Rejestrator cyfrowy serii

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rejestrator cyfrowy serii"

Transkrypt

1 BCS Rejestrator cyfrowy serii 3104/3108/3116 Instrukcja obsługi

2 UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcze niejszego poinformowania. Ze wzgl du na ci gł modyfikacj i ulepszenia, niektóre funkcje opisane w niniejszej instrukcji mog si nieznacznie ró nić w rzeczywisto ci. Edycja: r. 2

3 Witamy Źzi kujemy za zakup naszego rejestratora cyfrowegoą Niniejsza instrukcja pozwala na zapoznanie si z działaniem, uruchomienie oraz prawidłow obsług urz dzenia. Znajduj si w niej informacje o poszczególnych funkcjach i sposobach ich wykorzystania. Przed rozpocz ciem instalacji, zapoznaj si z poniższymi zaleceniami oraz ostrzeżeniamią 3

4 4

5 SPIS TRź CI S P I S T R ź C I WA Nź ZALźCźNIA i OSTRZź źnia CECHY I SPECYFIKACJE Charakterystyka ogólna Cechy Specyfikacje Specyfikacja serii LE-AS WYżL D OżÓLNY I STźROWANIź Panel przedni Panel tylny Panel tylny rejestratorów serii Lź-A Przykładowe podł czenia rejestratorów Podł czenie rejestratorów serii Lź-A Pilot zdalnego sterowania Sterowanie mysz komputerow Klawiatura wirtualna i panel przedni Klawiatura wirtualna Panel przedni INSTALACJA i PODŁ CZźNIA Zawarto ć opakowania Panel przedni i tylny Instalacja dysku twardego Wybór dysku twardego Obliczanie pojemno ci dysków twardych Instalacja dysku twardego Ustawienie rejestratora Podł czenie zasilania Podł czanie urz dzeń Video Podł czenie kamer Podł czenie monitorów Podł czenia Audio Wej cia Audio Wyj cia Audio RS Interfejs RS Inne interfejsy OBSŁUżA RźJźSTRATORA Logowanie, Wylogowanie (wył czenie) i Menu główne Logowanie Menu główne Wylogowanie Przywracanie systemu po zaniku zasilania Wymiana baterii podtrzymuj cej Funkcja zoom podczas podgl du lokalnego

6 SPIS TRź CI 4.2 Nagrywanie r czne Podgl d bież cy Nagrywanie Wyszukiwanie i Odtwarzanie Menu wyszukiwania Podstawowe operacje Kalendarz Ustawienia nagrywania (Terminarz) Menu terminarza Podstawowe operacje Zdj cie Zdj cie na serwer FTP Detekcja Wej cie do menu detekcji Menu detekcji Utrata wizji Zamaskowanie kamery Ustawienia wej ć alarmowych nie dotyczy wersji 3104/3108/ Wej cie do menu ALARM Alarm Archiwizacja Źetekcja nap dów Wybór plików Sterowanie PTZ Podł czenie przewodów Ustawienia PTZ D Inteligentne pozycjonowanie 3D Presety / Trasa / cieżka / Auto-Pan Programowanie presetów Uruchomienie presetów Programowanie trasy patrolowania Uruchomienie trasy Programowanie cieżek Uruchomienie cieżek Programowanie automatycznego skanowania Uruchomienie automatycznego skanowania Uruchomienie automatycznego obrotu Bezpo rednie zarz dzanie menu kamery obrotowej STRUKTURA MźNU i OPIS DOST PNYCH ŻUNKCJI Struktura menu Menu główne Ustawienia Ogólne Kompresja Terminarz RS232 funkcja nie dost pna w rejestratorach 3104/3108/ Sieć Alarm Detekcja PTZ Ekran Źomy lne Wyszukiwanie

7 SPIS TRź CI 5.5 Zaawansowane Dysk twardy Usterki Wyj cia alarmowe funkcja nie dost pna w rejestratorach 3104/3108/ Nagrywanie Konta Konserwacja Monitor Tekst nakładki Zapis konfiguracji Informacje HDD Info Transfer Zdarzenia Wersja Użytkownicy on-line Wył czenie DODATKOWE POZYCJE MENU Wej cie do sterowania PTZ Inteligentne pozycjonowanie 3D Presety / Trasa / cieżka / Auto-Pan Ustawianie kolorów DOST P PRZźZ PRZźżL DARK»Iź« Podł czenie do sieci Logowanie Podgl d bież cy Sterowanie PTZ Kolor Zdj cie i nagrywanie Konfiguracja Informacje o systemie Konfiguracja Zaawansowane Funkcje dodatkowe Wyszukiwanie Sygnalizacja Wersja Wylogowanie PROżRAM ZDALNźżO PODżL DU Cechy rodowisko Widok ekranu RS232 OPERACJE Poł czenia sieciowe Klawiatura ROZWI ZYWANIź PROBLźMÓW DODATKI

8 SPIS TRź CI A Dodatek A Kalkulacja pojemno ci dysku twardego B Dodatek B Kompatybilne pami ci USB C Dodatek C Kompatybilne nagrywarki DVD USB D Dodatek D Kompatybilne dyski twarde SATA E Dodatek E Kompatybilne monitory

9 WAŻNE ZALECENIA i OSTRZEŻENIA 1. Bezpieczeństwo elektryczne Wszystkie instalacje oraz operacje powinny być przeprowadzone zgodnie z lokalnymi przepisami. Producent nie odpowiada za żadne szkody, powstałe w wyniku nieprawidłowej instalacji lub użytkowania 2. Transport urz dzenia Źuże wstrz sy, gwałtowne wibracje lub zalanie wod s niedozwolone w czasie transportu, instalacji oraz użytkowania. 3. Instalacja Obchod si z urz dzeniem ostrożnie. Nie podł czaj zasilania do urz dzenia przed wykonaniem wszystkich instalacji. Nie umieszczaj żadnych przedmiotów na urz dzeniu. 4. Wymagany wykwalifikowany personel Wszelkie testy i naprawy powinny być wykonywane przez wykwalifikowanych techników lub inżynierów. Producent nie ponosi odpowiedzialno ci za wszelkie szkody, powstałe przez nieautoryzowane przeróbki lub naprawy. 5. rodowisko pracy Rejestrator powinien być umieszczony w chłodnym i suchym miejscu, z dala od bezpo redniego oddziaływania wiatła słonecznego oraz od materiałów łatwopalnych i wybuchowych. 6. Akcesoria Upewnij si, czy wszystkie wymienione akcesoria s doł czone w zestawie. Przed rozpocz ciem instalacji, otwórz opakowanie i sprawd, czy znajduj si w nim wszystkie poniższe akcesoriaś Przewód zasilaj cy 1 szt. Zasilacz 12V DC 3,33A z wtykiem DC-5,5/2,1 (+ na rodku) Przewód sieciowy LAN 1 szt. Ta ma SATA do podł czenia dysku twardego 1 szt. Pilot podczerwieni (wraz z bateriami) 1 szt. (dla serii LE-AN opcjonalnie). Mysz optyczna USB 1 szt. Płyta CŹ (instrukcja, oprogramowanie i narz dzia) 1 szt. Wkr ty 9/64x32 do montażu dysku twardego 4 szt. Jeżeli jakie elementy nie zostały doł czone skontaktuj si z dostawc urz dzenia. 9

10 1. CECHY i SPECYFIKACJE 1.1 Charakterystyka ogólna Ta seria rejestratorów jest doskonałym cyfrowym urz dzeniem monitoringu wizyjnego. Zastosowano system operacyjny Linux, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo. Nowoczesny system kompresji plików video H.264 oraz G.711 audio, ł czy wysok jako ć technologii i w ski strumień transmisji. Unikalna funkcja odtwarzania poklatkowego [frame by frame] pozwala na dokładn analiz szczegółów zapisanych obrazów. Realna wielofunkcyjno ć pozwala jednocze nie prowadzić podgl d w czasie rzeczywistym, zapis, odtwarzanie z gwarancj synchronizacji audio i wideo. Urz dzenie zarazem zapewnia pełn funkcj transmisji danych w sieci. Ten rejestrator zaprojektowano tak, aby osi gn ć wysokie bezpieczeństwo i solidno ć. Zapewniono możliwo ć pracy w sieci lokalnej LAN, a jednocze nie, dzi ki profesjonalnemu programowi nadzoru (PSS professional surveillance software), możliwe jest zdalne prowadzenie monitoringu z dużych odległo ci przez rozległ sieć zewn trzn, np. Internet. Ten produkt serii znalazł szerokie zastosowanie w różnych obszarach działalno ci, takich jak bankowo ć, telekomunikacja, przesyłanie energii elektrycznej, transport, inteligentna ochrona stref mieszkalnych, w przemy le (fabryki, magazyny, biura), w nadzorze gospodarki wodnej, podczas przesłuchań policyjnych i w wielu innych 1.2 Cechy Rejestrator posiada nast puj ce funkcjeś Monitoring w czasie rzeczywistym Urz dzenie posiada dwa wyj cia monitoroweś wyj cie analogowe przez zł cze BNC oraz wyj cie VGA. Możliwe jest zastosowanie monitora dla zapewnienia funkcji nadzoru. System obsługuje jednocze nie port analogowy i port VGA, a dodatkowo jest wyposażony w rezerwowe wyj cie HŹMI dla przyszłych zastosowań. Zapis Specjalny format zapisu danych gwarantuje pełne bezpieczeństwo zapisanego materiału i chroni przed próbami modyfikacji nagrań. Kompresja plików Obsługuje na każdym kanale równoczesny zapis audio i video. Niezależny zespół dekoduje sygnał audio i sygnał wizyjny z każdego kanału, by zapewnić pełn synchronizacj video i audio. Archiwizacja plików Archiwizacja nagrań jest możliwa przez port USB zarówno na pen-drive, jak i na przeno ny dysk twardy (podł czany przez USB). Druga forma archiwizacji jest zgranie plików z rejestratora przez sieć na lokalny dysk twardy w komputerze. 10

11 CECHY I SPECYFIKACJE Żunkcja odtwarzania nagrań Rejestrator umożliwia zapis z każdego kanału w czas rzeczywistym, a równocze nie pozwala na wyszukiwanie nagrań, odtwarzanie nagrań, prowadzenie przez sieć podgl du, wyszukiwania nagrań, archiwizacj itd. Możliwe s różne rodzaje odtwarzania zapisanego materiałuś powolne, szybkie, wsteczne i poklatkowe (frame by frame). Wyszukiwanie nagrań można prowadzić według podanego czasu, co pozwala na obejrzenie zdarzeń, które miały miejsce w dokładnie okre lonym przedziale czasu. Procedury sieciowe Urz dzenie pozwala na podgl d zdarzeń w czasie rzeczywistym, zdalne wyszukiwanie nagrań i zdalne sterowanie PTZ Aktywacja funkcji alarmowych Rejestrator posiada kilka przeka nikowych wyj ć alarmowych, które można aktywować funkcjami alarmowymi np. w celu zapewnienia do wietlenia sceny zdarzeń nagrywanych Porty komunikacyjne Port RS485 pozwala na realizacje wej cia alarmu i kontrol PTZ. Standardowy port Ethernet zapewnia dost p do sieci. Sterowanie PTZ Obsługa PTZ odbywa si przez port RS485. Kilka różnych protokołów transmisji pozwala na sterowanie PTZ kamerami szybkoobrotowymi Inteligentne operacje Funkcja sterowania rejestratorem i operowania w menu mysz. W menu inteligentna funkcja kopiowania i wklejania ustawień. Uwaga: W ró nych modelach rejestratorów tych serii mog wyst pić drobne ró nice w poszczególnych funkcjach. 11

12 CECHY I SPECYFIKACJE 1.3 Specyfikacje Specyfikacja serii 3104/3108/3116 W tej serii dost pne s nast puj ce modele rejestratorówś BCS kanały video i 2 kanały audio model podstawowy BCS kanałów video i 4 kanały audio BCS kanałów video i 4 kanały audio System BCS-3104 BCS-3108 BCS-3116 Procesor główny Mikroprocesor o wysokiej wydajno ci System operacyjny Oparty na systemie Linux Możliwo ci systemu Funkcja MultiplexŚ jednoczesne nagrywanie z wielu kanałów, odtwarzanie z wielu kanałów i operacje sieciowe Interfejs użytkownika Graficzny intuicyjne menu ekranowe, przyjazne dla użytkownika Urz dzenia steruj ce Przyciski panela frontowego, mysz USB, zdalne sterowanie Rodzaj znaków wprowadzanych Znaki numeryczne, litery (ASCII), inne znaki specjalne Operacje kopiuj / wklej, klikni cie prawym przyciskiem myszy USB Skróty funkcyjne rozwija skrócone menu, podwójne klikni cie przyciskiem myszy przeł cza ekran Kompresja BCS-3104 BCS-3108 BCS-3116 Standard kompresji Video H.264 Standard kompresji Audio G.711A Video BCS-3104 BCS-3108 BCS-3116 Wej cia video 4 kanały composite video, BNC, 1,0Vp-p, 75 8 kanałów composite video, BNC, 1,0Vp-p, kanałów composite video, BNC, 1,0Vp-p, 75 1 wyj cie composite video, BNC, 1Vp-p, 75, Wyj cia video 1 wyj cie VGA, Obsługuje wyj cia TV / VGA jednocze nie Standardy video PAL (625 TVL, 50 kl./s) NTSC (525 TVL, 60 kl./s) Cz stotliwo ć zapisu W czasie rzeczywistym: PAL 1 25 kl./s NTSC 1 30 kl./s na 1 kanał. Podział ekranu 1 / 4 cz ci (opcja) 1 / 4 / 9 cz ci 1 / 4 / 9 / 16 cz ci Wy wietlanie sekwencyjne System obsługuje wy wietlanie sekwencyjne na monitorze w funkcji alarmu, detekcji ruchu oraz zaprogramowane w trybie samoczynnym Podgl d w czasie rzeczywistymś D x 576 / 704 x 480 Pr dko ć nagrywania: D x 576 / 704 x 480 (6 kl./s) CIF x 288 / 352 x 240 (25 kl./s) Rozdzielczo ć PAL / NTSC QCIF x 144 / 176 x 120 (25 kl./s) pozostałe kanałyś CIF x 288 / 352 x 240 (25 kl./s) QCIF x 144 / 176 x 120 (25 kl./s) Obsługa dwustrumieniowa - rozdzielczo ć strumienia extraś QCIF 176 x 144 / 176 x 120 Detekcja ruchu Strefy: max 396 (22 x 18) strefy detekcji Czuło ćś różne poziomy czuło ci 12

13 CECHY I SPECYFIKACJE Jako ć nagrywania Poziom 1 6 (poziom 6 najlepszy) Maski prywatno ci Definiowalna 1 strefa na pełnym ekranie. Maksimum można ustawić 4 strefy prywatno ci. Informacje ekranowe Informacje na kanałach, czas (zegar), maski prywatno ci Dostosowanie obrazu Obraz jest dostosowany do anamorficznego video Ukryty kanał jest widoczny jako niebieski ekran, ale obraz jest kodowany Ukrywanie kamer normalnie. Funkcja ma na celu zabezpieczenie przed ogl daniem sekretnego obrazu przez nieautoryzowanych użytkowników. Informacje na kanałach Nazwa kanału, stan rejestrowania, ukrycie kamery, zanik obrazu i detekcja ruchu s sygnalizowane w górnym lewym rogu pola obrazu Regulacja kolorów Barwa, jasno ć, kontrast, nasycenie i struktura jest regulowana dla każdego kanału. Audio BCS-3104 BCS-3108 BCS-3116 Wej cia audio 2 kanały, BNC, mv, 10K 4 kanały, BNC, mv, 10K 4 kanały, BNC, mv, 10K Wyj cia audio 1 kanał, BNC, mv, 5K Źwukierunkowy kanał audio Istnieje możliwo ć użycia kanału audio nr 1 do realizacji rozmowy dwukierunkowej Dysk twardy BCS-3104 BCS-3108 BCS-3116 Dysk twardy Wbudowany 1 port SATA obsługuje jeden dysk twardy rednie zapełnianie HŹŹ Audio: 28,8 MB/h Video: MB/h Nagrywanie i Odtwarzanie BCS-3104 BCS-3108 BCS-3116 Tryb nagrywania R czne, z detekcji ruchu, z terminarza i alarmowe Priorytet trybów R czne alarmowe z detekcji z terminarza Interwał nagrywania Ustawialny od 1 do 120 minut (domy lnieś 60 min) Nadpisywanie HDD Tak, jeżeli dysk jest pełny, system nadpisuje najstarsze pliki Wyszukiwanie nagrań Według czasu / rodzaju nagrań i kanału Odtwarzanie - tryby Odtwarzanie, pauza, stop, szybkie odtwarzanie, wolne odtwarzanie, r czne odtwarzanie poklatkowe, przewijanie wstecz (z podgl dem) Poprzedni plik, nast pny plik, wybrany plik z aktualnej listy. Możliwo ć przeskoku do pliku z innego kanału nagranego w tym samym Odtwarzanie plików czasie (jeżeli taki plik istnieje). System zapewnia możliwo ć ci głego odtwarzania z przej ciem z kończ cego si pliku do nast pnego, kontynuuj cego nagranie z tego samego kanału. Istniej dwie możliwo ci odtwarzania wielokanałowego plikówś cztery kanały lub wszystkie kanały. Podczas odtwarzania czterokanałowego można wybrać 1/2/3/4 kanały Odtwarzanie wielokanałowe odtwarzane stosownie do potrzeb. W trybie odtwarzania wszystkich kanałów s jednocze nie odtwarzane wszystkie kanały stosownie do typu rejestratora. Należy zwrócić uwag, że rejestrator 4-kanałowy nie ma funkcji odtwarzania wszystkich kanałów (z powodów oczywistych). Pełny ekran Podczas odtwarzania przeł cza pomi dzy ekranem podzielonym a pełnym. Zoom cyfrowy Podczas odtwarzania jednego obrazu na całym ekranie jest możliwe uruchomienia funkcji powi kszania wybranego fragmentu obrazu Archiwizacja BCS-3104 BCS-3108 BCS-3116 Archiwizacja plików zapisanych na wewn trznym HŹŹ rejestratora Obsługuje urz dzenia peryferyjne przez port USBŚ pen-drive, Tryb archiwizacji zewn trzny przeno ny HDD itp. Możliwe wypalenie płyty CŹ lub ŹVŹ przez zewn trzn nagrywark podł czon do portu USB Przez sieć metoda downloadingu lub backupu Sieć BCS-3104 BCS-3108 BCS

14 CECHY I SPECYFIKACJE Zdalny podgl d obrazów z kamer Zdalna konfiguracja ŹVR przez przegl dark sieciow Aktualizacja oprogramowania przez sieć (np. w celach naprawczych) Informacja o alarmie w przypadku zewn trznego alarmu, detekcji ruchu lub zaniku obrazu video Sterowanie PTZ przez sieć Funkcje sieciowe Archiwizacja plików, pobierania pliku i odtwarzanie plików Możliwo ć równoległej obsługi wielu rejestratorów przez odpowiednie specjalistyczne oprogramowanie, jak profesjonalny program nadzoru (PSS professional surveillance software) Duplexowy, bezpo redni port COM Wej cie i wyj cie alarmu sieciowego Dwukierunkowy tor audio Detekcja ruchu i Alarmy BCS-3104 BCS-3108 BCS-3116 System obsługuje podział obrazu w każdym kanale na 396 (22 x 18) Detekcja ruchu stref detekcji z jednoczesn możliwo ci definiowania różnych poziomów czuło ci. Wykrycie ruchu może wyzwalać rejestracj obrazów, zewn trzny alarm lub wy wietlanie informacji na ekranie Zanik sygnału video Może wyzwalać zewn trzny alarm lub wy wietlanie informacji na ekranie Zewn trzny alarm (wej cie) --- R czne sterowanie alarmem Możliwe wł czenie lub wył czenie alarmu dla każdego kanału. Wej cia alarmowe Wyj cia alarmowe Przeka niki wyj ć alarmowych --- Dodatkowe interfejsy BCS-3104 BCS-3108 BCS-3116 USB 2 porty USB 2.0 Sieć RJ45 10M / 100M automatycznie dostosowuj cy si port źthernet RS485 Sterowanie PTZ, obsługuje różne protokoły sterowania PTZ RS Informacje systemowe BCS-3104 BCS-3108 BCS-3116 Info o HDD Informacja o aktualnym stanie dysku twardego Strumień danych Statystyczny parametr okre laj cy transmisj danych dla każdego kanału. Zapis zdarzeń Możliwo ć zapisu do 1024 pojedynczych zdarzeń. Możliwe jest przeszukiwanie wg różnych kryteriów, jak np. czasu, rodzaju Wersja Informacja o wersjiś ilo ć kanałów, ilo ć wej ć i wyj ć alarmowych, wersja oprogramowania systemowego i data wdrożenia Użytkownicy sieciowi Wy wietla ilo ć aktualnie zalogowanych użytkowników sieciowych U ytkownicy BCS-3104 BCS-3108 BCS-3116 Zarz dzanie kontami użytkowników Zarz dzanie hasłami Aktualizacja oprogramowania Aktualizacja oprogramowania Użytkownicy (konta) o różnych poziomach uprawnień dost powych. Podział użytkowników na grupyś dost p lokalny, dost p przez port szeregowy i dost p sieciowy Obsługuje konta użytkowników i grupy kont o różnym poziomie uprawnień. Nie ma limitu w ilo ci użytkowników ani grup użytkowników. Możliwo ć modyfikacji haseł do logowania. Administrator może modyfikować hasła innych użytkowników. Strategia blokowania kontś pi ciokrotna próba w ci gu 30 minut zalogowania si bł dnym hasłem blokuje konto użytkownika BCS-3104 BCS-3108 BCS-3116 Przez przegl dark sieciow, oprogramowanie klienckie i specjalne narz dzia do aktualizacji 14

15 CECHY I SPECYFIKACJE Logowanie, Wylogowanie, Wył czenie Logowanie, Wylogowanie i Wył czenie rejestratora BCS-3104 BCS-3108 BCS-3116 Zabezpieczenie dost pu hasłem Po zalogowaniu przyjazny dla użytkownika interfejs z opcjamiś Wylogowanie, Zamkni cie, Restart, Przeł cz użytkownika. Wymagane logowanie dla przeprowadzenia zamkni cia systemu w celu zapewnienia, że tylko autoryzowani użytkownicy mog wył czyć rejestrator Parametry pracy BCS-3104 BCS-3108 BCS-3116 Zasilanie 12 VDC / 2 A Pobór mocy 10W [bez HDD] Temperatura pracy 0 C +55 C Wilgotno ć pow. 10 % 90 % Ci nienie atmosfer. 86 kpa 106 kpa Wymiary (szer. x gł b. x wys.) 325 x 245 x 45 mm (do wysoko ci wliczono podkładk ) Masa 1,5 kg [bez HDD] Montaż Wolnostoj cy 15

16 2. WYGLĄD OGÓLNY i STEROWANIE W niniejszej sekcji został opisany panel przedni i tylny rejestratora. Jeżeli pierwszy raz instalujesz rejestrator tego typu, koniecznie zapoznaj si najpierw z poniższymi opisami. 2.1 Panel przedni Wygl d panelu przedniego rejestratorów pokazano na rysunku 2-1 Rys. 2-1 Wygląd panela przedniego rejestratora Ikona Nazwa Funkcja Status sieci Status wł czenia/wył czenia Status dysku Źioda wieci na czerwono w momencie wyst pienia problemów sieciowych Źioda wieci na czerwono kiedy urz dzenie pracuje Źioda wieci na czerwono w momencie wyst pienia bł du dysku. 2.2 Panel tylny Panel tylny rejestratorów serii Lź-A Na rysunkach 2-2a, 2-2b i 2-2c pokazano widok paneli tylnych poszczególnych modeli rejestratorów BCS. Rysunek 2-2a. Wygląd tylnego panelu rejestratora 4-kanałowego 16

17 WYGL Ź OGÓLNY I STźRWANIź Rysunek 2-2b. Wygląd tylnego panelu rejestratora 8-kanałowego. Rysunek 2-2c. Wygląd tylnego panelu rejestratora 16-kanałowego. LE-A Charakterystyka 1. Wej cia video, zł cze BNC 2. Wej cia Audio, zł cze BNC 3. Wyj cie video - Composite video, zł cze BNC 4. Wyj cie Audio, zł cze BNC 5. Wyj cie video VGA 6. Port USB 7. Port sieci 8. Port RS Zł cze zasilania 12 VŹC (z doł czonego zasilacza 12 VDC 3,33A) 10. Wł cznik zasilania 11. Uziemienie Uwaga: Do bezpo redniego podł czenia rejestratora z komputerem, wymagany jest specjalny przewód sieciowy (skr tka) krosowany. Aby u ywać zwykłego przewodu sieciowego zastosuj Switch lub HUB. 2.3 Przykładowe podł czenia rejestratorów Podł czenie rejestratorów Przykładowa konfiguracja podł czenia rejestratorów została przedstawiona na rysunku

18 WYGL Ź OGÓLNY I STźRWANIź Rysunek 2-5a. Przykładowy schemat podłączenia urządzeń peryferyjnych do rejestratora 8-kanałowego serii LE-A. 2.4 Pilot zdalnego sterowania Pilot zdalnego sterowania rejestratorem po torze podczerwieni jest pokazany na rysunku 2-6 zamieszczonym poniżej. Prosz zwrócić uwag, iż pilot zdalnego sterowania nie jest na standardowym wyposażeniu rejestratorów niektórych serii i nie ma go w pudle z rejestratorem. Rysunek 2-6. Pilot IR zdalnego sterowania rejestratorem. 18

19 WYGL Ź OGÓLNY I STźRWANIź W niektórych wersjach spotyka si piloty z dwoma dodatkowymi przyciskami, jak na rys. 2-6a. Numer Oznaczenie Funkcja Rysunek 2-6a. Pilot IR zdalnego sterowania rejestratorem wersja 2. 1 Add Zmiana adresu pilota 2 Mult Zmiana trybu podziału Przyciski numeryczne od 0 do 9 / 4 Record Nagrywanie 5 Fn Przycisk funkcyjny Przycisk Shift Podczas podgl du przeł cza aktywne kanały wyj ć Video W trybie tekstowym przeł cza tabele dost pnych znakówś numerycznych, Uruchamia / zatrzymuje wy wietlanie w trybie sekwencji (pod warunkiem uruchomienia tego trybu w menu Ustawienia Ekran), co jest sygnalizowane wy wietlaniem znaku. Służy do wprowadzania liczb wi kszych od 9. Jeżeli potrzebujesz wprowadzić liczb wielocyfrow, wprowadzaj cyfry kolejno. Przykładowo jeżeli chcesz wpisać 123 przyciskaj kolejno ciaguś 1, potem 2, potem 3. 6 Enter/Menu Zatwierdzanie zmian / Wej cie do menu 7 Esc Anulowanie operacji / Wyj cie z podmenu lub menu 8 Przyciski nawigacyjne 9 Przewijanie do przodu 10 Poprzedni plik 11 Przewijanie do tyłu 12 Nast pny plik 13 Wolne odtwarzanie 14 Przycisk Stop 15 Szybkie odtwarzanie 16 Odtwarzanie / Pauza Zmiana adresu pilota Za pomoc jednego pilota podczerwieni istnieje możliwo ć sterowania kilkoma 19

20 WYGL Ź OGÓLNY I STźRWANIź rejestratorami BCS. Warunkiem jest, aby każdy z tych rejestratorów miał ustawiony inny numer (adres). Przyporz dkowanie numeru [Nr ŹVR] można dokonać w menu Ustawienia Ogólne rejestratora (patrz p na str. 62.). Po naci ni ciu przycisku Add pilota, na ekranie pojawi si okno Zdalne Sterowanie z rubryk Adres, gdzie należy wprowadzić nr rejestratora, który ma być obsługiwany, a nast pnie trzeba zatwierdzić zmian naciskaj c Enter. 2.5 Sterowanie mysz komputerow Oprócz sterowania za pomoc przedniego panela lub pilota, możliwe jest również podł czenie komputerowej myszy do jednego z portów USB. Poniżej jest zamieszczona lista funkcji myszy. Źziałanie Klikni cie lewym przyciskiem myszy Funkcja Jeżeli nie jeste zalogowany uruchamia okienko dialogowe logowania. Jeżeli jeste zalogowany uruchamia główny ekran menu. Umożliwia wybór poszczególnych punktów menu. Implementacja operacji sterowania. Aktywacja poszczególnych opcji oraz konfiguracja detekcji ruchu. Wybór opcji z rozwijanej listy Podczas wprowadzania danych służy do wyboru rodzaju wprowadzanych znaków. Klikaj c na ikon zmian, można przeł czać kolejnoś cyfry litery duże litery małe znaki specjalne. Źost pne znaki pokazano poniżejś Podwójne klikni cie lewego przycisku myszy Klikni cie prawym przyciskiem myszy Klikni cie rodkowym przyciskiem myszy Poruszanie mysz Zaznaczanie Do specjalnych operacji, np. dwukrotne klikni cie pliku uruchamia jego odtwarzanie. Podczas wy wietlania podziału, uruchamia wybran kamer na pełnym podgl dzie. Kolejne podwójne klikni cie powoduje powrót do wy wietlania podziału. Podczas podgl du bież cego otwiera uproszczone menu ekranowe, umożliwiaj ce: o wybór podgl du pojedynczej kamery lub podziału na 4 / 9 / 16 pól (w zależno ci od wersji), o sterowanie PTZ (oprócz serii Lź-AN), o ustawianie kolorów, o wyszukiwanie nagrań, o wł czanie, wył czanie i ustawianie trybu zapisu, o sterowanie wej ciami i wyj ciami alarmowymi, o wej cie do głównego menu. Sterowanie PTZ uraz ustawienia kolorów dotycz aktualnie wybranej, pojedynczej kamery (jeżeli przed wybraniem tych funkcji był uruchomiony podział, zostanie wy wietlona tylko jedna kamera). Podczas wy wietlania okien menu, powoduje wyj cie o jeden poziom wyżej. Podczas wprowadzania danychś zmniejsza lub zwi ksza ich warto ć. Zaznacza opcje do wyboru. Przesuwa stron w gór lub w dół Przesuwa kursor na ekranie Wybiera obszar w detekcji ruchu Zaznacza obszary maskowania. 20

21 2.6 Klawiatura wirtualna i panel przedni WYGL Ź OGÓLNY I STźRWANIź Klawiatura wirtualna System akceptuje dwa typy wprowadzanych znakówś znaki numeryczne oraz litery w standardzie ASCII (małe i duże). Przesuń kursor myszki na pole danych, po prawej stronie pojawi si ikona symbolizuj ca rodzaj aktualnie możliwych do wprowadzenia znaków. Klikni cie jej pozwala na zmian typu wprowadzanych znaków. Po klikni ciu na pole danych u dołu pojawi si lista aktualnie możliwych do wprowadzenia znaków Panel przedni Przesuń kursor do pola danych. Przyciskiem Fn wybierz typ wprowadzanych znaków. Przy pomocy klawiszy kierunkowych (strzałek) wybierz ż dane cyfry i naci nij ENTER, aby wpisać je do pola danych. 3. INSTALACJA i PODŁĄCZENIA Uwaga: Wszelkie instalacje i podł czenia elektryczne rejestratora powinny być wykonane zgodnie z lokalnie obowi zuj cymi przepisami i zaleceniami. 3.1 Zawarto ć opakowania Po odebraniu dostarczonego urz dzenia sprawd, czy nie ma ono widocznych ladów uszkodzenia. Użyte materiały zabezpieczaj ce chroni urz dzenie przed wi kszo ci uszkodzeń mog cych powstać w trakcie transportu. Otwórz opakowanie i sprawd kompletacj. Jeżeli wewn trz brakuje akcesoriów, skontaktuj si z dostawc urz dzenia Panel przedni i tylny W celu uzyskania informacji o rozmieszczeniu przycisków funkcyjnych na panelu przednim oraz gniazd poł czeniowych na panelu tylnym, prosz o zapoznanie si z rozdziałami 2.1 Panel przedni na str. 16oraz 2.2 Panel tylni na str. 16. Na tylnym panelu jest umieszczona nalepka zawieraj ca model rejestratora i jego numer seryjny [S/N:]. 3.2 Instalacja dysku twardego Wybór dysku twardego Zalecamy stosowanie dysków twardych firmy Seagate SATA, o pr dko ci 7200 rpm lub wyższej, 16 MB lub wi cej pami ci cache. Rejestrator nie posiada żadnych ograniczeń pojemno ci stosowanych dysków. Jednak w celu zapewnienia stabilno ci systemu, powinny być stosowane dyski o pojemno ci do 2 TB Obliczanie pojemno ci dysków twardych Wzór na obliczanie wymaganej pojemno ci dyskówś P HDD = k X t X SZ HDD gdzie: P HDD pojemno ć ogólna dysku wyrażona w megabajtach [MB] k ilo ć kanałów (kamer) nagrywanych t wymagany czas nagrywania bez nadpisywania dysków, wyrażony 21

22 INSTALCJA I POŹŁACZźNIA w godzinach [h] SZ HDD rednie zużycie pojemno ci dysku wyrażone w megabajtach na godzin [MB/h]. Kompresja H.264 jest jedn z najlepszych, używanych w rejestratorach ŹVR. Źaje ona 30% oszcz dno ci pojemno ci dysków w porównaniu do kompresji MPźG4. Podczas obliczania pojemno ci dysków, należy oszacować rednie godzinne zużycie pami ci na każdy kanał. Przykładowo, dla rejestratora LE-A zużycie godzinne pojemno ci dysku wynosi MB/h. W takim przypadku rednie zużycie można przyj ć np. na poziomie 200 MB/h na jeden kanał. Jeżeli istnieje potrzeba rejestrowania nagrań z 8 kanałów przez 20 godzin dziennie i przechowywania nagrań przez 30 dni, to całkowita pojemno ć dysku można obliczyć nast puj coś 8 kanałów * 20 godzin * 30 dni * 200 MB/h 960GB. W takim przypadku można zainstalować dysk 1 TB Instalacja dysku twardego Ta ma poł czeniowa SATA oraz ruby mocuj ce dysk s zawarte w doł czonych akcesoriach. Post puj według poniższych wskazówek. 1. Odkr ć 4 wkr ty mocuj ce górn pokryw obudowy do ciany tylnej. 2. Odsuń do tyłu i zdejmij górn pokryw obudowy. 3. Włóż 4 wkr ty calowe 9/64x32 w otwory w dysku i wkr ć o około 3 obroty. 4. Umie ć dysk twardy na podstawie rejestratora wsuwaj c łby wkr tów w odpowiednie otwory. 5. Obróć rejestrator dnem do góry i 6. Źokr ć solidnie wkr ty mocuj ce HŹŹ do 22

23 INSTALCJA I POŹŁACZźNIA przesuń dysk tak, aby wkr ty znalazły si w w ższych cz ciach otworów. podstawy rejestratora. 7. Podł cz do dysku przewody SATA i zasilania. Sprawd prawidłowo ć poł czeń. 8. Załóż pokryw górn obudowy i przykr ć solidnie 4 wkr tami. 3.3 Ustawienie rejestratora Aby nie porysować podstawy, upewnij si czy zamocowane s gumowe nóżki od spodu obudowy. Urz dzenie należy ustawić tak, aby przewody nie były ci ni te lub mocno pozaginane oraz aby wokół obudowy był swobodny przepływ powietrza. Ma to na celu zapewnić wła ciwe chłodzenie rejestratora podczas pracy. 3.4 Podł czenie zasilania Sprawd prawidłowo ć napi cia zasilaj cego. Aby zapewnić ci gł i stabiln prac rejestratora, zalecamy użycie zasilaczy awaryjnych UPS, w bilansie pr dowym uwzgl dniaj c również inne urz dzenia systemu CCTV. Rejestrator należy podł czyć do sieci energetycznej przy pomocy zał czonego zasilacza podaj cego napi cie 12 VŹC o wydajno ci 3,33 A. Wskazane jest, aby wszystkie urz dzenia CCTV danego systemu były zasilane z tego samego punktu sieci energetycznej 230 VAC. Pozwoli to ograniczyć przepi cia wynikłe z różnicy potencjałów na podzespołach systemu. 3.5 Podł czanie urz dzeń Video Podł czenie kamer Wej cia video s wyposażone w zł cza BNC (1.0V P-P 75 ). Rejestrator automatycznie rozpoznaje system telewizyjny (PAL lub NTSC) w momencie podł czenia kamer. Można używać kamer kolorowych oraz czarno-białych. Pami tać trzeba, żeś Kamery powinny być zainstalowane w chłodnych, suchych miejscach i zabezpieczone przed bezpo redni operacj promieni słonecznych. Wszystkie urz dzenia systemu CCTV powinny być uziemione w celu zapewnienia normalnej pracy. Wszystkie przewody zasilaj ce i sygnałowe nie mog być nadmiernie długie w stosunku do parametrów zasilania i sygnału wyj ciowego kamery. W razie potrzeby należy stosować na liniach sygnałowych wzmacniacze sygnału video. Należy również rozpatrzyć możliwo ć transmisji sygnału torem wiatłowodowym w celu zapewnienia optymalnego sygnału video wysokiej jako ci. 23

Rejestratory sieciowe serii - 32xx/38xx

Rejestratory sieciowe serii - 32xx/38xx BCS Rejestratory sieciowe serii - 32xx/38xx Instrukcja obsługi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcze niejszego poinformowania. Ze wzgl du na ci

Bardziej szczegółowo

- LE-L - LF-L - LE-U

- LE-L - LF-L - LE-U Rejestratory cyfrowe serii - LE-L - LF-L - LE-U Instrukcja obsługi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcze niejszego poinformowania. Ze wzgl du na

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy serii LE-L

Rejestrator cyfrowy serii LE-L Rejestrator cyfrowy serii LE-L Instrukcja obs ugi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obs ugi bez wcze niejszego poinformowania. Ze wzgl du na ci g modyfikacj

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy serii HE-T Instrukcja obsługi

Rejestrator cyfrowy serii HE-T Instrukcja obsługi Rejestrator cyfrowy serii HE-T Instrukcja obsługi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego poinformowania. Ze względu na ciągłą modyfikację

Bardziej szczegółowo

Edycja: 01.11.2012 r.

Edycja: 01.11.2012 r. Instrukcja Obsługi Rejestratorów UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego poinformowania. Ze względu na ciągłą modyfikację i ulepszenia,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA. Cyfrowy Rejestrator Video Serii VTV-N- RoHS

INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA. Cyfrowy Rejestrator Video Serii VTV-N- RoHS INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA Cyfrowy Rejestrator Video Serii VTV-N- -LE-A -LE-AS -LE-AN RoHS 1 Spis treści 1 WŁAŚCIWOŚCI I SPECYFIKACJA... 6 1.1 CECHY PRODUKTU... 6 2 INFORMACJE OGÓLNE I OBSŁUGA... 10 2.1 PANEL

Bardziej szczegółowo

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN.

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. Wersja 2009.02.27 Strona 1 I. ISTOTNE ZALECENIA...4 II. AKCESORIA...4 III. SPECYFIKACJA...4 IV. CECHY...5 V. WIDOK

Bardziej szczegółowo

SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN.

SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. Gliwice 26-08-2008 Strona 1 ISTOTNE ZALECENIA... SPECYFIKACJA... WIDOK OGÓLNY I OBSŁUGA... WIDOK TYLNEGO PANELA...

Bardziej szczegółowo

K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L. K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L

K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L. K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L Rejestrator Cyfrowy S E R I E: INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN Proszę zapoznać się z niniejsza instrukcją przed uruchomieniem i zachować ją do późniejszego użytku. Wersja PL 2011.06 Strona 1 / 81 BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora z serii ZEUS

Instrukcja obsługi rejestratora z serii ZEUS Instrukcja obsługi rejestratora z serii ZEUS 1 2 SPIS TREŚCI 1 WŁAŚCIWOŚCI I DANE TECHNICZNE 8 1.1 Wprowadzenie 8 1.2 Właściwości 8 1.3 Dane techniczne 10 2 OPIS I ELEMENTY DO OBSŁUGI 14 2.1 Panel przedni

Bardziej szczegółowo

DLA SERII REJESTRATORÓW Z OBUDOWAMI: 1U: 31XX, 31XX-E, 31XX-H, LE-A/AS/AN, HF-A/AT/AS/AN, LF-A/AE 1,5U: LE-L/SL, LF-L/AL, HF-A/AL 2U: LF-S, HF-S/S-E,

DLA SERII REJESTRATORÓW Z OBUDOWAMI: 1U: 31XX, 31XX-E, 31XX-H, LE-A/AS/AN, HF-A/AT/AS/AN, LF-A/AE 1,5U: LE-L/SL, LF-L/AL, HF-A/AL 2U: LF-S, HF-S/S-E, DLA SERII REJESTRATORÓW Z OBUDOWAMI: 1U: 31XX, 31XX-E, 31XX-H, LE-A/AS/AN, HF-A/AT/AS/AN, LF-A/AE 1,5U: LE-L/SL, LF-L/AL, HF-A/AL 2U: LF-S, HF-S/S-E, LE-U, HE-T, HEL Witamy Dziękujemy za zakup rejestratora

Bardziej szczegółowo

Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Obsługi

Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Obsługi Witamy! Dziękujemy za zakup naszego rejestratora! Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Obsługi Niniejszy podręcznik jest przeznaczony do instalacji i eksploatacji na twoim systemie. Znajdziesz tu informacje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN

INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR-04 E K2 XVR-04 D1 K2 XVR-04 D1-E K2 K2 K2 K2 XVR-08 XVR-08 E XVR-08 D1 XVR-08 D1-E K2 XVR-16 K2 XVR-16 D1 K2 XVR-16 D1-E K2 XVR-24 E K2 XVR-32 E INSTRUKCJA OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

modeli: KPD-676, KPD-678

modeli: KPD-676, KPD-678 AV-Tech CYFROWY REJESTRATOR VIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI modeli: KPD-676, KPD-678 Przed rozpoczęciem obsługi, dokładnie przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do późniejszego użytku. Wersja 2009-08-31. WAŻNE

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów BCS ver. 3.2

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów BCS ver. 3.2 Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów BCS ver. 3.2 UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego poinformowania. Ze względu na ciągłą modyfikację

Bardziej szczegółowo

CYFROWY REJESTRATOR MPEG-4 DVR. SIMTEC 916T i 908T i 904T. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (Model: 16-KAN, 8-KAN, 4-KAN)

CYFROWY REJESTRATOR MPEG-4 DVR. SIMTEC 916T i 908T i 904T. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (Model: 16-KAN, 8-KAN, 4-KAN) CYFROWY REJESTRATOR MPEG-4 DVR SIMTEC 916T i 908T i 904T INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (Model: 16-KAN, 8-KAN, 4-KAN) Proszę zapoznać się z niniejsza instrukcją przed uruchomieniem i zachować ją do późniejszego

Bardziej szczegółowo

Rejestratory 4-kanałowe MPEG4 AVC-760. i AVC-761. Instrukcja użytkownika

Rejestratory 4-kanałowe MPEG4 AVC-760. i AVC-761. Instrukcja użytkownika Rejestratory 4-kanałowe MPEG4 AVC-760 i AVC-761 Instrukcja użytkownika Proszę zapoznać się z niniejsza instrukcją przed uruchomieniem i zachować ją do późniejszego użytku. BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA OSTRZEŻENIE

Bardziej szczegółowo

kanałowe MPEG4 AVC-760, CPD-560 ABY UZYSKAĆ POLSKIE NAPISY W REJESTRATORZE, PROSZĘ PRZECZYTAĆ OSTATNIĄ STRONĘ NINIEJSZEJ INSTRUKCJI

kanałowe MPEG4 AVC-760, CPD-560 ABY UZYSKAĆ POLSKIE NAPISY W REJESTRATORZE, PROSZĘ PRZECZYTAĆ OSTATNIĄ STRONĘ NINIEJSZEJ INSTRUKCJI Rejestratory 4-kana4 kanałowe MPEG4 AVC-760, CPD-560 Instrukcja użytkownikau ABY UZYSKAĆ POLSKIE NAPISY W REJESTRATORZE, PROSZĘ PRZECZYTAĆ OSTATNIĄ STRONĘ NINIEJSZEJ INSTRUKCJI Proszę zapoznać się z niniejsza

Bardziej szczegółowo

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY DR4H-DVD / DR8H-DVD / DR16H-DVD UWAGA! Przy doborze dysków twardych należy stosować się do listy dysków kompatybilnych, zawartej w niniejszej instrukcji obsługi.

Bardziej szczegółowo

REJESTRATORY CYFROWE MPEG-4 AVC715, AVC 717. Instrukcja użytkownika ABY UZYSKAĆ POLSKIE NAPISY W REJESTRATORZE, PROSZĘ PRZECZYTAĆ

REJESTRATORY CYFROWE MPEG-4 AVC715, AVC 717. Instrukcja użytkownika ABY UZYSKAĆ POLSKIE NAPISY W REJESTRATORZE, PROSZĘ PRZECZYTAĆ 207Z REJESTRATORY CYFROWE MPEG-4 AVC715, AVC 717 Instrukcja użytkownika ABY UZYSKAĆ POLSKIE NAPISY W REJESTRATORZE, PROSZĘ PRZECZYTAĆ OSTATNIĄ STRONĘ NINIEJSZEJ INSTRUKCJI Proszę zapoznać się z niniejsza

Bardziej szczegółowo

Instrukcja skrócona. Data tłumaczenia: 20 listopada 2007

Instrukcja skrócona. Data tłumaczenia: 20 listopada 2007 233Z Seria KPD Instrukcja skrócona Data tłumaczenia: 20 listopada 2007 Proszę dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i zachować ją do późniejszego użytku. Niektóre zdjęcia mogą się różnić od aktualnie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKA FISKALNA

INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKA FISKALNA INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKA FISKALNA ul. Nawojowska 118 33-300 Nowy S cz Infolinia: 0 801 13 00 23, www.novitus.pl info@novitus.pl Wydanie I NOVITUS 2010 Co powiniene zna i wiedzie przed przyst pieniem

Bardziej szczegółowo

Indeks INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. REJESTRATORÓW Techmoss. typu TM-800 i TM-700 v. 2.1

Indeks INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. REJESTRATORÓW Techmoss. typu TM-800 i TM-700 v. 2.1 Indeks INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA REJESTRATORÓW Techmoss typu TM-800 i TM-700 v. 2.1 Dziękujemy Państwu za zakup naszego produktu. Mamy nadzieję, że jakość i funkcjonalność tego urządzenia spełni Państwa oczekiwania.

Bardziej szczegółowo

WAśNE OSTRZEśENIA. UŜywane symbole graficzne. Informacja. Licencja na uŝywanie MPEG4. Wersja

WAśNE OSTRZEśENIA. UŜywane symbole graficzne. Informacja. Licencja na uŝywanie MPEG4. Wersja CYFROWY REJESTRATOR VIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI AVC-790 Przed rozpoczęciem obsługi, dokładnie przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do późniejszego uŝytku. WAśNE OSTRZEśENIA UWAGA! RYZYKO PORAśENIA ELEKTRYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI CYFROWY REJESTRATOR VIDEO 4-KANAŁOWY DR4H LITE UWAGA!!!

PODRĘCZNIK OBSŁUGI CYFROWY REJESTRATOR VIDEO 4-KANAŁOWY DR4H LITE UWAGA!!! CYFROWY REJESTRATOR VIDEO 4-KANAŁOWY DR4H LITE PODRĘCZNIK OBSŁUGI Przed podłączaniem, obsługą lub regulacją urządzenia, należy starannie zapoznać się ze wszystkimi informacjami zawartymi w podręczniku.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Cyfrowy Rejestrator Video SLIM - 0842H SLIM - 0411H O instrukcji Przed instalacją oraz użyciem produktu prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią poniższej instrukcji. Prosimy

Bardziej szczegółowo

hp psc 2400 photosmart series all-in-one

hp psc 2400 photosmart series all-in-one hp psc 2400 photosmart series all-in-one drukowany podr cznik u ytkownika hp psc 2400 photosmart series all-in-one Copyright Hewlett-Packard Company 2003 Wszelkie prawa zastrze one. adna cz ć niniejszego

Bardziej szczegółowo

PJD6243 DLP Projektor

PJD6243 DLP Projektor PJD6243 DLP Projektor Model No. VS14425 - - - - - - - i ii - - - Substancja Proponowana maksymalna koncentracja Rzeczywista koncentracja 1 - - - PJD6243 ViewSonic DLP Projector VS14425 PJD6243_UG_POL Rev.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. HP ipaq seria hx2000 Pocket PC

Instrukcja obsługi. HP ipaq seria hx2000 Pocket PC Instrukcja obsługi HP ipaq seria hx2000 Pocket PC Numer dokumentu: 366426-241 Sierpie 2004 Uwaga: Niektóre opisane modele mog być nie dost pne w niektórych regionach. Model prezentowany na ilustracji,

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy AVC 777W. NSS Sp. z o.o. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

Rejestrator cyfrowy AVC 777W. NSS Sp. z o.o. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Rejestrator cyfrowy AVC 777W INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA UWAGA! Niniejsze tłumaczenie instrukcji jest własnością firmy Powielanie jej w całości oraz fragmentów bez zgody właściciela jest zabronione. Data tłumaczenia:

Bardziej szczegółowo