Z okazji dnia Pracownika Służby Zdrowia pragnę złożyć. wszystkim pracownikom Służby Zdrowia serdeczne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Z okazji dnia Pracownika Służby Zdrowia pragnę złożyć. wszystkim pracownikom Służby Zdrowia serdeczne"

Transkrypt

1 Nr 2/3(168) Bezpłatne pismo samorządowe W numerze m.in.: Zarządzenia Wójta Gminy Rudna V Sesja Rady Gminy Rudna Grafik pracy lekarzy Informacja Komendanta Policji facebook.com/gmina.rudna Dzień babci i dziadka Zabawy karnawałowe Ferie zimowe 2015 Harmonogram odbioru odpadów

2 AKCEPTACJA WYBOR(C)ÓW 2

3 zadanie pn. Dostarczenie hurtowej usługi dostępu ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY RUDNA do Internetu do projektu "Przeciwdziałanie wyklu 1. przyznano dotację na zadania w zakresie sportu dla czeniu cyfrowemu na obszarze Gminy Rudna". Akty poszczególnych klubów sportowych. Gminny Klub Sportowy wacja dostępu do sieci internetowej ma nastąpić do dnia "Sparta" Rudna otrzymał ,00 zł na szkolenie sportowe r. Umowę zawarto do r. Koszt usługi seniorów w piłce nożnej oraz współzawodnictwo sportowe wyniesie ,23 zł brutto. poprzez organizację i udział w rozgrywkach piłkarskich roz 5. zawarto umowę z TAURON Sprzedaż sp. z o.o. z Kra grywkach piłkarskich oraz ,00 zł na szkolenie spor kowa, na sprzedaż energii elektrycznej i świadczenia usług towe dzieci i młodzieży w piłce nożnej oraz dystrybucji do obiektów w miejscowościach: Bytków dz. nr współzawodnictwo sportowe poprzez organizację i udział 466 oraz Juszowice dz. nr 63/1 w rozgrywkach piłkarskich. Stowarzyszenie Sportowe "Odra: 6. z TAURON Dystrybucja s.a. z Krakowa podpisano umowę Chobienia otrzymała ,00 zł na szkolenie sportowe na zadanie pn. "Oświetlenie uliczne rozbudowa i moderni seniorów w piłce nożnej oraz współzawodnictwo sportowe zacja istniejących punktów świetlnych" polegające na zagę poprzez organizację i udział w rozgrywkach piłkarskich oraz szczeniu sieci oświetlenia drogowego o 3 szt. opraw na te ,00 zł na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w pił renie Gminy Rudna. Za wykonaną usługę Wykonawca otrzy ce nożnej oraz współzawodnictwo sportowe poprzez organ ma wynagrodzenie w wysokości 6 439,02 zł netto. izację i udział w rozgrywkach piłkarskich. Klub Sportowy 7. Firma NSI Sp. z o.o. z Głogowa wykona obsługę, konser "Skarpa" Orsk ,00 zł na szkolenie sportowe seniorów wację i naprawę (od strony technicznej) sieci komputerowej, w piłce nożnej oraz współzawodnictwo sportowe poprzez or sprzętu i oprogramowania oraz comiesięcznej archiwizacji ganizację i udział w rozgrywkach piłkarskich. Ludowy Klub danych na płytach CD ROM, a także dostarczanie części, Sportowy "Płomień" Nieszczyce otrzymał ,00 zł na podzespołów i materiałów eksploatacyjnych wraz z monta szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosych w piłce żem dla Urzędu Gminy w Rudnej. Umowę zawarto na okres nożnej oraz współzawodnictwo sportowe poprzez organiza od do r. Wynagrodzenie za realiza cję i udział w rozgrywkach piłkarskich. Stowarzyszenie Spor cję umowy wyniesie 5 264,40 zł brutto miesięcznie. towe "Błysk" Studzionki otrzymał ,00 zł na szkolenie 8. przyznano nagrody za osiągnięcie wysokich wyników sportowe dzieci, młodzieży i dorosych w piłce nożnej oraz sportowych w 2014 r. dla 8 zawodników zamieszkałych współzawodnictwo sportowe poprzez organizację i udział na terenie Gminy Rudna. /UG/ w rozgrywkach piłkarskich. Uczniowski Klub Sportowy "SHARK" Rudna otrzymał ,00 zł na szkolenie i współ zawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w pływaniu. Ucz niowski Klub Sportowy "Sparta" Chobienia otrzymała ,00 zł na szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w badmintonie i unihokeju. Kartae Goju Ryu Shuseikan Chobienia otrzymał ,00 zł na prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży oraz organizację i udział we współzawodnictwie sportowym w karate. Ucz niowski Klub Sportowy Karate Goju Ryu Rudna otrzymał ,00 zł na szkolenie sportowe oraz udział we współza wodnictwie sportowym w karate. 2. powołano komisję przetargową w składzie: Zofia Szeliga przewodnicząca komisji, Elżbieta Plichta sekretarz komisji oraz Marzena Jerzak członek komisji, do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Z okazji dnia Pracownika Służby Zdrowia pragnę złożyć "Zorganizowanie zielonej szkoły nad morzem w Polsce dla wszystkim pracownikom Służby Zdrowia serdeczne około 580 uczniów uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Rudna". podziękowania za opiekę i troskę jaką otaczacie pacjentów. 3. zawarto umowę z Miedziowym Centrum Zdrowia w Lubi Znaczenia i wartości Państwa codziennej pracy nie da się w żaden nie na świadczenie usług zdrowotnych w zakresie otola sposób przecenić. Ratowanie życia drugiemu człowiekowi jest ryngologii, ginekologii położniczej, rehabilitacji oraz podsta wowej opieki zdrowotnej na rzecz mieszkańców Gminy honorem i zobowiązaniem a ludzie którzy podejmują się tej misji, Rudna. Świadczenia będą realizowane wg harmonogramu: zasługują na najwyższe uznanie. poradnia otolaryngologiczna 2 dni w tygodniu po 4 godziny dziennie, poradnia rehabilitacyjna 5 dni w tygodniu po 6 Jednocześnie składam życzenia wytrwałości, owocnej współpracy, satysfakcji z pełnionej służby, wdzięczności pacjentów godzin dziennie, poradnia ginekologiczno położnicza 1 dzień w tygodniu po 4 godziny dziennie, poradnia internis a na każdy dzień szczęścia i pomyślności. tyczna (lekarz POZ i lekarz pediatra) tj. 5 dni w tygodniu Władysław Bigus po 3 godziny dziennie lekarz POZ oraz 2 dni w tygodniu Wójt Gminy Rudna Rudna, po 4 godziny dziennie lekarz pediatra. Umowa obowiązuje do r. 7 kwietnia 2015 r. 4. z firmą OrNET sp. z o.o. z Lubina podpisano umowę na 3

4 V SESJA RADY GMINY RUDNA W dniu 13 lutego 2015 r. odbyła się V Sesja Rady Gminy, podczas której radni przyjęli następujące uchwały: 1. w sprawie powierzenia realizacji zadania lokalnego publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Rudna Gmina ma za zadanie zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują spra wy lokalnego transportu zbiorowego. Zgodnie z art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą dzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) gminy mogą zawierać porozumienia międzygminne w sprawie powierze nia jednej z nich określonych przez nie zadań publicznych. Gmina wykonująca powierzone jej zadanie przejmuje prawa i obowiązki pozostałych gmin, związanych z przeznaczonymi jej zadaniami, a gminy te mają obowiązek udziału w kosz tach realizacji powierzonej czynności. Jednym z zadań włas nych gminy jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców w za kresie lokalnego transportu zbiorowego. Zgodnie z art. 7 ust.1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. Z 2011 r. Nr 5, poz. 13 ze zm.) organizatorem publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich na ob szarze gmin sąsiadujących jest gmina, której przeznaczono zadanie organizacji transportu publicznego na mocy porozu mienia między gminami. Celem zaspokojenia potrzeb komu nikacyjnych mieszkańców, Gmina Rudna zamierzała przys tąpić wraz z Gminą Ścinawa, Gminą Wiejską i Miejską Lubin do wspólnego zorganizowania publicznego transportu zbio rowego na obszarze Gminy Rudna i połączenie z m. Lubin. Za opracowanie projektu transportowego oraz przeprowa dzenie przetargu odpowiadać miała Gmina Miejska Lubin. Komunikacja funkcjonowałaby od lipca bieżącego roku do końca czerwca 2016 r. po tym okresie zostałaby przejęta przez Starostwo Powiatowe w Lubinie. Do komunikacji w granicach powiatu można uzyskać dofi nansowanie od Marszałka Województwa Dolnośląskiego w wysokości 49 %, ale tylko do dowozu dzieci uczęszczają cych do szkół podstawowych i gimnazjów, przy czym szkoły zobowiązane byłyby do zakupu imiennych biletów miesięcz nych od przewoźnika (wówczas transport nie obejmuje opie kuna). Na terenie Gminy Rudna obecnie jest 4 przewoźników ob sługujących trasy tj.: Transport Osobowy Krzysztof + Monika Mularczyk Cho bienia Lubin Chobienia przez Radoszyce, Kębłów, Rudną i obsługuje trasę 12 parami kursów długość trasy 36 km. Transport Osobowo Towarowy Szkarupski Piotr: Lubin Orsk Chobienia Orsk Lubin przez Brodowice, Gawrony, Rudna 2 pary kursów długość trasy 38 km, Lubin Orsk Lubin przez Nieszczyce, Brodowice, Orsk, Rudna 1 para kursów długość trasy 29 km. PKS Lubin S.A.: Lubin Orsk Chobienia przez Rudna, Orsk 1 para kur sów długość trasy 41 km., 4 Lubin Radomiłów przez Mleczno, Toszowice, Wądroże, Miłogoszcz 1 para kursów długość trasy 35 km., Lubin Radomiłów przez Mleczno, Rudna 1 para kur sów długość trasy 36 km. Zakład Usługowo Transportowy DOMIN : a) Orsk Rudna Lubin Orsk w tym: Orsk Lubin 2 pary kursów długość trasy 32 km, Rudna Lubin 6 par kursów długość trasy 16 km.. b) Chobienia Lubin Chobienia przez Górzyn, Olszany, Toszowice 6 par kursów długość trasy 29 km.. Przyjmując orientacyjny koszt 1 km przejazdu w wysokości 7,50 zł i przejechaniu ok ,00 km roczny koszt transportu wyniósłby Gminę ok ,00 zł rocznie. Natomiast gdyby przyjąć tylko dowóz mieszkańców Gminy Rudna 6 parami kursów (dowóz rano do szkoły i pracy oraz powrót, jeden kurs w południe i wieczorem) na 4 trasach taki koszt wyniósłby ok ,00 zł. W tym przypadku w/w przedsiębiorcy świadczący usługi transportowe zaprzestaliby świadczeń swoich usług zostałyby tylko kursy bezpłatne (6 par kursów). Radni nie podjęli uchwały w sprawie powierzenia transportu dla Gminy Miejskiej Lubin. 2. w sprawie ważności wyborów Sołtysa i Rady Sołec kiej Sołectwa Wądroże. W dniu 23 stycznia 2015 r. do Urzędu Gminy Rudna wpły nęło pismo mieszkańców Sołectwa Wądroże skierowane do Rady Gminy Rudna, zawierające prośbę o unieważnie nie, a zarazem powtórzenie wyborów Sołeckich, motywując tym, iż w głosowaniu brała udział jedna osoba nie zameldo wana na pobyt stały, jedynie na czasowy. Zgodnie z art. 36 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym Sołtys oraz członkowie rady sołeckiej wybierani są w głoso waniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnio nych do głosowania zatem prawa wyborcze są uzależnione od faktu stałego zamieszkania na danym terenie, nieko niecznie potwierdzonego faktem zameldowania na pobyt stały. Zatem wybierać i być wybieranym może być każdy, kto stale mieszka na terenie sołectwa, nawet jeśli nie jest w ogóle zameldowany, czy zameldowany na pobyt czasowy. Taki wniosek wynika wprost z wyroku Naczelnego Sądu Ad ministracyjnego z 13 kwietnia 1999 sygn. akt II SA 231/99 Czynne prawo wyborcze organów sołectwa mają stali mieszkańcy sołectwa uprawnieni do głosowania, a więc przebywający tam z zamiarem stałego pobytu, nawet jeśli nie są zameldowani na stałe. Wobec powyższego stanu faktycznego i prawnego Rada Gminy nie stwierdza naruszenia prawa mającego wpływ na ważność wyborów i w związku z powyższym wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa odbyte w dniu 19 stycznia 2015 r. należy uznać za ważne. 3. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/173/2012 Rady Gminy Rudna w sprawie zasad na jakich przewod niczącemu jednostek pomocniczych będzie przysługi wała dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowych. Zgodnie z art. 25 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym rad nemu przysługuje dieta, która ma charakter obligato ryjny.

