Nasze Sprawy IMPREZA SPÓŁDZIELCZY FRONT W SPRAWIE CIEPŁA SIĘ UDAŁA! nr 4. listopad 2010r. Magazyn Spółdzielców MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nasze Sprawy IMPREZA SPÓŁDZIELCZY FRONT W SPRAWIE CIEPŁA SIĘ UDAŁA! nr 4. listopad 2010r. Magazyn Spółdzielców MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY"

Transkrypt

1 Nasze Sprawy Magazyn Spółdzielców listopad 2010r. nr 4 Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY IMPREZA SIĘ UDAŁA! fot. Antoni Misarko Mieszkańcy Młodzieżowej wypełnili po brzegi uniwersytecką aulę, by bawić się razem na dorocznym Popołudniu z MSM. Podczas spotkania uczczono urodzinowe jubileusze dwóch założycieli Spółdzielni - Eugeniusza Kozłowskiego i Stanisława Rakowicza, podsumowano mijający rok działalności MSM, zaprezentowano dorobek klubów osiedlowych. Mieszkańców nie trzeba było długo zachęcać do tańca i wspólnego śpiewania podczas koncertu gwiazdy wieczoru - Ani Wyszkoni. NASZE SPRAWY W INTERNECIE...str. 2 Co miesiąc nasza gazeta trafia do skrzynek pocztowych. Jest także dostępna w sieci. Podajemy adresy stron internetowych, na których można ją znaleźć. DOSZŁO DO POROZUMIENIA...str. 2 Zmieniły się plany rozbudowy pawilonu usługowego przy ulicy Matejki. To wynik konsultacji Spółdzielni z mieszkańcami bloku sąsiadującego z inwestycją. SPISZĄ NAS...str. 3 Podajemy wykaz budynków, w których w grudniu zostaną przeprowadzone kontrole podzielników ciepła. W dniu odczytu, warto być w domu. MSM STARTUJE...str. 4 i 5 Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa ma swoich reprezentantów wśród kandydatów w nadchodzących wyborach samorządowych. W Naszych Sprawach prezentujemy ich sylwetki. SPÓŁDZIELCZY FRONT W SPRAWIE CIEPŁA Największe toruńskie spół- lizacji zużycia energii cieplnej. energetycznych w prywatne spółdzielnie mieszkaniowe nie zga- Mimo to nie są traktowane przez ki. W Toruniu miało to miejsce dzają się z polityką prowadzonera Cergię jako strategicznego part- w 2002 roku. Spółki te są najną przez jedynego w naszym na lokalnym rynku sprzeda- częściej jedynymi dostawcami cie- mieście dostarczyciela ciepła, ży ciepła. W rzeczywistości spół- pła w danym rejonie. Jak podkretj. Toruńską Energetykę CERczenia. dzielczy głos nie ma żadnego zna- ślają prezesi największych toruń- GIA S.A. Wystosowały w tej Najwięksi odbiorcy ciepła skich spółdzielni, taki stan rzeczy sprawie listy do premiera nie mają wpływu na wysokość prowadzi do wynaturzeń w poli- i prezydenta Torunia. Domaście ustalanej taryfy za ciepło, za wej- tyce tych przedsiębiorstw, które gają się zwiększenia kontroli do pomieszczeń z węzłami przy obowiązującym prawie nad działaniami toruńskiego cieplnymi muszą płacić, odmawia i ograniczonych kompetencjach monopolisty i wypełnienia się im także udostępnienia Urzędu Regulacji Energetyki, sta- przez niego warunków umoźle. historii parametrów pracy w wę- nowią olbrzymie zagrożenie wy prywatyzacyjnej. To nie są tylko problemy w zapewnieniu bezpieczeństwa toruńskich spółdzielni mówi energetycznego mieszkańcom. Te Do spółdzielczych mieszkań do- Jerzy Żółkiewicz, prezes Młodzie- argumenty zostały podniesione starczana jest ponad połowa cie- żowej Spółdzielni Mieszkaniowej. w pismach, które zostały wysłane pła produkowanego przez miej- Dotykają one powszechnie od- do premiera Waldemara Pawlaka scowego dostawcę. Koszty ogrze- biorców ciepła w całym kraju. Nie i prezydenta Torunia Michała Zawania lokali stanowią największe możemy już dłużej przyglądać się leskiego. Podpisały się pod nimi: obciążenie w comiesięcznych temu bezczynnie. MSM, Na Skarpie, Rubinkowo, opłatach ponoszonych przez ich W wielu miastach w Polsce, Kopernik i Geofizyka. użytkowników. Spółdzielnie od w wyniku dokonywanych translat podejmują także różnorodne formacji, doszło do przekształdziałania zmierzające do racjona- cenia miejskich przedsiębiorstw więcej na str. 3

