PRZED POBRANIEM APLIKACJI LYNK LUB/I SKORZYSTANIEM Z APLIKACJI I PLATFORMY LYNK NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZYM REGULAMINEM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZED POBRANIEM APLIKACJI LYNK LUB/I SKORZYSTANIEM Z APLIKACJI I PLATFORMY LYNK NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZYM REGULAMINEM"

Transkrypt

1 PRZED POBRANIEM APLIKACJI LYNK LUB/I SKORZYSTANIEM Z APLIKACJI I PLATFORMY LYNK NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZYM REGULAMINEM REGULAMIN DLA PASAŻERA 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady korzystania z Aplikacji i Platformy i ma zastosowanie do kwestii nieuregulowanych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. 2. Kontakt z Administratorem Platformy odbywa się za pośrednictwem adresu 3. Aplikacja i Platforma dostępna jest pod adresem której właścicielem jest Lynk Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, przy ul. Aleja Zwycięstwa 96/98, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , kapitał zakładowy zł, NIP , REGON Korzystanie przez Pasażera z usług przewozu osób świadczonych przez Kierowców albo przez Lynk za pośrednictwem Aplikacji i Platformy możliwe jest dopiero po zawarciu - na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie - Ramowej umowy na świadczenie przewozu okazjonalnego zarówno pomiędzy Pasażerem a Kierowcą/cmi oraz pomiędzy Pasażerem a Lynk. 5. Definicje: Administrator Platformy lub Lynk Lynk Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, przy ul. Aleja Zwycięstwa 96/98, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , kapitał zakładowy zł, NIP , REGON , właściciel Aplikacji i Platformy. Posiada stosowną licencję na wykonywanie przewozu okazjonalnego, wykonuje w niektórych przypadkach Zlecenia. Działa za Pasażera na podstawie Pełnomocnictwa, przy zawieraniu Ramowej umowy na świadczenie przewozu okazjonalnego oraz rozlicza Zlecenia, w tym przyjmuje zapłatę w formie bezgotówkowej oraz wystawia faktury/noty. Aplikacja oprogramowanie Administratora Platformy przeznaczone do zastosowania dla Użytkowników mających możliwość łączenia się z Internetem za pomocą Urządzeń mobilnych. Aplikacja umożliwia Użytkownikom dostęp do Platformy i zgłoszenie przez Pasażera zapotrzebowania na usługi przewozu osób świadczone przez Kierowców i Lynk w Ramach zawartych Ramowych umów na świadczenie przewozu okazjonalnego, za z góry ustaloną ryczałtową opłatę za przewóz, nadto oprogramowanie umożliwia rozliczenie opłaty w formie bezgotówkowej, generowanie faktur i not. Dane identyfikacyjne Pasażera dane przekazywane przez Pasażera podczas rejestracji, w celu korzystania z Aplikacji lub/i Platformy tj. imię i nazwisko/nazwa firmy miejsce zamieszkania/siedziba, NIP, numer telefonu, adres mailowy, zdjęcie profilowe, dane karty płatniczej lub kredytowej. Kierowca osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, Użytkownik Aplikacji (na podstawie odrębnej umowy z Administratorem Platformy). Jednocześnie podmiot świadczący Pasażerom, na podstawie Ramowej umowy na świadczenie przewozu okazjonalnego, usługi przewozu okazjonalnego (posiadający stosowne licencje na przewóz osób w transporcie krajowym), który po zalogowaniu się na Platformie może przyjąć Zlecenie i zrealizować przewóz. Kierowca Lynk osoba fizyczna zatrudniona/ świadcząca na rzecz Lynk usług kierowania pojazdami Lynk w ramach świadczenia przez Lynk Usług i wykonywania Zlecenia. Użytkownik Aplikacji (na podstawie odrębnej umowy z Administratorem Platformy). Konsument Pasażer będący osobą fizyczną, która korzysta z Aplikacji na własne potrzeby i jest stroną Ramowej umowy na świadczenie przewozu okazjonalnego, nie mające związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową. Pasażer pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Aplikacji lub/i Platformy. Po zalogowaniu się na Platformie i zawarciu uprzednio z Kierowcą/mi i z Lynk Ramowej umowy na świadczenie przewozu okazjonalnego może dokonywać Zlecenia. Pełnomocnictwo - upoważnienie udzielane przez Pasażera Administratorowi Platformy podczas 1

2 rejestracji na Platformie, do zawarcia - w imieniu Pasażera pisemnej Ramowej umowy na świadczenie przewozu okazjonalnego zarówno z Kierowcą, jak i z Lynk, które stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. Platforma miejsce (system) bezpośredniej komunikacji Pasażerów z Kierowcami oraz Administratorem Platformy, do której dostęp odbywa się za pośrednictwem Aplikacji, która umożliwia m.in. zgłoszenie Zlecenia, przyjęcie Zlecenia oraz wyliczenie ryczałtowej opłaty za przewóz, rozliczenie opłaty w formie bezgotówkowej, generowanie faktur i not. Profil Pasażera indywidualne konto Pasażera, tworzone podczas rejestracji Pasażera na Platformie i dostępne na niej, a służące Pasażerowi do korzystania z Aplikacji lub/i Platformy, w tym m.in. do rozliczania opłaty za przewóz, wglądu w historię Zlecenia, pobierania faktur lub not. Ramowa umowa na świadczenie przewozu okazjonalnego - umowa zawarta pomiędzy Pasażerem a Kierowcą/ami oraz pomiędzy Pasażerem a Lynk, określająca warunki wykonywania przez Kierowcę i Lynk na rzecz Pasażera usług przewozu okazjonalnego za pośrednictwem Aplikacji lub/i Platformy, na podstawie każdorazowego Zlecenia. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. Regulamin regulamin określający zasady korzystania przez Pasażera z Aplikacji i Platformy, dostępny na stronie Urządzenia mobilne urządzenia zdolne do łączenia się z Internetem z systemem Android lub ios (w szczególności smartfony i tablety PC), za pośrednictwem których następuje połączenie i skorzystanie z Aplikacji lub/i Platformy. Usługa - usługa przewozu okazjonalnego oferowana i wykonywana przez Kierowcę na rzecz Pasażera albo przez Lynk na rzecz Pasażera, na podstawie zawartej pomiędzy Kierowcą a Pasażerem albo Lynk a Pasażerem Ramowej umowy na świadczenie przewozu okazjonalnego, zamawiana przez Pasażera przy użyciu Aplikacji i/lub Platformy, rozliczana bezgotówkowo za pośrednictwem Aplikacji i potwierdzana na podstawie wystawionej faktury/noty, udostępnianej Pasażerowi w Profilu Pasażera. Świadczenie Usługi odbywa się każdorazowo w oparciu o przyjęcie przez Kierowcę lub Kierowcę Lynk Zlecenia Pasażera. Stronami Ramowej umowy na świadczenie przewozu okazjonalnego jak i Zlecenia jest : Kierowca i Pasażer w przypadku wykonywania przewozu przez Kierowcę albo Lynk i Pasażer w przypadku wykonywania przewozu przez Kierowcę Lynk. Użytkownik - Pasażer lub/i Kierowca lub/i Kierowca Lynk Zlecenie/Zlecenia każdorazowe zgłoszenie Pasażera za pośrednictwem Aplikacji lub/i Platformy - zapotrzebowania na Usługi, za z góry ustaloną ryczałtową opłatą za przewóz. PayU - PayU SA z siedzibą w Poznaniu, Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , o kapitale zakładowym w wysokości PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: , REGON Rejestracja na Platformie 1. Pasażer w celu skorzystania z Aplikacji i Platformy musi dokonać rejestracji, w wyniku której będzie identyfikowany przez Platformę za pomocą nazwy Użytkownika i hasła. Podane w wyniku rejestracji Dane identyfikujące Pasażera, w szczególności hasło Pasażera oraz nazwa Pasażera stanowić powinny tajemnicę Pasażera i winny być one tak przechowywane, aby osoby trzecie nie miały możliwości ich ustalenia i posłużenia się nimi bez wiedzy lub woli Pasażera. 2. Pasażer rejestrując się na Platformie wypełni wszystkie pola oznaczone jako obowiązkowe, w tym podaje swoje dane osobowe. Podanie tych danych jest dobrowolne. Administrator Aplikacji informuje, że brak podania danych oznaczonych jako obowiązkowe uniemożliwia zarejestrowanie Profilu Użytkownika Aplikacji. 3. W celu korzystania przez Pasażera z Usługi za pośrednictwem Aplikacji i Platformy wymagane jest zawarcie przez Pasażera zarówno ze wszystkimi Kierowcami jak i z Lynk Ramowej umowy o świadczenie przewozu okazjonalnego, albowiem świadczenie Usług odbywa się albo przez Kierowcę albo przez Lynk, w zależności od tego który z kierowców (Kierowca czy Kierowca Lynk) znajduje się najbliżej miejsca lokalizacji Pasażera. 2

