Protokół nr 31/2014. W posiedzeniu udział wzięli radni: 1. Lech Daleki Przewodniczący Komisji,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół nr 31/2014. W posiedzeniu udział wzięli radni: 1. Lech Daleki Przewodniczący Komisji,"

Transkrypt

1 Protokół nr 31/2014 Dnia 11 marca 2014 roku odbyło się posiedzenie Komisji Porządku Publicznego, Bezpieczeństwa, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Wolsztynie. BRM Komisja Wolsztyn, 11 marca 2014 r. Porządku Publicznego Bezpieczeństwa, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Wolsztynie P R O T O K Ó Ł Nr 31 /14 Dnia 11 marca 2014 roku odbyło się posiedzenie Komisji Porządku Publicznego, Bezpieczeństwa, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Wolsztynie. W posiedzeniu udział wzięli radni: 1. Lech Daleki Przewodniczący Komisji, 2. Paweł Kopciuch Z-ca Przewodniczącego Komisji Zdrowia, 3. Antoni Janik Członek Komisji, 4. Ryszard Kalitka Członek Komisji, 5. Jacek Kowalski Członek komisji.

2 6. Bogusława Tuchocka Członek komisji. W załączeniu listy obecności osób biorących udział w posiedzeniu komisji. Przewodniczący komisji Pan Lech Daleki powitał zebranych i przedstawił następujący porządek obrad: 1. Przedstawienie koncepcji nr II finansowania programu dostosowawczego SP ZOZ w Wolsztynie. 2. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 3. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolsztynie. 4. Informacja na temat Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Wolsztyn na lata Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie: a) wprowadzenia na terenie Miasta Wolsztyna Programu Wolsztyńska Karta Dużej Rodziny, b) utworzenia odrębnych obwodów głosowania, c) rozpatrzenia skarg, d) ustalenia regulaminu korzystania z miejsc wykorzystywanych do kąpieli w gminie Wolsztyn. 6. Sprawy różne. Do pkt. 1 Pani Hanna Sitkowska Sekretarz Gminy poinformowała, że Dyrektor oraz Z-ca Dyrektora SP ZOZ w Wolsztynie nie będą uczestniczyć w posiedzeniu komisji ze względu konieczności udziału w rozprawie w sądzie. Dodała, że jest przygotowywana koncepcja nr IV (pośrednia pomiędzy II i III) finansowania programu dostosowawczego SP ZOZ w Wolsztynie i będzie przedstawiona przez Dyrektora na posiedzeniu komisji w miesiącu kwietniu. Do pkt. 2 Pani Alina Molicka Pełnomocnik Burmistrza ds. uzależnień przedstawiła sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2013 rok. Pani Pełnomocnik odpowiedziała na wszystkie pytania zadane przez członków komisji. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Do pkt. 3

