Wielopunktowy układ do pomiaru czasoprzestrzennych rozkładów prdkoci powietrza i ste metanu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wielopunktowy układ do pomiaru czasoprzestrzennych rozkładów prdkoci powietrza i ste metanu"

Transkrypt

1 #$%&%'%()*+$##,-./%0/.' /1#)2++3)(##$+' '14.)&(/$% :;.+-0 Opracowanie zasad pomiarów i bada parametrów powietrza kopalnianego dla oceny zagroenia metanowego i poarowego w podziemnych zakładach górniczych wydobywajcych wgiel kamienny Produkt 3 Wielopunktowy układ do pomiaru czasoprzestrzennych rozkładów prdkoci powietrza i ste metanu Autorzy: Prof. dr hab. in. Wacław Dziurzyski Prof. dr hab. in. Stanisław Wasilewski Dr hab. in Jerzy Krawczyk prof. IMG PAN Dr in. Przemysław Skotniczny Dr in. Janusz Kruczkowski Mgr in. Piotr Ostrogórski Tadeusz Bacia Kierownik projektu strategicznego: Prof. dr hab. in. Stanisław Wasilewski KRAKÓW, kwiecie 2013 roku 1!"

2 Spis treci Wstp 1. Miernik prdkoci przepływu powietrza i stenia metanu (metanoanemometr) 1.1. Układ elektroniczny 1.2. Układ mechaniczny 1.3. Parametry metrologiczne 2. Komputerowy system sterowania i akwizycji danych z oprogramowaniem 3. Układ mechaniczny do przestrzennego rozmieszczenia czujników w wyrobisku 4. Instrukcja obsługi programu Załcznik: Oprogramowanie w wersji egzekucyjnej

3 3 Wstp W Instytucie Mechaniki Górotworu PAN zostało skonstruowane urzdzenie do badania rozkładu pola prdkoci i stenia metanu w przekroju poprzecznym wyrobiska. Na specjalnej konstrukcji nonej umieszcza si okrelon ilo skrzydełkowych czujników anemometrycznych. Konstrukcja ta zbudowana jest z teleskopowo składanych rurek, rozpieranych w wybranych miejscach przekroju poprzecznego wyrobiska. Czujnik prdkoci powietrza i stenia metanu zintegrowany w jednym urzdzeniu w sposób synchroniczny wykonuj pomiary w wybranych punktach przekroju wyrobiska. Ze wzgldu na wymóg utrzymania moliwie najbardziej nieinwazyjnego charakteru pomiaru zrezygnowano ze wszystkich dodatkowych elementów zakłócajcych przepływ w miejscu prowadzenia pomiarów. Dlatego przesyłanie danych pomidzy czujnikami, oraz do systemu akwizycji i analizy danych (komputer z urzdzeniami odbiorczo nadawczymi), odbywa si bezprzewodowo drog radiow. Ilo czujników umieszczanych w przekroju jest zmienna i moe waha si w granicach od kilku do kilkunastu. Transmitowane do komputera w czasie rzeczywistym dane pomiarowe, s przekształcone tak, aby na bieco obserwowa ich zmienno oraz wylicza interesujce wielkoci. Dane s gromadzone w pamici kadego z czujników, co jest dodatkowym zabezpieczeniem przed ich utrat. Rozwizaniem, które wnosi now jako do bada nad przepływami gazów w wyrobiskach kopal, jest jednoczesny wielopunktowy pomiar w przekroju, z wykorzystaniem czujników metanu i anemometrycznych. Rozwizanie konstrukcyjne zapewnia moliwie bliskie połoenie wzgldem siebie par sensorów - stenia metanu i prdkoci przepływu powietrza. Dotychczas wykorzystywany system składajcy si z czujników anemometrycznych umoliwiał nie tylko pomiar prdkoci lokalnych i wyznaczanie profilu prdkoci, ale dziki zastosowaniu odpowiednich modeli matematycznych, był bardzo dokładnym urzdzeniem pomiarowym natenia strumienia objtoci. Wzbogacenie go o wielopunktowy, synchroniczny pomiar stenia metanu stwarza system metrologiczny dotychczas nieznany na polskich kopalniach. Umoliwia on badanie rozkładów koncentracji metanu w powietrzu i obserwacj stanów nieustalonych ste metanu na wylotach z rejonów w których wystpuj jego ródła. W zastosowaniach komercyjnych przełoy si to na optymalizowanie połoenia czujników metanu i anemometrycznych oraz precyzyjne pomiary metanowoci wentylacyjnej. Ze wzgldu na miejsce wykonywania pomiarów system spełnia kryteria okrelone we właciwych przepisach, szczególnie dotyczcych budowy aparatury i urzdze przeznaczonych do pracy w strefach zagroonych wybuchami gazów. System nie jest przeznaczony do pracy stacjonarnej, z tego powodu zasilanie odbywa si z wewntrznych ródeł akumulatorowych. W skład układu wchodz: Mierniki prdkoci przepływu powietrza i stenia metanu (16 sztuk). Komputerowy system sterowania i akwizycji danych z oprogramowaniem. Układ mechaniczny do przestrzennego rozmieszczenia czujników w wyrobisku. 1. Miernik prdkoci przepływu powietrza i stenia metanu (metanoanemometr) 1.1. Układ elektroniczny Schemat blokowy obwodów elektronicznych miernika prdkoci przepływu powietrza i stenia metanu (metanoanemometru) pokazano na rys. 1. Układem nadzorujcym prac jest system mikroprocesorowy oparty o procesor z rodziny AVR XMEGA firmy Atmel. System gromadzi i konfiguruje dane z dwóch rónych czujników pomiarowych. Czujnikiem

4 4 prdkoci przepływu powietrza jest dwukierunkowy anemometryczny czujnik skrzydełkowy opracowany w IMG PAN. Jako czujnik stenia metanu wykorzystano pellistorow komor pomiarow opracowan w firmie SENSOR GAZ, pracujc w dwóch podzakresach. Z urzdzeniami zewntrznymi miernik moe komunikowa si przy pomocy transmisji przewodowej z wykorzystaniem portu USB, lub przy pomocy transmisji radiowej w pamie 868 MHz. W drugim przypadku urzdzenie wykorzystuje układ transceiver FM-USB podłczony do komputera. Podczas pomiarów dane pomiarowe mog by przekazywane drog radiow do komputera sterujcego systemem pomiarowych i jednoczenie gromadzone w pamici wewntrzne miernika o pojemnoci 32 Mb. Autonomi zasilania gwarantuje układ akumulatorów Ni-MH. Przewidziano moliwo jednoczesnej pracy i komunikowania si z komputerem sterujcym dla 16 mierników. Mierniki mog równie działa w rybie autonomicznym, po wczeniejszym zaprogramowaniu parametrów ich pracy. Schemat układu elektronicznego został przedstawiony na rys. 2. CZUJNIK PRDKOCI CZUJNIK METANU USB SYSTEM MIKROPROCESOROWY ATXMEGA32 NADAJNIK ODBIORNIK 868 Mhz UKŁAD ZASILANIA PAMI 32MB Rys. 1. Schemat blokowy układu elektronicznego miernika ste metanu i prdkoci przepływu powietrza Rys. 2. Układ elektroniczny miernika ste metanu i prdkoci przepływu powietrza Układ elektroniczny czujnika został wykonany w technologii montau powierzchniowego SMT. W tym celu zaprojektowano odpowiedni topologi dwustronnego

5 5 obwodu drukowanego. Widok płytki obwodu elektronicznego i rozmieszczenia elementów pokazano na rys. 3. Rys. 3. Topologia obwodu drukowanego i rozmieszczenie elementów 1.2. Układ mechaniczny Na rys. 4. pokazano ide rozwizania konstrukcyjnego miernika i jego podstawowe wymiary. Nad czujnikiem anemometrycznym (2) znajduje si czujnik ste metanu (1). Wlot komory pomiarowej czujnika metanu skierowany jest do wntrza osłony czujnika skrzydełkowego. Takie rozwizanie pozwala na przyjcie quasi-punktowego charakteru pomiaru. Poniej czujnika skrzydełkowego umieszczono w obudowie (3) układ elektroniczny wraz z nadajnikiem i odbiornikiem RF oraz z zespołem akumulatorów. Układ RF korzysta z anteny wewntrznej. W dolnej czci osłony zespołu elektroniki wbudowano wyłcznik z sygnalizatorem optycznym typu LED i gniazdo ładowania akumulatorów połczone z portem USB. Na fot. 1 pokazano widok czujnika i fotografi czujnika zamontowanego na stanowisku pomiarowym w przekroju wyrobiska kopalnianego. Najbardziej istotne elementy konstrukcji mechanicznej miernika pokazano na rys. 5 i 6.

