1. Charakterystyka ogólna

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Charakterystyka ogólna"

Transkrypt

1 Prof. dr hab. inż. Jerzy Andrzej Sładek Laboratorium Metrologii Współrzędnościowej (M10) Wydział Mechaniczny Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Recenzja pracy doktorskiej mgr inż. Macieja Stankiewicza pt. METODA TRIANGULACJI LASEROWEJ ODPORNA NA REFLEKSY ŚWIETLNE DLA KNTROLII JAKOŚCI GEOMETRII WYROBU Podstawa opracowania: zlecenie Dyrektora Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej z dnia Charakterystyka ogólna Współczesne techniki wytwarzania cechują się znaczną wydajnością i dążeniem do kompleksowej automatyzacji przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniej jakości wyrobów. Te wymagania w sposób optymalny zapewnia współrzędnościowa technika pomiarowa. Sterowane komputerowo WMP i ramiona pomiarowe znajdują się w zdecydowanej większości zakładów produkcyjnych z szeroko rozumianego obszaru przemysłu maszynowego, elektrotechnicznego, motoryzacyjnego, lotniczego, przetwórstwa tworzyw sztucznych, a nawet elektronicznego. Współrzędnościowa technika pomiarowa pozwala zamknąć cały proces automatyzacji produkcji, a poprzez system weryfikacji wyrobów sterować ich jakością. Ponieważ jakość jest kształtowana w halach produkcyjnych, a nie na samym końcu cyklu wytwarzania dużego znaczenia nabierają urządzenia pomiarowe tam właśnie stosowane, w tym względzie pomocne są systemy optyczne ze względu na swoje niewątpliwe praktyczne zalety. Mogą one mierzyć wyroby także o małej sztywności z dużą szybkością pomiaru lub wspomagać konwencjonalne WMP. Zgodność wymiarowa ze specyfikacją geometrii wyrobu (GPS) staje się zadaniem kluczowym dla procesów wytwarzania. Niebezpieczeństwo błędnych decyzji niesie skutki, które obserwuje się w postaci ciągłych reklamacji produktów, szczególnie w obszarach takich przemysłów jak samochodowy, AGD a także urządzeń medycznych itp. W świetle nowych potrzeb zastosowanie współrzędnościowej techniki pomiarowej jest niewystarczające, gdyż wadą jest jest względnie długi czas pomiaru. Dobrym rozwiązaniem tego zagadnienia będą systemy optyczne, które pobierają duża ilość danych w krótszym przedziale czasowym oraz umożliwiają bieżącą wizualizację procesów produkcyjnych. Systemy te, do których należą technologie obrazowania, oparte na skanowaniu powierzchni i całych obiektów z wykorzystaniem techniki optycznej i tomografii komputerowej dają możliwość szybkiego prototypowania, mają również zastosowania w inżynierii odwrotnej, wzornictwie przemysłowym, technice biomedycznej czy ochronie zabytków. Jednym z ważniejszych problemów zautomatyzowanych systemów optycznych są algorytmy filtracji chmury punktów, które nie radzą sobie z zakłóceniami (tzw. szumami ). Dlatego podjęcie pracy mgr inż. Macieja Stankiewicza nt: Metoda triangulacji laserowej odporna na refleksy świetlne dla kontroli jakości geometrii wyrobu uważam za ważne i bardzo aktualne.

2 2 2. Układ i obszar merytoryczny monografii: Recenzowana praca liczy 119 stron i składa się z 12 rozdziałów (podzielonych na cztery części) oraz spisu literatury, w której zamieszczono 171 publikacji, w tym normy i zalecenia odniesione do tematu pracy. Zamieszczono też streszczenia w języku polskim i angielskim. Praca poprzedzona jest spisem treści jak również indeksem pojęć i skrótów oraz indeksem oznaczeń. Wstęp Autor opisuje w nim współrzędnościowe systemy pomiarowe historię, stosowanych rozwiązań konstrukcyjnych i ich miejsce we współczesnym systemie wytwarzania. Ukazuje też relacje pomiędzy systemem pomiarowym i systemem zarządzania jakością. Autor szeroko potraktował opis współczesnej techniki systemów współrzędnościowej pokazując współczesne rozwiązania maszyn współrzędnościowych, a w szczególności skanerów optycznych. W Części I pt. Analiza teoretyczna, rozdz. 1. Metody rekonstrukcji 3D zawarł tu Autor opis metody rekonstrukcji obiektów 3D. Zaprezentował podział optycznych metod stosowanych w przemyśle, jak również pojęcie systemów 2½D. Opisał też ograniczenia systemów pracujących na zasadzie pomiaru optycznego, co pozwoliło nieco przybliżyć złożoność zagadnienia. Autor poświęcił też część rozdziału na przedstawienie szerokiego zastosowania tych systemów. Omówił też metody optymalne tj. aktywne powierzchniowe metody triangulacyjne, do pomiaru elementów refleksyjnych z czym systemy optyczne radzą sobie najsłabiej. W Części I pt. Analiza teoretyczna, rozdz. 2. Metoda triangulacji laserowej- Autor przedstawił obszernie metodę triangulacji laserowej z powodzeniem wykorzystywanej w przemysłowej kontroli jakości do digitalizacji rzeczywistych elementów celem utworzenia komputerowych modeli 3D. Opisał budowę systemu pomiarowego wykorzystującego tą metodę, a następnie przedstawił poszczególne komponenty i ich rolę w systemie, ale przede wszystkim poświęcił cały podrozdział na scharakteryzowanie uzyskiwanych wyników pomiarów tzw. chmury punktów. W Części I pt. Analiza teoretyczna, rozdz. 3. Zakłócenia metody triangulacji laserowej- Autor w rozdziale tym scharakteryzował najważniejsze źródła zakłóceń związane z poszczególnymi komponentami układu triangulacyjnego. Rozdział całkowicie poświęcony jest problemom wynikłym ze stosowania tej metody do których zaliczono np.: przesłanianie częściowe obiektu wynikające z konstrukcji systemu, zakłócenia związane z refleksami czy wewnętrznymi rozproszeniami światła laserowego w materiale. Opisał również błędy charakterystyczne dla obiektywów np. dystorsję. W Części I pt. Analiza teoretyczna, rozdz.4. Sposoby pomiarów obiektów refleksyjnych w metodzie triangulacji laserowej W tym rozdziale Autor przedstawił sposoby na pomiar elementów refleksyjnych, które generują bardzo duże szumy w uzyskiwanych wynikach. Refleksy mogą pochodzić zarówno z oświetlenia zewnętrznego, bądź mogą być rezultatem wielokrotnego odbicia światła oświetlacza laserowego od refleksyjnych powierzchni obiektu. Opisał sposoby, nie tylko programowe, ale też mechaniczne, w jaki sposób wyeliminować poszczególne refleksy, zaczynając od tych najprostszych jak pokrycie obiektu mierzonego powłoką antyrefleksyjną, aż do bardziej wyrafinowanych sposobów jak wcześniejsze spolaryzowanie wiązki wychodzącej z diody laserowej przed jej przejściem przez układ optyki projekcyjnej. W Części I pt. Analiza teoretyczna, rozdz.5. Teza i koncepcja rozwiązania - Autor zdefiniował cel i zakres pracy. Zwraca w tym rozdziale uwagę na bardzo istotny problem z zastosowaniem systemów optycznych do pomiaru elementów

