REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO RONINSTORE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO RONINSTORE"

Transkrypt

1 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO RONINSTORE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem prowadzony jest przez Ronin Rafał Dyakowski NIP: , Gliwice Berbeckiego 3/4a. 2. Kontakt ze sklepem internetowym Ronin Store: tel. kom.: , 3. Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu prosimy o uważne zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu. 4. Prawa i obowiązki Użytkowników oraz Sprzedawcy określają w sposób wyłączny postanowienia nn. Regulaminu oraz przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 5. Korzystanie ze Sklepu w jakikolwiek sposób jest równoznaczne z tym, że Użytkownik zapoznał się i zaakceptował treśd Regulaminu oraz że wyraża bezwarunkową zgodę na jego treśd. 6. Postanowienia niniejszego Regulaminu gwarantują prawa konsumenta przysługujące na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowieo niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeostwo mają te przepisy. II. DEFINICJE 1. Sklep sklep internetowy Ronin Store Sprzedawcy dostępny pod adresem: 2. Sprzedawca - podmiot zarządzający i prowadzący Sklep, firma Ronin Rafał Dyakowski 3. Regulamin - niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami i dodatkami, które stanowią jego integralną częśd, 4. Kupujący osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta oferty Sklepu, 5. Konsument - osoba fizyczna zawierająca umowę sprzedaży Produktu niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, 6. Użytkownik każdy, kto w jakikolwiek sposób korzysta ze Sklepu w jakikolwiek sposób, 7. Formularz rejestracji dostępny w Sklepie formularz on-line, umożliwiający utworzenie Konta, w którym należy podad wszystkie wymagane dane Użytkownika, w tym login i hasło, 8. Formularz zamówienia - dostępny w Sklepie formularz on-line umożliwiający złożenie zamówienia, 9. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym, a Sprzedawcą 10. Skrzynka - elektroniczna skrzynka pocztowa, charakteryzująca się indywidualnym adresem internetowym danej osoby (adres e- mail), za pośrednictwem której dana osoba może wysyład i odbierad wiadomości i inne dane w ramach usługi poczty elektronicznej; 11. Konto - miejsce w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, dostępne dla Kupującego po zalogowaniu, w którym gromadzone są dane Kupującego, w tym informacje o złożonych Zamówieniach. Za pośrednictwem Konta, Kupujący wprowadza i zarządza danymi oraz korzysta z oferty Sklepu. 12. Dowód zakupu paragon fiskalny, rachunek lub faktura VAT. III. WYMAGANIA TECHNICZNE 1. Do korzystania z usług Sklepu za pośrednictwem serwisu internetowego niezbędne jest posiadanie urządzenia pozwalającego na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki pocztowej oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW (zaleca się korzystanie z przeglądarek internetowych w najnowszych wersjach, z włączona obsługą plików "cookies 2. Więcej o plikach "cookies" oraz zasadach ochrony tego typu danych znajdziesz w naszej Polityce prywatności. IV. REJESTRACJA 1. Rejestracji konta Kupującego w Sklepie może dokonad osoba fizyczna o pełnej zdolności czynności prawnych lub też osoba fizyczna o ograniczonej zdolności do czynności prawnej pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody prawnego opiekuna. Osoba dokonująca rejestracji może działad we własnym imieniu lub w imieniu odrębnej jednostki organizacyjnej/osoby prawnej na podstawie upoważnienia. 2. Rejestracja Konta następuje poprzez wypełnienie i przesłanie Formularza rejestracji, a następnie potwierdzenie rejestracji poprzez uruchomienie linku, zawartego w treści wiadomości przesłanej do Użytkownika. 3. Podczas rejestracji Konta należy podad poprawne i prawdziwe dane. Sprzedawca może w każdym czasie dokonad weryfikacji poprawności i prawdziwości danych podanych przez klienta. W razie podania danych wzbudzających uzasadnione wątpliwości co do ich prawdziwości lub poprawności, w szczególności podanie nieistniejącej miejscowości, podanie nazwy nieistniejącej ulicy w danej miejscowości, podanie jako nazwy odbiorcy danych fikcyjnych (np. postaci bajkowych) Sklep może wezwad klienta do poprawienia danych poprzez wysłanie informacji na podany adres lub telefonicznie. 4. Poprzez rejestrację Konta Użytkownik oświadcza, że: - zapoznał się z treścią Regulaminu oraz zaakceptował jego treśd w całości, - spełnia warunki wymagane do korzystania ze Sklepu określone w Regulaminie.

2 5. Użytkownik jest obowiązany do utrzymania w tajemnicy hasła dostępu do Konta. Użytkownik jest zobowiązany dołożyd najwyższej staranności, aby nie dopuścid do utraty hasła dostępowego lub wejścia w jego posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu). Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialnośd za udostępnienie loginu i hasła osobom trzecim. 6. Użytkownik może w każdej chwili usunąd swoje Konto. Usunięcie Konta powoduje stałe i bezpowrotne usunięcie wszelkich danych Użytkownika z systemu. Klient może wysład oświadczenia o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na adres e- mail Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną nie odnosi żadnego skutku w stosunku do zawartych umów sprzedaży, chyba że sklep i klient zgodnie postanowią inaczej. 7. W przypadku podejrzenia przez Sprzedawcę, iż Użytkownik może naruszad Regulamin, Sprzedawca może tymczasowo zablokowad Konto lub poszczególne usługi Sklepu. Sprzedawca odblokuje Konto lub inne zablokowane funkcjonalności w przypadku stwierdzenia braku naruszenia Regulaminu oraz po wykonaniu lub zaniechaniu przez Użytkownika działao wskazanych przez Sprzedawcę, które były przyczyną blokady. 8. Sprzedawca może usunąd Konto lub rozwiązad umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w przypadku, gdy: a) Sprzedawca stwierdzi, iż Użytkownik naruszył postanowienia Regulaminu, a w szczególności korzysta ze Sklepu w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem, b) Użytkownik nie zaakceptował zmian wprowadzanych przez Sprzedawcę w Regulaminie, c) Użytkownik nie zalogował się ani razu na swoje Konto przez okres 6 miesięcy od ostatniego logowania lub zawieszenia Konta, d) Użytkownik nie aktywuje lub nie zweryfikuje Konta w terminie 30 dni, e) Użytkownik w wyznaczonym terminie liczonym od zablokowania Konta lub innych funkcjonalności bądź usług Sklepu przez Sprzedawcę, nie wykonał lub nie zaniechał działao wskazanych przez Sprzedawcę, które były przyczyną blokady. 9. Treści lub informacje przekazywane przez Użytkownika do Sklepu podczas rejestracji lub edycji Konta mogą byd moderowane przez Sprzedawcę, jeżeli podawane w nich treści lub informacje naruszają Regulamin. V. ZAMÓWIENIA 1. Sklep prowadzi działalnośd handlową na terytorium całej Polski. 2. Za pomocą Formularza zamówienia można składad zamówienia 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę. 3. Zamówienia w Sklepie można składad tylko i wyłącznie poprzez elektroniczny Formularz zamówienia. 4. Zamówienia realizowane są w dni robocze w godzinach 8: Kupujący jest zobowiązany do podania prawdziwych i prawidłowych danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Sprzedawca może wezwad Kupującego do poprawienia danych poprzez wysłanie informacji na podany adres lub telefonicznie. Sprzedawca może odmówid przyjęcia zamówienia do realizacji w razie niepoprawienia danych przez Kupującego pomimo wezwania. 7. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji pocztą elektroniczną lub telefonicznie. 8. Dla Kupującego oraz Sprzedawcy wiążące są informacje zawarte w Sklepie przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy. 9. Zamówienia przyjęte do realizacji mogą byd modyfikowane lub anulowane do momentu wystawienia Dowodu zakupu. Prawo anulowania zamówienia przysługuje wyłącznie Konsumentom. Postanowienie to w żadnym razie nie wypływa na uprawnienie Konsumenta do odstąpienia od umowy na mocy niniejszego Regulaminu. 10. Informujemy, że średni czas realizacji zamówienia od jego złożenia do wysyłki Produktu Kupującemu wynosi 24 godziny, w szczególnych wypadkach obsługa sklepu informuje o wydłużonym czasie realizacji zamówienia. 11. Informacje znajdujące się w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Ogłoszenia, reklamy Sprzedawcy, cenniki i inne informacje o Produktach, podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późo. zm..). 12. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z potwierdzenia przez Sklep przyjęcia zamówienia do realizacji pocztą elektroniczną. 13. Zamówienie jest realizowane po dokonaniu płatności lub spełnieniu wymagao dotyczących wybranej metody płatności. 14. Realizacja zamówieo następuje według kolejności wpływania zamówieo na te towary, aż do wyczerpania się zapasów. 15. Sprzedawca ma obowiązek zawiadomid Kupującego o braku zamówionych Produktu w magazynie oraz przewidywanym wydłużeniu czasu realizacji zamówienia (do 14 dni) niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od stwierdzenia tego faktu. Kupujący w takim przypadku może wyrazid zgodę na wydłużenie czasu realizacji zamówienia (do 14 dni) lub zrezygnowad z zamówionego Produktu albo z całości zamówienia. 16. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia z powodu trwałej niedostępności Produktu, Sprzedawca powinien niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomid o tym Kupującego i zwrócid całą otrzymaną od niego sumę pieniężną. VI. PŁATNOŚCI 1. Ceny prezentowane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT). 2. Do każdego Zamówienia Sprzedawca dołącza Dowód zakupu. Na życzenie Kupującego Sklep wystawiamy również faktury VAT. Należy to zgłosid przy składaniu zamówienia. 3. Kupujący dokonujący zakupu jako przedsiębiorca na cele prowadzonej działalności gospodarczej oświadcza, iż jest płatnikiem podatku VAT oraz upoważnia Sprzedawcę do wystawiania Dowodu zakupu bez podpisu odbiorcy. 4. Kupujący przy składaniu Zamówienia dokonuje wyboru formy płatności: a) płatnośd za pobraniem b) płatnośd przelewem na konto Sprzedającego c) płatnośd gotówką (przy odbiorze osobistym towaru) d) płatnośd internetowa za pomocą systemu płatności PayU

