Na czasie. Bo pacjent jest najważniejszy. Orchestra of Life? Nie of Love. Dokumenty zdrady. LONDON 26 June 9 July (147) FREE ISSN

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Na czasie. Bo pacjent jest najważniejszy. Orchestra of Life? Nie of Love. Dokumenty zdrady. LONDON 26 June 9 July 2010 11 (147) FREE ISSN 1752-0339"

Transkrypt

1 LONDON 26 June 9 July (147) FREE ISSN Niedziela wyborcza w Londynie. Jeszcze głosować nie możemy, ale w politycznym ferworze potrafimy zrobić niepolityczną akcję. Dorośli są tacy poważni. Ciszy wyborczej nie zakłóciliśmy. Więcej o wyborach»4-5 FaWLEy COuRt»6 Dokumenty zdrady Co wiemy o kupcu Fawley Court? Aida Hersham kilka lat temu brała udział jako powiernik w próbie sprzedaży katolickiego St Johns and St Elizabeth Hospital w Londynie i po interwencji Charity Commission musiała zrezygnować z pełnionej funkcji. Oficjalnie reprezentuje (czy rzeczywiście?) Cherrilow Ltd, firmę najpierw działającą w Anglii, którą potem wskrzeszono na Jersey. ROzmOWa Na CzaSIE»11 Bo pacjent jest najważniejszy Medyk Dental and Medical Centre polska klinika w zachodnim Londynie. Mogłoby się wydawać, jedna z przychodni, jakich wiele. Jednak w atmosferze panującej w Medyku jest coś wyjątkowego. Plusy polskiej przychodni przy Hanger Lane można by mnożyć w nieskończoność. Są więc długie godziny otwarcia, dostosowane do potrzeb najbardziej nawet zapracowanych pacjentów. publicystyka»13 Na czasie Wykształceni Polacy głosują na Komorowskiego. Jako Polak wykształcony (mam stosowne papiery) protestuję. Domagam się przestrzegania prawa wyborczego dającego mi swobodę wyboru według moich własnych kryteriów. Nie zrezygnuję z danej mi wolności wyboru pod wpływem jazgotu tak zwanych środowisk opiniotwórczych. Do ostatniej chwili będę wyborcą niezdecydowanym, podejrzliwym i nieufnym. Czego i Wam drodzy czytelnicy życzę. kultura»14-15 Orchestra of Life? Nie of Love Nasza orkiestra to głównie pasja i miłość do muzyki, dlatego mogłaby się nazywać Orchestra of Love. No i, oczywiście, stuprocentowe zaangażowanie. Ludzie, którzy w niej grają, muszą być nie tylko warsztatowo znakomitymi muzykami, ale również mieć wiele spontaniczności, bo Nigel jest nieprzewidywalny i w ostatniej chwili może zmienić przygotowany program, a my, nie dając się zaskoczyć, musimy sprostać wyzwaniu.

2 2 26 czerwca 9 lipca 2010 nowy czas Znane są tysiące sposobów zabijania czasu, ale nikt nie wie, jak go wskrzesić. Albert Einstein Sobota, 26 czerwca, Jana, Pawła 1945 Założycielskie posiedzenie Organizacji Narodów Zjednoczonych. Przedstawiciele 51 państw podpisali Kartę ONZ Amerykanie i Brytyjczycy otworzyli most powietrzny z zaopatrzeniem dla blokowanych przez ZSRR zachodnich sektorów Berlina. niedziela, 27 czerwca, Marii Magdaleny, władysława 1978 Mirosław Hermaszewski odbył na pokładzie radzieckiego statku kosmicznego Sojuz 30 tygodniowy lot na orbicie okołoziemskiej. Poniedziałek, 28 czerwca, leona, ireneusza 1914 Zamach w Sarajewie na następcę tronu Austro-Węgier arcyksięcia Franciszka Ferdynanda i jego żonę Zofię Chotek księżną Hochenberg Przedstawiciele 21 państw podpisali traktat pokojowy w Wersalu, który zakończył oficjalnie I wojnę światową. wtorek, 29 czerwca, Piotra, Pawła 1999 W Turcji sąd wydał wyrok śmierci na Abdullaha Ocalana, przywódcę Partii Pracujących Kurdystanu (PKK). Środa, 30 czerwca, emilii, lucyny 1934 Noc długich noży. Na rozkaz Hitlera wymordowano przywódców oddziałów szturmowych SA. czwartek, 1 lipca, Haliny, Mariana 1792 Wkraczający do Paryża ochotnicy z Marsylii pierwszy raz publicznie śpiewali Marsyliankę Powstała Socjaldemokracja Królestwa Polskiego, późniejsza SDKPiL. Pią tek, 2 lipca, Judy, urbana 2000 Piłkarze francuscy po meczu finałowym z Włochami, jako pierwsi w historii Mistrzowie Świata zostali Mistrzami Europy. So bo ta, 3 lipca, Jacka, anatola 1962 W wyniku przeprowadzonego w Algierze referendum prezydent Francji Charles de Gaulle proklamował niezawisłość tego państwa Stany Zjednoczone i Związek Radziecki podpisały w Moskwie układ o ograniczeniu podziemnych doświadczeń z bronią jądrową. niedziela, 4 lip ca, Mal wi ny, al fre da 1818 Uro dzi ła się Emi ly Bron të, an giel ska po wie ścio pi sar ka i po et ka; au tor ka po wie ści Wi chro we wzgó rza, za li czo nej do świa to wych ar cy dzieł. Po nie dzia łek, 5 lip ca, ka ro li ny, an to nie go 1946 Ogło sze nie de kre tu o po wsta niu Głów ne go Urzę du Kon tro li Pra sy. Wpro wa dzo no cen zu rę pre wen cyj ną. wto rek, 6 lip ca, do Mi ni ka, łu cji 2000 Zmarł Wła dy sław Szpil man, kom po zy tor i pia ni sta, twór ca nie za po mnia nych prze bo jów: Czer wo ny au to bus, W ma łym ki nie i Nie wie rzę pio sen ce. Uratowany z getta bohater filmu Romana Polańskiego Pianista Śro da, 7 lip ca, be ne dyk ta, cy ry la 1807 Na mo cy po sta no wień w Tyl ży utwo rzo no Księ stwo War szaw skie z ziem dru gie go i trze cie go za bo ru pru skie go, z kró lem sa skim Fry de ry kiem Au gu stem ja ko pa nu ją cym. czwar tek, 8 lip ca, ad ria na, elż bie ty 1343 Ka zi mierz Wiel ki za warł wie czy sty so jusz z Za ko nem Krzy żac kim w Ka li szu. Za kon za trzy mał Po mo rze Gdań skie, a zwró cił Pol sce Ku ja wy i Zie mię Do brzyń ską. Piątek, 9 lip ca, we ro ni ki, ze no na 1950 Kul tu ra pa ry ska, redagowana przez Jerzego Giedroycia ofi cjal nie zosta ła po zba wio na pra wa roz po wszech nia nia w Pol sce. Sir, hisnameisnigelandhe sdoing well verywellindeed!theamazing thingisthatheinspireseverymusicianwhoplayswithhimtodowell andwhenitallcomestogether wow! nigel spolishfriendsarewell worthalisten!checkoutpiotrwylezol. children sepisodes isthebest cdi velistenedtoinquitealongtime. elsiestockdale SzanownaRedakcjo, chciałempogratulowaćznakomitych artykułów: Rosyjskieśledztwobudzi wątpliwości, Grywyborcze oraz innych,wnumerze nowegoczasu wydanym7czerwca(nr10/146).jesteściejedynymwydawnictwem,które piszezsenseminapoziomie. Oddłuższegoczasuzastanawiam sięnadpoziomemmoralnymosób, którezajmująwysokiestanowiskaw biznesie,różnegorodzajuorganizacjach,administracjikrajowej,często wewładzachpaństwowych.osobyte zwyklesąprzedstawianejakogodne najwyższegoszacunkuorazzaufania indywidua.przykażdejokazjicytuje sięichzasługi,jakieto(rzeczywiście lubrzekomo)poczynilidlaojczyzny lubspołeczeństwa.jesttojużjakaś epidemia. w22numerzelondyńskiego TygodnikaPolskiego ukazałsięartykuł komentującywizytękandydatana prezydentapolski,panabronisława Komorowskiego marszałkasejmu. Samesuperlatywy.Zamieszczono równieżzdjęciegenerałowejandersowejzpanemkomorowskim.niejestempewien,czypaniandersowa, wdowapogeneraleandersie,wogóle zdawałasobiesprawę,zkimjąfotografowano.oilemniepamięćnie myli,zgodniezhistoriągenerałandersdowodziłarmiąpolską,która walczyłaowolnośćnaszejojczyznyz niemieckimnajeźdźcą.nawszystkich frontachświatacidzielniżołnierzeginęlizapolskę,którąpotemnasi towarzyszebroni sprzedalisowietomw Jałcie.namontecasinosągrobygenerałaAndersaiJegopoległychżołnierzy.Jesttamteżnapis: PRZechOdniuPOwiedZ POLSce,ŻeZAniĄOddALi- ŚmYSweŻYcie. nakłonieniepaniandersowej,by pozowaładozdjęćzpolitykiem,który terazkumasięztymsamymnajeźdźcąorazsprzedajeioddajepolskępod kontrolęjejodwiecznymwrogom,jest zwykłym,parszywymświństwem!generałandersprzewracasięwgrobie, widząctępublikację,apaniandersowa,wiekowajużkobieta,zapewnenawetniewie,żejestmanipulowana przezoportunistów,gotowychdla osobistejkarieryzdradzaćojczyznęi polskinaród.ludzietegorodzajudla uzyskaniaprestiżuzabiegająowzględyzdezorientowanejkobietypoto,by stworzyćwrażeniepoparciazjejstronydlaswojejkandydatury. Zpoważaniem RichARdLAwmAn ThAnKS OnthebehalfofmybrotherLukeand myselfiwouldliketothankmonika, maryjka,wanda,janusz,helaand myfatherdavidfortheirhelpthrough thisourmosttraumaticoftimes.wi- thouttheirhelpandcontinuedsup- portthereisnowaywecouldhave madeitthroughthisordeal. wewouldalsoliketothank allthosewhocontributedtothe fundformymother scare.someof youiknowpersonally,others idonot,butallyourhelpisdeeply appreciated.hadmymotherbeen inapositiontoknowtheextentof yoursupport,iknowshewouldhave beenoverwhelmedandicannot imaginehowwecouldhavebeen abletocoverthemedicalexpenses andfuneralcostswithoutyourgenerouscontributions. KOnRAdAndLuKe We would like to thank Mr Andrew Chambers and dr Damian Laba for their support of Nowy Czas. Editorial Team Ś.P. AnetA naszyńska Urodzona w Opatowku, w Wielkopolsce 2 maja 1958 roku. zmarła w Antofagascie, Chile 4 czerwca 2010 roku. Pełna pasji, energii i radości życia. Odeszła od nas nagle i przedwczesnie, pozostawiajac ogromne grono przyjaciół na całym świecie. z wielkim bólem i żalem żegnamy naszą wspaniałą, niezastapioną przyjaciółkę. Msza św. żałobna w intencji Anety odbędzie się w piątek 16 lipca o godz w kościele NMP Matki Kościoła, 2 Windsor Road, Ealing, London W5 5PD (stacja metra ealing Broadway) Po mszy św., upamiętnienie Jej bogatego życia. Prochy zostaną złożone w kolumbarium przy kościele św. Andrzeja Boboli, Leysfield Road, London W12 9JF, gdzie zostaną odprowadzone przez najbliższą rodzinę. Rodzinie składamy serdeczne kondolencje PRzyJACIeLe W LOnDynIe Hela, Monika, Maryjka, Janusz, Wanda 63 King s Grove, London SE15 2NA Tel.: , RedaktoR naczelny: Grzegorz Małkiewicz Redakcja: Teresa Bazarnik Jacek Ozaist, Daniel Kowalski Alex Sławiński WSPÓŁPRACA REDAKCYJNA: Lidia Aleksandrowicz FelIetony: Krystyna Cywińska, Wacław Lewandowski; RySUnkI: Andrzej Krauze, Andrzej Lichota; zdjęcia: Piotr Apolinarski, Aneta Grochowska; WSpółpRaca: Małgorzata Białecka, Irena Bieniusa, Grzegorz Borkowski, Włodzimierz Fenrych, Tomasz Furmanek, Gabriela Jatkowska, Anna Maria Grabania, Stefan Gołębiowski, Katarzyna Gryniewicz, Mikołaj Hęciak, Zbigniew Janusz, Przemysław Kobus, Michał Opolski, Łucja Piejko, Roma Piotrowska, Fryderyk Rossakovsky-Lloyd dział MaRketIngU: tel./fax: , mobile: Marcin Rogoziński WydaWca: CZAS Publishers Ltd. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych reklam i ogłoszeń oraz zastrzega sobie prawo niezamieszczenia ogłoszenia. nowyczas PrenuMeratę można zamówić na dowolny adres w UK bądź też w krajach Unii. Aby dokonać zamówienia, należy wypełnić i odesłać formularz na podany poniżej adres wraz z załączonym czekiem lub postal order na odpowiednią kwotę. liczba wydań uk ue czas PubliSHerS ltd. 63 king s grove london Se15 2na Imię i nazwisko... Rodzaj prenumeraty... Adres Kod pocztowy... Tel... Prenumerata od numeru... (włącznie)

