REGULAMIN OFERII. Artykuł 1. Postanowienia ogólne. Artykuł 2. Definicje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN OFERII. Artykuł 1. Postanowienia ogólne. Artykuł 2. Definicje"

Transkrypt

1 REGULAMIN OFERII Spis treści Artykuł 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Artykuł 2. DEFINICJE Artykuł 3. REJESTRACJA Artykuł 4. OGÓLNE WARUNKI WYSTAWIANIA OGŁOSZEŃ Artykuł 5. PUBLIKACJA ZLECENIA Artykuł 6. PUBLIKACJA USŁUGI Artykuł 7. OPŁATY Artykuł 8. SYSTEM OCEN Artykuł 9. FORUM Artykuł 10. ZASTRZEŻENIA Artykuł 11 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE Artykuł 12. ROZWIĄZANIE UMOWY Artykuł 13. POLITYKA PRYWATNOŚCI Artykuł 14. ZMIANY REGULAMINU Artykuł 15. PRAWO WŁAŚCIWE I SPORY Artykuł 16. ZAŁĄCZNIKI Artykuł 17. WAŻNOŚĆ Artykuł 1. Postanowienia ogólne 1.1. Regulamin określa zasady świadczenia przez Grupę Allegro na rzecz Użytkowników odpłatnych usług polegających na umożliwieniu zamieszczania ogłoszeń w Oferia, a także zasady świadczenia innych usług dodatkowych Oferia ułatwia Użytkownikom poszukiwanie Wykonawców lub Zleceniodawców w zakresie realizacji różnego rodzaju usług, a także umożliwia zawarcie umowy pomiędzy Wykonawcą a Zleceniodawcą Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu w przypadku korzystania z usług dostępnych w Oferia Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności Oferia jest skorzystanie z urządzeń komunikujących się z Internetem (np. komputer, telefon) wyposażonych w powszechnie dostępną przeglądarkę internetową. Artykuł 2. Definicje Terminy użyte w Regulaminie oznaczają: Grupa Allegro Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Marcelińskiej 90, Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ; Allegro serwis transakcji online o charakterze otwartym prowadzony przez Grupę Allegro, w ramach którego organizowane są aukcje internetowe oraz świadczone inne usługi związane z aukcjami internetowymi, prowadzony przez Grupę Allegro, dostępny w domenie internetowej allegro.pl; 1

2 Oferia lub Serwis prowadzony w języku polskim przez Grupę Allegro serwis internetowy Oferia.pl, dostępny w domenie oferia.pl, służący do publikowania Ogłoszeń oraz zawierania umów dotyczących usług; Ogłoszenie informacja umieszczana w Oferia dotycząca Usługi lub Zlecenia zamieszczona odpowiednio przez Wykonawcę lub Zleceniodawcę, mająca na celu znalezienie kontrahenta w zakresie dotyczącym przedmiotu Ogłoszenia w celu zawarcia umowy pomiędzy Użytkownikami; Usługa czynność będąca treścią Ogłoszenia zamieszczonego przez Wykonawcę zgodnie z Regulaminem i oferowana do wykonania przez Wykonawcę (oferta lub zaproszenie do negocjacji); Zlecenie informacja umieszczana przez Zleceniodawcę w Serwisie, stanowiąca treść Ogłoszenia, będąca wyrazem zainteresowania daną usługą oraz propozycją powierzenia Wykonawcy realizacji danej czynności (zaproszenie do składania ofert); Propozycja Wykonania oferta składana Zleceniodawcy przez Wykonawcę, zawierająca szczegóły dotyczące realizacji Zlecenia; Użytkownik pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawarła umowę o korzystnie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Grupę Allegro w ramach Oferia; Wykonawca Użytkownik prezentujący za pośrednictwem Oferia możliwość wykonania określonej Usługi lub składający Propozycję Wykonania usługi (oferta) w odpowiedzi na Zlecenie; Zleceniodawca Użytkownik umieszczający w Serwisie Zlecenie lub składający zamówienia na Usługi w ramach Serwisu; Konto zindywidualizowany zapis informatyczny utworzony w Oferia na rzecz Użytkownika od momentu pierwszego prawidłowego logowania się w Oferia, umożliwiający pełne korzystanie z Serwisu oraz gromadzenie informacji na temat czynności wykonywanych przez Użytkownika w Oferia, chroniony unikalną nazwą Użytkownika (login) i hasłem; Formularz Kontaktowy dostępny w Oferia formularz elektroniczny służący do kontaktu z pracownikami Grupy Allegro, obsługującymi Serwis, dostępny w zakładce Kontakt (http://oferia.pl/kontakt); Regulamin niniejszy regulamin. Artykuł 3. Rejestracja 3.1 Możliwość korzystania ze wszystkich funkcjonalności Serwisu przez Użytkownika wymaga zarejestrowania się w Oferia. 2

3 3.2 W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, rejestracji oraz wszystkich dalszych czynności w Serwisie może dokonać wyłącznie osoba, która jest do tego należycie umocowana przez ten podmiot. 3.3 Rejestracji dokonuje się poprzez wypełnienie elektronicznego formularza udostępnianego przez Grupę Allegro na stronach Serwisu oraz akceptację Regulaminu. 3.4 Prawidłowe wykonanie powyższych czynności powoduje otrzymanie przez Użytkownika automatycznego powiadomienia Oferia na adres poczty elektronicznej Użytkownika. Moment aktywacji Konta Użytkownika równoznaczny jest z zawarciem pomiędzy Użytkownikiem a Grupą Allegro umowy o świadczenie usług w Oferia na zasadach wynikających z Regulaminu. 3.5 Podmiot posiadający konto użytkownika w Allegro może korzystać z nazwy użytkownika (loginu) i hasła dostępu Allegro w ramach logowania w Oferia. Dane z konta Allegro przypisywane są automatycznie do Konta w Oferia. Korzystanie z usług Serwisu wymaga dodatkowo akceptacji Regulaminu przez tego Użytkownika. Zawarcie umowy o świadczenie usług w Serwisie pomiędzy Użytkownikiem wskazanym w niniejszym ustępie a Grupą Allegro następuje w momencie opisanym w ustępie poprzedzającym. 3.6 Grupa Allegro może żądać udokumentowania przez Użytkownika wskazywanych w Oferia danych. 3.7 Aktywacja Konta w Oferia powoduje udostępnienie niektórych danych Użytkownika na stronach Serwisu w ramach wpisu podstawowego Użytkownika lub wizytówki Użytkownika. Użytkownik samodzielnie wybiera, które z danych będą wyświetlane w jego publicznie dostępnej wizytówce, z zastrzeżeniem postanowień poniższych. 3.8 W ramach wizytówki Użytkownik może prezentować dodane przez siebie pliki, w tym zdjęcia oraz inne materiały i elementy. W przypadku Użytkowników będących osobami fizycznymi, w ramach wizytówki wyświetlane jest co najmniej imię i nazwisko Użytkownika. W przypadku Użytkowników nie będących osobami fizycznymi, w ramach wizytówki wyświetlana jest co najmniej firma Użytkownika (nazwa prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa związana z wykonywaniem działalności gospodarczej). 3.9 Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z prezentowania niektórych danych w wizytówce z zastrzeżeniem punktu W przypadku jakiejkolwiek zmiany danych Użytkownika wskazanych podczas rejestracji, Użytkownik powinien niezwłocznie zaktualizować je, korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego w Oferia Zabronione jest usuwanie przez Użytkownika danych, o których mowa w punkcie 3.8 zdanie drugie i trzecie w trakcie korzystania z usług Oferia, a także podawania danych niepełnych bądź nieprawdziwych. Artykuł 4. Ogólne warunki wystawiania Ogłoszeń 4.1 Grupa Allegro udostępnia Użytkownikom odpowiednie narzędzia systemowe w celu umożliwienia im zamieszczania Ogłoszeń oraz zawierania umów dotyczących przedmiotu Ogłoszenia (usług) na zasadach określonych w Regulaminie. 4.2 Ogłoszenie może być zamieszczone wyłącznie przez Użytkownika uprawnionego do zawarcia i wykonania umowy będącej rezultatem zamieszczonego Ogłoszenia, z uwzględnieniem postanowień punktu 3.2 Regulaminu. 4.3 Grupa Allegro nie jest stroną transakcji dokonywanych pomiędzy Użytkownikami w Serwisie i nie gwarantuje, że Użytkownicy jako strony umów mają możliwość ich zawarcia lub wykonania. 3

