Tabel przeliczeñ AWG/mm/mm 0.09 Czêœæ 1: Okablowanie CopperTen 1. Okablowanie nieekranowane Okablowanie ekranowane

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tabel przeliczeñ AWG/mm/mm 0.09 Czêœæ 1: Okablowanie CopperTen 1. Okablowanie nieekranowane 1.02-1.04 2. Okablowanie ekranowane 1.05-1."

Transkrypt

1 Wprowadzenie System PremisNET 0.01 PremisNET platformy, standardy, produkty 0.0 Gwarancje niezawodnoœci PremisNET Okablowanie TrueNET 0.05 Szkolenia 0.06 Okablowanie strukturalne 0.07 Budowa z³¹cza LSA-PLUS 0.08 Tabel przeliczeñ AWG/mm/mm 0.09 Czêœæ 1: Okablowanie CopperTen 1. Okablowanie nieekranowane Okablowanie ekranowane Czêœæ : Okablowanie PremisNET klasy E 1. Panele rozdzielcze.01. Kable instalacyjne Kable krosowe Gniazda przy³¹czeniowe System Highband.10 Czêœæ 3: Okablowanie PremisNET klasy D 1. Panele rozdzielcze Kable instalacyjne Kable krosowe Gniazda przy³¹czeniowe System Highband Czêœæ 4: Punkt konsolidacyjny (elektryczno-logiczny) 4.01 Czêœæ 5: Okablowanie PremisNET VOICE 1. Panele 19 kategorii ¹czówki telekomunikacyjne Kable krosowe Prze³¹cznice VOICE Kable instalacyjne Czêœæ 6: Okablowanie œwiat³owodowe 1. Panele Prze³¹cznice naœcienne Gniazda przepustowe Wtyki instalacyjne Gniazda przy³¹czeniowe Kable instalacyjne Kable krosowe System œwiat³owodów wdmuchiwanych Czêœæ 7. Inteligentne panele rozdzielcze, Panele PoE Czêœæ 8. Szafy 19 i ich wyposa enie Czeœæ 9. Okablowanie przemys³owe Czêœæ 10. Okablowanie domów i mieszkañ domnet Zasady konfiguracji gniazd przy³¹czeniowych Dedykowane systemy zasilania 30V w okablowaniu strukturalnym Przyk³adowe konfiguracje okablowania strukturalnego Normy okablowania strukturalnego Indeksy

2 Produkty ADC KRONE dla okablowania strukturalnego PremisNET to system okablowania strukturalnego firmy ADC KRONE, zawieraj¹cy najlepsze w swojej klasie produkty i us³ugi. Podstawowe z us³ug to d³ugoletnia, dostosowana do indywidualnych wymagañ u ytkowników gwarancja, szeroki wachlarz szkoleñ i fachowe doradztwo techniczne. Us³ugi te w po³¹czeniu z najnowsz¹ technologi¹ daj¹ doskona³y system okablowania. Rozwi¹zania PremisNET to nie tylko okablowanie do 10 gigabitowej transmisji, to zupe³nie nowy wymiar okablowania strukturalnego. Dziêki wielu grupom produktów o zró nicowanych parametrach technicznych to prawdziwie elastyczny system kablowy, pozwalaj¹cy na precyzyjne dostosowanie konfiguracji oraz parametrów sieci do aktualnych i przysz³ych potrzeb u ytkowników. Szerokie portfolio produktów systemu PremisNET rozci¹ga siê od paneli rozdzielczych o du ej gêstoœci upakowania, gniazd, a po kable i szereg akcesoriów. PremisNET oferuje kompletne rozwi¹zania nieekranowane, ekranowane oraz œwiat³owodowe zarówno dla du ych, jak i ma³ych sieci teleinformatycznych. Globalny zasiêg i renoma ADC KRONE jako czo³owego dostawcy systemów telekomunikacyjnych i teleinformatycznych oznacza, i ka dy klient mo e mieæ ca³kowit¹ pewnoœæ, i dokona³ w³aœciwego wyboru decyduj¹c siê na system ADC KRONE PremisNET. Produkty PremisNET oferuje bogaty wybór z³¹czy i kabli, które cechuj¹ wyj¹tkowe parametry i pe³na kompatybilnoœæ. Ka dy element jest poddawany testom, zarówno jako indywidualny produkt, jak równie w ramach kompletnego toru transmisyjnego, w celu zapewnienia doskona³ych wartoœci takich parametrów, jak np. Powersummation, ACR, NEXT, ELFEXT, t³umienie, t³umienie odbiæ. PremisNET Logistyka systemu PremisNET wspierana jest przez sieæ dystrybutorów i instalatorów, s³u ¹cych na ka de yczenie fachow¹ pomoc¹. Staramy siê, by poprzez dok³adnie dobrany program szkoleniowy zapewniæ naszym klientom kompetentnych projektantów i instalatorów, którzy wykonaj¹ instalacjê objêt¹ gwarancj¹ niezawodnoœci ADC KRONE. Gwarancje W celu zabezpieczenia Pañstwa inwestycji w okablowanie, system PremisNET oferuje prost¹, ³atw¹ do zrozumienia i niezawieraj¹c¹ kruczków prawnych gwarancjê. Gwarancja ADC KRONE chroni ca³y system okablowania strukturalnego, zarówno czêœæ do transmisji danych jak i g³osu, od szafy dystrybucyjnej po gniazdo, miedÿ i œwiat³owody. Buduj¹c nowoczesn¹ sieæ jest tylko jeden wybór: System ADC KRONE PremisNET z 0-letni¹ Gwarancj¹ Niezawodnoœci.

