ul. Grochowska 173/175 (róg ul. Majdañskiej) tel , , , WESOŁA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ul. Grochowska 173/175 (róg ul. Majdañskiej) tel. 870-65-77, 870-65-81 870-70-77, 810-35-95, www.krawczyk.pl WESOŁA"

Transkrypt

1 NIERUCHOMOŒCI LICENCJA NR 2455 K U P N O SPRZEDA WYNAJEM K R E D Y T Y ul. Grochowska 173/175 (róg ul. Majdañskiej) tel , , , STACJA KONTROLI POJAZDÓW ul. Wspólna 49 obok Bomisu W E S O Ł A Z I E L O N A tel ; Zapraszamy: badania rejestracyjne pojazdów do 3,5 t DMC i pojazdów z instalacją gazową pon. pt. w godz regulacja zbieżności i geometria kół sobota w godz DENTAMEDICA ul. Abrahama 2 W wa Gocław ; stomatologia implanty protetyka ortodoncja chirurgia RTG REMBERTÓW WESOŁA WAWER PRAGA pon. pt , sob Nr 17(438) ROK XVII r. ISSN bezp³atny Szukajmy g³êboko W Warszawie rozgorzeje prawdziwa wojna wyborcza. Wszystko wskazuje na to, e na czele list partyjnych stan¹ tacy gladiatorzy jak Jaros³aw Kaczyñski, Donald Tusk i Marek Borowski. Same znane i wyraziste nazwiska, ka dy z nich jest symbolem okreœlonej wizji pañstwa, o wyborze przypadkowego kandydata mowy byæ nie mo e. Ja bym zachêca³ do spojrzenia, kto bêdzie umieszczany na kolejnych miejscach partyjnych list. Bo to ci pos³owie tak naprawdê bêd¹ stanowili o potêdze lub mia³koœci umys³owej przysz³ego parlamentu. Nie od dziœ siê przecie mówi, e tak naprawdê Sejmem, a wiêc i ca³¹ w³adz¹ ustawodawcz¹ rz¹dzi mniej wiêcej 50 pos³ów. Pozostali s¹ zwartym szeregiem decyduj¹cym o przewadze w g³osowaniach. Liderzy maj¹ swoje zacietrzewienia, urazy, nie maj¹ czasu na prace w komisjach sejmowych - tam gdzie siê ociosuje przygotowywane najczêœciej przez rz¹d ustawy. To musz¹ byæ fachowcy najlepszej próby. Ao politykach w naszej czêœci œwiata mówi siê, e s¹ to najlepiej, najbardziej profesjonalnie op³acani amatorzy. Powtarzaj¹ swe zaklêcia, odczytuj¹ z kartki dyrektywy szefów, a przecie ka dy z nich powinien wnieœæ swój wk³ad w naprawê i poprawê Rzeczypospolitej. Szukajmy wiêc g³êboko. O niektórych wiemy, e potrafi¹ zrobiæ te coœ dla Warszawy i dla lokalnego œrodowiska. To nie musz¹ byæ perony na peryferyjnych stacjach, ale mo e to byæ wsparcie dla lokalnych prawdziwie potrzebnych inicjatyw. Tomasz Szymański BURZA NA GOCŁAWIU Fot. Adam Rosiñski czytaj na str. 2 UWAGA! KOMITETY WYBORCZE! Tradycyjnie ju redakcja Mieszkañca zaprasza do wspó³pracy Komitety Wyborcze partii politycznych, ugrupowañ oraz samych kandydatów, którzy ubiegaæ siê bêd¹ o mandaty do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Oczekujemy na Pañstwa w redakcji przy ul. Grenadierów 10. Nastêpne nasze wydania uka ¹ siê w dniach 4, 11, 18 paÿdziernika. Nasze telefony: (022) i (022) e W NUMERZE: Z szabl¹ w drugie stulecie str. 2 Niech pan pomo e, Panie Burmistrzu str. 3 Pó³wiecze spó³dzielni str. 4 Saska Kêpa w kwiatach str. 5 Biesiada w parku str. 6 Sejmowe or³y, soko³y... str. 8 Wokó³ Katynia str. 9 Mieszkaniec na luzie str. 10 Wawer leczy siê prywatnie? str. 13 Szczegóły str. 16 CENTRUM MEDYCZNE OSTROBRAMSKA MAGODENT str. 16 RABATY! Al. Waszyngtona 44 przy Międzynarodowej ELEGANCKIE LEKKIE OKULARY SOCZEWKI KONTAKTOWE LEKARZ OKULISTA, BADANIE WZROKU DU Y WYBÓR OPRAW G A B I N E T STOMATOLOGICZNY Szwedzka 37 Tel bezbolesne leczenie nowoczesna protetyka ortodoncja uwaga! Promocyjna cena koron porcelanowych na metalu i cyrkonie czynne 9 20, sobota 9 14 ABUD TŁUMACZENIA przysięgłe i zwykłe wszystkie języki Warszawa ul. Saska 8/91, tel./fax ul. Rejowiecka 12, kom ul. Che³m yñska 1 tel./fax (róg Marsa) ul. Patriotów 208 tel MIESZALNIA TYNKÓW I FARB systemy ociepleñ budynków tynki i farby elewacyjne siatka, styropian, we³na p³yty g-k, profile, gipsy

2 BURZA NA GOCŁAWIU Coraz bli ej ostatecznych rozstrzygniêæ w sprawie podzia³u SM Goc³aw Lotnisko. Czy s¹d przyklepie, czy zablokuje podzia³ spó³dzielczego molocha, w którym mieszka przesz³o 50 tysiêcy osób? Z SZABLĄ w drugie stulecie Ksi¹dz pra³at Wac³aw Kar³owicz jest czêœci¹ historii Warszawy. W minionym tygodniu duchowny obchodzi³ jubileusz stulecia. Symboliczne Dwieœcie lat! œpiewa³ ksiêdzu tak e Mieszkaniec. Rada Warszawy postanowi³a szczególnie uhonorowaæ Jubilata i w Pa³acu Kultury i Nauki zorganizowa³a wielk¹ uroczystoœæ. Wœród t³umu goœci znalaz³ siê m.in. Prymas Polski ksi¹dz kardyna³ Józef Glemp, minister Janusz Krupski szef Urzêdu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, by³y marsza³ek Sejmu RP Wies³aw Chrzanowski i prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz (na zdjêciu). Z Pary a przyjecha³ te inny znany z dzia³añ niepodleg³oœciowych ksi¹dz Witold Kiedrowski prezes francuskiego Stowarzyszenia Polskich Kombatantów. Zabrak³o jednak... Jubilata, którego rodzina wyt³umaczy³a chwilow¹ niedyspozycj¹. Mam nadziejê, e za kilka dni ksi¹dz Kar³owicz wróci do zdrowia powiedzia³ Mieszkañcowi minister Krupski, który na rêce siostrzenicy ksiêdza przekaza³ Jubilatowi symboliczn¹ szablê. Takie szable nosili kiedyœ nasi o³nierze i polska szlachta i te szable wyra a³y gotowoœæ do s³u by Bogu i OjczyŸnie. W ten sposób chcemy podziêkowaæ ksiêdzu za jego wieloletni¹ s³u bê. Wyj¹tkow¹ oprawê uroczystoœci zapewni³ wystêp Chóru Reprezentacyjnego Wojska Polskiego. Œpiewacy przebrani w stroje z czasów ostatniej wojny dali wspania³y koncert pieœni warszawskich, powstañczych i wojennych. A strofy by³y tak zaraÿliwe, e tak e ze strony goœci s³ychaæ by³o równie donoœny œpiew. Przypomnijmy, e teoretycznie spó³dzielnia podzieli³a siê w po³owie 2005 r. Mieszkaniec w cyklu Burza na Goc³awiu wielokrotnie przedstawia³ w¹tpliwoœci, czy przy podziale nie dosz³o przypadkiem do naruszenia prawa. Podobne odczucia mia³o sporo spó³dzielców. Czêœæ z nich z³o y³a do s¹du pozwy w tej sprawie. Uchylono ju postanowienia o rejestracji spó³dzielni Wilga-Iskra i Goc³aw-Lotnisko. Na ostateczn¹ decyzjê s¹du gospodarczego czekaj¹ jeszcze spó³dzielnie Orlik Jantar i Wilga Liczymy, na uchylenie wpisu do rejestru mówi Jerzy Burchard, jeden z grupy mieszkañców Goc³awia, którzy 14 wrzeœnia stawili siê w s¹dzie przy ul. Kredytowej (zdjêcie na I stronie) z nadziej¹ na wyrok. Z powodu choroby sêdziego og³oszenie wyroku zostanie odczytane dopiero 5. paÿdziernika. Tego dnia te przyjdziemy do sali rozpraw przed gmachem s¹du zapewnia Janina Dramiñska. ar Mieszkaniec nie by³by pismem prawobrze nej Warszawy, gdy nie odnotowa³, e najg³oœniej i z najwiêksz¹ werw¹ œpiewali po³udniowoprascy samorz¹dowcy Marzenna Koraszewska, Magda Czerwosz, Ryszard Kalkhoff i burmistrz Tomasz Kucharski. Tê uroczystoœæ bêdzie móg³ obejrzeæ ksi¹dz pra³at Kar- ³owicz, gdy ca³a uroczystoœæ zosta³a specjalnie dla Jubilata nagrana na video. A impreza by³a godna stulecia i chyba kamieñ z serca spad³ g³ównej organizatorce, stremowanej przewodnicz¹cej Rady Warszawy Ewie Malinowskiej-Grupiñskiej, która w podsumowaniu wyrazi³a nadziejê, e wiêcej bêdzie takich spotkañ, przypominaj¹cych warszawiakom, jakich wspania³ych obywateli ma stolica. Adam Rosiński KRONIKA POLICYJNA VII Komendy Rejonowej Zobaczy œwiat zza krat PóŸnym wieczorem policjanci z patrolówki zostali wezwani do jednego z mieszkañ na terenie Goc³awia. Trwa³a tam awantura domowa. Po przybyciu funkcjonariusze zobaczyli m³odego, pijanego mê czyznê uderzaj¹cego z furi¹ piêœciami w drzwi mieszkania. Okaza³o siê, e jest to 29-letni Tomasz C. Pomocy zaœ wzywa³a jego roztrzêsiona matka. Kobieta obawia³a siê o ycie swoje, mê a i córki. Krewki m³odzieniec w przesz³oœci by³ ju karany za podobne przestêpstwa. Dopuœci³ siê równie zniewa enia i naruszenia nietykalnoœci cielesnej funkcjonariuszy. Okaza- ³o siê równie, e od miesi¹ca Tomasz C. powinien znajdowaæ siê w zak³adzie karnym i odbywaæ pó³roczn¹ karê pozbawienia wolnoœci za stosowanie gróÿb karalnych wobec swojej siostry. Jak widaæ nie w g³owie mu by³y wiêzienne kraty Amator darmowych zakupów Policjanci z Pragi Po³udnie zatrzymali 28-letniego Marcina K. tu po powiadomieniu przez pracowników ochrony jednego z supermarketów. Mê czyzna próbowa³ wynieœæ kosmetyki warte 280 z³otych. Ustalono, e zrabowane rzeczy mia³y byæ sprzedane. Okaza³o siê, e m³ody cz³owiek wszystko sobie dok³adnie zaplanowa³. Najpierw skrupulatnie znosi³ kosmetyki w jedno miejsce, ukrywa³ je pod kartonami, by chwilê póÿniej wynieœæ je ze sklepu bez zap³aty. Teraz amator bezgotówkowych zakupów odpowie za próbê kradzie y. Grozi mu nawet do 5 lat pozbawienia wolnoœci. Komórki pod specjalnym nadzorem Policjanci z Pragi Po³udnie zwracaj¹ siê z apelem do osób korzystaj¹cych z telefonów komórkowych, aby zwracali uwagê w jakich sytuacjach prowadz¹ rozmowy telefoniczne na wolnym powietrzu i nie kusili losu. W ostatnim czasie na terenie Pragi Po³udnie nasili³y siê kradzie e telefonów komórkowych u osób, które korzystaj¹ ze œrodków komunikacji miejskiej. Dotyczy to niefrasobliwych pasa erów, którzy wysiadaj¹c z tramwajów lub autobusów prowadz¹ rozmowy przez komórkê. Z³odzieje tylko czekaj¹ na taki moment, podbiegaj¹ do wytypowanych osób i wyrywaj¹c im z r¹k telefony uciekaj¹. Przewa nie pokrzywdzeni i œwiadkowie zdarzenia nie potrafi¹ podaæ rysopisu sprawców, poniewa z³odziejski proceder trwa tylko kilkanaœcie sekund. Ka dorazow¹ kradzie telefononu komórkowego, która zdarzy³a siê na terenie podleg³ym KRP W-wa VII prosimy zg³aszaæ do Komendy przy ul. Grenadierów 73/75 lub jak najszybciej poinformowaæ Oficera Dy urnego pod nr tel bebe Oriko Polska Sp. z o.o. Siedziba: Centrum Miedzeszyn Warszawa ul. Patriotów 110 Opis stanowiska: OFERTA PRACY pozyskiwanie i obs³uga klientów (spotkania handlowe, negocjacje, obs³uga posprzeda owa) koordynacja procesu sprzeda y wspó³praca z producentami wspó³praca z inwestorami Mile widziane jest doœwiadczenie w handlu. Je eli go nie masz, a jesteœ osob¹ kreatywn¹ te wyœlij CV. Wiêcej informacji na stronie: CV wraz z listem motywacyjnym wyœlij na adres: <<GOC AW>> Agencja Ubezpieczeniowa V-Inspektoratu PZU S.A. ul. Abrahama 18 U B E Z P I E C Z E N I A Komunikacyjne (PAKIETY) Maj¹tkowe Firm tel BILETY LOTNICZE i innych linii lotniczych Ubezpieczenia, TURYSTYKA SUPER LAST MINUTE Rezerwacja hoteli, promów Czekamy na Pañstwa pn.-pt ; sob KORONA TRAVEL Plac Przymierza 1 (Saska Kêpa) tel /83 Masz problem? Wstydzisz się nadmiernego owłosienia w obrębie twarzy Bujny zarost w okolicy bikini, pach oraz nóg krępuje Twoje wyjście na plażę bądź basen? Czy z tego powodu cierpisz i wiecznie popadasz w kompleksy? KONIEC Z TYM!!! Zabieg laserowej depilacji owłosienia LIGHT Sheer, to jedyna, najskuteczniejsza metoda na świecie w walce z uciążliwym owłosieniem Musi być powtórzony kilka razy, więc teraz jest najlepsza pora by rozpocząć cykl spotkań. Zadzwoń i umów się na bezpłatną konsultację tel UBEZPIECZENIA firmy OC dzia³alnoœci auta, domy, mieszkania emerytalne, zdrowotne, na ycie OFE, IKE, Inwestycje ul. Mycielskiego 20 tel. (022) , TELEFONY KOMÓRKOWE skup sprzeda sim-locki akcesoria naprawy KRAS-PHONE ul. Zamieniecka 90 paw. 311, Bazar Szembeka czynne pn.-pt. 9-18, sob tel ; ul. Fieldorfa 10 paw. 329 tel ; Studia podyplomowe dla pośredników i zarządców nieruchomości Centrum Edukacji Manager al. St. Zjednoczonych 53 sekretariat pok. 327 tel F ARBY LAKIERY KLEJE DARCHEM Pl. Szembeka 4 A tel pn.- pt , sob SKLEP PATRONACKI OFERUJE: Szpachle, gipsy, zaprawy Piany, sylikony Chemia gospodarcza Chemia budowlana TRANSPORT GRATIS Rabaty Upusty dla wykonawców HONORUJEMY KARTY PŁATNICZE KOMPUTEROWE DOBIERANIE KOLORÓW Kupon na farby z mieszalnika 10 % 2 MIESZKANIEC

3 Niech Pan pomoże, Panie Burmistrzu To prawdziwa przyjemnoœæ dla redakcji, gdy podczas dy uru zaproszonego goœcia telefon dzwoni bez przerwy. Spotkanie wiceburmistrza Pragi Po³udnie Marka Karpowicza z czytelnikami Mieszkañca zaczê³o siê jeszcze przed wyznaczonym czasem: pierwsi telefonuj¹cy nie czekali do wyznaczonej godziny A potem to nasz goœæ nie mia³ czasu na od³o enie s³uchawki. - Panie burmistrzu, dzwoniê z ulicy Grochowskiej 256. Nasz budynek przej¹³ nowy w³aœciciel, do koñca roku powinnam opuœciæ mieszkanie. Wrzesieñ za pasem, a ja wci¹ nie mam nowego wskazania lokalizacyjnego. Jestem zakwalifikowana na ten rok, jestem na pozycji 34. Wie pan, w jakich ja nerwach yjê? - Ju zapisujê sobie pani dane, sprawdzê, co siê dzieje z przydzia³em. Listy s¹ tak konstruowane, e jak siê ktoœ na niej znajdzie, to w przeci¹gu roku rzeczywiœcie otrzymuje lokal. Jestem przekonany, e tak samo bêdzie i w pani przypadku. Ale jak mówiê: zainteresujê siê, sprawdzê, dam znaæ. - Ja dzwoniê z ulicy Podskarbiñskiej. Po jednej stronie ulicy zosta³ zrobiony piêkny chodnik, po drugiej, a po Dwernickiego, mo na sobie na nierównoœciach nogi po³amaæ. Zrobicie coœ? - Na pewno. W³adze dzielnicy konsekwentnie opowiadaj¹ siê za zwiêkszeniem funduszy na remonty i modernizacjê chodników. Efekty tych prac - jak s¹dzê - s¹ widoczne. Zapisujê adres, sprawdzê, kiedy w harmonogramach przewidziany jest remont. - Ulica Abrahama zosta³a w³¹czona do ruchu autobusów ZTM. Obok jest œwietny teren rekreacyjny - jeziorko Balaton. Bêd¹ tam spaliny, natê ony ha³as, niebezpieczeñstwo dla przechodz¹cych przez ulice dzieci... - Jeziorko Balaton bêdzie zagospodarowywane: s¹ realne plany uczynienia z niego w najbli szych latach parkowego terenu rekreacyjnego z prawdziwego zdarzenia. Prace rozpoczn¹ siê ju w przysz³ym roku. Myœlê, e dobrym sposobem na oddzielenie czêœci wypoczynkowej od ulicy bêdzie po prostu obsadzenie obszaru granicznego t³umi¹c¹ ha³as zieleni¹. - Panie burmistrzu, ja dzwoniê w sprawie terenów wokó³ Dworca Wschodniego. Czy s¹ jakieœ pomys³y na zagospodarowanie tych okolic? - Trzeba je trwale o ywiæ. S¹ obszary miasta, które funkcjonuj¹ tylko w okreœlonych godzinach. W osiedlach - sypialniach ycie zamiera w ci¹gu dnia, np. okolice Placu Trzech Krzy y trac¹ sw¹ witalnoœæ, gdy urzêdy koñcz¹ prace... Pomys³em na Pragê Po³udnie jest zagwarantowanie jej zrównowa onego rozwoju: nasz¹ szans¹ s¹ nowoczesne, nie zatruwaj¹ce œrodowiska technologie XXI wieku np. informatyczne. Bêdziemy wiêc zachêcaæ inwestorów, by bior¹c pod uwagê niezwykle atrakcyjne tereny wokó³ dworca, tworzyli tam zarówno osiedla mieszkaniowe, jak i wprowadzali przemys³ hi-tech. Tworzone miejscowe plany zagospodarowania terenu bêd¹ s³u yæ tej polityce. - Czy ju wiadomo, jak bêdzie przebiega³a przebudowa Ronda Wiatraczna i kiedy ona siê rozpocznie? - Tak, w zasadzie niemal wszystko ju wiadomo, jak bêdzie przebiega³a budowa tzw. Ma³ej Obwodnicy Œródmieœcia, której wa nym elementem bêdzie wêze³ przy rondzie. Intencj¹ w³adz dzielnicy jest, by prace z za³o enia g³êboko ingeruj¹ce w dotychczasowy uk³ad komunikacyjny, osi¹gnê³y zamierzony efekt. Krótko mówi¹c, jak ju jesteœmy skazani przez jakiœ czas na niedogodnoœci, to niech efekt bêdzie optymalny. Dlatego m.in. opowiadamy siê za tym, by wykop pod wiadukt siêga³ a po ulicê Grenadierów, by zapewniæ i tu bezkolizyjny rozjazd. Realnie oceniaj¹c prace przygotowawcze rozpoczn¹ siê w przysz³ym roku, a pe³n¹ par¹ inwestycja powinna ruszyæ w roku Ile potrwa? Na Marek Karpowicz Euro 2012 na pewno bêdzie gotowa. - A linia metra dochodz¹ca na Pragê Po³udnie? - Tak e na Euro pierwsza nitka linii metra ³¹cz¹ca Pragê Po³udnie ze Œródmieœciem powinna ju byæ czynna. - Czy ju wiadomo, jak bêdzie wygl¹da³ przebudowany budynek Universamu Grochów? - Nie, ostatecznej koncepcji jeszcze nie znamy. - Panie Burmistrzu, kupcy ze stowarzyszenia Rogatka i spó³dzielcy ze SM Chata maj¹ wspólne pomys³y na atrakcyjne zagospodarowanie terenów wokó³ rogatki na ul. Grochowskiej. Powstrzymuje nas niewyjaœniona kwestia, czy w tym miejscu nie bêdzie poprowadzona Trasa 1000-lecia. Znów pojawi³y siê pog³oski, e ona ma jednak powstaæ Z waszymi pomys³ami na zagospodarowanie terenu chêtnie bym siê zapozna³. Zaprosicie mnie na spotkanie? - Oczywiœcie, z przyjemnoœci¹. - To ja podam numer swojego telefonu komórkowego, zawiadomcie mnie, na pewno przyjdê. - A ja telefonujê z Przyczó³ka Grochowskiego. Tu u nas jest Szko³a Podstawowa Nr 279. Z zewn¹trz jej stan wo³a o pomstê do nieba. Na szczêœcie w œrodku jest znacznie lepiej, bo dyrekcja placówki potrafi znaleÿæ œrodki na remonty i modernizacje. Ale widok od strony podwórka sugeruje, e jest to jakaœ podupadaj¹ca placówka... - Szko³a z pewnoœci¹ doczeka siê remontu. Trzeba jednak pamiêtaæ, e na terenie dzielnicy jest oko³o 120 placówek oœwiatowych, wiele w nienajlepszym stanie, a œrodki mamy ograniczone... W najbli szym czasie chcemy powo³aæ roboczy zespó³, sk³adaj¹cy siê miêdzy innymi z dyrektorów szkó³, który by³by cia³em doradczym ustalaj¹cym listê kolejnoœci placówek do modernizacji na terenie naszej dzielnicy. To poszerzy spo³eczny kr¹g decyduj¹cych o kolejnoœci remontów. - Proszê Pana, jak wygl¹da stopieñ pozyskania funduszy europejskich przez nasz¹ dzielnicê? Wiele miast œwietnie sobie radzi dziêki œrodkom pomocowym. Jak to jest u nas? - Pozyskiwanie œrodków unijnych odbywa siê na poziomie miasta, my jesteœmy na bie ¹co informowani o zakresie pomocy. Zmiana ustroju Warszawy, ostatnio szczêœliwie przeprowadzona, umo liwia nam powo³ywanie zespo³ów celowych, opiniuj¹cych ró ne, niezbêdne naszym zdaniem inwestycje. To znakomicie przyspiesza procesy przyznawania œrodków. Mamy zamiar szeroko z nich korzystaæ. Notował toms Zapraszamy do naszego autoryzowanego punktu sprzeda y Warszawa Falenica ul. Walcownicza 14 paw. 52 (teren bazaru) tel./fax MIESZKANIEC 3

