GAMBIT Mazowiecki. Program poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na Mazowszu. Złożono: Warszawa, 24 lipca 2009 roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GAMBIT Mazowiecki. Program poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na Mazowszu. Złożono: Warszawa, 24 lipca 2009 roku"

Transkrypt

1

2 GAMBIT Mazowiecki Program poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na Mazowszu Złożono: Warszawa, 24 lipca 2009 roku copyright by WORD. All rights reserved Wszelkie prawa zastrzeżone, układu stron oraz treści i materiały tu zamieszczonych są zastrzeżone. Tym samym żadna ich część (układ, treść) nie może być powielana lub rozpowszechniana bez zgody autorów.

3 Zespół Autorów składa podziękowania wszystkim instytucjom i osobom, za okazaną pomoc, poświęcony czas oraz życzliwość przy tworzeniu niniejszego programu

4 Dzieło zostało wykonane na podstawie Uchwały Nr 2/2008 Mazowieckiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego z dnia 4 lutego 2008 roku w sprawie opracowania Programu Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na Mazowszu Autorzy: Mirosław Gidlewski (Politechnika Radomska) Tomasz Matuszewski (WORD Warszawa) Leon Prochowski (Wojskowa Akademia Techniczna) Jerzy Wicher (Politechnika Warszawska) Opracowanie zostało sfinansowane ze środków Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu, Siedlcach i Warszawie Wykonawcą dzieła było Przedsiębiorstwo Projektowo Wdrożeniowe,,AWAT Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie Koordynatorem przedsięwzięcia, zgodnie z umową nr A/35/08 zawartą w dniu 22 sierpnia 2008 roku, był Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie Projekt graficzny okładki: Robert Stolarek, Żak sp. z o.o. Redakcja techniczna: Wojciech Drozd, Sławomir Adamkiewicz Korekta: Monika Bojko Skład i łamanie: Żak sp. z o.o.

5 GAMBIT Mazowiecki 4

6 Spis treści Spis treści WSTĘP 8 1. ZAGADNIENIA OGÓLNe Warszawa i województwo mazowieckie charakterystyka społeczno-gospodarcza w aspektach mających istotny wpływ na brd Analiza struktury i organizacji ruchu drogowego w Warszawie i województwie mazowieckim Struktura zarządzania brd Nadzór nad ruchem drogowym System ratownictwa drogowego i pomocy medycznej Stan unormowań prawnych w zakresie brd UCZESTNICY RUCHU DROGOWEGO Charakterystyka uczestników ruchu drogowego Rodzaje wypadków drogowych Ofiarochłonność ruchu drogowego Podstawowe przyczyny wypadków drogowych Sprawcy wypadków drogowych Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego Miejsca występowania wypadków drogowych Edukacja komunikacyjna. Stan działań w zakresie kształtowania bezpiecznych zachowań uczestników ruchu drogowego Szkolenie i egzaminowanie kandydatów na kierowców i kierowców w aspekcie poprawy brd Stan działań w zakresie egzekwowania przepisów ruchu drogowego. Skuteczność nadzoru nad ruchem drogowym TECHNIKA (POJAZD) Park samochodowy i stan techniczny pojazdów Badania powypadkowe stanu technicznego pojazdów i ich układów Przyczyny powstawania niesprawności technicznej pojazdów Stan działań zmierzających do poprawy stanu technicznego pojazdów OTOCZENIE, INFRASTRUKTURA Infrastruktura drogowa (charakterystyka liczbowa i terytorialna, zmiany w stanie sieci drogowej) Oznakowanie pionowe i poziome dróg, bariery drogowe i urządzenia energochłonne Stosowanie systemów wymuszających ograniczanie prędkości pojazdów Stan monitoringu ruchu (kontrolowanie prędkości) Automatyzacja rejestracji wykroczeń Stan ciągów pieszych, dróg rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych Kontrola stosowania i sprawności drogowych urządzeń bezpieczeństwa czynnego i biernego 67 5

7 GAMBIT Mazowiecki 4.8. Analiza obecnie obowiązujących zasad umieszczania urządzeń reklamowych i informacyjnych w pasie drogowym oraz eliminowania ograniczeń widoczności Ogólna ocena stanu infrastruktury i otoczenia ruchu drogowego w Warszawie i województwie mazowieckim CHARAKTERYSTYKA DOTYCHCZASOWYCH DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH, REKLAMOWYCH, PREWENCYJNYCH I ZAPOBIEGAWCZYCH, PODEJMOWANYCH NA RZECZ POPRAWY BRD Działania informacyjno-promocyjne Działania kontrolno-represyjne Inne działania Ocena realizowanych działań PODSUMOWANIE I OGÓLNA OCENA STANU BRD W WARSZAWIE I WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego Ocena systemu bezpieczeństwa ruchu drogowego (przyczyny obecnego stanu niezadowalającego) Potrzeba opracowania Programu, czyli wnioski z syntezy PROPOZYCJE DZIAŁAŃ W CELU POPRAWY BRD W WARSZAWIE I WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM Analiza dotychczasowych wskaźników stanu bezpieczeństwa Opracowanie nowych wskaźników stanu bezpieczeństwa (wykorzystanie teorii ryzyka) Opracowanie metodyki do oceny porównawczej poziomu bezpieczeństwa w kolejnych latach Ulepszenie procesu gromadzenia i analizy danych o wypadkach i poszkodowanych. Wspólny dla wielu instytucji i organizacji system rejestrowania i analizy danych o wypadkach i kolizjach drogowych Wskazanie możliwości podejścia systemowego: podejmowanie i koordynacja działań w kilku sektorach jednocześnie Rozszerzenie współpracy oraz koordynacji działań w zakresie nadzoru nad ruchem drogowym Rozwijanie systemu ratownictwa drogowego i jego doskonalenie Działania na rzecz uspokojenia ruchu i obniżenia poziomu agresji na drogach Rozwijanie edukacji komunikacyjnej dzieci i młodzieży jako uczestników ruchu drogowego Doskonalenie metod i programów szkolenia oraz nadzoru nad szkoleniem kandydatów na kierowców oraz kierowców wykonujących transport drogowy. Badanie jakości szkoleń Rozwijanie systemu kontroli i nadzoru ruchu drogowego. Egzekwowanie prawa i przestrzegania podstawowych przepisów związanych z bezpieczeństwem na drogach Badanie postaw i stanu świadomości zagrożeń oraz poziomu wiedzy u kierowców. Doskonalenie systemu szkolenia kierowców Rozszerzanie współpracy w zakresie kształcenia ustawicznego, udział szkół wyższych w kształtowaniu postaw studentów, współpraca z kadrą kierowniczą dużych firm transportowych w zakresie oddziaływania na kierowców 108 6

8 Spis treści Działania na rzecz wytworzenia przekonania wśród kierujących pojazdami oraz pieszych o powszechności kontroli ich zachowań na drodze, nieuchronności kary za nieprzestrzeganie przepisów o ruchu drogowym, bezwzględne egzekwowanie nałożonych kar Promocja oraz nagradzanie właściwych postaw i zachowań uczestników ruchu drogowego Intensyfikacja wykorzystania środków masowego przekazu, prowadzenie konsultacji społecznych oraz dążenie do uzyskania stanu zrozumienia społecznego działań na rzecz podniesienia poziomu brd Działania prewencyjne wobec uczestników ruchu drogowego związane z problemem używania alkoholu i narkotyków oraz środków działających podobnie do alkoholu Badanie przyczyn totalnego lekceważenia przepisów ruchu drogowego przez niektórych kierujących oraz pobłażliwego tolerowania takiego zachowania przez innych uczestników ruchu drogowego Opracowanie procedury usuwania wadliwych i wprowadzania korzystnych rozwiązań z zakresu inżynierii drogowej poprawiających bezpieczeństwo ruchu drogowego. Zwiększenie kontroli stanu utrzymania dróg i infrastruktury drogowej Kompleksowe działania na rzecz ograniczania nadmiernej prędkości Upowszechnienie drogowych środków ograniczających prędkość (środki uspokojenia ruchu) Rozbudowa ciągów pieszych, dróg rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych Drogowe środki ochrony pieszych Usprawnienie drogi do szkoły. Wykonywanie audytu brd obiektów szkolnych Rozwinięcie działań służb miejskich i gminnych i analiza wyników tych działań Rozwijanie szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków Rozbudowa miejsc przy drogach do kontroli pojazdów przez służby nadzoru Badania efektywności działania służb nadzoru nad ruchem drogowym PROGRAM DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY BRD, UJĘCIE SYNTETYCZNe Wprowadzenie Synteza z diagnozy, czyli regionalne problemy brd Cele do osiągnięcia Działania na rzecz poprawy brd, czyli osiągnięcia celu podstawowego Zarządzanie programem Monitoring i mechanizmy kontrolne Finansowanie Podsumowanie 135 BIBLIOGRAFIA 138 7

9 GAMBIT Mazowiecki WSTĘP Stały wzrost liczby pojazdów, zadań transportowych i ruchliwości społeczeństwa doprowadził do wysokiego natężenia ruchu drogowego oraz narastania wynikających z tego zagrożeń, głównie w rezultacie wypadków drogowych. Utrzymująca się wysoka liczba wypadków drogowych i ich ofiar obecnie staje się jednym z najważniejszych problemów społecznych. Zatem przeciwdziałanie powstawaniu wypadków i ich skutkom jest jednym z poważnych zadań dla władz samorządowych i administracji publicznej. W tym zakresie są konieczne takie działania, aby rosnący ruch drogowy przestał powodować tak duże, jak obecnie, zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców województwa mazowieckiego. Problem bezpieczeństwa ruchu drogowego ma wymiar lokalny, regionalny, krajowy i ponadnarodowy. Szeroko publikowane dane statystyczne i liczne wypowiedzi oraz publikacje pokazują wysoki poziom zagrożenia w ruchu drogowym w Polsce i na Mazowszu. To wysoka liczba wypadków i ich ofiar oraz wynikające z tego zagrożenia dla uczestników ruchu drogowego spowodowały, że te zagadnienia niepokoją i absorbują uwagę społeczeństwa, bo mają coraz poważniejszy wpływ na bezpieczeństwo i porządek publiczny w regionie. Wypadki drogowe i ich konsekwencje, które jeszcze parę lat temu dla wielu ludzi były nieistotne, teraz postrzegane są (nawet przez małe społeczności), jako szkodliwy element naszego życia. W rezultacie szybko narastają oczekiwania społeczne na zdecydowane działania na rzecz zmiany tej sytuacji. Takie właśnie postawy społeczne i oczekiwania w krajach Europy Zachodniej nabrały silnego charakteru już w latach 90. XX wieku. Już wówczas, podejmując wyzwania w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, Unia Europejska zobligowała każde państwo do intensyfikacji działań w tym zakresie. Każdy z krajów członkowskich ma do wykonania określony zestaw zadań. Od 2001 roku jest realizowany, jako wspólne zadanie UE, III Europejski Program Działań w Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego. Jego głównym celem jest zmniejszenie liczby ofiar śmiertelnych wypadków drogowych o 50% w ciągu 10 lat. Polska Program ten przyjęła w 2004 roku. Niestety, sytuacja na polskich drogach, w tym także na drogach województwa mazowieckiego, nie jest dobra. Osiągnięty w ostatnich latach postęp, jak pokazuje rysunek w.1, jest znikomy. Rys. w.1. Procentowy spadek liczby ofiar śmiertelnych wypadków drogowych w krajach Unii Europejskiej w latach Źródło danych: European Commission Directorate-General for Energy and Transport ENERGY AND TRANSPORT IN FIGURES