5 Rada Gminy ustala wyłącznie jej wysokość w granicach Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieru przewidzianych rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 chomości, na których zamieszkują mieszkańcy, będzie usta lipca 2000 r. w sprawie maksymalnych diet przysługujących lana jako iloczyn liczby osób zamieszkujących daną nieru radnemu gminy. chomość oraz miesięcznej stawki za każdą osobę w wyso Natomiast przyznanie prawa do diety sołtysowi nie ma, w kości: 8 zł w przypadku gdy właściciel zadeklarował selekty przeciwieństwie do diety radnego charakteru obligatoryjne wne zbieranie odpadów ze swojej nieruchomości lub 20 zł go, lecz fakultatywny, czyli uznaniowy. W art. 37b ustawo w przypadku gdy właściciel nie zadeklarował selektywnego dawca określił, że rada gminy może ustanowić zasady, na zbierania odpadów ze swojej nieruchomości. jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki a) zwalnia się w całości z opłaty, o której mowa w 1, właś pomocniczej, czyli sołtysowi, będzie przysługiwała dieta oraz cicieli nieruchomości których dochód na jednego miesz zwrot kosztów podróży służbowej. kańca w gospodarstwie domowym, nie przekracza kwoty up W myśl powołanych powyżej przepisów nie ma zakazu po rawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, bierania obu diet przez osoby będące jednocześnie radnym o której mowa w art. 8 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 12 marca i sołtysem. Stanowisko takie podzielił WSA, który stwierdził, 2004 roku o pomocy społecznej na czas określony w de że ustawa o samorządzie gminnym zawiera dwie automa cyzji o przyznaniu świadczeń pieniężnych z pomocy spo tyczne podstawy prawne dla przyznania diet niezależnych łecznej wydanej przez właściwy organ. podmiotom występującym w gminie, a mianowicie radnym b) w przypadku gdy właściciel nieruchomości otrzymał za i przewodniczącym organu wykonawczego jednostki pomoc siłek celowy, o którym mowa w ustawie o pomocy spo niczej. łecznej, zwolnienie z opłaty, o której mowa w 1, przys 4. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia za ługuje od pierwszego dnia następnego kwartału po dniu sad i trybu udzielania dotacji z budżetu gminy na prace otrzymania takiego zasiłku, na okres 3 miesięcy. konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane c) ubiegający się o zwolnienie z opłaty za gospodarowanie przy zabytkach wpisanych do rejestru, usytuowanych odpadami komunalnymi winien złożyć korektę deklaracji na obszarze Gminy Rudna wraz z kserokopią decyzji o przyznaniu świadczeń pienięż w 1 po ust. 1 dodaje się ust. 1a o następującej treści: 1a. nych z pomocy społecznej. Przez zabytki, o których mowa w ust.1 rozumie się również 6. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu zabytki wpisane do Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Ru uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komu dna, które znajdują się w strefie ochrony konserwatorskiej nalnymi w zespole miejskim w miejscowości Rudna wpisanym do re Zgodnie z art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzy jestru zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Za maniu czystości i porządku w gminach do obowiązków Rady bytków we Wrocławiu z dnia 25 listopada 1956 r. (nr Gminy należy określenie terminu i częstotliwości wnoszenia rej.:a/2681/380) lub w obrębie starego miasta w miejsco opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na wnio wości Chobienia wpisanym do rejestru zabytków decyzją sek mieszkańców Gminy zmieniona została częstotliwość Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu wnoszenia opłat z kwartalnej na miesięczną. z dnia 17 maja 1968 r. (nr rej.: A/2637/1941). 3 ust. 4 1) Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi od otrzymuje następujące brzmienie: Do wniosku o udzielenie właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Rudna uiszcza się dotacji na przeprowadzenie prac konserwatorskich, restau z dołu, bez wezwania, w terminie do 30 dnia każdego mie ratorskich lub robót budowlanych należy dołączyć: siąca, z zastrzeżeniem ust. 2. a) dokument potwierdzający wpis zabytku do rejestru zabyt 2) Za miesiąc luty opłatę należy uiścić w terminie do 28 dnia ków jeżeli dotyczy miesiąca. b) dokument potwierdzający istnienie tytułu prawnego wnio 3) Wysokość stawki opłaty, o której mowa w ust. 1 określa skodawcy do zabytku odrębna uchwała. c) harmonogram oraz kosztorys przewidywanych prac lub 4) Opłatę uiszcza się przelewem na indywidualny rachunek robót, ze wskazaniem źródeł ich finansowania bankowy, gotówką lub kartą płatniczą w kasie Urzędu Gminy d) pozwolenie konserwatora zabytków na prowadzenie prac, Rudna. które mają być przedmiotem dotacji, 7. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/27/2014 Rady Gminy e) pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót, jeżeli prace Rudna z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Gmi wymagają uzyskania takiego pozwolenia lub zgłoszenia ny Rudna na 2015 rok. właściwemu organowi nadzoru budowlanego Zwiększa się wydatki budżetu Gminy ,00 zł, z tego f) informację o pomocy publicznej otrzymanej przed dniem na wydatki ,00 zł, na wydatki majątkowe , 00 złożenia wniosku sporządzoną w zakresie i na zasadach zł. określonych w art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. Zwiększa się plan wydatków na organizację zielonych o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej szkół o zł (wyjazdy organizowane wiosną są droż (Dz. U.z 2007 r. Nr 59 poz. 404) dotyczy tylko przedsię sze średnio o 40% od wyjazdów na przełomie września biorców i października), plan dotacji celowej na finansowanie zadań 5. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospo zleconych do realizacji stowarzyszeniom sportowym o 53 darowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości 000 zł (większa liczba dzieci objętych opieką stowarzyszeń). stawki tej opłaty oraz zwolnienie z opłaty za gospoda Ustala się plan wydatków na przebudowę oczyszczalni rowanie odpadami komunalnymi. ścieków w Rudnej w wysokości zł. W roku

6 Gmina złożyła wniosek do Marszałka o dofinansowa nie przebudowy infrastruktury ściekowej oraz rozbu dowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Wniosek znajduje się na liście oczekujących na dofinansowanie. Urząd Marszałkowski posiada dodatkowe środki finansowe ale warunkiem otrzymania dofinansowania jest zrealizowanie wszystkich zadań wymienionych we wniosku. Termin realiza cji upływa w dniu roku. 8. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/200/2013 Rady Gmi ny Rudna z dnia 12 czerwca 2013 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpa dami komunalnymi składanej przez właścicieli nierucho mości. Zmiana przedmiotowej uchwały wynika z konieczności dosto sowania wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodaro wanie odpadami komunalnymi do obowiązujących przepisów, które na podstawie art. 6k ust. 4 umożliwiają wprowadzenie podmiotowych zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpada mi komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamie szkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw domo wych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mo wa w art. 8 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o po mocy społecznej. 9. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Rudna oraz stałych komisji Rady na 2015 r. Uchwalono plan pracy Rady Gminy i plany pracy jej stałych komisji na 2015 r. Wykonanie uchwały powierzono Przewod niczącemu Rady Gminy. Podsumowanie: Podsumowując wśród wielu spraw poddanych pod rozpa trzenie Radzie Gminy, najważniejsze z nich to uchwalenie zmniejszenia opłat za wywóz odpadów komunalnych oraz zwolnienie wybranych podmiotów z opłaty za gospodarowa nie odpadami komunalnymi oraz zmiana terminu i częstotli wości tych opłat (opłaty za wywóz nieczystości należy wpła cać miesięcznie na indywidualny rachunek bankowy). Zgodnie z art. 6k ust. 2 do obowiązków Rady Gminy należy określenie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami ko munalnymi. Z pobranych opłat gmina pokrywa koszty odbie rania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania od padów, tworzenia i utrzymania punktu selektywnej zbiórki, obsługi administracyjnej tego systemu i edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami. Całkowity koszt odbioru i zagospodarowania odpadów w ok resie 23 miesięcy (na taki okres podpisano umowę z wyko nawcą) wyniesie ,20 zł. Przyjmując do kalkulacji stawki liczbę osób, które złożyły deklarację na odpady tj z tego: 236 osób niesegregujących odpady i osoby segregujące odpady, opłata za śmieci winna wynosić 11,21 zł za odpady segregowane. Przyjmując stawkę 8 zł za odpady segregowane i 20 zł za niesegregowane z budżetu gminy należy dopłacić ,20 zł. Ponadto wprowadzając zwolnienie, o którym mo wa w 2 uchwały, gmina zobowiązana będzie sfinansować z budżetu koszty w wysokości zł (334 osoby korzys tające ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej na dzień r.). Łącznie z budżetu gminy należy dopła cić ,20 zł. 6 Kolejnym ważnym tematem podjętym na Sesji Rady Gminy była próba włączenia się do projektu międzygminnego dar mowego transportu publicznego. Jednak w przedstawionych przez Gminę Miejską Lubin materiałach było zbyt mało in formacji dotyczących przede wszystkim kosztów. Program, który przedstawiła Gmina Miejska Lubin był nieszczegółowy, nie odpowiadał na wiele pytań. Według wyliczeń na pod stawie podanych materiałów Gmina Rudna musiałaby ponieść koszt ok zł. Temat darmowej komunikacji nie jest jednak zamknięty. Gmina Rudna czeka na szczegółowe informacje i na kolejnej sesji wróci do tema tu w/w projektu. /UG/ URZĄD STANU CYWILNEGO ZMIANY OD r. Po 1 marca nie będzie konieczności wymiany dotychcza sowych dowodów, zachowają one ważność do upływu określonych w nich terminów. Każdy, kto złoży wniosek o wydanie dowodu, otrzyma go tak jak dotąd bezpłatnie. Dokument będzie ważny przez 10 lat od daty wydania, z wyjątkiem dowodu osobistego wydawanego dzieciom poni żej 5 roku życia, który będzie ważny przez 5 lat. Nowością i znacznym ułatwieniem jest możliwość wyrobienia dowodu osobistego w dowolnym urzędzie gminy w kraju. Na nowym dowodzie nie będzie informacji o kolorze oczu i wzroście ani skanu podpisu posiadacza. Z dowodu zniknie również adres zameldowania. Dzięki temu przy każdej zmia nie meldunku nie trzeba będzie wymieniać tego dokumentu. Nowy dokument tożsamości ma inny wzór. Są na nim też nowe zabezpieczenia, m.in. mikrodruki i specjalne farby. Dzięki temu znacznie trudniej jest go sfałszować. Format i wymiary pozostały takie same jak dotychczas. Natomiast zdjęcia, które będą wykorzystywane w nowych dowodach będą takie same, jak te, które obowiązują w paszportach (wykonane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku). /UG/

7 GRAFIK PRACY LEKARZY PROFILAKTYKA STOMATOLOGICZNA E Dent Gabinet Stomatologiczny Dariusz Skoczylas, Chobienia, ul. Szkona 2 "Program proflaktyki i promowania zdrowia dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Rudna na la ta z zakresu stomatologii". Program jest realizowany od dnia 01 luty 2013 do 22 grudzień 2015 r. (limit roczny) i obejmuje: 204 lakowań zębów stałych u dzieci powyżej 7 roku życia 180 wypełnień zębów stałych materiałem światoutwardzalnym. Gmina Rudna mając na uwadze dobry stan zdrowia jamy ustnej i minimalizację niebez pieczeństwa powstania nieodwracalnych ubyt ków u dzieci zawarła z Miedziowiym Centrum Zdrowia S.A. w Lubinie umowę na lata na realizację programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki próchnicy zębów u dzieci i młodzieży do 18 roku życia. Adresatem programu są dzieci zamieszkałe w obwodzie Zespołu Szkół w Rudnej, tj. za mieszkałe w miejscowościach: Rudna, Stara Rudna, Brodów, Mleczno, Toszowice, Rynarci ce, Koźlice, Juszowice, Kliszów, Radomiłów, Wądroże, Gwizdanów, Bytków, Gawrony, Gaw ronki, Wysokie i Studzionki. W ramach programu wykonywane są bezpłat nie badania stomatologiczne obejmujące: ocenę stanu higieny jamy ustnej, stanu uzę bienia oraz warunków zgryzowych z orzecze niem lekarza stomotologa, zabieg lakowania 1 zęba stałego u dzieci po wyżej 7 roku życia, wypełnienie 1 zęba stałego materiałami świa tło utwardzalnymi u dzieci w wieku przed szkolnym i szkolnym (z wyłączeniem całkowite go opracowania i odbudowy zniszczonego, zła manego kąta zębów siecznych stałych, kosme tyczne pokrycie niedorozwoju szkliwa w zębach stałych bezpłatne świadczenia finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia), spotkania z rodzicami, rozmowy indywidualne z dziećmi. Ponadto w ramach programu zostanie przeka zana informacja na temat prawidłowej higieny jamy ustnej i racjnalnego odżywiania rodzico wi/opiekunowi, który dobrowolnie zadeklarował uczestnictwo swojego dziecka w w/w badaniu. Kryterium wykluczającym z udziału w programie jest brak zgody od rodzica/opiekuna na udział w badaniu. Rejestracja pacjentów codziennie w godz. od 7:00 do 18:00. Lekarze w ramach programu przyjmują od poniedziałku do piątku w godzinach poniedziałek 8:00 9:00 i 15:00 16:00 wtorek 9:00 10:00 i 14:00 17:00 środa 8:00 9:00 i 15:00 16:00 czwartek 14:00 15:00 piatek 14:00 15:00 szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel wew. 21, koordynator Pani Małgorzta Trzos. Do rejestracji nie wymagane jest skierowanie, wystarczy, że rodzic/opiekun zgłosi się ze swo im dzieckiem (po wczesniejszej rejestracji) w wyznaczony dzień. /MCZ/ 7

8 INFORMACJA KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI WE WROCŁAWIU ROZPOCZĘCIE PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ DLA KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W POLICJI NA TERENIE WO JEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO W NASTĘPUJĄCYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJ NYCH: w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, w Od dziale Prewencji Policji we Wrocławiu, w Samodzielnym Pododdziale Prewencji Policji w Legnicy, w Komendzie Miejskiej Policji w Jeleniej Górze, w Legnicy, w Wałbrzychu i we Wrocławiu, w Komendzie Powiatowej Policji w Bolesławcu, Dzierżo niowie, Głogowie, Górze, Jaworze, Kamiennej Górze, Kłodzku, Lubaniu, Lubinie, Lwówku Śląskim, Miliczu, Oleśnicy, Oławie, Polkowicach, Strzelinie, Środzie Śląskiej, Świdnicy, Trzebnicy, Wołowie, Ząbkowicach Śląskich, Zgorzelcu, Złotoryi. TERMINY I LIMITY PRZYJĘĆ DO SŁUŻBY W POLICJI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2 kwietnia 2015 r. 60 osób 2 lipca 2015 r. 90 osób 5 października 2015 r. 53 osoby 2 grudnia 2015 r. 30 osób 30 grudnia 2015 r. 83 osoby. SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ: obywatel polski o nieposzlakowanej opinii który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe korzystający z pełni praw publicznych posiadający co najmniej średnie wykształcenie posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscy plinie służbowej, której gotów jest się podporządkować dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wy mogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych ponadto osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej Osoby zainteresowane podjęciem służby w Policji powinny osobiście złożyć dokumenty w Zespole Kadr i Szkolenia Ko mendy Powiatowej Policji w Lubinie ul. Traugutta 3 lub w punkcie obsługi interesantów w holu głównym Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, wejście od ul. Podwa le 31/33, w dni powszednie od poniedziałku do piątku w go dzinach od 8.00 do WYMAGANE DOKUMENTY: podanie o przyjęcie do służby w Policji wypełniony kwestionariusz osobowy (część A i B) dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwa lifikacje zawodowe (kserokopie oryginały dokumentów do wglądu), w przypadku wystawienia tych dokumentów w językach obcych ich tłumaczenie kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby (oryginały dokumentów do wglądu), jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub służbie książeczka wojskowa, jeżeli kandydat do służby jest objęty 8 ewidencją wojskową. UWAGA: kandydaci do służby w Policji zgłaszający się z wy żej wymienionymi dokumentami powinni legitymować się do kumentem potwierdzającym tożsamość Formularze kwestionariusza osobowego można pobrać w Komendzie Powiatowej Policji w Lubinie, w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Wymieniony formularz dostępny jest także na stronie internetowej Komendy Głównej Policji (www.policja.pl) oraz na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu (www.dol noslaska.policja.gov.pl). PREFEROWANI BĘDĄ KANDYDACI DO SŁUŻBY W POLICJI POSIADAJĄCY: wykształcenie wyższe magisterskie lub równorzędne, a w szczególności o kierunku: prawo, administracja, ekonomia, bezpieczeństwo narodowe lub bezpieczeństwo wewnętrzne wykształcenie wyższe licencjackie, inżynierskie tytuł ratownika albo ratownika medycznego uprawnienia instruktora sportów walki, strzelectwa sporto wego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów mo torowodnych uprawnienia ratownika wodnego, uprawnień w dziedzinie nurkowania wydanych przez licencjonowaną organizację nurkową działającą na terenie Polski oraz uprawnień do pro wadzenia łodzi motorowej prawo jazdy kategorii A lub C. INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDURY KWALIFIKA CYJNEJ MOŻNA UZYSKAĆ: na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Lubi nie, Komendy Głównej Policji (www.policja.pl) i stronie inter netowej Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu (www.dolnoslaska.policja.gov.pl) w komórkach właściwych w sprawach kadr i szkolenia jed nostek Policji województwa dolnośląskiego pod numerem telefonu , , Podstawę prawną procedury kwalifikacyjnej stanowi rozpo rządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosun ku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. z 2012 r. Poz. 432 ze zmianami). REKRUTACJA DO SŁUŻBY W POLICJI ODBYWA SIĘ W SPOSÓB CIĄGŁY dokumenty można składać w dowol nym terminie. Złożone dokumenty nie będą odsyłane.

