Sprawozdanie. z działalności Straży Miejskiej w Koninie za okres r r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie. z działalności Straży Miejskiej w Koninie za okres 01.01.2013r. 31.12.2013r."

Transkrypt

1 Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Koninie za okres r r. Straż Miejska w Koninie została powołana w 1992 roku i obecnie funkcjonuje w oparciu o Zarządzenie Nr 8/2011 Prezydenta Miasta Konina z dnia 14 kwietnia 2011 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Koninie oraz Zarządzenie Nr 11/2010 Prezydenta Miasta Konina z dnia 14 pażdziernika 2010 roku w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Koninie. Straż wykonuje zadania w zakresie ochrony porządku publicznego wynikające z ustaw i aktów prawa miejscowego. Do zadań straży należy w szczególności : 1) ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych, 2) czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym, 3) współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń, 4) zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie w miarę możliwości świadków zdarzenia, 5) ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej, 6) współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,

2 7) doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsc ich zamieszkania jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób, 8) informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi i samorządowymi i organizacjami społecznymi, 9) konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy, 10)Ponadto straży przysługuje prawo do obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych w przypadku gdy czynności te są niezbędne do wykonywania zadań oraz w celu: a/ utrwalenia dowodu popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, b/ przeciwdziałania przypadkom naruszania spokoju i porządku w miejscach publicznych, c/ ochrony obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej. W Straży Miejskiej Konina zatrudnionych było 27 funkcjonariuszy którzy posiadają odpowiednie przygotowanie zawodowe oraz przeszkolenie.strażnicy podzieleni są na zespoły w zależności od przydzielonych im zadań. Ponadto w Straży zatrudnionych jest 11 osób na stanowiskach administracyjnych przy obsłudze monitoringu miejskiego oraz Strefy Płatnego Parkowania - w tym pięć osób niepełnosprawnych,które wykonują zadania przy obsłudze monitoringu miejskiego Od 20 maja 2012r Straż Miejska decyzją Prezydenta Miasta została wyznaczona do obsługi nowo utworzonej Strefy Płatnego Parkowania.W skład SPP wchodzi obecnie 25 parkomatów których codzienną obsługą oraz kontrolą zajmuje się trzech kontrolerów Strefy Płatnego Parkowania. Bezpośredni nadzór nad SPP sprawuje Z-ca Komendanta Straży Miejskiej. Natomiast dodatkowo bieżacą kontrolę nad właściwym postępowaniem kierowców korzystających ze Strefy Płatnego Parkowania wykonują strażnicy miejscy. Z uwagi na nasilenie przestępstw i innych patologicznych zjawisk władze miasta podjęły decyzję o konieczności monitorowania wizyjnego miasta. W 2013 roku w skład systemu telewizji dozorowanej wchodziło 36 kamer, w tym 17 kamer z głowicami obrotowymi i 19 kamer stacjonarnych.ponadto do sieci monitoringu włączonych zostało 14 kamer

3 stacjonarnych na obiekcie miejskim ul. Chopina 14 B oraz dwie kamery zabezpieczające Wydział Komunikacji. Nadzór nad systemem prowadzony jest całodobowo przez Straż Miejską. Centrum monitoringu znajduje się w siedzibie Straży Miejskiej i posiada bezpośrednie połączenie telefoniczne z oficerem dyżurnym Komendy Miejskiej Policji.Ponadto wykonano bezpośrednie połączenie (podgląd z kamer) z oficerem dyżurnym Komendy Miejskiej Policji. Przy tak zorganizowanej współpracy oficer dyżurny może bezpośrednio oddziaływać na podejmowane czynności w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości występujących w zasięgu kamer.. Monitoringiem objęto rejony dotychczas najbardziej zagrożone działalnością przestępczą oraz uczęszczane przez mieszkańców i osoby przyjezdne np. rejon dworca PKP, dworzec PKS, tunel dworca PKP, skwery miejskie i centrum miasta. Przez okres od 2001 roku a więc od zastosowania kamer w rejonach objętych monitoringiem wyeliminowano dotychczasowe zagrożenia. Obecnie monitoring spełnia przede wszystkim funkcję prewencyjną albowiem szybka reakcja służb mundurowych (Policji, Straży Miejskiej) na występujące zagrożenia pozwala zapobiegać przede wszystkim przestępczości przeciwko życiu i zdrowiu. W monitorowanych miejscach mieszkańcy i osoby przyjezdne mogą czuć się bezpiecznie, natomiast tym sposobem Straż Miejska realizuje jedną z funkcji tj. przeciwdziałanie zjawiskom kryminogennym i przestępczym. W 2013 roku strażnicy podejmowali ogółem 9021 interwencji. Szczegółowe zestawienie podejmowanych interwencji oraz wyciąganych sankcji karno administracyjnych obrazuje poniższe zestawienie. Lp. 1 EWIDENCJA WYNIKÓW DZIAŁAŃ STRAŻY MIEJSKIEJ W KONINIE r. Rodzaje wykroczeń zawartych w: Ustawie-Kodeks wykroczeń a) porządkowi i spokojowi publicznemu instytucjom państwowym, b) samorządowym i społecznym c) bezpieczeństwu osób i mienia bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji w tym: d) -ujawnione przez urządzenia rejestrujące Środki oddziaływania wychowawczego (art. 41 k.w.) Liczba Mandat Kwota Wnioski do sądu Sprawy przekazane innym organom lub instytucjom Razem e) f) g) -pozostałe naruszenia osobie zdrowiu mieniu

4 h) i) j) k) interesom konsumentów obyczajności publicznej urządzeniom użytku publicznego Szkodnictwo leśne, polne i ogrodowe Przepisach wprowadzających Kodeks Pracy Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Ustawa o ochronie zwierząt Ustawa o odpadach Ustawie Prawo ochrony środowiska 9 Ustawa Prawo o miarach Ustawie Prawo wodne Ustawie o publicznym transporcie drogowym Ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Ustawa o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt Ustawie o ochronie przyrody Ustawa o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji Ustawie o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym Ustawie o bateriach i akumulatorach 19 Ustawie-Kodeks Wyborczy 20 Akty prawa miejscowego (przepisy porządkowe) Innych OGÓŁEM

5 W 2013r. przeprowadzono 3300 postępowań wyjaśniających na podstawie których sporządzonych zostało 344 wniosków o ukaranie i skierowanych do Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Koninie. Mniejsza ilość wniosków od ilości prowadzonych postępowań wyjaśniających wynika z sytuacji kończenia postępowania wyjaśniającego postępowaniem mandatowym lub pouczeniem. Ponadto strażnicy miejscy w ramach codziennych obowiązków wystawili 440 raportów kierowcom którzy parkując w Strefie Płatnego Parkowania nie uiścili stosownej opłaty. W tym samym okresie kontrolerzy Strefy Płatnego Parkowania wystawili 4573 takich raportów. Ujawniając brak opłaty parkingowej strażnicy i kontrolerzy spowodowali obowiązek dokonania dodatkowej opłaty na kwotę co najmniej zł. Do Komendy Miejskiej Policji w Koninie przekazano 553 sprawy, które dotyczyły przestępstw i wykroczeń ujawnionych przez strażników miejskich, wykroczeń ujawnionych przy pomocy Fotoradaru oraz zdarzeń zaobserwowanych w obrębie kamer monitoringu miejskiego. Funkcjonariusze Straży Miejskiej samodzielnie doprowadzili 192 osoby do Izby Wytrzeźwień. Wspólnie z Policjantami zabezpieczano 39 imprez i uroczystości organizowanych na terenie miasta, w których w różnych składach osobowych wzięło udział 279 strażników. Strażnicy uczestniczyli również w akcjach prowadzonych przez Policję w tym: - Bezpieczna droga do szkoły 18 funkcjonariuszy, - Wagarowicz 8 funkcjonariuszy, - Znicz 16 funkcjonariuszy - Rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego 24 funkcjonariuszy W 2013r strażnicy przeprowadzili akcję STOP 18 nie sprzedajemy wyrobów tytoniowych nieletnim, którą objęto około 200 placówek handlowych, w akcji uczestniczyło 12 strażników dzielnicowych. W 2013r strażnicy miejscy wykonali 20 patroli z udziałem 20 strażników w patrolach mieszanych z funkcjonariuszami Służby Ochrony Kolei z uwagi na występujące zagrożenia przestępczością kryminalną oraz wykroczeniami. Ponadto udzieliliśmy pomocy przy zabezpieczaniu wszystkich meczy piłki nożnej rozgrywanych w Koninie, festynów organizowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe oraz dyskotek organizowanych przez szkoły. Przez cały rok strażnicy zabezpieczali wszystkie imprezy i festyny organizowane przez miasto oraz teren wokół Urzędu Stanu Cywilnego podczas uroczystości ślubnych

6 Współpraca z Policją układa się na bardzo wysokim poziomie. Występuje wzajemna koordynacja i pomoc w przypadkach tego wymagających. W ramach współpracy z wydziałami Urzędu Miejskiego oraz jednostkami organizacyjnymi działającymi na terenie miasta, Straż miejska przekazała 749 spraw do Wydziałów Urzędu Miejskiego i Instytucji działających na terenie miasta, które dotyczyły między innymi: A/Sprawy przekazane do Wydziałów Urzędu Miejskiego - 377, w tym: 1. Wydział Drogownictwa 261, w tym: -uszkodzona nawierzchnia jezdni - 33, -zanieczyszczony teren miejski - 2 -nieodśnieżone drogi, chodniki - 9, -uszkodzony, zarwany chodnik, teren na parkingu - 44, -nieświecące, uszkodzone oświetlenie uliczne - 29, -nieprawidłowe oznakowanie, uszkodzone znaki drogowe - 75, -uszkodzone lustro drogowe - 2, -uszkodzona kanalizacja deszczowa - 12, -zarośnięty pas drogowy, zwisające konary, suche drzewa - 15, - przepełniony kontener na odzież - 1, - uszkodzony próg spowalniający - 2, - nieporządek na pętli MZK - 1, - złamany konar - 5, - zanieczyszczone ulice - 10, -przepełnione kosze uliczne - 1, - nieprawidłowe oznakowanie w SPP - 4, - parkujące pojazdy w rejonie skrzyżowania ulic Kleczewska a Spółdzielców - 1, - propozycja zwiększenia ilości koszy ulicznych przy ul. Chopina, Kleczewskiej, Paderewskiego i Zakładowej - 1, - dewastacja budynku przy ul. Szarych Szeregów 7-1, - wystawiane reklamy handlowe w pasie drogowym - 2, - dot. wraków pojazdów na trenie miasta - 1, - parkujące pojazdy w rejonie skrzyżowania ulic Kosmonautów a Dworcowa - 1, - w sprawie wymiany, uzupełnienia i postawienia nowego oznakowania w miejscach kontroli przekraczania prędkości - 1, -propozycja zmiany znaków drogowych na ul. Kopernika - 1, - propozycja zainstalowania metalowych słupków przy ul. Kolejowej 8 i Dworcowej 6a - 1, - propozycja wymalowania przy ul. Kolejowej poziomych znaków drogowych stanowiska postojowego - 1

7 - propozycja wyposażenia w tablice informacyjne ulic na Osiedlu Międzylesie - 1, - zanieczyszczone pobocze i rów melioracyjny przy ul. Marantowskiej - 1, - gromadzące się bardzo duże ilości wody podczas opadów atmosferycznych przy ul. Grójeckiej 6a - 1, - propozycja zainstalowania progu spowalniającego przy ul. 11 Listopada 25, - brak oznakowania nazwy ul. Pogodnej - 1, - propozycja wykonania przejścia dla pieszych na ul. Chopina przy wjeździe do marketów Netto i Tesco Wydział Gospodarki Komunalnej 75, w tym: -nieodśnieżone ulice, chodniki - 6, -przewrócony Toy Toy - 1, -uszkodzone ławki - 6, -uszkodzona tablica edukacyjna - 1, -uszkodzony rów melioracyjny - 1, -leżące worki ze śmieciami, - 1, -przepełnione pojemniki do selektywnej zbiórki - 24, -leżące konary drzew, uschnięte drzewa - 5, -zaśmiecony trawnik - 1, -uszkodzony kosz uliczny - 2, -bałagan w parku w Laskówcu - 1, -zanieczyszczone ulice, tereny miejskie - 17, -zarwany, uszkodzony chodnik - 4, -uszkodzona studzienka kanalizacyjna - 1, -wyrzucone płyty azbestowe przy ul. Budowlanych - 1, -zanieczyszczony i niedrożny rów melioracyjny przy ul. Międzylesie a Kleczewska - 1, - wyrwa w ziemi przy ul. Sosnowej Wydział Kultury i Sportu- 1, w tym: -nieporządek na Bulwarze Nadwarciańskim Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności - 2, w tym: - ranne zwierzę - 1, - przerwany rów melioracyjny Wydział Ochrony Środowiska - 7, w tym: - zanieczyszczony teren - 2, - śmierdzący dym z komina - 1, - nielegalna wycinka drzew - 2, - nielegalnie składowany eternit - 1,

8 - wyrzucanie nieczystości przy ul Janowskiej Zakład Obsługi Urzędu Miejskiego 2, w tym: -zwisające na dachu czapy śniegu - 1, -spadające dachówki z ratuszowego dachu na chodnik - 1, 7. Miejski Rzecznik Praw Konsumentów 1, w tym: -w sprawie nieprawidłowości w handlu na jednym z punktów handlowych na terenie giełdy towarowo samochodowej Wydział Prawny i Zmówień Publicznych 1, w tym: -propozycja zmiany uregulowań w Uchwale Nr 646 Rady miasta Konina Wydział Gospodarki Nieruchomościami 3, w tym: -nieporządki przy ul. Muzealnej - 1, -nieporządki przy ul. Wieruszewskiej - 1, -uszkodzony garaż przy ul. Sosnowej Wydział Spraw Obywatelskich 12, w tym: -w sprawie nie stawienia się do kwalifikacji wojskowej - 10, -w sprawie przekazania dowodu osobistego Wydział Podatków i Opłat 4, w tym: -brak opłaty od posiadania psa - 1, -w sprawie handlu poza targowiskiem p. E. Frydrychowicz Wydział Spraw Lokalowych 1, w tym: -niezabezpieczony lokal mieszkalny przy ul. Urbanowskiej Inspektorat Nadzoru Budowlanego 3, w tym: -zły stan techniczny budynku przy Pl. Wolności 9-1, -zły stan techniczny budynku przy Pl. Zamkowym 13-1, -zły stan techniczny budynku były młyn przy ul. Kleczewskiej Wydział Komunikacji 3, w tym: -w sprawie przekazania prawa jazdy - 1, -w sprawie przekazanych tablic rejestracyjnych Wydział Architektury 1, w tym: -w sprawie betonowego płotu przy ul. Międzylesie 27-1.

9 B/ Sprawy przekazane do innych instytucji 372, w tym: 1. Państwowa Straż Pożarna 10, w tym: -wypalanie traw - 2, -palący się kontener na opakowania plastikowe - 1, -połamane drzewa, konary - 3, -ranne zwierzęta, biegające dzikie zwierzęta - 3, -plama oleju na jezdni Koniński Dom Kultury 2, w tym: -biegające sarny na terenie amfiteatru - 1, -przewrócony słup ogłoszeniowy Firma STRABAG 1, w tym: -zanieczyszczona ulica Firma SZART 2, w tym: -przepełniony kosz na śmieci - 1, -śliski chodnik Straż Miejska w Golinie 1, w tym; -ranne zwierzę leżące na trenie gminy Golina Firma SITA 1, w tym: -zanieczyszczona ulica Dom Kultury OSKARD 1, w tym: -zanieczyszczony teren Energetyka SA Kalisz 1, w tym: -Otwarta skrzynka energetyczna Firma ELMIAR 14, w tym: -uszkodzone oświetlenie uliczne Firma AGROMAX Konin 3, w tym: -uszkodzone płyty granitowe na Placu niepodległości - 1, -zanieczyszczony teren miejski - 1, -połamane drzewa, gałęzie Schronisko Dla Bezdomnych Zwierząt 36, w tym: -porzucone zwierzęta - 31, -ranne zwierzęta Mini ZOO 2, w tym:

10 -chore zwierzęta Firma SKANSKA 14, w tym: -oblodzone ulice, chodniki -12, -uszkodzona jezdnia - 1, -zanieczyszczenie terenu, śmieci Telekomunikacja S.A. 4, w tym: -awaria złącza telekomunikacyjnego Firma Raszewski i Syna 28, w tym: -uszkodzona sygnalizacja uliczna Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami 42, w tym: -porzucone zwierzęta - 25, -ranne zwierzęta SM Zatorze 7, w tym: -oberwany chodnik - 2, -nieprawidłowe oznakowanie drogi - 1, -założenie krat w oknach piwnic - 1, -zakłócanie ładu i porządku publicznego Polskie Koleje Państwowe 6, w tym: -na torowisku leżący zdechły pies - 1, -śliskie schody w tunelu - 1, -nieporządek na terenie nieczynnego zbiornika p.poż. - 1, -nieporządek na trenach PKP Centrum Energii Płock 1, w tym: -uszkodzony przewód wysokiego napięcia Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 3, w tym: -odkręcone ławki na Bulwarze Nadwarciańskim - 1, -przewrócony Toy Toy - 1, -uszkodzone ogrodzenie placu przy ul. Jaśminowej Firma Wynajem Maszyn Budowlanych KANTEK 1, w tym: -zwisy lodowe na dachu KSM Administracja ZACHÓD 2, w tym: -uszkodzona elewacja budynku - 2.

11 23. KSM Administracja WSCHÓD 1, w tym: -złamany konar Konińska Spółdzielnia Mieszkaniowa 23, w tym: -nieprawidłowe oznakowanie terenu - 3, -zakłócanie ładu i porządku publicznego - 12, -zanieczyszczenie terenu - 1, -nieprawidłowe parkowanie - 5, -wrak pojazdu - 1, -umieszczanie na klatkach schodowych przedmiotów niezgodnie z przepisami p.poż Miejskie Przedsiębiorstwo Energii Cieplnej 1, w tym: -uszkodzony właz ciepłowniczy Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 18, w tym: -awaria na sieci wodociągowej (wylewająca się woda) - 7, -uszkodzona jezdnia - 3, -uszkodzone studzienki kanalizacyjne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 112, w tym: -martwe zwierzęta - 52, -ranne zwierzęta - 5, -uszkodzone chodniki - 2, -przepełnione kosze uliczne - 9, -nieodśnieżone ulice - 5, -nieodśnieżone chodniki - 13, -zwisy lodowe z dachów - 1, -zanieczyszczony terenu - 1, -uszkodzone studzienki kanalizacyjne - 4, -uszkodzony kosz na przystanku MZK - 1, -leżące worki ze śmieciami - 1, -zdewastowane ławki - 2, -zanieczyszczone ulice - 8, -uszkodzony przystanek MZK - 1, -uszkodzony dach - 1 -zakłócanie ciszy i spokoju mieszkańców - 4, -naprawa urządzenia grzewczego - 1, - nieprawidłowe parkowanie Firma TRANS GAJ 2, w tym: -śliska jezdnia Firma MAX PERI 9, w tym: -leżące worki ze śmieciami - 1,

12 -śliska nawierzchnia jezdni - 5, -zanieczyszczone ulice Pogotowie Ratunkowe 6, w tym: -ranni nietrzeźwi - 4, -ranny mężczyzna w autobusie MZK - 1, -ranni w kolizji drogowej Energetyka Kalisz 3, w tym: -uszkodzone oświetlenie uliczne Starostwo Powiatowe w Łęczycy 1, w tym: -zgubione prawo jazdy Starostwo Powiatowe w Oleśnie 1, w tym: -znalezione tablice rejestracyjne Starostwo Powiatowe w Turku 1, tym: -znalezione tablice rejestracyjne Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 6, w tym: -opieka nad starszymi, samotnymi osobami - 4, -topografia miejsc przebywania osób bezdomnych na trenie miasta Konina Urząd Gminy w Rzgowie 1, w tym: -znaleziony dowód osobisty Kancelaria Radcy Prawnego 2, w tym: - udostępnienie danych dotyczących wykroczenia - 2, 38. Firma DOMATOR 1, w tym: -w sprawie zanieczyszczonego terenu Bank BGŻ w Warszawie 1, w tym: -znaleziona karta bankomatowa Wojskowa Komenda Uzupełnień 1, w tym: -uzgodnienia w sprawie ochrony informacji niejawnych - 1.

13 C/ Ponadto strażnicy miejscy w 2013 roku udzielili pomocy prawnej dla straży miejskich i gminnych w 193 sprawach Podczas codziennych działań funkcjonariusze Straży Miejskiej udzielili w 26 przypadkach asysty pracownikom urzędów, przedsiębiorstw i instytucji. W zakresie realizacji Uchwały Nr 479 Rady Miasta Konina z dnia 28 listopada 2012r w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Konina, funkcjonariusze Straży Miejskiej, prowadząc kontrole w mieście, doprowadzili do uprzątnięcia nielegalnych wysypisk odpadów komunalnych mających negatywny wpływ na estetykę miasta. W okresie sprawozdawczym od 01 kwietnia do października 2013r prowadzona była przez Straż Miejską akcja, skierowana na kontrolę posesji, prywatnych, zakładów pracy i obiektów użyteczności publicznej dotycząca utrzymania czystości i porządku. Skontrolowano 2906 nieruchomości w tym 2680 prywatnych oraz 226 obiektów usługowo-handlowe. W 459 przypadkach stwierdzono nieprawidłowości, które dotyczyły między innymi : - braku umowy i rachunków na wywóz nieczystości i wyposażenia nieruchomości w odpowiedni pojemnik, - braku oznaczenia numerem posesji, - nieporządku na terenie nieruchomości oraz w obrębie nieruchomości, - nie sprawowania właściwej opieki nad zwierzętami oraz brak szczepień, - brak przyłączy nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej gdy Pouczono 386 osoby, mandatami karnymi ukarano 34 osoby na kwotę 2800,- zł..ponadto do właścicieli lub administratorów skierowano 39 pism dotyczących usunięcia nieprawidłowości na ich nieruchomościach. Do końca roku prowadzone były kontrole przez dzielnicowych Straży Miejskiej, które spowodowały w większości przypadków usunięcie wcześniej ujawnionych nieprawidłowości. Akcja Posesja prowadzona przez Straż Miejską od 2002 roku przynosi zauważalne efekty. Przede wszystkim zlikwidowane zostały w mieście dzikie wysypiska stałych odpadów komunalnych. Z roku na rok stwierdzamy coraz więcej zadbanych i dobrze utrzymanych posesji prywatnych. Mając na uwadze właściwe utrzymanie czystości i porządku w mieście Straż Miejska

14 zwracała uwagę na pozostawione pojazdy w stanie wskazującym na ich nie używanie (brak powietrza w kołach, brak tablic rejestracyjnych, wybite szyby itp.). Ujawniono 13 pojazdów, które kwalifikowały się do usunięcia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Do właścicieli skierowano pisma wyznaczając dwutygodniowy termin do ich usunięcia. Właściciele w większości przypadkach zastosowali się do zaleceń i usunęli pojazdy.w pięciu przypadkach właściciele nie zastosowali się do zaleceń w związku z czym pojazdy zostały odholowane na parking strzeżony. Od maja 2006 roku zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta, Straż Miejska została wyznaczona jako jednostka do której kierowane są przez Sąd Rejonowy w Koninie osoby skazane na wykonywanie nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne. W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2013r prace były wykonywane przez 15 osób, które przepracowały 1731 godzin. Osoby skazane wykonywały prace na terenie miasta pod nadzorem funkcjonariuszy Straży Miejskiej. Pracami porządkowymi obejmowano wielokrotnie 68 ulic miasta. Zadania Straży Miejskiej na 2014 r. 1. W ramach Miejskiego Systemu Bezpieczeństwa dla miasta Konina przyjętego do realizacji Uchwałą Nr 310 Rady Miasta Konina z dnia 29 marca 2000 roku Straż Miejska będzie wykonywała zadania : a) w zakresie zwalczania przestępczości kryminalnej : realizacja ścisłej współpracy pomiędzy Strażą Miejską a Policją poprzez wspólne działania prewencyjne, współdziałanie dzielnicowych Straży Miejskiej z dzielnicowymi Policji, wymiana informacji o zagrożeniach i nieprawidłowościach występujących w mieście udział funkcjonariuszy Straży Miejskiej w akcjach organizowanych przez Policje, kierowanie służb patrolowych w rejony lokali rozrywkowych w czasie trwania imprez, w czasie spotkań z młodzieżą przedstawiać skalę zagrożeń i skutki związane z naruszaniem prawa, nawiązywanie kontaktów z właścicielami obiektów w których odbywają się imprezy w celu przedstawienia wymogów właściwego zabezpieczenia, informowanie społeczności osiedlowych oraz właścicieli domów jednorodzinnych o miejscach szczególnie zagrożonych przestępczością, bieżące informowanie Policji o nieprawidłowościach zaobserwowanych

15 przez pracowników obsługujących monitoring wizyjny miasta. obserwowanie i rejestrowanie przy użyciu środków technicznych /monitoring/obrazu zdarzeń w miejscach publicznych. b) w zakresie zwalczania przestępczości gospodarczej : stała kontrola targowisk przy ul. 11 Listopada, ul. Wodnej,zieleniaka na ul. Chopina pod kątem nielegalnego handlu oraz na giełdzie towarowosamochodowej przy ul. Podwale. podejmowanie wspólnych działań z dzielnicowymi Komendy Miejskiej Policji w Koninie na targowiskach oraz giełdzie towarowo samochodowej, c) w zakresie zwalczania nieprawidłowości w ruchu drogowym : kontynuować udział strażników miejskich we wspólnych akcjach organizowanych przez Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Koninie, dotyczących osób nietrzeźwych, pieszych popełniających wykroczenia, Bezpieczna szkoła, Znicz itp., na bieżąco informować odpowiednie służby o nieprawidłowościach występujących w sygnalizacji świetlnej, oświetleniu ulicznym, niewłaściwej nawierzchni dróg oraz zieleni ograniczającej widoczność głównie w rejonie przejść dla pieszych i skrzyżowań, prowadzić bieżącą kontrolę i eliminować nieprawidłowości występujące na drogach p. poż., reagowanie na nieprawidłowości związane z parkowaniem pojazdów w miejscach niedozwolonych, prowadzenie działań mających na celu usunięcie z terenu miasta samochodów, których stan techniczny wskazuje na ich nie używanie, nadzór i obsługa wprowadzonej na terenie miasta od maja 2012 Strefy Płatnego Parkowania d) w zakresie zwalczania patologii społecznej : prowadzić kontrole w miejscach sprzedaży alkoholu pod kątem przestrzegania Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i zapobieganiu alkoholizmowi, osoby nietrzeźwe w sytuacjach zagrożenia ich życia lub zdrowia i gdy dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym odwozić do miejsca zamieszkania lub Izby Wytrzeźwień, uczestniczyć w spotkaniach z młodzieżą z programem zapobiegania przestępczości, negatywnych skutków spożywania alkoholu oraz środków odurzających.

16 prowadzić monitoring wokół szkół i terenów gromadzenia się młodzieży pod kątem spożywania alkoholu oraz zażywania środków odurzających. 2. Na bieżąco rozwiązywać problemy i zadania nałożone Uchwałą NR 479 Rady Miasta Konina z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie miasta Konina oraz wynikające z Ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 3. Utrzymywać stałą współpracę z poszczególnymi wydziałami Urzędu Miasta poprzez wymianę informacji i wspólne rozwiązywanie problemów związanych z działalnością Urzędu. 4. Nawiązywać kontakty z organizatorami zgromadzeń i imprez publicznych, udzielać pomocy Policji i innym służbom w ochronie porządku podczas ich trwania. 5. Realizować zadania wynikające z Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.

17

18

Sprawozdanie. z działalności StraŜy Miejskiej w Koninie za okres 01.01.2012r. 31.12.2012r.

Sprawozdanie. z działalności StraŜy Miejskiej w Koninie za okres 01.01.2012r. 31.12.2012r. Sprawozdanie z działalności StraŜy Miejskiej w Koninie za okres 01.01.2012r. 31.12.2012r. StraŜ Miejska w Koninie została powołana w 1992 roku i obecnie funkcjonuje w oparciu o Zarządzenie Nr 8/2011 Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Koninie za okres 01.01.2011r. 31.12.2011r.

Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Koninie za okres 01.01.2011r. 31.12.2011r. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Koninie za okres 01.01.2011r. 31.12.2011r. Straż Miejska w Koninie została powołana w 1992 roku i obecnie funkcjonuje w oparciu o Zarządzenie Nr 8/2011 Prezydenta

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU W MIEŚCIE KONINIE ZA ROK 2014

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU W MIEŚCIE KONINIE ZA ROK 2014 URZĄD MIEJSKI W KONINIE Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU W MIEŚCIE KONINIE ZA ROK 2014... Konin, marzec 2015r. SPIS TREŚCI - Wprowadzenie str. 2

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU W MIEŚCIE KONINIE ZA ROK 2014

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU W MIEŚCIE KONINIE ZA ROK 2014 URZĄD MIEJSKI W KONINIE Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU W MIEŚCIE KONINIE ZA ROK 2014... Konin, marzec 2015r. SPIS TREŚCI - Wprowadzenie str. 2

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Straży Miejskiej w Rzeszowie w 2014 roku

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Straży Miejskiej w Rzeszowie w 2014 roku SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Straży Miejskiej w Rzeszowie w 2014 roku Misja Straży Miejskiej w Rzeszowie Straż Miejska powołana jest do ochrony porządku publicznego na terenie Miasta Rzeszowa i spełnia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji zadań przez Straż Miejską 2013 RAPORT ROCZNY 2013. Bezpieczeństwo, Porządek, Zaufanie. Bochnia 15 stycznia 2013 r.

Sprawozdanie z realizacji zadań przez Straż Miejską 2013 RAPORT ROCZNY 2013. Bezpieczeństwo, Porządek, Zaufanie. Bochnia 15 stycznia 2013 r. RAPORT ROCZNY 2013 Bezpieczeństwo, Porządek, Zaufanie Bochnia 15 stycznia 2013 r. Tel. 986 Strona - 1 - Szanowni Państwo, Straż Miejska w Bochni po raz kolejny oddaje w państwa ręce sprawozdanie z własnej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STRAŻY MIEJSKIEJ W SZCZECINKU W 2010 R. Realizacja zadań administracyjno-porządkowych

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STRAŻY MIEJSKIEJ W SZCZECINKU W 2010 R. Realizacja zadań administracyjno-porządkowych SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STRAŻY MIEJSKIEJ W SZCZECINKU W 2010 R. Realizacja zadań administracyjno-porządkowych W roku 2010 strażnicy miejscy pracowali przez całą dobę na III zmiany. Od godziny 6 00

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania straży gminnych (miejskich)

Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania straży gminnych (miejskich) N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W SZCZECINIE LSZ-4101-02-02/2010 Nr ewid. 169/2010/P/10/167/LSZ Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania straży gminnych (miejskich) Szczecin marzec

Bardziej szczegółowo

STRAŻ GMINNA W KOBYLNICY SPRAWOZDANIE. Sprawozdanie z wykonywania zadań Straży Gminnej w Kobylnicy za rok 2014r. Kobylnica, grudzień 2014r.

STRAŻ GMINNA W KOBYLNICY SPRAWOZDANIE. Sprawozdanie z wykonywania zadań Straży Gminnej w Kobylnicy za rok 2014r. Kobylnica, grudzień 2014r. STRAŻ GMINNA W KOBYLNICY SPRAWOZDANIE Sprawozdanie z wykonywania zadań Straży Gminnej w Kobylnicy za rok 2014r. Kobylnica, grudzień 2014r. W okresie sprawozdawczym w 2014 roku przyjęto łącznie 1271 zgłoszeń

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej

Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej SM.0643.6.2014 Krasnystaw 18.04.2014 r. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej W Krasnymstawie za Rok 2013 Straż Miejska w Krasnymstawie została utworzona z dniem 14 stycznia 1993 roku, na podstawie

Bardziej szczegółowo

Straż Miejska jest samorządową formacją powołaną do ochrony porządku na terenie gminy.

Straż Miejska jest samorządową formacją powołaną do ochrony porządku na terenie gminy. ROZDZIAŁ I 1.1. Informacje ogólne Straż Miejska jest samorządową formacją powołaną do ochrony porządku na terenie gminy. Pruszkowska Straż Miejska powstała w dniu 1 września 1992 roku na mocy Zarządzenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/129/15 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 1 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/129/15 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 1 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR VII/129/15 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z realizacji Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego

Bardziej szczegółowo

140 etatów 125 strażników

140 etatów 125 strażników Stan osobowy i struktura 140 etatów 125 strażników 15 pracownicy administracyjni i obsługa techniczna 2011 rok 118 Wzrost o 1 etat 2012 rok 125 strażników Stan osobowy i struktura 4 oddziały - Śródmieście,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STRAŻY MIEJSKIEJ MIASTA LUBLIN ZA ROK 2010

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STRAŻY MIEJSKIEJ MIASTA LUBLIN ZA ROK 2010 31 marca 2011 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STRAŻY MIEJSKIEJ MIASTA LUBLIN ZA ROK 2010 Straż Miejska Miasta Lublin funkcjonuje na podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Strażach Gminnych. Wykonując

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH STATYSTYKA Z DZIAŁALNOŚCI W 2011 ROKU

URZĄD MIEJSKI W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH STATYSTYKA Z DZIAŁALNOŚCI W 2011 ROKU URZĄD MIEJSKI W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH STATYSTYKA Z DZIAŁALNOŚCI W 2011 ROKU I. URZĄD STANU CYWILNEGO W roku 2011 w Urzędzie Stanu Cywilnego zarejestrowano: 472 urodzeń 4 urodzeń dla gminy Stoszowice 309

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/794/13 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 27 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXV/794/13 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 27 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXV/794/13 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania z realizacji Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego

Bardziej szczegółowo

STRAŻ MIEJSKA W ZĄBKACH

STRAŻ MIEJSKA W ZĄBKACH STRAŻ MIEJSKA W ZĄBKACH STRAŻ MIEJSKA W ZĄBKACH POWSTAŁA W 2008 R. Uchwałą Nr XIV/92/2007 Rady Miasta Ząbki z dnia 13 września 2007 r. w sprawie utworzenia Straży Miejskiej w Ząbkach jako jednostki budżetowej

Bardziej szczegółowo

Ewidencja wyników działań Straży Miejskiej w Jeleniej Górze w 2012 roku. 1. Wyniki działań Straży Miejskiej w Jeleniej Górze

Ewidencja wyników działań Straży Miejskiej w Jeleniej Górze w 2012 roku. 1. Wyniki działań Straży Miejskiej w Jeleniej Górze Wprowadzenie Sprawozdawczość Straży Miejskich uregulowana została w zapisach art. 9a i 9b Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o strażach gminnych. W związku z powyższym prowadzona jest ewidencja etatów, wyposażenia

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU STRAŻY MIEJSKIEJ MIASTA SZCZECIN W LATACH 2010-2018

STRATEGIA ROZWOJU STRAŻY MIEJSKIEJ MIASTA SZCZECIN W LATACH 2010-2018 STRATEGIA ROZWOJU STRAŻY MIEJSKIEJ MIASTA SZCZECIN W LATACH 200-208 SZCZECIN 200 Spis treści CEL...4 2 CHARAKTERYSTYKA MIASTA SZCZECIN...7 2. Rys historyczny...7 2.2 Szczecin w liczbach...8 3 GENEZA I

Bardziej szczegółowo

STRAŻ MIEJSKA W GDAŃSKU

STRAŻ MIEJSKA W GDAŃSKU STRAŻ MIEJSKA W GDAŃSKU RAPORT ROCZNY 2011 KIEROWNICTWO STRAŻY MIEJSKIEJ W GDAŃSKU KOMENDANT LESZEK WALCZAK ZASTĘPCA KOMENDANTA DS. LOGISTYKI AGNIESZKA GRABOWSKA ZASTĘPCA KOMENDANTA DS. PREWENCJI ANDRZEJ

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Jeleniej Górze Rok 2014

Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Jeleniej Górze Rok 2014 Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Jeleniej Górze Rok 2014 Jelenia Góra styczeń 2015r Wprowadzenie W 2014r Straż Miejska w Jeleniej Górze w znacznym stopniu zmodernizowała system wspomagania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Jeleniej Górze Rok 2013

Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Jeleniej Górze Rok 2013 Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Jeleniej Górze Rok 2013 Jelenia Góra styczeń 2014r Wprowadzenie W 2013r Straż Miejska w Jeleniej Górze kontynuowała realizacje zadań przekazanych nam przez

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 czerwca 2013 r. Poz. 639. Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych 1) z dnia 21 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 4 czerwca 2013 r. Poz. 639. Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych 1) z dnia 21 marca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 czerwca 2013 r. Poz. 639 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych 1) z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 lutego 2012 r. Pozycja 222 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 16 lutego 2012 r.

Warszawa, dnia 28 lutego 2012 r. Pozycja 222 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 16 lutego 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 lutego 2012 r. Pozycja 222 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 16 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI NA LATA 2015 2018,,B E Z P I E C Z N Y P O W I A T

POWIATOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI NA LATA 2015 2018,,B E Z P I E C Z N Y P O W I A T Załącznik do uchwały Nr IX/47/2015 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 28 kwietnia 2015 r. POWIATOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI NA LATA 2015

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 1187. SPRAWOZDANIE STAROSTY LEGIONOWSKIEGO z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2014

Warszawa, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 1187. SPRAWOZDANIE STAROSTY LEGIONOWSKIEGO z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2014 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 1187 SPRAWOZDANIE STAROSTY LEGIONOWSKIEGO z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2014 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 53/2015 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 19 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR 53/2015 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 19 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR 53/2015 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta Radomia za 2014 rok Na podstawie art.38b

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2012 Z mieszkańcami i dla mieszkańców

RAPORT ROCZNY 2012 Z mieszkańcami i dla mieszkańców RAPORT ROCZNY 2012 Z mieszkańcami i dla mieszkańców 2 Raport roczny Straży Miejskiej w Gdańsku 2012 Słowo wstępne Spis treści 1. Straż Miejska w Gdańsku informacje podstawowe 2. Działania Straży Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 marca 2013 r. Poz. 3756

Warszawa, dnia 28 marca 2013 r. Poz. 3756 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 28 marca 2013 r. Poz. 3756 UCHWAŁA Nr XXXI/183/2013 RADY POWIATU W PUŁTUSKU z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności

Bardziej szczegółowo

1. Realizacja zadań administracyjno-porządkowych

1. Realizacja zadań administracyjno-porządkowych 1 1. Realizacja zadań administracyjno-porządkowych W roku 2008 straŝnicy miejscy pracowali przez całą dobę na III zmiany. Od godziny 6 00 do godziny 22 00 praca odbywała się na dwie zmiany w oparciu o

Bardziej szczegółowo