INFORMACJE. - 16,86zł od 1 m 2 powierzchni. - od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJE. - 16,86zł od 1 m 2 powierzchni. - od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej"

Transkrypt

1 str. 1

2 INFORMACJE Stawki podatków i opłat na 2008r. W dniu 28 listopada 2007r. na sesji Rady Miejskiej w Orzyszu ustalono stawki podatków i opłat, które będą obowiązywać w naszej Gminie do naliczania w/w należności na 2008 rok: 1. Uchwała Nr XIV/91/07 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego - obniżono średnią ustawową cenę żyta z kwoty 58,29zł za 1q do kwoty 30,00zł za 1q. 2. Uchwała Nr XIV/92/07 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, ustalone stawki: - od budynków mieszkalnych - 0,46zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej, - od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - 16,86zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej, - od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 8,56zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej, - od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 3,69zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej, - od pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 6,15zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej, w tym: - od budynków gospodarczych - 4,23zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej, - od garaży - 6,00zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej, - od budowli - 2% ich wartości, - od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - 0,67zł od 1 m 2 powierzchni, - od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,35zł od 1 m 2 powierzchni, w tym: - zajętych na cele mieszkaniowe - 0,12zł od 1 m 2 powierzchni, - pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,74zł od 1 ha powierzchni. 3. Uchwała Nr II/12/06 w sprawie wysokości opłaty targowej, ustalono następujące dzienne stawki na targowisku miejskim w Orzyszu: - z samochodu ciężarowego - 27,00zł, - z samochodu dostawczego i osobowego - 15,00zł, - z urządzeń pod zadaszeniem, podestu, stołu, namiotu - 17,00zł, - z ręki, koszyka oraz z pozostałych miejsc zajętych pod towar o powierzchni do 1 m 2-9,00zł, W innych miejscach na terenie miasta poza wyznaczonym targowiskiem wysokość dziennej opłaty ustala się wg stawek obowiązujących na targowisku miejskim - stawki te pozostały na poziomie 2006r. 4. Uchwała Nr XIV/94/07 w sprawie opłaty miejscowej - ustalono dzienne stawki opłaty w wysokościach: - od dzieci i młodzieży uczącej się - 1,20zł, - od pozostałych osób - 1,70zł. Wzory obowiązujących formularzymożna pobrać na stronie orzysz.pl, zakładka prawo miejscowe - kadencja , uchwała Nr XXVII/480/04, z dnia 30 listopada 2004r. K. Harłożyńska ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 1 grudnia 2007r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem grypy ptaków Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. Nr 69, poz. 625, z poźn. zm.) zarządza co następuje: 1. W związku z wystąpieniem grypy ptaków na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wprowadza się zakaz: a) organizowania targów, wystaw, pokazów i konkursów z udziałem żywych ptaków, b) przechowywania i prezentacji w celu sprzedaży, oferowania do sprzedaży, sprzedaży, dostarczania oraz każdego innego sposobu zbycia żywych ptaków, na targowiskach, c) utrzymywania kur, kaczek, gęsi, indyków, przepiórek, perlic, strusi oraz innych bezgrzebieniowców, gołębi, bażantów i kuropatw na otwartej przestrzeni, d) pojenia drobiu wodą pochodzącą ze zbiorników, do których mają dostęp dzikie ptaki; nakaz odizolowania kaczek i gęsi od innego drobiu. 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Marek Sawicki W dniu 28 listopada 2007r. Rada Miejska w Orzyszu podjęła uchwałę nr XIV/96/07 w sprawie przekazania nieruchomości gruntowej Gminy Orzysz na cel publiczny. Nieruchomość nr 3/1 położona w Orzyszu przekazana będzie w formie darowizny na rzecz Skarbu Państwa z przeznaczeniem na poszerzenie drogi krajowej nr 63, w związku z jej rozbudową. S. Brzozowska Burmistrz Orzysza informuje że na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Orzyszu zostały wywieszone wykazy nieruchomości przeznaczonych: 1/ do dalszej dzierżawy w Orzyszu: - cz. dz. nr 371/2 o pow. 850 m 2, - cz. dz. nr 250/21 o pow. 363 m 2, - cz. dz. nr 317/11 o pow. 234 m 2, - cz. dz. nr 305/6 o pow. 110 m 2, - cz. dz. nr 313 o pow. 1,15 m 2, - cz. dz. nr 202/7 o pow. 528 m do dalszej dzierżawy w miejscowości Kamieńskie: - cz. dz. nr 4/2 o pow. 800 m 2 Burmistrz Orzysza ogłasza: 1/ Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną w Orzyszu przy ul. 1-go Maja. Przetargi odbędą się w dniu r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Orzyszu, pok. nr 26 - godz. 11:00 dz. nr 152/52 o pow. 785 m 2, - godz. 12:00 dz. nr 152/53 o pow. 825 m Przetarg ustny ograniczony do mieszkańców budynku Wojska Polskiego 28 na wynajem garażu o pow. 18,20 m 2. Przetarg odbędzie się w dniu r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Orzyszu, pokój nr 26 o godz. 9:00. Informacja W miejscowościach Nowe Guty, Strzelniki i Dąbrówka zakończono remonty świetlic wiejskich, polegające na dokończeniu wykonania elewacji wspomnianych budynków wraz z położeniem struktury, uzupełnienie obróbek blacharskich i wykonaniu opasek. J.K. str. 2

3 INFORMACJE Główny Inspektor Sanitarny informuje JAK UNIKNĄĆ ZA- KAŻENIA GRYPĄ PTAKÓW spożywaj mięso drobiowe, przetwory drobiarskie i jaja poddane odpowiedniej obróbce cieplnej w temperaturze minimum 70 stopni C myj dokładnie z użyciem detergentu wszystkie przedmioty, które miały kontakt z surowym drobiem (deski, noże, talerze); pamiętaj, że zamrożenie mięsa nie niszczy wirusa ptasiej grypy nie dotykaj, bez odpowiedniego zabezpieczenia, martwych lub sprawiających wrażenie chorych ptaków dzikich ani ubitego drobiu; przede wszystkim dopilnuj, aby nie robiły tego dzieci zadbaj o to, aby dzieci unikały miejsc bytowania dzikiego ptactwa, ferm drobiu oraz innych miejsc jego przetrzymywania myj ręce po każdorazowym zetknięciu z ptactwem, zarówno dzikim, jak i hodowlanym; dopilnuj, aby robiły to także dzieci pamiętaj, aby surowe mięso drobiowe nie miało styczności z innymi produktami żywnościowymi przypominamy o przestrzeganiu zakazu przywozu z zagranicy żywego lub martwego ptactwa, drobiu i wyrobów drobiarskich, jaj, nieprzetworzonych piór i ich części, pierza, puchu oraz trofeów myśliwskich BEZWZGLĘDNIE PRZESTRZEGAJ ZALECEŃ WYDAWANYCH PRZEZ PRZEDSTAWICIELI INSPEKCJI WETERYNARYJNEJ I PAŃSTWO- WEJ INSPEKCJI SANITARNEJ Główny Inspektor Sanitarny Andrzej Wojtyła ZŁOTE GODY Na wniosek Burmistrza Orzysza Prezydent RP przyznał Medale za długoletnie pożycie małżeńskie dla 20 par z Gminy Orzysz: Mieczysławie i Eugeniuszowi Borawskim, Józefie i Antoniemu Brzozowskim, Janinie i Józefowi Chitruszko, Teresie Marii i Tadeuszowi Cichoszewskim, Mariannie i Bronisławowi Józefowi Czekaj, Janinie i Kazimierzowi Darmetko, Kazimierze i Stanisławowi Frąckowskim, Felicji i Edwardowi Gajdulewicz, Alinie Teresie i Barnardowi Gierczyńskim, Barbarzei Mieczysławowi Jaszczur, Czesławie i Eugeniuszowi Kosteniewicz, Mariannie i Czesławowi Lipka, Helenie i Józefowi Mikuckim, Lucynie i Marianowi Michałowi Pawlus, Genowefie i Józefowi Podkidacz, Annie i Zenobiuszowi Potockim, Wandzie i Janowi Jerzemu Ringert, Mariannie i Kazimierzowi Rudnickim, Janinie i Józefowi Świątkowskim, Mariannie i Romanowi Tomaszewskim. SZKODY ŁOWIECKIE cd. W poprzednim Biuletynie Informacyjnym przedstawiliśmy Państwu dokumenty normatywne, zasady szacowania szkód, obowiązki rolników, zasady sporządzania protokołu szkody i obliczania wysokości wynagrodzenia za szkodę - dzisiaj pozostałe istotne informacje. Odszkodowanie nie przysługuje: 1. osobom, którym przydzielono grunty stanowiące własność Skarbu Państwa jako deputaty rolne na grunty leśne; 2. posiadaczom uszkodzonych upraw lub płodów rolnych, którzy nie dokonali ich sprzętu w terminie odbiegającym więcej niż 14 dni od zakończenia okresu zbioru tego gatunku roślin w naszym regionie, określonym przez Wojewodę; 3. posiadaczom uszkodzonych upraw lub plonów rolnych, którzy nie wyrazili zgody na budowę przez koło łowieckie - urządzeń lub wykonywania zabiegów zapobiegającym szkodom; 4. za szkody nie przekraczające wartości 100 kg żyta w przeliczeniu na jeden hektar uprawy i w odległości 500 m od zabudowań; 5. za szkody powstałe w płodach złożonych w sterty, stogi i kopce w bezpośrednim sąsiedztwie lasu; 6. za szkody w uprawach rolnych założonych z rażącym naruszeniem zasad agrotechnicznych. Koło łowieckie CYRANKA stara się pomagać rolnikom jak może. Zwracamy się z gorącą prośbą do rolników, żeby monitorowali szczególnie cenne uprawy, jak kukurydza w czasie kiełkowania i powiadamiali telefonicznie myśliwych celem ochrony tych upraw - będziemy pilnować. Bardzo nam zależy, aby doprowadzić do takiej sytuacji, kiedy kontakt rolnik-myśliwy, będzie obustronnie korzystny. Prosimy o informację o planowanym zasiewie, o sianie pól tak, aby można było widzieć zwierzynę która przechodzi z lasu na pola, o robienie pasów /wizur/ wewnątrz kukurydzy. itd.; to wszystko pomoże wspólnie ochronić owoce ciężkiej pracy rolników. Budujemy ambony, półki, zabezpieczamy uprawy środkami odstraszającymi, współfinansujemy ogrodzenia elektryczne, pilnujemy upraw. Jesteśmy pełni uznania tym rolnikom, którzy z nami współpracują. Rozumieją że, za powstałe szkody płacą myśliwi koła łowieckiego CYRANKA z własnych środków. Nie z funduszy unijnych czy innych, ale z własnych czyli składek członkowskich, wpływów za tuszę i organizacji polowań zbiorowych. Bardzo dziękujemy, tym którzy traktują zwierzynę jako dobro ogólnonarodowe i nie żądają odszkodowań. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzymy rolnikom satysfakcji z pracy i dobrego zdrowia. Bogdan Markiewicz, Mirosław Przestrzelski Z tej okazji w dniu r. w Urzędzie Stanu Cywilnego została zorganizowana uroczystość, rozpoczęta marszem Mendelsona, przemówieniem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego oraz Z-cy Burmistrza Dariusza Kizlinga, którzy pogratulowali Jubilatom wzajemnej wytrwałości i miłości. Jubilaci w obecności rodzin i przyjaciół odnowili przysięgę małżeńską. Aktu dekoracji dokonał Z-ca Burmistrza składając jednocześnie Jubilatom gratulacje za wytrwałość w 50-letnim stażu małżeńskim. Spotkanie odbyło się w sympatycznej atmosferze, były kwiaty, życzenia, pamiątkowe dyplomy. Nie zabrakło toastów oraz tradycyjnego sto lat. Kierownik USC Lucyna Czaban str. 3

