Rozpoczynanie działalności Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozpoczynanie działalności Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej"

Transkrypt

1 Rozpoczynanie działalności Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej 1. Zgłoszenie działalności 2. Wybór formy prawnej 3. Wybór formy opodatkowania 4. Pieczątka firmowa 5. Konto firmowe 6. Zgłoszenie w ZUS, PIP,SANEPID.

2 Pojęcie działalności i przedsiębiorcy Działalnośd gospodarcza- działalnośd usługowa, produkcyjna, handlowa wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. Przedsiębiorca- osoba fizyczna lub prawna podejmująca i wykonująca działalnośd gospodarczą. Przedsiębiorcami są wspólnicy spółki cywilnej. 2

3 Zalety i wady Zalety sami sobie nie damy wypowiedzenia. Nie grozi nam także zwolnienie np. ze względu na wiek, walka o stanowisko z agresywnymi młodymi wilkami czy koniecznośd znoszenia złego humoru szefa albo oglądania twarzy niekoniecznie lubianych współpracowników. Nie mamy przełożonego, sami sobie wyznaczamy cele i zadania oraz regulujemy intensywnośd pracy, jej czas, miejsce itp. Sukces finansowy jeśli osiągniemy może byd dużo większy niż przy umowie o pracę Wady Z własnej firmy nie da się wyjśd, zamknąd za sobą drzwi i nie myśled, nie martwid się o nic. Sen z oczu spędzają najczęściej kwestie finansowe, szczególnie związane z zapewnieniem ciągłości zleceo, wypłatą wynagrodzeo, zobowiązaniami wobec urzędu skarbowego i ZUS. Często pracuje się na okrągło, bez względu na dzieo tygodnia i porę dnia, bez urlopu latami. chronicznym niedoborem czasu, frustracją i stresem. Bankructwo grozi utratą obecnego dorobku(dom, samochód) 3

4 5 kroków do własnej firmy Coraz więcej osób zdaje się dochodzid do wniosku, że praca na swoim jest lepszym wyjściem, niż bycie zatrudnionym na umowę. W koocu nie na darmo powiadają, że własnymi rękoma można się jedynie garbu dorobid. Na koniec czerwca 2009 r. w Polsce było zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w sektorze prywatnym. Jak widad, apetyt Polaków na własną firmę wciąż rośnie. Jak więc przejśd od pomysłu do biznesu? Trzeba zrobid tylko pięd kroków: 1. POMYSŁ 2. ANALIZA 3. PLANOWANIE STRATEGICZNE 4. ZAPEWNIENIE FINANSOWANIA 5. REALIZACJA 4

5 Biznesplan projekt opis produktu/usługi, które będą oferowane, cena sprzedaży produktu/usługi, proces produkcji towaru/świadczenia usługi, promocja, niezbędne pozwolenia, certyfikaty, zabezpieczenia itp.; rynek typologia klientów, odnośny obszar geograficzny, mocne i słabe strony proponowanego biznesu oraz szanse i zagrożenia (analiza SWOT), analiza konkurencji, logistyka, dystrybucja; planu inwestycji (z informacjami na temat niezbędnych do rozpoczęcia biznesu dóbr, dostawców itp.); prognoz ekonomiczno-finansowych prognozy ekonomiczne (zysk ze sprzedaży, wykorzystywane surowce i inne materiały, media, czynsz, zobowiązania finansowe, personel, amortyzacja, inne wydatki, podatki itd.), zapotrzebowanie kapitałowe przedsiębiorstwa oraz zródła jego pokrycia. 5

6 Co przygotowad? wybrad nazwę firmy, wybrad formę prawną działalności, wybrad formę opodatkowania, zdecydowad, czy chcemy byd płatnikiem podatku VAT, określid rodzaj działalności zgodnie z PKD (Polską Klasyfikacją Działalności), ustalid datę rozpoczęcia działalności, ustalid miejsce wykonywania działalności gospodarczej, wybrad bank, w którym będziemy mied konto firmowe. 6

