Informator mat ator rmator rmator Infor 2013/ /2 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informator mat ator rmator rmator Infor 2013/2014 2013/2 2013/2014"

Transkrypt

1 Informator dla kandydatów d na studia 013/

2 Spotkajmy się w sieci... Bądź na bieżąco. Śledź stronę oraz nasze profile na portalach społecznościowych: WWW Spis treści: O Uczelni 3 Co warto wiedzieć 14 Studia i staże zagraniczne 17 Oferta dydaktyczna Studia pierwszego i drugiego stopnia 0 Kierunki i specjalności Katowice 0 Bielsko Biała 3 Rybnik 4 Opis kierunków studiów 6 Studia prowadzone w językach obcych 49 Zasady rekrutacji 5 Studia podyplomowe 58 Śląska Międzynarodowa Szkoła Handlowa 6 Śląska Szkoła Języków Obcych Ekonomicznych 63 Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy EUD 64 Akademia Młodego Ekonomisty AME 65 Uniwersytet Ekonomiczny Trzeciego Wieku 67 DOŁĄCZ DO NAS

3 O uczelni Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach jest jedną z pięciu publicznych uczelni ekonomicznych w kraju, największą i najstarszą w regionie. Pierwsze zajęcia odbyły się tu 11 stycznia 1937 roku, dlatego co roku 11 stycznia obchodzimy Święto Uczelni. W roku akademickim 011/01 świętowaliśmy jubileusz 75-lecia Uczelni. Dziś, kie dy w kil ku na stu bu dyn kach każ de go dnia mija się ty sią ce osób, trudno uwierzyć, że 76 lat temu wszyscy mie ści li się w jed nej sa li i mie li wspól ny plan za jęć. Jest coś, o co dba my od po cząt ku to edu ka cja w za kre sie wie dzy o no wo cze snej go spo dar ce, bli skość biz ne su i ad mi ni stra cji pu blicz nej. Uczy my ro zu mieć świat, któ ry nas ota cza. O HISTORII UCZELNI POCZYTAJ NA STRONIE: > O Uczelni > Historia < dr Józef Lisak pierwszy Rektor Uczelni, aula jego imienia znajduje się na 3. piętrze budynku A < plan wykładów na rok 1937/38 < lata 50. 3

4 O Katowicach KATOWICE TO STOLICA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO, BĘDĄCA JEDNOCZEŚNIE JEDNĄ Z NAJSZYBCIEJ ROZWIJAJĄCYCH SIĘ METROPOLII W NASZYM KRAJU. KOJARZONE NIEGDYŚ JEDYNIE Z PRZEMYSŁEM CIĘŻKIM I FAMILOKAMI, SĄ DZIŚ MIASTEM PRAWDZIWIE EUROPEJSKIM, W KTÓRYM NOWOCZESNOŚĆ TWÓRCZO NAWIĄZUJE DO TRADYCJI. KATOWICE ZNANE SĄ TAKŻE Z BOGATEGO ŻYCIA AKADEMICKIEGO, NA 14 UCZELNIACH WYŻSZYCH STUDIUJE KILKADZIESIĄT TYSIĘCY OSÓB, PODCZAS GDY W CAŁYM WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM UCZY SIĘ OK. 00 TYS. STUDENTÓW. Mieszkańcy i turyści mogą korzystać z wielu atrakcji, jakie oferują Katowice, w tym między innymi: Szlak Za byt ków Tech ni ki: byt ki tech ni ki.pl cie ka wa in fra struk tu ra, któ rej bar dzo waż nym ele men tem jest Ni ki szo wiec, naj star sza dziel ni ca mia sta po wsta ła na po cząt ku XX wie ku, do kład nie od - zwier cie dla ją ca du cha tam tych cza sów, uzna na za Po mnik Hi sto rii, szlak ar chi tek tu ry mo der ni stycz nej (obiek ty z lat 30. XX wie ku wte dy na - zy wa ne pol skim Chi ca go). Ka to wic ka mo der na to wy jąt ko wy skarb po rów - ny wal ny w Pol sce tyl ko z Gdy nią, licz ne wy da rze nia kul tu ral ne i spor to we świa to wej ran gi. KONKURS O TYTUŁ EUROPEJSKIEJ STOLICY KULTURY 016 WYZWOLIŁ W KATOWICACH ENERGIĘ, KTÓREJ NIKT SIĘ NIE SPODZIEWAŁ. Z ODWAŻNYM I ORYGINALNYM HASŁEM: MIASTO OGRODÓW KATOWICE ZNALAZŁY SIĘ W FINALE KONKURSU, DYSTANSUJĄC MIASTA O WIELOWIEKOWEJ TRADYCJI Ka to wi ce roz kwi tły kul tu rą. Dziś wła śnie tu na Off Fe sti wa lu Ar tu ra Roj ka, fe sti wa lu Tau ron No wa Mu zy ka i Ra wie Blu es spo ty ka ją się ty sią ce fa nów róż nych ga tun ków mu zy ki. Wszyst kie te wy - da rze nia zaj mu ją wy so kie miej sca w ran kin gach naj waż niej szych fe sti wa li w Pol sce i Eu ro pie. Mia sto się zmie nia. Za słyn nym ka to wic kim Spodkiem po wsta ją no we sie dzi by Mu zeum Ślą - skie go i Na ro do wej Or kie stry Sym fo nicz nej Pol skie go Ra dia, a tak że Cen trum Kon gre so we - go, któ re wkrót ce bę dzie zna ko mi tym miej scem dla zwa ne go Ślą skim Da vos Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Obok ar chi tek tu ry roz wi ja się de sign. Dziś to nie tyl ko pro jek to wa nie, ale tak że współ pra ca ar ty stów z przed się bior ca mi, któ ra za czy na się już na po zio mie wyż szych uczel ni. Co raz wię - cej przed mio tów do brze za pro jek to wa nych po cho dzi ze Ślą ska. Mia sto tęt ni ży ciem. Kul to wym miej scem spo tkań mło dych lu dzi jest uli ca Ma riac ka. W każ - dy week end od by wa ją się tu kon cer ty, wy stę py te atral ne, pro jek cje fil mo we. Ar ty ści pre zen - tu ją na dep ta ku swo je in sta la cje, two rzą mu ra le, zmie nia ją ob li cze sza rych do tąd po dwó rek. Uczelnia dziś 76 lat tradycji akademickiej 4 wydziały 15 kierunków studiów 60 specjalności na studiach I i II stopnia 13 organizacji studenckich Uniwersytet w liczbach +1 sale gimnastyczne, 1 basen ośrodki naukowodydaktyczne (Bielsko-Biała, Rybnik) studentów 35 kół naukowych dziś > Studenci kiedyś i dziś 144 sale dydaktyczne około 40 studentów rocznie na studiach i praktykach zagranicą ponad absolwentów cenionych przez pracodawców około 500 nauczycieli akademickich 7 wydanych płyt z muzyką sale komputerowe > Uczelnia w liczbach 4 5

5 Ludzie Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach to uczelnia stworzona przez ludzi i przede wszystkim dla ludzi. Promuje więc wartości, które są ważne dla naszego życia: Zespół Pieśni i Tańca Silesianie» osoba jako wartość,» godność,» prawda,» wolność,» wspólnota,» pracowitość,» rzetelność i uczciwość,» etos pracy,» odpowiedzialność społeczna,» patriotyzm. CHÓR Uni wer sy te tu Eko no micz ne go < czytaj na stronie STUDENCI DZIAŁAJĄ W ORGANIZACJACH STUDENCKICH I KOŁACH NAUKOWYCH, W ZESPOŁACH ARTYSTYCZNYCH I SEKCJACH SPORTOWYCH. Dzia łal ność w ko łach na uko - wych i or ga ni za cjach stu - denc kich to do świad cze nie wy so ko ce nio ne przez przy - szłych pra co daw ców: > Organizacje studenckie > Koła naukowe SPORT I KULTURA OR GA NI ZA - CJE I KO ŁA Uczelnia kształci 15 tys. studentów na czterech wydziałach w Katowicach oraz w dwóch ośrodkach naukowo-dydaktycznych w Bielsku-Białej i Rybniku. Każdy z wydziałów ma własny kolor, z którym jest utożsamiany: WYDZIAŁ EKONOMII zielony WYDZIAŁ FINANSÓW I UBEZPIECZEŃ starozłoty, WYDZIAŁ INFORMATYKI I KOMUNIKACJI morski, WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA niebieski < czytaj na stronie Upra wiasz sport lub masz za in te re so wa nia mu zycz ne? Aka de mic ki Zwią zek Spor to wy oraz ze spo ły ar ty stycz ne, ta kie jak Chór Uni wer sy te tu Eko no micz ne go czy Ze spół Pie śni i Tań ca Si le sia nie, cze ka ją na Cie bie: > Sport i kultura 6 7

6 Studenci Uwa żam, że war to stu dio wać na UE głów nie ze wzglę du na liczne możliwości wyjazdów zagranicznych na studia i prak ty ki. Jest ich ty le, że stu dia oka zu ją się za krótkie!!! Dlatego w międzyczasie polecam działalność w ESN, by tak że w Ka to wi cach po czuć ma gię Erasmusa. Ewa Lutogniewska 3 rok, studia pierwszego stopnia Wydział Ekonomii Kierunek Ekonomia Specjalność: Gospodarowanie nieruchomościami i usługi publiczne Organizacja studencka Erasmus Student Network UE Katowice Wybrałam tę uczelnię zkilku powodów. Popierwsze Katowice są przystępne cenowo dla studenta, po drugie znajdują się blisko mojego domu rodzinnego, potrzecie inajważniejsze Uniwersytet Ekonomiczny ma renomę, którą docenią moi przyszli pracodawcy. Dziś wiem, że4 lata spędzone natej uczelni dały mi merytoryczne przygotowanie do pracy w branży nieruchomości czy finansów, a działalność wniezależnym Zrzeszeniu Studentów nauczyła mnie praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy oraz współpracy zinnymi. Izabela Bujok 1 rok, stu dia dru gie go stop nia Wy dział Fi nan sów i Ubez pie czeń Kie ru nek Fi nan se i Ra chun ko wość Spe cjal ność: Go spo da ro wa nie nie ru cho mo ścia mi Organizacja studencka Niezależne Zrzeszenie Studentów (NZS) Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach to uczel nia, na któ rej nie spo sób się nu - dzić praktycznie raz w tygodniu organizowa ne jest ja kieś wy da rze nie lub kon kurs pobudzający aktywność studentów. Na uczelni działa aż 13 organizacji studenckich i około 30 kół naukowych każde ukierunkowane na różny profil działalności, dzięki czemu każdy student może zna leźć coś dla sie bie. Sa ma dzia łam w jed nej już 3 la ta i nie ża łu ję! Dzię ki stu dio wa niu na UE po zna łam mnó stwo cie ka wych osób i już dziś wiem, że te przy jaź nie bę dą trwać dłu go po stu diach. Hanna Cierpicka 3 rok, studia pierwszego stopnia Wydział Zarządzania Kie ru nek Za rzą dza nie Spe cjal ność: Za rzą dza nie mar ke tin go we w usłu gach pro fe sjo nal nych, tu ry sty ce i me diach Or ga ni za cja stu denc ka Nie za leż ne Zrze sze nie Stu den tów (NZS) ORGANIZACJE STUDENCKIE: 1. Parlament Studencki. AIESEC 3. Akademicki Związek Sportowy (AZS) 4. Erasmus Student Network (ESN) UE Katowice 5. Europejskie Centrum Integracji i Rozwoju (ECID) 6. Europejskie Forum Studentów AEGEE Katowice 7. Katolicki Związek Akademicki Gaudeamus 8. Klub IGO Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 9. Niezależne Zrzeszenie Studentów (NZS) 10. Organizacja Studencka Paneuropa 11. Studencka Organizacja Public Relations PRogress 1. Studencka Organizacja Wspierania Inicjatyw InPuls 13. Śląskie Studenckie Forum Business Centre Club (BCC) Katowice 8 9

7 Absolwenci Studiowałem marketing. Pociągał mnie świat reklam, tworzenia marek, wpływania na codzienne decyzje milionów ludzi. Wielu z naszych absolwentów znajdziesz na zawodowobiznesowych serwisach społecznościowych: i BARBARA WNĘK Radna Miasta Katowice i Dyrektor Biura Senatora RP Leszka Piechoty, doktorantka Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach W codziennej pracy radnej bardzo przydaje się wiedza ekonomiczna dzięki niej spoglądam na miasto całościowo z uwzględnieniem jego długofalowego, zrównoważonego rozwoju. Kadra Ma my do sko na łą ka drę dy dak tycz ną. To pra wie 500 pra cow ni ków na uko wych, któ rych wie dza oraz do świad cze nie za wo do we za pew nia ją moż li wość roz wo ju w róż nych dzie - dzi nach. Są to człon ko wie wie lu in sty tu cji na uko wych i pań stwo wych, jak PAN, Ra da Na - uko wa NBP, Za rząd NBP. Władze Uczel nią zarządza Rek tor przy po mo cy Pro rek to rów. Wy dzia ła mi kie ru ją Dzie ka ni przy po mo cy Pro dzie ka nów. Administracja i Obsługa Pra cow ni cy ad mi ni stra cji i ob słu gi tech nicz nej na Uni wer sy te cie Eko no micz nym w Ka to wi cach są za wsze po moc ni i życz li wi dla stu den tów. Dzię ki nim Uczel nia mo że spraw nie dzia łać. TOMASZ KRÓL Marketing Manager w centrali firmy Heineken Uważam, że Śląsk zasługuje na to, aby jego największe przedsiębiorstwa zafunkcjonowały w świadomości Polaków. Zatrudniają dużo ludzi, zarabiają sporo pieniędzy, możemy być z nich dumni. TOMASZ KONIK Partner w firmie doradczej Deloitte BOGUSŁAWA NIEWĘGŁOWSKA Prezes Katowickiego Klubu Forum Obywatelskiego Rozwoju Demokracja dobrze służy rozwojowi, gdy jest żywa, to znaczy cieszy się szerokim uczestnictwem obywateli, którzy podejmują swoje decyzje, opierając się na rzetelnej wiedzy pochodzącej z bogatego doświadczenia i rzetelnych badań naukowych. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach znajduje się w pierwszej piątce na liście najlepszych uczelni w Polsce. (na podstawie oceny pracodawców; według raportu z badań w projekcie Uczelnia Przyjazna Pracodawcom za 010 rok) Absolwenci Ma my po nad 60 tys. ab sol wen tów. W nie któ rych ro dzi nach stu dia w mu rach na szej Uczel ni to tra dy cja stu dio wa ły u nas ca łe po ko le nia ab sol wen tów, ich dzie ci i wnu ki. Ab sol wen ci rocz ni ka 1956 czy li ci, któ rzy wów czas po raz pierw szy otrzy ma li ty tuł ma - gi stra, ma ją sta ły kon takt z Uczel nią. Co czwarty absolwent naszej Uczelni zajmuje stanowisko kierownicze < Absolwenci rocznika 56 ze swoim profesorem Na si ab sol wen ci są chęt nie za trud nia ni i do ce nia ni przez pra co daw ców. Ba da nia lo sów ab - sol wen tów na szej Uczel ni po ka zu ją, że stu den ci po za koń cze niu kształ ce nia na Uni wer - sy te cie Eko no micz nym w Ka to wi cach nie ma ją pro ble mów ze zna le zie niem pra cy. Więk - szość z nich zna la zła swo ją pierw szą pra cę już przed upły wem 4 mie się cy od mo men - tu pod ję cia po szu ki wań. Więk szość na szych ab sol wen tów jest za do wo lo na ze swo jej ścież ki ka rie ry i obec nie nie szu ka pra cy, a co czwar ty ab sol went na szej Uczel ni zaj mu je sta no - wi sko kie row ni cze. (źródło: Raport z badania losów absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach -Keystone Consulting Sp. z o.o., listopad 011) 10 11

