1. Charakterystyka ogólna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Charakterystyka ogólna"

Transkrypt

1 Prof. dr hab. inż. Jerzy Andrzej Sładek Laboratorium Metrologii Współrzędnościowej (M10) Wydział Mechaniczny Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Recenzja pracy doktorskiej mgr inż. Macieja Stankiewicza pt. METODA TRIANGULACJI LASEROWEJ ODPORNA NA REFLEKSY ŚWIETLNE DLA KNTROLII JAKOŚCI GEOMETRII WYROBU Podstawa opracowania: zlecenie Dyrektora Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej z dnia Charakterystyka ogólna Współczesne techniki wytwarzania cechują się znaczną wydajnością i dążeniem do kompleksowej automatyzacji przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniej jakości wyrobów. Te wymagania w sposób optymalny zapewnia współrzędnościowa technika pomiarowa. Sterowane komputerowo WMP i ramiona pomiarowe znajdują się w zdecydowanej większości zakładów produkcyjnych z szeroko rozumianego obszaru przemysłu maszynowego, elektrotechnicznego, motoryzacyjnego, lotniczego, przetwórstwa tworzyw sztucznych, a nawet elektronicznego. Współrzędnościowa technika pomiarowa pozwala zamknąć cały proces automatyzacji produkcji, a poprzez system weryfikacji wyrobów sterować ich jakością. Ponieważ jakość jest kształtowana w halach produkcyjnych, a nie na samym końcu cyklu wytwarzania dużego znaczenia nabierają urządzenia pomiarowe tam właśnie stosowane, w tym względzie pomocne są systemy optyczne ze względu na swoje niewątpliwe praktyczne zalety. Mogą one mierzyć wyroby także o małej sztywności z dużą szybkością pomiaru lub wspomagać konwencjonalne WMP. Zgodność wymiarowa ze specyfikacją geometrii wyrobu (GPS) staje się zadaniem kluczowym dla procesów wytwarzania. Niebezpieczeństwo błędnych decyzji niesie skutki, które obserwuje się w postaci ciągłych reklamacji produktów, szczególnie w obszarach takich przemysłów jak samochodowy, AGD a także urządzeń medycznych itp. W świetle nowych potrzeb zastosowanie współrzędnościowej techniki pomiarowej jest niewystarczające, gdyż wadą jest jest względnie długi czas pomiaru. Dobrym rozwiązaniem tego zagadnienia będą systemy optyczne, które pobierają duża ilość danych w krótszym przedziale czasowym oraz umożliwiają bieżącą wizualizację procesów produkcyjnych. Systemy te, do których należą technologie obrazowania, oparte na skanowaniu powierzchni i całych obiektów z wykorzystaniem techniki optycznej i tomografii komputerowej dają możliwość szybkiego prototypowania, mają również zastosowania w inżynierii odwrotnej, wzornictwie przemysłowym, technice biomedycznej czy ochronie zabytków. Jednym z ważniejszych problemów zautomatyzowanych systemów optycznych są algorytmy filtracji chmury punktów, które nie radzą sobie z zakłóceniami (tzw. szumami ). Dlatego podjęcie pracy mgr inż. Macieja Stankiewicza nt: Metoda triangulacji laserowej odporna na refleksy świetlne dla kontroli jakości geometrii wyrobu uważam za ważne i bardzo aktualne.

2 2 2. Układ i obszar merytoryczny monografii: Recenzowana praca liczy 119 stron i składa się z 12 rozdziałów (podzielonych na cztery części) oraz spisu literatury, w której zamieszczono 171 publikacji, w tym normy i zalecenia odniesione do tematu pracy. Zamieszczono też streszczenia w języku polskim i angielskim. Praca poprzedzona jest spisem treści jak również indeksem pojęć i skrótów oraz indeksem oznaczeń. Wstęp Autor opisuje w nim współrzędnościowe systemy pomiarowe historię, stosowanych rozwiązań konstrukcyjnych i ich miejsce we współczesnym systemie wytwarzania. Ukazuje też relacje pomiędzy systemem pomiarowym i systemem zarządzania jakością. Autor szeroko potraktował opis współczesnej techniki systemów współrzędnościowej pokazując współczesne rozwiązania maszyn współrzędnościowych, a w szczególności skanerów optycznych. W Części I pt. Analiza teoretyczna, rozdz. 1. Metody rekonstrukcji 3D zawarł tu Autor opis metody rekonstrukcji obiektów 3D. Zaprezentował podział optycznych metod stosowanych w przemyśle, jak również pojęcie systemów 2½D. Opisał też ograniczenia systemów pracujących na zasadzie pomiaru optycznego, co pozwoliło nieco przybliżyć złożoność zagadnienia. Autor poświęcił też część rozdziału na przedstawienie szerokiego zastosowania tych systemów. Omówił też metody optymalne tj. aktywne powierzchniowe metody triangulacyjne, do pomiaru elementów refleksyjnych z czym systemy optyczne radzą sobie najsłabiej. W Części I pt. Analiza teoretyczna, rozdz. 2. Metoda triangulacji laserowej- Autor przedstawił obszernie metodę triangulacji laserowej z powodzeniem wykorzystywanej w przemysłowej kontroli jakości do digitalizacji rzeczywistych elementów celem utworzenia komputerowych modeli 3D. Opisał budowę systemu pomiarowego wykorzystującego tą metodę, a następnie przedstawił poszczególne komponenty i ich rolę w systemie, ale przede wszystkim poświęcił cały podrozdział na scharakteryzowanie uzyskiwanych wyników pomiarów tzw. chmury punktów. W Części I pt. Analiza teoretyczna, rozdz. 3. Zakłócenia metody triangulacji laserowej- Autor w rozdziale tym scharakteryzował najważniejsze źródła zakłóceń związane z poszczególnymi komponentami układu triangulacyjnego. Rozdział całkowicie poświęcony jest problemom wynikłym ze stosowania tej metody do których zaliczono np.: przesłanianie częściowe obiektu wynikające z konstrukcji systemu, zakłócenia związane z refleksami czy wewnętrznymi rozproszeniami światła laserowego w materiale. Opisał również błędy charakterystyczne dla obiektywów np. dystorsję. W Części I pt. Analiza teoretyczna, rozdz.4. Sposoby pomiarów obiektów refleksyjnych w metodzie triangulacji laserowej W tym rozdziale Autor przedstawił sposoby na pomiar elementów refleksyjnych, które generują bardzo duże szumy w uzyskiwanych wynikach. Refleksy mogą pochodzić zarówno z oświetlenia zewnętrznego, bądź mogą być rezultatem wielokrotnego odbicia światła oświetlacza laserowego od refleksyjnych powierzchni obiektu. Opisał sposoby, nie tylko programowe, ale też mechaniczne, w jaki sposób wyeliminować poszczególne refleksy, zaczynając od tych najprostszych jak pokrycie obiektu mierzonego powłoką antyrefleksyjną, aż do bardziej wyrafinowanych sposobów jak wcześniejsze spolaryzowanie wiązki wychodzącej z diody laserowej przed jej przejściem przez układ optyki projekcyjnej. W Części I pt. Analiza teoretyczna, rozdz.5. Teza i koncepcja rozwiązania - Autor zdefiniował cel i zakres pracy. Zwraca w tym rozdziale uwagę na bardzo istotny problem z zastosowaniem systemów optycznych do pomiaru elementów

3 3 refleksyjnych, z odbłyskami zarówno wewnętrznymi jak i zewnętrznymi, co utrudnia ich szersze rozpowszechnienie. W tym kontekście sformułowanie następującej tezy pracy przez mgr inż. Macieja Stankiewicza Wykorzystanie w algorytmie analizy obrazu triangulacyjnego wiedzy a priori o nominalnym kształcie geometrycznym skanowanego elementu, przy założeniu zgodnego modelu stanowiska pomiarowego i jego pełnej kalibracji, pozwoli wyeliminować zakłócenia pochodzące z refleksów świetlnych wyższych rzędów, powodując tym samym zwiększenie dokładności metody triangulacji laserowej uważam za trafne i istotne dla badań nad dokładnością systemów optycznych współrzędnościowych działających na zasadzie triangulacji laserowej i ich przemysłowego wykorzystania. Celem pracy było więc opracowanie szybkiej, optycznej metody pomiarów 2½D/3D stosowanej w procesowej kontroli jakości dla odwzorowania powierzchni błyszczących. Autor zaproponował rozwiązanie przedstawionego problemu, poprzez wykorzystanie informacji o obiekcie w postacie gotowego CAD i założonej tolerancji do przefiltrowania odblasków tworzących zakłócenia w postaci szumu. W części II pt. Opracowanie rozwiązania, rozdz. 6. Segmentacja Nośnikiem informacji o położeniu 3D punktu oświetlonego linią laserową są jej współrzędne na obrazie triangulacyjnym. Terminem segmentacja (ang. segmentation) w tym przypadku określamy proces wyszukiwania na nim linii laserowej. Rezultatem jest seria współrzędnych x, y, z. Segmentacja więc jest jednym z podstawowych elementów przeliczeniowych pomiaru optycznego. Autor w rozdziale tym przedstawił kilka możliwości rozwiązania danej części przeliczeń, a następnie zaproponował algorytm segmentacji predykcyjnej wykorzystujący filtr Kalmana (ang. Kalman filter) jako predyktor. Ze względu na to, że proponowany algorytm opiera sie o informacje o nominalnym kształcie skanowanego obiektu, i ma on zastosowanie przede wszystkim w kontroli jakości. W dalszej części rozdziału Autor przedstawia algorytm pozwalający na wyznaczenie profilu na podstawie informacji o przestrzeni pomiarowej o obiekcie, laserze i kamerze, wyznacza teoretyczny przebieg przecięcia wiązki światła laserowego z powierzchnią, widziany z perspektywy kamery. Algorytm segmentacji predykcyjnej wymaga znajomości dokładnej pozycji i orientacji skanowanego elementu w przestrzeni. Na tych danych opiera się prawidłowe przewidywanie teoretycznej pozycji linii laserowej, co z kolei wprowadzi kolejne ograniczenia tej metody. Aby umożliwić łatwą konwersję pomiędzy różnymi układami współrzędnych stosowanych w opisie stanowiska do triangulacji laserowej, Autor zdecydował się na użycie notacji opracowanej przez J. Denavita i RS Hartenberga oraz na wykorzystanie zadania prostego i odwrotnego kinematyki. W Części II pt. Opracowanie rozwiązania, rozdz. 7. Synchronizacja -Autor przedstawia a następnie proponuje rozwiązanie zagadnienia dotyczącego synchronizacji układów mierzonego obiektu i znanego kształtu zapisanego w postaci CAD. Autor zdecydował się skorzystać z dodatkowej kamery do pozycjonowania. Jej pole widzenia obejmuje całą przestrzeń stanowiska. W kolejnym kroku przy pozycjonowaniu skanowanego obiektu w systemie do triangulacji laserowej Autor rozwiązał problem określenia położenia obiektu na podstawie jego zdjęć. Dla uzyskania lepszej synchronizacji Autor wykorzystał tzw. filtr Kalmana. W Części II pt. Opracowanie rozwiązania, rozdz. 8. Kalibracja Autor opisuje czynności, które należy wykonać, aby urządzenie opracowane przez niego można było zastosować do pomiarów optycznych. Dla zastosowań pomiarowych konieczna jest zatem adjustacja (przyp.rec.) kalibracja stanowiska obejmująca też szacowanie wszystkich parametrów wpływających na wyniki pomiarów. W