4 50 lat SBM Pracowników Kultury Utrzymaæ wzajemn¹ yczliwoœæ i sympatiê To spó³dzielnia inna ni wszystkie mówi Leszek Kurowski, od blisko 10 lat pe³ni¹cy funkcjê prezesa i dodaje, e to opinia nie jego, ale... mieszkañców. Spó³dzielnia powsta³a 22 sierpnia 1957 roku, kiedy odby³o siê walne zebranie za³o ycielskie cz³onków Spó³dzielni, na którym wybrano pierwszy Zarz¹d oraz Radê Nadzorcz¹. W sk³ad spó³dzielni weszli miêdzy innymi ludzie teatru, artyœci i pracownicy Ministerstwa Kultury i Sztuki. W roku 1959 rozpoczêto budowê pierwszych trzech budynków mieszkalnych: przy ul. Finlandzkiej 12, przy ul. Francuskiej 49 (od strony ronda Waszyngtona) oraz przy ul. Francuskiej 47. Zbudowano równie stacjê transformatorow¹ od ul. Lipskiej, a tak e zasiek na sk³adowanie wêgla od ul. Finlandzkiej. Kot³ownia przystosowana do ogrzewania czterech budynków mieœci³a siê w domu Pracowni Sztuk Plastycznych przy Finlandzkiej 10. Po ukoñczeniu budowy teren Spó³dzielni zosta³ ogrodzony. Projektantem nowego osiedla by³ prof. Tadeusz Zieliñski. W latach zbudowano równie 15 boksów gara owych. Ich konstrukcja przewidywa³a nadbudowê drugiej kondygnacji. Powsta³ tak e budynek magazynowy i zmodernizowano kot³owniê. Parter budynku przy Francuskiej 49 od strony ronda zajmowa³y lokale u ytkowe m.in. nieistniej¹ca ju Cepelia. Inaczej by³o z pomieszczeniami wysokiego parteru oraz czêœci przyziemnej budynku Francuska 47. Zgodnie z pierwotnym planem mia³ siê tu mieœciæ Dom Plastyka z pracowniami i hal¹ wystawow¹. Jednak na wyraÿne yczenie I Sekretarza KC PZPR W³adys³awa Gomu³ki, który mieszka³ przecie na Saskiej Kêpie przy ulicy Saskiej sta³o siê inaczej. W dwóch kondygnacjach budynku przy Francuskiej umieszczono - pomimo protestów mieszkañców oraz w³adz Spó³dzielni - restauracjê II kategorii Na Kêpie, a w ³¹czniku miêdzy budynkami bar samoobs³ugowy. Mieszkañcy przez lata protestowali przeciwko gastronomii. Uci¹ liwe by³y dla nich zarówno weekendowe wesela, jak i codzienne wieczorne libacje. Na szczêœcie nadesz³y lata 90-te, a wraz z nimi przemiany ustrojowe i gospodarcze. To wtedy budynek przy Francuskiej 47 zosta³ ocieplony we³n¹ mineraln¹, pokryt¹ tzw. blachami trapezowymi. Wtedy te lokale po restauracji kupi³a od WSS firma DAMIS, podpisuj¹c umowê, e w tym miejscu nie bêdzie lokalu gastronomicznego. W ³¹czniku po barze usytuowano oddzia³ Banku Gospodarki ywnoœciowej. W 1998 roku wychodz¹c naprzeciw potrzebom cz³onków i ich rodzin, w³adze Spó³dzielni rozpoczê³y budowê kolejnych trzech domów mieszkalnych: przy ul. Finlandzkiej 12a, Lipskiej 15 oraz Lipskiej 15a. Dokonano te termomodernizacji starszych budynków, wymieniono okna. Teren osiedla otrzyma³ nowe ogrodzenie, w którym zainstalowano samoczynne bramy. Dzia³alnoœæ Spó³dzielni w ostatnich latach zosta³a zauwa ona przez w³adze miasta, co znalaz³o wyraz w podziêkowaniach od prezydenta stolicy za dba³oœæ o utrzymanie porz¹dku i podnoszenie estetyki m.st. Warszawy. - Ju przestaliœmy prowadziæ dzia³alnoœæ inwestycyjn¹ na terenie Saskiej Kêpy. Teraz chcemy tu tylko upiêkszaæ i organizowaæ sobie ycie mówi prezes Kurowski, choæ przyznaje, e spó³dzielnia boryka siê te z problemami. Jednym z nich s¹ lokatorzy nie p³ac¹cy czynszów. Na szczêœcie jest ich nieca³e dziesiêæ procent i wynika to z ich czasowo trudnej sytuacji finansowej: Staramy siê im pomagaæ mówi prezes Leszek Kurowski. Czêsto nie liczymy odsetek, rozk³adamy zaleg³oœci na raty. Spó³dzielnia dawno ograniczy³a do minimum administracjê prezes pe³ni jednoczeœnie obowi¹zki administratora i prowadzi biuro Spó³dzielni. Ksiêgowoœæ prowadzi firma zewnêtrzna, a lokale u ytkowe bêd¹ce w³asnoœci¹ Spó³dzielni zosta³y wynajête. - Szkoda, e nie posiadamy takich œrodków finansowych, aby wykupiæ lokal, w którym niedawno mieœci³o siê biuro turystyczne DAMIS-tour - dodaje prezes. W³adze spó³dzielni przenios³y siê do zaadaptowanych lokali piwnicznych. Dziêki temu ostatnia znaczna podwy ka czynszów by³a w 2000 roku. Spó³dzielnia nie przestaje jednak marzyæ. O tym, by nastêpne piêædziesiêciolecie nie by³o gorsze. - Chcia³bym, by uda³o siê utrzymaæ nasz¹ wzajemn¹ yczliwoœæ i sympatiê marzy prezes Leszek Kurowski. To jest wartoœæ, któr¹ nale y pielêgnowaæ i przekazywaæ nastêpnym pokoleniom Spó³dzielców. Mówi¹ o nas, e jesteœmy inni ni wszyscy. S³ysza³em to przez wiele lat i spyta- ³em kiedyœ, o co chodzi z t¹ innoœci¹. Powiedziano mi, e u nas w Spó³dzielni to ludzie s¹ dla siebie yczliwi, uprzejmi, mówi¹ z sympati¹ o s¹siadach i ca³ej Spó³dzielni. Ta opinia mnie cieszy. To jest przede wszystkim zas³uga cz³onków, a w szczególnoœci naszych seniorów. Przy tej okazji pragnê wspomnieæ nazwisko naszego wieloletniego prezesa Œp. P. Mieczys³awa Marszyckiego, który swoj¹ osobowoœci¹ i zaanga owaniem wniós³ nieoceniony wk³ad w rozwój naszej Spó³dzielni. Jestem za tym, by uœmiech towarzyszy³ nam na co dzieñ. I by nie schodzi³ z twarzy cz³onków naszej spó³dzielni przez nastêpne pó³ wieku. Uroczystoœci 50-lecia Spó³dzielni Budowlano-Mieszkaniowej Pracowników Kultury zaplanowano na 20 wrzeœnia w azienkach Królewskich. Małgorzata K. Piekarska AS 2007 Wysz³o na nasze! Rozpoczêta w czwartek (6 wrzeœnia) sesja Rady Warszawy nie dobrnê³a do koñca przewidzianego porz¹dku obrad! Zaobserwowaliœmy jednak doœæ interesuj¹ce zjawisko: po opuszczeniu sali przez - najwyraÿniej zmêczonych - radnych PiS obrady nabra³y tempa. I o ile przez pierwsze 8 godzin omówiono zaledwie jedenaœcie projektów uchwa³, o tyle w ostatniej godzinie... blisko 20. Wiêcej - we wszystkich podjêto uchwa³y. Mo e wiêc... Nie, nie. Niczego nie sugerujemy. Rada - w sposób nie planowany - dokona³a zmiany na stanowisku przewodnicz¹cego komisji edukacji. Radnego PiS Wojciecha Starzyñskiego (z zawodu lekarza weterynarii) póki co zast¹pi³ niejaki vacat. Po prostu radni mieli ju doœæ prowadzenia przez Starzyñskiego w³asnej polityki i stawiania komisji przed medialnymi faktami dokonanymi. Punkt porz¹dku obrad wprowadzono pod obrady Rady w jej trakcie, a wiêc musia³o go poprzeæ minimum 31 rajców. W tej sytuacji g³osowanie odwo³ania by³o ju tylko formalnoœci¹. Starzyñski poleg³! Nikt nie p³aka³. Radni wys³uchali informacji wiceprezydenta Jacka Wojciechowicza o stanie zaawansowania remontów sto³ecznych ulic. Pan Prezydent uczciwie powiedzia³: miasto jest rozkopane i rozkopane bêdzie, bowiem poprzednio rozkopane nie by³o czyli mówi¹c po ludzku: musimy nadrobiæ zaleg³oœci poprzedniej prezydentury, których - mimo, powiedzmy szczerze wysi³kom - nie uda³o siê nadrobiæ rz¹dowym komisarzom Kochalskiemu i Marcinkiewiczowi. Prace s¹ jednak koordynowane w ten sposób, by ich uci¹ liwoœæ by³a jak najmniejsza. I chyba coœ w tym jest, bo choæ Aleje Jerozolimskie wci¹ rozkopane, to jednak zdecydowanie przed czasem udro niono jeden z pasów ruchu. I od razu zrobi³o siê luÿniej. Jak w starej ydowskiej anegdocie o kozie! Zgodnie z naszymi przewidywaniami dyrektor Jerzy Kulik odniós³ zwyciêstwo. Wreszcie wiadomo, po co odbudowywany jest Pa³ac Saski. Wiadomo tak e, i Miasto na tym zarobi, bowiem w czasie zaledwie 3 lat tylko oszczêdnoœci na telekomunikacji i samochodach oraz op³atach eksploatacyjnych pokryj¹ koszty budowy nowego ratusza. W Pa³acu Saskim w³aœnie. Gdy obserwujemy skutecznoœæ dyr. Kulika zastanawiamy siê czy w nastêpnych wyborach nie zg³osiæ go - jako inicjatywy obywatelskiej - na Prezydenta? Kolejny raz dokonano zmian w bud ecie Miasta. I s³usznie. Jak bowiem lubi³a mawiaæ nieoceniona Pani Skarbnik Danuta Wawrzynkiewicz (najtrafniejsza decyzja kadrowa poprzedniej kadencji) bud et nie Biblia wymaga aktualizowania. Dziêki okresowym przegl¹dom aktualnoœci planów wydatków w trakcie roku znajduj¹ siê dodatkowe œrodki na przyk³ad na s³u bê zdrowia. W ten sposób nasza ulubiona dyr. El - bieta Wierzchowska przekroczy³a magiczn¹ granicê 100 milionów z³otych na inwestycje w szpitalach i przychodniach. Rekord ma zostaæ pobity w paÿdzierniku, gdy Skarbnik przewiduje kolejne zmiany. A Wierzchowska jak harpia czyha na ten moment! Przerwan¹ sesjê usi³owano dokoñczyæ 13 wrzeœnia. Usi³owano, bowiem obrady zatka³y siê na punkcie dotycz¹cym zlokalizowania w Warszawie odpowiednika Hyde Parku - mówi¹c jêzykiem ustawowo/uchwa³owym miejsca w którym organizacja zgromadzeñ nie wymaga poinformowania Prezydenta Miasta W ramach szerzenia wolnoœci s³owa radni PiS zaproponowali lokalizacjê w najciemniejszym i najmniej uczêszczanym zak¹tku parku przy Pa³acu Kultury. Gdy g³osami PO i LiD przesz³a poprawka Andrzeja Golimonta (SLD) o dodatkowej lokalizacji na Krakowskim Przedmieœciu (w okolicy Pa³acu Prezydenckiego) przera eni PiSowcy najpierw poprosili o przerwê, a potem... nie by³o quorum. Sprawa wróci w kolejny czwartek! PODPATRYWACZ OKNO PLUS+ tel/fax kom OKNA PARAPETY ROLETY Raty Rabat 40% Warszawa ul. Zimowa 3 4 MIESZKANIEC

5 TANIEC NA GROCHOWIE Ju 1 paÿdziernika ruszaj¹ pierwsze zajêcia taneczne w nowo otwartym STUDIU TAÑCA MARCINA OLSZEWSKIEGO przy ulicy Garwoliñskiej 16. Na lekcje tañca zapisa³a go mama, kiedy mia³ 9 lat i szybko okaza³o siê, e ma talent. Choæ nie jeden raz by³ z³y, e zamiast graæ w pi³kê na podwórku, æwiczy na sali, teraz mo e powiedzieæ, e by³o warto. Uczestnik programu Taniec z Gwiazdami obecnie tancerz zawodowy Polskiego Zawodowego Stowarzyszenia Tanecznego, reprezentuje mistrzowsk¹ klasê S w tañcach latynoamerykañskich. Na swoim koncie posiada wiele sukcesów tanecznych Tañczy³ w Tañcu z gwiazdami z Agnieszk¹ Rylik m.in. fina³ Viena Open, V-ce mistrzostwo Polski Par Zawodowych i V-ce mistrzostwo Okrêgu Warszawskiego. Od 8 lat pracuje na deskach warszawskich teatrów muzycznych. Wystêpowa³ w teatrze Studio Buffo (m.in Metro re. J. Józefowicz), Teatrze ROMA ( Grease, KO- TY w re. W. Kêpczyñskiego, Taniec Wampirów re.r. Polañski). W teatrze KOMEDIA wcieli³ siê w role Freda Casely, by partnerowaæ Katarzynie Zapraszamy STUDIO TAÑCA MARCIN OLSZEWSKI GARWOLIÑSKA 16 tel Marcin Olszewski Skrzyneckiej w musicalu Chicago w re. K. Jasiñskiego. Poza teatrem pracuje równie przy ró nego rodzaju produkcjach telewizyjnych pocz¹wszy od festiwali skoñczywszy na reklamach. Jednak swoim doœwiadczeniem najbardziej móg³ wykazaæ siê w programie Taniec z Gwiazdami gdzie uczy³ tañczyæ Mistrzyniê Œwiata w boksie Agnieszkê Rylik oraz aktorkê Renatê Dancewicz. To w³aœnie ten program pomóg³ Marcinowi zrealizowaæ marzenie posiadania w³asnego studia, zarazi³ tañcem ca³¹ Polskê. Poniewa wychowa³ siê na Grochowie, tam te powsta- ³o ma³e kameralne studio tañca, w którym od 1 paÿdziernika oprócz lekcji indywidualnych oraz kursów dla narzeczonych, doroœli i dzieci bêd¹ mogli nauczyæ siê samby, rumby, salsy, tanga, walca i wielu innych tañców znanych w³aœnie z programu TVN-u. W ofercie znajdziemy równie podstawy tañca klasycznego czyli baletu, a panie które chcia³yby zadbaæ o liniê zapraszamy na LADIES LA- TINO. AS 2007 Saska Kępa w kwiatach Spaceruj¹c uliczkami Saskiej Kêpy trudno nie zauwa yæ piêknie ukwieconych ogródków, balkonów i tarasów. To efekt ciê - kiej pracy mieszkañców. Kwiaty pojawiaj¹ siê tu ju wczesn¹ wiosn¹ i ciesz¹ oko a do póÿnej jesieni. 12 wrzeœnia uroczyœcie rozstrzygniêto konkurs zorganizowany przez Towarzystwo Przyjació³ Saskiej Kêpy. W sali parafialnej koœcio³a przy ul. Nobla nagrodzono w³aœcicieli najpiêkniej udekorowanych posesji i balkonów. Warszawa w kwiatach to konkurs o bogatej tradycji, do którego wci¹ zg³aszaj¹ siê nowi uczestnicy. Oprócz nagród od Towarzystwa Przyjació³ Saskiej Kêpy, w tym roku ju po raz czwarty specjalne nagrody wrêcza³ burmistrz Pragi Po- ³udnie Tomasz Kucharski. Otrzymali je weterani konkursu, którzy od wielu lat wyj¹tkowo piêknie ukwiecaj¹ swoje domy. Tak¹ nagrodê mo na otrzymaæ tylko raz. Jak podkreœla³a Prezes Towarzystwa Teresa Skupieñ, przystrojone balkony czy mury, maj¹ nie tylko znaczenie dla w³aœcicieli, ale te dla otoczenia. Dziêki kwiatom mieszkañcy czêsto siê poznaj¹, rozmawiaj¹ o tym jak najlepiej pielêgnowaæ roœliny, nawi¹zuj¹ siê nowe znajomoœci. Nagrody otrzymali mieszkañcy Saskiej Kêpy oraz mieszcz¹ca siê w tej dzielnicy Ambasada Kanadyjska, Liceum im.adama Mickiewicza i herbaciarnia Gardens. Dowód na to, e kwiaty s¹ naprawdê wa ne? O tym, e mury dziel¹ ludzi, przekonali siê pracownicy Rezydencji Ambasady Tureckiej. Mur wyj¹tkowo nie spodoba³ siê mieszkañcom Saskiej Kêpy. Ozdobiono go wiêc winoroœlami (na zdjêciu). W³aœnie za to pracownicy ambasady otrzymali nagrodê w konkursie, ale najwa niejsze jest to, e zyskali sobie sympatiê mieszkañców. Czy ktoœ jeszcze powie, e kwiaty nie upiêkszaj¹ ycia? Agata Ballaun MISTRZOWIE KRÓTKIEJ FALI W sobotê 8 wrzeœnia w Klubie Dowództwa Garnizonu Warszawa odby³o siê uroczyste podsumowanie pi¹tych zawodów organizowanych przez Praski Oddzia³ Terenowy Polskiego Zwi¹zku Krótkofalowców o Statuetkê Syrenki Warszawskiej 2007 oraz czwarte zawody Zamki Polskie. - Zadaniem zawodów Syrenki jest promowanie naszego miasta, w którym dzia³a Praski Terenowy Oddzia³ PZK. W tym roku w zawodach wziê³o udzia³ 117 stacji krótkofalowców w tym 4 stacje z poza Polski, trzy z Niemiec i jedna z Austrii - mówi³ prezes Praskiego Oddzia³u Terenowego Polskiego Zwi¹zku Krótkofalowców Wies³aw Paszta. - Podsumowanie zawodów to tak e krótkie podsumowanie naszych rocznych osi¹gniêæ - doda³. W czasie imprezy wrêczane by³y puchary i dyplomy dla najlepszych krótkofalowców. Podczas imprezy mo na by³o ogl¹daæ pokaz psów ratowniczych (na zdjêciu), pracê stacji krótkofalarskiej SP5PPK oraz pokaz technik cyfrowych stosowanych przez radioamatorów. - Krótkofalarstwo to nie tylko pasja, to nie tylko hobby, to nie tylko przyjemnoœæ, ale to równie bardzo powa na dzia³alnoœæ wi¹ ¹ca siê z bezpieczeñstwem Pañstwa w sytuacjach kryzysowych ( ) powiedzia³ podczas wrêczania nagród burmistrz Tomasz Kucharski. Łukasz Wojciechowski Warszawa, ul. Szpacza 2 tel , fax p³yty gipsowo-kartonowe styropian gipsy tynkarskie akcesoria gipsy sufity podwieszane farby kleje systemy dociepleñ materia³y izolacyjne masy samopoziomuj¹ce TRANSPORT BUDUJESZ REMONTUJESZ MALUJESZ US UGI BUDOWLANE EKODOM tel./fax ; kom Oferujemy: tynki gipsowe tynki tradycyjne posadzki prace wykoñczeniowe * przystêpne ceny * gwarancje * faktury VAT KREDYT GOTÓWKOWY KONSOLIDACYJNY do 6 tys. złotych na dowód osobisty Serocka 3 Wejœcie: Grochowska Sprawozdanie z działalności poselskiej Katarzyny Marii PIEKARSKIEJ można otrzymać w biurze poselskim w WarszawieW ul. Rozbrat 44 A pok. 217 tel MIESZKANIEC 5

