PROTOKÓŁ NR IX/07 Z IX SESJI RADY MIASTA LUBARTÓW W DNIU 15 CZERWCA 2007 ROKU W SALI NR 10 URZĘDU MIASTA UL. JANA PAWŁA II 12.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROTOKÓŁ NR IX/07 Z IX SESJI RADY MIASTA LUBARTÓW W DNIU 15 CZERWCA 2007 ROKU W SALI NR 10 URZĘDU MIASTA UL. JANA PAWŁA II 12."

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ NR IX/07 Z IX SESJI RADY MIASTA LUBARTÓW W DNIU 15 CZERWCA 2007 ROKU W SALI NR 10 URZĘDU MIASTA UL. JANA PAWŁA II 12. O godz Przewodniczący JACEK ZALEWSKI otworzył obrady IX sesji Rady Miasta Lubartów. Powitał zebranych, zaproszonych gości uczestniczących w sesji, mieszkańców miasta przybyłych na obrady, radnych Rady Miasta, Burmistrza, pracowników Urzędu Miasta. Na podstawie listy obecności radnych, stwierdził prawomocność obrad sesji. Lista obecności radnych i zaproszonych gości w załączeniu. Liczba radnych - 20 Obecnych - 20 % obecności Ad.2. Przewodniczący Rady odczytał porządek obrad przesłany radnym wraz z zawiadomieniem na sesję, a następnie poinformował, że art.20 ustawy o samorządzie gminnym daje wyłączne kompetencje Przewodniczącemu w zakresie zwoływania sesji jak i ustalania porządku obrad. Dlatego też Przewodniczący stwierdził, że dzisiejszy porządek nie będzie poddany pod głosowanie. Przewodniczący poprosił o zgłaszanie ewentualnych zmian do zaproponowanego porządku obrad. Radny JACEK TOMASIAK Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, Szanowni Goście ze zdziwieniem wysłuchałem Pana Przewodniczącego dlatego też poprosiłbym o precyzyjną opinię prawną, że w ogóle nie będzie głosowany porządek obrad. Natomiast chciałem zapytać Pana Przewodniczącego dlaczego w porządku obrad nie ma punktu, który był przegłosowany na posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego, gdzie komisja ta przy 4 gł.za, 3 gł.przeciw przegłosowała propozycję, by w porządku obrad znalazł się punkt dotyczący sprawozdania Lubartowskiego Ośrodka Kultury zarówno finansowego jak również sprawozdania z działalności merytorycznej. Na posiedzeniu tej komisji, Pan Przewodniczący również jest jej członkiem, Przewodnicząca Bajda uniemożliwiła nam zadawanie pytań, chciałem zapytać się jak to się ma do art.18a oraz art.17 ustawy samorządowej, jeżeli chodzi o kompetencje komisji w zakresie realizacji zadań kontrolnych, gdzie kolejnym podmiotem jeśli chodzi o kontrole dokonywane w podmiotach takich jak LOK, jeszcze zanim jest to debatowane na sesji Rady Miasta, są właśnie komisje. I Komisja Spraw Społecznych i Porządku Publicznego na tym specjalnym posiedzeniu miała wysłuchać wszystkich spraw dotyczących LOK i niestety radni na tej komisji nie mogli spełnić swoich uprawnień, które przyznaje im wspomniana ustawa o samorządzie gminny. Pana Przewodniczącego pytam dlaczego nie ma tego w porządku obrad, skoro nie było możliwości zapoznania się z tymi danymi na tejże komisji, to dlaczego nie zostało to uzupełnione w dzisiejszym porządku obrad? I druga rzecz, o którą proszę to właśnie o tą opinię, dlaczego porządek obrad nie będzie dzisiaj głosowany? Przewodniczący Rady To co powiedziałem na wstępie tego punktu, wyłączną kompetencją Przewodniczącego Rady jest ustalanie porządku obrad i nigdzie nie znalazłem zapisu mówiącego o tym, że

2 2 Przewodniczący ustalając porządek obrad powinien kierować się jakimiś sugestiami. To odnośnie pierwszej sprawy. Druga rzecz, Komisja Spraw Społecznych i Porządku Publicznego jest komisją, która powinna zajmować się tylko tematami związanymi z jej nazewnictwem. Było rozpatrywane sprawozdanie Straży Miejskiej i jest to uzasadnione. Natomiast jeśli chodzi o sprawozdanie LOK, Komisja Spraw Społecznych nie jest od spraw kultury, oświaty i sportu. W tym momencie jeśli pójdziemy w tym kierunku, każda komisja będzie zajmowała się wszystkim. Do spraw kontroli mamy Komisję Rewizyjną. Chcę jeszcze powiedzieć, że oczywiście każdy radny, klub radnych może zgłosić wiosek o zmianę porządku obrad i wtedy ten wniosek będzie poddany pod głosowanie. Do jego przyjęcia potrzebna jest bezwzględna większość głosów. Czyli drogę ma Pan otwartą. Nieprawdą jest to, iż na posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych ktokolwiek zabraniał mówić i pytać na komisji. Po prostu pytania, które były zadawane do Pana Dyrektora LOK przekraczały zakres pytań, które mogły być zadawane do tej osoby, przekraczały one kompetencje radnego Rady Miasta. I jeszcze jedna kwestia, chociażby zgodnie z tym artykułem, który Pan powołuje tj. art.18 ust.1 rada gminny w ramach funkcji kontrolnych może przyjąć do rozpatrzenia te zadania burmistrza, które z mocy ustawy nie zostały zastrzeżone do jego wyłącznej kompetencji. To między innymi znaczy, że nie możemy galopować się w naszych uprawnieniach kontrolnych i też nie wyobrażałem sobie w jaki sposób możemy zmusić Pana Dyrektora LOK do tego, żeby był na sesji. To Burmistrz ma obowiązek uczestniczenia w obradach sesji i radny ma prawo zadawać pytania Burmistrzowi Miasta. Wówczas dyskusji nikt nie będzie ograniczał i uniemożliwiał. Może Pan zadawać pytania Burmistrzowi i myślę, że Pan Burmistrz na nie odpowie. Chciałbym przekazać jeszcze taką informację uszczegóławiającą to, co powiedziałem. Treść interpelacji i zapytań ze względu na brak w tym względzie ustawowych uregulowań to nic innego jak pewna forma przedstawienia przez radnego Radzie Miasta, Burmistrzowi i kierownikom jednostek organizacyjnych, postulatów wyborców lub też sposób na udostępnienie radnemu pożądanych informacji. Inne, dale idące rozwiązania statutowe w tym zakresie mogłyby pozostawać w kolizji z generalną zasadą i to chcę podkreślić, iż indywidualnemu radnemu nie przysługują kompetencje kontrolne wobec podmiotów, do których owe zapytania i interpelacje są kierowane. Czyli to Rada ma kompetencje kontrolne, a nie indywidualny radny. A na tej komisji miałem wrażenie, że to Pan radny chciał indywidualnie skontrolować, zlustrować i prześwietlić cały LOK. To tyle na ten temat. Radny ZBIGNIEW MACIEJEWICZ Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, to kiedyś o Panu Przewodniczącym mówiłem, że stwierdził, iż Rada powinna pozbyć się kompetencji kontrolnych, zostawić sobie tylko uchwałodawczą, a wszystko inne oddać Burmistrzowi. Byłem załamany, bo to jest novum jakieś w państwach demokratycznych. Panie Przewodniczący to, co Pan mówi po prosty nie znajduje potwierdzenia w rzeczywistości. Formą takiej kontroli są także interpelacje i zapytania. Pan natomiast kontrolę sprowadza do funkcji Komisji Rewizyjnej. Otóż proszę Pana taką funkcję chce, czy nie chce sprawuje każda komisja. Odnośnie posiedzenia komisji, o którym mówił Pan Tomasiak, to mnie odebrano głos na tej komisji, Pani Przewodnicząca w sposób zdecydowany wkroczyła, po raz pierwszy zdarzyło mi się tak jak jestem radnym już trzecią kadencję, że nie wolno było mi się wypowiedzieć na komisji. Na sesji to zdarzało się,

3 3 natomiast na komisji zdarzyło to się po raz pierwszy i nawet Pani Przewodnicząca nie wiedziała co chciałem powiedzieć i chyba do dnia dzisiejszego nie wie co chciałem powiedzieć, w każdym bądź radzie profilaktycznie odebrała mi głos. Więc stąd też był wniosek komisji, bo to komisja przegłosowała ten wniosek, aby taką sprawę postawić na sesji Rady Miasta, ponieważ na posiedzeniu komisji nie było można wypowiedzieć się. Więc prościej byłoby gdyby Pan Przewodniczący powiedział olewam wniosek komisji, nie wstawiam do porządku obrad, zawsze to Panu wolno. Natomiast niech Pan nie mówi o tym, że komisja nie może się czegoś domagać, że radnego może interesować tylko to, co jest wypisane w kompetencjach danej komisji. To jest nieprawda, jednocześnie jesteśmy członkami Rady Miasta. Przewodniczący Rady W ramach sprostowania, komisje mają swoje uprawnienia kontrolne w tym zakresie, którym się zajmują. Radny JACEK TOMASIAK Panie Przewodniczący dobrze Pan pamięta pytania, które zadawałem na tej komisji, przynajmniej mam taką nadzieję i kiedy chciałem realizować swoją funkcję kontrolną na Radzie Miasta, Burmistrz odpowiadając na te pytania, odsyłał do komisji, w której pracuje się i w chwili kiedy będzie osoba, wtedy będzie mogła ta osoba udzielić odpowiedzi. Natomiast gdy komisja miała już okazję zadać pytanie bezpośrednio Dyrektorowi LOK i przypomnę, że można mówić, iż pytania jeśli chodzi o Komisję Spraw Społecznych dotyczące finansowania może akurat nie były w gestii tej komisji, ale pozostałe pytania, które dotyczyły całokształtu LOK były jak najbardziej zasadne, nie otrzymaliśmy na tej komisji żadnej odpowiedzi. Przypomnę Panu, że była awantura, najpierw wykłócaliście się, chcieliście mi odebrać głos, potem odebraliście głos Panu Maciejewiczowi, a potem aż czterech radnych przegłosowało ten wniosek, żeby tyło to uwzględnione w porządku obrad. To nie tylko był wniosek indywidualny Tomasiaka, tylko komisja przegłosowała wniosek i to całej komisji odmówił Pan prawa do tego, aby dzisiaj na sesji Rady Miasta tą sprawę poruszać. Ale proszę jeszcze o opinię prawną dotyczącą tego, że nie głosuje się porządku obrad, bo po raz pierwszy słyszę o czymś takim. Radny JAN ŚCISEŁ Panie Przewodniczący, Wysoka Rado jak siedzę tutaj na tej sali 6 lat, a kolega Tracz podpowiada, że 16 lat, to nie było takiego przypadku żeby Wysoka Rada nie głosowała porządku obrad. Chciałem więc zapytać dlaczego taka sytuacja zaistniała i czy to stanie się, że tak powiem, tradycją? Przewodniczący Rady To nie jest mój wymysł. Po kilku szkoleniach, na których byłem obecny jako Przewodniczący Rady też były Panie z Biura Rady i tendencje idą w tym kierunku, żeby nie głosować porządku obrad. Art.20 ustawy o samorządzie gminnym mówi wprost, że to Przewodniczący zawiadamia, zaprasza, ustala porządek obrad. I jest też ppkt 1a), który stanowi o tym, że Rada może wprowadzić zmiany do porządku obrad bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady. Więc nie widzę tutaj żadnej sprzeczności, jeśli Rada nie zatwierdzi tego porządku, który zaproponował Przewodniczący może to zmienić, może wyrzucić, może dołożyć punkt. Jest to po prostu usprawnienie pracy Rady Miasta. Proszę Panią Mecenas o opinię w kwestii głosowania porządku obrad.

4 4 Radca Prawny UM IWONA SKORYNKIEWICZ Tak jak powiedział Pan Przewodniczący zapisy są Państwu znane, rzeczywiście linia orzecznicza, interpretacyjna idzie w tym kierunku, aby stosować ściśle zapisy jakie są zawarte w ustawie samorządowej. Nigdzie w ustawie tej nie mają Państwo wspomniane o możliwości przegłosowywania porządku obrad. Oczywiście, że to od początku jak istnieją rady gmin było robione. Natomiast, że tak powiem, przepisy te odczytywane są na nowo, to jest tak samo jak z Kodeksem Pracy, który istnieje już tyle lat, działał pod rządami poprzedniego ustroju i obecnie. Zmieniła się po prostu linia interpretacyjna. Także tutaj zdanie Pana Przewodniczącego wypowiedziane co do nowej interpretacji jest rzeczywiście powielane również w innych periodykach. I obecnie interpretatorzy skłaniają się ku temu, aby nie głosować porządku obrad. Ustalanie porządku obrad jest w zasadzie jedyną, niezbywalną kompetencją Przewodniczącego Rady i tu nie można go w żadnym razie wyręczać, Rada Miasta nie może tutaj ingerować. Przewodniczący ustala porządek obrad i on jest, można powiedzieć, na dzień otwarcia sesji niezmienny. Oczywiście później w trakcie sesji jeśli byłyby sytuacje, że Burmistrz na 7 dni przed sesją chce wprowadzić do porządku obrad nowe zagadnienie, to jest taka możliwość, bądź jest taka możliwość jeśli jest to przyjęte bezwzględną większością ale już po otwarciu porządku sesji, jeśli mamy do czynienia ze zmianą kolejności punktów, dodaniem bądź ujęciem nowych punktów. Przewodniczący Rady Jeszcze odnośnie wniosku Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego, nie wyobrażałem sobie jak to technicznie zorganizować. Jeśli grupa radnych uważa, że powinna być podjęta jakaś uchwała na temat przyjęcia lub nie przyjęcia sprawozdania LOK, ma prawo wnieść taką inicjatywę uchwałodawczą i na pewno jako Przewodniczący Rady uwzględnię taką inicjatywę w porządku obrad. Natomiast ujmowanie punktu w porządku obrad tylko po to, aby sobie podyskutować i robić z Rady targ, nie wiem jak to określić, bo to do tego by się sprowadziło, co miało troszeczkę miejsce na komisji, jest niezasadne. Uważam, że Komisja Oświaty jest tą komisją kompetentną do oceny pracy LOK, a nie Komisja Spraw Społecznych. W Statucie Miasta Lubartów są wymienione zadania poszczególnych komisji i to Rada decyduje o ich zakresie działania Radny JACEK TOMASIAK Szanowni Panowie możecie nam wmówić wszystko, bo poniesiecie tylko i wyłącznie odpowiedzialność polityczną w przyszłości, natomiast jeśli chodzi o Panią Mecenas to chciałbym aby bezpośrednio z jej ust padły te słowa, że porządku obrad nie będziemy dzisiaj głosowali, żeby Pani to bezpośrednio swoim nazwiskiem i imieniem podpisała, jeśli Pani uważa, że jest to racjonalne działanie, a nie powoływała się na to, co powiedział przed chwilą Przewodniczący, bo chciałbym poznać opinię Radcy Prawnego, a nie Pana Przewodniczącego, z całym szacunkiem dla Pana Przewodniczącego. Mam jeszcze drugie pytanie, nie dalej jak miesiąc temu był głosowany Statut Rady Miasta, i jeśli radni, którzy pracowali w Komisji Statutowej wiedzieli już o tych zapisach, o zasadach procedowania w innych radach, dlaczego nie zaproponowali po prostu stosowanej zmiany do Statutu. Byłby przegłosowany Statut i byłoby dzisiaj wszystko jasne. Natomiast nie ma tego w Statucie i uważam, że dopóki nie zostanie zmieniony Statut i w Statucie będzie wyraźnie zapisane, że Rada nie głosuje porządku obrad to wówczas tego porządku obrad nie głosuje się, natomiast jeśli nie ma takiego zapisu w Statucie, tj. w akcie, który jest aktem mniejszej wagi niż ustawa, ale dla nas precyzowałby te zachowania, to zupełnie nie rozumiem tego dlaczego nie jest to zapisane w Statucie. Dlatego też uważam, że dopóki nie będzie zmieniony Statut należy procedować tak, jak do tej pory, chyba że jest jakieś orzecznictwo w takiej

5 5 sprawie i z chęcią takiego wyroku, czy takiego orzecznictwa posłuchał. I jeszcze raz mam prośbę do Pani Mecenas, aby powiedziała swoje zdanie w tej sprawie, a nie powoływała się na Przewodniczącego Rady. Wiceprzewodniczący Rady ANDRZEJ ZIELIŃSKI Może ja odpowiem. Panie radny w Statucie Miasta nie ma też wiele rzeczy, których Rada Miasta nie wykonuje. W Statucie znajdują się te rzeczy i te zapisy, które Rada wykonuje i nie ma ani w tym Statucie Miasta ani w poprzednim nie było ani słowa o głosowaniu nad porządkiem obrad. Więc taki zapis, o którym Pan mówi, że się nie głosuje nie powinien być głosowany, bo Rada nie głosuje też w wielu innych sprawach. Przewodniczący Rady Myślę, że powinniśmy już zamknąć dyskusję na temat porządku obrad, czy głosować, czy nie. Ja biorę pełną odpowiedzialność za to, co proponuję. Radny ZBIGNIEW MOSKALUK Panie Przewodniczący, Wysoka Rado ja jednak chciałem dopytać, bo jestem naprawdę oszołomiony tym, co usłyszałem, że nagle skłaniamy się ku interpretacji, że Rada Miasta nie przyjmuje porządku posiedzenia. Chciałem zapytać, czy przypadkiem ta interpretacja nie pojawiła się 21 maja br. w momencie jak w koalicji pozostało 10 radnych, czy to nie jest przyczyna jedyna? Lubię mówić otwartym tekstem i bardzo proszę, aby mi otwartym tekstem odpowiedzieć. Przewodniczący Rady Nie jest to jedyna przyczyna. Chciałbym powiedzieć, że osobiście brałem pod uwagę taką możliwość, że Rada może obstrukcyjnie działać, może blokować obrady dzisiejsze i dlatego podjąłem taką decyzję. Radni mają prawo zaskarżyć to do nadzoru, czyli Wojewody Lubelskiego. Powtarzam raz jeszcze, jestem świadomy tego, co robię. Nie dopuszczę do tego, aby na obradach Rady Miasta był cyrk. Ponieważ nie zgłoszono zmian do porządku obrad, Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada będzie obradowała na podstawie propozycji porządku obrad przedstawionej przez niego na wstępie tego punktu porządku obrad, tj.: 1. Otwarcie sesji. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta. 4. Interpelacje i zapytania radnych. 5. ROZPATRZENIE PROJEKTÓW I PODJĘCIE UCHWAŁ W SPRAWACH: a) przyjęcia sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Lubartowie oraz informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Lubartowa w 2006 roku, b) stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego RADY MIASTA LUBARTÓW, c) uchylenia uchwały Nr XXXIX/259/07 Rady Miejskiej w Lubartowie z dnia 11 września 1997r. dotyczącej zasad przyznawania zezwoleń na sprzedaż

6 6 napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów na terenie miasta Lubartowa, d) Regulaminu przyznawania środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania, e) zmiany Uchwały Nr XXIV/200/04 Rady Miasta Lubartów z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust.3 Kary Nauczyciela, zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin, f) zmiany Uchwały Nr XXV/184/2000 Rady Miejskiej w Lubartowie z dnia 10 listopada 2000 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Mickiewicza w Lubartowie 6. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miasta. 7. Wolne wnioski 8. Zamknięcie obrad. Radna BOGUMIŁA LISEK-JUBLEWSKA Szanowni Państwo ja tylko chcę potwierdzić to, co powiedział Pan Przewodniczący, że po prostu zmienił decyzję, a zmienił decyzję być może po 21 maja. Na potwierdzenie tego jest dokument, który otrzymaliśmy tydzień przed sesją, dokument podpisany przez Pana Jacka Zalewskiego Przewodniczącego Rady i w tym właśnie dokumencie w pkt 2 jest zapis - przyjęcie porządku obrad. Więc to jest ewidentna zmiana i to jest ewidentna decyzja Pana Przewodniczącego. To tylko na potwierdzenie słów Pana Przewodniczącego. Przewodniczący Rady W tym momencie temat jest zamknięty i przechodzimy do następnego punktu porządku obrad. Ad.3. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta. Burmistrz Miasta JERZY ZWOLIŃSKI przedstawił: - sprawozdanie z realizacji uchwały Nr XIX/178/04 Rady Miasta Lubartów z dnia 25 czerwca 2004 roku w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób miasta Lubartowa obejmujące okres od dnia 10 marca 2007 r. do dnia 16 czerwca 2007 r. - sprawozdanie z realizacji uchwały Nr XXXIII/253/05 Rady Miasta Lubartów z dnia 8 listopada 2005r. w sprawie zasad nabywania, zbywania, zamiany i dzierżawy oraz obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Lubartów za okres od dnia 18 maja do dnia 15 czerwca 2007 r. - informację dotyczącą podjętych zarządzeń w okresie od dnia 19 maja do dnia 15 czerwca 2007 r. W/w sprawozdania i informacja stanowią załącznik do protokołu.

7 7 W tym punkcie porządku obrad Burmistrz poinformował również, że delegacja miasta Lubartów gościła w Hajdudorog. Ze strony władzy wykonawczej w delegacji tej wziął udział Burmistrz, natomiast Przewodniczący Rady wyznaczył Wiceprzewodniczącą Rady do tej reprezentacji, natomiast ze strony instytucji w mieście działających Cech Rzemiosł Różnych reprezentował Pan Stępiński. Burmistrz stwierdził, że była to dla niego niezwykle przyjemna wyprawa, bo miasto Hajdudorog uhonorowało go tytułem Zasłużony dla miasta Hajdudorog, jest to tytuł, który w tej chwili posiadają 4 osoby żyjące, jedna nieżyjąca. Wśród uhonorowanych tym tytułem jest Dyrektor Muzeum Narodowego w Budapeszcie, jest Biskup Greko-katolicki na Węgrzech, jest poprzedni Burmistrz Hajdudorog. Burmistrz dodał, że te kontakty z Hajdudorog spośród pozostałych są najbardziej owocne i nowy Burmistrz rozmawiał z delegacją z Lubartowa o nowych pomysłach w zakresie rozwoju tych kontaktów na przyszłość. Ad.4. Interpelacje i zapytania zgłosili: Radny ZBIGNIEW MACIEJEWICZ Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu dwa lata temu na tej sali było bardzo gorąco bo omawiana była uchwała, która mówiła o powołaniu Młodzieżowej Rady Miasta. Z tego tytułu było wiele płomiennych wystąpień koalicyjnych, jakie to szczęście dostąpi nasze miasto jak ta Rada Młodzieżowa zostanie powołana. Z tego tytułu Pan Przewodniczący odczytał stosowne, długie przemówienie, w którym wyjaśniał dlaczego mu się odmieniło. Chciałbym zapytać, w jaki sposób Rada pomogła Panu w dotychczasowej pracy, w jakich sprawach Pan z nią współpracuje, jak ona działa, jak się miewa, bo ja nie mogłem trafić na jej ślad, wszedłem na stronę internetową i od dwóch lat jest ten sam napis: strona w przygotowaniu. Druga sprawa, mam taką prośbę do Pana Burmistrza żeby był łaskaw zamieścić w prasie artykuł lub oświadczenie, czy też pracownik wyznaczony do tego przez Pana, bo mało kto wie, a toczy się bardzo poważny dla mieszkańców miasta proces. W tej chwili następuje przekształcenie ZGK w spółkę, a w związku z tym nastąpi wyłączenie pewnych sfer działalności itd. To ma znaczenie dla mieszkańców miasta i winni o tym wiedzieć jakie będą konsekwencje tego działania, bo o tym nie mówi się ani w Radzie Miasta, ani nie słyszałem, aby ten temat kogoś zajmował, a myślę, że on jest bardzo ważny. Radny JACEK TOMASIAK Chciałem zadać kilka pytań. Pierwsze pytanie to pytanie, o którego zadanie poprosili mnie wyborcy, dlatego też mam nadzieję, że Pan Zalewski nie będzie myślał, że to jakaś złośliwość wobec jego osoby. Chciałem zapytać Pana Przewodniczącego, czy jedynym źródłem utrzymania, jedynym źródłem dochodu, który Pan dzisiaj otrzymuje jest tylko i wyłącznie dieta Przewodniczącego Rady Miasta i prosiłbym o odpowiedź na to pytanie ponieważ nie możemy zapoznać się z Pana oświadczeniem majątkowym, bo Przewodniczący nieco inaczej niż zwykli radni składa to oświadczenie. A mnie interesowałaby sytuacja ta, która jest w tej chwili. Dlaczego zadaję to pytanie? Ponieważ dzisiaj będziemy podejmowali uchwałę w sprawie wygaśnięcia mandatu Pana Trąbki i po Panu Pankowskim, teraz Pan Trąbka został zatrudniony i jakby jeszcze kolejne osoby utrzymywały się wyłącznie z tego, że są w koalicji to myślę, że to byłoby dość ciekawe.

8 8 Drugie pytanie, czy zgodnie z tymi doniesieniami prasowymi 5 % poborów oddaje Pan na cele partyjne, to już tak na marginesie doniesień prasowych. Przewodniczący Rady To są pytania do Przewodniczącego Rady, a w tym punkcie powinny być zadawane interpelacje do Burmistrza Miasta. Może przenieśmy te pytania do punktu - wolne wnioski. Proszę przejść do pytań skierowanych do Burmistrza Miasta. Radny JACEK TOMASIAK Zadałem to pytanie w tej chwili, poczekam na odpowiedź w wolnych wnioskach. Mam nadzieję, że Pan przygotuje się do odpowiedzi na to pytanie. Dziękuję, że zwrócił mi Pan uwagę, Panie Przewodniczący. Kolejne pytanie dotyczy tego kółka, które jest tutaj w centrum miasta, ono bodajże jest zwane fontanną. Ono jest wyschnięte od kilku dni i chciałem zapytać, czy tam wytryśnie coś w najbliższym okresie czasu, czy też nie wytryśnie, czy to będzie suche? Następne pytanie dotyczy klasy integracyjnej w szkole podstawowej. Zbliża się koniec roku i kończą swoją edukację dzieci, które chodzą do przedszkola integracyjnego na osiedlu garbarskim i wiem, że te dzieci nie mają potem gdzie dalej pójść. Muszą jeździć do Lublina, do szkoły, gdzie są stworzone takie klasy integracyjne i to są dzieci, które nie kwalifikują się do szkoły specjalnej tylko kwalifikują się do takiej klasy integracyjnej, do szkoły integracyjnej. Wiem, że w minionych latach były zabiegi, aby utworzyć taką klasę i czy jest w ogóle możliwe, aby od miesiąca września po prostu takie dzieci do klasy integracyjnej mogły chodzić, a nie dojeżdżać do Lublina? Rady JAN ŚCISEŁ Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Goście mam jedno zapytanie, otóż w tegorocznym budżecie miasta zapisano znaczne środki na budownictwo mieszkaniowe, tj. kwotę 800 tys.zł. Na jednej z sesji Pan Burmistrz mówił o możliwości zakupu nieruchomości przy ul. Lubelskiej od Pana Przybyszka i przystosowanie jej na cele mieszkalnictwa socjalnego. I takie zapytanie, czy wspomniana koncepcja będzie realizowana, czy też są inne pomysły na pozyskanie lokali socjalnych? Radna BOGUMIŁA LISEK-JUBLEWSKA Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Goście mam pytanie do Pana Burmistrza, a dotyczy ono dokumentu, który złożył Pan Burmistrz, dokument przygotowany także przez Pana Burmistrza Świętońskiego, złożony do Starostwa Powiatowego w Lubartowie. Jest to dokument strategiczny jako, że dotyczy ważnych inwestycji dla miasta, które Panowie traktują jako inwestycje priorytetowe, realizowane wprawdzie przez starostwo oczywiście w kontekście projektów unijnych, aczkolwiek miasto sądzę, że także będzie uczestniczyło przynajmniej w jakimś małym procencie w tych inwestycjach. Ponieważ miejscowe czasopisma piszą, przynajmniej krótko, jeśli chodzi o sprawy poruszane w interpelacjach więc nie ukrywam, że celowo pytam o te inwestycje ponieważ jakaś informacja ukaże się w mediach, a jest to ważne dla mieszkańców, ponieważ mieszkańcy kontrolują pewne kwestie. Drugie pytanie, chciałabym, aby Pan Burmistrz poinformował łaskawie jako, że zarządzeniem, nie wiem o jakim numerze, ustalił wynagrodzenie dla Pana Sekretarza Miasta, więc chciałabym uzyskać informację w jakiej wysokości jest to wynagrodzenie? Bo, że jest to

9 9 Pan Sekretarz, który został Sekretarzem Miasta dzięki temu, że zagłosował sam na siebie, to nie jest to tajemnicą. Radny ANDRZEJ KARDASZ Szanowni Państwo, Panie Burmistrzu mam do Pana jedno, krótkie pytanie, bo z doniesień prasowych, a z takimi zdążyłem się zapoznać wynika, że negocjacje w sprawie przedłużenia umowy na nasz dom kultury zostały chyba zawieszone, ewentualnie zerwane, przynajmniej ja mam takie informacje. A opieram się na doniesieniach prasowych. Chciałbym tutaj ewentualnie uzyskać informację jak ta sytuacja, zresztą bardzo nagląca ma się w tej chwili? Radny JACEK TOMASIAK To nie będzie interpelacja tylko pytanie. Panie Przewodniczący chciałbym żeby podał mi Pan podstawę prawną, że Pan nie może udzielić odpowiedzi w tej chwili ponieważ zgodnie z Poradnikiem radnego gmin i powiatu, który nam Pan zakupił wynika, że Pan jednak musi udzielić odpowiedzi w tej chwili. Dlatego chciałbym poznać, na który artykuł odpowiednich przepisów prawa Pan powołuje się. Odpowiedzi za zgłoszone interpelacje i zapytania udzielił Burmistrz Miasta: - Szanowni Państwo Pan Maciejewicz pyta o Młodzieżową Radę Miasta. Próbowałem zrealizować tą uchwałę w sposób zwyczajowo, że tak powiem przyjęty, zdroworozsądkowo do tego podeszliśmy. Niestety nic z tego nie wyszło. Żaden radny, w tym Maciejewicz nie pomógł nam w tym, wręcz przeciwnie będąc w opozycji podejrzewam, że podkładał kłody żeby to nie wyszło, po prostu zwykła opozycja, tak jak to często bywa tylko dla zasady. Odpowiadając wprost nie pomogła mi ta Młodzieżowa Rada w niczym, samorządowi też nie pomogła. Po prostu jej nie ma. Jest to jedna z niewielu uchwał Rady Miasta, których nie potrafiłem wykonać. Tam, gdzie ode mnie samego zależy to, czy uchwały można wykonać, to te uchwały wszystkie są wykonane. Istnieją takie, w których uczestniczą inne podmioty, jeśli są nie wykonane w jakiejś części to zapewniam Państwa, że nie z mojej winy. - Pan Maciejewicz zapytał o przekształcenie ZGK. Zespół pracuje i w zasadzie jesteśmy już gotowi do tego, żeby zaproponować Państwu problematykę związaną z tym zagadnieniem, również stronę techniczną, administracyjną, czyli harmonogram działań niezbędny do tego, aby stało się faktem to, na czym zależy nam od 1 stycznia i podejmiemy takie działania żeby to nastąpiło. Natomiast dzisiaj nie mam w tej sprawie nic do powiedzenia, bo porządek obrad sesji Rady Miasta tego nie przewiduje. Podejrzewam, że będziemy musieli jakieś takie posiedzenie bardzo poważne, oddzielne zrobić. Uprzedzam, w naszych propozycjach nie będzie wyłączenia żadnych usług. Całość działalności ZGK zostaje w spółce. Także niech Pan przygotuje się pod tym kątem do ataku. - Fontanna w centrum miasta jest uszkodzona. Łobuziaki nie wiem z jakich struktur i z jakich organizacji psują fontannę, wlewają tam jakieś paskudztwa i to po prostu niszczy się. W tej chwili mamy problem polegający na tym, że chcemy dokonać dobrego wyboru jeśli chodzi o zakup instrumentarium, nazwijmy to w ten sposób, do tego wytryskiwania. Jesteśmy w kontaktach z różnymi firmami. Z tym, że powiem szczerze, że albo sięga to poza nasze możliwości, to co podobałoby nam się, albo ma to charakter taki bardzo ogrodowy i jest za słabe. To są tego typu kłopoty. Także to suche kółko na razie będzie suche, ale zrobimy to jak najszybciej, bo przecież przed wakacjami musi trysnąć.

10 10 - Faktycznie w Przedszkolu Miejskim Nr 1 od wielu lat prowadzona jest grupa integracyjna i część z tych dzieci, która nie może uczyć się w szkole w normalnych klasach jest kierowana do szkół specjalnych do Lublina. Natomiast klasy integracyjne to są klasy, w których uczą się dzieci dopuszczone przez pedagogów do nauki w normalnych klasach, mimo tego upośledzenia. My od lat również te dzieci, o których Pan radny mówi wozimy do Lublina dlatego, że są tam szkoły specjalne, a one mają skierowanie do szkół specjalnych. Z tych dzieci o tym upośledzeniu, które jeżdżą do Lublina na nasz koszt utworzyć klas tutaj nie można, bo one są skierowane do klas specjalnych. Natomiast jeśli istnieje problem dotyczący tej grupy dzieci to proszę zgłosić się do mnie i jeśli ten problem faktycznie istnieje, będziemy go rozwiązywali, jeśli będzie możliwy do rozwiązania. Wiceprzewodniczący Rady ANDRZEJ ZIELIŃSKI Może uzupełnię odpowiedź Burmistrza w tej kwestii. Kilka miesięcy temu odbyła się dyskusja również na posiedzeniu Komisji Oświaty na ten temat, przepisy stanowią dokładnie, że można utworzyć klasę integracyjną w szkole masowej przy określonej liczbie dzieci tego samego rocznika i takiej liczby dzieci nie było w przedszkolach do tej pory i dlatego Państwo, którzy w poprzedniej kadencji byli w komisji pamiętają doskonale, że padło takie stwierdzenie, że dzieci owszem były, ale w różnych rocznikach i dlatego były dowożone do Lublina, bo w związku z tym nie można było utworzyć klasy integracyjnej w szkole masowej. Burmistrz kontynuuje odpowiedzi na interpelacje i zapytania: - Jeśli zaistnieje taka sytuacja, że będzie można to utworzyć, na pewno to zrobimy. I podejrzewam, że bez interpelacji to zrobimy, bo tego typu rzeczy, które ja nazywam rzeczami organizacyjno-technicznymi, odbywają się w codziennym naszym działaniu, na poziomie każdego z zadań, które wykonujemy. Także jeśli tutaj jest problem, którego być może nie dostrzegliśmy, to niech przyjdą do nas rodzice. - Pan Ściseł pyta o nasze zamiary dotyczące budownictwa socjalnego i komunalnego. Te pomysły, które mieliśmy będziemy starali się zrealizować. W odpowiednim momencie Państwo zostaniecie o tym poinformowani. Jeśli chodzi o budynek, o którym Pan mówi, cena zaoferowana przez właściciela jest ceną, która przekracza kwotę upoważniającą Burmistrza, dającą Burmistrzowi kompetencje do samodzielnego podejmowania decyzji. To a propos tego ubezwłasnowolnienia Rady, o którym krzyczał Pan Maciejewicz. Właśnie to będzie przypadek kiedy Rada będzie podejmowała decyzję, a nie decyzję o wysokości czynszu za komórkę 20 m przy ul. Kościuszki. To te wszystkie zarządzenia, które czytałem, to było 35 zarządzeń dotyczących tego typu spraw, proszę dyskutować na sesji na temat tych działek, działeczek, kupna, wydzierżawiania itd. Także będzie to przedstawione. - Pani Jublewska mówi o dokumencie dostarczonym do Starostwa Powiatowego w Lubartowie w terminie do 30 kwietnia 2007 roku, Pani radna jest tak poinformowana jakby miała przesiadywać w tym powiecie cały czas, potem wyjdzie, że to będzie jej zasługa. Termin do 30 kwietnia wspólnie z wójtami i burmistrzami powiatu ustaliliśmy nawzajem na konwencie wójtów i burmistrzów w Ostrowie Lubelskim, który odbył się w kwietniu br. W terminie tym mieliśmy przedłożyć swoje pomysły na ewentualną realizację zadań z zakresu drogowego i niekoniecznie w takiej koncepcji jak Pani radna przedstawiła, że to Starostwo Powiatowe będzie realizowało. Nie, otóż nasz projekt

11 11 zakłada zupełnie inne rozwiązania. Nasz projekt to jest propozycja podjęcia na zasadzie porozumienia, bo związku celowego nie chcemy zawiązywać, tylko na zasadzie porozumienia wspólnego przygotowania projektu unijnego, który rozwiązywałby problemy komunikacyjne w zachodniej części miasta. I to czy miasto da 5 zł., czy nie da 5 zł. to nie powinno wynikać z naszej woli, tylko ten współczynnik partycypacji powinien wynikać z wartości inwestycji na określonej kategorii dróg. Tam występują ulice: Krańcowa - droga powiatowa, tam występuje dojazdowa do niej niezrealizowana ul. H.Koźmińskiego - droga miejska, tam występuje ul. Nowodworska - powiatowa, tam występuje ul. Gazowa - nasza, mówię to wszystko w ramach projektu, tam występuje ul. Lipowa - powiatowa, tam występuje ul. Klonowa, ul. Sienkiewicza, Al. Zwycięstwa, która będzie ulicą gminną i fragment ul. Leśnej będącej przedłużeniem ul. Sienkiewicza jako dojazdowej do ul. Batalionów Chłopskich. Z tym, że jeszcze pokazaliśmy chęć budowy ulicy po zachodniej części torów, czyli przedłużenie ul. Krańcowej w kierunku ul. Lipowej do ul. Sienkiewicza. Tam zresztą tereny kupowałem, zresztą również Burmistrz Świętoński wcześniej kupował. I jeszcze z Al. Zwycięstwa przejazd do miasta, czyli z całego tego osiedla planujemy nad torami taką estakadą do ul. Batalionów Chłopskich. I to będziemy twardo proponowali, jest to jedyna szansa, podobnie jak kanalizacja, którą zrealizowaliśmy, na zrobienie tego przedsięwzięcia w perspektywie czasu jakiegoś takiego dla nas realnego, dla tych ludzi, którzy siedzą tutaj. Jeśli tej szansy nie wykorzystamy z powodów politycznych, powiem otwarcie, to po prostu przegraliśmy to wszystko. My to wymyśliliśmy, my to zaproponowaliśmy i uważam, że z punktu widzenia powiatu jest to inwestycja najważniejsza. Nie droga na łąki w Firleju, bo drogę na łąki w Firleju wybudujemy wtedy, gdy wzbogacimy się dzięki temu, że tereny pod działalność gospodarczą przyniosą nam dochody i zyski, nam wszystkim tutaj w powiecie. Także tak ta sprawa wygląda, zamierzamy Panu Staroście w najbliższym czasie, jego służbom tym, które się tym zajmują, przybliżyć jak gdyby zagadnienie. Dodam do tego wszystkiego jeszcze jedną rzecz, zechcemy wykorzystać deklarację samorządu wojewódzkiego związaną z przeniesieniem zamiaru budowy lotniska z Niedźwiady do Świdnika, deklarację wypowiedzianą na sesji nadzwyczajnej przez Marszałka Sobczaka, że jakąś rekompensatę dla tego terenu władze wojewódzkie przewidują. I chcemy po prostu powiedzieć im jedno, że skoro chcą robić drogę do Parczewa to ta droga powinna mieć nieco inny przebieg i inny zakres. Ona powinna zaczynać się w ramach tego projektu, w dzisiejszej perspektywie od ronda, przejść Drogą Wschodnią przez tory, dojść do Szczekarkowa. Odcinek do ul. Batalionów Chłopskich powinien być także wojewódzki, bo ten odcinek będzie łączył drogę wojewódzką z naszą obwodnicą i to zechcemy przy pomocy ludzi przychylnych również we władzach samorządu wojewódzkiego to przedstawić jako pewną propozycję. Zresztą ja co prawda byłem wtedy na Węgrzech, ale Pan Krzyszczak spotkał się w tej sprawie z Panem Świętońskim, był wcześniej Marszałek Sobczak u mnie i będziemy dalej, że tak powiem sprawę drążyli. Gdyby to z kolei wyszło to rzeczywiście to co mówi się o Lubartowie, niekoniecznie w nim samym, tylko poza nim, pozytywnego to wykonanie tych dwóch przedsięwzięć dawałoby nam już spokój duszy, jeśli chodzi o odpowiedzialność za przygotowanie miasta do rozwoju, oczywiście w zakresie tych kompetencji, które mamy. - Pan Kardasz pyta o negocjacje w sprawie wynajmu LOK, jest to sprawa ciągnąca się bardzo długo, będąca wynikiem niezrozumienia, niewłaściwego podejścia do sprawy przez nowe władze Spółdzielni Mieszkaniowej, niezrozumienia odpowiedzialności za własne zobowiązania, może tak to ujmę, bo umowy, które swego czasu zawarło miasto ze Spółdzielnią Mieszkaniową uważam, że dalej obowiązują, ale podejrzewam, że jest to sprawa, którą będzie rozstrzygał sąd, bo prawdopodobnie nie porozumiemy się. Nie

12 12 zamierzamy na razie opuszczać tego LOK, płacimy tyle, ile płaciliśmy. Negocjacje były przeprowadzone, negocjacje zakończyły się propozycją przedstawienia umowy, Pan Prezes przedstawił umowę. Po tych wszystkich działaniach Pan Dyrektor LOK, na moją prośbę na piśmie informował mnie i jedno z ostatnich pism, które otrzymałem od Dyrektora brzmi w sposób następujący: Po zapoznaniu się z treścią pisma z 4 czerwca 2007 roku podpisanego przez Prezesa Zarządu odniosłem wrażenie, że Prezes jest zdziwiony faktem, że nie udało mu się zawrzeć ugody i umowy najmu z LOK na zasadach korzystnych dla SM, a niekorzystnych dla LOK i że te niekorzystne warunki umów zostały zauważone i poprawione przez skreślenie odpowiednich postanowień lub ich dostosowanie do zgodności z Kodeksem Cywilnym. Dokonując poprawek kierowałem się zasadą znaną w obrocie gospodarczym równości stron w stosunkach zobowiązaniowych. Prezes Zarządu nie rozumie istoty umowy najmu poprzez którą najemca nabywa prawo korzystania z przedmiotu najmu z wyłączeniem innych osób, w tym także wynajmującego, który z tego tytułu otrzymuje czynsz. Spółdzielnia z jednej strony żąda czynszu rynkowego, a z drugiej strony zastrzega sobie prawo niezgodne z art.58 KC, który stanowi, że czynność prawna sprzeczna z ustawą lub mająca na celu obejście ustawy jest nieważna. Takimi sprzecznymi z prawem są zawarte w umowie jej postanowienia dotyczące w szczególności, zastrzeżenie zawarcie umowy od udostępnienia strony w Lubartowiaku, dzielenie formy umowy na poszczególne formy działalności prowadzone przez LOK. Brak prawa najemcy do zwrotu nakładów poniesionych przez niego na trwałe zmiany w przedmiocie umowy. Doręczona SM umowa najmu jest oświadczeniem woli stron zawierającym stosunek prawny przygotowany przez profesjonalnych prawników, który sankcjonuje zgodnie z prawem zawarte między stronami ustalenia. Należy ponadto dodać, że doręczone SM egzemplarze umowy zapewniają wynagrodzenie za bezumowne korzystanie oraz czynsz w wysokości żądanej przez SM. Dlatego też oczekuję, że niezwłocznie nastąpi zwrot podpisanych przez Zarząd SM podpisanych egzemplarzy umów, tj. umowy ugody i umowy najmu do LOK. Proszę Państwa na czym polega problem? Problem polega na tym, że Pan Prezes próbował sugerować, że negocjacje zostały zerwane przez LOK lub przez Burmistrza dlatego, że projekty umów, które w wyniku negocjacji on miał przygotować Dyrektor nie chciał podpisać. Nie chciał ich podpisać z takich powodów, o których napisał w odczytanym przed chwilą piśmie, nie chciał ich podpisać bo były niezgodne z prawem i niekorzystne dla LOK. Przedstawił zweryfikowane propozycje tych umów i oczekuje na ruch ze strony SM. Czynsz za okres bezumowny, czyli od 1 stycznia do lipca, zgodnie z tym co sobie życzy SM jest. Tylko nie ma haka na to, że SM będzie miała roszczenia z tego tytułu w przyszłości, bo w projekcie przygotowanym przez SM taki hak był. A więc kto jest w tym momencie wiarygodnym partnerem? - Odnośnie wynagrodzenia Sekretarza Miasta, zarządzenie w tej sprawie jest na naszej stronie internetowej. Myślę, że jest to około 5 tys.zł. brutto. Także nie tyle, ile Pani spodziewała się. Przewodniczący zwrócił się do radnych z zapytaniem, czy zgłaszają uwagi do otrzymanych odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania? Radny ANDRZEJ KARDASZ Szanowni Państwo, Panie Burmistrzu co prawda ja tego pytania nie zadałem ale padło z sali. Pan Burmistrz odpowiedział nam dość dokładnie na to pytanie. Chodzi o tą wizytę na Węgrzech. Ponieważ te sprawy mnie interesują chciałem tradycyjnie już zapytać Pana

13 13 Burmistrza jakie to wymierne korzyści ta wizyta naszej delegacji przyniosła dla naszego miasta i społeczności? Radna BOGUMIŁA LISEK-JUBLEWSKA Szanowni Państwo, Panie Burmistrzu chciałabym publicznie wyrazić wielką radość, że wreszcie doszło do rozpoczęcia współpracy pomiędzy Panem, a Panem Starostą, czyli miastem, a powiatem, współpracy, o którą prosiłam od lat. Goście obecni na sesjach wiedzą, że jako radna prosiłam o nawiązanie tej współpracy, chodziło o prostą inwestycje - zabezpieczenie bezpieczeństwa na ul. Lipowej poprzez zrobienie chodnika. To było bardzo proste. Ponieważ nie zostało to zrealizowane dotychczas może i dobrze, dzięki Bogu być może w bliskiej przyszłości, albo w dalekiej przyszłości, nie wiadomo jakiej, ale jest duża szansa, że ta ulica Lipowa będzie wyglądała inaczej. Ale nie chodzi tylko o ul. Lipową, bo chodzi także o ulice, które znajdują się na terenie obszaru przemysłowego i są to właściwe działania jeśli chodzi o ulice, o infrastrukturę i scalanie gruntów. Bardzo cieszymy się, że akurat takie kroki miasto podjęto. Więc bardzo dziękuję za to i obiecuję, że żadnych zasług w tym zakresie nie będę sobie przypisywać. A jeśli chodzi o tę uszczypliwość Panie Burmistrzu, o którą tak Pan prosi publicznie z mojej strony więc Pan naprawdę nie ustępuje w tym. Ja jestem tylko radną, a Pan jest Burmistrzem Miasta, więc nadal interpelacja dotycząca kultury wypowiedzi. Radny JACEK TOMASIAK Prosiłbym o uzupełnienie dwóch odpowiedzi. Pierwsza to taka, że faktycznie ci rodzice zwrócili się do mnie jako do radnego i poinformowali mnie również, że Pan Jednous uznał, że jest możliwość utworzenia klasy z tych trzech osób. Ci rodzice byli u Pana Jednousa z tym, że problem zrodził się później, na poziomie szkół. Żadna ze szkół nie chciała utworzyć takiej klasy, a te tak jak przytoczyłem jest taka sytuacja, że te dzieci nie kwalifikują się do szkoły specjalnej, ale kwalifikują się do szkoły integracyjnej. Wiem, że minimum to jest troje dzieci i tych troje dzieci jest. Dlatego też pozwoliłem sobie to pytanie zadać i prosiłbym o wyjaśnienie, czy w takim przypadku gdy ta trójka dzieci jest, będzie to możliwe ponieważ wszelkie kryteria jeśli chodzi o kryteria, o których mówił Pan Burmistrz są zrealizowane. Co do umów, które miały być zawierane pomiędzy miastem, a podmiotem, który miał wynajmować pomieszczenia na LOK chciałem zapytać, czy Pan Burmistrz został poinformowany przez Pana Dyrektora Banuchę, że jednocześnie z tym pismem przeprowadził rozmowę telefoniczną, w której powiedział o tym, że umowa zaproponowana jest umową ostateczną i dziwna to interpretacja prawna, gdzie mówi się, że ugoda jest korzystna dla kogoś, kto ugodę zawiera, bo mógł dochodzić roszczeń, a zrezygnował z 85 % roszczeń. Ugoda korzystna dla przeciwnika, naprawdę jest to jakaś nowa interpretacja prawna. Przewodniczący Rady Negocjacje są udane wtedy, gdy obie strony są zadowolone. To tak na marginesie. Burmistrz Miasta Zaczyna coś mi się przypominać z tymi dziećmi, rzeczywiście jakiś tego typu problem był, nie wiem jak to wygląda w sytuacji, kiedy nie ma szkoły, która chciałaby utworzyć taką klasę. Muszę po prostu zapoznać się z tym. Jestem za tym, aby taką klasę utworzyć, ale widzicie Państwo jest to jednak problem. Chociaż uważam tak, że skoro przedszkole prowadzi od lat takie grupy i tam dają sobie z tym radę to i tutaj powinni sobie nauczyciele dać radę.

14 14 Natomiast odnośnie zapytania, czy Banucha poinformował, że projekty umów, które on przedstawił Panu są ostateczne, nie poinformował mnie o tym. Natomiast prawdopodobnie było to niezgrabne określenie, jeśli takie w ogóle padło. Natomiast Panie Tomasiak powiem szczerze, że na temat telefonicznej rozmowy Pana z Panem Banuchą nie mogę brać na wiarę tego, co Pan mówi bez rozmowy z Banuchą. Pan mówi, że Banucha tak powiedział, a Banucha nie powiedział mi tego, że tak powiedział. Więc to jest pierwsza rzecz, jeśli tak powiedział to sądzę, że to była niezręczność. Proszę zwrócić uwagę, podobnie jak w Pańskim przypadku, Pan też powiedział, że te umowy, które Pan przedstawił są ostateczne. Były negocjacje, na podstawie których Pan miał przygotować projekty umów i zawierały wady i to poważne wady prawne. Więc co Pan chciał wadliwą umowę zawrzeć. My podeszliśmy do tego poważnie. Myślę, że skoro jest Pan przejęty tą całą sprawą, a widzę, że jest Pan przejęty to przecież do rozmowy trzeba wrócić. Proszę wykazać wady w naszych umowach. Co jest niezgodnego z tym co Pan wynegocjował i co jest zgodne z prawem, bo wszak w piśmie Banucha wyraźnie wskazuje, które rzeczy wynegocjowane są niezgodne z prawem w momencie kiedy my zaczęliśmy badać to od strony prawnej. Ale nie czas na to, abyśmy tutaj w tej chwili prowadzili negocjacje. Pani Jublewskiej jeszcze muszę wyjaśnić, z wielkim optymizmem Pani Jublewska podchodzi do tego, że my współpracujemy z Panem Starostą. Nasza współpraca z Panem Starostą dotyczy wielu rzeczy i bardzo dobrze nam współpracuje się tylko problem polega na tym, że w starostwie nie ma pieniędzy, nie ma również takiej determinacji w tym kierunku. Natomiast to, co my w tej chwili zrobiliśmy to nie jest początek współpracy ten, o który Pani apelowała, bo ta współpraca jest naprawdę na tyle na ile może być. Przypomnę choćby z zakresu drogowego - ul. Kolejowa, ul. Szaniawskiego itd., dokładaliśmy pieniądze i wspólnie realizowaliśmy pewne zadania. Natomiast ta rzecz jest niezwykle ważna, trudno mówić o rozpoczętej współpracy kiedy my na razie złożyliśmy wniosek, naszą propozycję i nie ma jeszcze tego drugiego kroku, nie ma jeszcze odzewu, ale na ostatnim spotkaniu dotyczącym strategii powiatowej rozmawiałem przez moment z Panią Starostą i zadeklarowałem, że poprosimy Państwa na taką prezentację, która będzie zawierała więcej szczegółów niż ten materiał, który dostarczyliśmy w ramach tego projektu, bo my tak na dobrą sprawę jesteśmy przygotowani niemalże ze wszystkim oprócz stanów technicznych dróg powiatowych, nie mamy tej dokumentacji. Ale gdyby tą dokumentację dołożyć to jesteśmy w stanie zrobić ten projekt dosyć szybko, chociaż powiem z drugiej strony, że z drogowcami jest katastrofa. Wczoraj było otwarcie przetargu na dokumentację, jedna oferta z zielonogórskiego, druga oferta consorcium z Lublina na 250 tys. wartości dokumentacji określonej przez nas, oferta z zielonogórskiego na 280 tys.zł., natomiast lubelska tys.zł. Z tym, że VAT nie zawierają, przetarg jest ważny. W ostatniej chwili consorcium chciało się wycofać i wszystko ważyło się o tego drogowca, jednak dał się on jakoś przekonać. Tutaj też wystąpiliśmy do powiatu z wnioskiem o współpracę, bo przecież część własności powiatowej jest od ul. Lipowej akurat po przebiegu tej naszej planowanej drogi. Wystąpiliśmy o przekazanie tego terenu i trwa to już chyba 2 miesiące i tutaj obawiamy się, że to też opieszale się odbywa, ale będziemy o tym rozmawiać jak zaprosimy Pana Starostę na to nasze spotkanie dotyczące projektu zachodniego. Planujemy także spotkanie z gminą, z Panem Starostą, wstępne z samorządami, a potem będziemy jeszcze starali się rozmawiać z poszczególnymi, przychylnymi ludźmi z tego samorządu. Jeśli chodzi o pytanie dotyczące pobytu delegacji naszej na Węgrzech, żadnych pieniędzy nie przywiozłem. Natomiast niewymierne efekty to takie, że nowy Burmistrz Hajdudorog, a tutaj była obawa, potwierdził jednoznacznie, że wymianą młodzieży jest zainteresowany. Pan Stępiński przeprowadził z nim rozmowę na temat wymiany dorosłych. To była z naszej strony

15 15 inicjatywa, ja w tym nie brałem w ogóle udziału, z naszej w tym sensie, że dorośli, którzy uczestniczyli w tych projektach wystąpili z wnioskami, aby ewentualnie w ramach projektów, albo zupełnie na koszt własny kontynuować tego typu spotkania na Węgrzech i w Lubartowie. Jeśli Pan radny chciałby dowiedzieć się o innych niewymiernych, a ważnych korzyściach wynikających z kontaktów międzynarodowych, zapraszam do mojego gabinetu i wtedy więcej powiem na ten temat, bo nie chcę na sesji rozwijać tego tematu. Dyrektor LOK ADAM BANUCHA Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Goście najlepiej pytać osoby zainteresowanej, w sprawie tej rozmowy przez telefon powiem Państwu, że nie mam zwyczaju nagrywać rozmów telefonicznych i nie pamiętam, czy mówiłem Panu Prezesowi, że to jest ostateczne, czy nie, ale powiem Państwu, że ja te umowy złożyłem podpisane i samo przez się rozumie, że jeśli są podpisane umowy to one są ostateczne. Nie składa się umów podpisanych, nie ostatecznych. Dlaczego one są podpisane, ponieważ tylko wynegocjowane warunki zgodnie z prawem mogą być zawarte w umowie. Nie można zgodzić się na podpisanie umowy, której jedna ze stron może zaskarżyć do sądu i sąd je obali, po prostu unieważni. A więc jeśli mamy podpisać umowę, która za miesiąc zostanie podważona w sądzie to lepiej jej nie podpisywać. Ja nie kryłem tego, że propozycje umów, które zostały przedstawione w wyniku negocjacji będą skierowane do obsługi prawnej. Mówiłem o tym na forach publicznych, na Walnym Zgromadzeniu Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubartowie, Prezes zresztą samo o tym mówił, ja z tym nie kryłem się nigdzie, że taka ocena prawna będzie. Skoro ona była, warunki zostały zachowane w tej umowie. Wszystko, co zostało wynegocjowane zostało zachowane, czyli wartość najmu 14 tys.zł. miesięcznie plus koszty eksploatacji i to zostało zachowane. Również zostały zachowane warunki dotyczące powierzchni. W związku z tym inne rzeczy w przedmiocie najmu nie mogą znajdować się ponieważ zostaną przez sąd podważone i tutaj nie ma znaczenia co mówi się przez telefon, a co nie mówi się, bo ja też równie dobrze mogę powiedzieć, że te umowy dostarczyłem do Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej o godz.14.00, a pół godziny później Pan Prezes poinformował mnie, że takich kosmicznych umów on absolutnie nie podpisze i sprawy skieruje w poniedziałek do sądu. Ja wówczas powiedziałem, że ma on takie prawo. Czy zgodne z prawem umowy mogą być skierowane do sądu? Mogą być skierowane, a co byłoby gdyby były niezgodne z prawem? Tym bardziej byłyby skierowane do sądu, bo Pan Prezes ze wszystkim leci do sądu, nawet jak coś w Lubartowiaku przeczyta to leci do sądu. Zatem nie można zgodzić się na podpisanie umowy, co do której ma się wiedzę, że jest niezgodna z prawem i takie projekty umowy zostały przeze mnie podpisane i złożone. Przewodniczący Rady Odpowiadając Panu Tomasiakowi na temat, dlaczego nie chcę odpowiadać w tym punkcie porządku obrad na jego pytanie wyjaśniam, że Statut Miasta Lubartów zatwierdzony uchwałą Nr V/40/03 z dnia 7 marca 2003 roku z późniejszymi zmianami w 40 pkt 1 przewiduje, że interpelacje i zapytania są kierowane do Burmistrza Miasta. Ad.5.a) Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Lubartowie oraz informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Lubartowa w 2006r. (Projekt uchwały w załączeniu). Poproszony przez Przewodniczącego Rady Miasta Lubartów Komendant Powiatowy Policji DIONIZY KUCHTA omówił przedmiotowe sprawozdanie i informację.

Protokół Nr XXIX/04 z sesji Rady Miasta Oświęcim, odbytej w dniu 27 października i 3 listopada 2004r.

Protokół Nr XXIX/04 z sesji Rady Miasta Oświęcim, odbytej w dniu 27 października i 3 listopada 2004r. Protokół Nr XXIX/04 z sesji Rady Miasta Oświęcim, odbytej w dniu 27 października i 3 listopada 2004r. Obecni : 1. Radni zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu, 2. Pan Janusz Marszałek

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji Nr XXXIV

Protokół z sesji Nr XXXIV Protokół z sesji Nr XXXIV PROTOKÓŁ Nr XXXIV/05 z sesji Rady Miejskiej Świątniki Górne w dniu 31 marca 2005 r. Sesja rozpoczęła się o godz. 10.00. Obecnych 13 radnych oraz zaproszeni goście wg załączonej

Bardziej szczegółowo

Protokół z IX sesji z dnia 19 września 2003 r.

Protokół z IX sesji z dnia 19 września 2003 r. Protokół z IX sesji z dnia 19 września 2003 r. Protokół z IX sesji z dnia 19 września 2003 r. BR.0041-6/03 Protokół Nr IX/03 z obrad IX sesji Rady Powiatu Chojnickiego odbytej w siedzibie Starostwa Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Protokół sesji Nr XIII/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu w dniu 21 grudnia 2011 r.

Protokół sesji Nr XIII/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu w dniu 21 grudnia 2011 r. Protokół sesji Nr XIII/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu w dniu 21 grudnia 2011 r. XIII sesja Rady Powiatu w Oświęcimiu odbyła się w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu przy ul. Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 43/10. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 20 maja 2010 roku.

Protokół Nr 43/10. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 20 maja 2010 roku. Protokół Nr 43/10 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 20 maja 2010 roku. Obecni zgodnie z załączonymi listami obecności, które stanowią załącznik nr 1 i nr 2 do protokołu. Proponowany porządek dzienny:

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji nr XLVI

Protokół z sesji nr XLVI Protokół z sesji nr XLVI PROTOKÓŁ Nr XLVI/10 z sesji Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych w dniu 30 września 2010 r. Sesja rozpoczęła się o godz. 9.00. Obecnych 12 radnych oraz zaproszeni goście wg załączonej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR II/06. Z II DWUDNIOWEJ SESJI RADY MIASTA LUBARTÓW W DNIU 6 i 12 GRUDNIA 2006 ROKU W URZĘDZIE MIASTA LUBARTÓW UL.

PROTOKÓŁ NR II/06. Z II DWUDNIOWEJ SESJI RADY MIASTA LUBARTÓW W DNIU 6 i 12 GRUDNIA 2006 ROKU W URZĘDZIE MIASTA LUBARTÓW UL. PROTOKÓŁ NR II/06 Z II DWUDNIOWEJ SESJI RADY MIASTA LUBARTÓW W DNIU 6 i 12 GRUDNIA 2006 ROKU W URZĘDZIE MIASTA LUBARTÓW UL. JANA PAWŁA II 12 O godz.16.15 Przewodniczący Rady Miasta Pan TADEUSZ TRĄBKA otworzył

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXX/2012 sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy.

PROTOKÓŁ NR XXX/2012 sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy. PROTOKÓŁ NR XXX/2012 sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy. Sesję rozpoczęto o godz. 10 10, zakończono o godz. 13 45. Ustawowy

Bardziej szczegółowo

Protokół nr VIII / 11

Protokół nr VIII / 11 BRM. 0002.3.2011 Protokół nr VIII / 11 z VIII sesji Rady Miasta Włocławek VI kadencji odbywającej się w dniu 24 marca 2011 r. w Sali nr 4 Urzędu Miasta Włocławek ul. Zielony Rynek 11 / 13. Protokół nr

Bardziej szczegółowo

Protokół z XIV sesji Rady Powiatu Chojnickiego - 27 marca 2008 r.

Protokół z XIV sesji Rady Powiatu Chojnickiego - 27 marca 2008 r. Protokół z XIV sesji Rady Powiatu Chojnickiego - 27 marca 2008 r. Protokół z XIV sesji Rady Powiatu Chojnickiego - 27 marca 2008 r. BR.0041-1-2/08 Protokół nr XIV/08 z sesji Rady Powiatu Chojnickiego odbytej

Bardziej szczegółowo

Projekt porządku obrad sesji oraz lista obecności w załączeniu.

Projekt porządku obrad sesji oraz lista obecności w załączeniu. PROTKÓŁ Nr VIII/06 z obrad sesji Rady Miejskiej w dniu 23 października 2006 roku, godz. 9.00, która odbyła się w sali Olimpia Urzędu Miejskiego w Starachowicach, ul. Radomska 45. Projekt porządku obrad

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XL/2006 z Sesji Rady Powiatu we Wrześni, z dnia 03.03.2006 r. w sali konferencyjnej Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni

Protokół nr XL/2006 z Sesji Rady Powiatu we Wrześni, z dnia 03.03.2006 r. w sali konferencyjnej Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni Protokół nr XL/2006 z Sesji Rady Powiatu we Wrześni, z dnia 03.03.2006 r. w sali konferencyjnej Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni Przewodniczący Rady Tadeusz Świątkiewicz o godz. 6 00 otworzył XL Sesję

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXX/13 z XXX sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 31 stycznia 2013 r.

PROTOKÓŁ NR XXX/13 z XXX sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 31 stycznia 2013 r. PROTOKÓŁ NR XXX/13 z XXX sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 31 stycznia 2013 r. Sesja rozpoczęła się o godz. 10.00 i trwała do godz. 16.50. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XLIII / 13 z XLIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 7 października 2013 r.

Protokół Nr XLIII / 13 z XLIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 7 października 2013 r. Protokół Nr XLIII / 13 z XLIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 7 października 2013 r. Prowadzący obrady (otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad, udzielanie

Bardziej szczegółowo

BR.0002.27.2012 Nowa Sól, 24 sierpnia 2012 r. Protokół Nr XXVII/2012 z XXVII sesji Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 24 sierpnia 2012 r.

BR.0002.27.2012 Nowa Sól, 24 sierpnia 2012 r. Protokół Nr XXVII/2012 z XXVII sesji Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 24 sierpnia 2012 r. BR.0002.27.2012 Nowa Sól, 24 sierpnia 2012 r. Protokół Nr XXVII/2012 z XXVII sesji Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 24 sierpnia 2012 r. XXVII sesja Rady Powiatu Nowosolskiego IV kadencji została zwołana

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VIII z sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski odbytej w dniu 20 lipca 2007 roku

Protokół Nr VIII z sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski odbytej w dniu 20 lipca 2007 roku Protokół Nr VIII z sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski odbytej w dniu 20 lipca 2007 roku Sesja odbyła się w budynku domu kultury w Służewie przy ulicy Brzeskiej 1. Godzina rozpoczęcia 10 15 godzina zakończenia

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Sesji nr 40/14 Rady Gminy Wolanów z dnia 18 lutego 2014 roku

Protokół z posiedzenia Sesji nr 40/14 Rady Gminy Wolanów z dnia 18 lutego 2014 roku Protokół z posiedzenia Sesji nr 40/14 Rady Gminy Wolanów z dnia 18 lutego 2014 roku Ad.1. Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Wolanów rozpoczęła się o godz. 8.08. Przewodniczący Rady Gminy - Sylwester Mąkosa

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XVII/07 Z OBRAD XVII SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 11 grudnia 2007 roku

PROTOKÓŁ Nr XVII/07 Z OBRAD XVII SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 11 grudnia 2007 roku 1 PROTOKÓŁ Nr XVII/07 Z OBRAD XVII SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 11 grudnia 2007 roku Sesja rozpoczęła się o godz.10.20, a zakończyła o godz.15.12. Obrady Sesji nagrywane są na mini discach.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXVII/08 z XXIV SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO III KADENCJI

PROTOKÓŁ NR XXVII/08 z XXIV SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO III KADENCJI PROTOKÓŁ NR XXVII/08 z XXIV SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO III KADENCJI (21.05.2008 r. Sala Sejmu Śląskiego, gmach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego) 1. Otwarcie sesji godz. 10 00 radny Piotr Zienc,

Bardziej szczegółowo

Proponowany porządek obrad:

Proponowany porządek obrad: Protokół nr XVI/15 z XVI sesji Rady Miejskiej w Mosinie, która odbyła się w dniu 6 sierpnia 2015 r., w Sali Reprezentacyjnej Mosińskiego Ośrodka Kultury, ul. Dworcowa 4 Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XI / 2015

Protokół Nr XI / 2015 Protokół Nr XI / 2015 z XI Sesji Rady Powiatu Niżańskiego, która odbyła się dnia 10 lipca 2015 r. w auli Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, ul. Sandomierska 1 Na ogólną liczbę 19 radnych

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXXVIII sesji 08.10.2002 r.

Protokół z XXXVIII sesji 08.10.2002 r. Protokół z XXXVIII sesji 08.10.2002 r. Protokół z XXXVIII sesji 08.10.2002 r. BR.0041-9/2002 Protokół Nr XXXVIII/ 2002 z obrad XXXVIIII sesji Rady Powiatu odbytej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chojnicach

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy obrad XXVII sesji Rady Miejskiej wg. załączonych list obecności, które stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu.

Uczestnicy obrad XXVII sesji Rady Miejskiej wg. załączonych list obecności, które stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu. Protokół z XXVII sesji Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim odbytej w dniu 26 października 2005r. w budynku Urzędu Miejskiego w Makowie Maz. pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej radnego Andrzeja

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/2015

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/2015 P R O T O K Ó Ł Nr XIII/2015 z XIII sesji V kadencji Rady Powiatu Trzebnickiego, która odbyła się w dniu 25 czerwca 2015 roku w sali konferencyjnej Starostwa w Trzebnicy przy ul. Leśnej 1. O godz. 8.00

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VIII/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Protokół Nr VIII/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 kwietnia 2015 r. BRM-V.0002.4.2015 Protokół Nr VIII/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 kwietnia 2015 r. Sesja odbyła się w sali Szydłowieckiego Centrum Kultury i Sportu - Zamek ul. Gen. J. Sowińskiego. W sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

1 PROTOKÓŁ NR XXV/08 Z OBRAD XXV SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 24 czerwca 2008 roku

1 PROTOKÓŁ NR XXV/08 Z OBRAD XXV SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 24 czerwca 2008 roku 1 PROTOKÓŁ NR XXV/08 Z OBRAD XXV SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 24 czerwca 2008 roku Sesja rozpoczęła się o godz.10.05, a zakończyła o godz.16.10. Obrady Sesji nagrywane są na mini discach. Stan

Bardziej szczegółowo

Protokół z V sesji Rady Powiatu Chojnickiego - 29 marca 2007 r.

Protokół z V sesji Rady Powiatu Chojnickiego - 29 marca 2007 r. Protokół z V sesji Rady Powiatu Chojnickiego - 29 marca 2007 r. Protokół z V sesji Rady Powiatu Chojnickiego - 29 marca 2007 r. Protokół nr V/07 z sesji Rady Powiatu Chojnickiego odbytej w dniu 29 marca

Bardziej szczegółowo

Stan Rady Miasta 21 obecnych na sesji 21

Stan Rady Miasta 21 obecnych na sesji 21 Protokół Nr III/14 z obrad III sesji Rady Miasta Hajnówka która odbyła się 30 grudnia 2014 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Hajnówka w godz. 13:00-17:50 Stan Rady Miasta 21 obecnych na sesji 21 Radni

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXVI/2013 z s e s j i Rady Miejskiej w Końskich odbytej w dniu 28 marca 2013 r. w siedzibie Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Końskich

PROTOKÓŁ NR XXVI/2013 z s e s j i Rady Miejskiej w Końskich odbytej w dniu 28 marca 2013 r. w siedzibie Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Końskich PROTOKÓŁ NR XXVI/2013 z s e s j i Rady Miejskiej w Końskich odbytej w dniu 28 marca 2013 r. w siedzibie Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Końskich W XXVI sesji Rady Miejskiej w Końskich wzięło udział 21

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. z XI sesji Rady Gminy w dniu 30 czerwca 2011 r. pod przewodnictwem Pani Teodory Wójcik Przew. R.G.

P R O T O K Ó Ł. z XI sesji Rady Gminy w dniu 30 czerwca 2011 r. pod przewodnictwem Pani Teodory Wójcik Przew. R.G. 1 P R O T O K Ó Ł z XI sesji Rady Gminy w dniu 30 czerwca 2011 r. pod przewodnictwem Pani Teodory Wójcik Przew. R.G. Stan Rady Obecnych - 15 osób - 13 osób Nieobecnych usprawiedliwionych 1. Pan Radosław

Bardziej szczegółowo