3 Wszyscy, wspólnymi si ami - solidarni z powodzianami 02 lipca (pi tek) koncert klubowy w Jazz Cafe POSK Prezentujemy najlepsze polskie zespo y rockowe, bluesowe i jazzowe z Londynu. Cegie ka/wst p 10 GBP, w cen wliczony jest powitalny aperitif. 03 lipca (sobota) koncert w sali teatralnej POSK WYST PUJ : Teresa Greliak, Monika Lidke, Aleksandra Kwa niewska z Boglarka Gerstner, Dominika Man, Justyna Rafalik, Aleksandra Zembron, Slavek Zak, Fantasy Band i Polanie. Przemyslaw Salomo ski, Pawe Ulman, Karol Rybarczyk, Irena Delmar, Janusz Guttner, Jerzy Jarosz, Jacek Jezierza ski, Wojtek Piekarski, Leszek Aleksander, zespó Tatry. BILETY / CEGIE KI W cenie 10 i 12 GBP Bilety w przedsprzeda y w kasie POSKu od soboty 26-go czerwca w godz do Tel kasy /1887 Rezerwacje przez internet: ZAPRASZA NA DWA KONCERTY Z UDZIA EM ARTYSTÓW SCEN LONDY SKICH koncerty dla powodzian projekt: Wojciech Tuczy ski TRANSFER BANKOWY Federation of Poles in GB Acc , sort code Allied Irish Bank z dopiskiem powód WP ATY ON-LINE SMS Chc c przekaza 1 GBP wy lij sms o tre ci: Poland pod numer Do 1.00 zostanie doliczona standardowa op ata operatora. CZEKI Czeki prosimy wystawia na: Federation of Poles in GB i przesy a na adres: 240 King Street Hammersmith London W6 0RF. na osobnej kartce z informacj : Pomoc powodzianom

4 4 wybory prezydenckie 26 czerwca 9 lipca 2010 nowy czas PIERWSZA TURA Faworyt wygrał, ale przegrał Przemysław Kobus Grzegorz Małkiewicz Miało być inaczej. Jeszcze w trakcie nocy wyborczej sondaże dawały znacznie większą przewagę Bronisławowi Komorowskiemu. Wcześniej przewidywały jego zwycięstwo w pierwszej turze. Nieciekawa kampania, niezbyt ożywcze, bo i nieliczne debaty, do tego fatalny klimat. Tegoroczne wybory prezydenckie albo na długo pozostaną w pamięci Polaków, albo przeminą kompletnie bez echa. Wszystko zależy od tego, kto wygra. W pierwszej turze zgodnie z przewidywaniami wygrał Bronisław Komorowski (41,54 proc.) przed Jarosławem Kaczyńskim (36,46 proc.). Niespodzianką był niedoceniany w sondażach przedwyborczych kandydat SLD Grzegorz Napieralski (13,68 proc.). Pozostali kandydaci na urząd prezydenta RP nie uzyskali nawet progu wyborczego. Koalicjant obecnego rządu Waldemar Pawlak z PSL zdobył zaledwie 1,75 proc., mniej niż Janusz Korwin-Mikke (2,48 proc.). Atmosfera podczas tegorocznej kampanii wyborczej już gorsza być nie mogła. Przede wszystkim kampania musiała rozpocząć się wcześniej niż planowano. Tragedia pod Smoleńskiem wymusiła podjęcie szybkich i zdecydowanych działań. Konstytucja RP nie przewiduje pustki i jasno określa terminy rozpisania kolejnych wyborów na wypadek śmierci urzędującego prezydenta. W katastrofie smoleńskiej swoich liderów straciły dwa ważne ugrupowania w kraju. Prawo i Sprawiedliwość straciło Lecha Kaczyńskiego, który wydawał się naturalnym kandydatem partii na drugą kadencję (chociaż oficjalnie nie powiedziano, że nim będzie). Sojusz Lewicy Demokratycznej stracił Jerzego Szmajdzińskiego. Kandydatura ta do pewnego momentu dzieliła środowisko lewicy. Pełna, a przynajmniej oficjalna zgoda zapanowała na niedługo przed tragedią. Jakby tych perturbacji nie było dość, kraj nawiedziła powódź, która też miała wpływ na wynik wyborów. Powodzianie są dzisiaj rozgoryczeni, utracili zaufanie do władz bez względu na opcję, ich głowy zaprzątają poważniejsze problemy aniżeli rozmyślanie nad wyborem najlepszego kandydata. W wielu miejscach w kraju pierwsza tura wyborów odbyła się w warunkach stricte polowych; zniszczone domy, drogi etc. Powodzianom nie pomogły wizyty na zalanych terenach kandydatów na prezydenta, nie wierzyli w ich intencje, często co można było zauważyć w licznych wywiadach byli zirytowani obecnością polityków i ich deklaracjami. Wielu pamięta powódź z 1997 roku. Wielu też po 13 latach przekonało się, że żadna z rządzących przez te lata ekip nie zrobiła zbyt wiele, by zapobiec podobnej tragedii. Nie Polacy na Wyspach wybierają prezydenta. Zarejestrowało się blisko 40 tys. osób, dziesięć razy więcej niż w 2005 roku. W pierwszej turze wygrał Bronisław Komorowski. Było więcej punktów wyborczych, nie było kolejek. W Ambasadzie RP w Londynie głosowało 3442 osób na ogólną liczbę 3965 zarejestrowanych. Na Bronisława Komorowskiego głosowało 2150 wyborców, na Kaczyńskiego 634, a na Grzegorza Napieralskiego 305. Osoby, które nie głosowały w pierwszej turze, a chcą wziąć udział w drugiej, mogą się jeszcze zarejestrować. Więcej informacji na stronie: wyłożono odpowiednich kwot na budowę i reperację wałów, nie wprowadzono przepisów, które zakazywałyby budowania się na terenach zalewowych. Owszem, rodzi się pytanie, dlaczego w ogóle takie działki sprzedawano? Szukanie winnych trwa. Klimat kampanii psuły ponadto ostatnie doniesienia z Afganistanu. W ciągu tygodnia zginęło tam dwóch naszych żołnierzy. Kilku zostało rannych. Między bajki można dzisiaj włożyć zapewnienia naszej klasy politycznej, że w Afganistanie tylko pilnujemy porządku, że tam jest coraz bezpieczniej, że naszym żołnierzom nic nie grozi, o ile zachowają wszelkie środki ostrożności. Trudno się dziwić, iż niektórzy z kandydatów tracą zdolność rozsądnego myślenia. Nie wiedzą, jak reagować na kolejne tragiczne doniesienia. Bronisław Komorowski w pewnym momencie tak bardzo się pogubił, że wysunął nawet nieumyślnie, jak później tłumaczono postulat wystąpienia Polski z NATO. Wyjaśnianie lapsusu zajęło sztabowcom PO dwa dni. Sztab Jarosława Kaczyńskiego, który na wieść o zapowiedzi wycofania polskiego kontyngentu z Afganistanu zaczął krzyczeć, że rząd zachowuje się nieodpowiedzialnie, że działa pod publikę (po śmierci kaprala Miłosza Górki), zamilkł po informacji o zabójstwie (podczas ataku na bazę Warrior) starszego szeregowego Grzegorza Bukowskiego. W Afganistanie poległo już 18 polskich żołnierzy. Pytania o sens ich śmierci bynajmniej nie są bezpodstawne i prawdopodobnie historia surowo oceni decyzję naszego zaangażowania poza granicami kraju. Wszyscy kandydaci powtarzali, że są najlepsi, że ich wizja rozwoju Polski jest najlepsza, że ich poglądy są najlepsze. Jarosław Kaczyński (PiS) po okresie medialnego milczenia (po tragedii smoleńskiej za Kaczyńskiego wypowiadali się jego sztabowcy, współpracownicy) wziął na celownik Platformę Obywatelską i jej lidera Donalda Tuska. PiS starało się przekonać wyborców, że tak naprawdę to Tusk jest liderem, że to Tusk będzie rządził, korzystając z instrumentu, jakim będzie dla niego Komorowski. Ten z kolei w wystąpieniach Jarosława Kaczyńskiego pojawił się raz, ale dobitnie, gdy przywódca PiS-u powiedział, że jego rywal zamierza sprywatyzować służbę zdrowia. Komorowski zażądał przeprosin, ale ich nie otrzymał, więc sprawę w trybie wyborczym skierował do sądu. Słowo prywatyzacja w dużej części polskiego społeczeństwa ma jeszcze bardzo pejoratywny wydźwięk i kojarzy się z korupcją. Sztab Bronisława Komorowskiego trzymał się hasła Zgoda buduje. Marszałek mówił swoje, reagował na aktualne wydarzenia, popełniał gafy, których niestety nie potrafił się ustrzec. Mowa tu o wspomnianym wycofaniu się z

