Sprawozdanie. z działalności Straży Miejskiej w Koninie za okres r r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie. z działalności Straży Miejskiej w Koninie za okres 01.01.2013r. 31.12.2013r."

Transkrypt

1 Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Koninie za okres r r. Straż Miejska w Koninie została powołana w 1992 roku i obecnie funkcjonuje w oparciu o Zarządzenie Nr 8/2011 Prezydenta Miasta Konina z dnia 14 kwietnia 2011 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Koninie oraz Zarządzenie Nr 11/2010 Prezydenta Miasta Konina z dnia 14 pażdziernika 2010 roku w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Koninie. Straż wykonuje zadania w zakresie ochrony porządku publicznego wynikające z ustaw i aktów prawa miejscowego. Do zadań straży należy w szczególności : 1) ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych, 2) czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym, 3) współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń, 4) zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie w miarę możliwości świadków zdarzenia, 5) ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej, 6) współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,

2 7) doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsc ich zamieszkania jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób, 8) informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi i samorządowymi i organizacjami społecznymi, 9) konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy, 10)Ponadto straży przysługuje prawo do obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych w przypadku gdy czynności te są niezbędne do wykonywania zadań oraz w celu: a/ utrwalenia dowodu popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, b/ przeciwdziałania przypadkom naruszania spokoju i porządku w miejscach publicznych, c/ ochrony obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej. W Straży Miejskiej Konina zatrudnionych było 27 funkcjonariuszy którzy posiadają odpowiednie przygotowanie zawodowe oraz przeszkolenie.strażnicy podzieleni są na zespoły w zależności od przydzielonych im zadań. Ponadto w Straży zatrudnionych jest 11 osób na stanowiskach administracyjnych przy obsłudze monitoringu miejskiego oraz Strefy Płatnego Parkowania - w tym pięć osób niepełnosprawnych,które wykonują zadania przy obsłudze monitoringu miejskiego Od 20 maja 2012r Straż Miejska decyzją Prezydenta Miasta została wyznaczona do obsługi nowo utworzonej Strefy Płatnego Parkowania.W skład SPP wchodzi obecnie 25 parkomatów których codzienną obsługą oraz kontrolą zajmuje się trzech kontrolerów Strefy Płatnego Parkowania. Bezpośredni nadzór nad SPP sprawuje Z-ca Komendanta Straży Miejskiej. Natomiast dodatkowo bieżacą kontrolę nad właściwym postępowaniem kierowców korzystających ze Strefy Płatnego Parkowania wykonują strażnicy miejscy. Z uwagi na nasilenie przestępstw i innych patologicznych zjawisk władze miasta podjęły decyzję o konieczności monitorowania wizyjnego miasta. W 2013 roku w skład systemu telewizji dozorowanej wchodziło 36 kamer, w tym 17 kamer z głowicami obrotowymi i 19 kamer stacjonarnych.ponadto do sieci monitoringu włączonych zostało 14 kamer

3 stacjonarnych na obiekcie miejskim ul. Chopina 14 B oraz dwie kamery zabezpieczające Wydział Komunikacji. Nadzór nad systemem prowadzony jest całodobowo przez Straż Miejską. Centrum monitoringu znajduje się w siedzibie Straży Miejskiej i posiada bezpośrednie połączenie telefoniczne z oficerem dyżurnym Komendy Miejskiej Policji.Ponadto wykonano bezpośrednie połączenie (podgląd z kamer) z oficerem dyżurnym Komendy Miejskiej Policji. Przy tak zorganizowanej współpracy oficer dyżurny może bezpośrednio oddziaływać na podejmowane czynności w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości występujących w zasięgu kamer.. Monitoringiem objęto rejony dotychczas najbardziej zagrożone działalnością przestępczą oraz uczęszczane przez mieszkańców i osoby przyjezdne np. rejon dworca PKP, dworzec PKS, tunel dworca PKP, skwery miejskie i centrum miasta. Przez okres od 2001 roku a więc od zastosowania kamer w rejonach objętych monitoringiem wyeliminowano dotychczasowe zagrożenia. Obecnie monitoring spełnia przede wszystkim funkcję prewencyjną albowiem szybka reakcja służb mundurowych (Policji, Straży Miejskiej) na występujące zagrożenia pozwala zapobiegać przede wszystkim przestępczości przeciwko życiu i zdrowiu. W monitorowanych miejscach mieszkańcy i osoby przyjezdne mogą czuć się bezpiecznie, natomiast tym sposobem Straż Miejska realizuje jedną z funkcji tj. przeciwdziałanie zjawiskom kryminogennym i przestępczym. W 2013 roku strażnicy podejmowali ogółem 9021 interwencji. Szczegółowe zestawienie podejmowanych interwencji oraz wyciąganych sankcji karno administracyjnych obrazuje poniższe zestawienie. Lp. 1 EWIDENCJA WYNIKÓW DZIAŁAŃ STRAŻY MIEJSKIEJ W KONINIE r. Rodzaje wykroczeń zawartych w: Ustawie-Kodeks wykroczeń a) porządkowi i spokojowi publicznemu instytucjom państwowym, b) samorządowym i społecznym c) bezpieczeństwu osób i mienia bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji w tym: d) -ujawnione przez urządzenia rejestrujące Środki oddziaływania wychowawczego (art. 41 k.w.) Liczba Mandat Kwota Wnioski do sądu Sprawy przekazane innym organom lub instytucjom Razem e) f) g) -pozostałe naruszenia osobie zdrowiu mieniu

4 h) i) j) k) interesom konsumentów obyczajności publicznej urządzeniom użytku publicznego Szkodnictwo leśne, polne i ogrodowe Przepisach wprowadzających Kodeks Pracy Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Ustawa o ochronie zwierząt Ustawa o odpadach Ustawie Prawo ochrony środowiska 9 Ustawa Prawo o miarach Ustawie Prawo wodne Ustawie o publicznym transporcie drogowym Ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Ustawa o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt Ustawie o ochronie przyrody Ustawa o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji Ustawie o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym Ustawie o bateriach i akumulatorach 19 Ustawie-Kodeks Wyborczy 20 Akty prawa miejscowego (przepisy porządkowe) Innych OGÓŁEM

5 W 2013r. przeprowadzono 3300 postępowań wyjaśniających na podstawie których sporządzonych zostało 344 wniosków o ukaranie i skierowanych do Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Koninie. Mniejsza ilość wniosków od ilości prowadzonych postępowań wyjaśniających wynika z sytuacji kończenia postępowania wyjaśniającego postępowaniem mandatowym lub pouczeniem. Ponadto strażnicy miejscy w ramach codziennych obowiązków wystawili 440 raportów kierowcom którzy parkując w Strefie Płatnego Parkowania nie uiścili stosownej opłaty. W tym samym okresie kontrolerzy Strefy Płatnego Parkowania wystawili 4573 takich raportów. Ujawniając brak opłaty parkingowej strażnicy i kontrolerzy spowodowali obowiązek dokonania dodatkowej opłaty na kwotę co najmniej zł. Do Komendy Miejskiej Policji w Koninie przekazano 553 sprawy, które dotyczyły przestępstw i wykroczeń ujawnionych przez strażników miejskich, wykroczeń ujawnionych przy pomocy Fotoradaru oraz zdarzeń zaobserwowanych w obrębie kamer monitoringu miejskiego. Funkcjonariusze Straży Miejskiej samodzielnie doprowadzili 192 osoby do Izby Wytrzeźwień. Wspólnie z Policjantami zabezpieczano 39 imprez i uroczystości organizowanych na terenie miasta, w których w różnych składach osobowych wzięło udział 279 strażników. Strażnicy uczestniczyli również w akcjach prowadzonych przez Policję w tym: - Bezpieczna droga do szkoły 18 funkcjonariuszy, - Wagarowicz 8 funkcjonariuszy, - Znicz 16 funkcjonariuszy - Rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego 24 funkcjonariuszy W 2013r strażnicy przeprowadzili akcję STOP 18 nie sprzedajemy wyrobów tytoniowych nieletnim, którą objęto około 200 placówek handlowych, w akcji uczestniczyło 12 strażników dzielnicowych. W 2013r strażnicy miejscy wykonali 20 patroli z udziałem 20 strażników w patrolach mieszanych z funkcjonariuszami Służby Ochrony Kolei z uwagi na występujące zagrożenia przestępczością kryminalną oraz wykroczeniami. Ponadto udzieliliśmy pomocy przy zabezpieczaniu wszystkich meczy piłki nożnej rozgrywanych w Koninie, festynów organizowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe oraz dyskotek organizowanych przez szkoły. Przez cały rok strażnicy zabezpieczali wszystkie imprezy i festyny organizowane przez miasto oraz teren wokół Urzędu Stanu Cywilnego podczas uroczystości ślubnych

6 Współpraca z Policją układa się na bardzo wysokim poziomie. Występuje wzajemna koordynacja i pomoc w przypadkach tego wymagających. W ramach współpracy z wydziałami Urzędu Miejskiego oraz jednostkami organizacyjnymi działającymi na terenie miasta, Straż miejska przekazała 749 spraw do Wydziałów Urzędu Miejskiego i Instytucji działających na terenie miasta, które dotyczyły między innymi: A/Sprawy przekazane do Wydziałów Urzędu Miejskiego - 377, w tym: 1. Wydział Drogownictwa 261, w tym: -uszkodzona nawierzchnia jezdni - 33, -zanieczyszczony teren miejski - 2 -nieodśnieżone drogi, chodniki - 9, -uszkodzony, zarwany chodnik, teren na parkingu - 44, -nieświecące, uszkodzone oświetlenie uliczne - 29, -nieprawidłowe oznakowanie, uszkodzone znaki drogowe - 75, -uszkodzone lustro drogowe - 2, -uszkodzona kanalizacja deszczowa - 12, -zarośnięty pas drogowy, zwisające konary, suche drzewa - 15, - przepełniony kontener na odzież - 1, - uszkodzony próg spowalniający - 2, - nieporządek na pętli MZK - 1, - złamany konar - 5, - zanieczyszczone ulice - 10, -przepełnione kosze uliczne - 1, - nieprawidłowe oznakowanie w SPP - 4, - parkujące pojazdy w rejonie skrzyżowania ulic Kleczewska a Spółdzielców - 1, - propozycja zwiększenia ilości koszy ulicznych przy ul. Chopina, Kleczewskiej, Paderewskiego i Zakładowej - 1, - dewastacja budynku przy ul. Szarych Szeregów 7-1, - wystawiane reklamy handlowe w pasie drogowym - 2, - dot. wraków pojazdów na trenie miasta - 1, - parkujące pojazdy w rejonie skrzyżowania ulic Kosmonautów a Dworcowa - 1, - w sprawie wymiany, uzupełnienia i postawienia nowego oznakowania w miejscach kontroli przekraczania prędkości - 1, -propozycja zmiany znaków drogowych na ul. Kopernika - 1, - propozycja zainstalowania metalowych słupków przy ul. Kolejowej 8 i Dworcowej 6a - 1, - propozycja wymalowania przy ul. Kolejowej poziomych znaków drogowych stanowiska postojowego - 1

7 - propozycja wyposażenia w tablice informacyjne ulic na Osiedlu Międzylesie - 1, - zanieczyszczone pobocze i rów melioracyjny przy ul. Marantowskiej - 1, - gromadzące się bardzo duże ilości wody podczas opadów atmosferycznych przy ul. Grójeckiej 6a - 1, - propozycja zainstalowania progu spowalniającego przy ul. 11 Listopada 25, - brak oznakowania nazwy ul. Pogodnej - 1, - propozycja wykonania przejścia dla pieszych na ul. Chopina przy wjeździe do marketów Netto i Tesco Wydział Gospodarki Komunalnej 75, w tym: -nieodśnieżone ulice, chodniki - 6, -przewrócony Toy Toy - 1, -uszkodzone ławki - 6, -uszkodzona tablica edukacyjna - 1, -uszkodzony rów melioracyjny - 1, -leżące worki ze śmieciami, - 1, -przepełnione pojemniki do selektywnej zbiórki - 24, -leżące konary drzew, uschnięte drzewa - 5, -zaśmiecony trawnik - 1, -uszkodzony kosz uliczny - 2, -bałagan w parku w Laskówcu - 1, -zanieczyszczone ulice, tereny miejskie - 17, -zarwany, uszkodzony chodnik - 4, -uszkodzona studzienka kanalizacyjna - 1, -wyrzucone płyty azbestowe przy ul. Budowlanych - 1, -zanieczyszczony i niedrożny rów melioracyjny przy ul. Międzylesie a Kleczewska - 1, - wyrwa w ziemi przy ul. Sosnowej Wydział Kultury i Sportu- 1, w tym: -nieporządek na Bulwarze Nadwarciańskim Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności - 2, w tym: - ranne zwierzę - 1, - przerwany rów melioracyjny Wydział Ochrony Środowiska - 7, w tym: - zanieczyszczony teren - 2, - śmierdzący dym z komina - 1, - nielegalna wycinka drzew - 2, - nielegalnie składowany eternit - 1,

8 - wyrzucanie nieczystości przy ul Janowskiej Zakład Obsługi Urzędu Miejskiego 2, w tym: -zwisające na dachu czapy śniegu - 1, -spadające dachówki z ratuszowego dachu na chodnik - 1, 7. Miejski Rzecznik Praw Konsumentów 1, w tym: -w sprawie nieprawidłowości w handlu na jednym z punktów handlowych na terenie giełdy towarowo samochodowej Wydział Prawny i Zmówień Publicznych 1, w tym: -propozycja zmiany uregulowań w Uchwale Nr 646 Rady miasta Konina Wydział Gospodarki Nieruchomościami 3, w tym: -nieporządki przy ul. Muzealnej - 1, -nieporządki przy ul. Wieruszewskiej - 1, -uszkodzony garaż przy ul. Sosnowej Wydział Spraw Obywatelskich 12, w tym: -w sprawie nie stawienia się do kwalifikacji wojskowej - 10, -w sprawie przekazania dowodu osobistego Wydział Podatków i Opłat 4, w tym: -brak opłaty od posiadania psa - 1, -w sprawie handlu poza targowiskiem p. E. Frydrychowicz Wydział Spraw Lokalowych 1, w tym: -niezabezpieczony lokal mieszkalny przy ul. Urbanowskiej Inspektorat Nadzoru Budowlanego 3, w tym: -zły stan techniczny budynku przy Pl. Wolności 9-1, -zły stan techniczny budynku przy Pl. Zamkowym 13-1, -zły stan techniczny budynku były młyn przy ul. Kleczewskiej Wydział Komunikacji 3, w tym: -w sprawie przekazania prawa jazdy - 1, -w sprawie przekazanych tablic rejestracyjnych Wydział Architektury 1, w tym: -w sprawie betonowego płotu przy ul. Międzylesie 27-1.

9 B/ Sprawy przekazane do innych instytucji 372, w tym: 1. Państwowa Straż Pożarna 10, w tym: -wypalanie traw - 2, -palący się kontener na opakowania plastikowe - 1, -połamane drzewa, konary - 3, -ranne zwierzęta, biegające dzikie zwierzęta - 3, -plama oleju na jezdni Koniński Dom Kultury 2, w tym: -biegające sarny na terenie amfiteatru - 1, -przewrócony słup ogłoszeniowy Firma STRABAG 1, w tym: -zanieczyszczona ulica Firma SZART 2, w tym: -przepełniony kosz na śmieci - 1, -śliski chodnik Straż Miejska w Golinie 1, w tym; -ranne zwierzę leżące na trenie gminy Golina Firma SITA 1, w tym: -zanieczyszczona ulica Dom Kultury OSKARD 1, w tym: -zanieczyszczony teren Energetyka SA Kalisz 1, w tym: -Otwarta skrzynka energetyczna Firma ELMIAR 14, w tym: -uszkodzone oświetlenie uliczne Firma AGROMAX Konin 3, w tym: -uszkodzone płyty granitowe na Placu niepodległości - 1, -zanieczyszczony teren miejski - 1, -połamane drzewa, gałęzie Schronisko Dla Bezdomnych Zwierząt 36, w tym: -porzucone zwierzęta - 31, -ranne zwierzęta Mini ZOO 2, w tym:

10 -chore zwierzęta Firma SKANSKA 14, w tym: -oblodzone ulice, chodniki -12, -uszkodzona jezdnia - 1, -zanieczyszczenie terenu, śmieci Telekomunikacja S.A. 4, w tym: -awaria złącza telekomunikacyjnego Firma Raszewski i Syna 28, w tym: -uszkodzona sygnalizacja uliczna Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami 42, w tym: -porzucone zwierzęta - 25, -ranne zwierzęta SM Zatorze 7, w tym: -oberwany chodnik - 2, -nieprawidłowe oznakowanie drogi - 1, -założenie krat w oknach piwnic - 1, -zakłócanie ładu i porządku publicznego Polskie Koleje Państwowe 6, w tym: -na torowisku leżący zdechły pies - 1, -śliskie schody w tunelu - 1, -nieporządek na terenie nieczynnego zbiornika p.poż. - 1, -nieporządek na trenach PKP Centrum Energii Płock 1, w tym: -uszkodzony przewód wysokiego napięcia Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 3, w tym: -odkręcone ławki na Bulwarze Nadwarciańskim - 1, -przewrócony Toy Toy - 1, -uszkodzone ogrodzenie placu przy ul. Jaśminowej Firma Wynajem Maszyn Budowlanych KANTEK 1, w tym: -zwisy lodowe na dachu KSM Administracja ZACHÓD 2, w tym: -uszkodzona elewacja budynku - 2.

11 23. KSM Administracja WSCHÓD 1, w tym: -złamany konar Konińska Spółdzielnia Mieszkaniowa 23, w tym: -nieprawidłowe oznakowanie terenu - 3, -zakłócanie ładu i porządku publicznego - 12, -zanieczyszczenie terenu - 1, -nieprawidłowe parkowanie - 5, -wrak pojazdu - 1, -umieszczanie na klatkach schodowych przedmiotów niezgodnie z przepisami p.poż Miejskie Przedsiębiorstwo Energii Cieplnej 1, w tym: -uszkodzony właz ciepłowniczy Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 18, w tym: -awaria na sieci wodociągowej (wylewająca się woda) - 7, -uszkodzona jezdnia - 3, -uszkodzone studzienki kanalizacyjne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 112, w tym: -martwe zwierzęta - 52, -ranne zwierzęta - 5, -uszkodzone chodniki - 2, -przepełnione kosze uliczne - 9, -nieodśnieżone ulice - 5, -nieodśnieżone chodniki - 13, -zwisy lodowe z dachów - 1, -zanieczyszczony terenu - 1, -uszkodzone studzienki kanalizacyjne - 4, -uszkodzony kosz na przystanku MZK - 1, -leżące worki ze śmieciami - 1, -zdewastowane ławki - 2, -zanieczyszczone ulice - 8, -uszkodzony przystanek MZK - 1, -uszkodzony dach - 1 -zakłócanie ciszy i spokoju mieszkańców - 4, -naprawa urządzenia grzewczego - 1, - nieprawidłowe parkowanie Firma TRANS GAJ 2, w tym: -śliska jezdnia Firma MAX PERI 9, w tym: -leżące worki ze śmieciami - 1,

12 -śliska nawierzchnia jezdni - 5, -zanieczyszczone ulice Pogotowie Ratunkowe 6, w tym: -ranni nietrzeźwi - 4, -ranny mężczyzna w autobusie MZK - 1, -ranni w kolizji drogowej Energetyka Kalisz 3, w tym: -uszkodzone oświetlenie uliczne Starostwo Powiatowe w Łęczycy 1, w tym: -zgubione prawo jazdy Starostwo Powiatowe w Oleśnie 1, w tym: -znalezione tablice rejestracyjne Starostwo Powiatowe w Turku 1, tym: -znalezione tablice rejestracyjne Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 6, w tym: -opieka nad starszymi, samotnymi osobami - 4, -topografia miejsc przebywania osób bezdomnych na trenie miasta Konina Urząd Gminy w Rzgowie 1, w tym: -znaleziony dowód osobisty Kancelaria Radcy Prawnego 2, w tym: - udostępnienie danych dotyczących wykroczenia - 2, 38. Firma DOMATOR 1, w tym: -w sprawie zanieczyszczonego terenu Bank BGŻ w Warszawie 1, w tym: -znaleziona karta bankomatowa Wojskowa Komenda Uzupełnień 1, w tym: -uzgodnienia w sprawie ochrony informacji niejawnych - 1.

13 C/ Ponadto strażnicy miejscy w 2013 roku udzielili pomocy prawnej dla straży miejskich i gminnych w 193 sprawach Podczas codziennych działań funkcjonariusze Straży Miejskiej udzielili w 26 przypadkach asysty pracownikom urzędów, przedsiębiorstw i instytucji. W zakresie realizacji Uchwały Nr 479 Rady Miasta Konina z dnia 28 listopada 2012r w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Konina, funkcjonariusze Straży Miejskiej, prowadząc kontrole w mieście, doprowadzili do uprzątnięcia nielegalnych wysypisk odpadów komunalnych mających negatywny wpływ na estetykę miasta. W okresie sprawozdawczym od 01 kwietnia do października 2013r prowadzona była przez Straż Miejską akcja, skierowana na kontrolę posesji, prywatnych, zakładów pracy i obiektów użyteczności publicznej dotycząca utrzymania czystości i porządku. Skontrolowano 2906 nieruchomości w tym 2680 prywatnych oraz 226 obiektów usługowo-handlowe. W 459 przypadkach stwierdzono nieprawidłowości, które dotyczyły między innymi : - braku umowy i rachunków na wywóz nieczystości i wyposażenia nieruchomości w odpowiedni pojemnik, - braku oznaczenia numerem posesji, - nieporządku na terenie nieruchomości oraz w obrębie nieruchomości, - nie sprawowania właściwej opieki nad zwierzętami oraz brak szczepień, - brak przyłączy nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej gdy Pouczono 386 osoby, mandatami karnymi ukarano 34 osoby na kwotę 2800,- zł..ponadto do właścicieli lub administratorów skierowano 39 pism dotyczących usunięcia nieprawidłowości na ich nieruchomościach. Do końca roku prowadzone były kontrole przez dzielnicowych Straży Miejskiej, które spowodowały w większości przypadków usunięcie wcześniej ujawnionych nieprawidłowości. Akcja Posesja prowadzona przez Straż Miejską od 2002 roku przynosi zauważalne efekty. Przede wszystkim zlikwidowane zostały w mieście dzikie wysypiska stałych odpadów komunalnych. Z roku na rok stwierdzamy coraz więcej zadbanych i dobrze utrzymanych posesji prywatnych. Mając na uwadze właściwe utrzymanie czystości i porządku w mieście Straż Miejska

14 zwracała uwagę na pozostawione pojazdy w stanie wskazującym na ich nie używanie (brak powietrza w kołach, brak tablic rejestracyjnych, wybite szyby itp.). Ujawniono 13 pojazdów, które kwalifikowały się do usunięcia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Do właścicieli skierowano pisma wyznaczając dwutygodniowy termin do ich usunięcia. Właściciele w większości przypadkach zastosowali się do zaleceń i usunęli pojazdy.w pięciu przypadkach właściciele nie zastosowali się do zaleceń w związku z czym pojazdy zostały odholowane na parking strzeżony. Od maja 2006 roku zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta, Straż Miejska została wyznaczona jako jednostka do której kierowane są przez Sąd Rejonowy w Koninie osoby skazane na wykonywanie nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne. W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2013r prace były wykonywane przez 15 osób, które przepracowały 1731 godzin. Osoby skazane wykonywały prace na terenie miasta pod nadzorem funkcjonariuszy Straży Miejskiej. Pracami porządkowymi obejmowano wielokrotnie 68 ulic miasta. Zadania Straży Miejskiej na 2014 r. 1. W ramach Miejskiego Systemu Bezpieczeństwa dla miasta Konina przyjętego do realizacji Uchwałą Nr 310 Rady Miasta Konina z dnia 29 marca 2000 roku Straż Miejska będzie wykonywała zadania : a) w zakresie zwalczania przestępczości kryminalnej : realizacja ścisłej współpracy pomiędzy Strażą Miejską a Policją poprzez wspólne działania prewencyjne, współdziałanie dzielnicowych Straży Miejskiej z dzielnicowymi Policji, wymiana informacji o zagrożeniach i nieprawidłowościach występujących w mieście udział funkcjonariuszy Straży Miejskiej w akcjach organizowanych przez Policje, kierowanie służb patrolowych w rejony lokali rozrywkowych w czasie trwania imprez, w czasie spotkań z młodzieżą przedstawiać skalę zagrożeń i skutki związane z naruszaniem prawa, nawiązywanie kontaktów z właścicielami obiektów w których odbywają się imprezy w celu przedstawienia wymogów właściwego zabezpieczenia, informowanie społeczności osiedlowych oraz właścicieli domów jednorodzinnych o miejscach szczególnie zagrożonych przestępczością, bieżące informowanie Policji o nieprawidłowościach zaobserwowanych

15 przez pracowników obsługujących monitoring wizyjny miasta. obserwowanie i rejestrowanie przy użyciu środków technicznych /monitoring/obrazu zdarzeń w miejscach publicznych. b) w zakresie zwalczania przestępczości gospodarczej : stała kontrola targowisk przy ul. 11 Listopada, ul. Wodnej,zieleniaka na ul. Chopina pod kątem nielegalnego handlu oraz na giełdzie towarowosamochodowej przy ul. Podwale. podejmowanie wspólnych działań z dzielnicowymi Komendy Miejskiej Policji w Koninie na targowiskach oraz giełdzie towarowo samochodowej, c) w zakresie zwalczania nieprawidłowości w ruchu drogowym : kontynuować udział strażników miejskich we wspólnych akcjach organizowanych przez Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Koninie, dotyczących osób nietrzeźwych, pieszych popełniających wykroczenia, Bezpieczna szkoła, Znicz itp., na bieżąco informować odpowiednie służby o nieprawidłowościach występujących w sygnalizacji świetlnej, oświetleniu ulicznym, niewłaściwej nawierzchni dróg oraz zieleni ograniczającej widoczność głównie w rejonie przejść dla pieszych i skrzyżowań, prowadzić bieżącą kontrolę i eliminować nieprawidłowości występujące na drogach p. poż., reagowanie na nieprawidłowości związane z parkowaniem pojazdów w miejscach niedozwolonych, prowadzenie działań mających na celu usunięcie z terenu miasta samochodów, których stan techniczny wskazuje na ich nie używanie, nadzór i obsługa wprowadzonej na terenie miasta od maja 2012 Strefy Płatnego Parkowania d) w zakresie zwalczania patologii społecznej : prowadzić kontrole w miejscach sprzedaży alkoholu pod kątem przestrzegania Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i zapobieganiu alkoholizmowi, osoby nietrzeźwe w sytuacjach zagrożenia ich życia lub zdrowia i gdy dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym odwozić do miejsca zamieszkania lub Izby Wytrzeźwień, uczestniczyć w spotkaniach z młodzieżą z programem zapobiegania przestępczości, negatywnych skutków spożywania alkoholu oraz środków odurzających.

16 prowadzić monitoring wokół szkół i terenów gromadzenia się młodzieży pod kątem spożywania alkoholu oraz zażywania środków odurzających. 2. Na bieżąco rozwiązywać problemy i zadania nałożone Uchwałą NR 479 Rady Miasta Konina z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie miasta Konina oraz wynikające z Ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 3. Utrzymywać stałą współpracę z poszczególnymi wydziałami Urzędu Miasta poprzez wymianę informacji i wspólne rozwiązywanie problemów związanych z działalnością Urzędu. 4. Nawiązywać kontakty z organizatorami zgromadzeń i imprez publicznych, udzielać pomocy Policji i innym służbom w ochronie porządku podczas ich trwania. 5. Realizować zadania wynikające z Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.

17

18

Tworzenie i rozbudowę Straży Miejskiej w Chojnicach można podzielić na kilka etapów:

Tworzenie i rozbudowę Straży Miejskiej w Chojnicach można podzielić na kilka etapów: Powołanie Straży Miejskiej w Chojnicach zostało zainicjowane Uchwałą Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 20 marca 1991 r., która to obligowała ówczesnego Burmistrza Miasta do podjęcie działań zmierzających

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Koninie za okres 01.01.2011r. 31.12.2011r.

Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Koninie za okres 01.01.2011r. 31.12.2011r. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Koninie za okres 01.01.2011r. 31.12.2011r. Straż Miejska w Koninie została powołana w 1992 roku i obecnie funkcjonuje w oparciu o Zarządzenie Nr 8/2011 Prezydenta

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA DZIAŁALNOŚCI STRAśY MIEJSKIEJ W KONINIE

PREZENTACJA DZIAŁALNOŚCI STRAśY MIEJSKIEJ W KONINIE PREZENTACJA DZIAŁALNOŚCI STRAśY MIEJSKIEJ W KONINIE StraŜ Miejska w Koninie została powołana w 1992 roku i obecnie funkcjonuje w oparciu o Zarządzenie Nr 8/2011 Prezydenta Miasta Konina z dnia 14 kwietnia

Bardziej szczegółowo

2. Przestrzeganie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w mieście.

2. Przestrzeganie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w mieście. Informacja o stanie bezpieczeństwa w mieście Straż Miejska w Złotowie funkcjonuje w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o strażach gminnych (miejskich). Z chwilą utworzenia w 1992 roku

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 lutego 2012 r. Pozycja 222 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 16 lutego 2012 r.

Warszawa, dnia 28 lutego 2012 r. Pozycja 222 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 16 lutego 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 lutego 2012 r. Pozycja 222 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 16 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu

Bardziej szczegółowo

Numery faksów...0585306000... Adres poczty elektronicznej... Samodzielna jednostka organizacyjna/jednostka organizacyjna w strukturze urzędu gminy*

Numery faksów...0585306000... Adres poczty elektronicznej... Samodzielna jednostka organizacyjna/jednostka organizacyjna w strukturze urzędu gminy* SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE EWIDENCJI PROWADZONEJ PRZEZ STRAŻ MIEJSKĄ ORAZ INFORMACJI O WSPÓŁPRACY STRAŻY Z POLICJĄ W 213r. EWIDENCJA ETATÓW, WYPOSAŻENIA ORAZ WYNIKÓW DZIAŁAŃ STRAŻY...STRAŻ MIEJSKA..STAROGARD

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z działalności StraŜy Miejskiej w Koninie za okres 01.01.2012r. 31.12.2012r.

Sprawozdanie. z działalności StraŜy Miejskiej w Koninie za okres 01.01.2012r. 31.12.2012r. Sprawozdanie z działalności StraŜy Miejskiej w Koninie za okres 01.01.2012r. 31.12.2012r. StraŜ Miejska w Koninie została powołana w 1992 roku i obecnie funkcjonuje w oparciu o Zarządzenie Nr 8/2011 Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 czerwca 2013 r. Poz. 639. Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych 1) z dnia 21 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 4 czerwca 2013 r. Poz. 639. Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych 1) z dnia 21 marca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 czerwca 2013 r. Poz. 639 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych 1) z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Informacja Straży Miejskiej dot. bezpieczeństwa obywateli, w szczególności osób starszych w mieście Katowice

Informacja Straży Miejskiej dot. bezpieczeństwa obywateli, w szczególności osób starszych w mieście Katowice Informacja Straży Miejskiej dot. bezpieczeństwa obywateli, w szczególności osób starszych w mieście Katowice Komisja Polityki Społecznej Rady Miasta Katowice 09.01.2014 r. Straż Miejska w Katowicach mając

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 113/XIV/07

UCHWAŁA Nr 113/XIV/07 UCHWAŁA Nr 113/XIV/07 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie utworzenia Straży Gminnej Gminy Nowa Ruda Na podstawie art.. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

STRAŻ MIEJSKA W ZĄBKACH

STRAŻ MIEJSKA W ZĄBKACH STRAŻ MIEJSKA W ZĄBKACH STRAŻ MIEJSKA W ZĄBKACH POWSTAŁA W 2008 R. Uchwałą Nr XIV/92/2007 Rady Miasta Ząbki z dnia 13 września 2007 r. w sprawie utworzenia Straży Miejskiej w Ząbkach jako jednostki budżetowej

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU W MIEŚCIE KONINIE ZA ROK 2013

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU W MIEŚCIE KONINIE ZA ROK 2013 URZĄD MIEJSKI W KONINIE Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU W MIEŚCIE KONINIE ZA ROK 2013 Konin, marzec 2014r. SPIS TREŚCI - Wprowadzenie str. 2 - Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE DZIAŁALNOŚĆ STRAŻY GMINNEJ W DOBREJ ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE DZIAŁALNOŚĆ STRAŻY GMINNEJ W DOBREJ ZA 2011 ROK SPRAWOZDANIE DZIAŁALNOŚĆ STRAŻY GMINNEJ W DOBREJ ZA 2011 ROK 1. Straż Gminna w Dobrej w roku 2011 realizowała zadania w okresie początkowym w składzie komendant, 6 strażników gminnych i pracownik administracyjny.

Bardziej szczegółowo

Główne obszary aktywności straży gminnych (miejskich) w świetle ewidencji i wyników działalności za rok 2014

Główne obszary aktywności straży gminnych (miejskich) w świetle ewidencji i wyników działalności za rok 2014 Główne obszary aktywności straży gminnych (miejskich) w świetle ewidencji i wyników działalności za rok 2014 Wybrane wyniki pracy straży gminnych (miejskich) w woj. świętokrzyskim w latach 2000-2014 32500

Bardziej szczegółowo

STRAŻ MIEJSKA MIASTA DARŁOWO

STRAŻ MIEJSKA MIASTA DARŁOWO STRAŻ MIEJSKA MIASTA DARŁOWO SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STRAŻY MIEJSKIEJ MIASTA DARŁOWO ZA ROK 2012 W roku 2012 stan osobowy następująco: - komendant- 1 etat, - z-ca komendanta 1 etat - starszy inspektor-

Bardziej szczegółowo

Straż Miejska Ul. Stodolna 3, 27-530 Ożarów SM-5239-14/05 EWIDENCJA ETATÓW, WYPOSAŻENIA W ŚRODKI PRZYMUSU BEZPOŚREDNIEGO ORAZ WYNIKÓW DZIAŁAŃ STRAŻY STRAŻ MIEJSKA W OŻAROWIE według stanu na dzień 31.12.2005

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 47/2015 Burmistrza Wyszkowa z 10 lutego 2015 roku. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Załącznik do Zarządzenia Nr 47/2015 Burmistrza Wyszkowa z 10 lutego 2015 roku. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 47/2015 Burmistrza Wyszkowa z 10 lutego 2015 roku Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Straż Miejska jest samorządową, umundurowaną formacją utworzoną w celu wykonywania czynności

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E S T R A Ż M I E J S K A O S T R O Ł Ę K I *************************************************************************************************** Akceptuję: S P R A W O Z D A N I E z zakresu realizacji zadań

Bardziej szczegółowo

Straż Miejska m. st. Warszawy

Straż Miejska m. st. Warszawy Straż Miejska m. st. Warszawy Podsumowanie roku wybrane dane W opracowaniu przedstawiono wybrane informacje dotyczące działalności Straży Miejskiej m.st. Warszawy w r. dotyczące charakterystyki zgłoszeń,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w czerwcu 2014 roku.

Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w czerwcu 2014 roku. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w czerwcu 2014 roku. 986 MISJA STRAŻY MIEJSKIEJ Straż Miejska powołana jest do ochrony porządku publicznego na terenie Miasta Łodzi i spełnia służebną rolę

Bardziej szczegółowo

STRAŻ MIEJSKA MIASTA SZCZECIN SPRAWOZDANIE

STRAŻ MIEJSKA MIASTA SZCZECIN SPRAWOZDANIE STRAŻ MIEJSKA MIASTA SZCZECIN SPRAWOZDANIE 2008 WSTĘP Straż Miejska w ramach swoich statutowych obowiązk zków, w roku 2008 przeprowadziła a wiele zadań i czynności ci zmierzających do poprawy bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem Bezpieczniej"

Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem Bezpieczniej" Program Razem Bezpieczniej to formuła kompleksowego i zdecydowanego działania w celu ograniczenia zjawisk i zachowań,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności w roku 2012 Straż Miejska Miasta Luboń

Sprawozdanie z działalności w roku 2012 Straż Miejska Miasta Luboń Sprawozdanie z działalności w roku 2012 Straż Miejska Miasta Luboń Ustawa o Policji z roku 1990, wśród wielu innych nowatorskich zmian, wprowadziła również możliwość powołania przez Prezydentów i Burmistrzów

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU W MIEŚCIE KONINIE ZA ROK 2013

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU W MIEŚCIE KONINIE ZA ROK 2013 URZĄD MIEJSKI W KONINIE Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU W MIEŚCIE KONINIE ZA ROK 2013 Konin, marzec 2014r. SPIS TREŚCI - Wprowadzenie str. 2 - Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

podpalaniem śmietników

podpalaniem śmietników Podstawowym czynnikiem kształtującym bezpieczeństwo publiczne i wpływającym na jego społeczną ocenę są uwarunkowania społeczne. Ciągłym przemianom społeczno - gospodarczym towarzyszą coraz częściej takie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE STRAŻY GMINNEJ ZA OKRES 1 31 PAŹDZIERNIK 2011 ROKU Ogółem interwencji 480, zrealizowano - 475, w toku realizacji - 5

SPRAWOZDANIE STRAŻY GMINNEJ ZA OKRES 1 31 PAŹDZIERNIK 2011 ROKU Ogółem interwencji 480, zrealizowano - 475, w toku realizacji - 5 RAPORTY MIESIĘCZNE w 2011 r.: SPRAWOZDANIE STRAŻY GMINNEJ ZA OKRES 1 31 PAŹDZIERNIK 2011 ROKU Ogółem interwencji 480, zrealizowano - 475, w toku realizacji - 5 Kontrole bezpieczeństwa przy szkołach oraz

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Straży Miejskiej w Rzeszowie z działalności w 2012 roku

SPRAWOZDANIE Straży Miejskiej w Rzeszowie z działalności w 2012 roku SPRAWOZDANIE Straży Miejskiej w Rzeszowie z działalności w 2012 roku Rzeszów, styczeń 2013 r. Straż Miejska w Rzeszowie została powołana Uchwałą Rady Miasta Rzeszowa Nr XVI/21/91 z dnia 19 marca 1991 roku

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 7 maja 2015 r. Poz. 1980 UCHWAŁA NR VI/60/15 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Zgierzu Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Art. 225. [Udaremnianie lub utrudnianie przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony środowiska i inspekcji pracy] 1.Kto osobie uprawnionej do

Art. 225. [Udaremnianie lub utrudnianie przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony środowiska i inspekcji pracy] 1.Kto osobie uprawnionej do Art. 225. [Udaremnianie lub utrudnianie przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony środowiska i inspekcji pracy] 1.Kto osobie uprawnionej do przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony środowiska lub

Bardziej szczegółowo

Inspekcja Transportu Drogowego dla. Sylwester Ropielewski, Mariusz Wasiak Biuro Nadzoru Inspekcyjnego w Głównym Inspektoracie Transporu Drogowego

Inspekcja Transportu Drogowego dla. Sylwester Ropielewski, Mariusz Wasiak Biuro Nadzoru Inspekcyjnego w Głównym Inspektoracie Transporu Drogowego Inspekcja Transportu Drogowego dla bezpieczeństwa ruchu drogowego Sylwester Ropielewski, Mariusz Wasiak Biuro Nadzoru Inspekcyjnego w Głównym Inspektoracie Transporu Drogowego Główny Inspektorat Transportu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Kraków, dnia 15 maja 2012 r. Poz. 2338 UCHWAŁA NR XXVI.157.2012 RADY MIASTA LIMANOWA. z dnia 2 kwietnia 2011 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Kraków, dnia 15 maja 2012 r. Poz. 2338 UCHWAŁA NR XXVI.157.2012 RADY MIASTA LIMANOWA. z dnia 2 kwietnia 2011 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 15 maja 2012 r. Poz. 2338 UCHWAŁA NR XXVI.157.2012 RADY MIASTA LIMANOWA w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU W MIEŚCIE KONINIE ZA ROK 2014

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU W MIEŚCIE KONINIE ZA ROK 2014 URZĄD MIEJSKI W KONINIE Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU W MIEŚCIE KONINIE ZA ROK 2014... Konin, marzec 2015r. SPIS TREŚCI - Wprowadzenie str. 2

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 20 stycznia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 20 stycznia 2011 r. ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 20 stycznia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń Na podstawie

Bardziej szczegółowo

II. Określenie stanowiska urzędniczego: strażnik miejski-aplikant

II. Określenie stanowiska urzędniczego: strażnik miejski-aplikant ul. Podwale 3 a, 20-117 Lublin, tel.: 81 466 50 00, fax.: 81 466 50 01, email: sekretariat@986.pl SM-KS.2111.2.2012 OGŁOSZENIE O NABORZE Komendant Straży Miejskiej Miasta Lublin ogłasza nabór na wolne

Bardziej szczegółowo

LWA 4113-01-01/2013 D/13/504 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA 4113-01-01/2013 D/13/504 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA 4113-01-01/2013 D/13/504 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W BORNEM SULINOWIE ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

URZĄD MIEJSKI W BORNEM SULINOWIE ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE URZĄD MIEJSKI W BORNEM SULINOWIE ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE AKCEPTUJĘ BURMISTRZ BORNEGO SULINOWA /-/ PLAN DZIAŁANIA I WSPÓŁDZIAŁANIA DOTYCZĄCY UTRZYMANIA WŁAŚCIWEGO STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

W dniach 5-16 marca Straż Miejską w Starogardzie Gdańskim odwiedzili uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2.

W dniach 5-16 marca Straż Miejską w Starogardzie Gdańskim odwiedzili uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2. Straż Miejska Wizyta uczniów w Straży W dniach 5-16 marca Straż Miejską w Starogardzie Gdańskim odwiedzili uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2. W trakcie spotkania uczniowie Publicznej Szkoły

Bardziej szczegółowo

3.4.OPIS WYDATKÓW WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM 3.4.1. WYDATKI BIEŻĄCE

3.4.OPIS WYDATKÓW WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM 3.4.1. WYDATKI BIEŻĄCE 3.4.OPIS WYDATKÓW WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM 3.4.1. WYDATKI BIEŻĄCE 3.4.1.1. BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY Centrum Zarządzania Kryzysowego 350 000 zł Zabezpieczenie pod względem logistycznym funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Opłata od posiadania psów

Opłata od posiadania psów 3.2.1.8. WPŁYWY Z OPŁAT Opłata adiacencka - Wydział Gospodarki Nieruchomościami Opłata adiacencka to opłata ustalana w związku ze wzrostem wartości nieruchomości na skutek budowy urządzeń infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Portal NaprawmyTo! jest narzędziem informatycznym służącym do mapowania problemów w przestrzeni publicznej

Portal NaprawmyTo! jest narzędziem informatycznym służącym do mapowania problemów w przestrzeni publicznej Portal NaprawmyTo! jest narzędziem informatycznym służącym do mapowania problemów w przestrzeni publicznej Koordynator serwisu NaprawmyTo.pl Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia Projekt powstał

Bardziej szczegółowo

Akty prawne regulujące funkcjonowanie straży gminnych

Akty prawne regulujące funkcjonowanie straży gminnych Akty prawne regulujące funkcjonowanie straży gminnych Straż miejska (gminna) jest formacją umundurowaną powoływaną przez Radę Miasta (Radę Gminy). Głównym zadaniem straży miejskiej (gminnej) jest ochrona

Bardziej szczegółowo

KRAJOWA MAPA ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃ BEZPIECZE STW

KRAJOWA MAPA ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃ BEZPIECZE STW KRAJOWA MAPA ZAGROŻEŃ Ż Ń BEZPIECZEŃSTWA W POLSCE BEZPIECZEŃSTWO WSPÓLNA SPRAWA Konsultacje społeczne Poziom: - wojewódzki, - powiatowy, - lokalny. l Realizacja od 21.01.2016 r. do 22.04.2016 r. Liczba

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/157/2011 RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA. z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia zasad i trybu korzystania ze stadionów miejskich

UCHWAŁA NR XIII/157/2011 RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA. z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia zasad i trybu korzystania ze stadionów miejskich UCHWAŁA NR XIII/157/2011 RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA w sprawie określenia zasad i trybu korzystania ze stadionów miejskich Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia i Bezpieczeństwa. w dniu 26 lutego 2007 roku

P R O T O K Ó Ł. z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia i Bezpieczeństwa. w dniu 26 lutego 2007 roku P R O T O K Ó Ł z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia i Bezpieczeństwa w dniu 26 lutego 2007 roku Obecni: Radni wg listy obecności Sekretarz Miasta Dorota Bąk, Kierownik Wydziału Polityki

Bardziej szczegółowo

WYKAZ. Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Sekcji Nadzoru Higieny Komunalnej

WYKAZ. Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Sekcji Nadzoru Higieny Komunalnej WYKAZ Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Sekcji Nadzoru Higieny Komunalnej Data ostatniej aktualizacji: 14.11.2013r. Ustawa z dnia 14.03.1985 o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/49/2015 RADY GMINY SADKOWICE. z dnia 24 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/49/2015 RADY GMINY SADKOWICE. z dnia 24 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/49/2015 RADY GMINY SADKOWICE w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z obiektów sportowych i terenów rekreacyjnych stanowiących własność Gminy Sadkowice Na podstawie art. 40 ust. 2

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO W SEZONIE LETNIM 2013 ROKU NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZAWNICA PODSUMOWANIE I WNIOSKI

BEZPIECZEŃSTWO W SEZONIE LETNIM 2013 ROKU NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZAWNICA PODSUMOWANIE I WNIOSKI BEZPIECZEŃSTWO W SEZONIE LETNIM 2013 ROKU NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZAWNICA PODSUMOWANIE I WNIOSKI 1 DEBATA SPOŁECZNA dotycząca bezpieczeństwa w sezonie letnim 2013 na terenie Miasta i Gminy Szczawnica

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2015 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego pod nazwą Miejska Izba Wytrzeźwień w jednostkę budżetową pod nazwą Miejska

Bardziej szczegółowo

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Garwolinie Sekcja Higieny Komunalnej (HK)

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Garwolinie Sekcja Higieny Komunalnej (HK) Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Garwolinie Sekcja Higieny Komunalnej (HK) UWAGA! Zgodnie z Konstytucją RP oraz ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO NA LATA 2005 2008

PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO NA LATA 2005 2008 Lp. PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO NA LATA 2005 2008 Rodzaj Zagrożenia 1. Kradzieże samochodów 2. Kradzieże

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej

Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej SM.0643.6.2014 Krasnystaw 18.04.2014 r. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej W Krasnymstawie za Rok 2013 Straż Miejska w Krasnymstawie została utworzona z dniem 14 stycznia 1993 roku, na podstawie

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XXIX/151/2006 R A D Y GMINY MURÓW z dnia 23 luty 2006 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Murów

U C H W A Ł A Nr XXIX/151/2006 R A D Y GMINY MURÓW z dnia 23 luty 2006 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Murów U C H W A Ł A Nr XXIX/151/2006 R A D Y GMINY MURÓW z dnia 23 luty 2006 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Murów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

2. Dobra, ul Graniczna-w pobliżu skrzyżowania z ulicą Zagrodową

2. Dobra, ul Graniczna-w pobliżu skrzyżowania z ulicą Zagrodową Straż Gminna w Dobrej jako instytucja została powołana do ochrony porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy. Straż Gminna w Dobrej realizuje swoje zadania w oparciu o ustawę z dnia 29 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Zagadnienie dotyczące określenia uprawnień strażników gminnych, a w szczególności

Zagadnienie dotyczące określenia uprawnień strażników gminnych, a w szczególności Zagadnienie dotyczące określenia uprawnień strażników gminnych, a w szczególności uregulowania problemu wynajmowania przez gminy od firm prywatnych fotoradarów służących do kontroli prędkości w przeszłości

Bardziej szczegółowo

STRAŻY MIEJSKIEJ W LEŻAJSKU

STRAŻY MIEJSKIEJ W LEŻAJSKU Załącznik do Uchwały Nr IX/91/03 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 30 października 2003 r. REGULAMIN STRAŻY MIEJSKIEJ W LEŻAJSKU R ozdział I Postanowienia ogólne 1 Straż Miejska w Leżajsku, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

Plan Pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego na 2003 r.

Plan Pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego na 2003 r. Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Legionowie nr V/.49/2003 z dnia 19 lutego 2003 roku I KWARTAŁ miesiąc tematy posiedzeń styczeń Zaopiniowanie budżetu gminy na rok 2003. Zapoznanie z działalnością

Bardziej szczegółowo

REWITALIZACJA CIESZYŃSKIEGO RYNKU. Urząd Miejski w Cieszynie, 17 marca 2014 r.

REWITALIZACJA CIESZYŃSKIEGO RYNKU. Urząd Miejski w Cieszynie, 17 marca 2014 r. REWITALIZACJA CIESZYŃSKIEGO RYNKU Urząd Miejski w Cieszynie, 17 marca 2014 r. Widok Rynku ok. 1925 r. Widok Rynku ok. 1950 r. Widok Rynku - 1988 r. Stan obecny Miejsce imprez miejskich Miejsce koncertów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA W OLEŚNICY. Rozdział 1. Przepisy Ogólne

REGULAMIN STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA W OLEŚNICY. Rozdział 1. Przepisy Ogólne REGULAMIN STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA W OLEŚNICY Rozdział 1. Przepisy Ogólne 1.1 Regulamin niniejszy określa ogólne zasady funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania w Oleśnicy i powstał w oparciu o: Uchwałę

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/50/2015 RADY MIEJSKIEJ W RYKACH. z dnia 12 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/50/2015 RADY MIEJSKIEJ W RYKACH. z dnia 12 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/50/2015 RADY MIEJSKIEJ W RYKACH w sprawie wprowadzenia Regulaminów korzystania z placów zabaw i terenów rekreacyjnych stanowiących własność Gminy Ryki Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4,

Bardziej szczegółowo

Przebieg i efekty kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Straży Miejskiej w Katowicach w 2014 roku

Przebieg i efekty kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Straży Miejskiej w Katowicach w 2014 roku Przebieg i efekty kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Straży Miejskiej w Katowicach w 2014 roku Znak sprawy: SK.0800.1.2014. Wydział Audytu i Kontroli Urzędu Miasta Katowice STANOWISKO DS. KADR Sprawy

Bardziej szczegółowo

ZADANIA GMINY I POWIATU, CZYLI NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ PIENIĄDZE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO?

ZADANIA GMINY I POWIATU, CZYLI NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ PIENIĄDZE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO? Zadania gminy i powiatu 1/5 ZADANIA GMINY I POWIATU, CZYLI NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ PIENIĄDZE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO? Łódź, jako jedno z nielicznych polskich miast, funkcjonuje jako tzw. miasto

Bardziej szczegółowo

POSIEDZENIA I ĆWICZENIA

POSIEDZENIA I ĆWICZENIA POSIEDZENIA I ĆWICZENIA POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W PRUDNIKU 2 0 0 8 Lp. Data Temat, cel 1. 25.02.2008 r. 1. Zadania Starosty oraz Zespołu wynikające z ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

Bardziej szczegółowo

ZASADY KORZYSTANIA Z PARKU, SKWERU, PLACÓW ZABAW I OBIEKTÓW SPORTOWYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY KONIECPOL

ZASADY KORZYSTANIA Z PARKU, SKWERU, PLACÓW ZABAW I OBIEKTÓW SPORTOWYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY KONIECPOL Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/77/11 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 10 listopada 2011 r. ZASADY KORZYSTANIA Z PARKU, SKWERU, PLACÓW ZABAW I OBIEKTÓW SPORTOWYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY KONIECPOL

Bardziej szczegółowo

Regulamin użytkowania parkingów zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Leżajsku

Regulamin użytkowania parkingów zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Leżajsku Regulamin użytkowania parkingów zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Leżajsku 1 Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkie osoby posiadające tytuły prawne do lokali w budynkach stanowiących współwłasność

Bardziej szczegółowo

W 2009 roku Straż Miejska Łomży funkcjonowała w oparciu o przyjęte planem pracy kierunki działań, mające na celu:

W 2009 roku Straż Miejska Łomży funkcjonowała w oparciu o przyjęte planem pracy kierunki działań, mające na celu: STRAŻ MIEJSKA ŁOMŻY Stary Rynek 6 18400 Łomża tel./fax (086) 2156756 email: straz.miejska@um.lomza.pl S P R A W O Z D A N I E Z D Z I A Ł A L N O Ś C I S T R A Ż Y M I E J S K I E J Ł O M Ż Y I O C E N

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 kwietnia 2014 r. Poz. 486 USTAWA. z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Warszawa, dnia 15 kwietnia 2014 r. Poz. 486 USTAWA. z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 15 kwietnia 2014 r. Poz. 486 USTAWA z dnia 14 marca 2014 r. 1), 2) o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN wjazdu i parkowania pojazdów oraz ruchu pieszych na terenie osiedla SM Koński Jar Nutki w Warszawie

REGULAMIN wjazdu i parkowania pojazdów oraz ruchu pieszych na terenie osiedla SM Koński Jar Nutki w Warszawie Załącznik do Uchwały Nr 27/2010 Rady Nadzorczej SM Koński Jar Nutki z dnia 25.10.2010 r. REGULAMIN wjazdu i parkowania pojazdów oraz ruchu pieszych na terenie osiedla SM Koński Jar Nutki w Warszawie 1

Bardziej szczegółowo

STRAś MIEJSKA W BYDGOSZCZY. Program Bezpieczna Dzielnica

STRAś MIEJSKA W BYDGOSZCZY. Program Bezpieczna Dzielnica STRAś MIEJSKA W BYDGOSZCZY Program Bezpieczna Dzielnica BYDGOSZCZ WRZESIEŃ 2003r 1. CEL PROGRAMU Program Bezpieczna Dzielnica realizowany jest przez StraŜ Miejską w Bydgoszczy od 1999 roku. Jego celem

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 486. USTAWA z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Dz.U. 2014 poz. 486. USTAWA z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw Kancelaria Sejmu s. 1/6 Dz.U. 2014 poz. 486 USTAWA z dnia 14 marca 2014 r. 1), 2) o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

10 Dopuszczalna prędkość pojazdów na drogach wewnętrznych przy Terminalu Międzynarodowym wynosi 20 km/h

10 Dopuszczalna prędkość pojazdów na drogach wewnętrznych przy Terminalu Międzynarodowym wynosi 20 km/h Regulamin korzystania z dróg wewnętrznych i stanowisk postojowych przy Terminalu Międzynarodowym na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków Balice sp. z o.o. 1 Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR /2015 RADY MIASTA ZGORZELEC. z dnia.. 2015 r.

UCHWAŁA NR /2015 RADY MIASTA ZGORZELEC. z dnia.. 2015 r. Projekt - 86 UCHWAŁA NR /2015 RADY MIASTA ZGORZELEC z dnia.. 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr 281/2013 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 22 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania

Bardziej szczegółowo

Procedura postępowania z dzikimi zwierzętami i zwierzętami poszkodowanymi w katastrofach drogowych na terenie Powiatu Zgierskiego

Procedura postępowania z dzikimi zwierzętami i zwierzętami poszkodowanymi w katastrofach drogowych na terenie Powiatu Zgierskiego Procedura postępowania z dzikimi zwierzętami i zwierzętami poszkodowanymi w katastrofach drogowych na terenie Powiatu Zgierskiego Procedurę opracowano na podstawie nw. aktów prawnych: 1) Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII / 113 / 04 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 26. 04. 2004 r.

Uchwała Nr XVII / 113 / 04 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 26. 04. 2004 r. Uchwała Nr XVII / 113 / 04 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 26. 04. 2004 r. w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Podstawowym celem projektowanej nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym jest uporządkowanie stanu prawnego w zakresie kompetencji służb i organów publicznych do dokonywania czynności

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXIX/494/14 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE. z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zasad korzystania z boisk sportowych w Gminie Mosina

UCHWAŁA NR LXIX/494/14 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE. z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zasad korzystania z boisk sportowych w Gminie Mosina UCHWAŁA NR LXIX/494/14 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zasad korzystania z boisk sportowych w Gminie Mosina Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych.

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych. USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Do ochrony porządku publicznego na terenie gminy może być utworzona samorządowa umundurowana formacja - straż

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 109/2012 Wójta Gminy Działdowo. z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie nadania regulaminu Straży Gminnej w Działdowie

ZARZĄDZENIE NR 109/2012 Wójta Gminy Działdowo. z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie nadania regulaminu Straży Gminnej w Działdowie ZARZĄDZENIE NR 109/2012 Wójta Gminy Działdowo z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie nadania regulaminu Straży Gminnej w Działdowie Na podstawie art.6 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych

Bardziej szczegółowo

WYKAZ. Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Sekcji Higieny Komunalnej

WYKAZ. Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Sekcji Higieny Komunalnej WYKAZ Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Sekcji Higieny Komunalnej Data ostatniej aktualizacji: 18.12.2013 r. I. Ustawa z dnia 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE ROLA I ZADANIA POLICJI W ZARZĄDZANIU KRYZYSOWYM Z Ustawy o Policji 2 Komendant Główny Policji jest centralnym organem administracji rządowej, właściwym w sprawach ochrony bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 9 listopada 2015 r. Poz. 6492 UCHWAŁA NR XII/144/2015 RADY MIEJSKIEJ W BIECZU. z dnia 29 października 2015 roku

Kraków, dnia 9 listopada 2015 r. Poz. 6492 UCHWAŁA NR XII/144/2015 RADY MIEJSKIEJ W BIECZU. z dnia 29 października 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 9 listopada 2015 r. Poz. 6492 UCHWAŁA NR XII/144/2015 RADY MIEJSKIEJ W BIECZU z dnia 29 października 2015 roku w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 747/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2015 roku

Zarządzenie Nr 747/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2015 roku Zarządzenie Nr 747/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2015 roku zmieniające zarządzenie nr 178/2015 z dnia 08 stycznia 2015 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE Załącznik nr 5 do Warunków Przetargu SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE Na dzierżawę nieruchomości stanowiącej Parking GROBLICE przy drodze krajowej nr 94 w km 111+600 strona prawa z przeznaczeniem na prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie Odprawa Szkoleniowo-Planistyczna Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Zapewnienie bezpieczeństwa imprez masowych rola wojewody Janusz Bazydło

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 301/2013 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 4 września 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 301/2013 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 4 września 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 301/2013 PREZYDENTA MIASTA KIELCE z dnia 4 września 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Urzędowi Miasta Kielce Regulaminu Organizacyjnego Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Police, dnia 5.06.2015 r.

Police, dnia 5.06.2015 r. Police, dnia 5.06.2015 r. Analiza bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych oraz przejazdach kolejowych zlokalizowanych w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Polickiego. 1. Droga powiatowa nr

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH I ZAPOBIEGAWCZYCH

PROPOZYCJE DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH I ZAPOBIEGAWCZYCH PROPOZYCJE DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH I ZAPOBIEGAWCZYCH 4.1 BEZPIECZEŃSTWO W MIEJSCACH PUBLICZNYCH I MIEJSCACH ZAMIESZKANIA Promowanie i efektywne wykorzystywanie możliwości technicznych, a w szczególności

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr XXXIV/171/2002 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 września 2002 roku

UCHWAŁA nr XXXIV/171/2002 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 września 2002 roku UCHWAŁA nr XXXIV/171/2002 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 września 2002 roku w sprawie Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z MIEJSC POSTOJOWYCH PARKINGÓW ZEWNĘTRZNYCH URZĄDZONYCH NA TERENIE WE WŁADANIU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ JEDNOŚĆ W PIASECZNIE

REGULAMIN KORZYSTANIA Z MIEJSC POSTOJOWYCH PARKINGÓW ZEWNĘTRZNYCH URZĄDZONYCH NA TERENIE WE WŁADANIU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ JEDNOŚĆ W PIASECZNIE Załącznik do uchwały Nr 63/14 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Jedność w Piasecznie z dnia 07.11.2014r.. REGULAMIN KORZYSTANIA Z MIEJSC POSTOJOWYCH PARKINGÓW ZEWNĘTRZNYCH URZĄDZONYCH NA TERENIE

Bardziej szczegółowo

Służyć i dbać o bezpieczeństwo

Służyć i dbać o bezpieczeństwo Służyć i dbać o bezpieczeństwo Polityka bezpieczeństwa i porządku publicznego na lata 2016-2019 miasta Dębica Dębica 2015 Załącznik do uchwały nr Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 30 listopada 2015 r. SŁUŻYĆ

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Gdańska z dnia.. uchwala się, co następuje: Rozdział I Postanowienia ogólne

Uchwała Nr Rady Miasta Gdańska z dnia.. uchwala się, co następuje: Rozdział I Postanowienia ogólne Uchwała Nr Rady Miasta Gdańska z dnia.. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2015 roku. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIV/869/08 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 11 września 2008 r.

UCHWAŁA Nr XXIV/869/08 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 11 września 2008 r. UCHWAŁA Nr XXIV/869/08 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w granicach Miasta Wrocławia Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie drogami wojewódzkimi obowiązki wynikające z przepisów prawa oraz przykłady zrealizowanych zadań dla poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego

Zarządzanie drogami wojewódzkimi obowiązki wynikające z przepisów prawa oraz przykłady zrealizowanych zadań dla poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego 65 mgr inż. Zbigniew Ostrowski Dyrektor Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie Zarządzanie drogami wojewódzkimi obowiązki wynikające z przepisów prawa oraz przykłady zrealizowanych zadań dla

Bardziej szczegółowo

3.2.1.2. WPŁYWY Z OPŁAT

3.2.1.2. WPŁYWY Z OPŁAT 3.2.1.2. WPŁYWY Z OPŁAT Opłata skarbowa 9 000 000 zł - Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Opłacie skarbowej podlega : 1) w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej: a) dokonanie czynności

Bardziej szczegółowo

LPO-410-002-04/2015 P/15/078 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LPO-410-002-04/2015 P/15/078 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LPO-410-002-04/2015 P/15/078 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ DNI GORLIC 2016

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ DNI GORLIC 2016 I. Postanowienia ogólne REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ DNI GORLIC 2016 1. Niniejszy regulamin został wydany na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

! Cotygodniowa audycja w każdą środę po godz. 11:00 w Programie 1 Polskiego Radia.

! Cotygodniowa audycja w każdą środę po godz. 11:00 w Programie 1 Polskiego Radia. Czy rzeczywiście polskie przepisy łagodnie traktują pijanych kierowców? Czy tylko za spożycie alkoholu czeka nas odpowiedzialność karna? Jakiego rodzaju zachowania na drogach kodeks karny oraz kodeks wykroczeń

Bardziej szczegółowo

ZASADY PORZĄDKU DOMOWEGO I UTRZYMANIA CZYSTOŚCI

ZASADY PORZĄDKU DOMOWEGO I UTRZYMANIA CZYSTOŚCI ZASADY PORZĄDKU DOMOWEGO I UTRZYMANIA CZYSTOŚCI ORAZ PRAWO SĄSIEDZKIE W NIERUCHOMOŚCI ATRIUM I. Definicje Jeśli w regulaminie mowa o: 1. Właścicielach mieszkań, najemcach i ich gościach rozumie się - osoby

Bardziej szczegółowo