6 6 Rys. 4. Miernik stenia metanu i prdkoci przepływu powietrza. Rozmieszczenie elementów pomiarowych. 1-czujnik metanu. 2-czujnik prdkoci Fot. 1. Bezprzewodowy miernik stenia metanu i prdkoci przepływu powietrza

7 7 Rys. 5. Konstrukcja mechaniczna miernika st enia metanu i pr dko ci przepływu powietrza. Wspornik głowicy pomiarowej Rys. 6. Konstrukcja mechaniczna miernika st enia metanu i pr dko ci przepływu powietrza.

8 Parametry metrologiczne Osłona komory pomiarowej czujnika metanu Poniej podano uzyskane parametry metrologiczne czujnika wraz z błdami zdefiniowanymi dla kadej mierzonej wielkoci. a). Prdko przepływu powietrza Zakres pomiarowy prdkoci przepływu: Błd pomiaru prdkoci przepływu: Rozdzielczo: Czstotliwo pomiarów: ± (0,2 20 m/s) ± (0,5% rdg * + 0,02 m/s) 0,01 m/s 1 Hz b). Stenie metanu Zakres pomiarowy stenia metanu: 0 100% V/V ** Podzakresy pomiaru stenia metanu: 0 100% DGW 5 100% V/V Błd pomiaru ste metanu: 0,1% dla zakresu 0 2% V/V 5% wskaza dla zakresu 2 5% V/V 3% dla zakresu 5 60% V/V 5% wskaza dla zakresu % V/V Rozdzielczo: 0,01% dla zakresu 0 100% DGW *** 0,1% V/V dla zakresu 5 100% V/V Czstotliwo pomiarów: 1 Hz Uyte skróty oznaczaj: * rdg warto odczytywana (reading) ** V/V procentowe stenie objtociowe (Volume/Volume) *** DGW dolna granica wybuchowoci (Lower Explosive Limit, LEL) 2. Komputerowy system sterowania i akwizycji danych z oprogramowaniem Do sterowania systemu uywany jest przemysłowy komputer typu Toughbook firmy Panasonic model CF-19 mk5, pokazany na fot. 2. Jest to urzdzenie zaprojektowane do pracy w szczególnie trudnych warunkach, o stopniu ochronnym obudowy IP65. Komputer ma zainstalowane pełne oprogramowanie do obsługi systemu włcznie z modułem analizy danych pomiarowych. Oprogramowanie zawiera programy dla systemów mikroprocesorowych układów elektronicznych oraz programy do komputera sterujcego systemem i program do analizy danych. Oprogramowanie dla procesorów zostało napisane w rodowisku Atmel Studio. Bootloader pozwala na łatwe ładowanie zmodyfikowanego oprogramowania.

9 9 Fot. 2. Komputer typu Panasonic CF 19 przeznaczony do sterowania i akwizycji danych pomiarowych z widocznym modułem radiowym do łcznoci z metanoanemometrami Program sterujcy CH4 Flow zaimplementowany na komputerze CF-19 mk5 umoliwia: konfigurowanie czujników wzorcowanie czujników diagnostyk czujników wizualizacj rozmieszczenia czujników w przekroju z podaniem ich geometrycznego połoenia akwizycj danych pomiarowych podgld w czasie rzeczywistym danych pomiarowych w postaci wykresów odwzorowujcych rozkłady pól prdkoci lub koncentracji komunikacj z czujnikami on-line przez Internet (jeeli jest to moliwe) eksport danych Na rys. 7 pokazano przykładowo okno programu wizualizujce rozmieszczenie czujników. Widoczne s ich numery identyfikacyjne, współrzdne geometryczne i pola wartoci wielkoci mierzonych (stenia i prdkoci).

10 10 Rys. 7. Okno programu nadzorujcego prac systemu Do analizy danych uzyskanych przy pomocy programu CH4 Flow słuy program CH4 Flow Graphics. Program pozwala na graficzn prezentacj wyników a take na wyliczenie strumieni objtoci i metanu. Wyliczenie strumienia objtoci wykonywane jest metod pola prdkoci polegajc na całkowaniu rozkładu prdkoci na polu przekroju poprzecznego wyrobiska. Metoda ta została dokładnie opisana w monografii pt. Zmienno pola prdkoci i strumienia objtoci powietrza w wyrobiskach kopal głbinowych (Krach, Krawczyk, Kruczkowski, Pałka: 2006). Plik z danymi wczytywany jest z programu CH4 Flow. Wybieramy mierniki z których bd analizowane dane, rys. 8. Z pomoc rozwijanej listwy Typ obudowy moemy wybra odpowiadajca miejscu pomiarów obudow. W programie zaszyto dane geometryczne nastpujcych typów obudów: ŁP6/A ŁP7/A ŁP7/4/A ŁP8/A ŁP8/4/A ŁP9/A ŁP9/4/A ŁP10/A ŁP10/4/A ŁP11/4/A Dodatkowo uytkownik ma moliwo wyboru opcji Elipsa, która odpowiada przekrojowi przyblianemu połow przekroju elipsy. Pozwala to korzystanie z programu na podstawie rutynowo wyznaczanych na kopalni danych geometrycznych; szeroko po spgu i wysoko do stropu Wymiary osi elipsy mona modyfikowa. W przypadku obudów standardowych istnieje moliwo modyfikacji wysokoci spgu.

11 11 Rys. 8. Okno programu CH4 Flow Graphics z opcj wyboru danych do analizy Po zamkniciu okna z wykresami danych z czujników, automatycznie na podstawie danych z programu CH4 Flow w obrysie wyrobiska pojawia si rozmieszczenie czujników. Zaznaczenie czujników połoonych najbliej brzegów wyrobiska wykonuje si rcznie. Program automatycznie wyznacza dodatkowe wirtualne mierniki w punktach przecicia przektnych czworoktów utworzonych przez mierniki rzeczywiste, oraz dodatkowe wirtualne mierniki na brzegach obrysu wyrobiska rys. 9. Rys. 9. Okno programu CH4 Flow Graphics z opcj oblicze finalnych Jednoczenie obliczane s strumienie objtoci i metanu. Dodatkowo mona wygenerowa ich wykresy. Mona take generowa przebiegi z czujników wirtualnych. Program podaje przekroje obliczone na podstawie danych technicznych obudów, standardowych pomiarów

12 12 geometrycznych i oblicze w oparciu o algorytm wyliczania strumienia objtoci na podstawie metody pola prdkoci. 3. Układ mechaniczny do przestrzennego rozmieszczenia czujników w wyrobisku Istotnym elementem systemu jest układ konstrukcji nonej do przestrzennego rozmieszczenia czujników. Jest to modułowa konstrukcja zaprojektowana pod ktem moliwoci transportu w stanie złoonym w stosowanych w kopalniach rodkach transportu ludzi. Wykonana jest z kwasoodpornych cienkociennych rurek połczonych specjalnie zaprojektowanymi elementami z tworzyw ertacatelowych. Czujniki mocowane s na wysignikach pozwalajcych na łatwe pozycjonowanie. Podstawowe elementy konstrukcji pokazano na rys. 10. Rys.10. Układ mechaniczny mobilnego systemu nonego do przestrzennego rozmieszczania czujników pomiarowych w przekroju wyrobiska Czujniki zostan zamontowane w przekroju poprzecznym wyrobiska z wykorzystaniem pionowych i poziomych, połczonych ze sob, teleskopowo rozkładanych rurowych elementów mechanicznych. Utworzony zostanie przestrzenny układ płaskiej kratownicy z przegubowo mocowanymi do niej czujnikami. Konstrukcje czujników i kratownicy projektowane s w sposób pozwalajcy na jak najmniejsze zakłócenie przepływu. Na rys. 11 i 12 pokazano szczegóły techniczne elementów kratownicy.