7 Co będzie potrzebne? wynajęcie powierzchni biurowej, magazynowej itp. uzyskaniu koniecznych pozwoleo, certyfikatów itp.; kupnie niezbędnego sprzętu, urządzeo, oprogramowania itd. zakupie domeny, stworzeniu witryny internetowej oraz jej pozycjonowaniu (rozpiętośd cenowa jest ogromna - od 0 zł za domenę do minimum kilkaset złotych za projekt i prowadzenie strony.) identyfikacji wizualnej - logo firmy, druki firmowe, wizytówki; ich wykonanie należy zlecid fachowcom; reklama-lokalne lub ogólnopolskie media, Internet, billboardy, ulotki; reklama powinna byd profesjonalnie przygotowana, ale nie musi pochłaniad ogromnych sum pieniędzy; powierzeniu prowadzenia spraw finansowych biuru rachunkowemu (o ile sami nie czujemy się na siłach); koszt od 100 do 2000 zł miesięcznie. 7

8 Finanse dotacje unijne -wiążą się z wieloma formalnościami i długim czasem oczekiwania na decyzję - od trzech do sześciu miesięcy; przyznane kwoty są refundowane, to znaczy, że przedsiębiorca musi wyłożyd pieniądze; często wymagany jest wkład własny na określonym poziomie. dotacje z urzędu pracy- przyznawane są stosunkowo niskie kwoty. fundusze pożyczkowe współpracujące z PARP- pożyczki dedykowane mikro- lub małym przedsiębiorcom, którzy nie są w stanie przedstawid wymaganych zabezpieczeo lub nie mają historii kredytowej; do kosztów pożyczki należy doliczyd pobieraną przez fundusz prowizję - nie powinna przekroczyd 3% kwoty, o którą ubiega się wnioskodawca; maksymalnie można uzyskad pożyczkę w wysokości zł; okres spłaty nie może przekroczyd pięciu lat; lista funduszy znajduje się na stronie internetowej PARP. Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości -informacji udzielają pracownicy Punktów Konsultacyjnych lub Ośrodków Wspierania Przedsiębiorczości; pomoc skierowana jest do: bezrobotnych, zagrożonych grupowymi zwolnieniami z pracy, tych, którzy otrzymali w okresie ostatnich dwóch lat pożyczkę na rozpoczęcie działalności gospodarczej ze środków Funduszu Pracy i spłacili ją bez opóźnieo, absolwentów, podmiotów gospodarczych, które zatrudniają do 10 osób bezrobotnych skierowanych przez PUP; można uzyskad do USD maksymalnie na 36 miesięcy z trzymiesięcznym okresem karencji; wymagane jest posiadanie min. 20% wkładu własnego; prowizja wynosi do 3% kwoty pożyczki. program Pierwszy Biznes (prowadzony przez Bank Gospodarstwa Krajowego; skierowany jest do osób bezrobotnych do 25. roku życia oraz bezrobotnych, którzy posiadają wyższe wykształcenie i do 27 lat; można ubiegad się o przyznanie do zł; okres spłaty to trzy lata z możliwością karencji do sześciu miesięcy; prowizja wynosi 1%; możliwe jest umorzenie 30% pożyczki, gdy przedsiębiorca zatrudni osobę bezrobotną na pełen etat i min. 12 miesięcy, lub 35%, gdy zatrudni dwie lub więcej 8 osób; lista oddziałów i filii jest dostępna na stronie BGK.

9 Koncesje 6 dziedzin wymaga koncesjonowania: Poszukiwaniem lub rozpoznawaniem złóż kopalin, wydobywaniem kopalin ze złóż, bezzbiornikowym magazynowaniem substancji oraz składowaniem odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych. Koncesja jest udziela przez Ministra Środowiska, marszałka województwa lub starostę właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy. Wytwarzaniem i obrotem materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. Koncesja jest udzielana przez Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wytwarzaniem, przetwarzaniem, magazynowaniem, przesyłaniem, dystrybucją i obrotem paliwami i energią. Koncesja jest udzielana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Ochroną osób i mienia. Koncesja jest udzielana przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Rozpowszechnianiem programów radiowych i telewizyjnych. Koncesja jest udzielana przez Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Przewozami lotniczymi. Koncesja jest udzielana przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. 9

10 Zezwolenia Niektóre dziedziny działalności wymagają zezwoleo. Art. 75 u.s.d.g. określa, na wykonywanie których rodzajów działalności gospodarczej potrzebne jest zezwolenie. Katalog ten jest otwarty. Dotyczy to np: Handlu alkoholem Zezwolenia udziela: - na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych - wójt, burmistrz lub prezydent miasta, - na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych do 18% - marszałek województwa dla przedsiębiorców posiadających siedzibę na terenie województwa, - na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych powyżej 18% - Minister Gospodarki. 10

