Tabel przeliczeñ AWG/mm/mm 0.09 Czêœæ 1: Okablowanie CopperTen 1. Okablowanie nieekranowane Okablowanie ekranowane

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tabel przeliczeñ AWG/mm/mm 0.09 Czêœæ 1: Okablowanie CopperTen 1. Okablowanie nieekranowane 1.02-1.04 2. Okablowanie ekranowane 1.05-1."

Transkrypt

1 Wprowadzenie System PremisNET 0.01 PremisNET platformy, standardy, produkty 0.0 Gwarancje niezawodnoœci PremisNET Okablowanie TrueNET 0.05 Szkolenia 0.06 Okablowanie strukturalne 0.07 Budowa z³¹cza LSA-PLUS 0.08 Tabel przeliczeñ AWG/mm/mm 0.09 Czêœæ 1: Okablowanie CopperTen 1. Okablowanie nieekranowane Okablowanie ekranowane Czêœæ : Okablowanie PremisNET klasy E 1. Panele rozdzielcze.01. Kable instalacyjne Kable krosowe Gniazda przy³¹czeniowe System Highband.10 Czêœæ 3: Okablowanie PremisNET klasy D 1. Panele rozdzielcze Kable instalacyjne Kable krosowe Gniazda przy³¹czeniowe System Highband Czêœæ 4: Punkt konsolidacyjny (elektryczno-logiczny) 4.01 Czêœæ 5: Okablowanie PremisNET VOICE 1. Panele 19 kategorii ¹czówki telekomunikacyjne Kable krosowe Prze³¹cznice VOICE Kable instalacyjne Czêœæ 6: Okablowanie œwiat³owodowe 1. Panele Prze³¹cznice naœcienne Gniazda przepustowe Wtyki instalacyjne Gniazda przy³¹czeniowe Kable instalacyjne Kable krosowe System œwiat³owodów wdmuchiwanych Czêœæ 7. Inteligentne panele rozdzielcze, Panele PoE Czêœæ 8. Szafy 19 i ich wyposa enie Czeœæ 9. Okablowanie przemys³owe Czêœæ 10. Okablowanie domów i mieszkañ domnet Zasady konfiguracji gniazd przy³¹czeniowych Dedykowane systemy zasilania 30V w okablowaniu strukturalnym Przyk³adowe konfiguracje okablowania strukturalnego Normy okablowania strukturalnego Indeksy

2 Produkty ADC KRONE dla okablowania strukturalnego PremisNET to system okablowania strukturalnego firmy ADC KRONE, zawieraj¹cy najlepsze w swojej klasie produkty i us³ugi. Podstawowe z us³ug to d³ugoletnia, dostosowana do indywidualnych wymagañ u ytkowników gwarancja, szeroki wachlarz szkoleñ i fachowe doradztwo techniczne. Us³ugi te w po³¹czeniu z najnowsz¹ technologi¹ daj¹ doskona³y system okablowania. Rozwi¹zania PremisNET to nie tylko okablowanie do 10 gigabitowej transmisji, to zupe³nie nowy wymiar okablowania strukturalnego. Dziêki wielu grupom produktów o zró nicowanych parametrach technicznych to prawdziwie elastyczny system kablowy, pozwalaj¹cy na precyzyjne dostosowanie konfiguracji oraz parametrów sieci do aktualnych i przysz³ych potrzeb u ytkowników. Szerokie portfolio produktów systemu PremisNET rozci¹ga siê od paneli rozdzielczych o du ej gêstoœci upakowania, gniazd, a po kable i szereg akcesoriów. PremisNET oferuje kompletne rozwi¹zania nieekranowane, ekranowane oraz œwiat³owodowe zarówno dla du ych, jak i ma³ych sieci teleinformatycznych. Globalny zasiêg i renoma ADC KRONE jako czo³owego dostawcy systemów telekomunikacyjnych i teleinformatycznych oznacza, i ka dy klient mo e mieæ ca³kowit¹ pewnoœæ, i dokona³ w³aœciwego wyboru decyduj¹c siê na system ADC KRONE PremisNET. Produkty PremisNET oferuje bogaty wybór z³¹czy i kabli, które cechuj¹ wyj¹tkowe parametry i pe³na kompatybilnoœæ. Ka dy element jest poddawany testom, zarówno jako indywidualny produkt, jak równie w ramach kompletnego toru transmisyjnego, w celu zapewnienia doskona³ych wartoœci takich parametrów, jak np. Powersummation, ACR, NEXT, ELFEXT, t³umienie, t³umienie odbiæ. PremisNET Logistyka systemu PremisNET wspierana jest przez sieæ dystrybutorów i instalatorów, s³u ¹cych na ka de yczenie fachow¹ pomoc¹. Staramy siê, by poprzez dok³adnie dobrany program szkoleniowy zapewniæ naszym klientom kompetentnych projektantów i instalatorów, którzy wykonaj¹ instalacjê objêt¹ gwarancj¹ niezawodnoœci ADC KRONE. Gwarancje W celu zabezpieczenia Pañstwa inwestycji w okablowanie, system PremisNET oferuje prost¹, ³atw¹ do zrozumienia i niezawieraj¹c¹ kruczków prawnych gwarancjê. Gwarancja ADC KRONE chroni ca³y system okablowania strukturalnego, zarówno czêœæ do transmisji danych jak i g³osu, od szafy dystrybucyjnej po gniazdo, miedÿ i œwiat³owody. Buduj¹c nowoczesn¹ sieæ jest tylko jeden wybór: System ADC KRONE PremisNET z 0-letni¹ Gwarancj¹ Niezawodnoœci.

3 Titanum FO Platinium CopperTen Gold kat. 6 Silver kat. 5e Bronze kat. 5 Titanum Platinium Gold Silver Bronze PRODUKTY KRONE DLA PUNKTÓW DYSTRYBUCYJNYCH Œwiat³owodowe Miedziane Boxy lub panele œwiat³owodowe ADC KRONE Panele rozdzielcze RJ-K UTP/STP Pe³en zakres zalecanych kabli œwiat³owodowych Modu³y HIGHBAND Zalecane kable miedziane Modu³y LSA PLUS / PROFIL Zalecane elementy dystrybucyjne Boxy lub panele œwiat³owodowe ADC KRONE Panele rozdzielcze CopperTen Panele rozdzielcze RJ-KM8 UTP/STP lub modu³y HIGHBAND Ultim8 Panele rozdzielcze ADC KRONE RJ-K UTP/STP lub modu³y HIGHBAND Panele rozdzielcze ADC KRONE RJ-K UTP/STP lub modu³y HIGHBAND Modu³y LSA PLUS / PROFIL Panele rozdzielcze RJ-K Produkty KRONE dla okablowania poziomego Zalecane kable instalacyjne œwiat³owodowy CopperTen kategorii 6 kategorii 5e kategorii 5 kategorii 3 Zalecane gniazda i modu³y przy³¹czeniowe Z³¹cza ADC KRONE SC Z³¹cza ADC KRONE LC Z³¹cza ADC KRONE MT-RJ Gniazda CopperTen Gniazda ADC KRONE RJ-K UTP/STP Gniazda ADC KRONE RJ-K UTP/STP Gniazda ADC KRONE RJ-K UTP/STP Gniazda telefoniczne ADC KRONE RJ-K

