SEGMENTACJA RYNKU. KRYTERIA I METODY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SEGMENTACJA RYNKU. KRYTERIA I METODY"

Transkrypt

1 Marek Walesiak Katedra Ekonometrii i nformatyki Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki w Jeleniej Górze Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu SEGMENTACJA RYNKU. KRYTERA METODY 1. Wprowadzenie Pionierski artykuł W.R. Smitha [1956] spowodował, że segmentacja stała się szeroko badanym i stosowanym podejściem w marketingu. Prawie każde przedsiębiorstwo obserwuje heterogeniczność swojego rynku, dlatego więc podział konsumentów na homogeniczne podgrupy jest obiecującym podejściem. Wykorzystując ten fakt, przedsiębiorstwo może spodziewać się wzrostu zyskowności swoich operacji rynkowych. Według szacunków M. Wede1a i W.A. Kamakury [1998, s. 6] do 1997 r. opublikowano ponad 1600 pozycji prac naukowych poświęconych segmentacji rynku. Mimo tak dużej liczby publikacji na rynku dostępne są tylko trzy pozycje książkowe poświęcone metodologii i zastosowaniom praktycznym zagadnienia segmentacji rynku (zob. [Frank, Massy, Wind 1972], [Pociecha 1986], [Wedel, Kamakura 1998]). Opublikowano jeszcze jedną pozycję [McDonald, Dunbar 1995], która jest jednak tylko praktycznym przewodnikiem omawiającym krok po kroku strategię segmentacji. Strategiczne badania marketingowe obejmują trzy fazy (zob. [Kotler 1994, s. 243]): segmentację rynku (określenie bazy segmentacji i podział rynku na segmenty; opracowanie profili powstałych segmentów), wybór rynku docelowego (ocenę atrakcyjności każdego segmentu; wybór segmentów docelowych); pozycjonowanie produktu (określenie możliwych koncepcji pozycjonowania dla każdego segmentu docelowego; wybór, rozwinięcie i przekazanie wybranej koncepcji pozycjonowania). Pracę wykonano w ramach projektu badawczego Nr 1 H02B finansowanego przez Komitet Badań Naukowych w latach 1999 i 2000.

2 192 Marek Walesiak Segmentacja rynku w ujęciu klasycznym to "podział rynku na oddzielne grupy nabywców, którzy mogą wymagać osobnych produktów i (lub) odrębnego marketingu-mix" (por. [Kotler 1994, s. 243]). W klasycznym ujęciu segmentacji rynku obiektem badania jest pojedynczy konsument-nabywca (indywidualny nabywca, gospodarstwo domowe, organizacja lub przedsiębiorstwo-nabywca). W badaniach segmentacyjnych sensu largo obiektem badania może być pojedynczy konsument-nabywca lub kh zbiorowość na określonym rynku (np. zbiór pracowników wykonujących dany zawód, zbiór nabywców danego miasta, regionu czy kraju). Celem badań segmentacyjnych sensu largo (por. [Punj, Stewart 1983, s. 135]) jest wyodrębnienie (identyfikacja) grup jednostek (ludzi, rynków, organizacji) - segmentów, które mają pewne wspólne charakterystyki (postawy, skłonności nabywcze, przeciętne przyzwyczajenia itd.). 2. Podstawa segmentacji Zasadniczym zagadnieniem każdego procesu segmentacji rynku jest dobór odpowiednich kryteriów. Do podstawowych grup kryteriów, które tworzą tzw. bazę segmentacji, zalicza się: - zmienne segmentacji, - użyteczności cząstkowe atrybutów produktów. Zmienne wykorzystywane jako podstawa badań segmentacyjnych definiuje się oddzielnie dla rynku dóbr i usług konsumpcyjnych (por. tabela l) i rynku dóbr'i usług produkcyjnych (por. np. [Duliniec 1994, s. 70 i 71], [Decyzje..., 1986, s. 86 i 87]). Przydatność poszczególnych grup zmiennych (bazy) segmentacji rynku na rynku dóbr i usług konsumpcyjnych oceniono biorąc pod uwagę kryteria efektywności segmentacji rynku (zob. [Wedel, Kamakura 1998, s. 4 i 5], [Kotler 1994, s. 258 i 259]): wymierność segmentu (istnieje możliwość pomiaru wielkości, siły nabywczej i profilu segmentu); znaczący rozmiar (wielkość segmentu jest na tyle duża, aby był on wystarczająco zyskowny); dostępność (do segmentu można skutecznie dotrzeć i go obsłużyć); stabilność w czasie; możliwość działania (możliwe jest sformułowanie skutecznego programu marketingowego dla obsługi segmentu); rozróżnialność (segmenty w odmienny sposób reagują na poszczególne elementy marketingu-mix). Z punktu widzenia czterech pierwszych kryteriów, w procesie segmentacji efektywniejsze są zmienne obserwowalne, natomiast pozostałe kryteria wskazują przewagę zmiennych nieobserwowalnych, a szczególnie wyrażających reakcje konsumentów (zmienne specyficzne). W złożonych nadaniach segmentacyjnych w zbiorze zmiennych uwzględnia się w różnych fazach zarówno zmienne obserwowalne,jak i nieobserwowalne (zob. tabela 2).

3 Segmentacja rynku : Zmienne Kryteria segmentacji nabywców na rynku dóbr i usług konsumpcyjnych Charakterystyka konsumentów (kryteria ogólne) Tabela 1 Reakcje konsumentów (kryteria specyficzne) Obserwowalne Geograficzne (zasięg terytorialny, wielkość Użytkowanie (status regionu, wielkość miasta, gęstość zaludnienia, użytkownika, intensywklimat) ność użytkowania) Demograficzne (wiek, płeć, wielkość rodziny, Zakup (stopień lojalności, faza rozwoju rodziny, wyznanie, narodowość, okazje zakupu) rasa) Socjoekonomiczne (dochód, wykształcenie, zawód, klasa społeczna) Nieobserwowalne Styl życia, osobowość, systemy wartości Postawy, opinie, oczekiwane korzyści, preferencje, intencje Źródło: opracowano na podstawie prac: [Wedel, Kamakura 1998, s. 7], [Kotler 1994, s. 249], [Beane, Ennis 1987]. Ocena kryteriów (bazy) segmentacji rynku Tabela 2 Kryteria Kryteria efektywności wydzielonych segmentów rynku ! Ogólne, obserwowalne Specyficzne, obserwowalne - zakup użytkowanie Ogólne, nieobserwowalne - osobowość styl życia Specyficzne, nieobserwowalne korzyści preferencje i intencje postrzeganie i Kryteria efektywności: l) wymierność segmentów. 2) znaczący rozmiar, 3) dostępność, 4) stabilność, 5) możliwość działania, 6) rozróżnialność Stopień spełniania kryterium: ++ bardzo dobrze, + dobrze, + średnio, słabo, - bardzo słabo. Źródło: opracowano na podstawie pracy [Wedel, Kamakura 1998, s. 16]. Bazę segmentacji stanowią bardzo często kryteria korzyści oczekiwanych przez nabywców (por. przykład 1) lub opinie respondentów wyrażone na skali Likerta (por. przykład 2).

