Wielopunktowy układ do pomiaru czasoprzestrzennych rozkładów prdkoci powietrza i ste metanu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wielopunktowy układ do pomiaru czasoprzestrzennych rozkładów prdkoci powietrza i ste metanu"

Transkrypt

1 #$%&%'%()*+$##,-./%0/.' /1#)2++3)(##$+' '14.)&(/$% :;.+-0 Opracowanie zasad pomiarów i bada parametrów powietrza kopalnianego dla oceny zagroenia metanowego i poarowego w podziemnych zakładach górniczych wydobywajcych wgiel kamienny Produkt 3 Wielopunktowy układ do pomiaru czasoprzestrzennych rozkładów prdkoci powietrza i ste metanu Autorzy: Prof. dr hab. in. Wacław Dziurzyski Prof. dr hab. in. Stanisław Wasilewski Dr hab. in Jerzy Krawczyk prof. IMG PAN Dr in. Przemysław Skotniczny Dr in. Janusz Kruczkowski Mgr in. Piotr Ostrogórski Tadeusz Bacia Kierownik projektu strategicznego: Prof. dr hab. in. Stanisław Wasilewski KRAKÓW, kwiecie 2013 roku 1!"

2 Spis treci Wstp 1. Miernik prdkoci przepływu powietrza i stenia metanu (metanoanemometr) 1.1. Układ elektroniczny 1.2. Układ mechaniczny 1.3. Parametry metrologiczne 2. Komputerowy system sterowania i akwizycji danych z oprogramowaniem 3. Układ mechaniczny do przestrzennego rozmieszczenia czujników w wyrobisku 4. Instrukcja obsługi programu Załcznik: Oprogramowanie w wersji egzekucyjnej

3 3 Wstp W Instytucie Mechaniki Górotworu PAN zostało skonstruowane urzdzenie do badania rozkładu pola prdkoci i stenia metanu w przekroju poprzecznym wyrobiska. Na specjalnej konstrukcji nonej umieszcza si okrelon ilo skrzydełkowych czujników anemometrycznych. Konstrukcja ta zbudowana jest z teleskopowo składanych rurek, rozpieranych w wybranych miejscach przekroju poprzecznego wyrobiska. Czujnik prdkoci powietrza i stenia metanu zintegrowany w jednym urzdzeniu w sposób synchroniczny wykonuj pomiary w wybranych punktach przekroju wyrobiska. Ze wzgldu na wymóg utrzymania moliwie najbardziej nieinwazyjnego charakteru pomiaru zrezygnowano ze wszystkich dodatkowych elementów zakłócajcych przepływ w miejscu prowadzenia pomiarów. Dlatego przesyłanie danych pomidzy czujnikami, oraz do systemu akwizycji i analizy danych (komputer z urzdzeniami odbiorczo nadawczymi), odbywa si bezprzewodowo drog radiow. Ilo czujników umieszczanych w przekroju jest zmienna i moe waha si w granicach od kilku do kilkunastu. Transmitowane do komputera w czasie rzeczywistym dane pomiarowe, s przekształcone tak, aby na bieco obserwowa ich zmienno oraz wylicza interesujce wielkoci. Dane s gromadzone w pamici kadego z czujników, co jest dodatkowym zabezpieczeniem przed ich utrat. Rozwizaniem, które wnosi now jako do bada nad przepływami gazów w wyrobiskach kopal, jest jednoczesny wielopunktowy pomiar w przekroju, z wykorzystaniem czujników metanu i anemometrycznych. Rozwizanie konstrukcyjne zapewnia moliwie bliskie połoenie wzgldem siebie par sensorów - stenia metanu i prdkoci przepływu powietrza. Dotychczas wykorzystywany system składajcy si z czujników anemometrycznych umoliwiał nie tylko pomiar prdkoci lokalnych i wyznaczanie profilu prdkoci, ale dziki zastosowaniu odpowiednich modeli matematycznych, był bardzo dokładnym urzdzeniem pomiarowym natenia strumienia objtoci. Wzbogacenie go o wielopunktowy, synchroniczny pomiar stenia metanu stwarza system metrologiczny dotychczas nieznany na polskich kopalniach. Umoliwia on badanie rozkładów koncentracji metanu w powietrzu i obserwacj stanów nieustalonych ste metanu na wylotach z rejonów w których wystpuj jego ródła. W zastosowaniach komercyjnych przełoy si to na optymalizowanie połoenia czujników metanu i anemometrycznych oraz precyzyjne pomiary metanowoci wentylacyjnej. Ze wzgldu na miejsce wykonywania pomiarów system spełnia kryteria okrelone we właciwych przepisach, szczególnie dotyczcych budowy aparatury i urzdze przeznaczonych do pracy w strefach zagroonych wybuchami gazów. System nie jest przeznaczony do pracy stacjonarnej, z tego powodu zasilanie odbywa si z wewntrznych ródeł akumulatorowych. W skład układu wchodz: Mierniki prdkoci przepływu powietrza i stenia metanu (16 sztuk). Komputerowy system sterowania i akwizycji danych z oprogramowaniem. Układ mechaniczny do przestrzennego rozmieszczenia czujników w wyrobisku. 1. Miernik prdkoci przepływu powietrza i stenia metanu (metanoanemometr) 1.1. Układ elektroniczny Schemat blokowy obwodów elektronicznych miernika prdkoci przepływu powietrza i stenia metanu (metanoanemometru) pokazano na rys. 1. Układem nadzorujcym prac jest system mikroprocesorowy oparty o procesor z rodziny AVR XMEGA firmy Atmel. System gromadzi i konfiguruje dane z dwóch rónych czujników pomiarowych. Czujnikiem

4 4 prdkoci przepływu powietrza jest dwukierunkowy anemometryczny czujnik skrzydełkowy opracowany w IMG PAN. Jako czujnik stenia metanu wykorzystano pellistorow komor pomiarow opracowan w firmie SENSOR GAZ, pracujc w dwóch podzakresach. Z urzdzeniami zewntrznymi miernik moe komunikowa si przy pomocy transmisji przewodowej z wykorzystaniem portu USB, lub przy pomocy transmisji radiowej w pamie 868 MHz. W drugim przypadku urzdzenie wykorzystuje układ transceiver FM-USB podłczony do komputera. Podczas pomiarów dane pomiarowe mog by przekazywane drog radiow do komputera sterujcego systemem pomiarowych i jednoczenie gromadzone w pamici wewntrzne miernika o pojemnoci 32 Mb. Autonomi zasilania gwarantuje układ akumulatorów Ni-MH. Przewidziano moliwo jednoczesnej pracy i komunikowania si z komputerem sterujcym dla 16 mierników. Mierniki mog równie działa w rybie autonomicznym, po wczeniejszym zaprogramowaniu parametrów ich pracy. Schemat układu elektronicznego został przedstawiony na rys. 2. CZUJNIK PRDKOCI CZUJNIK METANU USB SYSTEM MIKROPROCESOROWY ATXMEGA32 NADAJNIK ODBIORNIK 868 Mhz UKŁAD ZASILANIA PAMI 32MB Rys. 1. Schemat blokowy układu elektronicznego miernika ste metanu i prdkoci przepływu powietrza Rys. 2. Układ elektroniczny miernika ste metanu i prdkoci przepływu powietrza Układ elektroniczny czujnika został wykonany w technologii montau powierzchniowego SMT. W tym celu zaprojektowano odpowiedni topologi dwustronnego

5 5 obwodu drukowanego. Widok płytki obwodu elektronicznego i rozmieszczenia elementów pokazano na rys. 3. Rys. 3. Topologia obwodu drukowanego i rozmieszczenie elementów 1.2. Układ mechaniczny Na rys. 4. pokazano ide rozwizania konstrukcyjnego miernika i jego podstawowe wymiary. Nad czujnikiem anemometrycznym (2) znajduje si czujnik ste metanu (1). Wlot komory pomiarowej czujnika metanu skierowany jest do wntrza osłony czujnika skrzydełkowego. Takie rozwizanie pozwala na przyjcie quasi-punktowego charakteru pomiaru. Poniej czujnika skrzydełkowego umieszczono w obudowie (3) układ elektroniczny wraz z nadajnikiem i odbiornikiem RF oraz z zespołem akumulatorów. Układ RF korzysta z anteny wewntrznej. W dolnej czci osłony zespołu elektroniki wbudowano wyłcznik z sygnalizatorem optycznym typu LED i gniazdo ładowania akumulatorów połczone z portem USB. Na fot. 1 pokazano widok czujnika i fotografi czujnika zamontowanego na stanowisku pomiarowym w przekroju wyrobiska kopalnianego. Najbardziej istotne elementy konstrukcji mechanicznej miernika pokazano na rys. 5 i 6.

