SEGMENTACJA RYNKU. KRYTERIA I METODY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SEGMENTACJA RYNKU. KRYTERIA I METODY"

Transkrypt

1 Marek Walesiak Katedra Ekonometrii i nformatyki Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki w Jeleniej Górze Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu SEGMENTACJA RYNKU. KRYTERA METODY 1. Wprowadzenie Pionierski artykuł W.R. Smitha [1956] spowodował, że segmentacja stała się szeroko badanym i stosowanym podejściem w marketingu. Prawie każde przedsiębiorstwo obserwuje heterogeniczność swojego rynku, dlatego więc podział konsumentów na homogeniczne podgrupy jest obiecującym podejściem. Wykorzystując ten fakt, przedsiębiorstwo może spodziewać się wzrostu zyskowności swoich operacji rynkowych. Według szacunków M. Wede1a i W.A. Kamakury [1998, s. 6] do 1997 r. opublikowano ponad 1600 pozycji prac naukowych poświęconych segmentacji rynku. Mimo tak dużej liczby publikacji na rynku dostępne są tylko trzy pozycje książkowe poświęcone metodologii i zastosowaniom praktycznym zagadnienia segmentacji rynku (zob. [Frank, Massy, Wind 1972], [Pociecha 1986], [Wedel, Kamakura 1998]). Opublikowano jeszcze jedną pozycję [McDonald, Dunbar 1995], która jest jednak tylko praktycznym przewodnikiem omawiającym krok po kroku strategię segmentacji. Strategiczne badania marketingowe obejmują trzy fazy (zob. [Kotler 1994, s. 243]): segmentację rynku (określenie bazy segmentacji i podział rynku na segmenty; opracowanie profili powstałych segmentów), wybór rynku docelowego (ocenę atrakcyjności każdego segmentu; wybór segmentów docelowych); pozycjonowanie produktu (określenie możliwych koncepcji pozycjonowania dla każdego segmentu docelowego; wybór, rozwinięcie i przekazanie wybranej koncepcji pozycjonowania). Pracę wykonano w ramach projektu badawczego Nr 1 H02B finansowanego przez Komitet Badań Naukowych w latach 1999 i 2000.

2 192 Marek Walesiak Segmentacja rynku w ujęciu klasycznym to "podział rynku na oddzielne grupy nabywców, którzy mogą wymagać osobnych produktów i (lub) odrębnego marketingu-mix" (por. [Kotler 1994, s. 243]). W klasycznym ujęciu segmentacji rynku obiektem badania jest pojedynczy konsument-nabywca (indywidualny nabywca, gospodarstwo domowe, organizacja lub przedsiębiorstwo-nabywca). W badaniach segmentacyjnych sensu largo obiektem badania może być pojedynczy konsument-nabywca lub kh zbiorowość na określonym rynku (np. zbiór pracowników wykonujących dany zawód, zbiór nabywców danego miasta, regionu czy kraju). Celem badań segmentacyjnych sensu largo (por. [Punj, Stewart 1983, s. 135]) jest wyodrębnienie (identyfikacja) grup jednostek (ludzi, rynków, organizacji) - segmentów, które mają pewne wspólne charakterystyki (postawy, skłonności nabywcze, przeciętne przyzwyczajenia itd.). 2. Podstawa segmentacji Zasadniczym zagadnieniem każdego procesu segmentacji rynku jest dobór odpowiednich kryteriów. Do podstawowych grup kryteriów, które tworzą tzw. bazę segmentacji, zalicza się: - zmienne segmentacji, - użyteczności cząstkowe atrybutów produktów. Zmienne wykorzystywane jako podstawa badań segmentacyjnych definiuje się oddzielnie dla rynku dóbr i usług konsumpcyjnych (por. tabela l) i rynku dóbr'i usług produkcyjnych (por. np. [Duliniec 1994, s. 70 i 71], [Decyzje..., 1986, s. 86 i 87]). Przydatność poszczególnych grup zmiennych (bazy) segmentacji rynku na rynku dóbr i usług konsumpcyjnych oceniono biorąc pod uwagę kryteria efektywności segmentacji rynku (zob. [Wedel, Kamakura 1998, s. 4 i 5], [Kotler 1994, s. 258 i 259]): wymierność segmentu (istnieje możliwość pomiaru wielkości, siły nabywczej i profilu segmentu); znaczący rozmiar (wielkość segmentu jest na tyle duża, aby był on wystarczająco zyskowny); dostępność (do segmentu można skutecznie dotrzeć i go obsłużyć); stabilność w czasie; możliwość działania (możliwe jest sformułowanie skutecznego programu marketingowego dla obsługi segmentu); rozróżnialność (segmenty w odmienny sposób reagują na poszczególne elementy marketingu-mix). Z punktu widzenia czterech pierwszych kryteriów, w procesie segmentacji efektywniejsze są zmienne obserwowalne, natomiast pozostałe kryteria wskazują przewagę zmiennych nieobserwowalnych, a szczególnie wyrażających reakcje konsumentów (zmienne specyficzne). W złożonych nadaniach segmentacyjnych w zbiorze zmiennych uwzględnia się w różnych fazach zarówno zmienne obserwowalne,jak i nieobserwowalne (zob. tabela 2).