4 194 Marek Walesiak Przykład 1. Proszę określić dla każdej cechy z osobna stopień ich ważności w wyborze banku. Wybór stopnia ważności proszę zaznaczyć znakiem "X" w odpowiedniej kratce. Mało ważna Bardzo ważna Cecha l A. Renoma banku B. Posiadanie gwarancji skarbu państwa C. Taryfa prowizji i opłat D. Oprocentowanie lokat i rachunków E. Godziny przyjmowania i realizacji zleceń F. Warunki uzyskania i spłaty kredytu G. Zakres świadczonych usług H. Nowoczesność banku Przykład 2. Proszę zaznaczyć (znakiem "X" w odpowiedniej kratce) kategorię na skali porządkowej, która odpowiada Pana (Pani) postawie wobec danego stwierdzenia Stwierdzenia A B C D i E l. nformacje pochodzące z reklam batonów pomagają mi w podjęciu decyzji zakupu 2. Przed zakupem nowego batonu radzę się zwykle przyjaciół 3. Uważam, że Polacy powinni kupować batony polskich producentów 4. Zwykle kupuję baton, którego wcześniej nie próbowałem 5. Na powodzenie danego batonu wśród nabywców ma wpływ stosowanie cen nieco niższych od cen konkurentów : 6. Zwykle decyduję się na zakup batonu firmy, która oferuje dodatkowe atrakcje 17. Przy zakupie batonu zwracam szczególną uwagę na jego wagę i kaloryczność A - całkowicie się zgadzam, B - zgadzam się, C ani się zgadzam, ani się nie zgadzam, D - nie zgadzam się, E całkowicie się nie zgadzam. Na podstawie opinii respondentów dokonuje się segmentacji nabywców za pomocą metod klasyfikacji. W kolejnym kroku opracowuje się profile dla wyodrębnionych segmentów przez wyznaczenie charakterystyk (zob. tabela l) potencjalnych nabywców poszczególnych segmentów (por. [Green, Tull, Albaum 1988, s ]). Określa się więc demograficzne, socjoekonomiczne, psychograficzne i inne ważne cechy uzyskanych w procesie klasyfikacji segmentów. Wykorzystanie użyteczności cząstkowych atrybutów produktów (usług) jako bazy badań segmentacyjnych zaprezentowano w pkt. 4.

5 Segmentacja rynku Metody segmentacji rynku Historycznie pierwszą propozycją grupowania nabywców była segmentacja normatywna. Segmenty nabywców wyodrębniane są w tym podejściu na podstawie jednego z takich kryteriów, jak: współczynniki elastyczności, dochód krańcowy, współczynniki funkcji reakcji. Wartości tych kryteriów są wykorzystywane do testowania podobieństwa nabywców. Podstawowe zarzuty wysuwane przeciwko tej koncepcji segmentacji to (zob. [Green, Krieger 1991], [Mahajan, Jain 1978], [Walesiak, Bąk 1999]): - ograniczenie podstawy segmentacji do pojedynczej zmiennej, niewystarczające uwzględnienie w procedurze wyodrębniania segmentów aktualnych ograniczeń kierowniczych i instytucjonalnych, zawodność procedury w warunkach konkurencji. Wśród praktycznych podejść do zagadnienia segmentacji rynku wyróżnia się (por. [Green 1977], [Green, Krieger 1991], [Green, Tul, Albaum 1988, s ], [Walesiak, Bąk 1999J, [Walesiak, Dziechciarz, Bąk 1998], [Wind 1978]): l) segmentację a priori, w której: - kierownictwo przedsiębiorstwa decyduje zarówno o liczbie segmentów, jak i ich charakterystykach, bazę (podstawę) segmentacji stanowią najczęściej zmienne obserwowalne i nieobserwowalne; 2) segmentację post hoc, w której: - wykorzystuje się procedury klasyfikacyjne do podziału zbioru konsumentów na względnie jednorodne klasy, - bazę. segmentacji stanowią często zmienne specyficzne nieobserwowalne oraz użyteczności cząstkowe; 3) segmentację hybrydową, w której: faza to segmentacja a priori, - faza to segmentacja post hoc. Zadaniem badania rynkowego w każdym z omawianych podejść jest ocena potencjału nabywczego oraz określenie demograficznych, socjoekonomicznych, psychograficznych i innych cech uzyskanych w procesie klasyfikacji segmentów. W przeglądowych pracach R.E. Frank i P.E. Green [1968], J.A. Saunders [1980], G. Punj i D.W. Stewart [1983], T.T. Beane i D.z. Ennis [1987] oraz M. Wale siak [1996J wskazali na główne zastosowania metod klasyfikacji w segmentacji rynku. Wśród innych metod służących segmentacji rynku należy wymienić: metody detekcji interakcji - AD, CHAD, MAD (por. [Dziechciarz, Wa1esiak 1995], [Holmes 1980], [MacLachlan, Johansson 1981], [Perreault, Barksdale 1980]); skalowanie wielowymiarowe; metody klasyfika

6 196 Marek Walesiak cji wie1omianowej (por. [Pociecha 1996, s ]); analizę dyskryminacyjną (por. [Lawson 1980]); analizę regresji (por. [Wedel 1990], [Wi1dt, McCann 1980]); regresję skupieniową (zob. [Wedel, Kistemaker 1989]); metody k1asy Klasyfikacja metod segmentacji rynku Tabela 3 i Metody A priori Post hoc Opisowe (descriptive) Predyktywne (predictive) Tablice kontyngencji Tablice korelacyjne, analiza regresji, analiza logitowa, analiza dyskryminacyjna Metody klasyfikacji: - rozłącznej (hierarchiczne aglomeracyjne, hierarchiczne deglomeracyjne, obszarowe i gęstościowe, metody optymalizacji iteracyjnej) - nierozłącznej - rozmytej Metody detekcji interakcji (AD, CHAD, MAD), drzewa regresyjne (CAR T), conjoint analysis, sieci neuronowe, regresja skupieniowa (clusterwise regression), modele mieszanek rozkładów (mixture models) Źródło: opracowano na podstawie pracy [Wedel, Kamakura 1998, s. 17 i 18]. Ocena przydatności wybranych metod segmentacji rynku Metody Kryteria oceny l Tabela 4 l. A priori, opisowe A priori, predyktywne analiza regresji analiza dyskryminacyjna Post hoc, opisowe klasyflkacja rozłączna klasyf:tkacja nierozłączna klasyfkacja rozmyta Post hoc, predyktywne AD metody dwufazowe metody jednofazowe: regresja skupieniowa modele mieszanek rozkładów Kryteria oceny: ) efektywność dla segmentacji, 2) efektywność predykcyjna, 3) własności statystyczne, 4) znane zastosowania, 5) dostępność oprogramowania. Stopień spełniania kryterium: ++ bardzo dobrze, + dobrze, + - średnio, - słabo, - słabo. Źródło: opracowano na podstawie pracy [Wedel, Kamakura 1998, s ]. bardzo

7 Segmentacja rynku fikacji rozmytej (zob. [Hruschka 1986]); conjoint analysis (zob. [Green, Krieger 1991], [Walesiak, Bąk 1997]). Ze względu na typ metod statystycznych zastosowanych w zagadnieniu segmentacji wyróżnia się metody opisowe (descriptive methods) i predyktywne (predictive methods). W metodach predyktywnych jedną lub więcej zmiennych określa się jako zmienną (zmienne) zależną od zbioru pozostałych zmiennych. W metodach opisowych z kolei analizuje się określone wewnętrzne relacje między zmiennymi w zbiorze zmiennych (jeśli przedmiotem badania jest zmienna) lub relacje zachodzące pomiędzy obiektami opisanymi tymi zmiennymi (gdy przedmiotem badania jest obiekt). Za pomocą tych metod analizuje się wzajemne położenie (usytuowanie) obiektów lub zmiennych w wielowymiarowej przestrzeni. Tabela 3 przedstawia klasyfikację metod segmentacji rynku, biorąc pod uwagę kryterium ich podziału na a priori i post hoc oraz opisowe i predyktywne. Natomiast tabela 4 przedstawia ocenę przydatności wybranych metod z tabeli 3, służących rozwiązywaniu zagadnienia segmentacji rynku. 4. Wykorzystanie conjoint analysis w segmentacji rynku Procedurę segmentacji wykorzystującą jako podstawę użyteczności cząstkowe atrybutów produktów zaprezentowano na rys. l. Podstawa segmentacji. Podstawę segmentacji rynku w przypadku korzystania z metodologii conjoint analysis mogą stanowić (por. rys. 1): - zmienne charakteryzujące nabywców i ich reakcje (obserwowalne, nieobserw~walne), - użyteczności cząstkowe atrybutów produktów. Użyteczności cząstkowe stanowią podstawę segmentacji nabywców, ponieważ odwzorowują reakcje konsumentów na określone warianty (profile) rzeczywistych lub hipotetycznych produktów. Zgodnie z metodologią conjoint analysis, za pomocą wybranej metody estymacji parametrów szacuje się wartości użyteczności cząstkowych, które informują o znaczeniu, jakie każdy respondent wiąże z danym poziomem każdej zmiennej. Estymacja użyteczności cząstkowych poziomów zmiennych polega na dekompozycji użyteczności całkowitych uzyskanych na podstawie ocen respondentów. Metoda segmentacji. W praktycznych badaniach segmentacyjnych korzystających z metodologii conjoint analysis często stosowane są podejścia dwufazowe, w których określenie segmentów rynku i estymacja użyteczności cząstkowych są rozdzielone. W ostatnim okresie w literaturze przedmiotu zyskują na znaczeniu metody optymalizacyjne, w których fazy segmentacji i szacowania Klasyfikację metod estymacji użyteczności cząstkowych zawiera praca [Carroll, Green 1995].