4 W ci¹gu ostatniej dekady sieci komunikacyjne uzyska³y status jednej z najistotniejszych instalacji w budynku. Sprawna sieæ to sprawna komunikacja, a sprawna komunikacja to sprawne przedsiêbiorstwo. Od okablowania strukturalnego wymaga siê znacznie wiêcej ni od jakiegokolwiek innego elementu sieci LAN. Okablowanie bêd¹c inwestycj¹ na d³ugie lata musi zapewniæ w³aœciwe funkcjonowanie urz¹dzeniom aktywnym i oprogramowaniu. W tym tak e takim urz¹dzeniom i programom, których jeszcze nie wyprodukowano w dniu instalacji okablowania. Maj¹c na uwadze te fakty oferujemy gwarancjê, która zapewni Pañstwu spokojn¹ g³owê. 0-letnia Gwarancja Niezawodnoœci ADC KRONE oznacza, i Pañstwa inwestycja jest w³aœciwie zabezpieczona i zapewniona jest niezawodnoœæ sieci. Wykraczaj¹c poza standardy Instaluj¹c nowy system kablowy b¹dÿ ulepszaj¹c ju funkcjonuj¹cy, jest spraw¹ oczywist¹, e nale y byæ zgodnym z aktualnymi standardami systemów okablowania. Jednak czujnoœæ klientów zosta³a w tym wzglêdzie uœpiona i wielu uwa a, i wystarczy system tylko zgodny z normami. Nale y jednak pamiêtaæ, i wiêkszoœæ kabli zainstalowanych bêdzie w œcianach, nad sufitami, w pod³ogach. W przysz³oœci bêdzie trudno dokonywaæ tam zmian. Pieni¹dze zaoszczêdzone poprzez zastosowanie okablowania tylko zgodnego ze standardami zostan¹ stracone, je eli system bêdzie musia³ byæ w krótkim czasie zmodernizowany. Maj¹c to na uwadze, konsekwentnie udoskonalamy nasze produkty, tak by ich parametry znacz¹co przewy sza³y wymagania norm, a klient mia³ pewnoœæ dobrej inwestycji. Wyrazem naszej wiary w niezawodnoœæ rozwi¹zañ ADC KRONE jest 0-letnia gwarancja. Gwarantujemy, i nasze okablowanie bêdzie funkcjonowaæ niezawodnie, umo liwiaj¹c transmisjê sygna³ów z parametrami, dla których zosta³o zaprojektowane, wykonane i certyfikowane. 0-letnia Gwarancja Niezawodnoœci ADC KRONE to jedyna gwarancja, z której najprawdopodobniej nigdy nie bêd¹ Pañstwo zmuszeni skorzystaæ. Przyk³adowe aplikacje Titanum Okablowanie œwiat³owodowe 5/155/6 ATM, 100 Base-FX, 1000 Base-SX/LX, 10 Gigabit Ethernet Platinum Kategoria 6a / CopperTen 10 Base T, 100 Base T, Gigabit Ethernet, 155/6 ATM,,5 Gigabit, 10 Gigabit Ethernet (100 metrów) Gold Kategoria 6 / Klasa E (po³¹czenie typu kana³) 10 Base T, 100 Base T, Gigabit Ethernet, 155/6 ATM,,5 Gigabit, 10 Gigabit Ethernet (55 metrów) Silver Kategoria 5e / Rozszerzona Klasa D 10 Base T, 100 Base T, Gigabit Ethernet, 155/6 ATM Bronze Kategoria 5 / Klasa D 10 Base T, 100 Base T

5 Titanum Fiber Optic TM Poziomy gwarancji ADC KRONE PremisNET W celu maksymalnego zabezpieczenia Pañstwa inwestycji sieciowych oferujemy dla ka dej konfiguracji sieci indywidualny poziom gwarancji niezawodno- TM œci ADC KRONE PremisNET. Platinium CopperTen Gold kat. 6 Bronze kat. 5 Silver kat. 5e

6 Jednym z bardzo istotnych, a czêsto pomijanych parametrów wystêpuj¹cych w sieciach okablowania strukturalnego jest dopasowanie impedancji kabli krosowych oraz instalacyjnych. Impedancja falowa powinna wynosiæ 100Ù z tolerancj¹ ±15Ù. W przypadku wystêpowania du ej ró nicy impedancji ³¹czonych odcinków toru miedzianego wystêpuje zjawisko odbicia czêœci transmitowanej energii, co skutkuje uszkodzeniem transmitowanych pakietów. Wówczas wymagana jest ich retransmisja, która obni a rzeczywist¹ przep³ywnoœæ sieci. Takie zjawisko wystêpuje ju w przypadku ró nicy rzêdu 10Ù. Przypadek, w którym kabel krosowy posiada impedancjê 107Ù, a kabel instalacyjny 97Ù zosta³ przedstawiony na poni szym rysunku. Wyeliminowanie tego zjawisko zosta³o zapewnione w sieci okablowania strukturalnego ADC KRONE TrueNet. Gwarantowany zakres impedancji falowej kabli krosowych i instalacyjnych wynosi 100Ù ± 3Ù. W takim przypadku pracuj¹c¹ sieæ mo na okreœliæ jako sieæ z zerow¹ stop¹ b³êdu. Zakres impedancji w sieci TrueNet TM Dopasowanie komponentów zapewnia minimalne odbicia i straty, eliminuje koniecznoœæ retransmisji oraz podnosi skutecznoœæ sieci. TM Kana³ TrueNet Kana³ z niedopasowaniem krosowy Z³¹cze instalacyjny Ramka ethernetowa TM Kana³ TruNet Dopuszczalny zakres impedancji krosowy Odbicie energii w punkcie niedopasowania skutkuj¹ce uszkodzeniem ramek. Z³¹cze Niedopasowanie impedancji (ze 107Ù do 97Ù) w z³¹czu instalacyjny Uszkodzone ramki musz¹ zostaæ retransmitowane Ramka ethernetowa Kana³ z niedopasowaniem Okablowanie TrueNet nie tylko spe³nia normy dotycz¹ce okablowania. Jest jedynym, które bierze pod uwagê parametry urz¹dzeñ aktywnych, których standardy zosta³y zdefiniowane przez IEEE. Transmitowany sygna³ elektryczny ulega degradacji poprzez pogorszenie dwóch jego parametrów. Jednym z nich jest amplituda sygna³u, która w przypadku wyst¹pienia strat energii w z³¹czu, ulega obni eniu z poziomu V (TrueNet) do 1,5V. Drugim parametrem jest czas narastania impulsu, który ulega wyd³u eniu z wartoœci ok. 1,5 ns dla sieci TrueNet do ok.,5-3,5 ns dla sieci z niedopasowaniem komponentów. W takim przypadku kszta³t impulsu elektrycznego ulega sp³aszczeniu i rozmyciu, co mo e doprowadziæ do b³êdnej interpretacji bitu w odbiorniku. Zjawisko niedopasowania impedancji, które wymusza 1% poziom retransmisji skutkuje zredukowaniem rzeczywistej przep³ywnoœci sieci ze 100Mb/s do 0Mb/s, czyli powoduje obni enie skutecznoœci sieci o 80%. W przypadku wyst¹pienia wiêkszej iloœci ramek wymagaj¹cych retransmisji, spadek skutecznoœci sieci ethernetowej zosta³ przedstawiony w tabeli Maksymalny procent retransmisji Przep³ywnoœæ 0% 100Mb/s 1% 0 Mb/s % 4Mb/s 3% 0,8Mb/s 4% 0,16Mb/s 5% 0,03Mb/s

7 Potrzeba ci¹g³ej edukacji Przyk³adamy du ¹ wagê do promowania nowoczesnych technologii poprzez kompleksowe doradztwo techniczne. Ka dego roku przeprowadzamy kilkadziesi¹t szkoleñ z dziedziny okablowania strukturalnego i technologii sieciowych. Nasza dzia³alnoœæ szkoleniowa ulega ci¹g³ym zmianom, odpowiadaj¹c na szybki rozwój technologii teleinformatycznych oraz nowe oczekiwania klientów. Prowadzimy szkolenia w Centrach Szkoleniowych C&C, u naszych partnerów, na wy szych uczelniach i innych, wybranych przez klienta miejscach. Podstawowy cykl szkoleniowy to Szkolenia Certyfikacyjne, przygotowuj¹ce do uzyskania statusu Certyfikowanego Instalatora Systemu Okablowania Strukturalnego ADC KRONE. Niezale nie od rozwoju technologii zawsze obejmuje ono cztery podstawowe grupy zagadnieñ: Projektowanie Instalacja Pomiary Zarz¹dzanie GWARANCJA 0 LAT Szereg szkoleñ poœwiêconych jest tylko jednemu wybranemu przez klientów zagadnieniu np. okablowanie œwiat³owodowe, normy okablowania strukturalnego, niezawodnoœæ w okablowaniu.

