REGULAMIN OFERII. Artykuł 1. Postanowienia ogólne. Artykuł 2. Definicje

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN OFERII. Artykuł 1. Postanowienia ogólne. Artykuł 2. Definicje"

Transkrypt

1 REGULAMIN OFERII Spis treści Artykuł 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Artykuł 2. DEFINICJE Artykuł 3. REJESTRACJA Artykuł 4. OGÓLNE WARUNKI WYSTAWIANIA OGŁOSZEŃ Artykuł 5. PUBLIKACJA ZLECENIA Artykuł 6. PUBLIKACJA USŁUGI Artykuł 7. OPŁATY Artykuł 8. SYSTEM OCEN Artykuł 9. FORUM Artykuł 10. ZASTRZEŻENIA Artykuł 11 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE Artykuł 12. ROZWIĄZANIE UMOWY Artykuł 13. POLITYKA PRYWATNOŚCI Artykuł 14. ZMIANY REGULAMINU Artykuł 15. PRAWO WŁAŚCIWE I SPORY Artykuł 16. ZAŁĄCZNIKI Artykuł 17. WAŻNOŚĆ Artykuł 1. Postanowienia ogólne 1.1. Regulamin określa zasady świadczenia przez Grupę Allegro na rzecz Użytkowników odpłatnych usług polegających na umożliwieniu zamieszczania ogłoszeń w Oferia, a także zasady świadczenia innych usług dodatkowych Oferia ułatwia Użytkownikom poszukiwanie Wykonawców lub Zleceniodawców w zakresie realizacji różnego rodzaju usług, a także umożliwia zawarcie umowy pomiędzy Wykonawcą a Zleceniodawcą Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu w przypadku korzystania z usług dostępnych w Oferia Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności Oferia jest skorzystanie z urządzeń komunikujących się z Internetem (np. komputer, telefon) wyposażonych w powszechnie dostępną przeglądarkę internetową. Artykuł 2. Definicje Terminy użyte w Regulaminie oznaczają: Grupa Allegro Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Marcelińskiej 90, Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ; Allegro serwis transakcji online o charakterze otwartym prowadzony przez Grupę Allegro, w ramach którego organizowane są aukcje internetowe oraz świadczone inne usługi związane z aukcjami internetowymi, prowadzony przez Grupę Allegro, dostępny w domenie internetowej allegro.pl; 1

2 Oferia lub Serwis prowadzony w języku polskim przez Grupę Allegro serwis internetowy Oferia.pl, dostępny w domenie oferia.pl, służący do publikowania Ogłoszeń oraz zawierania umów dotyczących usług; Ogłoszenie informacja umieszczana w Oferia dotycząca Usługi lub Zlecenia zamieszczona odpowiednio przez Wykonawcę lub Zleceniodawcę, mająca na celu znalezienie kontrahenta w zakresie dotyczącym przedmiotu Ogłoszenia w celu zawarcia umowy pomiędzy Użytkownikami; Usługa czynność będąca treścią Ogłoszenia zamieszczonego przez Wykonawcę zgodnie z Regulaminem i oferowana do wykonania przez Wykonawcę (oferta lub zaproszenie do negocjacji); Zlecenie informacja umieszczana przez Zleceniodawcę w Serwisie, stanowiąca treść Ogłoszenia, będąca wyrazem zainteresowania daną usługą oraz propozycją powierzenia Wykonawcy realizacji danej czynności (zaproszenie do składania ofert); Propozycja Wykonania oferta składana Zleceniodawcy przez Wykonawcę, zawierająca szczegóły dotyczące realizacji Zlecenia; Użytkownik pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawarła umowę o korzystnie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Grupę Allegro w ramach Oferia; Wykonawca Użytkownik prezentujący za pośrednictwem Oferia możliwość wykonania określonej Usługi lub składający Propozycję Wykonania usługi (oferta) w odpowiedzi na Zlecenie; Zleceniodawca Użytkownik umieszczający w Serwisie Zlecenie lub składający zamówienia na Usługi w ramach Serwisu; Konto zindywidualizowany zapis informatyczny utworzony w Oferia na rzecz Użytkownika od momentu pierwszego prawidłowego logowania się w Oferia, umożliwiający pełne korzystanie z Serwisu oraz gromadzenie informacji na temat czynności wykonywanych przez Użytkownika w Oferia, chroniony unikalną nazwą Użytkownika (login) i hasłem; Formularz Kontaktowy dostępny w Oferia formularz elektroniczny służący do kontaktu z pracownikami Grupy Allegro, obsługującymi Serwis, dostępny w zakładce Kontakt (http://oferia.pl/kontakt); Regulamin niniejszy regulamin. Artykuł 3. Rejestracja 3.1 Możliwość korzystania ze wszystkich funkcjonalności Serwisu przez Użytkownika wymaga zarejestrowania się w Oferia. 2

