ABC prawa dla młodych ludzi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ABC prawa dla młodych ludzi"

Transkrypt

1 ABC prawa dla młodych ludzi Choć prawo towarzyszy życiu wszystkich ludzi, to jednak dzieci i młodzież niewiele mają z nim w praktyce do czynienia, bo w ich imieniu prawie wszystkie czynności prawne wykonują rodzice. Gdy jednak młodzi ludzie wchodzą w dorosłe życie, powinni sami poznać podstawowe zasady prawne w ważnych dla nich dziedzinach życia. Na zajęciach uczniowie przygotowują poradnik dla swoich rówieśników, zawierający informacje, które mogą okazać się przydatne w codziennym życiu. Cele Po zajęciach uczniowie powinni umieć: dowieść, że prawo jest obecne we wszystkich sferach życia codziennego młodego człowieka; podać przykłady regulacji prawnych odnoszących się do wybranych dziedzin życia (praca, mieszkanie, rodzina, itp.); wskazać źródła, w których należy poszukiwać regulacji dotyczących konkretnych życiowych spraw. Środki dydaktyczne 1. Piszemy poradnik prawny dla młodych ludzi. 2. Małżeństwo, rodzina. 3. Praca. 4. Mieszkanie. 5. Pieniądze. 6. Podróże. 7. Zdrowie. 8. Przykłady z angielskiego poradnika prawnego dla młodych ludzi Young Citizen s Passport. Przebieg zajęć 1. Poinformuj uczniów, że na zajęciach będą zajmować się tymi aspektami prawa, które mogą być szczególnie interesujące dla młodych ludzi wchodzących w dorosłe życie. Zaproponuj, by na wstępie każdy zastanowił się chwilę, jakiego rodzaju informacje na temat obowiązującego prawa mogą mu się przydać w najbliższych latach, i zapisał swoje pytania na osobnych samoprzylepnych karteczkach. Poproś, by troje uczniów zebrało karteczki od kolegów, a następnie uporządkowało je, łącząc w bardziej ogólne kategorie (np. praca, mieszkanie, założenie rodziny). Naklejcie je na dużym arkuszu papieru podzielonym na części odpowiadające wyodrębnionym kategoriom. Zastanówcie się wspólnie, czy nie pominęliście jakiegoś ważnego tematu jeśli tak, dopiszcie go na plakacie. 2. Powiedz uczniom, że na tych zajęciach będą przygotowywać krótki poradnik prawny dla młodzieży. Będzie to zadanie zespołowe zadaniem każdej grupy będzie przygotowanie jednego rozdziału broszury. Poproś o zapoznanie się z materiałem pomocniczym nr 1, zawierającym wskazówki dotyczące zawartości dwustronicowego rozdziału poradnika. Możecie oczywiście zmodyfikować tę propozycję, ważne jest jednak, by każdy rozdział przygotowany został według tych samych zasad i w tym samym układzie graficznym. Przed przystąpieniem do pracy musicie więc wspólnie ustalić ostateczną wersję układu treściowego i graficznego rozdziału. 3. Podziel klasę na zespoły w taki sposób, by w każdym znalazła się co najmniej jedna osoba mająca lekkie pióro, ktoś ze zdolnościami plastycznymi i ktoś, kto ma w domu komputer i podejmie się przepisania tekstu rozdziału. Liczba zespołów zależy od ilości rozdziałów zdecydujcie wspólnie, czy ograniczycie się tylko do tych, które omawiane są w materiałach pomocniczych, czy też dodacie do nich inne tematy (np. prawo w szkole, konflikt z prawem, prawa konsumenta, działalność gospodarcza). Jeśli zdecydujecie się rozszerzyć znacznie zakres tematyczny poradnika, możesz zaproponować, by chętni podjęli się napisania po zajęciach rozdziałów, do których materiały i informacje trzeba będzie dopiero zebrać. 4. Rozlosuj lub w inny sposób przydziel tematy grupom i poproś uczniów o zapoznanie się z odpowiednim materiałem pomocniczym, a także przykładem z podobnej publikacji opracowanej przez Citizenship Foundation, brytyjską fundację zajmującą się edukacją obywatelską (materiał pomocniczy nr 8). Podczas pracy zespołów zadaniem nauczyciela będzie obserwowanie działań uczniów i służenie im w razie potrzeby pomocą i radą. W połowie zajęć należy zrobić krótką przerwę, w czasie której zespoły będą mogły obejrzeć efekty pracy swoich kolegów oraz ewentualnie dopracować jednolitą formułę poradnika. 5. Pod koniec zajęć przedstawiciele grup prezentują przygotowane przez siebie rozdziały poradnika i informują klasę, w jaki sposób i do kiedy zamierzają dokończyć pracę. Utwórz komitet redakcyjny, w skład którego wejdzie po jednej osobie z każdego zespołu jego zadaniem bę- 343

2 dzie zebranie wszystkich rozdziałów, dopracowanie ich, skorygowanie błędów, ujednolicenie szaty graficznej, opracowanie okładki oraz spisu treści. Powołaj także konsorcjum wydawnicze, którego członkowie zajmą się zbadaniem możliwości wydrukowania choćby w niewielkim nakładzie ABC prawa znalezieniem sponsorów, drukarni itp. Pojęcia i terminy umowa o pracę umowa-zlecenie umowa o dzieło ubezpieczenie zdrowotne wiza paszport konsulat ambasada darowizna kredyt spadek pożyczka karta kredytowa intercyza mieszkanie kwaterunkowe mieszkanie własnościowe mieszkanie lokatorskie akt notarialny mieszkanie hipoteczne MATERIAŁ POMOCNICZY NR 1 Piszemy poradnik prawny dla młodych ludzi Każdy rozdział poradnika prawnego dla młodzieży powinien zawierać: zasadnicze informacje pisane w formie zrozumiałej i bezpośredniej ( Zawsze czytaj uważnie wszystkie umowy przed ich podpisaniem ) element graficzny (jeden lub dwa) np. zdjęcie, dowcipny rysunek wiążący się z omawianymi zagadnieniami co najmniej dwie ramki zawierające konkretne wskazówki ( Pamiętaj, że polskie placówki dyplomatyczne za granicą są obowiązane do pomagania obywatelom polskim w trudnych sytuacjach. Jeśli więc spotka cię coś złego nie wahaj się zwrócić o pomoc do polskiej ambasady czy konsulatu ) na koniec każdego rozdziału sekcja pod tytułem Inne dobre rady ( Jeśli jesteś dziewczyną, staraj się nie podróżować samotnie autostopem ) MATERIAŁ POMOCNICZY NR 2 Małżeństwo, rodzina Kodeks rodzinny i opiekuńczy z 1964 r., który normuje sprawy dotyczące rodziny i opieki, wymaga, aby zawierający małżeństwo mężczyzna ukończył 21 lat, a kobieta 18 lat. Wymaga również, by między okresem złożenia wymaganych dokumentów w urzędzie stanu cywilnego a samym aktem ślubu upłynął co najmniej miesiąc. Jeśli natomiast chcą się ze sobą pobrać kobieta i mężczyzna, z których jedno lub oboje nie osiągnęli wymaganego wieku, wymaga to zgody sądu opiekuńczego. Z ważnych powodów może on zezwolić na zawarcie małżeństwa mężczyźnie, który ukończył 18 lat albo kobiecie, która ukończyła lat 16, jeżeli z okoliczności wynika, że tak będzie dobrze dla założonej przez nich rodziny. W praktyce owe okoliczności często dotyczą sytuacji, gdy młodzi spodziewają się lub już mają dziecko. Małżeństwa nie mogą zawrzeć osoby, które łączą więzi rodzinne: są ze sobą blisko spokrewnione, czyli posiadają wspólnego przodka (chodzi o krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo); stały się dla siebie rodziną wskutek przysposobienia (adopcji); są blisko spowinowacone, czyli stały się dla siebie rodziną poprzez związek małżeński ich najbliższych (dotyczy to powinowatych w linii prostej, np. teść nie może poślubić własnej synowej). Stosunek powinowactwa nie gaśnie nawet w przypadku ustania małżeństwa (rozwód, śmierć). Z ważnych względów sąd może zezwolić na małżeństwo między powinowatymi. Przeszkodą dla zawarcia małżeństwa jest również pozostawanie którejkolwiek strony w związku małżeńskim (bigamia jest zakazana), a także całkowite ubezwłasnowolnienie obu lub jednej z osób zamierzającej zawrzeć małżeństwo. 344

3 W związku z wejściem w życie konkordatu możliwe będzie zawarcie jedynie ślubu kościelnego, bez konieczności potwierdzania go w urzędzie (niezbędne będzie jednak zaświadczenie z urzędu stanu cywilnego o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa). Udzielający ślubu kapłan musi w ciągu 5 dni powiadomić urząd stanu cywilnego o tym, że dane małżeństwo zostało zawarte tym samym mieć będzie ono takie same skutki cywilne jak związek zawarty przed urzędnikiem stanu cywilnego. Choć katolicyzm zakłada nierozerwalność związku małżeńskiego, to jednak w świetle prawa będzie możliwy rozwód nawet takiego, zawartego jedynie w kościele małżeństwa. Zawarcie małżeństwa powoduje (o ile strony nie zdecydują inaczej w odrębnej umowie majątkowej, tzw. intercyzie) powstanie między małżonkami ustawowej wspólnoty majątkowej obejmującej ich dorobek. Do dorobku zalicza się to, co zostało nabyte (zakupione, podarowane obojgu) w trakcie trwania małżeństwa, prawa majątkowe, pobrane wynagrodzenia za pracę oraz za usługi świadczone osobiście przez któregokolwiek z małżonków. Z równej pozycji małżonków wypływa przyjęta w prawie zasada, iż małżonkowie wspólnie rozstrzygają o istotnych sprawach rodziny (art. 24 kro), są zobowiązanie współdziałać w zarządzie wspólnym majątkiem (art. 36 1) i wspólnie sprawują władzę rodzicielską (art. 97 1). W przypadku sporów można się w ostateczności zwrócić do sądu, który może rozstrzygnąć spór co do istotnych spraw rodziny (art. 24 kro w związku z art kpc i art kpc). Sąd w takiej sprawie działa przede wszystkim jako mediator dążąc do osiągnięcia porozumienia między małżonkami. Kodeks rodzinny i opiekuńczy nie definiuje, o jakie istotne sprawy rodzinne chodzi. Sąd rozstrzyga również spory na temat istotnych spraw dziecka np. rozporządzenia jego pieniędzmi, czy wyjazdu za granicę. Sąd może także wydać zezwolenie ze względu na dobro rodziny na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem wspólnym, gdy odmawia na to zgody drugi małżonek. Sprawy te rozpoznaje sąd rejonowy na wniosek jednego z małżonków. MATERIAŁ POMOCNICZY NR 3 Praca W Polsce właściwie nie dopuszcza się pracy dzieci do 15. roku życia. Mogą one co najwyżej trudnić się lekkimi pracami dorywczymi i sezonowymi. Dopuszczalne jest natomiast zatrudnianie młodocianych młodzieży pomiędzy 15. i 18. rokiem życia. Warunkiem jest ukończenie szkoły podstawowej i przedstawienie świadectwa lekarskiego, że dana praca nie zagraża ich zdrowiu. Młodociani nie mogą być zatrudniani w godzinach nadliczbowych (przed ukończeniem 16. roku życia nie mogą pracować dłużej niż 6 godzin dziennie) ani też pracować w szkodliwych warunkach. Mają prawo do urlopu płatnego (po sześciu miesiącach pracy 12 dni, po roku 26 dni; ale po ukończeniu 18 lat tylko 20 dni), a ponadto jeśli uczą się w szkołach wieczorowych także do bezpłatnego (nie dłuższego niż 2 miesiące). Pracę wykonywać można w ramach pracy etatowej (tzw. stosunek pracy) wtedy zawarta zostaje umowa pomiędzy pracodawcą, który ma kierować pracą zatrudnionego i wypłacać mu wynagrodzenie, a pracobiorcą, który zobowiązuje się do wykonywania określonego rodzaju czynności na rzecz pracodawcy. Pracownik musi wyznaczoną pracę wykonywać osobiście, ma też obowiązek starannego wykonywania zleconych czynności. Nie ponosi natomiast odpowiedzialności za wynik pracy. Pracę wykonywać można także na podstawie umowy-zlecenia tutaj w ramach umowy pracodawca musi dokładnie określić, jakich prac wymaga od zleceniobiorcy po podpisaniu umowy zleceniodawca nie może ich jednostronnie łamać. Pod pewnymi względami jednak umowa-zlecenie przypomina stosunek pracy wymaga także osobistego wykonania i nakłada obowiązek staranności, nie obciąża jednak zleceniobiorcy odpowiedzialnością za końcowy efekt pracy. Inaczej rzecz ma się w przypadku umowy o dzieło tutaj przedmiotem umowy jest określony z góry rezultat, który ma zostać osiągnięty. Wykonawca zobowiązuje się osiągnąć ów rezultat i ponosi odpowiedzialność za wynik swojej pracy i jego ewentualne wady. Umowa o pracę może zostać rozwiązana na mocy porozumienia stron lub za wypowiedzeniem złożonym przez pracodawcę bądź pracownika. Jeśli umowa zawarta została na czas 345

4 nieokreślony, okres wypowiedzenia uzależniony jest od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi: 2 tygodnie (zatrudnienie krótsze niż 6 miesięcy), 1 miesiąc (zatrudnienie co najmniej 6 miesięcy), 3 miesiące (zatrudnienie co najmniej 3 lata). Pracownikowi przysługuje prawo odwołania się do sądu pracy w terminie 7 dni od dnia doręczenia pisma wypowiadającego. Kodeks pracy dopuszcza także możliwość rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia w przypadku np. ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych. Pracownik może również rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, jeśli np. praca ma szkodliwy wpływ na jego zdrowie (jeśli zostało to potwierdzone orzeczeniem lekarskim) albo gdy pracodawca naruszył bardzo poważnie swoje podstawowe obowiązki wobec pracownika. System pomocy dla bezrobotnych służyć ma w istocie rzeczy dwóm celom równocześnie z jednej strony ma dostarczyć minimum potrzebnych środków ludziom, którzy nie mogą zdobyć pracy, z drugiej zaś strony popychać ich do aktywnego poszukiwania nowego miejsca zatrudnienia. Bezrobotnemu przysługuje zasiłek, jednak traci on do niego prawo na 6 miesięcy, jeśli dwukrotnie odmówi przyjęcia proponowanego zatrudnienia bez uzasadnionych przyczyn. MATERIAŁ POMOCNICZY NR 4 Mieszkanie Wynajem mieszkania Wynajmując mieszkanie musimy zawrzeć umowę najmu. Wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz. Gdy wynajmujemy mieszkanie, lepiej, choć nie jest to konieczne, spisać umowę na piśmie. Umowa najmu nieruchomości lub pomieszczenia zawarta na czas określony, dłuższy niż jeden rok, powinna być zawarta na piśmie. W razie niezachowania tej formy uważa się, iż zawarta ona została na czas nie oznaczony (art. 660 kc). Wynajmując mieszkanie należy sprawdzić, czy wynajmujący jest rzeczywiście właścicielem i czy ma prawo do wynajmowania. W umowie lepiej określić, jakie elementy wyposażenia i które meble są do naszej dyspozycji oraz w jakim są stanie. Trzeba też określić wysokość czynszu, terminy płacenia, ewentualnie sposób waloryzacji, w stosunku do inflacji lub np. kursu dolara. Dochód z czynszu wlicza się do sumy dochodów, które po odjęciu np. kosztów przystosowania mieszkania do wynajmowania stanowią podstawę obliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych. Wprowadzone ustawą z 2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych nowe przepisy przekształciły mieszkania kwaterunkowe czy zakładowe w mieszkania zajmowane na podstawie umowy najmu. Nowe przepisy urealniły zasady naliczania czynszu, utrzymując jednak w okresie przejściowym do końca roku 2004 ograniczenia w jego wysokości. Dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej (niezależnie od tego, czy zajmują one lokal na zasadzie najmu, czy też innego tytułu prawnego) wprowadziły system dodatków mieszkaniowych oraz ochronę lokatorów przed wypowiedzeniem najmu przez wynajmującego. Zniosły zakaz zajmowania dwóch lub więcej lokali mieszkalnych przez jedną osobę bądź małżonków. Wykup mieszkań komunalnych możliwy jest wtedy, gdy gmina ustali zasady sprzedaży lokali w budynkach mieszkalnych stanowiących własność gminy. Spółdzielnie mieszkaniowe Każdy (nawet małoletni) może być członkiem spółdzielni, a nawet jej założycielem (wymagana liczba założycieli to 10 osób). Sprawy członkostwa i wiele innych reguluje ustawa Prawo spółdzielcze z 1982 r. oraz statuty poszczególnych spółdzielni, którym przed wstąpieniem do spółdzielni warto się przyjrzeć. Są dwa rodzaje mieszkań spółdzielczych lokatorskie i własnościowe. By zostać członkiem spółdzielni, należy wnieść udział pieniężny odzyskuje się go, gdy członkostwo wygasa. Następnie wnosimy w gotówce lub w ratach wkład mieszkaniowy na 346

5 pokrycie części kosztów budowy mieszkania lokatorskiego lub wkład budowlany na pokrycie pełnych kosztów budowy lokalu bądź domu, gdy chcemy uzyskać własnościowe prawo do lokalu. Mieszkanie lokatorskie jest niezbywalne (nie można go sprzedać) i nie przechodzi na spadkobierców. Inny status ma mieszkanie własnościowe jest zbywalne i przechodzi na spadkobierców. Ostatnio popularne stało się wykupywanie mieszkań lokatorskich przekształcenie prawa lokatorskiego we własnościowe. Zasady określają statuty spółdzielni. Na poczet wkładu budowlanego zalicza się wtedy zaktualizowaną wartość wkładu mieszkaniowego. Resztę trzeba dopłacić zgodnie ze statutem (jednorazowo lub w ratach). Kupno na wolnym rynku Zanim kupimy mieszkanie, wiele rzeczy powinniśmy sprawdzić. Trzeba poprosić o zaświadczenie ze spółdzielni, że sprzedający jest właścicielem, lub o wyciąg z księgi wieczystej, gdy kupujemy mieszkanie hipoteczne czy dom. Warto uzyskać zaświadczenie z urzędu skarbowego i ZUS, że sprzedawca nie zalega z podatkami i opłatami (by Skarb Państwa nie zaspokajał swych wierzytelności z mieszkania). Najczęściej najpierw spisuje się umowę przedwstępną, w której określone zostają: data umowy notarialnej, cena, data przekazania pieniędzy i opuszczenia mieszkania, wysokość zadatku. Zadatek przepada, gdy kupujący wycofuje się z transakcji, gdy natomiast wycofa się sprzedający, kupującemu należy się zadatek w podwójnej wysokości. Kupno mieszkania wymaga sporządzenia przez notariusza aktu notarialnego. Następnie nabywca mieszkania musi zostać przyjęty w poczet członków spółdzielni albo uzyskać wpis do księgi wieczystej (mieszkanie hipoteczne). Kupujący winien pamiętać, że cena mieszkania to nie wszystko musi zapłacić także taksę notarialną, opłatę skarbową i prowizję pośrednika. Może to podrożyć koszty transakcji o około 10%. MATERIAŁ POMOCNICZY NR 5 Pieniądze W Polsce w 1998 roku obowiązują trzy progi podatkowe dla osób fizycznych osiągających dochody bez względu na wiek i posiadających własny NIP (Numer Identyfikacji Podatkowej nadawany jest przez urząd skarbowy po złożeniu podania): 19% poniżej zł rocznego dochodu, 30% do zł i 40% powyżej poprzedniej kwoty. Oznacza to, że obywatele płacą należny podatek w zależności od osiąganego dochodu, np. jeżeli roczny dochód wynosi mniej niż zł, wówczas należny podatek to 19% całorocznej kwoty. Regulacje podatkowe są ustalone na podstawie Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z 1991 roku, wielokrotnie później nowelizowanej. Stosowane są również ulgi, które umożliwiają odliczenia od podatku (np. ulga budowlana, ulga na zakup pomocy naukowych, ulga na wydatki na usługi medyczne). Możliwość pośredniego uczestnictwa w wymianie pieniądza stwarzają banki, których działalność w Polsce regulowana jest przez ustawę Prawo bankowe oraz kodeks cywilny i administracyjny. System bankowy tworzą banki komercyjne (handlowe), udzielające kredytów krótkoi średnioterminowych, banki kredytu długoterminowego (finansowanie inwestycji) oraz bank centralny (którego działalność reguluje odrębna ustawa, Dz.U ). Aby otworzyć konto w banku, należy mieć ukończone 18 lat i posiadać stałe dochody. Możliwość otworzenia własnego konta mają studenci, a warunkiem jest posiadanie systematycznie przelewanego na rachunek stypendium (tzw. konto akademickie, w Polsce oferują je: PKO BP i Pekao SA). Możliwe jest też otwieranie konta niepełnoletnim dzieciom, nie posiadającym własnych dochodów, przez rodziców na warunkach określonych przez bank. Pieniądze w bankach można składać jako depozyty, które są powierzone bankowi na określony czas na specjalnych terminowych kontach o wyższym oprocentowaniu. Posiadaczom rachunków banki oferują możliwość korzystania z czeków oraz kart krajowych, które pozwalają dokonywać wypłat z bankomatów lub płatności w punktach usługowych i handlowych na terenie danego kraju (w Polsce wydają je m.in. BGŻ, BIG, Kredyt Bank, PBK, Pekao. Karta bankomatowa to karta identyfikacyjna, która różni się od karty płatniczej tym, że nie umożliwia bezgotówkowej zapłaty za usługi i towary, a wysokość możliwych do pobrania środków jest ograniczona albo określonymi przez bank limitami, albo aktualnym stanem konta. Kolejnym 347

6 rodzajem jest karta kredytowa, która klientowi banku pozwala w momencie dokonywania różnych płatności zaciągać krótkoterminowy kredyt. Powstałe zadłużenie ewidencjonowane jest na specjalnym koncie rachunku kredytowym i jest spłacane w określonych przez bank miesięcznych ratach (w Polsce Bank Śląski wydaje międzynarodową kartę Visa Classic, a Pekao SA kartę Partner). Niektóre karty mają zasięg międzynarodowy w Polsce wydawane są karty następujących systemów: VISA International, MasterCard International, American Express, Dinners Club, Europay International. Banki oferują również kredyty różnego typu (najczęściej mogą się o nie ubiegać posiadacze kont bankowych, otrzymujący stałe wynagrodzenie za pracę): hipoteczne, budowlane, konsumpcyjne, mieszkaniowe, na zakup samochodu. Planowane od dawna są również kredyty dla studentów (mają być uruchomione od roku akademickiego 98/99). Będą one udzielane na preferencyjnych warunkach niskie oprocentowanie, odroczony termin spłaty (po ukończeniu studiów i podjęciu pracy). Otrzymanie kredytu dla studentów może zostać uzależnione od roku studiów, na którym znajduje się student, od średniej ocen, jakie uzyskał, od zdania w terminie egzaminów. MATERIAŁ POMOCNICZY NR 6 Podróże Podstawowym dokumentem umożliwiającym podróż za granicę jest paszport. W naszym kraju wydaje się go na dziesięć lat, uprawnia do wielokrotnego przekraczania granicy (całą procedurę reguluje ustawa o paszportach, Dz.U. Nr 2 z 7 kwietnia 1991) Wyrobienie dokumentu kosztuje 100 zł. 50% zniżka przysługuje uczniom, studentom studiów stacjonarnych, emerytom, rencistom i ich żonom, jeśli są na utrzymaniu mężów. Jeśli paszport zostanie zgubiony, za ponowne wyrobienie trzeba zapłacić 300 zł, a po kolejnej stracie już 400 zł. Osoby poniżej 18. roku życia do wyrobienia paszportu muszą mieć ze sobą: kwestionariusz paszportowy, legitymację szkolną, znaczek skarbowy, trzy fotografie, dowód wpłaty na konto swojego urzędu, dowody osobiste rodziców i akt urodzenia. Niezbędna jest przy tym obecność obojga rodziców lub opiekunów, którzy muszą wyrazić zgodę na wydanie paszportu. Na otrzymanie granatowej książeczki czeka się zwykle nie dłużej niż dwa tygodnie. Podróżowanie po Europie stało się dużo prostsze od czasu wejścia w życie (26 III 1995) konwencji z Schengen na temat swobodnego przepływu osób. Obowiązuje ona w następujących krajach: Belgia, Niemcy, Francja, Luksemburg, Holandia, Hiszpania, Portugalia, Włochy, Austria. W zagranicznych wojażach bardzo użyteczne okazać się mogą różnego rodzaju karty i legitymacje dające zniżki do muzeów, teatrów, schronisk, dyskotek. Niektóre umożliwiają także zakupu zniżkowych biletów kolejowych. Do najbardziej znanych legitymacji turystycznych należą: Euro-26 karta daje jej posiadaczowi oprócz różnego rodzaju zniżek także ubezpieczenie na czas podróży. Przeznaczona jest dla młodzieży w wieku lat, ważność zachowuje przez 12 miesięcy, a kupić ją można w EMPiK-ach i biurach podróży. ISIC (International Student Identity Card) dostępna dla studentów oraz uczniów szkół średnich, rozprowadzana przez biuro podróży Almatur (za dodatkową opłatą można uzyskać ubezpieczenie), ważna do końca grudnia każdego roku. Go 25 mogą ją uzyskać, również w biurach Almaturu, osoby w wieku poniżej 25 lat, w cenę wliczone jest ubezpieczenie, jest honorowana w 50 krajach. PTSM ta legitymacja pomaga znaleźć niedrogi nocleg w schroniskach młodzieżowych, których w 68 krajach świata jest ponad 5,5 tys. (w Polsce około 600), pozwala na uzyskanie zniżki, a czasem jest warunkiem zameldowania. Dostępna w zasadzie dla każdego, wydawana przez PTSM, a ważność zachowuje przez rok. Turysta, który zamierza dużo podróżować kolejami, może zaopatrzyć się w zniżkowy bilet kolejowy. Jest kilka rodzajów tego typu biletów: InterRail nabyć go może każdy, najprościej w międzynarodowych kasach PKP. Zasięg biletu zależy od tego, na ile stref go wykupimy. Europa jest podzielona na 8 stref geograficznych i można zdecydować się na bilet 1-, 2-, 3-strefowy lub też globalny. W krajach, w których jest on 348

7 ważny, można poruszać się bez ograniczeń pociągami 2 klasy przez miesiąc (to okres ważności biletu). Wasteels-26/BIJ ten bilet mogą nabyć osoby przed 26. rokiem życia. Można go kupić podobnie jak InterRail oraz w niektórych biurach Orbisu, a daje posiadaczowi możliwość uzyskania zniżki na konkretną międzynarodową trasę. Euro Domino bilet dla wszystkich, do kupienia w międzynarodowych kasach PKP, ważność 3, 5 lub 10 dni. Kupując ten bilet można swobodnie poruszać się po wybranym kraju podróżując drugą klasą. Warto wspomnieć też o kolejowym bilecie grupowym Zoom i karnetach autobusowych Eurolines Pass (do kupienia w biurach Pekaes Bus). Do 48 krajów Polacy mogą pojechać bez wizy turystycznej, dzięki zawarciu z tymi krajami porozumień o zniesieniu obowiązku wizowego przy pobytach do 30 lub 90 dni. Prościej jest wymienić kilka państw, które nakładają na nas obowiązek wizowy (w Europie tylko Turcja): Kanada, Stany Zjednoczone, Australia, RPA, Izrael, Indonezja, Indie. W przypadku wystąpienia podczas pobytu za granicą nieprzewidzianych kłopotów (np. utrata paszportu, kradzież, niewywiązanie się biura podróży z oferty) należy skontaktować się z Ambasadą RP lub najbliższym konsulatem. Adresy polskich placówek dyplomatycznych można znaleźć w każdym przewodniku turystycznym. MATERIAŁ POMOCNICZY NR 7 Zdrowie Ochronę zdrowia regulują: Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej z 1991 roku i Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z 1994 r. Istotne znaczenie mają także Ustawa o zawodzie lekarza oraz Kodeks etyki lekarskiej. W tych aktach prawnych znaleźć można rozproszone zapisy o prawach pacjenta. Do najważniejszych należy prawo do świadomego udziału w podejmowaniu decyzji dotyczących swojego zdrowia. Postępowanie diagnostyczne, lecznicze i zapobiegawcze wymaga zgody pacjenta, który może też wycofać pozwolenie na interwencję lekarza. Bez zgody pacjenta lekarz może interweniować tylko wtedy, gdy chory jest nieprzytomny (wypadek) lub gdy niemożliwe jest porozumienie się z ustawowym przedstawicielem małoletniego, psychicznie chorego lub niedorozwiniętego, a zwłoka w wykonaniu zabiegu może spowodować ujemne następstwa. W takich sytuacjach lekarz powinien zasięgnąć opinii innego lekarza, a jeśli jest to niemożliwe, zaznaczyć ten fakt na karcie operacyjnej. Art. 19. Ustawy o Zakładach Opieki Zdrowotnej mówi o prawie pacjenta do pełnej informacji o stanie zdrowia jest to prawo bezwarunkowe, od którego nie ma odstępstw. Chory może też zastrzec, że nie chce znać stanu swojego zdrowia (art. 16. Kodeksu Etyki Lekarskiej). Kolejne prawa zawarte w artykule 19 to: prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom wiedzy medycznej, prawo do poszanowania intymności i godności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych, prawo do umierania w spokoju i godności. Pacjent przebywający w szpitalu ma między innymi prawo: do otrzymania osobistej bielizny szpitalnej i środków higieny osobistej, do opieki pielęgnacyjnej przez osobę bliską lub przez inną wskazaną przez siebie, chyba że jest to niemożliwe ze względów epidemicznych lub ze względu na warunki przebywania innych osób chorych w pomieszczeniu, do nieograniczonego kontaktu korespondencyjnego i telefonicznego z ogólnie dostępnego telefonu, a w wyjątkowych wypadkach również z telefonu służbowego z osobami z zewnątrz, do osobistego kontaktu z osobami z zewnątrz w wyznaczonych godzinach, a jeżeli nie zakłóca to toku pracy szpitala bądź nie wpływa ujemnie na warunki przebywania innych pacjentów, również w innych godzinach, do opieki duszpasterskiej duchownego wyznawanej przez siebie religii i umożliwienia mu uczestnictwa w obrzędach religijnych organizowanych w szpitalu. 349

8 W godzinie śmierci pacjent ma prawo do osobistego i nieskrępowanego obecnością innych osób kontaktu z najbliższymi mu osobami i duchownym wyznawanej przez siebie religii. Może też zastrzec, aby po jego śmierci nie pobierać z jego zwłok tkanek, narządów lub komórek w innym celu niż dla ustalenia przyczyny zgonu. Do praw pacjenta należy także możliwość wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej spośród lekarzy publicznego zakładu opieki zdrowotnej, udzielającego świadczeń w rejonie zamieszkania, nauki bądź w miejscu pracy i prawo do uzyskania za częściowym pokryciem kosztów lub bezpłatnie leków i materiałów medycznych zamieszczonych w wykazach ustalonych przez ministra zdrowia i opieki społecznej. Szczegółową listę praw pacjenta zawiera Karta praw pacjenta przygotowywana przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej. Zbiera ona, rozwija i konkretyzuje przepisy z różnych aktów prawnych. Pacjenci nieletni mają takie same prawa jak dorośli, z tym że wyrażanie zgody lub jej odmowa (jeśli dotyczy osoby poniżej 16 lat) przysługuje rodzicom bądź opiekunom. Jeżeli pacjent nieletni ukończył 16 lat, jego zgoda lub odmowa na świadczenia zdrowotne także wymaga potwierdzenia przez osobę reprezentującą jego prawa. Prawo przewiduje sytuacje, w których lekarz może odstąpić od obowiązującej go tajemnicy lekarskiej, która nakłada na niego zakaz informowania osób trzecich o stanie zdrowia pacjenta: gdy złamanie tajemnicy konieczne jest do dalszego leczenia (ujawnienie informacji innemu lekarzowi), gdy pacjent zgadza się na niestosowanie się do tajemnicy lekarskiej, gdy ukrywanie stanu zdrowia pacjenta niesie zagrożenie dla życia/zdrowia jego lub kogoś z otoczenia, kiedy istnieje domniemanie, że stan pacjenta ma związek z zabójstwem, samobójstwem, zatruciem lub uszkodzeniem ciała w związku z przestępstwem. Podstawowa opieka zdrowotna w Polsce jest bezpłatna. Ci, którzy decydują się jednak na korzystanie z prywatnych usług medycznych, mogą skorzystać z ulgi podatkowej. Na przykład w 1997 r. każdy podatnik mógł odliczyć wydatki poniesione na leczenie do wysokości kwoty 208,60 zł. Teksty na temat małżeństwa i rodziny, pracy i mieszkania przygotowano na podstawie: M. Płatek, Ł. Bojarski, Z prawem na ty, Polskie Stowarzyszenie Edukacji Prawnej, Warszawa 1997 Teksty o pieniądzach, podróżach i zdrowiu napisał Paweł Aleksandrowicz 350

9 MATERIAŁ POMOCNICZY NR 8 Przykłady z angielskiego poradnika prawnego dla młodych ludzi Źródło: Young Citizen s Passport, Citizenship Foundation, Londyn

PRAWO LOKALOWE. Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, problemy z lokatorami i właścicielami.

PRAWO LOKALOWE. Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, problemy z lokatorami i właścicielami. PRAWO LOKALOWE Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, problemy z lokatorami i właścicielami. SPOSOBY ZABEZPIECZANIA WIERZYTELNOŚCI 1. kaucja, 2. gwarancja zapłaty, 3.poręczenie, 4. przewłaszczenie na zabezpieczenie,

Bardziej szczegółowo

KARTA PRAW PACJENTA. / w oparciu o Deklarację Praw Pacjenta WHO / I. Wartości ludzkie a funkcjonowanie systemu opieki zdrowotnej.

KARTA PRAW PACJENTA. / w oparciu o Deklarację Praw Pacjenta WHO / I. Wartości ludzkie a funkcjonowanie systemu opieki zdrowotnej. KARTA PRAW PACJENTA / w oparciu o Deklarację Praw Pacjenta WHO / I. Wartości ludzkie a funkcjonowanie systemu opieki zdrowotnej. 1. Każdy ma prawo do poszanowania swojej osoby jako osoby ludzkiej. 2. Każdy

Bardziej szczegółowo

PRAWA PACJENTA. Prawo pacjenta do informacji Pacjent ma prawo do informacji o swoim stanie zdrowia.

PRAWA PACJENTA. Prawo pacjenta do informacji Pacjent ma prawo do informacji o swoim stanie zdrowia. PRAWA PACJENTA Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego MSZ Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych udzielanych z należytą starannością, odpowiadających wymaganiom

Bardziej szczegółowo

B.SPÓŁDZIELCZE LOKATORSKIE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO

B.SPÓŁDZIELCZE LOKATORSKIE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO B.SPÓŁDZIELCZE LOKATORSKIE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO 25. 1. Przez umowę o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego spółdzielnia zobowiązuje się oddać członkowi lokal mieszkalny

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2 Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego. Art. 9.

Rozdział 2 Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego. Art. 9. Rozdział 2 Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego Art. 9. 1. Przez umowę o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego spółdzielnia zobowiązuje się oddać członkowi

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Generalnego Nr 23 z dnia 19 maja 2008 r. REGULAMIN korzystania z usług i świadczeń finansowanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Ministerstwie Środowiska

Bardziej szczegółowo

Prawa i obowiązki pacjenta

Prawa i obowiązki pacjenta Prawa i obowiązki pacjenta Podstawowe unormowania prawne Wynikają one z ustawy zasadniczej - Konstytucji z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz następujących ustaw: z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. przyjmowania członków, ustanawiania praw do lokali,

R E G U L A M I N. przyjmowania członków, ustanawiania praw do lokali, R E G U L A M I N przyjmowania członków, ustanawiania praw do lokali, Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 9/2010 z dnia 1 czerwca 2010 r. przenoszenia własności lokali oraz dokonywania zamian

Bardziej szczegółowo

Rodzaj ulgi Wysokość ulgi Podstawa Uwagi. Nadwyżka wydatków ponad 100 zł miesięcznie. Do 2.280 zł limit roczny

Rodzaj ulgi Wysokość ulgi Podstawa Uwagi. Nadwyżka wydatków ponad 100 zł miesięcznie. Do 2.280 zł limit roczny I. Odliczenia od dochodu LIMITY ODLICZEŃ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH OBOWIĄZUJĄCE W ROZLICZENIACH ZA 2009 r. (na podstawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych -

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rozliczeń finansowych Spółdzielni Mieszkaniowej Nasz Dom w Bytomiu z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych w budynkach eksploatowanych

REGULAMIN rozliczeń finansowych Spółdzielni Mieszkaniowej Nasz Dom w Bytomiu z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych w budynkach eksploatowanych REGULAMIN rozliczeń finansowych Spółdzielni Mieszkaniowej Nasz Dom w Bytomiu z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych w budynkach eksploatowanych tekst jednolity zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

KARTA PRAW PACJENTA I. PRAWO PACJENTA DO OCHRONY ZDROWIA PRAWO PACJENTA DO ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

KARTA PRAW PACJENTA I. PRAWO PACJENTA DO OCHRONY ZDROWIA PRAWO PACJENTA DO ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH KARTA PRAW PACJENTA Biuro Rzecznika Praw Pacjenta Krystyna Barbara Kozłowska ul. Młynarska 46 01-171 Warszawa Sekretariat: tel. +48 22 532-82 - 50 fax. +48 22 532-82 - 30 sekretariat@bpp.gov.pl Ogólnopolska

Bardziej szczegółowo

2. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego może być ustanowione w budynku stanowiącym własność lub współwłasność spółdzielni.

2. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego może być ustanowione w budynku stanowiącym własność lub współwłasność spółdzielni. Rozdział 2. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego Art. 9. [Umowa; treść prawa] 1. Przez umowę o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego spółdzielnia zobowiązuje

Bardziej szczegółowo

KARTA PRAW PACJENTA podstawowe unormowania prawne wynikające z ustawy zasadniczej - Konstytucji z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz.

KARTA PRAW PACJENTA podstawowe unormowania prawne wynikające z ustawy zasadniczej - Konstytucji z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. KARTA PRAW PACJENTA podstawowe unormowania prawne wynikające z ustawy zasadniczej - Konstytucji z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późniejszymi zmianami) określone w ustawach: z dnia 6

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW, NAJMU I ZAMIANY MIESZKAŃ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KORAB W USTCE

REGULAMIN PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW, NAJMU I ZAMIANY MIESZKAŃ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KORAB W USTCE REGULAMIN PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW, NAJMU I ZAMIANY MIESZKAŃ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KORAB W USTCE Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie przepisów: ustawy z dnia 16 września 1982 roku Prawo

Bardziej szczegółowo

Karta Praw Pacjenta (wyciąg)

Karta Praw Pacjenta (wyciąg) Karta Praw Pacjenta (wyciąg) Prawa pacjenta są zbiorem praw, zawartych między innymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne. Zasady przyjmowania członków. R E G U L A M I N

I. Postanowienia ogólne. Zasady przyjmowania członków. R E G U L A M I N R E G U L A M I N przyjmowania członków, ustanawiania praw do lokali oraz zamiany mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej w Suchedniowie I. Postanowienia ogólne. 1. Regulamin niniejszy opracowany został na

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU STUDENCKIEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU STUDENCKIEGO Załącznik nr 1 do Instrukcji udzielania kredytów studenckich Wniosek kredytowy nr... Data złożenia wniosku kredytowego.. WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU STUDENCKIEGO CZĘŚĆ A I. Informacje o kredycie Wnoszę

Bardziej szczegółowo

Referat Spraw Obywatelskich

Referat Spraw Obywatelskich Wydanie dowodu osobistego. Referat Spraw Obywatelskich - Odpis skrócony aktu urodzenia lub odpis skrócony aktu małżeństwa (przy zmianie stanu cywilnego) Dokumentów nie przedkładamy gdy: 1). urodzenie na

Bardziej szczegółowo

UMOWA o świadczenie usług zdrowotnych

UMOWA o świadczenie usług zdrowotnych UMOWA o świadczenie usług zdrowotnych Zawarta w dniu r. w Nowym Wiśniczu pomiędzy : Samodzielnym Publicznym Gminnym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Nowym Wiśniczu, przy ul. Podzamcze 4, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

Informacja o dodatkach mieszkaniowych

Informacja o dodatkach mieszkaniowych Informacja o dodatkach mieszkaniowych Dodatek mieszkaniowy stanowi różnicę pomiędzy wydatkami przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu mieszkalnego ( bądź wydatkami ponoszonymi

Bardziej szczegółowo

Rządowa instrukcja dla osób starających się o dopłatę do kredytu mieszkaniowego. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Rządowa instrukcja dla osób starających się o dopłatę do kredytu mieszkaniowego. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Rządowa instrukcja dla osób starających się o dopłatę do kredytu mieszkaniowego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej OSOBA, KTÓREJ UDZIELONO POMOCY, MUSI: monitorować zasady rozliczania pomocy w banku,

Bardziej szczegółowo

Moment otrzymania wkładu momentem zadeklarowania VAT

Moment otrzymania wkładu momentem zadeklarowania VAT Opodatkowaniu VAT podlega otrzymanie jakiejkolwiek części wkładu mieszkaniowego lub budowlanego na poczet jakiegokolwiek prawa do lokalu spółdzielczego. Opodatkowaniu podatkiem VAT podlega otrzymanie jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. wzór. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert nr : przeprowadzonego na podstawie:

Umowa nr.. wzór. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert nr : przeprowadzonego na podstawie: Załącznik nr 2 do SWKO Umowa nr.. wzór W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert nr : przeprowadzonego na podstawie: - art. 26-27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 2015

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. w sprawie przyjmowania w poczet członków, przyznawania i zamiany oraz zasiedlania mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej Wspólnota w Będzinie

REGULAMIN. w sprawie przyjmowania w poczet członków, przyznawania i zamiany oraz zasiedlania mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej Wspólnota w Będzinie REGULAMIN w sprawie przyjmowania w poczet członków, przyznawania i zamiany oraz zasiedlania mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej Wspólnota w Będzinie I. Podstawy prawne 1. 1. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000

Bardziej szczegółowo

Rządowa instrukcja dla osób starających się o dopłatę do kredytu mieszkaniowego

Rządowa instrukcja dla osób starających się o dopłatę do kredytu mieszkaniowego Rządowa instrukcja dla osób starających się o dopłatę do kredytu mieszkaniowego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Osoby, które utraciły pracę, a zobowiązane są spłacać raty za mieszkanie lub dom

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Gotówka na różne potrzeby Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Gotówka na różne potrzeby Postanowienia ogólne Regulamin Promocji Gotówka na różne potrzeby 25.04-31.05.16 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji pod nazwą Gotówka na różne potrzeby 25.04-31.05.16 (zwanej

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE UNIWERSALNEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE UNIWERSALNEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO Bank Spółdzielczy w Kłomnicach Załącznik nr 1C Nr wniosku kredytowego... Data złożenia wniosku kredytowego.... WNIOSEK O UDZIELENIE UNIWERSALNEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO I. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY/ACH Imię/imiona

Bardziej szczegółowo

Zalety umowy o pracę: Należy ci się płatny urlop. Niezależnie od tego czy jesteś zatrudniony na umowę terminową, czy też bezterminową,

Zalety umowy o pracę: Należy ci się płatny urlop. Niezależnie od tego czy jesteś zatrudniony na umowę terminową, czy też bezterminową, Aby pracować w okresie wakacji, możesz podpisać jedną z następujących umów: umowę o pracę: na czas określony, na czas wykonania określonej pracy, na zastępstwo, umowę z agencją pracy tymczasowej, umowę

Bardziej szczegółowo

PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY MIESZKANIA Z HIPOTEKĄ NA KREDYT HIPOTECZNY

PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY MIESZKANIA Z HIPOTEKĄ NA KREDYT HIPOTECZNY PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY MIESZKANIA Z HIPOTEKĄ NA KREDYT HIPOTECZNY Dnia r., w, pomiędzy: Panem/Panią, zam. w ( - ), ul., legitymującym się dowodem osobistym o numerze..., PESEL:, zwanym dalej Sprzedawcą

Bardziej szczegółowo

Susz, listopad 2004 r.

Susz, listopad 2004 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 53/2004 Zarządu BS w Suszu z dnia 22.11.2004 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Z WKŁADAMI PŁATNYMI NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH DLA OSÓB MAŁOLETNICH

Bardziej szczegółowo

POLSKA KARTA PRAW PACJENTA

POLSKA KARTA PRAW PACJENTA POLSKA KARTA PRAW PACJENTA podstawowe unormowania prawne wynikające z ustawy zasadniczej - Konstytucji z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) określone w ustawach *: I. Prawa pacjenta wynikające

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK WNIOSEK O PODWYŻSZENIE KWOTY KREDYTU GOTÓWKOWEGO* / PROLONGATĘ TERMINU SPŁATY KREDYTU GOTÓWKOWEGO *

WNIOSEK WNIOSEK O PODWYŻSZENIE KWOTY KREDYTU GOTÓWKOWEGO* / PROLONGATĘ TERMINU SPŁATY KREDYTU GOTÓWKOWEGO * Bank Spółdzielczy w Kłomnicach Załącznik nr 1D Nr wniosku kredytowego... Data złożenia wniosku.... WNIOSEK WNIOSEK O PODWYŻSZENIE KWOTY KREDYTU GOTÓWKOWEGO* / PROLONGATĘ TERMINU SPŁATY KREDYTU GOTÓWKOWEGO

Bardziej szczegółowo

Małżeńska wspólnota majątkowa tak nie nie dotyczy tak nie nie dotyczy. Nazwa:. Seria.. Nr dokumentu:. Wydany przez:... Ulica... Nr domu:...

Małżeńska wspólnota majątkowa tak nie nie dotyczy tak nie nie dotyczy. Nazwa:. Seria.. Nr dokumentu:. Wydany przez:... Ulica... Nr domu:... .. Zał.1 BANK SPÓŁDZIELCZY W ZATORZE Nr wniosku kredytowego.. WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSUMPCYJNEGO Szybka gotówka Bezpieczna gotówka Losowy Sezonowy I. INFORMACJE O KREDYCIE Data złożenia wniosku

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU BEZ ODSETEK

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU BEZ ODSETEK Bank Spółdzielczy w Koszęcinie 42-286 Koszęcin ul. Sienkiewicza 1 tel. 034 378 07 41, tel./fax 034 378 07 40 email: kredyty@bskoszecin.com.pl www.bskoszecin.com.pl Nr wniosku kredytowego... Data złożenia

Bardziej szczegółowo

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach INFORMATOR DLA OSOBY USAMODZIELNIANEJ. Samo dzielni

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach INFORMATOR DLA OSOBY USAMODZIELNIANEJ. Samo dzielni INFORMATOR DLA OSOBY USAMODZIELNIANEJ Samo dzielni OGÓLNE ZASADY Indywidualny program usamodzielnienia został opracowany zgodnie z wymogami ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO Bank Spółdzielczy w Kłomnicach Załącznik nr 1B Nr wniosku kredytowego... Data złożenia wniosku kredytowego.... WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO I. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY/ACH I Imię/imiona

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rachunku lokaty TWOJA INWESTYCJA SKOK im. Powstańców Śląskich

REGULAMIN rachunku lokaty TWOJA INWESTYCJA SKOK im. Powstańców Śląskich REGULAMIN rachunku lokaty TWOJA INWESTYCJA SKOK im. Powstańców Śląskich I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunku lokaty terminowej Inwestycja, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA W POCZET CZŁONKÓW, USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI I ZAMIANY MIESZKAŃ

REGULAMIN PRZYJMOWANIA W POCZET CZŁONKÓW, USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI I ZAMIANY MIESZKAŃ REGULAMIN PRZYJMOWANIA W POCZET CZŁONKÓW, USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI I ZAMIANY MIESZKAŃ Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Regulamin niniejszy opracowany został na podstawie: ustawy z dnia 16.09.1982

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE NR /2015 O UDZIELANIE PRZEZ LEKARZY ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

UMOWA ZLECENIE NR /2015 O UDZIELANIE PRZEZ LEKARZY ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH UMOWA ZLECENIE NR /2015 O UDZIELANIE PRZEZ LEKARZY ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH zawarta w Warszawie dnia..r.. pomiędzy: 1. SZPZLO Warszawa-Rembertów, z siedzibą w Warszawie przy ul. Zawiszaków 23, wpisanym do

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 63 poz. 266 USTAWA. z dnia 14 czerwca 1991 r. o Krajowej Szkole Administracji Publicznej

Dz.U Nr 63 poz. 266 USTAWA. z dnia 14 czerwca 1991 r. o Krajowej Szkole Administracji Publicznej Kancelaria Sejmu s. 1/7 Dz.U. 1991 Nr 63 poz. 266 USTAWA Opracowano na podstawie: t.j. z 2015 r. poz. 248. z dnia 14 czerwca 1991 r. o Krajowej Szkole Administracji Publicznej Art. 1. 1. Krajową Szkołę

Bardziej szczegółowo

KARTA PRAW PACJENTA. Przepisy ogólne

KARTA PRAW PACJENTA. Przepisy ogólne KARTA PRAW PACJENTA Podstawowe unormowania prawne określone w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. 2009 nr.52 poz.417). Przepisy ogólne 1. Przestrzeganie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY PRZEZ FUNDACJĘ PBS POMAGAM

REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY PRZEZ FUNDACJĘ PBS POMAGAM Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Fundacji pbs pomagam nr 9/2014 z dnia 14 lipca 2014 r. REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY PRZEZ FUNDACJĘ PBS POMAGAM ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Fundacja PBS pomagam, zwana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Przyjmowania Członków, Ustanawiania Spółdzielczego Lokatorskiego Prawa do Lokalu i Zamiany Mieszkań

Regulamin Przyjmowania Członków, Ustanawiania Spółdzielczego Lokatorskiego Prawa do Lokalu i Zamiany Mieszkań Strona /stron 1/8 Regulamin Spółdzielczego Lokatorskiego Prawa do Lokalu Zatwierdzono uchwałą Rady Nadzorczej nr 7/2013 z dnia 26.02.2013 roku /tekst jednolity/ Sekretarz Rady Nadzorczej Andrzej Jamka

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE o sytuacji finansowej i osobistej Podatnika będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą

OŚWIADCZENIE o sytuacji finansowej i osobistej Podatnika będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą OŚWIADCZENIE o sytuacji finansowej i osobistej Podatnika będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą (pieczątka firmowa) Dębica, dn. 20..- - 1. Dane identyfikacyjne Imię i nazwisko podatnika

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE DOKUMENTACJI DO WNIOSKU O POŻYCZKĘ/KREDYT

ZESTAWIENIE DOKUMENTACJI DO WNIOSKU O POŻYCZKĘ/KREDYT ZESTAWIENIE DOKUMENTACJI DO WNIOSKU O POŻYCZKĘ/KREDYT 4. 5. Lp. I. DOKUMENTACJA FORMALNO-PRAWNA DOTYCZĄCA KLIENTA Dowód osobisty lub paszport 2. Zaświadczenie o zameldowaniu zawsze w przypadku paszportu

Bardziej szczegółowo

Limity odliczeń w podatku dochodowym od osób fizycznych - odliczenia od dochodu/przychodu r.

Limity odliczeń w podatku dochodowym od osób fizycznych - odliczenia od dochodu/przychodu r. Limity odliczeń w podatku dochodowym od osób fizycznych - odliczenia od dochodu/przychodu - 2013 r. Limity odliczeń od dochodu/przychodu* obowiązujące w 2013 r. na podstawie ustawy z dnia 26 lipca 1991

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. rozliczeń finansowych Spółdzielni Mieszkaniowej DIAMENT w Piekarach Śląskich z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych.

REGULAMIN. rozliczeń finansowych Spółdzielni Mieszkaniowej DIAMENT w Piekarach Śląskich z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych. REGULAMIN rozliczeń finansowych Spółdzielni Mieszkaniowej DIAMENT w Piekarach Śląskich z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych. Regulamin opracowany został w oparciu o : a) ustawę z dnia 16.09.1982r.

Bardziej szczegółowo

Wymagane dokumenty do kredytu hipotecznego Dokumenty osobowe Druki bankowe wniosek wraz z załącznikami Obywatel polski dowód osobisty drugi dokument

Wymagane dokumenty do kredytu hipotecznego Dokumenty osobowe Druki bankowe wniosek wraz z załącznikami Obywatel polski dowód osobisty drugi dokument Wymagane dokumenty do kredytu hipotecznego Dokumenty osobowe Druki bankowe wniosek wraz z załącznikami Obywatel polski dowód osobisty drugi dokument tożsamości ze zdjęciem (np. paszport, prawo jazdy, legitymacja

Bardziej szczegółowo

Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument) nie dotyczy

Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument) nie dotyczy 4FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Dane identyfikacyjne: Kredytodawca: Aasa Polska S.A. Adres:

Bardziej szczegółowo

Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument) nie dotyczy

Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument) nie dotyczy FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Dane identyfikacyjne: Kredytodawca: Aasa Polska S.A. Adres:

Bardziej szczegółowo

Centrum Chirurgii Krótkoterminowej EPIONE KARTA PRAW PACJENTA

Centrum Chirurgii Krótkoterminowej EPIONE KARTA PRAW PACJENTA EPIONE KARTA PRAW PACJENTA Wydanie 1/6/05/2016 I. Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych (opieki, leczenia) 1. Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej.

Bardziej szczegółowo

Rodzaj ulgi Wysokość ulgi Podstawa Uwagi. Nadwyżka wydatków ponad 100 zł miesięcznie. Do 2.280 zł limit roczny

Rodzaj ulgi Wysokość ulgi Podstawa Uwagi. Nadwyżka wydatków ponad 100 zł miesięcznie. Do 2.280 zł limit roczny I. Odliczenia od dochodu LIMITY ODLICZEŃ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH OBOWIĄZUJĄCE W ROZLICZENIACH ZA 2008 r. (na podstawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych -

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny

Formularz informacyjny Formularz informacyjny Formularz dotyczący kredytu konsumenckiego 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego

Bardziej szczegółowo

do ustawy z dnia 12 września 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym (druk nr 713)

do ustawy z dnia 12 września 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym (druk nr 713) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy z dnia 12 września 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym (druk nr 713) U S T A W A z dnia z dnia 17 listopada

Bardziej szczegółowo

Prawo bankowe. Kredyt konsumencki ochrona praw konsumenta USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim; z. U. z 2011 r.

Prawo bankowe. Kredyt konsumencki ochrona praw konsumenta USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim; z. U. z 2011 r. Prawo bankowe Kredyt konsumencki ochrona praw konsumenta USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim; z. U. z 2011 r. Nr 126 Kredyt konsumencki kredyt w wysokości nie większej niż 255 550 zł

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ustanowienia praw do lokali, zamiany i najmu lokali mieszkalnych w Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej WARDOM

REGULAMIN ustanowienia praw do lokali, zamiany i najmu lokali mieszkalnych w Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej WARDOM REGULAMIN ustanowienia praw do lokali, zamiany i najmu lokali mieszkalnych w Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej WARDOM Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 16.09.1982r. Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA OSOBOM FIZYCZNYM ZŁOTOWYCH KREDYTÓW KONSUMPCYJNYCH w Banku Spółdzielczym w Kowalu

REGULAMIN UDZIELANIA OSOBOM FIZYCZNYM ZŁOTOWYCH KREDYTÓW KONSUMPCYJNYCH w Banku Spółdzielczym w Kowalu REGULAMIN UDZIELANIA OSOBOM FIZYCZNYM ZŁOTOWYCH KREDYTÓW KONSUMPCYJNYCH w Banku Spółdzielczym w Kowalu SPIS TREŚCI str. Rozdział I Postanowienia ogólne 2 Rozdział II Zasady i warunki udzielania kredytów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZEŃ Z TYTUŁU WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC

REGULAMIN ROZLICZEŃ Z TYTUŁU WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC REGULAMIN ROZLICZEŃ Z TYTUŁU WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC A. Przepisy prawne: - ustawa z dnia 16.09.1982r. Prawo spółdzielcze (t.j. Dz.U. z 2003r. Nr 188,

Bardziej szczegółowo

5. TYTUŁY PRAWNE DO LOKALI

5. TYTUŁY PRAWNE DO LOKALI 5. TYTUŁY PRAWNE DO LOKALI 63 Dla zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych członków Spółdzielnia może: 1) ustanawiać na rzecz członków spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego w budynkach stanowiących

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo- Kredytowej Beskidy w Bielsku Białej

Regulamin rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo- Kredytowej Beskidy w Bielsku Białej Załącznik do uchwały Zarządu nr 7/XIV/10 z dnia 31.05.2010r. Regulamin rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo- Kredytowej Beskidy w Bielsku Białej Regulamin obowiązuje

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N PRZYJMOWANIA W POCZET CZŁONKÓW, USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI I ZAMIANY MIESZKAŃ W MAŁEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ JUTRZENKA

R E G U L A M I N PRZYJMOWANIA W POCZET CZŁONKÓW, USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI I ZAMIANY MIESZKAŃ W MAŁEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ JUTRZENKA R E G U L A M I N PRZYJMOWANIA W POCZET CZŁONKÓW, USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI I ZAMIANY MIESZKAŃ W MAŁEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ JUTRZENKA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Regulamin niniejszy określa. 1. Zasady

Bardziej szczegółowo

Podstawę prawną opracowania niniejszego regulaminu stanowią:

Podstawę prawną opracowania niniejszego regulaminu stanowią: załącznik nr 2 do Umowy o prowadzeniu wspólnej działalności przeznaczonej na fundusz mieszkaniowy REGULAMIN gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w części przeznaczonej na pomoc

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Dla Wariantu 2 określonego w Zał. nr 2 Umowy Grupowego Ubezpieczenia na Życie Kredytobiorców Ubezpieczenie Spłaty Zadłużenia nr 9956 1. Definicje 1. Klient / Kredytobiorca

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ODDŁUŻENIA WIERZYTELNOŚCI Z TYTUŁU OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI WCHODZĄCYCH W SKŁAD MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY MIASTA STARGARDU SZCZECIŃSKIEGO

PROGRAM ODDŁUŻENIA WIERZYTELNOŚCI Z TYTUŁU OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI WCHODZĄCYCH W SKŁAD MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY MIASTA STARGARDU SZCZECIŃSKIEGO PROGRAM ODDŁUŻENIA WIERZYTELNOŚCI Z TYTUŁU OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI WCHODZĄCYCH W SKŁAD MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY MIASTA STARGARDU SZCZECIŃSKIEGO PODSTAWA PRAWNA PROGRAMU art. 34a ustawy z dnia 26 listopada

Bardziej szczegółowo

Jakie są warunki skorzystania z ulgi mieszkaniowej w podatku od spadków i darowizn?

Jakie są warunki skorzystania z ulgi mieszkaniowej w podatku od spadków i darowizn? Jakie są warunki skorzystania z ulgi mieszkaniowej w podatku od spadków i darowizn? Warunki skorzystania z ulgi mieszkaniowej w podatku od spadków i darowizn Ustawodawca jednoznacznie określił, iż nabycie

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI I ZAMIANY MIESZKAŃ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KORMORAN W OLSZTYNIE

R E G U L A M I N USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI I ZAMIANY MIESZKAŃ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KORMORAN W OLSZTYNIE R E G U L A M I N USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI I ZAMIANY MIESZKAŃ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KORMORAN W OLSZTYNIE Ilekroć w regulaminie jest mowa: R O Z D Z I A Ł I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. - o ustawie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 15 lipca 2011 r.

USTAWA. z dnia 15 lipca 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 168 9839 Poz. 1006 1006 USTAWA z dnia 15 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie

Bardziej szczegółowo

Obywatelstwo polskie. Informacja dla cudzoziemców

Obywatelstwo polskie. Informacja dla cudzoziemców Obywatelstwo polskie Informacja dla cudzoziemców Polskie prawo przewiduje możliwość uzyskania polskiego przez cudzoziemców, którzy od dłuższego czasu mieszkają na terytorium Polski i spełniają określone

Bardziej szczegółowo

Limity odliczeń w podatku dochodowym od osób fizycznych - odliczenia od dochodu za 2014 r.

Limity odliczeń w podatku dochodowym od osób fizycznych - odliczenia od dochodu za 2014 r. Limity odliczeń w podatku dochodowym od osób fizycznych - odliczenia od dochodu za 2014 r. Lp. Rodzaj ulgi Wysokość ulgi Podstawa Uwagi 1. Wydatki na zakup leków, których stosowanie zalecił lekarz specjalista

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE Tekst jednolity 1 KLIENCI INDYWIDUALNI Rozdział I. Obrót gotówkowy Tabela 1. Wpłaty 1 Od wpłat gotówkowych na rachunki w innych

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKA

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKA ZAŁ.1 C Bank Spółdzielczy w Starachowicach Grupa BPS.. Placówka Banku Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego:.. WNOSEK O UDZELENE KREDYTU GOTÓWKA. NFORMACJE O KREDYCE Kwota kredytu:..

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyjmowania w poczet członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany lokali

REGULAMIN przyjmowania w poczet członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany lokali Spółdzielnia Mieszkaniowa Zielone Wzgórza w Murowanej Goślinie REGULAMIN przyjmowania w poczet członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany lokali Na podstawie 100 Statutu Spółdzielni regulamin niniejszy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZEŃ FINANSOWYCH Z CZŁONKAMI Z TYTUŁU WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH

REGULAMIN ROZLICZEŃ FINANSOWYCH Z CZŁONKAMI Z TYTUŁU WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH REGULAMIN ROZLICZEŃ FINANSOWYCH Z CZŁONKAMI Z TYTUŁU WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH Środowiskowej Spółdzielni Mieszkaniowej Niewidomych I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin dotyczy rozliczeń finansowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XVIII/ 135 /2008 Rady Gminy Milówka z dnia 28 marca 2008r. Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XVIII/ 135 /2008 Rady Gminy Milówka z dnia 28 marca 2008r. Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego Uchwała Nr XVIII/ 135/2008 Rady Gminy Milówka z dnia 28 marca 2008r. w sprawie przyjęcia "Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Milówka". Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

RYBNICKI BANK SPÓŁDZIELCZY

RYBNICKI BANK SPÓŁDZIELCZY RYBNICKI BANK SPÓŁDZIELCZY rok założenia 1902 Grupa BPS Załącznik nr 1A Nr wniosku kredytowego......... Placówka Banku Data złożenia wniosku kredytowego.. WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSUMPCYJNEGO I.

Bardziej szczegółowo

w budynkach eksploatowanych

w budynkach eksploatowanych REGULAMIN rozliczeń finansowych spółdzielni z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych w budynkach eksploatowanych l. Postanowienia ogólne 1.1. Regulamin niniejszy określa zasady rozliczeń z tytułu

Bardziej szczegółowo

10 Wypłaty z rachunku mogą być podejmowane do wysokości stanu oszczędności na rachunku, po pozostawieniu minimalnej kwoty wkładu określanej przez Zarz

10 Wypłaty z rachunku mogą być podejmowane do wysokości stanu oszczędności na rachunku, po pozostawieniu minimalnej kwoty wkładu określanej przez Zarz Regulamin rachunków oszczędnościowych z wkładami płatnymi na każde żądanie (rachunków A'VISTA) I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania, prowadzenia i zamykania rachunków z wkładami

Bardziej szczegółowo

! Cotygodniowa audycja w każdą środę od godz. 11:00 w Programie I Polskiego Radia.

! Cotygodniowa audycja w każdą środę od godz. 11:00 w Programie I Polskiego Radia. CZY MAŁŻEŃSTWO SIĘ OPŁACA?! Cotygodniowa audycja w każdą środę od godz. 11:00 w Programie I Polskiego Radia. 1. Czy mój małżonek może żądać dostępu do mojego wynagrodzenia za pracę? Jeżeli jeden z małżonków

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie dochodów z najmu, dzierżawy osiąganych poza działalnością gospodarczą. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska Warszawa

Opodatkowanie dochodów z najmu, dzierżawy osiąganych poza działalnością gospodarczą. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska Warszawa Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.finanse.mf.gov.pl Opodatkowanie dochodów z najmu, dzierżawy osiąganych poza działalnością gospodarczą 1 Opodatkowanie dochodów z najmu, dzierżawy

Bardziej szczegółowo

OBOWIĄZEK SZKOLNY I NAUKI. Rodzice dzieci w wieku od 7 lat do czasu ukończenia gimnazjum (obowiązek szkolny) zobowiązani są:

OBOWIĄZEK SZKOLNY I NAUKI. Rodzice dzieci w wieku od 7 lat do czasu ukończenia gimnazjum (obowiązek szkolny) zobowiązani są: ZAŁĄCZNIK 5 OBOWIĄZEK SZKOLNY I NAUKI Rodzice dzieci w wieku od 7 lat do czasu ukończenia gimnazjum (obowiązek szkolny) zobowiązani są: zgłosić dziecko do szkoły, zapewnić regularne uczęszczanie dziecka

Bardziej szczegółowo

TEKST UJEDNOLICONY. Strona 1 z 5

TEKST UJEDNOLICONY. Strona 1 z 5 TEKST UJEDNOLICONY REGULAMIN ROZLICZEŃ FINANSOWYCH Z TYTUŁU WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH, WARTOŚCI RYNKOWEJ PRAWA ORAZ UDZIAŁÓW CZŁONKOWSKICH W EKSPLOATOWANYCH BUDYNKACH FORDOŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie dochodów z najmu, dzierżawy osiąganych poza działalnością gospodarczą. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska Warszawa

Opodatkowanie dochodów z najmu, dzierżawy osiąganych poza działalnością gospodarczą. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska Warszawa Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.finanse.mf.gov.pl Opodatkowanie dochodów z najmu, dzierżawy osiąganych poza działalnością gospodarczą 1 Opodatkowanie dochodów z najmu, dzierżawy

Bardziej szczegółowo

Część V Wpisowe, udziały, wkłady i ich rozliczenia Dział I Wpisowe i udziały

Część V Wpisowe, udziały, wkłady i ich rozliczenia Dział I Wpisowe i udziały Część V Wpisowe, udziały, wkłady i ich rozliczenia Dział I Wpisowe i udziały 88 1. Członek spółdzielni obowiązany jest wnieść wpisowe i udziały członkowskie. 2. Wpisowe wynosi 20 zł, a udział 30zł. 3.

Bardziej szczegółowo

Załatwianie spraw z zakresu zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych

Załatwianie spraw z zakresu zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych Załatwianie spraw z zakresu zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych 1. Co należy zrobić Przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z Ustawą z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych świadczeniami rodzinnymi są:

Zgodnie z Ustawą z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych świadczeniami rodzinnymi są: Zgodnie z Ustawą z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych świadczeniami rodzinnymi są: 1. zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu: urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIE DLA MŁODYCH

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIE DLA MŁODYCH Załącznik nr 1 do Instrukcji MDM.. Bank Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: I. INFORMACJE O KREDYCIE WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIE DLA MŁODYCH Słownie:... Kwota kredytu:..

Bardziej szczegółowo

Regulamin najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz opłat za najem w Spółdzielni Mieszkaniowej DIAMENT.

Regulamin najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz opłat za najem w Spółdzielni Mieszkaniowej DIAMENT. Spółdzielnia Mieszkaniowa DIAMENT z siedzibą w Piekarach Śląskich Regulamin najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz opłat za najem w Spółdzielni Mieszkaniowej DIAMENT. Piekary Śl. 2013 r. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie dochodów z najmu, dzierżawy osiąganych poza działalnością gospodarczą. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa

Opodatkowanie dochodów z najmu, dzierżawy osiąganych poza działalnością gospodarczą. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.mf.gov.pl Opodatkowanie dochodów z najmu, dzierżawy osiąganych poza działalnością gospodarczą 1 OPODATKOWANIE DOCHODÓW Z NAJMU, DZIERŻAWY

Bardziej szczegółowo

Część VI Przenoszenie praw do lokali, zamiana mieszkań i używanie lokali Dział I Przenoszenie praw do lokalu

Część VI Przenoszenie praw do lokali, zamiana mieszkań i używanie lokali Dział I Przenoszenie praw do lokalu Część VI Przenoszenie praw do lokali, zamiana mieszkań i używanie lokali Dział I Przenoszenie praw do lokalu 110 1. Na pisemne żądanie członka, któremu przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI

OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI Stan prawny na dzień 1 stycznia 2011 r. www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI*

Bardziej szczegółowo

Karta Praw Pacjenta Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskie (Dz.U z 1997 Nr 78, poz. 483 ze zm.)

Karta Praw Pacjenta Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskie (Dz.U z 1997 Nr 78, poz. 483 ze zm.) Karta Praw Pacjenta Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskie (Dz.U z 1997 Nr 78, poz. 483 ze zm.) 1. Każdy ma prawo do ochrony zdrowia art. 68 ust. 1 Konstytucji, 2. Każdy obywatel ma prawo do równego

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE DOCHODÓW Z NAJMU, DZIERŻAWY

OPODATKOWANIE DOCHODÓW Z NAJMU, DZIERŻAWY OPODATKOWANIE DOCHODÓW Z NAJMU, DZIERŻAWY OSIĄGANYCH POZA DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ Stan prawny na dzień 1 stycznia 2011 r. www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów OPODATKOWANIE DOCHODÓW Z NAJMU, DZIERŻAWY

Bardziej szczegółowo

Umowa o kształcenie dziecka w Niepublicznym /Niepublicznej

Umowa o kształcenie dziecka w Niepublicznym /Niepublicznej Umowa o kształcenie dziecka w Niepublicznym /Niepublicznej Zawarta w dniu. w Gdańsku pomiędzy; Stowarzyszeniem Przyjaciół Gdańskiego Liceum Ogólnokształcącego z siedzibą w Gdańsku przy ul. Małomiejskiej

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓLDZIELCZY W LEŚNICY ODDZIAŁ/FILIA..

BANK SPÓLDZIELCZY W LEŚNICY ODDZIAŁ/FILIA.. BANK SPÓLDZIELCZY W LEŚNICY ODDZIAŁ/FILIA.. Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: I. INFORMACJE O KREDYCIE WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIE DLA MŁODYCH Kwota kredytu:.. PLN

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU R E G U L A M I N WYNAJMU LOKALI MIESZKALNYCH W SM NA SKARPIE W TORUNIU ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ NR 11/2013 z dnia 29.01.2013r. RADY NADZORCZEJ SM NA SKARPIE

Bardziej szczegółowo

Interpretacja dostarczona przez portal Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych.

Interpretacja dostarczona przez portal  Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Data 2010.05.06 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Nazwa i adres podmiotu realizującego świadczenia rodzinne: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Część I WZÓR Dane osoby ubiegającej się: Imię i nazwisko Jan Kowalski 700102123456 NIP**)

Bardziej szczegółowo

Wniosek kierowany przez nabywcę do BGK za pośrednictwem... (nazwa Banku kredytującego)

Wniosek kierowany przez nabywcę do BGK za pośrednictwem... (nazwa Banku kredytującego) Załącznik nr 1 do umowy w sprawie stosowania finansowego wsparcia WNIOSEK NABYWCY O DOFINANSOWANIE WKŁADU WŁASNEGO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU DOPŁAT w związku z ubieganiem się o kredyt na nabycie pierwszego mieszkania

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N przyjęć w poczet członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej Chełm w Gdańsku

R E G U L A M I N przyjęć w poczet członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej Chełm w Gdańsku R E G U L A M I N przyjęć w poczet członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej Chełm w Gdańsku Niniejszy regulamin został uchwalony przez Radę Nadzorczą w dniu

Bardziej szczegółowo

Standardowy arkusz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego.

Standardowy arkusz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego. Standardowy arkusz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego. 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące kredytodawcy Kredytodawca: Mini Money sp. z o.o. KRS 0000627479, REGON 364938313 NIP 5272774474

Bardziej szczegółowo