5 5 nowy czas 26 czerwca 9 lipca 2010 wybory prezydenckie NATO, o popisaniu się niewiedzą w zakresie wydobycia gazu w Polsce. Komorowski popełnił błędy, których po nim nikt się nie spodziewał. Wykonał też kilka wyjątkowo niepopularnych ruchów i w gruncie rzeczy nie wiadomo, czy popisał się tu odwagą, czy zabrakło mu wyobraźni. Wystarczy wspomnieć szybkie przyłożenie ręki do rozwiązania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji czy niewybaczalny w opinii opozycji ruch dotyczący Narodowego Banku Polskiego. Przed pierwszą turą wyborów oświadczył, że najlepszym człowiekiem na czele NBP i Rady Polityki Pieniężnej będzie Marek Belka (!). Człowiek rodem z SLD. Co prawda, skłócony już z lewicowym aktywem, nieobecny na politycznej scenie, ale to w końcu premier z czasów SLD. Na dodatek autor fantastycznego podatku od zysków z oszczędności. Banki do dzisiaj się dwoją i troją, by zaoferować klientom takie lokaty, które nie mieściłyby się w ramach Belkowego opodatkowania. Czy była to próba pozyskania elektoratu lewicowego? Z pewnością w tym celu udzielił poparcia w pierwszej turze kandydatowi PO były premier z SLD Włodzimierz Cimoszewicz. Największą niespodzianką był sukces wyborczy Grzegorza Napieralskiego, na który, jak wszyscy podkreślają, zapracował sobie solidną kampanią, nie przejmując się wynikami w sondażach. Jeździł po targach, robił zakupy na ryneczkach, karmił robotników jabłkami. Taki swój chłop. Podczas wystąpień publicznych nie atakował rywali, ale wskazywał, że jest wyrazistą alternatywą dla istniejącego układu politycznego. Utrzymywał, że tak naprawdę i PiS, i PO prezentują taki sam program, a kłócą się o sprawy mało ważne. Wśród przegranych są m.in. wicepremier i minister gospodarki Waldemar Pawlak (PSL), Marek Jurek (Prawica RP) i Andrzej Lepper. Ich poparcie to balansowanie na granicy kilku procent, czasem i mniej. Lepper powstał niczym Feniks z popiołów. Po latach niełaski, procesów, niewyjaśnionych afer znów jest na fali, ale nie grzeszy nowymi pomysłami. Waldemar Pawlak no cóż. Był kandydatem i tyle. Mało aktywny, niewidoczny, zdawał sobie sprawę, że prezydentem nie będzie. Andrzej Olechowski jeden z ojców założycieli Platformy Obywatelskiej. Drogi Olechowskiego, Tuska i Płażyńskiego (zginął pod Smoleńskiem) rozeszły się już dawno temu. Dzisiaj Olechowski stara się udowodnić, że prezentuje inną jakość rządzenia, że jest kandydatem z klasą. Chyba jednak nie dla wszystkich. Marek Jurek to wciąż idealista. Uważa, że słabe poparcie nie przekreśla jego wysiłków. Kandydat na prezydenta jest reprezentantem swoich zwolenników. Tych ludzi nie można zostawić podkreślał. Janusz Korwin-Mikke (UPR) ciągle politycznie żywy i ciągle w po- litycznej niszy. Traktowany na serio przez młodzież licealną i gimnazjalną. Dlaczego? Bo fajnie mówi i tak wprost. Kornel Morawiecki jak ładnie dzisiaj się go określa legendarny twórca Solidarności Walczącej. Był jeszcze Bogusław Ziętek z Polskiej Partii Pracy. Nie waha się mówić o walce klas i jej nierozwiązywalnym konflikcie. Starsi chyba skądś to znają? Młodzi już tylko z lekcji historii. J ak będzie w drugiej turze? Może być różnie, o czym świadczy mobilizacja sztabu wyborczego Bronisława Komorowskiego, podobna do tej z 2007, trochę tylko mniej dynamiczna. Sztabowcy doszli chyba do wniosku, że slogan wyborczy Zgoda buduje może się okazać niewystarczającą gwarancją sukcesu wyborczego. Powraca sprawdzona taktyka odwoływania się do stereotypów anty-, wywoływania strachu przed powrotem do IV RP, czyli głosuję na Komorowskiego, bo nie lubię Kaczyńskiego. Elementy tej taktyki były już w pierwszej turze, co świadczy o budowaniu elektoratu negatywnego. W tym znaczeniu Jarosław Kaczyński, chociaż uzyskał drugie miejsce, dysponuje większym poparciem. Wyborca, który poparł lidera PiS-u, nie głosował przeciwko Komorowskiemu. O końcowym wyniku zdecyduje jednak czysta arytme- tyka, a nie rodzaj poparcia. Dlatego obaj konkurenci spoglądają zalotnie na głosy, które pozyskał Napieralski. Niekoniecznie są to głosy lewicy. Też mogą być w jakimś stopniu głosami negatywnymi, na przykład wycofaniem poparcia dla kandydata rządu. Analitycy mówią o możliwych sojuszach w drugiej turze. PO z SLD czy PiS z SLD? Często w tych analizach zapomina się, że Napieralski ma głosy, ale nie ma mandatu. Te kluczowe dla rozstrzygnięcia wyborów procenty nie przekładają się na liczbę miejsc w sejmie, czyli mandat do wsparcia jakiejś opcji. Gdyby nawet ten mandat Napieralski posiadał, na pytanie, z kim się związać, nie ma prostej odpowiedzi. Sojusz z PO stwarza dwa poważne zagrożenia. Nawet jeśli teraz PO ma całkiem dobre notowania, nie można zapominać o tym, że jest to druga połowa kadencji i ekipa rządząca będzie rozliczana w wyborach powszechnych. Jest też ryzyko utraty elektoratu na rzecz silniejszego sojusznika. Tak było z LPR, Samoobroną, a w obecnej koalicji z PSL. Teoretycznie więc korzystniejszy dla SLD byłby sojusz z PiS-em partią opozycyjną. Taki sojusz gwarantuje wyrazistość programową, a tym samym możliwość wzmacniania swojego elektoratu. Byłby to sojusz tylko wyborczy (też negatywny), uniemożliwiający PO przejęcie całej władzy w ramach sloganu Zgoda buduje. Nie jest to bowiem uniwersalne hasło wy- <, 0 $. â 6 / < 6 2 ( 3 * = 2 5 ' 3 ( = ' ć, 1 (, , 0 : borcze, gwarantujące, że prezydent z tej opcji będzie prezydentem wszystkich Polaków, Zgoda buduje jest hasłem partyjnym i polaryzującym. Zbudowanym na fałszywym założeniu (i praktyce), że urząd prezydenta jest z definicji w opozycji do rządu i trzeba ten urząd zagospodarować. W kalkulacjach wyborczych należy również uwzględnić taki wariant, że przegrana Jarosława Kaczyńskiego (najlepiej niewielka, powiedzmy proc.) będzie wygraną i jego, i PiS-u. Jarosław Kaczyński jest politykiem, który chce rządzić, a nie reprezentować (podobnie jak Tusk, który nonszalancko zdezawuował urząd prezydenta, porównując go z żyrandolem). Kandyduje w tych wyborach wiadomo w jakich okolicznościach, wbrew swojemu temperamentowi politycznemu. Gdyby jednak Kaczyński został prezydentem, osłabi to PiS, będzie sukcesem symbolicznym i krótkotrwałym. Polskie partie nie wzmocniły jeszcze swoich struktur, pozbawione lidera przestają się liczyć. W tym scenariuszu w interesie PO powinno być zwycięstwo Jarosława Kaczyńskiego, którego prezydentura może wzmocnić pozycję rządu. Własny prezydent to nowe wyzwania trzeba będzie zapomnieć o sprawdzonej taktyce konfliktu usprawiedliwiającego brak reform. Przemysław Kobus Grzegorz Małkiewicz 7 Î: 1 8 ) $ 7 ( = '275 ** 9 9. = $ 5.$&+ Ĉ 5 + 7:2,& : 7 6 ( RWYBÓ %H]SàDWQD LQIROLQLD: :<Ĝ/,- = ODBIERZ Z: I gdziekolwiek zobaczysz znak MoneyGram : JRG]LQDFK SUDF\ DJHQWD L ] ]DVWU]HĩHQLHP ORNDOQ\FK SU]HSLVyZ 3R]D RGQRĝQ\PL RSàDWDPL WUDQVDNF\MQ\PL ]D SU]HOHZ VWRVXMH VLĉ NXUV Z\PLDQ\ XVWDORQ\ SU]H] ¾UPĉ 0RQH\*UDP OXE DJHQWD 0RQH\*UDP,QWHUQDWLRQDO /LPLWHG MHVW ¾UPĄ DXWRU\]RZDQĄ L UHJXORZDQĄ SU]H] )LQDQFLDO 6HUYLFHV $XWKRULW\ 3RZ\ĩVL DJHQFL VĄ DJHQWDPL 0RQH\*UDP,QWHUQDWLRQDO /LPLWHG ĝzldgf]ąf\p XVàXJL SU]HND]yZ SLHQLĉĩQ\FK 0RQH\*UDP :V]HONLH SUDZD ]DVWU]HĩRQH