4 INFORMACJE I WYDARZENIA Świetlice nagrodzone Dnia 28 listopada 2007 roku podczas XIV Sesji Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Orzyszu zostały wręczone nagrody zwycięskim świetlicom konkursu pt.: Najlepsza świetlica wiejska i inicjatywa mieszkańców. Przypominamy wyniki rozstrzygnięcia konkursu: Joanna Mroczek I miejsce: Świetlica w Cierzpiętach II miejsce: Świetlica w Górze III miejsce: Świetlica w Szwejkówku W dniu r. odbyło się pierwsze spotkanie organizacyjne inicjujące prace nad stworzeniem Lokalnej Grupy Działania Powiatu Piskiego. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Gmin Powiatu Piskiego, oraz Starostwa Powiatowego w Piszu. Spotkaniu przewodniczył przedstawiciel Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich - Pan Tomasz Piłat. Lokalna Grupa Działania to przykład partnerstwa publiczno-prywatnego zrzeszającego różne podmioty: samorządy, organizacje pozarządowe oraz przedsiębiorców, celem realizacji projektów służących rozwojowi lokalnej społeczności. Środki na realizację tych celów mogą pochodzić z różnych źródeł, niemniej jednak LGD w pierwszej kolejności przygotowuje się do pozyskania środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Oś 3 i 4. Lokalna Grupa Działania Powiatu Piskiego Pan Tomasz Piłat zapoznał uczestników spotkania z zasadami konstruowania LGD oraz przedstawił najważniejsze zagadnienia związane z opracowaniem koncepcji pracy LGD czyli Lokalnej Strategii Rozwoju. Przedstawiciele samorządów podpisali List Intencyjny, stanowiący deklarację współpracy w celu utworzenia LGD Powiatu Piskiego. str. 4 Wyróżnienie - Świetlica wiejska w Ogródku Koordynatorem prac nad tworzeniem LGD z ramienia Gminy Orzysz jest Zastępca Burmistrza Dariusz Kizling. Kolejnym etapem prac będzie powołanie zespołu roboczego zrzeszającego przedstawicieli wszystkich trzech sektorów celem Stworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju LGD. Dariusz Kizling

5 INFORMACJE Orzyszanin w Ministerstwie Edukacji Narodowej Pan Zbigniew Włodkowski został powołany dn. 28 listopada 2007r., na stanowisko Podsekretarza Stanu w randze Wiceministra Edukacji Narodowej.Do zakresu obowiązków Pana Ministra należy: - wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży - alternatywne formy edukacji przedszkolnej - komputeryzacja szkół i system edukacji - kształcenie zawodowe i ustawiczne - nadzór nad kuratoriami Panu Ministrowi podlegają trzy Departamenty: - Departament Nadzoru Pedagogicznego - Departament Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - Departament Informatyzacji Procesów Dydaktycznych Najbliższym ważnym zadaniem prowadzonym przez Pana Ministra jest projekt pn. Małe przedszkole w każdej wsi. Głównym celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci wiejskich i z małych miast w wieku od 2 do 5 lat. W najbliższym czasie odbędzie się spotkanie Ministra z przedstawicielami samorządów lokalnych w celu zaprezentowania szczegółów programu. W spotkaniu wezmą udział także przedstawiciele naszego Samorządu. Redakcja APTEKA CAŁODOBOWA Informujemy, że apteka w Piszu przy ul. Lipowej pełni całodobowy dyżur. Całodobowa praca apteki, a w szczególności jej lokalizacja w centrum Pisza, w pełni zaspokoi potrzeby ludności i zapewni dostępność świadczeń, w tym zakresie również w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy. Rejestracja do poradni K pod nowym nr tel. 0-87/ , w godz. 7:30-15:00 str. 5 T E L E F O N Y D O P O L I C J I Dzielnicowy na terenie miasta Orzysz asp. Ryszard Nikiel tel. służb Dzielnicowy na terenie gminy Orzysz asp. Jacek Demiańczuk tel. służb tel. na Komisariat Policji w Orzyszu /0-87/ Telefony dzielnicowych będą odbierane w godzinach pełnionych służb, w innych przypadkach prosimy o nagrywanie się na pocztę głosową, dzielnicowi oddzwonią. Komisariat Policji w Orzyszu SZUKANIE POMOCY JEST OZNAKĄ SIŁY, A NIE SŁABOŚCI PUNKT KONSULTACYJNY PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO 9C W ORZYSZU /NA POSESJI PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO-3-CI PAWILON/, TEL. (0-87) PEDAGOG SZKOLNY PSYCHOLOG - P. ALDONA MATAJ - P. TATIANA ANNA KONOŃCZUK PONIEDZIAŁEK - 16:30-18:30 WTOREK - 13:30-16:30 - rozwiązywanie konfliktów w rodzinie - konsultacje psychologiczne - wspomagania rodziców dzieci z zaburzeniami - terapia ofiar przemocy domowej, rodzin emocjonalnymi z problemem alkoholowym i narkomanii PRAWNIK INSTRUKTOR TERAPII UZALEŻNIEŃ - P. MARZENA PROKOPCZUK - P. BOŻENA KALINOWSKA ŚRODA - 15:30-18:30 CZWARTEK - 13:00-18:00 - porady prawne w zakresie rodzinnych problemów - indywidualna i grupowa terapia dla osób uzależnionych alkoholowych, narkomanii i ofiar przemocy domowej i współuzależnionych od alkoholu Środowiskowa świetlica opiekuńczo-wychowawcza czynna codziennie w godz. 15:00-21:00 Mityngi grupy AA Przystań odbywają się w ŚRODY o godz. 18:00 w salce katechetycznej przy Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, ul. Ełcka 19a - dom sióstr Dominikanek (od frontu)

6 INFORMACJE I WYDARZENIA / EDUKACJA Dzień Pracownika Socjalnego W związku z obchodami Dnia Pracownika Socjalnego nagrodą Pani Anny Szyszka Wojewody- Warmińsko Mazurskiego zostało uhonorowanych 4 pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej: Jolanta Rakowska, Agata Padiasek, Wioletta Rajkiewicz i Halina Januszewska. Uroczysta gala odbyła się 20 listopada w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie. Życzenia skierowane do pracowników pomocy społecznej przez Panią Wojewodę były wyrazem szacunku, a także uznania dla prowadzonej działalności zawodowej i stały się motywacją do dalszej efektywnej pracy. Naszą działalność doceniły także władze samorządowe na czele z Panem Janem Aleszczykiem - Burmistrzem Orzysza oraz wiele życzliwych dla naszego ośrodka osób przekazując na nasze ręce życzenia, kwiaty i upominki. Za wszelkie przejawy sympatii i uznania dla wykonywanej przez nas pracy serdecznie dziękujemy. MOPS MIODOWY MISTRZ CZYTANIA Głównym problemem bibliotekarzy jak i innych nauczycieli jest spadek czytelnictwa wśród uczniów i ich niechęć do książek. Czytanie ogranicza się przeważnie do zadanej przez nauczyciela lektury. Jedną z form, by zapobiec temu zjawisku i zainteresować uczniów książką w naszej szkole jest coroczny konkurs głośnego i pięknego czytania pt. Miodowy Mistrz Czytania. Konkurs nie tylko zachęca do lektury, ale również integruje całą społeczność szkolną, gdyż udział w nim biorą zarówno uczniowie jak i nauczyciele. Pozwala to na wzajemne nawiązanie serdeczniejszych kontaktów. W podsumowaniu konkursów ważne jest nagradzanie zwycięzców. Nagrody, które otrzymują czytelnicy nie są cenne, raczej symboliczne, aczkolwiek motywują do czynnego uczestnictwa w życiu szkoły. Zwycięzcami tegorocznego konkursu zostali: w kategorii kl. I-III: I miejsce Weronika Kryńska, II miejsce Jakub Chojnacki, III miejsce Aleksandra Śmiarowska; w kategorii kl. IV-VI: I miejsce Arkadiusz Dąbrowski, II miejsce Katarzyna Żebrowska; Monika Radzikowska; Anna Nieszała, Marika Borensztajn. Natomiast w kategorii: nauczyciel I miejsce zdobyła p. Marianna Jackowska. Renata Rainko Podwójna uroczystość Dzień szósty grudnia w Szkole Podstawowej w Okartowie przebiegł pod znakiem dwóch uroczystości. Pierwsza z nich to obchody 54 rocznicy śmierci patrona szkoły Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Druga - bardziej radosna impreza mikołajkowa. Uroczystości poświęcone patronowi są w naszej szkole obchodzone zawsze z pełną galą. Tym razem też tak było. Uczniowie zaprezentowali się w strojach galowych, uroczyste przemówienie wygłosiła p. Dyrektor, a całość uświetnił Poczet Sztandarowy. Jednak najważniejszym momentem uroczystości był występ artystyczny uczniów kl. II poświęcony Gałczyńskiemu. Zaprezentowali się oni w inscenizacji pod tytułem,,gałczyński w krótkich spodenkach. Główną ideą przedstawienia było wspomnienie i przybliżenie wszystkim uczniom dzieciństwa i młodszych lat szkolnych patrona szkoły. Przedstawiono Gałczyńskiego jako małego Kostka, który chodził do szkoły, bawił się z kolegami, rozrabiał na przerwach i miał swoje ulubione przedmioty. Uroczystość zakończyła się odśpiewaniem pieśni szkoły i odmaszerowaniem Pocztu Sztandarowego. Po powrocie do klas czekała na wszystkich uczniów niespodzianka - wejście Mikołaja z workiem cukierków. Wszyscy ochoczo czerpali słodycze z mikołajowego worka. Dopełnieniem dnia pełego niespodzianek był obiad na stołówce szkolnej. Jakież było zdziwienie uczniów, gdy okazało się, że w kuchennym okienku czeka na każdego prawdziwa paczka od Świętego Mikołaja zawierająca świąteczne czekoladki i owoce. Połączenie tych dwóch imprez miało dwa wymiary: pierwszy utrwalił w uczniach tradycje mikołajkowe, które z pewnością przeniosą do swoich rodzin, drugi zaś był swoistą lekcją lokalnego patriotyzmu. Marianna Jackowska str. 6 Ciekawa lekcja historii dla młodego pokolenia r. uczniowie klas piątych Szkoły Podstawowej im. mjr. H. Sucharskiego w Orzyszu rozpoczęli udział w zajęciach edukacji regionalnej pod hasłem Śladami przeszłości. W pierwszej części zajęć, których założeniem jest zapoznanie uczniów z historią i tradycją regionu Warmii i Mazur, a przede wszystkim najbliższej okolicy, był współudział w projekcie Żołnierska pamięć. Uczniowie wraz z żołnierzami Żandarmerii Wojskowej z Bemowa Piskiego uczestniczyli w sprzątaniu cmentarza wojskowego w Orzyszu. Zgodnie z założeniami projektu cmentarze wojskowe i miejsca pochówku żołnierzy powinny zostać otoczone opieką oraz zabezpieczone przed zniszczeniem. Dzieci zapoznały się z historią cmentarza, uczestniczyły w pracach porządkowych, zapaliły symboliczne znicze. Kolejny etap zajęć przewidywał zwiedzanie budynków i urządzeń wojskowych z początków XX wieku r. odbyła się wycieczka, podczas której dzieci odwiedziły Izbę Tradycji na terenie Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Bemowie Piskim oraz zobaczyły urządzenia świetnie zachowanego tarczociągu, mieszczącego się na terenie poligonu. W pozostałej części zajęć zaplanowano archiwizację wybranych zabytków, znajdujących się w najbliższej okolicy oraz zobrazowanie wyników badań i obserwacji w formie prezentacji multimedialnej. W imieniu Dyrekcji Szkoły Podstawowej im. mjr. H. Sucharskiego w Orzyszu, uczniów i własnym pragnę podziękować Komendantowi Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Bemowie Piskim panu pułkownikowi Krzysztofowi Gramszowi za zgodę na zwiedzanie obiektów na terenie poligonu i zapewnienie transportu uczestnikom wycieczki oraz Komendantowi Wydziału Żandarmerii Wojskowej w Bemowie Piskim panu pułkownikowi Ireneuszowi Kwaśnemu za zaproszenie do udziału w projekcie Żołnierska pamięć zorganizowanie akcji, zapewnienie tradycyjnej żołnierskiej zupy oraz słodyczy i materiałów promocyjnych z komendy Głównej ŻW w Warszawie. dr Małgorzata Stachurka

