PRZED POBRANIEM APLIKACJI LYNK LUB/I SKORZYSTANIEM Z APLIKACJI I PLATFORMY LYNK NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZYM REGULAMINEM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZED POBRANIEM APLIKACJI LYNK LUB/I SKORZYSTANIEM Z APLIKACJI I PLATFORMY LYNK NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZYM REGULAMINEM"

Transkrypt

1 PRZED POBRANIEM APLIKACJI LYNK LUB/I SKORZYSTANIEM Z APLIKACJI I PLATFORMY LYNK NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZYM REGULAMINEM REGULAMIN DLA PASAŻERA 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady korzystania z Aplikacji i Platformy i ma zastosowanie do kwestii nieuregulowanych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. 2. Kontakt z Administratorem Platformy odbywa się za pośrednictwem adresu 3. Aplikacja i Platforma dostępna jest pod adresem której właścicielem jest Lynk Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, przy ul. Aleja Zwycięstwa 96/98, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , kapitał zakładowy zł, NIP , REGON Korzystanie przez Pasażera z usług przewozu osób świadczonych przez Kierowców albo przez Lynk za pośrednictwem Aplikacji i Platformy możliwe jest dopiero po zawarciu - na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie - Ramowej umowy na świadczenie przewozu okazjonalnego zarówno pomiędzy Pasażerem a Kierowcą/cmi oraz pomiędzy Pasażerem a Lynk. 5. Definicje: Administrator Platformy lub Lynk Lynk Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, przy ul. Aleja Zwycięstwa 96/98, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , kapitał zakładowy zł, NIP , REGON , właściciel Aplikacji i Platformy. Posiada stosowną licencję na wykonywanie przewozu okazjonalnego, wykonuje w niektórych przypadkach Zlecenia. Działa za Pasażera na podstawie Pełnomocnictwa, przy zawieraniu Ramowej umowy na świadczenie przewozu okazjonalnego oraz rozlicza Zlecenia, w tym przyjmuje zapłatę w formie bezgotówkowej oraz wystawia faktury/noty. Aplikacja oprogramowanie Administratora Platformy przeznaczone do zastosowania dla Użytkowników mających możliwość łączenia się z Internetem za pomocą Urządzeń mobilnych. Aplikacja umożliwia Użytkownikom dostęp do Platformy i zgłoszenie przez Pasażera zapotrzebowania na usługi przewozu osób świadczone przez Kierowców i Lynk w Ramach zawartych Ramowych umów na świadczenie przewozu okazjonalnego, za z góry ustaloną ryczałtową opłatę za przewóz, nadto oprogramowanie umożliwia rozliczenie opłaty w formie bezgotówkowej, generowanie faktur i not. Dane identyfikacyjne Pasażera dane przekazywane przez Pasażera podczas rejestracji, w celu korzystania z Aplikacji lub/i Platformy tj. imię i nazwisko/nazwa firmy miejsce zamieszkania/siedziba, NIP, numer telefonu, adres mailowy, zdjęcie profilowe, dane karty płatniczej lub kredytowej. Kierowca osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, Użytkownik Aplikacji (na podstawie odrębnej umowy z Administratorem Platformy). Jednocześnie podmiot świadczący Pasażerom, na podstawie Ramowej umowy na świadczenie przewozu okazjonalnego, usługi przewozu okazjonalnego (posiadający stosowne licencje na przewóz osób w transporcie krajowym), który po zalogowaniu się na Platformie może przyjąć Zlecenie i zrealizować przewóz. Kierowca Lynk osoba fizyczna zatrudniona/ świadcząca na rzecz Lynk usług kierowania pojazdami Lynk w ramach świadczenia przez Lynk Usług i wykonywania Zlecenia. Użytkownik Aplikacji (na podstawie odrębnej umowy z Administratorem Platformy). Konsument Pasażer będący osobą fizyczną, która korzysta z Aplikacji na własne potrzeby i jest stroną Ramowej umowy na świadczenie przewozu okazjonalnego, nie mające związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową. Pasażer pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Aplikacji lub/i Platformy. Po zalogowaniu się na Platformie i zawarciu uprzednio z Kierowcą/mi i z Lynk Ramowej umowy na świadczenie przewozu okazjonalnego może dokonywać Zlecenia. Pełnomocnictwo - upoważnienie udzielane przez Pasażera Administratorowi Platformy podczas 1

