SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) POSTĘPOWANIE POWYŻEJ EURO ZAMAWIAJĄCY:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) POSTĘPOWANIE POWYŻEJ 206 000 EURO ZAMAWIAJĄCY:"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA: DOSTAWĘ I INSTALACJĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ MODERNIZACJĘ SIECI KOMPUTEROWEJ I ZASILAJĄCEJ POSTĘPOWANIE POWYŻEJ EURO ZAMAWIAJĄCY: MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO UL. GRUNWALDZKA 15, RZESZÓW Rzeszów, sierpień 2009 r. str. 1

2 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zwana dalej SIWZ dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: dostawę i instalację sprzętu komputerowego oraz modernizację sieci komputerowe i zasilającej. Część I - Postanowienia ogólne składa się z następujących części: 1 Informacje ogólne. 2 Nazwa oraz adres zamawiającego. 3 Trybu udzielenia zamówienia. 4 Opis przedmiotu zamówienia z podaniem wielkości zamówienia oraz ogólnych warunków realizacji zamówienia. 5 Informacja o ofertach częściowych, zamówieniach uzupełniających oraz o ofertach wariantowych. 6 Termin wykonania zamówienia. Część II - Warunki postępowania 1 Opis warunków udziału w postępowaniu. 2 Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. 3 Opis sposobu dokonywania oceny spełniania wymaganych warunków udziału w postępowaniu. 4 Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami. 5 Wymagania dotyczące wadium. 6 Termin związania ofertą. 7 Opis sposobu przygotowywania ofert. 8 Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 9 Informacje dotyczące możliwości dokonania zmiany oferty oraz jej wycofania. 10 Opis sposobu obliczenia ceny. 11 Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert. 12 Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 13 Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 14 Istotne postanowienia umowy. 15 Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. Część III Załączniki 1 Wykaz załączników. str. 2

3 CZĘŚĆ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Informacje ogólne 1. Użyty w niniejszej specyfikacji wyraz ustawa bez bliższego określenia oznacza ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r., Nr 223, poz z póz. zm.), natomiast skrót SIWZ niniejszą Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia. 2. Ilekroć w SIWZ jest mowa o: a) cenie - należy przez to rozumieć zgodnie z jej definicją zawartą w ustawie z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz z późn. zm.) wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym. b) Wykonawcy należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego; c) postępowaniu należy przez to rozumieć postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: dostawę i instalację sprzętu komputerowego oraz modernizację sieci komputerowe i zasilającej. 3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą zostać złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. 4. Zamawiający nie przewiduje: a) zawarcia umowy ramowej; b) aukcji elektronicznej; c) ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 2 Nazwa oraz adres zamawiającego Pełna nazwa i adres zamawiającego: Marszałek Województwa Podkarpackiego, ul. Grunwaldzka 15, Rzeszów, tel.: (0 prefiks 17) , faks: (0 prefiks 17) , internet: str. 3

4 3 Trybu udzielenia zamówienia 1. Wskazanie trybu udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 2. Podstawa prawna: art. 39 ustawy. 4 Opis przedmiotu zamówienia z podaniem wielkości zamówienia oraz ogólnych warunków realizacji zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa i instalacja sprzętu komputerowego o parametrach nie gorszych niż wyszczególnione w załączniku nr 1 do SIWZ oraz modernizacja sieci komputerowej i zasilającej zgodnie z opisem zawartym w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Nomenklatura kod CPV (Wspólny Słownik Zamówień): Kod CPV Opis Sprzęt związany z komputerami Kod CPV Opis Modernizacja sieci 5 Informacja o ofertach częściowych, zamówieniach uzupełniających oraz o ofertach wariantowych 1. Zamówienie nie jest podzielone na części. Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia. W związku z tym zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 Ustawy. 3. Nie dopuszcza się możliwości złożenia ofert wariantowych. 6 Termin wykonania zamówienia Termin wykonania zamówienia: 40 dni od dnia podpisania umowy. str. 4

5 CZĘŚĆ II - WARUNKI POSTĘPOWANIA 1 Opis warunków udziału w postępowaniu 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz z póz. zm.). 2. Wykonali dostawy w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, odpowiadające swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia. Pod pojęciem dostaw odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia Zamawiający rozumie: dostawy sprzęty komputerowego oraz budowę lub modernizację sieci komputerowej. Wykonawca musi wykazać się realizacją co najmniej: - 2 dostaw sprzętu komputerowego - o wartości każdej z nich minimum ,00 zł. brutto oraz - budową lub modernizacją 2 sieci komputerowych. 3. Posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie niższą niż zł. 2 Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 1. Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia wymogi art. 22 ust. 1 ustawy Załącznik nr 4 do SIWZ. 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. str. 5

6 5. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 6. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenia zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączyć dokumenty potwierdzające, że te dostawy zostały wykonane należycie. Załącznik nr 5 do SIWZ. 7 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2,3,5 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert, b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert, c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert. 8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 4, składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert. 9. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 7, 8 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokumenty, o których mowa w pkt 7 lit. a i c oraz pkt 8 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 7 lit. b powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 10. Polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. str. 6

7 3 Opis sposobu dokonywania oceny spełniania wymaganych warunków udziału w postępowaniu 1. Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu wg formuły spełnia/ nie spełnia na podstawie analizy złożonych przez wykonawcę oświadczenia i dokumentów, o którym mowa w paragrafie poprzedzającym. Z załączonych do oferty wykonawcy dokumentów mających na celu potwierdzenie spełniania przez niego ww. warunków, wynikać ma jednoznacznie, iż wykonawca te warunki spełnia. 2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 4 Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami 1. Wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują pisemnie. 2. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: 1) Perlak Robert inspektor, Oddział zamówień publicznych i eksploatacji, Departament Organizacyjny, tel , fax sprawy formalno prawne. 2) Wojciech Rejman Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie tel/fax sprawy merytoryczne. 3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert. Zamawiający jednocześnie przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, jak również zamieszcza je na stronie internetowej Zamawiającego. 5 Wymagania dotyczące wadium 1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 5.000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium należy wnieść przed upływem ostatecznego terminu składania ofert, tj. do dnia r., do godz. 10: Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu (tylko przelewem z konta Wykonawcy na konto zamawiającego); b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; str. 7

8 d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. nr 109, poz z późniejszymi zmianami). 4. Przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien powołać nazwę postępowania (wraz z nadanym mu oznaczeniem referencyjnym), a w przypadku wniesienia wadium w postaci wpłaty pieniężnej (przelew) dodatkowo wskazać nr rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu wadium. 5. Wadium wniesione w pieniądzu wpłaca się przelewem z rachunku Wykonawcy na wskazany niżej rachunek bankowy zamawiającego. Nr rachunku bankowego, na który należy wpłacać wadium: Bank BPS S.A , z zaznaczeniem: wadium - dotyczy przetargu nieograniczonego. Znak sprawy: OR.IV /09 6. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego, natomiast przez skuteczne złożenie wadium w innej formie niż pieniężna należy rozumieć złożenie odpowiednich dokumentów w siedzibie Zamawiającego, tj. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Al. Cieplińskiego 4, Rzeszów - pok. 207., do dnia r., do godz. 10:00 7. Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. 8. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona akceptowalną formą wadium, zostanie przez zamawiającego wykluczony z postępowania. 9. Zamawiający niezwłocznie zwróci wadium, jeżeli: a) upłynie termin związania ofertą; b) zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego; c) Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostaną ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynie termin do ich wnoszenia. 10 Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy z zastrzeżeniem pkt. 13: a) który wycofał ofertę przed upływem terminu do składania oferty; b) który został wykluczony z postępowania; c) którego oferta została odrzucona. 11. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. str. 8

9 12. Wykonawca utraci wadium (w przypadku wpłaty pieniężnej wraz z odsetkami) na rzecz zamawiającego, w przypadku gdy jego oferta zostanie wybrana, a: a) Wykonawca odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie; b) Wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 13. Zamawiający zatrzymuje wadium w sytuacji określonej w przepisie art. 46 ust. 4a Ustawy. 6 Termin związania ofertą Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni. 7 Opis sposobu przygotowywania ofert 1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. 3. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na formularzu ofertowym sporządzonym zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. 4. Do oferty należy dołączyć wszystkie oświadczenia i dokumenty, wymienione odpowiednio w 2 oraz 5 ust. 7 (dowód wniesienia wadium). 5. W przypadku dołączenia do oferty jako załączników kopii dokumentów muszą one być poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości. 6. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Upoważnienie do reprezentowania winno być dołączone do oferty w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty. 7. Oferta powinna być napisana pismem maszynowym, komputerowym albo ręcznym w sposób czytelny. 8. Wszelkie zmiany naniesione przez Wykonawcę po sporządzeniu oferty winny zostać dokonane w sposób czytelny i parafowane przez osobę/osoby podpisujące ofertę. str. 9

10 9. Informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane, muszą być oddzielone od pozostałej części oferty. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. 10. Zaleca się aby wszystkie strony oferty oraz załączniki były podpisane, ponumerowane i zszyte. 11. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi znajdować się w ofercie wspólnej Wykonawców. 1) Do Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie publiczne stosuje się przepisy dotyczące Wykonawcy. 2) Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 12. Wykonawca winien zamieścić ofertę w zamkniętej kopercie/opakowaniu. Na kopercie/opakowaniu należy umieścić nazwę, adres, telefon Wykonawcy oraz opisać ją w następujący sposób: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego ul. Grunwaldzka 15, Rzeszów Przetarg nieograniczony na dostawę i instalację sprzętu komputerowego oraz modernizację sieci komputerowe i zasilającej. nie otwierać do dnia r., do godziny 11:00 8 Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 1. Ofertę sporządzoną zgodnie ze SIWZ wraz z załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie/opakowaniu oznaczonej zgodnie z 7 ust. 12, do dnia r., do godz. 10:00 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Cieplińskiego 4, Rzeszów - pok Otwarcie ofert nastąpi w dniu r., o godz. 11:00, w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Cieplińskiego 4, Rzeszów - pok str. 10

11 9 Informacje dotyczące możliwości dokonania zmiany oferty oraz jej wycofania 1. Wykonawca może wycofać złożoną przez siebie ofertę lub wprowadzić do niej zmiany pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem ostatecznego terminu do składania ofert. 2. Zmianę (modyfikację, poprawkę, uzupełnienie) oferty należy dokonać składając nową ofertę (ofertę zmieniającą) przed ostatecznym terminem składania ofert sporządzoną z zachowaniem wszystkich wymogów dotyczących sporządzenia oferty pierwotnej (oferty zmienianej). Koperta z ofertą zmieniającą winna być opatrzona klauzulą ZMIANA. Złożenie oferty z dopiskiem ZMIANA będzie traktowane jako powiadomienie zamawiającego o wprowadzeniu zmian do uprzednio złożonej oferty (oferty zmienianej). W przypadku braku odpowiedniego oznaczenia koperty zamawiający odrzuci złożone oferty. 3. Do oceny ofert zamawiający bierze pod uwagę ofertę zmieniającą (w tym załączone do niej dokumenty) zamieszczoną w kopercie opatrzonej klauzulą ZMIANA. Skutecznie zmieniona oferta nie będzie podlegać otwarciu, rozpatrzeniu ani ocenie. Na pisemny wniosek wykonawcy zamawiający zwróci skutecznie zmienioną ofertę nie wcześniej jednak niż po upływie 7 dni licząc od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia lub prawnie skutecznego unieważnienia postępowania. Jeżeli wykonawca nie złoży wniosku o zwrot zmienionej oferty w terminie do 14 dni licząc od daty zawarcia umowy oferta zostanie otworzona i włączona do dokumentacji przetargowej dotyczącej postępowania. 4. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie ostatecznego terminu składania ofert. Skutecznie wycofana oferta nie będzie podlegać otwarciu, rozpatrzeniu ani ocenie. Zamawiający zwróci wykonawcy skutecznie wycofaną ofertę w terminie do 14 dni licząc od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia lub prawnie skutecznego unieważnienia postępowania. 10 Opis sposobu obliczenia ceny oferty. 1. Zaoferowaną cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w Formularzu Ofertowy. 2. Cenę oferty należy podać w złotych polskich i wyliczyć na podstawie indywidualnej kalkulacji Wykonawcy, dla całości zamówienia, uwzględniając doświadczenie i wiedzę zawodową Wykonawcy, jak i wszelkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, podatki oraz rabaty, upusty itp., których Wykonawca zamierza udzielić. 3. Cena nie ulegnie zwiększeniu przez okres realizacji zamówienia, niezależnie od wszelkich czynników. 4. Cena może być tylko jedna; nie dopuszcza się wariantowości cen. str. 11

12 5. Rozliczenia między Zamawiającym a wykonawcą prowadzone będą tylko w walucie polskiej (PLN). 11 Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 1. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie poniżej przedstawionego kryterium oceny ofert. 2. Kryterium oceny ofert: cena 100 % 3. Sposób oceny ofert Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów wyliczonych zgodnie z poniższym wzorem, Najniższa zaoferowana cena Cena badanej oferty x 100 = ilość punktów Do wzoru zostanie przyjęta cena zamówienia zawarta w Formularzu Ofertowym. 4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów. 12 Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom, 2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 2. Informacje wymienione w ust. 1 pkt 1 zostaną zamieszczone również na stronie internetowej (www.wrota.podkarpackie.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. 3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą z zastrzeżeniem ust 4. str. 12

13 4. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 3, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta. 5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy. 13 W niniejszym postępowaniu nie jest wymagane wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 14 Istotne postanowienia umowy Istotne postanowienia umowy które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, zawarte są w załączniku nr 2 do SIWZ. 15 Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia Środki ochrony prawnej, o których mowa niżej przysługują wykonawcom oraz innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów Ustawy. Przed upływem terminu do składania ofert w przypadku naruszenia przez zamawiającego przepisów Ustawy środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom zrzeszającym Wykonawców wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzonej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. 1. Protest: 1) Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, postanowień SIWZ, czynności podjętych przez zamawiającego w postępowaniu oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie Ustawy, można wnieść pisemny protest do zamawiającego. 2) Protest powinien: wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, zawierać żądanie protestującego, zawierać zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu. 3) Protest wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 4) Protest dotyczący treści ogłoszenia oraz postanowień SIWZ wnosi się w terminie 14 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej. 5) Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią. str. 13

14 6) Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie. 7) Wniesienie protestu dopuszczalne jest tylko przed zawarciem umowy. 8) Zamawiający rozstrzyga jednocześnie wszystkie protesty dotyczące: a) treści ogłoszenia, b) postanowień SIWZ, c) wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. w terminie 10 dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu. 9) Protesty inne niż wymienione w punkcie poprzedzającym Zamawiający rozstrzyga w terminie 10 dni od dnia jego wniesienia. 10) Brak rozstrzygnięcia protestu w terminach, o których mowa w dwóch punktach poprzedzających, uznaje się za jego oddalenie. 11) Rozstrzygnięcie protestu wraz z jego uzasadnieniem Zamawiający przekaże jednocześnie podmiotowi, który wniósł protest oraz wykonawcom, którzy przystąpili do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu. Jeżeli protest dotyczyć będzie treści ogłoszenia lub postanowień SIWZ rozstrzygnięcie protestu wraz z jego uzasadnieniem Zamawiający zamieści również na własnej stronie internetowej. 12) W przypadku uwzględnienia protestu Zamawiający powtórzy oprotestowaną czynność lub dokona czynności bezprawnie zaniechanej informując o tym fakcie niezwłocznie wszystkich Wykonawców. 2. Odwołanie: 1) Od rozstrzygnięcia protestu przysługuje odwołanie. 2) Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 10 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu do rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując kopię treści odwołania zamawiającemu. Kopię odwołania Zamawiający przekaże jednocześnie wszystkim uczestnikom postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu, nie później niż w terminie 2 dni od dnia jego otrzymania, wzywając ich do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym. 3) Uczestnik postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego najpóźniej do czasu otwarcia posiedzenia składu orzekającego Krajowej Izby Odwoławczej, wskazując swój interes prawny w przystąpieniu i stronę do której przystępuje. 4) Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych, przekazując jego kopię zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie. 5) Odwołanie podlega rozpoznaniu jeżeli uiszczono wpis. Odwołanie rozpoznaje Krajowa Izba Odwoławcza w składzie trzyosobowym. Krajowa Izba Odwoławcza rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od dnia jego doręczenia Prezesowi Urzędu. 6) O oddaleniu odwołania lub jego uwzględnieniu Krajowa Izba Odwoławcza orzeka wyrokiem. W pozostałych przypadkach Krajowa Izba Odwoławcza wydaje postanowienie. Uwzględniając odwołanie, Krajowa Izba Odwoławcza może: nakazać wykonanie lub powtórzenie czynności zamawiającego, nakazać unieważnienie czynności zamawiającego. str. 14

15 3. Skarga do sądu: 1) Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. 2) Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego. 3) Sąd rozpoznaje sprawę niezwłocznie, nie później niż jednak niż w terminie 1 miesiąca od dnia wpłynięcia skargi do sądu. 4) Sąd oddala skargę jeżeli jest ona bezzasadna. W przypadku uwzględnienia skargi sąd zmienia zaskarżone orzeczenie i orzeka co do istoty sprawy. 5) Od wyroku sądu nie przysługuje skarga kasacyjna. Sprawy nieuregulowane niniejszą SIWZ dotyczące środków ochrony prawnej reguluje Dział VI (art ) Ustawy oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie. Część III Załączniki 1 Wykaz załączników 1. Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 2. Załącznik nr 2 do SIWZ Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3. Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór Formularza Ofertowego. 4. Załącznik nr 4 do SIWZ Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 5. Załącznik nr 5 do SIWZ Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia. SPRAWY NIEUREGULOWANE NINIEJSZĄ SIWZ REGULUJE USTAWA PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Zatwierdzam str. 15

16 Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) 1. Modernizacja sieci komputerowej i zasilającej W Wojewódzkim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej należy zdemontować istniejącą sieć komputerową i zasilającą prowadzoną w osobnych listwach i zamontować nową dwukomorową listwę, zawierającą obydwie sieci (zasilającą i komputerową). Budowa nowej sieci powinna odbyć się dwuetapowo. W jednym etapie pokoje: 410, 410a, 406, 404 i korytarz, w następnym pokoje: 403, 402, 401, 401a. Podczas wykonywania prac modernizacyjnych w biurze będzie odbywać się normalna praca. Należy zapewnić taką organizację pracy, aby utrudniać pracę maksymalnie połowie personelu. Dopuszcza się przerwę funkcjonowania biura maksymalnie jeden dzień. Wykonane prace podlegają odbiorowi przez wskazanych pracowników WODGiK. Należy użyć jednolity system komponentów renomowanej firmy, z kompletnym rozwiązaniem posiadającym gwarancję jakości producenta. Zastosowany system powinien pozwolić na uzyskanie minimalnej gwarancji 20 lat. Należy dostarczyć na wszystkie zastosowanie podzespoły sieci komputerowej certyfikaty zgodności z normami dla kategorii 6 okablowania (częstotliwość do 250MHz). Na zastosowane podzespoły i wykonaną sieć komputerową i zasilająca zostanie wystawiony przez wykonawcę certyfikat zgodności elektromagnetycznej CE. Modernizacja sieci komputerowej a) Sieć ma być wykonana zgodnie ze standardem Ethernet o prędkości 1000Mbps. b) Gniazda i okablowanie ma spełniać standard oraz przepustowość z punktu 1. c) Sieć ma się rozpoczynać w szafie znajdującej się pomieszczeniu nr 403 w której należy zamontować dwa patch panele UTP, kat. 6 co najmniej, do montowania w szafie 19", o wysokości 1U, po 24 porty każdy z kompletem śrub mocujących. Należy w szafie pozostawić zapas przewodów 2m. d) Końcówki klienckie znajdują się w pokojach 401a, 401, 402, 403, 404, 406, 410, 410a w zamontowanych 39 odpowiednich gniazdkach kategorii 6. Należy zastosować gniazdka natynkowe z możliwością podłączenia 2 lub 4 gniazdek RJ45 (2, 4 euromod) w jednej puszce. Należy zastosować gniazdka nie odbiegające wyglądem, jakością i funkcjonalnością od zamontowanych w biurze WODGiK przed modernizacją. Wszystkie punkty końcowe w gniazdkach i patch panelach mają być przygotowane zgodnie ze standardem T568B. e) Po wykonaniu sieci, należy wykonać odpowiednim miernikiem, pomiary dynamiczne sieci komputerowej, wszystkich gniazdek w torze pach panel punk abonencki (gniazdko klienckie). Należy zmierzyć następujące parametry sieci: Wire Map, NEXT, tłumienie, ACR, FEXT, ELFEXT, PSNEXT, PSELFEXT, późnienie propagacji, Delay Skew, długość fizyczna i elektryczna przewodów - TDR, Return Loss. Wyniki pomiarów przedstawić w raporcie pomiarowym przestawiające uzyskane wyniki w odniesieniu do wartości minimalnych określonych w normach (np. PN-EN 50346:2004). str. 16

17 f) Należy zastosować przewód kategorii co najmniej 6. g) Wszystkie gniazdka sieci komputerowej należy ponumerować zgodnie z numeracją punków instalacyjnych sieci. Ta sama numeracja ma się znaleźć w szafie na patch panelach zamontowanych w szafie. h) Numery punktów montażowych liczba gniazdek komputerowych w danym punkcie i ich rozmieszczenie oraz zwymiarowane opisane zostało w załączniku 1 i 2. Przebieg listew podane został w załączniku 3 a przebieg okablowania sieci komputerowej w załączniku 4. Modernizacja sieci zasilającej a) Do każdego punktu montażowego należy przygotować punkt zasilania zawierający dwa natynkowe gniazdka podwójne z bolcami uziemiającymi. Każde gniazdo o dopuszczalnym obciążeniu ciągłym minimum 16A. b) Punkt nr 27 ma mieć dwa podwójne gniazdka każde zasilane z osobnej fazy bezpośrednio z węzła zasilającego znajdującego się w pokoju 403. c) Przewody trzyżyłowy w podwójnej izolacji YDY 450/700 V (izolacja XLPE lub EPR), przekrój każdej żyły minimum 2,5mm 2, zabezpieczenia na każdy obwód zasilania nie większe niż 16A typu C (z uwagi na zabezpieczenia główne 16A). d) Szafa serwerowa zasilana ma być z osobnego obwodu zabezpieczonego bezpiecznikiem 16A typu C i przewodami 2,5mm 2. e) Przygotować obwody zasilania, których lista została przedstawiona w tabeli poniżej: Nr Nr pokoju Fazy zasilania obwodu 1 410, 410a faza , 401a, 402 faza bez szafy serwerowej faza szafa serwerowa faza , 405 faza dwie oddzielne faza 1, faza 2 Należy zamontować w serwerowni (pokój 403) taką szafkę na bezpieczniki, aby zmieściła się przewidywana liczba bezpieczników. Szafka ma mieć zapas co najmniej 50%. Rozmieszczenie obwodów i przebieg przewodów zasilających został przedstawiony w załączniku 5. Gniazda zasilające będą montowane poziomo obok siebie (jeżeli są prostokątne to stykają się krótszymi bokami). Gniazda mogą być zamontowane w listwie. f) Po zakończeniu prac montażowych należy przeprowadzić pomiary wartości skutecznej napięcia dla każdego gniazdka zasilającego (potwierdzenie zasilania w gniazdku) oraz skuteczności uziemienia gniazdka. Wyniki przedstawić w postaci raportu obejmującego: nr punktu montażowego i wartość rezystancji oraz napięcia dla każdego gniazda licząc kolejno od lewej do prawej. Uwagi ogólne a) Należy zamontować listwy, które pozwą na umieszczenie w nich co najmniej 25 przewodów Ethernet i odpowiednią liczbę przewody zasilających prowadzonych w osobnej komorze, tak aby zrealizować sieć zasilającą str. 17

18 zgodnie z załącznikiem 5. Listwy mają być dwukomorowe a przewody sieci komputerowa i zasilająca mają być prowadzona w osobnych komorach. W miejscach przepustów przez ściany, powinna być poprowadzona listwa na całą jej szerokość. Łączna długość zastosowanych listew nie powinna przekroczyć 105m. Lista załączników. Załącznik 1, Punkty montażowe Załącznik 2, Wymiarowanie pozycji gniazdek. Załącznik 3, Przebieg listew Załącznik 4, Przebieg okablowania sieci komputerowej Załącznik 5, Przebieg sieci zasilającej 2. Dostawa 3 szt. zestawów serwerowych o parametrach nie gorszych niż podane poniżej a) Dwuprocesorowy serwer plików oferujący co najmniej 4TB przestrzeni dyskowej w postaci 4 niezależnych wolumenów po 1TB każdy zabezpieczonych w postaci macierzy RAID1 (co najmniej 8 dysków fizycznych HotSwap o pojemności 1TB), możliwość wymiany dowolnego dysku macierzy podczas pracy serwera, automatyczna synchronizacja danych w ramach macierzy RAID1. Umieszczony w obudowie Rack 19" o wysokości nie wyższej niż 3U. Serwer powinien zawierać: co najmniej dwa procesory z rodziny Intel Xeon Processor serii 5500 lub równoważnej o częstotliwości co najmniej 2,66 GHz; (co najmniej 16GB, co najmniej 6 złącz DIMM); Karta graficzna zintegrowana z płytą główną, 2x LAN 10MB/100MB/1Gigabit. Redundantny zasilacz o parametrach nie gorszych niż wymaga tego zainstalowana płyta główna pracujący w trybie (2+1). W serwerze powinno być zainstalowanych jednocześnie 8 dysków twardych SATA II o pojemności co najmniej 1TB HotSwap każdy przeznaczone do pracy ciągłej, z pozostawionymi 4 wolnymi slotami na 4 dodatkowe dyski SATA II współpracujące w macierzy RAID1 z wcześniej podłączonymi. Kontroler RAID powinien umożliwiać oddzielne konfiguracje RAID 0, 1, 10, 5, JBOD. W serwerze powinna być zainstalowana pamięć RAM co najmniej 8GB zgodna z płytą główną, w taki sposób aby pozostawić co najmniej 2 sloty wolne. Obudowa serwera powinna być wyposażona w wszystkie dostępne wiatraki (elementy chłodzące jakie tylko są dostępne dla tego rodzaju obudowy, włączając w to wiatraki zapasowe oraz redundantne), równocześnie obudowa serwera powinna współpracować z zastosowaną płytą główną, wykorzystywać jej możliwości sterowania wiatrakami zainstalowanymi w obudowie pod kątem pracy cichej, zoptymalizowanej pod kątem szybkości przetwarzania danych jak również wykorzystywać profil zrównoważony (głośność/szybkość pracy). Wraz z obudową powinno być dostarczone mocowanie zgodne z typem zastosowanej obudowy, umożliwiające wysunięcie całego serwera podczas pracy z szafy 19 bez wyłączania zasilania (szyny montażowe wraz z odpowiednimi prowadnicami przewodów). Każdy z zainstalowanych dysków powinien posiadać w ramach gwarancji wymianę na nowy bez zwrotu uszkodzonego dysku tj. w przypadku awarii dysku potwierdzonej przez Dostawcę, uszkodzony dysk pozostaje własnością Zamawiającego, a w miejsce uszkodzonego dysku Zamawiający otrzyma równoważny dysk sprawny (uszkodzony dysk wraz z str. 18

19 danymi pozostaje własnością Zamawiającego). Do każdego z zainstalowanych zasilaczy dołączony komplet kabli zasilających o długości co najmniej 1.8m z możliwością podłączenia do zasilacza UPS lub gniazd zasilających 230V (dwa różne przewody zasilające na każdy zasilacz), co najmniej 4 wolne porty USB (2 sloty USB z przodu obudowy) b) Dodatkowe dyski SATA II o pojemności co najmniej 1 TB każdy, przystosowane do pracy ciągłej 24h/dobę, w kieszeniach zgodnych z dostarczoną obudową/macierzą mogące służyć jako dyski zapasowe/dodatkowe do w/w zestawu,- 4 szt. c) Napęd FDD 3.5 w postaci napędu zintegrowanego z obudową lub w postaci rozszerzeń podłączonego do portu USB. d) Napęd optyczny nie gorszy niż : Zapis płyt dwuwarstwowych (DVD+/-R9 z prędkością x8); zapis: 12x DVD-RAM, 20x DVD+/-R, 8x DVD+RW, 6x DVD- RW, 48x CD-R, 32x CD-RW; odczyt: 16x DVD, 48x CD; bufor 2 MB + buffer underrun protection; interfejs ATAPI; technologia LightScribe wraz z 10szt. zapisywalnych płyt DVD photoprintable (standard plus lub minus) e) Kable do przełacznika KVM-DLINK umożliwiające podłączenie do przełacznika KVM-DLINK posiadanego przez Zamawiającego (mysz, klawiatura, monitor D- SUB/DVI-D) w postaci zespolonego kompletu kabli, f) Kabel sieciowy kategorii 5 zakończony złączami RJ45 o długości co najmniej 1.8m 2 szt. g) Komplet uchwytów/śrub mocujących serwer w szafie RACK 19 posiadanej przez zamawiającego. h) Zestaw powinien być wyposażony w co najmniej 3 karty sieciowe o przepustowości co najmniej 1GB (wliczając karty zainstalowane na płycie głownej) Dodatkowo: - każdy z dostarczonych serwerów powinien posiadać jednakową konfigurację sprzętową (3 identyczne serwery), - główne elementy zestawu takie jak: płyta główna, karta sieciowa, macierz dyskowa, procesor muszą znajdować się na listach HCL VMWare znajdujących się na stronach - na każdym z serwerów powinno być zainstalowane oprogramowanie zgodnie poniższym zestawieniem (jeden podpunkt dla jednego serwera): a) system operacyjny SUSE w wersji co najmniej 10.3 (bieżące oficjalne wydanie SUSE PL w dniu podpisania umowy) wraz z wykupionym 3 letnim wsparciem technicznym, oprogramowanie dostarczone z nośnikiem instalacyjnym oraz potwierdzeniem posiadania licencji w postaci papierowej, zainstalowane na dostarczonym serwerze wraz z zainstalowanymi sterownikami do karty grafiki, karty sieciowej (uruchomiony protokół TCP/IP), CD/DVD, FFD oraz macierzy skonfigurowanej w RAID 1 po 3 dyski RAID dla każdego wolumenu LINUX, zaktualizowane wszystkie pakiety SUSE zgodnie z poprawkami na stronie producenta, b) system operacyjny CENTOS w wersji co najmniej 5.3 (wersja z polskojęzycznym interfejsem) bieżące oficjalne wydanie w dniu podpisania umowy wraz z dostarczonym nośnikiem instalacyjnym, wraz z dostarczonymi i zainstalowanymi sterownikami do karty grafiki, CD/DVD, FFD oraz macierzy skonfigurowanej w RAID 1 po 3 dyski RAID dla każdego wolumenu LINUX, str. 19

20 zaktualizowane wszystkie pakiety SUSE zgodnie z poprawkami na stronie producenta, c) WINDOWS 2003 SERWER PL (lub równoważny) z dostarczonym nośnikiem instalacyjnym oraz umieszczonymi naklejkami potwierdzającymi oryginalność oprogramowania na boku obudowy komputera, wraz z dostarczonymi i zainstalowanymi do karty grafiki, karty sieciowej (uruchomiony protokół TCP/IP), CD/DVD, FFD oraz macierzy skonfigurowanej w RAID 1 po 3 dyski RAID dla każdego wolumenu NTFS, zaktualizowane wszystkie pakiety WINDOWS zgodnie z poprawkami na stronie producenta, system musi być gotowy do obsługi programu INTERGRAPH GEOMEDIA, program płatnika oraz systemu ośrodek - dla każdego serwera sumaryczny indeks wydajności zgodny z WINDOWS VISTA musi wynosić co najmniej 5.9 (wyjątkiem jest macierz dyskowa dla której indeks wydajności musi wynosić co najmniej 5.8), Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzonych testów, może zażądać od Wykonawcy dostarczenia wyników testów, oprogramowania testującego oraz dokładne opisy użytych testów w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego. Wszystkie w/w elementy powinny tworzyć zestaw gotowy do pracy po wyciągnięciu z opakowania i podłączeniu. Oprogramowanie powinno być zainstalowane, przygotowane do konfiguracji na stanowisku pracy użytkownika. 3. Dostawa 2 szt. przełączników sieciowych o parametrach nie gorszych niż: 48portów x 10/100/1000Base-T,4 sloty SFP (pracują jako Combo z 4 portami skrętkowymi),co najmniej 2 wbudowane porty stackujące HDMI (co najmniej do 6 przełączników w stosie), magistrala stackująca: co najmniej 20 Gbps, magistrala przełączająca: co najmniej 116 Gbps, obsługa dodatkowego zasilacza (RPS),802.1D/802.1w/802.1s Spanning Tree, umożliwiające wprowadzenie listy dostępowej (ACL) filtrującej w warstwach 2/3/4, dodatkowo kontrola dostępu 802.1X: port-based/mac-based,guest VLAN, Port security: co najmniej 16 MAC adresów na port, zapewniający możliwość wykorzystania podsieci VLAN: 802.1Q, Double VLAN (Q-in-Q), Asymmetric VLAN, Guest VLAN, Quality of Service (QoS), dodatkowo: 802.1p Priority Queues/Multi-Layer Cos, kontrola pasma: Per port/per flow (krok min. co 64 kbps), traffic monitoring, traffic segmentation, Broadcast storm control, 802.3ad Link Aggregation (trunki portów), monitoring ruchu via GUI (interfejs WWW), port mirroring. Konfiguracja/Zarządzanie: GUI z przeglądarki WWW, Command Line Interface (CLI), SNMP v.1, v.2c, v.3, RMON v1, Autoryzacja w oparciu o RADIUS/TACACS+, SSH v1, v2, SSL v3, Serwer i klient Telnet. Każde urządzenie powinno umożliwiać podłączenie dodatkowego zasilacza redundantnego, dodatkowo każde dostarczone urządzenie powinno zawierać komplet przewodów umożliwiających jednoczesne połączenie takich samych dodatkowych urządzeń w liczbie określającej ilość gniazd wyjściowych HDMI. Każde dostarczone urządzenia powinny zawierać dodatkowy niezależny zasilacz umożliwiający nadmiarową pracę montowany w szafie RACK 19 wraz str. 20

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional Strona 1 z 5 Warszawa: Zakup oprogramowania MS Office Professional 2007 MOLP wraz z dostawą dla PKN Numer ogłoszenia: 203767-2009; data zamieszczenia: 10.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2078562, faks 032 2563420.

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2078562, faks 032 2563420. Wykonanie, dostawa, instalacja i wdrożenie systemu geoinformatycznego do zarządzania bazą danych obiektów topograficznych wraz ze szkoleniem pracowników i świadczeniem serwisu technicznego OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number):

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number): Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Stacja robocza 46 szt. NUMER PRODUKTU (part number): LP. Atrybut Parametr wymagany Opis parametru urządzenia 1. Procesor Min. 2-rdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 12/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. *- w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy

FORMULARZ OFERTY. *- w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy Załącznik nr 2 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej:... Adres*:... TEL.*....... REGON*:... NIP*:... FAX* na który zamawiający ma przesyłać korespondencję... *-

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Dostawa komputera przenośnego (notebooka) i akcesoriów komputerowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Strona 1 z 5 Warszawa: Modernizacja serwerowni mieszczącej się w budynku Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Warszawie Numer ogłoszenia: 198981-2009; data zamieszczenia: 05.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Zaprojektowanie i wdrożenie strony internetowej dla Zarządu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Okręgowy w Suwałkach, ul. Waryńskiego 45, 16-400 Suwałki, woj. podlaskie, tel. 087 5631300, faks 087 5631303.

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Okręgowy w Suwałkach, ul. Waryńskiego 45, 16-400 Suwałki, woj. podlaskie, tel. 087 5631300, faks 087 5631303. Suwałki: Zadanie I - Dostawa sprzętu do budowy klastra niezawodnościowego w Sądzie Okręgowym w Suwałkach. Zadanie II - Dostawa oprogramowania do kompleksowego zarządzania sprzętem i siecią oraz urządzeń

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, ul. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cpe.gov.pl Warszawa: Druk publikacji Krajowej Instytucji Wspomagającej w strukturze Centrum Projektów

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja sprzętu komputerowego

Specyfikacja sprzętu komputerowego Załącznik nr 2 Specyfikacja sprzętu komputerowego Zestaw nr 1. 1 Procesor KONFIGURACJA OCZEKIWANA Technologia dwurdzeniowa; Taktowanie min 2,8 Ghz; Pamięć cache min 2 MB; Taktowanie wewnętrzne FSB 1066MHz;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Kraków: Dostawa plandek pokryciowych dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

Katowice: Usługa druku cyfrowego na rok 2010 Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Katowice: Usługa druku cyfrowego na rok 2010 Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona 1 z 5 Katowice: Usługa druku cyfrowego na rok 2010 Numer ogłoszenia: 25724-2010; data zamieszczenia: 28.01.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Hajnówka: Dostawa samochodu ciężarowego używanego z zabudową do

Bardziej szczegółowo

Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2011-015774 data zamieszczenia: 01.02.2011

Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2011-015774 data zamieszczenia: 01.02.2011 Dostawa skanerów: znak sprawy: 3/2011 Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2011-015774 data zamieszczenia: 01.02.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Serwer Załącznik nr 1 do SIWZ Lp. Nazwa elementu, Opis wymagań parametru lub cechy 1 Obudowa RACK o wysokości max. 2U z szynami i elementami niezbędnymi do zabudowy w szafie 19" 2 Procesor Czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Bydgoszcz: Wymiana dźwigów osobowych wraz z remontem maszynowni i szybów

Bardziej szczegółowo

oprogramowanie: - Check Point Express - VPN-1 Express Gateway for 500 Users and Smart Center

oprogramowanie: - Check Point Express - VPN-1 Express Gateway for 500 Users and Smart Center Strona 1 z 5 Warszawa: Zakup oprogramowania Checkpoint wraz z instalacją Numer ogłoszenia: 203773-2009; data zamieszczenia: 10.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: usługę prania pościeli, ręczników, ścierek, firan, zasłon, obrusów,

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Serwery 2007/S 212-257667 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Dostawy

PL-Warszawa: Serwery 2007/S 212-257667 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Dostawy 1/6 PL-Warszawa: Serwery 2007/S 212-257667 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE: Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala, ul. Grójecka 186,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Lublin: Dostawa tonerów do drukarek i materiałów biurowych dla Zarządu

Lublin: Dostawa tonerów do drukarek i materiałów biurowych dla Zarządu Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.znk-lublin.pl Lublin: Dostawa tonerów do drukarek i materiałów biurowych dla Zarządu Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatr.zgora.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatr.zgora.pl Zielona Góra: Modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze. Zabezpieczenie przeciwpożarowe w budynku Lubuskiego Teatru. Numer ogłoszenia: 412338-2009; data zamieszczenia: 30.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 Zatwierdzam Lipiec 2011 Numer sprawy In. 271.4.2011 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 49 00, faks 22 380 49 01.

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 49 00, faks 22 380 49 01. Warszawa: Dostawa mebli w ramach realizowanego projektu Modernizacja budynku A Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie Numer postępowania: NInA_PN_POIiS_3_2015 Numer ogłoszenia: 142696-2015; data

Bardziej szczegółowo

Katowice: Usługa druku wielkoformatowego na rok 2010 Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Katowice: Usługa druku wielkoformatowego na rok 2010 Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona 1 z 5 Katowice: Usługa druku wielkoformatowego na rok 2010 Numer ogłoszenia: 21300-2010; data zamieszczenia: 25.01.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ Nr spr. 13/ZP/CBA/2007 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie nr 1 Serwer wraz z oprogramowaniem Serwer 1. Procesor(y) Dwa procesory wykonane w technologii czterordzeniowej.

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sieci komputerowej 2015/S 061-106762. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sieci komputerowej 2015/S 061-106762. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:106762-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sieci komputerowej 2015/S 061-106762 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej

Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej 1) Nazwa i adres zamawiającego Zarząd Morskiego Portu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 40-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 5 2013-11-06 10:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: EDYCJA, DRUK I DYSTRYBUCJA MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania Zarządem Budynków Mieszkalnych w Suwałkach Numer ogłoszenia: 204390-2013; data zamieszczenia: 27.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Sabnie: Zakup samochodu specjalnego z przeznaczeniem do prowadzenia zadań z zakresu likwidacji poważnych awarii i przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska oraz ratownictwa wodnoratunkowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Dostawa serwera, akcesoriów komputerowych i oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej.

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej. Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia.. Wymagania techniczne sieci komputerowej. 1. Sieć komputerowa spełnia następujące wymagania techniczne: a) Prędkość przesyłu danych wewnątrz sieci min. 100 Mbps b) Działanie

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 13/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

Modliborzyce: ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA ORAZ WYKONANIE POSADZEK EPOKSYDOWYCH W BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM.

Modliborzyce: ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA ORAZ WYKONANIE POSADZEK EPOKSYDOWYCH W BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. Modliborzyce: ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA ORAZ WYKONANIE POSADZEK EPOKSYDOWYCH W BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. KAZIMIERZA ZIELIŃSKIEGO W MODLIBORZYCACH Numer ogłoszenia: 160812-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 6 2014-01-03 12:45 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: USŁUGI SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ I TERENU GŁÓWNEGO INSPEKTORATU

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia WÓJT GMINY MILANÓW ul. Kościelna 11 a, 21-210 Milanów tel./ faks: (083) 3567002 www.milanow.pl Milanów dnia 22.09.2010r Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ogłoszonego przez Wójta Gminy Milanów

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.technologpark.pl Wrocław: DOSTAWA, MONTAŻ, USTAWIENIE I INSTALACJA MEBLI ORAZ SPRZĘTU AGD STANOWIĄCYCH

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY W PAWŁOWICZKACH

URZĄD GMINY W PAWŁOWICZKACH URZĄD GMINY W PAWŁOWICZKACH PL. JEDNOŚCI NARODU 1 47-280 PAWŁOWICZKI Tel. (0 77) 4036461 Fax: (0 77) 4036462 Internet: http://www.pawlowiczki.pl e-mail: ug@pawlowiczki.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich ZAMAWIAJĄCY Nazwa Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem Adres: ul. Hirszfelda 11 Miejscowość Warszawa Telefon (22) 855 49 16 wew. 108 Poczta elektroniczna (e-mail) k.dzianachsliwa@wszp.edu.pl Nazwisko osoby

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-12-01 11:07 Kielce: Przetarg nieograniczony na świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia oraz prowadzenie Punktu Informacyjnego, sprzątanie terenów zewnętrznych i zielonych na potrzeby

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011. Warszawa: Dostawa mebli medycznych do Szpitala Specjalistycznego św. Zofii w Warszawie SPZOZ Numer ogłoszenia: 262056-2011; data zamieszczenia: 26.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Warszawa: Dostawa blankietów polskich zezwoleń zagranicznych przeznaczonych do wymiany

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Białystok: Produkty farmaceutyczne

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Białystok: Produkty farmaceutyczne 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:113635-2011:text:pl:html PL-Białystok: Produkty farmaceutyczne 2011/S 70-113635 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I:

Bardziej szczegółowo

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:166215-2015:text:pl:html Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim.

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.stargard.pl Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

IM.JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 00-178 WARSZAWA UL.STAWKI 14

IM.JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 00-178 WARSZAWA UL.STAWKI 14 ZESPÓŁ SZKÓŁ POLIGRAFICZNYCH IM.JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 00-178 WARSZAWA UL.STAWKI 14 Warszawa, dnia 05.09.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014 Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14. Radzyń Podlaski: Dostawa sprzętu komputerowego Numer ogłoszenia: 242091-2013; data zamieszczenia: 15.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Nazwa produktu Opis oraz wymagane parametry techniczne ilość Komputer

Zapytanie ofertowe. Nazwa produktu Opis oraz wymagane parametry techniczne ilość Komputer Znak sprawy: SP.253.07.16 Przytoczna, dnia 20.07.2016r. Zapytanie ofertowe Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bydgoszcz.apodatkowa.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bydgoszcz.apodatkowa. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bydgoszcz.apodatkowa.pl Bydgoszcz: Dostawa sprzętu komputerowego i urządzeń wielofunkcyjnych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE ( dotyczy zamówienia sprzętu komputerowego wraz z montażem adaptacja, instalacją wykonaniem sieci (elektrycznej/lan).

ZAPYTANIE OFERTOWE ( dotyczy zamówienia sprzętu komputerowego wraz z montażem adaptacja, instalacją wykonaniem sieci (elektrycznej/lan). GMINA LUBYCZA KRÓLEWSKA ul. Kolejowa 1 22-680 Lubycza Królewska Tel. 84 66 17 002 Lubycza Królewska, 10.10.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE ( dotyczy zamówienia sprzętu komputerowego wraz z montażem adaptacja,

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny 2015/S 187-338234. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny 2015/S 187-338234. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:338234-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny 2015/S 187-338234 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Dostawa węgla i miału węglowego

Dostawa węgla i miału węglowego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO Dostawa węgla i miału węglowego I. Zamawiający: Gmina Rogowo tel. /054/ 280 16 22 fax /054/

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 172-312301. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 172-312301. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:312301-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 172-312301 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Samorządu Terytorialnego.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Samorządu Terytorialnego. Radom: Dostawa fortepianu koncertowego oraz pianin dla Zespołu Szkół Muzycznych im. O.Kolberga w Radomiu przy ul.25 Czerwca 70. Numer ogłoszenia: 231193-2010; data zamieszczenia: 26.08.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

PAKIET nr 12 Instytut Fizyki Teoretycznej

PAKIET nr 12 Instytut Fizyki Teoretycznej L.P. NAZWA ASORTYMENTU Opis urządzeń technicznych minimalne wymagania ILOŚĆ PAKIET nr 2 Instytut Fizyki Teoretycznej Zaoferowana gwarancja ZAOFEROWANY SPRZĘT (model i/lub parametry) CENA JEDNOSTKOWA NETTO

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ) Projekt PL0365 (422/07),,Zakup autobusu do poboru krwi oraz ogólnopolska akcja upowszechniania idei honorowego krwiodawstwa Umowa Nr 13/PL0365/NMF/MFEOG/2009 z dnia 23.01.2009 Europejska Fundacja Honorowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp Łódź: Dostawa drukarek retransferowych dla Biblioteki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH

Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH Numer ogłoszenia: 249710-2011; data zamieszczenia: 18.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania 2014/S 108-190169

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania 2014/S 108-190169 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:190169-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania 2014/S 108-190169 Państwowy

Bardziej szczegółowo

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83.

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ ------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia: 09.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia: 09.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remont pomieszczeń sanitarnych w Szkole Podstawowej w Brzeźnicy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remont pomieszczeń sanitarnych w Szkole Podstawowej w Brzeźnicy Brzeźnica: Remont pomieszczeń sanitarnych w Szkole Podstawowej w Brzeźnicy Numer ogłoszenia: 279910-2009; data zamieszczenia: 14.08.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane UWAGA - ZMIANY DO SIWZ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl Sosnowiec: Budowa budynku zaplecza garażowego wraz z infrastrukturą techniczną

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: dzp.uw.edu.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: dzp.uw.edu.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: dzp.uw.edu.pl/ Warszawa: Sprzedaż i dostawa sprzętu AGD do jednostek socjalnych Uniwersytetu Warszawskiego

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie wsparcia technicznego 2016/S 009-011702. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie wsparcia technicznego 2016/S 009-011702. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1 / 8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:11702-2016:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie wsparcia technicznego 2016/S 009-011702 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 1) Nazwa i Adres zamawiającego: Powiat Krasnostawski, ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw, tel. 082-576-52-11 do 13. fax. 082-576-45-88, strona internetowa www.krasnystaw-powiat.pl

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO CENTRALNY INSTYTUT OCHRONY PRACY Państwowy Instytut Badawczy ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa tel. (0-22) 623 43 98, fax: (0-22) 840.81.41 Warszawa, dnia 14.11.2007 r. OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Bardziej szczegółowo

70-482 Szczecin. 1. ZAMAWIAJĄCY: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

70-482 Szczecin. 1. ZAMAWIAJĄCY: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zamawiający : Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 70-482 Szczecin al. Wojska Polskiego 80/82, tel. 091 4 24 36 00, fax. 4 22 18 98 www.krwiodawstwo.szczecin.pl.

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Aparatura kontrolna i badawcza 2015/S 204-370149. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Aparatura kontrolna i badawcza 2015/S 204-370149. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:370149-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Aparatura kontrolna i badawcza 2015/S 204-370149 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Poznań, dnia 24 maja 2013 roku. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot. Usługi sprzątania Działając na podstawie art. 40 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumwp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumwp.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumwp.pl Warszawa: Dostawa sprzętu komputerowego dla Muzeum Wojska Polskiego Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Karty magnetyczne 2012/S 204-335592. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Warszawa: Karty magnetyczne 2012/S 204-335592. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:335592-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Karty magnetyczne 2012/S 204-335592 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania 2014/S 250-444759. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania 2014/S 250-444759. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:444759-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania 2014/S 250-444759 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pojazdy silnikowe 2014/S 160-287195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Pojazdy silnikowe 2014/S 160-287195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:287195-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Pojazdy silnikowe 2014/S 160-287195 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 Lp. Identyfikator komponentu, inne wymagania Opis wymagań minimalnych Opis komponentu 1 Obudowa 2 Płyta główna 3 Procesor 4 Pamięć RAM 5 Gniazda PCI 6 Interfejsy sieciowe

Bardziej szczegółowo

Vat % Słownie złotych:...

Vat % Słownie złotych:... PAKIET NR 1 1 Sprzęt komputerowy PC szt. 13 Słownie złotych:... -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC L.p. Komponent Parametry wymagane oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail: wara@praca.gov.

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail: wara@praca.gov. ZP.2010 08/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający : Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiatostrowmaz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiatostrowmaz.pl z 5 2013-12-02 15:36 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiatostrowmaz.pl Ostrów Mazowiecka: Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zosprp.poznan.pl/przetargi.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zosprp.poznan.pl/przetargi. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zosprp.poznan.pl/przetargi.php/2/36 Poznań: Dostawa 6 sztuk zestawów sprzętu do ratownictwa technicznego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.muzeumkarkonoskie.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.muzeumkarkonoskie. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.muzeumkarkonoskie.pl Jelenia Góra: Druk przewodników po stałych wystawach Muzeum Karkonoskiego

Bardziej szczegółowo

ZP. 2010 07/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZP. 2010 07/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZP. 2010 07/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający : Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 363-48-73 www.pup.radom.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:231315-2011:text:pl:html PL-Łańcut: Usługi udzielania kredytu 2011/S 140-231315 Miasto Łańcut, Plac Sobieskiego 18, Urząd

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Serwery 2011/S 126-209065

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Serwery 2011/S 126-209065 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:209065-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Serwery 2011/S 126-209065 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.knf.gov.pl/o_nas/urzad_komisji/zamowienia_publiczne/index.html Warszawa: Zakup wsparcia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Rzeszowie, ul. Hetmańska 38,

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Rzeszowie, ul. Hetmańska 38, Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lo5.resman.pl Rzeszów: Prowadzenie stołówki szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2

Bardziej szczegółowo