8 Droga w przysz³oœæ Okablowanie strukturalne to dotychczas najbardziej praktyczny sposób szybkiego, prostego i efektywnego po³¹czenia sieci komunikacyjnych budynku i urz¹dzeñ w nim pracuj¹cych. Organizacja, w której transmisja g³osu i danych odbywa siê poprzez modularny system okablowania strukturalnego mo e funkcjonowaæ w elastyczny sposób wykorzystuj¹c ró ne, ci¹gle zmieniaj¹ce siê technologie. Okablowanie strukturalne mo e zostaæ zamontowane w nowo powstaj¹cym obiekcie jako jedna z podstawowych instalacji budynku, jak równie w obiekcie ju istniej¹cym w ramach podnoszenia jego standardu. Okablowanie strukturalne ADC KRONE w po³¹czeniu z powszechnie stosowanym osprzêtem telekomunikacyjnym ADC KRONE (stosowanym przez czo³owych operatorów telekomunikacyjnych) umo liwia ca³kowite zaspokojenie potrzeb komunikacyjnych przedsiêbiorstwa poprzez wzajemnie dopasowane elementy gwarantuj¹ce pe³n¹ niezawodnoœæ. Wybrane zalety okablowania strukturalnego: Podnosi standard budynku Gwarantuje sta³¹ platformê komunikacyjn¹ na d³ugie lata Przyspiesza komunikacjê Zapewnia prost¹ obs³ugê i serwis, minimalne koszty u ytkowania U³atwia rozbudowê, przebudowê i zmiany w sieci Umo liwia zmiany bez przerw w pracy

9 Z³¹cze KRONE LSA-PLUS to przemyœlana pod wzglêdem technicznym i ekonomicznym technika szybkiego ³¹czenia bez koniecznoœci lutowania, przykrêcania i odizolowywania. Z³¹cze KRONE LSA-PLUS nale y do rodziny kontaktów IDC (Insulation Displacement Contact), czyli kontaktów przerywaj¹cych izolacjê. Z³¹cze LSA-PLUS () sk³ada siê ze sprê ynuj¹cych szczêk kontaktowych (3) ustawionych pod k¹tem 45-stopni wzglêdem osi przy³¹czonego przewodu. Przewód (4) jest umiejscawiany w z³¹czu poprzez wsuniêcie przyrz¹dem monta owym (5) w szczêki kontaktowe (, 3). Jednoczeœnie nastêpuje przeciêcie izolacji przewodu. W z³¹czu powstaj¹ si³y skrêtne i przywodz¹ce (6,7). W miejscu styku y³y kabla ze sprê ynuj¹cymi szczêkami powstaj¹ dwa gazoszczelne po³¹czenia. ebra usztywniaj¹ce (1) umieszczone po obu stronach z³¹cza spe³niaj¹ funkcjê kontaktu mechanicznego. W ten sposób nastêpuje wyraÿna separacja kontaktu mechanicznego (na ebrach) i kontaktu elektrycznego (w miejscu styku). Jednym prostym ruchem przyrz¹dem monta owym SENSOR (5) zostaje wykonane po³¹czenie i jednoczeœnie obciêty zbêdny zapas przewodu. Styk z³¹cza KRONE LSA-PLUS bazuje na srebrzonym, specjalnym stopie mosi¹dzu. Srebrzenie z³¹cza daje wyraÿn¹ przewagê nad tradycyjnymi kontaktami niklowanymi lub ocynowanymi i oferuje ponadczasowe, odporne na korozjê po³¹czenie. Nawet w ekstremalnie trudnych warunkach œrodowiskowych, takich jak skrajne upa³y, zimno, wilgoæ, atmosfera korozyjna, z³¹cze KRONE LSA-PLUS zapewnia niezawodn¹ transmisjê g³osu i danych. Technologia KRONE IDC LSA-PLUS dostarcza po³¹czenia bardziej bezpieczne i odporne na korozjê ni jakikolwiek inny typ z³¹cza IDC. Efekt dzia³ania z³¹cza IDC KRONE LSA-PLUS na y³ê przewodu Ustawienie szczêk kontaktowych pod k¹tem 45-stopni pozostawia wiêksz¹ powierzchniê przekroju y³y przewodu pomiêdzy punktami styku i tym samym zapewnia bardziej niezawodne i odporne na naprê enia po³¹czenia. Efekt dzia³ania z³¹cza IDC innych producentów na y³ê przewodu Ustawienie szczêk kontaktowych pod k¹tem 90-stopni zmniejsza przekrój poprzeczny y³y przewodu, a tym samym zmniejsza jego wytrzyma³oœæ mechaniczn¹.

10 Tabela przeliczeñ AWG/mm/mm Drut AWG AWG Przekrój mm Waga kg/km Przewód o mm /0 /0 3/0 4/0 0,079 0,089 0,10 0,114 0,17 0,14 0,160 0,180 0,03 0,6 0,54 0,87 0,30 0,363 0,404 0,455 0,511 0,574 0,643 0,74 0,813 0,91 1,04 1,151 1,90 1,450 1,68 1,89,05,304,588,906 3,68 3,665 4,115 4,60 5,189 5,87 6,543 7,348 8,5 9,66 10,404 11,684 0,005 0,006 0,008 0,010 0,013 0,016 0,00 0,06 0,03 0,040 0,051 0,065 0,080 0,101 0,18 0,16 0,05 0,59 0,34 0,41 0,519 0,653 0,83 1,040 1,303 1,65,08,67 3,308 4,168 5,6 6,63 8,387 10,551 13,89 16,766 1,149 6,665 33,64 4,409 53,488 67,43 85,01 107,0 0,046 0,059 0,074 0,094 0,116 0,147 0,184 0,39 0,94 0,367 0,46 0,500 0,734 0,96 1,164 1,147 1,854,343,953 3,75 4,610 5,811 7,315 9,50 11,630 14,70 18,59 3,371 9,441 37,095 46,8 59,015 74,644 93, ,35 149,08 188,6 37,318 99,53 377,431 53,488 67,43 85,01 107,0 Linka AWG AWG Przekrój mm Budowa linki /0 /0 4/0 50 MCM 300 MCM 350 MCM 400 MCM 500 MCM 600 MCM 650 MCM 700 MCM 750 MCM 800 MCM 900 MCM 1000 MCM 0,009 0,014 0,0 0,034 0,035 0,057 0,059 0,089 0,090 0,141 0,155 0,7 0,41 0,355 0,38 0,563 0,616 0,897 0,963 1,9 1,941 3,085 5,6 8,35 13,9 1,14 33,61 4,38 53,47 67,40 107,17 17,0 15,0 177,3 0,7 53,4 304,0 39,0 354,7 380,0 405,4 456,0 506,7 7x0,040 7x0,051 7x0,064 7x0,080 19x0,051 7x0,10 19x0,064 7x0,17 19x0,080 7x0,160 19x0,10 7x0,03 19x0,17 7x0,54 19x0,160 7x0,30 19x0,03 7x0,404 19x0,54 19x0,87 19x0,361 19x0,455 19x0,600 19x0,750 19x0,960 19x1,190 19x1,500 19x1,686 19x1,890 19x,16 19x,680 37x,090 37x,90 37x,470 37x,640 37x,950 61x,50 61x,60 61x,70 61x,80 61x,910 61x3,090 61x3,50

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat.

