9. Z uwagi na bezpieczeństwo i komfort zajęć instruktor ma prawo do niewpuszczania na salę osób spóźniających się.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "9. Z uwagi na bezpieczeństwo i komfort zajęć instruktor ma prawo do niewpuszczania na salę osób spóźniających się."

Transkrypt

1 Regulamin Uczestnictwa oraz Płatności za Zajęcia Taneczne w Egurrola Dance Studio UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH 1. Decyzja o uczestniczeniu w zajęciach organizowanych przez Egurrola Dance Studio jest równoznaczna z przyjęciem do wiadomości, zaakceptowaniem i zobowiązaniem do przestrzegania poniższego Regulaminu. W wprzypadku osób niepełnoletnich Regulamin dotyczy ich prawnych opiekunów. 2. Uczestnikami zajęć organizowanych przez EDS mogą być jedynie osoby, które przestrzegają niniejszego Regulaminu oraz mają uregulowaną za nie opłatę zgodnie z aktualnym cennikiem dostępnym na stronie 3. Na sali podczas zajęć mogą przebywać jedynie osoby, które znajdują się na liście uczestników danych zajęć, czyli te, które dokonały odpowiedniej płatności zgodnie z punktem 2. Regulaminu. Z uwagi na komfort zajęć wszystkich uczestników, rodzice dzieci i inne osoby towarzyszące nie mają prawa przebywać na salach tanecznych. 4. Egurrola Dance Studio, na życzenie rodziców dzieci uczestniczących w zajęciach, zobowiązuje się przeprowadzać zajęcia otwarte, o których poinformuje zainteresowanych z min. tygodniowym wyprzedzeniem. Zajęcia takie nie będą organizowane częściej, niż co 2 miesiące, a prawo wstępu na nie maja wszyscy zaproszeni przez uczestników goście. 5. Uczestnicy zajęć dla młodzieży i dorosłych, którzy nie opłacili udziału w zajęciach, nie mają prawa uczestniczenia w nich. Powinni oni opuścić salę taneczną na prośbę osoby sprawdzającej listę obecności. Po uregulowaniu należności w Recepcji mogą kontynuować naukę na tych zajęciach. W przypadku dzieci, które nie mają uregulowanej opłaty, przebywają one na sali tanecznej pod opieką instruktora, ale nie uczestniczą w zajęciach. 6. Każdy uczestnik przychodząc na zajęcia jest zobowiązany zgłosić się na Recepcję w celu weryfikacji płatności. Pozostawiając kartę EDS (a w przypadku nieposiadania - dokument tożsamości) otrzymuje kluczyk do szafki w szatni, gdzie może zostawić wierzchnie okrycie. 7. Po zakończeniu zajęć należy pozostawić szafkę zamkniętą, zwrócić na Recepcję kluczyk i odebrać kartę EDS (bądź dokument tożsamości). Nieoddanie kluczyka bezpośrednio po zajęciach jest równoznaczne z koniecznością wymiany przez EDS zamka w danej szafce. W takim przypadku koszt wymiany (25 zł) ponosi uczestnik zajęć. 8. Obowiązkowa jest zmiana obuwia przed wejściem na sale taneczne. Instruktor ma prawo niewpuszczenia na salę osób w obuwiu brudzącym bądź niszczącym parkiet. 9. Z uwagi na bezpieczeństwo i komfort zajęć instruktor ma prawo do niewpuszczania na salę osób spóźniających się. 10. EDS ma prawo do wykluczenia z zajęć osoby, której zachowanie zakłóca przebieg zajęć lub jest w inny sposób niestosowne bez zwrotu wpłaconych przez uczestnika pieniędzy za te zajęcia. Uczestnicy zajęć dla dzieci i młodzieży do 13 roku życia zostają wykluczeni z udziału w zajęciach, ale pozostają na sali tanecznej pod opieką instruktora. 11. W przypadku grup zamkniętych (zespoły turniejowe), prawo uczestniczenia w ich zajęciach mają jedynie osoby, które uzyskały na to zgodę instruktora prowadzącego daną grupę. BEZPIECZEŃSTWO 12. EDS nie ubezpiecza uczestników zajęć od nieszczęśliwych wypadków ani nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki powstałe bez winy EDS i osób działających z ramienia Studia. 13. Za mienie uczestników zajęć Studio nie ponosi odpowiedzialności. Istnieje możliwość zabrania ich ze sobą na salę. W przypadku ewentualnej kradzieży EDS jest zobowiązany do zgłoszenia tego faktu na policję. Uczestnicy zajęć powinni poinformować Recepcję o kradzieży niezwłocznie po stwierdzeniu, że miała ona miejsce. 14. Zabrania się przebywania na salach tanecznych bez wiedzy i zgody instruktora. Przebywając na sali należy podporządkować się poleceniom instruktora. Za szkody powstałe w wyniku niezastosowania się przez uczestnika do poleceń instruktora odpowiedzialność ponosi uczestnik 15. Zabrania się wylewania na parkiet substancji mogących go zniszczyć, w tym m.in. wody i olejku. 16. Ze względów higieny i bezpieczeństwa zabrania się wnoszenia na sale taneczne jedzenia i ciepłych napoi. 17. Osoby przebywające na terenie EDS zobowiązane są do przestrzegania przepisów BHP i Ppoż. oraz

2 zachowania czystości, poszanowania mienia EDS i innych uczestników zajęć. 18. Osoby oczekujące na zajęcia przebywają w miejscach do tego przeznaczonych, nie zakłócając porządku w Studio. 19. Finansową odpowiedzialność za usunięcie szkód poczynionych przez uczestnika zajęć ponosi on lub jego prawny opiekun. 20. Na terenie EDS obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych, wnoszenia i spożywania narkotyków. 21. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren EDS. SPRAWY ORGANIZACYJNE DOTYCZĄCE ZAJĘĆ 22. Liczba osób w grupach jest ograniczona. W przypadku zapełnienia się grupy, lista zostanie zamknięta, a osoby, które opłaciły udział w tych zajęciach po zamknięciu listy, otrzymają zwrot pieniędzy lub zostaną przepisane do innej grupy, o ile wyrażą na to zgodę. 23. W przypadku zbyt małej ilości osób uczęszczających na zajęcia danej grupy EDS zastrzega sobie prawo do połączenia dwóch lub więcej grup o podobnie niskiej frekwencji. W takim przypadku grupy będą łączone z uwzględnieniem stylu tanecznego, dnia i godziny zajęć oraz Instruktora. Jeśli zmiany związane z łączeniem będą kolidowały z dyspozycyjnością Uczestnika zajęć EDS zobowiązuje się do przeniesienia niewykorzystanej płatności wniesionej przez Uczestnika płatności na inne zajęcia lub wydania zwrotu. 24. W przypadku choroby lub niedyspozycji instruktora EDS ma prawo wyznaczyć innego prowadzącego w zastępstwie na te zajęcia bez konieczności wcześniejszego poinformowania uczestników kursu o tym fakcie. 25. EDS ma prawo do przeniesienia zajęć danej grupy do innego Studio, jeśli dni zajęć nie ulegają zmianie. O fakcie tym EDS zobowiązuje się poinformować zainteresowanych min. 1 dzień przed przeniesionymi zajęciami. Jeśli zmiany takie uniemożliwiają uczestnikowi udział w zajęciach EDS zwraca mu niewykorzystane pieniądze za dane zajęcia. 26. W sytuacjach losowych EDS ma prawo do odwołania zajęć. Zostaną one zrealizowane w innym terminie ustalonym z uczestnikami. Jeśli uczestnik nie może wziąć w nich udziału, niewykorzystana za nie kwota zostanie przez EDS zaliczona na poczet innych zajęć lub. 27. EDS ma prawo do zmiany terminu grafiku zajęć (terminu, miejsca i instruktora grupy) w nowym semestrze. Jeśli zmiany takie uniemożliwiają uczestnikowi kontynuację szkolenia, EDS zwraca niewykorzystane z tego powodu pieniądze. SYSTEM PŁATNOŚCI 28. Opłata za zajęcia powinna być uregulowana zgodnie z cennikiem dostępnym na stronie przed rozpoczęciem zajęć; osoby, które nie opłaciły zajęć nie mogą brać w nich udziału. 29. EDS zastrzega sobie możliwość zmiany cennika i zobowiązuje się umieścić informacje o planowanej zmianie z minimum 2-miesięcznym wyprzedzeniem na tablicach ogłoszeń i przy recepcjach we wszystkich swoich siedzibach oraz na stronie internetowej studia 30. Płatność za zajęcia jest wnoszona w systemie pakietowym. 31. Każdy wykupiony pakiet jest imienny i dotyczy jednej osoby. Jest przypisany do konkretnie wybranej grupy i obejmuje kolejne zajęcia, w ilości odpowiadającej wybranemu pakietowi, liczone od zadeklarowanej daty rozpoczęcia jego realizacji. 32. Uczestnik ma możliwość wyboru jednego spośród czterech dostępnych pakietów: pojedyncze zajęcie, pakiet 4 kolejnych zajęć w danej grupie, pakiet 8 kolejnych zajęć w danej grupie, pakiet 16 kolejnych zajęć w danej grupie oraz pakiet 32 kolejnych zajęć w danej grupie. Dokonanie płatności w konkretnym pakiecie jest deklaracją uczestnika na niezmienianie jej w opłaconym okresie. 33. W trakcie obowiązywania wykupionego pakietu nie ma możliwości modyfikowania go i odstępowania lub wykorzystywania przez osoby trzecie. 34. Cennik podany na stronie nie dotyczy specjalnych grup studenckich w ramach współpracy z UW. 35. W przypadku opłat za Akademię Baletu /zajęcia dla dzieci/ nie ma możliwości wykupienia pojedynczych zajęć. 36. Pozostałe opłaty w EDS wnoszone są w następujących formach:

3 - należności nie dotyczące bezpośrednio regularnych zajęć odbywających się na terenie studia, jak wejściówki na imprezy taneczne, turnieje itp. jedynie w formie gotówkowej. - obozy opłata gotówkowa lub przelewem na konto: warsztaty taneczne opłata gotówkowa lub przelewem na konto: EDS wystawia faktury w ciągu 7 dni od daty dokonania płatności jedynie na podstawie paragonu. Osoba zainteresowana powinna zgłosić Recepcji chęć otrzymania faktury, podając imię i nazwisko uczestnika zajęć, dane do faktury (wraz z numerem NIP, jeśli faktura ma być wystawiona na firmę), jakich zajęć dotyczy oraz pozostawić na Recepcji paragon poświadczający dokonaną płatność. Fakturę można odebrać osobiście po poinformowaniu Recepcji, w której siedzibie EDS Uczestnik będzie ją odbierał, może zostać wysłana drogą mailową bądź pocztą. Jeśli uczestnik decyduje się na odbiór faktury drogą mailową bądź pocztą zobowiązany jest do pozostawienia adresu mailowego lub korespondencyjnego, na który faktura ma zostać wysłana. 38. Przypominamy, że liczba miejsc w grupie jest ograniczona. Jedyną formą rezerwacji miejsca jest opłacenie karnetu lub wpłacenie bezzwrotnej zaliczki w wysokości 50 zł w ciągu 48 godzin na poczet karnetu na zajęcia taneczne. 39. Dodatkowo informujemy, że wszystkich nowych uczestników zajęć w Egurrola Dance Studio obowiązuje jednorazowa, bezzwrotna opłata członkowska w wysokości 60 zł, uprawniająca do uczestnictwa w zajęciach oraz otrzymania Karty Egurrola Dance Studio. 40. Honorujemy karty Multisport (z dopłatą), FitFlex (z dopłatą) - dotyczy kursów 60-cio, 75-cio i 90-cio minutowych oraz FitProfit (bez dopłaty) - dotyczy kursów 60-cio i 75-cio minutowych. 41. Dla zespołów przewidziany jest osobny cennik. Pakiet zajęć dla zespołów w przypadku formacji V2 i LUZ1 obejmuje 16 lub 64 kolejne zajęcia (choreografia łącznie z zajęciami dodatkowymi jazzem/ klasyką/ akrobatyką), a w przypadku pozostałych zespołów 12 lub 48 zajęć (choreografia łącznie z zajęciami dodatkowymi jazzem/klasyką/akrobatyką). Zespoły muszą zachować ciągłość wykupowanych pakietów, czyli nie może być przerwy w płatnościach. KARNET FULL PASS 42. Karnet Full Pass jest wykupywany na czas określony, obejmujący dany miesiąc kalendarzowy i uprawnia do udziału w nieograniczonej ilości zajęć regularnych, znajdujących się w ofercie wszystkich siedzib Egurrola Dance Studio za wyjątkiem: grup zamkniętych (np. kursy dla firm), projektów i kursów z oferty specjalnej, warsztatów, lekcji indywidualnych. 43. Karnet Full Pass uprawnia do udziału w grupach, w których są wolne miejsca. 44. Wykupiony karnet Full Pass jest imienny i nie może być odstępowany lub wykorzystywany przez osoby trzecie. 45. Koszt Full Passu to 550 zł miesięcznie. W wyjątkowych sytuacjach np. w przypadku miesięcy skróconych, w których wypada wyjątkowo mało zajęć /np. grudzień/ opłata za Full Pass może być mniejsza, ustalona przez Dyrekcję Egurrola Dance Studio. W pozostałych miesiącach zajęcia odbywają się zgodnie z kalendarzem zajęć, dostępnym na stronie internetowej szkoły. 46. Full Pass nie obowiązuje w okresie ferii zimowych oraz wakacji letnich. 47. Płatności za Full Pass można dokonać w formie gotówkowej, kartą płatniczą lub przelewem ALIOR BANK S.A. numer konta: Opis przelewu powinien zawierać hasło FULL PASS wraz z nazwą miesiąca, którego dotyczy oraz imieniem i nazwiskiem uczestnika. 48. Osoby, które nie będą miały opłaconego karnetu nie będą mogły brać udziału w zajęciach. 49. Karnet Full Pass jest bezzwrotny. Mając na względzie fakt, że karnet należy do oferty specjalnej, przyznającej uzyskanie znaczącego upustu cenowego i możliwość nieograniczonego i nieewidencjonowanego udziału w dowolnych zajęciach, Egurrola Dance Studio nie zwraca pieniędzy za wykupiony karnet niezależnie od przyczyny nieobecności (rezygnacja z zajęć, choroba, kontuzja, sprawy osobiste). Full Pass nie posiada limitu wejść i klient sam decyduje w jakim terminie i w jakim natężeniu go wykorzystuje w danym miesiącu. Nieobecność na zajęciach nie stanowi podstawy do zwrotu pieniędzy, przedłużania terminu ważności karnetu lub przesuwania go na inny termin. Prosimy tym samym o przemyślane wnoszenie opłat. 50. Wykupienie opcji Full Pass w jednym miesiącu nie zobowiązuje do konieczności wykupienia Full Passu w kolejnym. 51. Wykupienie karnetu Full Pass nie łączy się z żadnymi zniżkami dostępnymi w Egurrola Dance Studio. 52. W przypadku karnetów Full Pass nie są honorowane karty Multisport, FitFlex oraz FitProfit.

4 53. Nabywca karnetu Full Pass ma możliwość indywidualnego wynajmu sal w Egurrola Dance Studio w cenie 15 zł za godzinę. Jest to cena niższa od standardowej o 25%. 54. Egurrola Dance Studio zastrzega sobie prawo do rozwiązywania i odwoływania zajęć. ZWROTY 55. W przypadku rozwiązania kursu przez EDS lub zmiany godzin, dni zajęć (nie dotyczy zmiany instruktora prowadzącego grupę) uczestnikowi przysługuje zwrot za niewykorzystane zajęcia, ale tylko i wyłącznie na podstawie paragonu. Zwroty są dokonywane przez EDS w terminie 14 dni od daty rozwiązania kursu, bądź zmiany terminu tych kursów. Osoba, której zwrot przysługuje może go odebrać w gotówce osobiście na Recepcji w dowolnej siedzibie EDS lub przesłać numer konta na adres W przypadku odbioru zwrotu gotówkowego w kwocie większej niż 150zł, uczestnik powinien uzgodnić termin odbioru pieniędzy z Kierownikiem Recepcji danej placówki. Otrzymanie zwrotu gotówkowego uczestnik musi potwierdzić odpowiednim pismem dostępnym w Recepcji. 56. Nie stosuje się odrabiania opuszczonych zajęć w innej grupie, dlatego prosimy o przemyślane wnoszenie opłat, szczególnie gdy dotyczy to większych pakietów! 57. W przypadku minimum dwutygodniowej choroby istnieje możliwość przesunięcia wpłaconych pieniędzy za niewykorzystane zajęcia na kolejny okres rozliczeniowy, przy czym: - należy niezwłocznie powiadomić telefonicznie lub mailowo Recepcję o chorobie - bezpośrednio po chorobie należy przesłać mailowo lub złożyć osobiście w recepcji podanie do Dyrekcji EDS wraz z załączonym zwolnieniem lekarskim zaświadczającym, że w danym okresie (minimum dwutygodniowym) uczestnik nie i mógł brać udziału w zajęciach tanecznych. 58. W innych przypadkach, nawet losowych, przesunięcie opłaty na okres późniejszy nie jest możliwe. 59. W przypadku woli zrezygnowania z uczestnictwa w zajęciach, uczestnik jest zobowiązany do wysłania odpowiedniej informacji na adres mailowy ZNIŻKI 60. Aktualna oferta zniżek obowiązujących w Egurrola Dance Studio jest dostępna na stronie internetowej szkoły. 61. Poszczególne zniżki nie łączą się ze sobą 62. Zniżki obowiązują tylko przy wykupie pakietów 4 zajęć i wyższych, nie są udzielane przy zakupie pojedynczych zajęć. 63. Zniżka rodzinna jest naliczana tylko i wyłącznie w momencie jednorazowej płatności za więcej niż jedną osobę. Zniżka nie przysługuje, jeśli opłata zostanie najpierw wniesiona za jednego członka rodziny, a dopiero po upływie jakiegoś czasu za kolejnego. 64. Zniżka rodzinna jest wyliczona na podstawie łącznej należności za zajęcia. 65. Zniżka studencka jest udzielana tylko i wyłącznie przy płatności w recepcji, na podstawie ważnej legitymacji studenckiej. 66. Zniżki nie dotyczą zespołów, dla których jest przewidziany osobny cennik oraz specjalnych grup studenckich UW. 67. Karnety specjalne wystawiane dla firm podlegają odrębnym zasadom. Informacje na temat możliwości ich wykorzystania są dostępne w Infolinii lub Recepcjach EDS. SPRAWY OGÓLNE 68. Uczestnik zajęć EDS wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby promocji Egurrola Dance Studio w przypadku publikacji zdjęć i filmów z zajęć i imprez okolicznościowych organizowanych przez EDS i jego patronów. 69. Uczestnik zajęć EDS wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez EDS w celach informacyjnych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 Sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 101 poz Osoby, które nie przestrzegają Regulaminu EDS mogą zostać skreślone z listy uczestników zajęć. Skreślenie uczestnika jest równoznaczne z rezygnacją z zajęć, przy czym zwrot wniesionych przez uczestnika opłat następuje zgodnie z punktem 11 Regulaminu.

5 71. W przypadkach losowych zdarzeń dotyczących uczestnika, lecz przez niego niezawinionych, a uniemożliwiających mu lub utrudniających w znacznym stopniu wykonanie umowy z EDS na warunkach określonych niniejszym Regulaminem, istnieje możliwość odstępstwa od Regulaminu EDS. W takiej sytuacji osoba zainteresowana powinna skontaktować się z biurem. 72. Zabrania się filmowania, nagrywania i fotografowania zajęć bez zgody dyrekcji EDS.

Cennik - aktualne ceny zajęć tanecznych prowadzonych w Egurrola Dance Studio, dostępny na stronie internetowej www.egurrola.com

Cennik - aktualne ceny zajęć tanecznych prowadzonych w Egurrola Dance Studio, dostępny na stronie internetowej www.egurrola.com REGULAMIN EGURROLA DANCE STUDIO I DEFINICJE Cennik - aktualne ceny zajęć tanecznych prowadzonych w Egurrola Dance Studio, dostępny na stronie internetowej www.egurrola.com EDS - Egurrola Dance Studio Instruktor

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOŁY JĘZYKOWEJ MADISON

REGULAMIN SZKOŁY JĘZYKOWEJ MADISON REGULAMIN SZKOŁY JĘZYKOWEJ MADISON Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w zajęciach w Szkole Językowej Madison 1 Warunki uczestnictwa w zajęciach: 1. W zajęciach w Szkole Językowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin rezerwacji i sprzedaży biletów w Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin rezerwacji i sprzedaży biletów w Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin rezerwacji i sprzedaży biletów w Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady sprzedaży, rezerwacji oraz zwrotu biletów na wydarzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMINU UCZESTNIKA ZAJĘĆ ORGANIZOWANYCH PRZEZ

REGULAMINU UCZESTNIKA ZAJĘĆ ORGANIZOWANYCH PRZEZ Zarządzenie nr 13/2015 Dyrektora Opolskiego Centrum Kultury z dnia 03 września 2015 r. REGULAMINU UCZESTNIKA ZAJĘĆ ORGANIZOWANYCH PRZEZ Opolskie Centrum Kultury w Opolu Lubelskim Na podstawie art. 17 i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BILETERII RTS Widzew Łódź S.A.

REGULAMIN BILETERII RTS Widzew Łódź S.A. REGULAMIN BILETERII RTS Widzew Łódź S.A. v.2013/13 Obowiązuje od dn. 10.06.2013r. do odwołania I. Definicje a. "Klub" oznacza RTS Widzew Łódź S.A.; b. "Mecz" oznacza spotkanie piłkarskie rozgrywane na

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki korzystania z usług

Ogólne warunki korzystania z usług 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Usług świadczonych przez Salę Zabaw Małolatek prowadzona przez firmę Tisar Play ul. Kokotek 30, Ruda Śląska 41-700o numerze NIP

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZWIEDZANIA CENTRUM NAUKI KOPERNIK

REGULAMIN ZWIEDZANIA CENTRUM NAUKI KOPERNIK Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 31/2013 REGULAMIN ZWIEDZANIA CENTRUM NAUKI KOPERNIK 1 Misja Centrum Nauki Kopernik Centrum Nauki Kopernik (zwane dalej Centrum) jest instytucją kultury, której misją jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PLANETARIUM NIEBO KOPERNIKA

REGULAMIN PLANETARIUM NIEBO KOPERNIKA REGULAMIN PLANETARIUM NIEBO KOPERNIKA 1 Planetarium Niebo Kopernika Jedną z atrakcji Centrum Nauki Kopernik udostępnionych publiczności jest Planetarium Niebo Kopernika (zwane dalej Planetarium). Centrum

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwartych zajęć tanecznych odbywających się w Szkole Tańca Kieleckim Teatrze Tańca (zwanym dalej KTT) Założenia ogólne:

Regulamin otwartych zajęć tanecznych odbywających się w Szkole Tańca Kieleckim Teatrze Tańca (zwanym dalej KTT) Założenia ogólne: I Regulamin otwartych zajęć tanecznych odbywających się w Szkole Tańca Kieleckim Teatrze Tańca (zwanym dalej KTT) Założenia ogólne: 1. Otwarte zajęcia taneczne należą do edukacyjnej działalności statutowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin rezerwacji i sprzedaży biletów w Narodowym Forum Muzyki, pl. Wolności 1, Wrocław

Regulamin rezerwacji i sprzedaży biletów w Narodowym Forum Muzyki, pl. Wolności 1, Wrocław Regulamin rezerwacji i sprzedaży biletów w Narodowym Forum Muzyki, pl. Wolności 1, Wrocław Regulamin obowiązuje od 31.03.2015r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 REZERWACJA BILETÓW 3 SPRZEDAŻ BILETÓW 4 SPRZEDAŻ

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE ALLIANCE FRANCAISE W ŁODZI. Regulamin kursów 2015/2016

STOWARZYSZENIE ALLIANCE FRANCAISE W ŁODZI. Regulamin kursów 2015/2016 STOWARZYSZENIE ALLIANCE FRANCAISE W ŁODZI Regulamin kursów 2015/2016 określający wzajemne zobowiązania Stowarzyszenia Alliance Française w Łodzi - organizatora kursu oraz Studenta - Uczestnika kursu: Alliance

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego AdPro Studia Propaganda

Regulamin Programu Lojalnościowego AdPro Studia Propaganda Regulamin Programu Lojalnościowego AdPro Studia Propaganda Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Programu Lojalnościowego AdPro Studia Propaganda, organizowanego przez Studio Reklamowe Propaganda.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 13/2015 z 12 czerwca 2015 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 13/2015 z 12 czerwca 2015 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 13/2015 z 12 czerwca 2015 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Domów Studenckich. Na podstawie art. 66 ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym

Bardziej szczegółowo

66-400 Gorzów Wlkp. ul. Słowiańska 1 lok. 42. NIP NIP 599317859 Regon 36066382 WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH

66-400 Gorzów Wlkp. ul. Słowiańska 1 lok. 42. NIP NIP 599317859 Regon 36066382 WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH Aby uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez Klub Pływacki STILON Gorzów należy zapisać się w poczet Członków Klubu. Kandydat składa Deklarację Członkowską Klubu w siedzibie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zodiak Gym Sp. z o. o. z siedzibą w Grudziądzu DEFINICJE. 1. Podstawowe pojęcia zastosowane w niniejszym Regulaminie:

Regulamin Zodiak Gym Sp. z o. o. z siedzibą w Grudziądzu DEFINICJE. 1. Podstawowe pojęcia zastosowane w niniejszym Regulaminie: Regulamin Zodiak Gym Sp. z o. o. z siedzibą w Grudziądzu 1 DEFINICJE 1. Podstawowe pojęcia zastosowane w niniejszym Regulaminie: 1) Członek Klubu - osoba korzystająca z usług oferowanych przez Klub, która

Bardziej szczegółowo

Regulamin szkoleń organizowanych przez INSTYTUT KOSMETOLOGII STOSOWANEJ Sp. z o.o., 1 Postanowienia ogólne

Regulamin szkoleń organizowanych przez INSTYTUT KOSMETOLOGII STOSOWANEJ Sp. z o.o., 1 Postanowienia ogólne Regulamin szkoleń organizowanych przez INSTYTUT KOSMETOLOGII STOSOWANEJ Sp. z o.o., Strona 1 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w szkoleniach organizowanych przez INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REZERWACJI I ZAKUPU ON-LINE BILETÓW MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W STALOWEJ WOLI

REGULAMIN REZERWACJI I ZAKUPU ON-LINE BILETÓW MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W STALOWEJ WOLI REGULAMIN REZERWACJI I ZAKUPU ON-LINE BILETÓW MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W STALOWEJ WOLI Przed przystąpieniem do rezerwacji i zakupu biletów za pośrednictwem Internetu należy zapoznać się z niniejszym regulaminem.

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług przez Akademię Twórczego Rozwoju BEBE

Regulamin świadczenia usług przez Akademię Twórczego Rozwoju BEBE Regulamin świadczenia usług przez Akademię Twórczego Rozwoju BEBE Obowiązuje od dnia 4.05.2010 r. 1. Definicje 1.1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie pojawią się następujące określenia, należy rozumieć

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH przez BMK S.C. Terapia Funkcjonalna Michalak A., Kucza A. INFORMACJE OGÓLNE 1

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH przez BMK S.C. Terapia Funkcjonalna Michalak A., Kucza A. INFORMACJE OGÓLNE 1 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH przez BMK S.C. Terapia Funkcjonalna Michalak A., Kucza A. INFORMACJE OGÓLNE 1 1. Szkolenia są organizowane przez spółkę BMK S.C. Terapia Funkcjonalna Michalak

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLENIA SPORTOWO-REKREACYJNEGO

REGULAMIN SZKOLENIA SPORTOWO-REKREACYJNEGO REGULAMIN SZKOLENIA SPORTOWO-REKREACYJNEGO Regulamin dotyczy szkolenia rekreacji fizycznej z innowacyjnych form fitness. Pojęcia: Regulamin - niniejszy regulamin świadczenia usług twoj-trening.pl; Organizator

Bardziej szczegółowo

WARUNKI PRZEWOZU Yokato Sp.z o.o. NIP 5252587415 Regon 147254146 (aktualizacja 27.11.2014)

WARUNKI PRZEWOZU Yokato Sp.z o.o. NIP 5252587415 Regon 147254146 (aktualizacja 27.11.2014) WARUNKI PRZEWOZU Yokato Sp.z o.o. NIP 5252587415 Regon 147254146 (aktualizacja 27.11.2014) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Niniejsze postanowienia stanowią regulamin w rozumieniu art. 4 prawa przewozowego,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rozdział 1. Wstęp.

REGULAMIN. Rozdział 1. Wstęp. REGULAMIN Rozdział 1. Wstęp. Niniejszy Regulamin Firmy Move On Nauka języka angielskiego Dominika Szawerna, zwany dalej Regulaminem, określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w zajęciach językowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK I PUNKTU WIDOKOWEGO STADIONU NARODOWEGO W WARSZAWIE

REGULAMIN WYCIECZEK I PUNKTU WIDOKOWEGO STADIONU NARODOWEGO W WARSZAWIE REGULAMIN WYCIECZEK I PUNKTU WIDOKOWEGO TADIONU NARODOWEGO W WARZAWIE 1. Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie wyrażenia mają znaczenie nadane poniżej, chyba że z treści Regulaminu wyraźnie wynika inne

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa

Regulamin uczestnictwa Regulamin uczestnictwa Uczestnicy indywidualni XII Międzynarodowy Kongres PTA Bydgoszcz, 09-12 września 2015 Organizator konferencji: Polskie Towarzystwo Alergologiczne, ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOŁY UMIEJĘTNOŚCI UŻYTECZNYCH PROGRES 2010/2011 I ORGANIZACJA ZAJĘĆ

REGULAMIN SZKOŁY UMIEJĘTNOŚCI UŻYTECZNYCH PROGRES 2010/2011 I ORGANIZACJA ZAJĘĆ REGULAMIN SZKOŁY UMIEJĘTNOŚCI UŻYTECZNYCH PROGRES 2010/2011 Szkoła Umiejętności Użytecznych Progres jest niepubliczną placówką kształcenia na podstawie wpisu działalności gospodarczej w Urzędzie Miasta

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa. Śląska Jesień Elektrokardiologiczna Katowice, 25 27 listopada 2015

Regulamin uczestnictwa. Śląska Jesień Elektrokardiologiczna Katowice, 25 27 listopada 2015 Regulamin uczestnictwa Śląska Jesień Elektrokardiologiczna Katowice, 25 27 listopada 2015 Organizator konferencji: Klinika Elektrokardiologii i Niewydolności Serca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, 1 Umowa o świadczenie usług turystycznych, potwierdzenie podróży

Szanowni Państwo, 1 Umowa o świadczenie usług turystycznych, potwierdzenie podróży Niniejsze 57 wydanie Warunków Imprez Turystycznych obowiązuje dla imprez turystycznych rezerwowanych na stronach internetowych TUI Poland oraz przez Call Center od dnia 17 września 2010 r. z katalogów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO AKUNA POLSKA SP. Z O.O.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO AKUNA POLSKA SP. Z O.O. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO AKUNA POLSKA SP. Z O.O. I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Sklep internetowy działający pod adresem internetowym www.akuna.net, prowadzony jest przez Akuna Polska Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UCZESTNICTWA w imprezie turystycznej organizowanej przez Millennium Travel International Sp. z o.o.

WARUNKI UCZESTNICTWA w imprezie turystycznej organizowanej przez Millennium Travel International Sp. z o.o. WARUNKI UCZESTNICTWA w imprezie turystycznej organizowanej przez Millennium Travel International Sp. z o.o. Szanowni Państwo! Uprzejmie prosimy przed dokonaniem rezerwacji imprezy turystycznej o dokładne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN CENTRUM REKREACYJNEGO FABIANOWO SPORT & BEAUTY

REGULAMIN CENTRUM REKREACYJNEGO FABIANOWO SPORT & BEAUTY REGULAMIN CENTRUM REKREACYJNEGO FABIANOWO SPORT & BEAUTY 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Każdy odwiedzający, klient, pracownik oraz współpracownik Centrum zobowiązany jest do przestrzegania postanowień zawartych

Bardziej szczegółowo