11 Licencje Wykonywaniem krajowego i międzynarodowego transportu drogowego, lub z przewozami taksówkowymi. Licencję na transport drogowy wydaje starosta właściwy dla siedziby przedsiębiorcy, licencję na przewozy taksówkowe wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta, licencję na międzynarodowy transport drogowy wydaje Minister Infrastruktury. Wykonywaniem przewozów kolejowych lub udostępnianiem pojazdów trakcyjnych. Licencję udziela Prezes Urzędu Transportu Kolejowego. Wykonywaniem czynności syndyka. Licencję udziela Minister Sprawiedliwości, dodatkowo konieczne jest zdanie przez kandydatów egzaminu organizowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości. 11

12 Uprawnienia zawodowe lekarz i lekarz stomatolog pielęgniarka i położna lekarz weterynarii adwokat komornik radca prawny rzecznik patentowy biegły rewident 12

13 Wpis do rejestru działalności regulowanej Pośrednictwo pracy Kształceniem podyplomowym lekarzy i lekarzy dentystów. Kształceniem podyplomowym pielęgniarek i położnych... Prowadzeniem grupowej praktyki lekarskiej. Prowadzeniem indywidualnej praktyki lekarskiej oraz indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej. Prowadzeniem stacji kontroli pojazdów, prowadzeniem ośrodka szkolenia kierowców lub prowadzeniem ośrodka doskonalenia techniki jazdy. Prowadzeniem pracowni psychologicznej. Prowadzeniem działalności kantorowej. Prowadzeniem usług detektywistycznych. Organizowaniem wyścigów konnych.. Prowadzeniem kursów dokształcających dla kierowców przewożących towary niebezpieczne. 13

14 Zasada jednego okienka Od 1 kwietnia 2009 r. obowiązuje zasada jednego okienka w rejestrowaniu działalności gospodarczej Wypełnia się jeden wniosek EDG-1 który zawiera dane dla ZUS i US. Firma musi posiadad konto w banku i za jego pośrednictwem dokonywad płatności dla US,ZUS i kontrahentów jeśli wartośd transakcji przekracza 15 tys. Euro Firma musi mied pieczątkę. Pieczątkę możemy wyrobid dopiero po wizycie w urzędzie gminy, gdyż na pieczątce powinien widnied numer REGON oraz NIP. Na pieczątce znajduje się także pełna nazwa firmy oraz siedziba. Koszt wyrobienia pieczątki wynosi kilkadziesiąt złoty. Pieczątki są wyrabiane w jeden dzieo. Zazwyczaj nie trzeba okazywad żadnych dokumentów. Nie powinniśmy stosowad czerwonego tuszu oraz okrągłych pieczątek, albowiem czerwony kolor tuszy i okrągły kształt pieczątki jest zarezerwowany dla organów paostwowych. 14

15 CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej ma na celu ograniczenie formy papierowej na rzecz elektronicznej Konieczna jest synchronizacja z bazami danych REGON, NIP, PESEL Zawiera bazę danych o firmach 15

16 Zawieszenie działalności Dotyczy firm nie zatrudniających pracowników Można zawiesid działalnośd na okres od 1 m-ca do 2 lat Nie trzeba uzasadniad, zgłoszenie składa się na piśmie, dołącza się oświadczenie o niezatrudnianiu pracowników Można opłacad dobrowolnie ubezpieczenie emerytalne Można kilka razy zawieszad działalnośd, łączna długośd nie może przekroczyd 24 m-cy W spółce cywilnej każdy ze wspólników zawiesza działalnośd Nie pobiera się opłat od zawieszenia i wznowienia działalności 16

17 Zawieszenie prawa i obowiązki Można przyjmowad należności i spłacad zobowiązania można zbywad środki trwałe i wyposażenie Nie trzeba płacid ZUS i ubezpieczenia zdrowotnego Trzeba opłacad daniny publiczne(od nieruchomości, od spadków i darowizn,pcc) Przedsiębiorca ma prawo i obowiązek uczestniczyd w postępowaniach sądowych, administracyjnych, podatkowych Może byd u niego przeprowadzona kontrola Po 30 dniach niepłacenia składki chorobowej trzeba czekad 180 dni na prawo do chorobowego 17