3 e) karta kredytowa/płatnicza f) płatnośd internetowa za pomocą systemu płatności PayPal 5. W przypadku, gdy Kupujący wybrał inny sposób płatności niż za pobraniem, wysyłka towaru następuje po zaksięgowaniu całości należności (cena oraz koszty dodatkowe) na rachunku bankowym Sprzedawcy. 6. W przypadku wyboru formy płatności na zasadzie przedpłaty (karta kredytowa, przelew bankowy, wpłata na konto), Kupujący jest zobowiązany uiścid płatnośd w ciągu 7 dni od złożenia zamówienia. W przypadku braku płatności w tym terminie Sprzedawca ma prawo odstąpid od zawartej umowy. 7. Istnieje możliwośd zmiany formy płatności na prośbę Kupującego, po konsultacji ze obsługą sklepu. 10. Kupujący ponosi opłatę za doręczenie Produktu pod wskazany adres, która jest określona w warunkach i kosztach dostawy. 11. Szczegółowe informacje dotyczące form płatności znajdują się na stronie sklepu w zakładce Płatności. 12. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen Produktów prezentowanych na stronach Sklepu, zamieszczania informacji o nowych towarach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, wyprzedaży bądź wprowadzenia w nich zmian. Uprawnienie Sprzedawcy, o którym mowa w poprzednim zdaniu nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży. O szczególnych warunkach akcji promocyjnych oraz wyprzedaży Kupujący będzie informowany przez Sprzedawcę. Promocje nie łączą się, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej. VII. DOSTAWA 1. Zamówienia do krajów UE, innych niż Polska nie są obsługiwane 2. W Polsce wszystkie przesyłki wysyłane są firmą kurierską UPS, DHL, DPD 3. Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki w trakcie składania zamówienia. Koszty dostawy Produktu ponosi Kupujący, o ile nie zastrzeżono wyraźnie inaczej. 5. Informacja o aktualnych kosztach dostawy znajduje się w zakładce Wysyłki, dostawy, czas realizacji. 6. W wyjątkowych okolicznościach koszty transportu mogą ulec zmianie. Sklep informuje o tym fakcie Kupującego przed wysyłką Produktu. W takiej sytuacji Kupujący ma możliwośd odstąpienia od zawartej umowy. 7. Paczki są dostarczane jedynie w dni robocze. 8. Czas dostawy wynosi 2 dni robocze od momentu nadania przesyłki i zależy od firmy kurierskiej, za ewentualne opóźnienia po odbiorze przez kuriera odpowiada firma kurierska. 9. Kupujący zobowiązuje się do odebrania wysłanego Produktu. VIII. REKLAMACJE 1. Produkty oferowane w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych, chyba że w opisie danego Produktu wskazano inaczej, w szczególności dotyczy się to towaru używanego wystawionego w sklepie na tzw. giełdzie. 2. W przypadku gdy Kupującym nie jest Konsument, strony wyłączają odpowiedzialnośd Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu. 3. Rękojmia za wady fizyczne i prawne Produktu. a). Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu w zakresie określonym przepisami Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 poz. 121 ze zm.). b). Ryzyko przypadkowej utraty lub zniszczenia Produktu przechodzi na Konsumenta w momencie wydania mu Produktu przez Sprzedawcę lub działającego na jego rzecz przewoźnika. Jeżeli Konsument samodzielnie określił przewoźnika Produktu, a Sprzedawca nie miał na to wpływu, ryzyko to przechodzi na Konsumenta w chwili wydania Produktu temu przewoźnikowi. c). Po otrzymaniu Produktu zaleca się sprawdzenie przez Kupującego stanu dostarczonej przesyłki w obecności kuriera, w szczególności czy jest on kompletny oraz czy nie jest uszkodzony. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzenia Produktu lub też innych nieprawidłowości Produktu zaleca się sporządzenie protokołu szkody. Niesporządzenie protokołu szkody nie wyklucza ani nie wstrzymuje rozpoznania ewentualnej reklamacji, jednakże może utrudnid Kupującemu udowodnienie istnienia uszkodzeo w momencie doręczenia przesyłki. d). Reklamacji Produktu Konsument dokonuje poprzez zawiadomienie Sprzedawcy o stwierdzeniu wady fizycznej lub prawnej Produktu. e). Konsument traci uprawnienia do złożenia reklamacji, jeżeli przed upływem roku od stwierdzenia wady Produktu, nie później jednak niż przed upływem 2 lat od wydania rzeczy Konsumentowi, nie zawiadomi o tym Sprzedawcy. f). Do reklamowanego Produktu zaleca się dołączyd Dowód zakupu lub jego kopię co ułatwia rozpatrzenie reklamacji. Niedołączenie Dowodu zakupu lub jego kopii nie wstrzymuje jednak procedury reklamacyjnej. g). Jeżeli produkt ma wadę, Konsument może: 1) żądad wymiany Produktu na wolny od wad, albo 2) żądad usunięcia wady, albo 3) złożyd oświadczenie o obniżeniu ceny, albo 4) złożyd oświadczenie o odstąpieniu od umowy. h). Konsument nie może złożyd oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy przypadku, gdy Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadośd obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady. i). Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądad wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast

4 wymiany rzeczy żądad usunięcia wady. Uprawnienie to nie przysługuje, gdy doprowadzenie produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. j). Konsument nie może odstąpid od umowy, jeżeli wada Produktu jest nieistotna. k). Sprzedawca może odmówid zadośduczynienia żądaniu Konsumenta wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową wadliwego Produktu w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. l). W przypadku, gdy Konsument realizując swe uprawnienia z rękojmi za wady fizyczne lub prawne Produktu domaga się wymiany Produktu lub odstępuje od umowy dostarczenie reklamowanego Produktu do Sprzedawcy odbywa się przez Konsumenta, ale na koszt Sprzedawcy. Reklamowany Produkt należy wówczas odesład na adres: RoninStore, ul. Berbeckiego 3/4a, Gliwice. W sytuacji, gdy Konsument żąda usunięcia wady Produktu albo obniżenia ceny nie ma obowiązku dostarczenia reklamowanego Produktu do Sprzedawcy. W tym wypadku Konsument powinien reklamowany Produkt udostępnid w miejscu w którym się ona znajduje oraz poinformowad o tym fakcie Sprzedawcę w celu terminu odbioru reklamowanego Produktu. 4. Reklamacja usług Sklepu w pozostałym zakresie: a). Użytkownik może złożyd reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Sprzedawcę lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu. b). Reklamacja usług Sklepu powinna zawierad: - dane tożsamości Użytkownika; - temat reklamacji oraz okres, którego reklamacja dotyczy; - okoliczności uzasadniające reklamację; - podpis Użytkownika - w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej. c). Jeżeli reklamacja nie spełnia warunków formalnych, o których wyżej mowa, Sprzedawca może według swojego wyboru pozostawid reklamację bez rozpoznania lub wezwad Użytkownika do jej uzupełnienia w terminie nie dłuższym niż 7 dni wraz z pouczeniem, iż w przypadku braku uzupełnienia w oznaczonym terminie reklamacja zostanie pozostawiona bez rozpoznania. d). Sprzedawca może pozostawid reklamację bez rozpoznania lub ją odrzucid, jeżeli: 1) reklamacja dotyczy kwestii wyjaśnionej w Regulaminie, załącznikach, dodatkach lub materiałach pomocy dostępnych w Sklepie. W takim przypadku odpowiedź na reklamację zawiera odesłanie do stosownego dokumentu. 2) reklamacja dotyczy kwestii wyjaśnionej uprzednio w odpowiedzi na poprzednie zgłoszenie reklamacyjne danego Użytkownika. W takim przypadku odpowiedź na reklamację zawiera odesłanie do stosownej korespondencji. 3) reklamacja pochodzi od osoby trzeciej, która nie posiada stosownego upoważnienia lub pełnomocnictwa. 4) zostanie złożona po upływie 30 dni od dnia ujawnienia się przyczyn reklamacji. e). O skorzystaniu z powyższego prawa Sprzedawca poinformuje niezwłocznie Kupującego. f). Reklamacje kierowane do Sklepu, a dotyczące usług świadczonych przez podmioty trzecie za pośrednictwem Sklepu będą przekazywane przez Sprzedawcę niezwłocznie właściwemu podmiotowi trzeciemu, które jest odpowiedzialny za realizację reklamacji. 5. Postanowienia wspólne: a). Reklamacja musi byd złożona przy pomocy poczty elektronicznej na adres: b). Sprzedawca rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. c). Odpowiedzi na reklamację udziela według własnego uznania: 1) pisemnie na adres reklamującego, 2) drogą elektroniczną na wskazany przez reklamującego adres poczty elektronicznej, 3) drogą telefoniczną. 6. Informujemy również, że Konsument posiada także możliwośd ze skorzystania z pozasądowych metod rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczenia, w tym: a) zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy. b) zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakooczenia sporu między Kupującym, a Sprzedawcą. c) skorzystanie z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadao statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

5 IX. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 1. Konsument może odstąpid od umowy zawartej na odległośd bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni. 2. Termin odstąpienia od umowy o którym mowa powyżej rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części. 3. Odstąpienie może zostad zrealizowane poprzez przekazanie jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia do Sprzedawcy przed upływem 14-dniowego terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej. 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostad przekazane za pośrednictwem poczty elektronicznej na Można skorzystad z wzoru formularza odstąpienia od umowy udostępnionego przez Sprzedawcę, jednakże nie jest to obowiązkowe. 5. W razie odstąpienia od umowy przez Konsumenta umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązao wobec Sprzedawcy. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca potwierdził jego ofertę, oferta przestaje wiązad. 6. Towar zakupiony przez Konsumenta ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. Zwracany przez Konsumenta Produkt powinien zostad opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeo w trakcie transportu. Jeżeli jest to możliwe Produkt powinien byd opakowany w oryginalne opakowanie. Bezpośrednie koszty zwrotu towaru do Sprzedawcy ponosi Konsument. 7. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. 8. Konsument jest zobowiązany dokonad zwrotu Produktu niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy odesłanie produktu Sprzedawcy przed jego upływem. 9. W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta, jeżeli jakiekolwiek płatności zostały dokonane przez Konsumenta ich zwrot nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do 14 dni od dnia otrzymania stosownego oświadczenia Konsumenta przez Sprzedawcę, tym samym kanałem, którym Kupujący dokonał płatności, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inną formę zwrotu płatności. W każdym przypadku Konsument nie ponosi kosztów zwrotu płatności. Sprzedawca może wstrzymad się ze zwrotem płatności otrzymanych przez Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 10. Koszty dostarczenia Produktu podlegają zwrotowi Konsumentowi jedynie do wysokości kosztu najtaoszego zwykłego sposobu oferowanego przez Sprzedawcę. Wszelkie dodatkowe koszty wynikające z wyboru przez Konsumenta innego sposobu dostarczenia ponosi Konsument. 12. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy: a) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. b) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócid ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; c) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; d) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. X. ZASTRZEŻENIA, ZAPEWNIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚD 1. W trosce o dobro Użytkowników oraz zapewnienie najwyższej jakości Sklepu niedozwolone jest wykorzystywanie Sklepu, wszelkich jego funkcjonalności oraz świadczonych usług w sposób sprzeczny z charakterem, celem i przedmiotem działania Sklepu, w szczególności podejmowanie działao które są sprzeczne z powszechnie obowiązującym prawem, przepisami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami. 2. Sprzedawca dołoży wszelkich starao, aby Sklep oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły, bez jakichkolwiek zakłóceo, jednakże Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich, za które nie ponosi odpowiedzialności. Sprzedawca gwarantuje dostępnośd Sklepu w 90% w stosunku rocznym. 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania wszelkich zabezpieczeo mających na celu ochronę prawidłowego działania Sklepu, w tym zabezpieczeo chroniących przed działaniami Użytkowników Sklepu łamiących niniejszy Regulamin oraz bądź zasady związane z działalnością Sklepu. 4. Sprzedawca zastrzega sobie możliwośd czerpania korzyści z reklam umieszczanych w Sklepie na co Użytkownik, korzystając ze Sklepu wyraża zgodę. XI. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ 1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Sklepu w szczególności do treści, znaków słownych lub graficznych, nazw, obrazów, grafiki, efektów dźwiękowych, informacji, funkcjonalności i usług dostępnych w Sklepie przysługują wyłącznie Sprzedawcy lub jego partnerom, którzy przekazali określone materiały Sprzedawcy do użytkowania. Wszystkie znaki towarowe i nazwy zostały wykorzystane wyłącznie w celach prezentacji Produktów i są własnością ich producentów lub innych właściwych podmiotów. 2. Korzystanie ze Sklepie na podstawie Regulaminu w jakikolwiek sposób nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Użytkownika części lub całości ww. praw własności intelektualnej.