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat. Ethernet VPN tp 19330 Twój œwiat. Ca³y œwiat. Efektywna komunikacja biznesowa pozwala na bardzo szybkie i bezpieczne po³¹czenie poszczególnych oddzia³ów firmy przez wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) oraz zapewnia

Bardziej szczegółowo

System okablowania strukturalnego TrueNet

System okablowania strukturalnego TrueNet System okablowania TrueNet to po³¹czenie najnowszych osi¹gniêæ technologicznych niemieckiej firmy KRONE, œwiatowego lidera w dziedzinie miedzianych rozwi¹zañ telekomunikacyjnych z nowoczesnymi technologiami

Bardziej szczegółowo

Dedykowane systemy zasilania 230V w okablowaniu strukturalnym

Dedykowane systemy zasilania 230V w okablowaniu strukturalnym Dedykowane systemy zasilania 30V w okablowaniu strukturalnym Dedykowane systemy zasilania 30V Równolegle z prowadzonym okablowaniem strukturalnym nale y doprowadziæ zasilanie 30 V do urz¹dzeñ aktywnych

Bardziej szczegółowo

System okablowania CopperTEN

System okablowania CopperTEN nieekranowane rozwi¹zanie dla sieci 10Gbit/s Ethernet Obecnie trwaj¹ce prace standaryzacyjne IEEE 802.3an dotycz¹ce transmisji Ethernetowej z przep³ywnoœci¹ 10Gbit/s okreœli³y wymagania transmisyjne toru

Bardziej szczegółowo

POZYCJA 3 SIEĆ TELEFONICZNA Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ POZYCJA 3

POZYCJA 3 SIEĆ TELEFONICZNA Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ POZYCJA 3 POZYCJA 3 Zawartość: 4. Opis techniczny... 2 4.1. Normy i zalecenia... 2 4.2. ZałoŜenia projektowe... 2 4.3. Zakres opracowania... 2 4.4. Trasy kablowe... 2 4.5. Telefoniczna sieć rozdzielcza... 3 4.6.

Bardziej szczegółowo

Nawiewnik NSL 2-szczelinowy.

Nawiewnik NSL 2-szczelinowy. Nawiewniki i wywiewniki szczelinowe NSL NSL s¹ przeznaczone do zastosowañ w instalacjach wentylacyjnych nisko- i œredniociœnieniowych, o sta³ym lub zmiennym przep³ywie powietrza. Mog¹ byæ montowane w sufitach

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe cel

Sieci komputerowe cel Sieci komputerowe cel współuŝytkowanie programów i plików; współuŝytkowanie innych zasobów: drukarek, ploterów, pamięci masowych, itd. współuŝytkowanie baz danych; ograniczenie wydatków na zakup stacji

Bardziej szczegółowo

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK 10 kva Centrum Elektroniki Stosowanej CES sp. z o. o. 30-732 Kraków, ul. Biskupińska 14 tel.: (012) 269-00-11 fax: (012) 267-37-28 e-mail: ces@ces.com.pl,

Bardziej szczegółowo

BUS - Kabel. Do po³¹czenia interfejsów magistrali TAC - BUS BK 1 BK 10 BK 40-1

BUS - Kabel. Do po³¹czenia interfejsów magistrali TAC - BUS BK 1 BK 10 BK 40-1 BUS - Kabel Do po³¹czenia interfejsów magistrali TAC - BUS BK 1 BK 10 BK 40-1 Nr katalogowy 719 001 351 nr katalogowy 7 719 001 350 nr katalogowy 7 719 002 012 6 720 604 442 (03.06) PL (94862928/8368-4357B)

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

Przedsi biorstwo Projektowania 4 3-100 Tychy al.marsza ka J.Pi sudskiego 12/319 Handlu i Us ug Tel. 217-05-58

Przedsi biorstwo Projektowania 4 3-100 Tychy al.marsza ka J.Pi sudskiego 12/319 Handlu i Us ug Tel. 217-05-58 Przedsi biorstwo Projektowania 4 3-100 Tychy al.marsza ka J.Pi sudskiego 12/319 Handlu i Us ug Tel. 217-05-58 KONTO: 65105013991000002260683533 43-100 TYCHY ul.dmowskiego 7 NIP- 646 110-31 - 49 PROJEKT

Bardziej szczegółowo

Szafy i stela e rozdzielcze

Szafy i stela e rozdzielcze Szafy i stela e rozdzielcze R Nazwa KKNr Szafy i stela e rozdzielcze R Stela 2xPROFIL Stela 2xProfil przeznaczony jest do realizacji us³ug telekomunikacyjnych w systemie okablowania. Stela umo liwia zamontowanie

Bardziej szczegółowo

Akcesoria: OT10070 By-pass ró nicy ciœnieñ do rozdzielaczy modu³owych OT Izolacja do rozdzielaczy modu³owych do 8 obwodów OT Izolacja do r

Akcesoria: OT10070 By-pass ró nicy ciœnieñ do rozdzielaczy modu³owych OT Izolacja do rozdzielaczy modu³owych do 8 obwodów OT Izolacja do r Rozdzielacze EU produkt europejski modu³owe wyprodukowane we W³oszech modu³owa budowa rozdzielaczy umo liwia dowoln¹ konfiguracjê produktu w zale noœci od sytuacji w miejscu prac instalacyjnych ³¹czenie

Bardziej szczegółowo

VRRK. Regulatory przep³ywu CAV

VRRK. Regulatory przep³ywu CAV Regulatory przep³ywu CAV VRRK SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / 1-587 Kraków tel. +48 12 680 20 80 / fax. +48 12 680 20 89 / e-mail: info@smay.eu Przeznaczenie Regulator sta³ego przep³ywu powietrza

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialnoœæ buduje zaufanie ZNOR-2. Album projektów typowych rozdzielnic elektrycznego ogrzewania rozjazdów i oœwietleniowych

Odpowiedzialnoœæ buduje zaufanie ZNOR-2. Album projektów typowych rozdzielnic elektrycznego ogrzewania rozjazdów i oœwietleniowych Odpowiedzialnoœæ buduje zaufanie ZNOR-2 Album projektów typowych rozdzielnic elektrycznego ogrzewania rozjazdów i oœwietleniowych ZNOR-2 System obs³ugi urz¹dzeñ energetyki niskiego napiêcia Album przeznaczony

Bardziej szczegółowo

PMI8 przekaÿnikowe modu³y interfejsowe

PMI8 przekaÿnikowe modu³y interfejsowe 1 Monta na szynie 35 mm wg EN 50022 Uznania, certyfikaty, dyrektywy: -S Dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków Maksymalne napiêcie zestyków -F Maksymalny pr¹d za³¹czania Obci¹ alnoœæ pr¹dowa trwa³a zestyku

Bardziej szczegółowo

Zawory specjalne Seria 900

Zawory specjalne Seria 900 Zawory specjalne Prze³¹czniki ciœnieniowe Generatory impulsów Timery pneumatyczne Zawory bezpieczeñstwa dwie rêce Zawór Flip - Flop Zawór - oscylator Wzmacniacz sygna³u Progresywny zawór startowy Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

PRZEPIĘCIA CZY TO JEST GROźNE?