6 List do redakcji Redakcja Mieszkañca Ciekawe, kiedy w³adze Dzielnicy Wawer zadbaj¹ o swoich najm³odszych mieszkañców? Chodzi tutaj o dzieci z Osiedla Sadul i okolic. Brak jakiejkolwiek infrastruktury dla dzieci i m³odzie y na obszarze miêdzy ulicami Zwoleñsk¹, Traktem Lubelskim, Patriotów (Widoczn¹) i P³owieck¹ ogromnym terenie, gdzie mieszka coraz wiêcej rodzin z dzieæmi, przynosi wstyd dzielnicy Wawer. Brakuje tutaj zarówno porz¹dnego placu zabaw jak i przedszkola, ³obka czy boiska dla m³odzie y. Nie ma nawet ³awek, gdzie mo na by³oby usi¹œæ i odpocz¹æ podczas spaceru z dzieckiem. To co prezentuje sob¹ teren do zabawy u zbiegu ulic Wapiennej i Gajowej oraz mikro-placyk zabaw przy ulicy Lucerny jest, mówi¹c wprost, enuj¹ce. Wystarczy spojrzeæ na okoliczne dzielnice gdzie s¹ i powstaj¹ kolejne bardzo ³adne, bezpieczne, kolorowe place zabaw (Weso³a - Stara Mi³osna, Praga Po³udnie - Grochów, Saska Kêpa, Goc³aw, Goc³awek, itd.). Za wzór mo e te pos³u yæ bardzo ³adny osiedlowy ogródek jordanowski jaki powsta³ w Radoœci (to przecie dzielnica Wawer!). Problem dewastacji te mo na rozwi¹zaæ zamykaj¹c plac zabaw o zmroku lub zatrudniaj¹c ochronê (tak jest m.in. na ulicy Grochowskiej czy placach zabaw na Targówku i Bródnie). Najm³odsi mieszkañcy sporej czêœci Wawra nie maj¹ ³adnego, kolorowego, * * * Szanowna Redakcjo Prosimy Mieszkañca o radê, do kogo zwróciæ siê o pomoc w sprawie wyciszenia karetek pogotowia na naszej Saskiej Kêpie. Czy naprawdê musimy zasypiaæ i budziæ siê przy dÿwiêkach klaksonów i s³yszeæ je ca³e dnie? Kto siê wreszcie zastanowi nad opanowaniem tego koszmarnego Ÿród³a ha³asu i zadecyduje o okresowym wy³¹czeniu tych sygna³ów. Rozumiemy koniecznoœæ pilnego przewo enia krwi z/do stacji krwiodawstwa i okolicznych szpitali, ale czy zawsze konieczne jest u ywanie tych dÿwiêków. Pozdrowienia Izabela W. Saska Kêpa BIESIADA W PARKU Po Skaryszewskiej Biesiadzie Kabaretowej, która odby³a siê w ubieg³¹ sobotê w Muszli Koncertowej Parku Skaryszewskiego, jedno mo na powiedzieæ o organizatorze: Wydzia³ Kultury pnie siê do góry! Znaczy siê: impreza wypali³a i mieszkañcy prawobrze - nej Warszawy czekaj¹ na wiêcej. A poprzeczka ustawiona jest ju bardzo wysoko, gdy w tegorocznej biesiadzie wystêpowali znakomici artyœci - Piotr Ba³troczyk, Cezary Pazura, kabaret Koñ Polski oraz Olek Grotowski i Ma³gorzata Zwierzchowska. Dopisa³a te publicznoœæ. Choæ nad parkiem gromadzi³y siê czarne, burzowe chmury wszyscy twardo trwali na swoich miejscach w oczekiwaniu na popisy gwiazd. Ba³troczyk, jak Ba³troczyk. Niez³y jest goœciu. I coraz bardziej swój (w ubieg³ym roku te prowadzi³ nasz¹ biesiadê). Prawie tekstach czêsto mówi¹ o trudach ycia i wynikaj¹cych z tych trudów sposobach odreagowywania, z³apali znakomity kontakt z publik¹ Grochowa, Kamionka i Saskiej Kêpy. W koñcu my te wiemy doskonale, jak trudne bywaj¹ ranki i jak bardzo potrafi suszyæ. Ale lekkim zaskoczeniem by³a znakomita wiêÿ, jaka siê wytworzy³a pomiêdzy widzami, a duetem Olka Grotowskiego i Ma³gorzaty Zwierzchowskiej. Publicznoœæ, jak ma³e dziecko, da- ³a siê wci¹gn¹æ do wspólnej zabawy. I metod¹ znan¹ z Dziesiêciu ma³ych Murzynków razem z duetem publika uœmierci- ³a muzycznie a Czterdzieœci Szanowna Redakcjo! * * * Park OPAK Praga Po³udnie a przede wszystkim bezpiecznego placu zabaw. Nie maj¹ swojego miejsca, gdzie mogliby poznawaæ kole anki i kolegów i wspólnie siê bawiæ. Powy sza sytuacja wzbudza coraz wiêksze niezadowolenie rodziców i opiekunów dzieci, przynajmniej tych, z którymi autor listu rozmawia³. Dwukrotna interwencja u w³adz dzielnicy spe³z³a na niczym. Panowie wiceburmistrzowie stwierdzili wrêcz (cytujê), e place zabaw s¹ niepotrzebne, bo tutaj ka dy ma swój ogródek, i tak wszystko zniszcz¹ i nie ma ani kawa³ka terenu, który nie by³by prywatny i gdzie takie miejsce dla dzieci mog³oby powstaæ. Ale czy to s¹ argumenty, eby nie podejmowaæ adnych dzia³añ? Stawiamy wiêc pytanie: czy normalna jest sytuacja, eby codziennie woziæ dziecko samochodem na plac zabaw?! Sta³y Czytelnik (dane do wiadomoœci redakcji) Z wielk¹ przykroœci¹ informujê, e przy ul. Ostrobramskiej, g³ównie przed blokiem 84 codziennie okoliczni mieszkañcy dokonuj¹ katastrofalnej dewastacji zieleni. By osi¹gn¹æ upragniony cel orzechy lub kasztany wyrywane s¹ lub ³amane ga³êzie obok rosn¹cych drzewek. Delikatnie zwracane uwagi przeradzaj¹ siê w ordynarne pyskówki. Powtarzaj¹cym siê zwrotem jest czy to twoje? Jak dot¹d nikomu oprócz mieszkañców bloku w sumie nie zale y na zieleni. Nie reaguj¹ bo ich w ci¹gu dnia nie ma patrole stra y miejskiej. Mimo bezpoœrednich zg³oszeñ brak jest jakiejkolwiek reakcji ze strony policji, której patrole przechadzaj¹ siê obok banku Alianz. Z kilku podanych na klatkach schodowych bloku telefonów do Stra y Miejskiej tylko jeden jest aktualny. Taka sytuacja równie bardzo utrudnia interwencjê. Mieszkañcu pomó! Sta³a Czytelniczka * * * Droga Redakcjo! Mam 75 lat, m¹ 82, jest po operacji serca, ma astmê. Nasz dom zosta³ zwrócony córce by³ego w³aœciciela. 20 wrzeœnia mamy byæ eksmitowani z mieszkania (35 m2), w którym prze yliœmy wspólnie 43 lata. Prosimy o pomoc... Hanna Patoka ul. Londyñska 26 Od redakcji:trudn¹ sytuacj¹ Pañstwa zainteresowaliœmy w³adze samorz¹dowe. Do sprawy powrócimy. ziomal! Jeszcze raz i trzeba mu bêdzie na Pradze mieszkanko wynaj¹æ eby siê ch³opak siê mêczy³ tym je d eniem do rodzinnego Olsztyna i z powrotem. Prawdziwym ziomalem okaza³ siê Pazura, który w czasie wystêpu kilkakrotnie podkreœla³ swoje zwi¹zki z Prag¹. I rzeczywiœcie, nie wciska³ kitu piêæ lat mieszka³ przy ul.osowskiej. Rodzina jak siê dowiedzia³a, e bêdzie wystêpowa³ w Parku Skaryszewskim b³aga³a go by siê nie wyg³upia³... Nie dziwne, e i Ba³troczyk i Pazura, którzy w swoich ma³ych pszczó³ek. Bardziej poprawne to politycznie i, wbrew pozorom, krótsze. Kto by³ w Muszli wie co mam na myœli, a kto nie by³ niech a³uje. Imprezê zakoñczy³ kabaret Koñ Polski. I nie mo na by³o powiedzieæ, e koñ jaki jest ka dy widzi, bo Koñ Polski, co chwilê siê zmienia³. A to by³ kandydatem na pos³a, a to policjantem, skoczkiem i oczywiœcie Hel¹ i Marianem. Skaryszewska Biesiada Kabaretowa, pod medialnym patronatem Mieszkañca, trwa³a prawie trzy godziny. Ada MATERIAŁY BUDOWLANE MAGBUD TRANS Falenica ul. Patriotów 34 tel , pon.-pt. 7-17, sob Wêgiel Cement Wapno Ceg³y Atlas Gazobeton bia³y P³yty gips.-karton. Ceresit Gipsy Kostka brukowa Materia³y sypkie i izolacyjne (papa, styropian, we³na) Rynny GALECO Prêt zbrojeniowy FRYZJER Damsko Dziecięcy Zawsze Tanio!!! Zapraszamy Pon.-pt ; Sob ul. Ostrobramska 116 (róg Budrysów) tel PANELE DRZWI panele podłogowe BARLINEK deska podłogowa panele ścienne panele PCV zew. i wew. drzwi wew. i zew. parapety wew. i zew. i marmur włoski rozety, rolety karnisze, tralki, poręcze listwy drewniane, MDF i PCV listwy przypodłogowe - TEMAR - MICHALIN-JÓZEFÓW ul. Ziarnista 13 (od ul. Granicznej), tel , KO BIEL ul. 1-go Maja 29, tel. (025) ZAPEWNIAMY TRANSPORT RATY CZYNNE: PN.-PT , SOB Gabinet Stomatologiczno Lekarski Warszawa, ul. Grenadierów 21 tel od poniedziałku do piątku w godz Stomatolog od poniedzia³ku do pi¹tku Ginekolog wtorek, czwartek, pi¹tek USG prenatalne 3D 4D wtorek, œroda, czwartek Urolog wtorek Zak³ad Us³ug Pogrzebowych REMUS tel. (022) S³u ymy pomoc¹ przez ca³¹ dobê W³asna kaplica i ch³odnia Warszawa, ul. egañska 20 6 MIESZKANIEC Licencjonowany Zakład Produkcyjny PRODUCENT OKIEN PCV I ROLET Biuro Handlowe: Warszawa, ul. Zamieniecka 76, tel./fax Miej fantazję łap okazję! R A B A T J E S I E N N Y 3 5 % OKNA PCV Żaluzje Roletki materiałowe Moskitiery Verticale R A B A T 4 5 % MONTAŻ GRATIS tel./fax SKLEP MEBLOWY ul. Modlińska 190 (budynek STENDA) tel JUŻ W NOWEJ SIEDZIBIE meble pokojowe z najlepszych fabryk regały na zamówienie dowolny kolor i układ segmentów zestawy wypoczynkowe, kanapy, sofy meble pojedyncze stoły, stoliki, szafki, biurka itp. SPECJALNE ZNIŻKI DLA CZYTELNIKÓW MIESZKAŃCA

7 Kobiecym okiem Na sportowo! Nie da siê ogl¹daæ telewizji, nie da siê s³uchaæ radia, a ludzie gadaj¹ w kó³ko o jednym. O sporcie. Kto kogo przeœcign¹³, kto kogo po- ³o y³ na ³opatki, kto siê z kim boksuje, a gdzie wolna amerykanka. O biegach na prze³aj po korytarzach w hotelu Marriott, o rzucie kul¹, ale kul¹ z b³ota (mo e coœ siê przylepi i zostanie!). O wyœcigu i zasadach, na jakich bêdzie siê odbywa³. Meta ju 21 paÿdziernika! Sto³ki czekaj¹. Kto gra fair play, a kto stosuje niedozwolone chwyty? Widaæ go³ym okiem; lecz choæ to widaæ, czy chcemy na to patrzeæ?! W okolicy te zaczyna siê dziaæ na sportowo, ale ju w tym dobrym sensie. Dzielnica Wawer na terenie Anina ma budowaæ kompleks basenowo-rekreacyjny o œmia³ej architekturze, z dwiema wie- ami maj¹cymi symbolizowaæ z³oto i srebro zdobyte przez naszych p³ywaków. Co na to dzielnica Praga Po³udnie? Có, zamierza zostawiæ nas na lodzie, a dok³adniej na ca³orocznym, wielkim lodowisku z widowni¹ na kilkaset miejsc, wraz Co tam panie na Pradze... Nasze pueblo Pan Kazimierz G³ówka nie wierzy³ w³asnym uszom. Gdzieœ obok, w sobotniej bazarowej gêstwie, spomiêdzy straganów znajomy g³os œpiewa³: Niebo sk¹pi suchej ziemi kropli deszczu, niebo sk¹pi szczêœcia biednym tak, jak my Eustachy? Mordziak? Jak Boga kocham, to on. Wzrok pobieg³ za dÿwiêkiem i rzeczywiœcie Eustachy Mordziak, krêc¹c siê wokó³ interesu jego i pani Krystyny, podœpiewywa³ znany przebój. - Coœ siê pana tak rozœpiewa³, panie Eustachy? - A pan Kazio, witam, witam. Œpiewam sobie, bo mi siê trochê l ej zrobi³o na sercu. - Wzglêdem czego? - Wzglêdem mojej rodziny, syna znaczy. - Co z nim? Ch³op po studiach, ona na posadzie w magistracie, ptasiego mleka im chyba brakowa³o? - Wiesz pan, panie Kazieñku, niby wszystko jest tak, jak pan mówisz. Robotê maj¹, na chleb im nie brakuje, ale jak to mówi¹: od pierwszego do pierwszego. A to m³ode ludzie s¹. Do knajpy chcieliby wyskoczyæ, gdzieœ potañczyæ, gdzieœ pojechaæ. Popatrz pan woko³o wszêdzie biura turystyczne wo³aj¹: zorganizujemy ci bajeczne wakacje. Jak m³odziaki zap³ac¹ za mieszkanie, pr¹d, gaz i utrzymanie, to co najwy ej do Œwidra mog¹ pojechaæ. Dorobiæ nie dorobi¹, bo gdzie? Dokraœæ? papier synowa z urzêdu wyniesie? Fot. JKG z towarzysz¹c¹ infrastruktur¹ s³u ¹c¹ sportom i wypoczynkowi. Miejsce doskona³e, przy Rondzie Wiatraczna (okolice Majdañskiej i Krypskiej). No i co z tego. Jedni siê ciesz¹, e inwestujemy, e bêdzie dok¹d ruszyæ siê sprzed telewizora. Drudzy maj¹ obawy, czy to nie utrudni ycia pobliskim mieszkañcom, zw³aszcza tym, którzy spaceruj¹ z pieskami Inni nawo³uj¹, by zamiast nowomodnych obiektów w Aninie przywróciæ kasyno, które sta³o przed wojn¹ na terenie przeznaczonym dziœ pod basen. I tak oto toczy siê œwiatek, jak mawia³ m¹dry pan Voltaire. Niektórzy kurczowo trzymaj¹ siê tego, e przed wojn¹ by³o najlepiej i nic ich nie sk³oni do zmiany zdania, albo ogl¹daj¹ œwiat z perspektywy psiego ogonka, czyli w³asnego wygodnictwa. Jeszcze inni boj¹ siê mieæ w³asne zdanie i czekaj¹ na gotowce z ulubionej gazety czy jedynie s³usznego radia. A ja, zamiast ca³ego tego sportu i sportu, wolê wskoczyæ do samochodu i uciec do starego, piêknego lasu na grzyby. Bez telewizji i radia, bez telefonów od dobrze poinformowanych. To dobry sposób, by odnaleÿæ siê w dzisiejszej rzeczywistoœci, polecam! żu Ukochany, to jest nasz ostatni wieczór, odejdziemy, kiedy b³yœnie siwy œwit. No to wzglêdem tego, panie Eustachy, czemu panu weso³o, jak martwiæ siê trzeba? - Bo oni powziêli yciow¹ decyzjê. Wyje d aj¹. Mój syn, poza studiami, ma dyplom kucharza. Jedzie pierwszy. Tam siê zahaczy i ona z dzieckiem do niego pojedzie. - In ynier bêdzie kucharzem? - Na pocz¹tek, potem siê ustawi. Wszyscy siê ustawiaj¹. - Poza tymi, co mieszkaj¹ na chodniku - U nas, panie Kazieñku te takich nie brakuje, sam pan wiesz. Za tym pustym stepem miasto jest ogromne, dla nas dwojga tam zbudujê piêkny dom - No to zostaniesz siê pan sam na tem œwiecie. - Niekoniecznie. Syn mówi, e bêdzie przyje d a³. A i ja mogê do nich pojechaæ. Teraz panie Kazieñku, Londyn, to nie zagranica. Dwie godzinki i jesteœ pan u Elki. - U jakiej Elki? - No u królowej El biety II. Pan Kazimierz rzeczywiœcie nie poznawa³ swojego kolegi. przyœlê list, a potem ty przyjedziesz do mnie, odnajdziemy szczêœcie swe daleko st¹d. - A poza tym, mój drugi syn wraca. - Ten, co w Szwajcarii mieszka? Po jak¹ cholerê, Ÿle mu tam? - Babê tu pozna³, no to tamt¹ rzuca, a do tej wraca. Wiesz pan, co ojciec mo e w takich razach. Baba nie traktor, a ci¹gnie, jak to mówi¹. - I co oni tu bêd¹ robiæ, gdzie mieszkaæ? - Jak to gdzie? Zaraz trzy miliony mieszkañ bêd¹ do wziêcia. - Sk¹d? Jak to sk¹d po tych, co wyjechali! Szaser Œwiatowe uwagi ch³opaka z Pragi Ks. Popie³uszko i film o Nim Wpis g³osi, co nastêpuje: 28 maja 1972 ksi¹dz Jerzy Popie³uszko przyjmuje œwiêcenia kap³añskie z r¹k kardyna³a Stefana Wyszyñskiego Pos³uga w parafiach: œw. Trójcy w Z¹bkach, Matki Bo ej Królowej Polski w Aninie, Dzieci¹tka Jezus i w Duszpasterstwie Akademickim œw. Anny. Czytam te s³owa 21 sierpnia 2007 roku w ksi¹ ce - przewodniku po Muzeum S³ugi Bo ego Ks. Jerzego Popie³uszki. Znajduje siê ono w podziemiu koœcio³a pod wezwaniem œw. Stanis³awa Kostki na warszawskim oliborzu, gdzie po Z¹bkach, Aninie i dwóch innych koœcio³ach, ks. Popie³uszko rozpocz¹³ sw¹ pos³ugê 20 maja 1980 roku. Podkreœliæ wiêc warto, e jego pierwsze doœwiadczenia zwi¹zane s¹ z Prag¹ Po³udnie, bo nawet Z¹bki, które do tej dzielnicy nie nale ¹, granicz¹ z ni¹ bezpoœrednio na pó³nocy. W pewnym wiêc sensie, ksi¹dz Popie³uszko jest nasz, po³udniowo-praski. Jego Muzeum zbudowa³ ze swymi wspó³pracownika ks. pra³at Zygmunt Malacki, proboszcz oliborskiego koœcio³a, a sam ksi¹dz Popie³uszko pochowany jest w oddzielnym grobie przy koœciele. Ks. Malacki jest te wraz z Ew¹ A. Zaj¹c i Grzegorzem Pfeiferem autorem ksi¹ ki - przewodnika. Do koœcio³a oliborskiego przyjecha³em na konferencjê prasow¹ poœwiêcon¹ produkcji filmu, która siê w³aœnie rozpoczyna. Film nosiæ bêdzie prosty tytu³ - Popie³uszko. Produkuje go wytwórnia Focus Producers Sp. z o.o. Re yserem i scenarzyst¹ jest Rafa³ Wieczyñski, a postaæ ks. Popie³uszki gra Adam Woronowicz, znany szerszej publicznoœci z roli Maurycego, syna George Sand, w filmie Jerzego Antczaka Chopin. Pragnienie mi³oœci. Film opowiada o ca³ym yciu ksiêdza Popie³uszki, a zw³aszcza o tym dniu - 17 paÿdziernika 1984 roku, kiedy ksi¹dz Jerzy wraca³ ze spotkania z wiernymi w Bydgoszczy, w Górsku pod Toruniem. Tam zosta³ uprowadzony przez trzech funkcjonariuszy SB. Po czym zagin¹³. Ca³a Polska zamar³a. A wreszcie tragicznie prawdziwe okaza³o siê ludowe powiedzenie przepad³ jak kamieñ w wodê. Znaleziono Go bowiem dopiero po 11 dniach, 30 paÿdziernika, martwego, w wodach zalewu przy tamie we W³oc³awku. W materiale prasowym czytamy: Okolicznoœci œmierci pozostawiaj¹ do tej pory wiele w¹tpliwoœci. To bardzo wa ne s³owa. Mog¹ siê one odnosiæ do twierdzeñ, e zabójstwo by³o czêœciowo wynikiem konfliktów w ³onie w³adzy, Bo przecie wiadomoœæ o tej zbrodni, w³aœnie 30 paÿdziernika, poda³ minister spraw wewnêtrznych, genera³ Czes³aw Kiszczak, a wiêc formalnie szef tych, którzy zbrodniê pope³nili. Oœwiadczy³ on, e by³a to doskonale wyre yserowana prowokacja - w pierwszym rzêdzie oczywiœcie przeciwko samemu ksiêdzu Popie³uszce, ale w dalszej perspektywie przeciwko genera³owi Jaruzelskiemu i Kiszczakowi jako zbyt miêkkim wobec Solidarnoœci. Wiadomo, e w s¹dzie wojewódzkim w Toruniu odby³ siê proces przeciwko winnym, i e dwaj z nich, winni najbardziej, 7 lutego 1985 roku, zostali skazani na 25 lat wiêzienia. Choæ prokurator, oskar- aj¹cy w imieniu pañstwa, a wiêc tak e Jaruzelskiego i Kiszczaka, ¹da³ kary œmierci. Interesuj¹ca by³a dalsza chronologia wydarzeñ. We wrzeœniu 1986 roku Jaruzelski og³osi³ amnestiê (trzeci¹ po stanie wojennym, który zosta³ oficjalnie zniesiony 22 lipca 1983 roku); w lutym 1987 roku Reagan wycofa³ ostatnie dwie sankcje przeciwko Polsce (wtedy jeszcze PRL); pod koniec wrzeœnia 1987 roku do Polski przyby³ wiceprezydent USA George Bush (senior) i przeprowadzi³ rozmowy z Wa³ês¹, Jaruzelskim i prymasem Glempem; w marcu 1988 roku Reagan przyj¹³ w Bia³ym Domu ambasadora PRL, Jana Kinasta, który z³o y³ mu listy uwierzytelniaj¹ce (od 1982 roku PRL by³ reprezentowany w Waszyngtonie przez polskiego chargé d affaires. Zdzis³awa Ludwiczaka); a w kwietniu 1989 roku odby³ siê Okr¹g³y Stó³. Od grudnia 1985 roku by³em po raz drugi korespondentem przy Bia³ym Domu i w niektórych rozmowach z Amerykanami s³ysza³em, e zamordowanie ksiêdza Popie³uszki by³o straszn¹ zbrodni¹, ale e, równie z punktu widzenia wielkiej polityki, nie posz³o ono na marne. Zygmunt Broniarek KORTY TENISOWE Ognisko TKKF Olszynka Grochowska ul. Osowska 15, tel zaprasza codziennie w godz nauka dla dzieci i doros³ych challange turnieje PRZYJMUJEMY ZAPISY DO SZKÓŁKI TENISOWEJ! Zak³ad Us³ug Tapicerskich i Stolarskich d. Redom ul. Walecznych 76, tel./fax WYKONUJE: renowacjê wszystkich mebli tapicerowanych, nowoczesnych i stylowych nowe meble na wymiar, wersalki, tapczany, fotele, naro niki itd. wg. wzoru zak³adu lub ew. klienta szycie kurtyn, kotar, zas³on, firan ³¹cznie z monta em karniszy zabudowy z p³yt meblowych i meble uzupe³niaj¹ce posiadamy wybór tkanin i transport ZAPRASZAMY: w godz , sob TADEX OPONY Warszawa, ul. Ostrobramska 38b tel Monta i wywa anie komputerowe Sezonowe przechowywanie i sprzeda opon Prostowanie felg MEBLE KUCHENNE OFERUJEMY: Szeroki wybór frontów drzwiowych Dowolne kszta³ty i wymiary szafek Pomagamy w doborze sprzêtu AGD Zabudowa mebli (od 1000 z³. mb) Krótkie terminy realizacji Upusty przy zakupie mebli wraz ze sprzêtem AGD ul. Abrahama 1E tel pon-pt ; sob KREDYTY WYSOKIE KWOTY DO Z. OKRES KREDYTOWANIA DO 72 MIESIÊCY. MINIMALNY DOCHÓD 470 Z NETTO. MO LIWOŒÆ CZENIA KILKU KREDYTÓW W JEDEN, Z NI SZ RAT. DECYZJA W 15 MINUT. AKCEPTUJEMY RÓWNIE UMOWY ZLECENIE. BIURO FINANSOWE: Warszawa, ul. Poligonowa 3, pok. 329 tel , LAT T TRADYCJI OSZCZĘDZAJ PIENIĄDZE I CZAS! KUPUJ W DOMU HANDLOWYM FALA w Falenicy przy ul. Bystrzyckiej 55 tel.: ; W du ym wyborze towary renomowanych firm: zdrowa ywnoœæ s³odycze, wêdliny, wina i soki chemia gospodarcza CODZIENNIE PROMOCJA TOWARÓW obuwie, bielizna poœcielowa, koce dzianiny i konfekcja (równie dzieciêca) sprzêt AGD art. sanitarno-instalacyjne CENY ATRAKCYJNE!!! Sprzedaż ratalna na bardzo korzystnych warunkach Dział spożywczy czynny: pon. pt , sob Dział przemysłowy czynny: pon. pt , sob Centrum Kszta³cenia M³odzie y kursy jêzykowe angielski, francuski, niemiecki, rosyjski, hiszpañski, norweski cena od 9 z³ za godz. lekcyjn¹ dzieci, m³odzie, doroœli przygotowawcze do matury dla firm Zapisy: pon-pt W-wa ul. Siennicka 15 tel INSTALACJE SANITARNE hurt detal grzejniki rury i kszta³tki wk³ady kominowe pompy ciep³a kot³y gazowe i olejowe CENY PRODUCENTA BAPLAST ul. Br. Czecha 19 tel , RATY!!! LUKAS Wykonujemy dekoracje okien: firany, zas³ony, story rzymskie i austriackie monta karniszy, pomiary i projekty pokrowce na meble i narzuty du y wybór tkanin ul. Igañska 2 lok. 6 tel ; Zapraszamy od pon. do pt. w godz Wydzier awiê dobrze prosperuj¹cy SKLEP ZOOLOGICZNY 50 m kw. zatowarowany tel RESTAURACJA ul. ukowska 17A tel./fax: ORGANIZUJEMY PRZYJÊCIA OKOLICZNOŒCIOWE TAPICER * USŁUGI * Narożniki wg. wymiarów klienta * Materiały obiciowe Warszawa, ul. Krypska 52/54 przy GROCHOWSKIEJ 179 (pawilon pogotowia weterynaryjnego) Zakład przeniesiony z ul. Znanieckiego 8 Tel Klub Judo AON Warszawa zaprasza dziewczêta i ch³opców w wieku 8-12 lat do udzia³u w treningach JUDO Zapisy przyjmujemy w terminach zajêæ: wtorki, czwartki ; w soboty od do 11 30! Hala Sportowa Akademii Obrony Narodowej Rembertów al. Gen. Chruœciela 103 Zadanie wspó³finansowane jest ze œrodków m.st. Warszawa MIESZKANIEC 7