10 Wstęp Przygotowany Program jest wskazaniem, ułatwiającym osiągnięcie celów zapisanych w wielu dokumentach, m.in.: Polityka Transportowa Państwa na lata ; Krajowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBIT 2005; Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego; Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Wychodząc naprzeciw widocznym i mocno akcentowanym dążeniom społeczeństwa do poprawy jakości i ochrony życia oraz zdrowia, a także realizując Krajowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBIT 2005, opracowano niniejszy program działań na rzecz poprawy brd w naszym regionie. Program ten powinien ułatwić rozwijanie współpracy między władzami samorządowymi i administracją rządową oraz z organizacjami pozarządowymi, placówkami naukowymi i podmiotami prywatnymi, bo każda z tych organizacji i instytucji powinna mieć swój udział w działaniach na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Podstawowym celem opracowania jest wskazanie możliwości i kierunków działania do osiągnięcia znaczącej poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na Mazowszu. Zawiera ono pełne nawiązanie do działań ogólnokrajowych (GAM- BIT 2005), wskazuje najpilniejsze działania, specyficzne problemy regionu oraz pokazuje wiele przykładów projektów o zasięgu lokalnym, jak i obejmujących całe województwo. Program jest tak zaprojektowany, aby stworzyć warunki instytucjom i organizacjom oraz całym społecznościom do rozszerzenia dotychczasowych i zaplanowania nowych działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. 9

11 GAMBIT Mazowiecki 1. ZAGADNIENIA OGÓLNE 1.1. Warszawa i województwo mazowieckie charakterystyka społeczno-gospodarcza w aspektach mających istotny wpływ na brd. Województwo mazowieckie posiada największą powierzchnię w Polsce. Jednocześnie należy do najbardziej zróżnicowanych wewnętrznie województw w kraju. Składa się ono z: aglomeracji warszawskiej z największym miastem regionu i Polski Warszawą. Pełni ona nie tylko dominującą rolę społeczno-gospodarczą w kraju, lecz także funkcję ważnego dla Europy węzła transportowego; pozostałej części województwa charakteryzującej się wskaźnikami rozwoju ekonomicznego poniżej średniej krajowej [92]. Województwo mazowieckie posiada największy wśród województw potencjał ludnościowy. Na Mazowszu mieszka prawie 5,2 mln osób, w tym 3,4 mln w miastach, natomiast na obszarach wiejskich 1,8 mln osób. Liczba ludności Warszawy wynosi ponad 1,7 mln, co stanowi 33% ludności województwa mazowieckiego. Największe miasta regionu poza Warszawą, to: Radom, który posiada 227 tys. mieszkańców, Płock 127 tys., Siedlce 77 tys., Ostrołęka 54 tys. oraz Ciechanów 46 tys. mieszkańców. Średnia gęstość zaludnienia w województwie mazowieckim wynosi 145,9 osób na km 2 i jest większa od średniej krajowej, która wynosi 122 osoby na km 2. Jednak w podregionie ostrołęcko-siedleckim gęstość zaludnienia wynosi tylko 62 osoby na km 2 [97]. Województwo mazowieckie administracyjnie jest podzielone na 37 powiatów ziemskich i posiada 5 miast na prawach powiatu. Liczba gmin wynosi 314 i obejmuje 35 gmin miejskich, 50 gmin miejsko-wiejskich oraz 229 gmin wiejskich. W województwie mazowieckim koncentruje się najwyższy w Polsce potencjał gospodarczy mierzony wartością produktu krajowego brutto, która już w 2004 roku stanowiła ponad 20% całkowitej wartości krajowej. Potencjał gospodarczy, kapitałowy i intelektualny skupiony jest głównie w Warszawie i aglomeracji warszawskiej. Wysoki poziom rozwoju gospodarczego województwo mazowieckie zawdzięcza dobrze rozwiniętemu sektorowi usług w aglomeracji warszawskiej. Pewne specyficzne cechy rozwoju gospodarczego województwa, a mianowicie: skupienie potencjału gospodarczego w aglomeracji warszawskiej; dominujący udział zatrudnienia w sektorze usług rynkowych; dość niska gęstość zaludnienia poza aglomeracją warszawską (rozproszenie zamieszkania), powodują wysoką ruchliwość, konieczność licznych i częstych podróży, co w rezultacie znacząco wpływa na duże natężenie ruchu drogowego w regionie i jego silne powiązanie z tempem rozwoju gospodarczego. Tabela 1.1. Charakterystyczne wskaźniki i parametry opisujące pozycję województwa mazowieckiego Wielkość lub wskaźnik Mazowsze Miejsce wśród województw w kraju Liczba ludności (2007) tys. 1 Powierzchnia (2007) km 2 1 Gęstość zaludnienia, osób na km 2 (2007) 145,9 3 Procent udziału w ogólnej liczbie km dróg o twardej nawierzchni (2007) 11,8% 1 Procent udziału w liczbie zarejestrowanych w kraju pojazdów samochodowych (2007) 15,8% 1 Średnie natężenie ruchu na drogach krajowych (2005) poj./doba 5 Liczba ofiar śmiertelnych wypadków drogowych (2008) Liczba ofiar śmiertelnych na 100 tys. mieszkańców (2008) 17,8 3 Wskaźnik motoryzacji, obliczony za wszystkie pojazdy samochodowe (2007) Wskaźnik obliczony za samochody osobowe (samochody osobowe/ liczbę mieszkańców)* 1000, czyli liczba samochodów osobowych przypadająca na 1000 mieszkańców

12 1. Zagadnienia ogólne Województwo mazowieckie jest liderem pod względem jakości zasobów pracy. Wobec tego przy dobrej dostępności komunikacyjnej oraz zapewnieniu wygodnej i bezpiecznej podróży do miejsc pracy i zamieszkania, region może w sposób trwały osiągać najwyższe wskaźniki wydajności i dochodów. To będzie istotnym czynnikiem w realizacji Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego [110]. Województwo mazowieckie jest obszarem o nadmiernym zagrożeniu bezpieczeństwa pieszych i osób jadących w ruchu drogowym. Pokazane w tabeli 1.1 oraz opisane dalej wskaźniki dotyczące liczby wypadków oraz ofiar wypadków drogowych (osób zabitych i rannych) w wielu aspektach należą do najwyższych w porównaniu z pozostałymi województwami w kraju Analiza struktury i organizacji ruchu drogowego w Warszawie i województwie mazowieckim Ruch drogowy w regionie. Geograficzne położenie województwa mazowieckiego w kraju i Europie oraz jego potencjał gospodarczy powodują, że znajdująca się w regionie sieć transportowa jest bardzo obciążona, bo spełnia centralną rolę w krajowym systemie transportowym i ma duże znaczenie w ruchu międzynarodowym. Warszawa jest kluczowym węzłem w sieci transportowej Polski, którego efektywność ma dominujący wpływ na rozwój całego regionu. W ruchu międzynarodowym aglomeracja warszawska jest ważnym węzłem dla sieci transeuropejskich korytarzy transportowych (Trans European Network TEN), łączących państwa członkowskie UE. Spośród dziesięciu głównych korytarzy sieci TEN, trzy przebiegają przez Warszawę [111]: korytarz I, Warszawa Białystok Helsinki, który obejmuje drogę E67 (nr 8) o projektowanych parametrach drogi ekspresowej S; korytarz II, Berlin Poznań Warszawa Moskwa, który obejmuje drogę E30 (projektowaną autostradę A-2); korytarz IV, Gdańsk Warszawa Katowice Ostrawa, który obejmuje drogi E77 i E67 (projektowaną autostradę A-1 i fragment drogi krajowej nr 7 i 8). Rys Docelowy układ sieci dróg krajowych w województwie mazowieckim [156] 11

13 GAMBIT Mazowiecki Podstawowe węzły sieci drogowej województwa, to: Warszawa (o znaczeniu międzynarodowym) gdzie krzyżuje się: 5 dróg międzynarodowych, drogi krajowe (łącznie przez teren województwa przebiega 20 dróg krajowych o długości ok km), drogi wojewódzkie o łącznej długości ok km; Radom położony na skrzyżowaniu krajowych ciągów komunikacji drogowej i kolejowej oraz Ciechanów, Ostrołęka, Płock i Siedlce. Konsekwencją narastającej liczby pojazdów jest duże natężenie ruchu. W najbardziej obciążonych miejscach Warszawy ruch drogowy osiągnął najwyższe w Polsce wartości natężenia do 150 tys. pojazdów/dobę. Na kilku drogach wjazdowych do miasta natężenie ruchu wynosi tys. pojazdów/dobę i także należy do największych w kraju [111]. Tranzytowe położenie województwa mazowieckiego w systemie transportowym Polski i fakt zbiegania się w regionie, w tym przede wszystkim na obszarze aglomeracji warszawskiej, głównych ciągów komunikacyjnych łączących stolicę z innymi regionami kraju i Europy jest przyczyną wysokiego natężenia ruchu drogowego. Dodatkowo nierównomierne rozmieszczenie na terenie województwa (aglomeracja warszawska i pozostała część województwa) miejsc pracy, nauki i odpoczynku, w sposób istotnie różny od rozkładu zamieszkiwania ludności, powodują powstawanie dużych potoków ruchu osób i pojazdów związanych z cyklicznymi dojazdami do pracy i nauki Ruch lokalny i tranzytowy. Prawie wszystkie drogi są ogólnie dostępne, co powoduje kolizje pomiędzy ruchem tranzytowym i lokalnym. Znaczna część dróg przenoszących ruch międzynarodowy i krajowy przebiega przez zabudowane obszary miast. Obecny układ sieci drogowej regionu powoduje także włączanie dużych części ruchu tranzytowego w sieć uliczną aglomeracji warszawskiej, która z konieczności obsługuje wszelkie rodzaje ruchu łącznie z lokalnym. To, przy szybkim wzroście wskaźnika motoryzacji, powoduje coraz większe utrudnienia w ruchu drogowym. Promienisty układ sieci infrastruktury drogowej województwa, zbiegającej się w Warszawie, oraz brak obwodnic i mała liczba mostów przez Wisłę powodują szczególne nasilenie problemów wynikających z nadmiernego zatłoczenia dróg i braku segregacji różnych rodzajów ruchu w większości miast naszego regionu Organizacja i zarządzanie ruchem drogowym. Dobra organizacja i zarządzanie ruchem prowadzą do możliwie najlepszego wykorzystania infrastruktury drogowej oraz zapewniają efektywny i bezpieczny ruch osób i towarów. Osiągnięcie tego celu następuje poprzez projektowanie i wdrożenie nowoczesnej organizacji ruchu oraz skuteczny nadzór nad ruchem. Jednocześnie powinno być rezultatem współdziałania wielu instytucji (zarządy dróg, policja, ITD i in.). Zadania w zakresie zarządzania ruchem na drogach publicznych wykonują zarządy dróg w przydzielonym im zakresie kompetencji i odpowiedzialności. Wojewoda sprawuje nadzór nad zarządzaniem ruchem na drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych oraz na drogach publicznych położonych w miastach na prawach powiatu i w Warszawie. W ramach tego dokonuje także oceny organizacji ruchu drogowego w zakresie brd. Oceny takie powinny powstawać regularnie w zarządach dróg wszystkich szczebli i obejmować analizę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w całym regionie. Zarządzanie ruchem powinno uwzględniać rezultaty bieżącej analizy warunków ruchu w miejscach krytycznych. Informacje takie powinny być także w sposób ciągły przekazywane do uczestników ruchu drogowego w Warszawie i regionie mazowieckim. Obecnie (z powodu braku odpowiedniej infrastruktury komunikacyjnej) nie jest możliwe bieżące informowanie uczestników ruchu, wskazywanie dogodnych tras jazdy lub objazdów, a przede wszystkim wspomaganie społeczności lokalnej w wyborze dogodnego w danym momencie środka transportu, kierowanie pojazdów na trasy alternatywne itd. Wykorzystanie lokalnych mediów, Internetu, sieci komórkowych powinno pozwolić na szybkie zrealizowanie takiego systemu informowania uczestników ruchu drogowego na Mazowszu. 12

