WYZNACZANIE METANOWOŚCI WENTYLACYJNEJ PRZY WYKORZYSTANIU NOWEJ TECHNIKI POMIAROWEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYZNACZANIE METANOWOŚCI WENTYLACYJNEJ PRZY WYKORZYSTANIU NOWEJ TECHNIKI POMIAROWEJ"

Transkrypt

1 GÓRNICTWO I GEOLOGIA 2013 Tom 8 Zeszyt 4 Janusz KRUCZKOWSKI Instytut Mechaniki Górotworu PAN, Kraków WYZNACZANIE METANOWOŚCI WENTYLACYJNEJ PRZY WYKORZYSTANIU NOWEJ TECHNIKI POMIAROWEJ Streszczenie. W artykule przedstawiono prototypowe, ręczne urządzenie do wyznaczania metanowości wentylacyjnej. Cechą charakterystyczną miernika jest zintegrowanie czujnika prędkości strumienia powietrza z czujnikiem stężenia metanu w sposób umożliwiający pomiar zbliżony do punktowego, zsynchronizowany w czasie. W technice pomiaru jest wykorzystywana metoda trawersu ciągłego. Wykonano pomiary w chodniku nadścianowym, porównując ich wyniki z rezultatami uzyskanymi na podstawie wskazań przyrządów stacjonarnych i ręcznych. Obliczono metanowości wentylacyjne i porównano je z danymi kopalni. ESTIMATION OF THE VOLUMETRIC FLOW RATE OF METHANE TRANSPORTED IN THE VENTILATION AIR Summary. In this paper, a prototype of a manually operated meter used for the determination of methane concentration in ventilation air in underground mine headings is presented. The specific feature of this meter is that the sensor of the air jet velocity and the methane concentration sensor are integrated, and this allows for the conducting of measurements in a way that is close to the punctual one, and synchronised in time. In the measurement technique, the continuous traverse method is used. Measurements were conducted in an over-longwall heading and then the obtained results were compared with those shown by stationary devices and hand meters. The levels of the ventilation methane content were calculated and compared with the mine data. 1. Wprowadzenie Metanowość wentylacyjna (strumień objętości metanu) jest jedną z najczęściej wykorzystywanych wielkości do określenia stanu przewietrzania kopalnianej sieci wentylacyjnej. Należy do głównych wskaźników określających poziom bezpieczeństwa

2 64 J. Kruczkowski prowadzenia robót górniczych, a odpowiednie przepisy regulują jej dopuszczalne wielkości (Krause i Łukowicz, 2004). Wyznaczenie metanowości wentylacyjnej jest złożoną procedurą pomiarową wymagającą uzyskania danych o wielkościach strumienia objętości powietrza, udziale objętościowym metanu w tym strumieniu i polu przekroju, przez który strumień przepływa. Ponieważ strumień objętości metanu przepływający przez przekrój o powierzchni A definiuje równanie: Q CH 4 C 4 v d A (1) A gdzie: C CH 4 - objętościowy udział metanu w danym punkcie powierzchni przekroju A, v - wektor prędkości lokalnej w tym punkcie, d A - zorientowany element powierzchni A, zależność (1) można przybliżyć funkcją modelującą pomiar w postaci (Krach, 2009): gdzie: N - liczba elementów CH n CH QCH 4 CCH 4nvn An (2) N An powierzchni przekroju A, C 4 - udział objętościowy metanu przepływającego przez n ty element powierzchni, v n - prędkość mieszaniny gazowej przepływającej przez n ty element powierzchni, A n - pole n tego elementu. W rzeczywistości nie jest możliwy pomiar całkowitych rozkładów udziału objętościowego (stężenia objętościowego) metanu i prędkości przepływu zawierającej go mieszaniny gazowej według zależności (2). Możemy go przybliżyć na dwa sposoby. Sposób pierwszy polega na podzieleniu przekroju na pewną liczbę elementów powierzchni An i umieszczeniu w nich stacjonarnych zintegrowanych mierników prędkości i stężenia metanu. Następnie, dokonując synchronicznych pomiarów obu wielkości, możemy wyznaczyć strumień objętości metanu. Takie rozwiązanie jest stosowane w opracowanych w Instytucie Mechaniki Górotworu PAN wielopunktowych systemach pomiaru rozkładów pól prędkości i stężeń metanu. Systemy te przy użyciu metod pola prędkości pozwalają na wyznaczanie strumieni objętości powietrza i metanu (Krach i in., 2006; Dziurzyński i in., 2012). Drugi sposób polega na przesuwaniu zintegrowanego miernika prędkości i stężenia metanu w płaszczyźnie przekroju A metodą trawersu ciągłego. Metoda trawersu jest standardowo stosowana w górnictwie do wyznaczania strumienia objętości powietrza za

3 Wyznaczanie metanowości wentylacyjnej przy wykorzystaniu pomocą anemometrów ręcznych (Kruczkowski, 2006). Każdy ze sposobów pozwala jedynie na estymację rozkładów, a osobnym zagadnieniem jest szacowanie ich niepewności (Krach, 2009). Pierwsza z przedstawionych metod wymaga wyłączenia z ruchu na czas wykonywania pomiarów odcinka wyrobiska, w którym zostanie zainstalowany system pomiarowy. Ze względów praktycznych korzystniejsze jest więc stosowanie w warunkach ruchowych drugiej metody. Wykorzystywane dotychczas w kopalniach sposoby wyznaczania metanowości są pewnymi mocno uproszczonymi realizacjami obu omówionych powyżej metod. Metoda pierwsza jest przybliżana przez pomiar lokalnych wielkości strumienia objętości i stężenia metanu za pomocą pojedynczych mierników stacjonarnych (anemometru i metanomierza), z kolei trawers anemometrem ręcznym i pomiar stężenia metanomierzem ręcznym są przybliżeniem metody drugiej. W obu przypadkach z pomiarów geometrycznych wyznacza się pole przekroju wyrobiska. Należy zwrócić uwagę, że o ile metoda pomiaru wielopunktowego pozwala uzyskać duże dokładności pomiaru, o tyle stosowanie jej uproszczonej wersji, przy użyciu tylko jednego anemometru i jednego metanomierza (umieszczonych najczęściej w różnych przekrojach), będzie skutkować większą niepewnością niż w przypadku zastosowania uproszczonej wersji metody drugiej. Prowadzone od wielu lat w Instytucie Mechaniki Górotworu prace nad rozwiązaniami wielopunktowych systemów pomiarów rozkładów pól prędkości i stężeń metanu stanowiły przesłankę do opracowania ręcznego przyrządu do wyznaczania metanowości wentylacyjnej. Nowe opracowanie wykorzystuje technikę trawersu ciągłego. W celu doświadczalnego zweryfikowania prototypu urządzenia wykonano pomiary w warunkach in situ, porównując uzyskane wyniki z innymi metodami. Wykorzystano dotychczas uzyskaną wiedzę o charakterze rozkładów pól prędkości i stężeń metanu w wyrobiskach górniczych oraz wiedzę o własnościach metrologicznych w warunkach dołowych użytych czujników pomiarowych. 2. Urządzenie do pomiaru metanowości wentylacyjnej Na rys. 1 pokazano urządzenie do ręcznego wyznaczania strumienia objętości metanu. Jest to całkowicie nowe i prototypowe rozwiązanie techniczne, jednak zaprojektowane z myślą o przyszłym wdrożeniu do zastosowań w przemyśle górniczym. Urządzenie składa się z miernika prędkości przepływu powietrza i stężenia metanu oraz wysięgnika. Miernik jest zintegrowaną konstrukcją dwóch czujników pomiarowych. Pomiar prędkości jest

4 66 J. Kruczkowski wykonywany za pomocą anemometrycznego czujnika skrzydełkowego. Pomiar objętościowego stężenia metanu realizuje czujnik pellistorowy, zamontowany na górnej części osłony czujnika skrzydełkowego w taki sposób, że wlot do komory pomiarowej znajduje się wewnątrz osłony. Takie rozwiązanie pozwala na przyjęcie założenia o quasipunktowym pomiarze obu wielkości. Układ elektroniczny i bateria akumulatorów znajdują się w cylindrycznej obudowie przymocowanej od dołu osłony czujnika skrzydełkowego. Dane pomiarowe są gromadzone w pamięci wewnętrznej miernika lub mogą być przesyłane w czasie rzeczywistym drogą radiową do panelu odczytowego, co pozwala tym samym na bezpośrednie śledzenie mierzonych wielkości. Zakres pomiarowy mierzonych prędkości zawiera się w przedziale 0,2 20 m/s, a zakres pomiarowy stężeń metanu w przedziale 0 5% V/V (procentowego stężenia objętościowego). Pomiary są wykonywane z częstotliwością 1 Hz. Rys. 1. Metanoanemometr urządzenie do ręcznego pomiaru metanowości wentylacyjnej (fot. T. Bacia) Fig. 1. Methanometer a device for the manual measurement of the methane concentration contained in the air flowing through the headings during ventilation (photo by T. Bacia) Miernik jest zamocowany na teleskopowym wysięgniku, którego konstrukcja pozwala na swobodne pozycjonowanie w płaszczyźnie przekroju wyrobiska i wykonanie precyzyjnego trawersu nawet w wyrobiskach o dużej wysokości. Wahliwe zamocowanie miernika powoduje, że podczas wykonywania trawersu powierzchnia wlotu do przestrzeni pomiarowej czujnika anemometrycznego jest równoległa do płaszczyzny przekroju wyrobiska (oś obrotowa skrzydełka jest równoległa do linii prądu przepływającej przez przestrzeń pomiarową strugi powietrza). Miernik można pozycjonować także względem jego osi