3 3.2 W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, rejestracji oraz wszystkich dalszych czynności w Serwisie może dokonać wyłącznie osoba, która jest do tego należycie umocowana przez ten podmiot. 3.3 Rejestracji dokonuje się poprzez wypełnienie elektronicznego formularza udostępnianego przez Grupę Allegro na stronach Serwisu oraz akceptację Regulaminu. 3.4 Prawidłowe wykonanie powyższych czynności powoduje otrzymanie przez Użytkownika automatycznego powiadomienia Oferia na adres poczty elektronicznej Użytkownika. Moment aktywacji Konta Użytkownika równoznaczny jest z zawarciem pomiędzy Użytkownikiem a Grupą Allegro umowy o świadczenie usług w Oferia na zasadach wynikających z Regulaminu. 3.5 Podmiot posiadający konto użytkownika w Allegro może korzystać z nazwy użytkownika (loginu) i hasła dostępu Allegro w ramach logowania w Oferia. Dane z konta Allegro przypisywane są automatycznie do Konta w Oferia. Korzystanie z usług Serwisu wymaga dodatkowo akceptacji Regulaminu przez tego Użytkownika. Zawarcie umowy o świadczenie usług w Serwisie pomiędzy Użytkownikiem wskazanym w niniejszym ustępie a Grupą Allegro następuje w momencie opisanym w ustępie poprzedzającym. 3.6 Grupa Allegro może żądać udokumentowania przez Użytkownika wskazywanych w Oferia danych. 3.7 Aktywacja Konta w Oferia powoduje udostępnienie niektórych danych Użytkownika na stronach Serwisu w ramach wpisu podstawowego Użytkownika lub wizytówki Użytkownika. Użytkownik samodzielnie wybiera, które z danych będą wyświetlane w jego publicznie dostępnej wizytówce, z zastrzeżeniem postanowień poniższych. 3.8 W ramach wizytówki Użytkownik może prezentować dodane przez siebie pliki, w tym zdjęcia oraz inne materiały i elementy. W przypadku Użytkowników będących osobami fizycznymi, w ramach wizytówki wyświetlane jest co najmniej imię i nazwisko Użytkownika. W przypadku Użytkowników nie będących osobami fizycznymi, w ramach wizytówki wyświetlana jest co najmniej firma Użytkownika (nazwa prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa związana z wykonywaniem działalności gospodarczej). 3.9 Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z prezentowania niektórych danych w wizytówce z zastrzeżeniem punktu W przypadku jakiejkolwiek zmiany danych Użytkownika wskazanych podczas rejestracji, Użytkownik powinien niezwłocznie zaktualizować je, korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego w Oferia Zabronione jest usuwanie przez Użytkownika danych, o których mowa w punkcie 3.8 zdanie drugie i trzecie w trakcie korzystania z usług Oferia, a także podawania danych niepełnych bądź nieprawdziwych. Artykuł 4. Ogólne warunki wystawiania Ogłoszeń 4.1 Grupa Allegro udostępnia Użytkownikom odpowiednie narzędzia systemowe w celu umożliwienia im zamieszczania Ogłoszeń oraz zawierania umów dotyczących przedmiotu Ogłoszenia (usług) na zasadach określonych w Regulaminie. 4.2 Ogłoszenie może być zamieszczone wyłącznie przez Użytkownika uprawnionego do zawarcia i wykonania umowy będącej rezultatem zamieszczonego Ogłoszenia, z uwzględnieniem postanowień punktu 3.2 Regulaminu. 4.3 Grupa Allegro nie jest stroną transakcji dokonywanych pomiędzy Użytkownikami w Serwisie i nie gwarantuje, że Użytkownicy jako strony umów mają możliwość ich zawarcia lub wykonania. 3

4 4.4 Treść Ogłoszenia powinna być przygotowana w sposób rzetelny i kompletny oraz nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników, w szczególności co do istoty i właściwości Usługi lub Zlecenia. 4.5 Ogłoszenie należy umieścić w odpowiedniej ze względu na jego rodzaj kategorii branżowej. Grupa Allegro zastrzega sobie możliwość zmiany kategorii Ogłoszenia wskazanej przez Użytkownika, w przypadku umieszczenia Ogłoszenia w ewidentnie błędnej kategorii. 4.6 Treść Ogłoszenia powinna być zgodna z wymogami prawa, w szczególności powinna zawierać wymagane prawem informacje, w tym informacje wskazane w obowiązujących przepisach dotyczących ochrony konsumentów. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczone przez siebie w Ogłoszeniu, w tym jest odpowiedzialny za wszelkie błędy lub nieścisłości takiego opisu. 4.7 Ogłoszenie pochodzi od Użytkownika. Grupa Allegro nie ingeruje w treść Ogłoszeń oraz nie dokonuje w tym zakresie modyfikacji, z zastrzeżeniem postanowienia Treść Ogłoszenia, w tym jego przedmiot, nie może naruszać przepisów obowiązującego prawa, w tym dóbr osobistych lub praw osób trzecich (w szczególności praw autorskich i innych praw własności intelektualnej), a także dobrych obyczajów, jak również nie może wpływać negatywnie na dobre imię i renomę Grupy Allegro. 4.9 Zabronione jest podejmowanie przez Użytkownika działań lub publikowanie Ogłoszeń zawierających treści wymienione jako zakazane w Załączniku nr 1 do Regulaminu Zabronione jest kopiowanie treści i innych materiałów (plików graficznych, dokumentów itp.) będących częścią Ogłoszeń opublikowanych w Serwisie w celu publikacji tych treści i materiałów na zewnętrznych, niezależnych od Serwisu stronach internetowych Użytkownicy powinni dołożyć należytej staranności, aby tworzone przez nich Ogłoszenia, a także oferty oraz oświadczenia o ich przyjęciu nie były dokonywane lekkomyślnie, omyłkowo lub też bez zrozumienia konsekwencji wynikających z Regulaminu i przepisów polskiego prawa Grupa Allegro zastrzega sobie możliwość ukrywania fragmentów Zleceń, w zakresie odnoszącym się do danych umożliwiających kontakt z kontrahentem (imię, nazwisko, adres, telefon, dane komunikatorów itp.). W takim wypadku Ogłoszenie opatrzone będzie stosownym komunikatem. Dostęp do ukrytych danych uwarunkowany jest uiszczeniem opłaty zgodnie z aktualnym cennikiem Zabronione jest podejmowanie przez Użytkownika działań polegających w szczególności na symulowaniu udzielania odpowiedzi na Ogłoszenie lub wystawianiu opinii w związku z Ogłoszeniem celem uzyskania wyższej wiarygodności w systemie ocen. Działania takie nie mogą być dokonywane przy użyciu Kont innych Użytkowników lub przez osoby bliskie Użytkownikowi, osoby wspólnie zamieszkujące z Użytkownikiem, bądź osoby, z którymi Użytkownik pozostaje w relacjach powodujących uzasadnione wątpliwości, że Użytkownik i te osoby działają w porozumieniu. Artykuł 5. Publikacja Zlecenia 5.1 W celu zamieszczenia Ogłoszenia, którego treścią jest Zlecenie, Użytkownik posiadający Konto i zalogowany na nim powinien spełnić łącznie następujące warunki: a. stworzyć i zatwierdzić opis Zlecenia, określający ogół warunków, na jakich Zlecenie ma być wykonane, poprzez wypełnienie formularza zamieszczenia Ogłoszenia dostępnego na stosownej stronie Serwisu opis powinien być zgodny z zasadami określonymi w Załączniku nr 1 do Regulaminu, b. wybrać interesujące Użytkownika opcje dodatkowe dotyczące publikacji Ogłoszenia, 4