8 Nowe inwestycje Naszym najnowszym obiektem jest Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka (CINiBA) Bi blio te ka Głów na wraz z Bi blio te ka mi Ka te dral ny - mi, sta no wi pod sta wę sys te mu bi blio tecz no -in for - ma cyj ne go Uczel ni. Dys po nu je naj więk szym na Gór nym Ślą sku księ go zbio rem z za kre su na uk spo łecz no -eko no micz nych. Obok zbio rów tra dy - cyj nych ksią żek i cza so pism, gro ma dzi rów nież zbio ry elek tro nicz ne (ser wi sy e -cza so pism, sta ty - stycz ne i fo to gra ficz ne ba zy da nych), ba zy da nych on -li ne oraz CD -ROM. Wszyst kie in for ma cje o zbio rach i usłu gach Bi blio te ki Głów nej zna leźć moż na na stro nie in ter ne to wej to wi - ce.pl. Wię cej na: ni ba.ue.ka to wi ce.pl Nagrody: 1. Nagroda Główna Prezydenta RP dla Najlepszego Obiektu Architektury XXI wieku w Polsce (lata ). Tytuł najlepszego budynku użyteczności publicznej w VIII edycji konkursu Życie w architekturze 3. Nagroda Główna i Nagroda Roku w konkursie Polski Cement w Architekturze za najlepszy obiekt architektoniczny wzniesiony ze środków publicznych Biblioteka spełnia standardy XXI wieku, tak w zakresie udostępniania informacji niezbędnej do realizacji programów studiów obu uczelni, poprawy jakości nauczania poprzez zwiększenie potencjału badawczego, jak i rozszerzenia dostępności literatury naukowej w regionie oraz zwiększenia roli Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w międzynarodowych relacjach naukowych Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka to wspólny projekt Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, w wyniku którego uruchomiona została nowoczesna biblioteka naukowa zobacz Cen trum In for ma cji Na uko wej i Bi blio te ka Aka de mic ka Budowa Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych (CNTI) CNTI po wsta je na dział ce o po wierzch ni bli sko 0,9 ha w ob rę bie kam pu su Uni wer sy te - tu mię dzy uli ca mi Bo gu cic ką i Murc kow ską tuż przy rze ce Ra wie. In te li gent ny bu dy nek opo wierzch ni cał ko wi tej prze kra cza ją cej me trów kw. ma być prze zna czo ny głów - nie na ce le dy dak tycz no -na uko we Uczel ni. Do dat ko wo, dzia łal ność Cen trum ma po móc wzmac niać współ pra cę z sek to rem biz ne so wym w za kre sie kre owa nia i za sto so wa nia ICT (In for ma tion and Com mu ni ca tion Tech no lo gy). Według planów uroczyste otwarcie CNTI nastąpi wraz z rozpoczęciem Roku Akademickiego 013/014, a zajęcia w budynku odbywać się będą od 014 roku. Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych zobacz 1 13

9 Co warto wiedzieć Akre dy ta cje, na gro dy, wy róż nie nia CERTIFIKATY AKREDYTACJI Pro wa dzo ne w na szym Uni wer sy te cie kie run ki stu - diów: Eko no mia, In for ma ty ka i Eko no me tria, Finan - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach przeszedł ewaluację w ramach Programu Ewaluacji Uczelni prowadzonego przez European University Association (EUA) se i Ra chun ko wość, Go spo dar ka Prze strzen na, Za rzą dza nie po sia da ją cer ty fi ka ty akredy ta cji po twier dza ją ce wy so ką ja kość kształ ce nia na stu diach pierw sze go i dru gie go stop nia. Cer ti fi ka ty te zo sta ły przy zna ne przez Polską Komisję Akredytacyjną oraz Fun da cję Pro mo cji i Akre dy ta cji Kie run ków Eko no micz nych w War sza wie. Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej w dniu 4 czerwca 010 r. pod ję ło Uchwa łę nr 581/010 w spra wie przy zna nia wy róż nia ją cej (naj wyż szej) oce ny ja ko ści kształ ce nia na kie - run ku Za rzą dza nie pro wa dzo nym na Wy dzia le Za rzą dza nia. Na gro da dla na szej Uczel ni w XX edy cji Lau rów Umie jęt no ści i Kom pe ten cji Nasz Uni wer sy tet, w 75-le cie je go ist nie nia, zo stał wy róż nio ny Pla ty no wym Lau rem Pro Pu bli co Bo - no, który wręczono podczas uroczystej gali 14 stycznia 01 roku w Domu Mu zy ki itań ca wza brzu. grud nia 011 r. JM Rek tor prof. UE dr hab. Jan Py ka ode brał na gro dę Wo je wo dy Ślą skie go Śla skie na 5 dla Uni wer sy te tu Eko no micz ne go w Ka to wi cach w ka te go rii na uka. Wyróżnienie Specjalne do Skrzydeł Merkurego dla UE w Katowicach W czerwcu 01 roku podczas X Wielkiego Pikniku "Regiony Europy i Świata" Uczelnia otrzymała Wyróżnienie Specjalne do Skrzydeł Merkurego Izby Gospodarczej Eksporterów i Importerów za kształtowanie wysokiego poziomu nauczania i rozpowszechniania wiedzy ekonomicznej według nowoczesnych, międzynarodowych standardów. KONSORCJUM ŚLĄSKICH UCZELNI PUBLICZNYCH Uni wer sy tet Eko no micz ny w Ka to wi cach jest jed nym z za ło ży cie li Kon sor cjum Ślą skich Uczel - ni Pu blicz nych, któ re po wsta ło 4 ma ja 010 ro ku. Kon sor cjum ma na ce lu pro mo cję ślą skie go szkol nic twa wyż sze go w re gio nie, na ob sza rze Pol ski i za gra ni cą oraz ini cjo wa nie wza jem nej współ pra cy i po mo cy mię dzy uczel nia mi. Obec nie w skład Kon sor cjum wcho dzi 9 uczel ni: Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, Politechnika Częstochowska, Politechnika Śląska, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Śląski w Katowicach. CZY WIESZ, ŻE? W ra mach unij ne go 7. Pro gra mu Ra mo we go Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach we wrześniu 013 roku już po raz piąty będzie współ or ga ni zo wał Ślą - ską Noc Na ukow ców. Co ro ku w tym sa mym cza sie uni - wer sy te ty z ca łej Eu ro py za pra sza ją wszyst kich do wzię - cia udzia łu w wy kła dach, eks pe ry men tach i wspól nej za - ba wie z na ukow ca mi. Noc Na ukow ców zo sta ła uzna na za naj waż niej - sze wy da rze nie na uko we w ple bi scy cie So - czewki Fo cu sa 011 w ka te go rii ini cja ty wa. Sprawdź na: nau kow cow.com.pl PROJEKTY UNIJNE Pa mię taj, że w trud nych sy tu acjach mo żesz uzy skać po moc ma te rial ną i opie kę psy cho lo ga: den ci.ue.ka to wi ce.pl > Po moc dla stu den tów Co warto wiedzieć Nie przegap okazji, by skorzystać z bogatej oferty projektów unijnych > Projekty >... POMOC Ponad 100 firm współpracuje z naszą uczelnią w zakresie praktyk studenckich PRACA PRAKTYKI W sprawach pracy, krajowych praktyk czy staży pomoże Ci Akademickie Centrum Kariery:

10 Studia i staże zagraniczne Wymiana stypendialna UCZEL NIA BIE RZE UDZIAŁ W PRO - GRA MACH WY MIA NY AKA DE MIC - KIEJ TA KICH JAK: ERA SMUS, LE - ONAR DO DA VIN CI, CE EPUS, FUN - DUSZ STY PEN DIAL NY I SZKO LE - NIO WY, MIĘ DZY NA RO DO WY FUN - DUSZ WY SZE CHRADZ KI I IN NE. rocznie około 450 studentów wyjeżdżających i przyjeżdżających Uczelnie partnerskie Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 00 JESTEŚMY W SIECIACH: umów z innymi uczelniami w ramach programów wymiany EAIE NAFSA EURASHE EUA Rocz nie przy zna wa nych jest kil ka set sty pen diów na jed no - lub dwu se me - stral ne wy jaz dy na stu dia i prak ty ki do pra wie wszyst kich kra jów Eu ro py. Stu den ci ma ją rów nież szan se zre ali zo - wa nia czę ści stu diów na Taj wa nie, w Hong kon gu, Ko rei, Sin ga pu rze, Ko - lum bii czy Sta nach Zjed no czo nych. Wie lu stu den tów ko rzy sta rów nież z bo - ga tej ofer ty wy jaz dów krót ko ter mi no - wych na kon fe ren cje i se mi na ria mię - dzy na ro do we, szko ły let nie, wi zy ty stu - dyj ne w przed się bior stwach i in nych. Więcej informacji: Studia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach to dużo możliwości wyjazdów zagranicznych jak np. program Erasmus, ale nie tyl ko. Ja na przy kład uczest ni czy łem w szko le let niej w Ko - rei Południowej, gdzie zaliczyłem jedną trzecią swojego semestru (oko ło 10 punk tów ECTS). Szko ła let nia to świet ne do - świadczenie. Mam nadzieję, że zaprocentuje w moim życiu codziennym zarówno prywatnym, jak i zawodowym. Wojciech Witkowski Z doświadczeń Biura Programów i Współpracy Międzynarodowej wynika, że modelowa ścieżka międzynarodowa studenta powinna wyglądać następująco: wyjazd na jeden lub dwa semestry studiów w ramach programu Erasmus, FSS, CEEPUS (lub na podstawie umów bilateralnych z uczelniami na terenie Europy) wyjazd na praktykę zagraniczną w ramach programu Erasmus lub na podstawie umów trójstronnych wyjazd na dodatkowe studia lub praktykę poza Europę III rok, Wy dział Za rzą dza nia, In ter na tio nal Bu si ness 16 17

11 Infrastruktura WKA TO WI CACH ORAZ W OŚROD KACH NA UKO WO -DY DAK TYCZ NYCH W BIEL SKU - -BIA ŁEJ I RYB NI KU STWA RZA MY DO SKO NA ŁE WA RUN KI DO STU DIO WA NIA. W Katowicach przy ul. Bogucickiej i 1 Maja znajduje się główny kampus Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Nasz Rektorat mieści się w starym zabytkowym ratuszu (obecnie w remoncie). Du że no wo cze sne au le, sa le wy kła do we i sa le do ćwi czeń, pra cow nie kom pu te ro we i sa - le do na uki wła snej. Po sia da my tak że aka de mi ki, sto łów kę, ba sen, sa le gim na stycz ne i si łow nię. Oferta Dydaktyczna STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (licencjackie, inżynierskie) stacjonarne i niestacjonarne STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (magisterskie) stacjonarne i niestacjonarne STUDIA PROWADZONE W JĘZYKACH OBCYCH Akademiki Uni wer sy tet Eko no micz ny w Ka to wi cach dys po nu je dwo ma do ma mi stu denc ki mi DS Za ścia nek i DS Si kor ka zlo ka li zo wa ny mi w Ka to wi cach -Li go cie przy uli cy Fran cisz - kań skiej Stu den ci za miesz ku ją w po ko jach 1- i 3-oso bo wych z peł nym wę złem sa ni tar nym oraz In ter ne tem. W DS Si kor ka znaj du je się pod jazd dla osób nie peł no - spraw nych, łą czą cy bu dy nek z wy dzie lo ny mi miej sca mi par kin go wy mi. Do dys po zy cji stu den tów jest sa la gier, sa la ci chej na uki, pral nia stu denc ka, bo iska do siat ków ki i ko - szy ków ki. to wi ce.pl/aka de mi ki STUDIA TRZECIEGO STOPNIA (doktoranckie) STUDIA PODYPLOMOWE ŚLĄSKA MIĘDZYNARODOWA SZKOŁA HANDLOWA ŚLĄSKA SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH EKONOMICZNYCH EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY bezpłatny program edukacji ekonomicznej dla uczniów klas 5. i 6. szkół podstawowych AKADEMIA MŁODEGO EKONOMISTY bezpłatny program edukacji ekonomicznej dla uczniów gimnazjum Programy EUD i AME dla uczniów realizowane są we współpracy z Fundacją Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych są współfinansowane przez NBP UNIWERSYTET EKONOMICZNY TRZECIEGO WIEKU dla osób, które zakończyły lub przerwały aktywność zawodową 18 19