5 Wyznaczanie metanowości wentylacyjnej przy wykorzystaniu pionowej, co pozwala operatorowi, w przypadku zaistnienia takiej konieczności, na wybór innego niż standardowy sposobu trawersowania. W celu identyfikacji nowego urządzenia pomiarowego zaproponowano nazwę: metanoanemometr. 3. Wyniki pomiarów i ich analiza Pomiary zostały przeprowadzone w KWK Krupiński w rejonie ściany B-11, w chodniku wentylacyjnym B-11/348 (rys. 2). Wykonano je w miejscu zabudowy anemometru stacjonarnego typu MPP znajdującego się na wylocie chodnika. Chodnik był prowadzony w obudowie typu ŁP9/V32. Przekrój rzeczywisty chodnika w miejscu pomiarów wynosił 9,5 m 2. Dane prezentowane w niniejszym artykule uzyskano z następujących urządzeń pomiarowych: 1. ręczny miernik metanoanemometryczny, 2. ręczny anemometr skrzydełkowy AS4 (producent: IMG PAN), 3. stacjonarny anemometr skrzydełkowy MPP (producent: IMG PAN), 4. metanomierz stacjonarny CSM-1 (producent: HASO). Rys. 2. Rejon prowadzenia pomiarów (dane z systemu Zefir) Fig. 2. The area of measurements (data taken from the Zefir System) Przyrządy stacjonarne były zabudowane na wylocie chodnika zgodnie z obowiązującymi przepisami. W okresie 1 miesiąca przeprowadzono 8 sesji pomiarowych w odstępach

6 68 J. Kruczkowski kilkudniowych. W ścianie były prowadzone w tym okresie prace wydobywcze. Każda sesja pomiarowa składała się z kolejno wykonywanych: - trawersu metanoanemometrem w przekroju zabudowania anemometru MPP, - pomiaru punktowym metanoanemometrem przed wlotem do anemometru MPP, - trawersu anemometrem AS4 w przekroju zabudowania anemometru MPP. Pomiary wykonywano bezpośrednio jeden po drugim w celu uzyskania danych w możliwie zbliżonych do siebie warunkach przepływowych. Czujniki stosowane w metanoanemometrze były wzorcowane wcześniej w laboratoriach akredytowanych. Dane z przyrządów stacjonarnych odpowiadające czasowo danym uzyskanym z pomiarów ręcznych pozyskano z systemu Zefir. Czas wykonywania trawersu metanoanemometrem wynosił około 2,5 minuty, czas pomiaru punktowego wynosił około 1 minuty. Na rys. 3 pokazano przykładowe wyniki rejestracji uzyskane metanoanemometrem w czasie 6. sesji pomiarowej. Wykonywano trawers ciągły pionowy. Polega on na przesuwaniu anemometru po trajektorii o kształcie wężowym od spągu do stropu, rozłożonej równomiernie pomiędzy obydwoma ociosami. Z pokazanej na rysunku rejestracji prędkości wynika, że trajektoria zawierała 15 gałęzi pionowych. Świadczy to o uzyskaniu dużej precyzji pomiaru w przypadku realizowania go w wyrobisku o przekroju 9,5 m 2, wykonanym w obudowie typu ŁP9. 5,00 1,90 prędkość m/s 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 1,80 1,70 1,60 1,50 1,40 1,30 1,20 stężenie metanu % V/V 0,00 1,10 09:49:32 09:49:49 09:50:07 09:50:24 09:50:41 09:50:59 09:51:16 09:51:33 09:51:50 09:52:08 09:52:25 09:52:42 Rys. 3. Prędkość i stężenie metanu zarejestrowane metanoanemometrem podczas wykonywania trawersu ciągłego w przekroju poprzecznym chodnika wentylacyjnego Fig. 3. Methane flow velocity and its concentration recorded with a methanometer during a continuous traverse in the cross-section of an air-heading W przypadku przedstawionej rejestracji obserwuje się występowanie dużego gradientu prędkości lokalnych w przekroju wyrobiska. Prędkości lokalne zmieniają się w przedziale od

7 Wyznaczanie metanowości wentylacyjnej przy wykorzystaniu ,62 m/s do 4,40 m/s. Zarejestrowane podczas trawersu stężenia metanu mieszczą się w przedziale od 1,28% do 1,36%. 5,00 1,90 prędkość m/s 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 1,80 1,70 1,60 1,50 1,40 1,30 1,20 stężenie metanu % V/V 0,00 1,10 09:54:09 09:54:26 09:54:43 09:55:00 09:55:18 09:55:35 09:55:52 Rys. 4. Prędkość i stężenie metanu zarejestrowane metanoanemometrem podczas pomiaru punktowego przed anemometrem stacjonarnym MPP zabudowanym w chodniku wentylacyjnym Fig. 4. Methane flow velocity and its concentration recorded with a methanometer during a point measurement in front of a MPP stationary anemometer installed in an air-heading Na rys. 4 widoczna jest rejestracja z pomiaru punktowego. Pomiar polegał na umieszczeniu miernika metanoanemometrycznego przed wlotem do przestrzeni pomiarowej anemometru stacjonarnego typu MPP. Czujniki skrzydełkowe obu mierników są takie same, co od strony poprawności metrologicznej uzasadniało wykonanie takiego pomiaru porównawczego. Położenie i odległość pomiędzy przyrządami powinny ograniczać ich wzajemne oddziaływanie, jednak należy pamiętać, że nie jest ono możliwe do wyeliminowania. Tego typu pomiary mają charakter jedynie porównawczy i nie można na ich podstawie wnioskować np. o prawidłowości charakterystyki anemometru w jej pełnym zakresie. Do celów, jakie miały omawiane eksperymenty pomiarowe, ten sposób pomiaru porównawczego mógł być stosowany. Obserwowane zmiany prędkości są wynikiem jej lokalnej fluktuacji. Zarejestrowana lokalna wartość prędkości średniej wynosiła 2,64 m/s przy intensywności fluktuacji wynoszącej 12,1%. Średnia wartość lokalnego stężenia metanu wynosiła 1,34%. W żadnej z sesji pomiarowych nie stwierdzono, aby odchylenie standardowe stężenia metanu było większe niż 0,04%. Świadczy to o płaskim rozkładzie pola stężenia metanu, a więc o wymieszaniu strugi powietrza przepływającej w tym miejscu w czasie pomiarów.

8 70 J. Kruczkowski Wyniki pomiarów prędkości w postaci ich wartości średnich przedstawiono w tablicy 1. Zmierzona metanoanemometrem średnia wartość prędkości w przekroju chodnika jest w każdym przypadku większa niż wartość średniej prędkości lokalnej mierzonej anemometrem stacjonarnym MPP. Potwierdza to konieczność stosowania odpowiednich procedur korygujących dla anemometrów stacjonarnych wykorzystywanych do wyznaczania strumienia objętości czy też do wyznaczania metanowości wentylacyjnej. Porównanie pomiaru anemometrem stacjonarnym z punktowym pomiarem termoanemometrem wskazuje na zbliżone wyniki i jest przybliżoną weryfikacją poprawności wyników uzyskiwanych z anemometru MPP w zakresie prędkości zmierzonych podczas eksperymentów. Należy zwrócić uwagę, że wskazania anemometru stacjonarnego praktycznie nie ulegają zmianie w przeciągu całego okresu pomiarów. Ponieważ jednak wartości średnie prędkości otrzymane z pomiarów metodą trawersu różnią się od siebie, uzasadnia to konieczność bardzo uważnego postępowania przy wyznaczaniu strumieni objętości powietrza lub metanu przy wykorzystaniu danych ze stacjonarnych anemometrów, szczególnie dla krótkich przedziałów czasowych. Tablica 1 Wyniki pomiarów prędkości średnich Nr sesji pomiarowej Metanoanemometr Trawers w przekroju chodnika, m/s Punktowo przed anemometrem MPP, m/s Anemometr stacjonarny MPP Współczasowo z trawersem metanoanemometrem, m/s Współczasowo z pomiarem punktowym, m/s Trawers anemometrem ręcznym uas4, m/s 1 3,13 2,81 2,44 2,67 3,31 2 2,97 2,58 2,46 2,40 3,25 3 3,39 3,34 2,49 3,04 3,68 4 3,05 2,43 2,48 2,58 3,35 5 3,23 2,60 2,43 2,66 3,29 6 2,92 2,64 2,47 2,43 3,27 7 2,99 2,87 2,42 2,61 3,42 8 3,03 2,52 2,44 2,46 3,45 Wyniki pomiarów stężenia metanu pokazano w tablicy 2. Pomiary punktowe są bardzo zbliżone do wyników pomiarów z trawersu w całym przekroju. Jak wcześniej zostało zauważone, w chodniku występował płaski rozkład pola stężenia metanu.

9 Wyznaczanie metanowości wentylacyjnej przy wykorzystaniu Nr sesji pomiarowej Wyniki pomiarów stężenia metanu Trawers w przekroju chodnika, % V/V Metanoanemometr Punktowo przed anemometrem MPP, % V/V 1 0,99 0,99 2 0,78 0,77 3 0,91 0,91 4 0,91 0,95 5 0,96 0,91 6 1,32 1,34 7 0,83 0,88 8 0,99 0,99 Tablica 2 Dane przedstawione w tablicy 3 są podsumowaniem wyników wyznaczania metanowości wentylacyjnej dwiema różnymi metodami i w celach porównawczych zostały zestawione z danymi uzyskanymi w wyniku własnych pomiarów służb wentylacyjnych kopalni, wykonywanymi za pomocą ręcznych przyrządów. Dane kopalni dotyczą metanowości obliczonej ściśle dla tego dnia, w którym wykonywano eksperymenty pomiarowe przy użyciu metanoanemometru. W każdym przypadku przyjmowano taką samą wartość przekroju wyrobiska, a więc błąd wnoszony do pomiaru był taki sam i można pominąć jego wpływ, prowadząc analizę porównawczą. Tablica 3 Wielkość metanowości wentylacyjnej w zależności od metody pomiaru Nr sesji pomiarowej Pomiar metanoanemometrem Metanowość wentylacyjna, m 3 /min Dane kopalni Wyznaczona na podstawie danych z mierników stacjonarnych 1 17,70 19,3 11, ,17 17,4 9, ,53 17,3 10, ,19 17,6 10, ,28 19,1 13, ,17 23,2 19, ,57 15,4 8, ,13 21,1 14,46 W wyniku pomiarów wykonanych metanoanemometrem uzyskano wartości metanowości wentylacyjnej prawie w każdym z przypadków mniejsze od przyjmowanych przez kopalnię,