3 Pani Barbara Szramka Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolsztynie przedstawiła sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolsztynie. Pani Dyrektor odpowiedziała na wszystkie pytania zadane przez członków komisji. Powyższe sprawozdanie stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. Do pkt. 4 Pani Hanna Sitkowska Sekretarz Gminy poinformowała, iż Komisje Rady Miejskiej w Wolsztynie w miesiącu listopadzie pozytywnie zaopiniowały przystąpienie do Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego. Projekt tego Programu został opracowany i zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych przesłany do zaopiniowania przez Agencję Oceny Technologii Medycznych w Warszawie. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Program ponownie trafi pod obrady poszczególnych komisji i zostanie przekazany do uchwalenia przez Radę Miejską w Wolsztynie. Program obejmuje lata Adresatami akcji informacyjno edukacyjnej są dziewczęta i chłopcy w wieku 14 lat uczęszczające do gimnazjów na terenie Gminy Wolsztyn. Programem szczepień profilaktycznych objęte są dziewczęta w wieku 14 lat, uczęszczające do gimnazjów na terenie Gminy Wolsztyn: - w roku 2014 rocznik dziewczynki, - w roku 2015 rocznik dziewczynek, - w roku 2016 rocznik dziewczynek, - w roku 2017 rocznik dziewczynek. Pośrednimi adresatami programu są rodzice/opiekunowie prawni dziewcząt. Koszt jednostkowy (rzeczywisty) określony zostanie w wyniku rozstrzygnięcia konkursu. Szczepienia dla adresatów programu są bezpłatne i finansowane z budżetu Gminy Wolsztyn oraz powiatu wolsztyńskiego. Organizacja programu : a) wybór realizatora programu w drodze otwartego konkursu ofert ogłaszanego przez Gminę Wolsztyn na podst. art. 48 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz.1027 z późn. zm.); b) przeprowadzenie wśród odbiorców programu akcji informacyjno- edukacyjnej dotyczącej profilaktyki zakażeń HPV w dostępnych formach ( zaproszenie do udziału w spotkaniach z rodzicami i młodzieżą lekarza, zajmującego się problematyką raka szyjki macicy, rozpowszechnianie materiałów informacyjnych przedstawiających dane z zakresu HPV, informowanie o źródłach wiedzy objętej prowadzoną edukacją zdrowotną ); akcją informacyjno edukacyjną objęte zostaną dziewczęta z poszczególnych roczników, ich rodzice/ opiekunowie prawni oraz chłopcy w analogicznym wieku; c) przeprowadzenie kwalifikacji dziewcząt do szczepień ochronnych (badanie lekarskie przed podaniem szczepienia); d) przeprowadzenie szczepień zgodnie z procedurami medycznymi tj. 3 dawki (dla dziewcząt, które nie będą mogły z powodów zdrowotnych skorzystać ze szczepień w wyznaczonym terminie zostanie wyznaczony termin dodatkowy); schemat szczepień 3 dawki w odstępach zgodnie z zaleceniami producenta szczepionki; f) badania kwalifikacyjne oraz szczepienia ochronne realizowane będą w gabinetach

4 pielęgniarskich gimnazjów, g) szczepienia są dobrowolne, wykonanie szczepienia wymaga pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego na wykonanie cyklu szczepień (odpowiednie druki zapewni realizator programu zdrowotnego); h) dokonanie stosownych wpisów potwierdzających wykonanie szczepień w dokumentacji medycznej. Do pkt. 5 Członkowie komisji zapoznali się z projektami uchwał w sprawie: a) wprowadzenia na terenie Miasta Wolsztyna Programu Wolsztyńska Karta Dużej Rodziny. Program Wolsztyńska Karta Dużej Rodziny, adresowany jest do członków wielodzietnych rodzin, czyli rodziny z co najmniej trojgiem dzieci na wychowaniu, bez względu na jej dochód i zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Wolsztyn. Za członków rodziny wielodzietnej uznaje się rodzica ( zarówno matkę, jak i ojca ), jego małżonka oraz pozostające na ich utrzymaniu co najmniej troje dzieci w określonym wieku. Pod pojęciem rodzica należy rozumieć także rodzica zastępczego, osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka oraz dyrektora domu dziecka. Program jest elementem polityki społecznej realizowanej przez samorząd Miasta i Gminy Wolsztyn, a jego cele to : zwiększenie dużym rodzinom dostępności do dóbr kultury, sportu i rekreacji zarządzanych przez gminne jednostki organizacyjne i instytucje kultury Miasta i Gminy Wolsztyn, promocja koordynacja systemu ulg w podmiotach nie powiązanych strukturalnie i kapitałowo z samorządem Miasta i Gminy Wolsztyn oferujących usługi i zakup towarów oraz dobra kulturalne, sportowe i rekreacyjne, uwzględnianie wartości oraz potrzeb dużych rodzin w dokumentach strategicznych, programach i inicjatywach podejmowanych przez samorząd Miasta i Gminy Wolsztyn we współpracy z organizacjami pozarządowymi, instytucjami i pracodawcami, budowanie przychylnego klimatu lokalnego, sprzyjającego podejmowaniu korzystnych demograficznie decyzji dla rozwoju dużej rodziny, organizacja konferencji i spotkań z wykorzystaniem medialnych, wizualnych, edukacyjnych i informacyjnych form promocji upowszechniających problematykę dużych rodzin, współpraca ze szkołami i innymi placówkami oświatowymi w realizacji promocji i wsparcia dużych rodzin. Dokumentem uprawniającym do korzystania z Programu będzie Wolsztyńska Karta Dużej Rodziny, wydawana bezpłatnie na wniosek członka rodziny przez burmistrza. Posiadacz karty będzie mógł skorzystać z całego szeregu ulg i zwolnień przy zakupie towarów i usług u Partnerów Programu. Karty wykonane na wzór karty bankomatowej wydawane będą w Urzędzie Miejskim w Wolsztynie. Na każdej z nich znajdą się dane osobowe jej posiadacza. Warunkiem otrzymania karty będzie złożenie wniosku o jej wydanie. Dokument ten przysługiwać będzie : 1) małoletniemu dziecku nie dłużej niż do ukończenia 18 roku życia, 2) pełnoletniemu dziecku nie dłużej niż do ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej zgodnie z terminem wskazanym w oświadczeniu, maksymalnie jednak do ukończenia 25 roku życia,

