Wymagania na portal KUS

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wymagania na portal KUS"

Transkrypt

1 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wymagania na portal KUS Lublin, Marzec 2013 r.

2 Strona2 Spis treści: 1. Wstęp Opis procesu biznesowego Opis wymagań funkcjonalnych Architektura Systemu Wymagania na interfejsy Wymagania na dokumentację... 18

3 Strona3 1. Wstęp Niniejszy dokument został opracowany w ramach projektu PI Nowoczesne zarządzanie outsourcingiem usług społecznych realizowanego przez Fundację Inicjatyw Menedżerskich (FIM). Zawiera on założenia funkcjonalne i technologiczne systemu informatycznego, którego celem będzie automatyzacja procesów oraz wsparcie w komunikacji pomiędzy użytkownikami innowacyjnego narzędzia opracowanego w celu wsparcia zarządzania usługami społecznymi świadczonymi w formie outsourcingu w samorządach gminnych i powiatowych Podkarpacia i Lubelszczyzny. Wymagania opracowane na zlecenie Fundacji Inicjatyw Menedżerskich w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.4. Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie Rozwój dialogu obywatelskiego

4 Strona4 2. Opis procesu biznesowego Główną funkcją systemu informatycznego jest wspieranie uczestników procesu biznesowego. Wspieranie to odbywa się poprzez automatyzację działań, przechowywanie informacji, umożliwienie współpracy na odległość z wykorzystaniem sieci Internet. Poniższa tabela zawiera listę kroków głównego procesu biznesowego: Tabela 1- Proces KUS I. Podproces organizacyjno - administracyjny 1 Faza organizacyjna 1.1. Powołanie zespołu ds. kontraktowania usług społecznych 1.2. Przeprowadzenie szkoleń 2 Faza administracyjna 2.1. Utrzymanie systemu informatycznego i dokumentacji 2.2. Organizacja spotkań RADAR II. Podproces wyboru usług, realizacji i ewaluacji 3 Faza przygotowawcza (identyfikacja usług społecznych, podmiotów, które je świadczą i metod, którymi się posługują) 3.1. Pierwsze spotkanie zespołu ds. kontraktowania usług społecznych 3.2. RADAR Drugie spotkanie zespołu ds. kontraktowania usług społecznych 3.4. Trzecie spotkanie zespołu ds. kontraktowania usług społecznych 3.5. RADAR Czwarte spotkanie zespołu ds. kontraktowania usług społecznych 4 Faza wyboru 4.1. Piąte spotkanie zespołu ds. kontraktowania usług społecznych 4.2. Zwołanie Rady 4.3. Szóste spotkanie zespołu ds. kontraktowania usług społecznych 4.4. Pierwsze spotkanie Komisji Przetargowej 4.5. Siódme spotkanie zespołu ds. kontraktowania usług społecznych 5 Faza ewaluacji 5.1. Drugie spotkanie Komisji Przetargowej 5.2. Ósme spotkanie zespołu ds. kontraktowania usług społecznych 5.3. Dziewiąte spotkanie zespołu ds. kontraktowania usług społecznych III. Podproces utrzymania banków inicjatyw i stworzenie benchmarkingu Kluczowymi zadaniami portalu KUS oprócz wspierania głównego procesu KUS są : 1. zapewnienie platformy komunikacji pomiędzy członkami zespołów ds. kontraktowania usług społecznych 2. zapewnienie repozytorium dokumentacji szkoleniowej i metodyki KUS

5 Strona5 3. zapewnienie repozytorium dla katalogu aktualnych usług oraz matryca usług i problemów społecznych 4. prowadzenie bazy wiki (lokalna wikipedia dotycząca zagadnień związanych z KUS) oraz repozytoriów linków do dokumentów strategicznych, które odnoszą się do usług i problemów społecznych 5. zapewnienie narzędzi wspomagających przygotowanie i komunikację po spotkaniach RADAR 6. portal będzie zawierał kalkulator kosztowy i kalkulator efektywność usług 7. portal będzie zawierał narzędzie wspomagające tworzenie studiów celowości 8. narzędzie do tworzenia benchmark na podstawie kalkulatorów oraz zarządzania listą wskaźników usług społecznych 9. narzędzie wspierające proces oceny jakości usług przez urzędników, wykonawców, beneficjentów, i inne podmioty wskazane do oceny (Arkusz Oceny Wielowymiarowej; Metryka Użyteczności, Efektywności i Jakości Usług Społecznych, zwaną Metryką Skuteczności ) 10. portal będzie wspierał upublicznianie artykułów zawierający informację o wyborze wykonawców, uzyskanej ocenie wielowymiarowej 11. elementem portalu będzie baza danych Samorządowego Banku Pomysłów Społecznych