9 INFORMACJA DLA ABSOLWENTÓW ODRA BOGACTWO NASZEGO REGIONU Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Rudnej informuje, że od 5 marca do 13 kwietnia b.r. rea lizujemy pod patronatem Stowarzyszenia LGD Kraina Łęgów Odrzańskich projekt Odra bogactwo naszego re gionu. Projekt ma na celu: zwiększenie znaczenia Odry w naszym regionie dla rozwo ju turystyki, infrastruktury turystycznej oraz powiązanej z nią drobnej przedsiębiorczości, a tym samym zwiększenie jej wpływu na rozwój lokalnej gospodarki i rynku pracy promowanie lokalnej przyrody oraz środowiska naturalne go zainteresowanie młodzieży walorami Odry a także promo wanie nowego kierunku kształcenia, który zostanie urucho miony od września w naszej szkole technik obsługi turys tycznej. W ramach projektu przewidziano między innymi wykłady, konkursy i zabawy. Do udziału w projekcie zaproszono uczniów klas III gimnaz jów w Rudnej, Chobieni i Ścinawie. W dniu 13 kwietnia, o godzinie 11.00, w sali CK w Rudnej odbędzie się uroczyste podsumowanie projektu, na które serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Mamy nadzieję, że udział w projekcie pozwoli na zwiększe nie zainteresowania młodzieży działaniami na rzecz rozwoju naszego regionu, także poprzez przywrócenie znaczenia Odrze i spojrzenie na nią jako na bogactwo naszego regio nu. Mamy również nadzieję, że w tym kontekście zaintere suje uczniów nowy kierunek kształcenia technik obsługi turystycznej, a wizyta w naszej szkole pozwoli zainteresowa nym uczniom zapoznać się bliżej z tym kierunkiem i ułatwi im podjęcie decyzji o dalszym kierunku kształcenia. /ZSP/ KOMUNIKAT Agencja Rynku Rolnego informuje, iż na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 lutego 2015 r. uruchamia kolejną II turę mechanizmu WPR Dalszego tymczasowego wsparcia producentów owoców i warzyw (Dow II). Jest to już III transza wypłat dla producentów owoców i warzyw poszkodowanych przez embargo rosyjskie. Od dnia 16 lutego 2015 r. producenci zainteresowani wsparciem mogą składać, do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego, powiadomienie na udostępnionym poniżej for mularzu : Powiadomienie dot. RDK_1031/2014 bezpłatna dystrybucja / inne przeznaczenie, Dow II. Czynności wycofania produktów realizowane w ramach tego mechanizmu muszą zostać zrealizowane do dnia 30 czerw ca 2015 r. Więcej informacji w Warunkach uczestnictwa w mechanizmie dalsze tymczasowe wsparcie producentów owoców i wa rzyw (operacje przeprowadzone w okresie od 16 lutego 2015 r. do 30 czerwca 2015 r.) Jednocześnie prosimy o zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi na stronach Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dotyczącymi możliwości uzyskania wsparcia w trzeciej transzy nadzwyczajnych środków wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw: ( ) MOŻLIWOŚĆ WSPARCIA DE MINIMIS DLA PRODUCENTÓW JABŁEK Jednocześnie informujemy, że producenci jabłek, którzy skorzystali już z pomocy de minimis będą mogli uczestniczyć w trzeciej transzy mechanizmu. To efekt wielu wystąpień do Komisji Europejskiej oraz dwustronnego spotkania ministra Marka Sawickiego z Philem Hoganem, Komisarzem ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich w dniu 26 stycznia br. W tej sprawie Komisja Europejska skierowała do MRiRW stosowane pismo, które umożliwia takie podejście. ( ) Pomoc finansowa będzie mogła zostać przyznana w odniesieniu do tych powierzchni upraw, które nie zostały objęte poprzednimi transzami mechanizmu nadzwyczajnego wsparcia uruchomionymi przez Komisję Europejską na podstawie rozporządzenia delegowanego Komisji nr 932 /2014 oraz 1031/2014(..). Warszawa, dn.12 lutego 2015 r. 9

10 TPR DZIEŃ KOBIET Dzień Kobiet wywodzi się prawdopodobnie aż ze starożytności. W pierwszych dniach marca w antycznym Rzymie obchodzono uroczystości związane z macierzyń stwem i płodnością. W Polsce powojennej obchodom tego święta towarzyszył swoisty rytuał, do dziś na różny sposób wspominany, zwłaszcza przez starsze pokolenie. Mało osób dziś wie, że Dzień Kobiet został w oficjalnym wydaniu znie siony w 1993 r. przez rząd Hanny Suchockiej. Jednak to, że go wciąż nieoficjalnie obchodzimy, świadczy, że nadal ma swoich zwolenników i zwolenniczki. Panie i panowie, człon kowie TPR, również z tej okazji postanowili spędzić wieczór pod hasłem: "O miłości, tzn. o kobietach i mężczyznach, na poważnie i w żartobliwym tonie. Wiersze o miłości polskich poetów noblistów oraz poezja śpiewana stworzyły odpo wiedni klimat do następnego etapu spotkania. Na drugą część złożyły się: informacje i zagadki o kobietach, dowcipy, żartobliwe wierszyki i powiedzonka, nie tylko o płci pięknej, sytuacyjne filmiki oraz konkursy, w tym min. karaoke. Spot kanie obfitowało w ciekawe potrawy, dostosowane do tema tyki, np. czekoladowa fontanna, napój miłości, wiosenna za piekanka w zieleni. Bawiliśmy się tak dobrze, że postanowi liśmy kontynuować w przyszłości tego typu spotkania. Na zakończenie każdą z pań mile zaskoczyła niespodzianka, czyli zaproszenie na Wieczór Piękna i Urody od Akademii Zdrowia p. Doroty i Krzysztofa Woźniak z Lubina. PS. Wprawdzie świętowanie z tej okazji już daleko za nami, jednakże chciałabym podzielić się z Państwem tekstem pt. Ja, kobieta. Być może poniższe zdania, sformułowane przez kogoś w żartobliwym tonie, pozwolą nam, kobietom i mężczyznom, zrozumieć i zaakceptować wzajemne, co dzienne relacje. Ja KOBIETA.. Nie czytam żadnych instrukcji. No bo i po co? Po prostu wciskam co się da, aż zadziała. Nie potrzebuję alkoholu, żeby narobić sobie obciachu. I bez alkoholu daję radę! Nie jestem rozkapryszona, tylko emocjonalnie elastyczna. Najpiękniejsze słowa świata? Wiadomo jakie: Idę na za kupy. Nie mam żadnych dziwactw, bo to są special effects (efekty specjalne). Przebaczyć? Zapomnieć? O nie! Przecież ani nie jestem Jezusem, ani nie mam Alzheimera! My Kobiety jesteśmy aniołami, a gdy się nam podetnie skrzydła, to i tak lecimy dalej na miotle! Jestem gruba, za gruba? Nie, nie, absolutnie nie! To nie ża den tłuszcz, tylko erotyczna powierzchnia użytkowa. Gdy Bóg stworzył kobietę, obiecał, że idealnego faceta bę dzie można spotkać na każdym rogu. A potem uczynił zie mię okrągłą. Na moim nagrobku niech będzie napis: Co się tak głupio gapisz? Też bym wolała leżeć teraz na plaży! Tak, tak My Kobiety jesteśmy bowiem jedyne w swoim rodzaju!!! Zatem już w przyszłym tygodniu spotykamy się ponownie, tym razem tylko w babskim gronie, by skorzystać z zabie gów pielęgnacyjnych/kosmetycznych (i nie tylko!) zapro ponowanych przez Akademię Zdrowia. /D.A/ ZROLOWANI W GAWRONACH Uczestnicy zajęć, które odbywają się na świetlicach przynależnych do CKwR, po raz kolejny udowod nili, że są one zróżnicowane pod wieloma względami. Tym razem pod względem materiałów, z któ rych zostały przygotowane prace na konkurs pt.,,zrolowani zorganizowany przez Świetlicę Wiejską z Gawron. Konkurs polegał na wykonaniu zamku dla Królowej Śniegu z rolek po papierze toaletowym, ręczni kach papierowych itp. W sumie wpłynęło 19 prac, więc komisja miała niezły orzech do zgryzienia podczas oceniania. Poziom prac był dość wysoki, a wykonanie różnorodne. Do budowli wykorzystano różnego rodzaju rolki, pudełka, patyczki, watę, folię alu miniową i wiele innych. Ostatecznie po zgodnych obradach zostały ogłoszone wyniki: Kategoria wiekowa 4 6 lat: I m ce: Julia Głogowska i Ola Kujawa, II m ce: Amelia Pląska i Ula Krupa Kategoria klasy I III szkoły podst.: I m ce: Ola Tylawska, II m ce: Ola Dzida, III m ce: Margi Biondo Kategoria klasy IV VI szkoły podst.: I m ce: Maciej Dańczak, II m ce: Patryk Sawicki i Daniel Kania, III m ce: Asia Gołuch i Marysia Krutak Kategoria gimnazjum: I m ce: Małgorzata Pachurka, Małgorzata Chromy, Kata rzyna Jaśkiewicz, Dawid Michno, II m ce: Dominika Sobuś Wyróżnienia: Świetlica Orlik i Świetlica Stara Rudna. Wszystkim zwycięzcom i uczestnikom serdecznie gratu lujemy nie tylko zdobycia miejsc, ale pomysłowości i kreaty wności. /R.H/

11 DZIEŃ BABCI I DZIADKA Końcem stycznia w świetlicach podlegających Centrum Kultury w Rudnej miały miejsce uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka. W Kliszowie tradycyjnie święto rozpoczęło się występem artystycznym dzieci uczęszczających na zaję cia świetlicowe. Wiersze, piosenki, a szczególnie skecz o miłości,,od dziecka do późnej starości rozbawił niezwyk le publiczność. Dzieci wręczyły upominki gipsowe aniołki wykonane na zajęciach w świetlicy. Kolejną atrakcją była projekcja zdjęć jako sentymentalna,,podróż po okolicach Kliszowa oraz przypomnienie waż niejszych wydarzeń związanych ze świetlicą i uroczys tościach, które się tam odbywały. Na dużym ekranie prezen towane były fotografie przedstawiające miejscowość, okolicę i ludzi w dawnej oraz niedawnej przeszłości. Następnie kara oke czyli wspólne śpiewanie, konkursy z upominkami oraz poczęstunek sprzyjały zabawie i dobrym humorom. W Miłogoszczy dzieci zaprezentowały nie tylko wiersze nawiązujące do Święta Babci i Dziadka, ale również zapro siły na przygotowany przez nich poczęstunek. Na twarzach babć i dziadków malowało się wzruszenie i radość, wszyscy bawili się wyśmienicie. Było wesoło, dowcipnie i bardzo przyjemnie. Nie obeszło się też bez chwili wzruszenia. Babcie chętnie i aktywnie włączyły się do zabawy spraw dzając swoje umiejętności w różnych konkurencjach. Wielką atrakcją, tak jak w Kliszowie było karaoke, podczas którego uczestnicy mogli spróbować swoich umiejętności wokalnych. W Gawronkach natomiast Dzień Babci i Dziadka połączono z balem karnawałowym. Na początku zaproszeni Dziad kowie wysłuchali części artystycznej, którą przygotowały wnuczęta. Potem przyszedł czas na konkursy: obieranie jabłka, konkurs z batonikiem dziadkowie mieli za zadanie otworzyć oraz pokroić batonika w rękawiczkach z zawią zanymi oczami, konkurs z balonem, z szalikiem, który pole gał na rozpoznaniu wnuczka przez dotyk po buzi. Każde z dzieci wręczyło swoim dziadkom upominki, wcześniej zro bione na zajęciach. Wieczorem rozpoczęła się zabawa karnawałowa. Do tańca przygrywał pan Ignacy wraz z panem Włodzimierzem z zes połu Roztoka. Impreza trwała do późnych godzin wieczor nych w prawdziwej karnawałowej atmosferze. W pozostałych świetlicach (Górzyn, Olszany, Stara Rudna, Gawrony, Gwizdanów) maluchy wystąpiły również w krótkich inscenizacjach, podczas których wręczyły własnoręcznie wykonane prezenty dla swoich ukochanych Babć i Dziad ków. Niejednej osobie łezka zakręciła się w oku. Wszyscy z dumą patrzyli na swoje wnuczęta, które włożyły wiele wysiłku w to, aby jak najlepiej wyrazić swoją miłość i przywiąza nie. Na koniec należy dodać, iż mimo, że Dzień Babci i Dziadka przypada 21 i 22 stycznia należy o tych blis kich nam osobach pamię tać przez pozostałą część roku! Regulamin konkursu dostępny na portalu społecznościowym Faceebook, na stronie Centrum Kultury w Rudnej. XXIII KONKURS NA WYKONANIE PALM Na pamiątkę wjazdu Jezusa do Jerozolimy, w Kościele obchodzona jest Niedziela Palmowa z którą wiąże się zwy czaj święcenia palm, znany w Polsce od średniowiecza. Tradycyjne palmy wielkanocne przygotowuje się z gałązek wierzby. Obok wierzby używano również gałązek malin i po rzeczek. Ścinano je w Środę Popielcową i przechowywano w naczyniu z wodą, aby puściły pąki na Niedzielę Palmową. W trzpień palmy wplatano również bukszpan, barwinek, bo rówkę, cis, widłak. W tym roku do CKwR dostarczono 40 palm wykonanych in dywidualnie i przez świetlice. Komisja składająca się z pani Marty Siwak i pani Ewy Furtak oceniła następująco: Indywidualnie: 3 9 lat: I m. Ewelina Leżyńska, II m. Maksy milian Kwoczka, III m. Wiktor Chromy i Kamil Ratajczak. Wyróżnienie Dagmara Walewska lat: I m. Maciej Dańczak, II m. Natalia Buniak, III m. Patrycja Dutka Dorośli I m. Agata Sajdyk, Teresa Harla, II m. Danuta Rukść, III m. Anna Frańczak Grpowo: I m. UTW gr. 3, II m. UTW gr. 1 i 2, świetlica Wysokie, III m. Świetlica Stara /L.O/ /R.H/ Rudna 11