13 13 Rys. 11. Elementy mechaniczne układu nonego. Uchwyt metanoanemometru Rys. 12. Elementy mechaniczne układu nonego. Zaciski

14 14 I n s t y t u t M e c h a n i k i G ó r o t w o r u P o l s k i e j A k a d e m i i N a u k

15 15 SPIS TRECI!"!! "#$%&#! ' (#!) ' "&!!&*) ' "&+$!,+"&- ' "&+$$"+#"&*. '' +%!

16 16 Przedmiot instrukcji / / :;/465< 2=*'(>5#6940? Zakres stosowania 5< 65 40;01 2=*'(>5? Widok ogólny programu 5< 65 40;01 2=*'(>5?

17 17 Opis funkcji programu Wczytanie danych Do wczytywania plik projektu z programu CH4 Flow słuy przycisk Wczytaj projekt (program akceptuje tylko poprawne pliki XML *.chf. Po wczytaniu poprawnego pliku projektu wywietla si wykres z danymi z wczytanego pliku. Za pomoc listy czujników z lewej strony ekranu wybieramy które z nich maj by uyte do analizy. Po zaznaczeniu wybranych czujników klikamy przycisk Zatwierd. Po zatwierdzeniu na dysku twardym w katalogu w którym znajduje si program CH4 Flow Graphics utworzony zostaje plik CSV z zapisem pomiarów wybranych czujników.

18 18 Wybór kształtu obudowy Po zamkniciu ekranu z wykresem prdkoci na ekranie głównym narysowane zostaj zgodnie z połoeniem z wczytanego pliku czujniki. Za pomoc listy rozwijanej Wybierz typ obudowy moemy wybra typ obudowy z poniszej listy: 1. Elipsa 2. Obudowa ŁP6/A 3. Obudowa ŁP7/A 4. Obudowa ŁP7/4/A 5. Obudowa ŁP8/A 6. Obudowa ŁP8/4/A 7. Obudowa ŁP9/A 8. Obudowa ŁP9/4/A 9. Obudowa ŁP10/A 10. Obudowa ŁP10/4/A 11. Obudowa ŁP11/4/A Po wybraniu kształtu Elipsa uytkownik ma moliwo modyfikacji wysokoci i szerokoci elipsy za pomoc strzałek znajdujcych si po prawej stronie ekranu, w kadej innej opcji uytkownik moe ustawia wysoko od spgu.

19 19 Wybór punktów brzegowych W celu zaznaczenia punktów brzegowych naley przytrzyma przycisk CTRL oraz za pomoc kliknicia w czujnik zmienia jego zaznaczenie. Punkty wokół linii brzegowej zaznaczamy poprzez jednokrotne kliknicie (obrazek zmienia si za ółto-zielony), a rodkowe punkty przy spgu zaznaczmy podwójnym klikniciem (obrazek zmienia si za zielono fioletowy). Przykładowe zaznaczenie przedstawia poniszy rysunek : Po zaznaczeniu trzeba równie ustawi liczb n potrzebn do dalszych oblicze w programie.

20 20 Obliczenia Po zaznaczeniu punktów brzegowych klikamy przycisk Wykonaj obliczenia jeeli zaznaczone zostały dobre punkty brzegowe program wykona obliczenia i wyznaczy punkty brzegowe oraz wirtualne i wyrysuje je na ekranie głównym. Obliczy równie strumie objtoci powietrza i metanu. Wynik przykładowych oblicze pokazuje poniszy rysunek : W celu wywietlenia wykresu strumienia objtoci naley nacisn przycisk Poka wykres strumienia objtoci. Oprócz strumienia uytkownik moe przeglda wykres danych z kadego czujnika (równie tych wirtualnych) poprzez kliknicie prawym przyciskiem na wybrany czujnik i wybranie opcji Poka wykres.

!"#$#%#&'()*"!!+,-.#/.-%.0!'1**2'&!!"*% %03-'$&."#*4567879:-*,/

!#$#%#&'()*!!+,-.#/.-%.0!'1**2'&!!*% %03-'$&.#*4567879:-*,/ !"#$#%#&'()*"!!+,-.#/.-%.0!'1**2'&!!"*% %03-'$&."#*4567879:-*,/ Projekt Strategiczny - Zadanie 3 Opracowanie zasad pomiarów i bada parametrów powietrza kopalnianego dla oceny zagroenia metanowego i poarowego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu DIALux 2.6

Instrukcja obsługi programu DIALux 2.6 Instrukcja obsługi programu DIALux 2.6 Marcin Kuliski Politechnika Wrocławska Program DIALux słuy do projektowania sztucznego owietlenia pomieszcze zamknitych, terenów otwartych oraz dróg. Jego najnowsze,

Bardziej szczegółowo

Laboratorium elektryczne. Falowniki i przekształtniki - I (E 14)

Laboratorium elektryczne. Falowniki i przekształtniki - I (E 14) POLITECHNIKA LSKA WYDZIAŁINYNIERII RODOWISKA I ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN I URZDZE ENERGETYCZNYCH Laboratorium elektryczne Falowniki i przekształtniki - I (E 14) Opracował: mgr in. Janusz MDRYCH Zatwierdził:

Bardziej szczegółowo

Eugeniusz ZIÓŁKOWSKI 1 Wydział Odlewnictwa AGH, Kraków

Eugeniusz ZIÓŁKOWSKI 1 Wydział Odlewnictwa AGH, Kraków Eugeniusz ZIÓŁKOWSKI 1 Wydział Odlewnictwa AGH, Kraków 1. Wprowadzenie. Szczegółowa analiza poboru mocy przez badan maszyn czy urzdzenie odlewnicze, zarówno w aspekcie technologicznym jak i ekonomicznym,

Bardziej szczegółowo

POBÓR MOCY MASZYN I URZDZE ODLEWNICZYCH

POBÓR MOCY MASZYN I URZDZE ODLEWNICZYCH Eugeniusz ZIÓŁKOWSKI, 1 Roman WRONA 2 Wydział Odlewnictwa AGH 1. Wprowadzenie. Monitorowanie poboru mocy maszyn i urzdze odlewniczych moe w istotny sposób przyczyni si do oceny technicznej i ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Program SMS4 Monitor

Program SMS4 Monitor Program SMS4 Monitor INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1.0 Spis treci 1. Opis ogólny... 2 2. Instalacja i wymagania programu... 2 3. Ustawienia programu... 2 4. Opis wskaników w oknie aplikacji... 3 5. Opcje uruchomienia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu CalcuLuX 4.0

Instrukcja obsługi programu CalcuLuX 4.0 Instrukcja obsługi programu CalcuLuX 4.0 Katarzyna Jach Marcin Kuliski Politechnika Wrocławska Program CalcuLuX jest narzdziem wspomagajcym proces projektowania owietlenia, opracowanym przez Philips Lighting.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu MechKonstruktor

Instrukcja obsługi programu MechKonstruktor Instrukcja obsługi programu MechKonstruktor Opracował: Sławomir Bednarczyk Wrocław 2002 1 1. Opis programu komputerowego Program MechKonstruktor słuy do komputerowego wspomagania oblicze projektowych typowych