4 4.4 Treść Ogłoszenia powinna być przygotowana w sposób rzetelny i kompletny oraz nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników, w szczególności co do istoty i właściwości Usługi lub Zlecenia. 4.5 Ogłoszenie należy umieścić w odpowiedniej ze względu na jego rodzaj kategorii branżowej. Grupa Allegro zastrzega sobie możliwość zmiany kategorii Ogłoszenia wskazanej przez Użytkownika, w przypadku umieszczenia Ogłoszenia w ewidentnie błędnej kategorii. 4.6 Treść Ogłoszenia powinna być zgodna z wymogami prawa, w szczególności powinna zawierać wymagane prawem informacje, w tym informacje wskazane w obowiązujących przepisach dotyczących ochrony konsumentów. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczone przez siebie w Ogłoszeniu, w tym jest odpowiedzialny za wszelkie błędy lub nieścisłości takiego opisu. 4.7 Ogłoszenie pochodzi od Użytkownika. Grupa Allegro nie ingeruje w treść Ogłoszeń oraz nie dokonuje w tym zakresie modyfikacji, z zastrzeżeniem postanowienia Treść Ogłoszenia, w tym jego przedmiot, nie może naruszać przepisów obowiązującego prawa, w tym dóbr osobistych lub praw osób trzecich (w szczególności praw autorskich i innych praw własności intelektualnej), a także dobrych obyczajów, jak również nie może wpływać negatywnie na dobre imię i renomę Grupy Allegro. 4.9 Zabronione jest podejmowanie przez Użytkownika działań lub publikowanie Ogłoszeń zawierających treści wymienione jako zakazane w Załączniku nr 1 do Regulaminu Zabronione jest kopiowanie treści i innych materiałów (plików graficznych, dokumentów itp.) będących częścią Ogłoszeń opublikowanych w Serwisie w celu publikacji tych treści i materiałów na zewnętrznych, niezależnych od Serwisu stronach internetowych Użytkownicy powinni dołożyć należytej staranności, aby tworzone przez nich Ogłoszenia, a także oferty oraz oświadczenia o ich przyjęciu nie były dokonywane lekkomyślnie, omyłkowo lub też bez zrozumienia konsekwencji wynikających z Regulaminu i przepisów polskiego prawa Grupa Allegro zastrzega sobie możliwość ukrywania fragmentów Zleceń, w zakresie odnoszącym się do danych umożliwiających kontakt z kontrahentem (imię, nazwisko, adres, telefon, dane komunikatorów itp.). W takim wypadku Ogłoszenie opatrzone będzie stosownym komunikatem. Dostęp do ukrytych danych uwarunkowany jest uiszczeniem opłaty zgodnie z aktualnym cennikiem Zabronione jest podejmowanie przez Użytkownika działań polegających w szczególności na symulowaniu udzielania odpowiedzi na Ogłoszenie lub wystawianiu opinii w związku z Ogłoszeniem celem uzyskania wyższej wiarygodności w systemie ocen. Działania takie nie mogą być dokonywane przy użyciu Kont innych Użytkowników lub przez osoby bliskie Użytkownikowi, osoby wspólnie zamieszkujące z Użytkownikiem, bądź osoby, z którymi Użytkownik pozostaje w relacjach powodujących uzasadnione wątpliwości, że Użytkownik i te osoby działają w porozumieniu. Artykuł 5. Publikacja Zlecenia 5.1 W celu zamieszczenia Ogłoszenia, którego treścią jest Zlecenie, Użytkownik posiadający Konto i zalogowany na nim powinien spełnić łącznie następujące warunki: a. stworzyć i zatwierdzić opis Zlecenia, określający ogół warunków, na jakich Zlecenie ma być wykonane, poprzez wypełnienie formularza zamieszczenia Ogłoszenia dostępnego na stosownej stronie Serwisu opis powinien być zgodny z zasadami określonymi w Załączniku nr 1 do Regulaminu, b. wybrać interesujące Użytkownika opcje dodatkowe dotyczące publikacji Ogłoszenia, 4

5 c. dokonać płatności za wybrane płatne opcje publikacji, wg cennika stanowiącego Załącznik nr 2 do Regulaminu. 5.2 W celu zamieszczenia Ogłoszenia, którego treścią jest Zlecenie, podmiot nieposiadający Konta lub niezalogowany na nim powinien spełnić łącznie następujące warunki: a. stworzyć i zatwierdzić opis Zlecenia, określający ogół warunków na jakich Zlecenie ma być wykonane, poprzez wypełnienie formularza zamieszczenia Ogłoszenia dostępnego na stosownej stronie Serwisu opis powinien być zgodny z zasadami określonymi w Załączniku nr 1 do Regulaminu, b. wybrać interesujące Użytkownika opcje dodatkowe dotyczące publikacji Ogłoszenia, c. podać swoje dane osobowe, d. zaakceptować Regulamin, e. potwierdzić chęć publikacji Zlecenia poprzez kliknięcie w link aktywacyjny wysłany przez Oferia na adres podany przez Użytkownika publikującego Zlecenie, f. dokonać płatności za wybrane płatne opcje publikacji, wg cennika stanowiącego Załącznik nr 2 do Regulaminu. 5.3 Użytkownik ma możliwość zmiany treści (edycji) Zlecenia. 5.4 Wykonawcy zainteresowani Zleceniami składają Propozycje Wykonania poprzez skorzystanie z dostępnego w Serwisie narzędzia Zaproponuj Warunki. Propozycje Wykonania zostaną umieszczone w treści Zlecenia i powinny być zredagowane w czytelny i precyzyjny sposób, a ich treść powinna być zgodna z zasadami określonymi w Załączniku nr 1 do Regulaminu. 5.5 Jeżeli Propozycja Wykonania obejmuje podstawowe warunki wykonania usługi tj. co najmniej termin wykonania, warunki realizacji oraz cenę, stanowi ona ofertę w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Jeżeli Propozycja Wykonania nie obejmuje powyższych danych, należy ją rozumieć jedynie jako zaproszenie do rozpoczęcia negocjacji. 5.6 Publikacja Zlecenia kończy się w następujących sytuacjach: a. z chwilą wyboru Wykonawcy Zlecenia przez Zleceniodawcę, b. po upływie terminu publikacji Zlecenia ustalonego przez Zleceniodawcę; c. w przypadku wcześniejszego zakończenia publikacji Zlecenia przez Zleceniodawcę. 5.7 W przypadku, gdy publikacja Zlecenia zakończy się wyborem Wykonawcy przedstawiającego ofertę, a wybrany Wykonawca zaakceptuje wybór, na skutek przyjęcia oferty pomiędzy Wykonawca a Zleceniodawcą dochodzi do zawarcia umowy o treści ustalonej przez Strony w Oferia. W takim wypadku Zleceniodawca i wybrany Wykonawca powinni przystąpić do czynności związanych z realizacją umowy. 5.8 Jeżeli ważność umowy zależy od spełnienia szczególnych wymagań przewidzianych przepisami prawa, np. zachowania formy pisemnej bądź innej formy szczególnej, strony powinny niezwłocznie przystąpić do wykonania tych czynności. 5.9 Strony umowy powinny nawiązać kontakt nie później niż w terminie siedmiu dni od momentu akceptacji wyboru przez Wykonawcę. Artykuł 6. Publikacja Usługi 6.1 W celu zamieszczenia Ogłoszenia, którego treścią jest Usługa, Użytkownik posiadający Konto i zalogowany na nim powinien spełnić łącznie następujące warunki: 5

