklamacji Administratorowi. Złożenie reklamacji następuje poprzez wypełnienie formularza znajdującego się w panelu klienta. 2. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane przez Administratora. Administrator zawiadomi Użytkownika o sposobie rozpatrzenia reklamacji za pośrednictwem panelu klienta. W przypadku braku podania przez Użytkownika wystarczających informacji celem rozpatrzenia reklamacji, Administrator może zwrócić się do Użytkownika o podanie dodatkowych niezbędnych informacji celem rozpatrzenia reklamacji. W przypadku braku podania przez Użytkownika dodatkowych niezbędnych informacji celem rozpatrzenia reklamacji, Administrator rozpatrzy reklamację na podstawie posiadanych informacji. Wszelkie zawiadomienia w toku rozpatrywania reklamacji będą dokonywane przez Administratora za pośrednictwem panelu klienta. 14

15 15 3. Użytkownik zobowiązuje się do współpracy z Administratorem przez rozpatrywaniu reklamacji składanych przez Użytkownika lub przez inne Osoby, w tym w szczególności przez innych Użytkowników, poprzez udzielanie Administratorowi informacji, które niezbędne są do rozpatrzenia przez Administratora reklamacji. 10 [POSTANOWIENIA KOŃCOWE] 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. Użytkownik zostanie powiadomiony o zmianie Regulaminu i zostanie mu wyznaczony 7-dniowy termin do jego akceptacji. W przypadku wyraźnej akceptacji zmiany Regulaminu przez Użytkownika albo w sytuacji upływu terminu wskazanego w zdaniu poprzedzającym bez zajęcia stanowiska przez Użytkownika uznaje się, że Umowa obowiązuje nadal ze zmienionym Regulaminem. W przypadku wyraźnego braku akceptacji zmiany Regulaminu przez Użytkownika, Administrator ma prawo do rozwiązania Umowy z Użytkownikiem. Postanowienia 7 ust. 9 oraz znajdują zastosowanie. 2. Wszelkie spory wynikające z zawartej Umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla Administratora. 11 [ZAŁĄCZNIKI] Załącznik nr 1 Umowa o gwarancji poziomu usług e24cloud.com. Załącznik nr 1 Umowa o gwarancji poziomu usług e24cloud Obowiązuje od 12 listopada 2012 r. Definicje Zaplanowane przerwy techniczne jest to przerwa w dostępności usługi zapowiedziana z minimum 10 dniowym wyprzedzeniem, w czasie której mogą być prowadzone prace techniczne. Suma czasu przerw technicznych nie przekracza 45 minut w skali miesiąca kalendarzowego dla poszczególnego użytkownika. Powiadomienie o planowanych przerwach zamieszczane są na stronie internetowej Nieplanowana niedostępność infrastruktury niezaplanowana przerwa w dostępności usługi e24cloud.com. Przez przerwę w dostępności rozumiemy brak dostępu do infrastruktury udostępnianej w ramach usługi e24cloud.com. Przerwą nie jest brak dostępu do strony e24cloud.com. 15

16 16 Przedmiot umowy 1. Objęte usługi Niniejsze Umowa o gwarancji poziomu usług e24cloud.com obejmuje następujące usługi świadczone w ramach infrastruktury e24cloud.com: e24server, e24wordpress, e24crm, e24clommerce, e24webserver, e24owncloud. 2. Gwarancja poziomu usług e24cloud.com użyje wszystkich uzasadnionych oraz dostępnych środków, aby zagwarantować dostępność oferowanych usług przez 99,98% czasu w skali roku z wyłączeniem zaplanowanych przerw technicznych. 3. Dostępność usług Dostępność liczona jest według następującego równania: gdzie: D dostępność, R - rok kalendarzowy, NN nieplanowana niedostępność infrastruktury, ZPT zaplanowane przerwy techniczne. 4. Środki zaradcze W przypadku niedotrzymania wyżej wspomnianego poziomu usług, użytkownik uprawniony będzie do otrzymania dodatkowego zasilenia konta. Zasilanie bonusowe będzie przyznawana za każdą rozpoczętą godzinę niedostępności usługi i będzie wynosiło 200% opłat pobieranych za godzinę usługi. Aby otrzymać wyżej wspomniane zasilenie, należy się skontaktować z naszym supportem na adres w terminie 30 dni od dnia usunięcia awarii. 16

