PROTOKÓŁ NR IX/07 Z IX SESJI RADY MIASTA LUBARTÓW W DNIU 15 CZERWCA 2007 ROKU W SALI NR 10 URZĘDU MIASTA UL. JANA PAWŁA II 12.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROTOKÓŁ NR IX/07 Z IX SESJI RADY MIASTA LUBARTÓW W DNIU 15 CZERWCA 2007 ROKU W SALI NR 10 URZĘDU MIASTA UL. JANA PAWŁA II 12."

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ NR IX/07 Z IX SESJI RADY MIASTA LUBARTÓW W DNIU 15 CZERWCA 2007 ROKU W SALI NR 10 URZĘDU MIASTA UL. JANA PAWŁA II 12. O godz Przewodniczący JACEK ZALEWSKI otworzył obrady IX sesji Rady Miasta Lubartów. Powitał zebranych, zaproszonych gości uczestniczących w sesji, mieszkańców miasta przybyłych na obrady, radnych Rady Miasta, Burmistrza, pracowników Urzędu Miasta. Na podstawie listy obecności radnych, stwierdził prawomocność obrad sesji. Lista obecności radnych i zaproszonych gości w załączeniu. Liczba radnych - 20 Obecnych - 20 % obecności Ad.2. Przewodniczący Rady odczytał porządek obrad przesłany radnym wraz z zawiadomieniem na sesję, a następnie poinformował, że art.20 ustawy o samorządzie gminnym daje wyłączne kompetencje Przewodniczącemu w zakresie zwoływania sesji jak i ustalania porządku obrad. Dlatego też Przewodniczący stwierdził, że dzisiejszy porządek nie będzie poddany pod głosowanie. Przewodniczący poprosił o zgłaszanie ewentualnych zmian do zaproponowanego porządku obrad. Radny JACEK TOMASIAK Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, Szanowni Goście ze zdziwieniem wysłuchałem Pana Przewodniczącego dlatego też poprosiłbym o precyzyjną opinię prawną, że w ogóle nie będzie głosowany porządek obrad. Natomiast chciałem zapytać Pana Przewodniczącego dlaczego w porządku obrad nie ma punktu, który był przegłosowany na posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego, gdzie komisja ta przy 4 gł.za, 3 gł.przeciw przegłosowała propozycję, by w porządku obrad znalazł się punkt dotyczący sprawozdania Lubartowskiego Ośrodka Kultury zarówno finansowego jak również sprawozdania z działalności merytorycznej. Na posiedzeniu tej komisji, Pan Przewodniczący również jest jej członkiem, Przewodnicząca Bajda uniemożliwiła nam zadawanie pytań, chciałem zapytać się jak to się ma do art.18a oraz art.17 ustawy samorządowej, jeżeli chodzi o kompetencje komisji w zakresie realizacji zadań kontrolnych, gdzie kolejnym podmiotem jeśli chodzi o kontrole dokonywane w podmiotach takich jak LOK, jeszcze zanim jest to debatowane na sesji Rady Miasta, są właśnie komisje. I Komisja Spraw Społecznych i Porządku Publicznego na tym specjalnym posiedzeniu miała wysłuchać wszystkich spraw dotyczących LOK i niestety radni na tej komisji nie mogli spełnić swoich uprawnień, które przyznaje im wspomniana ustawa o samorządzie gminny. Pana Przewodniczącego pytam dlaczego nie ma tego w porządku obrad, skoro nie było możliwości zapoznania się z tymi danymi na tejże komisji, to dlaczego nie zostało to uzupełnione w dzisiejszym porządku obrad? I druga rzecz, o którą proszę to właśnie o tą opinię, dlaczego porządek obrad nie będzie dzisiaj głosowany? Przewodniczący Rady To co powiedziałem na wstępie tego punktu, wyłączną kompetencją Przewodniczącego Rady jest ustalanie porządku obrad i nigdzie nie znalazłem zapisu mówiącego o tym, że

2 2 Przewodniczący ustalając porządek obrad powinien kierować się jakimiś sugestiami. To odnośnie pierwszej sprawy. Druga rzecz, Komisja Spraw Społecznych i Porządku Publicznego jest komisją, która powinna zajmować się tylko tematami związanymi z jej nazewnictwem. Było rozpatrywane sprawozdanie Straży Miejskiej i jest to uzasadnione. Natomiast jeśli chodzi o sprawozdanie LOK, Komisja Spraw Społecznych nie jest od spraw kultury, oświaty i sportu. W tym momencie jeśli pójdziemy w tym kierunku, każda komisja będzie zajmowała się wszystkim. Do spraw kontroli mamy Komisję Rewizyjną. Chcę jeszcze powiedzieć, że oczywiście każdy radny, klub radnych może zgłosić wiosek o zmianę porządku obrad i wtedy ten wniosek będzie poddany pod głosowanie. Do jego przyjęcia potrzebna jest bezwzględna większość głosów. Czyli drogę ma Pan otwartą. Nieprawdą jest to, iż na posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych ktokolwiek zabraniał mówić i pytać na komisji. Po prostu pytania, które były zadawane do Pana Dyrektora LOK przekraczały zakres pytań, które mogły być zadawane do tej osoby, przekraczały one kompetencje radnego Rady Miasta. I jeszcze jedna kwestia, chociażby zgodnie z tym artykułem, który Pan powołuje tj. art.18 ust.1 rada gminny w ramach funkcji kontrolnych może przyjąć do rozpatrzenia te zadania burmistrza, które z mocy ustawy nie zostały zastrzeżone do jego wyłącznej kompetencji. To między innymi znaczy, że nie możemy galopować się w naszych uprawnieniach kontrolnych i też nie wyobrażałem sobie w jaki sposób możemy zmusić Pana Dyrektora LOK do tego, żeby był na sesji. To Burmistrz ma obowiązek uczestniczenia w obradach sesji i radny ma prawo zadawać pytania Burmistrzowi Miasta. Wówczas dyskusji nikt nie będzie ograniczał i uniemożliwiał. Może Pan zadawać pytania Burmistrzowi i myślę, że Pan Burmistrz na nie odpowie. Chciałbym przekazać jeszcze taką informację uszczegóławiającą to, co powiedziałem. Treść interpelacji i zapytań ze względu na brak w tym względzie ustawowych uregulowań to nic innego jak pewna forma przedstawienia przez radnego Radzie Miasta, Burmistrzowi i kierownikom jednostek organizacyjnych, postulatów wyborców lub też sposób na udostępnienie radnemu pożądanych informacji. Inne, dale idące rozwiązania statutowe w tym zakresie mogłyby pozostawać w kolizji z generalną zasadą i to chcę podkreślić, iż indywidualnemu radnemu nie przysługują kompetencje kontrolne wobec podmiotów, do których owe zapytania i interpelacje są kierowane. Czyli to Rada ma kompetencje kontrolne, a nie indywidualny radny. A na tej komisji miałem wrażenie, że to Pan radny chciał indywidualnie skontrolować, zlustrować i prześwietlić cały LOK. To tyle na ten temat. Radny ZBIGNIEW MACIEJEWICZ Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, to kiedyś o Panu Przewodniczącym mówiłem, że stwierdził, iż Rada powinna pozbyć się kompetencji kontrolnych, zostawić sobie tylko uchwałodawczą, a wszystko inne oddać Burmistrzowi. Byłem załamany, bo to jest novum jakieś w państwach demokratycznych. Panie Przewodniczący to, co Pan mówi po prosty nie znajduje potwierdzenia w rzeczywistości. Formą takiej kontroli są także interpelacje i zapytania. Pan natomiast kontrolę sprowadza do funkcji Komisji Rewizyjnej. Otóż proszę Pana taką funkcję chce, czy nie chce sprawuje każda komisja. Odnośnie posiedzenia komisji, o którym mówił Pan Tomasiak, to mnie odebrano głos na tej komisji, Pani Przewodnicząca w sposób zdecydowany wkroczyła, po raz pierwszy zdarzyło mi się tak jak jestem radnym już trzecią kadencję, że nie wolno było mi się wypowiedzieć na komisji. Na sesji to zdarzało się,

3 3 natomiast na komisji zdarzyło to się po raz pierwszy i nawet Pani Przewodnicząca nie wiedziała co chciałem powiedzieć i chyba do dnia dzisiejszego nie wie co chciałem powiedzieć, w każdym bądź radzie profilaktycznie odebrała mi głos. Więc stąd też był wniosek komisji, bo to komisja przegłosowała ten wniosek, aby taką sprawę postawić na sesji Rady Miasta, ponieważ na posiedzeniu komisji nie było można wypowiedzieć się. Więc prościej byłoby gdyby Pan Przewodniczący powiedział olewam wniosek komisji, nie wstawiam do porządku obrad, zawsze to Panu wolno. Natomiast niech Pan nie mówi o tym, że komisja nie może się czegoś domagać, że radnego może interesować tylko to, co jest wypisane w kompetencjach danej komisji. To jest nieprawda, jednocześnie jesteśmy członkami Rady Miasta. Przewodniczący Rady W ramach sprostowania, komisje mają swoje uprawnienia kontrolne w tym zakresie, którym się zajmują. Radny JACEK TOMASIAK Panie Przewodniczący dobrze Pan pamięta pytania, które zadawałem na tej komisji, przynajmniej mam taką nadzieję i kiedy chciałem realizować swoją funkcję kontrolną na Radzie Miasta, Burmistrz odpowiadając na te pytania, odsyłał do komisji, w której pracuje się i w chwili kiedy będzie osoba, wtedy będzie mogła ta osoba udzielić odpowiedzi. Natomiast gdy komisja miała już okazję zadać pytanie bezpośrednio Dyrektorowi LOK i przypomnę, że można mówić, iż pytania jeśli chodzi o Komisję Spraw Społecznych dotyczące finansowania może akurat nie były w gestii tej komisji, ale pozostałe pytania, które dotyczyły całokształtu LOK były jak najbardziej zasadne, nie otrzymaliśmy na tej komisji żadnej odpowiedzi. Przypomnę Panu, że była awantura, najpierw wykłócaliście się, chcieliście mi odebrać głos, potem odebraliście głos Panu Maciejewiczowi, a potem aż czterech radnych przegłosowało ten wniosek, żeby tyło to uwzględnione w porządku obrad. To nie tylko był wniosek indywidualny Tomasiaka, tylko komisja przegłosowała wniosek i to całej komisji odmówił Pan prawa do tego, aby dzisiaj na sesji Rady Miasta tą sprawę poruszać. Ale proszę jeszcze o opinię prawną dotyczącą tego, że nie głosuje się porządku obrad, bo po raz pierwszy słyszę o czymś takim. Radny JAN ŚCISEŁ Panie Przewodniczący, Wysoka Rado jak siedzę tutaj na tej sali 6 lat, a kolega Tracz podpowiada, że 16 lat, to nie było takiego przypadku żeby Wysoka Rada nie głosowała porządku obrad. Chciałem więc zapytać dlaczego taka sytuacja zaistniała i czy to stanie się, że tak powiem, tradycją? Przewodniczący Rady To nie jest mój wymysł. Po kilku szkoleniach, na których byłem obecny jako Przewodniczący Rady też były Panie z Biura Rady i tendencje idą w tym kierunku, żeby nie głosować porządku obrad. Art.20 ustawy o samorządzie gminnym mówi wprost, że to Przewodniczący zawiadamia, zaprasza, ustala porządek obrad. I jest też ppkt 1a), który stanowi o tym, że Rada może wprowadzić zmiany do porządku obrad bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady. Więc nie widzę tutaj żadnej sprzeczności, jeśli Rada nie zatwierdzi tego porządku, który zaproponował Przewodniczący może to zmienić, może wyrzucić, może dołożyć punkt. Jest to po prostu usprawnienie pracy Rady Miasta. Proszę Panią Mecenas o opinię w kwestii głosowania porządku obrad.

4 4 Radca Prawny UM IWONA SKORYNKIEWICZ Tak jak powiedział Pan Przewodniczący zapisy są Państwu znane, rzeczywiście linia orzecznicza, interpretacyjna idzie w tym kierunku, aby stosować ściśle zapisy jakie są zawarte w ustawie samorządowej. Nigdzie w ustawie tej nie mają Państwo wspomniane o możliwości przegłosowywania porządku obrad. Oczywiście, że to od początku jak istnieją rady gmin było robione. Natomiast, że tak powiem, przepisy te odczytywane są na nowo, to jest tak samo jak z Kodeksem Pracy, który istnieje już tyle lat, działał pod rządami poprzedniego ustroju i obecnie. Zmieniła się po prostu linia interpretacyjna. Także tutaj zdanie Pana Przewodniczącego wypowiedziane co do nowej interpretacji jest rzeczywiście powielane również w innych periodykach. I obecnie interpretatorzy skłaniają się ku temu, aby nie głosować porządku obrad. Ustalanie porządku obrad jest w zasadzie jedyną, niezbywalną kompetencją Przewodniczącego Rady i tu nie można go w żadnym razie wyręczać, Rada Miasta nie może tutaj ingerować. Przewodniczący ustala porządek obrad i on jest, można powiedzieć, na dzień otwarcia sesji niezmienny. Oczywiście później w trakcie sesji jeśli byłyby sytuacje, że Burmistrz na 7 dni przed sesją chce wprowadzić do porządku obrad nowe zagadnienie, to jest taka możliwość, bądź jest taka możliwość jeśli jest to przyjęte bezwzględną większością ale już po otwarciu porządku sesji, jeśli mamy do czynienia ze zmianą kolejności punktów, dodaniem bądź ujęciem nowych punktów. Przewodniczący Rady Jeszcze odnośnie wniosku Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego, nie wyobrażałem sobie jak to technicznie zorganizować. Jeśli grupa radnych uważa, że powinna być podjęta jakaś uchwała na temat przyjęcia lub nie przyjęcia sprawozdania LOK, ma prawo wnieść taką inicjatywę uchwałodawczą i na pewno jako Przewodniczący Rady uwzględnię taką inicjatywę w porządku obrad. Natomiast ujmowanie punktu w porządku obrad tylko po to, aby sobie podyskutować i robić z Rady targ, nie wiem jak to określić, bo to do tego by się sprowadziło, co miało troszeczkę miejsce na komisji, jest niezasadne. Uważam, że Komisja Oświaty jest tą komisją kompetentną do oceny pracy LOK, a nie Komisja Spraw Społecznych. W Statucie Miasta Lubartów są wymienione zadania poszczególnych komisji i to Rada decyduje o ich zakresie działania Radny JACEK TOMASIAK Szanowni Panowie możecie nam wmówić wszystko, bo poniesiecie tylko i wyłącznie odpowiedzialność polityczną w przyszłości, natomiast jeśli chodzi o Panią Mecenas to chciałbym aby bezpośrednio z jej ust padły te słowa, że porządku obrad nie będziemy dzisiaj głosowali, żeby Pani to bezpośrednio swoim nazwiskiem i imieniem podpisała, jeśli Pani uważa, że jest to racjonalne działanie, a nie powoływała się na to, co powiedział przed chwilą Przewodniczący, bo chciałbym poznać opinię Radcy Prawnego, a nie Pana Przewodniczącego, z całym szacunkiem dla Pana Przewodniczącego. Mam jeszcze drugie pytanie, nie dalej jak miesiąc temu był głosowany Statut Rady Miasta, i jeśli radni, którzy pracowali w Komisji Statutowej wiedzieli już o tych zapisach, o zasadach procedowania w innych radach, dlaczego nie zaproponowali po prostu stosowanej zmiany do Statutu. Byłby przegłosowany Statut i byłoby dzisiaj wszystko jasne. Natomiast nie ma tego w Statucie i uważam, że dopóki nie zostanie zmieniony Statut i w Statucie będzie wyraźnie zapisane, że Rada nie głosuje porządku obrad to wówczas tego porządku obrad nie głosuje się, natomiast jeśli nie ma takiego zapisu w Statucie, tj. w akcie, który jest aktem mniejszej wagi niż ustawa, ale dla nas precyzowałby te zachowania, to zupełnie nie rozumiem tego dlaczego nie jest to zapisane w Statucie. Dlatego też uważam, że dopóki nie będzie zmieniony Statut należy procedować tak, jak do tej pory, chyba że jest jakieś orzecznictwo w takiej

5 5 sprawie i z chęcią takiego wyroku, czy takiego orzecznictwa posłuchał. I jeszcze raz mam prośbę do Pani Mecenas, aby powiedziała swoje zdanie w tej sprawie, a nie powoływała się na Przewodniczącego Rady. Wiceprzewodniczący Rady ANDRZEJ ZIELIŃSKI Może ja odpowiem. Panie radny w Statucie Miasta nie ma też wiele rzeczy, których Rada Miasta nie wykonuje. W Statucie znajdują się te rzeczy i te zapisy, które Rada wykonuje i nie ma ani w tym Statucie Miasta ani w poprzednim nie było ani słowa o głosowaniu nad porządkiem obrad. Więc taki zapis, o którym Pan mówi, że się nie głosuje nie powinien być głosowany, bo Rada nie głosuje też w wielu innych sprawach. Przewodniczący Rady Myślę, że powinniśmy już zamknąć dyskusję na temat porządku obrad, czy głosować, czy nie. Ja biorę pełną odpowiedzialność za to, co proponuję. Radny ZBIGNIEW MOSKALUK Panie Przewodniczący, Wysoka Rado ja jednak chciałem dopytać, bo jestem naprawdę oszołomiony tym, co usłyszałem, że nagle skłaniamy się ku interpretacji, że Rada Miasta nie przyjmuje porządku posiedzenia. Chciałem zapytać, czy przypadkiem ta interpretacja nie pojawiła się 21 maja br. w momencie jak w koalicji pozostało 10 radnych, czy to nie jest przyczyna jedyna? Lubię mówić otwartym tekstem i bardzo proszę, aby mi otwartym tekstem odpowiedzieć. Przewodniczący Rady Nie jest to jedyna przyczyna. Chciałbym powiedzieć, że osobiście brałem pod uwagę taką możliwość, że Rada może obstrukcyjnie działać, może blokować obrady dzisiejsze i dlatego podjąłem taką decyzję. Radni mają prawo zaskarżyć to do nadzoru, czyli Wojewody Lubelskiego. Powtarzam raz jeszcze, jestem świadomy tego, co robię. Nie dopuszczę do tego, aby na obradach Rady Miasta był cyrk. Ponieważ nie zgłoszono zmian do porządku obrad, Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada będzie obradowała na podstawie propozycji porządku obrad przedstawionej przez niego na wstępie tego punktu porządku obrad, tj.: 1. Otwarcie sesji. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta. 4. Interpelacje i zapytania radnych. 5. ROZPATRZENIE PROJEKTÓW I PODJĘCIE UCHWAŁ W SPRAWACH: a) przyjęcia sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Lubartowie oraz informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Lubartowa w 2006 roku, b) stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego RADY MIASTA LUBARTÓW, c) uchylenia uchwały Nr XXXIX/259/07 Rady Miejskiej w Lubartowie z dnia 11 września 1997r. dotyczącej zasad przyznawania zezwoleń na sprzedaż

6 6 napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów na terenie miasta Lubartowa, d) Regulaminu przyznawania środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania, e) zmiany Uchwały Nr XXIV/200/04 Rady Miasta Lubartów z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust.3 Kary Nauczyciela, zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin, f) zmiany Uchwały Nr XXV/184/2000 Rady Miejskiej w Lubartowie z dnia 10 listopada 2000 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Mickiewicza w Lubartowie 6. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miasta. 7. Wolne wnioski 8. Zamknięcie obrad. Radna BOGUMIŁA LISEK-JUBLEWSKA Szanowni Państwo ja tylko chcę potwierdzić to, co powiedział Pan Przewodniczący, że po prostu zmienił decyzję, a zmienił decyzję być może po 21 maja. Na potwierdzenie tego jest dokument, który otrzymaliśmy tydzień przed sesją, dokument podpisany przez Pana Jacka Zalewskiego Przewodniczącego Rady i w tym właśnie dokumencie w pkt 2 jest zapis - przyjęcie porządku obrad. Więc to jest ewidentna zmiana i to jest ewidentna decyzja Pana Przewodniczącego. To tylko na potwierdzenie słów Pana Przewodniczącego. Przewodniczący Rady W tym momencie temat jest zamknięty i przechodzimy do następnego punktu porządku obrad. Ad.3. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta. Burmistrz Miasta JERZY ZWOLIŃSKI przedstawił: - sprawozdanie z realizacji uchwały Nr XIX/178/04 Rady Miasta Lubartów z dnia 25 czerwca 2004 roku w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób miasta Lubartowa obejmujące okres od dnia 10 marca 2007 r. do dnia 16 czerwca 2007 r. - sprawozdanie z realizacji uchwały Nr XXXIII/253/05 Rady Miasta Lubartów z dnia 8 listopada 2005r. w sprawie zasad nabywania, zbywania, zamiany i dzierżawy oraz obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Lubartów za okres od dnia 18 maja do dnia 15 czerwca 2007 r. - informację dotyczącą podjętych zarządzeń w okresie od dnia 19 maja do dnia 15 czerwca 2007 r. W/w sprawozdania i informacja stanowią załącznik do protokołu.

7 7 W tym punkcie porządku obrad Burmistrz poinformował również, że delegacja miasta Lubartów gościła w Hajdudorog. Ze strony władzy wykonawczej w delegacji tej wziął udział Burmistrz, natomiast Przewodniczący Rady wyznaczył Wiceprzewodniczącą Rady do tej reprezentacji, natomiast ze strony instytucji w mieście działających Cech Rzemiosł Różnych reprezentował Pan Stępiński. Burmistrz stwierdził, że była to dla niego niezwykle przyjemna wyprawa, bo miasto Hajdudorog uhonorowało go tytułem Zasłużony dla miasta Hajdudorog, jest to tytuł, który w tej chwili posiadają 4 osoby żyjące, jedna nieżyjąca. Wśród uhonorowanych tym tytułem jest Dyrektor Muzeum Narodowego w Budapeszcie, jest Biskup Greko-katolicki na Węgrzech, jest poprzedni Burmistrz Hajdudorog. Burmistrz dodał, że te kontakty z Hajdudorog spośród pozostałych są najbardziej owocne i nowy Burmistrz rozmawiał z delegacją z Lubartowa o nowych pomysłach w zakresie rozwoju tych kontaktów na przyszłość. Ad.4. Interpelacje i zapytania zgłosili: Radny ZBIGNIEW MACIEJEWICZ Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu dwa lata temu na tej sali było bardzo gorąco bo omawiana była uchwała, która mówiła o powołaniu Młodzieżowej Rady Miasta. Z tego tytułu było wiele płomiennych wystąpień koalicyjnych, jakie to szczęście dostąpi nasze miasto jak ta Rada Młodzieżowa zostanie powołana. Z tego tytułu Pan Przewodniczący odczytał stosowne, długie przemówienie, w którym wyjaśniał dlaczego mu się odmieniło. Chciałbym zapytać, w jaki sposób Rada pomogła Panu w dotychczasowej pracy, w jakich sprawach Pan z nią współpracuje, jak ona działa, jak się miewa, bo ja nie mogłem trafić na jej ślad, wszedłem na stronę internetową i od dwóch lat jest ten sam napis: strona w przygotowaniu. Druga sprawa, mam taką prośbę do Pana Burmistrza żeby był łaskaw zamieścić w prasie artykuł lub oświadczenie, czy też pracownik wyznaczony do tego przez Pana, bo mało kto wie, a toczy się bardzo poważny dla mieszkańców miasta proces. W tej chwili następuje przekształcenie ZGK w spółkę, a w związku z tym nastąpi wyłączenie pewnych sfer działalności itd. To ma znaczenie dla mieszkańców miasta i winni o tym wiedzieć jakie będą konsekwencje tego działania, bo o tym nie mówi się ani w Radzie Miasta, ani nie słyszałem, aby ten temat kogoś zajmował, a myślę, że on jest bardzo ważny. Radny JACEK TOMASIAK Chciałem zadać kilka pytań. Pierwsze pytanie to pytanie, o którego zadanie poprosili mnie wyborcy, dlatego też mam nadzieję, że Pan Zalewski nie będzie myślał, że to jakaś złośliwość wobec jego osoby. Chciałem zapytać Pana Przewodniczącego, czy jedynym źródłem utrzymania, jedynym źródłem dochodu, który Pan dzisiaj otrzymuje jest tylko i wyłącznie dieta Przewodniczącego Rady Miasta i prosiłbym o odpowiedź na to pytanie ponieważ nie możemy zapoznać się z Pana oświadczeniem majątkowym, bo Przewodniczący nieco inaczej niż zwykli radni składa to oświadczenie. A mnie interesowałaby sytuacja ta, która jest w tej chwili. Dlaczego zadaję to pytanie? Ponieważ dzisiaj będziemy podejmowali uchwałę w sprawie wygaśnięcia mandatu Pana Trąbki i po Panu Pankowskim, teraz Pan Trąbka został zatrudniony i jakby jeszcze kolejne osoby utrzymywały się wyłącznie z tego, że są w koalicji to myślę, że to byłoby dość ciekawe.

8 8 Drugie pytanie, czy zgodnie z tymi doniesieniami prasowymi 5 % poborów oddaje Pan na cele partyjne, to już tak na marginesie doniesień prasowych. Przewodniczący Rady To są pytania do Przewodniczącego Rady, a w tym punkcie powinny być zadawane interpelacje do Burmistrza Miasta. Może przenieśmy te pytania do punktu - wolne wnioski. Proszę przejść do pytań skierowanych do Burmistrza Miasta. Radny JACEK TOMASIAK Zadałem to pytanie w tej chwili, poczekam na odpowiedź w wolnych wnioskach. Mam nadzieję, że Pan przygotuje się do odpowiedzi na to pytanie. Dziękuję, że zwrócił mi Pan uwagę, Panie Przewodniczący. Kolejne pytanie dotyczy tego kółka, które jest tutaj w centrum miasta, ono bodajże jest zwane fontanną. Ono jest wyschnięte od kilku dni i chciałem zapytać, czy tam wytryśnie coś w najbliższym okresie czasu, czy też nie wytryśnie, czy to będzie suche? Następne pytanie dotyczy klasy integracyjnej w szkole podstawowej. Zbliża się koniec roku i kończą swoją edukację dzieci, które chodzą do przedszkola integracyjnego na osiedlu garbarskim i wiem, że te dzieci nie mają potem gdzie dalej pójść. Muszą jeździć do Lublina, do szkoły, gdzie są stworzone takie klasy integracyjne i to są dzieci, które nie kwalifikują się do szkoły specjalnej tylko kwalifikują się do takiej klasy integracyjnej, do szkoły integracyjnej. Wiem, że w minionych latach były zabiegi, aby utworzyć taką klasę i czy jest w ogóle możliwe, aby od miesiąca września po prostu takie dzieci do klasy integracyjnej mogły chodzić, a nie dojeżdżać do Lublina? Rady JAN ŚCISEŁ Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Goście mam jedno zapytanie, otóż w tegorocznym budżecie miasta zapisano znaczne środki na budownictwo mieszkaniowe, tj. kwotę 800 tys.zł. Na jednej z sesji Pan Burmistrz mówił o możliwości zakupu nieruchomości przy ul. Lubelskiej od Pana Przybyszka i przystosowanie jej na cele mieszkalnictwa socjalnego. I takie zapytanie, czy wspomniana koncepcja będzie realizowana, czy też są inne pomysły na pozyskanie lokali socjalnych? Radna BOGUMIŁA LISEK-JUBLEWSKA Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Goście mam pytanie do Pana Burmistrza, a dotyczy ono dokumentu, który złożył Pan Burmistrz, dokument przygotowany także przez Pana Burmistrza Świętońskiego, złożony do Starostwa Powiatowego w Lubartowie. Jest to dokument strategiczny jako, że dotyczy ważnych inwestycji dla miasta, które Panowie traktują jako inwestycje priorytetowe, realizowane wprawdzie przez starostwo oczywiście w kontekście projektów unijnych, aczkolwiek miasto sądzę, że także będzie uczestniczyło przynajmniej w jakimś małym procencie w tych inwestycjach. Ponieważ miejscowe czasopisma piszą, przynajmniej krótko, jeśli chodzi o sprawy poruszane w interpelacjach więc nie ukrywam, że celowo pytam o te inwestycje ponieważ jakaś informacja ukaże się w mediach, a jest to ważne dla mieszkańców, ponieważ mieszkańcy kontrolują pewne kwestie. Drugie pytanie, chciałabym, aby Pan Burmistrz poinformował łaskawie jako, że zarządzeniem, nie wiem o jakim numerze, ustalił wynagrodzenie dla Pana Sekretarza Miasta, więc chciałabym uzyskać informację w jakiej wysokości jest to wynagrodzenie? Bo, że jest to

9 9 Pan Sekretarz, który został Sekretarzem Miasta dzięki temu, że zagłosował sam na siebie, to nie jest to tajemnicą. Radny ANDRZEJ KARDASZ Szanowni Państwo, Panie Burmistrzu mam do Pana jedno, krótkie pytanie, bo z doniesień prasowych, a z takimi zdążyłem się zapoznać wynika, że negocjacje w sprawie przedłużenia umowy na nasz dom kultury zostały chyba zawieszone, ewentualnie zerwane, przynajmniej ja mam takie informacje. A opieram się na doniesieniach prasowych. Chciałbym tutaj ewentualnie uzyskać informację jak ta sytuacja, zresztą bardzo nagląca ma się w tej chwili? Radny JACEK TOMASIAK To nie będzie interpelacja tylko pytanie. Panie Przewodniczący chciałbym żeby podał mi Pan podstawę prawną, że Pan nie może udzielić odpowiedzi w tej chwili ponieważ zgodnie z Poradnikiem radnego gmin i powiatu, który nam Pan zakupił wynika, że Pan jednak musi udzielić odpowiedzi w tej chwili. Dlatego chciałbym poznać, na który artykuł odpowiednich przepisów prawa Pan powołuje się. Odpowiedzi za zgłoszone interpelacje i zapytania udzielił Burmistrz Miasta: - Szanowni Państwo Pan Maciejewicz pyta o Młodzieżową Radę Miasta. Próbowałem zrealizować tą uchwałę w sposób zwyczajowo, że tak powiem przyjęty, zdroworozsądkowo do tego podeszliśmy. Niestety nic z tego nie wyszło. Żaden radny, w tym Maciejewicz nie pomógł nam w tym, wręcz przeciwnie będąc w opozycji podejrzewam, że podkładał kłody żeby to nie wyszło, po prostu zwykła opozycja, tak jak to często bywa tylko dla zasady. Odpowiadając wprost nie pomogła mi ta Młodzieżowa Rada w niczym, samorządowi też nie pomogła. Po prostu jej nie ma. Jest to jedna z niewielu uchwał Rady Miasta, których nie potrafiłem wykonać. Tam, gdzie ode mnie samego zależy to, czy uchwały można wykonać, to te uchwały wszystkie są wykonane. Istnieją takie, w których uczestniczą inne podmioty, jeśli są nie wykonane w jakiejś części to zapewniam Państwa, że nie z mojej winy. - Pan Maciejewicz zapytał o przekształcenie ZGK. Zespół pracuje i w zasadzie jesteśmy już gotowi do tego, żeby zaproponować Państwu problematykę związaną z tym zagadnieniem, również stronę techniczną, administracyjną, czyli harmonogram działań niezbędny do tego, aby stało się faktem to, na czym zależy nam od 1 stycznia i podejmiemy takie działania żeby to nastąpiło. Natomiast dzisiaj nie mam w tej sprawie nic do powiedzenia, bo porządek obrad sesji Rady Miasta tego nie przewiduje. Podejrzewam, że będziemy musieli jakieś takie posiedzenie bardzo poważne, oddzielne zrobić. Uprzedzam, w naszych propozycjach nie będzie wyłączenia żadnych usług. Całość działalności ZGK zostaje w spółce. Także niech Pan przygotuje się pod tym kątem do ataku. - Fontanna w centrum miasta jest uszkodzona. Łobuziaki nie wiem z jakich struktur i z jakich organizacji psują fontannę, wlewają tam jakieś paskudztwa i to po prostu niszczy się. W tej chwili mamy problem polegający na tym, że chcemy dokonać dobrego wyboru jeśli chodzi o zakup instrumentarium, nazwijmy to w ten sposób, do tego wytryskiwania. Jesteśmy w kontaktach z różnymi firmami. Z tym, że powiem szczerze, że albo sięga to poza nasze możliwości, to co podobałoby nam się, albo ma to charakter taki bardzo ogrodowy i jest za słabe. To są tego typu kłopoty. Także to suche kółko na razie będzie suche, ale zrobimy to jak najszybciej, bo przecież przed wakacjami musi trysnąć.

10 10 - Faktycznie w Przedszkolu Miejskim Nr 1 od wielu lat prowadzona jest grupa integracyjna i część z tych dzieci, która nie może uczyć się w szkole w normalnych klasach jest kierowana do szkół specjalnych do Lublina. Natomiast klasy integracyjne to są klasy, w których uczą się dzieci dopuszczone przez pedagogów do nauki w normalnych klasach, mimo tego upośledzenia. My od lat również te dzieci, o których Pan radny mówi wozimy do Lublina dlatego, że są tam szkoły specjalne, a one mają skierowanie do szkół specjalnych. Z tych dzieci o tym upośledzeniu, które jeżdżą do Lublina na nasz koszt utworzyć klas tutaj nie można, bo one są skierowane do klas specjalnych. Natomiast jeśli istnieje problem dotyczący tej grupy dzieci to proszę zgłosić się do mnie i jeśli ten problem faktycznie istnieje, będziemy go rozwiązywali, jeśli będzie możliwy do rozwiązania. Wiceprzewodniczący Rady ANDRZEJ ZIELIŃSKI Może uzupełnię odpowiedź Burmistrza w tej kwestii. Kilka miesięcy temu odbyła się dyskusja również na posiedzeniu Komisji Oświaty na ten temat, przepisy stanowią dokładnie, że można utworzyć klasę integracyjną w szkole masowej przy określonej liczbie dzieci tego samego rocznika i takiej liczby dzieci nie było w przedszkolach do tej pory i dlatego Państwo, którzy w poprzedniej kadencji byli w komisji pamiętają doskonale, że padło takie stwierdzenie, że dzieci owszem były, ale w różnych rocznikach i dlatego były dowożone do Lublina, bo w związku z tym nie można było utworzyć klasy integracyjnej w szkole masowej. Burmistrz kontynuuje odpowiedzi na interpelacje i zapytania: - Jeśli zaistnieje taka sytuacja, że będzie można to utworzyć, na pewno to zrobimy. I podejrzewam, że bez interpelacji to zrobimy, bo tego typu rzeczy, które ja nazywam rzeczami organizacyjno-technicznymi, odbywają się w codziennym naszym działaniu, na poziomie każdego z zadań, które wykonujemy. Także jeśli tutaj jest problem, którego być może nie dostrzegliśmy, to niech przyjdą do nas rodzice. - Pan Ściseł pyta o nasze zamiary dotyczące budownictwa socjalnego i komunalnego. Te pomysły, które mieliśmy będziemy starali się zrealizować. W odpowiednim momencie Państwo zostaniecie o tym poinformowani. Jeśli chodzi o budynek, o którym Pan mówi, cena zaoferowana przez właściciela jest ceną, która przekracza kwotę upoważniającą Burmistrza, dającą Burmistrzowi kompetencje do samodzielnego podejmowania decyzji. To a propos tego ubezwłasnowolnienia Rady, o którym krzyczał Pan Maciejewicz. Właśnie to będzie przypadek kiedy Rada będzie podejmowała decyzję, a nie decyzję o wysokości czynszu za komórkę 20 m przy ul. Kościuszki. To te wszystkie zarządzenia, które czytałem, to było 35 zarządzeń dotyczących tego typu spraw, proszę dyskutować na sesji na temat tych działek, działeczek, kupna, wydzierżawiania itd. Także będzie to przedstawione. - Pani Jublewska mówi o dokumencie dostarczonym do Starostwa Powiatowego w Lubartowie w terminie do 30 kwietnia 2007 roku, Pani radna jest tak poinformowana jakby miała przesiadywać w tym powiecie cały czas, potem wyjdzie, że to będzie jej zasługa. Termin do 30 kwietnia wspólnie z wójtami i burmistrzami powiatu ustaliliśmy nawzajem na konwencie wójtów i burmistrzów w Ostrowie Lubelskim, który odbył się w kwietniu br. W terminie tym mieliśmy przedłożyć swoje pomysły na ewentualną realizację zadań z zakresu drogowego i niekoniecznie w takiej koncepcji jak Pani radna przedstawiła, że to Starostwo Powiatowe będzie realizowało. Nie, otóż nasz projekt

11 11 zakłada zupełnie inne rozwiązania. Nasz projekt to jest propozycja podjęcia na zasadzie porozumienia, bo związku celowego nie chcemy zawiązywać, tylko na zasadzie porozumienia wspólnego przygotowania projektu unijnego, który rozwiązywałby problemy komunikacyjne w zachodniej części miasta. I to czy miasto da 5 zł., czy nie da 5 zł. to nie powinno wynikać z naszej woli, tylko ten współczynnik partycypacji powinien wynikać z wartości inwestycji na określonej kategorii dróg. Tam występują ulice: Krańcowa - droga powiatowa, tam występuje dojazdowa do niej niezrealizowana ul. H.Koźmińskiego - droga miejska, tam występuje ul. Nowodworska - powiatowa, tam występuje ul. Gazowa - nasza, mówię to wszystko w ramach projektu, tam występuje ul. Lipowa - powiatowa, tam występuje ul. Klonowa, ul. Sienkiewicza, Al. Zwycięstwa, która będzie ulicą gminną i fragment ul. Leśnej będącej przedłużeniem ul. Sienkiewicza jako dojazdowej do ul. Batalionów Chłopskich. Z tym, że jeszcze pokazaliśmy chęć budowy ulicy po zachodniej części torów, czyli przedłużenie ul. Krańcowej w kierunku ul. Lipowej do ul. Sienkiewicza. Tam zresztą tereny kupowałem, zresztą również Burmistrz Świętoński wcześniej kupował. I jeszcze z Al. Zwycięstwa przejazd do miasta, czyli z całego tego osiedla planujemy nad torami taką estakadą do ul. Batalionów Chłopskich. I to będziemy twardo proponowali, jest to jedyna szansa, podobnie jak kanalizacja, którą zrealizowaliśmy, na zrobienie tego przedsięwzięcia w perspektywie czasu jakiegoś takiego dla nas realnego, dla tych ludzi, którzy siedzą tutaj. Jeśli tej szansy nie wykorzystamy z powodów politycznych, powiem otwarcie, to po prostu przegraliśmy to wszystko. My to wymyśliliśmy, my to zaproponowaliśmy i uważam, że z punktu widzenia powiatu jest to inwestycja najważniejsza. Nie droga na łąki w Firleju, bo drogę na łąki w Firleju wybudujemy wtedy, gdy wzbogacimy się dzięki temu, że tereny pod działalność gospodarczą przyniosą nam dochody i zyski, nam wszystkim tutaj w powiecie. Także tak ta sprawa wygląda, zamierzamy Panu Staroście w najbliższym czasie, jego służbom tym, które się tym zajmują, przybliżyć jak gdyby zagadnienie. Dodam do tego wszystkiego jeszcze jedną rzecz, zechcemy wykorzystać deklarację samorządu wojewódzkiego związaną z przeniesieniem zamiaru budowy lotniska z Niedźwiady do Świdnika, deklarację wypowiedzianą na sesji nadzwyczajnej przez Marszałka Sobczaka, że jakąś rekompensatę dla tego terenu władze wojewódzkie przewidują. I chcemy po prostu powiedzieć im jedno, że skoro chcą robić drogę do Parczewa to ta droga powinna mieć nieco inny przebieg i inny zakres. Ona powinna zaczynać się w ramach tego projektu, w dzisiejszej perspektywie od ronda, przejść Drogą Wschodnią przez tory, dojść do Szczekarkowa. Odcinek do ul. Batalionów Chłopskich powinien być także wojewódzki, bo ten odcinek będzie łączył drogę wojewódzką z naszą obwodnicą i to zechcemy przy pomocy ludzi przychylnych również we władzach samorządu wojewódzkiego to przedstawić jako pewną propozycję. Zresztą ja co prawda byłem wtedy na Węgrzech, ale Pan Krzyszczak spotkał się w tej sprawie z Panem Świętońskim, był wcześniej Marszałek Sobczak u mnie i będziemy dalej, że tak powiem sprawę drążyli. Gdyby to z kolei wyszło to rzeczywiście to co mówi się o Lubartowie, niekoniecznie w nim samym, tylko poza nim, pozytywnego to wykonanie tych dwóch przedsięwzięć dawałoby nam już spokój duszy, jeśli chodzi o odpowiedzialność za przygotowanie miasta do rozwoju, oczywiście w zakresie tych kompetencji, które mamy. - Pan Kardasz pyta o negocjacje w sprawie wynajmu LOK, jest to sprawa ciągnąca się bardzo długo, będąca wynikiem niezrozumienia, niewłaściwego podejścia do sprawy przez nowe władze Spółdzielni Mieszkaniowej, niezrozumienia odpowiedzialności za własne zobowiązania, może tak to ujmę, bo umowy, które swego czasu zawarło miasto ze Spółdzielnią Mieszkaniową uważam, że dalej obowiązują, ale podejrzewam, że jest to sprawa, którą będzie rozstrzygał sąd, bo prawdopodobnie nie porozumiemy się. Nie

12 12 zamierzamy na razie opuszczać tego LOK, płacimy tyle, ile płaciliśmy. Negocjacje były przeprowadzone, negocjacje zakończyły się propozycją przedstawienia umowy, Pan Prezes przedstawił umowę. Po tych wszystkich działaniach Pan Dyrektor LOK, na moją prośbę na piśmie informował mnie i jedno z ostatnich pism, które otrzymałem od Dyrektora brzmi w sposób następujący: Po zapoznaniu się z treścią pisma z 4 czerwca 2007 roku podpisanego przez Prezesa Zarządu odniosłem wrażenie, że Prezes jest zdziwiony faktem, że nie udało mu się zawrzeć ugody i umowy najmu z LOK na zasadach korzystnych dla SM, a niekorzystnych dla LOK i że te niekorzystne warunki umów zostały zauważone i poprawione przez skreślenie odpowiednich postanowień lub ich dostosowanie do zgodności z Kodeksem Cywilnym. Dokonując poprawek kierowałem się zasadą znaną w obrocie gospodarczym równości stron w stosunkach zobowiązaniowych. Prezes Zarządu nie rozumie istoty umowy najmu poprzez którą najemca nabywa prawo korzystania z przedmiotu najmu z wyłączeniem innych osób, w tym także wynajmującego, który z tego tytułu otrzymuje czynsz. Spółdzielnia z jednej strony żąda czynszu rynkowego, a z drugiej strony zastrzega sobie prawo niezgodne z art.58 KC, który stanowi, że czynność prawna sprzeczna z ustawą lub mająca na celu obejście ustawy jest nieważna. Takimi sprzecznymi z prawem są zawarte w umowie jej postanowienia dotyczące w szczególności, zastrzeżenie zawarcie umowy od udostępnienia strony w Lubartowiaku, dzielenie formy umowy na poszczególne formy działalności prowadzone przez LOK. Brak prawa najemcy do zwrotu nakładów poniesionych przez niego na trwałe zmiany w przedmiocie umowy. Doręczona SM umowa najmu jest oświadczeniem woli stron zawierającym stosunek prawny przygotowany przez profesjonalnych prawników, który sankcjonuje zgodnie z prawem zawarte między stronami ustalenia. Należy ponadto dodać, że doręczone SM egzemplarze umowy zapewniają wynagrodzenie za bezumowne korzystanie oraz czynsz w wysokości żądanej przez SM. Dlatego też oczekuję, że niezwłocznie nastąpi zwrot podpisanych przez Zarząd SM podpisanych egzemplarzy umów, tj. umowy ugody i umowy najmu do LOK. Proszę Państwa na czym polega problem? Problem polega na tym, że Pan Prezes próbował sugerować, że negocjacje zostały zerwane przez LOK lub przez Burmistrza dlatego, że projekty umów, które w wyniku negocjacji on miał przygotować Dyrektor nie chciał podpisać. Nie chciał ich podpisać z takich powodów, o których napisał w odczytanym przed chwilą piśmie, nie chciał ich podpisać bo były niezgodne z prawem i niekorzystne dla LOK. Przedstawił zweryfikowane propozycje tych umów i oczekuje na ruch ze strony SM. Czynsz za okres bezumowny, czyli od 1 stycznia do lipca, zgodnie z tym co sobie życzy SM jest. Tylko nie ma haka na to, że SM będzie miała roszczenia z tego tytułu w przyszłości, bo w projekcie przygotowanym przez SM taki hak był. A więc kto jest w tym momencie wiarygodnym partnerem? - Odnośnie wynagrodzenia Sekretarza Miasta, zarządzenie w tej sprawie jest na naszej stronie internetowej. Myślę, że jest to około 5 tys.zł. brutto. Także nie tyle, ile Pani spodziewała się. Przewodniczący zwrócił się do radnych z zapytaniem, czy zgłaszają uwagi do otrzymanych odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania? Radny ANDRZEJ KARDASZ Szanowni Państwo, Panie Burmistrzu co prawda ja tego pytania nie zadałem ale padło z sali. Pan Burmistrz odpowiedział nam dość dokładnie na to pytanie. Chodzi o tą wizytę na Węgrzech. Ponieważ te sprawy mnie interesują chciałem tradycyjnie już zapytać Pana

13 13 Burmistrza jakie to wymierne korzyści ta wizyta naszej delegacji przyniosła dla naszego miasta i społeczności? Radna BOGUMIŁA LISEK-JUBLEWSKA Szanowni Państwo, Panie Burmistrzu chciałabym publicznie wyrazić wielką radość, że wreszcie doszło do rozpoczęcia współpracy pomiędzy Panem, a Panem Starostą, czyli miastem, a powiatem, współpracy, o którą prosiłam od lat. Goście obecni na sesjach wiedzą, że jako radna prosiłam o nawiązanie tej współpracy, chodziło o prostą inwestycje - zabezpieczenie bezpieczeństwa na ul. Lipowej poprzez zrobienie chodnika. To było bardzo proste. Ponieważ nie zostało to zrealizowane dotychczas może i dobrze, dzięki Bogu być może w bliskiej przyszłości, albo w dalekiej przyszłości, nie wiadomo jakiej, ale jest duża szansa, że ta ulica Lipowa będzie wyglądała inaczej. Ale nie chodzi tylko o ul. Lipową, bo chodzi także o ulice, które znajdują się na terenie obszaru przemysłowego i są to właściwe działania jeśli chodzi o ulice, o infrastrukturę i scalanie gruntów. Bardzo cieszymy się, że akurat takie kroki miasto podjęto. Więc bardzo dziękuję za to i obiecuję, że żadnych zasług w tym zakresie nie będę sobie przypisywać. A jeśli chodzi o tę uszczypliwość Panie Burmistrzu, o którą tak Pan prosi publicznie z mojej strony więc Pan naprawdę nie ustępuje w tym. Ja jestem tylko radną, a Pan jest Burmistrzem Miasta, więc nadal interpelacja dotycząca kultury wypowiedzi. Radny JACEK TOMASIAK Prosiłbym o uzupełnienie dwóch odpowiedzi. Pierwsza to taka, że faktycznie ci rodzice zwrócili się do mnie jako do radnego i poinformowali mnie również, że Pan Jednous uznał, że jest możliwość utworzenia klasy z tych trzech osób. Ci rodzice byli u Pana Jednousa z tym, że problem zrodził się później, na poziomie szkół. Żadna ze szkół nie chciała utworzyć takiej klasy, a te tak jak przytoczyłem jest taka sytuacja, że te dzieci nie kwalifikują się do szkoły specjalnej, ale kwalifikują się do szkoły integracyjnej. Wiem, że minimum to jest troje dzieci i tych troje dzieci jest. Dlatego też pozwoliłem sobie to pytanie zadać i prosiłbym o wyjaśnienie, czy w takim przypadku gdy ta trójka dzieci jest, będzie to możliwe ponieważ wszelkie kryteria jeśli chodzi o kryteria, o których mówił Pan Burmistrz są zrealizowane. Co do umów, które miały być zawierane pomiędzy miastem, a podmiotem, który miał wynajmować pomieszczenia na LOK chciałem zapytać, czy Pan Burmistrz został poinformowany przez Pana Dyrektora Banuchę, że jednocześnie z tym pismem przeprowadził rozmowę telefoniczną, w której powiedział o tym, że umowa zaproponowana jest umową ostateczną i dziwna to interpretacja prawna, gdzie mówi się, że ugoda jest korzystna dla kogoś, kto ugodę zawiera, bo mógł dochodzić roszczeń, a zrezygnował z 85 % roszczeń. Ugoda korzystna dla przeciwnika, naprawdę jest to jakaś nowa interpretacja prawna. Przewodniczący Rady Negocjacje są udane wtedy, gdy obie strony są zadowolone. To tak na marginesie. Burmistrz Miasta Zaczyna coś mi się przypominać z tymi dziećmi, rzeczywiście jakiś tego typu problem był, nie wiem jak to wygląda w sytuacji, kiedy nie ma szkoły, która chciałaby utworzyć taką klasę. Muszę po prostu zapoznać się z tym. Jestem za tym, aby taką klasę utworzyć, ale widzicie Państwo jest to jednak problem. Chociaż uważam tak, że skoro przedszkole prowadzi od lat takie grupy i tam dają sobie z tym radę to i tutaj powinni sobie nauczyciele dać radę.

14 14 Natomiast odnośnie zapytania, czy Banucha poinformował, że projekty umów, które on przedstawił Panu są ostateczne, nie poinformował mnie o tym. Natomiast prawdopodobnie było to niezgrabne określenie, jeśli takie w ogóle padło. Natomiast Panie Tomasiak powiem szczerze, że na temat telefonicznej rozmowy Pana z Panem Banuchą nie mogę brać na wiarę tego, co Pan mówi bez rozmowy z Banuchą. Pan mówi, że Banucha tak powiedział, a Banucha nie powiedział mi tego, że tak powiedział. Więc to jest pierwsza rzecz, jeśli tak powiedział to sądzę, że to była niezręczność. Proszę zwrócić uwagę, podobnie jak w Pańskim przypadku, Pan też powiedział, że te umowy, które Pan przedstawił są ostateczne. Były negocjacje, na podstawie których Pan miał przygotować projekty umów i zawierały wady i to poważne wady prawne. Więc co Pan chciał wadliwą umowę zawrzeć. My podeszliśmy do tego poważnie. Myślę, że skoro jest Pan przejęty tą całą sprawą, a widzę, że jest Pan przejęty to przecież do rozmowy trzeba wrócić. Proszę wykazać wady w naszych umowach. Co jest niezgodnego z tym co Pan wynegocjował i co jest zgodne z prawem, bo wszak w piśmie Banucha wyraźnie wskazuje, które rzeczy wynegocjowane są niezgodne z prawem w momencie kiedy my zaczęliśmy badać to od strony prawnej. Ale nie czas na to, abyśmy tutaj w tej chwili prowadzili negocjacje. Pani Jublewskiej jeszcze muszę wyjaśnić, z wielkim optymizmem Pani Jublewska podchodzi do tego, że my współpracujemy z Panem Starostą. Nasza współpraca z Panem Starostą dotyczy wielu rzeczy i bardzo dobrze nam współpracuje się tylko problem polega na tym, że w starostwie nie ma pieniędzy, nie ma również takiej determinacji w tym kierunku. Natomiast to, co my w tej chwili zrobiliśmy to nie jest początek współpracy ten, o który Pani apelowała, bo ta współpraca jest naprawdę na tyle na ile może być. Przypomnę choćby z zakresu drogowego - ul. Kolejowa, ul. Szaniawskiego itd., dokładaliśmy pieniądze i wspólnie realizowaliśmy pewne zadania. Natomiast ta rzecz jest niezwykle ważna, trudno mówić o rozpoczętej współpracy kiedy my na razie złożyliśmy wniosek, naszą propozycję i nie ma jeszcze tego drugiego kroku, nie ma jeszcze odzewu, ale na ostatnim spotkaniu dotyczącym strategii powiatowej rozmawiałem przez moment z Panią Starostą i zadeklarowałem, że poprosimy Państwa na taką prezentację, która będzie zawierała więcej szczegółów niż ten materiał, który dostarczyliśmy w ramach tego projektu, bo my tak na dobrą sprawę jesteśmy przygotowani niemalże ze wszystkim oprócz stanów technicznych dróg powiatowych, nie mamy tej dokumentacji. Ale gdyby tą dokumentację dołożyć to jesteśmy w stanie zrobić ten projekt dosyć szybko, chociaż powiem z drugiej strony, że z drogowcami jest katastrofa. Wczoraj było otwarcie przetargu na dokumentację, jedna oferta z zielonogórskiego, druga oferta consorcium z Lublina na 250 tys. wartości dokumentacji określonej przez nas, oferta z zielonogórskiego na 280 tys.zł., natomiast lubelska tys.zł. Z tym, że VAT nie zawierają, przetarg jest ważny. W ostatniej chwili consorcium chciało się wycofać i wszystko ważyło się o tego drogowca, jednak dał się on jakoś przekonać. Tutaj też wystąpiliśmy do powiatu z wnioskiem o współpracę, bo przecież część własności powiatowej jest od ul. Lipowej akurat po przebiegu tej naszej planowanej drogi. Wystąpiliśmy o przekazanie tego terenu i trwa to już chyba 2 miesiące i tutaj obawiamy się, że to też opieszale się odbywa, ale będziemy o tym rozmawiać jak zaprosimy Pana Starostę na to nasze spotkanie dotyczące projektu zachodniego. Planujemy także spotkanie z gminą, z Panem Starostą, wstępne z samorządami, a potem będziemy jeszcze starali się rozmawiać z poszczególnymi, przychylnymi ludźmi z tego samorządu. Jeśli chodzi o pytanie dotyczące pobytu delegacji naszej na Węgrzech, żadnych pieniędzy nie przywiozłem. Natomiast niewymierne efekty to takie, że nowy Burmistrz Hajdudorog, a tutaj była obawa, potwierdził jednoznacznie, że wymianą młodzieży jest zainteresowany. Pan Stępiński przeprowadził z nim rozmowę na temat wymiany dorosłych. To była z naszej strony

15 15 inicjatywa, ja w tym nie brałem w ogóle udziału, z naszej w tym sensie, że dorośli, którzy uczestniczyli w tych projektach wystąpili z wnioskami, aby ewentualnie w ramach projektów, albo zupełnie na koszt własny kontynuować tego typu spotkania na Węgrzech i w Lubartowie. Jeśli Pan radny chciałby dowiedzieć się o innych niewymiernych, a ważnych korzyściach wynikających z kontaktów międzynarodowych, zapraszam do mojego gabinetu i wtedy więcej powiem na ten temat, bo nie chcę na sesji rozwijać tego tematu. Dyrektor LOK ADAM BANUCHA Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Goście najlepiej pytać osoby zainteresowanej, w sprawie tej rozmowy przez telefon powiem Państwu, że nie mam zwyczaju nagrywać rozmów telefonicznych i nie pamiętam, czy mówiłem Panu Prezesowi, że to jest ostateczne, czy nie, ale powiem Państwu, że ja te umowy złożyłem podpisane i samo przez się rozumie, że jeśli są podpisane umowy to one są ostateczne. Nie składa się umów podpisanych, nie ostatecznych. Dlaczego one są podpisane, ponieważ tylko wynegocjowane warunki zgodnie z prawem mogą być zawarte w umowie. Nie można zgodzić się na podpisanie umowy, której jedna ze stron może zaskarżyć do sądu i sąd je obali, po prostu unieważni. A więc jeśli mamy podpisać umowę, która za miesiąc zostanie podważona w sądzie to lepiej jej nie podpisywać. Ja nie kryłem tego, że propozycje umów, które zostały przedstawione w wyniku negocjacji będą skierowane do obsługi prawnej. Mówiłem o tym na forach publicznych, na Walnym Zgromadzeniu Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubartowie, Prezes zresztą samo o tym mówił, ja z tym nie kryłem się nigdzie, że taka ocena prawna będzie. Skoro ona była, warunki zostały zachowane w tej umowie. Wszystko, co zostało wynegocjowane zostało zachowane, czyli wartość najmu 14 tys.zł. miesięcznie plus koszty eksploatacji i to zostało zachowane. Również zostały zachowane warunki dotyczące powierzchni. W związku z tym inne rzeczy w przedmiocie najmu nie mogą znajdować się ponieważ zostaną przez sąd podważone i tutaj nie ma znaczenia co mówi się przez telefon, a co nie mówi się, bo ja też równie dobrze mogę powiedzieć, że te umowy dostarczyłem do Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej o godz.14.00, a pół godziny później Pan Prezes poinformował mnie, że takich kosmicznych umów on absolutnie nie podpisze i sprawy skieruje w poniedziałek do sądu. Ja wówczas powiedziałem, że ma on takie prawo. Czy zgodne z prawem umowy mogą być skierowane do sądu? Mogą być skierowane, a co byłoby gdyby były niezgodne z prawem? Tym bardziej byłyby skierowane do sądu, bo Pan Prezes ze wszystkim leci do sądu, nawet jak coś w Lubartowiaku przeczyta to leci do sądu. Zatem nie można zgodzić się na podpisanie umowy, co do której ma się wiedzę, że jest niezgodna z prawem i takie projekty umowy zostały przeze mnie podpisane i złożone. Przewodniczący Rady Odpowiadając Panu Tomasiakowi na temat, dlaczego nie chcę odpowiadać w tym punkcie porządku obrad na jego pytanie wyjaśniam, że Statut Miasta Lubartów zatwierdzony uchwałą Nr V/40/03 z dnia 7 marca 2003 roku z późniejszymi zmianami w 40 pkt 1 przewiduje, że interpelacje i zapytania są kierowane do Burmistrza Miasta. Ad.5.a) Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Lubartowie oraz informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Lubartowa w 2006r. (Projekt uchwały w załączeniu). Poproszony przez Przewodniczącego Rady Miasta Lubartów Komendant Powiatowy Policji DIONIZY KUCHTA omówił przedmiotowe sprawozdanie i informację.

16 16 Komendant Powiatowy Policji w Lubartowie DIONIZY KUCHTA Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, Szanowni Goście, Państwo Radni otrzymaliście sprawozdanie z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Lubartowie wraz z informacją o stanie bezpieczeństwa. Na komisjach było wiele dyskusji na ten temat. Wydaje mi się, że to, co nurtowało Szanownych Państwa jako radnych w tej kwestii bezpieczeństwa publicznego zostało przeze mnie jak i moich pracowników wyjaśnione i te informacje były wyczerpujące. Chciałbym tylko Państwu powiedzieć jedną rzecz, że rok 2006 był kolejnym rokiem gdzie policja lubartowska zanotowała spadek przestępczości. Spadek przestępczości w kategoriach jak najbardziej uciążliwych dla mieszkańców, a więc przestępstwa kryminalne nie licząc tych najcięższych, których nie było na terenie powiatu lubartowskiego jak również i w mieście, mam na myśli zabójstwa. Jeśli chodzi natomiast o rozboje, kradzieże, włamania to tutaj notowaliśmy systematycznie spadek przestępczości i jednocześnie wzrost wykrywalności. W sumie patrząc na przestępczość i wykroczenia na terenie całego powiatu miasto Lubartów mając prawie 24 tys. mieszkańców, wyczerpuje 50% zdarzeń. Mam tutaj na myśli wykroczenia jak i przestępstwa. Jest to dużo, aczkolwiek patrząc na to, że Komenda Powiatowa jest położona tutaj, gros funkcjonariuszy pracuje na terenie miasta Lubartowa i tutaj przede wszystkim działa. Szanowni radni chciałem Państwu zwrócić uwagę przede wszystkim na fakt struktury dotyczącej problematyki wykroczeń. Na pewno Państwo zauważyliście, że oprócz tych typowych wykroczeń, które są popełniane przez mieszkańców Lubartowa, funkcjonariusze Komendy Powiatowej postawili szczególny nacisk na te kategorie wykroczeń, które są dość uciążliwe, a więc na wykroczenia popełniane przez spożywanie alkoholu w miejscach publicznych, zaśmiecanie, nie trzymanie zwierząt na uwięzi. To może wyglądać dziwnie, ale na to trzeba zwracać uwagę choćby z tego tytułu, że takie są oczekiwania mieszkańców. Podczas rozmów dzielnicowych, podczas spotkań z mieszkańcami te kwestie są zawsze poruszane, że jest spożywany alkohol, że zaśmiecane są chodniki, już nie wspomnę o nieszczęsnych zwierzętach, mam tu na myśli psy, które zanieczyszczają trawniki. Jest to duży problem, ale nie tylko Lubartowa, jest to problem całego kraju. Właściciele czworonogów uważają, że należy psa wyprowadzić i nie ich problemem są już nieczystości. Kolejna rzecz związana z tym bezpośrednio to jest ilość nietrzeźwych osób zatrzymanych w Policyjnej Izbie Zatrzymań. Na łączną liczbę 336 nietrzeźwych osób zatrzymanych w roku ubiegłym, 148 osób było z terenu Lubartowa. To nie są wszystkie osoby, które były zatrzymywane przez policjantów, nie są choćby z tego tytułu, że kiedy osoba nietrzeźwa jest z terenu Lubartowa i jest możliwość kontaktu z tą osobą oraz jest możliwość doprowadzenia albo powiadomienia rodziny o jego stanie, to taka osoba zostaje przetransportowana albo oddana rodzinie. Unikamy tego niepotrzebnego, dodatkowego obciążenia zarówno dla Policji jak i dla osoby zainteresowanej, gdyż pobyt w areszcie wynosi 150 zł. Obejmując w roku 2002 funkcję Komendanta Powiatowego postawiłem przede wszystkim na prewencję. Większa ilość prewencji daje wymierne efekty. Samo z siebie się nie wzięło to, że została ograniczona ilość przestępstw, to jest przede wszystkim służba na ulicach i w tych miejscach, gdzie funkcjonariusze powinni być w określonych godzinach. Ten efekt jest wymierny, bo ze sprawozdania macie Państwo możliwość te dane zobaczyć i wywnioskować. Wydaje mi się, że ten kierunek jest kierunkiem optymalnym i w tym roku jak i w następnych latach na pewno będziemy starać się, aby jak najwięcej służb prewencyjnych było na terenie miasta. Proszę pamiętać też również o tym, że to nie jest tylko miasto, ale i gmina Lubartów, która też wymaga, która jest bezpośrednio związana, strukturalnie może nie, ale migracyjnie, jeśli chodzi o mieszkańców gminy czy miasta, te więzi są bardzo duże. Ma na myśli dyskoteki na terenie gminy gdzie młodzież uczestniczy w nich z terenu miasta i odwrotnie. O tym muszę pamiętać, bo to są też pewne wymogi, aby te korelacje jakoś się uzupełniały. Ja ze swojej strony mam w tej chwili tyle. Nie chce zanudzać, bo materiał jest bardzo obszerny. Państwo radni ten materiał otrzymaliście,

17 17 była dyskusja na komisjach i jeżeli są jeszcze do mnie jakieś pytania odnośnie wyjaśnienia stanu bezpieczeństwa to proszę bardzo. Następnie poproszeni przez Przewodniczącego Rady Przewodniczący Komisji przedstawili pozytywne opinie w sprawie przedmiotowego projektu uchwały. W dyskusji głos zabrali: Radny ROBERT BŁASZCZAK Korzystając z okazji sprawozdania Pana Komendanta Powiatowego Policji chciałbym odnieść się do tej działalności tylko pokrótce. Pracę policji oceniam bardzo pozytywnie. Policja widoczna jest w naszym mieście. Miasto staje się bezpieczniejsze. Dzielnicowego z mojego rejonu Pana Lipskiego społeczność ocenia pozytywnie. Jego osoba jest rozpoznawalna w rejonie. Wykonuje dobrą pracę. Przy okazji jeszcze chciałbym tylko pogratulować Panu Komendantowi drugiej lokaty, jaką zajął policjant z naszego miasta Pan Marek Niedziela w Wojewódzkim Konkursie na Policjanta Ruchu Drogowego, następnie w konkursie ogólnopolskim uplasował się na 10. miejscu. Wydaje mi się, że powinno to być odnotowane w prasie lokalnej, bo jest to wiadomość dość istotna. Radny JACEK TOMASIAK Chciałem zadać dwa pytania Panie Komendancie, ponieważ na komisjach byliśmy informowani o tym, że policja ma braki, jeśli chodzi o zaopatrzenie. Wiem, że było obiecane 50 tys. zł. przez Urząd Miasta dla policji na dwa radiowozy. Chciałem więc zadać pytanie może bardziej Panu Burmistrzowi, dlaczego przed głosowaniem budżetu nie byliśmy o tym poinformowani? Druga rzecz, chciałem zapytać, bo tam Pan wymieniał między innymi nie trzymanie zwierząt na uwięzi, a ponieważ widzę również redaktora, który wówczas opisywał tą sprawę, jak zakończyła się sprawa zwierząt, które nie były trzymane na uwięzi, a publikowane były dosyć dramatyczne informacje na ten temat na stronie Komitetu Wyborczego Współpraca i Rozwój. Tam był zarzut, że któryś z Komitetów innych podrzucał te zwierzątka do miasta, czy to się potwierdziło, czy nie? Bo to jest bardzo takie bym powiedział dosyć ciekawe i paraliżowało miasto przez tydzień chyba, czy dwa. Radny ANDRZEJ KARDASZ Szanowni Państwo, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, Panie Komendancie ja tutaj już zwracałem uwagę na Komisji Infrastruktury na dwa takie aspekty działalności policji. Czy policja będzie w tej kwestii podejmowała, bądź podejmuje jakieś działania? Pierwsza rzecz, na którą zwróciłem uwagę i zwracam od dłuższego już czasu to przeładowanie busików, które dowożą ludność i młodzież do szkoły. Miałem okazję zapoznać się z tym wielokrotnie na drodze, że te busy wyglądają strasznie jak są tą młodzieżą ponad dwukrotnie zapełnione. Jaka jest możliwa dopuszczalna ładowność, liczba pasażerów tych busów. Zatrzymywane są samochody osobowe, a i owszem na pewno słusznie za przekroczenie prędkości natomiast te busiki widzę obok tych samochodów osobowych przejeżdżają, bo owszem jadę z dozwoloną prędkością, bo więcej nie mogą, mam takie wrażenie, z powodu przeładowania. Druga sprawa czy Pan Komendant widzi, bo na pewno widzi, coś takiego, co dzieje się w godzinach późno wieczornych na terenie głównych ulic, mówię tu o ul. Powstańców Warszawy i ul. Lubelskiej od strony południowej, czyli wyścigów samochodowych urządzanych przez naszą miejscową młodzież. Ostatnio nasiliły się też bardzo wyścigi motorowe, bo sezon na to przyszedł. Z radnym Maciejewiczem byliśmy świadkami wychodząc z Komisji jak to jeden z takich

18 18 właśnie mistrzów jechał na jednym kole środkiem ul. Lubelskiej tutaj w Rynku. W tej kwestii tylko tyle. Wiceprzewodnicząca Rady EWA GRABEK Szanowni Państwo, Panie Burmistrzu, Panie Komendancie chciałem zadać Panu jedno pytanie. Zastanawia mienie taki fakt, dlaczego w Lubartowie imprezy kulturalne muszą się kończyć o godzinie 22:00? O ile jest mi wiadomo w innych miastach mogą trwać dłużej. Czy jest na to jakiś przepis, który to reguluje? Chciałabym uzyskać odpowiedź, ponieważ zbliżają się Dni Miasta Lubartowa i bardzo mnie to interesuje. Muszę powiedzieć, że jak byłam teraz na Węgrzech w Hajdudorog to do godz.2:00 w nocy zespoły muzyczne grały w mieście. Radny JERZY WALCZAK Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, zgromadzeni Goście, chciałem się odnieść do jednego z akapitów omawianego sprawozdania tj. struktury przestępczości nieletnich. Świetnie się poukładało, że prewencja, którą zastosowała nasza Komenda Rejonowa Policji przynosi skutki i widzimy znaczną poprawę prawie we wszystkich dziedzinach pracy, notowań. Natomiast w przypadku struktury przestępczości nieletnich mamy konkluzję - dane jednoznacznie wskazują, że w analizowanym okresie 2006 r. nastąpił znaczny wzrost przestępczości nieletnich. Taka tendencja na pewno musi napawać niepokojem, dlatego w trakcie zaplanowanych na rok 2007 spotkań z dziećmi i młodzieżą w szkołach te zagadnienia są i będą szczegółowo omawiane. Z całym szacunkiem dla Panów z Komendy, ale sądzę, że samą pracą Komendy, efektów prewencyjnych nie osiągniemy na wystarczającym poziomie. Otóż zwrócę Państwu uwagę na fakt, że w ostatnich latach nakłady finansowe na działalność dzieci i młodzieży w sferze kultury, sportu, rekreacji, zajęć dodatkowych znacznie spadają. Można byłoby się zastanowić nad systemem finansowania tych dziedzin życia naszej młodzieży. Chciałbym się zwrócić przy tej okazji do Komisji Budżetowej i do Państwa Radnych by w przyszłym roku przy ustalaniu budżetu na kolejny rok zawrzeć większe środki na to, by dzieci pozostały w domach kultury, placówkach oświatowych, w klubach sportowych jako, że zapytany przeze mnie na Komisji Oświaty Pan Kirylak (pracownik KRP), zapytany przeze mnie jak dużo zdarzeń z udziałem nieletnich miało miejsce w placówkach oświatowych powiedział, że są to marginalne wielkości. Domniemam, że im więcej dzieci zabierzemy z ulicy, na co potrzebne są pieniądze, tym mniej będą miały one możliwości do dokonywania przestępstw, wykroczeń, do przepraszam za słownictwo, bawienia się w bałaganiarstwo, bo w nic innego więcej nie potrafią się bawić bez specjalnej opieki ludzi starszych, bądź też młodych, a dobrze przygotowanych do zajęcia im czasu. Komendant Powiatowy Policji DIONIZY KUCHTA Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, pozwólcie Państwo, że po kolei będę odpowiadał na zadane pytania. Bardzo miło mi słyszeć te pozytywne oceny ze strony Pana radnego Błaszczaka. Świadczy to o tym, że Państwo radni widzicie pracę policjantów, którzy są na ulicy. Oni kształtują ocenę całej policji. Za to serdecznie dziękuję. Odnośnie wypowiedzi radnego Tomasiaka, to nie była obietnica, to ja wystąpiłem z wnioskiem do Pana Burmistrza o ewentualne dofinansowanie na zakup dwóch samochodów w kwocie 50 tys. zł. Może Pan radny źle to zrozumiał, ale to była moja inicjatywa. Jeśli chodzi o te zwierzęta, dotyczyło to sławetnego Pana, mieszkańca ul. Nadrzecznej. Zwierzęta te są zabezpieczone, trwają czynności w sensie procesowym. Zwierząt nie ma. Właściciela też nie ma, jest poszukiwany przez prokuraturę i na pewno zwierzętom się nic nie dzieje w sensie negatywnym.

19 19 Kodeks wykroczeń mówi jednoznacznie, cisza nocna obowiązuje od godz. 22:00 do godz. 6:00 rano. To jest wykładnia. Natomiast to, co Pani radna mówi, że są miasta gdzie odbywają się imprezy dłużej, że to wszystko jest tak fajnie, z naszej strony jako policji nie ma żadnych przeciwwskazań oprócz tego, że chcąc organizować taką imprezę organizator powinien dotrzeć do wszystkich mieszkańców w okolicy, gdzie odbywa się ta impreza, porozmawiać z nimi i uzyskać ich zgodę na dłuższą niż 22:00 godzinę zakończenia tej imprezy. Jest to obowiązek organizatora. Ja ze swojej strony i moje służby mają obowiązek reagowania, jeżeli dzwoni obywatel załóżmy z ul. Parkowej, gdzie odbywa się w amfiteatrze jakiś koncert i mówi, że jemu po 22:00 ta impreza przeszkadza. Mam wówczas obowiązek prawny reagowania. Jeżeli ta osoba złoży doniesienie w postaci przesłuchania go na tą okoliczność, to mamy już wtedy pełną jasność. Tylko i wyłącznie dobra wola mieszkańców w obrębie miejsca odbywania się imprezy tu istnieje. Jeszcze raz powtarzam zasada jest taka, że 22:00 jest godziną rozpoczęcia ciszy nocnej. To jest godzina, którą my musimy jako policjanci przestrzegać i pilnować. Są takie wyjątki jak Sylwester, ale to jest tylko Sylwester. W pozostałe natomiast dni obowiązuje cisza nocna. Pan radny Kardasz mówił o przeładowanych busach. Panie radny ja to wiem, bo przekazał mi to mój zastępca, że była rozmowa na temat przeładowanych busów. Chciałem powiedzieć, że cyklicznie są przeprowadzane akcje na kontrolę autobusów. Ten przypadek, o którym Pan radny mówił, gdzie był świadkiem tego, zostały podjęte działania w kierunku dyscyplinującym policjantów, którzy nie zareagowali i na pewno takie przypadki nie powinny się powtórzyć. Jeśli chodzi o wyścigi samochodów i motocykli to proszę Państwa ja też mieszkam w Lubartowie i widzę, co się dzieje. Chcę powiedzieć w ten sposób, że jest grupa szaleńców, bo tak należy o nich powiedzieć, którzy sobie chcą lekceważyć przepisy prawa i to szczególnie dotyczy motocyklistów. W tej chwili jest to bardzo modne, ale reakcja jest. Do tej pory w sumie zostało ukaranych 8 osób za te wybryki i ekscesy, które są na ulicach. To, co Pan radny mówił, była zaraz po telefonie Pana radnego Maciejewicza podjęta interwencja. Rozmawialiśmy tutaj przed sesją z Panem radnym Maciejewiczem, czy zechciałby dać się przesłuchać na tą okoliczność, niestety uzyskałem informację, że nie. Także nic więcej na ten temat nie będę mówił. Patrzyliśmy na monitoring, ale drzewa tam rosnące nie pozwalają nam zaobserwować tego wybryku. Jeszcze raz powtarzam na tego rodzaju wybryki będziemy nadal reagować. Są to młodzi ludzie. Mamy wykaz wszystkich posiadaczy motocykli tzw. ścigaczy. Te osoby są sprawdzane. Jeżeli jest możliwość zaobserwowania marki i koloru motocykla można ustalić właściciela. To robimy. Na te wszystkie wariactwa na ulicach reagujemy. Czy udolnie czy nieudolnie trudno jest mi powiedzieć? To, co jest możliwe robimy. W roku ubiegłym było 11 takich przypadków w roku bieżącym jest już 8. Panie radny Walczak problematyka nieletnich jest dość skomplikowana, bo z ustawy o nieletnich jednoznacznie wynika, że w hierarchii organizacji, instytucji, które powinny dbać o młodzież policja wymieniona jest na samym końcu. My mamy reagować i przeciwdziałać przestępczości, nie wychowywać. Zgadzam się w 100 % z Panem odnośnie tego, że im więcej dzieci zachęcimy do udziału w zajęciach pozalekcyjnych, w sporcie tym mniej będzie dla nas problemów. Jak jest wszyscy wiemy? Wśród młodzieży jest na pewno część takiej młodzieży, dzieci, która nie podda się tej zachęcie, aby uczestniczyli w jakichś tam kółkach. Ale to jest tylko garstka. Nad tą garstką można zapanować. Natomiast większość tej dobrej młodzieży można zachęcić do udziału w takich zajęciach. Z naszej strony, w sprawozdaniu macie Państwo wymienione, jakie realizujemy programy. Wśród tych programów gros skierowanych jest do młodzieży. Chcemy tą młodzież zainteresować. Różne jest podejście do tego. W tym momencie chciałbym podziękować władzom miasta za dofinansowanie konkursu Jestem bezpieczny, który jest skierowany do dzieci klas III-VI. Dzieci te są bardzo

20 20 zaangażowane. Jeśli będziecie Państwo mieli ochotę to w roku przyszłym zaprosimy Państwa na finał. Dzieci są bardzo dobrymi obserwatorami. Trzeba pomagać dzieciom i tym organizacjom, które chcą współpracować z dziećmi i które widzą potrzebę zajęcia dzieci i młodzieży zajęciami pozalekcyjnymi. Wydaje mi się, że to, o co Pan apelował, aby w przyszłorocznym budżecie przewidzieć na to środki, jest chyba ten krok, żeby szkoły nie stały puste, szczególnie w godzinach popołudniowych, żeby sale gimnastyczne są zamknięte. Radny ZBIGNIEW MACIEJEWICZ Panie Przewodniczący, Wysoka Rado Pan Komendant wywołał mnie do odpowiedzi. Panie Komendancie, świadkiem tego wydarzenia byłem tak jak i wielu radnych i nie wiem, dlaczego akurat do mnie, pewnie przez sympatię, kieruje Pan ten wniosek. Panie Komendancie, to nie mogło być tak, że monitoring nie widział, bo drzewa zasłaniają, dlatego, że motocyklista wjeżdżał od strony tutaj ulicy i nie ma tam takiej możliwości, bo nie rośnie tam żadne drzewo, a monitoring wisi na słupie na całej otwartej przestrzeni. Także nie ma takiej możliwości, żeby drzewo jakieś zasłaniało. W związku z tym mam pytanie, jaka jest wartość dowodowa monitoringu? Jak to się dzieje, w ilu sprawach monitoring stał nie przydatny nie jako coś, że operator zobaczył, że tam Kowalski bije Malinowskiego tylko w sensie dowodowym w sądzie? Gdyby było rzeczywiście tak, że jest on w pełni przydatny, to przypuszczam, że nie byłoby najmniejszej wątpliwości, aby odczytać numery pojazdu jak jeździł po chodniku. To jest jedna sprawa. Natomiast powiem tak przekornie, cieszę się, że jeżdżą ci kamikadze po naszych ulicach, bo Sejm w tej chwili pracuje nad nowelizacją ustawy, że fotoradary będzie mogła mieć Straż Miejska. Będę na pewno jednym z tych radnych, który poprze zapewne decyzje Burmistrza o zakupie takiego fotoradaru. Miasto zarobi sporo pieniędzy do budżetu. Myślę, że jest to kapitalna sprawa i na pewno będę za tym. Co do kwestii, którą Pan Komendant podnosił odnośnie tych 50 tys. zł. żeby miasto w budżecie przeznaczyło je dla policji to zgodnie z procedurą budżetową my na prawdę jako radni o niczym nie wiemy. Ja pierwszy raz dowiedziałem się, że policja wystąpiła o te pieniądze do Rady, bo to praktycznie decyduje Burmistrz. Radni opozycji a takim jestem wiedzą już zupełnie najmniej, bo nie są informowani. Radni koalicji od czasu do czasu się dowiedzą, ale jak się dowiedzą to też żadne wnioski z tego nie wynikają, bo i tak głosują jak Burmistrz przedłoży. Praktycznie zależy to od Burmistrza. Gdyby było tak, że Rada miałaby współudział w tym, to zapewne do tego problemu byśmy się pochylili, bo jestem zdania, co prawda policja ma jak gdyby swoją strukturę poza gminę, ale wychodzę z założenia, że zarówno policja jak i straż pożarna czy drogi powiatowe, które mamy na terenie miasta są nasze. Tam chodzą nasi obywatele. Policja dba o bezpieczeństwo przede wszystkim naszych obywateli, bo tam pewnie te 50 % zadań to jest naszych obywateli. Z chęcią za takim wnioskiem był głosował, ale niestety nie było mi dane. Przewodniczący Rady Miasta Widzę, że Pan radny Maciejewicz nie może się oprzeć pokusie żeby tak na każdym posiedzeniu dołożyć koalicji. Komendant Powiatowy Policji W tej chwili nie jestem w stanie powiedzieć w ilu przypadkach monitoring konkretnie pomógł, ale w bardzo wielu. Panie radny proszę zauważyć, jest 7 kamer plus jeszcze dodatkowo 5 kamer wewnątrz Komendy. Kamery obrotowe, które są nie zawsze po prostu operator jest w stanie wychwycić pewne rzeczy, a kamera przez cały czas się obraca. W tym przypadku sprawdzilibyśmy to, bo to mniej więcej ten czasokres był widomy między 19:20, a 19:40. Niestety ani kamera stojąca tutaj na rogu ul. Jana Pawła II i Rynku i tam dalej na Farnej nie wychwyciły tego. To nie jest złośliwość, bo jakby one to wychwyciły to nie

Protokół Nr XVII/2016 z Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Karczmiska odbytej dnia 23 marca 2016 r.

Protokół Nr XVII/2016 z Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Karczmiska odbytej dnia 23 marca 2016 r. Protokół Nr XVII/2016 z Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Karczmiska odbytej dnia 23 marca 2016 r. Obrady XVII Sesji Rady Gminy Karczmiska odbyły się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy 1. Otwarcie sesji.

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Agat w Złotoryi

R E G U L A M I N Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Agat w Złotoryi R E G U L A M I N Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Agat w Złotoryi 1. Postanowienia ogólne 1 Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Agat w Złotoryi zwana dalej Radą jest statutowym organem Spółdzielni.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy

Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Posiedzeniu Komisji przewodniczyła Przewodnicząca Komisji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 6/15 z posiedzenia Komisji Budżetowej i Inicjatyw Gospodarczych w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 23 kwietnia 2015 roku

PROTOKÓŁ Nr 6/15 z posiedzenia Komisji Budżetowej i Inicjatyw Gospodarczych w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 23 kwietnia 2015 roku PROTOKÓŁ Nr 6/15 z posiedzenia Komisji Budżetowej i Inicjatyw Gospodarczych w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 23 kwietnia 2015 roku Lista obecności radnych w załączeniu. Posiedzenie Komisji Budżetowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej Jupitera Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna

Regulamin Rady Nadzorczej Jupitera Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna Regulamin Rady Nadzorczej Jupitera Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna 1. Regulamin określa tryb pracy Rady Nadzorczej, zwanej dalej Radą, która jest stałym organem nadzoru Jupitera Narodowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA

REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania zwanego dalej Zarządem określa

Bardziej szczegółowo

Ad.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. BRM MG

Ad.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. BRM MG BRM.0012.8.13.2011.MG Protokół 13/2011 z posiedzenia Komisji Kultury Sportu i Rekreacji w dniu 07.09.2011r. (godz. 15:15-18:40) Posiedzenie komisji odbyło się w gmachu Urzędu Miejskiego w Sosnowcu przy

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 11/VIII/2015. posiedzenia Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Protokół nr 11/VIII/2015. posiedzenia Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 26 sierpnia 2015 r. DPr-BRM-II.0012.11.9.2015 Protokół nr 11/VIII/2015 I. Obecność na posiedzeniu 1. Członkowie Komisji: - stan... 5 osób, - obecnych... 5 osób. posiedzenia Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Łodzi z dnia

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó l XXIX/14. z XXIX sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 28 kwietnia 2014 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku.

P r o t o k ó l XXIX/14. z XXIX sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 28 kwietnia 2014 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. P r o t o k ó l XXIX/14 z XXIX sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 28 kwietnia 2014 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. Obrady rozpoczęto się o godzinie od 13 00 zakończono o godzinie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Osiedla Koszyce. w Pile

Regulamin Rady Osiedla Koszyce. w Pile Regulamin Rady Osiedla Koszyce w Pile Uchwała Nr 30 Rady Osiedla Koszyce z dnia 27 września 2012 roku w sprawie zmiany Regulaminu Rady Osiedla Koszyce w Pile Na podstawie 10 ust 10 Uchwały Nr LI/620/10

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r.

PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r. PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r. Protokół nr V/15 obrad sesji zwyczajnej Rady Powiatu Sulęcińskiego w świetlicy Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WESTALKA W NAKLE NAD NOTECIĄ

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WESTALKA W NAKLE NAD NOTECIĄ REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WESTALKA W NAKLE NAD NOTECIĄ 1 1. Rada Nadzorcza Spółdzielni zwana dalej Radą jest statutowym organem Spółdzielni Mieszkaniowej Westalka w Nakle n. Notecią

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/65/2011 RADY MIASTA ZAKOPANE. z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie: zmiany Statutu Miasta Zakopane.

UCHWAŁA NR V/65/2011 RADY MIASTA ZAKOPANE. z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie: zmiany Statutu Miasta Zakopane. UCHWAŁA NR V/65/2011 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie: zmiany Statutu Miasta Zakopane. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 - Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu... Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

R E G U L A M I N Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu... Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE R E G U L A M I N Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu... Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Zarząd Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu zwany dalej Zarządem kieruje

Bardziej szczegółowo

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Polski Ziemniak postanawia, co następuje:

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Polski Ziemniak postanawia, co następuje: UCHWAŁA Nr 4/2016 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Polski Ziemniak z siedzibą w Jadwisinie z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Rady Nadzorczej Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej,,Budowlani w Gdańsku Oliwie

Regulamin Obrad Rady Nadzorczej Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej,,Budowlani w Gdańsku Oliwie Regulamin Obrad Rady Nadzorczej Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej,,Budowlani w Gdańsku Oliwie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. 1. Rada Nadzorcza, zwana dalej Radą, sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością

Bardziej szczegółowo

Protokół. XXIX sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji. z dnia 14 listopada 2012r.

Protokół. XXIX sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji. z dnia 14 listopada 2012r. Protokół XXIX sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji z dnia 14 listopada 2012r. 1 Ad 1. Otwarcie obrad sesji. Pan Robert Pieszczoch, Przewodniczący Rady Powiatu w Sanoku, otworzył posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Ad. 3 Zapoznanie się z aktualną sytuacją Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lubartowie

Ad. 3 Zapoznanie się z aktualną sytuacją Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lubartowie PROTOKÓŁ Nr 32/13 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Lubartowie przy ul. Kościuszki 1 w dniu 21 maja 2013r. Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/2016 z dziesiątej Sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec. odbytej w dniu 1 marca 2016 r.

Protokół Nr X/2016 z dziesiątej Sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec. odbytej w dniu 1 marca 2016 r. Protokół Nr X/2016 z dziesiątej Sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec odbytej w dniu 1 marca 2016 r. Ad.1 Otwarcie X sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec i stwierdzenie kworum. Przewodniczący Rady,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej nr... z dnia... 2008 roku

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej nr... z dnia... 2008 roku Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej nr... z dnia... 2008 roku REGULAMIN RADY NADZORCZEJ EUROSNACK Spółka Akcyjna Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Rada Nadzorcza jest organem spółki EUROSNACK Spółki

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Trygon Rozwój i Innowacja z siedzibą w Świlczy - tekst jednolity z dnia 01.07.2010 r.

Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Trygon Rozwój i Innowacja z siedzibą w Świlczy - tekst jednolity z dnia 01.07.2010 r. Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania z siedzibą w Świlczy - tekst jednolity z dnia 01.07.2010 r. I. Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa działania TRYGON ROZWÓJ

Bardziej szczegółowo

Powyższa kandydatura została przyjęta jednogłośnie.

Powyższa kandydatura została przyjęta jednogłośnie. Protokół nr LVII/2014 z obrad nadzwyczajnej LVII sesji Rady Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego odbytej w dniu 7 października 2014 r. w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia Dobrzynia Ad. 1 O godzinie 15.00 nadzwyczajną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Betacom Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Betacom Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Betacom Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie I. Podstawy prawne działania Rady Nadzorczej 1 1. Podstawę działania Rady Nadzorczej, zwanej dalej Radą, stanowią w szczególności:

Bardziej szczegółowo

Protokół. XI sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji. z dnia 15 lipca 2011r.

Protokół. XI sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji. z dnia 15 lipca 2011r. Protokół XI sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji z dnia 15 lipca 2011r. Ad 1. Otwarcie obrad sesji. Pan Robert Pieszczoch, Przewodniczący Rady Powiatu w Sanoku, otworzył posiedzenie XI

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

STATUT MŁODZIEŻOWEJ RADY POWIATU STAROGARDZKIEGO

STATUT MŁODZIEŻOWEJ RADY POWIATU STAROGARDZKIEGO STATUT MŁODZIEŻOWEJ RADY POWIATU STAROGARDZKIEGO Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Statut określa zasady działania, cel i zadania Młodzieżowej Rady Miasta Starogard Gdański, zwanej dalej Radą. 2. Młodzieżowa

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

Regulamin Walnego Zebrania stowarzyszenia Klub Turystyki Motocyklowej Husaria - Piła. Rozdział I Przepisy ogólne

Regulamin Walnego Zebrania stowarzyszenia Klub Turystyki Motocyklowej Husaria - Piła. Rozdział I Przepisy ogólne Regulamin Walnego Zebrania stowarzyszenia Klub Turystyki Motocyklowej Husaria - Piła Rozdział I Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Klubu. 2. Walne Zebranie zwołuje Zarząd Klubu i

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia roku i

Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia roku i 1 Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia 29.11.2007 roku i 06.12.2007 roku Posiedzenie Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Przyczółek Grochowski w Warszawie. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Przyczółek Grochowski w Warszawie. I. Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały nr 5/08 Rady Nadzorczej SM Przyczółek Grochowski z 28.01.2008 REGULAMIN Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Przyczółek Grochowski w Warszawie I. Postanowienia ogólne 1 Zarząd działa

Bardziej szczegółowo

ISSN SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

ISSN SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (858) Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (20.) oraz Komisji Ustawodawczej (183.) w dniu 22 kwietnia 2009 r. VII

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXI / 17 z obrad posiedzenia XXI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy w Przerośli odbytej w dniu 24 marca 2017r.

PROTOKÓŁ NR XXI / 17 z obrad posiedzenia XXI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy w Przerośli odbytej w dniu 24 marca 2017r. PROTOKÓŁ NR XXI / 17 z obrad posiedzenia XXI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy w Przerośli odbytej w dniu 24 marca 2017r. W posiedzeniu udział wzięli radni, sołtysi wsi, osoby zaproszone na sesję według załączonych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji

PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji 14.00. Sesję Sesja odbyła się w sali obrad Urzędu Miasta przy ul. Dąbrowskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej AFFARE S.A. R E G U L A M I N R A D Y N A D Z O R C Z E J Spółki AFFARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

Regulamin Rady Nadzorczej AFFARE S.A. R E G U L A M I N R A D Y N A D Z O R C Z E J Spółki AFFARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku R E G U L A M I N R A D Y N A D Z O R C Z E J Spółki AFFARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku 1 1. Rada Nadzorcza, zwana dalej Radą, jest stałym organem nadzoru i kontroli Spółki. 2. Rada działa na podstawie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Ilekroć w Statucie jest mowa o: Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1) Radzie należy przez to rozumieć Gminną Radę Seniorów w Myśliborzu; 2) Burmistrzu należy przez to rozumieć Burmistrza Gminy Myślibórz;

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Zielone Wzgórza w Murowanej Goślinie

REGULAMIN Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Zielone Wzgórza w Murowanej Goślinie REGULAMIN Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Zielone Wzgórza w Murowanej Goślinie Załącznik do uchwały nr 15/2008 Walnego Zgromadzenia z dnia 05 czerwca 2008r Rada Nadzorcza działa na podstawie

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Agat w Złotoryi

R E G U L A M I N Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Agat w Złotoryi R E G U L A M I N Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Agat w Złotoryi 1. Postanowienia ogólne 1 Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Agat w Złotoryi zwana dalej Radą jest statutowym organem Spółdzielni.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ spółki OPTeam Spółka Akcyjna zwanej dalej Spółką (stan na 28.06.2011 r.)

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ spółki OPTeam Spółka Akcyjna zwanej dalej Spółką (stan na 28.06.2011 r.) REGULAMIN RADY NADZORCZEJ spółki OPTeam Spółka Akcyjna zwanej dalej Spółką (stan na 28.06.2011 r.) 1 [Postanowienia ogólne] 1. Podstawą działania Rady Nadzorczej Spółki są przepisy Kodeksu spółek handlowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU. Miejskiego Klubu Tenisowego Stalowa Wola

REGULAMIN ZARZĄDU. Miejskiego Klubu Tenisowego Stalowa Wola REGULAMIN ZARZĄDU Miejskiego Klubu Tenisowego Stalowa Wola 1. 1. Zarząd Miejskiego Klubu Tenisowego Stalowa Wola, zwany dalej Zarządem Klubu, jest organem działającym zgodnie ze Statutem Klubu, Uchwałami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółki Wodno Ściekowej GWDA Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółki Wodno Ściekowej GWDA Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Załącznik do Uchwały nr 17/2010 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Wodno - Ściekowej GWDA spółki z o.o. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółki Wodno Ściekowej GWDA Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N działania Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Podzamcze w Wałbrzychu

R E G U L A M I N działania Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Podzamcze w Wałbrzychu załącznik do uchwały Nr 9/2011, Walnego Zgromadzenia Członków SM Podzamcze w Wałbrzychu R E G U L A M I N działania Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Podzamcze w Wałbrzychu 1 Rada Nadzorcza działa

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XLVIII/14 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Janowie Lubelski z dnia 14 lipca 2014 roku

Protokół Nr XLVIII/14 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Janowie Lubelski z dnia 14 lipca 2014 roku Protokół Nr XLVIII/14 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Janowie Lubelski z dnia 14 lipca 2014 roku W sesji udział wzięło 15 Radnych na stan 17 Radnych oraz zaproszeni goście. Godzina rozpoczęcia sesji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU. Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ZARZĄDU. Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ZARZĄDU Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa szczegółowy zakres praw, obowiązków, kompetencji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZLONKÓW Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Tygiel Doliny Bugu. Przepisy ogólne

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZLONKÓW Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Tygiel Doliny Bugu. Przepisy ogólne Załącznik nr 1 do uchwały nr W/XX/124/16 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Tygiel Doliny Bugu z dnia 30.03.2016r. REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZLONKÓW Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ REGULAMIN RADY NADZORCZEJ ACARTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju uchwalony przez Radę Nadzorczą ACARTUS S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju w dniu 06 sierpnia 2010 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r.

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Obecnych 14 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Ad.1. Otwarcie XXII sesji

Bardziej szczegółowo

BR.0041/3/2010 Nowa Sól,

BR.0041/3/2010 Nowa Sól, BR.0041/3/2010 Nowa Sól, 2010-12-22 Protokół Nr III/2010 z III Nadzwyczajnej Sesji IV kadencji Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 22 grudnia 2010 roku. III - Nadzwyczajna Sesja IV kadencji Rady Powiatu

Bardziej szczegółowo

Protokół z obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Rawki odbytego w dniu 20 grudnia 2016 roku w Boguszycach

Protokół z obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Rawki odbytego w dniu 20 grudnia 2016 roku w Boguszycach Początek obrad - godz. 11 Zakończenie obrad - godz. 13 Protokół z obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Rawki odbytego w dniu 20 grudnia 2016 roku w Boguszycach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Wspólnota w Łęcznej

REGULAMIN Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Wspólnota w Łęcznej Załącznik do Uchwały Nr 1/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SM Wspólnota w Łęcznej z dnia 26.02.2016 r. REGULAMIN Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Wspólnota

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MARVIPOL DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MARVIPOL DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MARVIPOL DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA Niniejszy Regulamin Rady Nadzorczej został uchwalony przez Radę Nadzorczą na podstawie 20 ust. 3 Statutu Spółki w dniu 30 września 2016 r.

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku.

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 18 radnych,

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący zarządził przejście do następnego punktu WZ. Przewodniczący zapytał czy są jakieś uwagi co do porządku obrad?

Przewodniczący zarządził przejście do następnego punktu WZ. Przewodniczący zapytał czy są jakieś uwagi co do porządku obrad? Protokół z Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedla Domów Jednorodzinnych w Krakowie, które odbyło się w dniu 21.05.2012r., w lokalu AGH przy ul. Al. Mickiewicza 30 w Krakowie Wydział Inżynierii

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KULTURALNO-OŚWIATOWEGO LIBRI

STATUT STOWARZYSZENIA KULTURALNO-OŚWIATOWEGO LIBRI STATUT STOWARZYSZENIA KULTURALNO-OŚWIATOWEGO LIBRI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Libri, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest organizacją zrzeszającą osoby zainteresowane kreowaniem

Bardziej szczegółowo

WZÓR..., dnia (...) r.

WZÓR..., dnia (...) r. WZÓR..., dnia......200... (...) r. PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZEGO CZŁONKÓW KOŁA... POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO 1. Otwarcie zebrania przez Prezesa Koła. 2. Powitanie wędkarzy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GÓRNIK W KATOWICACH.

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GÓRNIK W KATOWICACH. REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GÓRNIK W KATOWICACH. 1 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Górnik w Katowicach działa na podstawie przepisów art. 48-58 Ustawy Prawo Spółdzielcze z dnia 16.09.1982r.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 35 /13 z posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2013r.

PROTOKÓŁ Nr 35 /13 z posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2013r. PROTOKÓŁ Nr 35 /13 z posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2013r. Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz. 16 00. Wszyscy radni byli obecni.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do 10.40. Obradom przewodniczy Przewodniczący Rady Gminy Anna Kosela Protokolant

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 26 marca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XXXV/412/14 RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH. z dnia 20 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 26 marca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XXXV/412/14 RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH. z dnia 20 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 26 marca 2014 r. Poz. 1545 UCHWAŁA NR XXXV/412/14 RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie statutu Osiedla Centrum. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej GROCHÓW

REGULAMIN ZARZĄDU Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej GROCHÓW REGULAMIN ZARZĄDU Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej GROCHÓW I. Podstawa działalności Zarządu 1 Zarząd Spółdzielni działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 września1982r. - Prawo Spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

X sesja Rady Gminy w Konecku Rozpoczęto o godz Zakończono godz.10:40

X sesja Rady Gminy w Konecku Rozpoczęto o godz Zakończono godz.10:40 PROTOKÓŁ NR X/11 Z SESJI RADY GMINY W KONECKU z dnia 30 listopada 2011r. Protokołowała: Magdalena Wawrzyniak X sesja Rady Gminy w Konecku Rozpoczęto o godz. 10.00 - Zakończono godz.10:40 Do pkt 1 go porządku

Bardziej szczegółowo

Porządek posiedzenia:

Porządek posiedzenia: 1 BRMG-0012/KR-I/07/2015 PROTOKÓŁ NR 9-7/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gdańska, które odbyło się 1 czerwca 2015 r. w sali 007 Nowy Ratusz, ul. Wały Jagiellońskie 1 w Gdańsku. Posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Walnego Zebrania Stowarzyszenia Klimatologów Polskich

Regulamin Walnego Zebrania Stowarzyszenia Klimatologów Polskich Regulamin Walnego Zebrania Stowarzyszenia Klimatologów Polskich Na podstawie 23 ust. 7 Statutu Stowarzyszenia Klimatologów Polskich przyjmuje się Regulamin Walnego Zebrania Stowarzyszenia Klimatologów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza działa na podstawie kodeksu handlowego, statutu Spółki oraz uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Regulamin Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza działa na podstawie kodeksu handlowego, statutu Spółki oraz uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Regulamin Rady Nadzorczej I. Postanowienia ogólne 1 Rada Nadzorcza działa na podstawie kodeksu handlowego, statutu Spółki oraz uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2 1.Członkowie Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIX/2008

Protokół Nr XIX/2008 Protokół Nr XIX/2008 z obrad XIX zwyczajnej sesji Rady Gminy Małkinia Górnaodbytej w dniu 21 kwietnia 2008 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportuw Małkini Górnej pod przewodnictwem Jana Chaberskiego Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY RADY DZIELNICY BRZEŹNO

REGULAMIN PRACY RADY DZIELNICY BRZEŹNO Załącznik Nr 1 do Uchwały nr. /. /15 Rady Dzielnicy Brzeźno z dnia...2015r. REGULAMIN PRACY RADY DZIELNICY BRZEŹNO I. Postanowienia ogólne. Podstawą działania Rady Dzielnicy Brzeźno zwanej dalej Radą jest

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z I sesji Rady Gminy Pomiechówek, która odbyła się w dniu 26 listopada 2014 r. w sali konferencyjnej Centrum Integracji Społecznej.

Sprawozdanie z I sesji Rady Gminy Pomiechówek, która odbyła się w dniu 26 listopada 2014 r. w sali konferencyjnej Centrum Integracji Społecznej. Sprawozdanie z I sesji Rady Gminy Pomiechówek, która odbyła się w dniu 26 listopada 2014 r. w sali konferencyjnej Centrum Integracji Społecznej. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym art.20 ust 2c obradom,

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr V/2007

P r o t o k ó ł Nr V/2007 Rada Miejska w Nowym Mieście Lubawskim P r o t o k ó ł Nr V/2007 z V-tej sesji Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim, odbytej w dniu 30 stycznia 2007 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego. Sesję rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna

REGULAMIN ZARZĄDU Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna REGULAMIN ZARZĄDU Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zarząd Spółki jest statutowym organem Spółki Akcyjnej T.C. Dębica S.A., prowadzącym sprawy Spółki i reprezentującym

Bardziej szczegółowo

Protokół obrad XXIII Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku

Protokół obrad XXIII Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku Protokół obrad XXIII Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu 20.06.2013 roku Otwarcia obrad sesji w dniu 20 czerwca 2013 r. dokonał o godz.16.00 Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko wypowiadając formułę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GLINKA

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GLINKA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GLINKA (ujednolicony tekst regulaminu według stanu na dzień 10 czerwca 2015 r.) Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej "GLINKA" działa na podstawie: 1. ustawy z dnia 16 września

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia GKPW 59

Regulamin Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia GKPW 59 Regulamin Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia GKPW 59 Gorzów Wlkp. 2010-12-01 Regulamin Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia GKPW 59 Postanowienia ogólne 1. Ilekroć w postanowieniach niniejszego regulaminu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PAWŁOWICE

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PAWŁOWICE REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PAWŁOWICE Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. nr 119 poz. 1116 z późniejszymi zmianami) Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE STOWARZYSZENIE MIAR OPROGRAMOWANIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE STOWARZYSZENIE MIAR OPROGRAMOWANIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE STOWARZYSZENIE MIAR OPROGRAMOWANIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Miar Oprogramowania w dalszych postanowieniach statutu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW Stowarzyszenia Zielony Pierścień Tarnowa Przepisy ogólne 1. 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 2. Walne Zebranie Członków zwołuje

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XL/541/2013 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Wieliczce

UCHWAŁA NR XL/541/2013 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Wieliczce UCHWAŁA NR XL/541/2013 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Wieliczce Na podstawie art. 5c, ust. 1-5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r.

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. BR.0012.2.6.2012 Protokół Nr 16/12 z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie porządku obrad.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Wiejskich. Przepisy ogólne

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Wiejskich. Przepisy ogólne Załącznik do Uchwały Nr 1/2016 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Wiejskich z dnia 12 stycznia 2015 REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Wiejskich

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Sesję otworzył i przewodniczył jej obradom pan Zbigniew Wołcerz Przewodniczący Rady Powiatu, który

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 12/15. Przewodniczący Komisji Rodziny poinformował, że protokół z posiedzenia

PROTOKÓŁ Nr 12/15. Przewodniczący Komisji Rodziny poinformował, że protokół z posiedzenia PROTOKÓŁ Nr 12/15 z posiedzenia wspólnego Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej oraz Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury z dnia 23 grudnia 2015r. Posiedzeniu komisji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZLONKÓW Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podbabiogórze" Przepisy ogólne

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZLONKÓW Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Podbabiogórze Przepisy ogólne Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 15/2015 Walnego Zebrania Stowarzyszenia LGD Podbabiogórze z dnia 22 grudnia 2015 roku. REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZLONKÓW Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podbabiogórze"

Bardziej szczegółowo

STATUT Mazowieckiego Związku Pracodawców w Gminie Lesznowola ROZDZIAŁ I. Powołuje się Mazowiecki Związek Pracodawców w Gminie Lesznowola.

STATUT Mazowieckiego Związku Pracodawców w Gminie Lesznowola ROZDZIAŁ I. Powołuje się Mazowiecki Związek Pracodawców w Gminie Lesznowola. STATUT Mazowieckiego Związku Pracodawców w Gminie Lesznowola ROZDZIAŁ I Powołuje się Mazowiecki Związek Pracodawców w Gminie Lesznowola." 1 2 Związek działa na podstawie ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY RADY DZIELNICY PIECKI-MIGOWO

REGULAMIN PRACY RADY DZIELNICY PIECKI-MIGOWO Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XII/31/12 Rady Dzielnicy Piecki-Migowo REGULAMIN PRACY RADY DZIELNICY PIECKI-MIGOWO 1.Postanowienia ogólne 1 Podstawą działania Rady Dzielnicy Piecki-Migowo zwanej dalej Radą

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł III/2014 z III sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 22 grudnia 2014 r. w Domu kultury w Kłecku

P r o t o k ó ł III/2014 z III sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 22 grudnia 2014 r. w Domu kultury w Kłecku P r o t o k ó ł III/2014 z III sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 22 grudnia 2014 r. w Domu kultury w Kłecku Obrady rozpoczęto się o godzinie od 17 00 Na 15-to osobowy skład Rady w sesji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r.

PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r. Sesja trwała od godz. 14.05 do godz. 14.25. PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r. Na ogólną liczbę 15 radnych obecnych było 15, zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 23/IV/2012 posiedzenia Komisji Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Łodzi, z dnia 2 kwietnia 2012 r.

Protokół nr 23/IV/2012 posiedzenia Komisji Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Łodzi, z dnia 2 kwietnia 2012 r. I. Obecność na posiedzeniu: stan Komisji obecnych nieobecnych Protokół nr 23/IV/2012 posiedzenia Komisji Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Łodzi, z dnia 2 kwietnia 2012 r. - 11 radnych, - 10 radnych,

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 20 ust. 2c ustawy o samorządzie gminnym "Otwieram I sesję Rady Gminy...".

Na podstawie art. 20 ust. 2c ustawy o samorządzie gminnym Otwieram I sesję Rady Gminy.... Scenariusz opracowano w oparciu o porządek obrad, zawarty w przykładzie zaproszenia na I sesję rady gminy załączonym do artykułu pt. "Zwołanie I sesji rady jednostki samorządu terytorialnego". Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity REGULAMIN RADY NADZORCZEJ ENERGOMONTAŻ POŁUDNIE S.A. Katowice, luty 2011 r.

Tekst jednolity REGULAMIN RADY NADZORCZEJ ENERGOMONTAŻ POŁUDNIE S.A. Katowice, luty 2011 r. Tekst jednolity REGULAMIN RADY NADZORCZEJ ENERGOMONTAŻ POŁUDNIE S.A. Katowice, luty 2011 r. 1 1 1. Rada Nadzorcza działa zgodnie z niniejszym Regulaminem, Statutem Spółki, Kodeksem Spółek Handlowych, przepisami

Bardziej szczegółowo

Statut Młodzieżowej Rady Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy. Rozdział 1. Postanowienia ogólne.

Statut Młodzieżowej Rady Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy. Rozdział 1. Postanowienia ogólne. Załącznik nr 2 do Uchwały.. Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy z dnia Statut Młodzieżowej Rady Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy Rozdział 1 Postanowienia ogólne. 1 1. Statut określa zasady działania,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU SCO-PAK Spółka Akcyjna I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ZARZĄDU SCO-PAK Spółka Akcyjna I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ZARZĄDU SCO-PAK Spółka Akcyjna I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zarząd jest organem spółki SCO-PAK Spółka Akcyjna (zwanej dalej Spółką ) i działa na podstawie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy

Bardziej szczegółowo

Protokół XXV sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji z dnia 30 sierpnia 2012r.

Protokół XXV sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji z dnia 30 sierpnia 2012r. Protokół XXV sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji z dnia 30 sierpnia 2012r. 1 Ad 1. Otwarcie obrad sesji. Pan Robert Pieszczoch, Przewodniczący Rady Powiatu w Sanoku, otworzył posiedzenie

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł XXXIII/2014 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Ostrówek odbytej w dniu 12 lutego 2014r.

P r o t o k ó ł XXXIII/2014 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Ostrówek odbytej w dniu 12 lutego 2014r. P r o t o k ó ł XXXIII/2014 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Ostrówek odbytej w dniu 12 lutego 2014r. W sesji uczestniczyło 14 radnych wg załączonej listy obecności : 1. Maria Bąk 2. Wioletta Dzioba 3.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 2/14 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek w Kielcach odbytego w dniu 26 czerwca 2014r.

Protokół nr 2/14 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek w Kielcach odbytego w dniu 26 czerwca 2014r. Protokół nr 2/14 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek w Kielcach odbytego w dniu 26 czerwca 2014r. Obecni na posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej i Członkowie Zarządu zgodnie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/179/2013 RADY GMINY W SOBOLEWIE. z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy w Sobolewie.

UCHWAŁA NR XXIII/179/2013 RADY GMINY W SOBOLEWIE. z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy w Sobolewie. UCHWAŁA NR XXIII/179/2013 RADY GMINY W SOBOLEWIE z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy w Sobolewie. Na podstawie art. 5b ust. 2 i 3, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie otworzył Przewodniczący komisji Grzegorz Jaworski. Powitał zgromadzonych, stwierdziła prawomocność obrad i odczytała porządek posiedzenia:

Posiedzenie otworzył Przewodniczący komisji Grzegorz Jaworski. Powitał zgromadzonych, stwierdziła prawomocność obrad i odczytała porządek posiedzenia: PROTOKÓŁ Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2015 roku Lista obecności radnych w załączeniu. Posiedzenie otworzył Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

STATUT Studenckiego Kółka Teatralnego przy Uniwersytecie Medycznym w Lublinie

STATUT Studenckiego Kółka Teatralnego przy Uniwersytecie Medycznym w Lublinie STATUT Studenckiego Kółka Teatralnego przy Uniwersytecie Medycznym w Lublinie Cześć I KOŁO I JEGO CZŁONKOWIE Rozdział I Nazwa, siedziba, teren działalności, charakter Koła 1 Koło nosi nazwę Studenckiego

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr III/2015

Protokół Nr III/2015 Protokół Nr III/2015 z sesji Rady Miasta VII kadencji, odbytej w dniu 29 stycznia 2015 r. w Urzędzie Miasta w Jedlinie - Zdroju, u. Poznańska 2. Godz. rozpoczęcia obrad: 14,00 Godz. zakończenia obrad:15,10

Bardziej szczegółowo

PUNKT 1 Przyjęcie Protokołu Nr 16-1/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 27 stycznia 2016r.

PUNKT 1 Przyjęcie Protokołu Nr 16-1/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 27 stycznia 2016r. 1 BRMG-0012/KR-I/02/2016 PROTOKÓŁ NR 17-2/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gdańska, które odbyło się 2 marca 2016 r. w sali 007 Nowy Ratusz, ul. Wały Jagiellońskie 1 w Gdańsku. Posiedzenie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z VI NADZWYCZAJNEJ SESJI Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 12 marca 2015 roku

PROTOKÓŁ z VI NADZWYCZAJNEJ SESJI Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 12 marca 2015 roku PROTOKÓŁ z VI NADZWYCZAJNEJ SESJI Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 12 marca 2015 roku Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia, 2. Stwierdzenie prawomocności obrad, 3. Przyjęcie porządku obrad, 4. Głosowanie

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA INSTYTUT RZECZOZNAWSTWA MOTORYZACYJNEGO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA INSTYTUT RZECZOZNAWSTWA MOTORYZACYJNEGO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA INSTYTUT RZECZOZNAWSTWA MOTORYZACYJNEGO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: INSTYTUT RZECZOZNAWSTWA MOTORYZACYJNEGO w dalszych postanowieniach statutu zwane

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 14 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Kolejarz z dnia 18 grudnia 2014 r.

Protokół nr 14 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Kolejarz z dnia 18 grudnia 2014 r. Protokół nr 14 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Kolejarz W posiedzeniu uczestniczyli: 1. p. Barbara Witek Przewodnicząca Rady Nadzorczej 2. p. Marek Czerniawski Z ca Przewodniczącego 3. p. Krzysztof Karaśkiewicz

Bardziej szczegółowo