Bardziej szczegółowo

MOBILNY SYSTEM ODCZYTU SIECI RADIOMODEMÓW 433MHz OPIS TECHNICZNY

MOBILNY SYSTEM ODCZYTU SIECI RADIOMODEMÓW 433MHz OPIS TECHNICZNY RADIOMODEMÓW 433MHz Opracowanie: ELBIT Firma Innowacyjno-Wdro eniowa 33-100 Tarnów ul. Krzyska 15 www.elbit.resnet.pl System zbudowano z wykorzystaniem radiomodemów MO1 firmy Elbit. Ka dy z nich zainstalowany

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie programu Microsoft Excel do analizy wyników nauczania

Zastosowanie programu Microsoft Excel do analizy wyników nauczania Grayna Napieralska Zastosowanie programu Microsoft Excel do analizy wyników nauczania Koniecznym i bardzo wanym elementem pracy dydaktycznej nauczyciela jest badanie wyników nauczania. Prawidłow analiz

Bardziej szczegółowo

Multipro GbE. Testy RFC2544. Wszystko na jednej platformie

Multipro GbE. Testy RFC2544. Wszystko na jednej platformie Multipro GbE Testy RFC2544 Wszystko na jednej platformie Interlab Sp z o.o, ul.kosiarzy 37 paw.20, 02-953 Warszawa tel: (022) 840-81-70; fax: 022 651 83 71; mail: interlab@interlab.pl www.interlab.pl Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

ZPKSoft. Kreator dokumentów. Wstp. Przeznaczenie. Definicje

ZPKSoft. Kreator dokumentów. Wstp. Przeznaczenie. Definicje ZPKSoft Kreator dokumentów Wstp Kreator dokumentów jest aplikacj sieciow typu klient serwer, dedykowan dla serwera InterBase. Aplikacja pracuje w rodowisku Windows. Jest dostosowana do współpracy z systemem

Bardziej szczegółowo

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy:

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy: wiczenie 3 Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie kwerend, formularzy Cel wiczenia: Zapoznanie si ze sposobami konstruowania formularzy operujcych na danych z tabel oraz metodami tworzenia kwerend

Bardziej szczegółowo

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi 1.Wymagania techniczne 1.1. Wymagania sprztowe - minimalne : komputer PC Intel

Bardziej szczegółowo

Komputerowa Ksiga Podatkowa Wersja 11.4 ZAKOCZENIE ROKU

Komputerowa Ksiga Podatkowa Wersja 11.4 ZAKOCZENIE ROKU Komputerowa Ksiga Podatkowa Wersja 11.4 ZAKOCZENIE ROKU Przed przystpieniem do liczenia deklaracji PIT-36, PIT-37, PIT-O i zestawienia PIT-D naley zapozna si z objanieniami do powyszych deklaracji. Uwaga:

Bardziej szczegółowo

Ateus - Helios. System domofonowy

Ateus - Helios. System domofonowy Ateus - Helios System domofonowy Klawiatura telefoniczna: Uywajc klawiatury mona wybra dowolny numer abonenta. Helios moe pracowa z wybieraniem DTMF lub impulsowym. Ograniczenia na dostp do sieci publicznej

Bardziej szczegółowo

System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji

System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji 1) Zasilacz sieciowy naley dołczy do sieci 230 V. Słuy on do zasilania modułu sterujcego oraz cewek przekaników. 2) Przewód oznaczony jako P1 naley

Bardziej szczegółowo

Przegldanie stron wymaga odpowiedniej mikroprzegldarki w urzdzeniu mobilnym lub stosownego emulatora.

Przegldanie stron wymaga odpowiedniej mikroprzegldarki w urzdzeniu mobilnym lub stosownego emulatora. I. Temat wiczenia Podstawy tworzenia stron WAP II. Wymagania Podstawowe wiadomoci z technologii Internetowych. III. wiczenie 1. Wprowadzenie WAP (ang. Wireless Application Protocol) - to protokół umoliwiajcy

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka)

Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka) Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka) PROGRAM DO OBSŁUGI TELEFONU KOMÓRKOWEGO I. Instalacja: MOLIWOCI POŁCZENIA TELEFONU Z

Bardziej szczegółowo

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego,

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego, Wstp GeForms to program przeznaczony na telefony komórkowe (tzw. midlet) z obsług Javy (J2ME) umoliwiajcy wprowadzanie danych według rónorodnych wzorców. Wzory formularzy s pobierane z serwera centralnego

Bardziej szczegółowo

Górniczy Profilometr Laserowy GPL-1

Górniczy Profilometr Laserowy GPL-1 13 Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN Tom 7, nr 1-2, (2005), s. 13-18 Instytut Mechaniki Górotworu PAN Górniczy Profilometr Laserowy GPL-1 ANDRZEJ KRACH, WACŁAW TRUTWIN Instytut Mechaniki Górotworu

Bardziej szczegółowo

Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL

Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL wersja 1.2 Spis treci 1. INSTALACJA CERTYFIKATÓW URZDÓW POREDNICH... 3 2.

Bardziej szczegółowo

ANEMOMETR SKRZYDEŁKOWY µas 4 Instrukcja obsługi Dokumentacja techniczno-ruchowa DTR 01/2006/PWK IMG

ANEMOMETR SKRZYDEŁKOWY µas 4 Instrukcja obsługi Dokumentacja techniczno-ruchowa DTR 01/2006/PWK IMG ANEMOMETR SKRZYDEŁKOWY µas 4 Instrukcja obsługi Dokumentacja techniczno-ruchowa DTR 01/2006/PWK IMG KDB 06ATEX121X INSTYTUT MECHANIKI GÓROTWORU Polskiej Akademii Nauk KRAKÓW 1 Spis treci 1. Opis i przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1 Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA CERTYFIKATÓW URZDÓW POREDNICH... 3 2. INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

zdefiniowanie kilku grup dyskusyjnych, z których chcemy odbiera informacje, dodawanie, usuwanie lub edycj wczeniej zdefiniowanych grup dyskusyjnych,

zdefiniowanie kilku grup dyskusyjnych, z których chcemy odbiera informacje, dodawanie, usuwanie lub edycj wczeniej zdefiniowanych grup dyskusyjnych, Wstp W nowoczesnym wiecie coraz istotniejsz rol odgrywa informacja i łatwy dostp do niej. Nie dziwi wic fakt, i nowoczesne telefony komórkowe to nie tylko urzdzenia do prowadzenia rozmów telefonicznych,

Bardziej szczegółowo

Podłczenie HMI do LOGO!..0BA7 (WinCC Basic V11)

Podłczenie HMI do LOGO!..0BA7 (WinCC Basic V11) (WinCC Basic V11) Problem Program monitorowania poziomu napełnienia, temperatury i sterowania pompami napisany dla sterownika LOGO!..0BA6 naley uruchomi na sterowniku LOGO!..0BA7, a aktualne wartoci poziomu

Bardziej szczegółowo

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Opera 9.10 Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10 wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA WŁASNEGO CERTYFIKATU Z PLIKU *.PFX... 3 2. WYKONYWANIE KOPII BEZPIECZESTWA WŁASNEGO

Bardziej szczegółowo

BUDOWA LUNETY CELOWNICZEJ

BUDOWA LUNETY CELOWNICZEJ BUDOWA LUNETY CELOWNICZEJ Luneta celownicza składa si z nastpujcych sekcji (liczc od obiektywu): - soczewek obiektywu - układu regulacji paralaxy (dotyczy lunet sportowych) - mechanizmu regulacji krzya

Bardziej szczegółowo

Modem radiowy MR10-GATEWAY-S

Modem radiowy MR10-GATEWAY-S Modem radiowy MR10-GATEWAY-S - instrukcja obsługi - (dokumentacja techniczno-ruchowa) Spis treści 1. Wstęp 2. Budowa modemu 3. Parametry techniczne 4. Parametry konfigurowalne 5. Antena 6. Dioda sygnalizacyjna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu przywoławczego pomidzy kabin LF a laboratorium analiz chemicznych

