Sposoby obróbki chmur punktów w procesach odwzorowania obiektów 3D

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sposoby obróbki chmur punktów w procesach odwzorowania obiektów 3D"

Transkrypt

1 Dawid KURCZYK Katedra Zarządzania i InŜynierii Produkcji, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej E mail: Sposoby obróbki chmur punktów w procesach odwzorowania obiektów 3D 1. Wprowadzenie Proces powstawania trójwymiarowego modelu, na podstawie danych pozyskanych w wyniku skanowania trójwymiarowegom składa się z dwóch zasadniczych etapów. Pierwszym jest skanowanie a drugim obróbka otrzymanych danych. Przed przystąpieniem do pierwszego etapu naleŝy wybrać odpowiedni rodzaj skanera 3D oraz oprogramowanie sterujące pracą skanera. Jako, Ŝe jeden z poprzednich artykułów ( Classification of terrestrial 3D laser scanners ) przedstawiał klasyfikację trójwymiarowych naziemnych skanerów laserowych pod kątem sposobu działania a takŝe traktował o wadach i zaletach róŝnych typów skanerów, kwestia ta została pominięta w niniejszym artykule. Skupiono się jedynie na oprogramowaniu umoŝliwiającym przetwarzanie danych pozyskanych w wyniku skanowania. Kwestia wyboru oprogramowania sterującego skanerem takŝe została pominięta, poniewaŝ z reguły kaŝdy producent skanera dostarcza wraz z urządzeniem dedykowane oprogramowanie umoŝliwiające rejestrowanie punktów naleŝących do powierzchni skanowanego obiektu. Oprogramowanie do obsługi skanera najczęściej współpracuje z innymi typami skanerów i mimo takiej moŝliwości nie ma potrzeby zamiany dostarczonego oprogramowania na alternatywne. Istotna wydaje się kwestia wyboru oprogramowania do obróbki juŝ zarejestrowanych danych. Zastosowanie skanerów trójwymiarowych jest bardzo szerokie. Wykorzystuje się je w takich dziedzinach jak archeologia (dokumentacja wykopalisk), kryminalistyka (dokumentacja miejsca zbrodni), architektura (inwentaryzacja zabytków), leśnictwo (szacowanie drzewostanu), geodezja (pomiary topografii terenu, tuneli, dróg), inŝynieria lądowa (dokumentacja instalacji przemysłowych), inŝynieria przemysłowa (w przemyśle samochodowym oraz maszynowym do wyznaczania profili przedmiotów dla potrzeb szybkiego prototypowania i inŝynierii odwrotnej a takŝe do kontroli jakości wykonanych elementów). Jak widać obszar aplikacji skanerów trójwymiarowych jest szeroki podobnie jak gama oprogramowania umoŝliwiającego obróbkę danych ze skanera. Problem polega na tym, Ŝe nie istnieje oprogramowanie uniwersalne. Trzeba jasno określić cel skanowania by dokonać właściwego wyboru oprogramowania do obróbki chmury punktów tym bardziej, Ŝe jego cena do niskich nie naleŝy. Niniejszy artykuł ma na celu pokazanie procesu powstawania modeli stanowisk pracy dla potrzeb nowoczesnego narzędzia zarządzania jakim jest Cyfrowa Fabryka, czyli obszerna sieć cyfrowych (komputerowych) modeli, metod i narzędzi (łącznie z symulacją, wizualizacją 3D i wirtualną rzeczywistością), które są zintegrowane i umoŝliwiają zarządzanie danymi w sposób ciągły. Celem jest osiągnięcie kompleksowego planowania, oceny i ciągłego doskonalenia wszystkich znaczących procesów i zasobów w przedsiębiorstwie łączących się z produktem. Wszystkie elementy związane z produkcją powinny być zamodelowane podczas planowania przy pomocy metod wspomaganych komputerowo w taki sposób, by fizyczna produkcja spełniała wszystkie załoŝenia zawiązane z jakością czasem i kosztem produkcji. W artykule przedstawiono sposoby pozyskiwania modeli z wykorzystaniem takich aplikacji jak AutoCad, Pointools Model i Pointols View oraz moduł Digitized Shape Editor dostępny w programie Catia. 99

2 2. Skanowanie Przygotowanie modelu linii produkcyjnej wymaga znajomości gabarytów wszystkich istotnych elementów wchodzących w skład poszczególnych stanowisk. Pozyskiwanie tych wymiarów tradycyjnymi metodami pomiarowymi jest niezwykle czasochłonne, szczególnie w przypadkach skomplikowanych i złoŝonych stanowisk pracy. Aby przyśpieszyć proces powstawania modelu coraz częściej wykorzystuje się technikę skanowania trójwymiarowego. Wszystkie modele zaprezentowane w artykule powstały dzięki wykorzystaniu fazowego skanera FARO Laser Scanner LS 880. Do pomiaru odległości pomiędzy skanowanym obiektem a skanerem wykorzystuje się promień podczerwieni o długości fali światła 785 nm. Promień podczerwieni wygenerowany przez 20 mw laser przesuwa się po powierzchni skanowanego obiektu odczytując współrzędne przestrzenne punktów tworzących powierzchnię obiektu. Stopień zagęszczenia zeskanowanych punktów zaleŝy od zadanej rozdzielczości skanowania. W najwyŝszej rozdzielczości skanowania, rejestracja punktów odbywa się co kilka dziesiątych części milimetra na dystansie 10 metrów. Jest to wysoka precyzja, która pozwala na uzyskanie błędu systematycznego rzędu ± 3mm. Czas pomiaru zaleŝy od zadanej rozdzielczości i rozmiaru obszaru skanowania (360 w poziomie i 320 w pionie). Skaner ma moŝliwości dokonania pomiarów w ciągu sekundy. Dystans pomiędzy punktem a skanerem jest obliczany na podstawie przesunięcia fazy fali promieniowania podczerwonego powracającej do skanera po odbiciu od obiektu. Rejestracja współrzędnych przestrzennych jest moŝliwa dzięki ruchowi obrotowemu skanera w poziomie i lustra (odbijającego promień lasera) w pionie. Wynikiem skanowania jest zbiór milionów punktów opisanych trzema współrzędnymi X, Y, Z. Dane te moŝna wizualizować w postaci trójwymiarowej chmury punktów przy pomocy specjalnego oprogramowania. 3. Przygotowanie chmury punktów Aby pozyskać chmurę punktów reprezentującą linię produkcyjną naleŝy dokonać skanowania z kilku lub kilkunastu pozycji w celu rejestracji wszystkich potrzebnych powierzchni. Skanowanie z kaŝdej pozycji trwa od 2 do 120 minut w zaleŝności od przyjętej gęstości skanowania i jest zapisywane w oddzielnym pliku. W taki sposób dokonuje organizacji zarejestrowanych danych, dołączone do skanera oprogramowanie Faro Record. Gdy obiekt zostanie juŝ zeskanowany a zarejestrowane punkty zapisane na dysku twardym komputera w postaci chmury punktów, moŝna przejść do obróbki danych. W celu otrzymania trójwymiarowej chmury punktów całej linii produkcyjnej naleŝy połączyć ze sobą wszystkie skany wykonane z róŝnych pozycji. Aby dopasowanie było precyzyjne wykorzystuje się punkty referencyjne, którymi mogą być specjalne kule o znanej średnicy lub plansze wykorzystywane w pomiarach geodezyjnych. Większość programów dostarczanych do skanera potrafi automatycznie rozpoznawać punkty referencyjne i łączyć skany w jedną chmurę punktów. W przypadku skanowania wielkogabarytowych obiektów takich jak np. hale o długości 200 m warto wspomagać się geodezyjnymi pomiarami celem wyznaczania pozycji punktów referencyjnych dla zachowania precyzji łączenia skanów. Przykładowo, dzięki takim pomiarom moŝna uzyskać precyzję na poziomie 1 mm podczas gdy przy wykorzystaniu kul referencyjnych powstają rozbieŝności przekraczające 300 mm. Po złoŝeniu całej chmury punktów warto zadbać o odpowiednią jej orientację względem globalnego układu współrzędnych. Pozwoli to korzystanie z predefiniowanych widoków (dół, góra, przód, tył, prawo, lewo) dostępnych w programach typu CAD w celu szybkiej orientacji chmury punktów dla potrzeb wygenerowania np. elewacji budynku. Na koniec naleŝy dokonać czyszczenia chmury punktów. Wadą wielkoformatowych skanerów fazowych jest to, Ŝe skanują nie tylko wybrany obiekt ale cały obszar skanowania, przez co chmura punktów zawiera takŝe niepotrzebne obiekty, które naleŝy usunąć. Dzięki temu poprawia się nie 100

