Poradnik początkującego użytkownika skutera wodnego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Poradnik początkującego użytkownika skutera wodnego"

Transkrypt

1 Pordnik początkującego użytkownik skuter wodnego

2 Spis treści Wprowdzenie...1 Wżne informcje...1 Jk czytć pordnik...2 Ćwiczenie 1: Kontrolownie skuter...4 Ćwiczenie 2: Uruchminie i wyłącznie silnik...5 Ćwiczenie 3: Wsidnie i równowg...8 Ćwiczenie 4: Mnewrownie przy niskiej prędkości...12 Ćwiczenie 5: Mnewrownie przy wyjściu w ślizg...13 Ćwiczenie 6: Pełne przyspieszenie i ztrzymnie...16 Ćwiczenie 7: Kontrol przy prędkości w ślizgu...17 Ćwiczenie 8: Pokonywnie fl i przyboju...19 Ćwieczenie 9: Pływnie z psżermi...20 Zkończenie...22

3 Wprowdzenie Skuter wodny Ymh to ideln jednostk pojd do spędzni czsu wolnego n wodzie. Skuter oferuje wielogodzinną przyjemność i kusi, by po prostu zwodowć go i popłynąć. Wżne jest, by pmiętć że tk, jk w przypdku kżdego pojzdu wymgne jest zstosownie pewnych technik i umiejętności w celu zpewnieni mksymlnego bezpieczeństw. Niniejsz broszur zwier podstwowe informcje niezbędne w celu bezpiecznego użytkowni skuter wodnego. Kżdy użytkownik skuter wodnego powinien zpoznć się z nimi zpoznć Wrto jednk pmiętć, że pordnik jest tylko pordnikiem i nie zstpi włściwej oceny sytucji czy rozsądnego postępowni. Bezpieczne i odpowiedzilne użytkownie skuter wodnego wymg wiedzy i umiejętności, które nbyw się wrz z poznniem swojej jednostki. Zlecmy wykonnie ćwiczeń zwrtych w tej broszurze i ich powtrznie, ż do pełnego opnowni dnych umiejetności. Upewnij się, że dokłdnie pojmujesz istotę kżdego ćwiczeni przed przejściem do kolejnego, poniewż umiejętności nbyte w tym ćwiczeniu mogą okzć się niezbędne w kolejnym. Tylko użytkownik decyduje, czy czuje się komfortowo z poziomem swych umiejętności nbytych podczs opisnych tu ćwiczeń. Wżne informcje Pordnik ten nie zstąpi instrukcji skuter wodnego. Upewnij się że dokłdnie zpoznłeś się z instrukcją użytkownik skuter wodnego przed rozpoczęciem użytkowni sprzętu. iuwaga Kolizje to njczęstszy powód powżnych obrżeń cił lub śmierci odnoszonych podczs pływni skuterem wodnym. -1-

4 W celu zminimlizowni ryzyk kolizji nleży: obserwowć otoczenie, ludzi, obiekty i jednostki przebywjące n kwenie, brć pod uwgę sytucję, które mogą ogrniczyć widoczność, mnewrowć skuterem w sposób pozwljący n zchownie mrginesu bezpieczeństw, szczególnie w zkresie prędkości i odległości od innych użytkowników i przeszkód, nie pływć bezpośrednio z inną jednostką pływjącą, nie pływć w pobliżu innych osób tk, by ich nie ochlpć, unikć gwłtownych skrętów uniemożliwijących innym użytkownikom zregownie lub poznnie Twoich zmirów, unikć płytkich kwenów lub miejsc z znurzonymi obiektmi podwodnymi, - W celu uniknięci kolizji dziłj z wyprzedzeniem. - Pmiętj, skuter wodny nie m hmulc. - Gdy chcesz ominąć przeszkodę, nie popuszczj dźwigni przepustnicy. - Skuter potrzebuje ciągu w celu zchowni mnewrowości. - Zwsze sprwdzj poprwne dziłnie dźwigni przepustnicy i kierownicy przed rozpoczęciem korzystni ze skuter wodnego. - Zwsze przed rozpoczęciem korzystni ze skuter wodnego zpoznj się z przepismi dotyczącymi loklnego kwenu. Jk czytć pordnik? Twój skuter wodny może różnić się od innych skuter zrówno prmetrmi jk i zchowniem n wodzie. Prktyki opisne w tym oprcowniu pomogą wyczuć zchownie skuter i zpoznć się z podstwowymi zgdnienimi dotyczącymi jego użytkowni. Powinienneś powtrzć opisne tu ćwiczeni ż do czsu ich opnowni i dopiero wtedy przejść do kolejnych ćwiczeń. Kżde ćwiczenie poprwi Twoje umiejętności, nie próbuj więc pomijć ich lub zmienić kolejności. Z ich pomocą nuczysz się wyczuwć swój skuter i użytkowć go w różnych okolicznościch. Pmiętj, że ćwiczeni te są tylko etpem początkowym i nie zstąpią prktyki. Nic nie zstąpi włściwej oceny sytucji i zdrowego rozsądku. Pordnik podzielony jest n dziewięć kolejnych ćwiczeń. Osttnie ćwiczenie pozwoli n opnownie pływni z psżermi, nie przechodź do niego przed opnowniem wcześniejszych. Przed rozpoczęciem ćwiczeń przeczytj w cłości oprcownie, nstępnie powtórnie przeczytj kżde z ćwiczeń przed jego rozpoczęciem. -2-