6 3. Zabronione jest bez zgody Sprzedawcy wyrażonej na piśmie: kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach praw własności intelektualnej do Sklepu o których wyżej mowa. Nie dotyczy to automatycznego tymczasowego przechowywania plików w pamięci urządzenia cyfrowego, które jest skutkiem zwyczajnego korzystania ze Sklepu w celach zgodnych z Regulaminem oraz przypadków prawem dozwolonego użytku. XII. ZMIANY REGULAMINU 1. Zmiana Regulaminu jest możliwa wyłącznie z ważnej przyczyny w sposób umożliwiający Użytkownikom uprzednie zapoznanie się i wyrażenie zgody albo rezygnację z dalszego korzystania z usług Sklepu lub oświadczenie o korzystaniu ze Sklepu na zasadach dotychczasowych. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na zamówienia złożone przed jej wejściem w życie. 2. Sprzedawca publikuje zmiany Regulaminu na stronach Sklepu. Informacja o zmianie Regulaminu będzie przekazywana Użytkownikowi pocztą elektroniczną na adres podany w procesie rejestracji Konta. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie udostępniona nie później niż na 14 dni przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. 3. Nie wymaga zmiany nn. Regulaminu wprowadzanie przez Sklep promocji, konkursów oraz dodatkowych usług, których szczegółowe zasady i warunki określane będą każdorazowo w załącznikach do nn. Regulaminu. XIII. POSTANOWIENIA KOOCOWE 1. Treśd Regulaminu jest udostępniona Użytkownikowi nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu i może zostad utrwalona w szczególności poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze stron Sklepu. 2. Nieważnośd jednego z postanowieo Regulaminu stwierdzona orzeczeniem właściwego sądu, nie powoduje nieważności pozostałych postanowieo Regulaminu. 3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa polskiego, chyba że przepisy prawa bezwzględnie obowiązujące w Paostwie Użytkownika stanowią inaczej. 4. Wszelkie spory wynikające z funkcjonowania Sklepu oraz świadczenia usług w ramach Sklepu będą poddane rozstrzygnięciu właściwych polskich sądów powszechnych. 5. Wszelkie uwagi, sugestie i pytania Użytkownicy mogą kierowad na adres PŁATNOŚCI W RoninStore wybierasz sposób w jaki zapłacisz za swoje zakupy. Do wyboru masz następujące opcje: KARTA KREDYTOWA - Po złożeniu zamówienia zostaniesz skierowany na stronę PayU, która obsługuje płatności kartami w naszym sklepie. Połączenie z tą stroną jest szyfrowane i w 100% bezpieczne. Zostaniesz poproszony o podanie danych z karty, które trafią bezpośrednio do Twojego banku. Przy tym sposobie płatności masz dodatkową możliwośd wybrania innego adresu dostawy - odbiorca nie musi posiadad przy sobie gotówki przy odbiorze. PRZELEW ON-LINE - poprzez serwis PayU. Po wybraniu swojego operatora zostaniesz skierowany na jego stronę internetową, gdzie po zalogowaniu się na swoje konto bankowe dokonasz wpłaty. Dostępne są usługi wszystkich największych banków w Polsce. PRZELEW ON-LINE - poprzez serwis PayPal - system umożliwiający szybkie, bezpieczne i wygodne dokonywanie i otrzymywanie płatności online. Oferowane przez nas rozwiązanie płatnicze dostępne jest zarówno dla firm, jak też osób prywatnych posiadających rachunek bankowy, kartę kredytową lub debetową, aktualny adres i dostęp do Internetu poprzez komputer, laptop lub urządzenie mobilne. ZA POBRANIEM - Zapłacisz za przesyłkę kurierowi przy odbiorze paczki. PRZELEW TRADYCYJNY - Możesz przelad pieniądze na nasze konto lub wpłacid je w banku lub na poczcie. W takim przypadku warunkiem zrealizowania zamówienia jest odnotowanie wpłaty na naszym rachunku. Prosimy w tytule zamieścid informację: RoninStore - opłata za zamówienie nr *tu proszę podać numer zamówienia]. WYMIANA Klient ma prawo wymienid dany produkt na inny rozmiar lub model w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki. Wraz z towarem należy odesład wydrukowany i wypełniony "Formularz wymiany towaru / odstąpienia od umowy". lub pisemne oświadczenie z podaniem imienia, nazwiska, adresu, numerem zamówienia oraz podanym powodem wymiany. Koszty wysyłki zwracanego produktu do RoninStore ponosi Klient. Koszty ponownej wysyłki do Klienta ponosi RoninStore jeśli wartośd zamówienia przekracza 150zł. W przeciwnym wypadku koszty wysyłki ponosi Klient i wynoszą one 15,99 zł. Prosimy wcześniej sprawdzid dostępnośd żądanego produktu w naszym sklepie oraz zarezerwowanie jego. Wystarczy złożyd zamówienie na dany towar, a w komentarzu dopisad "Zamówienie na wymianę - nr poprzedniego zamówienia: XXXXX". To znacznie przyśpieszy realizację wymiany.

7 ZWROT TOWARU Klient ma prawo zwrócid zakupiony towar, nie podając przyczyny, w ciągu 14 dni od daty doręczenia przesyłki. Wraz z towarem należy odesład wydrukowany i wypełniony "Formularz wymiany towaru / odstąpienia od umowy" lub pisemne oświadczenie z podaniem imienia, nazwiska, adresu, numerem zamówienia oraz numer konta, na które mają zostad przelane zwrócone pieniądze. Zwrot pieniędzy nastąpi tym samym kanałem, którym Kupujący dokonał płatności, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inną formę zwrotu płatności. W przypadku, gdy do zakupionego towaru dodawany był inny produkt gratis lub po obniżonej cenie (w ramach specjalnych promocji), należy odesład go wraz ze zwracanym towarem. Zwracany towar klient odsyła na własny koszt. REKLAMACJE W RoninStore oferujemy tylko oryginalne produkty najwyższej jakości renomowanych firm. Zaopatrujemy nasz sklep wyłącznie u certyfikowanych producentów lub autoryzowanych dystrybutorów. Sprzedajemy artykuły fabrycznie nowe, w oryginalnych opakowaniach, w przypadku używanych produktów z tzw. giełdy RoninStore stara się jak najlepiej opisad i "oddad towar' graficznie w postaci zdjęd. Każdy zakupiony w RoninStore nowy produkt można reklamowad z tytułu rękojmi lub z tytułu gwarancji przez okres 2 lat od daty otrzymania produktu przez Konsumenta. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji towar odsyłany jest na koszt klienta. Jeżeli klient nie odbierze odrzuconej reklamacji w ciągu 3 miesięcy od otrzymania decyzji towar zostanie zutylizowany. Jeżeli reklamacja jest uznana, RoninStore pokrywa koszty transportu. Wraz z towarem należy odesład wydrukowany i wypełniony "Formularz reklamacji towaru" lub pisemne oświadczenie z podaniem imienia, nazwiska, adresu, numerem zamówienia oraz dokładnym opisem wady. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od chwili otrzymania przesyłki zwrotnej od Klienta. Klient zostanie poinformowany o rozstrzygnięciu reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres jaki podał podczas składnia zamówienia lub telefonicznie na numer jaki podał podczas składania zamówienia. POLITYKA PRYWATNOŚCI Właścicielem i administratorem serwisu jest firma Ronin Rafał Dyakowski, Berbeckiego 3/4a, Gliwice Korzystanie z ze strony naszego sklepu internetowego, dostępnej pod adresem wiąże się z koniecznością podania danych osobowych. Szanujemy Paostwa prywatnośd i z tego też powodu przedstawiamy naszą polityką prywatności dotyczącą przetwarzania powierzonych nam danych osobowych. Z niniejszego dokumentu dowiedzą się Paostwo m.in. jakie dane osobowe zbieramy oraz w jakim celu są one wykorzystywane. Wskażemy także stosowane przez nas sposoby kontaktu a także informacje dotyczące możliwości zmiany, poprawiania i usuwania danych osobowych. DANE OSOBOWE: Użytkownik serwisu pozostaje anonimowy do momentu dokonania pierwszego zakupu, subskrypcji newslettera lub wypełnienia formularza rejestracyjnego na stronie sklepu. Zarejestrowanie się w naszym sklepie powoduje koniecznośd podania adresu oraz ustawienie hasła. Istnieje także możliwośd dokonywania zakupów bez rejestracji. Dla dokonania zakupów w naszym sklepie i konieczne jest podanie danych osobowych niezbędnych do dostarczenia przesyłki. W trakcie składania zamówieo zostaną Paostwo poproszeniu o podanie danych adresowych. W przypadku konsumentów będą to: Imię, Nazwisko, adres dostawy, numer telefonu i adres . Jeżeli zakupu dokonuje przedsiębiorca niezbędne będzie podane następujących danych: Nazwa firmy, Nazwisko osoby składającej zamówienie, adres firmy, numer NIP, numer telefonu oraz adres . Wszystkie posiadane przez nas informacje na temat naszych klientów wykorzystujemy tylko i wyłącznie w celu realizacji zamówieo, w tym wystawienia dokumentu sprzedaży oraz wysyłki produktów (oznacza to udostępnianie danych teleadresowych partnerom handlowym np. realizującym wysyłki firmom kurierskim). Bez uzyskania osobnej zgody Paostwa dane nie zostaną udostępnione ani wykorzystane w innym celu. Zbiór danych osobowych naszych klientów został zarejestrowane w rejestrze zbiorów danych osobowych Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych pod nr Administratorem danych osobowych jest Ronin Rafał Dyakowski, Berbeckiego 3/4a, Gliwice. Każdy użytkownik serwisu ma nieograniczoną możliwośd wglądu w swoje dane osobowe, ich edytowania lub usuwania. Aby samodzielnie sprawdzid swoje dane osobowe zarejestrowani klienci mogą zalogowad się na stronie i wejśd w zakładkę Twoje Konto, gdzie możliwa jest edycja wszystkich danych osobowych. Jeżeli chcesz usunąd swoje konto wraz z danymi osobowymi napisz wiadomośd na adres

