Enterasys Seria S Modularne, terabitowe i konwergentne prze³¹czniki dla zastosowania w du ych centrach danych i w relacji brzeg sieci-rdzeñ sieci

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Enterasys Seria S Modularne, terabitowe i konwergentne prze³¹czniki dla zastosowania w du ych centrach danych i w relacji brzeg sieci-rdzeñ sieci"

Transkrypt

1 Prospekt informacyjny Enterasys Seria S Modularne, terabitowe i konwergentne prze³¹czniki dla zastosowania w du ych centrach danych i w relacji brzeg sieci-rdzeñ sieci Opis produktu Terabitowa wydajnoœæ wraz ze szczegó³ow¹ kontrol¹ i podgl¹dem ruchu. Automatyczne œwiadczenie us³ug dla œrodowisk wirtualnych, przetwarzania w chmurze oraz g³osu, wideo i danych. Funkcje wysokiej dostêpnoœci maksymalizuj¹ ci¹g³oœæ dzia³ania dla krytycznych aplikacji. Elastyczne rozwi¹zanie z du a liczb¹ portów oferuje wiele mo liwoœci technologii ³¹cznoœci i zasilania, zmniejszaj¹c ca³kowity koszt posiadania. Przepustowoœæ systemowa 6Tbps, przepustowoœæ prze³¹czania 1,28Tbps i 960Mpps. Korzyœci Dopasowanie do biznesu Przysz³oœciowa, oparta na standardach architektura multi-terabitowa zapewnia bezpieczne i niezawodne wdro enie krytycznych aplikacji. Najlepsze na rynku mechanizmy QoS dla wymagaj¹cych aplikacji (g³os, wideo, dane). Architektura oparta na przep³ywie danych zapewnia niezrównany podgl¹d i kontrolê u ytkowników, us³ug i aplikacji przy zachowaniu ci¹g³oœci pracy. Wbudowane wsparcie sprzêtowe dla 40/100 Gbps Ehternet, wchodz¹cych protoko³ów (IPv6 ) i wdro onych na du ¹ skalê protoko³ów (MPLS). Prze³¹czniki Enterasys serii S oferuj¹ wydajne po³¹czenie terabitowych osi¹gów i dok³adnego podgl¹du i kontroli nad indywidualnymi u ytkownikami, us³ugami oraz aplikacjami, by spe³niæ wymagania dzisiejszych sieci i zoptymalizowaæ dzia³ania kluczowych technologii g³osu, wideo, wirtualizacji i przetwarzania w chmurze (Cloud computing). W przeciwieñstwie do rozwi¹zañ konkurencji pozbawionych kompleksowego, scentralizowanego zarz¹dzania i odpowiednich us³ug wysokiej dostêpnoœci, prze³¹czniki Enterasys Serii S zmniejszaj¹ koszty operacyjne przez po³¹czenie automatyzacji zarz¹dzania, silnej i niezawodnej rozproszonej architektury, wbudowanego bezpieczeñstwa i elastycznych opcji zasilania opracowanych z uwzglêdnieniem kosztów zasilania i ch³odzenia. Wysoka wszechstronnoœæ prze³¹czników serii S sprawia, e mog¹ byæ wykorzystywane jako g³ówne urz¹dzenia dostêpowe na brzegach sieci, bardzo wydajne prze³¹czniki warstwy dystrybucyjnej, elastyczne multi-terabitowe routery rdzeniowe dla przedsiêbiorstw lub jako rozwi¹zania umo liwiaj¹ce wirtualizacjê centrów danych. Prze³¹czniki Enterasys serii S s¹ dostêpne w nastêpuj¹cych konfiguracjach: wolnostoj¹cy prze³¹cznik serii S (SSA) z 48 portami 10/100/1000 Ethernet lub 48 portami Gigabit Ethernet SFP i 4 portami 10 Gigabit Ethernet SFP+ Chassis z 3 slotami oferuj¹ce do 180 portów Gigabit Ethernet lub 12 portów10 Gigabit Ethernet Chassis z 4 slotami oferuj¹ce do 288 portów Gigabit Ethernet lub 64 porty 10 Gigabit Ethernet Chassis z 6 slotami oferuj¹ce do 432 portów Gigabit Ethernet lub 96 portów 10 Gigabit Ethernet Chassis z 8 slotami oferuj¹ce do 576 portów Gigabit Ethernet lub 128 portów 10 Gigabit Ethernet Prze³¹czniki Serii S dostarczaj¹ wysoce elastyczn¹ architekturê umo liwiaj¹c¹ prze³¹czanie i routing, z wbudowanymi w ka dy modu³ funkcjami zarz¹dzania oraz kontroli, zapewniaj¹c tym samym niezrównan¹ niezawodnoœæ, skalowalnoœæ i odpornoœæ na b³êdy. Przedsiêbiorstwa przy ma³ych kosztach w³asnych mog¹ zwiêkszaæ swoje mo liwoœci po³¹czeniowe, zale nie od potrzeb, poprzez dodawanie nowych modu³ów. Architektura o wysokiej dostêpnoœci sprawia, e przekazywanie decyzji oraz egzekwowanie zasad bezpieczeñstwa i ról, przy jednoczesnym klasyfikowaniu i priorytetyzowaniu ruchu odbywa siê z pe³n¹ dostêpn¹ prêdkoœci¹ ³¹cza. Wszystkie modu³y I/O zapewniaj¹ najwy sz¹ jakoœæ us³ug (QoS) dla krytycznych aplikacji takich jak g³os lub obraz w jakoœci HD, nawet w czasie du ego obci¹ enia sieci, jednoczeœnie aktywnie zapobiegaj¹c atakom typu DoS (Denial of Service) i rozprzestrzenianiu siê z³oœliwego oprogramowania. Efektywnoœæ operacyjna Elastyczna architektura redukuje koszty wdro enia i utrzymania oraz upraszcza zarz¹dzanie sieci¹. Automatyzacja zarz¹dzania i wbudowana elastycznoœæ ³¹cz¹ siê by obni yæ koszty operacyjne i zwiêkszyæ czas nieprzerwanej pracy. Zoptymalizowana architektura wspieraj¹ca iscsi, CEE i wirtualizacjê umo liwia ³¹czenie serwerów, aplikacji i pamiêci masowych przy jednoczesnej redukcji kosztów dzia³ania centrów danych. Elastyczne zarz¹dzanie moc¹ i niska emisja ciep³a obni aj¹ koszty zasilania i ch³odzenia centrów danych. Chassis o du ej liczbie gniazd SFP oferuj¹ce ponad 1700 portów w ramach jednej standardowo wyposa onej szafy, co redukuje koszty i zwiêksza skalowalnoœæ wydajnoœci z setek Gigabitów do multi-terabitów. There is nothing more important than our customers

2 Prze³¹czniki serii S wprowadzaj¹ najlepsz¹ na rynku, bazuj¹c¹ na przep³ywie architekturê prze³¹czania, umo liwiaj¹c tym samym inteligentne zarz¹dzanie indywidualnymi po³¹czeniami miêdzy u ytkownikami i aplikacjami w przeciwieñstwie do mo liwoœci prze³¹czników konkurencji, które ograniczaj¹ siê do stosowania technologii VLAN, list ACL oraz dedykowanych portów, w celu zaimplementowania kontroli dostêpu opartej na rolach. U ytkownicy s¹ identyfikowani, a role s¹ stosowane w celu zagwarantowania, e ka dy indywidualny u ytkownik ma dostêp do niezbêdnych mu, krytycznych aplikacji, bez wzglêdu na miejsce, w którym ³¹czy siê z sieci¹. Zasady polityki bezpieczeñstwa prze³¹czników serii S w po³¹czeniu z wnikliw¹ inspekcj¹ pakietów pozwalaj¹ na inteligentnie wykrywanie i reagowanie na zagro enia bezpieczeñstwa, przy jednoczesnej poprawie niezawodnoœci i jakoœci pracy u ytkowników. Znacz¹c¹ ró nic¹, która odró nia prze³¹czniki serii S od konkurencji jest zdolnoœæ do zbierania danych typu NetFlow z pe³n¹ prêdkoœci¹ ³¹cza na ka dym porcie, dla uzyskania pe³nego podgl¹du wykorzystania zasobów sieciowych przez u ytkowników i aplikacje. Urz¹dzenia serii S to jedyne prze³¹czniki korporacyjne, które wspomagaj¹ uwierzytelnianie wielu u ytkowników przy wykorzystaniu wielu metod na ka dym porcie jest to absolutnie niezbêdne, gdy do Pañstwa sieci pod³¹czone s¹ takie urz¹dzenia jak telefony IP, komputery, drukarki, kserokopiarki, kamery bezpieczeñstwa, czytniki kart identyfikacyjnych lub maszyny wirtualne. Gdy istotna jest wysoka jakoœæ us³ug, nadawanie priorytetów obs³ugi urz¹dzeniom i aplikacjom oraz bezpieczeñstwo, wówczas prze³¹czniki Entersys serii S s¹ najlepszym wyborem. Podsumowanie systemu Rodzina prze³¹czników Enterasys serii S opartych na przep³ywie wprowadza wysoce wydajne prze³¹czanie do warstwy dostêpowej, warstwy dystrybucyjnej, rdzenia sieci korporacyjnych/ kampusowych oraz centrów danych. Na seriê S sk³adaj¹ siê chassis z 8-slotami S8, 6-slotami S6, 4-slotami S4, 3-slotami S3 oraz wolnostoj¹cy prze³¹cznik SSA o sta³ej konfiguracji. Seria S oferuje jedn¹ z najwy szych gêstoœci portów prze³¹czaj¹cych na jednostkê Ru na rynku oraz jest wysoce skalowalna, dziêki czemu mo e zapewniæ ca³kowit¹ przepustowoœæ systemu do 6 Terabitów. Wszystkie chassis obs³uguj¹ standardy PoE (802.3af i 802.3at) poprzez zintegrowane b¹dÿ doinstalowane pó³ki zasilania. Istnieje wiele ró nych modu³ów I/O zaprojektowanych i zoptymalizowanych w celu zaimplementowania ich w warstwie dostêpowej, dystrybucyjnej oraz w rdzeniu sieci i centrum danych, które udostêpniaj¹ szeroki wachlarz opcji po³¹czeniowych zarówno dla okablowania miedzianego jak i œwiat³owodowego. Korzyœci Bezpieczeñstwo Bezkonkurencyjne mo liwoœci ochrony ruchu sieciowego przed atakami, zapewniaj¹ce poufnosæ, integralnoœæ i dostêpnoœæ informacji. Wbudowane, a nie dodane bezpieczeñstwo zmniejsza koszty posiadania i z³o onoœæ administrowania sieci¹. Wiele metod kontroli dostêpu do sieci i oparta na rolach ochrona, obejmuj¹ce istniej¹ce prze³¹czniki brzegowe i bezprzewodowe punkty dostêpowe, pozwalaj¹ na uwierzytelnienie tysiêcy u ytkowników i urz¹dzeñ jednoczeœnie na jednym porcie. Us³ugi i wsparcie Najwiêcej na rynku zadowolonych u ytkowników i problemów rozwi¹zanych przy pierwszym zg³oszeniu. Personalizowane us³ugi, badania u klientów, projektowanie sieci, instalacja urz¹dzeñ oraz szkolenia. Przeglàd architektury Architektura przekazywania danych Chassis Enterasys serii S korzystaj¹ zarówno z architektury punkt-punkt opartej na strukturze oraz niestrukturalnej architektury sieciowego przekazywania danych. Prze³¹czniki S4, S6 i S8 wykorzystuj¹ architekturê przekazywania opart¹ na strukturze, która umo liwia tworzenie wielu dróg po³¹czeniowych o wysokim paœmie transmisji pomiêdzy modu³ami I/O. Z kolei prze³¹cznik S3 zapewnia wysoce wydajn¹ niestrukturaln¹ architekturê prze³¹czania idealnie dopasowan¹ do wysoce dostêpnych implementacji w szafach kablowych na brzegu sieci. Wszystkie chassis s¹ zoptymalizowane dla redundantnego, wysokiej wydajnoœci prze³¹czania i routingu, jak równie do zapewniania elastycznych mo liwoœci po³¹czeniowych. Ponadto umo liwiaj¹ one dodawanie dodatkowych funkcji i zwiêkszanie wydajnoœci w miarê wzrostu wymagañ lub dostêpnoœci nowych technologii. Strukturalne modu³y I/O (Fabric I/O) zapewniaj¹ skalowalne i wysokiej wydajnoœci drogi po³¹czeniowe jak równie zawieraj¹ w pe³ni uzupe³nione interface'y na panelu frontowym wraz z elastycznymi opcjami interface'u modularnego. Pojedyncze modu³y struktury I/O mog¹ byæ wykorzystywane w chassis S4, S6 jak i S8, jednak e wykorzystanie pary modu³ów struktury I/O tworzy parê strukturaln¹ wspó³dziel¹c¹ obci¹ enie, która zapewnia przepustowoœæ prze³¹czania do 1280 Gbps oraz dodaje funkcje wysokiej dostêpnoœci. Prze³¹cznik S8 ma mo liwoœæ poszerzenia pary strukturalnej wspó³dziel¹cej obci¹ enie poprzez dodanie trzeciego modu³u 2