5 c. dokonać płatności za wybrane płatne opcje publikacji, wg cennika stanowiącego Załącznik nr 2 do Regulaminu. 5.2 W celu zamieszczenia Ogłoszenia, którego treścią jest Zlecenie, podmiot nieposiadający Konta lub niezalogowany na nim powinien spełnić łącznie następujące warunki: a. stworzyć i zatwierdzić opis Zlecenia, określający ogół warunków na jakich Zlecenie ma być wykonane, poprzez wypełnienie formularza zamieszczenia Ogłoszenia dostępnego na stosownej stronie Serwisu opis powinien być zgodny z zasadami określonymi w Załączniku nr 1 do Regulaminu, b. wybrać interesujące Użytkownika opcje dodatkowe dotyczące publikacji Ogłoszenia, c. podać swoje dane osobowe, d. zaakceptować Regulamin, e. potwierdzić chęć publikacji Zlecenia poprzez kliknięcie w link aktywacyjny wysłany przez Oferia na adres podany przez Użytkownika publikującego Zlecenie, f. dokonać płatności za wybrane płatne opcje publikacji, wg cennika stanowiącego Załącznik nr 2 do Regulaminu. 5.3 Użytkownik ma możliwość zmiany treści (edycji) Zlecenia. 5.4 Wykonawcy zainteresowani Zleceniami składają Propozycje Wykonania poprzez skorzystanie z dostępnego w Serwisie narzędzia Zaproponuj Warunki. Propozycje Wykonania zostaną umieszczone w treści Zlecenia i powinny być zredagowane w czytelny i precyzyjny sposób, a ich treść powinna być zgodna z zasadami określonymi w Załączniku nr 1 do Regulaminu. 5.5 Jeżeli Propozycja Wykonania obejmuje podstawowe warunki wykonania usługi tj. co najmniej termin wykonania, warunki realizacji oraz cenę, stanowi ona ofertę w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Jeżeli Propozycja Wykonania nie obejmuje powyższych danych, należy ją rozumieć jedynie jako zaproszenie do rozpoczęcia negocjacji. 5.6 Publikacja Zlecenia kończy się w następujących sytuacjach: a. z chwilą wyboru Wykonawcy Zlecenia przez Zleceniodawcę, b. po upływie terminu publikacji Zlecenia ustalonego przez Zleceniodawcę; c. w przypadku wcześniejszego zakończenia publikacji Zlecenia przez Zleceniodawcę. 5.7 W przypadku, gdy publikacja Zlecenia zakończy się wyborem Wykonawcy przedstawiającego ofertę, a wybrany Wykonawca zaakceptuje wybór, na skutek przyjęcia oferty pomiędzy Wykonawca a Zleceniodawcą dochodzi do zawarcia umowy o treści ustalonej przez Strony w Oferia. W takim wypadku Zleceniodawca i wybrany Wykonawca powinni przystąpić do czynności związanych z realizacją umowy. 5.8 Jeżeli ważność umowy zależy od spełnienia szczególnych wymagań przewidzianych przepisami prawa, np. zachowania formy pisemnej bądź innej formy szczególnej, strony powinny niezwłocznie przystąpić do wykonania tych czynności. 5.9 Strony umowy powinny nawiązać kontakt nie później niż w terminie siedmiu dni od momentu akceptacji wyboru przez Wykonawcę. Artykuł 6. Publikacja Usługi 6.1 W celu zamieszczenia Ogłoszenia, którego treścią jest Usługa, Użytkownik posiadający Konto i zalogowany na nim powinien spełnić łącznie następujące warunki: 5

6 a. stworzyć i zatwierdzić opis Usługi, określający ogół warunków transakcji, poprzez wypełnienie formularza zamieszczenia Ogłoszenia dostępnego na stosownej stronie Serwisu opis powinien być zgodny z zasadami określonymi w Załączniku nr 1 do Regulaminu, b. dokonać płatności za wybrane płatne opcje publikacji, wg cennika stanowiącego Załącznik nr 2 do Regulaminu. 6.2 W celu publikacji Usługi podmiot nieposiadający Konta lub niezalogowany na nim powinien spełnić łącznie następujące warunki: a. stworzyć i zatwierdzić opis Usługi, określający ogół warunków transakcji, poprzez wypełnienie formularza zamieszczenia Ogłoszenia dostępnego na stosownej stronie Serwisu opis powinien być zgodny z zasadami określonymi w Załączniku nr 1 do Regulaminu, b. podać swoje dane osobowe, c. zaakceptować Regulamin, d. potwierdzić chęć publikacji Usługi poprzez kliknięcie w link aktywacyjny wysłany przez Oferia na podany adres podany przez Użytkownika publikującego Usługę, e. dokonać płatności za wybrane płatne opcje publikacji, wg cennika stanowiącego Załącznik nr 2 do Regulaminu. 6.3 Użytkownik ma możliwość zmiany treści (edycji) Usługi. 6.4 Jeżeli Usługa obejmuje podstawowe warunki jej wykonania tj. co najmniej termin wykonania, warunki realizacji oraz cenę, stanowi ona ofertę w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Jeżeli Usługa nie obejmuje powyższych danych, należy ją rozumieć jedynie jako zaproszenie do negocjacji lub zaproszenie do składania ofert. 6.5 Użytkownicy zainteresowani Usługami oferowanymi przez Wykonawców składają zamówienia (oferty lub oświadczenia o akceptacji oferty) lub wysyłają je do wyceny poprzez odpowiednie formularze zamieszczone na stronie z opublikowaną Usługą. 6.6 Publikacja Usługi kończy się w następujących sytuacjach: a. po upływie terminu publikacji Usługi; b. w przypadku wcześniejszego zakończenia publikacji Usługi przez Wykonawcę. 6.7 Jeżeli zamówienie, złożone przez Zleceniodawcę po skorzystaniu z narzędzia Złóż zamówienie, zostanie przyjęte i zaakceptowane przez Wykonawcę, strony zawierają umowę o treści ustalonej w Oferia. W takiej sytuacji powinny przystąpić do czynności zmierzających do realizacji umowy, której przedmiotem jest treść zamówienia. 6.8 Jeżeli wycena zamówienia przesłana przez Wykonawcę do Zleceniodawcy po skorzystaniu z narzędzia Poproś o wycenę umieszczonego w opisie Usługi, zostanie przyjęta i zaakceptowana przez Zleceniodawcę, strony zawierają umowę o treści ustalonej w Oferia. W takiej sytuacji powinny przystąpić do czynności zmierzających do realizacji umowy, której przedmiotem jest treść zamówienia. 6.9 Jeżeli ważność umowy zależy od spełnienia szczególnych wymagań przewidzianych przepisami prawa, np. zachowania formy pisemnej bądź innej formy szczególnej, strony powinny niezwłocznie przystąpić do wykonania tych czynności Strony umowy powinny nawiązać kontakt nie później niż w terminie siedmiu dni od momentu akceptacji wyceny przez Zleceniodawcę (w przypadku skorzystania przez niego z formularza 6

