Wypadki przy pracy i choroby zawodowe w transporcie - ich długotrwałe skutki w liczbach

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wypadki przy pracy i choroby zawodowe w transporcie - ich długotrwałe skutki w liczbach"

Transkrypt

1 Wypadki przy pracy i choroby zawodowe w transporcie - ich długotrwałe skutki w liczbach Poznań, 09 kwietnia 2014 r.

2 Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą: 1) podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych oraz czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia; 2) w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy. Na równi z wypadkiem przy pracy, traktuje się wypadek, któremu pracownik uległ: 1) w czasie podróży służbowej, 2) podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony, 3) przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje związkowe. Za chorobę zawodową uważa się chorobę określoną w art. 235¹ kodeksu pracy. Ustawa z dnia r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.. U. z 2009r. nr 167, poz ze zm.

3 POSZKODOWANI W WYPADKACH PRZY PRACY WG WYBRANYCH ZAWODÓW (w 2011 roku): Kowale, ślusarze i pokrewni Sprzedawcy (uliczni, sklepowi, kasjerzy) Formierze odlewniczy, spawacze, blacharze Robotnicy budowlani robót stanu surowego Robotnicy w przetwórstwie spożywczym i pokrewni Kierowcy samochodów ciężarowych Robotnicy budowlani robót wykończeniowych Mechanicy maszyn i urządzeń Operatorzy maszyn i urządzeń górniczych Robotnicy obróbki drewna, stolarze meblowi Dane na podstawie opracowania: Analiza przyczyn i skutków wypadków przy pracy w latach Sierpień 2012

4 ZAWODY, KTÓRE CECHUJE SZCZEGÓLNIE DUŻA LICZBA WYPADKÓW ŚMIERTELNYCH: Kierowcy samochodów ciężarowych 54 ofiary śmiertelne wśród 3452 poszkodowanych, Robotnicy budowlani stanu surowego 49 ofiar śmiertelnych wśród 3790 poszkodowanych, Robotnicy pomocniczy w górnictwie i budownictwie 25 ofiar śmiertelnych wśród 1769 poszkodowanych. Dane na podstawie opracowania: Analiza przyczyn i skutków wypadków przy pracy w latach Sierpień 2012

5 ILOŚĆ WYSTĄPIENIA WYPADKÓW PRZY PRACY WG BRANŻY (W ROKU 2011) Przetwórstwo przemysłowe - 34,4% Handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów - 12,0% Budownictwo - 9,5% Opieka zdrowotna i pomoc społeczna - 8,3% Transport - 7,0% Dane na podstawie opracowania: Analiza przyczyn i skutków wypadków przy pracy w latach Sierpień 2012

6 LICZBA OSÓB POSZKODOWANYCH W WYPADKACH PRZY PRACY DO OGÓLEJ LICZBY OSÓB PRACUJĄCYCH W DANEJ BRANŻY (w 2011r) NA 1000 PRACUJĄCYCH: Górnictwo i wydobywanie -16,07 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją -14,84 Przetwórstwo przemysłowe ( w tym produkcja metali, produkcja pozostałego sprzętu transportowego) -13,64 Dane na podstawie opracowania: Analiza przyczyn i skutków wypadków przy pracy w latach Sierpień 2012

7 NAJCZĘSTSZE WYDARZENIA POWODUJĄCE URAZ A CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZEZ OSOBĘ POSZKODOWANĄ W MOMENCIE WYPADKU CZYNNOŚĆ WYKONYWANA OGÓŁEM WYDARZENIE POWODUJĄCE URAZ Obsługiwanie maszyn 9457 Kontakt z przedmiotem ostrym, szorstkim, chropowatym (N-2962) Prace narzędziami ręcznymi Kierowanie/jazda środkami transp. /obsługa ruchomych maszyn i innych urządzeń Operowanie przedmiotami Kontakt z przedmiotem ostrym, szorstkim, chropowatym (N-5729) 6353 Uderzenie przez obiekt w ruchu (N-3395) Uderzenie w obiekt w ruchu (N-4973) Transport ręczny Uderzenie przez obiekt w ruchu (N-4111) Uderzenie przez obiekt w ruchu (N-2518) Uderzenie przez obiekt w ruchu (N-2786) Zderzenie z / uderzenie w nieruchomy obiekt (N-1452) Kontakt z przedmiotem ostrym, szorstkim, chropowatym (N-3573) Obciążenie fizyczne lub psychiczne (N=3641) Dane na podstawie opracowania: Analiza przyczyn i skutków wypadków przy pracy w latach Sierpień 2012 Uwięzienie, zmiażdżenie (N-1820) Zderzenie z /uderzenie w nieruchomy obiekt (N-1547) Uwiezienie, zmiażdżenie (N-417) Uderzenie przez spadający obiekt (N-3057) Uderzenie przez spadający obiekt (N=2494)