3 strukturalnego I/O, który zwiêksza niezawodnoœæ i wydajnoœæ ca³ego systemu w przypadku ewentualnej awarii, któregoœ z modu³ów I/O. Prze³¹cznik S8 z zainstalowanymi dwoma modu³ami strukturalnymi I/O w razie awarii jednego z nich zredukuje przepustowoœæ prze³¹czania struktury o 50%, natomiast w przypadku gdy zainstalowany jest trzeci modu³ system utrzyma przepustowoœæ prze³¹czania na poziomie 1280 Gbps. Architektura oparta o wspó³dzielenie obci¹ enia zapewnia najwy sz¹ wydajnoœæ i niezawodnoœæ dla najbardziej wymagaj¹cych i krytycznych sieci. Mudu³y I/O Enterasys Serii S to wysoce wydajne, bardzo funkcjonalne prze³¹czniki, które zapewniaj¹ w pe³ni dystrybuowany system prze³¹czania jak równie mo liwoœæ zarz¹dzania i przetwarzania tras, przy czym ka dy z modu³ów jest indywidualnie sterowany i zarz¹dzany przez wbudowane procesory. Technologia ASIC firmy Enterasys oparta na przep³ywie wraz ze specjalnym oprogramowaniem mikroprocesorów tworzy rozwi¹zanie sterowania ruchem, które gwarantuje wysok¹ wydajnoœæ i elastycznoœæ. Architektura oparta o ASIC zwiêksza moc obliczeniow¹ w przypadku dodania modu³ów w celu zwiêkszenia poziomu skalowalnoœci i elastycznoœci. Modu³y strukturalne I/O i modu³y I/O s¹ dostêpne z szerokim wachlarzem ró nego typu interface'ów oraz z ró n¹ liczb¹ portów, w celu spe³nienia oczekiwañ wielu typów sieci, w³¹czaj¹c w to technologie 10/100/1000BASE-TX, 1000BASE-X SFP, 10GBASE-X SFP+. Wszystkie miedziane modu³y I/O 10/100/1000 posiadaj¹ funkcje PoE. Wiele modu³ów I/O zawiera tak e jeden lub dwa sloty na modu³y opcjonalne. Te dodatkowe sloty umo liwiaj¹ pod³¹czenie dodatkowych modu³ów 10/100/1000, 1 Gigabit SFP lub 10 Gigabit SFP+ Ethernet. Pozwala to na znaczne uproszczenie budowy sieci i redukuje koszty ewentualnej rozbudowy sieci. Wszystkie typy modu³ów I/O dla serii S posiadaj¹ du e bufory dla pakietów na ka dym porcie, by unikn¹æ utraty pakietów w chwili wyst¹pienia spiêtrzenia ruchu. Wszystkie porty 10 Gigabit Ethernet SFP+ serii S s¹ portami podwójnej prêdkoœci i obs³uguj¹ tak e transceivery Gigabit SFP. Ta opcja pozwala w przysz³oœci na bezproblemow¹ migracjê z technologii Gigabit Ethernet do 10 Gigabit Ethernet. Klienci mog¹ obecnie korzystaæ z optycznych ³¹czy uplink Gigabit Ethernet, a w przysz³oœci przejœæ do technologii 10 Gigabit. Ponadto, wszystkie porty Gigabit SFP akceptuj¹ SFP Fast Ehternet 100BASE-FX, by pozwoliæ na pod³¹czanie starszych urz¹dzeñ. Modu³y I/O klasy S130 zawieraj¹ unikaln¹ funkcjê, która zapewnia przekazywanie ruchu z pe³n¹ prêdkoœci¹ ³¹cza dla stacji roboczych wymagaj¹cych du ego pasma, lub gdy pod³¹czone s¹ prze³¹czniki typu downstream. Technologia Flex-Edge zapewnia przekazywanie ruchu przez prze³¹cznik z pe³n¹ prêdkoœci¹ ³¹cza, nawet wówczas gdy systemowe ³¹cza typu uplink zostan¹ przeci¹ one. Gwarantuje to, e krytyczne i wra liwe na opóÿnienie dane przejd¹ przez prze³¹cznik do miejsca swojego przeznaczenia z pe³n¹ prêdkoœci¹ ³¹cza, w przeciwieñstwie do nieefektywnych metod stosowanych przez konkurencje. Modu³y I/O klasy S130 obs³uguj¹ do 512 u ytkowników lub 8 uwierzytelnionych u ytkowników na ka dym porcie, w odró nieniu do modu³ów S150, które obs³uguj¹ do 1024 u ytkowników (urz¹dzeñ) na ka dy modu³, bez ograniczeñ co do liczby u ytkowników na port. W przypadku, gdy konieczne jest aby modu³ I/O klasy S130 obs³u y³ ponad 8 uwierzytelnionych u ytkowników na ka dym porcie, mo liwe jest dokupienie licencji programowej, której zastosowanie zdejmie to ograniczenie. Licencja S-EOS-PPS jest wymagana dla ka dego modu³u S130, na którym ma byæ zdjête ograniczenie dotycz¹ce 8 uwierzytelnionych u ytkowników na port. Tylko jedna licencja S-EOS-PPC jest wymagana dla prze³¹cznika SSA klasy S130. Wszystkie modu³y I/O 10/100/1000 prze³¹cznika serii S obs³uguj¹ standard PoE, nie ma koniecznoœci zakupu dodatkowego oprogramowania lub kart rozszerzeñ. Modu³y I/O klasy S150 Oferta modu³y I/O dla serii S jest opracowana do zastosowania w najbardziej wymagaj¹cych obszarach sieci, gdzie powszechne jest trwa³e obci¹ enie du ym ruchem. Modu³y Gigabit i 10 Gigabit Ethernet, które wykorzystuj¹ przekazywanie z pe³n¹ prêdkoœci¹ ³¹cza i zaawansowane mechanizmy zarz¹dzania ruchem oraz du e przestrzenie buforów pakietów zapewniaj¹ optymaln¹ wydajnoœæ sieci i przewidywaln¹ niezawodnoœæ. Modu³y I/O klasy S150 s¹ zoptymalizowane dla wysokich wymagañ co do przepustowoœci stawianych przez rdzenie sieci korporacyjnych i centrów danych, z ³¹cznoœci¹ opart¹ na technologiach Gigabit Ehternet i 10 Gigabit Ethernet i najlepsz¹ na rynk¹ elastycznoœci¹ co do typu portu. Modu³y I/O klasy S150 obs³uguj¹ pe³ny zestaw funkcji Enterasys i mog¹ byæ wyposa one w razie koniecznoœci w funkcje zaawansowanego routingu. Modu³y I/O klasy S130 Modu³y I/O klasy S130 s¹ zoptymalizowane do stosowania w szafach kablowych i pod³¹czania u ytkowników, w warstwie dystrybucyjnej do agregacji prze³¹czników brzegowych, a tak e w rdzeniach ma³ych i œrednich sieci. Modu³y te zapewniaj¹ wysok¹ gêstoœæ portów i du ¹ elastycznoœæ wyboru medium transmisyjnego oraz obs³uguj¹ standardy PoE IEEE 802.3af i IEEE 802.3at High Power. Modu³y I/O S130 dostarczaj¹ skalowaln¹ wydajnoœæ 10/100/1000 i elastycznoœæ by zapewniæ kompatybilnoœæ z dzisiejszymi wysoce wydajnymi stacjami roboczymi, jak równie starszymi urz¹dzeniami, jednoczeœnie zapewniaj¹c najwy szy poziom jakoœci us³ug (QoS), bezpieczeñstwa i kontroli pasma poprzez prze³¹czanie oparte na przep³ywie. 3

4 Dane techniczne modu³ów I/O i modu³ów strukturalnych I/O Wydajnoœæ i przepustowoœæ Przepustowoœæ prze³¹czania struktury: 1280 Gbps dla pary strukturalnej wspóùdzielàcej obciàýenie Przepustowoœæ prze³¹czania: 960 Mpps (mierzone w 64-bajtowych pakietach) Przepustowoœæ routingu IPv4/IPv6: 960 Mpps (mierzone w 64-bajtowych pakietach), wy sze wartoœci dla S8 Rozmiar tablicy adresów: adresów MAC Liczba obs³ugiwanych sieci VLAN: 4094 Kolejki transmisyjne: 11 dla S130/S150; 15 dla S155 Regu³y klasyfikacji: /chassis Pamiæã: podstawowa: 1GB (S130/S150), 2GB (S155); Flash: 1 GB Sprzetowe funkcje wysokiej dostêpnoœci Prze³¹czniki serii S posiadaj¹ wiele standardowych funkcji wysokiej dostêpnoœci. Pozwalaj¹ one na zastosowanie tego prze³¹cznika w œrodowiskach krytycznych dla organizacji, które wymagaj¹ dostêpnoœci zasobów 24/7. Seria S obs³uguje nastêpuj¹ce, sprzêtowe funkcje wysokiej dostêpnoœci: Pasywna p³yta monta owa w chassis S3, S5, S6 i S8 Kratowa architektura p³yty monta owej w chassis S3 Pó³ki wentylatorów typu Hot-Swap z mo liwoœci¹ instalacji wielu wentylatorów Oddzielne zasilacze systemowe i PoE Zasilacze typu Hot-Swap Wiele wejœæ zasilania AC dla redundancji zasilania Modu³y struktury I/O ze wspó³dzieleniem obci¹ enia i redundantne w chassis S4, S6 i S8 Redundancja struktury typu N+1 w chassis S8 Modu³y I/O i modu³y strukturalne I/O z funkcj¹ Hot-Swap Wiele CPU dla redundancji N+X Funkcja Virtual Switch Bonding (³¹czy dwa fizyczne prze³¹czniki by utworzyæ pojedynczy logiczny prze³¹cznik) 4

5 Zoptymalizowane usùugi wysokiej dostæpnoúci i samo-naprawy Oprócz standardowo dostêpnych funkcji typowych dla prze³¹czników dla szaf kablowych i centrów danych, prze³¹czniki serii S posiadaj¹ wiele zaawansowanych funkcji samo-naprawy, takich jak dynamiczne prze³¹czanie na inne urz¹dzenie w razie awarii (failover), automatyczna samokonfiguracja modu³ów oraz przechowywanie wielu obrazów plików z oprogramowaniem. Dynamiczne prze³¹czanie awaryjne gwarantuje, e ka da us³uga modu³u I/O (np. zarz¹dzanie, prze³¹czanie, VLAN, routing) bêdzie automatycznie prze³¹czona na inny modu³ I/O, w przypadku awarii jego lub procesu. Ten proces samo-naprawy zajmuje jedynie u³amki sekund, poniewa ka da us³uga jest replikowana w czasie rzeczywistym na ka dym module strukturalnym I/O, b¹dÿ module I/O. Automatyczna samo-konfiguracja modu³ów jest kolejn¹ innowacyjn¹ funkcj¹, która pozwala modu³om I/O automatycznie pobraæ dane do konfiguracji z innych modu³ów I/O. Funkcja ta sprawdza siê idealnie w razie koniecznoœci wymiany uszkodzonego modu³u, bez potrzeby manualnej rekonfiguracji zastêpuj¹cego modu³u. Prze³¹czniki Enterasys serii S daj¹ mo liwoœæ pobierania i przechowywania wielu obrazów oprogramowania firmware. Ta funkcja jest przydatna w przypadku koniecznoœci powrotu do poprzedniej wersji oprogramowania, gdy nowo pobrana wersja jest wadliwa. Ponadto funkcja ta znacz¹co podnosi efektywnoœæ operacji, szczególnie w przypadku instalacji ³atek oprogramowania. Rozproszona architektura oparta na przep³ywie danych W celu zagwarantowania dok³adnego podgl¹du i zarz¹dzania ruchem sieciowym, bez utraty wydajnoœci, prze³¹czniki serii S wprowadzaj¹ rozproszon¹ architekturê opart¹ na przep³ywie. Zapewnia ona, e je eli okreœlony strumieñ danych jest przesy³any pomiêdzy dwoma punktami koñcowymi, to pierwsze pakiety danych s¹ przetwarzane przez wielowarstwowe mechanizmy klasyfikacji zaimplementowane w modu³ach I/O oraz modu³ach strukturalnych I/O. Podczas trwania tego procesu okreœlana jest rola, obowi¹zuj¹ce polityki, odbywa siê inspekcja pakietów, oraz okreœlane s¹ akcje jakie nale y podj¹æ. Po zidentyfikowaniu strumienia danych, wszystkie zwi¹zane z nim pakiety s¹ automatycznie przetwarzane przez Enetrasys ASIC, bez koniecznoœci póÿniejszego przetwarzania. Dziêki temu prze³¹czniki Enterasys serii S s¹ zdolne do bardzo dok³adnej kontroli ka dego strumienia danych przy pe³nej prêdkoœci ³¹cza. Uwierzytelnianie wielu u ytkowników z wykorzystaniem wielu metod Uwierzytelnianie pozwala du ym organizacjom zarz¹dzaæ dostêpem do sieci oraz zapewniaæ funkcje mobilnoœci dla u ytkowników i urz¹dzeñ. Pozwala to na zidentyfikowanie kto lub jakie urz¹dzenie jest pod³¹czone do sieci oraz gdzie i w jakim czasie realizowane jest to po³¹czenie. Prze³¹czniki Enterasys serii S charakteryzuj¹ siê unikalnymi i jednymi z najlepszych na rynku mo liwoœciami jednoczesnych metod uwierzytelniania. Modu³y I/O serii S mog¹ obs³ugiwaæ wiele technik uwierzytelniania jednoczeœnie, w³¹czaj¹c w to: uwierzytelnianie oparte o 802.1X uwierzytelnianie urz¹dzeñ wykorzystuj¹ce adresy MAC uwierzytelnianie oparte o przegl¹darki internetowe (Port Web Authentication PWA), nazwa u ytkownika i has³o s¹ przekazywane przez przegl¹darkê uwierzytelnianie CEP (Convergence End Point) identyfikacja i uwierzytelnianie telefonów VoIP od ró nych dostawców daje mo liwoœæ zaimplementowania mechanizmów kontroli dostêpu w du ych organizacjach. 5