3 tylko przejrzystość danych ale takŝe zmniejsza się ich liczba co przekłada się na szybkość przetwarzania chmury punktów przez komputer. Gdyby okazało się, Ŝe mimo tego zabiegu liczba punktów jest za duŝa, moŝna zastosować filtrowanie i przerzedzić chmurę punktów. W tym momencie kończy się etap przygotowania chmury punktów i moŝna przejść do modelowania. 4. Modelowanie Istnieje wiele sposobów tworzenia modeli na podstawie chmury punktów. PoniŜej przedstawiono przykłady niektórych z nich: wykorzystanie chmury punktów jako zbioru wymiarów. Polega to na tym, Ŝe odczytuje się charakterystyczne wymiary na podstawie których sporządza się dokumentację techniczną skanowanego obiektu, wykorzystanie chmury punktów jako kalki. Zarejestrowane punkty tworzą zarys kształtu. Gdy obrysuje się charakterystyczne krawędzie otrzymuje się dokumentację techniczną obiektu, wykorzystanie algorytmów rozpoznających powierzchnię. Niektóre aplikacje takie jak np. Rapidfrom XOR pozwalają rozpoznać na chmurze punktów charakterystyczne powierzchnie. Algorytm rozpoznaje, które punkty tworzą np. powierzchnię walca i automatycznie ją generują, wykorzystanie katalogu obiektów. Technika bardzo popularna przy tworzeniu dokumentacji instalacji przemysłowych. Konstruktorzy tworzą katalog modeli 3D znormalizowanych części np. rur, zaworów itp. natomiast zadaniem oprogramowania jest rozpoznanie i dopasowanie części katalogowych do chmury punktów. Technika ta wymaga poniesienia duŝych nakładów czasowych na przygotowanie katalogu ale dzięki temu w błyskawiczny sposób chmurę punktów moŝna przekształcić w model 3D. Rys. 1. Edycja chmury punktów za pomocą programu Autocad [opracowanie własne] Fig. 1. Edition of the cloud of points in Autocad software [own study] 101

4 meshing. Polega na wygenerowaniu trójwymiarowego modelu ściankowego składającego się z trójkątnych płaszczyzn (poligonów) na podstawie chmury punktów. Automatyczna szybka metoda sprawdzająca się jedynie w przypadku obiektów o nieskomplikowanym kształcie. Dodatkowo otrzymany model nie jest parametryczny i dlatego modyfikacja raz wygenerowanego modelu jest bardzo kłopotliwa. Rys. 2. Przykład meshingu w programie Catia [opracowanie własne] Fig. 2. An example of meshing in Catia software [own study] Pomimo czasochłonności dwa pierwsze sposoby wydają się być najodpowiedniejsze dla potrzeb wizualizacji środków produkcji małych i średnich przedsiębiorstw. Teraz pora na wybór oprogramowania, które pozwoli przekształcić chmurę punktów na model parametryczny. NaleŜy pamiętać, Ŝe celem jest stworzenie modelu linii produkcyjnej i pod tym kątem został dokonany wybór prezentowanego oprogramowania. Istnieje wiele zaawansowanych aplikacji, które pozwalają łatwo i szybko stworzyć model pojedynczego elementu ale nie radzą sobie z wielkogabarytowymi, złoŝonymi obiektami. Wydaje się, Ŝe najtańszym rozwiązaniem jest zakup programu AutoCad oraz specjalnej nakładki wspierającej obróbkę duŝej liczby punktów. Chmury punktów obiektów wielkogabarytowych liczą kilkanaście milionów współrzędnych, z których kaŝda reprezentuje co najmniej 4 parametry (połoŝenie w osiach X, Y, Z oraz natęŝenie odbitego promienia). AutoCad nie został zaprojektowany do pracy z tak duŝą ilością danych, stąd próba wczytania chmury punktów o takiej objętości kończy się zawieszeniem programu nawet gdy dysponujemy wydajnym komputerem z kilkurdzeniowym procesorem, 8 GB pamięci RAM i kartą graficzną dedykowaną dla programów typu CAD. Najczęściej, wspomniane nakładki umoŝliwiają pracę z duŝymi chmurami punktów. Do najpopularniejszych naleŝy zaliczyć: CloudWorx, Faro Cloud i Pointools Model. Autor artykułu zdecydował się na uŝycie programu AutoCad 2009 Mechnical w połączeniu z nakładką Pointools Model 1.0. Dzięki nakładce moŝliwa jest praca w programie AutoCAD z chmurami liczącym ponad 100 milionów punktów. Rozszerza ona takŝe program AutoCad o pakiet funkcji ułatwiających pracę z chmurą punktów. NajwaŜniejszą z nich jest moŝliwość tworzenia przekrojów chmury w dowolnej płaszczyźnie. Dzięki temu wyświetlane są tylko punkty naleŝące do wybranej płaszczyzny. Tworzą one zarysy krawędzi, po obrysowaniu których powstaje przekrój zeskanowanego obiektu. Po wydaniu polecenia wyciągnięcia przekroju w przestrzeń powstaje model 3D. Tak w skrócie moŝna przedstawić sposób modelowania na podstawie chmury punktów w programie AutoCad z nakładą Pointools Model. Niekiedy okazuje się, Ŝe ilość punktów w chmurze jest na tyle duŝa, a trójwymiarowy podgląd na tyle nieczytelny, Ŝe nie jest moŝliwe rozpoznanie granic pomiędzy poszczególnymi płaszczyznami. W takiej sytuacji przydatna jest funkcja kolorowania punktów w zaleŝności od odległości od początku przyjętego układu współrzędnych względem wybranej osi. Dzięki temu na ortogonalnym rzucie łatwo zobaczyć głębię i wyraźnie widać, które punkty leŝą na 102

5 jednej płaszczyźnie (co znacznie ułatwia obrysowywanie krawędzi). Program Pointools Model umoŝliwia takŝe rozpoznawanie prostych kształtów powierzchni. Oprogramowanie to jest dostępne nie tylko w postaci nakładki ale takŝe w wersji samodzielnej aplikacji Pointools View. RóŜni się ono niektórymi funkcjami od wersji Model. Spośród ciekawszych funkcji występujących jedynie w Pointools View naleŝy wymienić następujące: moŝliwość dokonywania pomiarów odległości pomiędzy dwoma punktami. Co więcej moŝna określić względem których osi ma być obliczona odległość, moŝliwość przełączania trybu wyświetlania pomiędzy widokiem perspektywicznym a ortogonalnym, moŝliwość generowania animacji (przelot kamery), moŝliwość wyświetlania chmury punktów w formie obrazu stereograficznego. Rys. 3. Model stanowiska pracy wykonany w programie Catia [opracowanie własne] Fig. 3. Workstation model created in Catia software [own study] Znacznie droŝszą alternatywę dla AutoCada stanowi Catia. Posiada ona moduł Digitized Shape Editor umoŝliwiający pracę z chmurami punktów. W ramach modułu uŝytkownik otrzymuje rozbudowany zestaw funkcji do meshingu i edycji wygenerowanego modelu. Program wygeneruje na podstawie chmury punktów powierzchnię zbudowaną z poligonów a następnie umoŝliwi łatanie powstałych dziur, wygładzanie lub zmianę błędnie utworzonych powierzchni. MoŜna takŝe tworzyć przekroje i rysować krzywe na chmurze punktów. Podstawową wadą modułu jest jego niska wydajność w przypadku chmur składających się z duŝej liczby punktów. Próbując wczytać dane składające się z liczby przekraczającej 10 milionów punktów, naleŝy liczyć się z słabą płynnością manipulacji nią w przestrzeni, długim czasem trwania meshingu a nawet zawieszeniem się aplikacji. Co więcej, dla potrzeb modelowania linii produkcyjnej modele ściankowe okazują się mało praktyczne ze względu na niską jakość odwzorowania rzeczywistych kształtów złoŝonych obiektów. Aby mogły posłuŝyć jako modele trzeba poddać je po- 103