18 Kontrole Przedsiębiorca musi byd powiadomiony o kontroli co najmniej 7 dni wcześniej Nie dotyczy to kontroli paliw, przeciwdziałania przestępstwu, niezgłoszonej działalności, nieujawnionych źródeł, gdy dotyczy kasy rejestrującej Pracownik organu kontroli ma legitymację i upoważnienie Książka kontroli musi byd w firmie i może mied postad elektroniczną 18

19 Czas kontroli 12 dni roboczych-mikroprzedsiębiorca 18 dni roboczych-mały podatnik 24 dni robocze-średni podatnik 48 dni roboczych-pozostali przedsiebiorcy Czas może ulec wydłużeniu (max podwojeniu), jeśli przedsiębiorca zaniżył podatek powyżej 10 % lub nie złożył deklaracji Można przeprowadzid powtórną kontrolę nie dłużej niż 7 dni nie wliczaną do limitu czasu kontroli 19

20 Typowe błędy Rozpoczynanie działalności przy braku wystarczających środków finansowych. Brak zabezpieczenia płynności zleceo ( liczbę klientów) Brak bieżącej kontroli nad finansami przedsiębiorstwa (comiesięcznego weryfikowania przepływów finansowych po stronie przychodów i kosztów). Przejadanie pieniędzy, mieszanie finansów firmy i prywatnych ( wspólna kasa ). Preferowanie modelu Zosia Samosia - poleganie na własnych możliwościach, zamiast skupienia się na tym, co robimy najlepiej, i zlecenia całej reszty innym. Brak umiejętności bieżącego zarządzania przedsiębiorstwem na wszystkich wymagających uwagi płaszczyznach, w tym: -strategicznego planowania rozwoju firmy i jej oferty oraz nadzoru nad projektami (brak wizji firmy i jej oferty), - bieżącej działalności administracyjno-organizacyjnej (związanej m.in. ze zobowiązaniami finansowymi, wymogami formalnoprawnymi itp.), -sprzedaży i marketingu (szczególnie preferowanie marketingu pasywnego - np. wysyłanie ofert za pośrednictwem poczty elektronicznej, zamiast odbywania osobistych spotkao, dzwonienia do potencjalnych i dotychczasowych klientów; brak weryfikowania skuteczności podejmowanych akcji marketingowych), - logistyki i dystrybucji. Brak świadomości potrzeb rynku i bieżącego śledzenia upodobao konsumentów. Brak monitorowania poczynao konkurentów. 20

21 Firmy mikro Średnioroczne zatrudnienie nie przekracza 10 osób Suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro Przychód netto ze sprzedaży nie przekracza 2 mln euro 21

22 Firmy małe Średnioroczne zatrudnienie nie przekracza 50 osób Suma bilansowa nie przekracza 10 mln euro Przychód netto ze sprzedaży nie przekracza 10 mln euro 22

23 Firmy średnie Średnioroczne zatrudnienie nie przekracza 250 osób Suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro Przychód netto ze sprzedaży nie przekracza 50 mln euro 23

24 Karta podatkowa Najprostsza z form rozliczeo, nie trzeba prowadzid żadnej ewidencji oprócz ewidencji sprzedaży ( VAT) i ewidencji wynagrodzeo pracowników Trzeba złożyd pismo do naczelnika US z prośbą o objęcie tą formą opodatkowania. Lista rodzajów działalności jest ograniczona np. taksówkarze, fryzjerzy, krawcowe, posiłki domowe. Wysokośd podatku zależy od:-rodzaju działalności wielkości miejscowości-ilości zatrudnionych pracowników (max 7 pracowników) Podatek płaci się co m-c do 7 bm. Jedyną deklaracją jest deklaracja PIT-16 A składana do kooca stycznia za stary rok i dotycząca składki zdrowotnej. 24