8 Sejmowe orły, sokoły... Kilka miesiêcy temu obiecaliœmy Czytelnikom ocenê pracy parlamentarzystów, których wybraliœmy w Warszawie dwa lata temu (patrz tabelka). No i spe³niamy obietnicê. W pierwszym rzucie, znaczy siê w tym numerze Mieszkañca, sprawdziliœmy, jaki stosunek maj¹ do wyborców i czytelników wybrane przez nas or³y, soko³y, herosy. eby by³o sprawiedliwie do ka dego z 19. warszawskich pos³ów mailem wystosowaliœmy zapytanie o to, co w czasie swojego parlamentowania zrobi³ dla mieszkañców stolicy. Czas mamy przedwyborczy i warto, ebyœmy wiedzieli czym przed nami nasze or³y, soko³y chc¹ siê wykazaæ po dwóch latach. Mieszkaniec ukazuje siê na terenie zamieszka³ym przez prawie 450 tysiêcy potencjalnych wyborców - to doœæ du a grupa i warto zdaæ im relacjê ze swojej pracy. Ale wiêkszoœæ naszych or³ów, soko³ów albo lata zbyt wysoko, albo po prostu ma w nosie swoich wyborców. Jakiekolwiek odpowiedzi dostaliœmy od 5 osób. Powa nie do sprawy i z szacunkiem do Czytelników podszed³ Artur Górski z PiS i dwójka lewicowych pos³ów Katarzyna Maria Piekarska i Ryszard Kalisz. Najszybciej odmailowa³ pose³ Górski, a pos³anka Piekarska w telefonicznej rozmowie streœci³a najwa - niejsze swoje dokonania. Artur Górski wyliczy³, e w ci¹gu minionych dwóch lat jako pose³ interweniowa³ w 700. sprawach Placówka ING Banku Œl¹skiego przy ul. Fieldorfa 10 w Warszawie tel , czynna od pn. do pt sobota proponuje: bezp³atne konto dla osób do 26 roku ycia umowy o cz³onkostwo z OFE NN konto komfort wyp³aty z bankomatów bez prowizji konto firmowe tylko 9 z³, 1 z³ za przelewy po yczki gotówkowe na dowolny cel karty kredytowe Visa, MasterCard kredyt hipoteczny 0% prowizji. Dojazd do firmy gratis Studio Fryzur ATENA STRZY ENIE od 15 zł BALEYAGE od 50 zł œrody, pi¹tki RABAT dla rencistów i emerytów TIPSY 60 zł Al. Waszyngtona 67 w godz tel. (022) MIESZKANIEC i przyj¹³ 1300 interesantów, z których znaczna czêœæ mieszka w dzielnicach prawobrze - nej Warszawy. Pose³ przyzna³, e zamierza³ na Pradze Po³udnie otworzyæ kolejn¹ filiê swojego biura i przypomnia³, e dwukrotnie organizowa³ w tej dzielnicy ciekawe spotkania (w sprawie bezpieczeñstwa w Centrum Promocji Kultury oraz w sprawie mediów w plebani koœcio³a przy placu Szembeka). Po skargach mieszkañców z ul. Ostrobramskiej i ul. ó³kiewskiego, wystosowa³em do Ministra Budownictwa interpelacjê w sprawie u³atwienia mieszkañcom bezp³atnego przekszta³cenia prawa u ytkowania wieczystego we w³asnoœæ. Natomiast we wrzeœniu wyst¹pi³em z interpelacj¹ w sprawie unormowania sytuacji prawnej mieszkañ zak³adowych i ich lokatorów pisze do nas pose³ Górski. Pose³ Ryszard Kalisz w swojej relacji bardziej skoncentrowa³ siê na tym, co by chcia³ zrobiæ dla Warszawy i warszawiaków ni na tym czego ju dokona³. Niemniej zaznaczy³, e co roku stara siê walczyæ o rozbudowê metra. Jako zas³ugê wymienia doprowadzenie do zarezerwowania ul. Paryska 1/15 ul. Miêdzynarodowa 54/56 ul. Che³m yñska 14 ul. Komandosów 33 ul. egañska 10 ul. Brata Alberta 2 (Weso³a) ul. Idzikowskiego 3 (Sulejówek) w bud ecie pieniêdzy na remont gmachu s¹dów przy al. Solidarnoœci. Zwiêkszenie bezpieczeñstwa w Warszawie nast¹pi³o niejako przy moim wspó³udziale, szczególnie jeœli chodzi o zwiêkszenie œrodków finansowych na rzecz poprawy bezpieczeñstwa na Pradze Po- ³udnie i Pradze Pó³noc. Niemniej jednak w tej sprawie trzeba jeszcze zrobiæ wiêcej pisze Ryszard Kalisz. Obaj panowie przys³ali tak e swoje zdjêcia. Mi³e, aczkolwiek, jako przedstawiciel p³ci mêskiej wola³bym zdjêcie blondw³osej pos³anki Piekarskiej. Ale muszê przyznaæ, e sama rozmowa z pos³ank¹ by³a rzeczowa i przyjemna. Katarzyna Piekarska mówi³a g³ównie D A C H Y sprzedaż wykonawstwo Warszawa-Rembertów al. gen. A.Chruœciela 8 (przy dworcu PKP) tel./fax kom Zapraszamy po zakupy! do sklepów przy: ul. Francuska 26 ul. Olszynki Grochowskiej 11/15 ul. Gen. Chruœciela 25 ul. P³owiecka 68 ul. Zbójnogórska 37 ul. Stefana Starzyñskiego 23 (Weso³a) Oferuj¹ oprócz innych grup towarowych Szeroki wybór miês i wêdlin w promocyjnie niskich cenach PRZYJMUJEMY I REALIZUJEMY KARTY KARTY P ATNICZE, KARTY KLIENTA SPO EM oraz BONY SODEXHO Sieæ VIA zap³ata za domowe rachunki oraz do³adowania telefonów o swoich inicjatywach w walce z pedofili¹, ale tak e o lokalnych, warszawskich interwencjach. Drug¹ kadencjê walczê o zlikwidowanie w Warszawie nielegalnych i niebezpiecznych wyœcigów samochodowych i motocyklowych. Szaleñcy nie mog¹ publicznymi ulicami, w œrodku nocy, pêdziæ po 200 kilometrów na godzinê, a policja nie mo e siê t³umaczyæ, e nie mo e ich dogoniæ, bo nie ma tak szybkich aut mówi pos³anka Piekarska. Interweniowa³am u ministra MSWiA. U ministra kultury pos³anka Piekarska interweniowa³a w sprawie boiska na Agrykoli. Dziêki temu dzieci bêd¹ mog³y przez pó³tora roku korzystaæ za darmo z jednego z boisk pi³karskich. Do licznych warszawskich interwencji pos³anki nale- a³y dzia³ania u³atwiaj¹ce kotom przezimowanie w mieœcie, czy ochrona drzew przed nielegaln¹ wycink¹. Tak wiêc Drodzy Czytelnicy, na razie ta trójka pos³ów, pokaza³a, e im na Was zale y. Ale przyznaæ musimy, e nasz zapytuj¹cy mail doczeka³ siê dwóch odpowiedzi ze strony pos³ów PiS i Platformy Obywatelskiej. Od pos³a (ministra) Paw³a Poncyljusza dostaliœmy zwrot maila, z adnotacj¹ user unknown, co w³aœciwie znaczy tyle, co adresat nieznany. Du o ciekawsza odpowiedÿ nadesz³a z biura Romana Koseckiego, który pi³karsk¹ murawê zamieni³ na sejmowe korytarze. Co pose³ Kosecki zrobi³ dla Warszawy i jej mieszkañców? Zacytujmy: Szanowni Pañstwo, obecnie nie dysponujemy zdjêciami z autografami Pana Pos³a Koseckiego. Przepraszamy za utrudnienia. Na wszystkie listy i maile z proœbami o autograf bêdziemy odpowiadaæ jak tylko otrzymamy zdjêcia. Wszystkie inne listy/maile z komentarzami i uwagami chêtnie czytamy. Bardzo a³ujemy, bo ostatnie zdjêcie pos³a Koseckiego jakie posiadamy pochodzi z przed oko³o dwudziestu kilogramów mniej. Adam Rosiński Sezam: nowa oferta NADAL TANIO!!! Komis Sezam zachêca do negocjowania cen przy ka dym zakupie! Lecz dlaczego TERAZ naprawdê warto tu zajrzeæ? A z dwóch wa - nych powodów. WARSZAWIACY WYBRALI w 2005 roku Warszawie przypad³o 19 mandatów w Sejmie. Osiem zdoby³a PO, siedem PiS, trzy SLD, jeden LPR. Platforma Obywatelska: 1. Hanna Gronkiewicz- Waltz, 2. Julia Pitera, 3. Pawe³ Œpiewak, 4. Joanna Fabisiak, 5. Ma³gorzata Kidawa-B³oñska, 6. Roman Kosecki, 7. Jolanta Hibner, 8. Jacek Wojciechowicz. Prawo i Sprawiedliwość: 1. Jaros³aw Kaczyñski, 2. Mariusz Kamiñski, 3. Ma³gorzata Gosiewska, 4. Pawe³ Poncyljusz, 5. Jan O³dakowski, 6. Karol Karski, 7. Artur Górski. Sojusz Lewicy Demokratycznej: 1. Ryszard Kalisz, 2. Katarzyna Piekarska, 3. Piotr Gadzinowski. Liga Polskich Rodzin: 1. Roman Giertych. Do Senatu zostali wybrani: 1. Krzysztof Piesiewicz (PO), 2. Zbigniew Romaszewski (PiS), 3. Ewa Tomaszewska (PiS), 4. Marek Rocki (PO). Po pierwsze, na proœbê sta³ych bywalców Komis Meblowy Sezam otworzy³ k¹cik MEBLE DO 100 z³. To prawdziwa rewelacja. Wszystko gotowe do u ywania, po z³: szafy, biurka, rega³y i pó³ki, ³awy, a nawet komoda i kilka ciekawych kompletów! Wymarzone do studenckiego mieszkanka czy do umeblowania pokoi pod wynajem. Jeœli siê ma nieco inwencji artystycznej i chêtnie chwyta za pêdzel czy tapetê, mo na z tych niedrogich, choæ porz¹dnych mebli stworzyæ niepowtarzalne cuda! Drugi powód, to odœwie ona i rozbudowana oferta mebli, sprzêtów, rozmaitego wyposa enia i bibelotów. Ogromny wybór biurek i biureczek (od 40 do 100 z³). S¹ i dro sze, z piêknego drewna, staroœwieckie lub ultranowoczesne, lekkie, funkcjonalne. Znakomite miejsca do spania - wybór wersalek (ka da w pe³ni sprawna!), od 140 z³otych! Znowu modne meble na wysoki po³ysk od 120 do 160 z³, wyposa enie salonu, sypialni, kuchni a nawet przedpokoju i ³azienki! Cudownie przepastne fotele, stare lampy, obrazy, kredensy, szafy, œliczne maleñkie stoliki pomocnicze, s³owem, wszystko, co mo e siê przydaæ w domu, w³¹cznie z piêknym pianinem z lat 20-tych (górnot³okowe, wystarczy nastroiæ!). Jest i oferta biznesowa: pe³ne komplety biurowe (mo na je braæ i na sztuki), w doskona³ym stanie, wyposa eñ pokoi pracowniczych, eleganckich gabinetów czy sklepu z odzie ¹ (kosze, wieszaki, stojaki sklepowe wszystko w stanie bdb+). akomym k¹skiem jest dizajnerski komplet w³oskiego projektanta: stó³ z grubego, przejrzystego szk³a na ³ukowatej, stalowej podstawie, rozk³adany, z kompletem 8 wymyœlnych krzese³ krytych skór¹ w kolorze ciemnego b³êkitu paryskiego. Stan niemal idealny, a cena 4-5 razy ni sza, ni u projektanta! Równie szklany stó³ i wyj¹tkowe, obite czerwon¹ skór¹ krzes³a komplet zaprojektowany przez s³ynnego polskiego artystê z USA, Tomasza Osiñskiego specjalnie dla warszawskiej Zachêty. Z Zachêty s¹ te welurowe pikowane kanapy tego samego projektanta czy niezwyk³e hockery. Warto wspomnieæ o innej okazji to nowy, nieu ywany mercedesik wœród elektrycznych wózków inwalidzkich (na gwarancji!). Zgrabny, œwietny do poruszania siê po domu jak i po otwartym terenie, w cenie (do negocjacji!) z³. W Sezamie nowa oferta i ceny od kilkudziesiêciu groszy do nieco wiêkszych kwot. Wiêkszych, lecz podlegaj¹cych zawsze negocjacjom! KOMIS SEZAM ul. Witoliñska 43, W-wa Grochów (naprzeciwko Biedronki) tel ; , pon.-pt , sob

9 Salwy przy Grenadierów G³oœne salwy rozbrzmia³y 14 wrzeœnia przy skrzy owaniu ul. Grenadierów i al. Waszyngtona. Salwy by³y czêœci¹ po³udniowopraskich obchodów 68. rocznicy obrony Warszawy Pragi i 63. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. CENTRUM GLAZURY SALON FIRMOWY PRODUCENTÓW POLSKICH I ZAGRANICZNYCH kabiny, wanny, meble ³azienkowe glazura, terakota, gres panele, parkiet, korek p³ytki elewacyjne, klinkier kleje, fugi, listwy narzêdzia PROMOCJE! Warszawa ul. Wa³ Miedzeszyñski 231 (rondo Traktu Lubelskiego) tel pon.-pi¹t. 9 18, sob Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa GROCHÓW OFERUJE WSPÓLNOTOM MIESZKANIOWYM usługi związane z zarządzaniem i administrowaniem nieruchomościami. Zainteresowanych zapraszamy do siedziby Spó³dzielni w Warszawie przy ul. Kobielskiej 1, tel Oferuje w szerokim zakresie us³ugi Salon kosmetyczne w oparciu o ekskluzywne preparaty francuskiej Firmy Matis Polecamy tak e zabiegi: Makija u permanentnego Mikrodermabrazji Fotoepilacji (trwa³a depilacja zbêdnego ow³osienia) Warszawa ul. Skrzyneckiego 2 A, czynne: pon. pt ; sob tel , PRYWATNE CENTRUM KSZTAŁCENIA NR 1 s.c. Warszawa, ul. Klonowa 16 (przy pl. Unii Lubelskiej) (szko³y przeniesione z ul. Noakowskiego, Nowowiejskiej, Wiktorskiej i Górnoœl¹skiej) tel , , sekretariat czynny UPRAWNIENIA SZKO Y PUBLICZNEJ prowadzi zapisy do Liceum Ogólnokszta³c¹cego dla doros³ych Technikum Ekonomicznego dla doros³ych zaocznie Gimnazjum i Liceum dla doros³ych Kurs przygotowuj¹cy do egzaminu eksternistycznego z zakresu LO i LE (kurs roczny) Kurs przygotowawczy do matury organizowanej w styczniu i maju 2008 wed³ug starego i nowego programu (Niskie czesne p³atne w ratach) ORGANIZUJEMY KURSY: ksiêgowoœci komputerowej, komputerowe, sekretarek, jêzyków obcych, przygotowawcze do egzaminów dojrza³oœci. Realizujemy zlecenia firm, banków, spó³ek w zakresie szkolenia pracowników. POLICEALNE STUDIUM ZAWODOWE specjalnoœci Handel zagraniczny Informatyka Finanse i rachunkowoœæ Bankowoœæ Obs³uga ruchu turystycznego Hotelarstwo Ekonomia i organizacja przedsiêbiorstw Integracja europejska Jêzyki obce Zajêcia we wszystkich szko³ach odbywaj¹ siê w co drug¹ sobotê ( ) i niedzielê ( ) Zebrania informacyjne codziennie o godz Przy pomniku 21 Warszawskiego Pu³ku Piechoty Dzieci Warszawy tradycyjnie ju zgromadzili siê przedstawiciele Zwi¹zku Kombatantów RP i By³ych WiêŸniów Politycznych, Œrodowisk o³nierzy 21 WPP Dzieci Warszawy i w³adz dzielnicy. Du o by³o szkolnej m³odzie- y i okolicznych mieszkañców, których przyci¹gn¹³ widok licznej grupy o³nierzy. Piêkne karty bohaterskiej obrony stolicy w 1939 r. oraz historiê 21 WPP Dzieci Warszawy przybli y³ zgromadzonym major Jerzy Michalski. Po jego wyst¹pieniu odby³ siê Apel Poleg³ych i oddano trzy salwy honorowe. Przed pomnikiem z³o ono wieñce i zapalono znicze. Warto zaznaczyæ, e aktywnoœæ szkolnej m³odzie y nie ograniczy³a siê jedynie do biernego trzymania sztandarów. Uczniowie z Zespo³u Szkó³ Nr 21 przy ul. Saskiej i Szko³y Podstawowej Nr 120 przy ul. Miêdzyborskiej przedstawili patriotyczny program artystyczny, 11 września pamiętamy! Wojna z terroryzmem ci¹gle trwa przypomnia³ Tomasz Kucharski, burmistrz Pragi Po³udnie w czasie rocznicowych uroczystoœci przed pomnikiem ofiar zamachów na World Trade Center. 11 wrzeœnia, przy g³ównym wejœciu do Parku Skaryszewskiego znowu zaparkowa- ³y czerwone wozy stra ackie. Tutaj, przy pomniku ofiar zamachów na nowojorskie wie e WTC, odby³y siê rocznicowe uroczystoœci. Choæ od zamachu minê³o ju szeœæ lat, to ja ca³y czas mam przed oczami sceny tej tragedii mówi³ Mieszkañcowi starszy pan z Saskiej Kêpy, który z boku przygl¹da³ siê uroczystoœci. Widzê je równie wyraÿnie, jak tragiczne, silnie zapad³e w pamiêci, sceny z okupacji hitlerowskiej... a o³nierze udowodnili, e oprócz pos³ugiwania siê broni¹ znakomicie sobie radz¹ z instrumentami muzycznymi. Magda K. Kwiaty przed pomnik przynosili pojedynczy spacerowicze, a wieñce z³o yli przedstawiciele urzêdu miasta, rady i zarz¹du dzielnicy, Pañstwowej Stra y Po- arnej, Rejonowej Komendy Policji i Stra y Miejskiej. Naród amerykañski reprezentowa³ komandor porucznik Mark Seelbach z Ambasady USA. Nastrojow¹, muzyczn¹ oprawê uroczystoœci zapewni³ wygrywany na tr¹bce marsz a³obny i wymowne wycie stra ackich syren. Dla stra aków i policjantów pomnik ofiar zamachu na WTC ma szczególne znaczenie, gdy w czasie akcji ratowniczej w Nowym Jorku zginê³o przesz³o 300 ich kolegów. A wielu z tych, którzy prze yli akcjê ratownicz¹ zapad³o na zagra aj¹ce yciu choroby azbestozê i raka p³uc. Nie ma w¹tpliwoœci, e mimo up³ywu szeœciu lat od nowojorskiej tragedii, liczba ofiar zamachu bêdzie jednak ros³a... ar Wokół Katynia Na ekrany kin wchodzi w³aœnie oczekiwany film Katyñ Andrzeja Wajdy, a w Bibliotece Publicznej przy ul. Meissnera 5 jeszcze przez kilka dni mo na obejrzeæ prawdziwe pami¹tki œwiadectwa katyñskiej zbrodni. Katyñ fakty i pamiêæ wystawa pod takim tytu³em prezentowana jest w Czytelni Naukowej biblioteki na Goc³awiu. Mieszkaniec, który obj¹³ wystawê medialnym patronatem by³ na jej otwarciu. Ka dy z odwiedzaj¹cych placówkê otrzyma³ pami¹tkow¹ replikê guzika znalezionego w Katyniu. Organizatorzy, dyrekcja biblioteki i Stowarzyszenie Rodzina Katyñska w Warszawie, umo liwili m³odzie y zwi¹zanej ze œrodowiskami katyñskimi zaprezentowanie krótkiego programu artystycznego. Adam Jaworski, radny Pragi Po³udnie, dziêki którego pracy i zaanga owaniu dosz³o do stworzenia wystawy, gor¹co dziêkowa³ zarz¹dowi dziel- Od lewej: burmistrz Tomasz Kucharski, pose³ Artur Górski i radny Adam Jaworski nicy za udzielenie imprezie honorowego patronatu. Nie mog³oby byæ inaczej odpowiedzia³ burmistrz Tomasz Kucharski. Wœród kilkudziesiêciu osób uczestnicz¹cych w wernisa u by³ obecny tak- e pose³ Artur Górski. Wystawa potrwa do 24 wrzeœnia. W najbli sz¹ niedzielê (23 wrzeœnia) przy Grobie Nieznanego o³nierza zakoñczy siê 7 Miêdzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyñski. Jego uczestnicy, pod wodz¹ komandora Wiktora Wêgrzyna, na prze³omie sierpnia i wrzeœnia, przejechali 6 tysiêcy kilometrów tras¹ miejsc zbrodni dokonanych przez Sowietów na Polakach (m.in. Charków, Miednoje, Katyñ). Warto przyjœæ na Plac Pi³sudskiego ok. godz i powitaæ motocyklistów. Widok to niecodzienny, a i forma wyra enia patriotyzmu godna odnotowania. rosa OKNA ROLETY Szyba termoizolacyjna k=1,0 Ciepła ramka Czterostopniowy uchył Maty bambusowe aluzje Verticale MONTA GRATIS! RATY! ul. Patriotów 237 tel./fax , tel e mail: MIESZKANIEC 9