8 198 Marek Walesiak Dwufazowe metody segmentacji dentyfikacja segmentów rynku i estymacja użyteczności cząstkowych są rozdzielone Podstawa segmentacji Zmienne charakteryzujące nabywców i ich reakcje (obserwowalne, nieobserwowalne) Podejście a priori Faza Wybór docelowych zmiennych segmentacyjnych Faza Podejście post hoc Faza Grupowanie nabywców na podstawie zbioru zmiennych Szacowanie użyteczności cząstkowych dla każdego segmentu z osobna Segmentacja rynku i Jednofazowe metody segmentacji Metody optymalizacyjne, w który ch fazy segmentacji i szacowania użytec zności cząstkowych są zintegrowane Podstawa segmentacji Użyteczności cząstkowe atrybutów produktów Faza Szacowanie użyteczności cząstkowych Podejście post hoc... Faza G~powanie. nabywców na podstawie: - uzytecznoscl cząstkowych, - ważności zmiennych, - preferencji respondentów wobec produktów (zaobserwowanych lub przewidywanych) Opracowanie profili powstałych segmentów Wybór produktów do analizy symulacyjnej umożliwiającej znalezienie najlepszego produktu dla każdego z segmentów Prognozowanie udziału w rynku zaprojektowanych produktów w segmentach dentyfikacja możliwych koncepcji pozycjonowania dla każdego segmentu docelowego Wybór, rozwinięcie i przekazanie wybranej koncepcji pozycjonowania Rys. 1. Conjoint analysis w strategicznych badaniach marketingowych źródło: opracowanie własne na podstawie prac: [Carroll, Green 1995], [Green, Kńeger 1991J, [Green, Sńnivasan 1978], [Vriens, Wedel, Wilms 1996], [Wedel, Kamakura 1998J.

9 Segmentacja rynku użyteczności cząstkowych są zintegrowane. Wśród tych metod można wyróżnić m.in. metody: Hagerty'ego, hierarchicznej lub niehierarchicznej regresji skupieniowej, regresji skupieniowej, rozmytej regresji skupieniowej (zob. [Wedel, Kamakura 1988, s ]). M. Vriens, M. Wedel, T. Wilms [1996] przeprowadzili badanie efektywności dziewięciu metod segmentacji rynku, przy czym cztery metody wykorzystywały podejście dwufazowe, a pięć metod podejście zintegrowane do segmentacji rynku. Wyniki badań wskazują, że metody dwufazowe charakteryzują się dobrą efektywnością czasową i wysoką wartością R 2 Metody zintegrowane okazały się efektywniejsze z punktu widzenia dwóch istotnych kryteriów: precyzja predykcyjna w wydzielaniu segmentów rynku; precyzja oszacowania wartości użyteczności cząstkowych. Opracowanie profili dla wyodrębnionych segmentów obejmuje: - ustalenie ważności zmiennych w poszczególnych segmentach, - wyznaczenie charakterystyk opisujących potencjalnych nabywców poszczególnych segmentów (zob. kryteria segmentacji rynku). Wybór produktów do analizy symulacyjnej. Na wybór ten wpływają wyznaczone profile segmentów, wielkość i dynamika segmentu, atrakcyjność strukturalna segmentu (zagrożenie ze strony silnych konkurentów wewnątrz segmentu, zagrożenie wejściem do segmentu innych producentów, zagrożenie produktami substytucyjnymi, zagrożenie wzrostem siły przetargowej nabywców (nabywcy są bardziej skoncentrowani lub zorganizowani), zagrożenie wzrostem siły przetargowej dostawców, cele i zasoby przedsiębiorstwa (zob. [Kotler 1994, s ]). Prognozowanie udziału w rynku zaprojektowanych produktów w poszczególnych segmentach. Wykorzystuje się do tego celu modele maksymalnej użyteczności, model probabilistyczny BTL, modellogitowy lub model alfa (por. [Walesiak 1996, s. 97], [Wedel, Kamakura 1998, s. 305]). 5. Podsumowanie Na podstawie literatury przedmiotu w niniejszym referacie przedstawiono wybrane zagadnienia teoretyczne i metodologiczne dotyczące segmentacji rynku. Scharakteryzowano w tym kontekście: przydatność wykorzystywanych zmiennych będących podstawą badań segmentacyjnych (charakteryzujących nabywców i ich reakcje, obserwowalnych i nieobserwowalnych); - klasyfkację (ze względu na podejścia i stosowane metody badawcze) i przydatność metod segmentacji rynku (ze względu na kryteria: efektywność dla segmentacji, efektywność predykcyjna, własności statystyczne, znane zastosowania, dostępność oprogramowania);

10 200 Marek Walesiak - analizę procedur segmentacyjnych wykorzystywanych w metodologii conjoint analysis, w której jako podstawę wykorzystuje się użyteczności cząstkowe atrybutów produktów. Literatura Beane T.T., Ennis D.M. [1987], Market Segmentation: A Review, "European Journal ofmarketing", October, Vot 21, No 5. Can'ol J.D., Green P.E. [1995), Psychometrie Methods in Marketing Research, Part J: Conjoint Analysis, "J ournał of Marketing Research", November, Vol. 32. Decyzje marketingowe w przedsiębiorstwie eksportującym [1986], pod red. A. Sznajdera, PWN, Warszawa. Duliniec E. [1994], Badania marketingowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem, PWN, Warszawa. Dziechciarz J., Walesiak M. [1995], Metoda detekcji interakcji (AJD) w badaniach marketingowych, "Badania Operacyjne i Decyzje", nr l. Frank R.E., Green P.E. [1968], Numerical Taxonomy in Marketing Analysis: A Review Artiele, "Journal of Marketing Research", February, Vol. 5. Frank R.E., Massy W.F., Wind Y. [1972], Market Segmentation, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New York. Green P.E. [1977], A New Approach to Market Segmentation, "Business Horizon", Vol. 20. Green P.E., Krieger A.M. [1991], Segmenting Markets with Conjoint Analysis, "Journal ofmarketing", October, Vol. 55. Green P.E., Srinivasan V. [1978], Conjoint Analysis in Consumer Research: Jssues and Outlook, "Journal of Consumer Research", September. Green P.E., Tul D.S., Albaum G. [1988], Researchfor Marketing Decisions, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New York. Holmes C. [1980],AJD Comes to the Aid ofmarketing Management, "European Journal ofmarketing", Vol. 14, No 7. Hruschka H. [1986], Market Definition and Segmentation Using Fuzzy Clustering Methods, "nternational Journal ofresearch in Marketing", No 3. Kotler P. [1994], Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner, Warszawa. Lawson R.A. [1980], Discriminant Analysis - an Aid to Market Segment Description, "European Journal ofmarketing", Vol. 14, No 7. MacLachlan D L, Johansson J.K. [1981], Market Segmentation with Multivariate AD, "Journal of Marketing", Winter. Mahajan V., Jain A.K. [1978], An Approach to Normative Segmentation, "Journal of Marketing Research",August, Vol. 15. McDonald M., Dunbar L [1995], Market Segmentation. A Step-by-Step Approach to Creating Profitable Market Segments, Transatantic Pub!., Philadelphia. Perreault W.D., Barksdale H.C. [1980], A Model-Free Approachfor Analysis ofcomplex Contingency Data in Survey Research, "Journal of Marketing Research", November. Pociecha J. [1986], Statystyczne metody segmentacji rynku, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Seria specjalna: Monografie, nr 71. Pociecha J. [1996], Metody statystyczne w badaniach marketingowych, PWN, Warszawa. Punj G., Stewart D.W. [l983], Cluster Analysis in Marketing Research: Review and Suggestions for Application, "Joumal of Marketing Research", May. Saunders J.A. [1980], Cluster Analysis for Market Segmentation, "European Journal of Marketing", Vol. 14,No 7.