2 2 NASZE SPRAWY JEST KOMPROMIS! ku z przebudową sieci wodno- kanalizacyjnej. Pojawią się znów w miejscach uzgodnionych z mieszkańcami. Co istotne, będzie ich dwukrotnie więcej, niż tych wyciętych. Dziękuję za rozmowę. Wyraź opinię: Na czym ten kompromis pośrednio szkalnego, czyli w żaden sposób dzielni, których ten temat bezpolega? nie będzie go przysłaniał. dotyczy. Obecne stanoszkalnego, Choć przygotowywana rozbudo- Jak zainteresowani zostali wisko Zarządu MSM zostało wywa spełniała wszystkie warunki o tej decyzji powiadomieni? pracowane wspólnie z nimi. wynikające z prawa budowlanego, Uznaliśmy, iż mieszkańcy nie Mieszkańców wieżowca uwzględniliśmy argumenty mie- byli do tej pory dostatecznie pomu zniknęły drzewa. zmartwił fakt, iż sprzed ich doszkańców. Modernizowany pawi- informowani o planowanej rozbulon nie będzie wychodził poza li- dowie. Zorganizowaliśmy więc Zostały one usunięte na podsta- nię istniejącego budynku mie- kilka spotkań z członkami Spół- wie prawomocnej decyzji w związ- NASZE SPRAWY W SIECI Gazetę Nasze Sprawy otrzymuje 6 tysięcy rodzin mieszkających w Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej. Osoby, do których nie dotrze wersja papierowa, nie muszą się martwić. Pismo jest dostępne także w Internecie. Młodzieżowej Spółdzielnia Mieszkaniowa ma blisko 9 tysięcy mieszkań. 6-tysięczny nakład Naszych Spraw kolportowany jest więc na osiedlach rotacyjnie. Około 10-tego dnia każdego mie- siąca gospodarze wrzucają gazetę do skrzynek pocztowych. O tym, co dzieje się w Spółdzielni, prze- czytać można także w Internecie. ZEBRAŁA SIĘ RADA 18 października odbyło się ko- dobudowę balkonów w dwóch piolejne posiedzenie Rady Nadzor- nach na ul. Wojska Polskiego 37, czej Młodzieżowej Spółdzielni naprawę schodów zewnętrznych Mieszkaniowej. przy Legionów 55, Kołłątaja 23 i 23 Rada zapoznała się z projektem kore- A. W sumie, do końca 2010 roku, Młokty planu gospodarczo-finansowego dzieżowa Spółdzielnia Mieszka- Spółdzielni na 2010 r. i jednogłośnie niowa wyda z funduszu remontogo przyjęła. Zmiany te z pewnością wego ponad 8 mln zł. ucieszą mieszkańców MSM. W planie Rada Nadzorcza zapoznała się ujęto bowiem dodatkowe zadania, także z informacją o realizacji proktóre zostaną wykonane jeszcze gramu wypoczynku letniego dla w tym roku. Było to możliwe dzięki dzieci i młodzieży przygotowanego oszczędnościom, jakie MSM uzys- przez Kluby Osiedlowe MSM: Kakała w przeprowadzonych postę- melon i Sobótkę. W tym roku z tej powaniach przetargowych. Prace te formy rekreacji skorzystało ponad zostały wytypowane do realizacji na tysiąc mieszkańców. Koszt orgapodstawie przeprowadzonych w bu- nizacji kolonii, zajęć, festynów, dynkach przeglądów technicznych. wycieczek wyniósł ponad 100 tys. zł. Wiele z tych inwestycji zgłaszali sami Pokryty on został z wpływów uzysspółdzielcy podczas Zebrań Grup kanych od sponsorów i współorga- Członkowskich. Wśród nich można nizatorów. wymienić m.in.: uzupełnienie placu Rada wyraziła zgodę na nabycie zabaw na Letniej 23, naprawę przez Spółdzielnię od osób fielewacji szczytowej Przy Kaszow- zycznych prawa własności trzech niku 29 i 29 B, docieplenie stropo- nieruchomości gruntowych, gradachów w budynkach na ul. Gałczyń- niczących bezpośrednio z buskiego 57-59, malowanie klatek dynkami MSM - dwóch położonych schodowych Przy Kaszowniku 37 przy ul. Małachowskiego i jednej i 37 B, malowanie parterów w bu- przy ul. Końcowej, na których przedynkach na ul. Grudziądzkiej 57 B, widziana jest zabudowa mieszka- Słowackiego 93, 93 A, 104, 104 A, niowa wielorodzinna. Każde wydanie gazety jest za- wi Ka mil Sakałus, redaktor mieszczane na stronie interneto- mmtorun.pl. - W jednym miejscu wej MSM nasi użytkownicy, a jest ich 30 pod zakładką NASZE SPRAWY, tysięcy miesięcznie, mogą znaleźć a także na stronie Telewizji Kablo- informacje napisane przez toruwej Toruń pod nian, urzędy, firmy, instytucje. zakładką GAZETA NASZE SPRA- Młodzieżowa Spółdzielnia Mie- WY. Od października wieści z Mło- szkaniowa jest jedną z najwiękdzieżowej publikujemy także na szych spółdzielni w Toruniu, więc mmtorun.pl - To portal dzienni- poruszane na portalu mmtor- karstwa obywatelskiego, na któ- un.pl sprawy dotyczą bardzo durym może pisać każdy mó- żej rzeszy odbiorców. NASZE SPRAWY DYŻURUJĄ Redakcja gazety kontynuuje Osiedla zmieniają się z roku na cykl spotkań z mieszkańcami rok. Inwestycji przybywa. Pojana osiedlach. Wraz z dziennilejny wiają się także nowe domy. Ko- karzami Telewizji Kablowej budynek mieszkalny Toruń zapraszamy Państwa planowany jest w tej okolicy raz miesiącu do siedziby jed- u zbiegu ulic Dekerta i PCK. nej z administracji MSM. Będzie to blok 4-kondygnacyjny Przez dwie godziny, zawsze od z podziemnymi garażami. Bu do 19.00, czekamy na Pańw dowa rozpocznie się w 2011 roku, stwa wraz z kierownikiem admijego 2012 natomiast planowane jest nistracji. Staramy się odpowiestopadzie zasiedlanie. Jeszcze w linistracji. dzieć na wszystkie pytania, udziewackiego na ulicy Bartosza Głodzieć lić informacji, pomóc rozwiązać zostanie natomiast polić Państwa problemy. Wizyta na budowany nowy śmietnik i zadyżurze jest także doskonałą toczka, w której staną pojemniki okazją, by poznać Państwa oczewymieniła do segregacji odpadów. MSM kiwania, zastrzeżenia i sugestie już na Osiedlach dotyczące działalności Młodziewszystkie Chrobrego, Dekerta i Antczaka żowej Spółdzielni Mieszkaniowej. okna na klatkach scho- W październiku taki dyżur dowych, od 2011 roku rozpocznie odbył się w Administracji Osiedli: kolejny program wymiany okien Chrobrego, Dekerta i Antczaka. w piwnicach. Kontynuowane też Pierwsze bloki na tym terenie będzie malowanie klatek schopowstały w 1966 roku Przy dowych. Zostaną ponadto zmo- Kaszowniku i na ul. Wojska Polnistracja dernizowane dwie windy. Admiskiego. Dziś administracja ta dba także o to, by na obejmuje swoim nadzorem blisko osiedlach przybywało terenów 3,5 tys. mieszkań, które zamieszpoczynku zielonych. Nowe miejsce do wykuje ponad 6,7 tys. spółdzielców. i rekreacji pojawi się