5 W niniejszym przewodniku opisujemy użytkownie skuter przy różnych prędkościch, poniżej ich krótk chrkterystyk: PRĘDKOŚĆ TROLLINGOWA (nisk) Prędkość trollingow to njmniejsz prędkość mnewrow. Kierujący brdzo deliktnie dodje gzu dźwignią przepustnicy. Kdłub skuter znurzony jest w wodzie, skuter nie wytwrz fli. PRĘDKOŚĆ PÓŁŚLIZGU (średni) Prędkość półślizgu to prędkość średni. Dziób skuter podniesiony jest ku górze, lecz kdłub wciąż jest w wodzie. Tworzy się fl. ŚLIZG (wysok) Ślizg to njwyższ prędkość. Skuter jest wypoziomowny i porusz się po powierzchni wody. Widoczn jest fl. -3-

6 Ćwiczenie 1 : Kontrolownie skuter CEL: Ćwiczenie to pozwoli zpoznć się z loklizcją poszczególnych elementów sterowni i kontroli skuter, by odnjdowć je bez chwili zwhni. Nleży się z nimi dokłdnie zpoznć, by operowć nimi podświdomie, bez odrywni uwgi od otoczeni i wrunków n otczjącym ns kwenie. UMIEJĘTNOŚCI: Poznnie elementów kontroli i sterowni bez trceni czsu n ich odnjdywnie. POSZCZEGÓLNE KROKI: dzdnie 1: Zidentyfikuj przyrządy do kierowni skuterem Przeczytj instrukcję użytkownik w celu zidentyfikowni podstwowych przyrządów do kierowni skuterem wodnym. Nie zkłdj z góry, że wiesz, jk one dziłją, przeczytj instrukcję. dzdnie 2: Części do sprwdzeni przed uruchomieniem Dokłdnie, krok po kroku, przejdź procedurę sprwdzeni według listy zwrtej w instrukcji obsługi, kolejnych częsci przed uruchomieniem skuter. Upewnij się, że wszystkie części dziłją bez zrzutu. Zwróć szczególną uwgę n dźwignię przepustnicy i kierownicę. dzdnie 3: Pozycj kierującego Gdy skuter jest jeszcze n lądzie, lub zcumowny przy nbrzeżu, wejdź n niego i zpoznj się z prwidłową pozycją kierującego, opisną w instrukcji obsługi. Ptrząc do przodu, w kierunku dziobu skuter, wizulnie zpoznj się z umiejscowieniem wszystkich elementów kontrolnych skuter. Poświęć n to ćwiczenie tyle czsu, ile uznsz z stosowne, by bezbłędnie rozpoznwć podstwowe funkcję skuter wodnego. -4-

7 Ćwiczenie 2 : Uruchminie i wyłącznie silnik CEL: Ćwiczenie to pozwoli zpoznć się z uruchominiem i wyłączniem silnik skuter wodnego, tkże jego zchowniem w trkcie prcy. UMIEJĘTNOŚCI: Poznnie i wykonnie procedury rozruchu i wyłączeni skuter wodnego. POSZCZEGÓLNE KROKI: Zwoduj skuter i przeprowdź to ćwiczenie, stojąc przy jego burcie. Wżne, by wod w której wodujesz skuter, był woln od znieczyszczeń orz roślin wodnych, jej głębokość nie był mniejsz niż 60 cm, licząc od dn skuter. Nigdy nie uruchmij skuter w wodzie płytszej niż 60 cm gdyż, pisek i kmienie z dn mogą zostć zciągnięte przez krtkę poboru wody umieszczoną n dnie powodując ścierni śruby npędowej i tunelu orz prowdząc do przegrzni silnik. -5-

8 Zdnie 1: Uruchomienie silnik 1. Nciśnij n pilocie przycisk unlock (otwrt kłódk)jby dezktywowć zbezpieczenie skuter. Ptrz rozdził System zbezpieczeni Ymh w instrukcji użytkownik. 2. Złóż n ndgrstek zrywkęl, wsuń jej końcówkę kpod przycisk odłączjący silnik m. Upewnij się, że zrywk jest swobodn i nie zczepi się, np. o kierownicę. W przypdku, gdy zrywk jest owinęt o kierownicę, nie zdził przy próbie jej odłączeni. 3. Nciśnij przycisk strtn(zielony przycisk). Uruchomienie silnik powoduje uzysknie deliktnego ciągu, co skutkuje poruszniem się skuter do przodu (z wyjątkiem nowych modeli FX wyposżonych w bieg neutrlny). Bądź n to przygotowny. Wciskj deliktnie mnetkę przepustnicy, tk by utrzymć silnik przy prcy. W momencie uruchomieni, nie ściskj mnetki przepustnicy, silnik się nie uruchomi. 4. Puść przycisk strt od rzu w momencie uruchomieni silnik. -6-