11 Segmentacja rynku Smith W.R. [1956], Product Differentiation and Market Segmentation as Alternative Marketing Strategies, "Journal of Marketing", Vol. 21, No 3. Vriens M., Wedel M., Wilms T. [1996], Metric Conjoint Segmentation Methods: A Monte Carlo Comparison, "Journal of Marketing Research", February, VoL 33. Walesiak M. [1996], Metody analizy danych marketingowych, PWN, Warszawa. Walesiak M., Bąk A. [1997), Realizacja badań marketingowych metodą conjoint analysis z wykorzystaniem pakietu statystycznego SPss for Windows, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław. Walesiak M., Bąk A. [1999]. Segmentacja rynku z wykorzystaniem metody conjoint measurement [w:) Zastosowanie metod wielowymiarowych w badaniach segmentacji i selektywności rynku, praca zbiorowa pod red. S. Mynarskiego, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków. Walesiak M., Dziechciarz J., Bąk A. [1998], Ordinal Variabes in the Segmentation ofadvertisement Receivers [w:] Advances in Data Science and Classification, A. Rizzi, N. Vichi, H.H. Bock, Proc. 6th Conf. nternational Federation of Classification Societies in Rome, Springer, Heidelberg. Wedel M. [1990), Clusterwise Regression and Market Segmentation: Developments and Applications, rozprawa doktorska, Landbouwuniversiteit te Wageningen. Wedel M., Kamakura W.A. [1998], Market Segmentation. Conceptual and Methodological Foundations, Kluwer, Boston-Dordrecht-London. Wedel M., Kistemaker C. [1989], Consumer Benefit Segmentation Ustng Clusterwise Linear Regression, "nternational Journal of Research in Marketing", Vol. 6. Wildt AK, McCann J.M. [1980], A Regression Model for Market Segmentation Studies, "Journal of Marketing Research", August, VoL 17. Wind Y. [1978], lssues and Advances in Segmentation Research, "Journal of Marketing Research", August, Vol. 15.

SEGMENTACJA RYNKU A TYPY MARKETINGU

SEGMENTACJA RYNKU A TYPY MARKETINGU SEGMENTACJA SEGMENTACJA...... to proces podziału rynku na podstawie określonych kryteriów na względnie homogeniczne rynki cząstkowe (względnie jednorodne grupy konsumentów) nazywane SEGMENTAMI, które wyznaczają

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRAC PUBLIKOWANYCH

WYKAZ PRAC PUBLIKOWANYCH Dr hab. Andrzej Bąk Prof. nadzw. AE WYKAZ PRAC PUBLIKOWANYCH I. Publikacje zwarte I.1. KsiąŜki 1. Walesiak M., Bąk A. [1997], Realizacja badań marketingowych metodą conjoint analysis z wykorzystaniem pakietu

Bardziej szczegółowo

strona 1 / 11 Autor: Walesiak Marek Subdyscyplina: Klasyfikacja i analiza danych Publikacje:

strona 1 / 11 Autor: Walesiak Marek Subdyscyplina: Klasyfikacja i analiza danych Publikacje: Autor: Walesiak Marek Subdyscyplina: Klasyfikacja i analiza danych Publikacje: 1. Autorzy rozdziału: Borys Tadeusz; Strahl Danuta; Walesiak Marek Tytuł rozdziału: Wkład ośrodka wrocławskiego w rozwój teorii

Bardziej szczegółowo

1551\1 0324- glrlrs ISSf'J 1501- - 386'

1551\1 0324- glrlrs ISSf'J 1501- - 386' PRACE NAUKOWE AKADEMII EKONOMICZNEJ WE WROCŁAWIU Nr 1100------------------ Ekonometria 16 2006 Marek Walesiak PRZEGLĄD PODSTAWOWYCH ZASTOSOWAŃ METOD STATYSTYCZNEJ ANALIZY WIELOWYMIAROWEJ W BADANIACH MARKETINGOWYCH

Bardziej szczegółowo

strona 1 / 12 Autor: Walesiak Marek Publikacje:

strona 1 / 12 Autor: Walesiak Marek Publikacje: Autor: Walesiak Marek Publikacje: 1. Autorzy rozdziału: Borys Tadeusz; Strahl Danuta; Walesiak Marek Tytuł rozdziału: Wkład ośrodka wrocławskiego w rozwój teorii i zastosowań metod taksonomicznych, s.

Bardziej szczegółowo

WYBRANE TECHNIKI WAS W WYODRĘBNIANIU I PROFILOWANIU SEGMENTÓW RYNKU DÓBR TRWAŁEGO UŻYTKU. 1. Wstęp

WYBRANE TECHNIKI WAS W WYODRĘBNIANIU I PROFILOWANIU SEGMENTÓW RYNKU DÓBR TRWAŁEGO UŻYTKU. 1. Wstęp PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU Nr 47 2009 TAKSONOMIA 16 Klasyfikacja i analiza danych teoria i zastosowania Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu WYBRANE TECHNIKI WAS W WYODRĘBNIANIU

Bardziej szczegółowo

SEGMENTACJA RYNKU - ZADANIE EKONOMETRYCZNE*

SEGMENTACJA RYNKU - ZADANIE EKONOMETRYCZNE* PRACE NAUKOWE AKADEMII EKONOMICZNEJ WE WROCŁAWIU Nr 750 1997 Informatyka i Ekonometria 4 Józef Dziechciarz, Marek Walesiak SEGMENTACJA RYNKU - ZADANIE EKONOMETRYCZNE* W większości polskich badań skoncentrowanych

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia nr 11. mgr Jolanta Tkaczyk

Ćwiczenia nr 11. mgr Jolanta Tkaczyk Ćwiczenia nr 11 mgr Jolanta Tkaczyk Segmentacja Segmentacja to podział rynku na jednorodne grupy z punktu widzenia reakcji konsumentów na produkt marketingowy Segmentacja umożliwia dostosowanie oferty

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Summaries

Spis treści. Summaries Spis treści Wstęp... 7 Danuta Strahl: Dwustopniowa klasyfikacja pozycyjna obiektów hierarchicznych ze względu na strukturę obiektów niższego rzędu... 9 Andrzej Dudek: Klasyfikacja spektralna a tradycyjne

Bardziej szczegółowo

Segmentacja i wybór rynku docelowego. mgr Jolanta Tkaczyk

Segmentacja i wybór rynku docelowego. mgr Jolanta Tkaczyk Segmentacja i wybór rynku docelowego mgr Jolanta Tkaczyk Segmentacja Segmentacja to podział rynku na jednorodne grupy z punktu widzenia reakcji konsumentów na produkt marketingowy Segmentacja umożliwia

Bardziej szczegółowo

Badania eksperymentalne

Badania eksperymentalne Badania eksperymentalne Analiza CONJOINT mgr Agnieszka Zięba Zakład Badań Marketingowych Instytut Statystyki i Demografii Szkoła Główna Handlowa Najpopularniejsze sposoby oceny wyników eksperymentu w schematach

Bardziej szczegółowo

Procedura STP. Procedura STP

Procedura STP. Procedura STP Procedura STP Procedura STP Segmentacja rynku (Segmenting) Wybór rynku docelowego (Targeting) Pozycjonowanie oferty (Positioning) 2 1 SEGMENTACJA RYNKU Korzyści z segmentacji Dostosowanie produktu do potrzeb

Bardziej szczegółowo

CONJOINT MEASUREMENT W ANALIZIE DANYCH MARKETINGOWYCH

CONJOINT MEASUREMENT W ANALIZIE DANYCH MARKETINGOWYCH PRACE NAUKOWE AKADEMII EKONOMICZNEJ WE WROCLAWIU Nr 744 1997 Informatyka i Ekonometria 3 Marek Walesiak* CONJOINT MEASUREMENT W ANALIZIE DANYCH MARKETINGOWYCH 1. Wstęp Metoda pomiaru łącznego oddziaływania

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe 2016_1. Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski

Badania marketingowe 2016_1. Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Badania marketingowe 2016_1 Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Ramowy program konwersatorium 1. Formułowanie oraz wyjaśnianie tematyki badań 2. Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu

Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych

Bardziej szczegółowo

i przyszłość studiów na kierunku Informatyka i Ekonometria

i przyszłość studiów na kierunku Informatyka i Ekonometria Uniwersytet Łódzki Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Instytut Ekonometrii i Statystyki Teraźniejszość i przyszłość studiów na kierunku Informatyka i Ekonometria Materiały z konferencji dydaktycznej Instytutu

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PUBLIKACJI I. Artykuły Ia. Opublikowane przed obroną doktorską

WYKAZ PUBLIKACJI I. Artykuły Ia. Opublikowane przed obroną doktorską Dr Marcin Pełka Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Ekonometrii i Informatyki WYKAZ PUBLIKACJI I. Artykuły Ia. Opublikowane przed obroną doktorską 1.