2 rejestracji na Platformie, do zawarcia - w imieniu Pasażera pisemnej Ramowej umowy na świadczenie przewozu okazjonalnego zarówno z Kierowcą, jak i z Lynk, które stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. Platforma miejsce (system) bezpośredniej komunikacji Pasażerów z Kierowcami oraz Administratorem Platformy, do której dostęp odbywa się za pośrednictwem Aplikacji, która umożliwia m.in. zgłoszenie Zlecenia, przyjęcie Zlecenia oraz wyliczenie ryczałtowej opłaty za przewóz, rozliczenie opłaty w formie bezgotówkowej, generowanie faktur i not. Profil Pasażera indywidualne konto Pasażera, tworzone podczas rejestracji Pasażera na Platformie i dostępne na niej, a służące Pasażerowi do korzystania z Aplikacji lub/i Platformy, w tym m.in. do rozliczania opłaty za przewóz, wglądu w historię Zlecenia, pobierania faktur lub not. Ramowa umowa na świadczenie przewozu okazjonalnego - umowa zawarta pomiędzy Pasażerem a Kierowcą/ami oraz pomiędzy Pasażerem a Lynk, określająca warunki wykonywania przez Kierowcę i Lynk na rzecz Pasażera usług przewozu okazjonalnego za pośrednictwem Aplikacji lub/i Platformy, na podstawie każdorazowego Zlecenia. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. Regulamin regulamin określający zasady korzystania przez Pasażera z Aplikacji i Platformy, dostępny na stronie Urządzenia mobilne urządzenia zdolne do łączenia się z Internetem z systemem Android lub ios (w szczególności smartfony i tablety PC), za pośrednictwem których następuje połączenie i skorzystanie z Aplikacji lub/i Platformy. Usługa - usługa przewozu okazjonalnego oferowana i wykonywana przez Kierowcę na rzecz Pasażera albo przez Lynk na rzecz Pasażera, na podstawie zawartej pomiędzy Kierowcą a Pasażerem albo Lynk a Pasażerem Ramowej umowy na świadczenie przewozu okazjonalnego, zamawiana przez Pasażera przy użyciu Aplikacji i/lub Platformy, rozliczana bezgotówkowo za pośrednictwem Aplikacji i potwierdzana na podstawie wystawionej faktury/noty, udostępnianej Pasażerowi w Profilu Pasażera. Świadczenie Usługi odbywa się każdorazowo w oparciu o przyjęcie przez Kierowcę lub Kierowcę Lynk Zlecenia Pasażera. Stronami Ramowej umowy na świadczenie przewozu okazjonalnego jak i Zlecenia jest : Kierowca i Pasażer w przypadku wykonywania przewozu przez Kierowcę albo Lynk i Pasażer w przypadku wykonywania przewozu przez Kierowcę Lynk. Użytkownik - Pasażer lub/i Kierowca lub/i Kierowca Lynk Zlecenie/Zlecenia każdorazowe zgłoszenie Pasażera za pośrednictwem Aplikacji lub/i Platformy - zapotrzebowania na Usługi, za z góry ustaloną ryczałtową opłatą za przewóz. PayU - PayU SA z siedzibą w Poznaniu, Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , o kapitale zakładowym w wysokości PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: , REGON Rejestracja na Platformie 1. Pasażer w celu skorzystania z Aplikacji i Platformy musi dokonać rejestracji, w wyniku której będzie identyfikowany przez Platformę za pomocą nazwy Użytkownika i hasła. Podane w wyniku rejestracji Dane identyfikujące Pasażera, w szczególności hasło Pasażera oraz nazwa Pasażera stanowić powinny tajemnicę Pasażera i winny być one tak przechowywane, aby osoby trzecie nie miały możliwości ich ustalenia i posłużenia się nimi bez wiedzy lub woli Pasażera. 2. Pasażer rejestrując się na Platformie wypełni wszystkie pola oznaczone jako obowiązkowe, w tym podaje swoje dane osobowe. Podanie tych danych jest dobrowolne. Administrator Aplikacji informuje, że brak podania danych oznaczonych jako obowiązkowe uniemożliwia zarejestrowanie Profilu Użytkownika Aplikacji. 3. W celu korzystania przez Pasażera z Usługi za pośrednictwem Aplikacji i Platformy wymagane jest zawarcie przez Pasażera zarówno ze wszystkimi Kierowcami jak i z Lynk Ramowej umowy o świadczenie przewozu okazjonalnego, albowiem świadczenie Usług odbywa się albo przez Kierowcę albo przez Lynk, w zależności od tego który z kierowców (Kierowca czy Kierowca Lynk) znajduje się najbliżej miejsca lokalizacji Pasażera. 2

3 4. Rejestrując się, Pasażer może wyrazić dodatkowo (dobrowolną) zgodę na otrzymywanie niezamówionych informacji handlowych od Administratora Platformy zgodnie z art. 10 ustawy wskazanej w 12 ust. 1 pkt 3 Regulaminu. 5. Ochrona danych osobowych Pasażera podawanych podczas rejestracji Aplikacji i na Platformie odbywa się na zasadach określonych w 11 Regulaminu. 3 Usługi świadczone przez Administratora Platformy 1. Administrator Platformy oświadcza, że przysługują mu pełne prawa autorskie do Aplikacji i Platformy. 2. Administrator Platformy udziela Pasażerowi bezterminowej (obowiązującej w okresie związania niniejszej umowy), nieodpłatnej i nieprzenoszalnej, niewyłącznej, ograniczonej licencji na korzystanie z Aplikacji, a za jej pośrednictwem z Platformy, która zlokalizowana jest pod adresem w zakresie niezbędnym do korzystania przez Pasażera z usług przewozu osób świadczonych przez Kierowców albo Lynk za pośrednictwem Aplikacji i Platformy. 3. Administrator Platformy tylko w przypadkach gdy przewóz wykonuje Kierowca nie świadczy Usług przewozu, Usługi oferuje i wykonuje wówczas Kierowca, który posiada stosowne licencje. Administrator Platformy pośredniczy wówczas pomiędzy Użytkownikami, udostępniając im Aplikację i Platformę. Administrator Platformy umożliwia rozliczanie bezgotówkowe Zlecenia, wystawia faktury za zrealizowane przez Kierowcę Zlecenie oraz wystawia noty za nabycie przez Pasażera kodów doładowań Profilu. W pozostałych przypadkach to Lynk świadczy usługi przewozu przez Kierowców Lynk. Nadto w każdym przypadku Administrator działa jako pełnomocnik Pasażera przy zawarciu Ramowej umowie na świadczenie przewozu okazjonalnego. Realizacja Zlecenia Pasażera odbywa się zasadach określonych w Regulaminie i Ramowej umowy na świadczenie przewozu okazjonalnego. 4. Udostępniona Platforma zapewnia możliwość nawiązania bezpośredniego kontaktu Użytkowników w zakresie świadczenia na rzecz Pasażera przewozu osób w oparciu o uprzednio zawartą Ramową umowę na świadczenie przewozu okazjonalnego. Platforma posiada poniżej opisane minimalne funkcjonalności: 1) udostępnianie Zlecenia Pasażerów, 2) umożliwianie Kierowcy przyjęcie i realizację Zlecenia, 3) dokonuje ryczałtowej wyceny Zlecenia przed rozpoczęciem przewozu 4) umożliwianie - za pośrednictwem Administratora Platformy rozliczenia wykonanego Zlecenia tj. zapłatę opłaty za przewóz w formie bezgotówkowej, 5) generowanie faktury za zrealizowane Zlecenie. 6) umożliwianie Pasażerom ocenę sposobu i jakości świadczenia Zlecenia przez Kierowców lub Kierowców Lynk. 5. Każdorazowa kalkulacja opłaty ryczałtowej za Zlecenia - dokonywana przez Platformę - realizowana będzie w oparciu o wewnętrzne analizy i algorytmy zaimplementowane w Platformie, w taki sposób by jak najdokładniej uwzględniać planowany czas przejazdu i odległości. Pasażer każdorazowo winien dokonać samodzielnej analizy Zlecenia pod kątem ekonomicznym. Zatwierdzenie opłaty jest równoznaczne ze złożeniem przez Pasażera Zlecenia. 6. Skorzystanie z Aplikacji Administratora Platformy wymaga dla Użytkowników dysponowania sprawnym Urządzeniem mobilnym z systemem Android lub ios i z dostępem do Internetu i odbiornikiem GPS a. 4 (Pełnomocnictwo) 1. W celu zawarcia przez każdego Pasażera z każdym Kierowcą, jak i z Lynk pisemnej Ramowej umowy na świadczenie usług przewozu okazjonalnego, na podstawie której Pasażer może korzystać z usług przewozu osób świadczonych zarówno przez Kierowców jak i przez Lynk, Pasażer udziela Administratorowi Platformy pełnomocnictwa wg treści wskazanej w Załączniku nr 1 do Umowy - do zawierania z każdym Kierowcą jak i z Lynk Ramowej umowy na świadczenie usług przewozu okazjonalnego wg treści wskazanej w Załączniku nr Pasażer oświadcza, że jest uprawniony do udzielenia Pełnomocnictwa. 3