6 a. stworzyć i zatwierdzić opis Usługi, określający ogół warunków transakcji, poprzez wypełnienie formularza zamieszczenia Ogłoszenia dostępnego na stosownej stronie Serwisu opis powinien być zgodny z zasadami określonymi w Załączniku nr 1 do Regulaminu, b. dokonać płatności za wybrane płatne opcje publikacji, wg cennika stanowiącego Załącznik nr 2 do Regulaminu. 6.2 W celu publikacji Usługi podmiot nieposiadający Konta lub niezalogowany na nim powinien spełnić łącznie następujące warunki: a. stworzyć i zatwierdzić opis Usługi, określający ogół warunków transakcji, poprzez wypełnienie formularza zamieszczenia Ogłoszenia dostępnego na stosownej stronie Serwisu opis powinien być zgodny z zasadami określonymi w Załączniku nr 1 do Regulaminu, b. podać swoje dane osobowe, c. zaakceptować Regulamin, d. potwierdzić chęć publikacji Usługi poprzez kliknięcie w link aktywacyjny wysłany przez Oferia na podany adres podany przez Użytkownika publikującego Usługę, e. dokonać płatności za wybrane płatne opcje publikacji, wg cennika stanowiącego Załącznik nr 2 do Regulaminu. 6.3 Użytkownik ma możliwość zmiany treści (edycji) Usługi. 6.4 Jeżeli Usługa obejmuje podstawowe warunki jej wykonania tj. co najmniej termin wykonania, warunki realizacji oraz cenę, stanowi ona ofertę w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Jeżeli Usługa nie obejmuje powyższych danych, należy ją rozumieć jedynie jako zaproszenie do negocjacji lub zaproszenie do składania ofert. 6.5 Użytkownicy zainteresowani Usługami oferowanymi przez Wykonawców składają zamówienia (oferty lub oświadczenia o akceptacji oferty) lub wysyłają je do wyceny poprzez odpowiednie formularze zamieszczone na stronie z opublikowaną Usługą. 6.6 Publikacja Usługi kończy się w następujących sytuacjach: a. po upływie terminu publikacji Usługi; b. w przypadku wcześniejszego zakończenia publikacji Usługi przez Wykonawcę. 6.7 Jeżeli zamówienie, złożone przez Zleceniodawcę po skorzystaniu z narzędzia Złóż zamówienie, zostanie przyjęte i zaakceptowane przez Wykonawcę, strony zawierają umowę o treści ustalonej w Oferia. W takiej sytuacji powinny przystąpić do czynności zmierzających do realizacji umowy, której przedmiotem jest treść zamówienia. 6.8 Jeżeli wycena zamówienia przesłana przez Wykonawcę do Zleceniodawcy po skorzystaniu z narzędzia Poproś o wycenę umieszczonego w opisie Usługi, zostanie przyjęta i zaakceptowana przez Zleceniodawcę, strony zawierają umowę o treści ustalonej w Oferia. W takiej sytuacji powinny przystąpić do czynności zmierzających do realizacji umowy, której przedmiotem jest treść zamówienia. 6.9 Jeżeli ważność umowy zależy od spełnienia szczególnych wymagań przewidzianych przepisami prawa, np. zachowania formy pisemnej bądź innej formy szczególnej, strony powinny niezwłocznie przystąpić do wykonania tych czynności Strony umowy powinny nawiązać kontakt nie później niż w terminie siedmiu dni od momentu akceptacji wyceny przez Zleceniodawcę (w przypadku skorzystania przez niego z formularza 6

7 wyceny) lub od momentu akceptacji zamówienia przez Wykonawcę (w przypadku zamówienia z cennika szczegółowego). Artykuł 7. Opłaty 7.1. Część usług w ramach Oferia świadczonych jest odpłatnie. Wysokość opłat za poszczególne usługi oraz zasady ich pobierania określa Załącznik nr 2 do Regulaminu Opłaty za usługi świadczone przez Grupę Allegro w ramach Oferia mogą być uiszczane przez Użytkownika za pomocą przelewu lub karty kredytowej w systemie PayU.pl lub poprzez doliczenie należności do salda konta Użytkownika w Allegro Użytkownikom, którzy nie poinformowali Grupę Allegro, że korzystają z usług Oferia w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, faktury VAT wystawiane są wyłącznie na ich żądanie. Artykuł 8. System ocen 8.1. W ramach Oferia udostępniony jest system ocen, który służy do wystawiania Wykonawcom opinii na temat przebiegu i realizacji transakcji. Zleceniodawca będący stroną umowy może jednokrotnie wystawić Wykonawcy tej umowy ocenę za każdą przeprowadzoną transakcję. Wykonawca, który otrzymał ocenę może ją jednokrotnie uzupełnić o swoją odpowiedź Treści ocen oraz odpowiedzi są informacjami jawnymi, dostępnymi dla wszystkich odwiedzających Oferia Ocena jest zawsze przyporządkowana do konkretnej transakcji Ogłoszenia. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za umieszczone przez siebie oceny oraz odpowiedzi Oceny oraz odpowiedzi powinny być zredagowane w czytelny i precyzyjny sposób, a ich treść powinna być zgodna z zasadami zapisanymi w Załączniku nr 1 do Regulaminu Grupa Allegro nie ingeruje w treści ocen oraz odpowiedzi. Grupa Allegro usuwa ocenę lub odpowiedź, na zasadach przewidzianych przepisami prawa, w tym gdy narusza ona dobre obyczaje lub narusza lub zagraża naruszeniem dóbr osobistych, a także gdy sprzeczna jest z zasadami określonymi w Załączniku nr 1 do Regulaminu. Postanowienie punktu 9.5. stosuje się odpowiednio Niedozwolone są działania, których efektem może być sztuczne zawyżanie wiarygodności Użytkownika w systemie ocen, na przykład poprzez wystawianie nieprawdziwych ocen lub ocenianie transakcji, które nie doszły do skutku. Artykuł 9. Forum 9.1. Forum Oferia jest wydzieloną częścią Serwisu podzieloną na fora branżowe, na której Użytkownicy mogą wymieniać się poglądami, opiniami, dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem a także prowadzić dyskusję Treści zamieszczane na Forum Oferia są informacjami jawnymi, dostępnymi dla wszystkich odwiedzających Oferia Umieszczając wypowiedź na Forum Oferia Użytkownik wyraża jednocześnie zgodę na jej publikację w Serwisie wraz z oznaczeniem Użytkownika (wskazaniem autora) wypowiedzi Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczone przez niego na Forum Oferia. Użytkownik zobowiązany jest do naprawienia wszelkiej szkody, jaką Grupa Allegro może ponieść z tytułu ewentualnych roszczeń osób trzecich związanych z naruszeniem ich praw wynikających z wypowiedziami Użytkownika zamieszczonymi w ramach Forum Oferia. 7

8 9.5. Grupa Allegro może usunąć całość lub fragment każdej wypowiedzi, w szczególności jeżeli zawiera ona: a. treści reklamujące strony internetowe lub serwisy konkurencyjne wobec Oferia, b. wypowiedzi wulgarne, obraźliwe, obsceniczne, sprzeczne z powszechnymi zasadami współżycia społecznego lub dobrego wychowania, c. publikacje i materiały, których umieszczenie na Forum Oferia narusza prawa osób trzecich, w szczególności dane osobowe, teleadresowe oraz korespondencję lub treści rozmów telefonicznych bez zgody osób zainteresowanych, d. treści umyślnie wprowadzające w błąd osoby, które oczekują pomocy lub odpowiedzi na pytania związane z funkcjonowaniem Oferia, e. wypowiedzi zagrażające naruszeniem lub naruszające obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich, w szczególności prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej, dobra osobiste, a także interesy Grupy Allegro lub podmiotów z nią współpracujących, stanowiące czyny nieuczciwej konkurencji. Artykuł 10. Zastrzeżenia Grupa Allegro umożliwia Użytkownikom umieszczanie Ogłoszeń w Oferia, nie ingerując w formę i treść tych Ogłoszeń z zastrzeżeniem postanowienia Grupa Allegro nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników w ramach Serwisu, ani za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez nich umów związanych z Ogłoszeniem, podanie przez Użytkowników nieprawdziwych lub niepełnych informacji w Ogłoszeniu lub Propozycji Wykonania, jak również za następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu Grupa Allegro nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników, a także zdolność Użytkowników do zawarcia i realizacji umowy Grupa Allegro zastrzega sobie prawo do usunięcia Ogłoszenia lub zablokowania Konta w przypadku naruszania przez Użytkownika postanowień Regulaminu W przypadku blokady Konta wszystkie opublikowane przez Użytkownika Ogłoszenia zostają automatycznie usunięte, a Użytkownik nie może korzystać z żadnych usług świadczonych przez Grupę Allegro w ramach Oferia Grupa Allegro ma prawo do usunięcia Ogłoszenia, jeżeli narusza ono w jakikolwiek sposób postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa, w szczególności gdy zawiera treści: a. powszechnie uznane za obraźliwe, b. noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji, c. naruszające dobre obyczaje, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, d. szkodzące dobremu imieniu lub renomie Grupy Allegro lub jego partnerów, e. wprowadzające w błąd Grupa Allegro nie odpowiada za: a. brak zainteresowania przedmiotem Ogłoszenia, b. realizację obowiązków Użytkowników wynikających z przepisów konsumenckich, 8

