Kontrolą objęto wykonanie budŝetu państwa w 2006 r. w części 65 Polski Komitet Normalizacyjny.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kontrolą objęto wykonanie budŝetu państwa w 2006 r. w części 65 Polski Komitet Normalizacyjny."

Transkrypt

1 Tekst dokumentu ujednolicony po rozpatrzeniu zastrzeŝeń zgłoszonych do protokołu kontroli przez Komisję Odwoławczą w Departamencie Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji NajwyŜszej Izby Kontroli P ROT O K Ó Ł K O N T R O L I Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Warszawie, ul Świętokrzyska 14 (kod ) zwanego dalej PKN lub Komitetem posiadającego nr statystyczny: Kontrolę, na podstawie upowaŝnienia Nr z dnia 3 stycznia 2007 r., w okresie od dnia 5 stycznia 2007 r. do dnia 23 marca 2007 r., przeprowadziła główny specjalista kontroli państwowej Anna Serafin oraz, w okresie od 28 lutego do 16 marca 2007 r., z przerwą w dniach 8-9 marca 2007 r., Zbigniew Gołębiewski główny specjalista kontroli państwowej, na podstawie upowaŝnienia Nr z dnia 26 lutego 2007 r. obydwoje z Departamentu Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji NajwyŜszej Izby Kontroli. [Akta kontroli, strony 1-2b] Do wykonywania zadań Prezesa PKN określonych w ustawie z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji 1 do czasu powołania Prezesa PKN w trybie konkursu, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych 2 Prezes Rady Ministrów w dniu 5 grudnia 2006 r. 3 upowaŝnił Pana Tomasza Henryka Schweitzera, zajmującego stanowisko Zastępcy Prezesa PKN. Na stanowisko Zastępcy Prezesa PKN Pan Tomasz Henryk Schweitzer został powołany z dniem 24 listopada 2006 r. W okresie od dnia 31 grudnia 2002 r. do dnia 24 listopada 2006 r. Prezesem PKN był Pan Janusz Szymański. [Akta kontroli, strony 3-10] Kontrolą objęto wykonanie budŝetu państwa w 2006 r. w części 65 Polski Komitet Normalizacyjny. W wyniku kontroli ustalono co następuje: 1. Część ogólna 1 Dz.U. Nr 169, poz ze zm. 2 Dz.U. Nr 169, poz ze zm. 3 Pismo znak DPZK (4)/06

2 Wykonanie budŝetu państwa w 2006 r. w części 65 Polski Komitet Normalizacyjny Str Nadzór i kontrola gospodarki finansowej Okresowe analizy wykonania budŝetu Zgodnie z procedurą Nr Z 2.1 procesu planowanie budŝetu, obowiązującą w PKN od 22 października 2004 r. za monitorowanie wykonania budŝetu odpowiadał dyrektor Wydziału Finansowego. W roku budŝetowym Dyrektor Wydziału Finansowego sporządzał w okresach miesięcznych informację dla Prezesa PKN o wykonaniu (narastająco) planu rocznego dochodów i wydatków. Według wyjaśnienia 4 Dyrektora WFN Pana Krzysztofa Ciszewskiego, po otrzymaniu informacji WFN o wykonaniu budŝetu o której mowa powyŝej, Prezes PKN Pan Janusz Szymański, a potem Zastępca Prezesa Pan Tomasz Schweitzer, przeprowadzali rozmowy z dyrektorami upowaŝnionymi do dysponowania środkami i często w ich wyniku dokonywano przesunięć środków. NiezaleŜnie od tego, kontrolując wykonanie dochodów, Główny Księgowy wysyłał upomnienia do dłuŝników. W 2006 r. wysłano 1070 upomnień. Dyrektor WFN nie wyjaśnił dlaczego nie formułował i nie przedstawiał wniosków wynikających z comiesięcznych analiz finansowych wykonania budŝetu w roku budŝetowym [akta kontroli, str , ] Audyt Spośród czterech zadań audytowych ujętych w Planie Audytu Wewnętrznego na rok zrealizowano trzy zadania. Czwarte zadanie pn. Ocena dokumentowania wydatków realizowanych w ramach działania 1.5 Rozwój systemu dostępu przedsiębiorców do informacji i usług publicznych on-line 6 w odniesieniu do dokumentów źródłowych - planowane do realizacji w IV kwartale 2006 r. zostało wycofane z Planu rocznego z uwagi na zbieŝność z tematem kontroli przeprowadzonej w PKN przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyŜszego w IV kwartale 2006 r. W 2006 r. Wydział Audytu Wewnętrznego 7 zbadał łącznie 10 tematów, z których siedem zostało zbadanych poza planem na polecenie Prezesa PKN. W związku z wynikami 8 badań w których stwierdzono nieprawidłowości i uchybienia, WAW opracował i rekomendował wydanie zaleceń odnośnie 4 tematów, a zalecenia wykonania działań naprawczych zostały wydane do trzech z nich. W czasie czwartego z tych audytów, audytu sklepu internetowego, odpowiedzialny meryto- 4 Wyjaśnienie z dnia 29 stycznia 2007 r. 5 Plan zatwierdzony przez Prezesa PKN w dniu 27 października 2005 r. 6 działanie realizowane w ramach projektu Portal e-norma w PKN realizowany w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata , priorytet 1 Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu zwane dalej!.5. SPO WKP 6 Wniosek z dnia 28 grudnia 2006 r. 7 Dalej WAW

3 Wykonanie budŝetu państwa w 2006 r. w części 65 Polski Komitet Normalizacyjny Str. 3 rycznie dyrektor Wydziału Marketingu i SprzedaŜy w czasie audytu podjęła działania korygujące wszystkie stwierdzone uchybienia. Z badania trzech tematów, mimo stwierdzonych zaniedbań i uchybień WAW nie rekomendował wydania zaleceń i nie zostały one wydane. Dotyczyło to: 1. audytu poprawności gospodarowania samochodami słuŝbowymi, 2. kontroli doraźnej poprawności wydatkowania środków publicznych w sprawie doskonalenia zawodowego pracowników PKN. 3. badania Organizacji systemu zamówień publicznych Dyrektor WAW Pani Ewa Wilińska, brak opracowania i/lub nie rekomendowania Prezesowi PKN wydania zaleceń poaudytowych wyjaśniała 8 tym, Ŝe: Prezes PKN w dniu 11 stycznia 2007 r. polecił Wydziałowi Prawnemu dokonać przeglądu przepisów zarządzenia Nr 23 Prezesa PKN z dnia 1 lipca 2005 r. ze zwróceniem szczególnej uwagi na zasady uŝywania samochodów słuŝbowych do celów prywatnych z uwzględnieniem zapisów art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, W dniu 11 stycznia 2007 r. przygotowała i przedstawiła Prezesowi PKN wniosek o weryfikację umów na aplikacje radcowskie Prezes PKN w dniu 10 stycznia 2007 r. polecił przygotowanie całościowego harmonogramu zakupów na 2007 r. [akta kontroli, str ] 1.2. Realizacja wniosków pokontrolnych NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji w związku z kontrolą wykonania budŝetu państwa w 2005 r. w części 65 PKN przedstawiła 9 Prezesowi PKN siedem wniosków. W odpowiedzi z dnia 14 czerwca 2006 r. 10 Prezes PKN informował o podjęciu działań naprawczych w odniesieniu do sześciu wniosków. Prezes PKN nie przyjął do realizacji wniosku 11 dotyczącego dokonywania przez Prezesa PKN zwrotu kwot wydatkowanych przez Komitet za czynsz za uŝytkowany przez Prezesa PKN lokal [...] 12, z uwagi na to Ŝe nie zgodził się z oceną wyraŝoną w wystąpieniu pokontrolnym, Ŝe Prezesowi PKN nie przysługiwało prawo bezpłatnego korzystania z mieszkania. Istotne - według niego znaczenie dla przedmiotowej 8 Wyjaśnienie z dnia 12 stycznia 2007 r. 9 Wystąpienie pokontrolne znak P/05/062 KGP/ /06 z dnia 12 maja 2006 r. 10 Pismo znak PR / Wniosek nr 5 12 Informacja wyłączona na podstawie art. 5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112 poz.1198 ze zm), dalej uoddip

4 Wykonanie budŝetu państwa w 2006 r. w części 65 Polski Komitet Normalizacyjny Str. 4 sprawy ma to, Ŝe wynagrodzenie Prezesa PKN zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji ustala Prezes Rady Ministrów, a takŝe to Ŝe do dnia odpowiedzi 13 na wystąpienie pokontrolne nie został ukarany przez Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych przy Szefie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Sekretariat Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów powiadomił 14 Prezesa PKN Pana Janusza Szymańskiego, Ŝe stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 2 lit a) ustawy budŝetowej na rok 2006 z dnia 17 lutego 2006 r. 15 oraz rozporządzenia Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 25 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe 16 w 2006 r. jego miesięczne wynagrodzenie składa się z: wynagrodzenia zasadniczego, dodatku funkcyjnego oraz dodatku za wysługę lat w wysokości i według zasad obowiązujących pracowników urzędów państwowych. [akta kontroli, str i ] Według odpowiedzi Prezesa PKN wniosek 1) o zapewnienie prowadzenia postępowań w sprawach zamówień publicznych w sposób gwarantujący zachowanie uczciwej konkurencji i wymagań formalnych został zrealizowany poprzez podjęcie dodatkowych czynności mających zapewnić właściwe przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia i prowadzenia przetargów publicznych w przyszłości. Między innymi powołano komórkę ds. zamówień publicznych, kaŝdorazowo dokładnie sprawdzającą stronę formalną SIWZ. Komórkę ds. zamówień publicznych, o której mowa w powołanej wyŝej odpowiedzi, Prezes PKN powołał 4,5 miesiąca później, mianowicie z dniem 1 listopada 2006 r. Komórka ta pn. Sekcja Zamówień Publicznych została utworzona w ramach Wydziału Administracyjno- Gospodarczego 17 na wniosek z dnia 29 września 2006 r. Dyrektora WAG Pana Mieczysława Skryckiego. Sekcja opracowuje projekty SIWZ we współpracy z komórką wnioskującą udzielenie zamówienia publicznego. Zgodnie z zarządzeniem Nr 38 Prezesa PKN z dnia 27 września 2005 r. projekty SIWZ są konsultowane, opiniowane i parafowane przez radcę prawnego - Koordynatora do spraw zamówień publicznych w PKN. [akta kontroli, str i ] Wniosek nr 2) o doprowadzenie do konwersji zobowiązania niepienięŝnego, wynikającego z ugody zawartej w dniu 20 stycznia 2004 r. na zobowiązanie pienięŝne i pełne ich wyegzekwo czerwca 2006 r. 14 Pismo znak SMB /06 z dnia 22 maja 2006 r. 15 Dz.U. Nr 35, poz Dz.U. Nr 10, poz. 91 ze zm. 17 Dalej WAG

5 Wykonanie budŝetu państwa w 2006 r. w części 65 Polski Komitet Normalizacyjny Str. 5 wanie od firmy Wydawnictwa Normalizacyjne "Alfa-Wero" Sp. z o.o. 18 nie został zrealizowany. Prezes PKN zapewniał, iŝ ustawicznie podejmuje działania mające doprowadzić do zaspokojenia wierzytelności naleŝnych PKN od WN Alfa Wero. Działania zostały podjęte, lecz pozostały nieefektywne. Zgodnie z treścią 1 pkt 1 ww. ugody, PKN w związku z nie znajdującą podstawy prawnej działalnością WN "Alfa-Wero" w latach utracił korzyści finansowe oszacowane na kwotę 1,5 mln zł i jednocześnie wyraził zgodę na zaspokojenie tego roszczenia usługami WN "Alfa-Wero" świadczonymi nieodpłatnie na rzecz PKN. Spółka WN "Alfa- Wero" uznała 19 fakt utraty korzyści i nie zakwestionowała wysokości oszacowanej straty. Realizując ww. postanowienie, w 2005 r. PKN zamówił w WN "Alfa-Wero" jedną usługę dotyczącą nieodpłatnego druku 1,5 tys egzemplarzy ksiąŝki ISO 9001 dla małych firm. Umowa 20 została zrealizowana. Wartość usługi określono na zł netto ( zł brutto). Adwokaci: [...] oceniając 23 postanowienia Ugody z dnia 20 stycznia 2004 r. stwierdzili m. innymi, Ŝe: - nawet jeŝeli się uzna, Ŝe WN "Alfa-Wero" nie wykonuje ugody zgodnie z jej postanowieniami, to PKN i tak nie będzie mógł domagać się spłaty 1,5 mln w pieniądzu. Dopiero, ewentualne powstanie szkody po stronie PKN na skutek niewykonania umowy w tym zakresie mogłoby na podstawie art. 471 kc rodzić roszczenia odszkodowawcze; - treść ugody wskazuje, Ŝe to dłuŝnik moŝe zdecydować o rodzaju swego świadczenia. Zatem to WN "Alfa-Wero" ma uprawnienie do wybrania pomiędzy świadczeniem pienięŝnym a niepienięŝnym, - nawet całkowita bierność dłuŝnika w takiej sytuacji nie moŝe być poczytywana za uchylenie się od wykonania ugody. Zarzuty PKN o bierności WN "Alfa-Wero" są więc nieuzasadnione, - PKN nie ma moŝliwości, aby narzucić WN "Alfa-Wero" arbitralnie termin do spełnienia świadczeń niepienięŝnych, albowiem strony nie sprecyzowały Ŝadnych warunków spełnienia takich świadczeń, - jeśli WN "Alfa-Wero" posiada zadłuŝenie publicznoprawne tym samym nie mogłaby w ogóle przyjmować zamówień PKN na spełnienie świadczeń o wartości przekraczającej 6 tys. EURO, 18 Dalej WN "Alfa-Wero" lub Spółka 19 1 pkt 4 ugody 20 Umowa o dzieło z dnia 21 lutego 2005 r. 21 Informacja wyłączona na podstawie art. 5ust. 2 uoddip 22 Kancelaria Prawna Nowosielski, Gotkowicz i partnerzy 23 Opinia prawna z dnia 20 marca 2006 r.

6 Wykonanie budŝetu państwa w 2006 r. w części 65 Polski Komitet Normalizacyjny Str. 6 - nieprzyjęcie przez WN "Alfa-Wero" oferty PKN zmiany ugody w Ŝadnym razie nie moŝe być uznane za niewykonanie ugody. Ww. opiniujący ocenili, Ŝe PKN ma trzy moŝliwe drogi realizowania swych uprawnień z ugody: - porozumienie się co do warunków spłaty zadłuŝenia wyłącznie w pieniądzu ten wariant zakłada akceptację warunków przez dłuŝnika, - systematyczne zamawianie róŝnych świadczeń niepienięŝnych o wartości poniŝej 6 tys Euro aŝ do wyczerpania limitu zadłuŝenia lub do czasu wykazania, ze dłuŝnik uchyla się od wykonania ugody, - wdanie się w spory prawne. Zasadniczym mankamentem sytuacji prawnej PKN jest zupełna niedookreśloność obowiązków WN "Alfa-Wero" z ugody. W 2006 r. PKN nie zamawiał nieodpłatnego świadczenia usług na rzecz PKN przez WN "Alfa- Wero". Wykonanie przedmiotowego zobowiązania omawiano na 7 spotkaniach, które odbywały się z udziałem Prezesa PKN 24 i Prezesa Zarządu 25 WN "Alfa-Wero" oraz przez wymianę korespondencji. W dniu 7 lutego 2006 r. WN "Alfa-Wero" przedstawiły propozycję realizacji świadczeń rzeczowych aktualizacji norm posiadanych przez Spółkę i wówczas 26 Prezes PKN stwierdził, Ŝe realizacja tego punktu ugody powinna zostać dokonana poprzez jego zmianę 27 : zamiast usług rzeczowych spółka powinna dokonać spłaty utraconych korzyści w gotówce oraz, Ŝe oczekuje w tym względzie pisemnej propozycji. W dniu 13 lutego 2006 r. Spółka zaproponowała spłatę zobowiązania w gotówce w 84 miesięcznych ratach płatnych do marca 2014 r. Propozycja nie została przyjęta. Prezes PKN jako pozycję wyjściową (brzegową) od której moŝna rozpocząć ustalanie sposobu zapłaty kwoty przedstawił 28 wpłatę jednorazową przez spółkę zł, a kwota 1 miliona zł mogłaby wtedy zostać rozłoŝona na raty, przy czym okres rozłoŝenia na raty byłby nie dłuŝszy niŝ 3 4 lata. Ponadto splata ww. kwoty musiałaby zostać zabezpieczona w trybie przewidzianym w art. 777 K.p.c., na co przedstawiciele spółki wyrazili zgodę. W dniu 20 lutego 2006 r. WN "Alfa-Wero" zaproponowała spłatę zobowiązania w 60 miesięcznych ratach. Oferta nie została przyjęta. Prezes PKN w dniu 28 lutego 2006 r. zaproponował jednorazową wpłatę w wysokości zł, pozostałą kwotę zadłuŝenia płatną miesięcznie do 30 czerw- 24 W osobie Janusza Szymańskiego 25 W osobie Andrzeja Święcickiego 26 Wcześniej Prezes PKN oczekiwał aby WN "Alfa-Wero" zaproponowało sposób zrealizowania kwoty o równowartości 1,5 mln zł. 27 PKN jest podmiotem zobowiązanym do stosowania przepisów o zamówieniach publicznych, o ile wartość zamówienia przenosi równowartość EURO 28 Na spotkaniu w dniu 14 lutego 2006 r.

7 Wykonanie budŝetu państwa w 2006 r. w części 65 Polski Komitet Normalizacyjny Str. 7 ca 2008 r. I tak wzajemnie wymieniano się propozycjami do 2 października 2006 r. Prezes PKN powrócił do propozycji jednorazowej wpłaty zł. Prezes Zarządu WN "Alfa-Wero" nie uchylił się od wykonania zobowiązania, jednakŝe stwierdzał, Ŝe nie dysponuje taką kwotą. Na spotkaniu w dniu 2 października 2006 r. Prezes Zarządu WN "Alfa-Wero" oświadczył, iŝ potrzebuje czasu na przeanalizowanie propozycji PKN konwersji świadczeń niepienięŝnych w wysokości 1,5 mln zł na świadczenie pienięŝne oraz dokonanie z tego tytułu istotnej wpłaty pienięŝnej oraz poddania się egzekucji w trybie art. 777 Kpc pozostałej kwoty świadczenia. W okresie prowadzenia negocjacji, w dniu 6 września 2006 r. PKN wypowiedział WN "Alfa- Wero z tym samym dniem umowę z dnia 9 marca 2004 r. na sprzedaŝ tej Spółce produktów normalizacyjnych w celu dalszej ich sprzedaŝy we własnej sieci handlowej spółki. Wypowiedzenie zostało za pokwitowaniem doręczone w dniu 18 września 2006 r. Prezesowi WN "Alfa- Wero". Uzasadnieniem wypowiedzenia była zwłoka w zapłacie przez Spółkę kwot wynikających z rozliczenia sprzedaŝy Polskich Norm, a która to zwłoka zgodnie z 5 ust. 2 pkt 3 przedmiotowej umowy stanowiła podstawę do rozwiązania przez PKN umowy ze skutkiem natychmiastowym. Na dzień 6 września 2006 r. WN "Alfa-Wero" zalegały z zapłatą kwoty ,74 zł pochodzącej z okresu od marca 2006 r. W dniu 19 września 2006 r. PKN wniósł o ogłoszenie upadłości WN "Alfa-Wero". Sąd Rejonowy dla miasta st. Warszawy w Warszawie postanowił 29 oddalić ten wniosek z uwagi na nie wykazanie przesłanek do ogłoszenia upadłości WN "Alfa-Wero". Sąd zwaŝył, Ŝe treść art. 1 ust 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. prawo upadłościowe i naprawcze 30 jednoznacznie określa iŝ postępowanie upadłościowe musi być wspólnym postępowaniem wierzycieli, podjętym w celu dochodzenia roszczeń od niewypłacalnego przedsiębiorcy. Tym samym wykluczono moŝliwość prowadzenia postępowania upadłościowego w stosunku do dłuŝnika gdy w sprawie występuje tylko jeden wierzyciel. (...) Ogłoszenie upadłości moŝe nastąpić tylko wówczas, gdy istnieje co najmniej dwóch wierzycieli podmiotu gospodarczego. (...) Wnioskodawca nie wykazał aby WN "Alfa-Wero" było dłuŝnikiem więcej niŝ jednego wierzyciela. Skarb Państwa Polski Komitet Normalizacyjny nie wykazał równieŝ drugiej, niezaleŝnej od pierwszej przesłanki do ogłoszenia upadłości dłuŝnika opisanej w art. 11 puin, tj. okoliczności, iŝ zobowiązania dłuŝnika przekraczają wartość jego majątku nawet wówczas, gdy na bieŝąco te zobowiązania wykonuje.(...) Wnioskodawcy sami muszą pilnować dopełnienia obowiązków procesowych, jakie na nich ciąŝą (...) Jeśli ich nie wypełnią, ponoszą skutki zaniedbania. 29 Postanowienie z dnia 27 listopada 2006 r. 30 Dalej puin

8 Wykonanie budŝetu państwa w 2006 r. w części 65 Polski Komitet Normalizacyjny Str. 8 Prezes Zarządu WN "Alfa-Wero" w dniu 16 października 2006 r. wezwał PKN do zapłaty na rzecz Spółki kwoty ,31 zł tytułem odszkodowania za nie wykonanie przez PKN w sposób naleŝyty umowy z dnia 9 marca 2004 r., mianowicie Ŝe PKN wstrzymał Spółce począwszy od kwietnia 2006 r. wydawanie aktualnych produktów normalizacyjnych, więc przez 6 miesięcy nie mogła wydawać oraz sprzedawać aktualnych norm. PKN odmówił zapłaty ww. kwoty, jako nienaleŝnej Spółce i nie mającej podstaw prawnych. PKN powołał się na to, Ŝe umowa z dnia 9 marca 2004 r. była umową wzajemną, a więc wykonanie i skutki niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych reguluje dział III tytułu VII księgi trzeciej Kodeksu cywilnego (jeŝeli jedna ze stron obowiązana jest spełnić świadczenie wzajemne wcześniej, a spełnienie świadczenia przez drugą stronę jest wątpliwe ze względu na jej stan majątkowy, strona zobowiązana do wcześniejszego świadczenia moŝe powstrzymać się z jego spełnieniem, dopóki druga strona nie zaofiaruje świadczenia wzajemnego lub zabezpieczenia. (...) W chwili wstrzymania dostarczania przez PKN norm, Spółka nie dokonywała zapłaty faktur na kwotę zł wynikających z rozliczenia sprzedaŝy PN i innych produktów normalizacyjnych przekazanych wcześniej Spółce przez PKN zgodnie z ww. umową. W dniu 24 października 2006 r. 31 PKN wniósł do Prokuratury Rejonowej Warszawa - Wola w Warszawie o wszczęcie i przeprowadzenie postępowania karnego w sprawie rozpowszechniania bez uprawnień Polskich Norm przez WN "Alfa-Wero" w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, tj. o czyn z art. 116 ust. 1 w związku z art. 116 ustawy z dnia 4 kwietnia 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 32 PKN wskazał w zawiadomieniu, Ŝe po wypowiedzeniu umowy z dnia 9 marca 2004 r. WN "Alfa-Wero" w dniach 17 i 18 października 2006 r. przyjęła do realizacji poprzez swój sklep internetowy zamówienie dwóch klientów na zakup Polskich Norm. Postanowieniem z dnia 13 grudnia 2006 r. Prokuratura Rejonowa Wola odmówiła wszczęcia dochodzenia w przedmiotowej sprawie. W dniu 8 lutego 2007 r. PKN złoŝył zaŝalenie na to postanowienie do Prokuratury Okręgowej w Warszawie za pośrednictwem Prokuratury Rejonowej Warszawa Wola. Według stanu na dzień 31 grudnia 2006 r. WN "Alfa-Wero" nie zalegały ze spłatą zobowiązań finansowych wynikających z ugody z dnia 20 stycznia 2004 r. (naleŝna zrealizowana spłata wyniosła ,30 zł, naleŝność pozostała do zapłaty w latach ,99 zł); a z umowy z dnia 9 marca 2004 r. niezapłacona naleŝność wynosiła ,67 (96,6 % kwoty rachunku). Zaległość pochodziła z okresu od 31 sierpnia 2006 r. i dotyczyła 10 faktur PKN wy- 31 Zawiadomienie znak WPR / Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.

9 Wykonanie budŝetu państwa w 2006 r. w części 65 Polski Komitet Normalizacyjny Str. 9 stawionych łącznie na wartość ,16 zł. W związku z opóźnieniem w zapłacie naleŝności z tytułu faktur wystawionych w okresie od 22 lutego 2006 r. do 17 lipca 2006 r., PKN w dniu 21 września 2006 r. obciąŝył WN "Alfa-Wero" notą odsetkową 33 na kwotę ,90 zł. Nota została zapłacona w dniu 22 września 2006 r. Zastępca Prezesa PKN Pan Tomasz Schweitzer wyjaśnił 34, Ŝe umowa z WN "Alfa-Wero" jest w trakcie negocjacji i moŝe zakończyć się utrzymaniem zerwania umowy przez PKN i egzekucją naleŝności na rzecz Skarbu Państwa lub odnowieniem umowy. W dniu 31 stycznia 2007 r. 35 zastępca Prezesa PKN Pan Tomasz Schweitzer przedstawił Prezesowi Zarządu WN "Alfa-Wero" do rozwaŝenia dwa warianty warunków na których moŝe być zawarta nowa umowa sprzedaŝy norm. W obu wariantach umowa byłaby zawarta na okres do 31 grudnia 2007 r., warunki ugody z 20 stycznia 2004 r. bez zmian, wszystkie płatności miałyby być zabezpieczone notarialnie w trybie art. 777 Kpc., WN "Alfa-Wero" spłacą zaległe zobowiązania, z umowy z dnia 9 marca 2004 r. tj. kwoty ,67 zł wraz z odsetkami do 30 czerwca 2007 r. a wykonanie przez Spółkę zobowiązania w wysokości zł mogłoby nastąpić wariantowo: 1) wykonanie zobowiązania usługami rzeczowymi w postaci składów norm z ewentualną wpłatą w gotówce róŝnicy pomiędzy wysokością świadczenia a kwotą zobowiązania. W tym przypadku PKN udzieliłby WN "Alfa-Wero" rabat na sprzedaŝ norm w wysokości 40 %. 2) płatność zobowiązania w wysokości 1,5 mln zł w gotówce w ratach do końca 2008 r., rabat w wysokości 48 %. Według wyjaśnień 36 zastępcy Prezesa PKN Pana Tomasza Schweitzera złoŝonych kontrolerowi Annie Serafin na okoliczność czy w sprawie sporu z firmą WN "Alfa-Wero", w tym projektu negocjowanej nowej umowy zasięgano opinii 37 Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, a jeśli nie to dlaczego, opinii takiej nie zasięgano, gdyŝ: (...) MoŜe zwrócilibyśmy się do Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, gdyby zechciałaby Pani w odpowiednim czasie zwrócić mi na to uwagę. Mam oto do Pani Ŝal, bo mogła Pani pomóc PKN, zwłaszcza, Ŝe sprawa nie dotyczyła okresu kontrolowanego i nie przekroczyłaby Pani swoich uprawnień. To jeszcze jeden dowód na to, Ŝe jednak nie moŝemy liczyć na pomoc w trudnych sprawach. Ponadto, proszę wybaczyć, ale odnoszę (z pewnością całkowicie nieuzasadnione) wraŝenie, Ŝe nie przekazała mi Pani wcześniej tej sugestii, aby następnie wykazać mi zaniedbanie. (...) Spór z "Alfa-Wero" zastałem w stanie, na 33 Nota nr 2006/00015 ( Wyjaśnienie z dnia 22 stycznia 2007 r. 35 Pismo znak PR / Wyjaśnienie z dnia 14 marca 2007 r. 37 Art. 10 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, Dz. U. nr 169, poz. 1417

10 Wykonanie budŝetu państwa w 2006 r. w części 65 Polski Komitet Normalizacyjny Str. 10 jaki złoŝyły się współpraca i konflikty na przestrzeni 10 minionych lat. (...) Dla mnie priorytetem jest odzyskanie tej sumy i raz na zawsze rozwiązanie problemu "Alfa-Wero". W negocjacjach PKN przyjął zdecydowane stanowisko odnośnie do terminu umowy i sposobu zabezpieczenia jej wykonania ze strony "Alfa-Wero. Potwierdza się moje przypuszczenie, Ŝe bez względu na sposób załatwienia tej sprawy, oceni go Pani negatywnie. [akta kontroli, str i , , i i ] Trzeci wniosek dotyczył zapewnienia terminowego księgowania wszystkich operacji gospodarczych, zgodnie z rzeczywistymi jej wartościami i zgodnie z przebiegiem operacji gospodarczej, którą dokumentują. Czwarty wniosek dotyczył wykazywania w sprawozdawczości budŝetowej zgodnie ze stanem faktycznym wszelkich naleŝności PKN. Wymienione wnioski 3 i 4 zostały przyjęte do realizacji. Według wyjaśnienia 38 Dyrektora WFN Pana Krzysztofa Ciszewskiego odnośnie wykonania tych wniosków Prezes PKN zobowiązał Wydział Finansowy do terminowego księgowania wszystkich operacji gospodarczych i ujmowania w sprawozdawczości wszystkich dochodów, a komórki organizacyjne do bezzwłocznego przekazywania wszystkich dokumentów do WFN. Wykonując te zalecenia zmieniono zapisy Instrukcji finansowej. Główny księgowy wydał równieŝ odpowiednie polecenia podległym pracownikom. [akta kontroli, str ] Wniosek nr 5 o dokonywanie przez Prezesa PKN zwrotu kwot wydatkowanych przez Komitet na czynsz za lokal przy ul.[...] 39 uŝytkowany przez Prezesa PKN w osobie Janusza Szymańskiego nie został zrealizowany. W 2006 r. tytułem czynszu za zakwaterowanie Pana Janusza Szymańskiego w lokalu nr [...] 40, PKN zapłacił Administratorowi lokalu Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 41 kwotę ,48 zł (miesięcznie 863,04 zł). Wydział Kadr, Płac i Szkolenia wyjaśnił 42, Ŝe w 2006 r. od świadczenia rzeczowego PKN na rzecz Pana Janusza Szymańskiego w postaci zapłaty czynszu za okres od grudnia 2005 r. do listopada 2006 r. została pobrana od niego zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych w łącznej wysokości zł oraz zostały opłacone składki na Fundusz Pracy w wysokości 1 193,04 zł (z tego PKN 517,37 zł, Pracownik 674,67 zł) oraz składki na ubezpieczenie społeczne 38 Wyjaśnienie z dnia 29 stycznia 2007 r informacja wyłączona na podstawie art. 5 ust. 2 uoddip 40...informacja wyłączona na podstawie art. 5 ust 2 uoddip 41 Dalej Centrum Obsługi KPRM lub administrator 42 Wyjaśnienie znak WKS-320-2/2007 z dnia 15 stycznia 2007 r. sygnowane przez Gł. Specjalistę Panią Jolantę Piotrowską

11 Wykonanie budŝetu państwa w 2006 r. w części 65 Polski Komitet Normalizacyjny Str. 11 w wysokości 847,20 zł. Składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy od świadczenia były naliczane i odprowadzane do ZUS razem ze składkami od wynagrodzeń miesięcznych pracowników PKN do 5 dnia następnego miesiąca. Zaliczki na podatek dochodowy były naliczane i odprowadzane razem z zaliczkami od wynagrodzeń miesięcznych pracowników PKN do dnia 20 kaŝdego miesiąca. Centrum Obsługi KPRM w dniu 9 stycznia 2007 r. 43 przypomniało Dyrektorowi WAG Panu Mieczysławowi Skryckiemu, Ŝe w związku z odwołaniem Pana Janusza Szymańskiego z funkcji Prezesa PKN w dniu 24 listopada 2006 r. wygasła Umowa o zakwaterowanie w budynku hotelowym Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zawarta w dniu 15 stycznia 2003 r. i w związku z tym prosił o zdanie i rozliczenie się z lokalu nr [...] 44. Informował teŝ, Ŝe od 25 stycznia 2007 r. zgodnie z 7 ust 3 Umowy zostanie Polski Komitet Normalizacyjny obciąŝony dwukrotną opłatą za bezumowne korzystanie z lokalu. Zgodnie z protokołem zdawczo-odbiorczym, Pan Janusz Szymański zdał przedmiotowy lokal w dniu 2 lutego 2007 r. Za okres od odwołania Pana Janusza Szymańskiego ze stanowiska Prezesa PKN do czasu zdania mieszkania, PKN tytułem czynszu zapłacił kwotę 2 216,86 zł. NaleŜność za ten okres Pan Szymański zwrócił Komitetowi w całości, z czego 2 204,94 zł 5 lutego 2007 r., 13 lutego 2007 r. 15,92 zł (nadpłata 4 zł). Tytułem zakwaterowania Pana Janusza Szymańskiego w okresie do Jego odwołania ze stanowiska Prezesa PKN, Komitet opłacił czynsz za lokal[...] 45 w łącznej kwocie ,36 zł. Kwoty płaconego czynszu, PKN traktował jako świadczenie rzeczowe na rzecz pracownika i stosownie do tego potrącał Panu Januszowi Szymańskiemu z Jego wynagrodzenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne. Potrącenia te wyniosły łącznie ,44 zł, w tym: zaliczki na podatek dochodowy 4 733,06 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 2 597,05 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne 3 147,33 zł. Od tego świadczenia w okresie lat PKN odprowadził składki na ubezpieczenia społeczne w łącznej kwocie 1 999,94 zł i składki na Fundusz Pracy 983,29 zł (łącznie 2 983,23 zł). Według wyjaśnień 46 Zastępcy Prezesa PKN Pana Tomasza Schweitzera, pytanie o to czy PKN obciąŝył Pana Janusza Szymańskiego tytułem poniesionych wydatków na jego zakwaterowanie w lokalu[...] 47 w okresie zajmowania stanowiska Prezesa PKN, a jeśli nie to dlaczego nie było 43 Pismo znak CO.WAB-IK/G-8/4/07 sygnował Dyrektor Centrum Obsługi KPRM Pan Paweł Przychodzeń 44...informacja wyłączona na podstawie art. 5 ust. 2 uoddip 45...jak przypis Wyjaśnienia z dnia 14 marca 2007 r jak przypis 44

12 Wykonanie budŝetu państwa w 2006 r. w części 65 Polski Komitet Normalizacyjny Str. 12 klarowne, mianowicie nie wiedział czy okres zajmowania stanowiska odnosi się do obciąŝenia, czy teŝ do zakwaterowania. Wyjaśniając brak obciąŝenia Pana Janusza Szymańskiego w okresie zajmowania stanowiska Prezesa PKN, odpowiedział, Ŝe brak obciąŝenia wynikał z umowy zawartej w tej sprawie pomiędzy PKN a Panem Januszem Szymańskim. Zgodnie z powołaną umową 48, Komitet reprezentowany przez ówcześnie po. dyrektora WAG Panią Kazimierę Piechocińską zobowiązał się do pokrywania opłat miesięcznych czynszu za korzystanie przez Pana Janusza Szymańskiego z przedmiotowego lokalu na podstawie faktur Administratora lokalu. [akta kontroli, str , i ] Wniosek nr 6 o ustanowienie rzetelnej ewidencji przejazdów samochodami słuŝbowymi i ich dysponentów, według odpowiedzi Prezesa PKN został zrealizowany poprzez: 1) Wykonanie w kwietniu 2006 r. przeglądu gospodarki samochodowej w PKN; 2) Przekazanie jednej osobie prowadzenia spraw związanych z rozliczeniem pracy kierowców i uŝytkowania pojazdów (sprawdzania i rozliczania w okresie miesięcznym); 3) SprzedaŜ samochodu Nissan Almera o nr rej WXA 252 E; 4) Zaprowadzenie ścisłej ewidencji za pokwitowaniem druków Rozliczenie przebiegu kilometrów i zuŝycia paliwa ; 5) Kierowców zapoznano z wewnętrznym uregulowaniem 49 gospodarowania samochodami osobowymi; 6) Sporządzono protokoły przekazania pojazdów do stałej obsługi i wyznaczono miejsca stałego garaŝowania pojazdów; 7) Sporządzanie co kwartał zbiorczej ewidencji przebiegu pojazdów i zuŝycia paliwa; 8) Kontrolowanie i zatwierdzanie przez dyrektora WAG dokumentów związanych z eksploatacją pojazdów. W 2006 r. gospodarka samochodami osobowymi w PKN była uregulowana instrukcją gospodarowania samochodami osobowymi wprowadzoną zarządzeniem Nr 23 Prezesa PKN z dnia 1 lipca 2005 r. w sprawie gospodarowania samochodami osobowymi w Polskim Komitecie Normalizacyjnym wraz ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniem nr 49 Prezesa PKN z dnia 9 listopada 2005 r. Za organizację gospodarki samochodowej PKN odpowiada Dyrektor WAG. W 2006 r. PKN posiadał 4 samochody, z których jeden marki Nissan Almera o numerze rejestracyjnym WXE 252 E został sprzedany w dniu 11 kwietnia 2006 r. Za miesiąc styczeń 2006 r. brak było rozliczenia przebiegu kilometrów i zuŝycia paliwa tego samochodu. Z porównania przebie- 48 Umowa z dnia 1 lipca 2004r. 49 Zarządzenie nr 23 Prezesa PKN z dnia 1 lipca 2005 r.

13 Wykonanie budŝetu państwa w 2006 r. w części 65 Polski Komitet Normalizacyjny Str. 13 gu kilometrów wg stanu na dzień 31 grudnia 2005 r. i na dzień 1 lutego 2006 r. wynikało Ŝe w styczniu 2006 r. samochód ten przejechał km. W lutym (przebieg km) i marcu (przebieg 850 km) dysponentem tego samochodu był b. Prezes PKN Pan Janusz Szymański, w kwietniu (przebieg 100 km) Dyrektor WAG Pan Mieczysław Skrycki. Kierującym samochodem był kierowca PKN [...] 50. Samochód Opel VIWARO WI był wykorzystywany dla celów słuŝbowych m. innymi celem odbioru przesyłek z Poczty Głównej, obsługi delegacji krajowych i zagranicznych, wyjazdów na szkolenia przewóz materiałów szkoleniowych, wyjazdów do oddziałów PKN w Katowicach i Łodzi itp. Wyłącznym dysponentem dwóch słuŝbowych samochodów osobowych marki VW Passat o numerach rejestracyjnych WI (benzyna) i WI (olej napędowy) w okresie do odwołania ze stanowiska Prezesa PKN był Pan Janusz Szymański. Samochodem o nr rej. WI dysponował do 23 listopada 2006 r., a samochód o nr rej WI wykorzystywał do 19 grudnia 2006 r. Na utrzymanie obu samochodów marki Passat w 2006 r. wydatkowano łącznie ,90 zł, z czego na samochód nr rej WI ,06 zł przy przebiegu km; na samochód WI przy przebiegu km ,84 zł, tj. odpowiednio na jeden kilometr 1,67 zł i 1,21 zł. Według wyjaśnienia 51 zastępcy Prezesa PKN Pana Tomasza Schweitzera utrzymywanie dwóch samochodów marki Passat nie ma celu, dlatego teŝ w dniu 1 marca 2007 r. zostało wszczęte postępowanie o zbycie samochodu słuŝbowego marki Passat o nr rejestracyjnym WI Według dokumentacji przebiegu samochodów 52, samochód WI w ciągu 2006 r. był uŝywany przez 185 dni przy przebiegu km. W styczniu 2006 r. wyłącznym kierującym tym samochodem był Pan Janusz Szymański, w lutym 2006 r. samochód ten nie był uŝywany, od marca 2006 r. kierującym tym samochodem był kierowca [...] 53. Samochód WI w 2006 r. był uŝywany w ciągu 171 dni przy przebiegu km, z czego osobiście przez Pana Janusza Szymańskiego przez 169 dni przy przebiegu km. Dodatkowo w styczniu 2006 r. Pan Janusz Szymański jako kierujący samochodem WI w ciągu 3 dni przejechał 970 km. Łącznie Pan Janusz Szymański w ciągu 171 dni, jako kierujący przejechał km (średnio 137 km dziennie). Według dokumentacji przebiegu samochodu nr rej WI w celach słuŝbowych poza Warszawę osobiście nim kierując Pan Janusz Szymański 50...informacja wyłączona na podstawie art. 5 ust. 2 uoddip 51 Wyjaśnienie z dnia 14 marca 2007 r. 52 Rozliczenie przebiegu kilometrów i zuŝycia paliwa pojazdów 53...jak przypis 50

14 Wykonanie budŝetu państwa w 2006 r. w części 65 Polski Komitet Normalizacyjny Str. 14 wyjeŝdŝał 21 razy przebywając trasę km, z czego w kierunku Białegostoku, BiałowieŜy, Ełku, Mikołajek i Suwałk 16 razy przejeŝdŝając km. Wyjazdy te następowały zwykle w piątek lub przed dniem świątecznym a powroty w soboty, niedziele lub poniedziałki. Np.: wyjazd i powrót 11 lutego (sobota) na trasie 486 km Warszawa Augustów Warszawa, wyjazd i powrót 18 lutego na trasie 548 km Warszawa Suwałki Warszawa, wyjazd 10 marca (piątek) na trasie 560 km Warszawa Suwałki - Warszawa, powrót 11 marca (sobota); wyjazd 28 kwietnia (piątek) na trasie 796 km Warszawa- Mikołajki -Białystok- Augustów- Białystok Warszawa, powrót 4 maja (czwartek); wyjazd 9 czerwca (piątek) na trasie 589 km Warszawa-BiałowieŜa- Białystok Warszawa, powrót 12 czerwca (poniedziałek); wyjazd 30 czerwca (piątek) na trasie 592 km Warszawa - Augustów-Białystok - Warszawa, powrót 3 lipca (poniedziałek); wyjazd 7 lipca (piątek) na trasie 601 km Warszawa Ełk Białystok Warszawa, powrót 10 lipca (poniedziałek); wyjazd 14 lipca (piątek) na trasie 617 km Warszawa Augustów - Białystok Warszawa, powrót 17 lipca (poniedziałek), wyjazd 20 października (piątek) na trasie 438 km Warszawa Białystok Warszawa, powrót 23 października (poniedziałek); wyjazd 17 listopada (piątek) na trasie 599 km Warszawa BiałowieŜa Białystok Warszawa, powrót 19 listopada (niedziela). W dniu 24 lipca 2006 r. (poniedziałek), według dokumentacji rozliczenia przebiegu samochodu Pan Janusz Szymański pojechał słuŝbowo do Białegostoku (218 km) i nie wykazał przejazdu powrotnego; w dniach od 25 do 28 lipca, samochód nie był uŝywany, a w dniach 29 i 30 lipca (sobota, niedziela) w celach prywatnych. Zgodnie z wyjaśnieniami Dyrektora Wydziału Organizacji i Informatyki Pani Urszuli Kosińskiej 54 oraz Dyrektora Wydziału Współpracy Międzynarodowej Pana Zygmunta Niechody 55, w 2006 r. w wykazanych terminach nie były organizowane Ŝadne narady ani spotkania poza Warszawą, nie było teŝ wizyt gości zagranicznych połączonych z wyjazdami poza Warszawę. Według pisemnych oświadczeń Pana Janusza Szymańskiego w celach prywatnych uŝywał ten samochód przez 42 dni przy przebiegu 8755 km (37,4 % wszystkich jego przejazdów). Za uŝywanie samochodu w celach prywatnych Pan Janusz Szymański był obciąŝany na podstawie jego pisemnych oświadczeń o pozasłuŝbowym uŝyciu samochodu 56 i prośbie o potrącenie z jego wynagrodzenia kosztu zakupu paliwa. W 2006 r. łączne potrącenie z wynagrodzenia p. Janusza Szymańskiego za rozliczone paliwo za okres do listopada 2006 r. (włącznie) na łącznej trasie km 57 wyniosło 1 608,71 zł. W okresie od 25 listopada do 19 grudnia 2006 r. Pan Janusz 54 Wyjaśnienie z dnia 16 stycznia 2007 r. 55 Wyjaśnienie z dnia 15 stycznia 2007 r. 56 Samochodu uŝywał 17 krotnie 57 W dokumentacji przebiegu p. Janusz Szymański wykazał prywatne uŝycie samochodu na trasie km

15 Wykonanie budŝetu państwa w 2006 r. w części 65 Polski Komitet Normalizacyjny Str. 15 Szymański przejechał prywatnie tym samochodem km. Wykorzystanie samochodu słuŝbowego PKN przez Pana Janusza Szymańskiego po odwołaniu ze stanowiska Prezesa PKN nastąpiło za zgodą Zastępcy Prezesa PKN Pana Tomasza Schweitzera. O wyraŝeniu tej zgody, Zastępca Prezesa PKN Pan Tomasz Schweitzer powiadomił pisemnie Dyrektora WAG pismem opatrzonym datą 27 listopada 2006 r. i liczbą dziennika PR /2006 odpowiednią dla korespondencji z dnia 27 grudnia 2006 r. 58 Według tego pisma, Pan Janusz Szymański miał zgodę Zastępcy Prezesa PKN Pana Tomasza Schweitzera na wykorzystanie samochodu nr rej WI do celów prywatnych od dnia 25 listopada 2006 r. przez okres niezbędny do rozliczenia stanowiska Prezesa PKN i wykwaterowania z mieszkania słuŝbowego. Pan Janusz Szymański zdał samochód w dniu 19 grudnia 2006 r., W dniu 21 grudnia 2006 r. Zastępca Prezesa PKN Pan Tomasz Schweitzer polecił kierowcy[...] 59 odwiezienie Pana Janusza Szymańskiego samochodem marki VW Passat nr rej. WI do jego stałego miejsca zamieszkania w [...] 60. Przebieg wyniósł 420 km. Na dokonanie potrącenia z wynagrodzenia kosztu zuŝycia paliwa Pan Janusz Szymański wyraził zgodę na piśmie opatrzonym datą 21 grudnia 2006 r. Według wyjaśnienia 61 Dyrektora WAG Pana Mieczysława Skryckiego, pismo to przekazał do sekretariatu Zastępcy Prezesa PKN w celu uzyskania podpisu Pana Janusza Szymańskiego. W dniu 19 stycznia 2007 r. 62, Zastępca Prezesa PKN Pan Tomasz Schweitzer, w związku z kontrolą prosił Pana Janusza Szymańskiego o rozliczenie się z telefonu komórkowego i palmtopa oraz podpisanie oświadczenia o wyraŝeniu zgody na potrącenie z wynagrodzenia kwoty wynikającej z korzystania z lokalu po terminie odwołania. Za prywatne uŝycie samochodu w grudniu 2006 r. potrącenia za paliwo z wynagrodzenia Pana Janusza Szymańskiego kwoty w wysokości 498,86 zł dokonano w styczniu 2007 r. UŜytkowany majątek PKN, Pan Janusz Szymański (komputer przenośny, laptop, drukarki, telefon komórkowy) zwracał w okresie do 25 stycznia 2007 r. Zastępca Prezesa PKN Pan Tomasz Schweitzer w sprawach dotyczących uŝyczenia Panu Januszowi Szymańskiemu samochodu w celach prywatnych wyjaśniał 63, Ŝe: tak wypadało wobec byłego Prezesa PKN i jest przekonany o słuszności swoich decyzji w tej sprawie. Pan Janusz Szymański mieszka na stałe w [...] 64, trudno jest zlikwidować wszystko w 58 Pismo to Dyrektor WAG Pan Mieczysław Skrycki otrzymał w pierwszych dniach stycznia 2007 r informacja wyłączona na podstawie art. 5 ust. 2 uoddip 60...informacja wyłączona na podstawie art. 5 ust 2 uoddip 61 Wyjaśnienie z dnia 6 marca 2007 r. 62 Pismo znak PR / Wyjaśnienie z dnia 14 marca r informacja wyłączona na podstawie art. 5 ust. 2 uoddip

16 Wykonanie budŝetu państwa w 2006 r. w części 65 Polski Komitet Normalizacyjny Str. 16 jednej chwili. Bezpośrednio po odwołaniu poprosił Pana Dyrektora M. Skryckiego o rozliczenie sprawy Pana Janusza Szymańskiego w moŝliwie najkrótszym okresie, ale w sposób taktowny. Pisemnie potwierdził dla Pana Dyrektora M. Skryckiego, Ŝe wyraził zgodę na uŝywanie samochodu słuŝbowego PKN w celach prywatnych przez Pana Janusza Szymańskiego, a pismo to opatrzono przez pomyłkę datą listopadową. Powodem rozbieŝności między datą wystawienia pisma a dostarczeniem do Wydziału Kadr, Płac i Szkolenia był termin uzyskania podpisu Pana Janusza Szymańskiego pod oświadczeniem (wyraŝeniem zgody na potrącenie kosztu paliwa z wynagrodzenia); polecił odwiezienie w dniu 21 grudnia 2006 r. Pana Janusza Szymańskiego do jego miejsca zamieszkania w [...] 65, bo uwaŝał, Ŝe tak wypada wobec byłego Prezesa PKN i jest przekonany o słuszności tej decyzji. GaraŜowanie samochodów PKN Według oceny Dyrektora WAG Pana Mieczysława Skryckiego 66, prowadzony w PKN system parkowania i garaŝowania pojazdów słuŝbowych zapewnia właściwe zabezpieczenie samochodów przed kradzieŝą lub kradzieŝą z włamaniem. W czasie godzin pracy samochody są parkowane na postoju przy siedzibie PKN oraz na parkingu firmy Towing na Placu Powstańców w Warszawie z miesięczną opłatą za parkowanie dzienne w wysokości 400 zł za 1 miejsce. Poza godzinami pracy samochody garaŝują: 1) Opel Viwaro: w podziemnym parkingu firmy Marcol przy Placu Defilad w Warszawie z opłatą miesięczną 390 zł brutto (abonament całodobowy). Według umowy zawartej 25 lipca 2006 r. na świadczenie usługi parkingowej na okres do 31 lipca 2010 r. w garaŝu podziemnym na Placu Defilad, miesięczna opłata za abonament całodobowy (24 h) wynosi 390 zł, dzienny ( ) 300 zł, nocny ( ) zł; 2) VW Passat WI w czasie uŝytkowania przez b. Prezesa PKN w miejscu jego zakwaterowania w Warszawie [...] 67, a od 20 grudnia 2006 r. na parkingu podziemnym na Placu Defilad w Warszawie; 3) VW Passat WI w garaŝu na posesji w miejscu zamieszkania kierowcy PKN [...] 68. Według umów najmu garaŝu zawartych pomiędzy PKN a Panem[...] 69 miesięczny czynsz za najem garaŝu wynosi 400 zł. Były to umowy: umowa zawarta 30 czerwca 2005 r jak w przypisie Notatka z dnia 24 kwietnia 2006 r. Dla prezesa PKN 67...informacja wyłączona na podstawie art. 5ust 2 uoddip 68...informacja wyłączona na podstawie art. 5 ust. 2 uoddip 69...informacja wyłączona na podstawie art. 5 ust.2 uoddip

17 Wykonanie budŝetu państwa w 2006 r. w części 65 Polski Komitet Normalizacyjny Str. 17 na okres do dnia 30 czerwca 2006 r. oraz umowa zawarta w dniu 1 lipca 2006 r. na okres do 31 grudnia 2006 r. Obie umowy ze strony PKN podpisał Prezes PKN Pan Janusz Szymański. W dniu 29 grudnia 2006 r. PKN reprezentowany przez Zastępcę Prezesa PKN Pana Tomasza Schweitzera, zawarł z Panem [...] 70 kolejną umowę 71 na okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do 30 czerwca 2007 r. równieŝ z miesięcznie płatnym czynszem w wysokości 400 zł. Za gara- Ŝowanie samochodu w 2006 r. Panu[...] 72 wypłacono zł. Zgodnie z oświadczeniem 73 Pana [...] 74, odległość z jego garaŝu [...] 75 do siedziby PKN wynosi 11,6 km a trasa powrotna PKN - garaŝ wynosi 11,3 km. W ww. umowach z dnia 1 lipca 2006 r. i 29 grudnia 2006 r. wynajmujący [...] 76 oświadczył 77, Ŝe przedmiot najmu jest ubezpieczony, ale do umowy nie załączono stosownego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie garaŝu. Pan[...] 78 wyjaśnił 79, Ŝe podpisał w przedmiotowych umowach, Ŝe przedmiot najmu jest ubezpieczony nie czytając dokładnie treści umowy; w poprzednich umowach takiego zapisu nie było. Dyrektor WAG Pan Mieczysław Skrycki wyjaśnił 80, Ŝe nie przypuszczał, Ŝe garaŝ nie ma takiego ubezpieczenia z uwagi na podpisanie przez Pana [...] 81 umowy najmu garaŝu. Zastępca Prezesa PKN Pan Tomasz Schweitzer zawarcie kolejnej umowy na garaŝowanie samochodu słuŝbowego PKN w garaŝu kierowcy wyjaśniał 82 Ŝe: podjął decyzję o dalszym utrzymaniu istniejącego stanu biorąc pod uwagę przede wszystkim dyspozycyjność kierowcy Prezesa ; zdarzają się przypadki wykorzystywania samochodu we wczesnych godzinach rannych i nocnych. Biorąc pod uwagę, Ŝe cena najmu jest wyŝsza o 10 zł niŝ na parkingu na Placu Defilad, umowę zawarł tylko na pół roku (...) nie rozumie, jakie znaczenie ma przytoczona cena parkowania w godzinach nocnych; trudno się Mu wypowiadać w sprawach dotyczących parkowania samochodów, poniewaŝ dotąd nie dorobił się samochodu i zagadnienia parkowania są mu obce informacja wyłączona na podstawie art. 5 ust. 2 uoddip 71 Umowa WAG / jak w przypisie Oświadczenie z dnia 6 marca 2004 r informacja wyłączona na podstawie art. 5 ust. 2 uoddip 75...informacja wyłączona na podstawie art. 5 ust. 2 uoddip 76...jak w przypisie umowy 78...informacja wyłączona na podstawie art. 5 ust. 2 uoddip 79 Wyjaśnienie z dnia 9 lutego 2007 r. 80 Wyjaśnienie z dnia 1 marca 2007 r informacja wyłączona na podstawie przepisu art. 5 ust. 2 uoddip 82 Wyjaśnienie z dnia 14 marca 2007 r.

18 Wykonanie budŝetu państwa w 2006 r. w części 65 Polski Komitet Normalizacyjny Str. 18 [akta kontroli, str , , , , , , i ] Wniosek nr 7 o zamieszczenie na stronie internetowej PKN w Biuletynie Informacji Publicznej dokumentacji przebiegu i efektów kontroli przeprowadzonych w Polskim Komitecie Normalizacyjnym w 2006 r. był częściowo zrealizowany. W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne Prezes PKN powiadomił, Ŝe problem ten zostanie poddany wnikliwej analizie oraz, Ŝe polecił dokonanie interpretacji przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej w zakresie czy PKN jest jednostką zobowiązaną do udostępniania protokołów kontroli i wystąpień pokontrolnych w Biuletynie Informacji Publicznej. Według wyjaśnienia 83 Dyrektora Wydziału Prawnego Pana Macieja Pieli, Prezes PKN Pan Janusz Szymański ustnie polecił Jemu dokonanie przeglądu stron internetowych urzędów i instytucji państwowych pod kątem zamieszczania przez te podmioty materiałów z kontroli w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Przeglądu takiego dokonał i o jego wynikał poinformował, mianowicie, Ŝe praktyka jest róŝna, a podmioty publikują materiały w róŝny sposób i w zróŝnicowanym zakresie. Miało to miejsce na początku października 2006 r. W latach w PKN przeprowadzonych i w pełni zakończonych zostało 6 kontroli (były to kontrole ). Na stronie internetowej w BIP w dniu 19 grudnia 2006 r. zamieszczono Informację o wynikach kontroli wykonania budŝetu państwa w 2005 r. w części 65 PKN oraz stanowisko Prezesa PKN do tej informacji, z tym Ŝe Informacja była zamieszczona pod hasłem stanowisko Prezesa PKN, a stanowisko Prezesa PKN pod hasłem Informacja. W czasie kontroli, tj. w dniu 12 stycznia 2007 r. zamieszczono opracowaną przez Informację o wynikach kontroli wykonania budŝetu państwa w 2004 r. wraz ze stanowiskiem Prezesa PKN do tej informacji. Na stronie BIP nie zamieszczono dokumentacji przebiegu tych kontroli: protokołów kontroli, wystąpień pokontrolnych oraz stanowisk stron do tych dokumentów. śadnej informacji nie zamieszczono o pozostałych 4 kontrolach prowadzonych przez : w tym 3 prowadzonych w 2004 r.(wykonanie budŝetu państwa w 2003 r. w części 65. PKN, gospodarowania środkami specjalnymi, współpraca PKN z WN Alfa Wero w zakresie druku i dystrybucji norm i wydawnictw normalizacyjnych) oraz kontroli likwidacji środków specjalnych oraz utworzenia i funkcjonowania nowych form gospodarowania środkami publicznymi przeprowadzonej w 2005 r. Dyrektor Wydziału Organizacji i Informatyki 84, Pani Urszula Kosińska wyjaśniała 85, 83 Pismo znak WPR-080-8/2007 z dnia 26 stycznia 2007 r. 84 Dalej WOI 85 Wyjaśnienie z dnia 12 stycznia 2007 r.

19 Wykonanie budŝetu państwa w 2006 r. w części 65 Polski Komitet Normalizacyjny Str. 19 Ŝe stwierdzony błąd w odwrotnym zmieszczeniu dokumentów został poprawiony. Wyjaśniła teŝ, Ŝe pracownik WOI publikuje informacje dostarczane przez komórki organizacyjne wg kompetencji. Dokumenty związane z kontrolą zewnętrzną są w gestii Prezesa PKN. O przekazanie do WOI kompletu materiałów raportów z kontroli przeprowadzonych przez i inne jednostki kontroli w celu umieszczenia ich w BIP, wystąpiła w dniu 8 września 2006 r. do Dyrektora Wydziału Prawnego Pana Macieja Pieli. W odpowiedzi 86 Pan Maciej Piela przekazał opinię prawną 87 radcy prawnego Wicedyrektora Wydziału Prawnego PKN Pani Teresy Stecyk stwierdzającą, Ŝe PKN ma obowiązek udostępniania w BIP dokumentacji przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających oraz Ŝe informacje takie powinny być udostępnione po zakończeniu całego toku kontroli. Dyrektor WOI Pani Urszula Kosińska wyjaśniła teŝ, Ŝe poleciła pracownikowi WOI przygotowanie aktualizacji Procedury Z 5 P1 88 utrzymania stron www, podstrony Intrapkn i strony BIP oraz, Ŝe uzupełnienie informacji o dokumenty dotyczące przeprowadzonej kontroli w 2005 r. nastąpiło w porozumieniu z Zastępcą Prezesa PKN Panem Tomaszem Schweitzerem. W dniu 29 stycznia 2007 r. 89 Zastępca Prezesa PKN Pan Tomasz Schweitzer polecił Pełnomocnikowi Ochrony Informacji Niejawnych przygotowanie dokumentów do umieszczenia na stronie internetowej PKN. Pełną dokumentację kontroli (protokoły kontroli, wystąpienia, informacje, stanowiska stron) prowadzonych przez w latach opublikowano w BIP w dniu 19 lutego 2007 r. oraz dokumenty związane z realizacją przeprowadzonej w PKN w 2004 r. kontroli doraźnej współpracy PKN z firmą Alfa-Wero w zakresie druku oraz dystrybucji norm i wydawnictw normalizacyjnych w latach oraz działań PKN w zakresie przygotowania i podpisywania oraz realizacji umów o pracę Sekretariatów Komitetów Technicznych PKN (wystąpienie pokontrolne, informację oraz stanowisko Prezesa PKN do tych dokumentów). W BIP nie zostały opublikowane wyniki przeprowadzonej w dniach grudnia 2006 r. przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyŜszego kontroli realizacji projektu Portal e-norma. O wykonaniu zaleceń pokontrolnych PKN powiadomił jednostkę kontrolującą w dniu 31 stycznia 2007 r. 90 [akta kontroli, str , i ] 86 Pismo znak WPR /2006 z dnia 6 października 2006 r. 87 Opinia z dnia 6 października 2006 r. 88 Procedura Z 5 P 1. nie obejmuje zagadnienia zamieszczania w BIP informacji o wynikach kontroli, Procedura funkcjonuje w ramach systemu zarządzania jakością PN-EN 9001: Pismo znak PR / Pismo znak PR /2007

20 Wykonanie budŝetu państwa w 2006 r. w części 65 Polski Komitet Normalizacyjny Str Stosowanie mierników wykonania zadań PKN opracował klasyfikację realizowanych zadań dla zadań objętych Systemem Zarządzania Jakością 91 wg PN-EN ISO:2001. Klasyfikacja jest wykorzystywana dla oceny efektywności SZJ oraz jego skuteczności w realizacji Polityki Jakości przyjętej przez PKN. Audytowaniu podlegają: opracowywanie, publikowanie oraz sprzedaŝ Polskich Norm i innych dokumentów normalizacyjnych, opracowywanie i sprzedaŝ informacji normalizacyjnej, wydawanie certyfikatów zgodności z Polską Normą. Metodologia gromadzenia i przetwarzania tych informacji jest opisana w procesach zarządczych realizacyjnych i wspierających oraz w procedurach i instrukcjach PKN. KaŜde zidentyfikowane w procedurach zadanie posiada swój opisany cel oraz przypisany do niego miernik. Dane jednostkowe powstają osobno w kaŝdej komórce organizacyjnej objętej SZJ i są przetwarzane na ich potrzeby. Informacje, dane zapisy w procedurach i procesach są weryfikowane/sprawdzane/uzupełniane/poprawiane i aktualizowane przez osoby odpowiedzialne za procesy. Audytorzy wewnętrzni sprawdzają zapewnienie planowego, systematycznego i niezaleŝnego badania zgodności i efektywności SZJ w zakresie wymagań normy PN-EN ISO 9001:2001 oraz innych załoŝeń i celów systemu. W 2006 r. odbyły się 22 audity wewnętrzne, w tym takŝe w jednostkach w Łodzi i Katowicach. Ponadto wszelkie informacje, dane i mierniki są prezentowane i weryfikowane dwa razy w roku (w lutym i wrześniu) podczas organizowanego przez Prezesa PKN przy współpracy z Pełnomocnikiem ds. SZJ Przeglądu Systemu Zarządzania Jakością w PKN. Celem przeglądu jest ocena skuteczności wdroŝonego i doskonalonego SZJ. Dyrektorzy poszczególnych komórek organizacyjnych oraz Pełnomocnik ds. SZJ odpowiadają za opracowanie i analizę danych ze swoich obszarów, a następnie za prezentację na przeglądzie wyznaczonych tematów. Na kaŝdym przeglądzie ustalane są zalecenia i działania doskonalące. Na kolejnym przeglądzie omawiana jest realizacja zaleceń i wdroŝenia udoskonaleń z poprzedniego przeglądu SZJ. Zgodnie z procedurą Nr Z 2.1 Planowanie budŝetu dyrektorzy komórek organizacyjnych przygotowują propozycje projektu planu dochodów i wydatków. Zbiorcze zestawienie propozycji do projektu budŝetu PKN dokonywał Wydział Finansowy (WFN). Monitorowanie wykonania budŝetu przy współpracy dyrektorów komórek organizacyjnych i przedstawianie informacji dla Prezesa PKN zgodnie z ww. Procedurą - było zadaniem dyrektora WFN. Procedura nie określa terminów i formy tych informacji. Dyrektor WFN w czasie przeglądów nie prezentował danych o realizacji budŝetu 2006 r. [akta kontroli, str ] 2. Poprawność sporządzania ksiąg rachunkowych 91 Dalej SZJ

Pan Władysław Mitręga Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego w Kielcach

Pan Władysław Mitręga Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego w Kielcach Kielce, dnia 1 kwietnia 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W KIELCACH Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 4 25-520 KIELCE tel. 344-55-75, tel./fax 344-66-15 e-mail: lki@nik.gov.p P/07/141 LKI-4100-3-08

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Katowice, dnia 12 kwietnia 2010 r. LKA-4100-03-02/2010/P/09/006 Pan Mieczysław Putek Dyrektor Sądu Okręgowego w Bielsku Białej Na podstawie art. 2 ust. 1

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 8, 35-016 Rzeszów Rzeszów, dnia kwietnia 2009 r.

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 8, 35-016 Rzeszów Rzeszów, dnia kwietnia 2009 r. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 8, 35-016 Rzeszów Rzeszów, dnia kwietnia 2009 r. P/08/037 LRZ-410-05-1/09 Pan Piotr Daniel Dyrektor Izby Celnej w Przemyślu Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Łódź, dnia listopada 2007 r. 90-980 Łódź, ul. Kilińskiego 210 tel. 683-11-00 fax 683-11-29

Łódź, dnia listopada 2007 r. 90-980 Łódź, ul. Kilińskiego 210 tel. 683-11-00 fax 683-11-29 Łódź, dnia listopada 2007 r. 90-980 Łódź, ul. Kilińskiego 210 tel. 683-11-00 fax 683-11-29 NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W ŁODZI DYREKTOR JANUSZ MAJ P/07/030 LLO-410-32-01/07 P a n i Helena PIETRASZKIEWICZ

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 8, Rzeszów Rzeszów, dnia kwietnia 2009 r.

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 8, Rzeszów Rzeszów, dnia kwietnia 2009 r. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 8, 35-016 Rzeszów Rzeszów, dnia kwietnia 2009 r. LRZ-410-01-2/02 P/08/153 Pan Janusz Olech Dyrektor Generalny Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Pani Beata Kurowska Prezes Sądu Rejonowego w Olsztynie

Pani Beata Kurowska Prezes Sądu Rejonowego w Olsztynie Olsztyn, dnia 24 marca 2009 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w OLSZTYNIE ul. Artyleryjska 3e 10-950 OLSZTYN tel./fax (0-89) 527-28-24, 534-94-00 P/08/007 LOL-410-04-01/09 Pani Beata Kurowska Prezes

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 8 kwietnia 2009 r. P/08/012 LOL- 410-08-01/09. Pan Jan Przybyłek p.o. Prokurator Okręgowy w Olsztynie. Wystąpienie pokontrolne

Olsztyn, dnia 8 kwietnia 2009 r. P/08/012 LOL- 410-08-01/09. Pan Jan Przybyłek p.o. Prokurator Okręgowy w Olsztynie. Wystąpienie pokontrolne 1 Olsztyn, dnia 8 kwietnia 2009 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w OLSZTYNIE ul. Artyleryjska 3e 10-950 OLSZTYN tel/fax (0-89) 527-28-24, 534-94-00 P/08/012 LOL- 410-08-01/09 Pan Jan Przybyłek p.o.

Bardziej szczegółowo

W toku kontroli ustalono co nast puje:

W toku kontroli ustalono co nast puje: PROTOKÓŁ KONTROLI Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie, ul. Jedności Narodowej 42, (kod: 70-415), REGON: 001036336, zwanego dalej ZZMiUW lub,,zarządem, który jest jednostką

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu Wrocław, dnia 11 kwietnia 2011 r. Pani ElŜbieta Szudrowicz Prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy LWR-4100-04-01/2011 P/10/021 Wystąpienie

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi Łódź, dnia kwietnia 2011 r. LLO-4100-02-02/2011 P/10/152 Pan Adam Stefan LEPA Łódzki Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego w Łodzi WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

Pan Zbigniew Urbaszek p.o. Naczelnika Urzędu Skarbowego w Końskich

Pan Zbigniew Urbaszek p.o. Naczelnika Urzędu Skarbowego w Końskich Kielce, dnia grudnia 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W KIELCACH Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 4 25-520 KIELCE tel. 041 344-55-75, tel./fax. 041 344-66-15 e-mail: lki@nik.gov.pl P/08/024

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.4.5.2013 Gliwice, 31 październik 2013 r. nr kor. UM-545165/2013 Pani Barbara Kozak PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7 ul. TARNOGÓRSKA 107 44-100 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100

Bardziej szczegółowo

Pan Adrian GIERCZAK Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego we Wrocławiu

Pan Adrian GIERCZAK Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego we Wrocławiu - 1 - P/07/166 LWR-41005-2/2008 Wrocław, dnia 16.04.2008 r. Pan Adrian GIERCZAK Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 9 kwietnia 2008 r.

Szczecin, dnia 9 kwietnia 2008 r. Szczecin, dnia 9 kwietnia 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI Delegatura w Szczecinie ul. Jacka OdrowąŜa 1, Szczecin tel. 091-423-17-76 LSZ-41081-1-08 P/07/104 tekst jednolity Pan Zdzisław Czerwik Kierownik

Bardziej szczegółowo

LKA 4100-04-01/2013 P/13/013 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4100-04-01/2013 P/13/013 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4100-04-01/2013 P/13/013 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/13/013 Wykonanie budŝetu państwa w 2012 r. cz. 86/15. Jednostka przeprowadzająca kontrolę

Bardziej szczegółowo

KBF-41002-1/07 P/06/035 Pani Ewa POLKOWSKA Szef Kancelarii Senatu

KBF-41002-1/07 P/06/035 Pani Ewa POLKOWSKA Szef Kancelarii Senatu Warszawa, kwietnia 2007 r. PREZES NAJWYśSZEJ IZBY KONTROLI MIROSŁAW SEKUŁA KBF-41002-1/07 P/06/035 Pani Ewa POLKOWSKA Szef Kancelarii Senatu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi Łódź, dnia lipca 2009 r. LLO-410-09-12/2009 P/09/152 Pan Jan SERAFIŃSKI Burmistrz Gminy i Miasta w Warcie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, stycznia 2008 r. PREZES NAJWYśSZEJ IZBY KONTROLI JACEK JEZIERSKI KBF-41110-1/07 R/07/001 Pan Michał SERZYCKI Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gliwice

Prezydent Miasta Gliwice Prezydent Miasta Gliwice KAW-09145/55/09 Gliwice, 01 lipiec 2009 r. Pani mgr Iwona Hrycyna-Mutz Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 ul. Pocztowa 31 Prezydent Miasta Urząd Miejski ul. Zwycięstwa 21 Tel. +48

Bardziej szczegółowo

WK.60/437/K-60/J-3/12 Urszula Badura Dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich we Wrocławiu ul. Januszowicka 15a 53-135 Wrocław

WK.60/437/K-60/J-3/12 Urszula Badura Dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich we Wrocławiu ul. Januszowicka 15a 53-135 Wrocław Wrocław, 20 lutego 2013 roku WK.60/437/K-60/J-3/12 Pani Urszula Badura Dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich we Wrocławiu ul. Januszowicka 15a 53-135 Wrocław Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr II/1122/2007 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 31 grudnia 2007 roku

Zarządzenie Nr II/1122/2007 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 31 grudnia 2007 roku Zarządzenie Nr II/1122/2007 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 31 grudnia 2007 roku w sprawie: szczegółowych zasad gospodarki finansowej gminnych jednostek budŝetowych w zakresie trybu

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE PREZES NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI Krzysztof Kwiatkowski LWA-4100-001-02/2014 P/14/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 listopada 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI. DELEGATURA W WARSZAWIE ul. Filtrowa 57, 00-950 Warszawa

Warszawa, dnia 28 listopada 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI. DELEGATURA W WARSZAWIE ul. Filtrowa 57, 00-950 Warszawa 1 Warszawa, dnia 28 listopada 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W WARSZAWIE ul. Filtrowa 57, 00-950 Warszawa tel. 444-57-72 fax. 444-57-62 P/08/139 LWA-41037-2-2008 Pan Mirosław Milewski Prezydent

Bardziej szczegółowo

Pani Małgorzata Mańka - Szulik Prezydent Miasta Zabrze

Pani Małgorzata Mańka - Szulik Prezydent Miasta Zabrze Pani Małgorzata Mańka - Szulik Prezydent Miasta Zabrze WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej Izbie Kontroli 1, zwanej dalej ustawą o NIK, NajwyŜsza

Bardziej szczegółowo

WK.60/318/K-35/J/13 Danuta Martyniszyn-Gołojuch Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Lądku-Zdroju

WK.60/318/K-35/J/13 Danuta Martyniszyn-Gołojuch Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Lądku-Zdroju Wrocław, 25 listopada 2013 roku WK.60/318/K-35/J/13 Pani Danuta Martyniszyn-Gołojuch Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Lądku-Zdroju ul. Kościelna 31 57-540 Lądek-Zdrój Regionalna

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra, NAJWYśSZA IZBA KONTROLI Delegatura w Zielonej Górze u l. Podgórn a 9A Zi e lona G óra tel , fax

Zielona Góra, NAJWYśSZA IZBA KONTROLI Delegatura w Zielonej Górze u l. Podgórn a 9A Zi e lona G óra tel , fax NAJWYśSZA IZBA KONTROLI Delegatura w Zielonej Górze u l. Podgórn a 9A 65-213 Zi e lona G óra tel. 329-76-00, fax 329-76-39 Zielona Góra, 2007-04-05 LZG-41001-3/2007, P/06/160 Pan Mirosław Szarzyński Lubuski

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 3 Istotne postanowienia umowy w dniu...r. w Poznaniu pomiędzy: Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 18,

Bardziej szczegółowo

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W GDAŃSKU. Pan Wojciech Szczurek Prezydent Miasta Gdyni. LGD-41012-02-08 Gdańsk, dnia 22 października 2008r.

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W GDAŃSKU. Pan Wojciech Szczurek Prezydent Miasta Gdyni. LGD-41012-02-08 Gdańsk, dnia 22 października 2008r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W GDAŃSKU ul. Wały Jagiellońskie 36, 80-853 Gdańsk tel. (058) 301-82-11 fax (058) 301-13-14 NIP 583-25-68-765 Regon 000000081 LGD-41012-02-08 Gdańsk, dnia 22 października

Bardziej szczegółowo

Pani Małgorzata Janiszewska Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Kielcach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Kielce, dnia marca 2007 r.

Pani Małgorzata Janiszewska Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Kielcach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Kielce, dnia marca 2007 r. Kielce, dnia marca 2007 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W KIELCACH Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 4 25-520 KIELCE tel. 344-55-75, tel./fax 344-66-15 e-mail: lki@nik.gov.pl P/06/133 LKI-4101-3-07

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU 45-052 OPOLE ul. Oleska 19a Tel. centr. 077 453 86 36,37 Tel/Fax 077 453 73 68 E-mail: rio@rio.opole.pl www.rio.opole.pl NKO.401-15/2013 Opole, dnia 4 lipca 2013 r.

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Administracji Publicznej

NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Administracji Publicznej NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Administracji Publicznej Warszawa, dnia 4 września 2009 r. KAP-410-01-9/09 Pan Ryszard Rodzik Prezes Zarządu Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych START WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Radomiu.

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Radomiu. BK.0914-8/09 Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Radomiu. Na podstawie Polecenia SłuŜbowego Nr 8 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 17 marca 2009 r. pracownicy

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu Wrocław, dnia 19 kwietnia 2010 r. P/09/006 LWR-4100-03-01/2010 Pan Roman Purgał Dyrektor Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu Tekst jednolity uwzględniający postanowienia

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy ul. Wały Jagiellońskie 12 85-950 BYDGOSZCZ (052) 339-06-10 (052) 339-06-60 S/07/003 LBY-41103-2/07

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy ul. Wały Jagiellońskie 12 85-950 BYDGOSZCZ (052) 339-06-10 (052) 339-06-60 S/07/003 LBY-41103-2/07 1 Bydgoszcz, dnia.04. 2007 r. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy ul. Wały Jagiellońskie 12 85-950 BYDGOSZCZ (052) 339-06-10 (052) 339-06-60 S/07/003 LBY-41103-2/07 Sz. Pani ElŜbieta Lorenc

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ. UMOWA ( wzór)

Załącznik nr 3 do SIWZ. UMOWA ( wzór) Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA ( wzór) zawarta w dniu. 2011 r. w Poznaniu pomiędzy: Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań, NIP: 778-13-44-777

Bardziej szczegółowo

Pani Agnieszka Engler Dyrektor Zespołu Szkół

Pani Agnieszka Engler Dyrektor Zespołu Szkół Wrocław, 28 lutego 2008 roku WK.60/137/K-6/08 Pani Agnieszka Engler Dyrektor Zespołu Szkół ul. Żeromskiego 8 59 550 Wojcieszów Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu, działając na podstawie przepisów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja windykacji należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa w Urzędzie Gminy Stawiguda

Instrukcja windykacji należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa w Urzędzie Gminy Stawiguda Instrukcja windykacji należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa w Urzędzie Gminy Stawiguda Rozdział I. Przedmiot i zakres stosowania 1. Niniejsza instrukcja określa zasady

Bardziej szczegółowo

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze Zielona Góra, 2008-09-25 RIO.I-092/130/08 Pan Zdzisław Mogilnicki Kierownik Gminnego Ośrodka Zdrowia w Babimoście WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Regionalna Izba Obrachunkowa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 33/2010 Wójta Gminy Kołczygłowy z dnia 21 czerwca 2010 r.

Zarządzenie Nr 33/2010 Wójta Gminy Kołczygłowy z dnia 21 czerwca 2010 r. Zarządzenie Nr 33/2010 Wójta Gminy Kołczygłowy z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze słuŝbowych kart płatniczych przy dokonywaniu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 112/10 Burmistrza Bytomia Odrzańskiego z dnia 30 listopada 2010r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 112/10 Burmistrza Bytomia Odrzańskiego z dnia 30 listopada 2010r. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 112/10 Burmistrza Bytomia Odrzańskiego z dnia 30 listopada 2010r. 4. ZASADY RACHUNKOWOŚCI PRZDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDśETU UNII EUROPEJSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 42 /2016 Burmistrza Tyszowiec z dnia 25 maja 2016 r.

Zarządzenie Nr 42 /2016 Burmistrza Tyszowiec z dnia 25 maja 2016 r. Zarządzenie Nr 42 /2016 Burmistrza Tyszowiec z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

Kontrola zarządcza w Zespole Szkół Publicznych w Borzechowie REGULAMIN KONTROLI FINANSOWEJ

Kontrola zarządcza w Zespole Szkół Publicznych w Borzechowie REGULAMIN KONTROLI FINANSOWEJ Załącznik nr 7 do regulaminu kontroli zarządczej REGULAMIN KONTROLI FINANSOWEJ 1 1. Kontrola finansowa jest elementem kontroli zarządczej. Jej przedmiotem są w szczególności procesy związane z gromadzeniem

Bardziej szczegółowo

Zasady ewidencji księgowej rozrachunków oraz rozliczeń w zakresie windykacji naleŝności z tytułu wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego.

Zasady ewidencji księgowej rozrachunków oraz rozliczeń w zakresie windykacji naleŝności z tytułu wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego. . Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 4147/2010 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 30 listopada 2010 roku Zasady ewidencji księgowej rozrachunków oraz rozliczeń w zakresie windykacji naleŝności z tytułu wypłaconych

Bardziej szczegółowo

PRZEBIEG I EFEKTY KONTROLI przeprowadzonej przez WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA w II półroczu 2011 roku.

PRZEBIEG I EFEKTY KONTROLI przeprowadzonej przez WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA w II półroczu 2011 roku. Kontrola planowana PRZEBIEG I EFEKTY KONTROLI przeprowadzonej przez WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA w II półroczu 2011 roku. Znak sprawy 1. 2. Nazwa jednostki kontrolowanej 3. Adres jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gliwice

Prezydent Miasta Gliwice Prezydent Miasta Gliwice KAW.0914-3 - 10/07 Gliwice, dnia 19 czerwiec 2007 r. 2007-320991 Prezydent Miasta ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel. +48 (32) 230-6951 Fax +48 (32) 231-2725 pm@um.gliwice.pl

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 kwietnia 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w WARSZAWIE

Warszawa, dnia 14 kwietnia 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w WARSZAWIE NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w WARSZAWIE Warszawa, dnia 14 kwietnia 2008 r. ul. Filtrowa 57, 00-950 Warszawa tel. 444-57-72 fax. 444-57-62 P/07/093 LWA-41003-3-2008 Pan Andrzej Siemoński Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Zarząd Przedsiębiorstwa Rolnego AGRO-FERM Spółka z o.o. w Wierzbicy Górnej

Zarząd Przedsiębiorstwa Rolnego AGRO-FERM Spółka z o.o. w Wierzbicy Górnej Opole, dnia 26 lipca 2007 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w Opolu 45-075 Opole, ul. Krakowska 28 (077) 4003000, fax (077) 4545330 P/07/112 LOP-41005-2-2007 Zarząd Przedsiębiorstwa Rolnego AGRO-FERM

Bardziej szczegółowo

Pan Jarosław Filek Prokurator Okręgowy w Świdnicy

Pan Jarosław Filek Prokurator Okręgowy w Świdnicy - 1 - P/08/012 Wrocław, dnia 20 kwietnia 2009 r. LWR-410-09-1/2009 Pan Jarosław Filek Prokurator Okręgowy w Świdnicy WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 roku

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Warszawie

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Warszawie NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Warszawie Warszawa, dnia 7 kwietnia 2010 r. Pan Andrzej Zaręba Dyrektor Wojewódzkiego Biura Techniki i Nadzoru Geodezyjno- Kartograficznego w Warszawie LWA-4100-05-06/2010

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA-4100-02-03/12 P/12/177 Warszawa, 05 kwietnia 2012 r. Pan Jaromir Grabowski Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia

Bardziej szczegółowo

Zasady ewidencji księgowej w zakresie podatku VAT w Urzędzie Miejskim w Radomiu.

Zasady ewidencji księgowej w zakresie podatku VAT w Urzędzie Miejskim w Radomiu. Zasady ewidencji księgowej w zakresie podatku VAT w Urzędzie Miejskim w Radomiu. Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 4147/2010 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 30 listopada 2010 roku 1. Niniejsze zasady regulują

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Warszawie

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Warszawie NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Warszawie Warszawa, dnia lutego 2010 r. Pani GraŜyna Lendzion Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie LWA- 4112-05-05/2009 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Gdańsk, dnia 13 kwietnia 2010 r. LGD-4110-002-01/2010 P/09/005 Pan Mieczysław Struk Marszałek Województwa Pomorskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.4.6.2013 Gliwice, 06 listopad 2013 r. nr kor. UM-564994/2013 Pani Małgorzata Bałuta PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 27 ul. TARGOSZA 3 44-121 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli. W toku kontroli ustalono, co następuje: 1. Opłaty sądowe przekazane na rachunki właściwych sądów.

Protokół kontroli. W toku kontroli ustalono, co następuje: 1. Opłaty sądowe przekazane na rachunki właściwych sądów. Protokół kontroli Kancelarii Notarialnej Notariusza Andrzeja Parizka w Zamościu ul. Kolegiacka 18 (kod pocztowy 22-400 Zamość), numer statystyczny REGON 950020292, zwanych w dalszej treści protokołu Kancelarią

Bardziej szczegółowo

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W ŁODZI ul. Kilińskiego 210, 90-980 Łódź 7 tel. 683-11-00 (fax) 683-11-29 skr. poczt. 243

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W ŁODZI ul. Kilińskiego 210, 90-980 Łódź 7 tel. 683-11-00 (fax) 683-11-29 skr. poczt. 243 Łódź, dnia sierpnia 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W ŁODZI ul. Kilińskiego 210, 90-980 Łódź 7 tel. 683-11-00 (fax) 683-11-29 skr. poczt. 243 P/08/045 LLO-410-18-03/08 P a n Jerzy SOKÓŁ Prezydent

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 0050.57.2013 Burmistrza Radzymina z dnia 8 lipca 2013 r.

Zarządzenie Nr 0050.57.2013 Burmistrza Radzymina z dnia 8 lipca 2013 r. Zarządzenie Nr 0050.57.2013 Burmistrza Radzymina z dnia 8 lipca 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu windykacji naleŝności Gminy Radzymin w Urzędzie Miasta i Gminy Radzymin Na podstawie art. 31 oraz

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW-09145/17/11 Gliwice, 24 listopad 2011 r. nr kor. UM-482929/2011 ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel. +48 32 231 30 41 Fax +48 32 231 27 25 boi@um.gliwice.pl www.gliwice.eu

Bardziej szczegółowo

Pan Zygmunt Gliszczyński Wójt Gminy Sadki ul. Mickiewicza Sadki

Pan Zygmunt Gliszczyński Wójt Gminy Sadki ul. Mickiewicza Sadki Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 5.07.2007r. RIO/KF/4104/17/2007 Pan Zygmunt Gliszczyński Wójt Gminy Sadki ul. Mickiewicza 6 89-110 Sadki Na podstawie art.1 ustawy z dnia 7 października

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 28 w Radomiu, ul. Jaracza 8.

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 28 w Radomiu, ul. Jaracza 8. BK.0914-17/09 Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 28 w Radomiu, ul. Jaracza 8. Na podstawie Polecenia SłuŜbowego Nr 17 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 19 maja 2009

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA w ZIELONEJ GÓRZE

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA w ZIELONEJ GÓRZE REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA w ZIELONEJ GÓRZE ul. Chmielna 13, 65-261 Zielona Góra, tel.: 068 329 19 00, fax: 068 329 19 03 www.zielonagora.rio.gov.pl; e-mail:zielonagora@rio.gov.pl Zielona Góra, 2012.01.26

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Publicznym Gimnazjum Nr 6 w Radomiu ul. Sadkowska 16.

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Publicznym Gimnazjum Nr 6 w Radomiu ul. Sadkowska 16. Radom dnia 24.06.2010r. BK.0914-20/10 Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Publicznym Gimnazjum Nr 6 w Radomiu ul. Sadkowska 16. Na podstawie Polecenia SłuŜbowego Nr 20 Prezydenta Miasta Radomia z

Bardziej szczegółowo

1. Rozliczenie wydatków wnioski o płatność. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 6 marca 2012 r. 1

1. Rozliczenie wydatków wnioski o płatność. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 6 marca 2012 r. 1 1. Rozliczenie wydatków wnioski o płatność Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 6 marca 2012 r. 1 Wniosek o płatność słuŝy dwóm celom: rozliczeniu wydatków poniesionych przez państwowe jednostki budŝetowe

Bardziej szczegółowo

Pan Artur Dmitruk Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Szczecinie

Pan Artur Dmitruk Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Szczecinie NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w SZCZECINIE 71-420 Szczecin, ul. Jacka OdrowąŜa 1 tel. 091 4231776 fax 091 4224581 P/07/031 LSZ - 41022-2-07 Szczecin, dnia stycznia 2008 r. Pan Artur Dmitruk Dyrektor

Bardziej szczegółowo

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W LUBLINIE ul. Okopowa 7, 20-001 Lublin tel. 081 53 64 120 fax. 081 53 64 111

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W LUBLINIE ul. Okopowa 7, 20-001 Lublin tel. 081 53 64 120 fax. 081 53 64 111 Lublin, dnia 02 grudnia 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W LUBLINIE ul. Okopowa 7, 20-001 Lublin tel. 081 53 64 120 fax. 081 53 64 111 LLU 41028-2-08 P/08/024 Pan Bernard Zięba p.o. Naczelnika

Bardziej szczegółowo

dziennika w postaci kolejno numerowanych stron, sumowanych w sposób ciągły.

dziennika w postaci kolejno numerowanych stron, sumowanych w sposób ciągły. UMOWA O PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH Zwaną dalej Umową zawarta w dniu..roku w Gdańsku pomiędzy: zwanym dalej Zleceniodawcą reprezentowanym przez:. a, Biurem Rachunkowym Tomasza Kaczorowskiego z siedzibą

Bardziej szczegółowo

WK.60/P-22/K-23/J/14 Stanisława Borodacz Dyrektor Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Wołowie

WK.60/P-22/K-23/J/14 Stanisława Borodacz Dyrektor Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Wołowie Wrocław, 16 lipca 2014 roku WK.60/P-22/K-23/J/14 Pani Stanisława Borodacz Dyrektor Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Wołowie ul. Tadeusza Kościuszki 27 56-100 Wołów Regionalna Izba Obrachunkowa we

Bardziej szczegółowo

Konkurs ofert NR KO/TM/12/08 na transport medyczny. Formularz nr 1. Pełna nazwa Oferenta: Adres siedziby: NIP: Regon: Strona 1 z 2

Konkurs ofert NR KO/TM/12/08 na transport medyczny. Formularz nr 1. Pełna nazwa Oferenta: Adres siedziby: NIP: Regon: Strona 1 z 2 Formularz nr 1 Pełna nazwa Oferenta: Adres siedziby: NIP: Regon: Strona 1 z 2 Oświadczam, Ŝe zapoznałem się z Ogłoszeniem o konkursie ofert na usługi medyczne oraz zapoznałem się warunkami konkursu ofert.

Bardziej szczegółowo

Pan Marek Kopel Prezydent Miasta Chorzów

Pan Marek Kopel Prezydent Miasta Chorzów Pan Marek Kopel Prezydent Miasta Chorzów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej Izbie Kontroli 1, zwanej dalej ustawą o NIK, NajwyŜsza Izba Kontroli

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.4.7.2014 Gliwice, 16 październik 2014 r. nr kor. UM-557526/2014 Pan Andrzej Bismor SZKOŁA PODSTAWOWA NR 36 ul. ROBOTNICZA 6 44-100 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice

Bardziej szczegółowo

Poznań, 19 sierpnia 2009 r. PS.I-3.0934-7/09. Pan Gerard Krzeszewski Wójt Gminy Malanów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Poznań, 19 sierpnia 2009 r. PS.I-3.0934-7/09. Pan Gerard Krzeszewski Wójt Gminy Malanów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, 19 sierpnia 2009 r. PS.I-3.0934-7/09 Pan Gerard Krzeszewski Wójt Gminy Malanów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH. Warszawa, dnia 29 czerwca 2012 r. Poz. 50 ZARZĄDZENIE NR 45. z dnia 21 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH. Warszawa, dnia 29 czerwca 2012 r. Poz. 50 ZARZĄDZENIE NR 45. z dnia 21 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH Warszawa, dnia 29 czerwca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 45 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dokonywania w resorcie spraw wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU 45-052 OPOLE ul. Oleska 19a Tel. centr. 077 453 86 36,37 Tel/Fax 077 453 73 68 E-mail: rio@rio.opole.pl www.rio.opole.pl NKO-401-12/2/12 Opole, dnia 15 czerwca 2012

Bardziej szczegółowo

Lp. Tytuł przelewu Data operacji Rachunek Odbiorcy Kwota przelewu

Lp. Tytuł przelewu Data operacji Rachunek Odbiorcy Kwota przelewu I WK60.24.2014.?9.7.8.. 2015 Kielce, 14.05.2015 r. Pan Krzysztof Nowak Wójt Gminy Słupia WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach, na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 7 października

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia/spaździernika 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.66.2014.1 F.? w":?>wna * 10. 2014 f ^ Pan Andrzej Rolle Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie Dyrektor Powiatowej Stacji

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE P/12/086 LKI-4100-04-01/2012 Kielce, dnia marca 2012 r. Pani Halina Ciągło Kierownik Finansowy Sądu Rejonowego w Kielcach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KNO-4100-04-02/2012 P/12/061 Warszawa, dnia 14 maja 2012 r. Pan Prof. dr hab. Michał Kleiber Prezes Polskiej Akademii Nauk WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994

Bardziej szczegółowo

sprawdzenie realizacji wniosków pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej na podstawie postanowienia nr 28/KSzW/2010.

sprawdzenie realizacji wniosków pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej na podstawie postanowienia nr 28/KSzW/2010. Departament Kontroli i Nadzoru MNiSW-DKN-WKR-1952-3522-10/JJ/12 Warszawa, 16 stycznia 2012 r. R A P O R T z kontroli w Parlamencie Studentów Rzeczypospolitej Polskiej i w Fundacji Parlamentu Studentów

Bardziej szczegółowo

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W ŁODZI ul. Kilińskiego 210, 90-980 Łódź 7 tel. 683-11-00 (fax) 683-11-29 skr. poczt. 243

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W ŁODZI ul. Kilińskiego 210, 90-980 Łódź 7 tel. 683-11-00 (fax) 683-11-29 skr. poczt. 243 Łódź, dnia lipca 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W ŁODZI ul. Kilińskiego 210, 90-980 Łódź 7 tel. 683-11-00 (fax) 683-11-29 skr. poczt. 243 P/08/044 LLO-410-15-02/08 Pan Zbigniew WILMAŃSKI Prezes

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PROWADZENIE KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. zawarta w Warszawie w dniu... 2014 roku, pomiędzy:

UMOWA O PROWADZENIE KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. zawarta w Warszawie w dniu... 2014 roku, pomiędzy: UMOWA O PROWADZENIE KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW zawarta w Warszawie w dniu... 2014 roku, pomiędzy: Iwoną Krakowiak, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Incomes.pl Biuro księgowo-rachunkowe Iwona

Bardziej szczegółowo

KGP 4114-004-05/2014 I/14/006 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KGP 4114-004-05/2014 I/14/006 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KGP 4114-004-05/2014 I/14/006 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki

Bardziej szczegółowo

L.dz. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Kontrola działalności finansowo gospodarczej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kazimierzy Wielkiej.

L.dz. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Kontrola działalności finansowo gospodarczej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kazimierzy Wielkiej. ' - «Kicii 11 li Punkt i' Klienta 19. MA;:, 2015 WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI L.dz. Kielce, 2015-03- Ą 3 Znak sprawy: FN.IY.431.2.6.2015 Pan Dariusz Doroz Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kazimierzy Wielkiej WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

Poznań, 16 marca 2010 r. PS.I-3.0932-2/10. Pan Ryszard Grobelny Prezydent Miasta Poznania WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Poznań, 16 marca 2010 r. PS.I-3.0932-2/10. Pan Ryszard Grobelny Prezydent Miasta Poznania WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, 16 marca 2010 r. PS.I-3.0932-2/10 Pan Ryszard Grobelny Prezydent Miasta Poznania WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Gdańsk, dnia 11 grudnia 2009 r. LGD-410-035-01-09 P/09/023 Pan Krzysztof Ptaszyński Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 8, 35-016 Rzeszów Rzeszów, dnia stycznia 2009 r.

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 8, 35-016 Rzeszów Rzeszów, dnia stycznia 2009 r. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 8, 35-016 Rzeszów Rzeszów, dnia stycznia 2009 r. P/08/164 LRZ -41021-2-08 Pan Polakowski Andrzej Dyrektor Generalny Poczty Polskiej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 8, Rzeszów Rzeszów, dnia grudnia 2008 r. LRZ

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 8, Rzeszów Rzeszów, dnia grudnia 2008 r. LRZ NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 8, 35-016 Rzeszów Rzeszów, dnia grudnia 2008 r. LRZ 410-16-2-08 P/08/023 Pan Piotr Hirszberg p.o. Naczelnika Urzędu Skarbowego w Przemyślu

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Katowice, dnia 2 lipca 2010 r. LKA-4101-03-02/2010/P/10/061 Pan Bogusław Śmigielski Marszałek Województwa Śląskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE P/12/052 KGP-4101-02-03/2012 Warszawa, dnia 31 lipca 2012 r. Pan Maciej Komosa Prezes Zarządu Unimor Radiocom Sp. z o.o. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 23 grudnia 1994

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH KART PŁATNICZYCH NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH KART PŁATNICZYCH NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 42/2015 Rektora UEP z dnia 24 lipca 2015 r. REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH KART PŁATNICZYCH NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 8, 35-016 Rzeszów Rzeszów, dnia kwietnia 2009 r.

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 8, 35-016 Rzeszów Rzeszów, dnia kwietnia 2009 r. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 8, 35-016 Rzeszów Rzeszów, dnia kwietnia 2009 r. LRZ-410-01-4/09 P/08/153 Pan Ryszard Witek Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Bardziej szczegółowo

Pan Adam Mierzwa Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gliwicach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pan Adam Mierzwa Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gliwicach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Pan Adam Mierzwa Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gliwicach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej Izbie Kontroli 1, zwanej dalej ustawą

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 5A DO SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 5A DO SIWZ Załącznik nr 2 do umowy ramowej nr.. Wzór umowy wykonawczej Umowa wykonawcza nr... zawarta w dniu...r. w Warszawie pomiędzy: Pocztą Polską Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, ul. Rakowiecka 26, 00-940

Bardziej szczegółowo

Miejska Biblioteka Publiczna w Sulejówku

Miejska Biblioteka Publiczna w Sulejówku Urząd Miasta Sulejówek ul. Dworcowa 55 05-070 Sulejówek PROTOKÓŁ Z KONTROLI NR 2/2007 Miejska Biblioteka Publiczna w Sulejówku Sulejówek 2007 1. INFORMACJE OGÓLNE Jednostka kontrolowana: Miejska Biblioteka

Bardziej szczegółowo

Pan Mariusz Burchart Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Kielcach

Pan Mariusz Burchart Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Kielcach Znak: FN.IV.431.31.2014 Kielce, dnia 15-10-2014 Pan Mariusz Burchart Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Kielcach SPRAWOZDANIE Z KONTROLI Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 23 stycznia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 8 /2012. Wójta Gminy Gniezno. dnia 24.04. 2012 roku.

Zarządzenie Nr 8 /2012. Wójta Gminy Gniezno. dnia 24.04. 2012 roku. Zarządzenie Nr 8 /2012 Wójta Gminy Gniezno dnia 24.04. 2012 roku. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości dotyczącej operacji Ogrodzenie boiska sportowego w Zdziechowie ramach działania 413 WdraŜanie

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne Kielce, dnia 22.10.2008 r. Znak: WK 60/29/3923/2008 Pan Roman Wojcieszek Prezydent Miasta Skarżysko-Kamienna Wystąpienie pokontrolne Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Publicznym Ogródku Jordanowskim w Radomiu.

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Publicznym Ogródku Jordanowskim w Radomiu. Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Publicznym Ogródku Jordanowskim w Radomiu. Na podstawie Polecenia SłuŜbowego Nr 24 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 10 czerwca 2010 r. pracownicy Biura Kontroli

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU 45-052 OPOLE ul. Oleska 19a Tel. centr. 453-86 - 36, 37 Tel/Fax - 453-73 - 68 E-mail: rio@rio.opole.pl ZK- 401-46 /04 Opole, 4 marca 2005 r. Pan Henryk Mamala Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne Kielce, dnia 29 sierpnia 2011 r. WK-60.23.3606.2011 Pani Jolanta Anielska Dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej im. gen. Franciszka Kamińskiego w Bejscach 28-512 Bejsce 233 Wystąpienie pokontrolne Regionalna

Bardziej szczegółowo

Koniec roku w organizacji obowiązki!

Koniec roku w organizacji obowiązki! Koniec roku w organizacji obowiązki! Koniec roku to gorący czas podsumowań, sporządzania sprawozdań i rozliczeń. Sprawozdawczość dotyczy zarówno całej organizacji, jak i poszczególnych projektów, z których

Bardziej szczegółowo