6 6 Rys. 4. Miernik stenia metanu i prdkoci przepływu powietrza. Rozmieszczenie elementów pomiarowych. 1-czujnik metanu. 2-czujnik prdkoci Fot. 1. Bezprzewodowy miernik stenia metanu i prdkoci przepływu powietrza

7 7 Rys. 5. Konstrukcja mechaniczna miernika st enia metanu i pr dko ci przepływu powietrza. Wspornik głowicy pomiarowej Rys. 6. Konstrukcja mechaniczna miernika st enia metanu i pr dko ci przepływu powietrza.

8 Parametry metrologiczne Osłona komory pomiarowej czujnika metanu Poniej podano uzyskane parametry metrologiczne czujnika wraz z błdami zdefiniowanymi dla kadej mierzonej wielkoci. a). Prdko przepływu powietrza Zakres pomiarowy prdkoci przepływu: Błd pomiaru prdkoci przepływu: Rozdzielczo: Czstotliwo pomiarów: ± (0,2 20 m/s) ± (0,5% rdg * + 0,02 m/s) 0,01 m/s 1 Hz b). Stenie metanu Zakres pomiarowy stenia metanu: 0 100% V/V ** Podzakresy pomiaru stenia metanu: 0 100% DGW 5 100% V/V Błd pomiaru ste metanu: 0,1% dla zakresu 0 2% V/V 5% wskaza dla zakresu 2 5% V/V 3% dla zakresu 5 60% V/V 5% wskaza dla zakresu % V/V Rozdzielczo: 0,01% dla zakresu 0 100% DGW *** 0,1% V/V dla zakresu 5 100% V/V Czstotliwo pomiarów: 1 Hz Uyte skróty oznaczaj: * rdg warto odczytywana (reading) ** V/V procentowe stenie objtociowe (Volume/Volume) *** DGW dolna granica wybuchowoci (Lower Explosive Limit, LEL) 2. Komputerowy system sterowania i akwizycji danych z oprogramowaniem Do sterowania systemu uywany jest przemysłowy komputer typu Toughbook firmy Panasonic model CF-19 mk5, pokazany na fot. 2. Jest to urzdzenie zaprojektowane do pracy w szczególnie trudnych warunkach, o stopniu ochronnym obudowy IP65. Komputer ma zainstalowane pełne oprogramowanie do obsługi systemu włcznie z modułem analizy danych pomiarowych. Oprogramowanie zawiera programy dla systemów mikroprocesorowych układów elektronicznych oraz programy do komputera sterujcego systemem i program do analizy danych. Oprogramowanie dla procesorów zostało napisane w rodowisku Atmel Studio. Bootloader pozwala na łatwe ładowanie zmodyfikowanego oprogramowania.

9 9 Fot. 2. Komputer typu Panasonic CF 19 przeznaczony do sterowania i akwizycji danych pomiarowych z widocznym modułem radiowym do łcznoci z metanoanemometrami Program sterujcy CH4 Flow zaimplementowany na komputerze CF-19 mk5 umoliwia: konfigurowanie czujników wzorcowanie czujników diagnostyk czujników wizualizacj rozmieszczenia czujników w przekroju z podaniem ich geometrycznego połoenia akwizycj danych pomiarowych podgld w czasie rzeczywistym danych pomiarowych w postaci wykresów odwzorowujcych rozkłady pól prdkoci lub koncentracji komunikacj z czujnikami on-line przez Internet (jeeli jest to moliwe) eksport danych Na rys. 7 pokazano przykładowo okno programu wizualizujce rozmieszczenie czujników. Widoczne s ich numery identyfikacyjne, współrzdne geometryczne i pola wartoci wielkoci mierzonych (stenia i prdkoci).

10 10 Rys. 7. Okno programu nadzorujcego prac systemu Do analizy danych uzyskanych przy pomocy programu CH4 Flow słuy program CH4 Flow Graphics. Program pozwala na graficzn prezentacj wyników a take na wyliczenie strumieni objtoci i metanu. Wyliczenie strumienia objtoci wykonywane jest metod pola prdkoci polegajc na całkowaniu rozkładu prdkoci na polu przekroju poprzecznego wyrobiska. Metoda ta została dokładnie opisana w monografii pt. Zmienno pola prdkoci i strumienia objtoci powietrza w wyrobiskach kopal głbinowych (Krach, Krawczyk, Kruczkowski, Pałka: 2006). Plik z danymi wczytywany jest z programu CH4 Flow. Wybieramy mierniki z których bd analizowane dane, rys. 8. Z pomoc rozwijanej listwy Typ obudowy moemy wybra odpowiadajca miejscu pomiarów obudow. W programie zaszyto dane geometryczne nastpujcych typów obudów: ŁP6/A ŁP7/A ŁP7/4/A ŁP8/A ŁP8/4/A ŁP9/A ŁP9/4/A ŁP10/A ŁP10/4/A ŁP11/4/A Dodatkowo uytkownik ma moliwo wyboru opcji Elipsa, która odpowiada przekrojowi przyblianemu połow przekroju elipsy. Pozwala to korzystanie z programu na podstawie rutynowo wyznaczanych na kopalni danych geometrycznych; szeroko po spgu i wysoko do stropu Wymiary osi elipsy mona modyfikowa. W przypadku obudów standardowych istnieje moliwo modyfikacji wysokoci spgu.

11 11 Rys. 8. Okno programu CH4 Flow Graphics z opcj wyboru danych do analizy Po zamkniciu okna z wykresami danych z czujników, automatycznie na podstawie danych z programu CH4 Flow w obrysie wyrobiska pojawia si rozmieszczenie czujników. Zaznaczenie czujników połoonych najbliej brzegów wyrobiska wykonuje si rcznie. Program automatycznie wyznacza dodatkowe wirtualne mierniki w punktach przecicia przektnych czworoktów utworzonych przez mierniki rzeczywiste, oraz dodatkowe wirtualne mierniki na brzegach obrysu wyrobiska rys. 9. Rys. 9. Okno programu CH4 Flow Graphics z opcj oblicze finalnych Jednoczenie obliczane s strumienie objtoci i metanu. Dodatkowo mona wygenerowa ich wykresy. Mona take generowa przebiegi z czujników wirtualnych. Program podaje przekroje obliczone na podstawie danych technicznych obudów, standardowych pomiarów

12 12 geometrycznych i oblicze w oparciu o algorytm wyliczania strumienia objtoci na podstawie metody pola prdkoci. 3. Układ mechaniczny do przestrzennego rozmieszczenia czujników w wyrobisku Istotnym elementem systemu jest układ konstrukcji nonej do przestrzennego rozmieszczenia czujników. Jest to modułowa konstrukcja zaprojektowana pod ktem moliwoci transportu w stanie złoonym w stosowanych w kopalniach rodkach transportu ludzi. Wykonana jest z kwasoodpornych cienkociennych rurek połczonych specjalnie zaprojektowanymi elementami z tworzyw ertacatelowych. Czujniki mocowane s na wysignikach pozwalajcych na łatwe pozycjonowanie. Podstawowe elementy konstrukcji pokazano na rys. 10. Rys.10. Układ mechaniczny mobilnego systemu nonego do przestrzennego rozmieszczania czujników pomiarowych w przekroju wyrobiska Czujniki zostan zamontowane w przekroju poprzecznym wyrobiska z wykorzystaniem pionowych i poziomych, połczonych ze sob, teleskopowo rozkładanych rurowych elementów mechanicznych. Utworzony zostanie przestrzenny układ płaskiej kratownicy z przegubowo mocowanymi do niej czujnikami. Konstrukcje czujników i kratownicy projektowane s w sposób pozwalajcy na jak najmniejsze zakłócenie przepływu. Na rys. 11 i 12 pokazano szczegóły techniczne elementów kratownicy.