12 ZABAWA KARNAWAŁOWA PRL u Towarzyszki i towarzysze, rodacy! Czy pamiętacie czasy PRL u kiedy jedzenie było na kartki, w telefonach brzmiał ponętny kobiecy głos powtarzający: rozmowa kon trolowana, rozmowa kontrolowana, a wokół atakowały sloga ny " wróg cie kusi albo "partia matka nasza"? r. mogliśmy niczym wehikułem czasu, przenieść się w tamte czasy. W imieniu wszystkich wolnych i zjednoczonych ludzi ciężko i uczciwie pracujących dla wspólnego dobra kraju, organiza torzy w czynie społecznym (rada sołecka miejscowości Wysokie) mieli przyjemność zorganizować NIEZAPOMNIA NĄ PRL owską POTAŃCÓWKĘ pod hasłem Aby wioska rosła w siłę, a ludzie pili dostatniej, gdzie każdy z przyby łych po raz kolejny mógł wyrobić 300% normy. Spotkanie rozpoczął Obywatel wsi Wysokie Towarzysz Ha bura, który w swoim zabawnym przemówieniu powiedział m.in. Czas nam zegary w przeszłość przesunął, Więc chcę powiedzieć zebranym gościom, To nie tęsknota za komuną, To jest tęsknota za młodością. Przy pierwszym kroku w przeszłość PRL owską towarzy szyli nam Obywatele z Grupy Górka Haburka i Adonis, któ rzy przygrywali nam nie zapomniane hity z lat 80. Na stolach przyozdobionych goździkami była pyszna galareta, salceson i wiele innych przekąsek. Impreza od początku była bardzo udana o czym świadczył bez przerwy zatłoczony parkiet. Drodzy towarzysze i towa rzyszki poprzebierali się w stylu z lat dawnej Polskiej Rzecz pospolitej Ludowej. Wśród wirującego i szalejącego tłumu przechadzał się Pan Milicjant. Organizatorzy zagwarantowali dla uczestników : PRL owskie menu, oprawę muzyczna hity tamtych lat, napoje chłodzące: polska oranżada, konkursy i nagrody z PE WEXU, towar spod lady, kolejkę przed wejściem na sale. Uczestnicy zabawy nie zamierzali dostosować się do go dziny milicyjnej, która trwała od godziny 22:00 ej i bawili się do białego rana. Świetnej zabawy i śmiechu nie było końca wieczór pełen tańca, wspomnień i rozmów jeszcze długo wszyscy będą pamiętać. /R.H/ 12 SPOTKANIE Z FOLKLOREM ŁEMKOWSKIM W sobotę r. w Świetlicy w Gawronkach miało miejsce Spotkanie z folklorem łemkowskim, które zorgani zowane zostało z inicjatywy Zespołu Roztoka działającego przy Centrum Kultury w Rudnej. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych z terenu Gminy Rud na, duchowni Gminy, zespół Roztoka wraz z najbliższymi gośćmi, z zaproszenia skorzystała Kapela Herbutów, która w swoim repertuarze może pochwalić się folklorem bałkań skim. Na początku spotkania zebrani goście poznali historię Łemków. Współcześnie Łemkowie zamieszkują oprócz Beskidu Niskiego także tereny zachodniej Polski, gdzie zostali wy siedleni w ramach akcji Wisła w 1947 roku. Stanowią grupę przywiązaną do tradycji, do własnego języka, którym posłu gują się na co dzień, dbając, by nie wymarł. Wciąż kultywują liczne obrzędy, obyczaje oraz śpiew. Niezliczone piosenki łemkowskie są wykonywane na każdym niemal spotkaniu, zarówno formalnym (np. festiwale kultury łemkowskiej czy spotkania stowarzyszeń), jak i nieformalnym, towarzyskim. Śpiewają wszyscy, bez względu na wiek, status społeczny czy umiejętności wokalne. Cechę charakterystyczną tych śpiewów stanowi wielogłosowość. Po historii i części artystycznej wykonanej przez dzieci i młodzież z Gawronek odbyły się wspaniałe koncerty Kape li Herbuty i Roztoki, za które wszyscy otrzymali gromkie brawa. Druga część spotkania minęła miłych rozmowach, wspólnym śpiewie i tańcach. /R.H/

13 ZABAWY KARNAWAŁOWE KONCERT O MIŁOŚCI W poniedziałek r. w Świetlicy w Koźlicach z okazji minionych Walentynek odbył się koncert pt. "O mi łości słów kilka..." w wykonaniu młodych artystek z Centrum Kultury w Rudnej oraz mieszkańców Koźlic, gości z Mleczna i Goli. W repertuarze artystów znalazły się m.in. piosenki A.Osieckiej, Perfektu, Lady Pank, nie zabrakło też utworów współczesnych w ciekawej aranżacji. Wystarczyła zaledwie chwila, kilka taktów oraz wzruszających brzmień, by wyko nawcy przenieśli słuchaczy w melancholijny nastrój. Miły poniedziałkowy wieczór, romantyczny wystrój, blask świec, sala wypełniona gośćmi, pozwalały poczuć się wyjątkowo. Piękne piosenki przeplecione wierszami w przejmującym wykonaniu, poruszyły nie jedno wrażliwe serce na sali... Podsumowując należy dodać, że najpiękniejsze słowa jakie wypowiedział człowiek o miłości, to Kocham Cię. Niezwyk łe w swej banalności, posiadające moc pokonywania wszel kich trudności i dodające skrzydeł oraz nadziei. Wypowie dziane z głębi serca są wyznaniem najszczerszej miłości. W ostatni weekend kutego w świetlicach podlegają cych Centrum Kultury w Rudnej (Górzyn, Olszany, Kliszów, Wądroże, Miłogoszcz, Koźlice, Toszowice, Wysokie, Gawro ny) odbyły się zabawy karnawałowo walentynkowe. W im prezach udział wzięło wielu mieszkańców Gminy Rudna pragnących radości i zabawy przy muzyce i tańcu. Kondycja dopisywała wszystkim. Dominował taniec, ale wprowadzano też urozmaicenie w formie zabaw integracyjnych i prostych konkursów towarzyskich. Zabawy zorganizowano dla tych, którzy kochają muzykę i taniec, lubią towarzystwo i aktywne formy spędzania czasu wolnego. /R.H/ /R.H/ 13

14 FERIE ZIMOWE NA SPORTOWO W CHOK Kat. Senior Ferie zimowe to czas, kiedy można poznać wielu nowych kolegów, przeżyć mnóstwo niezapomnianych przy gód, jak również jest to czas który dzieci spędzają bawiąc się, odpoczywając po ciężkim semestrze nauki w szkole. W Ośrodku Kultury w Chobieni dzieci i młodzież na nudę nie narzekają. Mają wiele atrakcji, a jedną z nich 21 stycz nia, był wyjazd do Play City w Legnicy. Uczestnicy wycieczki prześcigali się w swoich umiejętnościach sportowych na to rze z mini gokartami, ściance wspinaczkowej, zabawie w la ser Tag, popisywali się swymi umiejętnościami w małpim gaju oraz grając w mini golfa. Każda z wymienionych dys cyplin sportowych różni się od siebie, ale wszystkie potrafiły wyzwolić u naszych zawodników ducha prawdziwej sporto wej rywalizacji, oraz sprawiły wszystkim wiele radości i przy jemności. Jednak dyscyplina która wyzwoliła w naszych graczach poziom największych emocji była zabawa w laser Tag. Wchodząc do gry każdy zawodnik otrzymał profesjonal ny sprzęt między innymi: karabin i pancerz. Był to wyjątkowy klimat mocnych wrażeń, ponieważ liczyła się taktyka gracza, plan pokonania przeciwnika oraz zdobycie jego bazy, a wszystko to sprawiał wyjątkowy klimat w niepowtarzalnym połączeniu światła i muzyki. Ponadto 28 stycznia został zorganizowany turniej gry w cymbergaja i piłkarzyki stołowe. Na turniejowe rozgrywki zjechało ponad 50 zawodników z Naroczyc, Radoszyc, Nieszczyc, Kębłowa, Brodowic, Orska i Chobieni. Cymbergaj, to dynamiczna gra dostarczająca wielu emocji, gdzie liczy się refleks strzelenia bramki przeciwnikowi. Nato miast piłkarzyki stołowe, to doskonałe rozwiązanie dla każ dego fana futbolu oraz dobrej zabawy. Turniej cymbergaja był rozgrywany w czterech kategoriach wiekowych: Skaut, Młodzik, Junior, Senior, gdzie po bardzo zaciętych walkach, nawet ze łzami w oczach miejsca na naj wyższym podium zajęli: Kat. Skaut I m ce Patryk Paszkiewicz, II m ce Łukasz Piecyk, III m ce Michał Roskosz Kat. Młodzik I m ce Julia Pieniążek, II m ce Jakub Sikorski, III m ce Szy mon Wysocki Kat. Junior I m ce Kornelia Zarzycka, II m ce Dominika Tetera, III m ce Oliwia Całus Kat. Senior I m ce Kamil Zarzycki, II m ce Mateusz Roskosz, III m ce Adrian Tarciński Turniej piłkarzyków stołowych był rozgrywany systemem jeden na jednego w trzech kategoriach wiekowych: Młodzik, Junior, Senior gracze tej dyscypliny sportowej dali ponieść się emocjom towarzyszącym tej grze, i po bardzo wyczer pującej walce przebiegającej według zasad fair play na up ragnionym podium stanęli: Kat. Młodzik I m ce Patryk Paszkiewicz, II m ce Michał Roskosz, III m ce Ala Malinowska Kat. Junior: I m ce Dominik Mazurek, II m ce Dominika Tetera, III m ce Jakub Sikorski 14 I m ce Kamil Zarzycki, II m ce Bartek Sikora, III m ce Korne lia Zarzycka Puchary dla najlepszych, oraz nagrody rzeczowe dla na jmłodszych zostały ufundowane przez p. Katarzynę Prze worską Dyrektor CHOK. Wszyscy zawodnicy rywalizowali ze sobą o upragniony puchar lecz niestety nie każdy mógł go zdobyć, jednak turniejowe rozgrywki przebiegały w przyjaznej i sportowej atmosferze. /Irena Żyła/ FERIE W AQUAPARK I KINIE Wszystko co dobre, szybko się kończy po wspaniałych beztroskich chwilach ferii zimowych trzeba wracać do szkoły. Ostatnie dwa dni dzieci i młodzież z Chobieńskiego Ośrodka Kultury spędziła również bardzo intensywnie wykorzystując swój beztroski czas wypełniając go wspaniałą zabawą w Aqua Parku w Polkowicach, gdzie znajduje się mnóstwo ciekawych miejsc do zabawy dla dzieci. Młodzież która lubi mocne wrażenia korzystała z dzikiej rzeki symulującej potok górski, jak również próbowali swoich sił na ściance wspi naczkowej wystającej prosto z wody. Przebywając w aqua parku w Polkowicach cała grupa spędziła tam niezapomniane chwile pełne radości, uśmiechu i dobrej zabawy. W ostatni dzień tegorocznych ferii pojechali do kina Helios w Lubinie na bajkę pt. Pingwiny z Madagaskaru" bajka opowiada o paczce pingwinów uciekinierach, którzy chcą poszukać sobie nowego domu. Była to bardzo przyjemna i pełna wrażeń dla naszych milusińskich bajka, gdzie z uśmiechem na twarzy obserwowaliśmy perypetie Skippera, Kowalskiego, Rico i Szeregowego. Bajka rozbawiła zarówno młodszych jak i starszych uczestników wycieczki. /Irena Żyła/

15 NASI KOCHANI BABCIA I DZIADEK Nieco później, bo 4 lutego w Chobieńskim Ośrodku Kultury odbyła się uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka. Pomimo padającego śniegu babcie i dziadkowie oraz rodzi ce dzieci biorących udział w części artystycznej udowodnili, że ten dzień jest dla nich wyjątkowy i nie zawiedli swoich wnucząt oraz dzieci. Dzień Babci i Dziadka jest znakomitą okazją, by odwdzięczyć się za okazaną miłość, troskę i opie kę. Dzieci z Chobieńskiego Ośrodka Kultury przygotowały niezwykle uroczysty program artystyczny. Były utwory mu zyczne oraz rozweselające do łez skecze tematycznie zwią zane ze świętem. Wszyscy uczestnicy tej podniosłej uroczystości brali czynny udział w grach i konkursach emanując dużą dawką energii ich twarze rozświetlone były niesamowitym uśmiechem i ra dością którą również nam przekazywali. Każdy uczestnik za udział w konkursach otrzymał nagrody rzeczowe ufundo wane przez CHOK. Wszyscy świetnie się bawili przy świecach, aromatycznej kawie i herbacie, tworząc przy tym miłą, serdeczną oraz bar dzo ciepłą i rodzinną atmosferę. W części artystycznej udział brali: Izabela Woźniczka, Zu zanna Doberstein, Klaudia Wysocka, Paulina Kołodziej, Zu zanna Walczak, Patrycja Szuszkiewicz. /Irena Żyła/ ZABAWA WALENTYNKOWA W CHEŁMIE Dnia 14 lutego mieszkańcy wsi Chełm oraz zaproszeni goście bawili się w świetlicy wiejskiej na zabawie walen tynkowej. Zabawę zorganizowała pani sołtys i rada sołecka. Do tańca przygrywał zespół pod kierownictwem Jana Oleśniewicza z Brodowic. /T.R/ WALENTYNKI W NIESZCZYCACH Wszyscy wiemy, że dzieci miło spędzają czas zarówno w przedszkolu, w szkole jak i na podwórku. O tym, że każde z nich ma ulubionego kolegę czy koleżankę przekonaliśmy się podczas zabawy walentynkowej, która odbyła się r. w Świetlicy Wiejskiej w Nieszczycach. W trakcie imprezy dzieci świetnie się bawili, uczestnicząc w różnych zabawach przygotowanych na tą okazję przez opiekuna Dorotę Zarzycką oraz do rytmów muzyki prowa dzonej przez Mateusza Gorzelnika. Podsumowaniem imprezy był wybór Króla i Królowej Balu, którego dokonali sami uczestnicy zabawy. Według nich na taki tytuł zasłużyli: Patryk Paszkiewicz i Joanna Chałoń. Na grodą za wspaniałą zabawę były zabawki ufundowane przez Chobieński Ośrodek Kultury oraz cukierki, których sponsorami byli: Radny p. Robert Roskosz i Sołtys p. Wła dysław Kiciński. O napoje, którymi raczyły się dzieci w trak cie imprezy zadbał Sklep " Paula" Paulina Pieniążek, nato miast panie: Aneta Roskosz, Agnieszka Soboń, Maria Niemasz, Grażyna Siwek i Magda Kawiorska upiekły pyszne słodkości. Wszystkim i za wszystko bardzo serdecznie dzię kuję. /Dorota Zarzycka/ ZUMBA W CHOK Gorące rytmy, energetyzująca muzyka, proste taneczne kroki, świetna kombinacja ruchów i mo tywująca muzyka stwarza wspa niałą atmosferę i porywa wszyst kich uczestników zajęć do zaba wy. Ćwiczenia zumby w Ośrodku Kultury w Chobieni cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem wśród pań odbywają się w każdy poniedziałek i piątek prowadzone są przez instruk tora zumby fitness Monikę Śmikiel. Zumba fitness to świetny sposób który poprzez zabawę kształtuje naszą sylwetkę, dba o naszą kondycję, napawa nas optymizmem i wprawia w świetne samopoczucie, które zostaje na długo. Jest to prawdzi wa fuzja muzyki, tańca, dobrej za bawyorazspalaniakalorii. /Irena Żyła/ 15

16 SZKOŁA TO NIE TYLKO LEKCJE Za nami pierwszy semestr roku szkolnego 2014/2015. Oceny już dawno wystawione, wyliczone średnie ocen i frekwencja poszczególnych uczniów, klas, wreszcie szkoły. Jednak szkoła to nie tylko cenzurki, przedmioty nau czane na lekcjach, powtarzanie rozkładu zajęć tydzień po ty godniu. Szkoła to coś więcej niż program nauczania realizowany na zajęciach lekcyjnych. Swoje statutowe za danie nauczania i wychowania szkoła realizuje także poza lekcjami, podejmując różnego rodzaju przedsięwzięcia rozwijające wychowanków. Warto popatrzeć na pracę Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Rudnej właśnie pod tym kątem. Planując uroczystości szkolne i inne dodatkowe formy pracy z uczniem, przede wszystkim bierzemy pod uwagę potrzeby naszych wychowanków mówi Ewa Janiszewska, dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Rudnej. Staramy się dostosować do ich zainteresowań i możliwości, dbając jednocześnie o wszechstronny rozwój młodzieży. Odpowiedzią na potrzeby uczniów związane z ich przysz łością zawodową są przedsięwzięcia podejmowane w ra mach realizacji programu,,modernizacja kształcenia zawo dowego na Dolnym Śląsku. Dzięki programowi uczniowie mają możliwość poznania specyfiki różnych zawodów, biorąc udział w kursach takich jak kurs barmański czy florystyczny. Uczestnicy kursów otrzymali zaświadczenia i certyfikaty, przede wszystkim jednak zdobyli nowe umiejęt ności i poznali nowe zawody, co w przyszłości może zwięk szyć ich szanse na zatrudnienie. W ramach kształcenia zawodowego młodzież ZSP uczestniczyła też w trzydnio wych warsztatach z branży ekonomicznej zorganizowanych przez Wrocławski Instytut Biznesu i Edukacji oraz w wy cieczce do Jutrosina, gdzie zwiedzała Przedsiębiorstwo Hodowlano Nasienne Władysława Legutki, dysponujące jednym z najbogatszych na świecie asortymentów nasion roślin ozdobnych, warzyw i ziół. Jednym z priorytetów w wychowaniu młodzieży jest pielęgnowanie tradycji. Z wielu przedsięwzięć podejmowa nych przez szkołę w tym zakresie warto wymienić obchody jubileuszu pięćdziesięciolecia ZSP w Rudnej, szkolną wigilię poprzedzoną przedstawieniem bożonarodzeniowym, otwartą lekcję historii z okazji Narodowego Święta Niepodległości oraz andrzejki. Szkoła podejmuje także akcje charytatywne. W tym roku szkolnym uczniowie ZSP zaangażowali się w akcję,,góra Grosza oraz odwiedzili Dom Samotnej Matki w Ścinawie, by przekazać jego najmłodszym mieszkańcom zabawki, książki i pomoce edukacyjne. Akcje te przede wszystkim służą niesieniu pomocy potrzebującym, ale też mają wymiar wy chowawczy uczą młodzież wrażliwości na potrzeby dru giego człowieka i niesienie bezinteresownej pomocy. Propagowaniu właściwej postawy wobec drugiego człowie ka służyły też zajęcia z zakresu niesienia pierwszej pomocy przedmedycznej przeprowadzone przez MCKK w Lubinie. O znaczeniu takiej pomocy nie trzeba nikogo przekonywać, dlatego dyrektor szkoły przywiązuje dużą wagę do szkoleń w tym zakresie oraz wyposażenia szkoły w sprzęt niezbędny do niesienia pierwszej pomocy. Innym przedsięwzięciem dotyczącym zdrowia był projekt,,powiedz nie dopingowi, 16 mający na celu zapoznanie młodzieży z tematyka antydopin gową. Istotnym elementem w wychowaniu uczniów ZSP jest sport. W tym roku szkolnym młodzież uczestniczyła w Po wiatowych Mistrzostwach w Szachach, Eliminacjach do Po wiatowych Finałów w Halowej Piłce Nożnej oraz w Mistrzos twach Powiatu w Tenisie Stołowym. Największy sukces od niosły uczennice w tenisie stołowym zajęły pierwsze miej sce i będą reprezentować powiat w Wojewódzkich Mistrzost wach w Tenisie Stołowym. Poprzez uczestnictwo w zawo dach młodzi ludzie mogą też rozwijać pasje i uczyć się, jak spędzać wolny czas. O potrzebie pokazywania uczniom możliwości zagospodarowania czasu świadczy zaintereso wanie, jakie okazali oni zorganizowanym przez szkołę wy jazdom do wrocławskiego zoo i na mecz Euroligi koszy karskiej w Lubinie. Uczniowie wykazują zainteresowanie podejmowanymi przez nas przedsięwzięciami, co nas bardzo cieszy mówi dyr. Janiszewska. Drugi semestr również będzie obfitował w atrakcje, o czym świadczy fakt, że w lutym uczniowie uczestniczyli w dwóch kursach: obsługi kasy fiskalnej i styli zacji paznokci. /ZSP/

17 GOŚCIMY GOŚCI, A PRZY TYM SIĘ UCZYMY Miesiąc luty przedszkolaki z Chobieni rozpoczęły od spot kania z "górnikiem". Pan Stachów, bo o nim tu mowa spisał się na medal. W sposób bardzo interesujący wprowadził dzieci z naszego przedszkola w świat ukryty głęboko pod ziemią. W trakcie prezentacji zademonstrował wszystko to, z czym na co dzień obcuje. Dzieci obejrzały film, dzięki któremu mo gły zobrazować swoje wyobrażenia na temat pracy górnika. Atrakcji nie było końca, gdyż "górnik" początkowo w stroju uroczystym, powrócił w stroju roboczym przynosząc nam liczne minerały dla których na co dzień zjeżdża pod ziemię. Pięknie dziękujemy za tak urocze zaangażowanie! /M.M/ ZABAWA KARNAWAŁOWA W PRZEDSZKOLU W CHOBIENI Karnawał dobiegł już końca o czym i nasze maluchy się przekonały. Pięknie wystrojone w najróżniejsze postacie baj kowe: księżniczki, spiderman, królewna śnieżka, piraci, koty i inne zwierzęta a nawet strażak, wspólnie z nauczycielami bawiły się dnia r. w sali gimnastycznej naszego przedszkola. W trakcie zabawy nie zabrakło wielu zabaw ruchowych, tańców karnawałowych, tj. Przedszkolna samba czy też Makarena. Wesoła atmosfera i wspaniała zabawa w ca łości zostaje zaliczona do udanych. Były tańce, hulanki i swawole, a także przygotowane przez radę rodziców kosze słodkości i owoców na stole. /M.M/ DZIEŃ BABCI I DZIADKA W NASZYM PRZEDSZKOLU Gości było co nie miara, dziś ciężko byłoby się doliczyć ilu? Każdą z grup przedszkolnych odwiedzili bowiem ich ko chani dziadkowie. Dzieci z wiel kim zaangażowaniem przygoto wały wspaniałe upominki jak również i występy. W tym roku tańcowały nie tylko dzieci. Do zabawy z wnukami zaproszono również i dziadków. Dziadkowie nie tylko oglądali występy, ale wspólnie z dziećmi na tańcu i rozmowie spędzali tak szybko upływający czas /M.M/ 17

18 BRĄZOWY MEDALISTA Jakub Adamczak Za wodnik UKS Shark Rudna brą zowy medalista Mistrzostw Polski w Pływaniu Juniorów 14 letnich. W ostatni weekend tj zawodnicy UKS Shark Rudna uczniowie Zespołu Szkół w Rud nej rywalizowali o medale Mis trzostw Polski w pływaniu juniorów 14 letnich w Olsztynie. Do zawodów zgłosiła się rekor dowa liczba zawodników 638 z 141 klubów z całej Polski. Klub z Rudnej reprezentowali nastę pujący zwodnicy: Osiewalska Agnieszka, Adamczak, Jakub Woźny, Wiktor i Guścin Eryk. Pierwszego dnia zawodów Adamczak Jakub zdobył brązowy medal na dystansie 400 m. stylem zmiennym z czasem 4:49.81 i poprawił swój rekord życiowy o 8 se kund. Drugiego dnia mistrzostw Jakub zdobył brązowy medal na dystansie 200 m st. klasycznym z czasem 2:27,33 był to najbardziej emocjonujący wyścig finałowy tego dnia zawodów. Zawodnik Sharka Rudna wystąpił jeszcze w trzech finałach: 50m st. klasyczny 5 miejsce z czasem 32:08, 5 miejse 100m st. klasycznym 1:09.96, 7 miejsce na dystansie 1500m st. dowolnym z czasem 17:16,3. Z bardzo dobrej strony spisali się też inni zawodnicy Sharka Rudna: Osiewalska Agnieszka, Wożny Wiktor, Guś cin Eryk którzy również poprawili znacząco swoje rekordy życiowe. Gratulacje dla wszystkich zawodników. /ZS/ 18 KONKURS WIEDZY POŻARNICZEJ Dnia 11 marca br. w budynku OSP w Rudnej odbył się Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej MŁODZIEŻ ZA POBIEGA POŻAROM, eliminacje gminne 2015 r. rozegrano w dwóch kategoriach. Grupa I Szkoła Podstawowa 1. Przybylak Dawid 25 pkt 2. Stefańska Hanna 24 pkt 3. Kuziak Mateusz 18 pkt 4. Leciejewski Jakub 17 pkt 5. Tetera Dominika 14 pkt 6. Mikołajewska Paulina 8 pkt Grupa II Gimnazjum 1. Siwak Hubert 19 pkt 2. Kucharski Mateusz 18 pkt 3. Kusowska Dominika 17 pkt 4. Sośnij Alicja 16 pkt 5. Chomiak Dawid 13 pkt 6. Komarnicki Paweł 7 pkt /OSP/

19 ZMIANA W ORGANIZACJI PRACY PRZEDSZKOLI ŚPIEWOWISKO Edukacja przedszkola jest bardzo ważna dla wszechstron nego rozwoju dziecka i nie można jej zaniedbywać. Przed szkole to miejsce przyjazne wszystkim dzieciom. To miejsce ma mnóstwo zalet i może pomóc dziecku w zdobyciu doświadczeń, o jakie w domu naprawdę trudno. Dziecko uczęszczając do przedszkola odnosi wiele korzyści. Korzyści są bardzo szerokie, obejmujące społeczny, inte lektualny, emocjonalny, językowy oraz ruchowy rozwój dziecka. Przedszkole uczy dziecko samodzielności, uczy współdziałania w grupie i życia społecznego, stwarza dziec ku okazje do poznawania świata i zdobywania wiedzy, kształtuje i rozwija umysł dziecka, rozwija wyobraźnię i kre atywność, rozwija kompetencje językowe, uczy dziecko czerpać radość z relacji z rówieśnikami i dorosłymi, przygo towuje dziecko do podjęcia nauki w szkole. Na wniosek rodziców dzieci uczęszczających do przed szkoli w Gminie Rudna dot. przerwy wakacyjnej w organiza cji przedszkoli i związanych z tym brakiem możliwości zapewnienia opieki dzieciom pracujących rodziców w okre sie wakacji, Wójt Gminy Rudna Władysław Bigus podjął decyzję o zmianie pracy przedszkoli tak, aby funkcjonowały przez cały rok, będą tak zwaną placówką nieferyjną, to zna czy nie są przewidziane w jego organizacji ferie zimowe i let nie, zaś rok szkolny będzie się kończył 31 sierpnia. Zmiana w organizacji przedszkoli przyniesie korzyść zarówno dzieci om, jak i rodzicom, którzy będą mieli czas na pracę za wodową. 27 lutego br. w Młodzieżowym Domu Kultury w Lu binie odbył się III Konkurs Piosenki Śpiewowisko, który z roku na rok cieszy się coraz większym uznaniem. Do kon kursu przystąpiła rekordowa liczba (ok. 50) uczestników z całego regionu (Lubin, Legnica, Głogów, Ścinawa, Wroc ław i in.). Po wysłuchaniu wszystkich uczestników Jury w składzie: Łukasz Bagiński, Sobiesław Buchta, Marta Grześków pogra tulowali artystom wspaniałych wystąpień, pochwalili bardzo wysoki poziom konkursu, dużo wyższy niż poziom poprzed nich edycji i do tego bardzo wyrównany. Jednak, jak powie działo Jury, byli wokaliści, którzy wysunęli się na prowa dzenie. Przyznano 4 równorzędne wyróżnienia i 4 nagrody główne. Jedną z nagród głównych otrzymała Eni Halilović reprezentująca Centrum Kultury w Rudnej. Eni niezwykle dojrzało i wzru szająco wykonała utwór Agniesz ki Osieckiej Tango Tandresse. Zachwyciła ciekawą interpretacją piosenki, zaskoczyła także og romną siłą, mocą i czystością dźwięku. Eni gratulujemy i życzymy dal szych sukcesów. UTW ROZPOCZĘCIE II SEMESTRU Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gminie Rudna uroczyście i z klasą rozpoczął II semestr roku akademickiego 2014/2015. W minioną niedzielę 15 lutego br. wszyscy studenci Uni wersytetu Trzeciego Wieku w gminie Rudna spotkali się po przerwie zimowej, by wspólnie zainaugurować kolejny se mestr działalności uniwersytetu. Spotkanie poprowadziła koordynatorka Anna Badecka, która przybliżyła program II semestru, którego atrakcyjność wywołała wśród studentów ogromne zadowolenie. Główną atrakcją spotkania był recital pt. Od opery do mu sicalu w wykonaniu obdarzonej pięknym, wielobarwnym głosem, pani Moniki Sagan. Znane arie operowe i utwory musicalowe przecedzane były gromkimi brawami. Na zakoń czenie swojego występu śpiewaczka otrzymała owacje na stojąco, po czym na bis zachwyciła raz jeszcze gospelowym utworem Amazing Grace wykonanym a capella. Publicz ność miała okazję nacieszyć ucho, jak również oko, gdyż ar tystka zachwyca głosem równie jak swym wyglądem, a jej suknia idealnie wkomponowała się w dekorację sceny wyko nanej przez instruktorów Centrum Kultury w Rudnej. Po muzycznej uczcie, która dostarczyła wielu wrażeń es tetycznych, studenci zostali zaproszeni na bankiet przygoto wany przez pracowników CKwR. Pełni zapału do nauki i zdobywania nowych doświadczeń studenci udali się do swych domów, by nabrać sił do wielu ciekawych zajęć, które rozpoczynają się już w tym tygodniu! /R.H/ Wydawca: GMINA RUDNA Pl. Zwycięstwa Rudna tel Fax E mail: Redakcja: CENTRUM KULTURY W RUDNEJ ul. Wesoła Rudna Tel.: Faks: E mail: Drukarnia: DRUK AR ul. Mechaniczna Głogów tel E mail: ar.pl 19