7 EDUKACJA / ŚRODOWISKOWA ŚWIETLICA OPIEKUŃCZOW-WYCHOWAWCZA Gimnazjaliści na Ogólnopolskich Targach Pracy Otwarci na wyzwania r. 44 uczniów klas trzecich Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Orzyszu wraz z wychowawcami p. Justyną Brożek i p. Joanną Kamieniecką uczestniczyło w wycieczce do Olsztyna. Pierwsze kroki skierowaliśmy do Gimnazjum nr 3, przy którym działa od 2005r. Szkolny Ośrodek Kariery (SzOK). Ideę SzOK-u oraz jego cele przybliżyła naszej młodzieży p. Joanna Kilanowska - szkolny doradca zawodowy. W dużym skrócie wymienię tylko najważniejsze z nich: określanie uzdolnień i predyspozycji zawodowych uczniów, informacja o możliwościach kształcenia ponadgimnazjalnego i trendach na rynku pracy. Gimnazjum nr 3 to szkoła, która stawia na nowoczesność. Podstawowym narzędziem pracy nauczyciela na lekcji jest laptop i rzutnik multimedialny, a nie kreda i tablica. Wszyscy uczniowie uczą się drugiego języka obcego. W szkole zamontowany jest profesjonalny sprzęt nagłośnieniowy, który nie tylko zapewnia niesamowite wrażenia akustyczne na dyskotekach szkolnych, ale służy projekcjom filmowym w szkolnym kinie. Pracownie językowa i informatyczna wyposażone są w indywidualne stanowiska komputerowe dla każdego ucznia. Szczególny zachwyt wzbudził wśród naszych uczniów telewizor plazmowy na korytarzu oraz szafki dla uczniów, które wyglądem przypominały te z amerykańskich filmów dla nastolatków. Szkoła dysponuje również dużą salą sportową, dwoma boiskami do gry w koszykówkę i trzema kortami tenisowymi. Mieliśmy bardzo napięty harmonogram dnia, więc podziękowaliśmy za prezentację szkoły oraz Szok-u i ruszyliśmy do Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej OHP. Podczas Targów Pracy w siedzibie Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej OHP w Olsztynie odbywają się zajęcia dla młodzieży, które prowadzą doradcy zawodowi. Uczniowie zapoznali się z działalnością MCIZ oraz uczestniczyli w zajęciach grupowych, na których określono ich predyspozycje i zainteresowania oraz przedstawiono możliwości wyboru ścieżki edukacyjnej i zawodu. Część uczestników skorzystała z indywidualnej rozmowy z doradcą. Tu warto przypomnieć, że w zeszłym roku szkolnym MCIZ gościło w naszym Gimnazjum na warsztatach tematycznych pt.: Świat zawodów. Mamy nadzieję, że współpraca ta będzie kontynuowana z korzyścią dla orzyskiej młodzieży. Po zajęciach odwiedziliśmy Targi Pracy w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim organizowane przez Warmińsko-Mazurską Wojewódzką Komendę OHP w Olsztynie, które w tym roku odbywały się pod hasłem Otwarci na wyzwania. Dziękujemy Dyrekcji Gimnazjum im. Adama Mickiewicza za przychylność i wsparcie podczas organizowania wyjazdu, Burmistrzowi Orzysza Janowi Aleszczyk, wychowawcom za pomoc i opiekę, a młodzieży za wspaniałe zachowanie. K. Siennicka-Muszyńska Współpraca młodzieży gimnazjum ze szkołą w miejscowości Kropp Po dwuletniej przerwie wymiany młodzieży orzyskiego gimnazjum ze szkołą w partnerskiej miejscowości Kropp, odbyło się spotkanie dyrekcji oraz nauczycieli języka angielskiego Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Orzyszu z panią Marianną Trentzch - nauczycielką ze szkoły w Kropp. Podczas spotkania ustalono szczegóły współpracy oraz przewidywane terminy spotkań. Młodzież z obu szkół zajmie się przede wszystkim zapoznaniem się z tematyką muzyki słuchanej w obu krajach na przestrzeni lat (opracujemy ankiety oraz przeprowadzimy wywiady dotyczące muzyki słuchanej przez nas, naszych rodziców i dziadków). Podczas wspólnych spotkań będziemy zaznajamiać się z tradycjami muzycznymi obu krajów. Młodzi ludzie zajmą się również bliższym poznaniem tradycji i kultury narodowych obu krajów. Chcemy także kształcić swoje umiejętności językowe, aby w przyszłości komunikowanie się było jeszcze łatwiejsze. Taka wymiana będzie również doskonałą okazją do rozwijania naszych umiejętności interpersonalnych. Wizyty u naszych kolegów z Niemiec pozwolą nam na zwiedzenie jednego z krajów Europy. Iwona Duda str. 7 Kolejne osiągnięcie Spółdzielni Uczniowskiej Promyk Spółdzielnia Uczniowska,,Promyk w Szkole Podstawowej w Orzyszu po raz kolejny wzięła udział w ogólnopolskim konkursie pod hasłem,,zdrowa PRZYRODA - ZDROWA ŻYW- NOŚĆ - ZDROWY CZŁOWIEK, zorganizowanym przez FUNDA- CJĘ ROZWOJU SPÓŁDZIEL- CZOŚCI UCZNIOWSKIEJ w Krakowie. W ramach konkursu uczniowie od kwietnia do listopada 2007r. wykonali szereg prac zmierzających do tego, aby mieć zdrową przyrodę, zdrową żywność, być zdrowymi ludźmi. Opiekunowie SU,,Promyk w SP w Orzyszu: p. Wioletta Bałdyga i p. Agata Koplińska, opracowały sprawozdanie z przeprowadzonych działań i przesłały na konkurs na adres Fundacji. Komisja wysoko oceniła ilość akcji, wartość efektów podjętych działań oraz walory estetyczne sprawozdania, przyznając II miejsce w konkursie. Nagrody i dyplom wręczono 30 listopada 2007r. w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Krakowie. Wioletta Bałdyga Andrzejkowa magia Nalejcie wosku na wodę,ujrzycie swoją przygodę - tak zaczął się wieczór Andrzejkowy w środowiskowej świetlicy, wieczór wróżb i zabaw tak bardzo lubiany przez dzieci. Przygotowane przez dzieci wróżby to: lanie wosku, rzucanie bukiecikami, przestawianie bucików, wróżba trzech filiżanek, obieranie jabłka. Krystyna Brzezińska

8 Goście z dalekiej Północy Dnia 6 grudnia 2007r., tradycyjnie jak co roku, nasze Przedszkole zaszczycił swoją obecnością Święty Mikołaj wręczając dzieciom drobne upominki. Od rana w przedszkolu panowała atmosfera oczekiwania. Z daleka dało się słyszeć odgłos dzwonków. To ON! Mikołaj! Nareszcie do nas przybył z wielkimi workami prezentów. Świętemu Staruszkowi towarzyszyli dwaj pomocnicy, którzy pomagali rozdawać dzieciom prezenty. Wszystkie grupy wiekowe oczekiwały gości w pięknie udekorowanym amfiteatrze. Dzieci przygotowały dla Świętego Mikołaja krótki występ - śpiewały piosenki i recytowały wiersze. Niestety Mikołaj musiał nas opuścić, ale wiemy, że pojechał do innych dzieci. Zabawa jednak się nie skończyła. W salach czekał na dzieci słodki poczęstunek. M. Czaplicka, H. Sobocińska Mikołajki w Bibliotece Miejskiej 6 grudnia 2007r. o godz. 10:00 w Bibliotece Miejskiej w Orzyszu, już po raz szósty odbyły się uroczyste MIKOŁAJKI. Oprawą artystyczną zajęły się dzieci z kl. II b Szkoły Podstawowej w Orzyszu, pod kierownictwem Pani Elżbiety Kaniowskiej- Hawryłyszyn, które zaprezentowały program okolicznościowy złożony z samodzielnie napisanych wierszy o Mikołaju. Na widowni zasiadły maluchy z Przedszkola Miejskiego w Orzyszu, zespół śpiewaczy Orzyszanki oraz przedstawiciele władz miasta. Po występie wszystkim dzieciom wręczono drobne prezenty oraz częstowano słodyczami. Następnie dzieci wzięły udział we wspólnym kolędowaniu z Orzyszankami oraz razem wykonały mnóstwo kolorowych ozdób choinkowych. Po części rozrywkowej odbyła się degustacja tradycyjnych potraw wigilijnych przygotowanych przez Orzyszanki według ich sekretnych przepisów. Ponadto przez cały dzień wszystkich, którzy odwiedzili Bibliotekę częstowano Mikołajami z czekolady. Maja Rostkowska KULTURA M i k o ł a j k o w e t r a d y c j e str. 8

9 KULTURA Spotkanie mikołajkowe w świetlicy środowiskowej 6 grudnia 2007r. zorganizowaliśmy w świetlicy spotkanie mikołajkowe. W klimat zabawy wprowadziła uczestników odpowiednia dekoracja i oświetlenie sali. Dzieci ze zniecierpliwieniem czekały na Mikołaja. I...wreszcie przyszedł dźwigając ciężki worek pełen prezentów. Każdy uczestnik otrzymał wymarzoną niespodziankę. Krystyna Brzezińska Wyjątkowe Mikołajki dla dzieci łącząc swoje siły zorganizowały w tym roku Dom Kultury oraz Klub Garnizonowy. Główną atrakcją wieczoru był niesamowity pokaz magii; fruwający stół, magiczna różdżka, karty, które były posłuszne tylko magikowi to zaledwie drobna część iluzjonistycznych niespodzianek. Tajemniczy magik Filip nie zawiódł młodej widowni, przez cały pokaz trzymał wszystkich w napięciu i co rusz zaskakiwał ich wybornymi sztuczkami. Wieczór pełen magii zakończył się pełnym przygód filmem dla najmłodszych. Szkoda, że Mikołajki obchodzimy tylko raz w roku. Urszula Zapolnik Mikołajkowy Turniej Warcabowy W dniu 6 grudnia w Domu Kultury w Orzyszu miał miejsce Mikołajkowy Turniej Warcabowy. Dwudziestu zawodników podczas siedmiu intensywnych rund walczyło o miano najlepszego. Znaczna rozpiętość wieku warcabistów spowodowało, że laureatów nagrodzono w dwóch kategoriach wiekowych: senior i junior. Pierwsze miejsce wśród młodych graczy zajęła Pamela Ostasz, natomiast spośród starszych zawodników na pozycji pierwszej uklasował się pan Romuald Januszko. Szczególne gratulacje należą się najmłodszej uczestniczce turnieju Karolinie Wrzesień, która dzielnie rywalizowała nawet z o wiele starszymi od siebie graczami. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy! Urszula Zapolnik str. 9 Mikołajki pełne magii!!!

