2.! # %!&#! # #!! #!!&#!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2.! # %!&#! # #!! #!!&#!"

Transkrypt

1 #! '!# #! (!! (! ' '! 1.! " #!$# # 2.! # %!&#! # #!! #!!&#! 3.! &! '!# #!$# # 4.!!!!!$ #!! (! #!$# #! (! 5.!!!! #!$#! (! ' 6.!!" # '! "!! &!, &!! # #!$# # ! 7.!!!!! #!$# # ## 8.! "#!!) ##! # '!!, #!'!,

2 #! # &!#!!!!'!, # ## '#!!,! #!!, # &!# '#!!! # '#!! #!!, # '#!! # %!'!!! # #'! ## ! # "##! #!)# ## # # '#!!, # '#!! # "!, #!# '#!!, # '#!! #!, # '#!! # "!!, # '#!! # &&!!, # '#!! #!!, # '#!! #!, # '#!! #!! #!# '#!!! 10.! # '!'!!! &# 11.!! #! &# !'! #..!!'! '!! 12.! #!'! 13.! '!!)!% #! # &!#!!!!'! # #!!# # 14.! '!!)!% # '!! # #!!# # "#! (! # '!! 15.!!!"#! # "# 2 184

3 %!& # #! # & #..!!'! #! #..!!'! '!#! "! (! # '!! 16.!!" %!& # #! # 17.! # &!"! #!$# # 18.! # %!&#!" -130!&! #!! #!'! 19.! # " # #!! #!'!!%!! &!!,!! #!! #,!"!!%! # '!# &!!! "! #!# &!! ! &! # '!! 20.! # " # # '!! 195! &! 21.! )!!%! # ' # ) 22.! '!!! #! !! 23.! # # '!" # &!! " (!!" -41,!!&!% 6,!!" -312!&!!! 24.!!" -41,!!&!% 2,

4 !'! '!!! '#! #! #!# # &!'!!#!"! '!!!!)! "#!&! 25.!!&& #!$# # $! '(!!'! 26.! #!##!# # '!! 27.! #! '#!!'#!#!!# # 28.!!" -214!&! 29.! # #, #! '!%# # 30.! '!!" %!(! # &!'! 31.!!" !&! #!'! 32.!!" -9,!!&!% 2,!&!, &! # ## # # #!$#!# &! #!# '!!!"! " ' " 33.!!)! "# #! * #! # "## ' #!$# #!! # "## &! #!$# # !!!! 34.!!! '!!)!%!! "!!! &!! # 4 225

5 !"!!!!!! $! '!%#! '!%# # 35.! '#! # #)# # "## ' #!$# #!!"!!!!!!!! &!!"!!!!! 36.! # ## # "## ' #!$# #!!# &!!!#! -!!&!!!" -226!&!!!#! -! '!%# %!(! '!!), IV,!&!

6 ,,.!" 1.! +#!!! #,......! "" "(!,,-. / , / 7, /. / /12., "! 4 /2 // ,.. -: ,. ;. -,<.. 3 / 317 -:9 / / 22 ; 6/ -0 /-0 -; , %#! -0,24 7, / :6.,.!/6. 1.: I!"# "$!$%$&'( # $ "! = ( , ) 755; -, , 7 /4. # ; /4, -,// /4 -/// , 6

7 ! "% - /4 -/// ,,3 / :, 52 /52. =4 2! $ & 317 -:9 / :, 52 /52 755; &. -. -,.,22,. «317 -:6. /46. -.» , /7. 9 /29, : 520, 6/ ' 0,.. -: ;. 6/. -:6. -; / -, 17 -:6. / :9 / , ; , , -:, 52 /52, :9 / , -:, ; , -:, :9 / , /7 9 /29, -, '6, -:6 6 -; 6 -:6 -; ; -, / =4 3 $!!$ 4 52 / : 520, / /1 9/, /5,, :6. / / 36. -,., / / ,22 3 / / ,.. 2, :6. / , /7 9 /29,,7. / ; 6. 2 /1. 9/ , 9 / :6. / , '6, -:6 6 -; 6 -:6 -; -7,,7. / ; 6. 2 /1. 9/. 0,. 7

8 ' (, $ $! $( ), $ $!! 10 $ $ 2 /1. 9/. 0,. = /0 1 57/7 -, / :6. / / // 0-0, -6 /6 7 / < /,. 41. / / , /520.,. 7,. 2 / , /0, 317 -:6. / /7..,. 7,. 2 / , 0-4/0 71 /9 -, :6. /46. -,. -6 /6 7 / /,. 41. /520. =4 5 (! *$ ) $ ) / /,7 /520, /-2/5/1-9,7 /520, ; 317 -:9 /49 -, 755; ,,3 / /29. =4 6 > -:, / , , /., 4 52 / : / /6. - -, 17 -:6. -,.. =4 7 + $ " 2, ; /. 2, ,3 / :, 52 /52. =4 8 8

9 % / , -,,. 9/ -9-, /,; 9/ - -0;.!)"$!$%$&'&!"* &+)() "% =4 9 -:, ; -, -94-2/ ,. 8. =4 10 +) $ $ $ (COSAC) "%, " '< 529 7/ ,-/ 9- -: 520, / # 7< / : 520, 70. / 7/ <. 3 / /1 41/ 70. ;6 4/ , /-2/5/ / <. 7 7/ / 1, ; 41. 9

10 2. # $ $!$! +#!!! #, "! 20, -. 2/5, 7, ,!%!! 40.,. / ,.. 2, /., / 213. /6. 2, 39, %#! , /.. 9-.: =4 1 4, // ,.. 2,. - 40; 4-11 /.. =4 2 " ( # , -:6. / /, -0-, / , !20 -,6. 6 -,6.. =4 3 & &. -. -,.,22,. «317 -:6. /46. -.» , /7. 9 /29, : 520, 6/ ' 0,.. -: ;. 6/. -:6. -; / -, 17 -:6. / =4 4 10

11 "%, " $ # ; 317 -:9 / /1.. -., / :, ; 317 -:9 / / /52 755; 317 -:9 / , /7 9 /29, -, '6, -:6 6 -; 6 -:6 -; -7, /1 317, /29. /4 < 0/ -: / ; -,, 4 52 /, =4 5 "!$!$ $ $ $!: - - $! «!» - ( 317 -:9 / / ,.. 2, :6. / /5 /-/ / ,.. 2,.. # 2, /. 7 // ,. 49.,, -, -:,,/--20, / /4 -, /12, /-2/5/1., 73/1.,.-6. /40.. 2, - 7 /-1/, 1.,3.. 8./ ; -.,. 0 7,, :9 /49-2/5 7,. -,< 3, /, 67, , , ,. / , ,/,3. =4 6 % $! 4 4, / /-0,,. -4/ /7 -, // , :6. /46. -., : 520, / /1 9/ ,. -0. /, 2, / 36. -,.. -, 4 4, / 11