25 Ryczałt Polega na płaceniu % od obrotu, stawka zależy od branży. Stawki ryczałtu: 3%, 5,5%, 8,5%,17%, 20%. Na ryczałcie mogą byd podmioty rozpoczynające działalnośd i te, których obrót nie przekroczył w roku ub euro. Nie rejestruje się kosztów, forma dobra dla firm o niskich kosztach Trzeba prowadzid ewidencję sprzedaży dla potrzeb podatku dochodowego i VAT. Do kooca stycznia składa się deklarację PIT-28 25

26 Księga przychodów i rozchodów Podstawowa forma opodatkowania, mogą z niej korzystad podmioty, których obrót nie przekroczył 1,2 mln euro. Rejestruje się koszty i przychody. Podatek płaci się od różnicy,czyli od dochodu. Dochód = Przychód-Koszt Podatek płaci się od dochodu do 20 bm. za poprzedni m-c. Jeśli jest strata, to podatku się nie płaci, a strata pomniejsza dochód do opodatkowania w następnych miesiącach (2-5 lat) 26

27 Księga przychodów i rozchodów 1. Podatek wg skali. obowiązuje kwota wolna od podatku, która wynosi 3091 zł. Do tej wysokości dochodu podatku się nie płaci. I próg podatkowy wynosi i podatek płaci się w wys. 18 %. Przekroczenie progu zł obliguje do podatku w wys. 32 % dochodu Można korzystad z ulgi odliczeo rocznych, można rozliczad się z małżonkiem Nie składa się deklaracji miesięcznych 27

28 Księga przychodów i rozchodów 2. Podatek liniowy Polega na płaceniu cały czas wg jednej skali 19 % bez względu na wysokośd dochodu. Nie ma kwoty wolnej od podatku. Nie można się wspólnie rozliczad z małżonkiem. Nie można korzystad z ulg i odliczeo. Nie można świadczyd usług przez rok czasu dla byłego pracodawcy. W Europie i w Polsce coraz więcej firm wybiera tę formę opodatkowania. 28

29 Księgi handlowe Forma obligatoryjna dla: Banków Spółek kapitałowych Otwartych Funduszy Emerytalnych Jednostek budżetowych, j.s.t. Jednostek ubezpieczeniowych Spółek komandytowych i komandytowoakcyjnych Jednostek, które przekroczyły obrót 1,2 mln euro 29

30 Księgi handlowe Pełna księgowośd wymaga zatrudnienia księgowej, a jeśli zlecamy jej prowadzenie biuru rachunkowemu, to jest droga. Należy sporządzad sprawozdania finansowe (bilans, RZiS, informację dodatkową) 30

31 Dziękuję za uwagę! 31

Własna firma we Wrocławiu

Własna firma we Wrocławiu Własna firma we Wrocławiu Wrocław 2011 BIURO ROZWOJU GOSPODARCZEGO - DZIAŁ WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI URZĘDU MIEJSKIEGO WROCŁAWIA Dotyczy rejestracji firmy przez osoby fizyczne. URZĄD GMINY Złożenie

Bardziej szczegółowo

Formalno prawne aspekty zakładania działalności gospodarczej

Formalno prawne aspekty zakładania działalności gospodarczej Formalno prawne aspekty zakładania działalności gospodarczej TEMATYKA SZKOLENIA. 1. WPROWADZENIE DO PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODSTAWOWE POJĘCIA PRAWNE 2. ZAŁOŻENIE DZIAŁANOŚCI GOSPODARCZEJ 3. TYPY PRZEDSIĘBIORSTW

Bardziej szczegółowo

Czas na przedsiębiorczość

Czas na przedsiębiorczość Czas na przedsiębiorczość Poradnik dla osób, które zamierzają uruchomić indywidualną działalność gospodarczą -1- Stan prawny na dzień 1.07.2012 r. Wstęp Aby Twoja Firma działała jak przysłowiowy szwajcarski

Bardziej szczegółowo

Aspekty prawne i organizacja przedsiębiorstw. Ćwiczenia 3

Aspekty prawne i organizacja przedsiębiorstw. Ćwiczenia 3 Aspekty prawne i organizacja przedsiębiorstw Ćwiczenia 3 Plan wykładu Pojęcie działalności gospodarczej i przedsiębiorcy Formy prawne przedsiębiorstw Procedura rejestracyjna przedsiębiorstwa w Polsce 2015-10-28