10 72 J. Kruczkowski jedynie wynik 3. sesji pomiarowej jest o 1,3% większy. Największa różnica wystąpiła podczas pomiarów w 2. sesji. Pomiar wykonany metanoanemometrem jest o 32% mniejszy od danych kopalni. Można więc stwierdzić, że stosowana w kopalni metoda przeszacowuje wielkość strumienia metanowości. Gdyby jednak opierać się na wskazaniach mierników stacjonarnych, byłoby odwrotnie. Metanowość zostałaby istotnie zaniżona. Niedoszacowanie zawierałoby się w przedziale od 14% dla 6. sesji pomiarowej aż do 43% w przypadku 7. sesji. Uzyskane wyniki są kolejnym dowodem na występowanie problemów wynikających z braku lub niedopracowania istniejących metod i procedur pomiarowych w wentylacji kopalń. 4. Podsumowanie Nowa metoda pomiaru metanowości wentylacyjnej, dzięki jednoczesnemu pomiarowi prędkości i stężenia w trakcie trawersowania przekroju wyrobiska, w sposób najlepszy ze stosowanych dotychczas w polskich kopalniach metod uwzględnia wymagania modelu pomiaru strumienia objętości metanu opisanego we wprowadzeniu. Umożliwia bezpośrednie otrzymanie wyników w miejscu wykonywania pomiarów i ewentualne natychmiastowe powtórzenie pomiaru w przypadku otrzymania wyniku budzącego wątpliwość. Po precyzyjnym zdefiniowaniu procedury pomiarowej określającej takie jej parametry, jak np. prędkość trawersowania, liczba gałęzi trajektorii w zależności od przekroju wyrobiska, wymagana dokładność wyznaczenia przekroju, sposób i częstość wzorcowania miernika, technika pomiaru metanoanemometrem powinna zapewnić najmniejszą niepewność pomiaru ze wszystkich metod stosowanych do tej pory. Wykorzystywanie jednej, dobrze zdefiniowanej procedury pomiarowej i urządzenia pomiarowego o ściśle określonych wymaganiach techniczno-metrologicznych otwiera możliwość obiektywnego porównywania wyników wyznaczania metanowości wentylacyjnej nie tylko w obrębie jednej kopalni, lecz także pomiędzy różnymi kopalniami. Możliwość zarejestrowania podczas trawersu rozkładu pola stężeń metanu eliminuje konieczność prowadzenia rozważań, czy w miejscu pomiaru istnieją różnice w stężeniu metanu w różnych punktach przekroju poprzecznego wyrobiska, czy też można przyjąć jedną wartość zmierzoną w dowolnym miejscu. Szybkość i łatwość wykonania pomiaru metanowości wentylacyjnej za pomocą nowego urządzenia pozwolą na śledzenie jej zmian w sposób dokładniejszy niż w przypadku metod stosowanych dotychczas.

11 Wyznaczanie metanowości wentylacyjnej przy wykorzystaniu W wyniku przeprowadzonych pomiarów potwierdzono możliwość wystąpienia dużych błędów przy wyznaczaniu metanowości wentylacyjnej na podstawie danych uzyskiwanych ze stacjonarnych mierników prędkości przepływu powietrza i stężenia metanu. Stwierdzono również zawyżenie wartości metanowości wentylacyjnej w przypadku pomiarów wykonanych przez służby kopalniane w stosunku do pomiarów zrealizowanych metanoanemometrem. Stwierdzenie to nie daje jednak podstaw na tym etapie eksperymentów pomiarowych do uogólniania wniosków. Zakończenie prac nad nową techniką pomiaru metanowości wentylacyjnej, wiążące się z walidacją poprawności stosowanej metody i podaniem jej niepewności (duże dokładności stosowanych w metanoanemometrze czujników nie są jednoznaczne z tak samo małą niepewnością metody), pozwoli na istotne zwiększenie dokładności wyznaczania jednego z najtrudniejszych do zmierzenia parametrów kopalnianej sieci wentylacyjnej. Pomiary, z których dane prezentowano w opracowaniu, zostały wykonane przy udziale pracowników Działu Wentylacji KWK Krupiński. Artykuł opracowano w ramach prac statutowych pt. Specjalistyczna aparatura kontrolno-pomiarowa rozwój metodyki i aparatury badawczej strumienia objętości, stężenia metanu, pola przekroju poprzecznego wyrobiska, finansowanych przez MNiSW. BIBLIOGRAFIA 1. Dziurzyński W., Kruczkowski J., Wasilewski S.: Nowoczesna metoda badania przepływu powietrza i metanu w wyrobisku kopalni. Nowe spojrzenie na wybrane zagrożenia naturalne w kopalniach. Główny Instytut Górnictwa, Katowice Krach A.: Uncertainty of measurement of selected quantities in mine ventilation measurements. Archives of Mining Sciences. Monograph, No. 8, Krach A., Krawczyk J. Kruczkowski J. Pałka T.: Zmienność pola prędkości i strumienia objętości powietrza w wyrobiskach kopalń głębinowych. Archives of Mining Science. Monografia, nr 1, Kruczkowski J.: Analiza danych pomiarowych uzyskanych z anemometrycznych czujników stacjonarnych i przenośnych. Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN, tom 8, nr 1-4, Kraków Krause E., Łukowicz K.: Zasady prowadzenia ścian w warunkach zagrożenia metanowego. Instrukcja nr 17. Główny Instytut Górnictwa, Katowice Abstract Thanks to the simultaneous measurement of the methane flow velocity and its concentration during traversing the cross-section of an air-heading, the new method of the measurement of the methane concentration in the ventilation air presented here in the best possible way and takes into account the requirements for the model of the methane volume jet measurement. It allows for obtaining the measurement results directly at the site where the measurement is carried out and gives the possibility to repeat the measurement immediately

12 74 J. Kruczkowski in case the obtained results raise doubts. After a precise definition of the measurement procedure determining such parameters as the traverse velocity, number of trajectory branches depending on the heading cross-section size, and configuration, the required accuracy of the determination of the cross-section, the way and frequency of the calibration of the meter, and adopted measurement technique with the use of a methane-anemometer (this is a name which has been proposed for the new measurement device), it should ensure the lowest possible uncertainty of measurement of all the methods used so far. The use of one, welldefined measurement method and a measurement device with strictly determined technical and metrological requirements opens up the possibility of an objective comparison of the results of the determination of the methane concentration in the ventilation air, not only within one mine but also the results obtained in different mines. The possibility of recording the distribution of the methane concentration field during traversing eliminates the necessity of deliberations on whether there are some differences in the methane concentration in various points of the air-heading cross-section, or one value having been measured in any site of the heading can be adopted. The quickness and easiness of the measurement of the methane concentration in the ventilation air with the new device will allow the tracing of its variations with higher precision than by the use of the other methods used so far. As a result of the measurements which were carried out, the possibility of the occurrence of significant errors, when determining the methane concentration in the ventilation air on the basis of the results obtained from stationary meters of the air flow rate and methane concentration, was confirmed. In addition, it was found that the methane concentration in the ventilation air measured by the mine maintenance crew was overrated compared to what is measured by the methane-anemometer. Hoverer, at this stage of the experiments, this is insufficient for jumping to general conclusions. The completion of the studies on the new method of measurement of the methane concentration in the ventilation air involving the validation of correctness of the applied method and the providing of its uncertainty (high accuracy of the sensors used in methane-anemometers is not tantamount to the similarly low method uncertainty) will allow for a substantial increase of accuracy in the determination of one of the most difficult parameters to measure of the mine ventilation network.

POLITECHNIKA ŚLĄSKA INSTYTUT AUTOMATYKI ZAKŁAD SYSTEMÓW POMIAROWYCH

POLITECHNIKA ŚLĄSKA INSTYTUT AUTOMATYKI ZAKŁAD SYSTEMÓW POMIAROWYCH POLITECHNIKA ŚLĄSKA INSTYTUT AUTOMATYKI ZAKŁAD SYSTEMÓW POMIAROWYCH Gliwice, wrzesień 2005 Pomiar napięcia przemiennego Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zbadanie dokładności woltomierza cyfrowego dla

Bardziej szczegółowo

NIEPEWNOŚĆ POMIARÓW POZIOMU MOCY AKUSTYCZNEJ WEDŁUG ZNOWELIZOWANEJ SERII NORM PN-EN ISO 3740

NIEPEWNOŚĆ POMIARÓW POZIOMU MOCY AKUSTYCZNEJ WEDŁUG ZNOWELIZOWANEJ SERII NORM PN-EN ISO 3740 PRACE INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ - KWARTALNIK BUILDING RESEARCH INSTITUTE - QUARTERLY 2 (162) 2012 ARTYKUŁY - REPORTS Anna Iżewska* NIEPEWNOŚĆ POMIARÓW POZIOMU MOCY AKUSTYCZNEJ WEDŁUG ZNOWELIZOWANEJ

Bardziej szczegółowo

METODYKA BADAŃ MAŁYCH SIŁOWNI WIATROWYCH

METODYKA BADAŃ MAŁYCH SIŁOWNI WIATROWYCH Inżynieria Rolnicza 2(100)/2008 METODYKA BADAŃ MAŁYCH SIŁOWNI WIATROWYCH Krzysztof Nalepa, Maciej Neugebauer, Piotr Sołowiej Katedra Elektrotechniki i Energetyki, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

WYBÓR PUNKTÓW POMIAROWYCH

WYBÓR PUNKTÓW POMIAROWYCH Scientific Bulletin of Che lm Section of Technical Sciences No. 1/2008 WYBÓR PUNKTÓW POMIAROWYCH WE WSPÓŁRZĘDNOŚCIOWEJ TECHNICE POMIAROWEJ MAREK MAGDZIAK Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji, Politechnika

Bardziej szczegółowo

RADIO DISTURBANCE Zakłócenia radioelektryczne

RADIO DISTURBANCE Zakłócenia radioelektryczne AKREDYTOWANE LABORATORIUM BADAWCZE Page (Strona) 2 of (Stron) 9 Following requirements should be taken into account in the case of making use of Test Report and giving information about the tests performed

Bardziej szczegółowo

Laboratoryjny system do badania charakterystyk kątowych czujników anemometrycznych

Laboratoryjny system do badania charakterystyk kątowych czujników anemometrycznych 19 Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN Tom 8, nr 1-4, (2006), s. 19-24 Instytut Mechaniki Górotworu PAN Laboratoryjny system do badania charakterystyk kątowych czujników anemometrycznych PAWEŁ JAMRÓZ,

Bardziej szczegółowo

Górniczy Profilometr Laserowy GPL-1

Górniczy Profilometr Laserowy GPL-1 13 Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN Tom 7, nr 1-2, (2005), s. 13-18 Instytut Mechaniki Górotworu PAN Górniczy Profilometr Laserowy GPL-1 ANDRZEJ KRACH, WACŁAW TRUTWIN Instytut Mechaniki Górotworu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia...2006 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia...2006 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia...2006 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać instalacje pomiarowe do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda oraz szczegółowego

Bardziej szczegółowo

Management Systems in Production Engineering No 2(14), 2014

Management Systems in Production Engineering No 2(14), 2014 ANALIZA NUMERYCZNA WPŁYWU POŻARU EGZOGENICZNEGO W WYROBISKU KORYTARZOWYM NA PARAMETRY STRUMIENIA POWIETRZA PRZEPŁYWAJĄCEGO PRZEZ TO WYROBISKO NUMERICAL ANALYSIS OF INFLUENCE OF EXOGENOUS FIRE IN DOG HEADING

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE NUMERYCZNE POLA PRZEPŁYWU WOKÓŁ BUDYNKÓW

MODELOWANIE NUMERYCZNE POLA PRZEPŁYWU WOKÓŁ BUDYNKÓW 1. WSTĘP MODELOWANIE NUMERYCZNE POLA PRZEPŁYWU WOKÓŁ BUDYNKÓW mgr inż. Michał FOLUSIAK Instytut Lotnictwa W artykule przedstawiono wyniki dwu- i trójwymiarowych symulacji numerycznych opływu budynków wykonanych

Bardziej szczegółowo

BADANIA SYMULACYJNE PROCESU HAMOWANIA SAMOCHODU OSOBOWEGO W PROGRAMIE PC-CRASH

BADANIA SYMULACYJNE PROCESU HAMOWANIA SAMOCHODU OSOBOWEGO W PROGRAMIE PC-CRASH BADANIA SYMULACYJNE PROCESU HAMOWANIA SAMOCHODU OSOBOWEGO W PROGRAMIE PC-CRASH Dr inż. Artur JAWORSKI, Dr inż. Hubert KUSZEWSKI, Dr inż. Adam USTRZYCKI W artykule przedstawiono wyniki analizy symulacyjnej

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny Akademia Morska w Szczecinie Wydział Mechaniczny ROZPRAWA DOKTORSKA mgr inż. Marcin Kołodziejski Analiza metody obsługiwania zarządzanego niezawodnością pędników azymutalnych platformy pływającej Promotor:

Bardziej szczegółowo

Statystyczna analiza zmienności obciążeń w sieciach rozdzielczych Statistical Analysis of the Load Variability in Distribution Network

Statystyczna analiza zmienności obciążeń w sieciach rozdzielczych Statistical Analysis of the Load Variability in Distribution Network Statystyczna analiza zmienności obciążeń w sieciach rozdzielczych Statistical Analysis of the Load Variability in Distribution Network Wojciech Zalewski Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania, Katedra

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU ATMOSFERY W REJONIE ŚCIANY I JEJ ZROBACH NA PODSTAWIE BADAŃ MODELOWYCH I DANYCH Z SYSTEMU MONITORINGU W KOPALNI

OCENA STANU ATMOSFERY W REJONIE ŚCIANY I JEJ ZROBACH NA PODSTAWIE BADAŃ MODELOWYCH I DANYCH Z SYSTEMU MONITORINGU W KOPALNI GÓRNICTWO I GEOLOGIA 2012 Tom 7 Zeszyt 4 Wacław DZIURZYŃSKI, Stanisław WASILEWSKI Instytut Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk, Kraków OCENA STANU ATMOSFERY W REJONIE ŚCIANY I JEJ ZROBACH NA PODSTAWIE

Bardziej szczegółowo

OCENA ODWZOROWANIA KSZTAŁTU ZA POMOCĄ WSPÓŁRZĘDNOŚCIOWEGO RAMIENIA POMIAROWEGO WYPOSAŻONEGO W GŁOWICĘ OPTYCZNĄ

OCENA ODWZOROWANIA KSZTAŁTU ZA POMOCĄ WSPÓŁRZĘDNOŚCIOWEGO RAMIENIA POMIAROWEGO WYPOSAŻONEGO W GŁOWICĘ OPTYCZNĄ Adam Gąska, Magdalena Olszewska 1) OCENA ODWZOROWANIA KSZTAŁTU ZA POMOCĄ WSPÓŁRZĘDNOŚCIOWEGO RAMIENIA POMIAROWEGO WYPOSAŻONEGO W GŁOWICĘ OPTYCZNĄ Streszczenie: Realizacja pomiarów może być dokonywana z

Bardziej szczegółowo

Badanie rozkładu pola magnetycznego przewodników z prądem

Badanie rozkładu pola magnetycznego przewodników z prądem Ćwiczenie E7 Badanie rozkładu pola magnetycznego przewodników z prądem E7.1. Cel ćwiczenia Prąd elektryczny płynący przez przewodnik wytwarza wokół niego pole magnetyczne. Ćwiczenie polega na pomiarze

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z POMIARÓW PORÓWNAWCZYCH STĘŻENIA RADONU Rn-222 W PRÓBKACH GAZOWYCH METODĄ DETEKTORÓW PASYWNYCH

RAPORT Z POMIARÓW PORÓWNAWCZYCH STĘŻENIA RADONU Rn-222 W PRÓBKACH GAZOWYCH METODĄ DETEKTORÓW PASYWNYCH Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk LABORATORIUM EKSPERTYZ RADIOMETRYCZNYCH Radzikowskiego 152, 31-342 KRAKÓW tel.: 12 66 28 332 mob.:517 904 204 fax: 12 66 28

Bardziej szczegółowo

WENTYLACJA WYROBISK ŚCIANOWYCH W KOPALNIACH WĘGLA KAMIENNEGO, W WARUNKACH ZAGROŻEŃ METANOWEGO I POŻAROWEGO

WENTYLACJA WYROBISK ŚCIANOWYCH W KOPALNIACH WĘGLA KAMIENNEGO, W WARUNKACH ZAGROŻEŃ METANOWEGO I POŻAROWEGO GÓRNICTWO I GEOLOGIA 13 Tom 8 Zeszyt Nikodem SZLĄZAK Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Jan SZLĄZAK Politechnika Śląska, Gliwice WENTYLACJA WYROBISK ŚCIANOWYCH W KOPALNIACH WĘGLA

Bardziej szczegółowo

METODYKA BADAŃ DOKŁADNOŚCI I POWTARZALNOŚCI ODWZOROWANIA TRAJEKTORII ROBOTA PRZEMYSŁOWEGO FANUC M-16iB

METODYKA BADAŃ DOKŁADNOŚCI I POWTARZALNOŚCI ODWZOROWANIA TRAJEKTORII ROBOTA PRZEMYSŁOWEGO FANUC M-16iB METODYKA BADAŃ DOKŁADNOŚCI I POWTARZALNOŚCI ODWZOROWANIA TRAJEKTORII ROBOTA PRZEMYSŁOWEGO FANUC M-16iB Marcin WIŚNIEWSKI Jan ŻUREK Olaf CISZAK Streszczenie W pracy omówiono szczegółowo metodykę pomiaru

Bardziej szczegółowo

Interpretacja wyników wzorcowania zawartych w świadectwach wzorcowania wyposażenia pomiarowego

Interpretacja wyników wzorcowania zawartych w świadectwach wzorcowania wyposażenia pomiarowego mgr inż. ALEKSANDRA PUCHAŁA mgr inż. MICHAŁ CZARNECKI Instytut Technik Innowacyjnych EMAG Interpretacja wyników wzorcowania zawartych w świadectwach wzorcowania wyposażenia pomiarowego W celu uzyskania

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE POŁĄCZEŃ TYPU SWORZEŃ OTWÓR ZA POMOCĄ MES BEZ UŻYCIA ANALIZY KONTAKTOWEJ

MODELOWANIE POŁĄCZEŃ TYPU SWORZEŃ OTWÓR ZA POMOCĄ MES BEZ UŻYCIA ANALIZY KONTAKTOWEJ Jarosław MAŃKOWSKI * Andrzej ŻABICKI * Piotr ŻACH * MODELOWANIE POŁĄCZEŃ TYPU SWORZEŃ OTWÓR ZA POMOCĄ MES BEZ UŻYCIA ANALIZY KONTAKTOWEJ 1. WSTĘP W analizach MES dużych konstrukcji wykonywanych na skalę

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA Magisterska

PRACA DYPLOMOWA Magisterska POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych PRACA DYPLOMOWA Magisterska Studia stacjonarne dzienne Semiaktywne tłumienie drgań w wymuszonych kinematycznie układach drgających z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Sposób wykorzystywania świadectw wzorcowania do ustalania okresów między wzorcowaniami

Sposób wykorzystywania świadectw wzorcowania do ustalania okresów między wzorcowaniami EuroLab 2010 Warszawa 3.03.2010 r. Sposób wykorzystywania świadectw wzorcowania do ustalania okresów między wzorcowaniami Ryszard Malesa Polskie Centrum Akredytacji Kierownik Działu Akredytacji Laboratoriów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z REALIZACJI CZĘŚCI ZADANIA BADAWCZEGO nr 3 pt.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z REALIZACJI CZĘŚCI ZADANIA BADAWCZEGO nr 3 pt. Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. 44-330 Jastrzębie-Zdrój, Al. Jana Pawła II 4 tel.: +48 32 756 4113, fax: +48 32 476 2671, e-mail: jsw@jsw.pl, www.jsw.pl Jastrzębie Zdrój, kwiecień 2013 r. SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

Ruda Śląska, 07.06.2013 r.

Ruda Śląska, 07.06.2013 r. Oddział KWK Halemba Wirek Ruda Śląska, 07.06.2013 r. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI CZĘŚCI ZADANIA BADAWCZEGO Nr 3 pt. Opracowanie zasad pomiarów i badań parametrów powietrza kopalnianego dla oceny zagrożenia

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie z fizyki Doświadczalne wyznaczanie ogniskowej soczewki oraz współczynnika załamania światła

Ćwiczenie z fizyki Doświadczalne wyznaczanie ogniskowej soczewki oraz współczynnika załamania światła Ćwiczenie z fizyki Doświadczalne wyznaczanie ogniskowej soczewki oraz współczynnika załamania światła Michał Łasica klasa IIId nr 13 22 grudnia 2006 1 1 Doświadczalne wyznaczanie ogniskowej soczewki 1.1

Bardziej szczegółowo

Procedura techniczna wyznaczania poziomu mocy akustycznej źródeł ultradźwiękowych

Procedura techniczna wyznaczania poziomu mocy akustycznej źródeł ultradźwiękowych Procedura techniczna wyznaczania poziomu mocy akustycznej źródeł ultradźwiękowych w oparciu o pomiary poziomu ciśnienia akustycznego w punktach pomiarowych lub liniach omiatania na półkulistej powierzchni

Bardziej szczegółowo

WIZUALIZACJA DANYCH POMIAROWYCH MIERNIKA ZAPYLENIA POWIETRZA AMIZ 2000 PRZY UŻYCIU PROGRAMU LabVIEW

WIZUALIZACJA DANYCH POMIAROWYCH MIERNIKA ZAPYLENIA POWIETRZA AMIZ 2000 PRZY UŻYCIU PROGRAMU LabVIEW WIZUALIZACJA DANYCH POMIAROWYCH MIERNIKA ZAPYLENIA POWIETRZA AMIZ 2000 PRZY UŻYCIU PROGRAMU LabVIEW Adrian Jakowiuk Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Warszawa CM CM O CM O Abstract APPLICATION OF THE

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE PARAMETRÓW WENTYLACJI LUTNIOWEJ W DRĄŻONYCH WYROBISKACH PODZIEMNYCH Z WYKORZYSTANIEM PROGRAMU KOMPUTEROWEGO AGHWEN-3.

PROJEKTOWANIE PARAMETRÓW WENTYLACJI LUTNIOWEJ W DRĄŻONYCH WYROBISKACH PODZIEMNYCH Z WYKORZYSTANIEM PROGRAMU KOMPUTEROWEGO AGHWEN-3. Górnictwo i Geoinżynieria Rok 29 Zeszyt 3/1 2005 Nikodem Szlązak*, Dariusz Obracaj*, Łukasz Szlązak** PROJEKTOWANIE PARAMETRÓW WENTYLACJI LUTNIOWEJ W DRĄŻONYCH WYROBISKACH PODZIEMNYCH Z WYKORZYSTANIEM

Bardziej szczegółowo

Fizyka (Biotechnologia)

Fizyka (Biotechnologia) Fizyka (Biotechnologia) Wykład I Marek Kasprowicz dr Marek Jan Kasprowicz pokój 309 marek.kasprowicz@ur.krakow.pl www.ar.krakow.pl/~mkasprowicz Marek Jan Kasprowicz Fizyka 013 r. Literatura D. Halliday,

Bardziej szczegółowo

OCENA PORÓWNAWCZA WYNIKÓW OBLICZEŃ I BADAŃ WSPÓŁCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPŁA OKIEN

OCENA PORÓWNAWCZA WYNIKÓW OBLICZEŃ I BADAŃ WSPÓŁCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPŁA OKIEN PRACE INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ - KWARTALNIK nr 1 (137) 2006 BUILDING RESEARCH INSTITUTE - QUARTERLY No 1 (137) 2006 Zbigniew Owczarek* Robert Geryło** OCENA PORÓWNAWCZA WYNIKÓW OBLICZEŃ I BADAŃ WSPÓŁCZYNNIKA

Bardziej szczegółowo

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian 1 / 12 Content list / Spis Treści 1. Hardware and software requirements, preparing device to upgrade Wymagania sprzętowe i programowe, przygotowanie urządzenia do aktualizacji 2. Installing drivers needed

Bardziej szczegółowo

Wydanie 3 Warszawa, 20.06.2007 r.

Wydanie 3 Warszawa, 20.06.2007 r. . POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLITYKA POLSKIEGO CENTRUM AKREDYTACJI DOTYCZĄCA ZAPEWNIENIA SPÓJNOŚCI POMIAROWEJ Wydanie 3 Warszawa, 20.06.2007 r. 1. Wstęp Niniejsza Polityka jest zgodna z dokumentem ILAC-P10:2002

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja emisji metanu z układów wentylacyjnych i z układów odmetanowania kopalń węgla kamiennego w Polsce w latach 2001-2010

Inwentaryzacja emisji metanu z układów wentylacyjnych i z układów odmetanowania kopalń węgla kamiennego w Polsce w latach 2001-2010 1 Inwentaryzacja emisji metanu z układów wentylacyjnych i z układów odmetanowania kopalń węgla kamiennego w Polsce w latach 2001-2010 Dr inż. Renata Patyńska Główny Instytut Górnictwa Pracę zrealizowano

Bardziej szczegółowo

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science Proposal of thesis topic for mgr in (MSE) programme 1 Topic: Monte Carlo Method used for a prognosis of a selected technological process 2 Supervisor: Dr in Małgorzata Langer 3 Auxiliary supervisor: 4

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

ANALIZA METOD POMIAROWYCH PRZEPŁYWU POWIETRZA W INSTALACJACH WENTYLAYJNYCH ANALYSIS OF AIR FLOW MEASUREMENT METHODS USED IN VENTIALTION SYSTEMS

ANALIZA METOD POMIAROWYCH PRZEPŁYWU POWIETRZA W INSTALACJACH WENTYLAYJNYCH ANALYSIS OF AIR FLOW MEASUREMENT METHODS USED IN VENTIALTION SYSTEMS ANALIZA METOD POMIAROWYCH PRZEPŁYWU POWIETRZA W INSTALACJACH WENTYLAYJNYCH ANALYSIS OF AIR FLOW MEASUREMENT METHODS USED IN VENTIALTION SYSTEMS Mariusz A. Skwarczyński 1, Andrzej Raczkowski 1, Piotr Skarba

Bardziej szczegółowo

WPŁYW CHROPOWATOŚCI POWIERZCHNI MATERIAŁU NA GRUBOŚĆ POWŁOKI PO ALFINOWANIU

WPŁYW CHROPOWATOŚCI POWIERZCHNI MATERIAŁU NA GRUBOŚĆ POWŁOKI PO ALFINOWANIU 51/17 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2005, Rocznik 5, Nr 17 Archives of Foundry Year 2005, Volume 5, Book 17 PAN - Katowice PL ISSN 1642-5308 WPŁYW CHROPOWATOŚCI POWIERZCHNI MATERIAŁU NA GRUBOŚĆ POWŁOKI PO ALFINOWANIU

Bardziej szczegółowo

Wykresy statystyczne w PyroSim, jako narzędzie do prezentacji i weryfikacji symulacji scenariuszy pożarowych

Wykresy statystyczne w PyroSim, jako narzędzie do prezentacji i weryfikacji symulacji scenariuszy pożarowych Wykresy statystyczne w PyroSim, jako narzędzie do prezentacji i weryfikacji symulacji scenariuszy pożarowych 1. Wstęp: Program PyroSim posiada wiele narzędzi służących do prezentacji i weryfikacji wyników

Bardziej szczegółowo

Wpływ czynników atmosferycznych na zmienność zużycia energii elektrycznej Influence of Weather on the Variability of the Electricity Consumption

Wpływ czynników atmosferycznych na zmienność zużycia energii elektrycznej Influence of Weather on the Variability of the Electricity Consumption Wpływ czynników atmosferycznych na zmienność zużycia energii elektrycznej Influence of Weather on the Variability of the Electricity Consumption Wojciech Zalewski Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania,

Bardziej szczegółowo

Rozszerzenie zmysłów poprzez komputer pomiary termiczne, optyczne i elektryczne

Rozszerzenie zmysłów poprzez komputer pomiary termiczne, optyczne i elektryczne Rozszerzenie zmysłów poprzez komputer pomiary termiczne, optyczne i elektryczne Mario Gervasio, Marisa Michelini, Rossana Viola Research Unit in Physics Education, University of Udine, Italy Streszczenie:

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA STEROWANIA MIKROKLIMATEM W PIECZARKARNI

OPTYMALIZACJA STEROWANIA MIKROKLIMATEM W PIECZARKARNI Inżynieria Rolnicza 6(131)/2011 OPTYMALIZACJA STEROWANIA MIKROKLIMATEM W PIECZARKARNI Leonard Woroncow, Ewa Wachowicz Katedra Automatyki, Politechnika Koszalińska Streszczenie. W pracy przedstawiono wyniki

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE DEKLAROWANE PRZEZ PRODUCENTA POTWIERDZONE BADANIAMI / RATINGS ASSIGNED BY THE MANUFACTURER AND PROVED BY TESTS 393 V LOVOS-10/280

PARAMETRY TECHNICZNE DEKLAROWANE PRZEZ PRODUCENTA POTWIERDZONE BADANIAMI / RATINGS ASSIGNED BY THE MANUFACTURER AND PROVED BY TESTS 393 V LOVOS-10/280 Strona/Page 2/15 PARAMETRY TECHNICZNE DEKLAROWANE PRZEZ PRODUCENTA POTWIERDZONE BADANIAMI / RATINGS ASSIGNED BY THE MANUFACTURER AND PROVED BY TESTS Typ Type Napięcie trwałej pracy Continuous operating

Bardziej szczegółowo

Adrian Jakowiuk, Bronisław Machaj, Jan Pieńkos, Edward Świstowski

Adrian Jakowiuk, Bronisław Machaj, Jan Pieńkos, Edward Świstowski BEZPRZEWODOWE SIECI MONITORINGU Z RADIOIZOTOPOWYMI CZUJNIKAMI ZAPYLENIA POWIETRZA AMIZ 2004G Adrian Jakowiuk, Bronisław Machaj, Jan Pieńkos, Edward Świstowski Instytut Chemii i Techniki Jądrowej a_jakowiuk@ichtj.waw.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA LABORATORYJNA NR 4-EW ELEKTROWNIA WIATROWA

INSTRUKCJA LABORATORYJNA NR 4-EW ELEKTROWNIA WIATROWA LABORATORIUM ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII Katedra Aparatury i Maszynoznawstwa Chemicznego Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej INSTRUKCJA LABORATORYJNA NR 4-EW ELEKTROWNIA WIATROWA ELEKTROWNIA WIATROWA

Bardziej szczegółowo

OCENA NIEPEWNOŚCI POMIARU NATĘŻENIA OŚWIETLENIA Z UŻYCIEM TEMPERATUROWYCH ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA O TEMPERATURZE BARWOWEJ NAJBLIŻSZEJ RÓŻNEJ OD 2856 K

OCENA NIEPEWNOŚCI POMIARU NATĘŻENIA OŚWIETLENIA Z UŻYCIEM TEMPERATUROWYCH ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA O TEMPERATURZE BARWOWEJ NAJBLIŻSZEJ RÓŻNEJ OD 2856 K Jerzy PIETRZYKOWSKI OCENA NIEPEWNOŚCI POMIARU NATĘŻENIA OŚWIETLENIA Z UŻYCIEM TEMPERATUROWYCH ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA O TEMPERATURZE BARWOWEJ NAJBLIŻSZEJ RÓŻNEJ OD 2856 K STRESZCZENIE Przedstawiono metodę oceny

Bardziej szczegółowo

MECHANIKA PŁYNÓW LABORATORIUM

MECHANIKA PŁYNÓW LABORATORIUM MECANIKA PŁYNÓW LABORATORIUM Ćwiczenie nr 4 Współpraca pompy z układem przewodów. Celem ćwiczenia jest sporządzenie charakterystyki pojedynczej pompy wirowej współpracującej z układem przewodów, przy różnych

Bardziej szczegółowo

NIEPEWNOŚĆ POMIARU PRZY KONTROLI METROLOGICZNEJ WODOMIERZY

NIEPEWNOŚĆ POMIARU PRZY KONTROLI METROLOGICZNEJ WODOMIERZY Paweł SIKORSKI Okręgowy Urząd Miar w Łodzi Wydział Termodynamiki NIEPEWNOŚĆ POMIARU PRZY KONTROLI METROLOGICZNEJ WODOMIERZY W referacie przedstawiono analizę niepewności pomiarów przy kontroli metrologicznej

Bardziej szczegółowo

RADIOMETRYCZNY SKANER FOLII TYTANOWEJ RADIOMETRIO SCANNER FOR TITANIUM FOIL

RADIOMETRYCZNY SKANER FOLII TYTANOWEJ RADIOMETRIO SCANNER FOR TITANIUM FOIL PL0000454 RDIOMETRYCZNY SKNER FOLII TYTNOWEJ RDIOMETRIO SCNNER FOR TITNIUM FOIL Piotr Urbański, Ewa Kowalska, Jan Strzałkowski, Edward Świstowski Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, 03-95 Warszawa, ul.

Bardziej szczegółowo

PL 214324 B1. SMAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL 02.08.2010 BUP 16/10. JAROSŁAW WICHE, Kraków, PL 31.07.

PL 214324 B1. SMAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL 02.08.2010 BUP 16/10. JAROSŁAW WICHE, Kraków, PL 31.07. PL 214324 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 214324 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 387102 (22) Data zgłoszenia: 23.01.2009 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT MECHANIKI GÓROTWORU POLSKIEJ AKADEMII NAUK. Strategiczny projekt badawczy PS3 pt. "Poprawa bezpieczeństwa pracy w kopalniach"

INSTYTUT MECHANIKI GÓROTWORU POLSKIEJ AKADEMII NAUK. Strategiczny projekt badawczy PS3 pt. Poprawa bezpieczeństwa pracy w kopalniach INSTYTUT MECHANIKI GÓROTWORU POLSKIEJ AKADEMII NAUK UL. REYMONTA 27; 30-059 KRAKÓW Strategiczny projekt badawczy PS3 pt. "Poprawa bezpieczeństwa pracy w kopalniach" Opracowanie zasad pomiarów i badań parametrów

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM Z PROEKOLOGICZNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ODNAWIALNEJ

LABORATORIUM Z PROEKOLOGICZNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ODNAWIALNEJ VIII-EW ELEKTROWNIA WIATROWA LABORATORIUM Z PROEKOLOGICZNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ODNAWIALNEJ Katedra Aparatury i Maszynoznawstwa Chemicznego Instrukcja ćwiczenia nr 8. EW 1 8 EW WYZNACZENIE ZAKRESU PRACY I

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA GÓRNICZO HUTNICZA INSTRUKCJE DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH: TECHNIKA PROCESÓW SPALANIA

AKADEMIA GÓRNICZO HUTNICZA INSTRUKCJE DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH: TECHNIKA PROCESÓW SPALANIA AKADEMIA GÓRNICZO HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE WYDZIAŁ INŻYNIERII METALI I INFORMATYKI PRZEMYSŁOWEJ KATEDRA TECHNIKI CIEPLNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA INSTRUKCJE DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH:

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA LUBELSKA

POLITECHNIKA LUBELSKA Badania opływu turbiny wiatrowej typu VAWT (Vertical Axis Wind Turbine) Międzyuczelniane Inżynierskie Warsztaty Lotnicze Cel prezentacji Celem prezentacji jest opis przeprowadzonych badań CFD oraz tunelowych

Bardziej szczegółowo

ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY WYSOKOŚCIĄ I MASĄ CIAŁA RODZICÓW I DZIECI W DWÓCH RÓŻNYCH ŚRODOWISKACH

ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY WYSOKOŚCIĄ I MASĄ CIAŁA RODZICÓW I DZIECI W DWÓCH RÓŻNYCH ŚRODOWISKACH S ł u p s k i e P r a c e B i o l o g i c z n e 1 2005 Władimir Bożiłow 1, Małgorzata Roślak 2, Henryk Stolarczyk 2 1 Akademia Medyczna, Bydgoszcz 2 Uniwersytet Łódzki, Łódź ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY WYSOKOŚCIĄ

Bardziej szczegółowo

POMIAR NATĘŻENIA OŚWIETLENIA

POMIAR NATĘŻENIA OŚWIETLENIA POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI Instrukcja do ćwiczenia O1 Temat ćwiczenia POMIAR NATĘŻENIA OŚWIETLENIA Ćwiczenie O1 1. Cel i zakres ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie studentów z

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie momentu magnetycznego obwodu w polu magnetycznym

Wyznaczanie momentu magnetycznego obwodu w polu magnetycznym Ćwiczenie E6 Wyznaczanie momentu magnetycznego obwodu w polu magnetycznym E6.1. Cel ćwiczenia Na zamkniętą pętlę przewodnika z prądem, umieszczoną w jednorodnym polu magnetycznym, działa skręcający moment

Bardziej szczegółowo

BADANIA W INSTALACJACH WENTYLACYJNYCH

BADANIA W INSTALACJACH WENTYLACYJNYCH ĆWICZENIA LABORATORYJNE Z WENTYLACJI I KLIMATYZACJI: BADANIA W INSTALACJACH WENTYLACYJNYCH 1 WSTĘP Stanowisko laboratoryjne poświęcone badaniom instalacji wentylacyjnej zlokalizowane jest w pomieszczeniu

Bardziej szczegółowo

Charakterystyki metrologiczne cienkowarstwowych sensorów platynowych w zastosowaniu do wielopunktowych pomiarów pola prędkości przepływu

Charakterystyki metrologiczne cienkowarstwowych sensorów platynowych w zastosowaniu do wielopunktowych pomiarów pola prędkości przepływu 2 Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN Tom 6, nr -, (2), s. 2-22 Instytut Mechaniki Górotworu PAN Charakterystyki metrologiczne cienkowarstwowych sensorów platynowych w zastosowaniu do wielopunktowych

Bardziej szczegółowo

Metody badań kamienia naturalnego: Oznaczanie wytrzymałości na zginanie pod działaniem siły skupionej

Metody badań kamienia naturalnego: Oznaczanie wytrzymałości na zginanie pod działaniem siły skupionej Metody badań kamienia naturalnego: Oznaczanie wytrzymałości na zginanie pod działaniem siły skupionej 1. Zasady metody Zasada metody polega na stopniowym obciążaniu środka próbki do badania, ustawionej

Bardziej szczegółowo

WYNiki badań SYSTEmU POmiAROWO-REjESTRACYjNEgO WiATRAkOWCA

WYNiki badań SYSTEmU POmiAROWO-REjESTRACYjNEgO WiATRAkOWCA PRACE instytutu LOTNiCTWA 219, s. 59-72, Warszawa 2011 WYNiki badań SYSTEmU POmiAROWO-REjESTRACYjNEgO WiATRAkOWCA WItold dąbrowski, StaNISłaW PoPoWSkI, radosław rybaniec Instytut Lotnictwa Streszczenie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ROZKŁADU POLA MAGNETYCZNEGO W KADŁUBIE OKRĘTU Z CEWKAMI UKŁADU DEMAGNETYZACYJNEGO

ANALIZA ROZKŁADU POLA MAGNETYCZNEGO W KADŁUBIE OKRĘTU Z CEWKAMI UKŁADU DEMAGNETYZACYJNEGO POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 81 Electrical Engineering 2015 Mirosław WOŁOSZYN* Kazimierz JAKUBIUK* Mateusz FLIS* ANALIZA ROZKŁADU POLA MAGNETYCZNEGO W KADŁUBIE OKRĘTU Z CEWKAMI

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 404 PRACE INSTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ NR 21 2004

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 404 PRACE INSTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ NR 21 2004 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 404 PRACE INSTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ NR 21 2004 MIŁOSZ STĘPIŃSKI JUSTYNA DĘBICKA PORÓWNANIE CZASU REAKCJI KOŃCZYNĄ DOLNĄ I GÓRNĄ PIŁKARZY NOŻNYCH I OSÓB

Bardziej szczegółowo

Badania modelowe przelewu mierniczego

Badania modelowe przelewu mierniczego LABORATORIUM MECHANIKI PŁYNÓW Badania modelowe przelewu mierniczego dr inż. Przemysław Trzciński ZAKŁAD APARATURY PRZEMYSŁOWEJ POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZ. BMiP, PŁOCK Płock 2007 1. Cel ćwiczenia Celem

Bardziej szczegółowo

(54) Sposób pomiaru cech geometrycznych obrzeża koła pojazdu szynowego i urządzenie do

(54) Sposób pomiaru cech geometrycznych obrzeża koła pojazdu szynowego i urządzenie do RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)167818 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 2 9 3 7 2 5 (22) Data zgłoszenia: 0 6.0 3.1 9 9 2 (51) Intcl6: B61K9/12

Bardziej szczegółowo

KOOF Szczecin: www.of.szc.pl

KOOF Szczecin: www.of.szc.pl Źródło: LI OLIMPIADA FIZYCZNA (1/2). Stopień III, zadanie doświadczalne - D Nazwa zadania: Działy: Słowa kluczowe: Komitet Główny Olimpiady Fizycznej; Andrzej Wysmołek, kierownik ds. zadań dośw. plik;

Bardziej szczegółowo

NOWE STANOWISKA POMIAROWE W AKREDYTOWANYM LABORATORIUM AKUSTYCZNYM ZESPOŁU LABORATORIÓW BADAWCZYCH ITB

NOWE STANOWISKA POMIAROWE W AKREDYTOWANYM LABORATORIUM AKUSTYCZNYM ZESPOŁU LABORATORIÓW BADAWCZYCH ITB PRACE INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ - KWARTALNIK nr 3 (127) 2003 BUILDING RESEARCH INSTITUTE - QUARTERLY No 3 (127) 2003 Marek Niemas* NOWE STANOWISKA POMIAROWE W AKREDYTOWANYM LABORATORIUM AKUSTYCZNYM

Bardziej szczegółowo

MICRON3D skaner do zastosowań specjalnych. MICRON3D scanner for special applications

MICRON3D skaner do zastosowań specjalnych. MICRON3D scanner for special applications Mgr inż. Dariusz Jasiński dj@smarttech3d.com SMARTTECH Sp. z o.o. MICRON3D skaner do zastosowań specjalnych W niniejszym artykule zaprezentowany został nowy skaner 3D firmy Smarttech, w którym do pomiaru

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE SILNIKA INDUKCYJNEGO ORAZ SYNCHRONICZNEGO Z MAGNESAMI TRWAŁYMI I ROZRUCHEM BEZPOŚREDNIM - BADANIA EKSPERYMENTALNE

PORÓWNANIE SILNIKA INDUKCYJNEGO ORAZ SYNCHRONICZNEGO Z MAGNESAMI TRWAŁYMI I ROZRUCHEM BEZPOŚREDNIM - BADANIA EKSPERYMENTALNE Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 77/27 277 Tomasz Zawilak, Ludwik Antal Politechnika Wrocławska, Wrocław PORÓWNANIE SILNIKA INDUKCYJNEGO ORAZ SYNCHRONICZNEGO Z MAGNESAMI TRWAŁYMI I ROZRUCHEM BEZPOŚREDNIM

Bardziej szczegółowo

APPLICATION OF ACOUSTIC MAPS IN THE ANALYSIS OF ACOUSTIC SCREENS EFFICIENCY ON THE SECTION OF NATIONAL ROAD NO.94 IN DĄBROWA GÓRNICZA

APPLICATION OF ACOUSTIC MAPS IN THE ANALYSIS OF ACOUSTIC SCREENS EFFICIENCY ON THE SECTION OF NATIONAL ROAD NO.94 IN DĄBROWA GÓRNICZA ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2011 Seria: TRANSPORT z. 73 Nr kol. 1861 Anna OSMÓLSKA, Bogusław ŁAZARZ, Piotr CZECH WYKORZYSTANIE MAP AKUSTYCZNYCH W ANALIZIE SKUTECZNOŚCI EKRANÓW AKUSTYCZNYCH NA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX

Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX UNIWERSYTETU BIBLIOTEKA IEGO UNIWERSYTETU IEGO Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX 1. Make a new connection Open the System Preferences by going to the Apple menu

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia: równanie soczewki, ogniskowa soczewki, powiększenie, geometryczna konstrukcja obrazu, działanie prostych przyrządów optycznych.

Zagadnienia: równanie soczewki, ogniskowa soczewki, powiększenie, geometryczna konstrukcja obrazu, działanie prostych przyrządów optycznych. msg O 7 - - Temat: Badanie soczewek, wyznaczanie odległości ogniskowej. Zagadnienia: równanie soczewki, ogniskowa soczewki, powiększenie, geometryczna konstrukcja obrazu, działanie prostych przyrządów

Bardziej szczegółowo

Mgr inż. Wojciech Chajec Pracownia Kompozytów, CNT Mgr inż. Adam Dziubiński Pracownia Aerodynamiki Numerycznej i Mechaniki Lotu, CNT SMIL

Mgr inż. Wojciech Chajec Pracownia Kompozytów, CNT Mgr inż. Adam Dziubiński Pracownia Aerodynamiki Numerycznej i Mechaniki Lotu, CNT SMIL Mgr inż. Wojciech Chajec Pracownia Kompozytów, CNT Mgr inż. Adam Dziubiński Pracownia Aerodynamiki Numerycznej i Mechaniki Lotu, CNT SMIL We wstępnej analizie przyjęto następujące założenia: Dwuwymiarowość

Bardziej szczegółowo

GĄSIENICOWY UKŁAD JEZDNY

GĄSIENICOWY UKŁAD JEZDNY Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe (22) nr 1, 2007 Jerzy NAWROCKI GĄSIENICOWY UKŁAD JEZDNY Streszczenie: W artykule przedstawiono możliwoś ci szybkiego zamontowania na terenowych pojazdach kołowych, w miejsce

Bardziej szczegółowo

Metrologia: powtarzalność i odtwarzalność pomiarów. dr inż. Paweł Zalewski Akademia Morska w Szczecinie

Metrologia: powtarzalność i odtwarzalność pomiarów. dr inż. Paweł Zalewski Akademia Morska w Szczecinie Metrologia: powtarzalność i odtwarzalność pomiarów dr inż. Paweł Zalewski Akademia Morska w Szczecinie Definicje: Pojęciami związanymi z metodami diagnozowania procesów i oceny ich bezpieczeństwa oraz

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

Projekt rejestratora obiektów trójwymiarowych na bazie frezarki CNC. The project of the scanner for three-dimensional objects based on the CNC

Projekt rejestratora obiektów trójwymiarowych na bazie frezarki CNC. The project of the scanner for three-dimensional objects based on the CNC Dr inż. Henryk Bąkowski, e-mail: henryk.bakowski@polsl.pl Politechnika Śląska, Wydział Transportu Mateusz Kuś, e-mail: kus.mate@gmail.com Jakub Siuta, e-mail: siuta.jakub@gmail.com Andrzej Kubik, e-mail:

Bardziej szczegółowo

INSTRUMENT WIRTUALNY DO OCENY POPRZECZNEGO ROZKŁADU ROZPYLONEJ STRUGI W OPRYSKIWACZACH ROLNICZYCH

INSTRUMENT WIRTUALNY DO OCENY POPRZECZNEGO ROZKŁADU ROZPYLONEJ STRUGI W OPRYSKIWACZACH ROLNICZYCH Marek Kuna-Browniowski, Dariusz Plichta Katedra Podstaw Techniki Akademia Rolnicza w Lublinie INSTRUMENT WIRTUALNY DO OCENY POPRZECZNEGO ROZKŁADU ROZPYLONEJ STRUGI W OPRYSKIWACZACH ROLNICZYCH Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Dokładność metrologiczna bezdotykowego skanera 3D wg Normy VDI/VDE 2634 przykłady pomiarów, certyfikowanym, polskim skanerem 3D firmy SMARTTECH

Dokładność metrologiczna bezdotykowego skanera 3D wg Normy VDI/VDE 2634 przykłady pomiarów, certyfikowanym, polskim skanerem 3D firmy SMARTTECH AUTORZY: Krzysztof Gębarski, Dariusz Jasiński SMARTTECH Łomianki ul. Racławicka 30 www.skaner3d.pl biuro@smarttech3d.com Dokładność metrologiczna bezdotykowego skanera 3D wg Normy VDI/VDE 2634 przykłady

Bardziej szczegółowo

Wpływ zawilgocenia ściany zewnętrznej budynku mieszkalnego na rozkład temperatur wewnętrznych