3 Titanum FO Platinium CopperTen Gold kat. 6 Silver kat. 5e Bronze kat. 5 Titanum Platinium Gold Silver Bronze PRODUKTY KRONE DLA PUNKTÓW DYSTRYBUCYJNYCH Œwiat³owodowe Miedziane Boxy lub panele œwiat³owodowe ADC KRONE Panele rozdzielcze RJ-K UTP/STP Pe³en zakres zalecanych kabli œwiat³owodowych Modu³y HIGHBAND Zalecane kable miedziane Modu³y LSA PLUS / PROFIL Zalecane elementy dystrybucyjne Boxy lub panele œwiat³owodowe ADC KRONE Panele rozdzielcze CopperTen Panele rozdzielcze RJ-KM8 UTP/STP lub modu³y HIGHBAND Ultim8 Panele rozdzielcze ADC KRONE RJ-K UTP/STP lub modu³y HIGHBAND Panele rozdzielcze ADC KRONE RJ-K UTP/STP lub modu³y HIGHBAND Modu³y LSA PLUS / PROFIL Panele rozdzielcze RJ-K Produkty KRONE dla okablowania poziomego Zalecane kable instalacyjne œwiat³owodowy CopperTen kategorii 6 kategorii 5e kategorii 5 kategorii 3 Zalecane gniazda i modu³y przy³¹czeniowe Z³¹cza ADC KRONE SC Z³¹cza ADC KRONE LC Z³¹cza ADC KRONE MT-RJ Gniazda CopperTen Gniazda ADC KRONE RJ-K UTP/STP Gniazda ADC KRONE RJ-K UTP/STP Gniazda ADC KRONE RJ-K UTP/STP Gniazda telefoniczne ADC KRONE RJ-K

4 W ci¹gu ostatniej dekady sieci komunikacyjne uzyska³y status jednej z najistotniejszych instalacji w budynku. Sprawna sieæ to sprawna komunikacja, a sprawna komunikacja to sprawne przedsiêbiorstwo. Od okablowania strukturalnego wymaga siê znacznie wiêcej ni od jakiegokolwiek innego elementu sieci LAN. Okablowanie bêd¹c inwestycj¹ na d³ugie lata musi zapewniæ w³aœciwe funkcjonowanie urz¹dzeniom aktywnym i oprogramowaniu. W tym tak e takim urz¹dzeniom i programom, których jeszcze nie wyprodukowano w dniu instalacji okablowania. Maj¹c na uwadze te fakty oferujemy gwarancjê, która zapewni Pañstwu spokojn¹ g³owê. 0-letnia Gwarancja Niezawodnoœci ADC KRONE oznacza, i Pañstwa inwestycja jest w³aœciwie zabezpieczona i zapewniona jest niezawodnoœæ sieci. Wykraczaj¹c poza standardy Instaluj¹c nowy system kablowy b¹dÿ ulepszaj¹c ju funkcjonuj¹cy, jest spraw¹ oczywist¹, e nale y byæ zgodnym z aktualnymi standardami systemów okablowania. Jednak czujnoœæ klientów zosta³a w tym wzglêdzie uœpiona i wielu uwa a, i wystarczy system tylko zgodny z normami. Nale y jednak pamiêtaæ, i wiêkszoœæ kabli zainstalowanych bêdzie w œcianach, nad sufitami, w pod³ogach. W przysz³oœci bêdzie trudno dokonywaæ tam zmian. Pieni¹dze zaoszczêdzone poprzez zastosowanie okablowania tylko zgodnego ze standardami zostan¹ stracone, je eli system bêdzie musia³ byæ w krótkim czasie zmodernizowany. Maj¹c to na uwadze, konsekwentnie udoskonalamy nasze produkty, tak by ich parametry znacz¹co przewy sza³y wymagania norm, a klient mia³ pewnoœæ dobrej inwestycji. Wyrazem naszej wiary w niezawodnoœæ rozwi¹zañ ADC KRONE jest 0-letnia gwarancja. Gwarantujemy, i nasze okablowanie bêdzie funkcjonowaæ niezawodnie, umo liwiaj¹c transmisjê sygna³ów z parametrami, dla których zosta³o zaprojektowane, wykonane i certyfikowane. 0-letnia Gwarancja Niezawodnoœci ADC KRONE to jedyna gwarancja, z której najprawdopodobniej nigdy nie bêd¹ Pañstwo zmuszeni skorzystaæ. Przyk³adowe aplikacje Titanum Okablowanie œwiat³owodowe 5/155/6 ATM, 100 Base-FX, 1000 Base-SX/LX, 10 Gigabit Ethernet Platinum Kategoria 6a / CopperTen 10 Base T, 100 Base T, Gigabit Ethernet, 155/6 ATM,,5 Gigabit, 10 Gigabit Ethernet (100 metrów) Gold Kategoria 6 / Klasa E (po³¹czenie typu kana³) 10 Base T, 100 Base T, Gigabit Ethernet, 155/6 ATM,,5 Gigabit, 10 Gigabit Ethernet (55 metrów) Silver Kategoria 5e / Rozszerzona Klasa D 10 Base T, 100 Base T, Gigabit Ethernet, 155/6 ATM Bronze Kategoria 5 / Klasa D 10 Base T, 100 Base T