14 1. Zagadnienia ogólne Sprawne zarządzanie ruchem i dobra jego organizacja wymaga jednolitego Centrum Koordynacyjnego na Mazowszu. Jego działania, stosownie do otrzymanych kompetencji, mogą prowadzić do: skracania czasu podróży; ułatwienia i usprawnienia działania służb ratowniczych; poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. W województwie nie funkcjonuje zintegrowany system zarządzania infrastrukturą drogową, tak w zakresie programowania modernizacji sieci drogowej, jak i działań na rzecz brd o charakterze inwestycyjnym oraz organizacyjnym Zarządzanie ruchem w regionie a brd. Zarządzanie ruchem w sieci dróg to obszar działania zarządców ruchu, który wymaga unowocześnienia i doskonalenia. W chwili obecnej w zarządzaniu ruchem coraz częściej znajdować powinny zastosowanie ITS (Intelligent Transport Systems). Podstawowymi zadaniami ITS jest gromadzenie, przetwarzanie i dostarczanie informacji w czasie rzeczywistym o aktualnych warunkach ruchu w sieci drogowej. Zastosowanie systemów zarządzania ruchem umożliwia poprawę efektywności transportu i jego bezpieczeństwa. Zarządzanie ruchem wymaga zastosowania systemu ciągłego monitorowania ruchu w miejscach krytycznych oraz szybkiego wykrywania wypadków drogowych, a także innych zakłóceń w ruchu. Oczywiście, inne są problemy w zarządzaniu ruchem na terenie miast, a inne w sieci dróg krajowych i międzynarodowych. Zarządzanie ruchem w Warszawie i głównych miastach regionu powinno prowadzić do podniesienia sprawności sieci transportowej (przepustowość, warunki ruchu, dostępność) oraz poprawić bezpieczeństwo uczestników ruchu, głównie poprzez sterowanie prędkością, upłynnianie ruchu, separację rodzajów ruchu i jej uczestników. W aglomeracjach miejskich priorytetem w organizacji ruchu powinny być działania na rzecz redukcji wypadków z niechronionymi uczestnikami ruchu oraz ułatwienia dla transportu zbiorowego. W 2006 roku Wojewoda Mazowiecki podpisał z m. st. Warszawa umowę o dofinansowanie Projektu Zintegrowany System Zarządzania Ruchem. W etapie I w latach powinien powstać Zintegrowany System Zarządzania Ruchem dla następujących obszarów Warszawy: Powiśle, Śródmieście, Praga Północ, Praga Południe i Targówek [24]. Obecnie brakuje oceny efektów działania systemu. W zarządzaniu ruchem tranzytowym i w rejonach niezabudowanych są do wypełnienia następujące funkcje: sterowanie ruchem na wjazdach na wybrane odcinki dróg oraz na odcinkach międzywęzłowych; sterowanie prędkością i ruchem na wybranych odcinkach dróg w zależności od warunków ruchu; dostarczanie informacji kierującym (informacje o zdarzeniach drogowych, warunkach meteorologicznych i stanie nawierzchni, o trasach alternatywnych, parkingach, zatłoczeniu). Realizacja tych funkcji w zarządzaniu ruchem w województwie mazowieckim jest sprawą ważną. Decyzje w tym zakresie należy oprzeć na rezultatach badań ruchu drogowego oraz rozpoznaniu miejsc koncentracji wypadków drogowych. Przy obecnym układzie sieci dróg pilną sprawą staje się dążenie do segregacji terytorialnej, kierunkowej i rodzajowej w obszarze ruchu lokalnego i tranzytowego. Zarządzanie ruchem drogowym wymaga wielu nowych działań. Rozwijanie nowoczesnych środków zarządzania ruchem w pierwszym rzędzie wymaga opracowania ogólnokrajowych standardów sprzętowych i wymagań od sieci informatycznych oraz łączności tak, aby systemy lokalne i regionalne bez przeszkód mogły ze sobą współpracować. Zadania takie powinny być realizowane przez zespoły specjalistów do spraw brd, powoływane przez zarządców ruchu. Badania amerykańskie wykazują, że sterowanie ruchem na wjazdach na określone odcinki dróg pozwala na redukcję wypadków o ponad 20%. Znaczący spadek liczby wypadków i ofiar osiągnąć można poprzez fizyczne egzekwowanie ograniczeń prędkości, wprowadzanie rozwiązań technicznych i organizacyjnych oraz dobrych praktyk z zakresu uspokojenia ruchu. Takie działania są jednocześnie realizacją Krajowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBIT 2005 i wdrażania Programu Uspokojenia Ruchu na lata

15 GAMBIT Mazowiecki Główne problemy ruchu drogowego. Harmonijny rozwój Warszawy i regionu mazowieckiego nie jest możliwy bez rozwoju nowoczesnego systemu transportowego, czyli systemu efektywnego w zakresie transportu osób i ładunków oraz bezpiecznego dla jego uczestników. Tranzytowe położenie województwa mazowieckiego w systemie transportowym Polski, koncentracja głównych ciągów komunikacyjnych w aglomeracji warszawskiej i duże zróżnicowanie rozwoju wewnątrz województwa wywołują potrzebę doskonalenia sieci drogowej Mazowsza. Mimo widocznej w ostatnich latach niewielkiej tendencji do poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, drogi Mazowsza nie należą do bezpiecznych w Polsce. Biorąc pod uwagę często wykorzystywane wartości wskaźników, w których liczbę wypadków i ich ofiar odnosi się do liczby mieszkańców danego regionu, interesujące informacje pokazano na rysunkach 1.2 i 1.3. Zestawione na wykresach słupkowych (rys. 1.2) wartości wskaźnika liczby wypadków drogowych na 100 tys. mieszkańców poszczególnych województw pokazują, że wartości tego wskaźnika w województwie mazowieckim są bliskie średniej krajowej. Jednak kolejne zestawienie wartości wskaźnika liczby ofiar śmiertelnych wypadków (rys. 1.3) pokazuje niekorzystnie wysokie wartości tego wskaźnika. Rys Zestawienie wartości wskaźnika liczby wypadków drogowych, odniesionej do liczby mieszkańców w województwach i średnio w całej Polsce [147] Rys Zestawienie wartości wskaźnika ofiar śmiertelnych wypadków drogowych, odniesionego do liczby mieszkańców województw i średnio w całej Polsce [147] 14

16 1. Zagadnienia ogólne W wypadkach drogowych na terenie województwa mazowieckiego utrzymuje się wysoki poziom zagrożenia. Świadczy o tym liczba zabitych na 100 tys. mieszkańców Mazowsza. W ostatnich latach wynosiła ona 18 osób, podczas gdy w Polsce średnio 14,6, a w krajach UE średnio 8,6, czyli jest mniejsza o ponad 50%. Jeszcze bardziej dramatyczne są skutki wypadków. W krajach UE na 100 wypadków giną 3 osoby, natomiast w Polsce aż 11 osób. Podawany wyżej wskaźnik ciężkości wypadków w ostatnich latach na Mazowszu wynosi 13,8 i jest cztery razy wyższy niż średnio w Unii Europejskiej. Sytuację pogarsza fakt, że w ostatnich latach nastąpił dynamiczny przyrost liczby pojazdów samochodowych. Oznacza to, iż na drogach pojawiło się wielu nowych, czyli niedoświadczonych kierowców. Rys Zmiany wartości wskaźnika liczby wypadków i ofiar śmiertelnych, odniesione do liczby mieszkańców, obliczone za lata [146, 147] Pokazane wykresy i zestawienia potwierdzają, że rozwojowi motoryzacji w naszym województwie towarzyszy wysokie zagrożenie na drogach, a podejmowane działania prewencyjne obecnie w zbyt małym stopniu wpływają na zahamowanie tych tendencji (por. rys. 1.4). W Warszawie i w całym województwie brakuje jednostki koordynującej działania różnych służb i organizacji w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Konieczne jest wprowadzanie nowoczesnych środków zarządzania ruchem, które z jednej strony prowadzić będzie do podniesienia sprawności sieci transportowej, a z drugiej spowoduje poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu. Rezultaty zwykle są widoczne w zmniejszeniu liczby wypadków i ich ofiar. Za szczególnie ważne należy traktować wdrażanie systemów zarządzania prędkością oraz separacji różnych rodzajów ruchu. Działania wprowadzające nowe systemy zarządzania ruchem powinny jednocześnie wspomagać funkcjonowanie transportu zbiorowego. Obserwowany jest ciągły wzrost uczestnictwa mieszkańców w ruchu drogowym, a z tym jednocześnie narasta społeczne zainteresowanie zagadnieniami zagrożeń wypadkami drogowymi. Biorąc pod uwagę także zaprezentowane wcześniej wartości wskaźników dotyczących wysokiego poziomu zagrożenia mieszkańców naszego regionu, konieczne są pilne i skoordynowane działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego Struktura zarządzania brd. Wysoka liczba wypadków drogowych to w Polsce i w województwie mazowieckim istotny problem społeczny, rodzący konieczność poważnego i szybkiego podjęcia i rozwiązania. Szczególnie, że poza elementem strat niematerialnych istnieje poważny problem materialny w postaci kosztów wypadków, które w rezultacie ponosi całe społeczeństwo. Województwo mazowieckie niechlubnie przoduje w statystykach opisujących ciężkość wypadków, stanowiąc obszar największych zagrożeń dla mieszkańców. Dlatego niezmiernie ważne jest przedstawienie problemu struktur zarządzania i poziomów odpowiedzialności za stan bezpieczeństwa ruchu drogowego na obszarze województwa. 15