7 wyceny) lub od momentu akceptacji zamówienia przez Wykonawcę (w przypadku zamówienia z cennika szczegółowego). Artykuł 7. Opłaty 7.1. Część usług w ramach Oferia świadczonych jest odpłatnie. Wysokość opłat za poszczególne usługi oraz zasady ich pobierania określa Załącznik nr 2 do Regulaminu Opłaty za usługi świadczone przez Grupę Allegro w ramach Oferia mogą być uiszczane przez Użytkownika za pomocą przelewu lub karty kredytowej w systemie PayU.pl lub poprzez doliczenie należności do salda konta Użytkownika w Allegro Użytkownikom, którzy nie poinformowali Grupę Allegro, że korzystają z usług Oferia w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, faktury VAT wystawiane są wyłącznie na ich żądanie. Artykuł 8. System ocen 8.1. W ramach Oferia udostępniony jest system ocen, który służy do wystawiania Wykonawcom opinii na temat przebiegu i realizacji transakcji. Zleceniodawca będący stroną umowy może jednokrotnie wystawić Wykonawcy tej umowy ocenę za każdą przeprowadzoną transakcję. Wykonawca, który otrzymał ocenę może ją jednokrotnie uzupełnić o swoją odpowiedź Treści ocen oraz odpowiedzi są informacjami jawnymi, dostępnymi dla wszystkich odwiedzających Oferia Ocena jest zawsze przyporządkowana do konkretnej transakcji Ogłoszenia. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za umieszczone przez siebie oceny oraz odpowiedzi Oceny oraz odpowiedzi powinny być zredagowane w czytelny i precyzyjny sposób, a ich treść powinna być zgodna z zasadami zapisanymi w Załączniku nr 1 do Regulaminu Grupa Allegro nie ingeruje w treści ocen oraz odpowiedzi. Grupa Allegro usuwa ocenę lub odpowiedź, na zasadach przewidzianych przepisami prawa, w tym gdy narusza ona dobre obyczaje lub narusza lub zagraża naruszeniem dóbr osobistych, a także gdy sprzeczna jest z zasadami określonymi w Załączniku nr 1 do Regulaminu. Postanowienie punktu 9.5. stosuje się odpowiednio Niedozwolone są działania, których efektem może być sztuczne zawyżanie wiarygodności Użytkownika w systemie ocen, na przykład poprzez wystawianie nieprawdziwych ocen lub ocenianie transakcji, które nie doszły do skutku. Artykuł 9. Forum 9.1. Forum Oferia jest wydzieloną częścią Serwisu podzieloną na fora branżowe, na której Użytkownicy mogą wymieniać się poglądami, opiniami, dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem a także prowadzić dyskusję Treści zamieszczane na Forum Oferia są informacjami jawnymi, dostępnymi dla wszystkich odwiedzających Oferia Umieszczając wypowiedź na Forum Oferia Użytkownik wyraża jednocześnie zgodę na jej publikację w Serwisie wraz z oznaczeniem Użytkownika (wskazaniem autora) wypowiedzi Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczone przez niego na Forum Oferia. Użytkownik zobowiązany jest do naprawienia wszelkiej szkody, jaką Grupa Allegro może ponieść z tytułu ewentualnych roszczeń osób trzecich związanych z naruszeniem ich praw wynikających z wypowiedziami Użytkownika zamieszczonymi w ramach Forum Oferia. 7

8 9.5. Grupa Allegro może usunąć całość lub fragment każdej wypowiedzi, w szczególności jeżeli zawiera ona: a. treści reklamujące strony internetowe lub serwisy konkurencyjne wobec Oferia, b. wypowiedzi wulgarne, obraźliwe, obsceniczne, sprzeczne z powszechnymi zasadami współżycia społecznego lub dobrego wychowania, c. publikacje i materiały, których umieszczenie na Forum Oferia narusza prawa osób trzecich, w szczególności dane osobowe, teleadresowe oraz korespondencję lub treści rozmów telefonicznych bez zgody osób zainteresowanych, d. treści umyślnie wprowadzające w błąd osoby, które oczekują pomocy lub odpowiedzi na pytania związane z funkcjonowaniem Oferia, e. wypowiedzi zagrażające naruszeniem lub naruszające obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich, w szczególności prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej, dobra osobiste, a także interesy Grupy Allegro lub podmiotów z nią współpracujących, stanowiące czyny nieuczciwej konkurencji. Artykuł 10. Zastrzeżenia Grupa Allegro umożliwia Użytkownikom umieszczanie Ogłoszeń w Oferia, nie ingerując w formę i treść tych Ogłoszeń z zastrzeżeniem postanowienia Grupa Allegro nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników w ramach Serwisu, ani za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez nich umów związanych z Ogłoszeniem, podanie przez Użytkowników nieprawdziwych lub niepełnych informacji w Ogłoszeniu lub Propozycji Wykonania, jak również za następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu Grupa Allegro nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników, a także zdolność Użytkowników do zawarcia i realizacji umowy Grupa Allegro zastrzega sobie prawo do usunięcia Ogłoszenia lub zablokowania Konta w przypadku naruszania przez Użytkownika postanowień Regulaminu W przypadku blokady Konta wszystkie opublikowane przez Użytkownika Ogłoszenia zostają automatycznie usunięte, a Użytkownik nie może korzystać z żadnych usług świadczonych przez Grupę Allegro w ramach Oferia Grupa Allegro ma prawo do usunięcia Ogłoszenia, jeżeli narusza ono w jakikolwiek sposób postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa, w szczególności gdy zawiera treści: a. powszechnie uznane za obraźliwe, b. noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji, c. naruszające dobre obyczaje, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, d. szkodzące dobremu imieniu lub renomie Grupy Allegro lub jego partnerów, e. wprowadzające w błąd Grupa Allegro nie odpowiada za: a. brak zainteresowania przedmiotem Ogłoszenia, b. realizację obowiązków Użytkowników wynikających z przepisów konsumenckich, 8