5 Titanum Fiber Optic TM Poziomy gwarancji ADC KRONE PremisNET W celu maksymalnego zabezpieczenia Pañstwa inwestycji sieciowych oferujemy dla ka dej konfiguracji sieci indywidualny poziom gwarancji niezawodno- TM œci ADC KRONE PremisNET. Platinium CopperTen Gold kat. 6 Bronze kat. 5 Silver kat. 5e

6 Jednym z bardzo istotnych, a czêsto pomijanych parametrów wystêpuj¹cych w sieciach okablowania strukturalnego jest dopasowanie impedancji kabli krosowych oraz instalacyjnych. Impedancja falowa powinna wynosiæ 100Ù z tolerancj¹ ±15Ù. W przypadku wystêpowania du ej ró nicy impedancji ³¹czonych odcinków toru miedzianego wystêpuje zjawisko odbicia czêœci transmitowanej energii, co skutkuje uszkodzeniem transmitowanych pakietów. Wówczas wymagana jest ich retransmisja, która obni a rzeczywist¹ przep³ywnoœæ sieci. Takie zjawisko wystêpuje ju w przypadku ró nicy rzêdu 10Ù. Przypadek, w którym kabel krosowy posiada impedancjê 107Ù, a kabel instalacyjny 97Ù zosta³ przedstawiony na poni szym rysunku. Wyeliminowanie tego zjawisko zosta³o zapewnione w sieci okablowania strukturalnego ADC KRONE TrueNet. Gwarantowany zakres impedancji falowej kabli krosowych i instalacyjnych wynosi 100Ù ± 3Ù. W takim przypadku pracuj¹c¹ sieæ mo na okreœliæ jako sieæ z zerow¹ stop¹ b³êdu. Zakres impedancji w sieci TrueNet TM Dopasowanie komponentów zapewnia minimalne odbicia i straty, eliminuje koniecznoœæ retransmisji oraz podnosi skutecznoœæ sieci. TM Kana³ TrueNet Kana³ z niedopasowaniem krosowy Z³¹cze instalacyjny Ramka ethernetowa TM Kana³ TruNet Dopuszczalny zakres impedancji krosowy Odbicie energii w punkcie niedopasowania skutkuj¹ce uszkodzeniem ramek. Z³¹cze Niedopasowanie impedancji (ze 107Ù do 97Ù) w z³¹czu instalacyjny Uszkodzone ramki musz¹ zostaæ retransmitowane Ramka ethernetowa Kana³ z niedopasowaniem Okablowanie TrueNet nie tylko spe³nia normy dotycz¹ce okablowania. Jest jedynym, które bierze pod uwagê parametry urz¹dzeñ aktywnych, których standardy zosta³y zdefiniowane przez IEEE. Transmitowany sygna³ elektryczny ulega degradacji poprzez pogorszenie dwóch jego parametrów. Jednym z nich jest amplituda sygna³u, która w przypadku wyst¹pienia strat energii w z³¹czu, ulega obni eniu z poziomu V (TrueNet) do 1,5V. Drugim parametrem jest czas narastania impulsu, który ulega wyd³u eniu z wartoœci ok. 1,5 ns dla sieci TrueNet do ok.,5-3,5 ns dla sieci z niedopasowaniem komponentów. W takim przypadku kszta³t impulsu elektrycznego ulega sp³aszczeniu i rozmyciu, co mo e doprowadziæ do b³êdnej interpretacji bitu w odbiorniku. Zjawisko niedopasowania impedancji, które wymusza 1% poziom retransmisji skutkuje zredukowaniem rzeczywistej przep³ywnoœci sieci ze 100Mb/s do 0Mb/s, czyli powoduje obni enie skutecznoœci sieci o 80%. W przypadku wyst¹pienia wiêkszej iloœci ramek wymagaj¹cych retransmisji, spadek skutecznoœci sieci ethernetowej zosta³ przedstawiony w tabeli Maksymalny procent retransmisji Przep³ywnoœæ 0% 100Mb/s 1% 0 Mb/s % 4Mb/s 3% 0,8Mb/s 4% 0,16Mb/s 5% 0,03Mb/s

