ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO"

Transkrypt

1 ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO ROK XXXIV (62) Nr 2 LUTY 2013 Spis treści 1. Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 147/2013 z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienia hipoteki przez ZHP Chorągiew Kielecką na nieruchomości Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 148/2013 z 12 lutego 2013 r. w sprawie zatwierdzenia budżetu Muzeum Harcerstwa na rok Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 149/2013 z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie zmian w Regulaminach zatrudniania i wynagradzania w ZHP 4 4. Aneks nr 3 do Regulaminu zatrudniania i wynagradzania pracowników działalności statutowej Związku Harcerstwa Polskiego z 12 lutego 2013 r Aneks nr 4 do Regulaminu zatrudniania i wynagradzania pracowników Ośrodków samobilansujących i zakładów wyodrębnionych Związku Harcerstwa Polskiego z 12 lutego 2013 r Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 150/2013 z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie zmiany Regulaminu kart członkowskich Związku Harcerstwa Polskiego Załącznik do Uchwały nr 150/2013 z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie zmiany Regulaminu kart członkowskich Związku Harcerstwa Polskiego Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 151/2013 z dnia 19 lutego 2013 r.w sprawie zmiany w Uchwale Głównej Kwatery ZHP nr 147/2013 z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienia hipoteki przez ZHP Chorągiew Kielecką na nieruchomości Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 152/2013 z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie Polityki Bezpieczeństwa Informacji w GK ZHP Decyzja Naczelnika ZHP nr 45/2013 z dnia 7 lutego 2013 r. w sprawie powołania pełnomocnika Naczelnika ZHP na II Zjazd Nadzwyczajny Chorągwi Opolskiej ZHP w dniu 10 lutego 2013 r

2 ROK XXXIV (62) nr 2 Wiadomości Urzędowe Decyzja Naczelnika ZHP nr 46/2013 z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie przyznania Honorowego Wyróżnienia Niezwodnemu Przyjacielowi Decyzja Naczelnika ZHP nr 47/2013 z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie polityki bezpieczeństwa informacji w chorągwiach ZHP Rozkaz Specjalny Ls. 2/

3 ROK XXXIV (62) nr 2 Wiadomości Urzędowe 3 Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 147/2013 z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienia hipoteki przez ZHP Chorągiew Kielecką na nieruchomości Główna Kwatera Związku Harcerstwa Polskiego, działając na podstawie 70 ust. 3 pkt 7) oraz 77 ust. 1 Statutu ZHP, wyraża zgodę na obciążenie hipoteką, w wysokości ,00 zł (słownie zł: pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące 0/100 złotych), nieruchomości stanowiących własność ZHP Chorągwi Kieleckiej, położnych w miejscowości Bobolin, gmina Darłowo, obejmujących zabudowane działki: 1) nr 120/11 o powierzchni 1,1568 ha, dla których VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Koszalinie prowadzi księgę wieczystą o numerze Kw KO1K/ /1, 2) nr 120/19 o powierzchni 0,0168 ha, dla których VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Koszalinie prowadzi księgę wieczystą o numerze Kw KO1K/ /9, w celu zabezpieczenia kredytu inwestycyjnego do wysokości ,00 zł (słownie zł: pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące 0/100 złotych) udzielonego ZHP Chorągwi Kieleckiej przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. O/Kielce. Naczelnik Związku Harcerstwa Polskiego hm. Małgorzata Sinica Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 148/2013 z 12 lutego 2013 r. w sprawie zatwierdzenia budżetu Muzeum Harcerstwa na rok Główna Kwatera ZHP na podstawie 70 ust. 3 pkt 12 lit. h-i Statutu ZHP zatwierdza budżet Muzeum Harcerstwa na rok 2013, który po stronie przychodów i kosztów wykazuje kwotę zł. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Naczelnik Związku Harcerstwa Polskiego hm. Małgorzata Sinica

4 ROK XXXIV (62) nr 2 Wiadomości Urzędowe 4 Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 149/2013 z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie zmian w Regulaminach zatrudniania i wynagradzania w ZHP 1. Główna Kwatera Związku Harcerstwa Polskiego, działając na podstawie 70 ust. 12 zatwierdza zmiany w Regulaminach zatrudniania i wynagradzania w ZHP wprowadzone: 1) aneksem nr 3 do Regulaminu zatrudniania i wynagradzania pracowników działalności statutowej Związku Harcerstwa Polskiego z dnia 12 lutego 2013 r., 2) aneksem nr 4 do Regulaminu zatrudniania i wynagradzania pracowników ośrodków samobilansujących i zakładów wyodrębnionych Związku Harcerstwa Polskiego z dnia 12 lutego 2013 r. 2. Aneksy stanowią załącznik do niniejszej uchwały. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Naczelnik Związku Harcerstwa Polskiego hm. Małgorzata Sinica Aneks nr 3 do Regulaminu zatrudniania i wynagradzania pracowników działalności statutowej Związku Harcerstwa Polskiego z 12 lutego 2013 r. 1. W Rozdziale IV Zasady przyznawania dodatków zmienia się treść 13, który otrzymuje następujące brzmienie: Pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadania służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy lub poza stałym miejscem pracy, przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową, na warunkach i w wysokości określonej w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U nr 0 poz. 167). 2. Pozostałe postanowienia Regulaminu nie ulegają zmianie.

5 ROK XXXIV (62) nr 2 Wiadomości Urzędowe 5 3. Aneks wchodzi w życie z dniem 1 marca 2013 r. Aneks nr 4 do Regulaminu zatrudniania i wynagradzania pracowników Ośrodków samobilansujących i zakładów wyodrębnionych Związku Harcerstwa Polskiego z 12 lutego 2013 r. 1. W Rozdziale V Inne składniki wynagradzania i świadczenia wynikające ze stosunku pracy zmienia się treść 14, który otrzymuje następujące brzmienie: Pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadania służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy lub poza stałym miejscem pracy, przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową, na warunkach i w wysokości określonej w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U nr 0 poz. 167). 2. Pozostałe postanowienia Regulaminu nie ulegają zmianie. 3. Aneks wchodzi w życie z dniem 1 marca 2013 r. Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 150/2013 z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie zmiany Regulaminu kart członkowskich Związku Harcerstwa Polskiego 1. Główna Kwatera ZHP działając na podstawie 70 ust. 3 pkt 2) i 12) Statutu ZHP zmienia Regulamin kart członkowskich Związku Harcerstwa Polskiego i ustala jego brzmienie o treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały, regulujący proces zarządzania kartami członkowskimi ZHP. 2. Traci ważność załącznik nr 1 do Uchwały Głównej Kwatery ZHP nr 103/2012 z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie podjęcia decyzji o wprowadzeniu kart członkowskich ZHP, przyjęcia Regulaminu kart członkowskich Związku

6 ROK XXXIV (62) nr 2 Wiadomości Urzędowe 6 Harcerstwa Polskiego oraz przyjęcia Instrukcji wdrożenia kart członkowskich Związku Harcerstwa Polskiego. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 30 kwietnia 2013 r. Naczelnik Związku Harcerstwa Polskiego hm. Małgorzata Sinica Załącznik do Uchwały nr 150/2013 z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie zmiany Regulaminu kart członkowskich Związku Harcerstwa Polskiego REGULAMIN KART CZŁONKOWSKICH ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO Regulamin kart członkowskich Związku Harcerstwa Polskiego określa zasady wydawania i użytkowania kart członkowskich Związku Harcerstwa Polskiego. Karty członkowskie są obowiązkowe i służą jako dokument identyfikacyjny w zakresie spraw i czynności związanych z członkostwem w ZHP. I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE I DEFINICJE 1. Podstawę prawną wydania niniejszego regulaminu stanowią: 1) Statut ZHP ( 70 ust. 3 pkt 2) i 12)), 2) Instrukcja w sprawie prowadzenia i przyznawania dostępu do systemu informatycznego, 3) Ewidencja ZHP oraz trybu powoływania administratorów bezpieczeństwa informacji, która stanowi załącznik do Uchwały Głównej Kwatery ZHP nr 161/2008 z dnia 13 listopada 2008 r. (z późniejszymi zmianami), 4) Umowa dotycząca zasad wydawania i obsługi Kart Przedpłaconych zawarta w dniu 26 marca 2012 r. w Warszawie pomiędzy BRE Bankiem Spółką Akcyjną a Związkiem Harcerstwa Polskiego, 5) Regulamin Karty Przedpłaconej na okaziciela, wydawanej przez BRE Bank SA jako instrument pieniądza elektronicznego. 2. Użyte w instrukcji określenia oznaczają: 1) Karta z funkcją płatniczą karta członkowska ZHP z funkcją płatniczą, 2) Karta zwykła karta członkowska ZHP bez funkcji płatniczej, 3) członkowie ZHP zgodnie z 17 ust. 1 Statutu ZHP, 4) bank BRE Bank S.A., 5) WSI GK ZHP Wydział Systemów Informatycznych GK ZHP, 6) jednostka organizacyjna Główna Kwatera ZHP, chorągiew ZHP, hufiec ZHP, 7) kierownik jednostki organizacyjnej Naczelnik ZHP, właściwy komendant chorągwi ZHP lub hufca ZHP. II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

7 ROK XXXIV (62) nr 2 Wiadomości Urzędowe 7 1. Karta członkowska ZHP jest kartą obowiązkową, imienną i identyfikuje wyłącznie osobę, której została wydana. 2. Jeden członek ZHP może posiadać jedną kartę członkowską ZHP. 3. Warunkiem stania się posiadaczem karty jest: 1) członkostwo w ZHP, 2) wpis do Ewidencji ZHP. 4. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek zmian na karcie, w szczególności zmiany danych naniesionych na kartę. 5. Karta z funkcją płatniczą zachowuje ważność przez okres wskazany na karcie. Po upływie okresu ważności karty, wydawana jest kolejna karta zgodnie z zapisami w rozdziale III niniejszego regulaminu. Karta zwykła zachowuje ważność bezterminowo. 6. Karty członkowskie ZHP spełniają funkcje: identyfikacyjną lub identyfikacyjną i płatniczą: 1) Karta z funkcją płatniczą: A. Funkcja identyfikacyjna - karta stanowi legitymację członkowską ZHP, zapewnia identyfikację członka ZHP poprzez umieszczone na niej dane: 19 znaków: imię i nazwisko lub inicjał imienia i nazwisko, numer identyfikacyjny w systemie Ewidencja ZHP. Zastrzeżenie: w przypadku nazwisk dwuczłonowych, kiedy limit 19 znaków jest niewystarczający, na karcie umieszczony zostanie pierwszy człon nazwiska. Karta wydawana jest w 3 wersjach: a) harcerska dla członków ZHP, którzy nie posiadają stopnia instruktorskiego i nie złożyli deklaracji seniora, b) instruktorska dla członków ZHP, którzy posiadają stopień instruktorski, c) seniorska dla członków ZHP, którzy złożyli deklarację seniora właściwemu komendantowi i nie posiadają stopnia instruktorskiego. B. Funkcja płatnicza - zapewnia możliwość dokonywania transakcji bezgotówkowych oraz wypłat gotówki z bankomatów lub kas banków, wyposażonych w terminale POS oznaczone logo VISA. Sposób użycia karty w zakresie jej funkcji płatniczej oraz opłaty i prowizje związane z użytkowanie karty określone są w Regulaminie Karty Przedpłaconej na okaziciela, wydawanej przez BRE Bank S. A. jako instrument pieniądza elektronicznego. Zastrzeżenie: funkcja płatnicza nie jest obowiązkowa, aktywuje się ją w dowolnym momencie użytkowania karty. 2) Karta zwykła: Funkcja identyfikacyjna - karta stanowi legitymację członkowską ZHP, zapewnia identyfikację członka ZHP poprzez umieszczone na niej dane: 19 znaków: imię i nazwisko lub inicjał imienia i nazwisko, numer identyfikacyjny w systemie Ewidencja ZHP. Zastrzeżenie: w przypadku nazwisk dwuczłonowych, kiedy limit 19 znaków jest niewystarczający, na karcie umieszczony zostanie pierwszy człon nazwiska. Karta wydawana jest w 3 wersjach: a) harcerska dla członków ZHP, którzy nie posiadają stopnia instruktorskiego i nie złożyli deklaracji seniora, b) instruktorska dla członków ZHP, którzy posiadają stopień instruktorski, c) seniorska dla członków ZHP, którzy złożyli deklarację seniora właściwemu komendantowi i nie posiadają stopnia instruktorskiego. 7. Funkcja płatnicza może zostać zastrzeżona tylko i wyłącznie przez posiadacza karty zgodnie z Regulaminem Karty Przedpłaconej na okaziciela, wydawanej przez BRE Bank S.A. jako instrument pieniądza elektronicznego. 8. Wszelkie korzyści i rabaty wynikające z posiadania karty przysługują tylko jej właścicielowi.

8 ROK XXXIV (62) nr 2 Wiadomości Urzędowe 8 9. Karta członkowska ZHP uprawnia posiadacza do korzystania z programu lojalnościowego ZHP przedstawionego w serwisie ZHP.PL. III. WYDAWANIE KART CZŁONKOWSKICH ZHP Procedura wydawania kart członkowskich jest następująca: 1. Administrator lokalny systemu Ewidencja ZHP jest zobowiązany wprowadzając do jednostki organizacyjnej nowych członków ZHP zaznaczyć, który rodzaj kart członkowskich ZHP ma zostać zamówiony dla danego członka ZHP i zatwierdzić odpowiednie karty do produkcji (zgodnie z zapisami w rozdziale II niniejszego regulaminu). 2. Do 5 dnia pierwszego miesiąca rozpoczynającego kwartał (tj. styczeń, kwiecień, lipiec, październik) przekazanie przez WSI GK ZHP do Głównej Kwatery ZHP informacji: 1) o nowych członkach ZHP, których karty zostały zatwierdzone do produkcji przez właściwego administratora lokalnego, 2) o członkach ZHP, których karta straciła ważność. 3. W ciągu 7 dni roboczych, od momentu przekazania informacji przez WSI GK ZHP do Głównej Kwatery ZHP Główna Kwatera ZHP składa zamówienie na karty dla: 1) nowych członków ZHP, 2) członków ZHP, których karta straciła ważność, 3) członków ZHP, których karta uległa zniszczeniu lub zagubieniu (zgodnie z zapisami w rozdziale IV niniejszego regulaminu), 4) członków ZHP, którzy zmienili status (zgodnie z zapisami w rozdziale V niniejszego regulaminu), 5) członków ZHP, którzy złożyli reklamacje i została ona pozytywnie rozpatrzona (zgodnie z zapisami w rozdziale VI niniejszego regulaminu). 4. W ciągu 14 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia - wysyłka nowych kart do kierowników jednostek organizacyjnych. 5. Po otrzymaniu przez kierownika jednostki organizacyjnej przesyłki z kartami, powinna nastąpić weryfikacja danych, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości należy złożyć reklamację według wytycznych znajdujących się w rozdziale VI niniejszego regulaminu. 6. W ciągu 5 dni roboczych od momentu otrzymania przesyłki kierownik jednostki organizacyjnej (lub osoba przez niego upoważniona), jest zobowiązany do przekazania kart drużynowym lub członkom ZHP posiadającym przydział służbowy do danej jednostki organizacyjnej (hufca, chorągwi, Głównej Kwatery ZHP). Przekazanie kart drużynowym lub członkom ZHP posiadającym przydział służbowy do danej jednostki organizacyjnej (hufca, chorągwi, Głównej Kwatery ZHP) należy potwierdzić podpisaniem protokołu przekazania kart (załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu). 7. W ciągu 5 dni roboczych od momentu odebrania kart przez drużynowego drużynowy jest zobowiązany do przekazania kart członkom drużyny. Zastrzeżenie: W przypadku jeśli członek ZHP nie ukończył 13 roku życia, drużynowy jest zobowiązany do przekazania kart rodzicom lub prawnym opiekunom. Przekazanie kart członkom drużyny, rodzicom lub prawnym opiekunom należy potwierdzić podpisaniem protokołu przekazania kart (załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu). 8. Koszt karty wynosi sześć złotych i jest ponoszony przez właściwą jednostkę organizacyjną. Główna Kwatera ZHP wystawia notę obciążeniową dla chorągwi ZHP, za wszystkie wydane karty dla jej członków, nie częściej niż raz w miesiącu. Chorągiew ZHP wystawia noty obciążeniowe poszczególnym hufcom ZHP. 9. Wszystkie wysyłki kart odbywają się przesyłką pocztową listem ekonomicznym.

9 ROK XXXIV (62) nr 2 Wiadomości Urzędowe 9 do 5 dnia pierwszego miesiąca rozpoczynającego kwartał przekazanie przez WSI GK ZHP do GK ZHP informacji o nowych członkach ZHP lub członkach ZHP, których karty straciły ważność w ciągu 7 dni roboczych - złożenie zamówienia przez Główną Kwaterę ZHP Weryfikacja danych, powtórzenie zamówienia po upływie 14 dni roboczych wysyłka nowych kart do kierowników jednostek organizacyjnych Czy karty zawierają błędy? TAK Wysyłka karty do GK ZHP, złożenie reklamacji on-line NIE do 5 dni roboczych od dnia otrzymania kart przekazanie kart przez kierownika jednostki organizacyjnej drużynowym lub członkom ZHP posiadającym przydział służbowy do danej jednostki organizacyjnej (hufiec, chorągiew, GK ZHP). do 5 dni roboczych od dnia otrzymania kart drużynowy przekazuje karty członkom drużyny, rodzicom lub prawnym opiekunom. IV. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU UTRATY LUB USZKODZENIA KARTY 1. W przypadku zagubienia, zniszczenia lub utraty karty, członek ZHP jest zobowiązany: A. Karty z funkcją płatniczą: 1) niezwłocznie zastrzec funkcje płatnicze karty przez 24 godzinne Centrum Obsługi BRE Banku w sposób zgodny z 15 Regulaminu Karty Przedpłaconej na okaziciela, wydawanej przez BRE bank SA jako instrument pieniądza elektronicznego, 2) niezwłocznie zgłosić ten fakt do GK ZHP przez formularz zgłoszeniowy on-line znajdujący się w serwisie ZHP.PL. B. Karty zwykłej: 1) niezwłocznie zgłosić ten fakt do GK ZHP przez formularz zgłoszeniowy on-line znajdujący się w serwisie ZHP.PL.

10 ROK XXXIV (62) nr 2 Wiadomości Urzędowe Główna Kwatera ZHP nie odpowiada za szkody wynikłe z utraty karty członkowskiej ZHP. 3. Proces wydania nowych kart jest zgodny z procedurą omówioną w rozdziale III niniejszego regulaminu. 4. W miejsce utraconej karty wydawana jest kolejna karta. Koszt karty wynosi sześć złotych i jest ponoszony przez właściwą jednostkę organizacyjną. Główna Kwatera ZHP wystawia notę obciążeniową dla chorągwi ZHP, za wszystkie wydane karty dla jej członków, nie częściej niż raz w miesiącu. Chorągiew ZHP wystawia noty obciążeniowe poszczególnym hufcom ZHP. V. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU ZMIANY STATUSU CZŁONKA ZHP 1. Zmiana statusu następuje w przypadkach: 1) członek ZHP posiadający kartę harcerską lub seniorską składa zobowiązanie instruktorskie, 2) członek ZHP posiadający kartę harcerską składa deklarację seniora. 2. Członek ZHP po zmianie statusu może złożyć zamówienie na nową kartę członkowską ZHP poprzez formularz on-line znajdujący się w serwisie ZHP.PL, zaznaczając który rodzaj karty wybiera: z funkcją płatniczą czy zwykłą. 3. Proces wydania nowych kart jest zgodny z procedurą omówioną w rozdziale III niniejszego regulaminu. 4. Koszt karty wynosi sześć złotych i jest ponoszony przez właściwą jednostkę organizacyjną. Główna Kwatera ZHP wystawia notę obciążeniową dla chorągwi ZHP, za wszystkie wydane karty dla jej członków, nie częściej niż raz w miesiącu. Chorągiew ZHP wystawia noty obciążeniowe na poszczególne hufce ZHP. VI. REKLAMACJE 1. Reklamacje zgłasza właściwy kierownik jednostki organizacyjnej lub członek ZHP poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego on-line, który jest dostępny w serwisie ZHP.PL. W każdym przypadku należy podać jaki rodzaj karty ma zostać wysłany do produkcji: karta z funkcją płatniczą lub zwykła. 2. Kierownik jednostki organizacyjnej lub członek ZHP wysyła błędnie wydrukowane karty na adres Głównej Kwatery ZHP. Wystawienie nowych kart będzie możliwe w momencie prawidłowo i kompletnie złożonej reklamacji. 3. Główna Kwatera ZHP rozpatruje reklamacje w ciągu 5 dni roboczych od momentu kompletnie złożonej reklamacji. 4. Proces wydania kolejnych kart jest zgodny z procedurą omówioną w rozdziale III niniejszego regulaminu. 5. W przypadku stwierdzenia błędu popełnionego przez właściwego administratora lokalnego (np. błędnie wprowadzone dane do systemu Ewidencja ZHP) koszt karty wynosi sześć złotych i jest ponoszony przez właściwą jednostkę organizacyjną. Główna Kwatera ZHP wystawia notę obciążeniową dla chorągwi ZHP, za wszystkie wydane karty dla jej członków, nie częściej niż raz w miesiącu. Chorągiew ZHP wystawia noty obciążeniowe na poszczególne hufce ZHP. VII. PRZECHOWYWANIE I OBIEG DOKUMENTACJI ZWIĄZANEJ Z KARTAMI CZŁONKOWSKIMI ZHP. 1. Kierownicy jednostek organizacyjnych są zobowiązani przechowywać niezbędną dokumentację związaną z kartami członkowskimi ZHP. 2. Dokumentację należy przechowywać zgodnie z Instrukcją Archiwalną Związku Harcerstwa Polskiego (załącznik do uchwały Głównej Kwatery ZHP nr 90/2004 z dnia 18 marca 2004 r.).

11 ROK XXXIV (62) nr 2 Wiadomości Urzędowe 11 VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Regulamin zawiera wszystkie warunki posiadania karty członkowskiej ZHP. 2. Treść Regulaminu jest udostępniona w serwisie ZHP.PL oraz na dokumenty.zhp.pl. Załącznik nr 1 do Regulaminu Kart Członkowskich Związku Harcerstwa Polskiego PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY KART CZŁONKOWSKICH ZHP Sporządzony w dniu..w sprawie odbioru kart członkowskich ZHP. Przekazujący kartę/karty* Odbierający kartę/karty *..... lp. rodzaj karty numery kart członkowskich ZHP liczba kart 1 HARCERZ 2 INSTRUKTOR 3 SENIOR od do Odbierający potwierdza odbiór kart członkowskich ZHP i oświadcza, że nie zgłasza żadnych zastrzeżeń i nieprawidłowości. podpis przekazującego podpis odbierającego WYPEŁNIĆ TYLKO W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI Odbierający zgłasza poniższe zastrzeżenia i uwagi do kart członkowskich: zgłaszane problemy liczba kart 1 nieprawidłowe dane znajdujące się na kartach członkowskich ZHP 2 uszkodzenia fizyczne: pęknięcia itp..

12 ROK XXXIV (62) nr 2 Wiadomości Urzędowe 12 3 inne podpis przekazującego podpis odbierającego *zgodnie z 6 Regulaminu kart członkowskich ZHP Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 151/2013 z dnia 19 lutego 2013 r.w sprawie zmiany w Uchwale Głównej Kwatery ZHP nr 147/2013 z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienia hipoteki przez ZHP Chorągiew Kielecką na nieruchomości Główna Kwatera Związku Harcerstwa Polskiego, działając na podstawie 70 ust. 3 pkt 7) oraz 77 ust. 1 Statutu ZHP zmienia własną zgodę, wyrażoną w powołanej wyżej Uchwale Głównej Kwatery ZHP nr 147/2013 z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienia hipoteki przez ZHP Chorągiew Kielecką na nieruchomości, w części dotyczącej wysokości hipoteki z kwoty zł (słownie zł: pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące 0/100 złotych) na kwotę zł (dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset czterdzieści siedem 0/100 złotych), która ma być ustanowiona na nieruchomościach stanowiących własność ZHP Chorągwi Kieleckiej, położnych w miejscowości Bobolin, gmina Darłowo, obejmujących zabudowane działki: 1) nr 120/11 o powierzchni 1,1568 ha, dla których VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Koszalinie prowadzi księgę wieczystą o numerze Kw KO1K/ /1, 2) nr 120/19 o powierzchni 0,0168 ha, dla których VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Koszalinie prowadzi księgę wieczystą o numerze Kw KO1K/ /9, w celu zabezpieczenia kredytu inwestycyjnego do wysokości ,00 zł (słownie zł: pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące 0/100 złotych) udzielonego ZHP Chorągwi Kieleckiej przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. O/Kielce. Naczelnik Związku Harcerstwa Polskiego hm. Małgorzata Sinica

13 ROK XXXIV (62) nr 2 Wiadomości Urzędowe 13 Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 152/2013 z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie Polityki Bezpieczeństwa Informacji w GK ZHP 1. Główna Kwatera ZHP działając na podstawie 70 ust. 3 pkt. 12) Statutu ZHP zatwierdza i wprowadza Politykę Bezpieczeństwa Informacji w GK ZHP wraz z załącznikami. 2. Polityka Bezpieczeństwa Informacji w GK ZHP wraz z załącznikami stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z tym dniem traci moc Decyzja Naczelnika ZHP nr 13/2006 z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie polityki bezpieczeństwa danych osobowych w Głównej Kwaterze ZHP. Naczelnik Związku Harcerstwa Polskiego hm. Małgorzata Sinica Decyzja Naczelnika ZHP nr 45/2013 z dnia 7 lutego 2013 r. w sprawie powołania pełnomocnika Naczelnika ZHP na II Zjazd Nadzwyczajny Chorągwi Opolskiej ZHP w dniu 10 lutego 2013 r. 1. Działając na podstawie 71 pkt. 2) Statutu ZHP w związku z pkt. 2. Ordynacji Wyborczej ZHP (Uchwała Rady Naczelnej ZHP nr 59/XXXVI z dnia 22 kwietnia 2012 r.) powołuję hm. Adama Czarnołęskiego, na pełnomocnika Naczelnika ZHP na II Zjazd Nadzwyczajny Chorągwi Opolskiej ZHP, który odbędzie się 10 lutego 2013 r. 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem podjęcia Naczelnik Związku Harcerstwa Polskiego hm. Małgorzata Sinica

14 ROK XXXIV (62) nr 2 Wiadomości Urzędowe 14 Decyzja Naczelnika ZHP nr 46/2013 z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie przyznania Honorowego Wyróżnienia Niezwodnemu Przyjacielowi Na podstawie rozdziału III pkt. 4 Uchwały nr 28/XXXVI Rady Naczelnej ZHP z dnia 19 grudnia 2010 r. w sprawie wyróżnień i nagród w ZHP, dziękując za życzliwość i pomoc udzielaną Związkowi Harcerstwa Polskiego, za troskę o sprawy wychowania dzieci i młodzieży przyznaję Honorowe Wyróżnienie Niezwodnemu Przyjacielowi : 1. Tomaszowi Arabskiemu szefowi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na wniosek Głównej Kwatery ZHP 2. Ks. Stefanowi Grasiowi proboszczowi parafii rzymskokatolickiej w Lipinkach na wniosek Komendy Chorągwi Stołecznej ZHP 3. Janowi Bolesławowi Baranowskiemu staroście Powiatu Gostynińskiego na wniosek Komendy Chorągwi Mazowieckiej ZHP 4. Zenonowi Michałowi Zounerowi przedstawicielowi Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Węgorzewie na wniosek Komendy Chorągwi Mazurskiej ZHP 5. Ewie Ryszce zastępcy prezydenta miasta Rybnika - na wniosek Komendy Chorągwi Śląskiej ZHP 6. Piotrowi Oślizło wójtowi Gminy Gorzyce - na wniosek Komendy Chorągwi Śląskiej ZHP 7. Ppłk. Adamowi Kliszce dowódcy jednostki 4 Głogowskiego Batalionu Inżynieryjnego na wniosek Komendy Chorągwi Dolnośląskiej ZHP 8. Czesławowi Adamowi Siekierskiemu posłowi do Parlamentu Europejskiego na wniosek Komendy Chorągwi Kieleckiej ZHP. 9. Ryszardowi Zembaczyńskiemu prezydentowi miasta Opole na wniosek Komendy Chorągwi Opolskiej ZHP Naczelnik Związku Harcerstwa Polskiego hm. Małgorzata Sinica

15 ROK XXXIV (62) nr 2 Wiadomości Urzędowe 15 Decyzja Naczelnika ZHP nr 47/2013 z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie polityki bezpieczeństwa informacji w chorągwiach ZHP 1. Naczelnik ZHP działając na podstawie 71 ust. 1 i 2 pkt. 2) Statutu ZHP w związku z Uchwałą Głównej Kwatery ZHP nr 152/2013 z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie polityki Bezpieczeństwa Informacji w GK ZHP zobowiązuje wszystkie chorągwie ZHP do przyjęcia lub aktualizacji polityki bezpieczeństwa informacji w chorągwi ZHP do dnia 31 maja 2013 r. 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem podjęcia. Naczelnik Związku Harcerstwa Polskiego hm. Małgorzata Sinica Naczelnik Warszawa, 22 lutego 2013 r. Związku Harcerstwa Polskiego Rozkaz Specjalny Ls. 2/2013 Jeśli chcesz iść szybko, idź sam, Jeśli chcesz iść daleko, idź razem. Przysłowie afrykańskie Druhny i Druhowie! Na całym świecie skauci obchodzą dzisiaj Dzień Myśli Braterskiej, przesyłając życzenia myślą o sobie wzajemnie, dziękują za przyjaźń i wspólną służbę. To szczególny dzień, w którym pomimo zgiełku codzienności mamy szansę poczuć tę wyjątkową, łączącą nas wszystkich więź. W dobie rewolucji cyfrowej, komunikatorów internetowych i portali społecznościowych mamy potrzebę odczuć bliskość innych ludzi. Właśnie w tym dniu spotkajmy się na uroczystych zbiórkach, usiądźmy w kręgu i poczujmy radość płynącą z bycia razem, zadowolenie z tego, że możemy porozmawiać, widzieć czyjeś emocje, uśmiech i reakcje. I pomimo tego, że Internet daje ogromne możliwości porozumiewania się z ludźmi z każdego zakątka świata to jednak pielęgnujmy przyjaźnie i kontakty w szczególności poprzez spotkania na żywo. Druhny i Druhowie,

16 ROK XXXIV (62) nr 2 Wiadomości Urzędowe 16 w Dniu Myśli Braterskiej życzę Wam abyście umieli czerpać radość z obcowania z drugim człowiekiem a w trakcie Waszej harcerskiej wędrówki spełniały się Wasze plany, marzenia, pasje i abyście czerpali zadowolenie i satysfakcję ze swojej służby. 1. Zarządzenia i informacje 1.2. Informacje Informuję o Decyzji Naczelnika ZHP nr 46/2013 z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie przyznania Honorowego Wyróżnienia Niezawodnemu Przyjacielowi. Dziękując za życzliwość i pomoc okazywaną harcerstwu, za troskę o sprawy wychowania dzieci i młodzieży przyznaję Honorowe Wyróżnienie Niezawodnemu Przyjacielowi : 1. Tomaszowi ARABSKIEMU szefowi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na wniosek Głównej Kwatery ZHP, 2. Ks. Stefanowi GRASIOWI proboszczowi parafii rzymskokatolickiej w Lipinkach na wniosek Komendy Chorągwi Stołecznej ZHP, 3. Janowi Bolesławowi BARANOWSKIEMU staroście Powiatu Gostynińskiego na wniosek Komendy Chorągwi Mazowieckiej ZHP, 4. Zenonowi Michałowi ZOUNEROWI przedstawicielowi Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Węgorzewie na wniosek Komendy Chorągwi Mazurskiej ZHP, 5. Ewie RYSZCE zastępcy prezydenta miasta Rybnika - na wniosek Komendy Chorągwi Śląskiej ZHP, 6. Piotrowi OŚLIZŁO wójtowi Gminy Gorzyce - na wniosek Komendy Chorągwi Śląskiej ZHP, 7. Ppłk. Adamowi KLISZCE dowódcy jednostki 4 Głogowskiego Batalionu Inżynieryjnego na wniosek Komendy Chorągwi Dolnośląskiej ZHP, 8. Czesławowi Adamowi SIEKIERSKIEMU posłowi do Parlamentu Europejskiego na wniosek Komendy Chorągwi Kieleckiej ZHP, 9. Ryszardowi ZEMBACZYŃSKIEMU prezydentowi miasta Opole na wniosek Komendy Chorągwi Opolskiej ZHP. 11. Odznaczenia, pochwały i wyróżnienia Odznaczenia harcerskie List Pochwalny Naczelnika ZHP Wyróżniam Listem Pochwalnym następujące Druhny i Druhów:

17 ROK XXXIV (62) nr 2 Wiadomości Urzędowe 17 Lp. Stopień Imię Nazwisko Hufiec Chorągiew 1. pwd. Patryk Bogusz Białystok Białostocka 2. pwd. Krzysztof Fidziukiewicz Białystok Białostocka 3. pwd. Mariusz Fiłonowicz Białystok Białostocka 4. pwd. Kinga Janicka Białystok Białostocka 5. pwd. Adam Wnorowski Białystok Białostocka 6. pwd. Magdalena Wróblewska Białystok Białostocka 7. pwd. Ewelina Chmielewska Suwałki Białostocka 8. pwd. Bartłomiej Mordas Suwałki Białostocka 9. pwd. Agnieszka Ruszewska Suwałki Białostocka 10. phm. Janusz Bielawski Sokółka Białostocka 11. phm. Elżbieta Bielawska Sokółka Białostocka 12. phm. Teresa Rutkowska Sokółka Białostocka 13. phm Marzena Bagińska Nadnarwiański Białostocka 14. hm. Małgorzata Modzelewska Nadnarwiański Białostocka 15. pwd. Anna Maria Walaszek Nadnarwiański Białostocka 16. pwd. Michalina Jankowska Nadnarwiański Białostocka 17. phm. Lidia Grad Nadnarwiański Białostocka 18. phm. Małgorzata Gołaszewska Zaręba Nadnarwiański Białostocka 19. phm. Jolanta Wajszczyk Nadnarwiański Białostocka 20. phm. Elżbieta Glińska Nadnarwiański Białostocka 21. pwd. Jolanta Rzegoczan Głogów Dolnośląska 22. phm. Iwona Gbiorczyk-Zając Głogów Dolnośląska 23. pwd. Olga Czajkowska Karkonoski Dolnośląska 24. pwd. Magdalena Podośka Karkonoski Dolnośląska 25. pwd. Piotr Staszak Karkonoski Dolnośląska

18 ROK XXXIV (62) nr 2 Wiadomości Urzędowe pwd. Marcin Dobrowolski Karkonoski Dolnośląska 27. pwd. Przemysław Rabiej 28. pwd. Agnieszka Wójtowicz Ziemi Dzierżoniowskiej Ziemi Dzierżoniowskiej Dolnośląska Dolnośląska 29. pwd. Aleksandra Wilczyńska Świdnica Dolnośląska 30. hm. Beata Rzepka Lubin Dolnośląska 31. pwd. Gracjana Wąsik Lubin Dolnośląska 32. pwd. Monika Misiewicz Lubin Dolnośląska 33. pwd. Aldona Karlak Lubin Dolnośląska 34. pwd. Matusz Koncki Lubań Dolnośląska 35. pwd. Katarzyna Waniczek Lubań Dolnośląska 36. phm. Dariusz Rataj Bolesławiec Dolnośląska 37. phm. Jarosław Reut Bolesławiec Dolnośląska 38. pwd. Sławomir Obara Wrocław Dolnośląska 39. pwd. Piotr Kryjom Wrocław Dolnośląska 40. pwd. Paulina Maślanka Wrocław Dolnośląska 41. pwd. Martyna Ogrodnik Wrocław Dolnośląska 42. pwd. Katarzyna Suchińska Oleśnica Dolnośląska 43. pwd. Lajla Cencner Oleśnica Dolnośląska 44. pwd. Dagmara Słowiakowska Oleśnica Dolnośląska 45. pwd. Karolina Czapla Oleśnica Dolnośląska 46. pwd. Kaja Tolksdorf Syców Dolnośląska 47. pwd. Piotr Sołoducha Syców Dolnośląska 48. pwd. Bartosz Reszko Lębork Gdańska 49. pwd. Agnieszka Szlosowska Gdynia Gdańska 50. pwd. Anna Kasperek Gdynia Gdańska 51. hm. Danuta Torlińska Puck Gdańska

19 ROK XXXIV (62) nr 2 Wiadomości Urzędowe pwd. Anna Starostka Sopot Gdańska 53. phm. Anna Pokrzeptowicz Kwidzyn Gdańska 54. pwd. Agata Fiszka Borzyszkowska Bytów Gdańska 55. hm. Dorota Chyczewska Starachowice Kielecka 56. pwd. Mateusz Śląski Starachowice Kielecka 57. hm. Tomasz Łebek Starachowice Kielecka 58. phm. Alicja Orłowska Starachowice Kielecka 59. pwd. Agnieszka Stępień Kraków-Śródmieście Krakowska 60. pwd. Joanna Olsza Kraków-Śródmieście Krakowska 61. pwd. Agnieszka Piórko Krzeszowice Krakowska 62. pwd. Wojciech Mitka Krzeszowice Krakowska 63. pwd. Aneta Soloch Kraków-Nowa Huta Krakowska 64. pwd. Wioletta Pawłowska Kraków-Nowa Huta Krakowska 65. pwd. Karol Kuźniarowski Kraków-Nowa Huta Krakowska 66. pwd. Wiesław Warcholak Nowy Sącz Krakowska 67. pwd. Renata Bednarek Nowy Sącz Krakowska 68. phm. Dorota Bizoń Andrychów Krakowska 69. pwd. Agnieszka Sopicka Andrychów Krakowska 70. pwd. Mateusz Kołaczek Andrychów Krakowska 71. phm. Izabella Ziółkowska Andrychów Krakowska 72. pwd. Monika Ławińska Inowrocław Kujawsko-Pomorska 73. pwd. Błażej Ostrouch Włocławek Miasto Kujawsko-Pomorska 74. pwd. Damian Błaszczyk Włocławek Miasto Kujawsko-Pomorska 75. pwd. Katarzyna Cabaj Łuków Lubelska 76. hm. Urszula Kozłowska Łuków Lubelska 77. pwd. Anna Maksymowicz Łuków Lubelska

20 ROK XXXIV (62) nr 2 Wiadomości Urzędowe pwd. Anna Zabielska Łuków Lubelska 79. phm. Kamil Rządkowski Łódź Bałuty Łódzka 80. pwd. Marcin Jarzębski Łódź Bałuty Łódzka 81. pwd. Marzena Pietrasik Łódź Bałuty Łódzka 82. pwd. Małgorzata Bogusławska Zduńska Wola Łódzka 83. pwd. Aleksandra Maciejewska Zduńska Wola Łódzka 84. pwd. Katarzyna Rzeźnicka Piotrków Trybunalski Łódzka 85. phm. Tomasz Fijałkowski Piotrków Trybunalski Łódzka 86. pwd. Ewa Czarny Piotrków Trybunalski Łódzka 87. pwd. Michał Niedzielski Piotrków Trybunalski Łódzka 88. phm. Jakub Frączek Łódź Śródmieście Łódzka 89. phm. Małgorzata Jakubowska Podlasie Mazowiecka 90. phm. Agnieszka Jakoniuk Podlasie Mazowiecka 91. pwd. Zygmunt Kondraciuk Podlasie Mazowiecka 92. phm. Małgorzata Szymańska Podlasie Mazowiecka 93. pwd. Katarzyna Borajkiewicz Ostrołęka Mazowiecka 94. pwd. Konrad Olech Ostrołęka Mazowiecka 95. phm. Robert Szulencki Ostrołęka Mazowiecka 96. phm. Mariusz Łakomski "Mazowsze" Płock Mazowiecka 97. pwd. Łukasz Zduńczyk Jaktorów Mazowiecka 98. phm. Sławomir Pakuła Jaktorów Mazowiecka 99. phm. Bożena Grześkiewicz Żuromin Mazowiecka 100. phm. Magdalena Bielatowicz Dębica Podkarpacka 101. pwd. Ksenia Burghardt Dębica Podkarpacka 102. phm. Małgorzata Dybowska Dębica Podkarpacka 103. phm. Sławomir Gleń Dębica Podkarpacka 104. pwd. Iwona Miśkiewicz Dębica Podkarpacka

21 ROK XXXIV (62) nr 2 Wiadomości Urzędowe pwd. Gabriela Ragan Dębica Podkarpacka 106. pwd. Magdalena Szerszeń Dębica Podkarpacka 107. pwd. Agata Podkul Krosno Podkarpacka 108. hm. Tomasz Latoszek Lesko Podkarpacka 109. pwd. Katarzyna Kardasz - Wronowska Lesko Podkarpacka 110. hm. Kazimierz Kisiołek Ziemi Sanockiej Podkarpacka 111. phm. Bożena Sołtys Ziemi Sanockiej Podkarpacka 112. pwd. Emilia Skrzypińska 113. pwd. Magdalena Mędrzycka 114. pwd. Jan Raczko 115. pwd. Katarzyna Mamak 116. pwd. Jan Korkosz 117. pwd. Mateusz Kowalczyk 118. pwd. Katarzyna Krulak Warszawa Praga Północ Warszawa Praga Północ Warszawa Praga Północ Warszawa Praga Południe Warszawa Praga Południe Warszawa Praga Południe Warszawa Praga Południe Stołeczna Stołeczna Stołeczna Stołeczna Stołeczna Stołeczna Stołeczna 119. pwd. Gabriela Pawlak Warszawa Centrum Stołeczna 120. pwd. Urszula Bąk Żywiec Śląska 121. pwd. Agnieszka Michalec Żywiec Śląska 122. pwd. Patryk Czyż Beskidzki Śląska 123. pwd. Tomasz Derda Częstochowa Śląska 124. pwd. Aleksandra Nabiałek Częstochowa Śląska 125. pwd. Sylwia Potępa Częstochowa Śląska 126. pwd. Sebastian Jarosz Siemianowice Śląskie Śląska

22 ROK XXXIV (62) nr 2 Wiadomości Urzędowe pwd. Amanda Murjas Siemianowice Śląskie Śląska 128. pwd. Marcin Korta Siemianowice Śląskie Śląska 129. pwd. Agnieszka Majchrowska Siemianowice Śląskie Śląska 130. pwd. Angelika Stęplewska Siemianowice Śląskie Śląska 131. pwd. Paulina Wąs Dąbrowa Górnicza Śląska 132. phm. Beata Pluta Kłobuck Śląska 133. phm. Anna Radwańska- Czarnecka Sosnowiec Śląska 134. pwd. Krzysztof Skruch Beskidzki Śląska 135. pwd. Joanna Skruch Beskidzki Śląska 136. hm. Katarzyna Skulik Ziemi Mikołowskiej Śląska 137. phm. Klaudia Tkocz Ziemi Mikołowskiej Śląska 138. hm. Marta Walczak Ziemi Mikołowskiej Śląska 139. pwd. Jakub Juskowiak Ziemi Mikołowskiej Śląska 140. pwd. Magdalena Wojtuszek Ziemi Mikołowskiej Śląska 141. phm. Kamila Wybraniec- Jakóbik Sosnowiec Śląska 142. pwd. Wioletta Ślubowska Działdowo 143. pwd. Anna Szambora - Jaszewska Działdowo 144. pwd. Aleksandra Nasuta Ełk 145. pwd. Magdalena Kirzenkowska Iława 146. pwd. Natalia Pisarewicz Nidzica 147. pwd. Karolina Pstrągowska Nidzica 148. pwd. Aleksandra Osiak Orneta

23 ROK XXXIV (62) nr 2 Wiadomości Urzędowe pwd. Patryk Zapaśnik Orneta 150. hm. Mateusz Gabryś Warmiński 151. pwd. Agata Szadziewska Warmiński 152. pwd. Patrycja Lisowiec Warmiński 153. phm. Beata Piwowarska Warmiński 154. phm. Izabela Zajączkowska Bartoszyce 155. pwd. Katarzyna Kaczyńska Bartoszyce 156. pwd. Róża Andrzejczak Gniezno Wielkopolska 157. pwd. Sara Lewińska Gniezno Wielkopolska 158. pwd. Natalia Rajska Gniezno Wielkopolska 159. hm. Katarzyna Kamińska Kalisz Wielkopolska 160. pwd. Ewa Witczak Kalisz Wielkopolska 161. pwd. Izabella Szymczak Konin Wielkopolska 162. phm. Arleta Lisiak Konin Wielkopolska 163. pwd. Joanna Dobrowolska Konin Wielkopolska 164. pwd. Kamila Oblizajek Konin Wielkopolska 165. pwd. Marcin Szotkiewicz Krotoszyn Wielkopolska 166. pwd. Piotr Protasewicz Oborniki Wielkopolska 167. phm. Jakub Noskiewicz Poznań Grunwald Wielkopolska 168. pwd. Jadwiga Błaszkiewicz Poznań Nowe Miasto Wielkopolska 169. pwd. Aleksandra Nowak Poznań Rejon Wielkopolska 170. pwd. Monika Staszewska Poznań Rejon Wielkopolska 171. pwd. Anna Kaczorowska Poznań Rejon Wielkopolska

24 ROK XXXIV (62) nr 2 Wiadomości Urzędowe pwd. Maria Ślężak Poznań Śródmieście Wielkopolska 173. pwd. Julia Suwalska Poznań Śródmieście Wielkopolska 174. pwd. Zofia Barwicka Poznań Wilda Wielkopolska 175. pwd. Weronika Boińska Poznań Wilda Wielkopolska 176. phm. Marcin Nowak Poznań Wilda Wielkopolska 177. phm. Stanisława Neugebauer Złotów Wielkopolska 178. phm. Joanna Kwiecień Złotów Wielkopolska 179. phm. Danuta Kozińska Złotów Wielkopolska 180. hm. Zygmunt Gierszewski Złotów Wielkopolska 181. hm. Stanisław Gortat Złotów Wielkopolska 182. phm. Jacek Koziński Złotów Wielkopolska 183. pwd. Kamila Kozłowska Szczecin-Pogodno Zachodniopomorska 184. pwd. Krzysztof Szymkiewicz Szczecin-Pogodno Zachodniopomorska 185. pwd. Maja Otmianowska Szczecin-Pogodno Zachodniopomorska 186. pwd. Tomasz Araszkiewicz Szczecin-Pogodno Zachodniopomorska 187. phm. Anna Osuchowska Ziemi Koszalińskiej Zachodniopomorska 188. phm. Alicja Antosik Sławno Zachodniopomorska Serdecznie gratuluję wyróżnionym Druhnom i Druhom - drużynowym, których postawa jest godnym naśladowania przykładem zaangażowania w pracę na rzecz zuchów i harcerzy Honorowa Odznaka Przyjaciół Harcerstwa Złotą Honorową Odznakę Przyjaciół Harcerstwa na wniosek Komendanta Chorągwi Krakowskiej ZHP otrzymuje Ojciec Leon Knabit z Opactwa o. Benedyktynów w Tyńcu Srebrną Honorową Odznakę Przyjaciół Harcerstwa na wniosek Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej ZHP otrzymują: - Kuratorium Oświaty w Poznaniu,

25 ROK XXXIV (62) nr 2 Wiadomości Urzędowe 25 - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Serdecznie gratuluję wyróżnionym. Czuwaj! hm. Małgorzata Sinica

Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 150/2013 z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie zmiany Regulaminu kart członkowskich Związku Harcerstwa Polskiego

Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 150/2013 z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie zmiany Regulaminu kart członkowskich Związku Harcerstwa Polskiego Karta członkowska ZHP Dokumenty wprowadzające Strona 2 z 8 Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 150/2013 z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie zmiany Regulaminu kart członkowskich Związku Harcerstwa Polskiego 1.

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO ROK XXXIII (60) Nr 4 i 5 KWIECIEŃ - MAJ 2012 Spis treści Uchwała nr 55/XXXVI Rady Naczelnej ZHP z dnia 21 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w składzie Rady Naczelnej ZHP 2 Uchwała

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO ROK XXVII (54) Nr 7-9 Wiadomości Urzędowe ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO ROK XXVII (54) Nr 7-9 lipiec-wrzesień 2006 TREŚĆ 1. Uchwała nr 5/XXXIII Naczelnego Sądu Harcerskiego ZHP z dnia 19 maja 2006 r. w

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO ROK XXX (57) nr 1 styczeń 2009 TREŚĆ 1. Decyzja Przewodniczącego ZHP nr 1/2009 z dnia 25 stycznia 2009 r. w sprawie uzupełnienia składu Kapituły KrzyŜa Za Zasługi dla ZHP.

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŚCI URZĘDOWE ROK XXV (52) Nr 2 luty marzec 2004 r. TREŚĆ

WIADOMOŚCI URZĘDOWE ROK XXV (52) Nr 2 luty marzec 2004 r. TREŚĆ WIADOMOŚCI URZĘDOWE ROK XXV (52) Nr 2 luty marzec 2004 r. TREŚĆ 1. Uchwała nr 47/XXXII Rady Naczelnej ZHP z dnia 7 marca 2004 r. w sprawie wniosku o stwierdzenie niewaŝności uchwały Zjazdu Hufca ZHP Szczecin

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO ROK XXVII (54) Nr 10-12 Wiadomości Urzędowe 1 ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO ROK XXVII (54) Nr 10-12 październik-grudzień 2006 TREŚĆ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Uchwała

Bardziej szczegółowo

Związek Harcerstwa Polskiego Gdańsk, 19 grudnia 2015 r. Komendant Chorągwi Gdańskiej im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej. Rozkaz L.

Związek Harcerstwa Polskiego Gdańsk, 19 grudnia 2015 r. Komendant Chorągwi Gdańskiej im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej. Rozkaz L. Związek Harcerstwa Polskiego Gdańsk, 19 grudnia 2015 r. Komendant Chorągwi Gdańskiej im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej Rozkaz L.24/2014 1. ZARZĄDZENIA I INFORMACJE 1.2. Informacje 1.2.1. Informuję, że Komenda

Bardziej szczegółowo

I GŁÓWNEJ KWATERY ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO

I GŁÓWNEJ KWATERY ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO SPRAWOZDANIE NACZELNIKA I GŁÓWNEJ KWATERY ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO za okres od grudnia 2009 r. do grudnia 2013 r. Spis treści List Naczelnika ZHP... 3 Działalność Głównej Kwatery ZHP... 7 Kalendarium

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO ROK XXX (57) nr 4 kwiecień 2009 TREŚĆ 1. Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 189/2009 z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami,

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŚCI URZĘDOWE ROK XXVI (53) Nr 1 styczeń/luty 2005 r.

WIADOMOŚCI URZĘDOWE ROK XXVI (53) Nr 1 styczeń/luty 2005 r. WIADOMOŚCI URZĘDOWE ROK XXVI (53) Nr 1 styczeń/luty 2005 r. TREŚĆ 1. Decyzja Centralnej Komisji Rewizyjnej ZHP z dnia 20 lutego 2005 r. w sprawie trybu prac nad analizą bilansu zbiorczego i sytuacji finansowo-gospodarczej

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO ROK XXVIII (54) (55) Nr Nr3 5 9 12 wrzesień marzec maj grudzień 20062007 TREŚĆ 1. Uchwała nr 1/XXXV Rady Naczelnej ZHP z dnia 28 października 2007 r. w sprawie powołania stałych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NACZELNIKA ZHP I GŁÓWNEJ KWATERY ZHP ZA OKRES STYCZEŃ GRUDZIEŃ 2010 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NACZELNIKA ZHP I GŁÓWNEJ KWATERY ZHP ZA OKRES STYCZEŃ GRUDZIEŃ 2010 r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NACZELNIKA ZHP I GŁÓWNEJ KWATERY ZHP ZA OKRES STYCZEŃ GRUDZIEŃ 2010 r. Główna Kwatera ZHP Maj 2011 2 SPIS TREŚCI: I) DZIAŁALNOŚĆ NACZELNIKA ZHP I GŁÓWNEJ KWATERY ZHP 1. Skład

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO ROK XXXIV (61) Nr 1 STYCZEŃ 2013 Spis treści 1. Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 143/2013 z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie odpisów podatkowych 1% PIT 2012 na rzecz Związku

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŚCI URZĘDOWE ROK XXIII (51) Nr 1 styczeń-luty 2003 r.

WIADOMOŚCI URZĘDOWE ROK XXIII (51) Nr 1 styczeń-luty 2003 r. WIADOMOŚCI URZĘDOWE ROK XXIII (51) Nr 1 styczeń-luty 2003 r. 1 TREŚĆ 1. Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 39/2003 z dnia 6 stycznia 2003 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w Łosicach 2. Uchwała Głównej

Bardziej szczegółowo

3. CHORĄGIEW 3.4. Mianowania na funkcje 3.4.1. Mianuję szefem delegacji Chorągwi Gdańskiej ZHP na Zlot Monte Cassino 2014:

3. CHORĄGIEW 3.4. Mianowania na funkcje 3.4.1. Mianuję szefem delegacji Chorągwi Gdańskiej ZHP na Zlot Monte Cassino 2014: .... Związek Harcerstwa Polskiego Gdańsk, 20 marca 2014 r. Komendant Gdańskiej Chorągwi im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej Rozkaz L.4 /2014 1. ZARZĄDZENIA I INFORMACJE 1.2. Informacje 1.2.1. Podaję do wiadomości

Bardziej szczegółowo

Regulamin Karty Przedpłaconej na okaziciela, wydawanej przez BRE Bank SA jako instrument pieniądza elektronicznego.

Regulamin Karty Przedpłaconej na okaziciela, wydawanej przez BRE Bank SA jako instrument pieniądza elektronicznego. Regulamin Karty Przedpłaconej na okaziciela, wydawanej przez BRE Bank SA jako instrument pieniądza elektronicznego. I. Postanowienia wstępne i definicje 1 Niniejszy Regulamin Karty Przedpłaconej na okaziciela,

Bardziej szczegółowo

I. Definicje. Definicje

I. Definicje. Definicje Regulamin kart VISA BUSINESS typu charge Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin Kart VISA BUSINESS typu charge, zwany dalej Regulaminem, został wydany przez Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO ROK XXX (57) nr 7-8 lipiec-sierpień 2009 1. Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 212/2009 z dnia 8 lipca 2009r. w sprawie ustanowienia hipoteki na majątku Związku Harcerstwa Polskiego...2

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w ESBANKU Banku Spółdzielczym

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w ESBANKU Banku Spółdzielczym Załacznik nr 1 do Uchwały Nr 08/08/2015 Zarządu ESBANKU Banku Spółdzielczego z dnia 27 sierpnia 2015 roku Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w ESBANKU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Karta BGK-VISA Business DebitPrepaid

REGULAMIN Karta BGK-VISA Business DebitPrepaid REGULAMIN Karta BGK-VISA Business DebitPrepaid Warszawa, październik 2012 r. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Wydanie karty... 4 Rozdział 3. Wznowienie karty. Duplikat karty...

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych Przemków, luty 2012 r.

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych Przemków, luty 2012 r. Załącznik do Uchwały nr 2/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Przemkowie z dnia 03.02.2012 roku Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w zrzeszonych Bankach

Bardziej szczegółowo

Regulamin Indywidualnych Kart Przedpłaconych wydawanych przez mbank SA

Regulamin Indywidualnych Kart Przedpłaconych wydawanych przez mbank SA Regulamin Indywidualnych Kart Przedpłaconych wydawanych przez mbank SA Warszawa, Listopad 2013 mbank.pl Spis treści: Rozdział I Postanowienia wstępne i terminologia...3 Rozdział II Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa, MasterCard i MasterCard Electronic w Banku Spółdzielczym w Ośnie Lubuskim

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa, MasterCard i MasterCard Electronic w Banku Spółdzielczym w Ośnie Lubuskim Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa, MasterCard i MasterCard Electronic w Banku Spółdzielczym w Ośnie Lubuskim Ośno Lubuskie, listopad 2009 r. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Karta BGK-VISA Business Debit

REGULAMIN Karta BGK-VISA Business Debit REGULAMIN Karta BGK-VISA Business Debit Warszawa, październik 2012 r. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Wydanie karty... 4 Rozdział 3. Wznowienie karty. Duplikat karty... 6

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Kaliszu Pomorskim

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Kaliszu Pomorskim Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Kaliszu Pomorskim Kalisz Pomorski, maj 2013 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1. Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów indywidualnych w Poznańskim Banku Spółdzielczym

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów indywidualnych w Poznańskim Banku Spółdzielczym Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów indywidualnych w Poznańskim Banku Spółdzielczym Poznań, lipiec 2015 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2. Zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych, dla klientów instytucjonalnych

Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych, dla klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 110/2014 z dnia 05.11.2014 Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych, dla klientów instytucjonalnych Kowal, styczeń 2015 Spis treści Rozdział

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 2/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Przemkowie z dnia 03.02.2012 roku

Załącznik do Uchwały nr 2/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Przemkowie z dnia 03.02.2012 roku Załącznik do Uchwały nr 2/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Przemkowie z dnia 03.02.2012 roku Regulamin funkcjonowania międzynarodowych kart płatniczych MasterCard Standard, MasterCard Gold i Visa Classic

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Czysty zysk nawet do 600 zł

REGULAMIN PROMOCJI Czysty zysk nawet do 600 zł REGULAMIN PROMOCJI Czysty zysk nawet do 600 zł I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Czysty zysk nawet do 600 zł, zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest Electrolux

Bardziej szczegółowo