3 4. Rejestrując się, Pasażer może wyrazić dodatkowo (dobrowolną) zgodę na otrzymywanie niezamówionych informacji handlowych od Administratora Platformy zgodnie z art. 10 ustawy wskazanej w 12 ust. 1 pkt 3 Regulaminu. 5. Ochrona danych osobowych Pasażera podawanych podczas rejestracji Aplikacji i na Platformie odbywa się na zasadach określonych w 11 Regulaminu. 3 Usługi świadczone przez Administratora Platformy 1. Administrator Platformy oświadcza, że przysługują mu pełne prawa autorskie do Aplikacji i Platformy. 2. Administrator Platformy udziela Pasażerowi bezterminowej (obowiązującej w okresie związania niniejszej umowy), nieodpłatnej i nieprzenoszalnej, niewyłącznej, ograniczonej licencji na korzystanie z Aplikacji, a za jej pośrednictwem z Platformy, która zlokalizowana jest pod adresem w zakresie niezbędnym do korzystania przez Pasażera z usług przewozu osób świadczonych przez Kierowców albo Lynk za pośrednictwem Aplikacji i Platformy. 3. Administrator Platformy tylko w przypadkach gdy przewóz wykonuje Kierowca nie świadczy Usług przewozu, Usługi oferuje i wykonuje wówczas Kierowca, który posiada stosowne licencje. Administrator Platformy pośredniczy wówczas pomiędzy Użytkownikami, udostępniając im Aplikację i Platformę. Administrator Platformy umożliwia rozliczanie bezgotówkowe Zlecenia, wystawia faktury za zrealizowane przez Kierowcę Zlecenie oraz wystawia noty za nabycie przez Pasażera kodów doładowań Profilu. W pozostałych przypadkach to Lynk świadczy usługi przewozu przez Kierowców Lynk. Nadto w każdym przypadku Administrator działa jako pełnomocnik Pasażera przy zawarciu Ramowej umowie na świadczenie przewozu okazjonalnego. Realizacja Zlecenia Pasażera odbywa się zasadach określonych w Regulaminie i Ramowej umowy na świadczenie przewozu okazjonalnego. 4. Udostępniona Platforma zapewnia możliwość nawiązania bezpośredniego kontaktu Użytkowników w zakresie świadczenia na rzecz Pasażera przewozu osób w oparciu o uprzednio zawartą Ramową umowę na świadczenie przewozu okazjonalnego. Platforma posiada poniżej opisane minimalne funkcjonalności: 1) udostępnianie Zlecenia Pasażerów, 2) umożliwianie Kierowcy przyjęcie i realizację Zlecenia, 3) dokonuje ryczałtowej wyceny Zlecenia przed rozpoczęciem przewozu 4) umożliwianie - za pośrednictwem Administratora Platformy rozliczenia wykonanego Zlecenia tj. zapłatę opłaty za przewóz w formie bezgotówkowej, 5) generowanie faktury za zrealizowane Zlecenie. 6) umożliwianie Pasażerom ocenę sposobu i jakości świadczenia Zlecenia przez Kierowców lub Kierowców Lynk. 5. Każdorazowa kalkulacja opłaty ryczałtowej za Zlecenia - dokonywana przez Platformę - realizowana będzie w oparciu o wewnętrzne analizy i algorytmy zaimplementowane w Platformie, w taki sposób by jak najdokładniej uwzględniać planowany czas przejazdu i odległości. Pasażer każdorazowo winien dokonać samodzielnej analizy Zlecenia pod kątem ekonomicznym. Zatwierdzenie opłaty jest równoznaczne ze złożeniem przez Pasażera Zlecenia. 6. Skorzystanie z Aplikacji Administratora Platformy wymaga dla Użytkowników dysponowania sprawnym Urządzeniem mobilnym z systemem Android lub ios i z dostępem do Internetu i odbiornikiem GPS a. 4 (Pełnomocnictwo) 1. W celu zawarcia przez każdego Pasażera z każdym Kierowcą, jak i z Lynk pisemnej Ramowej umowy na świadczenie usług przewozu okazjonalnego, na podstawie której Pasażer może korzystać z usług przewozu osób świadczonych zarówno przez Kierowców jak i przez Lynk, Pasażer udziela Administratorowi Platformy pełnomocnictwa wg treści wskazanej w Załączniku nr 1 do Umowy - do zawierania z każdym Kierowcą jak i z Lynk Ramowej umowy na świadczenie usług przewozu okazjonalnego wg treści wskazanej w Załączniku nr Pasażer oświadcza, że jest uprawniony do udzielenia Pełnomocnictwa. 3

4 3. Pasażer oświadcza, że wyraża zgodę na działanie Lynk (pełnomocnika Pasażera), jako drugiej strony czynności prawnej zawieranej z Lynk tj. Ramowej umowy na realizowanie usług przewozu okazjonalnego. Tym samym Pasażer oświadcza, iż ma pełną świadomość, iż udzielone na podstawie niniejszej umowy pełnomocnictwo obejmować także będzie umocowanie do zawierania z Lynk Ramowej umowy na realizowanie usług przewozu okazjonalnego, który będzie jednocześnie przy tej czynności druga stroną umowy (pełnomocnictwo z upoważnieniem do działania jako druga strona czynności prawnej). 5 (Obowiązki Pasażera) 1. W celu korzystania z Aplikacji i Platformy Pasażer dokonuje rejestracji swojego Profilu na stronie Platformy W celu realizacji Usług konieczne jest podanie danych osobowych wymaganych podczas procesu rejestracji Profilu, przy czym podanie tych danych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem jednak, iż brak danych osobowych uniemożliwia korzystanie z Aplikacji i rozliczenie świadczonych usług przewozu okazjonalnego. 2. Pasażer powinien aktualizować dane, o których mowa w ust Zakazuje się dostarczania przez Pasażera treści o charakterze bezprawnym. 6 (Sposób działania Aplikacji i Platformy) 1. Po założeniu Profilu Pasażera oraz po zawarciu z Kierowcą i z Lynk Ramowej umowy na świadczenie usług przewozu okazjonalnego, Pasażer może za pośrednictwem Platformy składać Zlecenia w następujący sposób: 1) Pasażer w pierwszej kolejności dokonuje wyboru segmentu Usługi przewozu (tj. typu samochodu, którym będzie wykonywane Zlecenie), 2) Pasażer wskazuje miejsce, z którego rozpoczyna się Zlecenie (początek trasy) i miejsce docelowe (koniec trasy). 3) Pasażer zatwierdza lub nie opłatę za przewóz. Zatwierdzenie opłaty jest równoznaczne ze złożeniem przez Pasażera Zlecenia. 4) Kierowca potwierdza realizację Zlecenia i dotarcie Pasażera do miejsca docelowego, 5) Rozliczenie przez Platformę Zlecenia (zapłata w formie bezgotówkowej przez Pasażera za wykonane Zlecenie) i wygenerowanie faktury. 2. Platforma przekaże Zlecenie Pasażera Kierowcy lub Kierowcy Lynk aktualnie zalogowanemu na Platformie i jednocześnie znajdującemu się najbliżej miejsca lokalizacji Pasażera. 7 (Płatność za usługi) 1. Administrator Platformy nie pobiera od Pasażera żadnych opłat za korzystanie z Aplikacji i Platformy. 2. Pasażer ponosi koszty realizacji przez Kierowcę lub Lynk Zlecenia (przewozu), opłata jest ryczałtowa, wyliczana i wskazywana przed rozpoczęciem przewozu (w oparciu o wewnętrzne analizy i algorytmy zaimplementowane w Platformie, w taki sposób by jak najdokładniej uwzględniać planowany czas przejazdu i odległości). 3. W razie zabrudzenia samochodu ponad zwykłe zabrudzenie wynikające z przejazdu samochodem (np. zwymiotowanie) Pasażer ponosi dodatkowe koszty sprzątania samochodu w wysokości kosztów faktycznie poniesionych z tytułu jego zabrudzenia przez Pasażera lub osoby mu towarzyszące podczas realizacji Zlecenia. 4. Zapłata za Zlecenie regulowana jest na w formie bezgotówkowej - za pośrednictwem Platformy i Administratora Platformy - z wykorzystaniem przez Pasażera karty kredytowej lub karty płatniczej lub kodów doładowania. 5. W celu realizacji Zlecenia Pasażer powinien zapewnić środki na swojej karcie płatniczej lub kredytowej lub Profilu. W przypadku braku środków lub niewystarczającej ilości środków lub błędu w komunikacji lub z jakiejkolwiek innej przyczyny uniemożliwiającej pobranie środków z karty lub Profilu, zostanie wystawiona Pasażerowi faktura VAT z 5-dniowym terminem płatności. 4