7 Potrzeba ci¹g³ej edukacji Przyk³adamy du ¹ wagê do promowania nowoczesnych technologii poprzez kompleksowe doradztwo techniczne. Ka dego roku przeprowadzamy kilkadziesi¹t szkoleñ z dziedziny okablowania strukturalnego i technologii sieciowych. Nasza dzia³alnoœæ szkoleniowa ulega ci¹g³ym zmianom, odpowiadaj¹c na szybki rozwój technologii teleinformatycznych oraz nowe oczekiwania klientów. Prowadzimy szkolenia w Centrach Szkoleniowych C&C, u naszych partnerów, na wy szych uczelniach i innych, wybranych przez klienta miejscach. Podstawowy cykl szkoleniowy to Szkolenia Certyfikacyjne, przygotowuj¹ce do uzyskania statusu Certyfikowanego Instalatora Systemu Okablowania Strukturalnego ADC KRONE. Niezale nie od rozwoju technologii zawsze obejmuje ono cztery podstawowe grupy zagadnieñ: Projektowanie Instalacja Pomiary Zarz¹dzanie GWARANCJA 0 LAT Szereg szkoleñ poœwiêconych jest tylko jednemu wybranemu przez klientów zagadnieniu np. okablowanie œwiat³owodowe, normy okablowania strukturalnego, niezawodnoœæ w okablowaniu.

8 Droga w przysz³oœæ Okablowanie strukturalne to dotychczas najbardziej praktyczny sposób szybkiego, prostego i efektywnego po³¹czenia sieci komunikacyjnych budynku i urz¹dzeñ w nim pracuj¹cych. Organizacja, w której transmisja g³osu i danych odbywa siê poprzez modularny system okablowania strukturalnego mo e funkcjonowaæ w elastyczny sposób wykorzystuj¹c ró ne, ci¹gle zmieniaj¹ce siê technologie. Okablowanie strukturalne mo e zostaæ zamontowane w nowo powstaj¹cym obiekcie jako jedna z podstawowych instalacji budynku, jak równie w obiekcie ju istniej¹cym w ramach podnoszenia jego standardu. Okablowanie strukturalne ADC KRONE w po³¹czeniu z powszechnie stosowanym osprzêtem telekomunikacyjnym ADC KRONE (stosowanym przez czo³owych operatorów telekomunikacyjnych) umo liwia ca³kowite zaspokojenie potrzeb komunikacyjnych przedsiêbiorstwa poprzez wzajemnie dopasowane elementy gwarantuj¹ce pe³n¹ niezawodnoœæ. Wybrane zalety okablowania strukturalnego: Podnosi standard budynku Gwarantuje sta³¹ platformê komunikacyjn¹ na d³ugie lata Przyspiesza komunikacjê Zapewnia prost¹ obs³ugê i serwis, minimalne koszty u ytkowania U³atwia rozbudowê, przebudowê i zmiany w sieci Umo liwia zmiany bez przerw w pracy