9 c. działanie siły wyżej, systemów teleinformatycznych lub urządzeń od Grupy Allegro niezależnych. Artykuł 11. Postępowanie reklamacyjne Użytkownik ma prawo zgłaszać reklamacje niewykonania bądź nienależytego wykonania przez Grupę Allegro usług w ramach Oferia, w terminie 7 dni od dnia zakończenia emisji Ogłoszenia bądź dnia, w którym emisja powinna się zakończyć. Jeżeli reklamacja dotyczy innych niż emisja Ogłoszenia usług, reklamację należy złożyć w terminie 7 dni od dnia wystąpienia zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji Reklamacje należy zgłaszać Grupie Allegro za pośrednictwem Formularza Kontaktowego lub pisemnie listem poleconym na adres Grupy Allegro z dopiskiem Serwis Oferia.pl. O terminie złożenia reklamacji pisemnie decyduje data nadania przesyłki (data stempla pocztowego) Reklamacja powinna zawierać dane Użytkownika (imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres i numer telefonu), numer Ogłoszenia, którego dotyczy reklamacja (jeśli numer został nadany), bądź inne dane pozwalające na identyfikację Ogłoszenia, a także dodatkowo okoliczności lub materiały uzasadniające reklamację Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni roboczych licząc od dnia otrzymania kompletu informacji pozwalających na rozstrzygnięcie reklamacji Jeżeli podane przez Użytkownika w reklamacji dane wymagają uzupełnienia, Grupa Allegro zwróci się do Użytkownika o wskazanie w zakreślonym terminie dodatkowych informacji Jeżeli rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe w terminie, o którym mowa w punkcie powyżej, Grupa Allegro zawiadomi o tym Użytkownika wskazując przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji O rozstrzygnięciu reklamacji Użytkownik zostanie powiadomiony drogą korespondencji elektronicznej na adres poczty elektronicznej Użytkownika zarejestrowany w Oferia Reklamacje nie pozwalające zidentyfikować Ogłoszenia lub Użytkownika, a także złożone po terminie mogą nie być rozpatrzone. Artykuł 12. Rozwiązanie umowy Użytkownik może w każdym czasie rozwiązać z Grupą Allegro umowę o świadczenie usług w ramach Oferia, poprzez wysłanie za pośrednictwem Formularza Kontaktowego wiadomości e- mail zawierającej oświadczenie o rozwiązaniu umowy ze wskazaniem danych identyfikujących Konto. Grupa Allegro może zweryfikować prawdziwość oświadczenia poprzez wysłanie na adres przypisany do Konta prośby o potwierdzenie W przypadku potwierdzenia oświadczenia umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym, chyba że aktualnie Użytkownik publikuje lub odpowiada na emitowane Ogłoszenie. W takim wypadku Umowa ulega rozwiązaniu po upływie 30 dni od zakończenia emisji ostatniego Ogłoszenia, w którym Użytkownik uczestniczył (publikował lub brał udział) korzystając z danego Konta Grupa Allegro zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy z Użytkownikiem, który narusza postanowienia Regulaminu Jeżeli umowa została rozwiązana na podstawie decyzji Grupy Allegro, Użytkownik nie może dokonać ponownej rejestracji w Serwisie bez uprzedniej zgody Grupy Allegro. 9

10 Artykuł 13. Polityka prywatności Administratorem danych osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), jest Grupa Allegro. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Grupę Allegro zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w celu świadczenia przez Grupę Allegro usług oraz w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa Grupy Allegro (w tym Serwisu), a także świadczeniem usług przez Grupę Allegro. Użytkownik nie będzie otrzymywać informacji marketingowych i handlowych, jeśli nie wyrazi na to zgody. Podanie danych osobowych jest dobrowolne Grupa Allegro zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawo dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Użytkownik ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy Grupa Allegro zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez Grupę Allegro danych osobowych innemu niż Grupa Allegro administratorowi danych Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazywane podmiotom trzecim, wskazanym przez Grupę Allegro, w tym podmiotom wykonującym na zlecenie Grupy Allegro czynności dotyczące realizowanych na rzecz Użytkownika przez Grupę Allegro w ramach Oferia usług Dane osobowe Użytkowników, dokonujących płatności online za świadczone przez Grupę Allegro usługi, są przekazywane spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu ( Poznań, ul. Marcelińska 90), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez PayU S.A. oraz następuje: a. na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, zawartej pomiędzy Grupą Allegro a PayU S.A., b. w celu obsługi (zrealizowania) przez PayU S.A. płatności za świadczone usługi, c. niezwłocznie po wyborze przez Użytkownika w Serwisie sposobu dokonania płatności w formie płatności online Dane osobowe Użytkowników są chronione przez Grupę Allegro przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń organizacyjnych, a także zabezpieczeń o charakterze technicznym i programistycznym, w szczególności systemów szyfrowania danych. 10

11 Artykuł 14. Zmiany Regulaminu Grupa Allegro może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach Oferia. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Grupę Allegro, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w Oferia zmienionego Regulaminu. Ogłoszenia opublikowane przed wejściem w życie zmian emitowane są na zasadach dotychczasowych Użytkownik przy pierwszym logowaniu w Oferia po wejściu w życie zmian Regulaminu zostanie powiadomiony o tych zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z Grupą Allegro w ramach Oferia. Artykuł 15. Prawo właściwe i spory Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Grupą Allegro, której przedmiotem są usługi świadczone w ramach Oferia na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Grupę Allegro w ramach Oferia będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne. Artykuł 16. Załączniki Regulamin zawiera następujące załączniki, które stanowią jego integralną część: Załącznik nr 1: Czynności zakazane Załącznik nr 2: Cennik usług Artykuł 17. Ważność Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy. Załącznik nr 1. CZYNNOŚCI ZAKAZANE 1. Zabronione jest zamieszczanie Ogłoszeń zawierających: a. oferty współpracy, poszukiwania zleceń, klientów, kontaktów biznesowych itp. (dot. Zleceń), b. linki do zewnętrznych stron WWW z opisem zasad przyszłej współpracy (dot. Zleceń), c. zachęty do składania ofert drogą korespondencji lub telefoniczną (dot. Zleceń), d. treści o charakterze usługowym (dot. Zleceń), e. treści promujące serwisy internetowe prowadzące konkurencyjną działalność w stosunku do Grupy Allegro, f. zachęty do skorzystania z oferty handlowej Użytkownika umieszczonej poza Serwisem, g. zachęty do współpracy przy tworzeniu tzw. łańcuszków czy piramid finansowych, h. słowa, wyrażenia bądź zwroty, obraźliwe, wulgarne lub naruszające powszechnie przyjęte normy obyczajowe, i. treści niezwiązane bezpośrednio z oferowaną usługą, j. oferty pracy oraz poszukiwania pracy, k. propozycje pisania prac magisterskich, dyplomowych, licencjackich, maturalnych, wypracowań i innych prac tego typu oraz usług związanych z tworzeniem takich prac, 11