5 3) dziecku legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, w wieku powyżej 18 roku życia nie dłużej niż okres ważności orzeczenia, 4) dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej nie dłużej niż na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub domu dziecka, 5) rodzicom sprawującym opiekę nad dziećmi, o których mowa w punktach 1-4. Po upływie wyżej wskazanych terminów członek rodziny wielodzietnej będzie mógł wystąpić ponownie z wnioskiem o przyznanie Kart, pod warunkiem, że będzie spełniał warunki uprawniające do korzystania z programu. Partnerami Programu są gminne instytucje oraz prywatne podmioty, które wyrażą wolę współpracy z naszym samorządem w tym zakresie. Siedziba każdego Partnera uczestniczącego w programie będzie oznakowana specjalną naklejką. Jednostki organizacyjne i instytucje kultury Gminy Wolsztyn zaoferowały możliwość wprowadzenia następujących ulg : 1. Wolsztyński Dom Kultury a/ zniżki 30 % w : - opłacie za udział w zajęciach nauki gry na keyboardzie, - opłacie za udział w zajęciach nauki gry na gitarze, - przy zakupie biletów na imprezy organizowane przez WDK, b/ opłata tylko za udział w jednej sekcji w przypadku uczestnictwa w kilku. 1. Muzeum Regionalne w Wolsztynie : - ulgowy bilet wstępu do muzeum. 1. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Wolsztyn : - darmowa karta biblioteczna. 1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji : - dla rodziny % zniżki, - rodziny % zniżki, - rodziny i więcej 20 % zniżki, za : - naukę pływania, - wejście na basen i saunę, - wejście na siłownię. Ponadto zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej w Wolsztynie :

6 1) Nr XXVI / 215 / 2013 z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wolsztyn przysługuje zniżka na drugie dziecko w wysokości 50% opłaty za godzinę, a od trzeciego i następnego dziecka nie nalicza się opłat za świadczone usługi w zakresie wychowania przedszkolnego, 2) ) Nr XXVIII / 232 / 2013 z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka w Gminnym Żłobku w Wolsztynie przysługuje zniżka na drugie i kolejne dziecko w wysokości 50% za usługi opiekuńczo wychowawcze świadczone przez Żłobek. Powyższy projekt uchwały członkowie komisji zaopiniowali jednogłośnie pozytywnie i stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. b) utworzenia odrębnych obwodów głosowania. Dnia 19 lutego 2014 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wydał postanowienie w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. z 2014 r., poz. 231), które odbędą się 25 maja 2014 roku. Zgodnie z art ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy ( Dz. U. Nr 21, poz.112 z późniejszymi zmianami ) głosowanie przeprowadza się w stałych obwodach głosowania oraz w obwodach odrębnych. Na terenie gminy Wolsztyn, Rada Miejska w Wolsztynie dnia 26 lutego 2013 roku utworzyła 21 stałych obwodów głosowania. Zgodnie z art Kodeksu wyborczego tworzy się odrębne obwody głosowania w szpitalach i zakładach pomocy społecznej, jeżeli w dniu wyborów w tych zakładach przebywać będzie co najmniej 15 wyborców. W związku z powyższym Burmistrz wnioskuje o utworzenie 2 odrębnych obwodów głosowania: - nr 22 w Domu Pomocy Społecznej w Wolsztynie, - nr 23 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie. Projekt uchwały członkowie komisji zaopiniowali jednogłośnie pozytywnie i stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. c) rozpatrzenia skarg. Przewodnicząca Rady Pani Bogusława Tuchocka odczytała skargi Pana Józefa Kubika z dnia 14 i 17 lutego 2014 roku i ustosunkowała się do ich treści: Skargę z dnia 14 lutego 2014 roku Na bezczynność Burmistrza Wolsztyna Pana Andrzeja Rogozinskiego z wnioskiem o ukaranie Skarżący uzasadnia tym, że Burmistrz jego skargę z dnia 10 stycznia 2014 roku, nie przesłał do rozpatrzenia Radzie Miejskiej w Wolsztynie. Pan Józef Kubik pismo powyższe zatytułował Skarga na Burmistrza Wolsztyna Pana Andrzeja Rogozinskiego, ale z treści wynikało, że składa wniosek o dyscyplinarne ukaranie Pani Hanny Sitkowskiej, natomiast w ogóle nie wskazał, jakiego uchybienia dopuścił się Burmistrz. Kierując się dyrektywą art. 222 KPA uznano pismo Józefa Kubika za wniosek a nie skargę i przekazano Burmistrzowi do rozpatrzenia wg właściwości. Wniosek został rozpoznany, a Pan Kubik otrzymał pisemną informację o sposobie załatwienia tej sprawy. W tych okolicznościach skargę z dnia 14 lutego uznano za bezzasadną. Poza tym okoliczność, że skarga została przekazana do załatwienia Pani Hannie Sitkowskiej jako Sekretarzowi Gminy jest bez znaczenia dla sprawy, bowiem Pani Hanna Sitkowska prowadzi jedynie jako Sekretarz zgodnie z zakresem czynności rejestr skarg, a nie załatwiała tym samym skargi sama na siebie, ponieważ skargę tę rozpoznał Burmistrz Wolsztyna.

7 Skargę z dnia 17 lutego 2014 roku proponuje się uznać za bezzasadną albowiem przekazując skargę na Burmistrza z dnia 13 stycznia 2014 roku do Burmistrza uznano, że jest to skarga na pracowników urzędu z wnioskiem o ich ukaranie, a nie na Burmistrza. W piśmie z dnia 13 stycznia 2014 roku Pan Józef Kubik domaga się, by Burmistrz Andrzej Rogozinski ukarał dyscyplinarnie podległych mu pracowników i tylko tej kwestii dotyczy uzasadnienie tego pisma skarżącego, a zatem skoro karanie pracowników należy do kompetencji Pana Burmistrza, przekazano pismo Panu Burmistrzowi do rozpatrzenia wg właściwości o czym skarżący został również pisemnie poinformowany. Powyższy projekt uchwały odnoszący się do obu skarg - członkowie komisji zaopiniowali większością głosów pozytywnie (przy jednym wstrzymującym) i stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. d) ustalenia regulaminu korzystania z miejsc wykorzystywanych do kąpieli w gminie Wolsztyn. W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2011r. Nr 208, poz. 1240) niezbędne jest przyjęcie Regulaminu miejsc wyznaczonych do kąpieli. W chwili obecnej na terenie Gminy Wolsztyn funkcjonują trzy miejsca wyznaczone do kąpieli: nad J. Świętym w Obrze oraz nad J. Wolsztyńskim w Wolsztynie i Karpicku). Interweniujący ratownicy lub służby porządkowe nie mają podstaw prawnych do karania osób, które nie stosują się do poleceń ratowników wodnych. W związku z powyższym niezbędne jest uchwalenie Regulaminu, który będzie aktem prawa miejscowego. Powyższy projekt uchwały członkowie komisji zaopiniowali jednogłośnie pozytywnie i stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. Do pkt Członkowie komisji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali projekty uchwał w sprawie: a) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wolsztyn w 2014 roku Przedstawiony projekt uchwały ma na celu realizację przepisów nowelizacji Ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, która weszła w życie w dniu 1 stycznia 2012 r. Nowelizacja rozszerzyła obowiązki ciążące na jednostkach samorządu terytorialnego o szereg dodatkowych czynności, mieszczących się w obrębie zadań własnych, wykonywanych na podstawie art. 11 ust. 1 Ustawy. Podkreślić należy, że owe dodatkowe działania, ciążące na gminach, zgodne są z ogólnymi postulatami poszerzenia humanitarnej ochrony zwierząt, a sposób zredagowania ustawy wskazuje na ogólną intencję skierowania dostępnych środków na jak najbardziej efektywną i wydajną walkę z bezdomnością zwierząt. Powyższy projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. b) zmiany uchwały nr XXVI/208/2013 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 26 lutego 3013 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wolsztyn. Dnia r. wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Wolsztynie skarga z dnia r. Prokuratury Rejonowej w Wolsztynie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu na uchwałę nr XXVI/208/2013 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie Regulaminu

8 utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wolsztyn, dotycząca wybranych zapisów w/w uchwały. W odpowiedzi na skargę, Burmistrz Wolsztyna pismem z dnia r. poinformował Wojewódzki Sąd Administracyjny o planowanej analizie poszczególnych zapisów Regulaminu. Efektem wspomnianej analizy jest niniejszy projekt uchwały, zakładający uszczegółowienie zapisu 1 ust. 1 pkt 5, zmianę treści 20 oraz wykreślenie zapisów powielonych z aktu wyższego rzędu ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1399, ze zm.). Pozostałe ujęte w skardze Prokuratury przepisy pozostawiono i przekazano WSA w odpowiedzi na skargę stanowisko na temat braku zasadności ich zmiany. Ponadto proponuje się wprowadzenie zapisu dotyczącego postępowania z padłymi zwierzętami, jako uzupełnienie obowiązków właścicieli nieruchomości związanych z gospodarowaniem odpadami. Biorąc pod uwagę powyższe, przyjęcie uchwały w zaproponowanym kształcie jest zasadne. Powyższy projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 2. Pan Burmistrz poinformował, iż projekt uchwały w sprawie funduszu sołeckiego został głosowany w senacie, nastąpiły dość znaczne zmiany i dlatego proponuje spotkanie z sołtysami przed sesją, aby podjąć decyzję o przystąpieniu bądź o nieprzystapieniu do funduszu sołeckiego. 3. Przewodniczący Komisji Pan Lech Daleki zawnioskował o dodatkowe oświetlenie przy ul. Dworcowej w Wolsztynie - przy Inter Marche. Z-ca Burmistrza poinformowała, iż sprawa zostanie rozwiązana przy okazji przebudowy zatoki autobusowej w sąsiedztwie dworca PKP. Protokołowała Magdalena Wolnik Przewodniczący Komisji Lech Daleki Data podpisania protokołu METRYKA Liczba odwiedzin : 287

9 Podmiot udostępniający informację : Osoba wprowadzająca informację : Osoba odpowiedzialna za informację : Urząd Magda Wolnik Magda Wolnik Czas wytworzenia: :16:08 Czas publikacji: :16:08 Data przeniesienia do archiwum : Brak

z dnia 15 stycznia 2014 roku Nr 1(218)/2014

z dnia 15 stycznia 2014 roku Nr 1(218)/2014 z dnia 15 stycznia 2014 roku Nr 1(218)/2014 Spis Treści Poz. 2606 Uchwała NR LVIII/658/2013 z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta Gorzowa Wlkp. z organizacjami pozarządowymi

Bardziej szczegółowo

z dnia 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych

z dnia 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych Projekt z dnia 20 maja 2014 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Druk nr 2923 Warszawa, 25 listopada 2014 r. - o Karcie Dużej Rodziny z projektem aktu wykonawczego.

Druk nr 2923 Warszawa, 25 listopada 2014 r. - o Karcie Dużej Rodziny z projektem aktu wykonawczego. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów RM-10-108-14 Druk nr 2923 Warszawa, 25 listopada 2014 r. Pan Radosław Sikorski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Komisji Praworządności i Samorządności

Protokół z posiedzenia Komisji Praworządności i Samorządności Protokół z posiedzenia Komisji Praworządności i Samorządności Data utworzenia 2009-03-19 Numer aktu Kadencja Kadencja 2002-2006 Protokół z posiedzenia Komisji Praworządności i Samorządności, które odbyło

Bardziej szczegółowo

Dnia 15 października 2014 roku odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Wolsztynie.

Dnia 15 października 2014 roku odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Wolsztynie. Protokół nr 41/2014 Dnia 15 października 2014 roku odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Wolsztynie. 1. Komisja Wolsztyn, 15 października 2014 r. Oświaty,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/189/15 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 28 lipca 2015 r.

UCHWAŁA NR X/189/15 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 28 lipca 2015 r. UCHWAŁA NR X/189/15 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 28 lipca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Szczecin programu SZCZECIN PRZYJAZNY RODZINIE oraz o zmianie innych uchwał

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/32/15 RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM z dnia 23 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/32/15 RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM z dnia 23 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR VI/32/15 RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia na terenie gminy Sędziszów Młp. programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą

Bardziej szczegółowo

Porządek posiedzenia Komisji Edukacji

Porządek posiedzenia Komisji Edukacji BRM.0012.6.5.2014.KJ Protokół Nr 5/14 z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej Data posiedzenia: 15.05.2014 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315 Środowiskowy Dom Samopomocy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/588/12 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 16 lipca 2012 r.

UCHWAŁA NR XXI/588/12 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 16 lipca 2012 r. UCHWAŁA NR XXI/588/12 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Szczecin programu SZCZECIN PRZYJAZNY RODZINIE oraz o zmianie innych uchwał Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr IV.15. Minutą ciszy uczczono pamięć śp. Haliny Orzechowskiej znanej ełckiej społeczniczki, Prezesa Towarzystwa Miłośników Grodna i Wilna.

Protokół nr IV.15. Minutą ciszy uczczono pamięć śp. Haliny Orzechowskiej znanej ełckiej społeczniczki, Prezesa Towarzystwa Miłośników Grodna i Wilna. Protokół nr IV.15 z obrad IV sesji Rady Miasta Ełku, która odbyła się w dniu 24 lutego 2015 roku w godzinach 11 00-12 14 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Ełku. W obradach uczestniczyli radni zgodnie

Bardziej szczegółowo

Na stan 7 członków komisji w posiedzeniu udział wzięło 7 lista obecności w załączeniu.

Na stan 7 członków komisji w posiedzeniu udział wzięło 7 lista obecności w załączeniu. Protokół Nr ORN.0012.1.2.2014 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Olecku odbytego w dniu 24 lutego 2014 r. Na stan 7 członków komisji w posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

LPO 4101-35-03/2012 P/12/106 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LPO 4101-35-03/2012 P/12/106 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LPO 4101-35-03/2012 P/12/106 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/12/106 System opieki nad dziećmi do lat trzech 1. Jednostka przeprowadzająca kontrolę Najwyższa

Bardziej szczegółowo

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W PRZASNYSZU

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W PRZASNYSZU POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W PRZASNYSZU 1. UMIESZCZANIE OSÓB W DOMACH POMOCY SPOŁECZNEJ. Podstawa prawna Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t. j.- Dz. U.2013.182.); Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/363/2013 RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU. z dnia 28 sierpnia 2013 r. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

UCHWAŁA NR XLIII/363/2013 RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU. z dnia 28 sierpnia 2013 r. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE UCHWAŁA NR XLIII/363/2013 RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie: ustalenia statutu Żłobka Miejskiego w Międzychodzie. Na podstawie art.8 ust.1 i ust. 2 oraz art.11 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

LRZ 4110-001-01/2014 R/14/005 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LRZ 4110-001-01/2014 R/14/005 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LRZ 4110-001-01/2014 R/14/005 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

LPO 4101-35-01/2012 P/12/106 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LPO 4101-35-01/2012 P/12/106 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LPO 4101-35-01/2012 P/12/106 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/12/106 System opieki nad dziećmi do lat trzech 1. Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA ROCZNA Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKO - GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DALESZYCACH ZA 2014 ROK

INFORMACJA ROCZNA Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKO - GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DALESZYCACH ZA 2014 ROK INFORMACJA ROCZNA Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKO - GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DALESZYCACH ZA 2014 ROK Daleszyce 2015 1 I. Zasady funkcjonowania Zgodnie z zapisem art. 110 ust. 9 ustawy o pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO. Wrocław, dnia 17 listopada 2004 r.

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO. Wrocław, dnia 17 listopada 2004 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 17 listopada 2004 r. Nr 221 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO: 3424 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Andrzej Pery. Awans zawodowy nauczyciela krok po kroku

Andrzej Pery. Awans zawodowy nauczyciela krok po kroku Andrzej Pery Awans zawodowy nauczyciela krok po kroku ETAP I SZKOLNY Rozpoczęcie stażu KN Art. 9d. 1. Nauczyciel rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr V / 2015. z obrad sesji Rady Miasta Mława. odbytej w dniu 24 marca 2015r.

PROTOKÓŁ Nr V / 2015. z obrad sesji Rady Miasta Mława. odbytej w dniu 24 marca 2015r. PROTOKÓŁ Nr V / 2015 z obrad sesji Rady Miasta Mława odbytej w dniu 24 marca 2015r. w Sali posiedzeń Miejskiego Domu Kultury w Mławie przy ul. Stary Rynek 13 Obrady piątej zwyczajnej sesji Rady Miasta

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 maja 2013 r. Poz. 594 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 11 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 23 maja 2013 r. Poz. 594 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 11 marca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 maja 2013 r. Poz. 594 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Statut Powiatowej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Sławnie

Statut Powiatowej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Sławnie Statut Powiatowej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Sławnie Powiatowa Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Sławnie działa w szczególności na podstawie: 1) Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2014 r.

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2014 r. Projekt z dnia..., zgłoszony przez... UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 2014 r. w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 3 czerwca 2014 r. Pani A Sz i Pana T Sz na Działalność Dyrektora Miejskiego

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VII/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 26 marca 2015 r.

Protokół Nr VII/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 26 marca 2015 r. BRM-V.0002.3.2015 Protokół Nr VII/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 26 marca 2015 r. Sesja odbyła się w sali Szydłowieckiego Centrum Kultury i Sportu - Zamek ul. Gen. J. Sowińskiego. W sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

projekt Prezydenta Miasta Krakowa UCHWAŁA NR Rady Miasta Krakowa z dnia

projekt Prezydenta Miasta Krakowa UCHWAŁA NR Rady Miasta Krakowa z dnia druk nr projekt Prezydenta Miasta Krakowa UCHWAŁA NR Rady Miasta Krakowa z dnia w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Miejskiej Kraków na lata 2013-2015 Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

JAK WPROWADZIĆ KARTĘ DUŻEJ RODZINY?

JAK WPROWADZIĆ KARTĘ DUŻEJ RODZINY? MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ JAK WPROWADZIĆ KARTĘ DUŻEJ RODZINY? PORADNIK DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Warszawa, wrzesień 2013 r. 1 ISBN 978-83-64309-08-3 Łamanie i druk ZWP MPiPS.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr LXI/14 z sesji Rady Miejskiej Mieroszowa odbytej w dniu 31 października 2014r. w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie

P R O T O K Ó Ł Nr LXI/14 z sesji Rady Miejskiej Mieroszowa odbytej w dniu 31 października 2014r. w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie P R O T O K Ó Ł Nr LXI/14 z sesji Rady Miejskiej Mieroszowa odbytej w dniu 31 października 2014r. w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie Godzina rozpoczęcia: 13:00 Godzina zakończenia: 15: 20 Ad. 1. Otwarcia

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95. USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95. USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/40 Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95 USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072. o samorządzie gminnym Rozdział 1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/44/2011 RADY GMINY DRUŻBICE. z dnia 29 kwietnia 2011 r.

UCHWAŁA NR VII/44/2011 RADY GMINY DRUŻBICE. z dnia 29 kwietnia 2011 r. UCHWAŁA NR VII/44/2011 RADY GMINY DRUŻBICE z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2015 oraz trybu

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 7 sierpnia 2007 r. Nr 58 UCHWAŁY RAD GMIN

Opole, dnia 7 sierpnia 2007 r. Nr 58 UCHWAŁY RAD GMIN DZIENNIK URZEDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 7 sierpnia 2007 r. Nr 58, TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN 1799 - Rady Miejskiej w Białej Nr VIII/93/07 z dnia 3 lipca 2007 r. w sprawie rodzajów świadczeń

Bardziej szczegółowo