Instrukcja obsługi systemu przywoławczego pomidzy kabin LF a laboratorium analiz chemicznych Strona 0 z 16 Instrukcja obsługi systemu przywoławczego pomidzy kabin LF a laboratorium analiz chemicznych ZARMEN Sp. z o.o. 45-641 Opole ul. Owicimska 121 ZRM Warszawa 01-949 Warszawa ul. Kasprowicza

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy regulator temperatury RTSZ-2 Oprogramowanie wersja 1.1. Instrukcja obsługi

Mikroprocesorowy regulator temperatury RTSZ-2 Oprogramowanie wersja 1.1. Instrukcja obsługi Mikroprocesorowy regulator temperatury RTSZ-2 Oprogramowanie wersja 1.1 Instrukcja obsługi Parametry techniczne mikroprocesorowego regulatora temperatury RTSZ-2 Cyfrowy pomiar temperatury w zakresie od

Bardziej szczegółowo

Podstawowe obiekty AutoCAD-a

Podstawowe obiekty AutoCAD-a LINIA Podstawowe obiekty AutoCAD-a Zad1: Narysowa lini o pocztku w punkcie o współrzdnych (100, 50) i kocu w punkcie (200, 150) 1. Wybierz polecenie rysowania linii, np. poprzez kilknicie ikony. W wierszu

Bardziej szczegółowo

FIRMA INNOWACYJNO-WDRO ENIOWA 33-100 Tarnów ul. Krzyska 15 tel: 608465631 tel/faks: 0146210029, 0146360117 mail: elbit@resnet.pl www.elbit.resnet.

FIRMA INNOWACYJNO-WDRO ENIOWA 33-100 Tarnów ul. Krzyska 15 tel: 608465631 tel/faks: 0146210029, 0146360117 mail: elbit@resnet.pl www.elbit.resnet. FIRMA INNOWACYJNO-WDRO ENIOWA CIO1 elementów przeciw przepi:ciowych chroni;cych go od przepi diod? LED sygnalizuj@ca podanie

Bardziej szczegółowo

Pomiar temperatury procesora komputera klasy PC, standardu ATX wykorzystanie zestawu COACH Lab II+. Piotr Jacoń K-4 I PRACOWNIA FIZYCZNA

Pomiar temperatury procesora komputera klasy PC, standardu ATX wykorzystanie zestawu COACH Lab II+. Piotr Jacoń K-4 I PRACOWNIA FIZYCZNA Pomiar temperatury procesora komputera klasy PC, standardu ATX wykorzystanie zestawu COACH Lab II+. Piotr Jacoń K-4 I PRACOWNIA FIZYCZNA 21. 02. 2011 I. Cel ćwiczenia: 1. Zapoznanie się poprzez samodzielny

Bardziej szczegółowo

PARAMATRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Nazwa i adres Wykonawcy:...... Nazwa i typ (producent) oferowanego urzdzenia:......

PARAMATRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Nazwa i adres Wykonawcy:...... Nazwa i typ (producent) oferowanego urzdzenia:...... Sprawa Nr: NA-P/ 54 /2008 Załcznik nr 3 do SIWZ PARAMATRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa i adres Wykonawcy:...... Nazwa i typ (producent) oferowanego urzdzenia:...... 1. Specyfikacja wymaganych

Bardziej szczegółowo

Urzdzenie SINAUT MD720-3 posiada dwa róne tryby pracy:

Urzdzenie SINAUT MD720-3 posiada dwa róne tryby pracy: Wprowadzenie 1 Urzdzenie posiada dwa róne tryby pracy: Tryb terminala Tryb OPC Zakres funkcjonalny i funkcjonalno urzdzenia s róne w obu trybach. Zmiana trybu pomidzy trybami OPC i trybem terminala (patrz

Bardziej szczegółowo

EC4P Pierwszy program w 6 krokach

EC4P Pierwszy program w 6 krokach EC4P Pierwszy program w 6 krokach Strona - 1 Wymagania / Przygotowanie Instalacja easy Soft CoDeSys Zakłada si, e adna z wersji easysoft CoDeSys nie jest zainstalowana. Podczas instalacji wykonuj poszczególne

Bardziej szczegółowo

Tester samochodowych sond lambda

Tester samochodowych sond lambda Tester samochodowych P R O sond J E lambda K T Y Tester samochodowych sond lambda Elektroniczny analizator składu mieszanki AVT 520 Przyrz¹d opisany w artykule s³uøy do oceny sprawnoúci sondy lambda oraz

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU C-STATION

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU C-STATION soft line 53-608 Wrocław, ul. Robotnicza 72, tel/fax 071 7827161, tel. 071 7889287, kom. 0509 896026, e-mail: softline@geo.pl, www.softline.geo.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU C-STATION Spis treci 1. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Wahadło. Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z zasadą dokonywania wideopomiarów w systemie Coach 6 oraz obserwacja modelu wahadła matematycznego.

Wahadło. Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z zasadą dokonywania wideopomiarów w systemie Coach 6 oraz obserwacja modelu wahadła matematycznego. 6COACH38 Wahadło Program: Coach 6 Projekt: komputer H : C:\Program Files (x86)\cma\coach6\full.en\cma Coach Projects\PTSN Coach 6\Wideopomiary\wahadło.cma Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsugi Programu

Instrukcja Obsugi Programu sprawozdania jednostkowe Instrukcja Obsugi Programu cz administracyjna ód 2004 Spis treci 1. Jak zainstalowa program Budet JB Plus?... 2 1.1 Pena instalacja... 2 1.2 Aktualizacja... 3 1.3 Odinstalowanie

Bardziej szczegółowo

THP-100 su Obsługa oprogramowania oraz instrukcja wzorcowania

THP-100 su Obsługa oprogramowania oraz instrukcja wzorcowania THP-100 su Obsługa oprogramowania oraz instrukcja wzorcowania Spis treści Konfiguracja programu...3 Odczyt pomiarów...4 Wzorcowanie...6 Edycja ręczna...7 Edycja automatyczna...7 Konfiguracja...10 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE STYCZEŃ 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE STYCZEŃ 2012 Zawód: technik elektronik Symbol cyfrowy zawodu: 311[07] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu 311[07]-01-121 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY. TxRail 4-20 ma. wydanie listopad 2004

INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY. TxRail 4-20 ma. wydanie listopad 2004 INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY TxRail 4-20 ma wydanie listopad 2004 PRZEDSIÊBIORSTWO AUTOMATYZACJI I POMIARÓW INTROL Sp. z o.o. ul. Koœciuszki 112, 40-519 Katowice tel. 032/

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Niniejszy opis dotyczy konfiguracji programu pocztowego Outlook Express z pakietu Internet Explorer, pracujcego pod kontrol systemu

Bardziej szczegółowo

Przegld nowych urzdze Instabus EIB pokazanych na targach L&B 2006 we Frankfurcie. Merten Polska Sp. z o.o. Rozwizania dla Inteligentnych budynków

Przegld nowych urzdze Instabus EIB pokazanych na targach L&B 2006 we Frankfurcie. Merten Polska Sp. z o.o. Rozwizania dla Inteligentnych budynków Przegld nowych urzdze Instabus EIB pokazanych na targach L&B 2006 we Frankfurcie 1 Przegld: Elementy EIB udoskonalone, nowoci Stacja pogodowa, Sterownik IC1, Wejcia / Wyjcia analogowe Nowoci: Przyciski,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY DOKUMENTACJA PRAC REMONTOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKU PASTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I-GO STOPNIA W OSTROWCU W. UL.