Bardziej szczegółowo

Procedura rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej

Procedura rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej Procedura rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej Pojęcie działalności gospodarczej Pod nazwą pojęcie działalności gospodarczej zgodnie z art. 2 Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

i inwestowania w biznesie

i inwestowania w biznesie Podstawy finansów i inwestowania w biznesie Wykład 5 Plan wykładu Pojęcie działalności gospodarczej i przedsiębiorcy Formy prawne przedsiębiorstw Procedura rejestracyjna j przedsiębiorstwa w Polsce 2014-11-05

Bardziej szczegółowo

Procedura rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej

Procedura rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej Procedura rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej Spis treści: 1. Pojęcie działalności gospodarczej str. 1 2. Nazwa i zakres działalności str. 2 3. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU KONKRETNY CEL

MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU KONKRETNY CEL MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU KONKRETNY CEL Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja dystrybuowana

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH

TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH Poradnik dla osób chcących założyć działalność gospodarczą Szczecin, 2011 Strona 1 SPIS TREŚCI 1. Innowacyjność 3 2. Jak założyć i prowadzić własną firmę 5 3.

Bardziej szczegółowo

2. Kroki niezbędne do uruchomienia własnej firmy

2. Kroki niezbędne do uruchomienia własnej firmy 1.Własna firma 2 1.1 Indywidualna działalność gospodarcza 1.2 Spółka cywilna 1.3 Spółka jawna 1.4 Spółka partnerska 1.5 Spółka komandytowa 1.6 Spółka komandytowo-akcyjna 1.7 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Przewodnik KROK PO KROKU DO WŁASNEJ FIRMY

Przewodnik KROK PO KROKU DO WŁASNEJ FIRMY Przewodnik KROK PO KROKU DO WŁASNEJ FIRMY Publikacja dystrybuowana bezpłatnie Olsztyn, lipiec 2009 Publikacja wydana w ramach projektu pt. Komercjalizacja wyników badań oraz kreowanie postaw przedsiębiorczych

Bardziej szczegółowo

Nim rozpoczniesz procedurę rejestracji firmy musisz sprawdzić, czy Twój pomysł na działalność nie wymaga koncesji.

Nim rozpoczniesz procedurę rejestracji firmy musisz sprawdzić, czy Twój pomysł na działalność nie wymaga koncesji. Twoje marzenie to pierwszy krok do przyszłych pomysłów, w tym również pomysłów na prowadzenie działalności gospodarczej. Bycie przedsiębiorcą to umiejętność dostrzegania możliwości i przekształcania ich

Bardziej szczegółowo

Jak założyć własną firmę. Motto Największym problemem małej firmy nie jest to, że jest mała, ale to, że jest samotna

Jak założyć własną firmę. Motto Największym problemem małej firmy nie jest to, że jest mała, ale to, że jest samotna Jak założyć własną firmę Motto Największym problemem małej firmy nie jest to, że jest mała, ale to, że jest samotna Copyright 2002-2003, by ABC Praca.pl Wersja II z 25.09.2002 2 Spis treści Wstęp...3 Pojęcia

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 1 Wraz z dniem 1 lipca 2011 roku dotychczasowy system zakładania działalności gospodarczej polegający na

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIE I ZARZĄDZANIE WŁASNĄ FIRMĄ

ZAŁOŻENIE I ZARZĄDZANIE WŁASNĄ FIRMĄ ZAŁOŻENIE I ZARZĄDZANIE WŁASNĄ FIRMĄ Działalnośd gospodarcza Oznacza działalnośd zarobkową prowadzoną we własnym imieniu, bez względu na rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły. Rodzaje: wytwórcza, budowlana,

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Szczecioski Instytut Rachunkowości

Uniwersytet Szczecioski Instytut Rachunkowości Uniwersytet Szczecioski Instytut Rachunkowości Rachunkowośd Małych Firm ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ dr Marcin Kaczmarek Konsultacje: wtorek 14.00-15.30 Tel: 91 444 1952 Email: marcink@wneiz.pl

Bardziej szczegółowo

Jak założyć działalność gospodarczą?