17 GAMBIT Mazowiecki Rozwiązywanie problemów bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie mazowieckim należy do kompetencji: Wojewody; Marszałka Województwa Mazowieckiego; Prezydenta m. st. Warszawy oraz pozostałych Prezydentów Miast; Starostów, Burmistrzów, Wójtów; Policji; Kuratora Oświaty; Straży Miejskiej; Inspekcji Transportu Drogowego; Państwowej Straży Pożarnej; Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego; Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddziału w Warszawie; Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich; Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie oraz odpowiednich Zarządów Dróg Powiatowych. Zagadnienia brd są przedmiotem badań instytutów (m.in. Instytutu Transportu Samochodowego, Przemysłowego Instytutu Motoryzacji oraz Instytutu Badawczego Dróg i Mostów) oraz uczelni wyższych. Bezpieczeństwo ruchu drogowego jest również domeną działań różnorakich stowarzyszeń, zrzeszeń i fundacji (m.in. Polskiego Związku Motorowego zrzeszającego przedstawicieli Automobilklubu Polskiego, Automobilklubu Radomskiego, Automobilklubu Stołecznego oraz Ligi Obrony Kraju, Polskiego Związku Automobilowego i innych). Wspólnym mianownikiem ich działania jest związek z szeroko rozumianą rzeczywistością ruchu drogowego [18]. Analiza treści podstawowych aktów prawnych, regulujących zakres działania poszczególnych instytucji rządowych i samorządowych, wykazuje, że nadal brakuje organu (osoby) odpowiedzialnego za stan bezpieczeństwa ruchu drogowego na obszarze województwa [17]. Reforma administracyjna kraju rozpoczęta w roku 1989 wygenerowała w Polsce (na wzór innych krajów kontynentu europejskiego) sytuację, w której tylko część zadań lokalnych i regionalnych jest realizowana przez agendy administracji rządowej, które bezpośrednio (hierarchicznie) podlegają Radzie Ministrów, Premierowi bądź poszczególnym ministrom. Zasadnicza część zadań administracyjnych jest realizowana przez samorząd terytorialny. Wykonują ją organy samorządowe, które są podporządkowane odpowiedniej wspólnocie lokalnej (gminnej, powiatowej) bądź regionalnej (wojewódzkiej) i które reprezentują jej interesy. W takiej sytuacji ruch drogowy na obszarze województwa do dnia dzisiejszego nie ma ani systemu zapewniającego wzajemną koordynację działań, pełną wymianę informacji, ani przejrzystego i stałego sposobu finansowania. Pomimo stworzenia Mazowieckiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego [123] oraz postawienia na jej czele, po czterech latach działania (od 1 stycznia 2006 roku), Marszałka Województwa [127] nie można dziś uznać, aby Rada rzeczywiście pełniła w województwie rolę instytucji realnie zarządzającej bezpieczeństwem ruchu drogowego oraz odpowiadającej za jego poziom. Rada jest ciałem koordynującym i określającym kierunki działań administracji publicznej w sprawach bezpieczeństwa ruchu drogowego [28]. Pełni ona bardziej funkcję generatora poglądów, formułowania opinii, inicjowania akcji i działań. Nie ma jednak kompetencji w zakresie rozliczania i nadzoru nad działaniami różnych podmiotów zajmujących się zadaniami z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Poszczególni członkowie Rady reprezentują wprawdzie instytucje odpowiedzialne za poszczególne składniki ruchu drogowego (drogi, pojazdy, uczestników ruchu), niemniej zakres uchwał Rady i ich realizacja jest ograniczona. Radzie brakuje instrumentów, dzięki którym mogłaby odgrywać w województwie rolę instytucji zarządzającej systemem bezpieczeństwa ruchu drogowego. Nie oznacza to, że Rada nie mogłaby w przyszłości spełniać roli instytucji zarządzającej oraz odpowiedzialnej za wojewódzki system brd. Należy tylko podjąć refleksję i działania nad wzmocnieniem jej rangi w aspekcie decyzyjnym, nadzorczym i finansowym (w rozumieniu posiadania przez Radę dostępu do źródeł finansowania zadań z zakresu brd). Działanie Rady daje bowiem możliwości całościowego podejścia do bezpieczeństwa ruchu drogowego, obejmują- 16

18 1. Zagadnienia ogólne cego określone cechy pojazdów, infrastrukturę i użytkowników dróg jak również zintegrowanego zarządzania bezpieczeństwem, które jest jednym ze sposobów osiągnięcia celu jakim jest poprawa brd [72]. Wymaga to jednakże pewnej transformacji Mazowieckiej Rady w znaczeniu zarówno formalnym, jak i organizacyjnym, ponieważ występuje obiektywna potrzeba istnienia podmiotu, który z jednej strony realnie zarządza bezpieczeństwem ruchu drogowego na obszarze województwa, a z drugiej strony ponosi odpowiedzialność za poziom bezpieczeństwa. Wojewoda oraz wójt (burmistrz, prezydent miasta) lub starosta sprawujący władzę administracji ogólnej oraz organy gminy, powiatu i samorządu województwa wykonują zadania w zakresie ochrony bezpieczeństwa lub porządku publicznego na zasadach określonych w ustawach [131]. Organami administracji rządowej na obszarze województwa w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego są: wojewoda przy pomocy komendanta wojewódzkiego Policji działającego w jego imieniu; komendant powiatowy (miejski) Policji; komendant komisariatu Policji. Terytorialny zasięg działania ww. organów odpowiada zasadniczemu podziałowi administracyjnemu Państwa z zastrzeżeniem Komendanta Stołecznego Policji, wyłączonego z terytorialnego obszaru działania komendanta wojewódzkiego Policji. Komendanci Policji składają roczne sprawozdania ze swojej działalności, a także informacje o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego właściwym wojewodom, starostom, wójtom (burmistrzom lub prezydentom miast), a także radom powiatu i radom gmin. Komendant Stołeczny Policji składa sprawozdanie, a także ww. informacje Wojewodzie Mazowieckiemu oraz w zakresie dotyczącym działalności Policji na obszarze m.st. Warszawy, Prezydentowi m.st. Warszawy i Radzie m.st. Warszawy. Rada powiatu (miasta) oraz rada gminy na podstawie powyższych sprawozdań i informacji, może określić w drodze uchwały, istotne dla wspólnoty samorządowej zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego, a w tym dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) lub starosta może żądać od właściwego komendanta Policji podjęcia działań zmierzających do usunięcia zagrożenia bezpieczeństwa, także w ruchu drogowym [131]. Brak jakichkolwiek odniesień powyższych regulacji do samorządu wojewódzkiego jest ewidentny. Radni wojewódzcy nie mają możliwości zapoznać się w ramach sesji Sejmiku z problematyką głównych zagrożeń na obszarze województwa, istotnie obniżających jego konkurencyjność. W związku z tym działania Zarządu Województwa są w zakresie brd ograniczone. Znajduje to odzwierciedlenie m.in. w konstrukcji budżetu czy planach pracy komisji. W chwili obecnej ze strony wojewody problematyką bezpieczeństwa zajmuje się Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Zadaniami Wydziału są sprawy związane z tworzeniem i funkcjonowaniem na terenie województwa mazowieckiego systemów: bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej, obronności i ratownictwa. Wojewoda działający za pośrednictwem wojewódzkiego inspektora transportu drogowego wykonuje na obszarze województwa zadania Inspekcji Transportu Drogowego [132]. Wojewoda sprawuje nadzór nad zarządzaniem ruchem na drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych oraz na drogach publicznych położonych w miastach na prawach powiatu i w m. st. Warszawie [122]. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad zarządza ruchem na drogach krajowych (z wyłączeniem dróg publicznych położonych w miastach na prawach powiatu, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych). Marszałek województwa zarządza ruchem na drogach wojewódzkich (z ww. wyłączeniem). Starosta zarządza ruchem na drogach powiatowych i gminnych (z ww. wyłączeniem). Prezydent miasta zarządza ruchem na drogach publicznych położonych w miastach na prawach powiatu, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych [122]. Samorząd województwa wykonuje zadania o charakterze wojewódzkim określone odpowiednimi ustawami. Do zadań samorządu wojewódzkiego należą również zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego [30]. Ze strony Marszałka Województwa Mazowieckiego problematyką bezpieczeństwa zajmuje się Departament Organizacji, w ramach którego działa m.in. Biuro ds. Programów Pomocowych na rzecz Bezpieczeństwa Publicznego [94] oraz Biuro ds. Kierujących Pojazdami. 17

19 GAMBIT Mazowiecki Do zakresu działania ww. Departamentu należy m.in.: opracowywanie, realizacja i monitorowanie programów związanych z podnoszeniem stanu bezpieczeństwa mieszkańców województwa; współdziałanie z administracją rządową, samorządową, wojewódzkimi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji programów na rzecz bezpieczeństwa; współdziałanie z przedstawicielami służb działających na rzecz bezpieczeństwa (w tym w szczególności z przedstawicielami: Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej, Policji, Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Straży Miejskiej) w zakresie identyfikacji nowych obszarów wymagających objęcia programami; monitorowanie stanu bezpieczeństwa w województwie mające na celu identyfikowanie obszarów wymagających objęcia realizowanymi programami; przygotowywanie rocznych sprawozdań dotyczących zakresu udzielonej pomocy w ramach programów bezpieczeństwa w województwie [96]; prowadzenie spraw z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym związanych z funkcjonowaniem Mazowieckiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego; nadzór nad przeprowadzaniem egzaminów państwowych i działalnością wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego [96]. Poza ww. Departamentem sprawy bezpieczeństwa należą do zakresu działania Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Departament m.in. prowadzi sprawy: związane z zarządzaniem ruchem na drogach wojewódzkich na obszarze Województwa, z wyłączeniem m.st. Warszawy, Płocka, Siedlec, Radomia i Ostrołęki; z zakresu transportu i komunikacji drogowej na terenie Województwa. Wydział Inżynierii Ruchu działający w strukturze ww. Departamentu prowadzi sprawy z zakresu zarządzania ruchem na drogach wojewódzkich, sprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wykonuje czynności wynikające ze sprawowanego przez Zarząd Województwa nadzoru nad Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich [95]. Powiat wykonuje zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie m.in. dróg publicznych, edukacji oraz bezpieczeństwa obywateli [130]. Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne gminy obejmują m.in. sprawy gminnych dróg, organizacji ruchu drogowego oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli [129]. Miasto stołeczne Warszawa wykonuje przede wszystkim zadania przewidziane przepisami dotyczącymi samorządu gminnego i samorządu powiatowego [124]. Podstawowymi komórkami organizacyjnymi Urzędu m.st. Warszawy są m.in. biura [93]. Problematyka bezpieczeństwa ruchu drogowego należy do zadań dwóch z nich: Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz Biura Drogownictwa i Komunikacji [93]. Do zakresu działania Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego należy m.in.: - analiza stanu bezpieczeństwa; - opracowanie projektów programów poprawy bezpieczeństwa obywateli oraz ich wdrażanie i realizacja; - współpraca z Policją, administracją rządową, organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w celu poprawy bezpieczeństwa i porządku obywateli. Przy pomocy Biura wykonywany jest także nadzór nad Strażą Miejską m.st. Warszawy. Biuro Drogownictwa i Komunikacji koordynuje działania w zakresie funkcjonowania systemu transportowego m.st. Warszawy, współpracuje w tworzeniu programów bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych, wykonuje zadania organu zarządzającego ruchem na drogach publicznych m.st. Warszawy oraz wykonuje nadzór nad Zarządem Dróg Miejskich. Zakres działania samorządu województwa nie narusza samodzielności powiatu i gminy. Organy samorządu województwa nie stanowią wobec powiatu i gminy organów nadzoru lub kontroli oraz nie są organami wyższego stopnia w postępowaniu administracyjnym [30]. Wniosek jest ewidentny. Wyraźnie brakuje osoby lub instytucji (struktury) odpowiadającej za pełną koordynację tak rozproszonych działań na rzecz brd. 18

