CZAS NA ROZWÓJ ZACHODNIOPOMORSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CZAS NA ROZWÓJ ZACHODNIOPOMORSKICH PRZEDSIĘBIORSTW"

Transkrypt

1 Strona1 Projekt Cza na rozwój zachodniopomorskich przedsiębiorstw jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZAS NA ROZWÓJ ZACHODNIOPOMORSKICH PRZEDSIĘBIORSTW RAPORT Z PROJEKTU I ANALIZA ŚRODOWISKA Od czasu wstąpienia Polski do UE wzrósł poziom konkurencyjności przedsiębiorstw naszego województwa, ale nadal konieczne jest zwiększanie dynamiki wzrostu konkurencyjności na globalnym rynku. Zgodnie z Narodowymi Strategicznymi Ramami Odniesienia podstawowe wyzwanie współczesnego rynku polega na harmonijnym dostosowywaniu strony podażowej i popytowej tak, aby zmiany technologiczne i strukturalne w gospodarce zachodziły płynnie. Podniesienie konkurencyjności regionu zależy od budowy gospodarki opartej na wiedzy, która wymusza zmiany w sposobie zarządzania przedsiębiorstwami. Wspomnieć należy również o restrukturyzacji przedsiębiorstw wynikającej z konieczności podniesienia konkurencyjności na globalizującym się rynku. Potrzebny jest przełom w myśleniu o potencjale naszego regionu i stworzenie warunków współpracy dla przedsiębiorców, oraz wszystkich instytucji samorządowych, organizacji pozarządowych i innych w celu podjęcia wspólnych działań na rzecz rozwoju regionu Pomorza Zachodniego. Wielu wykształconych mieszkańców naszego województwa wyemigrowało w poszukiwaniu lepszej pracy, obserwujemy słaby napływ kapitału zagranicznego do naszego województwa. W odpowiedzi na te zjawiska za cel ogólny projektu przyjęto budowę platformy współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami z regionu, organizacjami pozarządowymi zaangażowanymi w rozwój rynku pracy, partnerami rynku pracy oraz JST w celu prowadzenia badań zmian zachodzących w przedsiębiorstwach regionu i analizy wyników badań oraz ich komunikowania interesariuszom rynku. Stworzenie platformy współpracy oraz podjęcie dyskusji na temat kierunków rozwoju regionalnego, a także uświadomienie sobie potencjału, jakim dysponuje nasz region jest elementem przełomowym i zasadniczym dla wykorzystania w pełni wszystkich zasobów Pomorza Zachodniego. Wspólne działanie

2 Strona2 Projekt Cza na rozwój zachodniopomorskich przedsiębiorstw jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego różnych środowisk daje bowiem szansę dalszej poprawy konkurencyjności zachodniopomorskich przedsiębiorstw, a dzięki temu dynamicznego rozwoju województwa. Osiągnięcie sukcesu rynkowego w dużej mierze zależy od sprawności zarządzania oraz umiejętności szybkiego reagowania na zmienne uwarunkowania otoczenia. Ważne jest, by szybciej niż konkurencja uczyć się, która strategia i sposób działania prowadzi do sukcesu. W tym celu istotne jest kształtowanie odpowiednich warunków, w których potrzeby zmian będą szybko identyfikowane, a konkretne koncepcje zmian opracowywane oraz konsekwentnie wdrażane. II BADANIE ANKIETOWE ZDOLNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW DO ZMIAN I ROZWOJU Badania empiryczne w formie badań ankietowych zostały zrealizowane w okresie marzec-czerwiec 2009 roku na próbie 92 średnich i dużych przedsiębiorstw produkcyjnych działających na terenie województwa zachodniopomorskiego. Szczegółową charakterystykę badanych przedsiębiorstw przedstawiono w tabeli poniżej. Wielkość przedsiębiorstwa (wg kryterium zatrudnienia) Forma organizacyjnoprawna Własność kapitału Status organizacji Stanowisko respondenta Od 10 do 49 zatrudnionych Od 50 do 249 zatrudnionych Od 250 do 999 zatrudnionych Zakłady osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą 6,5% (6)* 82,6% (76) 10,9% (10) Spółka cywilna, jawna, komandytowa Sp. z o.o. S.A. Spółdzielnia Przedsiębiorstwo państwowe 12% (11) 8,7% (8) 56,5% (52) 10,9% (10) 9,8% (9) 2,2% (2) Kapitał krajowy Całość lub udział kapitału zagranicznego 63% (58) 35,9% (33) Jednostka samodzielna Oddział firmy krajowej Oddział firmy zagranicznej 87% (80) 2,2% (2) 10,9% (10) Główny decydent Średni szczebel zarządzania Inne stanowisko Brak danych 68,5% (63) 21,7% (20) 6,5% (6) 3,3% (3) * Wartości w nawiasach oznaczają liczbę podmiotów.

3 Strona3 Projekt Cza na rozwój zachodniopomorskich przedsiębiorstw jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Respondenci oceniali zakres stosowania 63 działań w obszarach: polityki personalnej, interakcji między pracownikami i elementów systemu zarządzania, a także porównywali wyniki własnej firmy w odniesieniu do konkurencji. Przeprowadzone badania umożliwiły m.in.: - ocenę znaczenia kształtowania odpowiednich warunków do zmiany w tworzeniu przewagi konkurencyjnej, - wskazanie konkretnych działań stosowanych w przedsiębiorstwach, które zdecydowanie wyróżniają firmy osiągające lepsze wyniki na swoich rynkach od pozostałych firm. Analiza wyników badań potwierdziła, iż stosowanie w przedsiębiorstwach praktyk zarządczych stwarzających warunki do identyfikacji i wdrażania zmian w toku codziennej działalności wiąże się z uzyskiwaniem lepszych wyników działania ocenianych zarówno w aspekcie finansowym, rynkowym, jak i organizacyjnym. Oznacza to, że stosowanie działań, takich jak: informowanie pracowników o celach i wynikach działania; opracowywanie i stosowanie systemów motywacyjnych nakłaniających pracowników do polepszania jakości pracy oraz wykazywania się pomysłami; kształtowanie kultury organizacyjnej, w której zachęca się i umożliwia pracownikom partycypację w procesach decyzyjnych oraz wykazywanie się inicjatywami i pomysłami; tworzenie możliwości do pracy zespołowej i grupowego rozwiązywania problemów, takich jak powoływanie międzydepartamentowych zespołów problemowych lub organizowanie wewnętrznych warsztatów; traktowanie zebrań jako możliwości dzielenia się wiedzą między pracownikami a kierownictwem oraz jej rozwoju, podejmując podczas nich tematy dotyczące rozwoju firmy lub działu oraz dbając o otwartą i pełną zaufania atmosferę; precyzowanie i utrwalanie kierunku rozwoju oraz celów firmy i poszczególnych działów; regularne kontrolowanie stopnia realizacji celów w odniesieniu do bieżących uwarunkowań zewnętrznych;