9 Z³¹cze KRONE LSA-PLUS to przemyœlana pod wzglêdem technicznym i ekonomicznym technika szybkiego ³¹czenia bez koniecznoœci lutowania, przykrêcania i odizolowywania. Z³¹cze KRONE LSA-PLUS nale y do rodziny kontaktów IDC (Insulation Displacement Contact), czyli kontaktów przerywaj¹cych izolacjê. Z³¹cze LSA-PLUS () sk³ada siê ze sprê ynuj¹cych szczêk kontaktowych (3) ustawionych pod k¹tem 45-stopni wzglêdem osi przy³¹czonego przewodu. Przewód (4) jest umiejscawiany w z³¹czu poprzez wsuniêcie przyrz¹dem monta owym (5) w szczêki kontaktowe (, 3). Jednoczeœnie nastêpuje przeciêcie izolacji przewodu. W z³¹czu powstaj¹ si³y skrêtne i przywodz¹ce (6,7). W miejscu styku y³y kabla ze sprê ynuj¹cymi szczêkami powstaj¹ dwa gazoszczelne po³¹czenia. ebra usztywniaj¹ce (1) umieszczone po obu stronach z³¹cza spe³niaj¹ funkcjê kontaktu mechanicznego. W ten sposób nastêpuje wyraÿna separacja kontaktu mechanicznego (na ebrach) i kontaktu elektrycznego (w miejscu styku). Jednym prostym ruchem przyrz¹dem monta owym SENSOR (5) zostaje wykonane po³¹czenie i jednoczeœnie obciêty zbêdny zapas przewodu. Styk z³¹cza KRONE LSA-PLUS bazuje na srebrzonym, specjalnym stopie mosi¹dzu. Srebrzenie z³¹cza daje wyraÿn¹ przewagê nad tradycyjnymi kontaktami niklowanymi lub ocynowanymi i oferuje ponadczasowe, odporne na korozjê po³¹czenie. Nawet w ekstremalnie trudnych warunkach œrodowiskowych, takich jak skrajne upa³y, zimno, wilgoæ, atmosfera korozyjna, z³¹cze KRONE LSA-PLUS zapewnia niezawodn¹ transmisjê g³osu i danych. Technologia KRONE IDC LSA-PLUS dostarcza po³¹czenia bardziej bezpieczne i odporne na korozjê ni jakikolwiek inny typ z³¹cza IDC. Efekt dzia³ania z³¹cza IDC KRONE LSA-PLUS na y³ê przewodu Ustawienie szczêk kontaktowych pod k¹tem 45-stopni pozostawia wiêksz¹ powierzchniê przekroju y³y przewodu pomiêdzy punktami styku i tym samym zapewnia bardziej niezawodne i odporne na naprê enia po³¹czenia. Efekt dzia³ania z³¹cza IDC innych producentów na y³ê przewodu Ustawienie szczêk kontaktowych pod k¹tem 90-stopni zmniejsza przekrój poprzeczny y³y przewodu, a tym samym zmniejsza jego wytrzyma³oœæ mechaniczn¹.

10 Tabela przeliczeñ AWG/mm/mm Drut AWG AWG Przekrój mm Waga kg/km Przewód o mm /0 /0 3/0 4/0 0,079 0,089 0,10 0,114 0,17 0,14 0,160 0,180 0,03 0,6 0,54 0,87 0,30 0,363 0,404 0,455 0,511 0,574 0,643 0,74 0,813 0,91 1,04 1,151 1,90 1,450 1,68 1,89,05,304,588,906 3,68 3,665 4,115 4,60 5,189 5,87 6,543 7,348 8,5 9,66 10,404 11,684 0,005 0,006 0,008 0,010 0,013 0,016 0,00 0,06 0,03 0,040 0,051 0,065 0,080 0,101 0,18 0,16 0,05 0,59 0,34 0,41 0,519 0,653 0,83 1,040 1,303 1,65,08,67 3,308 4,168 5,6 6,63 8,387 10,551 13,89 16,766 1,149 6,665 33,64 4,409 53,488 67,43 85,01 107,0 0,046 0,059 0,074 0,094 0,116 0,147 0,184 0,39 0,94 0,367 0,46 0,500 0,734 0,96 1,164 1,147 1,854,343,953 3,75 4,610 5,811 7,315 9,50 11,630 14,70 18,59 3,371 9,441 37,095 46,8 59,015 74,644 93, ,35 149,08 188,6 37,318 99,53 377,431 53,488 67,43 85,01 107,0 Linka AWG AWG Przekrój mm Budowa linki /0 /0 4/0 50 MCM 300 MCM 350 MCM 400 MCM 500 MCM 600 MCM 650 MCM 700 MCM 750 MCM 800 MCM 900 MCM 1000 MCM 0,009 0,014 0,0 0,034 0,035 0,057 0,059 0,089 0,090 0,141 0,155 0,7 0,41 0,355 0,38 0,563 0,616 0,897 0,963 1,9 1,941 3,085 5,6 8,35 13,9 1,14 33,61 4,38 53,47 67,40 107,17 17,0 15,0 177,3 0,7 53,4 304,0 39,0 354,7 380,0 405,4 456,0 506,7 7x0,040 7x0,051 7x0,064 7x0,080 19x0,051 7x0,10 19x0,064 7x0,17 19x0,080 7x0,160 19x0,10 7x0,03 19x0,17 7x0,54 19x0,160 7x0,30 19x0,03 7x0,404 19x0,54 19x0,87 19x0,361 19x0,455 19x0,600 19x0,750 19x0,960 19x1,190 19x1,500 19x1,686 19x1,890 19x,16 19x,680 37x,090 37x,90 37x,470 37x,640 37x,950 61x,50 61x,60 61x,70 61x,80 61x,910 61x3,090 61x3,50