6 6 fawley court 26 czerwca 9 lipca 2010 nowy czas W sprawie sprzedaży Fawley Court jest więcej pytań niż odpowiedzi. Działalność Fawley Court Old Boys w czasie ostatnich sześciu miesięcy ujawniła wiele niejasnych i kontrowersyjnych spraw. Przedstawiamy czytelnikom Nowego Czasu najważniejsze z nich, czyli w jaki sposób powiernicy Kolegium Bożego Miłosierdzia (Divine Mercy College) od 1953 roku, stają się jego właścicielami. DOKUMENTY ZDRADY W latach pięćdziesiątych XX wieku powstał projekt założenia na terenie Anglii szkoły dla polskich chłopców, która miała być prowadzona przez ks. Józefa Jarzębowskiego, znanego i cenionego marianina. Zdemobilizowani żołnierze i piloci wraz z tutejszą emigracją oraz Rządem na Uchodźstwie entuzjastycznie poparli tę akcję. Apele o pieniądze na zakup posiadłości w Fawley Court są udokumentowane w prasie z tego okresu. Pierwszy etap kupna (budynek) datowany jest 7 października 1953 roku, z około 14-procentowym wkładem marianów. Na ich oświadczeniu uzyskanym niedawno z biura Prokuratora Generalnego (Attorney General) podana jest data 8 października 1953 roku. W dokumencie tym marianie składają deklarację, że posesja Fawley Court będzie integralną częścią charytatywnej i edukacyjnej fundacji zarządzanej przez nich, i wymieniają sumę 5 tys. funtów ze wspólnego konta marianów oraz pożyczkę hipoteczną w wysokości 5700 funtów z Temperance Permanent Building Society (którą spłacili cywile i polskie organizacje, równocześnie inwestując w latach sześćdziesiątych 30 tys. funtów w szkołę). Dokumenty potwierdzają, że 2 tys. funtów pochodziło z funduszów emigracji. Przypuszczamy jednak, na podstawie oświadczeń ludzi biorących czynny udział w tworzeniu szkoły, która zaczęła przyjmować uczniów w 1954 roku, że wkład społeczeństwa był o wiele większy. Istnieje również dokument z tego samego dnia, tzn. z 8 października 1953 kupna Fawley Court za sumę 9 tys. funtów przez niejakiego Williama Nicholsa, który najprawdopodobniej sprzedał zaraz Fawley Court marianom za funtów, nie ma jednak potwierdzającego to dokumentu z podpisami jego i księży. Reasumując, samo kupno nie jest udokumentowane, ale istnieje zobowiązanie stworzenia trustu na rzecz szkoły podpisane m.in. przez o. Jarzębowskiego. Rok później (3 maja 1954) księża podpisali dokument, który nawiązuje do kupna od pana Nicholsa i stwierdza istnienie hipoteki z Temperance Permanent Building Society z 8 października 1953 roku. Z analizy tego dokumentu wynika, że Temperance Society wymusiła go od księży w celu zabezpieczenia pożyczki hipotecznej. Biuro Prokuratora Generalnego stwierdza, że te dwa wyżej wymienione dokumenty są rozbieżne, zaznaczając, że wtedy nikt tego nie kwestionował i że Charity Commission opiera się na dokumencie z 1954 roku (bo z 1953 roku nie mieli). Dokument z 1954 roku nawiązuje do zobowiązania się do stworzenia trustu na rzecz szkoły. W obszernej korespondencji z Charity Commission Jackie Joyce przyznała nam rację w sprawie brakujących dalszych dokumentów ale ona pisze o jednym, a my o pięciu. Urzędniczka, która przejęła jej stanowisko, zaczęła wszystko od nowa i stwierdziła, że akceptuje tylko dokument z 1954 roku, po czym urwała z nami kontakt. Pozostaje pytanie, gdzie jest dokument samego kupna, a także dokument trustu Kolegium Bożego Miłosierdzia, na którym istnieją zapisy ziemi (dokupowanej w dalszych transakcjach), samego Muzeum im. o. Jarzębowskiego, oraz gdzie są pieniądze pochodzące ze składek? Liczne apele do Charity Commission (pisane przez założycieli szkoły, np. pana Ottona Hulackiego, pana Kazimierza Fedorowicza RAF, byłego prezesa Rady Szkolnej, oraz Komitet Obrony Dziedzictwa Narodowego Fawley Court i Koło Byłych Wychowanków Fawley Court) nie spowodowały wyjaśnienia tych rozbieżności, które podkreśla Attorney General w odpowiedzi na nasze skargi dotyczące stanowiska Charity Commission. Lista protestów jest długa. W zimie 2009 roku wysłaliśmy apel do papieża Benedykta XIV. Pan Kazimierz Fedorowicz napisał list do królowej Elżbiety II dotyczący kościoła św. Anny w Fawley Court. Rzecznik królowej przekazał sprawę ministrowi Johnowi Denhamowi (Secretary of State for Communities and Local Government). Wysłaliśmy tam dwa dodatkowe listy poruszające bieżące kwestie: pozwolenia na zamontowanie bramy, która ogranicza prawo przechodzenia przez teren Fawley Court, sprawę kościoła św. Anny i ekshumacji szczątków ks. Jarzębowskiego. Przez długi czas nie było odpowiedzi. Po wielu próbach udało nam się uzyskać informację, że listy zostały przesłane do Ministerstwa Sprawiedliwości, gdyż jemu podlega wydawanie zezwoleń na ekshumację. Ministerstwo potwierdziło otrzymanie naszych listów. Jednocześnie dowiedzieliśmy się, iż listy jeszcze raz zostały skierowane do Johna Denhama z zaznaczeniem, że sprawa bramy należy do jego ministerstwa. W końcu przyszła zdawkowa odpowiedź, iż była to decyzja władz lokalnych, do której ministerstwo nie będzie się mieszać. Pomimo listów protestujących przeciwko planowanej ekshumacji (1300 według urzędników ministerstwa, nasze oszacowanie ok. 2 tys.) Ministerstwo Sprawiedliwości wydało na nią pozwolenie 1 marca W wyniku interwencji członka rodziny ks. Jarzębowskiego pozwolenie to sądownie zostało zamrożone tydzień później. W oficjalnej korespondencji i z Charity Commission, i z Prokuraturą Generalną były poruszane także inne kwestie dotyczące nieścisłości finansowych, np. sprawa zbiórki na nowy budynek Apostolatu w Fawley Court, który nie został wybudowany, sfałszowanych rachunków i oświadczenia, że pozwolenie na budowę zostało uzyskane, mimo że takiego nie było. W listach Charity Commission, Prokuratury Generalnej i Ministerstwa Sprawiedliwości były wskazówki przekazania wszelkich spraw o charakterze kryminalnym na policję. Zgłosiliśmy tam najpierw sprawę wywiezienia Muzeum i przenoszenia bez wymaganych zezwoleń szczątków zmarłych pochowanych w krypcie kościoła św. Anny. Po rzekomym dochodzeniu odpowiedź policji w streszczeniu wygląda następująco: 1. Muzeum zostało przeniesione za zezwoleniem Ministerstwa Kultury ministerstwo odpowiedziało nam, że nic o tej sprawie nie wie; 2. Prochy zmarłych w krypcie kościoła były ponad poziomem ziemi i w takim przypadku zezwolenie nie jest wymagane. W odpowiedzi przesłaliśmy policji fotografie grobu barona du Puget Puszet z cegieł i z płytą z listopada Policja odpisała w maju 2010, że marianie przenieśli urny z prochami barona i jego żony ponad rok temu i że fotografia przedstawia dekoracyjną płytę; 3. Żadnych nieregularności finansowych nie ma (policja ustaliła to po 48 godzinach tzw. śledztwa). O sprawie ks. Władysława Dudy policja nie chciała rozmawiać, twierdząc, iż stosuje się do wskazówek Ministerstwa Sprawiedliwości, które odpowiedziało z kolei, że to do policji należy wydawanie orzeczeń w kwestiach bieżących. Sprawa ks. Władysława Dudy (marianie twierdzą, że już nie jest księdzem) jest kluczem do historii Fawley Court. Aby ją zrozumieć, musimy się cofnąć do lat osiemdziesiątych XX wieku. W tym czasie zaczęły się rzekome problemy z prowadzeniem Kolegium Miłosierdzia Bożego. Istnieją sprawozdania dotyczące dwóch śmiertelnych wypadków uczniów oraz wyrzucenia ze szkoły, z nieznanych powodów, całej jednej klasy. Na początku lat osiemdziesiątych ubiegłego stulecia marianie wynajęli prawnika, Richarda Parkesa, do uporządkowania dokumentów hipotecznych. Pan Parkes poinformował nas, że po żmudnej pracy zarejestrował w 1985 roku zawiłe dokumenty w Land Registry, które nawiązują do szkoły i dokupowania części posiadłości w początkowym okresie. Od 1967 roku Fawley Court był zarejestrowany w Charity Commission pod numerem jako instytucja charytatywna. W rok po rejestracji w Land Registry (1986) nagle i niespodziewanie marianie zamknęli szkołę, powołując się na brak zainteresowania, mimo że inne źródła podają informacje o protestach rodzin i społeczeństwa. Na początku tego roku marianie zarejestrowali nowego powiernika, ks. Waltera Gurgula, bo jego poprzednicy (np. ks. A. Janicki) zostali usunięci z Fawley Court i przeniesieni na Ealing. W nowym dokumencie podkreślają prawo do sprzedaży 20 akrów ziemi mimo zobowiązania do prowadzenia szkoły. W tym czasie pojawiły się pogłoski o ewentualnej sprzedaży Fawley Court, którym marianie zaprzeczali. Zaczął się nowy okres Domu Pielgrzyma i rozszerzonych działań edukacyjnych, tzn. rekolekcje i przyjmowanie młodych, nowo przybyłych, głównie z Polski, do pomagania w zakonie i nauki angielskiego. W 1998 roku przyjechał z Polski ks. Władysław Duda. W krótkim czasie został dyrektorem Apostolatu i wraz z innymi powiernikami zarejestrował w Charity Commission nową instytucję charytatywną marianów pod numerem (Marian Fathers Charitable Trust). Dostarczył Charity Commission nowy dokument na ponad 20 stron, który zmieniał cel działalności marianów z edukacyjnego na szerzący wiarę rzymskokatolicką na świecie. Rok później wykreślił w dokumentach złożonych w Charity Commission poprzednią instytucję zarejestrowaną tam jako Congregation of Marian Fathers BVM Mother of Mercy, V Province in Great Britain. Stare dokumenty zostały zniszczone. Zaczęła się nowa historia nowej instytucji. Wtedy nikt nie wiedział o tym posunięciu. Ksiądz Duda zebrał ok. 200 tys. funtów na nowy budynek Apostolatu, ale po pięciu latach marianie ogłosili, że odmówiono im pozwolenia na budowę, mimo iż na początku 2000 roku napisali w wydawanym przez siebie piśmie Zwiastun Miłosierdzia, że właśnie otrzymali to pozwolenie. Władysław Duda, będąc powiernikiem, nagle zniknął. Nie ma jednak dokumentu potwierdzającego jego rezygnację. Ludzie piszą do niego i do innych powierników na adres Fawley Court. Przedstawiciel Koła Byłych Wychowanków Fawley Court został poinformowany w rozmowie telefonicznej, że Władysław Duda nie należy już do Zgromadzenia Ojców Marianów. Po długich rozważaniach i wskazówkach na piśmie z brytyjskich urzędów zgłosiliśmy sprawę Władysława Dudy do Thames Valley Police. Informowaliśmy o łamaniu prawa w sporządzaniu nowych dokumentów mających ułatwić sprzedaż Fawley Court i zaproponowaliśmy dostarczenie obszernej dokumentacji. Inspektor Andy Taylor w ciągu dwóch dni odpisał, że po szczegółowym śledztwie uważa zarzuty za bezpodstawne. Co się stało z pieniędzmi zbieranymi na Apostolat? Charity Commission opublikowało rozliczenia, począwszy od zakończenia zbiórki, a nie od rejestracji. Opublikowało też raporty powierników. W 2006 roku raport podaje m.in., że w związku z wysokimi kosztami utrzymania Muzeum o. Jarzębowskiego i z małymi dochodami, jakie przynosi, marianie pozbędą się go. Jednak z rozliczeń przedstawionych do Charity Commission wynika, że dochody z nowo wprowadzonych opłat dla zwiedzających szybko wzrastały z ok. 1 tys. funtów do ponad 12 tys. funtów w 2006 roku. Natomiast rachunki ogólne marianów w okresie wykazują roczny dochód ok. 1 mln funtów, wartość nieruchomości zaś oszacowana jest na ok. 8 mln funtów. W 2007 roku marianie ogłosili zamiar sprzedaży Fawley Court, twierdząc, że nie mają pieniędzy mimo dochodów w wysokości 1 mln funtów na utrzymanie tej posiadłości. W 2008 roku rachunki wykazują nagły wzrost wartości nieruchomości z 8 do prawie 20 mln funtów! W ich opisie pojawia się wzmianka o zwiększeniu wartości posesji w celach ubezpieczeniowych (to reflect the rebuild cost for insurance purposes ), co zakwestionował poproszony o opinię niezależny księgowy.