4 Strona4 Projekt Cza na rozwój zachodniopomorskich przedsiębiorstw jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego utrwalanie i modyfikacja sposobów realizacji zadań oraz postępowania w powtarzających się sytuacjach wpływa na : lepsze rozpoznawanie i reagowanie na sygnały docierające z rynku i przez to osiągnięcie większego zadowolenia klientów w porównaniu do konkurencji; wyróżnianie się wyższą jakością produktów; osiąganie większej dynamiki wielkości sprzedaży; większą satysfakcję pracowników z pracy, co umożliwia kształtowanie trwalszych relacji między pracownikiem a firmą; uzyskiwanie przez przedsiębiorstwa wyższego poziomu rentowności sprzedaży w porównaniu do konkurencji. Powyższe rezultaty stanowią dodatkowy sygnał motywacyjny dla kadry zarządzającej do szerszego wdrażania działań m.in. w obszarze polityki personalnej, interakcji między pracownikami oraz zarządzania strategicznego umożliwiających większą otwartość przedsiębiorstwa na zmiany i działalność innowacyjną. Obszary zarządzania, na których przedsiębiorstwo powinno się skoncentrować, przedstawione zostały poniżej. W grupie firm uczestniczących w badaniach wyróżniono podmioty charakteryzujące się ponadprzeciętnymi wynikami działania. Na tej podstawie zidentyfikowano praktyki zarządcze, które w sposób istotny wyróżniają te podmioty (liderów) od pozostałych, tj. w istotny sposób wpływają na tworzenie warunków do działania elastycznego. Działania (przedstawione w tabeli) zostały uszeregowane od najbardziej do najmniej wyróżniających przedsiębiorstwa-liderów. Ze względu na fakt, że poszczególne przedsiębiorstwa funkcjonują w odmiennych warunkach, nie można dokonywać uogólnień. Każdy zarządzający indywidualnie oceni, które czynniki wewnętrzne mają charakter negatywny, a które pozytywny. Poniższe zestawienie umożliwi osobom zarządzającym dokonanie indywidualnego porównania sposobu działania firmy w odniesieniu do wyróżniających się podmiotów oraz może pomóc w ocenie dotychczasowego sposobu zarządzania firmą (np. stosowanych metod, kryteriów podejmowania decyzji, itp.) oraz w przeprowadzeniu koniecznych zmian. W kolumnie 3 przedstawiono oceny dokonane podczas badania przez kadrę zarządzającą konkretnego przedsiębiorstwa, zaszyfrowane pod unikalnym numerem.

5 Strona5 Projekt Cza na rozwój zachodniopomorskich przedsiębiorstw jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kolumna 4 zawiera średnią ocen przedsiębiorstw wyróżniających się ponadprzeciętnymi wynikami działania, natomiast w kolumnie 5 przedstawiono średnią ocen wszystkich firm uczestniczących w badaniu. Poniżej prezentujemy raport indywidualny wybranego przedsiębiorstwa. Takie raporty zindywidualizowane poprzez wpisanie do kolumny 3 oceny badanego przedsiębiorstwa otrzymali wszyscy, którzy poprawnie odpowiedzieli na ankietę. Poniższe zestawienie umożliwia menadżerom dokonanie Benchmarkingu najważniejszych procesów w przedsiębiorstwie z wynikiem średnim oraz liderami rynkowymi. L.p. Działania wspierające zmianę i rozwój firmy Skala ocen: 1 - nie stosujemy tej praktyki; 2 - raczej nie stosujemy; 3 trudno powiedzieć; 4 - raczej stosujemy; 5 - tak, stała praktyka stosowana w całości organizacji. Ocena Państwa Liderzy firmy (17) Wszystkie firmy (92) Organizujemy wewnętrzne warsztaty, spotkania, seminaria pracownicze w celu dzielenia się informacjami i powstałymi pomysłami 3,8 3, Powołujemy zespoły pracowników z różnych obszarów organizacji w celu realizacji specjalnych zadań/projektów Po realizacji projektów przeprowadzamy ich ocenę i określamy wnioski na przyszłość Pracownicy regularnie otrzymują konstruktywną informację zwrotną dotyczącą wyników ich pracy Definiujemy wskaźniki umożliwiające ocenę stopnia realizacji celów (finansowych i niefinansowych) poszczególnych działów i całej organizacji Najlepsze sposoby realizacji zadań zostają utrwalone i rozpowszechnione wśród pracowników (standardy działania, procedury) Stosujemy system motywacyjny (finansowy i niefinansowy) nagradzający tworzenie pomysłów racjonalizatorskich i/lub innowacyjnych Wskazujemy pracownikom, jak zadania realizowane przez ich grupę/dział wpływają na realizację celów całości organizacji Tworzymy systemy informatyczne umożliwiające zbieranie, zachowywanie i analizę kluczowych dla podejmowania decyzji danych i informacji w różnych przekrojach dla całości organizacji oraz jej działów Przeprowadzamy proces planowania, w wyniku którego definiowane są szczegółowe finansowe i niefinansowe cele dla poszczególnych działów Regularnie aktualizujemy zakres zadań dla pracowników, by był zgodny z rzeczywiście wymaganym 4,0 3,7 4,3 4,0 4,0 3,7 4,6 4,2 4,3 3,9 3,3 3,0 4,3 4,1 4,8 4,5 3,9 3,6 4,0 3,8

6 Strona6 Projekt Cza na rozwój zachodniopomorskich przedsiębiorstw jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regularnie w ciągu roku kontrolujemy stopień osiągnięcia celów poszczególnych działów Określamy i upowszechniamy, jakie wartości i postawy powinny być przyjmowane przez pracowników w codziennej pracy Systematycznie weryfikujemy i aktualizujemy stosowane procedury 4,4 4,2 4,2 4,0 4,1 3,9

7 Strona7 III BADANIE ANKIETOWE - ZDOLNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW DO WSPÓŁPRACY Z INTERESARIUSZAMI- UWARUNKOWANIA KULTURY ORGANIZACYJNEJ Badania ankietowe dotyczące diagnozy kultury organizacyjnej zrealizowano w okresie od czerwca do października 2009 roku. Wzięło w nich udział 118 średnich i dużych przedsiębiorstw z województwa zachodniopomorskiego. Szczegółową charakterystykę podmiotów uczestniczących w badaniach zaprezentowano w tabeli. Wielkość przedsiębiorstwa (wg liczby zatrudnionych) Rodzaj prowadzonej działalności Od 10 do 49 zatrudnionych Od 50 do 249 zatrudnionych Powyżej 250 zatrudnionych Przetwórstwo przemysłowe Budownictwo Transport Handel Inne Na podstawie wyników realizowanego projektu stwierdzić można, iż zachodniopomorskie przedsiębiorstwa biorące udział w badaniach, dobrze zarządzają zasobami ludzkimi. Odnosząc bieżące wyniki do wyników badań przeprowadzonych w 2001 roku, można zaobserwować duży postęp w obszarze zarządzania ludźmi. Nie mniej jednak w trakcie badań ustalono również czynniki, które w dalszym ciągu wymagają poprawy. Ogólne wskazówki dotyczące pozytywnych zmian oraz obszarów doskonalenia: Misja i strategia działania przedsiębiorstw jest bardziej związana z bieżącą działalnością firmy, jednak brakuje lepszego ich komunikowania pracownikom. Przedsiębiorstwa coraz właściwiej określają swoje priorytety. Na pierwszym miejscu stawiają na zadowolenie klientów i jakość produktów, a następnie (jako wynik ww celów) na zysk. W niedostatecznym stopniu traktują jednak zadowolenie pracowników jako ważny cel firmy. Właściwsza jest hierarchia zasobów firmy: najpierw ludzie, potem technologia i na końcu kapitał. Należałoby jednak w większej mierze docenić znaczenie informacji jako ważnego zasobu.