20 BABECZKI, ACH BABECZKI Siódmego marca, w piękne sobotnie popołudnie w Chobieńskim Ośrodku Kultury odbyła się uroczystość z okazji Dnia Kobiet, zorganizowana przez Chobieński Ośro dek Kultury, Sołtysa i Radę Sołecką w Chobieni, oraz Stowa rzyszenie Chobienia OD NOWA. Dzień ten od wielu już lat w Chobieńskim Ośrodku Kultury cieszy się ogromnym powodzeniem, dlatego w uroczystości wzięło udział ponad sto pań. Wśród gości zaproszonych powitaliśmy: Radną Gminy Rudna Joannę Bagińską oraz Dyrektor Chobieńskiego Ośrodka Kultury Katarzynę Prze worską. Były życzenia, z lampką szampana, wspólne odśpiewanie sto lat poczęstunek, konkursy, gry, zabawy, a także kara oke. Na scenie wystąpiły dzieci i młodzież z Chobieńskiego Ośrodka Kultury pod kierunkiem Joanny Kołowskiej. Wspól ne śpiewy, niezwykle miła atmosfera oraz szampańska za bawa trwały do późnych godzin nocnych przy muzyce, którą poprowadził DJ Andrzej. Również w tym samym dniu zorganizowano spotkanie pań na świetlicach w Kębłowie, Studzionkach, Brodowicach, Chełmie i Ciechłowicach. W Kębłowie na uroczystość przybył Sołtys Tadeusz Pawli kowski, który w swoim imieniu oraz w imieniu radnego Boh dana Bubernaka złożył wszystkim panią życzenia, kwiaty oraz słodkie upominki. Młodzież przygotowała dla pań skecz kabaretowy pt. Biuro matrymonialne. W Studzionkach swoją obecnością zaszczycił Sołtys Piotr Witiak z radą sołecką, który złożył wszystkim przybyłym ko bietom najserdeczniejsze życzenia z okazji tego wyjątko wego święta. Czas umilał poczęstunek przygotowany przez panie. Spotkanie przebiegało w miłej i wesołej atmosferze. W Brodowicach Sołtys Jan Kopystiański oraz członek Rady Sołeckiej Paweł Szkarupski panowie złożyli serdeczne życzenia i wręczyli słodkie upominki. Słodkości i szampana ufundował radny Bogdan Bubernak. Dzieci przedstawiły krótki program artystyczny po którym panie dostały upominki zrobione przez najmłodszych. W Chełmie rozpoczęto spotkanie od złożenia życzeń przez p. Jana Kozaka oraz panią Teodorę Rydzanicz którzy wręczyli paniom po kwiatku, a następnie rozdano upominki zrobione przez dzieci. Ciechłowice rozpoczęły uroczystość od części artystycznej w wykonaniu dzieci przedszkolnych, następnie panie otrzy mały upominki zrobione na zajęciach świetlicowych. Nie za brakło słodkiego poczęstunku, zabaw i pogawędki w miłym towarzystwie. Wszystkie Panie chętnie uczestniczyły w szeregu konkur sów z nagrodami które ufundowała Katarzyna Przeworska Dyrektor Chobieńskiego Ośrodka Kultury. Wszystkie panie opuściły świetlicę w późnych godzinach wieczornych zabierając ze sobą doskonały hu mor oraz zapowiedzi ały przybycie w następnym roku. /Ewelina Jemioło/ 20 DZIEŃ KOBIET W CKwR Fantastyczne zabawy, niesamowite koncerty, aktorskie popisy, muzyczne, taneczne i również sportowe akcenty a do tego zaskakująca frekwencja tak w kilku słowach moż na opisać imprezy z okazji Dnia Kobiet, które odbywały się w Centrum Kultury w Rudnej i w podległych świetlicach. Corocznie święto pań organizowane jest bardzo hucznie, tak było i w tym roku. W Rudnej dla pań wystąpił zespół Photony, który gra muzy kę pop rockową, ale w ich dźwiękach można też usłyszeć echa reggae i ostrzejszego rocka. Doskonały kontakt woka listy z publicznością i wspólne śpiewanie piosenek, to wszystko było obecne tego wieczoru. Następnie w pokazie tanecznym zaprezentowała się mieszkanka Rudnej Katarzy na Garbera. Na zakończenie przeprowadzono kilka konkur sów sprawnościowych, które dostarczyły uczestniczkom nie samowitych wrażeń. Kobiety z Wysokiej ten dzień święto wały w towarzystwie kabaretu Ale Baby z Krzeczyna Małe go, który wystąpił z humorystycznym programem przygoto wanym specjalnie na tę uroczystość, jak również przepro wadził kilka konkursów wprawiając gości w znakomity nas trój. W Starej Rudnej i w Kliszowie dla kobiet przygotowano koncerty poświęcone jednej z największych gwiazd polskiej muzyki rozrywkowej, której kariera, u szczytu sławy, została przerwana przez tragiczną śmierć w katastrofie lotniczej. W Kliszowie wystąpił również zespół folklorystyczny Sasan ka, działający przy Centrum Kultury w Rudnej. W Koźlicach imprezę dla pań poprowadził Muzykomaniek i Klaun Weso łek. Panowie przeprowadzili wiele konkursów, m. in.: Jedna z dziesięciu" oraz Jak one śpiewają". Prowadzący panowie pięknie zaprezentowali się w swoich utworach, grając na gi tarach i bębnach. Klaun Wesołek" uczył panie żonglerki oraz pokazał jak wymiata ogniem (oczywiści to był pokaz na sztucznym rekwizycie). Było mnóstwo tańca, zabawy i poga duszek w miłym gronie. W Gwizdanowie dla kobiet w części artystycznej wystąpiły dzieci i młodzież, wielką atrakcją była jednak hobbistyczna wystawa pana Marka Jaśkiewicza, któ ra przedstawiała zbiory z okresu przedwojennego z samego Gwizdanowa, jak i Dolnego Śląska. Dzień Kobiet obchodziły również panie z Mleczna, Brodowa, Rynarcic, Radomiłowa, Toszowic, Wądroża, Gawron, Gaw ronek, Olszan, Miłogoszczy i Górzyna. Zorganizowano różne wydarzenia poświęcone płci pięknej. We wszystkich miejsco wościach starano się, żeby kobieta w ten dzień czuła się wyjątkowo. /R.H/

Nabór do Policji

Nabór do Policji Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu Źródło: http://www.urzadpracy.pl/pl/formy-aktywizacji/biezace/aktualnosci/21277,30122015-nabor-do-policji.html Wygenerowano: Niedziela, 26 lutego 2017, 23:19 Strona znajduje

Bardziej szczegółowo

KWP: CIEKAWA I ODPOWIEDZIALNA SŁUŻBA. MOŻESZ ZOSTAĆ JEDNYM Z NAS

KWP: CIEKAWA I ODPOWIEDZIALNA SŁUŻBA. MOŻESZ ZOSTAĆ JEDNYM Z NAS POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/149762,kwp-ciekawa-i-odpowiedzialna-sluzba-mozesz-zostac-jednym-z-nas.html Wygenerowano: Środa, 25 października 2017, 04:01 KWP: CIEKAWA I ODPOWIEDZIALNA

Bardziej szczegółowo

W numerze m.in.: Zarządzenia Wójta Gminy Rudna V Sesja Rady Gminy Rudna Grafik pracy lekarzy Informacja Komendanta Policji

W numerze m.in.: Zarządzenia Wójta Gminy Rudna V Sesja Rady Gminy Rudna Grafik pracy lekarzy Informacja Komendanta Policji Nr 2/3(168) Bezpłatne pismo samorządowe Luty/Marzec 2015 W numerze m.in.: Zarządzenia Wójta Gminy Rudna V Sesja Rady Gminy Rudna Grafik pracy lekarzy Informacja Komendanta Policji facebook.com/gmina.rudna

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA DO SŁUŻBY W POLICJI W SEKCJI LOTNICTWA POLICJI SZTABU POLICJI KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W POZNANIU NA STANOWISKO PILOTA

REKRUTACJA DO SŁUŻBY W POLICJI W SEKCJI LOTNICTWA POLICJI SZTABU POLICJI KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W POZNANIU NA STANOWISKO PILOTA KWP w Poznaniu Źródło: http://bip.poznan.kwp.policja.gov.pl/kwp/rekrutacja-do-sluzby-w/22414,rekrutacja-do-sluzby-w-policji-w-sekcji- LOTNICTWA-POLICJI-SZTABU-POLICJI-KOMENDY.html Wygenerowano: Piątek,

Bardziej szczegółowo

Ferie Zimowe 2014 w Gminie Rudna. Ferie 2014. Centrum Kultury w Rudnej. L.p. Data. Dzień tygodnia 1 / 22

Ferie Zimowe 2014 w Gminie Rudna. Ferie 2014. Centrum Kultury w Rudnej. L.p. Data. Dzień tygodnia 1 / 22 Ferie 2014 Centrum Kultury w Rudnej L.p. Data Dzień tygodnia 1 / 22 Miejscowość Nazwa Opis 1. 17.02.2014 Poniedziałek Wądroże Wszystkie świetlice Kliszów Gwizdanów, Wysokie Zajęcia ceramiczne Rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE ZADANIA POLICJI

NAJWAŻNIEJSZE ZADANIA POLICJI NAJWAŻNIEJSZE ZADANIA POLICJI Ochrona życia, zdrowia i mienia Wykrywanie przestępstw, wykroczeń i ściganie ich sprawców Prowadzimy rekrutację do służby w Policji na stanowiska podstawowe Prowadzimy rekrutację

Bardziej szczegółowo

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI W GDAŃSKU OGŁASZA ROZPOCZĘCIE PROCEDURY REKRUTACJI KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W POLICJI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI W GDAŃSKU OGŁASZA ROZPOCZĘCIE PROCEDURY REKRUTACJI KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W POLICJI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Źródło: http://bip.gdansk.kmp.policja.gov.pl/107/rekrutacja-do-sluzby-w/18577,komendant-wojewodzki-policji-w-gdansk U-OGLASZA-ROZPOCZECIE-PROCEDURY-REKRUTACJI-.html Wygenerowano: Niedziela, 3 stycznia

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku

Ogłoszenie Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku Komenda Miejska Policji w Suwałkach Źródło: http://bip.suwalki.kmp.policja.gov.pl/054/sluzba-w-policji/18717,ogloszenie-komendanta-wojewodzkiego-policji-w-bial ymstoku.html Wygenerowano: Piątek, 26 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie - REKRUTACJA 2016

Ogłoszenie - REKRUTACJA 2016 KWP w Poznaniu Źródło: http://bip.poznan.kwp.policja.gov.pl/kwp/rekrutacja-do-sluzby-w/85,ogloszenie-rekrutacja-016.html Wygenerowano: Wtorek, 9 sierpnia 016, 1:41 Ogłoszenie - REKRUTACJA 016 UWAGA! Komendant

Bardziej szczegółowo

Jak zostać policjantem!

Jak zostać policjantem! Jak zostać policjantem! Zgodnie z ustawą o Policji, służbę w tej formacji może pełnić obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo

Bardziej szczegółowo

Radni Rady Miejskiej uchwalili budżet. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok

Radni Rady Miejskiej uchwalili budżet. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok Radni Rady Miejskiej uchwalili budżet. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok 2016.01.05Aktualizacja: 2016.01.07, 09:10 Dokładnie 2 622 641, 35 mln złotych to suma jaką Gmina Janów Lubelski przeznaczy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr II/10 z obrad II Sesji Rady Gminy Mieleszyn odbytej w dniu 3 grudnia 2010 r. w świetlicy gminnej w Mieleszynie

Protokół Nr II/10 z obrad II Sesji Rady Gminy Mieleszyn odbytej w dniu 3 grudnia 2010 r. w świetlicy gminnej w Mieleszynie Protokół Nr II/10 z obrad II Sesji Rady Gminy Mieleszyn odbytej w dniu 3 grudnia 2010 r. w świetlicy gminnej w Mieleszynie Obrady rozpoczęto w dniu 03.12.2010 r. o godzinie 11 00, zakończono w dniu 03.12.2010

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/30/2015 RADY GMINY RUDNA z dnia 13 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR V/30/2015 RADY GMINY RUDNA z dnia 13 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR V/30/2015 RADY GMINY RUDNA z dnia 13 lutego 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 87 /2014 r. PREZYDENTA MIASTA KONINA z dnia 28 sierpnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 87 /2014 r. PREZYDENTA MIASTA KONINA z dnia 28 sierpnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 87 /2014 r. PREZYDENTA MIASTA KONINA z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2014 r. w zakresie szkolenia uzdolnionych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr KPPiZ z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 16 lutego 2015 r.

Protokół Nr KPPiZ z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 16 lutego 2015 r. Protokół Nr 0012.2.2.2015.KPPiZ z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 16 lutego 2015 r. Miejsce posiedzenia: sala nr 305 Urzędu Miasta. Godzina rozpoczęcia: 15 00, zakończenie: 16

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Nazwa zadania: Prowadzenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wolica

Bardziej szczegółowo

AUTOPOPRAWKA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY MIELEC NA 2017 r.

AUTOPOPRAWKA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY MIELEC NA 2017 r. AUTOPOPRAWKA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY MIELEC NA 2017 r. Pan Jan Kołodziej Przewodniczący Rady Gminy Mielec Wnoszę o wprowadzenie w projekcie budżetu Gminy Mielec na 2017 rok autopoprawki w związku z:

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do poszczególnych pozycji wydatków budżetu 2009 roku

Objaśnienia do poszczególnych pozycji wydatków budżetu 2009 roku Lp. Dział Rozdział Objaśnienia do poszczególnych pozycji wydatków budżetu 2009 roku Plan Plan 2008(wg 30.09) 2009 1 2 3 4 5 6 1. 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 01010 67000 180000 zadania inwestycyjne wg WPI

Bardziej szczegółowo

GAZETKA NASZE PRZEDSZKOLE Nr 3

GAZETKA NASZE PRZEDSZKOLE Nr 3 Miejskie Przedszkole Nr 18 w Puławach ul. Norwida 32 A GAZETKA NASZE PRZEDSZKOLE Nr 3 / styczeń - luty 2010 / Zimo, zimo przybądź biała Przynieś śniegu po kolana Zimo, zimo to nie wszystko Chcemy jeszcze

Bardziej szczegółowo

W roku szkolnym 2014/2015 pierwszy dzwonek zabrzmiał... 1 września. Jak zawsze rozpoczęcie roku szkolnego obchodziliśmy bardzo uroczyście w naszej

W roku szkolnym 2014/2015 pierwszy dzwonek zabrzmiał... 1 września. Jak zawsze rozpoczęcie roku szkolnego obchodziliśmy bardzo uroczyście w naszej W roku szkolnym 2014/2015 pierwszy dzwonek zabrzmiał... 1 września. Jak zawsze rozpoczęcie roku szkolnego obchodziliśmy bardzo uroczyście w naszej szkole. Zaczęliśmy od mszy świętej o godzinie 8.00. Następnie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokości stypendiów sportowych

Szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokości stypendiów sportowych Załącznik nr 1 do Uchwały nr XVII/33/2015 Rady Miasta Świdnik z dnia 28 grudnia 2015r. Szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokości stypendiów sportowych 1 1. Przez wynik

Bardziej szczegółowo

1. STYPENDIUM SOCJALNE (SZKOLNE) Termin składania wniosków w roku szkolnym 2017/2018 upływa 15 września br.

1. STYPENDIUM SOCJALNE (SZKOLNE) Termin składania wniosków w roku szkolnym 2017/2018 upływa 15 września br. 1. STYPENDIUM SOCJALNE (SZKOLNE) Termin składania wniosków w roku szkolnym 2017/2018 upływa 15 września br. 1) Wnioski wydawane i przyjmowane są w urzędach gminy właściwych dla miejsca zamieszkania. W

Bardziej szczegółowo

Stawki opłaty i wielkości pojemników za odbiór nieczystości zbieranych w sposób selektywny

Stawki opłaty i wielkości pojemników za odbiór nieczystości zbieranych w sposób selektywny Od dnia 1 lipca 2013 roku odpady komunalne od właścicieli nieruchomości będzie odbierała firma wyłoniona w przetargu ogłoszonym przez Gminę Mstów. W związku z tym wszyscy mieszkańcy gminy stale zamieszkujący

Bardziej szczegółowo

Sport to najpiękniejszy sposób do pokonywania granic. REGULAMIN VI EDYCJI WSPÓŁZAWODNICTWA SOŁECTW o PUCHAR GMINY LINIA na 2013 r.

Sport to najpiękniejszy sposób do pokonywania granic. REGULAMIN VI EDYCJI WSPÓŁZAWODNICTWA SOŁECTW o PUCHAR GMINY LINIA na 2013 r. Sport to najpiękniejszy sposób do pokonywania granic REGULAMIN VI EDYCJI WSPÓŁZAWODNICTWA SOŁECTW o PUCHAR GMINY LINIA na 2013 r. 1. CEL popularyzacja sportu, turystyki i rekreacji wśród dzieci, młodzieży

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia r. o sołtysach i radach sołeckich oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Ustawa z dnia r. o sołtysach i radach sołeckich oraz o zmianie niektórych innych ustaw Projekt Ustawa z dnia. 2016 r. o sołtysach i radach sołeckich oraz o zmianie niektórych innych ustaw Art. 1 Ustawa określa zasady wyboru i funkcjonowania sołtysów i rad sołeckich w jednostkach pomocniczych

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez sportowo-rekreacyjnych Wakacje z MOSiR-em 2015

Kalendarz imprez sportowo-rekreacyjnych Wakacje z MOSiR-em 2015 Kalendarz imprez sportowo-rekreacyjnych Wakacje z MOSiR-em 2015 1. Kryta pływalnia przy ul. Robotniczej 68 Czynna: lipiec sierpień Godziny otwarcia: 10:15 17:40, 7 dni w tygodniu W ciągu dnia 10 sesji

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W SYSTEMIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY LEGNICKIE POLE. Legnickie Pole, grudzień 2014r.

ZMIANY W SYSTEMIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY LEGNICKIE POLE. Legnickie Pole, grudzień 2014r. ZMIANY W SYSTEMIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY LEGNICKIE POLE Legnickie Pole, grudzień 2014r. Najważniejsze zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadzone

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Zasady rekrutacji. Termin rekrutacji: od 1 marca 2012 roku do 30 marca 2012 roku. Ważne pojęcia:

Szanowni Państwo, Zasady rekrutacji. Termin rekrutacji: od 1 marca 2012 roku do 30 marca 2012 roku. Ważne pojęcia: Rekrutacja do przedszkoli /oddziałów przedszkolnych w miejskich szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wyszków, 2 przedszkoli niepublicznych z terenu Gminy Wyszków na rok szkolny 2012/2013 Szanowni

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XII/15 z Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Boguszowie - Gorcach odbytej w dniu 27 lipca 2015 r.

P R O T O K Ó Ł NR XII/15 z Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Boguszowie - Gorcach odbytej w dniu 27 lipca 2015 r. P R O T O K Ó Ł NR XII/15 z Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Boguszowie - Gorcach odbytej w dniu 27 lipca 2015 r. Sesja rozpoczęła się o godz. 14:00 Sesja zakończyła się o godz. 14:40 Lista obecności

Bardziej szczegółowo

D O D A T K O W E S P R A W O Z D A N I E

D O D A T K O W E S P R A W O Z D A N I E SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Druk nr 2764 A D O D A T K O W E S P R A W O Z D A N I E KOMISJI OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA ORAZ KOMISJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r. Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 30.06.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 593 568,40 01030 Izby rolnicze 8 354,00 01036 2850 Wpłaty

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/311/2014 RADY GMINY W BAŁTOWIE. z dnia 24 lipca 2014 r.

UCHWAŁA NR XLV/311/2014 RADY GMINY W BAŁTOWIE. z dnia 24 lipca 2014 r. UCHWAŁA NR XLV/311/2014 RADY GMINY W BAŁTOWIE z dnia 24 lipca 2014 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych do gminnej sieci kanalizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4205/2014

Zarządzenie Nr 4205/2014 Zarządzenie Nr 4205/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 25 lutego 2014 roku w sprawie wydania regulaminu uzyskania i korzystania z Płockiej Karty Seniora. Na podstawie art. 5c oraz art. 30 ust. l ustawy

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy Organizator/współorganiza tor Opis imprezy Uwagi 1. XXIII

Bardziej szczegółowo

STYCZEŃ 2016 DZIEŃ BABCI I DZIADKA

STYCZEŃ 2016 DZIEŃ BABCI I DZIADKA STYCZEŃ 2016 DZIEŃ BABCI I DZIADKA Pomysł utworzenia święta w Polsce pojawił się w tygodniku Kobieta i Życie w 1964 roku. Już rok później święto to zaczął popularyzować Express Poznański. W roku 1966 również

Bardziej szczegółowo

Komenda Główna Straży Granicznej

Komenda Główna Straży Granicznej Komenda Główna Straży Granicznej Źródło: http://www.strazgraniczna.pl/pl/straz-graniczna/sprawy-kadrowe/najczesciej-zadawane-py/3181,najczesciej-zada wane-pytania.html Wygenerowano: Piątek, 6 stycznia

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NALEŻY WYPEŁNIĆ TYLKO POLA JASNE, WIELKIMI LITERAMI, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM/ SZARE POLA WYPEŁNIA URZĄD DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Załącznik nr 2 OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA.... nr 13/10/Pzp część. oświadczamy, że brak jest podstaw do wykluczenia nas z niniejszego postępowania z powodu niespełnienia warunków

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 5 W ojewody Dolnośląskiego z dnia A O stycznia 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5 W ojewody Dolnośląskiego z dnia A O stycznia 2016 r. ZARZĄDZENIE Nr 5 W ojewody Dolnośląskiego z dnia A O stycznia 2016 r. w sprawie ustanowienia dysponentów środków budżetu państwa, trybu uruchamiania środków budżetu państwa, rozliczania dotacji udzielonych

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Zasady postępowania rekrutacyjnego

Podstawa prawna: Zasady postępowania rekrutacyjnego Załącznik nr 3 do Regulaminu Oddziałów Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Przedszkola im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Wisznicach Zasady rekrutacji dzieci do oddziałów przedszkolnych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 48/2008 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 27 sierpnia 2008 roku

Zarządzenie Nr 48/2008 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 27 sierpnia 2008 roku Zarządzenie Nr 48/2008 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 27 sierpnia 2008 roku w sprawie: zasad składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie kosztów nauki w ramach obszaru A Programu Uczeń na wsi - pomoc

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 29/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 11 października 2013 roku

P R O T O K Ó Ł NR 29/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 11 października 2013 roku P R O T O K Ó Ł NR 29/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 11 października 2013 roku Obecność na posiedzeniu Komisji przedstawia się według listy obecności załączonej

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. XXV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 15 stycznia 2017

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r. Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 8/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 09 stycznia 2015 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Sieroszewice na 2015 rok Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

Celem programu jest wyrównanie szans w zdobyciu wykształcenia przez uczniów, będących osobami niepełnosprawnymi, zamieszkujących:

Celem programu jest wyrównanie szans w zdobyciu wykształcenia przez uczniów, będących osobami niepełnosprawnymi, zamieszkujących: "Uczeń na wsi" Celem programu jest wyrównanie szans w zdobyciu wykształcenia przez uczniów, będących osobami niepełnosprawnymi, zamieszkujących: - gminy wiejskie, lub - obszary wiejskie w gminie miejsko-wiejskiej

Bardziej szczegółowo

NASZA REDAKCJA: Oliwia Gęsiarz, Eliza Żołędziewska, Kinga Proć, Kinga

NASZA REDAKCJA: Oliwia Gęsiarz, Eliza Żołędziewska, Kinga Proć, Kinga NASZA REDAKCJA: Oliwia Gęsiarz, Eliza Żołędziewska, Kinga Proć, Kinga Gołębiowska, Krzysztof Kałan, Mateusz Prusik, Anna Kaznowska, Magda Krakowiak Anna Fijas, Magda Żabkiewicz i redaktor naczelna Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Z SESJI RADY GMINY KOMPRACHCICE

Z SESJI RADY GMINY KOMPRACHCICE RG.0002.19.S.VII.2016 PROTOKÓŁ Nr XIX.2016 Z SESJI RADY GMINY KOMPRACHCICE która odbyła się w dniu 7 listopada 2016 r. w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Komprachcicach przy ul. Kolejowej 3 w Komprachcicach

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/310/13 RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA. z dnia 21 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXX/310/13 RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA. z dnia 21 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXX/310/13 RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/261/12 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości

Bardziej szczegółowo

oda 19 stycznia 2011 godz. 11:00 sala sportowa MOSiR, Turniej uczniów Szkół Podstawowych (do lat 13 włącznie)

oda 19 stycznia 2011 godz. 11:00 sala sportowa MOSiR, Turniej uczniów Szkół Podstawowych (do lat 13 włącznie) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bytowie oda 19 stycznia 2011 godz. 11:00 sala sportowa MOSiR, Turniej uczniów Szkół Podstawowych (do lat 13 włącznie) Piątek 21 stycznia 2011 godz. 11:00 sala sportowa

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XX/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN uczestnictwa w zajęciach sekcji artystycznych i kół zainteresowań w Gminnym Ośrodku Kultury w Wiązownie

REGULAMIN uczestnictwa w zajęciach sekcji artystycznych i kół zainteresowań w Gminnym Ośrodku Kultury w Wiązownie REGULAMIN uczestnictwa w zajęciach sekcji artystycznych i kół zainteresowań w Gminnym Ośrodku Kultury w Wiązownie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Gminny Ośrodek Kultury w Wiązownie działa jako samorządowa instytucja

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH GIMNAZJUM NR 4 w Zespole Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu

R E G U L A M I N. REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH GIMNAZJUM NR 4 w Zespole Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu R E G U L A M I N REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH GIMNAZJUM NR 4 w Zespole Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu na rok szkolny 2014/15 I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

Gazetka dla najmłodszych dzieci Wydanie III wiosna 2012/2013. Pokoloruj obrazek:

Gazetka dla najmłodszych dzieci Wydanie III wiosna 2012/2013. Pokoloruj obrazek: Gazetka dla najmłodszych dzieci Wydanie III wiosna 2012/2013 Pokoloruj obrazek: POWITANIE WIOSNY! 21 marca to pierwszy kalendarzowy dzień wiosny. Dzieci z klas I-III postanowiły pożegnać zimę. Przygotowały

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Oławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Regulamin organizacyjny Oławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku Regulamin organizacyjny Oławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku Oławski Uniwersytet Trzeciego Wieku rozpoczął działalność na podstawie Aktu Powołania z dnia 28 października 2008 roku nadanego przez Burmistrza

Bardziej szczegółowo

Sporządził: Irena Kędzierska Data sporządzenia: 2002 12 30 Osoba odpowiedzialna: Wójt GminyData upublicznienia: 2003 02 14 STATUT SOŁECTWA

Sporządził: Irena Kędzierska Data sporządzenia: 2002 12 30 Osoba odpowiedzialna: Wójt GminyData upublicznienia: 2003 02 14 STATUT SOŁECTWA Sporządził: Irena Kędzierska Data sporządzenia: 2002 12 30 Osoba odpowiedzialna: Wójt GminyData upublicznienia: 2003 02 14 Redaktor Biuletynu Irena Błojda Statut Sołectwa Modliborzyce Nr III/23/02 Uchwała

Bardziej szczegółowo

Przewodnicząca Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego. Renata Nosarzewska. Maria Walkiewicz. Protokołowała:

Przewodnicząca Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego. Renata Nosarzewska. Maria Walkiewicz. Protokołowała: Protokół nr 80/2014 z Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego oraz Komisji, Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu, które odbyło się 7 lipca 2014 r. (wizja miejsc, w których

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO KLAS I-III W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO KLAS I-III W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Miesiąc Wrzesień PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO KLAS I-III W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Hasła miesiąca Wracamy do szkoły. Chodzimy do szkoły Dbamy o porządek i czystość wokół siebie. Dbamy o bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA IBPBII/1/415-903/14/DP interpretacja indywidualna Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach 26 stycznia 2015 r. Czy w przypadku przekazania dopłaty do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rachunek

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 13 Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej Rady Gminy Stare Miasto Nr z dnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2015 rok PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 650 116,00

Bardziej szczegółowo

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości!