8 LICZBA DNI NIEZDOLNOŚCI DO PRACY SPOWODOWANA WYPADKAMI PRZY PRACY NA TLE WOJEWÓDZTW WOJEWÓDZTWO ŚREDNIA LICZBA DNI NIEZDOLNOŚCI DO PRACY Śląskie 48,6 Świętokrzyskie 49,7 Warmińsko-mazurskie 41,4 Zachodniopomorskie 37,4 Wielkopolskie 36,4 Dane na podstawie opracowania: Analiza przyczyn i skutków wypadków przy pracy w latach Sierpień 2012

9 SZACUNKOWE STRATY MATERIALNE SPOWODOWANE WYPADKAMI PRZY PRACY WG SEKCJI PKD W 2010 ROKU (w tys. zł) Transport i gospodarka magazynowa ,5 Przetwórstwo przemysłowe ,2 Handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle ,6 Dane na podstawie opracowania: Analiza przyczyn i skutków wypadków przy pracy w latach Sierpień 2012

10 SZACUNKOWE STRATY CZASU PRACY SPOWODOWANE WYPADKAMI PRZY PRACY WG SEKCJI PKD W 2010 ROKU (w roboczogodzinach) Przetwórstwo przemysłowe Budownictwo Górnictwo i wydobywanie Transport i gospodarka magazynowa Dane na podstawie opracowania: Analiza przyczyn i skutków wypadków przy pracy w latach Sierpień 2012

11 SZACUNKOWE STRATY MATERIALNE SPOWODOWANE WYPADKAMI PRZY PRACY WG WOJEWÓDZTW (w tys. zł) Dolnośląskie ,8 Wielkopolskie ,4 Śląskie ,5 Dane na podstawie opracowania: Analiza przyczyn i skutków wypadków przy pracy w latach Sierpień 2012

12 ZAPADALNOŚĆ NA CHOROBY ZAWODOWE WG WYBRANYCH ZAWODÓW W LATACH : Zawód Robotnicy obróbki metali i mechanicy maszyn i urządzeń Operatorzy i monterzy maszyn Kierowcy i operatorzy pojazdów Dane na podstawie opracowania: Analiza porównawcza dotycząca przyczyn chorób zawodowych mająca na celu określenie dynamiki zmian w tym zakresie wraz z określeniem rekomendacji dotyczących działań prewencyjnych. Wrzesień 2012

13 ZAPADALNOŚĆ NA OBUSTRONNY TRWAŁY UBYTEK SŁUCHU Liczba przypadków Sekcje /działy PKD o najwyższym poziomie zapadalności Górnictwo i wydobywanie, w tym szczególnie : wydobywanie węgla kamiennego i brunatnego (lignitu) Przetwórstwo przemysłowe, w tym szczególnie: produkcja metali, produkcja metalowych wyrobów gotowych z wyłączeniem maszyn i urządzeń gdzieindziej niesklasyfikowana, produkcja pozostałego sprzętu transportowego Budownictwo Transport i gospodarka magazynowa, w tym szczególnie: transport lądowy oraz transport rurociągowy Zróżnicowanie zapadalności ze względu na płeć Mężczyźni mają prawie wyłączny udział w grupie chorych na tę jednostkę chorobową 97,8% / 2,2% Dane na podstawie opracowania: Analiza porównawcza dotycząca przyczyn chorób zawodowych mająca na celu określenie dynamiki zmian w tym zakresie wraz z określeniem rekomendacji dotyczących działań prewencyjnych. Wrzesień 2012

14 Podsumowanie: Z uwagi na największe straty materialne wywołane wypadkami przy pracy w transporcie i gospodarce magazynowej, obszar ten wymaga podjęcia działań prewencyjnych. Działania te powinny być skierowane do osób zatrudnionych w transporcie w wieku lat, mężczyzn, pracujących jako kierowcy zarówno samochodów ciężarowych, jak i autobusów i tramwajów. W przypadku najczęściej występujących chorób zawodowych tj. obustronnego trwałego ubytku słuchu (prezentowanego), pylicy płuc i przewlekłej choroby narządu głosu, powstaniu danej jednostki chorobowej u pracownika sprzyja długi okres narażenia na czynnik szkodliwy. Zatem działania prewencyjne i informacyjne winny być adresowane do pracodawców, gdyż to w ich gestii pozostaje kwestia okresu narażenia pracowników na działanie czynników szkodliwych.

15 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH oferuje PROGRAM DOFINANSOWANIA PRZEDSIEBIORSTW* W ramach programu obejmującego działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy ZUS finansuje: I. Projekty o charakterze doradczym, zorientowane na poprawę zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, w tym w szczególności realizację oceny ryzyka zawodowego, wprowadzenie procedur bezpiecznej pracy oraz planowanie i monitorowanie działań prewencyjnych w zakresie bhp. Przykładowe działania w projektach doradczych 1.Przeprowadzenie identyfikacji zagrożeń w miejscu pracy i ocena ryzyka zawodowego związanego z tymi zagrożeniami. 2. Wykonanie pomiarów stężeń i natężeń szkodliwych czynników, występujących w miejscu pracy, takich jak: czynniki fizyczne (hałas, drgania ogólne i miejscowe, pole i promieniowanie elektromagnetyczne, promieniowanie optyczne, mikroklimat itp.), czynniki chemiczne i pyły,

16 czynniki uciążliwe (oświetlenie, nadmierne obciążenie wysiłkiem fizycznym dynamicznym i/lub statycznym itp.), czynniki biologiczne. 3.Dokonanie doboru środków ochrony indywidualnej do zidentyfikowanych zagrożeń (bez uwzględniania kosztów zakupu tych środków). 4. Przeprowadzenie analizy i oceny ergonomiczności miejsc pracy. 5. Wykonanie oceny bezpieczeństwa maszyn i instalacji technicznych. 6. Opracowanie projektów technicznych środków ochrony zbiorowej lub instalacji innego sprzętu ochronnego na stanowiskach pracy. II. Projekty inwestycyjne, które odnoszą się przede wszystkim do bezpieczeństwa technicznego (rozwoju, modyfikacji i usprawnienia stanu technicznego maszyn, urządzeń oraz systemów i środków ochronnych). Przykładowe działania w projektach inwestycyjnych 1. Zakup i instalacja: osłon do niebezpiecznych stref maszyn i urządzeń, optoelektrycznych urządzeń ochronnych (kurtyn świetlnych, skanerów laserowych itp.), urządzeń ochronnych czułych na nacisk (mat, podłóg, obrzeży, krawędzi itp.),

17 elementów systemów sterowania realizujących funkcje bezpieczeństwa (oburęcznych urządzeń sterujących, urządzeń blokujących zezwalających, wyłączników krańcowych itp.), kabin i obudów dźwiękoizolacyjnych lub dźwiękochłonnoizolacyjnych, obudów, osłon i ekranów chroniących przed promieniowaniem optycznym, hałasem oraz polami elektromagnetycznymi, wyrobów i ustrojów przeciwdrganiowych (wibroizolatorów, amortyzatorów itp.), neutralizatorów elektryczności statycznej, urządzeń oczyszczających powietrze (np.: filtrów, filtropochłaniaczy itp.), urządzeń i elementów wentylacji, urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości, urządzeń służących ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo szkieletowego przy pracach ręcznych związanych z przemieszczaniem ciężkich ładunków, urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na szkodliwe czynniki biologiczne. 2. Zakup środków ochrony indywidualnej (wyłącznie dla przedsiębiorstw zatrudniających do 49 pracowników, pod warunkiem przedstawienia i pozytywnej oceny dokumentacji potwierdzającej prawidłowe przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego oraz dokonanie na jej podstawie właściwego doboru środków ochrony indywidualnej).

18 III. Projekty doradczo-inwestycyjne, łączące działania powyższych projektów (pkt I i II). PROGRAM JEST ADRESOWANY do wszystkich płatników składek, ze szczególnym uwzględnieniem sektora małych i średnich przedsiębiorstw.** Poziom dofinansowania został zróżnicowany ze względu na rodzaj przedsiębiorstwa, zgodnie z kryteriami przedstawionymi w poniższej tabeli. Rodzaj przedsiębiorstwa Liczba pracowników Procent budżetu projektu podlegający dofinansowaniu Maksymalna kwota dofinansowania dla projektów Doradczych (w PLN) Inwestycyjnych (w PLN) Doradczoinwestycyjnych (w PLN) Mikro % Małe % Średnie % duże 250 i więcej 20%

19 PRZEDSIĘBIORCY UBIEGAJĄCY SIĘ O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA powinni złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wniosek płatnika składek o udzielenie dofinansowania projektu dotyczącego utrzymania zdolności pracowników do pracy przez cały okres aktywności zawodowej (etap I) - dostępny na stronie internetowej ZUS: Kolejny krok to ocena wniosku (etap II) przez eksperta z dziedziny, która ma być przedmiotem działań naprawczych i prewencyjnych (zadanie ZUS). Po pozytywnej ocenie wniosku podpisywana jest umowa (etap III) na realizację projektu. Przekazanie środków (etap IV) następuje po podpisaniu umowy w dwóch transzach: I transza - 14 dni od podpisania umowy, II transza - 30 dni po odbiorze projektu. Po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia następuje odbiór projektu (etap V) przez eksperta z dziedziny, której dotyczyła realizacja projektu.

20 WNIOSKI NALEŻY PRZESYŁAĆ: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Prewencji i Rehabilitacji ul. Szamocka 3, 5, Warszawa Informacje są udzielane: tel.: fax: Informacje na temat programu można uzyskać na stronie: * Wsparcie oferowane przez ZUS w ramach Programu jest bezzwrotne. ** Przedsiębiorcy zatrudniający przynajmniej jednego pracownika, będący płatnikami składek na ubezpieczenie wypadkowe. Opracowanie z dnia 28 lutego 2014 r.

21 Dziękuje za uwagę IMIĘ I NAZWISKO AUTORA/AUTORÓW PREZENTACJI Dziękuję za uwagę Joanna Bień Główny Specjalista Wydziału Orzecznictwa Lekarskiego i Prewencji I Oddział ZUS w Poznaniu

PROGRAM DOFINANSOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM DOFINANSOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW PROGRAM DOFINANSOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW Przeczytaj koniecznie! PROGRAM DOFINANSOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW przewodnik 1 Zakład Ubezpieczeń Społecznych oferuje Program dofinansowania przedsiębiorstw bezzwrotne

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIE PROJEKTU

DOFINANSOWANIE PROJEKTU DOFINANSOWANIE PROJEKTU DOTYCZĄCEGO UTRZYMANIA ZDOLNOŚCI PRACOWNIKÓW DO PRACY PRZEZ CAŁY OKRES AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ Zakład Ubezpieczeń Społecznych Jelenia Góra, listopad 2014 r. I. Informacje na temat

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia dotyczące

Wyjaśnienia dotyczące Wyjaśnienia dotyczące Wniosku płatnika składek o udzielenie dofinansowania projektu dotyczącego utrzymania zdolności pracowników do pracy przez cały okres aktywności zawodowej Program dofinansowania płatników

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia dotyczące

Wyjaśnienia dotyczące Wyjaśnienia dotyczące Wniosku płatnika składek o dofinansowanie projektu dotyczącego utrzymania zdolności pracowników do pracy przez cały okres aktywności zawodowej Forma składania Wniosków o dofinansowanie:

Bardziej szczegółowo

1. Wnioski o dofinansowanie są przyjmowane w trybie ciągłym.

1. Wnioski o dofinansowanie są przyjmowane w trybie ciągłym. Spis treści Wyjaśnienia dotyczące Wniosku płatnika składek o dofinansowanie projektu dotyczącego utrzymania zdolności pracowników do pracy przez cały okres aktywności zawodowej A. INFORMACJE DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIE DZIAŁAŃ PŁATNIKÓW SKŁADEK NA POPRAWĘ BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY. Departament Prewencji i Rehabilitacji ZUS

DOFINANSOWANIE DZIAŁAŃ PŁATNIKÓW SKŁADEK NA POPRAWĘ BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY. Departament Prewencji i Rehabilitacji ZUS DOFINANSOWANIE DZIAŁAŃ PŁATNIKÓW SKŁADEK NA POPRAWĘ BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY Departament Prewencji i Rehabilitacji ZUS 1 Program dofinansowania płatników składek Dofinansowywanie działań skierowanych

Bardziej szczegółowo

ISSN 1731-8971. kwartalnik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

ISSN 1731-8971. kwartalnik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ISSN 1731-8971 kwartalnik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nr 4 (34) Spis treści 1 9 15 21 10 lat działań ZUS na rzecz zapobiegania wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym Marta Bil-Witkowska Prewencja

Bardziej szczegółowo

Wypadki przy pracy w 2012 r.

Wypadki przy pracy w 2012 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy MONITORING RYNKU PRACY Warszawa, marzec 2013 Wypadki przy pracy w 2012 r. I. Źródło i zakres danych Opracowanie zawiera informacje

Bardziej szczegółowo

Wypadki przy pracy w I półroczu 2013 r.

Wypadki przy pracy w I półroczu 2013 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy MONITORING RYNKU PRACY Warszawa, sierpień 2013 Wypadki przy pracy w I półroczu 2013 r. I. Źródło i zakres danych Opracowanie zawiera

Bardziej szczegółowo

Wypadki przy pracy w okresie I III kwartał 2014 r.

Wypadki przy pracy w okresie I III kwartał 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy MONITORING RYNKU PRACY Warszawa, grudzień 2014 Wypadki przy pracy w okresie I III kwartał 2014 r. I. Źródło i zakres danych Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Wypadki przy pracy w I półroczu 2012 r.

Wypadki przy pracy w I półroczu 2012 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy MONITORING RYNKU PRACY Warszawa, 2012.08. Wypadki przy pracy w I półroczu 2012 r. I. Źródło i zakres danych Opracowanie zawiera informacje o wypadkach przy pracy

Bardziej szczegółowo

Wypadki przy pracy w I III kwartale 2011 r.

Wypadki przy pracy w I III kwartale 2011 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy MONITORING RYNKU PRACY Warszawa, 2011.12. Wypadki przy pracy w I III kwartale 2011 r. I. Źródło i zakres danych Opracowanie zawiera informacje o wypadkach przy

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla firm z terenów wiejskich Środki krajowe. Iwona Raszeja-Ossowska

Wsparcie dla firm z terenów wiejskich Środki krajowe. Iwona Raszeja-Ossowska Wsparcie dla firm z terenów wiejskich Środki krajowe Iwona Raszeja-Ossowska Strona1 Spis treści Wprowadzenie... 2 Dotacje Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Doradztwo i inwestycje... 3 Dotacje z Krajowego

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny Biuletyn Informacyjny Ośrodka Enterprise Europe Network przy Fundacji Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości nr 2/2015 Szanowni Państwo, przedstawiamy kolejny numer Biuletynu Informacyjnego, w którym prezentujemy

Bardziej szczegółowo

Program Wsparcia z Funduszu Wypadkowego poprawy warunków pracy w przedsiębiorstwach o wysokim poziomie ryzyka

Program Wsparcia z Funduszu Wypadkowego poprawy warunków pracy w przedsiębiorstwach o wysokim poziomie ryzyka Program Wsparcia z Funduszu Wypadkowego poprawy warunków pracy w przedsiębiorstwach o wysokim poziomie ryzyka Anna Sójka Departament Prewencji i Rehabilitacji Program dofinansowania płatników składek Dofinansowywanie

Bardziej szczegółowo

Program wsparcia poprawy warunków pracy z funduszu wypadkowego w przedsiębiorstwach o wysokim poziomie ryzyka

Program wsparcia poprawy warunków pracy z funduszu wypadkowego w przedsiębiorstwach o wysokim poziomie ryzyka GŁÓWNY INSPEKTORAT PRACY Program wsparcia poprawy warunków pracy z funduszu wypadkowego w przedsiębiorstwach o wysokim poziomie ryzyka MATERIAŁ NA POSIEDZENIE RADY OCHRONY PRACY Warszawa, 26 sierpnia 2014

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenia osobowe Matematyka wypadków Rysunek Magda Beneda risk focus

ubezpieczenia osobowe Matematyka wypadków Rysunek Magda Beneda risk focus Matematyka wypadków Rysunek Magda Beneda 40 risk focus Łukasz Kosicki dyrektor Biura Ubezpieczeń Grupowych. Ekonomista, absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, w Ergo Hestii od 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty analizy wypadków przy pracy z wykorzystaniem nowej statystycznej karty wypadku przy pracy na przykładzie budownictwa

Wybrane aspekty analizy wypadków przy pracy z wykorzystaniem nowej statystycznej karty wypadku przy pracy na przykładzie budownictwa Wybrane aspekty analizy wypadków przy pracy z wykorzystaniem nowej statystycznej karty wypadku przy pracy na przykładzie budownictwa Informacja przygotowana na posiedzenie Rady Ochrony Pracy przez Centralny

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWEGO INSPEKTORATU PRACY

OKRĘGOWEGO INSPEKTORATU PRACY PAŃ STWOWA INSPEKCJA PRACY OKRĘGOWY INSPEKTORAT PRACY W OPOLU SPRAWOZDANIE OKRĘGOWEGO INSPEKTORATU PRACY z działalności w 2004 roku OKRĘGOWY INSPEKTOR PRACY mgr inż. Wiesław Bakalarz OPOLE, marzec 2005

Bardziej szczegółowo

Wypadki przy pracy w województwie podlaskim w latach 2005-2011

Wypadki przy pracy w województwie podlaskim w latach 2005-2011 Zalewska Probl Hig M, Epidemiol Genowska 2013, A, Harasim 94(3): 569-576 E. Wypadki przy pracy w województwie podlaskim w latach 2005-2011 569 Wypadki przy pracy w województwie podlaskim w latach 2005-2011

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO RADY OCHRONY PRACY

STANOWISKO RADY OCHRONY PRACY STANOWISKO RADY OCHRONY PRACY w sprawie identyfikacji obszarów o największym ryzyku wypadku przy pracy i przestrzegania w nich przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Na posiedzeniu 26 sierpnia 2014 r.

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA USTALAJĄCE PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU WYDANE W 2004 ROKU

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA USTALAJĄCE PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU WYDANE W 2004 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA USTALAJĄCE PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU WYDANE W 2004 ROKU Warszawa 2005 Opracowała Akceptowała Agnieszka Sikora Hanna Markowska Wicedyrektor

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA USTALAJĄCE PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU WYDANE W 2009 ROKU

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA USTALAJĄCE PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU WYDANE W 2009 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA USTALAJĄCE PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU WYDANE W 2009 ROKU Warszawa 2010 Opracowała Akceptowała Agnieszka Sikora Hanna Markowska Wicedyrektor

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH ORZECZENIA USTALAJĄCE PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU WYDANE W 2010 ROKU Warszawa 2011 Opracowała Akceptowała Agnieszka Sikora

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA USTALAJĄCE PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU WYDANE W 2008 ROKU

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA USTALAJĄCE PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU WYDANE W 2008 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA USTALAJĄCE PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU WYDANE W 2008 ROKU Warszawa 2009 Opracowała Akceptowała Agnieszka Sikora Hanna Markowska Wicedyrektor

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY INFORMACYJNE. według modelu wskaźnikowego i kosztowego. dr Jan Rzepecki

MATERIAŁY INFORMACYJNE. według modelu wskaźnikowego i kosztowego. dr Jan Rzepecki MATERIAŁY INFORMACYJNE pn. Różnicowanie składki na społeczne ubezpieczenie wypadkowe według modelu wskaźnikowego i kosztowego dr Jan Rzepecki Warszawa, październik, 2013 r. Dlaczego różnicuje się składkę

Bardziej szczegółowo

Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu SPIS TREŚCI

Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 3 1. Państwowa Inspekcja Pracy - zakres działania i uprawnienia... 3 2. Struktura organizacyjna i stan osobowy OIP... 4 3. Program działania OIP na 2003 r.... 5 II. ZAGROŻENIA

Bardziej szczegółowo

na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych Wniosek płatnika składek o udzielenie dofinansowania projektu dotyczącego utrzymania zdolności pracowników do pracy przez cały okres aktywności zawodowej Wniosek wypełnić elektronicznie w oparciu o Wyjaśnienia

Bardziej szczegółowo

na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych Wniosek płatnika składek o udzielenie dofinansowania projektu dotyczącego utrzymania zdolności pracowników do pracy przez cały okres aktywności zawodowej na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKA STRATEGIA OGRANICZANIA ZAGROŻEŃ ZAWODOWYCH NA LATA 2013 2020 Gospodarni, solidni, bezpieczni w pracy.

WIELKOPOLSKA STRATEGIA OGRANICZANIA ZAGROŻEŃ ZAWODOWYCH NA LATA 2013 2020 Gospodarni, solidni, bezpieczni w pracy. WIELKOPOLSKA STRATEGIA OGRANICZANIA ZAGROŻEŃ ZAWODOWYCH NA LATA 2013 2020 Gospodarni, solidni, bezpieczni w pracy. Każdego roku w Unii Europejskiej ponad 5,5 tys. osób traci życie w wyniku wypadków w miejscu

Bardziej szczegółowo