Rejestrator cyfrowy serii

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rejestrator cyfrowy serii"

Transkrypt

1 BCS Rejestrator cyfrowy serii 3104/3108/3116 Instrukcja obsługi

2 UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcze niejszego poinformowania. Ze wzgl du na ci gł modyfikacj i ulepszenia, niektóre funkcje opisane w niniejszej instrukcji mog si nieznacznie ró nić w rzeczywisto ci. Edycja: r. 2

3 Witamy Źzi kujemy za zakup naszego rejestratora cyfrowegoą Niniejsza instrukcja pozwala na zapoznanie si z działaniem, uruchomienie oraz prawidłow obsług urz dzenia. Znajduj si w niej informacje o poszczególnych funkcjach i sposobach ich wykorzystania. Przed rozpocz ciem instalacji, zapoznaj si z poniższymi zaleceniami oraz ostrzeżeniamią 3

4 4

5 SPIS TRź CI S P I S T R ź C I WA Nź ZALźCźNIA i OSTRZź źnia CECHY I SPECYFIKACJE Charakterystyka ogólna Cechy Specyfikacje Specyfikacja serii LE-AS WYżL D OżÓLNY I STźROWANIź Panel przedni Panel tylny Panel tylny rejestratorów serii Lź-A Przykładowe podł czenia rejestratorów Podł czenie rejestratorów serii Lź-A Pilot zdalnego sterowania Sterowanie mysz komputerow Klawiatura wirtualna i panel przedni Klawiatura wirtualna Panel przedni INSTALACJA i PODŁ CZźNIA Zawarto ć opakowania Panel przedni i tylny Instalacja dysku twardego Wybór dysku twardego Obliczanie pojemno ci dysków twardych Instalacja dysku twardego Ustawienie rejestratora Podł czenie zasilania Podł czanie urz dzeń Video Podł czenie kamer Podł czenie monitorów Podł czenia Audio Wej cia Audio Wyj cia Audio RS Interfejs RS Inne interfejsy OBSŁUżA RźJźSTRATORA Logowanie, Wylogowanie (wył czenie) i Menu główne Logowanie Menu główne Wylogowanie Przywracanie systemu po zaniku zasilania Wymiana baterii podtrzymuj cej Funkcja zoom podczas podgl du lokalnego

6 SPIS TRź CI 4.2 Nagrywanie r czne Podgl d bież cy Nagrywanie Wyszukiwanie i Odtwarzanie Menu wyszukiwania Podstawowe operacje Kalendarz Ustawienia nagrywania (Terminarz) Menu terminarza Podstawowe operacje Zdj cie Zdj cie na serwer FTP Detekcja Wej cie do menu detekcji Menu detekcji Utrata wizji Zamaskowanie kamery Ustawienia wej ć alarmowych nie dotyczy wersji 3104/3108/ Wej cie do menu ALARM Alarm Archiwizacja Źetekcja nap dów Wybór plików Sterowanie PTZ Podł czenie przewodów Ustawienia PTZ D Inteligentne pozycjonowanie 3D Presety / Trasa / cieżka / Auto-Pan Programowanie presetów Uruchomienie presetów Programowanie trasy patrolowania Uruchomienie trasy Programowanie cieżek Uruchomienie cieżek Programowanie automatycznego skanowania Uruchomienie automatycznego skanowania Uruchomienie automatycznego obrotu Bezpo rednie zarz dzanie menu kamery obrotowej STRUKTURA MźNU i OPIS DOST PNYCH ŻUNKCJI Struktura menu Menu główne Ustawienia Ogólne Kompresja Terminarz RS232 funkcja nie dost pna w rejestratorach 3104/3108/ Sieć Alarm Detekcja PTZ Ekran Źomy lne Wyszukiwanie

7 SPIS TRź CI 5.5 Zaawansowane Dysk twardy Usterki Wyj cia alarmowe funkcja nie dost pna w rejestratorach 3104/3108/ Nagrywanie Konta Konserwacja Monitor Tekst nakładki Zapis konfiguracji Informacje HDD Info Transfer Zdarzenia Wersja Użytkownicy on-line Wył czenie DODATKOWE POZYCJE MENU Wej cie do sterowania PTZ Inteligentne pozycjonowanie 3D Presety / Trasa / cieżka / Auto-Pan Ustawianie kolorów DOST P PRZźZ PRZźżL DARK»Iź« Podł czenie do sieci Logowanie Podgl d bież cy Sterowanie PTZ Kolor Zdj cie i nagrywanie Konfiguracja Informacje o systemie Konfiguracja Zaawansowane Funkcje dodatkowe Wyszukiwanie Sygnalizacja Wersja Wylogowanie PROżRAM ZDALNźżO PODżL DU Cechy rodowisko Widok ekranu RS232 OPERACJE Poł czenia sieciowe Klawiatura ROZWI ZYWANIź PROBLźMÓW DODATKI

8 SPIS TRź CI A Dodatek A Kalkulacja pojemno ci dysku twardego B Dodatek B Kompatybilne pami ci USB C Dodatek C Kompatybilne nagrywarki DVD USB D Dodatek D Kompatybilne dyski twarde SATA E Dodatek E Kompatybilne monitory

9 WAŻNE ZALECENIA i OSTRZEŻENIA 1. Bezpieczeństwo elektryczne Wszystkie instalacje oraz operacje powinny być przeprowadzone zgodnie z lokalnymi przepisami. Producent nie odpowiada za żadne szkody, powstałe w wyniku nieprawidłowej instalacji lub użytkowania 2. Transport urz dzenia Źuże wstrz sy, gwałtowne wibracje lub zalanie wod s niedozwolone w czasie transportu, instalacji oraz użytkowania. 3. Instalacja Obchod si z urz dzeniem ostrożnie. Nie podł czaj zasilania do urz dzenia przed wykonaniem wszystkich instalacji. Nie umieszczaj żadnych przedmiotów na urz dzeniu. 4. Wymagany wykwalifikowany personel Wszelkie testy i naprawy powinny być wykonywane przez wykwalifikowanych techników lub inżynierów. Producent nie ponosi odpowiedzialno ci za wszelkie szkody, powstałe przez nieautoryzowane przeróbki lub naprawy. 5. rodowisko pracy Rejestrator powinien być umieszczony w chłodnym i suchym miejscu, z dala od bezpo redniego oddziaływania wiatła słonecznego oraz od materiałów łatwopalnych i wybuchowych. 6. Akcesoria Upewnij si, czy wszystkie wymienione akcesoria s doł czone w zestawie. Przed rozpocz ciem instalacji, otwórz opakowanie i sprawd, czy znajduj si w nim wszystkie poniższe akcesoriaś Przewód zasilaj cy 1 szt. Zasilacz 12V DC 3,33A z wtykiem DC-5,5/2,1 (+ na rodku) Przewód sieciowy LAN 1 szt. Ta ma SATA do podł czenia dysku twardego 1 szt. Pilot podczerwieni (wraz z bateriami) 1 szt. (dla serii LE-AN opcjonalnie). Mysz optyczna USB 1 szt. Płyta CŹ (instrukcja, oprogramowanie i narz dzia) 1 szt. Wkr ty 9/64x32 do montażu dysku twardego 4 szt. Jeżeli jakie elementy nie zostały doł czone skontaktuj si z dostawc urz dzenia. 9

10 1. CECHY i SPECYFIKACJE 1.1 Charakterystyka ogólna Ta seria rejestratorów jest doskonałym cyfrowym urz dzeniem monitoringu wizyjnego. Zastosowano system operacyjny Linux, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo. Nowoczesny system kompresji plików video H.264 oraz G.711 audio, ł czy wysok jako ć technologii i w ski strumień transmisji. Unikalna funkcja odtwarzania poklatkowego [frame by frame] pozwala na dokładn analiz szczegółów zapisanych obrazów. Realna wielofunkcyjno ć pozwala jednocze nie prowadzić podgl d w czasie rzeczywistym, zapis, odtwarzanie z gwarancj synchronizacji audio i wideo. Urz dzenie zarazem zapewnia pełn funkcj transmisji danych w sieci. Ten rejestrator zaprojektowano tak, aby osi gn ć wysokie bezpieczeństwo i solidno ć. Zapewniono możliwo ć pracy w sieci lokalnej LAN, a jednocze nie, dzi ki profesjonalnemu programowi nadzoru (PSS professional surveillance software), możliwe jest zdalne prowadzenie monitoringu z dużych odległo ci przez rozległ sieć zewn trzn, np. Internet. Ten produkt serii znalazł szerokie zastosowanie w różnych obszarach działalno ci, takich jak bankowo ć, telekomunikacja, przesyłanie energii elektrycznej, transport, inteligentna ochrona stref mieszkalnych, w przemy le (fabryki, magazyny, biura), w nadzorze gospodarki wodnej, podczas przesłuchań policyjnych i w wielu innych 1.2 Cechy Rejestrator posiada nast puj ce funkcjeś Monitoring w czasie rzeczywistym Urz dzenie posiada dwa wyj cia monitoroweś wyj cie analogowe przez zł cze BNC oraz wyj cie VGA. Możliwe jest zastosowanie monitora dla zapewnienia funkcji nadzoru. System obsługuje jednocze nie port analogowy i port VGA, a dodatkowo jest wyposażony w rezerwowe wyj cie HŹMI dla przyszłych zastosowań. Zapis Specjalny format zapisu danych gwarantuje pełne bezpieczeństwo zapisanego materiału i chroni przed próbami modyfikacji nagrań. Kompresja plików Obsługuje na każdym kanale równoczesny zapis audio i video. Niezależny zespół dekoduje sygnał audio i sygnał wizyjny z każdego kanału, by zapewnić pełn synchronizacj video i audio. Archiwizacja plików Archiwizacja nagrań jest możliwa przez port USB zarówno na pen-drive, jak i na przeno ny dysk twardy (podł czany przez USB). Druga forma archiwizacji jest zgranie plików z rejestratora przez sieć na lokalny dysk twardy w komputerze. 10

11 CECHY I SPECYFIKACJE Żunkcja odtwarzania nagrań Rejestrator umożliwia zapis z każdego kanału w czas rzeczywistym, a równocze nie pozwala na wyszukiwanie nagrań, odtwarzanie nagrań, prowadzenie przez sieć podgl du, wyszukiwania nagrań, archiwizacj itd. Możliwe s różne rodzaje odtwarzania zapisanego materiałuś powolne, szybkie, wsteczne i poklatkowe (frame by frame). Wyszukiwanie nagrań można prowadzić według podanego czasu, co pozwala na obejrzenie zdarzeń, które miały miejsce w dokładnie okre lonym przedziale czasu. Procedury sieciowe Urz dzenie pozwala na podgl d zdarzeń w czasie rzeczywistym, zdalne wyszukiwanie nagrań i zdalne sterowanie PTZ Aktywacja funkcji alarmowych Rejestrator posiada kilka przeka nikowych wyj ć alarmowych, które można aktywować funkcjami alarmowymi np. w celu zapewnienia do wietlenia sceny zdarzeń nagrywanych Porty komunikacyjne Port RS485 pozwala na realizacje wej cia alarmu i kontrol PTZ. Standardowy port Ethernet zapewnia dost p do sieci. Sterowanie PTZ Obsługa PTZ odbywa si przez port RS485. Kilka różnych protokołów transmisji pozwala na sterowanie PTZ kamerami szybkoobrotowymi Inteligentne operacje Funkcja sterowania rejestratorem i operowania w menu mysz. W menu inteligentna funkcja kopiowania i wklejania ustawień. Uwaga: W ró nych modelach rejestratorów tych serii mog wyst pić drobne ró nice w poszczególnych funkcjach. 11

12 CECHY I SPECYFIKACJE 1.3 Specyfikacje Specyfikacja serii 3104/3108/3116 W tej serii dost pne s nast puj ce modele rejestratorówś BCS kanały video i 2 kanały audio model podstawowy BCS kanałów video i 4 kanały audio BCS kanałów video i 4 kanały audio System BCS-3104 BCS-3108 BCS-3116 Procesor główny Mikroprocesor o wysokiej wydajno ci System operacyjny Oparty na systemie Linux Możliwo ci systemu Funkcja MultiplexŚ jednoczesne nagrywanie z wielu kanałów, odtwarzanie z wielu kanałów i operacje sieciowe Interfejs użytkownika Graficzny intuicyjne menu ekranowe, przyjazne dla użytkownika Urz dzenia steruj ce Przyciski panela frontowego, mysz USB, zdalne sterowanie Rodzaj znaków wprowadzanych Znaki numeryczne, litery (ASCII), inne znaki specjalne Operacje kopiuj / wklej, klikni cie prawym przyciskiem myszy USB Skróty funkcyjne rozwija skrócone menu, podwójne klikni cie przyciskiem myszy przeł cza ekran Kompresja BCS-3104 BCS-3108 BCS-3116 Standard kompresji Video H.264 Standard kompresji Audio G.711A Video BCS-3104 BCS-3108 BCS-3116 Wej cia video 4 kanały composite video, BNC, 1,0Vp-p, 75 8 kanałów composite video, BNC, 1,0Vp-p, kanałów composite video, BNC, 1,0Vp-p, 75 1 wyj cie composite video, BNC, 1Vp-p, 75, Wyj cia video 1 wyj cie VGA, Obsługuje wyj cia TV / VGA jednocze nie Standardy video PAL (625 TVL, 50 kl./s) NTSC (525 TVL, 60 kl./s) Cz stotliwo ć zapisu W czasie rzeczywistym: PAL 1 25 kl./s NTSC 1 30 kl./s na 1 kanał. Podział ekranu 1 / 4 cz ci (opcja) 1 / 4 / 9 cz ci 1 / 4 / 9 / 16 cz ci Wy wietlanie sekwencyjne System obsługuje wy wietlanie sekwencyjne na monitorze w funkcji alarmu, detekcji ruchu oraz zaprogramowane w trybie samoczynnym Podgl d w czasie rzeczywistymś D x 576 / 704 x 480 Pr dko ć nagrywania: D x 576 / 704 x 480 (6 kl./s) CIF x 288 / 352 x 240 (25 kl./s) Rozdzielczo ć PAL / NTSC QCIF x 144 / 176 x 120 (25 kl./s) pozostałe kanałyś CIF x 288 / 352 x 240 (25 kl./s) QCIF x 144 / 176 x 120 (25 kl./s) Obsługa dwustrumieniowa - rozdzielczo ć strumienia extraś QCIF 176 x 144 / 176 x 120 Detekcja ruchu Strefy: max 396 (22 x 18) strefy detekcji Czuło ćś różne poziomy czuło ci 12

13 CECHY I SPECYFIKACJE Jako ć nagrywania Poziom 1 6 (poziom 6 najlepszy) Maski prywatno ci Definiowalna 1 strefa na pełnym ekranie. Maksimum można ustawić 4 strefy prywatno ci. Informacje ekranowe Informacje na kanałach, czas (zegar), maski prywatno ci Dostosowanie obrazu Obraz jest dostosowany do anamorficznego video Ukryty kanał jest widoczny jako niebieski ekran, ale obraz jest kodowany Ukrywanie kamer normalnie. Funkcja ma na celu zabezpieczenie przed ogl daniem sekretnego obrazu przez nieautoryzowanych użytkowników. Informacje na kanałach Nazwa kanału, stan rejestrowania, ukrycie kamery, zanik obrazu i detekcja ruchu s sygnalizowane w górnym lewym rogu pola obrazu Regulacja kolorów Barwa, jasno ć, kontrast, nasycenie i struktura jest regulowana dla każdego kanału. Audio BCS-3104 BCS-3108 BCS-3116 Wej cia audio 2 kanały, BNC, mv, 10K 4 kanały, BNC, mv, 10K 4 kanały, BNC, mv, 10K Wyj cia audio 1 kanał, BNC, mv, 5K Źwukierunkowy kanał audio Istnieje możliwo ć użycia kanału audio nr 1 do realizacji rozmowy dwukierunkowej Dysk twardy BCS-3104 BCS-3108 BCS-3116 Dysk twardy Wbudowany 1 port SATA obsługuje jeden dysk twardy rednie zapełnianie HŹŹ Audio: 28,8 MB/h Video: MB/h Nagrywanie i Odtwarzanie BCS-3104 BCS-3108 BCS-3116 Tryb nagrywania R czne, z detekcji ruchu, z terminarza i alarmowe Priorytet trybów R czne alarmowe z detekcji z terminarza Interwał nagrywania Ustawialny od 1 do 120 minut (domy lnieś 60 min) Nadpisywanie HDD Tak, jeżeli dysk jest pełny, system nadpisuje najstarsze pliki Wyszukiwanie nagrań Według czasu / rodzaju nagrań i kanału Odtwarzanie - tryby Odtwarzanie, pauza, stop, szybkie odtwarzanie, wolne odtwarzanie, r czne odtwarzanie poklatkowe, przewijanie wstecz (z podgl dem) Poprzedni plik, nast pny plik, wybrany plik z aktualnej listy. Możliwo ć przeskoku do pliku z innego kanału nagranego w tym samym Odtwarzanie plików czasie (jeżeli taki plik istnieje). System zapewnia możliwo ć ci głego odtwarzania z przej ciem z kończ cego si pliku do nast pnego, kontynuuj cego nagranie z tego samego kanału. Istniej dwie możliwo ci odtwarzania wielokanałowego plikówś cztery kanały lub wszystkie kanały. Podczas odtwarzania czterokanałowego można wybrać 1/2/3/4 kanały Odtwarzanie wielokanałowe odtwarzane stosownie do potrzeb. W trybie odtwarzania wszystkich kanałów s jednocze nie odtwarzane wszystkie kanały stosownie do typu rejestratora. Należy zwrócić uwag, że rejestrator 4-kanałowy nie ma funkcji odtwarzania wszystkich kanałów (z powodów oczywistych). Pełny ekran Podczas odtwarzania przeł cza pomi dzy ekranem podzielonym a pełnym. Zoom cyfrowy Podczas odtwarzania jednego obrazu na całym ekranie jest możliwe uruchomienia funkcji powi kszania wybranego fragmentu obrazu Archiwizacja BCS-3104 BCS-3108 BCS-3116 Archiwizacja plików zapisanych na wewn trznym HŹŹ rejestratora Obsługuje urz dzenia peryferyjne przez port USBŚ pen-drive, Tryb archiwizacji zewn trzny przeno ny HDD itp. Możliwe wypalenie płyty CŹ lub ŹVŹ przez zewn trzn nagrywark podł czon do portu USB Przez sieć metoda downloadingu lub backupu Sieć BCS-3104 BCS-3108 BCS

14 CECHY I SPECYFIKACJE Zdalny podgl d obrazów z kamer Zdalna konfiguracja ŹVR przez przegl dark sieciow Aktualizacja oprogramowania przez sieć (np. w celach naprawczych) Informacja o alarmie w przypadku zewn trznego alarmu, detekcji ruchu lub zaniku obrazu video Sterowanie PTZ przez sieć Funkcje sieciowe Archiwizacja plików, pobierania pliku i odtwarzanie plików Możliwo ć równoległej obsługi wielu rejestratorów przez odpowiednie specjalistyczne oprogramowanie, jak profesjonalny program nadzoru (PSS professional surveillance software) Duplexowy, bezpo redni port COM Wej cie i wyj cie alarmu sieciowego Dwukierunkowy tor audio Detekcja ruchu i Alarmy BCS-3104 BCS-3108 BCS-3116 System obsługuje podział obrazu w każdym kanale na 396 (22 x 18) Detekcja ruchu stref detekcji z jednoczesn możliwo ci definiowania różnych poziomów czuło ci. Wykrycie ruchu może wyzwalać rejestracj obrazów, zewn trzny alarm lub wy wietlanie informacji na ekranie Zanik sygnału video Może wyzwalać zewn trzny alarm lub wy wietlanie informacji na ekranie Zewn trzny alarm (wej cie) --- R czne sterowanie alarmem Możliwe wł czenie lub wył czenie alarmu dla każdego kanału. Wej cia alarmowe Wyj cia alarmowe Przeka niki wyj ć alarmowych --- Dodatkowe interfejsy BCS-3104 BCS-3108 BCS-3116 USB 2 porty USB 2.0 Sieć RJ45 10M / 100M automatycznie dostosowuj cy si port źthernet RS485 Sterowanie PTZ, obsługuje różne protokoły sterowania PTZ RS Informacje systemowe BCS-3104 BCS-3108 BCS-3116 Info o HDD Informacja o aktualnym stanie dysku twardego Strumień danych Statystyczny parametr okre laj cy transmisj danych dla każdego kanału. Zapis zdarzeń Możliwo ć zapisu do 1024 pojedynczych zdarzeń. Możliwe jest przeszukiwanie wg różnych kryteriów, jak np. czasu, rodzaju Wersja Informacja o wersjiś ilo ć kanałów, ilo ć wej ć i wyj ć alarmowych, wersja oprogramowania systemowego i data wdrożenia Użytkownicy sieciowi Wy wietla ilo ć aktualnie zalogowanych użytkowników sieciowych U ytkownicy BCS-3104 BCS-3108 BCS-3116 Zarz dzanie kontami użytkowników Zarz dzanie hasłami Aktualizacja oprogramowania Aktualizacja oprogramowania Użytkownicy (konta) o różnych poziomach uprawnień dost powych. Podział użytkowników na grupyś dost p lokalny, dost p przez port szeregowy i dost p sieciowy Obsługuje konta użytkowników i grupy kont o różnym poziomie uprawnień. Nie ma limitu w ilo ci użytkowników ani grup użytkowników. Możliwo ć modyfikacji haseł do logowania. Administrator może modyfikować hasła innych użytkowników. Strategia blokowania kontś pi ciokrotna próba w ci gu 30 minut zalogowania si bł dnym hasłem blokuje konto użytkownika BCS-3104 BCS-3108 BCS-3116 Przez przegl dark sieciow, oprogramowanie klienckie i specjalne narz dzia do aktualizacji 14

15 CECHY I SPECYFIKACJE Logowanie, Wylogowanie, Wył czenie Logowanie, Wylogowanie i Wył czenie rejestratora BCS-3104 BCS-3108 BCS-3116 Zabezpieczenie dost pu hasłem Po zalogowaniu przyjazny dla użytkownika interfejs z opcjamiś Wylogowanie, Zamkni cie, Restart, Przeł cz użytkownika. Wymagane logowanie dla przeprowadzenia zamkni cia systemu w celu zapewnienia, że tylko autoryzowani użytkownicy mog wył czyć rejestrator Parametry pracy BCS-3104 BCS-3108 BCS-3116 Zasilanie 12 VDC / 2 A Pobór mocy 10W [bez HDD] Temperatura pracy 0 C +55 C Wilgotno ć pow. 10 % 90 % Ci nienie atmosfer. 86 kpa 106 kpa Wymiary (szer. x gł b. x wys.) 325 x 245 x 45 mm (do wysoko ci wliczono podkładk ) Masa 1,5 kg [bez HDD] Montaż Wolnostoj cy 15

16 2. WYGLĄD OGÓLNY i STEROWANIE W niniejszej sekcji został opisany panel przedni i tylny rejestratora. Jeżeli pierwszy raz instalujesz rejestrator tego typu, koniecznie zapoznaj si najpierw z poniższymi opisami. 2.1 Panel przedni Wygl d panelu przedniego rejestratorów pokazano na rysunku 2-1 Rys. 2-1 Wygląd panela przedniego rejestratora Ikona Nazwa Funkcja Status sieci Status wł czenia/wył czenia Status dysku Źioda wieci na czerwono w momencie wyst pienia problemów sieciowych Źioda wieci na czerwono kiedy urz dzenie pracuje Źioda wieci na czerwono w momencie wyst pienia bł du dysku. 2.2 Panel tylny Panel tylny rejestratorów serii Lź-A Na rysunkach 2-2a, 2-2b i 2-2c pokazano widok paneli tylnych poszczególnych modeli rejestratorów BCS. Rysunek 2-2a. Wygląd tylnego panelu rejestratora 4-kanałowego 16

17 WYGL Ź OGÓLNY I STźRWANIź Rysunek 2-2b. Wygląd tylnego panelu rejestratora 8-kanałowego. Rysunek 2-2c. Wygląd tylnego panelu rejestratora 16-kanałowego. LE-A Charakterystyka 1. Wej cia video, zł cze BNC 2. Wej cia Audio, zł cze BNC 3. Wyj cie video - Composite video, zł cze BNC 4. Wyj cie Audio, zł cze BNC 5. Wyj cie video VGA 6. Port USB 7. Port sieci 8. Port RS Zł cze zasilania 12 VŹC (z doł czonego zasilacza 12 VDC 3,33A) 10. Wł cznik zasilania 11. Uziemienie Uwaga: Do bezpo redniego podł czenia rejestratora z komputerem, wymagany jest specjalny przewód sieciowy (skr tka) krosowany. Aby u ywać zwykłego przewodu sieciowego zastosuj Switch lub HUB. 2.3 Przykładowe podł czenia rejestratorów Podł czenie rejestratorów Przykładowa konfiguracja podł czenia rejestratorów została przedstawiona na rysunku

18 WYGL Ź OGÓLNY I STźRWANIź Rysunek 2-5a. Przykładowy schemat podłączenia urządzeń peryferyjnych do rejestratora 8-kanałowego serii LE-A. 2.4 Pilot zdalnego sterowania Pilot zdalnego sterowania rejestratorem po torze podczerwieni jest pokazany na rysunku 2-6 zamieszczonym poniżej. Prosz zwrócić uwag, iż pilot zdalnego sterowania nie jest na standardowym wyposażeniu rejestratorów niektórych serii i nie ma go w pudle z rejestratorem. Rysunek 2-6. Pilot IR zdalnego sterowania rejestratorem. 18

19 WYGL Ź OGÓLNY I STźRWANIź W niektórych wersjach spotyka si piloty z dwoma dodatkowymi przyciskami, jak na rys. 2-6a. Numer Oznaczenie Funkcja Rysunek 2-6a. Pilot IR zdalnego sterowania rejestratorem wersja 2. 1 Add Zmiana adresu pilota 2 Mult Zmiana trybu podziału Przyciski numeryczne od 0 do 9 / 4 Record Nagrywanie 5 Fn Przycisk funkcyjny Przycisk Shift Podczas podgl du przeł cza aktywne kanały wyj ć Video W trybie tekstowym przeł cza tabele dost pnych znakówś numerycznych, Uruchamia / zatrzymuje wy wietlanie w trybie sekwencji (pod warunkiem uruchomienia tego trybu w menu Ustawienia Ekran), co jest sygnalizowane wy wietlaniem znaku. Służy do wprowadzania liczb wi kszych od 9. Jeżeli potrzebujesz wprowadzić liczb wielocyfrow, wprowadzaj cyfry kolejno. Przykładowo jeżeli chcesz wpisać 123 przyciskaj kolejno ciaguś 1, potem 2, potem 3. 6 Enter/Menu Zatwierdzanie zmian / Wej cie do menu 7 Esc Anulowanie operacji / Wyj cie z podmenu lub menu 8 Przyciski nawigacyjne 9 Przewijanie do przodu 10 Poprzedni plik 11 Przewijanie do tyłu 12 Nast pny plik 13 Wolne odtwarzanie 14 Przycisk Stop 15 Szybkie odtwarzanie 16 Odtwarzanie / Pauza Zmiana adresu pilota Za pomoc jednego pilota podczerwieni istnieje możliwo ć sterowania kilkoma 19

20 WYGL Ź OGÓLNY I STźRWANIź rejestratorami BCS. Warunkiem jest, aby każdy z tych rejestratorów miał ustawiony inny numer (adres). Przyporz dkowanie numeru [Nr ŹVR] można dokonać w menu Ustawienia Ogólne rejestratora (patrz p na str. 62.). Po naci ni ciu przycisku Add pilota, na ekranie pojawi si okno Zdalne Sterowanie z rubryk Adres, gdzie należy wprowadzić nr rejestratora, który ma być obsługiwany, a nast pnie trzeba zatwierdzić zmian naciskaj c Enter. 2.5 Sterowanie mysz komputerow Oprócz sterowania za pomoc przedniego panela lub pilota, możliwe jest również podł czenie komputerowej myszy do jednego z portów USB. Poniżej jest zamieszczona lista funkcji myszy. Źziałanie Klikni cie lewym przyciskiem myszy Funkcja Jeżeli nie jeste zalogowany uruchamia okienko dialogowe logowania. Jeżeli jeste zalogowany uruchamia główny ekran menu. Umożliwia wybór poszczególnych punktów menu. Implementacja operacji sterowania. Aktywacja poszczególnych opcji oraz konfiguracja detekcji ruchu. Wybór opcji z rozwijanej listy Podczas wprowadzania danych służy do wyboru rodzaju wprowadzanych znaków. Klikaj c na ikon zmian, można przeł czać kolejnoś cyfry litery duże litery małe znaki specjalne. Źost pne znaki pokazano poniżejś Podwójne klikni cie lewego przycisku myszy Klikni cie prawym przyciskiem myszy Klikni cie rodkowym przyciskiem myszy Poruszanie mysz Zaznaczanie Do specjalnych operacji, np. dwukrotne klikni cie pliku uruchamia jego odtwarzanie. Podczas wy wietlania podziału, uruchamia wybran kamer na pełnym podgl dzie. Kolejne podwójne klikni cie powoduje powrót do wy wietlania podziału. Podczas podgl du bież cego otwiera uproszczone menu ekranowe, umożliwiaj ce: o wybór podgl du pojedynczej kamery lub podziału na 4 / 9 / 16 pól (w zależno ci od wersji), o sterowanie PTZ (oprócz serii Lź-AN), o ustawianie kolorów, o wyszukiwanie nagrań, o wł czanie, wył czanie i ustawianie trybu zapisu, o sterowanie wej ciami i wyj ciami alarmowymi, o wej cie do głównego menu. Sterowanie PTZ uraz ustawienia kolorów dotycz aktualnie wybranej, pojedynczej kamery (jeżeli przed wybraniem tych funkcji był uruchomiony podział, zostanie wy wietlona tylko jedna kamera). Podczas wy wietlania okien menu, powoduje wyj cie o jeden poziom wyżej. Podczas wprowadzania danychś zmniejsza lub zwi ksza ich warto ć. Zaznacza opcje do wyboru. Przesuwa stron w gór lub w dół Przesuwa kursor na ekranie Wybiera obszar w detekcji ruchu Zaznacza obszary maskowania. 20

21 2.6 Klawiatura wirtualna i panel przedni WYGL Ź OGÓLNY I STźRWANIź Klawiatura wirtualna System akceptuje dwa typy wprowadzanych znakówś znaki numeryczne oraz litery w standardzie ASCII (małe i duże). Przesuń kursor myszki na pole danych, po prawej stronie pojawi si ikona symbolizuj ca rodzaj aktualnie możliwych do wprowadzenia znaków. Klikni cie jej pozwala na zmian typu wprowadzanych znaków. Po klikni ciu na pole danych u dołu pojawi si lista aktualnie możliwych do wprowadzenia znaków Panel przedni Przesuń kursor do pola danych. Przyciskiem Fn wybierz typ wprowadzanych znaków. Przy pomocy klawiszy kierunkowych (strzałek) wybierz ż dane cyfry i naci nij ENTER, aby wpisać je do pola danych. 3. INSTALACJA i PODŁĄCZENIA Uwaga: Wszelkie instalacje i podł czenia elektryczne rejestratora powinny być wykonane zgodnie z lokalnie obowi zuj cymi przepisami i zaleceniami. 3.1 Zawarto ć opakowania Po odebraniu dostarczonego urz dzenia sprawd, czy nie ma ono widocznych ladów uszkodzenia. Użyte materiały zabezpieczaj ce chroni urz dzenie przed wi kszo ci uszkodzeń mog cych powstać w trakcie transportu. Otwórz opakowanie i sprawd kompletacj. Jeżeli wewn trz brakuje akcesoriów, skontaktuj si z dostawc urz dzenia Panel przedni i tylny W celu uzyskania informacji o rozmieszczeniu przycisków funkcyjnych na panelu przednim oraz gniazd poł czeniowych na panelu tylnym, prosz o zapoznanie si z rozdziałami 2.1 Panel przedni na str. 16oraz 2.2 Panel tylni na str. 16. Na tylnym panelu jest umieszczona nalepka zawieraj ca model rejestratora i jego numer seryjny [S/N:]. 3.2 Instalacja dysku twardego Wybór dysku twardego Zalecamy stosowanie dysków twardych firmy Seagate SATA, o pr dko ci 7200 rpm lub wyższej, 16 MB lub wi cej pami ci cache. Rejestrator nie posiada żadnych ograniczeń pojemno ci stosowanych dysków. Jednak w celu zapewnienia stabilno ci systemu, powinny być stosowane dyski o pojemno ci do 2 TB Obliczanie pojemno ci dysków twardych Wzór na obliczanie wymaganej pojemno ci dyskówś P HDD = k X t X SZ HDD gdzie: P HDD pojemno ć ogólna dysku wyrażona w megabajtach [MB] k ilo ć kanałów (kamer) nagrywanych t wymagany czas nagrywania bez nadpisywania dysków, wyrażony 21

22 INSTALCJA I POŹŁACZźNIA w godzinach [h] SZ HDD rednie zużycie pojemno ci dysku wyrażone w megabajtach na godzin [MB/h]. Kompresja H.264 jest jedn z najlepszych, używanych w rejestratorach ŹVR. Źaje ona 30% oszcz dno ci pojemno ci dysków w porównaniu do kompresji MPźG4. Podczas obliczania pojemno ci dysków, należy oszacować rednie godzinne zużycie pami ci na każdy kanał. Przykładowo, dla rejestratora LE-A zużycie godzinne pojemno ci dysku wynosi MB/h. W takim przypadku rednie zużycie można przyj ć np. na poziomie 200 MB/h na jeden kanał. Jeżeli istnieje potrzeba rejestrowania nagrań z 8 kanałów przez 20 godzin dziennie i przechowywania nagrań przez 30 dni, to całkowita pojemno ć dysku można obliczyć nast puj coś 8 kanałów * 20 godzin * 30 dni * 200 MB/h 960GB. W takim przypadku można zainstalować dysk 1 TB Instalacja dysku twardego Ta ma poł czeniowa SATA oraz ruby mocuj ce dysk s zawarte w doł czonych akcesoriach. Post puj według poniższych wskazówek. 1. Odkr ć 4 wkr ty mocuj ce górn pokryw obudowy do ciany tylnej. 2. Odsuń do tyłu i zdejmij górn pokryw obudowy. 3. Włóż 4 wkr ty calowe 9/64x32 w otwory w dysku i wkr ć o około 3 obroty. 4. Umie ć dysk twardy na podstawie rejestratora wsuwaj c łby wkr tów w odpowiednie otwory. 5. Obróć rejestrator dnem do góry i 6. Źokr ć solidnie wkr ty mocuj ce HŹŹ do 22

23 INSTALCJA I POŹŁACZźNIA przesuń dysk tak, aby wkr ty znalazły si w w ższych cz ciach otworów. podstawy rejestratora. 7. Podł cz do dysku przewody SATA i zasilania. Sprawd prawidłowo ć poł czeń. 8. Załóż pokryw górn obudowy i przykr ć solidnie 4 wkr tami. 3.3 Ustawienie rejestratora Aby nie porysować podstawy, upewnij si czy zamocowane s gumowe nóżki od spodu obudowy. Urz dzenie należy ustawić tak, aby przewody nie były ci ni te lub mocno pozaginane oraz aby wokół obudowy był swobodny przepływ powietrza. Ma to na celu zapewnić wła ciwe chłodzenie rejestratora podczas pracy. 3.4 Podł czenie zasilania Sprawd prawidłowo ć napi cia zasilaj cego. Aby zapewnić ci gł i stabiln prac rejestratora, zalecamy użycie zasilaczy awaryjnych UPS, w bilansie pr dowym uwzgl dniaj c również inne urz dzenia systemu CCTV. Rejestrator należy podł czyć do sieci energetycznej przy pomocy zał czonego zasilacza podaj cego napi cie 12 VŹC o wydajno ci 3,33 A. Wskazane jest, aby wszystkie urz dzenia CCTV danego systemu były zasilane z tego samego punktu sieci energetycznej 230 VAC. Pozwoli to ograniczyć przepi cia wynikłe z różnicy potencjałów na podzespołach systemu. 3.5 Podł czanie urz dzeń Video Podł czenie kamer Wej cia video s wyposażone w zł cza BNC (1.0V P-P 75 ). Rejestrator automatycznie rozpoznaje system telewizyjny (PAL lub NTSC) w momencie podł czenia kamer. Można używać kamer kolorowych oraz czarno-białych. Pami tać trzeba, żeś Kamery powinny być zainstalowane w chłodnych, suchych miejscach i zabezpieczone przed bezpo redni operacj promieni słonecznych. Wszystkie urz dzenia systemu CCTV powinny być uziemione w celu zapewnienia normalnej pracy. Wszystkie przewody zasilaj ce i sygnałowe nie mog być nadmiernie długie w stosunku do parametrów zasilania i sygnału wyj ciowego kamery. W razie potrzeby należy stosować na liniach sygnałowych wzmacniacze sygnału video. Należy również rozpatrzyć możliwo ć transmisji sygnału torem wiatłowodowym w celu zapewnienia optymalnego sygnału video wysokiej jako ci. 23

Rejestrator cyfrowy serii LE-A LE-AS LE-AN Instrukcja obsługi

Rejestrator cyfrowy serii LE-A LE-AS LE-AN Instrukcja obsługi Rejestrator cyfrowy serii LE-A LE-AS LE-AN Instrukcja obsługi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego poinformowania. Ze względu na ciągłą

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy serii

Rejestrator cyfrowy serii Rejestrator cyfrowy serii BCS-3104 Instrukcja obsługi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego poinformowania. Ze względu na ciągłą modyfikację

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Karta video USB + program DVR-USB/8F Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5

Bardziej szczegółowo

HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi

HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi Strona 1 z 5 Witamy Dziękujemy za zakup rejestratora firmy HD-SIGHT. Skrócona instrukcja obsługi pomoże Państwu poznać zakupiony produkt. Przed instalacją,

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy serii HF-A HE-AS HE-AN Instrukcja obsługi

Rejestrator cyfrowy serii HF-A HE-AS HE-AN Instrukcja obsługi Rejestrator cyfrowy serii HF-A HE-AS HE-AN Instrukcja obsługi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego poinformowania. Ze względu na ciągłą

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki v 1.0, 22-05-2014 1 Spis treści 1. Wprowadzenie do technologii HD-CVI...3 2. Pierwsze uruchomienie...3 3. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 4. Ustawienia

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy

KAM-TECH sklep internetowy TV PRZEMYSŁOWA > rejestratory cyfrowe DVR > 16 kanałowe > Model : Producent : BCS Specyfikacja: tryb pracy: pentaplex liczba wejść wideo: 16 (BNC) liczba wyjść wideo: 1 x BNC + VGA, HDMI liczba wejść/wyjść

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego uruchomienia

Instrukcja szybkiego uruchomienia Instrukcja szybkiego uruchomienia Rejestrator IP NVR-009 Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Zaleca się zachować instrukcję na przyszłość. Spis treści 1. Złącza i przyciski urządzeń...3

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja systemu videodomofonowego IP. System dla budownictwa jednorodzinnego.

Konfiguracja systemu videodomofonowego IP. System dla budownictwa jednorodzinnego. Konfiguracja systemu videodomofonowego IP. System dla budownictwa jednorodzinnego. SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE.... 3 2. KONFIGURACJA PANELI ZEWN TRZNYCH - USŁUGA WEB SERWIS.... 3 2.1 INFORMACJź WST PNź....

Bardziej szczegółowo

Karta Video USB DVR-USB/42

Karta Video USB DVR-USB/42 Karta Video USB DVR-USB/42 Instrukcja użytkownika 1 www.delta.poznan.pl Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5 1.3. Specyfikacja systemu...5 2. Instalacja sprzętu...6

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 21 grudzień 2014

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 21 grudzień 2014 TV PRZEMYSŁOWA > rejestratory cyfrowe DVR > 32 kanałowe > Model : - Producent : BCS tryb pracy: pentaplex liczba wejść wideo: 32 (BNC) liczba wyjść wideo: 1 (BNC) + 1 x VGA + 2 x HDMI + 1 x SPOT liczba

Bardziej szczegółowo

BCS-NVR0402. Rejestrator sieciowy IP 4 kanałowy

BCS-NVR0402. Rejestrator sieciowy IP 4 kanałowy BCS-NVR0402 Rejestrator sieciowy IP 4 kanałowy Kanały wideo: 4 Switch PoE: Nie BCS-NVR0402: 4 kanały wideo. Rejestrator może obsługiwać nagrywanie w czasie rzeczywistym D1(25 kl/s) na 4 kanał. Prędkość

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 03 marzec 2016

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 03 marzec 2016 MONITORING IP > rejestratory IP > 16 kanałowe > Model : - Producent : BCS BCS-NVR1601X5ME: Rejestrator sieciowy IP - 16 kanałów, funkcjonalność - pentaplex, kompresja - H.264, Nagrywanie max. do 16 kamer

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI AEK Zakład Projektowy Os. Wł. Jagiełły 7/25 60-694 POZNAŃ tel/fax (061) 4256534, kom. 601 593650 www.aek.com.pl biuro@aek.com.pl REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1 Poznań 2011 REJESTRATOR RES800

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Kamera szybkoobrotowa IP LUMENA-12M1-147

Instrukcja obsługi. Kamera szybkoobrotowa IP LUMENA-12M1-147 Instrukcja obsługi Kamera szybkoobrotowa IP UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności od danego modelu

Bardziej szczegółowo

1 SPIS TREŚCI. Spis treści 1 SPIS TREŚCI...3 2 WAŻNE ZALECENIA I OSTRZEŻENIA...8

1 SPIS TREŚCI. Spis treści 1 SPIS TREŚCI...3 2 WAŻNE ZALECENIA I OSTRZEŻENIA...8 SPIS TREŚCI 1 SPIS TREŚCI Spis treści 1 SPIS TREŚCI...3 2 WAŻNE ZALECENIA I OSTRZEŻENIA...8 3 CECHY I SPECYFIKACJE...9 3.1 SERIA LE-A...9 3.1.1 Cechy...9 3.1.2 Specyfikacja...9 3.2 SERIA LE-AN I LE-AS...12

Bardziej szczegółowo

Seria cyfrowych rejestratorów wizyjnych (DVR) Smart 1U Krótka instrukcja obsługi

Seria cyfrowych rejestratorów wizyjnych (DVR) Smart 1U Krótka instrukcja obsługi Seria cyfrowych rejestratorów wizyjnych (DVR) Smart 1U Krótka instrukcja obsługi Wersja 2.0.2 Witamy Dziękujemy za zakupienie cyfrowego rejestratora wizyjnego! Niniejszy podręcznik szybkiej instalacji

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR CYFROWY INTROX IN 104

REJESTRATOR CYFROWY INTROX IN 104 ul. Płomyka 2, 02-490 Warszawa email: janex@janexint.com.pl http://www.janexint.com.pl Sp. z o.o. tel. (022) 863-63-53 REJESTRATOR CYFROWY IN 104 INDEKS Wprowadzenie 3 Przedni panel 3 Tylny panel 4 Instalacja

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI CR-500- HD

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI CR-500- HD SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI CR-500- HD 1. BUDOWA REJESTRATORA 2. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU 3. MONTAś 4. TRYBY PRACY I ICH SYGNALIZACJA 5. ODTWARZANIE 6. USTAWIENIA 7. MAPA PAMIĘCI 8. SPECYFIKACJA 1. BUDOWA REJESTRATORA

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Instrukcja obsługi programu 2.11. Przygotowanie programu do pracy - ECP Architektura inter/intranetowa System Informatyczny CELAB Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi panelu operacyjnego XV100 w SZR-MAX-1SX

Instrukcja obsługi panelu operacyjnego XV100 w SZR-MAX-1SX Instrukcja obsługi panelu operacyjnego XV100 w SZR-MAX-1SX 1. Pierwsze uruchomienie... 3 2. Ekran podstawowy widok diagramu... 4 3. Menu... 5 - Historia... 5 - Ustawienia... 6 - Ustawienia / Nastawa czasów...

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja obsługi

Krótka instrukcja obsługi Seria Mini 1U DVR Krótka instrukcja obsługi Wersja 2.0.1 Witamy Dziękujemy za zakupienie cyfrowego rejestratora wizyjnego! Niniejszy podręcznik szybkiej instalacji pomoże użytkownikowi w krótkim czasie

Bardziej szczegółowo

NV-DVR1014. CCTV Monitoring > Rejestratory > rejestratory cyfrowe > NV-DVR1014. Utworzono : 22 czerwiec 2016. Model : - NV-DVR1014.

NV-DVR1014. CCTV Monitoring > Rejestratory > rejestratory cyfrowe > NV-DVR1014. Utworzono : 22 czerwiec 2016. Model : - NV-DVR1014. CCTV Monitoring > Rejestratory > rejestratory cyfrowe > Model : - Producent : - Charakterystyka Rejestratory cyfrowe pracuj?ce w trybie tripleks (r wnoczesny, niezale?ny zapis, odtwarzanie i po??czenia

Bardziej szczegółowo

http://www.e-bpalarm.pl Producent: INTROX Cena brutto: 7 872,00 zł Cena netto: 6 400,00 zł Waga: 5kg

http://www.e-bpalarm.pl Producent: INTROX Cena brutto: 7 872,00 zł Cena netto: 6 400,00 zł Waga: 5kg http://www.e-bpalarm.pl IN-H4416R Rejestrator cyfrowy 16 kamerowy, hexaplex, LAN, z kompresją H.264, VGA i HDMI, zapis do 400 kl/s (D1) kod produktu: IN-H4416R kategoria: Kategorie > CCTV analog > Rejestratory

Bardziej szczegółowo

Telewizja Przemysłowa CCTV > Systemy analogowe > Rejestratory > VTV-H-16D FULL D1. VTV-H-16D: 400/480kl/s Hybrydowy rejestrator cyfrowy

Telewizja Przemysłowa CCTV > Systemy analogowe > Rejestratory > VTV-H-16D FULL D1. VTV-H-16D: 400/480kl/s Hybrydowy rejestrator cyfrowy Telewizja Przemysłowa CCTV > Systemy analogowe > Rejestratory > Model : - Producent : Vtvision VTV-H-16D:400/480kl/s Hybrydowy rejestrator cyfrowy 16 kanałów odtwarzanych jednocześnie Specyfikacja: Język

Bardziej szczegółowo

Edycja: 01.11.2012 r.

Edycja: 01.11.2012 r. Instrukcja Obsługi Rejestratorów UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego poinformowania. Ze względu na ciągłą modyfikację i ulepszenia,

Bardziej szczegółowo

BCS Manager Instrukcja Obsługi

BCS Manager Instrukcja Obsługi BCS Manager Instrukcja Obsługi Witaj! Dziękujemy, ze wybrałeś oprogramowanie BCS Manager! Niniejsza instrukcja obsługi jest narzędziem odniesienia dla działania systemu. W tej instrukcji znajdziesz opis

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6 Instrukcja obsługi programu BlazeVideo HDTV Player v6 Spis treści 1. Opis programu...3 1.1 Wprowadzenie...3 1.2 Funkcje programu...3 1.3 Wymagania sprzętowe...4 2. Wygląd interfejsu...4 3. Obsługa programu...6

Bardziej szczegółowo

Sieciowy rejestrator wizyjny serii Mini 1U Krótka instrukcja obsługi

Sieciowy rejestrator wizyjny serii Mini 1U Krótka instrukcja obsługi Sieciowy rejestrator wizyjny serii Mini 1U Krótka instrukcja obsługi Wersja 1.1.0 Witamy Dziękujemy za zakup naszego sieciowego rejestratora wizyjnego (NVR)! Niniejszy podręcznik szybkiej instalacji pomoże

Bardziej szczegółowo

Sieciowy rejestrator wizyjny serii Mini 1U Krótka instrukcja obsługi

Sieciowy rejestrator wizyjny serii Mini 1U Krótka instrukcja obsługi Sieciowy rejestrator wizyjny serii Mini 1U Krótka instrukcja obsługi Wersja 1.1.0 Witamy Dziękujemy za zakup naszego sieciowego rejestratora wizyjnego (NVR)! Niniejszy podręcznik szybkiej instalacji pomoże

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 04 marzec 2016

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 04 marzec 2016 MONITORING IP > rejestratory IP > 32 kanałowe > Model : - Producent : BCS BCS-NVR32082M-RH : Ilość kanałów video : do 32, Bitrate : wej./wyj. 192/192 Mbits, Ilość dysków: 8 szt (max. 32TB), RAID 0, RAID

Bardziej szczegółowo

Rejestrator i7-h0816vh

Rejestrator i7-h0816vh Informacje ogólne 32-kamerowy rejestrator hybrydowy łączy obsługę kamer analogowych oraz kamer IP. Bazuje na ostatnich osiągnięciach technologicznych. i7-h0816vh jest zbudowany na dedykowanej platformie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56

INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56 INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56 Program Liczarka 2000 służy do archiwizowania i drukowania rozliczeń z przeprowadzonych transakcji pieniężnych. INSTALACJA PROGRAMU Program instalujemy na komputerze

Bardziej szczegółowo

cena detaliczna netto cena detaliczna brutto opis produktu 4 kanałowe BCS-DVR401QE-II 375,00 zł 461,25 zł

cena detaliczna netto cena detaliczna brutto opis produktu 4 kanałowe BCS-DVR401QE-II 375,00 zł 461,25 zł BCS-DVR401QE-II 4 kanałowe - 4 kanały wideo 25kl/s kanał D1, BNC - 2 kanały D1 + 2 kanały 720P lub 1 kanał 1080P 375,00 zł 461,25 zł BCS-DVR401QEA-II - 4 kanały wideo 25kl/s kanał D1, BNC - 4 wejścia alarmowe

Bardziej szczegółowo

Rejestratory sieciowe serii - 32xx/38xx

Rejestratory sieciowe serii - 32xx/38xx BCS Rejestratory sieciowe serii - 32xx/38xx Instrukcja obsługi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcze niejszego poinformowania. Ze wzgl du na ci

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi GRAND HAND VIEW III

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi GRAND HAND VIEW III ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi GRAND HAND VIEW III 1.1 Wstęp Grand Hand View III to uniwersalny konwerter obrazu z sygnału VGA na sygnał analogowy (TV). Urządzenie może być wykorzystane do gier komputerowych,

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 19 luty 2016

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 19 luty 2016 MONITORING IP > rejestratory IP > 16 kanałowe > Model : - Producent : BCS wejścia wideo: 16x kanały IP wyjścia wideo: 1x VGA, 1x HDMI, 1x BNC (CVBS) maks. rozdzielczość nagrywania: 2592x1944 (5Mpx) maks.

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX v 1.1, 07-09-2015 1 Spis treści 1. Pierwsze uruchomienie...3 2. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 3. Ustawienia nagrywania...6 4. Odtwarzanie

Bardziej szczegółowo

VIDEO REKORDER 4-KANAŁOWY (STAND-ALONE) model : DVR-4/25U INSTRUKCJA OBSŁUGI

VIDEO REKORDER 4-KANAŁOWY (STAND-ALONE) model : DVR-4/25U INSTRUKCJA OBSŁUGI VIDEO REKORDER -KANAŁOWY (STAND-ALONE) model : DVR-/25U INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści 1. Opis podstawowy 2. Wygląd 2.1.Panel przedni 2.2.Panel tylny 3. Instalacja 3.2.Podłączenie kamer i monitorów 3.3.Podłączenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTRUKCJA INSTALACJI INSTRUKCJA INSTALACJI REJESTRATORA CYFROWEGO IT-8604 OSTROŻNIE ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM, NIE NALEŻY ZDEJMOWAĆ POKRYWY. W ŚRODKU NIE MA ŻADNYCH ELEMENTÓW WYMAGAJĄCYCH INGERENCJI UŻYTKOWNIKA.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0. Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski

Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0. Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0 Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski ITM Zakład Technologii Maszyn, 15.10.2001 2 1.Uruchomienie programu Aby uruchomić program Norton Commander standardowo

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Wprowadzenie

Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 1: Wprowadzenie 1.1 Zawartość opakowania Odbierając urządzenie TVGo A03, proszę się upewnić, że następujące pozycje znajdują się w opakowaniu USB TV Super Mini. TVGo A03 Płyta CD ze sterownikiem

Bardziej szczegółowo

Rejestrator IP NVR dla 4 kamer IP, 1080P, ONVIF, H.264, BCS-NVR0401

Rejestrator IP NVR dla 4 kamer IP, 1080P, ONVIF, H.264, BCS-NVR0401 MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl Rejestrator IP NVR dla 4 kamer IP, 1080P, ONVIF, H.264, BCS-NVR0401 Produkt z kategorii:

Bardziej szczegółowo

gdmss Lite Android DVR Mobile Client Instrukcja obsługi oprogramowania

gdmss Lite Android DVR Mobile Client Instrukcja obsługi oprogramowania gdmss Lite Android DVR Mobile Client Instrukcja obsługi oprogramowania Tylko na telefony z systemem Android Spis treści 1 INFORMACJE OGÓLNE... 3 1.1 Wprowadzenie...3 1.2 Funkcje...3 1.3 Obsługiwane wersje

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy serii

Rejestrator cyfrowy serii Rejestrator cyfrowy serii ME-H-G Instrukcja obsługi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcze niejszego poinformowania. Ze wzgl du na ci gł modyfikacj

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy, 4 kanały VIDEO, 100 kl/s, 960H, H 264, AUDIO, LAN, VGA, USB, HDMI, ALARM, BCS-DVR0401QEA-II

Rejestrator cyfrowy, 4 kanały VIDEO, 100 kl/s, 960H, H 264, AUDIO, LAN, VGA, USB, HDMI, ALARM, BCS-DVR0401QEA-II MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl Rejestrator cyfrowy, 4 kanały VIDEO, 100 kl/s, 960H, H 264, AUDIO, LAN, VGA, USB,

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 02 marzec 2016

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 02 marzec 2016 MONITORING IP > rejestratory IP > 4 kanałowe > Model : - Producent : BCS BCS-NVR04025ME :Ilość kanałów video : do 4, Obsługiwana rozdzielczość kamer : 5Mpix, 3Mpix, 1080P, 1.3Mpix, 720P, D1, Bitrate :

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 03 marzec 2016

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 03 marzec 2016 MONITORING IP > rejestratory IP > 4 kanałowe > Model : - Producent : BCS BCS-NVR0401X5ME-P: Rejestrator sieciowy IP - 4 kanały, funkcjonalność - pentaplex, kompresja - H.264, Nagrywanie max. do 4 kamer

Bardziej szczegółowo

SINAMICS G120C STARTER. Tworzenie nowego projektu w trybie online.

SINAMICS G120C STARTER. Tworzenie nowego projektu w trybie online. SINAMICS G120C STARTER Tworzenie nowego projektu w trybie online. 1 Uruchomienie asystenta tworzenia projektu 1 2 3 page 2 W celu uruchomienia asystenta tworzenia nowego projektu nale y z menu (1) programu

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi Oprogramowanie DMS Lite Podstawowa instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Informacje wstępne 3 2. Wymagania sprzętowe/systemowe 4 3. Instalacja 5 4. Uruchomienie 6 5. Podstawowa konfiguracja 7 6. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 5: WYKONANIE INSTALACJI monitoringu analogowego CCTV REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU INSTALACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH

Ćwiczenie 5: WYKONANIE INSTALACJI monitoringu analogowego CCTV REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU INSTALACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU R C E Z w B I Ł G O R A J U INSTALACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Ćwiczenie 5: WYKONANIE INSTALACJI monitoringu analogowego CCTV Opracował mgr inż. Artur

Bardziej szczegółowo

MUltimedia internet Instrukcja Instalacji

MUltimedia internet Instrukcja Instalacji MUltimedia internet Instrukcja Instalacji MUltimedia internet Instrukcja Instalacji 1 2 MULTIMEDIA Internet 1. Zestaw instalacyjny 4 2. Budowa modemu ADSL 5 3. Podłączenie modemu ADSL 7 4. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 02 marzec 2016

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 02 marzec 2016 MONITORING IP > rejestratory IP > 4 kanałowe > Model : - Producent : BCS BCS-NVR0401X5ME: Rejestrator sieciowy IP - 4 kanały, funkcjonalność - pentaplex, kompresja - H.264, Nagrywanie max. do 4 kamer IP@5Mpx,

Bardziej szczegółowo

Generator obrazu transakcji fiskalnych, FG-40

Generator obrazu transakcji fiskalnych, FG-40 MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl Generator obrazu transakcji fiskalnych, FG-40 Produkt z kategorii: Specjalizowane

Bardziej szczegółowo

Seria i7-n9500. Uwagi: 1.Urządzenia NVR są dostarczane bez dysków HDD 2.Należy używać dysków HDD zalecanych przez producenta.

Seria i7-n9500. Uwagi: 1.Urządzenia NVR są dostarczane bez dysków HDD 2.Należy używać dysków HDD zalecanych przez producenta. Informacje ogólne Seria rejestratorów sieciowych NVR bazująca na ostatnich osiągnięciach technologicznych. i7-n9500 łączą w sobie szereg patentów w dziedzinach kodowania dźwięku i obrazu, systemów wbudowanych

Bardziej szczegółowo

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, 2000, Me i 98SE Przed rozpoczęciem DSM-320 Bezprzewodowy odtwarzacz multimedialny Wymagania wstępne: komputer z systemem operacyjnym Windows XP, 2000,

Bardziej szczegółowo

Ashampoo Rescue Disc

Ashampoo Rescue Disc 1 Ashampoo Rescue Disc Oprogramowanie pozwala na utworzenie nośnika odzyskiwania system na płycie CD, DVD lub nośniku USB. Ten system awaryjny jest zalecany w dwóch sytuacjach: 1. W celu przywrócenia kopii

Bardziej szczegółowo

PERSON Kraków 2002.11.27

PERSON Kraków 2002.11.27 PERSON Kraków 2002.11.27 SPIS TREŚCI 1 INSTALACJA...2 2 PRACA Z PROGRAMEM...3 3. ZAKOŃCZENIE PRACY...4 1 1 Instalacja Aplikacja Person pracuje w połączeniu z czytnikiem personalizacyjnym Mifare firmy ASEC

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi Oprogramowanie klienckie na urządzenia mobilne oparte na systemie Android. NMS Mobile

instrukcja obsługi Oprogramowanie klienckie na urządzenia mobilne oparte na systemie Android. NMS Mobile instrukcja obsługi Oprogramowanie klienckie na urządzenia mobilne oparte na systemie Android. NMS Mobile UWAGI I OSTRZEŻENIA Oprogramowanie klienckie na urządzenia mobilne dla NMS Serwer UWAGA! POWIELANIE

Bardziej szczegółowo

Skrócony opis instalacji Sympodium DT770 Interaktywny ekran z cyfrowym piórem

Skrócony opis instalacji Sympodium DT770 Interaktywny ekran z cyfrowym piórem Skrócony opis instalacji Sympodium DT770 Interaktywny ekran z cyfrowym piórem Spis treści Wprowadzenie... 2 Interaktywny ekran... 2 Cyfrowe pióro... 2 Przyciski ustawień pióra, przyciski funkcyjne i przyciski

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy serii HE-T HF-A HF-L HF-S

Rejestrator cyfrowy serii HE-T HF-A HF-L HF-S Rejestrator cyfrowy serii HE-T HF-A HF-L HF-S Instrukcja obsługi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcze niejszego poinformowania. Ze wzgl du na ci

Bardziej szczegółowo

JUŻ ZA 1400,00 ZŁ BRUTTO MOŻESZ MONITOROWAĆ I KONTROLOWAĆ SWOJĄ FIRMĘ LUB MIESZKANIE ZA POMOCĄ TELEFONU KOMÓRKOWEGO

JUŻ ZA 1400,00 ZŁ BRUTTO MOŻESZ MONITOROWAĆ I KONTROLOWAĆ SWOJĄ FIRMĘ LUB MIESZKANIE ZA POMOCĄ TELEFONU KOMÓRKOWEGO Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe KOMSERWIS sp. z o. o. 15-044 Białystok, ul. Piasta 16 tel. 85 744-30-30, 85 744-28-63, fax. 85 744-30-30 KRS Nr 0000148643 w SR Białystok, XII Wydz. Gosp., Kapitał

Bardziej szczegółowo

telewizja-przemyslowa.pl

telewizja-przemyslowa.pl Informacje o produkcie Rejestrator K2 XVR-16D1-E+ Cena : 1.448,00 zł (netto) 1.781,04 zł (brutto) Producent : K2-Tech Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy SMART-0442WD SMART-0882WD SMART-1643WD

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy SMART-0442WD SMART-0882WD SMART-1643WD Instrukcja obsługi Rejestrator cyfrowy SMART-0442WD SMART-0882WD SMART-1643WD UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić

Bardziej szczegółowo

wpisujemy prawidłowe ustawienia dla naszej sieci lokalnej ustawienia

wpisujemy prawidłowe ustawienia dla naszej sieci lokalnej ustawienia Procedura uruchomienia współpracy pomiędzy systemem monitoringu Aparo opartym na rejestratorach serii AR a systemem automatyki budynkowej Fibaro dla centrali HC2 1. Podłączyć żądaną ilość kamer do rejestratora

Bardziej szczegółowo

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin.

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin. HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR Katowice, 1999 r. 1 1. Wstęp. Przekaźnik elektroniczny RTT-4/2

Bardziej szczegółowo

ANDROID CMS dla urządzeń z systemem Android instrukcja użytkownika

ANDROID CMS dla urządzeń z systemem Android instrukcja użytkownika ANDROID CMS dla urządzeń z systemem Android instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika wersja 1.0 (Styczeń 2012) Instrukcja dla programu w wersji 3.0.9 1 Spis treści 1 WSTĘP... 3 1.1 Opis systemu...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PTZ-AHD P-X18 PTZ-AHD P-X18

INSTRUKCJA OBSŁUGI PTZ-AHD P-X18 PTZ-AHD P-X18 INSTRUKCJA OBSŁUGI PTZ-AHD120-1080P-X18 PTZ-AHD60-1080P-X18 1 Spis treści 1. Informacje ogólne: str.3 1.1 O produkcie str.3 1.2 Opis złączy str.3 2. Podłączanie: str.3 3. Menu OSD str.4 3.1 Główne menu

Bardziej szczegółowo

Inteligentne funkcje alarmowe w kamerach IP

Inteligentne funkcje alarmowe w kamerach IP Inteligentne funkcje alarmowe w kamerach IP Instrukcja opisuje sposób ustawienia oraz wykorzystania funkcji inteligentnej analizy obrazu. Uwaga: Niniejsza instrukcja nie opisuje operacji adresacji urządzeń

Bardziej szczegółowo

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Eura-Tech Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Pobieranie aplikacji Przed rozpoczęciem ustawiania kamery IP, pobierz i zainstaluj aplikację Eura Cam. W sklepie Google Play wyszukaj aplikację EuraCam Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

Pentaplex - Systemy Zabezpieczeń Utworzono : 18 czerwiec 2016

Pentaplex - Systemy Zabezpieczeń Utworzono : 18 czerwiec 2016 Zarządzanie Flotą > Rejestratory Mobilne > Model : EMV1200 Producent : Everfocus Cyfrowy rejestrator mobilny EMV1200 umożliwia nagrywanie obrazu z 12 kamer przemysłowych oraz dźwięku z 12 źródeł audio

Bardziej szczegółowo

INTERAKTYWNA APLIKACJA MAPOWA MIASTA RYBNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI

INTERAKTYWNA APLIKACJA MAPOWA MIASTA RYBNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI INTERAKTYWNA APLIKACJA MAPOWA MIASTA RYBNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Budowa okna aplikacji i narzędzia podstawowe... 4 Okno aplikacji... 5 Legenda... 5 Główne okno mapy... 5 Mapa przeglądowa...

Bardziej szczegółowo

hurtowniakamer.com.pl

hurtowniakamer.com.pl Rejestrator K2 XVR-04D1+(X2) Cena : 298,00 zł (netto) 366,54 zł (brutto) Producent : K2-Tech Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji Utworzono 25-12-2016

Bardziej szczegółowo

Edycja: 01.11.2012 r.

Edycja: 01.11.2012 r. Instrukcja Obsługi Rejestratorów UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego poinformowania. Ze względu na ciągłą modyfikację i ulepszenia,

Bardziej szczegółowo

BCS - LE-L - LE-U. Instrukcja obsługi

BCS - LE-L - LE-U. Instrukcja obsługi BCS Rejestratory cyfrowe serii - LE-L - LE-U Instrukcja obsługi Witamy Dziękujemy za zakup naszego rejestratora cyfrowego! Niniejsza instrukcja pozwala na zapoznanie się z działaniem, uruchomienie oraz

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy serii LE-L Instrukcja obsługi

Rejestrator cyfrowy serii LE-L  Instrukcja obsługi Rejestrator cyfrowy serii LE-L Instrukcja obsługi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego poinformowania. Ze względu na ciągłą modyfikację

Bardziej szczegółowo

NV-DVR5108(S)/DVD ABV Technology Security Systems

NV-DVR5108(S)/DVD ABV Technology Security Systems CCTV Monitoring > Rejestratory > rejestratory cyfrowe > Model : - Producent : - Charakterystyka Rejestratory cyfrowe pracuj?ce w trybie quadrupleks: r wnoczesny zapis, podgl?d na?ywo, odtwarzanie nagra?

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 44HD

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 44HD Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 44HD Rysunek 1: złącza na panelu tylnym 1. Podłącz cztery wejścia audio do złączy RCA. 2. Można podłączyć głośniki w celu odtwarzania dźwięku. 3.

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 19 luty 2016

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 19 luty 2016 MONITORING IP > rejestratory IP > 16 kanałowe > +16-PORTOW Model : - Producent : BCS BCS-NVR16045ME-P: Ilość kanałów video : do 16, obsługiwana rozdzielczość kamer : 5Mpix, 3Mpix, 1080P, 1.3Mpix, 720P,

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja programu Outlook 2007 do pracy z nowym serwerem poczty (Exchange)

Konfiguracja programu Outlook 2007 do pracy z nowym serwerem poczty (Exchange) IBIB PAN, 2014-07-21 Konfiguracja programu Outlook 2007 do pracy z nowym serwerem poczty (Exchange) 1. Otwieramy Panel Sterowania, przełączamy Widok na Duże ikony (przełączanie widoków znajduje się w prawym

Bardziej szczegółowo

K2 XVR-04, K2 XVR-08, K2 XVR-16, K2 XVR-24. Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR. DVR klient. Instrukcja użytkownika 2011.05.19.

K2 XVR-04, K2 XVR-08, K2 XVR-16, K2 XVR-24. Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR. DVR klient. Instrukcja użytkownika 2011.05.19. Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR DVR klient Instrukcja użytkownika 2011.05.19 Strona 1 / 5 1. Jak połączyć się z DVR poprzez sieć komputerową. K2 XVR-04, K2 XVR-08, K2 XVR-16, K2 XVR-24 (Rysunek 1)

Bardziej szczegółowo

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK 10 kva Centrum Elektroniki Stosowanej CES sp. z o. o. 30-732 Kraków, ul. Biskupińska 14 tel.: (012) 269-00-11 fax: (012) 267-37-28 e-mail: ces@ces.com.pl,

Bardziej szczegółowo

DVS-04 LEA DVS-08 LEA DVS-16 LEA

DVS-04 LEA DVS-08 LEA DVS-16 LEA Rejestrator cyfrowy DVS-04 LEA DVS-08 LEA DVS-16 LEA Instrukcja obsługi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego poinformowania. Ze względu

Bardziej szczegółowo

Zainstalowana po raz pierwszy aplikacja wymaga aktualizacji bazy danych obsługiwanych sterowników.

Zainstalowana po raz pierwszy aplikacja wymaga aktualizacji bazy danych obsługiwanych sterowników. FRISKO-MOBILE Aplikacja FRISKO-MOBILE przeznaczona jest do zdalnej obsługi sterowników FRISKO podłączonych do sieci LAN o stałym adresie IP za pośrednictwem wbudowanych lub zewnętrznych modułów komunikacyjnych.

Bardziej szczegółowo

ENXTV. Instrukcja instalacji. Inter Projekt S.A.

ENXTV. Instrukcja instalacji. Inter Projekt S.A. ENXTV Instrukcja instalacji Inter Projekt S.A. Spis treści 1. Wprowadzenie 2. Zawartość opakowania 3. Opis urządzenia 4. Połączenie kabli 5. Wstępna konfiguracja 6. Opis Pilota zdalnego sterowania 7. Opis

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TVR 12

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TVR 12 Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TVR 12 Rysunek 1: Złącza na panelu tylnym 1. Zapętl do 16 kamer analogowych (zależy od modelu rejestratora DVR). 2. Podłącz do urządzenia RS-232. 3. Cztery złącza

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO GRATULUJEMY UDANEGO ZAKUPU ZESTAWU GŁOŚNIKOWEGO MC-2810 Z AKTYWNYM SUBWOOFEREM I GŁOŚNIKAMI SATELITARNYMI. ZESTAW ZOSTAŁ STARANNIE ZAPROJEKTOWANY

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TruVision NVR 10

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TruVision NVR 10 Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TruVision NVR 10 P/N 1072767B-PL REV 1.0 ISS 17OCT14 Copyright 2014 United Technologies Corporation. Interlogix jest częścią UTC Building & INdustrial Systems oddziału

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 15 styczeń 2016

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 15 styczeń 2016 MONITORING HD-CVI > rejestratory HD-CVI > Model : - Producent : BCS współpraca z systemami analogowymi, HD-CVI i IP wejścia wideo: 16x trybrydowych (HDCVI, IP, ANALOG) + 16xIP wyjścia wideo: 1x VGA, 2x

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR10B/DP

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR10B/DP Instrukcja obsługi Sterownik ścienny KJR10B/DP Wyłączny importer Spis treści Parametry sterownika... 3 Parametry sterownika... 3 Nazwy i funkcje wyświetlacza sterownika ściennego... 4 Przyciski sterownika

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości Lp. Str. Zastosowanie Budowa wzmacniacza RS485 Dane techniczne Schemat elektryczny

Spis zawartości Lp. Str. Zastosowanie Budowa wzmacniacza RS485 Dane techniczne Schemat elektryczny Spis zawartości Lp. Str. 1. Zastosowanie 2 2. Budowa wzmacniacza RS485 3 3. Dane techniczne 4 4. Schemat elektryczny 5 5. Konfiguracja sieci z wykorzystaniem wzmacniacza RS485 6 6. Montaż i demontaż wzmacniacza

Bardziej szczegółowo

telewizja-przemyslowa.pl

telewizja-przemyslowa.pl Rejestrator K2 XVR-08D1-X2 Cena : 499,00 zł (netto) 613,77 zł (brutto) Producent : K2-Tech Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji Utworzono 11-01-2017 Rejestrator

Bardziej szczegółowo

SAMOCHODOWA KAMERA HD

SAMOCHODOWA KAMERA HD SAMOCHODOWA KAMERA HD Instrukcja obsługi 87231 Aby w pełni wykorzystać wszystkie funkcje samochodowego rejestratora cyfrowego, przed uruchomieniem urządzenia należy dokładnie zapoznać się z instrukcją

Bardziej szczegółowo

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Ustawienia ogólne Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Panel główny programu System Sensor (tylko dla wersja V2, V3, V4) Panel główny programu System

Bardziej szczegółowo

ARRIS VIP 1013 01.2015. Copyright 2015 Grupa MULTIPLAY.

ARRIS VIP 1013 01.2015. Copyright 2015 Grupa MULTIPLAY. ARRIS VIP 1013 01.2015 Copyright 2015 Grupa MULTIPLAY. Podłączenie dekodera ARRIS VIP 1013 Nie należy przykrywać urządzenia żadnymi innymi elementami. Zalecane jest, aby odległość między urządzeniem a

Bardziej szczegółowo

Elementy podłączeniowe.

Elementy podłączeniowe. Dziękujemy za wybór Sterboxa. Elementy podłączeniowe. Widoczne gniazdko do podłączenia kabla sieci komputerowej. Na górnej krawędzi gniazdko 12 stykowe, na dolnej 16 stykowe. Do tych gniazd podłącza się

Bardziej szczegółowo

Opis ogólny AL154SAV5.HT8 -----------------------------------------------------------------------------------------------

Opis ogólny AL154SAV5.HT8 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 1. OPIS INTERFEJSU POMIAROWEGO AL154SAV5.HT8 Przyrząd umożliwia pomiar, przesłanie do komputera oraz zapamiętanie w wewnętrznej pamięci interfejsu wartości chwilowych lub średnich pomierzonych z wybraną

Bardziej szczegółowo

VinCent Office. Moduł Drukarki Fiskalnej

VinCent Office. Moduł Drukarki Fiskalnej VinCent Office Moduł Drukarki Fiskalnej Wystawienie paragonu. Dla paragonów definiujemy nowy dokument sprzedaży. Ustawiamy dla niego parametry jak podano na poniższym rysunku. W opcjach mamy możliwość

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Zewnętrzny panel wideodomofonowy IP. Konfiguracja i obsługa aplikacji DMSS Plus. V_2.1

Instrukcja obsługi. Zewnętrzny panel wideodomofonowy IP. Konfiguracja i obsługa aplikacji DMSS Plus. V_2.1 Instrukcja obsługi Zewnętrzny panel wideodomofonowy IP. Konfiguracja i obsługa aplikacji DMSS Plus. V_2.1 Uwagi: Niniejsza instrukcja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Producent zastrzega

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 12 styczeń 2016

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 12 styczeń 2016 TV PRZEMYSŁOWA > rejestratory cyfrowe DVR > 4 kanałowe > Model : - Producent : BCS współpraca z systemami analogowymi, HD-CVI i IP wejścia wideo: 4x hybrydowych (HDCVI, ANALOG); 2x hybrydowych (HDCVI,

Bardziej szczegółowo