12 l. oferty kupna, sprzedaży i wymiany przedmiotów (nie dotyczy usług hurtowego skupu jednego typu przedmiotów), m. jakiekolwiek konkursy i akcje promocyjne, w szczególności te wymagające od uczestników poniesienia określonych kosztów (wysłania SMS-a itp.), n. propozycje wykonywania czynności zabronionych przez prawo. 2. W ramach jednej Usługi dozwolone jest wystawianie dowolnej liczby elementów cennika szczegółowego pod warunkiem, że każdy z nich mieści się w zakresie tematycznym kategorii, w której Usługa została wystawiona. 3. Użytkownik może opublikować w tym samym czasie nie więcej niż 3 Zlecenia dotyczące tej samej czynności. Każde z takich Zleceń powinno być opublikowane w innej kategorii tematycznej, o ile zakres zlecanej czynności na to pozwala. 4. Zabronione jest zamieszczanie Propozycji Wykonania zawierających: a. treści niezwiązane bezpośrednio ze Zleceniem, w którym zostały umieszczone, b. treści stanowiące czyny nieuczciwej konkurencji, c. prywatne opinie Wykonawcy dotyczące Zlecenia lub Zleceniodawcy, d. słowa, wyrażenia bądź zwroty, które zostały użyte niezgodnie z normami obyczajowymi, e. treści zagrażające naruszeniem lub naruszające prawo, w tym dobra osobiste. 5. Zabronione jest zamieszczanie ocen i odpowiedzi zawierających: a. wulgaryzmy, treści obraźliwe, obsceniczne lub nawołujące do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii oraz konfliktów między narodami, b. dane kontaktowe podmiotów innych niż wystawiający komentarz czy odpowiedź, c. adresy stron internetowych, d. treści o charakterze reklamowym, e. treści zagrażające naruszeniem lub naruszające prawo, w tym dobra osobiste. 6. Zabronione jest wykorzystywanie mechanizmów mogących zakłócić innym Użytkownikom korzystanie z Oferia, w szczególności zabronione jest: a. wczytywanie i osadzanie w Ogłoszeniach stron internetowych, które nie są bezpośrednio związane z przedmiotem Ogłoszenia; b. automatyczne przekierowywanie na inną stronę internetową w momencie wyświetlania opisu Ogłoszenia; c. niebezpieczne dla Użytkowników lub funkcjonowania Oferia odczytywanie lub generowanie plików cookies ; d. automatyczne otwieranie okien przeglądarki lub okien dialogowych w momencie wyświetlenia opisu Ogłoszenia lub przy próbie jego opuszczenia; e. przemieszczanie, blokowanie, zakrywanie lub dublowanie stałych elementów każdej strony zawierającej opis Ogłoszenia; f. zakłócanie i manipulowanie procesem składania ofert przez Użytkowników; g. zdalne instalowanie na komputerach innych Użytkowników programów komputerowych bez ich wiedzy i zgody; h. jakiekolwiek inne działania negatywnie wpływające na funkcjonowanie Oferii lub wprowadzające innych Użytkowników w błąd. Załącznik nr 2. CENNIK Część I. Uwagi ogólne 1. Opłaty są naliczane i przedstawiane do zapłaty na bieżąco. Realizacja płatnych czynności świadczonych przez Grupę Allegro w ramach Oferia rozpoczyna się w momencie zaksięgowania pełnej wpłaty za te czynności na rachunku bankowym Grupy Allegro. 2. Publikacja Zleceń jest w Oferia bezpłatna. 12

13 3. Grupa Allegro pobiera następujące opłaty za czynności świadczone w ramach Oferia: a. opłaty za publikację Usług, b. opłaty za promowanie Ogłoszeń, c. opłaty za opcje dodatkowe, d. opłaty za Konto Premium 4. Grupa Allegro może pobierać opłaty za inne czynności świadczone w ramach Oferia. 5. Wszystkie kwoty podane w niniejszym załączniku są kwotami brutto (zawierają podatek od towarów i usług, tj. VAT). 6. Należność za wybrane płatne czynności świadczone w ramach Oferia naliczana jest w pełnych jednostkach czasu trwania określonych dla danej czynności w Regulaminie, zaokrąglanych w górę. Część II. Opłaty za publikację Usług 1. Opłaty za publikację Usług pobierane są na zasadach ogólnych, opisanych w poniższym punkcie Opłata za publikację Usługi naliczana jest w momencie przesłania jej do publikacji. 3. Czas trwania Usługi liczony jest w miesiącach. Miesięczna opłata za publikację Usługi wynosi 9,00 zł. Część III. Opłaty za promowanie Ogłoszeń 1. Wystawiając Ogłoszenie Użytkownik może wybrać opcje promowania powodujące szczególny sposób prezentacji strony z opisem Ogłoszenia i jego promocji w Oferia: a. Pogrubienie: tytuł Ogłoszenia na listach Ogłoszeń w ramach Oferia prezentowany jest pogrubioną (wytłuszczoną) czcionką, b. Podświetlenie: tytuł Ogłoszenia na listach Ogłoszeń w ramach Oferia prezentowany jest na kolorowym tle, c. Wyróżnienie: Ogłoszenie prezentowane jest na listach Ogłoszeń w ramach Oferia wyżej, niż Ogłoszenia, dla których nie wykupiono tej opcji. 2. Opłaty za promowanie Ogłoszeń pobierane są na zasadach ogólnych, opisanych w poniższych punktach 4 i Opłata za promowanie Ogłoszenia naliczana jest w momencie przesłania Ogłoszenia do publikacji, a w przypadku późniejszego wyboru danej opcji - w momencie jej zastosowania. 4. Czas trwania promowania Zlecenia liczony jest w dniach. Dzienna opłata za promowanie Zlecenia wynosi: a. Pogrubienie: 0,15 zł b. Podświetlenie: 0,20 zł c. Wyróżnienie: 0,40 zł 5. Czas trwania promowania Usługi liczony jest w miesiącach. Miesięczna opłata za promowanie Usługi wynosi: a. Pogrubienie: 4,00 zł b. Podświetlenie: 7,00 zł c. Wyróżnienie: 15,00 zł Część IV. Opłaty za opcje dodatkowe 1. Użytkownik może wybrać opcje dodatkowe, dzięki którym otrzyma dostęp do specjalnych funkcji Oferia: a. Wizytówka Profesjonalisty: możliwość stworzenia rozbudowanej strony internetowej swojej działalności usługowej, b. Dostęp do danych kontaktowych: dostęp do danych kontaktowych osób, które wystawiły Zlecenia w ramach Oferia. 13