8 BEZPIECZEOSTWO: Wszystkie dane osobowe są bezpiecznie przechowywane, w specjalnie do tego celu przygotowanym pomieszczeniu, zabezpieczone przed dostępem do nich osób nieuprawnionych na specjalnie zabezpieczonych serwerach (między innymi poprzez zapory sieciowe typu firewall). Wszystkie informacje jakie są przesyłane do naszych serwerów, a w szczególności dane dotyczące płatności są szyfrowane za pomocą protokołu SSL (Secure Socket Layer) za pomocą 128/256-bitowego kodowania dzięki czemu nawet w przypadku przechwycenia transmisji, dane te są niemożliwe do odczytania przez osoby nieupoważnione. Dostęp do danych osobowych mają tylko i wyłącznie uprawnieni do tego pracownicy roninstore.pl. KONTAKT: W trakcie realizacji zamówieo może zajśd potrzeba kontaktu z Paostwem. W takim przypadku zastrzegamy sobie możliwośd skierowania do Paostwa zapytao i kontaktu na podane dane tj. adres , numer telefonu czy adres korespondencyjny. W celu zrealizowania zamówienia Supersklep.pl zastrzega sobie prawo do wysyłania drogą mailową wiadomości informujących o kolejnych etapach realizacji zamówienia. Powyższe sposoby kontaktowania się z Paostwem nie zostaną wykorzystane w celu przesyłania informacji handlowych, chyba że uprzednio wyrażą Paostwo na to zgodę. NEWSLETTER: Na stronie każdy użytkownik może wyrazid chęd otrzymywania newslettera. W takim przypadku konieczne jest wpisanie adresu w odpowiednie pole na stronie sklepu oraz potwierdzenie wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych. Otrzymywanie newsletterów można w każdej chwili wyłączyd poprzez kliknięcie w link do wypisu w dowolnym u otrzymanym od roninstore.pl. Rezygnacja z otrzymywania newslettera nie jest jednoznaczna z usunięciem konta w sklepie. COOKIES (CIASTECZKA): Cookies (ciasteczka) są to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas przeglądania przez Ciebie stron internetowych. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długośd życia" ciasteczka (czas jego istnienia), oraz wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Nie są one w żaden sposób szkodliwe dla komputera ani dla zawartych na nim danych. Obecnie wykorzystujemy następujące rodzaje plików cookie: Pliki niezbędne do działania Sklepu - pliki te umożliwiają prawidłowe działanie Sklepu Internetowego roninstore.pl, logowanie do Sklepu, nawigowanie po Sklepie, dokonywanie zakupów. Bez ich zapisania na Twoim urządzeniu korzystanie ze Sklepu jest niemożliwe; Pliki zapewniające bezpieczeostwo transakcji dokonywanych w obrębie Sklepu. Brak tych plików uniemożliwi bezpieczne dokonanie transakcji, np. płatności; Pliki statystyczne - umożliwiają zbieranie przez nas informacji statystycznych na temat sposobu korzystania ze Sklepu; Pliki funkcjonalne - pliki umożliwiające zapamiętanie Twoich ustawieo i preferencji. Dzięki zapisaniu tych plików na Twoim urządzeniu m. in. nie będziesz musiał każdorazowo wpisywad loginu i hasła, itp; Pliki reklamowe - pliki umożliwiające otrzymanie spersonalizowanej reklamy. Pliki te mogą byd wykorzystywane przez Sklep dzięki czemu może zostad wyświetlona Ci reklama dostosowana do Twoich zainteresowao, a ilośd wyświetleo reklamy może byd limitowana dzięki czemu reklamy będą mniej uciążliwe itp. Pliki społecznościowe umożliwiające integrację serwisów społecznościowych (m. in. Facebook, Google+, Pinterest), z których korzystasz, ze Sklepem. Domyślne ustawienia przeglądarki internetowej urządzenia koocowego z reguły pozwalają na wykorzystywanie cookie bez żadnych ograniczeo. Użytkownik może w każdej chwili, samodzielnie zmienid zakres i zasady wykorzystywania plików cookie wprowadzając odpowiednie zmiany w ustawieniach przeglądarki internetowej urządzenia koocowego. Powyższa Polityka Prywatności stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631).

1 Definicja Sprzedawcy

1 Definicja Sprzedawcy REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1 Definicja Sprzedawcy Sprzedawca w portalu wszystko.pl: ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków NIP: 6762495204 REGON: 362855439 Tel. 601740065 E-mail: biuro@alsitech.pl Numer

Bardziej szczegółowo

DANE REJESTRACYJNE SPRZEDAWCY

DANE REJESTRACYJNE SPRZEDAWCY DANE REJESTRACYJNE SPRZEDAWCY GENERATOR, Ziemowit Poniatowski ul. Krótka 22 05-080 Izabelin NIP 527-100-25-16 REGON 010739795 Firma działa na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, prowadzonej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BINI

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BINI III. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BINI Sklep internetowy BINI, działający pod adresem www.bini.co, za pośrednictwem którego sprzedawane są towary znajdujące się w jego ofercie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.eurosejfy.pl obowiązujący od 25.12.2014r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.eurosejfy.pl obowiązujący od 25.12.2014r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.eurosejfy.pl obowiązujący od 25.12.2014r. Sejfy.PL Sp. z o. o. Orla 8 00-143 Warszawa Nip:5223017052 Regon:147329217 Infolinia 22 620 02 07 Mobile +48533888866 +48604655554

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FACHOWIEC www.fachowiec.com/sklep

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FACHOWIEC www.fachowiec.com/sklep REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FACHOWIEC www.fachowiec.com/sklep I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep internetowy FACHOWIEC dostępny pod adresem internetowym www.fachowiec.com/sklep prowadzony jest przez firmę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Home & Kids. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Home & Kids. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Home & Kids 1 Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy [dalej "Sklep"] prowadzi sprzedaż detaliczną przez Właściciela Sklepu za pośrednictwem internetu, na podstawie niniejszego

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego z dnia 15.12.2014 / Umowa sprzedaży

Regulamin sklepu internetowego z dnia 15.12.2014 / Umowa sprzedaży Regulamin sklepu internetowego z dnia 15.12.2014 / Umowa sprzedaży 1 Informacje ogólne Sklep internetowy działający pod adresem http://agapo.pl prowadzony jest przez firmę: PC-NET Rafał Latacz wpisaną

Bardziej szczegółowo

korzysta z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 5.Prawo odstąpienia od umowy nie

korzysta z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 5.Prawo odstąpienia od umowy nie Regulamin zakupów sklepu internetowego szprycha.com.pl I. OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW 1.Strona www.szprycha.com.pl (zwana dalej sklepem internetowym szprycha.com.pl lub sklepem ) jest sklepem internetowym,

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego ABI ROSE JEWELLEY określający m.in. zasady sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu.

Regulamin sklepu internetowego ABI ROSE JEWELLEY określający m.in. zasady sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu. Regulamin sklepu internetowego ABI ROSE JEWELLEY określający m.in. zasady sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu. 1 Definicje 1. Dni robocze dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo

Bardziej szczegółowo

4. W sklepie oferowane są produkty fabrycznie nowe, pozbawione wad fizycznych.

4. W sklepie oferowane są produkty fabrycznie nowe, pozbawione wad fizycznych. REGULAMIN SKLEPU OBOWIĄZUJĄCY DO DNIA 24.12.2014 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep internetowy działający pod adresem: www.sklep.branq.eu prowadzony jest przez firmę: F.H.U. Rafał Zielonka mieszczącą się

Bardziej szczegółowo

Regulamin. sklepu internetowego estetiq.pl, działającego pod adresem prowadzonego przez firmę ESTETIQ POLSKA Sp. z o.o.

Regulamin. sklepu internetowego estetiq.pl, działającego pod adresem  prowadzonego przez firmę ESTETIQ POLSKA Sp. z o.o. Regulamin sklepu internetowego estetiq.pl, działającego pod adresem www.sklep.estetiq.pl prowadzonego przez firmę ESTETIQ POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, nr NIP 631-22-05-436, nr Regon 276179410.