9 c. działanie siły wyżej, systemów teleinformatycznych lub urządzeń od Grupy Allegro niezależnych. Artykuł 11. Postępowanie reklamacyjne Użytkownik ma prawo zgłaszać reklamacje niewykonania bądź nienależytego wykonania przez Grupę Allegro usług w ramach Oferia, w terminie 7 dni od dnia zakończenia emisji Ogłoszenia bądź dnia, w którym emisja powinna się zakończyć. Jeżeli reklamacja dotyczy innych niż emisja Ogłoszenia usług, reklamację należy złożyć w terminie 7 dni od dnia wystąpienia zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji Reklamacje należy zgłaszać Grupie Allegro za pośrednictwem Formularza Kontaktowego lub pisemnie listem poleconym na adres Grupy Allegro z dopiskiem Serwis Oferia.pl. O terminie złożenia reklamacji pisemnie decyduje data nadania przesyłki (data stempla pocztowego) Reklamacja powinna zawierać dane Użytkownika (imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres i numer telefonu), numer Ogłoszenia, którego dotyczy reklamacja (jeśli numer został nadany), bądź inne dane pozwalające na identyfikację Ogłoszenia, a także dodatkowo okoliczności lub materiały uzasadniające reklamację Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni roboczych licząc od dnia otrzymania kompletu informacji pozwalających na rozstrzygnięcie reklamacji Jeżeli podane przez Użytkownika w reklamacji dane wymagają uzupełnienia, Grupa Allegro zwróci się do Użytkownika o wskazanie w zakreślonym terminie dodatkowych informacji Jeżeli rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe w terminie, o którym mowa w punkcie powyżej, Grupa Allegro zawiadomi o tym Użytkownika wskazując przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji O rozstrzygnięciu reklamacji Użytkownik zostanie powiadomiony drogą korespondencji elektronicznej na adres poczty elektronicznej Użytkownika zarejestrowany w Oferia Reklamacje nie pozwalające zidentyfikować Ogłoszenia lub Użytkownika, a także złożone po terminie mogą nie być rozpatrzone. Artykuł 12. Rozwiązanie umowy Użytkownik może w każdym czasie rozwiązać z Grupą Allegro umowę o świadczenie usług w ramach Oferia, poprzez wysłanie za pośrednictwem Formularza Kontaktowego wiadomości e- mail zawierającej oświadczenie o rozwiązaniu umowy ze wskazaniem danych identyfikujących Konto. Grupa Allegro może zweryfikować prawdziwość oświadczenia poprzez wysłanie na adres przypisany do Konta prośby o potwierdzenie W przypadku potwierdzenia oświadczenia umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym, chyba że aktualnie Użytkownik publikuje lub odpowiada na emitowane Ogłoszenie. W takim wypadku Umowa ulega rozwiązaniu po upływie 30 dni od zakończenia emisji ostatniego Ogłoszenia, w którym Użytkownik uczestniczył (publikował lub brał udział) korzystając z danego Konta Grupa Allegro zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy z Użytkownikiem, który narusza postanowienia Regulaminu Jeżeli umowa została rozwiązana na podstawie decyzji Grupy Allegro, Użytkownik nie może dokonać ponownej rejestracji w Serwisie bez uprzedniej zgody Grupy Allegro. 9

10 Artykuł 13. Polityka prywatności Administratorem danych osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), jest Grupa Allegro. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Grupę Allegro zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w celu świadczenia przez Grupę Allegro usług oraz w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa Grupy Allegro (w tym Serwisu), a także świadczeniem usług przez Grupę Allegro. Użytkownik nie będzie otrzymywać informacji marketingowych i handlowych, jeśli nie wyrazi na to zgody. Podanie danych osobowych jest dobrowolne Grupa Allegro zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawo dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Użytkownik ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy Grupa Allegro zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez Grupę Allegro danych osobowych innemu niż Grupa Allegro administratorowi danych Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazywane podmiotom trzecim, wskazanym przez Grupę Allegro, w tym podmiotom wykonującym na zlecenie Grupy Allegro czynności dotyczące realizowanych na rzecz Użytkownika przez Grupę Allegro w ramach Oferia usług Dane osobowe Użytkowników, dokonujących płatności online za świadczone przez Grupę Allegro usługi, są przekazywane spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu ( Poznań, ul. Marcelińska 90), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez PayU S.A. oraz następuje: a. na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, zawartej pomiędzy Grupą Allegro a PayU S.A., b. w celu obsługi (zrealizowania) przez PayU S.A. płatności za świadczone usługi, c. niezwłocznie po wyborze przez Użytkownika w Serwisie sposobu dokonania płatności w formie płatności online Dane osobowe Użytkowników są chronione przez Grupę Allegro przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń organizacyjnych, a także zabezpieczeń o charakterze technicznym i programistycznym, w szczególności systemów szyfrowania danych. 10

11 Artykuł 14. Zmiany Regulaminu Grupa Allegro może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach Oferia. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Grupę Allegro, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w Oferia zmienionego Regulaminu. Ogłoszenia opublikowane przed wejściem w życie zmian emitowane są na zasadach dotychczasowych Użytkownik przy pierwszym logowaniu w Oferia po wejściu w życie zmian Regulaminu zostanie powiadomiony o tych zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z Grupą Allegro w ramach Oferia. Artykuł 15. Prawo właściwe i spory Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Grupą Allegro, której przedmiotem są usługi świadczone w ramach Oferia na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Grupę Allegro w ramach Oferia będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne. Artykuł 16. Załączniki Regulamin zawiera następujące załączniki, które stanowią jego integralną część: Załącznik nr 1: Czynności zakazane Załącznik nr 2: Cennik usług Artykuł 17. Ważność Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy. Załącznik nr 1. CZYNNOŚCI ZAKAZANE 1. Zabronione jest zamieszczanie Ogłoszeń zawierających: a. oferty współpracy, poszukiwania zleceń, klientów, kontaktów biznesowych itp. (dot. Zleceń), b. linki do zewnętrznych stron WWW z opisem zasad przyszłej współpracy (dot. Zleceń), c. zachęty do składania ofert drogą korespondencji lub telefoniczną (dot. Zleceń), d. treści o charakterze usługowym (dot. Zleceń), e. treści promujące serwisy internetowe prowadzące konkurencyjną działalność w stosunku do Grupy Allegro, f. zachęty do skorzystania z oferty handlowej Użytkownika umieszczonej poza Serwisem, g. zachęty do współpracy przy tworzeniu tzw. łańcuszków czy piramid finansowych, h. słowa, wyrażenia bądź zwroty, obraźliwe, wulgarne lub naruszające powszechnie przyjęte normy obyczajowe, i. treści niezwiązane bezpośrednio z oferowaną usługą, j. oferty pracy oraz poszukiwania pracy, k. propozycje pisania prac magisterskich, dyplomowych, licencjackich, maturalnych, wypracowań i innych prac tego typu oraz usług związanych z tworzeniem takich prac, 11

12 l. oferty kupna, sprzedaży i wymiany przedmiotów (nie dotyczy usług hurtowego skupu jednego typu przedmiotów), m. jakiekolwiek konkursy i akcje promocyjne, w szczególności te wymagające od uczestników poniesienia określonych kosztów (wysłania SMS-a itp.), n. propozycje wykonywania czynności zabronionych przez prawo. 2. W ramach jednej Usługi dozwolone jest wystawianie dowolnej liczby elementów cennika szczegółowego pod warunkiem, że każdy z nich mieści się w zakresie tematycznym kategorii, w której Usługa została wystawiona. 3. Użytkownik może opublikować w tym samym czasie nie więcej niż 3 Zlecenia dotyczące tej samej czynności. Każde z takich Zleceń powinno być opublikowane w innej kategorii tematycznej, o ile zakres zlecanej czynności na to pozwala. 4. Zabronione jest zamieszczanie Propozycji Wykonania zawierających: a. treści niezwiązane bezpośrednio ze Zleceniem, w którym zostały umieszczone, b. treści stanowiące czyny nieuczciwej konkurencji, c. prywatne opinie Wykonawcy dotyczące Zlecenia lub Zleceniodawcy, d. słowa, wyrażenia bądź zwroty, które zostały użyte niezgodnie z normami obyczajowymi, e. treści zagrażające naruszeniem lub naruszające prawo, w tym dobra osobiste. 5. Zabronione jest zamieszczanie ocen i odpowiedzi zawierających: a. wulgaryzmy, treści obraźliwe, obsceniczne lub nawołujące do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii oraz konfliktów między narodami, b. dane kontaktowe podmiotów innych niż wystawiający komentarz czy odpowiedź, c. adresy stron internetowych, d. treści o charakterze reklamowym, e. treści zagrażające naruszeniem lub naruszające prawo, w tym dobra osobiste. 6. Zabronione jest wykorzystywanie mechanizmów mogących zakłócić innym Użytkownikom korzystanie z Oferia, w szczególności zabronione jest: a. wczytywanie i osadzanie w Ogłoszeniach stron internetowych, które nie są bezpośrednio związane z przedmiotem Ogłoszenia; b. automatyczne przekierowywanie na inną stronę internetową w momencie wyświetlania opisu Ogłoszenia; c. niebezpieczne dla Użytkowników lub funkcjonowania Oferia odczytywanie lub generowanie plików cookies ; d. automatyczne otwieranie okien przeglądarki lub okien dialogowych w momencie wyświetlenia opisu Ogłoszenia lub przy próbie jego opuszczenia; e. przemieszczanie, blokowanie, zakrywanie lub dublowanie stałych elementów każdej strony zawierającej opis Ogłoszenia; f. zakłócanie i manipulowanie procesem składania ofert przez Użytkowników; g. zdalne instalowanie na komputerach innych Użytkowników programów komputerowych bez ich wiedzy i zgody; h. jakiekolwiek inne działania negatywnie wpływające na funkcjonowanie Oferii lub wprowadzające innych Użytkowników w błąd. Załącznik nr 2. CENNIK Część I. Uwagi ogólne 1. Opłaty są naliczane i przedstawiane do zapłaty na bieżąco. Realizacja płatnych czynności świadczonych przez Grupę Allegro w ramach Oferia rozpoczyna się w momencie zaksięgowania pełnej wpłaty za te czynności na rachunku bankowym Grupy Allegro. 2. Publikacja Zleceń jest w Oferia bezpłatna. 12