4 3. Pasażer oświadcza, że wyraża zgodę na działanie Lynk (pełnomocnika Pasażera), jako drugiej strony czynności prawnej zawieranej z Lynk tj. Ramowej umowy na realizowanie usług przewozu okazjonalnego. Tym samym Pasażer oświadcza, iż ma pełną świadomość, iż udzielone na podstawie niniejszej umowy pełnomocnictwo obejmować także będzie umocowanie do zawierania z Lynk Ramowej umowy na realizowanie usług przewozu okazjonalnego, który będzie jednocześnie przy tej czynności druga stroną umowy (pełnomocnictwo z upoważnieniem do działania jako druga strona czynności prawnej). 5 (Obowiązki Pasażera) 1. W celu korzystania z Aplikacji i Platformy Pasażer dokonuje rejestracji swojego Profilu na stronie Platformy W celu realizacji Usług konieczne jest podanie danych osobowych wymaganych podczas procesu rejestracji Profilu, przy czym podanie tych danych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem jednak, iż brak danych osobowych uniemożliwia korzystanie z Aplikacji i rozliczenie świadczonych usług przewozu okazjonalnego. 2. Pasażer powinien aktualizować dane, o których mowa w ust Zakazuje się dostarczania przez Pasażera treści o charakterze bezprawnym. 6 (Sposób działania Aplikacji i Platformy) 1. Po założeniu Profilu Pasażera oraz po zawarciu z Kierowcą i z Lynk Ramowej umowy na świadczenie usług przewozu okazjonalnego, Pasażer może za pośrednictwem Platformy składać Zlecenia w następujący sposób: 1) Pasażer w pierwszej kolejności dokonuje wyboru segmentu Usługi przewozu (tj. typu samochodu, którym będzie wykonywane Zlecenie), 2) Pasażer wskazuje miejsce, z którego rozpoczyna się Zlecenie (początek trasy) i miejsce docelowe (koniec trasy). 3) Pasażer zatwierdza lub nie opłatę za przewóz. Zatwierdzenie opłaty jest równoznaczne ze złożeniem przez Pasażera Zlecenia. 4) Kierowca potwierdza realizację Zlecenia i dotarcie Pasażera do miejsca docelowego, 5) Rozliczenie przez Platformę Zlecenia (zapłata w formie bezgotówkowej przez Pasażera za wykonane Zlecenie) i wygenerowanie faktury. 2. Platforma przekaże Zlecenie Pasażera Kierowcy lub Kierowcy Lynk aktualnie zalogowanemu na Platformie i jednocześnie znajdującemu się najbliżej miejsca lokalizacji Pasażera. 7 (Płatność za usługi) 1. Administrator Platformy nie pobiera od Pasażera żadnych opłat za korzystanie z Aplikacji i Platformy. 2. Pasażer ponosi koszty realizacji przez Kierowcę lub Lynk Zlecenia (przewozu), opłata jest ryczałtowa, wyliczana i wskazywana przed rozpoczęciem przewozu (w oparciu o wewnętrzne analizy i algorytmy zaimplementowane w Platformie, w taki sposób by jak najdokładniej uwzględniać planowany czas przejazdu i odległości). 3. W razie zabrudzenia samochodu ponad zwykłe zabrudzenie wynikające z przejazdu samochodem (np. zwymiotowanie) Pasażer ponosi dodatkowe koszty sprzątania samochodu w wysokości kosztów faktycznie poniesionych z tytułu jego zabrudzenia przez Pasażera lub osoby mu towarzyszące podczas realizacji Zlecenia. 4. Zapłata za Zlecenie regulowana jest na w formie bezgotówkowej - za pośrednictwem Platformy i Administratora Platformy - z wykorzystaniem przez Pasażera karty kredytowej lub karty płatniczej lub kodów doładowania. 5. W celu realizacji Zlecenia Pasażer powinien zapewnić środki na swojej karcie płatniczej lub kredytowej lub Profilu. W przypadku braku środków lub niewystarczającej ilości środków lub błędu w komunikacji lub z jakiejkolwiek innej przyczyny uniemożliwiającej pobranie środków z karty lub Profilu, zostanie wystawiona Pasażerowi faktura VAT z 5-dniowym terminem płatności. 4

