Z okazji dnia Pracownika Służby Zdrowia pragnę złożyć. wszystkim pracownikom Służby Zdrowia serdeczne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Z okazji dnia Pracownika Służby Zdrowia pragnę złożyć. wszystkim pracownikom Służby Zdrowia serdeczne"

Transkrypt

1 Nr 2/3(168) Bezpłatne pismo samorządowe W numerze m.in.: Zarządzenia Wójta Gminy Rudna V Sesja Rady Gminy Rudna Grafik pracy lekarzy Informacja Komendanta Policji facebook.com/gmina.rudna Dzień babci i dziadka Zabawy karnawałowe Ferie zimowe 2015 Harmonogram odbioru odpadów

2 AKCEPTACJA WYBOR(C)ÓW 2

3 zadanie pn. Dostarczenie hurtowej usługi dostępu ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY RUDNA do Internetu do projektu "Przeciwdziałanie wyklu 1. przyznano dotację na zadania w zakresie sportu dla czeniu cyfrowemu na obszarze Gminy Rudna". Akty poszczególnych klubów sportowych. Gminny Klub Sportowy wacja dostępu do sieci internetowej ma nastąpić do dnia "Sparta" Rudna otrzymał ,00 zł na szkolenie sportowe r. Umowę zawarto do r. Koszt usługi seniorów w piłce nożnej oraz współzawodnictwo sportowe wyniesie ,23 zł brutto. poprzez organizację i udział w rozgrywkach piłkarskich roz 5. zawarto umowę z TAURON Sprzedaż sp. z o.o. z Kra grywkach piłkarskich oraz ,00 zł na szkolenie spor kowa, na sprzedaż energii elektrycznej i świadczenia usług towe dzieci i młodzieży w piłce nożnej oraz dystrybucji do obiektów w miejscowościach: Bytków dz. nr współzawodnictwo sportowe poprzez organizację i udział 466 oraz Juszowice dz. nr 63/1 w rozgrywkach piłkarskich. Stowarzyszenie Sportowe "Odra: 6. z TAURON Dystrybucja s.a. z Krakowa podpisano umowę Chobienia otrzymała ,00 zł na szkolenie sportowe na zadanie pn. "Oświetlenie uliczne rozbudowa i moderni seniorów w piłce nożnej oraz współzawodnictwo sportowe zacja istniejących punktów świetlnych" polegające na zagę poprzez organizację i udział w rozgrywkach piłkarskich oraz szczeniu sieci oświetlenia drogowego o 3 szt. opraw na te ,00 zł na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w pił renie Gminy Rudna. Za wykonaną usługę Wykonawca otrzy ce nożnej oraz współzawodnictwo sportowe poprzez organ ma wynagrodzenie w wysokości 6 439,02 zł netto. izację i udział w rozgrywkach piłkarskich. Klub Sportowy 7. Firma NSI Sp. z o.o. z Głogowa wykona obsługę, konser "Skarpa" Orsk ,00 zł na szkolenie sportowe seniorów wację i naprawę (od strony technicznej) sieci komputerowej, w piłce nożnej oraz współzawodnictwo sportowe poprzez or sprzętu i oprogramowania oraz comiesięcznej archiwizacji ganizację i udział w rozgrywkach piłkarskich. Ludowy Klub danych na płytach CD ROM, a także dostarczanie części, Sportowy "Płomień" Nieszczyce otrzymał ,00 zł na podzespołów i materiałów eksploatacyjnych wraz z monta szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosych w piłce żem dla Urzędu Gminy w Rudnej. Umowę zawarto na okres nożnej oraz współzawodnictwo sportowe poprzez organiza od do r. Wynagrodzenie za realiza cję i udział w rozgrywkach piłkarskich. Stowarzyszenie Spor cję umowy wyniesie 5 264,40 zł brutto miesięcznie. towe "Błysk" Studzionki otrzymał ,00 zł na szkolenie 8. przyznano nagrody za osiągnięcie wysokich wyników sportowe dzieci, młodzieży i dorosych w piłce nożnej oraz sportowych w 2014 r. dla 8 zawodników zamieszkałych współzawodnictwo sportowe poprzez organizację i udział na terenie Gminy Rudna. /UG/ w rozgrywkach piłkarskich. Uczniowski Klub Sportowy "SHARK" Rudna otrzymał ,00 zł na szkolenie i współ zawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w pływaniu. Ucz niowski Klub Sportowy "Sparta" Chobienia otrzymała ,00 zł na szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w badmintonie i unihokeju. Kartae Goju Ryu Shuseikan Chobienia otrzymał ,00 zł na prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży oraz organizację i udział we współzawodnictwie sportowym w karate. Ucz niowski Klub Sportowy Karate Goju Ryu Rudna otrzymał ,00 zł na szkolenie sportowe oraz udział we współza wodnictwie sportowym w karate. 2. powołano komisję przetargową w składzie: Zofia Szeliga przewodnicząca komisji, Elżbieta Plichta sekretarz komisji oraz Marzena Jerzak członek komisji, do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Z okazji dnia Pracownika Służby Zdrowia pragnę złożyć "Zorganizowanie zielonej szkoły nad morzem w Polsce dla wszystkim pracownikom Służby Zdrowia serdeczne około 580 uczniów uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Rudna". podziękowania za opiekę i troskę jaką otaczacie pacjentów. 3. zawarto umowę z Miedziowym Centrum Zdrowia w Lubi Znaczenia i wartości Państwa codziennej pracy nie da się w żaden nie na świadczenie usług zdrowotnych w zakresie otola sposób przecenić. Ratowanie życia drugiemu człowiekowi jest ryngologii, ginekologii położniczej, rehabilitacji oraz podsta wowej opieki zdrowotnej na rzecz mieszkańców Gminy honorem i zobowiązaniem a ludzie którzy podejmują się tej misji, Rudna. Świadczenia będą realizowane wg harmonogramu: zasługują na najwyższe uznanie. poradnia otolaryngologiczna 2 dni w tygodniu po 4 godziny dziennie, poradnia rehabilitacyjna 5 dni w tygodniu po 6 Jednocześnie składam życzenia wytrwałości, owocnej współpracy, satysfakcji z pełnionej służby, wdzięczności pacjentów godzin dziennie, poradnia ginekologiczno położnicza 1 dzień w tygodniu po 4 godziny dziennie, poradnia internis a na każdy dzień szczęścia i pomyślności. tyczna (lekarz POZ i lekarz pediatra) tj. 5 dni w tygodniu Władysław Bigus po 3 godziny dziennie lekarz POZ oraz 2 dni w tygodniu Wójt Gminy Rudna Rudna, po 4 godziny dziennie lekarz pediatra. Umowa obowiązuje do r. 7 kwietnia 2015 r. 4. z firmą OrNET sp. z o.o. z Lubina podpisano umowę na 3