10 MIESZKANIEC H O R O S K O P BARAN Je eli chcesz, aby Twoje plany siê uda³y sprawdÿ wiarygodnoœæ partnerów w interesach i realnie oszacuj swoje szanse. Mog¹ Ciê czekaæ wa ne decyzje zawodowe w paÿdzierniku, mo e potrzebna bêdzie prawnicza pomoc. Przez ten czas mo esz liczyæ na wsparcie najbli szych i znajomych, którzy nie pozostawi¹ Ciê na pastwê losu. BYK Pocz¹tek jesieni to pracowity okres w Twoim yciu, bêdzie to te dobry czas na nauczenie siê czegoœ nowego obs³ugi komputera lub lepienia pierogów. Poza tym nie upieraj siê za bardzo przy swoim zdaniu, ucz siê sztuki kompromisu, nawet jeœli bêdziesz mia³ racjê. Przekonasz siê jak to siê przyda w przysz³oœci w relacjach zawodowych i sprawach damsko-mêskich. BLI NIÊTA Nie kuœ losu i zacznij dbaæ o swój o³¹dek. Od ywiaj siê bardziej racjonalnie, koniecznie trzy posi³ki dziennie, ale najwa niejsze jest œniadanie, o którym czêsto zapominasz. W sprawach zwi¹zanych z domem staraj siê opanowaæ emocje, wszystko z czasem siê u³o y, musisz tylko unikaæ skrajnych sytuacji i nie ulegaæ emocjom. RAK Zamiast rozpamiêtywaæ niepowodzenia, zacznij bardziej dbaæ o kondycjê, ma³y wysi³ek fizyczny to bardzo dobry sposób na odreagowanie stresów. We wszystkich istotnych dla Ciebie dziedzinach ycia zaczn¹ siê pozytywne zmiany. Jesieñ nie jest Twoj¹ ulubion¹ por¹ roku, ale to nie znaczy, e w tym okresie nie spotka Ciê nic mi³ego. LEW Najbli szy czas wype³niony bêdzie po brzegi ró norodnymi zajêciami. W pracy mnóstwo rzeczy bêdzie wymaga³o twojego osobistego zainteresowania. Postaraj siê nadrobiæ wszelkie zaleg³oœci w sprawach prywatnych, aby potem nie sprawiæ komuœ z bliskich przykroœci z powodu braku czasu. W finansach czeka Ciê mi³a niespodzianka. Mo e zrobisz œwietny interes, mo e coœ wygrasz? PANNA Pocz¹tek jesieni wniesie sporo energii w Twoje dzia³ania. Ale bêdzie te romantycznie i nostalgicznie... Jest szansa na pojawienie siê czegoœ nowego i stymuluj¹cego pozytywnie. Bêdzie to doœæ nieoczekiwane, ale i przyjemnie. Zachowaj przytomnoœæ umys³u i wykorzystaj swoj¹ szansê. Pomo e Ci w tym intuicja i zdrowy rozs¹dek. Dziêki nim bêdziesz widzia³ wiele spraw w odpowiednich proporcjach i z w³aœciwej perspektywy. WAGA Czas jesieni to Twoja pora. Romantyczny nastrój, jaki Ciê ogarnia bêdzie mia³ pewien 10 MIESZKANIEC na luzie ŚMIESZKANIEC Podchmielony jedzie tramwajem. Zatacza się, potrąca starszą panią, której rozsypują się zakupy. Ta patrzy na niego surowo i sy czy: No, czekam? Może pan, chociaż powie to magiczne słówko! Gość wytęża umysł, wreszcie stęka: Yyy Mmm Hokus pokus?! Pijany wsiada do tramwaju. Na ulicę Puszkina 5 proszę! Panie, to nie taksówka! Na ulicę Puszkina 5 proszę! powtarza pijak. No, ale tam nie ma torów! Płacę! mówi pijak i wyjmuje gruby plik studolarówek. Na ten widok ludzie krzyczą: Dobra, chodźcie, przekładamy tory! Pijak zasypia, wreszcie go budzą: Dojechaliśmy na Puszkina, ale przed piątką jest wielki wykop i się nie da! A, prawda mówi pijak. Wczoraj metrem wracałem Wesoły Romek Warto wiedzieć Może cygaro?! Ręcznie robione cygaro składa się ze stopy, korpusu i głowy oraz odcinanego kapturka. Papierowa opaska, tzw. pierścień, została wymyślona niegdyś jako pasek ozdobne go papieru owijający cygaro, by palacze nie brudzili białych rę kawiczek, w których palono cygara. Ciekawostka: gdy prezydent John Kennedy miał podpisać embargo przeciw Kubie, w ostatniej chwili nakazał zakupić przedtem w Hawanie olbrzymi zapas swoich ulu bionych cygar H. Upmann Petite Corona. Przedwczesna śmierć Johna F. Kennedy'ego sprawiła, że wypalił niewiele spośród 1000 pudeł zakupionych cygar. Pozostałe w la tach 90 tych sprzedano za wysoką sumę na aukcji w Nowym Jorku. Może piwo? Otrzymywane ze zbóż, głównie jęczmienia, a chmiel jest tylko do datkiem smakowym, zatrzymuje fermentację i dodaje goryczki. Produkowano je już 6000 lat temu. Pijali je starożytni Sumerowie, Babilończycy, Egipcjanie. W eposie o Gilgameszu prymitywny, trawożerny stwór po wypiciu 7 piw stał się człowiekiem! Kodeks Hammurabiego przyznawał poddanym 2 5 litrów piwa dziennie. W Ameryce od trzech tysięcy lat produkuje się piwo kukurydziane chibche. Ciekawska Rady ciotki Agaty Gdy auto nie chce zapa lić: przekręcasz kluczyk, światełka się zapalają, a silnik milczy. 1. Sprawdzasz akumulator. Gdy jest nowy, patrz pkt Zdejmujesz klemy, czy ścisz je szczotką drucianą lub papierem ściernym, podobnie bieguny na akumu latorze. Gdy nic z tego, patrz pkt Oglądasz, na ile mo żesz, czy nic się nie odkręci ło, a widoczne przewody są stabilnie umocowane. Gdy nic z tego, patrz pkt Dzwonisz po pomoc dro gową, do warsztatu lub wsiadasz do taksówki. Pa miętaj! Jeśli Twój samochód ma katalizator lub rozrząd na pasek, nie wolno zapalać go na tzw. pych! Odkręcanie opornej śruby: Oczyść śrubę drucianą szczotką. Puknij lekko (!) 3x młotkiem, by poruszyć rdzę na gwincie. Gdy się nie poddaje, użyj chemicznego odrdzewiacza (odradzam eksperymenty z co lą czy płynem hamulcowym). Odczekaj, powinno zadziałać. Po odkręceniu oczyść gwint szczotką a przed ponownym wkręceniem natłuść gwint sma rem lub innym tłuszczem, choć by szarym mydłem. wp³yw na Twoje dzia³ania. W tym okresie nie potrafisz obejœæ siê bez przyjació³. Pos³uchaj ich dobrych rad, a unikniesz niepotrzebnych konfliktów. Wiêcej czasu poœwiêæ odpoczynkowi, weekendy postaraj siê spêdzaæ aktywnie, a zahartujesz organizm przed nadchodz¹cymi ch³odami. SKORPION Wiadomo, e osi¹gniesz swój wymarzony cel, wiêc nie denerwuj siê przedwczeœnie. Wy³¹cz w swojej g³owie ko³owrotek, który nie pozwala Ci odpocz¹æ. B¹dŸ te bardziej cierpliwy i zadbaj o partnera i jego potrzeby. Postaraj siê przemyœleæ wszystkie z³e i dobre chwile w waszym zwi¹zku, nie wdawaj siê w dyskusje na dra liwe tematy, schowaj dumê do kieszeni i porozmawiaj na spokojnie. Jest nadzieja, e wszystko wróci do normy. STRZELEC Postaraj siê wyciszyæ i nie rób wszystkiego naraz, bo nie wp³ywa to korzystnie na Twój system nerwowy. A teraz w³aœnie nadesz³a pora, w której jesteœ bardziej podatny na stresy. Uwa aj na siebie i ostro nie prowadÿ samochód. W paÿdzierniku szykuje siê okazja do wyjazdu. Zadbaj o swój dobry nastrój, bo spotkasz kogoœ, kto zwróci na ciebie uwagê. KOZIORO EC Od pocz¹tku paÿdziernika w Twojej firmie szykuje siê sporo dodatkowych zajêæ. Nowe wyzwania i zadania mog¹ na chwilê wywo³aæ niepokój, ale szybko siê przekonasz, e nie taki diabe³ straszny jak go maluj¹. Przed Tob¹ byæ mo e jesienna mi³oœæ, obiekt Twoich westchnieñ mo e pojawiæ siê niespodziewanie, ale te szybko znikn¹æ. No có, zawsze jednak pozostanie liryczny nastrój i mi³e wspomnienia. Wszystko zale y od Twojej inicjatywy. WODNIK Potrzebujesz paru chwil spokoju, by przemyœleæ wiele spraw. Pod koniec miesi¹ca dobry czas na podejmowanie nowych pomys³ów. Nie bój siê œmia³ych i oryginalnych rozwi¹zañ. Twoj¹ mocn¹ stron¹ jest nieograniczona wyobraÿnia. Pocz¹tek miesi¹ca oka e siê wa ny dla spraw sercowych, poznasz kogoœ interesuj¹cego, kto rozgrzeje Twoje serce w jesienne wieczory. RYBY W Twoich obecnych dzia³aniach brak dynamiki i zapa³u. Ogarnê³o Ciê jesienne znu enie. Dopiero w przysz³ym miesi¹cu przyjdzie poprawa. Zamiast narzekaæ na brak pieniêdzy, pomyœl jak je zdobyæ. Spróbuj wejœæ w spó³kê z Rakiem, on bêdzie mia³ pomys³y, a Ty intuicjê i pewn¹ ostro noœæ w dzia³aniu. Nie spychaj na drugi plan spraw uczuciowych, s¹ niezbêdnej ka dej Rybie jak woda. Merlin Wszystkim nam trzeba spokojnej chwili wytchnienia, uœmiechu, po prostu - luzu! ZAJRZYJMY DO KUCHNI SKORO MOWA O PIWIE Bia³a kie³baska w piwie: kilo kie³basek ponak³uwaæ widelcem, by nie pêka³y, zalaæ 3/4 litra piwa (mo na dolaæ nieco wody), dodaj du ¹ cebulê pokrojon¹ w kostkê, liœæ laurowy i ziele angielskie. Sól, pieprz do smaku. Na ma³ym ogniu gotuj 30 minut, zagêœæ sos m¹k¹ zwyk³¹ zmieszan¹ z m¹k¹ ziemniaczan¹. Mo na dodaæ ³y eczkê ostrej musztardy. Pyszne z ciemnym chlebem! Piwne eberka: porcjowane eberka skrop obficie cytryn¹, posmaruj mieszank¹ miodu z oliw¹ (miód mo e byæ sztuczny) i odstaw na noc. Potem zalej piwem, dodaj kilka z¹bków czosnku, liœæ laurowy, pieprz, kminek i piecz odkryte do miêkkoœci, polewaj¹c sosem. Piwna wo³owina: kilka plastrów wo³owiny mocno rozbiæ, otoczyæ w liœciach laurowych, pieprzu, zielu angielskim. W³o yæ do miski, zalaæ piwem, wstawiæ na minimum 12 godzin (mo na i na 24) do lodówki. 3/4 kg ziemniaków obraæ, pokroiæ w plastry i obsma yæ na oleju ka dy z nich na rumiano po obu stronach. Podobnie obsma- yæ na oleju lub oliwie 1/2 kg cebuli w plastrach i 1/2 kg marchwi w plastrach (marchew na bardzo jasno). Wyj¹æ miêso z zalewy, osuszyæ, zrumieniæ na pozosta³ym t³uszczu. W du ym garnku do zapiekania uk³adaæ warstwami ziemniaki, na to cebula, miêso, marchewka i powtarzaæ warstwy tak, by na wierzchu by³y ziemniaki. Ca³oœæ zalaæ piwem z marynaty, odcedzaj¹c przyprawy. Przykryæ, wstawiæ do piekarnika na 1,5 godziny. Potem odkryæ i zrumieniæ wierzch (oko³o 30 minut). Soliæ na talerzu. Rewelacyjne danie jednogarnkowe na kilka dni, a najlepiej smakuje odgrzewane - jak nasz polski bigos! Piwne naleœniki: ma³¹ puszkê piwa wymieszaj z dwoma jajami, 2-3 ³y kami oliwy, ³y k¹ czystej wódki, dodaj sporo zió³ (estragon, sza³wia, oregano, tymianek - co lubisz), sól i tyle m¹ki, by ciasto mia³o gêstoœæ œmietany. Odstaw na pó³ godziny, potem sma jak zwyk³e naleœniki. Znakomite z farszem pieczarkowym, miêsnym lub z bia³ego sera jak na ruskie pierogi. Piwne ciastka: 6 ó³tek mocno utrzeæ z cukrem (1/2 ³y ki na ó³tko), dodaæ 1/2 szklanki piwa i m¹kê, by ciasto da³o siê wa³kowaæ. Wycinaæ ciasteczka, sma yæ w g³êbokim t³uszczu. Jeszcze ciep³e mo na polaæ smu kami miodu i oprószyæ tartymi orzechami. Pyszna Józia Krzyżówka Mieszkańca Nr 17 5-A 6-K 8-O 16-O 10-H 9-N 15-O 4-O 4-E 3-K 1-C 14-K 11-G 9-G 12-M 7-B 6-D 13-D 2-J 8-5-C 8-F 14-C 7-I 14-A POZIOMO: 1-A rodzaj zamszu. 1-J w gwarze z³odziejskiej nó. 2-E koñczyna górna. 3-A taniec towarzyski rodem z Argentyny. 3-G p³acz, szlochanie. 4-E przyrz¹d do mierzenia. 4-L czêœæ ³o yska œlizgowego. 5-G prezent. 6-A strofa. 6-K amerykañska odmiana jab³oni. 7-B mieszkanie kart przed rozdaniem. 7-G ptak suchych ³¹k i ugorów. 8-D mleczny lub trzonowy7. 8-J ma³a kawiarnia. 9-F muzu³mañski teolog. 10-A rasa królików. 10-H Maja z dobranocki. 11-A zachwyt, uniesienie. 12-H najwy szy organ ustawodawczy. 13-A port lotniczy. 14-J Gerard ( ), aktor francuski. 15-E jednostka monetarna Afganistanu. 16-A cisza morska, flauta. 16-J odraza, awersja. PIONOWO: A-1 najd³u szy lewy dop³yw Obu (Rosja). A-10 cechuje szermierza. B-6 dzieñ tygodnia. C-1 nerka zwierzêca. C-10 zewnêtrzny wygl¹d. D-6 krêtacz, kanciarz. E-1 przyjemny zapach, mi³a woñ. E-11 najg³êbsza strefa mórz. F-8 gêste zaroœla afrykañskie.g-1 turystyczny kajak, rower. H-2 stolica Ghany. H-7 syrop z cukru. H-12 palenie siê budynków, lasów. I-3 bezbarwna, przezroczysta masa plastyczna. I-9 g³ówne nabo eñstwo liturgiczne. J-1 wyraz twarzy. J-7 wzór, egzemplarz. J-12 miasto nad Rypienic¹. K-5 Lollobrygida, w³oska aktorka filmowa. L-1 d ip, gazik. L-8 œrutowa strzelba myœliwska. -4 ropucha olbrzymia. -12 pêdrak, mikrus. M-1 uroczysta pieœñ pochwalna. N-8 oprzêd jedwabnika. O-1 kobieta rozwiedziona. O-12 istota, przedmiot, temat. opr. A. Kemski Rozwi¹zanie nale y przesy³aæ pod adresem redakcji w terminie 14 dni od daty ukazania siê gazety. Rozwi¹zanie krzy ówki Nr 8/07: Przyjaciele to z³odzieje czasu i krzy ówki Nr 9/07: Maj to pora Amora. Nagrody ksi¹ kowe wylosowali: p. Bo ena Maækuœ z ul. Motorowej i p. Danuta Dutka z ul. Walecznych. Po odbiór zapraszamy do redakcji. Wa ne do br.

11 O G O S Z E N I A D R O B N E O G O S Z E N I A D R O B N E O G O S Z E N I A D R O B N E AUTO MOTO Kupiê Fabiê-Punto lub podobny. Tel BIZNES Atrakcyjne po yczki gotówkowe: z³ - rata 291 z³, z³ -582; , rrsp 7,08% rocznie, bez zaœwiadczeñ, Warszawa. Tel ; ; ; Kredyt hipoteczny 0%. Tel Pewna po yczka. Tel Szybki kredyt. Tel KUPIĘ AAA Antyki, meble, obrazy, zegary, platery, srebra oraz inne przedmioty. Tel ; Monety, banknoty, odznaczenia. Antykwariat ul. Andersa 18. Tel Szable, bagnety, przedwojenne meble, mog¹ byæ zniszczone, obrazy, zegary, niekompletne sztuæce i inne stare przedmioty. Tel ; Znaczki, pocztówki, monety, medale, banknoty, akcje. Tel ; SPRZEDAM Odkurzacze Rainbow nowe, u ywane serwis, konserwacja, akcesoria. Tel MEDYCZNE Alkoholowe odtrucia, narkotykowe, Esperal. Tanio. Gabinet, dojazdy. Tel , Terapia psychologiczna i logopedyczna pe³en zakres us³ug. Tel ; NAUKA Angielski. Tel Fizyka/matematyka, matury, doje d am, Dr. Tel FRANCUSKI M ODZIE, DOROŒLI NAUCZYCIEL. Tel J. polski. Tel Lekcje rysunku i malarstwa. Tel LO dla Doros³ych. Tel Matematyka, chemia dojazd. Tel Matematyka 30 z³/60 minut. Tel ; Szkolenia z zakresu BHP. Tel Szko³a Policealna. Tel NIERUCHOMOŚCI Poszukujê do wynajêcia kawalerki na Grochowie. Pilne. Tel ; NIERUCHOMOŚCI/ mam do wynajęcia Gara ul. Filomatów. Tel Mieszkanie - 2 pokoje, 40 m kw. umeblowane, Goc³awek. Tel (po 17.00) 80 m kw., Grochów, budynek wolnostoj¹cy - na biuro lub inn¹ dzia³alnoœæ oprócz uci¹ liwej dla otoczenia. Centralne ogrzewanie, si³a, Internet, telefon, alarm. Tel NIERUCHOMOŚCI/kupię Bezpoœrednio plac na Grochowie, zabudowany lub niezabudowany pod budownictwo wielorodzinne. Pilne! Tel ; NIERUCHOMOŚCI/sprzedam Kobielska - 44 m kw., 4/10, 3 pokoje, KW, do remontu, AG. Tel DAM PRACĘ NIERUCHOMOŚCI Agencja Ochrony Osób i Mienia Kobuz sp. j. przyjmie do pracy mê czyzn od 40 r. ycia w górê, kobiety do 35 r. ycia od zaraz. Tel. kierownik ; Do auto myjni. Tel Dodatkowa do wype³niania druków. Tel ; Emerytowi renciœcie. Tel Firma produkcyjna MPack Sp. z o.o. z siedzib¹ w Majdanie k. Wi¹zowny zatrudni na stanowiska: Pakowaczki/operatorki maszyn (panie niepal¹ce, praca po 12 godz. w systemie zmianowym); Operatorzy maszyn poligraficznych i tworzyw sztucznych; Kierowca (niepal¹cy, nienormowany czas pracy). Prosimy dzwoniæ: (w godz. 8-17) FRYZJERA DO SALONU PRAGA P D. Tel Kierowcy i ³adowacza na ciê- arowe samochody komunalne - wywóz odpadów. Tel Krawcowej równie emerytce. Grochów. Tel Pilnie zatrudnimy fryzjerkê i manicurzystkê do Salonu Urody Alisse, Wawer ul. Skrzyneckiego 2 A. Tel RAMKA Przedszkole Leœne ul. Wa³ Miedzeszyñski Przedszkole 420 Leœne zatrudni ul. kucharkê i pomoc Wa³ Miedzeszyñski 420 kuchenn¹. zatrudni kucharkê i pomoc Tel. kuchenn¹ ; Tel ; T³ocznia p³yt kompaktowych GM Records poszukuje pracowników produkcyjnych: OPERA- TORA T OCZNI, PRACOW- NIKA DRUKARNI, OPERA- TORA MASZYN PAKUJ - CYCH. Praca w systemie 3- zmianowym, równie w weekendy. Miejsce pracy: Warszawa Wawer. Osoby zainteresowane prosimy o przys³anie CV na adres: lub osobiste dostarczenie CV do firmy: ul. Heliotropów 45/53, Warszawa RAMKA UNIWERSUM zatrudni pracowników UNIWERSUM na zatrudni parkingach pracowników strze onych. na Tel. parkingach strze- onych. Tel Zatrudnimy pracowników do pakowania s³odyczy w Rembertowie (wymagana aktualna ksi¹- eczka badañ Sanepidu). Tel wew. 16 Zatrudniê fryzjerkê ul. Igañska 2. Tel PRAWNE RAMKA Doradztwo Prawne pe³ny za- Doradztwo Kancelaria Prawne Prawna pe³ny Pietruk za- kres. kres. s.c. Kancelaria Konkurencyjne Prawna ceny Pietruk ul. s.c. Grochowska Konkurencyjne 306/308 ceny lok. ul. 29. Grochowska Tel ; 306/ ; lok. 29. Tel ; ; KANCELARIA niedrogie porady prawne sprawy rodzinne, spadkowe, lokalowe, nieruchomoœci, obs³uga firm Universam Grochów (nad bankiem). Tel w. 252; Kancelaria Adwokacka adw. Teresa Zdanowicz. Sprawy: cywilne, karne, rodzinne, spadkowe. Wawer - Anin ul. Ukoœna. Tel ; RÓŻNE KREDYTY - gotówkowe, hipoteczne i samochodowe, ubezpieczenia - komunikacyjne. NA- TIONALE NEDERLANDEN. W-wa, ul. Miñska 69, lok. 41. Tel ; OPIEKA NAD GROBAMI W WARSZAWIE TANIO I SOLIDNIE. Tel RAMKA Skup z³omu metali kolorowych. Stary punkt nowe ceny! Ul. Skup z³omu Kawcza metali 40. kolorowych. Stary punkt Tel. nowe ceny! Ul. Kawcza 40. Tel SZYLDY, REKLAMY ŒWIE- TLNE, BANERY, OKLEJANIE WITRYN UL. PATRIOTÓW 237. Tel Tanie ogrzewanie domy, magazyny. Zasyp pieca raz na tydzieñ. Tel Wró ka. Tel SPORT Samoobrona Combat Kalaki. Tel , Si³ownia, sauna najtaniej ul. Podskarbiñska 7 B. Tel USŁUGI Administrowanie nieruchomoœciami. Tel Administracja i zarz¹dzanie nieruchomoœciami. Tel ; Alarmy, kamery, komputery, sieci. Tel A - Elektryk (UPR). Tel ; ALKO Przeprowadzki meblowozy 90 gr/km. Tel AAAA Automatyczne pralki, zmywarki - krajowe, zachodnie. Naprawa. Tel , Aby pralka, lodówka. Tel ; ; Anteny SAT TV, kamery 24 h. Tel ANTENY - CYFRA+, Polsat, N-ka,Promocja dekoder Polsatu za 149 i 35 z³/m-c, satelity bez op³at 700 programów w tym 17 polskich (Polonia, TRWAM), anteny TV naziemne. Sprzeda, monta, naprawa, gwarancja! Lemag Wwa, ul. Br. Czecha 29. Tel ; ; Automatyczne pralki naprawa, tanio. Tel ; Cyklinowanie, lakierowanie - Szpakowski. Tel DEZYNSEKCJA, skutecznie. Tel Elektryczne. Tel ; Elektryczne (uprawnienia). Tel ; FOCUS SERVICE - naprawa telewizorów w domu klienta. Tel Futra, ko uchy, odzie skórzana us³ugi miarowe, przeróbki, wszelkie naprawy. Ul. Zamieniecka 63. Tel Gaz, hydraulika 24 h, naprawa pieca, termy, kuchni, pod³¹czenia, uprawnienia gazowe. Tel ; Gaz, hydraulika 24 h, awarie pieca, termy, kuchni, pod³¹czenia, przeróbki, naprawy. Tel ; Glazura, malowanie, tapetowanie, hydraulika, elektryka, panele, gwarancja Firma G³owacki. Tel , Glazura, hydraulika, remonty. Tel Glazura, remonty. Tel ; Fotograf - Piotr Haczyñski. Œluby, wesela, reporta e. Tel ; Hydrauliczne. Tel ; Hydrauliczne, gazowe osobiœcie. Tel ; Hydrauliczne, Wod.-Kan. Gaz., CO, Piece. Tel ; Malowanie, g³adÿ gipsowa. Tel ; Malowanie, tapetowanie, panele. Tel ; Malowanie, tapetowanie. Tel ; Malowanie, panele, remonty. Tel ; NADRUKI NA ODZIE Y. PRACOWNIA SITODRUKU - UL. PATRIOTÓW 237. TEL Naprawa i przestrajanie telewizorów krajowych i zagranicznych, magnetowidów, urz¹dzeñ elektronicznych. Gwarancja. Tel ; Naprawa pralek. Emeryci i renciœci 50% taniej. Tel RAMKA Nieodp³atnie odbieram zu yty Nieodp³atnie odbieram zu yty sprzêt AGD (bez lodówek) sprzêt AGD (bez lodówek) z³om w ka dej postaci, makulaturê, st³uczkê. W³asny trans- z³om w ka dej postaci, makulaturê, st³uczkê. W³asny transport. Sprz¹tanie piwnic. Tel. port. Sprz¹tanie piwnic. Tel Pranie chemiczne, renowacja odzie y skórzanej, pranie dywanów, magiel. Zak³ad Pralniczy ul. Igañska 22. Tel Pranie Karcherem dywanów, wyk³adzin, tapicerki, 9 lat praktyki. Dojazd gratis. Tel ; PRASOWANIE. Tel Przeprowadzki z pakowaniem, tanio. Tel ; Przewozy okolicznoœciowe, do kina, teatru autokarem na terenie Warszawy. Tel RAMKA Remonty Remonty (równie (równie kompleksowe) kompleksowe) firmy firmy i osoby i osoby prywatne. prywatne. Tanio Tanio szybko szybko solidnie. solidnie. Tel Tel REMONTY, przeprowadzki. Tel Remonty mieszkañ. Tel RAMKA Sprzeda i monta okien. Ceny Sprzeda producenta. i monta Rachunki. okien. Tanio, Ceny producenta. solidnie, szybko. Rachunki. Tanio, solidnie, Tel. szybko Tel STOLARZ - wykona solidnie - meble, zabudowy, kuchnie, szafy, pawlacze i inne. Tel ; STOLARSTWO - MEBLE KUCHENNE, SZAFY WNÊ- KOWE. Tel ; Tapicerskie. Tel Uk³adanie, cyklinowanie, lakierowanie, renowacja starych pod³óg. Tel Uk³adanie parkietów, przek³adanie, cyklinowanie, lakierowanie osobiœcie. Tel ; aluzje, verticale, rolety - naprawy, pranie verticali. Tel Rolety antyw³amaniowe i naprawy. Tel Rolety, aluzje, verticale, rolety antyw³amaniowe produkcja, naprawa. Tel uk wywóz gruzu, z³omu, œmieci, drzewa, liœci i mebli. Tel ; ZDROWIE D³ugoterminowa opieka medyczna w domu pacjenta, pomoc osoby starsze, niepe³nosprawne, szeroki zakres us³ug. Godz ! Tel ; NADZIEJA OPIEKA, PIE- LÊGNIARSTWO, REHABI- LITACJA. Wszystko w domu pacjenta. Tel (9-16); kom. (24 h) Zak³ad Us³ug Pogrzebowych tel kom PEŁEN ZAKRES USŁUG (dope³niamy fromalnoœci w domu klienta) Warszawa, ul. Grochowska 242 CAŁODOBOWO Zak³ad Pogrzebowy NIEBO ul. Grochowska 285 tel czynny ca³¹ dobê Wawer, ul. Trakt Lubelski 157 tel czynny 8-17 kompleksowa obs³uga godne warunki ostatniej pos³ugi ZAK AD POGRZEBOWY,,GENITA Kurowscy S³u ymy pomoc¹ przez ca³¹ dobê Warszawa ul. Korkowa 167 tel.: Ca³odobowo Warszawa al. Komandosów 34 tel.: Ca³odobowo ZAKŁAD POGRZEBOWY ABROS Usługi kompleksowe ul. Szaserów 137 tel/fax kom CAŁODOBOWO MIESZKANIEC CZASOPISMO SPO ECZNO-SAMORZ DOWE Redaguje zespó³ dziennikarzy przy wspó³udziale mieszkañców. Redaktor naczelny: Wies³aw Nowosielski. Zdjêcia: Leszek Pogorzelski. Redakcja: ul. Grenadierów 10, Warszawa, tel./fax , Internet: Wydawca: P.W.U. VARIA, ul. Grenadierów 10, Warszawa, tel Przygot. do druku: MAWA Press tel Druk: ODDI, tel./fax Materia³ów nie zamówionych nie zwracamy. Za treœæ og³oszeñ, listów i artyku³ów sponsorowanych Redakcja i Wydawca nie odpowiadaj¹. Nak³ad: egz. Kontrolowany przez Zwi¹zek Kontroli Dystrybucji Prasy. MIESZKANIEC 11