20 1. Zagadnienia ogólne 1.4. Nadzór nad ruchem drogowym. W całym procesie planowania, organizacji i realizacji ruchu drogowego, człowiek jest często zawodnym ogniwem. Statystycznie rzecz ujmując, z powodu błędnego działania ludzi (kierowców, pieszych, organizatorów ruchu, projektantów, służb nadzoru itd.) powstaje ok. 90% wypadków w ruchu drogowym. Zatem ta forma aktywności człowieka powinna podlegać stałej kontroli i permanentnemu nadzorowi [90]. Oczywiście, tak skomplikowany obszar działalności człowieka powinien podlegać nadzorowi dobrze zorganizowanemu, profesjonalnemu i skutecznemu. Nadzór nad ruchem drogowym należy rozumieć jako całokształt przedsięwzięć i działań zmierzających do poprawy efektywności transportowej sieci drogowej oraz stanu bezpieczeństwa. Działalność na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego powinna być skoncentrowana na ograniczeniu do minimum negatywnych zjawisk, które stanowią o poziomie zagrożenia na drogach. Do zjawisk tych niewątpliwie należy zaliczyć powstawanie wypadków drogowych. Nadzór nad ruchem, w rozumieniu jego kontroli, jest wykonywany przez: Policję; Inspekcję Transportu Drogowego; Żandarmerię Wojskową w odniesieniu do kierujących pojazdami Sił Zbrojnych; Straż Graniczną i organy celne w zakresie swoich uprawnień; Straż gminną (miejską) w zakresie posiadanych upoważnień. Policja, zdaniem uczestników ruchu drogowego i ekspertów, ma największe zadania i możliwości działania w zakresie zapobiegania wypadkom na drogach. Na obszarze województwa mazowieckiego funkcjonują dwie jednostki Policji rangi wojewódzkiej tj.: Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu i Komenda Stołeczna Policji w Warszawie. Komenda Wojewódzka Policji zasięgiem swojego działania obejmuje obszar województwa mazowieckiego z wyłączeniem m.st. Warszawy i 9 powiatów wokół stolicy, tj.: grodziskiego, legionowskiego, mińskiego, nowodworskiego, otwockiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, wołomińskiego i zachodnio-warszawskiego. Wyłączone tereny objęte są działaniem Komendy Stołecznej Policji. Obszar działania Komendy Wojewódzkiej (28 komend powiatowych, ok. 83% terytorium województwa) jest rejonem zróżnicowanym. Obejmuje ważne ośrodki miejskie jak Radom, Płock, Siedlce, Ostrołęka i Ciechanów oraz dominujący terytorialnie obszar o niskiej gęstości zaludnienia i uprzemysłowienia, ze znaczną przewagą ludności wiejskiej. Obszar działania Komendy Stołecznej (ok. 17% terytorium województwa) to silnie zurbanizowana aglomeracja o dużej gęstości zaludnienia, wysokim potencjale gospodarczym i społecznym. Przedsięwzięcia realizowane przez Policję w ramach nadzoru nad bezpieczeństwem i porządkiem ruchu drogowego można podzielić na trzy grupy: kontrola ruchu drogowego; profilaktyka; represja. Funkcje i zadania wypełniane przez nadzór nad ruchem drogowym można podzielić także na: planowe działania kontrolne i wymuszanie poprawnego zachowania się uczestników ruchu (działania represyjne); kształtowanie bezpiecznych zachowań uczestników ruchu; wskazywanie działań i proponowanie rozwiązań, które mogą zmniejszyć zagrożenia i niebezpieczne zachowania w ruchu drogowym. Działania kontrolne i represyjne, prowadzone równolegle z formami oddziaływania profilaktycznego, zdecydowanie ograniczają liczbę niepożądanych i groźnych zachowań uczestników ruchu w aspekcie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Istotnym rozwiązaniem, mającym charakter represyjno-profilaktyczny, jest funkcjonowanie systemu punktów karnych, którego podstawowym celem jest samodyscyplina kierujących pojazdami. Badania ankietowe pokazują, że system ten stale zwiększa skuteczność oddziaływania. 19

21 GAMBIT Mazowiecki Oddzielnym obszarem działania służb nadzoru jest przygotowanie, rozmieszczanie, utrzymywanie i użytkowanie urządzeń do automatycznego rejestrowania wszelkich naruszeń prawa o ruchu drogowym. Dominującym rozwiązaniem są fotoradary. Ich rozmieszczanie powinno być poprzedzone audytem brd (zwłaszcza w zakresie oznakowania, w tym ograniczeń prędkości dopuszczalnej oraz organizacji ruchu) obszaru, na którym urządzenia te mają być zainstalowane [109]. Skuteczność nadzoru nad ruchem drogowym (prowadzonego przez Policję) w stosunku do uczestników ruchu drogowego oceniana jest przez Policję na poziomie dobrym mimo istotnych trudności, takich jak: przewlekłość postępowań karnych; niedoskonały system egzekwowania niezapłaconych mandatów karnych; brak wsparcia społecznego dla działań służb nadzoru; słaba koordynacja działań z instytucjami realizującymi różnorodne programy na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego; zbyt mała liczba nowoczesnych środków technicznych; brak obiektywnych badań skuteczności działań służb nadzoru. Działanie wszystkich służb nadzoru powinno być rozwijane w celu uzyskania przekonania wśród uczestników ruchu drogowego o jego powszechności i skuteczności oraz ciągłej obecności System ratownictwa drogowego i pomocy medycznej. Celem działania systemu ratownictwa medycznego i służb ratowniczych jest możliwie najszybsze dotarcie z pomocą medyczną do poszkodowanych, rozpoczęcie działań ratunkowych na miejscu zdarzenia, a następnie dostarczenie ratowanych (przy kontynuowaniu medycznych czynności ratunkowych i kwalifikowanej pierwszej pomocy) do wyspecjalizowanej jednostki z zapewnieniem ciągłości, spójności i skuteczności procesu leczenia, bez strat czasowych na wszystkich jego etapach zarówno przedszpitalnych, jak i szpitalnych. Miarą skuteczności działania tego systemu jest wskaźnik tzw. zgonów do uniknięcia ( Zgony do uniknięcia są to nagłe zgony, których można byłoby uniknąć w lepszych warunkach organizacyjnych, w lepszym otoczeniu przedszpitalnym i szpitalnym oraz przy lepszym przygotowaniu osób zajmujących się ratowaniem życia ludzkiego). W Polsce wskaźnika tego nie określa się systemowo (szacuje się go na ok. 30%), podczas gdy w krajach OECD oscyluje on wokół 5-10% (dane z 2002 roku). Podobnie liczba zgonów okołokomunikacyjnych wynosi w Polsce ok. 11,2 ofiar na 100 wypadków, podczas gdy w rozwiniętych krajach europejskich jest ona trzykrotnie niższa (dane za 2005 roku) [65]. Różnica w ww. wskaźnikach wskazuje na dystans, jaki dzieli stan ratownictwa medycznego w Polsce od rozwiniętych krajów UE. Na dobrze funkcjonujący system zintegrowanego ratownictwa medycznego (RM) składa się skuteczne działanie każdego z jego elementów składowych. Wszystkie te elementy w ratowaniu życia są skoncentrowane wokół czasu. Czynniki systemu tworzą ogniwa powszechnie znanego łańcucha przeżycia : sytuacja nagłego zagrożenie życia lub zdrowia (wypadek); wysłany sygnał o zagrożeniu (telefon 999, 112); odbiór i lokalizacja sygnału i miejsca zdarzenia (dyspozytor RM, Państwowa Straż Pożarna PSP, Policja, Centrum Powiadamiania Ratunkowego CPR); dotarcie pierwszej pomocy medycznej (jednostka RM, Państwowa Straż Pożarna lub Lotnicze Pogotowie Ratunkowe LPR); transport do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SOR; działania ratunkowe w SOR; specjalistyczne działanie medyczne w szpitalu specjalistycznym. Podstawę prawną do działań ratunkowych tworzy przede wszystkim ustawa z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym [32]. Określa ona zasady organizacji, funkcjonowania i finansowania systemu,,państwowe Ratownictwo Medyczne oraz zasady zapewnienia edukacji w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Z systemem współpracują służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, 20

22 1. Zagadnienia ogólne w szczególności jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej oraz jednostki ochrony przeciwpożarowej włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. W województwie mazowieckim ww. sprawami zajmuje się Oddział Ratownictwa stanowiący część Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Do zadań oddziału należy m.in. koordynowanie systemu państwowego ratownictwa medycznego oraz nadzór nad systemem na terenie województwa. Wojewoda sporządza wojewódzki plan działania systemu na okres trzech lat z możliwością corocznej aktualizacji [2]. Wojewoda podejmuje również działania organizacyjne zmierzające do zapewnienia określonych prawem [134] parametrów czasu dotarcia na miejsce zdarzenia dla zespołu ratownictwa medycznego od chwili przyjęcia zgłoszenia przez dyspozytora medycznego. W tym momencie należy również wspomnieć o czasie, jaki upłynie od momentu zdarzenia (wypadku) do momentu powiadomienia odpowiednich służb o zaistniałej sytuacji. Wydaje się, że jedynym środkiem zaradczym jest jak najszybsze uruchomienie systemu ecall. Jest on elementem systemu ratownictwa związanego z funkcjonowaniem Centrów Powiadamiania Ratunkowego (CPR). W związku z powyższym palącą potrzebą jest obecnie jak najszybsze stworzenie Centrum Powiadamiania Ratunkowego (CPR) na obszarze województwa mazowieckiego. Do dnia dzisiejszego takie Centrum nie istnieje, a jego zadania tymczasowo realizują struktury Państwowej Straży Pożarnej. Powyższa potrzeba wynika także z konieczności bieżącej koordynacji działań związanych z ratowaniem życia Jednostki systemu Zespoły Ratownictwa Medycznego. Według ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym udzielanie pomocy medycznej na miejscu zdarzenia i transport medyczny do szpitala na terenie województwa mazowieckiego zabezpieczany jest przez ambulanse (zespoły RM) medyczne typu S reanimacyjne (specjalistyczne) oraz P wypadkowe (podstawowe), a także przez zespół Lotniczego Pogotowia Ratunkowego stacjonujący w Warszawie przy ul. Księżycowej 5. Ilościowy rozkład zespołów ratownictwa medycznego w województwie mazowieckim jest następujący: Zespołów Specjalistycznych 90; Zespołów Podstawowych 88,5 [152]. Zespoły wyjazdowe ratownictwa medycznego są na obszarze województwa rozmieszczone w 46 rejonach. Najmniej zespołów jest w rejonie Nasielska 1, najwięcej Warszawy 47. Służby wojewody, zgodnie z art. 24 ust. 1 ww. ustawy, podejmując odpowiednie działania organizacyjne zapewniły w 2008 roku następujące parametry czasu dotarcia na miejsce zdarzenia dla zespołu ratownictwa medycznego od chwili przyjęcia zgłoszenia przez dyspozytora medycznego: 21

Analiza stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w regionie radomskim w latach 2002 2010

Analiza stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w regionie radomskim w latach 2002 2010 21 Mirosław Gidlewski Leszek Jemioł Politechnika Radomska, Wydział Mechaniczny, Instytut Eksploatacji Pojazdów i Maszyn Analiza stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w regionie radomskim w latach 2002 2010

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyczny z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na lata 2013 2016.

Program profilaktyczny z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na lata 2013 2016. KOMENDA GŁÓWNA ŻANDARMERII WOJSKOWEJ ZARZĄD PREWENCJI ODDZIAŁ PROFILAKTYKI AKCEPTUJĘ.. MINISTER OBRONY NARODOWEJ Tomasz SIEMONIAK Program profilaktyczny z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na lata

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁANIA W LATACH

GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁANIA W LATACH PROGRAM POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁANIA W LATACH 2016 2020. 1. DIAGNOZA STANU BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA.