9 Zdnie 1: Wyłączenie silnik 1. Odpuść mnetkę przepustnicy, tk by silnik powrócił do trybu prcy n minimlnych obrotch. 2. Ncisnij przycisk stopj(czerwony przycisk), silnik zostnie wyłączony. 3. Poćwicz swobodne wyjmownie końcówki zrywki z przycisku wyłączjącego silnik. v PORADY Złóż zrywkę n lewy ndgrstek przed uruchomieniem skuter. Aby zpobiec przypdkowemu uruchomieniu zwsze odłączj zrywkę, gdy skuter jest wyłączony. Nie przytrzymuj przycisku włączni dłużej niż 5 sekund, nie wciskj go, gdy silnik prcuje. Jeżeli silnik nie uruchomi się po 5 sekundch, spróbuj ponownie go włączyć po odczekniu 15 sekund. Prób rozruchu dłuższego niż 5 sekund prowdzi do rozłdowni kumultor. Gdy silnik zostnie uruchomiony sił ciągu powoduje ruch skuter. Mocniejsze wciśnięcie dźwigni przepustnicy powoduje szybszy jego ruch, nleży o tym pmiętć i używć tylko tyle mocy, ile jest niezbędne w celu utrzymni mnewrowości skuter. -7-

10 Ćwiczenie 3 : Wsidnie i równowg CEL: Ćwiczenie to pozwoli nuczyć się wsidni n skuter wodny po wypdnięciu do wody lub w przypdku przewróceni skuter do góry dnem. UMIEJĘTNOŚCI: Wsidnie z głębokiej wody orz równowg podczs postoju w miejscu. POSZCZEGÓLNE KROKI: Poćwicz przy brzegu, znim oddlisz się n głębszą wodę. Czym cięższy kierujący, tym trudniej będzie utrzymć równowgę skuter stojącego w miejscu. Ćwiczenie to nleży przeprowdzić z wyłączonym silnikiem. Włóż zrywkę n ndgrstek i zwoduj skuter n głębokość wody sięgjącądo ps. dzdnie 1: Wsidnie n skuter 1. Podpłyń do sekcji rufowej skuter i umieść obie dłonie n pltformie rufowej uchwyć jedną ręką rączkę zloklizowną z siedziskiem. 2. Podciągnij się tk, by oprzeć kolnmi o pltformę rufową, wsuń się n knpę od strony rufy. 3. Ze zrywką złożoną n ndgrstek, zpnij jej drugi koniec pod przyciskiem odłączjącym silnik. -8-

11 4. Chwyć obiem dłońmi kierownicę i umieść stopy w miejscch n nie przeznczonych. 5. Ćwicz kilkukrotnie proces wsidni i zchowni równowgi, szczególnie w momencie przemieszczni się n knpę. v PORADY Większość modeli wyposżon jest w stopień ułtwijący wsidnie j, który możn podczs wsidni obniżyć do pozycji umożliwijącej podprcie się stopą. Stopień utomtycznie powróci do pozycji górnej, gdy zwolni się ncisk stopy. -9-

12 dzdnie 2: Odwrcnie przewróconego skuter Nie zostwij skuter przewróconego do góry dnem dłużej niż jest to konieczne. Czym dłużej skuter pozostje w pozycji do góry dnem, tym więcej wody wleje się do komory silnik. 1. W celu prktyki w odwrcniu skuter, celowo przewróć go do góry dnem. 2. Zdejmij zrywkę z przycisku wyłączjącego silnik. 3. Podpłyń do rufy skuter wodnego. Lewą ręką przyciągnij go do siebie, chwytjąc z płytę pod wlotem wody, prwą nciśnij zdecydownie odbojnicę. 4. Gdy prw burt zcznie się unosić, użyj siły, by odwrócić skuter cłko wicie. Nie odwrcj skuter w przeciwnym kierunku, gdyż może to skutkowć dostniem się wody do silnik i jego uszkodzeniem. 5. Uruchom silnik i przepłyń się skuterem przez dwie minuty powyżej prędkości ślizgu w celu umożliwieni pełnego odpływu wody z komory silnik. Strj się utrzymć obroty silnik n jednym poziomie. W celu uzyskni dokłdniejszych informcji, ptrz rozdził Wywrócony skuter wodny w instrukcji skuter wodnego. -11-

13 CEL: Ćwiczenie 4 : Mnewrownie przy niskiej prędkości UMIEJĘTNOŚCI: Pływnie i zwrcnie przy prędkości trollingowej. POSZCZEGÓLNE KROKI: dzdnie 1: Porusznie się do przodu i skręt przy prędkości trollingowej 1. Wsiądź n skuter wodny, upewnij się, że w njbliższym otoczeniu nie znjdują się inni użytkownicy kwenu lub obiekty nwodne. 2. Uruchom silnik i płyń do przodu. 3. Rozpocznij moment skrętu, wykonując dużą pętlę w ksztłcie ósemki n obszrze ok m. Nie wciskj dźwigni przepustnicy, tk by wykonć ósemkę przy niskiej prędkości. dzdnie2: Zwrcnie przy prędkości trollingowej 1. Wychyl kierownicę mksymlnie w jedną stronę. Pozwól, by skuter zwrócił o 360 o. 2. Ćwicz zwrcnie zrówno w lewo, jk i w prwo, by wyczuć rekcję skuter n wychylenie kierownicy. Ćwiczenie to pozwoli zpoznć się z zchowniem skuter przy niskiej prędkości trollingowej, uczy tkże technik przy dobijniu do nbrzeż, plży orz przy podpływniu do obiektów nwodnych. -12-