5 Pasażer zostanie niezwłocznie powiadomiony przez Administratora Platformy, o niezrealizowaniu płatności za wykonane Zlecenie z przyczyn wskazanych w niniejszym ustępie. 6. Faktura za zrealizowane przez Kierowcę albo Lynk Zlecenia lub nota księgowa za nabycie kodu doładowania Profilu będzie udostępniona Pasażerowi i możliwa do pobrania na Platformie w Profilu Pasażera. 7. Podczas korzystania z Aplikacji i Platformy Pasażer może skorzystać z następujących metod płatności (usługi świadczone są za pośrednictwem PayU S.A.): płatność za pomocą przelewów elektronicznych płatność za pomocą karty płatniczej 8 (Czas trwania, rozwiązanie umowy) 1. Korzystanie z Aplikacji lub/i Platformy jest dobrowolne i bezterminowe i obowiązuje po zaakceptowaniu Regulaminu Pasażera na stronie pod warunkiem zarejestrowania na Platformie Profilu Pasażera i podpisania dokumentów niezbędnych do realizacji Zlecenia przewozu. 2. Pasażer ma prawo w każdym czasie zamknąć swój Profil, w tym celu należy wysłać z adresu e- mail, który Pasażer podał podczas rejestracji na Platformie stosowną informację na adres mailowy 9 (Reklamacje, Odpowiedzialność) 1. Reklamacja może zostać złożona w dowolnej formie, w szczególności na piśmie wysłanym na adres Administratora Platformy wskazany w 1 ust.3 Regulaminu bądź na adres e- 2. Wszelkie skargi w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Zlecenia Pasażer winien kierować do Kierowcy albo Lynk, w zależności kto będzie wykonywał dane Zlecenie. Dane wykonującego zlecenie widnieją w adnotacjach na fakturze za zrealizowane Zlecenie. W celu wyeliminowania w przyszłości zdarzeń stanowiących przedmiot skargi Pasażer może również poinformować Administratora Platformy o niewykonaniu lub nienależytym wykonaniem przez Kierowcę Zlecenia. 3. Użytkownicy zamieszczający jakiekolwiek treści na Platformie zobowiązani są działać zgodnie z prawem, z poszanowaniem ogólnie przyjętych zasad współżycia społecznego, norm moralnych i obyczajowych. 4. Istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Organem właściwym w sprawach ochrony praw Konsumentów jest: Miejski Rzecznik Konsumentów w Gdyni, przy ul. 10 Lutego 24 Gdynia Spory pomiędzy Administratorem Platformy a Pasażerem będącym Konsumentem władne są również rozstrzygać sądy polubowne, w tym: Stały Polubowny Sąd Konsumencki w Gdańsku, przy ul. Marii Konopnickiej 4, Gdańsk. 10 (Odstąpienie) 1. Pasażer będący Konsumentem ma możliwość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów (z wyłączeniem tych, o których mowa w ust.4 i 5), odstąpienia od umowy świadczenia usług korzystania z Aplikacji i Platformy świadczonych Pasażerowi przez Administratora Platformy, wskazanych w niniejszym Regulaminie w terminie 14 dni od dnia rejestracji na Platformie. 2. Pasażer może odstąpić, składając Administratorowi Platformy oświadczenie o odstąpieniu od umowy i wysyłając oświadczenie przed upływem terminu wskazanego w ust. 1. na adres Administratora Platformy wskazany w 1 ust.3 Regulaminu bądź na adres e- 3. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. 4. Jeżeli jednak na żądanie Pasażera będącego Konsumentem wykonanie usług świadczonych Pasażerowi przez Administratora Platformy ma rozpocząć się przed upływem terminu do odstąpienia, Pasażer ma wówczas obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia. 5

6 5. W chwili odstąpienia przez Pasażera od umowy zawartej na odległość wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Pasażera (tj. Ramowa umowa na świadczenie przewozu okazjonalnego), a jeżeli na ich podstawie świadczenie zostało spełnione przez Kierowcę albo Lynk, Pasażer ponosi koszty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia. 11 (Dane osobowe) 1. Administrator Platformy jest administratorem danych osobowych Użytkowników, w tym Pasażerów. 2. Dane osobowe, które podawane są przez Użytkowników, w tym Pasażerów są przetwarzane i chronione zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 3. Pasażer jest uprawniony do dostępu do swoich danych jak również ich aktualizowania i poprawiania. 4. W celu korzystania z Aplikacji i Platformy Pasażer wyraża zgodę na lokalizację swojego miejsca przebywania (dane GPS) w chwili wysłania Zlecenia. 5. Administrator Platformy przetwarza dane osobowe Pasażera w takim zakresie, jaki jest konieczny do prawidłowego korzystania i użytkowania Aplikacji i Platformy przez Pasażera, w tym do rozliczenia Zlecenia i wykonania Zlecenia i Ramowej umowy na świadczenie przewozu okazjonalnego. 6. W celu należytego wykonania Zlecenia Pasażer wyraża zgodę na przekazanie swoich Danych identyfikacyjnych poszczególnym Kierowcom lub Kierowcą Lynk zalogowanym na Platformie przyjmującym do realizacji Zlecenie (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.). 7. Pasażer ma prawo cofnięcia w dowolnej chwili zgody na wykorzystywanie jego danych w formie pisemnej na stronie albo też poprzez pisemny sprzeciw wobec ich wykorzystania w celach marketingowych lub przekazywania innemu administratorowi danych do dalszego wykorzystywania jego danych osobowych. Cofnięcie zgody lub pisemny sprzeciw powodują automatycznie konieczność zamknięcia Profilu Pasażera przez Administratora Platformy. 8. Pasażer może również wyrazić odrębną zgodę (jest ona dobrowolna) podczas rejestracji na przetwarzanie danych w celach marketingowych przez Administratora Platformy. 12 (Postanowienia końcowe) 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie odpowiednie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności: 1. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2014 roku, nr 0, poz. 121 z późn. zm.), 2. Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 roku, poz. 827), 3. Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2013 roku, Nr 0, poz z późn. zm.), 4. Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 roku, nr 0, poz z późn. zm.). 5. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. Nr 125, poz. 1371, z późn. zm). 2. Przed skorzystaniem z Aplikacji i Platformy, Pasażer powinien zapoznać się zapisami Regulaminu i potwierdzić ten fakt w ramach procesu rejestracji. Jeżeli Pasażer nie wyraża zgody na którekolwiek z postanowień Regulaminu, należy zaprzestać procedury rejestracji lub korzystania z Aplikacji i Platformy. 3. Administrator Platformy wprowadził Kodeks dobrych praktyk. Pasażer ma możliwość zapoznania się z nim na stronie internetowej Administratora Platformy 4. Regulamin obowiązuje od dnia 10 czerwca 2015 roku. 6

7 Załącznik nr 1 Regulaminu Pełnomocnictwo udzielam pełnomocnictwa Lynk Sp. z o. o. siedzibą w Gdyni, przy ul. Aleja Zwycięstwa 96/98, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , kapitał zakładowy zł, NIP , REGON do zawierania : 1) ze wszystkimi Kierowcami w moim imieniu i na moją rzecz/w imieniu reprezentowanej przeze mnie osoby prawnej albo jednostki organizacyjna niebędącej osobą prawną - Ramowej umowy na świadczenie przewodu okazjonalnego wg wzoru wskazanego w Załączniku nr 2 Regulaminu. 2) z Lynk (jako drugą stroną czynności prawnej) w moim imieniu i na moją rzecz/w imieniu reprezentowanej przeze mnie osoby prawnej albo jednostki organizacyjna niebędącej osobą prawną - Ramowej umowy na świadczenie przewodu okazjonalnego wg wzoru wskazanego w Załączniku nr 2 Regulaminu. (pełnomocnictwo z upoważnieniem do działania jako druga strona czynności prawnej). Załącznik nr 2 do Regulaminu Wzór ramowej umowy na świadczenie przewozu okazjonalnego zawarta w dniu r. w lokalu przedsiębiorstwa Kierowcy w.. pomiędzy: zwanym dalej Pasażerem lub Stroną reprezentowanym przez pełnomocnika : Lynk Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, przy ul. Aleja Zwycięstwa 96/98, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , kapitał zakładowy zł, NIP , REGON , reprezentowaną przez: Prezesa Zarządu Michała Marcinika (zwaną dalej Pełnomocnikiem) a *(stroną będzie albo każdy Kierowca posiadający stosowną licencję na przewóz, albo Lynk posiadający licencję na przewóz) *Panem/Panią, zamieszkałym/zamieszkałą w (00-000)., ul.., prowadzącym/prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą.., legitymującym się/legitymującą się dowodem osobistym seria.., numer., numer PESEL.., numer Regon.., Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP):, posiadającym/posiadającą prawo jazdy kategorii. numer.. wydane dnia. przez.., posiadającym/posiadającą licencję Nr.. zwanym dalej Kierowcą lub Stroną albo *Lynk Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, przy ul. Aleja Zwycięstwa 96/98, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , kapitał zakładowy zł, NIP , REGON reprezentowaną przez: Prezesa Zarządu Michała Marcinika, zwaną dalej Lynk lub Stroną 7