System okablowania strukturalnego TrueNet

System okablowania strukturalnego TrueNet System okablowania TrueNet to po³¹czenie najnowszych osi¹gniêæ technologicznych niemieckiej firmy KRONE, œwiatowego lidera w dziedzinie miedzianych rozwi¹zañ telekomunikacyjnych z nowoczesnymi technologiami

Bardziej szczegółowo

Opis topologii systemu okablowania strukturalnego R&M freenet

Opis topologii systemu okablowania strukturalnego R&M freenet Opis topologii systemu okablowania strukturalnego R&M freenet Reichle+De-Massari Polska Sp. z o.o. Warszawa 1999 SPIS TREŒCI 1. Opis koncepcji okablowania strukturalnego 7 1.1. Definicja okablowania strukturalnego

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po systemach sieciowych

Przewodnik po systemach sieciowych Przewodnik po systemach sieciowych www.lanster.com LANSTER Dystrybutor Systemów Sieciowych AMP Strony 43-45 Z³¹cza œwiat³owodowe i narzêdzia LightCrimp PLUS i LightCrimp Strony 53-54 T³umiki mocy sygna³u

Bardziej szczegółowo

AMP Communications Outlet System PLUS Nowa generacja systemów okablowania!

AMP Communications Outlet System PLUS Nowa generacja systemów okablowania! AMP Communications Outlet System PLUS Nowa generacja systemów okablowania! Zalety - PLUSY: modularny, ³atwy i szybki w instalacji bezpieczna inwestycja pe³na kompatybilnoœæ wstecz ³atwy w uaktualnianiu

Bardziej szczegółowo

System okablowania CopperTEN

System okablowania CopperTEN nieekranowane rozwi¹zanie dla sieci 10Gbit/s Ethernet Obecnie trwaj¹ce prace standaryzacyjne IEEE 802.3an dotycz¹ce transmisji Ethernetowej z przep³ywnoœci¹ 10Gbit/s okreœli³y wymagania transmisyjne toru

Bardziej szczegółowo

Grupa ZPAS ZPAS. 2 Sieci lokalne i korporacyjne

Grupa ZPAS ZPAS. 2 Sieci lokalne i korporacyjne 2 Sieci lokalne i korporacyjne Grupa ZPAS Drodzy Czytelnicy, niezwykle mi³o mi zaprezentowaæ firmy ZPAS SA i ZPAS-NET w ramach Biblioteki Infotela. Mamy ponadtrzydziestoletni¹ historiê i z powodzeniem

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI BIBLIOTEKA INFOTELA Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) ISBN 83-60516-05-7 KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI partner: Szafy monta owe i teleinformatyczne dla energetyki Okablowanie Monitoring sieci Sieci

Bardziej szczegółowo

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga 2 ITELIGENTNE INFRASTRUKTURY SIECIOWE SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA GRUPA ZPAS 3 INFOTELA ISBN 978-83-60516-01-0 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323

Bardziej szczegółowo

www.microsens.com MICROSENS 6 news fiber optic solutions

www.microsens.com MICROSENS 6 news fiber optic solutions www.microsens.com 6 news Nr 6, kwiecieñ 2005 Drodzy Czytelnicy, CeBIT 2005 Hanower MICROSENS Pomimo trudnej sytuacji ekonomicznej MICROSENS w roku 2004 zanotowa³ jeden z najlepszych wyników w historii

Bardziej szczegółowo

Obudowy energetyczne Grupy ZPAS wykonania z ochron¹ EMC. Szafka kablowa SZDs-355 Grupy ZPAS. Obudowy Grupy ZPAS dedykowane dla energetyki

Obudowy energetyczne Grupy ZPAS wykonania z ochron¹ EMC. Szafka kablowa SZDs-355 Grupy ZPAS. Obudowy Grupy ZPAS dedykowane dla energetyki 2 Komunikacja elektroniczna dla energetyki SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA Ryszard Ciechanowski Obudowy energetyczne Grupy ZPAS wykonania z ochron¹ EMC 3 ISBN 83-60516-19-5 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad:

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE I BUDOWA SIECI. Modu³owa serwerownia na bazie szafy SZB SE 19. Kontrola dpstêpu do szaf i pomieszczeñ teleinformatycznych