8 Strona8 Struktura organizacyjna przedsiębiorstw staje się bardziej elastyczna, natomiast pracownicy często nie mają odpowiednich uprawnień by realizować swoje zadania. Opisy stanowisk są bardziej dopasowane do uwarunkowań konkretnych stanowisk, natomiast w dalszym ciągu zbyt małą wagę przywiązuje się do kwestii planowania rozwoju zawodowego pracowników. Brakuje kompleksowego planu dokształcenia pracowników (kursy, szkolenia) oraz planowania ścieżek kariery. Komunikacja w obrębie całej firmy uległa poprawie (systemy informacyjne, spotkania, itd.), kadra zarządzająca skupia się obecnie na kształtowanie dobrej atmosfery współpracy między pracownikami (pomoc, dzielenie się wiedzą, itd.). Rekrutacja nowych pracowników w zasadniczej mierze skupia się na analizie życiorysów (uzyskane dyplomy, certyfikaty, itd.) zamiast na rzeczywistej ocenie cech osobowości i kwalifikacji kandydatów. Pracownicy coraz częściej są motywowani do pracy, o czym świadczy szeroka gama stosowanych bodźców motywacyjnych. Podstawowe systemy wynagrodzeń rzadko jednak są powiązane z planowanymi celami do osiągnięcia (poza wielkością sprzedaży). Pracowitość i dyscyplina można uznać za normalne postawy pracowników. Większą uwagę zwraca się obecnie na współpracę, odpowiedzialność i inicjatywę. Pozytywnej zmianie ulega forma kontroli pracowników bieżący nadzór coraz częściej zastępuje kontrola efektów działania. Działalność innowacyjna nie jest rozwinięta na właściwą skalę; za mało środków jest przeznaczanych na ten cel. Poniżej przedstawiamy tabelę zawierająca wybrane zagadnienia stanowiące przedmiot badań. Umożliwia ona przeprowadzenie oceny konkretnej firmy w odniesieniu do innych przedsiębiorstw regionu, a w szczególności przedsiębiorstw wyróżniających się pod względem osiąganych wyników działania liderów. Grupę liderów (kolumna 3) wyróżniono na podstawie oceny pozycji konkurencyjnej firmy dokonanej w trakcie badania, m.in. w zakresie: udziału w rynku, satysfakcji klientów, wydajności pracy, czy poziomu zysku netto. Najważniejsze

9 Strona9 charakterystyki kultury organizacyjnej ustalone w trakcie badań, zostały pogrupowane w trzy obszary: strategii działania, zarządzania zasobami ludzkimi oraz podejścia do zmian i działalności innowacyjnej. Charakterystyki kultury organizacyjnej STRATEGIA DZIAŁANIA Posiadamy misję, z której wynikają cele działania. Są one konkretnie sformułowane i znane wszystkim pracownikom. Ocena Państwa firmy Liderzy (29) Pozostałe firmy (87) Odsetek firm odpowiadających twierdząco na dane pytanie 92% 69% Posiadamy strategię działania. 96% 83% Trzy priorytetowe cele działalności naszej firmy (kolumny 3 i 4 przedstawiają rangowania celów na postawie odpowiedzi liderów (kol. 3) bądź pozostałych firm (kol. 4)) zadowolenie klientów 1 1 wysoka jakość produktów 2 2 zysk 3 3 dynamiczny rozwój firmy 3 5 zapewnienie płynności finansowej 4 4 zadowolenie pracowników 5 6 Kluczowe zasoby naszego przedsiębiorstwa (kolumny 3 i 4 przedstawiają rangowania zasobów na postawie odpowiedzi liderów (kol. 3) bądź pozostałych firm (kol. 4)) ludzie 1 1 technologia 2 3 kapitał 3 2 wyposażenie 4 4 informacja 4 5 ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI Posiadamy ściśle sprecyzowany wizerunek potencjalnego pracownika rekrutowanego na konkretne stanowisko. 86% 76% Planujemy pracownikom kariery zawodowe. 50% 31% Nasze podejście do kwestii rozwoju pracowników przejawia się w tym, iż: traktujemy rozwój pracowników jako inwestycję, często kierujemy pracowników na kursy, studia, itp. czasami kierujemy pracowników na kursy, szkolenia, konferencje itp., lecz są to wybrane osoby nie angażujemy się zbytnio w rozwój pracowników gdyż nie jest to konieczne, bądź też ze względu na brak środków 52% 34% 41% 61% 6% 16%

10 Strona10 Charakterystyki kultury organizacyjnej Trzy najczęściej stosowane przez nas bodźce motywacyjne (kolumny 3 i 4 przedstawiają rangowania bodźców na postawie odpowiedzi liderów (kol. 3) bądź pozostałych firm (kol. 4)) Ocena Państwa firmy Liderzy Pozostałe firmy (29) (87) Odsetek firm odpowiadających twierdząco na dane pytanie premie 1 1 podwyżka/obniżka wynagrodzenia 2 2 stwarzanie możliwości realizacji aspiracji zawodowych 3 7 przydzielenie bardziej odpowiedzialnych zadań 4 4 zróżnicowanie płac między grupami zawodowymi 5 5 awans 5 6 pochwały/nagany 6 3 inne bodźce materialne: dofinansowanie wczasów, itp. 7 8 W naszym przedsiębiorstwie istnieje gradacja nagród i kar sprawiająca, że coraz większy wysiłek wiąże się z coraz atrakcyjniejszą nagrodą i odwrotnie. PODEJŚCIE DO ZMIAN I DO INNOWACJI Stosujemy wynagrodzenie uznaniowe w celu pobudzenia innowacyjności i podejmowania ryzyka. Zachęcamy pracowników do testowania własnych pomysłów zmian i udoskonaleń. Stwarzamy możliwości wymiany wiedzy i pomysłów między pracownikami (np. grupy dyskusyjne, tablice ogłoszeń). Stosujemy system ocen pracowników uwzględniający takie kryteria jak: kreatywność, innowacyjność działań, liczba zgłoszonych i wdrożonych pomysłów, itp. 75% 49% 68% 60% 86% 68% 72% 45% 69% 60% Na podstawie badania ankietowanego opracowano również listę kluczowych przeszkód administracyjnych wpływających na rozwój organizacji oraz oczekiwań przedsiębiorców względem władz regionu i miasta. Wyniki badania przedstawia poniższa tabela. Przeszkody administracyjne napotykane w działalności gospodarczej Waga czynnika Uciążliwości w przygotowaniu inwestycji, długi czas oczekiwania na pozwolenie na budowę i nie dotrzymywanie terminów. 27% Biurokracja - rozbudowane, niejednoznaczne i ciągle zmieniające się przepisy, nadinterpretacja przepisów, często na niekorzyść przedsiębiorców. 25% Zbyt uciążliwe i skomplikowane procedury pozyskiwania środków unijnych. 5% Nieporadność urzędników w egzekwowaniu prawa, nawet jeżeli widzą jego naruszenie. 5% Brak współpracy samorządów z przedsiębiorcami. 5%

11 Strona11 Oczekiwania przedsiębiorców względem władz Miasta i Regionu: Waga czynnika Fachowość, życzliwość urzędników 16% Krótszy termin oczekiwania na decyzje administracyjne 15% Lepsza infrastruktura (także drogowa) 13% Szybszy dostęp do dotacji unijnych 9% Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego 8% Spotkania przedsiębiorców z lokalnymi władzami i uwzględnianie ich głosu w podejmowanych decyzjach 7% Szkolnictwo zawodowe dostosowane do potrzeb rynku 5% Dostępność terenów inwestycyjnych 4% IV SPOTKANIA Z KADRĄ KIEROWNICZĄ- DZIAŁANIA UZUPEŁNIAJĄCE PROJEKT BADAWCZY, WYKRACZAJĄCE POZA APLKACJĘ, REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU NA KOSZT PROJEKTODAWCY. W okresie od marca do czerwca 2009 r. przeprowadzony został cykl 11 spotkań z kadrą kierowniczą przedsiębiorstw. Spotkania podzielone były na dwa bloki tematyczne dotyczące dwóch obszarów działania przedsiębiorstwa: środowisko zewnętrzne oraz środowisko wewnętrzne. Każdy temat był wcześniej opracowany przez prowadzącego moderatora, który wprowadzał uczestników spotkania do podejmowanego tematu za pomocą przygotowanej prezentacji. Przygotowane wprowadzenie do dyskusji zawierało zbiór zagadnień związanych z danym tematem, a następnie uczestnicy reprezentanci grupy docelowej odpowiadali, w formie dyskusji, na postawione zagadnienia ustosunkowując się do nich. Owocem dyskusji była najpierw diagnoza a następnie wstępne wypracowanie propozycji rozwiązań. W każdym ze spotkań uczestniczyło od 10 do 20 przedsiębiorców z województwa zachodniopomorskiego, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów średniej i dużej wielkości. W spotkaniach udział brali także przedstawiciele mediów regionalnych, przedstawiciele instytucji samorządowych oraz instytucji otoczenia biznesu. Swoim zasięgiem projekt objął w sumie 400 przedsiębiorstw województwa zachodniopomorskiego. Efektem spotkań było opracowanie zbioru praktycznych uwag mających przyczynić się do poprawy poziomu konkurencyjności zachodniopomorskich firm. Wyniki były udostępniane w formie newsletter a wszystkim uczestnikom projektu. Ponadto w prasie publikowane były raporty ze spotkań, zawierające informacje o problemach, z którymi zmagają się przedsiębiorcy