PROJEKT BUDOWLANY DOKUMENTACJA PRAC REMONTOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKU PASTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I-GO STOPNIA W OSTROWCU W. UL. PROJEKT BUDOWLANY DOKUMENTACJA PRAC REMONTOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKU PASTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I-GO STOPNIA W OSTROWCU W. UL. IŁECKA 47 INSTALACJE ELEKTRYCZNE INWESTOR : PASTWOWA SZKOŁA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu PowRek

Instrukcja obsługi programu PowRek Instrukcja obsługi programu PowRek środa, 21 grudnia 2011 Spis treści Przeznaczenie programu... 4 Prezentacja programu... 5 Okno główne programu... 5 Opis poszczególnych elementów ekranu... 5 Nowy projekt...

Bardziej szczegółowo

OPTIMA PC v2.2.1. Program konfiguracyjny dla cyfrowych paneli domofonowy serii OPTIMA 255 2011 ELFON. Instrukcja obsługi. Rev 1

OPTIMA PC v2.2.1. Program konfiguracyjny dla cyfrowych paneli domofonowy serii OPTIMA 255 2011 ELFON. Instrukcja obsługi. Rev 1 OPTIMA PC v2.2.1 Program konfiguracyjny dla cyfrowych paneli domofonowy serii OPTIMA 255 Instrukcja obsługi Rev 1 2011 ELFON Wprowadzenie OPTIMA PC jest programem, który w wygodny sposób umożliwia konfigurację

Bardziej szczegółowo

System zabezpieczenia i monitorowania maszyn wirnikowych TNC 2010

System zabezpieczenia i monitorowania maszyn wirnikowych TNC 2010 System zabezpieczenia i monitorowania maszyn wirnikowych TNC 00 Układ do pomiaru prdkoci obrotowej typ MDS0P / RT0 wyjcia: impulsowe, 4-0mA Zastosowanie Bezdotykowy układ pomiarowy czujnik MDS0Pprzetwornik

Bardziej szczegółowo

Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa.

Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa. Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa. Wstp Przy podejciu do planowania adresacji IP moemy spotka si z 2 głównymi przypadkami: planowanie za pomoc adresów sieci prywatnej przypadek, w którym jeeli

Bardziej szczegółowo

Urzdzenia techniki komputerowej Identyfikacja i charakteryzowanie urzdze zewntrznych komputera

Urzdzenia techniki komputerowej Identyfikacja i charakteryzowanie urzdze zewntrznych komputera Urzdzenia techniki komputerowej Identyfikacja i charakteryzowanie urzdze zewntrznych komputera Mobilne urzdzenia komputerowe Projekt współfinansowany ze rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

WSKANIKI I ELEMENTY STEROWANIA

WSKANIKI I ELEMENTY STEROWANIA WPROWADZENIE Alan-48 EXCEL jest 40 kanałowym, przewonym radiotelefonem CB, w którym zastosowano nowoczesne rozwizania techniczne zapewniajce wyjtkowy komfort uytkowania i wysok skuteczno łcznoci. Dziki

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY. TxBlock 4-20 ma. wydanie listopad 2004

INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY. TxBlock 4-20 ma. wydanie listopad 2004 INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY TxBlock 4-20 ma wydanie listopad 2004 PRZEDSIÊBIORSTWO AUTOMATYZACJI I POMIARÓW INTROL Sp. z o.o. ul. Koœciuszki 112, 40-519 Katowice tel. 032/

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne analizatora CAT 4S

Dane techniczne analizatora CAT 4S Model CAT 4S jest typowym analizatorem CAT-4 z sondą o specjalnym wykonaniu, przystosowaną do pracy w bardzo trudnych warunkach. Dane techniczne analizatora CAT 4S Cyrkonowy Analizator Tlenu CAT 4S przeznaczony

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2014

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2014 Zawód: technik elektronik Symbol cyfrowy zawodu: 311[07] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu 311[07]-01-142 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100. Instrukcja obsługi

Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100. Instrukcja obsługi Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100 Instrukcja obsługi Wstęp Rejestrator temperatury i wilgotności wyposażony jest w bardzo dokładny czujnik temperatury i wilgotności. Głównymi zaletami rejestratora

Bardziej szczegółowo

Tabela wykona standardowych. z osłonami zewntrznymi

Tabela wykona standardowych. z osłonami zewntrznymi Szafy SZE2 Uniwersalne szafy energetyczne, przeznaczone do zastosowania w warunkach wewntrznych lub zewntrznych. Konstrukcja szafy pozwala na proste łczenie szaf w zestawy szeregowe. Produkowane w 19 wykonaniach

Bardziej szczegółowo

4CMSystem. Podrcznik uytkownika. Strona projektu: http://cms.4proweb.net. Realizacja projektu: 2004 2005

4CMSystem. Podrcznik uytkownika. Strona projektu: http://cms.4proweb.net. Realizacja projektu: 2004 2005 4CMSystem Podrcznik uytkownika Stworzone przez grup 4proweb.net Strona projektu: http://cms.4proweb.net Realizacja projektu: 2004 2005 Programista, administrator Marcin Iwaniec, miwaniec@4proweb.net Autor

Bardziej szczegółowo

Program do konwersji obrazu na cig zero-jedynkowy

Program do konwersji obrazu na cig zero-jedynkowy Łukasz Wany Program do konwersji obrazu na cig zero-jedynkowy Wstp Budujc sie neuronow do kompresji znaków, na samym pocztku zmierzylimy si z problemem przygotowywania danych do nauki sieci. Przyjlimy,

Bardziej szczegółowo

OBIEKTY ELEKTROWNI WODNEJ

OBIEKTY ELEKTROWNI WODNEJ ! OBIEKTY ELEKTROWNI WODNEJ RÓWNANIE BERNOULLIEGO Równanie Bernoulliego opisuje ruch płynu i ma trzy składowe: - składow prdkoci - (energia kinetyczna ruchu), - składow połoenia (wysokoci) - (energia potencjalna),

Bardziej szczegółowo

Interfejs analogowy LDN-...-AN

Interfejs analogowy LDN-...-AN Batorego 18 sem@sem.pl 22 825 88 52 02-591 Warszawa www.sem.pl 22 825 84 51 Interfejs analogowy do wyświetlaczy cyfrowych LDN-...-AN zakresy pomiarowe: 0-10V; 0-20mA (4-20mA) Załącznik do instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

Ploter I-V instrukcja obsługi

Ploter I-V instrukcja obsługi L A B O R A T O R I U M ELEMENTY ELEKTRONICZNE Ploter I-V instrukcja obsługi Opracowali: Grzegorz Gajoch & Piotr Rzeszut REV. 1.0 1. OPIS PROGRAMU Ploter I-V służy do zbierania charakterystyk prądowo napięciowych

Bardziej szczegółowo

8. Generowanie raportów

8. Generowanie raportów 8. Generowanie raportów 8.1 Eksport raportu sytuacyjno-wysokościowego z programu LandStar W celu wyeksportowania z programu LandStar pliku z raportem: 1. Wybierz w menu głównym programu Pliki Eksportuj

Bardziej szczegółowo

ascom Instrukcja Obsługi dla portu USB Easy Access NT Family ascom NT + 2ab + USB

ascom Instrukcja Obsługi dla portu USB Easy Access NT Family ascom NT + 2ab + USB Instrukcja Obsługi dla portu USB Easy Access NT Family ascom NT + 2ab + USB Spis treci: 1. Wprowadzenie...3 2. Przegld...3 3. Ustawianie styku USB...3 4. Wskaniki LED...3 5. Instalacja sterownika USB w

Bardziej szczegółowo

HART-COM - modem / przenośny komunikator HART

HART-COM - modem / przenośny komunikator HART CECHY Kalibracja przyrządów obiektowych wyposażonych w protokół HART Praca jako przenośny komunikator HART lub modem HART / USB Wbudowany zasilacz przetworników 2-przew. Wbudowana funkcja rezystora 250Ω

Bardziej szczegółowo

Podział Internetu radiowego WIFI konfiguracja

Podział Internetu radiowego WIFI konfiguracja Podział Internetu radiowego WIFI konfiguracja TL-WR543G Wireless AP Client Router Instrukcja ta zawiera uproszczony opis podziału łcza internetowego dostarczanego poprzez sie WIFI za pomoc dwóch routerów

Bardziej szczegółowo

Wprowadzanie i zmiany faktur z zakupu, wydruk rejestru zakupu

Wprowadzanie i zmiany faktur z zakupu, wydruk rejestru zakupu Sterowanie procedurami programu "Rejestr zakupu" odbywa si poprzez wybór jednej z kilku proponowanych akurat na ekranie moliwoci. U dołu ekranu wypisywany jest komunikat bliej objaniajcy wybran aktualnie

Bardziej szczegółowo

LABCONTROL EASYLAB. The art of handling air

LABCONTROL EASYLAB. The art of handling air 5.3/4/PL/1 LABCONTROL EASYLAB Moduły rozbudowy elektronicznego sterownika EASYLAB Moduł zasilania / moduł zasilania z UPS Typ Typ -USV The art of handling air TROX Austria GmbH (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce

Bardziej szczegółowo

geometry a w przypadku istnienia notki na marginesie: 1 z 5

geometry a w przypadku istnienia notki na marginesie: 1 z 5 1 z 5 geometry Pakiet słuy do okrelenia parametrów strony, podobnie jak vmargin.sty, ale w sposób bardziej intuicyjny. Parametry moemy okrela na dwa sposoby: okrelc je w polu opcji przy wywołaniu pakiety:

Bardziej szczegółowo

Dyskretyzacja sygnałów cigłych.

Dyskretyzacja sygnałów cigłych. POLITECHNIKA LSKA WYDZIAŁ INYNIERII RODOWISKA I ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN I URZDZE ENERGETYCZNYCH LABORATORIUM METROLOGII Dyskretyzacja sygnałów cigłych. (M 15) www.imiue.polsl.pl/~wwwzmiape Opracował:

Bardziej szczegółowo

Skrócony przewodnik OPROGRAMOWANIE PC. MultiCon Emulator

Skrócony przewodnik OPROGRAMOWANIE PC. MultiCon Emulator Wspomagamy procesy automatyzacji od 1986 r. Skrócony przewodnik OPROGRAMOWANIE PC MultiCon Emulator Wersja: od v.1.0.0 Do współpracy z rejestratorami serii MultiCon Przed rozpoczęciem użytkowania oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents

Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents InsERT, grudzie 2003 http://www.insert.com.pl/office2003 InsERT GT Smart Documents to przygotowany przez firm InsERT specjalny dodatek, umoliwiajcy

Bardziej szczegółowo

Programator procesorów rodziny AVR AVR-T910

Programator procesorów rodziny AVR AVR-T910 Programator procesorów rodziny AVR AVR-T910 Instrukcja obsługi Opis urządzenia AVR-T910 jest urządzeniem przeznaczonym do programowania mikrokontrolerów rodziny AVR firmy ATMEL. Programator podłączany

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO DO BADANIA PROCESÓW ODZYSKU CIEPŁA ODPADOWEGO. (PROTOTYP)

STANOWISKO DO BADANIA PROCESÓW ODZYSKU CIEPŁA ODPADOWEGO. (PROTOTYP) FIRMA INNOWACYJNO -WDROśENIOWA ul. Krzyska 15 33-100 Tarnów tel.: 0146210029, 0146360117, 608465631 faks: 0146210029, 0146360117 mail: elbit@resnet.pl www.elbit.resnet.pl STANOWISKO DO BADANIA PROCESÓW

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi TG051

Instrukcja obsługi TG051 Instrukcja obsługi TG051 1.0 Zawarto zestawu 1.1 Opis produktu 1.2 Ustawianie wartoci parametrów pracy automatycznej Parametry jasnoci dla pozycji słoca Parametry przekanika zmierzchowego Parametry zegara

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 5.07

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 5.07 SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 5.07 Spis treci WSTP...2 PRZED UPGRADE EM...3 UWAGA 1...3 UWAGA 2...3 UWAGA 3...3 ZMIANY W MODULE KADRY...3 KALENDARZ PRACY...3 INFORMACJE O NALENYM I WYKORZYSTANYM URLOPIE...4

Bardziej szczegółowo

Czujniki podczerwieni do bezkontaktowego pomiaru temperatury. Czujniki stacjonarne.

Czujniki podczerwieni do bezkontaktowego pomiaru temperatury. Czujniki stacjonarne. Czujniki podczerwieni do bezkontaktowego pomiaru temperatury Niemiecka firma Micro-Epsilon, której WObit jest wyłącznym przedstawicielem w Polsce, uzupełniła swoją ofertę sensorów o czujniki podczerwieni

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1.1. Konwerter RS-232 na RS-485 / RS-422

INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1.1. Konwerter RS-232 na RS-485 / RS-422 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1.1 Konwerter RS-232 na RS-485 / RS-422 Spis treci 1. Opis ogólny... 3 2. Rozmieszczenie wyprowadze... 4 3. Instalacja konwertera... 4 4. Przyłczenie magistrali RS-485... 4 5.

Bardziej szczegółowo

MobileNET. Instalacja i konfiguracja MobileNET SIECI BLOKOWE S.C.

MobileNET. Instalacja i konfiguracja MobileNET SIECI BLOKOWE S.C. MobileNET Instalacja i konfiguracja MobileNET SIECI BLOKOWE S.C. MobileNET 2011 MobileNET Instalacja i konfiguracja MobileNET Zawartość OPIS MODEMU... 2 PRZYGOTOWANIE MODEMU...... 3 INSTALACJA MODEMU W

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. SpinRyb v0.87. Maciej Nalewczyński maciej.nalewczynski@gmail.com

Instrukcja obsługi. SpinRyb v0.87. Maciej Nalewczyński maciej.nalewczynski@gmail.com Instrukcja obsługi SpinRyb v0.87 Maciej Nalewczyński maciej.nalewczynski@gmail.com Spis treści: I. Opis ogólny: 1. O programie 2. Kilka słów od autora 3. Główne okno aplikacji 4. Baza nazwisk 5. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Rys1 Rys 2 1. metoda analityczna. Rys 3 Oznaczamy prdy i spadki napi jak na powyszym rysunku. Moemy zapisa: (dla wzłów A i B)

Rys1 Rys 2 1. metoda analityczna. Rys 3 Oznaczamy prdy i spadki napi jak na powyszym rysunku. Moemy zapisa: (dla wzłów A i B) Zadanie Obliczy warto prdu I oraz napicie U na rezystancji nieliniowej R(I), której charakterystyka napiciowo-prdowa jest wyraona wzorem a) U=0.5I. Dane: E=0V R =Ω R =Ω Rys Rys. metoda analityczna Rys

Bardziej szczegółowo

Ć w i c z e n i e K 3

Ć w i c z e n i e K 3 Akademia Górniczo Hutnicza Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Katedra Wytrzymałości, Zmęczenia Materiałów i Konstrukcji Nazwisko i Imię: Nazwisko i Imię: Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Grupa

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYCZNE I ZDALNE STEROWANIE STACJ UZDATNIANIA WODY

AUTOMATYCZNE I ZDALNE STEROWANIE STACJ UZDATNIANIA WODY AUTOMATECH AUTOMATYCZNE I ZDALNE STEROWANIE STACJ UZDATNIANIA WODY W roku 2006 Gmina Kampinos dokonała modernizacji swojej stacji uzdatniania wody (SUW). Obok zmian typu budowlanego (nowe zbiorniki wody,

Bardziej szczegółowo

Tabele przestawne tabelą przestawną. Sprzedawcy, Kwartały, Wartości. Dane/Raport tabeli przestawnej i wykresu przestawnego.

Tabele przestawne tabelą przestawną. Sprzedawcy, Kwartały, Wartości. Dane/Raport tabeli przestawnej i wykresu przestawnego. Tabele przestawne Niekiedy istnieje potrzeba dokonania podsumowania zawartości bazy danych w formie dodatkowej tabeli. Tabelę taką, podsumowującą wybrane pola bazy danych, nazywamy tabelą przestawną. Zasady

Bardziej szczegółowo

INTEGRACJA CENTRALI ALARMOWEJ SATEL Z HOME CENTER 2 FIBARO

INTEGRACJA CENTRALI ALARMOWEJ SATEL Z HOME CENTER 2 FIBARO INTEGRACJA CENTRALI ALARMOWEJ SATEL Z HOME CENTER 2 FIBARO Spis treści 1. Podłączenie ETHM-1 z centralą Satel...2 1.1 Adresowanie modułu...3 1.2 Sposób podłączenia...4 1.3 Konfigurowanie ETHM-1...5 2.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTO PROJEKTU OPIS TECHNICZNY ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW KARTY KATALOGOWE CZ GRAFICZNA. Klauzula sprawdzenia

ZAWARTO PROJEKTU OPIS TECHNICZNY ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW KARTY KATALOGOWE CZ GRAFICZNA. Klauzula sprawdzenia !"#$#%%&'(#(('' REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKÓW URZDU MIEJSKIEGO ŁAZISKA GÓRNE INWESTOR: GMINA MIEJSKA ŁAZISKA GÓRNE ul. Plac Ratuszowy 1 SYSTEM BUDYNEK URZEDU MIEJSKIEGO UL. RATUSZOWEJ AUTORZY OPRACOWANIA:

Bardziej szczegółowo

Wzorcowy załcznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomidzy Firm A oraz Firm B

Wzorcowy załcznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomidzy Firm A oraz Firm B Wzorcowy załcznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomidzy Firm A oraz Firm B Wersja draft 2.1 Na podstawie: Europejskiej Modelowej Umowy o EDI (w skrócie: EMUoE). 1. Standardy

Bardziej szczegółowo

MP69 ZETTLER EXPERT. Osłona przeciwwietrzna MP69 Nr kat. 572.001 Osłona przeciwwietrzna stalowa SMP69 Nr kat. 572.002

MP69 ZETTLER EXPERT. Osłona przeciwwietrzna MP69 Nr kat. 572.001 Osłona przeciwwietrzna stalowa SMP69 Nr kat. 572.002 Osłona przeciwwietrzna Nr kat. 572.001 Osłona przeciwwietrzna stalowa S Nr kat. 572.002 ZETTLER EXPERT Osłony przeciwwietrzne / S instalowane s na kanałach wlotu powietrza w instalacjach klimatyzacyjnych

Bardziej szczegółowo

Klonowanie MAC adresu oraz TTL

Klonowanie MAC adresu oraz TTL 1. Co to jest MAC adres? Klonowanie MAC adresu oraz TTL Adres MAC (Media Access Control) to unikalny adres (numer seryjny) kadego urzdzenia sieciowego (jak np. karta sieciowa). Kady MAC adres ma długo

Bardziej szczegółowo

Uniwersal Door Intercom

Uniwersal Door Intercom Uniwersal Door Intercom Bramofon na wewntrzn lini analogow central PBX Moduły bazowe UDI 00, UDI 01, UDI 02 Moduły dodatkowe MC3, MC4, MM3, MM4 Obudowy podtynkowe MK1, MK2, MK3, MK4 Obudowy natynkowe KPD1,

Bardziej szczegółowo

Microsoft Authenticode. Uycie certyfikatów niekwalifikowanych do podpisywania kodu w technologii MS Authenticode. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Microsoft Authenticode. Uycie certyfikatów niekwalifikowanych do podpisywania kodu w technologii MS Authenticode. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Microsoft Authenticode Uycie certyfikatów niekwalifikowanych do podpisywania kodu w technologii MS Authenticode wersja 1.1 Spis treci 1. WSTP... 3 2. TWORZENIE KLUCZA PRYWATNEGO I CERTYFIKATU... 3 3. INSTALOWANIE

Bardziej szczegółowo

SIMUBOX EI. 1. Opis i dane techniczne. Spis treci. 5010772A Przed uyciem naley dokładnie przeczyta niniejsz instrukcj

SIMUBOX EI. 1. Opis i dane techniczne. Spis treci. 5010772A Przed uyciem naley dokładnie przeczyta niniejsz instrukcj SIMUBOX EI 5010772A Przed uyciem naley dokładnie przeczyta niniejsz instrukcj Spis treci. 1. Opis i dane techniczne. 2. Zmiana zasilania (230V 400V). 3. Instalacja SIMUBOX EI. 4. Okablowanie SIMUBOX EI.

Bardziej szczegółowo

Sierpie 2010 Baza artykułów nn ABB Instrukcja instalacji i obsługi w rodowisku eplan Electric P8. ABB Group August 10, 2010 Slide 1

Sierpie 2010 Baza artykułów nn ABB Instrukcja instalacji i obsługi w rodowisku eplan Electric P8. ABB Group August 10, 2010 Slide 1 Sierpie 2010 Baza artykułów nn ABB Instrukcja instalacji i obsługi w rodowisku eplan Electric P8 August 10, 2010 Slide 1 Spis treci Baza artykułów - definicja pojcia 3 Zawarto bazy aparatów ABB 4 Nowoci

Bardziej szczegółowo

DRZWI AUTOMATYCZNIE PRZESUWANE Z MECHANIZMAMI

DRZWI AUTOMATYCZNIE PRZESUWANE Z MECHANIZMAMI INSTRUKCJA UYTKOWANIA DRZWI AUTOMATYCZNIE PRZESUWANE Z MECHANIZMAMI TYP : UWS ADRES SERWISU: STAWAL ul. Grzymiska 31/14 71-711 Szczecin tel. 091 42 81 684 fax. 091 42 80 564 tel. 0502 027 891 E-mail: serwis@waldoor.pl

Bardziej szczegółowo

Biomonitoring system kontroli jakości wody

Biomonitoring system kontroli jakości wody FIRMA INNOWACYJNO -WDROŻENIOWA ul. Źródlana 8, Koszyce Małe 33-111 Koszyce Wielkie tel.: 0146210029, 0146360117, 608465631 faks: 0146210029, 0146360117 mail: biuro@elbit.edu.pl www.elbit.edu.pl Biomonitoring

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO DO SPALANIA BIOMASY (analiza energetyczna, analiza spalin)

STANOWISKO DO SPALANIA BIOMASY (analiza energetyczna, analiza spalin) FIRMA INNOWACYJNO -WDROśENIOWA ul. Krzyska 15 33-100 Tarnów tel.: 0146210029, 0146360117, 608465631 faks: 0146210029, 0146360117 mail: elbit@resnet.pl www.elbit.resnet.pl STANOWISKO DO SPALANIA BIOMASY

Bardziej szczegółowo

Dla ułatwienia pracy wydrukuj poni sz instrukcj

Dla ułatwienia pracy wydrukuj poni sz instrukcj Dla ułatwienia pracy wydrukuj ponisz instrukcj Do pracy z formularzami mona uywa przegldarek Internet Explorer 7, 8, 9, Firefox, Opera i Chrome w najnowszych wersjach. UWAGA! nie mona zakłada 2 lub wicej

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny podręcznik Selection Drzwi przesuwne i składane

Elektroniczny podręcznik Selection Drzwi przesuwne i składane Elektroniczny podręcznik Selection Drzwi przesuwne i składane Wersja: 1.0 Nazwa: Tematy: PL_Przesuwne-Składane_V1.PDF 1 Konstrukcje drzwi przesuwnych i składanych w SelectionProfessional...2 1.1 Zróżnicowanie

Bardziej szczegółowo

Program do wagi SmartScale

Program do wagi SmartScale Program do wagi SmartScale zarządzanie pomiarami zarządzanie towarami - dodawanie, usuwanie oraz wyszukiwanie towarów zarządzanie kontrahentami dodawanie i usuwanie oraz wyszukiwanie wydruki kwitów w trybie

Bardziej szczegółowo