8 w wyniku pobrania przez Pasażera Aplikacji oraz rejestracji na Platformie i zawarcia przez Kierowcę z Lynk odrębnej umowy m.in. na korzystanie z Aplikacji i Platformy oraz udzielenia przez Pasażera Lynk Pełnomocnictwa do zawarcia niniejszej Ramowej umowy na świadczenie przewozu okazjonalnego pomiędzy Pasażerem a Kierowcą albo pomiędzy Pasażerem a Lynk zawarto umowę o następującej treści: Definicje: Administrator Platformy lub Lynk Lynk Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, przy ul. Aleja Zwycięstwa 96/98, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , kapitał zakładowy zł, NIP , REGON , właściciel Aplikacji i Platformy. Posiada stosowną licencję na wykonywanie przewozu okazjonalnego, wykonuje w niektórych przypadkach Zlecenia. Działa za Pasażera na podstawie Pełnomocnictwa, przy zawieraniu Ramowej umowy na świadczenie przewozu okazjonalnego oraz rozlicza Zlecenia, w tym przyjmuje zapłatę w formie bezgotówkowej oraz wystawia faktury/noty. Aplikacja oprogramowanie Administratora Platformy przeznaczone do zastosowania dla Użytkowników mających możliwość łączenia się z Internetem za pomocą Urządzeń mobilnych. Aplikacja umożliwia Użytkownikom dostęp do Platformy i zgłoszenie przez Pasażera zapotrzebowania na usługi przewozu osób świadczone przez Kierowców i Lynk w Ramach zawartych Ramowych umów na świadczenie przewozu okazjonalnego, za z góry ustaloną ryczałtową opłatę za przewóz, nadto oprogramowanie umożliwia rozliczenie opłaty w formie bezgotówkowej, generowanie faktur i not. Dane identyfikacyjne Pasażera dane przekazywane przez Pasażera podczas rejestracji, w celu korzystania z Aplikacji lub/i Platformy tj. imię i nazwisko/nazwa firmy miejsce zamieszkania/siedziba, NIP, numer telefonu, adres mailowy, zdjęcie profilowe, dane karty płatniczej lub kredytowej. Kierowca osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, Użytkownik Aplikacji (na podstawie odrębnej umowy z Administratorem Platformy). Jednocześnie podmiot świadczący Pasażerom, na podstawie Ramowej umowy na świadczenie przewozu okazjonalnego, usługi przewozu okazjonalnego (posiadający stosowne licencje na przewóz osób w transporcie krajowym), który po zalogowaniu się na Platformie może przyjąć Zlecenie i zrealizować przewóz. Kierowca Lynk osoba fizyczna świadcząca na rzecz Lynk usług kierowania pojazdami Lynk w ramach świadczenia przez Lynk Usług i wykonywania Zlecenia. Użytkownik Aplikacji (na podstawie odrębnej umowy z Administratorem Platformy). Konsument Pasażer będący osobą fizyczną, która korzysta z Aplikacji na własne potrzeby i jest stroną Ramowej umowy na świadczenie przewozu okazjonalnego, nie mające związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową. Pasażer pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Aplikacji lub/i Platformy. Po zalogowaniu się na Platformie i zawarciu uprzednio z Kierowcą/mi i z Lynk Ramowej umowy na świadczenie przewozu okazjonalnego może dokonywać Zlecenia. Pełnomocnictwo - upoważnienie udzielane przez Pasażera Administratorowi Platformy podczas rejestracji na Platformie, do zawarcia - w imieniu Pasażera pisemnej Ramowej umowy na świadczenie przewozu okazjonalnego zarówno z Kierowcą, jak i z Lynk, które stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. Platforma miejsce (system) bezpośredniej komunikacji Pasażerów z Kierowcami oraz Administratorem Platformy, do której dostęp odbywa się za pośrednictwem Aplikacji, która umożliwia m.in. zgłoszenie Zlecenia, przyjęcie Zlecenia oraz wyliczenie ryczałtowej opłaty za przewóz, rozliczenie opłaty w formie bezgotówkowej, generowanie faktur i not. Profil Pasażera indywidualne konto Pasażera, tworzone podczas rejestracji Pasażera na Platformie i dostępne na niej, a służące Pasażerowi do korzystania z Aplikacji lub/i Platformy, w tym m.in. do rozliczania opłaty za przewóz, wglądu w historię Zlecenia, pobierania faktur lub not. Ramowa umowa na świadczenie przewozu okazjonalnego - umowa zawarta pomiędzy Pasażerem a Kierowcą/ami oraz pomiędzy Pasażerem a Lynk, określająca warunki wykonywania przez Kierowcę i Lynk na rzecz Pasażera usług przewozu okazjonalnego za pośrednictwem Aplikacji lub/i Platformy, na podstawie każdorazowego Zlecenia. Wzór umowy 8