12 Studia I i II stopnia Katowice WYDZIAŁ EKONOMII STUDIA STACJONARNE NIESTACJONARNE KIERUNEK SPECJALNOŚĆ I-ST II-ST I-ST II-ST Dystrybucja i sprzedaż na rynkach krajowych i międzynarodowych Ekonomia zatrudnienia i bezrobocia Gospodarka miejska i regionalna Gospodarka elektroniczna Gospodarowanie nieruchomościami i usługi publiczne Gospodarowanie kapitałem ludzkim Handel zagraniczny Komunikacja w biznesie krajowym EKONOMIA i międzynarodowym Transport i logistyka Międzynarodowe stosunki ekonomiczne i problemy globalne Polityka społeczna Projekty lokalne i regionalne project manager Ekonomia menedżerska Analityk rynku Strategie biznesu ipolityka gospodarcza we-gospodarce KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ FINANSE I ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA WYDZIAŁ FINANSÓW I UBEZPIECZEŃ SPECJALNOŚĆ Aktuariat i zarządzanie ryzykiem Analityk finansowy Bankowość i finanse międzynarodowe Doradztwo finansowe Finanse i inwestycje Finanse i rynek ubezpieczeń Gospodarowanie nieruchomościami Inżynieria finansowa Rachunkowość Skarbowość European Business And Finance Quantitative Asset And Risk Management Finanse ochrony zdrowia Zarządzanie w ochronie zdrowia Gospodarowanie zasobami w ochronie zdrowia STUDIA STACJONARNE NIESTACJONARNE I-ST II-ST I-ST II-ST GOSPODARKA PRZESTRZENNA Studia miejskie i regionalne Planowanie przestrzenne i gospodarka nieruchomościami Zarządzanie środowiskiem i przestrzenią KIERUNEK WYDZIAŁ INFORMATYKI I KOMUNIKACJI SPECJALNOŚĆ STUDIA STACJONARNE NIESTACJONARNE I-ST II-ST I-ST II-ST MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE GOSPODARKA I ZARZĄDZANIE PUBLICZNE Studia inżynierskie LOGISTYKA STUDIA O TYTULE ZAWODOWYM INŻYNIERA Biznes międzynarodowy Zarządzanie w organizacjach publicznych i społecznych Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej Diagnozowanie problemów społecznych i gospodarczych Public Relations w organizacjach Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym Zarządzanie strategiczne w organizacjach publicznych i społecznych non-profit Strategie społecznej odpowiedzialności Transport w systemach logistycznych Ekologistyka Telematyka transportu i logistyki INFORMATYKA I EKONOMETRIA INFORMATYKA DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA Informatyka ekonomiczna Inżynieria systemów informatycznych zarządzania Inżynieria wiedzy Metody i systemy wspomagania decyzji Zarządzanie projektami Biznes elektroniczny Bazy danych i hurtownie danych Zintegrowane systemy informatyczne zarządzania Programowanie gier i aplikacji mobilnych Nowe media i komunikacja elektroniczna w organizacjach Dziennikarstwo ekonomiczne i Public Relations Kultura i komunikacja międzykulturowa Specjalność zostaje uruchomiona wówczas, gdy wybierze ją co najmniej 5 studentów. 0 1

13 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA STUDIA STACJONARNE NIESTACJONARNE Bielski Ośrodek Naukowo-Dydaktyczny KIERUNEK ANALITYKA GOSPODARCZA SPECJALNOŚĆ I-ST II-ST I-ST II-ST Bielsko-Biała, ul. Dworkowa 5 tel , GOSPODARKA * TURYSTYCZNA WYDZIAŁ EKONOMII STUDIA STACJONARNE NIESTACJONARNE INTERNATIONAL BUSINESS LOGISTYKA MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE Zarządzanie logistyczne Zarządzanie biznesem międzynarodowym KIERUNEK GOSPODARKA I ZARZĄDZANIE PUBLICZNE SPECJALNOŚĆ Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym Public Relations w organizacjach Zarządzanie strategiczne w organizacjach publicznych i społecznych (non-profit) Strategie społecznej odpowiedzialności I-ST II-ST I-ST II-ST ZARZĄDZANIE Marketing na rynkach krajowych i międzynarodowych Specjalność menedżerska Przedsiębiorczość Zarządzanie finansowe Zarządzanie przedsiębiorstwem Zarządzanie zasobami ludzkimi Zarządzanie w kulturze, sztuce i turystyce kulturowej * - planuje się uruchomienie studiów II stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ WYDZIAŁ FINANSÓW I UBEZPIECZEŃ SPECJALNOŚĆ Bankowość i finanse międzynarodowe Doradztwo finansowe Finanse i inwestycje Finanse i rynek ubezpieczeń Gospodarowanie nieruchomościami Inżynieria finansowa Rachunkowość STUDIA STACJONARNE NIESTACJONARNE I-ST II-ST I-ST II-ST FINANSE I ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA Finanse ochrony zdrowia Zarządzanie w ochronie zdrowia Gospodarowanie zasobami w ochronie zdrowia WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA STUDIA STACJONARNE NIESTACJONARNE KIERUNEK SPECJALNOŚĆ I-ST II-ST I-ST II-ST ZARZĄDZANIE Zarządzanie Zasobami Ludzkimi GOSPODARKA TURYSTYCZNA Specjalność zostaje uruchomiona wówczas, gdy wybierze ją co najmniej 5 studentów. 3

14 Rybnicki Ośrodek Naukowo-Dydaktyczny Rybnik, ul. Rudzka 13c tel , KIERUNEK EKONOMIA WYDZIAŁ EKONOMII SPECJALNOŚĆ Dystrybucja i sprzedaż na rynkach krajowych i międzynarodowych Ekonomia zatrudnienia i bezrobocia Gospodarka miejska i regionalna Gospodarka elektroniczna Gospodarowanie nieruchomościami i usługi publiczne Gospodarowanie kapitałem ludzkim Handel zagraniczny Komunikacja w biznesie krajowym i międzynarodowym Transport i logistyka Międzynarodowe stosunki ekonomiczne i problemy globalne Polityka społeczna Projekty lokalne i regionalne project manager Analityk rynku Ekonomia menedżerska Strategie biznesu i polityka gospodarcza w e-gospodarce STUDIA STACJONARNE NIESTACJONARNE I-ST II-ST I-ST II-ST KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ FINANSE I ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA KIERUNEK LOGISTYKA ZARZĄDZANIE WYDZIAŁ FINANSÓW I UBEZPIECZEŃ SPECJALNOŚĆ Bankowość i finanse międzynarodowe Doradztwo finansowe Finanse i inwestycje Finanse i rynek ubezpieczeń Rachunkowość Finanse ochrony zdrowia Zarządzanie w ochronie zdrowia Gospodarowanie zasobami w ochronie zdrowia WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA SPECJALNOŚĆ Zarządzanie logistyczne Marketing na rynkach krajowych i międzynarodowych STUDIA STACJONARNE NIESTACJONARNE I-ST II-ST I-ST II-ST STUDIA STACJONARNE NIESTACJONARNE I-ST II-ST I-ST II-ST Specjalność zostaje uruchomiona wówczas, gdy wybierze ją co najmniej 5 studentów. GOSPODARKA PRZESTRZENNA Studia miejskie i regionalne Planowanie przestrzenne i gospodarka nieruchomościami Zarządzanie środowiskiem i przestrzenią GOSPODARKA I ZARZĄDZANIE PUBLICZNE Zarządzanie w organizacjach publicznych i społecznych Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej Diagnozowanie problemów społecznych i gospodarczych Public Relations w organizacjach Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym Zarządzanie strategiczne w organizacjach publicznych i społecznych (non-profit) Strategie społecznej odpowiedzialności 4 5

15 Kierunki studiów Kie ru nek EKO NO MIA Stu dia I i II stop nia Wydział Ekonomii Na kie run ku Eko no mia kształ ci się wy so kiej kla sy spe cja li stów w dzie dzi nie go spo da ro - wa nia za so ba mi ludz ki mi, rze czo wy mi i fi nan so wy mi, bar dzo do brze przy go to wa nych do po dej mo wa nia ra cjo nal nych de cy zji eko no micz nych. Stu dia da ją moż li wość po zna nia sze ro kie go spek trum za gad nień no wo cze snej eko no mii, ze szcze gól nym uwzględ nie niem pro ce sów in te gra cji i glo ba li za cji. Wy kła da ne przed mio ty o cha rak te rze in ter dy scy pli nar nym do star cza ją wie dzę o spo łecz nych uwa run ko wa niach pro - ce sów go spo dar czych. Atu tem kie run ku jest zwra ca nie uwa gi na po łą cze nie wie dzy teo re tycz - nej z jej we ry fi ka cją w prak ty ce. Jed ną z me tod na ucza nia są stu dia przy pad ków, któ re uczą roz wią zy wa nia re al nych pro ble mów go spo dar czych. Wszyst ko to spra wia, że ab sol wen ci wy - po sa że ni w rze tel ną wie dzę o go spo da ro wa niu we współ cze snym zło żo nym i szyb ko zmie nia - ją cym się świe cie oraz na ucze ni pra cy in dy wi du al nej i w ze spo le, są ela stycz ni na ryn ku pra cy. Atrak cyj ne pro gra my kształ ce nia uwzględ nia ją zmia ny rze czy wi sto ści go spo dar czej w re - gio nie, w kra ju i we współ cze snym świe cie. Tym sa mym od po wia da ją one ak tu al ne mu za po trze bo wa niu na ryn ku pra cy. Przy go to wa no kil ka na ście spe cjal no ści ma ją cych na ce lu kształ ce nie spe cja li stów w po szcze gól nych dzie dzi nach go spo dar ki i spo łe czeń - stwa in no wa cyj ne go. Przed mio ty spe cja li stycz ne i swo bod ne go wy bo ru zwią za ne z róż - ny mi spe cjal no ścia mi obej mu ją bli sko po ło wę ogó łu pro wa dzo nych za jęć. DZIĘKI WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCIOM ZDOBYTYM PODCZAS STUDIOWANIA NA KIERUNKU EKONOMIA, JEGO ABSOLWENCI SĄ WYSOKO CENIENI I POSZUKIWANI PRZEZ: przed się bior stwa wszyst kich dzia łów go spo dar ki w kra ju izagra ni cą, w tym kor po ra - cje mię dzy na ro do we, ban ki i in sty tu cje fi nan so we, przed się bior stwa oto cze nia biz ne su (fir my kon sul tin go we, do rad cze, szko le nio we, jed - nost ki opra co wu ją ce stra te gie biz ne so we i re ali zu ją ce kam pa nie mar ke tin go we), sek tor usług pu blicz nych, in sty tu cje pu blicz ne (urzę dy pra cy, związ ki gmin, agen cje roz wo ju re gio nal ne go), urzę dy ad mi ni stra cji pu blicz nej i sa mo rzą du te ry to rial ne go, struk tu ry re gio nal nej i kra jo wej wła dzy eko no micz nej, urzę dy sta ty stycz ne i ośrod ki prze twa rza ją ce in for ma cje eko no micz ne, jed nost ki pro wa dzą ce ba da nia opi nii pu blicz nej, wy wia dow nie go spo dar cze, fun da cje i or ga ni za cje po za rzą do we, in sty tu cje spo łecz ne, in sty tu cje kul tu ry, re dak cje cza so pism oraz ra dio wych i te le wi zyj nych pro gra mów eko no micz nych, agen cje Pu blic Re la tions, agen dy i in sty tu cje Unii Eu ro pej skiej, in sty tu cje i or ga ni za cje mię dzy na ro do we, in sty tu ty ba daw cze. PO SIA DA JĄ KOM PE TEN CJE DO PRA CY NA STA NO WI SKACH, MIĘ DZY IN NY MI: spe cja li stów ds. ana liz, dia gno zo wa nia, pro gno zo wa nia, pro jek to wa nia, pla no wa nia, mo de lo wa nia, pro gra mo wa nia zja wisk go spo dar czych, spe dy to rów i lo gi sty ków, spe cja li stów w za kre sie or ga ni zo wa nia, ne go cjo wa nia i za wie ra nia umów z part ne ra - mi kra jo wy mi i za gra nicz ny mi, spe cja li stów ds. pro wa dze nia i roz li cza nia trans ak cji mię dzy na ro do wych, kie row ni ków, me ne dże rów, w dzia łach per so nal nych, eks per tów, do rad ców i kon sul tan tów, au dy to rów i kon tro le rów dzia łal no ści go spo dar czej i ad mi ni stra cji skar bo wej. Po nad - to są przy go to wa ni do pro wa dze nia wła snej dzia łal no ści go spo dar czej. SPE CJAL NO ŚCI: Dys try bu cja i sprze daż na ryn kach kra jo wych i mię dzy na ro do wych Eko no mia za trud nie nia i bez ro bo cia Go spo dar ka miej ska i re gio nal na Go spo dar ka elek tro nicz na Ekonomia menedżerska Analityk rynku Go spo da ro wa nie ka pi ta łem ludz kim Go spo da ro wa nie nie ru cho mo ścia mi i usłu gi pu blicz ne Han del za gra nicz ny Ko mu ni ka cja w biz ne sie kra jo wym i mię dzy na ro do wym Mię dzy na ro do we sto sun ki eko no micz ne i pro ble my glo bal ne Po li ty ka spo łecz na Pro jek ty lo kal ne i re gio nal ne pro ject ma na ger Stra te gie biz ne su i po li ty ka go spo dar cza w e -go spo dar ce Trans port i lo gi sty ka 6 7