12 Medical Studio Centrum Detoksykacji Gabinet Patronacki Body Detox Detoksykacja to s³owo, które na sta³e zagoœci³o w naszym s³owniku, gdy oczyszczanie organizmu sta³o siê wymogiem ostatnich lat. Zanieczyszczone powietrze, przetworzona, ska ona ywnoœæ, wszechobecny stres! Wszystko to dzia³a na nas ka dego dnia. Konsekwencj¹ zatrucia naszego organizmu s¹ czêste bóle g³owy, miêœni i stawów, ci¹g³e zmêczenie i... oty³oœæ. W dalszym etapie zatrucia organizmu zaczynamy chorowaæ. Jak mo emy sobie pomóc? Ratunek stanowi detoksykacja! Dlaczego Detox System To rewelacyjny sposób oczyszczania organizmu na poziomie komórkowym. Stymulowana jonami wodoru b³ona komórkowa odzyskuje równowagê energetyczn¹, dziêki czemu komórka powraca do optymalnej formy, a podstawowe czynnoœci yciowe takie jak wydalanie, przyswajanie, itp., przebiegaj¹ poprawnie. Dziêki zabiegom stymuluj¹cym ka d¹ pojedyncz¹ komórkê, poprawia siê funkcjonowanie ca³ego organizmu. Zasady dzia³ania urz¹dzenia Detox System Nie od dziœ wiadomo, i cia³o ludzkie wytwarza impulsy elektryczne i jest równie na nie podatne. U ycie kontrolowanych pr¹dów elektrycznych w leczeniu ró - norodnych schorzeñ ma szerokie zastosowanie i jest powszechnie rozumiane i akceptowane. Dzia³anie urz¹dzenia wykorzystuje tê zasadê. Dziêki badaniom naukowym uzyskaliœmy wiedzê, i komórki zdrowego cz³owieka powinny mieæ ujemny potencja³ w przedziale od 70 do 90 miliwoltów. Na tym poziomie przyswajanie sk³adników pokarmowych oraz wydalanie toksyn jest optymalne. Ujemny potencja³ obci¹ onej lub uszkodzonej komórki mo e odbiegaæ znacznie od normy i wówczas zarówno przyswajanie sk³adników pokarmowych jak i wydzielanie toksyn jest zaburzone. Taka sytuacja mo e nast¹piæ gwa³townie, w wyniku choroby lub powstawaæ stopniowo - jako rezultat niew³aœciwego sposobu od ywiania, stresuj¹cego trybu ycia i wp³ywu zanieczyszczonego œrodowiska. Detox System zosta³ zaprojektowany dla wzmocnienia organizmu i redukcji toksyn Mo e pomóc w utracie wagi, kr¹ eniu, zmêczeniu, poirytowaniu, alergiach pokarmowych, bólach menstruacyjnych, bólach stawów i artretyzmie, funkcjonowaniu nerek i w¹troby, s³abej przemianie materii oraz wielu innych schorzeniach. W gabinecie Medical Studio - Centrum Detoksykacji stworzyliœmy specjalny program detoksykacji. Wykonujemy tutaj równie szczegó³ow¹ diagnozê zdrowia - irydologia, masa e lecznicze, zabiegi odchudzaj¹ce - elektrostymulacja, Agyptos, drena e limfatyczne, refleksoterapiê. W trakcie spotkañ zapewniamy fachow¹ opiekê popart¹ wieloletnim doœwiadczeniem w zakresie medycyny akademickiej i naturalnej. W paÿdzierniku i listopadzie zapraszamy do skorzystania z jesiennej promocji oczyszczenia organizmu z toksyn celem podniesienia jakoœci swojego zdrowia - poprawy odpornoœci, redukcji wagi, zmniejszenia napiêcia wywo³anego codziennym stresem. Przy zakupie karnetu oferujemy atrakcyjne rabaty!!! W gabinecie mo na otrzymaæ informacje o mo liwoœci zakupu urz¹dzenia Detox System. Zapraszamy na stronê gdzie znajdziecie Pañstwo szczegó³owe informacje dotycz¹ce urz¹dzenia Detox System. AS 2007 Szko³a Speed School oferuje naukê jêzyka angielskiego Metod¹ Callana. Metoda ta pozwala na skuteczne rozwijanie umiejêtnoœci komunikacyjnych, g³ównie poprzez po³o enie nacisku na konwersacje. 95% czasu zajêæ poœwiêcone jest na mówienie w jêzyku angielskim. CZYM JEST METODA CALLANA? Organizacja Metody Callana (CMO) opracowa³a Metodê, która skraca œrednio 4-krotnie czas studiowania jêzyka angielskiego. Jest to metoda odpowiednia dla studentów w ka - dym wieku, bez wzglêdu na cel studiowania i indywidualne zdolnoœci jêzykowe. Student powinien uczyæ siê jêzyka obcego, w ten sam sposób jak uczy³ siê jêzyka ojczystego. Jako dziecko najpierw s³ysza³ poszczególne wyrazy i zwroty, potem powtarza³ to, co us³ysza³, nastêpnie uczy³ siê czytaæ, a wreszcie na koñcu sam zacz¹³ pisaæ. Dziecko ucz¹c siê jêzyka, bardzo czêsto powtarza s³owa, które us³ysza³o, nie zawsze rozumiej¹c dok³adnie ich znaczenia. Rozumienie przychodzi póÿniej. Podobnie powinno byæ z osob¹ ucz¹c¹ siê jêzyka obcego. Metoda Callana zachowuje naturalne 4 etapy, których prawid³owo zachowana kolejnoœæ ma ogromne znaczenie w nauce jêzyka obcego. Zamiast traciæ czas na bezmyœlne przepisywanie z tablicy szeregów s³ówek student najpierw s³yszy nowe s³ówko, gdy wymawia je lektor, potem sam je wymawia odpowiadaj¹c na pytanie lektora, nastêpnie poznaje jego pisowniê podczas czytania, a w koñcu uczy siê je pisaæ w czasie licznych dyktand. DLACZEGO WARTO WYBRAÆ METODÊ CALLANA? Metoda Callana, stosowana przez setki szkó³ na ca³ym œwiecie, jest skutecznym, przemyœlanym i sprawdzonym w praktyce sposobem nauczania jêzyka angielskiego polegaj¹cym na niezwykle intensywnej pracy podczas zajêæ. Metoda ta oparta jest na kontrolowanej i kierowanej przez nauczyciela konwersacji. Student uczy siê wiêcej ni mu siê zdaje. Podczas nauki Metod¹ Callana wykorzystywane s¹ partie mózgu odpowiedzialne za podœwiadome uczenie siê. Szybkoœæ prowadzenia zajêæ pozwala na wyrobienie przez ucznia nawyku mówienia po angielsku. Szybkie pytanie kierowane do ucznia i odpowiedÿ udzielana z pomoc¹ lektora umo liwia zapamiêtanie ca- ³ych konstrukcji. Dziêki temu uczeñ po pewnym czasie jest w stanie automatycznie udzieliæ odpowiedzi na zadane pytanie, zanim œwiadomie zda sobie z tego sprawê. Szybkoœæ zapobiega te formu³owaniu odpowiedzi w jêzyku polskim, a dopiero potem t³umaczeniu jej w myœlach na jêzyk angielski. Uczeñ zaczyna myœleæ bezpoœrednio po angielsku, poniewa na polski po prostu nie ma czasu. WIELE OSÓB WSTYDZI SIÊ MÓWIÆ PO ANGIELSKU OBAWIAJ C SIÊ POPE NIENIA B ÊDÓW. CZY MO NA SOBIE Z TYM PORADZIÆ? Ka dy s³uchacz jest zmuszony do s³uchania i mówienia przez ca- ³¹ lekcjê - nie jest mo liwe byæ obecnym w klasie i nie uczyæ siê. Prawie ca³a lekcja odbywa siê w jêzyku angielskim - nauczyciel przez ca³y czas zadaje pytania, a s³uchacze musz¹ na nie odpowiadaæ. Pozwala to s³uchaczom na prze³amanie bariery nieœmia³oœci i pomaga opanowaæ p³ynnoœæ mówienia - ka dy s³uchacz w grupie mówi równie intensywnie, szybko i ³atwo osi¹gaj¹c zdolnoœæ do konwersacji w jêzyku angielskim. Ponadto ka da grupa ma zajêcia z ró nymi lektorami tak, aby nie przyzwyczajaæ siê do jednego sposobu mówienia i nie baæ siê rozmawiaæ z nowymi osobami. CO WYRÓ NIA WASZ SZKO Ê NA TLE INNYCH? Po pierwsze stosujemy sprawdzon¹ i skuteczn¹ metodê nauczania. Po drugie oferujemy darmowe zajêcia próbne, na których ka dy ma mo liwoœæ sprawdzenia jak wygl¹da nauka Metod¹ Callana. Ponadto oferujemy system p³atnoœci miesiêcznych bez koniecznoœci p³acenia z góry za ca³y semestr lub rok. Proponujemy naszym klientom bardzo konkurencyjne ceny. W grupie du ej (8-12 osób) cena standardowa za 1 lekcjê (50 minut) wynosi 14 z³, a w ma³ej (5-7 osób) 18 z³. Organizujemy tak e zajêcia w grupach 2-4 osobowych, zajêcia indywidualne u klienta oraz szkolenia w firmach. Przy p³atnoœciach za okres d³u szy ni 1 miesi¹c proponujemy upusty. AS 2007 Zapraszamy na nasz¹ stronê lub bezpoœrednio do gabinetu przy ul. Obarowskiej 21 (wjazd od Serockiej) tel. (22) GAUDEAMUS - po raz czwarty......zabrzmi 4 paÿdziernika, w Wawerskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku, na inauguracji nowego roku akademickiego. Za nami trzy pod ka dym wzglêdem bardzo owocne lata. Aktualizowaliœmy posiadan¹ i zdobywaliœmy now¹ wiedzê z wa nych dziedzin ycia - psychologii, nauk spo³ecznych, historii Polski, religioznawstwa, nauk przyrodniczych - tutaj dotknêliœmy biologii molekularnej i genetyki, powstawania naszej planety i rozwoju ycia na niej, badañ kosmosu i budowy galaktyk... Wyk³adowcami byli wybitni naukowcy, autorytety polskiej i nie tylko polskiej nauki. W ofercie programowej znalaz³o siê te miejsce na tworzenie i dzia³anie sekcji zainteresowañ - s³uchacz wybiera bryd a, naukê pos³ugiwania siê komputerem, wspólne œpiewanie, dyskusjê o literaturze, jêzyk angielski. Tworzymy szansê dla obudzenia i rozwoju talentów uœpionych. Efekty obudzonych talentów malarskich 24 czterech naszych s³uchaczek bêd¹ prezentowane na II ju wernisa u w paÿdzierniku. Odwa niejsi z nas ju maj¹ utwory wydrukowane w I Zeszycie Literackim - naszym wewnêtrznym, skromnym wydawnictwie. Energicznie nadrabiamy zaleg³oœci w poznawaniu w³asnego kraju. JeŸdziæ, zwiedzaæ - niewiele mieliœmy na to czasu (a czêsto te pieniêdzy) w latach naszej aktywnoœci zawodowej. Rekompensujemy to sobie teraz. Oczywiste, e do tak aktywnego ycia niezbêdne jest zdrowie i kondycja. Dbamy o nie bardzo w ca³ym bloku zajêæ rehabilitacyjno - usprawniaj¹cych. Aje eli na spacerze spotkaj¹ Pañstwo grupê m³odych, sportowo ubranych starszych pañ i panów z kijkami podobnymi do narciarskich w rêku, to my, s³uchacze UTW na zajêciach,,nordic walking, absolutnego europejskiego,,hitu,, w kwalifikowanej rekreacji. Jest nas 240 osób, w wieku od 52 do 83 lat. Zdecydowana wiêkszoœæ mieszka w dzielnicach Wawer i Praga Po³udnie. Na nieliczne wolne miejsca przyjmowane s¹ zapisy od 24 do 26 wrzeœnia w godz w Gimnazjum 103, Miêdzylesie, ul. egañska 1a. Zarząd Zapraszamy doros³ych, m³odzie, dzieci! STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA, ESTETYCZNA wybielanie zêbów profilaktyka próchnicy dzieci PROTETYKA mosty, korony porcelanowe protezy elastyczne Valplast, szkieletowe, akrylowe ORTODONCJA aparaty sta³e i ruchome CHIRURGIA trudne ekstrakcje ( ósemki ) usuniêcie torbieli (resekcje) hemisekcje IMPLANTY NOWOŒÆ: profesjonalne czyszczenie zêbów z kamienia i osadu przez wykwalifikowan¹ higienistkê. Znieczulenia miejscowe. Nowoczesny sprzêt i materia³y INDYWIDUALNY DOBÓR POSTÊPOWANIA LECZNICZEGO. Czynne codziennie: Sobota: Honorujemy wszystkie karty kredytowe. 12 MIESZKANIEC Ul. KOMORSKA 42 Warszawa-Grochów tel Gabinet stomatologiczny lek. stom. Alicji Surowieckiej Goc³aw-Iskra, ul. Brygady Poœcigowej 6 m. 99 od pon. do pt. w godz zapisy do 16 tel tel./fax leczenie zachowawcze chirurgia protetyka profilaktyka ZDROWIE I SI Y ODZYSKASZ TYLKO W KRYNICY-ZDROJU Sanatorium Uzdrowiskowe Zgoda zaprasza na 14 dniowe turnusy lecznicze i rehabilitacyjne (z dofinansowaniem z PFRON) w terminach: do z³ do z³ do z³ do z³ Oferujemy: noclegi w pokojach z ³azienkami, znakomite wy ywienie, bogaty program kulturalny oraz szerok¹ gamê zabiegów balneologicznych. W pobli u lodowisko i wyci¹gi narciarskie oraz inne atrakcje!!! MASAŻ klasyczny odchudzaj¹cy relaksacyjny Masa ysta dyplomowany tel Rezerwacje: tel. (018) , SKLEP INTERNETOWY Artyku³y Ortopedyczne Medyczne Rehabilitacyjne Pieluchomajtki itp. Refundacja NFZ, PFRON i PCPR Twój Fryzjer ul. Siennicka 22 Zapraszamy codziennie w godz w soboty tel (zak³ad przeniesiony z ul. Mêciñskiej 18 Ma³y Bazarek )