13 3. Grupa Allegro pobiera następujące opłaty za czynności świadczone w ramach Oferia: a. opłaty za publikację Usług, b. opłaty za promowanie Ogłoszeń, c. opłaty za opcje dodatkowe, d. opłaty za Konto Premium 4. Grupa Allegro może pobierać opłaty za inne czynności świadczone w ramach Oferia. 5. Wszystkie kwoty podane w niniejszym załączniku są kwotami brutto (zawierają podatek od towarów i usług, tj. VAT). 6. Należność za wybrane płatne czynności świadczone w ramach Oferia naliczana jest w pełnych jednostkach czasu trwania określonych dla danej czynności w Regulaminie, zaokrąglanych w górę. Część II. Opłaty za publikację Usług 1. Opłaty za publikację Usług pobierane są na zasadach ogólnych, opisanych w poniższym punkcie Opłata za publikację Usługi naliczana jest w momencie przesłania jej do publikacji. 3. Czas trwania Usługi liczony jest w miesiącach. Miesięczna opłata za publikację Usługi wynosi 9,00 zł. Część III. Opłaty za promowanie Ogłoszeń 1. Wystawiając Ogłoszenie Użytkownik może wybrać opcje promowania powodujące szczególny sposób prezentacji strony z opisem Ogłoszenia i jego promocji w Oferia: a. Pogrubienie: tytuł Ogłoszenia na listach Ogłoszeń w ramach Oferia prezentowany jest pogrubioną (wytłuszczoną) czcionką, b. Podświetlenie: tytuł Ogłoszenia na listach Ogłoszeń w ramach Oferia prezentowany jest na kolorowym tle, c. Wyróżnienie: Ogłoszenie prezentowane jest na listach Ogłoszeń w ramach Oferia wyżej, niż Ogłoszenia, dla których nie wykupiono tej opcji. 2. Opłaty za promowanie Ogłoszeń pobierane są na zasadach ogólnych, opisanych w poniższych punktach 4 i Opłata za promowanie Ogłoszenia naliczana jest w momencie przesłania Ogłoszenia do publikacji, a w przypadku późniejszego wyboru danej opcji - w momencie jej zastosowania. 4. Czas trwania promowania Zlecenia liczony jest w dniach. Dzienna opłata za promowanie Zlecenia wynosi: a. Pogrubienie: 0,15 zł b. Podświetlenie: 0,20 zł c. Wyróżnienie: 0,40 zł 5. Czas trwania promowania Usługi liczony jest w miesiącach. Miesięczna opłata za promowanie Usługi wynosi: a. Pogrubienie: 4,00 zł b. Podświetlenie: 7,00 zł c. Wyróżnienie: 15,00 zł Część IV. Opłaty za opcje dodatkowe 1. Użytkownik może wybrać opcje dodatkowe, dzięki którym otrzyma dostęp do specjalnych funkcji Oferia: a. Wizytówka Profesjonalisty: możliwość stworzenia rozbudowanej strony internetowej swojej działalności usługowej, b. Dostęp do danych kontaktowych: dostęp do danych kontaktowych osób, które wystawiły Zlecenia w ramach Oferia. 13

14 2. Opłaty za opcje dodatkowe pobierane są na zasadach ogólnych, opisanych w poniższym punkcie Opłata za opcje dodatkowe naliczana jest w momencie zatwierdzenia jej zakupu. 4. Czas trwania opcji dodatkowych liczony jest w miesiącach. Miesięczna opłata za opcje dodatkowe wynosi: a. Wizytówka Profesjonalisty: 25,00 zł b. Dostęp do danych kontaktowych: 35,00 zł 5. Wykupując Wizytówkę Profesjonalisty, Użytkownik może wybrać opcję promowania powodujące szczególny sposób prezentacji strony Wizytówki Profesjonalisty i jej promocji w Oferia: a. Podświetlenie: tytuł Wizytówki Profesjonalisty na listach Wykonawców w ramach Oferia prezentowany jest na kolorowym tle, b. Wyróżnienie: Wizytówka Profesjonalisty prezentowana jest na listach Wykonawców w ramach Oferia wyżej, niż Wizytówki Profesjonalisty, dla których nie wykupiono tej opcji. 6. Opłaty za promowanie Wizytówki Profesjonalisty pobierane są na zasadach ogólnych, opisanych w poniższym punkcie Opłata za promowanie Wizytówki Profesjonalisty naliczana jest w momencie zatwierdzenia jej zakupu, a w przypadku późniejszego wyboru danej opcji - w momencie jej zastosowania. 8. Czas trwania promowania Wizytówki Profesjonalisty liczony jest w miesiącach. Miesięczna opłata za promowanie Wizytówki Profesjonalisty wynosi: a. Podświetlenie: 7,00 zł b. Wyróżnienie: 15,00 zł Część V. Opłaty za Konto Premium 1. Użytkownik może wykupić Konto Premium, dzięki któremu otrzyma pełny dostęp do specjalnych funkcji Oferia, w tym Wizytówka Profesjonalisty, Dostęp do danych kontaktowych. Dodatkowo oferta właściciela Konta Premium w ramach Oferia będzie oznaczona specjalną etykietą wyróżniającą. 2. Opłaty za wykupienie Konta Premium pobierane są na zasadach ogólnych, opisanych w poniższym punkcie Opłata za wykupienie Konta Premium naliczana jest w momencie zatwierdzenia jego zakupu. 4. Czas trwania Konta Premium liczony jest w miesiącach. Rabat na opłatę za Konto Premium jest udzielany w przypadku opłacenia opłaty abonamentowej za 6 lub 12 miesięcy. Opłata za wykupienie Konta Premium, w zależności od wariantu, wynosi: a. 3 miesiące: 297,00 zł (99,00 zł miesięcznie) b. 6 miesięcy: 474,00 zł (79,00 zł miesięcznie) c. 12 miesięcy: 708,00 zł (59,00 zł miesięcznie) Część VI. Faktury 1. Użytkownicy będący podatnikami VAT w celu otrzymania faktury VAT powinni wypełnić odpowiedni formularz. 2. Faktury wystawiane są z użyciem danych Użytkownika zawartych w ustawieniach jego konta w Allegro, z zastrzeżeniem, że w przypadku Ogłoszeń wystawianych bez logowania w Oferia faktury wystawiane są z użyciem danych podanych przez Użytkownika w formularzu płatności dostępnym na stronie wystawiania Ogłoszenia. 3. W przypadku opłacenia należności poprzez doliczenie jej do salda konta Użytkownika w Allegro, faktury są wystawiane w ramach i na zasadach określonych przez Allegro. 4. Żądanie wystawienia faktury za dany miesiąc nie może być złożone później niż 7 dnia następnego miesiąca. 14

15 Część VII. Postanowienia końcowe 1. Grupa Allegro zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości opłat. Zmiany te następują w trybie i na zasadach właściwych dla zmiany Regulaminu. 2. Grupa Allegro zastrzega sobie możliwość okresowego obniżenia opłat w ramach ograniczonych czasowo promocji na zasadach przewidzianych odrębnie dla takich akcji. 15

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO www.printgo.pl I Postanowienia ogólne 1. Portal internetowy www.printgo.pl działa w oparciu o niniejszy Regulamin. Regulamin określa ogólne zasady korzystania z Portalu

Bardziej szczegółowo

www.sliderstory.pl REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO

www.sliderstory.pl REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO 1 www.sliderstory.pl REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO 1. Portal internetowy Slidestory.pl należy do Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością DAG MEDIA, z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00 140) przy alei

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin stosuje się do usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony internetowej oraz Sklepu internetowego

Bardziej szczegółowo

Zwroty%i%wyrażenia%użyte%w%niniejszym%Regulaminie%posiadają%następujące%znaczenie:%%

Zwroty%i%wyrażenia%użyte%w%niniejszym%Regulaminie%posiadają%następujące%znaczenie:%% PayUS.A. Tel.+48616306005 ul.grunwaldzka182 Email:pomoc@payu.pl 60E166Poznań www.payu.pl REGULAMINŚWIADCZENIAUSŁUGI PayU (KONTOPAYU) Art.1Postanowieniaogólne 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony na

Bardziej szczegółowo

Artykuł 1. DEFINICJE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. farbex.eu PRODUKT UŻYTKOWNIK SPRZEDAJĄCY KUPUJĄCY AUKCJE KONTO REJESTRACJA REGULAMIN

Artykuł 1. DEFINICJE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. farbex.eu PRODUKT UŻYTKOWNIK SPRZEDAJĄCY KUPUJĄCY AUKCJE KONTO REJESTRACJA REGULAMIN I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Artykuł 1. DEFINICJE Terminy użyte w Regulaminie oznaczają: farbex.eu Prowadzony przez Farbex K. Tarkowski i Wspólnicy Sp. J. w języku polskim serwis transakcji on-line utrzymywany

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin serwisu internetowego dostępnego pod adresem nieruchomosci.net.pl. Ostatnia aktualizacja: 15 styczeń 2013 r.