5 Pasażer zostanie niezwłocznie powiadomiony przez Administratora Platformy, o niezrealizowaniu płatności za wykonane Zlecenie z przyczyn wskazanych w niniejszym ustępie. 6. Faktura za zrealizowane przez Kierowcę albo Lynk Zlecenia lub nota księgowa za nabycie kodu doładowania Profilu będzie udostępniona Pasażerowi i możliwa do pobrania na Platformie w Profilu Pasażera. 7. Podczas korzystania z Aplikacji i Platformy Pasażer może skorzystać z następujących metod płatności (usługi świadczone są za pośrednictwem PayU S.A.): płatność za pomocą przelewów elektronicznych płatność za pomocą karty płatniczej 8 (Czas trwania, rozwiązanie umowy) 1. Korzystanie z Aplikacji lub/i Platformy jest dobrowolne i bezterminowe i obowiązuje po zaakceptowaniu Regulaminu Pasażera na stronie pod warunkiem zarejestrowania na Platformie Profilu Pasażera i podpisania dokumentów niezbędnych do realizacji Zlecenia przewozu. 2. Pasażer ma prawo w każdym czasie zamknąć swój Profil, w tym celu należy wysłać z adresu e- mail, który Pasażer podał podczas rejestracji na Platformie stosowną informację na adres mailowy 9 (Reklamacje, Odpowiedzialność) 1. Reklamacja może zostać złożona w dowolnej formie, w szczególności na piśmie wysłanym na adres Administratora Platformy wskazany w 1 ust.3 Regulaminu bądź na adres e- 2. Wszelkie skargi w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Zlecenia Pasażer winien kierować do Kierowcy albo Lynk, w zależności kto będzie wykonywał dane Zlecenie. Dane wykonującego zlecenie widnieją w adnotacjach na fakturze za zrealizowane Zlecenie. W celu wyeliminowania w przyszłości zdarzeń stanowiących przedmiot skargi Pasażer może również poinformować Administratora Platformy o niewykonaniu lub nienależytym wykonaniem przez Kierowcę Zlecenia. 3. Użytkownicy zamieszczający jakiekolwiek treści na Platformie zobowiązani są działać zgodnie z prawem, z poszanowaniem ogólnie przyjętych zasad współżycia społecznego, norm moralnych i obyczajowych. 4. Istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Organem właściwym w sprawach ochrony praw Konsumentów jest: Miejski Rzecznik Konsumentów w Gdyni, przy ul. 10 Lutego 24 Gdynia Spory pomiędzy Administratorem Platformy a Pasażerem będącym Konsumentem władne są również rozstrzygać sądy polubowne, w tym: Stały Polubowny Sąd Konsumencki w Gdańsku, przy ul. Marii Konopnickiej 4, Gdańsk. 10 (Odstąpienie) 1. Pasażer będący Konsumentem ma możliwość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów (z wyłączeniem tych, o których mowa w ust.4 i 5), odstąpienia od umowy świadczenia usług korzystania z Aplikacji i Platformy świadczonych Pasażerowi przez Administratora Platformy, wskazanych w niniejszym Regulaminie w terminie 14 dni od dnia rejestracji na Platformie. 2. Pasażer może odstąpić, składając Administratorowi Platformy oświadczenie o odstąpieniu od umowy i wysyłając oświadczenie przed upływem terminu wskazanego w ust. 1. na adres Administratora Platformy wskazany w 1 ust.3 Regulaminu bądź na adres e- 3. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. 4. Jeżeli jednak na żądanie Pasażera będącego Konsumentem wykonanie usług świadczonych Pasażerowi przez Administratora Platformy ma rozpocząć się przed upływem terminu do odstąpienia, Pasażer ma wówczas obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia. 5

6 5. W chwili odstąpienia przez Pasażera od umowy zawartej na odległość wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Pasażera (tj. Ramowa umowa na świadczenie przewozu okazjonalnego), a jeżeli na ich podstawie świadczenie zostało spełnione przez Kierowcę albo Lynk, Pasażer ponosi koszty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia. 11 (Dane osobowe) 1. Administrator Platformy jest administratorem danych osobowych Użytkowników, w tym Pasażerów. 2. Dane osobowe, które podawane są przez Użytkowników, w tym Pasażerów są przetwarzane i chronione zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 3. Pasażer jest uprawniony do dostępu do swoich danych jak również ich aktualizowania i poprawiania. 4. W celu korzystania z Aplikacji i Platformy Pasażer wyraża zgodę na lokalizację swojego miejsca przebywania (dane GPS) w chwili wysłania Zlecenia. 5. Administrator Platformy przetwarza dane osobowe Pasażera w takim zakresie, jaki jest konieczny do prawidłowego korzystania i użytkowania Aplikacji i Platformy przez Pasażera, w tym do rozliczenia Zlecenia i wykonania Zlecenia i Ramowej umowy na świadczenie przewozu okazjonalnego. 6. W celu należytego wykonania Zlecenia Pasażer wyraża zgodę na przekazanie swoich Danych identyfikacyjnych poszczególnym Kierowcom lub Kierowcą Lynk zalogowanym na Platformie przyjmującym do realizacji Zlecenie (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.). 7. Pasażer ma prawo cofnięcia w dowolnej chwili zgody na wykorzystywanie jego danych w formie pisemnej na stronie albo też poprzez pisemny sprzeciw wobec ich wykorzystania w celach marketingowych lub przekazywania innemu administratorowi danych do dalszego wykorzystywania jego danych osobowych. Cofnięcie zgody lub pisemny sprzeciw powodują automatycznie konieczność zamknięcia Profilu Pasażera przez Administratora Platformy. 8. Pasażer może również wyrazić odrębną zgodę (jest ona dobrowolna) podczas rejestracji na przetwarzanie danych w celach marketingowych przez Administratora Platformy. 12 (Postanowienia końcowe) 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie odpowiednie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności: 1. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2014 roku, nr 0, poz. 121 z późn. zm.), 2. Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 roku, poz. 827), 3. Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2013 roku, Nr 0, poz z późn. zm.), 4. Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 roku, nr 0, poz z późn. zm.). 5. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. Nr 125, poz. 1371, z późn. zm). 2. Przed skorzystaniem z Aplikacji i Platformy, Pasażer powinien zapoznać się zapisami Regulaminu i potwierdzić ten fakt w ramach procesu rejestracji. Jeżeli Pasażer nie wyraża zgody na którekolwiek z postanowień Regulaminu, należy zaprzestać procedury rejestracji lub korzystania z Aplikacji i Platformy. 3. Administrator Platformy wprowadził Kodeks dobrych praktyk. Pasażer ma możliwość zapoznania się z nim na stronie internetowej Administratora Platformy 4. Regulamin obowiązuje od dnia 10 czerwca 2015 roku. 6

7 Załącznik nr 1 Regulaminu Pełnomocnictwo udzielam pełnomocnictwa Lynk Sp. z o. o. siedzibą w Gdyni, przy ul. Aleja Zwycięstwa 96/98, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , kapitał zakładowy zł, NIP , REGON do zawierania : 1) ze wszystkimi Kierowcami w moim imieniu i na moją rzecz/w imieniu reprezentowanej przeze mnie osoby prawnej albo jednostki organizacyjna niebędącej osobą prawną - Ramowej umowy na świadczenie przewodu okazjonalnego wg wzoru wskazanego w Załączniku nr 2 Regulaminu. 2) z Lynk (jako drugą stroną czynności prawnej) w moim imieniu i na moją rzecz/w imieniu reprezentowanej przeze mnie osoby prawnej albo jednostki organizacyjna niebędącej osobą prawną - Ramowej umowy na świadczenie przewodu okazjonalnego wg wzoru wskazanego w Załączniku nr 2 Regulaminu. (pełnomocnictwo z upoważnieniem do działania jako druga strona czynności prawnej). Załącznik nr 2 do Regulaminu Wzór ramowej umowy na świadczenie przewozu okazjonalnego zawarta w dniu r. w lokalu przedsiębiorstwa Kierowcy w.. pomiędzy: zwanym dalej Pasażerem lub Stroną reprezentowanym przez pełnomocnika : Lynk Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, przy ul. Aleja Zwycięstwa 96/98, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , kapitał zakładowy zł, NIP , REGON , reprezentowaną przez: Prezesa Zarządu Michała Marcinika (zwaną dalej Pełnomocnikiem) a *(stroną będzie albo każdy Kierowca posiadający stosowną licencję na przewóz, albo Lynk posiadający licencję na przewóz) *Panem/Panią, zamieszkałym/zamieszkałą w (00-000)., ul.., prowadzącym/prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą.., legitymującym się/legitymującą się dowodem osobistym seria.., numer., numer PESEL.., numer Regon.., Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP):, posiadającym/posiadającą prawo jazdy kategorii. numer.. wydane dnia. przez.., posiadającym/posiadającą licencję Nr.. zwanym dalej Kierowcą lub Stroną albo *Lynk Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, przy ul. Aleja Zwycięstwa 96/98, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , kapitał zakładowy zł, NIP , REGON reprezentowaną przez: Prezesa Zarządu Michała Marcinika, zwaną dalej Lynk lub Stroną 7