4 V SESJA RADY GMINY RUDNA W dniu 13 lutego 2015 r. odbyła się V Sesja Rady Gminy, podczas której radni przyjęli następujące uchwały: 1. w sprawie powierzenia realizacji zadania lokalnego publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Rudna Gmina ma za zadanie zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują spra wy lokalnego transportu zbiorowego. Zgodnie z art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą dzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) gminy mogą zawierać porozumienia międzygminne w sprawie powierze nia jednej z nich określonych przez nie zadań publicznych. Gmina wykonująca powierzone jej zadanie przejmuje prawa i obowiązki pozostałych gmin, związanych z przeznaczonymi jej zadaniami, a gminy te mają obowiązek udziału w kosz tach realizacji powierzonej czynności. Jednym z zadań włas nych gminy jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców w za kresie lokalnego transportu zbiorowego. Zgodnie z art. 7 ust.1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. Z 2011 r. Nr 5, poz. 13 ze zm.) organizatorem publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich na ob szarze gmin sąsiadujących jest gmina, której przeznaczono zadanie organizacji transportu publicznego na mocy porozu mienia między gminami. Celem zaspokojenia potrzeb komu nikacyjnych mieszkańców, Gmina Rudna zamierzała przys tąpić wraz z Gminą Ścinawa, Gminą Wiejską i Miejską Lubin do wspólnego zorganizowania publicznego transportu zbio rowego na obszarze Gminy Rudna i połączenie z m. Lubin. Za opracowanie projektu transportowego oraz przeprowa dzenie przetargu odpowiadać miała Gmina Miejska Lubin. Komunikacja funkcjonowałaby od lipca bieżącego roku do końca czerwca 2016 r. po tym okresie zostałaby przejęta przez Starostwo Powiatowe w Lubinie. Do komunikacji w granicach powiatu można uzyskać dofi nansowanie od Marszałka Województwa Dolnośląskiego w wysokości 49 %, ale tylko do dowozu dzieci uczęszczają cych do szkół podstawowych i gimnazjów, przy czym szkoły zobowiązane byłyby do zakupu imiennych biletów miesięcz nych od przewoźnika (wówczas transport nie obejmuje opie kuna). Na terenie Gminy Rudna obecnie jest 4 przewoźników ob sługujących trasy tj.: Transport Osobowy Krzysztof + Monika Mularczyk Cho bienia Lubin Chobienia przez Radoszyce, Kębłów, Rudną i obsługuje trasę 12 parami kursów długość trasy 36 km. Transport Osobowo Towarowy Szkarupski Piotr: Lubin Orsk Chobienia Orsk Lubin przez Brodowice, Gawrony, Rudna 2 pary kursów długość trasy 38 km, Lubin Orsk Lubin przez Nieszczyce, Brodowice, Orsk, Rudna 1 para kursów długość trasy 29 km. PKS Lubin S.A.: Lubin Orsk Chobienia przez Rudna, Orsk 1 para kur sów długość trasy 41 km., 4 Lubin Radomiłów przez Mleczno, Toszowice, Wądroże, Miłogoszcz 1 para kursów długość trasy 35 km., Lubin Radomiłów przez Mleczno, Rudna 1 para kur sów długość trasy 36 km. Zakład Usługowo Transportowy DOMIN : a) Orsk Rudna Lubin Orsk w tym: Orsk Lubin 2 pary kursów długość trasy 32 km, Rudna Lubin 6 par kursów długość trasy 16 km.. b) Chobienia Lubin Chobienia przez Górzyn, Olszany, Toszowice 6 par kursów długość trasy 29 km.. Przyjmując orientacyjny koszt 1 km przejazdu w wysokości 7,50 zł i przejechaniu ok ,00 km roczny koszt transportu wyniósłby Gminę ok ,00 zł rocznie. Natomiast gdyby przyjąć tylko dowóz mieszkańców Gminy Rudna 6 parami kursów (dowóz rano do szkoły i pracy oraz powrót, jeden kurs w południe i wieczorem) na 4 trasach taki koszt wyniósłby ok ,00 zł. W tym przypadku w/w przedsiębiorcy świadczący usługi transportowe zaprzestaliby świadczeń swoich usług zostałyby tylko kursy bezpłatne (6 par kursów). Radni nie podjęli uchwały w sprawie powierzenia transportu dla Gminy Miejskiej Lubin. 2. w sprawie ważności wyborów Sołtysa i Rady Sołec kiej Sołectwa Wądroże. W dniu 23 stycznia 2015 r. do Urzędu Gminy Rudna wpły nęło pismo mieszkańców Sołectwa Wądroże skierowane do Rady Gminy Rudna, zawierające prośbę o unieważnie nie, a zarazem powtórzenie wyborów Sołeckich, motywując tym, iż w głosowaniu brała udział jedna osoba nie zameldo wana na pobyt stały, jedynie na czasowy. Zgodnie z art. 36 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym Sołtys oraz członkowie rady sołeckiej wybierani są w głoso waniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnio nych do głosowania zatem prawa wyborcze są uzależnione od faktu stałego zamieszkania na danym terenie, nieko niecznie potwierdzonego faktem zameldowania na pobyt stały. Zatem wybierać i być wybieranym może być każdy, kto stale mieszka na terenie sołectwa, nawet jeśli nie jest w ogóle zameldowany, czy zameldowany na pobyt czasowy. Taki wniosek wynika wprost z wyroku Naczelnego Sądu Ad ministracyjnego z 13 kwietnia 1999 sygn. akt II SA 231/99 Czynne prawo wyborcze organów sołectwa mają stali mieszkańcy sołectwa uprawnieni do głosowania, a więc przebywający tam z zamiarem stałego pobytu, nawet jeśli nie są zameldowani na stałe. Wobec powyższego stanu faktycznego i prawnego Rada Gminy nie stwierdza naruszenia prawa mającego wpływ na ważność wyborów i w związku z powyższym wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa odbyte w dniu 19 stycznia 2015 r. należy uznać za ważne. 3. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/173/2012 Rady Gminy Rudna w sprawie zasad na jakich przewod niczącemu jednostek pomocniczych będzie przysługi wała dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowych. Zgodnie z art. 25 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym rad nemu przysługuje dieta, która ma charakter obligato ryjny.

5 Rada Gminy ustala wyłącznie jej wysokość w granicach Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieru przewidzianych rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 chomości, na których zamieszkują mieszkańcy, będzie usta lipca 2000 r. w sprawie maksymalnych diet przysługujących lana jako iloczyn liczby osób zamieszkujących daną nieru radnemu gminy. chomość oraz miesięcznej stawki za każdą osobę w wyso Natomiast przyznanie prawa do diety sołtysowi nie ma, w kości: 8 zł w przypadku gdy właściciel zadeklarował selekty przeciwieństwie do diety radnego charakteru obligatoryjne wne zbieranie odpadów ze swojej nieruchomości lub 20 zł go, lecz fakultatywny, czyli uznaniowy. W art. 37b ustawo w przypadku gdy właściciel nie zadeklarował selektywnego dawca określił, że rada gminy może ustanowić zasady, na zbierania odpadów ze swojej nieruchomości. jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki a) zwalnia się w całości z opłaty, o której mowa w 1, właś pomocniczej, czyli sołtysowi, będzie przysługiwała dieta oraz cicieli nieruchomości których dochód na jednego miesz zwrot kosztów podróży służbowej. kańca w gospodarstwie domowym, nie przekracza kwoty up W myśl powołanych powyżej przepisów nie ma zakazu po rawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, bierania obu diet przez osoby będące jednocześnie radnym o której mowa w art. 8 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 12 marca i sołtysem. Stanowisko takie podzielił WSA, który stwierdził, 2004 roku o pomocy społecznej na czas określony w de że ustawa o samorządzie gminnym zawiera dwie automa cyzji o przyznaniu świadczeń pieniężnych z pomocy spo tyczne podstawy prawne dla przyznania diet niezależnych łecznej wydanej przez właściwy organ. podmiotom występującym w gminie, a mianowicie radnym b) w przypadku gdy właściciel nieruchomości otrzymał za i przewodniczącym organu wykonawczego jednostki pomoc siłek celowy, o którym mowa w ustawie o pomocy spo niczej. łecznej, zwolnienie z opłaty, o której mowa w 1, przys 4. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia za ługuje od pierwszego dnia następnego kwartału po dniu sad i trybu udzielania dotacji z budżetu gminy na prace otrzymania takiego zasiłku, na okres 3 miesięcy. konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane c) ubiegający się o zwolnienie z opłaty za gospodarowanie przy zabytkach wpisanych do rejestru, usytuowanych odpadami komunalnymi winien złożyć korektę deklaracji na obszarze Gminy Rudna wraz z kserokopią decyzji o przyznaniu świadczeń pienięż w 1 po ust. 1 dodaje się ust. 1a o następującej treści: 1a. nych z pomocy społecznej. Przez zabytki, o których mowa w ust.1 rozumie się również 6. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu zabytki wpisane do Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Ru uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komu dna, które znajdują się w strefie ochrony konserwatorskiej nalnymi w zespole miejskim w miejscowości Rudna wpisanym do re Zgodnie z art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzy jestru zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Za maniu czystości i porządku w gminach do obowiązków Rady bytków we Wrocławiu z dnia 25 listopada 1956 r. (nr Gminy należy określenie terminu i częstotliwości wnoszenia rej.:a/2681/380) lub w obrębie starego miasta w miejsco opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na wnio wości Chobienia wpisanym do rejestru zabytków decyzją sek mieszkańców Gminy zmieniona została częstotliwość Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu wnoszenia opłat z kwartalnej na miesięczną. z dnia 17 maja 1968 r. (nr rej.: A/2637/1941). 3 ust. 4 1) Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi od otrzymuje następujące brzmienie: Do wniosku o udzielenie właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Rudna uiszcza się dotacji na przeprowadzenie prac konserwatorskich, restau z dołu, bez wezwania, w terminie do 30 dnia każdego mie ratorskich lub robót budowlanych należy dołączyć: siąca, z zastrzeżeniem ust. 2. a) dokument potwierdzający wpis zabytku do rejestru zabyt 2) Za miesiąc luty opłatę należy uiścić w terminie do 28 dnia ków jeżeli dotyczy miesiąca. b) dokument potwierdzający istnienie tytułu prawnego wnio 3) Wysokość stawki opłaty, o której mowa w ust. 1 określa skodawcy do zabytku odrębna uchwała. c) harmonogram oraz kosztorys przewidywanych prac lub 4) Opłatę uiszcza się przelewem na indywidualny rachunek robót, ze wskazaniem źródeł ich finansowania bankowy, gotówką lub kartą płatniczą w kasie Urzędu Gminy d) pozwolenie konserwatora zabytków na prowadzenie prac, Rudna. które mają być przedmiotem dotacji, 7. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/27/2014 Rady Gminy e) pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót, jeżeli prace Rudna z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Gmi wymagają uzyskania takiego pozwolenia lub zgłoszenia ny Rudna na 2015 rok. właściwemu organowi nadzoru budowlanego Zwiększa się wydatki budżetu Gminy ,00 zł, z tego f) informację o pomocy publicznej otrzymanej przed dniem na wydatki ,00 zł, na wydatki majątkowe , 00 złożenia wniosku sporządzoną w zakresie i na zasadach zł. określonych w art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. Zwiększa się plan wydatków na organizację zielonych o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej szkół o zł (wyjazdy organizowane wiosną są droż (Dz. U.z 2007 r. Nr 59 poz. 404) dotyczy tylko przedsię sze średnio o 40% od wyjazdów na przełomie września biorców i października), plan dotacji celowej na finansowanie zadań 5. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospo zleconych do realizacji stowarzyszeniom sportowym o 53 darowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości 000 zł (większa liczba dzieci objętych opieką stowarzyszeń). stawki tej opłaty oraz zwolnienie z opłaty za gospoda Ustala się plan wydatków na przebudowę oczyszczalni rowanie odpadami komunalnymi. ścieków w Rudnej w wysokości zł. W roku