6 Strona6 3. Opis wymagań funkcjonalnych Poniższa tabela zawiera opis wymagań funkcjonalnych, przyporządkowanych do każdego z kroków procesu głównego, które powinny być realizowane przez system informatyczny. I Podproces organizacyjno - administracyjny Faza 1 organizacyjna 1.1 Powołanie zespołu ds. kontraktowania usług społecznych System informatyczny KUS powinien posiadać funkcjonalność rejestrowania użytkowników wraz z możliwością uzupełniania informacji w postaci profilu użytkownika. Opcja rejestracji służyć będzie dodawaniu nowego konta użytkownika do systemu Pola formularza rejestracyjnego powinny być jednakowe dla poszczególnych grup uczestników: urzędnik: identyfikator, hasło, imię, nazwisko, adres , numer telefonu użytkownik: identyfikator, hasło, imię, nazwisko, adres , numer telefonu odbiorca: identyfikator, hasło, imię, nazwisko, adres , numer telefonu Po dokonaniu obowiązkowej rejestracji każdy z użytkowników będzie mógł edytować informacje o sobie m.in. poprzez uzupełnianie dodatkowych informacji na swoim profilu, np. nazwa instytucji: typ instytucji (do wyboru: firma, urząd, inkubator przedsiębiorczości, organizacja pozarządowa), nazwa instytucji, strona WWW itd. Do każdej wypełnianej w ten sposób wizytówki będzie również możliwe dodanie pliku graficznego Rejestracja dokonywana powinna być w każdym przypadku przez osobę zainteresowaną, jednak dla celów administracyjnych należy stworzyć funkcjonalność tworzenia konta przez administratora systemu. W ramach tej funkcjonalności każdy użytkownik wybiera dla siebie identyfikator i hasło, potrzebne by zalogować się do systemu. Poprawne wypełnienie i zatwierdzenie formularza rejestracyjnego spowoduje przesłanie wiadomości do administratora, który będzie mógł zatwierdzić kandydaturę i utworzyć nowe konto. Następnie na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres poczty internetowej będzie wysyłana automatycznie wiadomość zawierająca link aktywujący konto Rejestracji do systemu informatycznego KUS dokonuje się tylko za pierwszym razem jego użytkowania. Przy każdej następnej chęci skorzystania z portalu należy skorzystać z opcji logowania przez podanie identyfikatora i hasła. Jeśli weryfikacja danych przebiegnie prawidłowo użytkownik powinien uzyskać dostęp do systemu, co pozwoli mu na korzystanie z pełnej, przewidzianej dla grupy logującego się użytkownika, funkcjonalności. W przypadku błędu logowania system powróci na stronę logowania i będzie możliwe powtórzenie czynności jeszcze trzykrotnie. Dostęp do danych systemu informatycznego KUS będą mieć tylko użytkownicy zalogowani. System informatyczny powinien posiadać funkcjonalność wysyłania zaproszeń do użytkowników za pomocą wiadomości I Podproces organizacyjno - administracyjny Faza 1 organizacyjna