12 Strona12 działający w naszym regionie (w tym problemy z instytucjami oraz władzami samorządowymi i krajowymi). Badania realizowane w ramach projektu ukierunkowane były na śledzenie zmian zachodzących na rynku oraz w przedsiębiorstwach naszego regionu w celu oceny elastyczności zarządzania przedsiębiorstwami w odpowiedzi na zmiany zachodzące w otoczeniu. Badano poszczególne sfery funkcjonowania przedsiębiorstw oraz zdolności przedsiębiorców do współpracy z otoczeniem ze szczególnym uwzględnieniem rynku odbiorców, konkurentów, dostawców oraz instytucji rynku pracy. Badania dotyczyły umiejętności pozyskiwania informacji od interesariuszy, zdolności budowy relacji z podmiotami otoczenia oraz zdolności przetwarzania informacji płynących z rynku. Zastosowano metodę zogniskowanych wywiadów grupowych (focus interview). Metoda zogniskowanych wywiadów grupowych pozwala na zebranie informacji w krótkim czasie, oraz na obserwację dynamiki postaw uczestników oraz interakcje pomiędzy nimi. Zgodnie z metodą, rezultaty badania były wygenerowane wspólnie przez wszystkich uczestników badania, poprzez świadome lub nieświadome oddziaływanie na siebie. Zgodnie z przyjętą metodologią dyskusje prowadzone były według przygotowanego wcześniej scenariusza opisującego cele każdego etapu badania (przygotowane pytania zadawane później uczestnikom spotkania). W ramach obszarów działalności zewnętrznej zidentyfikowano następujące zagadnienia: pozyskiwanie środków z funduszy strukturalnych, eliminacja barier administracyjnych, strategia miasta i regionu, współpraca środowiska biznesowego, prognoza makroekonomiczna na najbliższy rok, analiza obecnej sytuacji gospodarczej regionu, czyli jak wygląda kryzys, źródła finansowania działalności firm, zabezpieczenie przed ryzykiem kursowym i ryzykiem zmiany stóp procentowych. Natomiast zidentyfikowane problemy, na jakie napotykają przedsiębiorstwa naszego województwa odnoszące się do środowiska wewnętrznego firmy to: sprawne zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, ustalenie i utrzymanie strategii przedsiębiorstw, wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań we wszystkich obszarach działalności przedsiębiorstw, umiejętne zarządzanie ludźmi, sprawna i odpowiednia kontrola działalności firmy, oraz stosowanie narzędzi informatycznych (informatyzacja przedsiębiorstw).

13 Strona13 Problemy zewnętrzne: 1. Niskie wykorzystanie środków unijnych przez przedsiębiorstwa zachodniopomorskie. Wykorzystanie funduszy strukturalnych przez przedsiębiorstwa zachodniopomorskie jest jednym z najniższych w kraju. Przyczyny to: wygórowane, skomplikowane i mało precyzyjne wymagania formalne, szczególnie dotyczące tzw. załączników środowiskowych, zbyt długi czas rozpatrywania wniosków, brak ujednoliconych wytycznych, co do sposobu wypełniania wniosków, udokumentowanie i utrzymanie przez 3 lata rezultatów projektu. Propozycje rozwiązań: najistotniejsze dla aktywizacji przedsiębiorców do pozyskiwania środków unijnych od instytucji regionalnych są: uproszczenie i urealnienie procedur oceny wniosków, elastyczne dopasowanie kryteriów oceny np. w kwestii punktacji za zatrudnienie, prowadzenie dobrych szkoleń dla urzędników (większość to nowozatrudnieni pracownicy), wprowadzenie zaliczkowania środków, uproszczenie wniosków (obecnie wymagają 21 załączników!), ujednolicenie wytycznych do wniosków, skrócenie czasu ich rozpatrywania, wprowadzenie jasnych procedur odnośnie wypełniania załączników środowiskowych, wprowadzenie zaliczkowania środków, ustalanie terminów kolejnych naborów z odpowiednim wyprzedzeniem (by można było zaplanować inwestycje). 2. Istnienie barier administracyjnych. Przedsiębiorcy w swojej działalności napotykają na bariery administracyjne, które utrudniają im prowadzenie działalności gospodarczej. Oczekiwania przedsiębiorców wiążą się z serią ułatwień, których celem jest przyspieszenie rozwoju gospodarczego naszego województwa. Są to: większa fachowość i życzliwość urzędników, skrócenie terminów oczekiwania na decyzje administracyjne, ulepszenie infrastruktury miejskiej, równe traktowanie podmiotów przez urzędników, uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego, regularne spotkania przedsiębiorców z dyrektorami poszczególnych wydziałów Urzędu Miejskiego, wsparcie szkolnictwa zawodowego, zwiększenie dostępności terenów inwestycyjnych. Dyskutując o eliminacji barier przedstawiciele biznesu za najważniejsze uznali działania zmierzające do zmiany postaw oraz podejścia urzędników do przedsiębiorców. Taka reorientacja powinna polegać na tym, aby w ramach obowiązujących przepisów, urząd pełnił rolę służebną i kierował się zasadą: traktuję przedsiębiorcę tak, jak sam chciałbym zostać potraktowany. Dla realizacji tego celu zgłaszano zarówno propozycje ogólne w tym np. przeprowadzania kampanii

14 Strona14 społecznych skierowanych do pracowników administracji, jak i rozwiązania szczegółowe m.in. wprowadzenie funkcji opiekuna przedsiębiorcy, odpowiedzialnego za kompleksowe załatwienie wszystkich jego spraw w urzędzie (dotyczy to zwłaszcza sprawy trudne bądź duże). 3. Na ile przedsięwzięcia władz samorządowych uwzględniają potrzeby przedsiębiorców i czy te potrzeby wpisują się w strategiczne działania podejmowane przez miasto i region? W odczuciu przedsiębiorców najtrudniejszą przeszkodą wciąż pozostaje nieżyczliwość i brak pomocy ze strony urzędników. Zdaniem dyskutantów takie podejście, powszechne zarówno wśród pracowników jak i kierowników administracji, wynika z dwóch przyczyn. Pierwszą jest brak świadomości, że zajmowane stanowisko pracy oraz wynagrodzenie pośrednio zależą od obsługiwanych przez nich przedsiębiorców. Niestety w Polsce urzędnik wciąż we własnym odczuciu jest przedstawicielem władzy i często okazuje to zgłaszającemu się do niego przedsiębiorcy. Przez to biznesmen w urzędzie czuje się nie partnerem. Przedsiębiorcy pragną znaleźć partnerskie porozumienie na linii przedsiębiorcy-urzędnicy, oczekują stałej i fachowej obsługi przez jedną wydzieloną komórkę obsługującą przede wszystkim średnie i duże przedsiębiorstwa naszego regionu, przyspieszenia procesu planowania i przygotowania inwestycji miejskich oraz komunikowania działań strategicznych przez urząd miasta przedsiębiorcom. 4. Współpraca z instytucjami otoczenia biznesu (instytucje oferujące przedsiębiorcom usługi związane z tworzeniem, prowadzeniem i rozwojem firmy; oferują szkolenia, doradztwo itp.). Kadra zarządzająca przedsiębiorstw regionu zgodnie stwierdziła, że otoczenie firm, nie poinformowało w żaden sposób o nadchodzącym kryzysie. W chwili obecnej na rynku istnieje duża liczba izb i stowarzyszeń wspierających przedsiębiorców, lecz działają one w pojedynkę. Zdaniem przedsiębiorców w ten sposób nie osiągają najważniejszych celów. Skutecznym rozwiązaniem byłoby połączenie sił. Uczelnie powinny usprawnić kontakt z firmami, tak by studenci mieli możliwość odbywania większej ilości praktyk i staży. Przedsiębiorcy oczekują, by firmy szkoleniowe, zanim przedstawią swoją ofertę, zapoznały się z profilem przedsiębiorstwa, poznały jego słabe i mocne strony oraz dostosowały zakres szkolenia do konkretnych jego potrzeb. Oczekują również wyższej jakości świadczonych usług.