9 stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. Regulamin regulamin określający zasady korzystania przez Pasażera z Aplikacji i Platformy, dostępny na stronie Urządzenia mobilne urządzenia zdolne do łączenia się z Internetem z systemem Android lub ios (w szczególności smartfony i tablety PC), za pośrednictwem których następuje połączenie i skorzystanie z Aplikacji lub/i Platformy. Usługa - usługa przewozu okazjonalnego oferowana i wykonywana przez Kierowcę na rzecz Pasażera albo przez Lynk na rzecz Pasażera, na podstawie zawartej pomiędzy Kierowcą a Pasażerem albo Lynk a Pasażerem Ramowej umowy na świadczenie przewozu okazjonalnego, zamawiana przez Pasażera przy użyciu Aplikacji i/lub Platformy, rozliczana bezgotówkowo za pośrednictwem Aplikacji i potwierdzana na podstawie wystawionej faktury/noty, udostępnianej Pasażerowi w Profilu Pasażera. Świadczenie Usługi odbywa się każdorazowo w oparciu o przyjęcie przez Kierowcę lub Kierowcę Lynk Zlecenia Pasażera. Stronami Ramowej umowy na świadczenie przewozu okazjonalnego jak i Zlecenia jest : Kierowca i Pasażer w przypadku wykonywania przewozu przez Kierowcę albo Lynk i Pasażer w przypadku wykonywania przewozu przez Kierowcę Lynk. Użytkownik - Pasażer lub/i Kierowca lub/i Kierowca Lynk Zlecenie/Zlecenia każdorazowe zgłoszenie Pasażera za pośrednictwem Aplikacji lub/i Platformy - zapotrzebowania na Usługi, za z góry ustaloną ryczałtową opłatą za przewóz. PayU - PayU SA z siedzibą w Poznaniu, Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , o kapitale zakładowym w wysokości PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: , REGON Przedmiot umowy 1. Pasażer powierza, a *Kierowca/Lynk zobowiązuje się do wykonywania Usług przewozu osób w krajowym transporcie drogowym tj. Pasażera wraz z ewentualnie osobami towarzyszącymi, za pośrednictwem Aplikacji i Platformy, na podstawie każdorazowego Zlecenia wysłanego Kierowcy lub Kierowcy Lynk przez Platformę. 2. Przewóz, o którym mowa w ust. 1, jest przewozem okazjonalnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, uzależnionym od bieżących potrzeb Pasażera. 2 Oświadczenia i obowiązki Kierowcy 1. *Kierowca/Lynk oświadcza, że posiada umiejętności i kwalifikacje niezbędne do należytego wykonania przedmiotu umowy. 2. *Kierowca/Lynk oświadcza, iż jest przedsiębiorcą i posiada licencję na wykonywanie transportu drogowego, o której mowa w przepisach o transporcie drogowym. 3. *Kierowca/Lynk gwarantuje Pasażerowi wysoki poziom i rzetelność świadczenia usług. 4. *Kierowca/Lynk jest obowiązany do zapewnienia Pasażerom odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny oraz wygody i należytej obsługi. 5. *Kierowca/Lynk oświadcza, iż przewóz będzie wykonywany pojazdem prowadzonym osobiście przez Kierowcę albo zatrudnionego przez niego kierowcę. 6. *Kierowca/Lynk będzie posługiwał się przy wykonywaniu umowy pojazdem ubezpieczonym od odpowiedzialności cywilnej oraz sprawnym technicznie, w tym z aktualnymi badaniami technicznymi pojazdu dopuszczającymi do ruchu drogowego. 7. *Kierowca/Lynk oświadcza, iż będzie posługiwał się przy wykonywaniu umowy pojazdem osobowym, który stanowi jego wyłączną własność lub przedmiot jego leasingu. 8. *Kierowca/Lynk jest obowiązany do utrzymywania pojazdów w czystości. 3 Realizacja umowy 1. Strony oświadczają, iż wykonywanie przez *Kierowcę/Lynk dla Pasażera usług przewozu okazjonalnego za pośrednictwem Aplikacji i Platformy, na podstawie każdorazowego Zlecenia przedstawia się w zasadniczych punktach w następujący sposób: 1) Platforma przekaże Zlecenie przewozu Pasażera Kierowcy lub Kierowcy Lynk aktualnie zalogowanemu na Platformie i jednocześnie znajdującemu się najbliżej miejsca lokalizacji 9

10 Pasażera, zaś w przypadku nieprzyjęcia przez tego Kierowcę Zlecenia, przekaże je Kierowcy kolejno najbliższemu w odległości od Pasażera i tak do skutku. 2) Kierowca zainteresowany realizacją Zlecenia (za z góry ustalona opłatą ryczałtową), akceptuje je i wówczas Platforma przekazuje Kierowcy informacje dot. adresu odbioru Pasażera. 3) Po dotarciu na miejsce odbioru Pasażera, Kierowca potwierdza to na Platformie i otrzymuje wówczas informacje o docelowym miejscu przewozu Pasażera. 4) Po wykonaniu Zlecenia, Kierowca potwierdza to na Platformie i wówczas Platforma dokonuje rozliczenia przewozu i bezgotówkowo pobiera od Pasażera opłatę za ten przewóz, na zasadach wskazanych w niniejszej umowie oraz odpowiednio w Regulaminie w przypadku Pasażerów lub w umowie współpracy w przypadku Kierowców. 5) Kierowca ponosi pełną odpowiedzialność za niewykonanie niniejszej umowy w przypadku przyjęcia do realizacji Zlecenia i nienależyte wykonanie Zlecenia. 4 Opłaty 1. Opłata z realizację Zlecenia jest opłatą ryczałtową, wyliczaną i wskazywaną Pasażerowi przed rozpoczęciem przewozu (w oparciu o wewnętrzne analizy i algorytmy zaimplementowane w Platformie, w taki sposób by jak najdokładniej uwzględniać planowany czas przejazdu i odległości). Pasażer zatwierdza lub nie opłatę za przewóz. Zatwierdzenie opłaty jest równoznaczne ze złożeniem przez Pasażera Zlecenia 2. W razie zabrudzenia samochodu ponad zwykłe zabrudzenie wynikające z przejazdu samochodem (np. zwymiotowanie) Pasażer ponosi dodatkowe koszty w wysokości kosztów faktycznie poniesionych z tytułu jego zabrudzenia przez Pasażera lub osoby mu towarzyszące podczas realizacji Zlecenia, 3. Zapłata za wykonanie Zlecenia przez Kierowcę regulowana jest na rzecz *Kierowcy/Lynk w formie bezgotówkowej - za pośrednictwem Platformy obsługiwanej przez Administratora Platformy - z wykorzystaniem przez Pasażera jego karty kredytowej lub karty płatniczej lub kodów doładowania Profilu. 4. Pasażer potwierdzając Zlecenie na Platformie po otrzymaniu wyliczonej opłaty ryczałtowej, o której mowa w ust. 1, akceptuje warunki zapłaty bezgotówkowej za zrealizowane Zlecenia i zgadza się, aby Administrator Platformy obciążył kartę płatniczą lub kredytową, które Pasażer podał na Platformie w trakcie procesu rejestracji lub Profil Pasażera, zasilony kodami doładowań 5. Pasażer zobowiązany jest zapewnić środki na swojej karcie lub Profilu. W przypadku braku środków lub niewystarczającej ilości środków lub błędu w komunikacji lub jakiejkolwiek innej przyczyny uniemożliwiającej pobranie środków z karty lub Profilu, zostanie wystawiona Pasażerowi faktura VAT z 5 dniowym terminem płatności. Pasażer zostanie niezwłocznie powiadomiony przez Administratora Platformy, o niezrealizowaniu płatności za wykonane Zlecenie z przyczyn wskazanych w niniejszym ustępie. 6. Faktura za zrealizowane przez *Kierowcę/Lynk Zlecenia lub nota księgowa za nabycie kodu doładowania Profilu będzie udostępniona Pasażerowi i możliwa do pobrania na Platformie w Profilu Pasażera. 5 Czas obowiązywania, rozwiązanie 1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas nieokreślony i obowiązuje do dnia jej rozwiązania/ wygaśnięcia lub rozwiązania/wygaśnięcia umowy łączącej Pasażera lub/i Kierowcę z Administratorem Platformy. 2. Każda ze stron może rozwiązać niniejszą umowę w każdym czasie. 6 Dane osobowe 1. Dane osobowe przetwarzane są i chronione zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 2. Pasażer jest uprawniony do dostępu do swoich danych jak również ich aktualizowania i poprawiania. 3. W celu umożliwienia realizacji umowy Pasażer wyraża zgodę na lokalizację swojego miejsca przebywania (dane GPS), w chwili składania Zlecenia za pośrednictwem Platformy. 4. Kierowca przetwarza dane osobowe Pasażera wyłącznie w takim zakresie, jaki jest konieczny do realizacji umowy. 5. Pasażer ma prawo cofnięcia w dowolnej chwili zgody na wykorzystywanie jego danych w formie pisemnej, albo też poprzez pisemny sprzeciw wobec ich wykorzystania w celach marketingowych lub przekazywania innemu administratorowi danych dalszego do wykorzystywania jego danych osobowych. 10

11 7 Postanowienia końcowe 1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń od Kierowców. Organem właściwym w sprawach ochrony praw Konsumentów jest: Miejski Rzecznik Konsumentów w Gdyni, przy ul. 10 Lutego 24 Gdynia Spory pomiędzy Kierowcą a Pasażerem będącym Konsumentem władne są również rozstrzygać sądy polubowne, w tym: Stały Polubowny Sąd Konsumencki w Gdańsku, przy ul. Marii Konopnickiej 4, Gdańsk 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie odpowiednie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności: 1) Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. Nr 125, poz. 1371, z późn. zm). 2) Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2014 roku, nr 0, poz. 121 z późn. zm.), 3) Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 roku, poz. 827), 4) Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 roku, nr 0, poz z późn. zm.). za Pasażera za *Kierowcę/Lynk Załącznik nr 3 do Regulaminu Formularz odstąpienia od umowy (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) Lynk Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, przy ul. Aleja Zwycięstwa 96/98, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , kapitał zakładowy zł, NIP , REGON Ja/My (*) niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy (*) umowy dostawy następujących rzeczy (*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy (*) /o świadczenie następującej usługi (*) - Data zawarcia umowy (*) /odbioru (*) - Imię i nazwisko konsumenta(-ów) - Adres konsumenta(-ów) - Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) - Data (*) Niepotrzebne skreślić. 11

NINIEJSZY REGULAMIN MOŻESZ POBRAĆ I ZAPISAĆ NA SWOIM URZĄDZENIU

NINIEJSZY REGULAMIN MOŻESZ POBRAĆ I ZAPISAĆ NA SWOIM URZĄDZENIU NINIEJSZY REGULAMIN MOŻESZ POBRAĆ I ZAPISAĆ NA SWOIM URZĄDZENIU Regulamin świadczenia usług płatniczych w ramach przedpłaconego Instrumentu Płatniczego Płatność za Fakturę I - Postanowienia wstępne 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PayU (KONTO PAYU)

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PayU (KONTO PAYU) REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PayU (KONTO PAYU) Art. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa i określa zasady świadczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin prenumeraty czasopism wydawanych przez Burda Media Polska Sp. z o.o.

Regulamin prenumeraty czasopism wydawanych przez Burda Media Polska Sp. z o.o. Regulamin prenumeraty czasopism wydawanych przez Burda Media Polska Sp. z o.o. 1. Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania i realizowania prenumeraty czasopism wydawanych przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług Domeny.pl

Regulamin świadczenia usług Domeny.pl Regulamin świadczenia usług Domeny.pl I. Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług przez Domeny.pl. 2. Ilekroć w Regulaminie oraz w Regulaminach szczególnych użyto wymienionych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE PROWADZONYM PRZEZ ASECURICA USŁUGI UBEZPIECZENIOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE PROWADZONYM PRZEZ ASECURICA USŁUGI UBEZPIECZENIOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE PROWADZONYM PRZEZ ASECURICA USŁUGI UBEZPIECZENIOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin stanowi

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego burdaksiazki.pl

Regulamin sklepu internetowego burdaksiazki.pl Regulamin sklepu internetowego burdaksiazki.pl 1. Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania sklepu internetowego burdaksiazki.pl, dostępnego pod adresem http://sklep.burdaksiazki.pl,

Bardziej szczegółowo

NINIEJSZY REGULAMIN MOŻESZ POBRAĆ I ZAPISAĆ NA SWOIM URZĄDZENIU

NINIEJSZY REGULAMIN MOŻESZ POBRAĆ I ZAPISAĆ NA SWOIM URZĄDZENIU NINIEJSZY REGULAMIN MOŻESZ POBRAĆ I ZAPISAĆ NA SWOIM URZĄDZENIU Regulamin świadczenia usług płatniczych w ramach przedpłaconego Instrumentu Płatniczego Płatność za Fakturę I - Postanowienia wstępne 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "WWW.SKLEP.AGIOMILANO.COM"

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SKLEP.AGIOMILANO.COM REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "WWW.SKLEP.AGIOMILANO.COM" Definicje: 1. Sprzedający - AGIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Zawojska 42, 02-927 Warszawa, tel/fax.:

Bardziej szczegółowo

Regulamin prenumeraty czasopism wydawanych przez Burda NG Polska Sp. z o.o. Spółka Komandytowa

Regulamin prenumeraty czasopism wydawanych przez Burda NG Polska Sp. z o.o. Spółka Komandytowa Regulamin prenumeraty czasopism wydawanych przez Burda NG Polska Sp. z o.o. Spółka Komandytowa 1. Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania i realizowania prenumeraty czasopism