PRZEPIĘCIA CZY TO JEST GROźNE? O c h r o n a p r z e d z a g r o ż e n i a m i PRZEPIĘCIA CZY TO JEST GROźNE? François Drouin Przepiêcie to jest taka wartoœæ napiêcia, która w krótkim czasie (poni ej 1 ms) mo e osi¹gn¹æ amplitudê nawet

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki czasowe H/44. Przekaźniki czasowe. Przekaźnik czasowy opóźnienie załączania EN 61810

Przekaźniki czasowe H/44. Przekaźniki czasowe. Przekaźnik czasowy opóźnienie załączania EN 61810 Przekaźniki czasowe Modułowe przekaźniki czasowe zaprojektowane są do montażu w skrzynkach sterowniczych. Umożliwiają sterowanie pracą urządzeń w funkcji czasu. Podczas doboru przekaźnika czasowego należy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II część zamówienia Załącznik nr 1a do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dotyczący zakupu instalacji i dostępu do sieci Internetowej dla 153 beneficjentów ostatecznych (150 beneficjentów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

CONSTRUCTOR. Kompaktowy magazyn z u yciem rega³ów wjezdnych. Deepstor P90 DRIVE -IN

CONSTRUCTOR. Kompaktowy magazyn z u yciem rega³ów wjezdnych. Deepstor P90 DRIVE -IN CONSTRUCTOR Kompaktowy magazyn z u yciem rega³ów wjezdnych Deepstor P90 CONSTRUCTOR Magazyn w miejsce korytarzy Rega³y wjezdne P90 daj¹ mo liwoœæ zwiêkszenia powierzchni magazynowania nawet o 90% w porównaniu

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Definicja. Elementy 2012-05-24

Sieci komputerowe. Definicja. Elementy 2012-05-24 Sieci komputerowe Wprowadzenie dr inż. Maciej Piechowiak Definicja grupa komputerów lub innych urządzeń połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów Elementy Cztery elementy

Bardziej szczegółowo

newss.pl Ultraszybki internet nowej generacji - UPC Fiber Power

newss.pl Ultraszybki internet nowej generacji - UPC Fiber Power UPC Polska, lider w zakresie prędkości przesyłu danych i jeden z największych polskich dostawców usług internetowych, wprowadza na rynek ultraszybki internet kablowy najnowszej generacji UPC Fiber Power,

Bardziej szczegółowo

NSDZ. Nawiewniki wirowe. ze zmienn¹ geometri¹ nawiewu

NSDZ. Nawiewniki wirowe. ze zmienn¹ geometri¹ nawiewu Nawiewniki wirowe ze zmienn¹ geometri¹ nawiewu NSDZ Atesty Higieniczne: HK/B/1121/02/2007 Nawiewniki NSDZ s¹ przeznaczone do zastosowañ w instalacjach wentylacyjnych nisko- i œredniociœnieniowych. Pozwalaj¹

Bardziej szczegółowo

Modu³ wyci¹gu powietrza

Modu³ wyci¹gu powietrza LabAirTec System dygestoriów LabAirTec Renggli pozwala zapewniæ podwy szony poziom bezpieczeñstwa oraz niezale noœæ, jednoczeœnie daj¹c wiêkszy komfort pracy. W wyniku wspó³pracy specjalistów od aerodynamiki

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. KONWERTER GIGABITOWY 1000 Mbps RJ-45/slot SFP TP-LINK

INSTRUKCJA OBSŁUGI. KONWERTER GIGABITOWY 1000 Mbps RJ-45/slot SFP TP-LINK INSTRUKCJA OBSŁUGI KONWERTER GIGABITOWY 1000 Mbps RJ-45/slot SFP TP-LINK MC220L #06425 wersja 1.1 Wstęp Gigabitowe konwertery MC220L firmy TP-LINK umoŝliwiają zmianę medium przewodzącego strumień danych

Bardziej szczegółowo

Elementy i funkcjonalno

Elementy i funkcjonalno Konsola operatora Konsola operatora zapewnia dost p do najwa niejszych informacji o po czeniu i aktualnym statusie abonentów, dzi ki czemu u atwia przekazywanie po cze. Konsola przewy sza swoimi mo liwo

Bardziej szczegółowo

oznakowanie aktywne LED

oznakowanie aktywne LED oznakowanie aktywne LED katalog produktów VI-IX 2010 Szanowni Pañstwo, Oddajemy w Wasze rêce Katalog oznakowania aktywnego VI - IX 2010. Zawarte w nim zosta³y rozwi¹zania oparte na technologii LED dedykowane

Bardziej szczegółowo

2.1 INFORMACJE OGÓLNE O SERII NX

2.1 INFORMACJE OGÓLNE O SERII NX ASTOR KATALOG SYSTEMÓW STEROWANIA HORNER APG 2.1 INFORMACJE OGÓLNE O SERII NX Wyświetlacz graficzny, monochromatyczny o rozmiarach 240 x 128 lub 128 x 64 piksele. 256 kb pamięci programu. 2 porty szeregowe.

Bardziej szczegółowo

Base 6T - widok z przodu

Base 6T - widok z przodu PL ase 6T - widok z przodu JP JP10 JP9 JP8 JP7 X3 JP14 JP12 NTC 40 50 JP6 JP5 JP4 JP3 JP2 JP1 30 60 R26 9 10 3 COMM JP13 TEST 4 18 2 12 1 17 8 X1 X7 X10 X4 X8 POMP LL UX LINE 16 7 5 6 15 13 14 2 ase 6T

Bardziej szczegółowo

R a 32 System telefonii bezprzewodowej DECT R Repeater dla systemu KIRK 500 - adiowe Rys.1 Nazwa KKNr Nazwa KKNr R Aparat KIRK Z-3040 System telefonii bezprzewodowej DECT System telefonii bezprzewodowej

Bardziej szczegółowo

Rega³y paletowe wykonane zgodnie z zapotrzebowaniem

Rega³y paletowe wykonane zgodnie z zapotrzebowaniem THE A MEMBER OF R DEXION GROUP Rega³y paletowe wykonane zgodnie z zapotrzebowaniem SPEEDLOCK P90 Trwa³oœæ i ywotnoœæ produktu. Koncepcja systemu Speedlock P90 zak³ada maksymalizacjê powierzchni do sk³adowania

Bardziej szczegółowo

Śrubka zamykająca Uchwyt ścienny Przycisk kontrolny Lampka kontrolna

Śrubka zamykająca Uchwyt ścienny Przycisk kontrolny Lampka kontrolna Modem GSM do sterowania ogrzewaniem 1 Przegląd W połączeniu z radiowym regulatorem temperatury pokojowej X2D modem ten umożliwia zdalne sterowanie ogrzewaniem. Zdalne sterowanie odbywa się za pomocą komunikatów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 21-030 MOTYCZ, STASIN 1, tel. 883 788 680, e-mail:wojtek_switek@op.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego Inwestor : Ośrodek Leczenia Uzależnień

Bardziej szczegółowo

MAKRO-BUDOMAT D E V E L O P M E N T SP. Z O.O

MAKRO-BUDOMAT D E V E L O P M E N T SP. Z O.O MAKRO-BUDOMAT D E V E L O P M E N T SP. Z O.O ********************************************************************************************************************************* Firma jest członkiem Izby

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY LAMP DIODOWYCH

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY LAMP DIODOWYCH NAJWAŻNIEJSZE ZALETY LAMP DIODOWYCH Pozwalają zaoszczędzić do 80% energii elektrycznej i więcej! Strumień światła zachowuje 100% jakości w okresie eksploatacji nawet do 50.000 do 70.000 h tj. w okresie

Bardziej szczegółowo

ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT

ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT Strona1 Nie trzeba nikogo przekonywać, jak ważną role w każdej firmie odgrywa prawidłowy, bezawaryjny system informatyczny.

Bardziej szczegółowo

NAUKA SP ACA D UG WZGLÊDEM WYOBRA NI

NAUKA SP ACA D UG WZGLÊDEM WYOBRA NI WIZJA ENERGII Idea projektu wywodzi siê z nieustannego d¹ enia do doskona³oœci oraz wyobraÿni in ynierów dÿwiêku. Wdro enie projektu rozpoczê³o siê po latach analiz i optymalizacji konstrukcji ka dego

Bardziej szczegółowo

L A K M A R. Rega³y DE LAKMAR

L A K M A R. Rega³y DE LAKMAR Rega³y DE LAKMAR Strona 2 I. KONSTRUKCJA REGA ÓW 7 1 2 8 3 4 1 5 6 Rys. 1. Rega³ przyœcienny: 1 noga, 2 ty³, 3 wspornik pó³ki, 4pó³ka, 5 stopka, 6 os³ona dolna, 7 zaœlepka, 8 os³ona górna 1 2 3 4 9 8 1

Bardziej szczegółowo

DWP. NOWOή: Dysza wentylacji po arowej

DWP. NOWOŒÆ: Dysza wentylacji po arowej NOWOŒÆ: Dysza wentylacji po arowej DWP Aprobata Techniczna AT-15-550/2007 SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / 1-587 Kraków tel. +48 12 78 18 80 / fax. +48 12 78 18 88 / e-mail: info@smay.eu Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

Oferta. Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy.