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości! Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości! Gmina Pleśna bierze udział w projekcie Samorząd z inicjatywą realizowanym przez Fundację Biuro

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 30/2013 Wójta Gminy Dobra z dnia 18 marca 2013 r.

Zarządzenie Nr 30/2013 Wójta Gminy Dobra z dnia 18 marca 2013 r. Zarządzenie Nr 30/2013 Wójta Gminy Dobra z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie powołania Komisji kwalifikacyjnej oraz ustalenia regulaminu naboru dzieci do punktów przedszkolnych. Na podstawie art. 31 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr z dnia 26 stycznia 2017 r.

Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr z dnia 26 stycznia 2017 r. Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr 112.2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. WYDATKI URZĄD GMINY Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 59 352,00 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 142/2012 WÓJTA GMINY SŁUPSK. z dnia 12 września 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 142/2012 WÓJTA GMINY SŁUPSK. z dnia 12 września 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 142/2012 WÓJTA GMINY SŁUPSK w sprawie założeń polityki społeczno - gospodarczej na 2013 rok oraz zakresu i szczegółowości materiałów planistycznych do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2017 rok

Wydatki budżetu na 2017 rok Wydatki budżetu na 2017 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI.236.2016 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 30 grudnia 2016r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 550 500,00

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok.

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 72 /2013 Wójta Gminy Żukowice z dnia 13 listopada 2013 r. 1 Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. W 2014 roku planuje się uzyskać ogółem dochody

Bardziej szczegółowo

JuniorCup - jesień 2013 Szkoła Futbolu Warszawa. Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej

JuniorCup - jesień 2013 Szkoła Futbolu Warszawa. Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej JuniorCup - jesień 2013 Szkoła Futbolu Warszawa Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej JuniorCup - jesień 2013 Ogólnopolski Turniej piłki nożnej pod balonem Terminy Rocznik 2003: 30.11-01.12.2013 Rocznik 2001:

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA I GMINY SEROCK ZA ROK 2014 (z uwzględnieniem okresu VII XII 2013)

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA I GMINY SEROCK ZA ROK 2014 (z uwzględnieniem okresu VII XII 2013) ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA I GMINY SEROCK ZA ROK 2014 (z uwzględnieniem okresu VII XII 2013) Serock, 30.04.2015r. Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Podstawy prawne funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Klembów z dnia 1 marca 2017 roku

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Klembów z dnia 1 marca 2017 roku Zarządzenie Nr 0050.20.2017 Wójta Gminy Klembów z dnia 1 marca 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CELESTYNÓW ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU. Dochody w wysokości ,00 zł Wydatki w wysokości

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CELESTYNÓW ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU. Dochody w wysokości ,00 zł Wydatki w wysokości Załącznik 3 Budżet Gminy Celestynów na 2008 rok został uchwalony Uchwałą Rady Gminy w Celestynowie Nr 104/08 z dnia 15 marca 2008 roku, który następnie został zmieniony w dniu 08 maja 2008 roku Uchwałą

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Oświadczenie. Wyrażam zgodę na wyjazd mojego dziecka

Załącznik nr 1. Oświadczenie. Wyrażam zgodę na wyjazd mojego dziecka Załącznik nr 1 Oświadczenie Wyrażam zgodę na wyjazd mojego dziecka / imię i nazwisko/ na wycieczkę do Ostrowi Mazowieckiej na Basen, do kina, wyciąg narciarski do miejscowości Rybno k. Łomży, *-, Pesel

Bardziej szczegółowo

SEGREGUJĄC ODPADY ZAPŁACISZ MNIEJ! NOWE ZASADY ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY ŚWIEDZIEBNIA OD 1 LIPCA 2013 ROKU

SEGREGUJĄC ODPADY ZAPŁACISZ MNIEJ! NOWE ZASADY ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY ŚWIEDZIEBNIA OD 1 LIPCA 2013 ROKU SEGREGUJĄC ODPADY ZAPŁACISZ MNIEJ! NOWE ZASADY ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY ŚWIEDZIEBNIA OD 1 LIPCA 2013 ROKU Szanowni Państwo! Dnia 1 stycznia 2012 r. weszła w życie znowelizowana Ustawa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/59/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI. z dnia 24 lutego 2011 r.

UCHWAŁA NR VI/59/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI. z dnia 24 lutego 2011 r. UCHWAŁA NR VI/59/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI w sprawie: określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów i nagród sportowych oraz ich rodzaju i wysokości za osiągnięte wyniki sportowe.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4236/2014

Zarządzenie Nr 4236/2014 Zarządzenie Nr 4236/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 06 marca 2014 roku w sprawie zmiany regulaminu uzyskania i korzystania z Płockiej Karty Seniora. Na podstawie art. 5c oraz art. 30 ust. l ustawy

Bardziej szczegółowo

wrzesień Szkoła 2014 Niedziela Niedziela Niedziela

wrzesień Szkoła 2014 Niedziela Niedziela Niedziela wrzesień 2014 01 Poniedziałek Rozpoczęcie roku szkolnego msza św. godz. 9.00 /Zgoda/ 02 Wtorek 03 Środa 04 Czwartek 05 Piątek 06 Sobota wyjazd z wychowawcami akcji wakacyjnych 07 Niedziela 08 Poniedziałek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/85/2015 RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU. z dnia 27 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2015

UCHWAŁA NR XV/85/2015 RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU. z dnia 27 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2015 UCHWAŁA NR XV/85/2015 RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU z dnia 27 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2015 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 12/GZEASiP/2017 Wójta Gminy Łodygowice z dnia 9 lutego 2017r. OGŁOSZENIE

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 12/GZEASiP/2017 Wójta Gminy Łodygowice z dnia 9 lutego 2017r. OGŁOSZENIE Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 12/GZEASiP/2017 Wójta Gminy Łodygowice z dnia 9 lutego 2017r. OGŁOSZENIE Wójt Gminy Łodygowice ogłasza otwarty konkurs ofert, na realizację zadania publicznego pod nazwą

Bardziej szczegółowo

NALICZANIE I POBÓR OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ZMIANY W 2015 ROKU

NALICZANIE I POBÓR OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ZMIANY W 2015 ROKU Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z póź. zm.) Przepis Przed zmianą Po zmianie ust. 2a NALICZANIE I POBÓR OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE

Bardziej szczegółowo

Z życia gminy Leśniowice

Z życia gminy Leśniowice Z życia gminy Leśniowice Nr 44 25-31 października 2013 r. Ślubowanie klasy I w SP Sielec W dniu 25 października 2013 r. w Szkole Podstawowej w Sielcu odbyło się ślubowanie klasy udział wzięli: Pan Wiesław

Bardziej szczegółowo

Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze

Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze PRZEJRZYSTA POLSKA Informator został przygotowany przez pracowników Urzędu Gminy w Dobromierzu w ramach udziału w akcji społecznej Przejrzysta Polska Chcąc przybliżyć

Bardziej szczegółowo

Organem opiniodawczym i wspomagającym działalność sołtysa jest Rada Sołecka, składająca się z 3 osób.

Organem opiniodawczym i wspomagającym działalność sołtysa jest Rada Sołecka, składająca się z 3 osób. S T A T U T SOŁECTWA BRWILNO załącznik do Uchwały Nr 24/IV/03 Rady Gminy Stara Biała z dnia 27 marca 2003 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Mieszkańcy sołectwa stanowią wspólnotę samorządową. 2 Sołectwo

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Widawa w roku 2013.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Widawa w roku 2013. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Widawa w roku 2013. Opracowanie wykonane w Urzędzie Gminy Widawa Opracowała: Danuta Radzioch Zaakceptowała: Dorota Kaczmarek Widawa, kwiecień

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW EKSTERNISTYCZNYCH ORAZ WYMAGANIA EGZAMINACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW EKSTERNISTYCZNYCH ORAZ WYMAGANIA EGZAMINACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR l w Sieradzu REGULAMIN PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW EKSTERNISTYCZNYCH ORAZ WYMAGANIA EGZAMINACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Sieradz 2003 Regulamin przeprowadzania egzaminów

Bardziej szczegółowo

FERIE ZIMOWE 2014. Ferie z uśmiechem, sportem, muzyką i filmem PIERWSZY TYDZIEŃ

FERIE ZIMOWE 2014. Ferie z uśmiechem, sportem, muzyką i filmem PIERWSZY TYDZIEŃ FERIE ZIMOWE 2014 Ferie z uśmiechem, sportem, muzyką i filmem Miejski Dom Kultury Data Zajęcia Godziny Sala Warsztat teatralny scena dziecięca 12 14 48 Taneczne zajęcia zespołowe Blask i Switch 13 14 11

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI RĘCZNEJ DLA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI RĘCZNEJ DLA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI RĘCZNEJ DLA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Szczypiorniak na Orlikach 2015 rozgrywanego w ramach projektu: Festiwal Piłki Ręcznej PGNiG Dzieciom 1 ORGANIZATOR 1. Organizatorami

Bardziej szczegółowo

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY KONIECPOL ZA ROK 2015

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY KONIECPOL ZA ROK 2015 ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY KONIECPOL ZA ROK 2015 Przygotowana w oparciu o art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji uczestnictwa w VIII edycji konkursu Baw się i ucz!

Sprawozdanie z realizacji uczestnictwa w VIII edycji konkursu Baw się i ucz! Sprawozdanie z realizacji uczestnictwa w VIII edycji konkursu Baw się i ucz! Świetlica szkolna przyjazna uczniowi. Informujemy, iż nasza szkoła w okresie od 29.03.2016 r. do 15.12.2016 r. wykonała zadania

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/07 sesji Rady Miejskiej w Przemkowie odbytej w dniu 30 października 2007.

Protokół Nr XIII/07 sesji Rady Miejskiej w Przemkowie odbytej w dniu 30 października 2007. Protokół Nr XIII/07 sesji Rady Miejskiej w Przemkowie odbytej w dniu 30 października 2007. Sesję Rady Miejskiej w Przemkowie rozpoczęto o godz. 9.00, a zakończono o godz. 11.30. Na ogólny stan radnych

Bardziej szczegółowo

AKTYWNY DZIEŃ BABCI I DZIADKA

AKTYWNY DZIEŃ BABCI I DZIADKA AKTYWNY DZIEŃ BABCI I DZIADKA Dzień Babci i Dziadka to wyjątkowe święto. Dzieci z naszego przedszkola postanowiły uczcić je w sposób bardzo aktywny. Zaproponowaliśmy ukochanym babciom i dziadkom dużą dawkę

Bardziej szczegółowo

Protokoły z sesji Rady Gminy 2012 r.

Protokoły z sesji Rady Gminy 2012 r. Wszystkie protokoły z posiedzeń sesji Rady Gminy Morawica znajdują się do wglądu w Biurze Rady Gminy w Morawicy (pokój 14 Urząd Gminy w Morawicy). Protokoły z sesji Rady Gminy 2012 r. 1. Protokół Nr XVIII/12

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy. Uchwały i stanowiska

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy. Uchwały i stanowiska Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy Uchwały i stanowiska Uchwały WRZ podjęte w 2016 roku: 1. Uchwała Nr 1 w sprawie zaopiniowania nowego kierunku kształcenia zawodowego w Zasadniczej Szkole Zawodowej Specjalnej

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 stycznia 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 311 319,00 01008

Bardziej szczegółowo

ZDROWA ŻYWNOŚĆ ZDROWE ŻYCIE

ZDROWA ŻYWNOŚĆ ZDROWE ŻYCIE ZDROWA ŻYWNOŚĆ ZDROWE ŻYCIE Zdrowa żywność zdrowe życie pod takim hasłem realizowaliśmy w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Grodzicznie Program Ekozespołów w mojej szkole. Przystępując w listopadzie 2005 r.

Bardziej szczegółowo

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi URZĄD GMINY W MNIOWIE MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi www.bip.mniow.pl BIURO OBSŁUGI INTERESANTA URZEDU GMINY W MNIOWIE UL. CENTRALNA 9, 26-080

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ WAŻNIEJSZYCH IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODK KULTURY. w MILANOWIE w 2015 r.

KALENDARZ WAŻNIEJSZYCH IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODK KULTURY. w MILANOWIE w 2015 r. KALENDARZ WAŻNIEJSZYCH IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODK KULTURY w MILANOWIE w 2015 r. Lp. Nazwa Planowanych działań Opis Organizator Gminny Ośrodek Kultury w Milanowie. Współorganizator GBP w

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 64.2015 Wójta Gminy Waganiec z dnia 12 listopada 2015 r. Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

MOGĘ WSZYSTKO - WSPÓLNIE DZIAŁAMY NA RZECZ DOBRA DZIECI I MŁODZIEŻY

MOGĘ WSZYSTKO - WSPÓLNIE DZIAŁAMY NA RZECZ DOBRA DZIECI I MŁODZIEŻY MOGĘ WSZYSTKO - WSPÓLNIE DZIAŁAMY NA RZECZ DOBRA DZIECI I MŁODZIEŻY Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu realizuje projekt Mogę wszystko, w ramach którego, tworzy system działań zmierzających

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Oświadczenie. Wyrażam zgodę na wyjazd mojego dziecka. / imię i nazwisko/ na wycieczkę do.. w dniu

Załącznik nr 1. Oświadczenie. Wyrażam zgodę na wyjazd mojego dziecka. / imię i nazwisko/ na wycieczkę do.. w dniu Załącznik nr 1 Oświadczenie Wyrażam zgodę na wyjazd mojego dziecka / imię i nazwisko/ na wycieczkę do.. w dniu.. Pesel dziecka Data urodzenia.. Telefon kontaktowy.... miejscowość, data podpis rodzica/

Bardziej szczegółowo

KLUB INTEGRACYJNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NR 1 PROMYK

KLUB INTEGRACYJNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NR 1 PROMYK KLUB INTEGRACYJNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NR 1 PROMYK 1 KLUB INTEGRACYJNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NR 1,,PROMYK jest placówką integrującą dzieci i młodzież z miasta Piekary Śląskie. Tutaj młodzi ludzie mogą

Bardziej szczegółowo