3 3 refleksyjnych, z odbłyskami zarówno wewnętrznymi jak i zewnętrznymi, co utrudnia ich szersze rozpowszechnienie. W tym kontekście sformułowanie następującej tezy pracy przez mgr inż. Macieja Stankiewicza Wykorzystanie w algorytmie analizy obrazu triangulacyjnego wiedzy a priori o nominalnym kształcie geometrycznym skanowanego elementu, przy założeniu zgodnego modelu stanowiska pomiarowego i jego pełnej kalibracji, pozwoli wyeliminować zakłócenia pochodzące z refleksów świetlnych wyższych rzędów, powodując tym samym zwiększenie dokładności metody triangulacji laserowej uważam za trafne i istotne dla badań nad dokładnością systemów optycznych współrzędnościowych działających na zasadzie triangulacji laserowej i ich przemysłowego wykorzystania. Celem pracy było więc opracowanie szybkiej, optycznej metody pomiarów 2½D/3D stosowanej w procesowej kontroli jakości dla odwzorowania powierzchni błyszczących. Autor zaproponował rozwiązanie przedstawionego problemu, poprzez wykorzystanie informacji o obiekcie w postacie gotowego CAD i założonej tolerancji do przefiltrowania odblasków tworzących zakłócenia w postaci szumu. W części II pt. Opracowanie rozwiązania, rozdz. 6. Segmentacja Nośnikiem informacji o położeniu 3D punktu oświetlonego linią laserową są jej współrzędne na obrazie triangulacyjnym. Terminem segmentacja (ang. segmentation) w tym przypadku określamy proces wyszukiwania na nim linii laserowej. Rezultatem jest seria współrzędnych x, y, z. Segmentacja więc jest jednym z podstawowych elementów przeliczeniowych pomiaru optycznego. Autor w rozdziale tym przedstawił kilka możliwości rozwiązania danej części przeliczeń, a następnie zaproponował algorytm segmentacji predykcyjnej wykorzystujący filtr Kalmana (ang. Kalman filter) jako predyktor. Ze względu na to, że proponowany algorytm opiera sie o informacje o nominalnym kształcie skanowanego obiektu, i ma on zastosowanie przede wszystkim w kontroli jakości. W dalszej części rozdziału Autor przedstawia algorytm pozwalający na wyznaczenie profilu na podstawie informacji o przestrzeni pomiarowej o obiekcie, laserze i kamerze, wyznacza teoretyczny przebieg przecięcia wiązki światła laserowego z powierzchnią, widziany z perspektywy kamery. Algorytm segmentacji predykcyjnej wymaga znajomości dokładnej pozycji i orientacji skanowanego elementu w przestrzeni. Na tych danych opiera się prawidłowe przewidywanie teoretycznej pozycji linii laserowej, co z kolei wprowadzi kolejne ograniczenia tej metody. Aby umożliwić łatwą konwersję pomiędzy różnymi układami współrzędnych stosowanych w opisie stanowiska do triangulacji laserowej, Autor zdecydował się na użycie notacji opracowanej przez J. Denavita i RS Hartenberga oraz na wykorzystanie zadania prostego i odwrotnego kinematyki. W Części II pt. Opracowanie rozwiązania, rozdz. 7. Synchronizacja -Autor przedstawia a następnie proponuje rozwiązanie zagadnienia dotyczącego synchronizacji układów mierzonego obiektu i znanego kształtu zapisanego w postaci CAD. Autor zdecydował się skorzystać z dodatkowej kamery do pozycjonowania. Jej pole widzenia obejmuje całą przestrzeń stanowiska. W kolejnym kroku przy pozycjonowaniu skanowanego obiektu w systemie do triangulacji laserowej Autor rozwiązał problem określenia położenia obiektu na podstawie jego zdjęć. Dla uzyskania lepszej synchronizacji Autor wykorzystał tzw. filtr Kalmana. W Części II pt. Opracowanie rozwiązania, rozdz. 8. Kalibracja Autor opisuje czynności, które należy wykonać, aby urządzenie opracowane przez niego można było zastosować do pomiarów optycznych. Dla zastosowań pomiarowych konieczna jest zatem adjustacja (przyp.rec.) kalibracja stanowiska obejmująca też szacowanie wszystkich parametrów wpływających na wyniki pomiarów. W

4 4 metodzie triangulacji laserowej proces ten jest z reguły dwuetapowy. Najpierw wyznaczane są parametry samej kamery: ogniskowa, pozycja punktu centralnego oraz parametry dystorsji, a następnie macierz homografii. Zjawisko dystorsji Autor uznaje za ważne ze względu na powstawanie zniekształceń obrazów projekcyjnych. Zwraca on przy tym uwagę na nieliniowość tego zjawiska oraz na fakt, że parametry dystorsji są ogólnie rzecz biorąc różne dla każdego zestawu kamera obiektyw. Biorąc powyższe pod uwagę Autor podał warunki konieczne dla otrzymania poprawnych obliczeń, co znalazło odzwierciedlenie przy modelowaniu i kalibracji stanowiska. Autor opisuje także metody usuwania wpływów dystorsji, a następnie wybiera model dystorsji opracowany przez Browna, zakładając, że współczynniki zniekształcenia wyższych rzędów niż 2 lub 3, są zbyt mało znaczące i nie mają realnego wpływu na rezultaty korekcji, stąd można je pominąć. W dalszej części rozdziału opisuje modelowanie stanowiska, które obejmowało określenie kąta i ramienia triangulacyjnego, skrzywienia linii laserowej względem osi przesuwu, punktu centralnego kamery, efektywnej ogniskowej obiektywu oraz dystorsji w układzie kamery, a następnie wykalibrowanie tak skonfigurowanego stanowiska do czego wykorzystał wzorzec z naniesionymi okręgami w 17 rzędach i 11 wierszach, a także wzorzec posiadający z jednej strony płaską powierzchnie, a z drugiej zarys piłokształtny, który fotografowany jest w różnych oddaleniach, zgodnie z osią skanowania. Część II pt. Opracowanie rozwiązania, rozdz.9. Integracja- W rozdziale tym opisano jak połączono w zintegrowane rozwiązanie elementy z rozdziału 7 i 8. Stanowisko badawcze składało się z: Kamery na statywie umożliwiającym ruch wzdłuż osi X oraz zmianę kąta lasera: AVT Dolphin F145B z obiektywem Cosmicar/Pentax 12mm, kamery triangulacyjnej Ranger C55 IVP-SICK, kamery pozycjonującej umieszczonej na statywie nieruchomym: Sumix SMX-160M, lasera microlens z projektorem linii na statywie umożliwiającym ruch wzdłuż osi X oraz automatyczną zmianę kąta elewacji: StockerYale Lasiris 690nm, 35mW, stolika mikroskopowego X-Y umożliwiającego pozycjonowanie skanowanego elementu z rozdzielczością 1μm: Thorlabs MAX201, stołu antywibracyjnego, tłumiącego drgania od otoczenia Thorlabs, komputera PC z oprogramowaniem LabView i Matlab wraz z karta IEEE1394 do akwizycji danych z kamery oraz sterownikami napędów Thorlabs. Część III pt. Badanie weryfikacyjne, rozdz. 10. Weryfikacja prawidłowości działania W tej części Autor zweryfikował doświadczalnie opracowane algorytmy segmentacji predykcyjnej. Weryfikacja dotyczyła zarówno prawidłowości eliminacji refleksów świetlnych dzięki użyciu segmentacji predykcyjnej, jak również próby oceny niepewności pomiarowej opracowanej metody. Weryfikacje oparto o wyniki badań przeprowadzonych na rzeczywistych elementach, dobranych w taki sposób, aby reprezentować typowe detale z obszaru produkcji przemysłu maszynowego, wraz z ich cechami, które wprowadzają zakłócenia tj. refleksy i złożony kształt. Weryfikacja za pomocą przeprowadzonych testów polegała na porównaniu dostępnych modeli CAD dla części mierzonych z wynikami uzyskanymi z pomiaru danej części z równoczesnym wykorzystaniem algorytmu predykcyjnego. Tolerancja wykonania była wg Autora wystarczającą granicą w jakiej operator powinien poszukiwać wyników pomiaru. W szczególności Autor zweryfikował działanie algorytmu synchronizującego wyznaczając błędy orientacji statycznej oraz pozycjonowania dla różnych kształtów przedmiotów. Ponadto przeprowadził badania, które nazwał niezbyt precyzyjnie testami dynamicznymi oraz testami statystycznymi.

5 5 Część III pt. Badanie weryfikacyjne, rozdz. 11. Weryfikacja niepewności pomiarowych W tym rozdziale Autor poruszył zagadnienie, które często jest pomijane przez użytkowników maszyn pomiarowych, a mianowicie iż wynik pomiaru jest tylko wtedy przydatny gdy podajemy go wraz z niepewnością pomiaru. Szacowanie niepewności dotyczyło łańcucha pomiarowego tworzącego zaprojektowany model pomiarowy triangulacji laserowej z wyróżnionymi 4-rema blokami poszczególnych procesów. Każdy z nich był analizowany a następnie oszacowano niepewność złożoną. Autor aby oszacować całkowitą niepewność pomiaru, uzależnia ją od czterech składowych. Aby oszacować wartości trzech z nich (algorytm segmentacji, kalibracji, triangulacji) wykorzystał metodę Monte Carlo, a pozostałą tj. związaną z wysokością, wyznaczył metodą A. Część IV pt. Zakończenie, rozdz. 12. Zakończenie zawiera wyniki i wnioski. Do najistotniejszych należy zaliczyć potwierdzenie tezy mówiącej o tym iż wykorzystanie w algorytmie analizy obrazu triangulacyjnego wiedzy a priori o nominalnym kształcie geometrycznym skanowanego elementu, przy założeniu zgodnego modelu stanowiska pomiarowego i jego pełnej kalibracji, pozwoli wyeliminować zakłócenia pochodzące z refleksów świetlnych wyższych rzędów. Opisane rozwiązanie wyeliminowania refleksów wychodzi naprzeciw oczekiwaniom użytkowników urządzeń działających na zasadzie triangulacji laserowej w zakładach produkcyjnych. Przeprowadzone badania, w tym doświadczalne wskazują na zalety zastosowanego w pracy predykcyjnego algorytmu segmentacji, szczególnie dla wyeliminowania wpływu refleksów świetlnych. Jednocześnie Autor wskazał na techniczne ograniczenia tej metody w praktyce przemysłowej proponując określone kierunki dalszych prac w tej dziedzinie. 3. Ocena przyjętej przez Autora koncepcji naukowej oraz sposobu jej realizacji w treści pracy. W recenzowanej pracy oprócz analizy aktualnego stanu wiedzy z zakresu tematu na plan pierwszy wysuwa się przyjęta przez Autora koncepcja rozwiązania problemu pomiarów optycznych części z powierzchniami refleksyjnymi przez wykorzystanie w algorytmie analizy obrazu triangulacyjnego wiedzy a priori o nominalnym kształcie geometrycznym skanowanego elementu, przy założeniu zgodnego modelu stanowiska pomiarowego i jego pełnej kalibracji (a raczej wg recenzenta adiustacji) pozwalająca na eliminację zakłóceń pochodzących z refleksów świetlnych wyższych rzędów. Jak podano na wstępie recenzji jest to zagadnienie istotne i ważne. Praca jest zorientowana na zastosowanie w praktyce przemysłowej, a jej wyniki są możliwe do wdrożenia aczkolwiek istnieją ograniczenia w tej mierze (np. konieczna jest znajomość modelu CAD, odniesienie do baz konstrukcyjnych i pomiarowych czy też zmienność kierunkowa przedziału ufności charakterystyczna dla tolerowania zarysów i powierzchni krzywoliniowych). Zdaniem recenzenta, istotne jest dla oceny pracy, że Autor w swej pracy ujął obszerną analizę źródeł zakłóceń metody triangulacji laserowej, obejmującą: przesłanianie, wpływ parametrów optycznych powierzchni (skokowe nieciągłości, wewnętrzne rozpraszanie światła, odbicia wyższych rzędów), zniekształcenia wprowadzane poprzez układ obrazujący, tj. detektor matrycowy CCD/CMOS wraz z obiektywem (szumy, przesterowania, dystorsja, błąd perspektywy) oraz niedoskonałości oświetlania wiązką koherentną, tj. za pomocą lasera diodowego (rozkład intensywności, plamkowanie). Ponadto przeanalizował metody segmentacji linii świetlnej znajdujące zastosowanie w triangulacji laserowej. Zebrana wiedza umożliwia dalszą analizę takich rozwiązań, co ważne, z punktu widzenia projektanta, a nie tylko użytkownika. Ponadto w ramach recenzowanej pracy doktorskiej opracowano metodę i algorytm segmentacji predykcyjnej, który

6 6 poprzez dynamiczne zawężanie obszaru analizy obrazów, sterowane danymi z nominalnego modelu geometrycznego CAD, zwiększa odporność skanowania 3D na refleksy wtórne. Refleksy takie często występują na złożonych powierzchniach wewnętrznych wyrobów metalowych uniemożliwiając automatyzację kontroli wizyjnej. Za istotny efekt pracy należy uznać, że zaproponowane rozwiązanie eliminuje konieczność pokrywania badanej powierzchni warstwą dyfuzyjną, co jest niezwykle ważne gdyż w wielu przypadkach takie pokrywanie jest zabronione (np. w przypadku karoserii samochodów) ponadto w produkcji seryjnej powoduje znaczny wzrost kosztów. Na podkreślenie, zasługuje też fakt, że Pan Magister Stankiewicz opracował metodę i algorytm synchronizacji pozycji i orientacji modelu geometrycznego z obiektem rzeczywistym. Rozwiązanie to wykorzystuje filtr Kalmana, dzięki któremu, układ uczy się swojego stanu, co zwiększa odporność na zakłócenia. Takie połączenie układu pomiarowego z adaptacyjnym sterowaniem jest ciekawym przykładem projektowania mechatronicznego układów pomiarowo-kontrolnych, wymaga jednak rzetelnego spojrzenia na problem niepewności pomiarowych, co zostało podjęte przez doktoranta, i jest zadaniem an tyle trudnym, że wymaga dalszych prac. Na uwagę zasługuje również fakt, że doktorant opracował pełną platformę badawczą dla systemów triangulacji laserowej. Obejmuje ona model matematyczny stanowiska, pełen zestaw algorytmów przetwarzania i analizy obrazów, wyznaczania współrzędnych w układzie obrazowania i rzeczywistym, algorytmy do adjustacji parametrów geometrycznych i optycznych układu oraz stanowisko badawcze. Przyjęcie takiej koncepcji jej zapewnia otwartość i możliwość dalszego rozwoju i badań. Dzięki implementacji algorytmów segmentacji klasycznej (progowanie dwupoziomowe i metoda środka ciężkości) oraz segmentacji predykcyjnej, możliwa była ocena nowego rozwiązania. Przeprowadzono ją dla dwóch istotnych przypadków, powierzchni pryzmy oraz powierzchni swobodnej. W analizie wyników Doktorant wykorzystał klasyczne mapy błędów, oraz metodę dyskretnej krzywizny Gaussa. Oba podejścia wykazały zwiększenie odporności skanowania 3D, z zastosowaniem opracowanej metody, na zakłócenia pochodzące od wtórnych refleksów świetlnych. Na wartość (i częściowo redakcję) pracy niewątpliwy wpływ wywarło niezdecydowanie Autora, a mianowicie czy celem pracy ma być oszacowanie niepewności pomiaru realizowanego na opracowanym stanowisku wg reguł podanych w normach ISO w tym PN-ISO , aby móc określić tzw. pola zgodności i niezgodności z wymaganiami technicznymi (patrz norma PN ISO ), czy też wyznaczenie błędu dokładności badanego systemu pomiarowego umożliwiające np. racjonalny dobór opisanej metody optycznej do zadań metrologicznych. W tym ostatnim przypadku konieczne jest wyznaczenie maksymalnego, błędu dopuszczalnego systemu pomiarowego (MPE). Wymaga to innej metodologii wyznaczenia dokładności w oparciu o procedurę wzorcowania co łączy się z koniecznością zachowania spójności pomiarowe, dając możliwość zachowania dokładności systemu pomiarowego w stałych określonych granicach (właśnie maksymalnego błędu dopuszczalnego). Z zaprezentowanej pracy wynika że, Autor nie rozróżnia tych zagadnień w sposób jednoznaczny. Potwierdza to sam Doktorant, cytując dokumenty serii VDI/VDE 2634, (które są zreszta zaleceniami a nie normami) dotyczące właśnie wzorcowania systemów optycznych oraz wyznaczania błędów maksymalnych dopuszczalnych, nie zaś, jak uznał niepewności pomiaru. Sposób w jaki autor wyznacza niepewność pomiaru budzi też pewne wątpliwości. Przykładowo model niepewności nie uwzględnia sposobu mocowania przedmiotu oraz jego dopasowania do modelu CAD, czy odwzorowania układu współrzędnych, zatem budżet niepewności jest niepełny i nie uwzględnia zaleceń normy PN-ISO Z drugiej strony aby ocenić dokładność systemu, należałoby powiązać wyniki z wzorcem metra, a więc zastosować do pomiaru wykalibrowane wzorce np. kulę badawczą czy

7 7 wzorzec długości typu płytka wzorcowa lub wzorzec typu Ball-bar. Co prawda Autor wykorzystuje płytki wzorcowe, ale nie pisze, że jest to związane z koniecznością zachowania spójności pomiarowej. Ze względu na to, iż w znacznej części pracy autor nie opisuje wzorów (jak już to podano powyżej - np. 8.1, 8.2,11.2) oraz rysunków (11.5), występuje często problem z jasnością przekazu. W związku z powyższym nie wiadomo do końca w jaki sposób wyznaczana jest niepewność związana z procesem B1 (str.95-96, wzór 11.2). Czy do oszacowania niepewności wykorzystano tu płytkę wzorcową mającą świadectwo kalibracji i uwzględniono jej nominalny wymiar (czy użyto średniej z pomiarów?) czy opisywana wysokość to odległość kamery od przedmiotu pomiarowego? dalej, Autor do wyznaczenia składowych niepewności wykorzystał Metodę Monte Carlo, niestety nigdzie nie podał jakich dokładnie użył rozkładów prawdopodobieństwa do poszczególnych zmiennych oraz jaka była liczba prób? Zagadnienia, które wg. recenzenta Autor powinien omówić w dyskusji nad rozprawą w kontekście oceny merytorycznej pracy to: Maksymalny błąd graniczny dopuszczalny urządzenia pomiarowego MPE a niepewność pomiaru. Zasady poprawnego opracowywania budżetu niepewności w pomiarach optycznych. Praca została napisana w ogólności poprawnym językiem, ale jej czytanie utrudnia często brak objaśnień na rysunkach, stosowanie terminów spoza obszaru metrologii np. scena (str. 55) lub znaczenie niektórych zmiennych we wzorach. Na niektórych rysunkach opisy są po angielsku (np.rys. 10.8). Być może jest to efekt kopiowania rysunku z anglojęzycznej publikacji Autora. Tym niemniej zdaniem recenzenta w pracy doktorskiej tak być nie powinno! Niezależnie od powyższych uwag krytycznych, stwierdzam, że Autor wykazał się konieczną wiedzą i doświadczeniem w zakresie optycznych pomiarów współrzędnościowych oraz trafnie rozpoznał problem naukowy jakim jest niewątpliwie problem utraty dokładności systemu optycznego poprzez zbyt duże refleksy. 4. Uwagi szczegółowe odnośnie opracowania pracy Recenzentowi nasunęły się pewne uwagi i wątpliwości, które powinny być uwzględnione przez Autora w dalszych pracach. Odnoszą się one do poszczególnych części pracy tak by łatwiej je było uwzględnić i wyjaśnić: Uwagi do Części I: -Pierwszym elementem zakłócającym przejrzystość pracy jest brak opisów dla wielu rysunków, część z nich jest w indeksie oznaczeń, ale nie wszystkie są tam zawarte np. rys 2.2 str. 26, rys. 2.6 i 2.7 str. 30 itd. -termin połyskliwość - nie występuje w opisie geometrii wyrobu, lepsze byłoby sformułowanie powierzchnia refleksyjna; -str. 13 stwierdzenie, że poprocesowa stuprocentowa kontrola jakości staje się standardem. Dla nadzoru jakości produkcji wyrobu w omawianych obszarach z reguły lepsze jest SPC z uwagi na efektywną pętlę sprzężenia zwrotnego w systemie zarządzania jakością. -str. 14 stwierdzenie wiedza bazowa dla eliminacji grubych błędów w VIM nie występuje już termin błędów grubych używa się błędy nadmierne ; -str. 14 manifestują się opisywane odbłyski lepiej ujawniają się. -str. 19 termin prymityw geometryczny - jest to termin nie występujący w metrologii, można go zastąpić podstawowe elementy geometryczne ; -str. 21 co oznacza termin względna rozdzielczość?;

8 8 -str.22 sformułowanie Proces parowania (?) jednego punktu zarejestrowanego na różnych widokach jest niejasne; -str. 23 sformułowanie niska zdolność metrologiczna, czy Autor miał na myśli małą dokładność? Zdolność pomiarowa jest charakteryzowana przez parametry C g, C gk. -str. 23 Powszechność strategii zmierzających do wyeliminowania wadliwych komponentów powoduje duże zapotrzebowanie na przyrządy pomiarowe o bardzo wysokiej precyzji i wydajności w metrologii wielkości geometrycznych nie należy stosować terminu precyzja, można zastosować termin dokładność (patrz VIM), -str. 25 termin inspekcja jakości należałoby zastąpić kontrola jakości ; -str. 27 kalibracja termin ten jest tożsamy z wzorcowaniem, natomiast przy regulowaniu ustawień kamery należałoby użyć raczej terminu adiustacja, lub regulacja ; -str.23 termin wymagania inspekcyjne nie funkcjonuje można go zastąpić terminem wymagania wg specyfikacji GPS ; -str. 23 stwierdzenie niepewności pomiarowych wyrażonych najczęściej maksymalnym błędem dopuszczalnym z wymaganiami inspekcyjnymi definiowanymi przez tolerancje wymiarów geometrycznych. Nie należy utożsamiać niepewności pomiaru z maksymalnymi błędami. Błąd to różnica dwóch konkretnych liczb a niepewność służy do określenia przedziału. - str. 27 kalibracja termin ten jest tożsamy z wzorcowaniem, natomiast przy regulowaniu ustawień kamery należałoby użyć terminu adiustacja, lub regulacja ; -str. 34 rys 3.1 Jest to interpretacja własna tzw. Diagramu Ishikawy dla systemu zaproponowanego przez Autora, czy przy pomiarze tym urządzeniem na pewno nie ma wpływu operatora? -str.36; sformułowanie o wysokich klasach dokładności (niska chropowatość). Wysoka klasa dokładności wykonania (np. IT14) oznacza dużą tolerancję wykonania czyli małą dokładność, a więc też dużą chropowatość. Uwagi do Części II: -str. 47 metody kontaktowe są zbyt wolne więc są wypierane w procesowej kontroli jakości jest to kontrowersyjne sformułowanie wszystko zależy bowiem, od szeregu czynników takich jak np. wymagana dokładność. -str. 56 Laser zdefiniowany jest za pomocą trzech punktów Laser to urządzenie techniczne. -str. 57 rysunek 6.7. na rysunku użyto polskie oznaczenia k, w opisie nie zmieniono prawdopodobnie z języka angielskiego c -Na stronie 58 Autor opisuje, że ze względu na to, że podczas synchronizacji modelu, zwracana(?) jest jego pozycja i orientacja w układzie współrzędnych kamery pomocniczej, często potrzebna jest także transformacja pozycji modelu z układu współrzędnych A do układu globalnego G i podaje wzór 6.1. Posługując się terminologią z obszaru robotyki przedstawione zagadnienie nosi nazwę prostego zadania kinematyki polegające na obliczeniu pozycji i orientacji członu roboczego względem układu odniesienia podstawy dla danego zbioru współrzędnych konfiguracyjnych. Autor tego nie zaznaczył. Uwagi do Części III: -str. 81 wykres błędów orientacji- wartość podana w mm. Generalnie występuje niezgodność opisu osi rzędnych z podpisem. Błędy powinny być podawane jako kąt, w rzadkich przypadkach jako pseudowektor. -str. 82 wykres 10.5, 10.6 jeśli rzeczywiści chodzi o wariancję, to powinna być podawana w mm 2. -str. 89 rys Histogramy błędów wyznaczania środka profilu dla algorytmu klasycznego i predykcyjnego, przedstawione w całkiem odmiennej skali; - str. 91, Metodyka taka w przypadku optycznych metod pomiarowych szczególnie 3D została do pewnego stopnia znormalizowana dzięki wprowadzeniu

9 9 normy VDI/VDE Dokument ten jest jednak przeznaczony głównie dla stereofotometrii oraz metod światła strukturalnego. Obszerne analizy teoretyczne dotyczące niepewności pomiarów tymi metodami są przedstawione w [92, 160, 161]. Metod opisanych w przytoczonej normie nie można bezpośrednio przełożyć dla metod 2½D, np. metody triangulacji laserowej [128] opisane w VDI/VDE 2634 są zaleceniami, a nie normami, ponadto zalecenia te dotyczą wzorcowania systemów optycznych, granicznych błędów dopuszczalnych, a nie wyznaczania ich niepewności. Właśnie na podstawie tego zalecenia sprawdza się i wzorcuje systemy optyczne tzw. mierzące odległość do których właśnie zalicza się systemy działające na zasadzie triangulacji laserowej. -str. 92 rys 11.1 część została nie przetłumaczona, czy na pewno nie ma odpowiednika w języku polskim? Skrót powłoka ar - co oznacza? -str. 96 Aby uwzględnić zjawisko dystorsji, pomiary prowadzone są w trzech miejscach w obszarze pomiarowym - jeżeli autor przy kalibracji wzorcem, wyznacza dystorsję układu optycznego (to chyba po to aby uznać ją za poprawkę do wyniku), to w jaki sposób pomiar w trzech ustawieniach ma uwzględnić zjawisko dystorsji? -str. 97 niezrozumiały zapis -str. 98 jest różnica temperatur między świadectwem wzorcowania a pomiarami, a powinno być różnica temperatur między wartością ze świadectwa wzorcowania a wynikiem pomiaru; -nie do końca jasne zastosowanie metody Monte Carlo w wyznaczeniu wpływu segmentacji; Uwagi do Części IV: -Źle zatytułowany rozdział: Wyniki, gdyż w zasadzie przedstawione są w tym rozdziale wnioski. Uwagi do rozdziału 11. Tytuł rozdziału - Weryfikacja niepewności pomiarowych dotyczy właściwie wyznaczania niepewności pomiaru i tak powinien być zatytułowany. Autor podjął się tu bardzo trudnego zagadnienia jakim jest wyznaczenie niepewności pomiaru urządzeniem optycznym. Ze względu na stopień złożoności problemu oszacowania niepewności jest ono podejmowane tylko przez najlepsze ośrodki naukowe na świecie. Zdaniem recenzenta jest to zagadnienie, które powinno zostać szerzej rozwinięte lub podjęte w dalszych pracach Autora. Konieczne jest też ustalenie czy do osiągnięcia celu należy wyznaczyć niepewność pomiarów wykonywanych na zaprojektowanym stanowisku, czy też skupić się na wyznaczeniu maksymalnych granicznych Będów dopuszczalnych systemu pomiarowego MPE. Takie podejście pozwoliło by na sklasyfikowanie systemu pod względem dokładności, a co za tym idzie przypisanie go do konkretnych zadań pomiarowych. Recenzent problem ten uznał za ważny i omówił wcześniej. W części: Bibliografia, którą zamieścił Autor, Recenzent zwrócił uwagę na fakt niekonsekwencji, raz imiona autorów pisane są całe innym razem tylko inicjały. 5. Ocena rozprawy doktorskiej i wniosek końcowy Mimo uwag krytycznych i zasygnalizowanych problemów ujętych w punkcie 3 recenzji Ocena przyjętej przez Autora koncepcji naukowej oraz sposobu jej realizacji w treści pracy stwierdzam, że Autor przedstawił spójną koncepcję naukową, co dowodzi, że opanował podstawy metodologii i metodyki pracy badawczej, niezbędne do prowadzenia badań. Dobór i analiza bibliografii z zakresu tematu mimo pewnych niedostatków jest adekwatny do omawianych zagadnień. Uporządkowanie i przeprowadzona analiza obszaru tematycznego mimo zawartych wyżej uwag dowodzą, że doktorant opanował szeroki zakres wiedzy w sposób, który umożliwia właściwe z niej korzystanie i rozwijanie własnej działalności badawczej.

10 10 Praca została napisana ogólnie poprawnym językiem a przyjęta forma prezentacji wyników jest zrozumiała. Recenzowana rozprawa należy do dyscypliny naukowej Budowa i Eksploatacja Maszyn i zdaniem recenzenta stanowi istotny wkład w jej rozwój. Powyższe stwierdzenia upoważniają mnie do sformułowania wniosku, że recenzowana praca mgr inż. Macieja Stankiewicza spełnia wymagania stawiane przy ubieganiu się o stopień naukowy doktora nauk technicznych zawarte w ustawie o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. nr 65 Poz. 595 z dnia r.). Wnoszę zatem o dopuszczenie jej do publicznej obrony. Kraków 25 września 2013 r.

METODYKA PRACY RAMIENIEM 3D

METODYKA PRACY RAMIENIEM 3D Cezary Żrodowski Marcin Kłos METODYKA PRACY RAMIENIEM 3D Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku Gdańsk 2012 Współpraca: Waldemar Ossowski nadzór merytoryczny Mateusz Citak wykonanie pomiarów Koło Naukowe CAD/CAE

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA OPOLSKA Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki. Autoreferat rozprawy doktorskiej

POLITECHNIKA OPOLSKA Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki. Autoreferat rozprawy doktorskiej Identyfikacja i rekonstrukcja elementów rurowych w instalacjach przemysłowych na potrzeby inwentaryzacji 1 POLITECHNIKA OPOLSKA Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Mgr inż. Paweł Michalski

Bardziej szczegółowo

Numer publikacji EA-04/16 Wytyczne EA dotyczące wyrażania niepewności w badaniach ilościowych CEL Celem niniejszego dokumentu jest ujednolicenie sposobu postępowania przy wyznaczaniu niepewności pomiarów

Bardziej szczegółowo

Skanery wrota do wirtualnego świata

Skanery wrota do wirtualnego świata ROZWIĄZANIA Skanery wrota do wirtualnego świata TEKST: MICHAŁ RYCHLIK Jeszcze 10 lat temu na pytanie, co kryje się pod pojęciem Inżynierii Odwrotnej zdecydowana większość osób nie potrafiłaby udzielić

Bardziej szczegółowo

Kryteria doboru techniki 3d do dokumentacji obiektów dziedzictwa kulturowego. Eryk Bunsch Robert Sitnik

Kryteria doboru techniki 3d do dokumentacji obiektów dziedzictwa kulturowego. Eryk Bunsch Robert Sitnik Kryteria doboru techniki 3d do dokumentacji obiektów dziedzictwa kulturowego Eryk Bunsch Robert Sitnik Digitalizacja w muzeach 02/2014 Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Warszawa 2014 ISBN

Bardziej szczegółowo

Dr hab. inż. Błażej Bałasz, prof. PK Koszalin, dnia 11.06.2015 r. Katedra Mechaniki Precyzyjnej Wydział Mechaniczny Politechnika Koszalińska

Dr hab. inż. Błażej Bałasz, prof. PK Koszalin, dnia 11.06.2015 r. Katedra Mechaniki Precyzyjnej Wydział Mechaniczny Politechnika Koszalińska Dr hab. inż. Błażej Bałasz, prof. PK Koszalin, dnia 11.06.2015 r. Katedra Mechaniki Precyzyjnej Wydział Mechaniczny Politechnika Koszalińska RECENZJA rozprawy doktorskiej mgra inż. Marka Grudzińskiego

Bardziej szczegółowo

WSPOMAGANIE KOMPUTEROWE W ENERGETYCE

WSPOMAGANIE KOMPUTEROWE W ENERGETYCE Publikacja współfinansowana ze środków UNII EUROPEJSKIEJ w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Plan Rozwoju Politechniki Częstochowskiej Publikacja wykładu jest dystrybuowana bezpłatnie na

Bardziej szczegółowo

Zmienność w procesach

Zmienność w procesach MODUŁ IV Zmienność w procesach i jej odmiany. Podstawy statystycznego nadzorowanie procesów. Zdatność jakościowa procesu. Elementy koncepcji Six Sigma 1 Zmienność w procesach Zmienność jest naturalnym

Bardziej szczegółowo

4. Metody systemowe zarządzania jakością

4. Metody systemowe zarządzania jakością Zarządzanie jakością w praktyce inżynierskiej 4. Metody systemowe zarządzania jakością 4.1 Metody statystyczne w zarządzaniu jakością Do podstawowych instrumentów monitorowania procesów wytwórczych należą

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Rozdział 2.4, informacje o geometrii powierzchni nadwoziowych zebrał i przedstawił mgr inż. Sławomir Kreft.

WSTĘP. Rozdział 2.4, informacje o geometrii powierzchni nadwoziowych zebrał i przedstawił mgr inż. Sławomir Kreft. WSTĘP Wspomniane w rozdziale 2.3 generowanie zapisu powierzchni bryły nadwozia na podstawie danych z redukcyjnego lub pełnowymiarowego modelu polega na zdigitalizowaniu (uzyskaniu współrzędnych x,y,z w

Bardziej szczegółowo

Społeczeństwo Globalnej Informacji

Społeczeństwo Globalnej Informacji Społeczeństwo Globalnej Informacji Społeczeństwo Globalnej Informacji Komitet Redakcyjny przewodniczący prof. dr hab. inż. Janusz FILIPIAK członkowie prof. dr hab. Tomasz GOBAN-KLAS dr hab. in. Andrzej

Bardziej szczegółowo

Optyczne systemy kontrolno-pomiarowe w praktyce

Optyczne systemy kontrolno-pomiarowe w praktyce ARTYKUŁ SPONSOROWANY Optyczne systemy kontrolno-pomiarowe w praktyce czyli od skanera 3D po indywidualnie projektowane systemy wizyjne Doskonalenie jakości oferowanych produktów oraz dążenie do minimalizacji

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy system diagnostyczny głównych systemów trakcyjnego pojazdu szy- nowego uwzględniający ocenę bieżącą i prognozowanie stanów

Mikroprocesorowy system diagnostyczny głównych systemów trakcyjnego pojazdu szy- nowego uwzględniający ocenę bieżącą i prognozowanie stanów Sprawozdanie merytoryczne z wykonanych badań przemysłowych (stosowanych) i prac rozwojowych w ramach projektu rozwojowego Nr R10 0048 06 pt.: Mikroprocesorowy system diagnostyczny głównych systemów trakcyjnego

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza. Praca Dyplomowa. Fotogrametryczne metody w rekonstrukcji wypadków drogowych

Akademia Górniczo-Hutnicza. Praca Dyplomowa. Fotogrametryczne metody w rekonstrukcji wypadków drogowych Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Katedra Geodezji Inżynieryjnej i Budownictwa Praca Dyplomowa Fotogrametryczne metody w rekonstrukcji

Bardziej szczegółowo

P r a c a d y p l o m o w a m a g i s t e r s k a

P r a c a d y p l o m o w a m a g i s t e r s k a AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Automatyki P r a c a d y p l o m o w a m a g i s t e r s k a Imię i

Bardziej szczegółowo

ZALECENIA DOTYCZĄCE PLANOWANIA I REALIZACJI PROJEKTÓW DIGITALIZACYJNYCH W MUZEALNICTWIE

ZALECENIA DOTYCZĄCE PLANOWANIA I REALIZACJI PROJEKTÓW DIGITALIZACYJNYCH W MUZEALNICTWIE ZALECENIA DOTYCZĄCE PLANOWANIA I REALIZACJI PROJEKTÓW DIGITALIZACYJNYCH W MUZEALNICTWIE Zespół ekspertów powołany przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów Eryk Bunsch, Piotr Jamski, Tomasz

Bardziej szczegółowo

R O BO T YK A DL A M E C H A T R O NI K Ó W. Andrzej Rygałło

R O BO T YK A DL A M E C H A T R O NI K Ó W. Andrzej Rygałło R O BO T YK A DL A M E C H A T R O NI K Ó W Andrzej Rygałło Częstochowa 8 Spis treści WPROWADZENIE. Określenie robota jako maszyny. 4. Definicja robot. 9.3 Generacje robotów.....4 Klasyfikacja robotów...

Bardziej szczegółowo

Planowanie i wybór sekwencji montażu we współbieżnym projektowaniu elementów i zespołów maszyn

Planowanie i wybór sekwencji montażu we współbieżnym projektowaniu elementów i zespołów maszyn Uniwersytet Zielonogórski Wydział Mechaniczny mgr inż. Michał Sąsiadek Planowanie i wybór sekwencji montażu we współbieżnym projektowaniu elementów i zespołów maszyn Rozprawa doktorska Promotor: prof.

Bardziej szczegółowo

MODUŁ NAWIGACJI WIZYJNEJ DLA ROBOTA MOBILNEGO PPRK

MODUŁ NAWIGACJI WIZYJNEJ DLA ROBOTA MOBILNEGO PPRK Politechnika Poznańska Wydział Informatyki i Zarządzania Instytut Informatyki Praca dyplomowa magisterska MODUŁ NAWIGACJI WIZYJNEJ DLA ROBOTA MOBILNEGO PPRK Paweł Gajda Promotor dr hab. inż. Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Wspomaganie procesów projektowania i planowania wytwarzania w budowie i eksploatacji maszyn metodami analizy wielokryterialnej

Wspomaganie procesów projektowania i planowania wytwarzania w budowie i eksploatacji maszyn metodami analizy wielokryterialnej Wspomaganie procesów projektowania i planowania wytwarzania w budowie i eksploatacji maszyn metodami analizy wielokryterialnej Monografie Politechnika Lubelska Politechnika Lubelska Wydział Podstaw Techniki

Bardziej szczegółowo

Maciej Gil Inżynieria oprogramowania Warszawa 2012

Maciej Gil Inżynieria oprogramowania Warszawa 2012 Maciej Gil Inżynieria oprogramowania Warszawa 2012 Politechnika Warszawska Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Kierunek studiów "Edukacja techniczno informatyczna" 02-524 Warszawa, ul. Narbutta 84, tel

Bardziej szczegółowo

4. NARZĘDZIA I SYSTEMY DO POMIARU DRGAŃ

4. NARZĘDZIA I SYSTEMY DO POMIARU DRGAŃ ...każdy ptak lubi słuchać swojego śpiewu... 4. NARZĘDZIA I SYSTEMY DO POMIARU DRGAŃ Współczesne maszyny i urządzenia to złożone układy dynamiczne zarówno pod względem funkcjonalnym, jak i konstrukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Politechnika Wrocławska Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Zakład Logistyki i Systemów Transportowych PRACA DOKTORSKA

Politechnika Wrocławska Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Zakład Logistyki i Systemów Transportowych PRACA DOKTORSKA Politechnika Wrocławska Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Zakład Logistyki i Systemów Transportowych PRACA DOKTORSKA Model efektywności systemów eksploatacji transportu sztywnotorowego Raport

Bardziej szczegółowo

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Macieja Sobieraja pt. Modelowanie pól komutacyjnych z mechanizmami progowymi I wielousługowymi źródłami ruchu.

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Macieja Sobieraja pt. Modelowanie pól komutacyjnych z mechanizmami progowymi I wielousługowymi źródłami ruchu. prof. dr hab. inż. Adam Grzech Instytut Informatyki Politechniki Wrocławskiej Wybrzeże Wyspiańskiego 27 50-370 Wrocław e-mail: Adam.Grzech@pwr.wroc.pl Wrocław, 30 września 2014 roku Recenzja rozprawy doktorskiej

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2, zatytułowany Przegląd literatury jest jedną z ważnych części rozprawy. Poza tytułowym zadaniem omówienia bibliografii badanego

Rozdział 2, zatytułowany Przegląd literatury jest jedną z ważnych części rozprawy. Poza tytułowym zadaniem omówienia bibliografii badanego Adam Glema Poznań, 18 marca 2015 r. Politechnika Poznańska Instytut Konstrukcji Budowlanych ul. Piotrowo 5, 60-965 Poznań t: 61 665 2104 m: 600 807089 e: adam.glema@put.poznan.pl w: www.adam.glema.pl Opinia

Bardziej szczegółowo

Profilometr laserowy do odtwarzania geometrii powierzchni

Profilometr laserowy do odtwarzania geometrii powierzchni Piotr CZAJKA 1, Wojciech MIZAK 1, Jacek GALAS 2, Adam CZYŻEWSKI 2,Maciej KOCHANOWSKI 2, Dariusz LITWIN 2, Maciej SOCJUSZ 2 Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy (1), Instytut Optyki

Bardziej szczegółowo

ISBN 83 906533 5 4. Redaktor Zeszytów Wojciech Cholewa. Redaktor językowy Ewa Opoka. Redaktor techniczny Marek Wyleżoł

ISBN 83 906533 5 4. Redaktor Zeszytów Wojciech Cholewa. Redaktor językowy Ewa Opoka. Redaktor techniczny Marek Wyleżoł Recenzenci Prof. dr hab. inż. Jan Kiciński, Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku Dr hab. Wojciech Moczulski Prof. nzw. w Politechnice Śląskiej Redaktor Zeszytów Wojciech Cholewa Redaktor językowy

Bardziej szczegółowo

ALGORYTMIZACJA METOD OBLICZANIA PODOBIEŃSTWA STATKÓW DLA WSPOMAGANIA PROJEKTOWANIA WSTĘPNEGO...

ALGORYTMIZACJA METOD OBLICZANIA PODOBIEŃSTWA STATKÓW DLA WSPOMAGANIA PROJEKTOWANIA WSTĘPNEGO... Spis treści 1. WPROWADZENIE... 6 1.1 Przegląd literatury - stan wiedzy... 6 1.1.1 Sztuczna inteligencja i systemy hybrydowe... 6 1.1.2 Opis metodologii CBR... 7 1.1.3 Przykład zastosowania CBR w okrętownictwie...

Bardziej szczegółowo

Narzędzia identyfikacji potrzeb innowacyjnych w przedsiębiorstwach

Narzędzia identyfikacji potrzeb innowacyjnych w przedsiębiorstwach Narzędzia identyfikacji potrzeb innowacyjnych w przedsiębiorstwach Narzędzia identyfikacji potrzeb innowacyjnych w przedsiębiorstwach Redakcja: Krzysztof B. Matusiak Komplementarnymi elementami publikacji

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty stosowania w obiektach budowlanych urządzeń gaśniczych na mgłę wodną

Wybrane aspekty stosowania w obiektach budowlanych urządzeń gaśniczych na mgłę wodną Wybrane aspekty stosowania w obiektach budowlanych urządzeń gaśniczych na mgłę wodną Teoretyczne podstawy rozpylania cieczy, pomiary struktury mgły, działanie mgły w środowisku pożaru oraz kryteria doboru

Bardziej szczegółowo