Regulamin usług Tiktalik

Regulamin usług Tiktalik 1 Definicje O ile nic innego nie zostało wyraźnie zaznaczone w Regulaminie użyte w Regulaminie niniejsze pojęcia oznaczają: 1. Usługodawca - podmiot świadczący Usługę na podstawie zawartej Umowy - Techstorage

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług Oktawave dla Przedsiębiorcy

Regulamin świadczenia usług Oktawave dla Przedsiębiorcy Regulamin świadczenia usług Oktawave dla Przedsiębiorcy 1. Definicje... 1 2. Zawarcie umowy... 3 3. Obowiązki Usługodawcy... 4 4. Obowiązki Użytkownika... 4 5. Dostęp do Usług... 6 6. Termin... 6 7. Wynagrodzenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Nowy Hosting Dedykowany

Regulamin usługi Nowy Hosting Dedykowany I Definicje Regulamin usługi Nowy Hosting Dedykowany 1. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: 2. Operator home.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie przy ul. Zbożowej 4, 70-653 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług przez home.pl S.A.

Regulamin świadczenia usług przez home.pl S.A. Regulamin świadczenia usług przez home.pl S.A. I. DEFINICJE Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: 1. Blokada Klienta Resellera maksymalnie 30-dniowy okres, w trakcie, którego Klient Resellera

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną UniCloud

REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną UniCloud Unizeto Technologies SA ul. Królowej Korony Polskiej 21 70-486 Szczecin tel. +48 91 4801 201 fax +48 91 4801 220 info@unizeto.pl REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną UniCloud 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia strony internetowej Oktawave i konta Użytkownika

Regulamin świadczenia strony internetowej Oktawave i konta Użytkownika Regulamin świadczenia strony internetowej Oktawave i konta Użytkownika 1. Definicje... 1 2. Umowa o Stronę internetową... 2 3. Umowa o Konto Użytkownika... 2 4. Obowiązki Usługodawcy... 3 5. Obowiązki

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi HBS Premium Support

Regulamin świadczenia usługi HBS Premium Support Regulamin świadczenia usługi HBS Premium Support I. DEFIINICJE 1. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: 2. Operator home.pl S.A. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Zbożowej 4, 70-653 Szczecin

Bardziej szczegółowo

Regulamin BitStore.Pl

Regulamin BitStore.Pl Regulamin BitStore.Pl Artykuł 1. DEFINICJE 1. Terminy użyte w Regulaminie oznaczają: 1.1. BrightTech BrightTech Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-222 Warszawa, przy ul. Al. Jerozolimskie 200/521,

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostarczania i udostępniania aplikacji przez dostawców (dalej również: Regulamin Marketplace dla Dostawców )

Regulamin dostarczania i udostępniania aplikacji przez dostawców (dalej również: Regulamin Marketplace dla Dostawców ) Regulamin dostarczania i udostępniania aplikacji przez dostawców (dalej również: Regulamin Marketplace dla Dostawców ) Spis treści wersja: 20150201 1 Oświadczenia Stron... 4 2 Przedmiot... 5 3 Zobowiązania

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi wyklikiwania strony WWW w kreatorze webmaker

Regulamin świadczenia usługi wyklikiwania strony WWW w kreatorze webmaker Regulamin świadczenia usługi wyklikiwania strony WWW w kreatorze webmaker I. DEFINICJE Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: 1. Operator AZ.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług homecloud.pl

Regulamin świadczenia usług homecloud.pl Regulamin świadczenia usług homecloud.pl I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: home.pl lub Operator home.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie pod adresem ul. Zbożowa 4, 70-653

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O. Kraków, dnia 01.08.2012 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O. I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady i warunki świadczenia usług przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE REGULAMIN Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo 1 DEFINICJE BOK PPUC: Biuro Obsługi Klientów Usługodawcy z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2 C, 02-593 w Warszawie. Kontakt z BOK PPUC

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO CZYMDOSLUBU.PL

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO CZYMDOSLUBU.PL REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO CZYMDOSLUBU.PL 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem Serwisu Internetowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług z dnia 12.06.2015

Regulamin świadczenia usług z dnia 12.06.2015 www.pkt.pl Regulamin świadczenia usług z dnia 12.06.2015 I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Operator pkt.pl Marketing Zintegrowany Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (kod 85-605)

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług Domeny.pl

Regulamin świadczenia usług Domeny.pl Regulamin świadczenia usług Domeny.pl I. Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług przez Domeny.pl. 2. Ilekroć w Regulaminie oraz w Regulaminach szczególnych użyto wymienionych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Świadczenia usługi Moje konto w ramach Envelo DEFINICJE

REGULAMIN Świadczenia usługi Moje konto w ramach Envelo DEFINICJE REGULAMIN Świadczenia usługi Moje konto w ramach Envelo 1 DEFINICJE BOK PPUC: Dane Użytkownika: Biuro Obsługi Klientów Usługodawcy z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2 C, 02-593 w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Świadczenia usługi Moje konto w ramach Envelo

REGULAMIN. Świadczenia usługi Moje konto w ramach Envelo REGULAMIN Świadczenia usługi Moje konto w ramach Envelo 1 DEFINICJE BOK PPUC: Dane Użytkownika: Biuro Obsługi Klientów Usługodawcy z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2 C, 02-593 w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

I. Definicje. Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usługi Operatora.

I. Definicje. Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usługi Operatora. Regulamin świadczenia usług przez Orange Polska za pośrednictwem serwisu www.chmura.orange.pl z dnia 26.05.2015 I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Operator Spółka pod firmą

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi prosklep

Regulamin usługi prosklep Regulamin usługi prosklep świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OPROGRAMOWANIA INPRO Badania

REGULAMIN OPROGRAMOWANIA INPRO Badania REGULAMIN OPROGRAMOWANIA INPRO Badania I. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy Regulamin określa w szczególności rodzaje i zakres usług świadczonych przez IPMS na rzecz Klienta, warunki i zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

Abonent Użytkownik lub inny podmiot będący stroną umowy o Rejestrację i Utrzymanie Nazwy Domeny internetowej z właściwym Rejestrem Nazw Domen.

Abonent Użytkownik lub inny podmiot będący stroną umowy o Rejestrację i Utrzymanie Nazwy Domeny internetowej z właściwym Rejestrem Nazw Domen. Regulamin Serwisu premium.pl I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: premium.pl lub Operator lub Usługodawca premium.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Art. 1 Zakres Regulaminu 1. Niniejszy dokument reguluje zasady funkcjonowania i korzystania z usług portalu

Bardziej szczegółowo

Regulamin i polityka prywatności. Definicje:

Regulamin i polityka prywatności. Definicje: Regulamin i polityka prywatności 1 Definicje: 1. Użytkownik przedsiębiorca tj. osoba prawna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w dowolnej formie, jednostka organizacyjna niebędąca osobą

Bardziej szczegółowo

Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usług.

Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usług. Regulamin Płatnych Usług w strefa.pl Regulamin I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Interia.pl lub Operator Grupa Interia.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Hostingowych

Regulamin Świadczenia Usług Hostingowych Regulamin Świadczenia Usług Hostingowych Postanowienia zawarte w Regulaminie Świadczenia Usług Hostingowych stanowią Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU SOCIAL DESK

REGULAMIN SERWISU SOCIAL DESK REGULAMIN SERWISU SOCIAL DESK 1. DEFINICJE I INTERPRETACJA 1.1. Wszelkie słowa i wyrażenia pisane wielką literą będą miały następujące znaczenie: 1.1.1. Aplikacja oznacza program komputerowy służący do

Bardziej szczegółowo

Regulamin Hostovita sp. z o.o. I. Definicje

Regulamin Hostovita sp. z o.o. I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Regulamin Hostovita sp. z o.o. I. Definicje Hostovita.pl Hostovita Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie pod adresem ul. Grunwaldzka

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Domeny

Regulamin usługi Domeny Regulamin usługi Domeny świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG HOSTINGOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG HOSTINGOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG HOSTINGOWYCH Postanowienia zawarte w Regulaminie Świadczenia Usług Hostingowych stanowią Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy

Bardziej szczegółowo