16 WY BRA NE PRZED MIO TY KIE RUN KO WE: Ana li za eko no micz na Fi nan se pu blicz ne i ryn ki fi nan so we Go spo dar ka re gio nal na Ry nek ka pi ta ło wy i fi nan so wy Eko no mia mię dzy na ro do wa DLACZEGO WARTO Moż li wość ko rzy sta nia z no wo cze sne go La bo ra to rium Geo gra ficz nych Sys te mów In for - ma cji Prze strzen nej (GIS). Moż li wość roz wi ja nia swo ich za in te re so wań i pa sji na uko wych w ra mach Stu denc kie go Ko ła Na uko we go Nie ru cho mo ści dzia ła ją ce go przy Ka te drze Go spo dar ki Prze strzen nej. Wy jaz dy na stu dia za gra nicz ne, między innymi w ra mach mię dzy na ro do we go pro jek tu dy dak tycz ne go CE EPUS -RE DE NE (Re gio nal De ve lop ment Ne twork). ZA JĘ CIA PRO WA DZO NE SĄ PRZEZ WY SO KO KWA LI FI KO WA NĄ KA DRĘ NA UKO - WO -DY DAK TYCZ NĄ, PO SIA DA JĄ CĄ DO ŚWIAD CZE NIE BA DAW CZE I PRAK TYCZ NE. NIE KTÓ RE SPE CJA LI STYCZ NE ZA JĘ CIA PRO WA DZĄ WY BIT NI PRAK TY CY ŻY CIA GO SPO DAR CZE GO. Bo ga ta ofer ta edu ka cyj na uzu peł nio na jest o moż li wość zdo by wa - nia wy kształ ce nia czę ścio wo na in nych uczel niach kra jo wych i za gra nicz nych. Pod pi - sa ne umo wy po zwa la ją na uzu peł nia nie wy kształ ce nia na wio dą cych uczel niach kra jo - wych. Nie zwy kle bo ga ta jest ofer ta stu diów w kra jach Unii Eu ro pej skiej (w ra mach pro - gra mów Era smus, CE EPUS, JO SZEF i in nych), a tak że na uczel niach po za eu ro pej skich, wtym wko rei, Hong kon gu, Sin ga pu rze, Taj wa nie czy Ko lum bii. Stu den ci mo gą do łą czyć też do stu diu ją cych na na szym kie run ku za gra nicz nych ko le gów, dla któ rych za ję cia pro - wa dzo ne są w ję zy ku an giel skim. Do peł nie niem du żych moż li wo ści stu dio wa nia są atrak cyj ne prak ty ki w kra ju izagra ni - cą (w tym w ra mach pro gra mu Era smus). Z prze pro wa dzo nych ba dań wy ni ka, że ab sol wen ci kie run ku zaj mu ją eks po no wa ne sta - no wi ska w re no mo wa nych fir mach kra jo wych i za gra nicz nych oraz w ban kach. Wokre sie stu diów moż li wa jest do dat ko wa ak tyw ność. Re ali za cję pa sji na uko wej gwa ran tu - je pra ca w stu denc kich ko łach na uko wych. Bez po śred nio z kie run kiem Eko no mia zwią za - ne są mię dzy in ny mi ko ła na uko we: Ceteris Paribus, FO REX, In ter na tio nal Chal len ge, Po li ty - ków spo łecz nych, HR -owców, Ety ki, Go spo da ro wa nia nie ru cho mo ścia mi i wie le in nych. Po - za tym, dzia ła ją licz ne or ga ni za cje stu denc kie, a wśród nich AIE SEC, Era smus Stu dent Ne - twork, NZS, Ka to lic ki Zwią zek Aka de mic ki Gau de amus, PA NEU RO PA, Aka de mic ki Zwią zek Spor to wy. Do stęp ne są rów nież za ję cia fa kul ta tyw ne w Stu dium Wy cho wa nia Fi zycz ne go i Spor tu (np. pły wa nie, sau na, ae ro bic). Roz wi ja nie zdol no ści ar ty stycz nych za pew nia ją wy - stę pu ją cy w kra ju izagra ni cą Ze spół Pie śni i Tań ca Si le sia nie oraz chór aka de mic ki. Stu dia I stop nia Stu den ci kie run ku Go spo dar ka Prze strzen na zdo by wa ją in ter dy scy pli nar ną wie dzę z za - kre su prze strzen nej or ga ni za cji roz wo ju spo łecz no -go spo dar cze go, a po nad to wie dzę eko - no micz ną, przy rod ni czą i spo łecz ną. W trak cie za jęć stu den ci zdo by wa ją umie jęt no ści po - zwa la ją ce mię dzy in ny mi na uczest ni cze nie w opra co wy wa niu stu dium uwa run ko wań i kie - run ków za go spo da ro wa nia prze strzen ne go, miej sco wych pla nów za go spo da ro wa nia prze - strzen ne go oraz współ pra cę w za kre sie for mu ło wa nia oraz wdra ża nia stra te gii roz wo ju lo - kal ne go i re gio nal ne go. Ma ją moż li wość po zna nia za sad pla no wa nia spo łecz ne go, go spo - dar cze go i prze strzen ne go roz wo ju miast oraz re gio nów, jak też ob sza rów wiej skich. Po - nad to uczą się pro gra mo wa nia roz wo ju in fra struk tu ry tech nicz nej i spo łecz nej, a tak że roz - wią zy wa nia pro ble mów do ty czą cych go spo dar ki nie ru cho mo ścia mi czy też za rzą dza nia śro do wi skiem, w tym for mu ło wa nia za sad zrów no wa żo ne go roz wo ju. Ab sol wen ci przy go to wa ni są do pra cy o cha rak te rze pro jek to wym, przy wy ko rzy sta niu no wo cze snych apli ka cji Geo gra ficz nych Sys te mów In for ma cji Prze strzen nej (GIS). Ab - sol wenci kie run ku Go spo dar ka Prze strzen na mo gą zna leźć za trud nie nie w: ze spo łach przy go to wu ją cych opra co wa nia i do ku men ty pro gra mo we, pla ni stycz ne i stra te gicz ne na po zio mie lo kal nym, re gio nal nym i kra jo wym; jed nost kach ad mi ni stra cji sa mo rzą do - wej i rzą do wej; agen cjach roz wo ju; agen cjach nie ru cho mo ści; fir mach kon sul tin go wych ido rad czych oraz in nych fir mach oto cze nia biz ne su. SPE CJAL NO ŚCI: Studia miejskie i regionalne Pla no wa nie prze strzen ne i go spo dar ka nie ru cho mo ścia mi Za rzą dza nie śro do wi skiem i prze strze nią Kie ru nek GO SPO DAR KA PRZE STRZEN NA IN TER DY SCY PLI NAR NY CHA RAK TER STU DIÓW ŁĄ CZĄ CY WIE DZĘ EKO NO MICZ NĄ, PRZY ROD NI CZĄ I TECH NICZ NĄ. Cie ka we za ję cia między innymi w for mie ćwi czeń te re no wych, ma - ją ce przede wszyst kim cha rak ter pro jek to wy. DLACZEGO WARTO WY BRA NE PRZED MIO TY KIE RUN KO WE: Eko no mi ka miast i re gio nów Pro jek to wa nie urba ni stycz ne Pla no wa nie prze strzen ne Geo gra ficz ne sys te my in for ma cji prze strzen nej Stra te gie roz wo ju gmi ny Spo łecz no -kul tu ro we uwa run ko wa nia go spo dar ki prze strzen nej 8 9

17 Kie ru nek GO SPO DAR KA PRZE STRZEN NA Kie ru nek GO SPO DAR KA I ZA RZĄ DZA NIE PU BLICZ NE Stu diaiistop nia Stu dent kie run ku Go spo dar ka Prze strzen na zdo by wa wie dzę i umie jęt no ści z za kre su: kon - cep tu ali za cji i pla no wa nia zrów no wa żo ne go roz wo ju, a tak że za go spo da ro wa nia prze strzen - ne go w wa run kach po la ry za cji i kon ku ren cyj no ści, zgod nie z wy mo ga mi cy wi li za cyj ny mi, moż - li wo ścia mi tech nicz ny mi oraz za sa da mi ła du prze strzen ne go, przy za cho wa niu eu ro pej skie go dzie dzic twa kul tu ry. Ab sol went ma kom pe ten cje ana li tycz ne, kre atyw ne, me to do lo gicz ne oraz ne go cja cyj ne, ro zu mie uwa run ko wa nia spo łecz ne i in ter kul tu ro we swo jej dzia łal no ści. Ab sol - went jest przy go to wa ny do: opra co wy wa nia do ku men tów pla ni stycz nych jed no stek osad ni - czych oraz re gio nów, eu ro re gio nów i kra ju; kon stru owa nia wi zji roz wo ju i stra te gii roz wo ju jed - no stek prze strzen nych; spo rzą dza nia pro gra mów ma ją cych na ce lu pod wyż sza nie kon ku ren - cyj no ści miast i re gio nów; pla no wa nia roz wo ju in fra struk tu ry tech nicz nej i sys te mów trans por - to wych; współ pra cy przy kon stru owa niu eu ro pej skiej per spek ty wy roz wo ju prze strzen ne go; peł nie nia ro li do rad cy i ne go cja to ra po sia da ją ce go kom pe ten cje w kre owa niu współ pra cy pu - blicz no -pry wat nej, w roz wią zy wa niu kon flik tów prze strzen nych oraz w za kre sie współ pra cy re - gio nal nej; za rzą dza nia prze strze nią i roz wo jem prze strzen nym, w tym za rzą dza nia mia sta mi, gmi na mi, po wia ta mi i wo je wódz twa mi; opra co wy wa nia ana liz i po dej mo wa nia dzia łań z za kre - su mar ke tin gu te ry to rial ne go; pla no wa nia ochro ny eu ro pej skie go dzie dzic twa kul tu ry miej skiej ire gio nal nej oraz pro gno zo wa nia i sy mu lo wa nia róż nych wa rian tów roz wo ju prze strzen ne go wopar ciu o wy spe cja li zo wa ne mo de le. Ab sol went jest przy go to wa ny do pra cy w: jed nost kach ad mi ni stra cji sa mo rzą do wej i rzą do wej, pra cow niach pro jek to wych, przed się bior stwach zwią - za nych z go spo dar ką prze strzen ną, w tym dzia ła ją cych w dzie dzi nie in we sty cji i nie ru cho mo - ści, agen cjach roz wo ju, fir mach kon sul tin go wych; fir mach oto cze nia biz ne su; in sty tu cjach ba - daw czych i ośrod kach ba daw czo -roz wo jo wych oraz in sty tu cjach i agen cjach Unii Eu ro pej skiej. Ab sol went jest przy go to wa ny do pod ję cia stu diów trze cie go stop nia (dok to ranc kich). SPE CJAL NO ŚCI: Studia miejskie i regionalne Pla no wa nie prze strzen ne i go spo dar ka nie ru cho mo ścia mi Za rzą dza nie śro do wi skiem i prze strze nią WY BRA NE PRZED MIO TY KIE RUN KO WE: Go spo dar ka prze strzen na Unii Eu ro pej skiej Mar ke ting te ry to rial ny Po li ty ka re gio nal na Tech ni ki le gi sla cyj ne w pla no wa niu Pla no wa nie roz wo ju miast Mo de le w go spo dar ce prze strzen nej WAR TO BYĆ STU DEN TEM KIE RUN KU GO SPO DAR KA IZA RZĄ DZA NIE PU BLICZ NE, BO WIEM STU DIA DA JĄ NIE TYL KO TEO RE TYCZ NE, ALE I PRAK TYCZ NE PRZY - GO TO WA NIE DO ŻY CIA ZA WO DO WE GO. Stu den ci ma ją szan sę wy jaz du na obóz let ni i pra cy w gru pie nad roz wią za niem rze czy wi ste - go pro ble mu iden ty fi ko wa ne go w or ga ni za cji pu blicz nej, w ści słej współ pra cy z me - ne dże rem tej or ga ni za cji. Do dat ko wo ist nie je moż li wość wy jaz du do Wiel kiej Bry ta - nii, Au strii, Hisz pa nii i Sło wa cji i za po zna nia się ze spo so ba mi roz wią zy wa nia kwe stii spo łecz nych przez dzia ła ją ce tam or ga ni za cje pu blicz ne i spo łecz ne. Oso by szcze - gól nie am bit ne mo gą brać udział w pra cach pro jek to wych, któ rych ce lem jest na wią - zy wa nie współ pra cy mię dzy Uni wer sy te tem Eko no micz nym w Ka to wi cach a jed nost - ka mi ad mi ni stra cji pu blicz nej dzia ła ją cy mi w wo je wódz twie ślą skim. Stu dia I stop nia DLACZEGO WARTO Stu dent kie run ku Go spo dar ka i Za rzą dza nie Pu blicz ne zdo by wa wie dzę z za kre su eko no - mii, za rzą dza nia, pod staw pra wa i ad mi ni stra cji oraz po li to lo gii, prak tycz nie opa no wu je umie - jęt no ści i kom pe ten cje w za kre sie: dia gno zo wa nia sy tu acji i zja wisk spo łecz nych, de cy du ją cych o ja ko ści i po zio mie ży cia jed no stek, grup spo łecz nych, spo łecz no ści lo kal nych i pań stwa, opa no wa nia i sto so wa nia od po wied nich form, me tod i tech nik w bu do wa niu i re ali zo wa - niu stra te gii roz wią zy wa nia pro ble mów spo łecz nych i go spo dar czych w aspek cie uwa run - ko wań in sty tu cjo nal nych oraz ewa lu acji tych dzia łań, współ pra cy, iden ty fi ko wa nia, opi sy wa nia, ana li zo wa nia i oce ny ja ko ści i wa run ków ży cia ipro ble mów jed no stek i grup spo łecz nych zgod nie z naj now szy mi osią gnię cia mi w dzie - dzi nie teo rii i prak ty ki eko no mii i za rzą dza nia pu blicz ne go, pro jek to wa nia spo łecz ne go i in spi ro wa nia zmian spo łecz nych i go spo dar czych z wy ko rzy - sta niem do stęp nych za so bów oraz sił spo łecz nych w śro do wi skach lo kal nych, ana li zo wa nia i po rów ny wa nia pro ble mów oraz na wią zy wa nia współ pra cy w pro ce sie sty - mu lo wa nia zmian w kon tek ście kon kret nych przy pad ków i sy tu acji (rów nież w opar ciu oprak ty ki stu denc kie lub wo lon ta riat w or ga ni za cjach). Ab sol went kie run ku Go spo dar ka i Za rzą dza nie Pu blicz ne jest wy spe cja li zo wa nym prag ma - ty kiem wy po sa żo nym w moż li wą do ła twe go zwe ry fi ko wa nia i od po wia da ją cą po trze bom pra co daw ców wie dzę. Jest przy go to wa ny do pra cy w ad mi ni stra cji sa mo rzą do wej i rzą do