Jak założyć działalność gospodarczą? Evelina Moksecka Jak założyć działalność gospodarczą? Ludzie rozpoczynają swoją działalność gospodarczą z wielu powodów pragną większej swobody, przyszłość w ich obecnym miejscu pracy nie wygląda pewnie,

Bardziej szczegółowo

Jak założyć własną firmę

Jak założyć własną firmę KARNIOWICE M ODR Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach Jak założyć własną firmę - w świetle obowiązujących przepisów? Karniowice 2013 Opracowanie: Jacek Walczak Dział Ekonomiki i Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

JAK URUCHOMIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

JAK URUCHOMIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ JAK URUCHOMIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CO TO JEST DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA?... 3 3. WYBÓR FORMY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ... 5 4. START W PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ... 5 5. KROK PIERWSZY

Bardziej szczegółowo

Jak założyć własną działalność gospodarczą i wybrać optymalną formę opodatkowania

Jak założyć własną działalność gospodarczą i wybrać optymalną formę opodatkowania Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Jak założyć własną działalność gospodarczą i wybrać optymalną formę opodatkowania Agnieszka Zwolenik Nowy Sącz 2011 Komitet Redakcyjny doc. dr Zdzisława Zacłona

Bardziej szczegółowo

zespół REDAKCYJNY: Mirosława Gerkowicz, Kamila Ćwik

zespół REDAKCYJNY: Mirosława Gerkowicz, Kamila Ćwik zespół REDAKCYJNY: Mirosława Gerkowicz, Kamila Ćwik Publikacja Vademecum Przedsiębiorcy przygotowana w ramach projektu Unia Przedsiębiorczych współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADAM WŁASNĄ FIRMĘ

ZAKŁADAM WŁASNĄ FIRMĘ Barbara Domańska ZAKŁADAM WŁASNĄ FIRMĘ Poradnik dla początkujących Węgrów Spis treści. I. ZAKŁADAMY FIRMĘ 1.DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 2. PRZEDSIĘBIORCY 3. REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. A. Ewidencja

Bardziej szczegółowo

Założenie Własnej Działalności Gospodarczej Zobacz jakie to proste

Założenie Własnej Działalności Gospodarczej Zobacz jakie to proste Założenie Własnej Działalności Gospodarczej Zobacz jakie to proste Przepisy związane z działalnością gospodarczą reguluje ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Założenie Własnej Działalności Gospodarczej Zobacz jakie to proste

Założenie Własnej Działalności Gospodarczej Zobacz jakie to proste Założenie Własnej Działalności Gospodarczej Zobacz jakie to proste Przepisy związane z działalnością gospodarczą reguluje ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Poradnik - Twoja firma krok po kroku

Poradnik - Twoja firma krok po kroku URZĄD SKARBOWY W CHEŁMNIE Poradnik - Twoja firma krok po kroku 1. Pomysł na biznes 2. Lokal 3. Wybór formy organizacyjno-prawnej firmy 4. Biznes plan 5. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej 6. Uzyskanie

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne uruchamiania działalności gospodarczej.

Podstawy prawne uruchamiania działalności gospodarczej. Podstawy prawne uruchamiania działalności gospodarczej. Łukasz Jawny Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich CDR O/Kraków Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki w biznesie

Pierwsze kroki w biznesie TECZKA INFORMACYJNA Pierwsze kroki w biznesie przewodnik początkującego przedsiębiorcy Stan prawny na dzień 14.04.2008 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

Bardziej szczegółowo

Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o., Warszawa 2014 Copyright by Wydawnictwo REA s.j., Warszawa 2013

Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o., Warszawa 2014 Copyright by Wydawnictwo REA s.j., Warszawa 2013 Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodach na podstawie opinii rzeczoznawców:

Bardziej szczegółowo

Dojrzała przedsiębiorczośd -innowacyjny model preinkubacji przedsiębiorczej osób 50+

Dojrzała przedsiębiorczośd -innowacyjny model preinkubacji przedsiębiorczej osób 50+ Dojrzała przedsiębiorczośd -innowacyjny model preinkubacji przedsiębiorczej osób 50+ MATERIAŁY SZKOLENIOWE DOTYCZĄCE SZKOLEO TWARDYCH BLOKI TEMATYCZNE: Blok 1: Zakładanie działalności gospodarczej Blok

Bardziej szczegółowo

Przewodnik. dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą

Przewodnik. dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą Przewodnik dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą opracowany w ramach Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2014-2016 Spis treści Wstęp...5 I. Przewodnik dla osób rozpoczynających

Bardziej szczegółowo