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne Regulamin sklepu internetowego 1 Postanowienia wstępne 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.agatabanach.pl, prowadzony jest przez Agatę Banach prowadzącą działalność gospodarczą pod

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne Regulamin sklepu internetowego 1 Postanowienia wstępne 1. Sklep internetowy sklepdietka.pl, dostępny pod adresem internetowym www.sklepdietka.pl należy do serwisu www.dietek.pl 2. sklepdietka.pl działa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. I. Podstawowe pojęcia

REGULAMIN. I. Podstawowe pojęcia REGULAMIN I. Podstawowe pojęcia Sprzedawca MASTERPART Grzegorz Janusz z siedzibą w Warszawie przy ulicy Ostroroga 10 wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Stołecznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://klockowo.pl Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem elektronicznym http://klockowo.pl prowadzony jest przez Włodzimierz Stroiński

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SKLEP.KREBO.COM.PL I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SKLEP.KREBO.COM.PL I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SKLEP.KREBO.COM.PL I POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania, świadczenia i rozliczania Umów Sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zawartych

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego Okucia.me

Regulamin sklepu internetowego Okucia.me Regulamin sklepu internetowego Okucia.me Określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez sklep, zawierający najważniejsze informacje o sprzedawcy, sklepie oraz o prawach Konsumenta. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN: 1- SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ. 1. Zamówienia można składać:

REGULAMIN: 1- SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ. 1. Zamówienia można składać: REGULAMIN: 1. Sklep internetowy działający pod adresem www.sklep.niro-bio.pl prowadzony jest przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno _ Usługowo Handlowe NIRO Sp. z o.o. z siedzibą w Bronowie 42-283 ; przy ulicy

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Sprzedawcą jest Bartosz Siuszko prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Bartosz Siuszko w Nakle nad Notecią 89-100 przy ulicy Jana Kilińskiego 2, NIP:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU. 1 Określenie Sprzedawcy

REGULAMIN SKLEPU.  1 Określenie Sprzedawcy Budlift Sp. z o. o. Ul. Strąkowa 38 01-367 Warszawa Nip:5223017721 Regon:147360486 Tel. 22 638 08 88 Mobile: +48604655554 biuro@budlift.pl REGULAMIN SKLEPU www.sejfy.online 1 Określenie Sprzedawcy 2 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, , zwany dalej Sklepem, prowadzi wysyłkową sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

Szanowni Państwo, , zwany dalej Sklepem, prowadzi wysyłkową sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Szanowni Państwo, złożenie zamówienia w naszym sklepie internetowym jest równoznaczne z akceptacją wszystkich zasad zawartych w niniejszym regulaminie. Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z tymi zasadami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO NUTRIDIETA CATERING DIETETYCZNY

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO NUTRIDIETA CATERING DIETETYCZNY REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO NUTRIDIETA CATERING DIETETYCZNY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Serwis internetowy Nutridieta Catering Dietetyczny dostępny pod adresem internetowym www.nutridieta.pl prowadzony

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakupów. I. Postanowienia ogólne

Regulamin zakupów. I. Postanowienia ogólne Regulamin zakupów I. Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy www.czerwonaszpilka.pl zwany dalej Sklep (Sprzedawca) działający pod adresem Bdirect Magdalena Szewczuk ul. Łubinowa 1/9 52-210 Wrocław, nip

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MUZEUM TATRZAŃSKIEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MUZEUM TATRZAŃSKIEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MUZEUM TATRZAŃSKIEGO Regulamin sklepu internetowego Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem określa zakres i warunki sprzedaży produktów przez Muzeum z siedzibą w Zakopanem, adres:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. I. Podstawowe pojęcia

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. I. Podstawowe pojęcia REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Podstawowe pojęcia Sprzedawca Lwy Północy S.C. ul. Wielkie Młyny 16/8 80-49 Gdańsk, wpisany do rejestru przedsiębiorców. Sklep - serwis internetowy należący do Sprzedawcy,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ALKOR-WATCH

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ALKOR-WATCH REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ALKOR-WATCH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep internetowy Alkor-Watch dostępny pod adresem internetowym kupzegarek.com oraz sklep.alkor-watch.pl prowadzony jest przez firmę

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia Ogólne

I. Postanowienia Ogólne I. Postanowienia Ogólne 1. Poniższy Regulamin będący jednocześnie regulaminem w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

1 Definicje. 2 Zasady ogólne

1 Definicje. 2 Zasady ogólne 1 Definicje 1. Regulamin niniejszy regulamin. 2. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która

Bardziej szczegółowo

SKLEP INTERNETOWY HIGIO.COM.PL

SKLEP INTERNETOWY HIGIO.COM.PL SKLEP INTERNETOWY HIGIO.COM.PL REGULAMIN Sklep internetowy higio.com.pl ( Sklep ) prowadzony jest przez Partner in Pet Food Polska SA z siedzibą przy ul. Palisadowej 20/22, 01-940 Warszawa, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPERSONALIZOWANE WIESZAKI. 1 Postanowienia wstępne

REGULAMIN SPERSONALIZOWANE WIESZAKI. 1 Postanowienia wstępne REGULAMIN SPERSONALIZOWANE WIESZAKI 1 Postanowienia wstępne 1. Sklep internetowy Spersonalizowane Wieszaki, dostępny pod adresem mailowym spersonalizowane.wieszaki@gmail.com, prowadzony jest przez Magdalenę

Bardziej szczegółowo

wybrać towar będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk kup,

wybrać towar będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk kup, REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO artmusicshop.pl 1. Postanowienia ogólne 1.1. Sklep internetowy działa pod adresem głównym strony www.artconnection.com.pl i artmusicshop.pl pod nazwą artmusicshop.pl (zwany

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu internetowego 1 Postanowienia ogólne. 2 Zawarcie umowy Sprzedaży

Regulamin Sklepu internetowego  1 Postanowienia ogólne. 2 Zawarcie umowy Sprzedaży Regulamin Sklepu internetowego www.sklep.peiter.pl Realizacja sprzedaży przez Sklep internetowy www.sklep.peiter.pl odbywa się według zasad niniejszego Regulaminu. Złożenie przez Klienta zamówienia jest

Bardziej szczegółowo

2. Klient dokona wyboru obowiązującego w Sklepie internetowym sposobu płatności:

2. Klient dokona wyboru obowiązującego w Sklepie internetowym sposobu płatności: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.VITADIET.PL INFORMACJE OGÓLNE 1. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego

Regulamin sklepu internetowego Regulamin sklepu internetowego www.magiatworzenia.pl 1 Warunki ogólne Sklep internetowy dostępny pod adresem http://www.magiatworzenia.pl jest własnością firmy FRESA Agata Skiba, ul. Fasolowa 39/30, 02-482

Bardziej szczegółowo

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Regulamin 1. DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1. KLIENT osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie

Bardziej szczegółowo

Słowniczek: Sklep Kupujący Sprzedający Dni robocze Czas realizacji zamówienia Przelew bankowy Punkt Odbioru I Przyjmowanie i realizacja zamówień

Słowniczek: Sklep Kupujący Sprzedający Dni robocze Czas realizacji zamówienia Przelew bankowy Punkt Odbioru I Przyjmowanie i realizacja zamówień Regulamin Niniejszy regulamin określa warunki sprzedaży, będące podstawą działalności sklepu internetowego operującego pod adresem http://www.mbe-poznan.pl. Słowniczek: Sklep - sklep internetowy działający

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego ALS Polska - Konsumencie możesz go zapisać na dysku lub wydrukować

Regulamin sklepu internetowego ALS Polska - Konsumencie możesz go zapisać na dysku lub wydrukować Regulamin sklepu internetowego ALS Polska (stan na 2015-10-24) 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Sklep internetowy ALS Polska prowadzony jest przez ALS Miłosz Korcz wpisaną/wpisanego do Centralnej Ewidencji i

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 1 Informacje ogólne. 2 Oferta. 1. Ceny towarów znajdujących się w ofercie Sklepu są podane w PLN i zawierają podatek VAT.

Regulamin. 1 Informacje ogólne. 2 Oferta. 1. Ceny towarów znajdujących się w ofercie Sklepu są podane w PLN i zawierają podatek VAT. Regulamin 1 Informacje ogólne 1. Sklep działający pod adresem mi-tu.pl, zwany dalej Sklepem lub Sprzedawcą, prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Warunkiem dokonania zamówienia w Sklepie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM SCARTSHOW.PL. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM SCARTSHOW.PL. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM SCARTSHOW.PL 1 Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy działający pod adresem www.sklep.scartshow.pl jest platformą prowadzoną przez firmę Scartshow z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Grzegorza Kostkę prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Kostka Grzegorz

Bardziej szczegółowo

1. Sklep internetowy Fabryka Snu działa za pośrednictwem witryny internetowej w domenie www.fabrykasnu.info.pl.

1. Sklep internetowy Fabryka Snu działa za pośrednictwem witryny internetowej w domenie www.fabrykasnu.info.pl. REGULAMIN SKLEPU 1. Sklep internetowy Fabryka Snu działa za pośrednictwem witryny internetowej w domenie www.fabrykasnu.info.pl. Składanie zamówień może się odbywać przez 24 godziny na dobę za pomocą strony

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu BrainInside.pl. Ogólne warunki umów sprzedaży

Regulamin sklepu BrainInside.pl. Ogólne warunki umów sprzedaży Regulamin sklepu BrainInside.pl Ogólne warunki umów sprzedaży 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień artykułów prezentowanych w sklepie internetowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.LINGEA.PL (obowiązujący od dnia 29 czerwca 2016 r.) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy LINGEA, działający

Bardziej szczegółowo

3. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

3. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. REGULAMIN Postanowienia Ogólne 1. Warunki korzystania z oferty proponowanej przez sklep internetowy kuxido.com reguluje poniższy dokument, zwany w dalszej części "Regulaminem". 2. Właścicielem sklepu kuxido.com

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU DAX COSMETICS obowiązujący od dnia 25.12.2014 roku

REGULAMIN SKLEPU DAX COSMETICS obowiązujący od dnia 25.12.2014 roku REGULAMIN SKLEPU DAX COSMETICS obowiązujący od dnia 25.12.2014 roku Regulamin określa zasady sprzedaży kosmetyków firmy Dax Cosmetics Sp. z o.o. oferowanych w sklepie internetowym sklep.dax.com.pl 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO talkersi.pl/test 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www. talkersi.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO talkersi.pl/test 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www. talkersi. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO talkersi.pl/test 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www. talkersi.pl/test firmę (Talkersi.pl sp. z o.o., ul. Myśliwska 20B/5,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Postanowienia ogólne

REGULAMIN Postanowienia ogólne REGULAMIN Niniejszy Regulamin sklepu internetowego Peoni dostępny jest na stronie www.peoni.pl w zakładce Regulamin. Regulamin można pobrać w formacie PDF i zapisać w pamięci komputera. Plik PDF zawierający

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.ONELED.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.ONELED.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.ONELED.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.oneled.pl prowadzony jest przez Magdalenę Rewucką prowadzącą działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego safepacz.pl

Regulamin sklepu internetowego safepacz.pl Regulamin sklepu internetowego safepacz.pl 1 Postanowienia wstępne 1. Sklep Internetowy Safepacz dostępny pod adresem internetowym www.safepacz.pl prowadzony jest przez firmę Flowing Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) reguluje zasady dokonywania zakupów w firmie PPHU EUROECOTEX, działającym pod adresem http://www.wyposazsklep.pl oraz na serwisie

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin sklepu DQstore.pl dla transakcji zawartych od 25 grudnia 2014r. 1 Postanowienia ogólne 1. Sklep DQstore.pl, nazywany dalej Sklepem prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedawcy imall24

Regulamin Sprzedawcy imall24 Regulamin Sprzedawcy imall24 I. DEFINICJE 1. Sprzedawca IMPACT IT Sp. z o.o. z siedzibą w 37-450 Stalowa Wola. ul. Siedlanowskiego 3., posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 8652557632, który

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu internetowego balloonclothes.com

Regulamin Sklepu internetowego balloonclothes.com Regulamin Sklepu internetowego balloonclothes.com 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego działającego pod adresem http://balloonclothes.com/, w

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego Atelier Tiu

Regulamin sklepu internetowego Atelier Tiu Regulamin sklepu internetowego Atelier Tiu I. Informacje o firmie Sklep internetowy Atelier Tiu prowadzony jest za pośrednictwem strony internetowej w domenie www.ateliertiu.pl. Właścicielem sklepu jest:

Bardziej szczegółowo

1.Rena.pl prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet.

1.Rena.pl prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Regulamin zakupów obowiązujący od 25.12.2014 r. Rena.pl to sklep internetowy, dostępny w domenie Rena.pl, prowadzony przez RENA.PL Łukasz Zając, Rynek 17, Wągrowiec, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DR GIFT

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DR GIFT REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DR GIFT Prosimy zapoznaj się z naszym regulaminem. Znajdziesz tu ciekawe i przydatne informacje, jak wygląda zamawianie w naszym sklepie. Wszystko napisane jest prostym i

Bardziej szczegółowo

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); Regulamin sklepu internetowego Glantier I. Definicje ogólne Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.pomyslowakredka.pl prowadzony jest przez Leszka Talipskiego pod firmą:

1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.pomyslowakredka.pl prowadzony jest przez Leszka Talipskiego pod firmą: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PomyslowaKredka.pl 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.pomyslowakredka.pl prowadzony jest przez Leszka Talipskiego pod firmą:

Bardziej szczegółowo

I. Rodzaj świadczonych usług II. Przyjmowanie i realizacja zamówień

I. Rodzaj świadczonych usług II. Przyjmowanie i realizacja zamówień Regulamin Podmiotem świadczącym usługi pod adresem http://sklep-sportowy.eu jest: Sklep rowerowy Leszek Tomica, ul. Daszyńskiego 10, 43-450 Ustroń, Polska NIP: 548-135-12-69 Spis treści: I. Rodzaj świadczonych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu internetowego ADAKO

Regulamin Sklepu internetowego ADAKO Regulamin Sklepu internetowego ADAKO Niniejszy regulamin określa warunki sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu internetowego ADAKO dostępnego pod adresem: http://vag-com.pl/index.php?mod=sklep

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy za odwiedzenie naszego sklepu. Zapraszamy ponownie! Regulamin Sklepu

Dziękujemy za odwiedzenie naszego sklepu. Zapraszamy ponownie! Regulamin Sklepu Regulamin sklepu Regulamin Sklepu Regulamin określa zasady sprzedaży artykułów oferowanych przez internetowy sklep Dentashop.pl należący do firmy DENTASHOP Agata Mysiak, z siedzibą przy ul. Kościuszki

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin sklepu. 1 Postanowienia ogólne Regulamin sklepu 1 Postanowienia ogólne Sklep Internetowy Selana działający pod adresem http://www.selana.pl, stanowi teleinformatyczną platformę sprzedażową prowadzoną przez Rubicello, ul.łukasiewicza

Bardziej szczegółowo

TWOJA SKÓRA ŚPI SPOKOJNIE

TWOJA SKÓRA ŚPI SPOKOJNIE REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.dermasova.pl Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.dermasova.pl. I. Dane kontaktowe 1. Magdalena

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. PODSTAWOWE POJĘCIA 1 Sprzedawca RAFAŁ PRĘDOTA prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.U.H. AVIKOM RAFAŁ PRĘDOTA, pod adresem: Jaworznia 188, 26-065 Piekoszów, posługujący się numerami: NIP 959-054-01-32,

Bardziej szczegółowo

Kropka Milena Brózda-Nikiel z siedzibą w Krakowie, 31-916, os. Ogrodowe 12/2.

Kropka Milena Brózda-Nikiel z siedzibą w Krakowie, 31-916, os. Ogrodowe 12/2. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KROPKASHOES.COM I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep internetowy kropkashoes.com, dalej Sklep, działający pod adresem internetowym www.kropkashoes.com, dalej strona internetowa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego La Barbe

Regulamin sklepu internetowego La Barbe Regulamin sklepu internetowego La Barbe I. Słownik pojęć 1. Sprzedawca Equi Store Michał Pec, ul. Marsylska 3/52, NIP: 521-297-34-25. REGON: 140319233. 2. Sklep, sklep.labarbe.pl - serwis internetowy należący

Bardziej szczegółowo

listownie na adres: Fundacja Ośrodka KARTA, ul. Narbutta 29, Warszawa.

listownie na adres: Fundacja Ośrodka KARTA, ul. Narbutta 29, Warszawa. REGULAMIN SKLEPU NIESKOŃCZENIENIEPODLEGLA.PL Niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną został przygotowany na podstawie art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. I Postanowienia ogólne

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. I Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I Postanowienia ogólne 1. Właścicielem oraz administratorem sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym www.fundacja-amg.pl jest: Fundacja na rzecz studentów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego Vitrochem Group Sp. z o.o.

Regulamin Sklepu Internetowego Vitrochem Group Sp. z o.o. Regulamin Sklepu Internetowego Vitrochem Group Sp. z o.o. 1 1. Regulamin określa prawa i obowiązki sprzedawcy oraz kupującego oraz zasady realizacji transakcji w Sklepie Internetowym Vitrochem Group Sp.

Bardziej szczegółowo

Zwracany towar prosimy odsyłać na adres: ATI Garden ul. Karmelkowa Wrocław, z adnotacją ZWROT dla ułatwienia identyfikacji przesyłki.

Zwracany towar prosimy odsyłać na adres: ATI Garden ul. Karmelkowa Wrocław, z adnotacją ZWROT dla ułatwienia identyfikacji przesyłki. Reklamacje i zwroty Wszystkie produkty oferowane w sklepie ATI.sklep.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, w terminie przydatności oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Roberta Fijałkowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą

Bardziej szczegółowo

2. Stroną dokonującą sprzedaży jest właściciel sklepu internetowego kabinybartycka24.pl

2. Stroną dokonującą sprzedaży jest właściciel sklepu internetowego kabinybartycka24.pl Regulamin Sklepu 1 Definicje Klient każda osoba, która zawarła ze Sprzedawcą umowę o założenie konta w Sklepie; pojęcie to oznacza również osobę, która nie posiada Konta i jest w trakcie składania zamówienia,

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego NASZE BIESZCZADY

Regulamin sklepu internetowego NASZE BIESZCZADY Regulamin sklepu internetowego NASZE BIESZCZADY Data publikacji: 28.12.2016 r. Sklep internetowy Nasze Bieszczady działający pod adresem http:// naszebieszczady.com/sklep/ należy do Michała Gaponiuka,

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne Regulamin sklepu internetowego 1 Postanowienia wstępne 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.poradnikbudowlany.com jest prowadzony przez ATET Euro-Tłumacze Sp. z o. o. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Regulamin księgarni internetowej

Regulamin księgarni internetowej Regulamin księgarni internetowej I. Wstęp 1. Księgarnia internetowa, prowadzona przez Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK, 30-702 Kraków, ul. Lipowa 4; samorządową instytucję kultury wpisaną do

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakupów. Postanowienia ogólne

Regulamin zakupów. Postanowienia ogólne Regulamin zakupów Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa na jakich zasadach korzystać można ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem http://www.sklep.bikers.net.pl. 2. Sklep internetowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin portalu internetowego Nextia usługi informatyczne 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 2 DEFINICJE 3 KONTAKT

Regulamin portalu internetowego Nextia usługi informatyczne 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 2 DEFINICJE 3 KONTAKT Regulamin portalu internetowego Nextia usługi informatyczne 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Sklep internetowy Nextia usługi informatyczne prowadzony jest przez Nextia Michał Jeż wpisaną/wpisanego do Centralnej

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Adama Gawlika prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą WERNIX

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN dla konsumentów. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN dla konsumentów. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN dla konsumentów 1 Postanowienia ogólne 1. Internetowy sklep www.matbud.pl prowadzony jest przez Kazimierz Kula prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą MATBUD MATERIAŁY BUDOWLANE, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego fitstrategia.

Regulamin sklepu internetowego fitstrategia. Data publikacji: 06.09.2016 Regulamin sklepu internetowego fitstrategia. Sklep internetowy fitstrategia działający pod adresem http://fitstrategia.pl/kurs należy do Barbary Janysek prowadzącej działalność

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego ABI ROSE JEWELLEY określający m.in. zasady sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu.

Regulamin sklepu internetowego ABI ROSE JEWELLEY określający m.in. zasady sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu. Regulamin sklepu internetowego ABI ROSE JEWELLEY określający m.in. zasady sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu. 1 Definicje 1. Dni robocze dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "koszulki.ewangelizuj.pl" z 29.VIII.2014 r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO koszulki.ewangelizuj.pl z 29.VIII.2014 r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "koszulki.ewangelizuj.pl" z 29.VIII.2014 r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą

Bardziej szczegółowo

Regulamin dokonywania sprzedaży drogą elektroniczną Firma SKIBA

Regulamin dokonywania sprzedaży drogą elektroniczną Firma SKIBA Regulamin dokonywania sprzedaży drogą elektroniczną Firma SKIBA Niniejszy regulamin jest udostępniony Państwu przed zawarciem umowy w taki sposób, aby mogli Państwo go przechowywać i odtwarzać w zwykłym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.serowarpodlaski.pl 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.serowarpodlaski.pl 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.serowarpodlaski.pl 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.serowarpodlaski.pl prowadzony jest przez firmę Nocna Pizza Michał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO COLLEGIUM DA VINCI W POZNANIU

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO COLLEGIUM DA VINCI W POZNANIU REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO COLLEGIUM DA VINCI W POZNANIU 1. Przedmiot regulacji. 1. Przedmiotem regulacji niniejszego Regulaminu są warunki funkcjonowania Sklepu internetowego prowadzonego przez Collegium

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY FIRMY Z.P.U.H STOLLDREW

REGULAMIN SPRZEDAŻY FIRMY Z.P.U.H STOLLDREW REGULAMIN SPRZEDAŻY FIRMY Z.P.U.H STOLLDREW 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady zakupu produktów firmy oraz wykonywania związanych z nimi usług Producenta mebli, galanterii i

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży. Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest pod adresem oraz numerem telefonu

Regulamin sprzedaży. Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest pod adresem  oraz numerem telefonu Regulamin sprzedaży Data publikacji: 14-01-2017 Sprzedaż produktów elektronicznych za pośrednictwem strony www.mowdomnie.pl realizuje Aleksandra Janowska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Mów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH ON-LINE

REGULAMIN UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH ON-LINE REGULAMIN UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH ON-LINE I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady uzyskiwania porad prawnych za pośrednictwem strony internetowej www.sw-law.eu w zakładce

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu. I. Postanowienia ogólne

Regulamin sklepu. I. Postanowienia ogólne Regulamin sklepu Poniższy regulamin obowiązuje sklep internetowy oraz jego klientów, w wersji aktualnej, opublikowanej na stronach sklepu w momencie zawarcia umowy kupna. Sklep internetowy znajdujący się

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego. Dane kontaktowe

Regulamin sklepu internetowego. Dane kontaktowe Regulamin sklepu internetowego Dane kontaktowe Sklep jest prowadzony przez: LK Dystrybucja Lech Krasoń Krzysztof Rzeszutek s.c. Kolbuszowa Górna 69 c. 36 100 Kolbuszowa, NIP: 8141683985 REGON: 180961910

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem WWW.e-herbata.pl. Sprzedającym jest PROGRESSIVE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA KUPUJĄCEGO

INFORMACJA DLA KUPUJĄCEGO INFORMACJA DLA KUPUJĄCEGO I. Informacje ogólne 1. Niniejsza informacja przeznaczona jest wyłącznie dla Kupującego będącego konsumentem w rozumieniu art. 22¹ kodeksu cywilnego. 2. Sprzedającym jest: SALON

Bardziej szczegółowo

4. Utworzenie za pomocą rejestracji oraz korzystanie z konta użytkownika e-sklepu POLLOV jest dobrowolne i bezpłatne.

4. Utworzenie za pomocą rejestracji oraz korzystanie z konta użytkownika e-sklepu POLLOV jest dobrowolne i bezpłatne. Regulamin REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO POLLOV 1. Sklep www.pollov.pl jest prowadzony przez firmę: ul. Porzeczkowa 25 B, tel. +48 737 450 818 NIP: 782 23 08 420 REGON: 361491366 Dane do KONTA BANKOWEGO:

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne. 2 Definicje

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne. 2 Definicje Regulamin sklepu internetowego 1 Postanowienia wstępne Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym: kalorietoniewszystko.pl, prowadzony jest przez Natalię Czekalską prowadzącą działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP.

Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP. Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP. I. Definicje. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osoba prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego

Regulamin Sklepu Internetowego Regulamin Sklepu Internetowego 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania i wykonywania umów sprzedaży za pośrednictwem serwisu www.e-poltechcnc.pl zwanego dalej Sklepem internetowym.

Bardziej szczegółowo

wpisany do KRS pod numerem 0000360880, o numerze NIP 113-280-84-49 oraz Regon 142490095.

wpisany do KRS pod numerem 0000360880, o numerze NIP 113-280-84-49 oraz Regon 142490095. Sklep internetowy Perfumeria Tagomago działający pod adresem : http://tagomago.pl jest prowadzony przez: "Tagomago Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością" Spółka Komandytowa ul. Walecznych 68 03-926 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego Better Life Catering dietetyczny

Regulamin sklepu internetowego Better Life Catering dietetyczny Regulamin sklepu internetowego Better Life Catering dietetyczny Określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez sklep, zawierający najważniejsze informacje o sprzedawcy, sklepie oraz o prawach

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy sklepowej buildmall.eu

Regulamin platformy sklepowej buildmall.eu Regulamin platformy sklepowej buildmall.eu Postanowienia zawarte w Regulaminie platformy sklepowej buildmall.eu stanowią Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1

Bardziej szczegółowo