14 2. Opłaty za opcje dodatkowe pobierane są na zasadach ogólnych, opisanych w poniższym punkcie Opłata za opcje dodatkowe naliczana jest w momencie zatwierdzenia jej zakupu. 4. Czas trwania opcji dodatkowych liczony jest w miesiącach. Miesięczna opłata za opcje dodatkowe wynosi: a. Wizytówka Profesjonalisty: 25,00 zł b. Dostęp do danych kontaktowych: 35,00 zł 5. Wykupując Wizytówkę Profesjonalisty, Użytkownik może wybrać opcję promowania powodujące szczególny sposób prezentacji strony Wizytówki Profesjonalisty i jej promocji w Oferia: a. Podświetlenie: tytuł Wizytówki Profesjonalisty na listach Wykonawców w ramach Oferia prezentowany jest na kolorowym tle, b. Wyróżnienie: Wizytówka Profesjonalisty prezentowana jest na listach Wykonawców w ramach Oferia wyżej, niż Wizytówki Profesjonalisty, dla których nie wykupiono tej opcji. 6. Opłaty za promowanie Wizytówki Profesjonalisty pobierane są na zasadach ogólnych, opisanych w poniższym punkcie Opłata za promowanie Wizytówki Profesjonalisty naliczana jest w momencie zatwierdzenia jej zakupu, a w przypadku późniejszego wyboru danej opcji - w momencie jej zastosowania. 8. Czas trwania promowania Wizytówki Profesjonalisty liczony jest w miesiącach. Miesięczna opłata za promowanie Wizytówki Profesjonalisty wynosi: a. Podświetlenie: 7,00 zł b. Wyróżnienie: 15,00 zł Część V. Opłaty za Konto Premium 1. Użytkownik może wykupić Konto Premium, dzięki któremu otrzyma pełny dostęp do specjalnych funkcji Oferia, w tym Wizytówka Profesjonalisty, Dostęp do danych kontaktowych. Dodatkowo oferta właściciela Konta Premium w ramach Oferia będzie oznaczona specjalną etykietą wyróżniającą. 2. Opłaty za wykupienie Konta Premium pobierane są na zasadach ogólnych, opisanych w poniższym punkcie Opłata za wykupienie Konta Premium naliczana jest w momencie zatwierdzenia jego zakupu. 4. Czas trwania Konta Premium liczony jest w miesiącach. Rabat na opłatę za Konto Premium jest udzielany w przypadku opłacenia opłaty abonamentowej za 6 lub 12 miesięcy. Opłata za wykupienie Konta Premium, w zależności od wariantu, wynosi: a. 3 miesiące: 297,00 zł (99,00 zł miesięcznie) b. 6 miesięcy: 474,00 zł (79,00 zł miesięcznie) c. 12 miesięcy: 708,00 zł (59,00 zł miesięcznie) Część VI. Faktury 1. Użytkownicy będący podatnikami VAT w celu otrzymania faktury VAT powinni wypełnić odpowiedni formularz. 2. Faktury wystawiane są z użyciem danych Użytkownika zawartych w ustawieniach jego konta w Allegro, z zastrzeżeniem, że w przypadku Ogłoszeń wystawianych bez logowania w Oferia faktury wystawiane są z użyciem danych podanych przez Użytkownika w formularzu płatności dostępnym na stronie wystawiania Ogłoszenia. 3. W przypadku opłacenia należności poprzez doliczenie jej do salda konta Użytkownika w Allegro, faktury są wystawiane w ramach i na zasadach określonych przez Allegro. 4. Żądanie wystawienia faktury za dany miesiąc nie może być złożone później niż 7 dnia następnego miesiąca. 14

15 Część VII. Postanowienia końcowe 1. Grupa Allegro zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości opłat. Zmiany te następują w trybie i na zasadach właściwych dla zmiany Regulaminu. 2. Grupa Allegro zastrzega sobie możliwość okresowego obniżenia opłat w ramach ograniczonych czasowo promocji na zasadach przewidzianych odrębnie dla takich akcji. 15

Regulamin serwisu Otodom

Regulamin serwisu Otodom Regulamin serwisu Otodom Art. 1 Postanowienia wstępne 1. Regulamin określa zasady świadczenia przez spółkę Grupa Allegro sp. z o.o. na rzecz Użytkowników usług polegających na umożliwieniu zamieszczania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu LancerHub.com

Regulamin Serwisu LancerHub.com Regulamin Serwisu LancerHub.com 1 Regulamin serwisu (dalej: Regulamin) LancerHub.com (dalej: Serwis) określa zasady korzystania z Serwisu, w tym prawa i obowiązki jego użytkowników. Wszyscy korzystający

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu Otodom

Regulamin serwisu Otodom Regulamin serwisu Otodom Art. 1 Postanowienia wstępne 1. Regulamin określa zasady świadczenia przez spółkę Naspers Classifieds sp. z o.o. na rzecz Użytkowników usług polegających na umożliwieniu zamieszczania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOTBOOK Z DNIA 02.11.2009

REGULAMIN DOTBOOK Z DNIA 02.11.2009 I. Postanowienia ogólne Artykuł 1. Wstęp REGULAMIN DOTBOOK Z DNIA 02.11.2009 Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawne obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług dla Użytkowników Ceneo

Regulamin świadczenia usług dla Użytkowników Ceneo 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin świadczenia usług dla Użytkowników Ceneo 1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z Serwisu Ceneo oraz warunki świadczenia przez Ceneo Sp.

Bardziej szczegółowo

Witryna grupa powiązanych ze sobą, w celu poszerzenia funkcjonalności, stron internetowych;

Witryna grupa powiązanych ze sobą, w celu poszerzenia funkcjonalności, stron internetowych; Regulamin 1. Postanowienia ogólne Postanowienia określone w niniejszym Regulaminie określają zakres i warunki korzystania z Usług przez Usługodawcę, który zamawiając Usługi oświadcza, że akceptuje go w

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy dla firm w zakresie prezentacji oferty handlowej. Postanowienia ogólne

Regulamin współpracy dla firm w zakresie prezentacji oferty handlowej. Postanowienia ogólne Regulamin współpracy dla firm w zakresie prezentacji oferty handlowej 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki współpracy ZPR Media S.A. z Partnerami w serwisach http://zakupy.tuznajdziesz.pl

Bardziej szczegółowo

1.4. Serwis Allegro: serwis internetowy Allegro działający w domenie allegro.pl.

1.4. Serwis Allegro: serwis internetowy Allegro działający w domenie allegro.pl. REGULAMIN SERWISU 1. DEFINICJE Terminy użyte w Regulaminie oznaczają odpowiednio: 1.1. Operator: Grupa Allegro sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzka 182, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N korzystania z serwisu ghb.pl. Dział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] Definicje wyrażeń użytych w Regulaminie