18 wej, jak rów nież do pra cy lub współ pra cy z or ga ni za cja mi po za rzą do wy mi oraz sek to ra pu - blicz ne go i pry wat ne go. Ce chu je go bie gła zna jo mość przy naj mniej jed ne go ję zy ka ob ce - go oraz umie jęt ność sto so wa nia no wo cze snych me tod ob li cze nio wych nie zbęd nych do wy - ko ny wa nia w spo sób wła ści wy pra cy na sta no wi skach ope ra cyj nych w kra ju izagra ni cą. SPE CJAL NO ŚCI: Dia gno zo wa nie pro ble mów spo łecz nych i go spo dar czych Public Relations w organizacjach, Za rzą dza nie za so ba mi ludz ki mi w ad mi ni stra cji pu blicz nej Zarządzanie w organizacjach publicznych i społecznych WY BRA NE PRZED MIO TY KIE RUN KO WE: Po li ty ka spo łecz na Me to dy ba dań spo łecz nych Za rzą dza nie pu blicz ne Stra te gicz ne za rzą dza nie za so ba mi ludz ki mi Fi nan se pu blicz ne Bez pie czeń stwo pu blicz ne Kie ru nek GO SPO DAR KA I ZA RZĄ DZA NIE PU BLICZ NE Stu diaiistop nia Stu dent kie run ku Go spo dar ka i Za rzą dza nie Pu blicz ne na by wa ogól ne i spe cja li stycz ne przy go to wa nie teo re tycz ne o cha rak te rze in ter dy scy pli nar nym, da ją cym pod sta wę do zro - zu mie nia zło żo nych zja wisk spo łecz nych i go spo dar czych oraz ich wpły wu na pro ce sy roz - wo ju spo łe czeń stwa i pań stwa. W sto sun ku do stu diów pierw sze go stop nia je go wie dza sta je się istot nie po sze rzo na o zna jo mość pro ble mów za rzą dza nia stra te gicz ne go w or ga - ni za cjach sek to ra pu blicz ne go. Ab sol went te go kie run ku po sia da kom pe ten cje w za kre sie: wy ko rzy sta nia za awan so wa nych me tod ana li tycz nych do ba da nia zja wisk i pro ce sów go spo dar czych oraz mo de lo wa nia ich prze bie gu w wa run kach go spo dar ki otwar tej na kon ku ren cję mię dzy na ro do wą w ska li mi kro ima kro eko no micz nej, dia gno zo wa nia sy tu acji i zja wisk spo łecz nych, de cy du ją cych o ja ko ści i po zio mie ży - cia jed no stek, grup spo łecz nych, spo łecz no ści lo kal nych i pań stwa, opa no wa nia isto so wa nia od po wied nich form, me tod itech nik wbu do wa niu ire ali zo wa niu stra - te gii roz wią zy wa nia pro ble mów spo łecz nych igo spo dar czych waspek cie uwa run ko wań in sty - tu cjo nal nych oraz ewa lu acji tych dzia łań a tak że two rze nia wnio sków o środ ki ze wnętrz ne, współ pra cy, iden ty fi ko wa nia, opi sy wa nia, ana li zo wa nia i oce ny ja ko ści i wa run ków ży - cia i pro ble mów jed no stek i grup spo łecz nych zgod nie z naj now szy mi osią gnię cia mi w dzie dzi nie teo rii i prak ty ki eko no mii i za rzą dza nia pu blicz ne go, pro jek to wa nia spo łecz ne go i in spi ro wa nia zmian spo łecz nych i go spo dar czych z wy - ko rzy sta niem do stęp nych za so bów oraz sił spo łecz nych w śro do wi skach lo kal nych, ana li zo wa nia i po rów ny wa nia pro ble mów oraz na wią zy wa nia współ pra cy w pro ce sie sty mu lo wa nia zmian w kon tek ście kon kret nych przy pad ków i sy tu acji (rów nież w opar - ciu o prak ty ki stu denc kie lub wo lon ta riat w or ga ni za cjach). Ab sol went jest przy go to wa ny zarówno do pra cy w ad mi ni stra cji sa mo rzą do wej i rzą do - wej, jak rów nież do pra cy lub współ pra cy z or ga ni za cja mi po za rzą do wy mi oraz sek to ra pu blicz ne go i pry wat ne go. Wie dza uzy ska na w trak cie stu diów umoż li wia ab sol wen to - wi pod ję cie kształ ce nia na stu diach trze cie go stop nia (dok to ranc kich). SPE CJAL NO ŚCI: Za rzą dza nie bez pie czeń stwem pu blicz nym Public Realtions w organizacjach Strategie społecznej odpowiedzialności, Za rzą dza nie stra te gicz ne w or ga ni za cjach publicznych i społecznych WY BRA NE PRZED MIO TY KIE RUN KO WE: Za rzą dza nie stra te gicz ne Przed się bior czość w or ga ni za cji non -pro fit Spo łecz no -kul tu ro we uwa run ko wa nia roz wo ju Usłu gi uży tecz no ści pu blicz nej i spo łecz nej Part ner stwo pu blicz no -pry wat ne Za mó wie nia pu blicz ne Kie ru nek MIĘ DZY NA RO DO WE STO SUN KI GO SPO DAR CZE prowadzony na Wydziale Ekonomii Stu dia I i II stop nia Stu dent kierunku Mię dzy na ro do we Sto sun ki Go spo dar cze przy go to wu je się do pro wa - dze nia dzia łal no ści go spo dar czej na ryn ku otwar tym na kon ku ren cję mię dzy na ro do wą ista je się ana li ty kiem pro ce sów kształ tu ją cych współ cze sne wa run ki go spo da ro wa nia. Mo że być tak że me ne dże rem róż nych szcze bli za rzą dza nia w przed się bior stwach, or - ga ni za cjach i in sty tu cjach mię dzy na ro do wych. UMIE JĘT NO ŚCI I KOM PE TEN CJE KSZTAŁ TO WA NE NA TYM KIE RUN KU OBEJ MU JĄ: pro wa dze nie i za rzą dza nie fir mą w oto cze niu mię dzy na ro do wym, ba da nie ryn ków za gra nicz nych i re ali za cję mię dzy na ro do wych trans ak cji go spo dar czych, 3 33

19 roz po zna wa nie szans i moż li wo ści wy ni ka ją cych z sze ro ko ro zu mia nej współ pra cy mię - dzy na ro do wej za rów no na szcze blu przed się biorstw jak i ca łej go spo dar ki na ro do wej, pro wa dze nie ne go cja cji w han dlu za gra nicz nym i ko mu ni ka cję mię dzy kul tu ro wą, wy ko rzy sty wa nie środ ków mię dzy na ro do wych dla osią ga nia suk ce su w biz ne sie. Stu dia pod ję te na tym kie run ku przy go to wu ją do pro wa dze nia dzia łal no ści go spo dar - czej na ryn ku kra jo wym we współ pra cy z part ne rem za gra nicz nym oraz bez po śred nio na ryn ku za gra nicz nym, a tak że do kształ to wa nia i re ali zo wa nia po li ty ki go spo dar czej i nad zo ro wa nia pro ce sów in te gra cyj nych. SPE CJAL NOŚĆ: Biz nes mię dzy na ro do wy PRZED MIO TY KIE RUN KO WE: Za rzą dza nie w biz ne sie mię dzy na ro do wym Mię dzy na ro do we trans ak cje go spo dar cze Pra wo cy wil ne i han dlo we państw ob cych Mar ke ting mię dzy na ro do wy Roz li cze nia w ob ro cie mię dzy na ro do wym Funk cjo no wa nie Unii Eu ro pej skiej AB SOL WEN CI Z WIE DZĄ I UMIE JĘT NO ŚCIA MI ZDO BY TY MI NA KIE RUN KU MIĘ DZY NA RO DO WE STO SUN KI GO SPO DAR CZE SĄ PO SZU KI WA NI PRZEZ: pry wat nych pra co daw ców na sta no wi ska spe cja li stów, ana li ty ków i menedżerów do spraw roz wo ju dzia łal no ści, in sty tu cje oko ło biz ne so we, ta kie jak róż ne go ro dza ju agen cje wspie ra nia roz wo ju przed się bior czo ści, in sty tu cje re ali zu ją ce za da nia in te gra cyj ne wy ni ka ją ce z człon ko stwa Pol ski w Unii Eu - ro pej skiej, in sty tu cje i agen dy ad mi ni stra cji pań stwo wej szcze bla cen tral ne go, re gio nal ne go i lo - kal ne go. DLACZEGO WARTO Mię dzy na ro do we Sto sun ki Go spo dar cze to sto sun ko wo no wy kie ru nek na Uni wer sy te cie Eko no micz nym w Ka to wi cach, któ ry po wstał w wy ni ku ob ser wo wa ne go na ryn ku pra cy za - po trze bo wa nia na spe cja li stów z za kre su za gad nień współ pra cy mię dzy na ro do wej, wy ni - ka ją ce go z po wszech nych we współ cze snej go spo dar ce pro ce sów umię dzy na ra da wia nia dzia łal no ści go spo dar czej. Do dat ko wym atu tem te go kie run ku jest bo ga ta ofer ta przed mio - tów uwzględ nia ją cych śro do wi sko mię dzy na ro do we, na uka ję zy ków ob cych oraz moż li wo - ści stu dio wa nia i zdo by wa nia prak tyk rów nież za gra ni cą. Cie ka wa, peł na wy zwań i sa tys - fak cji pra ca wy ma ga umie jęt no ści pro wa dze nia biz ne su w wy mia rze mię dzy na ro do wym. Kie ru nek LO GI STY KA (studia inżynierskie) prowadzony na Wydziale Ekonomii Stu dia I stop nia Stu dent kie run ku Lo gi sty ka stu diów in ży nier skich uczy się pod staw na uk eko no micz nych oraz funk cjo no wa nia no wo cze snych sys te mów lo gi stycz nych, a tak że umie jęt no ści me - ne dżer skich. Bę dzie po sia dał zdol no ści traf ne go for mu ło wa nia i roz wią zy wa nia pro ble - mów lo gi stycz nych za po mo cą me tod i tech nik in ży nier skich, w tym w za kre sie pro jek to - wa nia sys te mów i pro ce sów lo gi stycz nych, ich ana li zy i oce ny. Po nad to, bę dzie po sia dał wie dzę do ty czą cą no wo cze snych sys te mów in for ma cyj nych i te le ma tycz nych oraz sys te - mów za rzą dza nia w trans por cie i lo gi sty ce. Ab sol went bę dzie rów nież po sia dał umie jęt no - ści ro zu mie nia isto ty lo gi sty ki za opa trze nia i pro duk cji w pro ce sach za rzą dza nia oraz teo - rii ka na łów dys try bu cji i isto ty lo gi stycz nej ob słu gi klien ta, a tak że bę dzie po sia dał kom pe - ten cje z za kre su do bo ru i szko le nia za so bów ludz kich, za rzą dza nia kosz ta mi, fi nan sa mi ika pi ta łem. Zgod nie z po sia da ną wie dzą i umie jęt no ścia mi uzy ska ny mi pod czas stu diów, ab sol went bę dzie przy go to wa ny do wy ko ny wa nia pra cy w kra jo wych i za gra nicz nych przed się bior stwach pro duk cyj nych, przed się bior stwach lo gi stycz nych, jed nost kach pro - jek to wych i do rad czych zaj mu ją cych się lo gi sty ką oraz pod mio tach go spo dar czych i ad - mi ni stra cyj nych, w któ rych wy ma ga na jest wie dza lo gi stycz na, tech nicz na, eko no micz - na i in for ma tycz na oraz po sia da nie umie jęt no ści or ga ni za cyj nych. Ab sol went stu diów pierw sze go stop nia bę dzie znał ję zyk ob cy na po zio mie bie gło ści B Eu ro pej skie go Sys - te mu Opi su Kształ ce nia Ję zy ko we go Ra dy Eu ro py oraz po sia dał umie jęt no ści po słu gi wa - nia się ję zy kiem spe cja li stycz nym z za kre su kie run ku kształ ce nia. Bę dzie przy go to wa ny do pod ję cia stu diów dru gie go stop nia. Zdo by tą wie dzę i umie jęt no ści po wi nien umieć wy - ko rzy stać w pra cy za wo do wej z za cho wa niem za sad praw nych i etycz nych. SPE CJAL NO ŚCI: Eko lo gi sty ka Te le ma ty ka trans por tu i lo gi sty ki Trans port w sys te mach lo gi stycz nych PRZED MIO TY KIE RUN KO WE: In fra struk tu ra lo gi stycz na Lo gi sty ka i za rzą dza nie łań cu chem do staw Lo gi sty ka pro duk cji Lo gi sty ka za opa trze nia Lo gi sty ka dys try bu cji Nor ma li za cja i za rzą dza nie ja ko ścią w lo gi sty ce 34 35

20 AB SOL WEN CI STU DIÓW IN ŻY NIER SKICH KIE RUN KU LO GI STY KA BĘ DĄ WSZECH STRON NIE WY KSZTAŁ CO NY MI SPE CJA LI STA - MI PO SIA DA JĄ CY MI TECH NICZ NĄ ORAZ EKO NO MICZ NĄ WIE - DZĘ O TRANS POR CIE I LO GI STY CE, A TAK ŻE UMIE JĘT NO ŚCI ME NE DŻER SKIE. Atu tem ab sol wen tów bę dzie wie dza in ży nier ska wza kre sie spe cy ficz nej pro ble ma ty ki pro ce sów lo gi stycz nych oraz umie jęt ność roz pa try wa nia za gad nień eko no micz nych w re al nych wa run kach ryn ko - wych. Kie ru nek FI NAN SE I RA CHUN KO WOŚĆ Stu dia I i II stop nia Stu dia na kie run ku Fi nan se i ra chun ko wość ma ją na ce lu prze ka za nie wie dzy z za kre - su współ cze snych fi nan sów przed się biorstw i finansów pu blicz nych, ban ko wo ści, ra - chun ko wo ści, ubez pie czeń i in we sty cji. Ab sol wen ci zna ją me cha ni zmy funk cjo no wa nia ryn ków fi nan so wych, in sty tu cji fi nan so wych oraz pod mio tów nie fi nan so wych. Po sia da - ją rów nież wie dzę o za sa dach gro ma dze nia i ana li zo wa nia da nych do ty czą cych sy tu acji ma jąt ko wej i fi nan so wej tych jed no stek. SPE CJAL NO ŚCI: Ana li tyk fi nan so wy Ak tu ariat i za rzą dza nie ry zy kiem Ban ko wość i fi nan se mię dzy na ro do we Do radz two fi nan so we Fi nan se i in we sty cje Fi nan se i ry nek ubez pie czeń Go spo da ro wa nie nie ru cho mo ścia mi In ży nie ria fi nan so wa Ra chun ko wość Skar bo wość DLACZEGO WARTO Wydział Finansów i Ubezpieczeń WY BRA NE PRZED MIO TY KIE RUN KO WE: Ra chun ko wość fi nan so wa Ban ko wość Fi nan se przed się bior stwa, Ryn ki fi nan so we, Za rzą dza nie nie ru cho mo ścia mi i wy ce na nie ru cho mo ści, Spra woz daw czość fi nan so wa i ana li za fi nan so wa Mo de lo wa nie fi nan so we z ar ku szem kal ku la cyj nym Pra wo go spo dar cze i pra wo pra cy Ubez pie cze nia Za sto so wa nie Exce la w in ży nie rii fi nan so wej/ na ukach ak tu arial nych NA SPECJALISTÓW Z ZAKRESU FINANSÓW I RACHUNKOWOŚCI JEST ZAPO- TRZEBOWANIE NA RYNKU PRACY. Sze ro kie spek trum spe cjal no ści ofe ro wa nych w ra - mach kie run ku po zwa la na świa do me i zgod ne z oso bi sty mi za in te re so wa nia mi za pla - no wa nie przy szłej ścież ki ka rie ry. Pro gram stu diów jest in ter dy scy pli nar ny, łą - czy po ję cia z fi nan sów, ra chun ko wo ści, a tak że za rzą dza nia, eko no mii czy me tod ilo ścio wych. Kształ ce nie pro wa dzo ne jest przy za sto so wa - niu róż no rod nych me tod ak ty wi zu ją cych, w tym tak że z wy ko rzy - sta niem na rzę dzi in for ma tycz nych i plat for my e -le ar nin go wej. Na si ab sol wen ci nie tyl ko po sia da ją grun tow ną wie dzę, ma ją tak że umie jęt no ści po zwa la ją ce na pro fe sjo nal ne po dej ście do wy zwań w pra cy za wo do wej. Ab sol wen ci kie run ku Fi nan se i ra chun ko wość mo gą zna leźć za trud nie - nie w: ban kach, za kła dach ubez pie czeń, sek to rze po śred nic twa ubez pie cze nio we go, or - ga nach zwią za nych z funk cjo no wa niem ryn ku ubez pie czeń, służ bach skar bo wych, biu - rach ra chun ko wych i fir mach do radz twa po dat ko we go, in sty tu cjach zwią za nych z ubez - pie cze nia mi spo łecz ny mi i po wszech ny mi ubez pie cze nia mi zdro wot ny mi, biu rach ma kler - skich, dzia łach fi nan so wo księ go wych pod mio tów fi nan so wych i nie fi nan so wych, do radz - twie fi nan so wym i in we sty cyj nym, fir mach de we lo per skich, przed się bior stwach pu blicz - nych i pry wat nych oraz w róż no rod nych in sty tu cjach, w za kre sie go spo da ro wa nia ich ma - jąt kiem i ste ro wa nia roz wo jem, or ga nach ad mi ni stra cji pań stwo wej i sa mo rzą do wej, fir - mach kon sul tin go wych. Stu dia przy go to wu ją do eg za mi nów pań stwo wych oraz stwa rza ją pod sta wy do ubie ga - nia się, po speł nie niu okre ślo nych w prze pi sach pra wa wa run ków, o cer ty fi ka ty da ją ce upraw nie nia do wy ko ny wa nia za wo du: bie głe go re wi den ta, do rad cy po dat ko we go, do - rad cy in we sty cyj ne go, ma kle ra, agen ta ubez pie cze nio we go i bro ke ra, CFA (Char te red Fi nan cial Ana lyst CFA In sti tu te), PRM (Pro fe sio nal Risk Ma na ger PRIMA In sti tu te), GARP Glo bal As so cia tion of Risk Pro fes sio nals, po śred ni ka w ob ro cie nie ru cho mo - ścia mi, za rząd cy nie ru cho mo ści oraz do usłu go we go pro wa dze nia ksiąg ra chun ko wych. DLACZEGO WARTO 36 37

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE 5. Pro mie nio wa nie elek tro ma gne tycz ne (PEM) nie jo ni - zu ją ce wy stę pu je w po sta ci na tu ral nej (źró dła mi są Zie - mia, Słoń ce, zja wi ska at mos fe rycz ne) oraz sztucz nej (zwią za

Bardziej szczegółowo

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11 SPIS TRE ŚCI WSTĘP.....................................................9 ROZ DZIAŁ I ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI.......................11 1. TEO RIE OR GA NI ZA CJI A NA UKI O ZAR ZĄ

Bardziej szczegółowo

przekrój prostokàtny

przekrój prostokàtny Szcze gól ne miej sce w wen ty la cji me cha nicz nej znaj du je wen ty - la cja o prze kro ju pro sto kąt nym. Co raz czę ściej sto so wa na i co raz czę ściej po szu ki wa na przez wy ko naw ców. Naj

Bardziej szczegółowo

Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni?

Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni? 2 Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni? biuletyn informacyjny dotyczący ochrony praw pracowników USTA WA z dnia 19 grud nia 2008 r. o po stę po wa niu kom pen sa cyj nym w pod mio tach o szcze

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa

Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa Zasady bezpieczeństwa WAŻNE Przed użyciem piły należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi, dołączoną do urządzenia. 1. Pi łę na le ży moc no trzy mać obiema rę ka mi.

Bardziej szczegółowo

FASADY FOTOWOLTAICZNE

FASADY FOTOWOLTAICZNE JANUSZ MARCHWIŃSKI FASADY FOTOWOLTAICZNE TECHNOLOGIA PV W ARCHITEKTURZE WARSZAWA 2012 SPIS TREŚCI WSTĘP...........................................................7 1. Przedmiot, uzasadnienie i cel pracy....................................7

Bardziej szczegółowo

Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych

Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych BE ATA DZIE WIĘC KA Głów nym za da niem wy cho waw czo dy - dak tycz nym re ali zo wa nym przez pla - ców ki przed szkol ne jest stwo rze

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do we po praw ne od po wie dzi.

Bardziej szczegółowo

Świat współczesny. 1 wy mie nia głów ne kie run ki pol skiej. z sąsia da mi i pań stwa mi Unii Eu ro - wymienia zadania am ba sa d i kon -

Świat współczesny. 1 wy mie nia głów ne kie run ki pol skiej. z sąsia da mi i pań stwa mi Unii Eu ro - wymienia zadania am ba sa d i kon - 1 Plan wy ni ko wy Pol ska we współ - cze snym świe cie NA TO od zim nej woj ny do współ - ist nie nia In te gra cja eu ro - pej ska Pol ska w sys te - mie po li tycz nym i go spo dar czym Świat współczesny

Bardziej szczegółowo

Na uczy ciel jest oso bą wspo ma ga ją cą,

Na uczy ciel jest oso bą wspo ma ga ją cą, DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI Ratujmy kasztanowce Metoda projektu Istota metody projektów polega na tym, że grupa osób uczących się samodzielnie inicjuje, planuje i wykonuje pewne przedsięwzięcia, a następnie

Bardziej szczegółowo

Nie pod le głość Li twy w 1990 r. sta ła się

Nie pod le głość Li twy w 1990 r. sta ła się ZE ŚWIATA Wspieranie rozwoju dziecka na Litwie Na świe cie za uwa ża się wy raź ną ten den cję do wspie ra nia roz wo ju dziec ka. Uza leż nio ne jest to jed nak od tra dy cji edu ka cyj nych, kul tu ro

Bardziej szczegółowo

Jaki podatek. zapłaci twórca? podatki. prawo. Twór ca i ar ty sta wy ko naw ca w pra wie au tor skim

Jaki podatek. zapłaci twórca? podatki. prawo. Twór ca i ar ty sta wy ko naw ca w pra wie au tor skim Jaki podatek zapłaci twórca? Zbliża się czas rozliczenia z fiskusem. Wielu twórcom rozliczenia podatkowe mogą nastręczać trudności, zwłaszcza, gdy prowadzą kilka rodzajów działalności, albo osiągają przychody

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież

Bardziej szczegółowo

War sza wa 2015 PUBLIKACJA DYSTRYBUOWANA BEZPŁATNIE

War sza wa 2015 PUBLIKACJA DYSTRYBUOWANA BEZPŁATNIE Pu bli ka cja po wsta ła w ra mach pro jek tu re ali zo wa ne go z do fi nan so wa niem NFOŚiGW w ra mach pro gra mu prio ry te to we go Edu ka cja eko lo gicz na Lider projektu: Wyż sza Szko ła Eko lo

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do

Bardziej szczegółowo

Gwarantowana Renta Kapitałowa. Ogólne warunki ubezpieczenia

Gwarantowana Renta Kapitałowa. Ogólne warunki ubezpieczenia Gwarantowana Renta Kapitałowa Ogólne warunki ubezpieczenia OGÓL NE WA RUN KI UBEZ PIE CZE NIA GWARANTOWANEJ RENTY KAPITAŁOWEJ GRK/R/4/2007 1. DE FI NI CJE Ile kroć w ni niej szych ogól nych wa run kach

Bardziej szczegółowo

Terminy określone w ogólnych warunkach umowy podstawowej stosuje się odpowiednio w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Terminy określone w ogólnych warunkach umowy podstawowej stosuje się odpowiednio w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia. Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek śmierci lub trwałego i całkowitego inwalidztwa w wyniku nieszczęśliwego wypadku Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia na wypadek śmierci lub trwałego

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci lub Kalectwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Umowy Dodatkowej do Ubezpieczeń Uniwersalnych

Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci lub Kalectwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Umowy Dodatkowej do Ubezpieczeń Uniwersalnych Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci lub Kalectwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku Ogólne Warunki Ubezpieczenia Umowy Dodatkowej do Ubezpieczeń Uniwersalnych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ryzyka Śmierci lub Kalectwa

Bardziej szczegółowo

250 pytań rekrutacyjnych

250 pytań rekrutacyjnych 250 pytań rekrutacyjnych które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi 250 pytań rekrutacyjnych, które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi Autorzy Katarzyna Chudzińska dyrektor zarządzający zasobami ludzkimi

Bardziej szczegółowo

1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów PRZEWODNIK.

1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów PRZEWODNIK. PRZEWODNIK Rozdzia³ 1, str. 1 SKUTECZNE ZARZ DZANIE SPÓ DZIELNI MIESZKANIOW Spis treœci 1. PRZEWODNIK 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010

Rada Unii Europejskiej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010 Rada Unii Europejskiej Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010 1 Autorzy: Aleksander Parzych, Aureliusz Wlaź Projekt graficzny serii: Techna Studio www.techna.pl Zdjęcia na okładce i w tekście: The Audiovisual

Bardziej szczegółowo

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej aparatura i technika Dr n. farm. Sławomir Wilczyński Katedra i Zakład Biofizyki Wydziału Farmaceutycznego z OML w Sosnowcu, SUM w Katowicach Kierownik Katedry: prof. zw. dr hab. n. fiz. Barbara Pilawa

Bardziej szczegółowo

Metoda projekt w. badawczych. Po szu ku j¹c no wych spo so b w za in te re so -

Metoda projekt w. badawczych. Po szu ku j¹c no wych spo so b w za in te re so - Metoda projekt w badawczych Me to da pro jek t w jest spo so bem wspie ra nia ak tyw ne go za an ga o wa nia i ce lo we go ucze nia siê oraz roz wo ju in te lek tu al ne go, a dla nie kt rych na uczy cie

Bardziej szczegółowo

Lublin moje miasto. (hi sto ria, kul tu ra, go spo dar ka i spo łe czeń stwo) Pro po zy cja pro jek tu in ter dy scy pli nar ne go

Lublin moje miasto. (hi sto ria, kul tu ra, go spo dar ka i spo łe czeń stwo) Pro po zy cja pro jek tu in ter dy scy pli nar ne go Lublin moje miasto Forum edukacyjne (hi sto ria, kul tu ra, go spo dar ka i spo łe czeń stwo) Pro po zy cja pro jek tu in ter dy scy pli nar ne go Ome to dzie pro jek tu sły szał chy ba każ dy z nas. Wie

Bardziej szczegółowo

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Zajęcia zgodne z niniejszym konspektem przeprowadzono z uczniami klasy I gimnazjum podczas Klubu Młodego Odkrywcy DawBas, działającego przy Zespole Szkół w Górsku.

