Kontrolą objęto wykonanie budŝetu państwa w 2006 r. w części 65 Polski Komitet Normalizacyjny.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kontrolą objęto wykonanie budŝetu państwa w 2006 r. w części 65 Polski Komitet Normalizacyjny."

Transkrypt

1 Tekst dokumentu ujednolicony po rozpatrzeniu zastrzeŝeń zgłoszonych do protokołu kontroli przez Komisję Odwoławczą w Departamencie Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji NajwyŜszej Izby Kontroli P ROT O K Ó Ł K O N T R O L I Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Warszawie, ul Świętokrzyska 14 (kod ) zwanego dalej PKN lub Komitetem posiadającego nr statystyczny: Kontrolę, na podstawie upowaŝnienia Nr z dnia 3 stycznia 2007 r., w okresie od dnia 5 stycznia 2007 r. do dnia 23 marca 2007 r., przeprowadziła główny specjalista kontroli państwowej Anna Serafin oraz, w okresie od 28 lutego do 16 marca 2007 r., z przerwą w dniach 8-9 marca 2007 r., Zbigniew Gołębiewski główny specjalista kontroli państwowej, na podstawie upowaŝnienia Nr z dnia 26 lutego 2007 r. obydwoje z Departamentu Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji NajwyŜszej Izby Kontroli. [Akta kontroli, strony 1-2b] Do wykonywania zadań Prezesa PKN określonych w ustawie z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji 1 do czasu powołania Prezesa PKN w trybie konkursu, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych 2 Prezes Rady Ministrów w dniu 5 grudnia 2006 r. 3 upowaŝnił Pana Tomasza Henryka Schweitzera, zajmującego stanowisko Zastępcy Prezesa PKN. Na stanowisko Zastępcy Prezesa PKN Pan Tomasz Henryk Schweitzer został powołany z dniem 24 listopada 2006 r. W okresie od dnia 31 grudnia 2002 r. do dnia 24 listopada 2006 r. Prezesem PKN był Pan Janusz Szymański. [Akta kontroli, strony 3-10] Kontrolą objęto wykonanie budŝetu państwa w 2006 r. w części 65 Polski Komitet Normalizacyjny. W wyniku kontroli ustalono co następuje: 1. Część ogólna 1 Dz.U. Nr 169, poz ze zm. 2 Dz.U. Nr 169, poz ze zm. 3 Pismo znak DPZK (4)/06

2 Wykonanie budŝetu państwa w 2006 r. w części 65 Polski Komitet Normalizacyjny Str Nadzór i kontrola gospodarki finansowej Okresowe analizy wykonania budŝetu Zgodnie z procedurą Nr Z 2.1 procesu planowanie budŝetu, obowiązującą w PKN od 22 października 2004 r. za monitorowanie wykonania budŝetu odpowiadał dyrektor Wydziału Finansowego. W roku budŝetowym Dyrektor Wydziału Finansowego sporządzał w okresach miesięcznych informację dla Prezesa PKN o wykonaniu (narastająco) planu rocznego dochodów i wydatków. Według wyjaśnienia 4 Dyrektora WFN Pana Krzysztofa Ciszewskiego, po otrzymaniu informacji WFN o wykonaniu budŝetu o której mowa powyŝej, Prezes PKN Pan Janusz Szymański, a potem Zastępca Prezesa Pan Tomasz Schweitzer, przeprowadzali rozmowy z dyrektorami upowaŝnionymi do dysponowania środkami i często w ich wyniku dokonywano przesunięć środków. NiezaleŜnie od tego, kontrolując wykonanie dochodów, Główny Księgowy wysyłał upomnienia do dłuŝników. W 2006 r. wysłano 1070 upomnień. Dyrektor WFN nie wyjaśnił dlaczego nie formułował i nie przedstawiał wniosków wynikających z comiesięcznych analiz finansowych wykonania budŝetu w roku budŝetowym [akta kontroli, str , ] Audyt Spośród czterech zadań audytowych ujętych w Planie Audytu Wewnętrznego na rok zrealizowano trzy zadania. Czwarte zadanie pn. Ocena dokumentowania wydatków realizowanych w ramach działania 1.5 Rozwój systemu dostępu przedsiębiorców do informacji i usług publicznych on-line 6 w odniesieniu do dokumentów źródłowych - planowane do realizacji w IV kwartale 2006 r. zostało wycofane z Planu rocznego z uwagi na zbieŝność z tematem kontroli przeprowadzonej w PKN przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyŜszego w IV kwartale 2006 r. W 2006 r. Wydział Audytu Wewnętrznego 7 zbadał łącznie 10 tematów, z których siedem zostało zbadanych poza planem na polecenie Prezesa PKN. W związku z wynikami 8 badań w których stwierdzono nieprawidłowości i uchybienia, WAW opracował i rekomendował wydanie zaleceń odnośnie 4 tematów, a zalecenia wykonania działań naprawczych zostały wydane do trzech z nich. W czasie czwartego z tych audytów, audytu sklepu internetowego, odpowiedzialny meryto- 4 Wyjaśnienie z dnia 29 stycznia 2007 r. 5 Plan zatwierdzony przez Prezesa PKN w dniu 27 października 2005 r. 6 działanie realizowane w ramach projektu Portal e-norma w PKN realizowany w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata , priorytet 1 Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu zwane dalej!.5. SPO WKP 6 Wniosek z dnia 28 grudnia 2006 r. 7 Dalej WAW

3 Wykonanie budŝetu państwa w 2006 r. w części 65 Polski Komitet Normalizacyjny Str. 3 rycznie dyrektor Wydziału Marketingu i SprzedaŜy w czasie audytu podjęła działania korygujące wszystkie stwierdzone uchybienia. Z badania trzech tematów, mimo stwierdzonych zaniedbań i uchybień WAW nie rekomendował wydania zaleceń i nie zostały one wydane. Dotyczyło to: 1. audytu poprawności gospodarowania samochodami słuŝbowymi, 2. kontroli doraźnej poprawności wydatkowania środków publicznych w sprawie doskonalenia zawodowego pracowników PKN. 3. badania Organizacji systemu zamówień publicznych Dyrektor WAW Pani Ewa Wilińska, brak opracowania i/lub nie rekomendowania Prezesowi PKN wydania zaleceń poaudytowych wyjaśniała 8 tym, Ŝe: Prezes PKN w dniu 11 stycznia 2007 r. polecił Wydziałowi Prawnemu dokonać przeglądu przepisów zarządzenia Nr 23 Prezesa PKN z dnia 1 lipca 2005 r. ze zwróceniem szczególnej uwagi na zasady uŝywania samochodów słuŝbowych do celów prywatnych z uwzględnieniem zapisów art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, W dniu 11 stycznia 2007 r. przygotowała i przedstawiła Prezesowi PKN wniosek o weryfikację umów na aplikacje radcowskie Prezes PKN w dniu 10 stycznia 2007 r. polecił przygotowanie całościowego harmonogramu zakupów na 2007 r. [akta kontroli, str ] 1.2. Realizacja wniosków pokontrolnych NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji w związku z kontrolą wykonania budŝetu państwa w 2005 r. w części 65 PKN przedstawiła 9 Prezesowi PKN siedem wniosków. W odpowiedzi z dnia 14 czerwca 2006 r. 10 Prezes PKN informował o podjęciu działań naprawczych w odniesieniu do sześciu wniosków. Prezes PKN nie przyjął do realizacji wniosku 11 dotyczącego dokonywania przez Prezesa PKN zwrotu kwot wydatkowanych przez Komitet za czynsz za uŝytkowany przez Prezesa PKN lokal [...] 12, z uwagi na to Ŝe nie zgodził się z oceną wyraŝoną w wystąpieniu pokontrolnym, Ŝe Prezesowi PKN nie przysługiwało prawo bezpłatnego korzystania z mieszkania. Istotne - według niego znaczenie dla przedmiotowej 8 Wyjaśnienie z dnia 12 stycznia 2007 r. 9 Wystąpienie pokontrolne znak P/05/062 KGP/ /06 z dnia 12 maja 2006 r. 10 Pismo znak PR / Wniosek nr 5 12 Informacja wyłączona na podstawie art. 5 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112 poz.1198 ze zm), dalej uoddip

4 Wykonanie budŝetu państwa w 2006 r. w części 65 Polski Komitet Normalizacyjny Str. 4 sprawy ma to, Ŝe wynagrodzenie Prezesa PKN zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji ustala Prezes Rady Ministrów, a takŝe to Ŝe do dnia odpowiedzi 13 na wystąpienie pokontrolne nie został ukarany przez Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych przy Szefie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Sekretariat Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów powiadomił 14 Prezesa PKN Pana Janusza Szymańskiego, Ŝe stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 2 lit a) ustawy budŝetowej na rok 2006 z dnia 17 lutego 2006 r. 15 oraz rozporządzenia Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 25 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe 16 w 2006 r. jego miesięczne wynagrodzenie składa się z: wynagrodzenia zasadniczego, dodatku funkcyjnego oraz dodatku za wysługę lat w wysokości i według zasad obowiązujących pracowników urzędów państwowych. [akta kontroli, str i ] Według odpowiedzi Prezesa PKN wniosek 1) o zapewnienie prowadzenia postępowań w sprawach zamówień publicznych w sposób gwarantujący zachowanie uczciwej konkurencji i wymagań formalnych został zrealizowany poprzez podjęcie dodatkowych czynności mających zapewnić właściwe przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia i prowadzenia przetargów publicznych w przyszłości. Między innymi powołano komórkę ds. zamówień publicznych, kaŝdorazowo dokładnie sprawdzającą stronę formalną SIWZ. Komórkę ds. zamówień publicznych, o której mowa w powołanej wyŝej odpowiedzi, Prezes PKN powołał 4,5 miesiąca później, mianowicie z dniem 1 listopada 2006 r. Komórka ta pn. Sekcja Zamówień Publicznych została utworzona w ramach Wydziału Administracyjno- Gospodarczego 17 na wniosek z dnia 29 września 2006 r. Dyrektora WAG Pana Mieczysława Skryckiego. Sekcja opracowuje projekty SIWZ we współpracy z komórką wnioskującą udzielenie zamówienia publicznego. Zgodnie z zarządzeniem Nr 38 Prezesa PKN z dnia 27 września 2005 r. projekty SIWZ są konsultowane, opiniowane i parafowane przez radcę prawnego - Koordynatora do spraw zamówień publicznych w PKN. [akta kontroli, str i ] Wniosek nr 2) o doprowadzenie do konwersji zobowiązania niepienięŝnego, wynikającego z ugody zawartej w dniu 20 stycznia 2004 r. na zobowiązanie pienięŝne i pełne ich wyegzekwo czerwca 2006 r. 14 Pismo znak SMB /06 z dnia 22 maja 2006 r. 15 Dz.U. Nr 35, poz Dz.U. Nr 10, poz. 91 ze zm. 17 Dalej WAG

5 Wykonanie budŝetu państwa w 2006 r. w części 65 Polski Komitet Normalizacyjny Str. 5 wanie od firmy Wydawnictwa Normalizacyjne "Alfa-Wero" Sp. z o.o. 18 nie został zrealizowany. Prezes PKN zapewniał, iŝ ustawicznie podejmuje działania mające doprowadzić do zaspokojenia wierzytelności naleŝnych PKN od WN Alfa Wero. Działania zostały podjęte, lecz pozostały nieefektywne. Zgodnie z treścią 1 pkt 1 ww. ugody, PKN w związku z nie znajdującą podstawy prawnej działalnością WN "Alfa-Wero" w latach utracił korzyści finansowe oszacowane na kwotę 1,5 mln zł i jednocześnie wyraził zgodę na zaspokojenie tego roszczenia usługami WN "Alfa-Wero" świadczonymi nieodpłatnie na rzecz PKN. Spółka WN "Alfa- Wero" uznała 19 fakt utraty korzyści i nie zakwestionowała wysokości oszacowanej straty. Realizując ww. postanowienie, w 2005 r. PKN zamówił w WN "Alfa-Wero" jedną usługę dotyczącą nieodpłatnego druku 1,5 tys egzemplarzy ksiąŝki ISO 9001 dla małych firm. Umowa 20 została zrealizowana. Wartość usługi określono na zł netto ( zł brutto). Adwokaci: [...] oceniając 23 postanowienia Ugody z dnia 20 stycznia 2004 r. stwierdzili m. innymi, Ŝe: - nawet jeŝeli się uzna, Ŝe WN "Alfa-Wero" nie wykonuje ugody zgodnie z jej postanowieniami, to PKN i tak nie będzie mógł domagać się spłaty 1,5 mln w pieniądzu. Dopiero, ewentualne powstanie szkody po stronie PKN na skutek niewykonania umowy w tym zakresie mogłoby na podstawie art. 471 kc rodzić roszczenia odszkodowawcze; - treść ugody wskazuje, Ŝe to dłuŝnik moŝe zdecydować o rodzaju swego świadczenia. Zatem to WN "Alfa-Wero" ma uprawnienie do wybrania pomiędzy świadczeniem pienięŝnym a niepienięŝnym, - nawet całkowita bierność dłuŝnika w takiej sytuacji nie moŝe być poczytywana za uchylenie się od wykonania ugody. Zarzuty PKN o bierności WN "Alfa-Wero" są więc nieuzasadnione, - PKN nie ma moŝliwości, aby narzucić WN "Alfa-Wero" arbitralnie termin do spełnienia świadczeń niepienięŝnych, albowiem strony nie sprecyzowały Ŝadnych warunków spełnienia takich świadczeń, - jeśli WN "Alfa-Wero" posiada zadłuŝenie publicznoprawne tym samym nie mogłaby w ogóle przyjmować zamówień PKN na spełnienie świadczeń o wartości przekraczającej 6 tys. EURO, 18 Dalej WN "Alfa-Wero" lub Spółka 19 1 pkt 4 ugody 20 Umowa o dzieło z dnia 21 lutego 2005 r. 21 Informacja wyłączona na podstawie art. 5ust. 2 uoddip 22 Kancelaria Prawna Nowosielski, Gotkowicz i partnerzy 23 Opinia prawna z dnia 20 marca 2006 r.

6 Wykonanie budŝetu państwa w 2006 r. w części 65 Polski Komitet Normalizacyjny Str. 6 - nieprzyjęcie przez WN "Alfa-Wero" oferty PKN zmiany ugody w Ŝadnym razie nie moŝe być uznane za niewykonanie ugody. Ww. opiniujący ocenili, Ŝe PKN ma trzy moŝliwe drogi realizowania swych uprawnień z ugody: - porozumienie się co do warunków spłaty zadłuŝenia wyłącznie w pieniądzu ten wariant zakłada akceptację warunków przez dłuŝnika, - systematyczne zamawianie róŝnych świadczeń niepienięŝnych o wartości poniŝej 6 tys Euro aŝ do wyczerpania limitu zadłuŝenia lub do czasu wykazania, ze dłuŝnik uchyla się od wykonania ugody, - wdanie się w spory prawne. Zasadniczym mankamentem sytuacji prawnej PKN jest zupełna niedookreśloność obowiązków WN "Alfa-Wero" z ugody. W 2006 r. PKN nie zamawiał nieodpłatnego świadczenia usług na rzecz PKN przez WN "Alfa- Wero". Wykonanie przedmiotowego zobowiązania omawiano na 7 spotkaniach, które odbywały się z udziałem Prezesa PKN 24 i Prezesa Zarządu 25 WN "Alfa-Wero" oraz przez wymianę korespondencji. W dniu 7 lutego 2006 r. WN "Alfa-Wero" przedstawiły propozycję realizacji świadczeń rzeczowych aktualizacji norm posiadanych przez Spółkę i wówczas 26 Prezes PKN stwierdził, Ŝe realizacja tego punktu ugody powinna zostać dokonana poprzez jego zmianę 27 : zamiast usług rzeczowych spółka powinna dokonać spłaty utraconych korzyści w gotówce oraz, Ŝe oczekuje w tym względzie pisemnej propozycji. W dniu 13 lutego 2006 r. Spółka zaproponowała spłatę zobowiązania w gotówce w 84 miesięcznych ratach płatnych do marca 2014 r. Propozycja nie została przyjęta. Prezes PKN jako pozycję wyjściową (brzegową) od której moŝna rozpocząć ustalanie sposobu zapłaty kwoty przedstawił 28 wpłatę jednorazową przez spółkę zł, a kwota 1 miliona zł mogłaby wtedy zostać rozłoŝona na raty, przy czym okres rozłoŝenia na raty byłby nie dłuŝszy niŝ 3 4 lata. Ponadto splata ww. kwoty musiałaby zostać zabezpieczona w trybie przewidzianym w art. 777 K.p.c., na co przedstawiciele spółki wyrazili zgodę. W dniu 20 lutego 2006 r. WN "Alfa-Wero" zaproponowała spłatę zobowiązania w 60 miesięcznych ratach. Oferta nie została przyjęta. Prezes PKN w dniu 28 lutego 2006 r. zaproponował jednorazową wpłatę w wysokości zł, pozostałą kwotę zadłuŝenia płatną miesięcznie do 30 czerw- 24 W osobie Janusza Szymańskiego 25 W osobie Andrzeja Święcickiego 26 Wcześniej Prezes PKN oczekiwał aby WN "Alfa-Wero" zaproponowało sposób zrealizowania kwoty o równowartości 1,5 mln zł. 27 PKN jest podmiotem zobowiązanym do stosowania przepisów o zamówieniach publicznych, o ile wartość zamówienia przenosi równowartość EURO 28 Na spotkaniu w dniu 14 lutego 2006 r.

7 Wykonanie budŝetu państwa w 2006 r. w części 65 Polski Komitet Normalizacyjny Str. 7 ca 2008 r. I tak wzajemnie wymieniano się propozycjami do 2 października 2006 r. Prezes PKN powrócił do propozycji jednorazowej wpłaty zł. Prezes Zarządu WN "Alfa-Wero" nie uchylił się od wykonania zobowiązania, jednakŝe stwierdzał, Ŝe nie dysponuje taką kwotą. Na spotkaniu w dniu 2 października 2006 r. Prezes Zarządu WN "Alfa-Wero" oświadczył, iŝ potrzebuje czasu na przeanalizowanie propozycji PKN konwersji świadczeń niepienięŝnych w wysokości 1,5 mln zł na świadczenie pienięŝne oraz dokonanie z tego tytułu istotnej wpłaty pienięŝnej oraz poddania się egzekucji w trybie art. 777 Kpc pozostałej kwoty świadczenia. W okresie prowadzenia negocjacji, w dniu 6 września 2006 r. PKN wypowiedział WN "Alfa- Wero z tym samym dniem umowę z dnia 9 marca 2004 r. na sprzedaŝ tej Spółce produktów normalizacyjnych w celu dalszej ich sprzedaŝy we własnej sieci handlowej spółki. Wypowiedzenie zostało za pokwitowaniem doręczone w dniu 18 września 2006 r. Prezesowi WN "Alfa- Wero". Uzasadnieniem wypowiedzenia była zwłoka w zapłacie przez Spółkę kwot wynikających z rozliczenia sprzedaŝy Polskich Norm, a która to zwłoka zgodnie z 5 ust. 2 pkt 3 przedmiotowej umowy stanowiła podstawę do rozwiązania przez PKN umowy ze skutkiem natychmiastowym. Na dzień 6 września 2006 r. WN "Alfa-Wero" zalegały z zapłatą kwoty ,74 zł pochodzącej z okresu od marca 2006 r. W dniu 19 września 2006 r. PKN wniósł o ogłoszenie upadłości WN "Alfa-Wero". Sąd Rejonowy dla miasta st. Warszawy w Warszawie postanowił 29 oddalić ten wniosek z uwagi na nie wykazanie przesłanek do ogłoszenia upadłości WN "Alfa-Wero". Sąd zwaŝył, Ŝe treść art. 1 ust 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. prawo upadłościowe i naprawcze 30 jednoznacznie określa iŝ postępowanie upadłościowe musi być wspólnym postępowaniem wierzycieli, podjętym w celu dochodzenia roszczeń od niewypłacalnego przedsiębiorcy. Tym samym wykluczono moŝliwość prowadzenia postępowania upadłościowego w stosunku do dłuŝnika gdy w sprawie występuje tylko jeden wierzyciel. (...) Ogłoszenie upadłości moŝe nastąpić tylko wówczas, gdy istnieje co najmniej dwóch wierzycieli podmiotu gospodarczego. (...) Wnioskodawca nie wykazał aby WN "Alfa-Wero" było dłuŝnikiem więcej niŝ jednego wierzyciela. Skarb Państwa Polski Komitet Normalizacyjny nie wykazał równieŝ drugiej, niezaleŝnej od pierwszej przesłanki do ogłoszenia upadłości dłuŝnika opisanej w art. 11 puin, tj. okoliczności, iŝ zobowiązania dłuŝnika przekraczają wartość jego majątku nawet wówczas, gdy na bieŝąco te zobowiązania wykonuje.(...) Wnioskodawcy sami muszą pilnować dopełnienia obowiązków procesowych, jakie na nich ciąŝą (...) Jeśli ich nie wypełnią, ponoszą skutki zaniedbania. 29 Postanowienie z dnia 27 listopada 2006 r. 30 Dalej puin

8 Wykonanie budŝetu państwa w 2006 r. w części 65 Polski Komitet Normalizacyjny Str. 8 Prezes Zarządu WN "Alfa-Wero" w dniu 16 października 2006 r. wezwał PKN do zapłaty na rzecz Spółki kwoty ,31 zł tytułem odszkodowania za nie wykonanie przez PKN w sposób naleŝyty umowy z dnia 9 marca 2004 r., mianowicie Ŝe PKN wstrzymał Spółce począwszy od kwietnia 2006 r. wydawanie aktualnych produktów normalizacyjnych, więc przez 6 miesięcy nie mogła wydawać oraz sprzedawać aktualnych norm. PKN odmówił zapłaty ww. kwoty, jako nienaleŝnej Spółce i nie mającej podstaw prawnych. PKN powołał się na to, Ŝe umowa z dnia 9 marca 2004 r. była umową wzajemną, a więc wykonanie i skutki niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych reguluje dział III tytułu VII księgi trzeciej Kodeksu cywilnego (jeŝeli jedna ze stron obowiązana jest spełnić świadczenie wzajemne wcześniej, a spełnienie świadczenia przez drugą stronę jest wątpliwe ze względu na jej stan majątkowy, strona zobowiązana do wcześniejszego świadczenia moŝe powstrzymać się z jego spełnieniem, dopóki druga strona nie zaofiaruje świadczenia wzajemnego lub zabezpieczenia. (...) W chwili wstrzymania dostarczania przez PKN norm, Spółka nie dokonywała zapłaty faktur na kwotę zł wynikających z rozliczenia sprzedaŝy PN i innych produktów normalizacyjnych przekazanych wcześniej Spółce przez PKN zgodnie z ww. umową. W dniu 24 października 2006 r. 31 PKN wniósł do Prokuratury Rejonowej Warszawa - Wola w Warszawie o wszczęcie i przeprowadzenie postępowania karnego w sprawie rozpowszechniania bez uprawnień Polskich Norm przez WN "Alfa-Wero" w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, tj. o czyn z art. 116 ust. 1 w związku z art. 116 ustawy z dnia 4 kwietnia 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 32 PKN wskazał w zawiadomieniu, Ŝe po wypowiedzeniu umowy z dnia 9 marca 2004 r. WN "Alfa-Wero" w dniach 17 i 18 października 2006 r. przyjęła do realizacji poprzez swój sklep internetowy zamówienie dwóch klientów na zakup Polskich Norm. Postanowieniem z dnia 13 grudnia 2006 r. Prokuratura Rejonowa Wola odmówiła wszczęcia dochodzenia w przedmiotowej sprawie. W dniu 8 lutego 2007 r. PKN złoŝył zaŝalenie na to postanowienie do Prokuratury Okręgowej w Warszawie za pośrednictwem Prokuratury Rejonowej Warszawa Wola. Według stanu na dzień 31 grudnia 2006 r. WN "Alfa-Wero" nie zalegały ze spłatą zobowiązań finansowych wynikających z ugody z dnia 20 stycznia 2004 r. (naleŝna zrealizowana spłata wyniosła ,30 zł, naleŝność pozostała do zapłaty w latach ,99 zł); a z umowy z dnia 9 marca 2004 r. niezapłacona naleŝność wynosiła ,67 (96,6 % kwoty rachunku). Zaległość pochodziła z okresu od 31 sierpnia 2006 r. i dotyczyła 10 faktur PKN wy- 31 Zawiadomienie znak WPR / Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.

9 Wykonanie budŝetu państwa w 2006 r. w części 65 Polski Komitet Normalizacyjny Str. 9 stawionych łącznie na wartość ,16 zł. W związku z opóźnieniem w zapłacie naleŝności z tytułu faktur wystawionych w okresie od 22 lutego 2006 r. do 17 lipca 2006 r., PKN w dniu 21 września 2006 r. obciąŝył WN "Alfa-Wero" notą odsetkową 33 na kwotę ,90 zł. Nota została zapłacona w dniu 22 września 2006 r. Zastępca Prezesa PKN Pan Tomasz Schweitzer wyjaśnił 34, Ŝe umowa z WN "Alfa-Wero" jest w trakcie negocjacji i moŝe zakończyć się utrzymaniem zerwania umowy przez PKN i egzekucją naleŝności na rzecz Skarbu Państwa lub odnowieniem umowy. W dniu 31 stycznia 2007 r. 35 zastępca Prezesa PKN Pan Tomasz Schweitzer przedstawił Prezesowi Zarządu WN "Alfa-Wero" do rozwaŝenia dwa warianty warunków na których moŝe być zawarta nowa umowa sprzedaŝy norm. W obu wariantach umowa byłaby zawarta na okres do 31 grudnia 2007 r., warunki ugody z 20 stycznia 2004 r. bez zmian, wszystkie płatności miałyby być zabezpieczone notarialnie w trybie art. 777 Kpc., WN "Alfa-Wero" spłacą zaległe zobowiązania, z umowy z dnia 9 marca 2004 r. tj. kwoty ,67 zł wraz z odsetkami do 30 czerwca 2007 r. a wykonanie przez Spółkę zobowiązania w wysokości zł mogłoby nastąpić wariantowo: 1) wykonanie zobowiązania usługami rzeczowymi w postaci składów norm z ewentualną wpłatą w gotówce róŝnicy pomiędzy wysokością świadczenia a kwotą zobowiązania. W tym przypadku PKN udzieliłby WN "Alfa-Wero" rabat na sprzedaŝ norm w wysokości 40 %. 2) płatność zobowiązania w wysokości 1,5 mln zł w gotówce w ratach do końca 2008 r., rabat w wysokości 48 %. Według wyjaśnień 36 zastępcy Prezesa PKN Pana Tomasza Schweitzera złoŝonych kontrolerowi Annie Serafin na okoliczność czy w sprawie sporu z firmą WN "Alfa-Wero", w tym projektu negocjowanej nowej umowy zasięgano opinii 37 Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, a jeśli nie to dlaczego, opinii takiej nie zasięgano, gdyŝ: (...) MoŜe zwrócilibyśmy się do Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, gdyby zechciałaby Pani w odpowiednim czasie zwrócić mi na to uwagę. Mam oto do Pani Ŝal, bo mogła Pani pomóc PKN, zwłaszcza, Ŝe sprawa nie dotyczyła okresu kontrolowanego i nie przekroczyłaby Pani swoich uprawnień. To jeszcze jeden dowód na to, Ŝe jednak nie moŝemy liczyć na pomoc w trudnych sprawach. Ponadto, proszę wybaczyć, ale odnoszę (z pewnością całkowicie nieuzasadnione) wraŝenie, Ŝe nie przekazała mi Pani wcześniej tej sugestii, aby następnie wykazać mi zaniedbanie. (...) Spór z "Alfa-Wero" zastałem w stanie, na 33 Nota nr 2006/00015 ( Wyjaśnienie z dnia 22 stycznia 2007 r. 35 Pismo znak PR / Wyjaśnienie z dnia 14 marca 2007 r. 37 Art. 10 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, Dz. U. nr 169, poz. 1417

10 Wykonanie budŝetu państwa w 2006 r. w części 65 Polski Komitet Normalizacyjny Str. 10 jaki złoŝyły się współpraca i konflikty na przestrzeni 10 minionych lat. (...) Dla mnie priorytetem jest odzyskanie tej sumy i raz na zawsze rozwiązanie problemu "Alfa-Wero". W negocjacjach PKN przyjął zdecydowane stanowisko odnośnie do terminu umowy i sposobu zabezpieczenia jej wykonania ze strony "Alfa-Wero. Potwierdza się moje przypuszczenie, Ŝe bez względu na sposób załatwienia tej sprawy, oceni go Pani negatywnie. [akta kontroli, str i , , i i ] Trzeci wniosek dotyczył zapewnienia terminowego księgowania wszystkich operacji gospodarczych, zgodnie z rzeczywistymi jej wartościami i zgodnie z przebiegiem operacji gospodarczej, którą dokumentują. Czwarty wniosek dotyczył wykazywania w sprawozdawczości budŝetowej zgodnie ze stanem faktycznym wszelkich naleŝności PKN. Wymienione wnioski 3 i 4 zostały przyjęte do realizacji. Według wyjaśnienia 38 Dyrektora WFN Pana Krzysztofa Ciszewskiego odnośnie wykonania tych wniosków Prezes PKN zobowiązał Wydział Finansowy do terminowego księgowania wszystkich operacji gospodarczych i ujmowania w sprawozdawczości wszystkich dochodów, a komórki organizacyjne do bezzwłocznego przekazywania wszystkich dokumentów do WFN. Wykonując te zalecenia zmieniono zapisy Instrukcji finansowej. Główny księgowy wydał równieŝ odpowiednie polecenia podległym pracownikom. [akta kontroli, str ] Wniosek nr 5 o dokonywanie przez Prezesa PKN zwrotu kwot wydatkowanych przez Komitet na czynsz za lokal przy ul.[...] 39 uŝytkowany przez Prezesa PKN w osobie Janusza Szymańskiego nie został zrealizowany. W 2006 r. tytułem czynszu za zakwaterowanie Pana Janusza Szymańskiego w lokalu nr [...] 40, PKN zapłacił Administratorowi lokalu Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 41 kwotę ,48 zł (miesięcznie 863,04 zł). Wydział Kadr, Płac i Szkolenia wyjaśnił 42, Ŝe w 2006 r. od świadczenia rzeczowego PKN na rzecz Pana Janusza Szymańskiego w postaci zapłaty czynszu za okres od grudnia 2005 r. do listopada 2006 r. została pobrana od niego zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych w łącznej wysokości zł oraz zostały opłacone składki na Fundusz Pracy w wysokości 1 193,04 zł (z tego PKN 517,37 zł, Pracownik 674,67 zł) oraz składki na ubezpieczenie społeczne 38 Wyjaśnienie z dnia 29 stycznia 2007 r informacja wyłączona na podstawie art. 5 ust. 2 uoddip 40...informacja wyłączona na podstawie art. 5 ust 2 uoddip 41 Dalej Centrum Obsługi KPRM lub administrator 42 Wyjaśnienie znak WKS-320-2/2007 z dnia 15 stycznia 2007 r. sygnowane przez Gł. Specjalistę Panią Jolantę Piotrowską

11 Wykonanie budŝetu państwa w 2006 r. w części 65 Polski Komitet Normalizacyjny Str. 11 w wysokości 847,20 zł. Składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy od świadczenia były naliczane i odprowadzane do ZUS razem ze składkami od wynagrodzeń miesięcznych pracowników PKN do 5 dnia następnego miesiąca. Zaliczki na podatek dochodowy były naliczane i odprowadzane razem z zaliczkami od wynagrodzeń miesięcznych pracowników PKN do dnia 20 kaŝdego miesiąca. Centrum Obsługi KPRM w dniu 9 stycznia 2007 r. 43 przypomniało Dyrektorowi WAG Panu Mieczysławowi Skryckiemu, Ŝe w związku z odwołaniem Pana Janusza Szymańskiego z funkcji Prezesa PKN w dniu 24 listopada 2006 r. wygasła Umowa o zakwaterowanie w budynku hotelowym Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zawarta w dniu 15 stycznia 2003 r. i w związku z tym prosił o zdanie i rozliczenie się z lokalu nr [...] 44. Informował teŝ, Ŝe od 25 stycznia 2007 r. zgodnie z 7 ust 3 Umowy zostanie Polski Komitet Normalizacyjny obciąŝony dwukrotną opłatą za bezumowne korzystanie z lokalu. Zgodnie z protokołem zdawczo-odbiorczym, Pan Janusz Szymański zdał przedmiotowy lokal w dniu 2 lutego 2007 r. Za okres od odwołania Pana Janusza Szymańskiego ze stanowiska Prezesa PKN do czasu zdania mieszkania, PKN tytułem czynszu zapłacił kwotę 2 216,86 zł. NaleŜność za ten okres Pan Szymański zwrócił Komitetowi w całości, z czego 2 204,94 zł 5 lutego 2007 r., 13 lutego 2007 r. 15,92 zł (nadpłata 4 zł). Tytułem zakwaterowania Pana Janusza Szymańskiego w okresie do Jego odwołania ze stanowiska Prezesa PKN, Komitet opłacił czynsz za lokal[...] 45 w łącznej kwocie ,36 zł. Kwoty płaconego czynszu, PKN traktował jako świadczenie rzeczowe na rzecz pracownika i stosownie do tego potrącał Panu Januszowi Szymańskiemu z Jego wynagrodzenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne. Potrącenia te wyniosły łącznie ,44 zł, w tym: zaliczki na podatek dochodowy 4 733,06 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 2 597,05 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne 3 147,33 zł. Od tego świadczenia w okresie lat PKN odprowadził składki na ubezpieczenia społeczne w łącznej kwocie 1 999,94 zł i składki na Fundusz Pracy 983,29 zł (łącznie 2 983,23 zł). Według wyjaśnień 46 Zastępcy Prezesa PKN Pana Tomasza Schweitzera, pytanie o to czy PKN obciąŝył Pana Janusza Szymańskiego tytułem poniesionych wydatków na jego zakwaterowanie w lokalu[...] 47 w okresie zajmowania stanowiska Prezesa PKN, a jeśli nie to dlaczego nie było 43 Pismo znak CO.WAB-IK/G-8/4/07 sygnował Dyrektor Centrum Obsługi KPRM Pan Paweł Przychodzeń 44...informacja wyłączona na podstawie art. 5 ust. 2 uoddip 45...jak przypis Wyjaśnienia z dnia 14 marca 2007 r jak przypis 44

12 Wykonanie budŝetu państwa w 2006 r. w części 65 Polski Komitet Normalizacyjny Str. 12 klarowne, mianowicie nie wiedział czy okres zajmowania stanowiska odnosi się do obciąŝenia, czy teŝ do zakwaterowania. Wyjaśniając brak obciąŝenia Pana Janusza Szymańskiego w okresie zajmowania stanowiska Prezesa PKN, odpowiedział, Ŝe brak obciąŝenia wynikał z umowy zawartej w tej sprawie pomiędzy PKN a Panem Januszem Szymańskim. Zgodnie z powołaną umową 48, Komitet reprezentowany przez ówcześnie po. dyrektora WAG Panią Kazimierę Piechocińską zobowiązał się do pokrywania opłat miesięcznych czynszu za korzystanie przez Pana Janusza Szymańskiego z przedmiotowego lokalu na podstawie faktur Administratora lokalu. [akta kontroli, str , i ] Wniosek nr 6 o ustanowienie rzetelnej ewidencji przejazdów samochodami słuŝbowymi i ich dysponentów, według odpowiedzi Prezesa PKN został zrealizowany poprzez: 1) Wykonanie w kwietniu 2006 r. przeglądu gospodarki samochodowej w PKN; 2) Przekazanie jednej osobie prowadzenia spraw związanych z rozliczeniem pracy kierowców i uŝytkowania pojazdów (sprawdzania i rozliczania w okresie miesięcznym); 3) SprzedaŜ samochodu Nissan Almera o nr rej WXA 252 E; 4) Zaprowadzenie ścisłej ewidencji za pokwitowaniem druków Rozliczenie przebiegu kilometrów i zuŝycia paliwa ; 5) Kierowców zapoznano z wewnętrznym uregulowaniem 49 gospodarowania samochodami osobowymi; 6) Sporządzono protokoły przekazania pojazdów do stałej obsługi i wyznaczono miejsca stałego garaŝowania pojazdów; 7) Sporządzanie co kwartał zbiorczej ewidencji przebiegu pojazdów i zuŝycia paliwa; 8) Kontrolowanie i zatwierdzanie przez dyrektora WAG dokumentów związanych z eksploatacją pojazdów. W 2006 r. gospodarka samochodami osobowymi w PKN była uregulowana instrukcją gospodarowania samochodami osobowymi wprowadzoną zarządzeniem Nr 23 Prezesa PKN z dnia 1 lipca 2005 r. w sprawie gospodarowania samochodami osobowymi w Polskim Komitecie Normalizacyjnym wraz ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniem nr 49 Prezesa PKN z dnia 9 listopada 2005 r. Za organizację gospodarki samochodowej PKN odpowiada Dyrektor WAG. W 2006 r. PKN posiadał 4 samochody, z których jeden marki Nissan Almera o numerze rejestracyjnym WXE 252 E został sprzedany w dniu 11 kwietnia 2006 r. Za miesiąc styczeń 2006 r. brak było rozliczenia przebiegu kilometrów i zuŝycia paliwa tego samochodu. Z porównania przebie- 48 Umowa z dnia 1 lipca 2004r. 49 Zarządzenie nr 23 Prezesa PKN z dnia 1 lipca 2005 r.

P R O T O K Ó Ł K O N T R O L I

P R O T O K Ó Ł K O N T R O L I P R O T O K Ó Ł K O N T R O L I Kancelarii Sejmu w Warszawie, ul. Wiejska 4/6/8 (kod pocztowy 00-902), numer statystyczny REGON-001103340, zwanej takŝe w dalszej treści Kancelarią. Obowiązki Szefa Kancelarii

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI. Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej

PROTOKÓŁ KONTROLI. Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej PROTOKÓŁ KONTROLI Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie ul. Podleśna 61 (nr kodu 01-673), REGON 000080507, zwanego w dalszej części protokołu Instytutem lub IMGW. Dyrektorem Instytutu

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2005 roku

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2005 roku NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW Nr kontroli KBF-41006/06 Nr ewid. 121/2006/P/05/040/KBF Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2005 roku Część 13 INSTYTUT PAMIĘCI

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli wykonania w 2011 roku budżetu państwa w części 53 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Informacja o wynikach kontroli wykonania w 2011 roku budżetu państwa w części 53 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT GOSPODARKI, SKARBU PAŃSTWA I PRYWATYZACJI KGP-4100-04-01/2012 Nr ewid. 38/2012/P/12/044/KGP Informacja o wynikach kontroli wykonania w 2011 roku budżetu

Bardziej szczegółowo

LSZ 4110-01-04/2013 R/13/002 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LSZ 4110-01-04/2013 R/13/002 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LSZ 4110-01-04/2013 R/13/002 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli R/13/002 Realizacja dochodów z tytułu opłaty skarbowej w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31

Bardziej szczegółowo

KW.0913-1/PJ/08 PROTOKÓŁ

KW.0913-1/PJ/08 PROTOKÓŁ KW.0913-1/PJ/08 Do uŝytku wewnętrznego PROTOKÓŁ Z kontroli problemowej Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba, zwanego dalej Urzędem, przeprowadzonej w okresie 23 30 kwietnia 2008 r. na podstawie programu kontroli

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2013 r. w części 30 Oświata i wychowanie

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2013 r. w części 30 Oświata i wychowanie N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT NAUKI, OŚWIATY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO KNO-4100-001-05/2014 Nr ewid. 134/2014/P/14/001/KNO Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA-4100-01-02/2012/P/12/136 Katowice, dnia 11 kwietnia 2012 r. Pani dr Izabela Majewska Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe. 24.06.2010 Warszawa. Barbara Hermak

Materiały szkoleniowe. 24.06.2010 Warszawa. Barbara Hermak Materiały szkoleniowe 24.06.2010 Warszawa Barbara Hermak Księgowość organizacji pozarządowych SPIS TREŚCI I. Podstawy prawne ustawy jakich znajomość przyda się przy prowadzeniu organizacji pozarządowej...3

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ZAPROJEKTOWANIE, INSTALACJĘ ORAZ WDROśENIE INFORMATYCZNEGO SYSTEMU FINANSOWO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. w Chełmie obowiązuje od dnia 1.10.2013 r.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. w Chełmie obowiązuje od dnia 1.10.2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. w Chełmie obowiązuje od dnia 1.10.2013 r. SPIS TREŚCI Dział Tytuł Strona I. Postanowienia ogólne 3 II. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli realizacji postanowień ustawy o działalności ubezpieczeniowej w zakresie ochrony osób ubezpieczonych

Informacja o wynikach kontroli realizacji postanowień ustawy o działalności ubezpieczeniowej w zakresie ochrony osób ubezpieczonych NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DEPARTAMENT BUDśETU I FINANSÓW KBF-41024/03 Nr ewid. 133/2004/P03027/KBF Informacja o wynikach kontroli realizacji postanowień ustawy o działalności ubezpieczeniowej w zakresie

Bardziej szczegółowo

N KBF-4101-05-03/2013 P/13/037 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

N KBF-4101-05-03/2013 P/13/037 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE N KBF-4101-05-03/2013 P/13/037 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 22/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 20 grudnia 2013 roku

ZARZĄDZENIE Nr 22/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 20 grudnia 2013 roku ZARZĄDZENIE Nr 22/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej w sprawie ustalenia zasad kontroli finansowej na Politechnice Śląskiej. Działając na podstawie art. 66 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli wykonania w 2013 r. planów finansowych Agencji Nieruchomości Rolnych

Informacja o wynikach kontroli wykonania w 2013 r. planów finansowych Agencji Nieruchomości Rolnych N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU WSI KRR-4100-02-01/2014 Nr ewid. 114/2014/P14/001/KRR Informacja o wynikach kontroli wykonania w 2013 r. planów finansowych Agencji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/370/05/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług doradztwa eksperckiego

Bardziej szczegółowo

Podręcznik kontroli wyodrębnionej ewidencji księgowej u beneficjenta POIiŚ

Podręcznik kontroli wyodrębnionej ewidencji księgowej u beneficjenta POIiŚ Podręcznik kontroli wyodrębnionej ewidencji księgowej u beneficjenta POIiŚ Szkolenie finansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budŝetu państwa w ramach

Bardziej szczegółowo

na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego złotówkowego w łacznej wysokości 3 128 506,00 zł..

na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego złotówkowego w łacznej wysokości 3 128 506,00 zł.. Nr sprawy: ZP 341-26/2006 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYśEJ 60 000 EURO: na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

LRZ 4101-01-08/2013 P/13/174 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LRZ 4101-01-08/2013 P/13/174 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LRZ 4101-01-08/2013 P/13/174 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

UMOWA BDGi-2160-./2011

UMOWA BDGi-2160-./2011 UMOWA BDGi-2160-./2011 zawarta w Warszawie w dniu... 2011 r. pomiędzy: Skarbem Państwa - Ministerstwem Środowiska, z siedzibą w Warszawie przy ul. Wawelskiej 52/54, w imieniu i na rzecz którego działa,

Bardziej szczegółowo

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu

Bardziej szczegółowo

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 (zatwierdzam) Warszawa, grudzień 2012 Data wejścia w Ŝycie: 1 stycznia 2013 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. PODSTAWY PRAWNE... 4

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF I. Wstęp 1. Fundusz Pożyczkowy powstał jako podmiot zarządzany i reprezentowany przez ECDF Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. ECDF Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

1 7. 12. zn13. -Jt,.?l1/" ~P~n Stanisław Masternak I u ~qt1rrosta Sandomierski

1 7. 12. zn13. -Jt,.?l1/ ~P~n Stanisław Masternak I u ~qt1rrosta Sandomierski (lc~" RrGIONf.LNA IZM ~B, -')_.1 1.2 I l r'j)wcl 18.ter. o '1 u. a '5 ckr ~o"zt. I Kilce_ I! ' 'irce: 2~-5LO li- ~ 370 WK-60.35 013 'A zs) 1 7. 12. zn13 Kielce, dnia 13.12.2013 r. -Jt,.?l1/" ~P~n Stanisław

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 21 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 30 sierpnia 2013 r.

Warszawa, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 21 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 30 sierpnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 21 Z A R Z Ą D Z E N I E N r 17 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 30 sierpnia 2013 r.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I INFORMACJE OGÓLNE. I. Informacje o Zamawiającym

ROZDZIAŁ I INFORMACJE OGÓLNE. I. Informacje o Zamawiającym Znak sprawy: 450000/370/ 10 ZAP/2013 Z a m a w i a j ą c y : Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETRAGU NIEOGRANICZONEGO na realizację zadania: 1.

Bardziej szczegółowo

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI. Zarząd ENEA SA w Poznaniu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI. Zarząd ENEA SA w Poznaniu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE NAJWYśSZA IZBA KONTROLI Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji ul. Filtrowa 57, 02-056 Warszawa tel./fax. 022 4445692 adres korespondencyjny Skrzynka pocztowa Nr P-14 00-950 Warszawa Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania wybranych systemów informatycznych Ministerstwa Skarbu Państwa

Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania wybranych systemów informatycznych Ministerstwa Skarbu Państwa NAJWYŻ SZA IZBA KONTROLI DEPARTAMENT GOSPODARKI, SKARBU PAŃSTWA I PRYWATYZACJI Nr ewid. P/10/045 KGP-4101-03-00/2010 Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania wybranych systemów informatycznych Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF I. Wstęp 1. Fundusz Pożyczkowy ECDF (zwany dalej Funduszem Pożyczkowym), jest wyodrębnionym księgowo podmiotem powstałym w 2011r. na potrzeby

Bardziej szczegółowo