BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM"

Transkrypt

1 Fundacja Bezpieczni w Ruchu Drogowym Organizacja Pożytku Publicznego BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM WYBÓR INFORMACJI DLA INSTRUKTORÓW OŚRODKÓW SZKOLENIA KIEROWCÓW w województwie pomorskim Opracowanie: Andrzej Siwek GDAŃSK 2008

2 Wybrane informacje z Światowego Raportu o Przeciwdziałaniu Wypadkom Drogowym, poprzedzającego Pierwszy Światowy Tydzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w 2007 r. W wypadkach na drodze ginie codziennie niemal 1.2 mln ludzi na całym świecie, a mln doznaje urazów lub staje się niepełnosprawnymi. Jeżeli nie zostaną podjęte drastyczne działania by przeciwdziałać tej tendencji, liczba zgonów i osób niepełnosprawnych w wyniku wypadków drogowych będzie wzrastać w ciągu trzech kolejnych dekad, i przyczyni się do tego, że wypadki drogowe staną się ósmą w kolejności przyczyną śmierci w 2030 r. Na całym świecie, 40% wszystkich wypadków śmiertelnych na drodze dotyczy osób w wieku od 5 do 25 lat. Wypadki drogowe są drugą w kolejności przyczyną śmierci młodych osób w wieku od 5 do 25 lat. 75% ofiar śmiertelnych wypadków drogowych wśród osób poniżej 25 roku życia stanowią mężczyźni. W państwach o niskim i średnim dochodzie młodzi użytkownicy dróg, którzy są najbardziej narażeni na uczestnictwo w wypadku to piesi, rowerzyści, motocykliści i pasażerowie prywatnych lub publicznych środków transportu, przy czym różni się to w zależności od regionu. W państwach o wysokich dochodach najbardziej narażeni są kierowcy. Szacuje się, że co roku wypadki drogowe kosztują 518 miliardów dolarów USA na całym świecie. 2

3 Wprowadzenie W okresie dziesięciu lat, obejmującym lata , na polskich drogach w wypadkach drogowych zginęło osób. Oznacza to, że na każdych 650 mieszkańców naszego kraju, w minionym dziesięcioleciu, tragicznie i w bezsensowny sposób zginął jeden człowiek. W tym samym okresie policja odnotowała 665,5 tysiąca osób rannych; obrażeń ciała w wypadkach doznał więc co 60-ty Polak, a dla wielu z nich obrażenia te pociągnęły za sobą trwałe kalectwo. Równocześnie 52% ankietowanych kierowców w Polsce swoje umiejętności ocenia jako bardzo dobre lub dobre, a pozostałych 48% skromnie ocenia się jako raczej dobrych lub przeciętnych. W tej samoocenie nie ma ocen złych. Są one kierowane tylko wobec pozostałych kierowców. Ci pozostali są oceniani w 25% jako źli i raczej źli, w 55% jako przeciętni, a jedynie w 20% jako dobrzy i raczej dobrzy. W opinii ankietowanych nikt z pozostałych kierowców nie zasłużył na ocenę bardzo dobrą (dane Fundacji GAMBIT). W tym przesadnym samochwalstwie oraz krytykowaniu innych uczestników ruchu tkwi część przesłanek tragicznego stanu bezpieczeństwa na polskich drogach. Przyczyny dużej liczby wypadków drogowych są zapewne różnorodne i złożone. Można się dopatrywać ich w niezadowalającym stanie technicznym dróg, wadach organizacji ruchu, niedostatkach nadzoru nad ruchem drogowym. Wyniki cytowanych badań ankietowych wskazują jednak na jedną z głównych przyczyn: niedostateczne umiejętności kierujących, i to nie tylko pozostałych, ale i własne. Przejawiają się one w nieumiejętności przewidywania sytuacji na drodze, nieznajomości praw fizyki rządzących ruchem i statecznością pojazdu, lekceważącym stosunku do innych uczestników ruchu, oraz przecenianiu własnych umiejętności i możliwości. Największe możliwości wskazywania przyszłym, młodym kierowcom na te właśnie przyczyny mają instruktorzy szkół i ośrodków szkolenia kierowców. Nasuwa się w tym miejscu pytanie: czy kurs kierowców prowadzony przez szkoły i ośrodki szkolenia ma przygotowywać jedynie do zdania egzaminu i uzyskania prawa jazdy, czy do bezpiecznego i rozważnego uczestniczenia w ruchu drogowym? Jeżeli odpowiedź wskaże jedynie pierwszą część poprzedniego zdania, to wystarczy w procesie szkolenia ograniczać się jedynie do pamięciowego wkuwania kilkuset pytań występujących w testach egzaminacyjnych i wyćwiczenia niezbędnego minimum programu, realizowanego przez egzaminatora w trakcie egzaminu. Nie poprawi to jednak umiejętności obecnych i przyszłych kierowców. Jeżeli jednak odpowiedź wskaże na prymat bezpiecznego uczestniczenia w ruchu, to należałoby skuteczniej wdrażać te umiejętności, o których jest mowa w Charakterystyce absolwenta kursu, stanowiącej integralną część Programu szkolenia kandydatów na kierowców lub motorniczych. Dokument ten na pierwszym miejscu wymienia nabycie wiadomości, umiejętności i zachowań umożliwiających bezpieczne kierowanie pojazdem, w tym co najmniej ( ) znajomości i dobrego zrozumienia zachowania ostrożności i właściwej postawy w stosunku do innych uczestników ruchu drogowego Dla ułatwienia skutecznej realizacji programu szkolenia pragniemy przedstawić ośrodkom szkolenia kierowców i instruktorom kilka spostrzeżeń i uwag dotyczących aktualnych problemów stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, programów poprawy tego stanu realizowanych w kraju, klasyfikacji zagrożeń z uwzględnieniem zachowań młodych kierowców, oraz efektywności szkolenia mierzonej ocenami egzaminatorów kierowców. 3

4 Wybrane wskaźniki dotyczące stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym Poziom bezpieczeństwa w ruchu drogowym, mierzony liczbą wypadków drogowych oraz ilością poszkodowanych osób, ulegał w minionych latach pewnej, nieznacznej poprawie. Mimo tej poprawy, zagrożenie dla życia i zdrowia uczestników ruchu drogowego jest w Polsce nadal bardzo wysokie. Spostrzeżenie to jest szczególnie aktualne w zestawieniu z bilansem osób zabitych i rannych w wypadkach drogowych, odnotowanym w roku Dynamikę zmian w latach , w zestawieniu z liczbą rejestrowanych pojazdów, ilustruje poniższa tabela: Dane o wypadkach i motoryzacji w Polsce Lata Rok Liczba wypadków Liczba zabitych Liczba rannych Liczba kolizji Liczba pojazdów w tys. Zabici na 100 tys. mieszk. Zabici na 100 wypadkó w sam.osob. na 1000 mieszk , , , , , , , b.d. 13,7 11 b.d. Źródło: Krajowa Rada BRD (w-g danych Komendy Głównej Policji) W okresie 2007 roku, według wstępnych danych Komendy Głównej Policji, na terenie kraju zanotowano wypadki drogowe, w których zginęło osób, zaś osoby doznały obrażeń ciała. Wskaźniki charakteryzując województwo pomorskie w niewielkim stopniu odbiegają od danych ogólnokrajowych. Dla przykładu w województwie pomorskim w 2006 r. na 100 wypadków przypadało 9,3 osoby zabite i 128,4 osoby ranne (kraj: odpowiednio 11,2 i 126,1). Na rejestrowanych pojazdów w województwie pomorskim odnotowano 125 wypadków, 11,6 osób zabitych i 160,5 osób rannych (kraj: 122,9, 13,7 i 155). Zagrożenie wypadkami w województwie nieznacznie przewyższa średnią krajową, zaś nieco niższy wskaźnik ofiar śmiertelnych może łatwo ulec zmianie w wyniku pojedynczej katastrofy z wieloma ofiarami. 4

5 Prezentowane liczby wypadków, zabitych i rannych nabierają szczególnej wymowy w zestawieniu z podobnymi liczbami dotyczącymi innych krajów europejskich. Poniższa tabela przedstawia liczbę ludności (dane dot r.) oraz ilość śmiertelnych ofiar wypadków drogowych w 2005 r. - w 10 wybranych krajach Europy. Zabici w wypadkach w wybranych krajach Europy Kraje Ludność w tys. 2004r. Zabici w wypadkach 2005r. Austria Czechy Finlandia Hiszpania Niemcy Polska Szwecja W. Brytania Francja Holandia Polska, będąca w tej grupie piątym co do liczby ludności krajem Europy, jest na pierwszym miejscu w ilości zabitych w wypadkach. Miernikiem rzeczywistego zagrożenia życia uczestników ruchu w Polsce może być wskaźnik liczby zabitych przypadających na mieszkańców. Wartość tego miernika przedstawia wykres: Austria Czechy Finlandia Hiszpania Niemcy Polska Szwecja W. Brytania Francja Holandia Serie1 W roku 2005 w Polsce wynosił on 14,3; wartość 10 przekraczały jedynie Czechy (12,7) i Hiszpania (10,5). Do najbezpieczniejszych krajów w ocenianej grupie należały Holandia (4,6), Szwecja (4,9), Wielka Brytania (5,8) i Niemcy (6,4). 5