12 4 520 / / :6. / , /7 9 /29,,7. / ; 9/ , 9 /29. # " $ $ ) $ ) * 1/3!,!$ (.,!$ $ $, 1/4 + $!$, $ $ 317 -:6. / , '6, -:6 6 -; 6 -:6 -; -7,,7. / ; 9/ 0,. =4 7 -:, 52, /52 --6, 49., -0-, /7 9 /29, '6, -:6 6 -; 6 -:6 -; -7,, 317 / ,., 2/5 -,<. 2 /1. 9/ / , <6., -0. -/0; 2 / 3 4, 52, / /. / 7 9/, 4 9/ 13 /0 <6. 2 /1. 9/. - 0, 317 -:6. /46. -, , ,2 < / / 7 7, 317 -;.,, 40; 1 1 <6, -, 317 -:6. /46. -,. -522,/ /. 3 / , , --6 6, -0-, /7 9 /29, -:, 52, '6, -:6 6 -; 6 -:6 -; -7,, 317 -:6. / ,., / , # -, /1. =4 8 $ '6. -: /,

13 +!, $ $ " ' $! -9 2, , -:6 / ,. -0. / / /. -, / ; -, /12, / / 6 1/.,,/ ,. 9/. 2, 520. / / 2, 4 /., / , --6 9, -:1. / / / =4 9 " $!! # , -:, /52, -:, 52, / , / /.. # 2, ; /

14 $ % # «% &» 3.! +#!!! # "! 0 /, ' 0. -: /., %#! -0,24 7, / :6.,.!/6. 1.:!" 1 - '6. -: / / /, :6.,.!/6. 1. (46! ) -,. /.!" 2 & ) 4 76., , 0; 9- ' 0 3/1 7 /0 70, / -26 /2 <0 76., 7 4-5; -, 71<.!" 3 " ,,. -.., /-2/5/1, , -, -0 / 7,., / 26 4,. 14

15 % ($ ) '6, 7; 2/20, > -, /12. & ' 0 6 7/1 7 0, '6-0; / -, 752 / / , 76., /12. /, -, /,7 7; , ,22 3 / -,/ /,; -0 79, 9 21, // ' 0. -:6. 8., / , ,. 4, !" , 6 7, 2 /. ' 7 /0-2/6 7,, /5,/ 6 /,,. /52-1< 0 / -:6 -,, 77,/ / -26-2< 0. 6., 2/5-6/. -31, ,. / 26., , 2 /., /,.. 7, , / 26 6, / /1-2 /. -0- /520., -0; '6. > -, /12 & ' 0 6 7/1 7 0, '6-0; / -, 752 / 0 76.!" , / -0. ' , ,7 ' ,7 / ,

16 ,. -, /6. 4 6, ; 0 46 / ,..!" 6, , 46., 1-79/, , /,,., / /, -, ' 0, /. -? , 0/. 7,/ /13. 71<. 1. > 2, /12. & ' 0 6 7/1 7 0, '6-0; / -, 752 / //. -0 -, ' : ,7 / , 46, !" , ,2-7 / !" / !" 9. $ 3 $ # / / # / / !" 10 16

17 , $ //. 0; 9- ' 0, / -26 /2 <0 76., 7 4-5; -, 71<.!" 11 '6 4/0; -26 // /,..!" 12 & ' , --, , --, - //1 -, !" 13 / $ -:,.,/ /, ; - 6..,/.,. 707,- 6/. ' , / /., , /, 770., // '6 ; / , -2,/ / / -,, 70; / -:6 -, /520, / -26-2< 0. 0; 9- ' 0, / -26 /2 <0 76., 7 4-5; -, 71<.!" , //. -3 7/1, ' 0.!" 15 + '6 -/ # ; -, '6, 2/5/1 -,<

18 !" 16 $ 13 $ '6 0.,2-. /6/ -, /12, -2/ -, / / /. -,7 -/29 / / # 4 0. / /6/ /0; / ,,7 ' 0. /6/ /0;. 41. // ,7 -/29 / / ; / /., /, '6 13. /6/ /0;. 41., ; / /,,. 8.. & $ '6 13 2/20, 7; -41., / , -. 2, 4-347, 7 7, , -. 6, /.. 22, '6,, /, -,4-0 7; 0 6. /0., 7, /, 21, /< -,4 2/12. & :! 3 $ $:! 9 & $:! 15!" 17 '6 7;. /, / -, 4/, / / , /, 2/5 -, /6/. /0; /, /20. ' /, /. 7,. /6/., /6/., / /.,. / 770..!" / /1. 25 /1.. 18

19 -,-, /52 6 7,,. 770, /. /12 7 0, , , ,. 2. 0, 7 7, 7, 2,, / / , 1, ,7. 0, 76. 6, , 7, 2,, / /1 -,4, ,/ /6 -,. 4, -0; ' , -2/ , -, '6 6 -, /6/, , ; / ' 0 6 /6/,..!" 19 " / /, ' 0 -, -,- - 70; 4 -,4. -, , /52 6 7,. 07,- -- /522,/ /0 -:, /, 9, 7 9 /29, !36. -:6. ( ( ( ) , 2, / , 7,., 7, / / /522,/ /0 -:, /, ' 0. -,-, /52 7, -/ 9-19

20 ' / 6 4,., / /.,. - 40; / /, 770. '6-2 1 /52 7,, ,, 9 9-0; 1 76, / /.,. - 40; / /, $ /29, / ; 70/ -. 76, ' 0 7/ - 0; -, -, 4. 7,.!" 20 # ' 0-2/5 7 7: # / / 2-, 6. / , -9, -/ /, - 6, 73/1., -6, 49., / /20 //1.,. -4/9-40; /, # / , -, ' 0, -9-, /52 7, - 21., 49., 73/1., 1 / -//,. '6,, 0, -, /, ;6 / /, 21, 7-0, -, !" 21! $ '6-2/5, //1. 7, ,/ , -., , 0/. 7., 6/ /1 3/9. 20

21 ' $ 18 "%*" 7, ,,- -0, -, ; 0 6, /., -, // / 2, 4.! //1 7,.-6., //. 20 7,/ -/0,. 2, -4/0., ,4/ / / !" !, '6-2/5, //1. # ,/ , -., / ,. 70., 0/. 7., 6/ /1 3/9. # , / ' 0. '6-0< -6, ' , '6 9 -, ' 0., ,,- -0, -/20,. 770, ' 0. # --6 ' /9 ; / //9 -. -, ' 0.!" /., -, /- '6-0 -., -/ # -, 6-0, 30, -/20 //1. ' 0,. 770., /12 --6, 49. 4/, 6 22, 6 /, / /5 0.,. -4/0. 7 / 9 -, , 77, /12, --6, 73/1., 4/, 6 22, 6 /,

22 6 / / / 41 '6 -/6/ # -, , --21, -/20 //1. ' 0, /522,/ /0 -:, /, /29, !36. ( , 2, /0. --!36. ( 13 70/,,. -4/0. 7 / 9 -, / 1 -,. /0. /6.. /0., 41 '6 -/6/ , ; 6/ - / / !.. / , /52 //0 6 -, /1 /1-521-, 2, , /6/ / '6-7, 9 /- /-0- /1 /6.. /0., -, / ,/ , -0. /-,,. -4/0. 7 / 9 -,. -6., 41 -/6/ '6.!" 24. '6 7 ; 0 -, /0; / , ' ; 0 -, /12 4/ 2-, 6. / !" 25 ' ' // ,-, 9/, 0, --6 6,. 26..!" 26. /. ; / /.,. - 40; / /, 770.!" 27 22

23 % '6 13, 1 / /;/1 /, ; /1. 9., / /.,. - 40; / /, 770.!" 28 # /. -/9/. 7 ; ; / /, , /40 /. 6 -/9/.!" 29 ' /. 6 -/9/. -, # 36 -, 755; /, / /.,. - 40; /, , -122 '6 / /..,. ( '6 1 17, / -2 20, 73/1.,. 770.!" 30 ' / , / -//,. 12 / 03 / 7-,/ ' 0, /. 9- /, !" 31 + # /,,,. ' , , 5. 2,.!" 32 '6, 7. ; 6., 7 ;. -/9/.,. /., , -., 7-0 /,

24 !" 33 ' & ,,7 //1.!" ; -,,7.!" 35 $ ' & $ $ 71<. ' 0 0 -/1 /1.!" /1.!1,/ /1. 7<.!" ,,7 //1.! /, 70.!" 38 '6-0; 17.!" 39,7. ' 0 7-0;, / , -0-20, 0 /1, -, /1., , /, -0 40; / /, 770., / / 4-379, -. 1, / <. -9 /1 / / 4-379, -. 2, / / / 4-401, 1 7, /., 6 / 4 164, 0 7,. 46.!. -0-2/.,, , / /.,. - 40; / /, 770. # -, ,,7 6 -, , 36 7,2. -7; -, '

25 !" 40 $ /12 4/, / ' / 13 22, / , / '6. 6 / -, / / 9 /29, / 4/ / 9 /29,,., 4/9. 8., 1. -, , /522,/ /0 -:, /, 9,,. 9 /29, !36. ( , 2, /0, 7 -/ '6,, ,. /0. /6.. 2, /0. # 0 -/5. / / /, -6 /,. 770.!" 41 " > , , , -, 707 6/. # -, -, -6,. -4/0.,. /,. -, # / -.,, ' 0.!" 42 /12, 4/ 2-, / , 6 /, -,- 7, / /.,. - 40; / /, 770., , , /.!" 43 '6, -0- / / /. -., 0 /,7 / 0., / -, / / /

26 , $!!" 44 # ; 0 -, '6, 0,,. -6. /0. -0, - -, , 6 ' ; # ; / -, ' ,., 0; ,, #! $ 10! / -12-4/ ,. 7,.. -.!" 45-4/0. 2, , /, 770.!-92 79/. 2, /9 7 7,, 7,/ /5. 6 $.!" 46! / / ,. -2. ; /,,. # -6 7, '6, / ; / /,7 4/,, , ,.. -4/0. 7 / / , 7 7, /. 13 /6. -, / : ; / IV (!" 47 26

27 4 9, -9 7, , 4 17, -9, 7, 1-1/ /6 &, '6 / , /6 //1 & ' 0.!" $ &, '6-20 -, !" 49 /12 & ' & $, /,, / -26 /2 <0 $ 0, 2 / / &, '6, -/1 7/ , 49.,-. 7/ 9 21, 40; / /, 770. & ' 0. /12. & ' /0 -, //3 26< $!" 50 &, '6 13 /6/, -2/ -, / / /. -,7 -/29 / / # 4 0. / : & $. $ /, ; 4 / / / , - 0; -, /, 770., &, '6 / /20 6 / //26 4. /, / , &, '6 13. /6/ /0; / /.,. -,. -70;. 27

28 + $:!" ,, 4-358, -. 1, /., /-0- /7, ' / / : - ( ) "% ) -. -: / <9.. -0, <. /1 9, -0;, / 0 : /5 / , -. 2, 0 7 /., / / / /1 /-6. / /., - /520 /. -0., /7,. / / 4-37, -. 2, /., - ( ) " 5) < , -. 1, /. /7, ' 0 / ,/. -, , 4/,, : / <9.. -0, <. /1 9, -0;, <9.. -0, 49. -, 4/,, : ;. 6-20< !" 52,7. ' 0,7. & ' 0 40; -,. -?-41.,- / , --, ' &, ' / / //1 & ' 0 -, & ' 0. 28

29 !" 53 # & ' , 02. # & ' 0-70; /-2 9,, -0, -, /, /, / , 4 40, 1 7, -, 4 41, -/ ,< 7, /-0- / , 4 20, 1 7,,. 21. / /1. -..!" , 1, -4,/ &, '6, 40-7/6. //1 ' 0, 755; /22 0 -,, //1 & ' 0. /0., , 1, -4,/ '6, 40-7/6. //1 & ' 0, 755; /22 0 -,, //1 ' 0. &, '6 0, 7 0 /, /-0- /7, ' 0, --1/- '6. /0., '6 0, /, &, '6, --1/-, -0 7 / , 0 /,7. 9- ' 0 & ' 0 / /, ;6 / / 0. 6 / , &, '6 /-0, / -,, 770, /13., 740 -, ' 0 6, -, / !, &, '6 / /7,., 9-40 '6-0 2, -9. -, ?-41., '6 / /0 9-,. -0-6, 30; & ' 0. 29