Bardziej szczegółowo

Planowanie w przedsiębiorstwie handlowym

Planowanie w przedsiębiorstwie handlowym Planowanie strategiczne Etapy planowania Planowanie w przedsiębiorstwie handlowym Planowanie jest procesem podejmowania decyzji co do pożądanego przyszłego stanu przedsiębiorstwa i dzieli się na dwa podstawowe

Bardziej szczegółowo

Segmentacja rynku - zadanie ekonometryczne.

Segmentacja rynku - zadanie ekonometryczne. Wroclaw Univesity of Economics From the SelectedWorks of Józef Z. Dziechciarz 1997 Segmentacja rynku - zadanie ekonometryczne. Jozef Z. Dziechciarz, Wroclaw Univesity of Economics Marek Walesiak, Wroclaw

Bardziej szczegółowo

Metody statystyczne w segmentacji rynku The statistical methods used in market segmentation

Metody statystyczne w segmentacji rynku The statistical methods used in market segmentation The statistical methods used in market segmentation Katarzyna Dębkowska Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania, Katedra Informatyki Gospodarczej i Logistyki Abstract This article aims to present

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie strategiczne. Dr inż. Aleksander Gwiazda. Wykład 6. Segmentacja strategiczna

Zarządzanie strategiczne. Dr inż. Aleksander Gwiazda. Wykład 6. Segmentacja strategiczna Dr inż. Aleksander Gwiazda Zarządzanie strategiczne Wykład 6 Segmentacja strategiczna Plan wykładu Idea segmentacji strategicznej Metody segmentacji Cechy segmentacji Ograniczenia segmentacji Przykłady

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe 2013_2. Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski

Badania marketingowe 2013_2. Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Badania marketingowe 2013_2 Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Ramowy program konwersatorium 1. System informacji rynkowej i jego składowe 2. Istota oraz klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

Sekwencja decyzji marketingowych w przedsiębiorstwie. Pozycjonowanie oferty rynkowej. Produkt Dystrybucja Cena Promocja. Typy preferencji nabywców

Sekwencja decyzji marketingowych w przedsiębiorstwie. Pozycjonowanie oferty rynkowej. Produkt Dystrybucja Cena Promocja. Typy preferencji nabywców Sekwencja decyzji marketingowych w przedsiębiorstwie Procedura STP Zasady marketingu Segmentacja Decyzje strategiczne - STP Wybór docelowego Pozycjonowanie oferty rynkowej Decyzje taktyczne marketing-mix

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2030/2031 Kod: ZZP MK-n Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne

Rok akademicki: 2030/2031 Kod: ZZP MK-n Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne Nazwa modułu: Komputerowe wspomaganie decyzji Rok akademicki: 2030/2031 Kod: ZZP-2-403-MK-n Punkty ECTS: 3 Wydział: Zarządzania Kierunek: Zarządzanie Specjalność: Marketing Poziom studiów: Studia II stopnia

Bardziej szczegółowo

Conjoint analysis jako metoda analizy preferencji konsumentów

Conjoint analysis jako metoda analizy preferencji konsumentów Anna Szymańska Dorota Dziedzic Conjoint analysis jako metoda analizy preferencji konsumentów Wstęp Istotnym aspektem, mającym decydujący wpływ na sukcesy rynkowe przedsiębiorstwa jest zrozumienie postępowania

Bardziej szczegółowo

Marketing Internetowy (cz. 3) - Badania marketingowe - wzorce i procedury segmentacji rynku cz. I

Marketing Internetowy (cz. 3) - Badania marketingowe - wzorce i procedury segmentacji rynku cz. I Marketing Internetowy (cz. 3) - Badania marketingowe - wzorce i procedury segmentacji rynku cz. I Wzorce i procedury segmentacji rynku - wstęp Bez względu na posiadane towary czy usługi należy liczyć się

Bardziej szczegółowo

Analiza porównawcza odczuć satysfakcji zawodowej. Polska na tle wybranych krajów Unii Europejskiej

Analiza porównawcza odczuć satysfakcji zawodowej. Polska na tle wybranych krajów Unii Europejskiej Wroclaw Univesity of Economics From the SelectedWorks of Józef Z. Dziechciarz 2007 Analiza porównawcza odczuć satysfakcji zawodowej. Polska na tle wybranych krajów Unii Europejskiej Jozef Z. Dziechciarz,

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie a strategiczne planowanie marketingowe

Pozycjonowanie a strategiczne planowanie marketingowe Pozycjonowanie a strategiczne planowanie marketingowe Strategiczne planowanie marketingowe jest częścią ogólnego strategicznego planowania w. Istnieje ścisły związek między procesem planowania strategicznego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9

Spis treści. Wstęp... 9 Spis treści Wstęp.............................................................. 9 Małgorzata Rószkiewicz, Wizualizacja danych nominalnych oraz różnego typu danych porządkowych w procedurze skalowania optymalnego...

Bardziej szczegółowo

Badania rynku. Paulina Drozda

Badania rynku. Paulina Drozda Badania rynku Paulina Drozda BADANIE RYNKU I JEGO MIEJSCE W MARKETINGU CZYM JEST MARKETING? Marketing Marketing w nowym sensie jest procesem zaspokajania potrzeb klientów Zajmuje się badaniem potrzeb ludzkich

Bardziej szczegółowo

Marketing. Istota, segmentacja, rynek docelowy, pozycjonowanie, marketing-mix. mgr Adrianna Jednoralska Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

Marketing. Istota, segmentacja, rynek docelowy, pozycjonowanie, marketing-mix. mgr Adrianna Jednoralska Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Marketing Istota, segmentacja, rynek docelowy, pozycjonowanie, marketing-mix Marketing jako nieodłączny element sposobu funkcjonowania organizacji Współcześnie klient stawiany jest na pierwszym miejscu,

Bardziej szczegółowo

SEGMENTACJA KONSUMENTÓW NA PODSTAWIE PREFERENCJI WYRAŻONYCH UZYSKANYCH METODĄ MAXIMUM DIFFERENCE SCALING

SEGMENTACJA KONSUMENTÓW NA PODSTAWIE PREFERENCJI WYRAŻONYCH UZYSKANYCH METODĄ MAXIMUM DIFFERENCE SCALING PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU nr 207 RESEARCH PAPERS OF WROCŁAW UNIVERSITY OF ECONOMICS nr 385 2015 Taksonomia 25 ISSN 1899-3192 Klasyfikacja i analiza danych teoria i zastosowania

Bardziej szczegółowo

Ekonomika Transportu. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe

Ekonomika Transportu. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe Ekonomika Transportu każda zorganizowana postać podażowej strony rynku usług przemieszczania, mająca swoją nazwę i oferującą specyficzny produkt - usługę transportową Cechy: odrębność ekonomiczna odrębność

Bardziej szczegółowo

Pozycja jednostki ICHOT w zakresie konkurencji ogólnopolskiej zdeterminowana jest siłą przyciągania miejsca, w tym przypadku miasta.