13 Firma Oticon, wiod¹cy producent aparatów s³uchowych wprowadzi³a na rynek aparat Delta, który burzy dotychczasowe wyobra enia na temat wygl¹du i mo liwoœci aparatów s³uchowych. Delta, aparat s³uchowy o atrakcyjnym trójk¹tnym kszta³cie, dostêpny w 17 ywych kolorach ma wiêcej wspólnego z nowoczesnymi, miniaturowymi urz¹dzeniami hi-tech ni z tradycyjnymi wyobra eniami o aparatach s³uchowych. Nowatorskie wzornictwo i styl Delty zosta³y nagrodzone w 2006 roku presti ow¹ nagrod¹ œwiatowych projektantów Red Dot Design w kategorii Best of the best. Unikalny wygl¹d Delty idzie w parze z jej dzia³aniem. Wykorzystuj¹c najnowoczeœniejsz¹ technikê cyfrowego przetwarzania dÿwiêku, aparat w ci¹gu sekundy dokonuje tysiêcy zmian w ustawieniu, aby st³umiæ otaczaj¹cy nas ha³as i poprawiæ rozumienie mowy. Jest to niezwykle wa ne, je eli weÿmie siê pod uwagê, e obecnie nawet co druga osoba powy ej piêædziesi¹tego roku ycia ma problemy z rozumieniem mowy w ha³asie. WARSZAWA W zwi¹zku z bardzo du ym zainteresowaniem naszych Czytelników ponownie publikujemy artyku³ o supernowoczesnym aparacie s³uchowym Oticon Delta. DELTA każdy może słyszeć lepiej APARATY S UCHOWE Zapraszamy: pon.-pt. w godz ul. Br. Czecha 39 tel Umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia zapewnia czêœciow¹ refundacjê nabywanych aparatów s³uchowych Autoryzowany dystrybutor: Producent najlepszych aparatów s³uchowych Jedyny w swoim rodzaju trójk¹tny kszta³t wzmacniacza aparatu Delta zapewnia optymalne po³o enie systemu nowoczesnych mikrofonów kierunkowych w p³aszczyÿnie poziomej w odstêpie 9 mm, a s³uchawka umieszczona w przewodzie s³uchowym (tzw. RITE - receiver in the ear), zapewnia niespotykane dot¹d wzmocnienie w zakresie du ych czêstotliwoœci. W Delcie zastosowano równie system wielopasmowej adaptacyjnej kierunkowoœci, dziêki czemu nieprzerwanie dokonuje ona wyboru takiej metody przetwarzania dÿwiêku, która zapewnia najlepszy odbiór mowy w szumie oraz potrafi st³umiæ ha- ³as pochodz¹cy z kilku Ÿróde³ jednoczeœnie. Gdy w ha³asie pojawia siê mowa, Delta wykorzystuje zaawansowan¹ technologiê VoiceFinder (wykrywania mowy), aby zapewniæ optymaln¹ redukcjê ha³asu w zakresie czêstotliwoœci pasma mowy. Narzêdziem umo liwiaj¹cym harmonijne wspó³dzia³anie systemów redukcji ha³asu, kompresji i kierunkowoœci jest system Sztucznej Inteligencji (Artificial Intelligence), w który wyposa ony jest aparat Delta. - Bez w¹tpienia Delta ma niewiele wspólnego z aparatami s³uchowymi wykorzystywanymi przez naszych dziadków mówi ZAPRASZAMY Panie w wieku lat, które w ci¹gu ostatnich 24 msc. nie wykonywa³y mammografii lub u których w rodzinie wyst¹pi³y zachorowania na raka piersi lub jajnika (wtedy 12 msc.) NA PROFILAKTYCZNE BADANIA MAMMOGRAFICZNE BEZ SKIEROWANIA Poradnia Chorób Sutka Profilaktyki Przeciwnowotworowej i Chorób Okresu Przekwitania ul. Niek³añska 4/24 (wejœcie od Londyñskiej) Warszawa tel ; SZYBKIE TERMINY BADAÑ! Oticon Delta - aparat XXI wieku Andrzej Konopka, prezes zarz¹du Oticon Polska sp. z o.o. To urz¹dzenie wspomagaj¹ce s³yszenie, które ³¹czy najnowoczeœniejsze technologie i osi¹gniêcia w dziedzinie audiologii ze wspó³czesnym, atrakcyjnym designem. Delta jest produktem dla osób, które potrzebuj¹ poprawy komfortu s³yszenia, aktywnych, dbaj¹cych o zdrowie, lecz tak e przywi¹zuj¹cych wagê do atrakcyjnego wygl¹du. Aparat Delta mo na dopasowaæ do ró nych rodzajów ubytków s³uchu do 80 db. Dostêpny jest w trzech segmentach cenowych, a raz na piêæ lat zakup Delty mo e byæ czêœciowo refundowany przez NFZ. Je eli chcesz pos³uchaæ, jak s³yszy siê w aparacie Delta, skontaktuj siê z oddzia³ami firmy FO- NIKON, która œwiadczy us³ugi dla osób s³abos³ysz¹cych. Zapraszamy tak e na bezp³atne badania s³uchu i porady specjalisty protetyka s³uchu. AS 2007 ZAPRASZAMY DO NASZYCH ODDZIA ÓW: Warszawa Praga Po³udnie, ul. Ostro³êcka 4, tel Warszawa Wawer, ul. Br. Czecha 39, tel Warszawa Praga Pó³noc, ul. Brzeska 12, tel Warszawa Bródno, ul. Kondratowicza 37, tel Warszawa Mokotów, ul. D¹browskiego 16, tel Warszawa Œródmieœcie, ul. Nowowiejska 31, tel (po godz. 15tej) Warszawa Wola, ul. Leszno 17, tel Warszawa Bemowo, ul. Cio³ka 11, tel Warszawa Bielany, ul. eromskiego 33, tel Przychodnia Lekarska Vita Med Zapisy do lekarzy rodzinnych! ul. Meissnera 7 (Goc³aw) tel ZDROWOTNA GROTA SOLNO JODOWA POMAGAMY: w nie ytach nosa, krtani, gard³a, oskrzeli niedoczynnoœci tarczycy nerwicach, stanach przemêczenia schorzeniach sercowo-naczyniowych Posiadamy generator! ZAPRASZAMY: ul. Targowa 33/35 Rezerwacja pod numerem: czynna pn.-pt sob Wawer leczy się prywatnie? Mamy ju drug¹ po³owê wrzeœnia, a w aktualnoœciach wawerskiej rady dzielnicy najœwie - sza informacja na oficjalnej stronie Wawra to... zaproszenie z dnia 11 lipca na sesjê rady, która odbêdzie siê 18 lipca. CARIDENT Gabinet Stomatologiczny W-wa, ul. Stanis³awowska 3 (naprzeciwko klubu Orze³ ) tel , Leczenie w znieczuleniu Protetyka protezy, korony, mosty porcelanowe itd. Chirurgia stomatologiczna Laseroterapia paradontoza Wybielanie jednowizytowe RTG na miejscu poniedziałek, czwartek wtorek sobota Czy by przez ostatnie dwa miesi¹ce wawerscy radni zupe³nie nic nie robili? Co to, to nie. W ubieg³ym tygodniu w ratuszu przy ul. egañskiej odby³a siê jedna z bardziej burzliwych debat. Nie wiedzieæ czemu w³adze Wawra nie wspominaj¹ o niej na swojej stronie. Ale od czego jest Mieszkaniec... Na wniosek radnych klubu PiS przewodnicz¹cy rady Adam Godus³awski musia³ zwo³aæ nadzwyczajn¹ sesjê, która dotyczy³a prywatyzacji wawerskiego lecznictwa publicznego. Plany sprywatyzowania przez w³adze dwóch publicznych przychodni przy ul. Patriotów oraz placówek przy ul. Strusia, Korkowej, egañskiej i Trakcie Lubelskim zelektryzowa³y czêœæ radnych, a tak e licznie przyby³ych na sesjê mieszkañców. Mieli wiele pytañ i w¹tpliwoœci. Na sesjê zostali zaproszeni m.in. Jerzy Miller zastêpca prezydenta Warszawy, El bieta Wierzchowska dyrektor sto³ecznego Biura Polityki Zdrowotnej oraz Maria Aleksandra K¹kol szefowa wawerskiego SZPZLO. Klub radnych PiS, kierowany przez W³odzimierza Zalewskiego przygotowa³ projekt Stanowiska, w którym rada negatywnie mia³aby siê wypowiedzieæ na temat planów prywatyzacyjnych i wnosiæ do w³adz miasta o zaniechanie tej operacji. Wawerskie placówki s¹ w dobrej kondycji finansowej i technicznej. Czy dobry gospodarz pozbywa siê maj¹tku przynosz¹cego zysk i takiego, który nie sprawia k³opotu? pyta³ radny Zalewski. Proponowa³ te, aby kwestiê prywatyzacji publicznych placówek mieszkañcy Wawra rozstrzygnêli w lokalnym referendum. To nie jest tak, e sto procent placówek musi byæ prywatnych argumentowa³ radny Miros³aw Marczewski Pozostawmy mieszkañcom mo liwoœæ wyboru, czy chc¹ korzystaæ z publicznej, czy prywatnej s³u by zdrowia. Wiceprezydent Jerzy Miller zapewni³, e planowane zmiany gwarantuj¹ dostêpnoœæ do us³ug na dotychczasowych warunkach, a mieszkañcy zyskaj¹ na pry- KOMPLEKSOWE WYPOSA ENIE GABINETÓW SERWIS SPRZÊTU I KOÑCÓWEK W WA, UL. FIELDORFA 40 tel , Warszawa ul. Walecznych 5 - Saska Kêpa tel ; poniedzia³ek-pi¹tek watyzacji poniewa w placówkach bêdzie mo na dodatkowo œwiadczyæ odp³atne us³ugi. Odpiera³ te zarzut, e samorz¹d pozbywa siê publicznego maj¹tku: - Budynki nie zostan¹ sprzedane, a jedynie wydzier- awione spó³ce pracowniczej (któr¹ utworz¹ obecni pracownicy przychodni przyp. ar) na 20 lat wyjaœnia³ wiceprezydent To d³ugi okres, który sprawi, e pracownicy bêd¹ inwestowali w swoje miejsca pracy. Sesja rady trwa³a przesz³o trzy godziny. Mo liwoœæ wypowiedzenia siê dano przyby- ³ym mieszkañcom i pracownikom s³u by zdrowia. Ostatecznie rada nie przyjê³a negatywnego, przygotowanego przez PiS, Stanowiska w sprawie prywatyzacji wawerskich przychodni. Decyzja w tej sprawie nale y teraz do Rady Warszawy. O komentarz do sesji poprosiliœmy burmistrza Wawra. Platforma Obywatelska i radni koalicji s¹ za dokonaniem przekszta³cenia w³asnoœciowego wawerskiego ZOZ-u. Odpublicznianie s³u by zdrowia mieliœmy zapisane w programie, z którym szliœmy do wyborów samorz¹dowych i teraz ten program realizujemy powiedzia³ Mieszkañcowi burmistrz Jacek Duchnowski. ar Zapraszamy do nowej lecznicy Fundacji Zdrowie CENTRUM MEDYCZNE FUNDACJI ZDROWIE Międzylesie vis a vis Centrum Zdrowia Dziecka Al. Dzieci Polskich 17, Warszawa pn. pt. godz ; sob. godz FON-MED APARATY SŁUCHOWE BERNAFON REFUNDACJA Oferujemy Państwu, w miłym i komfortowym miejscu konsultacje lekarskie badania laboratoryjne szczepienia ochronne Bezp³atne badanie s³uchu Recepcja: tel. (0 22) , fax. (0 22) Więcej informacji na stronie MIESZKANIEC 13

14 14 MIESZKANIEC

15 Ratusz w Pa³acu Saskim, most Krasiñskiego i Pó³nocny oraz druga linia metra, ³¹cz¹ca rondo Daszyñskiego ze stacj¹ Stadion lub Dworzec Wileñski - prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz obieca³a, e te inwestycje w stolicy zostan¹ zrealizowane do 2012 roku. Sto³eczny ratusz poinformowa³, e planowana jest równie budowa trzech warszawskich obwodnic - jedna z nich, tzw. obwodnica œródmiejska, ma powstaæ na odcinku rondo Wiatraczna - dzielnica Targówek. W tym roku na warszawskie inwestycje przeznaczono z bud etu stolicy 2 mld z³; pani Prezydent zapowiada, e w roku 2008 kwota ta wzroœnie o kolejny miliard. W Parku Skaryszewskim na obiekcie KS Drukarz Warszawa odby³ siê Miêdzynarodowy Turniej Pi³ki No nej o Puchar Canal+. W zawodach rywalizowa³o osiem dru yn. Przez dwa dni (15 i 16 wrzeœnia) pi³karze rocznika 1991 uganiali siê za futbolówk¹ na boisku Drukarza. Turniej wygra³a dru yna Wis³y P³ock, która strzelaj¹c w finale bramkê pokona³a Legiê Warszawa. Trzecie miejsce zajê³a dru yna gospoda- Z MIASTA rzy. W decyduj¹cej rozgrywce Drukarz wygra³ a 2 do 0 z Pogoni¹ Szczecin. To du y sukces, ale i niespodzianka! powiedzia³ Mieszkañcowi Tomasz Kilewicz jeden z organizatorów turnieju i zarazem ojciec obroñcy KS Drukarz. Ostatnie miejsce w imprezie zajê³a niemiecka dru yna FC Neubrandenburg 04. Najlepszym zawodnikiem turnieju zosta³ Patryk Kostyra z Legii Warszawa, a najlepszym bramkarzem Mateusz Ambroziak z Drukarza. Cztery strzelone w turnieju bramki zapewni³y Micha³owi Szubertowi z Salosu Szczecin tytu³ Króla Strzelców. Nasz fotoreporter uchwyci³ jedn¹ z bramek strzelonych przez Szuberta. W najbli sz¹ niedzielê 23 wrzeœnia w goc³awskiej parafii œw. Ojca Pio odbêdzie siê odpust. Uroczystoœæ zostanie po³¹czona z festynem integracyjnym Po egnanie lata. W œwi¹tyni najm³odszej z po- ³udniowopraskich parafii przy ul. Fieldorfa 1 interesuj¹co zrobi siê ju w sobotê. W kaplicy o godzinie 19.00, w ramach akcji Podaruj œwiat³o Afryce, parafianie z zapalonych œwiec u³o ¹ kontur Czarnego L¹du. Zaœ w czasie niedzielnego festynu i odpustu mo - na bêdzie m.in. zapoznaæ siê z ide¹ Rodzinnych Domów Dziecka, kupiæ ksi¹ ki, zmierzyæ ciœnienie krwi, wzi¹æ udzia³ w loterii fantowej. Ksi¹dz Andrzej Kuflikowski proboszcz parafii œw. Ojca Pio informuje, e g³ówna odpustowa Msza Œwiêta odbêdzie siê o godz Mszê bêdzie celebrowaæ J.E. ks. Abp. S³awoj Leszek G³ódŸ. Organizatorzy imprezy du y nacisk po³o yli na wra enia muzyczne. Pomiêdzy godzin¹ a koncertowaæ bêdzie Orkiestra Reprezentacyjnego Zespo³u Artystycznego WP, zespó³ EPIFANIA, zespó³ Soul Collection (muzyka gospel) i zespó³ MEBLE Z LITEGO DREWNA SOSNA BRZOZA OLCHA DĄB KOLONIALNE STYLOWE NOWOCZESNE REALIZACJA INDYWIDUALNYCH POMYS ÓW I PROJEKTÓW ŁÓŻKA KOMODY SZAFY KUCHNIE itp. ul. Krypska 19 (na tyłach Universamu) tel./fax , e Całuję Twoją dłoń... To bardzo przyjemne, lecz pod warunkiem, e owa d³oñ jest zadbana i wypielêgnowana, bez szorstkiej i zgrubia³ej skóry, odcisków czy zadziorów przy skórkach. D³oñ mi³a, g³adka i sprê ysta, o kszta³tnych paznokciach pokrytych œwie ym, lakierem to marzenie ka dego mê czyzny, a tak e zadbanej kobiety. Najlepszy makija i strój wygl¹daj¹ fatalnie, jeœli d³onie s¹ szare, brzydkie, z nierównymi paznokciami. Warto pielêgnowaæ d³onie mówi Dorota Krupa, kosmetyczka Milorda z 8-letnim doœwiadczeniem. Co 3-4 tygodnie polecam indywidualnie dobierane serie zabiegów: parafina; ok³ady, masa, pielêgnacja paznokci. W Milordzie mamy specyfiki niedostêpne na rynku, m.in. krem najnowszej generacji, tzw. wilgoæ z pamiêci¹ (pod wp³ywem wody nie zmywa siê, lecz ponownie aktywuje) czy gama znakomitych od ywek do paznokci. Koniecznie codzienna pielêgnacja w domu, by z wiekiem skóra d³oni wygl¹da³a nie gorzej, ni na twarzy! Milord przy Kobielskiej 17 w œrodowych promocjach specjalnie dla pañ emerytek - taniej od 50%, nie tylko na manicure! Informacje tel ; milord.pl Kleryków Seminarium Warszawsko-Praskiego. O bêdzie mo na wys³uchaæ Mszy Beatowej skomponowanej przez Katarzynê Gärtner w latach 60. ubieg³ego wieku. Targówek, Wawer i Wola to warszawskie dzielnice, gdzie sprzedawcy nie zwracaj¹ uwagi na to komu sprzedaj¹ alkohol - alarmuj¹ organizatorzy kampanii M³oda Warszawa bez procentów, której celem jest ograniczenie sprzeda y alkoholu nieletnim. Najlepiej wypad³y Bielany, Ochota i Ursus. Podsumowano pierwszy etap tej kampanii. Z badañ wynika, e do picia alkoholu przyznaje siê blisko 85 proc. uczniów szkó³ ponadpodstawowych; ponad 80 proc. uwa- a, e zakup alkoholu w Warszawie nie stanowi wiêkszego problemu. W nocy z 16 na 17wrzeœnia ekipy remontuj¹ce tory na Rondzie Waszyngtona zmieni³y organizacjê ruchu. Kierowcom ³atwiej bêdzie siê jeÿdzi³o siê w kierunku Grochowa. Niestety jeszcze przez dwa tygodnie dzielnica bêdzie bez tramwajów. Wykonawcy robi¹ wszystko, by torowisko wzd³u Alej Jerozolimskich miêdzy Goc³awkiem a Placem Zawiszy by³o czynne od 1 paÿdziernika. Klub Kultury Zastów przy ul. Lucerny 13 organizuje IV edycjê konkursu plastycznego Pocztówka z wakacji. Na konkurs mo na nadsy³aæ maksymalnie dwie pocztówki jednego autora, opisane na odwrocie. Uroczyste podumowanie i wrêczenie nagród - 21 paÿdziernika. Klub jest równie organizatorem malarskiego konkursu plastycznego Kwiaty z pól, ³¹k i ogrodów. Nadsy³ane do 10 paÿdziernika prace powinny byæ wykonane technik¹ malarsk¹ (akwarela, tempera, akryl, olej), opisane, format minimum A3. W paÿdzierniku Warszawa znajdzie siê w wirtualnym œwiecie - internetowej grze Second Life. Turyœci bêd¹ mogli zwiedzaæ miêdzy innymi plac Zamkowy oraz Pa³ac Kultury i Nauki. Od lipca w Second Life drugie ycie ma ju Kraków, który pierwszego dnia odwiedzi³o ponad dwa tysi¹ce osób. Teraz czas na Warszawê. 16 wrzeœnia podczas uroczystej gali w Teatrze Na Woli Daniel Olbrychski, przewodnicz¹cy Jury, og³osi³ laureatów 10. edycji konkursu wokalnego na interpretacjê piosenek Agnieszki Osieckiej Pamiêtajmy o Osieckiej. Nagrodê g³ówn¹ PLN zdoby³a 17-letnia uczennica Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Jana III Sobieskiego w Warszawie Emilia Goszczycka. W niedzielê 7 paÿdziernika o godz spotka siê z chorymi CLIVE HARRIS. Osoby pragn¹ce skorzystaæ z pos³ugi Uzdrowiciela bez biletu mog¹ przybyæ do Oœrodka Edukacji Kulturalnej S.B.M. Grenadierów Al. Stanów Zjednoczonych 40. (ab) (ar) (mkp) Szkola jezyków obcych LC Language Centre Ul. Patriotów 108 Warszawa-Miedzeszyn tel. (22) TRINITY COLLEGE LONDON Matury Egzamin gimnazjalny Kursy ogólne i specjalistyczne dla m³odzie y i doros³ych Angielski dla dzieci od 5 roku ycia Talking Kids Pierwszy Festiwal Muzyczny o³nierska Nuta 22 i 23 wrzeœnia br. na estradzie przy Pomniku Koœciuszkowców ul. Okrzei 2, zorganizowany przez Jacka Wachowicza, pod honorowym patronatem Ordynariusza Diecezji Warszawsko- Praskiej Jego Ekscelencji S³awoja Leszka G³ódzia i Prezydenta RP na uchodÿstwie Ryszarda Kaczorowskiego. Rozpoczêcie imprezy 22 wrzeœnia pod Katedr¹ Prask¹ o godz Festiwal Muzyczny o³nierska Nuta 22 wrzeœnia godz Wieczór Gwiazd i przebojów Ko³obrzeskich 23 wrzeœnia godz Zaproszenia dla mieszkańców Klub Kultury Falenica ul. W³ókiennicza godz Koniec Powstania wystawa unikalnych fotografii ze zbiorów prywatnych, spotkanie z uczestnikami Powstania Warszawskiego; godz O literaturze przy kawie otwarte spotkanie grupy literackiej Ogniwa i Ko³a Mi³oœników Literatury. Dom Kultury Wygoda ul. Koniecpolska godz Spotkanie klubu seniora -,,Herbatka w ogrodzie ; godz Granie na du ym ekranie turniej gier komputerowych; godz Przedstawienie dla dzieci pt.,,o kocie i czarodziejskim kruku. Klub Osiedlowy Groszek ul. Ostrzycka 4/ godz wieczór pt. Opowieœci o szczêœciu. Prowadzenie Beata Frankowska - opowiadaczka historii ze Stowarzyszenia Studnia O. Wstêp wolny! Letnie spacery praskie Nowa Praga - spotkanie z przewodnikiem na rogu ulic Wileñskiej i In ynierskiej o godz trasa prowadzi ulicami Nowej Pragi ukazuj¹c ciekawsze obiekty i historiê tej czêœci dzielnicy: ul. Wileñska/In ynierska; ul.ma³a; ul. Stalowa; ul.œrodkowa; ul. Strzelecka; ul.czynszowa; ul. Wileñska Szmulowizna - spotkanie z przewodnikiem na rogu ulic Kawêczyñskiej i Korsaka o godz , trasa prowadzi ulicami Szmulowizny i Micha³owa - obiekty i historia tej czêœci dzielnicy: ul. Kawêczyñska - Bazylika Najœwiêtszego Serca Jezusowego; ul. Otwocka; ul. Radzymiñska; ul. Œnie na (ewentualne wejœcia do bazyliki i Fabryki Trzciny). Park Praski przy muszli koncertowej godz Piknik Praski Integracyjny Spotkajmy siê. Wyst¹pi¹ m.in. zespó³ Bracia, Ch³opaki ze starej paki, dr Drum, teatr -Nie-zwyk³y i inni. Dom Kultury Zacisze ul. Blokowa 1, W krêgu wystaw godz Sala teatralna DK Zacisze. Wstêp wolny. Warsztaty akwareli dla doros³ych, m³odzie- y i dzieci towarzysz¹ce wystawie Pejza e Mazowsza Sergiusza Grudkowskiego. Prowadz¹cy Ewa Ledziñska; Galeria DK Zacisze godz Pejza e Mazowsza akwarela Sergiusz Grudkowski - wernisa oraz koncert Anny Sza³apak. N A R Z Y N K I G W I N T O W N I K I NARZĘDZIA, art. METALOWE ul. Miñska 38 tel Metal Market HURT DETAL w³asny parking N A R Z Ê D Z I A Œ R U B Y Z A M K I L I N K I P MIESZKANIEC 15

16 Korzystaj z ycia, bo teraz raty po yczki s¹ naprawdê niskie!!! Po yczka Ekspresowa nasze raty s¹ naprawdê niskie rata 25,- z³ miesiêcznie przy po yczce 1.000,- na dowolny cel do ,- z³otych sp³ata do 5 lat bez porêczycieli PrzyjdŸ do naszych placówek ul. Omulewska 27 tel. (022) , 20 ul. P³owiecka 1 tel. (022) , 57 ul. Abrahama 12 tel. (022) , 93 ul. Zamoyskiego 47a tel. (022) ul. Patriotów 309 tel. (022) , 95 ul. Chruœciela 39 tel. (022) , 09 ul. Bys³awska 104 tel. (022) PRZYJMUJEMY ZAPISY DO LEKARZA RODZINNEGO: (Interniœci, Pediatrzy) PRZYCHODNIA tel PROFILAKTYKA: Program wczesnego wykrywania zaka eñ HIV u kobiet w ci¹ y rak szyjki macicy etap podstawowy (cytologia) i pog³êbiony (kolposkopia) wczesna diagnostyka leczenia jaskry etap I i II Zapraszamy do poradni specjalistycznych: BEZP ATNIE OKULISTYCZNEJ LECZENIA JASKRY GINEKOLOGICZNO-PO O NICZEJ LECZENIA NIEP ODNOŒCI PATOLOGII CI Y KARDIOLOGICZNEJ NADCIŒNIENIA TÊTNICZEGO ELEKTROKARDIOGRAFICZNEJ (próby wysi³kowe) STOMATOLOGICZNEJ tel REHABILITACJI W OŒRODKU DZIENNYM tel LEKARSKIEJ AMBULATORYJNEJ OPIEKI REHABILITACYJNEJ FIZJOTERAPEUTYCZNE ZABIEGI AMBULATORYJNE SPECJALIŒCI odp³atnie: DOROŒLI: DIABETOLOG CHIRURG NACZYNIOWY DERMATOLOG OKULISTA ORTOPEDA UROLOG LARYNGOLOG NEFROLOG choroby nerek KARDIOLOG ALERGOLOG NEUROLOG GINEKOLODZY DZIECI: ALERGOLOG LARYNGOLOG OKULISTA NEUROLOG GINEKOLOG DERMATOLOG CHIRURG (badanie stawów biodrowych) USG: BRZUCH, WÊZ Y CH ONNE, TARCZYCA, ŒLINIANKI, SUTKI, J DRA, OKO, STAWY BIODROWE NIEMOWL T echo serca holtery EKG i ciœnieniowy próby wysi³kowe doppler naczyniowy badania cytologiczne kolposkopia USG GINEKOLOGICZNE KTG (badanie têtna p³odu) ul. Fieldorfa 40 (róg Fieldorfa i Ostrobramskiej wejœcie od Perkuna) Przychodnia czynna pon. pt ; sob

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r.

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. 2 czerwca 2015 r. o godz. 11:00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Damasławek odbyło się posiedzenie Komisji

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia Ogólne. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów Szpitali w Krakowie w dalszej części określone

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Program realizowany w ramach Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego. Miejski Program

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

(Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.)

(Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.) (Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.) REGULAMIN REALIZACJI WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RUBINKOWO W TORUNIU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu

REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu Uchwała nr 4/10/2010 z dnia 06.10.2010 r. REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu Podstawa prawna: - art. 53.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 44/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego w dniu 6 listopada 2014 r.

Protokół Nr 44/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego w dniu 6 listopada 2014 r. Protokół Nr 44/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego w dniu 6 listopada 2014 r. W posiedzeniu udział wzięli: Członkowie Zarządu Powiatu: 1. Michał Jędrys - Starosta 2. Stanisław Dymarczyk - Członek

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI 1 UWAGI OGÓLNE 1 Zespół Szkół w Miękini powołany został przez Radę Gminy Miękinia Uchwałą nr XX/149/04 Rady Gminy w Miękini z dnia 25 maja 2004r. w sprawie utworzenia Zespołu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM Załącznik do uchwały Nr 8/08 WZC Stowarzyszenia LGD Stolem z dnia 8.12.2008r. REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM Rozdział I Postanowienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Dolina Karpia

REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Dolina Karpia REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Dolina Karpia l. 1. Zarząd Stowarzyszenia jest organem wykonawczo zarządzającym Stowarzyszenia i działa na podstawie statutu, uchwał Walnego Zebrania Członków oraz niniejszego

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach Rozdział I Cele, kompetencje i zadania rady rodziców. 1. Rada rodziców jest kolegialnym organem szkoły. 2. Rada rodziców reprezentuje ogół rodziców

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Doły -Marysińska" w Łodzi

Regulamin. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Doły -Marysińska w Łodzi Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Doły -Marysińska" w Łodzi I. PODSTAWY I ZAKRES DZIAŁANIA 1 Rada Nadzorcza działa na podstawie: 1/ ustawy z dnia 16.09.1982r. Prawo spółdzielcze (tekst

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu

UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu Na podstawie art. 5c w związku z art.7 ust.1 pkt 17 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLVI/361/05

Uchwała nr XLVI/361/05 Uchwała nr XLVI/361/05 UCHWAŁA NR XLVI/361/05 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie sposobu ustalenia opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób oraz zabierania ze sobą do środka transportowego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku,

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku, PROTOKÓŁ z kontroli w Warsztatach Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Słupsku przeprowadzonej przez Głównego Specjalistę Wydziału Audytu i Kontroli

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynajmu lokali użytkowych. Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity

Regulamin wynajmu lokali użytkowych. Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity Regulamin wynajmu lokali użytkowych Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity Podstawa prawna: 48 i 92 ust.1 pkt 1.1 Statutu Sp-ni. I. Postanowienia ogólne. 1. Lokale

Bardziej szczegółowo

Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych

Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych 1. Styczeń 2011 r. wybranie lokalizacji Zastanów się jakie miejsce będzie najlepsze na postawienie tablicy informacyjnej

Bardziej szczegółowo

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:...

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:... załącznik nr 1 do SIWZ. (pieczęć Wykonawcy) DLA ZAMAWIAJĄCEGO: Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego 00-217 Warszawa, ul. Konwiktorska 3/5 OFERTA Ja/-my, niżej

Bardziej szczegółowo

Wynajem ATRAKCYJNIE ZLOKALIZOWANY PLAC PRZY DRODZE KRAJOWEJ E30 - LUBAN. Do wydzierżawienia utwardzony plac o powierzchni 2000m2.

Wynajem ATRAKCYJNIE ZLOKALIZOWANY PLAC PRZY DRODZE KRAJOWEJ E30 - LUBAN. Do wydzierżawienia utwardzony plac o powierzchni 2000m2. KRAJOWEJ E30 - LUBAN ATRAKCYJNIE ZLOKALIZOWANY PLAC PRZY DRODZE Do wydzierżawienia utwardzony plac o powierzchni 2000m2. Atrakcyjnie zlokalizowany w Lubaniu przy drodze krajowej nr 30 Zgorzelec - Jelenia

Bardziej szczegółowo

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Warszawa, grudzień 2014 r. Informacje o badaniu Cel badania: diagnoza

Bardziej szczegółowo

gra miejska, Instrument aktywizacji społecznej, element w procesie budowy społeczeństwa obywatelskiego, silny argument przy dyskusji budżetowej.

gra miejska, Instrument aktywizacji społecznej, element w procesie budowy społeczeństwa obywatelskiego, silny argument przy dyskusji budżetowej. gra miejska, Instrument aktywizacji społecznej, element w procesie budowy społeczeństwa obywatelskiego, silny argument przy dyskusji budżetowej. UMOWA SPOŁECZNA: Mieszkańcy Prezydent Miast/ Burmistrz organ

Bardziej szczegółowo

Informacja. Nr 56. Wydatki budżetu państwa w 1992 r. na cele związane z budownictwem i gospodarką mieszkaniami. Małgorzata Wiśnicka-Hińcza

Informacja. Nr 56. Wydatki budżetu państwa w 1992 r. na cele związane z budownictwem i gospodarką mieszkaniami. Małgorzata Wiśnicka-Hińcza KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Wydatki budżetu państwa w 1992 r. na cele związane z budownictwem i gospodarką mieszkaniami Lipiec 1992 Małgorzata

Bardziej szczegółowo

KG 271/ZO/P1/9/2014 ZAPYTANIE O OFERTĘ Zamawiający Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy ul.

KG 271/ZO/P1/9/2014 ZAPYTANIE O OFERTĘ Zamawiający Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy ul. KG 271/ZO/P1/9/2014 ZAPYTANIE O OFERTĘ Zamawiający Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy ul. Świerczewskiego 160 Łomnica 58-508 Jelenia Góra 14 Przedmiot Usługi transportu osobowego krajowego

Bardziej szczegółowo

Wyjazd studyjny do Szkocji 8-13 grudnia 2014 r.

Wyjazd studyjny do Szkocji 8-13 grudnia 2014 r. Wyjazd studyjny do Szkocji 8-13 grudnia 2014 r. Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego w ramach Planu Działania na lata 2014-2015 zorganizował w dniach 8-13 grudnia

Bardziej szczegółowo

Satysfakcja pracowników 2006

Satysfakcja pracowników 2006 Satysfakcja pracowników 2006 Raport z badania ilościowego Listopad 2006r. www.iibr.pl 1 Spis treści Cel i sposób realizacji badania...... 3 Podsumowanie wyników... 4 Wyniki badania... 7 1. Ogólny poziom

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 19/07. Posiedzeniu przewodniczyła Małgorzata Biegajło Przewodnicząca ww. Komisji.

Protokół Nr 19/07. Posiedzeniu przewodniczyła Małgorzata Biegajło Przewodnicząca ww. Komisji. Protokół Nr 19/07 z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Promocji Miasta, które odbyło się dnia 23.10.2007r. o godz. 9.00 11.00 w sali nr 4 Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16 Obecni wg

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich 1. W oparciu o inicjatywę Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce (SKKP) oraz zadania statutowe Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) i działającego

Bardziej szczegółowo

Protokół. z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. w dniu 22 Czerwca 2009 roku

Protokół. z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. w dniu 22 Czerwca 2009 roku SE-PO.0063-4-6/09 Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu w dniu 22 Czerwca 2009 roku Obecni 1. Dominik Penar Przewodniczący obecny 2. Andrzej Mentel Z ca Przewodniczącego nieobecny 3.

Bardziej szczegółowo

1. NAUCZANIE JĘZYKÓW NOWOŻYTNYCH (OBOWIĄZKOWYCH) W RAMACH PROGRAMU STUDIÓW STACJONARNYCH (CYKL A I B) I NIESTACJONARNYCH

1. NAUCZANIE JĘZYKÓW NOWOŻYTNYCH (OBOWIĄZKOWYCH) W RAMACH PROGRAMU STUDIÓW STACJONARNYCH (CYKL A I B) I NIESTACJONARNYCH 1 Szczegółowe przepisy wykonawcze na rok akadem. 2010/11 wprowadzające w życie Zarządzenie Rektora PWT we Wrocławiu w sprawie nauczania języków obcych na PWT we Wrocławiu z dnia 29 września 2009 r. 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY Program opieki stypendialnej Fundacji Na rzecz nauki i edukacji - talenty adresowany jest do młodzieży ponadgimnazjalnej uczącej się w

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Józefowa w

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu,

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu, R E G U L A M I N Zebrania Mieszkańców oraz kompetencji i uprawnień Samorządu Mieszkańców Budynków Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. Zebranie Mieszkańców

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU

PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU PROTOKÓŁ Nr 1/2014 z obrad I Sesji Rady Gminy Mrągowo z dnia 1 grudnia 2014r. Obrady sesji rozpoczęto o godz.12 00 zakończono

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Eurogalicja, zwana dalej Radą, działa na podstawie: Ustawy

Bardziej szczegółowo

Łomnica 58-508 Jelenia Góra 14 Transport osób samochodem z minimalną ilością 48 miejsc + kierowca na trasach :

Łomnica 58-508 Jelenia Góra 14 Transport osób samochodem z minimalną ilością 48 miejsc + kierowca na trasach : KG 271/ZO/P1/4/2014 ZAPYTANIE O OFERTĘ Zamawiający Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy ul. Świerczewskiego 160 Łomnica 58-508 Jelenia Góra 14 Przedmiot Usługi transportu osobowego krajowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

o: - umorzenie* / odroczenie* / rozłoŝenie na raty * naleŝności w opłatach związanych z lokalem mieszkalnym.

o: - umorzenie* / odroczenie* / rozłoŝenie na raty * naleŝności w opłatach związanych z lokalem mieszkalnym. ... (imię i nazwisko)... w Rybniku (adres) ul. 3 Maja 12 44-200 Rybnik... (pesel)... ( NIP)... (nr telefonu kontaktowego) Wniosek Do Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej o: - umorzenie* / odroczenie*

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XX/136/2012 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 25 września 2012 r. STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie ROZDZIAŁ I NAZWA I OBSZAR SOŁECTWA 1. Samorząd

Bardziej szczegółowo

Wnioskodawcy. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r.

Wnioskodawcy. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r. My, niŝej podpisani radni składamy na ręce Przewodniczącego Rady Dzielnicy Białołęka wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady dzielnicy Białołęka. Jednocześnie wnioskujemy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W WĄBRZEŹŃIE.

REGULAMIN WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W WĄBRZEŹŃIE. REGULAMIN WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W WĄBRZEŹŃIE. Warunki wymiany stolarki okiennej. 1 1. Wymiany stolarki okiennej może dokonać członek Spółdzielni po

Bardziej szczegółowo

Licencję Lekarską PZPN mogą uzyskać osoby spełniające następujące wymagania:

Licencję Lekarską PZPN mogą uzyskać osoby spełniające następujące wymagania: Uchwała nr III/46 z dnia 19 marca 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zasad przyznawania licencji dla lekarzy pracujących w klubach Ekstraklasy, I i II ligi oraz reprezentacjach

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Zapytanie ofertowe pn.: Opracowanie wzorów dokumentów elektronicznych (e-usług), przeznaczonych do umieszczenia na platformie epuap w ramach projektu e-um: elektronizacja

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 sierpnia 2011 r.

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 sierpnia 2011 r. UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie sprawozdania partii politycznej Prawo i Sprawiedliwość o źródłach pozyskania środków finansowych w 2010 r. Państwowa Komisja Wyborcza

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/245/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE. z dnia 4 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII/245/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE. z dnia 4 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XVII/245/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miechów

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI. z dnia 26 marca 2015 r.

Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI. z dnia 26 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania uczniom stypendium

Bardziej szczegółowo

Policjanci szkolili pracowników socjalnych

Policjanci szkolili pracowników socjalnych Policjanci szkolili pracowników socjalnych Napisano dnia: 2016-02-12 09:32:59 W czwartek 11 lutego 2016 roku funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Lwówku Śląskim przy współudziale funkcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ

WNIOSEK W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY MIASTO KOSZALIN / SKARBU PAŃSTWA * ZABUDOWANEJ BUDYNKAMI MIESZKALNYMI LUB GARAŻAMI STANOWIĄCYMI WŁASNOŚĆ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ N-07-02 PREZYDENT

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro.

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Świadczenie usług w zakresie ochrony na terenie Pałacu Młodzieży w Warszawie w 2015 roku Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej

Bardziej szczegółowo

WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r.

WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r. Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r. ZP/PO/45/2011/WED/8 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. PROJEKT w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi i wzoru tej dokumentacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Góra Kalwaria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W

REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W ŻABNIE 1 Kolegium Sędziów Podokręgu Piłki Nożnej w Żabnie (zwane dalej KS PPN) jest społecznym organem sędziów piłki nożnej i działa zgodnie z niniejszym

Bardziej szczegółowo

Przewodnicząca. - Romana Ignasiak

Przewodnicząca. - Romana Ignasiak UCHWAŁA Nr Pł.445.2013 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w WARSZAWIE z dnia 11 grudnia 2013 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Sochaczewa projekcie uchwały budżetowej

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CODEMEDIA S.A

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CODEMEDIA S.A FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANYM NA DZIEŃ 2 SIERPNIA 2013 ROKU Niniejszy formularz przygotowany został

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach programu pn. Program wyrównywania róŝnić między regionami

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach programu pn. Program wyrównywania róŝnić między regionami Załącznik nr 3 do Procedur Wniosek złoŝono w...pfron w dniu... Nr sprawy: Wypełnia PFRON WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach programu pn. Program wyrównywania róŝnić między regionami

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu.

Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu. Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu. Na podstawie 18 ust. 4.15 Statutu Stowarzyszenia, uchwala się co następuje. Przyjmuje się Regulamin

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej

Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej Podstawę prawną Regulaminu Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej zwanego dalej Walnym Zebraniem

Bardziej szczegółowo

WERSJA ROBOCZA - OFERTA NIEZŁOŻONA

WERSJA ROBOCZA - OFERTA NIEZŁOŻONA WERSJA ROBOCZA - OFERTA NIEZŁOŻONA WNIOSEK DO KONKURSU GRANTOWEGO W RAMACH PROJEKTU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH MAŁOPOLSKA LOKALNIE edycja 2015 Wnioskodawca: Młoda organizacja pozarządowa lub inny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/244/2012 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 26 czerwca 2012 r.

UCHWAŁA NR XXVII/244/2012 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 26 czerwca 2012 r. UCHWAŁA NR XXVII/244/2012 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 26 czerwca 2012 r. W sprawie ustalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego Miasta i Gminy Swarzędz w Jasinie przy ul. Cmentarnej 27 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK Projekt budżetu Powiatu Zwoleńskiego na 2015 r. został opracowany na podstawie : - informacji o wysokości poszczególnych części

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Usługi szkolenia zawodowego 2012/S 194-319494. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Warszawa: Usługi szkolenia zawodowego 2012/S 194-319494. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:319494-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi szkolenia zawodowego 2012/S 194-319494 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Piekary Śląskie, dnia... r. Imię i nazwisko (Nazwa): Adres: Nr telefonu: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ul. Żwirki 23. 41-940 Piekary Śląskie

Piekary Śląskie, dnia... r. Imię i nazwisko (Nazwa): Adres: Nr telefonu: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ul. Żwirki 23. 41-940 Piekary Śląskie Piekary Śląskie, dnia... r. Imię i nazwisko (Nazwa): Adres: Nr telefonu:.... Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ul. Żwirki 23 41-940 Piekary Śląskie Wniosek o umorzenie wierzytelności lub udzielenie ulgi

Bardziej szczegółowo

ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI

ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI Jarosław Ogrodowski Zadanie przeprowadzenia kampanii informacyjno-promocyjnej i edukacyjnej skierowanej do mieszkańców Łodzi, wspierającej wdrożenie budżetu obywatelskiego

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N FINANSOWANIA PRAC REMONTOWYCH REALIZOWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH / BUDYNKACH/ ŚRODKAMI WSPÓLNYMI SPÓŁDZIELNI

R E G U L A M I N FINANSOWANIA PRAC REMONTOWYCH REALIZOWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH / BUDYNKACH/ ŚRODKAMI WSPÓLNYMI SPÓŁDZIELNI R E G U L A M I N FINANSOWANIA PRAC REMONTOWYCH REALIZOWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH / BUDYNKACH/ ŚRODKAMI WSPÓLNYMI SPÓŁDZIELNI PODSTAWA PRAWNA 1. 1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.kodeks

Bardziej szczegółowo

. Wiceprzewodniczący

. Wiceprzewodniczący Uchwała Nr 542/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Osłonowego w zakresie pomocy społecznej Pomoc w zakresie dożywiania w mieście Ostrołęka

Bardziej szczegółowo

oprawa muzyczna imprez agencja omia m³odzi profesjonaliœci, absolwenci wy szych szkó³ muzycznych oferuj¹: recitale g my koncerty tematyczne potañcówki

oprawa muzyczna imprez agencja omia m³odzi profesjonaliœci, absolwenci wy szych szkó³ muzycznych oferuj¹: recitale g my koncerty tematyczne potañcówki ra agencja, rauty kontakt: Julia Andrulewicz kom. 883 939 501, e-mail: agencja.@gmail.com g my m³odzi profesjonaliœci, absolwenci wy szych szkó³ muzycznych oferuj¹: agencjar m g r a m y...mimo s³owa agencja

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projektowana nowelizacja Kodeksu pracy ma dwa cele. Po pierwsze, zmianę w przepisach Kodeksu pracy, zmierzającą do zapewnienia pracownikom ojcom adopcyjnym dziecka możliwości skorzystania

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 17/8/2008 z posiedzenia Komisji Polityki Mieszkaniowej w dniu 12 grudnia 2008 roku

Protokół nr 17/8/2008 z posiedzenia Komisji Polityki Mieszkaniowej w dniu 12 grudnia 2008 roku Protokół nr 17/8/2008 z posiedzenia Komisji Polityki Mieszkaniowej w dniu 12 grudnia 2008 roku Posiedzeniu przewodniczyła Pani Agnieszka Frańczak Szczepanek Przewodnicząca Komisji Polityki Mieszkaniowej.

Bardziej szczegółowo

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Portal Klimatyczny Ko³obrzeg www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Ko³obrzegu widz¹c koniecznoœæ zmiany wizerunku oraz funkcjonalnoœci turystycznej

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Pasłęku

Polityka informacyjna Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Pasłęku Załącznik do Uchwały Zarządu B-PBS z s. w Pasłęku Nr 3/2015 z dn. 15.01.2015r. Zatwierdzone: Uchwała Rady Nadzorczej B-PBS z s. w Pasłęku Nr 5/2015 z dn. 26.02.2015r. Polityka informacyjna Braniewsko-Pasłęckiego

Bardziej szczegółowo

Skuteczne Zarządzanie Zespołem i motywacja pracowników

Skuteczne Zarządzanie Zespołem i motywacja pracowników Skuteczne Zarządzanie Zespołem i motywacja pracowników Opinie o naszych szkoleniach: Agnieszka Sz. Wrocław: Ciekawie ujęty temat, świetna atmosfera, dużo praktycznych ćwiczeń, otwartość trenera, super

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. ul. Lubelska 13, 03-802 Warszawa, NIP 113-22-58-115, REGON 016174756

WZÓR UMOWY. ul. Lubelska 13, 03-802 Warszawa, NIP 113-22-58-115, REGON 016174756 Załącznik Nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia WZÓR UMOWY na opracowanie projektu Strategii rozwoju i modernizacji technologicznej transportu szynowego na Mazowszu w kontekście polityki transportowej

Bardziej szczegółowo

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006 Turniej Piłkarski Regulamin Turnieju Piłkarskiego 1. Organizator, Termin, Miejsce 1. Głównym Organizatorem Turnieju Piłkarskiego Copa Manufaktura (zwanego dalej Turniejem) jest: 03-111 Warszawa, ul.podróŝnicza

Bardziej szczegółowo

Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych

Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych ciosów jaki może nas spotkać w związku z dugą osobą jest

Bardziej szczegółowo

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego.

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego. STATUT KOŁA NAUKOWEGO METOD ILOŚCIOWYCH działającego przy Katedrze Statystyki i Ekonometrii Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego I. Postanowienia ogólne. 1. Koło Naukowe

Bardziej szczegółowo

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół ZARZĄDZENIE Nr 98/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 13.01.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO PRACA NAUKOWA, PRACA USŁUGOWA*

UMOWA O DZIEŁO PRACA NAUKOWA, PRACA USŁUGOWA* ... Nr rejestracyjny RN/... (pieczątka jednostki) płatna z:... UMOWA O DZIEŁO PRACA NAUKOWA, PRACA USŁUGOWA* W dniu... w Lublinie, pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Legislacja administracyjna

Studia podyplomowe Legislacja administracyjna Studia podyplomowe Legislacja administracyjna Podstawowe informacje Oferta studiów podyplomowych Legislacja administracyjna jest kierowana przede wszystkim do pracowników i urzędników administracji rządowej

Bardziej szczegółowo

Umowa najmu lokalu użytkowego

Umowa najmu lokalu użytkowego Umowa najmu lokalu użytkowego Informacje ogólne Umowa najmu Przez umowę najmu lokalu użytkowego wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy lokal o takim przeznaczeniu do używania przez czas oznaczony lub

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Projekt: wersja β do konsultacji społecznych Opracowanie: Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi Ul. Piotrkowska 175 90-447 Łódź Spis treści

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/494/2014 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 19 lutego 2014 r. Regulamin określający zasady udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy i Miasta Miechów do inwestycji służących

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2 grudnia 2010 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, 2 grudnia 2010 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 2 grudnia 2010 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. (adres: ul. Bagatela 12, 00-585 Warszawa) zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty cenowej na

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/75/2011 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2011 r. Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Bardziej szczegółowo

Nowy budynek UZZM. Termomodernizacja na Przylesiu. Wiadomo ci Lubiñskie 24 listopada 2006. Aktualno ci

Nowy budynek UZZM. Termomodernizacja na Przylesiu. Wiadomo ci Lubiñskie 24 listopada 2006. Aktualno ci 4 Wiadomo ci Lubiñskie 24 listopada 2006 Aktualno ci Nowy budynek UZZM Studenci III roku Pedagogiki Leczniczej skiej uczelni. - Jest to problem przede wszystkim dla osób doje d aj¹cych na uczelniê z o

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. MŁODZIEŻOWY KLUB SPRTOWY POLAR WROCŁAW - ZAWIDAWIE Informacja dodatkowa za 2008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji: Promocja 1973 - od 43 lat produkujemy pompy.

Regulamin promocji: Promocja 1973 - od 43 lat produkujemy pompy. Regulamin promocji: Promocja 1973 - od 43 lat produkujemy pompy ciepła. Danfoss Poland Sp. z o.o. ul. Chrzanowska 5 05-825 Grodzisk Mazowiecki Tel: +48 22 755 07 00 Fax: +48 22 755 07 01 E-mail: info@danfoss.pl

Bardziej szczegółowo

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy 1. ORGANIZATOR, CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ, PROGRAM AKCJI 1.1 Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą Skuteczność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 7 W GDYNI Art.1 Postanowienia ogólne Rada Rodziców, zwana dalej Radą, działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, statutu szkoły i niniejszego regulaminu.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr LXII/1921/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 17 września 2009 r.

UCHWAŁA Nr LXII/1921/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 17 września 2009 r. UCHWAŁA Nr LXII/1921/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 17 września 2009 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz ustalania wysokości

Bardziej szczegółowo