10 KULTURA Mistrz ortografii wyłoniony!!! Dnia 27 listopada 2007r. w Ośrodku Caritas w Orzyszu odbyła się druga edycja Dyktanda o Złote Pióro Burmistrza Orzysza. Organizatorem konkursu ortograficznego jest Dom Kultury w Orzyszu. Patronat honorowy nad imprezą objął Burmistrz Orzysza, patronat medialny sprawowała Gazeta Piska. Uczestnicy zmagali się z tekstem autorstwa dr Beaty Kuryłowicz z Uniwersytetu w Białymstoku. Jury po sprawdzeniu prac wyłoniło laureatów konkursu - Mistrzem Ortografii została p. Olga Piaszczyńska (Zespół Szkół Ogólnokształcących w Piszu), tytuł I Wicemistrza Ortografii przyznano p. Teresie Bałdyga (Gimnazjum w Orzyszu), a tytuł II Wicemistrza Ortografii uzyskała p. Jolanta Grądzka. Serdecznie gratulujemy zwycięzcom. Cieszymy się niezmiernie, że wśród Orzyszan znajduje się wielu orędowników poprawnego pisania. Czekamy na spotkania podczas kolejnych edycji konkursu. Urszula Zapolnik Teatr przy Stoliku On zajęty samotną grą w szachy, ona robi pogrzebowy wieniec... - tak zaczęła się przewrotna sztuka Carla Terrona, którą miłośnicy spotkań z Teatrem przy Stoliku mogli usłyszeć 7 grudnia w Domu Kultury w Orzyszu. Dziś wieczór arszenik, czyli Komedia z kawą - tę opartą na psychodramie czarną komedię przedstawili słuchaczom aktorzy z Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie: Irena Telesz i Marian Czarkowski. Wszystkich zapraszamy na teatralny cykl w przyszłym roku. Urszula Zapolnik Ruszyła finałowa machina Wielkimi krokami zbliża się XVI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku podobnie jak w latach poprzednich również w Orzyszu zarejestrowano Sztab WOŚ, jego siedziba mieści się w Domu Kultury. Pełną parą ruszyły przygotowania by tegoroczny orzyski finał uczynić wyjątkowym. W tym roku fundusze zbierane będą na pomoc dzieciom ze schorzeniami laryngologicznymi. Już 13 stycznia na ulice miasta wyruszą kwestujący wolontariusze. Czekamy na wszystkich, którzy chcą włączyć się w działania Sztabu. Zaplanowane spotkania organizacyjne: 10 grudnia, 18 grudnia, 4 stycznia, 9 stycznia o godz. 17:00. Dobre anioły już fruwają nad miastem i pozostaną z nami do końca świata i jeden dzień dłużej. Sztab WOŚP str. 10

11 III LIGA TENISA STOŁOWEGO Występująca w rozgrywkach III ligi tenisa stołowego drużyna UKS Śniardwy rozegrała dotychczas 4 mecze. Podopieczni Romualda Sielawy odnieśli w nich 3 zwycięstwa i doznali 1 porażki. Wyniki uzyskane w pierwszych 4 rundach to: Śniardwy - Piłeczka Pisz 12:6, Sym-Sarna Jeziorany-Śniardwy 4:14, Śniardwy - Olimp Kętrzyn 7:11, Żak Pisanica-Śniardwy 1:17 Do rozegrania w rundzie jesiennej zostały jeszcze mecze z drużynami Motoklub Reszel, MKS Mrągowo i KS Bartoszyce. Tabela III ligi po 4 kolejkach: 1. Śniardwy Orzysz 6 50:22 2. Olimp Kętrzyn 6 42:30 3. Sym-Sarna Jeziorany 5 45:27 4. Motoklub Reszel 4 27:45 5. KS Bartoszyce 3 27:27 6. MKS Mrągowo 2 22:32 7. Piłeczka Pisz 2 25:29 8. Żak Pisanica 0 14:40 Podstawowy skład drużyny Śniardw tworzą Piotr Szewczyk, Robert Sielawa, Marcin Filipowicz, Mariusz Przybylski, a uzupełniają ich Paweł Marko, Maciej Uścinowicz i Mateusz Sielawa. SPORT SUKCESY TENISISTÓW STOŁOWYCH W dniu 10 listopada br. w Orzyszu odbyły się Drużynowe Mistrzostwa Powiatu w tenisie stołowym szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Tytuły mistrzowskie zdobyli zawodnicy z Gimnazjum w Orzyszu w składzie: Piotr Szewczyk i Robert Sielawa oraz zawodnicy z ZSO w Orzyszu w składzie: Marcin Filipowicz i Paweł Marko. Obie te drużyny zakwalifikowały się do Mistrzostw Rejonu, które odbędą się w Nidzicy. Aby zagrać w finale wojewódzkim muszą uplasować się na 1 lub 2 miejscu w turnieju rejonowym. W dniu r. w Ostródzie odbyły się Mistrzostwa Województwa Zrzeszenia LZS w tenisie sto- HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR BURMISTRZA ORZYSZA HALOWY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ W dniu r. w sali gimnastycznej SP W Okartowie odbył się halowy Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza Orzysza. W zawodach uczestniczyły 4 drużyny z sołectw. Wyniki turnieju: Dąbrówka - Nowe Guty 0 : 2 Okartowo - Wężewo 2 : 0 Dąbrówka - Okartowo 1 : 2 Nowe Guty - Węzewo 2 : 1 Dąbrówka - Węzewo 2 : 0 Nowe Guty - Okartowo 2 : 1 Tabela końcowa turnieju: 1. Nowe Guty 6 pkt 6 : 2 2. Okartowo 5 5 : 3 3. Dąbrówka 4 3 : 4 4. Wężewo 3 1 : 6 str. 11 łowym dla szkół ponadgimnazjalnych. W zawodach uczestniczyło ponad 120 zawodników z 13 szkół w tym 10 osobowa grupa zawodników z ZSO w Orzyszu. W roczniku Mariusz Przybylski zajął 2 miejsce, natomiast w roczniku Marcin Filipowicz był 4, Paweł Marko - 5, Kamil Wolański - 9. W punktacji szkół ZSO w Orzyszu z 31 punktami zajęło 5 miejsce. Jan Owczarek W dniu r. z okazji Święta Niepodległości w wojskowej hali sportowej odbył się halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Orzysza. W turnieju wystąpiły 4 drużyny. Kolejność turnieju: 1. Assistance II 7pkt 19 : 5 2. Assistance I 5pkt 10 : BSAP 4pkt 11 : 6 4 Wężewo 0pkt 4 : 27 Najlepszym strzelcem turnieju został Szymon Rzodkiewicz /Assistance II/, a najlepszym bramkarzem został Adrian Kobryński /Assistance I/. Jan Owczarek Najlepszym siatkarzem turnieju uznano Jakuba Grużewskiego /Nowe Guty/. Jan Owczarek

12 MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA SZKÓŁ WIEJSKICH W TENIE STOŁOWYM W dniu r. w Okartowie odbył się Finał Mistrzostw Województwa Szkół Wiejskich w Tenisie Stołowym. W rywalizacji uczestniczyło 60 najlepszych zawodniczek i zawodników z 16 szkół podstawowych i 14 szkół gimnazjalnych, którzy do finału dotarli po dwóch rundach eliminacyjnych. Do finału z naszej gminy zakwalifikowało się 3 zawodników. Zawody zostały objęte patronatem przez Burmistrza Orzysza Jana Aleszczyka. Miejsca naszych zawodników: Szkoły Gimnazjalne: 1 m. Piotr Szewczyk 3 m. Robert Sielawa 13 m. Rafał Wróblewski W klasyfikacji szkół gimnazjalnych - Gimnazjum w Orzyszu zajęło 2 miejsce, natomiast w klasyfikacji gmin - klasyfikowanych było 18, gmina Orzysz zajęła 7 miejsce. Zawodnicy mieli zaszczyt gościć na zawodach V-ce Starostę Piskiego - Marka Wysockiego, Z-cę Burmistrza Orzysza - Dariusza Kizling, Kierownika Referatu Spraw Społecznych i Promocji UM w Orzyszu - Jadwigę Gryncewicz, Dyrektora Gimnazjum w Orzyszu - Ewę Polkowską-Krupa, Dyrektora SP w Okartowie - Mirosławę Majewską. Jan Owczarek PIŁKARSKA JESIEÑ Na szczeblu Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej gminę Orzysz reprezentują 3 drużyny z dwóch klubów tj seniorzy MLKS - klasa B, juniorzy MLKS - klasa okręgowa i młodzicy UKS Śniardwy - klasa okręgowa. Seniorzy MLKS w 11 meczach rundy jesiennej uzyskali 2 zwycięstwa, 3 remisy i doznali 5 porażek. Z 10 zdobytymi punktami i stosunkiem bramek 17:33 zajmują w tabeli wśród 12 drużyn 10 miejsce. Drużyna juniorów MLKS-u w rundzie jesiennej odniosła 1 zwycięstwo, 1 remis i 4 porażki. Zdobyte 4 punkty i bramki w stosunku 6:20 dają tej drużynie 6 miejsce w tabeli w gronie siedmiu zespołów. Najmłodsza drużyna występująca SPORT w tych rozgrywkach, tj. młodzicy UKS Śniardwy jesienią mogli cieszyć się z 3 zwycięstw, 1 remisu a smucili się pięciokrotnie. Zdobyli 10 punktów, strzelając str bramki i tyleż tracąc zajmują 6 miejsce w tabeli. Najlepszym Strzelcem drużyny jest Adam Koszewski zdobywca 11 bramek. Jan Owczarek

13 Dalszy ciąg wspomnień byłych mieszkańców gminy Orzysz, którzy przebywają poza granicami naszego kraju. Wspomnieniami dzielą się również Ci, którzy przybyli do Orzysza w pierwszych latach po wojnie. Część V Przedwojenny Orzysz we wspomnieniach by³ych mieszkañców na podstawie publikacji z wybranych Johannisburger heimatbrief z lat Wtedy nie było niczym nadzwyczajnym, że uczeń w określonych okolicznościach, w ramach procesu kształcenia i wychowania, był karany cieleśnie. Felix rozwinął w tej dziedzinie swoje specjalności, których niestety kilkakrotnie musiałem zasmakować. Gdy ktoś nabroił został wywoływany do przodu, przed katedrę, podczas gdy Felix siedział na krześle. Potem zaginając wskazujący i środkowy palec prawej ręki, przytrzymywał mocno lewy policzek delikwenta, przy czym poruszał jego głową na boki kilka razy. Błyskawicznie prostował swoją dłoń i uderzał gwałtownie maltretowanego w cały lewy policzek. Tym samym proces wymierzania kary był zakończony i spokój znowu panował w klasie, z tym wyjątkiem, że policzek karanego ucznia boleśnie piekł z powodu tortur. Pewnego dnia musiałem znowu stanąć przed katedrą, aby przyjąć to, co było nieuniknione. W chwili gdy Felix chciał uderzyć, gwałtownie schyliłem głowę na dół, a jego cios padł w pustkę. Natychmiast się wyprostowałem, oczekując całej serii na moje policzki. Ale nic się nie wydarzyło. Wszyscy byli niesamowicie cicho. Felix siedział jak zwykle, lecz wyciągnął przed siebie dłonie i zakrył nimi swoją twarz. Wtedy zauważyłem, że trzęsie się on jakby ze wściekłości i że drżą mu ręce. Co też on może szykować przeciwko mnie- przeszło mi przez myśl. Nieskończenie długo, prawie wieczność całą trwał w takim stanie. W pewnej chwili bardziej znaczące było to, że on śmiał się z mojego figla i z trudem musiał się powstrzymywać, żeby przed wszystkimi nie okazać swojej radości. To wydarzenie dziwi mnie do dziś, ponieważ pokazuje, że Felix nie był ponurakiem, lecz pełnym humoru nauczycielem z sercem, który mimo swego wieku zachował umiejętność bycia spontanicznym i reagowania w diabelnie ludzki sposób. Ostatni, przygotowany przez nas fragment wspomnień związany jest z walorami turystycznymi naszego miasta i okolic. Dotyczy on rozmaitych atrakcji, które czekały na tubylców oraz turystów odwiedzających dawny Orzysz i korzystających z ośrodka wypoczynkowego Budda na jeziorze Orzysz. Wśród wspomnień pojawiają się pikniki rodzinne, żeglarstwo, zawody wioślarskie Nowa szkoła - zdjęcie z 1936r. (JH 1986) str. 13 zauważyłem, jak swoje dłonie otworzył w mały trójkąt. Spoglądał jak zawsze, ale jego oczy wcale nie błyszczały złowrogo. Przeciwnie spoglądały na mnie, ku mojemu wielkiemu zaskoczeniu, prawie przyjaźnie. Teraz byłem całkowicie speszony. Czy to cynizm? Być może w takim stylu: Ty biedaku, jak śmiesz otwarcie i bezczelnie mnie ośmieszać?. Wtem poruszyły się jego usta, ale nic nie mogłem zrozumieć, więc zbliżyłem się do jego twarzy i wtedy usłyszałem całkiem cicho: To mi się jeszcze nigdy nie przydarzyło!. Nic więcej się już nie zdarzyło, a nauczyciel kazał mi wrócić na miejsce. Lekcja potoczyła się dalej jak gdyby się nic nie wydarzyło. Do końca lekcji musiałem być chyba w szoku, ale nagle zacząłem powoli pojmować: 1. Felix powierzył mi tajemnicę, o której klasa nie powinna nic wie- dzieć. 2. W całej jego praktyce szkolnej byłem pierwszym, który odważył się uniknąć kary, a dosłownie rzecz biorąc uciekł od niej. 3. Lecz naj- Grupa teatralna - Orzysz - okres międzywojenny (JH 1986) oraz romantyczne nazwy wysp położonych na jeziorze. We wspomnieniach zatytułowanych Nasz Budda przedwojenny mieszkaniec naszego miasta pisze: Z rozmysłem pisze nasz Budda, bo dopiero teraz po wojnie stał się on dobrem wspólnym wszystkich obywateli miasta. Jest to tak, jakby się dopiero teraz zrozumiało, co się posiadało w takim miejscu wycieczkowym jak Budda. Przyczyn tego nie trzeba szukać daleko. Jacek Foszczyński, Mariusz Piotr Bartnicki