Bardziej szczegółowo

Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem Bezpieczniej"

Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem Bezpieczniej" Program Razem Bezpieczniej to formuła kompleksowego i zdecydowanego działania w celu ograniczenia zjawisk i zachowań,

Bardziej szczegółowo

- powiat położony w południowo-wschodniej części województwa mazowieckiego, którego siedzibą jest miasto Zwoleń. Powierzchnia obejmuje 571 km 2, a

- powiat położony w południowo-wschodniej części województwa mazowieckiego, którego siedzibą jest miasto Zwoleń. Powierzchnia obejmuje 571 km 2, a - powiat położony w południowo-wschodniej części województwa mazowieckiego, którego siedzibą jest miasto Zwoleń. Powierzchnia obejmuje 571 km 2, a liczba mieszkańców wynosi ok. 38 tys. W skład powiatu

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020

Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020 Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020 KONGRES Zwiększanie potencjału na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego Warszawa, 2 października 2013 r. Agenda 2 Podstawowe informacje o Polsce

Bardziej szczegółowo

Założenia do organizacji i funkcjonowania. w województwie. Październik 2008 roku

Założenia do organizacji i funkcjonowania. w województwie. Październik 2008 roku Założenia do organizacji i funkcjonowania Systemu Powiadamiania Ratunkowego w województwie Październik 2008 roku Geneza budowy centrów powiadamiania ratunkowego CPR Aktualna lokalizacja numeru alarmowego

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE KOMENDANTÓW GMINNYCH ZOSP RP. Temat nr 5: Zarządzanie kryzysowe na szczeblu gminy. Autor: Eugeniusz Wojciech Roguski

SZKOLENIE KOMENDANTÓW GMINNYCH ZOSP RP. Temat nr 5: Zarządzanie kryzysowe na szczeblu gminy. Autor: Eugeniusz Wojciech Roguski SZKOLENIE KOMENDANTÓW GMINNYCH ZOSP RP Temat nr 5: Zarządzanie kryzysowe na szczeblu gminy Autor: Eugeniusz Wojciech Roguski ZAGROŻENIA NATURALNE I TECHNICZNE OCHRONA CYWILNA BEZPIECZEŃSTWO OBYWATELI POLITYKA

Bardziej szczegółowo

Miejsce samorządu terytorialnego w systemie administracji publicznej 23

Miejsce samorządu terytorialnego w systemie administracji publicznej 23 Spis treści Wstęp 13 Wykaz zastosowanych skrótów 18 CZĘŚĆ I Rozdział 1 Miejsce samorządu terytorialnego w systemie administracji publicznej 23 1.1. Prawne uwarunkowania funkcjonowania samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY SYSTEM RATOWNICZO GAŚNICZY

KRAJOWY SYSTEM RATOWNICZO GAŚNICZY KRAJOWY SYSTEM RATOWNICZO GAŚNICZY Od 1992 roku Państwowa Straż Pożarna jest wiodącą służbą w ogólnokrajowym systemie organizacji działań ratowniczych, której przypisano m.in. zadanie zbudowania krajowego

Bardziej szczegółowo

Konferencja prasowa 9.01.2013 r.

Konferencja prasowa 9.01.2013 r. Konferencja prasowa 9.01.2013 r. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Najważniejsze statystyki Rekordowo niska liczba ofiar śmiertelnych! 40 065 wypadków drogowych 4 189 ofiar śmiertelnych 49 501 rannych -8,2%

Bardziej szczegółowo

Sposób współpracy jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne z jednostkami współpracującymi z systemem

Sposób współpracy jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne z jednostkami współpracującymi z systemem Strona 1. Cel... 2 2. Zakres stosowania... 2 3. Odpowiedzialność... 2 4. Definicje... 2 5. Opis postępowania... 5 5.1. Działania na miejscu zdarzenia... 5 5.2. Działania na miejscu zdarzenia jednostek

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2007 2013

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2007 2013 BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2007 2013 Szymon Puczyński Centrum Unijnych Projektów Transportowych październik 2014 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie 1. Istniejący stan rzeczy i cel wydania aktu.

Uzasadnienie 1. Istniejący stan rzeczy i cel wydania aktu. Uzasadnienie 1. Istniejący stan rzeczy i cel wydania aktu. W obecnym stanie prawnym, zgodnie z ustawą z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z późn. zm.),

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo ruchu drogowego. Synteza wyników kontroli NIK przeprowadzonych w latach 2012-2014

Bezpieczeństwo ruchu drogowego. Synteza wyników kontroli NIK przeprowadzonych w latach 2012-2014 Bezpieczeństwo ruchu drogowego Synteza wyników kontroli NIK przeprowadzonych w latach 2012-2014 Bezpieczeństwo na drogach w UE Polskie drogi wciąż należą do jednych z najbardziej niebezpiecznych w Unii

Bardziej szczegółowo

poz. 529, Nr 163, poz. 981 i Nr 185, poz

poz. 529, Nr 163, poz. 981 i Nr 185, poz ZARZĄDZENIE Nr 456 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 16 września 2014 r. w sprawie stanowisk kierowania i zapasowych miejsc pracy w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym w województwie mazowieckim

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia r. Projekt 18.01.2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń

Bardziej szczegółowo

Jerzy Roman. Strategia BRD dla Olsztyna na lata w odniesieniu do funkcjonowania ITS

Jerzy Roman. Strategia BRD dla Olsztyna na lata w odniesieniu do funkcjonowania ITS Jerzy Roman Strategia BRD dla Olsztyna na lata 2014-2020 w odniesieniu do funkcjonowania ITS III WARMIŃSKO-MAZURSKIE FORUM DROGOWE OLSZTYN, 25-27 WRZEŚNIA 2016 Wizja bezpieczeństwa ruchu drogowego w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

Rozwój społeczny i gospodarczy województwa mazowieckiego a presja na środowisko

Rozwój społeczny i gospodarczy województwa mazowieckiego a presja na środowisko URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE Mazowiecki Ośrodek Badań Regionalnych Rozwój społeczny i gospodarczy województwa mazowieckiego a presja na środowisko Emilia Murawska Tomasz Zegar Mazowiecki Ośrodek Badań

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE KOMENDANTÓW GMINNYCH ZOSP RP. Temat: 5 Zarządzanie kryzysowe na szczeblu gminy. Autor: Eugeniusz Wojciech Roguski

SZKOLENIE KOMENDANTÓW GMINNYCH ZOSP RP. Temat: 5 Zarządzanie kryzysowe na szczeblu gminy. Autor: Eugeniusz Wojciech Roguski SZKOLENIE KOMENDANTÓW GMINNYCH ZOSP RP Temat: 5 Zarządzanie kryzysowe na szczeblu gminy. Autor: Eugeniusz Wojciech Roguski UWAGA!!! Gminne zespoły reagowania, powiatowe i wojewódzkie zespoły reagowania

Bardziej szczegółowo

bezpieczeństwa ruchu drogowego

bezpieczeństwa ruchu drogowego Gdańsk, 22-23 kwietnia 2010 Perspektywy integracji bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce według koncepcji ZEUS Joanna Żukowska Lech Michalski Politechnika Gdańska PROJEKT ZEUS - Zintegrowany System Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

NARODOWY PROGRAM BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

NARODOWY PROGRAM BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO NARODOWY PROGRAM BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO SEKRETARIAT KRAJOWEJ RADY BRD "Safe and Sober", Warszawa, 26.05.2014 r. Schemat prezentacji Narodowy Program BRD 2013-2020 Program Realizacyjny 2014-2015

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 maja 2014 r. Poz. 574 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia 28 kwietnia 2014 r.

Warszawa, dnia 5 maja 2014 r. Poz. 574 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia 28 kwietnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 5 maja 2014 r. Poz. 574 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania centrów

Bardziej szczegółowo

III WARMIŃSKO MAZURSKIE FORUM DROGOWE Realizacja NPBRD na poziomie regionalnym sukcesy i wyzwania. Olsztyn, dnia 26 września 2016 r.

III WARMIŃSKO MAZURSKIE FORUM DROGOWE Realizacja NPBRD na poziomie regionalnym sukcesy i wyzwania. Olsztyn, dnia 26 września 2016 r. III WARMIŃSKO MAZURSKIE FORUM DROGOWE Realizacja NPBRD 2013-2020 na poziomie regionalnym sukcesy i wyzwania Olsztyn, dnia 26 września 2016 r. Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce Wstępne statystyki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM REALIZACYJNY NA ROK 2015 do Lubelskiego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata 2014-2020

PROGRAM REALIZACYJNY NA ROK 2015 do Lubelskiego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata 2014-2020 WOJEWÓDZKA RADA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO W LUBLINIE PROGRAM REALIZACYJNY NA ROK 2015 do Lubelskiego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata 2014-2020 Sekretariat Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

znać podstawowe procesy technologiczne, mające wpływ na funkcjonowanie społeczeństwa.

znać podstawowe procesy technologiczne, mające wpływ na funkcjonowanie społeczeństwa. PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE Studia stacjonarne pierwszego stopnia Opis studiów Absolwenci Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego są przygotowani do wykonywania funkcji doradczych,

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

ORGANIZACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ORGANIZACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Zarządzanie kryzysowe jest realizowane na czterech poziomach: gminnym, powiatowym, wojewódzkim i krajowym. Poziom gminny - realizuje podstawowe zadania związane

Bardziej szczegółowo

MAPA RYZYKA ZDARZEŃ DROGOWYCH JAKO KRYTERIUM LOKALIZOWANIA ZASOBÓW SŁUZB RATOWNICZYCH Dariusz Marczyński

MAPA RYZYKA ZDARZEŃ DROGOWYCH JAKO KRYTERIUM LOKALIZOWANIA ZASOBÓW SŁUZB RATOWNICZYCH Dariusz Marczyński Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności MAPA RYZYKA ZDARZEŃ DROGOWYCH JAKO KRYTERIUM LOKALIZOWANIA ZASOBÓW SŁUZB RATOWNICZYCH Dariusz Marczyński 1 Kazimierz - Warszawa 2016-01-28 Życie

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA INWESTYCJI DROGOWYCH W ZAŁOŻENIACH PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. WIELKOPOLSKA 2020+

REALIZACJA INWESTYCJI DROGOWYCH W ZAŁOŻENIACH PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. WIELKOPOLSKA 2020+ REALIZACJA INWESTYCJI DROGOWYCH W ZAŁOŻENIACH PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. WIELKOPOLSKA 2020+ TOMASZ KUŹNIAR WIELKOPOLSKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

Bardziej szczegółowo

1. Określa się Zadania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na obszarze województwa mazowieckiego, stanowiące załącznik do zarządzenia.

1. Określa się Zadania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na obszarze województwa mazowieckiego, stanowiące załącznik do zarządzenia. ZARZĄDZENIE Nr 42 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie określenia Zadań Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na obszarze województwa mazowieckiego Na podstawie art. 14 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYPADKÓW NA SIECI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD zarządzanych przez GDDKiA Oddział w Zielonej Górze ROK 2012

ANALIZA WYPADKÓW NA SIECI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD zarządzanych przez GDDKiA Oddział w Zielonej Górze ROK 2012 ANALIZA WYPADKÓW NA SIECI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD zarządzanych przez GDDKiA Oddział w Zielonej Górze 2012 Wypadki drogowe powstają dlatego, że dzisiejsi ludzie jeżdżą po wczorajszych drogach jutrzejszymi

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 130/2012 BURMISTRZA WŁODAWY z dnia 18 grudnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 130/2012 BURMISTRZA WŁODAWY z dnia 18 grudnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 130/2012 BURMISTRZA WŁODAWY z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie organizacji wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w 2013 roku. Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E 1. Istniejący stan rzeczy i cel wydania aktu W obecnym stanie prawnym, zgodnie z ustawą z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410,

Bardziej szczegółowo

REJESTR ZMIAN. w Uszczegółowieniu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata

REJESTR ZMIAN. w Uszczegółowieniu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Załącznik nr 1 do uchwały nr 1140/246/09 Pomorskiego z dnia 10 września 2009 r. REJESTR ZMIAN w Uszczegółowieniu Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

4. Analiza porównawcza potencjału Ciechanowa

4. Analiza porównawcza potencjału Ciechanowa 4. Analiza porównawcza potencjału Ciechanowa Analiza potencjału rozwojowego powinna się odnosić między innymi do porównywalnych danych z miast o zbliżonych parametrach. Dlatego też do tej części opracowania

Bardziej szczegółowo

1. Określa się Zadania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na obszarze województwa mazowieckiego, stanowiące załącznik do zarządzenia.