4 4 metodzie triangulacji laserowej proces ten jest z reguły dwuetapowy. Najpierw wyznaczane są parametry samej kamery: ogniskowa, pozycja punktu centralnego oraz parametry dystorsji, a następnie macierz homografii. Zjawisko dystorsji Autor uznaje za ważne ze względu na powstawanie zniekształceń obrazów projekcyjnych. Zwraca on przy tym uwagę na nieliniowość tego zjawiska oraz na fakt, że parametry dystorsji są ogólnie rzecz biorąc różne dla każdego zestawu kamera obiektyw. Biorąc powyższe pod uwagę Autor podał warunki konieczne dla otrzymania poprawnych obliczeń, co znalazło odzwierciedlenie przy modelowaniu i kalibracji stanowiska. Autor opisuje także metody usuwania wpływów dystorsji, a następnie wybiera model dystorsji opracowany przez Browna, zakładając, że współczynniki zniekształcenia wyższych rzędów niż 2 lub 3, są zbyt mało znaczące i nie mają realnego wpływu na rezultaty korekcji, stąd można je pominąć. W dalszej części rozdziału opisuje modelowanie stanowiska, które obejmowało określenie kąta i ramienia triangulacyjnego, skrzywienia linii laserowej względem osi przesuwu, punktu centralnego kamery, efektywnej ogniskowej obiektywu oraz dystorsji w układzie kamery, a następnie wykalibrowanie tak skonfigurowanego stanowiska do czego wykorzystał wzorzec z naniesionymi okręgami w 17 rzędach i 11 wierszach, a także wzorzec posiadający z jednej strony płaską powierzchnie, a z drugiej zarys piłokształtny, który fotografowany jest w różnych oddaleniach, zgodnie z osią skanowania. Część II pt. Opracowanie rozwiązania, rozdz.9. Integracja- W rozdziale tym opisano jak połączono w zintegrowane rozwiązanie elementy z rozdziału 7 i 8. Stanowisko badawcze składało się z: Kamery na statywie umożliwiającym ruch wzdłuż osi X oraz zmianę kąta lasera: AVT Dolphin F145B z obiektywem Cosmicar/Pentax 12mm, kamery triangulacyjnej Ranger C55 IVP-SICK, kamery pozycjonującej umieszczonej na statywie nieruchomym: Sumix SMX-160M, lasera microlens z projektorem linii na statywie umożliwiającym ruch wzdłuż osi X oraz automatyczną zmianę kąta elewacji: StockerYale Lasiris 690nm, 35mW, stolika mikroskopowego X-Y umożliwiającego pozycjonowanie skanowanego elementu z rozdzielczością 1μm: Thorlabs MAX201, stołu antywibracyjnego, tłumiącego drgania od otoczenia Thorlabs, komputera PC z oprogramowaniem LabView i Matlab wraz z karta IEEE1394 do akwizycji danych z kamery oraz sterownikami napędów Thorlabs. Część III pt. Badanie weryfikacyjne, rozdz. 10. Weryfikacja prawidłowości działania W tej części Autor zweryfikował doświadczalnie opracowane algorytmy segmentacji predykcyjnej. Weryfikacja dotyczyła zarówno prawidłowości eliminacji refleksów świetlnych dzięki użyciu segmentacji predykcyjnej, jak również próby oceny niepewności pomiarowej opracowanej metody. Weryfikacje oparto o wyniki badań przeprowadzonych na rzeczywistych elementach, dobranych w taki sposób, aby reprezentować typowe detale z obszaru produkcji przemysłu maszynowego, wraz z ich cechami, które wprowadzają zakłócenia tj. refleksy i złożony kształt. Weryfikacja za pomocą przeprowadzonych testów polegała na porównaniu dostępnych modeli CAD dla części mierzonych z wynikami uzyskanymi z pomiaru danej części z równoczesnym wykorzystaniem algorytmu predykcyjnego. Tolerancja wykonania była wg Autora wystarczającą granicą w jakiej operator powinien poszukiwać wyników pomiaru. W szczególności Autor zweryfikował działanie algorytmu synchronizującego wyznaczając błędy orientacji statycznej oraz pozycjonowania dla różnych kształtów przedmiotów. Ponadto przeprowadził badania, które nazwał niezbyt precyzyjnie testami dynamicznymi oraz testami statystycznymi.

5 5 Część III pt. Badanie weryfikacyjne, rozdz. 11. Weryfikacja niepewności pomiarowych W tym rozdziale Autor poruszył zagadnienie, które często jest pomijane przez użytkowników maszyn pomiarowych, a mianowicie iż wynik pomiaru jest tylko wtedy przydatny gdy podajemy go wraz z niepewnością pomiaru. Szacowanie niepewności dotyczyło łańcucha pomiarowego tworzącego zaprojektowany model pomiarowy triangulacji laserowej z wyróżnionymi 4-rema blokami poszczególnych procesów. Każdy z nich był analizowany a następnie oszacowano niepewność złożoną. Autor aby oszacować całkowitą niepewność pomiaru, uzależnia ją od czterech składowych. Aby oszacować wartości trzech z nich (algorytm segmentacji, kalibracji, triangulacji) wykorzystał metodę Monte Carlo, a pozostałą tj. związaną z wysokością, wyznaczył metodą A. Część IV pt. Zakończenie, rozdz. 12. Zakończenie zawiera wyniki i wnioski. Do najistotniejszych należy zaliczyć potwierdzenie tezy mówiącej o tym iż wykorzystanie w algorytmie analizy obrazu triangulacyjnego wiedzy a priori o nominalnym kształcie geometrycznym skanowanego elementu, przy założeniu zgodnego modelu stanowiska pomiarowego i jego pełnej kalibracji, pozwoli wyeliminować zakłócenia pochodzące z refleksów świetlnych wyższych rzędów. Opisane rozwiązanie wyeliminowania refleksów wychodzi naprzeciw oczekiwaniom użytkowników urządzeń działających na zasadzie triangulacji laserowej w zakładach produkcyjnych. Przeprowadzone badania, w tym doświadczalne wskazują na zalety zastosowanego w pracy predykcyjnego algorytmu segmentacji, szczególnie dla wyeliminowania wpływu refleksów świetlnych. Jednocześnie Autor wskazał na techniczne ograniczenia tej metody w praktyce przemysłowej proponując określone kierunki dalszych prac w tej dziedzinie. 3. Ocena przyjętej przez Autora koncepcji naukowej oraz sposobu jej realizacji w treści pracy. W recenzowanej pracy oprócz analizy aktualnego stanu wiedzy z zakresu tematu na plan pierwszy wysuwa się przyjęta przez Autora koncepcja rozwiązania problemu pomiarów optycznych części z powierzchniami refleksyjnymi przez wykorzystanie w algorytmie analizy obrazu triangulacyjnego wiedzy a priori o nominalnym kształcie geometrycznym skanowanego elementu, przy założeniu zgodnego modelu stanowiska pomiarowego i jego pełnej kalibracji (a raczej wg recenzenta adiustacji) pozwalająca na eliminację zakłóceń pochodzących z refleksów świetlnych wyższych rzędów. Jak podano na wstępie recenzji jest to zagadnienie istotne i ważne. Praca jest zorientowana na zastosowanie w praktyce przemysłowej, a jej wyniki są możliwe do wdrożenia aczkolwiek istnieją ograniczenia w tej mierze (np. konieczna jest znajomość modelu CAD, odniesienie do baz konstrukcyjnych i pomiarowych czy też zmienność kierunkowa przedziału ufności charakterystyczna dla tolerowania zarysów i powierzchni krzywoliniowych). Zdaniem recenzenta, istotne jest dla oceny pracy, że Autor w swej pracy ujął obszerną analizę źródeł zakłóceń metody triangulacji laserowej, obejmującą: przesłanianie, wpływ parametrów optycznych powierzchni (skokowe nieciągłości, wewnętrzne rozpraszanie światła, odbicia wyższych rzędów), zniekształcenia wprowadzane poprzez układ obrazujący, tj. detektor matrycowy CCD/CMOS wraz z obiektywem (szumy, przesterowania, dystorsja, błąd perspektywy) oraz niedoskonałości oświetlania wiązką koherentną, tj. za pomocą lasera diodowego (rozkład intensywności, plamkowanie). Ponadto przeanalizował metody segmentacji linii świetlnej znajdujące zastosowanie w triangulacji laserowej. Zebrana wiedza umożliwia dalszą analizę takich rozwiązań, co ważne, z punktu widzenia projektanta, a nie tylko użytkownika. Ponadto w ramach recenzowanej pracy doktorskiej opracowano metodę i algorytm segmentacji predykcyjnej, który

6 6 poprzez dynamiczne zawężanie obszaru analizy obrazów, sterowane danymi z nominalnego modelu geometrycznego CAD, zwiększa odporność skanowania 3D na refleksy wtórne. Refleksy takie często występują na złożonych powierzchniach wewnętrznych wyrobów metalowych uniemożliwiając automatyzację kontroli wizyjnej. Za istotny efekt pracy należy uznać, że zaproponowane rozwiązanie eliminuje konieczność pokrywania badanej powierzchni warstwą dyfuzyjną, co jest niezwykle ważne gdyż w wielu przypadkach takie pokrywanie jest zabronione (np. w przypadku karoserii samochodów) ponadto w produkcji seryjnej powoduje znaczny wzrost kosztów. Na podkreślenie, zasługuje też fakt, że Pan Magister Stankiewicz opracował metodę i algorytm synchronizacji pozycji i orientacji modelu geometrycznego z obiektem rzeczywistym. Rozwiązanie to wykorzystuje filtr Kalmana, dzięki któremu, układ uczy się swojego stanu, co zwiększa odporność na zakłócenia. Takie połączenie układu pomiarowego z adaptacyjnym sterowaniem jest ciekawym przykładem projektowania mechatronicznego układów pomiarowo-kontrolnych, wymaga jednak rzetelnego spojrzenia na problem niepewności pomiarowych, co zostało podjęte przez doktoranta, i jest zadaniem an tyle trudnym, że wymaga dalszych prac. Na uwagę zasługuje również fakt, że doktorant opracował pełną platformę badawczą dla systemów triangulacji laserowej. Obejmuje ona model matematyczny stanowiska, pełen zestaw algorytmów przetwarzania i analizy obrazów, wyznaczania współrzędnych w układzie obrazowania i rzeczywistym, algorytmy do adjustacji parametrów geometrycznych i optycznych układu oraz stanowisko badawcze. Przyjęcie takiej koncepcji jej zapewnia otwartość i możliwość dalszego rozwoju i badań. Dzięki implementacji algorytmów segmentacji klasycznej (progowanie dwupoziomowe i metoda środka ciężkości) oraz segmentacji predykcyjnej, możliwa była ocena nowego rozwiązania. Przeprowadzono ją dla dwóch istotnych przypadków, powierzchni pryzmy oraz powierzchni swobodnej. W analizie wyników Doktorant wykorzystał klasyczne mapy błędów, oraz metodę dyskretnej krzywizny Gaussa. Oba podejścia wykazały zwiększenie odporności skanowania 3D, z zastosowaniem opracowanej metody, na zakłócenia pochodzące od wtórnych refleksów świetlnych. Na wartość (i częściowo redakcję) pracy niewątpliwy wpływ wywarło niezdecydowanie Autora, a mianowicie czy celem pracy ma być oszacowanie niepewności pomiaru realizowanego na opracowanym stanowisku wg reguł podanych w normach ISO w tym PN-ISO , aby móc określić tzw. pola zgodności i niezgodności z wymaganiami technicznymi (patrz norma PN ISO ), czy też wyznaczenie błędu dokładności badanego systemu pomiarowego umożliwiające np. racjonalny dobór opisanej metody optycznej do zadań metrologicznych. W tym ostatnim przypadku konieczne jest wyznaczenie maksymalnego, błędu dopuszczalnego systemu pomiarowego (MPE). Wymaga to innej metodologii wyznaczenia dokładności w oparciu o procedurę wzorcowania co łączy się z koniecznością zachowania spójności pomiarowe, dając możliwość zachowania dokładności systemu pomiarowego w stałych określonych granicach (właśnie maksymalnego błędu dopuszczalnego). Z zaprezentowanej pracy wynika że, Autor nie rozróżnia tych zagadnień w sposób jednoznaczny. Potwierdza to sam Doktorant, cytując dokumenty serii VDI/VDE 2634, (które są zreszta zaleceniami a nie normami) dotyczące właśnie wzorcowania systemów optycznych oraz wyznaczania błędów maksymalnych dopuszczalnych, nie zaś, jak uznał niepewności pomiaru. Sposób w jaki autor wyznacza niepewność pomiaru budzi też pewne wątpliwości. Przykładowo model niepewności nie uwzględnia sposobu mocowania przedmiotu oraz jego dopasowania do modelu CAD, czy odwzorowania układu współrzędnych, zatem budżet niepewności jest niepełny i nie uwzględnia zaleceń normy PN-ISO Z drugiej strony aby ocenić dokładność systemu, należałoby powiązać wyniki z wzorcem metra, a więc zastosować do pomiaru wykalibrowane wzorce np. kulę badawczą czy

7 7 wzorzec długości typu płytka wzorcowa lub wzorzec typu Ball-bar. Co prawda Autor wykorzystuje płytki wzorcowe, ale nie pisze, że jest to związane z koniecznością zachowania spójności pomiarowej. Ze względu na to, iż w znacznej części pracy autor nie opisuje wzorów (jak już to podano powyżej - np. 8.1, 8.2,11.2) oraz rysunków (11.5), występuje często problem z jasnością przekazu. W związku z powyższym nie wiadomo do końca w jaki sposób wyznaczana jest niepewność związana z procesem B1 (str.95-96, wzór 11.2). Czy do oszacowania niepewności wykorzystano tu płytkę wzorcową mającą świadectwo kalibracji i uwzględniono jej nominalny wymiar (czy użyto średniej z pomiarów?) czy opisywana wysokość to odległość kamery od przedmiotu pomiarowego? dalej, Autor do wyznaczenia składowych niepewności wykorzystał Metodę Monte Carlo, niestety nigdzie nie podał jakich dokładnie użył rozkładów prawdopodobieństwa do poszczególnych zmiennych oraz jaka była liczba prób? Zagadnienia, które wg. recenzenta Autor powinien omówić w dyskusji nad rozprawą w kontekście oceny merytorycznej pracy to: Maksymalny błąd graniczny dopuszczalny urządzenia pomiarowego MPE a niepewność pomiaru. Zasady poprawnego opracowywania budżetu niepewności w pomiarach optycznych. Praca została napisana w ogólności poprawnym językiem, ale jej czytanie utrudnia często brak objaśnień na rysunkach, stosowanie terminów spoza obszaru metrologii np. scena (str. 55) lub znaczenie niektórych zmiennych we wzorach. Na niektórych rysunkach opisy są po angielsku (np.rys. 10.8). Być może jest to efekt kopiowania rysunku z anglojęzycznej publikacji Autora. Tym niemniej zdaniem recenzenta w pracy doktorskiej tak być nie powinno! Niezależnie od powyższych uwag krytycznych, stwierdzam, że Autor wykazał się konieczną wiedzą i doświadczeniem w zakresie optycznych pomiarów współrzędnościowych oraz trafnie rozpoznał problem naukowy jakim jest niewątpliwie problem utraty dokładności systemu optycznego poprzez zbyt duże refleksy. 4. Uwagi szczegółowe odnośnie opracowania pracy Recenzentowi nasunęły się pewne uwagi i wątpliwości, które powinny być uwzględnione przez Autora w dalszych pracach. Odnoszą się one do poszczególnych części pracy tak by łatwiej je było uwzględnić i wyjaśnić: Uwagi do Części I: -Pierwszym elementem zakłócającym przejrzystość pracy jest brak opisów dla wielu rysunków, część z nich jest w indeksie oznaczeń, ale nie wszystkie są tam zawarte np. rys 2.2 str. 26, rys. 2.6 i 2.7 str. 30 itd. -termin połyskliwość - nie występuje w opisie geometrii wyrobu, lepsze byłoby sformułowanie powierzchnia refleksyjna; -str. 13 stwierdzenie, że poprocesowa stuprocentowa kontrola jakości staje się standardem. Dla nadzoru jakości produkcji wyrobu w omawianych obszarach z reguły lepsze jest SPC z uwagi na efektywną pętlę sprzężenia zwrotnego w systemie zarządzania jakością. -str. 14 stwierdzenie wiedza bazowa dla eliminacji grubych błędów w VIM nie występuje już termin błędów grubych używa się błędy nadmierne ; -str. 14 manifestują się opisywane odbłyski lepiej ujawniają się. -str. 19 termin prymityw geometryczny - jest to termin nie występujący w metrologii, można go zastąpić podstawowe elementy geometryczne ; -str. 21 co oznacza termin względna rozdzielczość?;

8 8 -str.22 sformułowanie Proces parowania (?) jednego punktu zarejestrowanego na różnych widokach jest niejasne; -str. 23 sformułowanie niska zdolność metrologiczna, czy Autor miał na myśli małą dokładność? Zdolność pomiarowa jest charakteryzowana przez parametry C g, C gk. -str. 23 Powszechność strategii zmierzających do wyeliminowania wadliwych komponentów powoduje duże zapotrzebowanie na przyrządy pomiarowe o bardzo wysokiej precyzji i wydajności w metrologii wielkości geometrycznych nie należy stosować terminu precyzja, można zastosować termin dokładność (patrz VIM), -str. 25 termin inspekcja jakości należałoby zastąpić kontrola jakości ; -str. 27 kalibracja termin ten jest tożsamy z wzorcowaniem, natomiast przy regulowaniu ustawień kamery należałoby użyć raczej terminu adiustacja, lub regulacja ; -str.23 termin wymagania inspekcyjne nie funkcjonuje można go zastąpić terminem wymagania wg specyfikacji GPS ; -str. 23 stwierdzenie niepewności pomiarowych wyrażonych najczęściej maksymalnym błędem dopuszczalnym z wymaganiami inspekcyjnymi definiowanymi przez tolerancje wymiarów geometrycznych. Nie należy utożsamiać niepewności pomiaru z maksymalnymi błędami. Błąd to różnica dwóch konkretnych liczb a niepewność służy do określenia przedziału. - str. 27 kalibracja termin ten jest tożsamy z wzorcowaniem, natomiast przy regulowaniu ustawień kamery należałoby użyć terminu adiustacja, lub regulacja ; -str. 34 rys 3.1 Jest to interpretacja własna tzw. Diagramu Ishikawy dla systemu zaproponowanego przez Autora, czy przy pomiarze tym urządzeniem na pewno nie ma wpływu operatora? -str.36; sformułowanie o wysokich klasach dokładności (niska chropowatość). Wysoka klasa dokładności wykonania (np. IT14) oznacza dużą tolerancję wykonania czyli małą dokładność, a więc też dużą chropowatość. Uwagi do Części II: -str. 47 metody kontaktowe są zbyt wolne więc są wypierane w procesowej kontroli jakości jest to kontrowersyjne sformułowanie wszystko zależy bowiem, od szeregu czynników takich jak np. wymagana dokładność. -str. 56 Laser zdefiniowany jest za pomocą trzech punktów Laser to urządzenie techniczne. -str. 57 rysunek 6.7. na rysunku użyto polskie oznaczenia k, w opisie nie zmieniono prawdopodobnie z języka angielskiego c -Na stronie 58 Autor opisuje, że ze względu na to, że podczas synchronizacji modelu, zwracana(?) jest jego pozycja i orientacja w układzie współrzędnych kamery pomocniczej, często potrzebna jest także transformacja pozycji modelu z układu współrzędnych A do układu globalnego G i podaje wzór 6.1. Posługując się terminologią z obszaru robotyki przedstawione zagadnienie nosi nazwę prostego zadania kinematyki polegające na obliczeniu pozycji i orientacji członu roboczego względem układu odniesienia podstawy dla danego zbioru współrzędnych konfiguracyjnych. Autor tego nie zaznaczył. Uwagi do Części III: -str. 81 wykres błędów orientacji- wartość podana w mm. Generalnie występuje niezgodność opisu osi rzędnych z podpisem. Błędy powinny być podawane jako kąt, w rzadkich przypadkach jako pseudowektor. -str. 82 wykres 10.5, 10.6 jeśli rzeczywiści chodzi o wariancję, to powinna być podawana w mm 2. -str. 89 rys Histogramy błędów wyznaczania środka profilu dla algorytmu klasycznego i predykcyjnego, przedstawione w całkiem odmiennej skali; - str. 91, Metodyka taka w przypadku optycznych metod pomiarowych szczególnie 3D została do pewnego stopnia znormalizowana dzięki wprowadzeniu

9 9 normy VDI/VDE Dokument ten jest jednak przeznaczony głównie dla stereofotometrii oraz metod światła strukturalnego. Obszerne analizy teoretyczne dotyczące niepewności pomiarów tymi metodami są przedstawione w [92, 160, 161]. Metod opisanych w przytoczonej normie nie można bezpośrednio przełożyć dla metod 2½D, np. metody triangulacji laserowej [128] opisane w VDI/VDE 2634 są zaleceniami, a nie normami, ponadto zalecenia te dotyczą wzorcowania systemów optycznych, granicznych błędów dopuszczalnych, a nie wyznaczania ich niepewności. Właśnie na podstawie tego zalecenia sprawdza się i wzorcuje systemy optyczne tzw. mierzące odległość do których właśnie zalicza się systemy działające na zasadzie triangulacji laserowej. -str. 92 rys 11.1 część została nie przetłumaczona, czy na pewno nie ma odpowiednika w języku polskim? Skrót powłoka ar - co oznacza? -str. 96 Aby uwzględnić zjawisko dystorsji, pomiary prowadzone są w trzech miejscach w obszarze pomiarowym - jeżeli autor przy kalibracji wzorcem, wyznacza dystorsję układu optycznego (to chyba po to aby uznać ją za poprawkę do wyniku), to w jaki sposób pomiar w trzech ustawieniach ma uwzględnić zjawisko dystorsji? -str. 97 niezrozumiały zapis -str. 98 jest różnica temperatur między świadectwem wzorcowania a pomiarami, a powinno być różnica temperatur między wartością ze świadectwa wzorcowania a wynikiem pomiaru; -nie do końca jasne zastosowanie metody Monte Carlo w wyznaczeniu wpływu segmentacji; Uwagi do Części IV: -Źle zatytułowany rozdział: Wyniki, gdyż w zasadzie przedstawione są w tym rozdziale wnioski. Uwagi do rozdziału 11. Tytuł rozdziału - Weryfikacja niepewności pomiarowych dotyczy właściwie wyznaczania niepewności pomiaru i tak powinien być zatytułowany. Autor podjął się tu bardzo trudnego zagadnienia jakim jest wyznaczenie niepewności pomiaru urządzeniem optycznym. Ze względu na stopień złożoności problemu oszacowania niepewności jest ono podejmowane tylko przez najlepsze ośrodki naukowe na świecie. Zdaniem recenzenta jest to zagadnienie, które powinno zostać szerzej rozwinięte lub podjęte w dalszych pracach Autora. Konieczne jest też ustalenie czy do osiągnięcia celu należy wyznaczyć niepewność pomiarów wykonywanych na zaprojektowanym stanowisku, czy też skupić się na wyznaczeniu maksymalnych granicznych Będów dopuszczalnych systemu pomiarowego MPE. Takie podejście pozwoliło by na sklasyfikowanie systemu pod względem dokładności, a co za tym idzie przypisanie go do konkretnych zadań pomiarowych. Recenzent problem ten uznał za ważny i omówił wcześniej. W części: Bibliografia, którą zamieścił Autor, Recenzent zwrócił uwagę na fakt niekonsekwencji, raz imiona autorów pisane są całe innym razem tylko inicjały. 5. Ocena rozprawy doktorskiej i wniosek końcowy Mimo uwag krytycznych i zasygnalizowanych problemów ujętych w punkcie 3 recenzji Ocena przyjętej przez Autora koncepcji naukowej oraz sposobu jej realizacji w treści pracy stwierdzam, że Autor przedstawił spójną koncepcję naukową, co dowodzi, że opanował podstawy metodologii i metodyki pracy badawczej, niezbędne do prowadzenia badań. Dobór i analiza bibliografii z zakresu tematu mimo pewnych niedostatków jest adekwatny do omawianych zagadnień. Uporządkowanie i przeprowadzona analiza obszaru tematycznego mimo zawartych wyżej uwag dowodzą, że doktorant opanował szeroki zakres wiedzy w sposób, który umożliwia właściwe z niej korzystanie i rozwijanie własnej działalności badawczej.

10 10 Praca została napisana ogólnie poprawnym językiem a przyjęta forma prezentacji wyników jest zrozumiała. Recenzowana rozprawa należy do dyscypliny naukowej Budowa i Eksploatacja Maszyn i zdaniem recenzenta stanowi istotny wkład w jej rozwój. Powyższe stwierdzenia upoważniają mnie do sformułowania wniosku, że recenzowana praca mgr inż. Macieja Stankiewicza spełnia wymagania stawiane przy ubieganiu się o stopień naukowy doktora nauk technicznych zawarte w ustawie o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. nr 65 Poz. 595 z dnia r.). Wnoszę zatem o dopuszczenie jej do publicznej obrony. Kraków 25 września 2013 r.

Charakterystyka mierników do badania oświetlenia Obiektywne badania warunków oświetlenia opierają się na wynikach pomiarów parametrów świetlnych. Podobnie jak każdy pomiar, również te pomiary, obarczone

Bardziej szczegółowo

Problematyka budowy skanera 3D doświadczenia własne

Problematyka budowy skanera 3D doświadczenia własne Problematyka budowy skanera 3D doświadczenia własne dr inż. Ireneusz Wróbel ATH Bielsko-Biała, Evatronix S.A. iwrobel@ath.bielsko.pl mgr inż. Paweł Harężlak mgr inż. Michał Bogusz Evatronix S.A. Plan wykładu

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź na recenzję rozprawy doktorskiej

Odpowiedź na recenzję rozprawy doktorskiej mgr inż. Maciej Stankiewicz Politechnika Wrocławska Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji 50-371 Wrocław, ul. I. Łukasiewicza 5 Wrocław, 14 listopada 2013 Sz. P. Prof. dr hab. inż. Jerzy Andrzej

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp Rozdział 1. Metrologia przedmiot i zadania

Spis treści Wstęp Rozdział 1. Metrologia przedmiot i zadania Spis treści Wstęp Rozdział 1. Metrologia przedmiot i zadania 1.1. Przedmiot metrologii 1.2. Rola i zadania metrologii współczesnej w procesach produkcyjnych 1.3. Główny Urząd Miar i inne instytucje ważne

Bardziej szczegółowo

WYBÓR PUNKTÓW POMIAROWYCH

WYBÓR PUNKTÓW POMIAROWYCH Scientific Bulletin of Che lm Section of Technical Sciences No. 1/2008 WYBÓR PUNKTÓW POMIAROWYCH WE WSPÓŁRZĘDNOŚCIOWEJ TECHNICE POMIAROWEJ MAREK MAGDZIAK Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji, Politechnika

Bardziej szczegółowo

Problem testowania/wzorcowania instrumentów geodezyjnych

Problem testowania/wzorcowania instrumentów geodezyjnych Problem testowania/wzorcowania instrumentów geodezyjnych Realizacja Osnów Geodezyjnych a Problemy Geodynamiki Grybów, 25-27 września 2014 Ryszard Szpunar, Dominik Próchniewicz, Janusz Walo Politechnika

Bardziej szczegółowo

ScrappiX. Urządzenie do wizyjnej kontroli wymiarów oraz kontroli defektów powierzchni

ScrappiX. Urządzenie do wizyjnej kontroli wymiarów oraz kontroli defektów powierzchni ScrappiX Urządzenie do wizyjnej kontroli wymiarów oraz kontroli defektów powierzchni Scrappix jest innowacyjnym urządzeniem do kontroli wizyjnej, kontroli wymiarów oraz powierzchni przedmiotów okrągłych

Bardziej szczegółowo

Świadectwa wzorcowania zawartość i interpretacja. Anna Warzec

Świadectwa wzorcowania zawartość i interpretacja. Anna Warzec Świadectwa wzorcowania zawartość i interpretacja Anna Warzec WSTĘP Plan wystąpienia ŚWIADECTWO WZORCOWANIA Spójność pomiarowa Wyniki wzorcowania Zgodność z wymaganiami POTWIERDZANIE ZGODNOŚCI WZORCOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Sprawdzenie narzędzi pomiarowych i wyznaczenie niepewności rozszerzonej typu A w pomiarach pośrednich

Sprawdzenie narzędzi pomiarowych i wyznaczenie niepewności rozszerzonej typu A w pomiarach pośrednich Podstawy Metrologii i Technik Eksperymentu Laboratorium Sprawdzenie narzędzi pomiarowych i wyznaczenie niepewności rozszerzonej typu A w pomiarach pośrednich Instrukcja do ćwiczenia nr 4 Zakład Miernictwa

Bardziej szczegółowo

Laboratorium techniki laserowej Ćwiczenie 2. Badanie profilu wiązki laserowej

Laboratorium techniki laserowej Ćwiczenie 2. Badanie profilu wiązki laserowej Laboratorium techniki laserowej Ćwiczenie 2. Badanie profilu wiązki laserowej 1. Katedra Optoelektroniki i Systemów Elektronicznych, WETI, Politechnika Gdaoska Gdańsk 2006 1. Wstęp Pomiar profilu wiązki

Bardziej szczegółowo

Metodyka projektowania komputerowych systemów sterowania

Metodyka projektowania komputerowych systemów sterowania Metodyka projektowania komputerowych systemów sterowania Andrzej URBANIAK Metodyka projektowania KSS (1) 1 Projektowanie KSS Analiza wymagań Opracowanie sprzętu Projektowanie systemu Opracowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Automatyczne tworzenie trójwymiarowego planu pomieszczenia z zastosowaniem metod stereowizyjnych

Automatyczne tworzenie trójwymiarowego planu pomieszczenia z zastosowaniem metod stereowizyjnych Automatyczne tworzenie trójwymiarowego planu pomieszczenia z zastosowaniem metod stereowizyjnych autor: Robert Drab opiekun naukowy: dr inż. Paweł Rotter 1. Wstęp Zagadnienie generowania trójwymiarowego

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA OPOLSKA

POLITECHNIKA OPOLSKA POLITECHNIKA OPOLSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Laboratorium Podstaw Inżynierii Jakości Ćwiczenie nr 1 Temat: Kontrola odbiorcza partii wyrobów z selekcją

Bardziej szczegółowo

WZORCOWANIE URZĄDZEŃ DO SPRAWDZANIA LICZNIKÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ PRĄDU PRZEMIENNEGO

WZORCOWANIE URZĄDZEŃ DO SPRAWDZANIA LICZNIKÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ PRĄDU PRZEMIENNEGO Mirosław KAŹMIERSKI Okręgowy Urząd Miar w Łodzi 90-132 Łódź, ul. Narutowicza 75 oum.lodz.w3@gum.gov.pl WZORCOWANIE URZĄDZEŃ DO SPRAWDZANIA LICZNIKÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ PRĄDU PRZEMIENNEGO 1. Wstęp Konieczność

Bardziej szczegółowo

Mechanika i budowa maszyn Studia drugiego stopnia. [Współrzędnościowa technika pomiarowa] Rodzaj przedmiotu: [Język polski/j

Mechanika i budowa maszyn Studia drugiego stopnia. [Współrzędnościowa technika pomiarowa] Rodzaj przedmiotu: [Język polski/j Mechanika i budowa maszyn Studia drugiego stopnia Przedmiot: [Współrzędnościowa technika pomiarowa] Rodzaj przedmiotu: [obowiązkowy] Kod przedmiotu: MBM 2 S 3 2 25-0_1 Rok: I Semestr: 2 Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Współrzędnościowa Technika Pomiarowa

Współrzędnościowa Technika Pomiarowa Współrzędnościowa Technika Pomiarowa Cel Szkolenia: Pomiary współrzędnościowe odgrywają bardzo istotną rolę w nowoczesnym zapewnieniu jakości, współrzędnościowe maszyny pomiarowe są obecnie najbardziej

Bardziej szczegółowo

WYBRANE PROBLEMY WSPÓŁRZĘDNOŚCIOWEJ TECHNIKI POMIAROWEJ. Jerzy Sładek (red.) i inni

WYBRANE PROBLEMY WSPÓŁRZĘDNOŚCIOWEJ TECHNIKI POMIAROWEJ. Jerzy Sładek (red.) i inni WYBRANE PROBLEMY WSPÓŁRZĘDNOŚCIOWEJ TECHNIKI POMIAROWEJ Jerzy Sładek (red.) i inni Bielsko-Biała 2012 Redaktor Naczelny: prof. dr hab. Kazimierz Nikodem Redaktor Działu: Sekretarz Redakcji: Skład i łamanie:

Bardziej szczegółowo

Sposób wykorzystywania świadectw wzorcowania do ustalania okresów między wzorcowaniami

Sposób wykorzystywania świadectw wzorcowania do ustalania okresów między wzorcowaniami EuroLab 2010 Warszawa 3.03.2010 r. Sposób wykorzystywania świadectw wzorcowania do ustalania okresów między wzorcowaniami Ryszard Malesa Polskie Centrum Akredytacji Kierownik Działu Akredytacji Laboratoriów

Bardziej szczegółowo

Modelowanie jako sposób opisu rzeczywistości. Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Politechnika Łódzka

Modelowanie jako sposób opisu rzeczywistości. Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Politechnika Łódzka Modelowanie jako sposób opisu rzeczywistości Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Politechnika Łódzka 2015 Wprowadzenie: Modelowanie i symulacja PROBLEM: Podstawowy problem z opisem otaczającej

Bardziej szczegółowo

Metrologia wymiarowa dla zaawansowanych technologii wytwarzania

Metrologia wymiarowa dla zaawansowanych technologii wytwarzania Metrologia wymiarowa dla zaawansowanych technologii wytwarzania Mapa drogowa EURAMET-u Komitetu Technicznego Długości Anna Kapińska Kiszko Główny Urząd Miar, Zakład Długości i Kąta Laboratorium Pomiarów

Bardziej szczegółowo

System automatycznego odwzorowania kształtu obiektów przestrzennych 3DMADMAC

System automatycznego odwzorowania kształtu obiektów przestrzennych 3DMADMAC System automatycznego odwzorowania kształtu obiektów przestrzennych 3DMADMAC Robert Sitnik, Maciej Karaszewski, Wojciech Załuski, Paweł Bolewicki *OGX Optographx Instytut Mikromechaniki i Fotoniki Wydział

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Nazwa jednostki prowadzącej Wydział Matematyczno Przyrodniczy Centrum Mikroelektroniki i Nanotechnologii

SYLABUS. Nazwa jednostki prowadzącej Wydział Matematyczno Przyrodniczy Centrum Mikroelektroniki i Nanotechnologii SYLABUS Nazwa Wprowadzenie do metrologii Nazwa jednostki prowadzącej Wydział Matematyczno Przyrodniczy przedmiot Centrum Mikroelektroniki i Nanotechnologii Kod Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia

Bardziej szczegółowo

Temat: Zaprojektowanie procesu kontroli jakości wymiarów geometrycznych na przykładzie obudowy.

Temat: Zaprojektowanie procesu kontroli jakości wymiarów geometrycznych na przykładzie obudowy. Raport z przeprowadzonych pomiarów. Temat: Zaprojektowanie procesu kontroli jakości wymiarów geometrycznych na przykładzie obudowy. Spis treści 1.Cel pomiaru... 3 2. Skanowanie 3D- pozyskanie geometrii

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, 10 czerwca 2016

Gdańsk, 10 czerwca 2016 ( Katedra Chemii Analitycznej Katedra Chemii Analitycznej Wydział Chemiczny Politechnika Gdańska e-mail: piotr.konieczka@pg.gda.pl Gdańsk, 10 czerwca 2016 RECENZJA rozprawy doktorskiej mgr inż. Michała

Bardziej szczegółowo

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia 1 2 3. Kierunkowe efekty kształcenia WIEDZA (W)

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia 1 2 3. Kierunkowe efekty kształcenia WIEDZA (W) EFEKTY KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU "MECHATRONIKA" nazwa kierunku studiów: Mechatronika poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia profil kształcenia: ogólnoakademicki symbol kierunkowych efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Recenzja Pracy Doktorskiej

Recenzja Pracy Doktorskiej Politechnika Częstochowska Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Instytut Inżynierii Materiałowej Dr hab. inż. Michał Szota, Prof. P.Cz. Częstochowa, 15.10.2014 roku Recenzja Pracy Doktorskiej

Bardziej szczegółowo

Ocena rozprawy na stopień doktora nauk medycznych lekarz Małgorzaty Marii Skuzy

Ocena rozprawy na stopień doktora nauk medycznych lekarz Małgorzaty Marii Skuzy Dr hab. n. med. Elżbieta Jurkiewicz, prof. nadzw. Warszawa, 6 lipca 2016 Kierownik Zakładu Diagnostyki Obrazowej Instytut Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie Ocena rozprawy na stopień doktora nauk

Bardziej szczegółowo

Cele pracy Badania rozsyłu wiązek świetlnych lamp sygnałowych stosowanych we współczesnych pojazdach samochodowych Stworzenie nowego ćwiczenia laborat

Cele pracy Badania rozsyłu wiązek świetlnych lamp sygnałowych stosowanych we współczesnych pojazdach samochodowych Stworzenie nowego ćwiczenia laborat PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA Rumiński Dariusz Badania wybranych elementów optycznoświetlnych oświetlenia sygnałowego pojazdu samochodowego 1 Cele pracy Badania rozsyłu wiązek świetlnych lamp sygnałowych

Bardziej szczegółowo

Wydanie 3 Warszawa, 20.06.2007 r.

Wydanie 3 Warszawa, 20.06.2007 r. . POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLITYKA POLSKIEGO CENTRUM AKREDYTACJI DOTYCZĄCA ZAPEWNIENIA SPÓJNOŚCI POMIAROWEJ Wydanie 3 Warszawa, 20.06.2007 r. 1. Wstęp Niniejsza Polityka jest zgodna z dokumentem ILAC-P10:2002

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA ODWROTNA - praktyczne zastosowania. dr inż. Ireneusz Wróbel Katedra Podstaw Budowy Maszyn, ATH w Bielsku-Białej

INŻYNIERIA ODWROTNA - praktyczne zastosowania. dr inż. Ireneusz Wróbel Katedra Podstaw Budowy Maszyn, ATH w Bielsku-Białej INŻYNIERIA ODWROTNA - praktyczne zastosowania dr inż. Ireneusz Wróbel Katedra Podstaw Budowy Maszyn, ATH w Bielsku-Białej Inżynieria odwrotna, inżynieria wsteczna (ang. reverse engineering) to proces badania

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie minimalnej odważki jako element kwalifikacji operacyjnej procesu walidacji dla wagi analitycznej.

Wyznaczanie minimalnej odważki jako element kwalifikacji operacyjnej procesu walidacji dla wagi analitycznej. Wyznaczanie minimalnej odważki jako element kwalifikacji operacyjnej procesu walidacji dla wagi analitycznej. Andrzej Hantz Dyrektor Centrum Metrologii RADWAG Wagi Elektroniczne Pomiary w laboratorium

Bardziej szczegółowo

Lista zagadnień kierunkowych pomocniczych w przygotowaniu do egzaminu dyplomowego magisterskiego Kierunek: Mechatronika

Lista zagadnień kierunkowych pomocniczych w przygotowaniu do egzaminu dyplomowego magisterskiego Kierunek: Mechatronika Lista zagadnień kierunkowych pomocniczych w przygotowaniu do Kierunek: Mechatronika 1. Materiały używane w budowie urządzeń precyzyjnych. 2. Rodzaje stali węglowych i stopowych, 3. Granica sprężystości

Bardziej szczegółowo

Dr hab. inż. Błażej Bałasz, prof. PK Koszalin, dnia 11.06.2015 r. Katedra Mechaniki Precyzyjnej Wydział Mechaniczny Politechnika Koszalińska

Dr hab. inż. Błażej Bałasz, prof. PK Koszalin, dnia 11.06.2015 r. Katedra Mechaniki Precyzyjnej Wydział Mechaniczny Politechnika Koszalińska Dr hab. inż. Błażej Bałasz, prof. PK Koszalin, dnia 11.06.2015 r. Katedra Mechaniki Precyzyjnej Wydział Mechaniczny Politechnika Koszalińska RECENZJA rozprawy doktorskiej mgra inż. Marka Grudzińskiego

Bardziej szczegółowo

tel. (+4861) fax. (+4861)

tel. (+4861) fax. (+4861) dr hab. inż. Michał Nowak prof. PP Politechnika Poznańska, Instytut Silników Spalinowych i Transportu Zakład Inżynierii Wirtualnej ul. Piotrowo 3 60-965 Poznań tel. (+4861) 665-2041 fax. (+4861) 665-2618

Bardziej szczegółowo

1. Podstawa prawna oraz kryteria przyjęte do oceny rozprawy doktorskiej

1. Podstawa prawna oraz kryteria przyjęte do oceny rozprawy doktorskiej Szczecin, 20.04. 2015 Prof. Dr hab. Waldemar Gos, prof. zw. US Uniwersytet Szczeciński Instytut Rachunkowości Ocena rozprawy doktorskiej mgr. Artura Jastrzębowskiego pt. Zakres i znaczenie współcześnie

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ I POZYSKIWANIE ZDJĘĆ, OBRAZÓW I INNYCH DANYCH POCZĄTKOWYCH... 37

Spis treści CZĘŚĆ I POZYSKIWANIE ZDJĘĆ, OBRAZÓW I INNYCH DANYCH POCZĄTKOWYCH... 37 Spis treści Przedmowa... 11 1. Przedmiot fotogrametrii i rys historyczny jej rozwoju... 15 1.1. Definicja i przedmiot fotogrametrii... 15 1.2. Rozwój fotogrametrii na świecie... 23 1.3. Rozwój fotogrametrii

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Analiza i modelowanie_nowicki, Chomiak_Księga1.indb :03:08

Spis treści. Analiza i modelowanie_nowicki, Chomiak_Księga1.indb :03:08 Spis treści Wstęp.............................................................. 7 Część I Podstawy analizy i modelowania systemów 1. Charakterystyka systemów informacyjnych....................... 13 1.1.

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2030/2031 Kod: RBM s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2030/2031 Kod: RBM s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Metrologia 1 Rok akademicki: 2030/2031 Kod: RBM-1-406-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Specjalność: - Poziom studiów: Studia

Bardziej szczegółowo

Interpretacja wyników wzorcowania zawartych w świadectwach wzorcowania wyposażenia pomiarowego

Interpretacja wyników wzorcowania zawartych w świadectwach wzorcowania wyposażenia pomiarowego mgr inż. ALEKSANDRA PUCHAŁA mgr inż. MICHAŁ CZARNECKI Instytut Technik Innowacyjnych EMAG Interpretacja wyników wzorcowania zawartych w świadectwach wzorcowania wyposażenia pomiarowego W celu uzyskania

Bardziej szczegółowo

WPŁYW METODY DOPASOWANIA NA WYNIKI POMIARÓW PIÓRA ŁOPATKI INFLUENCE OF BEST-FIT METHOD ON RESULTS OF COORDINATE MEASUREMENTS OF TURBINE BLADE

WPŁYW METODY DOPASOWANIA NA WYNIKI POMIARÓW PIÓRA ŁOPATKI INFLUENCE OF BEST-FIT METHOD ON RESULTS OF COORDINATE MEASUREMENTS OF TURBINE BLADE Dr hab. inż. Andrzej Kawalec, e-mail: ak@prz.edu.pl Dr inż. Marek Magdziak, e-mail: marekm@prz.edu.pl Politechnika Rzeszowska Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji

Bardziej szczegółowo

Podstawy inżynierii odwrotnej. Wzornictwo Przemysłowe I stopień Ogólnoakademicki. Studia stacjonarne. inny. obowiązkowy.

Podstawy inżynierii odwrotnej. Wzornictwo Przemysłowe I stopień Ogólnoakademicki. Studia stacjonarne. inny. obowiązkowy. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2014/2015 Podstawy inżynierii odwrotnej A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

Odgłosy z jaskini (11) Siatka odbiciowa

Odgłosy z jaskini (11) Siatka odbiciowa 64 FOTON 103, Zima 2008 Odgłosy z jaskini (11) Siatka odbiciowa Adam Smólski Tym razem będą to raczej odblaski z jaskini. Przed opuszczeniem lwiątkowej piwniczki na Bednarskiej postanowiłem przebadać jeszcze

Bardziej szczegółowo

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik technologii ceramicznej 311[30]

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik technologii ceramicznej 311[30] Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik technologii ceramicznej 311[30] 1 2 3 4 5 W etapie praktycznym zadanie egzaminacyjne sprawdzało umiejętności praktyczne z zakresu

Bardziej szczegółowo

Zbigniew Figiel, Piotr Dzikowicz. Skanowanie 3D przy projektowaniu i realizacji inwestycji w Koksownictwie KOKSOPROJEKT

Zbigniew Figiel, Piotr Dzikowicz. Skanowanie 3D przy projektowaniu i realizacji inwestycji w Koksownictwie KOKSOPROJEKT 1 Zbigniew Figiel, Piotr Dzikowicz Skanowanie 3D przy projektowaniu i realizacji inwestycji w Koksownictwie 2 Plan prezentacji 1. Skanowanie laserowe 3D informacje ogólne; 2. Proces skanowania; 3. Proces

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA Kierunek studiów: INFORMATYKA Stopień studiów: STUDIA II STOPNIA Obszar Wiedzy/Kształcenia: OBSZAR NAUK TECHNICZNYCH Obszar nauki: DZIEDZINA NAUK TECHNICZNYCH Dyscyplina

Bardziej szczegółowo

Systemy zapewnienia jakości w laboratorium badawczym i pomiarowym

Systemy zapewnienia jakości w laboratorium badawczym i pomiarowym Systemy zapewnienia jakości w laboratorium badawczym i pomiarowym Narzędzia statystyczne w zakresie kontroli jakości / nadzoru nad wyposażeniem pomiarowym M. Kamiński Jednym z ważnych narzędzi statystycznej

Bardziej szczegółowo

K-Series Optyczna WMP. Mobilne oraz innowacyjne rozwiązania metrologiczne. www.smart-solutions.pl WWW.METRIS.COM

K-Series Optyczna WMP. Mobilne oraz innowacyjne rozwiązania metrologiczne. www.smart-solutions.pl WWW.METRIS.COM K-Series Optyczna WMP Mobilne oraz innowacyjne rozwiązania metrologiczne Spis treści Optyczna WMP Przegląd Cechy i Zalety Technologia Optycznej WMP K-Series hardware Zastosowania K-Scan - skaning ręczny

Bardziej szczegółowo

Podstawa formalna recenzji: pismo Pana Dziekana Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej z dnia 25.02.2013 r.

Podstawa formalna recenzji: pismo Pana Dziekana Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej z dnia 25.02.2013 r. Prof. dr hab. inż. Tomasz Nowakowski Politechnika Wrocławska Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Zakład Logistyki i Systemów Transportowych Wyb. Wyspiańskiego 27 50-370 Wrocław Wrocław, 1.05.2013

Bardziej szczegółowo

Analiza składowych głównych. Wprowadzenie

Analiza składowych głównych. Wprowadzenie Wprowadzenie jest techniką redukcji wymiaru. Składowe główne zostały po raz pierwszy zaproponowane przez Pearsona(1901), a następnie rozwinięte przez Hotellinga (1933). jest zaliczana do systemów uczących

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie z fizyki Doświadczalne wyznaczanie ogniskowej soczewki oraz współczynnika załamania światła

Ćwiczenie z fizyki Doświadczalne wyznaczanie ogniskowej soczewki oraz współczynnika załamania światła Ćwiczenie z fizyki Doświadczalne wyznaczanie ogniskowej soczewki oraz współczynnika załamania światła Michał Łasica klasa IIId nr 13 22 grudnia 2006 1 1 Doświadczalne wyznaczanie ogniskowej soczewki 1.1

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Bardziej szczegółowo

BŁĘDY W POMIARACH BEZPOŚREDNICH

BŁĘDY W POMIARACH BEZPOŚREDNICH Podstawy Metrologii i Technik Eksperymentu Laboratorium BŁĘDY W POMIARACH BEZPOŚREDNICH Instrukcja do ćwiczenia nr 2 Zakład Miernictwa i Ochrony Atmosfery Wrocław, listopad 2010 r. Podstawy Metrologii

Bardziej szczegółowo

Teoria błędów. Wszystkie wartości wielkości fizycznych obarczone są pewnym błędem.

Teoria błędów. Wszystkie wartości wielkości fizycznych obarczone są pewnym błędem. Teoria błędów Wskutek niedoskonałości przyrządów, jak również niedoskonałości organów zmysłów wszystkie pomiary są dokonywane z określonym stopniem dokładności. Nie otrzymujemy prawidłowych wartości mierzonej

Bardziej szczegółowo

Opinia o pracy doktorskiej pt. Systemy adaptacyjnej absorpcji obciążeń udarowych autorstwa mgr inż. Piotra Krzysztofa Pawłowskiego

Opinia o pracy doktorskiej pt. Systemy adaptacyjnej absorpcji obciążeń udarowych autorstwa mgr inż. Piotra Krzysztofa Pawłowskiego Prof. dr hab. inż. Tadeusz Uhl Katedra Robotyki i Mechatroniki Akademia Górniczo Hutnicza Al. Mickiewicza 30 30-059 Kraków Kraków 01.09.2011 Opinia o pracy doktorskiej pt. Systemy adaptacyjnej absorpcji

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Energetyka Rodzaj przedmiotu: kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Uzyskanie podstawowej wiedzy

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie stereowizji do śledzenia trajektorii obiektów w przestrzeni 3D

Zastosowanie stereowizji do śledzenia trajektorii obiektów w przestrzeni 3D Zastosowanie stereowizji do śledzenia trajektorii obiektów w przestrzeni 3D autorzy: Michał Dajda, Łojek Grzegorz opiekun naukowy: dr inż. Paweł Rotter I. O projekcie. 1. Celem projektu było stworzenie

Bardziej szczegółowo

Przemysław Kowalski Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN

Przemysław Kowalski Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN Opracowanie systemowych rozwiązań wspomagających zabezpieczenie miejsca zdarzenia i proces wykrywczy na podstawie materiału dowodowego utrwalonego za pomocą technik skaningu laserowego oraz satelitarnych

Bardziej szczegółowo

Spektrometry Ramana JASCO serii NRS-5000/7000

Spektrometry Ramana JASCO serii NRS-5000/7000 Spektrometry Ramana JASCO serii NRS-5000/7000 Najnowsza seria badawczych, siatkowych spektrometrów Ramana japońskiej firmy Jasco zapewnia wysokiej jakości widma. Zastosowanie najnowszych rozwiązań w tej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... XI. Rozdział 1. Pomiar: jednostki miar... 1. Rozdział 2. Pomiar: liczby i obliczenia liczbowe... 16

Spis treści. Przedmowa... XI. Rozdział 1. Pomiar: jednostki miar... 1. Rozdział 2. Pomiar: liczby i obliczenia liczbowe... 16 Spis treści Przedmowa.......................... XI Rozdział 1. Pomiar: jednostki miar................. 1 1.1. Wielkości fizyczne i pozafizyczne.................. 1 1.2. Spójne układy miar. Układ SI i jego

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Student

Bardziej szczegółowo

Planowanie, realizacja i dokumentacja wzorcowego procesu digitalizacji 3D

Planowanie, realizacja i dokumentacja wzorcowego procesu digitalizacji 3D Planowanie, realizacja i dokumentacja wzorcowego procesu digitalizacji 3D obiektów muzealnych Robert Sitnik OGX OPTOGRAPHX Instytut Mikromechaniki i Fotoniki Politechnika Warszawska Plan prezentacji 1)

Bardziej szczegółowo

DOTYCZY: Sygn. akt SZ /12/6/6/2012

DOTYCZY: Sygn. akt SZ /12/6/6/2012 Warszawa dn. 2012-07-26 SZ-222-20/12/6/6/2012/ Szanowni Państwo, DOTYCZY: Sygn. akt SZ-222-20/12/6/6/2012 Przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest " sprzedaż, szkolenie, dostawę, montaż i uruchomienie

Bardziej szczegółowo

WYZNACZANIE NIEPEWNOŚCI POMIARU METODAMI SYMULACYJNYMI

WYZNACZANIE NIEPEWNOŚCI POMIARU METODAMI SYMULACYJNYMI WYZNACZANIE NIEPEWNOŚCI POMIARU METODAMI SYMULACYJNYMI Stefan WÓJTOWICZ, Katarzyna BIERNAT ZAKŁAD METROLOGII I BADAŃ NIENISZCZĄCYCH INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI ul. Pożaryskiego 8, 04-703 Warszawa tel. (0)

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 201/2014 Kierunek studiów: Inżynieria Biomedyczna Forma

Bardziej szczegółowo

Ćw. 18: Pomiary wielkości nieelektrycznych II

Ćw. 18: Pomiary wielkości nieelektrycznych II Wydział: EAIiE Kierunek: Imię i nazwisko (e mail): Rok:. (../..) Grupa: Zespół: Data wykonania: Zaliczenie: Podpis prowadzącego: Uwagi: LABORATORIUM METROLOGII Ćw. 18: Pomiary wielkości nieelektrycznych

Bardziej szczegółowo

Przykłady realizacji dokumentacji przestrzennej obiektów zabytkowych

Przykłady realizacji dokumentacji przestrzennej obiektów zabytkowych Przykłady realizacji dokumentacji przestrzennej obiektów zabytkowych Robert Sitnik OGX OPTOGRAPHX Instytut Mikromechaniki i Fotoniki Politechnika Warszawska Plan prezentacji 1) Techniki odwzorowania współrzędnych

Bardziej szczegółowo

KAMERA AKUSTYCZNA NOISE INSPECTOR DLA SZYBKIEJ LOKALIZACJI ŹRÓDEŁ HAŁASU

KAMERA AKUSTYCZNA NOISE INSPECTOR DLA SZYBKIEJ LOKALIZACJI ŹRÓDEŁ HAŁASU KAMERA AKUSTYCZNA NOISE INSPECTOR DLA SZYBKIEJ LOKALIZACJI ŹRÓDEŁ HAŁASU Hałas staje się widoczny Zastosowanie innowacyjnych rozwiązań w systemie Noise Inspector pozwala na konwersję emisji dźwięku do

Bardziej szczegółowo

Metrologia wymiarowa dużych odległości oraz dla potrzeb mikro- i nanotechnologii

Metrologia wymiarowa dużych odległości oraz dla potrzeb mikro- i nanotechnologii Metrologia wymiarowa dużych odległości oraz dla potrzeb mikro- i nanotechnologii Grażyna Rudnicka Mariusz Wiśniewski, Dariusz Czułek, Robert Szumski, Piotr Sosinowski Główny Urząd Miar Mapy drogowe EURAMET

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA LABORATORIUM. Procedura szacowania niepewności

DOKUMENTACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA LABORATORIUM. Procedura szacowania niepewności DOKUMENTACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA LABORATORIUM Procedura szacowania niepewności Szacowanie niepewności oznaczania / pomiaru zawartości... metodą... Data Imię i Nazwisko Podpis Opracował Sprawdził Zatwierdził

Bardziej szczegółowo

RECENZJA. Prof. dr hab. inż. Zdzisław Kudliński. Katowice, dn

RECENZJA. Prof. dr hab. inż. Zdzisław Kudliński. Katowice, dn Katowice, dn. 30.08.2013 Prof. dr hab. inż. Zdzisław Kudliński Katedra Metalurgii Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej ul. Krasińskiego 8 40-019 Katowice RECENZJA pracy doktorskiej

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA MASZYN. Wykład dr inż. A. Kampa

TECHNOLOGIA MASZYN. Wykład dr inż. A. Kampa TECHNOLOGIA MASZYN Wykład dr inż. A. Kampa Technologia - nauka o procesach wytwarzania lub przetwarzania, półwyrobów i wyrobów. - technologia maszyn, obejmuje metody kształtowania materiałów, połączone

Bardziej szczegółowo

Model referencyjny doboru narzędzi Open Source dla zarządzania wymaganiami

Model referencyjny doboru narzędzi Open Source dla zarządzania wymaganiami Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii Katedra Zastosowań Informatyki w Zarządzaniu Zakład Zarządzania Technologiami Informatycznymi Model referencyjny Open Source dla dr hab. inż. Cezary

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA OPOLSKA

POLITECHNIKA OPOLSKA POLITECHNIKA OPOLSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Laboratorium Podstaw Inżynierii Jakości Ćwiczenie nr Temat: Karty kontrolne przy alternatywnej ocenie właściwości.

Bardziej szczegółowo

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Pradeep Kumar pt. The Determinants of Foreign

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Pradeep Kumar pt. The Determinants of Foreign Prof. dr hab. Sławomir I. Bukowski, prof. zw. Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny Im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Wydział Ekonomiczny Katedra Biznesu i Finansów Międzynarodowych Recenzja rozprawy

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania. Studia: I stopnia (inżynierskie)

Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania. Studia: I stopnia (inżynierskie) Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania Studia I stopnia (inżynierskie) Temat: Skalowanie czujników prędkości kątowej i orientacji przestrzennej 1. Analiza właściwości czujników i układów

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie optycznej techniki pomiarowej w przemyśle ceramicznym

Zastosowanie optycznej techniki pomiarowej w przemyśle ceramicznym Zastosowanie optycznej techniki pomiarowej w przemyśle ceramicznym Ze względu na coraz większe techniczne wymagania, nowe materiały i krótkie cykle produkcyjne, przemysł ceramiczny stoi przed nowymi technicznymi

Bardziej szczegółowo

Z a p r o s z e n i e n a W a r s z t a t y

Z a p r o s z e n i e n a W a r s z t a t y Carl Zeiss Sp. z o.o. Metrologia Przemysłowa Z a p r o s z e n i e n a W a r s z t a t y 09-1 3. 0 5. 2 0 1 6 - M i k o ł ó w 16-2 0. 0 5. 2 0 1 6 - W a r s z a w a Temat: AUKOM Level 1 Zapraszamy wszystkich

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM Z FIZYKI

LABORATORIUM Z FIZYKI LABORATORIUM Z FIZYKI LABORATORIUM Z FIZYKI I PRACOWNIA FIZYCZNA C w Gliwicach Gliwice, ul. Konarskiego 22, pokoje 52-54 Regulamin pracowni i organizacja zajęć Sprawozdanie (strona tytułowa, karta pomiarowa)

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: SYSTEMY PROJEKTOWANIA PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Automatyzacja wytwarzania i robotyka Rodzaj zajęć:

Bardziej szczegółowo

Komentarz Sesja letnia zawód: zawód: technik elektronik 311 [07] 1. Treść zadania egzaminacyjnego wraz z załącznikami.

Komentarz Sesja letnia zawód: zawód: technik elektronik 311 [07] 1. Treść zadania egzaminacyjnego wraz z załącznikami. Komentarz Sesja letnia zawód: zawód: technik elektronik 311 [07] 1. Treść zadania egzaminacyjnego wraz z załącznikami. 1 2 3 4 5 6 1. Przykładowe rozwiązania zadania egzaminacyjnego wraz z komentarzem

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: RBM s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: RBM s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Metrologia 1 Rok akademicki: 2012/2013 Kod: RBM-1-406-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Specjalność: - Poziom studiów: Studia

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 015/016 Kierunek studiów: Inżynieria Produkcji Forma

Bardziej szczegółowo

REPREZENTACJA LICZBY, BŁĘDY, ALGORYTMY W OBLICZENIACH

REPREZENTACJA LICZBY, BŁĘDY, ALGORYTMY W OBLICZENIACH REPREZENTACJA LICZBY, BŁĘDY, ALGORYTMY W OBLICZENIACH Transport, studia niestacjonarne I stopnia, semestr I Instytut L-5, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska Adam Wosatko Ewa Pabisek Reprezentacja

Bardziej szczegółowo

Analiza porównawcza dwóch metod wyznaczania wskaźnika wytrzymałości na przebicie kulką dla dzianin

Analiza porównawcza dwóch metod wyznaczania wskaźnika wytrzymałości na przebicie kulką dla dzianin Analiza porównawcza dwóch metod wyznaczania wskaźnika wytrzymałości na przebicie kulką dla dzianin B. Wilbik-Hałgas, E. Ledwoń Instytut Technologii Bezpieczeństwa MORATEX Wprowadzenie Wytrzymałość na działanie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Poznań, 16.05.2012r. Raport z promocji projektu Nowa generacja energooszczędnych

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie deflektometrii do pomiarów kształtu 3D. Katarzyna Goplańska

Zastosowanie deflektometrii do pomiarów kształtu 3D. Katarzyna Goplańska Zastosowanie deflektometrii do pomiarów kształtu 3D Plan prezentacji Metody pomiaru kształtu Deflektometria Zasada działania Stereo-deflektometria Kalibracja Zalety Zastosowania Przykład Podsumowanie Metody

Bardziej szczegółowo

METODY CHEMOMETRYCZNE W IDENTYFIKACJI ŹRÓDEŁ POCHODZENIA

METODY CHEMOMETRYCZNE W IDENTYFIKACJI ŹRÓDEŁ POCHODZENIA METODY CHEMOMETRYCZNE W IDENTYFIKACJI ŹRÓDEŁ POCHODZENIA AMFETAMINY Waldemar S. Krawczyk Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Głównej Policji, Warszawa (praca obroniona na Wydziale Chemii Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Zapoznanie studentów z własnościami

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 014/015 Kierunek studiów: Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA OPOLSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji POMIARY KĄTÓW I STOŻKÓW

POLITECHNIKA OPOLSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji POMIARY KĄTÓW I STOŻKÓW POLITECHNIKA OPOLSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji TEMAT: Ćwiczenie nr 4 POMIARY KĄTÓW I STOŻKÓW ZADANIA DO WYKONANIA:. zmierzyć 3 wskazane kąty zadanego przedmiotu

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. Barbara Kożuch Uniwersytet Jagielloński

prof. dr hab. Barbara Kożuch Uniwersytet Jagielloński prof. dr hab. Barbara Kożuch Uniwersytet Jagielloński RECENZJA rozprawy doktorskiej mgr inż. Danuty Trybuch pt. Proces audytu i warunki doskonalenia systemu zarządzania jakością na przykładzie urzędów

Bardziej szczegółowo

Technologiczny zapis konstrukcji, nowe wytyczne zawarte w normie *EN ISO 1101

Technologiczny zapis konstrukcji, nowe wytyczne zawarte w normie *EN ISO 1101 Technologiczny zapis konstrukcji, nowe wytyczne zawarte w normie *EN ISO 1101 Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS), tolerancje kształtu, kierunku, położenia i bicia, praktyczne wskazówki tworzenia dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Projekt rejestratora obiektów trójwymiarowych na bazie frezarki CNC. The project of the scanner for three-dimensional objects based on the CNC

Projekt rejestratora obiektów trójwymiarowych na bazie frezarki CNC. The project of the scanner for three-dimensional objects based on the CNC Dr inż. Henryk Bąkowski, e-mail: henryk.bakowski@polsl.pl Politechnika Śląska, Wydział Transportu Mateusz Kuś, e-mail: kus.mate@gmail.com Jakub Siuta, e-mail: siuta.jakub@gmail.com Andrzej Kubik, e-mail:

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza

Akademia Górniczo-Hutnicza Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Kalibracja systemu wizyjnego z użyciem pakietu Matlab Kraków, 2011 1. Cel kalibracji Cel kalibracji stanowi wyznaczenie parametrów określających

Bardziej szczegółowo

Metody kodowania wybranych cech biometrycznych na przykładzie wzoru naczyń krwionośnych dłoni i przedramienia. Mgr inż.

Metody kodowania wybranych cech biometrycznych na przykładzie wzoru naczyń krwionośnych dłoni i przedramienia. Mgr inż. Metody kodowania wybranych cech biometrycznych na przykładzie wzoru naczyń krwionośnych dłoni i przedramienia Mgr inż. Dorota Smorawa Plan prezentacji 1. Wprowadzenie do zagadnienia 2. Opis urządzeń badawczych

Bardziej szczegółowo

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia przez Senat. Traci moc Uchwała nr 144/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z 27 czerwca 2013 r.

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia przez Senat. Traci moc Uchwała nr 144/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z 27 czerwca 2013 r. Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16c; 35-959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 e-mail: rektorur@ur.edu.pl Uchwała nr 282/03/2014 Senatu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Matematyka - Statystyka matematyczna Mathematical statistics 2, 2, 0, 0, 0

Matematyka - Statystyka matematyczna Mathematical statistics 2, 2, 0, 0, 0 Nazwa przedmiotu: Kierunek: Matematyka - Statystyka matematyczna Mathematical statistics Inżynieria materiałowa Materials Engineering Rodzaj przedmiotu: Poziom studiów: forma studiów: obowiązkowy studia

Bardziej szczegółowo

Analiza i projektowanie oprogramowania. Analiza i projektowanie oprogramowania 1/32

Analiza i projektowanie oprogramowania. Analiza i projektowanie oprogramowania 1/32 Analiza i projektowanie oprogramowania Analiza i projektowanie oprogramowania 1/32 Analiza i projektowanie oprogramowania 2/32 Cel analizy Celem fazy określania wymagań jest udzielenie odpowiedzi na pytanie:

Bardziej szczegółowo

Opinia o pracy doktorskiej pt. Damage Identification in Electrical Network for Structural Health Monitoring autorstwa mgr inż.

Opinia o pracy doktorskiej pt. Damage Identification in Electrical Network for Structural Health Monitoring autorstwa mgr inż. Prof. dr hab. inż. Tadeusz Uhl Katedra Robotyki i Mechatroniki Akademia Górniczo Hutnicza Al. Mickiewicza 30 30-059 Kraków Kraków 26.05.2011 Opinia o pracy doktorskiej pt. Damage Identification in Electrical

Bardziej szczegółowo

Aproksymacja funkcji a regresja symboliczna

Aproksymacja funkcji a regresja symboliczna Aproksymacja funkcji a regresja symboliczna Problem aproksymacji funkcji polega na tym, że funkcję F(x), znaną lub określoną tablicą wartości, należy zastąpić inną funkcją, f(x), zwaną funkcją aproksymującą

Bardziej szczegółowo