3 Segmentacja rynku : Zmienne Kryteria segmentacji nabywców na rynku dóbr i usług konsumpcyjnych Charakterystyka konsumentów (kryteria ogólne) Tabela 1 Reakcje konsumentów (kryteria specyficzne) Obserwowalne Geograficzne (zasięg terytorialny, wielkość Użytkowanie (status regionu, wielkość miasta, gęstość zaludnienia, użytkownika, intensywklimat) ność użytkowania) Demograficzne (wiek, płeć, wielkość rodziny, Zakup (stopień lojalności, faza rozwoju rodziny, wyznanie, narodowość, okazje zakupu) rasa) Socjoekonomiczne (dochód, wykształcenie, zawód, klasa społeczna) Nieobserwowalne Styl życia, osobowość, systemy wartości Postawy, opinie, oczekiwane korzyści, preferencje, intencje Źródło: opracowano na podstawie prac: [Wedel, Kamakura 1998, s. 7], [Kotler 1994, s. 249], [Beane, Ennis 1987]. Ocena kryteriów (bazy) segmentacji rynku Tabela 2 Kryteria Kryteria efektywności wydzielonych segmentów rynku ! Ogólne, obserwowalne Specyficzne, obserwowalne - zakup użytkowanie Ogólne, nieobserwowalne - osobowość styl życia Specyficzne, nieobserwowalne korzyści preferencje i intencje postrzeganie i Kryteria efektywności: l) wymierność segmentów. 2) znaczący rozmiar, 3) dostępność, 4) stabilność, 5) możliwość działania, 6) rozróżnialność Stopień spełniania kryterium: ++ bardzo dobrze, + dobrze, + średnio, słabo, - bardzo słabo. Źródło: opracowano na podstawie pracy [Wedel, Kamakura 1998, s. 16]. Bazę segmentacji stanowią bardzo często kryteria korzyści oczekiwanych przez nabywców (por. przykład 1) lub opinie respondentów wyrażone na skali Likerta (por. przykład 2).

4 194 Marek Walesiak Przykład 1. Proszę określić dla każdej cechy z osobna stopień ich ważności w wyborze banku. Wybór stopnia ważności proszę zaznaczyć znakiem "X" w odpowiedniej kratce. Mało ważna Bardzo ważna Cecha l A. Renoma banku B. Posiadanie gwarancji skarbu państwa C. Taryfa prowizji i opłat D. Oprocentowanie lokat i rachunków E. Godziny przyjmowania i realizacji zleceń F. Warunki uzyskania i spłaty kredytu G. Zakres świadczonych usług H. Nowoczesność banku Przykład 2. Proszę zaznaczyć (znakiem "X" w odpowiedniej kratce) kategorię na skali porządkowej, która odpowiada Pana (Pani) postawie wobec danego stwierdzenia Stwierdzenia A B C D i E l. nformacje pochodzące z reklam batonów pomagają mi w podjęciu decyzji zakupu 2. Przed zakupem nowego batonu radzę się zwykle przyjaciół 3. Uważam, że Polacy powinni kupować batony polskich producentów 4. Zwykle kupuję baton, którego wcześniej nie próbowałem 5. Na powodzenie danego batonu wśród nabywców ma wpływ stosowanie cen nieco niższych od cen konkurentów : 6. Zwykle decyduję się na zakup batonu firmy, która oferuje dodatkowe atrakcje 17. Przy zakupie batonu zwracam szczególną uwagę na jego wagę i kaloryczność A - całkowicie się zgadzam, B - zgadzam się, C ani się zgadzam, ani się nie zgadzam, D - nie zgadzam się, E całkowicie się nie zgadzam. Na podstawie opinii respondentów dokonuje się segmentacji nabywców za pomocą metod klasyfikacji. W kolejnym kroku opracowuje się profile dla wyodrębnionych segmentów przez wyznaczenie charakterystyk (zob. tabela l) potencjalnych nabywców poszczególnych segmentów (por. [Green, Tull, Albaum 1988, s ]). Określa się więc demograficzne, socjoekonomiczne, psychograficzne i inne ważne cechy uzyskanych w procesie klasyfikacji segmentów. Wykorzystanie użyteczności cząstkowych atrybutów produktów (usług) jako bazy badań segmentacyjnych zaprezentowano w pkt. 4.