6 prawkom, których dokonanie zajmuje więcej czasu niŝ narysowanie ich od podstaw. Niektóre programy takie jak np. wspomniany juŝ Rapidform XOR wykorzystują model ściankowy jako etap pośredni pomiędzy chmurą punktów a finalnym modelem parametrycznym. Model ściankowy jest potrzebny by program mógł na drodze aproksymacji wyznaczyć teoretyczną płaszczyznę i rozpoznać kształt krawędzi obiektów. Znacznie lepszym rozwiązaniem jest wykorzystanie innego modułu Catii - Part Desing. UmoŜliwia on projektowanie elementów od podstaw. Konstrukcję rysuje się w oparciu o znane wymiary rzeczywistego obiektu odczytane z chmury punktów np. za pomocą programu Pointools View. Jest to czasochłonna i prosta metoda, ale za to bardzo skuteczna. Rys. 4. Chmura punktów przed i po obróbce danych [opracowanie własne] Fig. 4. A cloud of points before and after the data handling [own study] W dodatku nie zawsze potrzebne są bardzo szczegółowe modele. Często wystarczy uszczegółowić tylko te, które mają istotny wpływ na przebieg procesu produkcyjnego. Etap modelowania ma za zadanie stworzyć modele wszystkich istotnych elementów linii produkcyjnej na podstawie chmury punktów. Biorąc pod uwagę opisywane metody jest to bardzo Ŝmudny proces jednak w praktyce okazuje się, Ŝe są sposoby na jego usprawnienie. Analizując wyposaŝenie hali produkcyjne moŝna zauwaŝyć, Ŝe poszczególne stanowiska zbudowane są z podobnych elementów a nawet tworzą gniazda produkcyjne. Nic więc nie stoi na przeszkodzie by stworzyć katalog elementów, które będą wstawiane w odpowiednie miejsca i dopasowywane do chmury punktów. Co więcej, nie wszystkie elementy trzeba modelować. Okazuje się, Ŝe coraz częściej dostawcy narzędzi udostępniają takŝe gotowe modele 3D swoich produktów, a produkowane wyroby posiadają juŝ przecieŝ dokumentację techniczną na podstawie, której moŝna wygenerować model 3D. Gdy powstanie kompletny model linii produkcyjnej, moŝna przenieść go do programu Delmia i rozpocząć symulację procesu produkcyjnego. Wachlarz moŝliwości jest dość szeroki. MoŜna sprawdzić czasy operacji, obciąŝenia stanowisk, ergonomię pracy, przetestować jak będą sprawdzać się usprawnienia linii produkcyjnej. Jednym słowem otrzymuje się cyfrowy poligon doświadczalny, który pozwala na polepszenie jakości planowania, dzięki moŝliwości przetestowania i niezawodnej oceny wszystkich alternatywnych koncepcji we wczesnej fazie planowana przy jednoczesnym obniŝeniu kosztów i czasu planowania. Idea nowoczesnego zarządzania polega na tym by rozpoczynać produkcję na rzeczywistej linii dopiero, gdy produkt przejdzie poprawnie przez cyfrową linię produkcyjną. 104

7 5. Podsumowanie Istnieje wiele metod obróbki chmur punktów oraz dostępny jest szeroki wachlarz oprogramowania umoŝliwiającego pracę z takimi zbiorami danych. Wybór sposobu tworzenia modelu 3D oraz oprogramowania, które w tym pomaga jest ściśle uzaleŝniony od celu jakiemu ma słuŝyć model. W artykule przyjęto, Ŝe celem będzie stworzenie modeli, które będą mogły być wykorzystane do stworzenia cyfrowej (wirtualnej) linii produkcyjnej dla potrzeb nowoczesnego narzędzia zarządzania, którym jest Cyfrowa Fabryka. Tworzenie cyfrowej linii produkcyjnej składa się z dwóch głównych etapów. Pierwszym jest skanowanie a drugim modelowanie. W przypadku skanowania istotny jest wybór skanera i sposób jego działania. Dla potrzeb modelowania stanowiska pracy wykorzystano fazowy skaner laserowy. Zadaniem skanowania jest pozyskanie informacji o rozmiarach, kształtach i rozmieszczeniu obiektów w przestrzeni. Dane te są gromadzone w postaci chmury punktów. Przed rozpoczęciem modelowania naleŝy odpowiednio przygotować chmurę punktów by skrócić czas modelowania i zwiększyć dokładność wykonanych modeli. Do modelowania uŝywa się najczęściej programy typu CAD. Najtańszym rozwiązaniem wydaje się być zakup programu AutoCad i nakładki Pointools Model, która pozwoli wczytać i zapewni płynną pracę z chmurami punktów przekraczającymi 100 milionów punktów. Modelowanie za pomocą takiego zestawu moŝe wydać się prymitywne ale jest skuteczne i wykorzystywane nie tylko przez autora artykułu. Alternatywą jest wykorzystanie modułu Digitized Shape Editor stanowiącego integralną część Catii. NaleŜy jednak rozwaŝyć moŝliwość tworzenia modelu od podstaw w module Part Design w oparciu o wymiary odczytane z chmury punktów za pomocą samodzielnej aplikacji Pointools View. Zaletą takiego rozwiązania jest kompatybilność modeli z programem Delmia, w którym mogą być przeprowadzane symulacje funkcjonowania linii produkcyjnej. Jest to o tyle istotne gdyŝ podczas próby importu plików w formatach *.iges i *.stl do innych aplikacji, pojawiają się przekłamania w geometrii obiektów, wynikające prawdopodobnie z róŝnych sposobów interpretacji danych zapisanych w tych plikach. Atykuł przedstawia jedną z wielu moŝliwości postępowania podczas tworzenia modeli 3D w oparciu o chmury punktów dla celów wizualizacji środków produkcji. KaŜdy jednak powinien wybrać sam odpowiedni dla siebie zestaw oprogramowania, który pozwoli mu w szybki, dokładny i tani sposób przetwarzać chmury punktów. Literatura 1. Zülch G., Stowasser S.: The Digital Factory: An instrument of the present and the future. Computers in Industry 56 (2005) 2. Bracht U., Masurat T.: The Digital Factory between vision and reality. Computers in Industry 56 (2005) 3. Fabio R.: From point cloud to surface: the modeling and visualization problem. International Archives of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Vol. XXXIV-5/W Azariadis P., Sapidis N.: Drawing curves onto a cloud of points for point-based modeling. Computer-Aided Design 37 (2005) 5. Matuszek J., Gregor M., Kurczyk D., Zastosowanie wielkoformatowego skanowania obiektów przemysłowych w procesach przygotowania produkcji. W: Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie Tom II pod redakcją Ryszarda Knosali. Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją. Opole Konferencja Zakopane s ISBN Broszura informacyjna FARO,

8 Streszczenie Celem artykułu jest przedstawienie procesu tworzenia modelu 3D na podstawie chmury punktów dla potrzeb nowoczesnego narzędzia zarządzania jakim jest Cyfrowa Fabryka. W artykule scharakteryzowano etap skanowania oraz modelowania. Zaprezentowano wybrane funkcje oraz wady i zalety takich programów jak Autocad, Pointools Model oraz Catia pod kątem pracy z chmurą punktów. Processing of clouds of points in processes of creating 3D models Summary The main aim of this article is to present the process of 3D models creating, using the cloud of points. The presented method is used as a modern tool of managing, called the Digital Factory. Also, the article presents a functions, advantages and disadvantages of Autocad, Pointools Model and Catia software with respect to the work with the cloud of points. 106

Zbigniew Figiel, Piotr Dzikowicz. Skanowanie 3D przy projektowaniu i realizacji inwestycji w Koksownictwie KOKSOPROJEKT

Zbigniew Figiel, Piotr Dzikowicz. Skanowanie 3D przy projektowaniu i realizacji inwestycji w Koksownictwie KOKSOPROJEKT 1 Zbigniew Figiel, Piotr Dzikowicz Skanowanie 3D przy projektowaniu i realizacji inwestycji w Koksownictwie 2 Plan prezentacji 1. Skanowanie laserowe 3D informacje ogólne; 2. Proces skanowania; 3. Proces

Bardziej szczegółowo

Temat: Zaprojektowanie procesu kontroli jakości wymiarów geometrycznych na przykładzie obudowy.

Temat: Zaprojektowanie procesu kontroli jakości wymiarów geometrycznych na przykładzie obudowy. Raport z przeprowadzonych pomiarów. Temat: Zaprojektowanie procesu kontroli jakości wymiarów geometrycznych na przykładzie obudowy. Spis treści 1.Cel pomiaru... 3 2. Skanowanie 3D- pozyskanie geometrii

Bardziej szczegółowo

OMÓWIENIE TECHNOLOGII NAZIEMNEGO SKANINGU SKANING LASEROWY LASEROWGO ORAZ PRAKTYCZNYCH ASPEKTÓW ZASTOSOWANIA TEJ TECHNOLOGII W POLSKICH WARUNKACH Jacek Uchański Piotr Falkowski PLAN REFERATU 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI STRESZCZENIE...8 SUMMARY...9 I. WPROWADZENIE... 10

SPIS TREŚCI STRESZCZENIE...8 SUMMARY...9 I. WPROWADZENIE... 10 SPIS TREŚCI STRESZCZENIE.....8 SUMMARY.....9 I. WPROWADZENIE.... 10 II. OMÓWIENIE TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE OBSZARU BADAŃ..16 1. Fotogrametria i skanowanie laserowe jako metody inwentaryzacji zabytków......17

Bardziej szczegółowo

2012 Bentley Systems, Incorporated. Bentley Pointools V8i Przegląd

2012 Bentley Systems, Incorporated. Bentley Pointools V8i Przegląd 2012 Bentley Systems, Incorporated Bentley Pointools V8i Przegląd Przegląd Dlaczego potrzebujesz Bentley Pointools V8i? Co to jest? Filozofia Funkcje Szczegóły Kto to wykorzystuje? Wykorzystanie w przemyśle

Bardziej szczegółowo

Temat: Skanowanie 3D obrazu w celu pomiaru odkształceń deski podobrazia

Temat: Skanowanie 3D obrazu w celu pomiaru odkształceń deski podobrazia Raport z przeprowadzonych badań Temat: Skanowanie 3D obrazu w celu pomiaru odkształceń deski podobrazia Spis treści Spis treści... 2 1.Cel badań... 3 2. Skanowanie 3D pozyskanie geometrii... 3 3. Praca

Bardziej szczegółowo

Utworzenie dokumentacji bryłowej na podstawie skanów 3D wykonanych skanerem scan3d SMARTTECH

Utworzenie dokumentacji bryłowej na podstawie skanów 3D wykonanych skanerem scan3d SMARTTECH AUTORZY: Hubert Kubik, Marcin Lewandowski SMARTTECH Łomianki ul. Racławicka 30 www.skaner3d.pl biuro@smarttech3d.com Utworzenie dokumentacji bryłowej na podstawie skanów 3D wykonanych skanerem scan3d SMARTTECH

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie SKANINGU LASEROWEGO PMG Wierzchowice W R O G E O

Zastosowanie SKANINGU LASEROWEGO PMG Wierzchowice W R O G E O Zastosowanie SKANINGU LASEROWEGO PMG Wierzchowice W R O G E O u l. M i ń s k a 3 8 54-6 1 0 W r o c ł a w W DUŻYM SKRÓCIE Co to jest skaning? Podgląd i edycja wyników skanowania Chmura punktów, wirtualna

Bardziej szczegółowo

Projekt rejestratora obiektów trójwymiarowych na bazie frezarki CNC. The project of the scanner for three-dimensional objects based on the CNC

Projekt rejestratora obiektów trójwymiarowych na bazie frezarki CNC. The project of the scanner for three-dimensional objects based on the CNC Dr inż. Henryk Bąkowski, e-mail: henryk.bakowski@polsl.pl Politechnika Śląska, Wydział Transportu Mateusz Kuś, e-mail: kus.mate@gmail.com Jakub Siuta, e-mail: siuta.jakub@gmail.com Andrzej Kubik, e-mail:

Bardziej szczegółowo

System automatycznego odwzorowania kształtu obiektów przestrzennych 3DMADMAC

System automatycznego odwzorowania kształtu obiektów przestrzennych 3DMADMAC System automatycznego odwzorowania kształtu obiektów przestrzennych 3DMADMAC Robert Sitnik, Maciej Karaszewski, Wojciech Załuski, Paweł Bolewicki *OGX Optographx Instytut Mikromechaniki i Fotoniki Wydział

Bardziej szczegółowo

DIGITALIZACJA GEOMETRII WKŁADEK OSTRZOWYCH NA POTRZEBY SYMULACJI MES PROCESU OBRÓBKI SKRAWANIEM

DIGITALIZACJA GEOMETRII WKŁADEK OSTRZOWYCH NA POTRZEBY SYMULACJI MES PROCESU OBRÓBKI SKRAWANIEM Dr inż. Witold HABRAT, e-mail: witekhab@prz.edu.pl Politechnika Rzeszowska, Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Dr hab. inż. Piotr NIESŁONY, prof. PO, e-mail: p.nieslony@po.opole.pl Politechnika Opolska,

Bardziej szczegółowo

Opis postępowania przy eksportowaniu geometrii z systemu Unigraphics NX do pakietu PANUKL (ver. A)

Opis postępowania przy eksportowaniu geometrii z systemu Unigraphics NX do pakietu PANUKL (ver. A) 1 Opis postępowania przy eksportowaniu geometrii z systemu Unigraphics NX do pakietu PANUKL (ver. A) Przedstawiony poniżej schemat przygotowania geometrii w systemie Unigraphics NX na potrzeby programu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNO-HANDLOWA OPROGRAMOWANIA DO PRAC KONSTRUKCYJNYCH 3D (razem 6 licencji)

SPECYFIKACJA TECHNICZNO-HANDLOWA OPROGRAMOWANIA DO PRAC KONSTRUKCYJNYCH 3D (razem 6 licencji) ZAŁĄCZNIK NR 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNO-HANDLOWA OPROGRAMOWANIA DO PRAC KONSTRUKCYJNYCH 3D (razem 6 licencji) I. Dwa zestawy oprogramowania (2 licencje (PODAĆ NAZWĘ PRODUCENTA I NAZWĘ PAKIETU 1. Parametryczne

Bardziej szczegółowo

Profil FARO. FARO Technologies Inc. USA. FARO Europe GmbH & Co. KG

Profil FARO. FARO Technologies Inc. USA. FARO Europe GmbH & Co. KG Profil FARO FARO Technologies Inc. USA Siedziba Główna: Lake Mary, Florida Istnieje od 1981 Ponad 18.600 instalacji FARO Europe GmbH & Co. KG Siedziba Główna: Stuttgart Oddziały: Wrocław, Rosenheim, Gladbeck,

Bardziej szczegółowo

Co nowego w wersji PointCloud Pro 5.0?

Co nowego w wersji PointCloud Pro 5.0? Co nowego w wersji PointCloud Pro 5.0? Najnowsza wersja PointCloud Pro 5.0, która ukazała się w 2009 roku, zawiera wiele udoskonaleń. NajwaŜniejsze z nich to m.in. kompatybilność z AutoCAD 2010 i z 64

Bardziej szczegółowo

Problematyka budowy skanera 3D doświadczenia własne

Problematyka budowy skanera 3D doświadczenia własne Problematyka budowy skanera 3D doświadczenia własne dr inż. Ireneusz Wróbel ATH Bielsko-Biała, Evatronix S.A. iwrobel@ath.bielsko.pl mgr inż. Paweł Harężlak mgr inż. Michał Bogusz Evatronix S.A. Plan wykładu

Bardziej szczegółowo

MAKSYMALNA PRECYZJA, MINIMALNY ROZMIAR DANYCH CT

MAKSYMALNA PRECYZJA, MINIMALNY ROZMIAR DANYCH CT MAKSYMALNA PRECYZJA, MINIMALNY ROZMIAR DANYCH CT UNIWERSALNE ROZWIĄZANIE METROLOGICZNE VGMetrology to łatwa w użyciu, niezależna aplikacja zmieniająca skaner CT w precyzyjne i wszechstronne urządzenie

Bardziej szczegółowo

Przemysław Kowalski Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN

Przemysław Kowalski Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN Opracowanie systemowych rozwiązań wspomagających zabezpieczenie miejsca zdarzenia i proces wykrywczy na podstawie materiału dowodowego utrwalonego za pomocą technik skaningu laserowego oraz satelitarnych

Bardziej szczegółowo

DOBÓR ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH DLA GOSPODARSTWA PRZY POMOCY PROGRAMU AGREGAT - 2

DOBÓR ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH DLA GOSPODARSTWA PRZY POMOCY PROGRAMU AGREGAT - 2 InŜynieria Rolnicza 14/2005 Michał Cupiał, Maciej Kuboń Katedra InŜynierii Rolniczej i Informatyki Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie DOBÓR ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH DLA GOSPODARSTWA PRZY POMOCY

Bardziej szczegółowo

WYBÓR PUNKTÓW POMIAROWYCH

WYBÓR PUNKTÓW POMIAROWYCH Scientific Bulletin of Che lm Section of Technical Sciences No. 1/2008 WYBÓR PUNKTÓW POMIAROWYCH WE WSPÓŁRZĘDNOŚCIOWEJ TECHNICE POMIAROWEJ MAREK MAGDZIAK Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji, Politechnika

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do skanera 3D MF:

Instrukcja do skanera 3D MF: Instrukcja do skanera 3D MF: Jak używać skanera: Skaner został zaprojektowany aby można go było używać w różnie naświetlonych pomieszczeniach. Jeśli planujesz skanowanie na zewnątrz, należy pamiętać, że

Bardziej szczegółowo

Naziemne skanowanie laserowe i trójwymiarowa wizualizacja Jaskini Łokietka

Naziemne skanowanie laserowe i trójwymiarowa wizualizacja Jaskini Łokietka Naziemne skanowanie laserowe i trójwymiarowa wizualizacja Jaskini Łokietka Przez 27 lat, od kiedy Jaskinia Łokietka w Ojcowskim Parku Narodowym została udostępniona dla masowego ruchu turystycznego, jej

Bardziej szczegółowo

2. Podstawy programu Microsoft Access

2. Podstawy programu Microsoft Access 8 Wprowadzenie do projektowania baz danych 2. Podstawy programu Microsoft Access Baza danych utworzona w programie Microsoft Access składa się z wielu obiektów róŝnych typów. MoŜna podzielić je na dwie

Bardziej szczegółowo

Często zadawane pytania PhoToPlan

Często zadawane pytania PhoToPlan Często zadawane pytania PhoToPlan PoniŜszy dokument dostarczy państwu szczegółowych informacji o moŝliwościach PhoToPlan. W razie pytań zapraszamy na naszą stronę internetową lub prosimy o kontakt z naszym

Bardziej szczegółowo

TITAN 2.0. Analiza czasowo- przestrzenna. Opis zmian wprowadzonych do wersji 2.0 w odniesieniu do wersji 1.0

TITAN 2.0. Analiza czasowo- przestrzenna. Opis zmian wprowadzonych do wersji 2.0 w odniesieniu do wersji 1.0 TITAN 2.0 Analiza czasowo- przestrzenna Opis zmian wprowadzonych do wersji 2.0 w odniesieniu do wersji 1.0 Kraków, marzec 2017 WIZUALIZACJA/ANIMACJA RUCHU ANALIZOWANYCH OBIEKTÓW 1 TITAN w nowej wersji

Bardziej szczegółowo

Metodyka projektowania cyfrowych modeli produktów z wykorzystaniem wybranych technik inżynierii odwrotnej

Metodyka projektowania cyfrowych modeli produktów z wykorzystaniem wybranych technik inżynierii odwrotnej Mateusz SZAL, Sławomir HERMA Katedra Inżynierii Produkcji, ATH w Bielsku-Białej E mail: szal.mateusz@gmail.com, slawomir.herma@gmail.com Metodyka projektowania cyfrowych modeli produktów z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie optycznej techniki pomiarowej w przemyśle ceramicznym

Zastosowanie optycznej techniki pomiarowej w przemyśle ceramicznym Zastosowanie optycznej techniki pomiarowej w przemyśle ceramicznym Ze względu na coraz większe techniczne wymagania, nowe materiały i krótkie cykle produkcyjne, przemysł ceramiczny stoi przed nowymi technicznymi

Bardziej szczegółowo

Artur Malczewski TPI Sp. z o.o. Zakopane - Kościelisko, 31 maja 2006

Artur Malczewski TPI Sp. z o.o. Zakopane - Kościelisko, 31 maja 2006 owe spojrzenie na cyfrową fotogrametrię bliskiego zasięgu Artur Malczewski TPI Sp. z o.o. Zakopane - Kościelisko, 31 maja 2006 TPI istniejemy od 1991 zatrudniamy 26 osób 5 biur: Warszawa, Wrocław, Poznań,

Bardziej szczegółowo

Modelowanie krzywych i powierzchni

Modelowanie krzywych i powierzchni 3 Modelowanie krzywych i powierzchni Modelowanie powierzchniowe jest kolejną metodą po modelowaniu bryłowym sposobem tworzenia części. Jest to też sposób budowy elementu bardziej skomplikowany i wymagający

Bardziej szczegółowo

ScrappiX. Urządzenie do wizyjnej kontroli wymiarów oraz kontroli defektów powierzchni

ScrappiX. Urządzenie do wizyjnej kontroli wymiarów oraz kontroli defektów powierzchni ScrappiX Urządzenie do wizyjnej kontroli wymiarów oraz kontroli defektów powierzchni Scrappix jest innowacyjnym urządzeniem do kontroli wizyjnej, kontroli wymiarów oraz powierzchni przedmiotów okrągłych

Bardziej szczegółowo

KAMERA AKUSTYCZNA NOISE INSPECTOR DLA SZYBKIEJ LOKALIZACJI ŹRÓDEŁ HAŁASU

KAMERA AKUSTYCZNA NOISE INSPECTOR DLA SZYBKIEJ LOKALIZACJI ŹRÓDEŁ HAŁASU KAMERA AKUSTYCZNA NOISE INSPECTOR DLA SZYBKIEJ LOKALIZACJI ŹRÓDEŁ HAŁASU Hałas staje się widoczny Zastosowanie innowacyjnych rozwiązań w systemie Noise Inspector pozwala na konwersję emisji dźwięku do

Bardziej szczegółowo

Nowe możliwości systemu mapy numerycznej GEO-MAP

Nowe możliwości systemu mapy numerycznej GEO-MAP Waldemar Izdebski Tadeusz Knap GEO-SYSTEM Warszawa Nowe możliwości systemu mapy numerycznej GEO-MAP System mapy numerycznej GEO-MAP jest oryginalnym oprogramowaniem opracowanym w całości przez firmę GEO-SYSTEM.

Bardziej szczegółowo

Opracowanie narzędzi informatycznych dla przetwarzania danych stanowiących bazę wyjściową dla tworzenia map akustycznych

Opracowanie narzędzi informatycznych dla przetwarzania danych stanowiących bazę wyjściową dla tworzenia map akustycznych Opracowanie zasad tworzenia programów ochrony przed hałasem mieszkańców terenów przygranicznych związanych z funkcjonowaniem duŝych przejść granicznych Opracowanie metody szacowania liczebności populacji

Bardziej szczegółowo

Modele symulacyjne PyroSim/FDS z wykorzystaniem rysunków CAD

Modele symulacyjne PyroSim/FDS z wykorzystaniem rysunków CAD Modele symulacyjne PyroSim/FDS z wykorzystaniem rysunków CAD Wstęp Obecnie praktycznie każdy z projektów budowlanych, jak i instalacyjnych, jest tworzony z wykorzystaniem rysunków wspomaganych komputerowo.

Bardziej szczegółowo

Raport z przeprowadzonych badań. Temat: Zaprojektowanie sposobu pomiaru wywroczyny oraz kontroli procesu gojenia.

Raport z przeprowadzonych badań. Temat: Zaprojektowanie sposobu pomiaru wywroczyny oraz kontroli procesu gojenia. Raport z przeprowadzonych badań Temat: Zaprojektowanie sposobu pomiaru wywroczyny oraz kontroli procesu gojenia. 1 Spis treści 1.Cel badań...3 2. Skanowanie...3 3. Wymiarowanie rany...4 4. Wyznaczanie

Bardziej szczegółowo

bo od managera wymaga się perfekcji

bo od managera wymaga się perfekcji bo od managera wymaga się perfekcji MODELOWANIE PROCESÓW Charakterystyka modułu Modelowanie Procesów Biznesowych (BPM) Modelowanie procesów biznesowych stanowi fundament wdroŝenia systemu zarządzania jakością

Bardziej szczegółowo

Skanery 3D firmy Z Corporation. 2009 Z Corporation

Skanery 3D firmy Z Corporation. 2009 Z Corporation 2009 Z Corporation Zasada działania Przylegające do powierzchni markery nakładane są w sposób losowy Kamery CCD śledzą punkty referencyjne i za pomocą triangulacji (rozłożenia powierzchni na zbiór trójkątów)

Bardziej szczegółowo

Materiały do laboratorium Przygotowanie Nowego Wyrobu dotyczące metody elementów skończonych (MES) Opracowała: dr inŝ.

Materiały do laboratorium Przygotowanie Nowego Wyrobu dotyczące metody elementów skończonych (MES) Opracowała: dr inŝ. Materiały do laboratorium Przygotowanie Nowego Wyrobu dotyczące metody elementów skończonych (MES) Opracowała: dr inŝ. Jolanta Zimmerman 1. Wprowadzenie do metody elementów skończonych Działanie rzeczywistych

Bardziej szczegółowo

Przegląd oprogramowania GIS do tworzenia map tematycznych

Przegląd oprogramowania GIS do tworzenia map tematycznych MATERIAŁY SZKOLENIOWE OPROGRAMOWANIE GIS Jacek Jania Przegląd oprogramowania GIS do tworzenia map tematycznych 1 IV OPROGRAMOWANIE GIS Mapy tematyczne Mapy tematyczne to mapy eksponujące jeden lub kilka

Bardziej szczegółowo

10.3. Typowe zadania NMT W niniejszym rozdziale przedstawimy podstawowe zadania do jakich może być wykorzystany numerycznego modelu terenu.