14 ROZRYWKA KRZY ÓWKA MA OLATA Rozwiązanie Rozwiązanie 20 Ewelina Wojewnik, Ewelina Małyszko, Dorota Darmofał Poziomo 7. Pierwsza na niebie w Wigilię 8. Na wigilijnym stole z kapustą i grzybami 10. Msza w Wigilię o północy 11. Mogą być zimowe lub letnie 12. Ciągną sanie Św. Mikołaja 15. Na nich z górki na pazurki 16. Pod świątecznym obrusem 17. Kluski z 20. Ciągnięcie połączonych ze sobą sanek przez samochód czy zaprzęgi konne Pionowo 1. Białe płatki 2.Ciepła kołdra 3. Mały pingwin 4. Święty kojarzony z prezentami 5. Ubierana w Wigilię 6. Solenizantka z 24 grudnia 9. Z czerwonym barszczem 13. Przynosi je Święty Mikołaj 14. Lepiony ze śniegu 18. By nie marzły ręce 19. Na niego przy wigilijnym stole czeka puste nakrycie str. 14 Do wzięcia udziału ZAPRASZAMY wszystkie dzieci do 15-stego roku życia. Hasło krzyżówki prosimy przesłać na adres pl lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Orzyszu, ul. Giżycka 15, Orzysz z dopiskiem Krzyżówka Małolata. Spośród nadesłanych rozwiązań drogą losowania zostaną wyłonieni młodzi zwycięzcy. Prosimy podać imię i nazwisko, wiek, adres oraz numer kontaktowy! NIE DOTYCZY RODZIN PRACOWNIKÓW UM ORAZ PODLEGŁYCH PLACÓWEK

15 ROZRYWKA Z DIAGRAMU NALEŻY WYKREŚLIĆ 63 HASŁA. ZNAJDUJĄ SIĘ ONE W RZĘDACH POZIOMYCH, PIONOWYCH I UKOŚNYCH, PISANYCH TAKŻE WSPAK POZOSTAŁE LITERY CZYTANE RZĘDAMI UTWORZĄ ROZWIĄZANIE. K R A S N O L U D E K B O S T A J E N K A A P Ż E M I K O Ł A J G O O N A R R O R A T Y K O A E W I G I L I A D C H L A P A Z E B N I Ł A D S U I N I N N A R T Y I Ę E C H A O J A E M S Z T K A C Z K Ę F E R I E D Ś E C M I M S Ł E A M O A T S E L R I G L O C Y I E B G I A R A W A K R L R Z D U R O W I E A N D K O Z J B R P E A W A I B A R S Z C Z A K G S I O H O K E J O Ł T N Ł P O C Z K Y O I N O N M R Ó Z A D N I O P R Z K T A Ł G I T Y Y E S Z Ł Ł O Ż E O Ś I Ć T R W I U A N I L E Ż N A D W E N T C H T M G R Y P A E S Ś W A I E M S R Ę C H Ł Ó D T E A P R Z M I Ó D C P Y I I O E N K I O S Ą W J R T E M O M R E T H A N Z M W M O B O I R Ę K A W I C Z K I Ż E Ł O Ś A R N S R E S K I M O S K I R M A O K D Ł I I O E O Ś Y Ć F J R C Z A P K A E D K E A I Y K N T O S W T L E E Ń A Y I T E J K S T W K S Ż R K Z E O L O Z F E K T K O I E N I A O N Z W W E A G N Y D R I I R N P R O L K W Ł A O N S I Y W E Ą C U D N Z H E M T S T P O P E W N Ł U O N R P I R N E D I Z A U M E A D O R Z Z E I N P I E R C A R U A E L F U B K O R R D L Ó D Y O A T J A Y E R N R A S A M Y L M J Ó Z E F D N I Ł E A K W G S P P A S T E R K A E W Z A S P Y R C A F WYKREŒLANKA str. 15 Ewelina Wojewnik, Ewelina Małyszko, Dorota Darmofał Redakcja i wydawca: Urząd Miejski w Orzyszu, ul. Giżycka 15, tel. /0-87/ , fax. /0-87/ Redaktor naczelny: Jadwiga Gryncewicz, UM pok. nr 23, tel. /0-87/ , Zastępca red. naczelnego: Joanna Koronkiewicz, pok. nr 28, tel. /0-87/ Zespół red.: Beata Jażdżewska, Lucyna Gajdulewicz, Maja Rostkowska, Barbara Konopka, Iwona Borzymowska Skład i łamanie: Agnieszka Górecka, pok. nr 22, tel. /0-87/ Druk: Wydawnictwo Mazurskie, pl. Grunwaldzki 8, Giżycko, tel. /0-87/ Śnieżynki Termometr Termos Uszka Wiatr Wigilia Wór Wyciąg Zaspy Zima Zimne ognie Opał Opłatek Palto Pasterka Pastorałki Prezenty Renifer Rękawiczki Roraty Rudolf Stajenka Lampki Lodowisko Lód Łoże Łyżwy Mak Mikołaj Miód Mróz Narty Nowy rok Hokej Iglo Igła Jasełka Jemioła Józef Karp Kluski Kolęda Krasnoludek Czapka Drewno Dzwonki Eskimos Eukaliptus Fajerwerki Ferie Futro Grudzień Grypa Adwent Andrzejki Anioł Bałwan Barszcz Betlejem Bombki Chlapa Chłód Choinka

16 INFORMACJE Burmistrz Orzysza ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko D Y R E K T O R A: Szkoły Podstawowej w Orzyszu 1. Do konkursu może przystąpić: a. Osoba będąca nauczycielem, która spełnia następujące warunki: 1. ukończyła studia wyższe magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole lub placówce oraz posiada stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego 2. ukończyła studia wyższe lub podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli, 3. posiada co najmniej 5-letni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego, 4. w okresie pięciu lat bezpośrednio przed powierzeniem stanowiska dyrektora uzyskał co najmniej dobrą ocenę pracy w przedszkolu, szkole lub placówce, a w przypadku nauczyciela akademickiego pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej, jeżeli stanowisko dyrektora obejmuje bezpośrednio po ustaniu zatrudnienia w szkole wyższej, albo w okresie roku bezpośrednio przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora uzyskał pozytywną ocenę dorobku zawodowego, 5. posiada zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym, 6. nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003r. Nr 118, poz i nr 137, poz. 1304) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne, 7. nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne, 8. nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi o których mowa w art. 147 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz.148 z późn. zm) b. Osoba nie będąca nauczycielem, która spełnia następujące warunki: 1. ukończyła studia wyższe magisterskie; 2. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy; 3. posiada wykształcenie i przygotowanie zawodowe odpowiadające kierunkowi kształcenia w szkole lub zakresowi zadań placówki; 4. ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli; 5. posiada zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym, 6. nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003r. Nr 118, poz i nr 137, poz. 1304) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne, 7. nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne, 8. nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi o których mowa w art.147 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm) 2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać: 1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły, 2. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informacje o stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, 3. dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia, a w przypadku osoby będącej nauczycielem dodatkowo akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, 4. dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą, 5. w przypadku osób będących nauczycielami - ocenę pracy o której mowa w 1 pkt 4 Rozporządzenia str. 16 Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek, 6. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym, 7. oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003r. Nr 118, poz.1112 i Nr 137poz. 1304) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne, 8. oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne, 9. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz.148, Nr 45, poz.391, Nr 65, poz.594, Nr 96, poz.874 i Nr 166, poz. 1611) 10) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz.926 i Nr 153, poz.1271) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora. 3. Ofery należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem Konkurs z nazwą placówki której konkurs dotyczy w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Orzyszu ul. Giżycka 15 w terminie do dnia 07 stycznia 2008r. do godz. 12: Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Orzysza. 5. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Burmistrz Orzysza Jan Aleszczyk

17 str. 17

18 OGŁOSZENIA PŁATNE str. 18

19 OGŁOSZENIA PŁATNE str. 19

20 OGŁOSZENIA PŁATNE str. 20

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI OGŁASZA KONKURSNA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI OGŁASZA KONKURSNA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM Załącznik do Zarządzenia Nr 15/2016 BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI OGŁASZA KONKURSNA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM I. Do konkursu może przystąpić

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 74/2015 BURMISTRZA BARCINA. z dnia 9 czerwca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 74/2015 BURMISTRZA BARCINA. z dnia 9 czerwca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 74/2015 BURMISTRZA BARCINA z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Barcinie Na podstawie art. 5c pkt 2 oraz art.36a ust.2

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA GIMNAZJUM NR 1 IM. OBROŃCÓW POCZTY POLSKIEJ W GDAŃSKU W RABCE-ZDROJU

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA GIMNAZJUM NR 1 IM. OBROŃCÓW POCZTY POLSKIEJ W GDAŃSKU W RABCE-ZDROJU Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora: Gimnazjum Nr 1 w Rabce-Zdroju, Przedszkola Nr 2 w Rabce-Zdroju, Zespołu Przedszkoli Specjalnych dla Dzieci Przewlekle Chorych w Rabce-Zdroju - konkurs rozstrzygnięty

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 76/2015 ZARZĄDU POWIATU W SANDOMIERZU. z dnia 30 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR 76/2015 ZARZĄDU POWIATU W SANDOMIERZU. z dnia 30 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR 76/2015 ZARZĄDU POWIATU W SANDOMIERZU z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Sandomierzu Na podstawie art. 5c pkt 2 i art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 0025.68.88.2016. Zarządu Powiatu Kolskiego. z dnia 7 kwietnia 2016 r.

Uchwała nr 0025.68.88.2016. Zarządu Powiatu Kolskiego. z dnia 7 kwietnia 2016 r. Uchwała nr 0025.68.88.2016 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Kole im. Św. Mikołaja,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr OA.0050.78.2015 Wójta Gminy Bartoszyce z dnia 15 czerwca 2015 r.

Zarządzenie Nr OA.0050.78.2015 Wójta Gminy Bartoszyce z dnia 15 czerwca 2015 r. Zarządzenie Nr OA.0050.78.2015 Wójta Gminy Bartoszyce z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gimnazjum im. Straży Granicznej w Bezledach Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O KONKURSIE MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

OGŁOSZENIE O KONKURSIE MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ Załącznik do zarządzenia nr 19 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lipca 2014 r. OGŁOSZENIE O KONKURSIE MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Zygmunta

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO

UCHWAŁA NR ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO UCHWAŁA NR ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie, ul. Przemysłowa 10 c. Na podstawie art. 32 ust. 1 Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 214/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 maja 2015 r.

Zarządzenie Nr 214/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 maja 2015 r. Zarządzenie Nr 214/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów publicznych szkół i placówek. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 33/2016. Wójta Gminy Zbójno. z dnia 4 maja 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 33/2016. Wójta Gminy Zbójno. z dnia 4 maja 2016 r. ZARZĄDZENIE Nr 33/2016 Wójta Gminy Zbójno z dnia 4 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Zbójnie Na podstawie art. 26 ust. 1, art. 30 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 33 /2009 Wójta Gminy Trąbki Wielkie z dnia 4 maja 2009 roku

Zarządzenie Nr 33 /2009 Wójta Gminy Trąbki Wielkie z dnia 4 maja 2009 roku Zarządzenie Nr 33 /2009 Wójta Gminy Trąbki Wielkie z dnia 4 maja 2009 roku w sprawie ogłoszenia o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Sobowidzu oraz dyrektora Szkoły

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 39/11 Burmistrza Miasta Augustowa. z dnia 29 kwietnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 39/11 Burmistrza Miasta Augustowa. z dnia 29 kwietnia 2011 r. ZARZĄDZENIE Nr 39/11 Burmistrza Miasta Augustowa z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie: ogłoszenia konkursów na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych im. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich, Przedszkola

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie konkursu na stanowisko derektora Gminnego Gimnazjum Publicznego w Olszynie

Ogłoszenie konkursu na stanowisko derektora Gminnego Gimnazjum Publicznego w Olszynie Ogłoszenie konkursu na stanowisko derektora Gminnego Gimnazjum Publicznego w Olszynie Wersja archiwalna OGŁOSZENIE O KONKURSIE Burmistrz Olszyny ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Gminnego Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY ROKIETNICA ZARZĄDZENIE Nr 21/2015 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 25 marca 2015 r.