5 Segmentacja rynku Metody segmentacji rynku Historycznie pierwszą propozycją grupowania nabywców była segmentacja normatywna. Segmenty nabywców wyodrębniane są w tym podejściu na podstawie jednego z takich kryteriów, jak: współczynniki elastyczności, dochód krańcowy, współczynniki funkcji reakcji. Wartości tych kryteriów są wykorzystywane do testowania podobieństwa nabywców. Podstawowe zarzuty wysuwane przeciwko tej koncepcji segmentacji to (zob. [Green, Krieger 1991], [Mahajan, Jain 1978], [Walesiak, Bąk 1999]): - ograniczenie podstawy segmentacji do pojedynczej zmiennej, niewystarczające uwzględnienie w procedurze wyodrębniania segmentów aktualnych ograniczeń kierowniczych i instytucjonalnych, zawodność procedury w warunkach konkurencji. Wśród praktycznych podejść do zagadnienia segmentacji rynku wyróżnia się (por. [Green 1977], [Green, Krieger 1991], [Green, Tul, Albaum 1988, s ], [Walesiak, Bąk 1999J, [Walesiak, Dziechciarz, Bąk 1998], [Wind 1978]): l) segmentację a priori, w której: - kierownictwo przedsiębiorstwa decyduje zarówno o liczbie segmentów, jak i ich charakterystykach, bazę (podstawę) segmentacji stanowią najczęściej zmienne obserwowalne i nieobserwowalne; 2) segmentację post hoc, w której: - wykorzystuje się procedury klasyfikacyjne do podziału zbioru konsumentów na względnie jednorodne klasy, - bazę. segmentacji stanowią często zmienne specyficzne nieobserwowalne oraz użyteczności cząstkowe; 3) segmentację hybrydową, w której: faza to segmentacja a priori, - faza to segmentacja post hoc. Zadaniem badania rynkowego w każdym z omawianych podejść jest ocena potencjału nabywczego oraz określenie demograficznych, socjoekonomicznych, psychograficznych i innych cech uzyskanych w procesie klasyfikacji segmentów. W przeglądowych pracach R.E. Frank i P.E. Green [1968], J.A. Saunders [1980], G. Punj i D.W. Stewart [1983], T.T. Beane i D.z. Ennis [1987] oraz M. Wale siak [1996J wskazali na główne zastosowania metod klasyfikacji w segmentacji rynku. Wśród innych metod służących segmentacji rynku należy wymienić: metody detekcji interakcji - AD, CHAD, MAD (por. [Dziechciarz, Wa1esiak 1995], [Holmes 1980], [MacLachlan, Johansson 1981], [Perreault, Barksdale 1980]); skalowanie wielowymiarowe; metody klasyfika

6 196 Marek Walesiak cji wie1omianowej (por. [Pociecha 1996, s ]); analizę dyskryminacyjną (por. [Lawson 1980]); analizę regresji (por. [Wedel 1990], [Wi1dt, McCann 1980]); regresję skupieniową (zob. [Wedel, Kistemaker 1989]); metody k1asy Klasyfikacja metod segmentacji rynku Tabela 3 i Metody A priori Post hoc Opisowe (descriptive) Predyktywne (predictive) Tablice kontyngencji Tablice korelacyjne, analiza regresji, analiza logitowa, analiza dyskryminacyjna Metody klasyfikacji: - rozłącznej (hierarchiczne aglomeracyjne, hierarchiczne deglomeracyjne, obszarowe i gęstościowe, metody optymalizacji iteracyjnej) - nierozłącznej - rozmytej Metody detekcji interakcji (AD, CHAD, MAD), drzewa regresyjne (CAR T), conjoint analysis, sieci neuronowe, regresja skupieniowa (clusterwise regression), modele mieszanek rozkładów (mixture models) Źródło: opracowano na podstawie pracy [Wedel, Kamakura 1998, s. 17 i 18]. Ocena przydatności wybranych metod segmentacji rynku Metody Kryteria oceny l Tabela 4 l. A priori, opisowe A priori, predyktywne analiza regresji analiza dyskryminacyjna Post hoc, opisowe klasyflkacja rozłączna klasyf:tkacja nierozłączna klasyfkacja rozmyta Post hoc, predyktywne AD metody dwufazowe metody jednofazowe: regresja skupieniowa modele mieszanek rozkładów Kryteria oceny: ) efektywność dla segmentacji, 2) efektywność predykcyjna, 3) własności statystyczne, 4) znane zastosowania, 5) dostępność oprogramowania. Stopień spełniania kryterium: ++ bardzo dobrze, + dobrze, + - średnio, - słabo, - słabo. Źródło: opracowano na podstawie pracy [Wedel, Kamakura 1998, s ]. bardzo

7 Segmentacja rynku fikacji rozmytej (zob. [Hruschka 1986]); conjoint analysis (zob. [Green, Krieger 1991], [Walesiak, Bąk 1997]). Ze względu na typ metod statystycznych zastosowanych w zagadnieniu segmentacji wyróżnia się metody opisowe (descriptive methods) i predyktywne (predictive methods). W metodach predyktywnych jedną lub więcej zmiennych określa się jako zmienną (zmienne) zależną od zbioru pozostałych zmiennych. W metodach opisowych z kolei analizuje się określone wewnętrzne relacje między zmiennymi w zbiorze zmiennych (jeśli przedmiotem badania jest zmienna) lub relacje zachodzące pomiędzy obiektami opisanymi tymi zmiennymi (gdy przedmiotem badania jest obiekt). Za pomocą tych metod analizuje się wzajemne położenie (usytuowanie) obiektów lub zmiennych w wielowymiarowej przestrzeni. Tabela 3 przedstawia klasyfikację metod segmentacji rynku, biorąc pod uwagę kryterium ich podziału na a priori i post hoc oraz opisowe i predyktywne. Natomiast tabela 4 przedstawia ocenę przydatności wybranych metod z tabeli 3, służących rozwiązywaniu zagadnienia segmentacji rynku. 4. Wykorzystanie conjoint analysis w segmentacji rynku Procedurę segmentacji wykorzystującą jako podstawę użyteczności cząstkowe atrybutów produktów zaprezentowano na rys. l. Podstawa segmentacji. Podstawę segmentacji rynku w przypadku korzystania z metodologii conjoint analysis mogą stanowić (por. rys. 1): - zmienne charakteryzujące nabywców i ich reakcje (obserwowalne, nieobserw~walne), - użyteczności cząstkowe atrybutów produktów. Użyteczności cząstkowe stanowią podstawę segmentacji nabywców, ponieważ odwzorowują reakcje konsumentów na określone warianty (profile) rzeczywistych lub hipotetycznych produktów. Zgodnie z metodologią conjoint analysis, za pomocą wybranej metody estymacji parametrów szacuje się wartości użyteczności cząstkowych, które informują o znaczeniu, jakie każdy respondent wiąże z danym poziomem każdej zmiennej. Estymacja użyteczności cząstkowych poziomów zmiennych polega na dekompozycji użyteczności całkowitych uzyskanych na podstawie ocen respondentów. Metoda segmentacji. W praktycznych badaniach segmentacyjnych korzystających z metodologii conjoint analysis często stosowane są podejścia dwufazowe, w których określenie segmentów rynku i estymacja użyteczności cząstkowych są rozdzielone. W ostatnim okresie w literaturze przedmiotu zyskują na znaczeniu metody optymalizacyjne, w których fazy segmentacji i szacowania Klasyfikację metod estymacji użyteczności cząstkowych zawiera praca [Carroll, Green 1995].

8 198 Marek Walesiak Dwufazowe metody segmentacji dentyfikacja segmentów rynku i estymacja użyteczności cząstkowych są rozdzielone Podstawa segmentacji Zmienne charakteryzujące nabywców i ich reakcje (obserwowalne, nieobserwowalne) Podejście a priori Faza Wybór docelowych zmiennych segmentacyjnych Faza Podejście post hoc Faza Grupowanie nabywców na podstawie zbioru zmiennych Szacowanie użyteczności cząstkowych dla każdego segmentu z osobna Segmentacja rynku i Jednofazowe metody segmentacji Metody optymalizacyjne, w który ch fazy segmentacji i szacowania użytec zności cząstkowych są zintegrowane Podstawa segmentacji Użyteczności cząstkowe atrybutów produktów Faza Szacowanie użyteczności cząstkowych Podejście post hoc... Faza G~powanie. nabywców na podstawie: - uzytecznoscl cząstkowych, - ważności zmiennych, - preferencji respondentów wobec produktów (zaobserwowanych lub przewidywanych) Opracowanie profili powstałych segmentów Wybór produktów do analizy symulacyjnej umożliwiającej znalezienie najlepszego produktu dla każdego z segmentów Prognozowanie udziału w rynku zaprojektowanych produktów w segmentach dentyfikacja możliwych koncepcji pozycjonowania dla każdego segmentu docelowego Wybór, rozwinięcie i przekazanie wybranej koncepcji pozycjonowania Rys. 1. Conjoint analysis w strategicznych badaniach marketingowych źródło: opracowanie własne na podstawie prac: [Carroll, Green 1995], [Green, Kńeger 1991J, [Green, Sńnivasan 1978], [Vriens, Wedel, Wilms 1996], [Wedel, Kamakura 1998J.

9 Segmentacja rynku użyteczności cząstkowych są zintegrowane. Wśród tych metod można wyróżnić m.in. metody: Hagerty'ego, hierarchicznej lub niehierarchicznej regresji skupieniowej, regresji skupieniowej, rozmytej regresji skupieniowej (zob. [Wedel, Kamakura 1988, s ]). M. Vriens, M. Wedel, T. Wilms [1996] przeprowadzili badanie efektywności dziewięciu metod segmentacji rynku, przy czym cztery metody wykorzystywały podejście dwufazowe, a pięć metod podejście zintegrowane do segmentacji rynku. Wyniki badań wskazują, że metody dwufazowe charakteryzują się dobrą efektywnością czasową i wysoką wartością R 2 Metody zintegrowane okazały się efektywniejsze z punktu widzenia dwóch istotnych kryteriów: precyzja predykcyjna w wydzielaniu segmentów rynku; precyzja oszacowania wartości użyteczności cząstkowych. Opracowanie profili dla wyodrębnionych segmentów obejmuje: - ustalenie ważności zmiennych w poszczególnych segmentach, - wyznaczenie charakterystyk opisujących potencjalnych nabywców poszczególnych segmentów (zob. kryteria segmentacji rynku). Wybór produktów do analizy symulacyjnej. Na wybór ten wpływają wyznaczone profile segmentów, wielkość i dynamika segmentu, atrakcyjność strukturalna segmentu (zagrożenie ze strony silnych konkurentów wewnątrz segmentu, zagrożenie wejściem do segmentu innych producentów, zagrożenie produktami substytucyjnymi, zagrożenie wzrostem siły przetargowej nabywców (nabywcy są bardziej skoncentrowani lub zorganizowani), zagrożenie wzrostem siły przetargowej dostawców, cele i zasoby przedsiębiorstwa (zob. [Kotler 1994, s ]). Prognozowanie udziału w rynku zaprojektowanych produktów w poszczególnych segmentach. Wykorzystuje się do tego celu modele maksymalnej użyteczności, model probabilistyczny BTL, modellogitowy lub model alfa (por. [Walesiak 1996, s. 97], [Wedel, Kamakura 1998, s. 305]). 5. Podsumowanie Na podstawie literatury przedmiotu w niniejszym referacie przedstawiono wybrane zagadnienia teoretyczne i metodologiczne dotyczące segmentacji rynku. Scharakteryzowano w tym kontekście: przydatność wykorzystywanych zmiennych będących podstawą badań segmentacyjnych (charakteryzujących nabywców i ich reakcje, obserwowalnych i nieobserwowalnych); - klasyfkację (ze względu na podejścia i stosowane metody badawcze) i przydatność metod segmentacji rynku (ze względu na kryteria: efektywność dla segmentacji, efektywność predykcyjna, własności statystyczne, znane zastosowania, dostępność oprogramowania);

10 200 Marek Walesiak - analizę procedur segmentacyjnych wykorzystywanych w metodologii conjoint analysis, w której jako podstawę wykorzystuje się użyteczności cząstkowe atrybutów produktów. Literatura Beane T.T., Ennis D.M. [1987], Market Segmentation: A Review, "European Journal ofmarketing", October, Vot 21, No 5. Can'ol J.D., Green P.E. [1995), Psychometrie Methods in Marketing Research, Part J: Conjoint Analysis, "J ournał of Marketing Research", November, Vol. 32. Decyzje marketingowe w przedsiębiorstwie eksportującym [1986], pod red. A. Sznajdera, PWN, Warszawa. Duliniec E. [1994], Badania marketingowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem, PWN, Warszawa. Dziechciarz J., Walesiak M. [1995], Metoda detekcji interakcji (AJD) w badaniach marketingowych, "Badania Operacyjne i Decyzje", nr l. Frank R.E., Green P.E. [1968], Numerical Taxonomy in Marketing Analysis: A Review Artiele, "Journal of Marketing Research", February, Vol. 5. Frank R.E., Massy W.F., Wind Y. [1972], Market Segmentation, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New York. Green P.E. [1977], A New Approach to Market Segmentation, "Business Horizon", Vol. 20. Green P.E., Krieger A.M. [1991], Segmenting Markets with Conjoint Analysis, "Journal ofmarketing", October, Vol. 55. Green P.E., Srinivasan V. [1978], Conjoint Analysis in Consumer Research: Jssues and Outlook, "Journal of Consumer Research", September. Green P.E., Tul D.S., Albaum G. [1988], Researchfor Marketing Decisions, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New York. Holmes C. [1980],AJD Comes to the Aid ofmarketing Management, "European Journal ofmarketing", Vol. 14, No 7. Hruschka H. [1986], Market Definition and Segmentation Using Fuzzy Clustering Methods, "nternational Journal ofresearch in Marketing", No 3. Kotler P. [1994], Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner, Warszawa. Lawson R.A. [1980], Discriminant Analysis - an Aid to Market Segment Description, "European Journal ofmarketing", Vol. 14, No 7. MacLachlan D L, Johansson J.K. [1981], Market Segmentation with Multivariate AD, "Journal of Marketing", Winter. Mahajan V., Jain A.K. [1978], An Approach to Normative Segmentation, "Journal of Marketing Research",August, Vol. 15. McDonald M., Dunbar L [1995], Market Segmentation. A Step-by-Step Approach to Creating Profitable Market Segments, Transatantic Pub!., Philadelphia. Perreault W.D., Barksdale H.C. [1980], A Model-Free Approachfor Analysis ofcomplex Contingency Data in Survey Research, "Journal of Marketing Research", November. Pociecha J. [1986], Statystyczne metody segmentacji rynku, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Seria specjalna: Monografie, nr 71. Pociecha J. [1996], Metody statystyczne w badaniach marketingowych, PWN, Warszawa. Punj G., Stewart D.W. [l983], Cluster Analysis in Marketing Research: Review and Suggestions for Application, "Joumal of Marketing Research", May. Saunders J.A. [1980], Cluster Analysis for Market Segmentation, "European Journal of Marketing", Vol. 14,No 7.

11 Segmentacja rynku Smith W.R. [1956], Product Differentiation and Market Segmentation as Alternative Marketing Strategies, "Journal of Marketing", Vol. 21, No 3. Vriens M., Wedel M., Wilms T. [1996], Metric Conjoint Segmentation Methods: A Monte Carlo Comparison, "Journal of Marketing Research", February, VoL 33. Walesiak M. [1996], Metody analizy danych marketingowych, PWN, Warszawa. Walesiak M., Bąk A. [1997), Realizacja badań marketingowych metodą conjoint analysis z wykorzystaniem pakietu statystycznego SPss for Windows, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław. Walesiak M., Bąk A. [1999]. Segmentacja rynku z wykorzystaniem metody conjoint measurement [w:) Zastosowanie metod wielowymiarowych w badaniach segmentacji i selektywności rynku, praca zbiorowa pod red. S. Mynarskiego, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków. Walesiak M., Dziechciarz J., Bąk A. [1998], Ordinal Variabes in the Segmentation ofadvertisement Receivers [w:] Advances in Data Science and Classification, A. Rizzi, N. Vichi, H.H. Bock, Proc. 6th Conf. nternational Federation of Classification Societies in Rome, Springer, Heidelberg. Wedel M. [1990), Clusterwise Regression and Market Segmentation: Developments and Applications, rozprawa doktorska, Landbouwuniversiteit te Wageningen. Wedel M., Kamakura W.A. [1998], Market Segmentation. Conceptual and Methodological Foundations, Kluwer, Boston-Dordrecht-London. Wedel M., Kistemaker C. [1989], Consumer Benefit Segmentation Ustng Clusterwise Linear Regression, "nternational Journal of Research in Marketing", Vol. 6. Wildt AK, McCann J.M. [1980], A Regression Model for Market Segmentation Studies, "Journal of Marketing Research", August, VoL 17. Wind Y. [1978], lssues and Advances in Segmentation Research, "Journal of Marketing Research", August, Vol. 15.

1551\1 0324- glrlrs ISSf'J 1501- - 386'

1551\1 0324- glrlrs ISSf'J 1501- - 386' PRACE NAUKOWE AKADEMII EKONOMICZNEJ WE WROCŁAWIU Nr 1100------------------ Ekonometria 16 2006 Marek Walesiak PRZEGLĄD PODSTAWOWYCH ZASTOSOWAŃ METOD STATYSTYCZNEJ ANALIZY WIELOWYMIAROWEJ W BADANIACH MARKETINGOWYCH

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Summaries

Spis treści. Summaries Spis treści Wstęp... 7 Danuta Strahl: Dwustopniowa klasyfikacja pozycyjna obiektów hierarchicznych ze względu na strukturę obiektów niższego rzędu... 9 Andrzej Dudek: Klasyfikacja spektralna a tradycyjne

Bardziej szczegółowo

Metodyczne problemy badań preferencji konsumenckich

Metodyczne problemy badań preferencji konsumenckich Anna Szymańska Metodyczne problemy badań preferencji konsumenckich Wstęp Badania preferencji konsumenckich prowadzone są w celu poznania systemu ocen odzwierciedlających potrzeby i upodobania konsumenta,

Bardziej szczegółowo

Związki segmentacji rynku i pozycjonowania z wartością przedsiębiorstwa (uwagi teoretyczne)

Związki segmentacji rynku i pozycjonowania z wartością przedsiębiorstwa (uwagi teoretyczne) Zeszyty Naukowe nr 729 Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2006 Katedra Marketingu Związki segmentacji rynku i pozycjonowania z wartością przedsiębiorstwa (uwagi teoretyczne) 1. Wstęp Celem publikacji jest

Bardziej szczegółowo

Metody statystyczne w segmentacji rynku The statistical methods used in market segmentation

Metody statystyczne w segmentacji rynku The statistical methods used in market segmentation The statistical methods used in market segmentation Katarzyna Dębkowska Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania, Katedra Informatyki Gospodarczej i Logistyki Abstract This article aims to present

Bardziej szczegółowo

Conjoint analysis jako metoda analizy preferencji konsumentów

Conjoint analysis jako metoda analizy preferencji konsumentów Anna Szymańska Dorota Dziedzic Conjoint analysis jako metoda analizy preferencji konsumentów Wstęp Istotnym aspektem, mającym decydujący wpływ na sukcesy rynkowe przedsiębiorstwa jest zrozumienie postępowania

Bardziej szczegółowo

METODA DETEKCJI INTERAKCJI (AID) W BADANIACH MARKETINGOWYCH***

METODA DETEKCJI INTERAKCJI (AID) W BADANIACH MARKETINGOWYCH*** BADANA OPERACYJNE DECYZJE Nr 1 1995 Józef DZECHCARZ*, Marek WALESAK** METODA DETEKCJ NTERAKCJ (AD) W BADANACH MARKETNGOWYCH*** Podstawową dziedziną badań statystycznej analizy wielowymiarowej są badania

Bardziej szczegółowo

METODY STATYSTYCZNE STOSOWANE DO ANALIZY

METODY STATYSTYCZNE STOSOWANE DO ANALIZY METODY STATYSTYCZNE STOSOWANE DO ANALIZY ZADOWOLENIA I LOJALNOŚCI KLIENTÓW Janusz Wątroba StatSoft Polska Sp. z o.o. Wprowadzenie Opracowanie zostało poświęcone ogólnej charakterystyce kolejnego etapu

Bardziej szczegółowo

ISSN 1898-6447. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Cracow Review of Economics and Management. Zarządzanie.