7 nowy czas 26 czerwca 9 lipca czas na wyspie Ciekawy jest ten nagły wzrost wartości nieruchomości z 8 do 20 mln funtów. W 2007 roku marianie informowali o planach sprzedaży Fawley Court w raporcie do Charity Commission, a później publicznie. W następnym roku agencja nieruchomości Marriotts ogłosiła sprzedaż Fawley Court za cenę 22 mln funtów. Wcześniej Polska Misja Katolicka przedstawiła ofertę kupna Fawley Court dla polskiej społeczności katolickiej za 8 mln funtów. W tym czasie nieruchomość była oszacowana na 8 mln (wartość zwiększona do 20 mln jest wykazana w rachunkach na rok 2008 zarejestrowanych w Charity Commission w październiku 2009). Marianie utrzymywali od stycznia 2009 roku, że Fawley Court został sprzedany, czemu zaprzeczała ich prywatna korespondencja. Catholic Herald najpierw ogłosił Ursa Schwarzenbacha jako kupca, a tydzień później zamieścił zaprzeczenie. Potem The Daily Telegraph podał nazwisko Aidy Hersham. Dokument zarejestrowany w 1985 roku przez Richarda Parkes w Land Registry pod numerem BM82000 odnosi się do Divine Mercy College, Fawley Court, co oznacza, że na sprzedaż była wystawiona szkoła, Kolegium Bożego Miłosierdzia w Fawley Court, a nie posiadłość marianów. Na szkołę dawało społeczeństwo od początku i utrzymywało ją finansowo przez trudne lata, dokupując ziemię, tworząc Muzeum, które należało do tej szkoły. Jest rzeczą oczywistą, że Polacy na obczyście nie kupili Fawley Court, by zapewnić splendor trzem księżom, ale na użytek szkoły z intermatem dla 200 uczniów. Na użytek uczniów i przybywających tam wiernych w latach siedemdziesiątych został wybudowany przez księcia Radziwiłła kościół św. Anny. Przy kościele został pochowany ks. Jarzębowski, którego szczątki marianie próbują stamtąd usunąć. Co wiemy o kupcu Fawley Court? Aida Hersham kilka lat temu brała udział jako powiernik w próbie sprzedaży katolickiego St Johns and St Elizabeth Hospital w Londynie i po interwencji Charity Commission musiała zrezygnować z pełnionej funkcji. Oficjalnie reprezentuje (czy rzeczywiście?) Cherrilow Ltd, firmę najpierw działającą w Anglii, którą potem wskrzeszono na Jersey. W gazecie Henley Standard przedstawia się jako filantropka, ale jednocześnie przyznaje, że popełniła błąd niedoceniając znaczenia prawowitych właścicieli Fawley Court. Czy rzeczywiście zapłaciła 13 mln funtów za naszą szkołę? Jest to 9 mln funtów poniżej wartości rynkowej, czego nie dopuszczają przepisy Charity Commission, na które marianie powoływali się w negocjacjach z Polską Misją Katolicką. Gdzie jest dokument trustu edukacyjnego szkoły, który miał być sporządzony po 1953 roku? Domagamy się naświetlenia tych skandalicznych spraw i unieważnienia tej transakcji. Marainie ku radości wszystkich wreszcie opuścili Fawley Court. Powinni jeszcze oddać klucze prawowitym właścicielom i wyjaśnić, co stało się z brakującymi 9 mln funtów. Krzysztof Jastrzębski Fawley Court Old Boys 82 Portobello Road Notting HIll London W11 2QD Tel , faks: Podwójny sukces Aż dwie nagrody Luton Carnival 2010 zdobyli Polacy związani z Active Polish Commu-nity w Luton. Sukces był tak duży, że myślą już o występach na całym świecie Maciej Psyk Przygotowania do karnawału zaczęły się już w styczniu. Magdalena Oska-Koniakowska, przewodnicząca Active Polish Community, postawiła wszystko na jedną kartę i zgłosiła udział polskiej grupy, która dopiero miała powstać. Nigdy nie bałam się wyzwań. Poza tym nie mieliśmy nic do stracenia poza szansą wygranej śmieje się. Grupę taneczną powołano poprzez ogłoszenie. Okazało się, że był to strzał w dziesiątkę. Łącznie zgłosiło się blisko 100 dzieci z Luton i okolic, w różnym wieku, w związku z czym ostatecznie wyłoniły się dwie grupy młodsza (5-12 lat) i starsza (12-17 lat). Ta druga grupa około 25 dziewcząt wzięła udział w karnawale. Intensywne przygotowania trwały przez cały maj. Dziewczynki uczyły się kroków tanecznych, a dorośli nocami szyli kostiumy. Dzięki pracy społecznej wielu osób całe wydarzenie okazało się sukcesem, jakiego nawet nie mogliśmy się spodziewać dodaje pani Magdalena. Podziękowania należą się uczestniczkom, trenerce Karolinie Kotyrbie, Kamili Początek i mamom, które wzięły na siebie część przygotowań. Do choreografii wpleciono dwa wybitnie polskie symbole. Dzieci miały krążyć wokół Słońca jak planety (!), co miało symbolizować stworzenie systemu heliocentrycznego przez Mikołaja Kopernika. Ale to nie koniec dziewczynki upodobniły się do warszawskiej Syrenki! To musiało zrobić wrażenie na jury, nawet jeśli z braku czasu przygotowującym kostiumy udało się zrobić tylko cztery ogony. I miejsce za najlepszy debiut i II miejsce dla najlepszej dorosłej grupy na Luton Carnival Gratulujemy! Pieczę artystyczną nad polską grupą sprawowała Karolina Kaja Kotyrba. Do Luton trafiła z Rybnika. Od lat jest związana z tańcem nowoczesnym. Zaczynała w Teatrze Ziemi Rybnickiej. Kursy tańca ukończyła w szkole Artystyczna Alternatywa w Krakowie i z wynikiem celującym zdała egzamin państwowy w Centrum Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu. Obecnie studiuje taniec na uniwersytecie w Bedfordshire. Moim zadaniem było przygotować dziewczynki do udziału w karnawale. Cieszę się, że udało mi się z tego zadania wywiązać, czego dowodem są nasze nagrody opowiada z dumą. 31 maja był dla wszystkich dniem zero. 35 różnych grup, wszystkie w olśniewających kostiumach, wzięło udział w Luton Carnival Imprezę, której uczestnicy przeszli przez miasto, oglądało blisko 100 tys. osób. Polska reprezentacja mimo zaciętej rywalizacji zdobyła I miejsce za najlepszy debiut i II miejsce dla najlepszej dorosłej grupy! Jestem dumna z wszystkich, którzy się do tego przyczynili. Łącznie z rodzinami było to około 60 osób. Dziewczynki mimo tremy dały z siebie wszystko. Dostałyśmy od nich jako podziękowanie pluszaki i słodycze. To doświadczenie tylko upewniło mnie, że warto poświęcać czas dzieciom i młodzieży zdradza tajemnicę sukcesu prezes Active Polish Community Magdalena Oska-Koniakowska. Długotrwałą korzyścią udziału w Luton Carnival jest to, że uczestniczki zaprzyjaźniły się ze sobą i stanowią teraz polską paczkę. Organizatorzy już zapowiedzieli, że jeśli grupa się utrzyma i zaprezentuje wysoki poziom, to ma szanse na występy w przyszłym roku w innych krajach.

8 8 czas na wyspie 26 czerwca 9 lipca 2010 nowy czas Teatr i kuchnia Grażyna Maxwell Teatr to żywe przedstawienie, a kuchnia to żywy teatr. Analogie między restauracją a sceną nasuwają się po ostatnim przedstawieniu Sceny Poetyckiej Spotkanie z Chopinem. Zapyta ktoś dlaczego? Otóż, wierzyć wypada, że nic nie dzieje się bez przyczyny, są tylko zamierzone i szczęśliwe zrządzenia losu, bo kto przyszedł na spektakl? Sam Adam Gessler, o którego misji londyńskiej pisały chyba wszystkie polonijne pisma, wynosząc na wyżyny sztukę kulinarną warszawianina. Wtajemniczeni szepcą jednak, że przybył on nad Tamizę w misji specjalnej Teatralnej. Prawdopodobieństwo tej przepowiedni wyklaruje się za chwilę samo. W pierwszy weekend czerwca zostaliśmy zaproszeni do Jazz Cafe na Koncert fortepianowy f-moll Fryderyka Chopina przeplatany poezją o jego twórcy, fragmentami listów kompozytora do rodziny, przyjaciół i dwóch najważniejszych kobiet w jego życiu. To była prawdziwa uczta i muzyki, i słowa. Kiedy sztuka płynie ze sceny bez wysiłku, to jest to wielkie osiągnięcie zmysłu inscenizatorskiego, kultury muzycznej, gustu literackiego trzech kobiet związanych ze Sceną Poetycką: Heleny Kaut- -Howson, Marii Drue i Reginy Wasiak-Taylor. Wydaje się, że sympatie londyńskich widzów leżą już od pewnego czasu po stronie tego małego zespołu teatralnego i jego niecodziennych poczynań. A programy Teatru Poezji w ogólnej refleksji świadczą zarówno o sile, jak i kryzysie teatru, bo przecież z teatrem nie dzieje się dobrze. W epoce inwazji wielu środków audiowizualnych teatr musi stanąć do konkurencji i jeśli nie proponuje rzeczy wartościowych i nowoczesnych, to można przejść obok niego obojętnie. Jak dotąd, Scena Poetycka prowadzi wiarygodną politykę pokazuje inteligentnemu widzowi, co oglądać i dlaczego, radząc sobie nadspodziewanie dobrze z właściwymi dla tego teatru atrybutami: scenografią, muzyką, inscenizacją, a także odkrywczymi i wartościowymi tekstami. Wieczór o Chopinie miał pokazać romantyczną i dramatyczną historię życia kompozytora emigranta w atmosferze XIX-wiecznego salonu z nieodłącznym grand piano. Tak, owszem, w teatrze można wystawić wszystko, a scena niczym papier wytrzyma wszystko, ale nie zapominajmy, że do widza trzeba apelować i go zdobywać. Szekspir lubił powtarzać, że scena jest mikrokosmosem świata, a świat jest makrokosmosem sceny. Nasz londyński teatr poezji w swoim założeniu ciekawie balansuje tę myśl, jest wolny od zasad politycznej poprawności, nieskategoryzowany, niezdiagnozowany poucza, zadziwia i rozbawia. Tomasz Lis, wybitny pianista młodszego pokolenia, w świetle nastrojowych świec (a było ich więcej niż zwykle) jakby uosobił się z Fryderykiem. Jego porywająca gra i dojrzała interpretacja muzyki Chopina była klasą samą w sobie, tak jak uchwycona w listach George Sand w wyrafinowanym przekazie Joanny Kańskiej. Och, Fryderyku! chciałoby się westchnąć do Wojtka Piekarskiego za Jane Stirling, która była wielbicielką kompozytora i jego cichym sponsorem. Całości obrazu życia pianisty dopełniła subtelna gra uroczej Magdaleny Włodarczyk i czarującego Konrada Łatachy. Blask poezji nie marnieje w wykonaniu naszych aktorów, a ich rzemiosło sceniczne ciągle zadziwia. Wiersze wielkich poetów poświęcone geniuszowi polskiej muzyki głęboko zapadły w pamięci widzów. W programie usłyszeliśmy utwory Gałczyńskiego, Broniewskiego, Wierzyńskiego, Brandstaettera, Oppmana i Norwida. A płomienna deklamacja Fortepianu Szopena przez Wojtka Piekarskiego na zakończenie wieczoru długo pozostanie żywa na naszej scenie. Po tak emocjonalnej i estetycznej uczcie pan Adam Gessler skierował towarzystwo teatralne w stronę kuchni Daquise a, by kontynuować rozmowy o sztuce kulinarnej i sztuce słowa. Pani Helena i pan Adam cofnęli się pamięcią w przeszłość, wspominali ludzi polskiej sceny, a ich wzajemna pasja do teatru, Artyści Sceny Poetyckiej (d lewej): Konrad Łatcha. Magdalena, Włodarcyk, Tomasz Lis, Joanna Kańska, Wojtek Piekarski słowa recytowanego udzieliła się wszystkim, pytania i pomysły mieszały się jak w kotle: co będziemy gotować na scenie, a co reżyserować w kuchni. A wszystko stąd, że Adam Gessler jest fascynującą postacią pierwszorzędny w gastronomicznym biznesie, ale to także człowiek teatru, aktor i reżyser. Podpisuję się pod słowami francuskiego gurmanda i filozofa Brilliant-Savarina, że granice przyjemności nie są znane ani wytyczone. Ponieważ pasji do sceny nie można zamknąć nawet w najlepszej kuchni świata, to być może nadszedł moment, aby spełnił się jako artysta nad Tamizą. Myślę, że swoim talentem i prezencją Adam Gessler może z równym powodzeniem recytować przepisy na comber sarni i czytać Pana Tadeusza. Spektakularny charakter kuchni mówił Adam Gessler wymaga tyle samo reżyserii co prawdziwy teatr. I w tej perspektywie możemy zrozumieć jego rozważania o gastronomii transcendentnej. Wróćmy jednak do wielkich spraw Sceny Poetyckiej. Może wchodzimy w epokę obfitości, gdzie nasza społeczność na miarę swego dorobku kulturalnego będzie budować i popierać dobry teatr. Co pan na to, panie Adamie? I już słyszę odpowiedź, że to jest dobra pora na teatr i na dobrą staropolską kolację u Daquise a. Sta e stawki po cze 24/7 Wybierz numer dost powy a nast pnie numer docelowy np. 0048xxx. Zako cz # i poczekaj na po czenie. Auracall wspiera: Polska Obs uga Klienta: Polska 2p/min Irlandia 3p/min S owacja 2p/min Bez zak adania konta Polska 7p/min Czechy 2p/min Niemcy 1p/min T&Cs: Ask bill payer s permission. Calls billed per minute & include VAT. Charges apply from the moment of connection. One off 8p set-up fee by BT. Cost of calls from non BT operators & mobiles may vary. Check with your operator. Rates are subject to change without prior notice. This service is provided by Auracall Ltd. Agents required, please call Polska w CNN CNN zaprasza na program z serii i-list, w którym zaprezentuje Polskę. Przez cały tydzień od 28 czerwca prezenterka CNN Fionnuala Sweeney będzie prowadzić program World One, emitowany na żywo z różnych miast Polski. Będą to wywiady z przedstawicielami świata polityki, biznesu, sportu i kultury, uzupełnione reportażami przygotowanymi przez korespondenta CNN Freda Pleitgena, który już teraz jeździ po Polsce i zbiera materiały do i-list. Dwa miesiące po tragedii, która dotknęła kraj, w świetle prezydenckich wyborów oraz ciężkich powodzi, CNN relacjonuje, jak Polska radzi sobie z przeciwnościami w jednym z trudniejszych momentów swojej historii. CNN przyjrzy się też, jak nowi przywódcy chcą budować pozycję kraju na arenie międzynarodowej, oraz przy okazji odbywającego się Mundialu oceni, jakie postępy w przygotowaniu infrastruktury na Euro 2012 poczynił nasz kraj. W programie zostanie przedstawiona kondycja ekonomiczna państwa, które jako jedno z niewielu osiągnęło dodatni PKB w trakcie globalnego kryzysu finansowego, oraz tzw. Brain Gain czyli powrót Polaków, którzy w 2004 roku, po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, wyemigrowali za granicę, a teraz wracają do kraju, aby zdobyte na Zachodzie doświadczenie wykorzystywać przy prowadzeniu własnych firm. Pozostałe reportaże skupią się na procesie reprywatyzacji oraz roli Polski we Wspólnocie Demokracji, która właśnie obchodzi swoje dziesięciolecie. Seria i-list umożliwia widzom świeże spojrzenie na kraje, które mają wpływ na kształt międzynarodowej społeczności. Historia nowoczesnej Polski, tematy związane z jej polityką, ekonomią, sprawami społecznymi, kulturą i sportem rozbrzmiewa szerokim echem. Seria i- -list pokaże rolę Polski we współczesnym świecie poprzez wywiady, reportaże oraz wypowiedzi przesłane przez naszych widzów powiedział Mike McCarthy, wiceprezes do spraw programowych CNN International. W materiałach zostaną zaprezentowane także kulturalne i społeczne aspekty, które kształtują tożsamość narodową Polaków, między innymi dorobek sławnego kompozytora Fryderyka Chopina. Będzie też Wrocław nowość na liście najmodniejszych miast Europy. (tb) Od 28 czerw ca do 2 lip ca: codziennienażywoprogramworld OnezPolski(zWarszawy,Wrocławia, Krakowa)ogodz.21.30,będąemitowanereportażezkrajuiwywiadynażywo zpolskimigośćmi. So bo ta, 3 lip ca, godz : najciekawszereportażetygodniaopolsce (powtórki:3lipca,godz.13.00i20.00oraz8 lipca,godz.14.30i18.30). So bo ta 3 lip ca, godz. 18:30 Najciekawszych reportaży tygodnia opolsce(powtórki:4lipcagodz i20.00oraz8lipcagodz.14.30i18.30). *wszystkiegodzinyczasulokalnego

Elektryczna wojna Ryszarda W. Walka trwa!!! Aneta Naszyńska. Wyławianie pereł. My tu tylko poprawiamy samopoczucie

Elektryczna wojna Ryszarda W. Walka trwa!!! Aneta Naszyńska. Wyławianie pereł. My tu tylko poprawiamy samopoczucie LONDON 10 July 2010 12 (148) FREE ISSN 1752-0339 CZaS Na WySPIE»6-7 Elektryczna wojna Ryszarda W. W dobie wszechobecnego kryzysu nawoływanie do oszczędności może być całkiem chwytliwym hasłem reklamowym.

Bardziej szczegółowo

»14-15. LONDON 1 December 2011 19 (176) FREE ISSN 1752-0339 LUDZIE I MIEJSCA»17. TAkIE CZASy»13

»14-15. LONDON 1 December 2011 19 (176) FREE ISSN 1752-0339 LUDZIE I MIEJSCA»17. TAkIE CZASy»13 LONDON 1 December 2011 19 (176) FREE ISSN 1752-0339 Właściwie to jest to, co zobaczyłam. To znaczy technika jest drugorzędna, podporządkowana zdjęciu, nie odwrotnie. Ula Wiznerowicz (na zdjęciu)»14-15

Bardziej szczegółowo

Felietony:»10. Dziewczyny w okryjbidkach. WymarszzpowstańczychzgliszczWarszawy.Wywózkanaziemięniemiecką.

Felietony:»10. Dziewczyny w okryjbidkach. WymarszzpowstańczychzgliszczWarszawy.Wywózkanaziemięniemiecką. london 4 september 2010 10 (146) Free issn 1752-0339 Mamy nadzieję, że z każdym rokiem arteria będzie coraz większym świętem polskiej kultury nad tamizą. serdecznie wszystkich państwa zapraszamy!»3-4 czas

Bardziej szczegółowo

Grey uniforms, snow and goalkeepers

Grey uniforms, snow and goalkeepers LONDON 30 January 12 February 2010 2 (138) FREE ISSN 1752-0339 NEW TIME www.nowyczas.co.uk Ach, cóż to był za bal Piotr Skrzynecki z krakowskiej Piwnicy pod Baranami zwykł mówić: zabawmy się, bo kto nas

Bardziej szczegółowo

Reductio ad absurdum

Reductio ad absurdum london 3 november 2011 17 (174) free issn 1752-0339 Czas na wyspie»3 Sir Leszek z Cambridge University Jest Polakiem zajmującym jedno z najbardziej prestiżowych stanowisk na Wyspiach Brytyjskich. Ostatnio

Bardziej szczegółowo

Miło szaleć, kiedy czas po temu

Miło szaleć, kiedy czas po temu london 6 June 2011 10 (167) free issn 1752-0339 Miło szaleć, kiedy czas po temu»3 Polacy już drugi rok z rzędu czynnie zaznaczyli swoją obecność podczas Luton Carnival. W tym roku polska grupa zaprezentowała

Bardziej szczegółowo

LONDON 16 December 2011 20 (177) FREE ISSN 1752-0339

LONDON 16 December 2011 20 (177) FREE ISSN 1752-0339 LONDON 16 December 2011 20 (177) FREE ISSN 1752-0339 Naszym wiernym czytelnikom, współpracownikom i ogłoszeniodawcom radosnych świąt Bożego Narodzenia, duchowej odnowy i chwili refleksji przed wejściem

Bardziej szczegółowo

www.nowyczas.co.uk RepORtaŻ»12 Żywoty grzesznych Kim bę dę w mo im ulicz nym wcie le - niu, jesz cze nie wiem. I nie wiem, jak

www.nowyczas.co.uk RepORtaŻ»12 Żywoty grzesznych Kim bę dę w mo im ulicz nym wcie le - niu, jesz cze nie wiem. I nie wiem, jak london 1-14 marca 2010 4 (140) FRee issn 1752-0339 NEW TIME www.nowyczas.co.uk Książę Karol w POSK-u Czy ja też zostanę kiedyś królem? Nie udało nam się ustalić, czy książę Karol podczas wizyty w Polskim

Bardziej szczegółowo

takie czasy»12 beczkami śmiechu.

takie czasy»12 beczkami śmiechu. london 21 June 2011 11 (168) Free issn 1752-0339 TERAZ POLSKA co sześć miesięcy kolejne państwo członkowskie unii europejskiej sprawuje prezydencję, czyli przewodniczy pracom rady unii europejskiej. w

Bardziej szczegółowo

STREFA 0 2001-2011 »6-7. Jeden POSK,

STREFA 0 2001-2011 »6-7. Jeden POSK, london 8 September 2011 14 (171) FREE issn 1752-0339 2001-2011 STREFA 0 czas na wyspie»3 Jeden POSK, tyle trosk Intencje szlachetne, ale sam pomysł ma wiele wad. Trzeba rozważyć, bez uprzedzeń, wszystkie

Bardziej szczegółowo

ludzie i miejsca»12-13 Pan o niezłomnej naturze i sercu wielkim jak słońce Tak można określić charakter i dobroć

ludzie i miejsca»12-13 Pan o niezłomnej naturze i sercu wielkim jak słońce Tak można określić charakter i dobroć london 12 april 14 may 2012 4 (181) Free issn 1752-0339 Drogi Panie Krauze!»10 takie czasy»3,6 W drugą rocznicę Dwa lata po tragedii smoleńskiej niewiele wiemy na temat jej przyczyn. Paradoksalnie, wiemy

Bardziej szczegółowo

FELIETON»13. Na Czasie. No to mamy pięciolatka. Gazeta, tak jak dziecko, stara się wybić na dojrzałość,

FELIETON»13. Na Czasie. No to mamy pięciolatka. Gazeta, tak jak dziecko, stara się wybić na dojrzałość, LONDON 6 October 2011 15 (172) FREE ISSN 1752-0339 Tak, pięć lat minęło, od kiedy Nowy Czas trafia do rąk polskich czytelników na Wyspach Brytyjskich»15-17 WyBORy W polsce»4, 6 Jedyny kandydat z Londynu

Bardziej szczegółowo

W londynie powstaje Polski ośrodek naukowy uniwersytetu jagiellońskiego, str. 3

W londynie powstaje Polski ośrodek naukowy uniwersytetu jagiellońskiego, str. 3 london october 2012 7 (185) Free issn 1752-0339 W londynie powstaje Polski ośrodek naukowy uniwersytetu jagiellońskiego, str. 3 nasz czas»4 Jak feniks z popiołów Gdy dowiedziałem się o projekcie Letniego

Bardziej szczegółowo

PIERWSZA DEKADA > 16. Resortowe dzieci. Tkanka urbanistyczna. Wybory: Czas Farage a LONDON 2014 05 (203) FREE ISSN 1752-0339 TAKIE CZASY»13

PIERWSZA DEKADA > 16. Resortowe dzieci. Tkanka urbanistyczna. Wybory: Czas Farage a LONDON 2014 05 (203) FREE ISSN 1752-0339 TAKIE CZASY»13 LONDON 2014 05 (203) FREE ISSN 1752-0339 Maria Kaleta PIERWSZA DEKADA > 16 CZAS NA WYSPIE»03 Wybory: Czas Farage a Adam Dąbrowski: Nigel Farage uwielbia powtarzać słowa Gandhiego. Najpierw cię ignorują.