WÓJT GMINY ROKIETNICA ZARZĄDZENIE Nr 21/2015 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 25 marca 2015 r. WÓJT GMINY ROKIETNICA ZARZĄDZENIE Nr 21/2015 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Tapinie. Na podstawie art. 36a ustawy

Bardziej szczegółowo

A. Stanowisko dyrektora publicznej szkoły może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:

A. Stanowisko dyrektora publicznej szkoły może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania: Minister Środowiska ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Leśnych im. Romana Gesinga w Zagnańsku ul. Spacerowa 4, 26-050 Zagnańsk Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 105/2015 ZARZĄDU POWIATU W SANDOMIERZU. z dnia 24 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR 105/2015 ZARZĄDU POWIATU W SANDOMIERZU. z dnia 24 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR 105/2015 ZARZĄDU POWIATU W SANDOMIERZU z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Zawichoście

Bardziej szczegółowo

STAROSTA NOWODWORSKI ogłasza konkurs na stanowisko:

STAROSTA NOWODWORSKI ogłasza konkurs na stanowisko: STAROSTA NOWODWORSKI ogłasza konkurs na stanowisko: DYREKTORA Centrum Kształcenia Praktycznego w Nowym Dworze Gdańskim ul. Warszawska 54, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Nowodworski 1.Do konkursu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE KONKURSU. Prezydent Miasta Krakowa ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów

OGŁOSZENIE KONKURSU. Prezydent Miasta Krakowa ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów OGŁOSZENIE KONKURSU Prezydent Miasta Krakowa ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów lp. Szkoła/Placówka Adres 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Przedszkole nr 2 Przedszkole nr 44 Mistrzostwa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 41 PREZYDENTA MIASTA TORUNIA z dnia 11.03.2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 41 PREZYDENTA MIASTA TORUNIA z dnia 11.03.2016 r. ZARZĄDZENIE NR 41 PREZYDENTA MIASTA TORUNIA z dnia 11.03.2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów niektórych publicznych jednostek oświatowych w Toruniu Na podstawie

Bardziej szczegółowo

z dnia 24 marca 2016 roku

z dnia 24 marca 2016 roku '/VÓH GMi~JY PAVVŁOVVICE ul. Zjed11oczen:a 60 43-250 Pawlowice WOjP.WÓd.7tWO śląskie Zarządzenie Nr 01.0050.0031.2016 Wójta Gminy Pawłowice z dnia 24 marca 2016 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowiska

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 179 /16 Wójta Gminy Zblewo z dnia 20 czerwca 2016 r.

Zarządzenie nr 179 /16 Wójta Gminy Zblewo z dnia 20 czerwca 2016 r. Gmina Zblewo ul.główna 40 83-210 Zblewo WOJT GMINY ZBLEWO Zblewo, 20 czerwca 2016 ZRO.0050.46.2016 Zarządzenie nr 179 /16 Wójta Gminy Zblewo z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko

Bardziej szczegółowo

Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2014/2015

Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2014/2015 Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2014/2015 Główne cele działalności Samorządu Uczniowskiego: Budowanie wśród uczniów poczucia własnej wartości i przydatności działania na rzecz szkoły;

Bardziej szczegółowo

Gazetka dla najmłodszych dzieci Wydanie III wiosna 2012/2013. Pokoloruj obrazek:

Gazetka dla najmłodszych dzieci Wydanie III wiosna 2012/2013. Pokoloruj obrazek: Gazetka dla najmłodszych dzieci Wydanie III wiosna 2012/2013 Pokoloruj obrazek: POWITANIE WIOSNY! 21 marca to pierwszy kalendarzowy dzień wiosny. Dzieci z klas I-III postanowiły pożegnać zimę. Przygotowały

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy Organizator/współorganiza tor Opis imprezy Uwagi 1. XXIII

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.03.2014 r.

Warszawa, 24.03.2014 r. Warszawa, 24.03.2014 r. Centrum Edukacji Artystycznej nawiązując do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ W RAMACH ROKU JANUSZA KORCZAKA

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ W RAMACH ROKU JANUSZA KORCZAKA SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ W RAMACH ROKU JANUSZA KORCZAKA Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka Ul. B. Chrobrego 29 44-200 Rybnik Tel. 032 4222587 Szkoła nosi imię Janusza

Bardziej szczegółowo

brzmienie pierwotne (od 2009-11-11)

brzmienie pierwotne (od 2009-11-11) brzmienie pierwotne (od 2009-11-11) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Informator dla drużyn

Informator dla drużyn V Turniej Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska Informator dla drużyn I. O TURNIEJU 1. em turnieju, na zlecenie, jest Szkolny Związek Sportowy. Partnerami turnieju są PZU i PKN ORLEN. 2. Turniej jest

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Oświadczenie. Wyrażam zgodę na wyjazd mojego dziecka. / imię i nazwisko/ na wycieczkę do.. w dniu

Załącznik nr 1. Oświadczenie. Wyrażam zgodę na wyjazd mojego dziecka. / imię i nazwisko/ na wycieczkę do.. w dniu Załącznik nr 1 Oświadczenie Wyrażam zgodę na wyjazd mojego dziecka / imię i nazwisko/ na wycieczkę do.. w dniu.. Pesel dziecka Data urodzenia.. Telefon kontaktowy.... miejscowość, data podpis rodzica/

Bardziej szczegółowo

Poz. 6 M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia 26 marca 2014 r.

Poz. 6 M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia 26 marca 2014 r. Poz. 6 Z A R ZĄDZENIE Nr 8 M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursów na stanowiska nauczycieli w

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Nazwa zadania: Prowadzenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wolica

Bardziej szczegółowo

ECHO SZKOŁY - GAZETKA SZKOLNA

ECHO SZKOŁY - GAZETKA SZKOLNA FRAGMENTY GAZETKI NR 2 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY IM. J. JANUSZEWSKIEJ W CIEMNEM ECHO SZKOŁY - GAZETKA SZKOLNA listopad grudzień 2010, styczeń 2011 Numer 2 Rok szkolny 2010/2011 Wydarzenia: 10.11 apel

Bardziej szczegółowo

INTERNETOWE WYDANIE GAZETKI ZESPOŁU SZKÓŁ W KORZYBIU

INTERNETOWE WYDANIE GAZETKI ZESPOŁU SZKÓŁ W KORZYBIU Zespół Szkół w Korzybiu ul. Dworcowa 6 77230, Korzybie Numer 8 01/15 ORGANIZATOR PROJEKTU PARTNER INTERNETOWE WYDANIE GAZETKI ZESPOŁU SZKÓŁ W KORZYBIU gimnazjalny Drugi raz wzięliśmy udział w ie języka

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. 4. XXIV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 10 styczeń 2016

Bardziej szczegółowo

Znów jesteśmy w szkole!!!

Znów jesteśmy w szkole!!! Znów jesteśmy w szkole!!! 1 września 2003r. uroczystymi apelami rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Pani dyrektor Elżbieta Pytka powitała nas i naszych rodziców bardzo serdecznie. Następnie wprowadzony został

Bardziej szczegółowo

ZASADY UCZESTNICTWA W TURNIEJU PRZEPISY I ZASADY GRY

ZASADY UCZESTNICTWA W TURNIEJU PRZEPISY I ZASADY GRY ZASADY UCZESTNICTWA W TURNIEJU 1. Przed rozpoczęciem turnieju opiekunowie drużyn (trener, kierownik) zobowiązani są do dostarczenia organizatorowi składów zespołów z wyszczególnieniem numerów, z jakimi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ Z OKAZJI III MEMORIAŁU IM. TADEUSZA SZYBIŃSKIEGO POD HONOROWYM PATRONATEM BURMISTRZA MIASTA I GMINY NIEPOŁOMICE

REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ Z OKAZJI III MEMORIAŁU IM. TADEUSZA SZYBIŃSKIEGO POD HONOROWYM PATRONATEM BURMISTRZA MIASTA I GMINY NIEPOŁOMICE REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ Z OKAZJI III MEMORIAŁU IM. TADEUSZA SZYBIŃSKIEGO POD HONOROWYM PATRONATEM BURMISTRZA MIASTA I GMINY NIEPOŁOMICE I. CEL 1. Popularyzacja i rozwój piłki nożnej wśród najmłodszych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 grudnia 2014 r. Poz. 25

Warszawa, dnia 31 grudnia 2014 r. Poz. 25 Warszawa, dnia 31 grudnia 2014 r. Poz. 25 Z A R ZĄDZENIE NR 34 M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Wieliczka 12-13.12.2015 r.

Wieliczka 12-13.12.2015 r. Zapraszają na III Halowy Turniej Mikołajkowy organizowany przez UKS UL działający przy Szkole Podstawowej nr 40 im. Świętego Stanisława Biskupa Męczennika w Krakowie Wieliczka -..05 r. REGULAMIN II Halowego

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Ciechanowcu Plan pracy Samorządu Uczniowskiego Opiekun Samorządu Uczniowskiego Urszula Sawicka 2013/14 TERMIN ZADANIA Wybór do SU FORMY REALIZACJI Wybory przedstawicieli

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez w roku szkolnym 2013/2014

Kalendarz imprez w roku szkolnym 2013/2014 Kalendarz imprez w roku szkolnym 2013/2014 WRZESIEŃ Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014 02.09.2013 r. - msza św., akademia szkolna, - spotkanie z wychowawcami p. Justyna Stachura wykonanie hymnu

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA WYCHOWAWCZE SZKOŁY. akcja przeprowadzona dla uczniów klas IV VI, gazetka szkolna;

DZIAŁANIA WYCHOWAWCZE SZKOŁY. akcja przeprowadzona dla uczniów klas IV VI, gazetka szkolna; BEZPIECZEŃSTWO BEZPIECZEŃSTWO DZIAŁANIA WYCHOWAWCZE SZKOŁY OBSZARY DZIAŁANIA SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN Bezpieczna droga do szkoły spotkania funkcjonariusza policji z uczniami klas pierwszych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR BR.0050.473.2014 BURMISTRZA GRODKOWA z dnia 08.04.2014r.