3 NASZE SPRAWY 3 ROZPOCZĘŁA SIĘ GORĄCA DYSKUSJA - wykonania korekt regulacji NIE utrzymuje w sprawności i ustabilizowania parametrów in- technicznej i metrologicznej iststalacji, niejących urządzeń pomiarowych - wykonywania czynności konser- w węzłach cieplnych, w szczególwacyjno-remontowych na ele- ności drugich liczników ciepła mentach instalacji centralnego i wodomierzy do podgrzania wonacisk położono przede wszyst- ogrzewania, dy, Ciepło było kluczowym tematem, któremu Nasze Sprawy kim na konieczność podjęcia nopoświęciły uwagę w drugim nu- wych rozwiązań systemowych pro- stworzenie technicznych moż- NIE przedstawia do negocjacji merze gazety. Kwestia ta nie wadzących do większej kontroli liwości odbioru przez spółdzielnie cennika usług, które dotychczas traci na znaczeniu także poza przyjętych przez spółki energety- mieszkaniowe sygnału telemetrii były wykonywane nieodpłatnie, sezonem grzewczym. czne zobowiązań. Dziś polityka z węzłów cieplnych w celu bieżącej np. opłata za przekazanie danych Przedstawiciele toruńskich spół- Cergii zmierza przede wszystkim kontroli parametrów ich pracy dotyczących aktualnego stanu ledzielni już wielokrotnie spotykali do maksymalizacji zysków wraz z zapisem historii pracy wę- galizacji liczników ciepła, się z zarządem spółki Cergia. Nie podsumowuje Marek Żółtowski, zła. udało się jednak wypracować ża- prezes Spółdzielni Mieszkaniowej dnych konkretnych uzgodnień. Kopernik. Firma zapowiada Według toruńskich spółdzielni NIE zapewnia dbałości o odpo- Prezesi spółdzielni podjęli więc daleko idące zmiany organizacyj- Cergia: wiedni stan pomieszczeń węzłów decyzję o zastosowaniu bardziej ne, a co za tym idzie, zmniejszenie cieplnych, radykalnych środków. Chcą wal- zatrudnienia. To niewątpliwie poenergii NIE ogranicza wielkości strat czyć o zmiany legislacyjne w pra- gorszy standard obsługi głównych cieplnej w sieci cieplnej, NIE przeprowadza własnym wie energetycznym, a także do- odbiorców ciepła, jak i zarządzawęzłach w niedostatecznie zaizolowanych kosztem i staraniem wymaganych prowadzić do zorganizowania nych przez Cergię urządzeń. cieplnych, prawem przeglądów eksploatacyj- tury rozmów z EDF Polska - gru- nych, pą, która koordynuje na terenie Toruńskie spółdzielnie postulują NIE likwiduje sieci cztero- Polski działanie spółek energetyzapewnienie o: przewodowych, NIE prowadzi procesu kształtocznych. Z prośbą o pośrednictwo im nieodpłatnego wania cen energii cieplnej zgodnie w tych rozmowach, spółdzielnie dostępu do węzłów cieplnych w ce- NIE dokonuje wymiany nie- z ofertą prywatyzacyjną (wzrost zwróciły się do prezydenta miasta lu: sprawnych, przestarzałych urzą- ceny ciepła nie miał odbiegać od Michała Zaleskiego. W liście do - kontroli ich pracy w okresie roz- dzeń do regulacji parametrów, wielkości malejącej rocznej inflapremiera Waldemara Pawlaka ruchu ogrzewania, cji). chociażby w sąsiedztwie bloku ży. W zamian za to, w harmono- Przy Kaszowniku 41, 41 A i 41 B. gramie zadań na kolejny rok, Zostanie zerwany tam asfalt, po- umieściła budowę kolejnych jawią się ławki i plac zabaw. Ko- miejsc postojowych przy budynlejne lokalizacje terenów zielo- ku. Mimo to, Pan Zbigniew doronych to także: Wojska Polskiego bił sobie automatycznego pilota 51-53, Przy Kaszowniku 27 i Przy do bramy i stawiał auto na po- Kaszowniku 37, 37 A i 37 B. MSM dwórku. Na kolejną prośbę przygotowuje też miejsca na ko- mieszkańców, Spółdzielnia pomalejne parkingi. Między innymi na lowała na asfalcie kopertę zaulicy Młodzieżowej, Legionów, kazującą parkowania w tym PCK i Wojska Polskiego. miejscu. Pan Zbigniew domaga się Brak miejsc parkingowych był jej usunięcia. Jak rozwiąże się także głównym problemem, z ja- ten sąsiedzki spór, poinformukim zwrócił się do nas podczas jemy Państwa w grudniowym nudyżuru Pan Zbigniew Buntkow- merze Naszych Spraw. ski, mieszkający na ulicy Kilińs- Kolejny dyżur zostanie zorgakiego (na zdj.). MSM, w porozu- nizowany 23 listopada. Zapraszamieniu z mieszkańcami tego my Państwa wówczas do Adminibloku, uniemożliwiła wjazd na po- stracji Osiedli: Lelewela i Kołłądwórko właścicielom samocho- taja, która mieści się na ul. Ledów, nieposiadających tam gara- lewela 3. CIEPŁO DO SPISANIA Wraz z początkiem grudnia rozpoczną się odczyty podzielników ciepła. Zostaną one przeprowadzone w tych budynkach, w których okres rozliczeniowy obejmuje miesiące od grudnia 2009 r. do listopada 2010 r. Data i godzina odczytów zostanie wywieszona z 7-dniowym wyprzedzeniem na tablicy ogłoszeń znajdującej się na klatce schodowej. Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa prosi o obecność mieszkańców w domach i przygotowanie dostępu do grzejników, co usprawni kontrolę. Wykaz budynków, w których zostaną przeprowadzone odczyty: - budynki obsługiwane przez firmę Energos-Schlitt Sp z o.o. Broniewskiego 7 Broniewskiego 13-13c Gałczyńskiego Gałczyńskiego Grudziądzka 4a Moniuszki Sienkiewicza 25 - budynki obsługiwane przez firmę Brun-Pol Pomorze Kujawy Sp z o.o. Antczaka 24a-24b-24c-24d Antczaka 26a-26b-26c-26d-26e Antczaka 28a-28b Bażyńskich B. Głowackiego 34-48B. Głowackiego 4-16a Dekerta 19-19a-19b Grudziądzka 55-57b Grudziądzka 59-59a; 61-61a Młodzieżowa PCK a Przy Kaszowniku 27 Przy Kaszowniku 29-29a-29b Przy Kaszowniku 31 Przy Kaszowniku 33-33a-33b Przy Kaszowniku 35 Przy Kaszowniku 37-37a-37b Przy Kaszowniku 39 Przy Kaszowniku a-41b Warneńczyka 2-4 Warneńczyka 6-8 Warneńczyka Wojska Polskiego 1-1a-3-3a-5 Wojska Polskiego 7-7a-9-9a-9b Wojska Polskiego Wojska Polskiego Wojska Polskiego Wojska Polskiego 47 Wojska Polskiego 49 Wojska Polskiego 51 Wojska Polskiego 53