R E G U L A M I N korzystania z serwisu ghb.pl. Dział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] Definicje wyrażeń użytych w Regulaminie 1. Grupa Handlo-Budowa Sp. z o.o. R E G U L A M I N korzystania z serwisu ghb.pl Dział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 Definicje wyrażeń użytych w Regulaminie Grupa Handlo-Budowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ PORTAL INZYNIEROWIE.PL

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ PORTAL INZYNIEROWIE.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ PORTAL INZYNIEROWIE.PL SPIS TREŚCI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 1.1 Warunki korzystania z Serwisu... 3 2. DEFINICJE... 3 3. PROCES REJESTRACJI... 5

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu MOTOENTER dla użytkowników biznesowych. Regulamin / 1. Postanowienia wstępne. Regulamin / 2. Definicje

Regulamin serwisu MOTOENTER dla użytkowników biznesowych. Regulamin / 1. Postanowienia wstępne. Regulamin / 2. Definicje Regulamin serwisu MOTOENTER dla użytkowników biznesowych Regulamin / 1. Postanowienia wstępne 1. Regulamin określa zasady świadczenia przez MOTOENTER usług na rzecz użytkowników Internetu, w tym przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Towar rzecz, usługa lub prawo oferowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które mogą być przedmiotem Ogłoszenia, zgodnie z Regulaminem;

Towar rzecz, usługa lub prawo oferowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które mogą być przedmiotem Ogłoszenia, zgodnie z Regulaminem; Regulamin serwisu OLX.pl (dawniej Tablica.pl) 1. Postanowienia wstępne 2. Definicje 3. Ogólne warunki korzystania z Serwisu 4. Ogłoszenia 5. Zamieszczanie i edycja Ogłoszeń 6. Zasady odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi Kup na Ceneo

Regulamin świadczenia usługi Kup na Ceneo 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE: Regulamin świadczenia usługi Kup na Ceneo 1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Kontrahenta z Usługi oraz zasady jej świadczenia w ramach Serwisu Ceneo przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin BitStore.Pl

Regulamin BitStore.Pl Regulamin BitStore.Pl Artykuł 1. DEFINICJE 1. Terminy użyte w Regulaminie oznaczają: 1.1. BrightTech BrightTech Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-222 Warszawa, przy ul. Al. Jerozolimskie 200/521,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Art. 1 Zakres Regulaminu 1. Niniejszy dokument reguluje zasady funkcjonowania i korzystania z usług portalu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1. SŁOWNIK POJĘĆ 1.1. Archiwum oznacza jedną z udostępnionych w ramach Konta funkcjonalności; obejmuje określoną pojemność przestrzeni na serwerze jaka udostępniona

Bardziej szczegółowo

Ceneo.pl ul. Śrubowa 1 53-611 Wrocław

Ceneo.pl ul. Śrubowa 1 53-611 Wrocław 1. ZMIANA OGÓLNYCH WARUNKÓW WSPÓŁPRACY Z SERWISEM CENEO.PL Uprzejmie informujemy, że z dniem 2.07.2012 wprowadzamy zmiany w dokumencie Ogólne warunki współpracy z serwisem Ceneo.pl. Zmiana polega na zastąpieniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PayU

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PayU REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PayU Art. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i określa zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO PEPINIERA.PL

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO PEPINIERA.PL REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO PEPINIERA.PL 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną przez firmę PEPINIERA Anna Harasimiuk

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO CZYMDOSLUBU.PL

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO CZYMDOSLUBU.PL REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO CZYMDOSLUBU.PL 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem Serwisu Internetowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu doradztwa online TOKEO. 1 Zakres przedmiotowy

Regulamin serwisu doradztwa online TOKEO. 1 Zakres przedmiotowy Regulamin serwisu doradztwa online TOKEO 1 Zakres przedmiotowy Niniejszy Regulamin serwisu doradztwa online TOKEO, zwany dalej Regulaminem, określa zasady i warunki korzystania z serwisu TOKEO. 2 Definicje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU WWW.TRAVEL-BIDDER.COM. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU WWW.TRAVEL-BIDDER.COM. Postanowienia ogólne REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU WWW.TRAVEL-BIDDER.COM 1. Postanowienia ogólne 1.1 Niniejszy regulamin określa zasady korzystania Użytkowników z Portalu internetowego www.travel-bidder.com (dalej Regulamin

Bardziej szczegółowo

UMOWA o sprzedaż usługi Konsultacje społeczne Uruchomienie konsultacji w imieniu klienta

UMOWA o sprzedaż usługi Konsultacje społeczne Uruchomienie konsultacji w imieniu klienta UMOWA o sprzedaż usługi Konsultacje społeczne Uruchomienie konsultacji w imieniu klienta Korzystanie z usług internetowych świadczonych przez ResPublic sp. z o.o. regulowane jest przez zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników, w tym Nabywców, ze Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę. 2. Regulamin udostępniany jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników, w tym Nabywców, ze Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę. 2. Regulamin udostępniany jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania ze sklepu internetowego HZW Agropref

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania ze sklepu internetowego HZW Agropref Regulamin świadczenia usług oraz korzystania ze sklepu internetowego HZW Agropref 1. Warunki ogólne 1.1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady świadczenia i korzystania ze sklepu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU KNOWLEDGE GARDEN. Definicje. Abonament opłata okresowa, zapewniająca dostęp do możliwości i Usług określonych w 4 ust. 19.

REGULAMIN SERWISU KNOWLEDGE GARDEN. Definicje. Abonament opłata okresowa, zapewniająca dostęp do możliwości i Usług określonych w 4 ust. 19. REGULAMIN SERWISU KNOWLEDGE GARDEN 1 Definicje Abonament opłata okresowa, zapewniająca dostęp do możliwości i Usług określonych w 4 ust. 19. Administrator oznacza osobę zajmującą się nadzorem technicznym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU BIG.PL

REGULAMIN SERWISU BIG.PL REGULAMIN SERWISU BIG.PL Warszawa, luty 2015 r. Spis treści 1 DEFINICJE... 3 2 SERWIS BIG.PL... 5 2.1 INFORMACJE OGÓLNE... 5 2.2 ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI ADMINISTRATORA KLIENTA ORAZ UŻYTKOWNIKÓW SERWISU...

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu be Organic

Regulamin serwisu be Organic Regulamin serwisu be Organic Artykuł 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki dokonywania zakupów oraz korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora

Bardziej szczegółowo