Sprawozdanie. z działalności Straży Miejskiej w Koninie za okres r r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie. z działalności Straży Miejskiej w Koninie za okres 01.01.2013r. 31.12.2013r."

Transkrypt

1 Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Koninie za okres r r. Straż Miejska w Koninie została powołana w 1992 roku i obecnie funkcjonuje w oparciu o Zarządzenie Nr 8/2011 Prezydenta Miasta Konina z dnia 14 kwietnia 2011 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Koninie oraz Zarządzenie Nr 11/2010 Prezydenta Miasta Konina z dnia 14 pażdziernika 2010 roku w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Koninie. Straż wykonuje zadania w zakresie ochrony porządku publicznego wynikające z ustaw i aktów prawa miejscowego. Do zadań straży należy w szczególności : 1) ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych, 2) czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym, 3) współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń, 4) zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie w miarę możliwości świadków zdarzenia, 5) ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej, 6) współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,

2 7) doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsc ich zamieszkania jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób, 8) informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi i samorządowymi i organizacjami społecznymi, 9) konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy, 10)Ponadto straży przysługuje prawo do obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych w przypadku gdy czynności te są niezbędne do wykonywania zadań oraz w celu: a/ utrwalenia dowodu popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, b/ przeciwdziałania przypadkom naruszania spokoju i porządku w miejscach publicznych, c/ ochrony obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej. W Straży Miejskiej Konina zatrudnionych było 27 funkcjonariuszy którzy posiadają odpowiednie przygotowanie zawodowe oraz przeszkolenie.strażnicy podzieleni są na zespoły w zależności od przydzielonych im zadań. Ponadto w Straży zatrudnionych jest 11 osób na stanowiskach administracyjnych przy obsłudze monitoringu miejskiego oraz Strefy Płatnego Parkowania - w tym pięć osób niepełnosprawnych,które wykonują zadania przy obsłudze monitoringu miejskiego Od 20 maja 2012r Straż Miejska decyzją Prezydenta Miasta została wyznaczona do obsługi nowo utworzonej Strefy Płatnego Parkowania.W skład SPP wchodzi obecnie 25 parkomatów których codzienną obsługą oraz kontrolą zajmuje się trzech kontrolerów Strefy Płatnego Parkowania. Bezpośredni nadzór nad SPP sprawuje Z-ca Komendanta Straży Miejskiej. Natomiast dodatkowo bieżacą kontrolę nad właściwym postępowaniem kierowców korzystających ze Strefy Płatnego Parkowania wykonują strażnicy miejscy. Z uwagi na nasilenie przestępstw i innych patologicznych zjawisk władze miasta podjęły decyzję o konieczności monitorowania wizyjnego miasta. W 2013 roku w skład systemu telewizji dozorowanej wchodziło 36 kamer, w tym 17 kamer z głowicami obrotowymi i 19 kamer stacjonarnych.ponadto do sieci monitoringu włączonych zostało 14 kamer

3 stacjonarnych na obiekcie miejskim ul. Chopina 14 B oraz dwie kamery zabezpieczające Wydział Komunikacji. Nadzór nad systemem prowadzony jest całodobowo przez Straż Miejską. Centrum monitoringu znajduje się w siedzibie Straży Miejskiej i posiada bezpośrednie połączenie telefoniczne z oficerem dyżurnym Komendy Miejskiej Policji.Ponadto wykonano bezpośrednie połączenie (podgląd z kamer) z oficerem dyżurnym Komendy Miejskiej Policji. Przy tak zorganizowanej współpracy oficer dyżurny może bezpośrednio oddziaływać na podejmowane czynności w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości występujących w zasięgu kamer.. Monitoringiem objęto rejony dotychczas najbardziej zagrożone działalnością przestępczą oraz uczęszczane przez mieszkańców i osoby przyjezdne np. rejon dworca PKP, dworzec PKS, tunel dworca PKP, skwery miejskie i centrum miasta. Przez okres od 2001 roku a więc od zastosowania kamer w rejonach objętych monitoringiem wyeliminowano dotychczasowe zagrożenia. Obecnie monitoring spełnia przede wszystkim funkcję prewencyjną albowiem szybka reakcja służb mundurowych (Policji, Straży Miejskiej) na występujące zagrożenia pozwala zapobiegać przede wszystkim przestępczości przeciwko życiu i zdrowiu. W monitorowanych miejscach mieszkańcy i osoby przyjezdne mogą czuć się bezpiecznie, natomiast tym sposobem Straż Miejska realizuje jedną z funkcji tj. przeciwdziałanie zjawiskom kryminogennym i przestępczym. W 2013 roku strażnicy podejmowali ogółem 9021 interwencji. Szczegółowe zestawienie podejmowanych interwencji oraz wyciąganych sankcji karno administracyjnych obrazuje poniższe zestawienie. Lp. 1 EWIDENCJA WYNIKÓW DZIAŁAŃ STRAŻY MIEJSKIEJ W KONINIE r. Rodzaje wykroczeń zawartych w: Ustawie-Kodeks wykroczeń a) porządkowi i spokojowi publicznemu instytucjom państwowym, b) samorządowym i społecznym c) bezpieczeństwu osób i mienia bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji w tym: d) -ujawnione przez urządzenia rejestrujące Środki oddziaływania wychowawczego (art. 41 k.w.) Liczba Mandat Kwota Wnioski do sądu Sprawy przekazane innym organom lub instytucjom Razem e) f) g) -pozostałe naruszenia osobie zdrowiu mieniu

4 h) i) j) k) interesom konsumentów obyczajności publicznej urządzeniom użytku publicznego Szkodnictwo leśne, polne i ogrodowe Przepisach wprowadzających Kodeks Pracy Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Ustawa o ochronie zwierząt Ustawa o odpadach Ustawie Prawo ochrony środowiska 9 Ustawa Prawo o miarach Ustawie Prawo wodne Ustawie o publicznym transporcie drogowym Ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Ustawa o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt Ustawie o ochronie przyrody Ustawa o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji Ustawie o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym Ustawie o bateriach i akumulatorach 19 Ustawie-Kodeks Wyborczy 20 Akty prawa miejscowego (przepisy porządkowe) Innych OGÓŁEM

5 W 2013r. przeprowadzono 3300 postępowań wyjaśniających na podstawie których sporządzonych zostało 344 wniosków o ukaranie i skierowanych do Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Koninie. Mniejsza ilość wniosków od ilości prowadzonych postępowań wyjaśniających wynika z sytuacji kończenia postępowania wyjaśniającego postępowaniem mandatowym lub pouczeniem. Ponadto strażnicy miejscy w ramach codziennych obowiązków wystawili 440 raportów kierowcom którzy parkując w Strefie Płatnego Parkowania nie uiścili stosownej opłaty. W tym samym okresie kontrolerzy Strefy Płatnego Parkowania wystawili 4573 takich raportów. Ujawniając brak opłaty parkingowej strażnicy i kontrolerzy spowodowali obowiązek dokonania dodatkowej opłaty na kwotę co najmniej zł. Do Komendy Miejskiej Policji w Koninie przekazano 553 sprawy, które dotyczyły przestępstw i wykroczeń ujawnionych przez strażników miejskich, wykroczeń ujawnionych przy pomocy Fotoradaru oraz zdarzeń zaobserwowanych w obrębie kamer monitoringu miejskiego. Funkcjonariusze Straży Miejskiej samodzielnie doprowadzili 192 osoby do Izby Wytrzeźwień. Wspólnie z Policjantami zabezpieczano 39 imprez i uroczystości organizowanych na terenie miasta, w których w różnych składach osobowych wzięło udział 279 strażników. Strażnicy uczestniczyli również w akcjach prowadzonych przez Policję w tym: - Bezpieczna droga do szkoły 18 funkcjonariuszy, - Wagarowicz 8 funkcjonariuszy, - Znicz 16 funkcjonariuszy - Rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego 24 funkcjonariuszy W 2013r strażnicy przeprowadzili akcję STOP 18 nie sprzedajemy wyrobów tytoniowych nieletnim, którą objęto około 200 placówek handlowych, w akcji uczestniczyło 12 strażników dzielnicowych. W 2013r strażnicy miejscy wykonali 20 patroli z udziałem 20 strażników w patrolach mieszanych z funkcjonariuszami Służby Ochrony Kolei z uwagi na występujące zagrożenia przestępczością kryminalną oraz wykroczeniami. Ponadto udzieliliśmy pomocy przy zabezpieczaniu wszystkich meczy piłki nożnej rozgrywanych w Koninie, festynów organizowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe oraz dyskotek organizowanych przez szkoły. Przez cały rok strażnicy zabezpieczali wszystkie imprezy i festyny organizowane przez miasto oraz teren wokół Urzędu Stanu Cywilnego podczas uroczystości ślubnych

6 Współpraca z Policją układa się na bardzo wysokim poziomie. Występuje wzajemna koordynacja i pomoc w przypadkach tego wymagających. W ramach współpracy z wydziałami Urzędu Miejskiego oraz jednostkami organizacyjnymi działającymi na terenie miasta, Straż miejska przekazała 749 spraw do Wydziałów Urzędu Miejskiego i Instytucji działających na terenie miasta, które dotyczyły między innymi: A/Sprawy przekazane do Wydziałów Urzędu Miejskiego - 377, w tym: 1. Wydział Drogownictwa 261, w tym: -uszkodzona nawierzchnia jezdni - 33, -zanieczyszczony teren miejski - 2 -nieodśnieżone drogi, chodniki - 9, -uszkodzony, zarwany chodnik, teren na parkingu - 44, -nieświecące, uszkodzone oświetlenie uliczne - 29, -nieprawidłowe oznakowanie, uszkodzone znaki drogowe - 75, -uszkodzone lustro drogowe - 2, -uszkodzona kanalizacja deszczowa - 12, -zarośnięty pas drogowy, zwisające konary, suche drzewa - 15, - przepełniony kontener na odzież - 1, - uszkodzony próg spowalniający - 2, - nieporządek na pętli MZK - 1, - złamany konar - 5, - zanieczyszczone ulice - 10, -przepełnione kosze uliczne - 1, - nieprawidłowe oznakowanie w SPP - 4, - parkujące pojazdy w rejonie skrzyżowania ulic Kleczewska a Spółdzielców - 1, - propozycja zwiększenia ilości koszy ulicznych przy ul. Chopina, Kleczewskiej, Paderewskiego i Zakładowej - 1, - dewastacja budynku przy ul. Szarych Szeregów 7-1, - wystawiane reklamy handlowe w pasie drogowym - 2, - dot. wraków pojazdów na trenie miasta - 1, - parkujące pojazdy w rejonie skrzyżowania ulic Kosmonautów a Dworcowa - 1, - w sprawie wymiany, uzupełnienia i postawienia nowego oznakowania w miejscach kontroli przekraczania prędkości - 1, -propozycja zmiany znaków drogowych na ul. Kopernika - 1, - propozycja zainstalowania metalowych słupków przy ul. Kolejowej 8 i Dworcowej 6a - 1, - propozycja wymalowania przy ul. Kolejowej poziomych znaków drogowych stanowiska postojowego - 1

7 - propozycja wyposażenia w tablice informacyjne ulic na Osiedlu Międzylesie - 1, - zanieczyszczone pobocze i rów melioracyjny przy ul. Marantowskiej - 1, - gromadzące się bardzo duże ilości wody podczas opadów atmosferycznych przy ul. Grójeckiej 6a - 1, - propozycja zainstalowania progu spowalniającego przy ul. 11 Listopada 25, - brak oznakowania nazwy ul. Pogodnej - 1, - propozycja wykonania przejścia dla pieszych na ul. Chopina przy wjeździe do marketów Netto i Tesco Wydział Gospodarki Komunalnej 75, w tym: -nieodśnieżone ulice, chodniki - 6, -przewrócony Toy Toy - 1, -uszkodzone ławki - 6, -uszkodzona tablica edukacyjna - 1, -uszkodzony rów melioracyjny - 1, -leżące worki ze śmieciami, - 1, -przepełnione pojemniki do selektywnej zbiórki - 24, -leżące konary drzew, uschnięte drzewa - 5, -zaśmiecony trawnik - 1, -uszkodzony kosz uliczny - 2, -bałagan w parku w Laskówcu - 1, -zanieczyszczone ulice, tereny miejskie - 17, -zarwany, uszkodzony chodnik - 4, -uszkodzona studzienka kanalizacyjna - 1, -wyrzucone płyty azbestowe przy ul. Budowlanych - 1, -zanieczyszczony i niedrożny rów melioracyjny przy ul. Międzylesie a Kleczewska - 1, - wyrwa w ziemi przy ul. Sosnowej Wydział Kultury i Sportu- 1, w tym: -nieporządek na Bulwarze Nadwarciańskim Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności - 2, w tym: - ranne zwierzę - 1, - przerwany rów melioracyjny Wydział Ochrony Środowiska - 7, w tym: - zanieczyszczony teren - 2, - śmierdzący dym z komina - 1, - nielegalna wycinka drzew - 2, - nielegalnie składowany eternit - 1,

8 - wyrzucanie nieczystości przy ul Janowskiej Zakład Obsługi Urzędu Miejskiego 2, w tym: -zwisające na dachu czapy śniegu - 1, -spadające dachówki z ratuszowego dachu na chodnik - 1, 7. Miejski Rzecznik Praw Konsumentów 1, w tym: -w sprawie nieprawidłowości w handlu na jednym z punktów handlowych na terenie giełdy towarowo samochodowej Wydział Prawny i Zmówień Publicznych 1, w tym: -propozycja zmiany uregulowań w Uchwale Nr 646 Rady miasta Konina Wydział Gospodarki Nieruchomościami 3, w tym: -nieporządki przy ul. Muzealnej - 1, -nieporządki przy ul. Wieruszewskiej - 1, -uszkodzony garaż przy ul. Sosnowej Wydział Spraw Obywatelskich 12, w tym: -w sprawie nie stawienia się do kwalifikacji wojskowej - 10, -w sprawie przekazania dowodu osobistego Wydział Podatków i Opłat 4, w tym: -brak opłaty od posiadania psa - 1, -w sprawie handlu poza targowiskiem p. E. Frydrychowicz Wydział Spraw Lokalowych 1, w tym: -niezabezpieczony lokal mieszkalny przy ul. Urbanowskiej Inspektorat Nadzoru Budowlanego 3, w tym: -zły stan techniczny budynku przy Pl. Wolności 9-1, -zły stan techniczny budynku przy Pl. Zamkowym 13-1, -zły stan techniczny budynku były młyn przy ul. Kleczewskiej Wydział Komunikacji 3, w tym: -w sprawie przekazania prawa jazdy - 1, -w sprawie przekazanych tablic rejestracyjnych Wydział Architektury 1, w tym: -w sprawie betonowego płotu przy ul. Międzylesie 27-1.

9 B/ Sprawy przekazane do innych instytucji 372, w tym: 1. Państwowa Straż Pożarna 10, w tym: -wypalanie traw - 2, -palący się kontener na opakowania plastikowe - 1, -połamane drzewa, konary - 3, -ranne zwierzęta, biegające dzikie zwierzęta - 3, -plama oleju na jezdni Koniński Dom Kultury 2, w tym: -biegające sarny na terenie amfiteatru - 1, -przewrócony słup ogłoszeniowy Firma STRABAG 1, w tym: -zanieczyszczona ulica Firma SZART 2, w tym: -przepełniony kosz na śmieci - 1, -śliski chodnik Straż Miejska w Golinie 1, w tym; -ranne zwierzę leżące na trenie gminy Golina Firma SITA 1, w tym: -zanieczyszczona ulica Dom Kultury OSKARD 1, w tym: -zanieczyszczony teren Energetyka SA Kalisz 1, w tym: -Otwarta skrzynka energetyczna Firma ELMIAR 14, w tym: -uszkodzone oświetlenie uliczne Firma AGROMAX Konin 3, w tym: -uszkodzone płyty granitowe na Placu niepodległości - 1, -zanieczyszczony teren miejski - 1, -połamane drzewa, gałęzie Schronisko Dla Bezdomnych Zwierząt 36, w tym: -porzucone zwierzęta - 31, -ranne zwierzęta Mini ZOO 2, w tym:

10 -chore zwierzęta Firma SKANSKA 14, w tym: -oblodzone ulice, chodniki -12, -uszkodzona jezdnia - 1, -zanieczyszczenie terenu, śmieci Telekomunikacja S.A. 4, w tym: -awaria złącza telekomunikacyjnego Firma Raszewski i Syna 28, w tym: -uszkodzona sygnalizacja uliczna Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami 42, w tym: -porzucone zwierzęta - 25, -ranne zwierzęta SM Zatorze 7, w tym: -oberwany chodnik - 2, -nieprawidłowe oznakowanie drogi - 1, -założenie krat w oknach piwnic - 1, -zakłócanie ładu i porządku publicznego Polskie Koleje Państwowe 6, w tym: -na torowisku leżący zdechły pies - 1, -śliskie schody w tunelu - 1, -nieporządek na terenie nieczynnego zbiornika p.poż. - 1, -nieporządek na trenach PKP Centrum Energii Płock 1, w tym: -uszkodzony przewód wysokiego napięcia Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 3, w tym: -odkręcone ławki na Bulwarze Nadwarciańskim - 1, -przewrócony Toy Toy - 1, -uszkodzone ogrodzenie placu przy ul. Jaśminowej Firma Wynajem Maszyn Budowlanych KANTEK 1, w tym: -zwisy lodowe na dachu KSM Administracja ZACHÓD 2, w tym: -uszkodzona elewacja budynku - 2.

11 23. KSM Administracja WSCHÓD 1, w tym: -złamany konar Konińska Spółdzielnia Mieszkaniowa 23, w tym: -nieprawidłowe oznakowanie terenu - 3, -zakłócanie ładu i porządku publicznego - 12, -zanieczyszczenie terenu - 1, -nieprawidłowe parkowanie - 5, -wrak pojazdu - 1, -umieszczanie na klatkach schodowych przedmiotów niezgodnie z przepisami p.poż Miejskie Przedsiębiorstwo Energii Cieplnej 1, w tym: -uszkodzony właz ciepłowniczy Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 18, w tym: -awaria na sieci wodociągowej (wylewająca się woda) - 7, -uszkodzona jezdnia - 3, -uszkodzone studzienki kanalizacyjne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 112, w tym: -martwe zwierzęta - 52, -ranne zwierzęta - 5, -uszkodzone chodniki - 2, -przepełnione kosze uliczne - 9, -nieodśnieżone ulice - 5, -nieodśnieżone chodniki - 13, -zwisy lodowe z dachów - 1, -zanieczyszczony terenu - 1, -uszkodzone studzienki kanalizacyjne - 4, -uszkodzony kosz na przystanku MZK - 1, -leżące worki ze śmieciami - 1, -zdewastowane ławki - 2, -zanieczyszczone ulice - 8, -uszkodzony przystanek MZK - 1, -uszkodzony dach - 1 -zakłócanie ciszy i spokoju mieszkańców - 4, -naprawa urządzenia grzewczego - 1, - nieprawidłowe parkowanie Firma TRANS GAJ 2, w tym: -śliska jezdnia Firma MAX PERI 9, w tym: -leżące worki ze śmieciami - 1,

12 -śliska nawierzchnia jezdni - 5, -zanieczyszczone ulice Pogotowie Ratunkowe 6, w tym: -ranni nietrzeźwi - 4, -ranny mężczyzna w autobusie MZK - 1, -ranni w kolizji drogowej Energetyka Kalisz 3, w tym: -uszkodzone oświetlenie uliczne Starostwo Powiatowe w Łęczycy 1, w tym: -zgubione prawo jazdy Starostwo Powiatowe w Oleśnie 1, w tym: -znalezione tablice rejestracyjne Starostwo Powiatowe w Turku 1, tym: -znalezione tablice rejestracyjne Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 6, w tym: -opieka nad starszymi, samotnymi osobami - 4, -topografia miejsc przebywania osób bezdomnych na trenie miasta Konina Urząd Gminy w Rzgowie 1, w tym: -znaleziony dowód osobisty Kancelaria Radcy Prawnego 2, w tym: - udostępnienie danych dotyczących wykroczenia - 2, 38. Firma DOMATOR 1, w tym: -w sprawie zanieczyszczonego terenu Bank BGŻ w Warszawie 1, w tym: -znaleziona karta bankomatowa Wojskowa Komenda Uzupełnień 1, w tym: -uzgodnienia w sprawie ochrony informacji niejawnych - 1.

13 C/ Ponadto strażnicy miejscy w 2013 roku udzielili pomocy prawnej dla straży miejskich i gminnych w 193 sprawach Podczas codziennych działań funkcjonariusze Straży Miejskiej udzielili w 26 przypadkach asysty pracownikom urzędów, przedsiębiorstw i instytucji. W zakresie realizacji Uchwały Nr 479 Rady Miasta Konina z dnia 28 listopada 2012r w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Konina, funkcjonariusze Straży Miejskiej, prowadząc kontrole w mieście, doprowadzili do uprzątnięcia nielegalnych wysypisk odpadów komunalnych mających negatywny wpływ na estetykę miasta. W okresie sprawozdawczym od 01 kwietnia do października 2013r prowadzona była przez Straż Miejską akcja, skierowana na kontrolę posesji, prywatnych, zakładów pracy i obiektów użyteczności publicznej dotycząca utrzymania czystości i porządku. Skontrolowano 2906 nieruchomości w tym 2680 prywatnych oraz 226 obiektów usługowo-handlowe. W 459 przypadkach stwierdzono nieprawidłowości, które dotyczyły między innymi : - braku umowy i rachunków na wywóz nieczystości i wyposażenia nieruchomości w odpowiedni pojemnik, - braku oznaczenia numerem posesji, - nieporządku na terenie nieruchomości oraz w obrębie nieruchomości, - nie sprawowania właściwej opieki nad zwierzętami oraz brak szczepień, - brak przyłączy nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej gdy Pouczono 386 osoby, mandatami karnymi ukarano 34 osoby na kwotę 2800,- zł..ponadto do właścicieli lub administratorów skierowano 39 pism dotyczących usunięcia nieprawidłowości na ich nieruchomościach. Do końca roku prowadzone były kontrole przez dzielnicowych Straży Miejskiej, które spowodowały w większości przypadków usunięcie wcześniej ujawnionych nieprawidłowości. Akcja Posesja prowadzona przez Straż Miejską od 2002 roku przynosi zauważalne efekty. Przede wszystkim zlikwidowane zostały w mieście dzikie wysypiska stałych odpadów komunalnych. Z roku na rok stwierdzamy coraz więcej zadbanych i dobrze utrzymanych posesji prywatnych. Mając na uwadze właściwe utrzymanie czystości i porządku w mieście Straż Miejska

14 zwracała uwagę na pozostawione pojazdy w stanie wskazującym na ich nie używanie (brak powietrza w kołach, brak tablic rejestracyjnych, wybite szyby itp.). Ujawniono 13 pojazdów, które kwalifikowały się do usunięcia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Do właścicieli skierowano pisma wyznaczając dwutygodniowy termin do ich usunięcia. Właściciele w większości przypadkach zastosowali się do zaleceń i usunęli pojazdy.w pięciu przypadkach właściciele nie zastosowali się do zaleceń w związku z czym pojazdy zostały odholowane na parking strzeżony. Od maja 2006 roku zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta, Straż Miejska została wyznaczona jako jednostka do której kierowane są przez Sąd Rejonowy w Koninie osoby skazane na wykonywanie nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne. W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2013r prace były wykonywane przez 15 osób, które przepracowały 1731 godzin. Osoby skazane wykonywały prace na terenie miasta pod nadzorem funkcjonariuszy Straży Miejskiej. Pracami porządkowymi obejmowano wielokrotnie 68 ulic miasta. Zadania Straży Miejskiej na 2014 r. 1. W ramach Miejskiego Systemu Bezpieczeństwa dla miasta Konina przyjętego do realizacji Uchwałą Nr 310 Rady Miasta Konina z dnia 29 marca 2000 roku Straż Miejska będzie wykonywała zadania : a) w zakresie zwalczania przestępczości kryminalnej : realizacja ścisłej współpracy pomiędzy Strażą Miejską a Policją poprzez wspólne działania prewencyjne, współdziałanie dzielnicowych Straży Miejskiej z dzielnicowymi Policji, wymiana informacji o zagrożeniach i nieprawidłowościach występujących w mieście udział funkcjonariuszy Straży Miejskiej w akcjach organizowanych przez Policje, kierowanie służb patrolowych w rejony lokali rozrywkowych w czasie trwania imprez, w czasie spotkań z młodzieżą przedstawiać skalę zagrożeń i skutki związane z naruszaniem prawa, nawiązywanie kontaktów z właścicielami obiektów w których odbywają się imprezy w celu przedstawienia wymogów właściwego zabezpieczenia, informowanie społeczności osiedlowych oraz właścicieli domów jednorodzinnych o miejscach szczególnie zagrożonych przestępczością, bieżące informowanie Policji o nieprawidłowościach zaobserwowanych

15 przez pracowników obsługujących monitoring wizyjny miasta. obserwowanie i rejestrowanie przy użyciu środków technicznych /monitoring/obrazu zdarzeń w miejscach publicznych. b) w zakresie zwalczania przestępczości gospodarczej : stała kontrola targowisk przy ul. 11 Listopada, ul. Wodnej,zieleniaka na ul. Chopina pod kątem nielegalnego handlu oraz na giełdzie towarowosamochodowej przy ul. Podwale. podejmowanie wspólnych działań z dzielnicowymi Komendy Miejskiej Policji w Koninie na targowiskach oraz giełdzie towarowo samochodowej, c) w zakresie zwalczania nieprawidłowości w ruchu drogowym : kontynuować udział strażników miejskich we wspólnych akcjach organizowanych przez Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Koninie, dotyczących osób nietrzeźwych, pieszych popełniających wykroczenia, Bezpieczna szkoła, Znicz itp., na bieżąco informować odpowiednie służby o nieprawidłowościach występujących w sygnalizacji świetlnej, oświetleniu ulicznym, niewłaściwej nawierzchni dróg oraz zieleni ograniczającej widoczność głównie w rejonie przejść dla pieszych i skrzyżowań, prowadzić bieżącą kontrolę i eliminować nieprawidłowości występujące na drogach p. poż., reagowanie na nieprawidłowości związane z parkowaniem pojazdów w miejscach niedozwolonych, prowadzenie działań mających na celu usunięcie z terenu miasta samochodów, których stan techniczny wskazuje na ich nie używanie, nadzór i obsługa wprowadzonej na terenie miasta od maja 2012 Strefy Płatnego Parkowania d) w zakresie zwalczania patologii społecznej : prowadzić kontrole w miejscach sprzedaży alkoholu pod kątem przestrzegania Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i zapobieganiu alkoholizmowi, osoby nietrzeźwe w sytuacjach zagrożenia ich życia lub zdrowia i gdy dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym odwozić do miejsca zamieszkania lub Izby Wytrzeźwień, uczestniczyć w spotkaniach z młodzieżą z programem zapobiegania przestępczości, negatywnych skutków spożywania alkoholu oraz środków odurzających.

16 prowadzić monitoring wokół szkół i terenów gromadzenia się młodzieży pod kątem spożywania alkoholu oraz zażywania środków odurzających. 2. Na bieżąco rozwiązywać problemy i zadania nałożone Uchwałą NR 479 Rady Miasta Konina z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie miasta Konina oraz wynikające z Ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 3. Utrzymywać stałą współpracę z poszczególnymi wydziałami Urzędu Miasta poprzez wymianę informacji i wspólne rozwiązywanie problemów związanych z działalnością Urzędu. 4. Nawiązywać kontakty z organizatorami zgromadzeń i imprez publicznych, udzielać pomocy Policji i innym służbom w ochronie porządku podczas ich trwania. 5. Realizować zadania wynikające z Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.

17

18

Tworzenie i rozbudowę Straży Miejskiej w Chojnicach można podzielić na kilka etapów:

Tworzenie i rozbudowę Straży Miejskiej w Chojnicach można podzielić na kilka etapów: Powołanie Straży Miejskiej w Chojnicach zostało zainicjowane Uchwałą Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 20 marca 1991 r., która to obligowała ówczesnego Burmistrza Miasta do podjęcie działań zmierzających

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Koninie za okres 01.01.2011r. 31.12.2011r.

Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Koninie za okres 01.01.2011r. 31.12.2011r. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Koninie za okres 01.01.2011r. 31.12.2011r. Straż Miejska w Koninie została powołana w 1992 roku i obecnie funkcjonuje w oparciu o Zarządzenie Nr 8/2011 Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie bezpieczeństwa w mieście i efektach działania StraŜy Miejskiej

Informacja o stanie bezpieczeństwa w mieście i efektach działania StraŜy Miejskiej Kędzierzyn-Koźle dn.02.10.2013 r. SM.5520. Komisja Strategii i Rozwoju Rady Miasta Informacja o stanie bezpieczeństwa w mieście i efektach działania StraŜy Miejskiej 1. Bezpieczeństwo publiczne. W ramach

Bardziej szczegółowo

2. Przestrzeganie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w mieście.

2. Przestrzeganie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w mieście. Informacja o stanie bezpieczeństwa w mieście Straż Miejska w Złotowie funkcjonuje w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o strażach gminnych (miejskich). Z chwilą utworzenia w 1992 roku

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA DZIAŁALNOŚCI STRAśY MIEJSKIEJ W KONINIE

PREZENTACJA DZIAŁALNOŚCI STRAśY MIEJSKIEJ W KONINIE PREZENTACJA DZIAŁALNOŚCI STRAśY MIEJSKIEJ W KONINIE StraŜ Miejska w Koninie została powołana w 1992 roku i obecnie funkcjonuje w oparciu o Zarządzenie Nr 8/2011 Prezydenta Miasta Konina z dnia 14 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 lutego 2012 r. Pozycja 222 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 16 lutego 2012 r.

Warszawa, dnia 28 lutego 2012 r. Pozycja 222 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 16 lutego 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 lutego 2012 r. Pozycja 222 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 16 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu

Bardziej szczegółowo

Numery faksów...0585306000... Adres poczty elektronicznej... Samodzielna jednostka organizacyjna/jednostka organizacyjna w strukturze urzędu gminy*

Numery faksów...0585306000... Adres poczty elektronicznej... Samodzielna jednostka organizacyjna/jednostka organizacyjna w strukturze urzędu gminy* SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE EWIDENCJI PROWADZONEJ PRZEZ STRAŻ MIEJSKĄ ORAZ INFORMACJI O WSPÓŁPRACY STRAŻY Z POLICJĄ W 213r. EWIDENCJA ETATÓW, WYPOSAŻENIA ORAZ WYNIKÓW DZIAŁAŃ STRAŻY...STRAŻ MIEJSKA..STAROGARD

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 czerwca 2013 r. Poz. 639. Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych 1) z dnia 21 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 4 czerwca 2013 r. Poz. 639. Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych 1) z dnia 21 marca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 czerwca 2013 r. Poz. 639 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych 1) z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

EWIDENCJA ETATÓW, WYPOSAŻENIA ORAZ WYNIKÓW DZIAŁAŃ STRAŻY. według stanu na dzień r. Część I Ewidencja etatów

EWIDENCJA ETATÓW, WYPOSAŻENIA ORAZ WYNIKÓW DZIAŁAŃ STRAŻY. według stanu na dzień r. Część I Ewidencja etatów SM.643.2.214 Krasnystaw 28.1.214r. EWIDENCJA ETATÓW, WYPOSAŻENIA ORAZ WYNIKÓW DZIAŁAŃ STRAŻY STRAŻ MIEJSKA W KRASNYMSTAWIE według stanu na dzień 31.12.213 r. Adres Plac 3-go Maja 29 22-3 Krasnystaw Numery

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z działalności StraŜy Miejskiej w Koninie za okres 01.01.2012r. 31.12.2012r.

Sprawozdanie. z działalności StraŜy Miejskiej w Koninie za okres 01.01.2012r. 31.12.2012r. Sprawozdanie z działalności StraŜy Miejskiej w Koninie za okres 01.01.2012r. 31.12.2012r. StraŜ Miejska w Koninie została powołana w 1992 roku i obecnie funkcjonuje w oparciu o Zarządzenie Nr 8/2011 Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie dotyczące ewidencji prowadzonej przez straż gminną (miejską) oraz informacji o współpracy straży z Policją w 2014 roku

Sprawozdanie dotyczące ewidencji prowadzonej przez straż gminną (miejską) oraz informacji o współpracy straży z Policją w 2014 roku Sprawozdanie dotyczące ewidencji prowadzonej przez straż gminną (miejską) oraz informacji o współpracy straży z Policją w 2014 roku EWIDENCJA ETATÓW, WYPOSAŻENIA ORAZ WYNIKÓW DZIAŁAŃ STRAŻY STRAŻ MIEJSKA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie dotyczące ewidencji prowadzonej przez straż gminną (miejską) oraz informacji o współpracy straży z Policją w 2015 roku

Sprawozdanie dotyczące ewidencji prowadzonej przez straż gminną (miejską) oraz informacji o współpracy straży z Policją w 2015 roku Sprawozdanie dotyczące ewidencji prowadzonej przez straż gminną (miejską) oraz informacji o współpracy straży z Policją w 2015 roku EWIDENCJA ETATÓW, WYPOSAŻENIA ORAZ WYNIKÓW DZIAŁAŃ STRAŻY. według stanu

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTO STRAŻY MIEJSKIEJ W GIŻYCKU

ŚWIĘTO STRAŻY MIEJSKIEJ W GIŻYCKU ŚWIĘTO STRAŻY MIEJSKIEJ W GIŻYCKU 29 sierpnia 2016 r., godz. 9.00 sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Giżycku Straż jest jednostką organizacyjną gminy i spełnia służebną rolę wobec społeczności lokalnej,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI (1) z dnia 12 listopada 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI (1) z dnia 12 listopada 2009 r. Dz.U.2013.639 2014-01-28 zm. Dz.U.2014.56 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI (1) z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia przez straże gminne (miejskie)

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 grudnia 2015 r. Poz. 2200

Warszawa, dnia 28 grudnia 2015 r. Poz. 2200 Warszawa, dnia 28 grudnia 2015 r. Poz. 2200 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 17 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia przez

Bardziej szczegółowo

STRAŻ MIEJSKA w KÓRNIKU... (nazwa straży gminnej/miejskiej i nazwa gminy/miasta)

STRAŻ MIEJSKA w KÓRNIKU... (nazwa straży gminnej/miejskiej i nazwa gminy/miasta) Załącznik do rozporządzenia MSWiA z dnia 17 grudnia 2015 r (poz.2200) EWIDENCJA ETATÓW, WYPOSAŻENIA ORAZ WYNIKÓW DZIAŁAŃ STRAŻY STRAŻ MIEJSKA w KÓRNIKU... (nazwa straży gminnej/miejskiej i nazwa gminy/miasta)

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E S P R A W O Z D A N I E STRAŻY MIEJSKIEJ MIASTA WĄBRZEŹNO ZA 2015 R. Wąbrzeźno, styczeń 2016r. Straż Miejska jest samorządową umundurowaną formacją powołaną do ochrony porządku publicznego Do zadań Straży

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Gliwicach za rok 2016

Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Gliwicach za rok 2016 Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Gliwicach za rok 216 EWIDENCJA ETATÓW, WYPOSAŻENIA ORAZ WYNIKÓW DZIAŁAŃ STRAŻY Liczba oddziałów Część I Lp. Nazwa oddziału straży, jej siedziba i charakter

Bardziej szczegółowo

ZADANIA ZREALIZOWANE PRZEZ STRAŻ MIEJSKĄ w 2015r.

ZADANIA ZREALIZOWANE PRZEZ STRAŻ MIEJSKĄ w 2015r. ZADANIA ZREALIZOWANE PRZEZ STRAŻ MIEJSKĄ w 2015r. Straż Miejska realizuje zadania w zakresie ochrony porządku publicznego wynikające z ustaw i prawa miejscowego. Straż Miejska w 2015 roku pracowała w 3

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 113/XIV/07

UCHWAŁA Nr 113/XIV/07 UCHWAŁA Nr 113/XIV/07 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie utworzenia Straży Gminnej Gminy Nowa Ruda Na podstawie art.. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Informacja Straży Miejskiej dot. bezpieczeństwa obywateli, w szczególności osób starszych w mieście Katowice

Informacja Straży Miejskiej dot. bezpieczeństwa obywateli, w szczególności osób starszych w mieście Katowice Informacja Straży Miejskiej dot. bezpieczeństwa obywateli, w szczególności osób starszych w mieście Katowice Komisja Polityki Społecznej Rady Miasta Katowice 09.01.2014 r. Straż Miejska w Katowicach mając

Bardziej szczegółowo

STRAŻ MIEJSKA Miasta Otwocka. Zadania realizowane na przykładzie roku 2016

STRAŻ MIEJSKA Miasta Otwocka. Zadania realizowane na przykładzie roku 2016 Miasta Otwocka Zadania realizowane na przykładzie roku 2016 Straż Miejska Miasta Otwocka powołana została 1 marca 1994 roku do realizacji celów określonych w ustawie o strażach gminnych, tj. m.in. : ochrona

Bardziej szczegółowo

Zadania, Uprawnienia i Obowiązki

Zadania, Uprawnienia i Obowiązki Zadania, Uprawnienia i Obowiązki Straż Miejska Włocławek Zadania, Uprawnienia i Obowiązki Uprawnienia i obowiązki funkcjonariuszy Straży Miejskiej we Włocławku. Strażnicy podczas wykonywania czynności

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo w mieście - - zagrożenia, zwalczanie i zapobieganie

Bezpieczeństwo w mieście - - zagrożenia, zwalczanie i zapobieganie Bezpieczeństwo w mieście - - zagrożenia, zwalczanie i zapobieganie SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STRAŻY MIEJSKIEJ W CZARNKOWIE W 2014 ROKU Czarnków 2015r. W 2014 roku służbę pełniło 4 strażników Straży Miejskiej.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STRAŻY MIEJSKIEJ ZA OKRES OD r. DO r. I DANE OGÓLNE

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STRAŻY MIEJSKIEJ ZA OKRES OD r. DO r. I DANE OGÓLNE Sosnowiec, dnia 10.01.2005r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STRAŻY MIEJSKIEJ ZA OKRES OD 01.01.2004r. DO 31.12.2004r. I DANE OGÓLNE 1\ Status prawny oraz zakres kompetencji. Straż Miejska w Sosnowcu została

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA STRAŻY MIEJSKIEJ. na terenie miasta WROCŁAWIA. na dzień 31 GRUDNIA 2012 R. STRAŻ MIEJSKA WROCŁAWIA UL.GWARNA 5/7, WROCŁAW

KARTA INFORMACYJNA STRAŻY MIEJSKIEJ. na terenie miasta WROCŁAWIA. na dzień 31 GRUDNIA 2012 R. STRAŻ MIEJSKA WROCŁAWIA UL.GWARNA 5/7, WROCŁAW KARTA INFORMACYJNA STRAŻY MIEJSKIEJ na terenie miasta WROCŁAWIA na dzień 31 GRUDNIA 212 R. ADRES: STRAŻ MIEJSKA WROCŁAWIA UL.GWARNA 5/7, 5-1 WROCŁAW TELEFON: 71 347 16 35 FAKS: 71 347 16 34 E-MAIL: straz@strazmiejska.wroclaw.pl

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie bezpieczeństwa w mieście

Informacja o stanie bezpieczeństwa w mieście Informacja o stanie bezpieczeństwa w mieście 1. Bezpieczeństwo i porządek w komunikacji. Straż Miejska w Złotowie na bieżąco prowadzi kontrole w zakresie przestrzegania przez użytkowników dróg przepisów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR SP PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 31 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR SP PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 31 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR SP.0050.1.60.2012 PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Rudzie Śląskiej Na podstawie art. 30 ust.1 i art. 33 ust. 1, 3

Bardziej szczegółowo

STRAŻ MIEJSKA W WADOWICACH SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2012

STRAŻ MIEJSKA W WADOWICACH SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2012 STRAŻ MIEJSKA W WADOWICACH SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2012 Na dzień 31 grudnia 2011 r. na terenie kraju funkcjonowało łącznie 575 oddziałów straży gminnych, miejskich oraz miejskogminnych (na dzień

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E M I E S I Ę C Z N E z działalności Straży Miejskiej Gminy Strzegom w Strzegomiu za okresie od r. do r.

S P R A W O Z D A N I E M I E S I Ę C Z N E z działalności Straży Miejskiej Gminy Strzegom w Strzegomiu za okresie od r. do r. Strzegom, dnia 2 września 2011 r. L.dz. SMGS...KCh -./11 S P R A W O Z D A N I E M I E S I Ę C Z N E z działalności Straży Miejskiej Gminy Strzegom w Strzegomiu za okresie od 1.08.2011 r. do 31.08.2011

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STRAŻY MIEJSKIEJ W WARCE

REGULAMIN STRAŻY MIEJSKIEJ W WARCE Załącznik do Uchwały Nr XXXII/340/05 Rady Miejskiej w Warce z dnia 28 kwietnia 2005 r. REGULAMIN STRAŻY MIEJSKIEJ W WARCE Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Straż Miejska w Warce, zwana dalej Strażą,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VI/44/2015 Rady Miasta Malborka z dnia 19 marca 2015 r.

Uchwała Nr VI/44/2015 Rady Miasta Malborka z dnia 19 marca 2015 r. Uchwała Nr VI/44/2015 Rady Miasta Malborka z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Straży Miejskiej w Malborku. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA 2016 ROK

SPRAWOZDANIE ZA 2016 ROK Misja Straży Miejskiej w Pruszczu Gdańskim Straż Miejska w Pruszczu Gdańskim powołana jest do ochrony porządku publicznego na terenie Miasta Pruszcz Gdański. Straż spełnia służebną rolę wobec społeczności

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Kamieniu Pomorskim

Uchwała Nr.. Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Kamieniu Pomorskim Uchwała Nr.. Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Kamieniu Pomorskim Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o strażach gminnych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 116/2017 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia roku

Zarządzenie Nr 116/2017 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia roku Zarządzenie Nr 116/2017 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 01.06.2017 roku w sprawie: określenia Regulaminu Straży Miejskiej Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y S T R A Ż Y M I E J S K I E J W S I E M I A N O W I C A CH Ś L Ą S K I C H

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y S T R A Ż Y M I E J S K I E J W S I E M I A N O W I C A CH Ś L Ą S K I C H Załącznik do Uchwały Nr 300/2012 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 22 listopada 2012 r. R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y S T R A Ż Y M I E J S K I E J W S I E M I A N O W I C A CH Ś L

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 622 /2012 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 06 czerwca 2012r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Sopocie.

Zarządzenie Nr 622 /2012 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 06 czerwca 2012r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Sopocie. Zarządzenie Nr 622 /2012 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 06 czerwca 2012r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Sopocie. Na podstawie art. 6 ust.2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o strażach

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E M I E S I Ę C Z N E z działalności Straży Miejskiej Gminy Strzegom w Strzegomiu za okresie od r. do r.

S P R A W O Z D A N I E M I E S I Ę C Z N E z działalności Straży Miejskiej Gminy Strzegom w Strzegomiu za okresie od r. do r. Strzegom, dnia 2.11.2011 r. S P R A W O Z D A N I E M I E S I Ę C Z N E z działalności Straży Miejskiej Gminy Strzegom w Strzegomiu za okresie od 1.10.2011 r. do 31.10.2011 r. 1. Ujawniono wykroczeń...

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/195/2016 RADY MIEJSKIEJ W SIERADZU z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Straży Miejskiej w Sieradzu

UCHWAŁA NR XXX/195/2016 RADY MIEJSKIEJ W SIERADZU z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Straży Miejskiej w Sieradzu UCHWAŁA NR XXX/195/2016 RADY MIEJSKIEJ W SIERADZU z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Straży Miejskiej w Sieradzu Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STRAŻY MIEJSKIEJ W TARCZYNIE

REGULAMIN STRAŻY MIEJSKIEJ W TARCZYNIE Załącznik do Uchwały nr VII/39/07 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 14 marca 2007r. REGULAMIN STRAŻY MIEJSKIEJ W TARCZYNIE Do ochrony porządku publicznego, zaspokojenia istotnych potrzeb mieszkańców Tarczyna

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV/185/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 października 2011 roku

Uchwała Nr XV/185/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 października 2011 roku Uchwała Nr XV/185/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 października 2011 roku zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu i Regulaminu Organizacyjnego Straży Miejskiej Kalisza. Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej za 2006 rok

Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej za 2006 rok SM.I.0063-1-2/07 Słupsk 22.01.2007r. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej za 2006 rok W okresie sprawozdawczym do Straży Miejskiej w Słupsku według zapisów w Książkach Zdarzeń wpłynęło 3113 (w

Bardziej szczegółowo

STRAŻ MIEJSKA W ZĄBKACH

STRAŻ MIEJSKA W ZĄBKACH STRAŻ MIEJSKA W ZĄBKACH STRAŻ MIEJSKA W ZĄBKACH POWSTAŁA W 2008 R. Uchwałą Nr XIV/92/2007 Rady Miasta Ząbki z dnia 13 września 2007 r. w sprawie utworzenia Straży Miejskiej w Ząbkach jako jednostki budżetowej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Nowym Tomyślu za 2013 r.

Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Nowym Tomyślu za 2013 r. 1 Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Nowym Tomyślu za 2013 r. Straż Miejska w Nowym Tomyślu istnieje od 1992 roku. Stan etatowy wynosi 7 osób. Od lutego 2008 r. został zatrudniony pracownik

Bardziej szczegółowo

Luba ń ul. Mickiewicza 6, I piętro

Luba ń ul. Mickiewicza 6, I piętro Pan KONRAD ROWIŃSKI Burmistrz miasta Lubań STRAŻ MIEJSKA w Lubaniu 2007 rok I.Karta informacyjna Adres komendy : 59800 Luba ń ul. Mickiewicza 6, I piętro Telefony : stacjonarne (075) 6464442 (075) komórkowy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Jaworznie. z dnia...

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Jaworznie. z dnia... Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Jaworznie - Projekt - Załącznik nr 13 z dnia... w sprawie nadania regulaminu Straży Miejskiej w Jaworznie. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Sandomierzu za 2011 r.

Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Sandomierzu za 2011 r. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Sandomierzu za 2011 r. W okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. funkcjonariusze Straży Miejskiej podejmując interwencje wylegitymowali łącznie 4.058 osób,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Gminie Krapkowice za okres od r. do r.

Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Gminie Krapkowice za okres od r. do r. Krapkowice, 14.08.2015r. SM.0643.16.2015 Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Gminie Krapkowice za okres od 01.01.2015r. do 30.06.2015r. W pierwszym półroczu 2015 roku realizując zadania przewidywane

Bardziej szczegółowo

SM /16 Police, dnia r. PAN BURMISTRZ POLIC SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STRAŻY MIEJSKIEJ W POLICACH ZA DRUGI KWARTAŁ 2016 ROKU

SM /16 Police, dnia r. PAN BURMISTRZ POLIC SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STRAŻY MIEJSKIEJ W POLICACH ZA DRUGI KWARTAŁ 2016 ROKU SM.5521-5.62.279/16 Police, dnia 15.07.2016 r. PAN BURMISTRZ POLIC SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STRAŻY MIEJSKIEJ W POLICACH ZA DRUGI KWARTAŁ 2016 ROKU -2- I. SPRAWY ORGANIZACYJNE W drugim kwartale 2016

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE DZIAŁALNOŚĆ STRAŻY GMINNEJ W DOBREJ ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE DZIAŁALNOŚĆ STRAŻY GMINNEJ W DOBREJ ZA 2011 ROK SPRAWOZDANIE DZIAŁALNOŚĆ STRAŻY GMINNEJ W DOBREJ ZA 2011 ROK 1. Straż Gminna w Dobrej w roku 2011 realizowała zadania w okresie początkowym w składzie komendant, 6 strażników gminnych i pracownik administracyjny.

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie utworzenia Straży Miejskiej w Jaworznie i nadania jej regulaminu.

Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie utworzenia Straży Miejskiej w Jaworznie i nadania jej regulaminu. U C H W A Ł A Nr XVII/182/2003 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie utworzenia Straży Miejskiej w Jaworznie i nadania jej regulaminu. Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 58 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STRAŻY MIEJSKIEJ W GOSTYNINIE

REGULAMIN STRAŻY MIEJSKIEJ W GOSTYNINIE ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 206/XXXIV/09 RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNINIE Z DNIA 30 CZERWCA 2009 R. REGULAMIN STRAŻY MIEJSKIEJ W GOSTYNINIE Rozdział 1. PRZEPISY OGÓLNE 1 Regulamin Straży Miejskiej zwany dalej regulaminem

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZADANIACH ZREALIZOWANYCH PRZEZ STRAŻ MIEJSKĄ W GOGOLINIE. za 2016r.

INFORMACJA O ZADANIACH ZREALIZOWANYCH PRZEZ STRAŻ MIEJSKĄ W GOGOLINIE. za 2016r. INFORMACJA O ZADANIACH ZREALIZOWANYCH PRZEZ STRAŻ MIEJSKĄ W GOGOLINIE za 2016r. Straż Miejska w Gogolinie ma już 25 lat! 3 września 2016r. z okazji jubileuszu na ręce komendanta Straży Miejskiej Burmistrz

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA STRAŻY MIEJSKIEJ. na terenie miasta WROCŁAWIA. na dzień 31 GRUDNIA 2014 R. STRAŻ MIEJSKA WROCŁAWIA UL.GWARNA 5/7, WROCŁAW

KARTA INFORMACYJNA STRAŻY MIEJSKIEJ. na terenie miasta WROCŁAWIA. na dzień 31 GRUDNIA 2014 R. STRAŻ MIEJSKA WROCŁAWIA UL.GWARNA 5/7, WROCŁAW KARTA INFORMACYJNA STRAŻY MIEJSKIEJ na terenie miasta WROCŁAWIA na dzień 31 GRUDNIA 214 R. ADRES: STRAŻ MIEJSKA WROCŁAWIA UL.GWARNA 5/7, 5-1 WROCŁAW TELEFON: 71 347 16 35 FAKS: 71 347 16 34 E-MAIL: straz@strazmiejska.wroclaw.pl

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIX/320/2004 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 22 grudnia 2004 r.

UCHWAŁA Nr XXIX/320/2004 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 22 grudnia 2004 r. UCHWAŁA Nr XXIX/320/2004 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Straży Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Na podstawie art. 8 ust.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.../04 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia r.

Uchwała Nr.../04 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia r. Uchwała Nr.../04 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia... 2004 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pn. Straż Miejska i nadania regulaminu organizacyjnego. Na podstawie art. 2, art. 6 ust.1 i art. 8

Bardziej szczegółowo

Regulamin Straży Miejskiej w Tarnowskich Górach

Regulamin Straży Miejskiej w Tarnowskich Górach Załącznik do Zarządzenia Nr 252/2015 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 24.06.2015r. Regulamin Straży Miejskiej w Tarnowskich Górach 1 1. Straż Miejska wykonuje zadania określone w Ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU W MIEŚCIE KONINIE ZA ROK 2013

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU W MIEŚCIE KONINIE ZA ROK 2013 URZĄD MIEJSKI W KONINIE Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU W MIEŚCIE KONINIE ZA ROK 2013 Konin, marzec 2014r. SPIS TREŚCI - Wprowadzenie str. 2 - Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 24 Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica z dnia 20 marca 2012r.

Zarządzenie Nr 24 Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica z dnia 20 marca 2012r. Zarządzenie Nr 24 Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica z dnia 20 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Straży Miejskiej w Mogielnicy Na podstawie art.33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Straży Miejskiej Miasta Zamość

Regulamin Organizacyjny Straży Miejskiej Miasta Zamość Załącznik do Uchwały Nr XXXII/357/2013 Rady Miasta Zamość z dnia 26.08.2013 roku Regulamin Organizacyjny Straży Miejskiej Miasta Zamość Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa strukturę organizacyjną,

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA STRAŻY MIEJSKIEJ na terenie miasta WROCŁAWIA na dzień 31 GRUDNIA 2010 R.

KARTA INFORMACYJNA STRAŻY MIEJSKIEJ na terenie miasta WROCŁAWIA na dzień 31 GRUDNIA 2010 R. KARTA INFORMACYJNA STRAŻY MIEJSKIEJ na terenie miasta WROCŁAWIA na dzień 31 GRUDNIA 21 R. ADRES: STRAŻ MIEJSKA WROCŁAWIA UL.GWARNA 5/7, 5-1 WROCŁAW TELEFON: 71 347 16 35 FAKS: 71 347 16 34 E-MAIL: straz@strazmiejska.wroclaw.pl

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA STRAŻY MIEJSKIEJ. na terenie miasta WROCŁAWIA. na dzień 31 GRUDNIA 2015 R. STRAŻ MIEJSKA WROCŁAWIA UL.GWARNA 5/7, WROCŁAW

KARTA INFORMACYJNA STRAŻY MIEJSKIEJ. na terenie miasta WROCŁAWIA. na dzień 31 GRUDNIA 2015 R. STRAŻ MIEJSKA WROCŁAWIA UL.GWARNA 5/7, WROCŁAW KARTA INFORMACYJNA STRAŻY MIEJSKIEJ na terenie miasta WROCŁAWIA na dzień 31 GRUDNIA 215 R. ADRES: STRAŻ MIEJSKA WROCŁAWIA UL.GWARNA 5/7, 5-1 WROCŁAW TELEFON: 71 347 16 35 FAKS: 71 347 16 34 E-MAIL: straz@strazmiejska.wroclaw.pl

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E M I E S I Ę C Z N E z działalności Straży Miejskiej Gminy Strzegom za okresie od do

S P R A W O Z D A N I E M I E S I Ę C Z N E z działalności Straży Miejskiej Gminy Strzegom za okresie od do - 1 - Strzegom, dnia 5.06.2006 r. L.dz. SMGS /52301/.../ 06 S P R A W O Z D A N I E M I E S I Ę C Z N E z działalności Straży Miejskiej Gminy Strzegom za okresie od 01.05.2006 do 31.05.2006 1. Ujawniono

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 4 3 /

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 4 3 / Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 4 3 / 2 0 1 3 W ó j t a G m i n y K o ś c i e r z y n a z d n i a 30 g r u d n i a 2013 r o k u w sprawie nadania regulaminu Straży Gminnej Gminy Kościerzyna Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Priorytety Straży Gminnej przyjęte 2013r

Priorytety Straży Gminnej przyjęte 2013r STRAŻ GMINNA GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI Priorytety Straży Gminnej przyjęte 2013r Czystość i porządek w Gminie Ochrona spokoju i porządku publicznego Przeciwdziałanie alkoholizmowi Bezpieczeństwo i porządek

Bardziej szczegółowo

Komenda Miejska Policji w Łomży. Analiza stanu bezpieczeństwa na terenie miasta i powiatu łomżyńskiego za rok 2009

Komenda Miejska Policji w Łomży. Analiza stanu bezpieczeństwa na terenie miasta i powiatu łomżyńskiego za rok 2009 Komenda Miejska Policji w Łomży Analiza stanu bezpieczeństwa na terenie miasta i powiatu łomżyńskiego za rok 2009 LICZBA ZDARZEŃ ZA ROK 2009 r W PORÓWNANIU DO ROKU 2008r KATEGORIA ZDARZEŃ LICZBA ZDARZEŃ

Bardziej szczegółowo

Regulamin Straży Miejskiej w Szczecinku

Regulamin Straży Miejskiej w Szczecinku Załącznik do Uchwały Nr.XLII/455/10 Rady Miasta Szczecinek z dnia 25 stycznia 2010 r. Regulamin Straży Miejskiej w Szczecinku Do ochrony porządku publicznego, zaspokojenia istotnych potrzeb mieszkańców

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/183/05 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 06 października 2005r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej we Włoszczowie

UCHWAŁA NR XXIV/183/05 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 06 października 2005r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej we Włoszczowie UCHWAŁA NR XXIV/183/05 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 06 października 2005r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej we Włoszczowie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art 40 ust. 2 pkt. 2,

Bardziej szczegółowo

STRAŻ MIEJSKA MIASTA DARŁOWO

STRAŻ MIEJSKA MIASTA DARŁOWO STRAŻ MIEJSKA MIASTA DARŁOWO SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STRAŻY MIEJSKIEJ MIASTA DARŁOWO ZA ROK 2011 W roku 2011 w Straży Miejskiej w Darłowie zatrudnionych było 8 osób na następujących stanowiskach: -

Bardziej szczegółowo

Łomża, dn r. SM /09 RADA MIEJSKA ŁOMŻY

Łomża, dn r. SM /09 RADA MIEJSKA ŁOMŻY Łomża, dn. 12.10.2009 r. SM.0057-11 /09 RADA MIEJSKA ŁOMŻY W załączeniu przesyłam Informację z działalności Straży Miejskiej Łomży w okresie trzech kwartałów 2009 roku do wykorzystania w planowanej pracy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIV/196/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 sierpnia 2007 r.

Uchwała Nr XIV/196/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 sierpnia 2007 r. Uchwała Nr XIV/196/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie: nadania Regulaminu Straży Miejskiej Miasta Nowego Sącza Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Komendy Straży Miejskiej w Krapkowicach za okres od r. do r.

Sprawozdanie z działalności Komendy Straży Miejskiej w Krapkowicach za okres od r. do r. Krapkowice, 12.09.2016 r. SM.0643.16.2016 Sprawozdanie z działalności Komendy Straży Miejskiej w Krapkowicach za okres od 01.01.2016 r. do 30.06.2016 r. W pierwszym półroczu 2016 roku realizując zadania

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA STRAŻY MIEJSKIEJ na terenie miasta WROCŁAWIA na dzień 31 GRUDNIA 2016 R.

KARTA INFORMACYJNA STRAŻY MIEJSKIEJ na terenie miasta WROCŁAWIA na dzień 31 GRUDNIA 2016 R. KARTA INFORMACYJNA STRAŻY MIEJSKIEJ na terenie miasta WROCŁAWIA na dzień 31 GRUDNIA 2016 R. ADRES: STRAŻ MIEJSKA WROCŁAWIA UL.GWARNA 5/7, 50-001 WROCŁAW TELEFON: 71 347 16 35 FAKS: 71 347 16 34 E-MAIL:

Bardziej szczegółowo

SM /449/10 Police, dnia r. PAN BURMISTRZ POLIC SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STRAŻY MIEJSKIEJ W POLICACH ZA DRUGI KWARTAŁ 2010 ROKU

SM /449/10 Police, dnia r. PAN BURMISTRZ POLIC SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STRAŻY MIEJSKIEJ W POLICACH ZA DRUGI KWARTAŁ 2010 ROKU SM.5230-5-38/449/10 Police, dnia 07.07.2010 r. PAN BURMISTRZ POLIC SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STRAŻY MIEJSKIEJ W POLICACH ZA DRUGI KWARTAŁ 2010 ROKU - 2 - I. Sprawy organizacyjne W drugim kwartale 2010

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Racibórz. Kierowcy samochodów, motocykli i innych pojazdów:

Urząd Miasta Racibórz. Kierowcy samochodów, motocykli i innych pojazdów: Urząd Miasta Racibórz http://www.raciborz.pl/dla_mieszkancow/kierowcy/printpdf Kierowcy Kierowcy samochodów, motocykli i innych pojazdów: Zasady ruchu pojazdów na drogach publicznych i w strefach zamieszkania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STRAŻY MIEJSKIEJ MIASTA KRAKOWA. ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne

REGULAMIN STRAŻY MIEJSKIEJ MIASTA KRAKOWA. ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Nr Rady Miasta Krakowa z dnia REGULAMIN STRAŻY MIEJSKIEJ MIASTA KRAKOWA ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa szczegółowy zakres działania, strukturę organizacyjną

Bardziej szczegółowo

II. Określenie stanowiska urzędniczego: strażnik miejski-aplikant

II. Określenie stanowiska urzędniczego: strażnik miejski-aplikant ul. Podwale 3 a, 20-117 Lublin, tel.: 81 466 50 00, fax.: 81 466 50 01, email: sekretariat@986.pl SM-KSO.211.4.2015 OGŁOSZENIE O NABORZE Komendant Straży Miejskiej Miasta Lublin ogłasza nabór na wolne

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik numer 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Sopotu Nr 800/2016 z dnia 28 grudnia 2016r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Straży Miejskiej w Sopocie, zwany dalej Regulaminem określa

Bardziej szczegółowo

STRAŻ MIEJSKA MIASTA DARŁOWO

STRAŻ MIEJSKA MIASTA DARŁOWO STRAŻ MIEJSKA MIASTA DARŁOWO SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STRAŻY MIEJSKIEJ MIASTA DARŁOWO ZA ROK 2012 W roku 2012 stan osobowy następująco: - komendant- 1 etat, - z-ca komendanta 1 etat - starszy inspektor-

Bardziej szczegółowo

Główne obszary aktywności straży gminnych (miejskich) w świetle ewidencji i wyników działalności za rok 2014

Główne obszary aktywności straży gminnych (miejskich) w świetle ewidencji i wyników działalności za rok 2014 Główne obszary aktywności straży gminnych (miejskich) w świetle ewidencji i wyników działalności za rok 2014 Wybrane wyniki pracy straży gminnych (miejskich) w woj. świętokrzyskim w latach 2000-2014 32500

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/357/2013 RADY MIASTA ZAMOŚĆ. z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Straży Miejskiej Miasta Zamość

UCHWAŁA NR XXXII/357/2013 RADY MIASTA ZAMOŚĆ. z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Straży Miejskiej Miasta Zamość UCHWAŁA NR XXXII/357/2013 RADY MIASTA ZAMOŚĆ z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Straży Miejskiej Miasta Zamość Na podstawie z art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

EWIDENCJA ETATÓW, WYPOSAŻENIA ORAZ WYNIKÓW DZIAŁAŃ STRAŻY

EWIDENCJA ETATÓW, WYPOSAŻENIA ORAZ WYNIKÓW DZIAŁAŃ STRAŻY SM. 362.3-4a.283.213 Cieszyn 29.1.213r EWIDENCJA ETATÓW, WYPOSAŻENIA ORAZ WYNIKÓW DZIAŁAŃ STRAŻY STRAŻ MIEJSKA W CIESZYNIE według stanu na dzień 31 grudnia 212r Adres: 43 4 Cieszyn ul. Limanowskiego 7.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/277/99 RADY MIEJSKIEJ W GLIWICACH. z dnia 4 listopada 1999r.

UCHWAŁA NR XII/277/99 RADY MIEJSKIEJ W GLIWICACH. z dnia 4 listopada 1999r. UCHWAŁA NR XII/277/99 RADY MIEJSKIEJ W GLIWICACH z dnia 4 listopada 1999r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej - Straż Miejska w Gliwicach (tekst ujednolicony ze zmianami wynikającymi z uchwał:

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia 16 grudnia 2015 r.

OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia 16 grudnia 2015 r. OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Dąbrowie Górniczej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/138/2009 RADY GMINY W GOMUNICACH z dnia 18 września 2009 r.

UCHWAŁA NR XXVI/138/2009 RADY GMINY W GOMUNICACH z dnia 18 września 2009 r. UCHWAŁA NR XXVI/138/2009 RADY GMINY W GOMUNICACH z dnia 18 września 2009 r. w sprawie utworzenia Straży Gminnej w Gminie Gomunice Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1 i ust 2 pkt. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA z działalności Straży Miejskiej w Lubaniu za 2014 rok

INFORMACJA z działalności Straży Miejskiej w Lubaniu za 2014 rok Lubań dnia 31.01.2015 r. INFORMACJA z działalności Straży Miejskiej w Lubaniu za 2014 rok I. DANE PODSTAWOWE STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU 1. Karta informacyjna Straży Miejskiej w Lubaniu Adres komendy:

Bardziej szczegółowo

PAN BURMISTRZ POLIC SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STRAŻY MIEJSKIEJ W POLICACH ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2010 ROKU

PAN BURMISTRZ POLIC SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STRAŻY MIEJSKIEJ W POLICACH ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2010 ROKU SM.5230-5-37. 202/10 Police, dnia 09.04.2010 r. PAN BURMISTRZ POLIC SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STRAŻY MIEJSKIEJ W POLICACH ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2010 ROKU - 2 - I. Sprawy organizacyjne W pierwszym kwartale

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr 74/XII/15 Rady Miasta Milanówka z dnia 17 września 2015 r.

U C H W A Ł A Nr 74/XII/15 Rady Miasta Milanówka z dnia 17 września 2015 r. U C H W A Ł A Nr 74/XII/15 Rady Miasta Milanówka z dnia 17 września 2015 r. w sprawie: nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Milanówku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STRAŻY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH ZA OKRES OD r. DO r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STRAŻY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH ZA OKRES OD r. DO r. Zakłócania porządku publicznego i spokoju Zagrożeń w ruchu drogowym Ochrony środowiska i gospodarki odpadami Zagrożeń życia i zdrowia Zagrożeń pożarowych Awarii technicznych Zwierząt Nieprawidłowego parkowania

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E STRAŻ MIEJSKA OSTROŁĘKI Akceptuję: S P R A W O Z D A N I E z zakresu realizacji zadań ustawowych za rok 2014 Opracował: Ostrołęka, marzec 2015 Straż spełnia służebną rolę wobec społeczności lokalnej, wykonując

Bardziej szczegółowo

Straż Miejska Ul. Stodolna 3, 27-530 Ożarów SM-5239-14/05 EWIDENCJA ETATÓW, WYPOSAŻENIA W ŚRODKI PRZYMUSU BEZPOŚREDNIEGO ORAZ WYNIKÓW DZIAŁAŃ STRAŻY STRAŻ MIEJSKA W OŻAROWIE według stanu na dzień 31.12.2005

Bardziej szczegółowo

Informacja statystyczna o działalności straży gminnych (miejskich) w 2013 r.

Informacja statystyczna o działalności straży gminnych (miejskich) w 2013 r. Zatwierdzam Informacja statystyczna o działalności straży gminnych (miejskich) w 213 r. Departament Porządku Publicznego MSW Warszawa 214 r. 1 I. WSTĘP Podstawą działania straży gminnych (miejskich) jest

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E S T R A Ż M I E J S K A O S T R O Ł Ę K I *************************************************************************************************** Akceptuję: S P R A W O Z D A N I E z zakresu realizacji zadań

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 47/2015 Burmistrza Wyszkowa z 10 lutego 2015 roku. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Załącznik do Zarządzenia Nr 47/2015 Burmistrza Wyszkowa z 10 lutego 2015 roku. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 47/2015 Burmistrza Wyszkowa z 10 lutego 2015 roku Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Straż Miejska jest samorządową, umundurowaną formacją utworzoną w celu wykonywania czynności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STRAŻY MIEJSKIEJ W TCZEWIE Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN STRAŻY MIEJSKIEJ W TCZEWIE Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN STRAŻY MIEJSKIEJ W TCZEWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Zał. do uchwały Rady Miejskiej w Tczewie Nr XVII/148/2008 z 28 lutego 2008r. Regulamin Straży Miejskiej zwany dalej Regulaminem określa

Bardziej szczegółowo

OCENA REALIZACJI ZADAŃ PRZEZ FUNKCJONARIUSZY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W RYBNIKU NA TERENIE MIASTA I POWIATU RYBNICKIEGO W ROKU 2016

OCENA REALIZACJI ZADAŃ PRZEZ FUNKCJONARIUSZY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W RYBNIKU NA TERENIE MIASTA I POWIATU RYBNICKIEGO W ROKU 2016 OCENA REALIZACJI ZADAŃ PRZEZ FUNKCJONARIUSZY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W RYBNIKU NA TERENIE MIASTA I POWIATU RYBNICKIEGO W ROKU 2016 1 STAN ETATOWY KMP W RYBNIKU W LATACH 2015-2016 Stan na dzień Stan etatowy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Komendy Straży Miejskiej w Krapkowicach za okres od r. do r.

Sprawozdanie z działalności Komendy Straży Miejskiej w Krapkowicach za okres od r. do r. Krapkowice, 9.03.06 r. SM.063.7.06 Sprawozdanie z działalności Komendy Straży Miejskiej w Krapkowicach za okres od 0.0.05 r. do 3..05 r. W 05 roku realizując zadania przewidziane ustawą o strażach gminnych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 14/KU/2013 BURMISTRZA STRZEGOMIA. z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Strzegomiu.

ZARZĄDZENIE NR 14/KU/2013 BURMISTRZA STRZEGOMIA. z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Strzegomiu. ZARZĄDZENIE NR 14/KU/2013 BURMISTRZA STRZEGOMIA z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Strzegomiu. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo i Porządek Publiczny w Powiecie Golubsko- Dobrzyńskim. Insp. Dariusz Borowiec

Bezpieczeństwo i Porządek Publiczny w Powiecie Golubsko- Dobrzyńskim. Insp. Dariusz Borowiec Bezpieczeństwo i Porządek Publiczny w Powiecie Golubsko- Dobrzyńskim Insp. Dariusz Borowiec Struktura organizacyjna Komendy Powiatowej Policji w Golubiu- Dobrzyniu Komenda Powiatowa Policji ( 83 funkcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

Straż Miejska w Toruniu w służbie lokalnej społeczności

Straż Miejska w Toruniu w służbie lokalnej społeczności Straż Miejska w Toruniu Razem z Mieszkańcami Straż Miejska w Toruniu w służbie lokalnej społeczności Razem z Mieszkańcami 22 października 2015 roku Straż Miejska w Toruniu otrzymała certyfikat w rządowym

Bardziej szczegółowo