Oferta. Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy. Oferent: FlowService Adresat: Oferta Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy. Warszawa, lipiec 2006 Wstęp Przedmiotem niniejszej oferty jest wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV

PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV INDUSTRIAL MP3/WAV imp3_wav AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV ZASTOSOWANIE: - systemy powiadamiania głosowego w przemyśle (linie technologiczne, maszyny) - systemy ostrzegania,

Bardziej szczegółowo

wêgiel 19 28 38 48 59 70 79 88 drewno 15 21 28 36 44 52 60 68

wêgiel 19 28 38 48 59 70 79 88 drewno 15 21 28 36 44 52 60 68 wêgiel drewno 19 28 38 48 59 70 79 88 15 21 28 36 44 52 60 68 Kocio³ SOLID EKO jest eliwnym, automatycznym kot³em na paliwa sta³e wyposa onym w dodatkowe rusztowe palenisko sta³e do spalania drewna kawa³kowego,

Bardziej szczegółowo

Moduł GSM generacja 1

Moduł GSM generacja 1 Moduł GSM generacja 1 Instrukcja instalacji Moduł wykonawczy dla systemu: Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Zasada działania modułu gsm... 3 3. Instalacja i uruchomienie urządzenia... 3 3.1 Elementy urządzenia...

Bardziej szczegółowo

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin.

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin. HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR Katowice, 1999 r. 1 1. Wstęp. Przekaźnik elektroniczny RTT-4/2

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi oraz zmiana treści SIWZ

Pytania i odpowiedzi oraz zmiana treści SIWZ Warszawa, dnia 08.11.2013 r. Pytania i odpowiedzi oraz zmiana treści SIWZ Dotyczy: postępowania na rozbudowę sieci lokalnej, strukturalnej i dedykowanej 230V w budynku Teatru Wielkiego Opery Narodowej,

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE I CYBERNETYCZNE

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE I CYBERNETYCZNE BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE I CYBERNETYCZNE Prowadzący: mgr Arkadiusz Kozak Biegły Sądu Okręgowego w Szczecinie w zakresie teleinformatyki Bezpieczeństwo informacyjne i cybernetyczne bezpieczeństwo systemów

Bardziej szczegółowo

Miniaturowe zawory rêczne i mechaniczne - przy³¹cza z gwintem M5 Seria 105

Miniaturowe zawory rêczne i mechaniczne - przy³¹cza z gwintem M5 Seria 105 Miniaturowe zawory rêczne i mechaniczne - przy³¹cza z gwintem Seria 5 Popychacz DŸwignia z rolk¹ DŸwignia z przyciskiem DŸwignia dwupozycyjna Przycisk Prze³¹cznik dwupozycyjny W¹s Klamka Wy³¹czny dystrybutor

Bardziej szczegółowo

Instrukcja postępowania w celu podłączenia do PLI CBD z uwzględnieniem modernizacji systemu w ramach projektu PLI CBD2

Instrukcja postępowania w celu podłączenia do PLI CBD z uwzględnieniem modernizacji systemu w ramach projektu PLI CBD2 Urząd Komunikacji Projekt PLI Elektronicznej CBD2 Faza projektu: E-3 Rodzaj dokumentu: Instrukcje Odpowiedzialny: Paweł Sendek Wersja nr: 1 z dnia 31.03.2015 Obszar projektu: Organizacyjny Status dokumentu:

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie testu konsumenckiego Oferta uniwersalna PolsatNet Zasi g sieci LTE Dzia ania komunikacyjne

Podsumowanie testu konsumenckiego Oferta uniwersalna PolsatNet Zasi g sieci LTE Dzia ania komunikacyjne Podsumowanie testu konsumenckiego Oferta uniwersalna PolsatNet Zasi g sieci LTE Dzia ania komunikacyjne Test konsumencki LTE podsumowanie 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% 16 marca 31 sierpnia Darmowy

Bardziej szczegółowo

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy miernik rezystancji uziemienia SPIS TREŚCI 1 WSTĘP...3 2 BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...3 3 CECHY UŻYTKOWE...4 4 DANE TECHNICZNE...4

Bardziej szczegółowo

ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE

ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE IDEA PUSH-BAR okucia budowlane kompleksowo drewno PCV aluminium ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE IDEA Zamkniêcie przeciwpaniczne IDEA zosta³o zaprojektowane i przetestowane na zgodnoœæ

Bardziej szczegółowo

Ochrona przeciwprzepiêciowa przewodowych sieci komputerowych Ethernet Wy³adowania elektryczne stanowi¹ istotne zagro- enie dla ludzi, urz¹dzeñ elektrycznych i elektronicznych oraz budynków. Najwiêksze

Bardziej szczegółowo

Wpływ jakości świadczonych usług na doświadczenia abonenta w cyfrowym domu. Janusz Kilon

Wpływ jakości świadczonych usług na doświadczenia abonenta w cyfrowym domu. Janusz Kilon Wpływ jakości świadczonych usług na doświadczenia abonenta w cyfrowym domu Janusz Kilon Agenda Istotność zapewnienia wysokiej jakości świadczonych usług Czym jest wysoka jakość świadczonych usług Narzędzia

Bardziej szczegółowo

Miesięczne opłaty abonamentowa w promocji DIALOG bez ograniczeń

Miesięczne opłaty abonamentowa w promocji DIALOG bez ograniczeń Megaszybki internet o prędkości do 12 Mb/s i rozmowy bez ograniczeń w ramach abonamentu telefonicznego to nowa oferta promocyjna Telefonii DIALOG SA. Od 27 lutego Klienci wybrać mogą jedną z trzech opcji

Bardziej szczegółowo

Szafy teleinformatyczne i akcesoria

Szafy teleinformatyczne i akcesoria Szafy teleinformatyczne i akcesoria Jedn¹ z podstawowych grup asortymentowych oferty BKT ELEKTRONIK s¹ metalowe szafy i obudowy teleinformatyczne i dedykowane do nich akcesoria z blach. Szafy te s³u ¹

Bardziej szczegółowo

PROMOCJE Internet po świetle

PROMOCJE Internet po świetle Cennik usług INTROLAN na dzień 01-07-2016 PROMOCJE Internet po świetle Pakiet (umowa 24 m-ce, podłączenie kablem światłowodowym ) FIBER-40 40Mbps FIBER-80 80Mbps FIBER-120 120Mbps FIBER-160 160Mbps Miesięczny

Bardziej szczegółowo

FlexDSL ORION3 TDM Based SHDSL.bis

FlexDSL ORION3 TDM Based SHDSL.bis FlexDSL ORION3 TDM Based SHDSL.bis Kodowanie SHDSL i SHDSL.bis (TC-PAM16/32/64/128) do 15.2Mbps po jednej parze do 60.8Mbps po czterech parach E1 (G.703/704) Nx64 (V.35/36, X.21) Zarządzalny Ethernet Switch

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO GRATULUJEMY UDANEGO ZAKUPU ZESTAWU GŁOŚNIKOWEGO MC-2810 Z AKTYWNYM SUBWOOFEREM I GŁOŚNIKAMI SATELITARNYMI. ZESTAW ZOSTAŁ STARANNIE ZAPROJEKTOWANY

Bardziej szczegółowo

PIR2 z gniazdem GZM2 przekaÿniki interfejsowe

PIR2 z gniazdem GZM2 przekaÿniki interfejsowe Dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków Materia³ styków Znamionowe / maks. napiêcie zestyków Minimalne napiêcie zestyków Znamionowy pr¹d (moc) obci¹ enia w kategorii Minimalny pr¹d zestyków Maksymalny pr¹d

Bardziej szczegółowo

SVS5. Dysze nawiewne. SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / Kraków tel / fax /

SVS5. Dysze nawiewne. SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / Kraków tel / fax / Dysze nawiewne Dysze nawiewne s¹ przeznaczone do zastosowañ w instalacjach wentylacyjnych nisko- i œredniociœnieniowych du ych obiektów u ytecznoœci publicznej lub przemys³owych gdzie wymagane jest dostarczanie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Pismo w sprawie korzystania z pomocy finansowej ze œrodków funduszu restrukturyzacji banków spó³dzielczych.