Wpływ zawilgocenia ściany zewnętrznej budynku mieszkalnego na rozkład temperatur wewnętrznych Wpływ zawilgocenia ściany zewnętrznej budynku mieszkalnego na rozkład temperatur wewnętrznych W wyniku programu badań transportu wilgoci i soli rozpuszczalnych w ścianach obiektów historycznych, przeprowadzono

Bardziej szczegółowo

Optyczna metoda ciągłego pomiaru zapylenia powietrza w aspekcie oceny zagrożeń spowodowanych występowaniem pyłu węglowego

Optyczna metoda ciągłego pomiaru zapylenia powietrza w aspekcie oceny zagrożeń spowodowanych występowaniem pyłu węglowego dr inż. JERZY RÓZ mgr inż. ARCIN AŁACHOWSKI mgr AŁGORZATA SZCZYGIELSKA Instytut Technik Innowacyjnych EAG Optyczna metoda ciągłego pomiaru zapylenia powietrza w aspekcie oceny zagrożeń spowodowanych występowaniem

Bardziej szczegółowo

Wyniki pomiarów i analiz prędkości jazdy wózka podnośnikowego wysokiego składowania w aspekcie zachowania bezpieczeństwa

Wyniki pomiarów i analiz prędkości jazdy wózka podnośnikowego wysokiego składowania w aspekcie zachowania bezpieczeństwa Antoni Saulewicz 1 Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Techniki Bezpieczeństwa Wyniki pomiarów i analiz prędkości jazdy wózka podnośnikowego wysokiego składowania w aspekcie

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁTOWANIE STRUMIENIA POWIETRZA W KOMORZE SEPARATORA SITOWO-AERODYNAMICZNEGO

KSZTAŁTOWANIE STRUMIENIA POWIETRZA W KOMORZE SEPARATORA SITOWO-AERODYNAMICZNEGO Inżynieria Rolnicza 1(119)/2010 KSZTAŁTOWANIE STRUMIENIA POWIETRZA W KOMORZE SEPARATORA SITOWO-AERODYNAMICZNEGO Piotr Komarnicki, Jerzy Bieniek, Jan Banasiak Instytut Inżynierii Rolniczej, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian 1 / 8 Content list / Spis Treści 1. Hardware and software requirements, preparing device to upgrade Wymagania sprzętowe i programowe, przygotowanie urządzenia do aktualizacji 2. Installing drivers and

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE MONOLITYCZNYCH NADPRZEWODNIKÓW WYSOKOTEMPERATUROWYCH W MASZYNACH ELEKTRYCZNYCH

ZASTOSOWANIE MONOLITYCZNYCH NADPRZEWODNIKÓW WYSOKOTEMPERATUROWYCH W MASZYNACH ELEKTRYCZNYCH Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Nr 62 Politechniki Wrocławskiej Nr 62 Studia i Materiały Nr 28 2008 monolityczne nadprzewodniki wysokotemperaturowe magnesy nadprzewodzące

Bardziej szczegółowo

HRU-MinistAir-W-450. Urządzenia. Rekuperatory. Wymiary. Opis

HRU-MinistAir-W-450. Urządzenia. Rekuperatory. Wymiary. Opis Wymiary 160 725 797 710 Opis Rekuperator jest rekomendowany do stosowania w domach mieszkalnych o powierzchni maksymalnej około 200m2. 610 630 Najważniejsze cechy użytkowe centrali: Odzysk ciepła do 95%

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH M.20.02.01. Próbne obciążenie obiektu mostowego

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH M.20.02.01. Próbne obciążenie obiektu mostowego WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Próbne obciążenie obiektu mostowego 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Warunków wykonania i odbioru robót budowlanych Przedmiotem niniejszych Warunków wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA W LABORATORIUM BADAWCZYM I POMIAROWYM. dr inż. Roman Tabisz, Politechnika Rzeszowska; Laboratorium Badań i Kalibracji LABBiKAL

STATYSTYKA W LABORATORIUM BADAWCZYM I POMIAROWYM. dr inż. Roman Tabisz, Politechnika Rzeszowska; Laboratorium Badań i Kalibracji LABBiKAL STATYSTYKA W LABORATORIUM BADAWCZYM I POMIAROWYM dr inż. Roman Tabisz, Politechnika Rzeszowska; Laboratorium Badań i Kalibracji LABBiKAL Wprowadzenie Skuteczność metod statystycznego sterowania procesami

Bardziej szczegółowo

SYMULACJA NUMERYCZNA PROCESU PRZEWIETRZANIA ŚCIANY W WARUNKACH AKTYWNEGO ODMETANOWANIA GÓROTWORU

SYMULACJA NUMERYCZNA PROCESU PRZEWIETRZANIA ŚCIANY W WARUNKACH AKTYWNEGO ODMETANOWANIA GÓROTWORU GÓRNICTWO I GEOLOGIA 2013 Tom 8 Zeszyt 3 Przemysław SKOTNICZNY Instytut Mechaniki Górotworu PAN, Kraków SYMULACJA NUMERYCZNA PROCESU PRZEWIETRZANIA ŚCIANY W WARUNKACH AKTYWNEGO ODMETANOWANIA GÓROTWORU

Bardziej szczegółowo

Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych Scientific Works of Institute of Ceramics and Building Materials Nr 21 (kwiecień czerwiec) Prace są indeksowane w BazTech i Index Copernicus ISSN 1899-3230 Rok

Bardziej szczegółowo

ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS

ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS FOLIA GEOGRAPHICA PHYSICA 3, 1998 Danuta Limanówka ZMIENNOŚĆ WARUNKÓW TERMICZNYCH WYBRANYCH MIAST POLSKI CHANGES OF THE THERMAL CONDmONS IN THE SELECTED POLISH CITIES Opracowanie

Bardziej szczegółowo

WPŁYW UKSZTAŁTOWANIA TERENU NA POZIOM HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W POBLIśU AUTOSTRADY A4 NA ODCINKU KATOWICE RUDA ŚLĄSKA

WPŁYW UKSZTAŁTOWANIA TERENU NA POZIOM HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W POBLIśU AUTOSTRADY A4 NA ODCINKU KATOWICE RUDA ŚLĄSKA ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2010 Seria: TRANSPORT z. 68 Nr kol.1833 Aleksandra KUTRZYK-NYKIEL, Jan FILIPCZYK WPŁYW UKSZTAŁTOWANIA TERENU NA POZIOM HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W POBLIśU AUTOSTRADY

Bardziej szczegółowo

Walidacja metod analitycznych Raport z walidacji

Walidacja metod analitycznych Raport z walidacji Walidacja metod analitycznych Raport z walidacji Małgorzata Jakubowska Katedra Chemii Analitycznej WIMiC AGH Walidacja metod analitycznych (według ISO) to proces ustalania parametrów charakteryzujących

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie spektroskopii EPR do badania wolnych rodników generowanych termicznie w drotawerynie

Zastosowanie spektroskopii EPR do badania wolnych rodników generowanych termicznie w drotawerynie Zastosowanie spektroskopii EPR do badania wolnych rodników generowanych termicznie w drotawerynie Paweł Ramos, Barbara Pilawa, Maciej Adamski STRESZCZENIE Katedra i Zakład Biofizyki Wydziału Farmaceutycznego

Bardziej szczegółowo

OCENA SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ STUDENTÓW Z WYKORZYSTANIEM MATEMATYCZNEGO MODELU KOŃCZYNY DOLNEJ CZŁOWIEKA

OCENA SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ STUDENTÓW Z WYKORZYSTANIEM MATEMATYCZNEGO MODELU KOŃCZYNY DOLNEJ CZŁOWIEKA MODELOWANIE INśYNIERSKIE ISSN 1896-771X 36, s. 343-348, Gliwice 2008 OCENA SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ STUDENTÓW Z WYKORZYSTANIEM MATEMATYCZNEGO MODELU KOŃCZYNY DOLNEJ CZŁOWIEKA AGATA GUZIK ROBERT MICHNIK JACEK

Bardziej szczegółowo

WPŁYW OBRÓBKI TERMICZNEJ ZIEMNIAKÓW NA PRĘDKOŚĆ PROPAGACJI FAL ULTRADŹWIĘKOWYCH

WPŁYW OBRÓBKI TERMICZNEJ ZIEMNIAKÓW NA PRĘDKOŚĆ PROPAGACJI FAL ULTRADŹWIĘKOWYCH Wpływ obróbki termicznej ziemniaków... Arkadiusz Ratajski, Andrzej Wesołowski Katedra InŜynierii Procesów Rolniczych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie WPŁYW OBRÓBKI TERMICZNEJ ZIEMNIAKÓW NA PRĘDKOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie deflektometrii do pomiarów kształtu 3D. Katarzyna Goplańska

Zastosowanie deflektometrii do pomiarów kształtu 3D. Katarzyna Goplańska Zastosowanie deflektometrii do pomiarów kształtu 3D Plan prezentacji Metody pomiaru kształtu Deflektometria Zasada działania Stereo-deflektometria Kalibracja Zalety Zastosowania Przykład Podsumowanie Metody

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM PODSTAW BUDOWY URZĄDZEŃ DLA PROCESÓW MECHANICZNYCH

LABORATORIUM PODSTAW BUDOWY URZĄDZEŃ DLA PROCESÓW MECHANICZNYCH LABORATORIUM PODSTAW BUDOWY URZĄDZEŃ DLA PROCESÓW MECHANICZNYCH Temat: Badanie cyklonu ZAKŁAD APARATURY PRZEMYSŁOWEJ POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ BMiP 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Wirtualne Laboratorium Mechaniki eksperyment na odległość, współpraca badawcza i gromadzenie wiedzy

Wirtualne Laboratorium Mechaniki eksperyment na odległość, współpraca badawcza i gromadzenie wiedzy Wirtualne Laboratorium Mechaniki eksperyment na odległość, współpraca badawcza i gromadzenie wiedzy Łukasz Maciejewski, Wojciech Myszka Instytut Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej Politechniki Wrocławskiej

Bardziej szczegółowo