ZARZĄDZENIE NR BR.0050.473.2014 BURMISTRZA GRODKOWA z dnia 08.04.2014r. ZARZĄDZENIE NR BR.0050.473.2014 BURMISTRZA GRODKOWA z dnia 08.04.2014r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Józefa Lompy w Grodkowie

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Imię i nazwisko: mgr Katarzyna Palonka Nauczyciel: wychowawca świetlicy Szkoła Podstawowa nr 258 w Warszawie Czas trwania : 01.09.2007-31.05.2010 PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY VII MISTRZOSTWA POLSKI MINISTRANTÓW W SZACHACH SZYBKICH I BŁYSKAWICZNYCH. Starachowice, 20 i 21 listopada 2015 roku

REGULAMIN ORGANIZACYJNY VII MISTRZOSTWA POLSKI MINISTRANTÓW W SZACHACH SZYBKICH I BŁYSKAWICZNYCH. Starachowice, 20 i 21 listopada 2015 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY VII MISTRZOSTWA POLSKI MINISTRANTÓW W SZACHACH SZYBKICH I BŁYSKAWICZNYCH. Starachowice, 20 i 21 listopada 2015 roku 1. Cel: - Wyłonienie medalistów Mistrzostw Polski wśród ministrantów,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TURNIEJU BIZNESCUP ZABIERZÓW PIŁKARSKIE MISTZROSTWA FIRM O PUCHAR WÓJTA GMINY ZABIERZÓW

REGULAMIN TURNIEJU BIZNESCUP ZABIERZÓW PIŁKARSKIE MISTZROSTWA FIRM O PUCHAR WÓJTA GMINY ZABIERZÓW REGULAMIN TURNIEJU BIZNESCUP ZABIERZÓW PIŁKARSKIE MISTZROSTWA FIRM O PUCHAR WÓJTA GMINY ZABIERZÓW I. O turnieju BiznesCup Zabierzów Piłkarskie Mistrzostwa Firm o Puchar Wójta gminy Zabierzów - BiznesCup

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie POWIATOWEJ LIGI SZACHOWEJ

Zaproszenie  POWIATOWEJ LIGI SZACHOWEJ Zaproszenie Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej Ludowy Klub Sportowy STRAŻAK Zabrzeg Zapraszają Do udziału w rozgrywkach POWIATOWEJ LIGI SZACHOWEJ Do zaproszenia dołączamy regulamin rozgrywek REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez w roku szkolnym 2014/2015

Kalendarz imprez w roku szkolnym 2014/2015 Kalendarz imprez w roku szkolnym 2014/2015 WRZESIEŃ 1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015 01.09.2014 r. - msza św., akademia szkolna, - spotkanie z wychowawcami - pasowanie na ucznia klasy

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 W KŁODZKU. Rok szkolny 2007/2008. OPRACOWAŁY: Marta Gryl Wołyniak

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 W KŁODZKU. Rok szkolny 2007/2008. OPRACOWAŁY: Marta Gryl Wołyniak PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 W KŁODZKU Rok szkolny 2007/2008 OPRACOWAŁY: Marta Gryl Wołyniak Agata Cięszka Lp Zadania Sposób realizacji Osoby odpowiedzialne termin I.

Bardziej szczegółowo

W roku szkolnym 2014/2015 pierwszy dzwonek zabrzmiał... 1 września. Jak zawsze rozpoczęcie roku szkolnego obchodziliśmy bardzo uroczyście w naszej

W roku szkolnym 2014/2015 pierwszy dzwonek zabrzmiał... 1 września. Jak zawsze rozpoczęcie roku szkolnego obchodziliśmy bardzo uroczyście w naszej W roku szkolnym 2014/2015 pierwszy dzwonek zabrzmiał... 1 września. Jak zawsze rozpoczęcie roku szkolnego obchodziliśmy bardzo uroczyście w naszej szkole. Zaczęliśmy od mszy świętej o godzinie 8.00. Następnie

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ KULTURALNO - SPORTOWYCH MIASTA I GMINY BIAŁA RAWSKA NA 2014 ROK

KALENDARZ IMPREZ KULTURALNO - SPORTOWYCH MIASTA I GMINY BIAŁA RAWSKA NA 2014 ROK KALENDARZ IMPREZ KULTURALNO - SPORTOWYCH MIASTA I GMINY BIAŁA RAWSKA NA 2014 ROK Miesiąc Nazwa imprezy/konkursu/warsztatu Miejsce Organizator 12 stycznia Wielka Orkiestra świątecznej Pomocy SP Biała Rawska,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Geograficzno Turystycznego 2011/2012 - Przez lądy, morza i oceany AFRYKA

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Geograficzno Turystycznego 2011/2012 - Przez lądy, morza i oceany AFRYKA POWIATOWY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI I DORADZTWA METODYCZNEGO W PABIANICACH PABIANICE 95-200, UL. KAZIMIERZA 8, TEL. (42) 215-42-42, FAX: (42) 215-04-31, E-MAIL: PODN@PODN-PABIANICE.PL, WWW.PODN-PABIANICE.PL

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie i Mieście Sianów w roku szkolnym 2014/2015

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie i Mieście Sianów w roku szkolnym 2014/2015 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie i Mieście Sianów w roku szkolnym 2014/2015 Gimnazjum Gminne im. Ireny Sendlerowej ul. Bolesława Chrobrego 4 76-004 Sianów tel/fax: 94 3185242 www.gimnazjum.sianow.pl

Bardziej szczegółowo

Z PODWÓRKA NA STADION ROZGRYWKI WOJEWÓDZKIE W SULEJÓWKU

Z PODWÓRKA NA STADION ROZGRYWKI WOJEWÓDZKIE W SULEJÓWKU Z PODWÓRKA NA STADION ROZGRYWKI WOJEWÓDZKIE W SULEJÓWKU Zostań gwiazdą z podwórka na stadion 18 maja 2009 r. na stadionie klubu Victoria 16 drużyn chłopięcych i 4 dziewczęce z województwa mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Dokumenty. Komentarz CEA NAUCZYCIEL

Dokumenty. Komentarz CEA NAUCZYCIEL 1 L.p. Dokumenty na podstawie załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki oraz trybu pracy komisji

Bardziej szczegółowo

VI Turniej Orlika o Puchar Premiera RP

VI Turniej Orlika o Puchar Premiera RP Informator dla Animatorów /ów turniejów eliminacyjnych na Orlikach VI Turniej Orlika o Puchar Premiera RP I. O TURNIEJU 1. em turnieju, na zlecenie, jest Szkolny Związek Sportowy. Partnerami turnieju są

Bardziej szczegółowo

KALENDARIUM IMPREZ SZKOLNYCH ROK SZKOLNY 2015/2016. TERMIN REALIZACJI Wrzesień 2015

KALENDARIUM IMPREZ SZKOLNYCH ROK SZKOLNY 2015/2016. TERMIN REALIZACJI Wrzesień 2015 KALENDARIUM IMPREZ SZKOLNYCH ROK SZKOLNY 2015/2016 WYDARZENIE Rozpoczęcie roku szkolnego kl. 0 I kl. II-VI Sprzątanie świata OSOBY ODPOWIEDZIALNE H. Studzińska A. Wojciechowska A. Skorupska A. Pałamar

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 163 IM. BATALIONU,,ZOŚKA W WARSZAWIE NA LATA 2011 2015

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 163 IM. BATALIONU,,ZOŚKA W WARSZAWIE NA LATA 2011 2015 PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 163 IM. BATALIONU,,ZOŚKA W WARSZAWIE NA LATA 2011 2015 CELE PROGRAMU: Wdrażanie do dbałości o własny rozwój, zdrowie i życie; Kształtowanie postaw społecznych,

Bardziej szczegółowo

Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum

Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum przeprowadzonym wśród nauczycieli, uczniów i rodziców,

Bardziej szczegółowo

Nowinki Szkolnej Rodzinki

Nowinki Szkolnej Rodzinki Nowinki Szkolnej Rodzinki ORGANIZATOR PROJEKTU ZGSP im.janusza Korczaka w Pawłowiczkach ul. Korfantego 3 47-2, Pawłowiczki Numer 51 11/15 PARTNER W TYM NUMERZE: - spotkanie z Panią Poprawialską, -spektakl

Bardziej szczegółowo

KONKURS FILMOWY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH i PONADGIMNAZJALNYCH PN. BĄDŹ BEZPIECZNY NA DRODZE. Regulamin konkursu

KONKURS FILMOWY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH i PONADGIMNAZJALNYCH PN. BĄDŹ BEZPIECZNY NA DRODZE. Regulamin konkursu KONKURS FILMOWY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH i PONADGIMNAZJALNYCH PN. BĄDŹ BEZPIECZNY NA DRODZE I. Cel konkursu Regulamin konkursu Celem konkursu jest kształtowanie właściwych nawyków i zachowań dzieci

Bardziej szczegółowo

Poz. 13 M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia 2 marca 2015 r.

Poz. 13 M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia 2 marca 2015 r. Poz. 13 Z A R ZĄDZENIE NR 12 M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursów na kandydatów na stanowiska

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2015/2016 ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO :

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2015/2016 ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO : KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2015/2016 ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO : Rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016 1 września 2015 r. (wtorek) Zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia 31 grudnia 2015 r. Ferie zimowe 15-26

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 36 par. 1 pkt 9) i 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:

Na podstawie art. 36 par. 1 pkt 9) i 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: Uchwała nr V/72 z dnia 21 kwietnia 2015 roku Zarządu PZPN w sprawie przyjęcia Regulaminu Krajowych Rozgrywek Eliminacyjnych w ramach Pucharu Regionów UEFA REGIONS CUP dziesiąta edycja 2015-2017 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 października 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 października 2009 r. Dz.U.2009.184.1436 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagao, jakim powinna odpowiadad osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze

Bardziej szczegółowo

UROCZYSTOŚCI, IMPREZY I KONKURSY SZKOLNE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016. Termin Zagadnienie Koordynatorzy WRZESIEŃ

UROCZYSTOŚCI, IMPREZY I KONKURSY SZKOLNE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016. Termin Zagadnienie Koordynatorzy WRZESIEŃ UROCZYSTOŚCI, IMPREZY I KONKURSY SZKOLNE W ROKU SZKOLNYM /2016 Termin Zagadnienie Koordynatorzy WRZESIEŃ 1.09. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 3.09. Jubileusz 95-lecia Szkoły Podstawowej nr 61 im.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OLIMPIADY WIEDZY O GDAŃSKU

REGULAMIN OLIMPIADY WIEDZY O GDAŃSKU Gdańsk jego historia, zabytki, kultura i współczesność REGULAMIN OLIMPIADY WIEDZY O GDAŃSKU dla uczniów gimnazjów szkół gdańskich oraz województwa pomorskiego w roku szkolnym 2014/2015 Data publikacji:

Bardziej szczegółowo

IV HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ POD PATRONATEM STAROSTY POWIATU PABIANICKIEGO ORZEŁ CUP 2015. (rocznik 2003 i młodsi) Pabianice 20.12.2015 r.

IV HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ POD PATRONATEM STAROSTY POWIATU PABIANICKIEGO ORZEŁ CUP 2015. (rocznik 2003 i młodsi) Pabianice 20.12.2015 r. IV HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ POD PATRONATEM STAROSTY POWIATU PABIANICKIEGO ORZEŁ CUP 2015 (rocznik 2003 i młodsi) Pabianice 20.12.2015 r. 1. Organizator: - LKS Orzeł Piątkowisko - Starostwo Powiatowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN IV POWIATOWEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO IM. ROMANA ŻULIŃSKIEGO w roku szkolnym 2015/2016

REGULAMIN IV POWIATOWEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO IM. ROMANA ŻULIŃSKIEGO w roku szkolnym 2015/2016 REGULAMIN IV POWIATOWEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO IM. ROMANA ŻULIŃSKIEGO w roku szkolnym 2015/2016 I. Organizatorzy Organizatorami konkursu są: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Radzyminie oraz Starostwo

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół w Marzęcicach

Zespół Szkół w Marzęcicach Zespół Szkół w Marzęcicach ul. Szkolna 21, Marzęcice 13-306 Kurzętnik tel./ fax: 056 47 404 97 e-mail: szkolamarzecice@wp.pl www.szkolamarzecice.pl Żyj w zgodzie z naturą, bądź wrażliwy na piękno i otwarty

Bardziej szczegółowo

Mistrzostwa w piłce nożnej przedszkolaków o Puchar Burmistrza Wołomina 2009

Mistrzostwa w piłce nożnej przedszkolaków o Puchar Burmistrza Wołomina 2009 Mistrzostwa w piłce nożnej przedszkolaków o Puchar Burmistrza Wołomina 2009 Regulamin Mistrzostw 1. Organizatorzy: Przedszkole nr 6 Bajka w Wołominie Szkoła Podstawowa nr 7 im. Królowej Jadwigi w Wołominie

Bardziej szczegółowo

W listopadzie odbyło się w naszym przedszkolu drugie spotkanie z teatrzykiem edukacyjnym.

W listopadzie odbyło się w naszym przedszkolu drugie spotkanie z teatrzykiem edukacyjnym. 1. W Samorządowym Przedszkolu w Zatorze odbywają się cykliczne spotkania z teatrem. We wrześniu, teatr edukacyjny przybliżył przedszkolakom wiadomości o sposobach przygotowania się zwierząt do zimy. W

Bardziej szczegółowo

70. rocznica śmierci Janusza Korczaka OBRAZU

70. rocznica śmierci Janusza Korczaka OBRAZU 70. rocznica śmierci Janusza Korczaka II FESTIWAL SŁOWA I OBRAZU pod hasłem W Królestwie Stubarwnego Nieba pod honorowym patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty Pana Krzysztofa Babisza Starosty Lubelskiego

Bardziej szczegółowo

Uczniowski Klub Sportowy GIM 92 Ursynów

Uczniowski Klub Sportowy GIM 92 Ursynów Uczniowski Klub Sportowy GIM 92 Ursynów Warszawa, 2011 Kim jesteśmy Uczniowski Klub Sportowy GIM 92 Ursynów rozpoczął działalność w 2005 roku. Aktualnie w klubie działają 3 sekcje: - sekcja pływacka, -

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI RĘCZNEJ DLA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI RĘCZNEJ DLA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI RĘCZNEJ DLA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Szczypiorniak na Orlikach 2015 rozgrywanego w ramach projektu: Festiwal Piłki Ręcznej PGNiG Dzieciom 1 ORGANIZATOR 1. Organizatorami

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PROJEKCIE Nazwa projektu: Mini Euro 2012 ( II Mistrzostwa Szkół Podstawowych i Gimnazjów z terenu miasta Rzeszowa).

INFORMACJE O PROJEKCIE Nazwa projektu: Mini Euro 2012 ( II Mistrzostwa Szkół Podstawowych i Gimnazjów z terenu miasta Rzeszowa). INFORMACJE O PROJEKCIE Nazwa projektu: Mini Euro 2012 ( II Mistrzostwa Szkół Podstawowych i Gimnazjów z terenu miasta Rzeszowa). Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu Sport to zdrowie mówił Herkules

Bardziej szczegółowo

WITAJCIE PO FERIACH!!!

WITAJCIE PO FERIACH!!! SZKOŁA I JA WITAJCIE PO FERIACH!!! MŁODSZY SAMORZĄD SZKOLNY 1 MOJE ZIMOWE PRZYGODY Ferie zimowe spędziłam na wsi u swoich dziadków. Wesoło spędziłam czas. Pewnego razu wybraliśmy się na wycieczkę do lasu.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU

SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO w KRAKOWIE TECHNIKUM PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO NR 22, TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCE DLA DOROSŁYCH NR 19, ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 23 31-157 Kraków, Pl. Matejki 11, tel. 12

Bardziej szczegółowo

Organizatorem konkursu jest Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Radzyminie

Organizatorem konkursu jest Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Radzyminie REGULAMIN II POWIATOWEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO IM. ROMANA ŻULIŃSKIEGO POD PATRONATEM STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO PIOTRA UŚCIŃSKIEGO w roku szkolnym 2013/2014 I. Organizatorzy Organizatorem konkursu jest Liceum

Bardziej szczegółowo

Dzień Edukacji Narodowej w Legnicy i Bolesławcu. 16 i 17 października 2014 roku były kolejnymi dniami obchodów Dnia Edukacji Narodowej,

Dzień Edukacji Narodowej w Legnicy i Bolesławcu. 16 i 17 października 2014 roku były kolejnymi dniami obchodów Dnia Edukacji Narodowej, Dzień Edukacji Narodowej w Legnicy i Bolesławcu. 16 i 17 października 2014 roku były kolejnymi dniami obchodów Dnia Edukacji Narodowej, organizowanymi przez Dolnośląską Kurator Oświaty. 16 października

Bardziej szczegółowo

SAMORZĄD UCZNIOWSKI Rok szkolny 2014/2015

SAMORZĄD UCZNIOWSKI Rok szkolny 2014/2015 SAMORZĄD UCZNIOWSKI Rok szkolny 2014/2015 Opiekun SU: Jadwiga Banasik Hasło: Samorząd Uczniowski wspiera działania szkoły na rzecz organizowania zadań propagujących współdziałanie uczniów, nauczycieli,

Bardziej szczegółowo

MINI LIGA MISTRZÓW 2013 KARTA ZGŁOSZENIA DRUŻYNY DO TURNIEJU W MINI PIŁKĘ NOŻNĄ

MINI LIGA MISTRZÓW 2013 KARTA ZGŁOSZENIA DRUŻYNY DO TURNIEJU W MINI PIŁKĘ NOŻNĄ MINI LIGA MISTRZÓW 2013 KARTA ZGŁOSZENIA DRUŻYNY DO TURNIEJU W MINI PIŁKĘ NOŻNĄ 10.06.2013r. OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA ORGANIZACJĘ DRUŻYNY: Kapitan drużyny : Imię i Nazwisko ( proszę pisać drukowanymi literami)

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOSZALINIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOSZALINIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOSZALINIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Plan pracy Samorządu Uczniowskiego został opracowany w oparciu o: 1. Wnioski wynikające z realizacji planu pracy

Bardziej szczegółowo

Warsztaty pt.: Przechodzenie czy przeskakiwanie z klasy III do klasy IV?

Warsztaty pt.: Przechodzenie czy przeskakiwanie z klasy III do klasy IV? Instytut Psychologii Od 1919 r. psychologia na UAM Warsztaty pt.: Przechodzenie czy przeskakiwanie z klasy III do klasy IV? Prof. dr hab. Anna Izabela Brzezińska Klaudia Malinowska mgr Weronika Sobczak

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej na rok szkolny 2015/2016

Plan pracy Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: Plan pracy Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej na rok szkolny 2015/2016 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r.

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM / L.p. Tematyka problemy, zagadnienia Odpowiedzialni Termin realizacji 1. Wybory Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny / (przewodniczący, zastępca, skarbnik,

Bardziej szczegółowo

Plan pracy szkoły na rok 2012/13

Plan pracy szkoły na rok 2012/13 (Zał 1.) Lp. Zadanie do realizacji Odpowiedzialny Termin wykonania Kształcenie 1 2 Analiza proponowanych przez nauczycieli do realizacji w kolejnym roku szkolnym programów nauczania pod kątem zgodności

Bardziej szczegółowo

UROCZYSTOŚCI I IMPREZY GIMNAZJUM SIÓSTR MISJONAREK ŚW. RODZINY IM. BŁ. BOLESŁAWY LAMENT W BIAŁYMSTOKU

UROCZYSTOŚCI I IMPREZY GIMNAZJUM SIÓSTR MISJONAREK ŚW. RODZINY IM. BŁ. BOLESŁAWY LAMENT W BIAŁYMSTOKU Gimnazjum Sióstr Misjonarek Św. Rodziny im. Bł. Bolesławy Lament UROCZYSTOŚCI I IMPREZY GIMNAZJUM SIÓSTR MISJONAREK ŚW. RODZINY IM. BŁ. BOLESŁAWY LAMENT W BIAŁYMSTOKU Rok szkolny 2015/2016 Lp. TERMIN UROCZYSTOŚCI

Bardziej szczegółowo

ŻYCIE SZKOŁY. INFORMATOR ZESPOŁU SZKÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM im. Jana Pawła II W PĘPOWIE. Nr 49. Cz. 1. Przedszkole maj - czerwiec 2013

ŻYCIE SZKOŁY. INFORMATOR ZESPOŁU SZKÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM im. Jana Pawła II W PĘPOWIE. Nr 49. Cz. 1. Przedszkole maj - czerwiec 2013 ŻYCIE SZKOŁY INFORMATOR ZESPOŁU SZKÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM im. Jana Pawła II W PĘPOWIE Nr 49. Cz. 1. Przedszkole maj - czerwiec 2013 i edukacja wczesnoszkolna STRONA GŁÓWNA ZESPOŁU SZKÓŁ: www.zspepowo.edu.pl

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N XVI REGIONALNYCH ZAWODÓW RADNYCH, WÓJTÓW, BURMISTRZÓW, PREZYDENTÓW I STAROSTÓW W TENISIE STOŁOWYM

R E G U L A M I N XVI REGIONALNYCH ZAWODÓW RADNYCH, WÓJTÓW, BURMISTRZÓW, PREZYDENTÓW I STAROSTÓW W TENISIE STOŁOWYM R E G U L A M I N XVI REGIONALNYCH ZAWODÓW RADNYCH, WÓJTÓW, BURMISTRZÓW, PREZYDENTÓW I STAROSTÓW W TENISIE STOŁOWYM O PUCHAR MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO MARKA WOŹNIAKA WITKOWO, 7 LUTY 2015 ROK

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych w roku 2012

KALENDARZ IMPREZ kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych w roku 2012 KALENDARZ IMPREZ kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych w roku 2012 Styczeń Luty zabawy karnawałowe Dzień Babci i Dziadka impreza otwarta Ferie zimowe - codzienne zajęcia w Domu Kultury: konkursy plastyczne,

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY GIMNAZJUM. Łódzkiego Stowarzyszenia na rzecz Porozumienia z Europą 2011/2012

PLAN PRACY GIMNAZJUM. Łódzkiego Stowarzyszenia na rzecz Porozumienia z Europą 2011/2012 PLAN PRACY GIMNAZJUM Łódzkiego Stowarzyszenia na rzecz Porozumienia z Europą 2011/2012 I. Praca dydaktyczna Lp. Zadania Sposób Odpowiedzialni 1. Posiedzenia Rady Pedagogicznej 2. Realizacja podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

Relacja z Festiwalu Projektów.

Relacja z Festiwalu Projektów. Relacja z Festiwalu Projektów. 17 czerwca 2011 roku w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie uczestniczyłam w ogólnopolskich targach TIK-owych projektów, w czasie których odbyła się prezentacja najciekawszych

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Rok szkolny 2015/2016 PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Opiekun SU: Maria Hawrylak Przewodnicząca SU: Paulina Jaremek 1 Lp. Zadania. Formy pracy Termin realizacji Odpowiedzialni Uwagi I NIE KAŻDY POCZĄTEK

Bardziej szczegółowo

ROK SZKOLNY 2014/2015

ROK SZKOLNY 2014/2015 ROK SZKOLNY 2014/2015 Podsumowanie roku szkolnego 2014/2015 W wyniku podsumowania KONKURSU NA NAJAKTYWNIEJSZE KOŁO W ODDZIALE OKRĘGOWYM w roku szkolnym 2014-2015 w kategorii szkół gminnych nagrodzono:

Bardziej szczegółowo

I WOJEWÓDZKI FESTIWAL JĘZYKOWY

I WOJEWÓDZKI FESTIWAL JĘZYKOWY I WOJEWÓDZKI FESTIWAL JĘZYKOWY NIEGOWIĆ 2015 REGULAMIN I WOJEWÓDZKIEGO FESTIWALU JĘZYKOWEGO W NIEGOWICI ORGANIZATOR: Gimnazjum im. księdza Karola Wojtyły w Niegowici nauczyciele języków obcych. KOORDYNATOR:

Bardziej szczegółowo

2 dni w Wiosce Świętego Mikołaja

2 dni w Wiosce Świętego Mikołaja 2 dni w Wiosce Świętego Mikołaja Zakwaterowanie: Ośrodek Wypoczynkowo-Szkoleniowy k/ Giżycka. Pokoje 2-5 osobowe z łazienkami Program pobytu: Dzień I Przyjazd i zakwaterowanie 14:00-15:00 Obiad 16:00-18:00

Bardziej szczegółowo

DZIEŃ TERAPEUTY. zagatki i pytania, golenie mężczyzn, nauka: haftowania,

DZIEŃ TERAPEUTY. zagatki i pytania, golenie mężczyzn, nauka: haftowania, DZIEŃ TERAPEUTY 16 października pracownia komputerowa z przygotowaniem do zawodu zorganizowała Dzień Terapeuty. Były różne konkurencje takie jak: rysowanie portretów instruktorów, zagatki i pytania, golenie

Bardziej szczegółowo

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH w Radomiu ogłasza n a b ó r na stanowisko INSPEKTOR DS. BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY NA 1 / 4 ETATU

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH w Radomiu ogłasza n a b ó r na stanowisko INSPEKTOR DS. BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY NA 1 / 4 ETATU DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH w Radomiu ogłasza n a b ó r na stanowisko INSPEKTOR DS. BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY NA 1 / 4 ETATU GŁÓWNE OBOWIĄZKI : 1. Czuwanie nad przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo