Wielopunktowy układ do pomiaru czasoprzestrzennych rozkładów prdkoci powietrza i ste metanu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wielopunktowy układ do pomiaru czasoprzestrzennych rozkładów prdkoci powietrza i ste metanu"

Transkrypt

1 #$%&%'%()*+$##,-./%0/.' /1#)2++3)(##$+' '14.)&(/$% :;.+-0 Opracowanie zasad pomiarów i bada parametrów powietrza kopalnianego dla oceny zagroenia metanowego i poarowego w podziemnych zakładach górniczych wydobywajcych wgiel kamienny Produkt 3 Wielopunktowy układ do pomiaru czasoprzestrzennych rozkładów prdkoci powietrza i ste metanu Autorzy: Prof. dr hab. in. Wacław Dziurzyski Prof. dr hab. in. Stanisław Wasilewski Dr hab. in Jerzy Krawczyk prof. IMG PAN Dr in. Przemysław Skotniczny Dr in. Janusz Kruczkowski Mgr in. Piotr Ostrogórski Tadeusz Bacia Kierownik projektu strategicznego: Prof. dr hab. in. Stanisław Wasilewski KRAKÓW, kwiecie 2013 roku 1!"

2 Spis treci Wstp 1. Miernik prdkoci przepływu powietrza i stenia metanu (metanoanemometr) 1.1. Układ elektroniczny 1.2. Układ mechaniczny 1.3. Parametry metrologiczne 2. Komputerowy system sterowania i akwizycji danych z oprogramowaniem 3. Układ mechaniczny do przestrzennego rozmieszczenia czujników w wyrobisku 4. Instrukcja obsługi programu Załcznik: Oprogramowanie w wersji egzekucyjnej

3 3 Wstp W Instytucie Mechaniki Górotworu PAN zostało skonstruowane urzdzenie do badania rozkładu pola prdkoci i stenia metanu w przekroju poprzecznym wyrobiska. Na specjalnej konstrukcji nonej umieszcza si okrelon ilo skrzydełkowych czujników anemometrycznych. Konstrukcja ta zbudowana jest z teleskopowo składanych rurek, rozpieranych w wybranych miejscach przekroju poprzecznego wyrobiska. Czujnik prdkoci powietrza i stenia metanu zintegrowany w jednym urzdzeniu w sposób synchroniczny wykonuj pomiary w wybranych punktach przekroju wyrobiska. Ze wzgldu na wymóg utrzymania moliwie najbardziej nieinwazyjnego charakteru pomiaru zrezygnowano ze wszystkich dodatkowych elementów zakłócajcych przepływ w miejscu prowadzenia pomiarów. Dlatego przesyłanie danych pomidzy czujnikami, oraz do systemu akwizycji i analizy danych (komputer z urzdzeniami odbiorczo nadawczymi), odbywa si bezprzewodowo drog radiow. Ilo czujników umieszczanych w przekroju jest zmienna i moe waha si w granicach od kilku do kilkunastu. Transmitowane do komputera w czasie rzeczywistym dane pomiarowe, s przekształcone tak, aby na bieco obserwowa ich zmienno oraz wylicza interesujce wielkoci. Dane s gromadzone w pamici kadego z czujników, co jest dodatkowym zabezpieczeniem przed ich utrat. Rozwizaniem, które wnosi now jako do bada nad przepływami gazów w wyrobiskach kopal, jest jednoczesny wielopunktowy pomiar w przekroju, z wykorzystaniem czujników metanu i anemometrycznych. Rozwizanie konstrukcyjne zapewnia moliwie bliskie połoenie wzgldem siebie par sensorów - stenia metanu i prdkoci przepływu powietrza. Dotychczas wykorzystywany system składajcy si z czujników anemometrycznych umoliwiał nie tylko pomiar prdkoci lokalnych i wyznaczanie profilu prdkoci, ale dziki zastosowaniu odpowiednich modeli matematycznych, był bardzo dokładnym urzdzeniem pomiarowym natenia strumienia objtoci. Wzbogacenie go o wielopunktowy, synchroniczny pomiar stenia metanu stwarza system metrologiczny dotychczas nieznany na polskich kopalniach. Umoliwia on badanie rozkładów koncentracji metanu w powietrzu i obserwacj stanów nieustalonych ste metanu na wylotach z rejonów w których wystpuj jego ródła. W zastosowaniach komercyjnych przełoy si to na optymalizowanie połoenia czujników metanu i anemometrycznych oraz precyzyjne pomiary metanowoci wentylacyjnej. Ze wzgldu na miejsce wykonywania pomiarów system spełnia kryteria okrelone we właciwych przepisach, szczególnie dotyczcych budowy aparatury i urzdze przeznaczonych do pracy w strefach zagroonych wybuchami gazów. System nie jest przeznaczony do pracy stacjonarnej, z tego powodu zasilanie odbywa si z wewntrznych ródeł akumulatorowych. W skład układu wchodz: Mierniki prdkoci przepływu powietrza i stenia metanu (16 sztuk). Komputerowy system sterowania i akwizycji danych z oprogramowaniem. Układ mechaniczny do przestrzennego rozmieszczenia czujników w wyrobisku. 1. Miernik prdkoci przepływu powietrza i stenia metanu (metanoanemometr) 1.1. Układ elektroniczny Schemat blokowy obwodów elektronicznych miernika prdkoci przepływu powietrza i stenia metanu (metanoanemometru) pokazano na rys. 1. Układem nadzorujcym prac jest system mikroprocesorowy oparty o procesor z rodziny AVR XMEGA firmy Atmel. System gromadzi i konfiguruje dane z dwóch rónych czujników pomiarowych. Czujnikiem

4 4 prdkoci przepływu powietrza jest dwukierunkowy anemometryczny czujnik skrzydełkowy opracowany w IMG PAN. Jako czujnik stenia metanu wykorzystano pellistorow komor pomiarow opracowan w firmie SENSOR GAZ, pracujc w dwóch podzakresach. Z urzdzeniami zewntrznymi miernik moe komunikowa si przy pomocy transmisji przewodowej z wykorzystaniem portu USB, lub przy pomocy transmisji radiowej w pamie 868 MHz. W drugim przypadku urzdzenie wykorzystuje układ transceiver FM-USB podłczony do komputera. Podczas pomiarów dane pomiarowe mog by przekazywane drog radiow do komputera sterujcego systemem pomiarowych i jednoczenie gromadzone w pamici wewntrzne miernika o pojemnoci 32 Mb. Autonomi zasilania gwarantuje układ akumulatorów Ni-MH. Przewidziano moliwo jednoczesnej pracy i komunikowania si z komputerem sterujcym dla 16 mierników. Mierniki mog równie działa w rybie autonomicznym, po wczeniejszym zaprogramowaniu parametrów ich pracy. Schemat układu elektronicznego został przedstawiony na rys. 2. CZUJNIK PRDKOCI CZUJNIK METANU USB SYSTEM MIKROPROCESOROWY ATXMEGA32 NADAJNIK ODBIORNIK 868 Mhz UKŁAD ZASILANIA PAMI 32MB Rys. 1. Schemat blokowy układu elektronicznego miernika ste metanu i prdkoci przepływu powietrza Rys. 2. Układ elektroniczny miernika ste metanu i prdkoci przepływu powietrza Układ elektroniczny czujnika został wykonany w technologii montau powierzchniowego SMT. W tym celu zaprojektowano odpowiedni topologi dwustronnego

5 5 obwodu drukowanego. Widok płytki obwodu elektronicznego i rozmieszczenia elementów pokazano na rys. 3. Rys. 3. Topologia obwodu drukowanego i rozmieszczenie elementów 1.2. Układ mechaniczny Na rys. 4. pokazano ide rozwizania konstrukcyjnego miernika i jego podstawowe wymiary. Nad czujnikiem anemometrycznym (2) znajduje si czujnik ste metanu (1). Wlot komory pomiarowej czujnika metanu skierowany jest do wntrza osłony czujnika skrzydełkowego. Takie rozwizanie pozwala na przyjcie quasi-punktowego charakteru pomiaru. Poniej czujnika skrzydełkowego umieszczono w obudowie (3) układ elektroniczny wraz z nadajnikiem i odbiornikiem RF oraz z zespołem akumulatorów. Układ RF korzysta z anteny wewntrznej. W dolnej czci osłony zespołu elektroniki wbudowano wyłcznik z sygnalizatorem optycznym typu LED i gniazdo ładowania akumulatorów połczone z portem USB. Na fot. 1 pokazano widok czujnika i fotografi czujnika zamontowanego na stanowisku pomiarowym w przekroju wyrobiska kopalnianego. Najbardziej istotne elementy konstrukcji mechanicznej miernika pokazano na rys. 5 i 6.

6 6 Rys. 4. Miernik stenia metanu i prdkoci przepływu powietrza. Rozmieszczenie elementów pomiarowych. 1-czujnik metanu. 2-czujnik prdkoci Fot. 1. Bezprzewodowy miernik stenia metanu i prdkoci przepływu powietrza

7 7 Rys. 5. Konstrukcja mechaniczna miernika st enia metanu i pr dko ci przepływu powietrza. Wspornik głowicy pomiarowej Rys. 6. Konstrukcja mechaniczna miernika st enia metanu i pr dko ci przepływu powietrza.

8 Parametry metrologiczne Osłona komory pomiarowej czujnika metanu Poniej podano uzyskane parametry metrologiczne czujnika wraz z błdami zdefiniowanymi dla kadej mierzonej wielkoci. a). Prdko przepływu powietrza Zakres pomiarowy prdkoci przepływu: Błd pomiaru prdkoci przepływu: Rozdzielczo: Czstotliwo pomiarów: ± (0,2 20 m/s) ± (0,5% rdg * + 0,02 m/s) 0,01 m/s 1 Hz b). Stenie metanu Zakres pomiarowy stenia metanu: 0 100% V/V ** Podzakresy pomiaru stenia metanu: 0 100% DGW 5 100% V/V Błd pomiaru ste metanu: 0,1% dla zakresu 0 2% V/V 5% wskaza dla zakresu 2 5% V/V 3% dla zakresu 5 60% V/V 5% wskaza dla zakresu % V/V Rozdzielczo: 0,01% dla zakresu 0 100% DGW *** 0,1% V/V dla zakresu 5 100% V/V Czstotliwo pomiarów: 1 Hz Uyte skróty oznaczaj: * rdg warto odczytywana (reading) ** V/V procentowe stenie objtociowe (Volume/Volume) *** DGW dolna granica wybuchowoci (Lower Explosive Limit, LEL) 2. Komputerowy system sterowania i akwizycji danych z oprogramowaniem Do sterowania systemu uywany jest przemysłowy komputer typu Toughbook firmy Panasonic model CF-19 mk5, pokazany na fot. 2. Jest to urzdzenie zaprojektowane do pracy w szczególnie trudnych warunkach, o stopniu ochronnym obudowy IP65. Komputer ma zainstalowane pełne oprogramowanie do obsługi systemu włcznie z modułem analizy danych pomiarowych. Oprogramowanie zawiera programy dla systemów mikroprocesorowych układów elektronicznych oraz programy do komputera sterujcego systemem i program do analizy danych. Oprogramowanie dla procesorów zostało napisane w rodowisku Atmel Studio. Bootloader pozwala na łatwe ładowanie zmodyfikowanego oprogramowania.

9 9 Fot. 2. Komputer typu Panasonic CF 19 przeznaczony do sterowania i akwizycji danych pomiarowych z widocznym modułem radiowym do łcznoci z metanoanemometrami Program sterujcy CH4 Flow zaimplementowany na komputerze CF-19 mk5 umoliwia: konfigurowanie czujników wzorcowanie czujników diagnostyk czujników wizualizacj rozmieszczenia czujników w przekroju z podaniem ich geometrycznego połoenia akwizycj danych pomiarowych podgld w czasie rzeczywistym danych pomiarowych w postaci wykresów odwzorowujcych rozkłady pól prdkoci lub koncentracji komunikacj z czujnikami on-line przez Internet (jeeli jest to moliwe) eksport danych Na rys. 7 pokazano przykładowo okno programu wizualizujce rozmieszczenie czujników. Widoczne s ich numery identyfikacyjne, współrzdne geometryczne i pola wartoci wielkoci mierzonych (stenia i prdkoci).

10 10 Rys. 7. Okno programu nadzorujcego prac systemu Do analizy danych uzyskanych przy pomocy programu CH4 Flow słuy program CH4 Flow Graphics. Program pozwala na graficzn prezentacj wyników a take na wyliczenie strumieni objtoci i metanu. Wyliczenie strumienia objtoci wykonywane jest metod pola prdkoci polegajc na całkowaniu rozkładu prdkoci na polu przekroju poprzecznego wyrobiska. Metoda ta została dokładnie opisana w monografii pt. Zmienno pola prdkoci i strumienia objtoci powietrza w wyrobiskach kopal głbinowych (Krach, Krawczyk, Kruczkowski, Pałka: 2006). Plik z danymi wczytywany jest z programu CH4 Flow. Wybieramy mierniki z których bd analizowane dane, rys. 8. Z pomoc rozwijanej listwy Typ obudowy moemy wybra odpowiadajca miejscu pomiarów obudow. W programie zaszyto dane geometryczne nastpujcych typów obudów: ŁP6/A ŁP7/A ŁP7/4/A ŁP8/A ŁP8/4/A ŁP9/A ŁP9/4/A ŁP10/A ŁP10/4/A ŁP11/4/A Dodatkowo uytkownik ma moliwo wyboru opcji Elipsa, która odpowiada przekrojowi przyblianemu połow przekroju elipsy. Pozwala to korzystanie z programu na podstawie rutynowo wyznaczanych na kopalni danych geometrycznych; szeroko po spgu i wysoko do stropu Wymiary osi elipsy mona modyfikowa. W przypadku obudów standardowych istnieje moliwo modyfikacji wysokoci spgu.

11 11 Rys. 8. Okno programu CH4 Flow Graphics z opcj wyboru danych do analizy Po zamkniciu okna z wykresami danych z czujników, automatycznie na podstawie danych z programu CH4 Flow w obrysie wyrobiska pojawia si rozmieszczenie czujników. Zaznaczenie czujników połoonych najbliej brzegów wyrobiska wykonuje si rcznie. Program automatycznie wyznacza dodatkowe wirtualne mierniki w punktach przecicia przektnych czworoktów utworzonych przez mierniki rzeczywiste, oraz dodatkowe wirtualne mierniki na brzegach obrysu wyrobiska rys. 9. Rys. 9. Okno programu CH4 Flow Graphics z opcj oblicze finalnych Jednoczenie obliczane s strumienie objtoci i metanu. Dodatkowo mona wygenerowa ich wykresy. Mona take generowa przebiegi z czujników wirtualnych. Program podaje przekroje obliczone na podstawie danych technicznych obudów, standardowych pomiarów

12 12 geometrycznych i oblicze w oparciu o algorytm wyliczania strumienia objtoci na podstawie metody pola prdkoci. 3. Układ mechaniczny do przestrzennego rozmieszczenia czujników w wyrobisku Istotnym elementem systemu jest układ konstrukcji nonej do przestrzennego rozmieszczenia czujników. Jest to modułowa konstrukcja zaprojektowana pod ktem moliwoci transportu w stanie złoonym w stosowanych w kopalniach rodkach transportu ludzi. Wykonana jest z kwasoodpornych cienkociennych rurek połczonych specjalnie zaprojektowanymi elementami z tworzyw ertacatelowych. Czujniki mocowane s na wysignikach pozwalajcych na łatwe pozycjonowanie. Podstawowe elementy konstrukcji pokazano na rys. 10. Rys.10. Układ mechaniczny mobilnego systemu nonego do przestrzennego rozmieszczania czujników pomiarowych w przekroju wyrobiska Czujniki zostan zamontowane w przekroju poprzecznym wyrobiska z wykorzystaniem pionowych i poziomych, połczonych ze sob, teleskopowo rozkładanych rurowych elementów mechanicznych. Utworzony zostanie przestrzenny układ płaskiej kratownicy z przegubowo mocowanymi do niej czujnikami. Konstrukcje czujników i kratownicy projektowane s w sposób pozwalajcy na jak najmniejsze zakłócenie przepływu. Na rys. 11 i 12 pokazano szczegóły techniczne elementów kratownicy.

13 13 Rys. 11. Elementy mechaniczne układu nonego. Uchwyt metanoanemometru Rys. 12. Elementy mechaniczne układu nonego. Zaciski

14 14 I n s t y t u t M e c h a n i k i G ó r o t w o r u P o l s k i e j A k a d e m i i N a u k

15 15 SPIS TRECI!"!! "#$%&#! ' (#!) ' "&!!&*) ' "&+$!,+"&- ' "&+$$"+#"&*. '' +%!

16 16 Przedmiot instrukcji / / :;/465< 2=*'(>5#6940? Zakres stosowania 5< 65 40;01 2=*'(>5? Widok ogólny programu 5< 65 40;01 2=*'(>5?

17 17 Opis funkcji programu Wczytanie danych Do wczytywania plik projektu z programu CH4 Flow słuy przycisk Wczytaj projekt (program akceptuje tylko poprawne pliki XML *.chf. Po wczytaniu poprawnego pliku projektu wywietla si wykres z danymi z wczytanego pliku. Za pomoc listy czujników z lewej strony ekranu wybieramy które z nich maj by uyte do analizy. Po zaznaczeniu wybranych czujników klikamy przycisk Zatwierd. Po zatwierdzeniu na dysku twardym w katalogu w którym znajduje si program CH4 Flow Graphics utworzony zostaje plik CSV z zapisem pomiarów wybranych czujników.

18 18 Wybór kształtu obudowy Po zamkniciu ekranu z wykresem prdkoci na ekranie głównym narysowane zostaj zgodnie z połoeniem z wczytanego pliku czujniki. Za pomoc listy rozwijanej Wybierz typ obudowy moemy wybra typ obudowy z poniszej listy: 1. Elipsa 2. Obudowa ŁP6/A 3. Obudowa ŁP7/A 4. Obudowa ŁP7/4/A 5. Obudowa ŁP8/A 6. Obudowa ŁP8/4/A 7. Obudowa ŁP9/A 8. Obudowa ŁP9/4/A 9. Obudowa ŁP10/A 10. Obudowa ŁP10/4/A 11. Obudowa ŁP11/4/A Po wybraniu kształtu Elipsa uytkownik ma moliwo modyfikacji wysokoci i szerokoci elipsy za pomoc strzałek znajdujcych si po prawej stronie ekranu, w kadej innej opcji uytkownik moe ustawia wysoko od spgu.

19 19 Wybór punktów brzegowych W celu zaznaczenia punktów brzegowych naley przytrzyma przycisk CTRL oraz za pomoc kliknicia w czujnik zmienia jego zaznaczenie. Punkty wokół linii brzegowej zaznaczamy poprzez jednokrotne kliknicie (obrazek zmienia si za ółto-zielony), a rodkowe punkty przy spgu zaznaczmy podwójnym klikniciem (obrazek zmienia si za zielono fioletowy). Przykładowe zaznaczenie przedstawia poniszy rysunek : Po zaznaczeniu trzeba równie ustawi liczb n potrzebn do dalszych oblicze w programie.

20 20 Obliczenia Po zaznaczeniu punktów brzegowych klikamy przycisk Wykonaj obliczenia jeeli zaznaczone zostały dobre punkty brzegowe program wykona obliczenia i wyznaczy punkty brzegowe oraz wirtualne i wyrysuje je na ekranie głównym. Obliczy równie strumie objtoci powietrza i metanu. Wynik przykładowych oblicze pokazuje poniszy rysunek : W celu wywietlenia wykresu strumienia objtoci naley nacisn przycisk Poka wykres strumienia objtoci. Oprócz strumienia uytkownik moe przeglda wykres danych z kadego czujnika (równie tych wirtualnych) poprzez kliknicie prawym przyciskiem na wybrany czujnik i wybranie opcji Poka wykres.

ANEMOMETR SKRZYDEŁKOWY µas 4 Instrukcja obsługi Dokumentacja techniczno-ruchowa DTR 01/2006/PWK IMG

ANEMOMETR SKRZYDEŁKOWY µas 4 Instrukcja obsługi Dokumentacja techniczno-ruchowa DTR 01/2006/PWK IMG ANEMOMETR SKRZYDEŁKOWY µas 4 Instrukcja obsługi Dokumentacja techniczno-ruchowa DTR 01/2006/PWK IMG KDB 06ATEX121X INSTYTUT MECHANIKI GÓROTWORU Polskiej Akademii Nauk KRAKÓW 1 Spis treci 1. Opis i przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I INFORMATYKI. Marcin Szczygieł PRACA DYPLOMOWA INYNIERSKA. pt. Mikroprocesorowy dwukierunkowy regulator silnika elektrycznego

WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I INFORMATYKI. Marcin Szczygieł PRACA DYPLOMOWA INYNIERSKA. pt. Mikroprocesorowy dwukierunkowy regulator silnika elektrycznego POLITECHNIKA KOSZALISKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I INFORMATYKI Marcin Szczygieł PRACA DYPLOMOWA INYNIERSKA pt. Mikroprocesorowy dwukierunkowy regulator silnika elektrycznego Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja

Bardziej szczegółowo

#$%&%'%()*+$##,-./%0/.' /1#)2++3)(##$+' '14.)&(/$%+567898:;.+-0

#$%&%'%()*+$##,-./%0/.' /1#)2++3)(##$+' '14.)&(/$%+567898:;.+-0 #$%&%'%()*+$##,-./%0/.' /#)++3)(##$+' '4.)&(/$%+567898:;.+-0 Strategiczny proekt badawczy PS pt. "Poprawa bezpieczestwa pracy w kopalniach" Opracowanie zasad proektowania robót górniczych w warunkach wystpowania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROGRAMU M-GEO V.3.0 DLA PSION WORKABOUT

INSTRUKCJA PROGRAMU M-GEO V.3.0 DLA PSION WORKABOUT soft line 53-608 Wrocław, ul. Robotnicza 72, tel/fax 071 7827161, tel. 071 7889287 0509 896026, e-mail: softline@geo.pl, www.softline.geo.pl INSTRUKCJA PROGRAMU M-GEO V.3.0 DLA PSION WORKABOUT 1. WSTP

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE RODOWISKA LABVIEW DO STEROWANIA PO- MIARAMI Z WYKORZYSTANIEM DYFRAKTOMETRU RENTGENOW- SKIEGO X PERT MPD

ZASTOSOWANIE RODOWISKA LABVIEW DO STEROWANIA PO- MIARAMI Z WYKORZYSTANIEM DYFRAKTOMETRU RENTGENOW- SKIEGO X PERT MPD Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ZASTOSOWANIE RODOWISKA LABVIEW DO STEROWANIA PO- MIARAMI Z WYKORZYSTANIEM DYFRAKTOMETRU RENTGENOW- SKIEGO X PERT MPD Wykonał: Piotr Maj Promotor:

Bardziej szczegółowo

TAKSOMETR FISKALNY INNOVA TAXI 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI UYTKOWNIKA

TAKSOMETR FISKALNY INNOVA TAXI 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI UYTKOWNIKA TAKSOMETR FISKALNY INNOVA TAXI 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI UYTKOWNIKA Warszawa, wrzesie 2003 INNOVA S. A., ul. Łopuszaska 117/123, 02-474 Warszawa, tel.: (022) 578-10-80 do 83, fax.: (022) 578-10-84 http: www.innova-sa.pl,

Bardziej szczegółowo

Podstawy Obsługi Komputera w systemie Windows 98

Podstawy Obsługi Komputera w systemie Windows 98 Wojciech Sobieski Podstawy Obsługi Komputera w systemie Windows 98 Kurs napisany na potrzeby szkolenia personelu w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecicym w Olsztynie OLSZTYN 2000 Podstawy obsługi

Bardziej szczegółowo

Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D

Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D Grzegorz Nikiel Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D Bielsko-Biała

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie do systemu emapa

1. Wprowadzenie do systemu emapa 1. Wprowadzenie do systemu emapa 1.1. Istota systemu W kadej firmie gromadzi si dane pracowników, klientów, kontrahentów. Przechowuje si je w kartotekach, arkuszach kalkulacyjnych i bazach danych. Łatwo

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZOWANIE ZA POMOC CZYTNIKÓW KODÓW

DIAGNOZOWANIE ZA POMOC CZYTNIKÓW KODÓW DIAGNOZOWANIE ZA POMOC CZYTNIKÓW KODÓW Podstawowy podział układów wtryskowych benzyny uwzgldnia sposób sterowania wtryskiwaczami: - systemy z wtryskiwaczami sterowanymi cinieniem (np. K-Jetronic, KE Jetronic);

Bardziej szczegółowo

Tomasz Grbski. Sieci komputerowe

Tomasz Grbski. Sieci komputerowe Tomasz Grbski Sieci komputerowe Kranik 2002 Sieci komputerowe 2 Od Autora: Przedstawiony przeze mnie referat stanowi ródło wiedzy dotyczcej zagadnie zwizanych z sieciami komputerowymi. Moim zamierzeniem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWEGO WSKANIKA POŁOENIA PODOBCIENIOWEGO PRZEŁCZNIKA ZACZEPÓW WP-EC 01-4 Z PROGRAMOWALNYM NADAJNIKIEM NWP-EC 3

INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWEGO WSKANIKA POŁOENIA PODOBCIENIOWEGO PRZEŁCZNIKA ZACZEPÓW WP-EC 01-4 Z PROGRAMOWALNYM NADAJNIKIEM NWP-EC 3 INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWEGO WSKANIKA POŁOENIA PODOBCIENIOWEGO PRZEŁCZNIKA ZACZEPÓW WP-EC 01-4 Z PROGRAMOWALNYM NADAJNIKIEM NWP-EC 3 INSTRUKCJA OBSŁUGI WP-EC 01-4 CZERWIEC 2005 str. 1 Spis Treci Lp. Tre

Bardziej szczegółowo

Symulacje komputerowe. Laboratorium III rok EiT

Symulacje komputerowe. Laboratorium III rok EiT Symulacje komputerowe Laboratorium III rok EiT SPIS TRECI 1. Wprowadzenie 2. Edytor schematów formułowanie prostych układów elektronicznych i wyznaczanie ich charakterystyk statycznych, czstotliwociowych

Bardziej szczegółowo

Symulacje komputerowe. Laboratorium III semestr EiT

Symulacje komputerowe. Laboratorium III semestr EiT Symulacje komputerowe Laboratorium III semestr EiT SPIS TRECI 1. Wprowadzenie 2. Edytor schematów formułowanie prostych układów elektronicznych i wyznaczanie ich charakterystyk statycznych, czstotliwociowych

Bardziej szczegółowo

4. Materia nauczania. 4.1. Symulacja komputerowa. 4.1.1 Materia nauczania

4. Materia nauczania. 4.1. Symulacja komputerowa. 4.1.1 Materia nauczania 4. Materia nauczania 4.1. Symulacja komputerowa 4.1.1 Materia nauczania Program EElectronics Workbench 4.0 d jest profesjonalnym narzdziem pozwalajcym w prosty sposób bada zachowanie si zbudowanego ukadu

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZOWANIE OWIETLENIA POJAZDU

DIAGNOZOWANIE OWIETLENIA POJAZDU DIAGNOZOWANIE OWIETLENIA POJAZDU WSTP Elementy instalacji owietleniowej i sygnalizacyjnej wchodz w skład wyposaenia elektrycznego pojazdów. Podstawowe ich zadania polegaj na: - zapewnieniu bezpieczestwa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKI FISKALNEJ POSNET THERMAL

INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKI FISKALNEJ POSNET THERMAL INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKI FISKALNEJ THERMAL 02-281 Warszawa, ul. Municypalna 33 INFOLINIA: 0-800 120 322 http://www.posnet.com.pl 2006 Instrukcja dotyczy drukarki z wersj oprogramowania oznaczon symbolem

Bardziej szczegółowo

Szczecin, ul. Ku Sło cu 140 działka nr 10/4, obr b 2255. ul. Piastów 17 70-310 Szczecin. ul. Piotra Skargi 15 71-422 Szczecin

Szczecin, ul. Ku Sło cu 140 działka nr 10/4, obr b 2255. ul. Piastów 17 70-310 Szczecin. ul. Piotra Skargi 15 71-422 Szczecin Szczecin, ul. Ku Słocu 140 działka nr 10/4, obrb 2255 ul. Piastów 17 70-310 Szczecin ul. Piotra Skargi 15 71-422 Szczecin tel./fax: 091 424 30 30 tel.kom.: 0 606 88 35 63 e-mail: lisewski@onet.pl mgr in.

Bardziej szczegółowo

Podstawy sterowania silnikami krokowymi

Podstawy sterowania silnikami krokowymi Podstawy sterowania silnikami krokowymi 1. WSTP Nowoczesne technologie w rónych gałziach narzucaj coraz wysze wymagania na urzdzenia wchodzce w skład linii technologicznych. Wymagania jakie si stawia przed

Bardziej szczegółowo

SIMATIC HMI. Urzdzenie HMI KTP400 Basic, KTP600 Basic, KTP1000 Basic, TP1500 Basic. Wstp. Przegld. Bezpieczestwo uycia. Monta i podłczanie

SIMATIC HMI. Urzdzenie HMI KTP400 Basic, KTP600 Basic, KTP1000 Basic, TP1500 Basic. Wstp. Przegld. Bezpieczestwo uycia. Monta i podłczanie Wstp Przegld SIMATIC HMI Urzdzenie HMI KTP400 Basic, KTP600 Basic, KTP1000 Basic, TP1500 Basic Instrukcja uytkowa Bezpieczestwo uycia Monta i podłczanie Obsługa interfejsu uytkownika Konfiguracja systemu

Bardziej szczegółowo

NNOVA SA, Warszawa 2005

NNOVA SA, Warszawa 2005 NNOVA SA, Warszawa 00 Uwagi dotyczce formy instrukcji, informacje o zauwaonych błdach prosz kierowa na adres dokumentacja@innova-sa.pl. Wersja instrukcji:.0 z dn. 0 maja 00 Wersja oprogramowania 7. Instrukcje

Bardziej szczegółowo

PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY

PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY TYP MPP 04 INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TRECI 1. WSTP... 2 2. PRZEZNACZENIE.... 2 3. ZAKRES STOSOWANIA.... 2 3.1 Przepływ cieczy.... 2 3.2. Przewodno elektryczna cieczy...

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Mechaniczno Elektrycznych w Trzebini PRACA DYPLOMOWA. Zastosowanie programu EAGLE do projektowania obwodów drukowanych

Zespół Szkół Mechaniczno Elektrycznych w Trzebini PRACA DYPLOMOWA. Zastosowanie programu EAGLE do projektowania obwodów drukowanych Zespół Szkół Mechaniczno Elektrycznych w Trzebini PRACA DYPLOMOWA Zastosowanie programu EAGLE do projektowania obwodów drukowanych Wykonał: Kamil Wasyl Konsultacje: mgr in. Piotr Brzózka Trzebinia 2005

Bardziej szczegółowo

Moduł pomiarowo-sterujcy z funkcj rejestrowania danych MPS-LOGGER. INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 2.4

Moduł pomiarowo-sterujcy z funkcj rejestrowania danych MPS-LOGGER. INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 2.4 Moduł pomiarowo-sterujcy z funkcj rejestrowania danych MPS-LOGGER INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 2.4 PROGSTAR Zakład Elektroniki, Automatyki i Informatyki ul. Lipowa 12 27-200 Starachowice tel./fax (0-41) 274-86-52

Bardziej szczegółowo

Producent: MikEL s.c., 44-217 Rybnik, skr. poczt. 28 tel/voice (32)42-22-108, tel/fax (32)42-42-449, email mikel@mikel.com.pl

Producent: MikEL s.c., 44-217 Rybnik, skr. poczt. 28 tel/voice (32)42-22-108, tel/fax (32)42-42-449, email mikel@mikel.com.pl Systemy taryfikacji rozmów dla elektronicznych central telefonicznych. Produkcja urzdze elektronicznych do przetwarzania informacji. Usługi projektowe z zakresu elektroniki. Producent: MikEL s.c., 44-217

Bardziej szczegółowo

Systemy taryfikacji rozmów dla elektronicznych central telefonicznych. Produkcja urzdze elektronicznych do przetwarzania informacji.

Systemy taryfikacji rozmów dla elektronicznych central telefonicznych. Produkcja urzdze elektronicznych do przetwarzania informacji. Systemy taryfikacji rozmów dla elektronicznych central telefonicznych. Produkcja urzdze elektronicznych do przetwarzania informacji. Instrukcja obsługi GENERATORA NAPISÓW Strona 1 SPIS TRECI 1. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Systemy rozproszone Marcin Gorawski Rafał Malczok

Systemy rozproszone Marcin Gorawski Rafał Malczok POLITECHNIKI LSKA INSTYTUT INFORMATYKI Laboratorium Hurtowni Danych Systemy rozproszone Marcin Gorawski Rafał Malczok Gliwice 2004 Spis treci 2 Spis treci 1. Wstp... 4 2. Wprowadzenie... 6 2.1. Idea hurtowni

Bardziej szczegółowo

SIECIOWY SYSTEM KONTROLI DOSTPU I REJESTRACJI CZASU PRACY. Instrukcja Obsługi 1.7.01.1

SIECIOWY SYSTEM KONTROLI DOSTPU I REJESTRACJI CZASU PRACY. Instrukcja Obsługi 1.7.01.1 SIECIOWY SYSTEM KONTROLI DOSTPU I REJESTRACJI CZASU PRACY Instrukcja Obsługi 1.7.01.1 Copyright 2004 by All rights reserved Wszelkie prawa zastrzeone!"# $%%%&%'(%)'%* +(+%'(%)'%* Wszystkie nazwy i znaki

Bardziej szczegółowo

Vector and Scalar Network Analyser. Analizator Antenowy z Wobuloskopem

Vector and Scalar Network Analyser. Analizator Antenowy z Wobuloskopem Instrukcja obsługi Vector and Scalar Network Analyser Analizator Antenowy z Wobuloskopem na bazie rozwi zania IW3HEV i PA3CKR realizacja SP3SWJ & SP8NTH http://sp3swj.googlepages.com/ Jarek SP3SWJ Model

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu DIALux 2.6

Instrukcja obsługi programu DIALux 2.6 Instrukcja obsługi programu DIALux 2.6 Marcin Kuliski Politechnika Wrocławska Program DIALux słuy do projektowania sztucznego owietlenia pomieszcze zamknitych, terenów otwartych oraz dróg. Jego najnowsze,

Bardziej szczegółowo