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego www.polskasiectaxi.pl

Regulamin serwisu internetowego www.polskasiectaxi.pl Regulamin serwisu internetowego www.polskasiectaxi.pl Klient biznesowy 1 Definicje 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie używane są poniższe pojęcia, należy przez nie rozumieć: a. Serwis witryna znajdująca

Bardziej szczegółowo

Karta zgłoszenia. Dane zgłaszającego. Uczestnicy szkolenia. www.akademia.tuv.pl. TÜV Akademia Polska Sp. z o.o. ul. Wolności 327 41-800 Zabrze

Karta zgłoszenia. Dane zgłaszającego. Uczestnicy szkolenia. www.akademia.tuv.pl. TÜV Akademia Polska Sp. z o.o. ul. Wolności 327 41-800 Zabrze Karta zgłoszenia. TÜV Akademia Polska Sp. z o.o. ul. Wolności 327 41-800 Zabrze Fax: 32 376 29 65 Telefon: 32 273 21 82 E-mail: justyna.wodzinska@pl.tuv.com Wypełnioną kartę zgłoszenia proszę przesłać

Bardziej szczegółowo

NINIEJSZY REGULAMIN MOŻESZ POBRAĆ I ZAPISAĆ NA SWOIM URZĄDZENIU

NINIEJSZY REGULAMIN MOŻESZ POBRAĆ I ZAPISAĆ NA SWOIM URZĄDZENIU NINIEJSZY REGULAMIN MOŻESZ POBRAĆ I ZAPISAĆ NA SWOIM URZĄDZENIU Regulamin świadczenia usług płatniczych w ramach przedpłaconego Instrumentu Płatniczego Płatność za Fakturę I - Postanowienia wstępne 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. I. Postanowienia ogólne. Definicje

REGULAMIN. I. Postanowienia ogólne. Definicje REGULAMIN I. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie stanowią regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną - w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług stanowi podstawę świadczenia usług drogą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DOLINA-NOTECI

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DOLINA-NOTECI REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DOLINA-NOTECI Spis treści 1 Postanowienia ogólne... 1 2 Wymagania techniczne do korzystania ze Sklepu... 2 3 Rejestracja Klientów w Sklepie... 3 4 Zasady składania i realizacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w Szkoleniu

Regulamin uczestnictwa w Szkoleniu Regulamin uczestnictwa w Szkoleniu 1 Organizator 1. Szkolenie organizuje firma Warsztaty Hryniewicz.pl Sp. z o.o. Sp. j. z siedzibą przy ul. Starołęckiej 7 w Poznaniu (61-361), NIP: 7822579136, REGON:

Bardziej szczegółowo

Regulamin i polityka prywatności. Definicje:

Regulamin i polityka prywatności. Definicje: Regulamin i polityka prywatności 1 Definicje: 1. Użytkownik przedsiębiorca tj. osoba prawna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w dowolnej formie, jednostka organizacyjna niebędąca osobą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Bernadetę Kowalik prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą EKO-STYL Bernadeta

Bardziej szczegółowo

1. Definicje... 1. 2. Usługi... 3. 3. Rejestracja... 4. 4. Obowiązki Użytkownika Usług... 5 5. Zasady zawierania Transakcji... 6

1. Definicje... 1. 2. Usługi... 3. 3. Rejestracja... 4. 4. Obowiązki Użytkownika Usług... 5 5. Zasady zawierania Transakcji... 6 REGULAMIN NuPlays Ostatnia aktualizacja: 24.12.2014 Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego pod nazwą NuPlays prowadzonego w domenie nuplays.pl przez NuPlays S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ASAJ

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ASAJ 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ASAJ Sklep internetowy dostępny na stronie internetowej pod adresem http://www.sklep.asaj.pl/ prowadzony jest przez ASAJ Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu internetowego www.ekobielskakraina.pl

Regulamin Serwisu internetowego www.ekobielskakraina.pl Regulamin Serwisu internetowego www.ekobielskakraina.pl Serwis internetowy znajdujący się pod adresem: www.ekobielskakraina.pl stanowi platformę handlową umożliwiającą Sprzedawcom prezentowanie ofert sprzedaży

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI JUSTTAG ORAZ KORZYSTANIA Z SERWISU DOSTĘPNEGO POD ADRESEM JUSTTAG.COM

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI JUSTTAG ORAZ KORZYSTANIA Z SERWISU DOSTĘPNEGO POD ADRESEM JUSTTAG.COM REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI JUSTTAG ORAZ KORZYSTANIA Z SERWISU DOSTĘPNEGO POD ADRESEM JUSTTAG.COM 1. Definicje 1. Aplikacja mobilna - oprogramowanie, możliwe do pobrania przez Użytkownika ze strony internetowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STRONY I SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.MEZOKO.COM

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STRONY I SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.MEZOKO.COM REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STRONY I SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.MEZOKO.COM ("Regulamin") I. PRZEDMIOT REGULACJI 1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze strony internetowej www.mezoko.com oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1 Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy dostępny na stronie internetowej pod adresem www.localize.pl jest prowadzony przez Agenora Hofmanna-Delbora prowadzącego działalność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1. SŁOWNIK POJĘĆ 1.1. Archiwum oznacza jedną z udostępnionych w ramach Konta funkcjonalności; obejmuje określoną pojemność przestrzeni na serwerze jaka udostępniona

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w Szkoleniu

Regulamin uczestnictwa w Szkoleniu Regulamin uczestnictwa w Szkoleniu 1 Organizator 1. Szkolenie organizuje firma Nieruchomości Hryniewicz.pl sp. z o.o. sp. j. z siedzibą przy ul. Starołęckiej 7 w Poznaniu (61-361), NIP: 7822579188, Regon:

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego AuchanDirect

Regulamin sklepu internetowego AuchanDirect Regulamin sklepu internetowego AuchanDirect 1. Postanowienia ogólne i definicje. 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki dokonywania Zamówień w Sklepie internetowym AuchanDirect znajdującym się pod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO CZYMDOSLUBU.PL

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO CZYMDOSLUBU.PL REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO CZYMDOSLUBU.PL 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem Serwisu Internetowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi Kup na Ceneo

Regulamin świadczenia usługi Kup na Ceneo 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE: Regulamin świadczenia usługi Kup na Ceneo 1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Kontrahenta z Usługi oraz zasady jej świadczenia w ramach Serwisu Ceneo przez

Bardziej szczegółowo