10.3. Typowe zadania NMT W niniejszym rozdziale przedstawimy podstawowe zadania do jakich może być wykorzystany numerycznego modelu terenu. Waldemar Izdebski - Wykłady z przedmiotu SIT 91 10.3. Typowe zadania NMT W niniejszym rozdziale przedstawimy podstawowe zadania do jakich może być wykorzystany numerycznego modelu terenu. 10.3.1. Wyznaczanie

Bardziej szczegółowo

SESJA SZKOLENIOWA. SZKOLENIE I Wprowadzenie do ArcGIS Desktop. 8-9 X (2-dniowe) max. 8 osób. SZKOLENIE II Wprowadzenie do ArcGIS Server

SESJA SZKOLENIOWA. SZKOLENIE I Wprowadzenie do ArcGIS Desktop. 8-9 X (2-dniowe) max. 8 osób. SZKOLENIE II Wprowadzenie do ArcGIS Server SZKOLENIE I Wprowadzenie do ArcGIS Desktop SESJA SZKOLENIOWA 8-9 X (2-dniowe) Szkolenie dla nowych użytkowników oprogramowania ArcGIS oraz osób rozpoczynających pracę z GIS dostarcza podstawowej wiedzy

Bardziej szczegółowo

WPŁYW METODY DOPASOWANIA NA WYNIKI POMIARÓW PIÓRA ŁOPATKI INFLUENCE OF BEST-FIT METHOD ON RESULTS OF COORDINATE MEASUREMENTS OF TURBINE BLADE

WPŁYW METODY DOPASOWANIA NA WYNIKI POMIARÓW PIÓRA ŁOPATKI INFLUENCE OF BEST-FIT METHOD ON RESULTS OF COORDINATE MEASUREMENTS OF TURBINE BLADE Dr hab. inż. Andrzej Kawalec, e-mail: ak@prz.edu.pl Dr inż. Marek Magdziak, e-mail: marekm@prz.edu.pl Politechnika Rzeszowska Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i symulacja systemu pomiarowego do pomiaru temperatury

Projektowanie i symulacja systemu pomiarowego do pomiaru temperatury Paweł PTAK Politechnika Częstochowska, Polska Projektowanie i symulacja systemu pomiarowego do pomiaru temperatury Wstęp Temperatura należy do grupy podstawowych wielkości fizycznych. Potrzeba pomiarów

Bardziej szczegółowo

Często zadawane pytania PointCloud

Często zadawane pytania PointCloud Często zadawane pytania PointCloud PoniŜszy dokument dostarczy państwu szczegółowych informacji o moŝliwościach PointCloud. W razie pytań zapraszamy na naszą stronę lub prosimy kontakt z naszym przedstawicielem.

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pomiaru i wyrównania przestrzennych ciągów tachimetrycznych w zastosowaniach geodezji zintegrowanej

Koncepcja pomiaru i wyrównania przestrzennych ciągów tachimetrycznych w zastosowaniach geodezji zintegrowanej Koncepcja pomiaru i wyrównania przestrzennych ciągów tachimetrycznych w zastosowaniach geodezji zintegrowanej Krzysztof Karsznia Leica Geosystems Polska XX Jesienna Szkoła Geodezji im Jacka Rejmana, Polanica

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej. Laboratorium Programowanie obrabiarek CNC. Nr 2

Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej. Laboratorium Programowanie obrabiarek CNC. Nr 2 1 Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej Laboratorium Programowanie obrabiarek CNC Nr 2 Obróbka z wykorzystaniem kompensacji promienia narzędzia Opracował: Dr inŝ. Wojciech Ptaszyński

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie protokołu SCEP do zarządzania certyfikatami cyfrowymi w systemie zabezpieczeń Check Point NGX

Wykorzystanie protokołu SCEP do zarządzania certyfikatami cyfrowymi w systemie zabezpieczeń Check Point NGX Wykorzystanie protokołu SCEP do zarządzania certyfikatami cyfrowymi w systemie zabezpieczeń Check Point NGX 1. Wstęp Protokół SCEP (Simple Certificate Enrollment Protocol) został zaprojektowany przez czołowego

Bardziej szczegółowo

Obróbka po realnej powierzchni o Bez siatki trójkątów o Lepsza jakość po obróbce wykańczającej o Tylko jedna tolerancja jakości powierzchni

Obróbka po realnej powierzchni o Bez siatki trójkątów o Lepsza jakość po obróbce wykańczającej o Tylko jedna tolerancja jakości powierzchni TEBIS Wszechstronny o Duża elastyczność programowania o Wysoka interaktywność Delikatne ścieżki o Nie potrzebny dodatkowy moduł HSC o Mniejsze zużycie narzędzi o Mniejsze zużycie obrabiarki Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Projektowanie systemów zrobotyzowanych

Projektowanie systemów zrobotyzowanych ZAKŁAD PROJEKTOWANIA TECHNOLOGII Laboratorium Projektowanie systemów zrobotyzowanych Instrukcja 2 Temat: Rozpoczęcie pracy z programem RobotStudio Opracował: mgr inż. Arkadiusz Pietrowiak mgr inż. Marcin

Bardziej szczegółowo

22. SPRAWDZANIE GEOMETRII SAMOCHODU

22. SPRAWDZANIE GEOMETRII SAMOCHODU 22. SPRAWDZANIE GEOMETRII SAMOCHODU 22.0. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa podczas wykonywania ćwiczenia Podczas wykonywania ćwiczenia obowiązuje ogólna instrukcja BHP. Wykonujący ćwiczenie dodatkowo powinni

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy transfer

Bezprzewodowy transfer Tylko Bosch! Bezprzewodowy transfer i dokumentacja pomiarów NOWOŚĆ Dalmierz laserowy GLM 100 C Professional z aplikacją Inteligentne rozwiązanie umożliwiające transfer i dokumentację wyników pomiarowych.

Bardziej szczegółowo

Laboratorium optycznego przetwarzania informacji i holografii. Ćwiczenie 6. Badanie właściwości hologramów

Laboratorium optycznego przetwarzania informacji i holografii. Ćwiczenie 6. Badanie właściwości hologramów Laboratorium optycznego przetwarzania informacji i holografii Ćwiczenie 6. Badanie właściwości hologramów Katedra Optoelektroniki i Systemów Elektronicznych, WETI, Politechnika Gdańska Gdańsk 2006 1. Cel

Bardziej szczegółowo

Opis podstawowych modułów

Opis podstawowych modułów Opis podstawowych modułów Ofertowanie: Moduł przeznaczony jest dla działów handlowych, pozwala na rejestrację historii wysłanych ofert i istotnych zdarzeń w kontaktach z kontrahentem. Moduł jest szczególnie

Bardziej szczegółowo

DIGITAL PHOTOGRAMMETRY AND LASER SCANNING IN CULTURAL HERITAGE SURVEY

DIGITAL PHOTOGRAMMETRY AND LASER SCANNING IN CULTURAL HERITAGE SURVEY DIGITAL PHOTOGRAMMETRY AND LASER SCANNING IN CULTURAL HERITAGE SURVEY Fotogrametria cyfrowa i skaning laserowy w dokumentacji i archiwizacji obiektów dziedzictwa kulturowego Autorzy artykułu: A. Guarnieria,

Bardziej szczegółowo

WYOBRAŹ SOBIE, ŻE MÓGŁBYŚ WIZUALIZOWAĆ DANE W NIECAŁĄ SEKUNDĘ Z KAŻDEGO MIEJSCA NA ZIEMI.

WYOBRAŹ SOBIE, ŻE MÓGŁBYŚ WIZUALIZOWAĆ DANE W NIECAŁĄ SEKUNDĘ Z KAŻDEGO MIEJSCA NA ZIEMI. WYOBRAŹ SOBIE, ŻE MÓGŁBYŚ WIZUALIZOWAĆ DANE W NIECAŁĄ SEKUNDĘ Z KAŻDEGO MIEJSCA NA ZIEMI. PRECYZYJNA WIZUALIZACJA 3D W CZASIE RZECZYWISTYM. Geoverse MDM to błyskawiczny, interaktywny dostęp do chmury punktów

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE GIS W SERWISIE INTERNETOWYM SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

WYKORZYSTANIE GIS W SERWISIE INTERNETOWYM SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO WYKORZYSTANIE GIS W SERWISIE INTERNETOWYM SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Andrzej Sasuła Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Warszawa, 30.11.2005 r. http://www.malopolska.pl to adres serwisu Internetowego

Bardziej szczegółowo

Często zadawne pytania TachyCAD

Często zadawne pytania TachyCAD Często zadawne pytania TachyCAD PoniŜszy dokument dostarczy państwu szczegółowych informacji o moŝliwościach TachyCAD. W razie pytań zapraszamy na naszą stronę internetową lub prosimy o kontakt z naszym

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie FormControl

Oprogramowanie FormControl Pomiar przez kliknięcie myszą. Właśnie tak prosta jest inspekcja detalu w centrum obróbczym z pomocą oprogramowania pomiarowego FormControl. Nie ma znaczenia, czy obrabiany detal ma swobodny kształt powierzchni

Bardziej szczegółowo

InŜynieria Rolnicza 14/2005. Streszczenie

InŜynieria Rolnicza 14/2005. Streszczenie Michał Cupiał Katedra InŜynierii Rolniczej i Informatyki Akademia Rolnicza w Krakowie PROGRAM WSPOMAGAJĄCY NAWOśENIE MINERALNE NAWOZY 2 Streszczenie Przedstawiono program Nawozy 2 wspomagający nawoŝenie

Bardziej szczegółowo

Semestr letni Grafika inżynierska Nie

Semestr letni Grafika inżynierska Nie KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-ZIP-441z Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich Computer Aided

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zasady projektowania w technice

Podstawowe zasady projektowania w technice Podstawowe zasady projektowania w technice Projektowanie w technice jest działalnością twórczą z określonym udziałem prac rutynowych i moŝe dotyczyć głównie nowych i modernizowanych: produktów (wyrobów

Bardziej szczegółowo

Program GruntView Instrukcja uŝytkownika

Program GruntView Instrukcja uŝytkownika Numerus Program GruntView Instrukcja uŝytkownika www.numerus.net.pl email: numerus@op.pl Informacje ogólne Program jest aplikacją uzupełniającą dla programu GRUNT. Jego funkcją jest wizualizacja na komputerze

Bardziej szczegółowo

czyli Arkuszy / Układów na podstawie modelu

czyli Arkuszy / Układów na podstawie modelu Przygotowanie dokumentacji technicznej czyli Arkuszy / Układów na podstawie modelu Przygotowanie dokumentacji technicznej w AutoCAD 1 Wydruk rysunku z AutoCAD można przygotować na dwa sposoby 1. na zakładce

Bardziej szczegółowo

PROGRAM BLOKU SZKOLENIOWEGO

PROGRAM BLOKU SZKOLENIOWEGO PROGRAM BLOKU SZKOLENIOWEGO I: NAZWA FORMY KSZTAŁCENIA; Trening umiejętności twardych związanych z obsługą programu AutoCAD w polskiej wersji językowej szkolenie. II: CEL Trening w załoŝeniu ma na celu

Bardziej szczegółowo

SPEKTROFOTOMETR UV/Vis T60 firmy PG Instruments

SPEKTROFOTOMETR UV/Vis T60 firmy PG Instruments SPEKTROFOTOMETR UV/Vis T60 firmy PG Instruments PG Instruments wieloletni producent spektrofotometrów oraz systemów ASA przedstawia jeden z najbardziej zaawansowanych w swojej klasie spektrofotometrów

Bardziej szczegółowo

Inżynieria odwrotna w modelowaniu inżynierskim przykłady zastosowań

Inżynieria odwrotna w modelowaniu inżynierskim przykłady zastosowań Inżynieria odwrotna w modelowaniu inżynierskim przykłady zastosowań Dr inż. Marek Wyleżoł Politechnika Śląska, Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn O autorze 1996 mgr inż., Politechnika Śląska 2000 dr inż.,

Bardziej szczegółowo

Technologia informacyjna

Technologia informacyjna Technologia informacyjna Pracownia nr 9 (studia stacjonarne) - 05.12.2008 - Rok akademicki 2008/2009 2/16 Bazy danych - Plan zajęć Podstawowe pojęcia: baza danych, system zarządzania bazą danych tabela,

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYZACJA PROCESU PROJEKTOWANIA RUR GIĘTYCH W OPARCIU O PARAMETRYCZNY SYSTEM CAD

AUTOMATYZACJA PROCESU PROJEKTOWANIA RUR GIĘTYCH W OPARCIU O PARAMETRYCZNY SYSTEM CAD mgr inż. Przemysław Zawadzki, email: przemyslaw.zawadzki@put.poznan.pl, mgr inż. Maciej Kowalski, email: e-mail: maciejkow@poczta.fm, mgr inż. Radosław Wichniarek, email: radoslaw.wichniarek@put.poznan.pl,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO NA LATA 2007-2013

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO NA LATA 2007-2013 Wrocław, 12.03.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO NA LATA 2007-2013 Priorytet 1: Wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Specjalistycznej geodezyjnej obsługi inwestycji

Specjalistycznej geodezyjnej obsługi inwestycji ZAPYTANIE OFERTOWE POIG 4.4 07/09/2014 W związku z realizacją projektu badawczego SEPARACJA KOFAMA Separacja i klasyfikacja części stałych w tym również z mediów ciekłych i gazowych (numer umowy: UDA-POIG04.04.00-16-006/13-02),

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: AD-262-5/2013. Załącznik nr 2.1

Znak sprawy: AD-262-5/2013. Załącznik nr 2.1 Formularz wymaganych warunków technicznych, dla dostaw objętych Pakietem 1 pn. Dostawa impulsowego naziemnego skanera laserowego dalekiego zasięgu wraz z oprogramowaniem i wyposaŝeniem Załącznik nr 2.1

Bardziej szczegółowo

Czujniki podczerwieni do bezkontaktowego pomiaru temperatury. Czujniki stacjonarne.

Czujniki podczerwieni do bezkontaktowego pomiaru temperatury. Czujniki stacjonarne. Czujniki podczerwieni do bezkontaktowego pomiaru temperatury Niemiecka firma Micro-Epsilon, której WObit jest wyłącznym przedstawicielem w Polsce, uzupełniła swoją ofertę sensorów o czujniki podczerwieni

Bardziej szczegółowo

Generator odnajdywania optymalnych i prawidłowych połączeń pomiędzy punktami, na płytach konstrukcyjnych dla urządzeń testujących układy elektroniczne

Generator odnajdywania optymalnych i prawidłowych połączeń pomiędzy punktami, na płytach konstrukcyjnych dla urządzeń testujących układy elektroniczne Dokumentacja oprogramowania e-cad dla Klienta indywidualnego Generator odnajdywania optymalnych i prawidłowych połączeń pomiędzy punktami, na płytach konstrukcyjnych dla urządzeń testujących układy elektroniczne

Bardziej szczegółowo

TELEDETEKCJA Z ELEMENTAMI FOTOGRAMETRII WYKŁAD 10

TELEDETEKCJA Z ELEMENTAMI FOTOGRAMETRII WYKŁAD 10 TELEDETEKCJA Z ELEMENTAMI FOTOGRAMETRII WYKŁAD 10 Fotogrametria to technika pomiarowa oparta na obrazach fotograficznych. Wykorzystywana jest ona do opracowywani map oraz do różnego rodzaju zadań pomiarowych.

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA W PROGRAMIE INTEGRA

INWENTARYZACJA W PROGRAMIE INTEGRA INWENTARYZACJA W PROGRAMIE INTEGRA Niniejszy dokument przedstawia zasady przeprowadzania Inwentaryzacji w programie Integra. Przydatną funkcją jest moŝliwość tworzenia arkuszy inwentaryzacyjnych wykorzystywanych

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIA WIZYJNE PRZEMYSŁOWE. Rozwiązania WIZYJNE. Capture the Power of Machine Vision POZYCJONOWANIE IDENTYFIKACJA WERYFIKACJA POMIAR DETEKCJA WAD

ROZWIĄZANIA WIZYJNE PRZEMYSŁOWE. Rozwiązania WIZYJNE. Capture the Power of Machine Vision POZYCJONOWANIE IDENTYFIKACJA WERYFIKACJA POMIAR DETEKCJA WAD POZYCJONOWANIE IDENTYFIKACJA WERYFIKACJA POMIAR DETEKCJA WAD PRZEMYSŁOWE ROZWIĄZANIA WIZYJNE Capture the Power of Machine Vision Sensors Cameras Frame Grabbers Processors Software Vision Solutions Informacje

Bardziej szczegółowo

Laboratorium z Grafiki InŜynierskiej CAD. Rozpoczęcie pracy z AutoCAD-em. Uruchomienie programu

Laboratorium z Grafiki InŜynierskiej CAD. Rozpoczęcie pracy z AutoCAD-em. Uruchomienie programu Laboratorium z Grafiki InŜynierskiej CAD W przygotowaniu ćwiczeń wykorzystano m.in. następujące materiały: 1. Program AutoCAD 2010. 2. Graf J.: AutoCAD 14PL Ćwiczenia. Mikom 1998. 3. Kłosowski P., Grabowska

Bardziej szczegółowo

Podczas tego szkolenia, użytkownik zapozna się z zasadami tworzenia łańcuchów kinematycznych, więzami oraz dynamicznymi symulacjami zaprojektowanych

Podczas tego szkolenia, użytkownik zapozna się z zasadami tworzenia łańcuchów kinematycznych, więzami oraz dynamicznymi symulacjami zaprojektowanych KATALOG SZKOLEŃ IPL Solutions Jesteśmy Certyfikowanym Partnerem Edukacyjnym producenta rozwiązań PLM Dassault Systemes S.A. Oferujemy szkolenia z zakresu CAD/CAM, które prowadzone są przez doświadczonych

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ALGORYTMÓW ROZPOZNAWANIA OBRAZU W BADANIACH NAUKOWYCH NA PRZYKŁADZIE PROGRAMU ZIEMNIAK-99

WYKORZYSTANIE ALGORYTMÓW ROZPOZNAWANIA OBRAZU W BADANIACH NAUKOWYCH NA PRZYKŁADZIE PROGRAMU ZIEMNIAK-99 Inżynieria Rolnicza 6(94)/2007 WYKORZYSTANIE ALGORYTMÓW ROZPOZNAWANIA OBRAZU W BADANIACH NAUKOWYCH NA PRZYKŁADZIE PROGRAMU ZIEMNIAK-99 Michał Cupiał Katedra Inżynierii Rolniczej i Informatyki, Akademia

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI. Streszczenie. Czas realizacji. Podstawa programowa

SCENARIUSZ LEKCJI. Streszczenie. Czas realizacji. Podstawa programowa SCENARIUSZ LEKCJI OPRACOWANY W RAMACH PROJEKTU: INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA. PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI Z ELEMENTAMI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH Autorzy scenariusza:

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE FUNKCJI PROGRAMÓW SOLIDWORKS i IRONCAD (na podstawie wykazu funkcji programu SolidWorks zamieszczonego na stronie producenta).

PORÓWNANIE FUNKCJI PROGRAMÓW SOLIDWORKS i IRONCAD (na podstawie wykazu funkcji programu SolidWorks zamieszczonego na stronie producenta). PORÓWNA FUNKCJI PROGRAMÓW SOLIDWORKS i IRONCAD (na podstawie wykazu funkcji programu SolidWorks zamieszczonego na stronie producenta). Funkcje CAD SOLID WORKS CAD 3D IRONCAD OPERACJE PODSTAWOWE Wyciągnięcie

Bardziej szczegółowo

Politechnika Wrocławska

Politechnika Wrocławska MoŜliwości technologiczne Laboratorium Szybkiego Rozwoju Produktu przy CAMT Politechniki Wrocławskiej na przykładzie e-motoru dr inŝ. Tomasz Boratyński LRPD @ CAMT @ I-24 @ PWr tomasz.boratynski@pwr.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Załącznik nr 3 Specyfikacja techniczna Zadanie I zakup typu CAD - 3

Bardziej szczegółowo

W OPARCIU JEDNOWIĄZKOWY SONDAŻ HYDROAKUSTYCZNY

W OPARCIU JEDNOWIĄZKOWY SONDAŻ HYDROAKUSTYCZNY TWORZENIE MODELU DNA ZBIORNIKA WODNEGO W OPARCIU O JEDNOWIĄZKOWY SONDAŻ HYDROAKUSTYCZNY Tomasz Templin, Dariusz Popielarczyk Katedra Geodezji Satelitarnej i Nawigacji Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania NX w branży produktów konsumenckich. Broszura opisująca funkcje systemu NX dla branży produktów konsumenckich

Rozwiązania NX w branży produktów konsumenckich. Broszura opisująca funkcje systemu NX dla branży produktów konsumenckich Rozwiązania NX w branży produktów Broszura opisująca funkcje systemu NX dla branży produktów Firma GM System Integracja Systemów Inżynierskich Sp. z o.o. została założona w 2001 roku. Zajmujemy się dostarczaniem

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie skaner 3D w medycynie -scan3dmed

Zastosowanie skaner 3D w medycynie -scan3dmed Zastosowanie skaner 3D w medycynie -scan3dmed Temat: Obliczanie powierzchni zmian skórnych za pomocą skanera 3D scan3dmed oraz oprogramowania SMARTTECH3Dmeasure firmy SMARTTECH na przykładzie kliniki SMILE

Bardziej szczegółowo

KONTROLA JAKOŚCI ODKUWEK I MATRYC / ARCHIWIZACJA I REGENERACJA MATRYC

KONTROLA JAKOŚCI ODKUWEK I MATRYC / ARCHIWIZACJA I REGENERACJA MATRYC KONTROLA JAKOŚCI ODKUWEK I MATRYC / ARCHIWIZACJA I REGENERACJA MATRYC Słowa kluczowe: kontrola jakości, inżynieria odwrotna, regeneracja i archiwizacja matryc, frezowanie CNC, CAM. System pomiarowy: Skaner

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie deflektometrii do pomiarów kształtu 3D. Katarzyna Goplańska

Zastosowanie deflektometrii do pomiarów kształtu 3D. Katarzyna Goplańska Zastosowanie deflektometrii do pomiarów kształtu 3D Plan prezentacji Metody pomiaru kształtu Deflektometria Zasada działania Stereo-deflektometria Kalibracja Zalety Zastosowania Przykład Podsumowanie Metody

Bardziej szczegółowo

Opis systemu CitectFacilities. (nadrzędny system sterowania i kontroli procesu technologicznego)

Opis systemu CitectFacilities. (nadrzędny system sterowania i kontroli procesu technologicznego) Opis systemu CitectFacilities (nadrzędny system sterowania i kontroli procesu technologicznego) I. Wstęp. Zdalny system sterowania, wizualizacji i nadzoru zostanie wykonany w oparciu o aplikację CitectFacilities,

Bardziej szczegółowo

Formularz MS Word. 1. Projektowanie formularza. 2. Formularze do wypełniania w programie Word

Formularz MS Word. 1. Projektowanie formularza. 2. Formularze do wypełniania w programie Word Formularz MS Word Formularz to dokument o określonej strukturze, zawierający puste pola do wypełnienia, czyli pola formularza, w których wprowadza się informacje. Uzyskane informacje moŝna następnie zebrać

Bardziej szczegółowo

Opis funkcji modułu Konwerter 3D

Opis funkcji modułu Konwerter 3D Opis funkcji modułu Konwerter 3D www.cadprojekt.com.pl Kliknij na tytuł rozdziału, aby przejść do wybranego zagadnienia MODUŁ KONWERTER 3D...3 Wygląd i funkcje okna modułu Konwerter 3D...3 Konwertowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu PowRek

Instrukcja obsługi programu PowRek Instrukcja obsługi programu PowRek środa, 21 grudnia 2011 Spis treści Przeznaczenie programu... 4 Prezentacja programu... 5 Okno główne programu... 5 Opis poszczególnych elementów ekranu... 5 Nowy projekt...

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie wspierające kalibrację kamer 3D oraz analizę głębi obrazu stereoskopowego. Piotr Perek. Łódź, 7 grudnia Politechnika Łódzka

Oprogramowanie wspierające kalibrację kamer 3D oraz analizę głębi obrazu stereoskopowego. Piotr Perek. Łódź, 7 grudnia Politechnika Łódzka Oprogramowanie wspierające kalibrację kamer 3D oraz analizę głębi obrazu stereoskopowego Politechnika Łódzka Łódź, 7 grudnia 2015 1/19 Agenda 1 2 3 4 2/19 Rigi 3D Rig równoległy 3/19 Rigi 3D Rig równoległy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Termin realizacji projektu 01-09-2013 do 30-06-2015 SPECYFIKACJA OFERTY

ZAPYTANIE OFERTOWE. Termin realizacji projektu 01-09-2013 do 30-06-2015 SPECYFIKACJA OFERTY "NOWA SZKOŁA" Sp. z o. o. 90-248 Łódź Ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25 NIP 725-00-13-378, REGON 471014170 Łódź dnia 08-11-2013 ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej

Bardziej szczegółowo

UśYTKOWANIE KOMPUTERÓW

UśYTKOWANIE KOMPUTERÓW - 1/6 - UśYTKOWANIE KOMPUTERÓW 1. Szczegółowe cele kształcenia W wyniku procesu kształcenia słuchacz ( słuchacz) powinien umieć: 1. rozróŝnić elementy zestawu komputerowego, 2. zdefiniować system operacyjny

Bardziej szczegółowo

Π 1 O Π 3 Π Rzutowanie prostokątne Wiadomości wstępne

Π 1 O Π 3 Π Rzutowanie prostokątne Wiadomości wstępne 2. Rzutowanie prostokątne 2.1. Wiadomości wstępne Rzutowanie prostokątne jest najczęściej stosowaną metodą rzutowania w rysunku technicznym. Reguły nim rządzące zaprezentowane są na rysunkach 2.1 i 2.2.

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie technologii skanowania 3D w przedsiębiorstwach produkcyjnych z rejonu Podbeskidzia

Wykorzystanie technologii skanowania 3D w przedsiębiorstwach produkcyjnych z rejonu Podbeskidzia Wyród-Wróbel Jolanta 1 Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Wykorzystanie technologii skanowania 3D w przedsiębiorstwach produkcyjnych z rejonu Podbeskidzia Wstęp Postęp techniczny, rozwój

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE MIRAE

OPROGRAMOWANIE MIRAE OPROGRAMOWANIE MIRAE 1. Pakiet standardowy 2. Rozszerzenie pakietu standardowego 3. Edytor Offline 4. Line Manager 5. Program konwersji plików w CIMEX 1. Pakiet standardowy 1.1 System Setup 1.2 Program

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Zestawienie rocznych kosztów ogrzewania domów

Rys. 1. Zestawienie rocznych kosztów ogrzewania domów :: Trik 1. Wykres, w którym oś pozioma jest skalą wartości :: Trik 2. Automatyczne uzupełnianie pominiętych komórek :: Trik 3. Niestandardowe sortowanie wg 2 kluczy :: Trik 4. Przeliczanie miar za pomocą

Bardziej szczegółowo