8 w wyniku pobrania przez Pasażera Aplikacji oraz rejestracji na Platformie i zawarcia przez Kierowcę z Lynk odrębnej umowy m.in. na korzystanie z Aplikacji i Platformy oraz udzielenia przez Pasażera Lynk Pełnomocnictwa do zawarcia niniejszej Ramowej umowy na świadczenie przewozu okazjonalnego pomiędzy Pasażerem a Kierowcą albo pomiędzy Pasażerem a Lynk zawarto umowę o następującej treści: Definicje: Administrator Platformy lub Lynk Lynk Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, przy ul. Aleja Zwycięstwa 96/98, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , kapitał zakładowy zł, NIP , REGON , właściciel Aplikacji i Platformy. Posiada stosowną licencję na wykonywanie przewozu okazjonalnego, wykonuje w niektórych przypadkach Zlecenia. Działa za Pasażera na podstawie Pełnomocnictwa, przy zawieraniu Ramowej umowy na świadczenie przewozu okazjonalnego oraz rozlicza Zlecenia, w tym przyjmuje zapłatę w formie bezgotówkowej oraz wystawia faktury/noty. Aplikacja oprogramowanie Administratora Platformy przeznaczone do zastosowania dla Użytkowników mających możliwość łączenia się z Internetem za pomocą Urządzeń mobilnych. Aplikacja umożliwia Użytkownikom dostęp do Platformy i zgłoszenie przez Pasażera zapotrzebowania na usługi przewozu osób świadczone przez Kierowców i Lynk w Ramach zawartych Ramowych umów na świadczenie przewozu okazjonalnego, za z góry ustaloną ryczałtową opłatę za przewóz, nadto oprogramowanie umożliwia rozliczenie opłaty w formie bezgotówkowej, generowanie faktur i not. Dane identyfikacyjne Pasażera dane przekazywane przez Pasażera podczas rejestracji, w celu korzystania z Aplikacji lub/i Platformy tj. imię i nazwisko/nazwa firmy miejsce zamieszkania/siedziba, NIP, numer telefonu, adres mailowy, zdjęcie profilowe, dane karty płatniczej lub kredytowej. Kierowca osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, Użytkownik Aplikacji (na podstawie odrębnej umowy z Administratorem Platformy). Jednocześnie podmiot świadczący Pasażerom, na podstawie Ramowej umowy na świadczenie przewozu okazjonalnego, usługi przewozu okazjonalnego (posiadający stosowne licencje na przewóz osób w transporcie krajowym), który po zalogowaniu się na Platformie może przyjąć Zlecenie i zrealizować przewóz. Kierowca Lynk osoba fizyczna świadcząca na rzecz Lynk usług kierowania pojazdami Lynk w ramach świadczenia przez Lynk Usług i wykonywania Zlecenia. Użytkownik Aplikacji (na podstawie odrębnej umowy z Administratorem Platformy). Konsument Pasażer będący osobą fizyczną, która korzysta z Aplikacji na własne potrzeby i jest stroną Ramowej umowy na świadczenie przewozu okazjonalnego, nie mające związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową. Pasażer pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Aplikacji lub/i Platformy. Po zalogowaniu się na Platformie i zawarciu uprzednio z Kierowcą/mi i z Lynk Ramowej umowy na świadczenie przewozu okazjonalnego może dokonywać Zlecenia. Pełnomocnictwo - upoważnienie udzielane przez Pasażera Administratorowi Platformy podczas rejestracji na Platformie, do zawarcia - w imieniu Pasażera pisemnej Ramowej umowy na świadczenie przewozu okazjonalnego zarówno z Kierowcą, jak i z Lynk, które stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. Platforma miejsce (system) bezpośredniej komunikacji Pasażerów z Kierowcami oraz Administratorem Platformy, do której dostęp odbywa się za pośrednictwem Aplikacji, która umożliwia m.in. zgłoszenie Zlecenia, przyjęcie Zlecenia oraz wyliczenie ryczałtowej opłaty za przewóz, rozliczenie opłaty w formie bezgotówkowej, generowanie faktur i not. Profil Pasażera indywidualne konto Pasażera, tworzone podczas rejestracji Pasażera na Platformie i dostępne na niej, a służące Pasażerowi do korzystania z Aplikacji lub/i Platformy, w tym m.in. do rozliczania opłaty za przewóz, wglądu w historię Zlecenia, pobierania faktur lub not. Ramowa umowa na świadczenie przewozu okazjonalnego - umowa zawarta pomiędzy Pasażerem a Kierowcą/ami oraz pomiędzy Pasażerem a Lynk, określająca warunki wykonywania przez Kierowcę i Lynk na rzecz Pasażera usług przewozu okazjonalnego za pośrednictwem Aplikacji lub/i Platformy, na podstawie każdorazowego Zlecenia. Wzór umowy 8

9 stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. Regulamin regulamin określający zasady korzystania przez Pasażera z Aplikacji i Platformy, dostępny na stronie Urządzenia mobilne urządzenia zdolne do łączenia się z Internetem z systemem Android lub ios (w szczególności smartfony i tablety PC), za pośrednictwem których następuje połączenie i skorzystanie z Aplikacji lub/i Platformy. Usługa - usługa przewozu okazjonalnego oferowana i wykonywana przez Kierowcę na rzecz Pasażera albo przez Lynk na rzecz Pasażera, na podstawie zawartej pomiędzy Kierowcą a Pasażerem albo Lynk a Pasażerem Ramowej umowy na świadczenie przewozu okazjonalnego, zamawiana przez Pasażera przy użyciu Aplikacji i/lub Platformy, rozliczana bezgotówkowo za pośrednictwem Aplikacji i potwierdzana na podstawie wystawionej faktury/noty, udostępnianej Pasażerowi w Profilu Pasażera. Świadczenie Usługi odbywa się każdorazowo w oparciu o przyjęcie przez Kierowcę lub Kierowcę Lynk Zlecenia Pasażera. Stronami Ramowej umowy na świadczenie przewozu okazjonalnego jak i Zlecenia jest : Kierowca i Pasażer w przypadku wykonywania przewozu przez Kierowcę albo Lynk i Pasażer w przypadku wykonywania przewozu przez Kierowcę Lynk. Użytkownik - Pasażer lub/i Kierowca lub/i Kierowca Lynk Zlecenie/Zlecenia każdorazowe zgłoszenie Pasażera za pośrednictwem Aplikacji lub/i Platformy - zapotrzebowania na Usługi, za z góry ustaloną ryczałtową opłatą za przewóz. PayU - PayU SA z siedzibą w Poznaniu, Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , o kapitale zakładowym w wysokości PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: , REGON Przedmiot umowy 1. Pasażer powierza, a *Kierowca/Lynk zobowiązuje się do wykonywania Usług przewozu osób w krajowym transporcie drogowym tj. Pasażera wraz z ewentualnie osobami towarzyszącymi, za pośrednictwem Aplikacji i Platformy, na podstawie każdorazowego Zlecenia wysłanego Kierowcy lub Kierowcy Lynk przez Platformę. 2. Przewóz, o którym mowa w ust. 1, jest przewozem okazjonalnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, uzależnionym od bieżących potrzeb Pasażera. 2 Oświadczenia i obowiązki Kierowcy 1. *Kierowca/Lynk oświadcza, że posiada umiejętności i kwalifikacje niezbędne do należytego wykonania przedmiotu umowy. 2. *Kierowca/Lynk oświadcza, iż jest przedsiębiorcą i posiada licencję na wykonywanie transportu drogowego, o której mowa w przepisach o transporcie drogowym. 3. *Kierowca/Lynk gwarantuje Pasażerowi wysoki poziom i rzetelność świadczenia usług. 4. *Kierowca/Lynk jest obowiązany do zapewnienia Pasażerom odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny oraz wygody i należytej obsługi. 5. *Kierowca/Lynk oświadcza, iż przewóz będzie wykonywany pojazdem prowadzonym osobiście przez Kierowcę albo zatrudnionego przez niego kierowcę. 6. *Kierowca/Lynk będzie posługiwał się przy wykonywaniu umowy pojazdem ubezpieczonym od odpowiedzialności cywilnej oraz sprawnym technicznie, w tym z aktualnymi badaniami technicznymi pojazdu dopuszczającymi do ruchu drogowego. 7. *Kierowca/Lynk oświadcza, iż będzie posługiwał się przy wykonywaniu umowy pojazdem osobowym, który stanowi jego wyłączną własność lub przedmiot jego leasingu. 8. *Kierowca/Lynk jest obowiązany do utrzymywania pojazdów w czystości. 3 Realizacja umowy 1. Strony oświadczają, iż wykonywanie przez *Kierowcę/Lynk dla Pasażera usług przewozu okazjonalnego za pośrednictwem Aplikacji i Platformy, na podstawie każdorazowego Zlecenia przedstawia się w zasadniczych punktach w następujący sposób: 1) Platforma przekaże Zlecenie przewozu Pasażera Kierowcy lub Kierowcy Lynk aktualnie zalogowanemu na Platformie i jednocześnie znajdującemu się najbliżej miejsca lokalizacji 9