15 Strona15 5. Informatyzacja przedsiębiorstwa. W chwili obecnej na rynku zachodniopomorskim brak firm, które zapewniłyby kompleksową obsługę firmy, od identyfikacji potrzeb do wdrożenia odpowiedniego programu IT. Od dobrej firmy IT przedsiębiorcy oczekują znajomości ich potrzeb, wiedzy o rynku oprogramowania, bezstronności przy rekomendowaniu programów IT oraz uczestnictwa we wdrożeniu oprogramowania. Przy zakupie oprogramowania ważną rolę odgrywa arbiter (osoba lub firma), który będzie pośrednikiem pomiędzy kadrą zarządzającą a specjalistami IT. Ważne jest, aby taka osoba czy firma poznała dobrze przedsiębiorstwo, zrozumiała jego potrzeby i zapewniła osiągnięcie oczekiwanych efektów. Wybór odpowiedniego oprogramowania oznacza po pierwsze dobrą znajomość zarówno firmy, jak i specyfiki programów IT. Zawsze jednak dopiero w trakcie wdrażania oprogramowania pojawiają się nieprzewidziane wcześniej kwestie. Często problem z efektywnym wykorzystaniem oprogramowania nie tkwi w nim samym, ale w pracownikach firmy. Kompetencje użytkowników powinny być dopasowane do oprogramowania. Przedsiębiorcy doceniają innowacyjne rozwiązania informatyczne, na przykład wirtualne platformy menedżerskie, które pozwalają na dostęp do informacji i wiedzy w każdej chwili. Te zaawansowane programy przygotowują nam także analizę danych. Dodatkowe możliwości daje dzierżawa oprogramowania, która pozwala w ciągu krótkiego czasu i przy niewysokich kosztach dzierżawy przetestować jego możliwości i zastosowanie w firmie. 6. Zabezpieczenie przed ryzykiem kursowym i ryzykiem zmiany stóp procentowych. Celem spotkania było przybliżenie przedsiębiorcom rodzajów ryzyka rynkowego i sposobów jego minimalizacji. Gościem spotkania był Wojciech Czajkowski, Specjalista ds. produktów skarbowych Banku PKO BP S.A. Przedsiębiorcy dzielili się swoimi doświadczeniami na temat stosowania instrumentów pochodnych: Transakcja FX Forward, Transakcja FX Swap, Europejska Opcja Walutowa, FRA (Forward Rate Agreement), terminowa transakcja stopy procentowej, IRS (Interest Rate Swap), CIRS (Cross Currency Interest Rate Swap). Wymienione przez przedsiębiorców korzyści, jakie wynikają ze stosowania instrumentów zabezpieczających to: 1. Możliwość precyzyjnego wyliczenia przyszłych przychodów (eksporterzy) lub zobowiązań (importerzy), a także kosztów i/lub przychodów odsetkowych.

16 Strona16 2. Pewność zrealizowania wymiany po z góry ustalonym kursie, bądź rozliczenia według konkretnej stopy procentowej. 3. Możliwość zmian odpowiednich parametrów transakcji zabezpieczającej w przypadku zmian warunków zabezpieczonego kontraktu (np. kwoty lub terminu rozliczenia). 4. Oszczędność kosztów brak potrzeby śledzenia kursów i zmian stóp procentowych, jak również nabywania know-how niezbędnego do przygotowywania prognoz kursowych (uniknięcie kosztów związanych z zakupem serwisu informacyjnego, zatrudnieniem analityka rynkowego, czy opłatami za bezpośredni dostęp do rynku finansowego). 5. Ułatwione planowanie budżetowe znany poziom kursu walutowego i przyszłej stopy procentowej ułatwia tworzenie planów i projekcji finansowych, umożliwia ocenę efektywności projektów inwestycyjnych i rentowności transakcji handlowych, upraszcza bieżącą księgowość. 6. Eliminacja/redukcja ryzyka finansowego dla firmy prowadzącej działalność niefinansową unikanie zbędnego ryzyka finansowego jest szczególnie istotne pozwala na skuteczne prowadzenie działalności w wybranej specjalności. Podejście firm do zagadnienia zabezpieczenia przed ryzykiem wpisuje się w jeden z trzech scenariuszy: Brak zabezpieczeń firma całkowicie wystawiona na ryzyko. Polityka częściowej eliminacji ryzyka walutowego firma zabezpiecza część swoich przepływów pieniężnych; jako wariant niniejszego podejścia można wskazać dynamiczne zarządzanie ryzykiem walutowym - firma zawiera wiele transakcji dla różnych przepływów w zależności od bieżącej sytuacji rynkowej. Polityka całkowitej eliminacji ryzyka walutowego firma zabezpiecza wszystkie znane sobie przepływy pieniężne. Brak zabezpieczenia przed ryzykiem jest również decyzją mającą konkretny wymiar finansowy, decyzją, której efekt będzie znany w przyszłości. Być może warto zatem w przypadku firm, które dotychczas nie wykorzystywały transakcji zabezpieczających rozważyć wprowadzenie polityki zabezpieczeń. Na pewno zaś warto identyfikować i szacować wszelkie czynniki ryzyka, które mogą mieć negatywny wpływ na efekt działalności firmy.

17 Strona17 Problemy wewnętrzne: 1. Firmy borykają się barierami dzielenia się wiedzą w firmie. Główna przyczyna to opór pracowników. W czasie dyskusji wyróżniono dwa sposoby dzielenia się wiedzą: kontakt bezpośredni: tworzenie międzywydziałowych zespołów, współpraca osób posiadających wiedzę z osobami uczącymi się (rotacja pracowników, wewnętrzne praktyki), rozmowy nieformalne w kuchni, zaplanowane zebrania i spotkania, organizacja wewnętrznych konferencji, seminariów, programów szkoleniowych dla pracowników, ułatwiony bezpośredni dostęp do wewnętrznych ekspertów, spisanie wiedzy: dokumentacja papierowa (procedury, instrukcje, podręczniki, raporty, itp.),doumentacja umieszczona na platformie informatycznej (raporty, aalizy, prezentacje, pisma, itp.), tworzenie wewnętrznego newslettera, inne rozwiązania informatyczne - np. fora dyskusyjne do wymiany poglądów i pomysłów. Rozwiązaniem tego problemu jest budowanie kultury wiedzy jako przewagi konkurencyjnej firmy. Pomocne narzędzia w budowaniu kultury wiedzy to regularne spotkania z pracownikami, szkolenia, telekonferencje, wykorzystanie odpowiednich systemów informatycznych służących zatrzymaniu wiedzy w firmie. 2. Strategia firmy. Nie wszystkie firmy województwa zachodniopomorskiego stosują strategie, nie znają tym samym korzyści, jakie płyną ze sformułowania i następnie utrzymywania strategii we własnej działalności. Zalety posiadania strategii: świadomość podążania do przodu, możliwość porównania się z konkurencją, ocena postępu poszczególnych działów przedsiębiorstwa. Strategia jest sposobem komunikowania się kierownictwa z pracownikami, informacji dokąd firma zmierza. Strategia musi być monitorowana, dopasowywana do sytuacji na rynku. 3. Kontrola firmy. Regularna kontrola działalności firmy pozwala reagować szybko na zmieniającą się sytuację na rynku. Jej celem jest przetrwanie firmy na rynku oraz utrzymanie istniejącego poziomu zatrudnienia. Sprawne wyznaczenie celów jest podstawą dobrej kontroli. Kontrola w