Bardziej szczegółowo

LONDON 2014 01 (199) FREE ISSN 1752-0339. working with

LONDON 2014 01 (199) FREE ISSN 1752-0339. working with LONDON 2014 01 (199) FREE ISSN 1752-0339 working with ORLA.fm POSK 50 lat i jeszcze więcej Stanisław Frenkiel Ucieczka Kwika ok. 1970 olej na płótnie 2 01 (199) 2014 nowy czas Czas pozostanie ludożercą.

Bardziej szczegółowo

LONDON 10 (208) 2014 ISSN 1752-0339 >05

LONDON 10 (208) 2014 ISSN 1752-0339 >05 LONDON 10 (208) 2014 ISSN 1752-0339 Rys. Andrzej Krauze >05 2 10 (208) 2014 nowy czas I ja mam chwile filozoficznej zadumy. Staję sobie na moście nad Wisłą, od czasu do czasu spluwam na fale i myślę przy

Bardziej szczegółowo

Le cie li na uro czy sto ści 70. rocz ni cy zbrod ni ka tyń skiej. cję, prze ry wa jąc swo je pro gra my. To naj więk sza

Le cie li na uro czy sto ści 70. rocz ni cy zbrod ni ka tyń skiej. cję, prze ry wa jąc swo je pro gra my. To naj więk sza LONdON 10 kwietnia 2010 issn 1752-0339 nowyczas wydanie specjalne nowyczas.co.uk Tragedia NarOdOwa Od tej chwi li las ka tyń ski bę dzie bu dził w nas wspo - mnie nie rów nież i dzi siej szej ka ta stro

Bardziej szczegółowo

LONDON NOVEMBER 2013 11 (197) FREE ISSN 1752-0339. working with ORLA.fm. w jesiennej Alei PArku. Fot. wojciech A. sobczyński

LONDON NOVEMBER 2013 11 (197) FREE ISSN 1752-0339. working with ORLA.fm. w jesiennej Alei PArku. Fot. wojciech A. sobczyński LONDON NOVEMBER 2013 11 (197) FREE ISSN 1752-0339 working with ORLA.fm Arteria 2013 Od OgniskA do hyde PArku instalacja caroliny khouri PO zakończeniu wystawy znalazła swoje nowe tymczasowe miejsce w jesiennej

Bardziej szczegółowo

czas to PieNiąDz»14 Brazylijski cud

czas to PieNiąDz»14 Brazylijski cud LoNDoN 17 November 2011 18 (175) free issn 1752-0339 Remembrance Day w Londynie. Przemarsz polskich kombantantów. 11 listopada nie jest w tym kraju dniem politycznych porachunków i rozliczeń. Nowy wspaniały

Bardziej szczegółowo

Dom cudów. Matthew Bateson: A rebel with a cause. Emerytura w Wielkiej Brytanii. Czy mennonitom wolno nosić guziki? Krystyna Prońko w Jazz Cafe»21

Dom cudów. Matthew Bateson: A rebel with a cause. Emerytura w Wielkiej Brytanii. Czy mennonitom wolno nosić guziki? Krystyna Prońko w Jazz Cafe»21 London 28 February 12 March 2011 4 (161) Free Issn 1752-0339 reportaż»7 Dom cudów Michał sędzikowski: Dzień po tym, gdy Krzysztof dołączył do AA, rankiem jego telefon nie przestawał dzwonić. Ludzie, których

Bardziej szczegółowo

Jesienna zima. Zapuściliśmy korzenie. Polski znicz na polskim grobie. Kapelusze z głów. Wilhelm Sasnal w Whitechapel Gallery.

Jesienna zima. Zapuściliśmy korzenie. Polski znicz na polskim grobie. Kapelusze z głów. Wilhelm Sasnal w Whitechapel Gallery. london 20 october 2011 16 (173) Free issn 1752-0339 na bieżąco»3 Zapuściliśmy korzenie Najnowsze dane o Polach, którzy pracują i mieszkają na Wyspach Brytyjskich powinny dać wiele do myślenia politykom.

Bardziej szczegółowo

Państwo polskie praktycznie nie istnieje. Co z tą Szkocją? Świat do d... Po prostu wrócić. Co to jest pagoda? 2014 06 (204) FRee issn 1752-0339

Państwo polskie praktycznie nie istnieje. Co z tą Szkocją? Świat do d... Po prostu wrócić. Co to jest pagoda? 2014 06 (204) FRee issn 1752-0339 london 2014 06 (204) FRee issn 1752-0339 Rys. Andrzej Lichota takie czasy»04-05 Państwo polskie praktycznie nie istnieje Grzegorz Małkiewicz: Chociaż polską politykę co jakiś czas przecinają cezury podsłuchowe

Bardziej szczegółowo

Wstrzymana ekshumacja. Na czasie. Twórczy apetyt nadal wielki. Nie strzelać do fotografa

Wstrzymana ekshumacja. Na czasie. Twórczy apetyt nadal wielki. Nie strzelać do fotografa LONDON 15-29 marca 2010 5 (141) FREE ISSN 1752-0339 FAWLEY COURT»4 Wstrzymana ekshumacja Decyzja sądu przyszła w ostatniej chwili księża marianie planowali ekshumację na poniedziałek 15 marca. Przygotowując

Bardziej szczegółowo

The Peckham Thing» 16-17

The Peckham Thing» 16-17 london january 2013 1 (187) Free issn 1752-0339 The Peckham Thing» 16-17 wielcy Polacy»3 Witold Lutosławski Jako osoba niezwykle skromna, nigdy nie zabiegał o rozgłos. Wręcz przeciwnie kiedy odbierał prestiżową

Bardziej szczegółowo

fawley court»12 Is this really Christian value England?

fawley court»12 Is this really Christian value England? london 19 january 2012 1 (178) free issn 1752-0339 Odajemy pierwszą stronę Nowego Czasu artystom. Przeznaczamy to prestiżowe miejsce na prezentację ich prac. Chcemy promować ich twórczość, jednocześnie

Bardziej szczegółowo

Podarujmy dzieciom dwujęzyczność. Inwigilacja na nowo. All you need is love ZAWSZE. Viva Las Vegas! 23 May 2011 9 (166) issn 1752-0339

Podarujmy dzieciom dwujęzyczność. Inwigilacja na nowo. All you need is love ZAWSZE. Viva Las Vegas! 23 May 2011 9 (166) issn 1752-0339 london 23 May 2011 9 (166) free issn 1752-0339 czas na WySPie»4-5 Podarujmy dzieciom dwujęzyczność Marzena Odzimek: Rolą rodziców jest wspieranie języka ojczystego dzieci, aby umożliwić im kontakt z rodziną,

Bardziej szczegółowo

Muzyczny archeolog »17. Dlaczego czcimy 11 Listopada. Polityczny. Główną ofiarą. Agatha. As I am. Od Wschodu do Zachodu

Muzyczny archeolog »17. Dlaczego czcimy 11 Listopada. Polityczny. Główną ofiarą. Agatha. As I am. Od Wschodu do Zachodu LONDON November 2012 8 (185) FREE ISSN 1752-0339 CZAS NA WYSPIE»3 Dlaczego czcimy 11 Listopada Listopad, dla Polaków niebezpieczna pora te słowa Wyspiańskiego z ukończonej w 1904 Nocy listopadowej, padające

Bardziej szczegółowo

Ruszyła 9. KINOTEKA. Komu ufać. Czają się na czatach. Nottingham. Specjalny dodatek dotyczący śledztwa w sprawie tragedii smoleńskiej

Ruszyła 9. KINOTEKA. Komu ufać. Czają się na czatach. Nottingham. Specjalny dodatek dotyczący śledztwa w sprawie tragedii smoleńskiej LONDON 26 March 2011 6 (163) FREE ISSN 1752-0339 Ruszyła 9. KINOTEKA Na otwarcie święta polskiego kina na Wyspach pokazano Essential Killing Jerzego Skolimowskiego (na zdjęciu). Reżyser, obecny na premierowym

Bardziej szczegółowo

T H E P O L I S H T I M E S. polski.com. Kościoły znowu są pełne str. 4-7

T H E P O L I S H T I M E S. polski.com. Kościoły znowu są pełne str. 4-7 goniec T H E P O L I S H T I M E S polski.com Kościoły znowu są pełne str. 4-7 2 w numerze 4 temat tygodnia Kościoły znowu są pełne 8 wydarzenia Marianie ekshumowali ciało bez pozwolenia 10 wiadomości

Bardziej szczegółowo

Londyn okiem fotografa

Londyn okiem fotografa london 5 July 2011 12 (169) Free issn 1752-0339 Londyn okiem fotografa Fotografowie uliczni nie mają łatwego życia Na skutek legislacji zakazujących robienia zdjęć w miejscach publicznych i narastającej

Bardziej szczegółowo