Pozycja jednostki ICHOT w zakresie konkurencji ogólnopolskiej zdeterminowana jest siłą przyciągania miejsca, w tym przypadku miasta. Pozycja jednostki ICHOT w zakresie konkurencji ogólnopolskiej zdeterminowana jest siłą przyciągania miejsca, w tym przypadku miasta. Czynnik ten ma szczególne znaczenie dla grupy turystów, którzy wybierając

Bardziej szczegółowo

METODA DETEKCJI INTERAKCJI (AID) W BADANIACH MARKETINGOWYCH***

METODA DETEKCJI INTERAKCJI (AID) W BADANIACH MARKETINGOWYCH*** BADANA OPERACYJNE DECYZJE Nr 1 1995 Józef DZECHCARZ*, Marek WALESAK** METODA DETEKCJ NTERAKCJ (AD) W BADANACH MARKETNGOWYCH*** Podstawową dziedziną badań statystycznej analizy wielowymiarowej są badania

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do marketingu. mgr Jolanta Tkaczyk

Wprowadzenie do marketingu. mgr Jolanta Tkaczyk Wprowadzenie do marketingu mgr Jolanta Tkaczyk Czym marketing nie jest...czyli dwa błędne spojrzenia na marketing marketing to sprzedaż marketing to dział firmy Czym jest rynek? Rynek (ang. market) - ogół

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 201/2015 WydziałZarządzania i Komunikacji Społecznej Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

ISTOTA MARKETINGU - DEFINICJE (1)

ISTOTA MARKETINGU - DEFINICJE (1) ISTOTA MARKETINGU ISTOTA MARKETINGU - DEFINICJE (1) MARKETING - to proces kreowania wartości na rynku Klient kupuje to co stanowi dla niego wartość. Marketing ma stworzyć takie wartości (np. renomę marki,

Bardziej szczegółowo

Działania marketingowe

Działania marketingowe Działania marketingowe Czyli jak sprzedać produkt Urszula Kazalska 1 Marketing Nazwa- od słowa market- rynek. Czyli marketing związany jest z wszelkiego rodzaju interakcjami jakie zachodzą pomiędzy kupującymi

Bardziej szczegółowo

PRACE NAUKOWE AKADEMII EKONOMICZNEJ WE WROCŁAWIU Nr 780 PROGNOZOWANIE W ZARZĄDZANIU FIRMĄ 1997

PRACE NAUKOWE AKADEMII EKONOMICZNEJ WE WROCŁAWIU Nr 780 PROGNOZOWANIE W ZARZĄDZANIU FIRMĄ 1997 PRACE NAUKOWE AKADEMII EKONOMICZNEJ WE WROCŁAWIU Nr 780 PROGNOZOWANIE W ZARZĄDZANIU FIRMĄ 1997 Marek Walesiak, Józef Dziechciarz, Anna Blaczkowska Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu CONJOINT MEASUREMENT

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie metod badania współwystępowania w badaniach marketingowych na przykładzie określania pozycji marki na rynku.

Wykorzystanie metod badania współwystępowania w badaniach marketingowych na przykładzie określania pozycji marki na rynku. Katarzyna Sokołowska Wykorzystanie metod badania współwystępowania w badaniach marketingowych na przykładzie określania pozycji marki na rynku. Postęp dokonujący się w metodach gromadzenia danych, w technologiach

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie marketingiem w przedsiębiorstwie

Zarządzanie marketingiem w przedsiębiorstwie Zarządzanie marketingiem w przedsiębiorstwie Opis specjalności: Celem specjalności Zarządzanie marketingiem w przedsiębiorstwie jest wykształcenie specjalistów posiadających kompetencje pozwalające im

Bardziej szczegółowo

Z-ZIP-028z Podstawy marketingu Fundamentals of Marketing. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr piąty

Z-ZIP-028z Podstawy marketingu Fundamentals of Marketing. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr piąty KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-ZIP-028z Podstawy marketingu Fundamentals of Marketing A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Metody Ilościowe w Socjologii

Metody Ilościowe w Socjologii Metody Ilościowe w Socjologii wykład 2 i 3 EKONOMETRIA dr inż. Maciej Wolny AGENDA I. Ekonometria podstawowe definicje II. Etapy budowy modelu ekonometrycznego III. Wybrane metody doboru zmiennych do modelu

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Marketing: relacje z klientami Istota dr hab. Justyna Światowiec Szczepańska Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 21 marca 2013 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: dr Robert Nowacki Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb studiów: Niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Prof. zw. dr hab. inż. dr h.c. Stanisław Urban Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Prof. zw. dr hab. inż. dr h.c. Stanisław Urban Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Prof. zw. dr hab. inż. dr h.c. Stanisław Urban Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Analiza rynku. Badania produktów By decyzje podejmowane na różnych etapach zarządzania produktem były trafne, trzeba

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... 11. Rozdział I. Systemowe zarządzanie jakością... 15

Spis treści. Przedmowa... 11. Rozdział I. Systemowe zarządzanie jakością... 15 Przedmowa... 11 Rozdział I. Systemowe zarządzanie jakością... 15 1. Charakterystyka zarządzania jakością... 15 1.1. Zarządzanie a kierowanie... 15 1.2. Cel i obiekt zarządzania... 16 1.3. Definiowanie

Bardziej szczegółowo

ZALECANA LITERATURA:

ZALECANA LITERATURA: ZALECANA LITERATURA: Marketing. Sposób myślenia i działania. Red. J. Perenc. Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 2002 A. Smalec, G. Rosa, L. Gracz: Marketing przewodnik do ćwiczeń. Wydawnictwo Naukowe US,

Bardziej szczegółowo

faza cyklu życia rodziny

faza cyklu życia rodziny Segmentacja i plasowanie dr Grzegorz Mazurek Wybór rynku docelowego Istota segmentacji Do rzadkości należy sytuacja, w której jedno przedsiębiorstwo odnosi znaczne sukcesy w sprzedaży wszystkiego dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH

MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH Beata Nowotarska-Romaniak wydanie 3. zmienione Warszawa 2013 SPIS TREŚCI Wstęp... 7 Rozdział 1. Istota marketingu usług zdrowotnych... 11 1.1. System marketingu usług... 11

Bardziej szczegółowo

Wielowymiarowa analiza regionalnego zróżnicowania rolnictwa w Polsce

Wielowymiarowa analiza regionalnego zróżnicowania rolnictwa w Polsce Wielowymiarowa analiza regionalnego zróżnicowania rolnictwa w Polsce Mgr inż. Agata Binderman Dzienne Studia Doktoranckie przy Wydziale Ekonomiczno-Rolniczym Katedra Ekonometrii i Informatyki SGGW Opiekun

Bardziej szczegółowo

Strategia. dr Bartłomiej Kurzyk. 1. Podsumowanie wprowadzające 2. Analiza sytuacji marketingowej 3. Analiza szans i zagrożeń 4.

Strategia. dr Bartłomiej Kurzyk. 1. Podsumowanie wprowadzające 2. Analiza sytuacji marketingowej 3. Analiza szans i zagrożeń 4. Strategia dr Bartłomiej Kurzyk 1. Podsumowanie wprowadzające 2. Analiza sytuacji marketingowej 3. Analiza szans i zagrożeń 4. Cele Jakie cele mogą pojawić się w planie marketingowym? Podajcie przykłady

Bardziej szczegółowo

Część I Formułowanie celów i organizacja badań

Część I Formułowanie celów i organizacja badań Spis treści Wstęp Część I Formułowanie celów i organizacja badań 1. Przedmiot i etapy badań marketingowych 1.1. Istota, przesłanki i użyteczność badań marketingowych 1.1.1. Definicja i cele badań 1.1.2.