18 Strona18 firmie może opierać się na cotygodniowych spotkaniach z personelem, odpowiedzialnym za poszczególne działania. Warto ustalić budżet roczny i co pewien czas (np. tygodniowo) monitorować, czy bieżąca działalność firmy nie przekracza założonych kosztów. 4. Wykorzystanie i zwiększenie potencjału twórczego pracowników. Dla wykorzystania potencjału twórczego pracowników konieczne są: stworzenie odpowiedniej atmosfery w pracy, dobre traktowanie pracowników, firmy powinny także umiejętnie pozyskiwać wiedzę z zewnątrz, odbywanie praktyk przez pracowników poza przedsiębiorstwem i współpraca między firmami z tej samej branży, innowacji należy też poszukiwać na najwyższych szczeblach. Sprawdzoną metodą są regularne spotkania dyrektorów i kierowników działów. 5. Problem: niska kreatywność pracowników w firmach. Pobudzaniu kreatywności pracowników sprzyja przekazanie pełnej odpowiedzialności podwładnym za ich własny obszar działania. Kreatywny pracownik to przede wszystkim ten, który utożsamia się ze swoją firmą i który odczuwa komfort we własnym miejscu pracy. Poczucie komfortu dają czynniki motywacyjne: odpowiednie wynagrodzenie i nagradzanie, a nie karanie, za nowe pomysły. Kreatywność pracowników potrzebna jest na każdym szczeblu w firmie, a szczególnie na szczeblu średnim. Stworzenie odpowiedniej kultury organizacyjnej, bazującej na atmosferze otwartości także sprzyja istnieniu kreatywności w firmie. 6. Motywacja pracowników. Najważniejszym czynnikiem motywacji jest przekonanie pracownika o przydatności wykonywanej pracy, docenienie jego pracy oraz pochwała za dobrze wykonane zadania. Gdy firm nie stać na finansowe motywowanie kadry, szczególny nacisk warto położyć na silną integrację grupy. Często spotykamy się z brakiem znajomości potrzeb pracowników przez zarząd firmy. Narzędzia motywacyjne powinny być dobrane odpowiednio do stanowisk zajmowanych przez pracowników. Motywacja finansowa jest skuteczna tylko do pewnego poziomu. Jeśli pracownik osiągnie już przychody zaspokajające istotne jego potrzeby, to pieniądze tracą swoją wartość. O wiele skuteczniejsze są wtedy narzędzia pozafinansowe. Bardzo silnym czynnikiem motywacyjnym jest atmosfera pracy. Należy stworzyć w firmie wzorzec wartości i postępowania, który ma być stosowany w praktyce. Konieczny jest bardzo

19 Strona19 jasny i dokładny zakres obowiązków. Szef powinien mieć bezpośredni kontakt z pracownikiem (warto znać wszystkich po imieniu), oraz dobre słowa: gest docenienia, podziękowania etc. Realizacja tego badania pozwoliła na zawiązanie się dyskusji o stworzeniu platformy współpracy dla przedsiębiorstw województwa zachodniopomorskiego. Wymiana wiedzy oraz doświadczeń przedsiębiorców przyczyniła się do wzrostu wiedzy oraz poszerzenia własnego pola doświadczeń. Publikacje, które powstały na bazie tematów omawianych przez prezesów firm stały się platformą do dialogu między przedsiębiorcami a instytucjami samorządowymi województwa zachodniopomorskiego i instytucjami otoczenia biznesu. W trakcie realizacji projektu projektodawca korzystał ze stałego wsparcia medialnego. Informacje o projekcie przekazywane były za pośrednictwem regionalnych środków masowego przekazu. Przekaz medialny uwiarygodnił projektodawcę w oczach beneficjentów. Projekt wzbudził zainteresowanie większości mediów regionalnych. Gazeta Wyborcza w dodatku lokalnym Szczecin publikowała po każdym spotkaniu artykuły omawiające poruszaną tematykę. Ponadto w spotkaniach uczestniczyli dziennikarze Kuriera Szczecińskiego, w którym także ukazywały się informacje o projekcie. Obecni byli także dziennikarze Kroniki Szczecińskiej z TVP3 Szczecin, oraz redakcji Pełnego portfela program redakcji TVP3 Szczecin. Projektodawca nawiązał także współpracę z Polskim Radiem Szczecin, która zaowocowała szeregiem informacji radiowych a także nagraniem programu radiowego z udziałem uczestników spotkań panelowych przedstawicieli kadry kierowniczej kilku wybranych przedsiębiorstw. Tematem audycji były założenia projektu Czas na rozwój zachodniopomorskich przedsiębiorstw oraz drogi budowania platformy współpracy integrującej środowiska regionalne w celu poszukiwania wspólnej drogi rozwoju. W wybranych spotkaniach uczestniczyli zaproszeni goście. Niewątpliwym sukcesem była obecność Marszałka Urzędu Marszałkowskiego Władysława Husejko. To spotkanie zaowocowało poszerzoną współpracą przedsiębiorców z Urzędem Marszałkowskim w obszarze pozyskiwania środków z funduszy unijnych. Owocem prac z przedsiębiorcami była odpowiedź Urzędu Marszałkowskiego na oczekiwania przedsiębiorców i kolejno wprowadzenie serii usprawnień w procesie pozyskiwania środków unijnych. Urząd Marszałkowski pracuje nad usprawnianiem systemu zarządzania programami unijnymi tak, aby ułatwić przedsiębiorcom korzystanie ze środków pomocowych. Z tego powodu podjęto działania mające na celu uproszczenie procedur związanych ze składaniem wniosków oraz łagodzenie obowiązujących

20 Strona20 dotychczas wymogów formalnych. W szczególności: zmniejszono liczbę wymaganych dokumentów składanych razem z wnioskiem, przedłużono czas, jaki ma przedsiębiorca na uzupełnienie brakujących załączników, obniżono próg weryfikacji wniosków z 60 do 50 proc., ocenę zasadności wydatków przeniesiono z urzędników na ekspertów, uproszczono biznesplan oraz złagodzono punktację dotyczącą kluczowych kryteriów, przesunięto czas składania załączników środowiskowych na moment podpisania umowy (do tej pory najpierw musiała być zamknięta procedura oceny załączników), podobnie jak wniosek o promesę. Co ważne, przedsiębiorca będzie mógł otrzymać zaliczkę na środki. Badanie zmian rynkowych i zdolności adaptacyjnych przedsiębiorstw wpłynęło pozytywnie na świadomość społeczną zachodzących na rynku oraz świadomość przedsiębiorców co do konieczności podejmowania działań dostosowawczych. Tematy podjęte w czasie odbytych spotkań uświadomiły przedsiębiorcom istnienie określonych problemów oraz uświadomiły drogi poszukiwania rozwiązań. Jednocześnie wymiana doświadczeń między przedsiębiorcami przyczyniła się do wzmocnienia wzajemnego zaufania między przedsiębiorcami i stworzenia wspólnej platformy nacisku w celu osiągnięcia celów koniecznych dla możliwości rozwoju przedsiębiorczości w regionie. Wszystkie te działania ostatecznie wpłyną na poprawę konkurencyjności i wsparcie transformacji gospodarki regionalnej. Badanie zdolności przedsiębiorców do współpracy z otoczeniem wykazało, iż przedsiębiorcy wykazują się bardzo dużą chęcią nawiązania współpracy ze wszystkimi instytucjami i środowiskami regionalnymi. Szczególnie dotkliwy dla przedsiębiorców jest wciąż niewystarczające zrozumienie ich problemów przez instytucje samorządowe. W relacji przedsiębiorca urzędnik, to przedsiębiorca wykazuje się większą elastycznością i dojrzałością w patrzeniu na perspektywiczny rozwój regionalny. Bardzo pozytywnym czynnikiem jest duża otwartość przedsiębiorców i chęć pokonania barier uniemożliwiających współpracę środowisk regionalnych. Pod tym względem świadomość przedsiębiorców jest o wiele większa niż pracowników JST. Szczególny nacisk w czasie badań położono na podniesienie poziomu świadomości pracowników JST odnośnie ich wkładu w rozwój przedsiębiorczości w regionie. Podjęte w czasie dyskusji fokusowych tematy pozwoliły na śledzenie zmian zachodzących na rynku oraz w przedsiębiorstwach naszego regionu w celu oceny elastyczności zarządzania przedsiębiorstwami w odpowiedzi na zmiany zachodzące w otoczeniu. Przedsiębiorstwa zachodniopomorskie wykazują elastyczność we wprowadzaniu innowacji we wszystkich

21 Strona21 obszarach własnej działalności przedsiębiorcy są świadomi wagi wprowadzanych zmian i rozumieją, że gospodarka rynkowa stawia przed nimi wciąż nowe wyzwania. Tabela porównawcza SPOTKANIA Z KADRĄ KIEROWNICZĄ Spotka nie Data Temat 1 Prowadzący/Gość Temat 2 Prowadzący Wywiad Fundusze strukturalne Jakie są problemy i trudności przedsiębiorstw w 1 4 marca wykorzystaniu funduszy marca 18 marca 25 marca europejskich przydzielanych przez instytucje regionalne Administracja Problemy, trudności i oczekiwania przedsiębiorców przy uzyskiwaniu wszelkiego typu pozwoleń dotyczących działalności firmy Fundusze strukturalne spotkanie z udziałem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Władysława Husejko Strategia miasta i regionu poszukiwanie wspólnej wizji rozwoju miasta i regionu między instytucjami a biznesem. Współpraca środowiska biznesowego - Problemy i trudności we współpracy firm z otoczeniem biznesu 1 identyfikacja potrzeb i kwietnia oczekiwań przedsiębiorców. Sposoby usprawnienia współpracy. prof. US Alberto Lozano Zarządzanie wiedzą - Bariery i sposoby prof. US Alberto Lozano Marszałek Władysław Husejko Marcin Szmyt - Dyrektor Wydziału Zarządzania RPO Urząd Marszałkowski dzielenia się informacją i wiedzą wśród pracowników Strategia- czy firmy posiadają i trzymają się ustalonej wcześniej strategii? Jakie są przeszkody, utrudnienia? prof. US Alberto Lozano Innowacyjność - Potencjał twórczy pracowników: jak pobudzać do przełomowych pomysłów? Moc pracowników nowej generacji. prof. US Alberto Lozano prof. US Mariusz Jedliński Jaka jest prognoza dr Waldemar Aspadarec makroekonomiczna na 22 najbliższy rok, czyli jak kwietnia będzie wyglądać gospodarka w najbliższym czasie? Analiza obecnej sytuacji dr Dominik Rozkrut - 29 gospodarczej regionu, czyli Dyrektor Urzędu kwietnia jak wygląda kryzys w Statystycznego w naszym regionie? Szczecinie 8 6 maja Źródła finansowania działalności firmy, czyli skąd pozyskać kapitał do firmy? Strategia miasta i regionu Oczekiwania 9 13 maja przedsiębiorców wobec władz Miasta i regionu. Informatyzacja - brak środków jako bariera informatyzacji przedsiębiorstw. Jak tanio zapewnić firmie wsparcie systemami informatycznymi Motywowanie pracowników - skuteczność stosowanych bodźców motywacyjnych Kontrola firmy- Jak sprawnie kontrolować działalność firmy? prof. Stanisław Flejterski Zarządzanie Ludźmi - Sposoby budowania dobrej atmosfery pracy w firmie prof. US Alberto Lozano Innowacyjność - Kreatywna firma: twórczy potencjał innowacyjnej struktury firmy. dr Aleksandra Rudawska prof. US Alberto Lozano dr Bartłomiej Moszoro dr Tomasz Łukaszewski dr Katarzyna Gadomska - Lila prof. US Alberto Lozano dr Katarzyna Gadomska - Lila dr Bartłomiej Moszoro Ilość uczestnikó w (tylko firmy) Publikacje GW: Wywiad z Alberto Lozano, Biznesmen to dobrodziej a nie złodziej, Wtorek 24 lutego 2009 GW: dr Tomasz Łukaszewski, Urzędnicy, pomagajcie!, Poniedziałek 09 marca 2009 Kurier Szczeciński: Dariusz Staniewski, Inna strona kryzysu. Czas na rozwój?, Wtorek 10 marca 2009 GW: dr Aleksandra Rudawska, Urzędniku! Bądź dla biznesmena życzliwym przewodnikiem i partnerem, Poniedziałek 16 marca 2009 GW: dr Katarzyna Gadomska-Lila, Jak wykorzystać u nas fundusze strukturalne, Poniedziałek 23 marca 2009 Kurier Szczeciński: Dariusz Staniewski,Marszałek kontra biznes, GW: prof. US Alberto Lozano, Rada na kryzys: potencjał twórczy pracowników, Poniedziałek 30 marca 2009 GW: dr Aleksandra Rudawska, Biznesmeni narzekają na banki, Poniedziałek 06 kwietnia 2009 Kurier Szczeciński, Kolejne spotkanie integracji. Kto ma przewidzieć kryzys, GW: prof. US Alberto Lozano, O czym co środa dyskutują prezesi firm, GW: Agnieszka Suwalska, Rada na trudne czasy - kontrolować firmę, Poniedziałek 04 maj 2009 GW: Prof. US Alberto Lozano, Mamy zysk z eksportu mimo kryzysu, Poniedziałek 11 maja 2009

22 Strona22 Współpraca środowiska Jaśmina Solecka - dyrektor biznesowego - Sposoby na Regionalnego Centrum lepsze wykorzystanie oferty Innowacji i Transferu instytucji otoczenia biznesu Technologii ZUT; maja ze szczególnym naciskiem Adam Badach - Prezes na wykorzystanie Zachodniopomorski potencjału uczelni. Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Zabezpieczenie przed ryzykiem kursowym i maja ryzykiem zmiany stóp procentowych Wojciech Czajkowski, Specjalista ds. produktów skarbowych Banku PKO BP S.A Gazeta Wyborcza: prof. US Alberto Lozano, Jak ZUT pomógł producentowi przechowywać śledzie, Wtorek 26 maja 2009

Inicjatywy klastrowe:

Inicjatywy klastrowe: Polskie klastry i polityka klastrowa 2011 Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój Redakcja: Marita Koszarek Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój pod redakcją

Bardziej szczegółowo

Honorowa Polska Nagroda Jakości 2007 dla RIG w Katowicach. R e g i o n a l n a I z b a G o s p o d a r c z a w K a t o w i c a c h

Honorowa Polska Nagroda Jakości 2007 dla RIG w Katowicach. R e g i o n a l n a I z b a G o s p o d a r c z a w K a t o w i c a c h Honorowa Polska Nagroda Jakości 2007 dla RIG w Katowicach Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X Grudzień 2007 R e g i o n a l n a I z b a G o s p o d a r c z a w K a t o w i c a c h TEMAT NUMERU Firma

Bardziej szczegółowo

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Pierwsze w Polsce opracowanie, które kompleksowo analizuje sposoby zarządzania pracami B+R w nauce, sposoby zarządzania pracami B+R w gospodarce oraz

Bardziej szczegółowo

Analiza potrzeb. szkoleniowych w MŚP. www.marr.pl

Analiza potrzeb. szkoleniowych w MŚP. www.marr.pl Analiza potrzeb szkoleniowych w MŚP www.marr.pl Publikacja sfinansowana ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie Leonardo da Vinci Publikacja odzwierciedla jedynie

Bardziej szczegółowo

Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Formowanie kwalifikacji pracowniczych Raport z badania

Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Formowanie kwalifikacji pracowniczych Raport z badania Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Formowanie kwalifikacji pracowniczych Raport z badania Raport powstał jako część projektu Kwalifikacje dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

2. Rola badań rynkowych i analizy potrzeb, związanych z rozwojem przedsiębiorczości, w procesie zarządzania instytucją otoczenia biznesu

2. Rola badań rynkowych i analizy potrzeb, związanych z rozwojem przedsiębiorczości, w procesie zarządzania instytucją otoczenia biznesu BADANIE RYNKU, ANALIZA LOKALNYCH POTRZEB, ZWIĄZANYCH Z ROZWOJEM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ORAZ PRZYGOTOWYWANIE OFERTY USŁUGOWEJ PRZEZ INSTYTUCJE OTOCZENIA BIZNESU 2005 PARP PARP SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 1 2. Rola

Bardziej szczegółowo

Fundacja BFKK. Raport. Rola samorządów gminnych w procesach rozwojowych Polski Wschodniej

Fundacja BFKK. Raport. Rola samorządów gminnych w procesach rozwojowych Polski Wschodniej Fundacja BFKK Raport Rola samorządów gminnych w procesach rozwojowych Polski Wschodniej Białystok 2010 Recenzent Prof. zw. dr hab. Barbara Kożuch (Uniwersytet Jagielloński) Redakcja naukowa Prof. nadzw.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA NAJLEPSZYCH PRAKTYK W ZARZĄDZANIU PRACAMI B+R

ANALIZA NAJLEPSZYCH PRAKTYK W ZARZĄDZANIU PRACAMI B+R ANALIZA NAJLEPSZYCH PRAKTYK W ZARZĄDZANIU PRACAMI B+R Przeprowadzone w latach 2010 2011 badanie sposobów zarządzania pracami badawczorozwojowymi, zarówno w sektorze nauki, jak i w sektorze biznesu było

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Załącznik do Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU Załącznik do Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Diagnoza wyzwań, potrzeb i potencjałów w obszarach objętych Programem wersja 5.0 Warszawa, 2014 1 Spis

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Gorzów Wielkopolski. EWALUACJA EX-ANTE. Strona1

Urząd Miasta Gorzów Wielkopolski. EWALUACJA EX-ANTE. Strona1 Urząd Miasta Gorzów Wielkopolski. RAPORT EWALUACYJNY Z PRZEPROWADZONYCH BADAŃ EWALUACYJNYCH W RAMACH PROJEKTU: POPRAWA EFEKTYWNOŚCI USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ ADMINISTRACJĘ SAMORZĄDOWĄ Z POWIATÓW GORZOWSKIEGO,

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKI + PRAKTYKI +

PRAKTYKI + PRAKTYKI + Autorzy: mgr Tomasz Buczek dr Jadwiga Kozieł-Mitras mgr Katarzyna Olszecka PRAKTYKI + Program doskonalenia zawodowego dla nauczycieli przedmiotów zawodowych w zakresie zarządzania, nr projektu WND-POKL.03.04.03-00-136/11

Bardziej szczegółowo

SZWAJCARSKO POLSKI PROGRAM WSPÓŁPRACY

SZWAJCARSKO POLSKI PROGRAM WSPÓŁPRACY STRATEGIA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU W FORTE NOWOCZESNE PROTEZOWANIE SP. Z O.O. SP. K. STRESZCZENIE Niniejsza strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu została opracowana na zlecenie i we

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 6. Wpływ efektywności form szkolenia pracowników na konkurencyjność firmy

Rozdział 6. Wpływ efektywności form szkolenia pracowników na konkurencyjność firmy Artykuł pochodzi z publikacji: Zarządzanie kapitałem intelektualnym w organizacji inteligentnej, (Red.) W. Harasim, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2012 Joanna Konopka Wyższa Szkoła Promocji w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Strategia Funkcjonowania Powiatowych Punktów Kontaktowych tworzących Regionalny System Wspierania Innowacji do roku 2020

Strategia Funkcjonowania Powiatowych Punktów Kontaktowych tworzących Regionalny System Wspierania Innowacji do roku 2020 Strategia Funkcjonowania Powiatowych Punktów Kontaktowych tworzących Regionalny System Wspierania Innowacji do roku 2020 Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego Fundacja Uniwersytetu im. A. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

Strategia wdrażania projektu innowacyjnego. Platforma rozwoju kształcenia zawodowego

Strategia wdrażania projektu innowacyjnego. Platforma rozwoju kształcenia zawodowego Strona1 Strategia wdrażania projektu innowacyjnego Platforma rozwoju kształcenia zawodowego Numer i nazwa Priorytetu: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Numer konkursu: 1/9.2/IN/11 Okres

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL

STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL Zespół opracowujący: Monika Kępka Bogdan Kępka Magdalena Kępka Warszawa 2012 Strona2 2 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Podstawowe pojęcia i zagadnienia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Jak napisać profesjonalny biznesplan?

Jak napisać profesjonalny biznesplan? Jak napisać profesjonalny biznesplan? Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2013 r. Spis treści 1. Podstawowe informacje... 6 1.1 Czym jest biznesplan?... 6 1.2 Kto może wykonać biznesplan?... 6 1.3

Bardziej szczegółowo

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Agnieszka Różycka Marcin Dwórznik Justyna Gać Adam Miller Marcin Steć Case-Doradcy Sp. z o.o SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

1. Charakter i istota funkcji personalnej

1. Charakter i istota funkcji personalnej 1. Charakter i istota funkcji personalnej 1 3 1. Charakter i istota funkcji personalnej Postęp gospodarczy dostrzegalny był dawniej po upływie stuleci lub dekad. Obecnie wyznaczają go lata. Dokonuje się

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Poznań, czerwiec 2015 Spis treści I. Cel stworzenia wieloletniej strategii przedsiębiorstwa. s. 3 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Doświadczenia związane z realizacją Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Warszawa

Bardziej szczegółowo

Broszura współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Broszura współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan ul. Zbyszka Cybulskiego 3 00-727 Warszawa tel. +48 (22) 55 99 900 fax +48 (22) 55 99 910 www.pkpplewiatan.pl Broszura współfinansowana przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Badanie wpływu inwestycji w innowacje na konkurencyjność przedsiębiorstw / sektora MSP w województwie śląskim. Raport końcowy

Badanie wpływu inwestycji w innowacje na konkurencyjność przedsiębiorstw / sektora MSP w województwie śląskim. Raport końcowy Badanie wpływu inwestycji w innowacje na konkurencyjność przedsiębiorstw / sektora MSP w województwie śląskim Raport końcowy Katowice, październik 2009 Raport końcowy z realizacji badania: Badanie wpływu

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY RACJONALIZACJI WDRAŻANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

PROBLEMY RACJONALIZACJI WDRAŻANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Z E S Z Y T Y N A U K O W E P O L I T E C H N I K I Ł Ó D Z K I E J Nr 1091 Organizacja i Zarządzanie, z. 46 2010 MIECZYSŁAW RAJKIEWICZ Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej PROBLEMY

Bardziej szczegółowo

Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych Projekt systemowy Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Wspieramy dobre zarządzanie

Wspieramy dobre zarządzanie 2012 Wspieramy dobre zarządzanie O PARP............................................................................. 4 Planowanie konieczność czy strata czasu?...............................................

Bardziej szczegółowo

Współpraca biznes NGO:

Współpraca biznes NGO: Współpraca biznes NGO: Ocena zmiany jakości współpracy biznesu i III-go sektora Raport końcowy z badania Szczecin, kwiecień 2014 r. Badanie zrealizowane w ramach projektu pt. Promocja zaangażowania przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo