WYZNACZANIE METANOWOŚCI WENTYLACYJNEJ PRZY WYKORZYSTANIU NOWEJ TECHNIKI POMIAROWEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYZNACZANIE METANOWOŚCI WENTYLACYJNEJ PRZY WYKORZYSTANIU NOWEJ TECHNIKI POMIAROWEJ"

Transkrypt

1 GÓRNICTWO I GEOLOGIA 2013 Tom 8 Zeszyt 4 Janusz KRUCZKOWSKI Instytut Mechaniki Górotworu PAN, Kraków WYZNACZANIE METANOWOŚCI WENTYLACYJNEJ PRZY WYKORZYSTANIU NOWEJ TECHNIKI POMIAROWEJ Streszczenie. W artykule przedstawiono prototypowe, ręczne urządzenie do wyznaczania metanowości wentylacyjnej. Cechą charakterystyczną miernika jest zintegrowanie czujnika prędkości strumienia powietrza z czujnikiem stężenia metanu w sposób umożliwiający pomiar zbliżony do punktowego, zsynchronizowany w czasie. W technice pomiaru jest wykorzystywana metoda trawersu ciągłego. Wykonano pomiary w chodniku nadścianowym, porównując ich wyniki z rezultatami uzyskanymi na podstawie wskazań przyrządów stacjonarnych i ręcznych. Obliczono metanowości wentylacyjne i porównano je z danymi kopalni. ESTIMATION OF THE VOLUMETRIC FLOW RATE OF METHANE TRANSPORTED IN THE VENTILATION AIR Summary. In this paper, a prototype of a manually operated meter used for the determination of methane concentration in ventilation air in underground mine headings is presented. The specific feature of this meter is that the sensor of the air jet velocity and the methane concentration sensor are integrated, and this allows for the conducting of measurements in a way that is close to the punctual one, and synchronised in time. In the measurement technique, the continuous traverse method is used. Measurements were conducted in an over-longwall heading and then the obtained results were compared with those shown by stationary devices and hand meters. The levels of the ventilation methane content were calculated and compared with the mine data. 1. Wprowadzenie Metanowość wentylacyjna (strumień objętości metanu) jest jedną z najczęściej wykorzystywanych wielkości do określenia stanu przewietrzania kopalnianej sieci wentylacyjnej. Należy do głównych wskaźników określających poziom bezpieczeństwa

2 64 J. Kruczkowski prowadzenia robót górniczych, a odpowiednie przepisy regulują jej dopuszczalne wielkości (Krause i Łukowicz, 2004). Wyznaczenie metanowości wentylacyjnej jest złożoną procedurą pomiarową wymagającą uzyskania danych o wielkościach strumienia objętości powietrza, udziale objętościowym metanu w tym strumieniu i polu przekroju, przez który strumień przepływa. Ponieważ strumień objętości metanu przepływający przez przekrój o powierzchni A definiuje równanie: Q CH 4 C 4 v d A (1) A gdzie: C CH 4 - objętościowy udział metanu w danym punkcie powierzchni przekroju A, v - wektor prędkości lokalnej w tym punkcie, d A - zorientowany element powierzchni A, zależność (1) można przybliżyć funkcją modelującą pomiar w postaci (Krach, 2009): gdzie: N - liczba elementów CH n CH QCH 4 CCH 4nvn An (2) N An powierzchni przekroju A, C 4 - udział objętościowy metanu przepływającego przez n ty element powierzchni, v n - prędkość mieszaniny gazowej przepływającej przez n ty element powierzchni, A n - pole n tego elementu. W rzeczywistości nie jest możliwy pomiar całkowitych rozkładów udziału objętościowego (stężenia objętościowego) metanu i prędkości przepływu zawierającej go mieszaniny gazowej według zależności (2). Możemy go przybliżyć na dwa sposoby. Sposób pierwszy polega na podzieleniu przekroju na pewną liczbę elementów powierzchni An i umieszczeniu w nich stacjonarnych zintegrowanych mierników prędkości i stężenia metanu. Następnie, dokonując synchronicznych pomiarów obu wielkości, możemy wyznaczyć strumień objętości metanu. Takie rozwiązanie jest stosowane w opracowanych w Instytucie Mechaniki Górotworu PAN wielopunktowych systemach pomiaru rozkładów pól prędkości i stężeń metanu. Systemy te przy użyciu metod pola prędkości pozwalają na wyznaczanie strumieni objętości powietrza i metanu (Krach i in., 2006; Dziurzyński i in., 2012). Drugi sposób polega na przesuwaniu zintegrowanego miernika prędkości i stężenia metanu w płaszczyźnie przekroju A metodą trawersu ciągłego. Metoda trawersu jest standardowo stosowana w górnictwie do wyznaczania strumienia objętości powietrza za

3 Wyznaczanie metanowości wentylacyjnej przy wykorzystaniu pomocą anemometrów ręcznych (Kruczkowski, 2006). Każdy ze sposobów pozwala jedynie na estymację rozkładów, a osobnym zagadnieniem jest szacowanie ich niepewności (Krach, 2009). Pierwsza z przedstawionych metod wymaga wyłączenia z ruchu na czas wykonywania pomiarów odcinka wyrobiska, w którym zostanie zainstalowany system pomiarowy. Ze względów praktycznych korzystniejsze jest więc stosowanie w warunkach ruchowych drugiej metody. Wykorzystywane dotychczas w kopalniach sposoby wyznaczania metanowości są pewnymi mocno uproszczonymi realizacjami obu omówionych powyżej metod. Metoda pierwsza jest przybliżana przez pomiar lokalnych wielkości strumienia objętości i stężenia metanu za pomocą pojedynczych mierników stacjonarnych (anemometru i metanomierza), z kolei trawers anemometrem ręcznym i pomiar stężenia metanomierzem ręcznym są przybliżeniem metody drugiej. W obu przypadkach z pomiarów geometrycznych wyznacza się pole przekroju wyrobiska. Należy zwrócić uwagę, że o ile metoda pomiaru wielopunktowego pozwala uzyskać duże dokładności pomiaru, o tyle stosowanie jej uproszczonej wersji, przy użyciu tylko jednego anemometru i jednego metanomierza (umieszczonych najczęściej w różnych przekrojach), będzie skutkować większą niepewnością niż w przypadku zastosowania uproszczonej wersji metody drugiej. Prowadzone od wielu lat w Instytucie Mechaniki Górotworu prace nad rozwiązaniami wielopunktowych systemów pomiarów rozkładów pól prędkości i stężeń metanu stanowiły przesłankę do opracowania ręcznego przyrządu do wyznaczania metanowości wentylacyjnej. Nowe opracowanie wykorzystuje technikę trawersu ciągłego. W celu doświadczalnego zweryfikowania prototypu urządzenia wykonano pomiary w warunkach in situ, porównując uzyskane wyniki z innymi metodami. Wykorzystano dotychczas uzyskaną wiedzę o charakterze rozkładów pól prędkości i stężeń metanu w wyrobiskach górniczych oraz wiedzę o własnościach metrologicznych w warunkach dołowych użytych czujników pomiarowych. 2. Urządzenie do pomiaru metanowości wentylacyjnej Na rys. 1 pokazano urządzenie do ręcznego wyznaczania strumienia objętości metanu. Jest to całkowicie nowe i prototypowe rozwiązanie techniczne, jednak zaprojektowane z myślą o przyszłym wdrożeniu do zastosowań w przemyśle górniczym. Urządzenie składa się z miernika prędkości przepływu powietrza i stężenia metanu oraz wysięgnika. Miernik jest zintegrowaną konstrukcją dwóch czujników pomiarowych. Pomiar prędkości jest

4 66 J. Kruczkowski wykonywany za pomocą anemometrycznego czujnika skrzydełkowego. Pomiar objętościowego stężenia metanu realizuje czujnik pellistorowy, zamontowany na górnej części osłony czujnika skrzydełkowego w taki sposób, że wlot do komory pomiarowej znajduje się wewnątrz osłony. Takie rozwiązanie pozwala na przyjęcie założenia o quasipunktowym pomiarze obu wielkości. Układ elektroniczny i bateria akumulatorów znajdują się w cylindrycznej obudowie przymocowanej od dołu osłony czujnika skrzydełkowego. Dane pomiarowe są gromadzone w pamięci wewnętrznej miernika lub mogą być przesyłane w czasie rzeczywistym drogą radiową do panelu odczytowego, co pozwala tym samym na bezpośrednie śledzenie mierzonych wielkości. Zakres pomiarowy mierzonych prędkości zawiera się w przedziale 0,2 20 m/s, a zakres pomiarowy stężeń metanu w przedziale 0 5% V/V (procentowego stężenia objętościowego). Pomiary są wykonywane z częstotliwością 1 Hz. Rys. 1. Metanoanemometr urządzenie do ręcznego pomiaru metanowości wentylacyjnej (fot. T. Bacia) Fig. 1. Methanometer a device for the manual measurement of the methane concentration contained in the air flowing through the headings during ventilation (photo by T. Bacia) Miernik jest zamocowany na teleskopowym wysięgniku, którego konstrukcja pozwala na swobodne pozycjonowanie w płaszczyźnie przekroju wyrobiska i wykonanie precyzyjnego trawersu nawet w wyrobiskach o dużej wysokości. Wahliwe zamocowanie miernika powoduje, że podczas wykonywania trawersu powierzchnia wlotu do przestrzeni pomiarowej czujnika anemometrycznego jest równoległa do płaszczyzny przekroju wyrobiska (oś obrotowa skrzydełka jest równoległa do linii prądu przepływającej przez przestrzeń pomiarową strugi powietrza). Miernik można pozycjonować także względem jego osi

5 Wyznaczanie metanowości wentylacyjnej przy wykorzystaniu pionowej, co pozwala operatorowi, w przypadku zaistnienia takiej konieczności, na wybór innego niż standardowy sposobu trawersowania. W celu identyfikacji nowego urządzenia pomiarowego zaproponowano nazwę: metanoanemometr. 3. Wyniki pomiarów i ich analiza Pomiary zostały przeprowadzone w KWK Krupiński w rejonie ściany B-11, w chodniku wentylacyjnym B-11/348 (rys. 2). Wykonano je w miejscu zabudowy anemometru stacjonarnego typu MPP znajdującego się na wylocie chodnika. Chodnik był prowadzony w obudowie typu ŁP9/V32. Przekrój rzeczywisty chodnika w miejscu pomiarów wynosił 9,5 m 2. Dane prezentowane w niniejszym artykule uzyskano z następujących urządzeń pomiarowych: 1. ręczny miernik metanoanemometryczny, 2. ręczny anemometr skrzydełkowy AS4 (producent: IMG PAN), 3. stacjonarny anemometr skrzydełkowy MPP (producent: IMG PAN), 4. metanomierz stacjonarny CSM-1 (producent: HASO). Rys. 2. Rejon prowadzenia pomiarów (dane z systemu Zefir) Fig. 2. The area of measurements (data taken from the Zefir System) Przyrządy stacjonarne były zabudowane na wylocie chodnika zgodnie z obowiązującymi przepisami. W okresie 1 miesiąca przeprowadzono 8 sesji pomiarowych w odstępach

6 68 J. Kruczkowski kilkudniowych. W ścianie były prowadzone w tym okresie prace wydobywcze. Każda sesja pomiarowa składała się z kolejno wykonywanych: - trawersu metanoanemometrem w przekroju zabudowania anemometru MPP, - pomiaru punktowym metanoanemometrem przed wlotem do anemometru MPP, - trawersu anemometrem AS4 w przekroju zabudowania anemometru MPP. Pomiary wykonywano bezpośrednio jeden po drugim w celu uzyskania danych w możliwie zbliżonych do siebie warunkach przepływowych. Czujniki stosowane w metanoanemometrze były wzorcowane wcześniej w laboratoriach akredytowanych. Dane z przyrządów stacjonarnych odpowiadające czasowo danym uzyskanym z pomiarów ręcznych pozyskano z systemu Zefir. Czas wykonywania trawersu metanoanemometrem wynosił około 2,5 minuty, czas pomiaru punktowego wynosił około 1 minuty. Na rys. 3 pokazano przykładowe wyniki rejestracji uzyskane metanoanemometrem w czasie 6. sesji pomiarowej. Wykonywano trawers ciągły pionowy. Polega on na przesuwaniu anemometru po trajektorii o kształcie wężowym od spągu do stropu, rozłożonej równomiernie pomiędzy obydwoma ociosami. Z pokazanej na rysunku rejestracji prędkości wynika, że trajektoria zawierała 15 gałęzi pionowych. Świadczy to o uzyskaniu dużej precyzji pomiaru w przypadku realizowania go w wyrobisku o przekroju 9,5 m 2, wykonanym w obudowie typu ŁP9. 5,00 1,90 prędkość m/s 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 1,80 1,70 1,60 1,50 1,40 1,30 1,20 stężenie metanu % V/V 0,00 1,10 09:49:32 09:49:49 09:50:07 09:50:24 09:50:41 09:50:59 09:51:16 09:51:33 09:51:50 09:52:08 09:52:25 09:52:42 Rys. 3. Prędkość i stężenie metanu zarejestrowane metanoanemometrem podczas wykonywania trawersu ciągłego w przekroju poprzecznym chodnika wentylacyjnego Fig. 3. Methane flow velocity and its concentration recorded with a methanometer during a continuous traverse in the cross-section of an air-heading W przypadku przedstawionej rejestracji obserwuje się występowanie dużego gradientu prędkości lokalnych w przekroju wyrobiska. Prędkości lokalne zmieniają się w przedziale od

7 Wyznaczanie metanowości wentylacyjnej przy wykorzystaniu ,62 m/s do 4,40 m/s. Zarejestrowane podczas trawersu stężenia metanu mieszczą się w przedziale od 1,28% do 1,36%. 5,00 1,90 prędkość m/s 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 1,80 1,70 1,60 1,50 1,40 1,30 1,20 stężenie metanu % V/V 0,00 1,10 09:54:09 09:54:26 09:54:43 09:55:00 09:55:18 09:55:35 09:55:52 Rys. 4. Prędkość i stężenie metanu zarejestrowane metanoanemometrem podczas pomiaru punktowego przed anemometrem stacjonarnym MPP zabudowanym w chodniku wentylacyjnym Fig. 4. Methane flow velocity and its concentration recorded with a methanometer during a point measurement in front of a MPP stationary anemometer installed in an air-heading Na rys. 4 widoczna jest rejestracja z pomiaru punktowego. Pomiar polegał na umieszczeniu miernika metanoanemometrycznego przed wlotem do przestrzeni pomiarowej anemometru stacjonarnego typu MPP. Czujniki skrzydełkowe obu mierników są takie same, co od strony poprawności metrologicznej uzasadniało wykonanie takiego pomiaru porównawczego. Położenie i odległość pomiędzy przyrządami powinny ograniczać ich wzajemne oddziaływanie, jednak należy pamiętać, że nie jest ono możliwe do wyeliminowania. Tego typu pomiary mają charakter jedynie porównawczy i nie można na ich podstawie wnioskować np. o prawidłowości charakterystyki anemometru w jej pełnym zakresie. Do celów, jakie miały omawiane eksperymenty pomiarowe, ten sposób pomiaru porównawczego mógł być stosowany. Obserwowane zmiany prędkości są wynikiem jej lokalnej fluktuacji. Zarejestrowana lokalna wartość prędkości średniej wynosiła 2,64 m/s przy intensywności fluktuacji wynoszącej 12,1%. Średnia wartość lokalnego stężenia metanu wynosiła 1,34%. W żadnej z sesji pomiarowych nie stwierdzono, aby odchylenie standardowe stężenia metanu było większe niż 0,04%. Świadczy to o płaskim rozkładzie pola stężenia metanu, a więc o wymieszaniu strugi powietrza przepływającej w tym miejscu w czasie pomiarów.

8 70 J. Kruczkowski Wyniki pomiarów prędkości w postaci ich wartości średnich przedstawiono w tablicy 1. Zmierzona metanoanemometrem średnia wartość prędkości w przekroju chodnika jest w każdym przypadku większa niż wartość średniej prędkości lokalnej mierzonej anemometrem stacjonarnym MPP. Potwierdza to konieczność stosowania odpowiednich procedur korygujących dla anemometrów stacjonarnych wykorzystywanych do wyznaczania strumienia objętości czy też do wyznaczania metanowości wentylacyjnej. Porównanie pomiaru anemometrem stacjonarnym z punktowym pomiarem termoanemometrem wskazuje na zbliżone wyniki i jest przybliżoną weryfikacją poprawności wyników uzyskiwanych z anemometru MPP w zakresie prędkości zmierzonych podczas eksperymentów. Należy zwrócić uwagę, że wskazania anemometru stacjonarnego praktycznie nie ulegają zmianie w przeciągu całego okresu pomiarów. Ponieważ jednak wartości średnie prędkości otrzymane z pomiarów metodą trawersu różnią się od siebie, uzasadnia to konieczność bardzo uważnego postępowania przy wyznaczaniu strumieni objętości powietrza lub metanu przy wykorzystaniu danych ze stacjonarnych anemometrów, szczególnie dla krótkich przedziałów czasowych. Tablica 1 Wyniki pomiarów prędkości średnich Nr sesji pomiarowej Metanoanemometr Trawers w przekroju chodnika, m/s Punktowo przed anemometrem MPP, m/s Anemometr stacjonarny MPP Współczasowo z trawersem metanoanemometrem, m/s Współczasowo z pomiarem punktowym, m/s Trawers anemometrem ręcznym uas4, m/s 1 3,13 2,81 2,44 2,67 3,31 2 2,97 2,58 2,46 2,40 3,25 3 3,39 3,34 2,49 3,04 3,68 4 3,05 2,43 2,48 2,58 3,35 5 3,23 2,60 2,43 2,66 3,29 6 2,92 2,64 2,47 2,43 3,27 7 2,99 2,87 2,42 2,61 3,42 8 3,03 2,52 2,44 2,46 3,45 Wyniki pomiarów stężenia metanu pokazano w tablicy 2. Pomiary punktowe są bardzo zbliżone do wyników pomiarów z trawersu w całym przekroju. Jak wcześniej zostało zauważone, w chodniku występował płaski rozkład pola stężenia metanu.

9 Wyznaczanie metanowości wentylacyjnej przy wykorzystaniu Nr sesji pomiarowej Wyniki pomiarów stężenia metanu Trawers w przekroju chodnika, % V/V Metanoanemometr Punktowo przed anemometrem MPP, % V/V 1 0,99 0,99 2 0,78 0,77 3 0,91 0,91 4 0,91 0,95 5 0,96 0,91 6 1,32 1,34 7 0,83 0,88 8 0,99 0,99 Tablica 2 Dane przedstawione w tablicy 3 są podsumowaniem wyników wyznaczania metanowości wentylacyjnej dwiema różnymi metodami i w celach porównawczych zostały zestawione z danymi uzyskanymi w wyniku własnych pomiarów służb wentylacyjnych kopalni, wykonywanymi za pomocą ręcznych przyrządów. Dane kopalni dotyczą metanowości obliczonej ściśle dla tego dnia, w którym wykonywano eksperymenty pomiarowe przy użyciu metanoanemometru. W każdym przypadku przyjmowano taką samą wartość przekroju wyrobiska, a więc błąd wnoszony do pomiaru był taki sam i można pominąć jego wpływ, prowadząc analizę porównawczą. Tablica 3 Wielkość metanowości wentylacyjnej w zależności od metody pomiaru Nr sesji pomiarowej Pomiar metanoanemometrem Metanowość wentylacyjna, m 3 /min Dane kopalni Wyznaczona na podstawie danych z mierników stacjonarnych 1 17,70 19,3 11, ,17 17,4 9, ,53 17,3 10, ,19 17,6 10, ,28 19,1 13, ,17 23,2 19, ,57 15,4 8, ,13 21,1 14,46 W wyniku pomiarów wykonanych metanoanemometrem uzyskano wartości metanowości wentylacyjnej prawie w każdym z przypadków mniejsze od przyjmowanych przez kopalnię,

10 72 J. Kruczkowski jedynie wynik 3. sesji pomiarowej jest o 1,3% większy. Największa różnica wystąpiła podczas pomiarów w 2. sesji. Pomiar wykonany metanoanemometrem jest o 32% mniejszy od danych kopalni. Można więc stwierdzić, że stosowana w kopalni metoda przeszacowuje wielkość strumienia metanowości. Gdyby jednak opierać się na wskazaniach mierników stacjonarnych, byłoby odwrotnie. Metanowość zostałaby istotnie zaniżona. Niedoszacowanie zawierałoby się w przedziale od 14% dla 6. sesji pomiarowej aż do 43% w przypadku 7. sesji. Uzyskane wyniki są kolejnym dowodem na występowanie problemów wynikających z braku lub niedopracowania istniejących metod i procedur pomiarowych w wentylacji kopalń. 4. Podsumowanie Nowa metoda pomiaru metanowości wentylacyjnej, dzięki jednoczesnemu pomiarowi prędkości i stężenia w trakcie trawersowania przekroju wyrobiska, w sposób najlepszy ze stosowanych dotychczas w polskich kopalniach metod uwzględnia wymagania modelu pomiaru strumienia objętości metanu opisanego we wprowadzeniu. Umożliwia bezpośrednie otrzymanie wyników w miejscu wykonywania pomiarów i ewentualne natychmiastowe powtórzenie pomiaru w przypadku otrzymania wyniku budzącego wątpliwość. Po precyzyjnym zdefiniowaniu procedury pomiarowej określającej takie jej parametry, jak np. prędkość trawersowania, liczba gałęzi trajektorii w zależności od przekroju wyrobiska, wymagana dokładność wyznaczenia przekroju, sposób i częstość wzorcowania miernika, technika pomiaru metanoanemometrem powinna zapewnić najmniejszą niepewność pomiaru ze wszystkich metod stosowanych do tej pory. Wykorzystywanie jednej, dobrze zdefiniowanej procedury pomiarowej i urządzenia pomiarowego o ściśle określonych wymaganiach techniczno-metrologicznych otwiera możliwość obiektywnego porównywania wyników wyznaczania metanowości wentylacyjnej nie tylko w obrębie jednej kopalni, lecz także pomiędzy różnymi kopalniami. Możliwość zarejestrowania podczas trawersu rozkładu pola stężeń metanu eliminuje konieczność prowadzenia rozważań, czy w miejscu pomiaru istnieją różnice w stężeniu metanu w różnych punktach przekroju poprzecznego wyrobiska, czy też można przyjąć jedną wartość zmierzoną w dowolnym miejscu. Szybkość i łatwość wykonania pomiaru metanowości wentylacyjnej za pomocą nowego urządzenia pozwolą na śledzenie jej zmian w sposób dokładniejszy niż w przypadku metod stosowanych dotychczas.

11 Wyznaczanie metanowości wentylacyjnej przy wykorzystaniu W wyniku przeprowadzonych pomiarów potwierdzono możliwość wystąpienia dużych błędów przy wyznaczaniu metanowości wentylacyjnej na podstawie danych uzyskiwanych ze stacjonarnych mierników prędkości przepływu powietrza i stężenia metanu. Stwierdzono również zawyżenie wartości metanowości wentylacyjnej w przypadku pomiarów wykonanych przez służby kopalniane w stosunku do pomiarów zrealizowanych metanoanemometrem. Stwierdzenie to nie daje jednak podstaw na tym etapie eksperymentów pomiarowych do uogólniania wniosków. Zakończenie prac nad nową techniką pomiaru metanowości wentylacyjnej, wiążące się z walidacją poprawności stosowanej metody i podaniem jej niepewności (duże dokładności stosowanych w metanoanemometrze czujników nie są jednoznaczne z tak samo małą niepewnością metody), pozwoli na istotne zwiększenie dokładności wyznaczania jednego z najtrudniejszych do zmierzenia parametrów kopalnianej sieci wentylacyjnej. Pomiary, z których dane prezentowano w opracowaniu, zostały wykonane przy udziale pracowników Działu Wentylacji KWK Krupiński. Artykuł opracowano w ramach prac statutowych pt. Specjalistyczna aparatura kontrolno-pomiarowa rozwój metodyki i aparatury badawczej strumienia objętości, stężenia metanu, pola przekroju poprzecznego wyrobiska, finansowanych przez MNiSW. BIBLIOGRAFIA 1. Dziurzyński W., Kruczkowski J., Wasilewski S.: Nowoczesna metoda badania przepływu powietrza i metanu w wyrobisku kopalni. Nowe spojrzenie na wybrane zagrożenia naturalne w kopalniach. Główny Instytut Górnictwa, Katowice Krach A.: Uncertainty of measurement of selected quantities in mine ventilation measurements. Archives of Mining Sciences. Monograph, No. 8, Krach A., Krawczyk J. Kruczkowski J. Pałka T.: Zmienność pola prędkości i strumienia objętości powietrza w wyrobiskach kopalń głębinowych. Archives of Mining Science. Monografia, nr 1, Kruczkowski J.: Analiza danych pomiarowych uzyskanych z anemometrycznych czujników stacjonarnych i przenośnych. Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN, tom 8, nr 1-4, Kraków Krause E., Łukowicz K.: Zasady prowadzenia ścian w warunkach zagrożenia metanowego. Instrukcja nr 17. Główny Instytut Górnictwa, Katowice Abstract Thanks to the simultaneous measurement of the methane flow velocity and its concentration during traversing the cross-section of an air-heading, the new method of the measurement of the methane concentration in the ventilation air presented here in the best possible way and takes into account the requirements for the model of the methane volume jet measurement. It allows for obtaining the measurement results directly at the site where the measurement is carried out and gives the possibility to repeat the measurement immediately

12 74 J. Kruczkowski in case the obtained results raise doubts. After a precise definition of the measurement procedure determining such parameters as the traverse velocity, number of trajectory branches depending on the heading cross-section size, and configuration, the required accuracy of the determination of the cross-section, the way and frequency of the calibration of the meter, and adopted measurement technique with the use of a methane-anemometer (this is a name which has been proposed for the new measurement device), it should ensure the lowest possible uncertainty of measurement of all the methods used so far. The use of one, welldefined measurement method and a measurement device with strictly determined technical and metrological requirements opens up the possibility of an objective comparison of the results of the determination of the methane concentration in the ventilation air, not only within one mine but also the results obtained in different mines. The possibility of recording the distribution of the methane concentration field during traversing eliminates the necessity of deliberations on whether there are some differences in the methane concentration in various points of the air-heading cross-section, or one value having been measured in any site of the heading can be adopted. The quickness and easiness of the measurement of the methane concentration in the ventilation air with the new device will allow the tracing of its variations with higher precision than by the use of the other methods used so far. As a result of the measurements which were carried out, the possibility of the occurrence of significant errors, when determining the methane concentration in the ventilation air on the basis of the results obtained from stationary meters of the air flow rate and methane concentration, was confirmed. In addition, it was found that the methane concentration in the ventilation air measured by the mine maintenance crew was overrated compared to what is measured by the methane-anemometer. Hoverer, at this stage of the experiments, this is insufficient for jumping to general conclusions. The completion of the studies on the new method of measurement of the methane concentration in the ventilation air involving the validation of correctness of the applied method and the providing of its uncertainty (high accuracy of the sensors used in methane-anemometers is not tantamount to the similarly low method uncertainty) will allow for a substantial increase of accuracy in the determination of one of the most difficult parameters to measure of the mine ventilation network.

Monitoring metanowości wentylacyjnej przy użyciu metanoanemometru stacjonarnego

Monitoring metanowości wentylacyjnej przy użyciu metanoanemometru stacjonarnego Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN Tom 18, nr 4, grudzień 2016, s. 45-56 Instytut Mechaniki Górotworu PAN Monitoring metanowości wentylacyjnej przy użyciu metanoanemometru stacjonarnego JANUSZ KRUCZKOWSKI,

Bardziej szczegółowo

Badania przepływu powietrza in situ w wyrobisku górniczym, wyznaczenie kryterium przydatności przyrządów i metod

Badania przepływu powietrza in situ w wyrobisku górniczym, wyznaczenie kryterium przydatności przyrządów i metod 147 Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN Tom 11, nr 1-4, (2009), s. 147-157 Instytut Mechaniki Górotworu PAN Badania przepływu powietrza in situ w wyrobisku górniczym, wyznaczenie kryterium przydatności

Bardziej szczegółowo

Analiza danych pomiarowych uzyskanych z anemometrycznych czujników stacjonarnych i przenośnych

Analiza danych pomiarowych uzyskanych z anemometrycznych czujników stacjonarnych i przenośnych 93 Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN Tom 8, nr 1-4, (2006), s. 93-104 Instytut Mechaniki Górotworu PAN Analiza danych pomiarowych uzyskanych z anemometrycznych czujników stacjonarnych i przenośnych

Bardziej szczegółowo

WERYFIKACJA REJESTRACJI PARAMETRÓW POWIETRZA W SYSTEMACH DYSPOZYTORSKICH

WERYFIKACJA REJESTRACJI PARAMETRÓW POWIETRZA W SYSTEMACH DYSPOZYTORSKICH GÓRNICTWO I GEOLOGIA 2013 Tom 8 Zeszyt 4 Wacław DZIURZYŃSKI, Stanisław WASILEWSKI Instytut Mechaniki Górotworu PAN, Kraków WERYFIKACJA REJESTRACJI PARAMETRÓW POWIETRZA W SYSTEMACH DYSPOZYTORSKICH Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNY PROJEKT BADAWCZY PT. "POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA PRACY W KOPALNIACH" Produkt nr 3

STRATEGICZNY PROJEKT BADAWCZY PT. POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA PRACY W KOPALNIACH Produkt nr 3 STRATEGICZNY PROJEKT BADAWCZY PT. "POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA PRACY W KOPALNIACH" Raport końcowy z realizacji projektu badawczego nr 9 pt. Wyznaczanie współczynnika korekcji pomiędzy automatycznym pomiarem

Bardziej szczegółowo

Badania wpływu zaburzeń profilu prędkości powietrza na pomiary wykonywane anemometrami stacjonarnymi różnych typów

Badania wpływu zaburzeń profilu prędkości powietrza na pomiary wykonywane anemometrami stacjonarnymi różnych typów 117 Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN Tom 7, nr 1-2, (25), s. 117-128 Instytut Mechaniki Górotworu PAN Badania wpływu zaburzeń profilu prędkości powietrza na pomiary wykonywane anemometrami stacjonarnymi

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1. ZAKŁAD ELEKTRONIKI GÓRNICZEJ ZEG SPÓŁKA AKCYJNA, Tychy, PL BUP 03/10

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1. ZAKŁAD ELEKTRONIKI GÓRNICZEJ ZEG SPÓŁKA AKCYJNA, Tychy, PL BUP 03/10 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 117620 (22) Data zgłoszenia: 31.07.2008 (19) PL (11) 65397 (13) Y1 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

Uwagi na temat stosowania gazów obojętnych (azotu, dwutlenku węgla) do gaszenia pożaru w otamowanym polu rejony wydobywczego

Uwagi na temat stosowania gazów obojętnych (azotu, dwutlenku węgla) do gaszenia pożaru w otamowanym polu rejony wydobywczego 253 Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN Tom 12, nr 1-4, (2010), s. 253-259 Instytut Mechaniki Górotworu PAN Uwagi na temat stosowania gazów obojętnych (azotu, dwutlenku węgla) do gaszenia pożaru w

Bardziej szczegółowo

Pomiary strumienia objętości przepływu w aspekcie dynamiki anemometrycznych czujników pomiarowych

Pomiary strumienia objętości przepływu w aspekcie dynamiki anemometrycznych czujników pomiarowych 149 Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN Tom 12, nr 1-4, (2010), s. 149-167 Instytut Mechaniki Górotworu PAN Pomiary strumienia objętości przepływu w aspekcie dynamiki anemometrycznych czujników pomiarowych

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA INSTYTUT AUTOMATYKI ZAKŁAD SYSTEMÓW POMIAROWYCH

POLITECHNIKA ŚLĄSKA INSTYTUT AUTOMATYKI ZAKŁAD SYSTEMÓW POMIAROWYCH POLITECHNIKA ŚLĄSKA INSTYTUT AUTOMATYKI ZAKŁAD SYSTEMÓW POMIAROWYCH Gliwice, wrzesień 2005 Pomiar napięcia przemiennego Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zbadanie dokładności woltomierza cyfrowego dla

Bardziej szczegółowo

Numeryczna symulacja rozpływu płynu w węźle

Numeryczna symulacja rozpływu płynu w węźle 231 Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN Tom 7, nr 3-4, (2005), s. 231-236 Instytut Mechaniki Górotworu PAN Numeryczna symulacja rozpływu płynu w węźle JERZY CYGAN Instytut Mechaniki Górotworu PAN,

Bardziej szczegółowo

METODYKA BADAŃ MAŁYCH SIŁOWNI WIATROWYCH

METODYKA BADAŃ MAŁYCH SIŁOWNI WIATROWYCH Inżynieria Rolnicza 2(100)/2008 METODYKA BADAŃ MAŁYCH SIŁOWNI WIATROWYCH Krzysztof Nalepa, Maciej Neugebauer, Piotr Sołowiej Katedra Elektrotechniki i Energetyki, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

NIEPEWNOŚĆ POMIARÓW POZIOMU MOCY AKUSTYCZNEJ WEDŁUG ZNOWELIZOWANEJ SERII NORM PN-EN ISO 3740

NIEPEWNOŚĆ POMIARÓW POZIOMU MOCY AKUSTYCZNEJ WEDŁUG ZNOWELIZOWANEJ SERII NORM PN-EN ISO 3740 PRACE INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ - KWARTALNIK BUILDING RESEARCH INSTITUTE - QUARTERLY 2 (162) 2012 ARTYKUŁY - REPORTS Anna Iżewska* NIEPEWNOŚĆ POMIARÓW POZIOMU MOCY AKUSTYCZNEJ WEDŁUG ZNOWELIZOWANEJ

Bardziej szczegółowo

WYBÓR PUNKTÓW POMIAROWYCH

WYBÓR PUNKTÓW POMIAROWYCH Scientific Bulletin of Che lm Section of Technical Sciences No. 1/2008 WYBÓR PUNKTÓW POMIAROWYCH WE WSPÓŁRZĘDNOŚCIOWEJ TECHNICE POMIAROWEJ MAREK MAGDZIAK Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji, Politechnika

Bardziej szczegółowo

Regulacja adaptacyjna w anemometrze stałotemperaturowym

Regulacja adaptacyjna w anemometrze stałotemperaturowym 3 Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN Tom 8, nr 1-4, (2006), s. 3-7 Instytut Mechaniki Górotworu PAN Regulacja adaptacyjna w anemometrze stałotemperaturowym PAWEŁ LIGĘZA Instytut Mechaniki Górotworu

Bardziej szczegółowo

RADIO DISTURBANCE Zakłócenia radioelektryczne

RADIO DISTURBANCE Zakłócenia radioelektryczne AKREDYTOWANE LABORATORIUM BADAWCZE Page (Strona) 2 of (Stron) 9 Following requirements should be taken into account in the case of making use of Test Report and giving information about the tests performed

Bardziej szczegółowo

OKREŚLENIE STOPNIA ZAGROŻENIA POŻAREM ENDOGENICZNYM W ZROBACH ŚCIAN ZAWAŁOWYCH NA PODSTAWIE POMIARÓW TELEMETRYCZNYCH STĘŻENIA TLENKU WĘGLA

OKREŚLENIE STOPNIA ZAGROŻENIA POŻAREM ENDOGENICZNYM W ZROBACH ŚCIAN ZAWAŁOWYCH NA PODSTAWIE POMIARÓW TELEMETRYCZNYCH STĘŻENIA TLENKU WĘGLA SYSTEMY WSPOMAGANIA W INŻYNIERII PRODUKCJI Środowisko i Bezpieczeństwo w Inżynierii Produkcji 013 4 OKREŚLENIE STOPNIA ZAGROŻENIA POŻAREM ENDOGENICZNYM W ZROBACH ŚCIAN ZAWAŁOWYCH NA PODSTAWIE POMIARÓW

Bardziej szczegółowo

Metodyka analizy wzorcowych przepływów wykorzystywanych w badaniach własności anemometrycznych przyrządów pomiarowych

Metodyka analizy wzorcowych przepływów wykorzystywanych w badaniach własności anemometrycznych przyrządów pomiarowych 88 Metodyka analizy wzorcowych przepływów wykorzystywanych w badaniach własności anemometrycznych przyrządów pomiarowych UKD 001.891: 67/68.05: 622.4 The method of analysis of standard flows used in researches

Bardziej szczegółowo

Przykład oceny wpływu przenośnika taśmowego na pole prędkości w chodniku kopalnianym

Przykład oceny wpływu przenośnika taśmowego na pole prędkości w chodniku kopalnianym Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN Tom 16, nr 3-4, grudzień 2014, s. 23-29 Instytut Mechaniki Górotworu PAN Przykład oceny wpływu przenośnika taśmowego na pole prędkości w chodniku kopalnianym KRAWCZYK

Bardziej szczegółowo

Badania przepływów dynamicznych w tunelu aerodynamicznym przy użyciu cyfrowej anemometrii obrazowej

Badania przepływów dynamicznych w tunelu aerodynamicznym przy użyciu cyfrowej anemometrii obrazowej Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN Tom 18, nr 4, grudzień 2016, s. 181-186 Instytut Mechaniki Górotworu PAN Badania przepływów dynamicznych w tunelu aerodynamicznym przy użyciu cyfrowej anemometrii

Bardziej szczegółowo

Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk

Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk rok 2016, nr 94, s. 217 228 Krystian WIERZBIŃSKI* Wpływ geometrii chodnika wentylacyjnego i sposobu jego likwidacji

Bardziej szczegółowo

Górniczy Profilometr Laserowy GPL-1

Górniczy Profilometr Laserowy GPL-1 13 Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN Tom 7, nr 1-2, (2005), s. 13-18 Instytut Mechaniki Górotworu PAN Górniczy Profilometr Laserowy GPL-1 ANDRZEJ KRACH, WACŁAW TRUTWIN Instytut Mechaniki Górotworu

Bardziej szczegółowo

NAPRĘŻENIA ŚCISKAJĄCE PRZY 10% ODKSZTAŁCENIU WZGLĘDNYM PRÓBEK NORMOWYCH POBRANYCH Z PŁYT EPS O RÓŻNEJ GRUBOŚCI

NAPRĘŻENIA ŚCISKAJĄCE PRZY 10% ODKSZTAŁCENIU WZGLĘDNYM PRÓBEK NORMOWYCH POBRANYCH Z PŁYT EPS O RÓŻNEJ GRUBOŚCI PRACE INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ - KWARTALNIK 1 (145) 2008 BUILDING RESEARCH INSTITUTE - QUARTERLY No 1 (145) 2008 Zbigniew Owczarek* NAPRĘŻENIA ŚCISKAJĄCE PRZY 10% ODKSZTAŁCENIU WZGLĘDNYM PRÓBEK NORMOWYCH

Bardziej szczegółowo

PROFIL PRĘDKOŚCI W RURZE PROSTOLINIOWEJ

PROFIL PRĘDKOŚCI W RURZE PROSTOLINIOWEJ LABORATORIUM MECHANIKI PŁYNÓW Ćwiczenie N 7 PROFIL PRĘDKOŚCI W RURZE PROSTOLINIOWEJ . Cel ćwiczenia Doświadczalne i teoretyczne wyznaczenie profilu prędkości w rurze prostoosiowej 2. Podstawy teoretyczne:

Bardziej szczegółowo

Laboratoryjny system do badania charakterystyk kątowych czujników anemometrycznych

Laboratoryjny system do badania charakterystyk kątowych czujników anemometrycznych 19 Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN Tom 8, nr 1-4, (2006), s. 19-24 Instytut Mechaniki Górotworu PAN Laboratoryjny system do badania charakterystyk kątowych czujników anemometrycznych PAWEŁ JAMRÓZ,

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie numerycznej mechaniki płynów do analizy przepływu strumienia powietrza przez wyrobisko górnicze z ogniskiem pożaru

Zastosowanie numerycznej mechaniki płynów do analizy przepływu strumienia powietrza przez wyrobisko górnicze z ogniskiem pożaru 20 UKD 622.333:622.4:622.81/.82 Zastosowanie numerycznej mechaniki płynów do analizy przepływu strumienia powietrza przez wyrobisko górnicze z ogniskiem pożaru Zastosowanie numerycznej mechaniki płynów

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE GEOMETRII INŻYNIERSKIEJ W AEROLOGII GÓRNICZEJ

ZASTOSOWANIE GEOMETRII INŻYNIERSKIEJ W AEROLOGII GÓRNICZEJ Krzysztof SŁOTA Instytut Eksploatacji Złóż Politechniki Śląskiej w Gliwicach ZASTOSOWANIE GEOMETRII INŻYNIERSKIEJ W AEROLOGII GÓRNICZEJ Od Redakcji: Autor jest doktorantem w Zakładzie Aerologii Górniczej

Bardziej szczegółowo

ZMIANA PARAMETRÓW TERMODYNAMICZNYCH POWIETRZA W PAROWNIKU CHŁODZIARKI GÓRNICZEJ Z CZYNNIKIEM R407C***

ZMIANA PARAMETRÓW TERMODYNAMICZNYCH POWIETRZA W PAROWNIKU CHŁODZIARKI GÓRNICZEJ Z CZYNNIKIEM R407C*** Górnictwo i Geoinżynieria Rok 30 Zeszyt 1 2006 Krzysztof Filek*, Piotr Łuska**, Bernard Nowak* ZMIANA PARAMETRÓW TERMODYNAMICZNYCH POWIETRZA W PAROWNIKU CHŁODZIARKI GÓRNICZEJ Z CZYNNIKIEM R407C*** 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

BŁĘDY OKREŚLANIA MASY KOŃCOWEJ W ZAKŁADACH SUSZARNICZYCH WYKORZYSTUJĄC METODY LABORATORYJNE

BŁĘDY OKREŚLANIA MASY KOŃCOWEJ W ZAKŁADACH SUSZARNICZYCH WYKORZYSTUJĄC METODY LABORATORYJNE Inżynieria Rolnicza 5(103)/2008 BŁĘDY OKREŚLANIA MASY KOŃCOWEJ W ZAKŁADACH SUSZARNICZYCH WYKORZYSTUJĄC METODY LABORATORYJNE Zbigniew Zdrojewski, Stanisław Peroń, Mariusz Surma Instytut Inżynierii Rolniczej,

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie profilu prędkości przepływu powietrza w wyrobisku górniczym

Wyznaczanie profilu prędkości przepływu powietrza w wyrobisku górniczym 26 PRZEGLĄD GÓRNICZY 2015 Wyznaczanie profilu prędkości przepływu powietrza w wyrobisku górniczym UKD 67/68.05:001.891:622.4 Graphical presentation of the airflow velocity profile in mine workings Prof.

Bardziej szczegółowo

WPŁYW METODY DOPASOWANIA NA WYNIKI POMIARÓW PIÓRA ŁOPATKI INFLUENCE OF BEST-FIT METHOD ON RESULTS OF COORDINATE MEASUREMENTS OF TURBINE BLADE

WPŁYW METODY DOPASOWANIA NA WYNIKI POMIARÓW PIÓRA ŁOPATKI INFLUENCE OF BEST-FIT METHOD ON RESULTS OF COORDINATE MEASUREMENTS OF TURBINE BLADE Dr hab. inż. Andrzej Kawalec, e-mail: ak@prz.edu.pl Dr inż. Marek Magdziak, e-mail: marekm@prz.edu.pl Politechnika Rzeszowska Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji

Bardziej szczegółowo

BADANIA PORÓWNAWCZE PAROPRZEPUSZCZALNOŚCI POWŁOK POLIMEROWYCH W RAMACH DOSTOSOWANIA METOD BADAŃ DO WYMAGAŃ NORM EN

BADANIA PORÓWNAWCZE PAROPRZEPUSZCZALNOŚCI POWŁOK POLIMEROWYCH W RAMACH DOSTOSOWANIA METOD BADAŃ DO WYMAGAŃ NORM EN PRACE INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ - KWARTALNIK nr 1 (137) 2006 BUILDING RESEARCH INSTITUTE - QUARTERLY No 1 (137) 2006 ARTYKUŁY - REPORTS Anna Sochan*, Anna Sokalska** BADANIA PORÓWNAWCZE PAROPRZEPUSZCZALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM Z FIZYKI

LABORATORIUM Z FIZYKI LABORATORIUM Z FIZYKI LABORATORIUM Z FIZYKI I PRACOWNIA FIZYCZNA C w Gliwicach Gliwice, ul. Konarskiego 22, pokoje 52-54 Regulamin pracowni i organizacja zajęć Sprawozdanie (strona tytułowa, karta pomiarowa)

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia...2006 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia...2006 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia...2006 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać instalacje pomiarowe do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda oraz szczegółowego

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny Akademia Morska w Szczecinie Wydział Mechaniczny ROZPRAWA DOKTORSKA mgr inż. Marcin Kołodziejski Analiza metody obsługiwania zarządzanego niezawodnością pędników azymutalnych platformy pływającej Promotor:

Bardziej szczegółowo

Nauka Przyroda Technologie

Nauka Przyroda Technologie Nauka Przyroda Technologie ISSN 1897-7820 http://www.npt.up-poznan.net Dział: Melioracje i Inżynieria Środowiska Copyright Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 2011 Tom 5 Zeszyt 4 MACIEJ

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE NUMERYCZNE POLA PRZEPŁYWU WOKÓŁ BUDYNKÓW

MODELOWANIE NUMERYCZNE POLA PRZEPŁYWU WOKÓŁ BUDYNKÓW 1. WSTĘP MODELOWANIE NUMERYCZNE POLA PRZEPŁYWU WOKÓŁ BUDYNKÓW mgr inż. Michał FOLUSIAK Instytut Lotnictwa W artykule przedstawiono wyniki dwu- i trójwymiarowych symulacji numerycznych opływu budynków wykonanych

Bardziej szczegółowo

Termoanemometr z możliwością wyznaczania wektora prędkości w płaszczyźnie

Termoanemometr z możliwością wyznaczania wektora prędkości w płaszczyźnie 169 Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN Tom 12, nr 1-4, (2010), s. 169-174 Instytut Mechaniki Górotworu PAN Termoanemometr z możliwością wyznaczania wektora prędkości w płaszczyźnie WŁADYSŁAW CIERNIAK,

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka parametrów drgań w gruntach i budynkach na obszarze LGOM

Charakterystyka parametrów drgań w gruntach i budynkach na obszarze LGOM WARSZTATY 23 z cyklu Zagrożenia naturalne w górnictwie Mat. Symp. str. 25 216 Krzysztof JAŚKIEWICZ CBPM Cuprum, Wrocław Charakterystyka parametrów drgań w gruntach i budynkach na obszarze LGOM Streszczenie

Bardziej szczegółowo

CENTRALNA STACJA RATOWNICTWA GÓRNICZEGO S.A. SPRZĘT DO OKREŚLANIA PARAMETRÓW FIZYKOCHEMICZNYCH POWIETRZA KOPALNIANEGO

CENTRALNA STACJA RATOWNICTWA GÓRNICZEGO S.A. SPRZĘT DO OKREŚLANIA PARAMETRÓW FIZYKOCHEMICZNYCH POWIETRZA KOPALNIANEGO SPRZĘT DO OKREŚLANIA PARAMETRÓW FIZYKOCHEMICZNYCH POWIETRZA KOPALNIANEGO 1. SPRZĘT DO OKREŚLANIA SKŁADU CHEMICZNEGO POWIETRZA KOPALNIANEGO WYKRYWACZ GAZÓW WG - 2M WYKRYWACZ GAZÓW WG - 2M Wykrywacze rurkowe

Bardziej szczegółowo

WPŁYW TEMPERATURY W POMIESZCZENIACH POMOCNICZYCH NA BILANS CIEPŁA W BUDYNKACH DLA BYDŁA

WPŁYW TEMPERATURY W POMIESZCZENIACH POMOCNICZYCH NA BILANS CIEPŁA W BUDYNKACH DLA BYDŁA Inżynieria Rolnicza 8(96)/2007 WPŁYW TEMPERATURY W POMIESZCZENIACH POMOCNICZYCH NA BILANS CIEPŁA W BUDYNKACH DLA BYDŁA Tadeusz Głuski Katedra Melioracji i Budownictwa Rolniczego, Akademia Rolnicza w Lublinie

Bardziej szczegółowo

Management Systems in Production Engineering No 2(14), 2014

Management Systems in Production Engineering No 2(14), 2014 ANALIZA NUMERYCZNA WPŁYWU POŻARU EGZOGENICZNEGO W WYROBISKU KORYTARZOWYM NA PARAMETRY STRUMIENIA POWIETRZA PRZEPŁYWAJĄCEGO PRZEZ TO WYROBISKO NUMERICAL ANALYSIS OF INFLUENCE OF EXOGENOUS FIRE IN DOG HEADING

Bardziej szczegółowo

BADANIA SYMULACYJNE PROCESU HAMOWANIA SAMOCHODU OSOBOWEGO W PROGRAMIE PC-CRASH

BADANIA SYMULACYJNE PROCESU HAMOWANIA SAMOCHODU OSOBOWEGO W PROGRAMIE PC-CRASH BADANIA SYMULACYJNE PROCESU HAMOWANIA SAMOCHODU OSOBOWEGO W PROGRAMIE PC-CRASH Dr inż. Artur JAWORSKI, Dr inż. Hubert KUSZEWSKI, Dr inż. Adam USTRZYCKI W artykule przedstawiono wyniki analizy symulacyjnej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z POMIARÓW PORÓWNAWCZYCH STĘŻENIA RADONU Rn-222 W PRÓBKACH GAZOWYCH METODĄ DETEKTORÓW PASYWNYCH

RAPORT Z POMIARÓW PORÓWNAWCZYCH STĘŻENIA RADONU Rn-222 W PRÓBKACH GAZOWYCH METODĄ DETEKTORÓW PASYWNYCH Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk LABORATORIUM EKSPERTYZ RADIOMETRYCZNYCH Radzikowskiego 152, 31-342 KRAKÓW tel.: 12 66 28 332 mob.:517 904 204 fax: 12 66 28

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE POŁĄCZEŃ TYPU SWORZEŃ OTWÓR ZA POMOCĄ MES BEZ UŻYCIA ANALIZY KONTAKTOWEJ

MODELOWANIE POŁĄCZEŃ TYPU SWORZEŃ OTWÓR ZA POMOCĄ MES BEZ UŻYCIA ANALIZY KONTAKTOWEJ Jarosław MAŃKOWSKI * Andrzej ŻABICKI * Piotr ŻACH * MODELOWANIE POŁĄCZEŃ TYPU SWORZEŃ OTWÓR ZA POMOCĄ MES BEZ UŻYCIA ANALIZY KONTAKTOWEJ 1. WSTĘP W analizach MES dużych konstrukcji wykonywanych na skalę

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWA IDENTYFIKACJA WSPÓŁCZYNNIKA PRĘDKOŚCI OSIADANIA DLA WARUNKÓW JEDNEJ Z KOPALŃ GZW

KOMPLEKSOWA IDENTYFIKACJA WSPÓŁCZYNNIKA PRĘDKOŚCI OSIADANIA DLA WARUNKÓW JEDNEJ Z KOPALŃ GZW GÓRNICTWO I GEOLOGIA 2012 Tom 7 Zeszyt 1 Roman ŚCIGAŁA Politechnika Śląska, Gliwice Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Zarządzania Ochroną Powierzchni KOMPLEKSOWA IDENTYFIKACJA WSPÓŁCZYNNIKA

Bardziej szczegółowo

Funkcjonalność urządzeń pomiarowych w PyroSim. Jakich danych nam dostarczają?

Funkcjonalność urządzeń pomiarowych w PyroSim. Jakich danych nam dostarczają? Funkcjonalność urządzeń pomiarowych w PyroSim. Jakich danych nam dostarczają? Wstęp Program PyroSim zawiera obszerną bazę urządzeń pomiarowych. Odczytywane z nich dane stanowią bogate źródło informacji

Bardziej szczegółowo

Analiza porównawcza metod pomiarowych badań skuteczności układów hamulcowych tramwajów

Analiza porównawcza metod pomiarowych badań skuteczności układów hamulcowych tramwajów DYCHTO Rafał 1 PIETRUSZEWSKI Robert 2 Analiza porównawcza metod pomiarowych badań skuteczności układów hamulcowych tramwajów WSTĘP Układ hamulcowy pojazdów ma bezpośredni wpływ na długość drogi hamowania,

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE DEKLAROWANE PRZEZ PRODUCENTA POTWIERDZONE BADANIAMI / RATINGS ASSIGNED BY THE MANUFACTURER AND PROVED BY TESTS

PARAMETRY TECHNICZNE DEKLAROWANE PRZEZ PRODUCENTA POTWIERDZONE BADANIAMI / RATINGS ASSIGNED BY THE MANUFACTURER AND PROVED BY TESTS Sprawozdanie z Strona/Page 2/24 PARAMETRY TECHNICZNE DEKLAROWANE PRZEZ PRODUCENTA POTWIERDZONE BADANIAMI / RATINGS ASSIGNED BY THE MANUFACTURER AND PROVED BY TESTS Typ Type Napięcie trwałej pracy Continuous

Bardziej szczegółowo

Statystyczna analiza zmienności obciążeń w sieciach rozdzielczych Statistical Analysis of the Load Variability in Distribution Network

Statystyczna analiza zmienności obciążeń w sieciach rozdzielczych Statistical Analysis of the Load Variability in Distribution Network Statystyczna analiza zmienności obciążeń w sieciach rozdzielczych Statistical Analysis of the Load Variability in Distribution Network Wojciech Zalewski Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania, Katedra

Bardziej szczegółowo

Projektowanie systemów pomiarowych. 02 Dokładność pomiarów

Projektowanie systemów pomiarowych. 02 Dokładność pomiarów Projektowanie systemów pomiarowych 02 Dokładność pomiarów 1 www.technidyneblog.com 2 Jak dokładnie wykonaliśmy pomiar? Czy duża / wysoka dokładność jest zawsze konieczna? www.sparkfun.com 3 Błąd pomiaru.

Bardziej szczegółowo

Projekt Strategiczny: Poprawa bezpieczeństwa pracy w kopalniach

Projekt Strategiczny: Poprawa bezpieczeństwa pracy w kopalniach Projekt Strategiczny: Poprawa bezpieczeństwa pracy w kopalniach Zadanie nr 9: Wyznaczanie współczynnika korekcji pomiędzy automatycznym pomiarem prędkości powietrza, a uśrednioną wartością prędkości mierzoną

Bardziej szczegółowo

Badanie rozkładu pola magnetycznego przewodników z prądem

Badanie rozkładu pola magnetycznego przewodników z prądem Ćwiczenie E7 Badanie rozkładu pola magnetycznego przewodników z prądem E7.1. Cel ćwiczenia Prąd elektryczny płynący przez przewodnik wytwarza wokół niego pole magnetyczne. Ćwiczenie polega na pomiarze

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka mierników do badania oświetlenia Obiektywne badania warunków oświetlenia opierają się na wynikach pomiarów parametrów świetlnych. Podobnie jak każdy pomiar, również te pomiary, obarczone

Bardziej szczegółowo

Porównanie skuteczności redukcji zapylenia z wykorzystaniem zraszania powietrznowodnego (AWASS) i wodnego badania w warunkach rzeczywistych

Porównanie skuteczności redukcji zapylenia z wykorzystaniem zraszania powietrznowodnego (AWASS) i wodnego badania w warunkach rzeczywistych 1 Porównanie skuteczności redukcji zapylenia z wykorzystaniem zraszania powietrznowodnego (AWASS) i wodnego badania w warunkach rzeczywistych W celu określenia wpływu instalacji zraszających na redukcję

Bardziej szczegółowo

PRACE INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ - KWARTALNIK BUILDING RESEARCH INSTITUTE - QUARTERLY 2 (162)2012

PRACE INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ - KWARTALNIK BUILDING RESEARCH INSTITUTE - QUARTERLY 2 (162)2012 PRACE INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ - KWARTALNIK BUILDING RESEARCH INSTITUTE - QUARTERLY 2 (162)2012 Sławomir Pykacz* Monika Lipska** Krystyna Kostyrko *** STANOWISKO DO POMIARU STRUMIENIA OBJĘTOŚCI POWIETRZA

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. inż. Nikodem Szlązak* ) Dr hab. inż. Marek Borowski* ) Dr Justyna Swolkień* ) 1. Wprowadzenie

Prof. dr hab. inż. Nikodem Szlązak* ) Dr hab. inż. Marek Borowski* ) Dr Justyna Swolkień* ) 1. Wprowadzenie Nr 2 PRZEGLĄD GÓRNICZY 79 UKD 622.333:622.324:622.4 Ocena efektywności odmetanowania górotworu przy eksploatacji pokładu ścianą z podwójnym chodnikiem wentylacyjnym Effectiveness of methane drainage from

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU ATMOSFERY W REJONIE ŚCIANY I JEJ ZROBACH NA PODSTAWIE BADAŃ MODELOWYCH I DANYCH Z SYSTEMU MONITORINGU W KOPALNI

OCENA STANU ATMOSFERY W REJONIE ŚCIANY I JEJ ZROBACH NA PODSTAWIE BADAŃ MODELOWYCH I DANYCH Z SYSTEMU MONITORINGU W KOPALNI GÓRNICTWO I GEOLOGIA 2012 Tom 7 Zeszyt 4 Wacław DZIURZYŃSKI, Stanisław WASILEWSKI Instytut Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk, Kraków OCENA STANU ATMOSFERY W REJONIE ŚCIANY I JEJ ZROBACH NA PODSTAWIE

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE MIKROPROCESOROWEGO REJESTRATORA DO POMIARU TEMPERATURY W PIECU KONWEKCYJNO-PAROWYM

ZASTOSOWANIE MIKROPROCESOROWEGO REJESTRATORA DO POMIARU TEMPERATURY W PIECU KONWEKCYJNO-PAROWYM Inżynieria Rolnicza 7(105)/2008 ZASTOSOWANIE MIKROPROCESOROWEGO REJESTRATORA DO POMIARU TEMPERATURY W PIECU KONWEKCYJNO-PAROWYM Beata Ślaska-Grzywna Katedra Inżynierii i Maszyn Spożywczych, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja właściwości dynamicznych anemometru z wirującym elementem pomiarowym

Optymalizacja właściwości dynamicznych anemometru z wirującym elementem pomiarowym Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN Tom 18, nr, czerwiec 016, s. 1-6 Instytut Mechaniki Górotworu PAN Optymalizacja właściwości dynamicznych anemometru z wirującym elementem pomiarowym PAWEŁ LIGĘZA

Bardziej szczegółowo

KAMERA DO ZDJĘĆ SZYBKICH JAKO URZĄDZENIE ZASTĘPCZE DO POMIARU PRĘDKOŚCI POCISKU

KAMERA DO ZDJĘĆ SZYBKICH JAKO URZĄDZENIE ZASTĘPCZE DO POMIARU PRĘDKOŚCI POCISKU ISSN 1230-3801 Zeszyt 131 nr 3/2014, 27-32 KAMERA DO ZDJĘĆ SZYBKICH JAKO URZĄDZENIE ZASTĘPCZE DO POMIARU PRĘDKOŚCI POCISKU Tomasz MERDA Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia Streszczenie: W artykule

Bardziej szczegółowo

Wykład 9. Terminologia i jej znaczenie. Cenzurowanie wyników pomiarów.

Wykład 9. Terminologia i jej znaczenie. Cenzurowanie wyników pomiarów. Wykład 9. Terminologia i jej znaczenie. Cenzurowanie wyników pomiarów.. KEITHLEY. Practical Solutions for Accurate. Test & Measurement. Training materials, www.keithley.com;. Janusz Piotrowski: Procedury

Bardziej szczegółowo

Badania rozkładu stężenia metanu wzdłuż ściany wydobywczej w warunkach ruchowych

Badania rozkładu stężenia metanu wzdłuż ściany wydobywczej w warunkach ruchowych Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN Tom 18, nr 1, marzec 2016, s. 3-11 Instytut Mechaniki Górotworu PAN Badania rozkładu stężenia metanu wzdłuż ściany wydobywczej w warunkach ruchowych PAWEŁ JAMRÓZ,

Bardziej szczegółowo

PROGNOZOWANIE CENY OGÓRKA SZKLARNIOWEGO ZA POMOCĄ SIECI NEURONOWYCH

PROGNOZOWANIE CENY OGÓRKA SZKLARNIOWEGO ZA POMOCĄ SIECI NEURONOWYCH InŜynieria Rolnicza 14/2005 Sławomir Francik Katedra InŜynierii Mechanicznej i Agrofizyki Akademia Rolnicza w Krakowie PROGNOZOWANIE CENY OGÓRKA SZKLARNIOWEGO ZA POMOCĄ SIECI NEURONOWYCH Streszczenie W

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie N 13 ROZKŁAD CIŚNIENIA WZDŁUś ZWĘśKI VENTURIEGO

Ćwiczenie N 13 ROZKŁAD CIŚNIENIA WZDŁUś ZWĘśKI VENTURIEGO LABORATORIUM MECHANIKI PŁYNÓW Ćwiczenie N ROZKŁAD CIŚNIENIA WZDŁUś ZWĘśKI VENTURIEGO . Cel ćwiczenia Doświadczalne wyznaczenie rozkładu ciśnienia piezometrycznego w zwęŝce Venturiego i porównanie go z

Bardziej szczegółowo

WENTYLACJA WYROBISK ŚCIANOWYCH W KOPALNIACH WĘGLA KAMIENNEGO, W WARUNKACH ZAGROŻEŃ METANOWEGO I POŻAROWEGO

WENTYLACJA WYROBISK ŚCIANOWYCH W KOPALNIACH WĘGLA KAMIENNEGO, W WARUNKACH ZAGROŻEŃ METANOWEGO I POŻAROWEGO GÓRNICTWO I GEOLOGIA 13 Tom 8 Zeszyt Nikodem SZLĄZAK Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Jan SZLĄZAK Politechnika Śląska, Gliwice WENTYLACJA WYROBISK ŚCIANOWYCH W KOPALNIACH WĘGLA

Bardziej szczegółowo

Teoria błędów. Wszystkie wartości wielkości fizycznych obarczone są pewnym błędem.

Teoria błędów. Wszystkie wartości wielkości fizycznych obarczone są pewnym błędem. Teoria błędów Wskutek niedoskonałości przyrządów, jak również niedoskonałości organów zmysłów wszystkie pomiary są dokonywane z określonym stopniem dokładności. Nie otrzymujemy prawidłowych wartości mierzonej

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie sterujące Laboratoryjnym Profilometrem Laserowym

Oprogramowanie sterujące Laboratoryjnym Profilometrem Laserowym 67 Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN Tom 6, nr 3-4, (004), s. 67-71 Instytut Mechaniki Górotworu PAN Oprogramowanie sterujące Laboratoryjnym Profilometrem Laserowym MARIUSZ MŁYNARCZUK Instytut Mechaniki

Bardziej szczegółowo

Sposób wykorzystywania świadectw wzorcowania do ustalania okresów między wzorcowaniami

Sposób wykorzystywania świadectw wzorcowania do ustalania okresów między wzorcowaniami EuroLab 2010 Warszawa 3.03.2010 r. Sposób wykorzystywania świadectw wzorcowania do ustalania okresów między wzorcowaniami Ryszard Malesa Polskie Centrum Akredytacji Kierownik Działu Akredytacji Laboratoriów

Bardziej szczegółowo

DELTIM Sp. z o.o. S.K.A ul. Rząsawska 30/38; Częstochowa. Bumper bar X-Lander X-Move

DELTIM Sp. z o.o. S.K.A ul. Rząsawska 30/38; Częstochowa. Bumper bar X-Lander X-Move Strona Page: 1 Zleceniodawca: Client: DELTIM Sp. z o.o. S.K.A ul. Rząsawska 30/38; 42-209 Częstochowa Przedmiot badania: Test item: Bumper bar X-Lander X-Move Producent / Klient zew.: Manufacturer / ext.

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Interpretacja wyników wzorcowania zawartych w świadectwach wzorcowania wyposażenia pomiarowego

Interpretacja wyników wzorcowania zawartych w świadectwach wzorcowania wyposażenia pomiarowego mgr inż. ALEKSANDRA PUCHAŁA mgr inż. MICHAŁ CZARNECKI Instytut Technik Innowacyjnych EMAG Interpretacja wyników wzorcowania zawartych w świadectwach wzorcowania wyposażenia pomiarowego W celu uzyskania

Bardziej szczegółowo

OCENA ZAGROŻENIA METANOWEGO W REJONIE ŚCIANY EKSPLOATACYJNEJ PRZEWIETRZANEJ SPOSOBEM NA U

OCENA ZAGROŻENIA METANOWEGO W REJONIE ŚCIANY EKSPLOATACYJNEJ PRZEWIETRZANEJ SPOSOBEM NA U GÓRNICTWO I GEOLOGIA 2013 Tom 8 Zeszyt 4 Nikodem SZLĄZAK, Marek BOROWSKI, Dariusz OBRACAJ, Justyna SWOLKIEŃ AGH, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków OCENA ZAGROŻENIA METANOWEGO W REJONIE ŚCIANY EKSPLOATACYJNEJ

Bardziej szczegółowo

METODYKA BADAŃ DOKŁADNOŚCI I POWTARZALNOŚCI ODWZOROWANIA TRAJEKTORII ROBOTA PRZEMYSŁOWEGO FANUC M-16iB

METODYKA BADAŃ DOKŁADNOŚCI I POWTARZALNOŚCI ODWZOROWANIA TRAJEKTORII ROBOTA PRZEMYSŁOWEGO FANUC M-16iB METODYKA BADAŃ DOKŁADNOŚCI I POWTARZALNOŚCI ODWZOROWANIA TRAJEKTORII ROBOTA PRZEMYSŁOWEGO FANUC M-16iB Marcin WIŚNIEWSKI Jan ŻUREK Olaf CISZAK Streszczenie W pracy omówiono szczegółowo metodykę pomiaru

Bardziej szczegółowo

Walidacja metod wykrywania, identyfikacji i ilościowego oznaczania GMO. Magdalena Żurawska-Zajfert Laboratorium Kontroli GMO IHAR-PIB

Walidacja metod wykrywania, identyfikacji i ilościowego oznaczania GMO. Magdalena Żurawska-Zajfert Laboratorium Kontroli GMO IHAR-PIB Walidacja metod wykrywania, identyfikacji i ilościowego oznaczania GMO Magdalena Żurawska-Zajfert Laboratorium Kontroli GMO IHAR-PIB Walidacja Walidacja jest potwierdzeniem przez zbadanie i przedstawienie

Bardziej szczegółowo

ZESTAW BEZPRZEWODOWYCH CZUJNIKÓW MAGNETYCZNYCH DO DETEKCJI I IDENTYFIKACJI POJAZDÓW FERROMAGNETYCZNYCH

ZESTAW BEZPRZEWODOWYCH CZUJNIKÓW MAGNETYCZNYCH DO DETEKCJI I IDENTYFIKACJI POJAZDÓW FERROMAGNETYCZNYCH POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 73 Electrical Engineering 2013 Kazimierz JAKUBIUK* Mirosław WOŁOSZYN* ZESTAW BEZPRZEWODOWYCH CZUJNIKÓW MAGNETYCZNYCH DO DETEKCJI I IDENTYFIKACJI

Bardziej szczegółowo

Badania nośności kasztów drewnianych. 1. Wprowadzenie PROJEKTOWANIE I BADANIA

Badania nośności kasztów drewnianych. 1. Wprowadzenie PROJEKTOWANIE I BADANIA Badania nośności kasztów drewnianych dr inż. Włodzimierz Madejczyk Instytut Techniki Górniczej KOMAG Streszczenie: Kaszty drewniane służą do ochrony chodników przyścianowych poprzez ograniczenie efektu

Bardziej szczegółowo

OCENA ODWZOROWANIA KSZTAŁTU ZA POMOCĄ WSPÓŁRZĘDNOŚCIOWEGO RAMIENIA POMIAROWEGO WYPOSAŻONEGO W GŁOWICĘ OPTYCZNĄ

OCENA ODWZOROWANIA KSZTAŁTU ZA POMOCĄ WSPÓŁRZĘDNOŚCIOWEGO RAMIENIA POMIAROWEGO WYPOSAŻONEGO W GŁOWICĘ OPTYCZNĄ Adam Gąska, Magdalena Olszewska 1) OCENA ODWZOROWANIA KSZTAŁTU ZA POMOCĄ WSPÓŁRZĘDNOŚCIOWEGO RAMIENIA POMIAROWEGO WYPOSAŻONEGO W GŁOWICĘ OPTYCZNĄ Streszczenie: Realizacja pomiarów może być dokonywana z

Bardziej szczegółowo

Ruda Śląska, 07.06.2013 r.

Ruda Śląska, 07.06.2013 r. Oddział KWK Halemba Wirek Ruda Śląska, 07.06.2013 r. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI CZĘŚCI ZADANIA BADAWCZEGO Nr 3 pt. Opracowanie zasad pomiarów i badań parametrów powietrza kopalnianego dla oceny zagrożenia

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRÓB / SUMMARY OF TESTS

WYKAZ PRÓB / SUMMARY OF TESTS Strona/Page 2/22 PARAMETRY TECHNICZNE DEKLAROWANE PRZEZ PRODUCENTA POTWIERDZONE BADANIAMI / RATINGS ASSIGNED BY THE MANUFACTURER AND PROVED BY TESTS Typ Type LOVOS- 5/280 LOVOS- 5/440 LOVOS- 5/500 LOVOS-

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRÓB / SUMMARY OF TESTS. mgr ing. Janusz Bandel

WYKAZ PRÓB / SUMMARY OF TESTS. mgr ing. Janusz Bandel Strona/Page 2/15 WYKAZ PRÓB / SUMMARY OF TESTS Próba trwałego poboru mocy i trwałego prądu pracy Standby power consumption and residual current test STRONA PAGE 5 Próby wykonał / The tests were carried

Bardziej szczegółowo

BLACKLIGHT SPOT 400W F

BLACKLIGHT SPOT 400W F BLACKLIGHT SPOT 400W F2000339 USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI BLACKLIGHT SPOT 400W F2000339 Table of Contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Product information... 2 3.1 Specification...

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA Magisterska

PRACA DYPLOMOWA Magisterska POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych PRACA DYPLOMOWA Magisterska Studia stacjonarne dzienne Semiaktywne tłumienie drgań w wymuszonych kinematycznie układach drgających z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

CO NOWEGO W NORMALIZACJI EUROPEJSKIEJ ZWIĄZANEJ Z AKUSTYKĄ BUDOWLANĄ

CO NOWEGO W NORMALIZACJI EUROPEJSKIEJ ZWIĄZANEJ Z AKUSTYKĄ BUDOWLANĄ PRACE INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ - KWARTALNIK nr 1 (157) 2011 BUILDING RESEARCH INSTITUTE - QUARTERLY No 1 (157) 2011 Anna lżewska* CO NOWEGO W NORMALIZACJI EUROPEJSKIEJ ZWIĄZANEJ Z AKUSTYKĄ BUDOWLANĄ

Bardziej szczegółowo

Laboratorium metrologii

Laboratorium metrologii Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki Instytut Technologii Mechanicznej Laboratorium metrologii Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Temat ćwiczenia: Pomiary wymiarów zewnętrznych Opracował:

Bardziej szczegółowo

BADANIA WYBRANYCH CZUJNIKÓW TEMPERATURY WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z KARTAMI POMIAROWYMI W LabVIEW

BADANIA WYBRANYCH CZUJNIKÓW TEMPERATURY WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z KARTAMI POMIAROWYMI W LabVIEW Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Nr 63 Politechniki Wrocławskiej Nr 63 Studia i Materiały Nr 29 2009 Krzysztof PODLEJSKI* czujniki temperatury, LabVIEW BADANIA WYBRANYCH

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE NR.6. Temat : Wyznaczanie drgań mechanicznych przekładni zębatych podczas badań odbiorczych

ĆWICZENIE NR.6. Temat : Wyznaczanie drgań mechanicznych przekładni zębatych podczas badań odbiorczych ĆWICZENIE NR.6 Temat : Wyznaczanie drgań mechanicznych przekładni zębatych podczas badań odbiorczych 1. Wstęp W nowoczesnych przekładniach zębatych dąży się do uzyskania małych gabarytów w stosunku do

Bardziej szczegółowo

WYZNACZANIE PARAMETRÓW PRZEPŁYWU CIECZY W PŁASZCZU CHŁODZĄCYM ZBIORNIKA CIŚNIENIOWEGO

WYZNACZANIE PARAMETRÓW PRZEPŁYWU CIECZY W PŁASZCZU CHŁODZĄCYM ZBIORNIKA CIŚNIENIOWEGO Inżynieria Rolnicza 2(90)/2007 WYZNACZANIE PARAMETRÓW PRZEPŁYWU CIECZY W PŁASZCZU CHŁODZĄCYM ZBIORNIKA CIŚNIENIOWEGO Jerzy Domański Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY NIEKONWENCJONALNYCH UKŁADÓW ŁOŻYSKOWYCH Łódź, maja 1997 r.

PROBLEMY NIEKONWENCJONALNYCH UKŁADÓW ŁOŻYSKOWYCH Łódź, maja 1997 r. PROBLEMY NIEKONWENCJONALNYCH UKŁADÓW ŁOŻYSKOWYCH Łódź, 15-16 maja 1997 r. Jan Burcan, Krzysztof Siczek Politechnika Łódzka WYZNACZANIE ZUŻYCIOWYCH CHARAKTERYSTYK ŁOŻYSK ROZRUSZNIKA SŁOWA KLUCZOWE zużycie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z REALIZACJI CZĘŚCI ZADANIA BADAWCZEGO nr 3 pt.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z REALIZACJI CZĘŚCI ZADANIA BADAWCZEGO nr 3 pt. Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. 44-330 Jastrzębie-Zdrój, Al. Jana Pawła II 4 tel.: +48 32 756 4113, fax: +48 32 476 2671, e-mail: jsw@jsw.pl, www.jsw.pl Jastrzębie Zdrój, kwiecień 2013 r. SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

DETERMINATION OF METHANE PERFORMANCE INDEX

DETERMINATION OF METHANE PERFORMANCE INDEX GÓRNICTWO I GEOLOGIA 2012 Tom 7 Zeszyt 4 Marek USZKO, Leszek KLOC, Marek SZARAFIŃSKI, Jarosław KOŁODZIEJ Kompania Węglowa S.A. O WYZNACZANIU WSKAŹNIKA EFEKTYWNOŚCI ODMETANOWANIA Streszczenie. Działania

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie z fizyki Doświadczalne wyznaczanie ogniskowej soczewki oraz współczynnika załamania światła

Ćwiczenie z fizyki Doświadczalne wyznaczanie ogniskowej soczewki oraz współczynnika załamania światła Ćwiczenie z fizyki Doświadczalne wyznaczanie ogniskowej soczewki oraz współczynnika załamania światła Michał Łasica klasa IIId nr 13 22 grudnia 2006 1 1 Doświadczalne wyznaczanie ogniskowej soczewki 1.1

Bardziej szczegółowo

Rozkład prędkości statków na torze wodnym Szczecin - Świnoujście

Rozkład prędkości statków na torze wodnym Szczecin - Świnoujście KASYK Lech 1 Rozkład prędkości statków na torze wodnym Szczecin - Świnoujście Tor wodny, strumień ruchu, Zmienna losowa, Rozkłady dwunormalne Streszczenie W niniejszym artykule przeanalizowano prędkości

Bardziej szczegółowo

ZMIENNOŚĆ SORPCYJNOŚCI BETONU W CZASIE

ZMIENNOŚĆ SORPCYJNOŚCI BETONU W CZASIE Wojciech KUBISSA 1 Roman JASKULSKI 1 ZMIENNOŚĆ SORPCYJNOŚCI BETONU W CZASIE 1. Wprowadzenie O trwałości konstrukcji wykonanych z betonu zbrojonego w szczególnym stopniu decyduje ich odporność na penetrację

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie M-2 Pomiar przyśpieszenia ziemskiego za pomocą wahadła rewersyjnego Cel ćwiczenia: II. Przyrządy: III. Literatura: IV. Wstęp. l Rys.

Ćwiczenie M-2 Pomiar przyśpieszenia ziemskiego za pomocą wahadła rewersyjnego Cel ćwiczenia: II. Przyrządy: III. Literatura: IV. Wstęp. l Rys. Ćwiczenie M- Pomiar przyśpieszenia ziemskiego za pomocą wahadła rewersyjnego. Cel ćwiczenia: pomiar przyśpieszenia ziemskiego przy pomocy wahadła fizycznego.. Przyrządy: wahadło rewersyjne, elektroniczny

Bardziej szczegółowo

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian 1 / 12 Content list / Spis Treści 1. Hardware and software requirements, preparing device to upgrade Wymagania sprzętowe i programowe, przygotowanie urządzenia do aktualizacji 2. Installing drivers needed

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA STEROWANIA MIKROKLIMATEM W PIECZARKARNI

OPTYMALIZACJA STEROWANIA MIKROKLIMATEM W PIECZARKARNI Inżynieria Rolnicza 6(131)/2011 OPTYMALIZACJA STEROWANIA MIKROKLIMATEM W PIECZARKARNI Leonard Woroncow, Ewa Wachowicz Katedra Automatyki, Politechnika Koszalińska Streszczenie. W pracy przedstawiono wyniki

Bardziej szczegółowo

Wydanie 3 Warszawa, 20.06.2007 r.

Wydanie 3 Warszawa, 20.06.2007 r. . POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLITYKA POLSKIEGO CENTRUM AKREDYTACJI DOTYCZĄCA ZAPEWNIENIA SPÓJNOŚCI POMIAROWEJ Wydanie 3 Warszawa, 20.06.2007 r. 1. Wstęp Niniejsza Polityka jest zgodna z dokumentem ILAC-P10:2002

Bardziej szczegółowo

NOWE METODY BADANIA KONSYSTENCJI MIESZANKI BETONOWEJ

NOWE METODY BADANIA KONSYSTENCJI MIESZANKI BETONOWEJ PRACE INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ - KWARTALNIK nr 3 (127) 2003 BUILDING RESEARCH INSTITUTE - QUARTERLY No 3 (127) 2003 ARTYKUŁY - REPORTS Edward Kon* NOWE METODY BADANIA KONSYSTENCJI MIESZANKI BETONOWEJ

Bardziej szczegółowo

ANALIZA OCENY WSKAŹNIKA SZORSTKOŚCI NAWIERZCHNI DROGOWEJ WAHADŁEM ANGIELSKIM NA DRODZE KRAJOWEJ DK-43 W OKRESIE UJEMNEJ I DODATNIEJ TEMPERATURY

ANALIZA OCENY WSKAŹNIKA SZORSTKOŚCI NAWIERZCHNI DROGOWEJ WAHADŁEM ANGIELSKIM NA DRODZE KRAJOWEJ DK-43 W OKRESIE UJEMNEJ I DODATNIEJ TEMPERATURY Budownictwo 20 Mariusz Kosiń, Alina Pietrzak ANALIZA OCENY WSKAŹNIKA SZORSTKOŚCI NAWIERZCHNI DROGOWEJ WAHADŁEM ANGIELSKIM NA DRODZE KRAJOWEJ DK-43 W OKRESIE UJEMNEJ I DODATNIEJ TEMPERATURY Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo