Nasze Sprawy IMPREZA SPÓŁDZIELCZY FRONT W SPRAWIE CIEPŁA SIĘ UDAŁA! nr 4. listopad 2010r. Magazyn Spółdzielców MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nasze Sprawy IMPREZA SPÓŁDZIELCZY FRONT W SPRAWIE CIEPŁA SIĘ UDAŁA! nr 4. listopad 2010r. Magazyn Spółdzielców MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY"

Transkrypt

1 Nasze Sprawy Magazyn Spółdzielców listopad 2010r. nr 4 Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY IMPREZA SIĘ UDAŁA! fot. Antoni Misarko Mieszkańcy Młodzieżowej wypełnili po brzegi uniwersytecką aulę, by bawić się razem na dorocznym Popołudniu z MSM. Podczas spotkania uczczono urodzinowe jubileusze dwóch założycieli Spółdzielni - Eugeniusza Kozłowskiego i Stanisława Rakowicza, podsumowano mijający rok działalności MSM, zaprezentowano dorobek klubów osiedlowych. Mieszkańców nie trzeba było długo zachęcać do tańca i wspólnego śpiewania podczas koncertu gwiazdy wieczoru - Ani Wyszkoni. NASZE SPRAWY W INTERNECIE...str. 2 Co miesiąc nasza gazeta trafia do skrzynek pocztowych. Jest także dostępna w sieci. Podajemy adresy stron internetowych, na których można ją znaleźć. DOSZŁO DO POROZUMIENIA...str. 2 Zmieniły się plany rozbudowy pawilonu usługowego przy ulicy Matejki. To wynik konsultacji Spółdzielni z mieszkańcami bloku sąsiadującego z inwestycją. SPISZĄ NAS...str. 3 Podajemy wykaz budynków, w których w grudniu zostaną przeprowadzone kontrole podzielników ciepła. W dniu odczytu, warto być w domu. MSM STARTUJE...str. 4 i 5 Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa ma swoich reprezentantów wśród kandydatów w nadchodzących wyborach samorządowych. W Naszych Sprawach prezentujemy ich sylwetki. SPÓŁDZIELCZY FRONT W SPRAWIE CIEPŁA Największe toruńskie spół- lizacji zużycia energii cieplnej. energetycznych w prywatne spółdzielnie mieszkaniowe nie zga- Mimo to nie są traktowane przez ki. W Toruniu miało to miejsce dzają się z polityką prowadzonera Cergię jako strategicznego part- w 2002 roku. Spółki te są najną przez jedynego w naszym na lokalnym rynku sprzeda- częściej jedynymi dostawcami cie- mieście dostarczyciela ciepła, ży ciepła. W rzeczywistości spół- pła w danym rejonie. Jak podkretj. Toruńską Energetykę CERczenia. dzielczy głos nie ma żadnego zna- ślają prezesi największych toruń- GIA S.A. Wystosowały w tej Najwięksi odbiorcy ciepła skich spółdzielni, taki stan rzeczy sprawie listy do premiera nie mają wpływu na wysokość prowadzi do wynaturzeń w poli- i prezydenta Torunia. Domaście ustalanej taryfy za ciepło, za wej- tyce tych przedsiębiorstw, które gają się zwiększenia kontroli do pomieszczeń z węzłami przy obowiązującym prawie nad działaniami toruńskiego cieplnymi muszą płacić, odmawia i ograniczonych kompetencjach monopolisty i wypełnienia się im także udostępnienia Urzędu Regulacji Energetyki, sta- przez niego warunków umoźle. historii parametrów pracy w wę- nowią olbrzymie zagrożenie wy prywatyzacyjnej. To nie są tylko problemy w zapewnieniu bezpieczeństwa toruńskich spółdzielni mówi energetycznego mieszkańcom. Te Do spółdzielczych mieszkań do- Jerzy Żółkiewicz, prezes Młodzie- argumenty zostały podniesione starczana jest ponad połowa cie- żowej Spółdzielni Mieszkaniowej. w pismach, które zostały wysłane pła produkowanego przez miej- Dotykają one powszechnie od- do premiera Waldemara Pawlaka scowego dostawcę. Koszty ogrze- biorców ciepła w całym kraju. Nie i prezydenta Torunia Michała Zawania lokali stanowią największe możemy już dłużej przyglądać się leskiego. Podpisały się pod nimi: obciążenie w comiesięcznych temu bezczynnie. MSM, Na Skarpie, Rubinkowo, opłatach ponoszonych przez ich W wielu miastach w Polsce, Kopernik i Geofizyka. użytkowników. Spółdzielnie od w wyniku dokonywanych translat podejmują także różnorodne formacji, doszło do przekształdziałania zmierzające do racjona- cenia miejskich przedsiębiorstw więcej na str. 3

2 2 NASZE SPRAWY JEST KOMPROMIS! ku z przebudową sieci wodno- kanalizacyjnej. Pojawią się znów w miejscach uzgodnionych z mieszkańcami. Co istotne, będzie ich dwukrotnie więcej, niż tych wyciętych. Dziękuję za rozmowę. Wyraź opinię: Na czym ten kompromis pośrednio szkalnego, czyli w żaden sposób dzielni, których ten temat bezpolega? nie będzie go przysłaniał. dotyczy. Obecne stanoszkalnego, Choć przygotowywana rozbudo- Jak zainteresowani zostali wisko Zarządu MSM zostało wywa spełniała wszystkie warunki o tej decyzji powiadomieni? pracowane wspólnie z nimi. wynikające z prawa budowlanego, Uznaliśmy, iż mieszkańcy nie Mieszkańców wieżowca uwzględniliśmy argumenty mie- byli do tej pory dostatecznie pomu zniknęły drzewa. zmartwił fakt, iż sprzed ich doszkańców. Modernizowany pawi- informowani o planowanej rozbulon nie będzie wychodził poza li- dowie. Zorganizowaliśmy więc Zostały one usunięte na podsta- nię istniejącego budynku mie- kilka spotkań z członkami Spół- wie prawomocnej decyzji w związ- NASZE SPRAWY W SIECI Gazetę Nasze Sprawy otrzymuje 6 tysięcy rodzin mieszkających w Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej. Osoby, do których nie dotrze wersja papierowa, nie muszą się martwić. Pismo jest dostępne także w Internecie. Młodzieżowej Spółdzielnia Mieszkaniowa ma blisko 9 tysięcy mieszkań. 6-tysięczny nakład Naszych Spraw kolportowany jest więc na osiedlach rotacyjnie. Około 10-tego dnia każdego mie- siąca gospodarze wrzucają gazetę do skrzynek pocztowych. O tym, co dzieje się w Spółdzielni, prze- czytać można także w Internecie. ZEBRAŁA SIĘ RADA 18 października odbyło się ko- dobudowę balkonów w dwóch piolejne posiedzenie Rady Nadzor- nach na ul. Wojska Polskiego 37, czej Młodzieżowej Spółdzielni naprawę schodów zewnętrznych Mieszkaniowej. przy Legionów 55, Kołłątaja 23 i 23 Rada zapoznała się z projektem kore- A. W sumie, do końca 2010 roku, Młokty planu gospodarczo-finansowego dzieżowa Spółdzielnia Mieszka- Spółdzielni na 2010 r. i jednogłośnie niowa wyda z funduszu remontogo przyjęła. Zmiany te z pewnością wego ponad 8 mln zł. ucieszą mieszkańców MSM. W planie Rada Nadzorcza zapoznała się ujęto bowiem dodatkowe zadania, także z informacją o realizacji proktóre zostaną wykonane jeszcze gramu wypoczynku letniego dla w tym roku. Było to możliwe dzięki dzieci i młodzieży przygotowanego oszczędnościom, jakie MSM uzys- przez Kluby Osiedlowe MSM: Kakała w przeprowadzonych postę- melon i Sobótkę. W tym roku z tej powaniach przetargowych. Prace te formy rekreacji skorzystało ponad zostały wytypowane do realizacji na tysiąc mieszkańców. Koszt orgapodstawie przeprowadzonych w bu- nizacji kolonii, zajęć, festynów, dynkach przeglądów technicznych. wycieczek wyniósł ponad 100 tys. zł. Wiele z tych inwestycji zgłaszali sami Pokryty on został z wpływów uzysspółdzielcy podczas Zebrań Grup kanych od sponsorów i współorga- Członkowskich. Wśród nich można nizatorów. wymienić m.in.: uzupełnienie placu Rada wyraziła zgodę na nabycie zabaw na Letniej 23, naprawę przez Spółdzielnię od osób fielewacji szczytowej Przy Kaszow- zycznych prawa własności trzech niku 29 i 29 B, docieplenie stropo- nieruchomości gruntowych, gradachów w budynkach na ul. Gałczyń- niczących bezpośrednio z buskiego 57-59, malowanie klatek dynkami MSM - dwóch położonych schodowych Przy Kaszowniku 37 przy ul. Małachowskiego i jednej i 37 B, malowanie parterów w bu- przy ul. Końcowej, na których przedynkach na ul. Grudziądzkiej 57 B, widziana jest zabudowa mieszka- Słowackiego 93, 93 A, 104, 104 A, niowa wielorodzinna. Każde wydanie gazety jest za- wi Ka mil Sakałus, redaktor mieszczane na stronie interneto- mmtorun.pl. - W jednym miejscu wej MSM nasi użytkownicy, a jest ich 30 pod zakładką NASZE SPRAWY, tysięcy miesięcznie, mogą znaleźć a także na stronie Telewizji Kablo- informacje napisane przez toruwej Toruń pod nian, urzędy, firmy, instytucje. zakładką GAZETA NASZE SPRA- Młodzieżowa Spółdzielnia Mie- WY. Od października wieści z Mło- szkaniowa jest jedną z najwiękdzieżowej publikujemy także na szych spółdzielni w Toruniu, więc mmtorun.pl - To portal dzienni- poruszane na portalu mmtor- karstwa obywatelskiego, na któ- un.pl sprawy dotyczą bardzo durym może pisać każdy mó- żej rzeszy odbiorców. NASZE SPRAWY DYŻURUJĄ Redakcja gazety kontynuuje Osiedla zmieniają się z roku na cykl spotkań z mieszkańcami rok. Inwestycji przybywa. Pojana osiedlach. Wraz z dziennilejny wiają się także nowe domy. Ko- karzami Telewizji Kablowej budynek mieszkalny Toruń zapraszamy Państwa planowany jest w tej okolicy raz miesiącu do siedziby jed- u zbiegu ulic Dekerta i PCK. nej z administracji MSM. Będzie to blok 4-kondygnacyjny Przez dwie godziny, zawsze od z podziemnymi garażami. Bu do 19.00, czekamy na Pańw dowa rozpocznie się w 2011 roku, stwa wraz z kierownikiem admijego 2012 natomiast planowane jest nistracji. Staramy się odpowiestopadzie zasiedlanie. Jeszcze w linistracji. dzieć na wszystkie pytania, udziewackiego na ulicy Bartosza Głodzieć lić informacji, pomóc rozwiązać zostanie natomiast polić Państwa problemy. Wizyta na budowany nowy śmietnik i zadyżurze jest także doskonałą toczka, w której staną pojemniki okazją, by poznać Państwa oczewymieniła do segregacji odpadów. MSM kiwania, zastrzeżenia i sugestie już na Osiedlach dotyczące działalności Młodziewszystkie Chrobrego, Dekerta i Antczaka żowej Spółdzielni Mieszkaniowej. okna na klatkach scho- W październiku taki dyżur dowych, od 2011 roku rozpocznie odbył się w Administracji Osiedli: kolejny program wymiany okien Chrobrego, Dekerta i Antczaka. w piwnicach. Kontynuowane też Pierwsze bloki na tym terenie będzie malowanie klatek schopowstały w 1966 roku Przy dowych. Zostaną ponadto zmo- Kaszowniku i na ul. Wojska Polnistracja dernizowane dwie windy. Admiskiego. Dziś administracja ta dba także o to, by na obejmuje swoim nadzorem blisko osiedlach przybywało terenów 3,5 tys. mieszkań, które zamieszpoczynku zielonych. Nowe miejsce do wykuje ponad 6,7 tys. spółdzielców. i rekreacji pojawi się

3 NASZE SPRAWY 3 ROZPOCZĘŁA SIĘ GORĄCA DYSKUSJA - wykonania korekt regulacji NIE utrzymuje w sprawności i ustabilizowania parametrów in- technicznej i metrologicznej iststalacji, niejących urządzeń pomiarowych - wykonywania czynności konser- w węzłach cieplnych, w szczególwacyjno-remontowych na ele- ności drugich liczników ciepła mentach instalacji centralnego i wodomierzy do podgrzania wonacisk położono przede wszyst- ogrzewania, dy, Ciepło było kluczowym tematem, któremu Nasze Sprawy kim na konieczność podjęcia nopoświęciły uwagę w drugim nu- wych rozwiązań systemowych pro- stworzenie technicznych moż- NIE przedstawia do negocjacji merze gazety. Kwestia ta nie wadzących do większej kontroli liwości odbioru przez spółdzielnie cennika usług, które dotychczas traci na znaczeniu także poza przyjętych przez spółki energety- mieszkaniowe sygnału telemetrii były wykonywane nieodpłatnie, sezonem grzewczym. czne zobowiązań. Dziś polityka z węzłów cieplnych w celu bieżącej np. opłata za przekazanie danych Przedstawiciele toruńskich spół- Cergii zmierza przede wszystkim kontroli parametrów ich pracy dotyczących aktualnego stanu ledzielni już wielokrotnie spotykali do maksymalizacji zysków wraz z zapisem historii pracy wę- galizacji liczników ciepła, się z zarządem spółki Cergia. Nie podsumowuje Marek Żółtowski, zła. udało się jednak wypracować ża- prezes Spółdzielni Mieszkaniowej dnych konkretnych uzgodnień. Kopernik. Firma zapowiada Według toruńskich spółdzielni NIE zapewnia dbałości o odpo- Prezesi spółdzielni podjęli więc daleko idące zmiany organizacyj- Cergia: wiedni stan pomieszczeń węzłów decyzję o zastosowaniu bardziej ne, a co za tym idzie, zmniejszenie cieplnych, radykalnych środków. Chcą wal- zatrudnienia. To niewątpliwie poenergii NIE ogranicza wielkości strat czyć o zmiany legislacyjne w pra- gorszy standard obsługi głównych cieplnej w sieci cieplnej, NIE przeprowadza własnym wie energetycznym, a także do- odbiorców ciepła, jak i zarządzawęzłach w niedostatecznie zaizolowanych kosztem i staraniem wymaganych prowadzić do zorganizowania nych przez Cergię urządzeń. cieplnych, prawem przeglądów eksploatacyj- tury rozmów z EDF Polska - gru- nych, pą, która koordynuje na terenie Toruńskie spółdzielnie postulują NIE likwiduje sieci cztero- Polski działanie spółek energetyzapewnienie o: przewodowych, NIE prowadzi procesu kształtocznych. Z prośbą o pośrednictwo im nieodpłatnego wania cen energii cieplnej zgodnie w tych rozmowach, spółdzielnie dostępu do węzłów cieplnych w ce- NIE dokonuje wymiany nie- z ofertą prywatyzacyjną (wzrost zwróciły się do prezydenta miasta lu: sprawnych, przestarzałych urzą- ceny ciepła nie miał odbiegać od Michała Zaleskiego. W liście do - kontroli ich pracy w okresie roz- dzeń do regulacji parametrów, wielkości malejącej rocznej inflapremiera Waldemara Pawlaka ruchu ogrzewania, cji). chociażby w sąsiedztwie bloku ży. W zamian za to, w harmono- Przy Kaszowniku 41, 41 A i 41 B. gramie zadań na kolejny rok, Zostanie zerwany tam asfalt, po- umieściła budowę kolejnych jawią się ławki i plac zabaw. Ko- miejsc postojowych przy budynlejne lokalizacje terenów zielo- ku. Mimo to, Pan Zbigniew doronych to także: Wojska Polskiego bił sobie automatycznego pilota 51-53, Przy Kaszowniku 27 i Przy do bramy i stawiał auto na po- Kaszowniku 37, 37 A i 37 B. MSM dwórku. Na kolejną prośbę przygotowuje też miejsca na ko- mieszkańców, Spółdzielnia pomalejne parkingi. Między innymi na lowała na asfalcie kopertę zaulicy Młodzieżowej, Legionów, kazującą parkowania w tym PCK i Wojska Polskiego. miejscu. Pan Zbigniew domaga się Brak miejsc parkingowych był jej usunięcia. Jak rozwiąże się także głównym problemem, z ja- ten sąsiedzki spór, poinformukim zwrócił się do nas podczas jemy Państwa w grudniowym nudyżuru Pan Zbigniew Buntkow- merze Naszych Spraw. ski, mieszkający na ulicy Kilińs- Kolejny dyżur zostanie zorgakiego (na zdj.). MSM, w porozu- nizowany 23 listopada. Zapraszamieniu z mieszkańcami tego my Państwa wówczas do Adminibloku, uniemożliwiła wjazd na po- stracji Osiedli: Lelewela i Kołłądwórko właścicielom samocho- taja, która mieści się na ul. Ledów, nieposiadających tam gara- lewela 3. CIEPŁO DO SPISANIA Wraz z początkiem grudnia rozpoczną się odczyty podzielników ciepła. Zostaną one przeprowadzone w tych budynkach, w których okres rozliczeniowy obejmuje miesiące od grudnia 2009 r. do listopada 2010 r. Data i godzina odczytów zostanie wywieszona z 7-dniowym wyprzedzeniem na tablicy ogłoszeń znajdującej się na klatce schodowej. Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa prosi o obecność mieszkańców w domach i przygotowanie dostępu do grzejników, co usprawni kontrolę. Wykaz budynków, w których zostaną przeprowadzone odczyty: - budynki obsługiwane przez firmę Energos-Schlitt Sp z o.o. Broniewskiego 7 Broniewskiego 13-13c Gałczyńskiego Gałczyńskiego Grudziądzka 4a Moniuszki Sienkiewicza 25 - budynki obsługiwane przez firmę Brun-Pol Pomorze Kujawy Sp z o.o. Antczaka 24a-24b-24c-24d Antczaka 26a-26b-26c-26d-26e Antczaka 28a-28b Bażyńskich B. Głowackiego 34-48B. Głowackiego 4-16a Dekerta 19-19a-19b Grudziądzka 55-57b Grudziądzka 59-59a; 61-61a Młodzieżowa PCK a Przy Kaszowniku 27 Przy Kaszowniku 29-29a-29b Przy Kaszowniku 31 Przy Kaszowniku 33-33a-33b Przy Kaszowniku 35 Przy Kaszowniku 37-37a-37b Przy Kaszowniku 39 Przy Kaszowniku a-41b Warneńczyka 2-4 Warneńczyka 6-8 Warneńczyka Wojska Polskiego 1-1a-3-3a-5 Wojska Polskiego 7-7a-9-9a-9b Wojska Polskiego Wojska Polskiego Wojska Polskiego Wojska Polskiego 47 Wojska Polskiego 49 Wojska Polskiego 51 Wojska Polskiego 53

4 WYBORY MSM IDZIE NA WYBORY 21 listopada wybierzemy w naszym mieście prezydenta Torunia, miejskich radnych oraz radnych sejmiku województwa. W Naszych Sprawach prezentujemy osoby, które startują w wyborach samorządowych, a są związane z Młodzieżową Spółdzielnią Mieszkaniową. podróżowania, będzie wygodniej kingowych. Co jeszcze można i bliżej do domu. Przebudowali- zrobić, aby ułatwić parkowanie śmy Szosę Chełmińską od ulicy na terenie Torunia? Polnej do osiedla Wrzosy. W naśw. Parking podziemny na placu stępnych latach poszerzymy ją na Katarzyny to prawie 300 no- odcinku do ulicy Wybickiego. Zdamy wych miejsc postojowych. Oddajemy sobie sprawę, że rozwiązapada go do użytku pod koniec listo- br. Przy nim powstanie wy- Jednym z kandydatów, ubiegająpożyczalnia rowerów miejskich. niem problemów komunikacyjcych się o najważniejszy fotel nych jest budowa nowych dróg, w mieście, jak i o mandat radnego, szczególnie tych, które są elemen- Przyjeżdżający do Torunia turyjest Michał Zaleski, reprezenauto i przesiąść się na dwa kółka. tem szkieletowego układu dro- sta będzie mógł zostawić swoje tujący KWW Czas Gospodarzy. gowego naszego miasta. Właśnie Dziś prezydent Torunia, wczeskiego powstaną kolejne parkingi w najbliższych latach te inwe- W otulinie Zespołu Staromiejśniej prezes Młodzieżowej Spółdla samochodów i rowerów: na stycje będą realizowane. Powsta- dzielni Mieszkaniowej. Michał nie zaplanowana przed wieloma Zaleski pełnił tę funkcję przez 16 laty trasa średnicowa, która po- Bul warze Filadelfijskim, pod lat. łączy wschodnią i zachodnią część Plantami przy ulicy Wały gen. Si- Ma Pan już spore doświadwą na Jordankach. Dokonamy tak- Torunia. Dwujezdniowa ul. M. korskiego oraz pod salą koncertoczenie w zarządzaniu miaże przeglądu osiedlowych tere- Michał Zaleski Skłodowskiej-Curie oraz kolejny stem. Wiele się wydarzyło odcinek ul. Polnej to zadania na przez ostatnie 8 lat. Jakie Dziś możemy być dumni z na- najbliższe dwa lata. Nadal będzie nów miejskich pod kątem ich plany ma Pan na kolejne cztegowych szego miasta. Teraz zadbamy o to, realizowany zrównoważony co- przydatności jako miejsc parkinry lata? by jeszcze sprawniej funkcjono- roczny program budowy wielu z zamiarem budowy parszego Wszyscy wiedzą, jak bardzo wało, by było przede wszystkim dróg lokalnych na toruńskich kingów osiedlowych, w pierwszej zmienił się Toruń. Spójrzmy na uligoskim przyjazne dla mieszkańców i go- osiedlach. Czeka nas również re- kolejności na Chełmińskim i Byd- ce, szkoły, nowoczesne obiekty ści. alizacja wielkiego projektu pod Przedmieściu, na osieprzyjazne kultury i sportu. Ruszyła budowa Czyli możemy się spodziewać nazwą BiT City, który zintegruje dlach Rubinkowo i Na Skarpie. drugiego mostu przez Wisłę, dziękacyjnychskiego. nowych rozwiązań komuni- system transportu międzymiej- Wprowadzimy również kartę ki czemu powstanie nowa jakość Toruń uzyska szybkie po- miejską oraz miejski system info- komunikacyjna dla miasta, regiokich Ostatnie osiem lat to czas wiel- łączenie kolejowe z Bydgoszczą rmacji dla mieszkańców z wykonu i kraju. Jeszcze kilka lat temu inwestycji drogowych, a plan i lotniskiem regionalnym. rzystaniem telefonów komór- torunianie mieli problemy z naj- realizacji kolejnych jest bardzo am- Torunianie często narzekają kowych Samorządowy Infobardziej przyziemnymi sprawami. bitny. Powstanie nowa jakość na zbyt małą liczbę miejsc par- rmator SMS, za pomocą którego Marian Frąckiewicz Zbigniew Fiderewicz Ryszard Olszewski Na liście SLD do Rady Miasta jest Marian Frąckiewicz, Przewodniczący Rady Nadzorczej MSM. Marian Frąckiewicz był radnym przez pięć kadencji, w tym przez dwie kadencje wiceprzewodniczącym Rady Miasta Torunia. W jego programie znajdują się: przywrócenie dawnego blasku Bydgoskiemu Przedmieściu, doprowadzenie do wybudowania przejścia podziemnego na Placu Rapackiego, spowodowanie przedłużenia linii tramwajowej do osiedla Bielany, zakończenie budowy ścieżki pieszorowerowej wzdłuż Wisły. Marian Frąckiewicz zamierza: doprowadzić do skrócenia drogi administracyjnej wydawania wszelkich decyzji i pozwoleń przez Urząd Miasta, ułatwić dostęp do niezbędnych kredytów na remonty i renowacje budynków mieszkalnych, przyczynić się do rozpoczęcia rozbudowy ośrodka Fundacji Ducha, doprowadzić do przeznaczenia w kolejnych latach budżetowych środków na przebudowę ulic i chodników, zabiegać o wyraźne zwiększenie ilości miejsc parkingowych w dzielnicach, wspierać wybudowanie hali widowiskowo-sportowej, przywrócić pełną funkcję wypoczynkowo-rekreacyjną parku na Bydgoskim Przedmieściu i terenów nadwiślańskich oraz wokół lotniska, pomagać ludziom w ich codziennych kłopotach i problemach. MSM jest równoprawną częścią miasta, dlatego chcę, aby jej współpraca z miastem była partnerska, dla dobra mieszkańców naszej Spółdzielni - mówi Frąckiewicz. Od 10 lat jest członkiem Rady Nadzorczej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej, od 8 lat natomiast piastuje funkcję zastępcy prezydenta Torunia. Zbigniew Fiderewicz jest kandydatem do Sejmiku Województwa Kujawsko Pomorskiego z listy Polskiego Stronnictwa Ludowego. Do wyborów idzie z hasłem Człowiek jest najważniejszy! Wśród priorytetów, które założył sobie Zbigniew Fiderewicz są: równomierny rozwój całego regionu, uczciwy podział środków unijnych, budowa metropolii bydgosko-toruńskiej, poprawa stanu dróg zarówno w dużych miastach, jak i w mniejszych miejscowościach, szybka i tania kolej, równe szanse edukacyjne dla dzieci i młodzieży, równy dostęp do ośrodków kultury i sportu, tworzenie nowych miejsc pracy, regulacja stosunków wodnych na terenach rolnych, stworzenie wojewódzkiego funduszu klęskowego dla rolników, tradycja i historia promocja dziedzictwa kulturowego regionu poprzez rozpoczęcie działań w sprawie wpisania Starego Miasta w Chełmnie i Pomnika Historii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na Listę UNESCO. Zbigniew Fiderewicz twierdzi, że o regionie trzeba rozmawiać. Łączyć, a nie dzielić. Według niego potrzeba nam dobrych gospodarzy, którzy swoją pracą zapewnią rozwój kujawsko-pomorskiego, warunkujący podniesienie jakości i wygody życia codziennego mieszkańców. Kibicom koszykówki jest dobrze znany jako 120-krotny reprezentant Polski, koszykarz roku i olimpijczyk. W Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej zasiada w Radzie Nadzorczej. Pracę w samorządzie, jako radny Rady Miasta Torunia, rozpoczął w 2002 roku. Ryszard Olszewski w tegorocznych wyborach reprezentuje KWW Czas Gospodarzy. W swojej działalności szczególną uwagę skupić chce na: pozyskiwaniu nowych inwestorów i tworzeniu nowych miejsc pracy, zwiększaniu budownictwa mieszkaniowego, również dla najbiedniejszych, budowie obiektów sportowych - hali widowiskowo-sportowej oraz Orlików. Dla Ryszarda Olszewskiego nie mniej ważne są także: budowa nowych dróg oraz modernizacja istniejącego układu komunikacyjnego (w tym ścieżki rowerowe i parkingi), dalszy rozwój oraz podnoszenie poziomu w różnych dyscyplinach sportu, również rekreacji oraz zwiększenie bezpieczeństwa, między innymi poprzez rozbudowę monitoringu przy szkołach.

5 WYBORY 5 będzie można informować m.in. Z myślą o toruńskich dzieciach Gród Kopernika to także wych w sąsiedztwie toruńskiej o wolnych miejscach parkingo- budujemy i unowocześniamy miasto kultury i sportu. W jaki starówki. Będziemy pomagać wych. szkoły oraz sale gimnastyczne. sposób, Pana zdaniem, należy w organizacji wydarzeń artyszadbać o te dwie, znaczące dla tycznych i wystaw, zapewniać Toruń jest liderem w ran- Powstanie nowa szkoła z przedkingach, jeśli chodzi o ilość in- szkolem na osiedlu Bielawy- mieszkańców dziedziny życia? przestrzeń do ich realizacji. Rówwestycji i środków pozyska- Grębocin, zmodernizowana zo- Dobrze będziemy czuć się tylko nież sport ma w Toruniu dobre nych z Unii Europejskiej. Czy stanie zabytkowa sala gimnas- w mieście, które proponuje mie- warunki do rozwoju. W minionwobec tego czas największych tyczna I Liceum Ogólnokształcą- szkańcom i turystom dużo cie- ych latach gruntownie zmoderinwestycji mamy już za sobą? cego przy ul. Mickiewicza. Zamie- kawych wydarzeń i okazji do wy- nizowaliśmy lodowisko Tor-Tor, Oczywiście, że ten trend będzie rzamy pozyskać budynek powoj- pełnienia z pożytkiem wolnego Stadion Miejski i kompleks boisk utrzymany. Toruń jest i będzie skowy na potrzeby szkoły średniej czasu. Skarb Torunia to znako- na Podgórzu, zbudowaliśmy miastem przyjaznym inwesty- w lewobrzeżnej części Torunia. mite grono uzdolnionych osób boisko do hokeja na trawie, cjom. Zrobimy wszystko, aby W oparciu o partnerstwo publi- twórców i animatorów kultury. a ostatnio przybył nam najnoww 2014 roku każde osiedle posia- czno-prywatne planujemy adap- Oczywistym jest pomoc finan- ocześniejszy stadion żużlowy na dało sieć wodociągową, kanaliza- tację lub budowę budynku na po- sowa w postaci dotacji, stypen- świecie. Kolejną areną zmagań cyjną, gazową i elektryczną. Naj- trzeby żłobka czwartej tego typu diów i nagród, ale równie ważne sportowych oraz wystę pów bliższe 4 lata to także czas reali- placówki w mieście. Wprowa- jest wsparcie organizacyjne. artystycznych na miarę XXI wieku zacji dużych inwestycji, do któ- dzimy elektroniczny system na- Potrzebne jest miejsce do pracy będzie hala wyposażona w 200- rych przygotowywaliśmy się boru do toruńskich żłobków artystycznej, prób muzycznych metrową lekkoatletyczną bieżnię, przez ostatnie lata: drugi most i przedszkoli. Trzeba budować i teatralnych, działalności funda- boiska do koszykówki, piłki drogowy, hala sportowo-wido- miasto przyjazne rodzinie. Każda cji i stowarzyszeń miejsce, ręcznej, siatkówki, a nawet hokeja wiskowa i sala koncertowa na dzielnica Torunia powinna mieć w którym będzie mógł się re- na lodzie. Już pod koniec 2012 Jordankach. Będziemy sprzyjać in- swoje skwery, place zabaw, bez- alizować każdy, kto zechce po- roku torunianie będą mogli kowestycjom rozwijającym nowo- pieczne i czyste miejsca spacerów dzielić się z innymi swoim rzystać w nowo powstałego obiekczesne technologie. Przejawem oraz spotkań. Mamy w naszym talentem i pasją. Zakończymy tu. tego są obiekty, które wkrótce po- mieście mnóstwo zieleni, miejsc projekt kulturalny Trzy Wieże Czego życzy Pan sobie, Towstaną w Toruniu: Toruński Inku- idealnych do wypoczynku i rozrw- Krzywa Wieża Brama Klasz- runiowi i jego mieszkańcom? bator Technologiczny oraz Cen- ki. Dynamiczny rozwój miasta nie torna Baszta Gołębnik, z przy- - Niech nasze miasto rozwija się trum Nowoczesności. będzie odbywać się ich kosztem. jazną przestrzenią dla twórców. i pięknieje, niech przynosi radość Pozytywne zmiany widoczne Zmiany na toruńskiej Barbarce Kolejnym projektem będzie tzw. i dumę jego mieszkańcom, niech są w oświacie. W jaki sposób będą wzorem dla tworzenia Brama Chełmińska (B-66), gdzie żyje się w nim lepiej, wygodniej, zamierza Pan tworzyć miasto podobnych miejsc w innych częprzyjazne dla pokoleń? ściachtoruniu. koncerty zespołów młodzieżo- będą mogły odbywać się m.in. bezpieczniej. Niech łączy nas Toruń! Janusz Żółtowski Z listy KWW Czas Gospodarzy startuje Janusz Żółtowski, kierownik działu członkowsko -mieszkaniowego MSM, który zapewnia, że jak zostanie radnym będzie się opowiadał za równomiernym rozwojem wszystkich dzielnic Torunia. Chciałby uwolnić lasy komunalne od śmieci m.in. poprzez uwrażliwienie młodzieży szkolnej na sprawy ochrony środowiska i estetyki otoczenia. Ma też konkretne pomysły dotyczące problemu psich odchodów. Zamierza poprawić efektywność komunikacji miejskiej m.in. poprzez rozwój sieci linii tramwajowych, wspierać aktywizację sportową młodzieży m.in. poprzez rywalizację międzyszkolną w takich dyscyplinach jak pływanie, siatkówka, koszykówka itp. oraz czynić starania w kierunku rozbudowy ścieżek rowerowych. Janusz Żółtowski marzy o budowie toru saneczkowego z prawdziwego zdarzenia w lasku u zbiegu ulic Bema i Kraszewskiego (pomiędzy V LO i lodowiskiem Tor-Tor). Miałby to być tor dla dzieci, z oświetleniem, wyciągiem i sztucznym naśnieżaniem. Danuta Zając Na co dzień sprawuje pieczę nad zbiorami bibliotecznymi w Klubie Osiedlowym Kameleon. Rodowita torunianka, z zamiłowania wolontariuszka, otwarta na potrzeby mieszkańców. Danuta Zając chce, jest także przekonana, że potrafi, rozwiązywać problemy mieszkańców naszego miasta. W toruńskim samorządzie była radną minionych czterech kadencji. Czym zajmowała się w radzie? - Zabiegałam o remonty szkół i boisk, Domów Muz, budowę dróg, chodników, oświetlenia oraz kanalizacji mówi Danuta Zając. - Zorganizowałam pierwszą świetlicę dla dzieci w lewobrzeżnej części Torunia, współorganizowałam festyny, spotkania, wycieczki, pielgrzymki krajowe i zagraniczne. Swoje muzyczne pasje spełnia jako organistka w parafii na Rudaku. Ponownie startuje z ramienia KWW Czas Gospodarzy. Pragnie nadal służyć mieszkańcom. Uważa, że powinni oni żyć bezpiecznie, pracować za godziwą zapłatę i mieszkać w coraz lepszych warunkach. Mariusz Wnuk Lipiński Mariusz Wnuk Lipiński pracuje w Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej od 9 lat, obecnie jako specjalista ds. windykacji. Jego nazwisko znajduje się na liście Platformy Obywatelskiej w Okręgu Wyborczym obejmującym Stare Miasto, Chełmińskie i Wrzosy. Mariusz Wnuk Lipiński zamierza jako radny: zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców, doprowadzić do usprawnienia komunikacji (budowa tymczasowego mostu, wyremontowane jezdnie i nowe parkingi, budowa ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych, utwardzenie dróg na Wrzosach), zachęcić absolwentów toruńskich uczelni do zamieszkania i podjęcia pracy w grodzie Kopernika, wesprzeć działania organizacji pozarządowych niosących pomoc niepełnosprawnym, seniorom i dzieciom, wspomóc rewitalizację Twierdzy Toruń, znieść podatki od posiadania psów, przyczynić się do lepszej promocji miasta w Europie. Marzeniem Mariusza Wnuka Lipińskiego jest to, by Toruń był miastem, w którym każdy chce się uczyć, pracować i wiązać przyszłość.

6 7 Już niedługo rozpocznie się czas wielkich, świątecznych zakupów. W Naszych Sprawach Komenda Miejska Policji radzi, co zrobić, by tej radości nie zakłóciły nieprzyjemne incydenty. W trakcie robienia zakupów. PAMIĘTAJMY: POLICJA APELUJE! pieniądze, dokumenty, karty bankomatowe nośmy w miejscu trudno dostępnym dla kieszonkowca - najlepiej w wewnętrznych kieszeniach kurtek, w zamykanych kieszonkach w torebkach, w żadnym wypadku nie wkładajmy cennych dla nas rzeczy do bocznych lub tylnych kieszeni spodni, posługując się kartami bankomatowymi, nie nośmy numeru PIN w portfelu, ani w dokumentach, nie zapisujmy go również na kartach płatniczych, czy na kartce papieru, robiąc zakupy w sklepie, nie wkładajmy torby, plecaka do koszyka i nie zostawiajmy ich nawet na chwilę bez opieki, najdroższe zakupy wkładajmy na dno toreb, zwłaszcza, gdy poruszamy się komunikacją miejską. Bądźmy czujny także wtedy, kiedy z zakupami wrócimy do domu. Podczas wnoszenia zakupów do mieszkania: nie zostawiajmy otwartego samochodu, za każdym razem zamykajmy drzwi mieszkania, nie wieszajmy saszetki, torebki, czy kurtek z pieniędzmi oraz dokumentami w przedpokojach tuż przy drzwiach. Jeśli już zostaniemy okradzeni: zapamiętajmy jak najwięcej szczegółów dotyczących sprawców ich liczbę, rysopis, zachowanie, cechy charakterystyczne itp., postarajmy się ustalić świadków zdarzenia, natychmiast dzwońmy pod numer 997 lub 112. Źródło: Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Toruniu LUDZIE LISTY PISZĄ W listopadowym numerze Na- li MSM. - W przypadku budynku na dzenia zaworu i termostatycznej szych Spraw odpowiadamy na ulicy Wybickiego zmieniła się głowicy w wyniku dewastacji. Po list, który do redakcji przysłała Pa- chociażby ilość mieszkań opo- zgłoszeniu telefonicznym z dnia ni Czesława. Mieszkanka porów- miarowanych. Z uwagi na brak do r. wymieniono głowicę nała koszty centralnego ogrze- stępu do odczytu podzielników, termostatyczną. Następne zgłoszewania w 2008 i 2009 roku w bu- w lokalach tych naliczono opłaty nie telefoniczne nastąpiło w dniu dynku na ul. Wybickiego 18 z in- ryczałtowe. Wpłynęło to w zasad r. i dotyczyło również nym wieżowcem (niestety autor- niczy sposób na ogólne rozliczenie. tego grzejnika na klatce schodowej. ka listu nie podaje, w jakiej znaj- Sprawdziliśmy także, ile wyniosło Po raz kolejny stwierdzono ingerencję duje się on lokalizacji) i zanie- zużycie ciepła w 2009 roku w budynku osoby postronnej i ponownie pokoiła się, że znacząco wzrosły. na ulicy Wybickiego i w in- naprawiono szkodę. Po kontroli Pani Czesława tłumaczy sobie taki nych obiektach, podobnych pod w dniu 7 i 8 października zamknięto stan rzeczy tym, iż w październilizy względem architektonicznym. Z ana- nastawę grzejnika, która zostanie ku tego roku zauważyła, że pow tej wynika, że nie odbiega ono uruchomiona w przypadku wystą- mimo dość wysokiej temperatury żaden sposób od obowiązującej pienia ujemnych temperatur na za oknem, kaloryfer na klatce tendencji (Wybickiego 18-18a - zewnątrz budynku. W zakresie wiel- schodowej w bloku na Wybickiego 1.289,80 GJ, ul. Żelazna 11-11a - kości grzejników zamontowanych był bardzo gorący. Pani Czesława 1 246,80 GJ, ul. Gałczyńskiego na klatkach schodowych, pragnę twierdzi ponadto, iż jest on za ,10 GJ, Gałczyńskiego poinformować, że jest ona zgodna duży ,97 GJ). z projektem technicznym instalacji Koszty ciepła w dwóch budynkach Na wzrost kosztów ciepła w 2009 r. centralnego ogrzewania w tym o podobnych gabarytach często się w budynku na Wybickiego nie miała budynku. różnią i nie można stosować takiego wpływu opisywana przez Panią analogicznego porównania. Dlacze- sytuacja z października wyjaśnia go? Bo na rozliczenie zużycia energii Wiesław Materna Kierownik Admicieplnej wpływa wiele czynników nistracji Osiedla Lelewela i Kołłą- tłu maczy Ireneusz Tomasik taja. - Po pierwsze - dotyczy ona tego Kierownik Działu Analiz i Kontro- roku, a po drugie - wynikała z uszko- Wykaz telefonów Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej: Sekretariat MSM, ul. Tuwima 9 tel fax Biuro obsługi interesantów tel. jw., wewn. 20 sprzedaż lokali tel. j.w. wewn. 65 fax Biuro reklamy, ul. Gałczyńskiego 31 tel Administracja Osiedla Młodych i Kochanowskiego, ul. Gałczyńskiego 27 tel Osiedle Letnia, ul. Gallona 6 b tel Administracja Osiedla Chrobrego i Dekerta, ul. Woj. Polskiego 43/45 tel Administracja Osiedla Lelewela i Kołłątaja, ul. Lelewela 3 tel Klub Kameleon, ul. Tuwima 9 tel Klub Sobótka, ul. Woj. Polskiego 43/45 tel TVK ul. B. Głowackiego 2 fax Biuro 0bsługi Abonenta tel Windykacja tel Pomoc techniczna Internet tel Nowe podłączenia tel Reklama tel Redakcja tel Pogotowie techniczne MSM tel /godz w dni robocze w dni wolne/ Pogotowie Dźwigowe tel /całą dobę/ Odczyty wodomierzy KERAM tel Nasze Sprawy Magazyn Spółdzielców REDAKCJA Nasze Sprawy bezpłatny miesięcznik mieszkańców Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Toruniu Wydawca: Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Toruniu Prezes: Jerzy Żółkiewicz ul. Tuwima 9, Toruń tel fax Redaktor Naczelny: Agnieszka Pietrzak Reklama: tel. (0) Druk: Drukarnia, ul. Ołowiana Bydgoszcz Za treść reklam i ogłoszeń wydawca nie odpowiada.

Pracownia Zrównoważonego Rozwoju ul. św. Katarzyny 5/3, 87-100 Toruń www.pzr.org.pl fundacja@pzr.org.pl

Pracownia Zrównoważonego Rozwoju ul. św. Katarzyny 5/3, 87-100 Toruń www.pzr.org.pl fundacja@pzr.org.pl Pracownia Zrównoważonego Rozwoju ul. św. Katarzyny 5/3, 87-100 Toruń www.pzr.org.pl fundacja@pzr.org.pl Jak Rady działają w innych miastach? przykłady i inspiracje Jakub Hryniewicki Pracownia Zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

Budżet partycypacyjny Torunia 2015. LISTA PROJEKTÓW PODDANYCH POD GŁOSOWANIE Jakubskie-Mokre. Toruń, ul. Wschodnia, odcinek od Polnej do Kanałowej.

Budżet partycypacyjny Torunia 2015. LISTA PROJEKTÓW PODDANYCH POD GŁOSOWANIE Jakubskie-Mokre. Toruń, ul. Wschodnia, odcinek od Polnej do Kanałowej. Budżet partycypacyjny Torunia 2015 LISTA PROJEKTÓW PODDANYCH POD GŁOSOWANIE Jakubskie-Mokre ID Tytuł Lokalizacja Krótki opis Koszt zaakceptowany Jakubskie-Mokre (18 projektów) JM0028 Kanalizacja deszczowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ENERGETYK W KRAKOWIE.

REGULAMIN ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ENERGETYK W KRAKOWIE. REGULAMIN ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ENERGETYK W KRAKOWIE. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin dotyczy zasad gospodarki zasobami mieszkaniowymi w zakresie indywidualnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin. rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i sposobu ustalania opłat za ogrzewanie mieszkań i lokali użytkowych.

Regulamin. rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i sposobu ustalania opłat za ogrzewanie mieszkań i lokali użytkowych. Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i sposobu ustalania opłat za ogrzewanie mieszkań i lokali użytkowych. 1 Koszty centralnego ogrzewania mieszkań rozlicza się dla wszystkich budynków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA I PODGRZEWU WODY POMIĘDZY SPÓŁDZIELNIĄ MIESZKANIOWĄ GRYF W GRYFOWIE ŚLĄSKIM A UŻYTKOWNIKAMI LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH.

Bardziej szczegółowo

ogrzewanie budynki dzielą się na: Nowy Bocianek. opomiarowania budynków. 1. Ze względu na sposób rozliczania kosztów ciepła za centralne

ogrzewanie budynki dzielą się na: Nowy Bocianek. opomiarowania budynków. 1. Ze względu na sposób rozliczania kosztów ciepła za centralne Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i sposobu ustalania opłat za ogrzewanie mieszkań i lokali użytkowych w Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek w Kielcach. I. Postanowienia ogólne. 1 Koszty

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA WŁOCŁAWEK, 2011 R.

R E G U L A M I N ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA WŁOCŁAWEK, 2011 R. R E G U L A M I N ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA WŁOCŁAWEK, 2011 R. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE - 1-1 1. Rozliczeń kosztów energii cieplnej zużywanej na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzewania

Bardziej szczegółowo

Realizacja wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni w 2013 roku

Realizacja wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni w 2013 roku wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni w 2013 roku. W głosowaniu jawnym do realizacji przyjętych zostało 34 wnioski. Zgodnie z protokołem komisji wnioskowej do realizacji przyjęto

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE ZMIAN W ORGANIZACJI LINII AUTOBUSOWYCH WPROWADZONEJ PO ODDANIU DO RUCHU MOSTU gen. Elżbiety Zawackiej

PROPOZYCJE ZMIAN W ORGANIZACJI LINII AUTOBUSOWYCH WPROWADZONEJ PO ODDANIU DO RUCHU MOSTU gen. Elżbiety Zawackiej PROPOZYCJE ZMIAN W ORGANIZACJI LINII AUTOBUSOWYCH WPROWADZONEJ PO ODDANIU DO RUCHU MOSTU gen. Elżbiety Zawackiej WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ Toruń, 3 kwietnia 2014 r. Założenia do trasowania nowych i

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA I PODGRZANIA CIEPŁEJ WODY W ZASOBACH LOKATORSKO WŁASNOSCIOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WRZESZCZ

ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA I PODGRZANIA CIEPŁEJ WODY W ZASOBACH LOKATORSKO WŁASNOSCIOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WRZESZCZ ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA I PODGRZANIA CIEPŁEJ WODY W ZASOBACH LOKATORSKO WŁASNOSCIOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WRZESZCZ 1. Zasady rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i

Bardziej szczegółowo

2.5. 40 % 3. Zasady rozliczania kosztów podgrzania wody użytkowej ( c.w.u). 3.1. 3.2. 3.3. 3.3.1. O m ²/ 3.3.2. 1 m ³

2.5. 40 % 3. Zasady rozliczania kosztów podgrzania wody użytkowej ( c.w.u). 3.1. 3.2. 3.3. 3.3.1. O m ²/ 3.3.2. 1 m ³ R E G U L A M I N rozliczania kosztów zużycia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody oraz wody zimnej i odprowadzania ścieków w Spółdzielni Mieszkaniowej w Gołdapi. Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

R e g u l a m i n. dokonywania indywidualnego rozliczania energii cieplnej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik w Łaziskach Górnych.

R e g u l a m i n. dokonywania indywidualnego rozliczania energii cieplnej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik w Łaziskach Górnych. R e g u l a m i n dokonywania indywidualnego rozliczania energii cieplnej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik w Łaziskach Górnych. 1 1. Podstawa prawna niniejszego regulaminu : Statut Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach

Dodatkowe informacje Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach Dodatkowe informacje Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach Centrum Kultury i Sportu jest samorządową instytucją kultury, posiada osobowość prawną i jest wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VIII/55/15 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 23 września 2015r.

UCHWAŁA Nr VIII/55/15 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 23 września 2015r. UCHWAŁA Nr VIII/55/15 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 23 września 2015r. w sprawie przyjęcia zadań w zakresie inwestycji, remontów i modernizacji w poszczególnych placówkach oświatowych na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY ENERGII CIEPLNEJ DO LOKALI MIESZKALNYCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWEJ W RYPINIE

REGULAMIN ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY ENERGII CIEPLNEJ DO LOKALI MIESZKALNYCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWEJ W RYPINIE REGULAMIN ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY ENERGII CIEPLNEJ DO LOKALI MIESZKALNYCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWEJ W RYPINIE (TEKST JEDNOLITY) Regulamin zasad rozliczania kosztów

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N R O Z L I C Z E Ń

R E G U L A M I N R O Z L I C Z E Ń R E G U L A M I N R O Z L I C Z E Ń ciepła w budynkach własnych i zarządzanych przez Brodnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (BTBS) I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Określenia użyte w regulaminie

Określenia użyte w regulaminie R E G U L A M I N rozliczania kosztów zużycia zimnej i ciepłej wody, ustalania opłat za wodę oraz montażu wodomierzy w Myszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej P O D S T A W A P R A W N A : Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 01 Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ W.S.M. JASIEŃ W GDAŃSKU W DNIU 20 i 24.02.2012 R.

PROTOKÓŁ NR 01 Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ W.S.M. JASIEŃ W GDAŃSKU W DNIU 20 i 24.02.2012 R. PROTOKÓŁ NR 01 Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ W.S.M. JASIEŃ W GDAŃSKU W DNIU 20 i 24.02.2012 R. W zebraniu udział wzięli: - Członkowie Rady Nadzorczej 5 osób zgodnie z listą obecności - Prezes Zarządu Wojciech

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej nr z dnia REGULAMIN

Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej nr z dnia REGULAMIN Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej nr z dnia REGULAMIN rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzenia ścieków oraz ustalania opłat za wodę i ścieki w Spółdzielni Mieszkaniowej KSAWERÓW w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: I. Postanowienia ogólne

Podstawa prawna: I. Postanowienia ogólne REGULAMIN DOSTARCZANIA I ROZLICZENIA WODY ORAZ ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW W NIERUCHOMOŚCIACH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "GÓRNIK" W NOWEJ RUDZIE Podstawa prawna: 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N rozliczania kosztów zużycia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody w Spółdzielni Mieszkaniowej w Olecku.

R E G U L A M I N rozliczania kosztów zużycia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody w Spółdzielni Mieszkaniowej w Olecku. R E G U L A M I N rozliczania kosztów zużycia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody w Spółdzielni Mieszkaniowej w Olecku. Podstawa prawna: 1/ Ustawa Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Rozdział III SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Strona 1 z 5

Rozdział III SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Strona 1 z 5 Rozdział III SPECYFIKACJA TECHNICZNA Strona 1 z 5 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1.1. Cel zadania Celem badania jest pozyskanie informacji o toruńskim rynku ciepła w celu stworzenia Zintegrowanego Systemu Informacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej w Spółdzielni Mieszkaniowej Radogoszcz-Zachód" w Łodzi

Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej w Spółdzielni Mieszkaniowej Radogoszcz-Zachód w Łodzi Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej w Spółdzielni Mieszkaniowej Radogoszcz-Zachód" w Łodzi stanowiący Aneks do Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ROZLICZANIA CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ŻORACH z dnia 15.02.2011 r.

REGULAMIN. ROZLICZANIA CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ŻORACH z dnia 15.02.2011 r. REGULAMIN ROZLICZANIA CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ŻORACH z dnia 15.02.2011 r. Postanowienia niniejszego Regulaminu mają zastosowanie do wszystkich lokali mieszkalnych

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? www.nowytarg.pl Broszura informacyjna dla mieszkańców Nowego Targu Edycja 2005 Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie mieszkańcom miasta Nowego Targu w prosty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA na podstawie wskazań elektronicznych podzielników kosztów zamontowanych w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej STER" w Szczecinie 1 Podstawą

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczeń kosztów energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody

Zasady rozliczeń kosztów energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody Załącznik nr 1 do Regulaminu gzm Zasady rozliczeń kosztów energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody 1 Koszty centralnego ogrzewania i ciepłej wody ustala się na poziomie kosztów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA I PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA I PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY Czerwonackie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Os. Leśne 24C, 62-028 Koziegłowy tel. (0-61) 6520240-41, fax (0-61) 6520239 www.cztbs.pl e-mail: biuro@cztbs.pl Załącznik do Zarządzenia Prezesa

Bardziej szczegółowo

ALEJE dzielnica nr 10

ALEJE dzielnica nr 10 LISTA PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA PO UZGODNIENIACH NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW ALEJE dzielnica nr 10 Kwota dla dzielnicy: 358 249,60 zł Liczba złożonych projektów: 15 Liczba projektów do głosowania :

Bardziej szczegółowo

Multimedia Polska na Festynie Rodzinnym

Multimedia Polska na Festynie Rodzinnym Magazyn mieszkańców SM Na Skarpie Numer 76, czerwiec 2013 r. MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY NAKŁAD 10 000 EGZEMPLARZY ISO 9001:2008 Czytaj nas też: www.smnaskarpie.pl Tak mieszkańcy Skarpy bawili się podczas rodzinnego

Bardziej szczegółowo

0,8 0,9 0,9 0,8 0,9 1,0 1,0 0,9 0,9 1,0 1,0 0,9 0,8 0,9 0,9 0,8. przed 01.01.1983 r. 0,7 0,8 0,8 0,7 0,8 1,0 1,0 0,8 0,8 1,0 1,0 0,8 0,7 0,9 0,9 0,7

0,8 0,9 0,9 0,8 0,9 1,0 1,0 0,9 0,9 1,0 1,0 0,9 0,8 0,9 0,9 0,8. przed 01.01.1983 r. 0,7 0,8 0,8 0,7 0,8 1,0 1,0 0,8 0,8 1,0 1,0 0,8 0,7 0,9 0,9 0,7 Zasady ogólne 1 Instalacje centralnego ogrzewania w budynku przyłączonym do sieci scentralizowanego zaopatrzenia w ciepło powinny być wyposażone w urządzenia niezbędne do indywidualnego rozliczania kosztów

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ DANYCH: AUDYT REMONTOWY

ARKUSZ DANYCH: AUDYT REMONTOWY MR TERMO Mirosław Ruczyński, Segnowy 4/1, 14-241 Ząbrowo kom. 509-529-452 www.mrtermo.pl e-mail: biuro@mrtermo.pl nazwa ARKUSZ DANYCH: AUDYT REMONTOWY WŁAŚCICIEL BUDYNKU (PODMIOT WYSTĘPUJĄCY O KREDYT)

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. rozliczania kosztów dostawy ciep a w SML-W MAZOWSZE w Ciechanowie

R E G U L A M I N. rozliczania kosztów dostawy ciep a w SML-W MAZOWSZE w Ciechanowie Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 39/2011 z dnia 09.12.2011r Rady Nadzorczej SML-W Mazowsze w Ciechanowie R E G U L A M I N rozliczania kosztów dostawy ciep a w SML-W MAZOWSZE w Ciechanowie I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ W LOKALACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BUDOWLANI W BIAŁYMSTOKU

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ W LOKALACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BUDOWLANI W BIAŁYMSTOKU REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ W LOKALACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BUDOWLANI W BIAŁYMSTOKU I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejszy regulamin został opracowany na postawie

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja. Rewitalizacja terenów zieleni w Toruniu. Szczepan Burak, Anna Karmienko Wydział Środowiska i Zieleni Urzędu Miasta Torunia

Rewitalizacja. Rewitalizacja terenów zieleni w Toruniu. Szczepan Burak, Anna Karmienko Wydział Środowiska i Zieleni Urzędu Miasta Torunia Rewitalizacja Rewitalizacja terenów zieleni w Toruniu Szczepan Burak, Anna Karmienko Wydział Środowiska i Zieleni Urzędu Miasta Torunia ECO METROPOLIS III Międzynarodowy Kongres Ekologii Miast 19-20.05.2015

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ DANYCH: AUDYT ENERGETYCZNY

ARKUSZ DANYCH: AUDYT ENERGETYCZNY MR TERMO Mirosław Ruczyński, Segnowy 4/1, 14-241 Ząbrowo kom. 509-529-452 www.mrtermo.pl e-mail: biuro@mrtermo.pl nazwa ARKUSZ DANYCH: AUDYT ENERGETYCZNY WŁAŚCICIEL BUDYNKU (PODMIOT WYSTĘPUJĄCY O KREDYT)

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczeń kosztów zakupu ciepła dla ogrzewania lokali i podgrzania wody w Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Regulamin rozliczeń kosztów zakupu ciepła dla ogrzewania lokali i podgrzania wody w Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Regulamin rozliczeń kosztów zakupu ciepła dla ogrzewania lokali i podgrzania wody w Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej - tekst jednolity na dzień 12.01.2010r.- Część I. Postanowienia ogólne. 1.

Bardziej szczegółowo

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW OGRZEWANIA Z ZASTOSOWANIEM PODZIELNIKÓW KOSZTÓW OGRZEWANIA DLA UŻYTKOWNIKÓW LOKALI W BUDYNKACH W OSTROWIECKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ I. PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. indywidualnego rozliczania kosztów energii cieplnej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów

R E G U L A M I N. indywidualnego rozliczania kosztów energii cieplnej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów R E G U L A M I N indywidualnego rozliczania kosztów energii cieplnej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów Ilekroć w regulaminie mowa jest o: 1 Spółdzielni rozumie się przez to Spółdzielnię

Bardziej szczegółowo

Grodzka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Sączu

Grodzka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Sączu Grodzka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Sączu www.grodzkasm.nsnet.pl e-mail: grodzkasm@pro.onet.pl R E G U L A M I N Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu w zakresie dokonywania rozliczania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZEŃ ENERGII CIEPLNEJ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W GRUDZIĄDZU

REGULAMIN ROZLICZEŃ ENERGII CIEPLNEJ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W GRUDZIĄDZU REGULAMIN ROZLICZEŃ ENERGII CIEPLNEJ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W GRUDZIĄDZU Tekst jednolity uwzględniający zmiany uchwalone przez Radę Nadzorczą w dniu 24.11.2015r. A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Operat szacunkowy lokalu mieszkalnego - wyciąg. Dla lokalu mieszkalnego nr 113 nie została założona księga wieczysta.

Operat szacunkowy lokalu mieszkalnego - wyciąg. Dla lokalu mieszkalnego nr 113 nie została założona księga wieczysta. Operat szacunkowy lokalu mieszkalnego - wyciąg 1. ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego lokal mieszkalny na 5 kondygnacji o pow.53,0000m2 składający się z 3 pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju

Bardziej szczegółowo

600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ I. Inwestycje kontynuowane 2.026.500,00 Dział 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 000.000,00 1. Budowa dróg publicznych ulic

Bardziej szczegółowo

ul. Rolna w Katowicach dzielnica Brynów Miejsce, gdzie chcielibyście zamieszkać...

ul. Rolna w Katowicach dzielnica Brynów Miejsce, gdzie chcielibyście zamieszkać... ul. Rolna w Katowicach dzielnica Brynów Miejsce, gdzie chcielibyście zamieszkać... Lokalizacja ul. Rolna w Katowicach, dzielnica Brynów Blisko tętniącego życiem centrum miasta Atrium Geo to nowa inwestycja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 2. Koszty dostawy ciepła rozliczane są oddzielnie dla poszczególnych nieruchomości.

REGULAMIN. 2. Koszty dostawy ciepła rozliczane są oddzielnie dla poszczególnych nieruchomości. REGULAMIN rozliczania kosztów dostawy ciepła dla potrzeb centralnego ogrzewania oraz dla podgrzania wody użytkowej w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej Budowlanych w Giżycku. I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne ANKIETA Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata

Bardziej szczegółowo

II. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE. Jednostki rozliczeniowe i podstawowe pojęcia:

II. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE. Jednostki rozliczeniowe i podstawowe pojęcia: ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 16/2012 RADY NADZORCZEJ Z DNIA 26.03.2012 R. REGULAMIN rozliczania kosztów i opłat z tytułu zużycia wody, ciepła do ogrzewania lokali i podgrzania wody z użytkownikami lokali w

Bardziej szczegółowo

Zapraszam Państwa do zapoznania się z prezentacją głównych mokotowskich inwestycji, realizowanych przez Urząd Dzielnicy Mokotów BOGDAN OLESIŃSKI

Zapraszam Państwa do zapoznania się z prezentacją głównych mokotowskich inwestycji, realizowanych przez Urząd Dzielnicy Mokotów BOGDAN OLESIŃSKI Zapraszam Państwa do zapoznania się z prezentacją głównych mokotowskich inwestycji, realizowanych przez Urząd Dzielnicy Mokotów BOGDAN OLESIŃSKI SKI Burmistrz Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Plan zadań inwestycyjnych

Plan zadań inwestycyjnych Załącznik Nr do Uchwały Rady Miejskiej Nr XLV/85/09 w Dąbrowie Górniczej z dnia 3 grudnia 009 roku w złotych Plan zadań inwestycyjnych ŹRÓDŁO dział rozdział zadanie WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN 00 FINANSOWANIA

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ KANDYDATÓW NA RADNYCH

KWESTIONARIUSZ KANDYDATÓW NA RADNYCH KWESTIONARIUSZ KANDYDATÓW NA RADNYCH Dane podstawowe Imię (imiona): Sławomir Marek Nazwisko: Kurpiewski Wiek: 48 Miejsce zamieszkania: Skórzewo Dane Kontaktowe: E-mail: s-kurpiewski@tlen.pl Nr telefonu:

Bardziej szczegółowo

czwartek, 14 marca 13

czwartek, 14 marca 13 Sprawdź co się zmieni www.czystemiasto.gdansk.pl Infolinia: 58 731 64 64 (pn-pt 9:00-17:00), koszt jak za połączenie lokalne e-mail: bok@czystemiasto.gdansk.pl Biuro Obsługi Klienta ZDiZ: Wrzeszcz Górny,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA ENERGII CIEPLNEJ NA CELE CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CENTRALNEJ CIEPŁEJ WODY. Podstawy prawne

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA ENERGII CIEPLNEJ NA CELE CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CENTRALNEJ CIEPŁEJ WODY. Podstawy prawne Załącznik do Uchwały nr 95/2009 r. Zarządu ZBM Sp. z o.o. z dnia 14 grudnia 2009 r. REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA ENERGII CIEPLNEJ NA CELE CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CENTRALNEJ CIEPŁEJ WODY 1 Podstawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I. PODSTAWA PRAWNA

REGULAMIN I. PODSTAWA PRAWNA Załącznik nr 4 REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA DO BUDYNKÓW ORAZ DOKONYWANIA ROZLICZEŃ Z WŁAŚCICIELAMI LOKALI ZA CENTRALNE OGRZEWANIE I PODGRZANIE WODY W BUDYNKU WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ W KWIDZYNIE

Bardziej szczegółowo

Katowice wczoraj i dziś

Katowice wczoraj i dziś Katowice wczoraj i dziś Modernizacja infrastruktury ul. Bocheńskiego -1998 Modernizacja infrastruktury Modernizacja infrastruktury Przebudowa ul.bocheńskiego oddano 2002 Ul. Chorzowska w 2003 roku Modernizacja

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI S.M. Gwarek W WOŁOMINIE ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI S.M. Gwarek W WOŁOMINIE ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI S.M. Gwarek W WOŁOMINIE ZA ROK 2013 Zarząd S.M. Gwarek w Wołominie w okresie sprawozdawczym pracował w następującym składzie: Antoni Harlej - Prezes Zarządu Bożena Sikorska

Bardziej szczegółowo

MODUO MOKOTÓW HOUSE ECI RESIDENTIAL

MODUO MOKOTÓW HOUSE ECI RESIDENTIAL MODUO MOKOTÓW HOUSE Inwestycja MODUO Mokotów House powstaje w południowej części dzielnicy Mokotów. To właśnie ten fragment miasta przeżywał w ciągu ostatnich 20 lat dynamiczny rozwój. Nowoczesne budynki

Bardziej szczegółowo

OTWARCIE 01.09.2012 r.

OTWARCIE 01.09.2012 r. OTWARCIE 01.09.2012 r. Szanowni Państwo dziękuję za zainteresowanie naszą ofertą wynajmu powierzchni handlowych w nowopowstającym centrum handlowo-usługowym GALERIA PÓŁNOC zlokalizowanym w północnej części

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PODSUMOWUJĄCA KONSULTACJE SPOŁECZNE

INFORMACJA PODSUMOWUJĄCA KONSULTACJE SPOŁECZNE INFORMACJA PODSUMOWUJĄCA KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIASTA KOŚCIERZYNA W SPRAWIE WYZNACZENIA OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I OBSZARU REWITALIZACJI NA TERENIE MIASTA KOŚCIERZYNA Kościerzyna, marzec

Bardziej szczegółowo

Nr 11/2012. Przewodniczący Rady Powiatu Włoszczowskiego Jarosław Ratusznik. Starosta Włoszczowski Zbigniew Matyśkiewicz

Nr 11/2012. Przewodniczący Rady Powiatu Włoszczowskiego Jarosław Ratusznik. Starosta Włoszczowski Zbigniew Matyśkiewicz ISSN 1429-8589 Nr 11/2012 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Z okazji Świąt Bożego Narodzenia składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia oraz osobistej i zawodowej pomyślności. Niech te najpiękniejsze w roku święta

Bardziej szczegółowo

Budżet partycypacyjny Torunia 2015. LISTA PROJEKTÓW PODDANYCH POD GŁOSOWANIE Skarpa. Zespół Szkół nr 5 w Toruniu, ul. Wyszyńskiego 1/5.

Budżet partycypacyjny Torunia 2015. LISTA PROJEKTÓW PODDANYCH POD GŁOSOWANIE Skarpa. Zespół Szkół nr 5 w Toruniu, ul. Wyszyńskiego 1/5. Budżet partycypacyjny Torunia 2015 LISTA PROJEKTÓW PODDANYCH POD GŁOSOWANIE Skarpa ID Tytuł Lokalizacja Krótki opis Koszt zaakceptowany Skarpa (14 projektów) SK0025 Odchudzamy uczniowskie plecaki. Zespół

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ DANYCH: AUDYT ENERGETYCZNY

ARKUSZ DANYCH: AUDYT ENERGETYCZNY GEP Łukasz Rembowski, ul. 11 Listopada 65, 95-040 Koluszki, kom. 535-51-00-80 www.gep.com.pl e-mail: biuro@gep.com.pl WŁAŚCICIEL BUDYNKU (PODMIOT WYSTĘPUJĄCY O KREDYT) PROSZĘ PODAD DOKŁADNE DANE - SPÓŁDZIELNI/WSPÓLNOTY

Bardziej szczegółowo

ROZLICZANIA KOSZTÓW CIEPŁA I USTALANIA OPŁAT Z TEGO TYTUŁU DLA LOKALI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ AGAT W ZŁOTORYI

ROZLICZANIA KOSZTÓW CIEPŁA I USTALANIA OPŁAT Z TEGO TYTUŁU DLA LOKALI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ AGAT W ZŁOTORYI R E G U L A M I N ROZLICZANIA KOSZTÓW CIEPŁA I USTALANIA OPŁAT Z TEGO TYTUŁU DLA LOKALI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ AGAT W ZŁOTORYI 1. Postanowienia ogólne 1.1. Postanowienia niniejszego regulaminu mają

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze obszary to : - gospodarka wodna - kanalizacja - drogi - oświata.

Najważniejsze obszary to : - gospodarka wodna - kanalizacja - drogi - oświata. Priorytetem dla naszej gminy są inwestycje. Wielką część budżetu poświęcamy na rozwój, by z roku na rok żyło nam się wygodniej, dostatniej i bezpieczniej. Najważniejsze obszary to : - gospodarka wodna

Bardziej szczegółowo

Drogi dla Rowerów w Toruniu - zestawienie (maj 2012) Zrealizowane. L.p. Tytuł inwestycji Przebieg

Drogi dla Rowerów w Toruniu - zestawienie (maj 2012) Zrealizowane. L.p. Tytuł inwestycji Przebieg Drogi dla Rowerów w Toruniu - zestawienie (maj 2012) Zrealizowane L.p. Tytuł inwestycji Przebieg 1 Szosa Bydgoska Port drzewny - pętla tramwajowa 2 Szosa Bydgoska pętla tramwajowa - Okrężna 3 Szosa Bydgoska

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne.

I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA DO LOKALI ORAZ POBIERANIA OPŁAT ZA CENTRALNE OGRZEWANIE w Spółdzielni Mieszkaniowej Ostoja w Jeleniej Górze. Podstawa prawna: - ustawa Prawo energetyczne z

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ

PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ W mijającej kadencji samorządu Miasto i Gmina Grabów nad Prosną osiągnęła znaczne postępy w rozwoju infrastruktury społeczno-kulturalnej,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ENERGETYK.

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ENERGETYK. REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY W SPÓŁDZIELNI CZĘŚĆ OGÓLNA. MIESZKANIOWEJ ENERGETYK. 1 Koszt zużycia ciepłej i zimnej wody, odprowadzania ścieków obliczany jest w przeliczeniu

Bardziej szczegółowo

Z A P R O S Z E N I E

Z A P R O S Z E N I E Z A P R O S Z E N I E D O S K Ł A D A N I A O F E R T N A B Y C I A N I E R U C H O M O Ś C I W A R S Z A W A, U L. C H E Ł M S K A NR 2 7 D z i a ł k a n r 7 o p o w i e r z c h n i 390 m ² w o b r ę

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczania kosztów za dostawę centralnej ciepłej wody użytkowej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Na Kozłówce. I.

Regulamin rozliczania kosztów za dostawę centralnej ciepłej wody użytkowej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Na Kozłówce. I. Regulamin rozliczania kosztów za dostawę centralnej ciepłej wody użytkowej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Na Kozłówce. I. Akty prawne 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w

Bardziej szczegółowo

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM REMONTOWY DLA NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH ZLOKALIZOWANYCH W STREFIE WIELKOMIEJSKIEJ ŁODZI NA LATA 2011-2014 OBSZAR DZIAŁANIA Programem objęty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZEŃ. Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej SSM Nr.30/2005 z dnia 26 października 2005r.

REGULAMIN ROZLICZEŃ. Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej SSM Nr.30/2005 z dnia 26 października 2005r. REGULAMIN ROZLICZEŃ Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej SSM Nr.30/2005 z dnia 26 października 2005r. kosztów energii cieplnej na cele centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej z zastosowaniem indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Okres realizacji zadania. Łączne nakłady

Okres realizacji zadania. Łączne nakłady Nr zad. Nazwa zadania i cel programu Limit wydatków na wieloletni program inwestycyjny pn: Poprawa stanu infrastruktury społecznej i technicznej oraz naukowo-dydaktyczno-gospodarczej w Gminie Stalowa Wola

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU MIESZKAŃCÓW BUDYNKU GNIEŹNIEŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W GNIEŹNIE TEKST JEDNOLITY

REGULAMIN SAMORZĄDU MIESZKAŃCÓW BUDYNKU GNIEŹNIEŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W GNIEŹNIE TEKST JEDNOLITY Samorząd Mieszkańców Budynku REGULAMIN SAMORZĄDU MIESZKAŃCÓW BUDYNKU GNIEŹNIEŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W GNIEŹNIE TEKST JEDNOLITY 1 1. Na podstawie 5 i 6 Statutu Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru?

ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru? Gmina:.. Sektor: Turystyka obiekty, obszary funkcjonowania ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru? Jakie są

Bardziej szczegółowo

Pułtusk, 12.03.2015r. Członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej Ogrody Mickiewicza 36VA ul. A. Mickiewicza 36VA w Pułtusku

Pułtusk, 12.03.2015r. Członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej Ogrody Mickiewicza 36VA ul. A. Mickiewicza 36VA w Pułtusku str. 1/18 Pułtusk, 12.03.2015r. Członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej Ogrody Mickiewicza 36VA ul. A. Mickiewicza 36VA w Pułtusku Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r o własności lokali

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN zasad rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków

REGULAMIN zasad rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie nr 21/2012 REGULAMIN zasad rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków Podstawa prawna: -Ustawa z dnia 7.06.2001r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZEŃ KOSZTÓW DOSTAWY MEDIÓW

REGULAMIN ROZLICZEŃ KOSZTÓW DOSTAWY MEDIÓW - Tekst jednolity - REGULAMIN ROZLICZEŃ KOSZTÓW DOSTAWY MEDIÓW Niniejszy Regulamin dotyczy zasobów Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zwanej dalej,,spółdzielnią. ROZDZIAŁ I Uchylony Rozdział I Regulaminu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA ZUŻYCIA WODY W ZASOBACH JSM

REGULAMIN ROZLICZANIA ZUŻYCIA WODY W ZASOBACH JSM REGULAMIN ROZLICZANIA ZUŻYCIA WODY W ZASOBACH JSM Załącznik do Uchwały RN JSM nr 2/2007 z dnia 1 lutego 2007 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1 Woda zimna jest dostarczana do budynków mieszkalnych dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

Arkusz danych do wykonania audytu energetycznego budynku

Arkusz danych do wykonania audytu energetycznego budynku Arkusz danych do wykonania audytu energetycznego budynku Dane ogólne budynku 1 Właściciel budynku (podmiot występujący o kredyt) - proszę podać dokładne dane wspólnoty mieszkaniowej, spółdzielni, samorządu,

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Tymczasowy Regulamin rozliczania zużycia wody wodociągowej w lokalach i budynku Spółdzielni oraz zasad użytkowania indywidualnych wodomierzy i ustalania opłat za wodę SB-M DZIENNIKARZ w Warszawie. I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA, GAZU I ENERGII ELEKTRYCZNEJ

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA, GAZU I ENERGII ELEKTRYCZNEJ REGULAMIN Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 7A/2011 Dyrektora Wejherowskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych z dnia 01.02.2011 r. ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA, GAZU I ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ZASOBACH

Bardziej szczegółowo

Twoja Spółdzielnia www.sam-81.pl

Twoja Spółdzielnia www.sam-81.pl Biuletyn informacyjny mpsbm Sam-81 07 Marca 2014 r. Twoja Spółdzielnia www.sam-81.pl Siedziba Spół dzielni ul. Orla 6B Wszyscy Mieszkańcy, którzy podali adresy e-mail są informowani o bieżących pracach

Bardziej szczegółowo

Cel główny A Gmina o wysokim poziomie rozwoju gospodarczego

Cel główny A Gmina o wysokim poziomie rozwoju gospodarczego V. PLAN OPERACYJNY Plan operacyjny to element strategii, który szczegółowo określa sposób jej realizacji poprzez przypisanie wyznaczonym celom głównym odpowiednich celów operacyjnych oraz konkretnych zadań.

Bardziej szczegółowo

PLAN ROCZNYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2015 ROK

PLAN ROCZNYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2015 ROK Załącznik Nr 12 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015 Nr 40/IV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2015 roku PLAN ROCZNYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2015 ROK Planowane wydatki 1 2 3 4 5

Bardziej szczegółowo

Dział I. Postanowienia ogólne:

Dział I. Postanowienia ogólne: REGULAMIN Tekst jednolity OKREŚLAJĄCY ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW I USTALANIA OPŁAT ENERGII CIEPLNEJ W LOKALACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RODZINA KOLEJOWA Dział I. Postanowienia ogólne: Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

Zmieniajmy Szczecin razem

Zmieniajmy Szczecin razem Zmieniajmy Szczecin razem Realizacja programu wyborczego Realizacja programu wyborczego Platformy Obywatelskiej i Prezydenta Szczecina Piotra Krzystka w latach 2006 2010 Jaki był Szczecin 2000, 2002, 2004,

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

R E G U L A M I N - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - R E G U L A M I N finansowania budowy i użytkowania garaży w Gdańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA LOKALI UŻYTKOWYCH WŁASNOŚCIOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ JASIEŃ W GDAŃSKU

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA LOKALI UŻYTKOWYCH WŁASNOŚCIOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ JASIEŃ W GDAŃSKU REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA LOKALI UŻYTKOWYCH WŁASNOŚCIOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ JASIEŃ W GDAŃSKU Gdańsk 2012 1 PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 16.09.1982 roku Prawo Spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DOTYCZĄCA STRATEGII ROZWOJU GMINY CZEMPIŃ

ANKIETA DOTYCZĄCA STRATEGII ROZWOJU GMINY CZEMPIŃ Czempiń, 22 października 2013 roku ANKIETA DOTYCZĄCA STRATEGII ROZWOJU GMINY CZEMPIŃ Szanowni Państwo! Od 22 października 2013r, w Gminie Czempiń, rozprowadzana jest ankieta dotycząca Strategii Rozwoju

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE PODSTAWOWE ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW CIEPŁA

POSTANOWIENIA OGÓLNE PODSTAWOWE ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW CIEPŁA Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej, centralnego ogrzewania oraz podgrzewania wody użytkowej w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej Młoda Rodzina Warszawa, ul. Relaksowa 37 I.

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNEJ I OŚWIATOWO-KULTURALNEJ ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ RADY NADZORCZEJ SM NA SKARPIE Nr 94/2010 z dnia 23.11.2010r. I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA. Rewitalizacja w mieście Dlaczego? Dla kogo? Przykłady dobrych praktyk oraz przyszłość rewitalizacji w nowej perspektywie finansowej

KONFERENCJA. Rewitalizacja w mieście Dlaczego? Dla kogo? Przykłady dobrych praktyk oraz przyszłość rewitalizacji w nowej perspektywie finansowej KONFERENCJA Rewitalizacja w mieście Dlaczego? Dla kogo? Przykłady dobrych praktyk oraz przyszłość rewitalizacji w nowej perspektywie finansowej Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Włocławek do 2015 roku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZENIA KOSZTÓW DOSTAWY WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ ORAZ ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MATYLDA" W ŚWIĘTOCHŁOWICACH

REGULAMIN ROZLICZENIA KOSZTÓW DOSTAWY WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ ORAZ ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MATYLDA W ŚWIĘTOCHŁOWICACH REGULAMIN ROZLICZENIA KOSZTÓW DOSTAWY WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ ORAZ ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MATYLDA" W ŚWIĘTOCHŁOWICACH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Koszt dostawy wody i odprowadzenia

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R.

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: maj 2014 Kontakt: e-mail: uspoz@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98 100 http://poznan.stat.gov.pl/

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ARBUZOWA

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ARBUZOWA REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ARBUZOWA Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa zasady rozliczania kosztów centralnego ogrzewania, ustalenia opłat i

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1. DO UCHWAŁY NR 88/2008 z dnia 27.11.2008r. R E G U L A M I N

ZAŁĄCZNIK NR 1. DO UCHWAŁY NR 88/2008 z dnia 27.11.2008r. R E G U L A M I N ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR 88/2008 z dnia 27.11.2008r. R E G U L A M I N ROZLICZEŃ INDYWIDUALNYCH KOSZTÓW PALIWA GAZOWEGO NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA ORAZ PODGRZANIA WODY W ZASOBACH SM CHEŁM (tekst

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi LWSM Wrzeszcz

REGULAMIN. Rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi LWSM Wrzeszcz REGULAMIN Rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi LWSM Wrzeszcz Podstawa prawna : - ustawa z dnia 16 września 1982r Prawo spółdzielcze (DZ. U. z 2003r nr 188 poz.1848 z późniejszymi zmianami),

Bardziej szczegółowo