10 Pasażera, zaś w przypadku nieprzyjęcia przez tego Kierowcę Zlecenia, przekaże je Kierowcy kolejno najbliższemu w odległości od Pasażera i tak do skutku. 2) Kierowca zainteresowany realizacją Zlecenia (za z góry ustalona opłatą ryczałtową), akceptuje je i wówczas Platforma przekazuje Kierowcy informacje dot. adresu odbioru Pasażera. 3) Po dotarciu na miejsce odbioru Pasażera, Kierowca potwierdza to na Platformie i otrzymuje wówczas informacje o docelowym miejscu przewozu Pasażera. 4) Po wykonaniu Zlecenia, Kierowca potwierdza to na Platformie i wówczas Platforma dokonuje rozliczenia przewozu i bezgotówkowo pobiera od Pasażera opłatę za ten przewóz, na zasadach wskazanych w niniejszej umowie oraz odpowiednio w Regulaminie w przypadku Pasażerów lub w umowie współpracy w przypadku Kierowców. 5) Kierowca ponosi pełną odpowiedzialność za niewykonanie niniejszej umowy w przypadku przyjęcia do realizacji Zlecenia i nienależyte wykonanie Zlecenia. 4 Opłaty 1. Opłata z realizację Zlecenia jest opłatą ryczałtową, wyliczaną i wskazywaną Pasażerowi przed rozpoczęciem przewozu (w oparciu o wewnętrzne analizy i algorytmy zaimplementowane w Platformie, w taki sposób by jak najdokładniej uwzględniać planowany czas przejazdu i odległości). Pasażer zatwierdza lub nie opłatę za przewóz. Zatwierdzenie opłaty jest równoznaczne ze złożeniem przez Pasażera Zlecenia 2. W razie zabrudzenia samochodu ponad zwykłe zabrudzenie wynikające z przejazdu samochodem (np. zwymiotowanie) Pasażer ponosi dodatkowe koszty w wysokości kosztów faktycznie poniesionych z tytułu jego zabrudzenia przez Pasażera lub osoby mu towarzyszące podczas realizacji Zlecenia, 3. Zapłata za wykonanie Zlecenia przez Kierowcę regulowana jest na rzecz *Kierowcy/Lynk w formie bezgotówkowej - za pośrednictwem Platformy obsługiwanej przez Administratora Platformy - z wykorzystaniem przez Pasażera jego karty kredytowej lub karty płatniczej lub kodów doładowania Profilu. 4. Pasażer potwierdzając Zlecenie na Platformie po otrzymaniu wyliczonej opłaty ryczałtowej, o której mowa w ust. 1, akceptuje warunki zapłaty bezgotówkowej za zrealizowane Zlecenia i zgadza się, aby Administrator Platformy obciążył kartę płatniczą lub kredytową, które Pasażer podał na Platformie w trakcie procesu rejestracji lub Profil Pasażera, zasilony kodami doładowań 5. Pasażer zobowiązany jest zapewnić środki na swojej karcie lub Profilu. W przypadku braku środków lub niewystarczającej ilości środków lub błędu w komunikacji lub jakiejkolwiek innej przyczyny uniemożliwiającej pobranie środków z karty lub Profilu, zostanie wystawiona Pasażerowi faktura VAT z 5 dniowym terminem płatności. Pasażer zostanie niezwłocznie powiadomiony przez Administratora Platformy, o niezrealizowaniu płatności za wykonane Zlecenie z przyczyn wskazanych w niniejszym ustępie. 6. Faktura za zrealizowane przez *Kierowcę/Lynk Zlecenia lub nota księgowa za nabycie kodu doładowania Profilu będzie udostępniona Pasażerowi i możliwa do pobrania na Platformie w Profilu Pasażera. 5 Czas obowiązywania, rozwiązanie 1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas nieokreślony i obowiązuje do dnia jej rozwiązania/ wygaśnięcia lub rozwiązania/wygaśnięcia umowy łączącej Pasażera lub/i Kierowcę z Administratorem Platformy. 2. Każda ze stron może rozwiązać niniejszą umowę w każdym czasie. 6 Dane osobowe 1. Dane osobowe przetwarzane są i chronione zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 2. Pasażer jest uprawniony do dostępu do swoich danych jak również ich aktualizowania i poprawiania. 3. W celu umożliwienia realizacji umowy Pasażer wyraża zgodę na lokalizację swojego miejsca przebywania (dane GPS), w chwili składania Zlecenia za pośrednictwem Platformy. 4. Kierowca przetwarza dane osobowe Pasażera wyłącznie w takim zakresie, jaki jest konieczny do realizacji umowy. 5. Pasażer ma prawo cofnięcia w dowolnej chwili zgody na wykorzystywanie jego danych w formie pisemnej, albo też poprzez pisemny sprzeciw wobec ich wykorzystania w celach marketingowych lub przekazywania innemu administratorowi danych dalszego do wykorzystywania jego danych osobowych. 10

11 7 Postanowienia końcowe 1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń od Kierowców. Organem właściwym w sprawach ochrony praw Konsumentów jest: Miejski Rzecznik Konsumentów w Gdyni, przy ul. 10 Lutego 24 Gdynia Spory pomiędzy Kierowcą a Pasażerem będącym Konsumentem władne są również rozstrzygać sądy polubowne, w tym: Stały Polubowny Sąd Konsumencki w Gdańsku, przy ul. Marii Konopnickiej 4, Gdańsk 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie odpowiednie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności: 1) Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. Nr 125, poz. 1371, z późn. zm). 2) Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2014 roku, nr 0, poz. 121 z późn. zm.), 3) Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 roku, poz. 827), 4) Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 roku, nr 0, poz z późn. zm.). za Pasażera za *Kierowcę/Lynk Załącznik nr 3 do Regulaminu Formularz odstąpienia od umowy (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) Lynk Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, przy ul. Aleja Zwycięstwa 96/98, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , kapitał zakładowy zł, NIP , REGON Ja/My (*) niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy (*) umowy dostawy następujących rzeczy (*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy (*) /o świadczenie następującej usługi (*) - Data zawarcia umowy (*) /odbioru (*) - Imię i nazwisko konsumenta(-ów) - Adres konsumenta(-ów) - Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) - Data (*) Niepotrzebne skreślić. 11

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1 Definicje

REGULAMIN. 1 Definicje REGULAMIN Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki sprzedaży prowadzonej przez intesy sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w serwisie internetowym dostępnym pod adresem www.platformaprzetargowa.eu. 1 Definicje

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/ Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/ I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Muzodajnia Open. (wersja z dnia r.)

Regulamin usługi Muzodajnia Open. (wersja z dnia r.) Regulamin usługi Open (wersja z dnia 04.08.2016 r.) 1. Open (dalej Usługa ) polega na dostarczaniu treści cyfrowych i świadczona jest przez e-muzyka S.A. z siedzibą w (03-941) Warszawie przy ul. Zwycięzców

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu internetowego ADAKO

Regulamin Sklepu internetowego ADAKO Regulamin Sklepu internetowego ADAKO Niniejszy regulamin określa warunki sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu internetowego ADAKO dostępnego pod adresem: http://vag-com.pl/index.php?mod=sklep

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne Regulamin sklepu internetowego 1 Postanowienia wstępne 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.agatabanach.pl, prowadzony jest przez Agatę Banach prowadzącą działalność gospodarczą pod

Bardziej szczegółowo

3. Usługobiorcą może być każdy użytkownik korzystający z usług opisanych w Regulaminie, świadczonych przez Spółkę (zwany dalej: Usługobiorcą).

3. Usługobiorcą może być każdy użytkownik korzystający z usług opisanych w Regulaminie, świadczonych przez Spółkę (zwany dalej: Usługobiorcą). Regulamin świadczenia Usługi Sprzedaży Kodów Dostępowych Karty Telegrosik I Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. Nr

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne Regulamin sklepu internetowego 1 Postanowienia wstępne 1. Sklep internetowy BRIT, dostępny pod adresem internetowym www.sklep.brit.pl, prowadzony przez firmę NetRom s.c. Zbigniew Kunert, Roman Nahlik,

Bardziej szczegółowo

UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR. zawarta w dniu w pomiędzy:

UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR. zawarta w dniu w pomiędzy: UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR zawarta w dniu w pomiędzy: Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKUPU I KORZYSTANIA Z BONÓW PODARUNKOWYCH RIDERO

REGULAMIN ZAKUPU I KORZYSTANIA Z BONÓW PODARUNKOWYCH RIDERO REGULAMIN ZAKUPU I KORZYSTANIA Z BONÓW PODARUNKOWYCH RIDERO 1. Właścicielem i administratorem serwisu www za pośrednictwem którego nabyć można Bon Podarunkowy Ridero jest: Ridero IT Publishing Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie przez Dostawcę następujących danych kontaktowych: telefon stacjonarny telefon komórkowy adres

Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie przez Dostawcę następujących danych kontaktowych: telefon stacjonarny telefon komórkowy adres Umowa o świadczenie przez Sieć Chojnet usług telekomunikacyjnych dla abonentów indywidualnych numer 2014/1846 zawarta dnia 2014-03-10 w Chojnicach na czas nieokreślony, pomiędzy CHOJNET Maciej Szypryt

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego Okucia.me

Regulamin sklepu internetowego Okucia.me Regulamin sklepu internetowego Okucia.me Określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez sklep, zawierający najważniejsze informacje o sprzedawcy, sklepie oraz o prawach Konsumenta. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO OLIGO-ELITE.PL 1 INFORMACJE OGÓLNE 2 ZAMÓWIENIA

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO OLIGO-ELITE.PL 1 INFORMACJE OGÓLNE 2 ZAMÓWIENIA REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO OLIGO-ELITE.PL 1 INFORMACJE OGÓLNE Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego prowadzonego pod adresem www.oligo-elite.pl przez Keiko Polska Sp. z o. o.

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w

Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w w dniu: pomiędzy: NOVUM S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Racławickiej 146, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Spis treści: Definicje Dane kontaktowe HP Formularz kontaktowy Formularz reklamacyjny Przeglądanie Wyszukiwanie zawartości Zakaz treści bezprawnych Tryb

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRENUMERATY CZASOPISM W SIECI i W SIECI HISTORII WYDAWANYCH PRZEZ FRATRIA SP. Z O.O. 1. Informacje ogólne

REGULAMIN PRENUMERATY CZASOPISM W SIECI i W SIECI HISTORII WYDAWANYCH PRZEZ FRATRIA SP. Z O.O. 1. Informacje ogólne REGULAMIN PRENUMERATY CZASOPISM W SIECI i W SIECI HISTORII WYDAWANYCH PRZEZ FRATRIA SP. Z O.O. 1. Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zamawiania, zakupu oraz realizowania prenumeraty

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne Regulamin sklepu internetowego 1 Postanowienia wstępne 1. Sklep internetowy Natalis Polska, dostępny pod adresem internetowym www.natalispolska.pl, prowadzony jest przez Prenatalis Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZASILANIA PAKIETÓW INTERNETOWYCH W SIECI WEL.COM MOBILE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN ZASILANIA PAKIETÓW INTERNETOWYCH W SIECI WEL.COM MOBILE. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN ZASILANIA PAKIETÓW INTERNETOWYCH W SIECI WEL.COM MOBILE 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia przez PayU usługi polegającej na umożliwieniu zasilania (doładowywania)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPERSONALIZOWANE WIESZAKI. 1 Postanowienia wstępne

REGULAMIN SPERSONALIZOWANE WIESZAKI. 1 Postanowienia wstępne REGULAMIN SPERSONALIZOWANE WIESZAKI 1 Postanowienia wstępne 1. Sklep internetowy Spersonalizowane Wieszaki, dostępny pod adresem mailowym spersonalizowane.wieszaki@gmail.com, prowadzony jest przez Magdalenę

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. PODSTAWOWE POJĘCIA 1 Sprzedawca RAFAŁ PRĘDOTA prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.U.H. AVIKOM RAFAŁ PRĘDOTA, pod adresem: Jaworznia 188, 26-065 Piekoszów, posługujący się numerami: NIP 959-054-01-32,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Idealny Pakiet Firmowy

REGULAMIN PROMOCJI Idealny Pakiet Firmowy REGULAMIN PROMOCJI Idealny Pakiet Firmowy 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa Klientów, zwanych dalej Uczestnikami, w Promocji Idealny Pakiet Firmowy, zwanej dalej Promocją.

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladowania.njumobile.pl

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladowania.njumobile.pl Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladowania.njumobile.pl I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z bazy WiseBase

Regulamin korzystania z bazy WiseBase Regulamin korzystania z bazy WiseBase 1 Definicje Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa: a) Administratorze rozumie się przez to podmiot świadczący usługi WiseBase WiseBase sp.z.o.o b) Użytkowniku

Bardziej szczegółowo

NINIEJSZY REGULAMIN MOŻESZ POBRAĆ I ZAPISAĆ NA SWOIM URZĄDZENIU. Regulamin serwisu Blue Media

NINIEJSZY REGULAMIN MOŻESZ POBRAĆ I ZAPISAĆ NA SWOIM URZĄDZENIU. Regulamin serwisu Blue Media NINIEJSZY REGULAMIN MOŻESZ POBRAĆ I ZAPISAĆ NA SWOIM URZĄDZENIU Regulamin serwisu Blue Media I Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Doładowań/Zasileń

Regulamin Usługi Doładowań/Zasileń Regulamin Usługi Doładowań/Zasileń 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy regulamin Zasileń Konta Prepaid (dalej Regulamin ), określa zasady świadczenia przez ecard S.A. (dalej ecard lub Usługodawca ) Usługi

Bardziej szczegółowo

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum REGULAMIN XVIII FORUM ENERGETYKI WIATROWEJ organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej ( Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne Regulamin sklepu internetowego 1 Postanowienia wstępne 1. Sklep internetowy sklepdietka.pl, dostępny pod adresem internetowym www.sklepdietka.pl należy do serwisu www.dietek.pl 2. sklepdietka.pl działa

Bardziej szczegółowo

Karta zgłoszenia. Dane zgłaszającego. Uczestnicy szkolenia. www.akademia.tuv.pl. TÜV Akademia Polska Sp. z o.o. ul. Wolności 327 41-800 Zabrze

Karta zgłoszenia. Dane zgłaszającego. Uczestnicy szkolenia. www.akademia.tuv.pl. TÜV Akademia Polska Sp. z o.o. ul. Wolności 327 41-800 Zabrze Karta zgłoszenia. TÜV Akademia Polska Sp. z o.o. ul. Wolności 327 41-800 Zabrze Fax: 32 376 29 65 Telefon: 32 273 21 82 E-mail: justyna.wodzinska@pl.tuv.com Wypełnioną kartę zgłoszenia proszę przesłać

Bardziej szczegółowo

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A.

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. REGULAMIN V WARSZTATÓW ENERGETYKI WIATROWEJ 2015 organizowanego przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin portalu internetowego Nextia usługi informatyczne 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 2 DEFINICJE 3 KONTAKT

Regulamin portalu internetowego Nextia usługi informatyczne 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 2 DEFINICJE 3 KONTAKT Regulamin portalu internetowego Nextia usługi informatyczne 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Sklep internetowy Nextia usługi informatyczne prowadzony jest przez Nextia Michał Jeż wpisaną/wpisanego do Centralnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN z dnia I. Podstawowe pojęcia

REGULAMIN  z dnia I. Podstawowe pojęcia REGULAMIN WWW.ZASMS.NET z dnia 07.08.2017 I. Podstawowe pojęcia Klient - osoba fizyczna, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. REGULAMIN Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą Serwisu taxeon.pl. 1.2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 1 Zakres stosowania. 2 Definicje zawarte w Regulaminie

Regulamin. 1 Zakres stosowania. 2 Definicje zawarte w Regulaminie Regulamin Regulamin KUP BILET ON LINE Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Elblągu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej zwana PKS Elbląg lub Przewoźnikiem). Przedsiębiorstwo Komunikacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Muzodajnia News. (wersja z dnia r.)

Regulamin usługi Muzodajnia News. (wersja z dnia r.) Regulamin usługi News (wersja z dnia 04.08.2016 r.) 1. Usługa News ( Usługa ) jest świadczona przez Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa, zarejestrowaną w

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje 1 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Konkursu Wygraj karnet na Open era z kartą kredytową dla posiadanej karty. ( Regulamin ). 2. Organizatorem Konkursu

Bardziej szczegółowo

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1 umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 2 potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych 3

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO z dnia 11 lutego 2017

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO  z dnia 11 lutego 2017 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.medikononline.pl z dnia 11 lutego 2017 Celem sklepu internetowego jest umożliwienie dostępu do szybkich i zgodnych z aktualnym stanem faktycznym informacji na temat udzielania

Bardziej szczegółowo

2)... Panem/Panią... zamieszkałym/zamieszkałą w...

2)... Panem/Panią... zamieszkałym/zamieszkałą w... NUMER KLIENTA (wypełnia Bank)... Umowa w sprawie: zawierania Transakcji za pośrednictwem Internetowej Platformy Transakcyjnej R -Dealer, zawierania Transakcji za pośrednictwem funkcjonalności R-Dealer

Bardziej szczegółowo

Oferty sklepu umieszczone są w serwisie Allegro i umożliwiają Klientom zakupy za pośrednictwem platformy Allegro za pomocą odpowiednich formularzy.

Oferty sklepu umieszczone są w serwisie Allegro i umożliwiają Klientom zakupy za pośrednictwem platformy Allegro za pomocą odpowiednich formularzy. REGULAMIN SKLEPU (obowiązuje od 25 grudnia 2014) Informacja o firmie: Sprzedaż na Allegro przez Sprzedawcę Remek_PL prowadzone jest przez "Remek.Pl - Remigiusz Jaroszewicz" z siedzibą w Chociszew 59, 95-045

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ON-LINE ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ: DALEJ ( Regulamin )

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ON-LINE ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ:  DALEJ ( Regulamin ) REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ON-LINE ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ: www.przystanekempatia.pl DALEJ ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu stanowią regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

Nazwy i określenia zawarte w Regulaminie oznaczają:

Nazwy i określenia zawarte w Regulaminie oznaczają: REGULAMIN DOŁADOWAŃ KARTY SIM UŻYTKOWNIKÓW USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNEJ WPmobi ŚWIADCZONEJ PRZEZ WIRTUALNĄ POLSKĘ SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE, NAZWA, ADRES I SIEDZIBA OPERATORA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE INTERNETOWYM WWW.MKOWALSKI.PL

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE INTERNETOWYM WWW.MKOWALSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE INTERNETOWYM WWW.MKOWALSKI.PL Spis treści: Definicje Dane kontaktowe Kancelarii Formularz kontaktowy Przeglądanie Wyszukiwanie zawartości Zakaz

Bardziej szczegółowo

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Regulamin 1. DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1. KLIENT osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach platformy zrozumto.pl

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach platformy zrozumto.pl Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach platformy zrozumto.pl Niniejszy Regulamin został wydany w oparciu o art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1 umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 2 potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych 3

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Urządzeń VOIP (Aneks do Regulaminu FCN)

Regulamin Sprzedaży Urządzeń VOIP (Aneks do Regulaminu FCN) Regulamin Sprzedaży Urządzeń VOIP (Aneks do Regulaminu FCN) obowiązujący od 1 maja 2015 Strona 1 z 5 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin określa warunki sprzedaży Urządzeń VoIP na rzecz Kupujących, przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PLATFORMA VOD OBOWIĄZUJĄCY OD Data umieszczenia regulaminu na stronie

REGULAMIN USŁUGI PLATFORMA VOD OBOWIĄZUJĄCY OD Data umieszczenia regulaminu na stronie REGULAMIN USŁUGI PLATFORMA VOD OBOWIĄZUJĄCY OD Data umieszczenia regulaminu na stronie Niniejszy Regulamin przeznaczony jest dla Użytkowników końcowych, które zawarły z nazwa firmy / imię i nazwisko, ul.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWIERANIA UMOWY NA ODLEGŁOŚĆ LUB POZA LOKALEM PRZEDSIĘBIORSTWA

REGULAMIN ZAWIERANIA UMOWY NA ODLEGŁOŚĆ LUB POZA LOKALEM PRZEDSIĘBIORSTWA REGULAMIN ZAWIERANIA UMOWY NA ODLEGŁOŚĆ LUB POZA LOKALEM PRZEDSIĘBIORSTWA 1 1. Niniejszy regulamin określa zasady zawierania przez Premium Mobile Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Wincentego Rzymowskiego

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI Postanowienia ogólne 1. Niniejsza polityka prywatności i wykorzystania plików cookies jest sporządzona przez 4Mobility S.A., określa ogólne zasady dotyczące gromadzenia, przetwarzania

Bardziej szczegółowo

II. WARUNKI TECHNICZNE USŁUGI GEODETA CYFROWY 1. Korzystanie z usługi GEODETA Cyfrowy wymaga spełnienia następujących warunków technicznych:

II. WARUNKI TECHNICZNE USŁUGI GEODETA CYFROWY 1. Korzystanie z usługi GEODETA Cyfrowy wymaga spełnienia następujących warunków technicznych: REGULAMIN serwisu egeodeta24.pl I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Właścicielem serwisu egeodeta24.pl oraz wydawcą GEODETY Cyfrowego jest Geodeta Spółka z o.o., zwana dalej Geodetą lub firmą Geodeta, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Pakiet Wirtualny Agent Umowa o współpracy

Pakiet Wirtualny Agent Umowa o współpracy Pakiet Wirtualny Agent Umowa o współpracy nr klienta 100portali.pl Sp. z o.o., z siedzibą w Toruniu, przy ul. Łokietka 5, NIP 8792679921 REGON 362546483, nr KRS 0000576977 Sądu Rejonowego w Toruniu, VII

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU ROLNICZA CHMURA USŁUG. 1 Definicje

REGULAMIN PORTALU ROLNICZA CHMURA USŁUG. 1 Definicje REGULAMIN PORTALU ROLNICZA CHMURA USŁUG Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług internetowego portalu Rolnicza Chmura Usług świadczonych przez Usługodawców pod adresem www. rolniczachmurauslug.pl

Bardziej szczegółowo

2.1. Do prawidłowego działania Gry wymagany jest telefon komórkowy wyposażony w system operacyjny Android, ios lub Windows Phone.

2.1. Do prawidłowego działania Gry wymagany jest telefon komórkowy wyposażony w system operacyjny Android, ios lub Windows Phone. REGULAMIN E-USŁUGI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem E-USŁUGI GRY MOBILNEJ (dalej: Gra ) jest firma ZEBRA PROJEKT GRY MOBILNE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wernyhory 14 (02-727), wpisana

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym IV edycja

Regulamin promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym IV edycja Regulamin promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym IV edycja 1 Regulamin Promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym IV edycja 1 Organizator Promocji 1. Promocja Zarabiaj z ekontem mobilnym IV edycja, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Rachunek mbiznes z mobilnym terminalem_dla obecnych klientów Obowiązuje od r. do r.

Regulamin Promocji. Rachunek mbiznes z mobilnym terminalem_dla obecnych klientów Obowiązuje od r. do r. Regulamin Promocji Rachunek mbiznes z mobilnym terminalem_dla obecnych klientów Obowiązuje od 01.01.2017 r. do 01.10.2017 r. 1. Organizator Promocji 1. Promocja Rachunek mbiznes z mobilnym terminalem_dla

Bardziej szczegółowo

Regulamin przystępowania Organizacji Korzystających do Programu Lista Robinsonów Polskiego Stowarzyszenia Marketingu SMB

Regulamin przystępowania Organizacji Korzystających do Programu Lista Robinsonów Polskiego Stowarzyszenia Marketingu SMB Regulamin przystępowania Organizacji Korzystających do Programu Lista Robinsonów Polskiego Stowarzyszenia Marketingu SMB Dział I: Postanowienie wstępne Niniejszy regulamin reguluje zasady przystępowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Chorzów, dnia 16.03.2012 r. Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Dworcowa 3/3 41-500 Chorzów REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ SPIS TREŚCI: I. Postanowienia wstępne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ ELEPHANT"

REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ ELEPHANT 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ ELEPHANT" 1.1 Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady, warunki i zakres korzystania z aplikacji mobilnej Elephant przeznaczonej na urządzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o. REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy "Regulamin korzystania z serwisu internetowego Lloyd Properties sp. z o.o." (zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN usługi AdReport

REGULAMIN usługi AdReport REGULAMIN usługi AdReport 1 Definicje Dla potrzeb niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące definicje wyrażeń występujących w tekście niniejszego Regulaminu: Abonament opłacone prawo do korzystania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Rachunek mbiznes z mobilnym terminalem_dla obecnych klientów Obowiązuje od 01.11.2015 r. do 31.03.2016 r.

Regulamin Promocji. Rachunek mbiznes z mobilnym terminalem_dla obecnych klientów Obowiązuje od 01.11.2015 r. do 31.03.2016 r. Regulamin Promocji Rachunek mbiznes z mobilnym terminalem_dla obecnych klientów Obowiązuje od 01.11.2015 r. do 31.03.2016 r. 1. Organizator Promocji 1. Promocja Rachunek mbiznes z mobilnym terminalem_dla

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu MTMedia. Postanowienia Ogólne

Regulamin Sklepu MTMedia. Postanowienia Ogólne Regulamin Sklepu MTMedia Postanowienia Ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego MTMedia. W szczególności warunki zawierania i rozwiązywania umów (składania zamówień)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG Wideokonsultacji Medycznych

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG Wideokonsultacji Medycznych REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG Wideokonsultacji Medycznych Niniejszy Regulamin wydany został w oparciu o art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

ul. Czerska 8/10 Tel. +48 022/555 33 10 info@smb.pl 00-732 Warszawa www.smb.pl

ul. Czerska 8/10 Tel. +48 022/555 33 10 info@smb.pl 00-732 Warszawa www.smb.pl Regulamin przystępowania Organizacji Korzystających do Programu Lista Robinsonów Stowarzyszenia Marketingu Bezpośredniego Dział I: Postanowienie wstępne Niniejszy regulamin reguluje zasady przystępowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl

Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl Definicje 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z internetowej aplikacji pracagłuchych.pl, w szczególności prawa i obowiązki

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Onet Dysk w Play dla Abonentów Play obowiązuje od dnia 29.07.2014 r.

Regulamin Usługi Onet Dysk w Play dla Abonentów Play obowiązuje od dnia 29.07.2014 r. Regulamin Usługi Onet Dysk w Play dla Abonentów Play obowiązuje od dnia 29.07.2014 r. 1 Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: 1. Onet-

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N P L A T F O R M Y E - L E A R N I N G O W E J E - S Z K O L E N I A

R E G U L A M I N P L A T F O R M Y E - L E A R N I N G O W E J E - S Z K O L E N I A R E G U L A M I N P L A T F O R M Y E - L E A R N I N G O W E J E - S Z K O L E N I A Postanowienia ogólne 1. Regulamin służy do określenia zasad korzystania z e-szkoleń dostępnych na www.liderplus.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego ABI ROSE JEWELLEY określający m.in. zasady sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu.