14 CEL: Ćwiczenie 5 : Mnewrownie przy wyjściu w ślizg Ćwiczenie to pozwoli nuczyć się pływć do przodu, zwrcć przy ogrniczonym miejscu, orz łączyćob mnewry w celu uzyskni wykonni ósemki. UMIEJĘTNOŚCI: Kontrol przepustnicy przy średniej prędkości wchodzeni w ślizg. POSZCZEGÓLNE KROKI: dsterownie Skuter jest sterowny z pomocą dociśnięci dźwigni przepustnicy orz skrętu kierownicą j. Gdy wychylimy kierownicę, zmieni się kąt wychyleni strugi n rufiek. Powoduje to zminę kierunku, w którym podąż skuter. Poniewż sił wciśnięci dźwigni przepustnicy determinuje siłę ciągu, co z tym idzię prędkość wykonni skrętu, dźwigni przepustnicy zwsze musi być wciśnięt, gdy próbujesz wykonć skręt. -13-

15 dztrzymnie Skuter nie jest wyposżony w hmulec (hmulec w skuterze FX nie zpewni ntychmistowego hmowni). Skuter ztrzymuje się n skutek oporu wody po odpuszczeniu dźwigni przepustnicy. Gdy zwlnimy przepustnicę przy pełnej prędkości, potrzeb odległości około 120 metrów w celu cłkowitego ztrzymni skuter. Dystns ten będzie różny w zleżności od wielu czynników zewnętrznych, tkich jk ciężr cłkowity skuter i osób nim podróżujących, stn wody, sił i kierunek witru. Nleży przewidywć te wszystkie czynniki w momencie, gdy chcemy ztrzymć skuter. dzdnie 1: Porusznie się do przodu i skręt przy prędkości trollingowej 1. Zwiększj prędkość do momentu uzyskni prędkości wchodzeni w ślizg, wykonj skręt w prwo z zchowniem prędkości. 2. Powtórz czynność, nlogicznie skręcjąc w lewo. 3. Powtórz ćwiczenie, płynąc n wprost i zkręcjąc, tk by wykonć pełny skręt i powrócić do miejsc początkowego po owlu. -14-

16 dzdnie 2: Wykonnie koł 1. Wykonj koło, skręcjąc w prwo, zmniejszj jego promień, utrzymując prędkość. 2. Powtórz czynność, wykonując koło w lewo. dzdnie 3: Wykonnie ósemki 1. Połącz powyższe ćwiczenie, by wykonć ósemkę. 2. Powtórz czynność, zmniejszjąc promień w kołch ósemki dzdnie 3: Zrozumienie, jk przepustnic oddziływuje n skręt 1. Stopniowo zwiększj prędkość do prędkości wejści w ślizg, płynąc n wprost. Puść dźwignię przepustnicy i wychyl mksymlnie kierownicę w prwo lub lewo. 2. Zuwż, że gwłtownie zmniejsz się możliwość skrętu, skuter nie reguje w pełni n ruch kierownicy, gdy obroty silnik spdją. 3. Stopniowo zwiększj wciśnięcie dźwigni przepustnicy, by zobserwowć, jk poprwi się zdolność sterowni skuterem. v PORADY Jeśli chcesz wykonć ciśniejszy skręt przy tej prędkości, musisz mocniej wcisnąć dźwignię przepustnicy w trkcie wykonywni skrętu. -15-

17 Ćwiczenie 6 : Pełne przyspieszenie i ztrzymnie CEL: Ćwiczenie to pozwoli nuczyć się, jk ztrzymuje się skuter. UMIEJĘTNOŚCI: Ztrzymnie, kontrol podczs pływni w ślizgu, ztrzymywnie się przy prędkości w ślizgu. POSZCZEGÓLNE KROKI: Cłkowite zwolnienie dźwigni przepustnicy powoduje wytwrznie tylko minimlnego ciągu. Gdy skuter zwolni, przestnie regowć n ruchy kierownicy, ż do momentu ponownego wciśnięci dźwigni i dojści do prędkości ślizgu. Zchownie ciągu niezbędne jest do zchowni sterowności. dzdnie 1: Ztrzymnie 1. Zwiększ prędkość do ślizgu, nstępnie puść dźwignię przepustnicy, ż skuter się ztrzym. 2. Skręć przy prędkości trollingowej, tk jk pokzno n powyższej ilustrcji. 3. Powtórz ćwiczenie, zwiększjąc z kżdym rzem prędkość. dzdnie 2: Podpływnie do obiektów nwodnych 1. Wybierz n wodzie miejsce w oddleniu, w którym wyobrższ sobie obiekt nwodny. 2. Przyspiesz w kierunku tego miejsc, nstępnie puść dźwignię przepustnicy, obserwując czy ud Ci się ztrzymć przed tym miejscem. 3. Jeżeli skuter nie ztrzym się przed tym miejscem, sprwdź, czy w otoczeniu nie m innej jednostki, nstępnie dodj gzu i zkręć, tk by ominąć ten wyimginowny obiekt. Powtórz to ćwiczenie przy różnych prędkościch i odległościch, tk by wyćwiczyć ztrzymywnie i omijnie przeszkody. v PORADY Gdy ćwiczysz n młym kwenie, dostosuj odpowiednio prędkość do wolnego miejsc. Czym szybciej płyniesz, tym jest większ odległość niezbędn do pełnego ztrzymni. -16-

