OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU W MIEŚCIE KONINIE ZA ROK 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU W MIEŚCIE KONINIE ZA ROK 2013"

Transkrypt

1 URZĄD MIEJSKI W KONINIE Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU W MIEŚCIE KONINIE ZA ROK 2013 Konin, marzec 2014r.

2 SPIS TREŚCI - Wprowadzenie str. 2 - Bezpieczeństwo publiczne str. 4 - Bezpieczeństwo drogowe str Organizacja imprez masowych str Zagrożenia pożarowe str Zagrożenia sanitarno epidemiologiczne str Zagrożenia weterynaryjne str Walka z patologiami społecznymi str Bezpieczeństwo w szkołach str Zakończenie str

3 WPROWADZENIE Bezpieczeństwo jest podstawową potrzebą człowieka, a jego niezaspokojenie nie pozwala na realizację innych potrzeb i utrudnia rozwój jednostki. Jest to wartość fundamentalna, do której nie dąży się ze względu na nią samą, ale z uwagi na inne wartości, które ona zabezpiecza. Każdy obywatel naszego państwa, miasta jak i również ludność całego świata bez względu na wiek i pozycję społeczną chce być bezpieczny w miejscu w którym mieszka, pracuje czy wypoczywa. Każdy z nas chce czuć się bezpiecznie. Bezpieczeństwo publiczne łączy się bezpośrednio z odpowiedzialnością i kompetencjami. Nie jest ono aktem jednorazowym, nie jest otrzymywane w darze i nie zależy od kaprysów losu. Jest to wypracowany w trudzie stan świadomości społecznej. Podstawowym organem państwa powołanym do zapewnienia bezpieczeństwa i porządku jest Policja. Bezpieczeństwem publicznym zajmują się również funkcjonujące w krajach wyspecjalizowane straże, służby specjalistyczne i wyodrębnione inspekcje, które realizując określone prawem zadania, wpływają bezpośrednio lub pośrednio na poziom bezpieczeństwa publicznego. Należą do nich m.in.: Państwowa Straż Pożarna, Ochotnicze Straże Pożarne, Straż Miejska, Straż Graniczna, Straż Ochrony Kolei, Służba Celna, Inspekcja Transportu Drogowego. Kluczowymi podmiotami współdziałającymi z wymienonymi powyżej instytucjami w zakresie utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego są organy administracji rządowej i samorządu terytorialnego. Współdziałanie to przybiera różne formy m.in.: dofinansowanie ich działalności, organizowania wspólnych programów profilaktycznych, współudziału w stanowieniu prawa 2

4 miejscowego, gdzie można określać przepisy porządkowe obowiązujące na terenie gminy. Niniejsza ocena Stanu Bezpieczeństwa i Porządku w mieście Koninie za 2013 rok została opracowana w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miejskiego na podstawie sprawozdań: - Komendanta Miejskiego Policji w Koninie, - Komendanta Placówki Straży Granicznej w Kaliszu, - Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Koninie, - Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie, - Powiatowego Lekarza Weterynarii w Koninie, - Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla m.konina, - Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie, - Prokuratora Rejonowego w Koninie, - Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich w Koninie, - Wydziałów Urzędu Miejskiego: - Kultury, Sportu i Turystyki, - Straży Miejskiej, - Drogownictwa, - Inwestycji, - Oświaty, - Spraw Obywatelskich. 3

5 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE Zagrożenie przestępczością a) przestępczość stwierdzona ogółem W 2013 roku na terenie miasta Konina i powiatu konińskiego odnotowano 4923 przestępstwa, czyli o 215 przestępstw mniej, aniżeli w analogicznym okresie 2012 roku, co oznacza, że dynamika przestępczości stwierdzonej ukształtowała się na poziomie 95,8%. Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, iż zagrożenie przestępczością w analizowanym okresie ponownie spadło i jest najniższe od pięciu lat. Przestępstwa stwierdzone w licznie 4923 na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Koninie, który zamieszkuje ponad 205 tysięcy mieszkańców stanowią 5,19%( p-stw 2013r.) wszystkich odnotowanych przestępstw na terenie województwa wielkopolskiego ( w 2012 roku 5,35%). 4

6 W przeliczeniu na 10 tysięcy mieszkańców odnotowano 240,1 przestępstwa. W 2012 roku wartość ta wynosiła 249,8. b) wykrywalność przestępstw ogółem 79,2 78, ,8 78,1 79,2 Wykrywalność przestępstw w okresie pięciu kolejnych lat, począwszy od 2009 roku osiąga wartość blisko 80%. W 2013 roku wykrywalność osiągnęła wynik 78,9%. Dane wskazują, iż w ostatnich latach wykrywalność utrzymuje się na podobnym poziomie, co należy uznać za wynik satysfakcjonujący. Miasto Konin Na terenie miasta Konina odnotowano 2812 przestępstwa, co w odniesieniu do liczby 4923 wszystkich przestępstw stwierdzonych stanowi 57,2%. W 2012 roku udział ten stanowił 52%.. Biorąc pod uwagę powyższe można stwierdzić, że największe zagrożenie przestępczością utrzymuje się nadal na terenie miasta. Powiat koniński 5

7 Na terenie powiatu konińskiego w 2013 roku odnotowano 2111 przestępstwa, co stanowi 42,8% przestępczości stwierdzonej ogółem ( 4923). W 2012 roku odnotowano 2474 przestępstw przy 5138 stwierdzonych ogółem, co stanowiło 48,1%. Obecnie dynamika przestępczości dla terenu powiatu konińskiego wynosi 85,3% (2474 p-stw w 2012 r., 2111 p-st w w 2013r.). Na terenie poszczególnych jednostek Policji i jednocześnie gmin powiatu konińskiego wartości te przedstawiają się następująco: Jednostka Gmina Wykrywalność Dynamika KP Rychwał Grodziec ,96 96 Rychwał Rzgów KP Kleczew Kleczew ,48 101,4 Wilczyn KP Sompolno Sompolno ,79 89,3 Wierzbinek KP Ślesin Skulsk ,6 98,1 Ślesin KP Stare Miasto Stare Miasto ,01 83,6 Krzymów PP Golina Golina ,65 61,5 PP Kazimierz Kazimierz ,22 36,8 Biskupi Biskupi PP Kramsk Kramsk ,57 145,7 6

8 Jak wskazuje powyższe zestawienie więcej przestępstw w porównaniu z analogicznym okresem 2012 roku ujawniono na na terenie gminy Kramsk ( o 87 czynów) i Komisariatu Policji w Kleczewie ( o 3 czyny). Przestępczość kryminalna ogółem a) dynamika przestępczości W ocenianym okresie największy wpływ na kształt przestępczości stwierdzonej miała przestępczość o charakterze kryminalnym, która stanowiła 56,8% do ogółu przestępstw, ( analogicznym okresie roku 2012 przestępstwa kryminalne stanowiły 62,3% ogółu przestępstw). Dane wskazują, iż odnotowano spadek o 404 przestępstwa, uzyskując dynamikę w tym obszarze na poziomie 87,3% przy ogólnym spadku przestępstw stwierdzonych o 215 przestępstw. b) wykrywalność przestępczości kryminalnej 7

9 66,1 65, ,1 66,4 66,4 Przedstawiony powyżej wykres obrazuje skuteczność funkcjonariuszy KMP w Koninie w obszarze ścigania sprawców przestępstw kryminalnych. W 2013 roku wskaźnik wykrywalności dla tej kategorii przestępstw wyniósł 65,5%. Miasto Konin Na terenie miasta Konina w 2013 roku odnotowano 1670 przestępstw, co w stosunku do 1770 zaistniałych w 2012 roku daje dynamikę 94,3 tj. o 95 przestępstw mniej w tej kategorii. Przestępstwa kryminalne, które stwierdzono na terenie miasta Konina stanowią 59,8% wszystkich tego rodzaju przestępstw ( tj. 59,3% z ogółu 2812 zdarzeń zaistniałych na terenie miasta). Wykrywalność w tej kategorii przestępstw dla miasta Konina wynosi 57,5%. ( w 2011 r. 54,7%). 8

10 Powiat koniński Na terenie powiatu konińskiego w tym samym okresie odnotowano 1122 przestępstw kryminalnych, co w stosunku do 1431 zaistniałych 2012 roku daje dynamikę 78,4% (tj. o 309 mniej). Przestępstwa kryminalne na terenie powiatu konińskiego stanowią 40,1% wszystkich stwierdzonych w tej kategorii. Z przedstawionych danych wynika, że zagrożenie przestępczością kryminalną w mniejszym stopniu występuje na terenie gmin powiatu konińskiego. Zauważyć przy tym należy, że policjanci jednostek terenowych dysponują dobrym rozpoznaniem, co bezpośrednio przekłada się na wskaźnik wykrywalności. Stan zagrożenia przestępstwami kryminalnymi oraz ich wykrywalność na terenie podległym poszczególnym jednostkom terenowym przedstawia poniższe zestawienie: Jednostka gmina wykrywalność dynamika KP Rychwał Grodziec ,96% 73 Rychwał Rzgów KP Kleczew Kleczew ,23% 92,2 Wilczyn KP Sompolno Sompolno ,38% 77,2 Wierzbinek KP Ślesin Skulsk ,26% 101,60% Ślesin Stare Miasto Stare Miasto ,83% 84 Krzymów PP Golina Golina ,22% 38,7 9

11 PP Kazimierz Kazimierz ,26% 18,4 Biskupi Biskupi PP Kramsk Kramsk ,88% 177,4 Wzrost dynamiki przestępczości kryminalnej odnotowano na terenie gminy Kramsk (177,4) oraz na terenie działania Komisariatu Policji w Ślesinie ( 101,6), przy jednoczesnym dobrym poziomie wykrywalności na terenie gminy Kramsk oraz terenie Komisariatu Policji w Ślesinie; tj gmin: Ślesin i Skulsk. Jednocześnie należy zwrócić uwagę na spadek przestępczości kryminalnej o 309 czynów na terenie całego powiatu konińskiego. Przestępczość gospodarcza a) dynamika W 2013 roku podobnie jak na przestrzeni ostatnich lat na czoło w tej kategorii przestępstw wysunęła się przestępczość skierowana przeciwko mieniu, 10

12 a w szczególności oszustwa gospodarcze, przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu. Zjawiskiem narastającym jest przestępczość komputerowa. W 2013 roku odnotowano o 225 przestępstw gospodarczych więcej, aniżeli w 2012 roku, co dało dynamikę na poziomie 138,6. b) wykrywalność 98,1 93, ,8 94,8 96,8 Jak wynika z powyższego wykresu wykrywalność przestępstw gospodarczych pomimo niewielkiego spadku ( 1,2%) oscyluje cały czas na wysokim poziomie i w 2013 r. osiągnęła wartość 93,6%. 11

13 VI. Przestępczość narkotykowa a. dane ogólne czyny ogólnie Konin powiat b. wykrywalność 97, ,3 12

14 W obszarze przestępczości narkotykowej w 2013 roku odnotowano ogólnie 474 czyny zabronione uzyskując dynamikę na poziomie 81,3%, przy jednoczesnej wykrywalności na poziomie 99,3 %. W analogicznym okresie 2012 roku stwierdzono 583 tej kategorii przestępstw z wykrywalnością na poziomie 97,6%. Miasto Konin Na terenie miasta Konina stwierdzono 260 przestępstw narkotykowych ( w 2012 r. 217) uzyskując wykrywalność na poziomie 99,1%, w tym 151 czynów karalnych dokonanych przez osoby nieletnie (w 2012 roku - 128, więcej o 23). Dynamika przestępstw stwierdzonych na terenie miasta w tej kategorii wynosi 119,8%. Powiat koniński Na terenie powiatu konińskiego stwierdzono 214 przestępstw z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii ( w 2012 r ) uzyskując wykrywalność wartości 96,7%. Osoby nieletnie dokonały 169 czynów karalnych z przedmiotowej ustawy ( 2012 r. 94, więcej o 75 czynów). Dynamika przestępstw stwierdzonych na terenie powiatu konińskie w tej kategorii wynosi 58,4% I. Przestępczość nieletnich a) charakterystyka ogólna W 2013 roku osoby nieletnie na terenie miasta i powiatu konińskiego popełniły łącznie 510 czynów karalnych, co w stosunku do 473 odnotowanych w 2012 roku stanowi wzrost o 37 zdarzeń, stanowiąc dynamikę o wartości 107,8. 13

15 Zmniejszeniu natomiast uległa liczba nieletnich sprawców czynów karalnych z 316 w 2012 r. do 211 w 2013 roku tj. mniej o 105 nieletnich. Poniższy wykres prezentuje czyny karalne popełnione przez osoby nieletnie w 7 kategoriach przestępstw skierowanych przeciwko życiu i zdrowiu człowieka oraz mieniu. uszczerbek na zdrowiu bójka pobicie 5 8 kradzież rzeczy kradzież samochodu kradzież z włamaniem rozboje wymuszenia uszkodzenie rzeczy Miasto Konin W 2013 roku 112 nieletnich w mieście Koninie dopuściło się popełnienia 283 czynów karalnych. W analogicznym okresie roku nieletnich popełniło 277 czynów. Jak wynika z danych zwiększeniu w porównaniu do 2012 roku uległa ilość czynów, jakich dopuścili się nieletni o 6. Do najczęściej popełnianych czynów karalnych jakich dopuścili się nieletni w Koninie należą: przestępstwa narkotykowe 151, rozbój 29 kradzież cudzej rzeczy 26 uszkodzenie rzeczy

16 uszczerbek na zdrowiu - 19 kradzież z włamaniem 17 bójka 2. Powiat koniński Na terenie działania Komisariatów i Posterunków Policji przestępczość ta kształtowała się następująco: Jednostka Czyny nieletnich Osoby nieletnie KP Rychwał, gminy: Rychwał, Grodziec, Rzgów KP Sompolno 18 5 gminy:sompolno, Wierzbinek KP Ślesin gminy: Ślesin, Skulsk KP Kleczew gminy: Kleczew, Wilczyn KP Stare Miasto gminy: Stare Miasto, Krzymów PP Golina 3 4 PP Kazimierz Biskupi 4 4 PP Kramsk Razem:

17 II. Ciekawsze inicjatywy z zakresu prewencji kryminalnej na rzecz podnoszenia poziomu bezpieczeństwa mieszkańców i ich mienia. 1.Konferencje, szkolenia, sympozja. a. Konferencja Profilaktyka zachowań samobójczych wśród dzieci i młodzieży, w której udział wzięło 221 osób: pedagogów i psychologów szkolnych, nauczycieli, policjantów, kuratorów rodzinnych, pracowników socjalnych, rodziców,przedstawicieli poradni, instytucji i podmiotów pozapolicyjnych pracujących w obszarze dziecka i rodziny. b. Szkolenie Narkotyki - dopalacze profilaktyka i rozpoznawanie oraz warsztaty Motywowanie ucznia trudnego do zmiany niepożądanego zachowania. Adresatem tej inicjatywy byli pedagodzy, rodzice, dyrektorzy szkół, kuratorzy rodzinni, pracownicy socjalni, ośrodków interwencyjnych, policjanci, przedstawiciele samorządów i komisji ds. rodziny i rozwiązywania problemów alkoholowych. Tematów szkolenia wysłuchało 347 osób. W następne dwa dni 28 pedagogów reprezentujących szkoły gimnazjalne poszczególnych gmin powiatu konińskiego i szkoły w Koninie oraz policjanci, kuratorzy rodzinni i wychowawcy Pogotowia Opiekuńczego w Koninie uczestniczyli w warsztatach pn. Motywowanie ucznia trudnego do zmiany niepożądanego zachowania prowadzonych przez mgr Jolantę Łazugę - Koczurowską Przewodniczącą ZG Stowarzyszenia MONAR. c. Sympozjum Zabezpieczenie przeciwpożarowe i zapobieganie przestępczości wśród dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych oraz bezpieczeństwo osób wypoczywających na obszarach wodnych - zorganizowane z inicjatywy Komenantów KM PSP i KMP w Koninie. Adresowane do dyrektorów placówek oświatowych i przedstawicieli samorządów 16

18 lokalnych. Funkcjonariusze KMP w Koninie zaprezentowali problematykę przestępczości uczniów w szkołach i zagadnienia demoralizacji oraz przepisy w obszarze bezpieczeństwa osób wypoczywających na obszarach wodnych i wynikające z nich zadania dla poszczególnych służb i podmiotów. Przedsięwzięcie patronatem objęli Prezydent Miasta Konina i Starosta Powiatu Konińskiego. Debaty społeczne jako forma kontaktu Policji ze społeczeństwem Na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Koninie zorganizowano i przeprowadzono 10 debat społecznych, w tym 2 na terenie miasta Konina oraz 8 na terenie działania komisariatów i posterunków ( Kleczew, Stare Miasto, Kramsk, Kazimierz Biskupi, Golina, Wierzbinek, Ślesin i Rychwał). Debaty przebiegały z udziałem Komendanta Miejskiego Policji w Koninie, Zastępców Komendanta, burmistrzów i wójtów miast i gmin oraz Prezydenta Miasta Konina lub Zastępcy Prezydenta. W debatach społecznych wzięło udział 1210 mieszkańców. 2. Inne inicjatywy prewencyjne 1. Działania prewencyjne skierowane do osób starszych i samotnie zamieszkujących w związku z wdrażaniem procesu cyfryzacji telewizji naziemnej oraz zapobiegające oszustwom i kradzieżom na szkodę seniorów. Działania prowadzone były w formie spotkań w klubach seniora, ze słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku, poprzez emisję audycji radiowych i telewizyjnych. d) Spotkania i warsztaty z uczniami szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, ich rodzicami oraz nauczycielami i pedagogami. W analizowanym okresie funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Koninie 17

19 przeprowadzili 1403 spotkania z uczniami i 860 spotkań z rodzicami i pedagogami. 3. Kurs samoobrony dla kobiet. Zajęcia prowadzone były przez osie tygodni w wymiarze 16 godzin. Kurs ukończyło 90 pań. Zajęcia z samoobrony prowadzili funkcjonariusze KMP w Koninie. Ponadto panie poznały podstawowe zasady pierwszej pomocy przedlekarskiej w trakcie zajęć prowadzonych przez funkcjonariuszy KM PSP oraz spotkały się z dietetykiem. 4. Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym a. akcja Jeżdżę z głową adresowana do gimnazjalistów w formie spotkań i warsztatów prowadzonych przez funkcjonariusza KMP w Koninie przy współpracy z WORD Konin. b. działania prewencyjne Bezpieczna droga do szkoły działania skierowane do uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej oraz ich rodziców. Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego kontrolowali rodziców pod kątem prawidłowego przewożenia dzieci w pojazdach natomiast policjanci Wydziału Prewencji i przedstawiciele WORD w Koninie prowadzili spotkania z pierwszoklasistami nt. bezpieczeństwa dziecka na drodze. Akcji patronowało radio Konin. 18

20 5. Projekt edukacyjno -prewencyjny Bezpieczne wakacje. Tradycyjnie przed wakacjami uczniowie szkół podstawowych miasta i powiatu konińskiego uczestniczą w spotkaniach dot. bezpiecznego wypoczynku podczas wakacji. Działania w formie spotkań i pokazów prowadzone były wspólnie z funkcjonariuszami KM PSP, przedstawicielami WORD oraz KRUS. W 2013 roku do działań włączyło się Wydawnictwo Przegląd Koniński, z którym wspólnie opracowano poradnik Bezpieczne Wakacje. Poradnik ten został wręczony uczniom klas pierwszych na specjalnie zorganizowanych spotkaniach i pokazach przez funkcjonariuszy KMP w Koninie, KM PSP, przedstawicieli WORD oraz Przeglądu Konińskiego. Poradnik ten trafił do 2100 uczniów. Prokuratura Rejonowa w Koninie W 2013r. do Prokuratury Rejonowej w Koninie wpłynęło łącznie 3958 spraw, natomiast w 2012r spraw. Wskazuje to na tendencję spadkową w odniesieniu do 2012r. Przeciętny miesięczny wpływ spraw do prokuratury wynosił 329,8 sprawy, co przy wpływie za 2012r. wynoszącym 396,5 sprawy wykazuje na tendencję spadkową. W skali miesiąca każdy prokurator załatwił przeciętnie 27,5 sprawy tj. O 5,54 sprawy mniej aniżeli w 2012r. Wskaźnik ten ocenić nalezy, jako wysoki. Zwalczanie przestępczości: W 2012r. załatwiono łącznie 3927 spraw karnych i 599 spraw z zakresu działalności poza- karnej,a w analogicznym okresie 2012r. załatwiono 4171 spraw karnych i 587 spraw z działalności poza- karnej. Wskaźnik skuteczności ścigania wyniósł 56,4% i jest zbliżony do 19

21 wskaźnika za 2012r. Należy także do grupy najwyższych wskaźników w kraju. W 2013r. prokuratorzy wystąpili do sądu z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec 57 osób podejrzanych i sąd zastosował areszt w 52 przypadkach. W 2012r. natomiast wniosków do sądu złożono wobec 33 podejrzanych, a sąd zastosował areszt względem 32 osób. Widoczna jest więc znaczna tendencja wzrostowa w zakresie stosowania tego szczególnego izolacyjnego środkazapobiegawczo jakim jest areszt tymczasowy. Innych nieizolacyjnych środków zapobiegawczych w 2013r. zastosowano w łącznej liczbie 60. Były to w większości dozory policji, nastepnie poręczenia majątkowe. Dla zabezpieczenia przyszłych kar grzywien, bądź wyrównania szkody na mieniu 429 podejrzanych dokanano zaberzpieczeń majątkowych na łączną kwotę ,00 zł. W 2012r. była to kwota ,00 zł. Aktem oskarżenia zakończono 1722 sprawy względem 1888 osób, co daje 74,5 % osób oskarżonych do ogółu osób podejrzanych. W analogicznym okresie 2012r. aktem oskarżenia zakończono 1853 sprawy. Wskazuje to na wysokoą skuteczność ścigania. W 938 sprawach podejrzani, w liczbie 984 osób, dobrowolnie poddali siękarze w trybie art. 335 k.p.k., a w 2012r. było ich 1079 osób. Wnioski o warunkowe umorzenie postępowania karnego skierowano do sądu w 92 sprawach wobec 105 podejrzanych, a w 2012r. wobec 81 podejrzanych. Umorzono z różnych przyczyn 1122 sprawy, a w 2012r spraw. Sądy skazały 2151 osób, a uniewinniły 25 osób oskarżonych. W porównywalnym okresie 2012r. uniewinniono 28 osób. Prokuratorzy wnieśli 160 apelacji i sprzeciwów. Przytoczone powyżej dane statystyczne wskazują na niewielki spadek zagrożenia przestępczością. Mniej osób zostało oskarżonych i mniejosób dobrowolnie poddało sie karze. Odnostowano wysoki wskaźnik 20

22 skutecznościścigania i działań prowadzonych przez Policję. Dominują nadal przestępstwa przeciwko mieniu, w tym szczególne miejsce zajmuje wyłudzenie kredytów, przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w ruchu lądowym,, w tym szczególnie popełnione przez nietrzeźwych kierowców. Nadal poważne zsagrożenie wynikaz przestępstw narkotykowych, których liczba wzrosła w porównaniu do 2012r. ze 181 spraw do 191 postepowań przygotowawczych. W 2013r. prowadzone były 4 śledztwa w sprawie zabójstwa, liczba spraw dot. rozboju 27 spraw, tak jak w 2012r. Zmniejszyła się liczba spraw dot. kradzieży z włamaniem i wynosiła 96 spraw w 2012r. Nastąpił także nieznaczny spadek zarejestrowanych przestępstw z art k.k. (oszustwo lub wyłudzenie). Z 402 spraw prowadzonych w 2012r. do 401 spraw w 2013r. Spadła natomiast liczba wypadków drogowych do 101 zdarzeń, wtym ze skutkiem śmiertelnym lub ciężkimi obrażeniami ciała do 21 zdarzeń. W porównywalnym okresie 2012r. wypadków drogowych odnotowano 146, w tym ze skutkiem śmiertelnym lub ciężkimiobrażeniami ciała 29 zdarzeń. Znaczną część zarejestrowanych spraw stanowią przestępstwa dot. przemocy w rodzinie. W 2013r. zarejestrowano 290 takich spraw. Przestępczość nieletnich: W 2013r. na skutek zawiadomienia Sądu Rejonowego w Koninie Wydział Rodzinny i Nieletnich prokurator uczestniczył w 5 rozprawach i posiedzeniach. Sąd zazwyczaj orzekał względem nieletnich sprawców występków nadzór karotora. W jednym przypadku sąd orzekł umieszczenie młodocianego w ośrodku wychowawczym. Nie zarejestrowano żadnej zbrodni z udziałem nieletniego. Przestępstwa popełniane przez nieletnich skierowane są głównie przeciwko mieniu oraz życiu i zdrowiu. W 2013r. zanotowano wzrost przestępczości przeciwko wolności seksualnej i obyczajności. Nadto prowadzono kilka postepowań owystepki z art k.k. molestowania seksualnego czy też rozpowszechniania treści pornograficznych w sieci. 21

23 Zamierzenia na 2013 rok: Utrzymywanie w bieżącej pracy prokuratora działań o systematycznym charakterze zmierzającym do niedopuszczenia do powstania jakichkolwiek zaległości w merytorycznym załatwianiu spraw, podnoszenie kwalifikacji zawodowychpoprzez udział w możliwie dostępnychszkoleniach i szkołach podyplomowych, podjęcie działań zmierzających do poprawy wskaźników statystycznych w zakresie umorzeń postepowań wobec braku cech przestępstwa, Ograniczenie do minimum spraw długotrwających orazkontynuowanie dobrej i systematycznej wpsółpracy z funkcjonariuszamipolicji Z KMP w Koninie oraz poszczegółnych Komisariatów i Posterunków w terenie. Nadto bieżące informowanie społeczeństwa o ważniejszych zdarzeniach oraz sposobie zakończenia postępowań przygotowawczych w tych sprawach poprzez współpracę z miejscowymi środkami masowego przekazu. Do osiągnięć Prokuratury Rejonowej w Koninie w 2013r. zaliczyć należy bardzo dobre wyniki pracy odnotowane na koniec okresu sprawozdawczego. Placówka Straży granicznej w Kaliszu W 2013r. zgodnie z realizacją umowy nr 13/WZ/ z dnia r. zawartej pomiędzy Miastem Konin a Skarbem Państwa, którego stroną jest Straż Graniczna, dokonano zakupu paliwa z przeznaczeniem do samochodów służbowych pozostających w dyspozycji Placówki Straży Granicznej w Kaliszu na łączną kwotę złotych. Funkcjonariusze placówki w tym okresie realizowali zadania w różnych miejscach służbowej odpowiedzialności placówki. W celu rzetelnego wykonania zadania, które było przedmiotem umowy tj. zapewnienia porządku publicznego i podnoszenia poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Konina patrole kierowano do wykonywania zadań na terenie miasta. Pozostałe, które realizowały czynności 22

24 w rejonie przyległym do miasta, w trakcie służby patrolowały także miasto w miejscach szczególnie zagrożonych przestępczością. Współfinansowanie przez Miasto Konin funkcjonowania placówki pozwoliło na zrealizowanie przez jej funkcjonariuszy 56 patroli. Efektem tych patroli było, tylko na terenie miasta, skontrolowanie 50 pojazdów pod kątem: posiadania uprawnień do kierowania, obowiązkowego ubezpieczenia OC, stanu technicznego pojazdu i jego obowiązkowego wyposażenia oraz legalności i pochodzenia przewożonego ładunku. W czasie tych kontroli wylegitymowano 827 osób, w większości cudzoziemców. Odrębnie od patroli przeprowadzono również kontrole wynikające ze szczegółowych kompetencji Straży Granicznej tj. kontrole legalności pobytu cudzoziemców. Placówka Straży Granicznej wpisała się w mijającym roku na stałe w system urzędów powołanych do służby miejscowej społeczności. Zacieśniono współpracę z Policją w zakresie poprawy bezpieczeństwa na drogach w zakresie porządku publicznego. Głównym, ustawowym zadaniem funkcjonariuszy naszej placówki jest szeroko rozumiana ochrona granic Rzeczypospolitej Polskiej, którą realizujemy poprzez ochronę międzynarodowego obrotu gospodarczego. Funkcjonariusze naszej placówki co roku odnoszą sukcesy w zwalczaniu przemytu wyborów akcyzowych i ich dystrybucji. Tylko w 2013 roku na terenie powiatu konińskiego i samego miasta Konina, ujawniono i zatrzymano używki bez znaków akcyzy skarbowej RP na łączną kwotę ,24 zł. Wśród zatrzymanego towaru były: szt. papierosów różnych marek, - 616,5 kg. tytoniu, -77 l. alkoholu nieznanego pochodzenia. Właścicielami zatrzymanego towaru byli zarówno obywatele RP, jak i cudzoziemcy (ob. Armenii i Ukrainy). Zabezpieczone używki pochodziły z przemytu i miały trafić do dystrybucji na konińskie targowiska. 23

25 Straż Miejska Straż Miejska w Koninie została powołana w 1992 roku i obecnie funkcjonuje w oparciu o Zarządzenie Nr 8/2011 Prezydenta Miasta Konina z dnia 14 kwietnia 2011 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Koninie oraz Zarządzenie Nr 11/2010 Prezydenta Miasta Konina z dnia 14 pażdziernika 2010 roku w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Koninie. Straż wykonuje zadania w zakresie ochrony porządku publicznego wynikające z ustaw i aktów prawa miejscowego. Do zadań straży należy w szczególności : 1) ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych, 2) czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym, 3) współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń, 4) zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie w miarę możliwości świadków zdarzenia, 5) ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej, 6) współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych, 7) doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsc ich zamieszkania jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych 24

26 osób, 8) informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi i samorządowymi i organizacjami społecznymi, 9) konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy, 10)Ponadto straży przysługuje prawo do obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych w przypadku gdy czynności te są niezbędne do wykonywania zadań oraz w celu: a/ utrwalenia dowodu popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, b/ przeciwdziałania przypadkom naruszania spokoju i porządku w miejscach publicznych, c/ ochrony obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej. W Straży Miejskiej Konina zatrudnionych było 27 funkcjonariuszy którzy posiadają odpowiednie przygotowanie zawodowe oraz przeszkolenie.strażnicy podzieleni są na zespoły w zależności od przydzielonych im zadań. Ponadto w Straży zatrudnionych jest 11 osób na stanowiskach administracyjnych przy obsłudze monitoringu miejskiego oraz Strefy Płatnego Parkowania - w tym pięć osób niepełnosprawnych,które wykonują zadania przy obsłudze monitoringu miejskiego Od 20 maja 2012r Straż Miejska decyzją Prezydenta Miasta została wyznaczona do obsługi nowo utworzonej Strefy Płatnego Parkowania.W skład SPP wchodzi obecnie 25 parkomatów których codzienną obsługą oraz kontrolą zajmuje się trzech kontrolerów Strefy Płatnego Parkowania. Bezpośredni nadzór 25

27 nad SPP sprawuje Z-ca Komendanta Straży Miejskiej. Natomiast dodatkowo bieżacą kontrolę nad właściwym postępowaniem kierowców korzystających ze Strefy Płatnego Parkowania wykonują strażnicy miejscy. Z uwagi na nasilenie przestępstw i innych patologicznych zjawisk władze miasta podjęły decyzję o konieczności monitorowania wizyjnego miasta. W 2013 roku w skład systemu telewizji dozorowanej wchodziło 36 kamer, w tym 17 kamer z głowicami obrotowymi i 19 kamer stacjonarnych.ponadto do sieci monitoringu włączonych zostało 14 kamer stacjonarnych na obiekcie miejskim ul. Chopina 14 B oraz dwie kamery zabezpieczające Wydział Komunikacji. Nadzór nad systemem prowadzony jest całodobowo przez Straż Miejską. Centrum monitoringu znajduje się w siedzibie Straży Miejskiej i posiada bezpośrednie połączenie telefoniczne z oficerem dyżurnym Komendy Miejskiej Policji.Ponadto wykonano bezpośrednie połączenie (podgląd z kamer) z oficerem dyżurnym Komendy Miejskiej Policji. Przy tak zorganizowanej współpracy oficer dyżurny może bezpośrednio oddziaływać na podejmowane czynności w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości występujących w zasięgu kamer.. Monitoringiem objęto rejony dotychczas najbardziej zagrożone działalnością przestępczą oraz uczęszczane przez mieszkańców i osoby przyjezdne np. rejon dworca PKP, dworzec PKS, tunel dworca PKP, skwery miejskie i centrum miasta. Przez okres od 2001 roku a więc od zastosowania kamer w rejonach objętych monitoringiem wyeliminowano dotychczasowe zagrożenia. Obecnie monitoring spełnia przede wszystkim funkcję prewencyjną albowiem szybka reakcja służb mundurowych (Policji, Straży Miejskiej) na występujące zagrożenia pozwala zapobiegać przede wszystkim przestępczości przeciwko życiu i zdrowiu. W monitorowanych miejscach mieszkańcy i osoby przyjezdne mogą czuć się bezpiecznie, natomiast tym sposobem Straż Miejska realizuje jedną z funkcji tj. przeciwdziałanie zjawiskom kryminogennym i przestępczym. W 2013 roku strażnicy podejmowali ogółem 9021 interwencji. 26

28 Szczegółowe zestawienie podejmowanych interwencji oraz wyciąganych sankcji karno administracyjnych obrazuje poniższe zestawienie. Lp. 1 EWIDENCJA WYNIKÓW DZIAŁAŃ STRAŻY MIEJSKIEJ W KONINIE r. Mandat Sprawy Środki przekazane Rodzaje wykroczeń oddziaływania Wnioski innym zawartych w: wychowawczego Liczba Kwota do sądu organom Razem (art. 41 k.w.) lub instytucjom Ustawie-Kodeks wykroczeń Wykroczenia przeciwko a) porządkowi i spokojowi publicznemu Wykroczenia przeciwko b) instytucjom państwowym, samorządowym i społecznym Wykroczenia c) przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia 27

29 d) e) f) g) h) i) Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji w tym: -ujawnione przez urządzenia rejestrujące -pozostałe naruszenia Wykroczenia przeciwko osobie Wykroczenia przeciwko zdrowiu Wykroczenia przeciwko mieniu Wykroczenia przeciwko interesom konsumentów Wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej

30 Wykroczenia przeciwko j) urządzeniom użytku publicznego Szkodnictwo k) leśne, polne i ogrodowe Przepisach wprowadzających Kodeks Pracy Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Ustawa o ochronie zwierząt

31 7 Ustawa o odpadach Ustawie Prawo ochrony środowiska Ustawa Prawo o miarach Ustawie Prawo wodne Ustawie o publicznym transporcie drogowym Ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Ustawa o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt Ustawie o ochronie przyrody Ustawa o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji Ustawie o

32 lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych 17 Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 18 Ustawie o bateriach i akumulatorach 19 Ustawie-Kodeks Wyborczy Akty prawa miejscowego (przepisy porządkowe) 21 Innych OGÓŁEM W 2013r. przeprowadzono 3300 postępowań wyjaśniających na podstawie których sporządzonych zostało 344 wniosków o ukaranie i skierowanych do Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Koninie. Mniejsza ilość wniosków od ilości prowadzonych postępowań wyjaśniających wynika z sytuacji kończenia 31

33 postępowania wyjaśniającego postępowaniem mandatowym lub pouczeniem. Ponadto strażnicy miejscy w ramach codziennych obowiązków wystawili 440 raportów kierowcom którzy parkując w Strefie Płatnego Parkowania nie uiścili stosownej opłaty. W tym samym okresie kontrolerzy Strefy Płatnego Parkowania wystawili 4573 takich raportów. Ujawniając brak opłaty parkingowej strażnicy i kontrolerzy spowodowali obowiązek dokonania dodatkowej opłaty na kwotę co najmniej zł. Do Komendy Miejskiej Policji w Koninie przekazano 553 sprawy, które dotyczyły przestępstw i wykroczeń ujawnionych przez strażników miejskich, wykroczeń ujawnionych przy pomocy Fotoradaru oraz zdarzeń zaobserwowanych w obrębie kamer monitoringu miejskiego. Funkcjonariusze Straży Miejskiej samodzielnie doprowadzili 192 osoby do Izby Wytrzeźwień. Wspólnie z Policjantami zabezpieczano 39 imprez i uroczystości organizowanych na terenie miasta, w których w różnych składach osobowych wzięło udział 279 strażników. Strażnicy uczestniczyli również w akcjach prowadzonych przez Policję w tym: - Bezpieczna droga do szkoły 18 funkcjonariuszy, - Wagarowicz 8 funkcjonariuszy, - Znicz 16 funkcjonariuszy - Rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego 24 funkcjonariuszy W 2013r strażnicy przeprowadzili akcję STOP 18 nie sprzedajemy wyrobów tytoniowych nieletnim, którą objęto około 200 placówek handlowych, w akcji uczestniczyło 12 strażników dzielnicowych. W 2013r strażnicy miejscy wykonali 20 patroli z udziałem 20 strażników w patrolach mieszanych z funkcjonariuszami Służby Ochrony Kolei z uwagi na występujące zagrożenia przestępczością kryminalną oraz wykroczeniami. Ponadto udzieliliśmy pomocy przy zabezpieczaniu wszystkich meczy piłki nożnej rozgrywanych w Koninie, festynów organizowanych przez spółdzielnie 32

34 mieszkaniowe oraz dyskotek organizowanych przez szkoły. Przez cały rok strażnicy zabezpieczali wszystkie imprezy i festyny organizowane przez miasto oraz teren wokół Urzędu Stanu Cywilnego podczas uroczystości ślubnych Współpraca z Policją układa się na bardzo wysokim poziomie. Występuje wzajemna koordynacja i pomoc w przypadkach tego wymagających. W ramach współpracy z wydziałami Urzędu Miejskiego oraz jednostkami organizacyjnymi działającymi na terenie miasta, Straż miejska przekazała 749 spraw do Wydziałów Urzędu Miejskiego i Instytucji działających na terenie miasta, które dotyczyły między innymi: A/Sprawy przekazane do Wydziałów Urzędu Miejskiego - 377, w tym: 1. Wydział Drogownictwa 261, w tym: -uszkodzona nawierzchnia jezdni - 33, -zanieczyszczony teren miejski - 2 -nieodśnieżone drogi, chodniki - 9, -uszkodzony, zarwany chodnik, teren na parkingu - 44, -nieświecące, uszkodzone oświetlenie uliczne - 29, -nieprawidłowe oznakowanie, uszkodzone znaki drogowe - 75, -uszkodzone lustro drogowe - 2, -uszkodzona kanalizacja deszczowa - 12, -zarośnięty pas drogowy, zwisające konary, suche drzewa - 15, - przepełniony kontener na odzież - 1, - uszkodzony próg spowalniający - 2, - nieporządek na pętli MZK - 1, - złamany konar - 5, - zanieczyszczone ulice - 10, -przepełnione kosze uliczne - 1, - nieprawidłowe oznakowanie w SPP - 4, 33

35 - parkujące pojazdy w rejonie skrzyżowania ulic Kleczewska a Spółdzielców - 1, - propozycja zwiększenia ilości koszy ulicznych przy ul. Chopina, Kleczewskiej, Paderewskiego i Zakładowej - 1, - dewastacja budynku przy ul. Szarych Szeregów 7-1, - wystawiane reklamy handlowe w pasie drogowym - 2, - dot. wraków pojazdów na trenie miasta - 1, - parkujące pojazdy w rejonie skrzyżowania ulic Kosmonautów a Dworcowa - 1, - w sprawie wymiany, uzupełnienia i postawienia nowego oznakowania w miejscach kontroli przekraczania prędkości - 1, -propozycja zmiany znaków drogowych na ul. Kopernika - 1, - propozycja zainstalowania metalowych słupków przy ul. Kolejowej 8 i Dworcowej 6a - 1, - propozycja wymalowania przy ul. Kolejowej poziomych znaków drogowych stanowiska postojowego propozycja wyposażenia w tablice informacyjne ulic na Osiedlu Międzylesie - 1, - zanieczyszczone pobocze i rów melioracyjny przy ul. Marantowskiej 1, - gromadzące się bardzo duże ilości wody podczas opadów atmosferycznych przy ul. Grójeckiej 6a - 1, - propozycja zainstalowania progu spowalniającego przy ul. 11 Listopada 25, - brak oznakowania nazwy ul. Pogodnej - 1, - propozycja wykonania przejścia dla pieszych na ul. Chopina przy wjeździe do marketów Netto i Tesco

36 2. Wydział Gospodarki Komunalnej 75, w tym: -nieodśnieżone ulice, chodniki - 6, -przewrócony Toy Toy - 1, -uszkodzone ławki - 6, -uszkodzona tablica edukacyjna - 1, -uszkodzony rów melioracyjny - 1, -leżące worki ze śmieciami, - 1, -przepełnione pojemniki do selektywnej zbiórki - 24, -leżące konary drzew, uschnięte drzewa - 5, -zaśmiecony trawnik - 1, -uszkodzony kosz uliczny - 2, -bałagan w parku w Laskówcu - 1, -zanieczyszczone ulice, tereny miejskie - 17, -zarwany, uszkodzony chodnik - 4, -uszkodzona studzienka kanalizacyjna - 1, -wyrzucone płyty azbestowe przy ul. Budowlanych - 1, -zanieczyszczony i niedrożny rów melioracyjny przy ul. Międzylesie a Kleczewska - 1, - wyrwa w ziemi przy ul. Sosnowej Wydział Kultury i Sportu- 1, w tym: -nieporządek na Bulwarze Nadwarciańskim Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności - 2, w tym: - ranne zwierzę - 1, - przerwany rów melioracyjny Wydział Ochrony Środowiska - 7, w tym: 35

37 - zanieczyszczony teren - 2, - śmierdzący dym z komina - 1, - nielegalna wycinka drzew - 2, - nielegalnie składowany eternit - 1, - wyrzucanie nieczystości przy ul Janowskiej Zakład Obsługi Urzędu Miejskiego 2, w tym: -zwisające na dachu czapy śniegu - 1, -spadające dachówki z ratuszowego dachu na chodnik - 1, 7. Miejski Rzecznik Praw Konsumentów 1, w tym: -w sprawie nieprawidłowości w handlu na jednym z punktów handlowych na terenie giełdy towarowo samochodowej Wydział Prawny i Zmówień Publicznych 1, w tym: -propozycja zmiany uregulowań w Uchwale Nr 646 Rady miasta Konina Wydział Gospodarki Nieruchomościami 3, w tym: -nieporządki przy ul. Muzealnej - 1, -nieporządki przy ul. Wieruszewskiej - 1, -uszkodzony garaż przy ul. Sosnowej Wydział Spraw Obywatelskich 12, w tym: -w sprawie nie stawienia się do kwalifikacji wojskowej - 10, -w sprawie przekazania dowodu osobistego Wydział Podatków i Opłat 4, w tym: -brak opłaty od posiadania psa - 1, 36

38 -w sprawie handlu poza targowiskiem p. E. Frydrychowicz Wydział Spraw Lokalowych 1, w tym: -niezabezpieczony lokal mieszkalny przy ul. Urbanowskiej Inspektorat Nadzoru Budowlanego 3, w tym: -zły stan techniczny budynku przy Pl. Wolności 9-1, -zły stan techniczny budynku przy Pl. Zamkowym 13-1, -zły stan techniczny budynku były młyn przy ul. Kleczewskiej Wydział Komunikacji 3, w tym: -w sprawie przekazania prawa jazdy - 1, -w sprawie przekazanych tablic rejestracyjnych Wydział Architektury 1, w tym: -w sprawie betonowego płotu przy ul. Międzylesie B/ Sprawy przekazane do innych instytucji 372, w tym: 1. Państwowa Straż Pożarna 10, w tym: -wypalanie traw - 2, -palący się kontener na opakowania plastikowe - 1, -połamane drzewa, konary - 3, -ranne zwierzęta, biegające dzikie zwierzęta - 3, -plama oleju na jezdni

39 2. Koniński Dom Kultury 2, w tym: -biegające sarny na terenie amfiteatru - 1, -przewrócony słup ogłoszeniowy Firma STRABAG 1, w tym: -zanieczyszczona ulica Firma SZART 2, w tym: -przepełniony kosz na śmieci - 1, -śliski chodnik Straż Miejska w Golinie 1, w tym; -ranne zwierzę leżące na trenie gminy Golina Firma SITA 1, w tym: zanieczyszczona ulica Dom Kultury OSKARD 1, w tym: -zanieczyszczony teren Energetyka SA Kalisz 1, w tym: -Otwarta skrzynka energetyczna Firma ELMIAR 14, w tym: -uszkodzone oświetlenie uliczne Firma AGROMAX Konin 3, w tym: -uszkodzone płyty granitowe na Placu niepodległości - 1, -zanieczyszczony teren miejski - 1, -połamane drzewa, gałęzie

40 11. Schronisko Dla Bezdomnych Zwierząt 36, w tym: -porzucone zwierzęta - 31, -ranne zwierzęta Mini ZOO 2, w tym: -chore zwierzęta Firma SKANSKA 14, w tym: -oblodzone ulice, chodniki -12, -uszkodzona jezdnia - 1, -zanieczyszczenie terenu, śmieci Telekomunikacja S.A. 4, w tym: -awaria złącza telekomunikacyjnego Firma Raszewski i Syna 28, w tym: -uszkodzona sygnalizacja uliczna Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami 42, w tym: -porzucone zwierzęta - 25, -ranne zwierzęta SM Zatorze 7, w tym: -oberwany chodnik - 2, -nieprawidłowe oznakowanie drogi - 1, -założenie krat w oknach piwnic - 1, -zakłócanie ładu i porządku publicznego

41 18. Polskie Koleje Państwowe 6, w tym: -na torowisku leżący zdechły pies - 1, -śliskie schody w tunelu - 1, -nieporządek na terenie nieczynnego zbiornika p.poż. - 1, -nieporządek na trenach PKP Centrum Energii Płock 1, w tym: -uszkodzony przewód wysokiego napięcia Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 3, w tym: -odkręcone ławki na Bulwarze Nadwarciańskim - 1, -przewrócony Toy Toy - 1, -uszkodzone ogrodzenie placu przy ul. Jaśminowej Firma Wynajem Maszyn Budowlanych KANTEK 1, w tym: -zwisy lodowe na dachu KSM Administracja ZACHÓD 2, w tym: -uszkodzona elewacja budynku KSM Administracja WSCHÓD 1, w tym: -złamany konar Konińska Spółdzielnia Mieszkaniowa 23, w tym: -nieprawidłowe oznakowanie terenu - 3, -zakłócanie ładu i porządku publicznego - 12, -zanieczyszczenie terenu - 1, 40

42 -nieprawidłowe parkowanie - 5, -wrak pojazdu - 1, -umieszczanie na klatkach schodowych przedmiotów niezgodnie z przepisami p.poż Miejskie Przedsiębiorstwo Energii Cieplnej 1, w tym: -uszkodzony właz ciepłowniczy Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 18, w tym: -awaria na sieci wodociągowej (wylewająca się woda) - 7, -uszkodzona jezdnia - 3, -uszkodzone studzienki kanalizacyjne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 112, w tym: -martwe zwierzęta - 52, -ranne zwierzęta - 5, -uszkodzone chodniki - 2, -przepełnione kosze uliczne - 9, -nieodśnieżone ulice - 5, -nieodśnieżone chodniki - 13, -zwisy lodowe z dachów - 1, -zanieczyszczony terenu - 1, -uszkodzone studzienki kanalizacyjne - 4, -uszkodzony kosz na przystanku MZK - 1, -leżące worki ze śmieciami - 1, -zdewastowane ławki - 2, -zanieczyszczone ulice - 8, -uszkodzony przystanek MZK - 1, 41

43 -uszkodzony dach - 1 -zakłócanie ciszy i spokoju mieszkańców - 4, -naprawa urządzenia grzewczego - 1, - nieprawidłowe parkowanie Firma TRANS GAJ 2, w tym: -śliska jezdnia Firma MAX PERI 9, w tym: -leżące worki ze śmieciami - 1, -śliska nawierzchnia jezdni - 5, -zanieczyszczone ulice Pogotowie Ratunkowe 6, w tym: -ranni nietrzeźwi - 4, -ranny mężczyzna w autobusie MZK - 1, -ranni w kolizji drogowej Energetyka Kalisz 3, w tym: -uszkodzone oświetlenie uliczne Starostwo Powiatowe w Łęczycy 1, w tym: -zgubione prawo jazdy Starostwo Powiatowe w Oleśnie 1, w tym: -znalezione tablice rejestracyjne Starostwo Powiatowe w Turku 1, tym: -znalezione tablice rejestracyjne

44 35. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 6, w tym: -opieka nad starszymi, samotnymi osobami - 4, -topografia miejsc przebywania osób bezdomnych na trenie miasta Konina Urząd Gminy w Rzgowie 1, w tym: -znaleziony dowód osobisty Kancelaria Radcy Prawnego 2, w tym: - udostępnienie danych dotyczących wykroczenia - 2, 38. Firma DOMATOR 1, w tym: -w sprawie zanieczyszczonego terenu Bank BGŻ w Warszawie 1, w tym: -znaleziona karta bankomatowa Wojskowa Komenda Uzupełnień 1, w tym: -uzgodnienia w sprawie ochrony informacji niejawnych - 1. C/ Ponadto strażnicy miejscy w 2013 roku udzielili pomocy prawnej dla straży miejskich i gminnych w 193 sprawach Podczas codziennych działań funkcjonariusze Straży Miejskiej udzielili w 26 przypadkach asysty pracownikom urzędów, przedsiębiorstw i instytucji. W zakresie realizacji Uchwały Nr 479 Rady Miasta Konina z dnia 28 43

45 listopada 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Konina, funkcjonariusze Straży Miejskiej, prowadząc kontrole w mieście, doprowadzili do uprzątnięcia nielegalnych wysypisk odpadów komunalnych mających negatywny wpływ na estetykę miasta. W okresie sprawozdawczym od 01 kwietnia do października 2013r prowadzona była przez Straż Miejską akcja, skierowana na kontrolę posesji, prywatnych, zakładów pracy i obiektów użyteczności publicznej dotycząca utrzymania czystości i porządku. Skontrolowano 2906 nieruchomości w tym 2680 prywatnych oraz 226 obiektów usługowo-handlowe. W 459 przypadkach stwierdzono nieprawidłowości, które dotyczyły między innymi : - braku umowy i rachunków na wywóz nieczystości i wyposażenia nieruchomości w odpowiedni pojemnik, - braku oznaczenia numerem posesji, - nieporządku na terenie nieruchomości oraz w obrębie nieruchomości, - nie sprawowania właściwej opieki nad zwierzętami oraz brak szczepień, - brak przyłączy nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej gdy Pouczono 386 osoby, mandatami karnymi ukarano 34 osoby na kwotę 2800,- zł..ponadto do właścicieli lub administratorów skierowano 39 pism dotyczących usunięcia nieprawidłowości na ich nieruchomościach. Do końca roku prowadzone były kontrole przez dzielnicowych Straży Miejskiej, które spowodowały w większości przypadków usunięcie wcześniej ujawnionych nieprawidłowości. Akcja Posesja prowadzona przez Straż Miejską od 2002 roku przynosi zauważalne efekty. Przede wszystkim zlikwidowane zostały w mieście dzikie wysypiska stałych odpadów komunalnych. Z roku na rok stwierdzamy coraz więcej zadbanych i dobrze utrzymanych posesji prywatnych. Mając na uwadze właściwe utrzymanie czystości i porządku w mieście 44

46 Straż Miejska zwracała uwagę na pozostawione pojazdy w stanie wskazującym na ich nie używanie (brak powietrza w kołach, brak tablic rejestracyjnych, wybite szyby itp.). Ujawniono 13 pojazdów, które kwalifikowały się do usunięcia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Do właścicieli skierowano pisma wyznaczając dwutygodniowy termin do ich usunięcia. Właściciele w większości przypadkach zastosowali się do zaleceń i usunęli pojazdy.w pięciu przypadkach właściciele nie zastosowali się do zaleceń w związku z czym pojazdy zostały odholowane na parking strzeżony. Od maja 2006 roku zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta, Straż Miejska została wyznaczona jako jednostka do której kierowane są przez Sąd Rejonowy w Koninie osoby skazane na wykonywanie nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne. W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2013r prace były wykonywane przez 15 osób, które przepracowały 1731 godzin. Osoby skazane wykonywały prace na terenie miasta pod nadzorem funkcjonariuszy Straży Miejskiej. Pracami porządkowymi obejmowano wielokrotnie 68 ulic miasta. Zadania Straży Miejskiej na 2014 r. 1. W ramach Miejskiego Systemu Bezpieczeństwa dla miasta Konina przyjętego do realizacji Uchwałą Nr 310 Rady Miasta Konina z dnia 29 marca 2000 roku Straż Miejska będzie wykonywała zadania : a) w zakresie zwalczania przestępczości kryminalnej : - realizacja ścisłej współpracy pomiędzy Strażą Miejską a Policją poprzez wspólne działania prewencyjne, współdziałanie dzielnicowych Straży Miejskiej z dzielnicowymi Policji, wymiana informacji o zagrożeniach i nieprawidłowościach występujących w mieście - udział funkcjonariuszy Straży Miejskiej w akcjach organizowanych przez Policje, 45

47 - kierowanie służb patrolowych w rejony lokali rozrywkowych w czasie trwania imprez, - w czasie spotkań z młodzieżą przedstawiać skalę zagrożeń i skutki związane z naruszaniem prawa, - nawiązywanie kontaktów z właścicielami obiektów w których odbywają się imprezy w celu przedstawienia wymogów właściwego zabezpieczenia, - informowanie społeczności osiedlowych oraz właścicieli domów jednorodzinnych o miejscach szczególnie zagrożonych przestępczością, - bieżące informowanie Policji o nieprawidłowościach zaobserwowanych przez pracowników obsługujących monitoring wizyjny miasta. - obserwowanie i rejestrowanie przy użyciu środków technicznych /monitoring/obrazu zdarzeń w miejscach publicznych. b) w zakresie zwalczania przestępczości gospodarczej : - stała kontrola targowisk przy ul. 11 Listopada, ul. Wodnej,zieleniaka na ul. Chopina pod kątem nielegalnego handlu oraz na giełdzie towarowosamochodowej przy ul. Podwale. - podejmowanie wspólnych działań z dzielnicowymi Komendy Miejskiej Policji w Koninie na targowiskach oraz giełdzie towarowo samochodowej, c) w zakresie zwalczania nieprawidłowości w ruchu drogowym : - kontynuować udział strażników miejskich we wspólnych akcjach organizowanych przez Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Koninie, dotyczących osób nietrzeźwych, pieszych popełniających wykroczenia, Bezpieczna szkoła, Znicz itp., - na bieżąco informować odpowiednie służby o nieprawidłowościach występujących w sygnalizacji świetlnej, oświetleniu ulicznym, 46

48 niewłaściwej nawierzchni dróg oraz zieleni ograniczającej widoczność głównie w rejonie przejść dla pieszych i skrzyżowań, - prowadzić bieżącą kontrolę i eliminować nieprawidłowości występujące na drogach p. poż., - reagowanie na nieprawidłowości związane z parkowaniem pojazdów w miejscach niedozwolonych, - prowadzenie działań mających na celu usunięcie z terenu miasta samochodów, których stan techniczny wskazuje na ich nie używanie, - nadzór i obsługa wprowadzonej na terenie miasta od maja 2012 Strefy Płatnego Parkowania d) w zakresie zwalczania patologii społecznej : - prowadzić kontrole w miejscach sprzedaży alkoholu pod kątem przestrzegania Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i zapobieganiu alkoholizmowi, - osoby nietrzeźwe w sytuacjach zagrożenia ich życia lub zdrowia i gdy dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym odwozić do miejsca zamieszkania lub Izby Wytrzeźwień, - uczestniczyć w spotkaniach z młodzieżą z programem zapobiegania przestępczości, negatywnych skutków spożywania alkoholu oraz środków odurzających. - prowadzić monitoring wokół szkół i terenów gromadzenia się młodzieży pod kątem spożywania alkoholu oraz zażywania środków odurzających. 2. Na bieżąco rozwiązywać problemy i zadania nałożone Uchwałą NR 479 Rady Miasta Konina z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie miasta Konina oraz wynikające z Ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 3. Utrzymywać stałą współpracę z poszczególnymi wydziałami Urzędu Miasta 47

49 poprzez wymianę informacji i wspólne rozwiązywanie problemów związanych z działalnością Urzędu. 4. Nawiązywać kontakty z organizatorami zgromadzeń i imprez publicznych, udzielać pomocy Policji i innym służbom w ochronie porządku podczas ich trwania. 5. Realizować zadania wynikające z Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych. 48

50 BEZPIECZEŃSTWO DROGOWE Zdarzenia i przestępczość drogowa W roku 2013 odnotowano ogólny wzrost ilości zdarzeń drogowych o 113, w tym więcej o 5 wypadków drogowych i o 108 kolizji drogowych. a) zdarzenia drogowe ilość zdarzeń drogowych kolizje drogowe wypadki drogowe b) wypadki ze skutkiem śmiertelnym 49

51 c) główne przyczyny wypadków Do głównych przyczyn zdarzeń drogowych zaistniałych na drogach miasta i powiatu konińskiego należą: V. nieudzielenia pierwszeństwa przejazdu, VI. niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami, VII. niedostosowanie prędkości do warunków ruchu, VIII. nieprawidłowe cofanie, IX. nieprawidłowe przejeżdżanie przejść dla pieszych, X. nieprawidłowe wyprzedzanie, omijanie, XI. nieprawidłowa zmiana pasa ruchu XII. nieprawidłowe skręcanie stosowane środki oddziaływania karnego i pozakarnego 50

52 mandaty karne pouczenia VIII. Nietrzeźwi sprawcy zdarzeń drogowych Rok Wypadki Zabici Ranni Kolizje Przedstawiona tabela obrazuje zanotowany spadek w kategorii nietrzeźwy kierowca sprawca zdarzenia drogowego w odniesieniu do 2012 roku. III. Ogólna liczna zdarzeń drogowych i ich skutków ( miasto i powiat łącznie) Wypadki Zabici Ranni Kolizje

Tworzenie i rozbudowę Straży Miejskiej w Chojnicach można podzielić na kilka etapów:

Tworzenie i rozbudowę Straży Miejskiej w Chojnicach można podzielić na kilka etapów: Powołanie Straży Miejskiej w Chojnicach zostało zainicjowane Uchwałą Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 20 marca 1991 r., która to obligowała ówczesnego Burmistrza Miasta do podjęcie działań zmierzających

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z działalności Straży Miejskiej w Koninie za okres 01.01.2013r. 31.12.2013r.

Sprawozdanie. z działalności Straży Miejskiej w Koninie za okres 01.01.2013r. 31.12.2013r. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Koninie za okres 01.01.2013r. 31.12.2013r. Straż Miejska w Koninie została powołana w 1992 roku i obecnie funkcjonuje w oparciu o Zarządzenie Nr 8/2011 Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Koninie za okres 01.01.2011r. 31.12.2011r.

Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Koninie za okres 01.01.2011r. 31.12.2011r. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Koninie za okres 01.01.2011r. 31.12.2011r. Straż Miejska w Koninie została powołana w 1992 roku i obecnie funkcjonuje w oparciu o Zarządzenie Nr 8/2011 Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie bezpieczeństwa w mieście i efektach działania StraŜy Miejskiej

Informacja o stanie bezpieczeństwa w mieście i efektach działania StraŜy Miejskiej Kędzierzyn-Koźle dn.02.10.2013 r. SM.5520. Komisja Strategii i Rozwoju Rady Miasta Informacja o stanie bezpieczeństwa w mieście i efektach działania StraŜy Miejskiej 1. Bezpieczeństwo publiczne. W ramach

Bardziej szczegółowo

Komenda Miejska Policji w Łomży. Analiza stanu bezpieczeństwa na terenie miasta i powiatu łomżyńskiego za rok 2009

Komenda Miejska Policji w Łomży. Analiza stanu bezpieczeństwa na terenie miasta i powiatu łomżyńskiego za rok 2009 Komenda Miejska Policji w Łomży Analiza stanu bezpieczeństwa na terenie miasta i powiatu łomżyńskiego za rok 2009 LICZBA ZDARZEŃ ZA ROK 2009 r W PORÓWNANIU DO ROKU 2008r KATEGORIA ZDARZEŃ LICZBA ZDARZEŃ

Bardziej szczegółowo

STRAŻ MIEJSKA w KÓRNIKU... (nazwa straży gminnej/miejskiej i nazwa gminy/miasta)

STRAŻ MIEJSKA w KÓRNIKU... (nazwa straży gminnej/miejskiej i nazwa gminy/miasta) Załącznik do rozporządzenia MSWiA z dnia 17 grudnia 2015 r (poz.2200) EWIDENCJA ETATÓW, WYPOSAŻENIA ORAZ WYNIKÓW DZIAŁAŃ STRAŻY STRAŻ MIEJSKA w KÓRNIKU... (nazwa straży gminnej/miejskiej i nazwa gminy/miasta)

Bardziej szczegółowo

Numery faksów...0585306000... Adres poczty elektronicznej... Samodzielna jednostka organizacyjna/jednostka organizacyjna w strukturze urzędu gminy*

Numery faksów...0585306000... Adres poczty elektronicznej... Samodzielna jednostka organizacyjna/jednostka organizacyjna w strukturze urzędu gminy* SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE EWIDENCJI PROWADZONEJ PRZEZ STRAŻ MIEJSKĄ ORAZ INFORMACJI O WSPÓŁPRACY STRAŻY Z POLICJĄ W 213r. EWIDENCJA ETATÓW, WYPOSAŻENIA ORAZ WYNIKÓW DZIAŁAŃ STRAŻY...STRAŻ MIEJSKA..STAROGARD

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 lutego 2012 r. Pozycja 222 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 16 lutego 2012 r.

Warszawa, dnia 28 lutego 2012 r. Pozycja 222 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 16 lutego 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 lutego 2012 r. Pozycja 222 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 16 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu

Bardziej szczegółowo

2. Przestrzeganie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w mieście.

2. Przestrzeganie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w mieście. Informacja o stanie bezpieczeństwa w mieście Straż Miejska w Złotowie funkcjonuje w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o strażach gminnych (miejskich). Z chwilą utworzenia w 1992 roku

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo w mieście - - zagrożenia, zwalczanie i zapobieganie

Bezpieczeństwo w mieście - - zagrożenia, zwalczanie i zapobieganie Bezpieczeństwo w mieście - - zagrożenia, zwalczanie i zapobieganie SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STRAŻY MIEJSKIEJ W CZARNKOWIE W 2014 ROKU Czarnków 2015r. W 2014 roku służbę pełniło 4 strażników Straży Miejskiej.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 czerwca 2013 r. Poz. 639. Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych 1) z dnia 21 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 4 czerwca 2013 r. Poz. 639. Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych 1) z dnia 21 marca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 czerwca 2013 r. Poz. 639 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych 1) z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie dotyczące ewidencji prowadzonej przez straż gminną (miejską) oraz informacji o współpracy straży z Policją w 2014 roku

Sprawozdanie dotyczące ewidencji prowadzonej przez straż gminną (miejską) oraz informacji o współpracy straży z Policją w 2014 roku Sprawozdanie dotyczące ewidencji prowadzonej przez straż gminną (miejską) oraz informacji o współpracy straży z Policją w 2014 roku EWIDENCJA ETATÓW, WYPOSAŻENIA ORAZ WYNIKÓW DZIAŁAŃ STRAŻY STRAŻ MIEJSKA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie dotyczące ewidencji prowadzonej przez straż gminną (miejską) oraz informacji o współpracy straży z Policją w 2015 roku

Sprawozdanie dotyczące ewidencji prowadzonej przez straż gminną (miejską) oraz informacji o współpracy straży z Policją w 2015 roku Sprawozdanie dotyczące ewidencji prowadzonej przez straż gminną (miejską) oraz informacji o współpracy straży z Policją w 2015 roku EWIDENCJA ETATÓW, WYPOSAŻENIA ORAZ WYNIKÓW DZIAŁAŃ STRAŻY. według stanu

Bardziej szczegółowo

EWIDENCJA ETATÓW, WYPOSAŻENIA ORAZ WYNIKÓW DZIAŁAŃ STRAŻY. według stanu na dzień r. Część I Ewidencja etatów

EWIDENCJA ETATÓW, WYPOSAŻENIA ORAZ WYNIKÓW DZIAŁAŃ STRAŻY. według stanu na dzień r. Część I Ewidencja etatów SM.643.2.214 Krasnystaw 28.1.214r. EWIDENCJA ETATÓW, WYPOSAŻENIA ORAZ WYNIKÓW DZIAŁAŃ STRAŻY STRAŻ MIEJSKA W KRASNYMSTAWIE według stanu na dzień 31.12.213 r. Adres Plac 3-go Maja 29 22-3 Krasnystaw Numery

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA DZIAŁALNOŚCI STRAśY MIEJSKIEJ W KONINIE

PREZENTACJA DZIAŁALNOŚCI STRAśY MIEJSKIEJ W KONINIE PREZENTACJA DZIAŁALNOŚCI STRAśY MIEJSKIEJ W KONINIE StraŜ Miejska w Koninie została powołana w 1992 roku i obecnie funkcjonuje w oparciu o Zarządzenie Nr 8/2011 Prezydenta Miasta Konina z dnia 14 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 grudnia 2015 r. Poz. 2200

Warszawa, dnia 28 grudnia 2015 r. Poz. 2200 Warszawa, dnia 28 grudnia 2015 r. Poz. 2200 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 17 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia przez

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTO STRAŻY MIEJSKIEJ W GIŻYCKU

ŚWIĘTO STRAŻY MIEJSKIEJ W GIŻYCKU ŚWIĘTO STRAŻY MIEJSKIEJ W GIŻYCKU 29 sierpnia 2016 r., godz. 9.00 sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Giżycku Straż jest jednostką organizacyjną gminy i spełnia służebną rolę wobec społeczności lokalnej,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI (1) z dnia 12 listopada 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI (1) z dnia 12 listopada 2009 r. Dz.U.2013.639 2014-01-28 zm. Dz.U.2014.56 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI (1) z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia przez straże gminne (miejskie)

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA STRAŻY MIEJSKIEJ. na terenie miasta WROCŁAWIA. na dzień 31 GRUDNIA 2012 R. STRAŻ MIEJSKA WROCŁAWIA UL.GWARNA 5/7, WROCŁAW

KARTA INFORMACYJNA STRAŻY MIEJSKIEJ. na terenie miasta WROCŁAWIA. na dzień 31 GRUDNIA 2012 R. STRAŻ MIEJSKA WROCŁAWIA UL.GWARNA 5/7, WROCŁAW KARTA INFORMACYJNA STRAŻY MIEJSKIEJ na terenie miasta WROCŁAWIA na dzień 31 GRUDNIA 212 R. ADRES: STRAŻ MIEJSKA WROCŁAWIA UL.GWARNA 5/7, 5-1 WROCŁAW TELEFON: 71 347 16 35 FAKS: 71 347 16 34 E-MAIL: straz@strazmiejska.wroclaw.pl

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo i Porządek Publiczny w Powiecie Golubsko- Dobrzyńskim. Insp. Dariusz Borowiec

Bezpieczeństwo i Porządek Publiczny w Powiecie Golubsko- Dobrzyńskim. Insp. Dariusz Borowiec Bezpieczeństwo i Porządek Publiczny w Powiecie Golubsko- Dobrzyńskim Insp. Dariusz Borowiec Struktura organizacyjna Komendy Powiatowej Policji w Golubiu- Dobrzyniu Komenda Powiatowa Policji ( 83 funkcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

ANALIZA I OCENA. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Brzeszczach

ANALIZA I OCENA. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Brzeszczach 2 ANALIZA I OCENA stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Brzeszczach w okresie 01.01. - 31.12. 2010 r. Komisariat Policji w Brzeszczach

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Gliwicach za rok 2016

Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Gliwicach za rok 2016 Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Gliwicach za rok 216 EWIDENCJA ETATÓW, WYPOSAŻENIA ORAZ WYNIKÓW DZIAŁAŃ STRAŻY Liczba oddziałów Część I Lp. Nazwa oddziału straży, jej siedziba i charakter

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/ /2017 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia kwietnia 2017r. uchwala się, co następuje:

UCHWAŁA NR XVIII/ /2017 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia kwietnia 2017r. uchwala się, co następuje: UCHWAŁA NR XVIII/ /2017 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia kwietnia 2017r. Projekt w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania Komendanta Powiatowego Policji w Żninie ze swojej działalności, a także informacji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z działalności StraŜy Miejskiej w Koninie za okres 01.01.2012r. 31.12.2012r.

Sprawozdanie. z działalności StraŜy Miejskiej w Koninie za okres 01.01.2012r. 31.12.2012r. Sprawozdanie z działalności StraŜy Miejskiej w Koninie za okres 01.01.2012r. 31.12.2012r. StraŜ Miejska w Koninie została powołana w 1992 roku i obecnie funkcjonuje w oparciu o Zarządzenie Nr 8/2011 Prezydenta

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 113/XIV/07

UCHWAŁA Nr 113/XIV/07 UCHWAŁA Nr 113/XIV/07 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie utworzenia Straży Gminnej Gminy Nowa Ruda Na podstawie art.. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E S P R A W O Z D A N I E STRAŻY MIEJSKIEJ MIASTA WĄBRZEŹNO ZA 2015 R. Wąbrzeźno, styczeń 2016r. Straż Miejska jest samorządową umundurowaną formacją powołaną do ochrony porządku publicznego Do zadań Straży

Bardziej szczegółowo

ZADANIA ZREALIZOWANE PRZEZ STRAŻ MIEJSKĄ w 2015r.

ZADANIA ZREALIZOWANE PRZEZ STRAŻ MIEJSKĄ w 2015r. ZADANIA ZREALIZOWANE PRZEZ STRAŻ MIEJSKĄ w 2015r. Straż Miejska realizuje zadania w zakresie ochrony porządku publicznego wynikające z ustaw i prawa miejscowego. Straż Miejska w 2015 roku pracowała w 3

Bardziej szczegółowo

STRAŻ MIEJSKA Miasta Otwocka. Zadania realizowane na przykładzie roku 2016

STRAŻ MIEJSKA Miasta Otwocka. Zadania realizowane na przykładzie roku 2016 Miasta Otwocka Zadania realizowane na przykładzie roku 2016 Straż Miejska Miasta Otwocka powołana została 1 marca 1994 roku do realizacji celów określonych w ustawie o strażach gminnych, tj. m.in. : ochrona

Bardziej szczegółowo

OCENA REALIZACJI ZADAŃ PRZEZ FUNKCJONARIUSZY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W RYBNIKU NA TERENIE MIASTA I POWIATU RYBNICKIEGO W ROKU 2016

OCENA REALIZACJI ZADAŃ PRZEZ FUNKCJONARIUSZY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W RYBNIKU NA TERENIE MIASTA I POWIATU RYBNICKIEGO W ROKU 2016 OCENA REALIZACJI ZADAŃ PRZEZ FUNKCJONARIUSZY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W RYBNIKU NA TERENIE MIASTA I POWIATU RYBNICKIEGO W ROKU 2016 1 STAN ETATOWY KMP W RYBNIKU W LATACH 2015-2016 Stan na dzień Stan etatowy

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO W SEZONIE LETNIM 2013 ROKU NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZAWNICA PODSUMOWANIE I WNIOSKI

BEZPIECZEŃSTWO W SEZONIE LETNIM 2013 ROKU NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZAWNICA PODSUMOWANIE I WNIOSKI BEZPIECZEŃSTWO W SEZONIE LETNIM 2013 ROKU NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZAWNICA PODSUMOWANIE I WNIOSKI 1 DEBATA SPOŁECZNA dotycząca bezpieczeństwa w sezonie letnim 2013 na terenie Miasta i Gminy Szczawnica

Bardziej szczegółowo

Zadania, Uprawnienia i Obowiązki

Zadania, Uprawnienia i Obowiązki Zadania, Uprawnienia i Obowiązki Straż Miejska Włocławek Zadania, Uprawnienia i Obowiązki Uprawnienia i obowiązki funkcjonariuszy Straży Miejskiej we Włocławku. Strażnicy podczas wykonywania czynności

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z realizacji zadań za rok 2015 oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy i miasta Nisko

SPRAWOZDANIE. z realizacji zadań za rok 2015 oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy i miasta Nisko SPRAWOZDANIE z realizacji zadań za rok 2015 oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy i miasta Nisko Nisko luty 2016 WSTĘP Teren Gminy i Miasta Nisko obejmuje obszar

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E M I E S I Ę C Z N E z działalności Straży Miejskiej Gminy Strzegom w Strzegomiu za okresie od r. do r.

S P R A W O Z D A N I E M I E S I Ę C Z N E z działalności Straży Miejskiej Gminy Strzegom w Strzegomiu za okresie od r. do r. Strzegom, dnia 2 września 2011 r. L.dz. SMGS...KCh -./11 S P R A W O Z D A N I E M I E S I Ę C Z N E z działalności Straży Miejskiej Gminy Strzegom w Strzegomiu za okresie od 1.08.2011 r. do 31.08.2011

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie bezpieczeństwa w mieście

Informacja o stanie bezpieczeństwa w mieście Informacja o stanie bezpieczeństwa w mieście 1. Bezpieczeństwo i porządek w komunikacji. Straż Miejska w Złotowie na bieżąco prowadzi kontrole w zakresie przestrzegania przez użytkowników dróg przepisów

Bardziej szczegółowo

STRAŻ MIEJSKA W WADOWICACH SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2012

STRAŻ MIEJSKA W WADOWICACH SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2012 STRAŻ MIEJSKA W WADOWICACH SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2012 Na dzień 31 grudnia 2011 r. na terenie kraju funkcjonowało łącznie 575 oddziałów straży gminnych, miejskich oraz miejskogminnych (na dzień

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y S T R A Ż Y M I E J S K I E J W S I E M I A N O W I C A CH Ś L Ą S K I C H

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y S T R A Ż Y M I E J S K I E J W S I E M I A N O W I C A CH Ś L Ą S K I C H Załącznik do Uchwały Nr 300/2012 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 22 listopada 2012 r. R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y S T R A Ż Y M I E J S K I E J W S I E M I A N O W I C A CH Ś L

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Komendanta Policji o działalności w roku 2013 oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu

Sprawozdanie Komendanta Policji o działalności w roku 2013 oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu Sprawozdanie Komendanta Policji o działalności w roku 2013 oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu kamiennogórskiego Kamienna Góra, luty 2014 1. Zagrożenie przestępczością

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VI/44/2015 Rady Miasta Malborka z dnia 19 marca 2015 r.

Uchwała Nr VI/44/2015 Rady Miasta Malborka z dnia 19 marca 2015 r. Uchwała Nr VI/44/2015 Rady Miasta Malborka z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Straży Miejskiej w Malborku. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU W MIEŚCIE KONINIE ZA ROK 2014

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU W MIEŚCIE KONINIE ZA ROK 2014 URZĄD MIEJSKI W KONINIE Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU W MIEŚCIE KONINIE ZA ROK 2014... Konin, marzec 2015r. SPIS TREŚCI - Wprowadzenie str. 2

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI ZE SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI ROK 2016

ROCZNE SPRAWOZDANIE KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI ZE SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI ROK 2016 ROCZNE SPRAWOZDANIE KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI ZE SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI ROK 2016 Darowizny rzeczowe oraz środki finansowe przekazane przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu 820 000,00 zł - Budowa Komisariatu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 116/2017 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia roku

Zarządzenie Nr 116/2017 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia roku Zarządzenie Nr 116/2017 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 01.06.2017 roku w sprawie: określenia Regulaminu Straży Miejskiej Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E M I E S I Ę C Z N E z działalności Straży Miejskiej Gminy Strzegom w Strzegomiu za okresie od r. do r.

S P R A W O Z D A N I E M I E S I Ę C Z N E z działalności Straży Miejskiej Gminy Strzegom w Strzegomiu za okresie od r. do r. Strzegom, dnia 2.11.2011 r. S P R A W O Z D A N I E M I E S I Ę C Z N E z działalności Straży Miejskiej Gminy Strzegom w Strzegomiu za okresie od 1.10.2011 r. do 31.10.2011 r. 1. Ujawniono wykroczeń...

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI ZE SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI ROK 2017

ROCZNE SPRAWOZDANIE KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI ZE SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI ROK 2017 ROCZNE SPRAWOZDANIE KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI ZE SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI ROK 2017 1 Darowizny rzeczowe oraz środki finansowe przekazane przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu 1 235 000,00 zł - Budowa Komisariatu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR SP PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 31 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR SP PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 31 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR SP.0050.1.60.2012 PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Rudzie Śląskiej Na podstawie art. 30 ust.1 i art. 33 ust. 1, 3

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU W MIEŚCIE KONINIE ZA ROK 2013

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU W MIEŚCIE KONINIE ZA ROK 2013 URZĄD MIEJSKI W KONINIE Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU W MIEŚCIE KONINIE ZA ROK 2013 Konin, marzec 2014r. SPIS TREŚCI - Wprowadzenie str. 2 - Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

KOMISARIAT POLICJI Luboń, dnia 15 luty 2013r. W LUBONIU OCENA

KOMISARIAT POLICJI Luboń, dnia 15 luty 2013r. W LUBONIU OCENA KOMISARIAT POLICJI Luboń, dnia 15 luty 2013r. W LUBONIU OCENA STANU ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE MIASTA LUBONIA ORAZ PRACY KOMISARIATU POLICJI W LUBONIU W ROKU 2012 I. przestępczości

Bardziej szczegółowo

KOMENDA POWIATOWA POLICJI w OPATOWIE

KOMENDA POWIATOWA POLICJI w OPATOWIE KOMENDA POWIATOWA POLICJI w OPATOWIE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W OPATOWIE ZA ROK 2015 MISJA ŚWIĘTOKRZYSKIEJ POLICJI: Systematycznie poprawiając skuteczność, służymy społeczeństwu

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO PREWENCJI

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO PREWENCJI KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO PREWENCJI Informacja dotycząca stanu zagrożenia przestępczością na terenie placówek oświatowych i wychowawczych (szkół podstawowych i gimnazjów, szkół średnich i zawodowych,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV/185/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 października 2011 roku

Uchwała Nr XV/185/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 października 2011 roku Uchwała Nr XV/185/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 października 2011 roku zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu i Regulaminu Organizacyjnego Straży Miejskiej Kalisza. Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Informacja Straży Miejskiej dot. bezpieczeństwa obywateli, w szczególności osób starszych w mieście Katowice

Informacja Straży Miejskiej dot. bezpieczeństwa obywateli, w szczególności osób starszych w mieście Katowice Informacja Straży Miejskiej dot. bezpieczeństwa obywateli, w szczególności osób starszych w mieście Katowice Komisja Polityki Społecznej Rady Miasta Katowice 09.01.2014 r. Straż Miejska w Katowicach mając

Bardziej szczegółowo

Rodzaj przestępstwa. 2012 2013 Dynamika w % 2012 2013 Dynamika w % 807 668 82,8 841 658 78,2. Ogółem przestępstwa o charakterze kryminalnym

Rodzaj przestępstwa. 2012 2013 Dynamika w % 2012 2013 Dynamika w % 807 668 82,8 841 658 78,2. Ogółem przestępstwa o charakterze kryminalnym Z dniem 1 stycznia 2013 r. siedlecka komenda rozpoczęła funkcjonowanie w zreorganizowanych strukturach. W miejsce działających na terenie powiatu 9 Posterunków Policji utworzono 3 Komisariaty Policji z

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STRAŻY MIEJSKIEJ ZA OKRES OD r. DO r. I DANE OGÓLNE

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STRAŻY MIEJSKIEJ ZA OKRES OD r. DO r. I DANE OGÓLNE Sosnowiec, dnia 10.01.2005r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STRAŻY MIEJSKIEJ ZA OKRES OD 01.01.2004r. DO 31.12.2004r. I DANE OGÓLNE 1\ Status prawny oraz zakres kompetencji. Straż Miejska w Sosnowcu została

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/195/2016 RADY MIEJSKIEJ W SIERADZU z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Straży Miejskiej w Sieradzu

UCHWAŁA NR XXX/195/2016 RADY MIEJSKIEJ W SIERADZU z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Straży Miejskiej w Sieradzu UCHWAŁA NR XXX/195/2016 RADY MIEJSKIEJ W SIERADZU z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Straży Miejskiej w Sieradzu Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Komendanta Policji o działalności w roku 2014 oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu

Sprawozdanie Komendanta Policji o działalności w roku 2014 oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu Sprawozdanie Komendanta Policji o działalności w roku 2014 oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu kamiennogórskiego Kamienna Góra, styczeń 2015 1. Zagrożenie

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA STRAŻY MIEJSKIEJ. na terenie miasta WROCŁAWIA. na dzień 31 GRUDNIA 2014 R. STRAŻ MIEJSKA WROCŁAWIA UL.GWARNA 5/7, WROCŁAW

KARTA INFORMACYJNA STRAŻY MIEJSKIEJ. na terenie miasta WROCŁAWIA. na dzień 31 GRUDNIA 2014 R. STRAŻ MIEJSKA WROCŁAWIA UL.GWARNA 5/7, WROCŁAW KARTA INFORMACYJNA STRAŻY MIEJSKIEJ na terenie miasta WROCŁAWIA na dzień 31 GRUDNIA 214 R. ADRES: STRAŻ MIEJSKA WROCŁAWIA UL.GWARNA 5/7, 5-1 WROCŁAW TELEFON: 71 347 16 35 FAKS: 71 347 16 34 E-MAIL: straz@strazmiejska.wroclaw.pl

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E M I E S I Ę C Z N E z działalności Straży Miejskiej Gminy Strzegom za okresie od do

S P R A W O Z D A N I E M I E S I Ę C Z N E z działalności Straży Miejskiej Gminy Strzegom za okresie od do - 1 - Strzegom, dnia 5.06.2006 r. L.dz. SMGS /52301/.../ 06 S P R A W O Z D A N I E M I E S I Ę C Z N E z działalności Straży Miejskiej Gminy Strzegom za okresie od 01.05.2006 do 31.05.2006 1. Ujawniono

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 622 /2012 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 06 czerwca 2012r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Sopocie.

Zarządzenie Nr 622 /2012 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 06 czerwca 2012r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Sopocie. Zarządzenie Nr 622 /2012 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 06 czerwca 2012r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Sopocie. Na podstawie art. 6 ust.2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o strażach

Bardziej szczegółowo

ANALIZA I OCENA. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Brzeszczach 60%

ANALIZA I OCENA. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Brzeszczach 60% ANALIZA I OCENA stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w w okresie 01.01. - 31.12. 2011 r. 25 maj 2012 1 Powiat oświęcimski Analiza

Bardziej szczegółowo

Komenda Powiatowa Policji Pszczyna 02 luty 2016 r.

Komenda Powiatowa Policji Pszczyna 02 luty 2016 r. Komenda Powiatowa Policji Pszczyna luty 16 r. w Pszczynie L. dz. Zw-16/16 I N F O R M A C J A Egz. nr.. O stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz działaniach Policji na terenie podległym Komendzie

Bardziej szczegółowo

,0 60,2 59,1-1, ,8 50,6 49,6-1, , ,7-2, ,7 36,6 45,5 + 8, ,1 77,9 54,6-23,4

,0 60,2 59,1-1, ,8 50,6 49,6-1, , ,7-2, ,7 36,6 45,5 + 8, ,1 77,9 54,6-23,4 Kategoria Postępowania wszczęte w roku 2012 Postępowania wszczęte w roku 2013 Dynamika % Wykrywalność 2012 Wykrywalność 2013 Wzrost/ spadek Przestępstwa ogółem 2101 2122 101,0 60,2 59,1-1,1 Przestępstwa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA 2016 ROK

SPRAWOZDANIE ZA 2016 ROK Misja Straży Miejskiej w Pruszczu Gdańskim Straż Miejska w Pruszczu Gdańskim powołana jest do ochrony porządku publicznego na terenie Miasta Pruszcz Gdański. Straż spełnia służebną rolę wobec społeczności

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO NA LATA 2005 2008

PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO NA LATA 2005 2008 Lp. PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO NA LATA 2005 2008 Rodzaj Zagrożenia 1. Kradzieże samochodów 2. Kradzieże

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STRAŻY MIEJSKIEJ W WARCE

REGULAMIN STRAŻY MIEJSKIEJ W WARCE Załącznik do Uchwały Nr XXXII/340/05 Rady Miejskiej w Warce z dnia 28 kwietnia 2005 r. REGULAMIN STRAŻY MIEJSKIEJ W WARCE Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Straż Miejska w Warce, zwana dalej Strażą,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STRAŻY MIEJSKIEJ W GOSTYNINIE

REGULAMIN STRAŻY MIEJSKIEJ W GOSTYNINIE ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 206/XXXIV/09 RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNINIE Z DNIA 30 CZERWCA 2009 R. REGULAMIN STRAŻY MIEJSKIEJ W GOSTYNINIE Rozdział 1. PRZEPISY OGÓLNE 1 Regulamin Straży Miejskiej zwany dalej regulaminem

Bardziej szczegółowo

STRAŻ MIEJSKA W ZĄBKACH

STRAŻ MIEJSKA W ZĄBKACH STRAŻ MIEJSKA W ZĄBKACH STRAŻ MIEJSKA W ZĄBKACH POWSTAŁA W 2008 R. Uchwałą Nr XIV/92/2007 Rady Miasta Ząbki z dnia 13 września 2007 r. w sprawie utworzenia Straży Miejskiej w Ząbkach jako jednostki budżetowej

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA STRAŻY MIEJSKIEJ na terenie miasta WROCŁAWIA na dzień 31 GRUDNIA 2010 R.

KARTA INFORMACYJNA STRAŻY MIEJSKIEJ na terenie miasta WROCŁAWIA na dzień 31 GRUDNIA 2010 R. KARTA INFORMACYJNA STRAŻY MIEJSKIEJ na terenie miasta WROCŁAWIA na dzień 31 GRUDNIA 21 R. ADRES: STRAŻ MIEJSKA WROCŁAWIA UL.GWARNA 5/7, 5-1 WROCŁAW TELEFON: 71 347 16 35 FAKS: 71 347 16 34 E-MAIL: straz@strazmiejska.wroclaw.pl

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA STRAŻY MIEJSKIEJ. na terenie miasta WROCŁAWIA. na dzień 31 GRUDNIA 2015 R. STRAŻ MIEJSKA WROCŁAWIA UL.GWARNA 5/7, WROCŁAW

KARTA INFORMACYJNA STRAŻY MIEJSKIEJ. na terenie miasta WROCŁAWIA. na dzień 31 GRUDNIA 2015 R. STRAŻ MIEJSKA WROCŁAWIA UL.GWARNA 5/7, WROCŁAW KARTA INFORMACYJNA STRAŻY MIEJSKIEJ na terenie miasta WROCŁAWIA na dzień 31 GRUDNIA 215 R. ADRES: STRAŻ MIEJSKA WROCŁAWIA UL.GWARNA 5/7, 5-1 WROCŁAW TELEFON: 71 347 16 35 FAKS: 71 347 16 34 E-MAIL: straz@strazmiejska.wroclaw.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Straży Miejskiej Miasta Zamość

Regulamin Organizacyjny Straży Miejskiej Miasta Zamość Załącznik do Uchwały Nr XXXII/357/2013 Rady Miasta Zamość z dnia 26.08.2013 roku Regulamin Organizacyjny Straży Miejskiej Miasta Zamość Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa strukturę organizacyjną,

Bardziej szczegółowo

Zadania realizacyjne programu

Zadania realizacyjne programu Zadania realizacyjne programu Zagrożenia Cele Zadania i formy realizacji Realizator Partnerzy Termin Koordynator 1 2 3 4 5 6 7 1. Ograniczenie 1. Rozpoznawanie zagrożeń demoralizacją i na bieżąco czynów

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Kamieniu Pomorskim

Uchwała Nr.. Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Kamieniu Pomorskim Uchwała Nr.. Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Kamieniu Pomorskim Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o strażach gminnych

Bardziej szczegółowo

SM /16 Police, dnia r. PAN BURMISTRZ POLIC SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STRAŻY MIEJSKIEJ W POLICACH ZA DRUGI KWARTAŁ 2016 ROKU

SM /16 Police, dnia r. PAN BURMISTRZ POLIC SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STRAŻY MIEJSKIEJ W POLICACH ZA DRUGI KWARTAŁ 2016 ROKU SM.5521-5.62.279/16 Police, dnia 15.07.2016 r. PAN BURMISTRZ POLIC SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STRAŻY MIEJSKIEJ W POLICACH ZA DRUGI KWARTAŁ 2016 ROKU -2- I. SPRAWY ORGANIZACYJNE W drugim kwartale 2016

Bardziej szczegółowo

Poznań ma powierzchnię 262 km² i ponad mieszkańców co plasuje miasto na piątym miejscu w Polsce. Cała aglomeracja poznańska liczy ponad 1 000

Poznań ma powierzchnię 262 km² i ponad mieszkańców co plasuje miasto na piątym miejscu w Polsce. Cała aglomeracja poznańska liczy ponad 1 000 Poznań ma powierzchnię 262 km² i ponad 540 000 mieszkańców co plasuje miasto na piątym miejscu w Polsce. Cała aglomeracja poznańska liczy ponad 1 000 000 osób. Miasto jest również jednym z największych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE DZIAŁANIA POSTERUNKU POLICJI W BIAŁEJ ZA OKRES III KWARTAŁÓW 2012 ROKU:

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE DZIAŁANIA POSTERUNKU POLICJI W BIAŁEJ ZA OKRES III KWARTAŁÓW 2012 ROKU: Biała, dnia 23.10.2012r. PP 990/12 INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE DZIAŁANIA POSTERUNKU POLICJI W BIAŁEJ ZA OKRES III KWARTAŁÓW 2012 ROKU: Posterunek Policji w Białej, w którego skład wchodzi

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Programu Bezpieczny Powiat Działdowski PROGRAM DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU

Załącznik do Programu Bezpieczny Powiat Działdowski PROGRAM DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU Załącznik do Programu Bezpieczny Powiat Działdowski PROGRAM DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU 1 Lp. Zamierzony cel Zadania Sposób realizacji Instytucje realizujące Termin realizacji

Bardziej szczegółowo

w ramach Programu BEZPIECZNY POWIAT

w ramach Programu BEZPIECZNY POWIAT Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/207/06 Rady Gminy w Górznie z dnia 27.10.2206 r. WÓJT GMINY W GÓRZNIE KIEROWNIK KOMISARIATU POLICJI PRZEWODNICZĄCY KOMISJI OŚWIATY, SPORTU, KULTURY, SPRAW SOCJALNYCH

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na 2016 rok

PLAN PRACY Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na 2016 rok STAROSTWO POWIATOWE W NAMYSŁOWIE WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I SPRAW OBYWATELSKICH ZATWIERDZAM. ZKO.5510.2.2016 PLAN PRACY Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na 2016 rok Lp. Termin realizacji Temat

Bardziej szczegółowo

Pokaz strona internetowa

Pokaz strona internetowa Pokaz strona internetowa * Postępowanie RSD-349/9 KP Trzebinia - 669 czynów * * 1 wykrywalność przestępstw w powiecie w latach 21-211 8 6 4 2 przestępstwa ogółem przestępstwa kryminalne ogółem 21 22 23

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z działalności Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce. za 2014 rok. Hajnówka, dn TPP Z A T W I E R D Z A M

SPRAWOZDANIE. z działalności Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce. za 2014 rok. Hajnówka, dn TPP Z A T W I E R D Z A M Hajnówka, dn. 2015-02-09 Komenda Powiatowa Policji w Hajnówce TPP.036.1.2015 Z A T W I E R D Z A M KOMENDANT POWIATOWY POLICJI W HAJNÓWCE /podpis nieczytelny/ kom. mgr Dariusz Kułak SPRAWOZDANIE z działalności

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE DZIAŁALNOŚĆ STRAŻY GMINNEJ W DOBREJ ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE DZIAŁALNOŚĆ STRAŻY GMINNEJ W DOBREJ ZA 2011 ROK SPRAWOZDANIE DZIAŁALNOŚĆ STRAŻY GMINNEJ W DOBREJ ZA 2011 ROK 1. Straż Gminna w Dobrej w roku 2011 realizowała zadania w okresie początkowym w składzie komendant, 6 strażników gminnych i pracownik administracyjny.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej za 2006 rok

Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej za 2006 rok SM.I.0063-1-2/07 Słupsk 22.01.2007r. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej za 2006 rok W okresie sprawozdawczym do Straży Miejskiej w Słupsku według zapisów w Książkach Zdarzeń wpłynęło 3113 (w

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Sandomierzu za 2011 r.

Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Sandomierzu za 2011 r. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Sandomierzu za 2011 r. W okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. funkcjonariusze Straży Miejskiej podejmując interwencje wylegitymowali łącznie 4.058 osób,

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 4 3 /

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 4 3 / Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 4 3 / 2 0 1 3 W ó j t a G m i n y K o ś c i e r z y n a z d n i a 30 g r u d n i a 2013 r o k u w sprawie nadania regulaminu Straży Gminnej Gminy Kościerzyna Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY I MIASTA DOBCZYCE ZA 2013 ROK.

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY I MIASTA DOBCZYCE ZA 2013 ROK. Dobczyce dnia 20 stycznia 2014 r. L.dz. GDK 076/14 OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY I MIASTA DOBCZYCE ZA 2013 ROK. Gmina i miasto Dobczyce jest jedną z trzech Gmin obsługiwanych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W SŁUBICACH W I PÓŁROCZU 27 ROKU. I. ZAGROśENIE PRZESTĘPCZOŚCIĄ. I.1. Informacje ogólne. Komenda

Bardziej szczegółowo

ANALIZA I OCENA. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Brzeszczach

ANALIZA I OCENA. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Brzeszczach 2 ANALIZA I OCENA stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Brzeszczach w okresie 01.01. - 31.07. 2008 r. 8 wrzesień, 2008 1 Powiat

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIX/320/2004 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 22 grudnia 2004 r.

UCHWAŁA Nr XXIX/320/2004 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 22 grudnia 2004 r. UCHWAŁA Nr XXIX/320/2004 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Straży Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Na podstawie art. 8 ust.

Bardziej szczegółowo

STAN BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W POWIECIE POZNAŃSKIM ROK 2014

STAN BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W POWIECIE POZNAŃSKIM ROK 2014 STAN BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W POWIECIE POZNAŃSKIM ROK 2014 DYNAMIKA POSTĘPOWAŃ WSZCZĘTYCH KRADZIEŻE KRADZIEŻE SAMOCHODÓW WŁAMANIA PRZESTĘPSTWA ROZBÓJNICZE BÓJKI, POBICIA USZKODZENIA MIENIA

Bardziej szczegółowo

POWIATOWE KONSULTACJE SPOŁECZNE WE WŁOSZCZOWIE ZAŁOŻENIA KRAJOWEJ MAPY ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA W POLSCE

POWIATOWE KONSULTACJE SPOŁECZNE WE WŁOSZCZOWIE ZAŁOŻENIA KRAJOWEJ MAPY ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA W POLSCE POWIATOWE KONSULTACJE SPOŁECZNE WE WŁOSZCZOWIE ZAŁOŻENIA KRAJOWEJ MAPY ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA W POLSCE, dnia 5lutego 26 roku PRZESTĘPCZOŚĆ OGÓLNA I KRYMINALNA Opracowanie przygotowano w oparciu o informacje

Bardziej szczegółowo

Działania podejmowane przez Komendę Miejską Policji w Białymstoku w celu poprawy bezpieczeństwa na terenie placówek oświatowych.

Działania podejmowane przez Komendę Miejską Policji w Białymstoku w celu poprawy bezpieczeństwa na terenie placówek oświatowych. EDUKACJA PRAWNA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI Razem o Bezpieczeństwie Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku Działania podejmowane przez Komendę Miejską Policji w Białymstoku w celu poprawy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZADANIACH ZREALIZOWANYCH PRZEZ STRAŻ MIEJSKĄ W GOGOLINIE. za 2016r.

INFORMACJA O ZADANIACH ZREALIZOWANYCH PRZEZ STRAŻ MIEJSKĄ W GOGOLINIE. za 2016r. INFORMACJA O ZADANIACH ZREALIZOWANYCH PRZEZ STRAŻ MIEJSKĄ W GOGOLINIE za 2016r. Straż Miejska w Gogolinie ma już 25 lat! 3 września 2016r. z okazji jubileuszu na ręce komendanta Straży Miejskiej Burmistrz

Bardziej szczegółowo

STRAŻ MIEJSKA GMINY BRZESZCZE ANALIZA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO ROK 2011

STRAŻ MIEJSKA GMINY BRZESZCZE ANALIZA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO ROK 2011 STRAŻ MIEJSKA GMINY BRZESZCZE ANALIZA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO ROK 2011 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE W roku 2011 na terenie Gminy Brzeszcze nie odnotowano żadnego zbiorowego naruszenia bezpieczeństwa i porządku

Bardziej szczegółowo

Osiągnięte wyniki przez KMP w Rudzie Śląskiej w 2013 roku

Osiągnięte wyniki przez KMP w Rudzie Śląskiej w 2013 roku Osiągnięte wyniki przez KMP w Rudzie Śląskiej w 213 roku WYBRANE KATEGORIE PRZESTĘPCZOŚCI PION KRYMINALNY KMP Ruda Śląska WSZCZĘTE POSTĘPOWANIA PRZYGOTOWAWCZE OGÓŁEM W ROZBICIU NA KOMISARIATY 6 588 5 4654

Bardziej szczegółowo

Obowiązek powiadomienia organów ścigania o popełnieniu czynu karalnego przez nieletniego:

Obowiązek powiadomienia organów ścigania o popełnieniu czynu karalnego przez nieletniego: Małoletni: - osoba, która nie ukończyła 18 roku życia lub uzyskała pełnoletność (wyjątek stanowi kobieta, która za zezwoleniem sądu wstąpi w związek małżeński po ukończeniu 16 lat) - art.10 1 i 2 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Straży Miejskiej w Tarnowskich Górach

Regulamin Straży Miejskiej w Tarnowskich Górach Załącznik do Zarządzenia Nr 252/2015 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 24.06.2015r. Regulamin Straży Miejskiej w Tarnowskich Górach 1 1. Straż Miejska wykonuje zadania określone w Ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STRAŻY MIEJSKIEJ W TCZEWIE Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN STRAŻY MIEJSKIEJ W TCZEWIE Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN STRAŻY MIEJSKIEJ W TCZEWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Zał. do uchwały Rady Miejskiej w Tczewie Nr XVII/148/2008 z 28 lutego 2008r. Regulamin Straży Miejskiej zwany dalej Regulaminem określa

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA STRAŻY MIEJSKIEJ na terenie miasta WROCŁAWIA na dzień 31 GRUDNIA 2016 R.

KARTA INFORMACYJNA STRAŻY MIEJSKIEJ na terenie miasta WROCŁAWIA na dzień 31 GRUDNIA 2016 R. KARTA INFORMACYJNA STRAŻY MIEJSKIEJ na terenie miasta WROCŁAWIA na dzień 31 GRUDNIA 2016 R. ADRES: STRAŻ MIEJSKA WROCŁAWIA UL.GWARNA 5/7, 50-001 WROCŁAW TELEFON: 71 347 16 35 FAKS: 71 347 16 34 E-MAIL:

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU W MIEŚCIE KONINIE ZA ROK 2015

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU W MIEŚCIE KONINIE ZA ROK 2015 URZĄD MIEJSKI W KONINIE Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU W MIEŚCIE KONINIE ZA ROK 2015 Konin, marzec 2016r. SPIS TREŚCI - Wprowadzenie str. 2 - Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem Bezpieczniej"

Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem Bezpieczniej" Program Razem Bezpieczniej to formuła kompleksowego i zdecydowanego działania w celu ograniczenia zjawisk i zachowań,

Bardziej szczegółowo

Zmiana regulaminu KP w Ćmielowie

Zmiana regulaminu KP w Ćmielowie Komenda Powiatowa Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim Źródło: http://bip.ostrowiecswietokrzyski.kpp.policja.gov.pl/132/status-prawny/regulamin-kp-cmielow/19242,zmiana-regulami nu-kp-w-cmielowie.html Wygenerowano:

Bardziej szczegółowo

NARADA ROCZNA KADRY KIEROWNICZEJ KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W RACIBORZU. Racibórz, styczeń 2015r.

NARADA ROCZNA KADRY KIEROWNICZEJ KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W RACIBORZU. Racibórz, styczeń 2015r. NARADA ROCZNA KADRY KIEROWNICZEJ KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W RACIBORZU Racibórz, styczeń 2015r. Stan etatowy Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu 221 etatów policyjnych Stan zatrudnienia na dzień: 31.12.2012r.

Bardziej szczegółowo