PRACA Z TRUDNYM KLIENTEM W INSTYTUCJACH RYNKU PRACY I POMOCY SPOŁECZNEJ. Jadwiga Pauli

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRACA Z TRUDNYM KLIENTEM W INSTYTUCJACH RYNKU PRACY I POMOCY SPOŁECZNEJ. Jadwiga Pauli"

Transkrypt

1 PRACA Z TRUDNYM KLIENTEM W INSTYTUCJACH RYNKU PRACY I POMOCY SPOŁECZNEJ Jadwiga Pauli

2 Trudny klient obszary pracy Trudne zachowania klienta Trudne problemy klienta Trudne relacje ze współpracownikami

3 Zasady zachowań profesjonalnych: uważne słuchanie klienta cierpliwe wyjaśnianie i wspieranie szacunek dla klienta zachowywanie tajemnicy zawodowej omawianie problemów z klientem wyłącznie w środowisku osób wykwalifikowanych i uprawnionych do tego zawodowo nie angażowanie się osobiście w relacje z klientem nie odsłanianie własnych lęków i niepokojów oraz spraw prywatnych klientowi

4 Radzenie sobie z trudnymi relacjami profesjonalnymi w kontakcie z klientami świadomość interwencji i odpowiedzialności profesjonalisty (przestrzeganie etyki zawodowej, nie czerpanie korzyści osobistych, akceptacja faktu że nie każda interwencja musi zakończyć się pełnym sukcesem, rozdzielenie pracy od życia prywatnego, umiejętność naprawiania i unikania własnych błędów) stawianie granic i odmawianie (stawianie sobie realistycznych zadań)

5 Radzenie sobie z trudnymi relacjami profesjonalnymi w kontakcie z klientami rozładowanie groźnych sytuacji: zachowanie spokoju, wiara w swoje siły do poradzenia sobie z sytuacją, unikanie okazywania emocji, utrzymywanie kontaktu wzrokowego i wyprostowanej postawy ciała, trzymanie rozluźnionych dłoni, mówienie w równym tempie bez wahania się, łagodny głos, pozwolenie klientowi na wypowiedzenie swoich racji, utrzymanie równowagi między asertywnością a uległością, znalezienie partnerów wspomagających rozwiązanie sytuacji

6 Radzenie sobie z trudnymi relacjami profesjonalnymi w kontakcie z klientami świadomość własnych potrzeb i niepewności tak aby kontrolować swoje zachowanie i relację z trudnym klientem. Nie należy udzielać pomocy za wszelką cenę, bez diagnozy problemu konsultowanie się ze współpracownikamidyskusja i wymiana doświadczeń pomaga szerzej spojrzeć na problem i poszukiwać alternatywnych rozwiązań (Edelmann)

7 Zasady współpracy pomiędzy specjalistami Satysfakcja z pracy wzrasta jeśli relacje ze współpracownikami są przyjacielskie i wynikające z chęci współpracy oraz działające na zasadzie: równości- współpracownicy mogą na sobie polegać, są lojalni, mają równy podział obowiązków, podobne obciążenia inwestycji- niskie koszty i wysokie zyski. dawanie i otrzymywanie pomocy i wsparcia Relacje te są satysfakcjonujące do momentu kiedy obydwie strony uważają swoje zyski za podobne i sprawiedliwe, przy czym równowaga ta nie musi być idealna. (Edelmann)

8 Właściwa perspektywa dla pracownika socjalnego: Pomoc klientom w zaspokajaniu potrzeb /w rozwiązywaniu ich własnych problemów? Zaspokajanie potrzeb / Rozwiązywanie problemów klienta

9 Wymagania wobec kadry Stosowanie przez pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej nowych form aktywizacji wymaga: umiejętności budowania partnerskich relacji z osobami wymagającymi pomocy, stymulowania samopomocy, promowania i tworzenia realnych rozwiązań oraz podstawowych kompetencji w zakresie terapii psychospołecznej, edukacji zawodowej, inicjowania przedsiębiorczości społecznej, pracy zgodnej z promowanym we współczesnej polityce społecznej podejściem międzysektorowym

10 Wyuczona bezradność Bezradność społeczna jest indywidualnym bądź grupowym stanem utraty kontroli nad życiem, połączonym z brakiem zrozumienia przyczyn owego stanu, w którym przeszłe porażki i niepowodzenia stanowią podstawę pesymistycznych przewidywań dotyczących przyszłego życia. Przejawia się on względnie trwałą obecnością przeświadczenia o braku zdolności do osiągania sukcesów i osłabieniem motywacji.

11 Praca socjalna wobec problemu bezradności społecznej Odnosząc syndrom wyuczonej bezradności do problematyki pracy socjalnej, należy podkreślić, iż jest on indywidualnym, grupowym bądź środowiskowym stanem niezawinionym i względnie utrwalonym w wyniku wieloletniego doświadczania ubóstwa oraz korzystania z systemu pomocy społecznej, przy równoczesnym braku odpowiednich do potrzeb oddziaływań terapeutycznych i aktywizujących.

12 Empowerment dodawanie sił, umacnianie, wzmacnianie kompetencji i możliwości rozwojowych, wyposażenie w uprawnienia oznacza pracę nad kształtowaniem u osób trwale zależnych od systemów pomocy i wsparcia potencjalnych zdolności i kompetencji potrzebnych do dokonywania zaplanowanych przekształceń w otaczającym ich świecie.

13 Empowerment Efektywność środowiskowych działań zmierzających do zwiększenia społecznego uczestniczenia ludzi dotkniętych marginalizacją jest ściśle powiązana z profesjonalną umiejętnością kształtowania w jednostkach przeświadczenia, że posiadają wewnętrzną siłę, która pozwoli im wywrzeć wpływ na bieg życia oraz zmienić niekorzystne warunki społeczne. Celem pracy socjalnej jest umożliwienie jednostkom, grupom i społecznościom przejęcia kontroli nad własnym życiem przez udzielanie pomocy w zrozumieniu zachodzących w świecie procesów.

14 Co nam ułatwi pracę z osobą bezrobotną: znajomość przepisów (np. ustawa o promocji zatrudnienia..., o zatrudnieniu socjalnym), wiedza na temat skali i specyfiki zjawiska bezrobocia, umiejętność postępowania z osobą bezrobotną - rozumienie psychologicznych aspektów bezrobocia, prowadzenia rozmowy, nawiązywania kontaktu, wiedza nt. instytucji działających na rynku pracy i zakresu ich działania jakość oferty pomocy dla osoby bezrobotnej

15 Trzy komponenty w systemie wsparcia osób bezrobotnych Pomoc indywidualna udzielanie wsparcia i towarzyszenie dostosowane do konkretnego problemu, które ma doprowadzić do nauki skutecznego poszukiwania pracy Tworzenie przyjaznego i bezpiecznego otoczenia społecznego (kluby, punkty aktywności zawodowej, itp.) Tworzenie partnerstw lokalnych (zmiana instytucjonalnych podstaw pomocy)

16 Pomoc indywidualna obejmuje: poprawę funkcjonowania psychospołecznego w tym wzrost samooceny zdobycie zdolności adaptacyjnych w środowisku pracy i sąsiedzkim wzrost własnych umiejętności interpersonalnych samodzielność w rozwiązywaniu własnych problemów rozwój aspiracji i konkretyzacja planów życiowych wzrost odpowiedzialności zmiana postawy wobec własnego bezrobocia

17 Wsparcie osób bezrobotnych Indywidualna ścieżka reintegracji: zajęcia przygotowawcze do aktywności zawodowej: warsztaty motywacyjne, KIS, kluby pracy, działania resocjalizacyjne kluby abstynenta, terapie współpraca z doradcą PUP wypracowanie planu aktywności zawodowej zmierzającej do zatrudnienia organizacja szkolenia praktycznego CIS, roboty publiczne, prace społecznie użyteczne, zatrudnienie wspierane Zatrudnienie na otwartym rynku pracy

18 Kierunki pomocy osobie bezrobotnej: szanowanie podmiotowości osoby bezrobotnej - nie zdejmowanie z bezrobotnego odpowiedzialności za jego położenie i sytuację życiową wykorzystywanie zasobów jednostkowych w budowaniu procesu pomocy aktywizowanie do działania jako przeciwdziałanie umacniania klienta w społecznej roli bezrobotnego i adaptacji do tej roli rehabilitacja społeczna wychodzenie z roli bezrobotnego i wchodzenie w rolę osoby pracującej

19 Obszary pracy socjalnej w sytuacji bezrobocia Praca z klientem - motywowanie do aktywności zawodowej i społecznej Pomoc w nabywaniu kompetencji społecznych Poprawa funkcjonowania społecznego - organizowanie oparcia społecznego Poprawa sytuacji materialnej Poprawa funkcjonowania w rodzinie, w tym praca z rodziną poprawa relacji (ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji dzieci) Poprawa sytuacji zawodowej Umiejętne wykorzystanie dostępnych instrumentów rynku pracy

20 Budowanie kompetencji społecznych: Nabywanie umiejętności i skuteczności w działaniu (współpraca z instytucjami załatwianie swoich spraw : urzędy skarbowe, uzyskiwanie innych świadczeń niż z pomocy społecznej, pisanie pism, rozmowy telefoniczne, posługiwanie się urządzeniami technicznym, karta bankomatową) Nauka pisania i czytania- rozumienie tekstu pisanego, właściwe redagowanie pism, budowanie właściwych relacji społecznych i interakcji organizowanie wspólnych przedsięwzięć: nauczanie bycia w sytuacji zadaniowej, poczucia odpowiedzialności, podział ról Gospodarowanie budżetem domowym / własnymi środkami finansowymi Włączanie w działania w środowisku lokalnym ( w organizacji pozarządowej, np. przy organizowani festynu lokalnego, loterii fantowej, rajdu rodzinnego, placu zabaw dla dzieci, organizacji aktywności dla dzieci) Dbałość o własne zdrowie, dbałość o higienę Nauka planowania życia i zaspokajania potrzeb Zorganizowanie grupy samopomocowej/ wsparcia

21 Problemy do rozwiązania Typowe problemy związane z sytuacją bezrobocia: Materialne Psychologiczne (w tym zdrowotne) Społeczne ( w tym rodzinne) Zawodowe Potencjalne sfery oddziaływania: Sfera pomocy materialnej Sfera zdrowia psychicznego i fizycznego Sfera stosunków i relacji społecznych i w rodzinie ( ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji dzieci i młodzieży) Sfera kompetencji zawodowych i społecznych

22 Sytuacje, które należy przezwyciężyć aby pokonać trudności, wynikające z bezrobocia: Niskie poczuciu własnej wartości, Poziom wykształcenia kwalifikacje zawodowe Brak zdolności do elastycznego reagowania na zmieniające się z uwarunkowania (np. zmiana zawodu), Zmiana nastawienia z walki z przeciwnościami, na które nie mamy wpływu na postawę bardziej efektywną znalezienie własnego miejsca w nowym porządku

23 Sytuacje, które należy przezwyciężyć aby pokonać trudności, wynikające z bezrobocia: Stabilizowanie emocji klienta poczucie niezawinionej utraty zatrudnienia jest źródłem rozczarowania, agresji, niechęci Uświadomienie sobie własnej odpowiedzialności za porażkę podstawą konstruktywnej zmiany i unikania podobnych błędów w przyszłości Niwelowanie problemów materialnych Wspomaganie szczególnie tych, którzy mówią o swoim bezrobociu jako o czymś przejściowym, ograniczonym czasowo

24 Wsparcie osób bezrobotnych Tworzenie przyjaznego i bezpiecznego otoczenia społecznego: Warunki, jakie organizujemy do pracy z osobami bezrobotnymi mają niebagatelny wpływ na osiąganie pozytywnych rezultatów pracy Zapewnienie systematycznej pomocy Budowanie atmosfery zaufania

25 Wsparcie osób bezrobotnych Tworzenie partnerstw lokalnych dla zatrudnienia - Zakres współpracy pomiędzy partnerami: wspólne diagnozowanie problemów uzgadnianie sposobów rozwiązywania problemów korzystanie ze wspólnych zasobów uzupełnianie oferty pomocy adresowanej do bezrobotnych standaryzacja świadczonych usług wymiana doświadczeń w zakresie sprawdzonych skutecznych metod pracy z bezrobotnymi wymiana informacji dostosowywanie oferty szkoleniowej na potrzeby pracodawców i zmieniającego się rynku pracy

26 Partnerstwa dla zatrudnienia Korzyści ze współpracy: stałe robocze kontakty Racjonalizowanie wydatków finansowych Wspólne monitorowanie działań i ich ewaluacja Kierowanie pomocy do wspólnego klienta wspólna odpowiedzialność za rezultaty wzrost zaufania pomiędzy partnerami gotowość do współpracy rozwój metod wsparcia innowacje Wzmacnianie oddziaływania na klientów Ułatwiona diagnoza i analiza problemów bezrobocia

27 Płaszczyzny współpracy OPS i PUP Reintegracja społeczna i zawodowazatrudnienie socjalne Organizacja programów prac społecznie użytecznych aktywizujące formy pomocy Uruchamianie lokalnych programów rynku pracy Rozwój spółdzielczości społecznej

28 Problemy we wzajemnej współpracy Struktura organizacyjna nie sprzyjająca wzajemnej współpracy System komunikacji wewnątrz instytucji i pomiędzy instytucjami Wzajemna nieznajomość obszarów działania Brak chęci i czasu do nawiązania współpracy brak lidera Brak określenia wspólnego celu działania

29 Jak zainicjować partnerstwo Podjęcie inicjatywy podpisania porozumienia Powołanie wspólnego zespołu i organizacja spotkania Analiza potrzeb poszczególnych instytucji oraz ich klientów Wzajemna edukacja i poznanie się instytucji Podział obowiązków Przygotowanie planu i harmonogramu działań Podpisanie porozumienia Promocja partnerstwa Opracowanie planu monitoringu i ewaluacji Wdrażanie wspólnych projektów Pozyskanie innych partnerów, np. ngo

30 Dobre Praktyki -Model Trenera Zatrudnienia Wspieranego Materiał przygotowano na podstawie opracowania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie w ramach Projektu Akademia Przedsiębiorczości. Rozwój alternatywnych form zatrudnienia ze środków EFS EQUAL

31 Model TZW Model pracy Trenera składa się z czterech komponentów: charakterystyka specyfiki kontaktu z klientem, charakterystyka metod i narzędzi pracy TZW charakterystyka zadań TZW charakterystyka wymaganych kompetencji

32 Idea pracy TZW TZW ma pomóc w reintegracji społecznej i zawodowej osób długotrwale bezrobotnych i wykluczonych społecznie. poprzez odpowiednie motywowanie, aktywizację i wsparcie - przywraca bezrobotnym umiejętności funkcjonowania na wolnym rynku pracy prowadzi bezrobotnego od okresu bezrobocia, poprzez ewentualne zatrudnienie socjalne/ wspierane, aż do pierwszego okresu pracy na otwartym rynku Udzielane przez trenera wsparcie jest dostosowane indywidualnie do cech osobowości klienta. trener zatrudnienia wspieranego bierze pod uwagę wszystkie sfery życia klienta: pracę, edukację, rodzinę, czas wolny, traktując je jako integralne części planowania i podejmowania decyzji w sprawie pracy. TZW Stanowi ogniwo w kontaktach swoich klientów z potencjalnymi pracodawcami i aktywnie angażuje się w poszukiwanie miejsc pracy dla osób, którym udziela pomocy.

33 Model pracy TZW Rozmowa pomiędzy trenerem zatrudnienia wspieranego a beneficjentem ostatecznym powinna mieć trzy główne fazy:

34 Faza pierwsza - wyjaśnienie sprawy: nawiązać kontakt z beneficjentem, stworzyć sprzyjającą atmosferę do rozmowy, pozwolić przedstawić beneficjentowi problem zawodowy, jego obraz wydarzeń, faktów, ustalić hierarchię problemów zgłaszanych przez beneficjenta, określić główny problem zawodowy beneficjenta, rozważyć wspólnie z beneficjentem różne propozycje rozwiązań problemu, przeanalizować deficyt informacji, rozważyć włączenie do sprawy innych fachowców, zawrzeć umowę doradczą.

35 Faza druga - zbieranie danych: ocena dotychczasowej kariery i posiadanych kwalifikacji beneficjenta, ocena jego sytuacji materialno - rodzinnej, ocena możliwości intelektualnych, ocena motywacji, uzdolnień, zainteresowań, predyspozycji, ocena sposobów funkcjonowania podczas wykonywania zadań, ocena funkcjonowania w kontaktach interpersonalnych.

36 Faza trzecia - podejmowanie decyzji: wypracować wspólnie z beneficjentem alternatywy postępowania, ustalić potrzebę pomocy, np. w formie porady grupowej, ustalić potrzebę przeprowadzenia badań psychologicznych dotyczących określenia zdolności, zainteresowań, inteligencji, osobowości i temperamentu oraz ze względu na wymagania stawiane przez pracodawcę w zakresie przydatności zawodowej, ustalić potrzebę wykonania specjalistycznych badań lekarskich w przypadku istniejących ograniczeń zdrowotnych mających wpływ na rozwiązanie problemu zawodowego beneficjenta, określić Indywidualny Plan Działania uwzględniając bilans przeprowadzonej rozmowy, kluczowe elementy omówione w trakcie rozmowy, istotę i realizację wybranych działań, sposoby realizacji każdego działania, zmotywowanie do działania oraz określenie ewentualnego terminu spotkań.

37 Cele stanowiska TZW pomoc w reintegracji społecznej i zawodowej osób długotrwale bezrobotnych i wykluczonych społecznie. Trener Zatrudnienia Wspieranego a traject companion

38 Zadania TZW motywowanie, wspieranie aktywizacja pośredniczenie w kontaktach z pracodawcami pomoc w poszukiwaniu ofert pracy ułatwianie klientowi odkrycie własnych zasobów oraz ustalenie celów oraz planów na przyszłość.

39 Zasady pracy: nawiązanie pozytywnego i osobistego kontaktu, poprzez stworzenie atmosfery bezpieczeństwa i współpracy. jasne określenie wzajemnych oczekiwań oraz zasad współpracy. dostrzeganie możliwości zmiany na lepsze, kształtowania swojego życia, podejmowania suwerennych decyzji. dostosowanie metod pracy do indywidualnych cech osobowości klienta podstawowym podejściem w pracy TZW jest zasada empowerment

40 Wymagania co do kompetencji i kwalifikacji TZW umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej, np.: aktywne słuchanie. skuteczne mówienie techniki skutecznej komunikacji umiejętność nawiązania kontaktu umiejętności wzbudzania motywacji empatia

41 Wymagania co do kompetencji i kwalifikacji TZW umiejętności metodologiczne: diagnozowanie znajomość technik i narzędzi pozyskiwania informacji (np. obserwacja, wywiad) i ich analiza umiejętności z zakresu zarządzania i organizacji praca w zespole zadaniowym koordynacja organizacja procesu pomocy

42 Oczekiwania klientów wobec TZW indywidualne podejście i zrozumienie dla osobistej sytuacji zaangażowanie i zainteresowanie problemami klienta wsparcie psychologiczne w trudnych sytuacjach udzielanie użytecznych informacji udzielanie praktycznej pomocy w poruszaniu się po rynku pracy i szukaniu zatrudnienia umożliwienie odbycia szkoleń i podniesienie kwalifikacji zawodowych

43 Kluczowe elementy wsparcia w procesie powrotu na rynek pracy. zindywidualizowane podejście w udzielaniu wsparcia pobudzanie aktywności i inicjatywy własnej w rozwiązywaniu problemów czyli usamodzielnianie, rozwijanie, mechanizmu partnerstwa obszarów i instytucji rynku pracy współpraca ze specjalistami i pracodawcami, budowanie pozycji osoby bezrobotnej jako pracownika pomoc w przezwyciężaniu stereotypów w tym zakresie

44 Kluczowe elementy wsparcia w procesie powrotu na rynek pracy. Czynnikami kluczowymi w poszukiwaniu pracy dla beneficjentów, w tym szczególnie dla osób niepełnosprawnych, są: możliwości fizyczne i psychiczne kandydatów do zatrudnienia, motywacja kandydatów do podjęcia pracy, poziom umiejętności społecznych, zachowania społeczne, możliwość dotarcia do miejsca pracy, wsparcie ze strony rodziny.

45 Etapy procesu wsparcia nawiązanie kontaktu, poznanie klienta, praca nad motywacją do zatrudnienia, ustalenie planu działania wdrażanie planu działania udzielnie wsparcia w postaci informacji i wiedzy, stopniowe wprowadzanie w świat zatrudnienia - szukanie ofert pracy adekwatnych do możliwości klienta, pomoc w podjęciu zatrudnienia, budowanie bezpiecznego otoczenia poprzez utrzymywanie kontaktów z pracodawcami i instytucjami około zatrudnieniowymi monitorowanie adaptacji klienta w miejscu pracy

46 Podstawowe treningi dla trening ekonomiczny, trening komunikacyjny, bezrobotnych trening umiejętności szkolnych, trening umiejętności społecznych (interpersonalnych, zaradności życiowej, itp.), trening przestrzegania zasad BHP, trening organizacji czasu (czasu pracy i czasu wolnego), trening samoobsługi, higieny i estetyki własnej.

47 Metody pracy TZW Metody pracy TZW są ściśle związane z poszczególnymi etapami procesu: poradnictwo psychologiczne doradztwo zawodowe coaching networking budowanie sieci współpracy pomiędzy instytucjami rynku pracy, pomocy społecznej i pracodawcami praca grupowa praca indywidualna (elementy metody indywidualnych przypadków)

48 Narzędzia pracy TZW: Karta klienta Testy Kwestionariusz oczekiwań sesje indywidualne rozmowy, sesje grupowe - spotkania plany pracy z klientem plany coachingu arkusze obserwacyjne dla pracy indywidualnej i grupowej IPZS/ IPZW/ IPD

49 Efekty pracy TZW Dzięki stosowanym metodom i narzędziom pracy zakłada się następujące efekty zmianę postawy wobec własnego bezrobocia poprawę samooceny wzrost umiejętności interpersonalnych poprawę funkcjonowania psychospołecznego wzrost samodzielności w rozwiązywaniu swoich problemów rozwój aspiracji i konkretyzacja planów życiowych

PROJEKT REALIZOWANY W NOWYM SĄCZU W OKRESIE OD DNIA 01.01.2015 ROKU DO DNIA 31.12.2015 ROKU

PROJEKT REALIZOWANY W NOWYM SĄCZU W OKRESIE OD DNIA 01.01.2015 ROKU DO DNIA 31.12.2015 ROKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Nowego Sącza z dnia PROJEKT SOCJALNY SĄDECKA POMOCNA DŁOŃ PROJEKT REALIZOWANY W NOWYM SĄCZU W OKRESIE OD DNIA 01.01.2015 ROKU DO DNIA 31.12.2015 ROKU PROJEKTODAWCA

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie projektu. Efektywny rozwój aktywnej integracji w gminie Ożarowice

Podsumowanie projektu. Efektywny rozwój aktywnej integracji w gminie Ożarowice Podsumowanie projektu Efektywny rozwój aktywnej integracji w gminie Ożarowice Kilka słów o projekcie... Główny problem, na potrzeby którego został stworzony i zrealizowany niniejszy projekt......zagrożenie

Bardziej szczegółowo

Klub Integracji Społecznejprzy Ośrodku Pomocy Społecznej w Libiążu

Klub Integracji Społecznejprzy Ośrodku Pomocy Społecznej w Libiążu Klub Integracji Społecznejprzy Ośrodku Pomocy Społecznej w Libiążu Zjawisko marginalizacji i wykluczenia społecznego jest jednym z elementów strategicznych polityki społecznej państwa w zakresie rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

Wracam do pracy. Ośrodek Pomocy Społecznej. Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy WAWER

Wracam do pracy. Ośrodek Pomocy Społecznej. Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy WAWER Wracam do pracy Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy Budżet projektu Całkowite wydatki projektu 166 112,72 zł Wnioskowana kwota dofinansowania 132 866,72 zł 80% - dofinansowane z Europejskiego

Bardziej szczegółowo

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego Działania Klubu Integracji Społecznej od 2010 roku. TUTUŁ PROGRAMU Zwiększenie szans na zatrudnienie i podniesienie kompetencji społecznych poprzez stworzenie kompleksowego systemu wsparcia dla osób zagrożonych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU

POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU BANK PROGRAMÓW GRUPOWYCH PORAD ZAWODOWYCH I GRUPOWEJ INFORMACJI ZAWODOWEJ 2014r. Bank Programów Porad Grupowych i Grupowych Informacji Zawodowych w Powiatowym Urzędzie Pracy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Specyfikacji. tel. 29 761 73 95 faks 29 643 24 22 http://www.rzekun.pl/osrodek-pomocy-spolecznej.html ops@rzekun.

Załącznik nr 1 do Specyfikacji. tel. 29 761 73 95 faks 29 643 24 22 http://www.rzekun.pl/osrodek-pomocy-spolecznej.html ops@rzekun. Załącznik nr 1 do Specyfikacji Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie konsultacji, warsztatów, treningów oraz szkoleń w zakresie umiejętności

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU

POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU BANK PROGRAMÓW GRUPOWYCH PORAD ZAWODOWYCH I GRUPOWEJ INFORMACJI ZAWODOWEJ 2013r. Bank Programów Porad Grupowych i Grupowych Informacji Zawodowych w Powiatowym Urzędzie Pracy

Bardziej szczegółowo

Nowa polityka rynku pracy Reforma publicznych służb

Nowa polityka rynku pracy Reforma publicznych służb Nowa polityka rynku pracy Reforma publicznych służb zatrudnienia Cel polityki rynku pracy: Łagodzenie EKONOMICZNYCH i SPOŁECZNYCH skutków bezrobocia Cel zmian ustawowych: Zwiększenie skuteczności działań

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DZIAŁALNOŚCI ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY. W NOWEJ WSI EŁCKIEJ TYP A, TYP B i TYP C

PROGRAM DZIAŁALNOŚCI ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY. W NOWEJ WSI EŁCKIEJ TYP A, TYP B i TYP C PROGRAM DZIAŁALNOŚCI ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W NOWEJ WSI EŁCKIEJ TYP A, TYP B i TYP C Środowiskowy Domy Samopomocy w Nowej Wsi Ełckiej funkcjonuje od dnia 1 grudnia 2012 r. Dom jest dziennym ośrodkiem

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ GMINY SZEMUD

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ GMINY SZEMUD Załącznik do Uchwały nr XXIV/196/08 Rady Gminy Szemud z dnia 08 września 2008 r. PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ GMINY SZEMUD NA LATA 2008 2013 Szemud 2008 SPIS TREŚCI: I. WSTĘP.. 3 II. III. IV. ZAŁOŻENIA

Bardziej szczegółowo

rodka Pomocy Rodzinie W Lublinie

rodka Pomocy Rodzinie W Lublinie Współpraca w ramach realizowanego przez MOPR w Lublinie projektu systemowego Istota stosowania instrumentów aktywizacji społecznej w pracy z klientem Wystąpienie w ramach konferencji Miejskiego OśrodkO

Bardziej szczegółowo

Tytuł programu: Działania aktywizujące rodziny wieloproblemowe Klub samopomocowy rodzin z familoków.

Tytuł programu: Działania aktywizujące rodziny wieloproblemowe Klub samopomocowy rodzin z familoków. Załącznik nr 1 Program Aktywności Lokalnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Czerwionce- Leszczynach przewidziany do realizacji w ramach projektu systemowego OPS i Twoja aktywność ku integracji współfinansowany

Bardziej szczegółowo

ROLA OTOCZENIA W AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

ROLA OTOCZENIA W AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ROLA OTOCZENIA W AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Osoba z niepełnosprawnością w życiu społecznym Postawy otoczenia społecznego wobec osób niepełnosprawnych i ich wpływ na funkcjonowanie osoby

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki współpracy MOPS i PUP w Skarżysku-Kamiennej-19.11.2013

Dobre praktyki współpracy MOPS i PUP w Skarżysku-Kamiennej-19.11.2013 Dobre praktyki współpracy MOPS i PUP w Skarżysku-Kamiennej-19.11.2013 Podstawy prawne Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zm.) Ustawa o promocji zatrudnienia i

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja merytoryczna za okres od 1 stycznia 2009r. do 31grudnia 2009r. z realizacji Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach. INFORMACJA O PROJEKCIE PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PI ODRODZENIE FENIKSA innowacyjny model współpracy instytucji publicznych i niepublicznych z przedsiębiorstwami

Bardziej szczegółowo

Projekt "Maksymilian" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wstępny opis przedmiotu zamówienia

Projekt Maksymilian współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wstępny opis przedmiotu zamówienia Wstępny opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia i poradnictwa w ramach Klubu Integracji Społecznej w zakresie doradztwa zawodowego, psychologicznego

Bardziej szczegółowo

WEWENĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 6 IM. JOACHIMA LELEWLA W POZNANIU

WEWENĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 6 IM. JOACHIMA LELEWLA W POZNANIU WEWENĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 6 IM. JOACHIMA LELEWLA W POZNANIU Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256,

Bardziej szczegółowo

Cel strategiczny nr 1

Cel strategiczny nr 1 Cel strategiczny nr 1 OCENA MOŻLIWOŚCI SKUTECZNEGO REAGOWANIA NA POJAWIAJĄCE SIĘ PROBLEMY SPOŁECZNE 1.Analiza efektywności działań zmierzających do rozwiązania lokalnych problemów społecznych oraz świadczonej

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA Szkoły Podstawowej w Piecniku

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA Szkoły Podstawowej w Piecniku Projekt pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim Priorytet III Działanie 3.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007

Bardziej szczegółowo

Pracownik urzędu pracy w realizacji zadań z zakresu pośrednictwa pracy - warsztat zadań pracownika pełniącego funkcję doradcy klienta

Pracownik urzędu pracy w realizacji zadań z zakresu pośrednictwa pracy - warsztat zadań pracownika pełniącego funkcję doradcy klienta ECK EUREKA tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 24 info@eckeureka.pl www.eckeureka.pl Pracownik urzędu pracy w realizacji zadań z zakresu pośrednictwa pracy - warsztat zadań pracownika DLACZEGO WARTO WZIĄĆ

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO w Szkole Podstawowej nr 118 im. Przyjaciół Mazowsza w Warszawie na rok szkolny 2014/2015

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO w Szkole Podstawowej nr 118 im. Przyjaciół Mazowsza w Warszawie na rok szkolny 2014/2015 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO w Szkole Podstawowej nr 118 im. Przyjaciół Mazowsza w Warszawie na rok szkolny 2014/2015 1. Ocena zapotrzebowania na WSDZ w Szkole Podstawowej nr 118 Wewnątrzszkolny

Bardziej szczegółowo

BANK PROGRAMÓW ZAJĘĆ AKTYWIZACYJNYCH W KLUBIE PRACY

BANK PROGRAMÓW ZAJĘĆ AKTYWIZACYJNYCH W KLUBIE PRACY Powiatowy Urząd Pracy w Śremie Centrum Aktywizacji Zawodowej ul. Gostyńska 49, 63-100 Śrem tel. 61/2829361, 61/2837075, 61/2837053, fax 61/2837075 wew. 38 www.pup.srem.pl; e-mail: doradca@pup.srem.pl BANK

Bardziej szczegółowo

W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM NA LATA 2013 2020 PROJEKT WRZESIEŃ 2012

W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM NA LATA 2013 2020 PROJEKT WRZESIEŃ 2012 WIELOLETNI PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ROZWOJU I UPOWSZECHNIANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM NA LATA 2013 2020 PROJEKT WRZESIEŃ 2012 1 CEL GŁÓWNY Wzmocnienie pozycji i roli ekonomii społecznej

Bardziej szczegółowo

Model pracy z dziećmi i młodzieżą w formule streetworkingu wypracowany w ramach Programu Rewitalizacji Społecznej Pod parasolem Kazimierza

Model pracy z dziećmi i młodzieżą w formule streetworkingu wypracowany w ramach Programu Rewitalizacji Społecznej Pod parasolem Kazimierza Model pracy z dziećmi i młodzieżą w formule streetworkingu wypracowany w ramach Programu Rewitalizacji Społecznej Pod parasolem Kazimierza Pilotażowy program w ramach projektu systemowego Rewitalizacja

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TWP W WARSZAWIE

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TWP W WARSZAWIE WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TWP W WARSZAWIE Szanowna Pani, Szanowny Panie Zwracamy się do Pana/Pani w związku z podejmowaniem działań na rzecz Stworzenia standardu Superwizji pracy socjalnej, realizowanych

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ KLUBU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W TRZEBINI

DZIAŁALNOŚĆ KLUBU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W TRZEBINI DZIAŁALNOŚĆ KLUBU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W TRZEBINI KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Klub Integracji Społecznej w Trzebini działa w Zespole Profilaktyki i Terapii Rodzin Ośrodka Pomocy Społecznej. Jest otwarty

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLANICA ZDRÓJ NA LATA 2010-2013

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLANICA ZDRÓJ NA LATA 2010-2013 Załącznik do Uchwały Nr XL/222 /2010 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 28 stycznia 2010 r. PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLANICA ZDRÓJ NA LATA 2010-2013 1.Wstęp Program Aktywności Lokalnej

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli Nowatorskie metody nauczania

Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli Nowatorskie metody nauczania Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli Nowatorskie metody nauczania Zapraszam na szkolenie on line prezentujące dwie nowoczesne metody pracy: coaching i mentoring. Idea i definicja coachingu Coaching,

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE : Indywidualne poradnictwo zawodowe w praktyce

SZKOLENIE : Indywidualne poradnictwo zawodowe w praktyce SZKOLENIE : Indywidualne poradnictwo zawodowe w praktyce Cel szkolenia: Nabycie praktycznych umiejętności prowadzenia indywidualnego poradnictwa zawodowego dostosowanego do potrzeb klienta Rozszerzenie

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA Gimnazjum w Piecniku W OBSZARZE: Uczeń aktywny uczestnik procesu uczenia się.

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA Gimnazjum w Piecniku W OBSZARZE: Uczeń aktywny uczestnik procesu uczenia się. Projekt pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim Priorytet III Działanie 3.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007

Bardziej szczegółowo

Na stronie internetowej www.job.poznan.pl znajdują się aktualne oferty pracy.

Na stronie internetowej www.job.poznan.pl znajdują się aktualne oferty pracy. Pośrednictwo pracy prowadzone w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu polega na udzielaniu pomocy osobom bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskiwaniu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST

INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST. 1 PKT 26A USTAWY, W RAMACH KTÓRYCH MOŻNA UZYSKAĆ POMOC W ZAKRESIE PORADNICTWA ZAWODOWEGO I INFORMACJI ZAWODOWEJ ORAZ POMOCY W AKTYWNYM POSZUKIWANIU

Bardziej szczegółowo

JUBILEUSZOWA OFERTA SZCZĘŚLIWA 13!

JUBILEUSZOWA OFERTA SZCZĘŚLIWA 13! JUBILEUSZOWA OFERTA SZCZĘŚLIWA 13! TO JUŻ Perfect Consulting Rok 2012 jest dla Perfect Consulting Rokiem Szczególnego Jubileuszu! Już od 13 lat promujemy zasadę, że największym zasobem organizacji są zatrudnieni

Bardziej szczegółowo

4) Beneficjent wykorzystuje do realizacji usług aktywnej integracji następujące narzędzia:

4) Beneficjent wykorzystuje do realizacji usług aktywnej integracji następujące narzędzia: Załącznik nr 9 Szczegółowe obowiązki Beneficjenta wynikające z realizacji projektu w ramach Poddziałania 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym tryb pozakonkursowy

Bardziej szczegółowo

Dobre Praktyki Klub Integracji Społecznej w Stalowej Woli

Dobre Praktyki Klub Integracji Społecznej w Stalowej Woli Dobre Praktyki Klub Integracji Społecznej w Stalowej Woli Rzeszów 29.07.2011r. Opracowanie: Edyta Kiesz Koordynator Zespołu ds. Bezrobocia 1 Klub Integracji Społecznej Klub Integracji Społecznej jest to

Bardziej szczegółowo

Dążąc do aktywności Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Dążąc do aktywności Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego O realizacji projektu Dążąc do aktywności Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobyłce, ul. Żymirskiego 2, 05-230 Kobyłka realizuje w okresie od 01.04.2013 do 30.06.2014 projekt systemowy pn. Dążąc do aktywności

Bardziej szczegółowo

II. Na czym polega zatrudnienie wspomagane?

II. Na czym polega zatrudnienie wspomagane? II. Na czym polega zatrudnienie wspomagane? Specyfiką omawianego sposobu zatrudniania osób niepełnosprawnych jest to, że w przeciwieństwie do tradycyjnego podejścia w rehabilitacji zawodowej (w którym

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru. Lp. Kryterium Opis kryterium

Kryteria wyboru. Lp. Kryterium Opis kryterium Załącznik nr 1 do Regulaminu okresowej oceny pracownikçw Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. Kryteria wyboru Lp. Kryterium Opis kryterium 1. Umiejętność obsługi urządzeń technicznych lub narzędzi informatycznych

Bardziej szczegółowo

Fundacja Bez Względu Na Niepogodę

Fundacja Bez Względu Na Niepogodę Konferencja Kariera jest kobietą tak jak Ty Warszawa, 30 stycznia 2009 Fundacja Kim jesteśmy? Fundacja powstała w 1990 r. Działamy non-profit na polu integracji społecznej, rynku pracy, edukacji. Realizujemy

Bardziej szczegółowo

Outplacement nowoczesny instrument rynku pracy. Usługi Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie dla osób zwalnianych grupowo

Outplacement nowoczesny instrument rynku pracy. Usługi Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie dla osób zwalnianych grupowo Outplacement nowoczesny instrument rynku pracy Usługi Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie dla osób zwalnianych grupowo Co to jest outplacement? OUTPLACEMENT program zwolnień monitorowanych, którego głównym

Bardziej szczegółowo

Rola asystenta rodziny: wspomaganie rodziny w wypełnianiu podstawowych funkcji, w tym we wprowadzaniu w świat wartości

Rola asystenta rodziny: wspomaganie rodziny w wypełnianiu podstawowych funkcji, w tym we wprowadzaniu w świat wartości Rola asystenta rodziny: wspomaganie rodziny w wypełnianiu podstawowych funkcji, w tym we wprowadzaniu w świat wartości Małgorzata Ciczkowska-Giedziun Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Katedra Pedagogiki Społecznej

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK) Liczba podjętych działań. 2. Propagowanie informacji dotyczących profilaktyki zaburzeń psychicznych.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK) Liczba podjętych działań. 2. Propagowanie informacji dotyczących profilaktyki zaburzeń psychicznych. Załącznik do Programu Cel główny 1: promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym Cel szczegółowy 1.1: upowszechnienie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, kształtowanie zachowań

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO pt. Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w gminie Budry w 2010 roku

INFORMACJA O REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO pt. Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w gminie Budry w 2010 roku INFORMACJA O REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO pt. Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w gminie Budry w 2010 roku W 2010r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budrach przystąpił po raz trzeci

Bardziej szczegółowo

Program Aktywności Lokalnej

Program Aktywności Lokalnej Miasto i Gmina Wąchock Program Aktywności Lokalnej dla Gminy Wąchock na lata 2009-2013 Wąchock, sierpień 2009 1 Wprowadzenie 3 Cele Programu Aktywności Lokalnej. 4 Kierunki działań.. 6 Odbiorcy programu

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PRZEDMIOTOWY PROGRAMU SZKOLENIOWEGO

ZAKRES PRZEDMIOTOWY PROGRAMU SZKOLENIOWEGO Załącznik nr 1 ZAKRES PRZEDMIOTOWY PROGRAMU SZKOLENIOWEGO I Program szkolenia w zakresie podstawowych umiejętności udzielania profesjonalnej pomocy psychologicznej obejmuje: 1) Trening interpersonalny

Bardziej szczegółowo

SKTUTECZNIE i TRWALE w ZATRUDNIENIU na przykładzie projektu: Indywidualne ścieŝki zatrudnienia BEATA WRZOSEK OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

SKTUTECZNIE i TRWALE w ZATRUDNIENIU na przykładzie projektu: Indywidualne ścieŝki zatrudnienia BEATA WRZOSEK OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH SKTUTECZNIE i TRWALE w ZATRUDNIENIU na przykładzie projektu: Indywidualne ścieŝki zatrudnienia BEATA WRZOSEK ELBLĄSKA RADA KONSULTACYJNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH http://ec.europa.eu/regional_policy/videos/videodetails.cfm?vid=1262&lan=pl

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK 2014. Załącznik 1 do Uchwały nr XXXIII/333/14 Rady Gminy Gnojnik z dnia 16 kwietnia 2014 r.

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK 2014. Załącznik 1 do Uchwały nr XXXIII/333/14 Rady Gminy Gnojnik z dnia 16 kwietnia 2014 r. Załącznik 1 do Uchwały nr XXXIII/333/14 Rady Gminy Gnojnik z dnia 16 kwietnia 2014 r. PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK 2014 GNOJNIK 2014 SPIS TREŚCI: I. WPROWADZENIE II. CELE PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

W R Z E S I E Ń 2 0 0 8 BIAŁYSTOK

W R Z E S I E Ń 2 0 0 8 BIAŁYSTOK S P O Ł E C Z N E G I M N A Z J U M N R 7 PROGRAM PROFILAKTYKI SPOŁECZNEGO GIMNAZJUM NR 7 W BIAŁYMSTOKU W R Z E S I E Ń 2 0 0 8 BIAŁYSTOK WSTĘP Podstawowym i naturalnym środowiskiem wychowawczym dziecka

Bardziej szczegółowo

Cele szczegółowe zostaną osiągnięte dzięki: 3. Formy działalności Środowiskowego Domu Samopomocy:

Cele szczegółowe zostaną osiągnięte dzięki: 3. Formy działalności Środowiskowego Domu Samopomocy: Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 6/14 Wójta Gminy Tuczna z dnia 31 stycznia 2014 r. Program działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Międzylesiu Typ Domu: B (dla osób upośledzonych umysłowo) 1. Cel

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO ZAWODOWE. Strona1. Doradztwo zawodowe

DORADZTWO ZAWODOWE. Strona1. Doradztwo zawodowe Strona1 DORADZTWO ZAWODOWE Moduł 1: Diagnoza zawodowa Pierwsze spotkanie poświęcone jest określeniu problemu z jakim zmaga się klient, oraz zaproponowaniu sposobu jego rozwiązania. Jeśli klient jest zainteresowany

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY CZCHÓW NA ROK 2015 PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY CZCHÓW NA ROK 2015

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY CZCHÓW NA ROK 2015 PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY CZCHÓW NA ROK 2015 PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY CZCHÓW NA ROK 2015 CZCHÓW, LUTY 2015 SPIS TREŚCI: I. WPROWADZENIE II. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU AKTYWNOŚCI LOKALNEJ III.CELE PROGRAMU AKTYWNOŚCI LOKALNEJ ORAZ KIERUNKI

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ KLUBU PRACY ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ KLUBU PRACY ZA 2013 ROK Powiatowy Urząd Pracy w Mławie Centrum Aktywizacji Zawodowej ul. Piłsudskiego 43, Mława ul. Wyspiańskiego 7, Mława tel. 654-39-18, 654-52-85 tel. 655-19-96, 654-34-00, 654-34-01 fax. 654-52-86 fax. 654-34-04

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/50/15 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU. z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Progamu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017

UCHWAŁA NR IX/50/15 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU. z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Progamu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017 UCHWAŁA NR IX/50/15 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Progamu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA POMOCY LUDZIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM WARSZAWA, UL. KONARSKIEGO

FUNDACJA POMOCY LUDZIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM WARSZAWA, UL. KONARSKIEGO FUNDACJA POMOCY LUDZIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM WARSZAWA, UL. KONARSKIEGO 60 INDYWIDUALNA ŚCIEŻKA ROZWOJU SKUTECZNY SPOSÓB WYRÓWNYWANIE SZANS OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ I INNYCH GRUP ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM

Bardziej szczegółowo

Program doradztwa edukacyjnego i orientacji zawodowej

Program doradztwa edukacyjnego i orientacji zawodowej 1 Program doradztwa edukacyjnego i orientacji zawodowej dla uczniów Gimnazjum nr 44 im. gen. Mariusza Zaruskiego w Poznaniu w roku szkolnym: 2015/2016. 1. Program obejmuje ogół działań podejmowanych przez

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA 168 godzin zajęć 9 miesięcy nauki 10 zjazdów PROGRAM SZCZEGÓŁOWY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA 1. Style kierowania i przywództwo (12 godz.) przywództwo - kiedy warto być przywódcą praktyczne

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne wykorzystanie coachingu do wspierania równowagi praca-rodzina. Kraków, 14 marca 2012 rok

Innowacyjne wykorzystanie coachingu do wspierania równowagi praca-rodzina. Kraków, 14 marca 2012 rok Innowacyjne wykorzystanie coachingu do wspierania równowagi praca-rodzina Kraków, 14 marca 2012 rok PLAN PREZENTACJI Godzenie życia rodzinnego i zawodowego co to za problem? Jak powstał nasz projekt? Na

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Długość szkolenia do wyboru: 4h szkoleniowe (4x45 min.) 6h szkoleniowych (6x45 min.) 8h szkoleniowych (8x45 min.

Szanowni Państwo. Długość szkolenia do wyboru: 4h szkoleniowe (4x45 min.) 6h szkoleniowych (6x45 min.) 8h szkoleniowych (8x45 min. Szanowni Państwo Katarzyna Kudyba Centrum Szkoleń Profilaktycznych EDUKATOR z Krakowa oferuje Państwu szkolenia które mają na celu zwiększenie i usystematyzowanie wiedzy pracowników Domów Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE : Grupowe poradnictwo zawodowe i warsztaty aktywizacyjne w praktyce

SZKOLENIE : Grupowe poradnictwo zawodowe i warsztaty aktywizacyjne w praktyce SZKOLENIE : Grupowe poradnictwo zawodowe i warsztaty aktywizacyjne w praktyce Cel szkolenia: Nabycie praktycznych umiejętności prowadzenia grupowego poradnictwa zawodowego i warsztatów aktywizacyjnych

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA,,LEŚNY ZAKĄTEK W ZĄBKACH HASŁO PRZEWODNIE : KREATYWNY, OTWARTY PRZEDSZKOLAK MŁODYM EKOLOGIEM.

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA,,LEŚNY ZAKĄTEK W ZĄBKACH HASŁO PRZEWODNIE : KREATYWNY, OTWARTY PRZEDSZKOLAK MŁODYM EKOLOGIEM. Publiczne Przedszkole Nr 2 w Ząbkach Leśny Zakątek KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA,,LEŚNY ZAKĄTEK W ZĄBKACH HASŁO PRZEWODNIE : KREATYWNY, OTWARTY PRZEDSZKOLAK MŁODYM EKOLOGIEM. Wizja przedszkola Przedszkole

Bardziej szczegółowo

STANDARDY JAKOŚCI USŁUG. Izabela Przybysz Instytutu Spraw Publicznych

STANDARDY JAKOŚCI USŁUG. Izabela Przybysz Instytutu Spraw Publicznych JAKOŚCI USŁUG Izabela Przybysz Instytutu Spraw Publicznych CO TO SĄ STANDARDY Standardy to narzędzia do zarządzania procesami usług aktywizacyjnych Mają charakter zaleceń ramowych, nie mają formy sztywnych

Bardziej szczegółowo

Model Wsparcia jako innowacyjne narzędzie wzmacniające współpracę publicznych i niepublicznych instytucji pomocy społecznej oraz przedsiębiorców

Model Wsparcia jako innowacyjne narzędzie wzmacniające współpracę publicznych i niepublicznych instytucji pomocy społecznej oraz przedsiębiorców Projekt innowacyjno-testujący pn. Model Wsparcia jako innowacyjne narzędzie wzmacniające współpracę publicznych i niepublicznych instytucji pomocy społecznej oraz przedsiębiorców dedykowane gminnym zespołom

Bardziej szczegółowo

KONTRAKT SOCJALNY narzędziem w realizacji projektów systemowych

KONTRAKT SOCJALNY narzędziem w realizacji projektów systemowych KONTRAKT SOCJALNY narzędziem w realizacji projektów systemowych Podstawa prawna Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz. U. Nr 64, poz. 593, z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Polityki

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAKRES SZKOLEŃ

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAKRES SZKOLEŃ ZAKRES SZKOLEŃ Część I: indywidualne spotkania z psychologiem dla 10 BO po 5h na jedną osobę planowany okres realizacji kwiecień 2012r. Część II: indywidualne spotkania z doradcą zawodowym dla 10 BO po

Bardziej szczegółowo

Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji

Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji 1 Najwyższa jakość działania [kultura osobista, lojalność, prawość i uczciwość, dbałość o ład i porządek, terminowość] Wyznacza oczekiwania dbając o ład

Bardziej szczegółowo

LOKALNY PROGRAM POMOCY SPOŁECZNEJ NA 2010 ROK

LOKALNY PROGRAM POMOCY SPOŁECZNEJ NA 2010 ROK LOKALNY PROGRAM POMOCY SPOŁECZNEJ NA 2010 ROK 1 Spis treści I. Wprowadzenie... 3 II. Cel strategiczny nr 1... 4 III. Cel strategiczny nr 2... 5 IV. Cel strategiczny nr 3.......7 V. Cel strategiczny nr

Bardziej szczegółowo

OFERTA WARSZTATÓW PSYCHOEDUKACYJNYCH DLA SZKÓŁ

OFERTA WARSZTATÓW PSYCHOEDUKACYJNYCH DLA SZKÓŁ OFERTA WARSZTATÓW PSYCHOEDUKACYJNYCH DLA SZKÓŁ Rok szkolny 2013/2014 Pracownia SENSOS przeprowadza ambitne i bezpieczne programy szkoleniowe dla dziec i i młodzieży. Program każdego warsztatu jest dostosowany

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 9 W SIEDLCACH

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 9 W SIEDLCACH KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 9 W SIEDLCACH Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu- o tym jak żyć co robić, jak postępować, współżyć z innymi patrzeć, odczuwać,

Bardziej szczegółowo

Program Aktywności Lokalnej dla sołectwa Leszno Górne na rok 2014r.

Program Aktywności Lokalnej dla sołectwa Leszno Górne na rok 2014r. Załącznik do uchwały nr LII/382/2014 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 28 marca 2014 r. Program Aktywności Lokalnej dla sołectwa Leszno Górne na rok 2014r. Wprowadzenie Podstawą prawną Programu jest art.

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego. w Gimnazjum i Liceum Zespołu Szkół Urszulańskich. w Rybniku

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego. w Gimnazjum i Liceum Zespołu Szkół Urszulańskich. w Rybniku Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Gimnazjum i Liceum Zespołu Szkół Urszulańskich w Rybniku 1 Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego obejmuje ogół działań podejmowanych przez szkołę w celu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 wstępnej wersji produktu finalnego. Program zajęć szkoleniowych i superwizji dla Asystentów Osoby Niepełnosprawnej w CAS

Załącznik nr 3 wstępnej wersji produktu finalnego. Program zajęć szkoleniowych i superwizji dla Asystentów Osoby Niepełnosprawnej w CAS Załącznik nr 3 wstępnej wersji produktu finalnego Program zajęć szkoleniowych i superwizji dla Asystentów Osoby Niepełnosprawnej w CAS I. Założenia podstawowego modułu szkoleniowego dla AON 2 II. Warsztat

Bardziej szczegółowo

Specyfika pracy z osobami bezrobotnym perspektywa psychologiczna

Specyfika pracy z osobami bezrobotnym perspektywa psychologiczna Specyfika pracy z osobami bezrobotnym perspektywa psychologiczna Anna Skuzińska Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Elblągu Plan wystąpienia Charakterystyka psychologiczna sytuacji bez

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA SPOŁECZNA >2020

EKONOMIA SPOŁECZNA >2020 EKONOMIA SPOŁECZNA >2020 Umowa Partnerstwa Zwiększaniu szans na zatrudnienie grup defaworyzowanych służyć będzie wsparcie sektora ekonomii społecznej oraz zapewnienie jego skutecznego i efektywnego funkcjonowania.

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie realizacji projektu systemowego : DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ 2010

Podsumowanie realizacji projektu systemowego : DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ 2010 Podsumowanie realizacji projektu systemowego : DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ 2010 W 2010 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Grybowie realizował projekt systemowy DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ współfinansowany

Bardziej szczegółowo

MAM SZANSĘ BYĆ AKTYWNYM

MAM SZANSĘ BYĆ AKTYWNYM Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baniach Mazurskich pod Kierownictwem Pani Marianny Wus pozyskał w roku 2011 dodatkowe środki finansowe na realizację projektu Mam szansę być aktywnym współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Tabela 2. Struktura i zakres treści programów modułowych umożliwiających prowadzenie szkoleń z wykorzystaniem e-learningu

Tabela 2. Struktura i zakres treści programów modułowych umożliwiających prowadzenie szkoleń z wykorzystaniem e-learningu 3. Efektywna współpraca z klientem urzędu 2. Dane o rynku i ich wykorzystywanie 1. Rola i zadania służb zatrudnienia Tabela 2. Struktura i zakres treści programów modułowych umożliwiających prowadzenie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO. Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim w roku 2013

RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO. Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim w roku 2013 Załącznik nr 6 RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim w roku 2013 Raport Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/138/2012 RADY POWIATU W OSTRÓDZIE z dnia 18 maja 2012r.

UCHWAŁA Nr XIX/138/2012 RADY POWIATU W OSTRÓDZIE z dnia 18 maja 2012r. UCHWAŁA Nr XIX/138/2012 RADY POWIATU W OSTRÓDZIE z dnia 18 maja 2012r. w sprawie przyjęcia Programu Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Ostródzkim na 2012 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU. z dnia... 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Progamu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU. z dnia... 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Progamu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017 Projekt z dnia 11 czerwca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU z dnia... 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Progamu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar w Gminie Sępopol na lata 2014-2018

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar w Gminie Sępopol na lata 2014-2018 Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar w Gminie Sępopol na lata 2014-2018 Sępopol 2014 SPIS TREŚCI WSTĘP 3 I. PODSTAWY TEORETYCZNE ZJAWISKA PRZEMOCY W RODZINIE 4 1. DEFINICJA PRZEMOCY

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy program szkoleń:

Szczegółowy program szkoleń: Szczegółowy program szkoleń: 1.. Strategie ZZL: a. cele strategiczne w zakresie ZZL; b. strategie elastyczności - model firmy elastycznej Atkinsona; c. strategie rozwoju pracowników; d. strategie wynagrodzeń;

Bardziej szczegółowo

brak umiejętności poruszania się na rynku pracy

brak umiejętności poruszania się na rynku pracy Wybrane wnioski i rekomendacje sformułowane w ramach badania ewaluacyjnego Ocena wsparcia adresowanego do osób w wieku 15 24 lata w projektach realizowanych w ramach Działania 6.1 PO KL Gdańsk, 4.04.2013

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU ZNAJDŹ SWOJE MIEJSCE

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU ZNAJDŹ SWOJE MIEJSCE Śrem, 5 maja 2007 roku SPRAWOZDA Z REALIZACJI PROGRAMU ZNAJDŹ SWOJE MIEJSCE Środowiskowy program reintegracji społecznej i zawodowej osób bezdomnych Znajdź swoje miejsce realizowany był w miesiącu kwietniu

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa w Żórawinie

Szkoła Podstawowa w Żórawinie Szkoła Podstawowa w Żórawinie SORE Sabina Żuchelkowska Rok szkolny 2013/2014 Temat I RPW Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? Potrzeby nauczycieli Podczas spotkania z Panią Dyrektor SP w Żórawinie,

Bardziej szczegółowo

Założenia i realizacja projektu Utworzenie i wsparcie działalności CIS w Wieprzu

Założenia i realizacja projektu Utworzenie i wsparcie działalności CIS w Wieprzu Założenia i realizacja projektu Utworzenie i wsparcie działalności CIS w Wieprzu Nasza sytuacja przed projektem Doświadczenia z projektu Akademia Przedsiębiorczości Rozwój Alternatywnych form zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

PROJEKTODAWCA CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU

PROJEKTODAWCA CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU PROJEKTODAWCA Gmina Czerwonak/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nazwa projektodawcy: Czerwonaku Status prawny: Gminna samorządowa jednostka organizacyjna NIP: 7771406548 REGON 632003035 Ulica: Plac Zielony

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr V/40/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr V/40/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2014 r. Uchwała Nr V/40/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie: przyjęcia projektu socjalnego pn. Sądecka Pomocna Dłoń. Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

,,Czekam na Was Projekt promocji rodzicielstwa zastępczego.

,,Czekam na Was Projekt promocji rodzicielstwa zastępczego. Załącznik nr 1 do,,czekam na Was Projekt promocji rodzicielstwa zastępczego. Celem projektu jest promocja rodzicielstwa zastępczego poprzez kontynuację działań podejmowanych w latach wcześniejszych, tj.

Bardziej szczegółowo

Tematyka szkolenia Zakres szkolenia Forma szkolenia

Tematyka szkolenia Zakres szkolenia Forma szkolenia Lp Tematyka szkolenia Zakres szkolenia Forma szkolenia Liczba godzin lekcyjnych szkolenia Liczna dni szkoleniowych Proponowany termin szkolenia 1. Nowoczesne standardy obsługi klienta 1. Profesjonalne

Bardziej szczegółowo

Aktywność zawodowa i czas wolny osób z niepełnosprawnością intelektualną. Adriana Domachowska - Mandziak Stowarzyszenie Na Tak

Aktywność zawodowa i czas wolny osób z niepełnosprawnością intelektualną. Adriana Domachowska - Mandziak Stowarzyszenie Na Tak Aktywność zawodowa i czas wolny osób z niepełnosprawnością intelektualną Adriana Domachowska - Mandziak Stowarzyszenie Na Tak Produktywność rozumiana jako aktywność zawodowa i pozazawodowa - jeden z obszarów

Bardziej szczegółowo

Innowacyjny model aktywizacji

Innowacyjny model aktywizacji Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ Temat innowacyjny: "Współpraca podmiotów działających w obszarze zatrudnienia oraz integracji i pomocy społecznej z przedsiębiorcami w zakresie ułatwiania

Bardziej szczegółowo

Rozdzielenie pracy socjalnej od postępowania administracyjnego - zarys koncepcji

Rozdzielenie pracy socjalnej od postępowania administracyjnego - zarys koncepcji Rozdzielenie pracy socjalnej od postępowania administracyjnego - zarys koncepcji Podstawowe założenia rozdzielenia - Dwie odrębne role pracowników socjalnych Pracownik socjalny prowadzący postępowanie

Bardziej szczegółowo

Standardy usług w zakresie zatrudnienia i edukacji osób bezdomnych

Standardy usług w zakresie zatrudnienia i edukacji osób bezdomnych Projekt Systemowy 1.18 Tworzenie i Rozwijanie Standardów Usługi Pomocy i Integracji Społecznej zadanie (nr 4) w zakresie standaryzacji pracy z bezdomnymi w tym: opracowanie modelu Gminnego Standardu Wychodzenia

Bardziej szczegółowo

Fundacja Bez Względu Na Niepogodę. Doświadczenia w realizacji projektów skierowanych do kobiet Prezentacja nowego projektu: STREFA KOBIET

Fundacja Bez Względu Na Niepogodę. Doświadczenia w realizacji projektów skierowanych do kobiet Prezentacja nowego projektu: STREFA KOBIET Fundacja Bez Względu Na Niepogodę Doświadczenia w realizacji projektów skierowanych do kobiet Prezentacja nowego projektu: STREFA KOBIET O Fundacji Bez Względu Na Niepogodę Projekty: Inwencja Kobiet i

Bardziej szczegółowo

PO KL Priorytet I. Zatrudnienie i integracja społeczna Działanie 1.2. Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej

PO KL Priorytet I. Zatrudnienie i integracja społeczna Działanie 1.2. Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Projekt innowacyjno-testujący pt. Model Wsparcia jako innowacyjne narzędzie wzmacniające współpracę publicznych i niepublicznych instytucji pomocy społecznej oraz przedsiębiorców dedykowane gminnym zespołom

Bardziej szczegółowo

Kolonowskie na lata 2013 2015

Kolonowskie na lata 2013 2015 UCHWAŁA NR XXX/248/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM z dnia 24 czerwca 2013roku w sprawie uchwalenia 3-letniego Gminnego Program Wspierania Rodziny dla Gminy Kolonowskie na lata 2013 2015 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki - terminarz

Program Operacyjny Kapitał Ludzki - terminarz Program Operacyjny Kapitał Ludzki - terminarz Spis treści VII PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ... 2 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej... 2 VIII REGIONALNE KADRY GOSPODARKI...

Bardziej szczegółowo