PROJEKTOWANIE I BUDOWA SIECI. Modu³owa serwerownia na bazie szafy SZB SE 19. Kontrola dpstêpu do szaf i pomieszczeñ teleinformatycznych PROJEKTOWANIE I BUDOWA SIECI SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-25-6 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz tel. (52)

Bardziej szczegółowo

Sieci bezprzewodowe WiFi, WORP, WiMAX, LMDS, GPRS, EDGE, UMTS 3. Komfort u ytkowania dziêki sieci bezprzewodowej

Sieci bezprzewodowe WiFi, WORP, WiMAX, LMDS, GPRS, EDGE, UMTS 3. Komfort u ytkowania dziêki sieci bezprzewodowej Sieci bezprzewodowe WiFi, WORP, WiMAX, LMDS, GPRS, EDGE, UMTS 3 SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA B³a ej Marciniak: Komfort u ytkowania dziêki sieci bezprzewodowej 4 10 ISBN 83-921962-9-0 Cena 15 z³ (w tym

Bardziej szczegółowo

Okablowanie strukturalne, a normy

Okablowanie strukturalne, a normy 1) Wprowadzenie Jeszcze nie tak dawno podstawowymi narzêdziami do pracy biurowej by³y d³ugopis, kartka papieru oraz liczyd³o lub kalkulator. Gwa³towny rozwój elektroniki i informatyki spowodowa³, e prawie

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE I US UGI. Joel Ohnemus Temperatura i ha³as pod kontrol¹

TECHNOLOGIE I US UGI. Joel Ohnemus Temperatura i ha³as pod kontrol¹ TECHNOLOGIE I US UGI SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-24-9 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz tel. (52) 325

Bardziej szczegółowo

Mariusz Kasprzak Rewolucja w technologii VoIP. Sposób na ograniczenie kosztów dla firm i instytucji

Mariusz Kasprzak Rewolucja w technologii VoIP. Sposób na ograniczenie kosztów dla firm i instytucji 2 VoIP SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA Mariusz Kasprzak Rewolucja w technologii VoIP 4 5 ISBN 978-83-60516-33-1 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Telefonia internetowa: gdzie jesteœmy? 6 10 Wydawca:

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI BIBLIOTEKA INFOTELA Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) ISBN 83-921962-3-6 KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI partnerzy wydania 4 Okablowanie œwiat³owodowe 4 Centrale telefoniczne 4 Technologie mobilne 4 Zarz¹dzanie

Bardziej szczegółowo

3M Telecommunications Rozwi¹zania Sieciowe. Przewodnik Rozwi¹zañ Produktowych. dla Sieci Enterprise. Innowacje

3M Telecommunications Rozwi¹zania Sieciowe. Przewodnik Rozwi¹zañ Produktowych. dla Sieci Enterprise. Innowacje 3M Telecommunications Rozwi¹zania Sieciowe Przewodnik Rozwi¹zañ Produktowych dla Sieci Enterprise Innowacje Rozwi¹zania Sieciowe Enterprise Wszystko - czego potrzebuje Twoja sieæ Rozwi¹zania Sieciowe Enterprise

Bardziej szczegółowo

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii 2 VoIP OPERATORZY, US UGI, SPRZÊT SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-02-7 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz tel.

Bardziej szczegółowo

Jakiej infrastruktury potrzebuje Polska Wschodnia? Zastosowanie technologii DWDM i IP/MPLS w sieciach samorz¹dowych

Jakiej infrastruktury potrzebuje Polska Wschodnia? Zastosowanie technologii DWDM i IP/MPLS w sieciach samorz¹dowych 2 KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ŒCIANY WSCHODNIEJ SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-22-5 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Sebastian Miko³ajczyk Jakiej infrastruktury potrzebuje

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA S U B MUNDUROWYCH

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA S U B MUNDUROWYCH BIBLIOTEKA Cena 15 z³ ISBN 83-60516-04-9 INFOTELA (w tym 0% VAT) KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA S U B MUNDUROWYCH sponsor partnerzy Systemy ³¹cznoœci satelitarnej Sieci nowej generacji Telefonia VoIP Komputery

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej 2 Monitoring i nowoczesne systemy alarmowe SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-08-9 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

Szanowni Pañstwo, Mi³ej lektury! RYNEK BROADBANDOWY W POLSCE 1

Szanowni Pañstwo, Mi³ej lektury! RYNEK BROADBANDOWY W POLSCE 1 RYNEK BROADBANDOWY W POLSCE 1 Choæ alternatywni operatorzy ci¹gle jeszcze posiadaj¹ tylko kilkuprocentowe udzia³y w telekomunikacyjnym torcie, ich dzia³alnoœæ jest coraz bardziej widoczna. Wed³ug ró nych

Bardziej szczegółowo

Gigabitowy Ethernet, a okablowanie strukturalne Molex Premise Networks Technical Documents

Gigabitowy Ethernet, a okablowanie strukturalne Molex Premise Networks Technical Documents 1) Wprowadzenie. Okablowanie strukturalne jest bardzo dynamicznie rozwijaj¹c¹ siê dziedzin¹ telekomunikacji. Ka dy rok przynosi coraz to nowe wyzwania, którym musi sprostaæ nowoczesny system okablowania

Bardziej szczegółowo

System obs³ugi urz¹dzeñ energetyki niskiego napiêcia ZNOR-2 Elektryczne Ogrzewanie Rozjazdów

System obs³ugi urz¹dzeñ energetyki niskiego napiêcia ZNOR-2 Elektryczne Ogrzewanie Rozjazdów System obs³ugi urz¹dzeñ energetyki niskiego napiêcia ZNOR-2 Elektryczne Ogrzewanie Rozjazdów Bezpieczeñstwo ruchu kolejowego wymaga utrzymania stanu infrastruktury na odpowiednim poziomie sprawnoœci i

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY JEDNOSTKA PROJEKTOWA

PROJEKT WYKONAWCZY JEDNOSTKA PROJEKTOWA Umowa nr: 13/SK/14 STRONA TYTU OWA Egz. pdf PROJEKT WYKONAWCZY Przedmiot (Nazwa, adres) Inwestor (Nazwa, adres) Projekt modernizacji pomieszcze i infrastruktury technicznej Szpitala zwi zanych z budow

Bardziej szczegółowo

Wywiad z Rafa³em Fazanem dyrektorem dzia³u handlowego ESD Alcatel Polska SA. Jak unikn¹æ katastrofy w podró y s³u bowej dziêki odpowiednim narzêdziom

Wywiad z Rafa³em Fazanem dyrektorem dzia³u handlowego ESD Alcatel Polska SA. Jak unikn¹æ katastrofy w podró y s³u bowej dziêki odpowiednim narzêdziom Mobilne biuro 3 SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA Wywiad z Rafa³em Fazanem dyrektorem dzia³u handlowego ESD Alcatel Polska SA 4 5 ISBN 83-60516-00-6 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG

Bardziej szczegółowo

Tomasz Leœniak, Przemys³aw Narewski. Rozwi¹zania bezprzewodowe i mobilne trendy technologiczne. Szerokopasmowy dostêp do internetu przez satelitê

Tomasz Leœniak, Przemys³aw Narewski. Rozwi¹zania bezprzewodowe i mobilne trendy technologiczne. Szerokopasmowy dostêp do internetu przez satelitê 2 ROZWI ZANIA BEZPRZEWODOWE I MOBILNE trendy technologiczne SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA Meru Networks 3 11 Canobeam Free Space Optics 12 13 ISBN 978-83-60516-28-7 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad:

Bardziej szczegółowo

HiPath 4000 V2.0 - System IP czasu rzeczywistego dla œrednich i du ych przedsiêbiorstw

HiPath 4000 V2.0 - System IP czasu rzeczywistego dla œrednich i du ych przedsiêbiorstw HiPath 4000 V2.0 - System IP czasu rzeczywistego dla œrednich i du ych przedsiêbiorstw HiPath 4000 V2.0 to innowacyjny, nowoczesny system IP czasu rzeczywistego zapewniaj¹cy nowy poziom jakoœci w komunikacji

Bardziej szczegółowo

Energia pozyskiwana z natury. BATERIE S ONECZNE

Energia pozyskiwana z natury. BATERIE S ONECZNE Energia pozyskiwana z natury. BATERIE S ONECZNE katalog systemów Ekologiczne systemy zasilania - wykonawca: PROGRES S.C. ul.szczeciñska 8-10 75-135 KOSZALIN e-mail:phu.progres@wp.pl tel: 94 3474031 Nasza

Bardziej szczegółowo

Grupa ZPAS S³owo od partnera wydania. SZD szafy zewnêtrzne Grupy ZPAS. ZPAS Urz¹dzenia s³u ¹ce do wykrywania i gaszenia po aru

Grupa ZPAS S³owo od partnera wydania. SZD szafy zewnêtrzne Grupy ZPAS. ZPAS Urz¹dzenia s³u ¹ce do wykrywania i gaszenia po aru 2 Infrastruktura teletechniczna SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA Grupa ZPAS S³owo od partnera wydania 3 ISBN 978-83-60516-13-3 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c.

Bardziej szczegółowo