SPIS TREŒCI. Pismo w sprawie korzystania z pomocy finansowej ze œrodków funduszu restrukturyzacji banków spó³dzielczych. SPIS TREŒCI Uchwa³a nr 5/2003 Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 20 lutego 2003 r. zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie okreœlenia zasad, form, warunków i trybu udzielania pomocy finansowej podmiotom

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI JL269. Przenośny detektor gazów

INSTRUKCJA OBSŁUGI JL269. Przenośny detektor gazów INSTRUKCJA OBSŁUGI JL269 Przenośny detektor gazów Aby zapewnić maksymalną ochronę, przed przystąpieniem do pomiarów naleŝy uwaŝnie przeczytać niniejszą instrukcję. 1. Detektor gazu JL269 jest urządzeniem,

Bardziej szczegółowo

ULTRAFLOW Typ 65-S /65-R

ULTRAFLOW Typ 65-S /65-R Instrukcja monta u ULTRAFLOW Typ 65-S /65-R Kamstrup Sp. zo.o., ul. Borsucza 40, 02-213 Warszawa TEL.: +(22) 577 11 00 FAX.: +(22) 577 11 11 Email: biuro@kamstrup.pl WEB: www.kamstrup.pl 1. Monta W nowych

Bardziej szczegółowo

Automatyka przemys³owa

Automatyka przemys³owa - 6 - Doœwiadczenie Firma uesa dzia³a na miêdzynarodowym rynku automatyki od 1991 roku, zaœ na rynku polskim od 2007. Zakres realizacji Œwiadczymy us³ugi zarówno dla przemys³u jak i energetyki zawodowej

Bardziej szczegółowo

Akcesoria M5 G 1" Seria 600

Akcesoria M5 G 1 Seria 600 RTUS POLSK kcesoria " Zawory kontroluj¹ce przep³yw Zawory szybkiego spustu Zawory - elementy logiczne T³umiki Zawory zwrotne Rozga³êŸniki proste Zawory blokuj¹ce Rozga³êŸniki do monta u w grupy konomizer

Bardziej szczegółowo

Korzy ci z du ej pojemno ci pami ci akwizycji w nowoczesnych oscyloskopach

Korzy ci z du ej pojemno ci pami ci akwizycji w nowoczesnych oscyloskopach OSCYLOSKOPY CYFROWE Korzy ci z du ej pojemno ci pami ci akwizycji w nowoczesnych oscyloskopach Dla wielu klientów poszukuj cych nowego oscyloskopu pojemno pami ci akwizycji jest bardzo cz sto na trzecim

Bardziej szczegółowo

Pomiar mocy pobieranej przez napędy pamięci zewnętrznych komputera. Piotr Jacoń K-2 I PRACOWNIA FIZYCZNA 25. 01. 2010

Pomiar mocy pobieranej przez napędy pamięci zewnętrznych komputera. Piotr Jacoń K-2 I PRACOWNIA FIZYCZNA 25. 01. 2010 Pomiar mocy pobieranej przez napędy pamięci zewnętrznych komputera. Piotr Jacoń K-2 I PRACOWNIA FIZYCZNA 25. 01. 2010 I. Cel ćwiczenia: Poznanie poprzez samodzielny pomiar, parametrów elektrycznych zasilania

Bardziej szczegółowo

Generalnie przeznaczony jest do obsługi systemów klimatyzacyjnych i chłodniczych.

Generalnie przeznaczony jest do obsługi systemów klimatyzacyjnych i chłodniczych. SYSTEM MONITORINGU FIRMY CAREL Generalnie przeznaczony jest do obsługi systemów klimatyzacyjnych i chłodniczych. Korzyści systemu 1. Możliwość kontroli parametrów pracy urządzeń sterowanych regulatorami

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

SIEMENS 1 SCALANCE W786 SIMATIC NET. Instrukcja obsługi. Wyświetlacz LED. Przycisk Reset. Demontaż / montaż obudowy. Specyfikacja techniczna

SIEMENS 1 SCALANCE W786 SIMATIC NET. Instrukcja obsługi. Wyświetlacz LED. Przycisk Reset. Demontaż / montaż obudowy. Specyfikacja techniczna SIEMENS SIMATIC NET Wyświetlacz LED 1 SCALANCE W786 Instrukcja obsługi Przycisk Reset 2 3 Demontaż / montaż obudowy Specyfikacja techniczna 4 SPIS TREŚCI 1.Wyświetlacz LED... 3 2.Przycisk Reset... 6 3.Demontaż

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNY MODU HAKA SAMOCHODOWEGO

ELEKTRONICZNY MODU HAKA SAMOCHODOWEGO ELEKTRONICZNY MODU HAKA SAMOCHODOWEGO MHS-5 Modu³ do pod³¹czenia gniazda 7-pinowego Modu³ MHS-5 przeznaczony jest do pod³¹czenia gniazda elektrycznej instalacji haka samochodowego. Wspó³pracuje on z samochodami,

Bardziej szczegółowo

Obudowa metalowa ME-5 i ME-5-S v1.0

Obudowa metalowa ME-5 i ME-5-S v1.0 Roger Access Control System Obudowa metalowa ME-5 i ME-5-S v1.0 Wersja dokumentu: Rev. C 1. PRZEZNACZENIE I DANE TECHNICZNE Obudowa metalowa ME-5 jest przeznaczona do instalacji urządzeń oraz modułów elektronicznych

Bardziej szczegółowo

Sterownik Silnika Krokowego GS 600

Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Spis Treści 1. Informacje podstawowe... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Podłączenie zasilania... 5 2.2. Podłączenie silnika... 6 2.3. Złącza sterujące... 8 2.4.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami SN Seria Easergy Wykrywanie uszkodzeń i zdalne sterowanie

Zarządzanie sieciami SN Seria Easergy Wykrywanie uszkodzeń i zdalne sterowanie Zarządzanie sieciami SN Seria Easergy Wykrywanie uszkodzeń i zdalne sterowanie Zoptymalizuj eksploatację podstacji SN/NN Web-enabled Power & Control Monitoring podstacji SN/NN W200 / W500 przy użyciu standardowej

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(12) OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO (19) PL (11) 16430 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 15510 (22) Data zgłoszenia: 20.10.2009 (51) Klasyfikacja:

Bardziej szczegółowo

Ochrona przeciwprzepiêciowa systemów wideomonitoringu opartego na kamerach IP Wy³adowania elektryczne stanowi¹ istotne zagro- enie dla ludzi, urz¹dzeñ elektrycznych i elektronicznych oraz budynków. Najwiêksze

Bardziej szczegółowo

dynamic fresh system

dynamic fresh system œwie oœæ która trwa www.k-2.com.pl GASTRONOMIA Dynamiczny system zachowania œwie oœci ( ) Irinox jest rewolucyjnym procesem, który zachowuje oryginaln¹ œwie oœæ i smak jedzenia przez d³ugi czas. Dynamiczny

Bardziej szczegółowo

Zainstalowana po raz pierwszy aplikacja wymaga aktualizacji bazy danych obsługiwanych sterowników.