1. Określa się Zadania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na obszarze województwa mazowieckiego, stanowiące załącznik do zarządzenia. ZARZĄDZENIE Nr 55 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie określenia Zadań Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na obszarze województwa mazowieckiego Na podstawie art.14 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA DELIMITACJI OBSZARU RADOMSKIEGO REGIONALNEGO INSTRUMENTU TERYTORIALNEGO

INFORMACJA DOTYCZĄCA DELIMITACJI OBSZARU RADOMSKIEGO REGIONALNEGO INSTRUMENTU TERYTORIALNEGO INFORMACJA DOTYCZĄCA DELIMITACJI OBSZARU RADOMSKIEGO REGIONALNEGO INSTRUMENTU TERYTORIALNEGO Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) i wywodzące się od nich Regionalne Instrumenty Terytorialne (RIT)

Bardziej szczegółowo

- z jednostkami Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego:

- z jednostkami Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego: 8. Współpraca jednostek systemu z jednostkami współpracującymi z systemem, o których mowa w art. 15 ustawy, w szczególności informacje dotyczące: a) procedury współpracy Na terenie województwa łódzkiego

Bardziej szczegółowo

Przyjazna Droga. program poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na sieci dróg wojewódzkich realizowany przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie

Przyjazna Droga. program poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na sieci dróg wojewódzkich realizowany przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie Przyjazna Droga program poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na sieci dróg wojewódzkich realizowany przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie W roku 2013 na 1870 km dróg administrowanych przez Zarząd

Bardziej szczegółowo

Program prewencyjny w zarządzaniu bezpieczeństwem społeczności lokalnych. Tomasz SERAFIN Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas

Program prewencyjny w zarządzaniu bezpieczeństwem społeczności lokalnych. Tomasz SERAFIN Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas Program prewencyjny w zarządzaniu bezpieczeństwem społeczności lokalnych Tomasz SERAFIN Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas Wprowadzenie Od strategii do programu prewencyjnego z zakresu bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 26/2011 STAROSTY RAWSKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU. z dnia 20 lipca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 26/2011 STAROSTY RAWSKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU. z dnia 20 lipca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 26/2011 STAROSTY RAWSKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU w sprawie zakresu oraz sposobu organizacji działania w przypadku, gdy ewakuację I stopnia zarządzi organ kierujący akcją ratunkową

Bardziej szczegółowo

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego DUW

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego DUW Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego DUW Źródło: http://duw.pl/czk/informatory-i-poradniki/przepisy-prawne/rozporzadzenia/7101,rozporzadzenia.html Wygenerowano: Sobota, 18 lutego 2017, 00:18 Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZADANIA PROGRAMU

SZCZEGÓŁOWE ZADANIA PROGRAMU SZCZEGÓŁOWE ZADANIA PROGRAMU 1.Działania edukacyjne i profilaktyczne na rzecz kształtowania bezpiecznych zachowań uczestników ruchu drogowego. Lp. ZADANIE DZIAŁANIE CZAS REALIZACJI ODPOWIEDZIALNY REALIZUJĄCY

Bardziej szczegółowo

Kontrola gmin w zakresie realizacji zadań wynikających z Programu Ochrony Powietrza. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie

Kontrola gmin w zakresie realizacji zadań wynikających z Programu Ochrony Powietrza. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie Kontrola gmin w zakresie realizacji zadań wynikających z Programu Ochrony Powietrza Dział III Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z póź. zm.) Polityka

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw 1) a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw 1) a) pkt 3 otrzymuje brzmienie: Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY PLANU DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

TEKST JEDNOLITY PLANU DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO TEKST JEDNOLITY PLANU DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 18 października 2012 r. Tekst jednolity Planu Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne

Bardziej szczegółowo

NOWY REGULAMIN PRACY PWR BRD. Posiedzenie PWR BRD, 23 października 2014 r.

NOWY REGULAMIN PRACY PWR BRD. Posiedzenie PWR BRD, 23 października 2014 r. NOWY REGULAMIN PRACY PWR BRD Posiedzenie PWR BRD, 23 października 2014 r. REGULAMIN Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa organizację

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie systemu ochrony ludności przed klęskami żywiołowymi oraz sytuacjami kryzysowymi

Przygotowanie systemu ochrony ludności przed klęskami żywiołowymi oraz sytuacjami kryzysowymi Przygotowanie systemu ochrony ludności przed klęskami żywiołowymi oraz sytuacjami kryzysowymi Cel i przyczyny podjęcia kontroli Celem kontroli była ocena, czy istnieje w kraju spójny system ochrony ludności

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 53 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 20 czerwca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 53 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 20 czerwca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 53 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Kontroli Komendy Głównej Straży Granicznej Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 3

Bardziej szczegółowo

Proces tworzenia i plany wdrażania miejskiego programu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gdańskuń Agata Lewandowska

Proces tworzenia i plany wdrażania miejskiego programu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gdańskuń Agata Lewandowska Proces tworzenia i plany wdrażania miejskiego programu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gdańskuń Agata Lewandowska Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku Izabela Oskarbska Politechnika Gdańska Podstawy

Bardziej szczegółowo

WŁADZA WYKONAWCZA W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ RADA MINISTRÓW Skład i powoływanie Rady Ministrów

WŁADZA WYKONAWCZA W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ RADA MINISTRÓW Skład i powoływanie Rady Ministrów Skład i powoływanie Rady Ministrów Skład Rady Ministrów Rada Ministrów (rząd) składa się z Prezesa Rady Ministrów (premiera) i ministrów. W skład Rady Ministrów mogą być powołani wiceprezesi Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W RAWICZU

REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W RAWICZU ZATWIERDZAM: Załącznik do Zarządzenia Nr 7/08 Starosty Rawickiego Rawicz, dnia 24 stycznia 2008 r. z dnia 24 stycznia 2008 r. REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W RAWICZU Biuro ds. Ochrony

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1829 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 8 października 2015 r. w sprawie szkolenia obronnego Na podstawie art. 6 ust.

Bardziej szczegółowo

Aglomeracja Opolska. obszar funkcjonalny Opola. Wspólnie osiągniemy więcej. Opole, 19 lutego 2015r.

Aglomeracja Opolska. obszar funkcjonalny Opola. Wspólnie osiągniemy więcej. Opole, 19 lutego 2015r. Aglomeracja Opolska obszar funkcjonalny Opola Wspólnie osiągniemy więcej Opole, 19 lutego 2015r. Aglomeracja Opolska: płaszczyzna współpracy jednostek samorządu terytorialnego województwa opolskiego powstała:

Bardziej szczegółowo

I KONWENT MARSZAŁKÓW WOJEWÓDZTW - OPOLE 2018

I KONWENT MARSZAŁKÓW WOJEWÓDZTW - OPOLE 2018 I KONWENT MARSZAŁKÓW WOJEWÓDZTW - OPOLE 2018 Działania Inspekcji Transportu Drogowego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego Rola Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym Marek Konkolewski

Bardziej szczegółowo

Główny Inspektorat Transportu Drogowego

Główny Inspektorat Transportu Drogowego Usprawnienie systemu automatycznego nadzoru nad prędkością w Polsce -nowelizacja Prawa o ruchu drogowym oraz innych ustaw - nowe zadania Inspekcji Transportu Drogowego Stan obecny Aktualnie w dyspozycji

Bardziej szczegółowo

Skrót raportu. o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie Pomorskim w 2014 roku

Skrót raportu. o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie Pomorskim w 2014 roku Skrót raportu o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie Pomorskim w 2014 roku Raport o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego w 2014 roku wykonała Fundacja Rozwoju Inżynierii Lądowej na zlecenie

Bardziej szczegółowo

Kierunki działań strategicznych na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce do 2020 roku

Kierunki działań strategicznych na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce do 2020 roku Kierunki działań strategicznych na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce do 2020 roku Kazimierz Jamroz, Dorota Gajda, Michalski Lech, Joanna Żukowska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Katedra

Bardziej szczegółowo

Część IV. System realizacji Strategii.

Część IV. System realizacji Strategii. Część IV. System realizacji Strategii. Strategia jest dokumentem ponadkadencyjnym, określającym cele, kierunki i priorytety działań na kilka lat oraz wymagającym ciągłej pracy nad wprowadzaniem zmian i

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 26/ 12 WÓJTA GMINY PĘCŁAW z dnia 10 października 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 26/ 12 WÓJTA GMINY PĘCŁAW z dnia 10 października 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 26/ 12 WÓJTA GMINY PĘCŁAW z dnia 10 października 2012 r. w sprawie przygotowania, organizacji i funkcjonowania gminnego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz gminnego systemu

Bardziej szczegółowo

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego LUW w Lublinie. Organizacja i działanie Systemu Powiadamiania Ratunkowego

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego LUW w Lublinie. Organizacja i działanie Systemu Powiadamiania Ratunkowego Organizacja i działanie Systemu Powiadamiania Ratunkowego Numer 112 jest jednolitym europejskim numerem alarmowym zarówno dla telefonów stacjonarnych jak i komórkowych. Podstawy prawne funkcjonowania Systemu

Bardziej szczegółowo

System informacji o brd

System informacji o brd System informacji o brd - doświadczenia warmińsko - mazurskie Joanna Żukowska Politechnika Gdańska Krzysztof Piskorz WORD Olsztyn System bezpieczeństwa transportu obszary zarządzania (Źródło: Zintegrowany

Bardziej szczegółowo

PROGRAM POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM NA LATA 2013-2020

PROGRAM POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM NA LATA 2013-2020 PROGRAM POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM NA LATA 2013-2020 Sekretariat Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Katowicach Marzec 2014r. 1 Spis treści: Wstęp 1. Bezpieczny

Bardziej szczegółowo

Sposób koordynowania działań jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne

Sposób koordynowania działań jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne Strona 1. Cel... 2 2. Zakres stosowania... 2 3. Odpowiedzialność... 2 4. Definicje... 2 5. Opis postępowania... 5 5.1. Działania na miejscu zdarzenia... 5 5.3. Działania podejmowane na poziomie dysponenta...

Bardziej szczegółowo

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego cele i wyzwania. III KRAKOWSKIE DNI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2016 (24-26 lutego 2016 r.

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego cele i wyzwania. III KRAKOWSKIE DNI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2016 (24-26 lutego 2016 r. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego cele i wyzwania III KRAKOWSKIE DNI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2016 (24-26 lutego 2016 r.) Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce Wstępne statystyki wg.

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Kryteria zatwierdzone na posiedzeniu Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE WÓJTA - SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY

WYTYCZNE WÓJTA - SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY URZĄD GMINY KRZYŻANOWICE GMINNE CENTRUM REAGOWANIA WYTYCZNE WÓJTA - SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY W SPRAWIE REALIZACJI ZADAŃ W ZAKRESIE OBRONY CYWILNEJ W GMINIE KRZYŻANOWICE NA 2006 ROK. Krzyżanowice marzec

Bardziej szczegółowo

Wizja Zero Hasło czy kompleksowa, długoterminowa strategia? Anna Zielińska Instytut Transportu Samochodowego

Wizja Zero Hasło czy kompleksowa, długoterminowa strategia? Anna Zielińska Instytut Transportu Samochodowego Wizja Zero Hasło czy kompleksowa, długoterminowa strategia? Anna Zielińska anna.zielińska@its.waw.pl Instytut Transportu Samochodowego Wizja Zero Hasło czy kompleksowa, długoterminowa strategia? 1. Pierwowzór:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 30/2016 Wójta Gminy Celestynów z dnia 16 marca 2016 roku

Zarządzenie Nr 30/2016 Wójta Gminy Celestynów z dnia 16 marca 2016 roku Zarządzenie Nr 30/2016 Wójta Gminy Celestynów z dnia 16 marca 2016 roku w sprawie przygotowania stanowiska kierowania i zapasowego miejsca pracy w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym w Gminie

Bardziej szczegółowo

Efekty GAMBITU Warmińsko-Mazurskiego

Efekty GAMBITU Warmińsko-Mazurskiego 142 Krzysztof Piskorz Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego Regionalne Centrum BRD w Olsztynie Efekty GAMBITU Warmińsko-Mazurskiego Cel strategiczny programu: zmniejszenie liczby śmiertelnych ofi ar wypadków

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 790/PM/2014 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 12 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 790/PM/2014 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 12 grudnia 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 790/PM/2014 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego dla miasta Legnicy Na podstawie art. 17 ust. 4, ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

insp. Rafał Batkowski Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu Poznań, 10 luty 2015 roku

insp. Rafał Batkowski Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu Poznań, 10 luty 2015 roku insp. Rafał Batkowski Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu Poznań, 10 luty 2015 roku Struktura wielkopolskiej Policji Komendy miejskie Policji 4 Komendy powiatowe Policji 27 Komisariaty

Bardziej szczegółowo

Konferencja Czad i ogień obudź czujność.

Konferencja Czad i ogień obudź czujność. Konferencja Czad i ogień obudź czujność. Działania Powiatu Poznańskiego na rzecz mieszkańców w zakresie prewencji przeciwpożarowej. Paweł Kurosz Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Bardziej szczegółowo

Współpraca międzyinstytucjonalna w środowisku lokalnym dobre praktyki w woj. lubelskim.

Współpraca międzyinstytucjonalna w środowisku lokalnym dobre praktyki w woj. lubelskim. Współpraca międzyinstytucjonalna w środowisku lokalnym dobre praktyki w woj. lubelskim. Debata regionalna Organizacje pozarządowe w profilaktyce uzależnień Lublin 06.04.2016 Program Zintegrowane Systemy

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa. Informacja sygnalna Data opracowania 17.02.2012 r.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa. Informacja sygnalna Data opracowania 17.02.2012 r. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania 17.02.2012 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. (22) 464-23-15, 464-20-85 faks (22)

Bardziej szczegółowo

Projekt inwestycji dot. wdrożenia elementów Inteligentnego Systemu Transportu wraz z dynamiczną informacją pasażerską oraz zakupem taboru autobusowego

Projekt inwestycji dot. wdrożenia elementów Inteligentnego Systemu Transportu wraz z dynamiczną informacją pasażerską oraz zakupem taboru autobusowego II Regionalne Seminarium Mobilny Śląsk Projekt inwestycji dot. wdrożenia elementów Inteligentnego Systemu Transportu wraz z dynamiczną informacją pasażerską oraz zakupem taboru autobusowego Katowice, dn.

Bardziej szczegółowo

Organizacja transportu publicznego

Organizacja transportu publicznego Organizacja transportu publicznego Jędrzej Gadziński Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM w Poznaniu Projekt częściowo finansowany przez Unię Europejską w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Nadzór i kontrola. Art. 20. Nadzór nad przewozem drogowym towarów niebezpiecznych sprawuje wojewoda.

Nadzór i kontrola. Art. 20. Nadzór nad przewozem drogowym towarów niebezpiecznych sprawuje wojewoda. Nadzór i kontrola Art. 20. Nadzór nad przewozem drogowym towarów niebezpiecznych sprawuje wojewoda. Art. 21. 1. Przedsiębiorca oraz inny podmiot wykonujący przewóz towarów niebezpiecznych lub związany

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Nadzoru Krajowego Medycyny Ratunkowej oraz Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej w sprawie:

Stanowisko Nadzoru Krajowego Medycyny Ratunkowej oraz Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej w sprawie: Stanowisko Nadzoru Krajowego Medycyny Ratunkowej oraz Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej w sprawie: - Bezpieczeństwa obywatelskiego w perspektywie medycyny ratunkowej i jej zadań

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego za okres r. do r.

SPRAWOZDANIE Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego za okres r. do r. SPRAWOZDANIE Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego za okres 1.01.2012r. do 31.12.2012r. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Krakowie funkcjonuje w ramach Zintegrowanego Centrum Zarządzania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W SYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W SYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA ZINTEGROWANE ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W SYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO Kazimierz Jamroz Andrzej Szymanek Wydział Inżynierii Lądowej Wydział Transportu i i Środowiska Elektrotechniki Katedra Inżynierii

Bardziej szczegółowo

Gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności w ramach pracy zespołu interdyscyplinarnego.

Gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności w ramach pracy zespołu interdyscyplinarnego. Tworzenie zespołów interdyscyplinarnych w gminach województwa mazowieckiego. INFORMACJA o realizacji zadania własnego gminy, określonego w art. 6 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE 11/2015 STAROSTY MAKOWSKIEGO

ZARZĄDZENIE 11/2015 STAROSTY MAKOWSKIEGO ZARZĄDZENIE nr 11/2015 STAROSTY MAKOWSKIEGO z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie stanowisk kierowania i zapasowych miejsc pracy w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym w powiecie makowskim Na podstawie

Bardziej szczegółowo

RADA MIASTA RYBNIKA postanawia:

RADA MIASTA RYBNIKA postanawia: (2003/034228) UCHWAŁA NR 178/XI/2003 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 10 września 2003 r. w sprawie: przyjęcia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku. Działając na podstawie : - art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.h),

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie bezpieczeństwem ruchu i sytuacjami specjalnymi na drogach krajowych. Andrzej Maciejewski. Kazimierz Dolny nad Wisłą

Zarządzanie bezpieczeństwem ruchu i sytuacjami specjalnymi na drogach krajowych. Andrzej Maciejewski. Kazimierz Dolny nad Wisłą Zarządzanie bezpieczeństwem ruchu i sytuacjami specjalnymi na drogach krajowych Andrzej Maciejewski Kazimierz Dolny nad Wisłą 29.01.2016. Podstawowy cel działania Przedmiot i sposób zarządzania dla osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

WIZJA ZERO W PRAKTYCE

WIZJA ZERO W PRAKTYCE WIZJA ZERO W PRAKTYCE WORD-RCBRD w Olsztynie 2 z 23 LICZBA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I LICZBA ZABITYCH W WYPADKACH DROGOWYCH W SZWECJI 3 z 23 4 z 23 TEZA POCZĄTKI WIZJI ZERO ŹRÓDŁEM SZWEDZKIEGO SUKCESU JEST

Bardziej szczegółowo

Rola miast w polityce spójności

Rola miast w polityce spójności Rola miast w polityce spójności Plan prezentacji 1. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne podstawy prawne i cele wdrażania instrumentu 2. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 11 SIERPNIA 1 WRZEŚNIA 2014 R.

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 11 SIERPNIA 1 WRZEŚNIA 2014 R. RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 11 SIERPNIA 1 WRZEŚNIA 2014 R. Warszawa, wrzesieo 2014 r. Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Uwarunkowania procesu konsultacji społecznych... 2 2.1 Podstawy prawne... 2 2.2 Forma

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo rowerzysty działania Dolnośląskiej Polityki Rowerowej 2014-2020

Bezpieczeństwo rowerzysty działania Dolnośląskiej Polityki Rowerowej 2014-2020 Samorządowa jednostka organizacyjna Bezpieczeństwo rowerzysty działania Dolnośląskiej Polityki Rowerowej 2014-2020 INSTYTUT ROZWOJU TERYTORIALNEGO 1 Plan prezentacji: 1. Informacje o projekcie DPR 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Powiatowa administracja zespolona

Powiatowa administracja zespolona Powiatowa administracja zespolona Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym Art. 4. 1. 2. Do zadań publicznych powiatu należy również zapewnienie wykonywania określonych w ustawach zadań

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 5 października 2012 r. Poz. 65 ZARZĄDZENIE NR 73 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 1 października 2012 r. w sprawie regulaminu

Bardziej szczegółowo

Spójność czy potęgowanie różnic?

Spójność czy potęgowanie różnic? Spójność czy potęgowanie różnic? Problemy Mazowsza Największe w kraju wewnątrzregionalne zróżnicowanie w Produkcie Krajowym Brutto na osobę (per capita). Ograniczony zasięg rozprzestrzenienia impulsów

Bardziej szczegółowo

W PROGRAMACH BRD. 3. Jakie powinny być priorytetowe kierunki badań naukowych wspierających realizację Narodowego Programu BRD

W PROGRAMACH BRD. 3. Jakie powinny być priorytetowe kierunki badań naukowych wspierających realizację Narodowego Programu BRD O POTRZEBIE BADAŃ NAUKOWYCH W PROGRAMACH BRD (głos w dyskusji) 1. Dlaczego badania naukowe odgrywają ważną rolę w budowie infrastruktury i zarządzaniu ruchem? 2. Jaka jest obecnie, a jaka powinna być rola

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE POWIATU ZGIERSKIEGO 2010 rok REALIZACJA ZADAŃ STRATEGII KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W ŁODZI NA LATA

ANALIZA STANU BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE POWIATU ZGIERSKIEGO 2010 rok REALIZACJA ZADAŃ STRATEGII KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W ŁODZI NA LATA ANALIZA STANU BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE POWIATU ZGIERSKIEGO 2010 rok REALIZACJA ZADAŃ STRATEGII KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W ŁODZI NA LATA 2010-2012 PROGRAMY STWORZONE W CELU POPRAWY STANU BEZPIECZEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja nr 9 z 31 grudnia 2014 roku do Wojewódzkiego Planu Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa małopolskiego

Aktualizacja nr 9 z 31 grudnia 2014 roku do Wojewódzkiego Planu Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa małopolskiego Zatwierdzam Przedkładam Minister Zdrowia dnia. Wojewoda Małopolski Aktualizacja nr 9 z 31 grudnia 2014 roku do Wojewódzkiego Planu Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa małopolskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE z dnia... 2016 r. w sprawie złożenia petycji w sprawie uruchomienia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Kieleckim św. Aleksandra sp. z o.o. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Cykl szkoleń w ramach projektu: Współpraca strażaków bez granic

Cykl szkoleń w ramach projektu: Współpraca strażaków bez granic Cykl szkoleń w ramach projektu: Współpraca strażaków bez granic Prezentacja nr 1 Powódź odpowiedzialność prawna i zadania Opracował: kpt. mgr inż. Mateusz Caputa 1.Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z

Bardziej szczegółowo

Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych RAZEM BEZPIECZNIEJ. czas realizacji: lata

Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych RAZEM BEZPIECZNIEJ. czas realizacji: lata Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań RAZEM BEZPIECZNIEJ czas realizacji: lata 2007-2015 RAZEM BEZPIECZNIEJ Ustawa o systemie oświaty: Art. 33. Nadzór pedagogiczny polega

Bardziej szczegółowo