Wniosek o wyłączenie pracownika od udziału w postępowaniu art. 24 i art KPA KPA-WYLAC-01 WNIOSEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wniosek o wyłączenie pracownika od udziału w postępowaniu art. 24 i art. 26 1 KPA KPA-WYLAC-01 WNIOSEK"

Transkrypt

1 LISTA WZORÓW SZABLONÓW - WG SYTUACJI LP sytuacja symbol sytuacji nazwa formularza podstawa prawna Informowanie stron o okolicznościach faktycznych i prawnych Zapewnienie stronom możliwości wypowiedzenia co do zebranych -INFO Wniosek o poinformowanie strony przez organ prowadzący postępowanie o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw lub obowiązków Informacja o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie praw lub obowiązków będących przedmiotem postępowania Zawiadomienie o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań symbol formularza art. 9 -INFO-01 WNIOSEK typ art. 9 -INFO-02 INFORMACJA art. 10 -ZWYP-01 ZAWIADOMIENIE -ZWYP 4. dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań Protokół z zapoznania się strony z aktami sprawy art. 10 -ZWYP-02 PROTOKÓŁ 5. Właściwość Wniosek o rozstrzygniecie sporu kompetencyjnego art WLASC-01 WNIOSEK -WLASC 6. organów Rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego o właściwość organu art WLASC-02 POSTANOWIENIE 7. Wniosek o wyłączenie pracownika od udziału w postępowaniu art. 24 i art WYLAC-01 WNIOSEK 8. Postanowienie o wyłączeniu pracownika od udziału w postępowaniu art. 24 i art WYLAC-02 POSTANOWIENIE 9. Postanowienie o odmowie wyłączenia pracownika od udziału w Wyłączenie od postępowaniu art. 24 i art WYLAC-03 POSTANOWIENIE 10. załatwiania -WYLAC Wniosek o wyłączenie organu od udziału w postępowaniu art. 25 w zw. z art WYLAC-04 WNIOSEK 11. sprawy Postanowienie o wyłączeniu organu od udziału w postępowaniu art. 25 w zw. z art WYLAC-05 POSTANOWIENIE 12. Postanowienie o odmowie wyłączenia organu od udziału w postępowaniu art. 25 w zw. z art WYLAC-06 POSTANOWIENIE 13. Wniosek o wyłączenie członka organu kolegialnego od udziału w postępowaniu art. 27 w zw. z art. 24 i 26 -WYLAC-07 WNIOSEK

2 14. Postanowienie o wyłączeniu członka organu kolegialnego od udziału w postępowaniu art. 27 w zw. z art. 24 i 26 -WYLAC-08 POSTANOWIENIE 15. Postanowienie o odmowie wyłączenia członka organu kolegialnego od udziału w postępowaniu art. 27 w zw. z art. 24 i 26 -WYLAC-09 POSTANOWIENIE 16. Wniosek organizacji społecznej o wszczęcie postępowania i dopuszczenie do udziału w sprawie art pkt 1 -STR-01 WNIOSEK 17. Postanowienie o wszczęciu postępowania na wniosek organizacji społecznej art pkt 1 -STR-02 POSTANOWIENIE 18. Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania na wniosek organizacji społecznej i dopuszczeniu do udziału w sprawie art pkt 1 -STR-03 POSTANOWIENIE Wniosek organizacji społecznej o dopuszczenie do udziału w 19. art pkt 2 -STR-04 WNIOSEK Strony w postępowaniu na prawach strony -STR postępowaniu Postanowienie o dopuszczeniu organizacji społecznej do udziału w 20. art pkt 2 -STR-05 POSTANOWIENIE postępowaniu na prawach strony 21. Postanowienie o odmowie dopuszczenia organizacji społecznej do udziału w postępowaniu na prawach strony art pkt 2 -STR-06 POSTANOWIENIE 22. Wniosek o znaczenie przedstawiciela dla osoby nieobecnej lub niezdolnej do czynności prawnych art STR-07 WNIOSEK 23. Postanowienie o wyznaczeniu przedstawiciela dla osoby nieobecnej lub niezdolnej do czynności prawnych art STR-08 POSTANOWIENIE 24. Pełnomocnictwo do działania w imieniu strony art. 32 -PELN-01 PEŁNOMOCNICTWO 25. Pełnomocnictwo ogólne art KC -PELN-02 PEŁNOMOCNICTWO Pełnomocnictwa -PELN 26. Pełnomocnictwo szczególne art KC -PELN-03 PEŁNOMOCNICTWO 27. Pełnomocnictwo jednorazowe art KC -PELN-04 PEŁNOMOCNICTWO Zawiadomienie o niezałatwieniu sprawy w terminie i wyznaczeniu 28. art. 36 -ZAL-01 POSTANOWIENIE nowego terminu załatwienia Załatwianie -ZAL Zażalenie na niezałatwienie sprawy w terminie określonym w 29. spraw art. 37 -ZAL-02 ZAŻALENIE art Zawiadomienie o wyznaczeniu dodatkowego terminu załatwienia art. 37 -ZAL-03 ZAWIADOMIENIE 31. Zarządzanie wyjaśnienia przyczyn i ustalenia osób winnych niezałatwienia sprawy w terminie art. 37 -ZAL-04 ZARZĄDZENIE

3 32. Potwierdzenie odbioru pisma art. 39 -DOR-01 PISMO 33. Zawiadomienie o zmianie adresu art. 41 -DOR-02 ZAWIADOMIENIE 34. Doręczenia -DOR Zawiadomienie o doręczeniu pisma art. 43 -DOR-03 ZAWIADOMIENIE 35. Zawiadomienie o pozostawieniu pisma wraz z informacją o możliwości jego odbioru art DOR-04 ZAWIADOMIENIE 36. Wezwanie do udziału w podejmowanych czynnościach art w zw. z art. 54 -WEZW-01 WEZWANIE 37. Wezwania -WEZW Wezwanie do złożenia wyjaśnień/zeznań art w zw. z art. 54 -WEZW-02 WEZWANIE 38. Wezwanie do udzielenia pomocy prawnej art. 52 -WEZW-03 WEZWANIE 39. Wniosek o przyznanie należności z tytułu wezwania przez organ Żądanie administracji publicznej art. 56 -NALEZ-01 WNIOSEK 40. przyznania Postanowienie o przyznaniu należności z tytułu wezwania przez -NALEZ należności z organ administracji publicznej art. 56 -NALEZ-02 POSTANOWIENIE 41. tytułu wezwania Postanowienie o odmowie przyznania należności z tytułu wezwania przez organ administracji publicznej art. 56 -NALEZ-03 POSTANOWIENIE 42. Wniosek o przywrócenie terminu do złożenia odwołania od decyzji art. 59 -PRZYW-01 WNIOSEK 43. Postanowienie o przywróceniu terminu do złożenia odwołania od decyzji art. 59 -PRZYW-02 POSTANOWIENIE 44. Postanowienie o odmowie przywrócenia terminu do złożenia odwołania od decyzji art. 59 -PRZYW-03 POSTANOWIENIE Wniosek o przywrócenie terminu do złożenia zażalenia na 45. Przywrócenie art. 59 -PRZYW-04 WNIOSEK -PRZYW postanowienie terminu Postanowienie o przywróceniu terminu do złożenia zażalenia na 46. art. 59 -PRZYW-05 POSTANOWIENIE postanowienie 47. Postanowienie o odmowie przywrócenia terminu do złożenia zażalenia na postanowienie art. 59 -PRZYW-06 POSTANOWIENIE 48. Wniosek o przywrócenie terminu art. 58 -PRZYW-07 WNIOSEK 49. Zażalenie na postanowienie o odmowie przywrócenia terminu art. 59 -PRZYW-08 ZAŻALENIE 50. Wstrzymanie Żądanie wstrzymania wykonania decyzji art. 60 -WSTRZ-01 WNIOSEK 51. wykonania -WSTRZ Postanowienie o wstrzymaniu wykonania decyzji art. 60 -WSTRZ-02 POSTANOWIENIE decyzji lub 52. Postanowienie o odmowie wstrzymania decyzji art. 60 -WSTRZ-03 POSTANOWIENIE postanowieni

4 53. Żądanie wstrzymania wykonania postanowienia art. 60 -WSTRZ-04 WNIOSEK 54. Postanowienie o wstrzymaniu wykonania postanowienia art. 60 -WSTRZ-05 POSTANOWIENIE 55. Postanowienie o odmowie wstrzymania postanowienia art. 60 -WSTRZ-06 POSTANOWIENIE 56. Żądanie wszczęcia postępowania przez stronę art. 61 -WSZCZ-01 WNIOSEK 57. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania na wniosek strony art. 61 -WSZCZ-02 ZAWIADOMIENIE 58. Protokół wniesienia podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) art. 63 -WSZCZ-03 PROTOKÓŁ 59. Wszczęcie Potwierdzenie wniesienia podania art. 63 -WSZCZ-04 POTWIERDZENIE -WSZCZ postępowania Wezwanie do usunięcia braków podania (żądania, wyjaśnienia, 60. art WSZCZ-05 WEZWANIE odwołania, zażalenia) 61. Postanowienie o przekazaniu podania do innego organu art WSZCZ-06 POSTANOWIENIE 62. Postanowienie o wyłączeniu sprawy do innego postępowania art WSZCZ-07 POSTANOWIENIE 63. Postanowienie o zwrocie podania z uwagi na właściwość sądu art WSZCZ-08 POSTANOWIENIE 64. Protokół przyjęcia wniesionego ustnie podania art. 67 -PROT-01 PROTOKÓŁ 65. Protokół przesłuchania strony, świadka i biegłego art. 67 -PROT-02 PROTOKÓŁ Protokół oględzin i ekspertyz dokonywanych przy udziale 66. art. 67 -PROT-03 PROTOKÓŁ Protokoły i przedstawiciela organu administracji publicznej -PROT 67. adnotacje Protokół rozprawy art. 67 -PROT-04 PROTOKÓŁ 68. Protokół rozprawy odroczonej art. 67 -PROT-05 PROTOKÓŁ 69. Protokół ustnego ogłoszenia decyzji i postanowienia art. 67 -PROT-06 PROTOKÓŁ 70. Adnotacja z czynności organu administracji publicznej art. 72 -PROT-07 ADNOTACJA 71. Wniosek o umożliwienie stronie przeglądania akt sprawy oraz sporządzania z nich notatek i odpisów art. 73 i art. 74 -UDOST-01 WNIOSEK 72. Udostępnianie Postanowienie o odmowie umożliwienie stronie przeglądania akt -UDOST akt sprawy oraz sporządzania z nich notatek i odpisów art UDOST-02 POSTANOWIENIE 73. Postanowienie o odmowie uwierzytelnienia odpisów lub wydania uwierzytelnionych odpisów art UDOST-03 POSTANOWIENIE 74. Dowody -DOWOD Oświadczenie art DOWOD- 01 OŚWIADCZENIE

5 75. Żądanie przeprowadzenia dowodu art. 78 w zw. z art Zawiadomienie o odmowie przeprowadzenia dowodu art. 78 w zw. z art Zawiadomienie o miejscu i terminie przeprowadzenia dowodu ze świadków, biegłych lub oględzin art Wniosek o wydanie opinii przez biegłego art Wezwanie do okazania przedmiotu oględzin art Zlecenie przez organ kolegialny przeprowadzenia postępowania dowodowego lub jego części jednemu ze swych członków lub pracowników art. 87 -DOWOD- 02 -DOWOD- 03 -DOWOD- 04 -DOWOD- 05 -DOWOD- 06 -DOWOD- 07 WNIOSEK ZAWIADOMIENIE ZAWIADOMIENIE WNIOSEK WEZWANIE WEZWANIE 81. Postanowienie o ukaraniu grzywną art. 88 -GRZYW-01 POSTANOWIENIE 82. Wniosek o zwolnienie od nałożonej kary grzywny art. 88 -GRZYW-02 WNIOSEK 83. Ukaranie Postanowienie o zwolnieniu od kary grzywny art. 88 -GRZYW-03 POSTANOWIENIE -GRZYW 84. grzywną Postanowienie o odmowie zwolnienia od kary grzywny art. 88 -GRZYW-04 POSTANOWIENIE 85. Postanowienie o nałożeniu grzywny za niewłaściwe zachowanie się w czasie rozprawy art. 96 -GRZYW-05 POSTANOWIENIE 86. Wezwanie do stawienia się na rozprawę art. 90 -ROZP-01 WEZWANIE Rozprawa -ROZP 87. Obwieszczenie o rozprawie art. 91 -ROZP-02 OBWIESZCZENIE 88. Wniosek o zawieszenie postępowania art w zw. z art. 97 -ZAW-01 WNIOSEK 89. Wniosek o podjęcie zawieszonego postępowania art ZAW-02 WNIOSEK 90. Postanowienie o odmowie zawieszenia postępowania art. 97 -ZAW-03 POSTANOWIENIE Zawieszenie 91. -ZAW Postanowienie o zawieszeniu postępowania art. 97 -ZAW-04 POSTANOWIENIE postępowania 92. Zawiadomienie o zawieszeniu postępowania art ZAW-05 ZAWIADOMIENIE 93. Postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania art ZAW-06 POSTANOWIENIE 94. Postanowienie o odmowie podjęcia zawieszonego postępowania art ZAW-07 POSTANOWIENIE 95. Wystąpienie o rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego przez organ właściwy lub sąd art ZAW-08 WEZWANIE

6 96. Wezwanie strony do wystąpienia o rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego przez organ właściwy lub sąd art ZAW-09 WEZWANIE 97. Rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego we własnym zakresie przez organ prowadzący postępowanie art ZAW-10 POSTANOWIENIE 98. Wezwanie do złożenia zabezpieczenia art ZAW-11 WEZWANIE 99. Decyzja art. 104 w zw. z 107 -DECYZ-01 DECYZJA 100. Decyzja z rygorem natychmiastowej wykonalności art. 104 i art DECYZ-02 DECYZJA 101. Postanowienie o nadaniu decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności art DECYZ-03 POSTANOWIENIE 102. Decyzja o umorzeniu postępowania art DECYZ-04 DECYZJA 103. Wiosek o zajęcie stanowiska przez inny organ art DECYZ-05 WNIOSEK 104. Zawiadomienie strony o zwróceniu się do innego organu o zajęcie stanowiska art DECYZ-06 ZAWIADOMIENIE 105. Postanowienie w prawie zajętego stanowiska przez inny organ art DECYZ-07 POSTANOWIENIE 106. Zażalenie na niezajęcie stanowiska przez inny organ w art w zw. z art wyznaczonym terminie -DECYZ-08 ZAŻALENIE Żądanie uzupełnienia decyzji / sprostowania zamieszczonego 107. art DECYZ-09 WNIOSEK Decyzja pouczenia -DECYZ administracyjna Odpowiedź na żądanie uzupełnienia decyzji / sprostowania 108. art DECYZ-10 DECYZJA zamieszczonego pouczenia 109. Żądanie sprostowania błędów pisarskich i rachunkowych oraz innych oczywistych omyłek w wydanej decyzji art DECYZ-11 WNIOSEK 110. Postanowienie w sprawie sprostowania błędów pisarskich i rachunkowych oraz innych oczywistych omyłek w decyzji art DECYZ-12 POSTANOWIENIE 111. Wniosek o wyjaśnienie wątpliwości co do treści decyzji art DECYZ-13 WNIOSEK 112. Postanowienie w sprawie wyjaśnienia wątpliwości co do treści decyzji art DECYZ-14 POSTANOWIENIE 113. Decyzja w sprawie odmowy wznowienia postępowania w sprawie zakończonej decyzją ostateczną art DECYZ-15 DECYZJA 114. Postanowienie o wstrzymaniu wykonania decyzji art / art DECYZ-16 POSTANOWIENIE

7 115. Postanowienie o odmowie wstrzymania wykonania decyzji art / art DECYZ-17 POSTANOWIENIE 116. Oświadczenie o zamiarze zawarcia ugody art UGODA-01 ZAWIADOMIENIE 117. Zawiadomienie o odroczeniu wydania decyzji i wyznaczeniu terminu do zawarcia ugody art UGODA-02 ZAWIADOMIENIE 118. Zawiadomienie o odstąpieniu od zamiaru zawarcia ugody art UGODA-03 ZAWIADOMIENIE Ugoda UGODA Protokół zawarcia ugody przed organem administracji publicznej art UGODA-04 PROTOKÓŁ administarcyjna Postanowienie w sprawie zatwierdzenia ugody zawartej przed art w zw. z art UGODA-05 POSTANOWIENIE organem administracji publicznej 121. Postanowienie w sprawie odmowy zatwierdzenia ugody zawartej art w zw. z art. przed organem administracji publicznej i 3 -UGODA-06 POSTANOWIENIE 122. Postanowienie art. 123 kpa w zw. z art i 2 -POST-01 POSTANOWIENIE 123. Żądanie uzupełnienia postanowienia / sprostowania art w zw. z art. 126 zamieszczonego pouczenia -POST-04 WNIOSEK 124. Odpowiedź na żądanie uzupełnienia postanowienia / sprostowania art w zw. z art. 126 zamieszczonego pouczenia -POST-05 POSTANOWIENIE 125. Żądanie sprostowania błędów pisarskich i rachunkowych oraz art w zw. z art. 126 innych oczywistych omyłek w wydanym postanowieniu -POST-06 WNIOSEK Postanowienie w sprawie sprostowania błędów pisarskich i art w zw. z art POST-07 POSTANOWIENIE rachunkowych oraz innych oczywistych omyłek w postanowieniu Postanowienie -POST art w zw. z art Wniosek o wyjaśnienie wątpliwości co do treści postanowienia -POST-08 WNIOSEK 128. Postanowienie w sprawie wyjaśnienia wątpliwości co do treści art w zw. z art. 126 postanowienia -POST-09 POSTANOWIENIE 129. Wniosek o wznowienie postępowania w sprawie zakończonej art. 148 w zw. z art i postanowieniem 145a 1 i art POST-10 WNIOSEK 130. Postanowienie w sprawie wznowienia postępowania w sprawie art w zw. z art. 147 i zakończonej postanowieniem - z urzędu art POST-11 POSTANOWIENIE 131. Postanowienie w sprawie wznowienia postępowania w sprawie art w zw. z art. 147 zakończonej postanowieniem - na wniosek strony -POST-12 POSTANOWIENIE

8 132. Postanowienie w sprawie wznowienia postępowania i wyznaczeniu organu właściwego do przeprowadzenia postępowania co do art POST-13 POSTANOWIENIE przyczyn wznowienia oraz co do rozstrzygnięcia istoty sprawy 133. Stwierdzenie wydania postanowienia z naruszeniem prawa art w zw. z art POST-14 POSTANOWIENIE 134. Postanowienie o uchyleniu postanowienia dotychczasowego art pkt 2 w zw. z art.126 -POST-15 POSTANOWIENIE 135. Postanowienie o odmowie uchylenia postanowienia art pkt 1 w zw. z art.126 -POST-16 POSTANOWIENIE 136. Wniosek o stwierdzenie nieważności postanowienia art w zw. z art POST-17 WNIOSEK 137. Decyzja o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności postanowienia art POST-18 DECYZJA 138. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia art w zw. z art. 126 nieważności postanowienia -POST-19 ZAWIADOMIENIE 139. Postanowienie w sprawie stwierdzenia nieważności postanowienia art w zw. z art i art i art.126 -POST-20 POSTANOWIENIE 140. Stwierdzenie wydania postanowienia z naruszeniem prawa art w zw. z art POST-21 POSTANOWIENIE 141. Żądanie wstrzymania wykonania postanowienia art. 143 kpa w zw. z art POST-22 WNIOSEK 142. Postanowienie o wstrzymaniu wykonania postanowienia art. 143 kpa w zw. z art POST-23 POSTANOWIENIE 143. Postanowienie o odmowie wstrzymania wykonania postanowienia art. 143 kpa w zw. z art POST-24 POSTANOWIENIE 144. Postanowienie po rozpoznaniu zażalenia na postanowienie art. 138 i 144 -POST-25 POSTANOWIENIE 145. Odwołanie od decyzji art. 127, 128 i 129 -ODWOL-01 ODWOŁANIE 146. Zawiadomienie o wniesieniu odwołania art ODWOL-02 ZAWIADOMIENIE Odwołania -ODWOL Decyzja o zmianie i uchyleniu decyzji w wyniku odwołania we 147. art ODWOL-03 DECYZJA własnym zakresie (jeżeli odwołanie wniosły wszystkie strony)

9 148. Decyzja o zmianie i uchyleniu decyzji w wyniku odwołania we własnym zakresie (jeżeli odwołanie wniosła jedna ze stron, a art ODWOL-04 DECYZJA pozostałe wyraziły zgodę na zmianę lub uchylenie decyzji) 149. Zgoda na zmianę lub uchylenie decyzji zgodnie z żądaniem odwołania art ODWOL-05 DECYZJA 150. Przekazanie odwołania wraz z aktami sprawy organowi odwoławczemu art ODWOL-06 PRZEKAZANIE 151. Postanowienie o niedopuszczalności odwołania art ODWOL-07 POSTANOWIENIE 152. Postanowienie o uchybieniu terminu do wniesienia odwołania art ODWOL-08 POSTANOWIENIE 153. Wniosek o wstrzymanie natychmiastowego wykonania decyzji art ODWOL-09 WNIOSEK 154. Postanowienie o wstrzymaniu natychmiastowego wykonania decyzji art ODWOL-10 POSTANOWIENIE 155. Postanowienie o odmowie wstrzymania natychmiastowego wykonania decyzji art ODWOL-11 POSTANOWIENIE 156. Zlecenie przeprowadzenia dodatkowego postępowania organowi, który wydał decyzję art ODWOL-12 POSTANOWIENIE 157. Cofnięcie przez stronę odwołania art ODWOL-13 ZAWIADOMIENIE 158. Uwzględnienie cofnięcia odwołania art ODWOL-14 POSTANOWIENIE 159. Odmowa uwzględnienia cofnięcia odwołania art ODWOL-15 POSTANOWIENIE 160. Decyzja o utrzymaniu w mocy zaskarżonej decyzji art pkt 1 -ODWOL-16 DECYZJA 161. Decyzja o uchyleniu zaskarżonej decyzji w całości i orzeknięcie co do istoty sprawy art pkt 2 -ODWOL-17 DECYZJA 162. Decyzja o uchyleniu zaskarżonej decyzji w części i w tym zakresie orzeknięcie co do istoty sprawy art pkt 2 -ODWOL-18 DECYZJA 163. Decyzja o uchyleniu zaskarżonej decyzji i umorzeniu postępowania pierwszej instancji art pkt 2 -ODWOL-19 DECYZJA 164. Decyzja umorzenie postępowania odwoławczego art pkt 3 -ODWOL-20 DECYZJA 165. Decyzja o uchyleniu zaskarżonej decyzji w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia art ODWOL-21 DECYZJA 166. Zażalenia -ZAZAL Zażalenie na postanowienie art. 141 i 144 -ZAZAL-01 ZAŻALENIE

10 Wstrzymanie wykonania postanowienia w związku z wniesionym zażaleniem Wniosek o wznowienie postępowania w sprawie zakończonej decyzją ostateczną Postanowienie w sprawie wznowienia postępowania w sprawie zakończonej decyzją ostateczną - z urzędu Postanowienie w sprawie wznowienia postępowania w sprawie zakończonej decyzją ostateczną - na wniosek strony art ZAZAL-02 POSTANOWIENIE art. 148 w zw. z art i 145a 1 art w zw. z art.147 art w zw. z art.147 -WZNOW- 01 -WZNOW- 02 -WZNOW- 03 WNIOSEK POSTANOWIENIE POSTANOWIENIE Decyzja w sprawie odmowy wznowienia postępowania w sprawie -WZNOW art DECYZJA Wznowienie zakończonej decyzją ostateczną 04 -WZNOW postępowania Postanowienie w sprawie wznowienia postępowania i wyznaczeniu -WZNOW organu właściwego do przeprowadzenia postępowania co do art POSTANOWIENIE 05 przyczyn wznowienia oraz co do rozstrzygnięcia istoty sprawy 173. Decyzja odmowa uchylenia decyzji dotychczasowej art pkt 1 -WZNOW- 06 DECYZJA 174. Decyzja uchylenie decyzji dotychczasowej i rozstrzygnięcie o istocie -WZNOWart pkt 2 sprawy 07 DECYZJA 175. Stwierdzenie wydania decyzji z naruszeniem prawa art WZNOW- 08 DECYZJA 176. Wniosek o zmianę / uchylenie decyzji ostatecznej na mocy której żadna ze stron nie nabyła prawa art UCHYL-01 WNIOSEK Decyzja o zmianie / uchyleniu decyzji ostatecznej na mocy której 177. art UCHYL-02 DECYZJA żadna ze stron nie nabyła prawa Uchylenie -UCHYL Wniosek o zmianę / uchylenie decyzji ostatecznej na mocy której 178. decyzji art UCHYL-03 WNIOSEK strona nabyła prawo 179. Decyzja o zmianie / uchyleniu decyzji ostatecznej na mocy której strona nabyła prawo art UCHYL-04 DECYZJA 180. Wniosek o zmianę / uchylenie decyzji ostatecznej art UCHYL-05 WNIOSEK

11 181. Decyzja o uchyleniu / zmianie decyzji gdy w inny sposób nie można usunąć stanu zagrażającego życiu lub zdrowiu ludzkiemu albo zapobiec poważnym szkodom dla gospodarki narodowej lub dla art UCHYL-06 DECYZJA ważnych interesów Państwa 182. Wniosek o zmianę / uchylenie decyzji ostatecznej art UCHYL-07 WNIOSEK 183. Decyzja o uchyleniu / zmianie decyzji gdy w inny sposób nie można usunąć stanu zagrażającego życiu lub zdrowiu ludzkiemu albo zapobiec poważnym szkodom dla gospodarki narodowej lub dla ważnych interesów Państwa art w zw. z art UCHYL Decyzja o odszkodowaniu art UCHYL-09 DECYZJA 185. Wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji ostatecznej art NIEW-01 WNIOSEK 186. Decyzja o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji art NIEW-02 DECYZJA Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia 187. art w zw. z art. 61 -NIEW-03 ZAWIADOMIENIE nieważności decyzji Stwierdzenie art w zw. z art nieważności -NIEW Decyzja w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji -NIEW-04 DECYZJA i art decyzji Stwierdzenie wydania decyzji z naruszeniem prawa art NIEW-05 DECYZJA 190. Żądanie wstrzymania wykonania decyzji art NIEW-06 WNIOSEK 191. Postanowienie o wstrzymaniu wykonania decyzji art NIEW-07 POSTANOWIENIE 192. Postanowienie o odmowie wstrzymania wykonania decyzji art NIEW-08 POSTANOWIENIE 193. Decyzja o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji art NIEW-09 DECYZJA 194. Decyzja w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji gdy decyzja art pkt 1 w zw. z art. stała się bezprzedmiotowa WYGAS-01 DECYZJA 195. Decyzja w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji gdy decyzja art pkt 2 w zw. z art. Wygaśnięcie została wydana z zastrzeżeniem dopełnienia przez stronę -WYGAS decyzji określonego warunku, a strona nie dopełniła tego warunku -WYGAS-02 DECYZJA 196. Decyzja o uchyleniu decyzji jeżeli została ona wydana z zastrzeżeniem dopełnienia określonych czynności, a strona nie dopełniła tych czynności w wyznaczonym terminie art w zw. z art WYGAS-03 DECYZJA DECYZJA

12 197. Wniosek o wszczęcie postępowania w celu usunięcia niezgodności z prawem art PROK-01 WNIOSEK 198. Zgłoszenie udziału w postępowaniu art PROK-02 ZGŁOSZENIE 199. Zawiadomienie prokuratora o wszczęciu postępowania art PROK-03 ZAWIADOMIENIE 200. Zawiadomienie prokuratora o toczącym się postępowaniu art PROK-04 ZAWIADOMIENIE Udział -PROK 201. prokuratora art w zw. z art. 184 Sprzeciw od decyzji ostatecznej -PROK-05 SPRZECIW Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z urzędu w wyniku sprzeciwu wniesionego przez prokuratora art PROK-06 ZAWIADOMIENIE 203. Wstrzymanie wykonania decyzji w wyniku sprzeciwu wniesionego przez prokuratora art PROK-07 POSTANOWIENIE 204. Wniosek o wydanie zaświadczenia art ZASW-01 WNIOSEK 205. Wydawanie Zaświadczenie art ZASW-02 ZAŚWIADCZENIE -ZASW 206. zaświadczeń Postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia art ZASW-03 POSTANOWIENIE 207. Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia art ZASW-04 ZAŻALENIE 208. Skarga art SKARG-01 SKARGA 209. Przekazanie skargi do rozpatrzenia właściwemu organowi art SKARG-02 PRZEKAZANIE 210. Wskazanie skarżącemu właściwego organu do rozpatrzenia skargi art SKARG-03 ZAWIADOMIENIE 211. Przekazanie skargi do rozpatrzenia organowi niższego stopnia art SKARG-04 PRZEKAZANIE 212. Przekazanie opublikowanych materiałów celem rozpatrzenia i zajęcia stanowiska przez właściwy organ administracji publicznej art SKARG-05 PRZEKAZANIE 213. Zawiadomienie skarżącego o przekazaniu skargi art SKARG-06 ZAWIADOMIENIE Skargi -SKARG art. 227 w zw. z art Skarga składana przez posłów/senatorów -SKARG-07 SKARGA 215. Informacja o stanie rozpatrzenia skargi art SKARG-08 ZAWIADOMIENIE 216. Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi art w zw. z art SKARG-09 ZAWIADOMIENIE 217. Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi w jednostkach art w zw. z art organizacyjnych resortu obrony -SKARG-10 ZAWIADOMIENIE 218. Odpowiedź na skargę wniesioną ponownie art SKARG-11 ZAWIADOMIENIE

13 219. Zawiadomienie o załatwieniu skargi wniesionej ponownie w sposób określony w art art SKARG-12 ZAWIADOMIENIE 220. Postanowienie o przekazaniu skargi celem wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji art SKARG-13 POSTANOWIENIE 221. Wniosek art WNIOS-01 WNIOSEK 222. Przekazanie wniosku do rozpatrzenia właściwemu organowi art WNIOS-02 PRZEKAZANIE 223. Zawiadomienie wnioskodawcy o przekazaniu wniosku art WNIOS-03 ZAWIADOMIENIE 224. Zawiadomienie o sposobie załatwienia wniosku art WNIOS-04 ZAWIADOMIENIE Wnioski Udział prasy i organizacji społecznych -WNIOS -PRASA Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu rozpatrzenia wniosku oraz przewidywanym terminie jego załatwienia Zawiadomienie o przekazaniu części wniosku/skargi do rozpatrzenia innemu organowi Przekazanie opublikowanych materiałów celem rozpatrzenia i zajęcia stanowiska przez właściwy organ administracji publicznej art WNIOS-05 ZAWIADOMIENIE 10 Rozporządzenia MS w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków -WNIOS-06 ZAWIADOMIENIE art PRASA-01 PRZEKAZANIE 228. Wezwanie do uiszczenia należności tytułem opłat i kosztów postępowania, które zgodnie z obowiązującymi przepisami art KOSZT-01 WEZWANIE powinny być uiszczone z góry 229. Postanowienie w sprawie zwrotu podania art KOSZT-02 POSTANOWIENIE 230. Opłaty i koszty Wezwanie złożenia zaliczki na koszty postępowania art KOSZT-03 WEZWANIE -KOSZT 231. postępowania Postanowienie w sprawie kosztów postępowania art KOSZT-04 POSTANOWIENIE 232. Wezwanie do zwrotu kosztów postępowania przez pracownika winnego błędnego wezwania strony art KOSZT-05 POSTANOWIENIE 233. Postanowienie w sprawie zwolnienia strony z kosztów postępowania art KOSZT-06 POSTANOWIENIE 234. Upoważnienia -UPOW Upoważnienie do załatwiania spraw w imieniu organu administracji publicznej, a w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń art. 268a -UPOW-01 UPOWAŻNIENIE

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Przedmowa... Wykaz skrótów... XI XIII Rozdział I. Właściwość organów... 1 1. Wniosek o rozstrzygnięcie sporu o właściwość... 3 2. Rozstrzygnięcie sporu o właściwość wyznaczenie organu właściwego... 9 3.

Bardziej szczegółowo

Narada Szkoleniowa dla pionów higieny komunalnej i zapobiegawczego nadzoru sanitarnego wsse i gsse Warszawa r.

Narada Szkoleniowa dla pionów higieny komunalnej i zapobiegawczego nadzoru sanitarnego wsse i gsse Warszawa r. Narada Szkoleniowa dla pionów higieny komunalnej i zapobiegawczego nadzoru sanitarnego wsse i gsse Warszawa 8-9.12.2011 r. Monika Prokopowicz Departament Higieny Środowiska GIS Wybrane zagadnienia prawne

Bardziej szczegółowo

Odwołania od decyzji starosty w sprawach naleŝących do właściwości powiatu winny być kierowane do...

Odwołania od decyzji starosty w sprawach naleŝących do właściwości powiatu winny być kierowane do... Strona otrzymała decyzję II instancji z rozstrzygnięciem, z którym nie zgadza się. W jakim terminie moŝe wnieść skargę do naczelnego Sądu Administracyjnego? Z chwilą wydania dla strony postępowania niekorzystnej

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE PODATKOWE WYKAZ ZAGADNIEŃ BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM WYKŁADU ORAZ ĆWICZEŃ ROK AKADEMICKI 2015/2016 WYKŁAD

POSTĘPOWANIE PODATKOWE WYKAZ ZAGADNIEŃ BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM WYKŁADU ORAZ ĆWICZEŃ ROK AKADEMICKI 2015/2016 WYKŁAD KATEDRA PRAWA FINANSOWEGO POSTĘPOWANIE PODATKOWE WYKAZ ZAGADNIEŃ BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM WYKŁADU ORAZ ĆWICZEŃ ROK AKADEMICKI 2015/2016 WYKŁAD Szczegółowy zakres wiedzy teoretycznej 0. Wprowadzenie do przedmiotu

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

USTAWA z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 3 grudnia 2010 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 18. o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy Prawo o postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Konstrukcja prawna pełnomocnictwa procesowego

Spis treści. Konstrukcja prawna pełnomocnictwa procesowego Wykaz skrótów................................. 13 Przedmowa.................................... 15 Część pierwsza Konstrukcja prawna pełnomocnictwa procesowego Rozdział I. Prawo do wsparcia i reprezentacji............

Bardziej szczegółowo

Wszczęcie postępowania administracyjnego

Wszczęcie postępowania administracyjnego Wszczęcie postępowania administracyjnego Art. 61. 1. Postępowanie administracyjne wszczyna się na żądanie strony lub z urzędu. 2. Organ administracji publicznej może ze względu na szczególnie ważny interes

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania administracyjnego - praktyczne zagadnienia. Stan prawny na r.

Kodeks postępowania administracyjnego - praktyczne zagadnienia. Stan prawny na r. Domaszowice 129 25-900, Kielce Tel kom: 500-654-255 Tel/fax 41 344 66 09 e-mail: biuro@pro-szkolenia.eu Zapraszamy do udziału w szkoleniu na temat: Kodeks postępowania administracyjnego - praktyczne zagadnienia.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 7. Decyzja o przyznaniu zasiłku celowego na pokrycie. strat powstałych w wyniku zdarzenia losowego (art. 40 ust. 1 u.p.s.

Spis treści. 7. Decyzja o przyznaniu zasiłku celowego na pokrycie. strat powstałych w wyniku zdarzenia losowego (art. 40 ust. 1 u.p.s. Wykaz skrótów 7 Wprowadzenie 9 1. Zagadnienia ogólne 13 2. Relacje u.p.s. z k.p.a. 15 3. Decyzja administracyjna i jej rodzaje 17 3.1. Określenie organu administracji publicznej 28 3.2. Oznaczenie daty

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... XIII Wykaz skrótów... XV

Przedmowa... XIII Wykaz skrótów... XV Przedmowa... XIII Wykaz skrótów... XV Część I. Komentarz praktyczny z przeglądem orzecznictwa... 1 Rozdział 1. Środki zaskarżenia czynności sprawdzających i kontrolnych organów skarbowych... 3 1. Uwagi

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE. Autor: R. Kędziora

OGÓLNE POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE. Autor: R. Kędziora OGÓLNE POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE Autor: R. Kędziora Rozdział 1. Wprowadzenie do prawa o postępowaniu administracyjnym ő ő 2. Zarys ewolucji polskiego prawa o postępowaniu administracyjnym oraz polskiego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. ROZDZIAŁ I. Przepisy wstępne... 21

Spis treści. ROZDZIAŁ I. Przepisy wstępne... 21 Wykaz skrótów.......................................................... 15 Od Autorów............................................................. 17 ROZDZIAŁ I. Przepisy wstępne............................................

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... XIII Wykaz skrótów... XV Bibliografia... XIX

Spis treści. Wstęp... XIII Wykaz skrótów... XV Bibliografia... XIX Wstęp................................................. XIII Wykaz skrótów........................................... XV Bibliografia............................................. XIX Prawo o postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... Wykaz skrótów...

Spis treści. Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... XI XV Dział I. Ordynacja podatkowa. Zobowiązania i postępowanie podatkowe... 1 Rozdział I. Interpretacje w sprawach podatkowych (art. 14a 14p OrdPU)... 1 1. Wniosek podatnika

Bardziej szczegółowo

Postępowanie podatkowe dla organów podatkowych JST

Postępowanie podatkowe dla organów podatkowych JST Zofia Wojdylak-Sputowska Arkadiusz Jerzy Sputowski Postępowanie podatkowe dla organów podatkowych JST Wzory pism, postanowień, decyzji i zaświadczeń Stan prawny na 1 czerwca 2016 r. ODDK Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Od autorów...13. Rozdział 1. Postępowanie podatkowe na podstawie Ordynacji podatkowej...15

Spis treści. Od autorów...13. Rozdział 1. Postępowanie podatkowe na podstawie Ordynacji podatkowej...15 Od autorów...13 Wykaz użytych skrótów...14 Rozdział 1. Postępowanie podatkowe na podstawie Ordynacji podatkowej...15 1.1. Pisemna interpretacja przepisów prawa podatkowego...15 1.1.1. Postanowienie / wezwanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... XVII. Wykaz najważniejszej literatury... Przedmowa... XXV

Spis treści. Wykaz skrótów... XVII. Wykaz najważniejszej literatury... Przedmowa... XXV Wykaz skrótów... XVII Wykaz najważniejszej literatury... XXI Przedmowa... XXV Rozdział I. Pojęcie i rodzaje procedur administracyjnych... 1 1. Rodzaje norm prawa administracyjnego... 1 2. Pojęcie normy

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E Warszawa, dnia 21 lipca 2010 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach * * * Podkomisja Stała do nowelizacji Kodeksu pracy oraz Kodeksu postępowania

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu. USTAWA z dnia 29 października 2010 r.

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu. USTAWA z dnia 29 października 2010 r. Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy Prawo o postępowaniu przed

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 30/14 Głównego Inspektora Pracy z dnia 3 grudnia 2014 r.

Zarządzenie nr 30/14 Głównego Inspektora Pracy z dnia 3 grudnia 2014 r. Zarządzenie nr 30/14 Głównego Inspektora Pracy z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wzorów druków stosowanych w działalności kontrolnej Państwowej Inspekcji Pracy Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 lipca 2015 r. Poz. 51 DECYZJA NR 232 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 14 lipca 2015 r.

Warszawa, dnia 15 lipca 2015 r. Poz. 51 DECYZJA NR 232 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 14 lipca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 15 lipca 2015 r. Poz. 51 DECYZJA NR 232 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie programu nauczania na kursie specjalistycznym

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... Wykaz autorów... Wykaz skrótów...

Spis treści. Wstęp... Wykaz autorów... Wykaz skrótów... Spis treści Wstęp... Wykaz autorów... Wykaz skrótów... XI XIII XV Rozdział I. Zasady ogólne... 1 1. Zakres stosowania przyjaznej interpretacji przepisów prawa... 1 2. Marnotrawienie lub wydatkowanie świadczenia

Bardziej szczegółowo

Spis treści PYTANIE 1. Przedmowa... XIII. Wykaz skrótów... Część I. Kodeks postępowania administracyjnego... 1

Spis treści PYTANIE 1. Przedmowa... XIII. Wykaz skrótów... Część I. Kodeks postępowania administracyjnego... 1 PYTANIE 1 Spis treści Przedmowa... XIII Wykaz skrótów... XV Część I. Kodeks postępowania administracyjnego... 1 PYTANIE 1. Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych... 3 PYTANIE 2. Rozstrzygnięcia organu II

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... 13

Spis treści. Wprowadzenie... 13 Wprowadzenie... 13 Jurysdykcyjne postępowanie administracyjne... 15 1. Przekształcenie stosunków administracyjnoprawnych... 17 2. Charakterystyka postępowań administracyjnych... 18 3. Rodzaje postępowań

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE W ADMINISTRACJI

POSTĘPOWANIE W ADMINISTRACJI POSTĘPOWANIE W ADMINISTRACJI SEMESTR I L.p. TEMAT Zagadnienia 1 Postępowania administracyjnego rola i istota postępowania administracyjnego pojęcie postępowania administracyjne cechy postępowania administracyjnego

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawa administracyjnego (PPA) - kodeks i postępowanie - Postępowanie administracyjne ogólne. Zestaw 8

Podstawy prawa administracyjnego (PPA) - kodeks i postępowanie - Postępowanie administracyjne ogólne. Zestaw 8 Podstawy prawa administracyjnego (PPA) - kodeks i postępowanie - Postępowanie administracyjne ogólne Zestaw 8 Przedmiot 1 2 3 4 5 6 7 8 Schemat postępowania przed organem I instancji Organ prowadzący,

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów 9. Rozdział I. Rys ewolucyjny polskiego postępowania administracyjnego 13

Wykaz skrótów 9. Rozdział I. Rys ewolucyjny polskiego postępowania administracyjnego 13 Spis treści Wykaz skrótów 9 Wprowadzenie 11 Rozdział I. Rys ewolucyjny polskiego postępowania administracyjnego 13 Rozdział II. Postępowanie administracyjne zagadnienia ogólne 15 1. System prawa administracyjnego

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie Wykaz skrótów Część I. Pisma i orzeczenia związane z wszczęciem postępowania sądowoadministracyjnego Rozdział 1.

Wprowadzenie Wykaz skrótów Część I. Pisma i orzeczenia związane z wszczęciem postępowania sądowoadministracyjnego Rozdział 1. Wprowadzenie... IX Wykaz skrótów... XI Część I. Pisma i orzeczenia związane z wszczęciem postępowania sądowoadministracyjnego... 1 Rozdział 1. Pisma stron... 1 1. Skarga na decyzję administracyjną (1)...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów. Część I KOMENTARZ

Spis treści. Wykaz skrótów. Część I KOMENTARZ Spis treści Wykaz skrótów Część I KOMENTARZ Rozdział 1 Ustalanie właściwości miejscowej w ogólnym postępowaniu administracyjnym 3. Zastosowanie oraz wyłączenie zastosowania art. 21 k.p.a. podczas ustalania

Bardziej szczegółowo

Rozdział trzeci Zasady ogólne postępowania administracyjnego 1. Charakter prawny, zakres obowiązywania i funkcje 2. Katalog zasad

Rozdział trzeci Zasady ogólne postępowania administracyjnego 1. Charakter prawny, zakres obowiązywania i funkcje 2. Katalog zasad Spis treści Wykaz skrótów CZĘŚĆ PIERWSZA ZAGADNIENIA OGÓLNE Rozdział pierwszy Geneza i rozwój postępowania administracyjnego i sądownictwa administracyjnego 1. Europa 2. Polska A. Okres międzywojenny B.

Bardziej szczegółowo

Przygotowane przez Księgarnia FREL Przygotowane przez Księgarnie FREL

Przygotowane przez Księgarnia FREL  Przygotowane przez Księgarnie FREL Kodeks postępowania administracyjnego ze schematami wyd. 2. (2015) Wojciech Piątek, Wojciech Sawczyn, ISBN 978-83-264-9202-0 SPIS TREŚCI Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 30 lipca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 30 lipca 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 146 Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2010.08.12 15:19:25 +02'00' 11446 Poz. 982 982 v.p l ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Środki zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym

Środki zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym Środki zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym Postępowanie administracyjne to określony tryb działań organów administracji publicznej w sprawach dotyczących praw i obowiązków niepodporządkowanych

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania administracyjnego (wybrane fragmenty)

Kodeks postępowania administracyjnego (wybrane fragmenty) Kodeks postępowania administracyjnego (wybrane fragmenty) 1 Dział I. Przepisy ogólne. 2 Rozdział 2. Zasady ogólne. Art. 10 [Zasada wysłuchania stron] 1. Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. TOM III część 1 DZIAŁ I. WPROWADZENIE DO ZASKARŻANIA ORZECZEŃ W POSTĘPOWANIU CYWILNYM. Spis treści. Wykaz skrótów...

SPIS TREŚCI. TOM III część 1 DZIAŁ I. WPROWADZENIE DO ZASKARŻANIA ORZECZEŃ W POSTĘPOWANIU CYWILNYM. Spis treści. Wykaz skrótów... Spis treści SPIS TREŚCI TOM III część 1 Wykaz skrótów....................................................... 13 DZIAŁ I. WPROWADZENIE DO ZASKARŻANIA ORZECZEŃ W POSTĘPOWANIU CYWILNYM ROZDZIAŁ 1. Zaskarżalność

Bardziej szczegółowo

Wszczęcie postępowania administracyjnego

Wszczęcie postępowania administracyjnego Wszczęcie postępowania administracyjnego Art. 61. 1. Postępowanie administracyjne wszczyna się na żądanie strony lub z urzędu. 2. Organ administracji publicznej może ze względu na szczególnie ważny interes

Bardziej szczegółowo

WZÓR DECYZJA. postanawiam. uchylić/zmienić (*) zaskarżony(ą) (*) nakaz/decyzję (*) w następujący sposób:... Uzasadnienie:...

WZÓR DECYZJA. postanawiam. uchylić/zmienić (*) zaskarżony(ą) (*) nakaz/decyzję (*) w następujący sposób:... Uzasadnienie:... ... (pieczęć nagłówkowa inspektora pracy) Załącznik nr 03.01 Dotyczy nakazu/decyzji nr rej.: DECYZJA Na podstawie art. 132 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, po rozpatrzeniu odwołania z dnia.. r.

Bardziej szczegółowo

Spis treści Dział I. Przepisy ogólne Rozdział 1. Zakres obowiązywania Rozdział 2. Zasady ogólne

Spis treści Dział I. Przepisy ogólne Rozdział 1. Zakres obowiązywania Rozdział 2. Zasady ogólne Przedmowa... XXIII Wykaz skrótów... XXV Dział I. Przepisy ogólne... 1 Rozdział 1. Zakres obowiązywania... 1 Art. 1. [Zakres regulacji]... 1 1. Ustanowienie rodziny zastępczej... 1 2. Zakres stosowania

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotu Postępowanie administracyjne dla studentów studiów pierwszego stopnia (licencjackich) DSW we Wrocławiu

Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotu Postępowanie administracyjne dla studentów studiów pierwszego stopnia (licencjackich) DSW we Wrocławiu Dr Krzysztof Sobieralski Wrocław, dnia 8 marca 2014 r. Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotu Postępowanie administracyjne dla studentów studiów pierwszego stopnia (licencjackich) DSW we Wrocławiu 1. Pojęcie

Bardziej szczegółowo

A. Procedura odwoławcza od rozstrzygnięć LGD w zakresie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

A. Procedura odwoławcza od rozstrzygnięć LGD w zakresie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD Procedury odwoławcze w ramach wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013, w tym w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach LSR objętego PROW 2014-2020.

Bardziej szczegółowo

System weryfikacji decyzji i postanowień w toku instancji administracyjnych

System weryfikacji decyzji i postanowień w toku instancji administracyjnych System weryfikacji decyzji i postanowień w toku instancji administracyjnych Weryfikacja w postępowaniu ogólnym: Zasada trwałości decyzji administracyjnych art. 16 1 k.p.a. Weryfikacja w toku instancji

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE Tryb administracyjny Postępowanie administracyjne dotyczy min. wydawania decyzji w sprawach indywidualnych przez organy administracji publicznej. Tam gdzie urząd wydaje decyzje

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp. Wykaz użytych skrótów. Wykaz aktów prawnych dot. egzekucji administracyjnej

Spis treści. Wstęp. Wykaz użytych skrótów. Wykaz aktów prawnych dot. egzekucji administracyjnej Spis treści Wstęp Wykaz użytych skrótów Wykaz aktów prawnych dot. egzekucji administracyjnej I. Zadania wierzyciela w zakresie likwidacji zaległości pieniężnych II. Wzory pism, postanowień i zażaleń sporządzanych

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO. Harmonogram szkolenia z Kodeksu Postępowania administracyjnego. dla Urzędu Gminy Zawoja

KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO. Harmonogram szkolenia z Kodeksu Postępowania administracyjnego. dla Urzędu Gminy Zawoja KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO Harmonogram szkolenia z Kodeksu Postępowania administracyjnego w dniu 28 września 2010 r. w hotelu Lajkonik w Zawoi g. 9.15 9. 45 - ogólne omówienie ustroju funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Postępowanie administracyjne w testach na aplikacje prawnicze

Postępowanie administracyjne w testach na aplikacje prawnicze Postępowanie administracyjne w testach na aplikacje prawnicze Okres: 2011-2016 opr. dr Jerzy Parchomiuk Spis treści Aplikacja 2011... 2 Adwokaci i radcy... 2 Notariusze... 2 Komornicy... 3 Ogólna... 4

Bardziej szczegółowo

Marcin Rudnicki. Kodeks postępowania administracyjnego testy

Marcin Rudnicki. Kodeks postępowania administracyjnego testy Marcin Rudnicki Kodeks postępowania administracyjnego testy Wrocław 2016 Stan prawny na 1 września 2016 r. Dokument złożono krojem Gentium Plus 10/12 (wykresy) i 8/12 (przypisy) http://bit.ly/gentiumplus

Bardziej szczegółowo

PORADNIK INTERESANTA

PORADNIK INTERESANTA PORADNIK INTERESANTA Podstawowym aktem prawnym, regulującym sposób załatwiania spraw przez organy administracji publicznej jest ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO (tekst

Bardziej szczegółowo

System weryfikacji decyzji i postanowień w toku instancji administracyjnych

System weryfikacji decyzji i postanowień w toku instancji administracyjnych System weryfikacji decyzji i postanowień w toku instancji administracyjnych Weryfikacja w postępowaniu ogólnym: Zasada trwałości decyzji administracyjnych art. 16 1 k.p.a. Weryfikacja w toku instancji

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku

Informacja o działalności Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Informacja o działalności Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 014 roku CZĘŚĆ I OGÓLNA INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI KOLEGIUM 1. Podstawa i zakres działania

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE POSTĘOWANIE ADMINISTRACYJNE I SĄDOWOADMINISTRACYJNE

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE POSTĘOWANIE ADMINISTRACYJNE I SĄDOWOADMINISTRACYJNE UNIWERSYTET GDAŃSKI KATEDRA PRAWA ADMINISTRACYJNEGO POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE POSTĘOWANIE ADMINISTRACYJNE I SĄDOWOADMINISTRACYJNE (ramowy program wykładu i ćwiczeń 1 ) kierunek: PRAWO i ADMINISTRACJA,

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawa administracyjnego (PPA) - kodeks i postępowanie - Kontrola rozstrzygnięć administracyjnych (nadzwyczajna) Zestaw 10

Podstawy prawa administracyjnego (PPA) - kodeks i postępowanie - Kontrola rozstrzygnięć administracyjnych (nadzwyczajna) Zestaw 10 Podstawy prawa administracyjnego (PPA) - kodeks i postępowanie - Kontrola rozstrzygnięć administracyjnych (nadzwyczajna) Zestaw 10 Przedmiot 1 2 3 4 5 6 Wprowadzenie Środki prawne kontroli nadzwyczajnej

Bardziej szczegółowo

W publikacji znajdują się następujące wzory z komentarzem: 1. Postanowienie sądu o odrzuceniu pozwu z powodu niedopuszczalności drogi sadowej; 2.

W publikacji znajdują się następujące wzory z komentarzem: 1. Postanowienie sądu o odrzuceniu pozwu z powodu niedopuszczalności drogi sadowej; 2. W publikacji znajdują się następujące wzory z komentarzem: 1. Postanowienie sądu o odrzuceniu pozwu z powodu niedopuszczalności drogi sadowej; 2. Postanowienie sądu o podjęciu sprawy w trybie nieprocesowym;

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XX/1/2016 Rady Gminy Kosakowo z dnia 28 stycznia 2016 roku

Uchwała Nr XX/1/2016 Rady Gminy Kosakowo z dnia 28 stycznia 2016 roku Uchwała Nr XX/1/2016 Rady Gminy Kosakowo z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie : rozpatrzenia skargi na działalność kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie w sprawie przekroczenia uprawnień

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I POSTĘPOWANIE PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI. Autorzy: ZBIGNIEW CIEŚLAK, EUGENIUSZ BOJANOWSKI, JACEK LANG

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I POSTĘPOWANIE PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI. Autorzy: ZBIGNIEW CIEŚLAK, EUGENIUSZ BOJANOWSKI, JACEK LANG POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I POSTĘPOWANIE PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI Autorzy: ZBIGNIEW CIEŚLAK, EUGENIUSZ BOJANOWSKI, JACEK LANG ROZDZIAŁ I. Geneza i rozwój postępowania administracyjnego ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE

DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE Art. 26. [Wyznaczenie innego pracownika lub organu] 1. W przypadku wyłączenia pracownika (art. 24) jego bezpośredni przełożony wyznacza innego pracownika do prowadzenia sprawy.

Bardziej szczegółowo

AKTY KOŃCZĄCE POSTĘPOWANIE

AKTY KOŃCZĄCE POSTĘPOWANIE mgr Paweł Szczęśniak Katedra Prawa Finansowego Wydział Prawa i Administracji UMCS www.umcs.pl/pl/addres-book-employee,3416,pl.html AKTY KOŃCZĄCE POSTĘPOWANIE 1) DECYZJA 2) POSTANOWIENIE: o odmowie przywrócenia

Bardziej szczegółowo

PPSA - Postępowanie - Orzeczenia sądowe

PPSA - Postępowanie - Orzeczenia sądowe Wyrok: 1. sąd rozstrzyga sprawę wyrokiem 2. wydaje wyrok po zamknięciu rozprawy na podstawie akt sprawy, ale sąd może zamkniętą rozprawę otworzyć na nowo (powinna być otwarta na nowo, jeżeli istotne okoliczności

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... XI Wykaz skrótów... XV Podstawowa literatura... XXIII

Przedmowa... XI Wykaz skrótów... XV Podstawowa literatura... XXIII Przedmowa... XI Wykaz skrótów... XV Podstawowa literatura... XXIII Część I. Komentarz... 1 Rozdział 1. Zagadnienia wprowadzające... 3 1. Uwagi wstępne... 3 2. Decyzje (postanowienia) administracyjne i

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W KPA z 7 kwietnia OBOWIĄZUJĄCE od 1 czerwca (Dz.U poz. 935) (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz )

ZMIANY W KPA z 7 kwietnia OBOWIĄZUJĄCE od 1 czerwca (Dz.U poz. 935) (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz ) ZMIANY W KPA z 7 kwietnia 2017 (Dz.U. 2017 poz. 935) OBOWIĄZUJĄCE od 1 czerwca 2017 (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257.) Terminy KPA: Załatwianie spraw: Art. 35. 2. Niezwłocznie - powinny być załatwiane sprawy,

Bardziej szczegółowo

1. Pokrzywdzony w postępowaniu przygotowawczym jest stroną uprawnioną do. działania we własnym imieniu i zgodnie z własnym interesem (art kpk).

1. Pokrzywdzony w postępowaniu przygotowawczym jest stroną uprawnioną do. działania we własnym imieniu i zgodnie z własnym interesem (art kpk). 1 Podstawowe prawa pokrzywdzonego: 1. Pokrzywdzony w postępowaniu przygotowawczym jest stroną uprawnioną do działania we własnym imieniu i zgodnie z własnym interesem (art. 299 1 kpk). 2. Jeżeli pokrzywdzonym

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT STRONA POSTĘPOWANIA PODATKOWEGO INTERPRETACJE PRAWA PODATKOWEGO STRONA POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO INTERS PRAWNY

KONSPEKT STRONA POSTĘPOWANIA PODATKOWEGO INTERPRETACJE PRAWA PODATKOWEGO STRONA POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO INTERS PRAWNY Mgr Wiktor Trybka Uniwersytet Wrocławski Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Zakład Postępowania Administracyjnego i Sądownictwa Administracyjnego KONSPEKT STRONA POSTĘPOWANIA PODATKOWEGO INTERPRETACJE

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Spis treœci

Spis treœci. Spis treœci Spis treœci Wykaz skrótów... XI Wstêp... XIII Rozdzia³ I. Przedmiot postêpowania... 1 1. Uwagi ogólne... 1 2. Przedmiot postêpowañ wnioskowych... 4 3. Przedmiot postêpowañ wszczynanych z urzêdu... 5 Rozdzia³

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE OGÓLNE PODATKOWE EGZEKUCYJNE I PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI, WYD.15

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE OGÓLNE PODATKOWE EGZEKUCYJNE I PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI, WYD.15 POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE OGÓLNE PODATKOWE EGZEKUCYJNE I PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI, WYD.15 Autorzy: Szubiakowski M., Wierzbowski M., Wiktorowska A. Red. M. Wierzbowski Rozdział I. Istota i rozwój

Bardziej szczegółowo

Informacja w sprawie ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw.

Informacja w sprawie ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw. Informacja w sprawie ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw. Uchwalona ustawa ma na celu wprowadzenie zmian w przepisach ustawy

Bardziej szczegółowo

7. Test z ustawy z r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.)

7. Test z ustawy z r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.) s. 928 7. Test z ustawy z 30.8.2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.) 10. Stronom występującym w sprawie bez adwokata, lub radcy prawnego, doradcy

Bardziej szczegółowo

7. Test z ustawy z r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.)

7. Test z ustawy z r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.) s. 984 7. Test z ustawy z 30.8.2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.) 10. Stronom występującym w sprawie bez adwokata, lub radcy prawnego, doradcy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Bibliografia...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Bibliografia... Przedmowa... Wykaz skrótów... Bibliografia... IX XI XV Część I. Komentarz praktyczny z orzecznictwem... 1 Rozdział 1. Miejsce zażalenia wśród środków odwoławczych. 5 1. Klasyfikacja środków zaskarżenia...

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawa administracyjnego (PPA) - kodeks i postępowanie - Kodeksowe zasady ogólne (i wybrane inne) Zestaw 5

Podstawy prawa administracyjnego (PPA) - kodeks i postępowanie - Kodeksowe zasady ogólne (i wybrane inne) Zestaw 5 Podstawy prawa administracyjnego (PPA) - kodeks i postępowanie - Kodeksowe zasady ogólne (i wybrane inne) Zestaw 5 Przedmiot 1 2 Istota i znaczenie zasad ogólnych w Kodeksie postępowania administracyjnego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa do siedemnastego wydania... V Wykaz skrótów... XIX

Spis treści. Przedmowa do siedemnastego wydania... V Wykaz skrótów... XIX Spis treści Przedmowa do siedemnastego wydania... V Wykaz skrótów... XIX Rozdział I. Istota i rozwój postępowania administracyjnego... 1 1. Postępowanie administracyjne na tle innych dziedzin prawa...

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku. za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku

Informacja o działalności Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku. za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku Informacja o działalności Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku CZĘŚĆ I OGÓLNA INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI KOLEGIUM 1. Podstawa i zakres działania

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawa administracyjnego (PPA) - kodeks i postępowanie - Kontrola rozstrzygnięć administracyjnych (nadzwyczajna) Zestaw 10

Podstawy prawa administracyjnego (PPA) - kodeks i postępowanie - Kontrola rozstrzygnięć administracyjnych (nadzwyczajna) Zestaw 10 Podstawy prawa administracyjnego (PPA) - kodeks i postępowanie - Kontrola rozstrzygnięć administracyjnych (nadzwyczajna) Zestaw 10 Przedmiot 1 2 3 4 5 6 Wprowadzenie Środki prawne kontroli nadzwyczajnej

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 13 Przedmowa... 15 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 sierpnia 2007 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury...

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Samorządowego Kolegium Odwoławczego w za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku

Informacja o działalności Samorządowego Kolegium Odwoławczego w za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 14 KR SKO z dnia 24 listopada 2008r. Informacja o działalności Samorządowego Kolegium Odwoławczego w 2011 za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku CZĘŚĆ I OGÓLNA

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO: nowy tekst jednolity ORDYNACJA PODATKOWA:

KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO: nowy tekst jednolity ORDYNACJA PODATKOWA: KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO: nowy tekst jednolity ORDYNACJA PODATKOWA: 21 października 2015 r., 1 stycznia 2016 r., 1 lipca 2016 r., 1 stycznia 2017 r. - ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie

Bardziej szczegółowo

Wydawanie decyzji i postanowień. Postępowanie podatkowe

Wydawanie decyzji i postanowień. Postępowanie podatkowe Wydawanie decyzji i postanowień Postępowanie podatkowe Decyzja a postanowienie Art. 207 1. Organ podatkowy orzeka w sprawie w drodze decyzji, chyba że przepisy niniejszej ustawy stanowią inaczej. 2. Decyzja

Bardziej szczegółowo

Postępowanie administracyjne, wyd. 12 Red. M. Wierzbowski. Spis treści

Postępowanie administracyjne, wyd. 12 Red. M. Wierzbowski. Spis treści Postępowanie administracyjne, wyd. 12 Red. M. Wierzbowski Spis treści Przedmowa do dwunastego wydania... V Wykaz skrótów... XVII Wykaz literatury... XXI Rozdział I. Istota i rozwój postępowania administracyjnego..

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Wprowadzenie... Część I. Komentarz do rozdziału 5a Kodeksu postępowania administracyjnego Mediacja...

Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Wprowadzenie... Część I. Komentarz do rozdziału 5a Kodeksu postępowania administracyjnego Mediacja... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Wprowadzenie... XIII XVII XXI Część I. Komentarz do rozdziału 5a Kodeksu postępowania administracyjnego Mediacja... 1 Rozdział 5a. Mediacja... 3 Art. 96a. [Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów...9. Część pierwsza PODSTAWOWE INSTYTUCJE KODEKSU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Wykaz skrótów...9. Część pierwsza PODSTAWOWE INSTYTUCJE KODEKSU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO SPIS TREŚCI Wykaz skrótów...9 Część pierwsza PODSTAWOWE INSTYTUCJE KODEKSU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO Rozdział I. Istota i funkcje przepisów procesowych w prawie administracyjnym... 13 Rozdział II.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 11/2014/2015

Zarządzenie Nr 11/2014/2015 Zarządzenie Nr 11/2014/2015 Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Marii Skłodowskiej - Curie w Rzeszowie z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji przyjmowania, rozpatrywania

Bardziej szczegółowo

Postępowania administracyjne prowadzone na podstawie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych i ich szczególny charakter

Postępowania administracyjne prowadzone na podstawie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych i ich szczególny charakter Postępowania administracyjne prowadzone na podstawie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych i ich szczególny charakter Materiały z warsztatów: Rola organów samorządu terytorialnego w zabezpieczeniu imprez

Bardziej szczegółowo

Tok postępowania administracyjnego

Tok postępowania administracyjnego Tok postępowania administracyjnego Podania Pojęcie podania Elementy formalne podania art. 63 Sposoby wnoszenia podań art. 63 Braki formalne podania art. 64 Wniesienie podania do organu niewłaściwego art.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGULAMINU SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO ZACHODNIOPOMORSKI ZWIĄZEK BRYDŻA SPORTOWEGO. Postanowienia ogólne

PROJEKT REGULAMINU SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO ZACHODNIOPOMORSKI ZWIĄZEK BRYDŻA SPORTOWEGO. Postanowienia ogólne PROJEKT REGULAMINU SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO ZACHODNIOPOMORSKI ZWIĄZEK BRYDŻA SPORTOWEGO Postanowienia ogólne 1 Sąd Koleżeński jest jednym z organów Zachodniopomorskiego Związku Brydża Sportowego powoływanym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/77/2015 RADY MIASTA OLEŚNICY. z dnia 28 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/77/2015 RADY MIASTA OLEŚNICY. z dnia 28 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR XI/77/2015 RADY MIASTA OLEŚNICY z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie skargi z dnia 15 kwietnia 2015 r. na działalność Burmistrza Miasta Oleśnicy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 października 2014 r. Poz. 1430 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 17 października 2014 r.

Warszawa, dnia 21 października 2014 r. Poz. 1430 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 17 października 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 21 października 2014 r. Poz. 1430 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 17 października 2014 r. w sprawie szczegółowego

Bardziej szczegółowo

ZAWIESZENIE POST. PODATKOWEGO

ZAWIESZENIE POST. PODATKOWEGO ZAWIESZENIE POST. PODATKOWEGO Art. 201-206 Ordynacji podatkowej -postępowanie podatkowego jest ciągiem czynności procesowych - istnieje stan zawisłości sprawy, ale tok postępowania ulega wstrzymaniu OBLIGATORYJNE

Bardziej szczegółowo

Rozpatrywanie skarg i wniosków przez dyrektora

Rozpatrywanie skarg i wniosków przez dyrektora Rozpatrywanie skarg i wniosków przez dyrektora 1. Dział VIII Skargi i wnioski ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267) 2. Rozporządzenie Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Uchwała walnego zgromadzenia 20/WZ/U/2009 z

Uchwała walnego zgromadzenia 20/WZ/U/2009 z Uchwała walnego zgromadzenia 20/WZ/U/2009 z 16.04.2009 Regulamin Postępowania Dyscyplinarnego. Działając na podstawie art. 31 statutu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Dyrektora Centrum Edukacji w Zabrzu Nr 2/KZ/2010 z dnia 30 września 2010r.

Zarządzenie Dyrektora Centrum Edukacji w Zabrzu Nr 2/KZ/2010 z dnia 30 września 2010r. Zarządzenie Dyrektora Centrum Edukacji w Zabrzu Nr 2/KZ/2010 z dnia 30 września 2010r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w CENTRUM

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie. za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku

Informacja o działalności Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie. za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku Załącznik Nr do Uchwały Nr 4 KR SKO z dnia 24 listopada 2008r. Informacja o działalności Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za okres od dnia stycznia do 3 grudnia 206 roku CZĘŚĆ I OGÓLNA INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

Postępowanie podatkowe. Metryki, protokoły, adnotacje i udostępnianie akt

Postępowanie podatkowe. Metryki, protokoły, adnotacje i udostępnianie akt Postępowanie podatkowe Metryki, protokoły, adnotacje i udostępnianie akt Metryka sprawy podatkowej Art. 171a. 1. W aktach sprawy zakłada się metrykę sprawy w formie pisemnej lub elektronicznej. 2. W treści

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozpatrywania skarg i wniosków w Narodowym Funduszu Zdrowia

Regulamin rozpatrywania skarg i wniosków w Narodowym Funduszu Zdrowia Regulamin rozpatrywania skarg i wniosków w Narodowym Funduszu Zdrowia 1. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 1) Funduszu rozumie się przez to Narodowy Fundusz Zdrowia; 2) Centrali rozumie się

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Kodeksie postępowania administracyjnego wprowadzone od 1 czerwca 2017 roku

Zmiany w Kodeksie postępowania administracyjnego wprowadzone od 1 czerwca 2017 roku Zmiany w Kodeksie postępowania administracyjnego wprowadzone od 1 czerwca 2017 roku Wg ustawy z dnia 07 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw

Bardziej szczegółowo

Autorzy Przedmowa Wykaz skrótów Część

Autorzy Przedmowa Wykaz skrótów Część Spis treści Autorzy... Przedmowa... Wykaz skrótów... IX XI XIII Część I. Wzory pism procesowych... 1 Rozdział 1. Wzory pism w postępowaniu pojednawczym przed sądem pracy i zakładową komisją pojednawczą...

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1/2017/2018 Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Radzyniu Podlaskim z dnia 01 września 2017 r.

Zarządzenie Nr 1/2017/2018 Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Radzyniu Podlaskim z dnia 01 września 2017 r. Zarządzenie Nr 1/2017/2018 Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Radzyniu Podlaskim z dnia 01 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w I Liceum

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów Wstęp CZĘŚĆ PIERWSZA SKARGA DO WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów Wstęp CZĘŚĆ PIERWSZA SKARGA DO WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO SPIS TREŚCI Wykaz skrótów................................................... 15 Wstęp......................................................... 17 CZĘŚĆ PIERWSZA SKARGA DO WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Rozpatrywanie skarg i wniosków jako zadanie dyrektora szkoły. Teresa Kucińska Kraków 2014 r.

Rozpatrywanie skarg i wniosków jako zadanie dyrektora szkoły. Teresa Kucińska Kraków 2014 r. Rozpatrywanie skarg i wniosków jako zadanie dyrektora szkoły. Teresa Kucińska Kraków 2014 r. 1 Dział VIII Skargi i wnioski ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.

Bardziej szczegółowo

3 Rejestrowanie skarg i wniosków 4 Rozpatrywanie skarg i wniosków

3 Rejestrowanie skarg i wniosków 4 Rozpatrywanie skarg i wniosków Regulamin organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków oraz przyjmowania i rozpatrywania interwencji w Szkole Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Luszowicach 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Postępowanie administracyjne, wyd. 13. Autorzy: Szubiakowskia M., Wierzbowski M., Wiktorowska A. Red. M. Wierzbowski

Postępowanie administracyjne, wyd. 13. Autorzy: Szubiakowskia M., Wierzbowski M., Wiktorowska A. Red. M. Wierzbowski Postępowanie administracyjne, wyd. 13 Autorzy: Szubiakowskia M., Wierzbowski M., Wiktorowska A. Red. M. Wierzbowski Przedmowa do dwunastego wydania... V Wykaz skrótów... XVII Wykaz literatury... XXI Rozdział

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 2010 r. Projekt z dnia 31 maja 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 2010 r. w sprawie czynności związanych z postępowaniem dyscyplinarnym funkcjonariuszy Służby Więziennej Na podstawie art. 264

Bardziej szczegółowo

Spis treści. PIETRZKOWSKI_CZYNNOSCI PROCESOWE.indd 5 02.01.2013 15:49

Spis treści. PIETRZKOWSKI_CZYNNOSCI PROCESOWE.indd 5 02.01.2013 15:49 Wykaz skrótów................................. 15 Przedmowa.................................... 19 Wprowadzenie.................................. 21 ROZDZIAŁ I. Reprezentacja stron w postępowaniu cywilnym.....

Bardziej szczegółowo