Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce na lata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce na lata 2007-2013"

Transkrypt

1 Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce na lata Warszawa, 27 czerwca 2007

2 Spis treści: I. Cele i uwarunkowania rozwoju społeczeństwa informacyjnego...1 I.1. Uwarunkowania europejskie i światowe... 1 I.2. Zarys celów informatyzacji i wymaganych działań...3 I.3. Uwarunkowania technologiczne i społeczne rozwoju społeczeństwa informacyjnego i ich zależność od działań państwa...5 I.4. Uwarunkowania sprawnej informatyzacji państwa II. Stan informatyzacji Polski w roku 2006 na tle Unii Europejskiej diagnoza sytuacji i prognoza...17 II.1. Dokumenty rządowe określające ramy i kierunki informatyzacji Polski do roku II.2. Akty prawne związane z problematyką informatyzacji Polski...17 II.3. Infrastruktura telekomunikacyjna i dostęp do Internetu w Polsce w roku II.4. Stan informatyzacji polskiej administracji publicznej w roku II.5. Wykorzystanie Internetu w Polsce na tle Unii Europejskiej i świata w roku II.6. Ocena realizacji dokumentu Strategia informatyzacji Rzeczypospolitej Polskiej epolska na lata i uwagi o aktualności dokumentu Strategia kierunkowa rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczna prognoza transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku II.7. Prognozy uwarunkowań informatyzacji państwa w latach II.8. Analiza SWOT stanu informatyzacji Polski w roku III. Strategiczne obszary i wiodące zasady działań państwa w procesie budowy społeczeństwa informacyjnego w latach IV. Wykaz priorytetowych działań Rządu RP w zadaniach informatyzacji Polski w okresie od 2007 do 2013 roku...61 V. Opis priorytetowych działań Rządu RP w zadaniach informatyzacji Polski w okresie od 2007 do 2013 roku Usuwanie barier prawnych i wspieranie budowy i wykorzystania infrastruktury telekomunikacyjnej oraz dostępowej do Internetu Usprawnienie działania instytucji rządowych i samorządowych przy wsparciu technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych Koordynacja procesu informatyzacji administracji publicznej Upowszechnianie umiejętności informatycznych oraz wzrost wykorzystania ICT w procesie edukacji Zapewnienie stałego wzrostu poziomu kształcenia specjalistów w zakresie ICT oraz stymulowanie rozwoju społeczeństwa informacyjnego w procesach edukacyjnych szkolnictwa wyższego Rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności w gospodarce elektronicznej Informatyzacja nauki oraz wspieranie badań naukowych i wdrożeniowych ukierunkowanych na wykorzystanie systemów informatycznych państwa...85 Spis rysunków

3 I. Cele i uwarunkowania rozwoju społeczeństwa informacyjnego I.1. Uwarunkowania europejskie i światowe Przekonanie co do znaczenia inwestycji w innowacyjność oraz gospodarki opartej na wiedzy dla rozwoju gospodarczego Unii Europejskiej legło u podstaw Strategii Lizbońskiej - ukierunkowanej na zwiększanie konkurencyjności i innowacyjności państw członkowskich. Przypisuje ona technikom informacyjnym i telekomunikacyjnym kluczowe znaczenie jako motoru napędzającego wzrost gospodarczy, konkurencyjność gospodarki i zatrudnienia. Sektor technologii informacyjnych i komunikacyjnych ICT (ang. Information and Communication Technologies) jest postrzegany jako ważny obszar działalności gospodarczej o dużym potencjale innowacyjności i konkurencyjności. Komunikat Komisji Europejskiej i2010 z dnia 1 czerwca 2005 nakreśla kierunki działań będących kontynuacją inicjatywy eeurope 2002 i eeurope+2003 oraz eeurope Ustanawia on następujące priorytety rozwoju europejskiego społeczeństwa informacyjnego: ukończenie budowy jednolitej przestrzeni informacyjnej, wspierającej otwarty i konkurencyjny rynek wewnętrzny w dziedzinie społeczeństwa informacyjnego i mediów, wzmocnienie innowacji i inwestycji w badaniach nad ICT zmierzające do tworzenia nowych i lepszych miejsc pracy, stworzenie integracyjnego europejskiego społeczeństwa informacyjnego, które przyczyni się do wzrostu i powstania nowych miejsc pracy w sposób zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju, z priorytetem położonym na podniesienie poziomu usług publicznych i jakości życia. Każdemu z tych obszarów przypisane zostały jasno określone cele i działania, które maja być realizowane na szczeblu wspólnotowym 1. Komisja Europejska zakłada, ponadto że kraje członkowskie zdefiniują własne priorytety społeczeństwa informacyjnego, które mają stanowić część narodowych programów działań. Programy te powinny pomóc państwom członkowskim w: szybkim i dokładnym przetransponowaniu nowych ram regulacyjnych mających wpływ na konwergencję cyfrową, ze szczególnym naciskiem na stworzenie otwartych i konkurencyjnych rynków; zwiększeniu udziału badań nad ICT w wydatkach krajowych; opracowaniu nowoczesnych i interoperacyjnych usług publicznych opartych na ICT; wykorzystaniu swojej znaczącej siły nabywczej jako siły napędowej dla innowacji w dziedzinie ICT; przyjęciu ambitnych celów dotyczących rozwoju społeczeństwa informacyjnego na poziomie krajowym. Wejście Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku spowodowało konieczność dostosowania priorytetów państwa unijnych strategii i prawodawstwa w dziedzinie społeczeństwa informacyjnego. Polityka Rządu RP na nadchodzące lata ujęta została w dwóch kluczowych dokumentach: Strategii Rozwoju Kraju oraz Narodowych Strategicznych Ramach Odniesienia Ukierunkowują one strategiczne działania państwa, m.in. w zakresie informatyzacji państwa i rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Działania te uszczegółowiono w 4 Programach 1 Strategia lizbońska. Droga do sukcesu zjednoczonej europy. Źródło: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2 Strategia Rozwoju Kraju jest podstawowym dokumentem strategicznym określającym cele i priorytety polityki rozwoju w perspektywie najbliższych lat oraz warunki, które powinny ten rozwój zapewnić..bip 1

4 Operacyjnych (PO Innowacyjna Gospodarka, PO Infrastruktura i Środowisko, PO Kapitał Ludzki i PO Rozwój Polski Wschodniej) oraz 16 Regionalnych Programach Operacyjnych 4. Informatyzacja Polski jest niezbędna wobec rosnących zadań administracji rządowej i samorządowej, międzynarodowych zobowiązań dotyczących ruchu transgranicznego (traktat z Schengen, wizy do Stanów Zjednoczonych, nasilająca się ruchliwość społeczeństwa) i zwalczania przestępczości zorganizowanej. Jest również warunkiem koniecznym przyspieszenia rozwoju społecznego, technologicznego i gospodarczego, w stopniu wymaganym dla sprostania światowej konkurencji.. Efektywna realizacja działań w zakresie informatyzacji, niezbędnych wobec tych wyzwań, wymagała odpowiednich zmian prawnych. Ramy formalne i organizacyjne dla realizacji programu informatyzacji państwa określa Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U nr 64, poz. 565). Aktami prawnymi o bardzo istotnym znaczeniu dla tego procesu są także: Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U nr 130 poz. 1450), Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych (Dz.U nr 169 poz. 1385), Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204), Ustawa 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U nr 133 poz. 883), Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U nr 112 poz. 1198), Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U nr 171 poz. 800). Prowadzone są dalsze nowelizacje prawa usprawniające procesy informatyzacji i dostosowujące je do dyrektyw Unii Europejskiej. Pełniejsze omówienie stanu prawnego w tym zakresie zawiera podrozdział II.2. 3 POLSKA Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI, Dokument zaakceptowany przez Radę Ministrów w dniu 29 listopada 2006 r Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) zarządzanych przez samorządy poszczególnych województw. oraz sześć Programów Operacyjnych (PO) zarządzanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego: 1) PO Rozwój Polski Wschodniej; 2) PO Infrastruktura i środowisko; 3) PO Kapitał ludzki; 4) PO Konkurencyjna gospodarka; 5) PO Europejskiej Współpracy Terytorialnej; 6) PO Pomoc techniczna 2

5 I.2. Zarys celów informatyzacji i wymaganych działań Nadrzędnym celem informatyzacji państwa jest przyspieszenie rozwoju cywilizacyjnego i gospodarczego, poprzez zbudowanie społeczeństwa informacyjnego zgodnie z założeniami Strategii Lizbońskiej. Realizacji tego celu służyć będą działania państwa zogniskowane w trzech obszarach: a) poprawa warunków funkcjonowania gospodarki i społeczeństwa poprzez zmniejszanie barier legislacyjnych, administracyjnych i organizacyjnych; b) stymulowanie popytu na usługi świadczone w formie cyfrowej i inne zastosowania technologii informacyjnych w gospodarce i w życiu społecznym (upowszechnianie dostępu do Internetu szerokopasmowego, upowszechnianie umiejętności korzystania z technologii informacyjnych, kształtowanie świadomości korzyści przynoszonych przez nie w życiu gospodarczym i społecznym, wzrost bezpieczeństwa ICT). c) zwiększanie podaży usług w formie cyfrowej (rozwój usług w formie cyfrowej świadczonych przez podmioty publiczne, stymulowanie zastosowania technologii cyfrowych przez przedsiębiorców w kontaktach między sobą i z klientami). d) podniesienie transparentności działań administracji publicznej poprzez zapewnienie łatwego dostępu do informacji publicznej, oraz ułatwienie powtórnego wykorzystania informacji sektora publicznego Dzięki tym działaniom powinno nastąpić podniesienie komfortu życia obywateli, wyrównanie szans (w tym edukacyjnych), usunięcie barier udziału w życiu publicznym, zwiększenie kreatywności i przedsiębiorczości poprzez stymulowanie merytorycznego wykorzystania informacji (np. do działalności biznesowej, edukacyjnej itp.), poszerzenie rynku pracy, pełne wykorzystanie możliwości, jakie stwarzają nowoczesne technologie informacyjne do usprawnienia funkcjonowania administracji państwowej i samorządowej, a także zwiększenie jawności działań państwa. W ramach budowy społeczeństwa informacyjnego realizowane będą następujące zadania: a) rozwijanie oferty e-usług publicznych, wykorzystujących zawartość rejestrów publicznych; b) rozbudowa, integracja i usprawnianie systemów informacyjnych organów państwa oraz samorządów; c) dbałość o poszerzanie dostępu do informacji cyfrowej poprzez działania prawne i wspieranie rozwoju komercyjnych usług telekomunikacyjnych; d) stymulację wdrażania technik informacyjnych w sektorze prywatnym, w tym rozwoju rynku usług elektronicznych; e) stymulację wzrostu zainteresowania informacją i upowszechnianie umiejętności jej wykorzystania; f) przeciwdziałanie zagrożeniom społecznym i technologicznym, wynikającym z rozwoju technik informacyjnych. Zadania związane z rozbudową i integracją systemów informacyjnych oraz rejestrów państwowych od strony merytorycznej pozostają w wyłącznej kompetencji administracji publicznej i wymagają odpowiedniej koordynacji w celu zapewnienia interoperacyjności systemów i rejestrów publicznych. Wymagają one największych wydatków z budżetu państwa, są jednak niezbędnym warunkiem osiągnięcia sprawności działania instytucji państwa, wymaganej w warunkach integracji europejskiej i postępu technicznego, a także dla zmniejszenia barier prowadzenia działalności gospodarczej, często występujących na styku z administracją, a szczególnie uciążliwych dla przedsiębiorstw prowadzących działalność w sferze e-gospodarki. 3

6 Pozostałe działania w mniejszym lub większym stopniu powinny być realizowane z udziałem wolnego rynku. Ze strony państwa wymagają jednak działań popularyzujących, zmiany otoczenia prawnego i procedur administracyjnych. Ważną rolę dla ich realizacji będą odgrywać również samorządy i organizacje pozarządowe. Istotną kwestię stanowi stymulowanie stosowania technik informacyjnych i teleinformatycznych wśród mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Pozyskanie ich dla idei wdrażania gospodarki elektronicznej jest kluczowe dla jej powodzenia. Współczesne technologie komunikacji elektronicznej stwarzają możliwości elastycznego organizowania struktur sieciowych, zarówno dla ograniczonej liczby użytkowników (sieci prywatne, fizyczne lub wirtualne), jak i sieci globalnych, spośród których najpopularniejszą (ogólnodostępną) jest Internet. Powszechne i lawinowo narastające zainteresowanie informacją cyfrową datuje się od początku lat 90-tych XX wieku, wraz z upowszechnieniem Internetu. Postęp w tym zakresie będzie zapewne następował wskutek działania samonapędzającego się mechanizmu, na który składają się: Wzrost zainteresowania informacją dostępną w Internecie i komputeryzacją, napędzający podaż sprzętu dostępowego i infrastruktury na zasadach biznesowych. Inwestycje w infrastrukturę telekomunikacyjną i sprzęt dostępowy, stymulujące kampanie reklamowe zwiększające zainteresowanie usługami. Popyt na usługi internetowe lub dostarczane za pośrednictwem Internetu, powodujący wzrost zainteresowania reklamodawców (przedsiębiorstw i instytucji), co zwiększa opłacalność budowania m.in. ergonomicznych portali 5, wyszukiwarek 6, komunikatorów 7 (same usługi są przeważnie świadczone bezpłatnie). To z kolei wzmacnia zainteresowanie informacją internetową i komputeryzacją, tak ze strony przedsiębiorców, jak i szerokiego ogółu społeczeństwa. Działaniu powyższego mechanizmu sprzyja łatwość pozyskiwania informacji z Internetu, względnie niski koszt upowszechniania usług internetowych i ich praktycznie nieograniczony zasięg, ale może to również powodować jego wyhamowywanie wskutek nadmiaru dostępnych informacji, utrudniającego poszukiwanie informacji istotnych. Te same czynniki są jednocześnie źródłem zagrożeń informacji elektronicznej: technologicznych, związanych z produkcją i upowszechnianiem tzw. złego oprogramowania 8, oraz społecznych, ujawniających się w postaci tzw. uzależnienia internetowego (zmniejszenie aktywności ruchowej i zainteresowania innymi źródłami informacji), postępującej anonimizacji kontaktów społecznych i obniżania poczucia odpowiedzialności za przekazywane treści, ułatwienia dostępu do treści szkodliwych. Stwarza to pilną konieczność podjęcia zadań z zakresu przeciwdziałania zagrożeniom społecznym i technologicznym, wynikającym z rozwoju technik informacyjnych. 5 Portal internetowy rodzaj serwisu informacyjnego w Internecie; zawiera zwykle wyszukiwarkę, dział wiadomości, odnośniki do wielu stron WWW (posegregowane tematycznie), czat, konta pocztowe i inne. Źródło: 6 Wyszukiwarka witryna internetowa umożliwiająca wyszukiwanie stron WWW zawierających podane słowa kluczowe. Źródło: 7 Komunikator program pozwalający na przesyłanie natychmiastowych komunikatów pomiędzy dwoma lub więcej komputerami poprzez Internet (np. Gadu-Gadu, ICQ, komunikator internetowy Skype). Źródło: 8 Aplikacje (rozpowszechniane jako wirusy komputerowe, robaki itp.) wykorzystywane w celu wyrządzenia szkód użytkownikom komputerów, rozsyłające w sieci niechciane informacje (spam), udostępniające w sposób nieuprawniony zasoby. a więc dokonujące kradzieży danych, poufnych informacji, w tym danych osobowych, kont bankowych itp. (crimeware), a także powodujące zamierzone niszczenie zasobów danych lub utrudniające korzystanie z nich np. spowalnianie przetwarzania, powodowanie przekłamań itp. (malware). 4

7 I.3. Uwarunkowania technologiczne i społeczne rozwoju społeczeństwa informacyjnego i ich zależność od działań państwa Idea społeczeństwa informacyjnego jest nieodłącznie związana z Internetem (Nowa Strategia Lizbońska). Internet otwarta sieć komputerowa o światowym zasięgu został stworzony dla celów wojskowych i naukowych. Olbrzymie możliwości, jakie daje ten środek komunikacji w działaniach marketingowych i reklamowych przedsiębiorstw, a następnie wraz z upowszechnieniem taniego sprzętu komputerowego o dużej szybkości przetwarzania danych jako szybki środek komunikacji społecznej (poczta elektroniczna, komunikatory, platformy C2C, a ostatnio także łączność telefoniczna) oraz źródło łatwo dostępnej informacji edukacyjnej, fachowej, turystycznej, handlowej, politycznej i praktycznej, a także rozrywki, spowodowały jednak szybki wzrost publicznego zainteresowania Internetem jako narzędziem ułatwiającym życie codzienne (korzystanie z usług bankowych, handlowych, administracyjnych). Z drugiej strony stawał się on istotnym elementem działalności biznesowej: dla dostawców portali informacyjnych, przedsiębiorców nawiązujących tą drogą kontakty biznesowe (platformy B2B Business-to-Business i B2C Business-to-Customer), uczestniczących i organizujących aukcje internetowe, świadczących usługi handlowe (ecommerce), turystyczne (etourism) i in. A2A B2B Jednostki administracji publicznej A2B/B2A Przedsiębiorcy A2C/C2A B2C/C2B Obywatele C2C Czynnikami warunkującymi upowszechnienie Internetu są: 1. powszechna techniczna dostępność łączy internetowych; 2. odpowiednio niski koszt dostępu do łączy i niskie ceny urządzeń dostępowych (sprzętu cyfrowego), czyli dostępność ekonomiczna; 3. atrakcyjność i użyteczność oferowanych usług i treści cyfrowych; 4. podstawowe umiejętności w zakresie technik informacyjnych i telekomunikacyjnych. W rozwoju masowej informatyzacji problem stanowi jednak zapewnienie powszechnego, bezpiecznego i szybkiego dostępu na odcinku ostatniej mili dla gospodarstw domowych oraz małych przedsiębiorstw, szczególnie na obszarach wiejskich. Dotyczy to nie tylko doprowadzenia sygnału cyfrowego do budynków, czy punktów dostępowych, ale także stworzenia komfortu pracy (np. przez zapewnienie dostępu mobilnego lub przewodowego w kilku pomieszczeniach). Istotnym problemem pozostaje nadal niedostateczna demonopolizacja rynku telekomunikacyjnego. Pomimo wprowadzanych rozwiązań prawnych i ostrych działań administracyjnych rynek nadal zdominowany jest przez kilku znaczących operatorów. Szansę na jego dalszą demonopolizację mogłoby stanowić wprowadzenie zachęt dla małych i średnich 5

8 przedsiębiorców do prowadzenia działalności polegającej na zapewnieniu abonentom dostępu do Internetu, przede wszystkim na etapie ostatniej mili. Dodatkową zachętą do korzystania z Internetu będzie w najbliższych latach możliwość korzystania z darmowej telefonii internetowej (koszty połączeń są wliczane do abonamentu)t 9. Do roku 2013 zapóźnienia Polski w dostępności Internetu (względem krajów EU27) powinny zostać całkowicie usunięte. Rola państwa w tym procesie powinna polegać m.in. na zapewnieniu podstaw prawnych uczciwej konkurencji (niezależnie od wynikających stąd korzyści społecznych, wymagania takie formułuje dyrektywa 2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej dyrektywa ramowa). Realizacji tego celu służą nowelizacje Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U nr 19 poz. 177), Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U nr 171 poz. 800), Ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U nr 169 poz. 1420) wraz z aktami wykonawczymi. Stan prawny w obszarze telekomunikacji powinien być stale monitorowany i udoskonalany, stosownie do szybko rozwijających się technologii, a jego przestrzeganie musi być zdecydowanie egzekwowane przez Urząd Komunikacji Elektronicznej, co powinno prowadzić do postępującej redukcji cen usług 10. Rolą państwa powinno być również stymulowanie polskich ośrodków naukowych, prowadzących badania w dziedzinie telekomunikacji, do poszukiwania nowatorskich rozwiązań teleinformatycznych istotnie wspomagających realizację programów informatyzacji. Aktualny stan zasobów tych ośrodków pozwala przyjąć, że realne jest tu osiągnięcie wyników na poziomie światowym. Efektywność wykorzystania Internetu (czas przesyłania komunikatów i obciążenie sieci) zależy więc w istotnym stopniu od organizacji serwerów abonenckich, ich połączeń z sieciami lokalnymi oraz zasobności zainstalowanych usług specjalistycznych. Przy dużym zapotrzebowaniu na usługi internetowe serwery abonenckie i ich wyposażenie są zatem atrakcyjnym obszarem działalności komercyjnej o dużym potencjale innowacyjności w zakresie ICT, stwarzającym nowoczesne miejsca pracy oraz możliwości rozwoju małych przedsiębiorstw, w tym samozatrudnienia i zdalnego zatrudnienia. Sukces zależy głównie od fachowości i kreatywności pracowników i przedsiębiorców, przy względnie małych nakładach inwestycyjnych. Polska, jako kraj dysponujący dużymi zasobami dobrze wykształconej i przygotowanej informatycznie młodzieży, mogłaby zająć w tym obszarze gospodarki znaczące miejsce nie tylko w Europie, ale i na świecie. Należy jednak mieć na uwadze, że przedsięwzięcia te również wymagają odpowiedniego przygotowania biznesowego. Masowe zainteresowanie społeczne usługami internetowymi jest uwarunkowane zapewnieniem ich wysokiej subiektywnej atrakcyjności, na którą wpływają następujące czynniki: a) dostosowanie oferowanych usług do potrzeb użytkowników; b) swoboda dostępu do wielu usług z jednego urządzenia dostępowego; 9 Wg doniesień prasowych, pod koniec roku 2006 liczba połączeń telefonicznych poprzez Internet (usługa Skype) sięgała 3,5 mln/mies. 10 Przykładem skuteczności interwencji UKE są jego decyzje z grudnia 2006, które doprowadziły do istotnej obniżki abonamentu Neostrady. 6

9 c) komfort użytkowania zależny od szybkości dostępu do informacji 11, pewności realizacji usługi (brak przerw dostępu, niezbyt duży rozrzut czasu transferu informacji), łatwości użytkowania, tj. ergonomii interfejsów i jakości grafiki sprzętu dostępowego; d) bezpieczeństwo użytkowania, tj. ochrona przed podsłuchem, niepożądanym dostępem do zasobów użytkownika, oszustwami internetowym. Od początku XXI wieku obserwuje się w Polsce rosnące zaufanie społeczeństwa do technologii elektronicznych i lawinowe zainteresowanie usługami komunikacyjnymi, rozrywkowymi 12, biznesowymi, finansowymi. Zwiększyło się zainteresowanie bardziej zaawansowanymi usługami interaktywnymi, a także rozrywkowymi. Rewolucja informatyczna jest konsekwencją wolnorynkowej konkurencji w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych. Konkurencja ta powoduje z jednej strony postęp technologii telekomunikacyjnych, obniżający bariery dostępu do informacji elektronicznej, a z drugiej wysoką podaż atrakcyjnych usług, zwiększających motywację do korzystania z Internetu. Proces ten stwarza duże szanse na sukces i obniżenie kosztów budżetowych programu budowy społeczeństwa informacyjnego, ale wymaga aktywnych działań państwa, ukierunkowanych na realizację długofalowych interesów społecznych. Obok tworzenia warunków prawnych dla uczciwej konkurencji w obszarze ICT i wspierania rozwoju infrastruktury dostępowej o niskiej opłacalności komercyjnej, działania te winny obejmować: 1. Przygotowanie społeczeństwa do uczestnictwa w europejskiej przestrzeni informacyjnej: sprawne posługiwanie się Internetem dla potrzeb komunikacji krajowej i międzynarodowej (nawiązywania kontaktów, autopromocja), poszukiwania informacji. 2. Podnoszenie komfortu życia codziennego obywateli (korzystanie z informatorów, wortali 13, komercyjnych usług internetowych itp.). 3. Podnoszenie poziomu kulturowego szerokie korzystanie z dorobku kultury polskiej i światowej (muzyka, film, sztuka, transmisje imprez). 4. Przygotowanie obywateli do korzystania ze zdalnych usług administracji publicznej i innych organów państwa (sądy, rejestry, platformy dostępowe), dla usprawnienia ich funkcjonowania. 5. Promowanie stałego podnoszenia kwalifikacji i wiedzy ogólnej. 6. Rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności: ułatwienie doskonalenia wiedzy technologicznej, biznesowej itp., ułatwienie samozatrudnienia, świadczenia pracy zdalnej itp. 7. Podnoszenie świadomości obywatelskiej (korzystanie z platform informacyjnych instytucji państwa oraz UE, publicznych forów dyskusyjnych, publikacji aktów prawnych, śledzenia procesów legislacyjnych) i stymulowanie samoorganizacji społeczeństwa (udział w wirtualnych organizacjach zawodowych, grupach dyskusyjnych). 11 Powiązania komfortu z szybkością transferu danych wynikają z oczekiwań użytkowników co do czasu pobierania danych/plików w trakcie pracy. Czas ten musi być tym krótszy im częściej jest wymagany transfer. Jeśli przyjąć, że typowy plik tekstowy (raport, publikacja) zawiera średnio około 1,2 MB (megabajtów), tj. około 10 Mb, to wskazana byłaby maksymalna szybkość transmisji rzędu 1 Mb/s, co daje czas transmisji od 10 do 20s. W przypadku transferu plików multimedialnych w trybie on-line, zbyt mała przepływność łączy powoduje częściową utratę informacji. Komfort wiąże się tu zatem z oczekiwaną jakością odbioru informacji. Przyjmuje się, że transmisja dźwięku o dobrej jakości w trybie on-line wymaga przepływności co najmniej 128 kb/s, jakość płyty CD uzyskuje się przy przepływności 320 kb/s, a przeciętnej jakości film wymaga transmisji i przetwarzania z szybkością 1 Mb/s, co w praktyce oznacza zapewnienie realnej szybkości transmisji około 2 Mb/s. 12 W marcu 2007 r. producent gry komputerowej "Second Life" firma Linden Lab z USA poinformowała, że w ciągu ostatniego miesiąca na jej serwerach zalogowało się graczy, a przez jedna dobę uczestnicy zabawy wydali w wirtualnym świecie ponad dolarów. Łączna liczba zarejestrowanych graczy wyniosła już Wortal internetowy portal internetowy zajmujący się jedną określoną dziedziną, np. tekstami piosenek, programowaniem itp. Źródło: 7

10 Prowadzenie działalności gospodarczej na rynku usług cyfrowych może stanowić szansę dla licznych mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Szczególnie cenne społecznie i gospodarczo byłoby zaangażowanie w rozwój tego rynku przedsiębiorczych, chętnych do stosowania rozwiązań innowacyjnych, osób zamieszkujących tereny oddalone od centrów gospodarczych oraz w wysokim stopniu zagrożone wykluczeniem społecznym. Właściwe sprecyzowanie powyższych działań winno umożliwić racjonalne rozdysponowanie ograniczonych zasobów finansowych państwa. Masowe zainteresowanie komercyjnymi usługami rozrywkowymi (w tym multimedialnymi) generuje silne motywacje do zapewnienia komfortowego odbioru tych usług w zakresie prywatnych możliwości finansowych (podobnie jak telewizja w latach 60. XX wieku). Wymagają one najbardziej wyrafinowanych, a więc i kosztowych środków technicznych (patrz poz.i w tabeli 2). Mogą być zatem widziane jako motor napędzający upowszechnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu i sprzętu dostępowego o wysokiej jakości technicznej. Proces ten nie tylko sprzyja zwiększeniu aktywności zawodowej obywateli, ale otwiera drogę do udostępnienia usług o większej użyteczności, w tym usług publicznych. Brak dostępu szerokopasmowego nie musi być przy tym barierą dla korzystania z usług publicznych, ale może znacząco ograniczać zainteresowanie tak ważnymi społecznie obszarami aktywności internetowej, jak podnoszenie kwalifikacji, odpowiednio zorganizowane zdalne kształcenie (elearning), zdalne świadczenie pracy, poszukiwanie informacji biznesowych, prawnych itp., które wymagają częstego transferu plików o co najmniej średniej wielkości (powyżej 1MB) i odwołań do wielu stron WWW. Działania państwa powinny polegać przede wszystkim na kształtowaniu motywacji do korzystania z nowoczesnych technik informacyjnych użytecznych społecznie (zarówno w sferze podaży, jak i popytu) oraz usuwaniu barier technicznych, ekonomicznych i prawnych ich wykorzystania. Polega ono przede wszystkim na promocji i dbałości o konkurencję usług komercyjnych sprzyjających realizacji celów oraz stworzenia atrakcyjnej oferty usług publicznych. Szczególnie istotne jest w tym kontekście stymulowanie podejmowania działalności w dziedzinie ICT licznego grona małych i średnich przedsiębiorstw, dzięki czemu nowo tworzący się rynek będzie mniej podatny na tendencje monopolistyczne, a zarazem lepiej przygotowany do konkurencji na rynku europejskim i światowym. Ze względu na źródła i poziom motywacji do korzystania z Internetu, w każdym społeczeństwie można wyróżnić następujące grupy: a) Użytkownicy profesjonalni, dla których Internet jest przede wszystkim narzędziem pracy (pracownicy nowoczesnych przedsiębiorstw, przedsiębiorcy, menadżerowie, nauczyciele, studenci i pracownicy nauki, profesjonalni informatycy). Ich motywacje są bardzo silne. Komfort i asortyment usług komputerowych może mieć istotny wpływ na ich kreatywność (łatwość poszukiwania informacji). Bardzo istotne znaczenie ma merytoryczna zawartość usług i ich bezpieczeństwo. b) Entuzjaści informatyki, śledzący na bieżąco nowinki ICT, dbający o dostęp do najnowszych narzędzi internetowych i wykorzystujący je dla rozrywki, ułatwienia życia, samokształcenia itp., Ich motywacje są bardzo silne, a wymagania podobne jak w grupie profesjonalistów. Z tej grupy rekrutują się kreatywni przedsiębiorcy lub pracownicy sektora usług internetowych, ale przy braku odpowiedniego ukierunkowania także przestępcy Internetowi, twórcy złego oprogramowania. Grupa ta jest również podatna na uzależnienie od Internetu) 14. c) Młodzież szkolna, której motywacje powinny być kształtowane w procesie edukacyjnym. Wysoka jakość i ergonomia usług nie jest warunkiem koniecznym edukacji informatycznej, ale jest wskazana celem wytworzenia i utrwalania dobrych nawyków oraz zachęt do korzystania z Internetu. 14 Z badań środowiska studenckiego opisanych w pracy R.Tadeusiewicza: Społeczeństwo Internetu, Exit 2002 wynika, że najbardziej podatni na uzależnienia internetowe są użytkownicy początkowi oraz osoby nie posiadające fachowej wiedzy informatycznej (nie zainteresowane profesjonalnym wykorzystaniem Internetu). 8

11 d) Osoby zainteresowane głównie treściami rozrywkowymi, szczególnie multimedialnymi, pod warunkiem zapewnienia co najmniej wysokiej jakości usług. Przy odpowiednich zachętach, z tej grupy mogą się rekrutować użytkownicy interaktywnych platform usługowych, w tym usług publicznych. e) Osoby, które zdobyły co najmniej podstawowe umiejętności informatyczne (przeważnie młode i w średnim wieku), chętnie korzystające z usług podnoszących komfort życia (komunikacja, informatory, handel elektroniczny, telefonia internetowa, usługi finansowe, publiczne), często również podnoszące tą drogą swoje umiejętności zawodowe i wiedzę ogólną. Ich motywacja jest uzależniona od wysokiego komfortu usług i kosztu dostępu. Osoby te na ogół nie interesują się problemami bezpieczeństwa lub uważają je za mało istotne, mając zaufanie do instytucji świadczących usługi. f) Osoby nie posiadające obycia informatycznego (przeważnie w średnim wieku i starsze), które nie interesują się technikami elektronicznymi lub nie korzystają z Internetu ze względu na domniemane trudności z obsługą sprzętu, obawiający się utraty prywatności, kradzieży itp. Na tę grupę powinny być ukierunkowane działania szkoleniowe, motywacyjne i promocyjne. Ostatnio obserwuje się bardzo szybki wzrost liczebności grupy osób stosujących Internet dla podniesienia komfortu swojego życia. Można przyjąć, że samo zapoznanie się przez nie z korzyściami, jakie w życiu codziennym może dawać Internet jest jego dostateczną promocją i powoduje zainteresowanie komfortowym dostępem do wszystkich oferowanych usług. Świadczą o tym badania GUS z kwietnia 2006 r. opublikowane w listopadzie Pokazały one, że prawie we wszystkich dziedzinach życia społecznego i gospodarczego można zauważyć wzrost wykorzystania ICT. Z roku na rok przybywa gospodarstw domowych 16 wyposażonych w komputery, telefony komórkowe oraz posiadających dostęp do Internetu, w tym szerokopasmowy. W kwietniu 2006 r. 45% gospodarstw domowych i 93% przedsiębiorstw było wyposażonych w komputery. Najczęstszym powodem był brak potrzeby korzystania z sieci, a następnym w kolejności względy ekonomiczne (zbyt wysokie koszty sprzętu i dostępu), a tylko w 5% przyczyny mają charakter techniczny. Godne uwagi jest również to, że znaczenie barier ekonomicznych (koszt sprzętu) wydaje się narastać (Rys.3). Rys.3. Odsetek gospodarstw domowych nieposiadających dostępu do Internetu w latach Źródło: Realną drogą do osiągnięcia masowego wykorzystania Internetu jest zatem: Badanie obejmowało gospodarstwa domowe z przynajmniej jedną osobą w wieku lat oraz członków gospodarstwa w tym przedziale wiekowym. Okresem odniesienia był pierwszy kwartał 2006 r. lub okres od maja 2005 r. do końca kwietnia 2006 r. 9

12 a) szeroka edukacja informatyczna, adresowana (wdrażanie umiejętności posługiwania się sprzętem dostępowym, budowanie zainteresowania treściami cyfrowymi, uświadamianie korzyści i zagrożeń); b) udostępnienie szybkich łączy internetowych, gwarantujących co najmniej dobrą jakość techniczną usług rozrywkowych i wysoki komfort korzystania z usług informacyjnoobsługowych (w tym usług administracji publicznej) oraz promowanie usług celem budowania nawyków ich wykorzystywania; c) sprzyjanie upowszechniania usług rozrywkowych i podnoszących komfort życia codziennego dla zachęty do rozszerzenia zainteresowań; d) działania w kierunku obniżania cen usług komercyjnych (przeciwdziałanie monopolizacji), e) dbałość o właściwe ukierunkowanie entuzjastów, np. zachęty do dokształcania się, organizowanie konkursów, doradztwo biznesowe itp.; f) stworzenie szerokiej oferty i promocja usług podnoszących komfort pracy zawodowej, doskonalenie zawodowe oraz eliminujących marginalizację zawodową i społeczną. g) stworzenie możliwości załatwienia szeregu spraw urzędowych za pomocą internetu Istotnym zagadnieniem jest zapewnienie możliwości komfortowego korzystania z usług internetowych przez osoby niepełnosprawne i w podeszłym wieku. Technologie informatyczne stwarzają duże możliwości pełnego uczestnictwa takich osób w życiu społecznym i gospodarczym 17. Problem ten jest mocno akcentowany przez organizacje międzynarodowe, w szczególności przez World Wide Web Consortium (W3C 18 ). Jednym z najważniejszych przedsięwzięć tego konsorcjum jest tzw. Inicjatywa Dostępności Sieci (WAI 19, ang. Web Accessibility Initiative), zrzeszająca osoby i organizacje zainteresowane rozwojem i promowaniem standardów służących poprawie dostępności usług internetowych (głównie WWW) dla osób niepełnosprawnych. Zatwierdzono oficjalny zbiór zasad tworzenia stron internetowych i udostępniania informacji w sieci Internet WCAG 1.0 (Web Content Accessibility Guidelines 20 ), który uwzględnia potrzeby i możliwości osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności (wzrokowej, ruchowej i słuchowej oraz intelektualnej) 21. WCAG 1.0 jest od 1999 roku oficjalną rekomendacją W3C. Wytyczne zawarte w WCAG stały się podstawą dla uregulowań prawnych dotyczących dostępności w wielu krajach m.in. Unii Europejskiej 22. Dostosowanie usług komercyjnych do tych zasad podnosi ich konkurencyjność, nie tylko przez poszerzenie kręgu odbiorców o osoby niepełnosprawne, ale również przez zwiększenie atrakcyjności usług dla wszystkich odbiorców (dobrze zaprojektowane witryny są wygodniejsze w obsłudze, bardziej czytelne i użyteczne). Serwisy takie są też łatwiej przetwarzane w wyszukiwarkach internetowych. W odniesieniu do usług publicznych stosowanie zasad dostępności pozwala na realizację konstytucyjnych obowiązków państwa w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych i starszych. Konieczne jest przy tym stworzenie systemu zachęt do korzystania z takich usług oraz dofinansowanie zakupu odpowiedniego sprzętu dostępowego i oprogramowania. Pomocne może być wykorzystanie doświadczeń krajów takich jak Wielka Brytania 23, które nakładają restrykcyjne wymagania na World Wide Web Consortium - organizacja zajmująca się ustanawianiem standardów dotyczących stron WWW 19 Inicjatywa W3C mająca na celu zwiększenie szeroko rozumianej dostępności stron WWW. Oprócz dostępności dla osób niepełnosprawnych, WAI walczy o równouprawnienie wszelkich sposobów korzystania z Internetu. Źródło: pl.wikipedia.org Witryny spełniające kryteria WCAG mają prawo do umieszczenia logo stopnia zgodności. Aktualnie opracowywana jest drugą wersja standardu WCAG 22 Plan eeuropa 2002, 2005 oraz eeuropa

13 podmioty działające w sieci Internet, m.in. w formie przystosowania witryn (komercyjnych i państwowych) do wymagań osób niepełnosprawnych 24. W tabeli 3 zestawiono charakterystykę działań państwa ukierunkowanych na zwiększanie liczby osób wykorzystujących Internet dla celów społecznie pożytecznych. Kluczowym warunkiem rozwoju popularności Internetu jest przy tym utrzymanie wysokiego zaufania społecznego do informacji elektronicznej i narzędzi jej wykorzystywania (szczególnie w trybie interaktywnym) oraz przeciwdziałanie zagrożeniom społecznym. Na zaufanie to składa się: 1) poczucie bezpieczeństwa (prywatności) użytkownika, tzn. brak obaw przed niejawnym wykorzystaniem danych osobowych, poufności kontaktu (brak podsłuchu, szczególnie istotny dla połączeń bezprzewodowych) 25 ; 2) poczucie bezpieczeństwa własnych zasobów pewna ochrona przed utratą bezpieczeństwa danych (wirusy, awarie, nieuprawniony dostęp itp.); 3) pewność pozyskiwanej informacji; 4) odporność na błędy, dostępność pomocy, anulowania i cofnięcia operacji; 5) zaufanie do instytucji świadczącej usługę umotywowane możliwością prawnego wyegzekwowania odpowiedzialności za ewentualne szkody związane z korzystaniem z konkretnej usługi. Zapóźnienie Polski zakresie społeczeństwa informacyjnego może - paradoksalnie - ułatwić osiągnięcie sukcesu przez wykorzystanie akceptacji społecznej dla zaawansowanych usług instytucji komercyjnych (finansowych, handlowych). Instytucje te zdołały bowiem przekonać klientów do korzystania z usług internetowych, pomimo ich niezbyt wysokiej ergonomii, ale dzięki stworzeniu wysokiego poziomu zaufania do instytucji oferującej usługę. Kluczowe znaczenie dla sukcesu informatyzacji usług państwa ma zatem budowanie od samego początku wysokiego zaufania do usług rządowych i administracyjnych (bezpieczeństwa rządowych systemów, stosowanych procedur, kwalifikacji pracowników, aktualności i kompletności udostępnianych informacji). Konieczne jest tu przestrzeganie zasady, że zanim usługa zostanie uruchomiona należy zagwarantować odpowiedni poziom jej bezpieczeństwa, a po wdrożeniu dbać o aktualność przekazywanych informacji oraz skuteczność usługi. 24 Wielka Brytania, Disablity Discrimination Act z 1995 roku. Oprócz szkolnictwa i zatrudnienia ustawa odnosi się także do kwestii korzystania z opieki zdrowotnej i innych instytucji publicznych oraz do warunków mieszkaniowych i transportu publicznego. 25 Portal Money.pl informuje ( ) za dziennikiem "Życie Warszawy", że w ciągu czterech miesięcy 2006 roku przestępczość internetowa wzrosła o 50%. Najbardziej narażone na kradzież są konta bankowe. Dziennik dodaje, że z badań firmy Panda Software wynika, iż rośnie liczba wirusów oraz programów szpiegujących, które kradną hasła do kont bankowych i pozwalają przestępcom na kradzież pieniędzy z kont internetowych. 94% wykrytych zagrożeń w sieci związanych jest właśnie z tą przestępczością. 11

14 I.4. Uwarunkowania sprawnej informatyzacji państwa. Kluczowymi obszarami informatyzacji państwa są 1) informatyzacja administracji publicznej; 2) systemy i sieci teleinformatyczne administracji publicznej; 3) technologie i techniki informacyjne; 4) standardy informatyczne; 5) wspierane inwestycji w dziedzinie informatyki; 6) zastosowanie technologii informatycznych w społeczeństwie informacyjnym; 7) rozwój społeczeństwa informacyjnego; 8) realizacja zobowiązań międzynarodowych Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie informatyzacji. Jednym z istotnych elementów informatyzacji państwa jest budowa oraz modernizacja systemów informatycznych administracji publicznej w taki sposób aby udostępnić w jak najbardziej efektywny sposób największą ilość usług. Racjonalne wydatkowanie środków finansowych na ten cel wymaga przestrzegania sprawdzonych zasad budowy i eksploatacji dużych systemów informatycznych w całym cyklu ich życia, od etapu projektowania, poprzez wdrażanie, a następnie eksploatację, rozbudowę i modernizację. I.4.1. Neutralność technologiczna 26 i otwarte standardy W okresie intensywnego rozwoju informatyki oraz informatyzacji organów administracji państwowej i instytucji państwowych konieczne jest określenie zasad dotyczących uniezależnienia realizacji polityki informatyzacji od konkretnych platform i rozwiązań zamkniętych 27. Jako jedną z naczelnych zasad należy przyjąć zasadę neutralności oraz niezależności polityki i strategii informatyzacji od konkretnej platformy sprzętowo-programowej. Wprowadzenie tej zasady jest jednym z priorytetów Planu Informatyzacji Państwa na lata Celem jego realizacji jest zachowanie zasady równego traktowania rozwiązań informatycznych wykorzystywanych w procesie informatyzacji administracji publicznej poprzez brak dyskryminacji lub preferencji wobec któregokolwiek z nich. Zostanie on osiągnięty poprzez: 1. odpowiednie działania legislacyjne w obszarze informatyzacji i rozwoju społeczeństwa informacyjnego umacniające zasadę równego traktowania rozwiązań informatycznych wykorzystywanych w procesie informatyzacji administracji publicznej poprzez brak dyskryminacji lub preferencji wobec któregokolwiek z nich, 2. wspieranie neutralności technologicznej systemów teleinformatycznych administracji publicznej w Polskich Ramach Interoperacyjności, 3. zalecenie stosowania jawnych, powszechnie dostępnych standardów informatycznych, 4. wspieranie rozwoju rozwiązań informatycznych sprzyjających zwiększeniu neutralności technologicznej w procesie informatyzacji administracji publicznej. Strategia informatyzacji promująca otwarte standardy ma istotne znaczenie dla możliwości rozwoju niezależnych podmiotów realizujących zadania informatyzacji, a tym samym sprzyja tworzeniu nowych miejsc pracy. Jej stosowanie ma również znaczenie dla szeroko rozumianego bezpieczeństwa, niezawodności i funkcjonalności systemów informatycznych państwa. Obok 26 Neutralność technologiczna polega na takiej konstrukcji systemu informatycznego, aby jego rozbudowa i modyfikacje w zakresie funkcjonalności użytkowej mogły być realizowane w jednakowy sposób, bez względu na rozwiązania przyjęte na poziomie systemowym. 27 Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie innowacji, 12

15 pełnej kontroli stosowanych metod przetwarzania, umożliwia bowiem podejmowanie prac rozwojowych oraz badań nad zwiększeniem efektywności i funkcjonalności oprogramowania. W ramach strategii informatyzacji należy podjąć działania zmierzające do eliminacji uzależnienia sprawnego funkcjonowania wszelkich organów administracji i instytucji państwowych od rozwiązań zamkniętych, nieudokumentowanych, czy wytwarzanych przez jedną tylko firmę. Właściwym kierunkiem wydaje się być zorientowanie na standardy otwarte, oparte na wolnym oprogramowaniu lub modelach otwartych produkowanych i udostępnianych przez wiele niezależnych firm. Można to realizować poprzez stworzenie warunków równouprawnienia różnych systemów operacyjnych i oprogramowania, m.in. przez niepreferowanie i niewymaganie konkretnych rozwiązań, a jedynie określenie możliwe szerokich warunków wymiany i przetwarzania informacji oraz umożliwienie pełnej obsługi informatycznej z wykorzystaniem wolnego oprogramowania i standardów otwartych. Powinny być również wspierane badania nad możliwością poszerzenia zakresu stosowania oprogramowania odpowiadającego otwartym standardom w systemach informatycznych organów i instytucji państwowych. I.4.2. Integracja rejestrów instytucji państwa na poziomie ogólnokrajowym W nowoczesnym państwie obserwuje się tendencje do stosowania w informatyzacji administracji publicznej architektury SOA (Service Oriented Architecture). Dla jej efektywnego wdrożenia w polskiej administracji konieczna jest bieżąca koordynacja organizacyjna, prawna, techniczna, finansowa, informacyjna, Jednym z istotnych działań sprzyjających spójności zasobów administracji publicznej jest zapewnienie integracji rejestrów państwowych. Przyniesie ono następujące korzyści: 1.Zmniejszenie kosztów projektowania i realizacji systemów poprzez wielokrotne wykorzystanie fragmentów projektów w pokrywających się obszarach (np. ewidencji obywateli) oraz możliwość wykorzystywania wprowadzonych już danych. 2.Zapewnienie większej aktualności i spójności danych w różnych rejestrach. 3.Zmniejszenie kosztów integracji danych a także ułatwienie dostępu do zintegrowanych danych pochodzących z różnych systemów (stworzy to możliwości prowadzenia różnorakich analiz, planowania, kontroli, etc. oraz ułatwi algorytmizację takich analiz z wykorzystaniem technik eksploracji danych i pozyskiwania wiedz). 4.Umożliwienie kontroli wybranych danych integrowanych na poziomie państwa, co daje nowe możliwości w zakresie bezpieczeństwa (zwalczanie przestępczości zorganizowanej i indywidualnej, przeciwdziałanie zagrożeniu terroryzmem, identyfikacja potencjalnych zagrożeń, etc.). 5.Realizacja zasady jednego okienka, tj. możliwości uzyskiwania różnorodnych oraz zintegrowanych danych za pośrednictwem jednego systemu dla zainteresowanych podmiotów. I.4.3. edokument Wprowadzenie edokumentu do administracji publicznej jest prowadzone w oparciu o spójny zbiór aktów prawnych, określających jawnie standardy funkcjonalne i techniczne związane z edokumentem. W Polsce zagadnienia te regulują następujące akty prawne: Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. nr 64, poz. 565), Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204), Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. nr 130, poz. 1450). 13

16 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 r. w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. Nr 200 z dnia r. poz. 1651), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. Nr 212 z dnia r. poz. 1766), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, rozporządzenie z dnia 30 października 2006 r. w sprawie niezbędnych elementów struktury dokumentów elektronicznych (Dz. U. Nr 206 z dnia r. poz. 1517), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, rozporządzenie z dnia 30 października 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z dokumentami elektronicznymi (Dz. U. Nr 206 z dnia r. poz. 1518), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie wymagań technicznych formatów zapisu i informatycznych nośników danych, na których utrwalono materiały archiwalne przekazywane do archiwów państwowych (Dz. U. Nr 206 z dnia r. poz. 1519), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie sporządzania i doręczania pism w formie dokumentów elektronicznych (Dz. U. Nr 227 z dnia r. poz. 1664). Systemy obsługi edokumentu w instytucjach państwa mają spełniać następujące wymagania użytkowe 28 : 1. zapewniać integralność treści dokumentów i metadanych, polegającą na zabezpieczeniu przed wprowadzaniem zmian, z wyjątkiem zmian wprowadzanych w ramach ustalonych i udokumentowanych procedur, oraz zabezpieczać przed wprowadzaniem zmian w dokumentach spraw załatwionych; 2. uniemożliwiać usuwanie dokumentów z systemu, z wyjątkiem udokumentowanych czynności wykonywanych w ramach ustalonych procedur usuwania dokumentów: a) dla których upłynął okres przechowywania ustalony w wykazie akt, b) mylnie zapisanych, c) mogących stanowić zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania systemu, d) których usunięcie wymagane jest na podstawie przepisu prawa, prawomocnego orzeczenia sądu lub ostatecznej decyzji organu administracji; 3. zapewniać stały i skuteczny dostęp do dokumentów oraz ich wyszukiwanie; 4. umożliwiać odczytanie metadanych dla każdego dokumentu; 5. identyfikować użytkowników i dokumentować dokonywane przez nich zmiany w dokumentach i w danych opisujących dokumenty (tzw. wersjonowanie); 6. zapewniać kontrolę dostępu poszczególnych użytkowników do dokumentów i metadanych; 7. umożliwiać odczytanie bez zniekształceń treści dokumentów wytworzonych przez podmiot, w którym działa system; 8. zachowywać dokumenty i metadane w strukturze określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 2a ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, łącznie z możliwością prezentacji tej struktury; 9. zapewniać odtworzenie przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw; 28 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z dokumentami elektronicznymi (Dz. U. z dnia 17 listopada 2006 r.) 14

17 10. wspomagać wykonywanie czynności związanych z klasyfikowaniem i kwalifikowaniem oraz agregowaniem dokumentów na podstawie wykazu akt; 11. wspomagać i dokumentować proces brakowania dokumentów stanowiących dokumentację niearchiwalną, w tym: a) automatycznie wyodrębniać dokumenty przeznaczone do brakowania, b) automatycznie przygotowywać spis dokumentacji niearchiwalnej, 12. wspomagać czynności związane z przygotowaniem dokumentów stanowiących materiały archiwalne i ich metadanych do przekazania do archiwum, w tym: a) automatycznie wyodrębniać dokumenty przeznaczone do przekazania, b) automatyczne przygotowywać spis zdawczo-odbiorczy w postaci dokumentu elektronicznego, c) eksportować dokumenty i ich metadane, d) oznaczać dokumenty przekazane do archiwum państwowego w sposób umożliwiający ich odróżnienie od dokumentów nieprzekazanych; 13. umożliwiać przeniesienie dokumentów do innych systemów informatycznych, w szczególności przez: a) eksport dokumentów i ich metadanych, z zachowaniem powiązań pomiędzy tymi dokumentami i metadanymi, b) zapisywanie wyeksportowanych metadanych w formacie zestandaryzowanego rozszerzalnego języka znaczników którego pełny opis (specyfikacja) jest dostępny nieodpłatnie dla wszystkich zainteresowanych. Główne cele wdrażania koncepcji edokumentu to: przyspieszenie obiegu dokumentów, obniżka kosztów obsługi, przesyłu, przetwarzania oraz archiwizacji, obniżenie kosztów funkcjonowania urzędów, możliwość automatycznego przetwarzania, tj. identyfikacji, indeksowania oraz wyszukiwania informacji zawartych w dokumentach elektronicznych. Wskazane jest zapewnienie dostępu obywateli do spraw i dokumentów złożonych w jednostkach administracji publicznej. Ze względów społecznych, nie można jednak założyć, że elektroniczna wymiana dokumentów całkowicie zastąpi istniejące kanały komunikacyjne tj. telefon, fax, czy też pocztę. Wdrażanie systemów obsługi edokumentu winno uwzględniać następujące aspekty: potrzebę stosowania jednolitego formatu elektronicznego pliku edokumentu, specyfikę wymiany plików pomiędzy podmiotami w różnych układach (urząd-urząd, urząd-obywatel, obywatel-obywatel), transfer dokumentów przez media elektroniczne, np. Internet, sieci komórkowe, obsługę znaków narodowych, zapewnienie poufności dokumentów, system zarządzania dokumentami, integracja i wymienność edokumentów z klasycznymi dokumentami papierowymi, 15

18 integracja systemów informatycznych wykorzystujących i przetwarzających edokumenty. Wymagało to opracowania standardów: a) wymiany informacji; b) formatu dokumentów elektronicznych; c) zarządzania dokumentami elektronicznymi; d) systemów realizujących to zarządzanie. Określone zostały równie z standardy dotyczące formatu dokumentów elektronicznych i standardy zarządzania dokumentami oraz systemów zarządzania, a także ustalony został format przechowywania i sposobów kodowania informacji w edokumentach.. Istotną metodą autentykacji dokumentów elektronicznych jest podpis elektroniczny,. Wskazane jest dokonanie nowelizacji ustawy o podpisie elektronicznym, dostosowującej ją do wymagań Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 grudnia 1999 r. w sprawie ramowych warunków Wspólnoty dla podpisu elektronicznego. 16

19 II. Stan informatyzacji Polski w roku 2006 na tle Unii Europejskiej diagnoza sytuacji i prognoza II.1. Dokumenty rządowe określające ramy i kierunki informatyzacji Polski do roku 2006 Informatyzacja Polski do roku 2006 była realizowana w oparciu o następujące dokumenty programowe: Cele i kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce epolska Plan działań na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce na lata Narodowa Strategia Rozwoju Dostępu Szerokopasmowego do Internetu na lata Strategia informatyzacji Rzeczypospolitej Polskiej epolska na lata Krajowy Program Reform na lata na rzecz realizacji Strategii Lizbońskiej Plan działań na rzecz rozwoju elektronicznej administracji egovernment na lata W roku 2005 został opracowany dokument Strategia kierunkowa rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczna prognoza transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku Stosownie do zaleceń Odnowionej Strategii Lizbońskiej, wyznaczył on następujące priorytety informatyzacji: Zapewnienie wszystkim obywatelom i przedsiębiorstwom infrastruktury dostępu do usług drogą elektroniczną. Rozwój szerokiej i wartościowej oferty usług dostępnych w Internecie i cyfrowych mediach audiowizualnych. Rozwój zasobów cyfrowych. Powszechna edukacja na rzecz społeczeństwa informacyjnego. Priorytety te i odpowiadające im planowane działania wymagają rewizji tak ze względów formalno-prawnych (pełne dostosowanie do dyrektyw Unii Europejskiej), jak i merytorycznych (uwzględnienie zmian społecznych i technologicznych w ostatnim okresie). II.2. Akty prawne związane z problematyką informatyzacji Polski 29 Aktami prawnymi, które bezpośrednio lub pośrednio regulują zagadnienia dotyczące informatyzacji (w tym ustanawiają wymóg stosowania bądź modyfikacji rozwiązań ICT lub ułatwiają ich wdrożenie) są między innymi: Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne 30 z późn. zm., wraz z aktami wykonawczymi (m.in. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej 31, Rozporządzenie Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 29 sierpnia 2005 r. w sprawie sposobu prowadzenia oraz trybu dostarczania i udostępniania danych z Krajowej Ewidencji Systemów Teleinformatycznych i Rejestrów Publicznych 32, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym 33, Rozporządzenie Rady Ministrów 29 Wykorzystano informacje zawarte w bazie Internetowy System Aktów Prawnych, 30 Dz. U nr 64, poz Dz.U nr 214 poz Dz.U nr 200 poz Dz.U nr 205 poz

20 z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych 34, Rozporządzenie Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 19 października 2005 r. w sprawie testów akceptacyjnych oraz badania oprogramowania interfejsowego i weryfikacji tego badania 35 ). Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym 36 z późn. zm., wraz z aktami wykonawczymi (m.in. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2002 r. w sprawie określenia warunków technicznych o organizacyjnych dla kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne, polityk certyfikacji dla kwalifikowanych certyfikatów wydawanych przez te podmioty oraz warunków technicznych dla bezpiecznych urządzeń służących do składania i weryfikacji podpisu elektronicznego 37, Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 sierpnia 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne związane z podpisem elektronicznym, wzoru tego rejestru oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach o wpis do rejestru 38, Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 sierpnia 2002 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu tworzenia i wydawania zaświadczenia certyfikacyjnego związanego z podpisem elektronicznym 39 ). Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych 40 z późn. zm. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną 41 z późn. zm. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 42 z późn. zm. (powstała zgodnie z Dyrektywą 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych 43 ), wraz z aktami wykonawczymi (m.in. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych 44.) Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 45 z późn. zm., w tym Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej 46. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 47 z późn. zm., wraz z aktami wykonawczymi (m.in Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2006 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania 48, Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane 49 ). Ustawa z dnia 21 lipca 2000 r. Prawo telekomunikacyjne 50 z późn. zm. 34 Dz.U nr 212 poz Dz.U nr 217 poz Dz.U nr 130 poz Dz.U nr 128 poz Dz.U nr 128 poz Dz.U nr 128 poz Dz.U nr 169 poz Dz. U. nr 144, poz Dz.U nr 133 poz Dziennik Urzędowy L 281, 23/11/1995 P Dz.U nr 100 poz Dz.U nr 112 poz Dz.U nr 10 poz Dz.U nr 19 poz Dz.U nr 155 poz Dz.U nr 87 poz Dz.U nr 73 poz

Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce

Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce Dokumenty List od Premiera Czasy, w których żyjemy, to czasy komputerów, telefonów komórkowych, SMSów, czatów, Internetu i serwisów społecznościowych.

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 STRESZCZENIE

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 STRESZCZENIE Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 STRESZCZENIE październik 2008 Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, mając na uwadze dobro

Bardziej szczegółowo

kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczną prognozą transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020.

kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczną prognozą transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020. Z A T W I E R D Z A M P R E Z E S Polskiego Komitetu Normalizacyjnego /-/ dr inż. Tomasz SCHWEITZER Strategia informatyzacji Polskiego Komitetu Normalizacyjnego na lata 2009-2013 1. Wprowadzenie Informatyzacja

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 Konferencja konsultacyjna Prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 Warszawa, 9 grudnia 2013 r. Cele programu

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE

Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE EDYTA BARACZ Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE Społeczeństwo informacyjne to typ społeczeństwa, którego kształtowanie się ściśle związane

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Wparcie społeczeństwa informacyjnego i e-biznesu

Wparcie społeczeństwa informacyjnego i e-biznesu Wparcie społeczeństwa informacyjnego i e-biznesu Wsparcie rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Tomasz Napiórkowski Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego

Bardziej szczegółowo

e-administracja Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji mgr inż.piotr Jarosz

e-administracja Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji mgr inż.piotr Jarosz e-administracja Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji mgr inż.piotr Jarosz Definicje e-administracji Elektroniczna administracja to wykorzystanie technologii informatycznych i telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne

W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne Czy realizacja projektu to dostarczenie narzędzia biznesowego, czy czynnik stymulujący rozwój społeczeństwa informacyjnego? W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne,

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO RZĄDU. Data przyjęcia stanowiska przez Komitet do Spraw Europejskich 20 grudnia 2012 r. 4 lutego 2013 r.

STANOWISKO RZĄDU. Data przyjęcia stanowiska przez Komitet do Spraw Europejskich 20 grudnia 2012 r. 4 lutego 2013 r. STANOWISKO RZĄDU I. METRYKA DOKUMENTU Tytuł KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW: Plan działania w dziedzinie e-zdrowia

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 III Konwent Informatyków Warmii i Mazur Ryn, 2829 listopada 2013 r. Cele programu Cel główny: Wzmocnienie cyfrowych fundamentów dla społecznogospodarczego rozwoju

Bardziej szczegółowo

Możliwości pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych na digitalizację zasobów

Możliwości pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych na digitalizację zasobów Możliwości pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych na digitalizację zasobów Teresa E. Szymorowska Wojewódzka Biblioteka Publiczna Książnica Kopernikańska w Toruniu e-polska Biblioteki i archiwa

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Plan Informatyzacji Państwa

Plan Informatyzacji Państwa Plan Informatyzacji Państwa Dr inż. Grzegorz Bliźniuk Podsekretarz Stanu Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Warszawa, 2006 r. 1 Plan Informatyzacji Państwa wynika z : Ustawy z dnia 17 lutego

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Agnieszka Matuszak 1 Strona 0 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA BADAŃ PRZEMYSŁOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH ORAZ WDROŻEŃ INNOWACJI Jednym

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA. dr Michał Boni Minister Administracji i Cyfryzacji

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA. dr Michał Boni Minister Administracji i Cyfryzacji PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA dr Michał Boni Minister Administracji i Cyfryzacji 1 CYFRYZACJA W EUROPEJSKIEJ POLITYCE SPÓJNOŚCI Polityka spójności w nowym okresie programowania finansowego 2014-2020

Bardziej szczegółowo

WSTĘP DO E-BIZNESU. Społeczeństwo informacyjne

WSTĘP DO E-BIZNESU. Społeczeństwo informacyjne WSTĘP DO E-BIZNESU Społeczeństwo informacyjne Społeczeństwo informacyjne to społeczeństwo, w którym towarem staje się informacja traktowana jako szczególne dobro niematerialne, równoważne lub cenniejsze

Bardziej szczegółowo

Internet szerokopasmowy w Polsce

Internet szerokopasmowy w Polsce Internet szerokopasmowy w Polsce Czy za pięć lat wciąż będziemy na szarym końcu raportu OECD? Raport Warszawa, 29.10.2009 Stopień penetracji usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu jest obecnie jednym

Bardziej szczegółowo

Plan działalności Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok 2016 dla działów administracji rządowej Nauka i Szkolnictwo Wyższe

Plan działalności Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok 2016 dla działów administracji rządowej Nauka i Szkolnictwo Wyższe Plan działalności Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok 2016 dla działów administracji rządowej Nauka i Szkolnictwo Wyższe CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2016 Mierniki określające

Bardziej szczegółowo

z dnia 30 października 2006 r. (Dz. U. z dnia 17 listopada 2006 r.)

z dnia 30 października 2006 r. (Dz. U. z dnia 17 listopada 2006 r.) Dz.U.2006.206.1518 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 30 października 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z dokumentami elektronicznymi (Dz. U. z dnia

Bardziej szczegółowo

Polska Cyfrowa impulsem do e-rozwoju Marta Grabowska, Uniwersytet Warszawski. Warszawa, 26 maja 2015 r.

Polska Cyfrowa impulsem do e-rozwoju Marta Grabowska, Uniwersytet Warszawski. Warszawa, 26 maja 2015 r. Polska Cyfrowa impulsem do e-rozwoju Marta Grabowska, Uniwersytet Warszawski Warszawa, 26 maja 2015 r. Rozwój społeczny koncepcja Alvina Tofflera Trzecia fala Warszawa, 1997 Społeczeństwo agrarne * Społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020:

CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020: NAZWA CELU FINANSOWANIE Cel I.1. Wspieranie aktywności i przedsiębiorczości mieszkańców CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY Oś I. Osoby młode na rynku pracy: 1. Poprawa

Bardziej szczegółowo

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa - strategia dla e- administracji

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa - strategia dla e- administracji Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa - strategia dla e- administracji III Konwent Informatyków Warmii i Mazur Ryn 28.11.2013 Mariusz Przybyszewski Otwarta administracja na potrzeby obywateli i

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Regionalny program operacyjny jest narzędziem słuŝącym realizacji strategii rozwoju regionu przy wykorzystaniu środków Unii Europejskiej w latach

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020

Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 1 Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 2 Stan prac wdrożeniowych System informatyczny Wytyczne i wzory dokumentów Szczegółowe opisy priorytetów Negocjacje programów operacyjnych z KE

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Cel główny WRPO 2014+ POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI I SPÓJNOŚCI WOJEWÓDZTWA Alokacja

Bardziej szczegółowo

Łukasz Urbanek. Departament RPO. Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Łukasz Urbanek. Departament RPO. Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 1 Łukasz Urbanek Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji Departament RPO Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Strategia lizbońska 2007-2013 Strategia Europa 2020 2014-2020 Główne założenia

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne Konsultacje społeczne Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020 10 maja 2011 r. Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Prezentacja drugiego celu operacyjnego: zwiększenie partycypacji społecznej

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta - Piotrków Trybunalski 2020

Strategia Rozwoju Miasta - Piotrków Trybunalski 2020 Strategia Rozwoju Miasta - Piotrków Trybunalski 2020 Kontekst otoczenia strategicznego Piotrków Trybunalski, 05 listopada 2013 r. Polityka spójności 2014-2020 Propozycja KE, aby strategie stały się warunkiem

Bardziej szczegółowo

Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego

Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego Tarnów-Katowice, wrzesień 2005 Wprowadzenie Program i»silesia jest odpowiedzią samorządów z województwa śląskiego na Inicjatywę

Bardziej szczegółowo

Zamierzenia UKE w ramach Międzyresortowego Zespołu Polska Cyfrowa w zakresie rozwoju dostępu do usług szerokopasmowych. Warszawa, 12 Maja 2009

Zamierzenia UKE w ramach Międzyresortowego Zespołu Polska Cyfrowa w zakresie rozwoju dostępu do usług szerokopasmowych. Warszawa, 12 Maja 2009 Zamierzenia UKE w ramach Międzyresortowego Zespołu Polska Cyfrowa w zakresie rozwoju dostępu do usług szerokopasmowych Warszawa, 12 Maja 2009 Główny cel Prezesa UKE na lata 2008 2010 Wzrost dostępności

Bardziej szczegółowo

Fundusze na e-commerce w perspektywie unijnej 2014-2020

Fundusze na e-commerce w perspektywie unijnej 2014-2020 Fundusze na e-commerce w perspektywie unijnej 2014-2020 Białystok 27.06.2014 Departament Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego E-commerce E-commerce Europejski Fundusz Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Rozwój konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez cyfryzację Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Rozwój konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez cyfryzację Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Raport Społeczeństwo informacyjne w liczbach 2012 http://www.mac.gov.pl/raporty-i-dane/ 2 3% populacji firm w Polsce 1540 firm dużych Potencjał sektora

Bardziej szczegółowo

ŹRÓDŁA I METODY FINANSOWANIA PROJEKTÓW SMART

ŹRÓDŁA I METODY FINANSOWANIA PROJEKTÓW SMART ŹRÓDŁA I METODY FINANSOWANIA PROJEKTÓW SMART PANELIŚCI Przedstawiciel MIiR: Agnieszka Dawydzik, Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Przedstawiciel

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług 2009 Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług Tomasz Czerwoniak Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Prezentacja specjalności studiów II stopnia. Inteligentne Technologie Internetowe

Prezentacja specjalności studiów II stopnia. Inteligentne Technologie Internetowe Prezentacja specjalności studiów II stopnia Inteligentne Technologie Internetowe Koordynator specjalności Prof. dr hab. Jarosław Stepaniuk Tematyka studiów Internet jako zbiór informacji Przetwarzanie:

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG)

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG) Priorytet 1 - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy Identyfikacja kierunków prac B+R mających na celu zdynamizowanie rozwoju

Bardziej szczegółowo

Projekty realizowane przez CPI MSWiA

Projekty realizowane przez CPI MSWiA Projekty realizowane przez CPI MSWiA CPI MSWiA Państwowa jednostka budżetowa utworzona zarządzeniem Nr 11 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 stycznia 2008 r. (Dz. Urz. Ministra Spraw

Bardziej szczegółowo

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach. Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach. Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014 Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014 12 czerwca 2007 Misją Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach jest stworzenie

Bardziej szczegółowo

Potencjał POPC, RPO, POWER w zakresie promocji nauki programowania. Podsekretarz Stanu Piotr Woźny

Potencjał POPC, RPO, POWER w zakresie promocji nauki programowania. Podsekretarz Stanu Piotr Woźny Potencjał POPC, RPO, POWER w zakresie promocji nauki programowania Podsekretarz Stanu Piotr Woźny Promocja nauki programowania Ministerstwo Cyfryzacji promuje i wspiera naukę programowania wśród wszystkich

Bardziej szczegółowo

Promotor: dr inż. Krzysztof Różanowski

Promotor: dr inż. Krzysztof Różanowski Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki Prezentacja do obrony pracy dyplomowej: Wzorcowa polityka bezpieczeństwa informacji dla organizacji zajmującej się testowaniem oprogramowania. Promotor: dr inż. Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Strategiczny w zakresie aktywności zawodowej i społecznej. Wejherowo, 9 październik 2013 r.

Regionalny Program Strategiczny w zakresie aktywności zawodowej i społecznej. Wejherowo, 9 październik 2013 r. Regionalny Program Strategiczny w zakresie aktywności zawodowej i społecznej Wejherowo, 9 październik 2013 r. Strategia 6 RPS RPO 2014-2020 Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 (wrzesień 2012)

Bardziej szczegółowo

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych WROCŁAWSKI PARK TECHNOLOGICZNY Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych Marek Winkowski Wiceprezes WPT S.A. Anna Madera - Kierownik DAIP Gdańsk, 09.03.2009

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO KLASTRA EKOENERGETYCZNEGO

PROGRAM ROZWOJU PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO KLASTRA EKOENERGETYCZNEGO PROGRAM ROZWOJU PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO KLASTRA EKOENERGETYCZNEGO Cel kierunkowy Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw branży odnawialnych źródeł

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia społeczeństwa informacyjnego jako element polityki spójności Unii Europejskiej oraz procesu jej rozszerzania

Zagadnienia społeczeństwa informacyjnego jako element polityki spójności Unii Europejskiej oraz procesu jej rozszerzania Europejską drogę w kierunku społeczeństwa informacyjnego Zagadnienia społeczeństwa informacyjnego jako element polityki spójności Unii Europejskiej oraz procesu jej rozszerzania Włodzimierz Marciński Radca

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008 Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO ElŜbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego Fundusze strukturalne jako instrument wsparcia rozwoju gospodarczego Opolszczyzny Opole,

Bardziej szczegółowo

Sylabus modułu e-urzędnik

Sylabus modułu e-urzędnik Sylabus modułu e-urzędnik Wymagania konieczne: Zakłada się, że przystępując do egzaminu modułu e-urzędnik, zdający będzie miał opanowany blok umiejętności i wiadomości podstawowych w zakresie zgodnym z

Bardziej szczegółowo

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl .firma Dostarczamy profesjonalne usługi oparte o nowoczesne technologie internetowe Na wstępie Wszystko dla naszych Klientów Jesteśmy świadomi, że strona internetowa to niezastąpione źródło informacji,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST

INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST. 1 PKT 26A USTAWY, W RAMACH KTÓRYCH MOŻNA UZYSKAĆ POMOC W ZAKRESIE PORADNICTWA ZAWODOWEGO I INFORMACJI ZAWODOWEJ ORAZ POMOCY W AKTYWNYM POSZUKIWANIU

Bardziej szczegółowo

Prowadzący Andrzej Kurek

Prowadzący Andrzej Kurek Prowadzący Andrzej Kurek Centrala Rzeszów Oddziały Lublin, Katowice Zatrudnienie ponad 70 osób SprzedaŜ wdroŝenia oprogramowań firmy Comarch Dopasowania branŝowe Wiedza i doświadczenie Pełna obsługa: Analiza

Bardziej szczegółowo

e-administracja: nowe technologie w służbie obywatelowi

e-administracja: nowe technologie w służbie obywatelowi e-administracja: nowe technologie w służbie obywatelowi Co niesie administracji chmura obliczeniowa? dr inż. Dariusz Bogucki Centrum Projektów Informatycznych Wrocław, 3 października 2012 r. Paradoks wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość i przedsiębiorczość społeczna.

Przedsiębiorczość i przedsiębiorczość społeczna. Przedsiębiorczość i przedsiębiorczość społeczna. ekspert: Szymon Medalion prowadząca: Marzena Szewczyk-Nelson Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 13 kwietnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 13 kwietnia 2011 r. UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie rozwoju gospodarczego i innowacji na terenie Gminy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Rozwój lokalnych rynków pracy a strategie powiatów ziemskich

Rozwój lokalnych rynków pracy a strategie powiatów ziemskich Rozwój lokalnych rynków pracy a strategie powiatów ziemskich Maciej Tarkowski Sympozjum Wsi Pomorskiej. Obszary wiejskie - rozwój lokalnego rynku pracy - przykłady, szanse, bariery 31 maja - 1 czerwca

Bardziej szczegółowo

Strategia informatyzacji RP e-polska i NPR a fundusze strukturalne

Strategia informatyzacji RP e-polska i NPR a fundusze strukturalne Społeczeństwo informacyjne powszechny dostęp do Internetu II KONFERENCJA Budowa lokalnej infrastruktury telekomunikacyjnej z wykorzystaniem funduszy strukturalnych UE Instytut Łączności, Warszawa 11 grudnia

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE PERSPEKTYWA FINANSOWA 2014-2020

FUNDUSZE EUROPEJSKIE PERSPEKTYWA FINANSOWA 2014-2020 FUNDUSZE EUROPEJSKIE PERSPEKTYWA FINANSOWA 2014-2020 Ewa Sobiecka Bielsko-Biała, 20.03.2014 Plan prezentacji Wprowadzenie Umowa partnerska (08.01.2014) Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Uczenie się dorosłych w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 5 kwietnia 2013

Uczenie się dorosłych w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 5 kwietnia 2013 Uczenie się dorosłych w nowej perspektywie finansowej Warszawa, 5 kwietnia 2013 Porządek prezentacji 1. Nowe podejście do kształcenia dorosłych w polityce LLL 2. Inicjowanie i monitorowanie krajowej polityki

Bardziej szczegółowo

Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM

Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM 2014-2020 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Warszawa, 11 grudnia 2013 br. 1 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych MIR:

Bardziej szczegółowo

Mistrzostwa Europy w Internecie 2020. Polska vs Europa - do przerwy 61:67. Przygotował: Piotr Kowalski MAiC

Mistrzostwa Europy w Internecie 2020. Polska vs Europa - do przerwy 61:67. Przygotował: Piotr Kowalski MAiC Mistrzostwa Europy w Internecie 2020. Polska vs Europa - do przerwy 61:67 Przygotował: Piotr Kowalski MAiC Polska 61,1 % Europa 67,3 % Wzrost porównywalny z UE 17 pozycja w UE Polska 16,4 linii/100 mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 1 22 grudnia 2014 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie, przyjęta przez Radę

Bardziej szczegółowo

Dostęp do szerokopasmowego Internetu z wykorzystaniem środków z Działania 8.3 POIG realizacja w praktyce

Dostęp do szerokopasmowego Internetu z wykorzystaniem środków z Działania 8.3 POIG realizacja w praktyce Dostęp do szerokopasmowego Internetu z wykorzystaniem środków z Działania 8.3 POIG realizacja w praktyce Konferencja Innowacyjne Sieci Szerokopasmowe od koncepcji do realizacji Zgierz, 20-21 października

Bardziej szczegółowo

Fundusze europejskie na projekty informatyzacji w jednostkach samorządu terytorialnego

Fundusze europejskie na projekty informatyzacji w jednostkach samorządu terytorialnego Fundusze europejskie na projekty informatyzacji w jednostkach samorządu terytorialnego 2006 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes

Bardziej szczegółowo

Wydatkowanie czy rozwój

Wydatkowanie czy rozwój Wydatkowanie czy rozwój priorytety Polityki Spójności 2014-2020 i nowego RPO Województwa Łódzkiego Agnieszka Dawydzik Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Łódź, 27 maja 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Małopolska Platforma Elektronicznej Komunikacji Policji

Małopolska Platforma Elektronicznej Komunikacji Policji Małopolska Platforma Elektronicznej Komunikacji Policji Planowana ealizacja projektu: 2009 2010 (24 miesiące) Cele Projektu: 1. rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w Małopolsce poprzez

Bardziej szczegółowo

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR:

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR: Czym jest SIR? Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji RPO Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje PI 3 c Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP W ramach PI mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

Organizacje pozarządowe jako potencjalni beneficjenci w MRPO 2014-2020. Jakub Szymański Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej

Organizacje pozarządowe jako potencjalni beneficjenci w MRPO 2014-2020. Jakub Szymański Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Organizacje pozarządowe jako potencjalni beneficjenci w MRPO 2014-2020 Jakub Szymański Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej SCHEMAT RPO 2014-2020: DWUFUNDUSZOWY I ZINTEGROWANY 1. WARUNKI DLA ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Wydział Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Katowice, 2 grudzień 2004

Wydział Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Katowice, 2 grudzień 2004 KSZTAŁTOWANIE I REALIZACJA POLITYKI ENERGETYCZNEJ NA POZIOMIE WOJEWÓDZTWA STAN OBECNY, PRIORYTETY NA PRZYSZŁOŚĆ W KONTEKŚCIE PROWADZONEJ AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA. Wydział Programowania

Bardziej szczegółowo

Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE. www.bras-edukacja.pl

Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE. www.bras-edukacja.pl Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE Działalność szkół, placówek oświatowych, instytucji wsparcia oświaty finansowana będzie w ramach dwóch głównych Programów Operacyjnych: 1. Regionalny

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa założenia do nowego okresu programowania.

Nowa perspektywa finansowa założenia do nowego okresu programowania. Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 założenia do nowego okresu programowania.. Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Podstawa prawna: - Pakiet

Bardziej szczegółowo

Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze

Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze 16.10. 2014, Konstantynów Łódzki AGENDA EDIT VALUE TOOL Narzędzie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Świadczenie usług doradztwa eksperckiego w ramach projektu Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 4 lutego 2015 roku

Szczecin, dnia 4 lutego 2015 roku Szczecin, dnia 4 lutego 2015 roku Liczba podmiotów ekonomii społecznej utworzonych dzięki wsparciu z EFS 24 Liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które zakończyły udział w projekcie 6809 Liczba

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Mój region w Europie

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Mój region w Europie Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym Oś priorytetowa IV Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020

Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020 Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020 Wydział Innowacyjności i Rozwoju Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie 1 Siedlce,

Bardziej szczegółowo

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r.

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020 Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Uwarunkowania programowe Unia Europejska Strategia Europa 2020 Pakiet legislacyjny dla Polityki

Bardziej szczegółowo

Demokracja elektroniczna (e-demokracja) to rządy demokratyczne z wykorzystaniem elektronicznych technologii komunikacyjnych.

Demokracja elektroniczna (e-demokracja) to rządy demokratyczne z wykorzystaniem elektronicznych technologii komunikacyjnych. Demokracja elektroniczna (e-demokracja) to rządy demokratyczne z wykorzystaniem elektronicznych technologii komunikacyjnych. W szerszym znaczeniu termin "demokracja elektroniczna" obejmuje również elektroniczny

Bardziej szczegółowo

Trwałość projektów 7 osi PO IG

Trwałość projektów 7 osi PO IG Warszawa, 6 października 2015 r. Konferencja podsumowująca wdrażanie 7 i 8 osi priorytetowej PO IG Trwałość projektów 7 osi PO IG Paweł Oracz Departament Strategii Systemu Informacyjnego Ministerstwo Finansów

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E W dniu 15 grudnia 2006 r. (znak: SG-Greffe (2006)D/2007989; zał. K(2006)6136) przekazane zostały Polsce zarzuty formalne na mocy art. 226 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską,

Bardziej szczegółowo

Koncepcje Komisji Europejskiej wdrażania funduszy po 2013 roku. regionalnego, 7 listopada, 2011

Koncepcje Komisji Europejskiej wdrażania funduszy po 2013 roku. regionalnego, 7 listopada, 2011 Koncepcje Komisji Europejskiej wdrażania funduszy po 2013 roku Zespół ds. opracowania ramowego zintegrowanego programu regionalnego, 7 listopada, 2011 Cele bieżącej i przyszłej polityki: Nowa Polityka

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do Uchwały Nr XXV/149/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2008 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

Skala wsparcia obszarów wiejskich w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych na lata 2007-2013

Skala wsparcia obszarów wiejskich w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych na lata 2007-2013 Konferencja Polityka spójności na rzecz rozwoju obszarów wiejskich Skala wsparcia obszarów wiejskich w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych na lata 2007-2013 dr Hanna Jahns Sekretarz

Bardziej szczegółowo

Wpływ ł prawa konkurencji k na rozwój nowych technologii Media cyfrowe i Internet

Wpływ ł prawa konkurencji k na rozwój nowych technologii Media cyfrowe i Internet Ochrona konkurencji na rynkach nowych technologii Kraków, dnia 13 września 2010 Wpływ ł prawa konkurencji k na rozwój nowych technologii Media cyfrowe i Internet Krzysztof Kuik DG ds. Konkurencji, Komisja

Bardziej szczegółowo

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej 2012 System B2B jako element przewagi konkurencyjnej dr inż. Janusz Dorożyński ZETO Bydgoszcz S.A. Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Kilka słów o sobie główny specjalista ds.

Bardziej szczegółowo

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne ze szczególnym uwzględnieniem Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, 28 stycznia 2007 1 Narodowe Strategiczne

Bardziej szczegółowo

Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej Departament Innowacji

Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej Departament Innowacji Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej 26.07.2016 Departament Innowacji Kierunki transformacji polskiej gospodarki 5 Filarów rozwoju gospodarczego Polski Reindustrializacja Rozwój innowacyjnych firm

Bardziej szczegółowo

SPO RZL. PARP jako Beneficjent Końcowy Działania 2.3. DZIAŁANIE 2.3. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki

SPO RZL. PARP jako Beneficjent Końcowy Działania 2.3. DZIAŁANIE 2.3. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki PARP jako Beneficjent Końcowy Działania 2.3 PRIORYTET 2 SPO RZL Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy DZIAŁANIE 2.3. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki CEL: Podniesienie konkurencyjności i rozwój potencjału

Bardziej szczegółowo

ELTIS: Najważniejszy europejski portal informacyjny na temat transportu miejskiego i mobilności

ELTIS: Najważniejszy europejski portal informacyjny na temat transportu miejskiego i mobilności ELTIS: Najważniejszy europejski portal informacyjny na temat transportu miejskiego i mobilności Michał Soroko Ogólnokrajowe Stowarzyszenie Poszanowanie Energii i Środowiska SAPE Polska sape@sape.org.pl

Bardziej szczegółowo

Projekt Programu FIO na lata 2014-2020 Kontynuacja

Projekt Programu FIO na lata 2014-2020 Kontynuacja 1 PROGRAM FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH NA LATA 2014-2020 2020 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament PoŜytku Publicznego 2 Projekt Programu FIO na lata 2014-2020 Kontynuacja Projekt jest

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MECHANICZNY Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji. Wydatki strukturalne EWIDENCJONOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ

WYDZIAŁ MECHANICZNY Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji. Wydatki strukturalne EWIDENCJONOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ WYDZIAŁ MECHANICZNY Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Wydatki strukturalne EWIDENCJONOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ 13 maja 2011 Wydatki strukturalne akty prawne Ustawa o finansach publicznych z dn.

Bardziej szczegółowo

SZANSE NA WSPÓŁPRACĘ TRANSGRANICZNĄ PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ LITWA-POLSKA 2014-2020

SZANSE NA WSPÓŁPRACĘ TRANSGRANICZNĄ PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ LITWA-POLSKA 2014-2020 SZANSE NA WSPÓŁPRACĘ TRANSGRANICZNĄ PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ LITWA-POLSKA 2014-2020 Program współpracy Interreg V-A Litwa-Polska jest kontynuacją współpracy rozpoczętej wraz z Programem Współpracy

Bardziej szczegółowo

Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020

Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020 Konferencja Wiejska Polska 25 26 maja 2013 r. Konin/Licheń Krajowe podstawy strategiczne polityki

Bardziej szczegółowo

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce 2 Trendy yglobalne Globalizacja Zmiany demograficzne Zmiany klimatu WYZWANIE: Konieczność budowania trwałych podstaw wzrostu umożliwiających realizację aspiracji rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę. Ministerstwo Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę. 1 Ministerstwo Zrozumieć cyfryzację Internet staje się centralnym narzędziem konsumpcji treści, w konsekwencji czego obserwuje się

Bardziej szczegółowo

Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS. Śląska Rada Innowacji - Komisja Ekspertów ds. Programu Wykonawczego Ustalenia strategiczne

Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS. Śląska Rada Innowacji - Komisja Ekspertów ds. Programu Wykonawczego Ustalenia strategiczne Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS Śląska Rada Innowacji - Komisja Ekspertów ds. Programu Wykonawczego 2009-2010 Ustalenia strategiczne Programu Wykonawczego 2009-2010 dla Regionalnej Strategii Innowacji

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r.

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r. Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski Kraków, 9 marca 2012 r. Etap diagnostyczny Diagnoza pogłębiona (załącznik do RSI WM 2012-2020) Synteza diagnozy część 2 dokumentu RSI Analiza

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r Możliwości finansowania dla MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII 03 czerwca 2008 r OLGA WARZECHA CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AGH Dział Obsługi Funduszy Strukturalnych tel. 12 617 31 59 warzecha@agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

i jej praktyczne zastosowanie

i jej praktyczne zastosowanie Megaustawa i jej praktyczne zastosowanie 19 maja 2010 r. przyjęto Europejską agendę cyfrową, która jest pierwszą z 7 flagowych inicjatyw Strategii UE 2020. Określa ona siedem priorytetowych obszarów działania:

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA. Toruń, 28.04.2015 r.

Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA. Toruń, 28.04.2015 r. Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA Toruń, 28.04.2015 r. GRUPA MEBLOWA HORECA 9 firm produkcyjnych oraz WSZP/UMK 2 firmy z branży informatycznej Produkcja mebli w technologiach: drewno, płyty meblowe,

Bardziej szczegółowo