Bardziej szczegółowo

Konsument. na rynku usług. Grażyna Rosa. Redakcja naukowa. Wydawnictwo C.H.Beck

Konsument. na rynku usług. Grażyna Rosa. Redakcja naukowa. Wydawnictwo C.H.Beck Konsument na rynku usług Redakcja naukowa Grażyna Rosa Wydawnictwo C.H.Beck KONSUMENT NA RYNKU USŁUG Autorzy Anna Bera Urszula Chrąchol-Barczyk Magdalena Małachowska Łukasz Marzantowicz Beata Meyer Izabela

Bardziej szczegółowo

Marketing dr Grzegorz Mazurek

Marketing dr Grzegorz Mazurek Marketing dr Grzegorz Mazurek Orientacja rynkowa jako podstawa marketingu Orientacja przedsiębiorstwa określa co jest głównym przedmiotem uwagi i punktem wyjścia w kształtowaniu działalności przedsiębiorstwa.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie marketingowe

Zarządzanie marketingowe Zarządzanie marketingowe 1. Pojęcie i wymiary zarządzania. 2. Struktura zarządzania przedsiębiorstwem (rys.). 3. Przedmiot i funkcje marketingu. 4. Naczelne zasady i główne zadanie marketingu. 5. Proces

Bardziej szczegółowo

Podejścia w skalowaniu wielowymiarowym obiektów symbolicznych

Podejścia w skalowaniu wielowymiarowym obiektów symbolicznych Marcin Pełka Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Katedra Ekonometrii i Informatyki Podejścia w skalowaniu wielowymiarowym obiektów symbolicznych 1. Wprowadzenie Metody skalowania wielowymiarowego obiektów

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Marketing Marketing Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and production engineering Rodzaj przedmiotu: podstawowy Rodzaj zajęć: Wyk. Ćwicz. Lab. Sem. Proj. Poziom studiów:

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe

Badania marketingowe Badania marketingowe Dr hab. prof. SGH Katedra Rynku i Marketingu SGH teresataranko@o2.pl Konsultacje pokój 302 Madalińskiego 6/8 Wtorek -15.00-16.00 Struktura problematyki 1. Definicja i funkcje badań

Bardziej szczegółowo

Metodyczne problemy badań preferencji konsumenckich

Metodyczne problemy badań preferencji konsumenckich Anna Szymańska Metodyczne problemy badań preferencji konsumenckich Wstęp Badania preferencji konsumenckich prowadzone są w celu poznania systemu ocen odzwierciedlających potrzeby i upodobania konsumenta,

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie produktu w oparciu o kryteria psychologiczne

Pozycjonowanie produktu w oparciu o kryteria psychologiczne Pozycjonowanie produktu w oparciu o kryteria psychologiczne Psychologiczne podstawy marketingu.02.06.2014 Małgorzata Badowska Katarzyna Maleńczyk Aleksandra Tomala Spis treści 1. Definicje 2. Istota pozycjonowania

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Podstawy marketingu na kierunku Administracja

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Podstawy marketingu na kierunku Administracja Poznań, 1.10.2016 r. dr Anna Scheibe adiunkt w Katedrze Nauk Ekonomicznych OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Podstawy marketingu na kierunku Administracja I. Informacje ogólne 1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

SATYSFAKCJA KLIENTÓW SKLEPÓW SPOŻYWCZYCH FUNKCJONUJĄCYCH W SIECI HANDLOWEJ - BADANIA ANKIETOWE

SATYSFAKCJA KLIENTÓW SKLEPÓW SPOŻYWCZYCH FUNKCJONUJĄCYCH W SIECI HANDLOWEJ - BADANIA ANKIETOWE Anna Kasprzyk Mariusz Giemza Katedra Zarządzania Jakością Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie SATYSFAKCJA KLIENTÓW SKLEPÓW SPOŻYWCZYCH FUNKCJONUJĄCYCH W SIECI HANDLOWEJ - BADANIA ANKIETOWE Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNY MARKETING cz. I

WSPÓŁCZESNY MARKETING cz. I Studia podyplomowe Trening Menedżerski - Wykład WSPÓŁCZESNY MARKETING cz. I Dr Barbara Bielicka e mail: barbara.bielicka@wsb.torun.pl Market ing Rynek i działania tworzące i rozwijające rynek koncepcja

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Marketing Marketing Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and production engineering Rodzaj przedmiotu: podstawowy Rodzaj zajęć: Wyk. Ćwicz. Lab. Sem. Proj. Poziom studiów:

Bardziej szczegółowo

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński 2012 Marketing produktu ekologicznego dr Marek Jabłoński Od kilku lat ekologia przestaje mieć znaczenie ideologiczne, w zamian za to nabiera wymiaru praktycznego i inżynierskiego. Większość firm na świecie,

Bardziej szczegółowo

Wycena klienta i aktywów niematerialnych

Wycena klienta i aktywów niematerialnych Wycena klienta i aktywów niematerialnych Istota wpływu klienta na wartość spółki Strategie marketingowe i zarządzanie nimi Metryki zorientowane na klienta Podatność i zmienność klientów Łączna wartość

Bardziej szczegółowo

Data Mining Wykład 9. Analiza skupień (grupowanie) Grupowanie hierarchiczne O-Cluster. Plan wykładu. Sformułowanie problemu

Data Mining Wykład 9. Analiza skupień (grupowanie) Grupowanie hierarchiczne O-Cluster. Plan wykładu. Sformułowanie problemu Data Mining Wykład 9 Analiza skupień (grupowanie) Grupowanie hierarchiczne O-Cluster Plan wykładu Wprowadzanie Definicja problemu Klasyfikacja metod grupowania Grupowanie hierarchiczne Sformułowanie problemu

Bardziej szczegółowo

Tegoroczna edycja badań przeprowadzana była na przełomie marca i kwietnia 2015.

Tegoroczna edycja badań przeprowadzana była na przełomie marca i kwietnia 2015. KONSUMENCKI LIDER JAKOŚCI 2015 to ogólnopolski, promocyjny program konsumencki, prowadzony przez Redakcję Strefy Gospodarki ogólnopolskiego, niezależnego dodatku dystrybuowanego wraz z Dziennikiem Gazetą

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Podstawy marketingu na kierunku Zarządzanie

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Podstawy marketingu na kierunku Zarządzanie Poznań, 1.10.2016 r. dr Anna Scheibe adiunkt w Katedrze Nauk Ekonomicznych OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Podstawy marketingu na kierunku Zarządzanie I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu

Bardziej szczegółowo

UE we Wrocławiu, WEZiT w Jeleniej Górze Katedra Ekonometrii i Informatyki

UE we Wrocławiu, WEZiT w Jeleniej Górze Katedra Ekonometrii i Informatyki UE we Wrocławiu, WEZiT w Jeleniej Górze Katedra Ekonometrii i Informatyki http://keii.ue.wroc.pl Prognozowanie procesów gospodarczych prowadzący: dr inż. Tomasz Bartłomowicz tomasz.bartlomowicz@ue.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Analiza i modelowanie_nowicki, Chomiak_Księga1.indb :03:08

Spis treści. Analiza i modelowanie_nowicki, Chomiak_Księga1.indb :03:08 Spis treści Wstęp.............................................................. 7 Część I Podstawy analizy i modelowania systemów 1. Charakterystyka systemów informacyjnych....................... 13 1.1.

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne Ekonomia menedżerska Katedra Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. Oleksandr Oksanych.

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne Ekonomia menedżerska Katedra Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. Oleksandr Oksanych. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-690 Nazwa modułu Marketing Międzynarodowy Nazwa modułu w języku angielskim International Marketing Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Wiele sektorów jedna specjalizacja. 10 lat doświadczenia w analizach B2B

Wiele sektorów jedna specjalizacja. 10 lat doświadczenia w analizach B2B Data wydania raportu: wrzesień. Sygn. 477/09/ Stron: 40 (PowerPoint) Format dostawy: elektronicznie PDF Język: polski Cena licencji krajowej: 4 000 PLN netto. Zamawiam Wydawca: Keralla Research Instytut

Bardziej szczegółowo

zbiorowa / pod red. Lechosława Garbarskiego ; [aut. Radosław Baran Wprowadzenie 15

zbiorowa / pod red. Lechosława Garbarskiego ; [aut. Radosław Baran Wprowadzenie 15 Marketing : kluczowe pojęcia i praktyczne zastosowania : praca zbiorowa / pod red. Lechosława Garbarskiego ; [aut. Radosław Baran et al.]. Warszawa, 2011 Spis treści Wprowadzenie 15 Rozdział 1 Istota marketingu

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe. Omówione zagadnienia. Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania

Badania marketingowe. Omówione zagadnienia. Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie Badania marketingowe Wykład 9 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Omówione zagadnienia Instrumenty pomiarowe wykorzystywane w

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Zwycięskie strategie przedsiębiorstw dr Grzegorz Głód Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 23 marca 2015 r. Być konkurencyjnym??? Najlepszym sposobem przewidywania przyszłości

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, 24 i 24 listopada 2015 r. BADANIA WYDARZEŃ SPORTOWYCH

Gdańsk, 24 i 24 listopada 2015 r. BADANIA WYDARZEŃ SPORTOWYCH Gdańsk, 24 i 24 listopada 2015 r. BADANIA WYDARZEŃ SPORTOWYCH BADANIA WYDARZEŃ SPORTOWYCH SPORT zjawisko społeczne a pozytywne wartości i emocje kojarzone z rywalizacją i satysfakcją sportową są wykorzystywane