Regulamin. Regulamin serwisu internetowego dostępnego pod adresem nieruchomosci.net.pl. Ostatnia aktualizacja: 15 styczeń 2013 r. Regulamin Regulamin serwisu internetowego dostępnego pod adresem nieruchomosci.net.pl. Ostatnia aktualizacja: 15 styczeń 2013 r. 1. Podstawowe pojęcia 1. Serwis serwis internetowy nieruchomości.net.pl,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r.

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami. I. Definicje. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami. I. Definicje. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami I. Definicje Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1 BM Reflex BM Reflex Sp. z o.o. spółka komandytowa, Biuro Zarządu:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELETRONICZNĄ PRZEZ LENDERO SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELETRONICZNĄ PRZEZ LENDERO SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELETRONICZNĄ PRZEZ LENDERO SP. Z O.O. 1 1. Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) wprowadzony został przez Lendero Sp. z o.o., z siedzibą w Katowicach (40-085), przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedawcy imall24

Regulamin Sprzedawcy imall24 Regulamin Sprzedawcy imall24 I. DEFINICJE 1. Sprzedawca IMPACT IT Sp. z o.o. z siedzibą w 37-450 Stalowa Wola. ul. Siedlanowskiego 3., posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 8652557632, który

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ RED MED POLAND SP. Z O.O. 1 DEFINICJE

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ RED MED POLAND SP. Z O.O. 1 DEFINICJE REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ RED MED POLAND SP. Z O.O. Spis Treści: 1 Definicje 2 Warunki uczestnictwa w usługach świadczonych w serwisie UASure.pl 3 Korzystanie z usług serwisu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.netia.emarket.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.netia.emarket.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.netia.emarket.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady korzystania przez Nabywców ze Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę. 2. Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Leasing-Auto.pl

Regulamin Serwisu Leasing-Auto.pl Regulamin Serwisu Leasing-Auto.pl Definicje 1. Właściciel serwisu Leasing-Auto.pl właścicielem serwisu jest firma Leasing-Auto Tomasz Lisiewicz, dalej nazywana (Leasing-Auto), z siedzibą we Wrocławiu,

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Strona 2

Spis treści: Strona 2 REGULAMIN OFERIA.PL Spis treści: ARTYKUŁ 1. DEFINICJE ARTYKUŁ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE ARTYKUŁ 3. REJESTRACJA ARTYKUŁ 4. OGÓLNE WARUNKI WYSTAWIANIA OGŁOSZEŃ ARTYKUŁ 5. PUBLIKACJA ZLECENIA ARTYKUŁ 6. USŁUGI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZASILANIA PAKIETÓW INTERNETOWYCH W SIECI WEL.COM MOBILE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN ZASILANIA PAKIETÓW INTERNETOWYCH W SIECI WEL.COM MOBILE. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN ZASILANIA PAKIETÓW INTERNETOWYCH W SIECI WEL.COM MOBILE 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia przez PayU usługi polegającej na umożliwieniu zasilania (doładowywania)

Bardziej szczegółowo

fryzjer-salon.com.pl Regulamin serwisu Obowiązuje od: 07.09.2015 REGULAMIN SERWISU fryzjer-salon.com.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE...

fryzjer-salon.com.pl Regulamin serwisu Obowiązuje od: 07.09.2015 REGULAMIN SERWISU fryzjer-salon.com.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE... REGULAMIN SERWISU fryzjer-salon.com.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE... 2 RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH... 3 WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH... 3

Bardziej szczegółowo

Regulamin. świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o.

Regulamin. świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o. 1 1. Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) wprowadzony został przez INKANE Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Bukowińska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ AUTOSTOK SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ AUTOSTOK SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ AUTOSTOK SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki na jakich Autostok spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących konsumentami.

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących konsumentami. I. Definicje Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących konsumentami. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1 BM Reflex BM Reflex Sp. z o.o. spółka komandytowa, Biuro Zarządu: 90-113

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin )

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin ) REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin ) Postanowienia ogólne 1. Regulamin jest opublikowany na podstawie art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W KONSALNET HOLDING S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W KONSALNET HOLDING S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W KONSALNET HOLDING S.A. WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Postanowienia ogólne 1. Regulamin jest opublikowany na podstawie art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usług Promocyjnych

Regulamin Usług Promocyjnych Regulamin Usług Promocyjnych I. Wstęp Poniższy Regulamin określa zasady świadczenia usług reklamy i promocji Obiektów Turystycznych w ramach serwisu internetowego byway.pl. II. Definicje Usługodawca właściciel

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakupów grupowych

Regulamin zakupów grupowych Regulamin zakupów grupowych 1.Definicje i procedury Medizone.pl Sp. z o.o. Medizone.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Wigury 15A, wpisana do rejestru sądowego pod numerem KRS 0000326336. Zakupy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) reguluje zasady dokonywania zakupów w firmie PPHU EUROECOTEX, działającym pod adresem http://www.wyposazsklep.pl oraz na serwisie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO  1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WWW.BISTASTANDARD 1 Postanowienia ogólne 1. Podmiotem prowadzącym Serwis Internetowy - usługodawcą świadczącym usługi drogą elektroniczną, jest Bista Standard Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE. Art.1 DEFINICJE

POSTANOWIENIA OGÓLNE. Art.1 DEFINICJE POSTANOWIENIA OGÓLNE Art.1 DEFINICJE Terminy użyte w Regulaminie oznaczają: SPRZEDAJĄCY Agencja Inwestycyjno Handlowa B&B dr inż. Zbigniew Borowski, ul. Wojska Polskiego 65, 85 825 Bydgoszcz, NIP 953 160

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Stowarzyszenie Zdrowa Praca. Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data:

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Stowarzyszenie Zdrowa Praca. Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data: REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Stowarzyszenie Zdrowa Praca Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data: 9 marca 2015 WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKŁADANIA ZLECEŃ SPEDYCYJNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ZA POŚREDNICTWEM APLIKACJI KN LOGIN

REGULAMIN SKŁADANIA ZLECEŃ SPEDYCYJNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ZA POŚREDNICTWEM APLIKACJI KN LOGIN REGULAMIN SKŁADANIA ZLECEŃ SPEDYCYJNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ZA POŚREDNICTWEM APLIKACJI KN LOGIN (Regulamin Świadczenia Usług Elektronicznych) wersja 07.2015 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ RED MED POLAND SP. Z O.O. 1 DEFINICJE

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ RED MED POLAND SP. Z O.O. 1 DEFINICJE REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ RED MED POLAND SP. Z O.O. Spis Treści: 1 Definicje 2 Warunki uczestnictwa w usługach świadczonych w serwisie SzEPP 3 Korzystanie z usług serwisu 4

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w CAT LC Polska Sp. z o.o. WSTĘP

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w CAT LC Polska Sp. z o.o. WSTĘP Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w CAT LC Polska Sp. z o.o. WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE PREZENTACJI I PROMOCJI OFERT PRACY

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE PREZENTACJI I PROMOCJI OFERT PRACY REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE PREZENTACJI I PROMOCJI OFERT PRACY I. Definicje 1. Regulamin - oznacza niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia Usług, na odległość,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REGULAMIN INSTYTUTU SPRZEDAŻY ORAZ SYSTEMU PROMOCJI INSTYTUTU SPRZEDAŻY. Art. 1 Definicje

REGULAMIN REGULAMIN INSTYTUTU SPRZEDAŻY ORAZ SYSTEMU PROMOCJI INSTYTUTU SPRZEDAŻY. Art. 1 Definicje REGULAMIN REGULAMIN INSTYTUTU SPRZEDAŻY ORAZ SYSTEMU PROMOCJI INSTYTUTU SPRZEDAŻY Terminy użyte w Regulaminie oznaczają: Art. 1 Definicje Instytut Sprzedaży - Instytut Sprzedaży Konrad Wierzelewski, z

Bardziej szczegółowo

Wyrażenia użyte w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie: b. Adres elektroniczny info@autocentrum.pl

Wyrażenia użyte w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie: b. Adres elektroniczny info@autocentrum.pl Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną I. Definicje Wyrażenia użyte w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie: a. Usługodawca AutoCentrum.pl SA z siedzibą w Krakowie przy ul. Zawiłej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "koszulki.ewangelizuj.pl" z 29.VIII.2014 r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO koszulki.ewangelizuj.pl z 29.VIII.2014 r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "koszulki.ewangelizuj.pl" z 29.VIII.2014 r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ RADY OSIEDLA WSM WAWRZYSZEW

REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ RADY OSIEDLA WSM WAWRZYSZEW REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ RADY OSIEDLA WSM WAWRZYSZEW I. Postanowienia wstępne. Użytkownik zobowiązany jest do naprawienia wszelkiej szkody, jaką może ponieść R.O z tytułu publikowania i przechowywania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO z dnia 11 lutego 2017

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO  z dnia 11 lutego 2017 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.medikononline.pl z dnia 11 lutego 2017 Celem sklepu internetowego jest umożliwienie dostępu do szybkich i zgodnych z aktualnym stanem faktycznym informacji na temat udzielania

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z systemu Nu Delta

Regulamin korzystania z systemu Nu Delta Regulamin korzystania z systemu Nu Delta DEFINICJE Terminy użyte w Regulaminie oznaczają: Nu Delta sp. z o.o. spółka prawa handlowego z siedzibą w Złotnikach, woj. wielkopolskie, przy ul. Krzemowej 1,

Bardziej szczegółowo

2.1. Do prawidłowego działania Gry wymagany jest telefon komórkowy wyposażony w system operacyjny Android, ios lub Windows Phone.

2.1. Do prawidłowego działania Gry wymagany jest telefon komórkowy wyposażony w system operacyjny Android, ios lub Windows Phone. REGULAMIN E-USŁUGI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem E-USŁUGI GRY MOBILNEJ (dalej: Gra ) jest firma ZEBRA PROJEKT GRY MOBILNE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wernyhory 14 (02-727), wpisana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o. REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy "Regulamin korzystania z serwisu internetowego Lloyd Properties sp. z o.o." (zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Regulamin giełdy wierzytelności na portalu internetowym. recupero.pl. Postanowienia wstępne

Regulamin giełdy wierzytelności na portalu internetowym. recupero.pl. Postanowienia wstępne Regulamin giełdy wierzytelności na portalu internetowym recupero.pl Postanowienia wstępne Niniejszy regulamin giełdy wierzytelności, zwany dalej Regulaminem, został ustalony przez GREDAN Spółkę z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP.

Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP. Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP. I. Definicje. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osoba prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Czas Pracy

Regulamin Serwisu Czas Pracy Regulamin Serwisu Czas Pracy Regulamin Serwisu Czas Pracy, określany dalej jako Regulamin - definiuje podstawowe zasady udostępnienia przez dcs.pl Sp. z o.o., nazywanego dalej Operatorem Serwisu, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ XBS Direct z o.o. POD ADRESEM www.shipbooster.pl

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ XBS Direct z o.o. POD ADRESEM www.shipbooster.pl REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ XBS Direct z o.o. POD ADRESEM www.shipbooster.pl I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego pod adresem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ ELEPHANT"

REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ ELEPHANT 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ ELEPHANT" 1.1 Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady, warunki i zakres korzystania z aplikacji mobilnej Elephant przeznaczonej na urządzenia

Bardziej szczegółowo

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Regulamin 1. DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1. KLIENT osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. REGULAMIN Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą Serwisu taxeon.pl. 1.2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU ROLNICZA CHMURA USŁUG. 1 Definicje

REGULAMIN PORTALU ROLNICZA CHMURA USŁUG. 1 Definicje REGULAMIN PORTALU ROLNICZA CHMURA USŁUG Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług internetowego portalu Rolnicza Chmura Usług świadczonych przez Usługodawców pod adresem www. rolniczachmurauslug.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Active Weather sp. z o.o. 1 Definicje

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Active Weather sp. z o.o. 1 Definicje Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Active Weather sp. z o.o. 1 Definicje 1. Usługodawca Active Weather sp. z o.o. z Siedzibą w Rzeszowie ul. Spokojna 8 35-112 Rzeszów KRS 0000442284

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. Rozdział 2 Rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną

WSTĘP. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. Rozdział 2 Rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz. 1204 ze zm.) Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Bardziej szczegółowo

MICHALPASTERSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Spis treści

MICHALPASTERSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Spis treści Poznań, 6 listopada 2015 roku. MICHALPASTERSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Spis treści 1. Definicje i akty prawne... 1 2. Postanowienia ogólne... 2 3. Prawa autorskie... 3 4. Polityka

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl

Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl 2012-05-22 TAURON Obsługa Klienta Strona 2 z 10 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin (dalej zwany Regulaminem)

Bardziej szczegółowo

Regulamin zasilania kont telefonicznych

Regulamin zasilania kont telefonicznych Regulamin zasilania kont telefonicznych 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia przez PayU usługi polegającej na umożliwieniu zasilania (doładowywania) kont telefonicznych

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa. w szkoleniach BHP realizowanych w formie e - learningu prowadzonych przez Spółkę Szkoleniową Sp. z o.o.

Regulamin uczestnictwa. w szkoleniach BHP realizowanych w formie e - learningu prowadzonych przez Spółkę Szkoleniową Sp. z o.o. Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) Spółka Szkoleniowa Sp. z o.o. z siedzibą:

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach platformy zrozumto.pl

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach platformy zrozumto.pl Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach platformy zrozumto.pl Niniejszy Regulamin został wydany w oparciu o art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy Wydawcy z siecią reklamową Sataku

Regulamin współpracy Wydawcy z siecią reklamową Sataku Regulamin współpracy Wydawcy z siecią reklamową Sataku 1 (Postanowienia wstępne) 1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady, a także rodzaj i zakres, współpracy pomiędzy spółką Sarigato sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I. Postanowienia ogólne 1. Polska Izba Firm Szkoleniowych z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Giełdy Długów Firmy Windykacyjnej Delegat

Regulamin Giełdy Długów Firmy Windykacyjnej Delegat Regulamin Giełdy Długów Firmy Windykacyjnej Delegat grupadelegat.pl Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin Giełdy Długów, zwany dalej Regulaminem, został ustalony przez Firmę Windykacyjną Delegat z siedzibą

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI. Niniejszy dokument opisuje zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania

POLITYKA PRYWATNOŚCI. Niniejszy dokument opisuje zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania POLITYKA PRYWATNOŚCI Niniejszy dokument opisuje zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przez RentPlanet Sp. z o.o. zgodnie z: 1. ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI PORTALU BIK

POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI PORTALU BIK POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI PORTALU BIK 1 Postanowienia ogólne 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie (zwane dalej BIK), ul. Zygmunta

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 Polityka prywatności 1. Postanowienia ogólne POLITYKA PRYWATNOŚCI 1.1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest FRANCISZEK OGRODOWICZ prowadzący

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu GrzechuWarci.pl. Dział I - Wstęp. Art. 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z i funkcjonowania serwisu GrzechuWarci.pl.

Regulamin serwisu GrzechuWarci.pl. Dział I - Wstęp. Art. 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z i funkcjonowania serwisu GrzechuWarci.pl. Dział I - Wstęp Art. 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z i funkcjonowania serwisu GrzechuWarci.pl. Art. 2 Niniejszy Regulamin i przepisy prawa obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Muzodajnia Open. (wersja z dnia r.)

Regulamin usługi Muzodajnia Open. (wersja z dnia r.) Regulamin usługi Open (wersja z dnia 04.08.2016 r.) 1. Open (dalej Usługa ) polega na dostarczaniu treści cyfrowych i świadczona jest przez e-muzyka S.A. z siedzibą w (03-941) Warszawie przy ul. Zwycięzców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN świadczenia przez Russian in Minsk sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, usługi serwisu internetowego dla Użytkowników

REGULAMIN świadczenia przez Russian in Minsk sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, usługi serwisu internetowego dla Użytkowników REGULAMIN świadczenia przez Russian in Minsk sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, usługi serwisu internetowego dla Użytkowników I. Wstęp II. 1. Niniejszy regulamin korzystania z serwisu ("Serwis") określa

Bardziej szczegółowo

- ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

- ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną; REGULAMIN KONFERENCJI Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z serwisu internetowego konferencji OSEC FORUM 2017, dostępnego za pośrednictwem adresu www.osecforum.pl i stanowi integralną część

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.fakturasolid.no. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.fakturasolid.no. 1 Postanowienia ogólne Regulamin korzystania z serwisu internetowego 1 Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem określa zakres świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę, zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z usług Laboratorium Pomiarów Metrologicznych Długości i Kąta-Sekcja BHP dotyczących szkoleń na odległość (e-learning) 1

Regulamin korzystania z usług Laboratorium Pomiarów Metrologicznych Długości i Kąta-Sekcja BHP dotyczących szkoleń na odległość (e-learning) 1 Regulamin korzystania z usług Laboratorium Pomiarów Metrologicznych Długości i Kąta-Sekcja BHP dotyczących szkoleń na odległość (e-learning) 1 Postanowienia ogólne Regulaminu 1. Niniejszy Regulamin, zwany

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego List w przyszłość

Regulamin serwisu internetowego List w przyszłość Regulamin serwisu internetowego List w przyszłość I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Serwis Internetowy List w przyszłość udostępniany jest Użytkownikom przez Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. (zwana

Bardziej szczegółowo

3. Kupujący zarejestrowany Użytkownik, który w ramach wszystko.pl zawarł lub zamierza zawrzeć Umowę ze Sprzedawcą.

3. Kupujący zarejestrowany Użytkownik, który w ramach wszystko.pl zawarł lub zamierza zawrzeć Umowę ze Sprzedawcą. Regulamin Sprzedawcy - wszystko.pl I. DEFINICJE 1. Sprzedawca Clever Market Jacek Kucal z siedzibą w Łazach 65b 32-048 Jerzmanowice, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 677-000-14-41, który

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne REGULAMIN Regulamin platformy interenetowej MapaKariery.pl Rozdział I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin, wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Do&Do Szatkowska Sp. Jawna z siedzibą w Warszawie przy ul. Solec 56/2; 00-382 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000365156, nr

Bardziej szczegółowo

1.4. Serwis Allegro: serwis internetowy Allegro działający w domenie allegro.pl.

1.4. Serwis Allegro: serwis internetowy Allegro działający w domenie allegro.pl. REGULAMIN SERWISU 1. DEFINICJE Terminy użyte w Regulaminie oznaczają odpowiednio: 1.1. Operator: Grupa Allegro sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzka 182, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15 REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w programie

Bardziej szczegółowo

Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl

Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl Definicje 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z internetowej aplikacji pracagłuchych.pl, w szczególności prawa i obowiązki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Spis treści: Definicje Dane kontaktowe HP Formularz kontaktowy Formularz reklamacyjny Przeglądanie Wyszukiwanie zawartości Zakaz treści bezprawnych Tryb

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Serwisu Doradztwa Podatkowego Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy sp. z o.o. w Warszawie

REGULAMIN Serwisu Doradztwa Podatkowego Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy sp. z o.o. w Warszawie REGULAMIN Serwisu Doradztwa Podatkowego Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy sp. z o.o. w Warszawie 1. Postanowienie wstępne. 1. Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp.

Bardziej szczegółowo

1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11

1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU ROZDZIAŁ I Terminologia 1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11 2. Abonent osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Męski pocałunek

Regulamin konkursu. Męski pocałunek Regulamin konkursu Męski pocałunek 1 [Definicje] 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator - Przeagencja sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I. Definicje. II. Postanowienia ogólne

Regulamin. I. Definicje. II. Postanowienia ogólne Regulamin I. Definicje 1 W niniejszym regulaminie zwanym dalej Regulaminem, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć: 1) Portale - strona główna www.rodziceprzyszlosci.pl oraz jej podstrony, www.vademecumrodzica.pl

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI 1. Postanowienia ogólne. Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. z siedzibą w Piasecznie, adres: ul. Puławska 40A (kod pocztowy: 05-500),

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1 Definicje

REGULAMIN. 1 Definicje REGULAMIN Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki sprzedaży prowadzonej przez intesy sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w serwisie internetowym dostępnym pod adresem www.platformaprzetargowa.eu. 1 Definicje

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu mindmazon

Regulamin korzystania z serwisu mindmazon Regulamin korzystania z serwisu mindmazon I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Adres e-mail Użytkownika - adres poczty elektronicznej, której wyłącznym dysponentem jest Użytkownik, konieczny

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez NDE sp. z o.o

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez NDE sp. z o.o Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez NDE sp. z o.o Spis treści 1. Postanowienia ogólne 2. Definicje 3. Rodzaje i zakres świadczonych usług objętych regulaminem 4. Warunki świadczenia usług

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ON-LINE ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ: DALEJ ( Regulamin )

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ON-LINE ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ:  DALEJ ( Regulamin ) REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ON-LINE ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ: www.przystanekempatia.pl DALEJ ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu stanowią regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach i szkoleniach organizowanych przez IACL Międzynarodowe Stowarzyszenie Ekspertów Komunikacji i Przywództwa

Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach i szkoleniach organizowanych przez IACL Międzynarodowe Stowarzyszenie Ekspertów Komunikacji i Przywództwa Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach i szkoleniach organizowanych przez IACL Międzynarodowe Stowarzyszenie Ekspertów Komunikacji i Przywództwa Przez następujące określenia użyte w niniejszym Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Regulamin zamieszczania informacji z wykorzystaniem systemu E-Info w programach serii AUDYTOR firmy SANKOM Sp. z o.o. 1 Definicje

Regulamin zamieszczania informacji z wykorzystaniem systemu E-Info w programach serii AUDYTOR firmy SANKOM Sp. z o.o. 1 Definicje Regulamin zamieszczania informacji z wykorzystaniem systemu E-Info w programach serii AUDYTOR firmy 1 Definicje 1.1. Poniższe sformułowania występujące w niniejszym Regulaminie należy rozumieć następująco:

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne

Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne 1 1. Serwis Księgowość Internetowa jest serwisem internetowym, którego operatorem jest AB Finance Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

3. Klientami w rozumieniu niniejszego regulaminu są: rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola;

3. Klientami w rozumieniu niniejszego regulaminu są: rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola; REGULAMIN E- USŁUGI JaJunior.pl świadczonej przez JaJunior.pl Magdalena Lewandowska I. Przedmiot e- usługi: 1. JaJunior.pl Magdalena Lewandowska, prowadząca działalność w Poznaniu, 60-853, ul. Poznańska

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Skomentuj i wygraj limitowaną edycję

Regulamin konkursu. Skomentuj i wygraj limitowaną edycję Regulamin konkursu Skomentuj i wygraj limitowaną edycję 1 [Definicje] 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator - Przeagencja sp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/ Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/ I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Promocja Merpan (dalej Regulamin ) 1 INFORMACJE OGÓLNE

Regulamin Promocji. Promocja Merpan (dalej Regulamin ) 1 INFORMACJE OGÓLNE Regulamin Promocji Promocja Merpan (dalej Regulamin ) 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Agrosimex Sp. z o.o. z siedzibą w Golianach 43, 05-620 Błędów, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Następujące terminy użyte w Regulaminie mają znaczenie zdefiniowane poniżej:

Następujące terminy użyte w Regulaminie mają znaczenie zdefiniowane poniżej: REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 2000 PUNKTÓW ZA PŁATNOŚĆ KARTĄ KREDYTOWĄ NA WWW.SYGMADIRECT.PL 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w programie

Bardziej szczegółowo

Regulamin dla Użytkowników końcowych transakcji SMS Premium Rate. 1 Postanowienia ogólne. 2 Definicje. Strona 1 z 6

Regulamin dla Użytkowników końcowych transakcji SMS Premium Rate. 1 Postanowienia ogólne. 2 Definicje. Strona 1 z 6 Regulamin dla Użytkowników końcowych transakcji SMS Premium Rate 1 Postanowienia ogólne 1. Celem niniejszego Regulaminu (dalej jako Regulamin) jest określenie zasad i warunków korzystania przez Użytkowników

Bardziej szczegółowo

będąca stroną zawartej z PGNiG OD umowy

będąca stroną zawartej z PGNiG OD umowy Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Obrót Detaliczny sp. z o.o. w Warszawie Region Karpacki w Tarnowie Regulamin Elektronicznego Biura Obsługi Klienta (e-bok) I. Postanowienia wstępne. 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji kształcenia Akademii Doskonalenia Zawodowego NATUROPATA

Regulamin organizacji kształcenia Akademii Doskonalenia Zawodowego NATUROPATA Regulamin organizacji kształcenia Akademii Doskonalenia Zawodowego NATUROPATA w 2016 ADZ Naturopata Regulamin korzystania z usług Akademii Doskonalenia Zawodowego NATUROPATA z siedzibą w Adamowiźnie, 05-825,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Integracja Turystyka

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Integracja Turystyka REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Integracja Turystyka Dane Usługodawcy: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Integracja

Bardziej szczegółowo