6 Znaczàc¹ dodatkow¹ funkcjonalnoœci¹ przeùàczników serii S jest zdolnoúã obs³ugi uwierzytelniania wielu uýytkowników. Umoýliwia to podùàczenie wielu uýytkowników i urzàdzeñ do jednego portu fizycznego, przy czym kaýdy uýytkownik lub urzàdzenie jest indywidualnie uwierzytelniane przy wykorzystaniu wielu metod (802.1x, MAC, PWA, CEP). Gùównà korzyúcià ze stosowania uwierzytelniania wielu uýytkowników jest ich autoryzacja, albo przez stosowanie dynamicznej polityki dostæpu do sieci, albo przypisanie sieci VLAN dla kaýdego uýytkownika. W przypadku stosowania dynamicznej polityki dostæpu do sieci mamy do czynienia z technikà Multi-User Policy. Moýliwoúci uwierzytelniania wielu uýytkowników odnoszà siæ do ka dego portu, moduùu I/O oraz do chassis. Uwierzytelnianie wielu u ytkowników i polityki przynosi istotne korzyœci dla klientów poprzez rozszerzanie us³ug bezpieczeñstwa na u ytkowników pod³¹czonych do niezarz¹dzanych urz¹dzeñ, prze³¹czników i routerów innych dostawców, koncentratorów VPN lub bezprzewodowych punktów dostêpowych sieci LAN, umieszczonych na skraju sieci. Bezpieczeñstwo, priorytety oraz kontrola pasma s¹ znacznie wzmocnione, przy jednoczesnej ochronie istniej¹cych inwestycji w sieæ. Seria S obs³uguje jednoczesne uwierzytelnianie do 9000 u ytkowników w ramach jednego systemu. Dynamiczna, oparta na przepùywie danych klasyfikacja pakietów Kolejnà unikalnà funkcjà, która wyróýnia przeùàczniki Enterasys Serii S na tle produktów konkurencji jest moýliwoúã zapewnienia, opartej na uýytkownikach, wielowarstwowej klasyfikacji pakietów z wykorzystaniem QoS (User-Based Multi-layer Packet Classification/QoS). Przy szerokim zastosowaniu aplikacji sieciowych, wykorzystywanych w dzisiejszych sieciach, tradycyjne wielowarstwowe klasyfikowanie pakietów staje siæ niewystarczajàce dla aplikacji biznesowych, wymagajàcych maùego opóênienia transmisji. Zastosowana w przeùàcznikach serii S technologia User-Based Multi-layer Packet Classification, umoýliwia klasyfikacje ruchu nie tylko w oparciu o typ pakietów, ale takýe z uwagi na role uýytkowników w sieci oraz politykæ im przypisanà. Przy wykorzystaniu tej techniki pakiety sà klasyfikowane w oparciu o unikalne identyfikatory takie jak All Users, User Groups, Individual User, co daje gwarancje bardzo dokùadnego podejúcia do zarzàdzania poufnoúcià, integralnoúcià i dostæpnoúcià zasobów sieciowych. 6

7 Podglàd sieci przy wykorzystaniu bardzo dokùadnej technologii NetFlow Zarz¹dzanie wydajnoœci¹ sieci i jej zabezpieczeniami poprzez technologie NetFlow jest mo liwe na ka dym porcie prze³¹czników Enterasys serii S, bez utraty wydajnoœci prze³¹czania i routingu oraz koniecznoœci zakupu drogich kart rozszerzeñ dla ka dego modu³u. Technologia Enterasys NetFlow œledzi ka dy pakiet, w ka dym strumieniu danych w przeciwieñstwie do rozwi¹zañ konkurencji opartych na statystycznych metodach próbkowania lub ograniczonych implementacjach bazuj¹cych na dodatkowych urz¹dzeniach. Istotn¹ zalet¹ technologii NetFlow jest niepróbkowany, przekazywany w czasie rzeczywistym monitoring sieci, który zapewnia podgl¹d na to jaki dok³adnie ruch przechodzi przez sieæ oraz mo liwoœæ wychwycenia anormalnych zachowañ sieci i odpowiedniego na nie zareagowania. Ponadto technologia ta mo e byæ wykorzystywana do planowania przepustowoœci sieci poprzez mo liwoœæ monitorowania przep³ywów strumieni danych i ich iloœci, dziêki czemu administratorzy sieci wiedz¹, który punkt sieci wymaga rekonfiguracji lub wymiany. Pozwala to zaoszczêdziæ zarówno czas jak i pieni¹dze, poniewa administratorzy wiedz¹ dok³adnie kiedy i gdzie bêdzie konieczna zmiana w infrastrukturze, b¹dÿ konfiguracji sieci. Mo liwoœci kontroli przep³ywu danych zastosowane w prze³¹cznikach serii S s¹ najlepsze na rynku mo e byæ monitorowanych ponad strumieni danych, o wiele wiêcej ni oferuje konkurencja. Podsumowanie funkcji Zunifikowany wieloplatformowy system operacyjny Oprogramowanie Enterasys zainstalowane na prze³¹cznikach serii S przynosi dodatkowe korzyœci u ytkownikom, poniewa jest to wieloplatformowy system operacyjny, który ujednolica systemy urz¹dzeñ Enterasys serii N oraz serii S w jedn¹ platformê systemow¹, obs³uguj¹c¹ ka dy z prze³¹czników, zapewniaj¹c jednoczeœnie spójnoœæ operacji. Daje to olbrzymie korzyœci klientom: redukcja kosztów posiadania TCO dziêki stosowaniu jednego zunifikowanego systemu operacyjnego, dzia³aj¹cego zarówno na brzegu sieci, jak i w centrum danych, spójnoœæ funkcji na ró nych platformach oraz ³atwoœæ wdro enia i aktualizacji dla zapewnienia efektywnoœci operacyjnej. Integracja Us³ug Projekt systemu oparty o integracje us³ug jest kluczow¹ cech¹ odró niaj¹c¹ prze³¹czniki Enterasys Serii S od konkurencji. Integracja us³ug redukuje liczbê i rodzaje modu³ów, wymaganych do budowy typowych szaf kablowych, upraszczaj¹c tym samym ca³y projekt sieci. To z kolei znacznie redukuje koszty utrzymania i przechowywania jakie generuje ka dy modu³ strukturalny I/O lub modu³ I/O, w przeciwieñstwie do produktów konkurencji, które wymagaj¹ dedykowanych modu³ów dla ró nych typów us³ug. Wielowarstwowa klasyfikacja pakietów dostarczanie krytycznych aplikacji do odpowiednich u ytkowników przy wykorzystaniu kontroli ruchu sieciowego - Poziom u ytkownika, portu lub urz¹dzenia (klasyfikacja pakietów na warstwach od 2 do 4), - Mapowanie QoS do priorytetowych kolejek (802.1p & IP ToS/ DSCP), do 11 kolejek na port w S130/S150, 15 kolejek na port w S155, - Wiele mechanizmów kolejkowania (SPQ, WFQ, WRR, Hybrid), - Dok³adny QoS/Rate Limiting, - Mapowanie sieci VLAN do polityk. Us³ugi prze³¹czania i VLAN zapewnia wysoko wydajne po³¹czenia, agregowanie i szybkie odzyskiwanie us³ug - Szeroki zakres zgodnoœci z wieloma standardami (IEEE i IETF), - Kontrola pasma wchodz¹cego i wychodz¹cego w ka dym strumieniu danych, - Wsparcie us³ug VLAN: - Link aggregation (IEEE 802.3ad), - Multiple spanning trees (IEEE 802.1s), - Rapid reconfiguration of spanning tree (IEEE 802.1w), - Provider Bridges (IEEE 802.1ad), Q-in-Q Ready, - Flow Setup Throttling. Rozproszony routing IP zapewnia dynamiczn¹ optymalizacjê ruchu, ograniczanie pasma i bardziej wydajn¹ elastycznoœæ sieci - Podstawowe funkcje routingu: trasy statyczne, OSPFv2, RIPv2, IPv4, obs³uga routingu Multicast (DVMRP, IGMP v1/v2/v3, PIM- SM), Policy Based Routing, Route Maps, VRRP, - Rozszerzone listy ACL, - Modu³y/modu³y struktury I/O klasy S150 zapewniaj¹ wszystkie podstawowe funkcje routingu oraz nastêpuj¹ce: - NAT Network Address Translation, - LSNAT Load sharing Network Address Translation w celu równowa enia obci¹ enia serwera, 7