4 WYBORY MSM IDZIE NA WYBORY 21 listopada wybierzemy w naszym mieście prezydenta Torunia, miejskich radnych oraz radnych sejmiku województwa. W Naszych Sprawach prezentujemy osoby, które startują w wyborach samorządowych, a są związane z Młodzieżową Spółdzielnią Mieszkaniową. podróżowania, będzie wygodniej kingowych. Co jeszcze można i bliżej do domu. Przebudowali- zrobić, aby ułatwić parkowanie śmy Szosę Chełmińską od ulicy na terenie Torunia? Polnej do osiedla Wrzosy. W naśw. Parking podziemny na placu stępnych latach poszerzymy ją na Katarzyny to prawie 300 no- odcinku do ulicy Wybickiego. Zdamy wych miejsc postojowych. Oddajemy sobie sprawę, że rozwiązapada go do użytku pod koniec listo- br. Przy nim powstanie wy- Jednym z kandydatów, ubiegająpożyczalnia rowerów miejskich. niem problemów komunikacyjcych się o najważniejszy fotel nych jest budowa nowych dróg, w mieście, jak i o mandat radnego, szczególnie tych, które są elemen- Przyjeżdżający do Torunia turyjest Michał Zaleski, reprezenauto i przesiąść się na dwa kółka. tem szkieletowego układu dro- sta będzie mógł zostawić swoje tujący KWW Czas Gospodarzy. gowego naszego miasta. Właśnie Dziś prezydent Torunia, wczeskiego powstaną kolejne parkingi w najbliższych latach te inwe- W otulinie Zespołu Staromiejśniej prezes Młodzieżowej Spółdla samochodów i rowerów: na stycje będą realizowane. Powsta- dzielni Mieszkaniowej. Michał nie zaplanowana przed wieloma Zaleski pełnił tę funkcję przez 16 laty trasa średnicowa, która po- Bul warze Filadelfijskim, pod lat. łączy wschodnią i zachodnią część Plantami przy ulicy Wały gen. Si- Ma Pan już spore doświadwą na Jordankach. Dokonamy tak- Torunia. Dwujezdniowa ul. M. korskiego oraz pod salą koncertoczenie w zarządzaniu miaże przeglądu osiedlowych tere- Michał Zaleski Skłodowskiej-Curie oraz kolejny stem. Wiele się wydarzyło odcinek ul. Polnej to zadania na przez ostatnie 8 lat. Jakie Dziś możemy być dumni z na- najbliższe dwa lata. Nadal będzie nów miejskich pod kątem ich plany ma Pan na kolejne cztegowych szego miasta. Teraz zadbamy o to, realizowany zrównoważony co- przydatności jako miejsc parkinry lata? by jeszcze sprawniej funkcjono- roczny program budowy wielu z zamiarem budowy parszego Wszyscy wiedzą, jak bardzo wało, by było przede wszystkim dróg lokalnych na toruńskich kingów osiedlowych, w pierwszej zmienił się Toruń. Spójrzmy na uligoskim przyjazne dla mieszkańców i go- osiedlach. Czeka nas również re- kolejności na Chełmińskim i Byd- ce, szkoły, nowoczesne obiekty ści. alizacja wielkiego projektu pod Przedmieściu, na osieprzyjazne kultury i sportu. Ruszyła budowa Czyli możemy się spodziewać nazwą BiT City, który zintegruje dlach Rubinkowo i Na Skarpie. drugiego mostu przez Wisłę, dziękacyjnychskiego. nowych rozwiązań komuni- system transportu międzymiej- Wprowadzimy również kartę ki czemu powstanie nowa jakość Toruń uzyska szybkie po- miejską oraz miejski system info- komunikacyjna dla miasta, regiokich Ostatnie osiem lat to czas wiel- łączenie kolejowe z Bydgoszczą rmacji dla mieszkańców z wykonu i kraju. Jeszcze kilka lat temu inwestycji drogowych, a plan i lotniskiem regionalnym. rzystaniem telefonów komór- torunianie mieli problemy z naj- realizacji kolejnych jest bardzo am- Torunianie często narzekają kowych Samorządowy Infobardziej przyziemnymi sprawami. bitny. Powstanie nowa jakość na zbyt małą liczbę miejsc par- rmator SMS, za pomocą którego Marian Frąckiewicz Zbigniew Fiderewicz Ryszard Olszewski Na liście SLD do Rady Miasta jest Marian Frąckiewicz, Przewodniczący Rady Nadzorczej MSM. Marian Frąckiewicz był radnym przez pięć kadencji, w tym przez dwie kadencje wiceprzewodniczącym Rady Miasta Torunia. W jego programie znajdują się: przywrócenie dawnego blasku Bydgoskiemu Przedmieściu, doprowadzenie do wybudowania przejścia podziemnego na Placu Rapackiego, spowodowanie przedłużenia linii tramwajowej do osiedla Bielany, zakończenie budowy ścieżki pieszorowerowej wzdłuż Wisły. Marian Frąckiewicz zamierza: doprowadzić do skrócenia drogi administracyjnej wydawania wszelkich decyzji i pozwoleń przez Urząd Miasta, ułatwić dostęp do niezbędnych kredytów na remonty i renowacje budynków mieszkalnych, przyczynić się do rozpoczęcia rozbudowy ośrodka Fundacji Ducha, doprowadzić do przeznaczenia w kolejnych latach budżetowych środków na przebudowę ulic i chodników, zabiegać o wyraźne zwiększenie ilości miejsc parkingowych w dzielnicach, wspierać wybudowanie hali widowiskowo-sportowej, przywrócić pełną funkcję wypoczynkowo-rekreacyjną parku na Bydgoskim Przedmieściu i terenów nadwiślańskich oraz wokół lotniska, pomagać ludziom w ich codziennych kłopotach i problemach. MSM jest równoprawną częścią miasta, dlatego chcę, aby jej współpraca z miastem była partnerska, dla dobra mieszkańców naszej Spółdzielni - mówi Frąckiewicz. Od 10 lat jest członkiem Rady Nadzorczej Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej, od 8 lat natomiast piastuje funkcję zastępcy prezydenta Torunia. Zbigniew Fiderewicz jest kandydatem do Sejmiku Województwa Kujawsko Pomorskiego z listy Polskiego Stronnictwa Ludowego. Do wyborów idzie z hasłem Człowiek jest najważniejszy! Wśród priorytetów, które założył sobie Zbigniew Fiderewicz są: równomierny rozwój całego regionu, uczciwy podział środków unijnych, budowa metropolii bydgosko-toruńskiej, poprawa stanu dróg zarówno w dużych miastach, jak i w mniejszych miejscowościach, szybka i tania kolej, równe szanse edukacyjne dla dzieci i młodzieży, równy dostęp do ośrodków kultury i sportu, tworzenie nowych miejsc pracy, regulacja stosunków wodnych na terenach rolnych, stworzenie wojewódzkiego funduszu klęskowego dla rolników, tradycja i historia promocja dziedzictwa kulturowego regionu poprzez rozpoczęcie działań w sprawie wpisania Starego Miasta w Chełmnie i Pomnika Historii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na Listę UNESCO. Zbigniew Fiderewicz twierdzi, że o regionie trzeba rozmawiać. Łączyć, a nie dzielić. Według niego potrzeba nam dobrych gospodarzy, którzy swoją pracą zapewnią rozwój kujawsko-pomorskiego, warunkujący podniesienie jakości i wygody życia codziennego mieszkańców. Kibicom koszykówki jest dobrze znany jako 120-krotny reprezentant Polski, koszykarz roku i olimpijczyk. W Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej zasiada w Radzie Nadzorczej. Pracę w samorządzie, jako radny Rady Miasta Torunia, rozpoczął w 2002 roku. Ryszard Olszewski w tegorocznych wyborach reprezentuje KWW Czas Gospodarzy. W swojej działalności szczególną uwagę skupić chce na: pozyskiwaniu nowych inwestorów i tworzeniu nowych miejsc pracy, zwiększaniu budownictwa mieszkaniowego, również dla najbiedniejszych, budowie obiektów sportowych - hali widowiskowo-sportowej oraz Orlików. Dla Ryszarda Olszewskiego nie mniej ważne są także: budowa nowych dróg oraz modernizacja istniejącego układu komunikacyjnego (w tym ścieżki rowerowe i parkingi), dalszy rozwój oraz podnoszenie poziomu w różnych dyscyplinach sportu, również rekreacji oraz zwiększenie bezpieczeństwa, między innymi poprzez rozbudowę monitoringu przy szkołach.