Regulamin sklepu internetowego ABI ROSE JEWELLEY określający m.in. zasady sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu. Regulamin sklepu internetowego ABI ROSE JEWELLEY określający m.in. zasady sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu. 1 Definicje 1. Dni robocze dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM SCARTSHOW.PL. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM SCARTSHOW.PL. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM SCARTSHOW.PL 1 Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy działający pod adresem www.sklep.scartshow.pl jest platformą prowadzoną przez firmę Scartshow z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu. (Zalecenia aktualizacji do nowych przepisów obowiązujących od 25 grudnia 2014 r.) Postanowienia Ogólne

Regulamin Sklepu. (Zalecenia aktualizacji do nowych przepisów obowiązujących od 25 grudnia 2014 r.) Postanowienia Ogólne Regulamin Sklepu (Zalecenia aktualizacji do nowych przepisów obowiązujących od 25 grudnia 2014 r.) Postanowienia Ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego www.mercant.pl

Bardziej szczegółowo

ul. Gościńczyk Puławy Mobile :

ul. Gościńczyk Puławy Mobile : UMOWA o świadczenie usług i dostępu do Internetu w sieci telekomunikacyjnej Infosferis Krzysztof Dzirba zawarta w dniu 12.01.2016 w miejscowości Puławy pomiędzy: Infosferis Krzysztof Dzirba ul. Różana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELETRONICZNĄ PRZEZ LENDERO SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELETRONICZNĄ PRZEZ LENDERO SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELETRONICZNĄ PRZEZ LENDERO SP. Z O.O. 1 1. Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) wprowadzony został przez Lendero Sp. z o.o., z siedzibą w Katowicach (40-085), przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Pugilares

Regulamin Usługi Pugilares Regulamin Usługi Pugilares 1 Definicje 1. Usługa Pugilares oznacza usługę świadczoną drogą elektroniczną, oferowaną przez Usługodawcę za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej lub Serwisu Internetowego umożliwiającą

Bardziej szczegółowo

Regulamin zasilania kont telefonicznych

Regulamin zasilania kont telefonicznych Regulamin zasilania kont telefonicznych 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia przez PayU usługi polegającej na umożliwieniu zasilania (doładowywania) kont telefonicznych

Bardziej szczegółowo

Rodzaj i nr dokumentu tożsamości* PESEL*/seria i nr dokumentu tożsamości*

Rodzaj i nr dokumentu tożsamości* PESEL*/seria i nr dokumentu tożsamości* adres do korespondencji: TAURON Obsługa Klienta Sp. z o.o. ul. Lwowska 23 40-389 Katowice tel. 32 606 0 616 e-mail: info@tauron-dystrybucja.pl UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ODBIORU ENERGII ELEKTRYCZNEJ WYTWORZONEJ

Bardziej szczegółowo

NINIEJSZY REGULAMIN MOŻESZ POBRAĆ I ZAPISAĆ NA SWOIM URZĄDZENIU. Regulamin świadczenia usługi Płatności

NINIEJSZY REGULAMIN MOŻESZ POBRAĆ I ZAPISAĆ NA SWOIM URZĄDZENIU. Regulamin świadczenia usługi Płatności NINIEJSZY REGULAMIN MOŻESZ POBRAĆ I ZAPISAĆ NA SWOIM URZĄDZENIU Regulamin świadczenia usługi Płatności I Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zestawu Zdrowy kręgosłup Poradnia wad postawy dla dzieci. DANE OSOBY UPRAWNIONEJ DO KORZYSTANIA Z USŁUG Imię i Nazwisko: :...

REGULAMIN Zestawu Zdrowy kręgosłup Poradnia wad postawy dla dzieci. DANE OSOBY UPRAWNIONEJ DO KORZYSTANIA Z USŁUG Imię i Nazwisko: :... REGULAMIN Zestawu Zdrowy kręgosłup Poradnia wad postawy dla dzieci DANE NABYWCY Imię i Nazwisko:...... PESEL:... Data ur.:... Adres zamieszkania:... Telefon:... E-mail:... DANE OSOBY UPRAWNIONEJ DO KORZYSTANIA

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KONTA CLICK

WZÓR UMOWY KONTA CLICK WZÓR UMOWY KONTA CLICK Poniższe umowy zawarte zostały w dniu. pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Zasady udostępniania internetowej gazety GRA z RMF FM. GRY ROZRYWKA AKTUALNOŚCI,

Zasady udostępniania internetowej gazety GRA z RMF FM. GRY ROZRYWKA AKTUALNOŚCI, Zasady udostępniania internetowej gazety GRA z RMF FM. GRY ROZRYWKA AKTUALNOŚCI, Ilekroć w niniejszym regulaminie stosuje się poniższe określenia i definicje, należy je rozumieć, jak następuje: 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Nest Konto z Bonusem. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin akcji promocyjnej Nest Konto z Bonusem. 1. Postanowienia ogólne Regulamin akcji promocyjnej Nest Konto z Bonusem 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin ) określa zasady akcji promocyjnej Nest Konto z Bonusem (dalej: Akcja ), której organizatorem

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu, pomiędzy: Domem Maklerskim W Investments Spółką Akcyjną z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Postanowienia ogólne 1. Regulamin jest opublikowany na podstawie art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr

Bardziej szczegółowo

3 Warunki zawierania i rozwiązywania umów oraz realizacji zamówień

3 Warunki zawierania i rozwiązywania umów oraz realizacji zamówień Regulamin Sklepu MEBLESHOP.PL z dnia 19.04.2015 roku Właścicielem serwisu MEBLESHOP.PL jest: Certanet Łukasz Adamowicz, przy al. Solidarności 115 lok. 2, 00-140 Warszawa, wpisany do Centralnej Ewidencji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY ZAKUPY NA TELEFON W SKLEPACH CASTORAMA POLSKA SP. Z O.O.

REGULAMIN SPRZEDAŻY ZAKUPY NA TELEFON W SKLEPACH CASTORAMA POLSKA SP. Z O.O. REGULAMIN SPRZEDAŻY ZAKUPY NA TELEFON W SKLEPACH CASTORAMA POLSKA SP. Z O.O. I. Informacje o sprzedającym 1. Organizatorem sprzedaży prowadzonej na odległość przez telefon jest Castorama Polska Spółka

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi udostępniania obrazów faktur VAT i innych dokumentów w formie elektronicznej

Regulamin usługi udostępniania obrazów faktur VAT i innych dokumentów w formie elektronicznej PGNiG SA w Warszawie Dolnośląski Oddział Handlowy we Wrocławiu Górnośląski Oddział Handlowy w Zabrzu Wielkopolski Oddział Handlowy w Poznaniu Regulamin usługi udostępniania obrazów faktur VAT i innych

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Programu 21 dni do płaskiego brzucha

Regulamin korzystania z Programu 21 dni do płaskiego brzucha Regulamin korzystania z Programu 21 dni do płaskiego brzucha 1. Definicje 1. Dostęp do Programu nabycie przez Uczestnika dostępu do Programu na czas wskazany w Umowie. 2. Konsument Programant będący Konsumentem.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Zyskuj z ekontem. obowiązuje od 01.03.2016 roku do 31.12.2016 roku

Regulamin Promocji Zyskuj z ekontem. obowiązuje od 01.03.2016 roku do 31.12.2016 roku Regulamin Promocji Zyskuj z ekontem obowiązuje od 01.03.2016 roku do 31.12.2016 roku Regulamin Promocji Zyskuj z ekontem 1 Organizator Promocji 1. Promocja Zyskuj z ekontem, zwana dalej Promocją, organizowana

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ

WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ Poniższe umowy zawarte zostały w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego safepacz.pl

Regulamin sklepu internetowego safepacz.pl Regulamin sklepu internetowego safepacz.pl 1 Postanowienia wstępne 1. Sklep Internetowy Safepacz dostępny pod adresem internetowym www.safepacz.pl prowadzony jest przez firmę Flowing Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRENUMERATY PRASY

REGULAMIN PRENUMERATY PRASY REGULAMIN PRENUMERATY PRASY Regulamin sprzedaży w prenumeracie określa zasady sprzedaży prasy przez POLSKA PRESS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 45, 02-672

Bardziej szczegółowo

Umowa zawarta w dniu. w Warszawie pomiędzy:

Umowa zawarta w dniu. w Warszawie pomiędzy: Umowa zawarta w dniu. w Warszawie pomiędzy: a 1. AF Odszkodowania Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kuropatwy 26A (02-892) wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SYSTEMU ZAKUPU BILETÓW SERWISU.

REGULAMIN SYSTEMU ZAKUPU BILETÓW SERWISU. REGULAMIN SYSTEMU ZAKUPU BILETÓW SERWISU 1. Definicje i postanowienia ogólne http://www.east-biz2016.pl/ 1.1. Organizator imprezy, zwany dalej administratorem danych osobowych jest DigiBrand Grzegorz Kiersznowski

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne. 2 Definicje

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne. 2 Definicje Regulamin sklepu internetowego 1 Postanowienia wstępne Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym: kalorietoniewszystko.pl, prowadzony jest przez Natalię Czekalską prowadzącą działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN zestaw badań Medycyna Orzecznicza - Kierowanie samochodem (kat.b) - orzeczenie do wydziału komunikacji

REGULAMIN zestaw badań Medycyna Orzecznicza - Kierowanie samochodem (kat.b) - orzeczenie do wydziału komunikacji REGULAMIN zestaw badań Medycyna Orzecznicza - Kierowanie samochodem (kat.b) - orzeczenie do wydziału komunikacji DANE NABYWCY Imię i Nazwisko:...... PESEL:... Data ur.:... Adres zamieszkania:... Telefon:...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI DLA KART PŁATNICZYCH Kupuj na Allegro z kartami Banku Zachodniego WBK

REGULAMIN PROMOCJI DLA KART PŁATNICZYCH Kupuj na Allegro z kartami Banku Zachodniego WBK 1 Wprowadzenie 1. Niniejszy regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Promocji Kupuj na Allegro z kartami Banku Zachodniego WBK. 2. Organizatorem Promocji jest Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin )

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin ) REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin ) Postanowienia ogólne 1. Regulamin jest opublikowany na podstawie art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez serwis pozyczka-24.eu

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez serwis pozyczka-24.eu Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez serwis pozyczka-24.eu Definicje 1. Regulamin to niniejszy Regulamin świadczenia Usług drogą elektroniczną w obszarze domeny internetowej pozyczka-24.eu,

Bardziej szczegółowo