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych. Ubezpieczenie Składki

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych. Ubezpieczenie Składki Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych Ubezpieczenie Składki OGÓL NE WA RUN KI UBEZ PIE CZE NIA SKŁAD KI US/J/3/2007 Ni niej sze ogól ne wa run ki ubez pie cze nia sto su je się wy

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Miejsce na naklejk z kodem ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Instrukcja dla zdajàcego POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut 1. Spraw dê, czy ar kusz eg za mi na cyj ny za wie ra 11 stron (zadania

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Wojciech Świątek Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Praktyczne wskazówki dla specjalistów ds. ochrony środowiska Ochrona środowiska VERLAG DASHÖFER www.dashofer.pl Wydawnictwo VERLAG DASHOFER Sp.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Geografia Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Geografia Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Geografia Poziom podstawowy Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do we po praw ne od.

Bardziej szczegółowo

www.nie bo na zie mi.pl

www.nie bo na zie mi.pl Nie bo Na Zie mi www.nie bo na zie mi.pl Kon rad Mi lew ski Wszel kie pra wa za strze żo ne. Nie au to ry zo wa ne roz po wszech nia nie ca ło ści lub frag men tu ni niej szej pu bli ka cji w ja kiej kol

Bardziej szczegółowo

Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM. G d y n i a 2 0 0 9

Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM. G d y n i a 2 0 0 9 Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM G d y n i a 2 0 0 9 Program nauczania do nowej podstawy programowej (Rozporzàdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 23.2.2008 r.) skonsultowany

Bardziej szczegółowo

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Statut Zwi zku Kynologicznego w Polsce 2/ 1 STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Roz dzia³ I Po sta no wie nia og l ne 1 Sto wa rzy sze nie no si na zw Zwi zek Ky no lo gicz ny w Pol sceµ zwa ny

Bardziej szczegółowo

Sztuka i komputer. Fotografia opracowana w kom pu te ro wym pro gra mie gra ficz nym.

Sztuka i komputer. Fotografia opracowana w kom pu te ro wym pro gra mie gra ficz nym. Sztuka i komputer Jak już wie cie, za po mo cą kom pu te ro wych pro gra mów gra ficz nych moż na wy ko ny wać róż ne dzie ła pla stycz ne, czy li two rzyć gra fi kę kom pu te ro wą. Ta ki ob raz moż na

Bardziej szczegółowo

Re no wa cje bez wy ko po we prze wo dów in fra struk tu ry

Re no wa cje bez wy ko po we prze wo dów in fra struk tu ry Tomasz LATAWIEC członek SIDiR Re no wa cje bez wy ko po we prze wo dów in fra struk tu ry pod ziem nej miesz czą się w sze ro ko ro zu mia nej dzie - dzi nie in ży nie rii sa ni tar nej i ochro nie śro

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież

Bardziej szczegółowo

Wilno: magia historii

Wilno: magia historii Wilno: magia historii Są miejsca magiczne na ziemi, ale drugiego takiego jak Wilno nie ma JAROSŁAW DUMANOWSKI Wil no by ło i jest mia stem ma gicz - nym, nie zwy kle waż nym dla wszyst kich za miesz ku

Bardziej szczegółowo

JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe

JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach

Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach BAR BA RA WOY NA ROW SKA, MA RIA SO KO OW SKA, MAG DA LE NA WOY NA ROW SKA -SO DAN Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach W nowej podstawie programowej kszta³cenia

Bardziej szczegółowo

XXV Międzynarodowy SALON EDUKACYJNY

XXV Międzynarodowy SALON EDUKACYJNY XXV Międzynarodowy SALON EDUKACYJNY Salon Szkół Wyższych Idee, dla których warto się uczyć! Salon Liceów i Szkół Zawodowych salon.perspektywy.pl, salon.perspektywy.pl Mię dzy na ro do wy to największe

Bardziej szczegółowo

Skąd się bie rze si ła drę czy cie li?

Skąd się bie rze si ła drę czy cie li? Skąd się bie rze si ła drę czy cie li? Drę czy ciel nie jest ani ta ki zły, ani ta ki sil ny, na ja kie go wy glą da. Sam, bez po mo cy dzie ci, drę czy ciel jest ni kim. q Si ła drę czy cie la bie rze

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja szkieletowa

Konstrukcja szkieletowa Obudowa wanny Obudowę wanny mocuje się na konstrukcji szkieletowej zbudowanej z listewek o grubości 40 x 40 mm, rozstawionej wzdłuż boków wanny i przymocowanej do ściany. NARZĘDZIA poziomnica wyrzynarka

Bardziej szczegółowo

Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Europejska inicjatywa obywatelska

Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Europejska inicjatywa obywatelska Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych Europejska inicjatywa obywatelska Publikacja opracowana na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych przez Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Bardziej szczegółowo

Montaż okna połaciowego

Montaż okna połaciowego Montaż okna połaciowego L Okna do pod da szy do star czają na pod da sze pra wie 40% świa tła wię cej niż okna o tej sa mej po wierzch ni za mon to wa ne pio no wo. Wy bór okna za le ży od: po wierzch

Bardziej szczegółowo

Koncepcje i strategie logistyczne

Koncepcje i strategie logistyczne Alek san dra Koź lak Uni wer sy tet Gdań ski Trans port w lo gi sty ce a lo gi sty ka w trans por cie W kla sycz nym uję ciu za leż no ści mię - dzy trans por tem a lo gi sty ką pod kre śla się ro lę trans

Bardziej szczegółowo

Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym

Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym szpachelka (15 cm) NARZĘDZIA piła długa linijka drobnoziarnisty papier ścierny nóż z wymiennym ostrzem kuweta na zaprawę kuweta na klej

Bardziej szczegółowo

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a 16 17 2.1. Identyfikacja Interesariuszy Gru py In te re sa riu szy zo sta y wy bra ne w opar ciu o ana li z dzia al - no Êci ope ra cyj nej Gru py Ban ku Mil len nium. W wy ni ku pro ce su ma - po wa nia

Bardziej szczegółowo

Koncepcje i strategie logistyczne

Koncepcje i strategie logistyczne ANDRZEJ SZYMONIK 1 UWARUNKOWANIA LOGISTYKI IMPREZ MASOWYCH 2 Istota logistyki imprezy masowej Zgod nie z Usta wą O bezpieczeństwie imprez masowych, za im - pre zę ma so wą uzna wa ne są im pre zy spor

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI Miejsce na identyfikację szkoły ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I LISTOPAD 2010 Instrukcja dla zdającego Czas pracy 120 minut 1. Sprawdź, czy ar kusz eg za mi

Bardziej szczegółowo

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia masazyk_layout 1 10/9/13 2:29 PM Page 1 Ćwi cze nie Spo sób wy ko na nia Ma su je te ra peu ta lub sa mo dziec ko ko lej no każ dą rę kę od od ra mie nia w kie run ku dło ni po stro nie ze wnętrz nej ra

Bardziej szczegółowo

Otwar cie 1. Zna cze nie Otwar cie 1 ma na stę pu ją ce zna cze nia:

Otwar cie 1. Zna cze nie Otwar cie 1 ma na stę pu ją ce zna cze nia: 20 Wspólny Język 2010 Wspólny J zyk 2010 Standard Otwar cie Zna cze nie Otwar cie ma na stę pu ją ce zna cze nia: A) 5 kar w si le 12 17, B) układ 4441 z czwór ką ka ro w si le 12 17, C) układ 4 ka ra,

Bardziej szczegółowo

dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem

dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem War sza wa 2010 Pro jekt okład ki Do ro ta Za jąc Zdję cie na okład ce Wojciech Sternak Opra co wa nie re dak cyj ne Iza bel la Skrzecz Re dak cja

Bardziej szczegółowo

Sze ścio la tek w szko le

Sze ścio la tek w szko le TEORETYCZNE PODSTAWY EDUKACJI Sze ścio la tek w szko le Kon cep cja wdra Ŝa nej re for my pro gra mo wej trak tu je kształ ce nie ogól ne ja ko fun da ment do dal sze go wszechstronnego roz wo ju dziec

Bardziej szczegółowo

1 Teoretyczne podstawy edukacji wczesnoszkolnej

1 Teoretyczne podstawy edukacji wczesnoszkolnej 1 Teoretyczne podstawy edukacji wczesnoszkolnej MałgorzataChojak Lublin Współpraca rodziców i nauczycieli trud ne, waż ne i ko niecz ne za da nie N ie ule ga wąt pli wo ści pi sze M. Ło boc ki iż współ

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system informatyczny racjonalizujący logistyczną ob słu gę sprze da ży i ma ga zy no wa nia w przed się bior stwa ch 2

Zintegrowany system informatyczny racjonalizujący logistyczną ob słu gę sprze da ży i ma ga zy no wa nia w przed się bior stwa ch 2 Jo an na Rut, Ewa Ku liń ska Po li tech ni ka Opol ska 1 Zintegrowany system informatyczny racjonalizujący logistyczną ob słu gę sprze da ży i ma ga zy no wa nia w przed się bior stwa ch 2 Celem opracowania

Bardziej szczegółowo

OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w

OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w I. DEKLARACJA WYDAWCY II. OKREعLENIA Ago ra SA, wy daw ca Ga ze ty Wy bor czej wiad czy kom plek so wà usùu gو Ne kro lo gi, po le ga jà cà na za miesz cza niu ne

Bardziej szczegółowo

Medyczny laser CO2. C jaki aparat jest optymalny dla lekarza medycyny estetycznej/dermatologa?

Medyczny laser CO2. C jaki aparat jest optymalny dla lekarza medycyny estetycznej/dermatologa? 1 3aparatura i technika Dr n. farm. S 0 0awomir Wilczy Ґski Katedra i Zak 0 0ad Podstawowych Nauk Biomedycznych, Wydzia 0 0 Farmaceutyczny z OML w Sosnowcu 0 1l 0 2skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Bardziej szczegółowo

FIDIC a polskie regulacje prawne czy stosowanie warunków kontraktowych FIDIC przeszkadza w sprawnej realizacji kontraktów?

FIDIC a polskie regulacje prawne czy stosowanie warunków kontraktowych FIDIC przeszkadza w sprawnej realizacji kontraktów? Tomasz LATAWIEC Członek Zarządu SIDiR FI DIC a pol skie re gu la cje praw ne. Od dłu ższe go cza su w śro do wi sku in fra struk tu ral nym trwa dys ku sja na te mat te go, czy wa run ki kon trak to we

Bardziej szczegółowo

SPIS TRE ŚCI. Sza now ni Pań stwo! str. 2 Ze spół, któ ry bu du je swój suk ces /Ca sto ra ma Pol ska Sp. z o.o./

SPIS TRE ŚCI. Sza now ni Pań stwo! str. 2 Ze spół, któ ry bu du je swój suk ces /Ca sto ra ma Pol ska Sp. z o.o./ 1 SPIS TRE ŚCI str. 2 Ze spół, któ ry bu du je swój suk ces /Ca sto ra ma Pol ska Sp. z o.o./ str. 4 Two rzy my ze spół eks per tów /Astek Pol ska Sp. z o.o./ str. 5 Do bry pra co daw ca, czy li ja ki?

Bardziej szczegółowo

2/2013 2014. Czasopismo Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu ISSN 1641-5825. Sylwia Pragłowska

2/2013 2014. Czasopismo Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu ISSN 1641-5825. Sylwia Pragłowska Czasopismo Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu 2/2013 2014 ISSN 1641-5825 Sylwia Pragłowska Od redakcji W świe cie zdo mi no wa nym przez po śpiech, w któ rym sil niej si i spraw niej si zwy cię

Bardziej szczegółowo

Niezbędnik finansowy. Bezpieczne oszczędzanie na wymarzony cel. Produkty oszczędnościowe

Niezbędnik finansowy. Bezpieczne oszczędzanie na wymarzony cel. Produkty oszczędnościowe Niezbędnik finansowy Bezpieczne oszczędzanie na wymarzony cel Produkty oszczędnościowe Pro duk ty ofe ro wa ne przez ban ki są two rzo ne z my ślą o klien tach i ich po - trze bach. Planując co miesiąc

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Blokada nadgarstka PODSTAWY WSKAZANIA DO ZASTOSOWANIA ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Rozdział 4. Blokada nadgarstka PODSTAWY WSKAZANIA DO ZASTOSOWANIA ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Rozdział Blokada nadgarstka PODSTAWY Blo ka da nad garst ka po le ga na znie czu le niu trzech ner wów: pro mie nio we go, po środ ko we go oraz łok cio we go. 1. Nerw łok cio wy ma ga łąz kę czu cio wą

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych

Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych Szanowni Państwo, Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, zamieściliśmy

Bardziej szczegółowo

Regulamin prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów indywidualnych w Allianz Bank Polska S.A.