30 >. /12. 4/,, , &, '6, /,7 9 /-1 ' , -9.!" 55 % & ' 0, / /, ;6 / 3, / 1 /7, , //1 & ' 0, ,2 /12 4/,. 8.,,/ & ' 0.!" 56 * 9 - & ' 0, / /, ;6 / 3, / 1 /7, / ' 0,,. 7 / 9 -, /1. -. # 0 6 / ,,2 6 / /50., 1 9 /29 4/9. 8., 7 / ,,. -, & ' / / , 0 / /12 4/, & ' , /12 4/, / /12 6 4/, !" 57 *$ + 4 -,- 0 -/ , &, '6 / ' 0,. 7 57/7 -, / ' 0 - & ' 0-7,4 / , , , 1 7, 30

31 /., / , !,,. 7 / 9 -, # ,. 4 7; / !" 58 & $ # ' 0-0; / ; 6/.. 2, /7, & ' 0, -2 //12. 9-, / , &, '6.! /, <. 79,7.!" 59 & $ $ & ' 0, ' 0-2/5 7 7: '6, / /.,. - 40; /, 770. /, , /-0-0; !" 60 & $ $! $ , - 1 2, / !, , -12/ , /., -. & ' 0 / :,.,/. 6 -:,. /,. 7/,.. -.,2 /1 /. 3.,2 / / - /, -, / , -9 7, -,. / 6, ,..-4/0. 6., -,. -0<9.., / , ' 0, , - 1 2, / !, / -:,/ 6 -: / - 94, < /1.!" /, '6 0 -, 31

32 & $,! + & ' , / ,, 0 9/ -. 70, 0-1/< &, ' /-6., &, '6 7/. -. / ; 6/ / -, ' / /,, & ' /, '6 /-0, 0 0, 0-21/ & ' !" , - 2 3, /., -9.,. 21. /-0,, 0, 0 5, , , -0 '6 - -, & ' 0. # -, ,. /,. -,. 7,.. -. & ' 0. '6-0;,,. /,. -, , 13 2, ,. V,!" 63 / ' 0 & ' 0-13, /6 /-26 -,. /, 0 /1.!" 64,. 2, /,; '6. -: ; / -:, /, / /,. /,., ,- 6/. ' 0 / -, 752 / --6 -:, 52, 0, / -, 752 / '6 -:, , 4-4,. 0, 24 /,; 32

33 7. / 770. ' 0 / 770. & ' 0, 2, , /., /, 1 /520.!" , 4 V-437 /., --6.,22-0 / ' 0, :6 8, :6., :6.,.!/6. 1., / /.. 9-., /1 / ,. /, /. / -:,,/ /520, ,- 6/. ' , -:,/ 7-0., -,

34 % # ) ! +#!!! #, "N! 40, -: 6/. 9 -;9. -: ; , , -. 2, /., %#! -0,24 7, /.. 9-.: %"0*-*1& 1 & "234'*5%& 2.* %"631%46 3*'"746!" 1 -:, / 9 -;9 "% = "% + $ $ 1. / / 4-30, -. 1, /., -:6 6 -; ;. -:, / 9 -;9. # -:6 6 -; ;. 9 /29 /,// 9 /. 2. -:, / 9 -;9 -:6 6 -; , 1.. / / / -,,. %"0*-*1& 11 &8&1 %*1 %*9%&N* &2 "234'*5%&2 2.*& %"631%46 3*'"746!" 2,3!: / / 4-30, -. 2, 4-185, -. 1, /., -3,.,3. -: 34

35 6/. 9 -; ,. /9. -2,3, -:, / 9 -;9 0;. 1. / /1 /522 -/,3. 8.,-. 0; 4-3 /.. -:, / 9 -;9 0 / / /0... / 24 /,, - 0-2/6 /6 -,, / / /..!" 3 46 / : - 1. / / 4 III-185, -. 2, /., : 6/. 9 -;9 0: ) 3; /,; // , - $ - $ - 5) /. / / /., ) ; -0 / 22/ 741/ 9 /29, 7) -40 /26 20 / -2 /9. 2. / / , /., -. 2, 30 ), 7 40 / / , / /. 3. / / 4-185, -. 5, /., -:, / 9 -;9 /522 /1. /,7 39 / / 4, 3 /- 6/..!" 4 / / / 4-185, -. 4, /.,. -: ;. ; 0: 9/ 35

36 $ ) 4 -,/ /-0-. /0. /7,.., 5) -, / /0. /7,..,,.,/. 0 -,. -? ; /52 / ,. # -:6 6 -; / /. -. 4/ 2-, 6 / / - /-0-. /0. /7,...!" $ $ 1. / : 6/. 9 -;9, -:6 6 -;, / ;9, ,. /, , /. -.. & -,,, ; / 4/ 2-, 6 /.. 8. /. /, / / 740. / ;. 2, /1 7, # -:6 6 -; -40 /,,,- 0 0,, , -0 7/ /0. /7, /52, / / , 0; / -, , !" 6 '46. 0 % / :, / 9 -;9, -:6 6 -; -0;, : 6/. 9 -;9. 36

37 2. # -:6 6 -;, / 16., ;. /- // //. / , /.. %"0*-*1& 111 &3,*N4 &2 "234'*5%&2 2.*& %"631%46 3*'"746!" 7! 0 ' ( / / /., , , / -,,, -:6 6 -;, ;., /12. 26<. - 7/ 9 7 -; , 4/ 2-, 6. /.. 8., -, / , /,. 4/ 2-, 6 /0. 8., /29 2/ / ; /12 26<. -. -: ; ;9 4,..!" 8 &6 36 -) -:, / 9 -;9 70 -,, 26<. -. -: ;..!" 9 # -:6 6 -; 6 1. # -:6 6 -;, -0, / / 4-30, -. 3, /. 13 /6 --,, /12. /6, - 0; / -,- -, 70. /12.. # -:6 6 -; /

38 # -:6 6 -; 720;, :, / 9 -;9 / / 4-185, - 2, 3 5 / / / / -,, 0 / ;9 / / 4 12, / / 4-187, -. 3, /.,, 26<. -. -: ;. 0 ', / !" 10 ', /52 + =.$ " " $ 1. / / 4-382, -. 1, /., ', /52-0; -, / ;9 9 / /.. ) $ *"!' $ 2. 4 /12. ' / /0 <6.!-, // 0-4/,. /29 ' / , 4 / /0 <6, 7 4/,. 7 9 / 70/ < / < ,24: ) -, // 0-4/, , , / 7 /7., 5./ 6 /14. /70 //36.. / ;. 2, :, 0. / //9 3 /-9 7/ 9 /29 /,// 9. /07 //36. 2, :, 0. / //9 3 /-9 7/ / 5/6 1/6, 03. #-9 /7-20 -, /7 -,. -, # 3, / / /. <6 7 0 /,. 3,. / , 38

39 79/ / /. -,., -9 / / <6 7 / / <6, 5) -, // 0-4/, , /. /7., 5. / / 6 30 ). -9 /7, , , / <6. 7 /7, , 6/ 2 4/ 7 9, 2-/ , / <6. 0 /7, ,. -, , / <6, :! ),.. 4 /7., / <6 0 3,, 7) -2/, /70 //36. 2, :, 0. /1. /,; 4 29, # //9 3 /-9 7/ -20; / /, , 2, -2/, ) / 4 -/ :,. 0. /1., / / 4 29, -. 3,, 6 4/ 7 9, /14. /6 4 /7 -/,; ; / -, 7, ) ', /52, -0;. / -2< 0 7 0,2 /29, 6 /29 / / <6, 2/5 4 /1-0 0 / ; / -, / /. <6, 1., 4/, / < ,,,,,. /, , -. 3, /-0 0;, /12 ' /520 /- < 0; /1 21<. /,., ,, /12. ' /520 2 < 0-0 /, 3, 7 /, /

40 4. /12. ' / , -2 7/ <6,2 /29 ' /520, 6 /29 / / <6, 5.- 3, 4 40, ,. 0; 22. -,,, ', /52-0; / -26-2< 0 /29 / 70/ < < 0., -3 < * 2/3 " &! 2/3.$! 10 / < 0 ', /52, /29 / 70/ < , -,7. / /- 2/ ,/ & 4 -, - 2/ , 29, 30, 32, 33 49, <6 /29 ' /520 4/0; / / /6 // : ;. / ;9. <6 /29. E26. E / 76 4/. 0 -, 2/5 / 76-2< 0, < // : ; /. / , /-0 0; //13 4//1 < /1.. ', /52 / / -12/ 1<9. 5. ', /52 7; ,.!" 11 # " " 6 $ 1. / / 4-382, -. 2, -9 7, /., ; -, -,7, -, /12. / ,2.. 1 / / ,2, /5,/ 6 /,, , ', /52. 40

41 + "; ), 8 $ 2. / / 4-382, -. 2, 7 7, /., -,7., -,7. 2- / ; -, -:, /52, -0-0; / 76-2< 0, / / / -:, 52 ', /52, / -9- /1. -2/ // 6 -; 41/. # / 9/., -6. /12. /- 0 / *!$ + ( $ + * ) 3., -3,2. / , , /5 / / -:6 6 -; 40; -, ', /52 / -, -, ;,/. -, 0 / ; ', /52 -, 0 /12-70; /52. / / <6 41/ / ? , /, '6 /-0, 6 ' / , -22 -, / / <6 741, -,,, /0 <6.,. -,. --9., , ; / -26-2< 0 <. -0- < 0., -3 < < 0 40;, /, , # : ; / 7/, 1 /29, / / - 2.!" <. - 41

42 + 1. ', /52 40;. 46. //1.! 2/ , $ :, / 9 -;9 / / / -,,. ', /52 7/9 // , /-2/5/1,,- 3;, - 3 / 7/. //.,3., 5 -, - 740/ -:, / 9 -;9, 3; // " " $. ( ' + " $ # /6 //6-26 / /. 46. // ; -, ', / ,, ; , ', /52 /-0, / -,6, /55; / , 0 7, 2 / ,. 4, -:6 6 -; ; / : 6/. 9 -;9. 2. # /0 7 ' / ', /52 4-0;, /,, ; 6. -: ;. 26< ', /52 0. / & "% + " " "% ( 5. ', /52 2/ !" 13 -, ,7. 6, , -,7. -7 ' / : ; , -,7. 6 -,-, : ;..!" 14 42

43 ;. 1. / / /., 4. / ;, 46 /40, /-2/5/ ;., 7 / / -,, ; ,, ;. 7 0 /, -, / , 46 /, ? , /. # 6. -, / ' 0 -, 7,/ , ', /52 2, -5. /. 6, 70 3 / /6. 2, ,. -4/0. 7 / 9 -, 7 /0. -,. 6 -, , 220< 1, -, / , 2 / ;. -2 -,- /1. -: 6/. 9 -;9 / /. 46. // : ;.. ', /52 2/5 0 /1 720; //, // : ; & $ $ 2/ ;. / ,. 4;,/. / -,,,,. ', /52-40, / -2< <,, , : 6/. 9 -;9. 2, ;9 7 4, -2 / : 6/. 9 -;9.!" # -:6 6 -; 7 / ,. -: 6/. 9 43

44 -; / /7 7 / - /1 26 -: 6/. 9 -;9. 3. / / 4-383, -. 3, /., -:6 6 -; ,. -: 6/. 9 -;9 // / :, 52, -:, /52, / , ,/ /1.!" 16 -;// *!" " ) / / 4-186, -. 1, /., ', / , 70/ ;// # -:6 6 -; ;. / , -;//. -;// , -:6 6 -; ;. 0 /, - -2,// 36/ /1 8. # -:6 6 -; 15 7, / 17,< -;//0. %"0*-*1& 1V N&.1.*1%" -"1&23,1" %*1 '3*<"1 &2 "234'*5%&2 2.*& %"631%46 3*'"746!" 17 /0 -:6 6 -; ;. & 76 9., -:6 6 -; ;. /- 0 2/ /, 7 /, / , -2/5/1 02 -, / ,

45 !" & -0,3 -: 6/. 9 -;9 12 4,, -:6 6 -; ;. /-: ) /1., ; / (/. -4/6. 21.) 0 / / -., 0 70;. 7;,/ //. 02., / /0/, / /122, 5) / - 7/ , / / # -:6 6 -; 40; , ;., -2/5/1.. 9., -, / !" / "%!! " = , -:6 6 -; /-0-0 -, - 7/ - 0 /1 / / 2/.. -:6 6 -; ;. -20,3. // ,. -2/ -7/ -/ - /- 0; / -. ' / / //,., -:6 6 -; , / 2-12/. 2. & /6 -,. 4, /52, / / , 0; /. /1. --,/. 20. / -4/ , / //,..!" 20 45

46 - /1 // 213 ', /52 /-0-0;, / -2< <6, 3 / /4,7 // / / 4 2. /. 2, /4, , /52, / / , 40; -3,/ !" / 7 /,. 0. * ) 1. / / /., - -26< , -:6 6 -; 6 -, ;. -1 4/ /9. 8., 9 76, -9, /, 39, 22 /9 7 / /, /29.!- -0. ; , -,. / :6 6 -; ;.. 2. # -:6 6 -; ;. /-. 7 //0 -, , / /,, ;. -:6 6 -; /30,-. 7-7/, - 740/ -, ;..!" 22 6/ /< / -2 /9 # -:6 6 -; ;. / :6 6 -; /-0 4-0; /. / -, 2-2/9 9 / /< / -2 /9,. 8. / !" 23 46

47 # -:6 6 -; ;. /-: ) / 1. -;. 3 /- 7/ ,,- 70, / 740. /., 5) - -2, 0 / / 0 / -4/6 12, -, / -2/ /122.,. « /» -2/ , 30 /1,// /7., -76- /6 13, ) ; , 4, 7) 7 -,. - -; / / 740. /., -2/5/ !" 24 = , , 46., -:6 6 -; ;. / ,.. %"0*-*1& V '3&-'1% "'&'"1*!" ' 1. # -:6 6 -; 7 /70 9 /52, --6 /, /29 7 /52 3 / -3,/ /6 / 7/ ,, / 4, 3 /- 6/.. 47

48 2. / / -:,,/ , -. 6, /., -:6 6 -; / / / /-9 7/, %"0*-*1& V1 83.*&&1%&6&.1%" +1**<"1 &2 "234'*5%&2 2.*& %"631%46 3*'"746!" 26 //0 2/0 1. /, 1.. -: ; ;9 30; -9 / /1 '/ /0. -: ;. 0; -, / / ', /52. 2/0 0 -, ', / /. 3. & , ; - /1 2/, -: 6/. 9 -;9, / ;9 - -,. 4. & /6 -,. 4, ', /52 4-0;. 0., / ;9.!" 27, $! "% 1. 2/0. -: ; ; ,.. 21., ', /52 0 / /1 ;, /.. -: ; ;9 49. / /

49 /. 13 /6 /, /, : ;..!" : ; : ; // 9. 2 /-0, / -:6 -, ' /520, -0-0; / 76-2< , -. 3,,. 0 -,. -? ; /52 / , //1 / : ; ;.. # 6 2 -/-0 / / 207 / ; -, ', /52, -0;. / 76-2< , -. 3, 40; -,, , / ;9 //1 2. -: ;. 7 /55; 3; / , ;. /55; /. 03 / /6 2, / ', /52 40;. 2-/ / !" / $ "% 50 % 1. # 207 / : ;., , 74 -:, / 9 -;9, -70; / -, ; 4/ , -0 / 4/: 50% /70 // / /, , 49

50 07 -: 6/. 9 -;9, 50 % *"!' 50% /70 // / :, /1.,-. / , 07 -: 6/. 9 -; ,0001% /- /6 -, , --6 / /.,. - 0 /52 / / ;. -/,; -0 / 07 -: 6/. 9 -;9, 20 / - 1. # -//1 207 /6. 30; 3 -, -9 /1 -/ ', /52 2/ / /6 -,. 4.!" /9 740/ -:6 6 -; $ "% , ;. /55; -:6 6 -; 22/ 741/ 22,. -, /0/ 9 /29, 9, -4/ '4. // / /, /13-7/ // 9. ', /52-0; 20 / / :6 6 -;. # -:6 6 -; / ; 22/ 741/ -. /55; 3 / ; -,, ;. 0; 20 / /07 //36.. //1 2. -: ; ; -9 -, -:6 6 -; / /0-0 7/

51 ', /52 40;,// -0 ; 2, -6. -, / / , -:6 6 -; /-0 ; / 741/ ,,. 0 -,. -? ; /52 / # -:6 6 -; ; -4/ '4. // / / 0; ', /52 2/5,2 22 /1 - - /6 -,. 4.!" 31 22/ 741/ ; ; / /. / / > / 741/ -0 -/ ;9 /. / /29-7 / 13 / 741/ 22/,, -50 1, , -, 1. -: ;., -/1 720; 36 / // /9 / ', / //1. / -, 7,2 2, -.!" 32 /6 // 76/ ;9 1.,7 / ;. 4,. /1. // : 6/. 9 -;9, 6. /;,/ «//,,7 /», 1/ / 1. / /. 7. -,

52 1. / /. 7. -, , // 76/ ;. / 6,7 / ;// , /. 2, 30-70; -, ;. / /. 46. // ; ', /52. 3., ', /52 0, / /6. //6. 1.,, 7/1. 2/ ; /6. - 2, /-0-0, / 76-2< 0,,, -12 -, - 2, //,,7 / 4-20; / / 22 / !-, -, // 76/ ;. 0 -, /., , 6 -; , / / / ', /52 /-0-0; -; / ; ;//0 6, , 71. ; / // /, -: 6/. 9 -;9. # -; / , / , ', /52. - /- /< 0; / //,,7 / ; , -, // 76/ ;9 1/ / /1 /07 // : ;., / -2 3, - - 2/5 ', /52 / / 4 33, /< /,. 7/, , /6 // 76/. -/- -, -:6 6 -; / /. 46. // ; ', / ', /52 2/5,2 -,2- /1-0 0 /6 -,

Child s Workbook Produced with the support of the Department for Transport

Child s Workbook Produced with the support of the Department for Transport ESOL Key Stage 2 Road Safety Resource Child s Workbook Produced with the support of the Department for Transport Acknowledgments RoSPA would like to acknowledge the contribution of Birmingham City Council

Bardziej szczegółowo

Cennik produktów DYNASTAR 15/16

Cennik produktów DYNASTAR 15/16 Cennik produktów DYNASTAR 15/16 PM SPORT P.Lewandowski, M.Wojtiuk Sp.J. - zestawy narciarskie pmsport@pmsport.com.pl 2015-03-03 KOD ZESTAWU NARTY KOD WIĄZANIA WIĄZANIE DRE01AZ OMEGLASS FIS R21 WC (DAEAZ01)

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Radia Plus Moc Przebojów, Moc Zabawy 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Regulamin określa warunki konkursu: Moc Przebojów- moc zabawy rozgrywanego na antenie Radia Plus zgodnie z art. 921 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UCZESTNICTWA

WARUNKI UCZESTNICTWA MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE sp. z o. o. POZNAŃ INTERNATIONAL FAIR Ltd. ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań, Poland tel. +48/61 869 25 46, 25 04; fax +48/61 869 29 51 e-mail: arenadesign@mtp.pl ; www.arenadesign.pl

Bardziej szczegółowo

Jeden obraz bywa lepszy niż 1000 słów

Jeden obraz bywa lepszy niż 1000 słów Stowarzyszenie na rzecz Edukacji Matematycznej Konferencja Na płaszczyźnie i w przestrzeni, Ameliówka 25-27 X 2013 1 9 + 1 9 5 9 + 1 9 5 9 2 + 1 9 5 9 3 +... = 1 4 1 9 + 1 9 5 9 + 1 9 5 9 2 + 1 9 5 9 3

Bardziej szczegółowo

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luxemburg Faks: (352) 29 29-42 670 E-mail: mp-ojs@publications.europa.eu... Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz nale y wype niç czytelnie, drukowanymi literami wpisanymi w odpowiednich kratkach.

Kwestionariusz nale y wype niç czytelnie, drukowanymi literami wpisanymi w odpowiednich kratkach. 1) Nale y wype niç wszystkie rubryki wniosku. Je eli wnioskodawcy dana rubryka nie dotyczy nale y wpisaç nie dotyczy. Kwestionariusz nale y wype niç czytelnie, drukowanymi literami wpisanymi w odpowiednich

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i us ug

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i us ug Dziennik Ustaw Nr 97 6669 Poz. 969 i 970 prze adowywany na inny statek powietrzny, wykonuje si w pierwszym porcie, w którym nast puje za adunek baga u, je eli jest to port otwarty dla ruchu mi dzynarodowego,

Bardziej szczegółowo

2. B.104849 ADMINISTRACJA dóbr i usług publicznych / Marta Woźniak. - Warszawa : DIFIN, 2013. - 207 s. ; 23 cm.

2. B.104849 ADMINISTRACJA dóbr i usług publicznych / Marta Woźniak. - Warszawa : DIFIN, 2013. - 207 s. ; 23 cm. 1. B.104974 ABC small business'u : A - jak założyć i prowadzić własną firmę, B - księgowość Twojej Firmy (ryczałt, księga przychodów i rozchodów, VAT), C - jak Cię rozliczy Urząd Skarbowy / Włodzimierz

Bardziej szczegółowo

Systemy mocowań solarnych. systemy wolnostojące. www.remor.pl

Systemy mocowań solarnych. systemy wolnostojące. www.remor.pl Systemy mocowań solarnych systemy wolnostojące SYSTEM TF-59 System jednopodporowy dwurzędowy wbijany w ziemię Układ paneli: pionowo (2 rzędy) /wersja II poziomo (4 rzędy) Długość jednego zestawu: do 20m

Bardziej szczegółowo

02.06. 2015 r. Komunikat NR 11/2015 Małopolskiego Stowarzyszenia Krótkofalowców OT PZK w Krakowie. Witamy Koleżanki i Kolegów!

02.06. 2015 r. Komunikat NR 11/2015 Małopolskiego Stowarzyszenia Krótkofalowców OT PZK w Krakowie. Witamy Koleżanki i Kolegów! 02.06. 2015 r. Komunikat NR 11/2015 Małopolskiego Stowarzyszenia Krótkofalowców OT PZK w Krakowie. Witamy Koleżanki i Kolegów! Z życia OT Licencje, licencje Przypominamy wszystkim członkom o konieczności

Bardziej szczegółowo

ATX wersja 2.3 możliwość zasilania systemów SLI/CrossFire

ATX wersja 2.3 możliwość zasilania systemów SLI/CrossFire Pure power comes from the heart. Nowość: ATX wersja 2.3 możliwość zasilania systemów SLI/CrossFire złącze PCIe wyjątkowo cicha praca poziom zabezpieczeń high-end niskie zużycie energii w opcji czuwania/stand-by

Bardziej szczegółowo

OKREŚLENIE PRÓBY I JEJ LICZNOŚCI W BADANIACH PEDAGOGICZNYCH DEFINITION OF THE SAMPLE AND ITS SIZE IN PEDAGOGICAL RESEARCH

OKREŚLENIE PRÓBY I JEJ LICZNOŚCI W BADANIACH PEDAGOGICZNYCH DEFINITION OF THE SAMPLE AND ITS SIZE IN PEDAGOGICAL RESEARCH General and Professional Education /011 pp. 33-39 ISSN 084-1469 OKREŚLENIE PRÓBY I JEJ LICZNOŚCI W BADANIACH PEDAGOGICZNYCH DEFINITION OF THE SAMPLE AND ITS SIZE IN PEDAGOGICAL RESEARCH Alla Matuszak Czelabiński

Bardziej szczegółowo

IO RIO 2016 KALENDARIUM

IO RIO 2016 KALENDARIUM BD001 11 sie 08:00 14:00 BADMINTON Men's & Women's Singles, Men's, Women's & Mixed Doubles NIE Riocentro - Pavilion 4 BD002 11 sie 15:30 18:00 BADMINTON Men's & Women's Singles, Men's, Women's & Mixed

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MAZOWIECKI PORT LOTNICZY SOCHACZEW Sp. z o.o. 96-500 Sochaczew ul. 1 Maja 16 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na realizację ekspertyzy mającej określić stan nawierzchni lotniskowych lotniska

Bardziej szczegółowo

UMOWA OTWARCIA I PROWADZENIA RACHUNKU BANKOWEGO

UMOWA OTWARCIA I PROWADZENIA RACHUNKU BANKOWEGO UMOWA OTWARCIA I PROWADZENIA RACHUNKU BANKOWEGO rodzaj rachunku waluta rachunku numer rachunku _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Uwaga! Należy zachować ulotkę. Informacja na opakowaniu bezpośrednim w obcym języku.

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Uwaga! Należy zachować ulotkę. Informacja na opakowaniu bezpośrednim w obcym języku. ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Uwaga! Należy zachować ulotkę. Informacja na opakowaniu bezpośrednim w obcym języku. Augmentin, 875 mg + 125 mg, tabletki powlekane Amoxicillinum + Acidum

Bardziej szczegółowo

Dotyczy Promocyjny Plan Cenowy JA+ 49,99+ JA+ 69,99+ JA+ 89,99+ JA+ 99,99+ Nowy Klient i Abonament 49,99 zł 69,99 zł 89,99 zł 99,99 zł

Dotyczy Promocyjny Plan Cenowy JA+ 49,99+ JA+ 69,99+ JA+ 89,99+ JA+ 99,99+ Nowy Klient i Abonament 49,99 zł 69,99 zł 89,99 zł 99,99 zł Regulamin Promocji JA+ do wszystkich bez końca - Smartfon RATY (24/48) ( Regulamin Promocji ) Wersja z dnia 22/06/2015r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja JA+ do wszystkich bez końca - Smartfon RATY (24/48)

Bardziej szczegółowo

Dotyczy Promocyjny Plan Cenowy JA+ 49,99+ JA+ 69,99+ JA+ 89,99+ JA+ 99,99+ Nowy Klient i Abonament 49,99 zł 69,99 zł 89,99 zł 99,99 zł

Dotyczy Promocyjny Plan Cenowy JA+ 49,99+ JA+ 69,99+ JA+ 89,99+ JA+ 99,99+ Nowy Klient i Abonament 49,99 zł 69,99 zł 89,99 zł 99,99 zł Regulamin Promocji JA+ do wszystkich bez końca - Smartfon RATY (24/36) ( Regulamin Promocji ) Wersja z dnia 22/06/2015r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja JA+ do wszystkich bez końca - Smartfon RATY (24/36)

Bardziej szczegółowo

Dotyczy Promocyjny Plan Cenowy JA+ 49,99+ JA+ 69,99+ JA+ 89,99+ JA+ 99,99+ Nowy Klient i Abonament 49,99 zł 69,99 zł 89,99 zł 99,99 zł

Dotyczy Promocyjny Plan Cenowy JA+ 49,99+ JA+ 69,99+ JA+ 89,99+ JA+ 99,99+ Nowy Klient i Abonament 49,99 zł 69,99 zł 89,99 zł 99,99 zł Regulamin Promocji JA+ do wszystkich bez końca - Smartfon RATY (24/24) ( Regulamin Promocji ) Wersja z dnia 22/06/2015r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja JA+ do wszystkich bez końca - Smartfon RATY (24/24)

Bardziej szczegółowo

MOJA BIAŁOŁĘKA STARA BIAŁOŁĘKA. Źródło: www.bialoleka.waw.pl

MOJA BIAŁOŁĘKA STARA BIAŁOŁĘKA. Źródło: www.bialoleka.waw.pl Wieś Białołęka powstała w 1425 roku i należała do rodziny Gołyńskich. Była to wieś szlachecka, powstała na prawie chełmińskim. Od roku 1471 należała do rodziny Gołyńskich i liczyła 18,5 łanów uprawnych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STRATEGICZNY BŁĘKITNY SAN (projekt)

PROGRAM STRATEGICZNY BŁĘKITNY SAN (projekt) ZAŁ. 1 PROGRAM STRATEGICZNY BŁĘKITNY SAN (projekt) PAWEŁ CHURSKI Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Zakład Analizy Regionalnej

Bardziej szczegółowo

Nowe wyzwania w planowaniu rozwoju sieci przesyłowej

Nowe wyzwania w planowaniu rozwoju sieci przesyłowej Nowe wyzwania w planowaniu rozwoju sieci przesyłowej Dr Henryk Majchrzak Tomasz Tarwacki Grzegorz Tomasik Jacenty Węgliński PSE Operator SA Rynek energetyczny Rynek energetyczny Rynek energetyczny Rynek

Bardziej szczegółowo

Współ czesny system polityczny Księ stwa Andory

Współ czesny system polityczny Księ stwa Andory Przemysł aw Osóbka Współ czesny system polityczny Księ stwa Andory Opole Toruń 2003 2006 SPIS TREŚ CI Wstę p s. 3 Rozdzia ł I. Kształtowanie si ę współczesnego systemu politycznego Księ stwa Andory s.

Bardziej szczegółowo

Program 2015 PL. SEVERIN Polska Sp. z o.o. ul. Zuga 32 B 01-811 Warszawa tel. +48 22 865 17 00 faks +48 22 865 17 01

Program 2015 PL. SEVERIN Polska Sp. z o.o. ul. Zuga 32 B 01-811 Warszawa tel. +48 22 865 17 00 faks +48 22 865 17 01 SEVERIN Polska Sp. z o.o. ul. Zuga 32 B 01-811 Warszawa tel. +48 22 865 17 00 faks +48 22 865 17 01 0022.045 Pobierz nasz katalog tutaj: www.severin.om/pl/program Opr. pol.: SEVERIN Polska. Zmiany tehnizne

Bardziej szczegółowo

Różne wymiary skuteczności w pomocy społecznej

Różne wymiary skuteczności w pomocy społecznej INSTYTUT ROZWOJU SŁUŻB SPOŁECZNYCH Różne wymiary skuteczności w pomocy społecznej Redakcja: Agnieszka Hryniewicka Warszawa 2011 Publikacja powstała w ramach projektu Koordynacja na rzecz aktywnej integracji

Bardziej szczegółowo

GLOBALIZACJA A ZADŁUŻENIE POLSKI

GLOBALIZACJA A ZADŁUŻENIE POLSKI Anna Cudowska-Sojko Uniwersytet w Białymstoku GLOBALIZACJA A ZADŁUŻENIE POLSKI Wprowadzenie Zadłużenie międzynarodowe jest obecnie problemem globalnym i dotyczy znacznej liczby państw świata, w tym Polski.

Bardziej szczegółowo

ZMIANY STRUKTURY PRZESTRZENNEJ NIERUCHOMO CI JAKO PODSTAWA PROGNOZY PRZEKSZTA CE TERENÓW WIEJSKICH

ZMIANY STRUKTURY PRZESTRZENNEJ NIERUCHOMO CI JAKO PODSTAWA PROGNOZY PRZEKSZTA CE TERENÓW WIEJSKICH INFRASTRUKTURA I EKOLOGIA TERENÓW WIEJSKICH INFRASTRUCTURE AND ECOLOGY OF RURAL AREAS Zmiany struktury przestrzennej... Nr 7/2011, POLSKA AKADEMIA NAUK, Oddzia w Krakowie, s. 209 220 Komisja Technicznej

Bardziej szczegółowo

1.4404 / 1.4571 Grubość ścianki 0,6 mm Elementy nieizolowane termicznie

1.4404 / 1.4571 Grubość ścianki 0,6 mm Elementy nieizolowane termicznie Rura prosta L93 Wym.netto = - 70 mm Kod produktu L93 + Ø w cm 711100100 711110100 711120100 711130100 711140100 711150100 711160100 711180100 711200100 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 711220100

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI WPISUJE UCZEŃ KOD UCZNIA PESEL PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Instrukcja dla ucznia 1. Sprawdź, czy zestaw egzaminacyjny zawiera 11 stron (zadania 1. 11.). Ewentualny

Bardziej szczegółowo