18 Ćwiczenie 7 : Kontrol przy prędkości w ślizgu CEL: Ćwiczenie to pozwoli nuczyć się, jk skuter zchowuje się przy pełnej prędkości. Pokzuje tkże, w jki sposób skuter uślizguje się lub obrc podczs skrętu przy ndmiernej prędkości. UMIEJĘTNOŚCI: Kontrol przepustnicy, zwrcnie, blstownie, uślizg. POSZCZEGÓLNE KROKI: Poniewż w celu wykonni tych ćwiczeń niezbędn jest duż prędkość, upewnij się, że kwen jest dosttecznie duży i wolny od przeszkód. Pmiętj że, by utrzymć sterowność niezbędny jest ciąg. dzdnie 1: Zwrcnie przy prędkości w ślizgu 1. Zwiększ prędkość do ślizgu, nstępnie zkręć. 2. Ćwicz pływnie po owlu, zkręcjąc w lewo i prwo. 3. Powtórz ćwiczenie zwiększjąc z kżdym rzem prędkość. Odczujesz, jk skuter wrz ze zwiększniem prędkości będzie corz mniej wcinł się w wodę przy skręcie. Skuter może wykonć określony skręt przy określonej prędkości. W momencie gdy wychylimy kierownicę pond tę możliwość, ruf skuter zcznie się uślizgiwć, zdolność skrętu zmleje. Dziłnie to spowodowne jest mniejszym przepływem wody przez turbinę, co z tym idzie, ogrniczeniem ciągu. W rezultcie, skuter zwlni i zczyn szybciej skręcć. Cofnięcie wychyleni kierownicy pozwoli n przywrócenie sterowności. -17-

19 dzdnie 2: Kontrol skuter w ślizgu w momencie skrętu 1. Zwiększ prędkość do ślizgu. 2. Połącz skręty w lewo i w prwo by płynąć łączonymi ósemkmi. 3. Powtórz ćwiczenie, zwiększjąc z kżdym rzem prędkość i zcieśnijąc skręty. Nie strj się dojść od rzu do pełnej wprwy, to wymg czsu. v PORADY Wyczuj rekcję skuter przy mniejszej prędkości, znim rozpoczniesz ćwiczeni przy większej. Przy prędkości w ślizgu możesz wykonywć gwłtowniejsze skręty. Pmiętj, tk jk w przypdku kżdego pojzdu, czym szybsz prędkość, tym dłuższ drog do ztrzymni. -18-

20 Ćwiczenie 8 : Pokonywnie fl i przyboju Nie zwsze kwen, n którym pływsz, będzie płski, bez zflowni. Czsem bedą to fle spowodowne pogodą, czsem przybój lub fle wytwrzne przez inne jednostki. Poniewż są to okoliczności nie zwsze przewidywlne, nie możn ustlić ćwiczeń, le możn podć kilk użytecznych wskzówek. Njlepszym sposobem pokonni fli jest tkie przejście przez nią, by ogrniczyć do minimum szrpnięcie odczuwlne przez prowdzącego skuter. Czym wyższ fl lub przybój, tym trudniej je pokonć. Pokonnie ostrzejszej, wyższej fli generuje mocniejsze szrpnięcie. W celu pokonni fli bądź przyboju zmień prędkość i określ kąt, z którym zmierzsz je przekroczyć. Njczęściej, czym mniejsz prędkość i zchowny kąt ntrci n flę, tym mniejsze szrpnięcie w momencie jej przekrczni. Przekrcznie kilku fl jest zdecydownie trudniejsze niż przekrcznie pojedynczej. W momencie wejści n grzbiet fli skuter zcznie się obrcć, oddljąc od jej grzbietu. W przypdku wejści n grzbiet pod kątem 45 o proces ten może być niezuwżlny, ntomist przy mniejszym kącie, np. 10 o może to być już silniejsze odczucie. Bądź przygotowny n odpowiednie blstownie ciłem i rekcję kierownicy. v PORADY Trzymj mocno kierownicę i stopy w miejscch n nie przeznczonych. Ogrnicz prędkość przed pokonywniem fli lub przyboju. Wejdź n flę pod kątem. W momencie wejści n grzbiet unieś się deliktnie n skuterze i mortyzuj nogmi. Uwżj, by nie płynąć w pozycji, w której brod lub kltk piersiow znjdują się w pobliżu kierownicy. W przypdku uderzeni o kierownicę możn ulec powżnym obrżeniom. Nie pływj przy ciężkich wrunkch pogodowych: wysokiej fli i mocnym wietrze. -19-

21 Ćwiczenie 9 : Pływnie z psżermi CEL: Ćwiczenie to pozwl prowdzić skuter z psżermi n pokłdzie. UMIEJĘTNOŚCI: Złdunek psżerów i mnewrownie z nimi n pokłdzie. POSZCZEGÓLNE KROKI: Czym większy ciężr psżerów, tym trudniej będzie zchowć równowgę skuter. OBCIĄŻENIE MAKSYMALNE: Nie pływj n skuterze n ktorym ms psżerów i łdunku przekrcz 240 kg. dzdnie 1: Wsidnie, przyspiesznie i mnewry z psżermi n pokłdzie 1. Wejdź n pokłd, tk jk zostło to opisne w ćwiczeniu nr 3. Usiądź w pozycji kierującego i zczep zrywkę n lewym ndgrstku nstępnie zczep jej drugi koniec pod przyciskiem odłączjącym silnik. -20-

22 2. Pozwól, by psżerowie weszli n skuter według tej smej procedury. 3. Upewnij się, że wszyscy psżerowi siedzą prwidłowo, ze stopmi oprtymi w miejscch n nie przeznczonych, orz, że trzymją się osoby siedzącej przed nimi. 4. Uruchom silnik, upewnij się, że w njbliższym otoczeniu nie m innych jednostek lub przeszkód, i zwiększ prędkość. 5. Ćwicz przyspieszenie, skręty i ztrzymnie, by zpoznć się z zchowywniem skuter z obciążeniem. -21-

23 Zkończenie Bezpieczne korzystnie ze skuter wodnego wymg zchowni zdrowego rozsądku, wyczuci możliwości swoich i skuter, tkże wiedzy i prktyki. Ćwiczeni zwrte w tym oprcowniu pomogą pogłębić wiedzę i umiejętności użytkownik skuter wodnego. Pmiętj jednk, że pozysknie tej wiedzy nie zwlni Cię od odpowiedzilności i znjomości ryzyk związnego z pływniem n skuterze wodnym. Nigdy nie kieruj skuterem pod wpływem lkoholu lub innych środków odurzjcych. Zwsze miej n sobie kmizelkę sekurcyjną i zczepioną zrywkę. Zwsze zpoznj się z loklnymi przepismi i posidj uprwnieni niezbędne do kierowni skuterem wodnym. Ymh nie ponosi żdnej odpowiedzilności z niewłściwe lub niebezpieczne użytkownie skuter wodnego lub niewłściwe wykorzystnie informcji zwrtych w niniejszym oprcowniu. Życzymy przyjemnej i udnej zbwy z Twoim nowym skuterem wodnym Ymh Wverunner! -22-

Zbiorniki paliwa (A.5.2.2) ISO 13591; ISO 8469

Zbiorniki paliwa (A.5.2.2) ISO 13591; ISO 8469 Witmy n pokłdzie! Odpowiednie postępownie i konserwcj silnik odgryw wżną rolę w utrzymniu wysokiej sprwności produktu firmy Mercury przy jednoczesnych mksymlnych osiągch i oszczędności. Wypełnienie złączonego

Bardziej szczegółowo

NIE PRZESTAWAJ SIĘ UCZYĆ, NIE PRZESTAWAJ WPROWADZAĆ USPRAWNIEŃ, I NIGDY, PRZENIGDY NIE PRZESTAWAJ ŁOWIĆ RYB.

NIE PRZESTAWAJ SIĘ UCZYĆ, NIE PRZESTAWAJ WPROWADZAĆ USPRAWNIEŃ, I NIGDY, PRZENIGDY NIE PRZESTAWAJ ŁOWIĆ RYB. Dziękujemy Dziękujemy z wybór MotorGuide VriMAX. Wrz z silnikiem VriMAX firm MotorGuide, opierjąc się n wieloletnim doświdczeniu oferuje Ci produkt zprojektowny do użytku z cyfrową kontrolą zminy prędkości

Bardziej szczegółowo

Przepisy agencji EPA dotyczące emisji zanieczyszczeń

Przepisy agencji EPA dotyczące emisji zanieczyszczeń Dziękujemy z zkup jednego z njlepszych dostępnych silników zburtowych. Dokonli Pństwo trfnej inwestycji, któr przyniesie wiele rdości z eksplotcji łodzi. Pństw nowy silnik zostł wyprodukowny przez firmę

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnik użytkownik Oznczeni Użyte w Tym Podręczniku Znki ostrzegwcze W dokumentcji i n projektorze zstosowne zostły symbole grficzne wskzujące bezpieczne użytkownie urządzeni. Nleży zpoznć się z tymi

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnik użytkownik Oznczeni Użyte w Tym Podręczniku Znki ostrzegwcze W dokumentcji i n projektorze zstosowne zostły symbole grficzne wskzujące bezpieczne użytkownie urządzeni. Nleży zpoznć się z tymi

Bardziej szczegółowo

UWAGA: Poniższe informacje dotyczą tylko produktów oznaczonych symbolem CE.

UWAGA: Poniższe informacje dotyczą tylko produktów oznaczonych symbolem CE. UWAGA: Poniższe informcje dotyczą tylko produktów oznczonych symbolem CE. Deklrcj zgodności Mercury MerCruiser Niniejszy silnik rufowy lub pokłdowy, zmontowny zgodnie z instrukcjmi przedstwionymi przez

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oprogramowania EasyMP Network Projection

Instrukcja obsługi oprogramowania EasyMP Network Projection Instrukcj obsługi oprogrmowni EsyMP Network Projection Spis treści 2 Informcje o EsyMP Network Projection Funkcje progrmu EsyMP Network Projection... 5 Różne funkcje przekzywni obrzu... 5 Instlcj oprogrmowni...

Bardziej szczegółowo

Xi5 wersja bezprzewodowa

Xi5 wersja bezprzewodowa 2014 Mercury Mrine Xi5 wersj ezprzewodow pol 90-8M0098440 814 pol INSTRUKCJE W ORYGINALNE WERSJI JĘZYKOWEJ Deklrcj zgodności z przepismi FCC i IC Xi5 WIRELESS FOOT PEDAL FCC ID - MVU09291 Xi5 WIRELESS

Bardziej szczegółowo

Informacja dla użytkownika 05/2012. Instrukcja montażu i użytkowania. Pomost składany K 9725-201-01. Specjaliścitechniki deskowań

Informacja dla użytkownika 05/2012. Instrukcja montażu i użytkowania. Pomost składany K 9725-201-01. Specjaliścitechniki deskowań 05/2012 Informcj dl użytkownik 999725016 pl Instrukcj montżu i użytkowni Pomost skłdny K 9725-201-01 Wstęp Informcj dl użytkownik Pomost skłdny K Wstęp by Dok Industrie GmbH, -3300 mstetten 2 999725016-05/2012

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacyjny

Podręcznik instalacyjny Podręcznik instlcyjny JEDNOSTKI ŚCIENNE SDH 17-050 M2NW SDH 17-060 M2NW SDH 17-085 M3NW SDH 17-085 M4NW SPIS TREŚCI INSTRUKCJA 1 Pństw bezpieczeństwo...5 1.1 Użyte symbole... 5 1.2 Włściwe użytkownie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Przygotowanie. Podstawy szycia. Ściegi użytkowe. Ściegi dekoracyjne. Haftowanie. Edycja haftów

Instrukcja obsługi. Przygotowanie. Podstawy szycia. Ściegi użytkowe. Ściegi dekoracyjne. Haftowanie. Edycja haftów Przygotownie Komputerow mszyn do szyci i hftu BROTHER INNOVIS 4000 Instrukcj obsługi Podstwy szyci Ściegi użytkowe Ściegi dekorcyjne Hftownie Edycj hftów MY CUSTOM STITCH Projektownie ściegów Dodtek WAŻNE

Bardziej szczegółowo

Pneumatyczne narzędzia montażowe

Pneumatyczne narzędzia montażowe Pneumtyczne nrzędzi montżowe Zmontuj to szybko! Przy pomocy ergonomicznie zprojektownych wkrętków, nrzędzi impulsowych, kluczy obrotowych i udrowych firmy Atls Copco. Dobre wymiry uchwytów zmniejszją drgni,

Bardziej szczegółowo

! OSTRZEŻENIE. W niniejszej publikacji użyto oznaczeń niebezpieczeństwa, ostrzeżeń, przestróg i uwag, obok których znajduje się

! OSTRZEŻENIE. W niniejszej publikacji użyto oznaczeń niebezpieczeństwa, ostrzeżeń, przestróg i uwag, obok których znajduje się Witmy Wyrli Pństwo jeden z njlepszych dostępnych morskich zespołów npędowych. Zwierją one szereg rozwiązń projektowych zpewnijących łtwość osługi i trwłość. Odpowiedni trosk i konserwcj tego produktu pozwoli

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnik użytkownik Oznczeni Użyte w Tym Podręczniku Znki ostrzegwcze W dokumentcji i n projektorze zstosowne zostły symbole grficzne wskzujące bezpieczne użytkownie urządzeni. Znczenie symboli ostrzegwczych

Bardziej szczegółowo

999408016-07/2015 pl. Specjaliści Techniki Deskowań. Pomost szachtowy. Informacja dla użytkownika Instrukcja montażu i użytkowania 9408-243-01

999408016-07/2015 pl. Specjaliści Techniki Deskowań. Pomost szachtowy. Informacja dla użytkownika Instrukcja montażu i użytkowania 9408-243-01 999408016-07/2015 pl Specjliści Techniki Deskowń. Pomost szchtowy Informcj dl użytkownik Instrukcj montżu i użytkowni 9408-243-01 Wstęp Informcj dl użytkownik Pomost szchtowy Wstęp by Dok GmbH, -3300 mstetten

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Akdemi órniczo-hutnicz im. Stnisłw Stszic w Krkowie Wydził Elektrotechniki, Automtyki, Informtyki i Inżynierii Biomedycznej Ktedr Elektrotechniki i Elektroenergetyki Rozprw Doktorsk Numeryczne lgorytmy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Waga do wyznaczania liczby sztuk

Instrukcja obsługi Waga do wyznaczania liczby sztuk KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Blingen E-Mil: info@kern-sohn.com Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fks: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com Instrukcj obsługi Wg do wyznczni liczby sztuk KERN CXB/CXP

Bardziej szczegółowo

ELEMENTARZ. Szczęścia. Projekt. O szczęściu. Imię i nazwisko właściciela Elementarza. W ŚRODKU Mapa projektów

ELEMENTARZ. Szczęścia. Projekt. O szczęściu. Imię i nazwisko właściciela Elementarza. W ŚRODKU Mapa projektów ELEMENTARZ Szczęści Projekt O szczęściu Imię i nzwisko włściciel Elementrz W ŚRODKU Mp projektów Synonimy szczęści: promienność, rdość, uciech, rozrdownie, wesele, zdowolenie, wesołość, pogodny nstrój,

Bardziej szczegółowo

Miary ryzyka a dualna teoria użyteczności Yaariego

Miary ryzyka a dualna teoria użyteczności Yaariego Uniwersytet Wrszwski Wydził Mtemtyki, Informtyki i Mechniki Jonn Dys Nr lbumu: 233996 Miry ryzyk duln teori użyteczności Yriego Prc mgistersk n kierunku MATEMATYKA Prc wykonn pod kierunkiem dr hb. Wojciech

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA SCHODOWA V 64-74 MODEL B.I. - BARIERKI NIEZALEŻNE B.R. - BARIERKI CHOWANE KOD INSTRUKCJI. 7 5 1 7 1 1 6/b

PLATFORMA SCHODOWA V 64-74 MODEL B.I. - BARIERKI NIEZALEŻNE B.R. - BARIERKI CHOWANE KOD INSTRUKCJI. 7 5 1 7 1 1 6/b Oryginł Instrukcji Vimec s.r.l Vi Prri, 7-42045 Luzzr - Reggio Emili- Itly Tel. + 39 0522 970 666 - Fx. + 39 0522 970919 www.vimec.iz PLATFORMA SCHODOWA V 64-74 MODEL B.I. - BARIERKI NIEZALEŻNE B.R. -

Bardziej szczegółowo

Zacznij od tego DCP-6690CW

Zacznij od tego DCP-6690CW Podręcznik szykiej osługi Zcznij od tego DCP-6690CW Znim urządzenie ędzie mogło zostć zstosowne, nleży zpoznć się z niniejszą Podręcznik szykiej osługi, y zpewnić prwidłową konfigurcję i instlcję. OSTRZEŻENIE

Bardziej szczegółowo

Modelowanie zagadnień technicznych SKRYPT. Siergiej Fialko

Modelowanie zagadnień technicznych SKRYPT. Siergiej Fialko Modelownie zgdnień technicznych SKRYPT Siergiej Filko Wydził Fizyki, Mtemtyki i Informtyki Politechniki Krkowskiej Krków Siergiej Filko Modelownie zgdnień technicznych. Niniejszy kurs jest poświęcony typowym

Bardziej szczegółowo

MODEL S08 SILVER. UŻYTKOWANIE I KONSERWACJA Strona 03-14 INSTRUKCJE MONTAŻU Strona 15-28 KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH Strona 29-61 NR KODOWY INSTRUKCJI

MODEL S08 SILVER. UŻYTKOWANIE I KONSERWACJA Strona 03-14 INSTRUKCJE MONTAŻU Strona 15-28 KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH Strona 29-61 NR KODOWY INSTRUKCJI Oryginł Instrukcji Vimec s.r.l Vi Prri, 7-42045 Luzzr - Reggio Emili- Itly Tel. + 39 0522 970 666 - Fx. + 39 0522 970919 www.vimec.biz MODEL S08 SILVER UŻYTKOWANIE I KONSERWACJA Stron 03-14 INSTRUKCJE

Bardziej szczegółowo

WENTYLACJA PRZESTRZENI POTENCJALNIE ZAGROŻONYCH WYBUCHEM MIESZANIN GAZOWYCH

WENTYLACJA PRZESTRZENI POTENCJALNIE ZAGROŻONYCH WYBUCHEM MIESZANIN GAZOWYCH Ochron przeciwwybuchow Michł Świerżewski WENTYLACJA PRZESTRZENI POTENCJALNIE ZAGROŻONYCH WYBUCHEM MIESZANIN GAZOWYCH 1. Widomości ogólne Zgodnie z postnowienimi rozporządzeni Ministr Sprw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE

PODSTAWOWE INFORMACJE W4MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 N skróty: PODSTAWOWE INFORMACJE Progrm Opercyjny Kpitł Ludzki jest jednym z progrmów relizownych w rmch Nrodowej

Bardziej szczegółowo

KAPITAŁ LUDZKI W MODELACH I TEORII WZROSTU GOSPODARCZEGO

KAPITAŁ LUDZKI W MODELACH I TEORII WZROSTU GOSPODARCZEGO Krzysztof Cicy, Krzysztof Mlg Ktedr Ekonomii Mtemtycznej Akdemi Ekonomiczn w Poznniu KAPITAŁ LUDZKI W MODELACH I TEORII WZROSTU GOSPODARCZEGO. Wprowdzenie Jednym z njistotniejszyc pytń zdwnyc przez ekonomistów

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WIEKU 3-6 LAT

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WIEKU 3-6 LAT WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WIEKU 3-6 LAT PORADNIK dl rodziców, opiekunów i terpeutów Szymon Godw Spis treści Wstęp...3 Wczesne wspomgnie rozwoju dzieck prwo i podstwowe określeni.4

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie uniwersalnych narzędzi i technologii wybranych obszarów zdalnej edukacji do budowania podstaw społeczeństwa informacyjnego

Wykorzystanie uniwersalnych narzędzi i technologii wybranych obszarów zdalnej edukacji do budowania podstaw społeczeństwa informacyjnego Ośrodek Ksztłceni (OK) Zkłd Zwnsownych Technik Informcyjnych (Z-6) Zkłd Teletrnsmisji i Technik Optycznych (Z-14) Centrln Izb Pomirów Telekomunikcyjnych (P-12) Wykorzystnie uniwerslnych nrzędzi i technologii

Bardziej szczegółowo

D E L T A 7 0 D E L T A 1 0 0. Dokumentacja Techniczno Ruchowa Instrukcja u ytkowania i monta u R U S Z T O W A N I E FA S A D O W E

D E L T A 7 0 D E L T A 1 0 0. Dokumentacja Techniczno Ruchowa Instrukcja u ytkowania i monta u R U S Z T O W A N I E FA S A D O W E D E L T A 7 0 D E L T A 1 0 0 Dokumentcj Techniczno Ruchow Instrukcj u ytkowni i mont u R U S Z T O W A N I E FA S A D O W E DANE ZAMAWIAJĄCEGO: NAZWA FIRMY: DANE SPRZEDAWCY: EURO-PLAK SPRL BOULEVARD POINCARE

Bardziej szczegółowo

AMAX 2100 / 3000 / 4000

AMAX 2100 / 3000 / 4000 AMAX 2100 / 3000 / 4000 ICP-AMAX4-P1 / ICP-AMAX4-P2-EN / ICP-AMAX-P3-EN pl Instrukcj instlcji AMAX 2100 / 3000 / 4000 Spis treści pl 3 Spis treści 1 Grphics 6 2 Stndrdy bezpieczeństw 8 3 Podstwowe informcje

Bardziej szczegółowo