Zainstalowana po raz pierwszy aplikacja wymaga aktualizacji bazy danych obsługiwanych sterowników. FRISKO-MOBILE Aplikacja FRISKO-MOBILE przeznaczona jest do zdalnej obsługi sterowników FRISKO podłączonych do sieci LAN o stałym adresie IP za pośrednictwem wbudowanych lub zewnętrznych modułów komunikacyjnych.

Bardziej szczegółowo

Wewnêtrzne obudowy zakoñczeñ kablowych

Wewnêtrzne obudowy zakoñczeñ kablowych Mini rozdzielnik 8/10 VVD 85 Oddajemy do dyspozycji Pañstwa rozdzielniki, przystosowane do u ycia powszechnie stosowanych kabli telekomunikacyjnych, ka- dy z nich posiada zalety Techniki Szybkiego ¹czenia

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze

Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze Nowa generacja sterowników System sekwencyjnego wtrysku gazu STAG-4 QBOX BASIC jest pierwszym z rodziny nowej generacji sterowników produkowanych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Tekst obowiązujący od dnia:. SPIS TREŚCI I.A. Postanowienia ogólne... 3 I.B. Podstawy prawne opracowania IRiESD... 3 I.C. Zakres przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Virtuemart 2.0.x

Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Virtuemart 2.0.x Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Virtuemart 2.0.x Wersja 02 Styczeń 2016 Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eservice Sp. z o.o. Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1. Przeznaczenie dokumentu...

Bardziej szczegółowo

PLATAN Sp. z o.o. BRAMOFON DB 03. do central telefonicznych: Solo 5, Classic 12, Progres 40, Cyfra 50, Sigma DCT 80, Cyfra 200, Optima. ver. 2.

PLATAN Sp. z o.o. BRAMOFON DB 03. do central telefonicznych: Solo 5, Classic 12, Progres 40, Cyfra 50, Sigma DCT 80, Cyfra 200, Optima. ver. 2. PLATAN Sp. z o.o. BRAMOFON DB 03 do central telefonicznych: Solo 5, Classic 12, Progres 40, Cyfra 50, Sigma DCT 80, Cyfra 200, Optima ver. 2.2 1 Bramofon DB03 Spis treœci 1. Dane u ytkowe... 3 2. Dane

Bardziej szczegółowo

Zawory elektromagnetyczne serii 300 (elektropiloty)

Zawory elektromagnetyczne serii 300 (elektropiloty) Zawory elektromagnetyczne serii 00 (elektropiloty) Zawory miniaturowe o szerokoœci 0 mm Zawory miniaturowe o szerokoœci 5 mm Zawory miniaturowe o szerokoœci mm Zawory miniaturowe o szerokoœci mm - monta

Bardziej szczegółowo

Cennik Planów Taryfowych en' zwanych dalej en świadczonych przez Virtual Line Sp. z o.o..

Cennik Planów Taryfowych en' zwanych dalej en świadczonych przez Virtual Line Sp. z o.o.. Cennik Planów Taryfowych en' zwanych dalej en świadczonych przez Virtual Line Sp. z o.o.. Cennik obowiązuje od dnia..00r. Wszystkie ceny podane w cenniku są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Plany

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: krobia.biuletyn.net

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: krobia.biuletyn.net Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: krobia.biuletyn.net Krobia: DOSTAWA ASYMETRYCZNEGO ŁĄCZA INTERNETOWEGO O PRZEPUSTOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

Giving light a new experience

Giving light a new experience Philips Ledino Oprawa pod ogowa 69066/30/16 Giving light a new experience Chwy i nadaj kszta t. Ukierunkowany, precyzyjny strumie wiat a zamontowany na elastycznym ramieniu, które mo e znale si w dok adnie

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości Lp. Str. Zastosowanie Budowa wzmacniacza RS485 Dane techniczne Schemat elektryczny

Spis zawartości Lp. Str. Zastosowanie Budowa wzmacniacza RS485 Dane techniczne Schemat elektryczny Spis zawartości Lp. Str. 1. Zastosowanie 2 2. Budowa wzmacniacza RS485 3 3. Dane techniczne 4 4. Schemat elektryczny 5 5. Konfiguracja sieci z wykorzystaniem wzmacniacza RS485 6 6. Montaż i demontaż wzmacniacza

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI www.elstat.pl

INSTRUKCJA OBS UGI www.elstat.pl INSTRUKCJA OBS UGI 1. CHARAKTERYSTYKA REGULATORA Regulator temperatury przeznaczony do wspó pracy z czujnikami rezystancyjnymi PTC, Pt100, Pt1000 oraz termoparami J lub K. Wybór zakresu i typu czujnika

Bardziej szczegółowo

24 portowy przełącznik sieciowy Asmax 100/10 Mb/s 24-Port 100/10Mbps Fast Ethernet Switch. Podręcznik użytkownika

24 portowy przełącznik sieciowy Asmax 100/10 Mb/s 24-Port 100/10Mbps Fast Ethernet Switch. Podręcznik użytkownika 24 portowy przełącznik sieciowy Asmax 100/10 Mb/s 24-Port 100/10Mbps Fast Ethernet Switch Podręcznik użytkownika SPIS TREŚCI 1 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA... 3 2 OPIS PRODUKTU... 3 2.1 Model...3 2.2 Właściwości

Bardziej szczegółowo

Procedura weryfikacji badania czasu przebiegu 1 paczek pocztowych

Procedura weryfikacji badania czasu przebiegu 1 paczek pocztowych Procedura weryfikacji badania czasu przebiegu 1 paczek pocztowych Warszawa 2012 (nowelizacja 2014) 1 zmiana nazwy zgodnie z terminologią zawartą w ustawie Prawo pocztowe Jednostka zlecająca: Urząd Komunikacji

Bardziej szczegółowo

Organizacja produkcji

Organizacja produkcji Formy organizacji Organizacja Stacjonarna forma organizacji Niepotokowe formy organizacji Potokowe formy organizacji Gniazdowa forma organizacji Formy organizacji W zaleŝności od okoliczności to... zadanie

Bardziej szczegółowo

BMW Financial Services Ubezpieczenia. Ubezpieczenie pojazdu. RadoϾ z jazdy

BMW Financial Services Ubezpieczenia. Ubezpieczenie pojazdu. Radoœæ z jazdy BMW Financial Services Ubezpieczenia Ubezpieczenie pojazdu Radoœæ z jazdy Rozwi¹zania dopasowane do Ciebie. Informacje o BMW Financial Services. Jako firma bêd¹ca integraln¹ czêœci¹ BMW Polska Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Niezawodna transmisja danych. Transmisja danych tp. strona 1 rozwiàzania transmisji danych. Twój œwiat. Ca³y œwiat.

Niezawodna transmisja danych. Transmisja danych tp. strona 1 rozwiàzania transmisji danych. Twój œwiat. Ca³y œwiat. Niezawodna transmisja danych Transmisja danych tp strona 1 Twój œwiat. Ca³y œwiat. Transmisja danych Frame Relay/ATM Sieæ POLPAK Telekomunikacja Polska oferuje us³ugi w sieci szkieletowej POLPAK, która

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji elektrycznej PSU XL PRIVA-LITE SYSTEMS.

Przewodnik instalacji elektrycznej PSU XL PRIVA-LITE SYSTEMS. SYSTEMS www.glassolutions.eu ? T 1. Informacje ogólne 2 2. Opis 2 3. Instalacja 3 4. Pod³¹czenie przewodów przed³u aj¹cych do zasilacza 3-4 5. Uziemienie obramowania uziemiaj¹cego 5 6. Pod³¹czenie prze³¹cznika/odbiornika

Bardziej szczegółowo

Elementy sprzętowe oraz programowe sieci

Elementy sprzętowe oraz programowe sieci Elementy sprzętowe oraz programowe sieci Elementy sprzętowe oraz programowe sieci Na sieci komputerowe składają się elementy sprzętowe oraz programowe. Do elementów sprzętowych sieci zaliczamy: Urządzenia

Bardziej szczegółowo