8 - TWCB Transparent Web Cache Balancing przekazuje zapytania stron internetowych do lokalnych serwerów buforujàcych wydajnie zarzàdzajàc pasmem dla stron internetowych, zmniejszajàc tym samym czas otwierania siê stron. - Modu³y struktury I/O klasy S155 posiadaj¹ wszystkie podstawowe funkcje routingu IP i oferuj¹ aktualizacjê sprzêtow¹ zwiêkszaj¹c¹ mo liwoœci protoko³ów: - BGP: wiêksze tablice routingu (wiele kopii tablic internetowych), - Poprawione kolejkowanie, - Gotowoœæ obs³ugi Virtual Switch Bonding. Bezpieczeñstwo (uýytkownika, sieci, zarzàdzania) -Bezpieczeñstwo uýytkownika - Uwierzytelnianie (802.1X, MAC, Web, CEP), blokowanie portów MAC (statyczne i dynamiczne) - Uwierzytelnianie wielu uýytkowników (Multi-User) -Bezpieczeñstwo sieci - Access Control Lists (ACL) podstawowe i rozszerzone - Usùugi bezpieczeñstwa oparte o polityki (np.: spoofing, ochrona przed w³amaniami, ograniczanie ataków DoS) -Bezpieczeñstwo zarzàdzania - Bezpieczny dostæp do przeùàczników serii S przez SSH, SNMP v3 Zarzàdzanie, kontrola i analizowanie proste narzædzia pozwalajàce utrzymaã sieã w dziaùaniu -Konfiguracja - Standard CLI i obs³uga zarz¹dzania przez sieæ Web - Wiele wersji oprogramowania z edytowalnymi plikami konfiguracyjnymi -Analizy sieci - SNMP v1/v2c/v3, RMON (9 grup), SMON (rfc2613) VLAN, statystyki - Port/VLAN mirroring (jeden do jednego, jeden do wielu, wielu do wielu) - niepróbkowane dane NetFlow na ka dym porcie bez wp³ywu na wydajnoœæ prze³¹czania i routingu -Automatyczna konfiguracja i rekonfiguracja - Zastæpujàcy moduù I/O automatycznie dziedziczy konfiguracje poprzedniego moduùu Nowe moduùy dodane do przeùàcznika automatycznie aktualizujà siæ do aktywnej konfiguracji i zainstalowanego na przeùàczniku oprogramowania Bogactwo funkcji Przyk³ady dodatkowych funkcjonalnoœci i opcji oferowanych przez prze³¹czniki Enterasys Serii S: NetFLow zapewnia podgl¹d sieci w czasie rzeczywistym, profilowanie aplikacji oraz planowanie przepustowoœci sieci Server Load Balancing poprzez LSNAT bez koniecznoœci zakupu zewnêtrznego oprogramowania lub urz¹dzeñ do równowa enia obci¹ enia serwera NAT - Network Address Translation upraszcza adresowanie IP i zarz¹dzanie adresami LLDP-MED - Link Layer Discovery Protocol for Media Endpoint Devices poprawia dzia³anie VoIP Flow Setup Throttling - (FST) efektywna ochrona przed atakami DoS Web Cache Redirect podnosi wydajnoœæ pasma dla sieci WAN i Internetu Node & Alias Location automatyczne œledzenie lokalizacji u ytkowników i urz¹dzeñ poprawiaj¹ce zarz¹dzanie sieci¹ i umo liwiaj¹ce izolacje b³êdów Port Protection Suite utrzymanie dzia³ania sieci poprzez gwarancje w³aœciwego zachowania protoko³u oraz koñcowych stacji roboczych Technologia Flex-Edge zapewnia zaawansowane zarz¹dzanie pasmem oraz jego alokacje dla wymagaj¹cych urz¹dzeñ dostêpowych na brzegu sieci Virtual Switch Bonding - zwiêksza elastycznoœæ i wydajnoœæ ³¹cz¹c dwa lub wiêcej prze³¹czniki fizyczne w jedno logiczne urz¹dzenie Wysoka wydajnoœæ sieci, sprawne zarz¹dzanie oraz wysoki poziom bezpieczeñstwa zapewniane przez technologiê NetFlow s¹ dostêpne na ka dym prze³¹czniku serii S, bez wp³ywu na wydajnoœæ prze³¹czania lub routing oraz koniecznoœæ monta u dodatkowych kart rozszerzeñ. Prze³¹czniki serii S œledz¹ ka dy pakiet, w ka dym strumieniu danych, w przeciwieñstwie do rozwi¹zañ konkurencji stosuj¹cej techniki próbkowania oparte o statystyki. Zalet¹ prze³¹czników Enterasys jest technologia ASIC, która zbiera statystyki NetFlow na temat ka dego pakietu, w ka dym strumieniu danych bez utraty wydajnoœci pracy sieci. Prze³¹czniki Enterasys serii S mog¹ zapisywaæ do strumieni danych na sekundê, na ka dy modu³ I/O. Jest to poziom o wiele wiêkszy ni oferuje jakakolwiek technika NetFlow stosowana przez konkurencje (ponad strumieni danych na sekundê, w pe³ni wype³nionym prze³¹czniku S8). Technologia Flow Setup Throttling (FST) jest aktywn¹ funkcj¹ maj¹c¹ na celu ³agodzenie zagro eñ typu Denial of Service (DoS) oraz zero-day, zanim w jakikolwiek sposób bêd¹ mog³y one zagroziæ dzia³aniu sieci. FST walczy bezpoœrednio z efektami zagro eñ DoS i zero-day poprzez ograniczanie liczby nowych lub ju istniej¹cych strumieni danych, które mog¹ byæ zaprogramowane na ka dym pojedynczym porcie 8

9 prze³¹cznika. Osi¹ga siê to poprzez monitorowanie poziomu nowych przep³ywów oraz kontrolowanie maksymalnej liczby dozwolonych przep³ywów danych. W operacjach sieciowych du o czasu zajmuje lokalizacja urz¹dzenia lub dok³adnego punktu pod³¹czenia danego u ytkownika. Jest to bardzo istotne w przypadku reagowania na wy³omy bezpieczeñstwa. Modu³y prze³¹czników serii S automatycznie œledz¹ informacje o lokalizacji urz¹dzeñ/u ytkowników poprzez nas³uchiwanie ruchu sieciowego przechodz¹cego przez prze³¹cznik. Te informacje s¹ nastêpnie wykorzystywane do tworzenia tabeli wêze³/alias, zawieraj¹cej informacje o adresach MAC stacji koñcowych (wêz³y sieci), oraz o ich aliasach w warstwie 3 (adres IP/IPX, itp.). Informacje te mog¹ byæ wykorzystywane przez narzêdzia do zarz¹dzania Enterasys NMS Suite, w celu szybkiego okreœlenia prze³¹cznika i numeru portu dla ka dego adresu IP oraz podjêcia akcji przeciwko temu urz¹dzeniu, w przypadku naruszeniu bezpieczeñstwa. Technologia wykorzystuj¹ca informacje o wêz³ach sieci i aliasach, jest unikalna dla firmy Enterasys i redukuje czas potrzebny do okreœlenia dok³adnej lokalizacji problemu, z godzin do minut. Dla organizacji zamierzaj¹cych wdro yæ technologiê VoIP prze³¹czniki serii S zapewniaj¹ szereg mo liwoœci poprzez wsparcie dla standardowego protoko³u wyszukuj¹cego urz¹dzenia LLDP-MED (Link Layer Discovery Protocol for Media Endpoint Devices). Protokó³ ten pozwala na dok³adne odwzorowanie topologii sieci w NMS (Network Management Systems). Prze³¹czniki serii S posiadaj¹ mo liwoœæ uczenia siê wszystkich urz¹dzeñ pod³¹czonych do nich, dziêki czemu identyfikuj¹ telefony VoIP, okreœlaj¹ dla nich sieci VLAN oraz ustanawiaj¹ odpowiedni poziom mocy. LLDP-MED obs³uguje równie funkcje lokalizacji dla po³¹czeñ ze s³u bami ratowniczymi lokalizacja telefonu jest okreœlana na podstawie numeru portu w prze³¹czniku. Obs³uga NAT (Network Address Translation) przez prze³¹czniki serii S dostarcza praktycznych rozwi¹zañ dla organizacji, które chc¹ usprawniæ swoje metody adresowania IP. NAT dzia³a na routerze ³¹cz¹cym dwie sieci, upraszczaj¹c tym samym projekt sieci oraz przechowuj¹c adresy IP. NAT mo e pomóc organizacjom w ³¹czeniu wielu sieci w jedn¹, zwiêkszaj¹c jednoczeœnie bezpieczeñstwo przez pomoc w zapobieganiu z³oœliwym dzia³aniom inicjowanym przez zewnêtrzne hosty chc¹ce pod³¹czyæ siê do sieci. Zwiêksza to niezawodnoœæ systemów lokalnych przez zatrzymywanie robaków i zwiêkszanie prywatnoœci, które zniechêca do skanowania. W obrêbie œrodowiska farmy serwerów prze³¹czniki serii S mog¹ pomóc w zwiêkszeniu niezawodnoœci i wydajnoœci, dziêki implementacji LSNAT (Load Sharing Network Address Translation). Oparty o RFC 2391 LSNAT wykorzystuje wiele algorytmów podzia³u obci¹ enia, by odci¹ yæ pojedynczy serwer i rozdystrybuowaæ obci¹ enie na pulê serwerów. Prze³¹czniki serii S daj¹ równie szereg mo liwoœci ochrony portów, takich jak SPANguard i MACLock, które potrafi¹ wykrywaæ nieautoryzowane mosty po³¹czeniowe w sieci oraz ograniczaæ adres MAC do konkretnego portu. Inne funkcje ochrony portów obejmuj¹ technologie Link Flap, Broadcast Suppression, Spanning Tree Loop, które zabezpieczaj¹ przed b³êdami w konfiguracji lub protoko³ach. Prze³¹czniki serii S obs³uguj¹ równie technologiê Virtual Switch Bonding, która pozwala dwóm urz¹dzeniom serii S na stworzenie jednego wirtualnego prze³¹cznika. Technologia Flex-Edge zastosowana w prze³¹cznikach Enerasys serii S zapewnia klasyfikacje natê enia ruchu z pe³n¹ prêdkoœci¹ ³¹cza dla wszystkich portów dostêpowych, gwarantuj¹c dostarczenie ruchu systemowego prze³¹cznika i ruchu o wysokim priorytecie, zale nie od zdefiniowanej polityki. Oprócz przydzia³u odpowiednich zasobów dla wa nego ruchu sieciowego, pasmo o wysokim priorytecie mo e byæ przypisane do portu lub uwierzytelnionych u ytkowników. Technologia Flex-Edge jest idealna do wdro enia w szafach kablowych i punktach dystrybucyjnych, które czêsto maj¹ problem z przeci¹ eniem. Przy wykorzystaniu technologii Flex-Edge organizacje nie musz¹ martwiæ siê o chwilowe przeci¹ enia sieci, które zak³ócaj¹ jej pracê poprzez zmiany topologii lub losowe odrzucanie pakietów. Przyk³ad zastosowania prze³¹czników Enterasys serii S 9

10 Od brzegu sieci do jej rdzenia i centrum danych Sieci dzisiejszych du ych organizacji wymagaj¹ wysoce niezawodnych, bardzo funkcjonalnych urz¹dzeñ, które potrafi¹ spe³niæ ich wymagania na wszystkich warstwach sieci, zapewniaj¹c jednoczeœnie skalowalnoœæ, zwrot nak³adów (ROI) i bezpieczeñstwo na miarê XXI wieku. Prze³¹czniki Enterasys serii S zapewniaj¹ najlepsze na rynku, wysoce wydajne, rozproszone prze³¹czanie dla sieci du ych organizacji, gwarantuj¹c im skalowalnoœæ, wydajnoœæ i kontrole pozwalaj¹ce sprostaæ rosn¹cym wymaganiom stawianym przed du ymi organizacjami. Prze³¹czniki serii S gwarantuj¹ wysok¹ wydajnoœæ, bogactwo funkcji oraz wysok¹ skalowalnoœæ po³¹czeñ (10/100/1000, Gigabit, 10 Gigabit Ethernet, przysz³y 40/100Gigabit). Pozwala to na stosowanie prze³¹czników od brzegu sieci do jej rdzenia, gdzie idealnie spe³niaj¹ potrzeby powstaj¹cych i wymagaj¹cych du ego pasma implementacji routingu. Wysoce wydajne, rozproszone przetwarzanie danych zwiêksza zapotrzebowanie na zabezpieczenie sieci kampusowych, w tym samym czasie krytyczne dla biznesu systemy oraz us³ugi staj¹ siê bardziej zale ne od szkieletowej infrastruktury organizacji. Rozwi¹zania zastosowane w prze³¹cznikach serii S zapewniaj¹ pojemnoœæ, skalowalnoœæ i funkcjonalnoœæ QoS, wymagan¹ do spe³nienia tych nowych wymagañ. Zaprojektowane z uwzglêdnieniem braku pojedynczego punktu awarii, wraz z najlepsz¹ na rynku dostêpnoœci¹, prze³¹czniki serii S s¹ idealnym rozwi¹zaniem dla routingu w rdzeniu sieci oraz bezpiecznych aplikacji w centrach danych. Wraz modu³ami I/O strukturalnymi oraz modu³ami I/O zoptymalizowanymi na potrzeby wielopoziomowych implementacji sieci, rozwi¹zania zastosowane w prze³¹cznikach serii S s¹ idealnie dopasowane do ka dej sieci korporacyjnej lub kampusowej. Prze³¹czniki serii S wykorzystuj¹ powszechnie dostêpne zasilacze, pó³ki zasilania oraz modu³y I/O, które s¹ dowolnie wymienialne pomiêdzy ró nymi chassis. Zmniejsza to koszty inwestycji kapita³owych poprzez dostêpnoœæ czêœci zamiennych w siedzibie klienta. Standardy i protoko³y Us³ugi prze³¹czania i sieci VLAN Generic VLAN Registration Protocol (GVRP) 802.3u Fast Ethernet 802.3ab Gigabit Ethernet (copper) 802.3z Gigabit Ethernet (fiber) 802.3ae 10 Gigabit Ethernet (fiber) 802.1Q VLANs 802.1D MAC Bridges Provider Bridges (IEEE 802.1ad) Ready 802.1w Rapid re-convergence of Spanning Tree 802.1s Multiple Spanning Tree 802.3ad Link Aggregation 802.3ae Gigabit Ethernet 802.3x Flow Control IP Multicast (IGMPv1, v2 support & IGMPv3 Ready) Jumbo Packet with MTU Discovery Support for Gigabit Link Flap Detection Dynamic Egress (Automated VLAN Port Configuration) 802 1ab LLDP-MED Funkcje routingu IP Static Routes Standard ACLs OSPF with Multipath Support OSPF Passive Interfaces IPv6 Routing Protocol Extended ACLs Policy-based Routing NAT Network Address Translation TWCB Transparent Web Cache Redirect VRF Virtual Routing and Forwarding Border Gateway Routing Protocol - BGPv4 PIM Source Specific Multicast - PIM SSM RFC 792 ICMP RFC 826 ARP RFC 1027 Proxy ARP RFC 1112 IGMP RFC 1195 Use of OSI IS-IS for Routing in TCP/IP RFC 1265 BGP Protocol Analysis RFC 1266 Experience with the BGP Protocol RFC 1519 CIDR DHCP Server RFC 1541/ Relay RFC 2131 RFC 1583/RFC 2328 OSPFv2 RFC 1587 OSPFv2 NSSA RFC 1657 Managed Objects for BGP-4 using SMIv2 RFC 1723 RIPv2 with Equal Cost Multipath Load Balancing RFC 1745 OSPF Interactions RFC 1746 OSPF Interactions RFC 1765 OSPF Database Overflow RFC 1771 A Border Gateway Protocol 4 (BGP-4) RFC 1772 Application of BGP in the Internet RFC 1773 Experience with the BGP-4 protocol RFC 1774 BGP-4 Protocol Analysis RFC 1812 General Routing/RIP Requirements RFC 1886 DNS Extensions to support IP version 6 RFC 1924 A Compact Representation of IPv6 Addresses RFC 1930 Guidelines for creation, selection, and registration of an Autonomous System (AS) RFC 1966 BGP Route Reflection RFC 1981 Path MTU Discovery for IPv6 RFC 1997 BGP Communities Attribute RFC 1998 BGP Community Attribute in Multi-home Routing RFC 2080 RIPng (IPv6 extensions) RFC 2082 RIP-II MD5 Authentication RFC 2113 IP Router Alert Option RFC 2154 OSPF with Digital Signatures (Password & MD5) RFC 2236 IGMPv2 DVMRP v3-10 RFC 2260 Support for Multi-homed Multi-prov RFC 2270 Dedicated AS for Sites Homed to one Provider RFC 2361 Protocol Independent Multicast - Sparse Mode RFC2373 RFC 2373 Address notation compression RFC2374 IPv6 Aggregatable Global Unicast Address Format RFC2375 IPv6 Multicast Address Assignments RFC 2385 BGP TCP MD5 Signature Option RFC 2391 Load Sharing Using Network Address Translation (LSNAT) RFC2401 Security Architecture for the Internet Protocol 10