Regulamin prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów indywidualnych w Allianz Bank Polska S.A. Regulamin prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów indywidualnych w Allianz Bank Polska S.A. Roz dział 1 In for ma cje ogól ne 1. Po sta no wie nia ogól ne 1. Re gu la min pro wa dze nia ra chun ków

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny Przeznaczenie Instrukcja montażu

Opis techniczny Przeznaczenie Instrukcja montażu Sys tem ko mi no wy HY BRY DA IZO to re wo lu cyj ne roz wią za nie w tech ni ce ko mi no wej i ab so lut nie no wy pro dukt fir my Spi ro flex. Wie lo let nie do świad cze nie po zwo li ło nam na stwo

Bardziej szczegółowo

1 3Przyj 0 1cie FOT. MAT. PRASOWE CUKIERNIA KACZMARCZYK. 58 magazyn wesele

1 3Przyj 0 1cie FOT. MAT. PRASOWE CUKIERNIA KACZMARCZYK. 58 magazyn wesele 1 3Przyj 0 1cie W E S E L N E 58 magazyn wesele 1 3 Tortowy zawr t g 0 0owy C o fantazjach w 0 2wiecie s 0 0odko 0 2ci C u kier ni czy 0 2wiat roz wi ja si 0 1 w b 0 0y ska wicz - nym tem pie, ofe ru j

Bardziej szczegółowo

3. Pro po zy cje ćwi czeń z za kre su edu ka cji zdro wot no ru cho wej

3. Pro po zy cje ćwi czeń z za kre su edu ka cji zdro wot no ru cho wej 3. Pro po zy cje ćwi czeń z za kre su edu ka cji zdro wot no ru cho wej Te mat: Ćwi cze nia na to rze prze szkód wrot ki, ro we ry, kół ka hu la - ho op, słup ki, ła wecz ki, rów no waż nia Zbiór ka na

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE SPIS TREŚCI List Rektora WSEiZ 1 Władze Uczelni 2 Oferta edukacyjna studia I stopnia 3 Oferta edukacyjna studia II stopnia 4 Warunki rekrutacji na studia

Bardziej szczegółowo

Informacja. Nowe Produkty. Nowe Usługi. Nowe funkcje. Zapewniający sukces WtP 3.0:

Informacja. Nowe Produkty. Nowe Usługi. Nowe funkcje. Zapewniający sukces WtP 3.0: Wydanie Specjalne Wywiad Unitedprint.com se 2/2017 3/2017 Informacja Nowe Produkty. Nowe Usługi. Nowe funkcje. Zapewniający sukces WtP 3.0: Wywiad z Unitedprint. Ali Jason Bazooband dzieli się swoimi przewidywaniami

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKĄ WIELKĄ NAGRODĄ BUDOWNICTWA

ŚLĄSKĄ WIELKĄ NAGRODĄ BUDOWNICTWA Szanowni Państwo! Rada Śląskiej Izby Budownictwa wspólnie z uczestnikami Forum Budownictwa Śląskiego uprzejmie informuje, że została otwarta IV edycja Konkursu ŚLĄSKIE BUDOWANIE 2014 którego celem jest

Bardziej szczegółowo

ISSN 1233-9784 11/2012

ISSN 1233-9784 11/2012 ISSN 1233-9784 11/2012 W numerze: PrzejÊciowe wsparcie krajowe w 2013 r. Zmiana ustawy o paszach Ponad 1,5 mld zł dla przetwórstwa PłatnoÊci bezpoêrednie za 2012 r. PROW 2007-2013 dla przedsi biorców Wydawcy:

Bardziej szczegółowo

Układanie paneli z PCV

Układanie paneli z PCV Układanie paneli z PCV Wybór paneli 1. Panele z PVC są produktem gotowym do użytku. Można kłaść je we wszystkich rodzajach pomieszczeń. Szczególnie dobrze sprawdzają się w pomieszczeniach wilgotnych (łazienki,

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA MASZYN

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA MASZYN Włodzimierz Łabanowski BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA MASZYN Poradnik dla pracodawców Warszawa 2013 Spis treści 1. Wprowadzenie 2. Europejska koncepcja bezpieczeństwa użytkowania maszyn 3. Wymagania dla maszyn

Bardziej szczegółowo

za ba wy i gry te re no we w edu ka cji wcze snosz kol nej

za ba wy i gry te re no we w edu ka cji wcze snosz kol nej za ba wy i gry te re no we w edu ka cji wcze snosz kol nej Kształcenie na etapie edukacji wczesnoszkolnej ma charakter edukacji zintegrowanej. Jest łagodnym przejściem od wychowania przedszkolnego do edukacji

Bardziej szczegółowo

In struk cja dla ucznia

In struk cja dla ucznia Imi i nazwisko ucznia.................................................................. Wype nia nauczyciel Klasa.................. SPRAWDZIAN KOMPETENCJI DRUGOKLASISTY Z OPERONEM 2010 Czas pracy: 2 razy

Bardziej szczegółowo

str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3

str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3 str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3 Ko men dan ta G³ówne go Pa ñ stwo wej Stra y Po a r nej z dnia 24 lu te go 2006 r. w spra wie spo so bu pro wa dze nia przez prze³o o nych do ku men

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Judasz. Prawo pra cy. pierwsze kroki

Elżbieta Judasz. Prawo pra cy. pierwsze kroki Elżbieta Judasz Prawo pra cy pierwsze kroki War sza wa 2012 Aktualizacja Katarzyna Piecyk Pro jekt okład ki www.jsphoto.eu Opra co wa nie re dak cyj ne Izabella Skrzecz Opra co wa nie ty po gra ficz ne

Bardziej szczegółowo

Leszek Buliński. Po li tycz ne uwa run ko wa nia zmian w ochro nie zdro wia sek tor nie pu blicz ny. (na przy kła dzie pla có wek mia sta Gdań ska)

Leszek Buliński. Po li tycz ne uwa run ko wa nia zmian w ochro nie zdro wia sek tor nie pu blicz ny. (na przy kła dzie pla có wek mia sta Gdań ska) 2009 B roz 00 st:rozdz 00 Spis treści.qxd 2009-09-16 17:12 Strona 1 Strona tytułowa (do wyk przez graf.) Leszek Buliński Po li tycz ne uwa run ko wa nia zmian w ochro nie zdro wia sek tor nie pu blicz

Bardziej szczegółowo

praca zbiorowa CENTRA DOKUMENTACJI EUROPEJSKIEJ W POLSCE VADEMECUM

praca zbiorowa CENTRA DOKUMENTACJI EUROPEJSKIEJ W POLSCE VADEMECUM praca zbiorowa CENTRA DOKUMENTACJI EUROPEJSKIEJ W POLSCE VADEMECUM Warszawa, 2009 SPIS TREŚCI Wstęp...5 Rozdział 1. Centra Dokumentacji Europejskiej sieć informacyjna Komisji Europejskiej...7 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Stanisław Staszewski Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Lista kontrolna z komentarzem, materiał pomocniczy dla pracodawców Warszawa 2010 Lista kontrolna z komentarzem Sta ni sław Sta szew

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Chemia Poziom podstawowy

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Chemia Poziom podstawowy Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z PERNEM Chemia Poziom podstawowy Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież uznać od po wie dzi

Bardziej szczegółowo

Wy ko rzy sta nie ener gii wod nej w Pol sce. do celów energetycznych 2

Wy ko rzy sta nie ener gii wod nej w Pol sce. do celów energetycznych 2 An na Sto bier ska 1 Wy ko rzy sta nie ener gii wod nej w Pol sce do celów energetycznych 2 Abs trakt Au tor ka w pra cy opi su je bu do wę je zior za po ro wych i spo sób ich wy ko rzy sta nia do ce lów

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Progres

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Progres inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Progres ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną jednorazowo indeks PIMP/11/11/02

Bardziej szczegółowo

3. Propozycje ćwiczeń z zakresu edukacji zdrowotno-ruchowej

3. Propozycje ćwiczeń z zakresu edukacji zdrowotno-ruchowej 3. Propozycje ćwiczeń z zakresu edukacji zdrowotno-ruchowej Te mat: Pod sta wo we ćwiczenia gimnastyczne Zbiór ka, przy wi ta nie, po da nie te ma tu i celów zajęć. Za po znanie dzieci z za sa da mi bez

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp ZANIM SIĘ ZAPRZYJAŹNISZ DZIESIĘĆ CECH PRAWDZIWEJ PRZYJAŹNI... 18

Spis treści. Wstęp ZANIM SIĘ ZAPRZYJAŹNISZ DZIESIĘĆ CECH PRAWDZIWEJ PRZYJAŹNI... 18 Spis treści Wstęp.................................................................... 7 Po co nam przyjaźnie?.................................................... 7 Kim jestem? Moje wewnętrzne JA....................................

Bardziej szczegółowo

Śląski Dzień Budowlanych 2013

Śląski Dzień Budowlanych 2013 WYDANIE SPECJALNE ISSN 1643-6350 Śląski Dzień Budowlanych 2013 V Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości Katowice, 18 września 2013 r. Sala Sejmu Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Budowa i zasada działania. Budowa. instrukcja obsługi grupy pompowej. powrót GW 1/2. zasilanie GW 1/2

Budowa i zasada działania. Budowa. instrukcja obsługi grupy pompowej. powrót GW 1/2. zasilanie GW 1/2 instrukcja obsługi grupy pompowej Rys. 1. Budowa grupy pompowej powrót 2 3 GW 1/2 6 7 1 zasilanie 4 GW 1/2 1. zawór termostatyczny ZT 2. zawór regulacyjny ZR 3. zawór odcinający G1" belki zasilającej 4.

Bardziej szczegółowo

MOIM ZDANIEM. Forum Budownictwa Śląskiego - 4 (38) 2011 3

MOIM ZDANIEM. Forum Budownictwa Śląskiego - 4 (38) 2011 3 MOIM ZDANIEM Zbli ża ją cy się ko niec ro ku skła nia do pierw szych ocen sy - tu acji w sek to rze bu dow nic twa i pro gnoz jej dal sze go roz wo - ju. Bar dzo zna czą cy wzrost in we sty cji pu blicz

Bardziej szczegółowo

Ka te dra Fi zy ki na Uni wer sy te cie Przy rod ni czym w Po zna niu ist nie je już po nad 60 lat

Ka te dra Fi zy ki na Uni wer sy te cie Przy rod ni czym w Po zna niu ist nie je już po nad 60 lat Obecni oraz część byłych pracowników Katedry Fizyki, od lewej: dr Grzegorz Hoffmann, dr Wojciech Pukacki, dr Danuta Klimek-Poliszko, dr Stanisław Surma, prof. Stefan Poliszko, mgr Danuta Jankun, dr hab.

Bardziej szczegółowo

Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u

Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u Scenariusz lekcji w III klasie gimnazjum Przed sta wia my Ko le an kom i Ko le gom pro po zy cjê sce na riu sza lek cji ote ma cie nie ³a twym, szcze g l nie

Bardziej szczegółowo

NUmeR SPecJALNY (XViii) NA drzwi OTWARTe 2011

NUmeR SPecJALNY (XViii) NA drzwi OTWARTe 2011 AkAdemickie NUmeR SPecJALNY (XViii) NA drzwi OTWARTe 2011 26 marca ROk 2011, NR XViii Władze Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Rektor JM prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak Prorektor ds. nauki i współpracy

Bardziej szczegółowo

No we li za cja Dy rek ty wy EPBD 2010/31/UE z 15 ma -

No we li za cja Dy rek ty wy EPBD 2010/31/UE z 15 ma - mb0110 TEMAT WYDANIA mgr inż. Jerzy B. Zembrowski* No wy wy miar ener go osz częd no ści w bu dow nic twie No we li za cja Dy rek ty wy EPBD 2010/31/UE z 15 ma - ja 2010 r. w spra wie cha rak te ry sty

Bardziej szczegółowo

Debiuty na GPW zapowiadały na przyszły rok m.in. spółki grupy PKP i Jastrzębska Spółka Węglowa.

Debiuty na GPW zapowiadały na przyszły rok m.in. spółki grupy PKP i Jastrzębska Spółka Węglowa. Debiuty na GPW zapowiadały na przyszły rok m.in. spółki grupy PKP i Jastrzębska Spółka Węglowa. Po 11 debiutach giełdowych w mijającym roku przyszły rok na warszawskiej giełdzie zapowiada się równie dobrze,

Bardziej szczegółowo

ul-czaspracy_kampoznaj-wzn-zus2011: :34 Strona 1

ul-czaspracy_kampoznaj-wzn-zus2011: :34 Strona 1 ul-czaspracy_kampoznaj-wzn-zus2011:02 2011-09-05 11:34 Strona 1 ul-czaspracy_kampoznaj-wzn-zus2011:02 2011-09-05 11:34 Strona 2 Przydatne pojęcia Czas pra cy to czas, w któ rym po zo sta jesz w dys - pozycji

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. informacyjny 9/2015. W numerze: Po moc dla po szko do wa nych przez su sz. Co z no we go PROW mo e byç w tym ro ku ISSN 1233-9784

Biuletyn. informacyjny 9/2015. W numerze: Po moc dla po szko do wa nych przez su sz. Co z no we go PROW mo e byç w tym ro ku ISSN 1233-9784 Biuletyn ISSN 1233-9784 informacyjny 9/2015 W numerze: Po moc dla po szko do wa nych przez su sz Pre fe ren cyj ne kre dy ty kl sko we Co z no we go PROW mo e byç w tym ro ku W numerze: MRiRW O no wych

Bardziej szczegółowo

MOIM ZDANIEM. Forum Budownictwa Śląskiego - 2 (32) Sza now ni Pań stwo!

MOIM ZDANIEM. Forum Budownictwa Śląskiego - 2 (32) Sza now ni Pań stwo! W NUMERZE: Moim zdaniem... 3 MOIM ZDANIEM DZIAŁANIA RZĄDU Pracujemy nad programem budownictwa społecznego Rozmowa z PIOTREM STYCZNIEM Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Infrastruktury... 4 PARLAMENT

Bardziej szczegółowo

ISBN: 978-83-931598-0-2

ISBN: 978-83-931598-0-2 ISBN: 978-83-931598-0-2 Fundacja dla Polski ul. Narbutta 20/30 02-541 Warszawa tel. (0-22) 542 5880 fax.(0-22) 542 9890 e-mail: fdp@fdp.org.pl www.fdp.org.pl ISBN: 978-83-931598-0-2 Autorzy: Dominika

Bardziej szczegółowo

2017/18. Zaproszenie do udziału w programie Study in Poland w roku akademickim. 1. Promocja w Internecie i aplikacje mobilne

2017/18. Zaproszenie do udziału w programie Study in Poland w roku akademickim.  1. Promocja w Internecie i aplikacje mobilne 1. Promocja w Internecie i aplikacje mobilne 2. Publikacje Informacyjno-promocyjne 3. Międzynarodowe targi edukacyjne 4. Wyjazdy studyjne 5. Konferencje, konkursy i nagrody 6. Praca z agencjami rekrutacyjnymi

Bardziej szczegółowo