6 Gmina złożyła wniosek do Marszałka o dofinansowa nie przebudowy infrastruktury ściekowej oraz rozbu dowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Wniosek znajduje się na liście oczekujących na dofinansowanie. Urząd Marszałkowski posiada dodatkowe środki finansowe ale warunkiem otrzymania dofinansowania jest zrealizowanie wszystkich zadań wymienionych we wniosku. Termin realiza cji upływa w dniu roku. 8. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/200/2013 Rady Gmi ny Rudna z dnia 12 czerwca 2013 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpa dami komunalnymi składanej przez właścicieli nierucho mości. Zmiana przedmiotowej uchwały wynika z konieczności dosto sowania wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodaro wanie odpadami komunalnymi do obowiązujących przepisów, które na podstawie art. 6k ust. 4 umożliwiają wprowadzenie podmiotowych zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpada mi komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamie szkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw domo wych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mo wa w art. 8 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o po mocy społecznej. 9. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Rudna oraz stałych komisji Rady na 2015 r. Uchwalono plan pracy Rady Gminy i plany pracy jej stałych komisji na 2015 r. Wykonanie uchwały powierzono Przewod niczącemu Rady Gminy. Podsumowanie: Podsumowując wśród wielu spraw poddanych pod rozpa trzenie Radzie Gminy, najważniejsze z nich to uchwalenie zmniejszenia opłat za wywóz odpadów komunalnych oraz zwolnienie wybranych podmiotów z opłaty za gospodarowa nie odpadami komunalnymi oraz zmiana terminu i częstotli wości tych opłat (opłaty za wywóz nieczystości należy wpła cać miesięcznie na indywidualny rachunek bankowy). Zgodnie z art. 6k ust. 2 do obowiązków Rady Gminy należy określenie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami ko munalnymi. Z pobranych opłat gmina pokrywa koszty odbie rania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania od padów, tworzenia i utrzymania punktu selektywnej zbiórki, obsługi administracyjnej tego systemu i edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami. Całkowity koszt odbioru i zagospodarowania odpadów w ok resie 23 miesięcy (na taki okres podpisano umowę z wyko nawcą) wyniesie ,20 zł. Przyjmując do kalkulacji stawki liczbę osób, które złożyły deklarację na odpady tj z tego: 236 osób niesegregujących odpady i osoby segregujące odpady, opłata za śmieci winna wynosić 11,21 zł za odpady segregowane. Przyjmując stawkę 8 zł za odpady segregowane i 20 zł za niesegregowane z budżetu gminy należy dopłacić ,20 zł. Ponadto wprowadzając zwolnienie, o którym mo wa w 2 uchwały, gmina zobowiązana będzie sfinansować z budżetu koszty w wysokości zł (334 osoby korzys tające ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej na dzień r.). Łącznie z budżetu gminy należy dopła cić ,20 zł. 6 Kolejnym ważnym tematem podjętym na Sesji Rady Gminy była próba włączenia się do projektu międzygminnego dar mowego transportu publicznego. Jednak w przedstawionych przez Gminę Miejską Lubin materiałach było zbyt mało in formacji dotyczących przede wszystkim kosztów. Program, który przedstawiła Gmina Miejska Lubin był nieszczegółowy, nie odpowiadał na wiele pytań. Według wyliczeń na pod stawie podanych materiałów Gmina Rudna musiałaby ponieść koszt ok zł. Temat darmowej komunikacji nie jest jednak zamknięty. Gmina Rudna czeka na szczegółowe informacje i na kolejnej sesji wróci do tema tu w/w projektu. /UG/ URZĄD STANU CYWILNEGO ZMIANY OD r. Po 1 marca nie będzie konieczności wymiany dotychcza sowych dowodów, zachowają one ważność do upływu określonych w nich terminów. Każdy, kto złoży wniosek o wydanie dowodu, otrzyma go tak jak dotąd bezpłatnie. Dokument będzie ważny przez 10 lat od daty wydania, z wyjątkiem dowodu osobistego wydawanego dzieciom poni żej 5 roku życia, który będzie ważny przez 5 lat. Nowością i znacznym ułatwieniem jest możliwość wyrobienia dowodu osobistego w dowolnym urzędzie gminy w kraju. Na nowym dowodzie nie będzie informacji o kolorze oczu i wzroście ani skanu podpisu posiadacza. Z dowodu zniknie również adres zameldowania. Dzięki temu przy każdej zmia nie meldunku nie trzeba będzie wymieniać tego dokumentu. Nowy dokument tożsamości ma inny wzór. Są na nim też nowe zabezpieczenia, m.in. mikrodruki i specjalne farby. Dzięki temu znacznie trudniej jest go sfałszować. Format i wymiary pozostały takie same jak dotychczas. Natomiast zdjęcia, które będą wykorzystywane w nowych dowodach będą takie same, jak te, które obowiązują w paszportach (wykonane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku). /UG/

7 GRAFIK PRACY LEKARZY PROFILAKTYKA STOMATOLOGICZNA E Dent Gabinet Stomatologiczny Dariusz Skoczylas, Chobienia, ul. Szkona 2 "Program proflaktyki i promowania zdrowia dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Rudna na la ta z zakresu stomatologii". Program jest realizowany od dnia 01 luty 2013 do 22 grudzień 2015 r. (limit roczny) i obejmuje: 204 lakowań zębów stałych u dzieci powyżej 7 roku życia 180 wypełnień zębów stałych materiałem światoutwardzalnym. Gmina Rudna mając na uwadze dobry stan zdrowia jamy ustnej i minimalizację niebez pieczeństwa powstania nieodwracalnych ubyt ków u dzieci zawarła z Miedziowiym Centrum Zdrowia S.A. w Lubinie umowę na lata na realizację programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki próchnicy zębów u dzieci i młodzieży do 18 roku życia. Adresatem programu są dzieci zamieszkałe w obwodzie Zespołu Szkół w Rudnej, tj. za mieszkałe w miejscowościach: Rudna, Stara Rudna, Brodów, Mleczno, Toszowice, Rynarci ce, Koźlice, Juszowice, Kliszów, Radomiłów, Wądroże, Gwizdanów, Bytków, Gawrony, Gaw ronki, Wysokie i Studzionki. W ramach programu wykonywane są bezpłat nie badania stomatologiczne obejmujące: ocenę stanu higieny jamy ustnej, stanu uzę bienia oraz warunków zgryzowych z orzecze niem lekarza stomotologa, zabieg lakowania 1 zęba stałego u dzieci po wyżej 7 roku życia, wypełnienie 1 zęba stałego materiałami świa tło utwardzalnymi u dzieci w wieku przed szkolnym i szkolnym (z wyłączeniem całkowite go opracowania i odbudowy zniszczonego, zła manego kąta zębów siecznych stałych, kosme tyczne pokrycie niedorozwoju szkliwa w zębach stałych bezpłatne świadczenia finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia), spotkania z rodzicami, rozmowy indywidualne z dziećmi. Ponadto w ramach programu zostanie przeka zana informacja na temat prawidłowej higieny jamy ustnej i racjnalnego odżywiania rodzico wi/opiekunowi, który dobrowolnie zadeklarował uczestnictwo swojego dziecka w w/w badaniu. Kryterium wykluczającym z udziału w programie jest brak zgody od rodzica/opiekuna na udział w badaniu. Rejestracja pacjentów codziennie w godz. od 7:00 do 18:00. Lekarze w ramach programu przyjmują od poniedziałku do piątku w godzinach poniedziałek 8:00 9:00 i 15:00 16:00 wtorek 9:00 10:00 i 14:00 17:00 środa 8:00 9:00 i 15:00 16:00 czwartek 14:00 15:00 piatek 14:00 15:00 szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel wew. 21, koordynator Pani Małgorzta Trzos. Do rejestracji nie wymagane jest skierowanie, wystarczy, że rodzic/opiekun zgłosi się ze swo im dzieckiem (po wczesniejszej rejestracji) w wyznaczony dzień. /MCZ/ 7

8 INFORMACJA KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI WE WROCŁAWIU ROZPOCZĘCIE PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ DLA KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W POLICJI NA TERENIE WO JEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO W NASTĘPUJĄCYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJ NYCH: w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, w Od dziale Prewencji Policji we Wrocławiu, w Samodzielnym Pododdziale Prewencji Policji w Legnicy, w Komendzie Miejskiej Policji w Jeleniej Górze, w Legnicy, w Wałbrzychu i we Wrocławiu, w Komendzie Powiatowej Policji w Bolesławcu, Dzierżo niowie, Głogowie, Górze, Jaworze, Kamiennej Górze, Kłodzku, Lubaniu, Lubinie, Lwówku Śląskim, Miliczu, Oleśnicy, Oławie, Polkowicach, Strzelinie, Środzie Śląskiej, Świdnicy, Trzebnicy, Wołowie, Ząbkowicach Śląskich, Zgorzelcu, Złotoryi. TERMINY I LIMITY PRZYJĘĆ DO SŁUŻBY W POLICJI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2 kwietnia 2015 r. 60 osób 2 lipca 2015 r. 90 osób 5 października 2015 r. 53 osoby 2 grudnia 2015 r. 30 osób 30 grudnia 2015 r. 83 osoby. SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ: obywatel polski o nieposzlakowanej opinii który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe korzystający z pełni praw publicznych posiadający co najmniej średnie wykształcenie posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscy plinie służbowej, której gotów jest się podporządkować dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wy mogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych ponadto osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej Osoby zainteresowane podjęciem służby w Policji powinny osobiście złożyć dokumenty w Zespole Kadr i Szkolenia Ko mendy Powiatowej Policji w Lubinie ul. Traugutta 3 lub w punkcie obsługi interesantów w holu głównym Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, wejście od ul. Podwa le 31/33, w dni powszednie od poniedziałku do piątku w go dzinach od 8.00 do WYMAGANE DOKUMENTY: podanie o przyjęcie do służby w Policji wypełniony kwestionariusz osobowy (część A i B) dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwa lifikacje zawodowe (kserokopie oryginały dokumentów do wglądu), w przypadku wystawienia tych dokumentów w językach obcych ich tłumaczenie kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby (oryginały dokumentów do wglądu), jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub służbie książeczka wojskowa, jeżeli kandydat do służby jest objęty 8 ewidencją wojskową. UWAGA: kandydaci do służby w Policji zgłaszający się z wy żej wymienionymi dokumentami powinni legitymować się do kumentem potwierdzającym tożsamość Formularze kwestionariusza osobowego można pobrać w Komendzie Powiatowej Policji w Lubinie, w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Wymieniony formularz dostępny jest także na stronie internetowej Komendy Głównej Policji (www.policja.pl) oraz na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu (www.dol noslaska.policja.gov.pl). PREFEROWANI BĘDĄ KANDYDACI DO SŁUŻBY W POLICJI POSIADAJĄCY: wykształcenie wyższe magisterskie lub równorzędne, a w szczególności o kierunku: prawo, administracja, ekonomia, bezpieczeństwo narodowe lub bezpieczeństwo wewnętrzne wykształcenie wyższe licencjackie, inżynierskie tytuł ratownika albo ratownika medycznego uprawnienia instruktora sportów walki, strzelectwa sporto wego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów mo torowodnych uprawnienia ratownika wodnego, uprawnień w dziedzinie nurkowania wydanych przez licencjonowaną organizację nurkową działającą na terenie Polski oraz uprawnień do pro wadzenia łodzi motorowej prawo jazdy kategorii A lub C. INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDURY KWALIFIKA CYJNEJ MOŻNA UZYSKAĆ: na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Lubi nie, Komendy Głównej Policji (www.policja.pl) i stronie inter netowej Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu (www.dolnoslaska.policja.gov.pl) w komórkach właściwych w sprawach kadr i szkolenia jed nostek Policji województwa dolnośląskiego pod numerem telefonu , , Podstawę prawną procedury kwalifikacyjnej stanowi rozpo rządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosun ku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. z 2012 r. Poz. 432 ze zmianami). REKRUTACJA DO SŁUŻBY W POLICJI ODBYWA SIĘ W SPOSÓB CIĄGŁY dokumenty można składać w dowol nym terminie. Złożone dokumenty nie będą odsyłane.

9 INFORMACJA DLA ABSOLWENTÓW ODRA BOGACTWO NASZEGO REGIONU Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Rudnej informuje, że od 5 marca do 13 kwietnia b.r. rea lizujemy pod patronatem Stowarzyszenia LGD Kraina Łęgów Odrzańskich projekt Odra bogactwo naszego re gionu. Projekt ma na celu: zwiększenie znaczenia Odry w naszym regionie dla rozwo ju turystyki, infrastruktury turystycznej oraz powiązanej z nią drobnej przedsiębiorczości, a tym samym zwiększenie jej wpływu na rozwój lokalnej gospodarki i rynku pracy promowanie lokalnej przyrody oraz środowiska naturalne go zainteresowanie młodzieży walorami Odry a także promo wanie nowego kierunku kształcenia, który zostanie urucho miony od września w naszej szkole technik obsługi turys tycznej. W ramach projektu przewidziano między innymi wykłady, konkursy i zabawy. Do udziału w projekcie zaproszono uczniów klas III gimnaz jów w Rudnej, Chobieni i Ścinawie. W dniu 13 kwietnia, o godzinie 11.00, w sali CK w Rudnej odbędzie się uroczyste podsumowanie projektu, na które serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Mamy nadzieję, że udział w projekcie pozwoli na zwiększe nie zainteresowania młodzieży działaniami na rzecz rozwoju naszego regionu, także poprzez przywrócenie znaczenia Odrze i spojrzenie na nią jako na bogactwo naszego regio nu. Mamy również nadzieję, że w tym kontekście zaintere suje uczniów nowy kierunek kształcenia technik obsługi turystycznej, a wizyta w naszej szkole pozwoli zainteresowa nym uczniom zapoznać się bliżej z tym kierunkiem i ułatwi im podjęcie decyzji o dalszym kierunku kształcenia. /ZSP/ KOMUNIKAT Agencja Rynku Rolnego informuje, iż na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 lutego 2015 r. uruchamia kolejną II turę mechanizmu WPR Dalszego tymczasowego wsparcia producentów owoców i warzyw (Dow II). Jest to już III transza wypłat dla producentów owoców i warzyw poszkodowanych przez embargo rosyjskie. Od dnia 16 lutego 2015 r. producenci zainteresowani wsparciem mogą składać, do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego, powiadomienie na udostępnionym poniżej for mularzu : Powiadomienie dot. RDK_1031/2014 bezpłatna dystrybucja / inne przeznaczenie, Dow II. Czynności wycofania produktów realizowane w ramach tego mechanizmu muszą zostać zrealizowane do dnia 30 czerw ca 2015 r. Więcej informacji w Warunkach uczestnictwa w mechanizmie dalsze tymczasowe wsparcie producentów owoców i wa rzyw (operacje przeprowadzone w okresie od 16 lutego 2015 r. do 30 czerwca 2015 r.) Jednocześnie prosimy o zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi na stronach Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dotyczącymi możliwości uzyskania wsparcia w trzeciej transzy nadzwyczajnych środków wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw: ( ) MOŻLIWOŚĆ WSPARCIA DE MINIMIS DLA PRODUCENTÓW JABŁEK Jednocześnie informujemy, że producenci jabłek, którzy skorzystali już z pomocy de minimis będą mogli uczestniczyć w trzeciej transzy mechanizmu. To efekt wielu wystąpień do Komisji Europejskiej oraz dwustronnego spotkania ministra Marka Sawickiego z Philem Hoganem, Komisarzem ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich w dniu 26 stycznia br. W tej sprawie Komisja Europejska skierowała do MRiRW stosowane pismo, które umożliwia takie podejście. ( ) Pomoc finansowa będzie mogła zostać przyznana w odniesieniu do tych powierzchni upraw, które nie zostały objęte poprzednimi transzami mechanizmu nadzwyczajnego wsparcia uruchomionymi przez Komisję Europejską na podstawie rozporządzenia delegowanego Komisji nr 932 /2014 oraz 1031/2014(..). Warszawa, dn.12 lutego 2015 r. 9

10 TPR DZIEŃ KOBIET Dzień Kobiet wywodzi się prawdopodobnie aż ze starożytności. W pierwszych dniach marca w antycznym Rzymie obchodzono uroczystości związane z macierzyń stwem i płodnością. W Polsce powojennej obchodom tego święta towarzyszył swoisty rytuał, do dziś na różny sposób wspominany, zwłaszcza przez starsze pokolenie. Mało osób dziś wie, że Dzień Kobiet został w oficjalnym wydaniu znie siony w 1993 r. przez rząd Hanny Suchockiej. Jednak to, że go wciąż nieoficjalnie obchodzimy, świadczy, że nadal ma swoich zwolenników i zwolenniczki. Panie i panowie, człon kowie TPR, również z tej okazji postanowili spędzić wieczór pod hasłem: "O miłości, tzn. o kobietach i mężczyznach, na poważnie i w żartobliwym tonie. Wiersze o miłości polskich poetów noblistów oraz poezja śpiewana stworzyły odpo wiedni klimat do następnego etapu spotkania. Na drugą część złożyły się: informacje i zagadki o kobietach, dowcipy, żartobliwe wierszyki i powiedzonka, nie tylko o płci pięknej, sytuacyjne filmiki oraz konkursy, w tym min. karaoke. Spot kanie obfitowało w ciekawe potrawy, dostosowane do tema tyki, np. czekoladowa fontanna, napój miłości, wiosenna za piekanka w zieleni. Bawiliśmy się tak dobrze, że postanowi liśmy kontynuować w przyszłości tego typu spotkania. Na zakończenie każdą z pań mile zaskoczyła niespodzianka, czyli zaproszenie na Wieczór Piękna i Urody od Akademii Zdrowia p. Doroty i Krzysztofa Woźniak z Lubina. PS. Wprawdzie świętowanie z tej okazji już daleko za nami, jednakże chciałabym podzielić się z Państwem tekstem pt. Ja, kobieta. Być może poniższe zdania, sformułowane przez kogoś w żartobliwym tonie, pozwolą nam, kobietom i mężczyznom, zrozumieć i zaakceptować wzajemne, co dzienne relacje. Ja KOBIETA.. Nie czytam żadnych instrukcji. No bo i po co? Po prostu wciskam co się da, aż zadziała. Nie potrzebuję alkoholu, żeby narobić sobie obciachu. I bez alkoholu daję radę! Nie jestem rozkapryszona, tylko emocjonalnie elastyczna. Najpiękniejsze słowa świata? Wiadomo jakie: Idę na za kupy. Nie mam żadnych dziwactw, bo to są special effects (efekty specjalne). Przebaczyć? Zapomnieć? O nie! Przecież ani nie jestem Jezusem, ani nie mam Alzheimera! My Kobiety jesteśmy aniołami, a gdy się nam podetnie skrzydła, to i tak lecimy dalej na miotle! Jestem gruba, za gruba? Nie, nie, absolutnie nie! To nie ża den tłuszcz, tylko erotyczna powierzchnia użytkowa. Gdy Bóg stworzył kobietę, obiecał, że idealnego faceta bę dzie można spotkać na każdym rogu. A potem uczynił zie mię okrągłą. Na moim nagrobku niech będzie napis: Co się tak głupio gapisz? Też bym wolała leżeć teraz na plaży! Tak, tak My Kobiety jesteśmy bowiem jedyne w swoim rodzaju!!! Zatem już w przyszłym tygodniu spotykamy się ponownie, tym razem tylko w babskim gronie, by skorzystać z zabie gów pielęgnacyjnych/kosmetycznych (i nie tylko!) zapro ponowanych przez Akademię Zdrowia. /D.A/ ZROLOWANI W GAWRONACH Uczestnicy zajęć, które odbywają się na świetlicach przynależnych do CKwR, po raz kolejny udowod nili, że są one zróżnicowane pod wieloma względami. Tym razem pod względem materiałów, z któ rych zostały przygotowane prace na konkurs pt.,,zrolowani zorganizowany przez Świetlicę Wiejską z Gawron. Konkurs polegał na wykonaniu zamku dla Królowej Śniegu z rolek po papierze toaletowym, ręczni kach papierowych itp. W sumie wpłynęło 19 prac, więc komisja miała niezły orzech do zgryzienia podczas oceniania. Poziom prac był dość wysoki, a wykonanie różnorodne. Do budowli wykorzystano różnego rodzaju rolki, pudełka, patyczki, watę, folię alu miniową i wiele innych. Ostatecznie po zgodnych obradach zostały ogłoszone wyniki: Kategoria wiekowa 4 6 lat: I m ce: Julia Głogowska i Ola Kujawa, II m ce: Amelia Pląska i Ula Krupa Kategoria klasy I III szkoły podst.: I m ce: Ola Tylawska, II m ce: Ola Dzida, III m ce: Margi Biondo Kategoria klasy IV VI szkoły podst.: I m ce: Maciej Dańczak, II m ce: Patryk Sawicki i Daniel Kania, III m ce: Asia Gołuch i Marysia Krutak Kategoria gimnazjum: I m ce: Małgorzata Pachurka, Małgorzata Chromy, Kata rzyna Jaśkiewicz, Dawid Michno, II m ce: Dominika Sobuś Wyróżnienia: Świetlica Orlik i Świetlica Stara Rudna. Wszystkim zwycięzcom i uczestnikom serdecznie gratu lujemy nie tylko zdobycia miejsc, ale pomysłowości i kreaty wności. /R.H/

11 DZIEŃ BABCI I DZIADKA Końcem stycznia w świetlicach podlegających Centrum Kultury w Rudnej miały miejsce uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka. W Kliszowie tradycyjnie święto rozpoczęło się występem artystycznym dzieci uczęszczających na zaję cia świetlicowe. Wiersze, piosenki, a szczególnie skecz o miłości,,od dziecka do późnej starości rozbawił niezwyk le publiczność. Dzieci wręczyły upominki gipsowe aniołki wykonane na zajęciach w świetlicy. Kolejną atrakcją była projekcja zdjęć jako sentymentalna,,podróż po okolicach Kliszowa oraz przypomnienie waż niejszych wydarzeń związanych ze świetlicą i uroczys tościach, które się tam odbywały. Na dużym ekranie prezen towane były fotografie przedstawiające miejscowość, okolicę i ludzi w dawnej oraz niedawnej przeszłości. Następnie kara oke czyli wspólne śpiewanie, konkursy z upominkami oraz poczęstunek sprzyjały zabawie i dobrym humorom. W Miłogoszczy dzieci zaprezentowały nie tylko wiersze nawiązujące do Święta Babci i Dziadka, ale również zapro siły na przygotowany przez nich poczęstunek. Na twarzach babć i dziadków malowało się wzruszenie i radość, wszyscy bawili się wyśmienicie. Było wesoło, dowcipnie i bardzo przyjemnie. Nie obeszło się też bez chwili wzruszenia. Babcie chętnie i aktywnie włączyły się do zabawy spraw dzając swoje umiejętności w różnych konkurencjach. Wielką atrakcją, tak jak w Kliszowie było karaoke, podczas którego uczestnicy mogli spróbować swoich umiejętności wokalnych. W Gawronkach natomiast Dzień Babci i Dziadka połączono z balem karnawałowym. Na początku zaproszeni Dziad kowie wysłuchali części artystycznej, którą przygotowały wnuczęta. Potem przyszedł czas na konkursy: obieranie jabłka, konkurs z batonikiem dziadkowie mieli za zadanie otworzyć oraz pokroić batonika w rękawiczkach z zawią zanymi oczami, konkurs z balonem, z szalikiem, który pole gał na rozpoznaniu wnuczka przez dotyk po buzi. Każde z dzieci wręczyło swoim dziadkom upominki, wcześniej zro bione na zajęciach. Wieczorem rozpoczęła się zabawa karnawałowa. Do tańca przygrywał pan Ignacy wraz z panem Włodzimierzem z zes połu Roztoka. Impreza trwała do późnych godzin wieczor nych w prawdziwej karnawałowej atmosferze. W pozostałych świetlicach (Górzyn, Olszany, Stara Rudna, Gawrony, Gwizdanów) maluchy wystąpiły również w krótkich inscenizacjach, podczas których wręczyły własnoręcznie wykonane prezenty dla swoich ukochanych Babć i Dziad ków. Niejednej osobie łezka zakręciła się w oku. Wszyscy z dumą patrzyli na swoje wnuczęta, które włożyły wiele wysiłku w to, aby jak najlepiej wyrazić swoją miłość i przywiąza nie. Na koniec należy dodać, iż mimo, że Dzień Babci i Dziadka przypada 21 i 22 stycznia należy o tych blis kich nam osobach pamię tać przez pozostałą część roku! Regulamin konkursu dostępny na portalu społecznościowym Faceebook, na stronie Centrum Kultury w Rudnej. XXIII KONKURS NA WYKONANIE PALM Na pamiątkę wjazdu Jezusa do Jerozolimy, w Kościele obchodzona jest Niedziela Palmowa z którą wiąże się zwy czaj święcenia palm, znany w Polsce od średniowiecza. Tradycyjne palmy wielkanocne przygotowuje się z gałązek wierzby. Obok wierzby używano również gałązek malin i po rzeczek. Ścinano je w Środę Popielcową i przechowywano w naczyniu z wodą, aby puściły pąki na Niedzielę Palmową. W trzpień palmy wplatano również bukszpan, barwinek, bo rówkę, cis, widłak. W tym roku do CKwR dostarczono 40 palm wykonanych in dywidualnie i przez świetlice. Komisja składająca się z pani Marty Siwak i pani Ewy Furtak oceniła następująco: Indywidualnie: 3 9 lat: I m. Ewelina Leżyńska, II m. Maksy milian Kwoczka, III m. Wiktor Chromy i Kamil Ratajczak. Wyróżnienie Dagmara Walewska lat: I m. Maciej Dańczak, II m. Natalia Buniak, III m. Patrycja Dutka Dorośli I m. Agata Sajdyk, Teresa Harla, II m. Danuta Rukść, III m. Anna Frańczak Grpowo: I m. UTW gr. 3, II m. UTW gr. 1 i 2, świetlica Wysokie, III m. Świetlica Stara /L.O/ /R.H/ Rudna 11

12 ZABAWA KARNAWAŁOWA PRL u Towarzyszki i towarzysze, rodacy! Czy pamiętacie czasy PRL u kiedy jedzenie było na kartki, w telefonach brzmiał ponętny kobiecy głos powtarzający: rozmowa kon trolowana, rozmowa kontrolowana, a wokół atakowały sloga ny " wróg cie kusi albo "partia matka nasza"? r. mogliśmy niczym wehikułem czasu, przenieść się w tamte czasy. W imieniu wszystkich wolnych i zjednoczonych ludzi ciężko i uczciwie pracujących dla wspólnego dobra kraju, organiza torzy w czynie społecznym (rada sołecka miejscowości Wysokie) mieli przyjemność zorganizować NIEZAPOMNIA NĄ PRL owską POTAŃCÓWKĘ pod hasłem Aby wioska rosła w siłę, a ludzie pili dostatniej, gdzie każdy z przyby łych po raz kolejny mógł wyrobić 300% normy. Spotkanie rozpoczął Obywatel wsi Wysokie Towarzysz Ha bura, który w swoim zabawnym przemówieniu powiedział m.in. Czas nam zegary w przeszłość przesunął, Więc chcę powiedzieć zebranym gościom, To nie tęsknota za komuną, To jest tęsknota za młodością. Przy pierwszym kroku w przeszłość PRL owską towarzy szyli nam Obywatele z Grupy Górka Haburka i Adonis, któ rzy przygrywali nam nie zapomniane hity z lat 80. Na stolach przyozdobionych goździkami była pyszna galareta, salceson i wiele innych przekąsek. Impreza od początku była bardzo udana o czym świadczył bez przerwy zatłoczony parkiet. Drodzy towarzysze i towa rzyszki poprzebierali się w stylu z lat dawnej Polskiej Rzecz pospolitej Ludowej. Wśród wirującego i szalejącego tłumu przechadzał się Pan Milicjant. Organizatorzy zagwarantowali dla uczestników : PRL owskie menu, oprawę muzyczna hity tamtych lat, napoje chłodzące: polska oranżada, konkursy i nagrody z PE WEXU, towar spod lady, kolejkę przed wejściem na sale. Uczestnicy zabawy nie zamierzali dostosować się do go dziny milicyjnej, która trwała od godziny 22:00 ej i bawili się do białego rana. Świetnej zabawy i śmiechu nie było końca wieczór pełen tańca, wspomnień i rozmów jeszcze długo wszyscy będą pamiętać. /R.H/ 12 SPOTKANIE Z FOLKLOREM ŁEMKOWSKIM W sobotę r. w Świetlicy w Gawronkach miało miejsce Spotkanie z folklorem łemkowskim, które zorgani zowane zostało z inicjatywy Zespołu Roztoka działającego przy Centrum Kultury w Rudnej. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych z terenu Gminy Rud na, duchowni Gminy, zespół Roztoka wraz z najbliższymi gośćmi, z zaproszenia skorzystała Kapela Herbutów, która w swoim repertuarze może pochwalić się folklorem bałkań skim. Na początku spotkania zebrani goście poznali historię Łemków. Współcześnie Łemkowie zamieszkują oprócz Beskidu Niskiego także tereny zachodniej Polski, gdzie zostali wy siedleni w ramach akcji Wisła w 1947 roku. Stanowią grupę przywiązaną do tradycji, do własnego języka, którym posłu gują się na co dzień, dbając, by nie wymarł. Wciąż kultywują liczne obrzędy, obyczaje oraz śpiew. Niezliczone piosenki łemkowskie są wykonywane na każdym niemal spotkaniu, zarówno formalnym (np. festiwale kultury łemkowskiej czy spotkania stowarzyszeń), jak i nieformalnym, towarzyskim. Śpiewają wszyscy, bez względu na wiek, status społeczny czy umiejętności wokalne. Cechę charakterystyczną tych śpiewów stanowi wielogłosowość. Po historii i części artystycznej wykonanej przez dzieci i młodzież z Gawronek odbyły się wspaniałe koncerty Kape li Herbuty i Roztoki, za które wszyscy otrzymali gromkie brawa. Druga część spotkania minęła miłych rozmowach, wspólnym śpiewie i tańcach. /R.H/

13 ZABAWY KARNAWAŁOWE KONCERT O MIŁOŚCI W poniedziałek r. w Świetlicy w Koźlicach z okazji minionych Walentynek odbył się koncert pt. "O mi łości słów kilka..." w wykonaniu młodych artystek z Centrum Kultury w Rudnej oraz mieszkańców Koźlic, gości z Mleczna i Goli. W repertuarze artystów znalazły się m.in. piosenki A.Osieckiej, Perfektu, Lady Pank, nie zabrakło też utworów współczesnych w ciekawej aranżacji. Wystarczyła zaledwie chwila, kilka taktów oraz wzruszających brzmień, by wyko nawcy przenieśli słuchaczy w melancholijny nastrój. Miły poniedziałkowy wieczór, romantyczny wystrój, blask świec, sala wypełniona gośćmi, pozwalały poczuć się wyjątkowo. Piękne piosenki przeplecione wierszami w przejmującym wykonaniu, poruszyły nie jedno wrażliwe serce na sali... Podsumowując należy dodać, że najpiękniejsze słowa jakie wypowiedział człowiek o miłości, to Kocham Cię. Niezwyk łe w swej banalności, posiadające moc pokonywania wszel kich trudności i dodające skrzydeł oraz nadziei. Wypowie dziane z głębi serca są wyznaniem najszczerszej miłości. W ostatni weekend kutego w świetlicach podlegają cych Centrum Kultury w Rudnej (Górzyn, Olszany, Kliszów, Wądroże, Miłogoszcz, Koźlice, Toszowice, Wysokie, Gawro ny) odbyły się zabawy karnawałowo walentynkowe. W im prezach udział wzięło wielu mieszkańców Gminy Rudna pragnących radości i zabawy przy muzyce i tańcu. Kondycja dopisywała wszystkim. Dominował taniec, ale wprowadzano też urozmaicenie w formie zabaw integracyjnych i prostych konkursów towarzyskich. Zabawy zorganizowano dla tych, którzy kochają muzykę i taniec, lubią towarzystwo i aktywne formy spędzania czasu wolnego. /R.H/ /R.H/ 13

14 FERIE ZIMOWE NA SPORTOWO W CHOK Kat. Senior Ferie zimowe to czas, kiedy można poznać wielu nowych kolegów, przeżyć mnóstwo niezapomnianych przy gód, jak również jest to czas który dzieci spędzają bawiąc się, odpoczywając po ciężkim semestrze nauki w szkole. W Ośrodku Kultury w Chobieni dzieci i młodzież na nudę nie narzekają. Mają wiele atrakcji, a jedną z nich 21 stycz nia, był wyjazd do Play City w Legnicy. Uczestnicy wycieczki prześcigali się w swoich umiejętnościach sportowych na to rze z mini gokartami, ściance wspinaczkowej, zabawie w la ser Tag, popisywali się swymi umiejętnościami w małpim gaju oraz grając w mini golfa. Każda z wymienionych dys cyplin sportowych różni się od siebie, ale wszystkie potrafiły wyzwolić u naszych zawodników ducha prawdziwej sporto wej rywalizacji, oraz sprawiły wszystkim wiele radości i przy jemności. Jednak dyscyplina która wyzwoliła w naszych graczach poziom największych emocji była zabawa w laser Tag. Wchodząc do gry każdy zawodnik otrzymał profesjonal ny sprzęt między innymi: karabin i pancerz. Był to wyjątkowy klimat mocnych wrażeń, ponieważ liczyła się taktyka gracza, plan pokonania przeciwnika oraz zdobycie jego bazy, a wszystko to sprawiał wyjątkowy klimat w niepowtarzalnym połączeniu światła i muzyki. Ponadto 28 stycznia został zorganizowany turniej gry w cymbergaja i piłkarzyki stołowe. Na turniejowe rozgrywki zjechało ponad 50 zawodników z Naroczyc, Radoszyc, Nieszczyc, Kębłowa, Brodowic, Orska i Chobieni. Cymbergaj, to dynamiczna gra dostarczająca wielu emocji, gdzie liczy się refleks strzelenia bramki przeciwnikowi. Nato miast piłkarzyki stołowe, to doskonałe rozwiązanie dla każ dego fana futbolu oraz dobrej zabawy. Turniej cymbergaja był rozgrywany w czterech kategoriach wiekowych: Skaut, Młodzik, Junior, Senior, gdzie po bardzo zaciętych walkach, nawet ze łzami w oczach miejsca na naj wyższym podium zajęli: Kat. Skaut I m ce Patryk Paszkiewicz, II m ce Łukasz Piecyk, III m ce Michał Roskosz Kat. Młodzik I m ce Julia Pieniążek, II m ce Jakub Sikorski, III m ce Szy mon Wysocki Kat. Junior I m ce Kornelia Zarzycka, II m ce Dominika Tetera, III m ce Oliwia Całus Kat. Senior I m ce Kamil Zarzycki, II m ce Mateusz Roskosz, III m ce Adrian Tarciński Turniej piłkarzyków stołowych był rozgrywany systemem jeden na jednego w trzech kategoriach wiekowych: Młodzik, Junior, Senior gracze tej dyscypliny sportowej dali ponieść się emocjom towarzyszącym tej grze, i po bardzo wyczer pującej walce przebiegającej według zasad fair play na up ragnionym podium stanęli: Kat. Młodzik I m ce Patryk Paszkiewicz, II m ce Michał Roskosz, III m ce Ala Malinowska Kat. Junior: I m ce Dominik Mazurek, II m ce Dominika Tetera, III m ce Jakub Sikorski 14 I m ce Kamil Zarzycki, II m ce Bartek Sikora, III m ce Korne lia Zarzycka Puchary dla najlepszych, oraz nagrody rzeczowe dla na jmłodszych zostały ufundowane przez p. Katarzynę Prze worską Dyrektor CHOK. Wszyscy zawodnicy rywalizowali ze sobą o upragniony puchar lecz niestety nie każdy mógł go zdobyć, jednak turniejowe rozgrywki przebiegały w przyjaznej i sportowej atmosferze. /Irena Żyła/ FERIE W AQUAPARK I KINIE Wszystko co dobre, szybko się kończy po wspaniałych beztroskich chwilach ferii zimowych trzeba wracać do szkoły. Ostatnie dwa dni dzieci i młodzież z Chobieńskiego Ośrodka Kultury spędziła również bardzo intensywnie wykorzystując swój beztroski czas wypełniając go wspaniałą zabawą w Aqua Parku w Polkowicach, gdzie znajduje się mnóstwo ciekawych miejsc do zabawy dla dzieci. Młodzież która lubi mocne wrażenia korzystała z dzikiej rzeki symulującej potok górski, jak również próbowali swoich sił na ściance wspi naczkowej wystającej prosto z wody. Przebywając w aqua parku w Polkowicach cała grupa spędziła tam niezapomniane chwile pełne radości, uśmiechu i dobrej zabawy. W ostatni dzień tegorocznych ferii pojechali do kina Helios w Lubinie na bajkę pt. Pingwiny z Madagaskaru" bajka opowiada o paczce pingwinów uciekinierach, którzy chcą poszukać sobie nowego domu. Była to bardzo przyjemna i pełna wrażeń dla naszych milusińskich bajka, gdzie z uśmiechem na twarzy obserwowaliśmy perypetie Skippera, Kowalskiego, Rico i Szeregowego. Bajka rozbawiła zarówno młodszych jak i starszych uczestników wycieczki. /Irena Żyła/

W numerze m.in.: Sesja Rady Gminy Rudna i zarządzenia Wójta Gminy Stypendia dla sportowców Spotkanie sołtysów. Bezpłatne pismo samorządowe.

W numerze m.in.: Sesja Rady Gminy Rudna i zarządzenia Wójta Gminy Stypendia dla sportowców Spotkanie sołtysów. Bezpłatne pismo samorządowe. Bezpłatne pismo samorządowe Nr 2(157) W numerze m.in.: Sesja Rady Gminy Rudna i zarządzenia Wójta Gminy Stypendia dla sportowców Spotkanie sołtysów facebook.com/gmina.rudna Półmetek Uniwersytetu Trzeciego

Bardziej szczegółowo

W numerze: Władysław Bigus. Godziny otwarcia Urzędu Gminy w Rudnej

W numerze: Władysław Bigus. Godziny otwarcia Urzędu Gminy w Rudnej Nowiny Gminne LUTY 2012 Z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet pragnę złożyć wszystkim Paniom najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności, radości i szczęścia i codziennego uśmiechu na twarzy. Niech

Bardziej szczegółowo

FESTIWAL POD KYCZERĄ 5 LIPCA 2013 RUDNA

FESTIWAL POD KYCZERĄ 5 LIPCA 2013 RUDNA Bezpłatne pismo samorządowe Nr 6(149) FESTIWAL POD KYCZERĄ 5 LIPCA 2013 RUDNA Zapraszamy na Festiwal "Świat pod Kyczerą", który w tym roku zawita do nas 5 lipca. W programie, tradycyjnie już, oprócz koncertu

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY SITNO. Nr 41 marzec 2015 ISSN 1732-6931

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY SITNO. Nr 41 marzec 2015 ISSN 1732-6931 K W A R T A L N I K BIULETYN INFORMACYJNY GMINY SITNO Nr 41 marzec 2015 ISSN 1732-6931 2 WIEŚCI GMINNE BIULETYN INFORMACYJNY GMINY SITNO WWW.GMINA.SITNO.PL Z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy

Bardziej szczegółowo

DARMOWY INTERNET WRAZ Z KOMPUTEREM

DARMOWY INTERNET WRAZ Z KOMPUTEREM Bezpłatne pismo samorządowe Nr 1(156) ze szczegółami projektu oraz złożenia stosownej de klaracji. Nabór rodzin z terenu Gminy Rudna prowadzony Gmina Rudna realizuje projekt pn. Przeciwdziałanie będzie

Bardziej szczegółowo

ŚWIAT POD KYCZERĄ 04.07.2014 r. Gmina Rudna ZAPRASZAMY

ŚWIAT POD KYCZERĄ 04.07.2014 r. Gmina Rudna ZAPRASZAMY Nr 6(161) Bezpłatne pismo samorządowe ŚWIAT POD KYCZERĄ 04.07.2014 r. Gmina Rudna ZAPRASZAMY W tym roku w naszej Gminie podczas festiwalu zaprezentują się zespoły z Tajwanu, Turcji, Rosji, Osetii Północnej,

Bardziej szczegółowo

Godziny otwarcia Urzędu Gminy. w Rudnej PIES SZUKA DOMU. Nowiny Gminne STYCZEŃ 2010 WIĘCEJ MIESZKAŃCÓW W GMINIE. W numerze:

Godziny otwarcia Urzędu Gminy. w Rudnej PIES SZUKA DOMU. Nowiny Gminne STYCZEŃ 2010 WIĘCEJ MIESZKAŃCÓW W GMINIE. W numerze: Nowiny Gminne STYCZEŃ 2010 WIĘCEJ MIESZKAŃCÓW W GMINIE W 2009 r. na świat przyszło 100 nowych mieszkańców Gminy Rudna. Wśród maluchów było 54 chłopców oraz 46 dziewczynek. Najczęściej nadawanymi imionami

Bardziej szczegółowo

UTRATA DOWODU OSOBISTEGO KOGO POWIADOMIĆ?

UTRATA DOWODU OSOBISTEGO KOGO POWIADOMIĆ? Bezpłatne pismo samorządowe Nr 3(158) W numerze m.in.: Sesja Rady Gminy Rudna Obchody Dnia Kobiet w gminie Utrata dowodu osobistego kogo powiadomić? facebook.com/gmina.rudna UTW prężnie działa Internetowy

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Rudna. Władysław Bigus. W numerze: Godziny otwarcia Urzędu Gminy w Rudnej. Nowiny Gminne GRUDZIEŃ 2012

Wójt Gminy Rudna. Władysław Bigus. W numerze: Godziny otwarcia Urzędu Gminy w Rudnej. Nowiny Gminne GRUDZIEŃ 2012 Nowiny Gminne GRUDZIEŃ 2012 Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia pragnę przesłać Państwu najserdeczniejsze życzenia. Niech blask tych Świąt sprawi, by były najpiękniejsze na świecie, a białe

Bardziej szczegółowo

Bezpłatne pismo samorządowe

Bezpłatne pismo samorządowe Bezpłatne pismo samorządowe Nr 11(154) Z okazji Górniczego Święta składam wszystkim Górnikom oraz ich rodzinom życzenia wszelkiej osobistej pomyślności, rodzinnego szczęścia, satysfakcji z wykonywanych

Bardziej szczegółowo

STWORZYLI Z DARÓW JESIENI ZRÓB STROIK NA KONKURS NAPISALI LISTY W NAGRODĘ DO PRAGI. Nowiny Gminne LISTOPAD 2012 Wydarzenia w CKwR

STWORZYLI Z DARÓW JESIENI ZRÓB STROIK NA KONKURS NAPISALI LISTY W NAGRODĘ DO PRAGI. Nowiny Gminne LISTOPAD 2012 Wydarzenia w CKwR Nowiny Gminne LISTOPAD 2012 Wydarzenia w CKwR STWORZYLI Z DARÓW JESIENI W Kliszowie odbyła się 4 edycja gminnego konkursu pt. Dary Jesieni. Na konkurs nadesłanych zostało 70 prac w czterech kategoriach

Bardziej szczegółowo

FORUM GOSPODARCZE GMINY RUDNA

FORUM GOSPODARCZE GMINY RUDNA Bezpłatne pismo samorządowe Nr 4(159) FORUM GOSPODARCZE GMINY RUDNA Mija 25 lat od pamiętnego 1989 roku, który przyspieszył i ukierunkował przemiany ustrojowe w Polsce. Przebudowa państwa objęła niemal

Bardziej szczegółowo

Niech żyje nam górniczy stan!

Niech żyje nam górniczy stan! Nowiny Gminne LISTOPAD 2009 Niech żyje nam górniczy stan! Z okazji Górniczego Święta składam wszystkim Górnikom, ich rodzinom i wszystkim ludziom z górnictwem związanym życzenia wszelkiej osobistej pomyślności,

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŚCI LUTOMIERSKIE

WIADOMOŚCI LUTOMIERSKIE Nr 90, Wszystkim Paniom, z okazji Dnia Kobiet, najserdeczniejsze życzenia spełnienia wszystkich marzeń, zadowolenia z życia, pogody ducha, szczęścia, zdrowia i wielu chwil radości życzą Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

PRZYJACIEL GMINY BOGATYNIA. W numerze: Nowiny Gminne WRZESIEŃ 2012

PRZYJACIEL GMINY BOGATYNIA. W numerze: Nowiny Gminne WRZESIEŃ 2012 Nowiny Gminne WRZESIEŃ 2012 PRZYJACIEL GMINY BOGATYNIA W 2010 r. podczas dożynek sołecko parafialnych w Rudnej zorganizowana została loteria fantowa z której dochód przeznaczono na pomoc dla powodzian

Bardziej szczegółowo

W numerze m.in.: Inwestycje 2010 2014 Sesja Rady Gminy Rudna Zadania inwestycyjne w 2015 r. Festiwal rękodzieła. Bezpłatne pismo samorządowe

W numerze m.in.: Inwestycje 2010 2014 Sesja Rady Gminy Rudna Zadania inwestycyjne w 2015 r. Festiwal rękodzieła. Bezpłatne pismo samorządowe Nr 10(165) Bezpłatne pismo samorządowe UROCZYSTA SESJA W numerze m.in.: Inwestycje 2010 2014 Sesja Rady Gminy Rudna Zadania inwestycyjne w 2015 r. Festiwal rękodzieła facebook.com/gmina.rudna IV Bieg im.

Bardziej szczegółowo

W numerze m.in.: Sesja Rady Gminy i zarządzenia Wójta Gminy Wyprawka szkolna 2014 Dożynki z pompą. Bezpłatne pismo samorządowe.

W numerze m.in.: Sesja Rady Gminy i zarządzenia Wójta Gminy Wyprawka szkolna 2014 Dożynki z pompą. Bezpłatne pismo samorządowe. Nr 8(163) Bezpłatne pismo samorządowe W numerze m.in.: Sesja Rady Gminy i zarządzenia Wójta Gminy Wyprawka szkolna 2014 Dożynki z pompą facebook.com/gmina.rudna 20 lecie Sasanki Festyn letnie Chobieniada

Bardziej szczegółowo

WYNIKI WYbORÓW SAMORZĄDOWYCH

WYNIKI WYbORÓW SAMORZĄDOWYCH Galeria ADAM JARUBAS Galeria ADAM JARUBAS WYNIKI WYbORÓW SAMORZĄDOWYCH W GMINIE NOWY KORCZYN Kandydaci na wójta otrzymali następujące ilości głosów ważnych: 1. Cepil Józef - 245 2. Gajda Janusz Stanisław

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny Szanowni Mieszkańcy Pierwszy numer Biuletynu Informacyjnego spotkał się z niezwykle ciepłym przyjęciem z Państwa strony za co serdecznie w imieniu zespołu dziękuję. Daje nam to motywację, aby nieprzerwanie

Bardziej szczegółowo

W numerze: Godziny otwarcia Urzędu Gminy w Rudnej. Nowiny Gminne MAJ 2012

W numerze: Godziny otwarcia Urzędu Gminy w Rudnej. Nowiny Gminne MAJ 2012 Nowiny Gminne MAJ 2012 Z A R Z Ą D Z E N I A W Ó T J A G M I N Y R U D N A 1. Została podpisana umowa z firmą TEW sp. z o.o. z Wrocławia na wykonanie modernizacji oczyszczalni ścieków w Chobieni. Koszt

Bardziej szczegółowo

Szept. Postomina. Wesołych Świąt Wielkanocnych. Paliwo w Postominie. Otworzyli nowy budynek dydaktyczny w ZS Postomino.

Szept. Postomina. Wesołych Świąt Wielkanocnych. Paliwo w Postominie. Otworzyli nowy budynek dydaktyczny w ZS Postomino. Szept Egzemplarz bezpłatny W Y D A R Z E N I A I N F O R M A C J E H I S T O R I A K U L T U R A T U R Y S T Y K A S P O R T R O Z R Y W K A nr280 Gmina Postomino Postomina www.postomino.bip.net.pl ug@postomino.pl

Bardziej szczegółowo

WESOŁEGO ALLELUJA! W numerze:

WESOŁEGO ALLELUJA! W numerze: Nowiny Gminne MARZEC 2012 WESOŁEGO ALLELUJA! Niech nadchodzące Święta staną się okazją do radosnego przeżywania spotkań w gronie najbliższych i umacniania wiary w to, co dobre i piękne. Niech we wszystkie

Bardziej szczegółowo

Luty 2014 nr 1 (135) KONCERT NOWOROCZNY 2014 STR. 3 KWALIFIKACJA WOJSKOWA STR. 9. Bezpłatny Informator Gminy Zelów / ISSN 1640-727X www.zelow.

Luty 2014 nr 1 (135) KONCERT NOWOROCZNY 2014 STR. 3 KWALIFIKACJA WOJSKOWA STR. 9. Bezpłatny Informator Gminy Zelów / ISSN 1640-727X www.zelow. Luty 2014 nr 1 (135) KONCERT NOWOROCZNY 2014 STR. 3 KWALIFIKACJA WOJSKOWA STR. 9 Bezpłatny Informator Gminy Zelów / ISSN 1640-727X www.zelow.pl WYDARZENIA Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2013 to tytuł

Bardziej szczegółowo

DZIEŃ SYBIRAKA W RUDNEJ

DZIEŃ SYBIRAKA W RUDNEJ Nr 9(164) Bezpłatne pismo samorządowe DZIEŃ SYBIRAKA W RUDNEJ W numerze m.in.: Karta dużej rodziny Świadczenia zdrowotne w gminie Apel lubińskiej Policji Sztandar dla Sybiraków facebook.com/gmina.rudna

Bardziej szczegółowo

CHOBIENIA 5 MAJA 2012 R.

CHOBIENIA 5 MAJA 2012 R. Nowiny Gminne KWIECIEŃ 2012 ZIELONA SZKOŁA W wyniku rozstrzygnięcia przetargu na Zorganizowanie nad morzem w Polsce dwóch 14 - dniowych turnusów profilaktyczno - zdrowotnych połączonych z nauką dla około

Bardziej szczegółowo

Artykułów wykonanych z tworzyw sztucznych w połaczeniu z innymi materiałami Zużytych akumulatorów i baterii

Artykułów wykonanych z tworzyw sztucznych w połaczeniu z innymi materiałami Zużytych akumulatorów i baterii gazeta nr 1 2012 bezpłatna Gminna Gazeta Samorządowa Toszek Boguszyce Ciochowice Kotulin Kotliszowice Ligota Toszecka Paczyna Paczynka Pawłowice Pisarzowice Płużniczka Pniów Proboszczowice Sarnów Wilkowiczki

Bardziej szczegółowo

ZAOPIEKUJ SIĘ MNĄ! W numerze: Godziny otwarcia Urzędu Gminy w Rudnej ZMIANA SPOSOBU DYSTRYBUCJI NOWIN GMINNYCH. Nowiny Gminne STYCZEŃ 2011

ZAOPIEKUJ SIĘ MNĄ! W numerze: Godziny otwarcia Urzędu Gminy w Rudnej ZMIANA SPOSOBU DYSTRYBUCJI NOWIN GMINNYCH. Nowiny Gminne STYCZEŃ 2011 Nowiny Gminne STYCZEŃ 2011 ZAOPIEKUJ SIĘ MNĄ! Na terenie Gminy Rudna zostały znalezione pieski. Są to cztery pieski, z których dwa mają ok. 1 roku, a dwa pozostałe ok. 3 i 5 lat. Wszystkie psy są zdrowie

Bardziej szczegółowo

Nr 1 egzemplarz bezpłatny Kwiecień 2015

Nr 1 egzemplarz bezpłatny Kwiecień 2015 Nr 1 egzemplarz bezpłatny Kwiecień 2015 Pożegnanie sołtysów VI kadencji Żyjesz tu i teraz. Masz jedno życie, jeden punkt. Co zdążysz zrobić, to zostanie Czesław Miłosz W dniu 15 stycznia 2015 r. odbyło

Bardziej szczegółowo

Nr 3 Biuletyn styczeń 2014

Nr 3 Biuletyn styczeń 2014 Nr 3 Biuletyn styczeń 2014 GMINY BROK nakład 1000 egz., ISSN 2084-2821 W NUMERZE m.in.: - List do Mieszkańców - Inwestycje w Gminie - Internet dla Mieszkańców Gminy - Przeciwdziałanie bezdomności zwierząt

Bardziej szczegółowo

z Grodu Łokietka Informator Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim (egzemplarz bezpłatny)

z Grodu Łokietka Informator Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim (egzemplarz bezpłatny) z Grodu Łokietka Informator Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim (egzemplarz bezpłatny) styczeń/2014 2 Wiadomości z Grodu Łokietka STYCZEŃ 2014 Inwestycje Nowy Rok jest czasem, kiedy pełni nadziei spoglądamy

Bardziej szczegółowo