Bardziej szczegółowo

Opracowanie produktów spoŝywczych. Podejście marketingowe - Earle Mary, Earle Richard, Anderson Allan. Spis treści. Przedmowa

Opracowanie produktów spoŝywczych. Podejście marketingowe - Earle Mary, Earle Richard, Anderson Allan. Spis treści. Przedmowa Opracowanie produktów spoŝywczych. Podejście marketingowe - Earle Mary, Earle Richard, Anderson Allan Spis treści Przedmowa Część I. Wprowadzenie 1. Kluczowe czynniki sukcesu lub niepowodzenia nowych produktów

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9

Spis treści. Wstęp... 9 Spis treści Wstęp... 9 Rozdział 1 Wprowadzenie do problematyki badań rynków zagranicznych... 17 1.1. Procesy globalizacji a badania rynków zagranicznych... 17 1.1.1. Istota i determinanty procesów globalizacji...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Podstawy marketingu na kierunku Administracja

PROJEKT OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Podstawy marketingu na kierunku Administracja Poznań, dnia 20 sierpnia 2012 r. dr Anna Scheibe adiunkt w Katedrze Nauk Ekonomicznych PROJEKT OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Podstawy marketingu na kierunku Administracja I. Informacje

Bardziej szczegółowo

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE. Nie dotyczy. podstawowy i kierunkowy

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE. Nie dotyczy. podstawowy i kierunkowy 1.1.1 Podstawy marketingu I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE PODSTAWY MARKETINGU Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P14 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie Wielkopolskim

Bardziej szczegółowo

Etapy modelowania ekonometrycznego

Etapy modelowania ekonometrycznego Etapy modelowania ekonometrycznego jest podstawowym narzędziem badawczym, jakim posługuje się ekonometria. Stanowi on matematyczno-statystyczną formę zapisu prawidłowości statystycznej w zakresie rozkładu,

Bardziej szczegółowo

Próba wykorzystania podejścia wielomodelowego w klasyfikacji jednostek samorządowych

Próba wykorzystania podejścia wielomodelowego w klasyfikacji jednostek samorządowych Jacek Batóg Uniwersytet Szczeciński Próba wykorzystania podejścia wielomodelowego w klasyfikacji jednostek samorządowych Agregacja wyników uzyskiwanych w odrębnych badaniach, często również przy pomocy

Bardziej szczegółowo

Podstawy Marketingu. Marketing zagadnienia wstępne

Podstawy Marketingu. Marketing zagadnienia wstępne Podstawy Marketingu Marketing zagadnienia wstępne Definicje marketingu: Marketing to zyskowne zaspokajanie potrzeb konsumentów /Kotler 1994/. Marketing to kombinacja czynników, które należy brać pod uwagę

Bardziej szczegółowo

Do realizacja tego zadania zalicza się weryfikację poprawności rozwiązań zaproponowanych przez realizatora (wykonawcę), czyli:

Do realizacja tego zadania zalicza się weryfikację poprawności rozwiązań zaproponowanych przez realizatora (wykonawcę), czyli: Opis wymagań dotyczących usług w zakresie ewaluacji produktów projektu innowacyjnego w zakresie opracowania i wdrożenia koncepcji, metodyki oraz narzędzi badań wskaźników jakości życia i jakości usług

Bardziej szczegółowo

Wykaz publikacji. Pozycje zwarte:

Wykaz publikacji. Pozycje zwarte: Wykaz publikacji Pozycje zwarte: 1. Zadania z metod ilościowych w ekonomii. Skrypt. Praca zbiorowa pod red. M. Montygierda-Łoyby. Wrocław AE 1988, 209 s. (Współautorzy: Z. Bobowski, T. Borys, M. Budrewicz,

Bardziej szczegółowo

Metody badań marketingowych

Metody badań marketingowych Metody badań marketingowych Prof. dr hab. Krzysztof Opolski Dr Jarosław Górski Program zajęć 1. Marketing w praktyce od marketingu neandertalskiego do marketingu strategicznego 2. Obszary badań marketingowych

Bardziej szczegółowo

Audyt efektywności działań społecznościowych i mobilnych. Dedykowany workshop wg metodologii TRUE prowadzi dr Albert Hupa.

Audyt efektywności działań społecznościowych i mobilnych. Dedykowany workshop wg metodologii TRUE prowadzi dr Albert Hupa. workshops. Dedykowany workshop wg metodologii TRUE prowadzi dr Albert Hupa. Cel warsztatu: Przekazanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do wypracowywania optymalnego sposobu pomiaru efektywności kampanii

Bardziej szczegółowo

PRODUKT (product) CENA (price) PROMOCJA (promotion) DYSTRYBUCJA (place) 7 (P) (+ Process, Personnel, Physical Evidence)

PRODUKT (product) CENA (price) PROMOCJA (promotion) DYSTRYBUCJA (place) 7 (P) (+ Process, Personnel, Physical Evidence) Marketing-mix Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P Cena w marketingu dr Grzegorz Mazurek PRODUKT (product) CENA (price) DYSTRYBUCJA (place) PROMOCJA (promotion) 7 (P) (+ Process, Personnel,

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA EKONOMICZNA

STATYSTYKA EKONOMICZNA STATYSTYKA EKONOMICZNA Analiza statystyczna w ocenie działalności przedsiębiorstwa Opracowano na podstawie : E. Nowak, Metody statystyczne w analizie działalności przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2001 Dr

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Profil : Zawodowy Stopień studiów: I Kierunek studiów: Turystyka i Rekreacja Specjalność: Wszystkie Semestr: Forma studiów: I stacjonarne/niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2009/2010

TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2009/2010 TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2009/2010 Katedra Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju Regionalnego (nazwa Jednostki Organizacyjnej) Geodezja

Bardziej szczegółowo

Sprowadzenie rzeczywistości do pewnych jej elementów określanych jako zmienne i stałe, razem z relacjami, jakie między tymi elementami zachodzą.

Sprowadzenie rzeczywistości do pewnych jej elementów określanych jako zmienne i stałe, razem z relacjami, jakie między tymi elementami zachodzą. Model: Sprowadzenie rzeczywistości do pewnych jej elementów określanych jako zmienne i stałe, razem z relacjami, jakie między tymi elementami zachodzą. Odwzorowanie rzeczywistości poprzez definiowanie

Bardziej szczegółowo

Przedmowa 13. Wstęp 15. Podziękowania 17. Podziękowania od wydawcy 19. Jak korzystać z ksiąŝki 21

Przedmowa 13. Wstęp 15. Podziękowania 17. Podziękowania od wydawcy 19. Jak korzystać z ksiąŝki 21 Zarządzanie logistyką /Alan Harrison, Remko van Hoek. Warszawa, 2010 Spis treści Przedmowa 13 Wstęp 15 Podziękowania 17 Podziękowania od wydawcy 19 Jak korzystać z ksiąŝki 21 Układ ksiąŝki 25 Część 1.

Bardziej szczegółowo

Badania Marketingowe. Kalina Grzesiuk

Badania Marketingowe. Kalina Grzesiuk Badania Marketingowe Kalina Grzesiuk definicja Badania marketingowe systematyczny i obiektywny proces gromadzenia, przetwarzania oraz prezentacji informacji na potrzeby podejmowania decyzji marketingowych.

Bardziej szczegółowo

PROGNOZOWANIE PRZYCHODÓW ZE SPRZEDAŻY

PROGNOZOWANIE PRZYCHODÓW ZE SPRZEDAŻY Joanna Chrabołowska Joanicjusz Nazarko PROGNOZOWANIE PRZYCHODÓW ZE SPRZEDAŻY NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTWA HANDLOWEGO TYPU CASH & CARRY Wprowadzenie Wśród wielu prognoz szczególną rolę w zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

Marketing 1 Słowo wstępne

Marketing 1 Słowo wstępne Marketing 1 Słowo wstępne dr Jolanta Tkaczyk Katedra Marketingu O czym będzie? Organizacja zajęć Program zajęć Zasady zaliczenia Lektury Wprowadzenie do marketingu 1 Organizacja Dyżur - 109 A czwartek

Bardziej szczegółowo