ISSN 1898-6447. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Cracow Review of Economics and Management. Zarządzanie. ISSN 1898-6447 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Zeszyty Naukowe Cracow Review of Economics and Management 910 Zarządzanie Kraków 2013 Rada Naukowa Andrzej Antoszewski (Polska), Slavko Arsovski (Serbia),

Bardziej szczegółowo

REGRESJA HEDONICZNA I CONJOINT ANALYSIS W BADANIU CEN RYNKOWYCH I PREFERENCJI KONSUMENTÓW 1

REGRESJA HEDONICZNA I CONJOINT ANALYSIS W BADANIU CEN RYNKOWYCH I PREFERENCJI KONSUMENTÓW 1 Marta Dziechciarz-Duda Anna Król Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu REGRESJA HEDONICZNA I CONJOINT ANALYSIS W BADANIU CEN RYNKOWYCH I PREFERENCJI KONSUMENTÓW 1 Wprowadzenie Łączne zastosowane regresji

Bardziej szczegółowo

METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH

METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH QUANTITATIVE METHODS IN ECONOMICS Vol. XIII, No. 3 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki Katedra Ekonometrii i Statystyki

Bardziej szczegółowo

ANALIZA DANYCH DYSKRETNYCH W UJĘCIU RETROSPEKTYWNYM PODSTAWY TEORETYCZNE I ZASTOSOWANIE W MARKETINGU

ANALIZA DANYCH DYSKRETNYCH W UJĘCIU RETROSPEKTYWNYM PODSTAWY TEORETYCZNE I ZASTOSOWANIE W MARKETINGU B A D A N I A O P E R A C Y J N E I D E C Y Z J E Nr 1 2006 Robert KAPŁON* ANALIZA DANYCH DYSKRETNYCH W UJĘCIU RETROSPEKTYWNYM PODSTAWY TEORETYCZNE I ZASTOSOWANIE W MARKETINGU Przedstawiono historyczny

Bardziej szczegółowo

Segmentacja, rynki docelowe i pozycjonowanie.. czyli dylematy współczesnego marketingu

Segmentacja, rynki docelowe i pozycjonowanie.. czyli dylematy współczesnego marketingu Segmentacja, rynki docelowe i pozycjonowanie czyli dylematy współczesnego marketingu Dorota Przyborowska - UMK Adam Kupczyk WIP SGGW Piotr Lutek Politechnika Lubelska Zarówno teoretycy jak i praktycy marketingu

Bardziej szczegółowo

Rozdział 12. Grupy strategiczne na rynku otwartych funduszy emerytalnych

Rozdział 12. Grupy strategiczne na rynku otwartych funduszy emerytalnych 172 Rozdział 12 Grupy strategiczne na rynku otwartych funduszy emerytalnych Iwona Staniec, Agnieszka Zakrzewska Bielawska 12.1. Wprowadzenie Fundusz emerytalny jest specyficznym przypadkiem funduszu inwestycyjnego,

Bardziej szczegółowo

ISSN 1898-6447. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Cracow Review of Economics and Management. Metody analizy danych.

ISSN 1898-6447. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Cracow Review of Economics and Management. Metody analizy danych. ISSN 1898-6447 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Zeszyty Naukowe Cracow Review of Economics and Management 909 Metody analizy danych Kraków 2013 Rada Naukowa Andrzej Antoszewski (Polska), Slavko Arsovski

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNY MARKETING. SKUTECZNA KOMUNIKACJA I PROMOCJA

WSPÓŁCZESNY MARKETING. SKUTECZNA KOMUNIKACJA I PROMOCJA Człowiek - najlepsza inwestycja WSPÓŁCZESNY MARKETING. SKUTECZNA KOMUNIKACJA I PROMOCJA Podręcznik dla studentów specjalności Komunikacja urzędowa i biznesowa redakcja naukowa Dorota Filar Współczesny

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie marketingu usług 514[01].O1.05

Prowadzenie marketingu usług 514[01].O1.05 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Wójcik Dorota Prowadzenie marketingu usług 514[01].O1.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2007 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie na Rzecz Badania, Rozwoju i Promocji Turystyki Ewa Dziedzic Teresa Skalska

Stowarzyszenie na Rzecz Badania, Rozwoju i Promocji Turystyki Ewa Dziedzic Teresa Skalska Stowarzyszenie na Rzecz Badania, Rozwoju i Promocji Turystyki Ewa Dziedzic Teresa Skalska Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju usług turystycznych w Polsce Warszawa 2012 Recenzent: Prof. dr hab. Stefan Bosiacki

Bardziej szczegółowo

Metodyka tworzenia systemu informacyjnego marketingu

Metodyka tworzenia systemu informacyjnego marketingu Zeszyty Naukowe nr 804 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2009 Katedra Marketingu Metodyka tworzenia systemu informacyjnego marketingu 1. Wprowadzenie Dobrze zaprojektowany system informacyjny marketingu

Bardziej szczegółowo

Sławomira Kamińska-Berezowska. Socjolog w zakładzie pracy - nowe wyzwania i perspektywy

Sławomira Kamińska-Berezowska. Socjolog w zakładzie pracy - nowe wyzwania i perspektywy Sławomira Kamińska-Berezowska Socjolog w zakładzie pracy - nowe wyzwania i perspektywy Socjolog w zakładzie pracy nowe wyzwania i perspektywy Skrypt dla studentów zorientowanych na praktykę wykonywania

Bardziej szczegółowo

Czynniki wpływające na decyzje inwestycyjne funduszy private equity / venture capital

Czynniki wpływające na decyzje inwestycyjne funduszy private equity / venture capital MICHAŁ PIETRASZEWSKI 1 Czynniki wpływające na decyzje inwestycyjne funduszy private equity / venture capital Streszczenie Podstawowym celem referatu jest analiza istoty procesu inwestycyjnego realizowanego

Bardziej szczegółowo

Monika Stoma. Modele i metody pomiaru jakości usług

Monika Stoma. Modele i metody pomiaru jakości usług Monika Stoma Modele i metody pomiaru jakości usług Lublin 2012 2 Projekt okładki: Lubelski Dom Medialny Recenzent: dr hab. inż., prof. SGH Stefan Doroszewicz Copyright by Monika Stoma Wydanie II elektroniczne

Bardziej szczegółowo

DELIMITACJA LOKALNYCH RYNKÓW PRACY W POLSCE

DELIMITACJA LOKALNYCH RYNKÓW PRACY W POLSCE Praca doktorska DELIMITACJA LOKALNYCH RYNKÓW PRACY W POLSCE Z WYKORZYSTANIEM MODELOWANIA WIELOPOZIOMOWEGO mgr Hanna Gruchociak Promotor dr hab. Elżbieta Gołata, prof. nadzw. UEP Promotor pomocniczy dr

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNY PLAN ROZWOJU FIRMY OPARTY O TECHNOLOGIE I INNOWACJE. Poradnik metodyczny

STRATEGICZNY PLAN ROZWOJU FIRMY OPARTY O TECHNOLOGIE I INNOWACJE. Poradnik metodyczny STRATEGICZNY PLAN ROZWOJU FIRMY OPARTY O TECHNOLOGIE I INNOWACJE Poradnik metodyczny Główni autorzy dr inż. Jerzy Koszałka (redaktor) dr inż. Jacek Jettmar mgr inż. Tomasz Klajbor Współautorzy prof. dr

Bardziej szczegółowo

WIELOKRYTERIALNE PLANOWANIE PROJEKTÓW

WIELOKRYTERIALNE PLANOWANIE PROJEKTÓW DECYZJE nr 7 czerwiec 2007 WIELOKRYTERIALNE PLANOWANIE PROJEKTÓW Tomasz B³aszczyk*, Tadeusz Trzaskalik** Akademia Ekonomiczna w Katowicach Streszczenie: Celem niniejszej pracy jest prezentacja przykładów

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie mechanizmu rynkowego i rynku pracy

Funkcjonowanie mechanizmu rynkowego i rynku pracy Funkcjonowanie mechanizmu rynkowego i rynku pracy Opracowanie: Fundacja Edukacji Europejskiej Wałbrzych 2006 "Akademia Przedsiębiorczości i Samozatrudnienia powiat wałbrzyski" - współfinansowany przez

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE POJĘCIA GENEZA MARKETINGU

PODSTAWOWE POJĘCIA GENEZA MARKETINGU Marketing to DZIEDZINA WIEDZY (nie nauka) o poruszaniu się na rynku. Wiedza ta ma służyć ogółowi. Potrzeby stan odczuwania braku zaspokojenia. PODSTAWOWE POJĘCIA Pragnienie jest wyrazem szczególnego sposobu

Bardziej szczegółowo

Rozwój Internetu a segmentacja nabywców i pozycjonowanie oferty przedsiębiorstwa

Rozwój Internetu a segmentacja nabywców i pozycjonowanie oferty przedsiębiorstwa Lidia Danik Instytut Międzynarodowego Zarządzania i Marketingu Rozwój Internetu a segmentacja nabywców i pozycjonowanie oferty przedsiębiorstwa Wprowadzenie Segmentacja i pozycjonowanie uznawane są za

Bardziej szczegółowo

PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu RESEARCH PAPERS of Wrocław University of Economics Nr 337 Badania marketingowe kontekst funkcjonowania przedsiębiorstw i sieci organizacyjnych Redaktorzy

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 367 PRACE KATEDRY MIKROEKONOMII NR 8 2003

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 367 PRACE KATEDRY MIKROEKONOMII NR 8 2003 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 367 PRACE KATEDRY MIKROEKONOMII NR 8 2003 KATARZYNA WŁODARCZYK-ŚPIEWAK ŹRÓDŁA INFORMACJI NA POTRZEBY BADANIA KONSUMPCJI I KSZTAŁTUJĄCYCH JĄ CZYNNIKÓW Każde

Bardziej szczegółowo