6 Innym kryterium może być wskaźnik liczby ofiar śmiertelnych przypadających na 100 wypadków drogowych. Obrazuje on ciężkość wypadków drogowych, a pośrednio zagrożenie życia dla osób uczestniczących w wypadku. Wartość tego wskaźnika zależy od umiejętności bezpiecznej i spokojnej jazdy, racjonalnego zachowywania szczególnej ostrożności, nawyku korzystania z pasów bezpieczeństwa i urządzeń zabezpieczających przewożone dzieci. Umiejętności te są dla części kierowców w Polsce ukształtowane w niedostatecznym stopniu. W Polsce wskaźnik ten wynosił w 2005 roku 11,3 zabitych na 100 wypadków i był 7-krotnie wyższy od wartości uzyskiwanych w Niemczech i Wielkiej Brytanii. Ilość zabitych na 100 wypadków; 2005 r Serie Austria Czechy Finlandia Hiszpania Niemcy Polska Szwecja W.Brytania Francja Holandia Na negatywne konsekwencje wypadków drogowych należy także spojrzeć ze strony materialnych kosztów, ponoszonych przez ogół społeczeństwa. Według danych Instytutu Badawczego Dróg i Mostów w Polsce, w roku 2005 wynosiły one: Średni, jednostkowy koszt W obszarze zabudowanym W obszarze niezabudowanym wypadek drogowy zł zł ofiara śmiertelna zł zł osoba ranna zł zł Uogólnione szacunki kosztów wypadków drogowych dla Polski podaje Bank Światowy, określając je na ponad 12 mld zł rocznie. Kwota ta przekracza wydatki ponoszone przez budżet na ochronę zdrowia i oświatę. Szacunki nie uwzględniają strat, ponoszonych przez gospodarkę narodową z powodu zmniejszenia produkcji i ograniczenia konsumpcji dóbr materialnych. 6

7 Przedstawianych strat i kosztów nie musimy ponosić. Doświadczenia krajów, które w sposób zorganizowany podjęły działania ograniczające liczbę wypadków drogowych wskazują, że poprawa w tej sferze jest możliwa do uzyskania. Założenie zredukowania liczby wypadków do zera byłoby jednak zbyt naiwne. Ruch kierowanego przez człowieka pojazdu mechanicznego w przestrzeni ograniczonej stałymi przeszkodami (budowle, drzewa), na torach jazdy kolizyjnych z ruchem innych uczestników ruchu, przy utrudnieniach powodowanych przez warunki atmosferyczne będzie powodować ryzyko wypadków. W miarę doskonalenia systemów biernego i czynnego bezpieczeństwa w konstrukcjach pojazdów, oraz w miarę doskonalenia organizacji ruchu drogowego i modernizowania dróg powinny jednak sukcesywnie zmniejszać się liczby śmiertelnych ofiar wypadków. Przykładów słuszności tej tezy dostarczają kraje zachodniej Europy. W latach liczba śmiertelnych ofiar wypadków drogowych zmniejszyła się w Niemczech z 15 tysięcy do 5361, a we Francji z blisko 14 tysięcy do W tym samym okresie czasu w Polsce liczba zabitych w wypadkach zmniejszyła się zaledwie z 6000 do 5444! Programy poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym W ostatniej dekadzie XX wieku władze Unii Europejskiej wspólnie z instytucjami rządowymi i organizacjami pozarządowymi krajów członkowskich podjęły wiele przedsięwzięć zmierzających do ochrony życia uczestników ruchu drogowego. Już w ostatnich latach, w 2001 roku Unia przyjęła kolejny dokument znany pod nazwą Białej Księgi, zatytułowany Europejska polityka transportowa do roku 2010: czas na decyzje. Dokument ten, zaakceptowany przez Parlament Europejski i Radę Europy, zakłada zmniejszenie liczby zabitych w wypadkach drogowych w dekadzie o 50%. Znamiennym jest, że niemal we wszystkich krajach, które podjęły lub podejmują zorganizowane działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, na pierwszym planie wymienia się zagrożenia powodowane przez nietrzeźwość kierujących oraz nadmierną, niebezpieczną prędkość pojazdów. W dalszej kolejności wskazuje się na niedostateczną ochronę osób pieszych znajdujących się na wyznaczonych częściach drogi (pobocza, skrzyżowania, przejścia, przystanki komunikacji miejskiej), oraz niebezpieczne zachowania młodych, niedoświadczonych i skłonnych do brawury kierowców. Wskazuje się, że zwiększenie wykorzystania pospolitych środków biernego bezpieczeństwa, jakimi w samochodach są pasy bezpieczeństwa i urządzenia zabezpieczające przewóz dzieci, pozwoliłoby na istotne zmniejszenie liczby osób zabitych oraz złagodzenie ciężkości obrażeń ciała kierowców i pasażerów samochodów uczestniczących w wypadkach drogowych. Wyartykułowane zagrożenia są inspiracją do podejmowania określonych przedsięwzięć w sferze infrastruktury drogowej i organizacji ruchu; stają się także priorytetowymi kierunkami policyjnych działań kontrolnych i represyjnych. Zwiększa się częstotliwość kontroli, przystosowuje do nich wyposażenie policji, koryguje taryfikatory mandatowe i zwiększa dolegliwość represji. Dla pozyskania opinii publicznej inspiruje się media do informowania o zagrożeniach, oraz zamierzeniach i efektach wzmożonych kontroli podejmowanych przez służby nadzoru. Taka skoordynowana koncentracja przedsięwzięć organizacyjnych, kontrolnych i informacyjno-wychowawczych z reguły pozwala na wymierną poprawę bezpieczeństwa na drogach. Wskazuje na to między innymi utrzymująca się od wielu lat spadkowa tendencja w liczbie śmiertelnych ofiar wypadków drogowych, odnotowywana w 7

8 większości rozwiniętych krajów Europy i pozaeuropejskich. Priorytety te i prezentowane wyżej przedsięwzięcia mają także pełne zastosowanie do sytuacji na drogach polskich. Konkretyzację programowych zaleceń Unii Europejskiej dla nadzoru nad ruchem drogowym stanowi Rekomendacja Komisji Europejskiej z 21 października 2003 roku w sprawie egzekwowania przepisów w dziedzinie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Komisja między innymi stwierdza, że: głównymi przyczynami wypadków śmiertelnych są: nadmierna prędkość, kierowanie pojazdami pod wpływem alkoholu, oraz niestosowanie pasów bezpieczeństwa; ograniczenie działania tych przyczyn przyniesie ponad połowę zamierzonego 50- cioprocentowego spadku zabitych do 2010 roku (dla 15 państw starej Unii); egzekwowanie przepisów jest istotnym i skutecznym sposobem zapobiegania wypadkom, a uściślony nadzór nad ruchem we wskazanych kierunkach jest szczególnie korzystny pod względem stosunku efektów do kosztów działania; państwa członkowskie UE powinny opracować krajowe plany działań kontrolnych w zalecanym zakresie, działania te koordynować z odpowiednimi kampaniami medialnymi, oraz zapewnić system skutecznych, proporcjonalnych i zniechęcających kar dla sprawców przewinień, zaostrzonych w stosunku do recydywistów, obejmujących możliwość zawieszenia lub cofnięcia prawa jazdy w przypadku poważnych wykroczeń. Komisja zastrzegła sobie prawo przygotowania wiążących dyrektyw dla państw członkowskich, które do roku 2005 nie zaprezentują odpowiednich, spadkowych trendów liczby śmiertelnych ofiar wypadków. Członkostwo w Unii Europejskiej zobowiązało Polskę do podjęcia analogicznych działań w ramach nadzoru nad ruchem na polskich drogach. Krajowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBIT (GAMBIT 2005) określił jako priorytetowe kierunki działania w zakresie nadzoru nad ruchem drogowym do roku 2012, problemy przekraczania dozwolonej prędkości, trzeźwości kierujących, używania pasów bezpieczeństwa i urządzeń zabezpieczających przewóz dzieci w samochodach, oraz istotny w naszych, krajowych warunkach problem bezpieczeństwa osób pieszych i dzieci. Oceny stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym w Polsce (podobnie jak w innych krajach) poza wymienionymi priorytetami wskazują także na niebezpieczne zachowania się w ruchu kierowców młodych, powodujących wypadki drogowe częściej i z innych pobudek, niż inne grupy wiekowe kierowców. Kierunki te, wskazujące na możliwość zmniejszenia liczby wypadków, a zwłaszcza ciężkości ich skutków powinny być eksponowane również w codziennej praktyce szkoleniowej szkół i ośrodków szkolenia kierowców. Podstawowym celem krajowego programu GAMBIT 2005 jest analogicznie do programu europejskiego zmniejszenie do roku 2013 liczby ofiar śmiertelnych o 50% w stosunku do roku Oznacza to, że w roku 2013 liczba tych ofiar nie powinna być większa, niż Zakładając równomierny i proporcjonalny spadek liczby tych ofiar w ciągu całej dekady, powinniśmy odnotować: 8

9 Prognoza na lata rok 2003 rok 2007 rok 2010 rok 2013 Serie1 Idąc śladem innych krajów europejskich, które w dalszej perspektywie czasowej przyjęły WIZJĘ ZERO (0 ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych w Szwecji, Norwegii i Szwajcarii!), polscy eksperci zakładają dążenie do sprowadzenia liczby ofiar śmiertelnych w kolejnym siedmioleciu, do roku 2020, poniżej 1500 osób. Nieuzyskanie w roku 2007 zamierzonego, ambitnego poziomu poniżej ofiar śmiertelnych (według policyjnych danych odnotowano ofiary) nie oznacza załamania całego programu. Działania w zakresie poprawy infrastruktury drogowej, organizacji ruchu, skuteczności nadzoru nad ruchem, a także działalności instruktażowo szkoleniowej w szkołach i ośrodkach szkolenia kierowców powinny stać się bardziej efektywne. W tej ostatniej działalności szczególną uwagę należałoby koncentrować na czterech istotnych dla łagodzenia skutków wypadków i ograniczania ich ilości kierunkach. 1. Bezpieczna prędkość pojazdów Szwedzki naukowiec badający problematykę poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, prof. Kare Rumar, na obradach Europejskiej Rady BRD (ETSC, 2002), jako pierwszoplanowy problem wynikający z analiz danych statystycznych określił zbyt dużą prędkość jazdy, szczególnie na obszarach zabudowanych. Na uzasadnienie tej tezy podał proste i przekonujące argumenty: zbyt duża prędkość powiększa możliwość wydarzenia się wypadku oraz znacznie powiększa jego skutki; zbyt duża prędkość nie jest wydarzeniem przypadkowym i samoistnym (bowiem rozwijana jest ze świadomością kierowcy); obniżenie prędkości ma bezpośredni wpływ na wzrost bezpieczeństwa ruchu drogowego; obniżenie prędkości nie jest kosztowne. Potwierdzeniem tego są dane statystyczne dotyczące wypadków w Polsce, gdyż wypadki będące skutkiem nadmiernej prędkości stanowiły wśród wypadków zawinionych przez kierujących: 9

10 w roku ,7% ogółu wypadków, w roku ,7% ogółu wypadków, w roku ,3% ogółu wypadków, w roku ,6% ogółu wypadków. Corocznie na polskich drogach ponad osób traci życie w wypadkach, które nie miałyby miejsca przy przestrzeganiu obowiązujących ograniczeń prędkości. Wskazuje to na nikłą skuteczność stosowanych aktualnie działań zapobiegawczych, brak zrozumienia wśród kierowców celu limitowania prędkości, oraz uzasadnia stwierdzenie, że bez efektów w tym zakresie nie uda się uzyskać oczekiwanej poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Kolejnych dowodów takiego stwierdzenia dostarczyły badania zachowań kierowców, prowadzone od roku 2002 na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury (Krajowa Rada BRD) przy współudziale Banku Światowego na obszarze wszystkich województw w Polsce (SIGNALCO, 2003). Na podstawie analizy przeprowadzonych badań stwierdzono, że: Na drogach w obszarze niezabudowanym średnio 60% (27 97% w zależności od miejsca) kierowców przekracza dopuszczalne limity prędkości (90 km/h samochody osobowe i 70 km/h samochody ciężarowe), przy czym największe przekroczenia występują dla przekroju drogi z utwardzonymi poboczami. Na ulicach w dużych i średnich miastach średnio 70% (20 90% w zależności od miejsca) kierowców przekracza dopuszczalne limity prędkości (wynoszące wówczas 60 km/h), przy czym największe przekroczenia występują na ulicach jednojezdniowych o szerokości jezdni > 8.0 m oraz ulicach dwujezdniowych. Na drogach tranzytowych przechodzących przez małe miasta i miejscowości średnio 80% (50 95% w zależności od miejsca) kierowców przekracza dopuszczalne limity prędkości (60 km/h w 2003 r). Przyczyn tak powszechnego naruszania limitów prędkości można dopatrywać się w traktowaniu ich przez kierowców jako uciążliwych ograniczeń swobody osobistej, oraz niedostrzeganiu związków przyczynowo-skutkowych pomiędzy prędkością pojazdu a prawdopodobieństwem wypadku. Proces szkolenia kierowców ogranicza się zazwyczaj do podawania obowiązujących limitów prędkości, bez wiązania ich z prawami fizyki i siłami oddziałującymi na pojazd będący w ruchu. Do rzadkości należy przekonujące kojarzenie przestrzegania ograniczeń prędkości z zapewnieniem bezpieczeństwa osobom, które powinny być chronione w sposób szczególny, gdyż pozbawione są innych środków zabezpieczających. Dotyczy to dzieci, przechodniów dorosłych oraz coraz liczniejszych rowerzystów. Prawdopodobieństwo śmierci dla przechodnia potrąconego przez samochód jadący z prędkością 30 km/h jest realne i wynosi około 15%; przy prędkości 50 km/h rośnie do 60%; przy prędkości przekraczającej 60 km/h graniczy z pewnością. Podobne następstwa, uzależnione od prędkości samochodu, dotyczą potrąceń i najechań na rowerzystów. Konsekwencją tych uwarunkowań jest nałożenie przez program GAMBIT 2005 na podmioty organizujące i prowadzące szkolenie kierowców wprowadzania do szkolenia takich metod, które będą: 10

11 Skuteczniej kształtować nawyki jazdy z bezpieczną prędkością; Wpajać właściwe reakcje na obecność pieszych w ruchu drogowym, z uwzględnieniem ograniczeń sprawności ruchowej osób w podeszłym wieku, oraz nieświadomości zagrożeń ze strony dzieci; Kształtować niezbędne nawyki ostrożności wobec rowerzystów. W szczególności niezbędne jest stosowanie w toku zajęć metod i środków audiowizualnych, które ułatwiają wizualizację zagrożeń i wyrabianie umiejętności właściwej reakcji na te zagrożenia. Zadaniem instruktora jest ciągłe uświadamianie słuchaczom występowania związku przyczynowego między prędkością pojazdu a życiem i zdrowiem kierowcy, przewożonych pasażerów i znajdujących się na drodze pozostałych, niechronionych uczestników ruchu. W reakcjach słuchaczy na naganne przekraczanie limitów dopuszczalnej prędkości przez innych kierowców winny dominować elementy ograniczonego zaufania, a nie podejmowanie rywalizacji na jezdni. 2. Trzeźwość kierujących Problemu nietrzeźwości osób kierujących pojazdami nie udało się dotychczas w Polsce zniwelować. Pożądanych skutków nie przynosi ani zaostrzanie środków represyjnych, ani zmiany taktyki działania służb porządkowych sprawujących nadzór nad ruchem. Zmniejsza się wprawdzie liczba wypadów drogowych z udziałem osób nietrzeźwych, ale ich procentowy udział w malejącej liczbie ogółu wypadków pozostaje bez zmian. Udział ten w minionych latach przedstawia poniższa tabela (dane Komendy Głównej Policji): Rok Wypadki z udziałem osób nietrzeźwych % ogółu wypadków , , , , , ,6 W roku 2006 osoby nietrzeźwe kierujące pojazdami spowodowały wypadków (10,9% ogółu), w których zginęły 582 osoby (11,1% ogółu), zaś obrażeń ciała doznało osób (10,9% ogółu). Największą liczbę wypadków spowodowali kierowcy samochodów osobowych; w dalszej kolejności wymienić można rowerzystów, kierowców samochodów osobowych i motocykli (dane KGP). 11

12 Kierujący % wypadków % zabitych % rannych samochody osobowe 77,3 83,4 82,0 samochody ciężarowe 3,8 4,0 3,8 motocykle 3,8 4,5 3,3 rowery 10,6 7,2 7,3 Udział pozostałych kategorii osób kierujących pojazdami (autobusów, motorowerów, ciągników rolniczych) w zbiorowości nietrzeźwych kierowców sprawców wypadków był statystycznie mniej znaczący. Wysoki odsetek wypadków powodowanych przez nietrzeźwych kierujących utrzymuje się mimo stałego, systematycznego wzrostu liczby osób, kierujących pojazdami pod wpływem alkoholu, oraz zatrzymywanych podczas rutynowych, policyjnych kontroli drogowych. Liczby zatrzymanych kierujących przedstawia tabela (dane KGP, łącznie stan nietrzeźwości i stan po użyciu alkoholu ): Lata Nietrzeźwi kierujący Prezentowane dane nasuwają wniosek, że wśród kierujących pojazdami nadal brak jest poczucia nieuchronności zatrzymania i kary za jazdę pod działaniem alkoholu, zaś wpływ alkoholu na zdolność do kierowania pojazdem jest przez nich bagatelizowany. Program GAMBIT 2005 zakłada intensyfikację działań, mogących w większym stopniu ograniczyć szkody powodowane przez nietrzeźwych kierujących we wszystkich kierunkach. Dotyczy to modyfikacji aktów prawnych, dalszego usprawniania nadzoru nad ruchem drogowym, prowadzenia odpowiednich kampanii propagujących trzeźwość uczestników ruchu, oraz doskonalenia systemów szkolenia kierowców. Brak jest wiarygodnego i pełnego rozpoznania wpływu preparatów farmakologicznych (lekarstw) na aktualny stan bezpieczeństwa ruchu drogowego. Według źródeł lekarskich 10 15% kierowców w trakcie jazdy znajduje się pod wpływem różnych leków mogących doraźnie upośledzać zdolność do bezpiecznego kierowania pojazdem. Dotyczy to zwłaszcza środków nasennych i uspakajających, antydepresyjnych, neuroleptyków, 12

13 przeciwalergicznych i silnych środków przeciwbólowych. Uważa się, że leki odgrywają negatywną rolę w 15 20% wypadków drogowych, choć udowodnienie związku przyczynowego między użyciem lekarstwa a zaistnieniem wypadku byłoby dość trudne. Nagminne jest jednak bagatelizowanie pogorszenia samopoczucia wywołane chorobą lub działaniem preparatów farmakologicznych nie tylko wśród kierowców, ale również kandydatów na kierowców. Zdarzają się przypadki przystępowania do egzaminu państwowego czy praktycznej nauki jazdy osób, które ze względu na chorobę powinny czasowo wstrzymać się z siadaniem za kierownicę. Nie jest do końca znana skala zagrożeń, powodowanych przez kierujących pojazdami, znajdujących się pod wpływem środków działających podobnie do alkoholu (narkotyki, środki odurzające i halucynogenne). Negatywny wpływ tych środków na zdolność do kierowania pojazdami jest bezdyskusyjny, a wycinkowe badania sondażowe mówią o 10-20% kierowców używających ich okazjonalnie, a nawet systematycznie. Nie ulega wątpliwości, że metody kontroli osób kierujących pojazdami oraz formy represji ze strony organów wymiaru sprawiedliwości będą musiały ulegać w tych dziedzinach sukcesywnemu doskonaleniu. W praktyce szkoleniowej w szkołach i ośrodkach szkolenia kierowców należałoby w większym stopniu wskazywać na związki przyczynowo-skutkowe między używaniem środków odurzających i niektórych medykamentów, a prawdopodobieństwem wypadku i jego konsekwencji. 3. Używanie pasów bezpieczeństwa Pasy bezpieczeństwa stanowią jeden z najistotniejszych elementów tzw. biernego, pasywnego systemu bezpieczeństwa samochodu. Jego rola polega na ograniczeniu skutków już zaistniałej kolizji drogowej, poprzez zmniejszenie prawdopodobieństwa zranienia lub śmierci kierowcy i pasażerów. Pasy te spełniają swoją rolę jedynie pod warunkiem ich używania. Bagatelizowanie tego obowiązku wskazuje, że użytkownik samochodu nie ma pojęcia o destrukcyjnym dla ludzkiego organizmu działaniu siły bezwładności, pojawiającej się w przypadku najechania samochodu na przeszkodę. Nagłe wyhamowanie pojazdu spowodowane czołowym uderzeniem w przeszkodę przy prędkości 50 km/h powoduje, że osoby siedzące swobodnie, bez przytwierdzenia do konstrukcji tego pojazdu, zostaną nagle poddane opóźnieniu przekraczającemu wartość 50g. Zgodnie z II prawem Newtona ważący 70 kg kierowca zostanie rzucony do przodu z siłą około 3500 kg, a siedzące na tylnej kanapie bez urządzeń zabezpieczających dziecko o wadze 25 kg uderzy w oparcie przedniego fotela lub słupek z czołową szybą samochodu z siłą 1250 kg. Wystarczy to, aby odniesione obrażenia spowodowały śmierć osób, poddanych działaniu siły bezwładności. Według badań prowadzonych na terenie Polski w 2003 r., pasami bezpieczeństwa w samochodzie osobowym posługiwało się średnio 72% osób. Na odsetek ten składało się 73% kierowców, 71% pasażerów z przedniego fotela samochodu, oraz jedynie 49% pasażerów z tylnich siedzeń. Znacznie niższe wskaźniki dotyczyły młodych kierowców i pasażerów. Wśród młodych kierowców pasy zapinało jedynie 53% mężczyzn i 77% kobiet, wśród pasażerów siedzących z przodu 58% mężczyzn i 70% kobiet, wśród pasażerów siedzących z tyłu jedynie 10% mężczyzn i 34% kobiet. Podobne badania prowadzone na terenie Szwecji wykazały, że pasami bezpieczeństwa posługuje się ponad 90% osób korzystających z samochodu. Łatwo zrozumieć, że wskaźniki ilustrujące liczbę ofiar śmiertelnych na

14 mieszkańców oraz liczbę ofiar śmiertelnych przypadającą na 100 wypadów są w tym kraju trzykrotnie niższe w porównaniu z Polską. Zdaniem wielu ekspertów, w warunkach naszego kraju pełne przestrzeganie obowiązku korzystania z pasów bezpieczeństwa oraz fotelików lub innych urządzeń zabezpieczających przewożone dzieci mogłoby zredukować liczbę śmiertelnych ofiar wśród kierowców i pasażerów samochodów w granicach 50%. Wskazanym byłoby, aby już na poziomie szkoły i ośrodka szkolenia kierowców instruktorzy zechcieli się zastanowić, jakich argumentów należy używać, aby zachęcić swych wychowanków do stałego stosowania pasów bezpieczeństwa i urządzeń zabezpieczających. Duże znaczenie ma osobisty przykład instruktora. Uwolnienie instruktorów od obowiązku zapinania pasów bezpieczeństwa podczas praktycznej nauki jazdy, dozwolone przez prawo o ruchu drogowym, jest na pewno uzasadnione w czasie nauki wykonywania manewrów, wymagającej często korekty toru jazdy. Mniej przekonująca jest teza, że zapięty pas utrudni instruktorowi reagowanie na błędy popełniane w ruchu ulicznym. Niezapięty przez instruktora pas podczas jazdy na drogach pozamiejskich, z podwyższonymi limitami prędkości, ewidentnie pogarsza jego osobiste bezpieczeństwo. Dowodzą tego notowane wypadki z udziałem samochodów Nauki Jazdy. 4. Problematyka młodych kierowców Sumę wypadków, zawinionych przez kierujących pojazdami w określonych grupach wiekowych w latach przedstawia wykres (dane: GAMBIT 2005): 8000 Polska , Sprawca kierowca Rozkład liczby wypadków w grupach wiekowych powyżej 64 nieokreśḷ 14

15 Prezentowana tabela wykazuje, że młodzi kierujący w wieku lat (głównie początkujący kierowcy z uprawnieniami kategorii A i B) w pięcioleciu byli sprawcami ponad wypadków; kolejna grupa obejmująca pięcioletni przedział wiekowy spowodowała dalszych wypadków. Jeszcze bardziej wymowna jest tabela, prezentująca udział poszczególnych grup wiekowych kierujących, uznanych za sprawców wypadków ze skutkami śmiertelnymi, w uśrednionym rocznym okresie z lat Podobnie jak w poprzednim wykresie, przedział wiekowy sprawców odnoszący się do wieku lat został rozdzielony, dla wyodrębnienia wieku lat uprawniającego do uzyskania prawa jazdy kategorii A i B. Kierujący pojazdami w wieku od 18 do 24 lat byli sprawcami wypadków, w których zginęło blisko 24% wszystkich ofiar śmiertelnych (według danych GAMBIT 2005). Grupa wiekowa % ogółu Liczba zabitych kierujących zabitych Uwagi dotyczące pojazdu do 10 lat 14 0,3 Wózki i rowerki dziecinne lat 18 0,4 Głównie rowery lat 96 2,2 Głównie rowery i motorowery lat 250 5,7 Głównie pojazdy samochodowe lat ,1 " lat ,9 " lat ,2 " lat ,5 " lat 421 9,5 " 60 lat i powyżej 372 8,4 " nieokreślony 166 3,8 " Autorom tabeli możnaby postawić zarzut różnych przedziałów wiekowych. Celem prezentacji danych było jednak ukazanie grupy młodych kierowców w wieku lat jako sprawców znacznie większej liczby wypadków ze skutkami śmiertelnymi, niż szersze wiekowo i liczebnie grupy kierowców starszych. Prezentowane dane statystyczne w pełni uzasadniają stwierdzenie, że młodzi kierowcy, w wieku poniżej 25 lat, stanowiący zaledwie 10% posiadaczy praw jazdy, powodują ponad 20% wypadków, a sami stanowią ponad 25% ofiar śmiertelnych. Należy wspomnieć, że w statystykach ogólnoświatowych wypadki drogowe stanowią główną przyczynę zgonów młodzieży w wieku lat, oraz drugą w kolejności przyczynę zgonów dla grupy wiekowej lata (po HIV/AIDS). Dla wielu młodych kierowców charakterystyczne jest przecenianie swych umiejętności oraz niedostatecznie ukształtowana zdolność do poprawnej oceny ryzyka. Nakłada się na to zbyt wolne wykonywanie czynności sterowniczych w prowadzeniu pojazdu, a samodzielna jazda bez dozoru doświadczonego kierowcy sprzyja utrwalaniu nieprawidłowych zachowań. Częstym zjawiskiem jest niedojrzałość emocjonalna, oraz naiwny, młodociany egocentryzm: mnie wypadek się nie przydarzy. Szczególne zagrożenie powodują łowcy wrażeń, dla których niebezpieczna, brawurowa jazda i wyzwalane przy tym emocje mają większe znaczenie, niż ewentualność skasowania fury i zagrożenie życia osób trzecich. Zagrożenie to jest potęgowane przez wpływ rówieśników pasażerów, a także występujące w tej grupie przypadki kierowania samochodem przez młodego kierowcę będącego pod wpływem alkoholu lub podobnie działającego środka. Typowe dla młodzieży są wypadki, noszące miano wypadków dyskotekowych. 15

16 Młodzież stanowi ponad 90% uczestników kursów kierowców, ubiegających się o uprawnienia kategorii A, B i BE. Instruktorzy powinni być świadomi charakterologicznych uwarunkowań w tej grupie osób szkolonych, oraz dążyć do neutralizowania tych zachowań, które w przyszłości mogą być niebezpieczne dla absolwenta kursu. Sprawność aktualnego szkolenia kierowców w świetle wyników państwowych egzaminów kierowców Przebieg egzaminów państwowych, odbywających się w Pomorskim Ośrodku Ruchu Drogowego, pozwala na próbę oceny sprawności szkolenia prowadzonego w szkołach o ośrodkach szkolenia kierowców w województwie pomorskim. Celem tej informacji nie jest tworzenie rankingu ośrodków szkolenia i instruktorów pod kątem ocen, uzyskiwanych na egzaminie przez ich kursantów. Prezentujemy jedynie bardzo ogólną ocenę, która powinna lepiej ukierunkować działalność dydaktyczną instruktorów zarówno w zajęciach teoretycznych, jak i podczas praktycznej nauki jazdy. Nie odbiega ona od ocen o charakterze ogólnokrajowym. Oceny uszczegółowione, odnoszące się do poszczególnych ośrodków szkolenia i instruktorów otrzymują z PORD zainteresowani starostowie (prezydenci miast). W pierwszej kolejności nasuwa się wniosek, że wydłużenie liczby godzin, przeznaczonych na zajęcia szkoleniowe w poszczególnych kategoriach uprawnień do kierowania pojazdami, nie spowodowało lepszego przygotowania kandydatów na kierowców do egzaminu państwowego. Wyniki egzaminów wskazują, że: najlepiej przygotowani do egzaminu w zakresie wiedzy teoretycznej są w kolejności ubiegający się o uprawnienia kategorii D, C, A, B i T, przy czym mimo trzykrotnego wydłużenia limitu godzin szkolenia teoretycznego co piąty kandydat na kierowcę kategorii B nie potrafi poradzić sobie z powszechnie dostępnymi pytaniami testu egzaminacyjnego (interesująca zbieżność z wynikami egzaminów dojrzałości w 2006 r!); niska pozycja kategorii T wynika raczej z niskiego poziomu wiedzy ogólnej kandydatów; egzamin z praktycznej umiejętności kierowania pojazdem z wynikiem pozytywnym zdaje największy odsetek osób ubiegających się o prawo jazdy kategorii A, a następnie kolejno kategorii D, T, C i B. Wydłużenie limitu godzin praktycznej nauki jazdy i redukcja liczby wykonywanych w trakcie egzaminu manewrów w zakresie kategorii B nie przyniosła zauważalnych zmian w poziomie umiejętności zdających. Mimo rekomendacji ośrodków szkolenia i rzekomo pozytywnych wyników egzaminu wewnętrznego ponad 2/3 zdających nie potrafi wykonać w sposób bezpieczny coraz prostszego programu egzaminacyjnego. Poniższy wykres przedstawia odsetek ocen negatywnych dla egzaminu teoretycznego (test) i praktycznego w poszczególnych kategoriach uprawnień w I półroczu 2006 r. 16

17 80,0 70,0 71,2 60,0 50,0 48,4 40,0 34,0 39,7 41,9 30,0 20,0 19,8 20,7 11,0 11,0 10,0 4,4 0,0 A B C D T Egz.testowy Egz.praktyczny Zmiana limitów czasu szkolenia teoretycznego dokonana na przełomie 2005 i 2006 r. spowodowała niewielki wzrost efektywności szkolenia teoretycznego, mierzony liczbą ocen pozytywnych (dane dotyczą wszystkich kategorii uprawnień). Okres czasu ocena pozytywna ocena negatywna I półr ,2% 23,8% II półr ,1% 21,9% I półr ,3% 20,7% Zmiany limitów czasu szkolenia praktycznego, mimo oczekiwań, nie przyniosły zmian w efektywności szkolenia odnoszonej do zdawalności egzaminu państwowego. Pewne przesunięcie odsetka ocen negatywnych za zadania realizowane na placu manewrowym, na zadania realizowane podczas jazdy w ruchu miejskim, wynikają jedynie z przesunięcia niektórych manewrów wykonywanych uprzednio na placu do ruchu ulicznego. Okres czasu Ocena pozytywna Ocena negatywna-plac Ocena negatywna - miasto I półrocze ,4% 48,2% 21,4 II półrocze ,3% 45,5% 25,2 I półrocze ,8% 37,1% 34,1 Pewnym zaskoczeniem jest spostrzeżenie, że formalne wydłużenie czasu praktycznej nauki kierowania pojazdem, oraz złagodzenia kryteriów oceny manewrów, których wykonanie przeniesiono do ruchu miejskiego bez drobiazgowego określania wymiarów stanowiska 17

18 postojowego i obszaru zawracania, nie poprawiło umiejętności nabywanych podczas szkolenia przez kandydatów na kierowców. Egzaminy wewnętrzne w szkołach i ośrodkach szkolenia powinny odbywać się przy takich samych kryteriach, jak egzamin państwowy. Różnice w ocenach dokonywanych na egzaminie wewnętrznym i państwowym są zbyt duże, aby można je sprowadzać wyłącznie do egzaminacyjnej tremy towarzyszącej obecności w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego. Rozbieżności te prowadzą do niebezpiecznego schematu rozumowania absolwenta kursu kierowców: ośrodek szkolenia (jego kierownik i instruktorzy!) uznał mnie za dobrze przygotowanego do samodzielnego kierowania samochodem, rodzice (w przypadku młodego absolwenta) w oparciu o własne obserwacje mnie chwalą, tylko egzaminator czepia się drobiazgów z nieznanych, choć w domysłach formułowanych powodów. Schemat taki w prostej linii prowadzi do przeceniania swych rzeczywistych umiejętności i nie zachęca do ich doskonalenia. Czy sposób prowadzenia egzaminu wewnętrznego w ośrodku szkolenia nie jest zbyt liberalny? A czym uzasadnić dość częste (ponad 20% zdających), negatywne oceny państwowego egzaminu teoretycznego, realizowanego w ośrodkach szkolenia i ośrodku egzaminowania według podobnych założeń i podobnej bazy pytań? Odpowiedzi na tak postawione pytania powinni udzielić w pierwszej kolejności właściciele (kierownicy) szkół i ośrodków szkolenia kierowców. W oparciu o wycinkowe spostrzeżenia dotyczące błędów osób egzaminowanych podczas praktycznej jazdy na placu manewrowym można stwierdzić, że z trzech zadań programu egzaminacyjnego obowiązującego dla kategorii B, aż 77% ocen negatywnych przypada na jazdę oznaczonym pasem ruchu. Dotyczy to potrąceń tyczek (pachołków) i przekraczania linii wyznaczającej krawędzie pasa. Prawie 80% błędów popełnianych podczas jazdy w ruchu ulicznym stanowią błędy związane z przejeżdżaniem przez skrzyżowania ulic. Są to w kolejności odpowiadającej częstości występowania niedostosowanie się do znaków drogowych, nieprzestrzeganie pierwszeństwa ruchu, nieprzestrzeganie sygnalizacji świetlnej, oraz nieprawidłowy manewr skręcania. Podobne błędy w praktycznym, samodzielnym kierowaniu pojazdem należą do częstych przyczyn kolizji i wypadków drogowych, oraz są sygnałem braku umiejętności, bądź świadomego lekceważenia zasad ruchu drogowego. 18

19 Akty prawne, zawierające wiadomości niezbędne dla instruktora do wykorzystania w szkoleniu kandydatów na kierowców Znajomość przepisów prawnych, dotyczących zachowania się kierowców uczestniczących w ruchu drogowym, wśród pewnej części instruktorów ogranicza się do postanowień ustawy Prawo o ruchu drogowym, oraz wydanych na jej podstawie fragmentów niektórych rozporządzeń wykonawczych (najczęściej dotyczących znaków i sygnałów drogowych i wybiórczo potraktowanych warunków technicznych i wyposażenia pojazdów). Niepokój budzi niedostateczna znajomość takich przepisów, jak np.: Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r., jednolity tekst w Dz.U.19/07 (klasyfikacja dróg, niektóre definicje, opłaty za korzystanie z dróg itp.); Ustawa o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r., jednolity tekst w Dz.U.125/07 (podstawowe pojęcia i zakres regulacji ustawowej, podstawowe wymogi wobec kierowców wykonujących przewozy drogowe itp.; w odniesieniu do instruktorów z uprawnieniami kategorii C i D odpowiednio szerszy zakres wiadomości dotyczących drogowego przewozu osób i rzeczy); Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych z dnia 22 maja 2003 r., Dz.U.124/04 (ubezpieczenia komunikacyjne, obowiązki ubezpieczonego i ubezpieczyciela); Ustawa o lasach z dnia 28 września 1991 r., jednolity tekst w Dz.U.45/05 (warunki używania pojazdów w obrębie lasów); Ochrona przeciwpożarowa rozporządzenie Ministra Spraw Wewn. i Adm. z dnia 21 kwietnia 2006 r., (podstawowe zasady bezpieczeństwa przeciwpożarowego podczas garażowania pojazdów, przechowywania paliw płynnych i uzupełniania paliwa); Ustawa o czasie pracy kierowców z dnia 16 kwietnia 2004 r., Dz.U.92/04 (z uwzględnieniem umowy AETR; podstawowe informacje o limitach czasu pracy, jazdy i wypoczynku obowiązujących kierowców wykonujących przewozy drogowe, oraz podstawowe informacje o tachografach analogowych i elektronicznych dla instruktorów z uprawnieniami kategorii C i D); Wybrane rozdziały kodeksu karnego i kodeksu wykroczeń (podstawowe wiadomości dotyczące przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji oraz wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji). Ogólna znajomość pojęć zawartych w tych aktach prawnych, oraz podstawowych regulacji dotyczących zachowań kierowców pojazdów jest dla instruktora niezbędna dla poprawnej realizacji programów szkolenia, nawet jeżeli w banku pytań egzaminacyjnych dla kandydatów na kierowców nie przewidziano pytań z tej tematyki. Przy przygotowywaniu niniejszego poradnika korzystano z informacji i danych, zawartych w: 19

20 Podręczniku dla słuchaczy szkoleń w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, wydanym przez Krajową Radę BRD; Krajowym Programie GAMBIT 2005 ; Opracowaniu Fundacji Bezpieczni w Ruchu Drogowym p.t. Założenia do zintensyfikowanego programu powszechnej edukacji komunikacyjnej w Polsce ; Informacjach i danych statystycznych dotyczących stanu bezpieczeństwa na drogach, zawartych w bieżących ocenach i analizach Komendy Głównej Policji oraz Krajowej Rady BRD. 20

21 ANEKS Wybrane informacje dotyczące zagadnień ruchu pojazdu Celem poradnika było dostarczenie ośrodkom szkolenia kierowców i instruktorom niezbędnych informacji z zakresu problematyki bezpieczeństwa ruchu drogowego, z uwzględnieniem krajowych i europejskich programów jego poprawy. Ponieważ ze strony ośrodków zasygnalizowano potrzebę uwzględnienia w treści poradnika także podstawowych pojęć z zakresu fizyki, związanych z pracą silnika spalinowego i ruchem pojazdu, Fundacja zdecydowała się na jego uzupełnienie. Prezentowane w aneksie uwagi i informacje, z konieczności dotyczą jedynie kilku wybranych, podstawowych pojęć dotyczących charakterystyki silnika i sił oddziałujących na pojazd, które powinni rozumieć instruktorzy prowadzący zajęcia dydaktyczne z uczestnikami kursów nauki jazdy. Rozumienie to ułatwi i wzbogaci argumentację na rzecz bezpiecznego sposobu kierowania pojazdem. Zachęcamy instruktorów, aby zechcieli swe wiadomości w tym zakresie poszerzać i uzupełniać bieżąco, w oparciu o specjalistyczne podręczniki i publikacje w fachowych periodykach motoryzacyjnych. Uwagi dotyczące wybranych parametrów silnika spalinowego Moc silnika: Jest jednym z podstawowych parametrów charakteryzujących silnik pojazdu. Określa ona zdolność silnika do wykonania określonej pracy w jednostce czasu. Określana jest w kilowatach mocy (kw), dawniej określano ją w koniach mechanicznych (KM). Jeden KM stanowi równowartość 0,735 kw i odpowiadał pracy równoważnej podniesieniu masy 75 kg na wysokość 1 m w ciągu 1 sekundy. Odpowiednio 1kW odpowiada mocy niezbędnej do podniesienia masy 102kG na wysokość 1 m w ciągu 1 sekundy. Charakterystyki pojazdów podają zazwyczaj moc maksymalną silnika, mierzoną na hamowni na wale korbowym silnika i zależną od pojemności silnika, stopnia sprężania i maksymalnych (użytecznych) obrotów. Kierowca bieżąco dobiera niezbędną wielkość mocy sterując ilością obrotów silnika na minutę. Moment obrotowy: W ujęciu fizyki stanowi iloczyn siły i ramienia jej działania; w potocznym rozumieniu można go interpretować jako miernik wysiłku niezbędnego do wprawienia w ruch obrotowy wału korbowego. Określany jest w niutonometrach (Nm); jeżeliby do zatrzymania pracującego, wirtualnego silnika użyć nałożonego na wał korbowy klucza maszynowego o długości 1 m i przyłożyć do końca klucza siłę około 10 kg (100 niutonów), to zadziałanoby momentem obrotowym równym 100 Nm. Moment obrotowy zmienia się w zależności od mocy odpowiadającej aktualnym obrotom silnika; dlatego charakterystyki pojazdów podają wartość maksymalnego momentu obrotowego, odpowiadającą określonej liczbie obrotów. Podawana liczba obrotów oznacza równocześnie prędkość obrotową wału korbowego silnika, przy której silnik pracuje najbardziej elastycznie, a jego eksploatacja silnika jest najbardziej ekonomiczna. Zależności między mocą silnika i momentem obrotowym pokazują wykresy: 21

22 Według materiałów reklamowych producentów Wykres lewy odnosi się do silnika benzynowego o mocy 85 kw, w którym maksymalny moment obrotowy uzyskuje się przy 2,5 tys. obrotów/min. Prawy wykres dotyczy silnika wysokoprężnego z doładowaniem o mocy 114 kw, charakteryzującego się maksymalną wartością momentu obrotowego w szerokim zakresie obrotów, wynoszącym od 1,5 do 3,5 tys. obrotów/min. Widoczna jest znacznie większa elastyczność pracy silnika wysokoprężnego, wymagająca od kierowcy znacznie rzadszej zmiany przełożeń w skrzyni biegów. W przeciwieństwie do momentu obrotowego moc silnika uzyskuje swoje maksimum w zakresie najwyższych użytecznych obrotów silnika i jest wykorzystywana w samochodach osobowych bardzo rzadko. Nieco inaczej kryteria mocy i momentu dotyczą silników samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych. Z jednej strony kierowca częściej korzysta z obrotów zbliżonych do mocy maksymalnej (np. ruszanie pod wzniesieniem z maksymalnym obciążeniem), z drugiej strony ze względu na koszty transportu - zainteresowany jest ekonomicznym zużyciem paliwa. Dlatego w charakterystykach silników samochodów ciężarowych podaje się dodatkowo jeszcze jeden wskaźnik jednostkowego zużycia paliwa (w gramach na 1kW mocy i godzinę pracy silnika). Jest on najniższy w przedziale między maksimum momentu obrotowego i średnią wartością mocy silnika. Dane na wykresach dotyczą: z lewej silnika MAN D 2866 (z doładowaniem), z prawej silnika Volvo D16A. 22

23 Według materiałów pomocniczych do szkolenia kierowców wyk. transport drogowy (PORD) Uwagi dotyczące podstawowych sił oddziałujących na pojazd Siła napędowa. Oddziałuje ona na napędzane koła pojazdu, a uzależniona jest od chwilowego momentu obrotowego wału napędowego silnika i sumarycznych przełożeń układu napędowego (skrzynie biegów, rozdzielcze, mosty napędowe). Kierowca steruje nią poprzez dobór obrotów (chwilową moc) silnika, oraz dobór przełożeń w podzespołach układu napędowego. Zaledwie część siły napędowej, już po pominięciu tarcia w zespołach przeniesienia napędu, oraz oporów mas wirujących w silniku i układzie napędowym jest wykorzystana do efektywnego ruchu pojazdu. Znaczną część tej siły pochłaniają opory utrudniające jednostajny ruch samochodu: Opór toczenia kół na nawierzchni drogi, wywołany odkształcaniem ogumienia, (dlatego ważna jest dbałość o poprawne ciśnienie w ogumieniu), Opór powietrza, zależny od powierzchni czołowej samochodu, kształtu nadwozia (współczynnik Cx), siły i kierunku wiatru (redukowany przez profilowanie nadwozia i dobór owiewek), Opór wzniesień na trasie jazdy. Opory te często zmuszają kierującego do redukowania przełożeń w skrzyni biegów. Wielkość siły napędowej przykładanej do napędzanych kół samochodu jest dodatkowo ograniczona przez przyczepność tych kół do nawierzchni. Niedostateczna siła napędowa spowoduje dławienie się silnika. Nadmierna wielkość siły spowoduje zerwanie przyczepności i poślizg kół, ograniczający panowanie kierowcy nad ruchem pojazdu (zjawisko często spotykane przy jeździe na śliskiej nawierzchni). Dla zachowania kontroli nad ruchem pojazdu, przyczepność kół powinna przewyższać sumę wszystkich sił oddziałujących 23

24 na ten ruch. Jest ona zależna od masy pojazdu oraz współczynnika przyczepności kół do nawierzchni. Ten ostatni przybiera wartości od 0 (mokry lód, akwaplaning) do 1 (wielkość maksymalna). Wartość tego współczynnika w zależności od stanu nawierzchni, stanu ogumienia i prędkości pojazdu podaje tabela: Według materiałów reklamowych producentów ogumienia Interpretując tabelę można w uproszczeniu stwierdzić, że teoretyczna droga hamowania podawana w podręcznikach dla suchej jezdni i doskonałego ogumienia, będzie w warunkach odbiegających od tego stanu wydłużać się stosownie do zmniejszania wartości współczynnika przyczepności. Zerwanie przyczepności kół do nawierzchni spowoduje wówczas dalsze wydłużenie drogi zatrzymania i utratę sterowności samochodu w wyniku niekontrolowanego poślizgu na zablokowanych kołach. Zjawiskom takim może zapobiegać układ ABS, utrzymujący automatycznie intensywność hamowania na granicy zablokowania kół pojazdu. Walory hamowania samochodu pod kontrolą układu ABS przedstawia wykres: Według T. Talarczyka, Bez ryzyka Wykorzystanie tych walorów wymaga jednak umiejętności hamowania awaryjnego z wykorzystaniem układu ABS; umiejętności te instruktor powinien kształtować u słuchaczy w 24

25 toku praktycznej nauki jazdy ostrzegając, że w szczególnych przypadkach działanie systemu ABS może być zawodne (uszkodzone amortyzatory, pofałdowane, wyboiste lub gruntowe nawierzchnie drogi). Praktyczne ćwiczenie będzie oczywiście możliwe jedynie w przypadku prowadzenia nauki jazdy na samochodzie wyposażonym w układ ABS. Siła bezwładności. Pojawia się w momencie zmiany prędkości pojazdu, przybierając wartości ujemne lub dodatnie, w zależności od tego czy pojazd przyspiesza, czy zwalnia. Wielkość tej siły jest zależna od dwu czynników: masy obiektu (pojazd, element ładunku, ciało ludzkie itp.), oraz intensywności zmian prędkości w jednostce czasu. Zmiany prędkości wywoływane łagodnym przyspieszaniem lub hamowaniem pojazdu nie powodują negatywnych następstw, pomijając możliwość przewrócenia stojącej na półce pojazdu szklanki z napojem, lub podtoczenia się leżącej na podłodze puszki pod jeden z pedałów sterowania pojazdem. Bardziej odczuwalna jest ona w przypadku awaryjnego hamowania. Nabiera niszczycielskiego charakteru w przypadku najechania samochodu na sztywną, nieruchomą przeszkodę, powodując odkształcenia bryły pojazdu i zagrożenia dla życia przewożonych osób. Przy umiarkowanych prędkościach w momencie zderzenia, pasy bezpieczeństwa i poduszki powietrzne są w stanie zabezpieczyć życie osób. Osoby niezabezpieczone pasami, oraz luźne przedmioty, znajdujące się we wnętrzu samochodu, po jego zatrzymaniu na przeszkodzie będą z początkową prędkością pojazdu uderzać w przeszkodę, kalecząc się przy tym o odkształcane elementy pojazdu. Przy dużych prędkościach samochodu, wytracanych w chwili zderzenia na kilkudziesięciu centymetrach odkształcającego się nadwozia, osobom znajdującym się w samochodzie zagraża śmierć. Poniższy wykres przedstawia zagrożenie dla życia, wynikające z działania różnych wartości przyspieszeń (także przyspieszeń o wartości ujemnej, czyli opóźnień) w stosunku do czasu oddziaływania. Przyspieszenia rzędu 60g są zagrożeniem dla życia w przypadku oddziaływania na organizm ponad 20 milisekund, przyspieszenia 140g powodują śmierć już po 2-3 milisekundach. Opóźnienia wartości 60g powstają w momencie najechania na sztywną przeszkodę samochodu jadącego z prędkością ok. 50 km /h. Powodują one 60-krotny przyrost pozornej masy ciała osób znajdujących się w jego wnętrzu. Osoba nie przypięta pasami zostanie wyrzucona ze swego fotela do przodu z impetem odpowiadającym masie 4 ton! Według J. Wichra, Bezpieczeństwo samochodów i ruchu drogowego 25

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY KRAJOWY PROGRAM BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2005 2007 2013 GAMBIT 2005 Dokument przyjęty przez Radę Ministrów na posiedzeniu w dniu 19 kwietnia 2005 r. Warszawa kwiecień

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013 2020

Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013 2020 Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013 2020 Dokument przyjęty przez KRBRD w dniu 20.06.2013 r. Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013 2020

Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013 2020 Projekt z dnia 04.01.2013 r. Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013 2020 Materiał na posiedzenie plenarne KRBRD w dniu 08.01.2013 r. Spis treści 1. Diagnoza stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego

Bardziej szczegółowo

2014 - LUBELSKI PROGRAM BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO NA LATA 2014-2020

2014 - LUBELSKI PROGRAM BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO NA LATA 2014-2020 2014-2020 LUBELSKI PROGRAM BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO NA LATA 2014-2020 SŁOWNIK POJĘĆ KOLIZJA zdarzenie drogowe, w którym żaden z uczestników nie doznał obrażeń ciała, odnotowano jedynie straty materialne.

Bardziej szczegółowo

NA DRODZE KRÓTKA LEKCJA BEZPIECZEŃSTWA

NA DRODZE KRÓTKA LEKCJA BEZPIECZEŃSTWA NA DRODZE KRÓTKA LEKCJA BEZPIECZEŃSTWA Szczecin 2008 Wydawca: Grapus Sp. z o.o., Szczecin Wydano nakładem: Fundacja Razem Bezpieczniej Skład komputerowy i druk: Grapus Sp. z o.o., Szczecin tel. 091 485

Bardziej szczegółowo

Praca zbiorowa. zrealizowana na podstawie uchwały nr 3 z dnia 4 grudnia 2013 roku. Mazowieckiej Rady BRD. Warszawa, dnia 31 marca 2014 roku

Praca zbiorowa. zrealizowana na podstawie uchwały nr 3 z dnia 4 grudnia 2013 roku. Mazowieckiej Rady BRD. Warszawa, dnia 31 marca 2014 roku STRATEGIA POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO na obszarze WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO w latach 2014-2020 Praca zbiorowa zrealizowana na podstawie uchwały nr 3 z dnia 4 grudnia 2013 roku Mazowieckiej Rady

Bardziej szczegółowo

Program działania na rzecz poprawy brd w woj. mazowieckiem

Program działania na rzecz poprawy brd w woj. mazowieckiem 43 Program działania na rzecz poprawy brd w woj. mazowieckiem 41 GAMBIT Mazowiecki Program działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie mazowieckiem Złożono: Warszawa, 24 lipca

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E. Ogólna charakterystyka projektu ustawy o kierujących pojazdami cele regulacji

U Z A S A D N I E N I E. Ogólna charakterystyka projektu ustawy o kierujących pojazdami cele regulacji U Z A S A D N I E N I E Ogólna charakterystyka projektu ustawy o kierujących pojazdami cele regulacji Projekt ustawy o kierujących pojazdami powstał jako odpowiedź na negatywne zjawiska związane z procesem

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Województwie Podlaskim 2014-2020. Spis treści

Wojewódzki Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Województwie Podlaskim 2014-2020. Spis treści Spis treści 1. Wstęp 2. Diagnoza 2.1 Charakterystyka programu BRD GAMBIT PODLASKI 2.2. Priorytetowe kierunki działań strategicznych 2.3.Wstępna ocena programu GAMBIT Podlaski. 3. Uwarunkowania programu

Bardziej szczegółowo

Załącznik C OPIS REALIZACJI ZADAŃ W WYBRANYCH OBSZARACH DZIAŁAŃ

Załącznik C OPIS REALIZACJI ZADAŃ W WYBRANYCH OBSZARACH DZIAŁAŃ Załącznik C OPIS REALIZACJI ZADAŃ W WYBRANYCH OBSZARACH DZIAŁAŃ Spis treści: C.1 DZIAŁANIA CENTRALNE... 1 C.1.1 System zarządzania brd...1 C.1.2 Działania legislacyjne...2 C.1.3 Finansowanie działań na

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI PROGRAM BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO GAMBIT OPOLSKI 2005. Zamawiający:

WOJEWÓDZKI PROGRAM BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO GAMBIT OPOLSKI 2005. Zamawiający: GAMBI TOPOLSKI2005 Woj ewódz kipr ogr ambez pi ecz eńs t waruchudr ogowego Kl uczbor k Br zeg Opol e Nysa Kędzi er zynkoźl e Gł uchoł azy Tr zebi na ECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO WOJEWÓDZKA RADA BEZPI W OPOLU

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNE DROGI W MAŁOPOLSCE

BEZPIECZNE DROGI W MAŁOPOLSCE Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski BEZPIECZNE DROGI W MAŁOPOLSCE Budujemy chodniki i ścieżki rowerowe Bezpieczna droga do szkoły Kraków Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski Przewodniczący -

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Ogólna charakterystyka projektu ustawy o kierujących pojazdami cele regulacji Projekt ustawy o kierujących pojazdami powstał jako odpowiedź na negatywne zjawiska związane z procesem

Bardziej szczegółowo

Wypadek drogowy. Kolizja. Ofiara śmiertelna. Ofiara ranna. Koszt strat. Wskaźnik demograficzny I. Wskaźnik demograficzny II.

Wypadek drogowy. Kolizja. Ofiara śmiertelna. Ofiara ranna. Koszt strat. Wskaźnik demograficzny I. Wskaźnik demograficzny II. Wypadek drogowy zdarzenie drogowe, w wyniku którego co najmniej jedna osoba zginęła lub odniosła obrażenia ciała powodujące rozstrój zdrowia trwający dłużej niż 7 dni. Kolizja zdarzenie drogowe, w którym

Bardziej szczegółowo

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie 2012 Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 24 maja 2013 r. 2 Spis treści Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania

Bardziej szczegółowo

UWARUNKOWANIA PROGRAMOWANIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

UWARUNKOWANIA PROGRAMOWANIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO ROWEREM BEZPIECZNIE PROGRAM POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA ROWERZYSTÓW NA TERENIE MIASTA KIELCE NA LATA Kielce, grudzień 2006 WSTĘP Projekt "Polityki Rowerowej Miasta Kielce" wskazuje, Ŝe obecny stan analizy wypadków

Bardziej szczegółowo

Skrót raportu. Polityka prewencyjna wobec nietrzeźwych kierowców w Polsce w latach 2006 2013

Skrót raportu. Polityka prewencyjna wobec nietrzeźwych kierowców w Polsce w latach 2006 2013 Skrót raportu Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Instytutu Transportu Samochodowego Polityka prewencyjna wobec nietrzeźwych kierowców w Polsce w latach 2006 2013 Warszawa, 2014 Wstęp SPADEK LICZBY

Bardziej szczegółowo

Druk nr 4230 Warszawa, 18 maja 2011 r.

Druk nr 4230 Warszawa, 18 maja 2011 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów DSPA -4821-3(4)/11 Druk nr 4230 Warszawa, 18 maja 2011 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie

Bardziej szczegółowo

V FORUM BEZPIECZEŃSTWA TRANSPORTU. Alkohol w ruchu drogowym polski problem? Instytut Transportu Samochodowego, 30 stycznia 2014

V FORUM BEZPIECZEŃSTWA TRANSPORTU. Alkohol w ruchu drogowym polski problem? Instytut Transportu Samochodowego, 30 stycznia 2014 V FORUM BEZPIECZEŃSTWA TRANSPORTU Alkohol w ruchu drogowym polski problem? Instytut Transportu Samochodowego, 30 stycznia 2014 1. Wprowadzenie Instytut Transportu Samochodowego kontynuuje nową formułę

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI POPRAWY STANU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM W POLSCE KRAJOWY PROGRAM BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2005 2007 2013 GAMBIT 2005

KIERUNKI POPRAWY STANU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM W POLSCE KRAJOWY PROGRAM BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2005 2007 2013 GAMBIT 2005 Sylwester Młynarski KIERUNKI POPRAWY STANU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM W POLSCE KRAJOWY PROGRAM BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2005 2007 2013 GAMBIT 2005 (materiał dydaktyczny) Według stanu prawnego

Bardziej szczegółowo

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego Raport Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego Działania realizowane w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego w 2010 r. oraz rekomendacje na rok 2011 Materiał przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 6 maja 2011

Bardziej szczegółowo

RAPORT AKADEMII BEZPIECZNEGO SAMOCHODU

RAPORT AKADEMII BEZPIECZNEGO SAMOCHODU RAPORT AKADEMII BEZPIECZNEGO SAMOCHODU Zawartość: Część I Kampania Akademia Bezpiecznego Samochodu Cele kampanii Inauguracja 2007 Raport Akademii Wydarzenia 2007 Część II Przykładowe dane dla Akademii

Bardziej szczegółowo

SPRAWNOŚĆ PSYCHICZNA KIERUJĄCEGO POJAZDEM A DZIAŁANIA PSYCHOLOGA TRANSPORTU NA RZECZ BEZPIECZNEGO UCZESTNICTWA W RUCHU DROGOWYM

SPRAWNOŚĆ PSYCHICZNA KIERUJĄCEGO POJAZDEM A DZIAŁANIA PSYCHOLOGA TRANSPORTU NA RZECZ BEZPIECZNEGO UCZESTNICTWA W RUCHU DROGOWYM Monika Ucińska Marta Dobrzyńska Instytut Transportu Samochodowego SPRAWNOŚĆ PSYCHICZNA KIERUJĄCEGO POJAZDEM A DZIAŁANIA PSYCHOLOGA TRANSPORTU NA RZECZ BEZPIECZNEGO UCZESTNICTWA W RUCHU DROGOWYM Przepisy

Bardziej szczegółowo

Prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski:

Prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski: Wicemarszałek Marek Kuchciński: Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 16. porządku dziennego: Informacja prezesa Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli w sprawie bezpieczeństwa w ruchu drogowym (druk

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA KRAKOWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ KATEDRA BUDOWY DRÓG I INŻYNIERII RUCHU POLITECHNIKA GDAŃSKA KATEDRA INŻYNIERII DROGOWEJ

POLITECHNIKA KRAKOWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ KATEDRA BUDOWY DRÓG I INŻYNIERII RUCHU POLITECHNIKA GDAŃSKA KATEDRA INŻYNIERII DROGOWEJ GDDKiA POLITECHNIKA KRAKOWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ KATEDRA BUDOWY DRÓG I INŻYNIERII RUCHU POLITECHNIKA GDAŃSKA KATEDRA INŻYNIERII DROGOWEJ L DR CII D EC SIIE AS NA WN ÓW RÓ AR DA AD RA OR TO OT FO

Bardziej szczegółowo

Centrum tworzy 50 pełnoprawnych członków z regionu Azji i Pacyfiku, Europy i Ameryki Północnej, w tym wszystkie państwa członkowskie OECD i EKMT.

Centrum tworzy 50 pełnoprawnych członków z regionu Azji i Pacyfiku, Europy i Ameryki Północnej, w tym wszystkie państwa członkowskie OECD i EKMT. 111 2 CENTRUM BADAWCZE TRANSPORTU W styczniu 2004 roku Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) i Europejska Konferencja Ministrów Transportu (EKMT) połączyły swój potencjał badawczy w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

PRACA ZBIOROWA BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO NA PODSTAWIE DOŚWIADCZEŃ WYBRANYCH KRAJÓW EUROPY: ESTONII, LITWY I NIEMIEC

PRACA ZBIOROWA BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO NA PODSTAWIE DOŚWIADCZEŃ WYBRANYCH KRAJÓW EUROPY: ESTONII, LITWY I NIEMIEC PRACA ZBIOROWA BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO NA PODSTAWIE DOŚWIADCZEŃ WYBRANYCH KRAJÓW EUROPY: ESTONII, LITWY I NIEMIEC Autorzy Sławomir Duszyński, Janusz Dwulit, Bogusław Jaremczak, Piotr Sochacki, Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Kontrola i audyt. Wystąpienie w Sejmie prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Bezpieczeństwo ruchu drogowego

Kontrola i audyt. Wystąpienie w Sejmie prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Bezpieczeństwo ruchu drogowego Kontrola i audyt Bezpieczeństwo ruchu drogowego Wystąpienie w Sejmie prezesa Najwyższej Izby Kontroli Na plenarnym posiedzeniu Sejmu 27 listopada 2014 r. prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski przedstawił raport

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY SEKRETARIAT KRAJOWEJ RADY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO UL. CHAŁUBIŃSKIEGO 4/6 00-928 WARSZAWA TEL. (0-22) 830-08-45 FAX

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY SEKRETARIAT KRAJOWEJ RADY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO UL. CHAŁUBIŃSKIEGO 4/6 00-928 WARSZAWA TEL. (0-22) 830-08-45 FAX MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY SEKRETARIAT KRAJOWEJ RADY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO UL. CHAŁUBIŃSKIEGO 4/6 00-928 WARSZAWA TEL. (0-22) 830-08-45 FAX (0-22) 830-00-80 STAN BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE DZIAŁANIA PODEJMOWANE NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO W POLSCE W 2005 R.

SZCZEGÓŁOWE DZIAŁANIA PODEJMOWANE NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO W POLSCE W 2005 R. SZCZEGÓŁOWE DZIAŁANIA PODEJMOWANE NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO W POLSCE W 2005 R. ZAŁĄCZNIK DO SPRAWOZDANIA PT.: STAN BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO ORAZ DZIAŁANIA REALIZOWANE W TYM

Bardziej szczegółowo