13 13 Rys. 11. Elementy mechaniczne układu nonego. Uchwyt metanoanemometru Rys. 12. Elementy mechaniczne układu nonego. Zaciski

14 14 I n s t y t u t M e c h a n i k i G ó r o t w o r u P o l s k i e j A k a d e m i i N a u k

15 15 SPIS TRECI!"!! "#$%&#! ' (#!) ' "&!!&*) ' "&+$!,+"&- ' "&+$$"+#"&*. '' +%!

16 16 Przedmiot instrukcji / / :;/465< 2=*'(>5#6940? Zakres stosowania 5< 65 40;01 2=*'(>5? Widok ogólny programu 5< 65 40;01 2=*'(>5?

17 17 Opis funkcji programu Wczytanie danych Do wczytywania plik projektu z programu CH4 Flow słuy przycisk Wczytaj projekt (program akceptuje tylko poprawne pliki XML *.chf. Po wczytaniu poprawnego pliku projektu wywietla si wykres z danymi z wczytanego pliku. Za pomoc listy czujników z lewej strony ekranu wybieramy które z nich maj by uyte do analizy. Po zaznaczeniu wybranych czujników klikamy przycisk Zatwierd. Po zatwierdzeniu na dysku twardym w katalogu w którym znajduje si program CH4 Flow Graphics utworzony zostaje plik CSV z zapisem pomiarów wybranych czujników.

18 18 Wybór kształtu obudowy Po zamkniciu ekranu z wykresem prdkoci na ekranie głównym narysowane zostaj zgodnie z połoeniem z wczytanego pliku czujniki. Za pomoc listy rozwijanej Wybierz typ obudowy moemy wybra typ obudowy z poniszej listy: 1. Elipsa 2. Obudowa ŁP6/A 3. Obudowa ŁP7/A 4. Obudowa ŁP7/4/A 5. Obudowa ŁP8/A 6. Obudowa ŁP8/4/A 7. Obudowa ŁP9/A 8. Obudowa ŁP9/4/A 9. Obudowa ŁP10/A 10. Obudowa ŁP10/4/A 11. Obudowa ŁP11/4/A Po wybraniu kształtu Elipsa uytkownik ma moliwo modyfikacji wysokoci i szerokoci elipsy za pomoc strzałek znajdujcych si po prawej stronie ekranu, w kadej innej opcji uytkownik moe ustawia wysoko od spgu.

19 19 Wybór punktów brzegowych W celu zaznaczenia punktów brzegowych naley przytrzyma przycisk CTRL oraz za pomoc kliknicia w czujnik zmienia jego zaznaczenie. Punkty wokół linii brzegowej zaznaczamy poprzez jednokrotne kliknicie (obrazek zmienia si za ółto-zielony), a rodkowe punkty przy spgu zaznaczmy podwójnym klikniciem (obrazek zmienia si za zielono fioletowy). Przykładowe zaznaczenie przedstawia poniszy rysunek : Po zaznaczeniu trzeba równie ustawi liczb n potrzebn do dalszych oblicze w programie.

20 20 Obliczenia Po zaznaczeniu punktów brzegowych klikamy przycisk Wykonaj obliczenia jeeli zaznaczone zostały dobre punkty brzegowe program wykona obliczenia i wyznaczy punkty brzegowe oraz wirtualne i wyrysuje je na ekranie głównym. Obliczy równie strumie objtoci powietrza i metanu. Wynik przykładowych oblicze pokazuje poniszy rysunek : W celu wywietlenia wykresu strumienia objtoci naley nacisn przycisk Poka wykres strumienia objtoci. Oprócz strumienia uytkownik moe przeglda wykres danych z kadego czujnika (równie tych wirtualnych) poprzez kliknicie prawym przyciskiem na wybrany czujnik i wybranie opcji Poka wykres.

!"#$#%#&'()*"!!+,-.#/.-%.0!'1**2'&!!"*% %03-'$&."#*4567879:-*,/

!#$#%#&'()*!!+,-.#/.-%.0!'1**2'&!!*% %03-'$&.#*4567879:-*,/ !"#$#%#&'()*"!!+,-.#/.-%.0!'1**2'&!!"*% %03-'$&."#*4567879:-*,/ Projekt Strategiczny - Zadanie 3 Opracowanie zasad pomiarów i bada parametrów powietrza kopalnianego dla oceny zagroenia metanowego i poarowego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu DIALux 2.6

Instrukcja obsługi programu DIALux 2.6 Instrukcja obsługi programu DIALux 2.6 Marcin Kuliski Politechnika Wrocławska Program DIALux słuy do projektowania sztucznego owietlenia pomieszcze zamknitych, terenów otwartych oraz dróg. Jego najnowsze,

Bardziej szczegółowo

POBÓR MOCY MASZYN I URZDZE ODLEWNICZYCH

POBÓR MOCY MASZYN I URZDZE ODLEWNICZYCH Eugeniusz ZIÓŁKOWSKI, 1 Roman WRONA 2 Wydział Odlewnictwa AGH 1. Wprowadzenie. Monitorowanie poboru mocy maszyn i urzdze odlewniczych moe w istotny sposób przyczyni si do oceny technicznej i ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Eugeniusz ZIÓŁKOWSKI 1 Wydział Odlewnictwa AGH, Kraków

Eugeniusz ZIÓŁKOWSKI 1 Wydział Odlewnictwa AGH, Kraków Eugeniusz ZIÓŁKOWSKI 1 Wydział Odlewnictwa AGH, Kraków 1. Wprowadzenie. Szczegółowa analiza poboru mocy przez badan maszyn czy urzdzenie odlewnicze, zarówno w aspekcie technologicznym jak i ekonomicznym,

Bardziej szczegółowo

Rezonans szeregowy (E 4)

Rezonans szeregowy (E 4) POLITECHNIKA LSKA WYDZIAŁINYNIERII RODOWISKA I ENERGETYKI INSTYTT MASZYN I RZDZE ENERGETYCZNYCH Rezonans szeregowy (E 4) Opracował: mgr in. Janusz MDRYCH Zatwierdził: W.O. . Cel wiczenia. Celem wiczenia

Bardziej szczegółowo

Urządzenie do pomiaru prędkości przepływu powietrza i stężenia metanu w wyrobisku kopalni

Urządzenie do pomiaru prędkości przepływu powietrza i stężenia metanu w wyrobisku kopalni Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN Tom 15, nr 1-2, czerwiec 2013, s. 23-30 Instytut Mechaniki Górotworu PAN Urządzenie do pomiaru prędkości przepływu powietrza i stężenia metanu w wyrobisku kopalni

Bardziej szczegółowo

Laboratorium elektryczne. Falowniki i przekształtniki - I (E 14)

Laboratorium elektryczne. Falowniki i przekształtniki - I (E 14) POLITECHNIKA LSKA WYDZIAŁINYNIERII RODOWISKA I ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN I URZDZE ENERGETYCZNYCH Laboratorium elektryczne Falowniki i przekształtniki - I (E 14) Opracował: mgr in. Janusz MDRYCH Zatwierdził:

Bardziej szczegółowo

MAGISTRALA PROFIBUS W SIŁOWNIKU XSM

MAGISTRALA PROFIBUS W SIŁOWNIKU XSM DTR Załcznik nr 6 MAGISTRALA PROFIBUS W SIŁOWNIKU XSM Wydanie 1b lipiec 2014 r. 1 Załcznik nr 6 DTR SPIS TRECI STRONA 1. Własnoci interfejsu PROFIBUS DP... 3 2. Podłczenie magistrali... 3 3. Parametry

Bardziej szczegółowo

Program SMS4 Monitor

Program SMS4 Monitor Program SMS4 Monitor INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1.0 Spis treci 1. Opis ogólny... 2 2. Instalacja i wymagania programu... 2 3. Ustawienia programu... 2 4. Opis wskaników w oknie aplikacji... 3 5. Opcje uruchomienia

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1. ZAKŁAD ELEKTRONIKI GÓRNICZEJ ZEG SPÓŁKA AKCYJNA, Tychy, PL BUP 03/10

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1. ZAKŁAD ELEKTRONIKI GÓRNICZEJ ZEG SPÓŁKA AKCYJNA, Tychy, PL BUP 03/10 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 117620 (22) Data zgłoszenia: 31.07.2008 (19) PL (11) 65397 (13) Y1 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Spis treci 1.Wprowadzenie....3 2. Wymagania....3 3. Instalacja oprogramowania...3 4. Uruchomienie Programu...5 4.1. Menu główne...5 4.2. Zakładki...6 5. Praca z

Bardziej szczegółowo

MOBILNY SYSTEM ODCZYTU SIECI RADIOMODEMÓW 433MHz OPIS TECHNICZNY

MOBILNY SYSTEM ODCZYTU SIECI RADIOMODEMÓW 433MHz OPIS TECHNICZNY RADIOMODEMÓW 433MHz Opracowanie: ELBIT Firma Innowacyjno-Wdro eniowa 33-100 Tarnów ul. Krzyska 15 www.elbit.resnet.pl System zbudowano z wykorzystaniem radiomodemów MO1 firmy Elbit. Ka dy z nich zainstalowany

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu CalcuLuX 4.0

Instrukcja obsługi programu CalcuLuX 4.0 Instrukcja obsługi programu CalcuLuX 4.0 Katarzyna Jach Marcin Kuliski Politechnika Wrocławska Program CalcuLuX jest narzdziem wspomagajcym proces projektowania owietlenia, opracowanym przez Philips Lighting.

Bardziej szczegółowo

Przed instalacj naley sprawdzi wersj posiadanych sterowników urzdzenia. Powinna by nie starsza ni:

Przed instalacj naley sprawdzi wersj posiadanych sterowników urzdzenia. Powinna by nie starsza ni: Instalacja karty TechniSat Sky Star 2 Przed instalacj naley sprawdzi wersj posiadanych sterowników urzdzenia. Powinna by nie starsza ni: DriverVer = 07/08/2003 4.2.8.9999 Po zainstalowaniu karty na złczu

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy panel sterowania wentylatorami

Mikroprocesorowy panel sterowania wentylatorami Mikroprocesorowy panel sterowania wentylatorami Przeznaczenie: Mikroprocesorowy panel sterowania wraz z układem wentylatorów przeznaczony jest do pomiaru, kontroli i automatycznego utrzymywania temperatury

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie programu Microsoft Excel do analizy wyników nauczania

Zastosowanie programu Microsoft Excel do analizy wyników nauczania Grayna Napieralska Zastosowanie programu Microsoft Excel do analizy wyników nauczania Koniecznym i bardzo wanym elementem pracy dydaktycznej nauczyciela jest badanie wyników nauczania. Prawidłow analiz

Bardziej szczegółowo

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi 1.Wymagania techniczne 1.1. Wymagania sprztowe - minimalne : komputer PC Intel

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu MechKonstruktor

Instrukcja obsługi programu MechKonstruktor Instrukcja obsługi programu MechKonstruktor Opracował: Sławomir Bednarczyk Wrocław 2002 1 1. Opis programu komputerowego Program MechKonstruktor słuy do komputerowego wspomagania oblicze projektowych typowych

Bardziej szczegółowo

Ateus - Helios. System domofonowy

Ateus - Helios. System domofonowy Ateus - Helios System domofonowy Klawiatura telefoniczna: Uywajc klawiatury mona wybra dowolny numer abonenta. Helios moe pracowa z wybieraniem DTMF lub impulsowym. Ograniczenia na dostp do sieci publicznej

Bardziej szczegółowo

Komputerowa Ksiga Podatkowa Wersja 11.4 ZAKOCZENIE ROKU

Komputerowa Ksiga Podatkowa Wersja 11.4 ZAKOCZENIE ROKU Komputerowa Ksiga Podatkowa Wersja 11.4 ZAKOCZENIE ROKU Przed przystpieniem do liczenia deklaracji PIT-36, PIT-37, PIT-O i zestawienia PIT-D naley zapozna si z objanieniami do powyszych deklaracji. Uwaga:

Bardziej szczegółowo

Przegldanie stron wymaga odpowiedniej mikroprzegldarki w urzdzeniu mobilnym lub stosownego emulatora.

Przegldanie stron wymaga odpowiedniej mikroprzegldarki w urzdzeniu mobilnym lub stosownego emulatora. I. Temat wiczenia Podstawy tworzenia stron WAP II. Wymagania Podstawowe wiadomoci z technologii Internetowych. III. wiczenie 1. Wprowadzenie WAP (ang. Wireless Application Protocol) - to protokół umoliwiajcy

Bardziej szczegółowo

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy:

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy: wiczenie 3 Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie kwerend, formularzy Cel wiczenia: Zapoznanie si ze sposobami konstruowania formularzy operujcych na danych z tabel oraz metodami tworzenia kwerend

Bardziej szczegółowo

ZPKSoft. Kreator dokumentów. Wstp. Przeznaczenie. Definicje

ZPKSoft. Kreator dokumentów. Wstp. Przeznaczenie. Definicje ZPKSoft Kreator dokumentów Wstp Kreator dokumentów jest aplikacj sieciow typu klient serwer, dedykowan dla serwera InterBase. Aplikacja pracuje w rodowisku Windows. Jest dostosowana do współpracy z systemem

Bardziej szczegółowo

System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji

System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji 1) Zasilacz sieciowy naley dołczy do sieci 230 V. Słuy on do zasilania modułu sterujcego oraz cewek przekaników. 2) Przewód oznaczony jako P1 naley

Bardziej szczegółowo

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego,

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego, Wstp GeForms to program przeznaczony na telefony komórkowe (tzw. midlet) z obsług Javy (J2ME) umoliwiajcy wprowadzanie danych według rónorodnych wzorców. Wzory formularzy s pobierane z serwera centralnego

Bardziej szczegółowo

Multipro GbE. Testy RFC2544. Wszystko na jednej platformie

Multipro GbE. Testy RFC2544. Wszystko na jednej platformie Multipro GbE Testy RFC2544 Wszystko na jednej platformie Interlab Sp z o.o, ul.kosiarzy 37 paw.20, 02-953 Warszawa tel: (022) 840-81-70; fax: 022 651 83 71; mail: interlab@interlab.pl www.interlab.pl Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Przycisk pracy. Przycisk stopu/kasowanie

Przycisk pracy. Przycisk stopu/kasowanie RUN STOP/RST ELEMENT KLWAIARTURY PRZYCISK RUN PRZYCISK STOP/RST POTENCJOMETR min-max PRZEŁCZNIK NPN/PNP PRZEŁCZNIK 4-KIERUNKOWY FUNKCJA Przycisk pracy Przycisk stopu/kasowanie Czstotliwo Wybór Przycisk

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka)

Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka) Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka) PROGRAM DO OBSŁUGI TELEFONU KOMÓRKOWEGO I. Instalacja: MOLIWOCI POŁCZENIA TELEFONU Z

Bardziej szczegółowo

Górniczy Profilometr Laserowy GPL-1

Górniczy Profilometr Laserowy GPL-1 13 Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN Tom 7, nr 1-2, (2005), s. 13-18 Instytut Mechaniki Górotworu PAN Górniczy Profilometr Laserowy GPL-1 ANDRZEJ KRACH, WACŁAW TRUTWIN Instytut Mechaniki Górotworu

Bardziej szczegółowo

PARAMATRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Nazwa i adres Wykonawcy:... Nazwa i typ (producent) oferowanego urzdzenia:..

PARAMATRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Nazwa i adres Wykonawcy:... Nazwa i typ (producent) oferowanego urzdzenia:.. Sprawa Nr: NA-P/37/2010 Cz III Załcznik nr 8 do SIWZ PARAMATRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa i adres Wykonawcy:...... Nazwa i typ (producent) oferowanego urzdzenia:.. 1. Laboratoryjno-polowy miernik

Bardziej szczegółowo

Spis zawartoci. Strona tytułowa. Opis techniczny str. 1 do 5. Spis rysunków: Rzut II pitra skala 1:50. Rzut dachu skala 1:50. Przekrój B-B skala 1:50

Spis zawartoci. Strona tytułowa. Opis techniczny str. 1 do 5. Spis rysunków: Rzut II pitra skala 1:50. Rzut dachu skala 1:50. Przekrój B-B skala 1:50 W WENTYLACJA 1 Spis zawartoci Strona tytułowa Opis techniczny str. 1 do 5 Spis rysunków: Rzut II pitra skala 1:50 Rzut dachu skala 1:50 Przekrój B-B skala 1:50 Przekrój A-A skala 1:50 Załczniki: Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

Modem radiowy MR10-GATEWAY-S

Modem radiowy MR10-GATEWAY-S Modem radiowy MR10-GATEWAY-S - instrukcja obsługi - (dokumentacja techniczno-ruchowa) Spis treści 1. Wstęp 2. Budowa modemu 3. Parametry techniczne 4. Parametry konfigurowalne 5. Antena 6. Dioda sygnalizacyjna

Bardziej szczegółowo

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Opera 9.10 Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10 wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA WŁASNEGO CERTYFIKATU Z PLIKU *.PFX... 3 2. WYKONYWANIE KOPII BEZPIECZESTWA WŁASNEGO

Bardziej szczegółowo

Rozproszony system zbierania danych.

Rozproszony system zbierania danych. Rozproszony system zbierania danych. Zawartość 1. Charakterystyka rozproszonego systemu.... 2 1.1. Idea działania systemu.... 2 1.2. Master systemu radiowego (koordynator PAN).... 3 1.3. Slave systemu

Bardziej szczegółowo

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1 Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA CERTYFIKATÓW URZDÓW POREDNICH... 3 2. INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Podłczenie HMI do LOGO!..0BA7 (WinCC Basic V11)

Podłczenie HMI do LOGO!..0BA7 (WinCC Basic V11) (WinCC Basic V11) Problem Program monitorowania poziomu napełnienia, temperatury i sterowania pompami napisany dla sterownika LOGO!..0BA6 naley uruchomi na sterowniku LOGO!..0BA7, a aktualne wartoci poziomu

Bardziej szczegółowo

Produkt 2 WYTYCZNE OCENY ZAGROENIA POAREM W WYROBISKACH KOPALNI I ZROBACH WRAZ Z ZASADAMI POMIARÓW PARAMETRÓW POWIETRZA KOPALNIANEGO.

Produkt 2 WYTYCZNE OCENY ZAGROENIA POAREM W WYROBISKACH KOPALNI I ZROBACH WRAZ Z ZASADAMI POMIARÓW PARAMETRÓW POWIETRZA KOPALNIANEGO. Produkt WYTYCZNE OCENY ZAGROENIA POAREM W WYROBISKACH KOPALNI I ZROBACH WRAZ Z ZASADAMI POMIARÓW PARAMETRÓW POWIETRZA KOPALNIANEGO. Zespół realizujcy badania: dr in. Janusz CYGANKIEWICZ dr in. Józef KNECHTEL,

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO DO BADANIA AKUMULACJI I PRZETWARZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ (analiza energetyczna)

STANOWISKO DO BADANIA AKUMULACJI I PRZETWARZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ (analiza energetyczna) FIRMA INNOWACYJNO -WDROśENIOWA ul. Krzyska 15 33-100 Tarnów tel.: 0146210029, 0146360117, 608465631 faks: 0146210029, 0146360117 mail: elbit@resnet.pl www.elbit.resnet.pl STANOWISKO DO BADANIA AKUMULACJI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsugi Programu

Instrukcja Obsugi Programu sprawozdania jednostkowe Instrukcja Obsugi Programu cz administracyjna ód 2004 Spis treci 1. Jak zainstalowa program Budet JB Plus?... 2 1.1 Pena instalacja... 2 1.2 Aktualizacja... 3 1.3 Odinstalowanie

Bardziej szczegółowo

Pomiar temperatury procesora komputera klasy PC, standardu ATX wykorzystanie zestawu COACH Lab II+. Piotr Jacoń K-4 I PRACOWNIA FIZYCZNA

Pomiar temperatury procesora komputera klasy PC, standardu ATX wykorzystanie zestawu COACH Lab II+. Piotr Jacoń K-4 I PRACOWNIA FIZYCZNA Pomiar temperatury procesora komputera klasy PC, standardu ATX wykorzystanie zestawu COACH Lab II+. Piotr Jacoń K-4 I PRACOWNIA FIZYCZNA 21. 02. 2011 I. Cel ćwiczenia: 1. Zapoznanie się poprzez samodzielny

Bardziej szczegółowo

Elementy pneumatyczne

Elementy pneumatyczne POLITECHNIKA LSKA W GLIWICACH WYDZIAŁ INYNIERII RODOWISKA i ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN i URZDZE ENERGETYCZNYCH Elementy pneumatyczne Laboratorium automatyki (A 3) Opracował: dr in. Jacek Łyczko Sprawdził:

Bardziej szczegółowo

Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL

Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL wersja 1.2 Spis treci 1. INSTALACJA CERTYFIKATÓW URZDÓW POREDNICH... 3 2.

Bardziej szczegółowo

BUDOWA LUNETY CELOWNICZEJ

BUDOWA LUNETY CELOWNICZEJ BUDOWA LUNETY CELOWNICZEJ Luneta celownicza składa si z nastpujcych sekcji (liczc od obiektywu): - soczewek obiektywu - układu regulacji paralaxy (dotyczy lunet sportowych) - mechanizmu regulacji krzya

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI Wpisuje zdajcy przed rozpoczciem pracy PESEL ZDAJCEGO Miejsce na nalepk z kodem szkoły PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI Arkusz II Instrukcja dla zdajcego Czas pracy 150 minut 1. Prosz sprawdzi, czy

Bardziej szczegółowo

EC4P Pierwszy program w 6 krokach

EC4P Pierwszy program w 6 krokach EC4P Pierwszy program w 6 krokach Strona - 1 Wymagania / Przygotowanie Instalacja easy Soft CoDeSys Zakłada si, e adna z wersji easysoft CoDeSys nie jest zainstalowana. Podczas instalacji wykonuj poszczególne

Bardziej szczegółowo

zdefiniowanie kilku grup dyskusyjnych, z których chcemy odbiera informacje, dodawanie, usuwanie lub edycj wczeniej zdefiniowanych grup dyskusyjnych,

zdefiniowanie kilku grup dyskusyjnych, z których chcemy odbiera informacje, dodawanie, usuwanie lub edycj wczeniej zdefiniowanych grup dyskusyjnych, Wstp W nowoczesnym wiecie coraz istotniejsz rol odgrywa informacja i łatwy dostp do niej. Nie dziwi wic fakt, i nowoczesne telefony komórkowe to nie tylko urzdzenia do prowadzenia rozmów telefonicznych,

Bardziej szczegółowo

ANEMOMETR SKRZYDEŁKOWY µas 4 Instrukcja obsługi Dokumentacja techniczno-ruchowa DTR 01/2006/PWK IMG

ANEMOMETR SKRZYDEŁKOWY µas 4 Instrukcja obsługi Dokumentacja techniczno-ruchowa DTR 01/2006/PWK IMG ANEMOMETR SKRZYDEŁKOWY µas 4 Instrukcja obsługi Dokumentacja techniczno-ruchowa DTR 01/2006/PWK IMG KDB 06ATEX121X INSTYTUT MECHANIKI GÓROTWORU Polskiej Akademii Nauk KRAKÓW 1 Spis treci 1. Opis i przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

s FAQ: NET 08/PL Data: 01/08/2011

s FAQ: NET 08/PL Data: 01/08/2011 Konfiguracja Quality of Service na urzdzeniach serii Scalance W Konfiguracja Quality of Service na urzdzeniach serii Scalance W Quality of Service to usuga dziaajca w wielu rodzajach sieci przewodowych

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja sieci HSR (high speed redundancy) na prze cznikach Scalance X200, X300 oraz X400

Konfiguracja sieci HSR (high speed redundancy) na prze cznikach Scalance X200, X300 oraz X400 (high speed redundancy) na przecznikach Scalance X200, X300 oraz X400 Ring Redundancy protokó odpowiedzialny za zapewnienie redundancji pocze. W przypadku wykorzystania tego protokou, urzdzenia musz by

Bardziej szczegółowo

Podstawowe obiekty AutoCAD-a

Podstawowe obiekty AutoCAD-a LINIA Podstawowe obiekty AutoCAD-a Zad1: Narysowa lini o pocztku w punkcie o współrzdnych (100, 50) i kocu w punkcie (200, 150) 1. Wybierz polecenie rysowania linii, np. poprzez kilknicie ikony. W wierszu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu przywoławczego pomidzy kabin LF a laboratorium analiz chemicznych

Instrukcja obsługi systemu przywoławczego pomidzy kabin LF a laboratorium analiz chemicznych Strona 0 z 16 Instrukcja obsługi systemu przywoławczego pomidzy kabin LF a laboratorium analiz chemicznych ZARMEN Sp. z o.o. 45-641 Opole ul. Owicimska 121 ZRM Warszawa 01-949 Warszawa ul. Kasprowicza

Bardziej szczegółowo

s FAQ: NET 09/PL Data: 01/08/2011

s FAQ: NET 09/PL Data: 01/08/2011 Konfiguracja ihop na urzdzeniach SCALANCE W Konfiguracja ihop na urzdzeniach SCALANCE W. ihop, to funkcjonalno zaimplementowana w moduach radiowych produkcji SIEMENS AG, pozwala na prac urzdze radiowych,

Bardziej szczegółowo

Monitoring metanowości wentylacyjnej przy użyciu metanoanemometru stacjonarnego

Monitoring metanowości wentylacyjnej przy użyciu metanoanemometru stacjonarnego Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN Tom 18, nr 4, grudzień 2016, s. 45-56 Instytut Mechaniki Górotworu PAN Monitoring metanowości wentylacyjnej przy użyciu metanoanemometru stacjonarnego JANUSZ KRUCZKOWSKI,

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Niniejszy opis dotyczy konfiguracji programu pocztowego Outlook Express z pakietu Internet Explorer, pracujcego pod kontrol systemu

Bardziej szczegółowo

Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa.

Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa. Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa. Wstp Przy podejciu do planowania adresacji IP moemy spotka si z 2 głównymi przypadkami: planowanie za pomoc adresów sieci prywatnej przypadek, w którym jeeli

Bardziej szczegółowo

Kreator automatycznego uaktualniania firmware'u

Kreator automatycznego uaktualniania firmware'u Kreator automatycznego uaktualniania firmware'u Language Automatic Firmware Update Wizard Contents Dostp do kreatora Proces aktualizacji firmware'u (uruchomiony z trybu normalnego) Proces aktualizacji

Bardziej szczegółowo

Badania przepływu powietrza in situ w wyrobisku górniczym, wyznaczenie kryterium przydatności przyrządów i metod

Badania przepływu powietrza in situ w wyrobisku górniczym, wyznaczenie kryterium przydatności przyrządów i metod 147 Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN Tom 11, nr 1-4, (2009), s. 147-157 Instytut Mechaniki Górotworu PAN Badania przepływu powietrza in situ w wyrobisku górniczym, wyznaczenie kryterium przydatności

Bardziej szczegółowo

CRP2011 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Program do odczytu rejestratorów pastylkowych

CRP2011 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Program do odczytu rejestratorów pastylkowych CRP2011 Program do odczytu rejestratorów pastylkowych INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZEDSIĘBIORSTWO AUTOMATYZACJI I POMIARÓW INTROL Sp. z o.o. ul. Kościuszki 112, 40-520 Katowice tel. 32 7890000, fax 32 2053377

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU C-STATION

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU C-STATION soft line 53-608 Wrocław, ul. Robotnicza 72, tel/fax 071 7827161, tel. 071 7889287, kom. 0509 896026, e-mail: softline@geo.pl, www.softline.geo.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU C-STATION Spis treci 1. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Analiza danych pomiarowych uzyskanych z anemometrycznych czujników stacjonarnych i przenośnych

Analiza danych pomiarowych uzyskanych z anemometrycznych czujników stacjonarnych i przenośnych 93 Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN Tom 8, nr 1-4, (2006), s. 93-104 Instytut Mechaniki Górotworu PAN Analiza danych pomiarowych uzyskanych z anemometrycznych czujników stacjonarnych i przenośnych

Bardziej szczegółowo

Urzdzenia techniki komputerowej Identyfikacja i charakteryzowanie urzdze zewntrznych komputera

Urzdzenia techniki komputerowej Identyfikacja i charakteryzowanie urzdze zewntrznych komputera Urzdzenia techniki komputerowej Identyfikacja i charakteryzowanie urzdze zewntrznych komputera Mobilne urzdzenia komputerowe Projekt współfinansowany ze rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

THP-100 su Obsługa oprogramowania oraz instrukcja wzorcowania

THP-100 su Obsługa oprogramowania oraz instrukcja wzorcowania THP-100 su Obsługa oprogramowania oraz instrukcja wzorcowania Spis treści Konfiguracja programu...3 Odczyt pomiarów...4 Wzorcowanie...6 Edycja ręczna...7 Edycja automatyczna...7 Konfiguracja...10 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

8. Generowanie raportów

8. Generowanie raportów 8. Generowanie raportów 8.1 Eksport raportu sytuacyjno-wysokościowego z programu LandStar W celu wyeksportowania z programu LandStar pliku z raportem: 1. Wybierz w menu głównym programu Pliki Eksportuj

Bardziej szczegółowo

Wahadło. Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z zasadą dokonywania wideopomiarów w systemie Coach 6 oraz obserwacja modelu wahadła matematycznego.

Wahadło. Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z zasadą dokonywania wideopomiarów w systemie Coach 6 oraz obserwacja modelu wahadła matematycznego. 6COACH38 Wahadło Program: Coach 6 Projekt: komputer H : C:\Program Files (x86)\cma\coach6\full.en\cma Coach Projects\PTSN Coach 6\Wideopomiary\wahadło.cma Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

PARAMATRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Nazwa i adres Wykonawcy:...... Nazwa i typ (producent) oferowanego urzdzenia:......

PARAMATRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Nazwa i adres Wykonawcy:...... Nazwa i typ (producent) oferowanego urzdzenia:...... Sprawa Nr: NA-P/ 54 /2008 Załcznik nr 3 do SIWZ PARAMATRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa i adres Wykonawcy:...... Nazwa i typ (producent) oferowanego urzdzenia:...... 1. Specyfikacja wymaganych

Bardziej szczegółowo

WSCAD. Wykład 5 Szafy sterownicze

WSCAD. Wykład 5 Szafy sterownicze WSCAD Wykład 5 Szafy sterownicze MenedŜer szaf sterowniczych MenedŜer szaf sterowniczych w wersji Professional oferuje pomoc przy tworzeniu zabudowy szafy sterowniczej. Pokazuje wszystkie uŝyte w schematach

Bardziej szczegółowo

Meraserw-5 s.c Szczecin, ul.gen.j.bema 5, tel.(91) , fax (91) ,

Meraserw-5 s.c Szczecin, ul.gen.j.bema 5, tel.(91) , fax (91) , Meraserw-5 s.c. 70-312 Szczecin, ul.gen.j.bema 5, tel.(91)484-21-55, fax (91)484-09-86, e-mail: handel@meraserw5.pl, www.meraserw.szczecin.pl Termo-anemometr INSTRUKCJA OBSŁUGI PL -135 Anemometr HOT AIR

Bardziej szczegółowo

OPTIMA PC v2.2.1. Program konfiguracyjny dla cyfrowych paneli domofonowy serii OPTIMA 255 2011 ELFON. Instrukcja obsługi. Rev 1

OPTIMA PC v2.2.1. Program konfiguracyjny dla cyfrowych paneli domofonowy serii OPTIMA 255 2011 ELFON. Instrukcja obsługi. Rev 1 OPTIMA PC v2.2.1 Program konfiguracyjny dla cyfrowych paneli domofonowy serii OPTIMA 255 Instrukcja obsługi Rev 1 2011 ELFON Wprowadzenie OPTIMA PC jest programem, który w wygodny sposób umożliwia konfigurację

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Centrala radiowa NETINO NRU-01. v r.

Instrukcja obsługi. Centrala radiowa NETINO NRU-01. v r. Instrukcja obsługi Centrala radiowa NETINO NRU-01 v.01 01.02.2016r. Spis treści: Przeznaczenie... 2 Części składowe... 2 Dane techniczne... 2 Parametry toru radiowego... 2 Opis wyprowadzeń... 3 Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy regulator temperatury RTSZ-2 Oprogramowanie wersja 1.1. Instrukcja obsługi

Mikroprocesorowy regulator temperatury RTSZ-2 Oprogramowanie wersja 1.1. Instrukcja obsługi Mikroprocesorowy regulator temperatury RTSZ-2 Oprogramowanie wersja 1.1 Instrukcja obsługi Parametry techniczne mikroprocesorowego regulatora temperatury RTSZ-2 Cyfrowy pomiar temperatury w zakresie od

Bardziej szczegółowo

EmsController. Program do akwizycji danych z liczników pomiarowych typu EMS, G3A i EPQS

EmsController. Program do akwizycji danych z liczników pomiarowych typu EMS, G3A i EPQS EmsController Program do akwizycji danych z liczników pomiarowych typu EMS, G3A i EPQS 1. Przeznaczenie Program EmsController służy do odczytu danych pomiarowych z liczników EMS, G3A i EPQS firmy ELGAMA.

Bardziej szczegółowo

Podział Internetu radiowego WIFI konfiguracja

Podział Internetu radiowego WIFI konfiguracja Podział Internetu radiowego WIFI konfiguracja TL-WR543G Wireless AP Client Router Instrukcja ta zawiera uproszczony opis podziału łcza internetowego dostarczanego poprzez sie WIFI za pomoc dwóch routerów

Bardziej szczegółowo

MobileNET. Instalacja i konfiguracja MobileNET SIECI BLOKOWE S.C.

MobileNET. Instalacja i konfiguracja MobileNET SIECI BLOKOWE S.C. MobileNET Instalacja i konfiguracja MobileNET SIECI BLOKOWE S.C. MobileNET 2011 MobileNET Instalacja i konfiguracja MobileNET Zawartość OPIS MODEMU... 2 PRZYGOTOWANIE MODEMU...... 3 INSTALACJA MODEMU W

Bardziej szczegółowo

Pomiar i nastawianie luzu w osiach posuwowych obrotowych

Pomiar i nastawianie luzu w osiach posuwowych obrotowych Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Instytut Technologii Mechanicznej Maszyny i urządzenia technologiczne laboratorium Pomiar i nastawianie luzu w osiach posuwowych obrotowych Cykl II Ćwiczenie 1 1. CEL

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA KATEDRA NAWIGACJI TECHNICZEJ

AKADEMIA MORSKA KATEDRA NAWIGACJI TECHNICZEJ AKADEMIA MORSKA KATEDRA NAWIGACJI TECHNICZEJ ELEMETY ELEKTRONIKI LABORATORIUM Kierunek NAWIGACJA Specjalność Transport morski Semestr II Ćw. 1 Poznawanie i posługiwanie się programem Multisim 2001 Wersja

Bardziej szczegółowo

WYZNACZANIE NIEPEWNOŚCI POMIARU METODAMI SYMULACYJNYMI

WYZNACZANIE NIEPEWNOŚCI POMIARU METODAMI SYMULACYJNYMI WYZNACZANIE NIEPEWNOŚCI POMIARU METODAMI SYMULACYJNYMI Stefan WÓJTOWICZ, Katarzyna BIERNAT ZAKŁAD METROLOGII I BADAŃ NIENISZCZĄCYCH INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI ul. Pożaryskiego 8, 04-703 Warszawa tel. (0)

Bardziej szczegółowo

Laboratorium LAB1. Moduł małej energetyki wiatrowej

Laboratorium LAB1. Moduł małej energetyki wiatrowej Laboratorium LAB1 Moduł małej energetyki wiatrowej Badanie charakterystyki efektywności wiatraka - kompletnego systemu (wiatrak, generator, akumulator) prędkość wiatru - moc produkowana L1-U1 Pełne badania

Bardziej szczegółowo

Opis programu Konwersja MPF Spis treści

Opis programu Konwersja MPF Spis treści Opis programu Konwersja MPF Spis treści Ogólne informacje o programie...2 Co to jest KonwersjaMPF...2 Okno programu...2 Podstawowe operacje...3 Wczytywanie danych...3 Przegląd wyników...3 Dodawanie widm

Bardziej szczegółowo

To jeszcze prostsze, MMcc1100!

To jeszcze prostsze, MMcc1100! MMcc1100 jest miniaturowym, kompletnym modułem nadawczo-odbiorczym (transceiverem), słuŝącym do przesyłania danych w postaci cyfrowej, zbudowanym w oparciu o układ CC1100 firmy Texas Instruments. Moduł

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne analizatora CAT 4S

Dane techniczne analizatora CAT 4S Model CAT 4S jest typowym analizatorem CAT-4 z sondą o specjalnym wykonaniu, przystosowaną do pracy w bardzo trudnych warunkach. Dane techniczne analizatora CAT 4S Cyrkonowy Analizator Tlenu CAT 4S przeznaczony

Bardziej szczegółowo

Modem radiowy MR10-NODE-S

Modem radiowy MR10-NODE-S Modem radiowy MR10-NODE-S - instrukcja obsługi - (dokumentacja techniczno-ruchowa) Spis treści 1. Wstęp 2. Wygląd urządzenia 3. Parametry techniczne 4. Parametry konfigurowalne 5. Antena 6. Dioda sygnalizacyjna

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY. TxRail 4-20 ma. wydanie listopad 2004

INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY. TxRail 4-20 ma. wydanie listopad 2004 INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY TxRail 4-20 ma wydanie listopad 2004 PRZEDSIÊBIORSTWO AUTOMATYZACJI I POMIARÓW INTROL Sp. z o.o. ul. Koœciuszki 112, 40-519 Katowice tel. 032/

Bardziej szczegółowo

Wprowadzanie i zmiany faktur z zakupu, wydruk rejestru zakupu

Wprowadzanie i zmiany faktur z zakupu, wydruk rejestru zakupu Sterowanie procedurami programu "Rejestr zakupu" odbywa si poprzez wybór jednej z kilku proponowanych akurat na ekranie moliwoci. U dołu ekranu wypisywany jest komunikat bliej objaniajcy wybran aktualnie

Bardziej szczegółowo

Tester samochodowych sond lambda

Tester samochodowych sond lambda Tester samochodowych P R O sond J E lambda K T Y Tester samochodowych sond lambda Elektroniczny analizator składu mieszanki AVT 520 Przyrz¹d opisany w artykule s³uøy do oceny sprawnoúci sondy lambda oraz

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny podręcznik Selection Drzwi przesuwne i składane

Elektroniczny podręcznik Selection Drzwi przesuwne i składane Elektroniczny podręcznik Selection Drzwi przesuwne i składane Wersja: 1.0 Nazwa: Tematy: PL_Przesuwne-Składane_V1.PDF 1 Konstrukcje drzwi przesuwnych i składanych w SelectionProfessional...2 1.1 Zróżnicowanie

Bardziej szczegółowo

FIRMA INNOWACYJNO-WDRO ENIOWA 33-100 Tarnów ul. Krzyska 15 tel: 608465631 tel/faks: 0146210029, 0146360117 mail: elbit@resnet.pl www.elbit.resnet.

FIRMA INNOWACYJNO-WDRO ENIOWA 33-100 Tarnów ul. Krzyska 15 tel: 608465631 tel/faks: 0146210029, 0146360117 mail: elbit@resnet.pl www.elbit.resnet. FIRMA INNOWACYJNO-WDRO ENIOWA CIO1 elementów przeciw przepi:ciowych chroni;cych go od przepi diod? LED sygnalizuj@ca podanie

Bardziej szczegółowo

2.2 Opis części programowej

2.2 Opis części programowej 2.2 Opis części programowej Rysunek 1: Panel frontowy aplikacji. System pomiarowy został w całości zintegrowany w środowisku LabVIEW. Aplikacja uruchamiana na komputerze zarządza przebiegiem pomiarów poprzez

Bardziej szczegółowo

Ploter I-V instrukcja obsługi

Ploter I-V instrukcja obsługi L A B O R A T O R I U M ELEMENTY ELEKTRONICZNE Ploter I-V instrukcja obsługi Opracowali: Grzegorz Gajoch & Piotr Rzeszut REV. 1.0 1. OPIS PROGRAMU Ploter I-V służy do zbierania charakterystyk prądowo napięciowych

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2014

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2014 Zawód: technik elektronik Symbol cyfrowy zawodu: 311[07] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu 311[07]-01-142 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

Przegld nowych urzdze Instabus EIB pokazanych na targach L&B 2006 we Frankfurcie. Merten Polska Sp. z o.o. Rozwizania dla Inteligentnych budynków

Przegld nowych urzdze Instabus EIB pokazanych na targach L&B 2006 we Frankfurcie. Merten Polska Sp. z o.o. Rozwizania dla Inteligentnych budynków Przegld nowych urzdze Instabus EIB pokazanych na targach L&B 2006 we Frankfurcie 1 Przegld: Elementy EIB udoskonalone, nowoci Stacja pogodowa, Sterownik IC1, Wejcia / Wyjcia analogowe Nowoci: Przyciski,

Bardziej szczegółowo

DETEKCJA W MIKRO- I NANOOBJĘTOŚCIACH. Ćwiczenie nr 3 Detektor optyczny do pomiarów fluorescencyjnych

DETEKCJA W MIKRO- I NANOOBJĘTOŚCIACH. Ćwiczenie nr 3 Detektor optyczny do pomiarów fluorescencyjnych DETEKCJA W MIKRO- I NANOOBJĘTOŚCIACH Ćwiczenie nr 3 Detektor optyczny do pomiarów fluorescencyjnych Cel ćwiczenia: Celem ćwiczenia jest zaznajomienie się z zasadą działania i zastosowaniami detektora optycznego

Bardziej szczegółowo

Program do wagi SmartScale

Program do wagi SmartScale Program do wagi SmartScale zarządzanie pomiarami zarządzanie towarami - dodawanie, usuwanie oraz wyszukiwanie towarów zarządzanie kontrahentami dodawanie i usuwanie oraz wyszukiwanie wydruki kwitów w trybie

Bardziej szczegółowo

HART-COM - modem / przenośny komunikator HART

HART-COM - modem / przenośny komunikator HART CECHY Kalibracja przyrządów obiektowych wyposażonych w protokół HART Praca jako przenośny komunikator HART lub modem HART / USB Wbudowany zasilacz przetworników 2-przew. Wbudowana funkcja rezystora 250Ω

Bardziej szczegółowo

System zabezpieczenia i monitorowania maszyn wirnikowych TNC 2010

System zabezpieczenia i monitorowania maszyn wirnikowych TNC 2010 System zabezpieczenia i monitorowania maszyn wirnikowych TNC 00 Układ do pomiaru prdkoci obrotowej typ MDS0P / RT0 wyjcia: impulsowe, 4-0mA Zastosowanie Bezdotykowy układ pomiarowy czujnik MDS0Pprzetwornik

Bardziej szczegółowo

NanoBoard komunikacja JTAG. Contents

NanoBoard komunikacja JTAG. Contents NanoBoard 3000 - komunikacja JTAG Contents acuch NanoBoard acuch Hard Devices (urzdze fizycznych) acuch Soft Devices (urzdze wirtualnych) Protokó NanoTalk Instalacja NanoTalk Zobacz równie Komunikacja

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW W przypadku braku stosownego oprogramowania słucego do komunikacji z systemem pocztowym UNET uytkownik ma moliwo skorzystania

Bardziej szczegółowo

Tabele przestawne tabelą przestawną. Sprzedawcy, Kwartały, Wartości. Dane/Raport tabeli przestawnej i wykresu przestawnego.

Tabele przestawne tabelą przestawną. Sprzedawcy, Kwartały, Wartości. Dane/Raport tabeli przestawnej i wykresu przestawnego. Tabele przestawne Niekiedy istnieje potrzeba dokonania podsumowania zawartości bazy danych w formie dodatkowej tabeli. Tabelę taką, podsumowującą wybrane pola bazy danych, nazywamy tabelą przestawną. Zasady

Bardziej szczegółowo

STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA

STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA Mechanika i wytrzymałość materiałów - instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego: STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA oprac. dr inż. Jarosław Filipiak Cel ćwiczenia 1. Zapoznanie się ze sposobem przeprowadzania statycznej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu PowRek

Instrukcja obsługi programu PowRek Instrukcja obsługi programu PowRek środa, 21 grudnia 2011 Spis treści Przeznaczenie programu... 4 Prezentacja programu... 5 Okno główne programu... 5 Opis poszczególnych elementów ekranu... 5 Nowy projekt...

Bardziej szczegółowo

Urzdzenie SINAUT MD720-3 posiada dwa róne tryby pracy:

Urzdzenie SINAUT MD720-3 posiada dwa róne tryby pracy: Wprowadzenie 1 Urzdzenie posiada dwa róne tryby pracy: Tryb terminala Tryb OPC Zakres funkcjonalny i funkcjonalno urzdzenia s róne w obu trybach. Zmiana trybu pomidzy trybami OPC i trybem terminala (patrz

Bardziej szczegółowo