5 WYBORY 5 będzie można informować m.in. Z myślą o toruńskich dzieciach Gród Kopernika to także wych w sąsiedztwie toruńskiej o wolnych miejscach parkingo- budujemy i unowocześniamy miasto kultury i sportu. W jaki starówki. Będziemy pomagać wych. szkoły oraz sale gimnastyczne. sposób, Pana zdaniem, należy w organizacji wydarzeń artyszadbać o te dwie, znaczące dla tycznych i wystaw, zapewniać Toruń jest liderem w ran- Powstanie nowa szkoła z przedkingach, jeśli chodzi o ilość in- szkolem na osiedlu Bielawy- mieszkańców dziedziny życia? przestrzeń do ich realizacji. Rówwestycji i środków pozyska- Grębocin, zmodernizowana zo- Dobrze będziemy czuć się tylko nież sport ma w Toruniu dobre nych z Unii Europejskiej. Czy stanie zabytkowa sala gimnas- w mieście, które proponuje mie- warunki do rozwoju. W minionwobec tego czas największych tyczna I Liceum Ogólnokształcą- szkańcom i turystom dużo cie- ych latach gruntownie zmoderinwestycji mamy już za sobą? cego przy ul. Mickiewicza. Zamie- kawych wydarzeń i okazji do wy- nizowaliśmy lodowisko Tor-Tor, Oczywiście, że ten trend będzie rzamy pozyskać budynek powoj- pełnienia z pożytkiem wolnego Stadion Miejski i kompleks boisk utrzymany. Toruń jest i będzie skowy na potrzeby szkoły średniej czasu. Skarb Torunia to znako- na Podgórzu, zbudowaliśmy miastem przyjaznym inwesty- w lewobrzeżnej części Torunia. mite grono uzdolnionych osób boisko do hokeja na trawie, cjom. Zrobimy wszystko, aby W oparciu o partnerstwo publi- twórców i animatorów kultury. a ostatnio przybył nam najnoww 2014 roku każde osiedle posia- czno-prywatne planujemy adap- Oczywistym jest pomoc finan- ocześniejszy stadion żużlowy na dało sieć wodociągową, kanaliza- tację lub budowę budynku na po- sowa w postaci dotacji, stypen- świecie. Kolejną areną zmagań cyjną, gazową i elektryczną. Naj- trzeby żłobka czwartej tego typu diów i nagród, ale równie ważne sportowych oraz wystę pów bliższe 4 lata to także czas reali- placówki w mieście. Wprowa- jest wsparcie organizacyjne. artystycznych na miarę XXI wieku zacji dużych inwestycji, do któ- dzimy elektroniczny system na- Potrzebne jest miejsce do pracy będzie hala wyposażona w 200- rych przygotowywaliśmy się boru do toruńskich żłobków artystycznej, prób muzycznych metrową lekkoatletyczną bieżnię, przez ostatnie lata: drugi most i przedszkoli. Trzeba budować i teatralnych, działalności funda- boiska do koszykówki, piłki drogowy, hala sportowo-wido- miasto przyjazne rodzinie. Każda cji i stowarzyszeń miejsce, ręcznej, siatkówki, a nawet hokeja wiskowa i sala koncertowa na dzielnica Torunia powinna mieć w którym będzie mógł się re- na lodzie. Już pod koniec 2012 Jordankach. Będziemy sprzyjać in- swoje skwery, place zabaw, bez- alizować każdy, kto zechce po- roku torunianie będą mogli kowestycjom rozwijającym nowo- pieczne i czyste miejsca spacerów dzielić się z innymi swoim rzystać w nowo powstałego obiekczesne technologie. Przejawem oraz spotkań. Mamy w naszym talentem i pasją. Zakończymy tu. tego są obiekty, które wkrótce po- mieście mnóstwo zieleni, miejsc projekt kulturalny Trzy Wieże Czego życzy Pan sobie, Towstaną w Toruniu: Toruński Inku- idealnych do wypoczynku i rozrw- Krzywa Wieża Brama Klasz- runiowi i jego mieszkańcom? bator Technologiczny oraz Cen- ki. Dynamiczny rozwój miasta nie torna Baszta Gołębnik, z przy- - Niech nasze miasto rozwija się trum Nowoczesności. będzie odbywać się ich kosztem. jazną przestrzenią dla twórców. i pięknieje, niech przynosi radość Pozytywne zmiany widoczne Zmiany na toruńskiej Barbarce Kolejnym projektem będzie tzw. i dumę jego mieszkańcom, niech są w oświacie. W jaki sposób będą wzorem dla tworzenia Brama Chełmińska (B-66), gdzie żyje się w nim lepiej, wygodniej, zamierza Pan tworzyć miasto podobnych miejsc w innych częprzyjazne dla pokoleń? ściachtoruniu. koncerty zespołów młodzieżo- będą mogły odbywać się m.in. bezpieczniej. Niech łączy nas Toruń! Janusz Żółtowski Z listy KWW Czas Gospodarzy startuje Janusz Żółtowski, kierownik działu członkowsko -mieszkaniowego MSM, który zapewnia, że jak zostanie radnym będzie się opowiadał za równomiernym rozwojem wszystkich dzielnic Torunia. Chciałby uwolnić lasy komunalne od śmieci m.in. poprzez uwrażliwienie młodzieży szkolnej na sprawy ochrony środowiska i estetyki otoczenia. Ma też konkretne pomysły dotyczące problemu psich odchodów. Zamierza poprawić efektywność komunikacji miejskiej m.in. poprzez rozwój sieci linii tramwajowych, wspierać aktywizację sportową młodzieży m.in. poprzez rywalizację międzyszkolną w takich dyscyplinach jak pływanie, siatkówka, koszykówka itp. oraz czynić starania w kierunku rozbudowy ścieżek rowerowych. Janusz Żółtowski marzy o budowie toru saneczkowego z prawdziwego zdarzenia w lasku u zbiegu ulic Bema i Kraszewskiego (pomiędzy V LO i lodowiskiem Tor-Tor). Miałby to być tor dla dzieci, z oświetleniem, wyciągiem i sztucznym naśnieżaniem. Danuta Zając Na co dzień sprawuje pieczę nad zbiorami bibliotecznymi w Klubie Osiedlowym Kameleon. Rodowita torunianka, z zamiłowania wolontariuszka, otwarta na potrzeby mieszkańców. Danuta Zając chce, jest także przekonana, że potrafi, rozwiązywać problemy mieszkańców naszego miasta. W toruńskim samorządzie była radną minionych czterech kadencji. Czym zajmowała się w radzie? - Zabiegałam o remonty szkół i boisk, Domów Muz, budowę dróg, chodników, oświetlenia oraz kanalizacji mówi Danuta Zając. - Zorganizowałam pierwszą świetlicę dla dzieci w lewobrzeżnej części Torunia, współorganizowałam festyny, spotkania, wycieczki, pielgrzymki krajowe i zagraniczne. Swoje muzyczne pasje spełnia jako organistka w parafii na Rudaku. Ponownie startuje z ramienia KWW Czas Gospodarzy. Pragnie nadal służyć mieszkańcom. Uważa, że powinni oni żyć bezpiecznie, pracować za godziwą zapłatę i mieszkać w coraz lepszych warunkach. Mariusz Wnuk Lipiński Mariusz Wnuk Lipiński pracuje w Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej od 9 lat, obecnie jako specjalista ds. windykacji. Jego nazwisko znajduje się na liście Platformy Obywatelskiej w Okręgu Wyborczym obejmującym Stare Miasto, Chełmińskie i Wrzosy. Mariusz Wnuk Lipiński zamierza jako radny: zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców, doprowadzić do usprawnienia komunikacji (budowa tymczasowego mostu, wyremontowane jezdnie i nowe parkingi, budowa ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych, utwardzenie dróg na Wrzosach), zachęcić absolwentów toruńskich uczelni do zamieszkania i podjęcia pracy w grodzie Kopernika, wesprzeć działania organizacji pozarządowych niosących pomoc niepełnosprawnym, seniorom i dzieciom, wspomóc rewitalizację Twierdzy Toruń, znieść podatki od posiadania psów, przyczynić się do lepszej promocji miasta w Europie. Marzeniem Mariusza Wnuka Lipińskiego jest to, by Toruń był miastem, w którym każdy chce się uczyć, pracować i wiązać przyszłość.

6 7 Już niedługo rozpocznie się czas wielkich, świątecznych zakupów. W Naszych Sprawach Komenda Miejska Policji radzi, co zrobić, by tej radości nie zakłóciły nieprzyjemne incydenty. W trakcie robienia zakupów. PAMIĘTAJMY: POLICJA APELUJE! pieniądze, dokumenty, karty bankomatowe nośmy w miejscu trudno dostępnym dla kieszonkowca - najlepiej w wewnętrznych kieszeniach kurtek, w zamykanych kieszonkach w torebkach, w żadnym wypadku nie wkładajmy cennych dla nas rzeczy do bocznych lub tylnych kieszeni spodni, posługując się kartami bankomatowymi, nie nośmy numeru PIN w portfelu, ani w dokumentach, nie zapisujmy go również na kartach płatniczych, czy na kartce papieru, robiąc zakupy w sklepie, nie wkładajmy torby, plecaka do koszyka i nie zostawiajmy ich nawet na chwilę bez opieki, najdroższe zakupy wkładajmy na dno toreb, zwłaszcza, gdy poruszamy się komunikacją miejską. Bądźmy czujny także wtedy, kiedy z zakupami wrócimy do domu. Podczas wnoszenia zakupów do mieszkania: nie zostawiajmy otwartego samochodu, za każdym razem zamykajmy drzwi mieszkania, nie wieszajmy saszetki, torebki, czy kurtek z pieniędzmi oraz dokumentami w przedpokojach tuż przy drzwiach. Jeśli już zostaniemy okradzeni: zapamiętajmy jak najwięcej szczegółów dotyczących sprawców ich liczbę, rysopis, zachowanie, cechy charakterystyczne itp., postarajmy się ustalić świadków zdarzenia, natychmiast dzwońmy pod numer 997 lub 112. Źródło: Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Toruniu LUDZIE LISTY PISZĄ W listopadowym numerze Na- li MSM. - W przypadku budynku na dzenia zaworu i termostatycznej szych Spraw odpowiadamy na ulicy Wybickiego zmieniła się głowicy w wyniku dewastacji. Po list, który do redakcji przysłała Pa- chociażby ilość mieszkań opo- zgłoszeniu telefonicznym z dnia ni Czesława. Mieszkanka porów- miarowanych. Z uwagi na brak do r. wymieniono głowicę nała koszty centralnego ogrze- stępu do odczytu podzielników, termostatyczną. Następne zgłoszewania w 2008 i 2009 roku w bu- w lokalach tych naliczono opłaty nie telefoniczne nastąpiło w dniu dynku na ul. Wybickiego 18 z in- ryczałtowe. Wpłynęło to w zasad r. i dotyczyło również nym wieżowcem (niestety autor- niczy sposób na ogólne rozliczenie. tego grzejnika na klatce schodowej. ka listu nie podaje, w jakiej znaj- Sprawdziliśmy także, ile wyniosło Po raz kolejny stwierdzono ingerencję duje się on lokalizacji) i zanie- zużycie ciepła w 2009 roku w budynku osoby postronnej i ponownie pokoiła się, że znacząco wzrosły. na ulicy Wybickiego i w in- naprawiono szkodę. Po kontroli Pani Czesława tłumaczy sobie taki nych obiektach, podobnych pod w dniu 7 i 8 października zamknięto stan rzeczy tym, iż w październilizy względem architektonicznym. Z ana- nastawę grzejnika, która zostanie ku tego roku zauważyła, że pow tej wynika, że nie odbiega ono uruchomiona w przypadku wystą- mimo dość wysokiej temperatury żaden sposób od obowiązującej pienia ujemnych temperatur na za oknem, kaloryfer na klatce tendencji (Wybickiego 18-18a - zewnątrz budynku. W zakresie wiel- schodowej w bloku na Wybickiego 1.289,80 GJ, ul. Żelazna 11-11a - kości grzejników zamontowanych był bardzo gorący. Pani Czesława 1 246,80 GJ, ul. Gałczyńskiego na klatkach schodowych, pragnę twierdzi ponadto, iż jest on za ,10 GJ, Gałczyńskiego poinformować, że jest ona zgodna duży ,97 GJ). z projektem technicznym instalacji Koszty ciepła w dwóch budynkach Na wzrost kosztów ciepła w 2009 r. centralnego ogrzewania w tym o podobnych gabarytach często się w budynku na Wybickiego nie miała budynku. różnią i nie można stosować takiego wpływu opisywana przez Panią analogicznego porównania. Dlacze- sytuacja z października wyjaśnia go? Bo na rozliczenie zużycia energii Wiesław Materna Kierownik Admicieplnej wpływa wiele czynników nistracji Osiedla Lelewela i Kołłą- tłu maczy Ireneusz Tomasik taja. - Po pierwsze - dotyczy ona tego Kierownik Działu Analiz i Kontro- roku, a po drugie - wynikała z uszko- Wykaz telefonów Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej: Sekretariat MSM, ul. Tuwima 9 tel fax Biuro obsługi interesantów tel. jw., wewn. 20 sprzedaż lokali tel. j.w. wewn. 65 fax Biuro reklamy, ul. Gałczyńskiego 31 tel Administracja Osiedla Młodych i Kochanowskiego, ul. Gałczyńskiego 27 tel Osiedle Letnia, ul. Gallona 6 b tel Administracja Osiedla Chrobrego i Dekerta, ul. Woj. Polskiego 43/45 tel Administracja Osiedla Lelewela i Kołłątaja, ul. Lelewela 3 tel Klub Kameleon, ul. Tuwima 9 tel Klub Sobótka, ul. Woj. Polskiego 43/45 tel TVK ul. B. Głowackiego 2 fax Biuro 0bsługi Abonenta tel Windykacja tel Pomoc techniczna Internet tel Nowe podłączenia tel Reklama tel Redakcja tel Pogotowie techniczne MSM tel /godz w dni robocze w dni wolne/ Pogotowie Dźwigowe tel /całą dobę/ Odczyty wodomierzy KERAM tel Nasze Sprawy Magazyn Spółdzielców REDAKCJA Nasze Sprawy bezpłatny miesięcznik mieszkańców Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Toruniu Wydawca: Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Toruniu Prezes: Jerzy Żółkiewicz ul. Tuwima 9, Toruń tel fax Redaktor Naczelny: Agnieszka Pietrzak Reklama: tel. (0) Druk: Drukarnia, ul. Ołowiana Bydgoszcz Za treść reklam i ogłoszeń wydawca nie odpowiada.

Magazyn Spółdzielców. Wszystkiego najlepszego na nadchodzące Boże Narodzenie! Czytelnikom Naszych Spraw i wszystkim mieszkańcom

Magazyn Spółdzielców. Wszystkiego najlepszego na nadchodzące Boże Narodzenie! Czytelnikom Naszych Spraw i wszystkim mieszkańcom Nasze Sprawy Magazyn Spółdzielców grudzień 2010r. nr 5 Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY naszesprawy@torun.tv Wszystkiego najlepszego na nadchodzące Boże Narodzenie! Czytelnikom

Bardziej szczegółowo

ECHO MA 30 LAT! Nasze Sprawy NIE DLA HAŁASU I SAMOCHODÓW!

ECHO MA 30 LAT! Nasze Sprawy NIE DLA HAŁASU I SAMOCHODÓW! Nasze Sprawy Magazyn Spółdzielców październik 2010r. nr 3 Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY naszesprawy@torun.tv ECHO MA 30 LAT! Zaczęło się od Przeglądu Zespołów Amatorskich

Bardziej szczegółowo

CZY UDA SIĘ ZMIENIĆ STATUT?

CZY UDA SIĘ ZMIENIĆ STATUT? maj-czerwiec 2014, Nr 3 (91) Maj-Czerwiec 2014 ISSN1508-9266 CZY UDA SIĘ ZMIENIĆ STATUT? W spółdzielni trwają konsultacje odnośnie propozycji kompleksowej nowelizacji statutu. Dlaczego statut z 2007 roku

Bardziej szczegółowo

za to zużycie. Ograniczenie zużycia energii cieplnej w spółdzielni realizowane jest na drodze działań termomodernizacyjnych,

za to zużycie. Ograniczenie zużycia energii cieplnej w spółdzielni realizowane jest na drodze działań termomodernizacyjnych, zarzad@fordonska.pl FORDOŃSKA s m ul. gen. Fr. Kleeberga 2 85-791 Bydgoszcz www.fordonska.pl wydanie 5, listopad 2014 strony 1-3 Opłaty za lokale mieszkalne - ciepło w domu - płacę w terminie strona 4

Bardziej szczegółowo

KWARTALNIK SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BOCIANEK W KIELCACH NR 18 GRUDZIEŃ 2013 ISSN

KWARTALNIK SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BOCIANEK W KIELCACH NR 18 GRUDZIEŃ 2013 ISSN Echo Bocianka KWARTALNIK SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BOCIANEK W KIELCACH NR 18 GRUDZIEŃ 2013 ISSN 2081-0792 Zdrowych radosnych świąt Bożego Narodzenia, oraz szczęśliwego Nowego Roku 2014 życzą Rada Nadzorcza,

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie działań samorządu

Podsumowanie działań samorządu Spis treści Jak nas widzą inni 5 Dobrze zarządzany samorząd 6 Toruń dla biznesu 6 Europejskie miasto 7 Miasto przejrzyste i ekologiczne 7 Perła na turystycznej mapie Polski i Europy 7 Toruń = wysoka jakość

Bardziej szczegółowo

ZMARŁ STANISŁAW PIETRZAK Przewodniczący Rady Nadzorczej MSM Energetyka

ZMARŁ STANISŁAW PIETRZAK Przewodniczący Rady Nadzorczej MSM Energetyka marzec-kwiecień, Nr 2 (96) Marzec-kwiecień 2015 ZMARŁ STANISŁAW PIETRZAK Przewodniczący Rady Nadzorczej MSM Energetyka W wieku 71 lat zmarł nagle Stanisław Pietrzak. Od 2012 roku był członkiem Rady Osiedla

Bardziej szczegółowo

W JAKIM STANIE SĄ PAWILONY HANDLOWE?

W JAKIM STANIE SĄ PAWILONY HANDLOWE? maj-czerwiec, Nr 3 (97) Maj-Czerwiec 2015 ISSN1508-9266 Warszawa w kwiatach i zieleni Już po raz 32. organizowany jest konkurs na najpiękniej ukwiecony balkon i ogródek, ale także zieleń wokół całego budynku,

Bardziej szczegółowo

GŁOS TYSIĄCLECIA W NUMERZE: OTRZYMUJĄ CZŁONKOWIE SM PIAST. Dodatki mieszkaniowe str. 2 Lato z remontami str. 5

GŁOS TYSIĄCLECIA W NUMERZE: OTRZYMUJĄ CZŁONKOWIE SM PIAST. Dodatki mieszkaniowe str. 2 Lato z remontami str. 5 GŁOS TYSIĄCLECIA 3(115) 4 (85) 2014 2008 OTRZYMUJĄ CZŁONKOWIE SM PIAST ROZMOWA Z PREZESEM SM PIAST Głos Tysiąclecia : Tej jesieni, dwa zdarzenia mają wpływ na życie mieszkańców naszej spółdzielni. Pierwsze

Bardziej szczegółowo

remonty miejsc postojowych, dróg dojazdowych i chodników w rejonie budynków

remonty miejsc postojowych, dróg dojazdowych i chodników w rejonie budynków 3 (80) 2007 Remontujemy nasze budynki Spółdzielnia Mieszkaniowa PIAST na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej w roku 2007 realizuje, tak jak miało to miejsce w latach poprzednich, konieczne roboty remontowe

Bardziej szczegółowo

Kolportaż bezpłatny. Rozprowadzanie do każdego mieszkania

Kolportaż bezpłatny. Rozprowadzanie do każdego mieszkania Kolportaż bezpłatny. Rozprowadzanie do każdego mieszkania na osiedlu, oraz w placówkach handlowych w naszych zasobach. Nakład: 5.600 egz. Numer 148 SIERPIEŃ - PAŹDZIERNIK 2014 r. W sierpniowo-październikowym

Bardziej szczegółowo

naszych działań, podobnie jak w latach ubiegłych, zwracamy się z prośbą o współdziałanie w tym zakresie ze służbami Spółdzielni.

naszych działań, podobnie jak w latach ubiegłych, zwracamy się z prośbą o współdziałanie w tym zakresie ze służbami Spółdzielni. ul. gen. Fr. Kleeberga 2 85-791 Bydgoszcz www.fordonskasm.pl zarzad@fordonskasm.pl FORDOŃSKA s m efesemka listopad 2013 Wspólnie twórzmy efesemkę Przekazując Państwu kolejny numer efesemki, zachęcamy do

Bardziej szczegółowo

z Grodu Łokietka Informator Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim (egzemplarz bezpłatny)

z Grodu Łokietka Informator Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim (egzemplarz bezpłatny) z Grodu Łokietka Informator Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim (egzemplarz bezpłatny) styczeń/2014 2 Wiadomości z Grodu Łokietka STYCZEŃ 2014 Inwestycje Nowy Rok jest czasem, kiedy pełni nadziei spoglądamy

Bardziej szczegółowo

Piknikowe pożegnanie lata

Piknikowe pożegnanie lata 11 listopada rocznica Odzyskania Niepodległości NR 10 (138) Rok XII Październik 2010 Miesięcznik Urzędu Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy gazeta bezpłatna ISSN 1507-7195 Nowy kompleks sportowy P lanowane

Bardziej szczegółowo

JAK SPÓŁDZIELNIA DBA O MAJĄTEK?

JAK SPÓŁDZIELNIA DBA O MAJĄTEK? styczeń-luty, Nr 1 (95) Styczeń-Luty 2015 ISSN1508-9266 KIEROWCY, PIESI I ROWERZYŚCI Około dwadzieścia tysięcy samochodów muszą pomieścić tereny spółdzielni. Poza nielicznymi parkingami osiedlowymi, większość

Bardziej szczegółowo

KONSTANCIN POZA LIGĄ. Gazeta corocznie wybiera najlepsze F O R U M M I E S Z K A Ń C Ó W K O N S T A N C I N A

KONSTANCIN POZA LIGĄ. Gazeta corocznie wybiera najlepsze F O R U M M I E S Z K A Ń C Ó W K O N S T A N C I N A Wrzesień 2010 nr 9 (21) NASZE gazeta bezpłatna ISSN 1689 6513 www.naszemiasto-fmk.pl MIASTO F O R U M M I E S Z K A Ń C Ó W K O N S T A N C I N A DROGI I BEZDROŻA Precyzujemy, co to znaczy nowa droga czytaj

Bardziej szczegółowo

Chciałbym tu dalej pracować

Chciałbym tu dalej pracować DWUTYGODNIK Nr 2(219) I 29 stycznia 2015 I ISSN 1731-013X www.regionalna.waw.pl GAZETA BEZPŁATNA Jesteśmy na Facebooku 22 781 01 48 605 095 555 ziolkowski.info.pl PRZYJDŹ! SPRAWDŹ! NEGOCJUJ! SPEŁNIAMY

Bardziej szczegółowo

6 MILIONÓW ZŁOTYCH NA SPORT I REKREACJĘ W TYM NUMERZE TAKŻE: Nr 5 (93) Wrzesień-Październik 2014 ISSN1508-9266 PODZIĘKOWANIA

6 MILIONÓW ZŁOTYCH NA SPORT I REKREACJĘ W TYM NUMERZE TAKŻE: Nr 5 (93) Wrzesień-Październik 2014 ISSN1508-9266 PODZIĘKOWANIA wrzesień-październik 2014, Nr 5 (93) Wrzesień-Październik 2014 ISSN1508-9266 Kilkanaście placów zabaw dla dzieci, dziewięć siłowni plenerowych, kilka dużych boisk wielofunkcyjnych. Spółdzielnia stworzyła

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNE SPRAWY. Składając sobie wzajem życzenia noworoczne W TYM NUMERZE. W grudniu w spółdzielczych klubach było jak zawsze: STYCZEŃ 2014

WSPÓLNE SPRAWY. Składając sobie wzajem życzenia noworoczne W TYM NUMERZE. W grudniu w spółdzielczych klubach było jak zawsze: STYCZEŃ 2014 WSPÓLNE wszyscy SPRAWY To już doskonale wiemy i mamy w pamięci: długo oczekiwane święta mijają bardzo szybko! Aż naszła mnie refleksja, że jest to czas, który najbardziej jest w nas w oczekiwaniach, a

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR MIEJSKI. Wieści z Oświęcimskiego Ratusza Nr 2(21) 2006 Nakład 17 000 egz. Egzemplarz bezpłatny

INFORMATOR MIEJSKI. Wieści z Oświęcimskiego Ratusza Nr 2(21) 2006 Nakład 17 000 egz. Egzemplarz bezpłatny Informator Miejski, wrzesień 2006 r. Str. 1 INFORMATOR MIEJSKI Wieści z Oświęcimskiego Ratusza Nr 2(21) 2006 Nakład 17 000 egz. Egzemplarz bezpłatny Klimat do inwestowania Oświęcim jest miastem o klimacie

Bardziej szczegółowo

GAZETA BEZPŁATNA Nr 2/2014 24 października 2014 r. www.przegladwolski.pl Nakład: 42 000 egz. DOBUDUJĄ METRU WĄSY

GAZETA BEZPŁATNA Nr 2/2014 24 października 2014 r. www.przegladwolski.pl Nakład: 42 000 egz. DOBUDUJĄ METRU WĄSY GAZETA BEZPŁATNA Nr 2/2014 24 października 2014 r. www.przegladwolski.pl Nakład: 42 000 egz. INWESTYCJE DOBUDUJĄ METRU WĄSY Władze miasta ogłosiły, że do 2019 r. powstaną trzy kolejne stacje na Woli. Ruszył

Bardziej szczegółowo

Toruń 2002-2006 Informacja o działaniach miasta w IV kadencji samorządu terytorialnego

Toruń 2002-2006 Informacja o działaniach miasta w IV kadencji samorządu terytorialnego 1 Toruń 2002-2006 Informacja o działaniach miasta w IV kadencji samorządu terytorialnego 2 3 Panie i Panowie Radni Miasta Torunia Przekazuję Państwu informację na temat funkcjonowania miasta w czasie IV

Bardziej szczegółowo

Bonifikaty równe dla wszystkich spółdzielców? Co dalej z kotłowniami gazowymi? Zmiana okresu rozliczeniowego za c.o.

Bonifikaty równe dla wszystkich spółdzielców? Co dalej z kotłowniami gazowymi? Zmiana okresu rozliczeniowego za c.o. ISSN 1730-2951 Bezpłatny Magazyn Informacyjny Numer 03/177/2014 31.03.2014 r. Bonifikaty równe dla wszystkich spółdzielców? Co dalej z kotłowniami gazowymi? Zmiana okresu rozliczeniowego za c.o. fot. J.C.

Bardziej szczegółowo

str. 3 str. 9 ISSN 1731-3732 h t t p : / / w w w. d a b r o w a - g o r n i c z a. p l GAZETA BEZPŁATNA, nr 8 (142), listopad 2010 r.

str. 3 str. 9 ISSN 1731-3732 h t t p : / / w w w. d a b r o w a - g o r n i c z a. p l GAZETA BEZPŁATNA, nr 8 (142), listopad 2010 r. Debata prezydencka str. 3 Kamila ma talent! str. 9 ISSN 1731-3732 h t t p : / / w w w. d a b r o w a - g o r n i c z a. p l GAZETA BEZPŁATNA, nr 8 (142), listopad 2010 r. Ruszyła budowa Specjalnego Ośrodka

Bardziej szczegółowo

Pis z ą dla Was. Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03. Redaktor naczelny: Maciej Meisel

Pis z ą dla Was. Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03. Redaktor naczelny: Maciej Meisel Nr 09 (46) listopad 2010 r. Ogłoszenie płatne Gazeta Wodzisławska Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03 Redaktor naczelny: Maciej Meisel Redaktor: Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Tu mieszkam ISSN 2082-615X

Tu mieszkam ISSN 2082-615X ISSN 2082-615X Tu mieszkam CZASOPISMO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BUDOWLANI NR (4) 58 Grudzień 2013 Tylko w TU MIESZKAM: Wiadomości: dobra i zła Opłaty za dostawę wody i odprowadzenie ścieków...2 Przyjęto

Bardziej szczegółowo

BIULETYN MIESZKAŃCÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ POJEZIERZE W OLSZTYNIE

BIULETYN MIESZKAŃCÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ POJEZIERZE W OLSZTYNIE Nr 1 (89) Kwiecień 2014 Olsztyn ISSN 1642-0160 www.smp.olsztyn.pl BIULETYN MIESZKAŃCÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ POJEZIERZE W OLSZTYNIE fot. Andrzej Stachurski 1 Wszystkim Członkom spółdzielni oraz ich

Bardziej szczegółowo

dźwięki utworów Lulajże Jezuniu, Cicha noc, Przystąpmy do szopy, Mędrcy Świata Monarchowie czy Pójdźmy wszyscy Wiedzą, co należy zmienić

dźwięki utworów Lulajże Jezuniu, Cicha noc, Przystąpmy do szopy, Mędrcy Świata Monarchowie czy Pójdźmy wszyscy Wiedzą, co należy zmienić Egz. archiw alny z i s ł a w s K Wodzisław Śląski BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY ZIEMI WODZISŁAWSKIEJ NR 1 /2 0 1 2 (6 2 ) ISSN1233-9652 Zagłosowali ostatni raz w roku Podczas ostatniej sesji

Bardziej szczegółowo

Przetarg na kanalizację

Przetarg na kanalizację ŚRODA WIELKOPOLSKA MIASTO LUDZI AKTYWNYCH 31 MARCA 2011 NR 1 (58) WWW.SRODA.WLKP.PL ISSN 1895-0442 Przetarg na kanalizację przy Kórnickiej i Mickiewicza 28 marca gmina rozpoczęła procedurę przetargową

Bardziej szczegółowo

Kwiat polskiej spółdzielczości

Kwiat polskiej spółdzielczości Wydawca: PubliCity Prasowa Promocja Biznesu E1 www.monitorrynkowy.pl Nr 10 (36) 27 listopada 2013 r. SYMBOl POlSKIEJ SPółDzIElCzOśCI MIESzKANIOWEJ 2013 FINAł Kwiat polskiej spółdzielczości 28 października

Bardziej szczegółowo