11 RFC 3580 IEEE RADIUS Usage Guidelines, with VLAN to Policy Mapping Worm Prevention (Flow Set-Up Throttling) Broadcast Suppression ARP Storm Prevention MAC-to-Port Locking Span Guard (Spanning Tree Protection) Stateful Intrusion Detection System Load Balancing Stateful Intrusion Prevention System and Firewall Load Balancing Behavioral Anomaly Detection/Flow Collector (non-sampled Netflow) Static Multicast Group Provisioning Multicast Group, Sender and Receiver Policy Control Klasa us³ug Strict Priority Queuing Weighted Fair Queuing with Shaping 11 Transmit Queues per Port Up to 3,072 rate limiters for S130 Class products and up to 12,288 rate limiters for S150 Class products Packet Count or Bandwidth based Rate Limiters. (Bandwidth Thresholds between 8 Kbps and 4 Gbps) IP ToS/DSCP Marking/Remarking 802.1D Priority-to-Transmit Queue Mapping Enterasys Network Management Suite (NMS) NMS Console NMS Policy Manager NMS Inventory Manager NMS Automated Security Manager NMS NAC Manager Zarz¹dzanie, kontrola i analizy SNMP v1/v2c/v3 Web-based Management Interface Industry Common Command Line Interface Multiple Software Image Support with Revision Roll Back Multi-configuration File Support Editable Text-based Configuration File COM Port Boot Prom and Image Download via ZMODEM Telnet Server and Client Secure Shell (SSHv2) Server and Client Cabletron Discovery Protocol Cisco Discovery Protocol v1/v2 Syslog FTP Client Simple Network Time Protocol (SNTP) Netflow version 5 and version 9 RFC 2865 RADIUS RFC 2866 RADIUS Accounting TACACS+ for Management Access Control Management VLAN 15 Many to-one-port, One-to-Many Ports, VLAN Mirror Sessions Obs³uga MIB IEEE i IETF RFC 1156/1213 & RFC 2011 IP-MIB RFC 1493 Bridge MIB RFC 1659 RS-232 MIB RFC 1724 RIPv2 MIB RFC 1850 OSPF MIB RFC 2578 SNMPv2 SMI RFC 2579 SNMPv2-TC RFC 3417 SNMPv2-TM RFC 3418 SNMPv2 MIB RFC 2012 TCP MIB RFC 2013 UDP MIB RFC 2096 IP Forwarding Table MIB RFC 3411 SNMP Framework MIB RFC 3412 SNMP-MPD MIB RFC 3413 SNMPv3 Applications RFC 3414 SNMP User-Based SM MIB RFC 2276 SNMP-Community MIB RFC 2613 SMON MIB RFC p/Q MIB RFC 2737 Entity MIB RFC 2787 VRRP MIB RFC 2819 RMON MIB (Groups 1-9) RFC 3273 HC RMON MIB RFC 2863 IF MIB RFC 2864 IF Inverted Stack MIB RFC 2922 Physical Topology MIB RFC 3291 INET Address MIB RFC 3621 Power Ethernet MIB RFC 3415 SNMP View Based ACM MIB RFC 3635 EtherLike MIB RFC 3636 MAU MIB RFC 4022 MIB for the Transmission Control Protocol (TCP) RFC 4087 IP Tunnel MIB RFC 4113 MIB for the User Datagram Protocol (UDP) RFC 4275 BGP-4 MIB Implementation Survey RFC 4292 IP Forwarding MIB RFC 4293 MIB for Internet Protocol (IP) RFC 444 MIB for IS-IS RFC 4750 OSPFv2 MIB RFC 5060 PIM MIB RFC 5240 PIM Bootstrap Router MIB RFC 5643 OSPFv3 MIB IEEE 8023 LAG MIB RSTP MIB USM Target Tag MIB U Bridge MIB Draft-ietf-idmr-dvmrp-v3-10 MIB Draft-ietf-pim-sm-v2-new-09 MIB SNMP-REARCH MIB IANA-address-family-numbers MIB IEEE 802.1PAE MIB Prywatne MIB Ct-broadcast MIB Ctron-CDP MIB Ctron-Chassis MIB Ctron-igmp MIB Ctron-q-bridge-mib-ext MIB Ctron-rate-policying MIB Ctron-tx-queue-arbitration MIB Ctron-alias MIB Cisco-TC MIB Cisco-CDP MIB Cisco-netflow MIB Enterasys-configuration-management MIB Enterasys-MAC-locking MIB Enterasys-convergence-endpoint MIB Enterasys-notification-authorization MIB Enterasys-netfow MIB 11

12 Enterasys-license-key MIB Enterasys-aaa-policy MIB Enterasys-class-of-service MIB Enterasys-multi-auth MIB Enterasys-mac-authentication MIB Enterasys-pwa MIB Enterasys-upn-tc MIB Enterasys-policy-profile MIB Dane techniczne Wymiary Wysokoœæ miejsca pracy: 3000 m. S8-Chassis (wys. x szer. x g³êb.): cm x cm x cm(25.19" x 17.60" x 18.63"), 14,5U Wymagania i normy pañstwowe i bran owe S8-Chassis-PoE-4 (wys. x szer. x g³êb.): cm x cm x cm (28.69" x 17.60" x 18.63"), 16,5U S8-Chassis-PoE-8 (wys. x szer. x g³êb.): cm x cm x cm (30.44" x 17.60" x 18.63"), 17,5U S6-Chassis dimensions (H x W x D): 88.7 cm x cm x cm (34.92" x 17.59" x 18.64"), 20U S6-Chassis-POE4 dimensions (H x W x D): 97.5 cm x cm x cm (38.39" x 17.59" x 18.64"), 22U Bezpieczeñstwo: UL , FDA 21 CFR i , CAN/CSA C22.2 No , EN , EN , EN , IEC , 2006/95/EC (Low Voltage Directive) Kompatybilnoœæ elektromagnetyczna: FCC 47 CFR Part 15 (Class A), ICES- 003 (Class A), EN (Class A), EN 55024, EN , EN , AS/NZ CISPR-22 (Class A). VCCI V-3. CNS (BSMI), 2004/108/EC (EMC Directive) S4-Chassis (wys. x szer. x g³êb.): cm x cm x cm (14.00" x 17.60" x 18.63"), 8U Power over Ethernet (PoE) - specyfikacja S4-Chassis-PoE-4 (wys. x szer. x g³êb.): cm x cm x cm (16.50" x 17.60" x 18.63"), 10U IEEE 802.3af S3-Chassis (wys. x szer. x g³êb.): cm x cm x cm (12.25" x 17.60" x 18.63"), 7U S3-Chassis-PoE4 (wys. x szer. x g³êb.): cm x cm x cm (14.75" x 17.60" x 18.63"), 9U S-Series Stand Alone (SSA) (wys. x szer. x g³êb.): 4.44 cm x cm x cm (1.75" x 17.60" x 18.63"), 1U Œrodowisko pracy Temperatura pracy: +5 C do +40 C (41 F do 104 F) Temperatura przechowywania: -30 C do +73 C (-22 F do 164 F) Wilgotnoœæ pracy i przechowywania: 5% do 90%, bez kondensacji IEEE 802.3at Ca³kowita moc PoE: 16000W przy 240vAC na wejœciu lub 9600W przy 120vAC na wejœciu (8 gniazdowa pó³ka zasilaczy PoE) Ca³kowita moc PoE: 8000W przy 240vAC na wejœciu lub 4800W przy 120vAC na wejœciu (4 gniazdowa pó³ka zasilaczy PoE Maksymalna dostêpna moc PoE dla prze³¹cznika SSA wynosi 650W z dwoma zasilaczami pracuj¹cymi w trybie redundancji oraz 1650W w trybie dodatkowym przy stosowaniu zasilaczy 1000W Automatyczne b¹dÿ rêczne sterowanie rozdzia³em mocy PoE Mo liwoœæ ustawienia na dowolnym porcie poziomu mocy, priorytetu bezpieczeñstwa, przeci¹ enia i ochrony przed zwarciem Monitorowanie mocy systemu Moc zasilania: 100 do 125 VAC lub 200 do 250 VAC; 50 to 60 Hz Zamawianie - informacje 12

13 13

14 Transceivery Transceivery Enterasys zapewniaj¹ mo liwoœci ³¹cznoœci wykorzystuj¹ce kable miedziane (skrêtka) oraz œwiat³owodowe, z prêdkoœciami transmisji od 100 Mbps do 10 Gbps. Wszystkie oferowane transceivery reprezentuj¹ najwy sz¹ jakoœæ co wyd³u a czas u ytkowania i pozwala uzyskaæ najlepszy mo liwy wskaÿnik zwrotu z inwestycji ROI. Szczegó³owe informacje na temat specyfikacji, kompatybilnoœci oraz zamawiania mo na znaleÿæ na stronie: Gwarancja Prze³¹czniki serii S objête s¹ roczn¹ gwarancj¹ sprzêtow¹. Pe³na informacja o gwarancji i jej warunkach znajduje siê na stronie: Serwis i wsparcie Enterasys Networks zapewnia wszechstronne i kompleksowe us³ugi œwiadczone przez Professional Services, pomagaj¹ce w projektowaniu, wdra aniu i optymalizacji sieci klienta, prowadzeniu dedykowanych szkoleñ, oraz zapewniaj¹ce wsparcie i us³ugi, dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta. Prosimy o kontakt z Pañstwa opiekunem w Enterasys, w celu uzyskania wyczerpuj¹cych informacji w tym zakresie. Dodatkowe informacje Dodatkowe informacje o prze³¹cznikach serii S znajd¹ Pañstwo na naszej stronie internetowej: Informacje dodatkowe Je eli chc¹ Pañstwo uzyskaæ wiêcej informacji zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej: lub skontaktowania siê z nami za pomoc¹ poczty elektronicznej: Opracowanie i sk³ad graficzny - Jakub Maœkiewicz, 11/2011

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat.

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat. Ethernet VPN tp 19330 Twój œwiat. Ca³y œwiat. Efektywna komunikacja biznesowa pozwala na bardzo szybkie i bezpieczne po³¹czenie poszczególnych oddzia³ów firmy przez wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) oraz zapewnia

Bardziej szczegółowo

Porty przełącznika: 8 lub więcej portów typu 10/100/1000Base-T 2 lub więcej porty SFP Gigabit Ethernet (obsługujące również moduły SFP Fast Ethernet)

Porty przełącznika: 8 lub więcej portów typu 10/100/1000Base-T 2 lub więcej porty SFP Gigabit Ethernet (obsługujące również moduły SFP Fast Ethernet) Specyfikacja techniczna zamówienia 1. Zestawienie przełączników Lp. Typ przełącznika Ilość 1 Przełącznik dostępowy z portami SFP GigabitEthernet 30 szt. 2 Przełącznik dostępowy PoE Gigabit Ethernet 3 szt.

Bardziej szczegółowo

Prze czniki sieci LAN. Parametr Warto ci wymagane Warto ci oferowane

Prze czniki sieci LAN. Parametr Warto ci wymagane Warto ci oferowane Za cznik nr 9 Specyfikacja i opis przedmiotu zamówienia Prze czniki sieci LAN Prze cznik sieci LAN Typ I 2 sztuki, ka dy z dwóch prze czników spe niaj cy co najmniej poni sze wymagania: Parametr Warto

Bardziej szczegółowo

GOZ-353-2210-7-13/12 Warszawa, dnia 13 lipca 2012 r.

GOZ-353-2210-7-13/12 Warszawa, dnia 13 lipca 2012 r. GOZ-353-2210-7-13/12 Warszawa, dnia 13 lipca 2012 r. Wykonawcy wg rozdzielnika Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę switchy dla PIP Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Definicja. Elementy 2012-05-24

Sieci komputerowe. Definicja. Elementy 2012-05-24 Sieci komputerowe Wprowadzenie dr inż. Maciej Piechowiak Definicja grupa komputerów lub innych urządzeń połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów Elementy Cztery elementy

Bardziej szczegółowo

GS1910-24HP. 24-portowy zarządzalny przełącznik. Opis produktu. Charakterystyka produktu

GS1910-24HP. 24-portowy zarządzalny przełącznik. Opis produktu. Charakterystyka produktu Opis produktu Przełącznik GS1910-24 to inteligentny przełącznik zarządzalny który umożliwia maksymalną przepustowość i spełnia rosnące wymagania sieciowe małych i średnich przedsiębiorstw (SMB). Urządzenia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ

WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ Wersja dokumentu 1.0 Data 06.03.2014 Spis treści 1.Wymagania odnośnie sprzętu...3 2.Szczegółowa specyfikacja przełączników...4 2.1.Przełącznik

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE

ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE WYDZIAŁ TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 1 Zarządzanie wirtualnymi sieciami lokalnymi DO UŻYTKU

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Sprawa Nr RAP.272.44. 2013 Załącznik nr 6 do SIWZ (nazwa i adres Wykonawcy) PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Modernizacja urządzeń aktywnych sieci komputerowej kampusu Plac Grunwaldzki Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 03 marzec 2015

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 03 marzec 2015 MONITORING IP > akcesoria IP > Model : - Producent : TP-LINK Gigabitowe porty zapewniają pełną prędkość transmisji danych Rozbudowane funkcje zabezpieczające ruch sieciowy, w tym obsługa VLAN 802.1Q, Port

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Przełącznik dostępowy 24 x 1Gbps PoE+ - 3 szt

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Przełącznik dostępowy 24 x 1Gbps PoE+ - 3 szt SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przełącznik dostępowy 24 x 1Gbps PoE+ - 3 szt Parametry minimalne: 1) Konstrukcja zamknięta. Montaż w stelażu RACK 19, wysokość 1U 2) 24 porty Gigabit Ethernet

Bardziej szczegółowo

Obsługa protokołów RIP v1/v2 (RIPng dla IPv6), OSPF v2 oraz v3 (dla IPv6), BGP4 oraz BGP 4+ (dla IPv6)

Obsługa protokołów RIP v1/v2 (RIPng dla IPv6), OSPF v2 oraz v3 (dla IPv6), BGP4 oraz BGP 4+ (dla IPv6) Załącznik V do siwz CZĘŚĆ V ZAMÓWIENIA Urządzenie 1. Dostawa switch a 24 portowego przełącznika Ethernet warstwy (trzeciej) L3 stack owalnego do szafy rack 19 z obsługą IPv6 i zarządzaniem po protokole

Bardziej szczegółowo

Przełącznik sieciowy (2 szt.) spełniający przedstawione poniżej warunki techniczne

Przełącznik sieciowy (2 szt.) spełniający przedstawione poniżej warunki techniczne Przełącznik sieciowy (2 szt.) spełniający przedstawione poniżej warunki techniczne 1. Posiadający co najmniej : 24 porty 100/1000BaseX SFP (4 combo) 8 portów 10/100/1000BaseT RJ45 (4 combo) 4 porty 10GBaseX

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do SIWZ Przedmiotem zamówienia jest: I. Rozbudowa istniejącej infrastruktury Zamawiającego o przełącznik sieciowy spełniający poniższe wymagania minimalne szt.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przełącznik sieciowy - typ 1. (1 sztuka) Lp. 1 2 3 Minimalne wymagane parametry techniczne Zamawiającego Przełącznik w metalowej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE. Oferowany model *.. Producent *..

WYMAGANIA TECHNICZNE. Oferowany model *.. Producent *.. WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia Lp. CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przełącznik sieciowy 48 portów Liczba sztuk: 2 Oferowany model *.. Producent *.. Opis wymagań minimalnych Parametry

Bardziej szczegółowo

Celem zamówienia jest modernizacja sieci komputerowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach eliminująca pojedyncze punkty awarii.

Celem zamówienia jest modernizacja sieci komputerowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach eliminująca pojedyncze punkty awarii. Załącznik nr 5 SIWZ oznaczenie sprawy: IN.2710.5.2012 Opis przedmiotu zamówienia Celem zamówienia jest modernizacja sieci komputerowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach eliminująca pojedyncze punkty awarii.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT ROZBUDORWA SIECI LOGICZNEJ

PRZEDMIAR ROBÓT ROZBUDORWA SIECI LOGICZNEJ PRZEDMIAR ROBÓT ROZBUDORWA SIECI LOGICZNEJ Nazwa robót budowlanych Obiekt: Nazwa i adres zamawiającego Wykonanie rozbudowy sieci logicznej 45-068 Opole Ul. 1 Maja 6 Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział

Bardziej szczegółowo

Przełącznik typu A(producenta, model):..

Przełącznik typu A(producenta, model):.. Załącznik nr 7 Przełącznik typu A(producenta, model):.. Element składowy Spełnia 1.1. Specyfikacja fizyczna 1.1.1. Min. 44 x RJ-45 10/100/1000Base-T 1.1.2. 1 RJ-45 port zarządzający 1.2. Wydajność 1.2.1.

Bardziej szczegółowo

Przełączniki sieciowe HP2930 lub spełniające poniższe wymagania 4 sztuki

Przełączniki sieciowe HP2930 lub spełniające poniższe wymagania 4 sztuki Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego na dostawę i wdrożenie urządzeń sieciowych wraz z licencją na oprogramowanie. Wymagania ogólne: Zamawiający wymaga aby: 1. Wszystkie dostarczone urządzenia muszą

Bardziej szczegółowo

Przełącznik Enterasys serii G

Przełącznik Enterasys serii G Prospekt informacyjny Przełącznik Enterasys serii G Wykorzystujący polityki modułowy przełącznik 10GbE warstw 2/3/4, do zastosowań na brzegu sieci Modułowa architektura z 3 gniazdami rozszerzeń dla obsługi

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA LP NAZWA ASORTYMENTU (minimalne wymagania) ILOŚĆ PARAMETRY SPRZETU PROPONOWANEGO PRZEZ OFERENTA PRODUCENT, MODEL CENA JEDNOSTKOWA NETTO WARTOŚĆ NETTO ( 3 x 6) 1 2 3 4 5 6 7 1

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Rzeszów,

Zapytanie ofertowe. Rzeszów, Zapytanie ofertowe W związku z realizacją przedsięwzięcia Modernizacja infrastruktury informatycznej do komunikacji ze studentami w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ

WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ Wersja dokumentu 1.0 Spis treści 1.Przedmiot dokumentacji... 2.Wymagania odnośnie sprzętu... 3.Podłączenie fizyczne urządzeń końcowych....

Bardziej szczegółowo

FlexDSL ORION3 TDM Based SHDSL.bis

FlexDSL ORION3 TDM Based SHDSL.bis FlexDSL ORION3 TDM Based SHDSL.bis Kodowanie SHDSL i SHDSL.bis (TC-PAM16/32/64/128) do 15.2Mbps po jednej parze do 60.8Mbps po czterech parach E1 (G.703/704) Nx64 (V.35/36, X.21) Zarządzalny Ethernet Switch

Bardziej szczegółowo

Pytania od pierwszego z Wykonawców

Pytania od pierwszego z Wykonawców Wykonawcy Wrocław, 8.03.2012 r. WZP.271.1.8.2012 ZP/PN/11/WBZ/20,21/867,910/2012 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ

WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ Wersja dokumentu 1.1 Data 27.02.2014 Spis treści 1. Przedmiot dokumentacji... 3 2. Wymagania odnośnie sprzętu... 4 3. Rekomendacje...

Bardziej szczegółowo

EE-2050-P Brzegowy Gigabitowy przełącznik L2 Web Smart z PoE Plus. Aktywne Rozwiązania Sieciowe

EE-2050-P Brzegowy Gigabitowy przełącznik L2 Web Smart z PoE Plus. Aktywne Rozwiązania Sieciowe EE-2050-P Brzegowy Gigabitowy przełącznik L2 Web Smart z PoE Plus EE-2050-P jest nowym 50-portowym Gigabitowym przełącznikiem dostarczającym 48 portów RJ-45 10/100/1000 PoE/PoE+ oraz 2 sloty SFP wspierające

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ Załącznik nr 6 do SIWZ Pieczęć firmowa Wykonawcy PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE 1. Przełącznik dostępowy 48 port Model, wyposażenie (P/N producenta): Producent: Kraj produkcji: Lp. Parametr Wymagany

Bardziej szczegółowo

Aktywne Rozwiązania Sieciowe

Aktywne Rozwiązania Sieciowe EE 1051 Przełącznik L2/L4 Metro Access Przełącznik EE 1051 firmy Edge-Core wyposażony jest w obudowę 1U składającą się z 24 portów 100Base- BX (wbudowane porty światłowodowe WDM, jednowłoknowe), 2 porty

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE NR 3 DOSTAWA PRZEŁĄCZNIKÓW SIECIOWYCH

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE NR 3 DOSTAWA PRZEŁĄCZNIKÓW SIECIOWYCH OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE NR 3 DOSTAWA PRZEŁĄCZNIKÓW SIECIOWYCH I. Informacje ogólne 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz konfiguracja przełączników sieciowych na potrzeby Powiatowego Urzędu

Bardziej szczegółowo

I. Rozbudowa istniejącej infrastruktury Zamawiającego o przełączniki sieciowe spełniające poniższe minimalne wymagania - szt. 5

I. Rozbudowa istniejącej infrastruktury Zamawiającego o przełączniki sieciowe spełniające poniższe minimalne wymagania - szt. 5 Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest: I. Rozbudowa istniejącej infrastruktury Zamawiającego o przełączniki sieciowe spełniające poniższe minimalne wymagania - szt.

Bardziej szczegółowo

Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie. Xopero Backup. Centralnie zarzπdzane rozwiπzanie do backupu serwerów i stacji roboczych

Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie. Xopero Backup. Centralnie zarzπdzane rozwiπzanie do backupu serwerów i stacji roboczych Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie Centralne i zdalne zarzπdzanie kopiami zapasowymi Dedykowane rozwiπzanie dla dowolnej infrastruktury w? rmie Backup stacji roboczych i serwerów Bezpieczne przechowywanie

Bardziej szczegółowo

XGS3-42000R 4-slotowy modularny przełącznik L3 IPv6/IPv4

XGS3-42000R 4-slotowy modularny przełącznik L3 IPv6/IPv4 XGS3-42000R 4-slotowy modularny przełącznik L3 IPv6/IPv4 PLANET XGS3-42000R to przełącznik zaprojektowany dla dużych sieci w przedsiębiorstwach, kampusach, centrach danych, i nadaje się wszędzie tam gdzie

Bardziej szczegółowo

Obniżone koszty posiadania dzięki. portów, różnorodności interfejsów i wielu opcjom. Zaawansowane, automatyczne nadzorowanie sieci maksymalizuje

Obniżone koszty posiadania dzięki. portów, różnorodności interfejsów i wielu opcjom. Zaawansowane, automatyczne nadzorowanie sieci maksymalizuje Prospekt informacyjny Przełączniki Enterasys serii K Elastyczne, modułowe przełączniki z zaawansowanymi funkcjami do zastosowania w obszarach dostępowych i w rdzeniu małych sieci Opis produktu Obniżone

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe cel

Sieci komputerowe cel Sieci komputerowe cel współuŝytkowanie programów i plików; współuŝytkowanie innych zasobów: drukarek, ploterów, pamięci masowych, itd. współuŝytkowanie baz danych; ograniczenie wydatków na zakup stacji

Bardziej szczegółowo

Modu³ wyci¹gu powietrza

Modu³ wyci¹gu powietrza LabAirTec System dygestoriów LabAirTec Renggli pozwala zapewniæ podwy szony poziom bezpieczeñstwa oraz niezale noœæ, jednoczeœnie daj¹c wiêkszy komfort pracy. W wyniku wspó³pracy specjalistów od aerodynamiki

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA nr postępowania: BU/2013/KW/8 Załącznik nr 4a do SIWZ. Pieczęć Wykonawcy strona z ogólnej liczby stron OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa, instalacja i konfiguracja sprzętu sieciowego oraz systemu zabezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Seria D Prze³¹cznik Gigabit Ethernet warstwy 2 dla grup roboczych, z opcjonaln¹ obs³ug¹ polityk

Seria D Prze³¹cznik Gigabit Ethernet warstwy 2 dla grup roboczych, z opcjonaln¹ obs³ug¹ polityk Prospekt informacyjny Seria D Prze³¹cznik Gigabit Ethernet warstwy 2 dla grup roboczych, z opcjonaln¹ obs³ug¹ polityk Prze³¹cznik, o ma³ych wymiarach dla grup roboczych z 12 portami 10/100/1000 Opis produktu

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE Router/Firewall: szt. 6 Oferowany model *... Producent *... L.p. 1. Obudowa obudowa o wysokości maksymalnie 1U dedykowana

Bardziej szczegółowo

GS2200-8HP. Korporacyjny przełącznik LAN. Opis produktu

GS2200-8HP. Korporacyjny przełącznik LAN. Opis produktu Opis produktu Opis produktu 8 portów 10/100/1000Mbps + 2 porty combo 10/100/1000Mbps (RJ45/SFP), 8 portów PoE (802.3af) wydajność 180W, VLAN, QoS, IGMP snooping, GVRP, zarządzanie pasmem, agregacja poł.,

Bardziej szczegółowo

Przełącznik Enterasys B5 Przełącznik brzegowy Gigabit Ethernet, umożliwiający łączenie w stos

Przełącznik Enterasys B5 Przełącznik brzegowy Gigabit Ethernet, umożliwiający łączenie w stos Prospekt informacyjny Przełącznik Enterasys B5 Przełącznik brzegowy Gigabit Ethernet, umożliwiający łączenie w stos Obsługa przyszłego standardu 802.3at High-Power Opis produktu Automatyczne wykrywanie

Bardziej szczegółowo

ZiMSK. Charakterystyka urządzeń sieciowych: Switch, Router, Firewall (v.2012) 1

ZiMSK. Charakterystyka urządzeń sieciowych: Switch, Router, Firewall (v.2012) 1 ZiMSK dr inż. Łukasz Sturgulewski, luk@kis.p.lodz.pl, http://luk.kis.p.lodz.pl/ dr inż. Artur Sierszeń, asiersz@kis.p.lodz.pl dr inż. Andrzej Frączyk, a.fraczyk@kis.p.lodz.pl Charakterystyka urządzeń sieciowych:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Modernizacja infrastruktury sieciowej Projekt dotyczy dostawy jednego przełącznika ethernetowego rdzeniowego oraz trzech przełączników dostępowych. Poniżej została

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 03 marzec 2015

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 03 marzec 2015 MONITORING IP > akcesoria IP > Model : - Producent : TP-LINK 24 porty PoE+ zgodne ze standardami 802.3at/af, maksymalna moc całkowita podłączonych urządzeń do 180W Funkcje zabezpieczające ruch sieciowy

Bardziej szczegółowo

Wykonanie Systemu Monitoringu Stadionu Sportowego ARENA w Żaganiu przy ulicy Kochanowskiego na działce ewid. Nr 1844/68

Wykonanie Systemu Monitoringu Stadionu Sportowego ARENA w Żaganiu przy ulicy Kochanowskiego na działce ewid. Nr 1844/68 PYTANIA I ODPOWIEDZI do Zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. Dostawa przełączników sieciowych spełniających poniższe minimalne wymagania:

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. Dostawa przełączników sieciowych spełniających poniższe minimalne wymagania: Załącznik nr 1a do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Część I: Dostawa urządzeń sieciowych warstwy dystrybucyjnej sieci LAN Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa przełączników sieciowych spełniających

Bardziej szczegółowo

Aktywne Rozwiązania Sieciowe

Aktywne Rozwiązania Sieciowe EE 1042 Przełącznik L2/4 Fast Ethernet z IP Stackingiem oraz z pasywnym chłodzeniem Edge-corE EE 1042 jest przełącznikiem Fast Ethernet warstwy 2/4 wyposażonym w 52 porty: 48 portów 100Base-FX oraz 4 porty

Bardziej szczegółowo

Aktywne Rozwiązania Sieciowe

Aktywne Rozwiązania Sieciowe EE 1052 / EE 1054 Przełączniki Ethernet z serii Metro Access Rodzina przełączników Edge-corE EE 1052 / EE 1054 Metro Access jest zoptymalizowana w celu dostarczania providerom usług takiego sprzętu, który

Bardziej szczegółowo

Us uga jedna za wszystkie. www.tp.pl 9393

Us uga jedna za wszystkie. www.tp.pl 9393 Us uga jedna za wszystkie Dostêp do Internetu DSL tp Internet nie jest jedynym niezbêdnym narzêdziem w Twojej codziennej pracy. Wiemy o tym i rozumiemy Twoje potrzeby, dlatego przygotowaliœmy specjaln¹

Bardziej szczegółowo

SPIS TRESCI SERWERY WSTEP CENNIK KONTAKT. Kamelot radzi: ...

SPIS TRESCI SERWERY WSTEP CENNIK KONTAKT. Kamelot radzi: ... www.kamelot.pl , SPIS TRESCI, WSTEP CENNIK KONTAKT Kamelot radzi:... Informacje Ogólne Serwer - program œwiadcz¹cy us³ugi na rzecz innych programów, zazwyczaj korzystaj¹cych z innych komputerów po³¹czonych

Bardziej szczegółowo

545,37 PLN brutto 443,39 PLN netto

545,37 PLN brutto 443,39 PLN netto ZYXEL GS1900-10HP 10-PORT DESKTOP GIGABIT WEB SMART SWITCH: 8X GIGABIT METAL + 2X SFP - LIFETIME WARRANTY 545,37 PLN brutto 443,39 PLN netto Producent: ZYXEL Intuicyjne, szybkie i inteligentnie zarządzalne

Bardziej szczegółowo

RAZEM brutto (poz. 1+2). (kwotę należy przenieść do formularza oferty)

RAZEM brutto (poz. 1+2). (kwotę należy przenieść do formularza oferty) Załącznik Nr 1 do formularza Oferty Nr postępowania: ZP/M-15/15 Wykaz cenowy wraz z opisem przedmiotu zamówienia. Lp. Nazwa komponentu Cena brutto za 1 sztukę Ilość sztuk Brutto RAZEM 1. Przełączniki sieciowe

Bardziej szczegółowo

Przełącznik zarządzany L2 24x GE + 2x GE SFP

Przełącznik zarządzany L2 24x GE + 2x GE SFP GEL-2670 Wersja: 1 Przełącznik zarządzany L2 24x GE + 2x GE SFP The LevelOne GEL-2670 is an intelligent L2 Managed Switch with 24 x 1000Base-T ports and 2 x 100/1000BASE-X SFP (Small Form Factor Pluggable)

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZBUDOWY SIECI LOGICZNEJ ANR Oddział Terenowy w Opolu

PROJEKT ROZBUDOWY SIECI LOGICZNEJ ANR Oddział Terenowy w Opolu PROJEKT ROZBUDOWY SIECI LOGICZNEJ ANR Oddział Terenowy w Opolu Nazwa robót budowlanych Obiekt: Nazwa i adres zamawiającego Wykonanie rozbudowy sieci logicznej 45-068 Opole Ul. 1 Maja 6 Agencja Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Wpływ jakości świadczonych usług na doświadczenia abonenta w cyfrowym domu. Janusz Kilon

Wpływ jakości świadczonych usług na doświadczenia abonenta w cyfrowym domu. Janusz Kilon Wpływ jakości świadczonych usług na doświadczenia abonenta w cyfrowym domu Janusz Kilon Agenda Istotność zapewnienia wysokiej jakości świadczonych usług Czym jest wysoka jakość świadczonych usług Narzędzia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 7 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Ogłaszamy przetarg nieograniczony na dostawę - jednego przełącznika sieci komputerowej typu 1, - dwóch przełączników sieci komputerowej typu 2. A. SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

SIWZ FORMULARZ OFEROWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

SIWZ FORMULARZ OFEROWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Zamówienie w Części 6 jest realizowane w ramach projektu pn.: "Centrum Transferu Wiedzy KUL" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej VIII:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do OPZ - Przełącznik szkieletowy typ C

Załącznik nr 8 do OPZ - Przełącznik szkieletowy typ C Załącznik nr 8 do OPZ - Przełącznik szkieletowy typ C I. CECHY PRZEŁĄCZNIKA SZKIELETOWEGO TYPU C. I.1. Parametry podstawowe Urządzenie musi spełniać poniższe wymagania lub realizować opisane funkcje: I.1.1.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami SN Seria Easergy Wykrywanie uszkodzeń i zdalne sterowanie

Zarządzanie sieciami SN Seria Easergy Wykrywanie uszkodzeń i zdalne sterowanie Zarządzanie sieciami SN Seria Easergy Wykrywanie uszkodzeń i zdalne sterowanie Zoptymalizuj eksploatację podstacji SN/NN Web-enabled Power & Control Monitoring podstacji SN/NN W200 / W500 przy użyciu standardowej

Bardziej szczegółowo

Teoria sieci. TI I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Łodzi

Teoria sieci. TI I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Łodzi 1 Teoria sieci 1. Definicja Sieć jest to połączenie przynajmniej dwóch komputerów ze sobą przy pomocy medium transmisyjnego. 2. Rodzaje sieci LAN Local Area Network. Lokalna sieć komputerowa łącząca grupę

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Przełączniki sieciowe

SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Przełączniki sieciowe Załącznik nr 7 do specyfikacji BPM.ZZP.271.479.2012 SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Przełączniki sieciowe Sprzęt musi być zgodny, równowaŝny lub o wyŝszych parametrach technicznych z wymaganiami określonymi poniŝej:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. Ja (My), niŝej podpisany (ni)... działając w imieniu i na rzecz :... (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy)

INFORMACJA. Ja (My), niŝej podpisany (ni)... działając w imieniu i na rzecz :... (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy) Załącznik nr 6 do SIWZ... ( pieczęć wykonawcy) INFORMACJA Ja (My), niŝej podpisany (ni)... działając w imieniu i na rzecz :... (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy) w odpowiedzi na ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFEROWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Część 2 dostawa przełączników sieciowych (stawka Vat 0%)

FORMULARZ OFEROWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Część 2 dostawa przełączników sieciowych (stawka Vat 0%) Zamówienie realizowane w ramach projektu "Budowa i wyposażenie Interdyscyplinarnego Centrum Badań Naukowych KUL" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej na podstawie umowy o dofinansowanie z dnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1b do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dla części II

Załącznik nr 1b do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dla części II Załącznik nr 1b do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dla części II PRZEŁĄCZNIK SIECIOWY szt.1 Rozbudowa istniejącej infrastruktury Zamawiającego o przełączniki sieciowe spełniające poniższe wymagania minimalne:

Bardziej szczegółowo

Formularz Oferty Technicznej

Formularz Oferty Technicznej ... Nazwa (firma) wykonawcy albo wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia Załącznik nr 3a do SIWZ (Załącznik nr 1 do OPZ) Formularz Oferty Technicznej 1. Minimalne wymagania techniczne

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ. strona. z ogólnej liczby stron OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZĄDZEŃ

Załącznik nr 2 do SIWZ. strona. z ogólnej liczby stron OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZĄDZEŃ nr postępowania: BZP.243.4.2012.AB Załącznik nr 2 do SIWZ. Pieczęć Wykonawcy strona z ogólnej liczby stron OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZĄDZEŃ LP. Opis i minimalne parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

WGSW-50040 Zarządzalny przełącznik 50 portów Gigabit + 4 współdzielone sloty SFP

WGSW-50040 Zarządzalny przełącznik 50 portów Gigabit + 4 współdzielone sloty SFP WGSW-50040 Zarządzalny przełącznik 50 portów Gigabit + 4 współdzielone sloty SFP Rozwiązanie klasy telecom dla sieci szkieletowych w przedsiębiorstwach oraz centrów danych PLANET WGSW-50040 jest montowalnym

Bardziej szczegółowo

Formularz specyfikacji technicznej oferowanych urządzeń sieci komputerowej i oprogramowania dla tych urządzeń

Formularz specyfikacji technicznej oferowanych urządzeń sieci komputerowej i oprogramowania dla tych urządzeń Załącznik nr 6... /nazwa i adres Wykonawcy/.. miejscowość i data Formularz specyfikacji technicznej oferowanych urządzeń sieci komputerowej i oprogramowania dla tych urządzeń Wykonawca ma obowiązek podać

Bardziej szczegółowo

Koncepcja budowy sieci teletransmisyjnych Ethernet w podstacjach energetycznych...

Koncepcja budowy sieci teletransmisyjnych Ethernet w podstacjach energetycznych... Koncepcja budowy sieci teletransmisyjnych Ethernet w podstacjach energetycznych... W dobie innowacyjnych technologii i nieustannie rosnącego zapotrzebowania na szybką, niezawodną transmisję danych nowoczesne

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. zakup routera. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest router spełniający następujące wymagania:

Zapytanie ofertowe. zakup routera. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest router spełniający następujące wymagania: Tarnowskie Góry, 03.12.2012 r. Sitel Sp. z o. o. ul. Grodzka 1 42-600 Tarnowskie Góry Zapytanie ofertowe Działając zgodnie z par. 11 Umowy o dofinansowanie nr POIG.08.04.00-24-226/10-00 Sitel Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów. Linia Business. DataEdge NST. www.solphy.com

Katalog produktów. Linia Business. DataEdge NST. www.solphy.com Katalog produktów Linia Business DataEdge NST Seria DataEdge NST Macierz Solphy DataEdge NST jest doskona³ym rozwi¹zaniem dla ma³ych i œrednich firm, którym zale y na zapewnieniu bezpieczeñstwa i ³atwoœci

Bardziej szczegółowo

Budowa bezpiecznej sieci w małych jednostkach Artur Cieślik

Budowa bezpiecznej sieci w małych jednostkach Artur Cieślik Budowa bezpiecznej sieci w małych jednostkach Artur Cieślik Budowa bezpiecznej sieci w małych jednostkach Prowadzący: mgr inż. Artur Cieślik a r t u r. c i e s l i k @ b e z p i e c z e n s t w o i t.

Bardziej szczegółowo

Przełącznik zarządzany L2 24x GE + 2x GE SFP

Przełącznik zarządzany L2 24x GE + 2x GE SFP GEL-2670 Wersja: 1 Przełącznik zarządzany L2 24x GE + 2x GE SFP The LevelOne GEL-2670 is an intelligent L2 Managed Switch with 24 x 1000Base-T ports and 2 x 100/1000BASE-X SFP (Small Form Factor Pluggable)

Bardziej szczegółowo

Rodzina 10/11-portowych przemysłowych przełączników Gigabit Ethernet

Rodzina 10/11-portowych przemysłowych przełączników Gigabit Ethernet HYPERION-300 Rodzina 10/11-portowych przemysłowych przełączników Gigabit Ethernet HYPERION-300 Przemysłowy przełącznik posiadający 2x 10/100/1000 Mbit/s RJ45,8x 100/1000Mbit/s SFP lub 8x 10/100/1000 Mbit/s

Bardziej szczegółowo

Projektowanie zabezpieczeń Centrów Danych oraz innych systemów informatycznych o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa

Projektowanie zabezpieczeń Centrów Danych oraz innych systemów informatycznych o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa Projektowanie zabezpieczeń Centrów Danych oraz innych systemów informatycznych o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa dr inż. Mariusz Stawowski mariusz.stawowski@clico.pl Agenda Wprowadzenie Specyficzne

Bardziej szczegółowo

Stakowalny zarządzany przełącznik L3 20 GE + 4 GE Combo SFP + 2 gniazda 10G

Stakowalny zarządzany przełącznik L3 20 GE + 4 GE Combo SFP + 2 gniazda 10G GTL-2691 Wersja: 1 Modules are to be ordered separately. Stakowalny zarządzany przełącznik L3 20 GE + 4 GE Combo SFP + 2 gniazda 10G The LevelOne GEL-2691 is a Layer 3 Managed switch with 24 x 1000Base-T

Bardziej szczegółowo

NETGEAR Intelligent Edge vs. Cisco 300

NETGEAR Intelligent Edge vs. Cisco 300 Nie wybieraj swoich przełączników na podstawie marki. Dowiedz się jak NETGEAR dostarcza więcej za mniej. Czym jest seria przełączników Cisco 300? Seria Cisco 300 to przełączniki zarządzalne Cisco Small

Bardziej szczegółowo

Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia.

Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia. Numer sprawy: DGA/08/10 Załącznik nr 2 do formularza oferty Przedmiot zamówienia: wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu sieciowego dla Instytutu Łączności Państwowego Instytutu Badawczego

Bardziej szczegółowo

MODUŁ: SIECI KOMPUTEROWE. Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK

MODUŁ: SIECI KOMPUTEROWE. Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK MODUŁ: SIECI KOMPUTEROWE Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK WSZECHNICA PORANNA Wykład 1. Podstawy budowy i działania sieci komputerowych Korzyści wynikające z pracy w sieci. Role komputerów w sieci. Typy

Bardziej szczegółowo

ZP-92/022/D/07 załącznik nr 1. Wymagania techniczne dla routera 10-GIGABIT ETHERNET

ZP-92/022/D/07 załącznik nr 1. Wymagania techniczne dla routera 10-GIGABIT ETHERNET 1. Konfiguracja Wymagania techniczne dla routera 10-GIGABIT ETHERNET Lp. moduł Opis Ilość 1 moduł routingu moduł odpowiedzialny za routing; - przynajmniej 2Ghz CPU - przynajmniej 4 GB DRAM 2 2 moduł przełączania

Bardziej szczegółowo

HYPERION-302-3 HYPERION-302-3

HYPERION-302-3 HYPERION-302-3 HYPERION-302-3 10-portowy przemysłowy przełącznik Gigabit Ethernet 8x 100/1000Mbit/s SFP + 2x 10/100/1000Mbit/s RJ45 + RS232/485 + współpraca z modemem GPRS + interfejs 1-wire + cyfrowe wejście + wyjścia

Bardziej szczegółowo

Liczba portów 10/100/1000Base- T PoE

Liczba portów 10/100/1000Base- T PoE Załącznik A do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa i uruchomienie urządzeń sieciowych: Oferty na każdą część 1, 2 i 3 (A, B, C) są niezależne. CZEŚĆ 1: Przełączniki sieciowe

Bardziej szczegółowo

24 portowy przełącznik sieciowy Asmax 100/10 Mb/s 24-Port 100/10Mbps Fast Ethernet Switch. Podręcznik użytkownika

24 portowy przełącznik sieciowy Asmax 100/10 Mb/s 24-Port 100/10Mbps Fast Ethernet Switch. Podręcznik użytkownika 24 portowy przełącznik sieciowy Asmax 100/10 Mb/s 24-Port 100/10Mbps Fast Ethernet Switch Podręcznik użytkownika SPIS TREŚCI 1 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA... 3 2 OPIS PRODUKTU... 3 2.1 Model...3 2.2 Właściwości

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Numer sprawy: DGA/34/10 Załącznik A do SIWZ Przedmiot zamówienia: dostawa urządzeń sieciowych, szaf serwerowych oraz okablowania dla Instytutu Łączności Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie w ramach

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Charakterystyka przedmiotu zamówienia: Dostawa, wdrożenie oraz uruchomienie przełączników sieciowych: - przełącznik wyposażony w minimum 48 portów miedzianych Gigabit Ethernet

Bardziej szczegółowo

EE 1228 Przełącznik L2/L3/L4 Gigabit Metro Ethernet. Aktywne Rozwiązania Sieciowe

EE 1228 Przełącznik L2/L3/L4 Gigabit Metro Ethernet. Aktywne Rozwiązania Sieciowe EE 1228 Przełącznik L2/L3/L4 Gigabit Metro Ethernet Edge-Core EE 1228 to samodzielny, przełącznik trasujący L2/L3/L4 Gigabit Metro Ethernet z 24 wejściami 1000BASE-X SFP, dwoma wejściami 10G XFP typu uplink

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Mark McGregor Akademia sieci cisco. Semestr szósty

Księgarnia PWN: Mark McGregor Akademia sieci cisco. Semestr szósty Księgarnia PWN: Mark McGregor Akademia sieci cisco. Semestr szósty Wprowadzenie 13 Rozdział 1. Zdalny dostęp 17 Wprowadzenie 17 Typy połączeń WAN 19 Transmisja asynchroniczna kontra transmisja synchroniczna

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budŝetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Fast Ethernet Switch DCS-3950-10C Dual Stack

Fast Ethernet Switch DCS-3950-10C Dual Stack Firma DCN została w 2000 roku wydzielona z grupy holdingu Lenovo Group i pozostaje z nią powiązana kapitałowo. Celem podziału było utworzenie firmy wyspecjalizowanej w opracowaniu i produkcji sprzętu sieciowego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. CZĘŚĆ NR 2: Dostawa systemów sterowania i kontroli wraz z akcesoriami sieciowymi

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. CZĘŚĆ NR 2: Dostawa systemów sterowania i kontroli wraz z akcesoriami sieciowymi OR.272.13.2017 www.powiat.turek.pl P O W I A T T U R E C K I Powiat Innowacji i Nowoczesnych Technologii Załącznik nr 2 do SIWZ Dostawa sprzętu komputerowego i systemów sterowania i kontroli wraz z akcesoriami

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: Zamawiający

SEKCJA I: Zamawiający Ożarów Mazowiecki dn. 04 04 2014 KONKURS OFERT NR 2 /2014 Router IPv4/IPv6 z funkcjonalnością BRAS/service gateway dla potrzeb rozbudowy sieci STANSAT SEKCJA I: Zamawiający I. 1) Nazwa i adres: STANSAT

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik A do SIWZ CRZP/UJ/545/2014 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa sieci komputerowej w budynku Wydziału Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ przy ul. St. Łojasiewicza

Bardziej szczegółowo

pieczęć, nazwa i adres Wykonawcy Załącznik Nr 9

pieczęć, nazwa i adres Wykonawcy Załącznik Nr 9 . pieczęć, nazwa i adres Wykonawcy Załącznik Nr 9 ZESTAWIENIE PARAMETRÓW MONITORINGU ZEWNĘTRZNEGO OBRZARU PRZYLEGŁEGO DO ARS MEDICAL W PILE WYMAGANYCH DLA DOSTARCZANEGO WYPOSAŻENIA ZAKRES I KAMERY IP HD

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia parametry techniczne, wyposażenie, zakres prac i wymagań

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia parametry techniczne, wyposażenie, zakres prac i wymagań Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia parametry techniczne, wyposażenie, zakres prac i wymagań Urządzenia sieciowe, moduły i pozostałe komponenty - wymagania wstępne: Cały oferowany sprzęt musi: a) być

Bardziej szczegółowo

sie Grupa komputerów i i innych urz dze,, na przyk ad drukarek i i skanerów, po cza komunikacyjnego, które umo liwia wzajemn wspó prac i i wymian

sie Grupa komputerów i i innych urz dze,, na przyk ad drukarek i i skanerów, po cza komunikacyjnego, które umo liwia wzajemn wspó prac i i wymian Topologia sieci sie Grupa komputerów i i innych urz dze,, na przyk ad drukarek i i skanerów, po czonych za pomoc cza komunikacyjnego, które umo liwia wzajemn wspó prac i i wymian danych. Local Area Network

Bardziej szczegółowo

IGSW-24040T Zarządzalny przełącznik przemysłowy 24 porty 10/100/1000Mbps z 4 slotami SFP

IGSW-24040T Zarządzalny przełącznik przemysłowy 24 porty 10/100/1000Mbps z 4 slotami SFP IGSW-24040T Zarządzalny przełącznik przemysłowy 24 porty 10/100/1000Mbps z 4 slotami SFP Wzmocniona konstrukcja dla sieci przemysłowych PLANET IGSW-24040T to zarządzalny przełącznik przemysłowy o wzmocnionej

Bardziej szczegółowo