7 Strona7 1.2 Przeprowadzenie szkoleń System informatyczny (portal KUS) powinien mieć możliwość generowania listy obecności na potrzebę przeprowadzenia szkoleń System informatyczny powinien mieć możliwość przechowywania materiałów szkoleniowych (doc, pdf, pliki wideo) System informatyczny powinien umożliwić użytkownikowi zalogowanemu dostęp do materiałów szkoleniowych oraz możliwość pobrania materiałów I Podproces organizacyjno - administracyjny Faza 2 administracyjna 2.1 Utrzymanie systemu informatycznego i dokumentacji System powinien udostępniać interfejs dostępny dla zalogowanego Administratora pozwalający na: dodawanie, usuwanie, blokowanie / odblokowywanie, zmianę uprawnień poszczególnych użytkowników systemu informatycznego. System powinien udostępniać interfejs umożliwiający archiwizację historycznych wpisów, System powinien udostępniać interfejs umożliwiający tworzenie kopii zapasowej. I Podproces organizacyjno - administracyjny Faza 2 administracyjna 2.2 Organizacja spotkań RADAR System informatyczny powinien posiadać funkcjonalność wysyłania zaproszeń do użytkowników za pomocą wiadomości System informatyczny powinien mieć możliwość generowania oraz zarządzania listą uczestników spotkań RADAR System informatyczny powinien mieć możliwość przechowywania materiałów na spotkania RADAR (doc, pdf, pliki wideo) System informatyczny powinien umożliwić użytkownikowi zalogowanemu dostęp do materiałów oraz możliwość ich pobrania System powinien umożliwiać stworzenie wielu niezależnych notatek zarówno przez urzędnika, użytkownika. odbiorcę System informatyczny powinien mieć możliwość głosowania i wyboru najważniejszych obszarów interwencji, System informatyczny powinien mieć możliwość głosowania i priorytetyzacji zgłoszonych inicjatyw, System informatyczny powinien mieć możliwość tworzenia raportów podsumowujących spotkania, II Podproces wyboru usług, realizacji i ewaluacji Faza Pierwsze spotkanie zespołu ds. kontraktowania usług społecznych z możliwością dodania załącznika.

8 Strona8 II Podproces wyboru usług, realizacji i ewaluacji Faza RADAR 1 z możliwością dodania załącznika. II Podproces wyboru usług, realizacji i ewaluacji Faza Drugie spotkanie zespołu ds. kontraktowania usług społecznych z możliwością dodania załącznika. II Podproces wyboru usług, realizacji i ewaluacji Faza Trzecie spotkanie zespołu ds. kontraktowania usług społecznych System powinien udostępniać formularz pozwalający na opracowanie listy usług, które wchodzą do procesu outsourcingu; System powinien udostępniać formularz pozwalający na indywidualne opracowanie wskaźników do każdej usługi II Podproces wyboru usług, realizacji i ewaluacji Faza RADAR II System powinien umożliwiać przeprowadzenie ankiety ewaluacyjnej oceniającej podmioty chcące świadczyć usługi społeczne; II Podproces wyboru usług, realizacji i ewaluacji Faza Czwarte spotkanie zespołu ds. kontraktowania usług społecznych z możliwością dodania załącznika. System powinien udostępniać formularz umożliwiający opracowanie listy podmiotów zewnętrznych chcących świadczyć usługi społeczne, System powinien udostępniać formularz umożliwiający opracowanie kalkulatora

9 Strona9 kosztów ekonomicznych i kosztów użyteczności społecznej dla wybranych usług świadczonych metodą dotychczasową z użyciem wybranych wskaźników. II Podproces wyboru usług, realizacji i ewaluacji Faza Piąte spotkanie zespołu ds. kontraktowania usług społecznych II Podproces wyboru usług, realizacji i ewaluacji Faza Zwołanie rady II Podproces wyboru usług, realizacji i ewaluacji Faza Szóste spotkanie zespołu ds. kontraktowania usług społecznych II Podproces wyboru usług, realizacji i ewaluacji Faza Pierwsze spotkanie Komisji Przetargowej II Podproces wyboru usług, realizacji i ewaluacji Faza Siódme spotkanie zespołu ds. kontraktowania usług społecznych System powinien udostępniać formularz pozwalający na opracowanie Studium Celowości, którego zadaniem jest porównanie dotychczas stosowanej metody świadczenia usługi społecznej z metodą zaproponowaną przez podmioty zewnętrzne w odpowiedzi na zapytanie ofertowe i dokonanie oceny opłacalności zmiany na metodę outsourcingową.

10 Strona10 II Podproces wyboru usług, realizacji i ewaluacji Faza Drugie spotkanie Komisji Przetargowej II Podproces wyboru usług, realizacji i ewaluacji Faza Ósme spotkanie zespołu ds. kontraktowania usług społecznych System powinien udostępniać formularz umożliwiający przeprowadzenie ankiety ewaluacyjnej dla każdej usługi społecznej świadczonej przez podmiot zewnętrzny w oparciu o zidentyfikowane na etapach wcześniejszych wskaźniki II Podproces wyboru usług, realizacji i ewaluacji Faza Dziewiąte spotkanie zespołu ds. kontraktowania usług społecznych Podproces III utrzymania banków inicjatyw i stworzenie benchmarkingu 6.1 Bank inicjatyw i metod świadczenia usług społecznych Moduł Bank Inicjatyw jest dostępna dla wszystkich użytkowników. Każdy użytkownik ma możliwość zarządzania wyświetlania Listy Inicjatyw za pomocą filtrów: o Kategoria o Status o Data zgłoszenia System umożliwia dodanie inicjatywy przez każdego zalogowanego użytkownika portalu. Każda inicjatywa posiada tytuł, opis oraz przypisanie do odpowiedniej kategorii. System umożliwia nadania 4 fazy (status) rozwoju inicjatywy: o Zgłoszona o W fazie studium celowości o Realizowana

11 Strona11 o Zrealizowana System musi mieć możliwość komentowania oraz oceny zgłoszonych inicjatyw Podproces III utrzymania banków inicjatyw i stworzenie benchmarkingu 6.2 Studia Celowości Dla każdej inicjatywy (rozumianej jako sposób na realizację usługi społecznej) system musi umożliwić stworzenie studium celowości za pomocą dedykowanego przycisku w opisie inicjatywy. Portal musi umożliwić stworzenie kilku studium celowości dla jednej inicjatywy. Stworzenie studium celowości jest możliwe tylko dla zalogowanego użytkownika portalu. Wyróżnia się dwie fazy tworzenia studium: o Faza robocza, w której Redaktor naczelny wraz z zespołem pracują nad studium. W tej fazie studium nie jest widoczne dla pozostałych użytkowników. Wszelkie opisy i komentarze są dostępne wyłącznie z poziomu zespołu roboczego. o Faza publiczna, w której studium lub jego poszczególne rozdziały są widoczne dla wszystkich użytkowników, którzy mogą je oceniać i dodawać komentarze zarówno do całego studium jak i do poszczególnych jego części. Formularz studium celowości zbudowany jest z dowolnej liczby rozdziałów oraz podrozdziałów. Twórca studium celowości staje się właścicielem dokumentu. System musi umożliwić właścicielowi nadanie praw edycji dla innych użytkowników portalu do poszczególnych rozdziałów i podrozdziałów. System musi umożliwić wersjonowanie poszczególnych rozdziałów i podrozdziałów dokumentu. System musi rejestrować login użytkownika dokonywującego edycję oraz modyfikacji. System musi umożliwić właścicielowi dokumentu podgląd wszystkich wersji rozdziałów oraz w razie potrzeby przywrócenia poprzedniej wersji. datę Poniższa tabela zawiera opis wymagań funkcjonalnych, przyporządkowanych do każdego z kluczowych zadań portalu KUS, które powinny być realizowane przez system informatyczny. Zapewnienie platformy komunikacji pomiędzy członkami zespołów ds. kontraktowania usług społecznych System powinien udostępnić formularze do komunikacji pomiędzy użytkownikami portalu System powinien umożliwić udostępnianie katalogów oraz plików z repozytorium innym wskazanym użytkownikom System powinien mieć możliwość rozmowy (czat) z innymi zalogowanymi

12 Strona12 użytkownikami portalu Zapewnienie repozytorium dokumentacji szkoleniowej i metodyki KUS System powinien mieć możliwość zakładania drzewa katalogowego w repozytorium dokumentów System powinien umożliwić nadanie uprawnień do katalogu lub pliku w repozytorium System musi mieć możliwość dodawania wszelkiego rodzaju plików do repozytorium (pdf, xls, doc, pliki wideo) Zapewnienie repozytorium dla katalogu aktualnych usług oraz matryca usług i problemów społecznych System powinien mieć możliwość zakładania drzewa katalogowego w repozytorium dokumentów System powinien umożliwić nadanie uprawnień do katalogu lub pliku w repozytorium System musi mieć możliwość dodawania wszelkiego rodzaju plików do repozytorium (pdf, xls, doc, pliki wideo) Baza wiki oraz linki do dokumentów strategicznych, które odnoszą się do usług i problemów społecznych System powinien mieć możliwość zakładania wątków do określonych słów kluczowych System powinien mieć możliwość dodawania załączników do wątków wiki System powinien mieć możliwość nadania uprawnień przez Administratora do poszczególnych wątków np. edycja, publikacja, usuwanie Narzędzie wspomagające przygotowanie i komunikację po spotkaniach RADAR System powinien udostępnić formularze do komunikacji pomiędzy użytkownikami portalu System powinien umożliwić udostępnianie katalogów oraz plików z repozytorium innym wskazanym użytkownikom System powinien mieć możliwość rozmowy (czat) z innymi zalogowanymi użytkownikami portalu Portal będzie zawierał kalkulator kosztowy i kalkulator efektywność społecznej usług

13 Strona13 System musi umożliwić dodawanie oraz edycję wskaźników Narzędzie do tworzenia benchmark na podstawie kalkulatorów oraz zarządzania listą wskaźników usług społecznych System musi umożliwić dodawanie oraz edycję wskaźników Narzędzie wspierające proces oceny jakości usług przez urzędników, wykonawców, beneficjentów, i inne podmioty wskazane do oceny (Arkusz Oceny Wielowymiarowej; Metryka Użyteczności, Efektywności i Jakości Usług Społecznych, zwaną Metryką Skuteczności ) System musi mieć możliwość uzupełniania Arkusza Oceny Wielowymiarowej Upublicznianie artykułów zawierający informację o wyborze wykonawców, uzyskanej ocenie wielowymiarowej System musi mieć możliwość umieszczania artykułów System musi mieć możliwość nadawania uprawnień do umieszczania artykułów System musi mieć możliwość dodawania załączników do artykułów Baza danych Samorządowego Banku Pomysłów Społecznych Każdy użytkownik ma możliwość zarządzania wyświetlania listy za pomocą filtrów: o Kategoria o Status o Data zgłoszenia System umożliwia dodanie pomysłu przez każdego zalogowanego urzędnika portalu. Każdy pomysł posiada tytuł, opis oraz przypisanie do odpowiedniej kategorii.

14 Strona14 4. Architektura Systemu Architektura systemu przedstawiona została na poniższym rysunku. Architektura podzielona została na cztery podstawowe warstwy: 1. Warstwę usług sieci Internet 2. Warstwę usług infrastrukturalnych 3. Warstwę usług funkcjonalnych 4. Warstwę interfejsów 1. Warstwa usług sieci Internet obejmuje: 1.1. usługi dostępu do sieci oraz transmisji danych pomiędzy klientem (przeglądarką WWW uruchomioną na komputerze podłączonym do sieci) a serwerem (serwisem WWW uruchomionym na serwerze). 2. Warstwa usług infrastrukturalnych obejmuje: 2.1. Infrastrukturę sprzętową (bądź usługi infrastruktury sprzętowej) 2.2. System operacyjny serwera (Microsoft Windows Server), bazę danych (SQL Server), Serwer WWW Windows Serwer 2008 R2 SQL Serwer Express 2008 IIS Bazę użytkowników. Baza ta zawiera informacje o wszystkich użytkownikach korzystających z sytemu informatycznego z podziałem na cztery rodzaje kont: Administrator Urzędnik Użytkownik Odbiorca

15 Strona15 Baza zawierać powinna zarówno dane niezbędne do zalogowania użytkownika do systemu (adres oraz szyfrowane hasło), dane niezbędne do komunikacji z użytkownikiem: adres i telefon a także dane umieszczone przez użytkownika w indywidualnym profilu: nazwę instytucji którą reprezentuje, plik graficzny (zdjęcie lub logo instytucji) dodatkowe komentarze. 2.4 Bazę danych relacji i komunikacji. Baza ta zawiera zapisy dotyczące wszystkich spotkań i kontaktów mających miejsce pomiędzy poszczególnymi użytkownikami systemu. Baza ta stanowi swoisty CRM (system zarządzania relacjami) w który odnotowywane są zarówno poszczególne kontakty jak i notatki i załączniki z nimi związane. 3. Warstwa usług funkcjonalnych obejmuje: 1.1 Moduł komunikacji, którego zadaniem jest obsługa wszystkich funkcjonalności związanych z realizacją komunikacji pomiędzy uczestnikami procesu, w szczególności moduł ten zapewnia możliwość tworzenia indywidualnych notatek po każdym ze spotkań, możliwość załączania plików z materiałami pomocniczymi. Moduł komunikacji obsługuje także integrację systemu z usługami poczty elektronicznej oraz zewnętrznymi usługami zarządzania czasem (zewnętrznymi kalendarzami) 1.2 Moduł Bazy Inicjatyw, która służy do kompleksowego zarządzania inicjatywami, począwszy od zgłaszania inicjatyw przez użytkowników, poprzez dokonywanie ocen i ich priorytetyzację. 1.3 Moduł Studium Celowości, którego zadaniem jest udostepnienie narzędzia do tworzenia Studium Celowości dla poszczególnych inicjatyw. Za pomocą prostych narzędzi możliwe będzie opracowanie Studium Celowości, którego zadaniem jest porównanie dotychczas stosowanej metody świadczenia usługi społecznej z metodą zaproponowaną przez podmioty zewnętrzne w odpowiedzi na zapytanie ofertowe i dokonanie oceny opłacalności zmiany na metodę outsourcingową. 1.4 Moduł ankiety, która ma formę e-formularza służącego do szybkiego badania opinii. 1.5 Moduł radar, który ma pomóc w organizacji i przeprowadzaniu spotkań RADAR-owych oraz zbieraniu i analizowaniu ustaleń i wyników tych spotkań. Dzięki modułowi możliwe będzie przeprowadzenie kolejnych spotkań w logiczny i uporządkowany sposób krok po kroku. 1.6 Moduł kalkulator kosztów ekonomicznych, który udostępni katalog wskaźników umożliwiających pomiar wydajności usług społecznych w sensie ekonomicznym. 1.7 Moduł kalkulator kosztów użyteczności społecznej, który stanowi zestaw wskaźników ułatwiających pomiar efektywności usług (społecznych) w aspekcie ich użyteczności społecznej. 4. Warstwa interfejsów obejmuje: Interfejs dla Administratora Systemu Interfejs dla Gościa Interfejs dla Urzędnika Interfejs dla Użytkownika

16 Strona16 Uzupełnieniem funkcjonalnej części interfejsu jest cześć informująca o tym, że projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, umieszczona w dolnej części interfejsu na stronie głównej oraz zakładce pomoc. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

17 Strona17 5. Wymagania na interfejsy Portal powinien składać się z interfejsów WWW inspirowanych stylizacją zastosowaną w najnowszych typach interfejsów takich jak Windows 8, Android czy IOS (interfejs kafelkowy). Interfejsy powinny być ergonomiczne i proste w użyciu. Dostęp do wszystkich funkcjonalności powinien być intuicyjny i łatwy do zapamiętania.

18 Strona18 6. Wymagania na dokumentację Wykonawca powinien przygotować opis oddający sposób obsłużenia opisu funkcjonalnego w postaci przypadków użycia w formie diagramów, tak jak zostało to zaprezentowane poniżej. Tabela 2 Przypadek użycia - Logowanie do systemu KUS System Informatyczny KUS «uses» Rejestracja/Logowanie «extends» Użytkownik «uses» «extends» Edycja Profilu «extends» Dodanie pliku graficznego Urzędnik Formularz rejestracyjny «uses» «extends» Tworzenie «uses» Zarządzanie Kontami Użytkowników «extends» «extends» Edycja Usuwanie Administrator

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia FUNDACJA INICJATYW MENEDŻERSKICH Załącznik Nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Strona 1 PI Nowoczesne zarządzanie outsourcingiem usług społecznych Przedmiot zamówienia obejmuje zakup oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. SŁOWNIK SKRÓTÓW I POJĘĆ... 5 2. CEL WDROŻENIA SYSTEMU LSI 2014-20... 6 3. WYMAGANIA SYSTEMU... 6 3.1 ZGODNOŚĆ Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI

Bardziej szczegółowo

W ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga od wykonawców wykonania następujących usług:

W ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga od wykonawców wykonania następujących usług: Przedmiotem projektu jest budowa i wdrożenie portalu intranetowego Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Wdrożenie portalu intranetowego jest koniecznym etapem w informatyzacji każdego przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Projekty współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu województwa zachodniopomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PRODUKT FINALNY PODRĘCZNIK KUS. www.fim.org.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PRODUKT FINALNY PODRĘCZNIK KUS. www.fim.org. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PRODUKT FINALNY PODRĘCZNIK KUS www.fim.org.pl Lublin, styczeń 2013 r. Strona2 Spis treści: 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego. Fundacja Rozwoju Podhala

Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego. Fundacja Rozwoju Podhala Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego Fundacja Rozwoju Podhala Spis treści Spis tabel... Spis rysunków... 1. Wstęp... 3 1.1. Informacje wstępne... 3 1.. Cel oraz założenia projektu...

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) v. 2014-05-05 Załącznik nr 3 do siwz/ Załącznik nr 1 do wzoru umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Wytworzenie, uruchomienie, asysta techniczna i utrzymanie Lokalnego Systemu Informatycznego dla Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia

Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Informacje ogólne Ogólny opis opisujący docelową wizję Platformy Cyfrowej jest zawarty w załączony dokumencie Założenia ogólne prototypy projektów stron

Bardziej szczegółowo

Opracowanie wykonane w ramach umowy z dnia 10 czerwca 2013 r.

Opracowanie wykonane w ramach umowy z dnia 10 czerwca 2013 r. PROJEKT SYSTEMU INFORMATYCZNEGO NAWIKUS Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET czerwiec 2013 r. P r o j e k t P I N A W I K U S i n n o w a c y j n a m e t o d a m o n i t o r i n g u k o n t r a k t

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 84 SPIS ZAWARTOŚCI CZĘŚCI II: I. Wstęp... 4 I.1. Słownik terminów i skrótów... 4 II. Opis Przedmiotu Zamówienia... 7 II.1. Wstęp... 7 II.2. Przedmiot Zamówienia...

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 wer_31.07.2011 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 wer_31.07.2011 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Załącznik nr 1 wer_31.07.2011 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia: Dostawa sprzętu i oprogramowania oraz wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego

Bardziej szczegółowo

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego Or.A.0722/4/14. Sposób komunikowania się z Wykonawcami:

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego Or.A.0722/4/14. Sposób komunikowania się z Wykonawcami: Zapytanie ofertowe Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Postępowanie w sprawie wyłonienia Wykonawcy zamówienia Informatyczna platforma konsultacji społecznych w ramach realizacji Projektu

Bardziej szczegółowo

Łódź dnia 11 lutego 2014r.

Łódź dnia 11 lutego 2014r. Organizator: ŁÓDZKI RYNEK HURTOWY ZJAZDOWA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI UL. REWOLUCJI 1905R. NR 9 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla postępowania o udzielenie zamówienia w trybie

Bardziej szczegółowo

Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy. Instrukcja obsługi systemu komputerowego Just in Time

Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy. Instrukcja obsługi systemu komputerowego Just in Time Strona1 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy Instrukcja obsługi

Bardziej szczegółowo

Analiza wymagań na portal dla mieszkańców Katowic dla Urzędu Miasta Katowice

Analiza wymagań na portal dla mieszkańców Katowic dla Urzędu Miasta Katowice Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego realna odpowiedź na realne potrzeby Projekt Budowa Portalu Korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice Analiza wymagań na portal dla mieszkańców Katowic dla

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja wymagań funkcjonalnych modułu sprzedaży hurtowej Platformy B2B

Specyfikacja wymagań funkcjonalnych modułu sprzedaży hurtowej Platformy B2B Specyfikacja wymagań funkcjonalnych modułu sprzedaży hurtowej Platformy B2B Projekt współfinansowany jest ze środków POIG zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające

Bardziej szczegółowo

Model funkcjonalny zintegrowanego Systemu Informatycznego dla GICP - Krzemienny

Model funkcjonalny zintegrowanego Systemu Informatycznego dla GICP - Krzemienny Klient: Fundacja Partnerstwo Krzemienny Krąg Model funkcjonalny zintegrowanego Systemu Informatycznego dla GICP - Krzemienny Krąg - Net Projekt: Prace analityczne zintegrowanego Systemu Informatycznego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do umowy Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i utrzymanie portalu internetowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata

Bardziej szczegółowo

Miejski Urząd Pracy w Płocku ul. 3 Maja 16, 09-400 Płock Tel. 24 367 18 56 www.mup.plock.eu, e-mail: sekretariat@mup.plock.eu

Miejski Urząd Pracy w Płocku ul. 3 Maja 16, 09-400 Płock Tel. 24 367 18 56 www.mup.plock.eu, e-mail: sekretariat@mup.plock.eu REALIZATOR PROJEKTU (Lider projektu): Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku ul. Ułańska 1, 09-402 Płock Tel: 24 268 94 40, 24 264 22 77 www.zdz-plock.com.pl, e-mail: biuro@zdz-plock.com.pl PARTNERZY

Bardziej szczegółowo

1. Skróty terminów używanych w dokumencie...2

1. Skróty terminów używanych w dokumencie...2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie Lokalnego Systemu Informatycznego obsługującego Instytucję Pośredniczącą oraz Instytucje Wdrażające, Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Załączniku nr 5 do OPZ. Szczegółowy opis wymaganych funkcjonalności Aplikacji dostępowej

Załączniku nr 5 do OPZ. Szczegółowy opis wymaganych funkcjonalności Aplikacji dostępowej Szczegółowy opis wymaganych funkcjonalności Aplikacji dostępowej Załączniku nr 5 do OPZ Aplikacja Dostępowa systemu 1.1 Informacje ogólne Przeznaczeniem Aplikacji Dostępowej jest zapewnienie dostępu do

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA Implementacja Systemu B2B w firmie Lancelot i w przedsiębiorstwach partnerskich Przygotowane dla: Przygotowane przez: Lancelot Marek Cieśla Grzegorz Witkowski Constant Improvement

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkoleń, warsztatów, nabycie licencji i wdrożenie oprogramowania informatycznego platformy stanowienia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 dla wnioskodawców/ beneficjentów Wersja 1.0 Warszawa, 26 stycznia 2014

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: A. Część nr 1. W części nr 1: Wdrożenie systemu zarządzania projektami klasy Enterprise Project Management. W części nr 2:

Bardziej szczegółowo

Platforma e-learning Dokumentacja użytkownika Pracownik

Platforma e-learning Dokumentacja użytkownika Pracownik Dotyczy projektu nr WND-RPPD.04.01.00-20-002/11 pn. Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II, administracja samorządowa realizowanego w ramach Decyzji nr UDA- RPPD.04.01.00-20-002/11-00

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA WYMAGAŃ UŻYTKOWNIKA

SPECYFIKACJA WYMAGAŃ UŻYTKOWNIKA SPECYFIKACJA WYMAGAŃ UŻYTKOWNIKA Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr GP-Z/ 196 /2014 1. Cel Dokumentu Niniejsza Specyfikacja Wymagań Użytkownika (zwana dalej SWU) precyzuje wymagania techniczne dla dostawy

Bardziej szczegółowo

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Załącznik nr 7 - Opis Przedmiotu Zamówienia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Przewodnik publikowania metadanych dla podmiotów zewnętrznych

Przewodnik publikowania metadanych dla podmiotów zewnętrznych Przewodnik publikowania metadanych dla podmiotów zewnętrznych Strona 1 z 19 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 4 1.1 Cel dokumentu... 4 1.2 Zakres dokumentu... 4 1.3 Słownik użytych terminów... 4 2 PUBLIKOWANIE

Bardziej szczegółowo